Page 1

Pràctiques Secundària Normativa de Seguretat i Utilització dels Laboratoris

Normes de Seguretat

Introducció Quan es treballa en el Laboratori sempre existeix el risc potencial d’un accident amb les substàncies i els elements amb els que es treballa i també hi ha la possibilitat de cometre un error al realitzar un experiment. Per tant, podeu veure que:

Element perillós + Error Humà  ACCIDENT Per aquest motiu, quan treballeu en el laboratori, heu de seguir tota una sèrie de normes de funcionament, seguretat i conducta per tal de minimitzar al màxim l’error humà. D’aquesta manera es poden minimitzar, i en moltes ocasions evitar, els accidents. Abans d’iniciar qualsevol treball o pràctica en el laboratori cal que seguiu sempre les següents regles bàsiques:

• • • • • • • •

Repasseu els conceptes teòrics necessaris per realitzar la pràctica. Llegiu amb cura el guió i el protocol de la pràctica abans del dia de la pràctica tenint sempre present les normes de seguretat especifiques de la pràctica. Familiaritzeu-vos amb els elements de seguretat del laboratori. Familiaritzeu-vos amb el significat dels pictogrames . Si teniu algun dubte, pregunteu sempre al professor. Aneu sempre amb les mesures d’autoprotecció exigides. El lloc de treball ha d’estar sempre en ordre. Tingueu sempre present La Normativa de Seguretat i Utilització dels Laboratoris.

Pràctiques Secundària Jordi Basseda

Normes de Seguretat al Laboratori Pàg 1


Normativa de Seguretat i Utilització dels Laboratoris 1.- INFORMACIÓ (a) Elements de seguretat: Abans d’iniciar el treball en el laboratori tota persona (alumnes i professors) han de conèixer, localitzar i familiaritzar-se amb els elements de seguretat: extintors, mantes antifoc, dutxes de seguretat, rentaulls, sortides d’emergència,... Cal que cadascuna de les persones que estiguin al laboratori conegui quina sortida d’emergència ha d’utilitzar en cas d’evacuació del laboratori. (b) Llegiu les etiquetes de seguretat: Les etiquetes dels productes i reactius contenen pictogrames (mireu l’apartat corresponent) i frases que informen sobre la seva perillositat, utilització correcta i les mesures a prendre en cas d’accident. Llegiu detingudament aquesta informació. (c) Mesures de seguretat: Tingueu sempre present la Normativa de Seguretat i Utilització dels Laboratoris. (d) Atenció a les mesures específiques de seguretat: algunes pràctiques requereixen mesures específiques de seguretat. Aquestes informacions us seran donades pel professor i/o estaran recollides en el guió de la pràctica corresponent i haureu de conèixer-les abans d’iniciar la pràctica. (e) Si teniu algun dubte: si al llegir el guió de la pràctica o al prendre apunts de les instruccions del professor teniu algun dubte cal que sempre pregunteu al vostre professor. 2.- MESURES D’AUTOPROTECCIÓ (a) Protecció dels ulls: sempre que s’estigui al laboratori és obligatori l’ús d’ulleres de seguretat. No es poden dur lents de contacte. (b) Vestit al laboratori: sempre que s’estigui al laboratori és obligatori l’ús de bata 100% cotó, blanca i llarga (per sota del genoll) i cal dur-la sempre botonada. No es poden dur minifaldilles, ni pantalons curts, ni mitges. És obligatori l’ús de sabates tancades, no es poden dur sandàlies ni sabates obertes. És obligatori que les persones amb els cabells llargs els portin recollits en una cua o be recollits en un gorro. (c) Sempre que sigui possible utilitzeu guants: en especial quan s’utilitzin productes corrosius o tòxics i quan s’efectuïn disseccions o es manipulin materials biològics potencialment perillosos. 3.- NORMES DE FUNCIONAMENT I CONDUCTA (a) Higiene: Està prohibit menjar i beure al laboratori. Sempre s’han de rentar les mans després de realitzar qualsevol experiment i abans de sortir del laboratori. Està totalment prohibit tocar, tastar o olorar qualsevol tipus de producte. (b) Treballeu amb ordre i netedat: l’ordre és fonamental per evitar accidents. L’àrea de treball ha de mantenir-se sempre neta i endreçada, sense llibres, abrics, bosses, etc. Qualsevol producte vessat ha de ser netejat immediatament. Sempre s’ha de netejar perfectament el material utilitzat després de la seva utilització. Les taules i vitrines s’han de mantenir sempre netes. Cadascun dels grups de pràctiques tindrà assignat un lloc de treball que es mantindrà durant tot el curs. Pràctiques Secundària Jordi Basseda

