__MAIN_TEXT__

Page 1

VSNA CONVENTION 2011 AND INTERNATIONAL BASAVA CONFERENCE SOUVENIR

ಜ್ಞಾನ ದಾಸ ೋಹ JNAANA DAASOHA


VSNA Convention 2011

United Land Bank (www.unitedlandbank.org) Sponsors...

VSNA 34TH ANNUAL CONVENTION 2011 & INTERNATIONAL BASAVA CONFERENCE Hosted by: VSNA, New England Chapter (July 02 02--03, 2011) Venue: Hotel Boston Marriott, Newton, MA 02466 ಸ ರ್ಯನುದರ್ ತಾವರ ಗ ಜೋವಾಳ, ಚಂದರಮನುದರ್ ನ ೈದಿಲ ಗ ಜೋವಾಳ ಕ ಡಲಸಂಗನ ಶರಣರ ಬರವ ನಗ ಪ್ಾರಣ ಜೋವಾಳವರ್ಯ - ಬಸವಣಣ ನ ವರು

1


VSNA Convention 2011

Proud Caterers for VSNA Convention 2011

Proud Caterers for VSNA Convention 2011

2


VSNA Convention 2011

TABLE OF CONTENTS 1

Shubha sandesha by Dr. Sri. Sri. Shivakumara swamigalu

05

2

Shubha sandesha by Jagadguru Sri. Shivaratri deshikendra mahaswamigalu

07

3

Shubha sandesha by Sri. Sri. Basavananda swamigalu

08

4

Editorial by Mr.Yashavanth Gaddi

09

5

Chairperson’s speech

11

6

VSNA President’s speech

12

7

Co-Chairperson’s speech

14

8

Convention theme songs

15

9

Shubha sandesha by Mr. Ramjan Darga

16

10 Shubha sandesha by Sri. Go Ru Che & Smt. Kastoori Shankar

17

11 Convention Committees

18

12 Donors list

22

13 VSNA 2011 Convention Financial report

24

14 Article, ‘Vachana sahitya’ by Dr. C. Somasekhar

25

15 Article, ‘Basava into 21st century’ by Sri. Aravind Jatti

28

16 Speech, ‘Four dimensional & virtuous livelihood’ by Sri. Go Ru Chennabasappa

30

17 Article, ‘Samaja vijnani Basavanna’ by Sri. H V Nagendrappa

33

18 Presentation, ‘SPARSH Vachana’ by Dr. Sharan Patil

35

19 Article, ‘Baalike’ by Sri. Jaraganahalli Shivashankar

36

20 Article, ‘Jagave kudalasangama’ by Dr. Veeranna Rajur

37

21 Article, ‘Shunya sampadane’ by Smt. Jaya Rajashekhar

38

22 Report on cultural programs

40

23 VSNA Convention competitions

41

24 Fashion show– All the rage

42

25 VSNA awards

43

26 News reports, ‘Karunaadalli convention kalarava’

44

27 Books, DVDs, iPhone Apps, Websites released at the convention

45

28 Convention Newsletters

46

29 Article, ‘Sharanara maarga’ by Sri. Ra Ra Vi Virupaksha Gouda

47

3


VSNA Convention 2011

TABLE OF CONTENTS 30 Article, ‘Basava, the first free thinker and incomparable achiever of India’ by Dr. H 50 Siddalingaiah 31 Article, ‘Advaitism of Veerashaivas’ by Dr. Lingaraju

55

32 Convention as seen by the guests

58

33 Vachana-A-week by Sri. Sajjan Chandra

65

34 Article, ‘Anubhava mantapa’ by Smt. T.S. Annapoornadevi

66

35 Article, ‘Values of life in sharana sahitya’ by Sri. H B Basavaraj

67

36 Food at the convention

69

37 Article, ‘Sharanaru roopisida sthree samanate’ by Smt. Gouradevi S Menasinakai

70

38 Article, ‘Basava mathu jaagatika sudharakaru’ by Prof. K R Premaleela

71

39 Poem, ‘Sharanara kranti’ by Smt. Madhavi Bagewadi

71

40 Article, ‘Name confusion and identity crisis’ by Sri. Sharanabasappa

72

41 Article, ‘World flag’ by Dr. Chaitanya Hiremath

74

42 Article, ‘Basavanna principles’ by Mr. Vinayaka Malakkala

76

43 Presentation for children by Tushar Gaddi & Inchara Gaddi

77

44 Poem, ‘Suprabhatadalli nenapu’ by Smt. Madhu Angadi

79

45 Report, ‘Chessmania’ by Kavyashree Mallanna

79

46 Best wishes & Advertisements

80

47 Picture gallery

89

4


VSNA Convention 2011

ಶುಭ ಸಂದ ೋಶ

5


VSNA Convention 2011

Recorded Inaugural address by Shri. Shri. Dr. Shivakumara swamiji PÀ¼À¨ÉÃqÀ, PÉÆ®¨ÉÃqÀ, ºÀĹAiÀÄ £ÀÄrAiÀÄ®Ä ¨ÉÃqÀ, ªÀÄĤAiÀĨÉÃqÀ, C£ÀåjUÉ C¸ÀºÀå¥ÀqÀ¨ÉÃqÀ, vÀ£Àß §tÂÚ¸À¨ÉÃqÀ, E¢gÀ ºÀ½AiÀÄ®Ä ¨ÉÃqÀ. EzÉà CAvÀgÀAUÀ±ÀÄ¢Þ, EzÉà §»gÀAUÀ±ÀÄ¢Þ EzÉà £ÀªÀÄä PÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄzÉêÀgÀ£ÉÆ°¸ÀĪÀ ¥Àj

that you all continue to incorporate these values in your lives and educate the younger generations about this philosophy. By actively practicing these simple valThese 7 commandments of Basava Shivasharana’s in the ues of life you will have to th form of Vachana way back in 12 century are globally apstrive to become ambassaplicable to mankind. dors of Sharana Chaitanya I am very pleased to know that VSNA is conducting first and spread the message of Basava conference in Boston USA. simple, virtuous living. Convention like this must beWe, as veerashaivas are inheritors of this great universal come the modern day philosophy of life, which can be summarized as Sharana ‘Anubhava Mantapa’s’, contribution to loka kalyana. It is not religion that we’re wherein every participant takes back more learning’s and supposed to follow but a way of living that can be pracstrong message to become good human being and help ticed to build a harmonious society. This momentous event is indeed a tribute to the great philosophy that you build a strong society. Youngster must be given an orientation into this wonderful heritage that will make them all have inherited. stronger citizens of the future. We all have collective reAs you all aware, a distinct culture was evolved in the 12th sponsibility to bring back the lost glory of the Sharana culcentury under the leadership of Basavanna. During those ture. Let us wake up to this reality and incorporate these days there were many social evils like inequality among simple values in our daily living and consciously work topeople of different classes, discrimination of woman. Basa- wards building a better society around us. It is my desire vanna, a great mystic and social reformer stood up for the that you will all work towards creating a civilized society cause of the downtrodden, equally for men and women in whichever country you are living – a society that is free and tried to establish a classless society. He upheld the of evil, greed and discrimination., a society that is empowcause of dignity of labor by preaching the concepts of ered to engineer a glorious tomorrow. kayaka- “work is worship” and Daasoha- distribution of excess earnings to the needy. ¯ÉÆÃPÀzÀ qÉÆAPÀ ¤ÃªÉÃPÉ wzÀÄÝ«j We may recall here President Kennedy’s quoted state¤ªÀÄä ¤ªÀÄä vÀ£ÀĪÀ ¸ÀAvÉʹPÉƽî; ment, “if a free society cannot help the poor who are ¤ªÀÄä ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀªÀ ¸ÀAvÉʹPÉƽî. many, it cannot save the few who are rich.” If UNO de£ÉgɪÀÄ£ÉAiÀÄ zÀBRPÉÌ C¼ÀĪÀªÀgÀ ªÉÄZÀÑ clares a Daasoha Day (Charity Day) it will be befitting tribPÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄzÉêÀ. ute to the 12th century great thinker and reformer Basavanna. Basava Says, “why are you trying to correct the faults of Basavanna established a common platform for discussion the world, first try to correct your own bodies and minds of day to day life called “Anubhava Mantapa” in which all and make them fit enough to help others only then will we sections of society –men & women participated in debates please the lord Kudalasangama” I wish the convention, all the success; sarve jana sukhinobavanthu. about various issues in life. We are today living amidst strife, corruption, greed, selfishness, materialism and many other ills that are coming in the way of simple, happy living. Our younger generations, facing a tough competitive environment are at crossroads of comprehending what is good and bad and are being swayed away from simple values of life. The tenets of Sharana way of life seem more relevant today than ever. It is the time to introspect and analyze our way of living and seek the answer that we so desperately need from Sharana Samskruthi. As inheritors of this great philosophy and blessed with best quality of living for all of you in the USA, it is my wish

6


VSNA Convention 2011

ಶುಭ ಸಂದ ೋಶ

7


VSNA Convention 2011

ಆಚಾರವ ೋ ಆನಂದದ ಸ ಲ Shri Shri Basavananda Swamiji is the chief Seer of Sri Guru Basava Mahamane, Managundi, Dharawad and has been instrumental in spreading the benefits of health through fasting & consuming of natural foods. Even though Basavananda Swamiji is visually challenged since his childhood, he is very well educated and well versed in Vedas, scriptures & most of the Ayurveda and allopathic medical treatment. He has done extensive research by listening and understanding of how human being gets diseases and what could be best cure for them. He strongly advocates that, self-control over Food habits is the no. 1 cure to many of the diseases and has devised many more methods of fasting to cure each one of them. He has introduced the now world famous "Honey + Lemon + Water" treatment which involves fasting and taking honey diluted with 10 times water and few drops of lemon (lime) daily 3 times and consuming as much water as possible. This basically cleanses the body system and increases the immune. Sri Basavananada Swamiji was one of distinguished invitees to 34th VSNA Convention and International Basava Conference . Unfortunately he could not attend the convention due to Visa issues.

¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀiÁ£ÀªÀ¤UÀÆ D£ÀAzÀ ¨ÉÃPÁVzÉ. D£ÀAzÀPÁÌVAiÉÄà ¤gÀAvÀgÀ D«µÁÌgÀ £ÀqÉ¢zÉ. ªÉÊeÁÕ¤PÀ PÁæAw, PÉÊUÁjPÁ PÁæAw, gÀPÀÛಕ್ಾರAw, ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ®Æè D£ÀAzÀzÀ ºÀÄqÀÄPÁlªÉà £ÀqÉ¢zÉ. DzÀgÉ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ D£ÀAzÀ ªÀiÁvÀæ ¹QÌzÀAvÉ PÁtĪÀ¢®è. vÁ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß D£ÀAzÀzÀ §ÄUÉÎ JAzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉÆ CzÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÁPÀët CzÀgÀ°ègÀĪÀ D£ÀAzÀ §wÛºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. PÉÆ£ÉUÉ ¸ÁAiÀÄĪÀ ªÉüÉUÉ vÁ£ÀÄ K£À£ÀÄß ºÉÆAzÀ®Ä ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲಲ JA§ ¤gÁ±É¬ÄAzÀ¯Éà ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀÄgÀtªÀ£ÀÄß C¥ÀÄàvÁÛ£É.

EAvÀºÀ ªÀĺÉÆãÀßvÀ D£ÀAzÀ ¸ËzsÀªÀ£ÀÄß PÀlÖ®Ä ±ÀgÀtjUÉ ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ? DzsÀĤPÀ «zÁå¨sÁå¸À ªÉÊeÁÕ¤PÀ PÁAwæ, PÉÊUÁjPÁ PÁAwæ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÆ ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀ D£ÀAzÀ fêÀ£À ±ÀgÀtjUÉ PÉêÀ® PÉ®ªÉà ªÀµÀðUÀ¼À°è ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ? EzÀPÁÌV CªÀgÀÄ §¼À¹PÉÆAqÀ ªÀiË®åUÀ¼ÁªÀªÀÅ? ªÀiÁrzÀ ¸ÁzsÀ£É K£ÀÄ? EzÀgÀ §UÉÎ aAvÀ£É £ÀqɹzÁUÀ UÉÆvÁÛUÀĪÀÅzÀÄ ±ÀgÀtgÀÄ ¸ÀzÁZÁgÀಕ್ ೆ ºÉaÑ£À ªÀĺÀvÀéPÉÆlÖzÀÄÝ. ±ÀgÀtgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è DZÁgÀ«®èzÀ §zÀÄPÀÄ ªÀåxÀð. ±ÀgÀtgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¨sÀQÛ fêÀ£À ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀzÁZÁgÀ¢AzÀ¯ÉÃ. F PÁgÀt¢ AzÀ ¨sÀPÀÛ¸ÀÜ®zÀ°è DZÁgÀªÉà °AUÀ, ªÀĺÁvÁäUÁA¢üfAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀvÀåªÉà zÉêÀgÉAzÀgÀÄ “Truth is God” JAzÀgÀÄ. AiÉÄøÀÄ Qæ¸ÀÛgÀÄ ¥ÉæêÀĪÉà zÉêÀgÉAzÀgÀÄ “Love is God” ±ÀgÀtgÀÄ DZÁgÀªÉà °AUÀ JAzÀgÀÄ. ±ÀgÀtgÀÄ “Character is God ” JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. ¸ÀévÀAvÀæ ¹zÀÝ°AUÉñÀégÀ JA§ ±ÀgÀtgÀÄ »ÃUÉ ºÉýzÁÝgÉ.

“DZÁgÀªÉà ¨sÀPÀÛAUÉ C®APÁgÀªÀÅ

ºÁUÁzÀgÉ F dUÀwÛ£À°è D£ÀAzÀªÉà E®èªÉÃ? EzÀÄ zÀÄBRzÀ DUÀgÀªÉÃ? ªÀiÁAiÀiÁ¥Àæ¥ÀAZÀªÉÃ? E°ègÀĪÀzɯÁè «ÄxÀåªÉÃ? RArvÀ C®è. DZÁgÀªÉà ¨sÀPÀÛAUÉ ¸ÀªÀð¥ÀÆdåªÀÅ vÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ°è D£ÀAzÀzÀ gÀ¸Á£ÀĨsÀÆwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ CzÀ£ÀÄß ºÀAazÀ EAw DZÁgÀªÀżÀîªÀ£Éà ¨sÀPÀÛ£ÀÄ ±ÀgÀtgÀÄ, ¸ÀAvÀgÀÄ, IĶUÀ¼ÀÄ EzÉà dUÀwÛ£À°èAiÉÄà §zÀÄQzÀÝgÀÄ. vÁ«zÀÝ dUÀvÀÛ£Éßà D£ÀAzÀ ¸ÁUÀgÀªÀ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¹zÀgÀÄ. D D£ÀAzÀ ¸ÁUÀgÀzÀ°è DZÁgÀªÀżÀîªÀ£Éà AiÀÄÄPÀÛ£ÀÄ vÉð vÀªÀÄä d£ÀäªÀ£ÀÄß ¸ÁxÀðPÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀgÀÄ. EAvÀಹ MAzÀÄ D£ÀAzÀ DZÁgÀªÀżÀîªÀ£Éà ªÀÄÄPÀÛ£ÀÄ ¸ÁUÀgÀzÀ ¤ªÀiÁðt 900 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ FV£À PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ PÀ¯Áåt JA§ £ÀUÀgÀzÀ°è ¤ªÀiÁðtªÁVvÀÄÛ. 36 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® 770 UÀtAUÀ¼ÀÄ ¤dUÀÄgÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ ¹zÀÝ°AUÉñÀégÀ” J¤¹PÉÆAqÀ ªÀÄÄPÁÛvÀägÀÄ §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è, C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼À ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è, ZÀ£Àߧ¸ÀªÀtÚªÀgÀ eÁÕ£ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è, ªÀiÁ£ÀªÀvÉAiÀÄÄ ¸Á¢ü¸À§ºÀÄzÁzÀ ¥ÀgÁPÁಷ್ Aೆ iÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¹zÀgÀÄ. GvÀÛªÀÄ £ÀqÉ, £ÀÄrAiÀÄļÀî ¨sÀPÀÛ¤UÉ DZÁgÀªÉà ¨sÀƵÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À £ÀqÉ ಚ £Àß, CªÀ£À £ÀÄr ಚ £Àß. CªÀ£À eÉÆvÉ ªÀåªÀºÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ E£ÀÆß ZÉ£Àß, FUÀ §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®àqÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÀtÚ ¥ÀlÖt 900 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÀ®ZÀÆjAiÀÄ ªÀA±ÀzÀ gÁdzsÁ¤AiÀiÁVzÀÄÝ, PÀ¯Áåt JA§ F PÁgÀt¢AzÀ CªÀ¤UÉ DZÁgÀªÉà C®APÁgÀ. ಇದರಂದ §»gÀAUÀzÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢vÀÄÛ. ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁªÀåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉõÀ¨sÀƵÀtUÀ½UÉ ¨É¯É §gÀĪÀÅzÀÄ. CAvÀgÀAUÀzÀ ²Ã®, ZÁjvÀæöå¢AzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉüÀĪÀzÁzÀgÉ DV£À PÁ®zÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ®PÀëPÀÆÌ ºÉaÑ£À CAvÀgÀAUÀzÀ°è C±ÀÄzÀÞgÁV PÉêÀ® ºÉÆgÀV£À C®APÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÉ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ PÀ¯Áåt ¥ÀlÖt ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CzÀÄ ¥Áè¹Öಕ್ ºÀÆ«£À ºÁUÉ D£ÀAzÀªÀ£ÀÄß vÀgÀzÀÄ. F PÁgÀt¢AzÀ £ÀªÀÄä ¤ªÀiÁðtªÁzÀ ¥ÀævÀåPÀë PÉʯÁ¸ÀªÁVvÀÄÛ, zÉÊ«gÁdåªÁVvÀÄÛ -”Kingdom of £ÀqÉ £ÀÄrAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è §ºÀ¼À JZÀѪÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀqÉ, £ÀÄr God” FV£À d£ÀjUÉ EzÀ£ÀÄß £ÀA§®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛ®è DzÀgÉ EzÀÄ ±ÀÄzÀÞªÀżÀîªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀðjUÀÆ ¥ÀÆdåªÁUÀÄvÁÛ£É. CAzÀgÉ ¸ÀªÀðjAzÀ®Æ ¥ÀÄgÁtªÀ®è, PÀlÄÖ PÀxÉAiÀÄ®è, ಸvÀå. UËgÀªÀPÉÌ ¥ÁvÀæ£ÁUÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ ±ÁAw £É¯É¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀvÀåzÀ PÁAw «Ä£ÀÄUÀÄvÀÛzÉ. EzÉà D£ÀAzÀzÀ ªÀÄÆ® ¸É¯É. DAiÀÄvÀ, ¸ÁéAiÀÄvÀzÀ£ÀĨsÁªÀªÀ £Á£ÉvÀÛ §¯Éè£ÀÄ, °AUÀ dAUÀªÀÄPÉÌ ªÀiÁr ¤ÃqÀĪÀ CZÀÑ ±ÀgÀtgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ®Ä ¨sÀÈvÀå£ÁV¥Éà£ÀAiÀiÁå. EzÀÄ PÁgÀt PÀÆqÀ®¸ÀAUÀ£À ±ÀgÀtgÀ®èzÉ C£ÀåªÀ£ÀjAiÉÄ£ÁV Ä£ÁV. -ಬಸವಣಣನವರು

8


VSNA Convention 2011

Editorial eÁÕ£ÀzÀ §®¢AzÀ CeÁÕ£ÀzÀ PÉÃqÀÄ £ÉÆÃqÀAiÀiÁå, eÉÆåÃwAiÀÄ §®¢AzÀ vÀªÀÄAzsÀzÀ PÉÃqÀÄ £ÉÆÃqÀAiÀiÁå, ¸ÀvÀåzÀ §®¢AzÀ C¸ÀvÀåzÀ PÉÃqÀÄ £ÉÆÃqÀAiÀiÁå, ¥ÀgÀĵÀzÀ §®¢AzÀ CªÀ¯ÉÆúÀzÀ PÉÃqÀÄ £ÉÆÃqÀAiÀiÁå, PÀÆqÀ®¸ÀAUÀ£À ±ÀgÀtgÀ C£ÀĨsÁªÀzÀ §®¢AzÀ J£Àß ¨sÀªÀzÀ PÉÃqÀÄ £ÉÆÃqÀAiÀiÁå. - §¸ÀªÀtÚ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಯ,

With great pleasure I am herewith placing the much awaited Souvenir, ‘Jnana Dasoha’ of the historical 34th Annual VSNA convention 2011 & International Basava conference in your hands. The convention was unique, historical and will remain in our memory for years to come as it was a grand success with more than 50 Dignitaries, Scholars, Industrialists, Entrepreneurs and gifted professional artists attended and presented their views on Basava and Sharana way of life. As the convention chair Mr. Basavaraj Mudenur, Mr. Vijay Kotrappa, Dr. Somashekara Pallegar & Mr. Shivu P Basavaiah mentioned, our efforts in conjunction with Swamiji blessings will ultimately improve the understanding of veerashaivism’s core principles, “eÁÕ£À -ಕ್ಾರ್ಕ - ದಾಸ ೋಹ - ಸಮಾನತ ” (Knowledge-WorkCharity-Equality) Above quoted vachana of Basavanna has been very dearer to my heart since the preparation for the 34th convention begun in July 2010. Once we accepted to host it, we formed convention committees one year prior to the convention comprising most talented and dedicated volunteers along with guidance from senior members of the VSNE. It was the ‘anubhaava’ of each dedicated ‘sharana’ and ‘sharane’ of VSNE, with which we could host this successful convention.

an cultural associations, convention’s T-shirts, informative Newsletters, monthly ‘vachana namamruta’ events, phone calls to other chapter members, fundraising events at various locations, personal invitations to swamijis and other dignitaries helped spreading the message throughout the world.

Three day event in historical city of Boston, USA focusing Spiritual and social aspects of Sharana Movement at a Most of you already know, for the first time in VSNA conbeautifully decorated venue and stage was blessed by the vention history we had to close the registration almost Swamiji’s, inspired by guest speakers and thrilled by artThree weeks prior to the event due to overwhelming reists. sponse and limited space at the venue. Each aspect of the Divine Presence: His Holiness Dr. Sree Shivakumara Swaconvention from the convention theme selection to the closing ceremony was discussed and debated among the miji of Siddaganga Math who inaugurated the convention remotely. His Holiness Dr. Sree Shivamurthy Shivacharya committees before any decision was taken. Families of Swamiji Taralabalu Mutt blessed the event. Releasing the VSNE supported with ‘Tanu-Mana-Dhana’. It led to the record collection of funds for the convention (Read spon- “Software on Vachana Literature” that was developed by Swamiji was done at the convention. sors list and financial statement) Members of Parliament Mr. Suresh Angadi & Mr. Janardhan Swamy as Govt of India/Karnataka Representatives greeted the occasion and applauded the efforts of NRI’s in preserving Sharana Heritage outside India.

Various innovative and popular measures were adopted to promote the 34th VSNA convention. Dasoha (Volunteering) at various charity organizations including local churches, temples and Foodshare farms, ‘Basava Baton’, informative stalls at AKKA 2010, Kannada koota events, VSNA chapter events at NY, NJ, IL & MD, at Indi-

Veerashaiva scholars and experts talked on various Sharana and Vachana topics sharing their wealth of

9


VSNA Convention 2011

 Over 4000 fresh and mouthwatering meals and 1500 breakfast and 2000 snacks were served.  9+ Hours of Spiritual and religious sessions during first International Basava Conference.  12+ Hours of Quality Entertainment by professionals Entrepreneur and billionair Dr. Desh Deshpande and Dr. and chapter members Sharan Patil of sparsha hospital shared their real life expe-  More than 50 prospective bride grooms attended Singles Meet event, 40 youth took part in fun filled youth rience and explained how to use wealth, technology and retreat & Dance with DJ event knowledge to serve the society in true spirit of Daasoha. Mr. Pradeep Kumar of united land bank and Mr. M S R  Sports activities such as Volleyball and Chess attracted Aradhya were present at the event. They also supported large number of crowd the event with their generous donations.  International Daasoha Day celebration with food doSharana Philosophy was unfolded through cultural event nation and several hundreds of volunteer hours spent in by Professional Artists, Mrs. Kastoori Shankar, Dr. Naga- helping the local community. raj Havaldar, Dr. Mruthyunjay Shettar, Mrs. Parvathidevi  13+ various competitions, 50+ Artifacts displayed in Sharana heritage and Historical Convention Museum Malekopmath, Pt. Satish Hampiholi, Smt. Uma Ettigi, Ettigi Fine Arts Academy, Mrs. Poornima Risbud, Rasarang School of Performing Arts, Samarthanam School for Again, all of this was possible only because of the tireless efforts of the volunteers, who were preparing for this disabled, Mr. M D Kowshik (who made magical word event for over year. They all worked with an attitude, ‘abraka dabra Basavanna’ that thrilled the children). “Volunteers do not necessarily have the time; they Quality Entertainment by professionals and chapter mem- just will have the heart” bers enhanced convention experience for all (Read cultural committee report) We do not claim that there were no errors in hosting this knowledge and research. They were Mr. Aravind Jatti, Mr. Go Ru Channabasappa, Mr. H V Nagendrappa, Dr. M N Channabasappa, Smt. G V Jaya Rajashekar , Dr. Veeranna Rajur , Mr. Jaraganahalli Shivashankar, Dr. C Somashekara and Mr.Maheshwarappa Chattnahalli

To sharpen the business, networking and to share real life challenges Business, Woman, Health, Education and Senior Seminar forums were arranged. Many CEO’s, physicians, academicians and woman entrepreneurs shared their expertise among the attendees. The convention hall was packed with maximum attendance for these forums.

event. For the volunteers, this was a passion apart from their day-today regular job. We are not an event management company and there were minor errors throughout the event. We hope the attendees and dignitaries looked at these minor errors in a right spirit.

This book along with Six DVDs of the event attached to it Youth retreat, Youth college visit, matrimonial forum, constitutes the souvenir. On behalf of Newsletter and various competitions & cultural events by hosting chapter Souvenir committee, I thank the chairpersons and memand other VSNA chapter members engaged the attendees bers of the committees for their updated reports throughthroughout the convention. out the convention, contributors of the articles & pictures The convention was the proud venue for releasing various to this souvenir and Newsletters. Please forgive me if you find any errors in this souvenir. websites, DVDs, iPhone Apps, and books at the convenPlease write to me with your valuable comments. tion. iBasavanna- iphone app, Six Books on Sharana and Happy reading and viewing of DVD’s of this memorable Kannada literature, including Maker’s Mint (Kartharana convention. Kammata) published by VSNA, Five CD’s (Daasoha, Samagra ganaka Vachana samputa) and web sites ಧ್ನಯವಾದಗಳ ಂದಿಗ , ( www.vsna.org and http:// www.wisdomofgoodliving.com/) were released at the con- Yashavanth Gaddi Chairperson, Newsletter & Souvenir committee, vention. 34th VSNA convention 2011 & International Basava To summarize, here are few highlights of the convention: conference  Over 800 Sharana’s attended the convention. Repre- E-mail: yashavanth_raja@yahoo.com sentation from 28+ states in USA and International participation from India, UK, Australia, New Zealand, UAE, Singapore, etc.  30+ Invited Guests which included Swamiji, Dignitaries, Scholars, Entrepreneurs and Professional artists from USA and India made keynote addresses at the convention.

10


VSNA Convention 2011

Chairperson of 34th VSNA Convention 2011 & IBC Namaskara, Your holiness Poojya Sirigere Swamiji, distinguished speakers, guests, delegates of the 34th VSNA Convention and fellow Veerashaiva Lingayaths,

34th Convention is making history by hosting first International Basava Conference headed by Mr. Vijay KotrapIt gives me immense pleasure to welcome all of you to 34th pa, providing thoughtful disVSNA Convention 2011 & First International Basava cussions on spiritual values, Conference, being held here in Boston for the first time. donating to local communiNew England chapter members join me in thanking you all ties to practice Daasoha, for coming in big numbers and giving us an opportunity to Sharana Heritage and conhost the Grand Convention. vention museum is new concept. We established our chapter on 9/18/2004. Mr. & We had to close the regisMrs.Guruswamy Ayya initiated our chapter. Since many tration (800 attendees) due years many of us had a dream to host this convention, past to overwhelming participaPresident Dr.Nagabhushana Malakkala nurtured the idea tion three weeks before the convention! Such grand event and current BOD and President Dr.Somashekar Pallegar wouldn’t be possible without support of Donors and Sponsupported throughout the execution; thank you all. sors. I thank Mr.Pradeep Kumar of United Land bank and all donors and sponsors for their generous support. Hosting the convention for the first time brings many challenges. Our chapter member families excelled in all ನನು ತ್ಂದ -ತಾಯಿ ಬಾಲಯದಿಂದ ಶರಣ ತ್ತ್ವಗಳನುು ಬ್ಬತ್ತಿದರ , ನ ಡ ದಾಡುವ aspects of convention execution, be it stretching the numದ ೋವರು ಡಾ|| ಶವಕುಮಾರ ಸಾವಮೋಜ, ಸ್ವದಾಗಂಗಾ ಮಠ ber of attendees to 800, getting subject matter experts in Sharana Philosophy, providing best entertainment, mouth ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗುವತ್ಿ ಪ್ ರೋರ ಪಿಸ್ವದರು, ನ ಯ ಇಂಗ ಲಂಡ್ ವೋರಶ ೈವ watering food, best hospitality and many more. So, please enjoy, have good time, network with entrepreneurs, make ಸಮಾಜ ಭಾಂದವರು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂಚಾಲಕತ್ವ ನಿೋಡುವುದಲಲದ ತ್ಮೆ new friends, practice Basava Tatva and visit historic Bosತ್ನು-ಮನ-ಧ್ನದ ಸಹಕ್ಾರ ನಿೋಡಿದಾಾರ , ಅವರ ಲಲರಗ ನನು ಹೃದರ್ ton city. ಪ್ೂವಯಕ ನಮನಗಳಳ. ನಿೋವು ಎಷ್ ುೋ ಪ್ಾರಮಾಣಿಕ ಪ್ರರ್ತ್ು ಮಾಡಿದರು Thank you “Team 2011 Convention” for your hard work and dedication.

ಕ್ ಲವು ಅಡಿಿ-ಆತ್ಂಕಗಳನುು ಎದುರಸಬ ೋಕ್ಾಗುತ್ಿದ . ಅವುಗಳನ ುಲಲ ಮ್ಮಟ್ಟು

ರ್ಶಸುು ಸಾಧಿಸಲು ಶರಣರ ವಚನ ನ ನ ಪಿಸ್ವಕ್ ಳ್ಳು. “ºÉƬÄzÀªÀgÉ£Àß ºÉÆgÉzÀªÀgÉA¨É, §¬ÄzÀªÀgÉ£Àß §AzsÀÄUÀ¼ÉA¨É, ¤A¢ ನನಗ ಅತ್ಯಂತ್ ಹ ಮ್ಮೆರ್ ದಿನ. ಏಕ್ ಂದರ ಒಂದ ೋ ಸಭಾಂಗಣದಲಿಲ ಅತ್ಯಂತ್ ¹zÀªÀgÉ£Àß vÀAzÉvÁ¬ÄUÀ¼ÉA¨É, D½UÉÆAqÀªÀgÉ£Àß D¼ÀݪÀgÉA¨É, djzÀªÀgÉ£Àß ಪ್ರಮುಖ ವೋರಶ ೈವ ಸಂಸ ಗ ೆ ಳ ಮುಖಯಸೆರು ಶರಣರ ತ್ತ್ವಗಳಮ್ಮೋಲ ವಚಾರ d£Àä§AzsÀÄUÀ¼ÉA¨É, ºÉÆUÀ½zÀªÀgÉ£Àß ºÉÆ£Àß±ÀÆ®zÀ°QÌzÀgÉA¨É” ಮಂಡಿಸಲಿದಾಾರ . ನಿಮೆ ಜ್ಞಾನದ ಂದಿಗ ಉದಯಮಶೋಲರಾಗುವ ಕ್ಾರ್ಕದ

Even though we’re able to pull together such a successful event, our focus needs to be at core values- practicing and ಮಹತ್ವವನುು ರ್ಶಸ್ವವ ನಾರ್ಕರು ತ್ಮೆ ಅನುಭವಗಳ ಮ ಲಕ ಮನದಟ್ುು spreading Basava Principles. I urge all of you to make ಮಾಡಿಕ್ ಡಲಿದಾಾರ . ದಾಸ ೋಹವನುು ನಿಮೆ ವೃತ್ತಿ ಜೋವನದಲಿಲ commitment to practice Knowledge-Work-CharityEquality in your daily life. Remember Sharana’s practiced ಅಳವಡಿಸ್ವಕ್ ಳಳುವ ಮಾಗಯವನುು ಅರತ್ು, ಸಮಾನತ ರ್ ಜ ಯೋತ್ತರ್ನುು not preached!! ಎಲ ಲಡ ಹಬ್ಬಿಸುವಂತ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪ್ ರೋರ ೋಪಿಸುತ್ಿದ ಎನುುವ ನಂಬ್ಬಕ್ As New England chapter is able to make 34th convention grand success, we would like to take on another 34 years Community youths energized with yesterday’s retreat and dream of having Veerashaiva Center here in USA and ready to provide you their insights on how they can help make it a reality. Request your support in building first VSNA and they’re very proud carry the Basava Baton. Busi“International Basava Research and Education Center”. ness, Woman, Health, Education, Senior Meet, Singles Meet, Sports forums will compete with Mouth Watering Thank you all. food. Please go ahead enjoy, make new friends, connect with old friends, Meet accomplished scholars, entrepreBasavaraj Mudenur, neurs, Subject Matter experts and be Proud of VSNA. Chairperson, 34th VSNA Convention & IBC ನನುದು.

11


VSNA Convention 2011

President of VSNA at VSNA Convention 2011 & IBC My Dear Fellow Veershaivas, ellarigu Sharanu. I congratulate the New England chapter members, especially Chair-person Mr. Basavaraj Mudenur and Vice Chair -person Mr. Shiva Kumar for making the 34th convention at Boston. We have a large number of attendees after a long interval. Please give them a big round of applause for all the members of New England chapter, who worked so hard. I am proud to say that I was one of the founder members of VSUK and Our Florida Chapter. Florida Chapter STARTED in 2002. We have been saying slogan for the last several years “I AM PROUD OF VEERASHAIVA” which I applaud for the commitment to our association by our members. But for being proud will not make any association strong and beautiful. I sincerely hope that you are aware of the crisis we are going through at central VSNA at the present time. First we do not have a center to focus our commitments, Objectives and Goals. It is also very important to have Basava International Research and Educational centers (BIREC) for our needs. It is mind boggling to know that an association of VSNA magnitude, having stood for 34 years, still lives on a postal address of the President or the Secretary. It has been massive setback on the members who have tried to establish a center. We need to ask this QUESTION ………Why? In my humble opinion There are THREE important reasons for this …, First is Lack of appropriate Funds. As we all aware that we do not build with our Proudness any center. This involves sufficient FINANCIAL resources. Secondly, we are trying to establish ONE CENTER. As we know, we have discussed this issue for many hours and DAYS over 34 years. We spent our energy and breath in arguing about the LOCATION of this One center. The Third problem is the Attrition of the members who are really showing interest in this Association. When we go to the meetings we all talk, talk & talk about our leader’s greatness and their preaching’s, but show no interest in making the things happen. So where is the Problem? What will be the next approach to these intensifying issues? My goal is to create MULTIPLE BASAVA INTERNATIONAL RESEARCH AND EDUCATIONAL CENTERS IN NORTH AMERICA (ANUBHVA MANTAPAS). There will be FOUR CENTERS OF BIREC with your GENEROUS DASOHA from all of you. Unless we aim at collecting funds to buy or build centers we have no hope for the next Generation. I want all of you to MAKE A PLEDGE for this

very, very SERIOUS CAUSE and ACT.. That ACTION is, I propose monthly contributions to the regional centers from all the families of Veerashaiva IN THEIR REGIONS, SO THAT THEY WILL BE OWNING THEIR CENTER. The BIREC belongs to them. There will be 3 administering bodies for each BIREC, The MEMBERS, The EXECUTIVE BOARD and The BOARD OF TRUSTEES. Location of the BIREC is determined by the Members of the region. Central VSNA will Co-ordinate the Regions and KEEP US UNITED. As we collect $10-20 from each family per month from members of the region, when the funds are sufficient to buy one, under the tax umbrella of VSNA, let them have one. As the monthly contributions flow on a regular basis, that will help to keep our SBIRE center operating smoothly. We will bring 1-2 Sharanas to each center who will be available for all the members to use their services as appropriate. There will be a Meditation Hall with Library facility. Plans to get Retirement Apartments with FACILITY FOR a Burial ground within the complex. We can contact various VEERASHAIVA MATHAS in India to provide us spiritual people on 2 yearly SPONSORED basis. My proposal is to start minimum 4 centers in 4 corners of USA to begin with and extend to 8 as we progress, of course with the help and Dasoha of our members. OUR SLOGAN FOR NEXT MANY YEARS TO COME MUST BE……. I AM A PROUD CONTRIBUTOR FOR VSNA This should be our next mantra (DASOHA must begin at Home) . You are aware of our local chapters in all over the country have done multiple charitable work to the societies they live in. I hope and encourage to do more in establishing the regional BIREC. This will give a moral and Spiritual

JªÀÄäªÀgÀÄ ¨É¸ÀUÉÆAqÀqÉ ±ÀĨsÀ®UÀߪɤßgÀAiÀiÁå, gÁ²PÀÆl IÄt¸ÀA§AzsÀªÀÅAmÉAzÀÄ ºÉýgÀAiÀiÁå, ZÀAzÀ槮 vÁgÁ§®ªÀÅAmÉAzÀÄ ºÉýgÀAiÀiÁå, £Á½£À ¢£ÀQAzÀ£À ¢£À ¯ÉøÉAzÀÄ ºÉýgÀAiÀiÁå, PÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄzÉêÀ£À ¥ÀÇf¹zÀ ¥sÀ® ¤ªÀÄäzÀAiÀiÁå. - §¸ÀªÀtÚ

12


VSNA Convention 2011

support to the members.

fusion in understanding ourselves and to make it understand to our next generation.

We will be releasing our BRAND new website, I thank the time and efforts put into it by Thej Kartal our secretary and Anand kumar, who has become our NEW web master.

We have brand New web site for your convenience and communicate

Next convention has brought in lot of excitement for all of us. It will in KOODALA-SANGAMA, INDIA. 3 DAYS CONVENTION, 2days at the koodala sangama and 1 day trip to Badaami, Basavana Bagewadi and Basava kalyana. There is limitation of accommodation in the KOODALASANGAMA, it is strictly first come first serve basis. We have accommodation up to 300. Hence early registration is advisable. Please watch our web site for further information. Our Convention committee is made up of representatives from all OUR CHAPTERS. There will be several key people in India who will help us in arranging the 35 th During my recent visit to India, I came to know that there convention. We have Mr. Mallikarjuna from B’lore who is is Russian veerashaivas Association. I tried to get their repa retired forest officer. He will address the convention latresentative here for this convention, but for the lack of er. time it did not happen. I am in continued contact with their association. Please remember what Basaveshwara said

You already witnessed my home talent Basavaraj Devershetty’s i-basavanna, for Apple application. This is spreading to all the countries in the world! Including, Middle east, China, Russia, Japan and Australasia. Please give him a big round of applause for his great effort in keeping us united. Another new development is EBOOKS. VSNA will transfer most of our collection and publication to E-books. We will start the transfer as soon as we get clearance of copy rights.

I HOPE YOU AGREE that this convention experience will remain in your memories for a long time. We have had intense enlightening experience at Basava International Conference, understanding the Sharana Dharma, Vachana Dharma and Basava Dharma. Many thanks to Mr Vijay Kotrappa who took the initiative and conducted first ever IBC so well. Please give him a big round of applause.

POWER OF KNOWLEDGE DESTROYS IGNORANCE

I mentioned about BASAVA DHARMA AS THIS WILL BE THE ONLY COURSE TO FOLLOW FOR ALL VEERASHAIVAS TO BE RECOGNISED AS ONE. I SENSED THAT THERE IS SOME OPPOSITION TO THIS CONCEPT IN INDIA OF OUR UNIFIED VEERASHAIVAS. I WAS SADDENED BY FURTHER SPLIT AND BRINGING CASTISM BACK BY A FEW OF THE RELIGIOUS MATHAS.

I THANK OUR EVENT SPONSOR MR PRADEEP KUMAR OF ULB FROM BANGLORE and all other sponsors for their generous contributions. Thank you once again

POWER OF LIGHT DISSIPATES DARKNESS POWER OF TRUTH IS FOE OF ALL UNTRUTH THE SHARANAS EXPERIENCE OF GOD IS THE SOLE CURE OF WORLDINESS.

