Page 43

Tijelo ima zdrava i bolesna stanja. I društvo ima zdrava i boles­ na stanja. Tijelo se rađa i razvija, slabi i umire. I društvo je takvo. Ako je tijelo zdravo, među članovima postoji suosjećanje. I ako je društvo zdravo i živo te ako ima zajednički duh, isto tako se ponaša. Ovaj iskaz i usporedba dolaze nam od Božijeg Poslanika, s.a.v.a., koji kaže:

ِ ِ ْ ‫اح ِهم َكمث ِل‬ ِِ ِِ ‫داعى‬ َ َ ْ ُِ ‫ني ِف تَو ُادده ْم َو تَر‬ َ َ‫ض ت‬ ٌ ‫الَ َسد اذا ا ْشتَ َكى بـَْع‬ َ ‫َمثَ ُل الْ ُم ْؤمن‬ ِ ‫لَه سائِر أع‬ ‫الس َه ِر‬ ْ ِ‫ضاء َج َس ِد ِه ب‬ َّ ‫الُ َّمى َو‬ ْ ُ ُ

“Primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi, samilosti i osjećanjima je poput jednog tijela. Kada se razboli jedan njegov organ, cijelo tijelo se odazove s budnošću i žarom.”1 Kad jednom dio tijela bol osjeti, Tad ostali ne mogu spokoj imati.

Ima još sličnosti i zajedničkih stvari između tijela i društva. Obično je tako da se prilikom poređenja dviju stvari mogu naći jedna, dvije, maksimalno tri zajedničke tačke. Ali kod ove usporedbe, tj. usporedbe društva s tijelom, ima više od deset zaje­ dničkih tačaka. Možda se mogu navesti deseci takvih. Moguće je i da je ova usporedba iz aspekta sveobuhvatnosti bez premca. Istovremeno, dok je ova usporedba, takoreći, potpuna, tijelo i dru­ štvo ipak nisu u svim aspektima jednaki. Postoje slučajevi u kojima se tijelo i društvo razlikuju. Da bismo objasnili pojam pravde, navest ćemo neke dijelove u kojima postoji razlika između tijela i društva.

Razlika između društva i živog tijela Jedna od razlika između društva i tijela je ta što svaki dio tijela ima nepomično mjesto i jasan položaj. Dijelovi tijela ne mijenjaju mjesto, položaj i zanimanje, dok članovi društva nisu takvi. Musned Ahmed, sv. 4, str. 270. (Isti hadis s malom razlikom.)

1

43

Profile for Ammar Imami

Sunce vjere nikad ne zalazi  

Predavanja Moreteze Motahharija

Sunce vjere nikad ne zalazi  

Predavanja Moreteze Motahharija

Advertisement