Normes de Seguretat al Laboratori Pàg 2


(c) Conducta al laboratori: cal exercitar el sentit comú i el bon judici. Treballeu sense preses, pensant en cada moment el que esteu fent, amb el material i reactius ordenats. Està prohibit gastar bromes, córrer, jugar, empènyer, cridar, anar de un lloc a un altre quan no sigui necessari, etc... Un comportament irresponsable augmenta espectacularment la possibilitat d’accidents i, per tant, serà motiu d’exclusió del laboratori. (d) Atenció a tot el que no coneixeu: Està totalment prohibit realitzar experiments no autoritzats pel professor. Mai es pot substituir, sense autorització prèvia del professor, un producte químic per un altre. No utilitzeu mai un aparell o equip sense conèixer perfectament el seu funcionament, en cas de dubte cal preguntar sempre al professor. 4.- PRECAUCIONS ESPECÍFIQUES (a) Manipulació del vidre: Mai es pot forçar un tub de vidre. Per col·locar un tub de vidre en un tap cal humitejar el tub i el forat del tap i protegir les mans amb un drap. El vidre calent no és diferent del fred, en cas de dubte utilitzeu unes pinces. Mai podeu utilitzar material de vidre trencat o esquerdat. (b) Manipulació de productes: Tots els productes han de ser manipulats amb molta cura. Cal seguir escrupolosament les instruccions del professor. Alguns productes i reactius, particularment els dissolvents orgànics, s’inflamen en presència d’una font de calor; d’altres es poden descompondre explosivament en presència de calor; per tant, caldrà mantenir-los allunyats de qualsevol font de calor. Mai s’han d’escalfar líquids inflamables al bec Bunsen. Mai inhaleu els vapors de productes químics, en el cas de producció de vapors es treballarà, sempre que sigui possible, en les vitrines extractores i amb l’extractor general d’aire del laboratori a la seva màxima potència. Està totalment prohibit pipetejar amb la boca, cal utilitzar un pipetejador automàtic. Llegiu les etiquetes de seguretat dels productes i/o reactius (en especial els pictogrames). Mai retorneu un producte i/o reactiu utilitzat al seu envàs original. Mai col·loqueu un producte i/o reactiu i/o dissolució en un recipient que estigui prop de la vostra cara o del cos. Mai tireu els productes, reactius,... per la pica; cal seguir el protocol de gestió de residus. (c) Transport de productes: No transporteu innecessariament els reactius i/o productes d’un lloc a un altre del laboratori. Si hi ha la necessitat de fer-ho cal que ho feu agafant-los pel fons i mai pel tap. (d) Calentament de líquids: Mai s’ha d’escalfar un recipient tancat. Dirigiu sempre la boca del recipient en direcció contrària a un mateix i de les persones properes. Si cal escalfar tubs d’assaig, no els manteniu quiets a la flama, agiteu-los suaument. (e) Utilització del gas: Quan utilitzeu el gas per escalfar al bec Bunsen, cal que un cop finalitzat apagueu immediatament el bec Bunsen. (f) Manipulació d’animals i/o estructures orgàniques: Sempre en silenci i tranquil·litat. Utilitzeu sempre guants d’un sol us. (g) Risc elèctric: Per evitar descàrregues elèctriques accidentals, seguiu exactament les instruccions de funcionament i manipulació dels equips. No connecteu a la xarxa elèctrica amb cables o connexions en mal estat. Mai manipuleu l’interior d’un aparell.

