Page 1

Σν Μπάζθεη ζηελ Κξήηε

http://kretaworldbasket.blogspot.com/


Σν ζσζηό κνληέιν

΢σζηόο ζρεδηαζκόο

Με έλα κηθξό κπάηδεη, πνπ δελ μεπέξαζε ηηο 100.000€, ν “Μαληνπιίδεο” θαηάθεξε λα αλέβεη ζηελ Β’ θαηεγνξία έρνληαο ζην ξόζηεξ ηνπ 8 εθήβνπο από ηνπο νπνίνπο νη 7 έρνπλ γελλεζεί ην 1991 θαη θνηηνύλ ζην Λύθεην θαη άιινπο 2 πνπ έρνπλ γελλεζεί ην 1989 θαη ην 1987. Οη άλζξσπνη ησλ Δθπαηδεπηεξίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο επελδύνπλ ζηηο ππνδνκέο ηνπο (3 κεηάιιηα ζε Παγθόζκηα ΢ρνιηθά Πξσηαζιήκαηα, Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα ζε Εθήβνπο θαη Παίδεο, πιεζώξα – πάλσ από 40 - παηθηώλ ζηηο κηθξέο Εζληθέο Οκάδεο) θαη ζε πξνπνλεηέο (κε πξνεμέρνληα ηνλ Νίθν Κεξακέα – αξγπξό κεηάιιην ζην Παλεπξσπατθό Δθήβσλ ζηελ Μαδξίηε ην 2007) θαη νη κεγάιεο επηηπρίεο ηα ηειεπηαία ρξόληα ηνπο έρνπλ δηθαηώζεη πιήξσο. Καη κε ηελ νκάδα απηή ζα πνξεπηνύλ ηνπ ρξόλνπ ζηελ Β’ Δζληθή δίλνληαο ηελ επθαηξία ζε λέα παηδηά λα απνθηήζνπλ πνιύ ζεκαληηθέο εκπεηξίεο παίδνληαο ζε Δζληθέο θαηεγνξίεο. ¨Έλα κνληέιν δύζθνιν πνπ ζέιεη ρξόλν θαη πνιύ θαη ζθιεξή δνπιεηά, έρεη όκσο ζίγνπξε επηηπρία, αξθεί βέβαηα λα ππάξρεη ππνκνλή θαη λα θιείλεη θαλείο ηα απηηά ηνπ ζηηο ζεηξήλεο πνπ ππόζρνληαη γξήγνξεο αλόδνπο κε πιεζώξα κεηαγξαθώλ θαη άιια θόιπα, κνληέιν πνπ βαζίδεηαη ζε απνζαζξσκέλα ζεκέιηα.

΢ην "Ηξάθιεην" ηώξα νη παξάγνληεο ηεο νκάδαο έρνληαο δηδαρηεί πνιιά από ηα ιάζε ησλ Γεηιηλώλ ζηελ Γ’ Δζληθή θαη έρνληαο ζαλ βάζε ηελ πνιύ κεγάιε εκπεηξία πνπ έρνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, θηλνύληαη αζόξπβα θαη ρσξίο ηπκπαλνθξνπζίεο πξνεηνηκάδνληαο ηελ επόκελε εκέξα. Από όηη θαίλεηαη νη άλζξσπνη ηνπ ζπιιόγνπ έρνπλ πάξεη απόθαζε λα δώζνπλ ηελ επθαηξία ζην πξνπνλεηηθό δίδπκν Μαλόιε Γεκεηξηάδε – Βαζίιε Ράιιε λα δνθηκάζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ ζηελ εζληθή θαηεγνξία (θαη πάξα πνιύ θαιά θάλνπλ), ελώ ην ξόζηεξ ζα εμαξηεζεί από ην κπάηδεη πνπ ζα εγθξίλεη ε δηνίθεζε θαη βέβαηα ηνπο ρνξεγνύο ηεο νκάδαο. ΢ε θάζε πάλησο πεξίπησζε θαίλεηαη όηη νη όπνηεο κεηαγξαθέο γίλνπλ ζα γίλνπλ κε θξηηήξηα πνπ ζα βνεζήζνπλ γεληθά ηνλ ζύιινγν θαη απόθαζε ηνπ πξνέδξνπ Μαλόιε Λνπθαδάθε αιιά θαη ηεο Δπηηξνπήο Μπάζθεη είλαη λα δνζνύλ επθαηξίεο θαη ζε παίθηεο πνπ πξνέξρνληαη από ηηο ππνδνκέο ηνπ ζπιιόγνπ. Σα ίδηα βέβαηα ηζρύνπλ θαη ζηελ Γπλαηθεία νκάδα ηνπ ζπιιόγνπ κε ηνπο Μηράιε Γαζθαιάθε θαη Βαγγέιε Κνπθαξνύδε λα δνπιεύνπλ κεζνδηθά, κε ηελ δηαθνξά όκσο όηη εδώ νη πξνηάζεηο παηθηώλ γηα λα κπνπλ ζην ξόζηεξ ηεο νκάδαο ζηελ Α2 πέθηνπλ βξνρή !

Οη θαιύηεξεο ζπλζήθεο Σν κνληέιν απηό ηνπ “Μαληνπιίδε” (παίθηεο από ηηο ππνδνκέο – θαιό πξνπνλεηηθό ηηκ) πξνζπαζεί από όηη θαίλεηαη λα αθνινπζήζεη θαη ε "Ιεξάπεηξα", ηεξνπκέλσλ βέβαηα ησλ αλαινγηώλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ησλ ζπλζεθώλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο δύν νκάδεο. Ο πξόεδξνο ηεο νκάδαο Βαγγέιεο Πιεμνπζάθεο θαη νη παξάγνληεο ηνπ ζπιιόγνπ έρνπλ θαηαιάβεη όηη δελ κπνξνύλ θάζε ρξόλν λα δαπαλνύλ κεγάια ρξεκαηηθά πνζά γηα κεηαγξαθέο θαη πξνζπαζνύλ ζηγά – ζηγά κέζα από ηηο ππνδνκέο λα ηξνθνδνηνύλ παίθηεο ζηελ Αλδξηθή νκάδα, θάηη πνπ αλακέλεηαη λα θαλεί πεξηζζόηεξν ηελ λέα αγσληζηηθή ρξνληά. Καη ίζσο δνύκε ην επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα θαη ηαιέληα από ηελ Κξήηε λα πνξεύνληαη πξνο ηελ Ιεξάπεηξα. Καη πνιύ θαιά ζα θάλνπλ γηαηί πνπ ζα βξνπλ θαιύηεξεο ζπλζήθεο γηα λα αλαδείμνπλ ην ηαιέλην ηνπο θαη λα βειηηώζνπλ ηελ απόδνζε ηνπο ;

Η ... γσληά ηνπ "Πξνέδξνπ". Σην Final Six ησλ Δλώζεσλ ζηα Αγόξηα ζηελ Ιεξάπεηξα καδεύηεθε ην θαιύηεξν πιηθό από ηα παηδηά όιεο ηεο Διιάδνο πνπ έρνπλ γελλεζεί ην 1994 θαη 1995. Απνιαύζακε αγώλεο πνιύ πςεινύ επηπέδνπ θαη ν Γήκαξρνο ηελ Πόιεο Μαλόιεο Μαζηνξάθεο ζηελ Τειεηή Λήμεο ησλ αγώλσλ δήισζε όηη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε απνδέρεηαη ηελ πξόηαζε γηα ηελ κόληκε δηνξγάλσζε ησλ αγώλσλ, ηελ νπνία κάιηζηα ζα εκπινπηίζεη θαη κε άιιεο δηνξγαλώζεηο (3*3, ζεκηλάξηα θιπ). Δπίζεο κέζα από απηήλ ηελ δηαδηθαζία είραλ ηελ επθαηξία ν Κώζηαο Πνιίηεο θαη ν πξνπνλεηήο ηεο Δζληθήο Πακπαίδσλ Νίθνο Τνύθαο λα δνπλ αγσληδόκελα ζην πςειό απηό επίπεδν θαη ηα παηδηά ηεο Κξήηεο θαη λα επηιέμνπλ 4 γηα ην camp ηνπ Νόηνπ (Πξνεζληθή Πακπαίδσλ). Δκείο ινηπόλ δίλνπκε ην … πξνεδξηθό βξαβείν ζηνλ πξόεδξν ηεο “Ιεξάπεηξαο” Βαγγέιε Πιεμνπζάθε θαη ηνλ πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο πόιεο Νίθν Κντλά, γηαηί ρσξίο ηελ δηθή ηνπο βνήζεηα θαη πξνζπάζεηα δελ ζα πινπνηνύηαλ πνηέ απηό ην όξακα καο …


Η δικαίωση της Πατεράκη !

Καζλάουσκας … καλεί Κυρίτση !Ο

Η Ρία Παηεξάθε (γελλεκέλε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1993) θαη ε νηθνγέλεηα ηεο ην θαινθαίξη ηνπ 2008 πήξαλ ηελ κεγάιε απόθαζε θαη κεηαθόκηζαλ από ηα Χαληά ζηελ Αζήλα γηα λα ζπλερίζεη ε Ρία ην ζρνιείν (ζηελ 1ε Λπθείνπ) ζηα Άλσ Ληόζηα, έλα Λύθεην κε Παλειιήληεο δηαθξίζεηο ζην κπάζθεη θαη ζηελ νκάδα ΓΑ΢ Άλσ Ληνζίσλ πνπ είλαη ζηελ Α1. Σελ θεηηλή ινηπόλ αγσληζηηθή ρξνληά ήηαλ ζε όια ηα παηρλίδηα ζηελ δσδεθάδα ηεο νκάδαο ζηελ Α1, ζε αξθεηά από απηά είρε ρξόλν ζπκκεηνρήο πνπ έθζαζε θαη ηα 20’, ε νκάδα ησλ Κνξαζίδσλ ησλ Άλσ Ληνζίσλ βγήθε πξώηε θαη έρεη πεξάζεη ζηελ ηειηθή θάζε ησλ Παλειιήλησλ Αγώλσλ, κε ην Λύθεην θέξδηζε ην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα θαη ζπκκεηείρε ζην Παγθόζκην ΢ρνιηθό Πξσηάζιεκα ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, ζην Final Six ησλ Δλώζεσλ ζηελ Κύκε ηεο Δύβνηαο αλαθεξύρηεθε MVP ησλ αγώλσλ, ην θαινθαίξη (από 30-7-09 έσο 9-8-09) ζα ζπκκεηάζρεη κε ηελ Δζληθή ζην 23ν Παλεπξσπατθό Πξσηάζιεκα Κνξαζίδσλ ζηελ Νάπνιη ηεο Ιηαιίαο θαη πξηλ ιίγεο κέξεο θιήζεθε θαη ζηελ Δζληθή Β’ Γπλαηθώλ, πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ζηνπο 16νπο Μεζνγεηαθνύο Αγώλεο ζηελ Πεζθάξα ηεο Ιηαιίαο από 27-6-09 έσο 2-70 9 . Μάιινλ ινηπόλ δηθαηώζεθε ε Ρία γηα ηελ επηινγή ηεο αθνύ όπσο βιέπνπκε ε θαξηέξα ηεο έρεη αξρίζεη λα εθηνμεύεηαη. Καη βέβαηα ε Ρία είλαη πάλσ από όια κηα ζεκλή θνπέια, πνπ δνπιεύεη πνιύ ζθιεξά θαη θαίλεηαη λα παηάεη γεξά ζηελ Γή.

