Page 1

!

U d a b e r r i I t z ul pe ngi nt z a

Hi z kunt z apo l i t i kak E us kara

Eus kara

us kalHe rri kohi s t o ri a Hi t z aE Li t e ratura

Kul t ur a

Li t e ratura

Li burua

Hi t z a

Eus karare n hi s t o ri a Historia u n i v e r s i t 채 tL e i p z i g

Eus kara

Eus karare n hi s t o ri a

Hi z kunt z apo l i t i kak

Hi z kunt z al ari t z a

I t z ul pe ngi nt z a

Li t e ratura

I t z ul pe ngi nt z a

Hi z kunt z apo l i t i kak

Hi z kunt z al ari t z a

K u l t u r a l a s o mme r s e me s t e r2 0 1 5


A i o r aj a k aEHULetrenFakultatea.Vitoria-Gasteiz. Ai or aJ a k a kI t z ul pe ngi nt z ae t aI nt e r pr e t a z i o i k a s k e t a k bur ut uz i t ue nE us k a lHe r r i k o Uni be r t s i t a t e a n( E HU)e t aE us k a lF i l ol ogi a e t aHi z k unt z a l a r i t z a ndok t or e ada . 2011t i k , I t z ul pe ngi nt z ai r a k a s t e nduE HUk oL e t r e n F a k ul t a t e a n. E us k a ll i t e r a t ur a r e ni t z ul pe ne n hi s t or i ae t aa na l i s i adi r aJ a k a r e na z t e r ga i na gus i a ke t aha i nba ta r t i k ul ua r gi t a r a t udi t u ga i ha ue ni ngur ua n.

I t x a r oBor dae us k a l i da z l ee t ai t z ul t z a i l e a r i bur uz k ohi t z a l di ae s k a i ni duAi or aJ a k a k .J os e baS a r r i ona ndi ai da z l e a r e ni t z ul pe ne ibur uz k o t e s i ai da t z ios t e a n,be s t ee us k a li da z l ee t ai t z ul t z a i l e ba t z uk a z t e r t z e k oha ut uaha r t uduJ a k a k . E gun, I t x a r oBor da r e ni t z ul t z a i l e l a na r e ni ngur uk oa r t i k ul u ba t pr e s t a t z e na r ida e t a hor r e n i ngur uk oa ka z a l dudi z k i guk l a s e a n.

u n i v e r s i t 채 tL e i p z i g


Mi r e ni b a r l u z e aParis-SorbonneUnibertsitatea Mi r e nI ba r l uz e aS a nt i e s t e ba nI t z ul pe ngi nt z a e t aI nt e r pr e t a z i oa nl i z e nt z i a t uadaE us k a l He r r i k oUni be r t s i t a t e a n( E HU)e t aE us k a l F i l ol ogi ae t a Hi z k unt z a l a r i t z a ma s t e r r a bur ut u du Ga s t e i z k ol e t r e nf a k ul t a t e a n. Be s t e a kbe s t e ,Gi l t z a E de bea r gi t a l e t x e k o i t z ul pe ngi nt z a ,mol da k e t ae t az uz e nk e t a s a i l e a na r i t u da l a ne a n.2013t i k Pa r i s k o S or bonneUni be r t s i t a t e k oe us k a r ai r a k ur l e a da .

I ba r l uz e a r e nhi t z a l di a ke us k a li t z ul pe ngi nt z al i t e r a r i oa r e nhi s t or i a e t a hone kl i t e r a t ur s i s t e ma ni z a n due ne r a gi na a z t e r t u di t u. Hi t z a l di a nha i nba tga l de r ae r a nt z undi r a :z e i ndai t z ul pe ngi nt z a l i t e r a r i oa r e nga r r a nt z i ae us k a ll i t e r a t ur a r e nhi s t or i a n?Ze i nbe r e f unt z i oa ?Ze i nt z ukdi r ae us k a li t z ul pe ngi nt z al i t e r a r i oa r e ns a r e a e hunt z e ndut e ne r a k unde a k ?Nol aj a s ot z e nduk r i t i k a ki t z ul i t a k o l i t e r a t ur a ?Ze i ndaga r a i k oe us k a l gi z a r t e a ki t z ul t z a i l e a r e ni ngur ua n due ni r udi a ?

u n i v e r s i t 채 tL e i p z i g


i b a nz a l d u aEHULetrenFakultatatea.Vitoria-Gasteiz. I ba nZa l dua khi s t or i ae k onomi k ok ok l a s e a k e ma t e ndi t uGa s t e i z k oL e t r e nF a k ul t a t e a n ( E HU)ba i na ,ba t e ze r e ,E us k a lHe r r i k o i da z l ee t ak r i t i k a r iga r r a nt z i t s ue ne t a k oa i z a t e a ga t i k da e z a guna .E us k a r a zz e i n e r da r a zi da z t e ndue t ai pui ngi nt z aa r l oa n e z a gunaba dae r e , ge ne r oe z be r di na kl a ndu i z a ndi t u:s a i a k e r a ,k omi k i ae t ae l e be r r i a , be s t e a k be s t e . Hor r e n e r a k us ga r r i da E us k a diL i t e r a t urS a r i a hi r ua l di zi r a ba z i i z a nak a t e gor i ae z be r di ne t a n.