Hope to see you in July 2012 at KOODALA SANGAMA. We have 8 minutes VIDEO presentation of our next 35th convention at Koodalsangama, INDIA.*

I humbly request our community in India….not to bring the CASTISM back to existence EVER. I certainly hope the Ellarigu Sharanu, Division of Veerashaiva’s will never EVER happen. Please Dr. Somashekar Pallegar, do not bring that DIVISION into this COUNTRY. Please President VSNA do not forget USA IS home to second largest Veerashiva community after India. Basavanna quoted as VISHWA GURU by Mahatma Gandhiji, when he addressed Belgaum Indian National Congress in 1924. Mahatma Gandhi said about Basavanna, “It has not been possible for me to practice all the Precepts (RULE OF CONDUCT) of Basaveshwara which he taught and Practiced 800 years ago, Including the Eradication of Untouchables and Dignity of Labor. Had he lived during our times he would have been A Saint worth worshipping”. I CERTAINLY AGREE, HOPE YOU ALL…….HENCE THE INCEPTION OF VISHWA DHARMA AND FOLLOW ONE AND ONLY PRINCIPLE …… THAT OF VACHANA DHARMA. This may resolve lot of our problems and con-

13

* A decision was later made to host the 35th VSNA Convention within USA by California chapter.


VSNA Convention 2011

Co-Chairperson of 34th VSNA Convention 2011 & IBC

ಗುರ ಲಿಂಗವಾಗಲಿ, ಗುರು ಬಸವನಾಗಲಿ, ತ್ಂದ ತಾಯಿರ್ ಆಶವಾಯದ ರಕ್ಷಾಕವಚವಾಗಲಿ, ಎಲಲರಗ ಒಳ ುರ್ದಾಗಲಿ !

Dr. Sri Shivakumara Swamiji of Siddaganga Mutt, Tumkur and Dr. Sri. Shivamurthy Shivacharya Swamiji, Taralabalu Mutt, Sirigere blessed the occasion and the attendees. Honourable guest speakers inspired us by their speeches and life examples. Artists thrilled us to the magic with their performances that will remain in our memories for years to come. I take this opportunity to thank all of them for enhancing the event with their participation and performance. "Basava Philosophy is an action philosophy" says Dr. Ramjan Darga. When we met Dr. Darga in VSNA 2010 Convention in Toronto, Canada, he emphasized the importance of practice ahead of preaching. With that guidance, we started our journey of VSNA 34th Annual Convention and the First International Basava conference, 2011. For the next 1 year, we had the opportunity to work with several VSNA members from across the North American community and several other volunteers here in North America and in India. I cannot stress enough on my heartfelt thanks to all the volunteers who worked very hard and made the event a grand success. It is heartening to see speakers, performers and participants from several countries - USA, Canada, India, United Kingdom, New Zealand, Australia, and Singapore. I would like to dedicate the success of this convention to all the volunteers who were on stage and behind the curtains, in the pictures and behind the camera, leading from the front and supporting from behind. ಸಾೆವರಕೆಳ್ಳವುಂಟ್ು ಜಂಗಮಕೆಳ್ಳವಲಲ

When speaker after speaker insisted on the practical aspects of the 12th century sharana movement and its relevance today, you start to question whether we have changed at all? Not the materialistic changes, they are in plenty! But, the spiritual and the psychological changes in what we consider divine (meaning our holy places, at home and outside), how we view relationship between people (meaning hierarchy), what is considered 'success' and so on. Leading from the front in adopting ancient literature to modern medium, poojya Dr. Shivamurthy Shivacharya Swamiji has helped create a "GaNaka Vachana Samputa" CD containing 1000s of Vachanas. In continuation of the movement started in 12th century, he and other speakers on several occasions challenged our rituals and traditions that we dearly adhere to, without reasons. In any conversation challenging an existing ritual, the resistance to change comes from the fact that the person following a ritual "feels good" about the ritual and there by derives a "sense of security". This is a very good defensive position and stands to explain why rituals have stayed

all along! So, we are in an interesting position when we challenge existing rituals. I think the answer lies in, whether we can see that what "feels good" is not really same as good and whether we can see that the "sense of security" is not necessarily same as "security". In any conversation challenging rituals, we must understand that this is not an end state, but a journey, because today's rituals probably made sense in another "space" (geographical area) and "time" (some time in the past where it originated) dimension. What makes sense today here in the United States may end up becoming a ritual tomorrow at a different place where it has no relevance. So, it may not be the rituals themselves, but our ability to question its applicability in today' environment that is at the heart of the challenge. Allama Prabhu sums it up as.. ಅಜ್ಞಾನವ ಂಬ ತ ಟ್ಟುಲ ಳಗ , ಜ್ಞಾನವ ಂಬ ಶಶುವ ಮಲಗಿಸ್ವ ಸಕಲ ವ ೋದಶಾಸರವ ಂಬ ನ ೋಣಕಟ್ಟು, ಹಿಡಿದು ತ್ ಗಿ ಜ ೋಗುಳವಾಡುತ್ತಿದಾಾಳ ಭಾರಂತ್ತ ಎಂಬ ತಾಯಿ ತ ಟ್ಟುಲು ಮುರದು ನ ೋಣು ಹರದು ಜ ೋಗುಳ ನಿಂದಲಲದ ಗುಹ ೋಶವರ ಲಿಂಗ ಕ್ಾಣಬಾರದು

Joy of Sharing! As part of our run up the International Daasoha Day, July 4th, celebrations, several members of our chapter and outside chapters participated in monthly ದಾಸ ೋಹ (Daasoha) programs. It has given us immense joy participating in soup kitches and local food share programs. It is an humbling experience that taught us the value of things that we have taken for granted and puts the right perspective. To quote fellow volunteers, "participating in daasoha program is a stress reliever". We all felt it! While the 34th VSNA Annual Convention and International Basava Conference is behind us, it feels like the real journey may have just begun. ಕ್ಾಲಲಿ ಕಟ್ಟುದ ಗುಂಡು, ಕ್ ರಳಲಿ ಕಟ್ಟುದ ಬ ಂಡು!, ತ ೋಲಲಿೋರ್ದು ಗುಂಡು, ಮುಳಳಗಲಿೋರ್ದು ಬ ಂಡು!, ಇಂತ್ಪ್ಪ ಸಂಸಾರಶರಧಿರ್ ದಾಂಟ್ಟಸ್ವ ಕ್ಾಲಾಂತ್ಕನ ೋ ಕ್ಾಯೋ, ಕ ಡಲಸಂಗರ್ಯ!

Sharanarthi Shivu Basavaiah

14


VSNA Convention 2011

ಸಮ್ಮೇಳನಾ ಸಂಕ್ ೋತ್ ಗಿೋತ ಹಚ ಚೋವು ಜ್ಞಾನ-ಕ್ಾರ್ಕ-ದಾಸ ೋಹ-ಸಮಾನತ ಜ ಯತ್ತ (ರಚನ : ಬಸವರಾಜ್ ಮುದ ನ ರ್) ನ ರುದ ೋವರುಗಳ ನ ಕ್ಾಚ ದ ರ, ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಜ ಯತ್ತರ್ ಪ್ರಜವಲಿಸಲು ಬಾರಾ ನಮೆವರು ಗಳ್ಳಸ್ವದಾ ಹ ಸರುಳ್ಳಸಲು, ಸ ೋರಹ ವು ಇಲಿಲ ಬ ೋಸುನ್ ನಗರದಲಿಲ ಜ್ಞಾನ, ಕ್ಾರ್ಕ,ದಾಸ ೋಹ, ಸಮಾನತ ರ್ ,ದಿೋವಗ ರ್ ಹಬ್ಬಿಸಲು, ವಶವಶಾಂತ್ತರ್ ಬಾವುಟ್ವ ಹಾರಸಲು ನಿಮಗ ಲಲ ಸಾವಗತ್ವು ಸುಸಾವಗತ್ವು || ಹಚ ಚೋವು ಜ್ಞಾನದಾ ದಿೋಪ್ , ವಚನಗಳ ದಿೋಪ್, ಶರಣರಾ ದಿೋಪ್, ಪ್ಂಚ ಆಚಾರಗಳ ದಿೋಪ್,

ಬ ಳಗುವಾ ಬಾರಾ "ಜ್ಞಾನ ಕ್ಾರ್ಕ ದಾಸ ೋಹ ಸಮಾನತ ರ್" ದಿೋವಗ (ರಚನ : ಶರೋಮತ್ತ ಮಾಧ್ವ ಬಾಗ ೋವಾಡಿ, ಟ ರ ಂಟ , ಕ್ ನಡ) ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವಚಾರ ಜ ಯೋತ್ತ ಬ ಳಗುತ್, "ಜ್ಞಾನ,ಕ್ಾರ್ಕ,ದಾಸ ೋಹ, ಸಮಾನತ ರ್" ಬ ಳಕ ಪ್ಸರಸುತ್, ಶರಣ ಸಮ ಹ ಕ್ ೋರುತ್ತದ ಸವಯರಲಿ ಸಾವಗತ್ ಸುಸಾವಗತ್// ವಚನಗಳ ಅರ್ಯವರತ್ು,ಶರಣರ ತ್ತ್ವವರತ್ು,

ಅಷ್ಾುವರಣಗಳ ದಿೋಪ್, ಹಚ ಚೋವು ಜ್ಞಾನದಾ ದಿೋಪ್ ||

ಪ್ಂಚ ಆಚಾರಗಳ,ಅಷ್ಾುವರಣಗಳ, ಸನಾೆಗಯವನರತ್ು ಜ್ಞಾನ ರತ್ುವ ಧ್ರಸುವಾ

ಉಳಳವಾಯೋಗಿರ್ ನ ೋಡಲಿಲ ಕ್ಾರ್ಕ ಜ ಯೋತ್ತರ್ ಬ ಳಕಲಿಲ ಡಾಕುರ ರ ಇರಲಿ, ಇಂಜನಿರ್ರ ರ ಇರಲಿ, ವಾಯಪ್ಾರ ಇರಲಿ, ಉದಯಮಯೆ ಇರಲಿ ಹ ರನಾಡಿನಲಿಲ ಎಲಾಲರು ಒಂದು ಗ ಡಿಹ ವು ಕ್ಾರ್ಕವ ೋ ಕ್ ೈಲಾಸ ಎನುುವ ವು ||

ಸಾವರ್ಯ ಎಂಬದ ಅಳ್ಳಸ್ವ ನಿಸಾವರ್ಯ ಸ ೋವ ರ್ ಸಲಿಲಸುತ್, ಕ್ಾರ್ಕವ ೋ ಕ್ ೈಲಾಸವ ಂಬ ಧ್ಮಯವರತ್ು, ಸಮಾಜ ಕಲಾಯಣಕ್ ಟ ಂಕ ಕಟ್ುುವಾ

ಮನ ಮನ ಗಳಲಿಲ ಮನಮನಗಳಲಿಲ

ಮನ ಮನಗಳಲಿ ಅಪ್ಯಣಾ ಭಾವ ಬ್ಬತ್ುಿತ್,

ದಾಸ ೋಹ ತ್ತ್ವ ಬ್ಬತ್ುಿವ ವು

ದಾಸ ೋಹವ ೋ ಜೋವದುಸ್ವರು ಹಸ್ವರ ನುತ್,

ನಮ್ಮೆಲಲರ ದುಡಿಮ್ಮರ್ ಸಾರ್ಯಕತ ಕ್ಾಣುವ ವು ತ್ನು-ಮನ-ಧ್ನದ ಶರಮದಾನದಿಂದ||

ತ್ನು ಮನ ಧ್ನವ ಅಪಿಯಸುವಾ

ಸಮಾನತ ರ್ ಮಂತ್ರ ಮೋಸಲಾತ್ತ ತ್ಂತ್ರವಲಲ

ಸವಯಸಮತ್ವದ ಪ್ರಜ್ಞ ಪ್ಡ ರ್ುತ್,

ಬಡವ-ಬಲಿಲದ, ವಣಯ-ವಗಯ, ಮಹಿಳ -ಪ್ುರುಷ ಭ ೋದವಲಲ

ಮಾನವ ಏಕತ ಬರ್ಸುತ್,

ಇವನಾರವ ಇವನಾರವನ ಂದ ನಿಸದ

ಸಮಾನತ ರ್ ಸ್ವದಾಧಂತ್ವ ಪ್ರತ್ತಪ್ಾದಿಸುವಾ

ಎಲಲರ ನಮೆವರ ನುುವ ವಶವಭಾರತ್ುರತ್ವದ ಎದ ತ್ಟ್ಟು ಹ ೋಳಳವ ವು ಸವಯರಗ ಸಮಬಾಳಳ-ಸಮ ಪ್ಾಲು ನಿೋತ್ತರ್

ಅರವ ಗುರುವ ಂಬ ಮಂತ್ರ ನುಡಿರ್ುತ್,

ಹ ಮ್ಮೆರ್ ವಾರಸುದಾರರು ನಾವು ||

ಜ್ಞಾನ,ಕ್ಾರ್ಕ,ದಾಸ ೋಹ,ಸಮಾನತ ರ್ ಮಹ ೋನುತ್ ಸಂದ ೋಶವ ಸಾರುವಾ ||

(ಕವ ಡಾ|| ಡಿ ಎಸ್ ಕರ್ಕಯ ಹಾಗು ಶರ ಕುವ ಂಪ್ು ರವರ ಕವನಗಳ ನ ರಳಲಿಲ ಈ ಪ್ದಯವನುು ರಚಿಸಲಾಗಿದ . ಅವರಗ ನನು ಧ್ನಯವಾದಗಳಳ)

ಪ್ರಣತ ರ್ ಇದ , ಬತ್ತಿರ್ ಇದ ; ಜ ಯೋತ್ತರ್ು ಬ ಳಗುವಡ ತ ೈಲವಲಲದ ಪ್ರಭ ತಾನ ಲಿಲರ್ದ ? ಗುರುವದ , ಲಿಂಗವದ ; ಶಷಯನ ಸುಜಾುನ ಅಂಕುರಸದನುಕೆ ಭರ್ಕಿ ಎಲಿಲರ್ದ ? ’ಸ ಯೋಹಂ’ ಎಂಬುದ ಕ್ ೋಳ್ಳ ’ದಾಸ ೋಹ’ವ ಮಾಡದಿದಯಡ ಅತ್ತಗ ಳ ವ ನ ೋಡಾ ಗುಹ ೋಶವರ. -ಅಲಲಮಪ್ರಭು

15


VSNA Convention 2011

ಶುಭ ಸಂದ ೋಶ From: Ramjan Darga Director, Center for Vachana Studies Basava Seva Pratishthana Sharana Udyan, Sharana Nagar BIDAR -585401 Date: 01.07.2011 To Mr. Basavaraj Mudenur Chair VSNA 34th Annual Convention 2011 International Basava Conference Boston Newton Marriott New England Chapter

the World and against all evils. The entire universe is the product of Kayaka of the Nature. The sun, moon, ocean, forest, a bee and an earthworm etc are in existence because of their duties inherited from Nature. So the human beings should do their duties. What they will get out of their duties should feel that the fruit of the labor is gift of the God i.e. Prasad.

Dear Basavaraj, Sharanu Sharanarthi:

When more social wealth is produced than what can be Unfortunately I am unable to attend the Convention as a consumed by the Sharanas, then the excess wealth beguest speaker as I was denied a tourist visa by the US Con- comes societal surplus. According to Basava’s ideal sociesulate in Chennai. This was the culmination of an intense ty, the surplus should become part of the social fund i.e. attempt on my part that involved a great deal of prepara- Shivanidhi. Lord Basava argues that the egalitarian society is the visible manifestation of God. An egalitarian society tion and expenditure should be formed with the help of Kayaka, Prasada and Nevertheless I will be with you in spreading the great ide- Dasoha concepts. Kayaka stands for proper distribution, als of Lord Basava who taught the World the importance Prasad stands for proper utility and Dasoha stands for of Enlightenment, Work Culture, Democracy, Human proper distribution of wealth. These concepts are based on Rights, Gender and Racial equality in an egalitarian Socie- the Basava Philosophy which we call generally Ishtalinga ty. Tatva. The entire World will be freed from Discrimination, Exploitation and Wars, if the peoples of all countries folHe was the first thinker under the sun who formed the Classless Society and called it “Sharana Sankula”. Sharana low Basava Philosophy which gives way to the Just Society and Economics of Equality. Sankula was a society of the people, who denied gender, caste, racial and class discrimination. They achieved this Given the obscene social inequality that pervades the on the basis of Basava Philosophy. His philosophy is based globe, Basava’s ideology should prompt each and every on Spiritual Materialism. 850 yeasrs ago, Lord Basava un- one of us to contemplate seriously upon the root causes of derstood that there is no matter without energy. Matter such striking concentration of social wealth and the reand Energy are inseparable. Energy is invisible form of sultant mass misery as can be witnessed in the contempoMatter. And Matter is visible form of Energy. Including rary world. galaxy everything emerged from energy and at last everything will end up in energy. What we call energy in science will become Spirit in Basava Philosophy. He says there is no spirit without matter. That is why I call his philosophy “SPIRITUAL MATERIALISM”. This is the base of Basava’s Egalitarian Society. When everything came out from the same source, how can we discriminate? Based on this truth, Lord Basava denied all kinds of discriminations. He formed a methodology to bring his philosophy into reality. Ishtalinga, Kayaka, Prasada and Dashoha are very important concepts to bring the theory into practice. Lord Basava’s Ishtalinga is the symbol of Universe. It stands for the oneness of humankind with all creatures of

16


VSNA Convention 2011

ಶುಭ ಸಂದ ೋಶ

17


VSNA Convention 2011

VSNA CONVENTION 2011 & IBC–

Committee

Executive Committee: Name

Responsibility

Mr. Basavaraj Mudenur

Chair

Mr. Shivu P Basavaiah

Co-Chair

Mrs. Vani Kabbinada

Secretary

Mr. Channabasavana Raravi Gouda

Treasurer

Publicity & PR (Public Relations) : Mrs. Vani Kabbinada

Chair

Members:

Mrs. Kavyashree Mallanna, Mrs. Madhu Sylendra, Dr. Siva Jada, Mr. Malli Sannappanavar, Dr. Sharanabasava Rajur

Finance & Accounting : Mr. Channabasavana Raravi Gouda Members:

Chair Mrs. Anushree Gundagathi, Mrs. Saritha Masarur

Young Adult Leadership Board (YALB) : Mr. Jagadish Manvi

Chair Above 16

Akarsh Vijayashankar

Chair Below 16

Mr. Prashant Uppin, Mr. Preeth Gowdar, Ms. Sarayu Kumar, Ms. Neha Prakash, Ms. Shilpa Jagadeesh, Mr. Jeevan Topgi

Members:

VSNA YALB

Mr. Harsha Eswarappa, Ms. Nivedita Jada, Mr. Ajit Jada, Ms. Sangeetha Manvi, Ms. Deepti Nagaraja, Mr. Nandish Nuchina, Manisha Shylendra, Supriya Kankure, Meghana Eswarappa, Medha Hiremath, Sadhika Hiremath, Jasmina Prabhakara, Shachi Risbud, Tushar Gaddi, Sanjana Murdande, Kalpana Betageri, Vinay Rajur

Fund Raising and Sponsorship: Mr. Siva Jada

Chair

Members: Mrs. Bollu & Dr.Nagaraj Nuchina (CT Leader), Dr. Sharanabasava Rajur, Dr. Jaishankar Manvi, Mr. Vijayashankar Hosahalli , Mr. Chetan Nataraja(NH Leader), Mr. Prakash Aradhya, Mrs. Shilpa Marallappanavar , Mr. Mahesh Hulikere, Mr. Malli Sannappanavar , Mr. Neelakantaiah Bangalore, Mr. Omshankar Doddamane , Mr. Shylendra Kumar , Dr. Vijayshankar, Dr. Eswarappa Channabasappa (MA Leader), Mr. Jayanth Kananur , Mr. Pramod Kankure , Dr Sajjan Chandra , Mrs. Shilpa Shastri, Mr. Gadigeppa Doddamani (VSNA) Vendor Exhibition : Mr. Irappa Arabhavi

Chair

Members:

Mr. Priyadarshan Tumkur, Mr. Mallikarjun Maralappanavar, Mr. Rajesh Cheluva

18


VSNA Convention 2011

VSNA CONVENTION 2011 & IBC–

Committee

Registration : Mr. Sadanand Masarur

Chair

Members: Mrs. Mamtha Mudenur, Mrs. Vijaya Basavaiah, Mrs. Ashalatha Gaddi, Mr. Ramesh Kabbinada, Mr. Devprasad Igure, Mrs. Archana Priyadarshan, Mrs. Jhanavi Basavaraj, Mrs. Madhu Sannappanavar, Mr. Chetan Nataraja, Dr.Shantala Umashankar Marketing : Mr. Vijayashankar Hosahalli

Chair

Members:

Mr.Irappa Arabhavi, Mr. Chetan Nataraj and Mrs. Mamatha Basavaraj

Newsletter and Souvenir : Mr. Yashavanth Gaddi

Chair

Members:

Mr. Pradeep Kumar Dollin, Mr. Jayant Kananur, Mr. Channabasavana Raravi Gouda, Meghana Eswarappa

Facilities : Mr. Shylendra Kumar

Chair

Members:

Dr. Jaishankar Manvi, Ms. Kavitha Chandra, Dr. Eswarappa Channabasappa, Mr. Vijayshankar Hosahalli, Mr. Sanganna Yabannavar

Website Development : Mr. Nagaraj Maheshwarappa

Chair

Members:

Mrs. Vani Kabbinada, Mrs. Shilpa Shastri, Mrs. Jyothi Kabbinad

Cultural and Entertainment : Mrs. Shobha Hiremath

Chair

Members:

Mrs. Poornima Risbud, Mrs. Preethi Shankar, Mrs. Tina Chetan, Mr. Yashavanth Gaddi, Mrs. Vani Kabbinada, Mrs. Sarita Masarur, Mrs. Archana Priyadarshan, Mrs. Kavyashree Mallanna, Mr. Malli Sannappanavar, Mrs. Indu Doddamane

Hospitality and Reception : Mr. Nagaraja Gundagathi

Chair

Members:

Mrs. Siri Thejaswini Igur, Mr. Sharad Murdande, Mrs. Shilpa Maralappanavar, Mrs. Shilpa Dollin, Mr. Prabhu Tegur, Mrs. Suma Vijayashankar, Mrs. Madhu Sannappanavar

Food

:

Mrs. Bollu Nuchina

Chair

Members:

Mr. Nagaraja Gundagathi, Mrs. Vidya Tegur, Mrs. Hema Vijayashankar, Mrs. Vinu Murdande, Mrs. Prafulla Tippeswami, Mr. Sanganna Yabannavar, Mrs. Siri Thejaswini Igur, Mrs. Sushma Jada, Mr. Prasanna Nagabhushana, Mrs. Indu Doddamane, Mrs.Namitha Rajashekar, Mr. Shantharaju Hanchur

19


VSNA Convention 2011

VSNA CONVENTION 2011 & IBC–

Committee

Programs Co-ordination : Mr. Mahesh Hulikere

Chair

Members:

Mr. Girish Goud, Mr. Girish Kabbinad, Mrs. Shilpa Atnoor , Mr. Siddeshwara

Decorations

:

Mrs. Shaila Eswarappa

Chair

Members:

Mrs. Jyothi Kabbinad, Mrs. Vani Kabbinada, Mrs. Anu Kuruvatti, Mrs. Deepika Bhanuprakash, Mr. N B Patil (Thermo Cole)

Audio/Video/Photo/Stage : Members:

Mr. Eswar Vijayashankar (Chair), Mr. Pradeep Kumar Dollin, Mr. Nagaraj Maheshwarappa, Mr. Prabhu Tegur

Workshops : Dr. Sharanabasava Rajur

Chair

Members:

Dr. Mamata Prabhakar, Mr. Shylendra Kumar, Mr. Siva Jada, Dr. Chandra Sajjan, Mrs. Indu Doddamane, Mrs. Prafulla Tippeswami, Mrs. Deepa Gouda

Mr. Sanganna Yabannavar

College Education Seminar

Dr. Kumar Shanmukhappa

Campus Visit

Dr. Krupa Rajur

Health Forum

Mrs. Prafulla Thippeswami

Women Forum

Dr. Chandrakanth Bilgi

Senior Seminar

Dasoha : Mr. Shivu P Basavaiah

Chair

Members:

Dr. Ravi Shankar, Mr. Omshankar Doddamane, Mr. Yashwanth Gaddi, Mr.Girish Goud, Mr.Irappa Arabhavi

Competitions: Mrs. Anu Kuruvatti

Chair

Members:

Mrs. Madhu Sannappanavar, Mrs. Shaila Yabannavar, Mr. Bhanu Prakash, Mrs. Anushree Gundagathi, Mrs. Tina Chetan, Mrs. Anu Girish

Singles Meet : Mrs. Mamtha Mudenur

Chair

Members:

Mrs. Bollu Nuchina, Mrs. Suma Vijayashankar, Mrs. Deepa Bandemagal, Mrs. Pramila Cheluva, Mrs. Suma Goudar, Mr. Babu Umashankar Puttaveeraiah

Sports: Mr. Priyadarshan Tumkur

Chair

Members:

Mr. Mahesh Hulikere, Mr. Nagaraj Gundagatti, Mrs. Kavyashree Mallanna

20


VSNA Convention 2011

VSNA CONVENTION 2011 & IBC– Advisory

Committee

:

Dr. Nagaraj Nuchina

Chair

Members:

Mr. Siva Jada, Dr. Jaishankar Manvi, Dr. Sharanabasava Rajur, Mr. Shylendra Kumar, Dr. Chandra Sajjan

Volunteers Pool Mrs. Nandini Prakash Basavappa, Mrs. Sahana Renuka Prasad, Mr. Basavaraj Basappa, Mrs. Sonya Sangappa

Members:

VSNA Central Resources Mr. Gadigeppa Doddamani

Chair

Members:

Mrs. Bhavani Moodabagil, Mr. Yuvaraj Patil

International Basava Conference (IBC) Mr. Vijay Kotrappa

Chair

Members:

Mr. Basavaraj Mudenur, Mr. Sadanand Hebbal, Dr. Nagabhushan Malakkla, Mr. Somashekar Munavalli, Mr. Guruswamy Ayya, Dr. Somashekar Pallegar

International Veerashaiva Convention Coordinators Members: India

All India Based Mutts, Veerashaiva Institutions, Rastreeya Basava Dala Kudala Sangama, Akhila Bharath Veerashaiva Mahasaba

United Kingdom

Mr. Sunil Bagewadi

Basava Samithi Bangalore

Mr. Arvind Jatti

All VSNA Chapters JSS Spiritual Mission USA Basava Samithi Singapore Basava Samithi Australia Basava Samithi UAE Basava Samithi of Bahrain Basava Samithi Newzeland

His Holiness Suttur Sreegalu Mr. Sanjeev Kumar Satish Badranna Mr. M.K. Gajare Mr. Shivakumar G K Dr. Lingappa Kalburgi

ಬಸವಣ್ಣನ ಭಕ್ಕು, ಚನನೆಬಸವಣ್ಣನ ಜ್ಞಾನ, ಮಡಿವಾಳಯಯನ ನಷ್ನಿ, ಪರಭುದ್ನೇವರ ಜಾಂಗಮಸಿಲ್, ಅಜಗಣ್ಣನ ಐಕಯಸಿಲ್, ನಜಗುಣ್ನ ಆರೂಡಸಿಲ್, ಸಿದೆರಾಮಯಯನ ಸಮಾಧಿಸಿಲ್, ಇಾಂತಿವರ ಕರುಣ್ಪರಸಾದ ಎನಗಾಯಿತುು ಮಲ್ಲಿಕಾಜುವನಯಾಯ.

21

- ಅಕಿಮಹಾದ್ನೇವಿ


VSNA Convention 2011

Donor List Event Sponsorship Mr. Pradeep Kumar of United Land Bank Business Sponsors Ananth Ram Re/Max Prestige Diamonds Are Must High City Projects Link Access: link-access.com Minerva India Restaurant Morgan Stanley SmithBarney Multi properties management

Pongal Restaurant Xavier University Elingayat.com Madhu Reddy, Realtors MSR Aradhya Realtors Value Mortgage

Daasoha (Charity) Donor: Dr. Mamatha & Mr.Prabhakara Chappidi

Dr.Krupa & Dr. Raj Rajur

Breakfast Sponsor: Mrs.Anita & Mr.Manish Mallikarjuna

Mrs. Sushma & Dr.Siva Jada

Lunch Sponsor: Mrs.Shantha & Dr.Nagaraj Patil Anonymous Donor

Mrs. Poornima & Dr. Jayakumar Patil

Kayaka (Work) Donor: Anonymous Donors Mrs. Shaila & Dr.Eswarappa Channabasappa Mrs. Hema & Dr. S Vijaya Shanker Mysore Mrs. Suma & Mr.Vijayashankar R Hosahalli Mrs.Mamatha& Mr.Basavaraj Mudenur

Mrs. Preethi Shankar & Mr.Edward S Alvarez Mrs. Shanthala & Mr.Mruthyunjaya Navali Mrs. Veena & Mr.Prakasha Aradhya Dr.Indukala & Dr. Santosh Doddamane Mrs. Bollu & Dr.Nagaraja B Nuchina

ಮಡಿಕ್ ರ್ ಮಾಡುವಡ ಮಣ ೋಣ ಮದಲು; ತ ಡುಗ ರ್ ಮಾಡುವಡ ಹ ನ ುೋ ಮದಲು; ಶವಪ್ರ್ವರವಡ ಗುರುಪ್ರ್ವ ೋ ಮದಲು; ಕ ಡಲಸಂಗಮ -ಬಸವಣ್ಣನವರು

ದ ೋವರನರವಡ ಶರಣರ ಸಂಗವ ೋ ಮದಲು

22


VSNA Convention 2011

Jnaana (Knowledge) Donor: Mr.Ajay Pallegar Mrs. Rekha & Mr.Benakesh Hosamane Mrs. Jyothi & Mr.Gireesh Kabbinad Mrs. Anu & Mr.Girish Goud Mrs.Vani & Mr.Lingaraj Lingadal Mrs.Ipsitha & Mr.Vivek Kambadur Mrs.Vidyarani & Mr.Naganagouda B Patil Mrs.Prema & Mr.Omshankar Doddamane Mrs.Archana & Mr.Priyadarshan Tumkur Mrs. Pushpa & Mr.Rajanna Heggadahalli Mrs.Vijaya & Mr.Sadanand Hebbal Mrs.Shaila & Mr.Sanganna Yabannavar Mrs. Roopa & Mr.Sunil Gurusiddappa Mr.Vijay Patil Mrs.Geetha & Mr.Yuvaraj Patil Mrs. Rene & Mr.Anand Pallegar Mrs. Jhanavi & Basavarajappa B Basappa Mrs. Tina & Mr.Chetan Nataraja Mrs.Parvathi & Mr.Irappa Arabhavi Mrs.Ganga & Dr.Mahadevappa Kumbar Dr.Soumya & Mr.Suraj Kurtakoti Mrs. Deepa & Mr.Channabasavana R Gouda

Mrs. Leelavathi & Mr. Neelakantiah P Bangalore Anonymous Donors Mrs. Madu & Mr.Mallikarjun Sannappanavar Mrs.Kusuma & Dr.Jaishankarappa Manvi Mrs. Vani & Mr.Mahesh Hulikere Mrs.Sudharshini & Dr.Nagabhushana Malakkla Dr.Tejawini & Mr.Nandeesh Kaggere Mrs.Deepa & Mr.Prasad Bandemegal Dr.Shanthala & Mr.Umashankar Puttaveeraiah Mrs.Anu & Mr.Ramesh Kabbinad Mrs.Uma & Dr.Sajjan Chandra Mrs. Geetha & Dr.Somashekar Pallegar Dr.Kavitha & Mr.Vijay Kotrappa Mrs.Asha & Mr.Yashavantharaja Gaddi Mrs. Shilpa & Mr. Mallikarjuna Maralappanavar Mrs.Anu & Mr.Nagaraja C Gundagathi Mrs.Vidya & Mr.Prabhu Tegur Mrs.Nagaveni & Mr.Puttaraju Channaveerappa Mrs.Namitha & Mr.Rajashekhar Betageri Mrs.Saritha & Mr.Sadananda G Masarur Mrs.Vijaya & Mr.Shivu P Basavaiah

Samaanathe (Equality) Donor:

Mrs.Mamatha & Mr.Mahantesh Kothiwale

Mr.Shivaprasad P Guthur

Basava Premi Donor: Anonymous Donors Mrs.Ratna & Dr.Bale Gurunanjappa Mrs. Sudha & Basappa Byakod Mrs.Madu & Mr.Channabasappa V Angadi Mr.Ganapathy B Kuttetira Mrs.Veena & Mr.Harish Patil Mrs.Malati Kesaree Mrs.Prafulla Thippeswami Mr.Ravi Bhopalapur Mrs.Usha & Mr.Shivashankara Tumkur Mr.Sundaresh Yajaman Mr.Ashwinikumar Sanakal Mrs Suma & Mr.Basanth Marigowdar Mrs.Shobha & Dr.Chaitanya Hiremath Mr.Daryl G Hegi Mr.Guruchanna B Shankar Dr.Linga Raju Reference : Daasoha (Charity) Donor: Kayaka(Work) Donor: Jnaana (Knowledge) Donor: Samaanathe (Equality) Donor : Basava Premi Donor

Mr.Arjun Mudda Mr.Basalingappa Hungund Mrs.Bharti Ujjani Daasoha Collection Mrs.Gayathri S Bhatt Mr.Keshav H Aithal Mrs.Sudha & Mr.Nagaraj Jajoor Mrs.Prathibha N Kumar Mr.Ravi Keerthy Mr.Siddharam Hiremath Mrs.Vimala & Dr. H Siddalingaiah Mrs.Deepa & Mr.Nagaraja Maheswarappa Mr.Ramesh Mugalam Mrs Uma & Dr.Shivappa Palled Mr.Srinivasa Komarla Mr. G.P.Konanahalli

$5K and above $2K - Below $5K $1K - Below $2K $0.5K - Below $1K Below $500 ಲ ೋಕದ ಚ ೋಷ್ ುಗ ರವ ಬ್ಬೋಜವಾದಂತ , ಕರಣಂಗಳ ಚ ೋಷ್ ುಗ ಮನವ ೋ ಬ್ಬೋಜ.

ಎನಗುಳಳುದ ಂದು ಮನ, ಆ ಮನ ನಿಮೆಲಿಲ ಸ್ವಲುರ್ಕದ ಬಳ್ಳಕ ಎನಗ ಭವವುಂಟ ಚ ನುಮಲಿಲಕ್ಾಜುಯನಾ? - ಅಕೆಮಹಾದ ೋವ

23


VSNA Convention 2011

VSNA Convention 2011 & IBC Financial Statement As of 02/28/2012 Revenue Bank Interest/Refund Business Sponsorship Donations Hotel Room Booking Registration Sale of Marketing Material Sulekha Incentive VSNA Insurance Refund VSNA Membership VSNA Seed Money Youth Retreat

Total Revenue

Expenditure Competitions $492.00 Daasoha $1,219.44 Decoration $2,362.01 Education $78.90 Culture & Entertainment $7,491.05 Finance $970.45 Food $35,032.18 Fundraising $335.05 Hotel Facility $49,731.39 IBC $4,293.53 Invited Guests (Sponsored) $6,673.85 Marketing $4,128.15 Miscellaneous $8,882.43 Printing/Mailing $262.18 Program $1,101.07 Reception and Hospitality $2,734.94 Reference Material $3,806.09 Refunds $625.00 Registration $2,457.68 Singles Meet $370.71 Souvenir & DVD $12,000.00 Sports $92.43 Staging, A/V, Lighting $18,308.44 Web $590.77 Youth Activities $3,622.08

$263.89 $30,450.00 $96,273.00 $1,023.00 $49,623.00 $1,385.00 $1,000.00 $750.00 $1,245.00 $3,720.00 $750.00

$186,482.89

Total Expenditure

Net Surplus $18,821.07 Created By Mr.Channabasavana Gouda Treasurer & Finance Chair

Internal Audited By Mr.Lingaraj Lingadal Internal Auditor Mr.Chetan Nataraj Internal Auditor

For VSNA BOD Approved By Mr.B.S. Nanjundappa Treasurer, VSNA ನೇ ಕನೂಟೆ ದರವಯವ ನಮಗಲ್ಿ ದ್ನ ಮತನೂುಾಂ ದಕನಿ ಕ್ಕರೇಯ ಮಾಡನನು, ನಮಮ ಸನೂಮಿಮಾಂಗನ ಸಲ್ಲಸುವನನು, ನಮಾಮಣನ ಕೂಡಲ್ಸಾಂಗಮ ದ್ನೇವಾ..| - ಬಸವಣ್ಣ ನ ವರು

24

$167,661.82


VSNA Convention 2011

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

Dr. C. Somasekhara, IAS is the current Deputy Commissioner and District Magistrate of Tumkur, Karnataka. He is a recipient of Doctorate Degree from Hampi University for his thesis, “The Social relevance of Vachanas of 12th century” Dr. C. Somasekhara is one of the distinguished invitees to 34th VSNA Convention and International Basava Conference

ಆಡಿದಡ ೋನು, ಹಾಡಿದಡ ೋನು, ಓದಿದಡ ೋನು, ತ್ತರವಧ್ ದಾಸ ೋಹವಲಲದನುಕೆ? ಆಡದ ನವಲು? ಹಾಡದ ತ್ಂತ್ತ? ಓದದ ೋ ಗಿಳ್ಳ? ಭರ್ಕಿಯಿಲಲದವರನ ಲಲ ಕ ಡಲಸಂಗಮದ ೋವ -ಬಸವಣಣ

25


VSNA Convention 2011

26


VSNA Convention 2011

Convener Basavaraj and co-convener Kumar Congratulations on the grand success of the convention. The venue was convenient, the registration was a record high and the food was good.. The quality entertainment by host members indicated the resourcefulness of your chapter. It was a creative mix of art and religion, which will remain as a role model for future conventions. Indeed, you have set a high mark among the VSNA conventions. When I was with you all, nearly seven years ago, who could imagine that your chapter would grow so fast and so well. Please convey my message to your team members. Guruswamy Ayya ——————————— Dear Basavaraj avare, Thank you so much for your gracious hospitality and going that extra mile in receiving us at the convention. I returned home with a great wealth of information from the countless speakers. Thanks to our own Sirigiri Swamiji for unveiling the free downloads to our valuable vachanas. I have already downloaded and sent the link to my children as well. The entertainment was great and so was the food. Thank you for an extraordinary convention! Laxmi Hiremath CA —————————— Women’s forum was excellent. I missed Komala Prabhakar’s session though. Other speaker “forgot name” was very good coach and she provided lot of pointers. Some of it directly relevant to me. Speaker was knowledgeable and she had lot of experience that she provided good examples. Women’s forum room was appropriate for the size of attendance. There was good participation from audience. Thanks for organizing women’s forum as part of the convention. Geetha Desai- Patil ——————————-

£ÀÄrzÀgÉ UÀÄgÀĪÁV £ÀÄrAiÀĨÉÃPÀÄ, £ÀqÉzÀgÉ ¥ÀgÀªÁV £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. PÀĽvÀgÉ °AUÀªÁV PÀĽwgÀ¨ÉÃPÀÄ, EzÀÝgÉ dAUÀªÀĪÁV EgÀ¨ÉÃPÀÄ. F £Á®ÌgÀ ºÉÆA¢UÉAiÀÄ£ÀjAiÀÄzÀªÀgÀÄ JµÀÄÖ ¢£À«zÀÝgÀÆ ¥sÀ®ªÉãÀÄ ºÉüÁ, §¸ÀªÀ¦æAiÀÄ PÀÆqÀ®ZÉ£Àߧ¸ÀªÀuÁÚ? ºÀqÀ¥ÀzÀ C¥ÀàtÚ

27


VSNA Convention 2011

ಬಸವ ಚಿಂತ್ನ : Basava into 21st Century Shri. Aravind Jatti is the president of Basava Samithi, Bangalore, who has girded up his loins to carry on the noble mission of spreading the message of Basavanna and other shivasharanas to every corner of the world. Basava Samithi (http://www.basavasamithi.org) was established in the year 1964 under the Presidentship of Late Vice President of India Dr. B.D. Jatti with the main objective of propagating the philosophy of Basaveshwara and his contemporaries. The Samithi has done commendable work in the religious, social, literary and cultural fields. Basava Samithi is publishing journals in seven languages including ‘Basava Patha’ Shri Aravind Jatti is one of the distinguished guests attending 34th VSNA Convention & International Basava Conference.