Μηράιεο Κπξίηζεο, κε κεγάιε θαξηέξα ζαλ παίθηεο θαη πξνπνλεηήο, ραίξεη ηεο εθηίκεζεο ζε όιν ηνλ ρώξν ηεο Καιαζνζθαίξηζεο ζηελ Ειιάδα, αιιά θαη ζην εμσηεξηθό θαη κάιηζηα εθηόο από πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Αζιεηηζκνύ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη θαη αληηπξόεδξνο ηεο Δπξσπατθή Οκνζπνλδία Παλεπηζηεκηαθνύ Αζιεηηζκνύ (EUSA). Καηά ηελ δηάξθεηα ινηπόλ ηεο ΢πλέληεπμεο Σύπνπ ζην αζιεηηθό θέληξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ν γηα ην 9 Δπξσπατθό Παλεπηζηεκηαθό Πξσηάζιεκα δέρζεθε ηειεθώλεκα από ηνλ πξνπνλεηή ηεο Δζληθήο Αλδξώλ Γηόλαο Καδιάνπζθαο, ν νπνίν ηνπ δήηεζε ηελ ζπκβνπιή ηνπ γηα θάπνηα ζέκαηα πνπ αθνξνύζαλ ην αληηπξνζσπεπηηθό ζπγθξόηεκα ηεο ρώξαο καο !

Η μεγάλη αλήθεια ! Η Ρία ζηελ ζπδήηεζε πνπ είρακε ζηνλ Athletic Radio 104.2 fm καο ηόληζε ηελ ζπνπδαία δνπιεία πνπ γίλεηαη ζε επίπεδν ππνδνκώλ ζηελ Σνπξθία, ηελ κεγάιε δηαθνξά ζε επίπεδν ηερληθήο αιιά θαη ζσκαηνδνκήο ζε αξθεηέο από ηηο ρώξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην Παγθόζκην ΢ρνιηθό Πξσηάζιεκα ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιή ζε ζρέζε κε ηελ Ειιάδα, ηελ πνιύ θαιύηεξε θαη κεζνδηθόηεξε δνπιεηά πνπ γίλεηαη ζε όια ηα επίπεδα ζηελ Αζήλα ζε ζρέζε κε ηελ επαξρία θαη καο είπε βέβαηα θαη ηελ κεγάιε θαη γλσζηή ζε όινπο καο αιήζεηα όηη εθεί είλαη πνιύ πην εύθνιν γηα ηνπο νκνζπνλδηαθνύο πξνπνλεηέο λα παξαθνινπζνύλ από θνληά ηηο αζιήηξηεο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ.

Μισανοίγουν οι … κλειστές πόρτες !!! Μέρξη ηώξα αθνύγακε γηα ηα θιεηζηά γπκλαζηήξηα ζηελ πόιε ηνπ Ηξαθιείνπ ζε Παλεπηζηήκην θαη ΣΔΙ πνπ παξέκελαλ … εξκεηηθά θιεηζηά ζηελ εθηόο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο λενιαία. Η επίζθεςε καο ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο θαη ε ζπδήηεζε γηα απηό ην ζέκα κε ηνπο θαζ’ ύιε αξκόδηνπο, δειαδή ηνλ Μηράιε Κπξίηζε, πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Αζιεηηζκνύ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζε, ηνλ Πξύηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο Γηάλλε Παιιήθαξε θαη ηνλ θαζεγεηή Μηράιε Σαξνπδάθε, πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Λεηηνπξγίαο ηνπ Γπκλαζηήξηνπ ηνπ Παλεπηζηήκηνπ, καο έδσζε λα θαηαιάβνπκε όηη κε πξνζπάζεηα θαη θαηάιιειε κεζόδεπζε ηνπ ζέκαηνο κπνξνύκε λα έρνπκε επηηπρή απνηειέζκαηα. Σόζν ν Μηράιεο Κπξίηζεο όζν θαη νη Γηάλλεο Παιιήθαξεο θαη Μηράιεο Σαξνπδάθεο είλαη ζε πξνζσπηθό επίπεδν ζεηηθή θαη ζε κηα ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε Καιαζνζθαηξηθώλ ΢σκαηείσλ Κξήηεο θαη πεξηκέλνπλ κηα νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα λα ηελ θέξνπλ ζε ζπδήηεζε ζηελ ζύγθιεην Φαίλεηαη ινηπόλ όηη ζε πξώηε θάζε ζα πινπνηεζεί ε πξόηαζε ηεο ΔΚΑ΢Κ γηα πξνπόλεζε ησλ νκάδσλ ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ζην θιεηζηό γπκλαζηήξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηηο Βνύηεο (θάηη αλάινγν ζα γίλεη θαη ζην Μεηζόβην Πνιπηερλείν κε ηηο Δζληθέο Οκάδεο) θαη πηζαλόλ από ηελ λέα αγσληζηηθή πεξίνδν Παλεπηζηήκην θαη ΣΔΙ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην Πξσηάζιεκα Νέσλ Αλδξώλ Κξήηεο. Να ινηπόλ πνπ άξρηζαλ λα κηζαλνίγνπλ νη πόξηεο ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ θαη πξνο ησλ εθηόο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο θόζκν ηεο θαιαζνζθαίξηζεο !


«Ηξάθιεην» Σέζζεξεηο ηίηινη ην 2009 Γπλαίθεο : άλνδνο ζε Α2 Άλδξεο : άλνδνο ζε Γ’ Δζληθή

Πξσηαζιεηήο Πακπαίδσλ Α’ Κξήηεο

Πξσηαζιεηήο Γπλαηθώλ Κξήηεο

Πξσηαζιεηήο Αλδξώλ Κξήηεο Κύπειιν Αλδξώλ Κξήηεο


Μαλόιεο Λνπθαδάθεο : "ν ηίηινο πνπ επραξηζηήζεθα πεξηζζόηεξν ήηαλ απηόο ησλ πακπαίδσλ" ! Διξμύρηπ Θεξδωοάςξπ - εμπορικός διευθυντής Attica Group : "ξ όμιλξπ είμαι πεοήταμξπ πξσ μια ιρςξοική ξμάδα ρςξ υώοξ ςξσ μπάρκες θα τξοάει ςημ ταμέλα ςωμ Superfast Ferries" Ο ποόεδοξπ ςξσ "Ηοάκλειξ" Μαμόληπ Λξσκαδάκηπ έδωσε στομ Athletic Radio 104.2 fm και στομ Σςαύοξ Λσοιμςζάκη (εκπομπή “Τξ Μπάρκες ρςημ Κοήςη”) τημ ποώςη ςξσ οαδιξτωμική ρσμέμςεσνη αμαφερόμεμος στημ μεγάλη ρσμτωμία με ςημ Attica Group και ςημ Superfast Ferries, αλλά και στις δραστηριότητες και στους του ιστορικού συλλόγου. O Μαλόιεο Λνπθαδάθεο επραξίζηεζε ηνλ αληηπξόεδξν ηεο M.I.G (Marfin Investment Group - ζηελ νπνία αλήθεη ε Attica Group) Αλδξέα Βγελλόπνπιν, ηνλ εκπνξηθό δηεπζπληή ηεο Attica Group Γηνλύζε Θενδσξάην θαη ηνλ δηεπζπληή ηεο εηαηξείαο ζηελ Κξήηε Γεκήηξε Γηαιέζε, νη νπνίνη όπσο είπε πίζηεςαλ ην όξακα θαη ηελ δνπιεηά πνπ γίλεηαη ζηνλ ζύιινγν θαη κε ηελ κεγάιε ρνξεγία ηνπο ζηεξίδνπλ ηα 800 παηδηά πνπ αζινύληαη θαζεκεξηλά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ “Ηξάθιεην” θαη θαηά επέθηαζε ηελ πόιε ηνπ Ηξάθιεηνπ θαη ηελ Κξήηε. Αλαθέξζεθε επίζεο ζηνπο Μπάκπε Μαθξάθε – Μαλόιε Αξλανπηάθε νη νπνίνη δνύιεςαλ αζόξπβα γηα πεξίπνπ 3 κήλεο θαη έθεξαλ ζε πέξαο ηελ ζπκθσλία, αιιά θαη ζηα ππόινηπα κέιε ηεο Επηηξνπήο Μπάζθεη πνπ βνήζεζαλ ζεκαληηθά. Δήισζε όηη ην “Ηξάθιεην” ζα είλαη ζπλεπήο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ εηαηξεία θαη εμέθξαζε ηελ επηζπκία ηνπ ε ζπκθσλία απηή λα ζπλερηζηεί θαη από ηνπο επόκελνπο πξνέδξνπο ηνπ ζπιιόγνπ, όηαλ θάπνηα ζηηγκή απνρσξήζεη από ηελ ζέζε ηνπ. Αλαθεξόκελνο ζηνπο 4 ηέζζεξεηο ηίηινπο πνπ θαηέθηεζε θέηνο ην “Ηξάθιεην” (αλδξηθό, γπλαηθείν, θύπειιν Κξήηεο θαη πακπαίδεο Α’) δήισζε επηπρηζκέλνο, ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα άθνπγε “πέθηεη ε νκάδα – πέθηεη ε νκάδα” ελώ ηώξα αθνύεη αλεβαίλεη ε νκάδα, ελώ όπσο είπε ν ηίηινο πνπ επραξηζηήζεθε πεξηζζόηεξν ήηαλ απηόο ησλ πακπαίδσλ, αθνύ δηθή ηνπ θηινζνθία είλαη νη δπλαηέο ππνδνκέο ζε όια ηα αζιήκαηα ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά “δνπιέςακε κε ζύζηεκα κε ζηόρν ε αλδξηθή νκάδα λα αξρίζεη μαλά ηελ αλνδηθή ηεο πνξεία, ζέινληαο λα έρνπκε θαινύο αζιεηέο θαη θαιά παηδηά. Ξέξακε όηη κε ζσζηή νξγάλσζε θαη ζθιεξή δνπιεηά θάπνηα ζηηγκή ζα εξρόηαλ ε επηηπρία, όπσο έγηλε θέηνο”. Δήισζε όηη εκπηζηεύεηαη παίθηεο θαη πξνπνλεηέο ηεο νκάδαο θαη γηα απηό απνθάζηζε ε δηνίθεζε λα θξαηήζεη ηνπο Μαλόιε Γεκεηξηάδε – Ράιιε θαη επηζπκία ηνπο είλαη λα κείλνπλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνη παίθηεο από ηελ νκάδα πνπ αλέβεθε ζηελ Γ’ Δζληθή θαη κάιηζηα αλ ρξεηαζηνύλ θάπνηνη παίθηεο λα πξνηηκεζνύλ αλ είλαη δπλαηόο από ηελ Κξήηε θαη ε νκάδα λα είλαη κηα Κξεηηθή νκάδα. Σόληζε όηη “νη ζηόρνη καο δελ αιιάδνπλ, ην πιάλν καο είλαη καθξνπξόζεζκν θαη πεξηιακβάλεη κηα ζηαζεξή θαη ζηαδηαθή επηζηξνθή ζηα κεγάια ζαιόληα. Αλ βξεζνύλ άλζξσπνη θαη πηζηέςνπλ ζην όξακα καο, όπσο ε Attica Group θαη καο βνεζήζνπλ ε πνξεία καο ζα είλαη αλνδηθή. Θα εληζρύζνπκε ηελ νκάδα όζν κπνξνύκε θαη ην ΢επηέκβξην βιέπνληαο θαη ηηο άιιεο νκάδεο ζα δνύκε πνπ κπνξνύκε λα θζάζνπκε. Έρνπκε όξακα λα θζάζνπκε ςειά, όκσο ρξεηάδεηαη πνιύ δνπιεηά θαη ρξήκαηα ζε κηα δύζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Η δηάθξηζε ζηηο Γπλαίθεο ήηαλ πνιύ κεγάιε θαη βέβαηα ε ζπλεηζθνξά ηνπ Μαλόιε ΢ππξηδάθε (εθόξνπ) θαη ηνπ Μηράιε Γαζθαιάθε (πξνπνλεηή) ήηαλ ζεκαληηθόηαηε. Σνλ Μηράιε Γαζθαιάθε, έλα άλζξσπν ζνβαξό θαη ηαπεηλό ζα ήζεια λα ηνλ έρσ πάληα θνληά κνπ”. Ο πξόεδξνο αλαθέξζεθε ζηελ κεγάιε ζπκβνιή ηνπ Γηάλλε Αζιαλίδε ζην ηκήκα ηνπ πηλγθ – πνλγθ πνπ θέηνο ήηαλ ην θακάξη ηνπ ζπιιόγνπ , ελώ γηα ην Σέληο δήισζε όηη θέηνο δελ ήηαλ ε θαιύηεξε δπλαηή ρξνληά, όκσο ζηηο 24 Μαΐνπ έξρεηαη έλαο Σζερνζινβάθνο πξνπνλεηήο θαη ζηηο 6 Ινπλίνπ έλαο Ρώζνο, πνπ πηζηεύσ όηη ζα δώζνπλ λέα ώζεζε . Ο εκπνξηθόο δηεπζπληήο ηεο Attica Group Γηνλύζεο Θενδσξάηνο κηιώληαο ζηελ ίδηα ξαδηνθσληθή εθπνκπή δήισζε όηη ν όκηινο είλαη πεξήθαλνο πνπ κηα ηζηνξηθή νκάδα ζην ρώξν ηνπ κπάζθεη ζα θνξάεη ηελ θαλέια ησλ Superfast Ferries θαη ηόληζε όηη επηιέρζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο ζύιινγνο γηαηί πέξα από ηελ κεγάιε πνξεία ηνπ ζηνλ ρώξν είλαη κηα θπςέιε όπνπ θαζεκεξηλά αζινύληαη πάλσ από 800 παηδηά θαη νη παξάγνληεο ηνπ ζπιιόγνπ είλαη ζπλερώο από πάλσ ηνπο, όπσο δηαπίζησζε θαη ν ίδηνο πξνζσπηθά θαη κάιηζηα επρήζεθε κε ηελ βνήζεηα ηεο Attica Group ν αξηζκόο απηόο λα μεπεξάζεη ηνπο 1.500 θαη ε αλδξηθή νκάδα ηνπ ζπιιόγνπ λα επαλέιζεη θάπνηα ζηηγκή ζηελ Α1.