Pràctiques Secundària Jordi Basseda

Normes de Seguretat al Laboratori Pàg 3


5.- ELIMINACIÓ DE RESIDUS (a) Caldrà seguir el protocol d’eliminació de residus. Al laboratori hi ha diversos contenidors per eliminar els diferents tipus de residus. Seguiu estrictament les instruccions del professor. 6.- EN CAS D’ACCIDENT O QUALSEVOL INCIDÈNCIA (a) Aviseu immediatament al professor. (b) Lesions als ulls: Si un producte químic esquitxa els ulls cal utilitzar immediatament (en menys de 10 segons!!) el rentaulls i efectuar un rentat dels ulls (mantenint-los oberts) durant 15 minuts sense interrupció. Es necessària l’assistència mèdica per petita que sembli la lesió. (c) Cremades: Les petites cremades en la pell es tractaran rentant la zona afectada amb aigua freda durant 10 – 15 minuts. En les cremades greus mai s’utilitzaran pomades o cremes greixoses i caldrà assistència mèdica. (d) Productes químics sobre la pell: S’haurà de rentar immediatament la zona afectada amb aigua corrent durant 15 minuts com a mínim. Si la zona afectada és molt gran s’utilitzarà la dutxa de seguretat i mentre la persona afectada està sota la dutxa cal retirar-li , el més ràpidament possible, la roba contaminada. (e) Corrosions a la pell: Per àcids: rentar la zona afectada amb aigua corrent el més ràpidament possible (si és necessari tallar la roba afectada). Neutralitzar la zona afectada amb una solució de bicarbonat sòdic durant 15 – 20 minuts. Per àlcalis: Rentar la zona afectada amb aigua corrent i aclarar-la amb una solució d’àcid bòric o una dissolució d’àcid acètic a l’1%. Assecar i col·locar una pomada d’àcid tànnic. (f) Talls amb estris de dissecció: Netejar la ferida amb aigua corrent i sabó. Anar a infermeria i comprovar el carnet de vacunacions (tètanus). Consultar al metge de capçalera aquell mateix dia. (g) Inhalació de vapors: en el cas d’inhalació accidental de vapors caldrà treure a la persona afectada del laboratori i portar-la a l’aire lliure i mai deixar-la sola. En cas necessari cal assistència mèdica. (h) Foc al cos: Si hi ha foc a la roba, crideu immediatament per sol·licitar ajuda. Estira’t a terra i roda sobre tu mateix. Mai corris ni intentis arribar a la dutxa de seguretat si no estàs just al costat. Cal col·locar sobre la persona afectada la manta antifoc. Mai utilitzeu un extintor sobre una persona. Un cop apagat el foc cal mantenir a la persona afectada estirada i sol·licitar assistència mèdica. (i) Foc al laboratori: Aviseu immediatament al professor. Sortiu immediatament del laboratori per la porta de seguretat assignada. El professor ja utilitzarà els mitjans necessaris per controlar el foc. 7.- NORMES DE FUNCIONAMENT (a) Els professors que utilitzin el laboratori són responsables de seguir i donar a conèixer les normes de seguretat i funcionament, i que els alumnes les segueixin. Pràctiques Secundària Jordi Basseda

Normes de Seguretat al Laboratori Pàg 4


(b) Els laboratoris sempre s’han de trobar en perfecte estat d’utilització i es deixaran en les mateixes condicions. Qualsevol anomalia detectada s’haurà de comunicar en el menor temps possible al responsable dels laboratoris. (c) Sempre es deixarà un temps (uns 15 minuts) abans de finalitzar la sessió de pràctiques per recollir, ordenar, netejar, etc. el material i l’àrea de treball. Si s’ha utilitzat el gas, es revisarà que totes les claus de pas estiguin tancades i, al final, es tancarà la clau de pas general. (d) Els equips de treball en el laboratori estaran formats per un màxim de 3 alumnes i sempre ocuparan el mateix lloc durant el curs escolar. (e) Cadascun dels equips de treball disposarà de tot el material necessari per efectuar la pràctica. L’alumne/a que trenqui un determinat material del laboratori l’haurà de restituir en el termini de dues setmanes. (f) No es pot treure cap tipus de material del laboratori sense el coneixement del responsable dels laboratoris. Mai es podran treure productes i/o reactius del laboratori. (g) Els alumnes de 1r cicle de l’ESO aniran als laboratoris de forma ordenada i conduits pel professor corresponent; el mateix serveix per la tornada a les aules. Sempre que es pugui es realitzarà de la mateixa forma amb els alumnes de 2n cicle de l’ESO. (h) Els alumnes no podran entrar cap tipus de material o roba que l’ estrictament necessari per a la realització de la pràctica. (i) Aquells alumnes que no portin les mesures d’autoprotecció no podran realitzar la sessió de pràctiques amb la conseqüent penalització en la nota. (j) Els alumnes no podran romandre mai sols al laboratori.