I recall of a speech which was published in a souvenir in an earlier VSNA convention. The speech was made by an Engineering student wherein she had questioned- "Is religion all about rituals?" and she had asked, "Are the precepts of 12th century with the times?". It's almost three years having read that and since then I have been seriously analyzing the question raised to find an answer. That's the hurdle I feel, we the followers of Basava will have to address so that we can present Basava into the 21st century. Basava's principles have survived for over 900 years by the effort of many of our elders. The first such attempt was made by a Telugu poet Palkurki Somanath as early as 12th century by writing an epic - 'Basava Purana' in Telugu. The famous poet of Karnataka Bheemakavi translated this epic into Kannada. Later around 15th century the most revered 'Yati' -Saint Yadiyuru Siddalingeswara developed a team of 108 young Gurus to take up the mission of Basava by spreading the Vachanas and other related literature through 'Mutts'. The efforts were further reinforced by King Proudadevaraya. In a period of over five centuries just 4 great literary epics named 'Shoonya Sampadane' were authored in which Vachanas were presented as applied literature for realisation/ spirituality. Further, only in the early 20th century Dr. Fa.Gu. Halkatti from Bijapur took up the task of sourcing vachana's from different Mutts and brought out the Vachanas into limelight. The pace of propagation increased substantially as many mutts of the recent past strived hard and only in the year 1993, Government of Karnataka published all the available Vachanas in 15 volumes, at affordable price. In the past 18 years the Vachanas' started reaching many homes in Karnataka which trigged of a literary revolution as hundreds of people took up Research works and even got their doctorates. Many small institutions mushroomed throughout

the length and breadth of Karnataka. Further, Basava followers lead by the founder of Basava Samithi Late Dr B.D. Jatti, impressed upon the Government to develop the Sharana Heritage Centres. The serious and effective efforts of Basava Samithi have yielded the development of Kudala Sangama, Basava Kalyan and many other Sharana centres as heritage and tourism spots of Karnataka. Nearly over 100 crores are invested by Government of Karnataka in development activities. Now Basava Samithi has taken up a project on translating selected 2500 Vachanas of 173 Shivasharanas into 21 Indian Languages including Urdu and English, with a hope that the horizon of Basava will expand atleast after 900 years. With the above preamble now the question is 'How we move forward?' Now that we have Electronic media at our disposal the ongoing process of developing Basava's principles into 21st century will accelerate. Our aim should be to focus on youngsters as they are the torchbearers of the future. On this issue, after deep brainstorming we at Basava Samithi, Bangalore came up with a novel idea suiting the

ಗುರುವಾದರ ಬಸವಣಣನಿಲಲದ ಗುರುವಲಲ, ಲಿಂಗವಾದರ ಬಸವಣಣನಿಲಲದ ಲಿಂಗವಲಲ, ಜಂಗಮವಾದರು ಬಸವಣಣನಿಲಲದ ಪ್ರಸಾದವಲಲ, ಅನುಭಾವವಾದರ ಬಸವಣಣನಿಲಲದ ನುಡಿರ್ಲಾಗದು. ಇಂತ್ು ಸಂಗಿಸುವಲಿಲ, ಸುಸಂಗಿಸುವಲಿಲ, ಮಹಾಸಂಗಿಸುವಲಿಲ, ಪ್ರಸಾದ ಸಂಗಿಸುವಲಿಲ, ಕಲಿದ ೋವಾ ನಿಮೆ ಶರಣ ಬಸವಣಣನ ನಿಲವು - ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದ ೋವ

28


VSNA Convention 2011

ಬಸವ ಚಿಂತ್ನ : Basava into 21st Century current trend. Since five years, in the region of Karnataka, we started 'Personality Development Programmes' based on Vachanas. The experiment is the greatest success of the recent past as the youngsters positively absorbed the views in a most secular way. For Example, the precept highlighted in the following Vachana dictates universal brotherhood.

and so on..................... We the torchbearers of Basava should understand Vachanas more closely from socio-spiritual perspective rather than a socio-religious format, as Basava preached universal brotherhood which in his language, "Kudalasangamadeva idu ninna dharm"'. i.e., 'Vishwa Pragne' or 'Universal Consciousness'.

"EªÀ£ÁgÀªÀ, EªÀ£ÁgÀªÀ? EªÀ£ÁgÀªÀ£ÉAzɤ¸À¢gÀAiÀÄå EªÀ £ÀªÀÄäªÀ, While wishing all the members on the occasion of the EªÀ £ÀªÀÄäªÀ, EªÀ £ÀªÀÄäªÀ£ÉAzɤ¸ÀAiÀÄå, PÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄzÉêÁ, ¤ªÀÄä 34th VSNA Convention being held in Boston, I feel we together must resolve and draw out a clear strategy of furªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÉAzɤ¸ÀAiÀiÁå". thering the Basava Consciousness with a focus on youngsters.

"Let not the world ask me as if a strangerWho is he? Who is he? Who is he? I would they acknowledge me He's our own, our own, our own. Accept me as Thy son, of their own household My Lord Kudala Sangama".

Aravind Jatti President., Basava Samithi, Bangalore.

We have reached out to over five lakhs students which has yielded enlightening experience. The outcome of the series of Personality Development Programs is that Basava is now being viewed as one of the best personality developer. This process answers many of the questions raised by youngsters. The personality development of the west talks about the mind, the body and the spirit. Their programs address about mind and the body very effectively but when it comes to spirit, they get dispirited. This is where Basava scores above the others and his perspective of the mind, body and the spirit in his format of Guru, Linga and Jangama is astonishing. Specially the spirit which he terms as Jangama within the body becomes the focal point of a holistic development of an individual be it of a 12th century human being or the 22nd century human being. As per Basava, the spirit or Jangama is within once soul which is in an impure form. The following Vachana guides us the process of purification. "PÀ¼À¨ÉÃqÀ, PÉÆ®¨ÉÃqÀ, ºÀĹAiÀÄ £ÀÄrAiÀÄ®Ä ¨ÉÃqÀ, ªÀÄĤAiÀĨÉÃqÀ, C£ÀåjUÉ C¸ÀºÀå¥ÀqÀ¨ÉÃqÀ vÀ£Àß §tÂÚ¸À¨ÉÃqÀ, E¢gÀ ºÀ½AiÀÄ®Ä ¨ÉÃqÀ, EzÉà CAvÀgÀAUÀ ±ÀÄ¢Þ, EzÉà §»gÀAUÀ ±ÀÄ¢Þ, EzÉà £ÀªÀÄä PÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄ zÉêÀ£ÉÆ°¸ÀĪÀ ¥Àj" In other words, we have to dis-cover (discover) the soul and your spirit enlightens you with tremendous knowledge of nature which in the philosophical language is termed as "Atmasakshatkara"(Divine enlightenment) ಭಕಿರ ಭಾವದಲಿಲ ಸುಳ್ಳವ ಸುಳಳಹು, ವರಕಿರ ಜಾುನದಲಿಲ ಹ ಳ ವ ಕಳ ರ್ು ನಿೋನ ರ್ಯಾಯ. ಸ ರ್ಯನ ಬ ಳಗಿನ ಳಗ , ಸಚರಾಚರ ಪ್ಾರಣಿಗಳಳ ಸುಳ್ಳವಂತ , ನಮೆ ಕಟ್ಟುನ ನ ೋಮದ ನಿಷ್ ೆ ನಿೋನ ರ್ಯಾಯ. ಅಮರ ೋಶವರ ಲಿಂಗದ ಒಡಲು ಸಂಗನ ಬಸವಣಣನ ಂಬುದು ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿತ್ಂದ ಗಳ ೋ ಬಲಲರು ಕ್ಾಣಾ ಸಂಗನಬಸವಣಣ. -ಆರ್ಾರ್ಕೆ ಮಾರರ್ಯ

29


VSNA Convention 2011

FOUR DIMENSIONAL RIGHT & VIRTUOUS LIVELIHOOD* Go. Ru. Chennabasappa Shri. Gondedahahalli Rudrappa Chennabasappa (Go. Ru. Che.) is a well known Kannada litterateur, Chairperson of Karnataka Folk Academy & the president Akhila Bharatha Sharana Sahitya Parishath. Shri Go. Ru. Che. is one of the distinguished guests attending 34th VSNA Convention & International Basava Conference.

Presented at the Veerashaiva – Basava International Convention held at Bostan. U.S.A. 2-3 July 2011.

My dear Brothers and Sisters, Greetings from the people of Bharath. Let me, at the out-set, express my grateful thanks to the organizers of this Conference for inviting me to share my views on the most important message emanated from the great souls of Bharath, the Veershaiva Sharnas organized under the leadership of Mahatma Basavanna, a dynamic thinker, a visionary and a vigilant organizer th of the 12 century A.D. Basavanna, as most of you must be knowing, was the one who brought about radical changes in the stagnant society supported and nurtured by the elements of orthodoxy. I desire, besides, to state that Basavanna was a golden link between the great Buddha of B.C. and the Mahatma Gandhi of 20th Century A.D. I have been suggested by the organizers of this Convention to explicate the model set by the 12th century Veerashaiva Sharnas led by Basavanna with a view to showing its relevance to the present day life, particularly that of the youth of the highly modernized society but equally perplexed one. I wonder whether I can effectively and adequately convey that message to the ardent and highly educated, sophisticatedly advanced audience. However, let all of us try together to understand the innards and the significance of that message, the way the Sharanas did in the Anubhava Mantapa, a workshop structured for the pur-

pose by them. Four-Dimensional Ideal Scheme of Life Let me place before you for your reflections only a few ideals conceived, tested through practice and propagated by the Sharanas for a right and virtuous livelihood for humanity cutting across the race, class, nationality, gender, age, etc. These ideals are not independent of, but functionally related to each other so as to strengthen the roots of the ideal life carved out by them. They can be conveniently and cogently grouped and structured into four sub-sections as components of the Right and Virtuous Livelihood, namely, Non-exploitative and Nonaccumulative Economy, Non- Violent way of Living, Healthy Sexual Life, and Harmonious Family Living in order to understand the process of sequences and consequences clearly and in a proper perspective. There may be various components of morally justifiable and righteous livelihood, but the components mentioned in the following diagram are the fundamental principles to achieve the goal which could bring peace and happiness to not only the individual but also the world. Four – Dimensional Life – Diagram Right and Virtuous Livelihood 1. Non- Exploitative and Non -Accumulative Economy The West, particularly America, is economi-

UÀÄgÀĪÀZÀ£À¢AzÀ®èzÉ °AUÀªÀ£ÀjAiÀĨÁgÀzÀÄ. UÀÄgÀĪÀZÀ£À¢AzÀ®èzÉ dAUÀªÀĪÀ£ÀjAiÀĨÁgÀzÀÄ. UÀÄgÀĪÀZÀ£À¢AzÀ®èzÉ ¥Àæ¸ÁzÀªÀ£ÀjAiÀĨÁgÀzÀÄ. UÀÄgÀĪÀZÀ£À¢ AzÀ®èzÉ vÀ£Àß vÁ£ÀjAiÀĨÁgÀzÀÄ. »AzÀt d£ÀäzÀ°è °AUÀªÀ ¥ÀÇf¹ EAzÀÄ eÕÁ£ÉÆÃzÀAiÀĪÁzÀqÉ UÀÄgÀÄ«®èzÀ ªÀÄÄ£Àß D¬ÄvÉÛ£ÀߧºÀÄzÉ? vÀ£Àß°è vÁ£ÀÄ ¸À£Àß»vÀ£ÁzɺɣÉAzÀqÉ UÀÄgÀÄ«®èzÉ DUÀzÀÄ PÉüÁ. J£Àß CdUÀtÚ£ÉA§ UÀÄgÀÄ«®èzÉ DgÀÆrsAiÀÄ PÀÆl ¸ÀªÀĤ¸ÀzÀÄ PÉüÁ. -ªÀÄÄPÁÛAiÀÄPÀÌ

30


VSNA Convention 2011

cally advanced, politically powerful as to dominate the entire world. At this juncture, I plead with you not to misunderstand me if I point out to certain of the weaknesses that you have been suffering from. I hasten to add that when I point them out, you should know that I am ascribing them as well, to myself and to my people who are now exposed to the evil influence of globalization. The capitalism and laissez faire economy has led to the development of selfishness, greediness, accumulation of wealth, consumerism, vulgar exhibitionism and exploitation of not only natural resources, particularly nonrenewable ones, but also the human beings. You have been experiencing the consequences of these developments in the form of recession. American president himself has frankly, and almost bluntly, pointed out to the evils of greediness that has led to this pathetic situation. As you are fully aware, highly industrialized nations are under the grip of market forces which have grown to the extent of slaving the creator, the man, himself. We have all experienced the recessions, depressions and economic crisis. To increase the per-capita income the industrialized nations have raped the nature leading to the climate change, and creating imbalance in the nature. The economic depression has led to the large scale unemployment, driving away hundreds and thousands of highly qualified, skilled technologists back to their lands of birth from the so called developed countries. The top international banks are closed and the international market collapsed like that of the twin world trade center of America. All these developments have led to mental depression of people in the advanced nations, which have exhibited their callousness. Here Basavanna and his associates come to our aid. Basavanna no doubt would strongly uphold hard work (kayaka) and dignity of labour, but he would not approve of avarice, greediness, accumulation of wealth to be used by a few on luxury goods while the millions are starving. Earning is a must, the Sharanas insist, but only by truthful ways and with purity in mind and heart, and not for accumulation and hoarding. Earning is only for sharing with the have-nots. The Sharanas advocate for resorting to dasoha which directs the people to be humble and feel grateful to those who receive. Buddha would suggest the same, and Gandhi certainly argued in favor of the rich to be trustees of their wealth to be utilized for the welfare of the people. I hope that the youth would derive a lesson

from this philosophy to cultivate right and virtuous livelihood by purifying their economic life. 2. Non-Violent Way of Living Too much modernism and individualism have divided people into islands and the gulf between them is widening. Too much democracy has grown to such an extent as to neglect the well-being of their fellow-beings. In the name of rights, social responsibilities are thrown to winds. People have become intolerant, restless and violent in their psyche to the extent of hurting themselves when they cannot do it to the others. You are seeing in some of the countries violent behavior exhibited by the children in their schools, adolescents and the youth in their college campuses, shooting amok. It is becoming a common phenomenon. Organized gangs are increasing in number, particularly in the highly crowded industrial urban communities. You are the victims of terrorism. When you do not tolerate differences and when you do not love others, you become agitated resulting in violence both internal and external. The youth with enthusiasm and adventurous spirit would care little to the others who are hapless. When they fail in their attempts to achieve their goals, they become dejected and depressed. Consequently, they resort to unhealthy activities such as taking to drugs and drinks and indiscriminate sex. We are told that the Americans, particularly the youth are more prone to suffer from psychiatric problems than those of the under-developed and developing countries. This is due to imbalance of mind, loss of equanimity and tranquility. The logical consequence of which is violence. All the great souls all over the world and through the ages have been preaching to cultivate kindness to the others, to offer helping hand with love and empathy. Basavanna would say that there is no religion bereft of love, kindness and mercy. Cultivating brotherhood and sharing both difficulties and happiness together with the others would bring peace of mind and tranquility. Those who respect and love others would not hate or hurt anybody. They would not take to violence. A minor Sharana, Dasarayya, would not pluck the flowers from the plants lest he should hurt the plant; he would, therefore, collect the fallen flowers that too with the permission of the mother plant. Here is a lesson to be learnt of love and non-violent way of living. Those who do not amass ill-gotten wealth, and who do not hoard it selfishly and abuse it, but would

31


VSNA Convention 2011

share it with others would never be violent. Their life is the right livelihood, and theirs is the virtuous life, and ideal one. 3. Healthy Sexual Life When wealth becomes filth and vulgar and people lead violent way of living it is certain that¸ sensate culture is sure to dominate human society. Sex, one of the basic needs of human being is likely to become scurrilous and demoralizing the person. This is precisely what is happening in the modern world. Unlike the animal urge for sex, the human sexuality has no natural regulation. It is the man who has to have control over this urge and regulate it as to serve as an activity to maintain the social equilibrium. But when we see the sexual behavior of modern man it has shockingly become vulgar. The pre-marital and extra-marital relations are increasing, the consequence of which is physical and psychological ill health. Modern sexual diseases such as AIDS and HIV are increasing to such an extent as to disorganize the other human activities. The direct victims of this unhealthy sexuality are the children and the family organization. The Sharana philosophy does not advocate renouncing sex and family life. Instead it advocates a healthy sexual life. Confining to the legally married partners and it should be sublime. Excessive sex is dangerous to both physical and psychological health. The Sharanas would treat the woman other than one’s own wife as a goddess and a mother. Drinking, illicit sex and unearned as also hoarded wealth are all tabooed as they lead the man to be inhuman and would affect his spirituality. Every human being needs to raise himself from the bestial life to that of divinity. The modern youth is, therefore, urged to lead a healthy sexual life so as to elevate them to the level of divinity, and it is possible if they listen to the Basavanna’s message.

human life. The culture, a special feature of the humans, adores both these institutions as they are sustaining forces of human society at the highest level. Researchers have shown the serious consequences of marital discord and disorganized family on the societal health. Juvenile and adolescent delinquency, criminal activities are the direct consequences of this social pathology. Indirectly it tells on the economic well-being as well. The Sharanas, who have keenly observed the human behaviour, have upheld the family life, that too harmonious family life. Though they have highest respect for celibacy they do not abhor marital life and family living. On the positive side, they approve of the marital life as the partners can raise harmonious family life, which can work together, earn together and serve deserving persons to gain divine grace. The highest goal of the human life on this earth, according to them, is achieving the supreme bliss which is possible only by leading a peaceful and harmonious life. In other words, healthy marital life and harmonious family living are both means and the end of the right and virtuous livelihood prescribed by Basavanna and his associates. In brief: Due to time constraint and as per the desires of the organizers of this convention, I have confined to explicating the core ideal life- The Right and Virtuous Livelihood- set forth by Basavanna and his contemporary sharanas. Thank you for your benevolent co-operation.

4. Harmonious Family Living Marriage as well as family are not natural phenomena to the living beings, but artificial. However, the human history, thanks to the experience accumulated, has shown their need for maintaining both of them for the well-organized

Let not, O Lord, My body, mind and wealth Slacken in service of Thy Sharanas. Make Thou my body thrill to service, Make my mind be charmed by it; And for it, make my wealth to use Make me to sing and dance to gaze and love Yearn and rejoice and be at peace Within Thy Sharanas grace, O Kudala Sangama Deva! - Basavanna

ಭಾನುವನಂತ್ತಪ್ುಪದು ಜ್ಞಾನ, ಭಾನುರ್ಕರಣದಂತ್ತಪ್ುಪದು ಭರ್ಕಿ , ಭಾನುವನುಳ್ಳದು ರ್ಕರಣಂಗಳ್ಳಲಲ , ರ್ಕರಣಂಗಳನುಳ್ಳದು ಭಾನುವಲಲ , ಜ್ಞಾನವಲಲ ದ ಭರ್ಕಿ , ಭರ್ಕಿ ಯಿ ಲಲ ದ ಜ್ಞಾನವ ಂತ್ತಪ್ುಪದು ಚ ನುಮಲಿಲ ಕ್ಾಜುಯನಾ? - ಅಕೆಮಹಾದ ೋವ

32


VSNA Convention 2011

ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ ಬಸವಣ್ಣ

- ಹನಚ್.ವಿ. ನ್ಾಗನೇಾಂದರಪಪ

Shri. H.V. Nagendrappa is the Vice-President of Akhila Bharatha Veerashaiva Mahasabha and the General Secretary of All India Granite Exporters Association. He is actively involved with Civic, Cooperative, Education, Literary and Religious institutions in various capacities. He has produced number of Kannada movies and is also active in politics. Shri Nagendrappa is one of the distinguished guests attending 34 th VSNA Convention & International Basava Conference.

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹನ್ನೆರಡನ್ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಪೂವವ ಸಾಮಾಜಿಕ

bution) ಗಳಿಗನ ಕಾಯಕ ಮತುು

ಕಾರಾಂತಿಯನುೆ ತಾಂದವರು. ಅಾಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದದ ಮೌಢ್ಯತನ, ಅಾಂಧಶರದ್ನೆ,

ದ್ಾಸನೂಹ ಎಾಂಬ ಪಯಾವಯ ಶಬದಗಳನುೆ

ಅಸಮಾನತನ, ಜಾತಿಪದೆತಿ, ಅಸಪೃಶಯತನ ಇತಾಯದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳ

ನಜವಾದ ಅಥವದಲ್ಲಿ ಕಾಯವರೂಪಕನಿ

ವಿರುದೆ ಹನೂೇರಾಡಿದದಷ್ನೆ ಅಲ್ಿ, ಅವುಗಳ ಮೂಲನೂೇತಾಪಟನ್ನ ಮಾಡುವ

ತರುವ ಮೂಲ್ಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥವಕ

ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪರಯತೆಗಳು ಒಾಂದು ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ

ಸಾಂಚ್ಲ್ನವನುೆಾಂಟು ಮಾಡಿದರು.

ಪರಯೇಗಗಳಾಗಿದದವು.

ಪರತಿಯಬಬನೂ ಯಾವುದ್ಾದರನೂಾಂದು ಕಾಯಕವನುೆ ಮಾಡಲನೇಬ್ನೇಕು. ಇಲ್ಿದ್ನೇ

ಉದ್ಾಹರಣನಗನ: ಮೊದಲ್ನ್ನಯದ್ಾಗಿ, ವಗವ-ವಣ್ವಭನೇದ ಮತುು

ಇದದರನ ಅವನಗನ ಬ್ನೇರನಯವರ

ಅಸಪೃಶಯತನಗಳ ವಿರುದೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ನಡನಸಿದ ಅಸಪೃಶಯನ್ಾದ ಶೇಲ್ವಾಂತ

ದುಡಿಮಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ನ್ನೈತಿಕ ಹಕುಿ

ಮತುು ಬ್ಾರಹಮಣ್ ಕನ್ನಯ ನೇಲ್ಮಮಳ ಮದುವನಯೇ ಒಾಂದು ಕಾರಾಂತಿಕಾರಕ

ಇರುವುದಿಲ್ಿ ಎಾಂಬ ಘೂಷಣನಯ ಮೂಲ್ಕ

ಪರಯೇಗ. ಏಕನಾಂದರನ, ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಾತಿಯ ಹಾಂದುಗಳ ಕನೇರಗಳಲ್ಲಿ

ಸಮಾಜವನುೆ ಬಡಿದ್ನಬಿಬಸಿ ಎಲ್ಿರನೂೆ

ಹಾಂದಿ, ನ್ಾಯಿಗಳು ಧಾರಳವಾಗಿ ಪರವನೇಶಸಬಹುದ್ಾಗಿತುು. ಆದರನ ಒಬಬ

ದುಡಿಮಗನ ಹಚಿ ವಿಪುಲ್ ಉತಾಪದನ್ನಗನ

ಅಸಪೃಶಯನು ಅಪಿಪತಪಿಪಯೂ ಪರವನೇಶಸುವಾಂತಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಪಟೆಭದರರ ಹಡಿತದಲ್ಲಿ

ಪನರೇರಣನ ನೇಡಿದರು. ಜನೂತನ ಜನೂತನಗನ

ಸಿಲ್ುಕ್ಕ ನಲ್ುಗಿದದಾಂತಹ ಅಾಂದಿನ ಅಾಂತಹ ಅಮಾನವಿೇಯ ಸನೆವನೇಶದಲ್ೂಿ

ದ್ಾಸನೂೇಹ ಎಾಂದರನ ತನೆಲ್ಲಿರುವ ಹನಚಿನ ಉತಪತಿುಯನುೆ ಸಾಂಕಷೆದಲ್ಲಿರುವ

ಉಚ್ಛಕುಲ್ದ ಬ್ಾರಹಮಣ್ ಸಮುದ್ಾಯಕನಿ ಸನೇರದ ಮಧುವರಸನ ಮಗಳು

ಸಹ ಜಿೇವಿಗಳನ ಾಂದಿಗನ ಹಾಂಚಕನೂಾಂಡು "ಸಹನ್ಾಭವತು

ನೇಲ್ಮಮ ಮತುು ಅಸಪೃಶಯನ್ಾದ ಹರಳಯಯನ ಮಗ ಶೇಲ್ವಾಂತ ಇವರ

ಸಹನ್ೌಭುನಕುು" (ಕೂಡಿ ಬ್ಾಳನ ೇಣ್, ಕೂಡಿ ತಿನ್ನೂೆೇಣ್) ಎಾಂಬ ವನೇದವಾಕಯದ

ನಡುವನ ನಡನಸಿದ ವಿವಾಹವು ಬಸವಣ್ಣನವರ ನ್ನೇತೃತವದಲ್ಲಿ ನಡನದ ಮಹಾನ್

ಮಹತವವನುೆ ಕಾಯವತಃ ಜಾರಗನ ತಾಂದು ಮಹಾನ್ ಪರಯೇಗವನುೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಾಂತಿಯ ಉತುುಾಂಗ ಘಟನ್ನಯಾಗಿ ಪರಣ್ಮಿಸಿ ಅದುುತ

ಮಾಡಿದವರು ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಹೇಗಾಗಿ ಉಳಳವರು ಮತುು ಉಳಳದವರ

ಇತಿಹಾಸವನುೆ ಸೃಷ್ಟೆಸಿತು. ಈ ಘಟನ್ನ ನಜಕೂಿ ಜಗತಿುನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ

ಮಧನಯ ಅಾಂತರ ಕಡಿಮಯಾಗಿ ಸಮಾನತನಯು ನ್ನಲನಗೂಡಿತು. ಇದು ಕಾರ್ಲವ

ಮೊಟೆಮೊದಲ್ು ಸಿಡಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಾಂತಿಯ ಕ್ಕಡಿ. ಇದರಾಂದ ಕನರಳಿದ

ಮಾಕ್ವನ ಕಮುಯನಸಾಂ ಸಿದ್ಾೆಾಂತಕ್ಕಿಾಂತ ಮಿಗಿಲ್ು! ಇದರಾಂದ್ಾಗಿ, ಅಾಂದಿನ

ಸಪವದಾಂತನ ಎದುದನಾಂತು ಪರತಿಭಟಿಸಿದ ಪಟೆಭದರ ಹತಾಸಕ್ಕುಗಳ

ಕಲಾಯಣ್ದಲ್ಲಿ ಎಾಂತಹ ಪರಸಿಿತಿ ನಮಾವಣ್ವಾಯಿತನಾಂದರನ, ಕಾಯಕ ಮತುು

(ಪುರೂಹತಶಾಹಗಳ) ಒತುಡ ಮತುು ಪರಭಾವಗಳಿಗನ ಮಣಿದ ಕಲಾಯಣ್ದ

ದ್ಾಸನೂೇಹ ವಯವಸನಿಯಿಾಂದ ಬ್ನೇಡುವವರನೇ ಇಲ್ಿದಾಂತಾಯಿತು. ಆಗ

ಅರಸ ರಾಜ ಬಿಜಾಳನು ಈ ವಿವಾಹಕನಿ ಕಾರಣ್ರಾದ ವಧು-ವರರ

ಅಣ್ಣನವರು ಹನೇಳುವ ಮಾತು "ಬ್ನೇಡುವವರಲ್ಿದ್ನ ಬಡವನ್ಾದ್ನನಯಯ", ಎಷುೆ

ಪಿತೃಗಳಾದ ಮಧುವರಸ ಮತುು ಹರಳಯಯನವರಗನ ವಿಧಿಸಿದ ಶಕ್ಷನಯು

ಮಾಮಿವಕವಾಗಿದ್ನ!

ಅತಯಾಂತ ಘೂೇರವಾದುದು! ಅದೂ ಎಳನಯೂಟನ ಶಕ್ಷನ, ಅಾಂದರನ ಆನ್ನಯ ಕಾಲ್ಲಗನ ಕಟಿೆ ಎಳನಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಮರಣ್ದಾಂಡನ್ನ! ಇದರನೂಾಂದಿಗನ ಹನ್ನೆರಡನ್ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ನ್ನೇತೃತವದಲ್ಲಿ ನಡನದ ಮಹಾನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉತಾಿರಾಂತಿಯು ಅಾಂತಯ ಕಾಂಡಾಂತಾಯಿತು. ಇದು ಜಗತಿುನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಡನದ ಪರಪರಥಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಯೇಗ. ಎರಡನ್ನಯದ್ಾಗಿ, ಆರ್ಥವಕ ಅಸಮಾನತನ, ಬಡತನ, ನರುದ್ನೂಯೇಗ ಇವುಗಳನುೆ ತನೂಡನದು ಹಾಕುವ ನಟಿೆನಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಒಬಬ ಆರ್ಥವಕ ತಜೆರಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಚಾಂತನ್ನ ನಮಮನುೆ ಚ್ಕ್ಕತಗನೂಳಿಸುತುದ್ನ. ಅಥವಶಾಸರದ ಮೂಲ್ ತತವಗಳಾದ ಉತಾಪದನ್ನ ಮತುು ವಿತರಣನ (Production & Distri-

ಮೂರನ್ನಯದ್ಾಗಿ, ವನೇಶಾಯ ಪದೆತಿಯ ಬಗನೆ: ಒಾಂದು

ಹನಣ್ುಣ ವನೇಶನಯಯಾಗಲ್ಲಕನಿ ಬಡತನ, ಜಾತಿಪದೆತಿ ಮತುು ಕಾಮವಾಸನ್ನಗಳು ಕಾರಣ್ವಾಗಿರುತುವನ ಎಾಂದು ವಿಶನಿೇಷ್ಟಸಿದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅವುಗಳಿಗನ ಸೂಕು ಪರಹಾರಗಳನುೆ ಸೂಚಸುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ವನೇಶಾಯ ಪದೆತಿಯನುೆ ನಮೂವಲ್ಗನೂಳಿಸಿದರು. ಬಡತನದಿಾಂದ ವನೇಶನಯಯಾದವರನುೆ ಕಾಯಕ (ಉದ್ನೂಯಗ)ದ ಮೂಲ್ಕ ದುಡಿಮಗನ ಹಚಿ ಬಡತನದಿಾಂದ ಬಿಡುಗಡನ ಮಾಡಿದರು. ಪುರುಷಪರಧಾನ ಸಮಾಜದ ಸಾವಥವಕಾಿಗಿ ಜಾರಯಲ್ಲಿದದ ದ್ನೇವದ್ಾಸಿ ಪದೆತಿಯಿಾಂದ ವನೇಶನಯಯರಾದವರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನುೆಾಂಟು ಮಾಡಿ ಆ ದುಷೆ ಪದೆತಿಯ ವಿರುದೆ ಎತಿು ಕಟಿೆದರು. ಕಾಮವಾಸನ್ನಯಿಾಂದ ವನೇಶನಯಯರಾದವರನುೆ ಶವಶರಣ್ರ ಜನೂತನಗನ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಹೇಗನ

33


VSNA Convention 2011

ಅಾಂದು ಕಲಾಯಣ್ದಲ್ಲಿದದ ಏಳು ಸಾವಿರ ಪಣಾಣಾಂಗಿನಯರನುೆ (ವನೇಶನಯಯರನುೆ)

"ಅಪಪನು ಮಾದರ ಚನನಯಯ, ಬ್ನೂಪಪನು ಡನೂೇಹರ ಕಕಿಯಯ

ಪುಣಾಯಾಂಗಿನಯರನ್ಾೆಗಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಮಾಂತರಪುರುಷ ಬಸವಣ್ಣನವರು

ಚಕಿಯಯನ್ನಮಮಯಯ ಕಾಣ್ಯಯ, ಅಣ್ಣನು ನಮಮ ಕ್ಕರಯ ಬ್ನೂಮಮಯಯ

ಜಗತಿುನ ಜನೂಯೇತಿಯಾದರು, ಜಗಜನೂಯೇತಿ ಎನಸಿದರು. ಆ ರೇತಿ

ಎನೆನ್ನೇತಕಿರಯಿರ ಕೂಡಲ್ಸಾಂಗಮದ್ನೇವ"

ಪರವತವನ್ನಯಾಗಿ ಶವಶರಣನಯಾಗಿ ಬ್ನಳಗಿದ ಸೂಳನ ಸಾಂಕವವನ ವಚ್ನಗಳು ಇಾಂದು ನಮಗನ ಲ್ಭಯವಿರುತುವನ. ಇಾಂದು ನ್ಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕನೂಾಂಡಿರುವ ಪರಜಾಪರಭುತವದ ತಳಹದಿಯಾಗಿರುವ ಸಾಂಸತ್ ವಯವಸನಿ (Parliamentary system) ಕೂಡ ಅಾಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಲ್ಿಮ ಪರಭುಗಳ ಅಧಯಕ್ಷತನಯಲ್ಲಿ ಸಾಿಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಾಂಟಪದ ಪರಕಲ್ಪನ್ನಯಲ್ಿದ್ನ ಮತನುೇನು? ಹೇಗನ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಾಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದದ ಪರತಿಯಾಂದು ಸಮಸನಯಯನುೆ ವಿಮಶವಸಿ ಅವುಗಳಿಗನ ಕಾರಣ್ಗಳನುೆ ಗುರುತಿಸಿ ಪರಹಾರವನುೆ ಸೂಚಸಿದುದಷ್ನೆೇ ಅಲ್ಿದ್ನ ಕಾಯವತಃ ಪರಯೇಗ ಮಾಡಿದ ಮಹಾಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ. ಅವರ ತತವ ಸಿದ್ಾೆಾಂತಗಳು ಇಾಂದಿಗೂ, ಎಾಂದ್ನಾಂದಿಗೂ ಪರಸುುತವಾಗಿರುತುವನ. ಅದು ವಯಷ್ಟಿ (ವಯಕ್ಕು)ಗತ ಅಥವಾ ಸಮಷ್ಟಿ (ಸಮಾಜ)ಗತ ಸಮಸನಯಯಾಗಿರಲ್ಲ, ಯಾವುದ್ನೇ ಹಾಂಸಾತಮಕವಲ್ಿದ, ಕಾನೂನನ ಒತುಡಗಳಿಲ್ಿದಾಂತಹ ಮಾನವಿೇಯತನ, ದಯ, ಕರುಣನಗಳ ಚೌಕಟಿೆನಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಾಂತಿಯನುೆ ತಾಂದ ಅವರ ವಚ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ

ಇಲ್ಲಿ ಅಸಪೃಶಯರಾದ ಚ್ನೆಯಯ, ಕಕಿಯಯ, ಬ್ನೂಮಮಯಯ ಇವರನಲ್ಿರನುೆ ತನೆ ಬಾಂಧುಗಳನಾಂದು ಹನೇಳುವ ಮೂಲ್ಕ ತಾನು ಬ್ಾರಹಮಣ್ನ್ಾಗಿದದರೂ ಅವರನೂಾಂದಿಗನ ಗುರುತಿಸಿಕನೂಾಂಡು ವಣ್ವಬ್ನೇಧವನುೆ ಧಿಕಿರಸುತಾುರನ. "ಲನೂೇಕದ ಡನೂಾಂಕ ನೇವನೇಕನ ತಿದುದವಿರ, ನಮಮ ನಮಮ ತನುವ ಸಾಂತನೈಸಿಕನೂಳಿಳ ನಮಮ ನಮಮ ಮನವ ಸಾಂತನೈಸಿಕನೂಳಿಳ, ನ್ನರನಮನ್ನಯ ದುಃಖಕನಿ ಅಳುವವರ ಮಚ್ಿ ಕೂಡಲ್ಸಾಂಗಮದ್ನೇವ" ಇಲ್ಲಿ ಇತರರ ಬಗನೆ ತಲನ ಕನಡಿಸಿಕನೂಳಳದ್ನ ತನೆನುೆ ತಾನು ತಿದಿದಕನೂಾಂಡು ನಡನಯುವ ಮೂಲ್ಕ ಇತರರಗನ ಮಾದರಯಾಗಬ್ನೇಕನಾಂದು ಸೂಚಸುತಾುರನ. ಹೇಗನ ಹನೇಳುತಾು ಹನೂೇದರನ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಹಸಾರರು ವಚ್ನಗಳು ಸಹಸಾರರು ಅನಘಯವ ರತೆಗಳನನಸುತುವನ. ಅಲ್ಿದ್ನ ಇವು ಕನೆಡ ಸಾಹತಯ ಭಾಂಡಾರದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಾಂಪತೂು ಆಗಿರುತುವನ! ಒಟಿೆನಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚ್ನಗಳು ಜಗತಿುನ ಎಲ್ಿ ಧಮವ ಗರಾಂಥಗಳ ಸಾರ ಸವವಸವವನುೆ ಒಳಗನೂಾಂಡಾಂತಹ ಸಾಂಕಲ್ನ ಗರಾಂಥವಾಗಿ ಯುಗಯುಗಗಳಲ್ೂಿ ಪರಸುುತವನನಸಿ

ತತವಸಿದ್ಾೆಾಂತಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಪರಹಾರಗಳನುೆ ಕಾಂಡುಕನೂಳಳಬಹುದ್ಾಗಿದ್ನ.

ಮನುಕುಲ್ದ ದ್ಾರದಿೇಪವಾಗಿ ಬ್ನಳಗುತುವನ.

ಉದ್ಾಹರಣನಗನ ಕನಲ್ವು ವಚ್ನಗಳನುೆ ಉಲನಿೇಖಿಸುತನುೇನ್ನ;

ಬಸವಣ್ಣನವರನುೆ ನ್ಾವು ಮುಕು ಮನಸಿ್ನಾಂದ ವಿಶಾಲ್ದೃಷ್ಟೆಯಿಾಂದ

"ಕಳಬ್ನೇಡ, ಕನೂಲ್ಬ್ನೇಡ, ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲ್ು ಬ್ನೇಡ, ಮುನಯಬ್ನೇಡ, ಅನಯರಗನ ಅಸಹಯ ಪಡಬ್ನೇಡ ತನೆ ಬಣಿಣಸಬ್ನೇಡ, ಇದಿರ ಹಳಿಯಲ್ುಬ್ನೇಡ ಇದ್ನೇ ಅಾಂತರಾಂಗ ಶುದಿೆ, ಇದ್ನೇ ಬಹರಾಂಗ ಶುದಿೆ, ಇದ್ನೇ ನಮಮ ಕೂಡಲ್ಸಾಂಗಮ ದ್ನೇವನ್ನೂಲ್ಲಸುವ ಪರ" ಬಹುಶಃ ಈ ವಚ್ನವು ಪರತಿಯಬಬನ ಪರಶುದೆ ಜಿೇವನದ ಸಪು ಸೂತರಗಳನಾಂದರನ ತಪಾಪಗಲಾರದು. "ಕಾಗನಯಾಂದಗುಳ ಕಾಂಡರನ ಕರನಯದ್ನೇ ತನೆ ಬಳಗವ! ಕನೂೇಳಿಯಾಂದು ಕುಟುಕ ಕಾಂಡರನ ಕೂಗಿ ಕರನಯದ್ನೇ ತನೆ ಕುಲ್ವ!

ಅಭಾಯಸಿಸುತಾು ಹನೂೇದರನ ಅವರ ಎತುರ ಬಿತುರಗಳ ಅರವಾಗುತುದ್ನ. ಪನೈಗಾಂಬರರು ಬ್ನೂೇಧಿಸಿದ ಸಹನೂೇದರತನ, ಏಸುಕ್ಕರಸುನು ಬ್ನೂೇಧಿಸಿದ ಪಿರೇತಿ, ಮಹಾವಿೇರನು ಬ್ನೂೇಧಿಸಿದ ಅಹಾಂಸನ, ಬುದೆನು ಬ್ನೂೇಧಿಸಿದ ದಯ ಕರುಣನ ಇವನಲ್ಿವುಗಳನುೆ ಮಿೇರದ ಸಾಂದ್ನೇಶವನುೆ ನೇಡಿ, ಇಡಿೇ ಮನುಕುಲ್ವನುೆ ವಿಶವಪಥದತು ಕನೂಾಂಡನೂಯುದ ಆಕಾಶದ್ನತುರಕನಿ ನಲ್ುಿವ ತನೇಜಃಪುಾಂಜ ವಯಕ್ಕುತವ ಬಸವಣ್ಣನವರದು. "ದಯವನೇ ಧಮವದ ಮೂಲ್ ಎಾಂದು ಹನೇಳಿ, ಕಾಯಕವನೇ ಕನೈಲಾಸ ಎಾಂದು ಸಾರ ಸಕಲ್ ಜಿೇವಾತಮರಗನ ಲನೇಸನ್ನೇ ಬಯಸಿದ ಯುಗಾವತಾರ ಬಸವಣ್ಣನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ನ್ಾವನೇ ಧನಯರು" —————————————————————-

ಶವಭಕುನ್ಾಗಿ ಭಕ್ಕು-ಪಕ್ಷವಿಲ್ಿದಿದದರನ, ಕಾಗನ ಕನೂೇಳಿಗಿಾಂತ ಕರಕಷೆ ಕೂಡಲ್ಸಾಂಗಮದ್ನೇವ" ಸಹಬ್ಾಳನವಯ ಬಗನೆ ಇದಕ್ಕಿಾಂತ ಉಪಮೇಯ ಬ್ನೇಕನ?