Μιχάλης Κυρίτσης : “κτίζουμε Ο Κρήτη πρέπει να έχει ομάδα στην Α1 και ο ΟΦΗ δικαιούται να πάρει την ένα παλάτι πάνω στην θέση αυτή για να δικαιωθούν και οι άμμο” ! πολύχρονες προσπάθειες του Βασίλη

Ο Μηράιεο Κπξίηζεο είλαη ζήκεξα πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο Αζιεηηζκνύ Σξηηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο θαη αληηπξόεδξνο ηεο Επξσπατθήο Οκνζπνλδίαο Παλεπηζηεκηαθνύ Αζιεηηζκνύ (ULEB) θαη κε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ απηέο βξέζεθε ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ζηελ Κξήηε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 9νπ Επξσπατθνύ Παλεπηζηεκηαθνύ Πξσηαζιήκαηνο πνπ ζα δηεμαρζεί από 15 έσο 21 Ινπλίνπ ζην Ηξάθιεην κε ηελ ζπκκεηνρή 16 νκάδσλ ζηνπο άλδξεο θαη 12 ζηηο γπλαίθεο. Οη αγώλεο ζα γίλνπλ ζηα θιεηζηά γήπεδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ησλ ΣΕΙ θαη ηνπ Λίλην θαη αλακέλεηαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηνύο πνιύ ηζρπξέο θαη δπλαηέο νκάδεο όπσο ηεο Ληζνπαλίαο, ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Κύπξνπ. Ο Μηράιεο Κπξίηζεο παξαρώξεζε απνθιεηζηηθή ζπλέληεπμε ζηνλ Athletic Radio 104.2 fm ζηελ εθπνκπή “Σν Μπάζθεη ζηελ Κξήηε” θαη ηνλ ΢ηαύξν Λπξηληδάθε θαη κίιεζε ηόζν γηα ηνπο αγώλεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ όζν θαη γηα ηα δξώκελα ζην Ειιεληθό κπάζθεη, ελώ αλαθέξζεθε ζηελ παιαηόηεξε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ ΟΦΗ θαη ηνλ Βαζίιε Ξεκέξε.

Ξημέρη ! Ο Μηράιεο Κπξίηζεο ζπκήζεθε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ ΟΦΗ θαη ηνλ Βαζίιε Ξεκέξε θαη κάιηζηα όπσο είπε ήξζε ζην Ηξάθιεην κε ηελ νκάδα λα βξίζθεηαη ρακειά βαζκνινγηθά, όκσο κε κεγάιε πξνζπάζεηα ε νκάδα βειηηώζεθε ζεκαληηθά θαη ε άλνδνο ράζεθε ηελ ηειεπηαία αγσληζηηθή κε ήηηα εθηόο έδξαο ζηνλ Άιιηκν. Σν επόκελν θαινθαίξη (1996-7) ζρεδίαζαλ καδί κε ηνλ πξόεδξν ηνπ ΟΦΗ κηα πνιύ θαιή νκάδα ζηελ νπνία όκσο δελ ζπλέρηζε ιόγσ ηεο αλάιεςεο ηεο νκάδαο ηνπ Παλαζελατθνύ κεηά ηελ απνρώξεζε ηνπ Μάιθνβηηο θαη ν ΟΦΗ ζπλέρηζε κε ηνλ Γηάλλε Γηαλλόπνπιν πνπ ηελ αλέβαζε θαηεγνξία. Σν Ειιεληθό Μπάζθεη ρξεηάδεηαη κηα νκάδα ζηελ Α1 από ηελ Κξήηε, όπσο έγηλε θαη κε ηελ Ρόδν. Η απνθέληξσζε πξέπεη λα γίλεη θαη ε Κξήηε δηθαηνύηαη λα έρεη κηα νκάδα ζηελ κεγάιε θαηεγνξία. Καη κεηά ηελ απνρώξεζε ηνπ Μαλόιε Παπαθαιηάηε ν ηδαληθόηεξνο εθπξόζσπνο ζην παλειιήλην επαγγεικαηηθό κπάζθεη είλαη κόλν ν ΟΦΗ θαη γηα λα δηθαησζεί εθηόο όισλ ησλ άιισλ θαη ε πξνζπάζεηα ηνπ Βαζίιε Ξεκέξε πνπ ηόζα ρξόληα πξνζπαζεί κόλνο ηνπ λα αλεβάζεη ηελ νκάδα.

Η μεγάλη καριέρα του Μιχάλη Κυρίτση Ο Μηράιεο Κπξίηζεο γελλήζεθε ζηηο 2 ΢επηεκβξίνπ ηνπ 1945 ζηνπο Ακπειόθεπνπο. Σν 1958 απνθηήζεθε από ηνλ Παλαζελατθό κε ηνλ νπνίν αγσλίζζεθε έσο ην 1972 θαηαθηώληαο 4 πξσηαζιήκαηα Ειιάδνο (1967 – 1969 – 1971 – 1972). Σελ ζεδόλ 1977-78 αλέιαβε ηελ νκάδα ηνπ Παλαζελατθνύ σο πξνπνλεηήο. ΢ηελ ζπλέρεηα αλέιαβε γηα 2 ρξόληα ηνλ Παλειιήλην θαη ηελ ζεδόλ 1981-82 ηνλ Οιπκπηαθό. Σελ επόκελε ρξνληά ζπλέρηζε ζηνλ Παληώλην, γηα λα επηζηξέςεη ζηελ ζπλέρεηα ζηνλ Παλαζελατθό κε ηνλ νπνίν ζηα 3 ρξόληα πνπ θάζηζε ζηνλ πάγθν ηνπ θαηέθηεζε ην πξσηάζιεκα Ειιάδνο ην 1984 θαη ην θύπειιν ην 19896. Επέζηεςε ζηνλ Παληώλην θαη ζηελ ζπλέρεηα πήγε ζηνλ Άξε κε ηνλ νπνίν ην 1991 θέξδηζε ην πξσηάζιεκα. ΢πλέρηζε ζηελ ΑΕΚ ελώ ηελ ζεδόλ 1996-97 αληηθαηέζηεζε ζηνλ Παλαζελατθό ηνλ Μάιθνβηηο. Έρεη αθόκα ζπλεξγαζηεί κε ηελ ΑΕΛ, ηνλ Κνινζζό Ρόδνπ, αιιά θαη ηνλ ΟΦΗ. Ωο πξνπνλεηήο ζε 321 αγώλεο έρεη 190 λίθεο θαη 131 ήηηεο. Έρεη επίζεο εξγαζηεί σο γεληθόο δηεπζπληήο ζηνλ ΠΑΟΚ (2000, 2008), ήηαλ ηελ ζεδόλ 2003-4 γεληθόο δηεπζπληήο ηνπ Ε΢ΑΚΕ, έρεη δηαηειέζεη πξόεδξνο ηνπ ΢πλδέζκνπ Ειιήλσλ Πξνπνλεηώλ (΢ΕΠΚ), ελώ είλαη θαζεγεηήο ζην Εζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν. ΢ήκεξα ν Μηράιεο Κπξίηζεο είλαη πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο Αζιεηηζκνύ Σξηηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο θαη αληηπξόεδξνο ηεο Επξσπατθήο Οκνζπνλδίαο Παλεπηζηεκηαθνύ Αζιεηηζκνύ (ULEB).


Μιχάλης Κυρίτσης : μετά τις Εθνικές ομάδες, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, το χάος !!!

Ο Μηράιεο Κπξίηζεο ζηελ ζπλέληεπμε ηνπ ζηνλ Athletic Radio 104.2 fm αλαθεξόκελνο ζηνπο ζεκεξηλνύο αζιεηέο ηόληζε όηη έρεη αιιάμεη ηειείσο ην επίπεδν ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επνρή πνπ έπαηδε ν ίδηνο κπάζθεη (1958 - 1972), αθνύ ηόηε νη παίθηεο βαζηδόηαλ πεξηζζόηεξν ζηελ ηερληθή θαηάξηηζε θαη δελ είραλ ηελ δύλακε, ην ύςνο θαη ηηο παξνρέο πνπ έρεη ε ζεκεξηλή γεληά. Η ηόηε επνρή δελ πζηεξεί ζε ηίπνηα κε ηελ ζεκεξηλή όζν αθνξά ηελ ηερληθή, πζηεξεί όκσο ζηελ ζσκαηνδνκή, ηελ δύλακε θαη ηελ πξνπνλεηηθή. Σόηε νη παίθηεο έθαλαλ 3 πξνπνλήζεηο ηελ εβδνκάδα ζε αλνηρηά γήπεδα κε πνιιά πξνβιήκαηα, ελώ ηα ζεκεξηλά παηδηά είλαη ζρεδόλ όια δίκεηξα, κε ηα θαιύηεξα ξνύρα, παπνύηζηα θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή, όιεο ηηο ζύγρξνλεο αλέζεηο ζηα θιεηζηά γήπεδα θαη γηαηξνύο θαη θπζηνζεξαπεπηέο ζπλερώο από πάλσ ηνπο. Επίζεο θαη ε πξνπνλεηηθή έρεη βειηησζεί πάξα πνιύ, είλαη πνιύ πην γξήγνξε θαη δπλαηή θαη ζε πνιύ πην πςειό επίπεδν ζε ζρέζε κε ηελ ηόηε επνρή. Σν άζιεκα ηνπ κπάζθεη ηώξα έρεη ηππνπνηεζεί θαη κάιηζηα ηείλεη ηα ηειεπηαία ρξόληα λα γίλεη ην άζιεκα ησλ πξνπνλεηώλ θαη όρη ησλ αζιεηώλ. Δελ βιέπνπκε πηα παίθηεο ζνύπεξ ζηαξ πνπ λα μερσξίδνπλ από ηνπο ππόινηπνπο, όπσο ήηαλ παιαηνηέξα ν Γθάιεο θαη ν Γηαλλάθεο, αιιά ηππνπνηεκέλνπο ζε έλα ζηπι παηρληδηνύ παίθηεο πνπ παίδνπλ όινη 20 κε 25 ιεπηά. Σν ελδηαθέξνλ έρεη εζηηαζηεί ζην απνηέιεζκα νη παίθηεο έρνπλ γίλεη ξνκπόη. Ο Μηράιεο Κπξίηζεο ηόληζε ραξαθηεξηζηηθά όηη ζηελ Διιάδα έρνπκε ηελ ηάζε λα ππνηηκνύκε, λα ππνβαζκίδνπκε θαη λα θαηαξξαθώλνπκε ηνλ Έιιελα πξνπνλεηή θα λα κελ ηνπ δίλνπκε δεύηεξε επθαηξία, ελώ εμπςώλνπκε θαη εξσνπνηνύκε ηνλ μέλν θαη έρνπκε πεξηζζόηεξε ππνκνλή καδί ηνπ, γεγνλόο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη έλα ηεξάζηην ςπρνινγηθό άγρνο ζηνπο Έιιελεο πξνπνλεηέο πνπ δελ κπνξνύλ λα δνπιέςνπλ θαη λα απνδώζνπλ ζην κέγηζην θαη θζάλνπκε ζήκεξα ζην ζεκείν ε ίδηα ε Διιεληθή Οκνζπνλδία λα κελ ηνπο εκπηζηεύεηαη θαη κεηά από πνιιά ρξόληα λα επηιέγεη μέλν πξνπνλεηή γηα ηελ αλδξηθή νκάδα. Απηήλ ηελ ζηηγκή ππάξρνπλ πνιύ ηθαλνί Έιιελεο πξνπνλεηέο, αιιά ηνπο έρεη πάξεη θαη απηνύο ην θύκα. ΢ηελ Διιάδα ηόληζε ν Μηράιεο Κπξίηεζο έρνπκε ηδέεο , ελζνπζηαζκό θαη νξάκαηα, δελ έρνπκε όκσο νξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκό. Όηαλ ινηπόλ παίδεηο κε ρξήκαηα, θάλεηο αιόγηζηα έμνδα θαη δελ έρεηο νξγάλσζε θαη ηερλνθξάηεο πνπ λα παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο, θζάλεηο ζηα ζεκεξηλά θαηλόκελα ησλ Ειιεληθώλ νκάδσλ κε ηα ζεκαληηθά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη λα κελ μέξεη θαλέλαο κε πόζεο θαη κε πνηεο νκάδεο ζα μεθηλήζεηο ηελ λέα ρξνληά. Αλ εμαηξέζνπκε ινηπόλ ηνλ Παλαζελατθό θαη ηνλ Οιπκπηαθό πνπ έρνπλ δύν “ηξεινύο πξνέδξνπο” πνπ από αγάπε ζην άζιεκα βάδνπλ αζύιιεπηα ρξεκαηηθά πνζά, νη ππόινηπεο νκάδεο δελ κπνξνύλ λα αθνινπζήζνπλ, αθνύ ρξεώλνληαη κε ππέξνγθα πνζά θαη ππνρξεώζεηο ζηηο νπνίεο ζηελ ζπλέρεηα δελ κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ. Κάπνηνο πξέπεη επηηέινπο λα επέκβεη θαη λα αλαδηνξγαλώζεη ην πξσηάζιεκα βάδνληαο ηέξκα ζε απηήλ ηελ θαηάληηα. Αλ εμαηξέζνπκε ηελ ΔΟΚ θαη ην Αλαπηπμηαθό ηεο Πξόγξακκα θαλέλαο άιιν δελ αζρνιείηαη κε ηα λέα παηδηά θαη ηνλ παξαγσγηθό ηνκέα, ηνλίδεη ν Μηράιεο Κπξίηζεο. Όινη ζηνπο ζπιιόγνπο αζρνινύληαη κε ηνλ πξσηαζιεηηζκό θαη ζρεδόλ θαλέλαο κε ηηο ππνδνκέο. Παηδηά ηαιαληνύρα πνπ δηαθξίλνληαη ζηηο κηθξέο Δζληθέο νκάδεο κεηά ράλνληαη θαη θαλέλαο δελ ελδηαθέξεηαη γηα απηνύο, κε απνηέιεζκα λα ςάρλνπλ δηέμνδν ζην εμσηεξηθό ή λα εμαθαλίδνληαη. Σν κπάζθεη έρεη ραξίζεη ζηελ ρώξα ηεξάζηηεο επηηπρίεο ζε Εζληθό επίπεδν αιιά θαη ζε ζπιινγηθό. Έρνπκε όκσο ζηελ Διιάδα θηίζεη έλα παιάηη πάλσ ζηελ άκκν. Βιέπνπκε ηελ Δζληθή νκάδα θαη έλα γθξνππ από παηδηά πνπ ηελ ζηεξίδνπλ θαη ηηο νκάδεο ησλ αδειθώλ Γηαλλαθόπνπισλ θαη Αγγειόπνπισλ, ρσξίο λα βιέπνπκε ηη γίλεηαη από εθεί θαη θάησ ζην πξαγκαηηθό κπάζθεη όπνπ θπξηαξρεί ην ράνο, κε ζπλέπεηα θάπνηα ζηηγκή λα πέζνπκε από ηα ζύλλεθα. Σελ δηάηαμε ηεο ΔΟΚ γηα ηνπο 30άξεδεο ν Μηράιεο Κπξίηζεο ηελ βξίζθεη πξνο ηελ ζσζηή θαηεύζπλζε, αθνύ θάπνηα ζηηγκή πξέπεη θαη νη λένη παίθηεο λα κπνξνύλ λα παίμνπλ θαη λα ηνπο δνζνύλ επθαηξίεο. ΢ην ζεκείν όκσο πνπ δηαθσλεί είλαη ε απόηνκε θαη μαθληθή εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ πνπ ζα κπνξνύζε λα γίλεη ζηαδηαθά, κε έλα αξρηθό όξην γηα παξάδεηγκα ηα 32 ρξόληα ζε πξώηε θάζε , αθνύ ε ειηθία ησλ 30 είλαη αθόκα αξθεηά παξαγσγηθή θαη αληί γηα έλα λα αθήζνπλ δύν άηνκα θαη ζε δύν ηξία ρξόληα πνπ ζα έρεη γίλεη πηζηεύσ ζηηο νκάδεο ε ρξεζηκνπνηήζεη θαη ε ζηήξημε ζε πνηό λένπο ειηθηαθά παίθηεο λα θαηεβάζνπλ ην ώξην ζην έλαλ παίθηε. Όζν αθνξά ηελ άπνςε γηα ππνρξεσηηθή ρξεζηκνπνίεζε λέσλ παηθηώλ ζηηο νκάδεο ν Μηράιεο Κπξίηζεο ζεσξεί όηη νηηδήπνηε αθνξά ηελ ζπκκεηνρή λέσλ παηθηώλ ζε αγώλεο είλαη πξνο ηελ ζεηηθή θαηεύζπλζε. Θα κπνξνύζε γηα παξάδεηγκα ζηηο ηνπηθέο θαηεγνξίεο ζηνπο αγώλεο λα ππάξρεη πάληα ζηελ πεληάδα έλαο παίθηεο θάησ ησλ 22 ή ησλ 20 εηώλ θαη ελ ζπλερεία απηό λα εθαξκνζηεί ζηηο Δζληθέο θαηεγνξίεο, όκσο όια πξέπεη λα γίλνπλ ζηαδηαθά θαη κε κειέηε. ΢ρεηηθά κε ηνπ αγώλεο ηεο ηειηθήο θάζεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο Διιάδνο ν Μηράιεο Κπξίηζεο ζεσξεί ην 2ν παηρλίδη αλάκεζα ζε Παλαζελατθό θαη Οιπκπηαθό ην θιεηδί γηα ην πξσηάζιεκα, αθνύ αλ ν Παλαζελατθόο θεξδίζεη θαη θάλεη ην 2-0 πνιύ δύζθνια ζα ράζεη ην πξσηάζιεκα, κε ηνλ Οιπκπηαθό λα θάλεη 3 ζπλερόκελεο λίθεο. Πάλησο όπσο ν Παλαζελατθόο κε έλα θαιάζη ζην ηέινο έζπαζε ηελ έδξα ηνπ Οιπκπηαθνύ, ην ίδην κπνξεί λα θάλεη θαη ν ηειεπηαίνο ζην ΟΑΚΑ. Θεσξεί όηη νη δύν – ηεξάζηηεο θαη παλάθξηβεο – νκάδεο είλαη ηζνδύλακεο, παξόιν πνπ ν Οιπκπηαθόο έρεη κηα πην λέα νκάδα ζηελ νπνία νη παίθηεο δελ έρνπλ αθόκα δεζεί κεηαμύ ηνπο θαη ν πξνπνλεηήο ηεο Παλαγηώηεο Γηαλλάθεο δε έρεη αθόκα ηηο εκπεηξίεο ηνπ κεγάινπ θαη ζπνπδαίνπ Οκπξάληνβηηο. ΢ην άιιν δεπγάξη ζεσξεί επίζεο όηη Άξεο θαη Μαξνύζη είλαη δύν πνιύ θαιέο θαη ηζνδύλακεο νκάδεο, ην Μαξνύζη είλαη πην γεκάην ζαλ νκάδα κε βάζνο ζην πάγθν, ν Άξεο έρεη κεγαιύηεξε ζπλνρή θαη είλαη πην δεκέλε νκάδα κε θαιύηεξε άκπλα. Θα γίλνπλ ηζνδύλακα θαη δπλαηά παηρλίδηα θαη δελ κπνξεί θαλέλαο λα μεθαζαξίζεη πνηνο ζα είλαη ν ηειηθόο ληθεηήο απηήο ηεο πνιύ ελδηαθέξνπζαο κνλνκαρίαο.


Μάνος Ξημέρης : “στον ΟΦΗ πάνω από όλα μετράει το ήθος» Ο ζφοροσ τθσ ομάδασ μπάςκετ του ΟΦΘ Μάνοσ Ξθμζρθσ παραχϊρθςε αποκλειςτικι ςυνζντευξθ ςτον Athletic Radio 104.2 fm και τθν εκπομπι “Σο Μπάςκετ ςτθν Κριτθ” με τον ΢ταφρο Λυριντηάκθ. Ο Μάνοσ Ξθμζρθσ δεν δίςταςε να απαντιςει ςε όλα όςα ζχουν κατά καιροφσ ακουςτεί για τον ΟΦΘ, τουσ προπονθτζσ, τουσ φιλάκλουσ, αλλά και για τθν οικογζνεια Ξθμζρθ και να παρακζςει αναλυτικά ςτοιχεία για το φετινό μπάτηετ τθσ ομάδασ και τα χριματα που ειςπράχκθκαν από τουσ χορθγοφσ. Ο Μάνοσ Ξθμζρθσ μίλθςε : ….. Για τθν φετινι πορεία τθσ ομάδασ και αν ικανοποιικθκαν οι ςτόχοι που τζκθκαν ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ. ….. Γιατί χάκθκε θ κζςθ μζςα ςτθν πρϊτθ τριάδα, που οδθγεί ςτθν άνοδο ςτθν Α2. ..... Για τθν ανεπανάλθπτθ πορεία του ΟΦΘ ςτο κφπελλο Ελλάδοσ. ….. Για τθν Κεντρικι Επιτροπι Διαιτθςίασ (ΚΕΔ). ….. Γιατί θ διοίκθςθ δεν προχϊρθςε ςτθν άμεςθ αντικατάςταςθ του ΢τζφανου Δζδα όταν άρχιςαν οι κακζσ εμφανίςεισ και οι πρϊτεσ ιττεσ. …..Για τον Βαγγζλθ Βλάχο (προπονθτι Αμφντα) και τθν επιρροι του ςτθν ομάδα. .....Για το γιατί δεν προχϊρθςαν άμεςα ςε ςυνεργαςία με παίκτθ όταν τραυματίςτθκε ο ΢άκθσ Παναγάκθσ ….. Για το αν το ρόςτερ τθσ ομάδασ που επιλζχκθκε ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ και ο ςχεδιαςμόσ που ζγινε κρίνεται εκ του αποτελζςματοσ ςωςτόσ. …..Για το φψοσ του προχπολογιςμοφ (μπάτηετ) ςτθν Β’ Εκνικι και τα χριματα που ειςπράχκθκαν από χορθγοφσ και επιδοτιςεισ. ….. Για τα όςα ακοφςτθκαν ςχετικά με τθν δικεν επικυμία του Βαςίλθ Ξθμζρθ να μθν ανζβει φζτοσ θ ομάδα ςτθν Α2, αφοφ δεν κα μποροφςε ο ίδιοσ να τθν ςτθρίξει οικονομικά ςε αυτιν τθν κατθγορία. ….. Για τα όςα ακοφγονται περί δικισ του ζμμιςκθσ κζςθσ ςτον ΟΦΘ και για χριματα που κζρδιςε ο Βαςίλθσ Ξθμζρθσ από τθν καταςκευι του ΒΑΚ ….. Για τθν λειτουργία τθσ Επιτροπισ Μπάςκετ που ςυςτικθκε το καλοκαίρι ….. Για τον κόςμο του ΟΦΘ και τουσ οργανωμζνουσ οπαδοφσ ….. Για τθν ςφνδεςθ των υποδομϊν με τθν ανδρικι ομάδα και τθν αναβάκμιςθ των ακαδθμιϊν του ςυλλόγου. …..Για τισ υπόλοιπεσ ομάδεσ τθσ Β’ Εκνικισ ….. Για τισ φιμεσ που μιλοφν για αποχϊρθςθ του Βαςίλθ Ξθμζρθ από τθν προεδρία του ΟΦΘ Ερϊτθςθ : Η ομάδα ιςοβάκμθςε ςτθν 3θ κζςθ με Κκαρο Καλλικζασ και Αρκαδικό, τερματίηοντασ όμωσ τελικά ςτθν 5θ λόγω χειρότερου ςυντελεςτι ιςοβακμίασ με τισ δφο άλλεσ ομάδεσ. Επιτεφχκθκαν λοιπόν οι ςτόχου τθσ ομάδασ που είχαν τεκεί ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ ; Απάντθςθ : Ο ΟΦΗ ςε όποια κατθγορία και να παίηει πάντα πρζπει να πρωταγωνιςτεί, αφοφ θ δυναμικι τθσ ομάδασ με τθν ιςτορία τθσ και τον κόςμο που ζχει κοντά τθσ δεν τθσ επιτρζπει κάτι διαφορετικό. Τα τελευταία δφο χρόνια θ ομάδα ζχει ςτεφκεί 2 φορζσ πρωτακλιτρια. Η φετινι πορεία του ΟΦΘ ςε μια πολφ δφςκολθ κατθγορία ιταν ιδιαίτερα ικανοποιθτικι, αφοφ θ ομάδα ιςοβάκμθςε ςτθν τρίτθ κζςθ και λόγω ςυγκυριϊν δεν μπόρεςε να ανζβει ςτθν Α2. Συνεπϊσ εν πολλοίσ ικανοποιικθκαν οι ςτόχοι που είχαν τεκεί ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ, μπορεί να μθν ιρκε θ άνοδοσ, θ χρονιά όμωσ ιταν επιτυχθμζνθ και βζβαια πικανόν με τισ αναμενόμενεσ ανακατατάξεισ ςτισ Εκνικζσ κατθγορίεσ (ςυγχωνεφςεωσ, αποχωριςεισ ομάδων κλπ), αλλά και με τθν ζνςταςθ μασ για το παιχνίδι με τον Κκαρο Καλλικζασ ςτο ΒΑΚ, που εκκρεμεί ςτο ΑΣΕΑΔ και με τθν οποία ηθτάμε επανάλθψθ του παιχνιδιοφ, ίςωσ ζχουμε να ζχουμε εξελίξεισ όςο αφορά τθν ςυμμετοχι των ομάδων ςτισ Εκνικζσ κατθγορίεσ τθν νζα αγωνιςτικι περίοδο. Από τισ ομάδεσ τϊρα που κατζλαβαν τισ 6 πρϊτεσ κζςεισ τθσ βακμολογίασ ςτθν Β’ Εκνικι κεωρϊ ότι οι Κκαροι ΢ερρϊν “ςπρϊχκθκαν λίγο”, ενϊ ευχάριςτθ ζκπλθξθ ιταν ςίγουρα θ πρϊτθ κζςθ του Αμφντα, τον οποία ο ΟΦΘ φζτοσ τθν κζρδιςε 3 φορζσ (3-0)! Επίςθσ θ πορεία του ΟΦΘ ςτο κφπελλο Ελλάδοσ ιταν εκπλθκτικι και χάριςε ςε όλουσ ανεπανάλθπτεσ ςτιγμζσ, με αποκορφφωμα το ιςτορικό πλζον παιχνίδι με τθν ΑΕΚ ςτο ΒΑΚ, το πρϊτο παιχνίδι του ΟΦΗ με ομάδα τθσ Α1 κατθγορίασ.


Ερϊτθςθ : Τϊρα μετά το τζλοσ του πρωτακλιματοσ φαίνεται κακαρά ότι θ ομάδα κα μποροφςε να είχε τερματίςει και 1 θ , αν για παράδειγμα απλά κζρδιηε τον Δοφκα ςτον ΒΑΚ. Γιατί λοιπόν χάκθκε όχι μόνο θ πρϊτθ κζςθ, αλλά και μια κζςθ μζςα ςτθν τριάδα, που οδθγεί ςτθν άνοδο ςτθν Α2 ; Απάντθςθ : Αυτι θ ομάδα κα μποροφςε κάλλιςτα να είναι πρωτακλιτρια, κάτι που φαίνεται και από το γεγονόσ ότι κερδίςαμε τον πρϊτο τθσ βακμολογία Αμφντα 3 φορζσ φζτοσ, μια ςτο κφπελλο και δφο ςτο πρωτάκλθμα. Άλλωςτε με αυτό το ςκεπτικό κτίςτθκε αυτι θ ομάδα και εμείσ ζχουμε τθν ςυνείδθςθ μασ κακαρι και ιςυχθ, αφοφ κάναμε ότι μποροφςαμε για να παρουςιάςουμε το πιο αξιόλογο και αξιόμαχο ςφνολο τθσ κατθγορίασ, κάτι το οποίο παραδζχκθκαν και οι αντίπαλοι μασ. Οι λόγοι που χάκθκε τελικά θ άνοδοσ είναι πολλοί. Ράνω από όλα ςτακικαμε ςε πολλά παιχνίδια άτυχοι ςτο τζλοσ, κάτι το οποίο δεν είχε ςυμβεί πζρυςι. Χάςαμε από τον Δοφκα ςτο ΒΑΚ ςτο τελευταίο δευτερόλεπτο όταν κερδίηαμε κατά τθν διάρκεια του αγϊνα με 15 πόντουσ. Χάςαμε ςτο τζλοσ πάλι ςτο ΒΑΚ από τουσ Κκαρουσ Σερρϊν και από αυτι τθν νίκθ και μετά οι Σζρρεσ πιραν τα πάνω τουσ. Ο τραυματιςμόσ του Παναγάκθ ςτθν αρχι τθσ ςεηόν και θ αποχι του από τθν ομάδα για ςχεδόν 3 μινεσ ιταν επίςθσ μεγάλθ ατυχία για τθν ομάδα και ιταν ζνασ από τουσ βαςικοφσ λόγουσ τθσ ιττασ με τθν Φλόγα ςτθν Θεςςαλονίκθ. Επίςθσ θ τρελι πορεία ςτο Κφπελλο Ελλάδοσ με ςυνεχι παιχνίδια επιβάρυνε τουσ παίκτεσ, ςυν το γεγονόσ ότι παίηαμε και με ζναν παίκτθ λιγότερο λόγω τθσ απουςίασ του Ραναγάκθ κάτι που κοφραςε τθν ομάδα. Επίςθσ θ άδικθ τιμωρία του πρϊτου ςκόρερ τθσ ομάδασ Αλζξθ Σςακιρίδθ και θ απουςία του για 3 αγωνιςτικζσ ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο, κάνοντασ θ ομάδα 3 ςυνεχόμενεσ ιττεσ. Πλα αυτά ζπαιξαν ςθμαντικό ρόλο και ςυνετζλεςαν ςτο να χακεί τελικά θ άνοδοσ ςτθν Α2 κατθγορία. Ερϊτθςθ : Ακοφςαμε και διαβάςαμε πολλά όλθ τθν χρονιά, ειδικά για τθν ΚΕΔ, με τελευταία τθν επίςθμθ ανακοίνωςθ του Λαυρίου που μιλάει για “τραβεςτί’ πρωτάκλθμα. Ροια είναι θ άποψθ ςου ; Απάντθςθ : Ρράγματι ακοφςτθκαν πάρα πολλά όλθ τθν χρονιά για τθν τρόπο διεξαγωγισ του πρωτακλιματοσ τθσ Β’ Εκνικισ και ιδιαίτερα για τθν ΚΕΔ (Κεντρικι Επιτροπι Διαιτθςίασ), όμωσ ζχουμε ενδείξεισ και όχι αποδείξεισ. Είναι ςε όλουσ γνωςτό ότι τα κζντρα αποφάςεωσ είναι ςε Ακινα και Θεςςαλονίκθ και οι επαρχιακζσ ομάδεσ βριςκόμενεσ μακριά από αυτά ζχουν ςυνικωσ προβλιματα. Ακοφςτθκε ότι δφο ςυγκεκριμζνοι άνκρωποι τθσ ΚΕΔ προϊκθςαν μια ςυγκεκριμζνθ ομάδα, όμωσ αυτά είναι εικαςίεσ αφοφ δεν μποροφν να αποδειχκοφν. Σο μεγάλο πρόβλθμα είναι ςτουσ οριςμοφσ των διαιτθτϊν. Είναι απαράδεκτο ςε όλα τα παιχνίδια που παίηουμε ςτθν Βόρειο Ελλάδα να βάηουν διαιτθτζσ από τθν Θεςςαλονίκθ και όταν εμείσ παίηουμε ςτο Ηράκλειο να μθν βάηουν διαιτθτζσ από τα Χανιά ι το ΢ζκυμνο. Γιατί να ζχουν ςτθν ΚΕΔ δφο μζτρα και δφο ςτακμά ; Είναι ζνα γεγονόσ που δεν ζχουμε καταλάβει ποτζ, είναι άδικο και το ζχουμε εκφράςει και ςε επίςθμεσ ανακοινϊςεισ μασ ςε ΚΕΔ και ΕΟΚ. Στθν Ακινα όταν παίηουμε ορίηονται διαιτθτζσ για παράδειγμα από τθν Ράτρα. Γιατί εκεί δεν ορίηουν διαιτθτζσ από τθν Αττικι ; Αυτό που ζηθςα φζτοσ ςτισ Σζρρεσ ιταν για μζνα πρωτόγνωρο. Πταν κατάλαβαν ότι πάμε να κερδίςουμε το παιχνίδι δεν μασ άφθςαν να περάςουμε τθν ςζντρα. Οι τελευταίοι 18 πόντοι των Κκαρων προιλκαν όλοι από ελεφκερεσ βολζσ. Ερϊτθςθ : Ράρα πολλοί υποςτθρίηουν ότι ςε κάποιο ςθμείο του πρωτακλιματοσ και ειδικά μετά το παιχνίδι του β’ γφρου ςτθν Χαλκίδα, είχε χακεί βαςικά λόγω άγχουσ ο ζλεγχοσ τθσ ομάδασ και τθσ κατάςταςθσ από τον Στζφανο Δζδα. Στθν ςυνζχεια ιρκαν οι δφο ςυνεχόμενεσ ιττεσ ςτο ΒΑΚ από Δοφκα και Κκαρο Καλλικζασ και θ ιττα ςτθν Κατερίνθ από τον Ριερικό. Μετά τισ 3 ςυνεχόμενεσ αυτζσ αντικαταςτικθκε ο προπονθτισ τθσ ομάδασ και με τον Γιϊργο Βόβορα ο ΟΦΗ κάνει 7 νίκεσ και 1 ιττα. Γιατί θ διοίκθςθ κακυςτζρθςε τόςο πολφ να προχωριςει ςε μια κίνθςθ που φαινόταν προδιαγραμμζνθ ; Απάντθςθ : Σθν ομάδα ζνα από τα βαςικά πράγματα που τθν διακατζχει είναι το ικοσ. Ο ΢τζφανοσ Δζδασ ςτα δφο ςχεδόν χρόνια που παρζμεινε ςτον ΟΦΗ ζδωςε τθν ψυχι του. Θα ιταν λοιπόν ανικικο αμζςωσ με τισ 2 πρϊτεσ ιττεσ να διϊξεισ ζνα προπονθτι που ζχει προςφζρει τόςα πολλά. Άλλωςτε ςτα παιχνίδια ςτο ΒΑΚ με τον Δοφκα και τον Κκαρο Καλλικζασ, υπιρχε ζνα μεγάλο άλλοκι για τισ ιττεσ, που δεν ιταν άλλο από τθν απουςία του Αλζξθ Τςακιρίδθ. Θεωριςαμε λοιπόν ότι ζπρεπε να περιμζνουμε και το παιχνίδι με τον Ριερικό ςτθν Κατερίνθ, όπου θ ομάδα κα ζπαιηε πλιρθσ, πριν πάρουμε οποιαδιποτε απόφαςθ για τον προπονθτι. Μετά και τθν 3 ςυνεχόμενθ ιττα με τον Ριερικό αποφαςίςαμε ότι ζπρεπε να προχωριςουμε πλζον ςε αλλαγι, αφοφ φαινόταν ότι είχαν αρχίςει προβλιματα ςυνοχισ και μζςα ςτθν ομάδα. Εμείσ πάντωσ ςτθρίξαμε όςο ζπρεπε και από θκικισ πλευράσ τον προπονθτι τθσ ομάδασ και βζβαια ςε μια ιττα δεν φταίει μόνο ο προπονθτισ, φταίνε όλοι όςοι εμπλζκονται ςτον αγϊνα.