u n i v e r s i t 채 tL e i p z i g


Ma r i j o s eo l a z i r e g iEtxepareEuskalInstitutua.Donostia. Ma r i J os eOl a z i r e gi E us k a l F i l ol ogi a ndok t or e a dae t ae us k a ll i t e r a t ur ai r a k a s l e aGa s t e i z k o L e t r e n F a k ul t a t e a n ( E HU) . Ne v a da k o Uni be r t s i t a t e a n ( CBS Re no) e dot a Al e ma ni a k o Kons t a nz Uni be r t s i t a t e a n i r a k a s l egonbi da t ube z a l aa r i t uda ,be s t e a k be s t e .2010e t i k ,E t x e pa r eE us k a lI ns t i t ut uk o E us k a r a r e n S us t a pe n e t a He da pe ne r a k o z uz e nda r i a da .Ol a z i r e gi kz uz e nt z e n due n s a i l a kk oor di na t z e n di t u mundua nz e ha r ba na t ut ada ude n34e us k a r ai r a k ur l e t z a ke t a l a u k a t e dr a k . E us k a l l i t e r a t ur a r e n i nt e r na z i ona l i z a z i oa r e nga i ne k oi k e r l a r ie t a a di t ue z a gune ne t a r i k oaduguOl a z i r e gi .

E us k oJ a ur l a r i t z a r e nna z i oa r t e k ohe da pe ne r a k opr ogr a me noi na r r i e t a he l bur ue na ur k e z pe na e gi n ondor e n,e us k a lk ul t ur a r e n na z i oa r t e k os us t a pe naba l di nt z a t z e n dut e ni r i z pi dee t ade s i r a k i z a ngo di r a hi t z a l di a r e na r da t z a .I t z ul pe nl i t e r a r i oa r e nf l ux ua k a z t e r t uk odi t u,e t abe r a ue npunt ui nda r t s ue t aa hul a k .Hor r e n os t e a n, a l e ma ne r a z e i n a l e ma ne t i k e gi nda k o i t z ul pe na r e n a ur k e z pe nl a bur r ae gi ngo du Ol a z i r e gi k .Ama i t z e k o,E t x e pa r e I ns t i t ut ua ke t or k i z une r a be gi r a di t ue ne r r onk a ke t aI be r i a r I k a s k e t e nba i t a ns or t z e na r i di r e na uk e r a ka z t e r t uk odi t u.

u n i v e r s i t 채 tL e i p z i g


E u s k a r aj e n d e aDokumentalarenitzulpenproiektua

Dok ume nt a lhone nbi de ze us k a r a r e nj a t or r i aa z a l t z e ndut e nt e or i a e z be r di na ke z a gut uk odi t ugu.E s a t eba t e r a k o,l a t i na ke us k a r a r e n e gi t ur a ni z a nz ue ne r a gi na ; E r di Ar oa ne us k a r a ki z a nda k obi l a k a e r a ; 1545.ur t e a nl e he nda bi z i k ol i bur uai da t z iz e ne t i kl i t e r a t ur a ki z a n due ni bi l bi de ae dot ahi s t or i a nz e ha re us k a r a kbi z i t a k ogor a be he r a s oz i ol i ngui s t i k oa k e z a gut uk o di t ugu, be t ie r e ,z i e nt z i a l a r i , hi s t or i a l a r i z e i nhi z k unt z a l a r i e z be r di ne ne k a r pe ne t a noi na r r i t uz .

u n i v e r s i t 채 tL e i p z i g


I r a k a s l e ae t ai da z l e a

u n t e r we g sz wi s c h e nk u l t u r e nKulturenarteanitzultzen Hi t z a l di z i k l o hone n bi de z ,Al e ma ni ae t aE s pa i ni a be z a l a k o he r r i a l de k ul t ur a ni t z e n a r t e k o k ul t ur ha r r e ma na ka z t e r t udi t ugui t z ul pe ngi nt z ae t a l i t e r a t ur a a r da t z ha r t ur i k .I be r i a r pe ni nt s ul a k o hi z k unt z ami nor i z a t ue t a nj a r r idugua r r e t a ,i k us pe gi a z a ba l due t ahi z k unt z aha ue kE ur opa k ot e s t ui ngur ua n dut e ne s t a t use t al e k uaa z t e r t u.Al ore z k ut ube z a i n e s a ngur a t s u ba t e k he z ur t u du z i k l oa :k ul t ur ha r r e ma ne t a ni t z ul pe ngi nt z al i t e r a r i oa k due nr ol a . Ha ma i r ua ut or ee t ai t z ul t z a i l e r e ne k a r pe na r ie s k e r , e s pa i ni a r e s t a t uk o k ul t ur s i s t e ma de s be r di ne n ba r r e na ki k e r t u di t ugu e t a be r a ue k Al e ma ni ae t a E ur opa r e k i ndut e nha r r e ma naa z a l e r a t u. www. t r a duc i e ndoc ul t ur a s . wor dpr e s s . c om

u n i v e r s i t 채 tL e i p z i g


www. BASKI SCH. wordpre ss. com

Profile for Baskisch Leipzig

Udaberri Kulturala Leipzigen (euskaraz)  

Leipzigen 2015eko bigarren seihilabetean egin ditugun ekintzak aurkezten dizkizuegu.

Udaberri Kulturala Leipzigen (euskaraz)  

Leipzigen 2015eko bigarren seihilabetean egin ditugun ekintzak aurkezten dizkizuegu.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded