Page 52

To znači da su svi jednaki. Božiji Poslanik, s.a.v.a., također je rekao:

ِ ِ ِ ‫إِ َّن ربَّ ُكم و‬ ٍ ‫آدم ِمن تُر‬ َّ ‫اح ٌد َو‬ ‫اب‬ َ ‫ َكلُّ ُك ْم م ْن‬،‫إن أبا ُك ْم واح ُد‬ ْ ُ َ ‫آد َم َو‬ ْ َ

“Zaista je vaš Gospodar Jedan i zaista je vaš otac jedan. Svi ste vi od Adema, a Adem je od ilovače.”6

Znači, ne smije postojati nikakav lični interes, diskriminacija, razlika i prednost ni na kojim osnovama, osim na osnovama vrline, bogosvjesnosti, djela i zasluga. Međutim, prednosti na osnovu vrlina, bogosvjesnosti i djela moraju postojati. Zbog toga je Poslanik u nastavku rekao:

‫ب َعلى َع َج ِم ٍّى ّإل بِالتـَّْق َوى‬ ْ َ‫َو ال ف‬ ٍّ ِ‫ض َل َعَر‬

“Nema nikakve prednosti Arap nad nearapom osim po bogosvjesnosti.” Kur’an Časni istovremeno dok poništava odlike po boji, rasi, spolu i krvi kaže:

‫َّاس إِنَّا َخلَ ْقنَا ُكم ِّمن ذَ َك ٍر َوأُنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوبًا َوقـَبَائِ َل لِتـََع َارفُوا‬ ُ ‫يَا أَيـَُّها الن‬

O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali.7 Odmah potom dodaje:

‫ند اللَّ ِه أَتـَْقا ُكم‬ َ ‫إِ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم ِع‬

Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji.

Dakle, Kur’an Časni zvanično priznaje privilegije utemeljene na vrlinama. Kur’an Časni kaže da nikako nisu jednaki neznalica i znalac, bogosvjestan i onaj koji ne posjeduje tu svijest. Tuhafu-l-uqūl, str. 34. Al-Hudžurāt, 13.

6 7

52

Profile for Ammar Imami

Sunce vjere nikad ne zalazi  

Predavanja Moreteze Motahharija

Sunce vjere nikad ne zalazi  

Predavanja Moreteze Motahharija

Advertisement