Ερϊτθςθ : Πταν ιρκε ο Γιϊργοσ Βόβορασ ςτθν ομάδα, πολλοί υποςτιριξαν ότι τον ζφερε ο παλαιόσ προπονθτισ τθσ ομάδασ και ςθμερινόσ του Αμφντα, ο Βαγγζλθσ Βλάχοσ και ότι το καλοκαίρι κα είναι ο βοθκόσ του Βλάχου που κα ζρκει να αναλάβει ξανά τον ΟΦΗ ; Απάντθςθ : Στθν επιλογι του Γιϊργο Βόβορα βοικθςε και ζνασ πολφ καλόσ φίλοσ και παλιόσ ςυνεργάτθσ τθσ ομάδασ, ζνασ άνκρωποσ που αγαπάει και ζχει προςφζρει ςθμαντικά – για 3 περιόδουσ - ςτον ΟΦΘ και ο οποίοσ ζχει και οικογενειακζσ ςχζςεισ με τθν πόλθ μασ αφοφ ζχει παντρευτεί τθν αδελφι του προπονθτι του ΟΦΗ Γιϊργου Γωνιωτάκθ, ο προπονθτισ του Αμφντα Βαγγζλθσ Βλάχοσ, που μασ τον ςφςτθςε. Αυτό όμωσ μζχρι με τον να ακοφγονται ςχόλια για κακοδιγθςθ του Βλάχου με ςκοπό να αναλάβει το καλοκαίρι τθν ομάδα με βοθκό τον Βόβορα είναι κακοικειεσ. Εμείσ πάντωσ και για να κλείςουν αυτζσ οι φιμεσ ανανεϊςαμε τθν ςυνεργαςία και για τθν επόμενθ χρονιά με τον Γιϊργο Βόβορα, ζνα νζο άνκρωπο που μπορεί να μθν είχε δουλζψει μζχρι ςιμερα ςαν πρϊτοσ προπονθτισ, ζχει όμωσ όρεξθ και όραμα για το μζλλον, ζχει δουλζψει ςε μεγάλεσ ομάδεσ και δίπλα ςε μεγάλουσ προπονθτζσ και ζδειξε όλο αυτό το διάςτθμα πολφ καλά ςτοιχεία και ζφερε πεικαρχία ςτθν ομάδα. Ερϊτθςθ : Ζχοντασ πλζον πλιρθ εικόνα, ο ςχεδιαςμόσ τθσ ομάδασ (ρόςτερ) ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ κρίνεται ικανοποιθτικόσ ; Για παράδειγμα ο Στζφανοσ Δζδασ τθν επόμενθ θμζρα τθσ αποχϊρθςθσ του είχε δθλϊςει ότι δεν ζτυχαν κετικισ αποδοχισ κάποιεσ ειςθγιςεισ του για απόκτθςθ παικτϊν ςτθν διάρκεια του ςτθςίματοσ τθσ ομάδασ το καλοκαίρι. Επίςθσ όταν τραυματίςτθκε ο Σάκθσ Ραναγάκθσ μιπωσ ζπρεπε να αποκτθκεί παίκτθσ ; Απάντθςθ : Ππωσ τόνιςα ςτθν ομάδα πάνω από όλα είναι τα κζματα θκικισ. Θα ιταν πολφ άδικο λοιπόν για τον ΢άκθ Παναγάκθ, που τραυματίςτθκε μζςα ςτισ 4 γραμμζσ του γθπζδου παίηοντασ για τον ΟΦΘ και όχι ςτθν παραλία, να παίρναμε κάποιον άλλο παίκτθ και όταν γφριηε ο ΢άκθσ υγιείσ να ιταν απλά ζνασ αναπλθρωματικόσ παίκτθσ. Και είδαμε ότι όταν γφριςε ο παίκτθσ ζδωςε τον καλφτερο του εαυτό και βοικθςε ςθμαντικά τθν ομάδα. Φυςικά ο κάκε προπονθτισ κζλει το καλφτερο ρόςτερ, όμωσ το μπάτηετ τθσ ομάδασ ιταν ιδθ πολφ μεγάλο και κα ιταν υπερβολι να παίρναμε και άλλον ζνα παίκτθ. Άλλωςτε όπωσ αποδείχκθκε εκ των υςτζρων θ άνοδοσ δεν χάκθκε λόγω ρόςτερ, χάκθκε για άλλουσ λόγουσ. Βζβαια όταν κάνεισ κάποιεσ μεταγραφζσ δεν ξζρεισ εκ των προτζρων ποιεσ κα βγουν και ποιεσ δεν κα πάνε καλά. Ερϊτθςθ : Ζχουν ακουςτεί πολλά για το μπάτηετ τθσ ομάδασ. Ροιοσ ιταν λοιπόν ο αρχικόσ προχπολογιςμόσ και που ζφκαςε τελικά ; Απάντθςθ : Ο προχπολογιςμόσ τθσ ομάδασ ςτθν Β’ Εκνικι ζκλειςε ςτισ 445.000€. Μιλάμε για μιςκοφσ παικτϊν και προπονθτϊν, χριματα που δόκθκαν ςε μάνατηερ, ςε ενοίκια ςπιτιϊν, μετακινιςεισ τθσ ομάδασ και ξενοδοχεία, ζξοδα για τα φιλικά τουρνουά και διάφορα. Από τισ 115 πινακίδεσ των χορθγϊν ςτο ΒΑΚ ειςπράχκθκαν 230.000€, ο Διμοσ Θρακλείου ενίςχυςε τθν ομάδα με 15.000€ (όπωσ κάνει με τισ ομάδεσ που παίρνουν πρωτακλιματα ςε Εκνικζσ κατθγορίεσ), 18.000€ ειςπράχκθκαν από τα 720 ειςιτιρια διαρκείασ που διατζκθκαν, 40.000€ ιταν θ χορθγία τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ και του Απόςτολου Παπουτςάκθ, από λαχειοφόρο αγορά υπιρξαν 10.000€ ζςοδα, 42.000€ ιταν οι μετακινιςεισ που ζπρεπε να ειςπραχκοφν από τθν ΕΟΚ και από το ποςό αυτό ζχει λάβει ο ςφλλογοσ μόνο το 30%, θ οικογζνεια Σηιράκθ ζδωςε 5.000€ (εκτόσ βζβαια από τθν βοικεια που παρείχε ςτθν ομάδα μζςω του Ξενοδοχείου που διακζτει), ενϊ από τθν ΠΑΕ μζςω των ειςιτθρίων ςτουσ αγϊνεσ ςτο Ραγκριτιο ειςπράχκθκαν 20.000€. Τζλοσ θ οικογζνεια Ξθμζρθ ςυνειςζφερε ςτθν ομάδα 80.000€. Σθμαντικι βοικεια επίςθσ προςζφεραν οι εταιρείεσ “Περβολαράκθ”, “ Ηαρόσ” και “ "Καράτηθ", ενϊ θ αεροπορικι εταιρεία Aegean φζτοσ δυςτυχϊσ δεν βοικθςε οικονομικά τθν ομάδα, όμωσ ο ΟΦΘ κζλοντασ να τιμιςει τθν ςθμαντικι βοικεια που προςζφερε τθν προθγοφμενθ αγωνιςτικι χρονιά είχε το ςιμα τθσ ςτθν φανζλα τθσ ομάδασ. Δυςτυχϊσ οι τοπικοί φορείσ, ςε αντίκεςθ με άλλεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, όπωσ για παράδειγμα ςτισ Σζρρεσ, δεν βοικθςαν τθν ομάδα, εκτόσ ίςωσ του Βουλευτι Λευτζρθ Αυγενάκθ που προςπάκθςε να διεκδικιςει τα χριματα που οφείλονται ςτον ΟΦΗ από τισ ομοςπονδίεσ.