ಎತನು ತು ನ್ನೂೇಡಿದಡನತು ತು ಬಸವನ್ನಾಂಬ ಬಳಿಳ, ಎತಿು ನ್ನೂೇಡಿದಡನ ಲ್ಲಾಂಗವನಾಂಬ ಗನೂಾಂಚ್ಲ್ು, ಒತಿು ಹಾಂಡಿದಡನ ಭಕ್ಕು ಯಾಂಬ ರಸವಯಾಯ; - ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚದ್ನೇವಯಯನವರು

ಆಯತವು ಸಾವಯತವು ಸನೆಹತವು ಬಸವಣ್ಣ ನಾಂದ

34


VSNA Convention 2011

SPARSH Vachana A presentation by: Dr. Sharan Shivaraj Patil Dr. Sharan Shivaraj Patil is the Chairman & Chief Orthopedic Surgeon at SPARSH Hospital for Advanced surgeries, Bangalore. Under his able leadership, SPARSH Hospitals undertake critical orthopedic care helping underprivileged needy people at a very affordable or no cost to them. He is a strong believer and follower of the sharana principle, ‘Kayakave Kailasa’ Dr. Sharan Patil is one of the distinguished guests attending 34th VSNA Convention & International Basava Conference. Following presentation was given at the convention.

35


VSNA Convention 2011

ಬ್ಾಳಿಕನ

- ಜರಗನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಶಂಕರ್

ಶರೇ ಜರಗನಹಳಿಳ ಶವಶಾಂಕರ್, ಕನೆಡದ ಪರಸಿದದ ’ಚ್ುಟುಕು ಕವಿ’ ಸುಮಾರು ೩೦ ವಷವಗಳಿಾಂದ ತಮಮ ಹನಗವಿತನ, ಕವನ ಸಾಂಕಲ್ನ, ಪತಿರಕಾ ಅಾಂಕಣ್ಗಳಿಾಂದ ಮನ್ನಮಾತಾಗಿದ್ಾದರನ. ಇವರ ಮಾತು ಮತುು ಬರಹ ಹಾಸಯಭರತ ಮತುು ಅಥವಗರ್ಭವತ. ಶರೇಯುತರು ೨೦೦೪-೦೮ ಸಾಲ್ಲಗನ ಕನೆಡ ಸಾಹತಯ ಪರಷತಿುನ ಗೌರವ ಕಾಯವದಶವಯಾಗಿ ಕಾಯವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ಾದರನ. ರಾಜನೂಯೇತ್ವ ಪರಶಸಿು, ಕನಾಂಪನೇಗೌಡ ಪರಶಸಿು, ದಿನಕರ ದ್ನೇಸಾಯಿ ಸಾಹತಯ ಪರಶಸಿುಗಳ ಸನೇರದಾಂತನ ಹಲ್ವಾರು ಪರತಿಷ್ಟೆತ ಪರಶಸಿುಗಳು ಶರೇಯುತರಗನ ಸಾಂದಿವನ. ಶರೇ ಜರಗನಹಳಿಳ ಶವಶಾಂಕರ್ ಸಮಮಳನದ ಆಹಾವನತ ಗಣ್ಯ ಅತಿರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಬರಾಗಿದ್ಾದರನ.

36


VSNA Convention 2011

dUÀªÉ PÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄ

- qÁ. «ÃgÀtÚ gÁdÆgÀ

Dr.Veeranna Rajur is a Retd Professor from Dr. R.C.Hiremath Institute of Kannada Studies & Convener of Sri. Basaveshvara Peetha, Karnataka University, Dharawad, India. He holds Doctorate degree in ’Kannada sangatya literature’ . He has written several books and a regular contributor on vachana sahitya to Kannada magazines and dailies. Dr.Rajur have received several awards including Karnatak Rajyotsava and Karnataka Vibhushana. Dr. Veeranna Rajur is one of the distinguished guests attending 34th VSNA Convention & International Basava Conference.

``¥ÀæPÀÈwAiÉÄ UÀÄgÀÄ UÀUÀ£À °AUÀªÀÅ dUÀªÉ PÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄ” EªÀÅ ರಾಷರಕವಿ ಜಿ. ಎಸ. ಶವರುದರಪಪ CªÀgÀ MAzÀÄ C£ÀĨsÁªÀVÃvÉAiÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ. E°è `PÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄ’ J£ÀÄߪÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ feÁÕ¸ÉUÉ vÉÆqÀUÀ¯ÁVzÉ. `PÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄ, `PÀÆqÀ®’ ªÀÄvÀÄÛ `¸ÀAUÀªÀÄ’ JA§ JgÀqÀÄ gÀÆ¥À ¸ÉÃj DzÀ MAzÀÄ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀzÀ. `PÀÆqÀ®’ PÀ£ÀßqÀ, `¸ÀAUÀªÀÄ’ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ. JgÀqÀgÀ ªÁZÁåxÀð MAzÉÃ. PÀÆrzÀÄÝ, ¨ÉgÉvÀzÀÄÝ, MAzÁzÀzÀÄÝ JAzÀÄ. F zÀȶ֬ÄAzÀ EzÉÆAzÀÄ ¢égÀÄQÛ. DzÀgÉ EzÀgÀ zsÀé£ÁåxÀð «±À髱Á®ªÁzÀzÀÄÝ. »AfzÀµÀÆÖ »UÀÄΪÀ UÀÄtªÀżÀîzÀÄÝ. CzÀÄ ¸ÀܼÀªÁa, QæAiÀiÁªÁa, ¨sÁªÀªÁa, CAQvÀªÁa, C£ÀĨsÁªÀªÁaAiÀiÁV vÀ£Àß CxÀðªÀ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß «¸ÀÛj¹PÉƼÀÄîvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. `PÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄ’ ¸ÀܼÀªÁaAiÀiÁV, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯ÉèUÉ ¸ÉÃjzÀ MAzÀÄ ¥ÀÄgÁvÀ£À ¥Àæ¹zÀÞ UÁæªÀÄ. ¸ÀAUÀªÀÄ£ÁxÀ£ÀÄ £É¯É¹gÀĪÀ ¥À«vÀæ PÉëÃvÀæ. PÀȵÉÚ -ªÀÄ®¥Àæ¨sÉAiÀÄgÀÄ PÀÆr ºÀjAiÀÄĪÀ ¸ÀAUÀªÀĸÁÜ£À. ¨sÁªÀÅPÀ ¨sÀPÀÛgÀ£ÀÄß ¤gÀAvÀgÀ PÉʪÀiÁr PÀgÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ eÁUÀÈvÀ¸ÀܼÀ. «zÁåyð, ¸Á»w, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ, AiÀiÁvÁæyðUÀ¼À£ÀÄß DPÀ¶ð¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÉæÃPÀëtÂÃAiÀÄ vÁt. ªÀĺÁªÀiÁ£ÀªÀvÁªÁ¢ §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À-C£ÀĵÁ×£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ DvÀä ¸ÁPÁëvÁÌgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¸ÁzsÀ£ÀgÀAUÀ. vÀªÀÄä Gdé® ¨sÀ«µÀåzÀ gÀÆ¥À -gÉÃµÉ ºÁQPÉÆAqÀ ¥ÀÄtå¨sÀÆ«Ä. «±ÀéªÉà PÀAqÀjAiÀÄzÀ CzÀÄãvÀ ªÉÊZÁjPÀ PÁæAwUÉ ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃrzÀ PÁæAvÀ¨sÀÆ«Ä. PÉÆ£ÉUÉ §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ LPÀå ºÉÆA¢zÀ ªÀÄAUÀ¼À zsÁªÀÄ. `PÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄzÉêÀ’ JA§ÄzÀÄ §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀZÀ£ÀPÉÌ ElÄÖPÉÆAqÀ CAQvÀ. `¸ÀAUÀªÀÄ£ÁxÀ’ §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ DgÁzsÀåzÉʪÀ. EzÀÄ PÉêÀ® `¸ÁܪÀgÀ zÉêÀgÀ’ ºÉ¸ÀgÀ®è. C£ÉÃPÀ DzsÁåwäPÀ CxÀð bÁAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ `dAUÀªÀÄ gÀÆ¥À ’ . CzÀÄ EµÀÖ°AUÀzÀ ¸ÀAPÉÃvÀ. DvÀä¸ÁQëAiÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ, ±ÀgÀtvÀvÀézÀ ¸ÀAPÉÃvÀ. CzÀÄ ¯ËQPÀ ¥ÁgÀªÀiÁxÀð JgÀqÀgÀ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄgÀÆ¥À. §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ F `¸ÀAUÀªÀÄ’ ªÀ£ÀÄß ¸Á¢ ü¹zÀgÀÄ. F dUÀzÀ fëUÀ¼É®è CzÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¨ÉÆâü¹zÀgÀÄ. E°è£À ¸ÀAUÀªÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? fêÀ-zÉêÀgÀ ¸ÀAUÀªÀÄ; DvÀä-¥ÀgÀªÀiÁvÀägÀ ¸ÀAUÀªÀÄ; CAUÀ-°AUÀgÀ ¸ÀAUÀªÀÄ; §Ä¢Þ-¨sÁªÀUÀ¼À ¸ÀAUÀªÀÄ; ªÀÄ£À¸ÀÄ-ºÀÈzÀAiÀÄUÀ¼À ¸ÀAUÀªÀÄ; QæAiÀiÁ -eÁÕ£ÀUÀ¼À ¸ÀAUÀªÀÄ, CjªÀÅ-DZÁgÀUÀ¼À ¸ÀAUÀªÀÄ, ¨sÁªÀ-C£ÀĨsÁªÀUÀ¼À ¸ÀAUÀªÀÄ; £É®ªÀÄÄV®ÄUÀ¼À ¸ÀAUÀªÀÄ; £ÁzÀ-©AzÀÄ-PÀ¯ÉUÀ¼À ¸ÀAUÀªÀÄ; ¥ÀAZÀ¨sÀÆvÀUÀ¼À ¸ÀAUÀªÀÄ; §æºÁäAqÀ-¦AqÁAqÀUÀ¼À ¸ÀAUÀªÀÄ; ªÀåQÛ-¸ÀªÀiÁd-zÉêÀgÀ ¸ÀAUÀªÀÄ; ªÀUÀð-ªÀtð-° AUÀUÀ¼À ¸ÀAUÀªÀÄ-EzÉà ¤dªÁzÀ PÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄ. CzÀPÁÌV §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ ªÀiÁrzÉÝãÀÄ? ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ, ¸ÁévÀAvÀæöå, ¸ÀºÉÆÃzÀgÀvÀézÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÀUÀð-ªÀtð-°AUÀ¨sÉÃzÀ gÀ»vÀ ¸ÀÄAzÀgÀ ¸ÀªÀiÁd¸ËzsÀ ¤«Äð¸À®Ä AiÀÄwß¹zÀgÀÄ. D ªÀÄÆ®PÀ ªÀåQÛPÀ¯Áåt, ¸ÀªÀiÁdPÀ¯Áåt, «±ÀéPÀ¯ÁåtzÀ PÀ£À¸ÀÄ PÀAqÀgÀÄ. CzÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¸ÁPÁgÀUÉƽ¹zÀgÀÄ. CzÀÄ ºÉÃUÉ? PÀ¯Áåt gÁdåzÀ°è J®è eÁw-ªÀÄvÀ-¥ÀAxÀUÀ¼À d£ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀªÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ £Á£Á zÉñÀ-¨sÁµÉ-¨sÁªÀ-¸Àé¨sÁªÀUÀ¼À d£ÀgÀ£ÀÄß KPÀUÉƽ¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ; £Á£Á ªÀÈwÛ-¥ÀæªÀÈwÛ, C¢üPÁgÀ CAvÀ¸ÀÄÛ, CjªÀÅ-DZÁgÀUÀ¼À d£ÀgÀ£ÀÄß MAzÀÄUÀÆr¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ; C£ÀĨsÁªÀ ªÀÄAl¥ÀzÀ°è J®è ¸ÀÛgÀzÀ d£ÀjUÉ ªÀÄÄPÀÛ CªÀPÁ±À ¤Ãr, CªÀgÀªÀgÀ C£ÀĨsÀªÀ-C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤©üðÃw¬ÄAzÀ

C©üªÀåQÛUÉƽ¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀ Ä Æ®PÀ ; J®è g À ° è DvÀ ä ¸ É Ü ö ÊAiÀ Ä ð, ªÀÄ£ÉÆç®, ªÀÈwÛ¤µÉ×, PÀvÀðªÀå¥ÀæeÉÕ, £ÉÊwPÀvÉ, ¸ÀzÀÄ«£ÀAiÀÄ, ¸ÀzÁZÁgÀ, ¸À¢éªÉÃPÀUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§ÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤dªÁzÀ ¨sÁªÉÊPÀå, fêÉÊPÀå, ²ªÉÊPÀå, °AUÉÊPÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. vÁªÀÇ D ¸ÀAUÀªÀÄ£À°è LPÀåªÁV ¥ÀgÀªÀÄ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀgÀÄ. ¨sÁgÀvÀ KPÀvÉAiÀÄ°è C£ÉÃPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¹zÀ zÉñÀ. E°è C£ÉÃPÀ eÁw-ªÀÄvÀ¥ÀAxÀ-zsÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ, C£ÉÃPÀ ¨sÁµÉ, ªÉõÀ¨sÀƵÀt, Hl-G¥ÀºÁgÀ, DZÁgÀ«ZÁgÀ, C£ÉÃPÀ «¢ü-¤AiÀĪÀÄ, vÀvÀÛ÷é¹zÁÞAvÀ, C£ÉÃPÀ PÀ¯É-¸Á»vÀå-¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄUÉÆArªÉ. F ¸ÀAUÀªÀÄ-¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåªÉà CzÀgÀ ªÉʲµÀÖöåªÉ¤¹zÉ. EzÀÄ «eÁÕ£ÀAiÀÄÄUÀ. vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ¥À æ UÀ w PÁgÀ tªÁV, e ÁUÀ w ÃPÀ gÀ t, GzÁjÃPÀgÀt PÁgÀtªÁV Erà «±ÀéªÉà MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁVzÉ. Erà ¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£Éßà CAUÉ Ê AiÀ Ä °è »rzÀ Ä PÉ Æ ¼À Äî ª À ±À Q Û ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ ¥ÀqÉ¢zÉÝêÉ. zÉñÀzÉñÀUÀ¼À ªÀÄzsÀå ªÁå¥ÁgÀ ªÀåªÀºÁgÀ, eÁÕ£À«eÁÕ£À, PÀ¯É-¸Á»vÀå-¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À «¤ªÀÄAiÀÄ PÁgÀå wêÀæUÀwAiÀÄ°è £ÀqÉ¢zÉ. F ¨sÀgÀzÀ°è M½vÀÄ-PÉqÀÄPÀÄUÀ¼À «ªÉÃZÀ£É¬Ä®èzÉ, J®è J®èzÀgÀ ¸À«Ää±Àæt-¸ÀAUÀªÀĪÁUÀÄwÛzÉ. EzÀjAzÀ £ÁªÀÅ ¸Á¢ü¹zÉÝãÀÄ? PÉêÀ® ¨sËwPÀ ¥ÀæUÀw, ¯ËQPÀ C©üªÀÈ¢Þ, ¨ÁºÀå ¸Ë®¨sÀå, ¸ËPÀgÀå, PÀÈvÀPÀ fêÀ£À «zsÁ£À, MvÀÛqÀzÀ AiÀiÁAwæPÀ §zÀÄPÀÄ. PÀ¼ÉÀzÀÄPÉÆAqÀzÉÝãÀÄ? ªÀiÁ£À¹PÀ £ÉªÀÄä¢, zÉÊ»PÀ ¸Áé¸ÀÜöå, DwäPÀ ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå. EAzÀÄ dUÀvÉÛà MAzÁUÀĪÀ ¢±ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä zÉòà ¸ÀA¸ÀÌøw, £ÀªÀÄä ¥ÁæzÉòPÀ C£À£ÀåvÉ, £ÀªÀÄä ¨sÁµÉ-¨sÁªÀUÀ¼À ¸ÀéÀAwPÉ, ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ, £ÀªÀÄäzÉà DzÀ ¸ÀÄAzÀgÀ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉÀzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉÝêÉ. £ÀªÀÄUÉ ¥ÀæUÀw¨ÉÃPÀÄ, C©üªÀÈ¢Þ¨ÉÃPÀÄ, DzÀgÉ eÁUÀwÃPÀgÀtªÉA§ ªÀÄÈUÀ d®zÀ ¨É £À ÄߺÀwÛ ¨ÁAiÀ iÁj §¸À ªÀ ½AiÀ ÄĪÀ ¥Àæ UÀ w¨É ÃqÀ, ¯ËQPÀ ¸ÀÄSÉÆÃ¥À¨sÉÆÃUÀÀUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀªÁzÀ C©üªÀÈ¢Þ¨ÉÃqÀ. DvÀä«PÁ¸ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¯ÉÆÃPÀPÀ¯ÁåtªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀĪÀ, ±ÁAw-£ÉªÀÄä¢-¤ªÀÄð®vÉUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ ¸ÁwéPÀ §zÀÄPÀĨÉÃPÀÄ; §¸ÀªÀtÚ ¸Á¢ü¹zÀ `PÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄ’ zÀ §AUÁgÀzÀ §zÀÄPÀĨÉÃPÀÄ. qÁ. «ÃgÀtÚ gÁdÆgÀ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÀÄ ²æà §¸ÀªÉñÀégÀ¦ÃoÀ PÀ£ÁðlPÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ zsÁgÀªÁqÀ

ಇವನ್ಾರವ, ಇವನ್ಾರವ ಇವನ್ಾರವನ್ನಾಂದ್ನನಸದಿರಯಾಯ; ಇವ ನಮಮವ, ಇವ ನಮಮವ, ಇವ ನಮಮವನ್ನಾಂದಿನಸಯಾಯ; ನಮಮ ಮನ್ನಯ ಮಗನ್ನಾಂದ್ನನಸಯಾಯ, ಕೂಡಲ್ಸಾಂಗಮ ದ್ನೇವಾ -ಬಸವಣ್ಣನವರು

37


VSNA Convention 2011

ಶೂನಯ ಸಾಂಪಾದನ್ನ

- ಜಿ. ವಿ. ಜಯ ರಾಜಶನೇಖರ್

Padmashree Smt. G. V. Jaya Rajashekar is a Freelance, creative innovative articulate author and a versatile exponent of the classical Carnatic singing and rhythmic vocal rendering of the vachanas. In addition to editing the “Shoonyasampadane”, she has authored several biographies of the Veershaiva Shivasharanas. She possesses histrionic talents and musical skills. Apart from prestigious Padmashree award, she has been awarded several honors such as Attimabbe prashasthi, Kadali Shree, Basava Jyoti, and many more. Smt. G. V. Jaya Rajashekar is one of the distinguished guests attending 34th VSNA Convention & International Basava Conference.

38


VSNA Convention 2011

39


VSNA Convention 2011

Cultural Programs at VSNA Convention 2011 & IBC The Cultural and Entertainment Committee is very proud to have brought programs of very high quality and variety. Both the evenings during the convention were packed with entertainment. We were fortunate to have many artists of high caliber visit from India as well as commendable local artists put together interesting performances. Classical Music, Classical Dance, Classical Dance Drama, Folklore, Comedy Drama, Dances to Movie songs . . . there was something for everyone! The children and adults participated with the same zest. The content of most of the programs aligned with the theme of the convention. Hinudustani Classical Vocal recital by Pt. Nagaraj Havaldar was accompanied by his son Kedar Havaldar on the tabla, and well known artist Sri. Dattathreya Velankar on the harmonium. This pure classical rendition of vachanas was a feast to the appreciating audience. Sri. Dattathreya Velankar also graciously accepted our request to perform another segment. Dr. Mrutunjaya Shettar, accompanied by Mr. Satish Hampiholi held the audience captivated by their Hindustani Classical music rendition. Famous singer Smt. Kasturi Shankar enthralled the audience with vachanas and popular bhavageethes in one performance and movie hit songs in another. Smt. Parvathidevi Malekopmath with her melodious voice graced the morning opening session. Ettigi Fine Arts Academy in collaboration with the local artists presented the Dance Drama Anubhava Mantapa which was a resounding success. The music from the album "Sharana Sankula" that was used for this production was composed by the direction and blessings of this holiness Sri Sri Taralabalu Swamiji of Chitradurga. One of the many contributions of Rasrang School of Performing Arts was the Classical Dances set to Vachanas which was an apt presentation for the occasion. Visually impaired but highly talented youths of ‘Sunada’, the cul-

tural group of “Samarthanam Trust for the disabled” entertained the audience with their mesmerizing dance steps choreographed to Vachanas. There was a spirited participation from attendees from various chapters around the US. Folk Dance by the children of Chicago chapter, kids performance by Florida chapter, Bharathanatyam performances from youngsters from the Maryland Chapter and NY and NJ chapters, Vachana singing and solo movie songs etc, to mention a few. There were a number of dances by the host chapter's children. The immensely talented members of the local VSNE chapter had many contributions. A Veena recital, a unique presentation of folk songs with the old day-to-day kitchen gadgets for percussion in the Dudita Midita program by women, Kamsale Pada by men, Dramatized version of ‘Beragu’ by VSNE youth, Shiva Sharanara Variety Show, Janapada Sambhrama, Americadalli Basavanna - A Comedy Drama, Chitraranga - Andininda Indu, Fashion Show, all these programs were outstanding and received tremendous audience appreciation. Chatnalli Mahesh left the audience in splits for the entire time that he was on stage. Mr. M.D. Kaushik entertained children with his ‘Vachana Magical event’ Thanks, - Shobha Hiremath Chairperson, Cultural Committee, VSNA 2011 & IBC

40


VSNA Convention 2011

VSNA 2011 Competitions Committee report Sharanu, I was blessed to be part of VSNA 34th Annual Convention 2011 team. It was my pleasure to work with Competition Committee members. Our Committee decided to conduct 13 various competitions to cater all age groups. It was a real challenge to conduct all of these competitions in a limited time. I take this opportunity to thank all my team mates, their time and effort made the events successful. On behalf of Competitions Committee I would like to thank all the Judges for accepting our invitation to judge and for devoting their valuable time. Finally, heartfelt thanks to all the participants! List of winners: Judge: Mrs. Jaya Rajashekhar Coloring Competition Place Junior Senior I Samiksha Narasimhan Ruchita Vrushabh II Nipun Priyadarshan Komal Keerthy III Siddarth Masarur Anusha Kankure Vachana Reciting Competition Judges: Dr.Mrutyunjaya Shettar & Pt. Satish Hampiholi Place Junior Senior I Saanika Mahashetty Maitri Goud II Samiksha Mahashetty & Spoorthi Chetan Abhinav Reddy III Trusha Puttaraju Chirant Kishore "Sharanara Uduge Thoduge "Fancy Dress Competition Judge: Mrs. Mangala Patil Place Junior Senior I Saanika Mahashetty Pranav Reddy II Samiksha Mahashetty Eshwar Kishore III Satvik Hulikere Chirant Kishore Essay Competition Judges:Dr.Rajur & Dr.Eswarappa Place Junior Senior I Aakanksha Hiremath Maitri Goud II Vishal Goud Abhinav Reddy III Shreya Gowda Eshwar Kishore Dance Competition Judge: Smt. Uma Ettigi I Mohaka Marissa Rajashekhara II Bilva Chandra III Medha Hiremath Singing Competition Judge: Smt. Parvatidevi Malekopmath I Saanika Mahashetty II Sadhika Hiremath III Mohaka Marissa Rajashekhara Instrumental Competition Judge: Smt. Parvatidevi Malekopmath I Tanvi Kartal II Samiksha Narasimhan III Apurva Reddy Rangoli Competition Judge: Smt. Indira Reddy & Smt.Gayatri Ravi I Mangala Patil II Girijamma Hiregoudar III Sumangala Kabbinada Sharana Dampathigalu Competition I Mangala & Vijay Kumar Patil II Vani & Mahesh Hulikere III Jahnavie & Basavarajappa Basappa

Dhanyavadagalu, Smt Anu Kuruvatti

41


VSNA Convention 2011

All the Rage– Fashion show Ms.Gitanjali Aivalli of Toronto chapter is a talented young fashion designer and the recipient of Youth Achievement Award at 34th VSNA convention & IBC

42


VSNA Convention 2011

VSNA Awards Congratulations to following VSNA Award winners. VSNA 2011 scholarship: Amogh Kambalyal of Chicago chapter- 1st place. The second place is shared between Poojitha Shivaprasad of New Jersey and Abhinav Reddy of Chicago chapter. A summary of their achievement: Amogh Kambalyal: Senior; Chicago chapter. Parents are Channu and Tanuja Kambalyal. Developed a short film an presented the study in 2010. Attended the National Student Leadership Conference for Medicine and Health Care in 2010. Was a co-captain at the science Olympiad in 2008 and the team was placed first in the regional’s. Was a proctor for middle school students and conducted several math competitions. Has been on the Math team and the FBLA. Won the state medal in 2008, “Wright Stuff” competition where students are to develop their own model airplane. Volunteered at hospitals, local shelters, Has been active in the local chapter. Has been MC and has organized cultural and entertainment programs. In his own words, he says," VSNA gives us a sense of identity, something many people struggle to find in their lives. For this, I am extremely grateful for being a part of a great organization" Poojitha Shivaprasad: Junior. New Jersey. parents are Punita and Shivaprasad Marulendra Was in Peer Leaders, Science Olympiad, and the school track team. Has been part of the PANDA (Preventing Alcohol and Drug Abuse) Has co-founded an organization called i.D.R.E.A.M. (International Disaster Relief and Emergency Aid Movement). Other activities she has been involved with are Model UN, Science Olympiad, the school track team, the cross-country team, orchestra and National Honors Society. Was the first place national winner for the Toshiba/NSTA science competition. Has volunteered at Hospital was involved the Homefront tutoring program, which aids impoverished children from Trenton. Has attended VSNA conferences, actively participated in the local chapter. Has been learning bharathanatyam for several years and has performed on several occasions. Has been MC and was involved with several functions at the local chapter. Abhinav Reddy: Junior- Chicago chapter. Parents- Indira and Jayaprakash Reddy Has attended 4 conventions. Has won several prizes in dance, essay, instrumental music and vachana recital. Has published articles on veerashaivism in several different publications. Is a youth member in the executive committee of the local chapter. Has donated food to local food club. Has collected funds to set up a library for children in a village in India. Volunteered as a librarian at the temple. Has volunteered at hospitals. Was the top scorer in the math club. and was given the highest possible award in the HIMCM international competition in 2010. Has a black belt in karate. Was a student teacher in a class on leadership.

VSNA is pleased to announce the following Achievement award winners for the year for 2011! 1. Ms.Gitanjali Aivalli of Toronta chapter is the recipient of Youth Achievement Award 2. Mrs. Kavitha Kotrappa of Southern California chapter is the recipient of Professional Achievement Award 3. Mrs Rathna Bale of New York chapter is the recipient of Women's Achievement Award 4. Dr.Honnappa Siddalingiah & Mrs.Vimala Siddalingiah of Maryland chapter are the recipient of Lifetime Achievement Award 5. Mr.Yuvaraj Patil of Toronto chapter was awarded Outstanding Contribution Award for his role as convention

ಕನರನ ಹಳಳ ಬ್ಾವಿಗಳು ಮೈದ್ನಗನದಡನ ಗುಳನಳ ಗನೂರಚನ ಚಪುಪಗಳ ಕಾಣ್ಬಹುದು. ವಾರಧಿ ಮೈದ್ನಗನದಡನ ಮುತುು ರತೆಗಳ ಕಾಣ್ಬಹುದು. ಕೂಡಲ್ಸಾಂಗನ ಶರಣ್ರು ಮನದ್ನರನದು ಮಾತನ್ಾಡಿದರನ ಲ್ಲಾಂಗವ ಕಾಣ್ಬಹುದು.

43

-ಬಸವಣ್ಣನವರು


VSNA Convention 2011

ಕರುನ್ಾಡಿನಲ್ಲಿ Convention ಕಲ್ರವ! SAMYUKTA KARNATAKA

Thatskannada.com

INDIA ABROAD

SANJE VANI

PRAJAVANI

VIJAYA KARNATAKA

VSNA convention booth at 22nd All India Veerashaiva Mahasabha, Suttur, Mysore

£ÀÄrzÀgÉ UÀÄgÀĪÁV £ÀÄrAiÀĨÉÃPÀÄ, £ÀqÉzÀgÉ ¥ÀgÀªÁV £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. PÀĽvÀgÉ °AUÀªÁV PÀĽwgÀ¨ÉÃPÀÄ, EzÀÝgÉ dAUÀªÀĪÁV EgÀ¨ÉÃPÀÄ. F £Á®ÌgÀ ºÉÆA¢UÉAiÀÄ£ÀjAiÀÄzÀªÀgÀÄ JµÀÄÖ ¢£À«zÀÝgÀÆ ¥sÀ®ªÉãÀÄ ºÉüÁ, §¸ÀªÀ¦æAiÀÄ PÀÆqÀ®ZÉ£Àߧ¸ÀªÀuÁÚ? - ºÀqÀ¥ÀzÀ C¥ÀàtÚ

44


VSNA Convention 2011

BOOKS, DVD’S & WEBSITES RELEASED AT THE CONVENTION www.vsna.org

http://www.wisdomofgoodliving.com/

45


VSNA Convention 2011

34TH VSNA CONVENTION 2011 & IBC NEWSLETTERS Newsletters and Media reports played very important role providing updated reports by various committees, publishing interesting & informative articles and poems leading to the successful convention. We recognize, appreciate and thank all the great work done by Newsletter committee,, contributors of articles and poems, Web committee and Marketing/Publicity committee. We also thank the readers of Newsletters for their encouragement and support with their valuable comments.

Few encouraging comments on editions of ‘Sharana Taranga’ “Congratulations! Sharana Taranga is certainly an incredible newsletter. Thanks to the editorial committee for incorporating an assortment of articles, messages from the dignitaries, coverage from various VSNA Chapters, colorful pictures, cover art, messages etc. It is obvious that the quality is getting better with each Newsletter. I’m very impressed and will look forward to personally meet you at the Convention” - Latha Mallikarjuna, Monroeville, PA “Very good job, Yashvant avare, Best wishes for the convention” - Sheela and Suresh, CT “Your excellent news letter suggests that you are heading towards a very successful convention. All the very best” - Gangadhar Maharudrayya Ambli “Keep up the good work of the New Letter and your hard work is appreciated by all of us”

- Sundaresh Siddiah, MD

“Newsletters are beautifully done! Congratulations to the Team” - Vimala Siddalingaiah, MD “You people have proved your ability in the field of literature, at a very high level with the release of these Newsletters. Hearty congratulations. May God give you all the strength to continue the same with more interest” - S.M.M.Swamy, Bangalore “Sharana Taranga came-out very nice and is more informative. Congratulations to the group”

- Nagaraja Maheshwarappa. CT

“Keep up the good work; lots of information packaged in this Newsletter. All the Kannada content pages are excellent” - Yuvaraj Patil, Toronto, Canada. “This Newsletter has come out very well, congratulations! You and others must have put-in a lot of hard work. Our best wishes to all of you” - Vijay Aivalli, Toronto, Canada “This has come out very well, keep up the same good work in next coming issues. Wonderful work! - Malli Sannappanavar, CT “The 2011 Convention’s Newsletter, ‘Sharana Taranga’ has come out very well! Congratulations to the Team” - G. Jagadeesh, MD

46


VSNA Convention 2011

ಓಂ ಶರೋಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾರ್ ನಮಃ

ಶರಣರ ಮಾಗಯ

- ರಾರಾವಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಗೌಡರು

ಮಾನಯ ಕ್ಾರ್ಯಕತ್ಯರು, ನ ಯಇಂಗ ಂ ಲ ಡ್ ವೋರಶ ೈವ ಸಮಾಜ ಮತ್ುಿ ಸಂಪ್ಾದನ ಗಳಾಗಿವ . ಉತ್ಿರ

ಅಮ್ಮೋರಕ್ಾ

ಸಂರ್ುಕಿವಾಗಿ,

ಶರೋ

ವೋರಶ ೈವ ಬಸವಾದಿ

ಸಮಾಜದವರುಗಳಾದ ಪ್ರಮರ್ರು

ತಾವು ಆಯಾದಿನದ

ಇಹಲ ೋಕಕ್ ೆ

ಸತ್ಯ

ನಿೋಡಿದ ಕ್ಾರ್ಕದಿಂದ

ಬಂದ

ವಚಾರಧಾರ ಗಳಲಿಲನ ನಾಲುೆ ವಷರ್ಗಳ ಬಗ ೆ ಚಿಂತ್ನ ಮಂರ್ನಕ್ ೆ ಮಹಾ ಫಲವನುು ಸಮ್ಮೇಳನ

ಏಪ್ಯಡಿಸ್ವರುವುದನುು

ತ್ತಳ್ಳದು

ಅತ್ಯಂತ್

ಆನಂದ

ಶುದಧ ಆಯಾ

ಮತ್ುಿ ದಿನದಂದ ೋ

ಜಂಗಮಕ್ ೆ,

ಸಂತ ೋಷದಿಂದ ಶುಭ ಹಾರ ೈಸುತ ಿೋನ . ಶರೋ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮರ್ರು, ಅಂದರ ಸಮಾಜಕ್ ೆ ಸಲಿಲಸ್ವ ತ್ಮೆಗಳ

ಕ್ಾರ್ಯಕರಮವನುು

ಅತ್ುಯನುತ್ವಾಗಿ,

ಆನಂದದಾರ್ಕವಾಗಿ ತಾವು

ಅನುಭವಸುತ್ತಿದಾರು.

ನಡ ಸ್ವಕ್ ಡಲಿ ಎಂದು, ಅಲಲದ ನಡ ಸ್ವಕ್ ಡುತಾಿರ ಂಬ ಭರವಸ ಯಿಂದ ಶುಭ ಇಂದಿನದು ನಾಳ ಗ ತ್ಂಗಳ ಹಾರ ೈಸುವ .

ಎನುುತ್ತಿದಾರು.

ತಾವು ಚಿಂತ್ನಕ್ ೆ ಆರಸ್ವರುವ ವಷರ್ಗಳಳ :- (೧) ಕ್ಾರ್ಕ (೨) ದಾಸ ೋಹ (೩) ಸಮಾನತ ಮತ್ುಿ (೪) ಜ್ಞಾನ. ಇವು ಉತ್ಿಮ ವಷರ್ಗಳಳ. ಅಗತ್ಯ ವಷರ್ಗಳಳ. ಈ ವಷರ್ಗಳ ಬಗ ೆ ನನು ಅನಿಸ್ವಕ್ ಗಳನುು ನನಗ ತ್ತಳ್ಳದಷುು ವವರಸಲು ಪ್ರರ್ತ್ತುಸುವ . (೧) ಕ್ಾರ್ಕ :- ಈ ಶಬಧವ ೋ ಶರೋ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮರ್ರ ವಶಷುವಾದ

ಸ ೋಮಾರಯಾಗಿರಬಾರದು. ನಾಳ ಗ ಪ್ುನಃ ಕ್ಾರ್ಕಕ್ ೆ ಹ ೋಗುತ್ತಿದಾರು. ಸಂಗರಹ ಇರಬಾರದು. ಮತ ಿಂದಕ್ ೆ ಆಶಸಬಾರದು. ಶರಣ ಸಂಕುಲದಲಿಲ ಒಬ ಿಬಿರದು

ಒಂದ ಂದು

ಕ್ಾರ್ಕ.

ಯಾರು

ಯಾವ

ವಧ್ವಾದ

ಕ್ಾರ್ಕಗಳನುು ಮಾಡಲಿ, ಅವರ ಲಲರನ ು ವೃತ್ತಿ ಗೌರವದಿಂದ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕ್ಾಣುತ್ತಿದಾರು. ಯಾವುದ ೋ ತ್ರತ್ಮ ಭಾವ ಇದಿಾಲಲ.

ಕ್ ಡುಗ . ಈ ಶಬಾಕ್ ೆ ದ ೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕ್ ಲಸ ಎಂದು, ಜೋವನ ಈ ರೋತ್ತಯಾಗಿ ಶರಣರ ಲಲರ ನಿವಯಹಣ ಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದುಡಿಮ್ಮ ಎಂದು, ಇದಕ್ ೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ, ದುಡಿಮ್ಮಯಿಂದ

ಎಂರ್ಹ

ವೃತ್ತಿಭ ೋಧ್ಭಾವವಲಲದ ಎಲಲರ ಸಮಾಜ

ಪ್ರಶರಮದ

ನಿಮಾಯಣವಾಗಿತ ಿಂದರ ,

ಅಂದಿನ

ಇಂಗಿಲೋಷಿನಲಿಲ "Work is Worship" ಎಂದು ಸ್ವೋಮತ್ ಅರ್ಯದಲಿಲ ದಿನಗಳಲಿಲ ಬ ೋಡುವವರ ೋ ಇದಿಾಲ.ಲ ಕ್ ಡುವವರ ೋ ಇದಾರು. ಇಂರ್ಹದ ಂದು ಬಳಕ್ ಯಾಗುವುದನುು

ಕ್ಾಣುತ್ತಿದ ಾೋವ .

ಶರಣರು,

"ಕ್ಾರ್ಕ"

ಎನುುವ ಅದುುತ್ ಸಮಾಜ ೋನುುತ್ದ ಕ್ಾರಂತ್ತ ಆಗಿದುಾದು, ಶರಣರ ಚರತ ರ ಮ ಲಕ

ಶಬಧವನುು ವಾಯಪ್ಕವಾದ ಅರ್ಯದಲಿಲ ಬಳಸ್ವರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ಿದ . ತಾನು ವ ೋದಯವಾಗುತ್ಿದ . ಇದು ಕ್ಾರ್ಕದ ರೋತ್ತ ಮತ್ುಿ ಅದರ ಮಧ್ುರ ಫಲ. ಮಾಡುವ

(ಕೃತ್ಯ)

ಕ್ ಲಸವು

ಸಮಾಜಕ್ ೆ

ಹಾನಿ,

ಹಿಂಸ ,

ಮೋಸ,

ವಂಚನ ಗಳ್ಳಂದ ಕ ಡಿರಬಾರದು, ಸತ್ಯ ಶುದಧತ ಯಿಂದ ಕ ಡಿರಬ ೋಕು. ಮಾಡುವ ಕ್ಾರ್ಕದಲಿಲ ಶರದ ,ಧ ತ್ನೆರ್ತ ಇರಬ ೋಕು. ದುಡಿಮ್ಮಗಿಂತ್ ಹ ಚಿಚನ ಆದಾರ್

ಅರ್ವಾ

ಫಲವನುು

ಆಪ್ ೋಕ್ಷಿಸಬಾರದು.

ಕ್ಾರ್ಕದಿಂದ

ಕ್ ೈಲಾಸವಲಲ, ಕ್ಾರ್ಕವ ೋ ಕ್ ೈಲಾಸವಾಗಬ ೋಕು ಎಂದಿದಾಾರ ಶರಣರು.

(೨) ದಾಸ ೋಹ :- ಈ ಶಬಧವೂ ಕ ಡ ಶರೋ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮರ್ರ ವಶಷುವಾದ ಕ್ ಡುಗ .

(ಏಕ್ ಂದರ ) ಲಿಂಗವಾದಡ

ಕ್ಾರ್ಕವ ೋ

ವಯಕಿಪ್ಡಿಸುತಾಿರ . ಶರಣರ ಲಲರ

ಎನುುವ

ಅನುದಾನ,

ಅನು

ಮಠ, ಮಂದಿರಗಳಲಿಲ ಬಂದ ಭಕಿರಗ ಊಟ್ಕ್ ೆ ಕ್ ಡುವುದು, ಮುಂತಾದ ರೋತ್ತರ್ಲಿಲ ಈ ಶಬಧವನುು ಬಳಸುತ್ತಿದ ಾೋವ . ಶರಣರ ದಾಸ ೋಹದ ಪ್ರಕಲಪನ ಅರ್ಯದಲಿಲ

ಬಳಸ್ವರುವುದನುು

ಅಚಲ

ಅಮರ ೋಶವರ ಕ್ ಡುವಾತ್ ಮತ್ುಿ ಸ್ವವೋಕರಸುವಾತ್ ಇಬಿರ ಭಾವವನುು ಕ್ ಟ್ುವರಗ

ಸಾರ್ಯಕಭಾವ,

ನ ೋಡಬಹುದು.

