Page 40

Riječ je, zapravo, o dvije stvari. Tačno je da se odredbe svete vjere islama ne temelje na mukama i teškoćama:

U vjeri vam ništa teško nije učinio.5

‫َما َج َع َل َعلَْي ُك ْم ِف الدِّي ِن ِم ْن َحَرٍج‬

Allah ih nije postavio tako da djelovanje u skladu s tim odre­ dbama predstavlja čovjeku okove na nogama i stvara mu smetnje. Međutim, ovo nije razlog da islam temelj svog odgoja postavi na temeljima razmaženosti i slabosti. Razmaženost, koja za sobom povlači slabost i klonulost, jedna je stvar, a nepostojanje teškoća, muka, smetnji i okova u islamskim obavezama sasvim druga stvar.

Al-Hadždž, 78.

5

40

Profile for Ammar Imami

Sunce vjere nikad ne zalazi  

Predavanja Moreteze Motahharija

Sunce vjere nikad ne zalazi  

Predavanja Moreteze Motahharija

Advertisement