Ερϊτθςθ : Ακοφςαμε επίςθσ ότι ο Μάνοσ Ξθμζρθσ είναι ζμιςκοσ υπάλλθλοσ, ότι ο Βαςίλθσ Ξθμζρθσ ζβγαλε χριματα από τθν καταςκευι του ΒΑΚ και γενικά ότι θ οικογζνεια Ξθμζρθ είναι οικονομικά ωφελθμζνθ από τθν εναςχόλθςθ τθσ με το μπάςκετ του ΟΦΗ. Ζχει επίςθσ ακουςτεί ότι θ οικογζνεια Ξθμζρθ δεν ικελε φζτοσ τθν άνοδο ςτθν Α2 διότι δεν μποροφςε να ανταπεξζλκει οικονομικά. Ροια είναι λοιπόν θ αλικεια πάνω ςε αυτό το κζμα ; Απάντθςθ : Η οικογζνεια Ξθμζρθ όχι μόνο δεν ζχει πάρει δραχμι από τον ΟΦΗ αλλά αντίκετα όλα αυτά τα χρόνια ςυνειςφζρει οικονομικά ςτθν ομάδα. Ο Βαςίλθσ Ξθμζρθσ από τθν καταςκευι του ΒΑΚ, εκτόσ από τον προςωπικό χρόνο που διζκεςε για να παρακολουκεί από κοντά κακθμερινά τισ εργαςίεσ, ζκανε όλεσ τισ ςχετικζσ μελζτεσ ςαν μθχανικόσ δωρεάν. Άλλωςτε όπωσ ανζφερα παραπάνω τθν φετινι χρονιά οι οικογζνεια Ξθμζρθ όχι μόνο δεν κζρδιςε χριματα από τον ΟΦΘ, αλλά ςυνειςζφερε ςτο μπάςκετ περίπου 80.000€. Με όλεσ αυτζσ βζβαια τισ κακοικεισ, που ακοφγονται και ςυςςωρεφονται χρόνο με τον χρόνο, ο Βαςίλθσ Ξθμζρθσ είναι ζντονα προβλθματιςμζνοσ και ςε ςυνδυαςμό τα όςα διαδραματίηονται και ςτο ποδόςφαιρο ςίγουρα του χρόνου που λιγει θ κθτεία του ΔΣ ο πρόεδροσ κα ςκεφτεί πολφ καλά αν κα πρζπει να ςυνεχίςει. Πςο αφορά αυτά που ακοφγονται για το ότι δεν ικελε ο πρόεδροσ τθν άνοδο ςτθν Α2, δεν μπορϊ να καταλάβω πωσ είναι δυνατόν από τθν μια να βάηει κάποιοσ 80.000€, εγϊ να ζχω παρατιςει προςωπικι ηωι και δουλειά και να τρζχω πίςω από τθν ομάδα και από τθν άλλθ να μθν κζλουμε τθν άνοδο. Και βζβαια ςτθν Α2 τα πράγματα οικονομικά είναι καλφτερα αφοφ υπάρχει και θ ενίςχυςθ από τθν ΕΟΚ των 100.000€ και βζβαια υπάρχουν περιςςότερα ζςοδα από διαφθμίςεισ και τθν τθλεόραςθ και οι χορθγοί ζρχονται πιο εφκολα. Ερϊτθςθ : Το καλοκαίρι ςε διοικθτικό επίπεδο ςυςτικθκε μια Επιτροπι Μπάςκετ, με ονόματα που τότε προκάλεςαν ευμενι ςχόλια. Ρωσ λειτοφργθςε λοιπόν θ επιτροπι αυτι, πόςο βοικθςε λειτουργικά και οικονομικά και αν κρίνεται επιτυχθμζνο το όλο αυτό εγχείρθμα ; Απάντθςθ : Δυςτυχϊσ αυτι θ επιτροπι που ςυςτάκθκε με πολλά όνειρα και φιλοδοξίεσ δεν λειτοφργθςε ζτςι όπωσ φανταηόμαςτε ςτθν αρχι. Ήταν όμωσ μια αφετθρία και τϊρα κα γίνουν κάποιεσ διορκωτικζσ κινιςεισ ϊςτε να λειτουργιςει καλφτερα. Μπορεί βζβαια τα μζλθ τθσ να μθν ιταν κάκε φορά ςτο γιπεδο, βοικθςαν όμωσ τθν ομάδα ο κακζνασ ςε διάφορουσ τομείσ. Ερϊτθςθ : Ρολλοί χαρακτθρίηουν τον κόςμο του ΟΦΗ ςαν τον 6ο παίκτθ τόςο ςτο ΒΑΚ αλλά και ςτα εκτόσ ζδρασ παιχνίδια τθσ ομάδασ. Πμωσ υπιρξαν κάποιεσ παρεκτροπζσ που οδιγθςαν και πζρυςι και φζτοσ ςε τιμωρίεσ. Επίςθσ αρκετοί μπαςκετόφιλοι τθσ πόλθσ (που δεν είναι κατά ανάγκθ και οπαδοί του ΟΦΗ) με τα επειςόδια που ζχουν γίνει κατά καιροφσ ςτο ΒΑΚ αποφεφγουν πλζον να ζρχονται ςτο γιπεδο. Υπάρχει λοιπόν πάνω ςε αυτό το κζμα χρυςι τομι ; Απάντθςθ : Δυςτυχϊσ φζτοσ μεταφζρκθκαν και πάλι ςτο μπάςκετ προβλιματα του ποδοςφαίρου, με ςυνζπεια να υπάρξουν και αυτι τθν αγωνιςτικι περίοδο επειςόδια ςτο ΒΑΚ που ςτοίχθςαν τθν τιμωρία του γθπζδου του ΟΦΗ. Ρζρυςι ο ΟΦΗ τιμωρικθκε με 5 αγωνιςτικζσ κεκλειςμζνων των κυρϊν και φζτοσ με 3. Πμωσ ο κόςμοσ του ΟΦΗ είναι όλοσ ο ΟΦΗ, θ παρουςία του ςε πολλοφσ αγϊνεσ ιταν ςυγκλονιςτικι και για αυτό πριν τθν ζναρξθ του νζου πρωτακλιματοσ κα επιδιϊξω (όπωσ κάνω άλλωςτε κάκε χρόνο) ςυνάντθςθ με τουσ ςυνδζςμουσ των οργανωμζνων οπαδϊν του ΟΦΘ για να δοφμε και να ςχεδιάςουν από κοινοφ το μζλλον τθσ ομάδασ, αφοφ ο ΟΦΘ δεν μπορεί να υπάρξει ςαν ομάδα χωρίσ τον κόςμο του. Ρρζπει όμωσ κάποτε να διαχωρίςουν το ποδόςφαιρο από το μπάςκετ. Αν είναι ικανοποιθμζνθ από το μπάςκετ να ζρκουν να μασ ςτθρίξουν. Αν δεν είναι τότε ασ μθν ζρκουν. Δεν ζχει λογικι το να ζρχεςαι ςτο μπάςκετ και να βρίηεισ για το ποδόςφαιρο. Ερϊτθςθ : Με τθν ζλευςθ του Γιϊργου Βόβορα είδαμε για πρϊτθ φορά, ζςτω και ςε ζνα εφκολο παιχνίδι (Ραλαιό Φάλθρο) τθν χρθςιμοποιιςει ενόσ Ραίδα και ενόσ Εφιβου ςτθν ομάδα. Επίςθσ προπονθτισ ςτουσ Νζουσ Άνδρεσ και ςτουσ Ζφθβουσ είναι ο βοθκόσ του προπονθτι ςτθν Ανδρικι ομάδα, ο Γιϊργοσ Γωνιωτάκθσ. Ρωσ μπορεί λοιπόν να γίνει ςφνδεςθ υποδομϊν και ανδρικισ ομάδασ ; Απάντθςθ : Ο Γιϊργοσ Βόβορασ ιδθ ηιτθςε τθν επιςτροφι του Μάριου ΢καμνάκθ ςτθν ομάδα, που είχε δοκεί δανεικόσ ςτον Εργοτζλθ. Είναι γνωςτό ότι αρζςει πολφ ςτον προπονθτι να δουλεφει με τισ υποδομζσ, ενϊ το ίδιο ιςχφει βζβαια και για τον βοθκό του, τον Γιϊργο Γωνιωτάκθ. Σαν διοίκθςθ δεν είμαςτε απόλυτα ικανοποιθμζνθ με τθν δουλειά που γίνεται ςτθν Εφόδου, εκεί όπου προπονοφνται οι ακαδθμίεσ του ςυλλόγου. Μζλθμα μασ είναι μια αναδιοργάνωςθ εκεί με πρωτεργάτεσ τουσ δφο προπονθτζσ που κα ζχουν τθν γενικι εποπτεία και βαςικόσ ςτόχοσ τθσ διοίκθςθσ είναι να αλλάξει άρδθν αυτι θ εικόνα του ςωματείου.


Νίκος Παππάς : “μόνο με πολύ και σκληρή δουλειά μπορεί ένα ταλέντο να διατηρηθεί ψηλά και να πάει μπροστά” Ο Νίκοσ Παππάσ, ο αρχθγόσ τθσ Εκνικισ Εφιβων που κατζκτθςε πζρυςι τον Πφργο το χρυςό μετάλιο ςτουσ Πανευρωπαϊκοφσ Αγϊνεσ, άφθςε τον Πανελλινιο για να κάνει το μεγάλο άλμα και να ενταχκεί ςτο δυναμικό τθσ "βαςίλιςςασ" Ρεάλ Μαδρίτθσ (παίηοντασ ςτθ κυγατρικι τθσ ομάδα για ςυλλογι εμπειριϊν) ιταν ζνασ από τουσ 12 παίκτεσ που επζλεξε ο μόνιμοσ μζςα ςτθ δεκαετία εκλζκτορασ τθσ ομάδασ του "Κόςμου", Αυςτραλόσ Ρομ Μπζβεριτη. Και δικαίωςε αυτι τθν επιλογι να παίξει ςτο Nike Hoop Sumit δίπλα ςε μεγάλα ταλζντα του παγκόςμιου μπάςκετ όπωσ ο Λικουανόσ Μοτιεγιοφνασ, ο Σζρβοσ Μάτςβαν, ο Γάλλοσ ςκόρερ Σηάκςον, ο Αργεντίνοσ φόργουορντ Νοςεντάλ και ο Κροάτθσ Ηοφμπτςιτσ και απζναντι ςτουσ μελλοντικοφσ αςτζρεσ των ΘΠΑ προςφζροντασ ςτθν ομάδα του ςε 24 λεπτά ςυμμετοχισ, 10 πόντουσ και 3 αςίςτ βοθκϊντασ τθ να φτάςει ςτθν πρϊτθ τθσ νίκθ επί των ΘΠΑ από το 1998 και μετά με 97-89! Ο Παππάσ, ζγινε ο τζταρτοσ Ελλθνασ παίκτθσ που αγωνίςκθκε ςε αυτό το ραντεβοφ των αςτζρων του μζλλοντοσ μετά τθ διπλι παρουςία του Αντϊνθ Φϊτςθ το 1998 και το 1999, του Ντοφςαν ΢άκοτα το 2005 και του Ιγκόρ Μιλόςεβιτσ ζναν χρόνο αργότερα ενϊ αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτον πάγκο τθσ ομάδασ του Κόςμου ωσ βοθκόσ προπονθτι του ΢άντρο Γκάμπα ςτθν πρϊτθ "ζκδοςθ" του NIKE Hoop Summit είχε βρεκεί ο Θανάςθσ Παπαδθμθτρίου το 1995. Ετςι, με αυτό τον τρόπο ο Παππάσ ζγραψε το όνομά του ςτθν περίφθμθ λίςτα των παικτϊν που ζλαμψαν για πρϊτθ φορά ςε αυτό τον αγϊνα με τθν ομάδα του Κόςμου δίπλα ςε ονόματα παικτϊν που πλζον κάνουν κραφςθ τόςο ςτο ΝΒΑ όςο και ςτα ευρωπαϊκά γιπεδα. Θζλετε και παραδείγματα; Αρχίςτε να μετράτε παίκτεσ που ζπαιξαν ςτα 18 τουσ ςε αυτό τον αγϊνα…|