ಉಳುವರು

ದ ಡಿವರಲಲ, ಸಮಾನರು.

ತ ಗ ದುಕ್ ಂಡವರಗ

ಸಂತ್ಸ,

ಇದರ

ಕ್ಾರ್ಕನಿಷೆರು. ಶೂನಯಸಂಪ್ಾದನ ರ್ಲಿಲ ಪ್ರಣಾಮ ಸಮಾಜದಲಿಲ ನ ಮೆದಿ. "ಮರಕ್ ೆ ಬ ೋರು ಬಾಯಿ ಎಂದು ತ್ಳಕ್ ೆ

(೧) ಆರ್ಾರ್ಕೆ ಮಾರರ್ಯ (೨) ಮೋಳ್ಳಗ ಮಾರರ್ಯ ಮತ್ುಿ (೩) ನುಲಿರ್ ನಿೋರು ಎರ ದರ ಮ್ಮೋಲ ಚಂದರ್ಯನವರುಗಳ

ಇಲಲದವರಗ

ನ ೋಡದಿರಬ ೋಕು ಇಲಲದವರಗ ಕ್ ಡುವಲಿಲ ಅಹಂಕ್ಾರಕ್ ೆ ಆಸಪದವಾಗುತ್ಿದ . ದಾಸ ೋಹದಲಿಲ,

ಕ್ ೈಲಾಸವಾಯಿತಾಿದಾರಂದ

ಕ್ಾರ್ಕದ ಳಗು"

ಉಳುವರು

ಸಂತ್ಪ್ಯಣ ಮಾಡುವುದು, ಹಸ್ವದು ಬಂದವರಗ ಊಟ್ ಮಾಡಿಸ್ವವುದು,

ಶರಣ ಆರ್ಾರ್ಕೆ ಮಾರರ್ಯನವರು ತ್ಮೆ ಒಂದು ವಚನದಲಿಲ, "ಕ್ಾರ್ಕದಲಿಲ ವಾಯಪ್ಕ ನಿರತ್ನಾದಾಗ ೆ, ತ್ನು ಗುರು, ಲಿಂಗ, ಜಂಗಮ ಬಂದರ

ಸಮಾಜದಲಿಲ

ಮ ರು

ಸಂಪ್ಾದನ ಗಳಳ

ಪ್ಲಲವಸ್ವತ್ುಿ ನ ೋಡಾ" ಎನುುವಂತ ಸಮಾಜ

ಕ್ಾರ್ಕದ (ಜಂಗಮ)ಕ್ ೆ ಅಪಿಯಸ್ವದರ , ಸಮಾಜದಲಿಲ ಶಾಂತ್ತ, ನ ಮೆದಿ.

ಹ ಲಬುಗ ಟ್ು ಶಶು ತ್ನು ತಾರ್ ಬರ್ಸುವಂತ , ಬಳ್ಳದಪಿಪದ ಪ್ಶು ತ್ನು ಹಿಂಡನರಸುವಂತ , ಬರ್ಸುತ್ತಿ ದ ಯನಯಾಯ ನಿಮೆ ಶರಣರ ಬರವನು, ದಿನಕರನುದರ್ಕ್ ೆ ಕಮಲ ವಕಸ್ವದವಾದಂತ ಎನಗ ನಿಮೆ ಶರಣರ ಬರವು, ಕ ಡಲಸಂಗಮದ ೋವಾ. - ಬಸವಣಣ ನ ವರು

47


VSNA Convention 2011

ದಾಸ ೋಹದ

ಬಗ ೆ

ಉದಾಹರಣ ಗಳನುು

ವಚನಗಳ

ನ ೋಡ ೋಣ.

"ಜಂಗಮದ ಕತ್ಯವಯವ ೋ ಭಕಿಂಗ ದಾಸ ೋಹ | ಭಕಿನ ರ್ಕಂಕಲವ ೋ ಜಂಗಮಕ್ ೆ ದಾಸ ೋಹ |", "ಆಡಿದರನ ೋ, ಹಾಡಿದರ ೋನ ೋ, ಓದಿದರ ೋನ ೋ, ತ್ತರವಧ್ ದಾಸ ೋಹವಲಲದನುಕೆ", "ಭಕಿನಾಯಿತ ಿ ಭರ್ಕಿ ದಾಸ ೋಹ | ರ್ುಕಿನಾಯಿತ ಿ, ರ್ುರ್ಕಿ ದಾಸ ೋಹ | ಐಕಯನಾಯಿತ ಿ ಮಮಕ್ಾರ ದಾಸ ೋಹ | ಸವಯದಲ ಲ ದಾಸ ೋಹವ ೋ ಬ ೋಕು; ಈ ದಾಸ ೋಹದ ಅನುವ ಕ ಡಲಸಂಗರ್ಯ ತಾನ ೋ ಬಲಲ" ಹಿೋಗ ದಾಸ ಹದ ಪ್ರಕಲಪನ ಬ ಳ ರ್ುತ್ಿ ಹ ೋಗುತ್ಿದ . ದಾಸ ೋಹಕ್ ೆ ಈಗಿನ ಸಪಷು ಉದಾಹರಣ ಎಂದರ , "ಶರೋಸ್ವದಧಗಂಗಾ ಕ್ಷ ೋತ್ರ". ಇಲಿಲನ ಶರೋಗಳವರಾದ ಶರೋ ಮ.ನಿ.ಪ್ರ. ಶವಕುಮಾರ ಮಹಾಸಾವಮಗಳವರು, ಸುಮಾರು ಒಂಭತ್ುಿ ಸಾವರ ಮಕೆಳ್ಳಗ , ಪ್ರತ್ತನಿತ್ಯ ವಸತ್ತಸಹಿತ್, ಅನು, ಅಕ್ಷರ (ವದಯ) ಮತ್ುಿ ಜ್ಞಾನ ದಾಸ ೋಹ ನಡ ಸುತ್ತಿರುವುದು. ಇದು ತ್ತರವಧ್ ದಾಸ ೋಹ. ಹಿೋಗ

ಅವರು ನಡ ಸುತ್ತಿರುವ ದಿನನಿತ್ಯದ ದಾಸ ೋಹವು

ಸಾವರ್ಯತ , ಅಹಂಕ್ಾರ ಅರ್ವಾ ಫಲಾಪ್ ೋಕ್ಷ ಗಳ್ಳಂದ ಕ ಡಿರುವುದಿಲಲ. ಇಲಿಲ ಕ್ ೋವಲ ಸ ೋವಾಭಾವನ ಯಿಂದ ಕ ಡಿದ ತ್ತರವಧ್ ದಾಸ ೋಹ. "ಮರಕ್ ೆ ಬಾಯಿ ಬ ೋರ ಂದು ತ್ಳಕ್ ೆ ನಿೋರ ರ ದರ ಮ್ಮೋಲ ಪ್ಲಲವಸ್ವತ್ುಿ ನ ೋಡಾ" ಎನುುವುದನುು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಾಣಬಹುದು. ಇಲಿಲನ ವದಾಯರ್ಥಯಗಳಳ, ಅನುದಿಂದ, ವದ ಯಯಿಂದ ಮತ್ುಿ ಜ್ಞಾನಗಳ ದಾಸ ೋಹದಿಂದ ಬ ಳ ದು ಮುಂದ ಸಮಾಜದಲಿಲ ಮಾನಯ ಗಣಯ ವಯರ್ಕಿಗಳಾಗಿ ಹ ರಹ ಮೆ ಸುಖಿ ಸಮಾಜವನುು ನಿಮಯಸುವಲಿಲ ಯಾವ ಸಂಶರ್ವಲಲ. ಪ್ರತ್ತ ಒಬಿರ

ತ್ಮೆ ಸತ್ಯ ಶುದಧ ಕ್ಾರ್ಕದಿಂದ ಬಂದ

ಫಲದಲಿಲ ಮರ್ಕೆದಾನುು ಸಮಾಜಕ್ ೆ ಅನು ವದಯ ಮತ್ುಿ ಜ್ಞಾನ ದಾಸ ೋಹವನುು ಸ ೋವಾ ಇದರಂದ

ಮನ ೋಭಾವನ ಯಿಂದ ನಾವು

ಅದುುತ್

ಅಪಿಯಸುವುದ ೋ ಶಾಂತ್ತ

ತ್ತರವಧ್

ಮತ್ುಿ

ನ ಮೆದಿ

ದಾಸ ೋಹ. ಸಮಾಜ

ನಿಮಯಸಬಹುದು. (೩) ಸಮಾನತ :- ಈ ಶಬಧದ ಅರ್ಯ ತ್ರತ್ಮ, ಹ ಚುಚ ಕಡಿಮ್ಮ ಇಲಲದುಾ ಎಂದು. ಈ ಸಮತ ರ್ನುು ಅನುಷ್ಾೆನದಲಿಲ ತ್ಂದವರು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು. ಇನುುಳ್ಳದವರ ಲಲ

ಇದನುು

ಕ್ ೋವಲ

ಬಳಸ್ವದರ ೋವನಃ

ಆಚರಣ ರ್ಲಿಲ

ಮಾತ್ುಗಳಲಿಲ,

ತ್ರಲಾಗಲಿಲಲ,

ಉಪ್ದ ೋಶಗಳಲಿಲ

ತ್ರಲಿಲಲ.

ಉದಾ:-

"ಮನುಜಕುಲಂ ತಾನ ಂದ ವೊಲಂ" ಎಂದು, "ಸವ ೋಯಜನಾಃ ಸುಖಿನ ೋ ಭವಂತ್ು" ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ತ್ಮೆ ತ್ಮೆ ಕ್ಾವಯ ಮತ್ುಿ ಉಪ್ದ ೋಶಗಳಲಿಲ ಬಳಸ್ವರುವುದು

ಕಂಡುಬರುತ್ಿದ .

ಮತ ಂ ಿ ದು

ಉದಾಹರಣ

ಎಂದರ ,

ಅದ ವೈತ್ಮತ್ ಸಂಸಾೆಪ್ಕರ ನಿಸ್ವದ ಶರೋ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು "ಬರಹೆ ಸತ್ಯ ಜಗತ್ುಿ ಮರ್ಯ" ಎಂದರ , ಕ್ಾಣುವ ಜಗತ್ುಿ ನಾಶಹ ಂದುತ್ಿದ , ಇದು ಮರ್ಯ, ಕ್ಾಣದ ಬರಹೆ ಒಂದ ೋ ಸತ್ಯ" ಎಂದು ಕ್ ೋವಲ ಬರಹೆವ ೋ ಇರುವುದು, ಜಗತ್ುಿ ಇಲಲ ಎಂದರು. ಆದರ ಸಮತ ರ್ನುು ಅವರಂದಲ ಸಾದಯವಾಗಲಿಲಲ.

ಆಚರಣ ಗ ತ್ರಲು

ಭ ೋದವೂ ಇಲಲ ಎನುುವ ಸಮಾನತ ರ್ನುು ತ್ಮೆ ವಚನಗಳ ಮ ಲಕ ಸಾರದರು.

ಅದರಂತ ಯೆೋ

ಪ್ಾರಣಿಗಳ್ಳಗ

ಆಚರಣ ರ್ಲಿಲ

ತ್ಂದರು.

ಅಲಲದ

ಸಕಲ

ಬಾಳಳವ ಅವಕ್ಾಶ ಕಲಿಪಸ್ವದರು. "ದಯೆ ಇಲಲದ ಧ್ಮಯ

ಅದ ೋವುದರ್ಯ? ದರ್ವರಬ ೋಕು ಸಕಲಪ್ಾರಣಿಗಳ ಲಲರಲಿಲರ್

| ದರ್ವ ೋ

ಧ್ಮಯದ ಮ ಲವರ್ಯ, ಕ ಡಲಸಂಗರ್ಯನಂತ್ಲಲದ ಲಲನರ್ಯ" ಎಂದು ಎಲಲ ಮನುಷಯರಗ

ಮತ್ುಿ ಪ್ಾರಣಿಗಳ್ಳಗ , ಬದುಕುವ ಅವಕ್ಾಶ ಕಲಿಪಸ್ವದಾನುು

ಕ್ಾಣಬಹುದು. ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮರ್ರ

ಪ್ೂವಯದಲಿಲ,

ಮಾನವರಲಿಲ

೪ ವಣಯಗಳ್ಳದಾವು.

ಇದರಂದ ಸಮಾಜದಲಿಲ ಮಾನವ ಮಾನವರಲಿಲ ಹ ಚುಚ ಕಡಿಮ್ಮ ಎನುುವ ಭ ೋಧ್ ಭಾವನ ಗಳಳ ಆಚರಣ ರ್ಲಿಲದಾವು. ಚಾತ್ುವಯಣಯಗಳಳ: - (೧) ಬಾರಹೆಣ (೨) ಕ್ಷತ್ತರರ್

(೩)

ವ ೈಶಯ

(೪)

ಶೂದರ.

ಪ್ಂಚಮವಣಯವೂ ಇದಿಾತ್ುಿ. ಅಲಲದ

ಇವುಗಳಲಲದ

ನ ರ್ದಾಗಿ

ಸ್ವರೋರ್ರ ಲಲರ , ಅವರು ಯಾವ

ವಣಯದವರಾಗಲಿ, ಅವರನುು ಶೂದರರ ಂದು ಪ್ರಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ುಿ. ಈ ಚಾತ್ುವಯಣಯದಲಿಲ ಬಾರಹೆಣನ ೋ ಶ ರೋಷೆ, ಅವರಗಿಂತ್ ಕ್ಷತ್ತರರ್, ಇವರಗಿಂತ್ ವ ೈಶಯ, ಇವರಗಿಂತ್ ಶೂದರ ರ್ಕೋಳಳ (ಕಡಿಮ್ಮ) ಎಂದು, ಹಾಗ ಇವರ ಲಲರಗಿಂತ್ ಪ್ಂಚಮರು ಅತ್ತರ್ಕೋಳಳ, ಅಸಪೃಶಯರ ಂದು ಇವರ ಜನಾಂಗವನುು ಊರನಿಂದ ಆಚ ಹ ರಗಡ ಇಟ್ಟುದಾರು. ಇದು ದ ೋವ ನಿಮಯತ್ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ವಯವಸ ೆ ಎಂದು ಸಾರ, ಅದರಂತ ಆಚರಣ ರ್ನುು ರ ಢಿರ್ಲಿಲ ತ್ಂದಿದಾರು. ಬಾರಹೆಣ ವಣಯದವರಗಿಂತ್, ಬ ೋರ ವಣಯಗಳಲಿಲ ಜನಿಸ್ವದ ಯಾವುದ ೋ ವಯರ್ಕಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಬುದಿಧಶಾಲಿಯಾಗಲಿ, ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಲಿ, ಮಹಾ ಮಹಾತ್ೆನ ೋ ಆಗಲಿ, ಜ್ಞಾನವಲಲದ ಅಜ್ಞಾನಿ ಬಾರಹೆಣ ವಯರ್ಕಿಗ ಸಮ ಅಲಲ ಎನುುವ ಪ್ದಧತ್ತ ಇತ್ುಿ. ಬಾರಹೆಣರನುು ಹ ರತ್ು ಪ್ಡಿಸ್ವ ಉಳ್ಳದವರಗ ದ ೋವರನುು ಪ್ೂಜಸಲು, ದಶಯನ, ಸಪಶಯನಕ್ಾೆಗಲಿ ಅಧಿಕ್ಾರ ಇದಿಾಲ.ಲ ಇಂತ್ಹ

ಅನಿಷೆ

ವಣಯ

ಪ್ದಧತ್ತರ್ನುು

ನಿರಾಕರಸ್ವ,

ಜಗತ್ತಿನಲಿಲರುವ

ಮಾನವರ ಲಲ ಸಮಾನರು ಎಂದು ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮರ್ರು ಸಾರದರು. ಎಲಲ ವಣಯ ವಗಯದ (ಮಗಯದ) ಮಾನವರ ಲಲ ಒಂದ ೋ, ಅವರ ಲಲರ ಜನನಸ್ವೆತ್ತ ಒಂದ ೋ ಎಂದರು. ಉದಾಹರಣ ಗ ವಚನ:- "ಹ ಲ ಗಂಡಲಲದ ಪಿಂಡದ ನ ಲ ಗಾಶರರ್ವಲಲ | ಜಲ, ಬ್ಬಂದುವನ ವಯವಹಾರವೊಂದ ೋ" ಎನುುವ ಮ ಲಕ ಜಾತ್ತ, ವಣಯ ಪ್ದಧತ್ತರ್ನುು ಖಂಡಿಸ್ವದರು. ಎಲಲರ

ಸ್ವರೋರ್ ಗಭಯದಿಂದಲ ೋ

ಜನಿಸುವುದು ಸಹಜ ಎಂದು, "ಕಣಯದಲಿಲ ಜನಿಸ್ವದವರುಂಟ ಜಗದಲಿಲ" ಎಂದು ವಡಂಬ್ಬಸ್ವದರು. ಆದಾರಂದ ಮಾನವರ ಲಲರ

ಸಮಾನರ ಂದು, ಎಲಲರ

ದ ೋವರನುು ಪ್ೂಜಸಲು ಅಹಯರ ಂದು ಆಚರಣ ರ್ಲಿಲ ತ್ಂದರು. ಆಪ್ ೋಕ್ಷಿತ್ರಗ ಲಿಂಗ ಧ್ರಸ್ವ ಪ್ೂಜಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿದರು. ನಿಮೆ ನಿಮೆ ದ ೋಹಗಳ ೋ ದ ೋವಾಲರ್, ಅದರಲಿಲರುವ ಜೋವಾತ್ೆನ ೋ ದ ೋವರ ಂದು, ಇದರ ಪ್ರತ್ತೋಕವ ೋ ಲಿಂಗವ ಂದು, ಮನವರಕ್ ಮಾಡಿಕ್ ಟ್ುರು. ಇದು ಕ್ ೋವಲ ಪ್ುರುಷರಗಷ್ ು ಅಲಲದ ಸ್ವರೋರ್ರಗ

ಲಿಂಗಧ್ರಸ್ವ ಪ್ೂಜಸಲು ಅವಕ್ಾಶ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ುಿ

ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮರ್ರು ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವರ ಲಲ ಸಮಾನರು. ಅವರಲಿಲ ಯಾವ ಈ ರ್ಕರಯೆರ್ನುು ಸವಯರಂದಲ

48

ಆಚರಣ ಗ ತ್ಂದರು. ಇದರಂದ, ಹಿಂದ


VSNA Convention 2011

ರ ಢಿರ್ಲಿಲದಾ ವಣಯ, ವಗಯ, ಜಾತ್ತ, ಕುಲ ಮುಂತಾದ ಅನಿಷೆ ಪ್ದಧತ್ತಯಿಂದ ಕ ಡಲ ಚ ನುಸಂಗಮದ ೋವಾ". ಇಲಿಲ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ುಿ ರ್ಕರಯೆಗಳ್ಳಗ ಭ ೋದವಲಲ. ಜನರನುು ಹ ರಗ

ತ್ಂದು, ಅವರ ಲಲರಗ

ಮಾನವರ ಲಲ (ಪ್ುರುಷ, ಸ್ವರೋ) ರಗ ಒಳಪ್ಡಿಸ್ವದರು.

ಸ್ವರೋ

ಪ್ುರುಷ

ಲಿಂಗಧ್ರಸುವ ಮ ಲಕ ಜ್ಞಾನವಲಲದ ರ್ಕರಯೆ ಹಾಗ

ರ್ಕರಯೆ ಇಲಲದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಾರರ್ಲಲ.

ಸಮಾನ ಎನುುವ ಪ್ರಕಲಪನ ಗ ಇವ ರಡು ಅನ ಯೋನಯ ಮತ್ುಿ ಸಮಸಮುಚಚರ್ ಎಂದು ಹ ೋಳ್ಳದಾಾರ .

ಎನುುವವರ ಲಲ

ಸಮಾನರು.

ಸಮಾಜದಲಿಲನ ಗುರು, ಲಿಂಗ, ಜಂಗಮ ಮತ್ುಿ ಭಕಿ ಎಲಲರ

ಅಲಲದ ಸಮಾನ

ಎನುುವುದನುು ಆಚರಸ್ವ ತ ೋರಸ್ವದರು.

ಮತ ಿಂದು ಅಲಲಮಪ್ರಭುಗಳ ವಚನ:- "ಭ ಮ ನಿನುದಲಲ, ಹ ೋಮ ನಿನುದಲಲ, ಕ್ಾಮನಿ ನಿನುವಳಲಲ, ಅವು ಜಗರ್ಕೆರ್ಕೆದ ವಧಿ | ನಿನು ಒಡವ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನ ರತ್ು

|

ಅಂತ್ಪ್ಪ

ದಿವಯ

ರತ್ುವ

ಕ್ ಡಗುಡದ ,

ರತ್ುವ

ನಿೋನು

ಹಿೋಗ ಎಲಲರಗ ಅವಕ್ಾಶ ಕಲಿಪಸ್ವದಾರಂದ ಪ್ುರುಷರಂತ ಸ್ವರೋರ್ರು ಸವತ್ಂತ್ರ ಅಲಂಕರಸ್ವದ ಯಾದಡ , ನಮೆ ಗುಹ ೋಶವರ ಲಿಂಗದಲಿಲ ನಿನಿುಂದ ಬ್ಬಟ್ುು ವಚಾರಶೋಲರಾಗಿ, ಅನ ೋಕ ವಚನಕ್ಾರರು ಹಾಗ

ವಚನಕ್ಾತ್ತಯರ್ರನುು ಸ್ವರವಂತ್ರಲಲ ಕ್ಾಣಾ ಎಲ ಮನವ ". ಭ ಮ, ಹ ೋಮ ಇವು ಜಗತ್ತಿನ

ಸಮಾಜಕ್ ೆ ಕ್ ಟ್ುರು. ಅಲಲದ ಅಸಪೃಶಯ, ರ್ಕೋಳಳ ಎಂದು ಪ್ರಗಣಿಸ್ವದಾವರಗ

ಸಂಪ್ತ್ುಿ. ಇವುಗಳ ಮ್ಮೋಲ ಪ್ರತ್ತಯಂದು ಜೋವರ್ ಹಕುೆ ಇದ . ಕ್ಾಮನಿ

ಈ ವಾಹಿನಿರ್ಲಿಲ ಬಂದು ಅನ ೋಕ ಪ್ರಸ್ವದಧ ಜ್ಞಾನಿಗಳಳ, ವಚನಕ್ಾರರು ಮತ್ುಿ ಹ ರಹ ಮೆದರು.

ಸತ್ತಗ

ವಯತಾಯಸವದ .

ಆದಾರಂದ

ಕ್ಾಮನಿ

ನಿನುವಳ ಂದು

ಭಾವಸಬ ೋಡ. ಭೌತ್ತಕವಾಗಿ ಇವು ನಮೆವಲಲ. ಇವು ಯಾವೂ ನಮೆ ಜ ತ

ಈ ಸಮಾನತ ಗ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮರ್ರಂದ ಪ್ ರೋರಣ ಪ್ಡ ದು ರಕಿಸಂಬಂಧ್ ಬರುವುದಿಲಲ. ಆದರ ಅವು ನಮೆವು ಎನುುವ ಭರಮ್ಮರ್ಲ ಲೋ ಇರುತ ಿೋವ . ಬ ಳ ಸ್ವದ ಉದಾಹರಣ ರ್ನುು ಹ ೋಳಲ ೋಬ ೋಕು. ಅದು ಎಂದರ , ಶರಣ ಹ ನುು ಹ ಣುಣ ಮಣುಣ ಮಾಯೆರ್ಲಲ. ಮನದ ಮುಂದಣ ಆಶ ಯೆೋ ಮಾಯೆ ಮಧ್ುವರ್ಯ (ಬಾರಹೆಣ) ನ ಮಗಳನುು, ಶರಣ ಹರಳರ್ಯನ ಮಗನಿಗ ಎಂದು ಹ ೋಳ್ಳದಾಾರ . ಇದನುು ಅರತ್ರ ಇದ ೋ ಜ್ಞಾನರತ್ು. ಈ ದಿವಯ ರತ್ುವನುು (ಹರಳರ್ಯ ಪ್ೂವಯದಲಿಲ ಅಸಪೃಶಯ) ಮದುವ ಮಾಡಿಸ್ವದುಾ ಚರತಾರಹಯ. ಹಾಳಳಗ ಡವದ ಇನುು ವಸಿರಸುತ್ಿ ಹ ೋದವರು ಅನುಭಾವದ ಲ ೋಕದಲಿಲ ಚಾತ್ುವಣಯದಲಿಲ ರ್ಕೋಳಳ ಜಾತ್ತರ್ವರ ಂದು ಪ್ರಗಣಿಸ್ವದಾವರಲಿಲ ಬಸವಾದಿ ಎಲಲರಗ ಮಗಿಲಾದ ಶರೋಮಂತ್ರ ಂದು ಹ ೋಳ್ಳದಾಾರ . ಪ್ರಮರ್ರಂದ ದ ೋವನಿಗಿಂತ್ಲ

ಪ್ ರೋರಣ

ಪ್ಡ ದು,

ಶುದಧ

ಶವಾಚಾರದಲಿಲ

ಉನುತ್ ಸಾೆನ ಪ್ಡ ದವರ ಉದಾಹರಣ

ನಡ ದು ಇದರಂದ ತ್ತಳ್ಳರ್ುವುದ ಂದರ , ಆಚರಣ ಗ ಬರಲಾರದ ಜ್ಞಾನ ಎಂದರ ಉಪ್ಯೋಗವಲಲ. (ಜ್ಞಾನ) ಆಚರಣ ಗ ಅಳವಟ್ುು ಸಾಮಾಜಕವಾಗಿ

ಮಾದಾರ ಚ ನುರ್ಯ, ಶವಪ್ಚರ್ಯ, ಡ ೋಹಾರ ಕಕೆರ್ಯ, ಸಂಬ ೋಳ್ಳ (ಕಂಬಳ) ಸದುಪ್ಯೋಗವಾಗುವಂರ್ಹದ ೋ ಜ್ಞಾನ. ನಾಗಿದ ೋವ, ಮುಂತಾದವರು. ಇದು ಶರಣರು ಅನುಷ್ಾೆನದಲಿಲ ತ್ಂದ ಅಂತ್ತಮವಾಗಿ:- ತಾವು ನಡ ಸುತ್ತಿರುವ ಶರೋ ಬಸವ ೋಶವರರ ಅಂತ್ರಾಷಿರೋರ್ ಸಮಾನತ . ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಅತ್ಯಂತ್ ರ್ಶಸ್ವವಯಾಗಿ, ಮತ್ುಿ (೪) ಜ್ಞಾನ :- ಈ ಶಬಧದ ಅರ್ಯ ಅರವು, ತ್ತಳಳವಳ್ಳಕ್ ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಇದ . ಪ್ರಣಾಮಕ್ಾರಯಾಗಿ ನಡ ರ್ಲಿ ಎಂದು, ಶರೋ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮರ್ರು ಮನುಷಯನು ತಾನು ಬದುಕಬ ೋಕ್ಾದ ಪ್ರಸರ ಮತ್ುಿ ತ್ನು ಸಮಾಜದ ನಡ ಸ್ವಕ್ ಡಲಿ ಎಂದು ಹೃದರ್ಪ್ೂವಯಕವಾಗಿ ಹಾರ ೈಸುತ್ಿ ಈ ನನು ಒಡನಾಡಿಗಳ ಜ ತ ಕ ಡಿ ಬಾಳಲು ಬ ೋಕ್ಾದ ಅರವನುು ಸಾಮಾನಯ ಜ್ಞಾನ ಲ ೋಖನವನುು ಶರೋ ಬಸವ ೋಶವರರ ಶರೋಪ್ಾದಂಗಳ್ಳಗ ಅಪಿಯಸುತ್ತಿದ ೋಾ ನ . ಎನುಬಹುದು. ತಾನು ಯಾರು? ಈ ಜಗತ್ತಿನಲಿಲ ನನು ಕತ್ಯವಯ ಏನು? ನಾನು ಶರಣುಗಳಳ, ಬಾಳಬ ೋಕ್ಾದ ರೋತ್ತ ಯಾವುದು? ನನು ಒಡನಾಟ್ ಎಂರ್ವರ ಡನ ರಾರಾವ ವರ ಪ್ಾಕ್ಷ ಗೌಡರು ಇರಬ ೋಕು ಎನುುವುದನುು ತ್ನು ಅನುಭವದಿಂದ ಅರತ್ು ಆಚರಣ ಗ ಸೆಳ: - ಹ ಸಪ್ ೋಟ ತ್ರುವುದನುು ವಶ ೋಷ ಜ್ಞಾನ ಎನುಬಹುದು. ಇದು ಏನ ೋ ಇರಲಿ ಬಸವಾದಿ ದಿನಾಂಕ:- 22-06-2011 ಪ್ರಮರ್ರು ತ್ಮೆ ವಚನಗಳಲಿಲ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ ೆ ಹ ೋಳ್ಳರುವುದನುು ಗಮನಿಸುವ. ಚ ನುಬಸವಣಣನವರು ತ್ಮೆದ ಂದು ವಚನದಲಿಲ :- "ರ್ಕರಯೆಯೆ ಜ್ಞಾನ, ಆ ಜ್ಞಾನವ ೋ ರ್ಕರಯೆ | ಜ್ಞಾನವ ಂದರ ತ್ತಳ್ಳರ್ುವುದು; ರ್ಕರಯೆ ಎಂದರ ತ್ತಳ್ಳದಂತ ಮಾಡುವುದು | ಪ್ರಸ್ವರೋರ್ ಭ ೋಗಿಸಬಾರದ ಂಬುದು ಜ್ಞಾನ; ಅದರಂತ ಆಚರಸುವುದ ರ್ಕರಯೆ. ಅಂತ್ು ಆಚರಸದಿದಾಡ , ಅದ ೋ ಅಜ್ಞಾನ ನ ೋಡಾ, ಜನೆ ಜನೆಕ್ ೆ ಹ ೋಗಲಿೋರ್ದ , ’ ಸ ೋಹಂ ೋಹಂ’’ ಎಂದ ನಿಸದ , ’ ದಾಸ ೋಹಂ ೋಹಂ’’ ಎಂದಿನಿಸಯಾಯ; ಲಿಂಗ ಜಂಗಮದ ಪ್ರಸಾದವ ತ ೋರ ಬದುರ್ಕಸಯಾಯ ಕ ಡಲಸಂಗಮದ ೋವಾ.

49

- ಬಸವಣ್ಣ ನ ವರು


VSNA Convention 2011

BASAVA, THE FIRST FREE THINKER AND INCOMPARABLE ACHIEVER OF INDIA By Dr. H. Siddalingaiah Dr. Siddalingaiah is a mathematician by training and profession. He has five degrees, all in Mathematics. He has worked as university professor for twelve years and as NASA scientist for twenty years. He has been an entrepreneur since 1981. He has been a public servant since his middle school days. He is the first founder member, first paid member and first CEO (Secretary) of VSNA. He has actively participated in all the previous 33 VSNA Conventions. His current interests are Philosophy, Eastern as well as Western, in general and Meta-mathematics, Metaphysics and Veerashaivism in particular.

What is life? According to Basavanna, “Martyavembudu Kartharana Kammata”, this world is maker’s mint; life is what we make out of it. Robert Kennedy said:” I dream, and ask, why not?” President John Kennedy said in 1961: “This nation should commit itself to land man on the moon by the end of this decade and bring him back to the Earth safely”. Almost everybody thought at the time that it was only a dream and an impossible goal to achieve. But that goal was achieved in 1969 flawlessly when Neil Armstrong walked on the moon and then returned safely to the Earth. Martin Luther King Jr. said in 1963:”I have a dream that a day will come when every man in America is recognized by the content of his character and ability and not by the color of his skin”. That seemingly very distant and almost impossible dream has been greatly achieved now and Barack Obama has been the President of America. Again, Abraham Lincoln and Nelson Mandela freed, by their determination and colossal efforts, colored people from slavery and apartheid respectively in America and South Africa.

like Mahavira, gentle like Jesus, bold like Mohammed, Basava strikes us almost as a wonder of creation. But what attract us most to him are those teachings of his in which he anticipated greatest of modern thinkers – Karl Marx and Mahatma Gandhi”. There is no doubt that Basava also anticipated the greatest of humanitarians of the nineteenth and the twentieth century’s – Abraham Lincoln, Dr. B R Ambedkar, John Fitzgerald Kennedy, Nelson Mandela and Martin Luther King Jr.

Mahatma Gandhi during the All-India Congress Conference held at Belgaum in 1924, on the occasion of his releasing the Hindi translation of the ‘Biography of Basava’ written by Hardekar Manjappa, said: “I have not been able to practice all the principles preached by Basavesvara eight hundred years ago. I have practiced but a few of them. But Basavanna had practiced all that he preached. Had he lived today he would have been a world-revered Eight hundred years ago in twelfth century, Basava, as person. If you, his followers, translate all his principles Prime Minister of Kalachuri Kingdom of Kalyana, Bidar into practice, you can uplift not only India but even the District, Karnataka, South India, had a deep dream of a whole world”. Speaking on the same occasion, Mrs. Sarosociety free from all, then existing, discriminations and jini Naidu, the Nightingale of India, observed: “This Lindisparities: cast, class, social, vocational, gender, religious, economic, educational and spiritual. Arthur Miles, gayat religion, possessing noble principles like tolerance towards all, deserves to be universal religion”. That Unia British sociologist, said in 1936: “Whatever legend may say of Basava, the fact is pretty clear that he was the first versal Lingayat religion was propounded, expounded and practiced to the letter by Basavanna! Indian free-thinker. He might be called the Luther of India”. R. D. Ranade compares Basava to great Greek phiWhat did Basava, the first free-thinker of India, who origilosopher Plato, and profoundly enlightened Christian mysnated, propounded, practiced and upheld our unifying. tic St. Paul. Prof. K. S. Srikantan has said about Basava:”It equalizing and lofty Lingayat religion, accomplish eight is no exaggeration to say that the message of Basava is like hundred years ago? It is timely, appropriate, relevant and a reservoir into which all previous thoughts flowed in and beneficial to us all, to briefly recall Basava’s life; his acall later thoughts flowed out. Kind like Buddha, simple complishments and his legacies as part of ‘The First Basaಒಂದಲಲ, ಎರಡಲಲ, ಮ ರಲಲ, ನಾಲೆಲಲ; ಎಂಭತ್ಿನಾಲುೆ ಲಕ್ಷಯೋನಿಯಳಗ ಬಂದ ನು, ಬಂದ ನು. ಬಾರದ ಭವಂಗಳ ಉಂಡ ನು, ಉಂಡ ನು. ಹಿಂದಿನ ಜನೆವು ಏನಾದಡಾಗಲಿ ಮುಂದ ನಿೋ ಕರುಣಿಸಾ ಚ ನುಮಲಿಲಕ್ಾಜುಯನ. - ಮಹಾದ ೋವರ್ಕೆ

50


VSNA Convention 2011

BASAVA, THE FIRST FREE THINKER AND INCOMPARABLE ACHIEVER OF INDIA va International Conference’ held as part of VSNA 34th Convention hosted by New England Chapter at Boston. The following is a brief summation of Basaveswara’s achievements. Basavanna was born in Ingaleswara, his mother’s birth place, in Bijapur district of Karnataka in the year 1105 A.D., his parents being Maadalamba and Maadiraja. Bagevadi, Maadiraja’s native place, is about six miles from Ingaleswara. Basava grew up in Bagevadi along with his sister Nagamma and brother Devaraja, both his elders. When Basava was about eight years old, his parents decided to perform his Upanayana, customary Sacred Thread Ceremony. Basava rebelled and refused to go through the ceremony because he learnt from his parents, upon his inquiry, that his elder sister had not gotten the Sacred Thread as she was ineligible being a female. This is an early indication of Basava’s fair mindedness, boldness and independent free thinking. Because of this irreconcilable disagreement between him and his parents, Basava left Bagevadi and went to Kudala Sangama and became disciple of a guru Jaataveda Muni. Later his sister Naagamma joined him at Kudala Sangama and had a son Channabasavanna whose father was Shivaswamy. Basavanna stayed at Kudala Sangama for about twelve years and, being brilliant, mastered all the Sanskrit Scriptures (Vedas, Upanishads, Agamas, Nigamas, Puranas, etc.) and Kannada literature under the guidance of his profound preceptor Jaathaveda Muni. Basava grew up to be a handsome young man filled with sensitivity, concern and compassion for humanity with intuitive divine feelings. Baladeva, King Bijjala’s minister at Kalyana, came to know about Basava, being his sister’s son, and offered his only daughter Gangambike in marriage to Basava. But Basava wanted to remain at Kudala Sangama and lead an austere life for self realization. Jaathaveda Muni advised him, knowing Basava’s potential, to enter into secular life. Very reluctantly, Basava married and went to Kalyana. Starting from a low accountant’s job at the treasury of Kalachury Kingdom under Bijjala, Basava raised in due

course to the position of Prime Minister by mere dint of hard and honest work. Now Basava had the full responsibility of caring for all the people in the Kingdom. Basava was now the philosopher-CEO of the state. Now, Basava started to think freely outside the box of ancient Sanskrit scriptures and Puranas. But life of common people in Kalyana was despicable. There was no harmony and happiness in the society, only disparity, discrimination, exploitation, ignorance and superstition. The society was stratified and hierarchically divided into five classes and several castes by tradition and superstition originated from Varnashrama Dharma imposed on ignorant and uneducated people by educated priests and authoritative rulers. The top three minority classes, the knowledgeable priestly Brahmins, the ruling warrior Kshatriyas and Vysyas the merchants, together were misleading, exploiting, oppressing and subjugating the two majority classes of farming and various serviceproviding Sudras and Panchamas, the menial untouchable laborers. The Sudras were themselves divided into many hierarchical sub castes. There was no social, educational, vocational, economic or religious freedom at all for the Sudras or the Panchamas. The Sudras and the Panchamas were restricted only to take up and follow their parental professions. Inter caste marriages were forbidden. Women were considered inferior to men and were being dominated throughout their lives by men, husbands and sons, in the family with no educational or religious freedom. Widow remarriage was forbidden, but polygamy was common. Feudalism was rampant, but wages were woefully unfair. The treatment of the lowest untouchable class of Panchamas was subhuman. They were not allowed to own land and cultivate. Their main vocation was scavenging and making footwear to the superior classes. They were not allowed to share water in the well with the upper castes and even their shadows were forbidden to fall on an upper caste person while walking on the street, let alone sharing the places of worship with the upper castes. The common man in the Kalachuri King-

ಮನ ನ ೋಡಾ ಬಡವರು, ಮನ ನ ೋಡಾ ಘನ. ಸ ೋಂರ್ಕನಲಿಲ ಸುಖಿ; ಸವಾಯಂಗ ಕಲಿಗಳಳ, ಪ್ಸಾರಕೆನುವಲಲ, ಬಂದ ತ್ತಾೆಲಕುೆಂಟ್ು. ಕ ಡಲಸಂಗನ ಶರಣರು ಸವತ್ಂತ್ರ ಧಿೋರರು.

