Page 1

[\]^_]^`abc_ab_d\e]^fa g]^f_`ah\ij\kkaldk`amn]i`ajdioai`]^pdij`q`^ekr0123 45 26 7 7 8 96

6 6 7 86

 6  6 9 9 86      !"#$%& '('

.22 /01/03452678 22 19 22 1: 22 1; QS0R0;JT VK9 QS0R0;UT 9U: 9JKX W;U ;:U W;U QS0R0WJT 9:K: LY0R0;JZ VK9 LY0R0;UZ :J: 9JKX UJ; ;V; UJ; LY0R0WJZ 9:K: 9JY0R0;JZ VK9 9JY0R0;UZ:UW 9JKX UV; WL; UV; 9JY0R0WJZ 9:K: 9:Y0R0;JZ VK9 9:Y0R0;UZ;JW 9JKX QQV UUV QQV 9:Y0R0WJZ 9:K: 9QY0R0;JZ VK9 9QY0R0;UZ;LQ 9JKX XL9 QX9 XL9 9QY0R0WJZ 9:K: :JY0R0;JZ VK9 :JY0R0;UZWLX 9JKX V9J LJJ V9J :JY0R0WJZ 9:K: :WY0R0;JZ VK9 :WY0R0;UZULV 9JKX 9JUJ V;V 9JUJ :WY0R0WJZ 9:K:

01346s12s1u uu

0<=> ?.52@ B67A WQ: U:Q ULU QQW XUW L;L V;: 9JX: 99V; 99XV 9;UJ 9UJ: 9Q;X 9LQU :JX; ::JX :UJL :XLX :XL: ;9QV ;WX;

)*+,*+-* .5G04<<=>H0C<DE7E40F>C0.F5=0E<0G=>I0C/D0JEE0KFLC 1==5M0@ME4<<NH424 57 ODFA<5NA ODFA<5NA0CDEE R0./1/0 B6 B6 B6<74> CDEE0FC0M0P4<H<74> FC0F=E0PGI/JKL Q022 Q;9 UVW Q:U :UKL ;;KX X:U QL9 X;: :LKU ;QKX VJJ L9: XQ: L;: ;JK; ;LKV VQ; LVX LXJ :: ;JK: 99JU 9J:L 9J:J :W ;;K; 9:JJ 9:;V 99U9 99QJ :UKL ;UKU 9WJW 9;J9 9:UJ ::KQ ;;KW 9Q:X 9UJQ 9WXQ :WKL ;WKV 9UJJ 9L:Q 9QLX 9QXL :QKU ;U 9LUQ 9XJX 9Q9X :;KQ ;WK; :9WQ 9VX9 9V9J :QK9 ;XK; 9LJJ :WJV ::9J :9XL :L ;VKQ :X:L :WLL ::WQ ::K; ;W ;9WL :LQQ :QWX :WKL ;XK9 :WJJ ;U;Q ;:9U ;J9L :QKX ;VKW ;VWW ;UQ: ;JQ: :9KQ ;WKX WUUJ W9J: ;Q9U :WK; ;XKV ;JJJ U99U WQJW W9;J :QK: WJK: U;:: WXQU ;V9X :9K; ;UKU Q9UQ UUJJ WQ:U :;KX ;LKW ;QJJ QLXV Q9;9 U9JX :;KL ;LKL

st4uv2wsv 2 3t46x601v5231y

|}~{€~~‚ƒ„…{†‡ˆ„‰{Š‹ŒŒŽ{Œ~€{}{‘‡„€{…„’~’}“{ ”‡…„{’„}‹€„’’{•–…‡„{…‡ˆˆ„…{—˜™“ {{Š}‘„š{›~~‰{’œ„~}€{Œ’…‡~Œ{Œ{œ…„ž„{}‹}„{ }‡’„{ˆš{~~„}€{„}…~{Œ‘{Ž„{‹}~{€~~“ {{™„~‘Œ…„‹„’‰{|‡€~œ€„{œ€~„’{Œ‘{Ÿ~…„{’„„€{Œ…{ ~Ž{ ¡„{„‹ˆ„„{Ž„€~}€{ˆŒš{’„„€{ ~…„“{ {¢Œž„…{Œ‘{¢}…}’’‰{Š‹ŒŒŽ{Œ~€{}{‘‡„€{…„’~’}“

§yt1v1v3t4

{©€Œ}~{|}„…~}€‰{¢€Œ’„{„€€{©Œ}‹“

twv526stz52

Š‹ŒŒŽ{ˆ€}£{ŠšŽ„~{™‡ˆˆ„…{™„’~’}{Œ{¤ˆ…}’~Œ{ ¡~€{Š„}{Ÿ}„…{}{Š‡€~Ž“{ {{ ¥„€~}€{¡…}„{’…~œ“ {{ ¡…}„{”Œ€š‡…„Ž}„{Œž„…{}ž}~€}ˆ€„{Œ{…„¦‡„’“

§3vv34¨u

{•{Œ„~Œ{ˆ‡~€{~{‡…~{‹}‡‘}‡…„“ {{ ©€}„{¤Š|•{˜{ª«“¬{€}’’{ª¬­{€ˆ’{Ÿ„€{—„£{©€}{©}„{ ŒŽ„…{Œ{…„¦‡„’“

®tu56v5uvu ®t

{¤Œ…~{Œ{¡¢ƒ|©{€}’{„~~Œ{}{¢‡’Œ‹„…{„}~€“

¯°

Mariner_1152_b  

st4uv2v2wsv3t46x601v5231y §3vv34¨u {©}~{|}~}{¢{{©} {¤~{{¡¢|©{}{~~{}{¢{}~ {{~{~{~{~{}} {{©}{¤|{{ª«¬{}{ª¬­{{{£{©}{©}{ {{¦ ¯°¯°

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you