Qüestions de la pràctica (1) Observeu detingudament els dibuixos i expliqueu les conductes que considereu com causes més probables d’accident al laboratori.

Pràctiques Secundària Jordi Basseda

Normes de Seguretat al Laboratori Pàg 5


Pictogrames en l’etiquetatge de substàncies perilloses (GHS: Global Harmonised System) Es classifiquen en tres grans grups: perills físics, perillosos per a la salut i perills ambientals

Perills físics:

SUBSTÀNCIES INFLAMABLES: Identifica aquelles substàncies que s’inflamen per un contacte breu amb una font de calor i després de separar-se de la font de calor continuen cremant. També identifica aquelles substàncies que a temperatura ambient i en contacte amb l’aire cremen espontàniament.

EXPLOSIUS: identifica aquelles substàncies que poden explotar per efecte d’una flama, xoc o fricció

Pràctiques Secundària Jordi Basseda

Normes de Seguretat al Laboratori Pàg 6


SUBSTÀNCIES COMBURENTS: identifica aquelles substàncies que produeixen una forta reacció exotèrmica especialment amb substàncies inflamables. Líquids i sòlids oxidants.

GASOS COMPRIMITS: gas a pressió, pot explotar si es calenta. Gas a baixa temperatura pot provocar cremades criogèniques.

CORROSSIU PER A METALLS.

Perills per a la Salut:

TOXICITAT AGUDA: Tòxic/fatal per inhalació. Tòxic/fatal per via digestiva. Tòxic/fatal en contacte amb la pell

CORROSIÓ CUTÀNIA I OCULAR GREU.

Pràctiques Secundària Jordi Basseda

Normes de Seguretat al Laboratori Pàg 7


PROVOCA IRRITACIÓ I ALTRES: toxicitat cutània i digestiva. Provoca irritació a la pell, reacció al·lèrgica cutània, irritació ocular greu, perillós per inhalació, irritació vies respiratòries. Pot provocar mareig i/o somnolència.

Pot ser mortal per inhalació. Pot provocar símptomes d’al·lèrgia o asma o dificultat respiratòria per inhalació. Pot provocar: defectes genètics, càncer. Afecta a la fertilitat, defectes en el desenvolupament fetal; pot provocar danys en els nens en període d’alletament; pot provocar danys en diversos òrgans (també per acció prolongada o repetida)

Perills ambientals:

PERILLÓS EN EL MEDI AMBIENT AQUÀTIC: molt tòxic per a la vida aquàtica. Efectes tòxics a llarg termini.

Bibliografia · http://live.unece.org/es/trans/danger/publi/ghs/presentation_s.html · Regulació i Normativa CLP (EC) No 1252/2008 · Pla de Seguretat. Comissió d’Higiene i Seguretat. Universitat de Barcelona. 1992 · La Seguretat en els Laboratoris de Ciències Experimentals dels Centres de Batxillerat. Inspecció de Batxillerat. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. 1983. · La seguridad en los laboratorios de pràcticas. Comisión de Seguridad y Salud Laboral. Universidad de Alcalá. 1995 · Normes de Seguretat i Funcionament dels Laboratoris. Departament de Ciències de la Naturalesa i Tecnologia. Col·legi Sant Ignasi. 2001.

Pràctiques Secundària Jordi Basseda

Normes de Seguretat al Laboratori Pàg 8

Seguretat Laboratoris  

Descriu la normativa a seguir per part dels alumnes en el seu treball als laboratoris

Advertisement