51

-ಬಸವಣಣ


VSNA Convention 2011

BASAVA, THE FIRST FREE THINKER AND INCOMPARABLE ACHIEVER OF INDIA dom was suffering and suffocating. How could super sen- From far off Kashmir came King Moligeya Marayya and his sitive compassionate Basavanna as prime minister tolerate Queen, both of whom earned their livelihood by their this? chosen Kayaka of bringing dead wood from the forest and selling, Jommayya from Andhra, Aadayya from Gujarath. Basava, as a free thinking sensitive philosopher-CEO, deThere was in Anubhava Mantapa washerman Madivaala signed a grand comprehensive ever lasting solution for the Maachaiah, rope maker Nuliya Chandaiah, writer Bhanscourge of ills and evils of twelfth century Kalachuri Kingdaari Shantaiah, wicker-man Medara Ketaiah, farmer dom. His ardent goal was to remedy the prevailing social, Vokkaligara Muddanna, boatman Ambigara Chowdaiah, gender, educational, vocational, economic and religious cowherd Turugaahi Raamanna, healer Vaidya Sanganna, inequalities, imbalances, insufficiencies and unfairness oil miller Kannaiah, toll collector Sunkada Bankanna, and to provide natural justice and freedom to the downcarpenter Baachi Basavaiah, wachman Kaami Deva, foottrodden, subjugated, oppressed, superstitious, ignorant, wear maker Haralaiah, weaver Aamugi Devaiah, tanner innocent common man. His ingenious one stroke soluDohara Kakkaiah, goldsmith Haavinahaala Kallaiah, house tion was establishing Anubhava Mantapa, in addition to builder Bheemanna, mirror maker Ammi Deva, entertainLingayithism, The Hall of Experiential Discourse, one er Bahuroopi Chowdaiah, comedian Nagemaarithande, community hall open to all, high and low, to share freely knitter Raamavve, paddy husk separator Somavve and so without inhibitions all experiences, spiritual as well as on. Of course there were other luminaries: Prabhudeva, secular, and evolve relief to all the prevailing problems. By Channabasavanna, Siddharameswara, Akkamahaadevi, this single window one stop solution he wanted to endow Naagamma, Gangamma, Neelamma, Lakkamma, and justice, equality, freedom, and opportunity to all conscores of other Sharanes and Sharanas. Kalyana was cerned and empower them. This method of thinking probuzzing like a beehive with Knowledge seekers, both spircess of Basava is comparable to Plato’s eclecticism and Heitual and secular. Everybody and everybody’s voice were gel’s dialectic, but applied to universal human problems equal, both women and men, in Anubhava Mantapa. all together in one go. Above all, all of their professions, with no exception, Basaveswara’s sincerity, modesty, humanitarian empathy were now highly valued as useful, respected and appreciand his charismatic, magnetic, visionary personality atated, where as earlier they were disparagingly looked tracted to Anubhava Mantapa one and all not only from down upon by the upper classes. Now, work was as good the Kalachuri Kingdom but also from far off places all over as worship; Kaayakave Kylasa. All of them were now Shithe Indian sub continent. They belonged to different va Bhaktas, equals wearing Ista Lingas, Lingayaths. castes, classes, places, professions and intellectual abilities. Basavaraja was a multidimensional personality. He was They flocked to Kalyana as seekers of spiritual, social, ecosmart as well as modest. He was honest to the core and nomic, vocational and political equality, independence pristine pure internally and externally. He was simple and liberation. They were hungry for spiritual and worldand very close to the common man. He was an imaginative ly knowledge. They were an assembly of saints. There was and effective organizer and a visionary poet gifted with a great sense of belonging as a group and unprecedented unique ability to express difficult ideas with crystal clarity activity for the purpose of achieving everlasting piece, jusin simple terms and folk metaphors and similes. He was tice, self awareness and happiness in this world and the simply the man god sent and made for the occasion in Kalnext. What followed was a veritable revolutionary moveyana for the succor of the oppressed. Kalachuri Kingdom ment. became Kylasa on the Earth. Basava was loved by one and

²æÃUÀÄgÀÄªÉ vÁ¬ÄvÀAzÉAiÀiÁV, °AUÀªÉ ¥ÀwAiÀiÁV, dAUÀªÀÄªÉ CvÉÛöªÀiÁªÀA¢gÁV, ²ªÀ¨sÀPÀÛgÉ ¨ÁAzsÀªÀgÁV, ¸ÀvÀå¸ÀzÁZÁgÀªÉA§ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»zÀgÁV, ±ÀgÀt¸Àw JA§ £ÁªÀÄ ¤dªÁ¬ÄvÀÄÛ. DzÀAvÉ EgÀĪÉ, »AzÀĪÀÄÄAzÀjAiÀÄzÉ £ÀqɪÉ. ªÀÄ£ÀPÉÌ ªÀÄ£À¸ÁQëAiÀiÁV ªÀiÁqÀĪÉ, §¸ÀªÀtÚ¦æAiÀÄ ZÉ£À߸ÀAUÀAiÀiÁå ¤ªÀÄärUÀ½UÉ. £ÁUÀ¯ÁA©PÉ

52


VSNA Convention 2011

BASAVA, THE FIRST FREE THINKER AND INCOMPARABLE ACHIEVER OF INDIA all. His own house was Anubhava Mantapa. He was the obvious choice of all the Shiva Bhakthas to adorn the chair of Anubhava Mantapa. He was fully qualified spiritually as well. But Basava was humbler than the humble. He waited for Prabhudeva to return from his extensive spiritual educational tour of Indian sub continent. On his return to Kalyana, Prabhudeva was welcomed by Basava and all the Sharanas with an unprecedented reverence and glory. In a great festive atmosphere Prabhu was enthroned on the Shunya Simhaasana, the Throne of Divine Void, in Anubhava Mantapa. Basava’s ideal dream was realized. Happiness pervaded among all the common people in the Kingdom.

C.), Ideal State is one where philosopher is king or king is philosopher. Basava was a philosopher-CEO, prime minister, though not king, of Kalachuri Kingdom. Immanuel Kant’s (1724-1804 A. D.) Ideal State, Kingdom of Ends, is a Moral Kingdom, an absolute moral democracy of rational beings, where egoism and altruism are bridged. In Kalyana, where everybody was working and sharing with others their extra earnings without hoarding, the practice of Kaayaka and Daasoha principles by all rational Lingavanthas bridged egoism and altruism, and thus Kalyana was Kingdom of Ends. British political philosopher Thomas Hill Green’s (1836-1882 A. D.) Ideal State is based on the ideal of the spiritual principle which communicates to human consciousness the idea of the social good and for What was Anubhava mantapa? There were two parts of whose perfection, in turn, human consciousness is ever Anubhava Mantapa, one inside the center of the soul of striving. This common consciousness of a common ideal every Sharana/Sharane from which his/her thoughts origiof social good is exactly what was achieved in Anubhava nated and the other, historic one, in the central hall of Mantapa by Basava and his followers under the inimitable Basava’s residence where all the congregating Sharanas/ guidance of Prabhudev and Channabasavanna by proSharanes finalized the essence of all of their thoughts and foundly combining intuitional spiritual principle of metaideas through discussions and common consent. It was physics, anubhaava, and moral ideal end achieved by truly an exemplary democratic institution. Shiva Bhaktas Kaayaka and Daasoha. They believed and practically during congregation freely and openly expressed their showed that heaven is itself on the Earth, BHOOKYLASA, feelings and views on all issues, spiritual, religious and socould one only realize it. What is amazing is, whereas Placial, debated frankly and finally solutions were evolved to, Kant and Green only theorized, Basava practically and written as Vachanas. The principles of Kaayaka and forged Kalyana into an Ideal State, 600 and 700 years beDaasoha came out of these debates. There were more than fore Kant and Green, respectively. There is no parallel in three hundred writers, both male and female, many of human history to compare to Basava’s vision and achievewhom were formerly unlettered, of Vachanas in Anbhava ment. Again, the economic doctrines, currently in pracMantapa. Currently we have inherited more than thirty tice, of Capitalism, Socialism, Communism and Populism thousand of their Vachanas. They are pithy sayings and have obviously failed, as pointed out by Allen Greenspan are called Kannada Upanishads. Vachana literature is intuin his autobiography. Ultimately, what Basava practically itionist (anubhaavic) and extols universal spiritual, social, demonstrated eight hundred years ago appears to be everethical and economic values. It is uniquely known, withlasting solution for enduring happiness of mankind? out any comparable literature in the world, for its ordinary style, direct simplicity and vividness with imagery, meta- But, Basava’s success did not last long as he was far ahead phors and similes. Anubhava Mantapa was an ideal Par- of his time. As is well known, God has endowed humans liament and Kalyana was an Ideal State. with three qualities, gunas: saatvika, raajasika and thaamasika, in different proportions. Basava was saathWhat is the Ideal State? Several western thinkers have thevika, Bijjala was raajasika and Kondeya Manchanna, a orized about Ideal State. According to Plato (424-348 B. UÀÄgÀĪÁzÀqÀÆ DZÁgÀ¨sÀæµÀÖ£ÁzÀqÉ C£ÀĸÀj¸À¯ÁUÀzÀÄ. °AUÀªÁzÀqÀÆ DZÁgÀzÉÆúÀ¼ÀªÁzÀ°è ¥ÀÇf¸À¯ÁUÀzÀÄ. dAUÀªÀĪÁzÀqÀÆ DZÁgÀ C£ÀĸÀgÀuÉAiÀiÁzÀ°è PÀÆqÀ¯ÁUÀzÀÄ. DZÁgÀªÉ ªÀ¸ÀÄÛ, ªÀævÀªÉ ¥Áæt, QæAiÉÄAiÉÄ eÕÁ£À, eÕÁ£ÀªÉ DZÁgÀ. DZÁgÀªÉ ¥ÁætªÁzÀ gÁªÉÄñÀégÀ°AUÀªÀÅ vÁ£É. - CPÀ̪ÀÄä

53


VSNA Convention 2011

BASAVA, THE FIRST FREE THINKER AND INCOMPARABLE ACHIEVER OF INDIA minister under Bijjala, was thaamasika in conduct and character. Basavanna was compassionate and tranquil, Bijjala was ambitious and restless and Manchanna was jealous and devious. Manchanna and his traditionalist associates were highly jealous and intolerant of Basava’s progressive egalitarian activities, and were always carrying tales to Bijjala against Basava. Bijjala ignored for a long time Manchanna’s allegations in view of Basava’s popularity among the people and his usefulness to him. Finally, the following episode enabled Manchanna to succeed against Basava. Haralaiah, a born Panchama (untouchable) and Madhuvaiah, a born Brahmin, were converted Lingayaths and equals in Anubhava Mantapa. Madhuvaiah’s daughter Neelamma and Haralaiah’s son Sheelavantha fell in love with each other as they were both Lingayaths now. Basavanna, who stood for equality among humans, presided over the marriage of Neelamma and Sheelavantha. This according to Manchanna was unpardonable crime, varna sankara, of marrying an untouchable Panchama and a first class Brahmin. Manchanna carried the tale again to Bijjala, and Bijjala lost his sanity and obliged Manchanna this time and ordered Madhuvaiah and Haralaiah to be dragged, being tied to the legs of an elephant, on the Royal Street until their death. Consequently, there was a great upheaval in Kalyana and Bijjala’s army tuned against Sharanas. Distraught Basavanna left Kalyana to Koodala Sangama and became one with Shiva in 1167, according to historian P. B. Desai. Bijjala himself was killed a months after Basavanna left Kalyana. Channabasavanna did his best to take care of other Sharanas and finally left Kalyana to Ulavi near Jog Falls in Shimoga district, Karnataka, with some invaluable Vachana literature. All Sharanas went in different directions with whatever Vachana literature they could take with them. Prabhudeva had left Kalyana before the upheaval. Before leaving Kalyana to Koodala Sangama, Basava shared his final thoughts with Channabasavanna and summarized vividly and figuratively their entire work in Kalyana in the fol-

Nanu banda karyakke neevu bandiri. Naanuu neevuu banda kaaryakke prabhudevaru bandaru. Kalyanavembudu pranathiyaayitthu; naanu thailavade; neevu batthiyaadiri; prabhudevaru jyothiyaadaru. Pranathi odeditthu; thaila oreyitthu; jyothi bayalaayitthu.

ನಾನುಬಂದ ಕ್ಾರ್ಯಕ್ ೆ ನಿೋವು ಬಂದಿರ. ನಾನ ನಿೋವೂ ಬಂದ ಕ್ಾರ್ಯಕ್ ೆ ಪ್ರಭುದ ೋವರು ಬಂದರು. ಕಲಾಯಣ ಪ್ರಣತ್ತಯಾಯಿತ್ುಿ; ನಾನು ತ ೈಲವಾದ ; ನಿೋವು ಬತ್ತಿಯಾದಿರ; ಪ್ರಭುದ ೋವರು ಜ ಯತ್ತಯಾದರು. ಪ್ರಣತ್ತ ಒಡ ಯಿತ್ುಿ; ತ ೈಲ ಒರ ಯಿತ್ುಿ; ಜ ಯತ್ತ ಬರ್ಲಾಯಿತ್ುಿ You joined me in my effort. Prabhudevaru joined us in our common endeavor. Kalyana was an oil lamp; I was oil; you were wick; Prabhudevaru was guiding light. The lamp cracked; oil leaked; the shining leading light went out. Basava with the help of Channabasavanna, Prabhudevaru and other sharanas turned Kalyana into a Kingdom of God of rational moral beings on Earth by conceiving and starting Lingayithism and Anubhava Mantapa for spiritual and social liberation, respectively, which yielded in turn invaluable treasure of Vachana literature and economic doctrines of Kaayaka and Daasoha culminating in Ideal State with universal brotherhood, educational, economic and social freedom and opportunities for all in pursuit of happiness and prosperity. It is obvious that Basava was truly the first free thinker and unsurpassed unique achiever of India. Alas, his success did not last long because the then society and the time were far behind him. Don’t we, Basava’s followers, have an obligation to practice ourselves his precepts and to spread his eternal and universal message on this Earth for the betterment of humanity?

lowing Vachana:

°AUÀªÀ£ÀjzɺɣÉAzÀqÉ UÀÄgÀÄ«UÉ ºÀAUÀÄ, UÀÄgÀĪÀ£ÀjzɺɣÉAzÀqÉ °AUÀzÀ ºÀAUÀÄ, G¨sÀAiÀĪÀ «ÄÃj PÀAqɺɣÉAzÀqÉ ¨ÉÃgÉÆAzÉÆqÀ®ÄAlÄ. MqÀ®Ä MqÉzÀ®èzÉ ¨ÉÃgÉÆAzÉqɬĮè JAzÀ£ÀA©UÀ ZËqÀAiÀÄå. - CA©UÀgÀ ZËqÀAiÀÄå

54


VSNA Convention 2011

ADVAITISM OF VĪRAŚAIVAS By Dr. Lingaraju, New York Vīraśaivas/Liṅgāyatas are advaitins/advaitas in general; they believe in only one Absolute Reality – Śūnya/Liṅga(1). Monism is the western term that refers to the view that Reality is basically one. Śūnya encompasses the whole universe. For a commoner to understand this further, it seems that Vīraśaivas have adopted Śiva (male component) and Śakti (female component) to represent Śūnya. Śiva and Śakti are inseparable; the inseparable relationship is compared to the fire and its burning power. Śiva’s consciousness is known as Power represented by the symbol ŌṀ. Śakti is Śiva’s Consciousness Force. The universe and the worldly existence were created by Śakti in Śiva’s Consciousness. The activities are being played out as Līlā (sport, game, play, play acting) in Śiva’s Consciousness. It is believed that Śiva, not only is tranquil, but also has active consciousness at the same time (1). Hence God is real and everything else is real within God’s Consciousness – that way everything is still one – one Reality. The Oneness philosophy is practiced by many Hindu groups of which Vīraśaivas are one such group. Hinduism accommodates both theistic (belief in the existence of God) and atheistic (belief that there is no God) ideas. Based on the Vēdas, there are six major religious philosophical systems which were developed by Hindu sages at different periods of time (2).

more specifically the Pūrva -Mīmāṁsā Philosophical School, means an enquiry or deep analysis of a subject worthy of reverence namely the Vēdas (3). Pūrva-Mīmāmsā stresses the importance of sacrifices and rituals mentioned in the Karma Kānḍa portion which is the first or older part (Pūrva-Bhāga) of the Vēdas. The matter of whether God exists or not, is not their concern. They believe that God is not the bestower of the results of actions or karma, that every act automatically results in its fruit/reward, yielding good rewards for merit and bad rewards for bad deeds, and that, even the non-performance of daily rituals (nityakarma) results in bad rewards (3). Furthermore, for them the question of creation is not important, because the world has always been in existence without a beginning (3). The Pūrva-Mīmāmsā School believes only in afterdeath liberation of the soul. Mōkṣa can be achieved through the right performance of rituals as enjoined in the Vēdas. The liberated soul goes to svarga (heaven, paradise) and enjoys heavenly bliss according to the early Pūrva-Mīmāmsā System, but according to the later System, mōkṣa is a state devoid of the possibility of rebirth, and consequently of any pain or suffering; it does not mention any heavenly bliss (2). It is to be pointed out that their process of liberation is some times referred to as karma mārga (karma path), but it should not be confused with karma mārga and Karma Yōga of the Vēdantins. PūrvaMīmāmsākas expect a reward for every action or karma they perform. Whereas the philosophy of Karma Yōga and Karma Mārga of the Vēdantins is that the karma should be performed without expectation of any reward, and that it is dedicated to God. Pūrva-Mīmāmsākas are not considered as advaitas.

In addition, many other systems have been adopted by other Hindu groups. All these systems are so diverse that each one may qualify to be a separate religion. The most ancient of all the schools of Hindu Philosophy – the Sāṅkhya System – is atheistic; but still it can help people attain spiritual liberation (2). This system recognizes two types of ultimate realities – Puruṣa and Prakṛti. Puruṣa is pure spirit, and there are as many Puruṣas as there are conscious beings. Prakṛti is primordial matter. Puruṣa must acquire the knowledge – Vivēka jñāna – that, as spirit, it is completely distinct from Prakṛti and Prakṛti’s evolved products – the body-mind complex. Only this knowledge will disentangle Puruṣa from Prakṛti, and result in its emancipation. This liberation can be achieved even during The original treatise of the Uttara-Mīmāṁsā or Vēdānta Philoone’s life while still inside the body (2). Sāṅkhyas are dvaitas, sophical School is known as Brahmasūtra. Sūtra means a not advaitas, since they believe in two realities. string, and Brahma Sūtra is said to be a string that holds the The term Mīmāmsā, in the Mīmāmsā School of Philosophy, Vēdic flowers in the form of a garland. The authority behind

ಗಾದ ಓದುಗಳ ೋಕ್ ? ವ ೋದ ಆಗಮವ ೋಕ್ ? ವ ೋದಾಂತ್ವಾದ ತ್ನಗ ೋಕ್ ? ಶರಣರ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದವಗ ಸವಯಜ್ಞ

55

- ಸವಯಜ್ಞ


VSNA Convention 2011

Brahma Sūtra is the Upaniṣads. It deals conclusively with the goal of the Sanyāsis, and it is an enquiry into Ātman (Soul) within the śarīra (body) (3). Several famous Philosophers – Śaṅkarāĉārya (788 to 820 AD), Rāmānujāĉārya (11th century AD) and Madhvāĉārya (1199 to 1278 AD) – have written their versions of commentaries on Brahmasūtra. Śaṅkarāĉārya’s Advaita Philosophy is the one that is usually referred to as Advaitism. Here Brahman is the only Reality (Satya), and everything other than Brahman is Mitya (false) (4). Brahman is neither male nor female, and has no active consciousness. It is pure knowledge. The Jīva or the Individual Soul is Brahman itself. There can be no real birth, death or origination for the Jīva – it is described as being in par with the Jīva in a dream (4). From Brahman’s standpoint, the world has not really been created; it is real to those who are under the spell of Māyā (illusion). A rope in partial darkness may appear to be a snake to an observer; at that moment the observer perceives the snake to be real. But when the light shines, the misperception disappears. Both Śankara’s and Vīraśaivas’ advaita philosophies agree with the concept of oneness and that God is real, but they disagree with regard to whether God has active consciousness or not. Both systems believe that one can attain oneness with the Absolute, even when alive. The spiritual aspirant has to first go through various moral and ethical practices, worship of personal God, etc., and then go through intense meditation which enables the aspirant the knowledge of the inner Divine Self. Both systems believe that worship of, or meditation on the monosyllable ŌṀ can lead to the highest knowledge. When ignorance is completely eliminated, and all sense of I or Thou is wiped out, oneness is attained.

– Dvaita Vēdānta, and thus not advaitism. Dvaita School believes in liberation only after death. A person who has gone through rigorous ethical and moral disciplines, followed by, acquiring right knowledge, right action, non-attachment and devotional meditation on the personal God, becomes fit for release or mōkṣa (2). There are four gradations of mōkṣa; the first one is the lowest, and the fourth one is the highest. Depending upon the person’s spiritual progress, the departed soul may achieve any one of the four kinds of mōkṣas. In Sālōkya, the departed soul resides blissfully in the abode of the personal God. In Sāmīpya or Sānnidhya the soul enjoys the bliss of extreme proximity to the personal God. In sārūpya, the soul enjoys intense bliss by acquiring the form of the personal God. In Sāyujya or Kaivalya the soul becomes blissfully absorbed in the personal God (2). Another major philosophical system - The Yōga School – was founded by Pataṅjali who is the author of the Aṣṭāṅga (eightlimb) yōga, the practice of which results in the Union of the Individual Self and the Universal Self. The philosophy is that, complete control over the mind’s distortions and disturbances is necessary in order for the perfection to manifest itself. God can be the subject of concentration. But God as an all-powerful being to whom supplication may be made, is not recognized in this system. In order to follow this yōga, one need not believe in or accept God. Patañjali prescribes meditation on personal God as one of the methods for the attainment of the highest union (6). Aṣṭāṅga yōga is very similar to Śivayōga of Vīraśaivas. Nyāya and Vaiśēṣikā Schools of Philosophy: These two schools have similar concepts. With logic and deduction, they propound a theory that the world is real and not illusory, and that the individual souls are many and different from the cosmic Soul. They strongly affirm the existence of God and that Paramēśvara created the universe (3). Liberation is achieved by cultivating ethical virtues and acquiring right knowledge. This state of liberation called Apavarga is said to be beyond pleasure, happiness, pain or any other experience. There is no rebirth after this achievement (2). Both these Philosophical Schools are not considered as Advaitas.

Rāmānujāĉārya’s version is known as Viśiṣṭādvitism. It is a qualified monism. It holds the view that three entities – God, soul and matter – are steady factors, and the three form inseparable elements of one (5). “It is one and not two, and still that one is made up of the three, a unity of trinity and therefore it is known as Viśiṣṭādvaitam” (page 2 of reference 5). If so, some state that, it can be categorized as traitism, not advaitism (4). Viśiṣṭādvaitins believe that only bhaktimārg/bhaktiyōga can lead to mōkṣa (salvation). They also believe that a person can attain mōkṣa only after the person’s death. This mōkṣa means It appears that Vīraśaivism and Liṅgayatism are synonymous, living blissfully in Vaikuṅṭha (god Viṣṇu’s abode), subservient and are used interchangeably. to god Viṣṇu, not becoming one with the God. However, the Liṅgayat version applies/uses the term Liṅga Madhvāĉārya’s version of the Vēdānta Philosophy is dualistic

ಕಲಾಯಣವ ಂಬ ಪ್ರಣತ ರ್ಲಿಲ , ಭರ್ಕಿ ರ ಸವ ಂಬ ತ ೈಲವವನ ರ ದು, ಆಚಾರವ ಂಬ ಬತ್ತಿ ರ್ ಲಿಲ ಬಸವಣಣ ನ ಂಬ ಜ ಯತ್ತರ್ ಮುಟ್ಟುಸಲು, ತ ಳಗಿ ಬ ಳಗುತ್ತದುಯದಯಾಯ ಶವನ ಪ್ರಕ್ಾಶ!

56

- ಅಲ್ಲ ಮ ಪ್ರಭುಗಳು


VSNA Convention 2011

for everything to emphasize the oneness philosophy. Śūnya is Liṅga. The Universal Self is Mahāliṅga. The Individual Self is Atmaliṅga. Śūnyasaṁpādane, the attainment of oneness with the Absolute, is Liṅgāṅgasāmarasya. The personal god Śiva is Iṣṭaliṅga (portable form) and Sthāvaraliṅga (fixed version at a temple). In the other older religious philosophical systems, the soul is said to be enclosed in five sheaths that form three bodies. The outer sheath forms the gross body Sthūlaśarīra; the middle three sheaths form the subtle body Sūkṣmaśarīra; and the innermost sheath forms the causal body Karaṇaśarīra. The triple body – the gross, the subtle and the causal – are known in Vīraśaiva terminology as tyāgāṅga, bhōgāṅga and yōgāṅga. The respective Liṅgāyat equivalents are Iṣṭaliṅga, Prāṇaliṅga and Bhāvaliṅga (page 194, volume III of reference 1). Śūnyasaṁpādane compilations are considered by Vīraśaivas to be what the Bible is to the Christians. The compilations consider Vīraśaiva philosophy to be Śiva-advaita philosophy Śivādvaitism. However some others have raised controversy, stating that it is Śaktiviśiṣṭādvaitism (7). This term is not mentioned anywhere in Śūnyasaṁpādane. Professor Sakhare in his book (7) states that the philosophy of Liṅgāyatism is the same as that of Kashmere Śivādvaitas. Śiva is characterized and distinguished (viśiṣṭa) by His power (Śakti) or capacity to work. Kashmere philosophers imply the viśiṣṭatva of Śiva, but do not express it in so many words; but Liṅgāyatas do – this is the

point of difference in terminology only (page 281 of reference 7). He continues – Liṅgāyat philosophy of Māyā is an improvement upon Kashmerean theory where there is no explanation of what the real Māyā is (page 290 of reference 7). He admits that misconception is possible if the content of Paraśiva, the unmanifest condition of the universe in his consciousness (Śakti) is stressed; and that this could be construed to be similar to the philosophy of Rāmānuja’s school of Viśiṣṭādvaita (page 290 of reference 7). By emphasizing Śakti and using the term viśiṣṭa in his proposal of Śaktiviśiṣṭādvaitism as the philosophy of Liṅgāyatas, he may be causing too much of a confusion, and his concept may be misconstrued. As to the practice of Vīraśaivism, Śūnyasaṁpādane (1) is replete with the use of the terms Śivādvaita and Śivādviata-bhakti where the worshipper and the worshipped are one and the same. Despite the above controversy it appears that Śivaadvaita philosophy is generally accepted to be the philosophy of Vīraśaivas. If there is a need for another term to differentiate the philosophy of Vīraśaivas from others, may be, Liṅgāyataadvaitism, Vīraśaiva-advaitism, or simply Liṅga-advaitism (Liṅgādvaitsm) could be used.

References: 1.

Śūnyasampādane, volumes I through V, Karnatak University, Dharwar, India

2. The Essentials of Hinduism, Swami Bhaskarananda, Viveka Press, Seattle, WA 98102 3. The Vedas. Sri Chandrasekharendra Saraswati, Bhavan, Mumbai, India. Eighth Edition 2009.

Bhavan’s

Book

University,

Bharatiya

Vidya

4. Śankara’s Advaita, R. D. Karmarkar, Karnatak University, Dharwar, India 5. Hinduism In The Light Of Visishtadvaitism, C. Duraiswami Aiyangar, Lecture delivered before the Inter Religious League, Printed at The DT. Printing works, Chittor, 1933 6. YOGA for Beginners. Swami Gnaneswarananda. Sri Ramakrishna Math, Mylapore, Madras, India. Fifth Impression. 7.

History and Philosophy of Liṅgāyat Religion, M. R. Sakhare, Karnatak University, Dharwad, India.

DvÀä¸ÀÄÛw ¥ÀgÀ¤AzÉAiÀÄ PÉý¸À¢gÀAiÀiÁå, ¤ªÀÄä zsÀªÀÄð. D£ÀÄ ¨sÀPÀۣɣÀß°è ¯ÉøÀÄAmÉAzÀÄ ¥ÀjuÁ«Ä¹zÀqÉ ¤ªÀÄUÁ£ÀÄ zÉÆæûAiÀÄAiÀiÁå. PÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄzÉêÁ, ¤ªÀÄä ±ÀgÀtgÀ ¯ÉøÉà J£Àß ¯ÉøÀAiÀiÁå. - §¸ÀªÀtÚ

57


VSNA Convention 2011

VSNA CONVENTION 2011 & IBC- ಅತ್ತರ್ಥಗಳಳ ಕಂಡಂತ ..

Courtesy: ‘Bisilu-Beladingalu’ column, Vijaya Karnataka, dtd: July 07, 2011

58


VSNA Convention 2011

VSNA CONVENTION 2011 & IBC- ಅತ್ತರ್ಥಗಳಳ ಕಂಡಂತ .. Mrs. Vimala Siddalingaiah is from Maryland. Like her husband Sri. H.Siddalingaiah, she is a dedicated volunteer of VSNA since its inception and has attended thirty two of the thirty four VSNA Conventions. She is a proud recipient of Life Time Achievement Award, along with her husband, from VSNA in 2011 Convention at Boston.

Undiminishing Fire Works at New England 34th VSNA Convention on the 4th of July weekend! In the history of VSNA, for the first time the registration was closed 3 weeks before the convention because of overwhelming responses from the members to attend the conference. This was only because of the way the organizers’ monumental effort with their publicity booth at AKKA World Convention in New Jersey, Basava Baton, Basava T-shirt campaign, imaginative and informative Convention Website, Newsletters, visit by the Convention Chair and Co-chair to India to personally invite speakers and carried through the convention relentlessly which made a big difference in conducting an “Extraordinary Convention. Most importantly the united and cohesive working of the entire chapter with elders guiding from behind the scene and younger leadership taking charge with visionary goals made the convention a big fulfilling and unique success. Our Heart Felt Congratulations and Thanks to you all!

nabasappa, Sri. Arvinda Jatti, Dr. C. Somashekhar, Dr. Rajur, Mr. Nagendrappa” and many many others to enlighten us with the VeerashaivaLingayathaBasava Thathva during the International Basava Conference for the first time in VSNA History, were mesmerizing to say the least. Of course, we had Tharalabalu Jagadguru Sree Shivacharyaru to give us the blessings and a very valuable ciber vachana samagraha which will serve every one of us which includes over 1000 vachanas from many 12th century sharnaru and sharaneyaru. That is a monumental work for one and all in one click of the mouse.

The first thing that I noticed was that all those energetic young men and women working so harmoniously together made me ask them “Do they have any seniors like US” I meant aged people – the answer was yes we have – but all of them are behind the scene “Advising” and “Helping” us whenever, wherever and whatever advise/help we need from them to do our best to conduct the conference. That is a “First” for VSNA! Because you wonder, at the central VSNA level, if some of the so called seniors will ever vacate their seats and give opportunities to youngsters and others! That is beside the point although it is very important one to bring in the “New – and Young - and Energetic Blood’ to rejuvenate VSNA with new, original and improved ideas.

Couple of disappointments - the much planned commencement of the convention by Sree Shivakumara Swamiji ‘s blessings was overlooked or ignored and not followed according to the program in front of him by the

chair of the inaugural session of IBC. Also, I am sure like myself, many were very much waiting for Sri. GoRuCha’s speech in Kannada– the very first time I heard his speech was in Boston itself some years ago when Boston Kannadigas conducted the North-Eastern Kannada conference for which Sri. GoruCha was the keynote speaker and also he visited Kaveri Keannada Sangha in Washington D.C. area later and gave vibrant speeches. But according to him he was asked by the Chairman to deliver his speech in English which disappointed me and many others thoroughly – but immediately – the very conscientious Convention Chairperson Basavaraj Madenur rectified the situation by bringing Sri. GoRuCha the next day to give us an opportunity to hear him speak in the language that was best suited for him and the one he is a master of.

It is indeed and was a very memorable convention. Many new ideas were brought out and carried through successfully. The 34th CONVENTION EMBLEM was beautifully done. The ideas of having Sree Siddaganga Swamiji, who is at the age of 104, to inaugurate the celebrations with his blessings through current communication medium since Every detail was given so much attention and care was takhe could not be present physically, and of persuading and en by the New England Chapter, it was our greatest pleasbringing the most eminent scholars like “Sri. Go.Ru. Chan-

59


VSNA Convention 2011

VSNA CONVENTION 2011 & IBC- ಅತ್ತರ್ಥಗಳಳ ಕಂಡಂತ .. ure to have participated in it. There is so much to be learned from these young men and women on how to work together and make it a big success. The auditorium was decorated and a full size stage was built with beautiful decorations and was very comfortable to sit and enjoy the enchanting activities. The corridors around the venue were beautified by many religious artifacts and idols. The food was sumptuous and delicious with many savory items, buffet tables were setup in a couple of places appropriately in order to avoid the crowd in one place. The most important thing was that the breakfast was ready before 7am so that the attendees could finish their breakfast and attend the opening programs on time. The food committee chairwomen were present there to oversee the activities and to make sure everything was taken care of properly. The VSNA Convention’s museum headed by Ms. Nagaveni Puttaraju along with children did give a glimpse of the History of VSNA and other prominent religious places and eminent Lingayath personalities in Karnataka.

all their little kids around them – that too they were performing it for the first time they say. It did not seem like it – it felt like they were professional conference conductors - conducting the conferences and had stream lined it. How about the Kamsale – dollukunitha – for a moment there- I thought they had brought the group from back home – then finally I started recognizing one by one – Shivakumar and others - had hard time to recognize first the – person with the crown – who was dancing like a natural born dancer – none other than the news letter publisher – Yashvanth Gaddi– his movements were amazing – beautifully orchestrated and presented. Americadalli Basavanna written, directed and also acted as Basavanna by Malli Sannappanavar was hilarious as well as serious. Very well acted drama.

The MCs were doing extraordinarily well while keeping up with times and not wasting any time at all while complimenting the artists with appropriate accolades. Once I was in the back stage and witnessed the elaborate electronic equipment set up to facilitate the program so that it did not have any glitches during the programs. Every The art work of Rangole was beautifully displayed. The detail was given such an extraordinary care. Although I cultural activities with renowned artists from Karnataka am hesitant to make the following comment, I am making gave another dimension – Ms. Kasturi Shankar, Dr. G. Mruthyanjaya Shettar, Mr. Havaldar and company – I re- it hoping that it will not be misunderstood. Ms. Madhavi Bagevadi from Troronto, Canada, has written the Swagath ally enjoyed the tabla and the harmonium very much. The cultural committee chairwoman Ms. Shobha Hirma- Geethe beatufully as she usually does and it was sung beautifully at the opening on Sunday. But when they anth’s duet with Ms. Kasturi Shankar was very interesting. nounced that the program would start with Madhavi’s The folk lore presentation by the women (Duditha swagatha geethe , I was sitting there waiting for all those Miditha) with the gadgets used in daily lives of olden days beautiful young men and women to line up on the stage was a beautiful scene as well as melodious with very and sing with their melodious voices along with Ms…. rhythmic songs and music – I had witnessed this kind of And her group. May be I expected too much. May be program at the 25th Anniversary Convention of Kaveri next time. Met many many friends known for years and Kannada association of Washington Metro area when Srimet many new ones, had such a gala time. I was reminded mathi Leeladevi R. Prasad, then Kannada and Culture of Basavanna’s vachana: Sharanara Baruvemge Jeevalavayminister, had brought a group from Karnataka to perform ya! the same kind of program and was very happy to see simi- Mrs. Vimala Siddalingaiah lar program here. Mrs. Uma Ettigi and her troupe’s “Anubhava Mantapa Scene” dance was very creative and beautiful. CONGRATULATIONS,to everyone on vsna and who worked for the convention. Heard abut the grand success While watching all the cultural activities I was wondering of the convention. Proud of u all..............congrats once where these people did had the time to master the dances again with that kind of professionalism to perform while they Veena Kabbinada were preparing for this first of a kind of convention with

60


VSNA Convention 2011

VSNA CONVENTION 2011 & IBC- ಅತ್ತರ್ಥಗಳಳ ಕಂಡಂತ .. Message from Dr.Sharan Patil of SPARSH Foundation:

of October 2011. I have attached the details in this mail. You could be part of this in whatever way it is convenient for you.

Dear friends, Greetings from SPARSH Hospital It was indeed a privilege and an honor for me to participate in the VSNA Annual Convention conducted at Boston this year. I felt a special connect with the audience when I spoke about “SPARSH Vachana” and the concept of“Arogya Dasoha”. It was indeed an emotional moment, to receive such a warm response from all those who were present.

Please do not hesitate to contact me for any further details. If you happen to visit Bangalore it will be our pleasure to have you over at our Hospital. Please find Sparsh Vachana Brochure and Appeal Letter: Thanking you With warm regards Dr.Sharan Shivaraj Patil

During the rest of my stay I could interact with many of the people who attended the convention. I found a lot of common intensions amongst the Indian Americans, in the area of giving back to the society. I take this opportunity to let you know, one such event called SPARSH Vachana is to be conducted from 17th of October to 23rd

Chairman & Chief Orthopaedic Surgeon

Convention speeches: Shivu spoke very well and you could remember that sweet little speech. Basu didn't speak, he should have. Being the leader, he should have provided glimpse into organizing challenges and positive response etc. He was trying to find time, I think 8minutes of slide show should have been cut and used for his speech. He has to write in the Souvenir. Hope he will not try to find space for someone's article :-)

MPs from India, Suresh Angadi and Janardhan Swamy did honor the time and when they spoke, they maintained high sincerity. I missed lone women speaker's speech. Overall the fee...ling was "spiritual overdose" in terms of lectures. QA session was missing, it would have helped to energize audience. Keynote was missing. Different aspects of spiritual program appeal to different people, variety was good, if you were looking for one message to take home, it was hard to find!

SPARSH Hospital for Advanced surgeries #146, Infantry Road, Bangalore-560001

General observations: Great team of talented volunteers. There is depth and breadth is available talent pool in NE team. Normally if there are many talented heads it would be difficult to coordinate. However for observer like me this was very well coordinated team. Team work was showing in positive results.

I intend to share my feedback, one topic at a time: Cultural programs were excellent, quality, content, delivery and costumes. The best among all was Malli Sannappanavar drama. Malli caught full attention of audience with his comedy first half and delivered powerful message in the end. Dialogues were nice thread with Facility and food: Facility was excellent. Everything was catchy "phrases". Script was jeevala of this drama and easy to find, water bottles every where helped a lot. Deco- Malli did tremendous job. 4.5/5 stars. I would pay at least ration was appealing. Food was good, so many free meals : $20 to see this drama :-). Other notables were Duditha -). Despite the crowd, there wasn't long queue. Great vol- miditha group, Mruthunjya Shettar's concert and movie unteers in both departments. Smiles all around. song based programs. Spiritual programs: There was diversity of speakers. Speakers in the order of impact they created. 1 . C Somashekhar, 2. Dr. Channabasappa, 3. Mahesh Chatnalli.

Congratulations and thank you! To the entire VSNE 2011 committee, Our heartfelt congratulations and thank you on a very grand and successful convention past weekend. You all worked too hard to make this happen and kudos to all of you. We all enjoyed so much that we cherish those moments for the rest of our lives. Please extend this message to all those who were in-

Yuvaraj Patil Toronto

———————————

volved. regards, on behalf of VSNY chapter and members.... -Gayathri NY

61


VSNA Convention 2011

VSNA CONVENTION 2011 & IBC- ಅತ್ತರ್ಥಗಳಳ ಕಂಡಂತ .. Dear Basavaraj, Heartly congratulations to you and your team for such a grand success in conducting world convention at Boston. We all enjoyed the programmes, food, hospitality what not. Once again thanks for the opportunity given to me. Greetings with gratitude Dear Sir, Greetings from Samarthanam!! Samarthanam gratefully acknowledges the support extended by you in hosting, making our programme enriching and fruitful. We thoroughly enjoyed every moment spent with you. This visit to Boston was very satisfying, as we got an opportunity to showcase the talent of Samarthanam’s special kids. I would like to thank you once again for hosting the programme at VSNA Convention 2011 and for all the support ex-

Congratulations!!!!!!! Namskar Basu+Team, VSNA 34th Convention was a glorious event. We really enjoyed each moment of the convention. Basava conference, cultural programs, food ,accommodation, decoration, etc. were extremely

Please visit my home and studio on your next visit to Bangalore. Yours MD Kowshik Actor - Magician tended to us. We very fondly remember your valuable time given to us. Convey my special affection to everyone who joined their hands with you in making the programme a success. Let me conclude by thanking you; in anticipation of your support and guidance in our endeavors.

With Warm Regards, Mahantesh.G.K Founder Managing Trustee

well organized. Congratulations to you and your entire team. with regards Madhavi+sanjeev+shilpa. Toronto

Excellent Convention. Very well done indeed, but my discontent is that there were many parallel sessions and I had to miss many of them. I would liked to have had Shri B A Sanadi speak who was very much in USA at the time of Convention. I have heard him speak in Toronto. We had given him 20 -30 mins and even after 2 hours we thought it was less. I know we can not have everything, but no harm in expressing, I guess. Vijay Aivalli

Basavaraj: Please accept my bouquet of congratulations for the Splendidly Successful Convention that the New England Chapter recently organized. You provided sumptuous meal for the brain as well as for the stomach! Your convention will go down in the records as the most successful convention ever!! I was particularly impressed with your management style of sharing the credit instead of grabbing it for yourself!!! Best wishes, S. Munavalli Dear Mr. Basavaraj Mudenur, Shivakumar and VSNE members, It is a great pleasure to congratulate you all for the successful convention 2011. It was the Best. Good attendance, Good food, Excellent entertainment programs and so on. IBC also added grandeur to the convention. Now it is your turn to take the VSNA to the next higher level by participating as administrators of VSNA. Shree Basaveshwar bless you all good life. Once again congratulations to you all. G. Doddamani Well done VSNE team. My trip from California was worth it! Both the days were fully packed with excellent programs. Am eagerly waiting for more videos on YouTube to catch up on programs I missed :-) Rajesh Goudar Congratulations to the team for achieving a great success Yogeesh Hosahalli

62


VSNA Convention 2011

VSNA CONVENTION 2011 & IBC- ಅತ್ತರ್ಥಗಳಳ ಕಂಡಂತ .. ಅಮ್ಮೋರಕ್ಾದಲಿಲ ಅತ್ಯಂತ್ ವಜೃಂಭಣ ಯಿಂದ ನಡ ದ

ಗ ರ ರು ಚನುಬಸಪ್ಪ - ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ ಶರಣ

ವಶವ ವೋರಶ ೈವ ಸಮ್ಮೇಳನ

ಸ ೋಮಶ ೋಖರ - ಐಎಎಸ್ ,

ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಡಾ| C. ಜಲಾಲಧಿಕ್ಾರಗಳಳ , ತ್ುಮಕ ರು, Sri H. V.

