Page 38

On dalje nastavlja: “Ako tijelo bude u obilnom blagostanju, duh se pokvari. Osoba koja ne poznaje bol i muku neće znati užitak saosjećanja niti slatkoću samilosti. Srce takvog čovjeka neće biti ganuto ničim. Iz tog razloga takav čovjek neće moći ostvariti suživot s ljudima i bit će poput sotone među njima.”

Filozofija teških obaveza Ibadeti i vježbe koje se više puta obavljaju, a koje su svetom vjerom islama propisane, jedna su vrsta duhovne vježbe, jedna vrsta kušnje i oblik podnošenja teškoća. Neki od ovih ibadeta su uistinu teški. Džihad je jedan od njih. Sasvim je jasno da se džihad ne slaže s konformizmom i ugodnošću. Od Poslanika, s.a.v.a., prenosi se da je rekao:

ِ ‫ِّث نـ ْفسه بِغَزٍو مات على ُشعب ٍة ِمن الن‬ ‫ِّفاق‬ َ َ ْ ُ َ َ ْ ‫َم ْن َلْ يـَ ْغ ُز َو َلْ ُيَد‬ َ َْ

“Ko ne bude ratovao za vjeru ili u duši to ne bude želio, umrijet će s jednom vrstom licemjerstva.”3

Neki zastori i tmine mogu se ukloniti samo džihadom i u okolnostima takvih napora. Neka uzvišena moralna svojstva ne mogu se pojaviti osim na bojnom polju. Hrabrost i smjelost neće se pojaviti čitanjem knjiga, sjedenjem u osami i zavlačenjem u kutak sobe. Hadždž je također jedan od ibadeta. Svako onaj ko je u mogućnosti dužan je najmanje jednom u životu obaviti ovu društvenu i obredoslovnu obavezu. Ipak, ona nije bez teškoća. Hazreti Ali u vezi s Kabom kaže:

ٍ ‫اعره الْعِظَام بـي جن‬ ِ ‫َّات َو أَنـَْها ٍر‬ ْ ُ‫ض َع بـَْيتَه‬ َ َ‫َو لَ ْو أ ََر َاد ُسْب َحانَهُ أَ ْن ي‬ ُ َ ‫الََر َام َو َم َش‬ َ َ َْ َ ِ ِ ِ ‫ي‬ ِّ َ‫ ُم ْلت‬،‫ثما ِر‬ ِّ ،‫َو َس ْه ٍل َو قـََرا ٍر‬ َ َْ‫ بـ‬،‫ ُمتَّص ِل الْ ُقَرى‬،‫ف الْبـَُن‬ َ ِّ‫ َدان ال‬،‫جم األَ ْش َجار‬ ٍ ‫ و أَري‬،‫ضراء‬ ٍ ‫بـَّرٍة سَْراء و رو‬ ِ َ‫اض ن‬ ٍ َ‫ َو ِري‬،‫اص ُم ْغ ِدقٍَة‬ ٍ ‫ َو ِعَر‬،‫اف ُْم ِدقٍَة‬ ،‫اضَرٍة‬ َ َْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ ‫ضة َخ‬ Sunen Nesāi, sv. 6, str. 8.

3

38

Profile for Ammar Imami

Sunce vjere nikad ne zalazi  

Predavanja Moreteze Motahharija

Sunce vjere nikad ne zalazi  

Predavanja Moreteze Motahharija

Advertisement