ಪ್ಕೆದಲಿಲ ಸದಿಾಲಲದ ೋ ಹರರ್ುತ್ತಿರುವ ನದಿ , ಒಳಗಡ ನ ೋಡಿದರ ಎಲ ಲಡ

ನಾಗ ೋಂದರಪ್ಪ - ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ ವೋರಶ ೈವ

ಶವಶರಣರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಳ, ಭವಯವಾದ ಅನುಭವ ಮಂಟ್ಪ್ದಲಿಲ ಕುಳ್ಳತ್ು

ಮಹಾಸಭಾ , ಉಪ್ಾಧ್ಯಕ್ಷರು , ಶರೋ ಜರಗನಹಳ್ಳು

ಶರಣರು ಮಾಡುತ್ತಿದಾ ಇಷುಲಿಂಗ ಪ್ೂಜ , ವ ೋದಿಕ್ ಮ್ಮೋಲ ವಶವಗುರು

ಶವಶಂಕರ್ - ಬರಹಗಾರರು, ಶರೋ ಸುರ ೋಶ

ಬಸವಣಣ,ಅಲಲಮ ಪ್ರಭು,ಶರಣ ಅಕೆ ಮಹಾದ ೋವ,ಶರಣ ಮಾದಾರ

ಅಂಗಡಿ ,ಲ ೋಕಸಭಾ ಸದಸಯರು, ಪ್ರಖಾಯತ್

ಚ ನುರ್ಯ,ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದ ೋವರು,ಲಿಂಗಾಂಗ ಯೋಗಿ ಸ್ವದಧರಾಮ್ಮೋಶವರ

ಉದಯಮ Dr | ಗುರುರಾಜ್ ದ ೋಶ್ ಪ್ಾಂಡ , ಶರೋ ಜನಾಧ್ಯನ

ಎಲಲ ಕ್ಾಣಿಸ್ವಕ್ ಂಡರ ಹ ೋಗಾಗಿರಬಹುದು ? ಇದ ಲಲ ಕ್ ೋಳ್ಳದ ಡ ಎಲಲರ

ಸಾವಮ ,ಲ ೋಕಸಭಾ ಸದಸಯರು, Dr | ಸ ೋಮಶ ೋಖರ್ ಪ್ಳ ಯೋಗಾರ್ -

ಚಿತ್ಿದಲಿಲ ಒಮ್ಮೆಲ ೋ.. ವೋರಶ ೈವ ಧ್ಮಯ ಸಂಸಾೆಪ್ಕರಲಿಲ ಮುಖಯರಾದ

VSNA ಪ್ ರಸ್ವಡ ಂಟ್ ಇವರ ಲಲ - ಬಸವ ತ್ತ್ವ, ವೋರಶ ೈವ ಸಂಸೃತ್ತ ,

ವಶವಗುರು ಬಸವಣಣನವರ ಬಸವನ ಬಾಗ ೋವಾಡಿ - ಕ ಡಲ ಸಂಗಮದ

ಶರಣರ ವಚನಗಳ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ನಾಡಿದರು.

ನ ನಪ್ಾದರ ಅಚಚರ ಏನಿಲಲ ..

ಬಸವ ಚಚಾಯ ಗ ೋಷಿು ಆದ ಮ್ಮೋಲ ಈ ಕ್ ಳಕಂಡ ಧಾಮಯಕ ಹಾಗು

ಆದರ ಈ ದೃಶಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದುಾ "ಅಂದು ೧೨ ನ ೋ ಶತ್ಮಾನದಲಿಲ

ಸಾಂಸೃತ್ತಕ ಕ್ಾರ್ಯಕರಮಗಳನುು ಹಮೆಕ್ ಳುಲಾಗಿತ್ುಿ .

ನುಡಿದಂತ ನಡ ದು ವೋರಶ ೈವ ಧ್ಮಯ ಪ್ಾರರಂಭಿಸ್ವದ ವಶವಗುರು ಬಸವಣಣ

- ಆರ ೋಗಯ ಶಬ್ಬರ , ಯೋಗ , ಧಾಯನ ಶಬ್ಬರ

ಹಾಗು ಎಲಲ ಶವ ಶರಣರ ವಚನಗಳನುು , ಜಗದ ಲ ಲಡ ಸಾರುವ

- ನೃತ್ಯ , ನಾಟ್ಕ

ಉದ ಾೋಶದಿಂದ" ಉತ್ಿರ ಅಮ್ಮರಕ್ಾದಲಿಲರುವ ವೋರಶ ೈವ ಸಮಾಜ

- ವಯವಧ್ಯ ಮನ ೋರಂಜನ ಕ್ಾರ್ಯಕರಮಗಳಳ

ನ ಯಇಂಗಲಂಡ್ ಚಾಪ್ುರ್(ಶಾಖ ) ಜುಲ ೈ ೨ ಮತ್ುಿ ೩ , ೨೦೧೧ ರಂದು

- ಹಿರರ್ರ ಚಚ ಯಗಳಳ

ಜ್ಞಾನ - ಕ್ಾರ್ಕ - ದಾಸ ೋಹ - ಸಮಾನತ ಗಳನ ುೋ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಧ ಯೋರ್

- ವೋರಶ ೈವ ವಧ್ು-ವರರ ಭ ೋಟ್ಟ

ಮಾಡಿಕ್ ಂಡು ಬ ೋಸುನ್ ನಗರಕ್ ೆ ಹ ಂದಿಕ್ ಂಡಿರುವ Newton , MA

- ಫ್ಾಯಶನ್ ಶ ೂೋ

- ಚಾರ್ಲ್ುಯ ನದಿ ತ್ತೋರದಲಿಲರುವ Marriott ಹ ೋಟ ಲು ವಶಾಲವಾದ

- ಮಕೆಳ ಸಾಂಸೃತ್ತಕ ಹಾಗ ಮನ ೋರಂಜನ ಕ್ಾರ್ಯಕರಮಗಳಳ

ಸಭಾಂಗಣದಲಿಲ ನಡ ಸ್ವಕ್ ಟ್ು ೩೪ ನ ೋ ವಶವ ವೋರಶ ೈವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ುಿ

- ವಶವ ದಾಸ ೋಹ ದಿನಾಚರಣ - VSNA got talent - ಮಹಿಳ ರ್ರ ಆರ ೋಗಯ ಶಬ್ಬರ

ವಶವ ಬಸವ ಚಚಾಯ ಗ ೋಷಿು ರ್ಲಿಲ. ಪ್ರತ್ತ ವಷಯ ನಡ ರ್ುವ ಉತ್ಿರ ಅಮ್ಮರಕ್ಾ ವಶವ ವೋರಶ ೈವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಈ

- ಮಕೆಳ್ಳಂದ ಬಸವಣಣ,ಅಲಲಮ ಪ್ರಭು,ಶರಣ ಅಕೆ ಮಹಾದ ೋವ,ಶರಣ

ಬಾರ ಬ ೋಸುನ್ ನಗರದಲಿಲ ಪ್ರರ್ಮ ಬಾರಗ ಅತ್ಯಂತ್ ಅದ ಾರಯಾಗಿ

ಮಾದಾರ ಚ ನುರ್ಯ,ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದ ೋವರು,ಲಿಂಗಾಂಗ ಯೋಗಿ

ವಜೃಂಭಣ ಯಿಂದ ನಡ ಯಿತ್ು .ಸಮಾವ ೋಶವನುು ನಡ ದಾಡುವ ದ ೋವರು

ಸ್ವದಧರಾಮ್ಮೋಶವರ ಹಿೋಗ ಹಲವಾರು ಶವಶರಣರ ವ ೋಷಧಾರಣ ಸಪಧ ಯ ಎಲಲರ

ಎಂದ ೋ ಕರ ರ್ಲಪಡುವ ಸ್ವದಾಗಂಗಾ ಮಠದ ಶರೋ ಶರೋ ಶರೋ ಡಾ : ಶವಕುಮಾರ

ಮನಸ ಳ ಯಿತ್ು.

ಸಾವಮೋಜಗಳಳ ವಡಿಯೋ ಕ್ಾನ ೆರ ನ್ು ಮ ಲಕ ಉದಾಾಟ್ಟಸ್ವ ಆಶೋವಯಚನ ನಿೋಡಿದರ , ಸಾವಗತ್ ಗಿೋತ ರ್ ನಂತ್ರ ತ್ರಳಳಬಾಳಳ ಜಗದುೆರುಗಳಾದ Dr. ಶರೋ ಶವಮ ತ್ತಯ ಶವಾಚಾರ್ಯ ಸಾವಮೋಜಗಳಳ ದಿೋಪ್ ಹಚುಚವುದರ ಂದಿಗ ಈ ಎರಡು ದಿನದ ಕ್ಾರ್ಯಕರಮ ಆರಂಭವಾಯಿತ್ು.

- ಇಲ ೋಲ ಹುಟ್ಟುಬ ಳ ದ ಚಿಕೆ ಚಿಕೆ ಮಕೆಳಳ ತ್ಮೆ ತ ದಲು ನುಡಿರ್ಲ ಲೋ ಕನುಡದಲಿಲ ವಚನಗಳನುು ಹಾಡಿ ಅವುಗಳ ಅರ್ಯವನುು ಹ ೋಳ್ಳದುಾ ಎಲಲರಗ ಸಂತ ೋಷವನುು ಉಂಟ್ು ಮಾಡಿದಾರ , ಪೋಷಕರಗ ಆನಂದಭಾಷಪ ತ್ಂದಿದಾರಲಿಲ ಅನುಮಾನವ ೋ ಇಲಲ!

ನಂತ್ರ ಇದ ೋ ಮದಲಬಾರಗ ನಡ ದ ವಶವ ಬಸವ ಚಚಾಯ ಗ ೋಷಿು ರ್ಲಿಲ

- ಹಿರರ್ರಂದ ರಂಗ ೋಲಿ ಸಪಧ ಯ , ಮಕೆಳ್ಳಗ ಚ ಸ್ ಆಟ್ದ ಸಪಧ ಯ

ಅತ್ತರ್ಥಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ವದಾ Dr. ಶರೋ ಶವಮ ತ್ತಯ ಶವಾಚಾರ್ಯ

- ಚಿಕೆಮಕೆಳ್ಳಗ ವಚನ ಹಾಡುವ ಸಪಧ ಯ, ಶರಣರ ವ ೋಷಭ ಷಣ ಸಪಧ ಯ

ಸಾವಮೋಜಗಳಳ , ಶರೋ ಅರವಂದ್ ಜತ್ತಿ - ಬಸವ ಸಮತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶರೋ

- ರ್ುವಕ-ರ್ುವತ್ತರ್ರಗ ಕ್ಾಲ ೋಜ್ campus & cruise ಟ್ಟರಪ್

63


VSNA Convention 2011

VSNA CONVENTION 2011 & IBC- ಅತ್ತರ್ಥಗಳಳ ಕಂಡಂತ .. - ದ ಡಿವರಗ "ಶರಣ ದಂಪ್ತ್ತಗಳಳ" ಸಪಧ ಯ

ಮಾಡುವುದರ ಂದಿಗ ಈ ಸುಂದರ , ಆಕಷಯಕ ಸಮ್ಮೇಳನ

- ಪ್ರಖಾಯತ್ ಜಾದುಗಾರರಾದ ಕನುಡದ ಕ್ೌಶಕ್ ರವರಂದ ಜಾದು

ಮುಕ್ಾಿರ್ವಾಯಿತ್ು.

- ಪ್ರಖಾಯತ್ ಹಿನ ುಲ ಗಾರ್ರ್ಕಯಾದ ಶರೋಮತ್ತ ಕಸ ರ ಿ ಶಂಕರ್ ರವರಂದ

ಅಚುಚಕಟಾುಗಿ , ಅತ್ಯಂತ್ ರ್ಶಸ್ವವಯಾಗಿ ನಡ ದು.. ದ ರದ ಈ ದ ೋಶದಲಿಲ

ಸುಮಧ್ುರ ಸಂಗಿೋತ್ ಸಂಜ ,

ಬ ಳ ದು ನ ಲ ಸ್ವರುವ ಮಕೆಳಲಿಲ ಬಸವಣಣ , ವೋರಶ ೈವ , ವಚನಗಳ ತ್ತ್ವದ

- ಪ್ರಖಾಯತ್ ಹಿಂದ ಸಾಿನಿ ವೊೋಕ್ಾಲಿಸ್ು Dr. ಮೃತ್ುಯಂಜರ್ ಶ ಟ್ುರ್ -

ಅರವನುು ಉಂಟ್ುಮಾಡಿದ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲಿಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ್

ಪ್ರಖಾಯತ್ ಮ ಯಸ್ವಕ್ composer ಹಾಗು ತ್ಬಲಾ ಪ್ಟ್ು ಪ್ಂಡಿತ್. ಸತ್ತೋಶ್

ಮುದ ನುರ್ , ಉಪ್ಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶವಕುಮಾರ್ ಹಾಗು ಇತ್ರ ಕಮಟ್ಟ ಸದಸಯರ,

ಹಂಪಿಹ ಳ್ಳ ರವರಂದ ಸಂಗಿೋತ್

ಸವರ್ಂ ಸ ೋವಕರ ಒಂದು ವಷಯದ ಸತ್ತ್ ಪ್ರಶರಮ ಎದುಾ ಕ್ಾಣುತ್ತಿದಾರ ,

- ಹಿಂದ ಸಾಿನಿ ಶಾಸ್ವರೋರ್ ಸಂಗಿೋತ್ಕ್ಾರರಾದ Dr | ನಾಗರಾಜ್

ತ್ಮೆ ಮಕೆಳಳ "ಆಚಾರವ ೋ ಸವಗಯ , ಅನಾಚಾರವ ೋ ನರಕ" ಅಂತ್ ಶರಣರ

ಹವಾಲಾಾರ್ ತ್ಂಡದಿಂದ ವಚನ ಗಾರ್ನ

ವಚನಗಳನುು ನುಡಿರ್ುವುದ ಕಂಡು ಅಪ್ಪ-ಅಮೆಂದಿರಗ ಏನ ೋ ಒಂದು

- ಪ್ರಖಾಯತ್ Dr |ಸತ್ಯನಾರಾರ್ಣರಂದ ನೃತ್ಯ ಥ ರಫಿ

ರೋತ್ತರ್ ಖುಷಿ , ಹಾಗು ಸಮ್ಮೇಳನದಲಿಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ವದ ಸಾರ್ಯಕತ ಎದುಾ

- Dr. ಶರೋ ಶವಮ ತ್ತಯ ಶವಾಚಾರ್ಯ ಸಾವಮೋಜಗಳ ಗಣಕ ವಚನ ಸಂಗರಹ ಕ್ಾಣುತ್ತಿತ್ುಿ. - CD ರಲಿೋಸ್ - ಪ್ರಖಾಯತ್ ಉದಯಮ Dr | ಗುರುರಾಜ್ ದ ೋಶ್

ಸತ್ಯವ ನುಡಿವುದ ದ ೋವಲ ೋಕ;

ಪ್ಾಂಡ ರ್ವರಂದ

ಮರ್ಯವ ನುಡಿವುದ ಮತ್ಯಲ ೋಕ

- ಮುಂದಿನ ವರುಷ ಬಸವನ ಭಾಗ ೋವಾಡಿರ್ಲಿಲ ನಡ ರ್ಲಿರುವ ವಶವ

ಆಚಾರವ ೋ ಸವಗಯ; ಅನಾಚಾರವ ೋ ನರಕ

ವೋರಶ ೈವ ಸಮ್ಮೇಳನ ೨೦೧೨ರ ಬಗ ೆ ಒಂದು ರ್ಕರುನ ೋಟ್ - Dr |

ಕ ಡಲಸಂಗಮದ ೋವ, ನಿೋವ ೋ ಪ್ರಮಾಣು...

ಸ ೋಮಶ ೋಖರ್ ಪ್ಳ ಯೋಗಾರ್ - VSNA ಪ್ ರಸ್ವಡ ಂಟ್ ರಂದ

-ವಶವಗುರು ಬಸವಣಣನವರು

- ಚಟ್ುನಹಳ್ಳು ಮಹ ೋಶ್ ರಂದ ಬಸವ ಲ ೋಕತ್ತ್ವದ ಬಗ ೆ ವವರಣ - ಮಾನಯ ಲ ೋಕಸಭಾ ಸದಸಯರ ಜ ತ ಒಂದು ಮುಕಿ ಸಂವಾದ

ಜಗದ ಲ ಲಡ ಅತಾಯಚಾರ-ಅನಾಚಾರ, ಅಶಾಂತ್ತ , ಅರಾಜಕತ , ಕ್ ಲ ಸುಲಿಗ ಹಿೋಗ ಹತ್ುಿ ಹಲವಾರು ಕಷುಗಳ ಸರಮಾಲ ಗಳ ೋ ತ್ುಂಬ್ಬ ತ್ುಳಳಕ್ಾಡಿ

ಅಮ್ಮರಕ , ಕ್ ನಡಾ , ಮ್ಮರ್ಕುಕ್ ೋ , ರ್ುರ ೋಪ್, ಇಂಡಿಯಾ ಹಿೋಗ

ಜನರ ಸುಖ-ಶಾಂತ್ತ,ನ ಮೆದಿಯೆೋ ಅಪ್ರ ಪ್ವಾಗಿರುವ ಈ ಆಧ್ುನಿಕ

ಎಲ ಲಡ ಯಿಂದ ನ ರಾರು ಶವ ಶರಣ-ಶರಣ ರ್ರು ಎರಡು ದಿನದ ಈ

ಕ್ಾಲದಲಿಲ, ಅಂದು ೧೨ ನ ೋ ಶತ್ಮಾನದಲಿಲ ವಶವಗುರು ಬಸವಣಣನವರು

ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ ೆ ಆಗಮಸ್ವ ಎಲಲ ಕ್ಾರ್ಯಕರಮಗಳಲಿಲ ಆಸರ್ಕಿಯಿಂದ

ನುಡಿದ ಈ ವಚನದ ತ್ತ್ವ ನಮ್ಮೆಲಲರಗ ಜೋವನದಲಿಲ ಒಳ ುರ್ವರಾಗಲು ,

ಭಾಗವಹಿಸ್ವ , ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಕನಾಯಟ್ಕದ ಪ್ರಸ್ವದಾ ಇಡಿಲ- ವಡಾ ,

ನಿೋತ್ತಮಾಗಯದಲಿಲ ನಡ ರ್ಲು ಮಾಗಯದಶಯಯಾಗಲಿ ಅಂತ್ ಕ ಡಲಸಂಗಮ

ಉಪಿಪಟ್ುು,ಕ್ ೋಸರಬಾತ್ ,ಹ ೋಳ್ಳಗ , ರ ಟ್ಟು ಊಟ್ ಮಾಡಿ ಆನಂದಿಸ್ವದರು.

ದ ೋವನಲಿಲ ಬ ೋಡುವ ...

ಕ್ ನ ರ್ದಿನ ಸಂಜ ನಡ ದ ಮಲಿಲ ಸಣಣಪ್ಪನವರ ವರಚಿತ್ ಸಾಮಾಜಕ ನಿೋತ್ತಕತ ಸಾರುವ "ಅಮ್ಮೋರಕ್ಾದಲಿಲ ಬಸವಣಣ" ಎಂಬ ಹಾಸಯಭರತ್ ನಾಟ್ಕ

ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಯ, - ನಾಗರಾಜ್ .ಎಂ

ಎಲಲರ ಮನಸ ಳ ದು ಭಜಯರ ಕರತಾಡನ ಗಿಟ್ಟುಸ್ವದಾಲಲದ ಬಸವಣಣನವರ ಕ್ಾರ್ಕವ ೋ ಕ್ ೈಲಾಸದ ಸಂದ ೋಶವನುು ಎಲಲರಲಿಲ ಅರವು ಮಾಡಿಸ್ವದಾರಲಿಲ ಸಂದ ೋಹವ ೋ ಇಲಲ ! ಕ್ ನ ಗ ಗಾರಂಡ್ ಡಿನುರ್ ಆದಮ್ಮೋಲ "ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದು" ಹಳ ರ್ ಕಪ್ುಪ-ಬ್ಬಳಳಪ್ು ಚಿತ್ರಗಳ್ಳಂದ ಈಗಿನ ಕಲರ್ ಫುರ್ಲ್ ಚಿತ್ರಗಿೋತ ಗಳ್ಳಗ ಪ್ೂಣಿಯಮಾ R ರವರ ತ್ಂಡ ನಡ ಸ್ವಕ್ ಟ್ು ಸುಂದರ ಡಾನ್ು ಪರಗಾರಮ್ ಎಲಲರಗ ಖುಷಿ ತ್ಂದಿದಾಲಲದ ವೋಕ್ಷಕರು ಸಹ ಹ ಜ ೆ ಹಾಕುವಂತ Photo albums link to post ..... https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1423082552774.41770.1704057547&l=af16bc6979 More pics .. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1427026331366.41984.1704057547&l=0fc75b1d92

64


VSNA Convention 2011

Vachana-A-week Vachana-A-week is a blogspot (VachanaAweek@googlegroups.com) by Shri. Sajjan Shiva, a senior member and advisory of VSNE chapter. He started this blog in 2010. Till today there are about Eighty vachanas for which transliteration, commentary has been done

Vachanas (sayings) of Veerashiva philosophers (Sharanas)of the 12th century are a treasure house of philosophical and spiritual thoughts tinged with the contemporary social context. They are pertinent to our lives today. Please feel free to share this blog with your friends and family and let us know if you have comments, through the comments window at the end of the posting! Thanks! CONTENTS 1] Vachana (Kannada) 2] Transliteration (English ) 3] Link to a youtube video - recitation of vachana 4] Translation to English 5] Commentary in English 6] Commentary in Kannada Items 1 and 2 are for those familiar with Kannada Item 3 for your listening pleasure Items 4 and 5 are in English and give the complete sense of the vachana Item 6 expands the commentary in Kannada Please note that the commentaries are our interpretations of the vachana. You might see other meanings! If so, we would like to hear from you - Please send your comments to VachanaAweek@googlegroups.com You can join the discussion at http://groups.google.com/ group/VachanaAweek

65


VSNA Convention 2011

ಅನುಭವ ಮಾಂಟಪ ಹನ್ನೆರಡನ್ನಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಾಂದರನ ಈಗನೆ ಸುಮಾರು ಒಾಂಭನೈನೂರು ವಷವಗಳ ಹಾಂದ್ನ ವಿಶವಧಮಿವ ಬಸವಣ್ಣನವರಾಂದ ಕನ್ಾವಟಕದ ಕಲಾಯಣ್ ಪಟೆಣ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಿಪಿತವಾದ ಧಮವಮಾಂದಿರವನೇ "ಅನುಭವ ಮಾಂಟಪ " ಜಗದವಾಂದಯ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಭಕ್ಕು, ಜ್ಞಾನ, ವನೈರಾಗಯಗಳ ತಿರವನೇಣಿ ಸಾಂಗಮವನುೆ ತಮಮ ತತವಗಳಲ್ಲಿ ಅಡವಡಿಸಿಕನೂಾಂಡು ವಿೇರಶನೈವ ಧಮವವನುೆ ವಿಶವಧಮವವನ್ಾೆಗಿಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಇದಕನಿ ಮೊದಲ್ು ಸಾಹತಯ ಎಾಂದರನ ಸಾಮಾನಯರ ಕನೈಗನ ಎಟುಕದ ಗಗನ

- ಟಿ.ಎಸ. ಅನೆಪೂಣಾವದ್ನೇವಿ

ಕಾಯವಗತವಾಗಿತುು. ಹರಜನ ಶರಣ್ ಹರಳಯಯನ ಮಗ ಹಾಗು ಮಾಂತಿರ ಮಧುವರಸರ ಮಗಳ ವಿವಾಹವನೇ ಇದಕನಿ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅಾಂಚನಯ ಸೌಲ್ಭಯ ಸಹಾ ಇಲ್ಿದ ಆ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಾಂಟಪದ ಖ್ಾಯತಿ ಭಾರತದಲನಲ್ಿ ಹರಡಿತನುಾಂದರನ ಆಶಿಯವವನೇ

ಕುಸುಮವನೇ ಆಗಿತುು. ಮಹಳನಯರಗನ ಯಾವ ರೇತಿಯ ಸಾವತಾಂತರಯವೂ

ಸರ. ಇದಕನಿ ಉದ್ಾಹರಣನ ಕಾಶೀರದರಸು ಮೊೇಳಿಗನ ಮಾರಯಯ ತನೆ

ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. ಆಧಾಯತಿಮಕ ಜ್ಞಾನವಾಂತೂ ಇವರಾಂದ ಬಲ್ು ದೂರವಾಗಿತುು. ಆದರನ

ಪತಿೆಯಡನ್ನ ಬಾಂದು ಅನುಭವ ಮಾಂಟಪದ ಸದಸಯನ್ಾದನು. ಆಾಂಧರದ ರಾಜ

ಬಸವಣ್ಣ ಎಲ್ಿರಗೂ ಸುಲ್ಭವಾಗಿ ಅಥವವಾಗುವ ತಿಳಿಗನೆಡದಲ್ಲಿ ಸರಳ

ಸಕಳನೇಸ ಮಾದರಸ ಸಹಾ ರಾಜಯ ಕನೂೇಶಗಳನುೆ ತನೂರನದು ಅನುಭವ

ವಚ್ನಗಳನುೆ ರಚಸಿ, ಜನತನಯನುೆ ಸನ್ಾಮಗವಕನಿ ತರುವ ಪಾರಮಾಣಿಕ ಪರಯತೆವನುೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಹಳನ ಎಲ್ಿ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಸವತಾಂತರಳನಾಂದು ಸಾರದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆಧಾಯತಿಮಕ, ನ್ನೈತಿಕ ಮುಾಂತಾಗಿ ಎಲ್ಿ ಬಗನಗೂ ವಚ್ನಗಳನುೆ ರಚಸಿ, ಜನತನಗನ ದ್ಾರದಿೇಪವಾದರು. ಅವರ ಈ ಪರಯತೆದ ಪರಣಾಮದ ಫಲ್ವನೇ "ಅನುಭವ ಮಾಂಟಪ "

ಮಾಂಟಪಕನಿ ಅಾಂದರನ ಕಲಾಯಣ್ಪಟೆಣ್ಕನಿ ಬಾಂದು ನ್ನಲನಸಿದನು. ಇವರ ವಚ್ನಗಳು ಕನೆಡ ಸಾಹತಯಕನಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಕನೂಡುಗನಯಾಗಿವನ. ಅನುಭವ ಮಾಂಟಪದ ಶರಣ್ರಗನ ಹನಣ್ುಣ ಗಾಂಡನಾಂಬ ತಾರತಮಯವಿಲ್ಿ. ಏನದದರೂ ಅವರ ಭಕ್ಕು, ಜ್ಞಾನ, ವಿದ್ನಯಗಳಿಗನೇ ಪಾರಧಾನಯತನ. ಅಕಿಮಹಾದ್ನೇವಿ,

ಅನುಭವ ಮಾಂಟಪ ಅಧಯಕ್ಷ ಪಿೇಠ "ಶೂನಯ ಸಿಾಂಹಾಸನ ". ಅನುಭವ ಮಾಂಟಪ ನೇಲ್ಮಮ, ಸತಯಕಿ, ಮುಕಾುಯಕಿ, ಲ್ಕಿಮಮ ಮುಾಂತಾದವರು ತಮಮ ಧಮವ ಜಿಜ್ಞಾಸನ, ಆಧಾಯತಿಮಕವಾದ ಹಾಗು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಚ್ನ್ನಗಳಿಾಂದ ಮಹಾ ಒಾಂದು ವಯಕ್ಕುಗನ ಸಿೇಮಿತವಾದುದದಲ್ಿ, ನೂರಾರು ಶರಣ್ ಶರಣನಯರ ಅನುಭವದ ಶಕ್ಕುಯೇ ಅನುಭವ ಮಾಂಟಪ. ಈ ಶರಣ್ ಶರಣನಯರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ

ವಚ್ನಕಾತಿವ ಶರಣನಯರನಾಂದು ಖ್ಾಯತಿಗಳಿಸಿದ್ಾದರನ.

ಮತಗಳ ಭನೇಧವಿಲ್ಿ, ಕಾಯಕದ ಬಗನೆ ಗನೂಾಂದಲ್ವಿಲ್ಿ, ಎಲ್ಿರೂ ಅನುಭವ

ಅನುಭವ ಮಾಂಟಪದ ಧನಯೇಯ ಮೂಢ್ನಾಂಬಿಕನಗಳ ನಮೂವಲ್ನ್ನ,

ಮಾಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಗಳನೇ, ಎಲ್ಿ ವಿಷಯಗಳನೂೆ ಮುಕುವಾಗಿ ಚ್ಚವಸಲ್ು ಸಾಂಪೂಣ್ವ ಸವತಾಂತರರಾಗಿದದರು. ಒಬಬರಗನೂಬಬರು ವಿಚಾರ ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕನೂಳುಳತಿದದರು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ು ಕ್ಕೇಳು ಎಾಂಬ ಭಾವನ್ನಗನ ಎಡನಯಿಲ್ಿ, ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದರನಾಂಬ ವಯತಾಯಸವಿಲ್ಿ. ಅಧಿಕಾರ ವಗವದ ತಾರತಮಯವಿಲ್ಿ, ಎಲ್ಿರೂ ಸಮಾನರು. ವಿಷಯಗಳನುೆ ಮುಕುವಾಗಿ ಚ್ಚವಸುವ ಭಾದಯತನ ಉಳಳವರು, ಇದರ ಪರಣಾಮವನೇ ಅನ್ನೇಕ ಶರಣ್ ಶರಣನಯರು ಅಮೂಲ್ಯ

ಜಾತಾಯತಿೇತ ಸಮಾಜದ ರಚ್ನ್ನ, ದ್ನೇವರು ಒಬಬನ್ನೇ ಎನುೆವ ತತವ ಪರತಿಪಾದನ್ನ, ಮುಾಂತಾದವು ಇಾಂತಹ ಉದ್ಾತು ತತವಗಳಿಾಂದ ಕೂಡಿದ ವಿೇರಶನೈವ ಧಮವ ಅನುಭವ ಮಾಂಟಪದ ಮೂಲ್ಕ ವಿಶವಧಮವವಾಗಿ ಬ್ನಳನಯಿತನಾಂದರನ ತಪಾಪಗಲಾರದು. ಹಲ್ವು ಪುಷಪಗಳ ಪರಮಳ ಸವಿ ಎಲಾಿ ಸನೇರ ಹನೇಗನ ಜನೇನು

ವಚ್ನಗಳನುೆ ರಚಸಿ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಾೆರಕನಿ ದ್ಾರದಿೇಪವಾಗಿದ್ಾದರನ.

ನಮಾವಣ್ವಾಗುತುದ್ನಯೇ ಹಾಗನ ಸಹಸಾರರು ಅನುಭವಿೇ ಶರಣ್ ಶರಣನಯರ

ಇಾಂದು ಗಾಾಂಧಿೇಜಿ ಭನೂೇಧಿಸಿದ ತತವಗಳನುೆ ಅಾಂದ್ನೇ ಅಾಂದರನ 12 ನ್ನಯ

ವಿೇರಶನೈವ ಧಮವದ ರಸ ಗಟಿೆಯಾಗಿ ನಾಂತು ಇಾಂದಿಗೂ ಆ ತತವಗಳು

ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಬಸವಾದಿ ಶರಣ್ರು ಭನೂೇಧಿಸಿ ಕಾಯಾವಚ್ರಣನಗೂ

ಅನುಭವದ ಜನೇನು ಅನುಭವ ಮಾಂಟಪದಲ್ಲಿ ಒಾಂದು ಹನೂಾಂಡವಾಗಿ ಸನೇರ

ಅಮರ ತತವಗಳಾಗಿ ಅನುಕರಣಿೇಯವಾಗಿವನ ಎಾಂದು ಖಚತವಾಗಿ ತಾಂದಿದದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖಯವಾದದುದ "ಕಾಯಕ ತತವ" ಅಥವಾ "ಕಾಯಕವನೇ ಹನೇಳಬಹುದು. ಕನೈಲಾಸ" ಪರತಿಯಬಬರೂ ದುಡಿದ್ನೇ ತಿನೆಬ್ನೇಕು, ದುರಾಸನಯಿಾಂದ ದುಡಿದುದದನುೆ ಕೂಡಿಡಬ್ಾರದು ಎನುೆವ ತತವ, ಅನುಭವ ಮಾಂಟಪದ ಪರತಿಯಬಬರೂ ಈ ತತವವನುೆ ಕಟುೆನಟಾೆಗಿ ಪಾಲ್ಲಸುತಿುದದರು. ತಮಮ ಕಾಯಕವನುೆ ಪೂರನೈಸಿತಯೇ ಆದ್ಾಯತಿಮಕ ಚ್ಚನವಗನ ಕೂಡುತಿದದರು. ಇಾಂದಿನ ಹರಜನ್ನೂೇದ್ಾದರದ ಕೂಗು ಅಾಂದ್ನೇ ಅನುಭವ ಮಾಂಟಪದ ಶರಣ್ರಲ್ಲಿ

66


VSNA Convention 2011

VALUES OF LIFE IN SHARANA SAHITYA

-

ANUBHAVA MANTAPA, THE HEART OF THE LINGAYAT RELIGION : From the inscriptions available in Karnataka and elsewhere, it is fairly well established that Basavanna, the reformer, in the real sense, the founder of Lingayat religion, lived at about 1160 A.D. It is known that he was the Prime Minister and also the Finance Secretary of a Jain king named Bijjala (1157 – 1167 A.D). He ruled in Kalyan, a city of historic importance. It is in Bidar District of Karnatak (India). One of the main works that Basavana did was the formation of an institution called “Anubhava mantapa” or “The house of religious experience”. This Anubhava Mantapa consisted of learned persons, devotees of Lord Shiva who were called “Shiva Sharana’s” The sayings or teachings of these sharanas are called Vachana’s

ligious Experience gathered great men of religious experience who were known as Virashaiva Saints or ‘Sharanas’. The Chief among those saints were Basava, Channabasava and Allamaprabhu. In a short time the fame of this institution spread all over India and men and women of various faiths joined together. We learn from the early Lingayat works that devotees of Shiva flocked in from countries like Pandya, Chola, Chera, Gujarat, Orissa, Bengal, Kashmir and Nepal. The king of Kashmir attracted by this new reformer is said to have abandoned his kingdom and become a member of this institution. CAUSES THAT BROUGHT THE MANTAP INTO EXOnce the ruler of Kashmir, was known ISTENCE, ITS SIGNIFICANCE: during his stay at Kalyan, as Molige Marayya, “The fagThe main intention of the great regot seller” and the queen who had followed him former to form “Anubhava Mantapa” was to give a passed by the name Mahadevi, ‘The great Mother”. new life to the dying Buddhism, Brahmanism and Jain- These two members made the Mantapa attractive by sim which had cultivated especially the intellectual and the fragrance of their inner life and simplicity. The moral side of Indian society had deplorably degenerat- queen stands as a symbol for feminine Goldness and ed in his days and were unable to help humanity in its moral courage. dying moments. To remedy this, he sought for the living element in religion, which led him to construct Not unlike the king from the north, there came from the same (religion) on the basis of experience and the south a ruler named Sakalesa Madura, who not which eventually resulted in the formation of Anubhava only had renounced his kingdom but also adopted the Mantapa. He struggled to rescue religion from the life of an ascetic to help Basava in his movement as inheavy mechanism of rituals on the one hand and im- structed by his father. Likewise Adayya, a wealthy merpractical idealism on the other, which taught much but chant from Gujarat, Marulasankaradeva from Kalinga did very little in helping the people to bring those (Orissa) Maiduna Ramayya from Andhru, Ekante Rahigh ideals into practice. However, the living religion mayya from Kerala came to Anubhava Mantapa. of Basaveswara found its day, and the so called scripA batch of ladies consisting of Mahadetures were replaced by men of religious experience and viakka, Satyakka, Muktayakka under the leadership of character. He constructed religion entirely on an exAjaganna is said to have marched from the surroundperimental and pragmatic basis. ings of Ballegavi of Shimoga District. From Banavasi The religion thus built, less on reason and (Uttara Kannada) came Prabhudeva, who was elected the more on a pragmatic basis had its deep foundation in President of Anubhava Mantapa. From Hipparagi action which very soon become the acid test of con- (Bijapur) came Madivala Machayya and Siddarama duct of all the members of the Anubhava Mantapa in from Sonnalapura, now modern Sholapur. their every day life. There came men not only from high circles but also from various professions. So we meet ITS APOSTLES OR PILLARS : with Jedara Dasimayya - a weaver, Sankara Dasimayya - a Anubhava Mantapa or the house of Re- tailor, Madivala Machayya - a washerman, Medara Ketayಅಯಾಯ ನಮಮ ಶರಣ್ರು ಮಟಿೆದ ಧರನ ಪಾವನವಯಾಯ, ನಮಮ ಶರಣ್ರು ನಾಂದುದ್ನ ನಜ ನವಾಸವಯಾಯ, ಚನನೆಮಲ್ಲಿ ಕಾಜುವನಯಾಯ, ನಮಮ ಶರಣ್ ಬಸವಣ್ಣ ನ ದದ ಕ್ಷನೇತರವನೇ ಅವಿಮುಕು ಕ್ಷನೇತರ - ಮಹಾದ್ನೇವಿ ಅಕಿನವರು

67


VSNA Convention 2011

ya – a basket maker. Ambigara Chowdayya – a ferryman, 1. Anubhava Mantapa regarded the gentle sex (female) as in no way inferior to men in spiritual matters. It Hadapada Papanna – a barber, Dukkey Bommanna – a produced personalities like Mahadeviakka, Satyakka drummer, Turugahi Ramanna – a chowherd, Sunkada and Muktyakka, women of sterling character and reBankanna – a tax collector, Kinnari Bommanna – a goldmarkable independence of thought and action and smith, Okkalu Muddayya – a farmer, Madara Channayya was also the cause of the production of Vachanas by – a cobbler, Ganada Kannapa – an oil miller, Vaidya Sanmany women authors, whose religious experience ganna – a physician, Kirata Sangayya – a hunter, Nuliya Chandayya – a gross rope maker, Bachi Kayakada some time surpassed that of men. Basavappa – carpenter and people from many other Such representative women or sisters professions. were afterwards called “The gentle sex – saints of An assembly of this nature, very often Virashaivism” and they may be numbered about 30. an ideal of many a modern social and political reformer, stands unparalleled in the religious history of 2. Anubhava Mantapa thus became the power house or India. Since it adopted as its creed inter dining, inter the dynamo of Lingayathism which kindled many a marriage and spiritual intercourse, irrespective of caste, cold soul and brought a miraculous change in the lives color, creed, sex, age, rank, position and profession of the most sinful men and women. among its followers. To hold the meetings of this assembly, a part of 3. It gave full liberty of thought and action and a Basava’s palace, an open hall was set apart and it got free scope for discussion in religious matters. As a the name of Mahamane or Anubhava Mantapa. Later, in result of this every man and woman brought his or this assembly of religious experience, every member conher share of experience and laid it at the foot of sidered his brethren greater than himself. For the resi“Sunya Sampadane” which Prabhudeva, the prince dence of these members, caves cut in hillocks were conof the saints adorned at times by his presence. The structed within the radius of a few miles from the Mantap share of experience thus brought forth by any memand the rains of which are still found around Basavaber in great humility was called his “Sampadane” kalyana in Karnataka. hence the word “Sampadane”. SUNYA SAMPADANE : At the meetings of this Anubhava Mantapa were discussed the theoretical and the practical sides of Veerahaivism. The points and nature of debates may be found in a work called “Sunnya Sampadane”. These discussions remind us of the “Dialogues of Plato” the Greek philosopher. To illustrate the various stages of spiritual life in mystic experience a staircase or a throne of six steps was created by the great reformer, each step being represented by a person or persons recognized by the assembly to have attained that stage in spiritual life. The persons, who gave a living participation of a particular stage were appointed master of that stage in spiritual attainment and every bit of spiritual advancement was regarded as a means to the progress of spiritual life. Thus Basaveshwara was known for devotion, Channabasava for knowledge, Madivalayya for purity of heart, Siddarama for ecstasy, Ajaganna for spiritual union etc., of these dignitaries, Prabhudeva, who was regarded by his colleagues to have attained the last stage of spiritual experience, technically called ‘Aikya Sthala’ or ‘Linganga Samarasya, the unity of the individual soul with the universal spirit, held the highest rank. The seat or the throne from which Allama Prabhu spoke was called “Sunya Simhasana”

4. In enriched the Kannada language and literature by the new style of expressing its independent thought and experience. It grated life into the dead bones of the spoken Kannada which was looked down upon by the classical writers of the Pre - Basava period

5. It taught the dignity and love of labour by giving it a religious significance. Every kind of manual work that was considered degrading by the so called high caste persons was looked upon as blessed and holy as it was done in the spirit of service both to God and men. 6. It liberated the new community from the evils of superstition and irrational fears of religious pollution. 7. It was a small museum in which one could find beautiful specimens of religious experience. 8. It was also a cleansing fountain in which every member washed himself clean of the slightest tinge of egotisms very often detected and pointed out by his brethren, instances of which are scattered over the pages of “Shunya Sampadane”.

ITS WORK: EQUALITY OF SEX :

9. It ended the struggle for supremacy between

68


VSNA Convention 2011

Jnana, Bhakti and Karma by giving them equal importance, which according to lingayat tenets are physically represented by Guru, Linga and Jangama.

them to express their feelings and thought in their mother tongue in consequence we find every one of them an author of Vachanas, in which we find spiritual truths.

10. It laid stress upon family life, which in its opinion was in no way disqualification to salvation, as opCONCLUSION: posed to Buddhism and Jainism, which closed To conclude, we can say that the Anubhava their doors of salvation against the house holder Manthapa reminds one, of the early councils of Ashoka unless one abandoned his/her family and became a or the Parliament of religions of Janaka of the upaniSanyasi. shadic days or the later parliament of religions that was The majority of the persons joined the held in Chicago, in which Swami Vivekananda particiAnubhava Mantapa or the “Spiritual Academy� were pated and represented the Hinduism. family men. In short this movement may be said to be somewhat unique in the religious history of the world. 11. It educated the untouchables who were deprived of their human nights. Veerashaivism encouraged ---Thank you ----

Food Committee- VSNA Convention 2011 & IBC We want to thank all attendees for your cooperation during meal times. We are proud to say that we provided Friday supper even though it was not scheduled or not convention meal arrangement. Food arrangement was successful with the coordinated effort of food committee members. We hope attendees enjoyed the convention and especially savory food items served during the convention. For this convention we included some special items, made and brought from home (India) like Jolada rotti and various kinds of chatnipudi. We also had mouth watering Mysore pak and Holige. With the help and consultation of two excellent restaurants we were able to put together very good menu for breakfast, lunch, snacks and dinner for convention days. We selected Minerva and Pongal restaurants which came with good recommendations. They came through very well for our changes and demands. They were able to replenish food items without delays. Food committee wishes to thank for all the calls and emails appreciating food arrangements for the convention. Thank you from chairperson Bollu Nuchina Members: Indukala Doddamane, Sushma Jada, Namitha Rajashekhar, Nagaraja Gundagatti, Yabanna Sanganna, Hema Vijayashakar, Shantharaja Hanchur

69


VSNA Convention 2011

ಶರಣ್ರು ರೂಪಿಸಿದ ಸಿರೇ ಸಮಾನತನ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಲ್ಲಾಂಗ ಸಮಾನತನ ಮೂಲ್ಕ ಸಾಿಪಿಸಿದ ಪರಜಾಧಮವದಲ್ಲಿ

ತನಗನದುಕನೂಳಿಳ ನೇವು ಕನೂಟೆ

- ಗೌರಾದ್ನೇವಿ. ಸಾಂ. ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ

ಸವವರಗೂ ಸಮಾನರಾಗಿ ಬ್ಾಳಲ್ು ಮುಕು ಅವಕಾಶಗಳಿವನ. "ಹನಣ್ುಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಮಮ ಜನವಾರ" ಎಾಂದು ಧಿೇರ ಬ್ಾಲ್ಕ ಕಪಿಲ್ಸಿದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುವನ್ಾ" ಎಾಂದು ಶವಯೇಗಿ ಸಿದೆರಾಮೇಶವರರು ವಚ್ನದ ಬಸವಣ್ಣ ಜನವಾರಕನಿ ಕನೈಹಾಕ್ಕ ಮೂಲ್ಕ ನೇಡಿದ ಗೌರವ ಶರಣ್ರು ಸಿರೇ ಸಮಾನತನಗಾಗಿ ಹಾಗು

ಹರದ್ನೂಗನದು "ಈ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಈ

ಮಹಾನತನಗಾಗಿ ಹನೂಾಂದಿದ ಮಾನವಿೇಯ ನಲ್ುವು ಎಷುೆ

ಅಗರಹಾರವನ್ನೆೇ ತನೂರನದು ಹನೂರಟನ"

ಅಾಂತಃಕರಣ್ವಾಗಿತುು ಎಾಂಬುದನುೆ ಸೂಚಸುತುದ್ನ.

ಎಾಂದು ಧಿೇರ ಹನಜನಾಗಳನುೆ ಹಾಕುತಾು

ಬಸವಣ್ಣನವರ ಆಗಮನದ ಪೂವವದಲ್ಲಿ ಸಿರೇ ಮತುು ಶೂದರರ ಬ್ಾಳು ಕಣಿಣೇರನ ಕಡಲಾಗಿತುು. ಅದು ೧೨ ನ್ನಯ ಶತಮಾನ. ಆಗಿನ ಪಾಂಡಿತರು,

ಬಸವಣ್ಣನವರನೂಾಂದಿಗನ ಹನೂರಟಳು. ಮುಾಂದ್ನ ಬಸವಣ್ಣನವರಗನ ತಾಯಿಯಾಂತನ

ಪುರನೂೇಹತರು ಹನಣ್ಣನುೆ ಮಾಯ ಎಾಂದು ಕರನದರು. "ಹನಣಿಣನಲ್ಲಿ ಸತವವನುೆ ಶನೂೇಧಿಸುವುದು ಮೂಖವತನ; ಅತಿೇ ದುಷೆ ಪುರುಷನಗಿಾಂತಲ್ೂ ಒಳನಳಯ ಸಿರೇ ಕನಷೆಳು. ಇದು ತನೈತುರನೇಯ ಸಾಂಹತನಯ ಸಿದ್ಾದಾಂತವಾಗಿದ್ನ" ಎಾಂದು ಆಗಿನ

ಆಸರನ ನೇಡಿ ಬ್ನಳನಸಿದಳು. ಸಿರೇಯರು ಸಮಾನತನಯಿಾಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬ್ಾಳುವಾಂತನ ಲ್ಲಾಂಗಧಾರಣನಯ ಮೂಲ್ಕ ಸಮಾನತನಯನುೆ ಸಾಧಿಸುವ ನೂತನ ಸವತಾಂತರ ಧಮವ ಸಾಿಪಿಸಿದರು. ಲ್ಲಾಂಗಾಯತ ಧಮವ ನಜ ಅಥವದಲ್ಲಿ

ಕಟೆರ ಪುರುಷರ ವಾದ. "ಸಿರೇ ಎಾಂದಿಗೂ ಪುರುಷನಗನ ಸಮನಳಾಗಿ

ಪರಜಾಧಮವವಾಗಿರುವುದರಾಂದ ಲ್ಲಾಂಗಾಯತರು ಸವವರಗೂ ಸಮಾನರಾಗಿ

ನಲ್ಿಲಾರಳು" ಎಾಂದು ಧೂತವ ಧಮಾವಧಿಕಾರ ಹನೇಳಿದ. ಈ ಕಾರಣ್ದಿಾಂದ

ಬ್ಾಳಲ್ು, ಬದುಕಲ್ು ಅವಕಾಶ ನೇಡುವ ಆಾಂದ್ನೂೇಲ್ನದಲ್ಲಿ ಅಗರಪಾತರ

ಸಿರೇಯರಗನ ಉಪನಯನವನುೆ ನರಾಕರಸಲಾಗಿತುು.

ನವವಹಸಲ್ು ಮುಾಂದ್ಾಗಬ್ನೇಕು. ಇದ್ನೇ ವಿಶವ ಗುರು ಬಸವನೇಶವರರಗನ ನ್ಾವು

ಶರೇ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹುಟಿೆದುದ ಬ್ಾರಹಮಣ್ ಕುಲ್ದಲ್ಲಿ. ಅವರ ಮನ್ನಯಲ್ಲಿ

ಕೃತಜೆತನಯಿಾಂದ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾಣಿಕನ. ಸಿರೇ ಸಮಾನತನಯನುೆ ನೇಡಿದ ಕ್ಕೇತಿವ

ನಡನಸುತಿುದದ ಇಾಂಥಹ ಶಾಸಾರಥವ ಚ್ಚನವಯನುೆ ಕನೇಳುತಿದದ ಬ್ಾಲ್ಕ ಬಸವನ

ಬಸವಣ್ಣನವರಗನ ಸಲ್ುಿತುದ್ನ. ಇದು ಇಡಿೇ ಜಗತಿುಗನ ನೇಡಿದ ಅಪೂವವ ಕನೂಡಿಗನ.

ಒಾಂದು ದಿನ ಸಿಡಿದ್ನದುದ, ಅಲ್ಲಿದದ ಪಾಂಡಿತರನಲಾಿ ತತುರಸುವ ಹಾಗನ ಪರಶನೆ

ಅದಕಾಿಗನ ಅನ್ನೇಕ ಶರಣ್ರ ಪುಣ್ಯಸಿರೇಯರು ಎಲಾಿದರಲ್ೂಿ ಪುರುಷರ ಹನಗಲ್ಲಗನ

ಹಾಕ್ಕದ. "ತಾವನಲ್ಿ ಧಮವಸೂತರಗಳನುೆ ಬ್ಾರಹಮಣ್ಯವನುೆ

ಹನಗಲ್ು ಕನೂಟೆರು. ಲೌಕ್ಕಕವನೇ ಇರಲ್ಲ ಅಲೌಕ್ಕಕವನೇ ಇರಲ್ಲ ಎಲಾಿದರಲ್ೂಿ

ಆಧಾರವಾಗಿಸಿಕನೂಾಂಡು ಚ್ಚವಸುತಿುರುವಿರಲ್ಿವನ? ಉಪನಷತ್ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ

ಪುರುಷನನುೆ ಹಾಂದ್ನ ಹಾಕುವಷೆರ ಮಟಿೆಗನ ಅವರು ಬ್ನಳನದರು. ತಮಮ

ಸಿರೇಯರಗನ ಇದದ ಧಾಮಿವಕ ಸಾವತಾಂತರವನುೆ ಇಾಂದು ನೇವು ಏಕನ

ಅನುಭಾವಗಳನುೆ ವಚ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹಡಿದಿಟುೆ ತಮಮ ಬದುಕನುೆ

ಕಸಿದುಕನೂಾಂಡಿರುವಿರ? ಯಜೆ ಯಾಗಾದಿಗಳನುೆ ಜರಗಿಸುವ ಹಕಿನುೆ ಅಪಹರಸಿದವರು ಯಾರು? ಅಪಲಾ, ಇಾಂದ್ಾರಜಾ, ವಿಶಾವಬ್ಾರಾ ಇವರನಲ್ಿರೂ ಮಾಂತರ ರಚ್ನಕಾರರು ಅಲ್ಿವನೇ? ಲನೂೇಪಮುದ್ಾರ, ವಿಶವಬ್ಾರಾ, ಧನೂೇಷ್ಾ

ಸಾಂಗಮದತು ನಡನದ. ಅಕಿ ನ್ಾಗಮಮ

ಬಾಂಗಾರವಾಗಿಸಿಕನೂಾಂಡು ಮುಾಂದಿನ ಪಿೇಳಿಗನಗೂ ಅದನುೆ ಬಿಟುೆ ಹನೂೇದರು. "ಆದಯರ ಅರವತುು ವಚ್ನಕನಿ ದಣಾಣಯಕರ ಇಪಪತುು ವಚ್ನ

ಇವರಗನ ಬರಹಮ ವಾಗಿನಯರನಾಂಬ ಗೌರವ ಪಾರಪುವಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿವನೇ? ಆಕುರಷೆ

ದ್ಾಣಾಣಯಕರ ಇಪಪತುು ವಚ್ನಕನಿ ಪರಭುದ್ನೇವರ ಹತುು ವಚ್ನ

ಭಾಷ್ಾ, ಉತುರ, ದಕ್ಕಿಣ್ ಇವರನುೆ ರುಷ್ಟಣಿ ಎಾಂದ್ನೇ ಗೌರವಿಸಿದ್ಾ

ಪರಭುದ್ನೇವರ ಹತುು ವಚ್ನಕನಿ ಅಜಗಣ್ಣನ್ಾ ಐದು ವಚ್ನ

ಸಾಮವನೇದವನುೆ ನ್ನನಪು ಮಾಡಿಕನೂೇಳಿಳ. ಹೇಗಿರುವಾಗ ನೇವನೇಕನ ಸಿರೇಯರ ಧಾಮಿವಕ ಸಾಂಸಾಿರಗಳ ಮೇಲನ ನಷ್ನೇಧ ಹನೇರುವಿರ? ಇದನುೆ ಬ್ನಾಂಬಲ್ಲಸುವ ಧಮವ ಗರಾಂಥ ಇದ್ನನ್ಾ?" ಎಾಂದು ವನೇದ ಪರಮಾಣ್ದ್ನೂಾಂದಿಗನ ಮಾಂಡಿಸಿದ ದಿಟೆತನದ ಪರಶನೆಗನ ಅಲ್ಲಿದದ ಪಾಂಡಿತರ ಸಮೂಹ ಉತುರಸಲಾಗದ್ನ ತತುರಸಿತು. ಆಗ ಬಸವಣ್ಣ ಸಭನಯ ಮೌನವನುೆ ಮುರದು ತಿರುಗಿ ಪರಶೆಸಿದ, "ಅಕಿ ನ್ಾಗಮಮನಗನ ಯಾಕನ ಉಪನಯನ ಸಾಂಸಾಿರವಿಲ್ಿ? ನನಗನ

ಅಜಗಣ್ಣನ್ಾ ಐದು ವಚ್ನಕನಿ ಕೂಡಲ್ ಚನನೆಸಾಂಗಮ ದ್ನೇವಾ ಮಹಾದ್ನೇವಿಯಕಿನ ಒಾಂದು ವಚ್ನ ನವವಚ್ನ" "ಚನನೆಬಸವಣ್ಣ" ’ದ್ನೇಹ ರಚ್ನ್ನಯಲ್ಲಿ ವಯತಾಯಸವಿದದರೂ ಹನಣ್ುಣ - ಗಾಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯುವ ಆತಮ ಗಾಂಡೂ ಅಲ್ಿ ಹನಣ್ೂಣ ಅಲ್ಿ’ -ಪ್ರಭುದ ೇವರು

ಉಪನಯನ ಸಾಂಸಾಿರ ನೇಡಿದ ನೇವು ನನೆ ಒಡಹುಟಿೆದ ಸಹನೂೇದರಗನ

"ಶರಣ್ ಸತಿ-ಲ್ಲಾಂಗಪತಿ" ಸಾಂಬಾಂಧ ಶಾಶವತ. ಈ ಕಾರಣ್ದಿಾಂದಲನೇ ೧೨ ನ್ನಯ ಯಾಕನ ಉಪನಯನ ಸಾಂಸಾಿರ ನೇಡಲ್ು ಸಿದದರಲ್ಿ?". ಈ ಸವಾಲ್ು ಪಾಂಡಿತರ ಶತಮಾನದ ಶರಣ್ರಲ್ಲಿ-ಶರಣನಯರಲ್ಲಿ ಸಮತಾ ಭಾವನ್ನ ಹಬಿಬತು. ಸಿರೇ ರನೂೇಷವನುೆ ಕನರಳಿಸಿತು. "ಅಕಿ ನ್ಾಗಮಮನಗನ ಉಪನಯನ ಪುರುಷರಗನ ಸಮಾನ ಪಾರಪಿುವಾದವು. ಸಾಂಸಾಿರವಿಲ್ಿವನಾಂದ ಬಳಿಕ ನನಗನೇಕನ ಈ ಜನವಾರದ ಹಾಂಗು.ಇಗನೂೇ

Ref: ಶರಣ್ರು ರೂಪಿಸಿದ ಸಿರೇ ಸಮಾನತನ. By ಬ್ಾಳನ

70


VSNA Convention 2011

-ಮಾಧವಿ ಬ್ಾಗನೇವಾಡಿ

ಶರಣ್ ಕಾರಾಂತಿ ಜನಮದ್ಾಳಿತು ಮಹಾಕಾರಾಂತಿ ೮೭೫ ವರುಷಗಳಾ ಹಾಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲ, ಮನ ಮನಗಳು ತುಾಂಬಿ ತುಳುಕ್ಕದವು ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನ ಭಕುತಿಯಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಸುಧರಣನಯ ಅಶವ ಓಡತನೂಡಗಿತು ನರ ನರಗಳಲ್ಲ, "ಕಮವ ಸಿದ್ಾೆಾಂತವ" ಅಳಿಸಿ "ಕಾಯಕ ಸಿದ್ಾೆಾಂತವ" ಪರತಿಪಾದಿಸುವ ಕ್ಕಡಿ ಹನೂತಿುತು ಶರಣ್ ಸಾಂಕುಲ್ದಲ್ಲ, ಕ್ಕರಣ್ಗಳ ಒಟುೆಗೂಡಿಸಿ ಅಾಂಧಕಾರವ ಹನೂಡನದ್ನೂೇಡಿಸುವ ಪರಕಾಶ ಬ್ನಳಗಿತು ಕಣ್ ಕಣ್ದಲ್ಲ, ಲನಕಿವಿಲ್ಿದಷುೆ ಬಲ್ಲದ್ಾನ,ತಾಯಗಗಳ ಹನೂಳನಯೇ ಹರಯಿತು ಅಣ್ಣನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲ, ವಿಶವಮಾನವ ಧಮವ ಮೊಳಕನಯಡಿಯಿತು ಅಣ್ಣ ತನೂೇರದ ಮಾಗವದಲ್ಲ, "ಕಾಯಕವನೇ ಕನೈಲಾಸ" ದಯವನೇ ನಮಮ ಧಮವ"ವನಾಂಬ ಮಾಂತರ ಮೊಳಗಿತು ಹರದಯದ್ಾ ಅಾಂತರಾಳದಲ್ಲ, ಅನುಭವವನೇ ಅನುಭಾವವಾಗಿ ಅರಳಿತು ವಚ್ನಗಳಾ ರಚ್ನ್ನಯಲ್ಲ, ನವ ಸಮಾಜದ ನಮಾವಣ್ದ ಕನಸನೂಾಂದು ನನಸಾಯಿತು ಶರಣ್ರಾ ಲನೂೇಕದಲ್ಲ, ಸಕಲ್ ಜಿೇವಾತಮರಗೂ ಲನೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಮಹಾನ ಧಮವದ ಬಳಿಳ ಹಬಿಬ ಹಾಂದರವಾಯಿತು ಜಗದಲ್ಲ, ಅಾಂಧವಿಶಾವಸದ ಸಾಂಕನೂೇಲನಯ ಕ್ಕತನುಸನದು ಮುಕು ಸಮಾಜದ ಸುವಾಸನ್ನ ಪಸರಸಿತು ಎಲನಿಡನಯಲ್ಲ, "ಜಾೆನ, ಕಾಯಕ, ದ್ಾಸನೂೇಹ, ಸಮಾನತನಯ "ಅರವು ಅರವಾಗಿ ಅರಳಿತು ಪರತಿಯಬಬರಲ್ಲ, ಇದ್ನೂೇ ಎನೆ ಶರಣ್ು ಶರಣಾರ್ಥವಗಳು ಆ ಎನೆ ಶರಣ್ು ಬ್ಾಾಂಧವರಗನ ತಮಮಲ್ಿರ ಸಮುಮಖದಲ್ಲ! ತಮಮಲ್ಿರ ಸಮುಮಖದಲ್ಲ!

71


VSNA Convention 2011

Name Confusion and Identity Crisis: Mr. Sharana Basappa is a graduate of Osmania University, Hyderabad and also University of Houston, Texas, in electrical engineering. He started his career in the United States but spent last 35 years in Canada, working in Oil & Gas consulting industry, as Head of Electrical Department, Head of Project Management and General Manager of EPC companies. He is enjoying his semi-retirement. On a personal side, he has many passions like Golf, Bridge, reading, sports, and finally his grand kids. As for his religious beliefs: he is a strong believer in Basava philosophy but always questioned the existence of God, reincarnation etc. But he firmly believed in Basava philosophy; Karmic life, and found his God in doing his duty. He is a committed family person. He is very passionate about his native place in India, and continues to seek solace in giving them back something in kind.

On January 10, 1969, I left India to pursue higher studies at the University of Houston. Little did I realize that my life would change so much after that date. It has been an exciting and fulfilling 39 years here in North America, and I feel I have done well in retaining my Indian roots while assimilating some of the pertinent Western culture into my lifestyle, just as many of my fellow Indian-born, first generation North Americans have as well. Finding this ‘balance’ and establishing an identity of my own however, has not been an easy task. In fact, dealing with non-Indians was at times as frustrating as dealing with our own Indian people – something few Indian born people would expect. I would like to share my own personal identity crisis for the past 39 years amongst our own people in North America. Identity crisis may be too strong a word but certainly name confusion has caused enough grief in my life. We have a tendency to identify a person by their name and determine by that where they come from and what language they are likely to speak. A name such as RAO, KUMAR or MURTHY could be a Telugu, Kannadiga, Maharashtran, or even Tamil. They could be Brahmins, Kammas, Velamas, Lingayats, or Christians. Despite all these possibilities, when I introduce myself to a Telugu person as “SHARANA BASAPPA”, their immediate reaction is to say “Ah! You must be from Karnataka”. My answer to that is “NO, I am from Hyderabad, Andhra Pradesh.”. Their next question is, “Do you speak Telugu?” to which I answer “yes”. This will be followed up by that statement “But you must speak Kannada at home”; and so on, and so forth. I used to find this extremely frustrating and in the beginning I would answer most people in a very defensive

manner. I used to say “I am Telugu, my mother and father are Telugu, my Thatha and Muthatha are Telugu, and our generations have been Telugu for 500 years!” On the other hand when I met a Kannadiga and introduce myself as “SHARANA BASAPPA”, they would immediately start speaking in Kannada. As this occurred repeatedly, I found myself becoming more bothered with this. Was I supposed to be something else? Am I supposed to know how to speak Kannada? Am I not also an Andhra? A Telugu? My discomfort reached the point where I decided to discover more of my background and my roots as a TELUGU VEERASHAIVA. I grew up as a Veerashaiva, commonly known as Lingayat, with Telugu as my mother tongue. Veerashaivism set its roots in Karnataka in the 12th century. The ongoing political unrest, social inequality, exploitation and religious apartheid dictated the need for a new religion that satisfies the longings of all people, not just a few select Brahmins. Basaveshwara at the age of 9, and left home in search of a new religion and social order, one that was accessible and fair to all people. Basaveshwara was in fact the forerunner among modern Hindu social reformers. Some of the key social reforms that were advocated by Gandhi were long entrenched as part of Veerashaiva belief. Removal of untouchability, abolition of caste, equal opportunity for women, equal respect for all professions, dignity of labour, uplifting of the masses; all of which appear modern in concept, were brilliantly envisaged by Basaveshwara 800 years ago. Currently, there are approximately 20 million Veerashaivas residing in Karnataka, Maharashtra and Andhra Pradesh. Basaveshwara’s impact was felt in many parts of Andhra Pradesh including the coastal areas. Some of the well known literary scholars of Andhra Pradesh are Veearashaiavas; Sri Palkuriki Somanthudu, Siva Sri Bandaru Thammayya, Sri Piduparthi Somanatha Kavi, Sri Mallikarjuna Panditharadhya and Sri Mahadevaradhya of Vijayawada. Of course Sri Thammayya was a 19th century scholar but

72


VSNA Convention 2011

Sri Palkuriki and Sri Panditharadhya belong to the 12th century, as Basava’s contemporaries. Sri Palkuriki has written a very important book known as “BASAVA PURANA PANDITARADHYA CHARITRAM”. The first publication in the Kannada language about the life of Basaveshwara is in fact a translation from this Telugu book by Sri Bheema Kavi. This book contained some controversial statements about established practices in Hinduism and hence, never gained the popularity or the recognition it deserved. According to Sri Thammayya this book is “ఆంధ్ర భాషకు జీవనౌషధ్ం". Of course Sri Thammayya was not only a great Telugu poet and literary scholar but also a well known Veerashaiva in Andhra Pradesh and Karnataka. His articles

share this with others. I am proud to call myself a Telugu Veerashaiva. This has led to great personal satisfaction and an inner peace within my soul. I encourage everyone who is questioned about their roots, to take that opportunity to discover more of your heritage and culture. Be proud of your history and speak openly and confidently about it with your friends, colleagues and peers. You’ll find, as I have, that doing so gives you a richness and sense of belonging and identity amongst the mosaic of people in the world today. OM NAMAH SHIVAYA ————

in Andhra Patrika, "శ్రీనథ విమర్ష నా వ్యాసములు" have earned

ಶರಣಾಮೃತ (ಪ್ರರ. ಕನ.ಆರ್. ಪನರೇಮಲ್ಲೇಲಾ ಮಲ್ಿಣ್,ಣ

him the title as "విమర్షకయగ్రీసర్". Some of his many titles include “Shiva Sharana”, “Shiva Sahiti Sarwa Bhauma”, “Soma Sahityacharya” and finally in 1968 he was honoured by the Andhra Pradesh Sahitya Academy with “Suvarna Pathakamu and Kashmir Shawl”. An identity crisis or confused identity has forced me to read and research into my heritage and, in doing so, has reinforced my beliefs and upbringing as a Telugu Veerashaiva. Once I fully understood my roots, I became less defensive and was able to deflect the comments I had once found hurtful by speaking intelligently of my heritage. I have also been able to educate others along the way, building understanding and even motivating others to learn of their own history. As first generation parents, we express concern for the identity of our children in North America, and rightfully so. We genuinely fear at times that our children may not have the right identity or may not have any identity at all. I hope this article will help many of our young people born here in North America to accept their own perceived identity crisis and encourage them to learn more of their roots. It is not enough to label yourself as ‘brown’ when your heritage is so rich in culture and diversity, something that should be celebrated rather than suppressed. I hope our youth will start learning more about their roots, heritage, culture and religion and be proud to share with any and all people who question their identity. The perceived identity crisis is forcing our children, to find out who they really are, and it is very positive and promising. It is my observation that many of our youth are keen on discovering and expressing their heritage, culture, and religion and proudly

73

ಮೈಸೂರು)


VSNA Convention 2011

74


VSNA Convention 2011

75


VSNA Convention 2011

Basavanna Philosophy In our modern world, mankind has been built upon the philosophical foundations of our ancestors. Today we live in a world where equality and liberty are the paramount ideals that guide our lives, sovereignty and justice are key components that constitute our nations, and individuality is prevalent and inherent to our fellow men. These ideas stem-out from ancient philosophers such as Plato, Aristotle, and most importantly Basavanna. Basavanna, a twelth century spiritual master of Karnataka, propagated moral, ethical, and spiritual values for a peaceful life. Furthermore, Basavanna brought about a great reform in religion, morality, society, economics, and language/ literature. Throughout his life his mission was based on noble principles of helping others, being kind, compassionate, and giving back to the community. Moreover, he preached for equality against the caste system and stood out among all other spiritual leaders for his excellence in communication, knowledge, and ambitions. Therefore, modern society indeed has been shaped due to the significance, long lasting, and consequential impacts of his principles and life work.

- Vinayaka Malakkla

same time lead a virtuous and spiritual life. Also, Dasoha is the selfless service to humanity and society based off the notion that all individuals carry the spirit of God. Thus, by following Dasoha one is seeking God through service with human beings and other creatures. Moreover, in modern times we have many non-profit groups that exist solely to help and benefit others in different areas of life. We have volunteer groups that exist to give aid and relief to people who have experienced disasters. These groups serve as a link to Basavanna’s powerful teachings of Dasoha, giving back to the society at no gain/profit to oneself.

Furthermore, Basavanna’s philosophy extended to the eradication of the caste system. He propagated for the equality of all men and women without the separations and distinctions of the caste system. Overall, he fought for the abolition of the abasing caste system and the demonIn today’s society the principles of equality stem ing untouchability. Additionally, Basavanna rebelled from Basavanna’s powerful teachings. For example, equali- against rituals and superstitions of orthodox Hinduism. ty was the fundamental value in the Civil Rights MoveEven today reforms against the caste system are being enment of the 1960’s in the United States. Being a political acted out of the spirit of Basavanna’s initial rebellion. activist and the leader of the movement, Martin Luther Basavanna provided the spark for a new wave of equality in King Jr. was influenced by Mahatma Gandhi’s ideals of non Hindu society, and his messages reached out to us in mod-violence, Satyagraha, or passive resistance and equality to ern times. everyone. Gandhi, however, didn’t create these ideas himAll in all, Basavanna was a very significant and inself; instead he was enlightened and influenced by Basafluential political, religious, and social reformer in the 12th vanna’s vachanas. Basavanna’s wisdom was carried on for century. He led many reforms and had many perpetual centuries and led to the biggest desegregation movement ideas that are still being used in some form today. Many of in history, marking a step towards equality. Therefore, his principles on equality and religion are applicable in Basavanna’s main ideals of equality in society for everyone modern times. His ideas serve as the stem for some of the succeeded in contemporary times. In addition, Basavanna greatest political and social reforms of mankind. Being a furthered his sphere of influence when his principle of very sagacious philosopher, Basavanna taught us that eveequality was carried through to major historical docuryone is equal in the eyes of God. Also, he taught us to ments such as the Declaration of Independence. For inpractice good conduct and character, be kind to others, stance, in the Declaration of Independence, it states, “All help society, and practice nonviolence. All of these princimen are created equal.” As it represents the strive to ples were practiced by Basavanna. Finally, Basavanna was a achieve equality and harmony in society, the Declaration hero in his times and he continues to be a hero in our of Independence builds off of the ideas of philosophers time. who came across Basavanna’s ideas of equality. Treating others the same way that one wants to be treated- with respect, kindness, and compassion- is also a step towards achieving equality for everyone. Nevertheless, as we progress into the future our faiths and ideals will still hold traces of Basavanna’s audacious belief of equality. In addition, Basavanna’s philosophy focused on two important aspects that allowed for the welfare of society- Kayaka and Dasoha. Kayaka is the principle of work is worship. For instance, Basavanna advised that each of us should continue with our professional work, while at the

76


VSNA Convention 2011

For Children: Basavanna– His life and principles Following presentation was prepared and presented at various forums. The intention was to give the children an awareness about Basavanna & Veerashaiva faith. It was a part of promoting the 34th VSNA Convention & IBC. Presentation concept: Shivu Basavaiah

77


VSNA Convention 2011

ವಚ್ನಗಳ ಕಲ್ಲ ನೇನು ಕನೆಡದ ಕಾಂದ ವಚ್ನ ಸಾರವ ಜಗಕನ ಸಾರ ನೇಡು ಶರಣ್ಮನಕಾನಾಂದ

78


VSNA Convention 2011

*** ಸುಪರಭಾತದಲ್ಲಿ ನ್ನನಪು *** ರಚ್ನ್ನ: ಶರೇಮತಿ ಮಧು ಅಾಂಗಡಿ,

Chessomania hosted by VSNA in conjunction with Prema Chess lab

ಿ ಕ್ಸ್ ವಿರ್ಲ, ನೂಯಯಾಕ್ಸವ) ಬ್ನಳಗಾಗ ನ್ಾನ್ನದುದ ಯಾಯಾರ ನ್ನನ್ನಯಲ್ಲ? ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನ ನ್ನನ್ನದ್ನೇನ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನ ಪಾದವ ನ್ನನ್ನದ್ನೇನ ಭಕ್ಕುಯ ರ್ಭಕ್ಷನಯ ಬ್ನೇಡನೇನ

(೧)

ಬ್ನಳಗಾಗ ನ್ಾನ್ನದುದ ಯಾಯಾರ ನ್ನನ್ನಯಲ್ಲ? ಸದುೆರು ಅಲ್ಿಮರ ನ್ನನ್ನದ್ನೇನ ಸದುೆರು ಅಲ್ಿಮರ ಪಾದವ ನ್ನನ್ನದ್ನೇನ ಜಾಂಗಮ ದಿೇಕ್ಷನಯ ಬ್ನೇಡನೇನ

(೨)

ಬ್ನಳಗಾಗ ನ್ಾನ್ನದುದ ಯಾಯಾರ ನ್ನನ್ನಯಲ್ಲ? ಅಕಿಮಹಾದ್ನೇವಿಯ ನ್ನನ್ನದ್ನೇನ ಮಹದ್ನೇವಿ ಅಕಿನ ಪಾದವ ನ್ನನ್ನದ್ನೇನ ವನೈರಾಗಯ ರ್ಭಕ್ಷನಯ ಬ್ನೇಡನೇನ

(೩)

ಬ್ನಳಗಾಗ ನ್ಾನ್ನದುದ ಯಾಯಾರ ನ್ನನ್ನಯಲ್ಲ? ಅಕಿನ್ಾಗಮಮನ ನ್ನನ್ನದ್ನೇನ ಎನೆಕಿ ನ್ಾಗಮಮನ ಪಾದವ ನ್ನನ್ನದ್ನೇನ ಶಕ್ಕುಯ ಕನೂಡು ಎಾಂದು ಬ್ನೇಡನೇನ

(೪)

ಬ್ನಳಗಾಗ ನ್ಾನ್ನದುದ ಯಾಯಾರ ನ್ನನ್ನಯಲ್ಲ?

VSNA convention in conjunction with Prema Chess Lab run by Kavyashree Mallanna hosted Chess Seminar and Chess Tourney led by Kavyashree. Prema Chess Lab is now a part of Celestial Minds organization, a training center for Chess. Event was successful with lot of kids ಬ್ನಳಗಾಗ ನ್ಾನ್ನದುದ ಯಾಯಾರ ನ್ನನ್ನಯಲ್ಲ? taking part in the tournament. They played for five hours and their hunger ಗಾಂಗಮಮ ನೇಲ್ಮಮರ ನ್ನನ್ನದ್ನೇನ for chess continued. Eashwar, Chiranth, ಗಾಂಗಮಮ ನೇಲ್ಮಮರ ಪಾದವ ನ್ನನ್ನದ್ನೇನ Akash and few others performed well ಲ್ಲಾಂಗಾಾಂಗ ಸಮರಸ ಜ್ಞಾನ ಬ್ನೇಡನೇನ (೭) and took top spots. Chess Seminar given by Kavyashree, attracted kids and adults who were enಬ್ನಳಗಾಗ ನ್ಾನ್ನದುದ ಯಾಯಾರ ನ್ನನ್ನಯಲ್ಲ? grossed in the basics and magic of Chess and puzzles. Audience were able ಶವ ಶರಣ್ ಶರಣನಯರ ನ್ನನ್ನದ್ನೇನ to take away the fundamentals and ಶವ ಶರಣ್ ಶರಣನಯರ ಪಾದವ ನ್ನನ್ನದ್ನೇನ shown great interest in pursuing such ಶರಣ್ ಪಥ ರ್ಭಕ್ಷನಯ ಬ್ನೇಡನೇನ (೮) wonderful game that can be a lifetime hobby. Sincere thanks to Sri. Go.Ru.Cha for handing over the prizes to the kids. ಬ್ನಳಗಾಗ ನ್ಾನ್ನದುದ ಯಾಯಾರ ನ್ನನ್ನಯಲ್ಲ? Chess improves concentration, develಶರೇಶನೈಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುವನನ ನ್ನನ್ನದ್ನೇನ ops logical thinking, promotes imagination and creativity and inspires selfಎನೆಪಪ ಮಲ್ಲಿನ್ಾಥನ ಪಾದವ ನ್ನನ್ನದ್ನೇನ motivation. Thanks to VSNA for enಮೊೇಕ್ಷವ ಕನೂಡು ಎಾಂದು ಬ್ನೇಡನೇನ (೯) couraging such sports and games to reach higher levels.

ಶರೇ ಚ್ನೆಬಸವಣ್ಣನ ನ್ನನ್ನದ್ನೇನ

-Kavyashree Mallanna kavya@celestialminds.org

ಶರೇ ಚ್ನೆಬಸವಣ್ಣನ ಪಾದವ ನ್ನನ್ನದ್ನೇನ ಜ್ಞಾನದ ರ್ಭಕ್ಷನಯ ಬ್ನೇಡನೇನ

(೫)

ಬ್ನಳಗಾಗ ನ್ಾನ್ನದುದ ಯಾಯಾರ ನ್ನನ್ನಯಲ್ಲ? ಮುಕಾುಯಿ ಅಕಿನ ನ್ನನ್ನದ್ನೇನ ಅಕಿ ಮುಕಾುಯಿಯ ಪಾದವ ನ್ನನ್ನದ್ನೇನ ಮುಕ್ಕುಯ ಕನೂಡು ಎಾಂದು ಬ್ನೇಡನೇನ (೬)

79


VSNA Convention 2011

80


VSNA Convention 2011

Best Compliments from Mrs. Shushma and Dr. Siva Jada Family Cheshire CT

Best Compliments from Mrs. Anita Basappa & Mr.Manish Mallikarjuna Family Shrewsbury MA

81


VSNA Convention 2011

Best Compliments from Mrs. Ipsitha & Mr. Vivek Kambadur Family O�Fallon MO

Best Compliments from Mrs. Mamatha & Mr. Mahantesh Kothiwale family Mansfield MA

82


VSNA Convention 2011

Best Compliments & Lunch sponsored in honor of Smt. Basamma Patil and Late Dr. Nagana Gowda Patil of Davanagere, Karnataka, India By Smt Shantha and Dr. Nagaraja Patil of Albany, NY Smt. Purnima and Dr. Jayakumar Patil of Bedford, NH and Dr. Gangadhar Patil of Marlborough, MA

Best Compliments From Morgan Stanley Smith Barney

83


VSNA Convention 2011

“Three Cheers to VSNA Convention 2011 Team! With Best Compliments from Mrs. Surekha and Benakesh Hosamane and Family, Bell mead, NJ"

84


VSNA Convention 2011

Best Compliments from Mrs. Roopa & Mr.Sunilkumar Gurusiddappa family Cary NC

85


VSNA Convention 2011

Value Mortgage Corporation PLANNING ON BUYING A HOME? LOOKING TO REFINANCE?

With the best rates and prompt, personalized service, Value Mortgage has the product for you! Fixed or Adjustable Rate Mortgages No Points, No Closing Costs Narendra Kapadia

FREE PrePre-Approvals

Phone: (978) 256-1533

86

Fax: (978) 703-0992


VSNA Convention 2011

Dream Vacation in White Mountains, NH (Sleeps 10-12 | 3 Bedrooms and a loft | 2.5 baths) We are conveniently located in Bartlett, at Woodland Pines. This town home features private wooded views and is conveniently located in middle of White Mountains, minutes away from ski areas, amusement parks, outlet shopping malls, and great restaurants. With three spacious bedrooms and 2.5 bathrooms, this three-story town home, big enough for eight to ten people is sure to make your vacation a relaxing one. Not in mood to drive? Take few steps to enjoy community swimming pool, Tennis\Basket ball court or a scroll to Saco River, few steps away.

Check our calendar Register early Enjoy your vacation http://www.vrconnection.com/woodlandpines |Call for more information – Prabha/Raju | Ph 508-435-8018 |Email multipropertiesmanagement@gmail.com

R ur

87


VSNA Convention 2011

Best Compliments from Mrs. Sudarshini & Dr. Nagabhushana Malakkla and Family, Fresno, CA

Best Compliments from Dr. Krupa & Dr. Raj Rajur Family Andover MA

88


VSNA Convention 2011

89


VSNA Convention 2011

90


VSNA Convention 2011

91


VSNA Convention 2011

92


VSNA Convention 2011

93


VSNA Convention 2011

94


VSNA Convention 2011

95


VSNA Convention 2011

96


VSNA Convention 2011

97


VSNA Convention 2011

98


VSNA Convention 2011

99


VSNA Convention 2011

100


VSNA Convention 2011

101


VSNA Convention 2011

102


VSNA Convention 2011

103


VSNA Convention 2011

104


VSNA Convention 2011

105


VSNA Convention 2011

106


VSNA Convention 2011

107


VSNA Convention 2011

108

Profile for basu sugeerappa

JnaanaDaasoha  

Vsna convention 2011 Souvenir JnaanaDaasoha

JnaanaDaasoha  

Vsna convention 2011 Souvenir JnaanaDaasoha

Profile for basusm
Advertisement