Ο Νίκοσ Παππάσ μίλθςε ςτον Athletic Radio 104.2 fm και τθν εκπομπι “Σο Μπάςκετ ςτθν Κριτθ” με τον ΢ταφρο Λυριντηάκθ, για τθν εμπειρία του από τθν ςυμμετοχι του ςε αυτι τθν μεγάλθ διοργάνωςθ, τθν διαμονι του ςτθν Ιςπανία αλλά και για το 9ο Παγκόςμιο Πρωτάκλθμα Εφιβων (under 19) που κα γίνει ςτθν Νζα Ηθλανδία τον Ιοφλιο. Ο Νίκοσ Παππάσ μεταξφ άλλων ανζφερε ότι "μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάκλθμα ζφυγα από τον Πανελλινιο και πιγα ςτθν Ιςπανία, κάτι που ικελα πολφ και ζκανα μια καινοφργια αρχι. Σίγουρα ο πρϊτοσ χρόνοσ ιταν αναγνωριςτικόσ, ςτθν αρχι ιταν δφςκολα αφοφ χρειαηόμουν χρόνο προςαρμογισ, όταν όμωσ προςαρμόςτθκα το ευχαριςτικθκα. Μια καινοφργια εμπειρία και μια καλι χρονιά και ζπεται και ςυνζχεια. Ξεκίνθςα από τθν Μπιλμπάο, όμωσ επειδι ικελα να ζχω παιχνίδια πιγα ςτθν Ρεάλ Μαδρίτθσ και ζπαιξα ςτθν β’ ομάδα, ζχοντασ και εμπειρίεσ και από τθν πρϊτθ ομάδα. Το επίπεδο ιταν πολφ καλό, και είχα χρόνο ςυμμετοχισ περίπου 25’ ςε κάκε παιχνίδι. Αυτό ιταν που ηθτοφςα και ικελα πολφ και είμαι χαροφμενοσ που το ζηθςα. Τθν απόφαςθ μου να πάω ςτθν Μπιλμπάο τθν είχα πάρει αρκετά νωρίσ, παρόλο που το καλοκαίρι κα μποροφςα να μείνω ςτον Πανελλινιο, όμωσ βλζποντασ και τισ κινιςεισ τθσ ομάδασ είδα ότι δε υπιρχε περίπτωςθ να ζχω ςθμαντικό χρόνο ςυμμετοχισ, αφοφ είναι μια ομάδα υψθλοφ επιπζδου. Με το που πιγα ςτθν Μπιλμπάο οι άνκρωποι τθσ ομάδασ μου είπαν ότι κα μποροφςα να μείνω εκεί χωρίσ όμωσ ζχω πρωταγωνιςτικό ρόλο και τουσ ηιτθςα να πάω δανεικόσ ςε κάποια ομάδα. Οι άνκρωποι το δζχτθκαν και ζτςι ζκανα αυτό που αποδείχκθκε ότι το ςωςτό για τθν περυςινι χρονιά. ΢τθν Ιςπανία βλζπουν διαφορετικά το μπάςκετ, το βλζπουν ςαν ψυχαγωγία και βζβαια θ οργάνωςθ είναι ςε πολφ υψθλό επίπεδο, ενϊ τα γιπεδα ιταν γεμάτα ςε όλουσ τουσ αγϊνεσ, ακόμα και ςτθν μικρότερθ αυτι κατθγορία με events και happenings ςε κάκε παιχνίδι. Η ομάδα ςτθν οποία ζπαιξα ζχει φτιαχτεί για να παίρνουν ευκαιρίεσ τα νζα ταλζντα τθσ Ρεάλ Μαδρίτθσ και για να προετοιμαςτοφν να προςφζρουν κάποια ςτιγμι τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτθν πρϊτθ ομάδα. Ζπαιηαν όμωσ και ζμπειροι παίκτεσ από τθν Ιςπανία, τθν Ευρϊπθ και τθν Αμερικι, που βοθκοφςαν τουσ νεότερουσ και τθν ομάδα να ανταπεξζλκει ςτισ ανάγκεσ τθσ κατθγορίασ, που ιταν μια δφςκολθ κατθγορία που κα μποροφςα να τθν ςυγκρίνω άνετα με τθν Α2 τθσ Ελλάδασ από άποψθ τεχνικισ και ταλζντου.


Ρριν ακόμα από το Πανευρωπαϊκό Πρωτάκλθμα ςτον Πφργο, από τθν προετοιμαςία τθσ ομάδασ ςτθν Γερμανία, ςκάουτερ από όλο τον κόςμο άρχιςαν να μασ παρακολουκοφν και να μπαίνουμε ςτα μπλοκάκια τουσ, κάτι το οποίο γινόταν και ςτθν Ιςπανία ςτουσ αγϊνεσ θλικιϊν κάτω των 21 με παρζλαςθ Αμερικάνων ςκάουτερ από τον ΝΒΑ. Κάπωσ ζτςι λοιπόν ζγινε θ επιλογι μου από το εκλζκτορα τθσ Μικτισ κόςμου του NikeHoop Sumit Ρομ Μπζβεριτη. Οι 12 που επιλεγικαμε από όλο τον κόςμο κακίςαμε μια εβδομάδα ςτθν Αμερικι, κάναμε προπονιςεισ και μια μίνι προετοιμαςία ςτισ εγκαταςτάςεισ των Πόρτλαντ Σρζιλ Μπλζιηερσ, είδαμε προπονιςεισ και αγϊνεσ του ΝΒΑ και καταλιξαμε ςτον αγϊνα με τθν ομάδα τθσ Αμερικισ, ςε ζνα γιπεδο με 12.000 κεατζσ που ιταν και νζο ρεκόρ για το κεςμό και βζβαια κάτι πρωτόγνωρο για εμζνα αλλά και για αρκετοφσ ςυμπαίκτεσ μου. Ρολφ ξεχωριςτι εμπειρία για εμζνα και βζβαια πολφ τιμθτικι, που κα μείνει για πάντα χαραγμζνθ ςτο μυαλό μου και ζκλειςε τθν χρονιά με τον καλφτερο δυνατό τρόπο. Το καλοκαίρι κα είναι μακρφ με 2 μεγάλεσ διοργανϊςεισ, το Παγκόςμιο Εφιβων ςτθν Νζα Ηθλανδία και το Ευρωπαϊκό Νζων ςτθν Ρόδο, αν πάντωσ μου γίνει κάποια ςθμαντικι πρόταςθ κα τθν εξετάςω με μεγάλθ προςοχι, προτεραιότθτα μου βζβαια είναι θ Ιςπανία όπου ζχω τθν δυνατότθτα να βελτιωκϊ ςθμαντικά. Και πάντα χρειάηεται πολφ και ςκλθρι δουλειά για να μπορζςει ζνα ταλζντο να διατθρθκεί ςε υψθλό επίπεδο και να προχωριςει μπροςτά, αφοφ τα παραδείγματα ταλζντων που χάκθκαν ςτον δρόμο ζχουμε δει και ακοφςει πάρα πολλά. Στθν Ιςπανία είχαμε κακθμερινζσ διπλζσ και ςκλθρζσ προπονιςεισ, κάτι που με δυςκόλεψε ςτθν αρχι, αλλά μετά προςαρμόςτθκα ςτο επιβαρυμζνο αυτό πρόγραμμα, όμωσ όπωσ ανζφερα χωρίσ πολφ και ςκλθρι δουλειά τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Στθν Νζα Ηθλανδία κα προςπακιςουμε να διεκδικιςουμε το καλφτερο και να δείξουμε ότι δεν ιταν τυχαία θ επιτυχία μασ πζρυςι ςτον Ρφργο.


Νίθνο Κεξακέαο - "Μαληνπιίδεο" : Έρνπκε ζηείιεη πάλσ από 40 παηδηά ζηηο Δζληθέο νκάδεο ! Η φετινι ιταν μια ξεχωριςτι χρονιά για τα Εκπαιδευτιρια Μαντουλίδθ, που ςθμείωςαν επιτυχίεσ όχι μόνο ςε παιδικό και εφθβικό επίπεδο, αλλά ακόμθ ςε ςχολικό και ανδρικό! Τελευταίο επίτευγμα; Θ άνοδοσ των «μεγάλων» ςτθ Β' Εκνικι. Ο προπονθτισ Νίκοσ Κεραμζασ μίλθςε ςτο sepk.gr για αυτι τθν επιτυχία, αλλά και για το χάλκινο μετάλλιο που κατζκτθςε θ ςχολικι ομάδα ςτο Παγκόςμιο Πρωτάκλθμα.

«Ο Μαντουλίδθσ ζχει μια ιδιαιτερότθτα: ο πρωτακλθτιςμόσ δεν κεωρείται αυτοςκοπόσ, αλλά είναι ζνασ από τουσ ςτόχουσ που βάλαμε. Ο κφριοσ ςτόχοσ μασ είναι να δθμιουργιςουμε τισ προχποκζςεισ και να διαμορφϊςουμε τισ ςυνκικεσ ζτςι ϊςτε τα παιδιά να βελτιϊνονται μζρα με τθ μζρα και να γίνονται καλφτεροι. Θζλουμε να φτάςουμε ςε ζνα αρκετά καλό επίπεδο, ςε μια υψθλι εκνικι κατθγορία, για να επιτρζψουμε ςτουσ παίκτεσ τθσ παιδικισ και τθσ εφθβικισ ομάδασ να πάρουν τισ κατάλλθλεσ εμπειρίεσ», ιταν τα πρϊτα λόγια του Νίκου Κεραμζα, που ζχει και πλοφςια εμπειρία ωσ ομοςπονδιακόσ τεχνικόσ.

«Από τουσ 15 παίκτεσ του ανδρικοφ οι 8 ιταν ζφθβοι, χωρίσ να προςκζςω δφο παιδιά που ιταν γεννθμζνα το '89 και το '87. Μπορεί ςτθ Β' Εκνικι τα πράγματα να είναι πιο δφςκολα, ωςτόςο, εμείσ νομοτελιακά κζλουμε τουσ νεαροφσ παίκτεσ. Είμαςτε ςχολείο οπότε προτεραιότθτα μασ είναι τα μικρά τμιματα. Θζλουμε να δϊςουμε ςτουσ νεαροφσ παίκτεσ ευκαιρίεσ» πρόςκεςε.

Για το πρωτάκλθμα τθσ Γ' Εκνικισ διλωςε ότι «είναι ζνα πολφ ανταγωνιςτικό πρωτάκλθμα και φζτοσ αποδείχτθκε τζτοιο πζρα από κάκε προςδοκία. Ξεκινιςαμε μουδιαςμζνα γιατί φτιάξαμε μια νζα ομάδα τθν τελευταία ςτιγμι. Στθν αρχι είχαμε αρνθτικά αποτελζςματα, αλλά με το πζραςμα του χρόνου «δζςαμε» και γίναμε πολφ δυνατοί εντόσ κι εκτόσ ζδρασ». Αναφερόμενοσ ςτθν επιτυχία τθσ ςχολικισ ομάδασ που κατζκτθςε τθν 3θ κζςθ ςτο Παγκόςμιο τόνιςε ότι «είμαςτε πολφ περιφανοι. Ζχουμε πάρει μζροσ τρεισ φορζσ ςτο Ραγκόςμιο Ρρωτάκλθμα κι ζχουμε κατακτιςει ςε όλα μετάλλιο. Φζτοσ ιταν το χάλκινο, λόγω ενόσ περίεργου κανονιςμοφ που μασ υποχρζωςε να ςτείλουμε τθ Β' Λυκείου. Είναι άκλοσ θ 3θ κζςθ, δεδομζνου ότι θ Σουρκία παρατάχκθκε με μια ομάδα που ζχει παίκτεσ που παίηουν ςτθν Ευρωλίγκα, όπωσ ο Κουντζρ. Ραίξαμε μαηί τουσ ςτον θμιτελικό και χάςαμε. Είμαςτε, όμωσ, πολφ χαροφμενοι για τθ διάκριςθ». Ο Νίκοσ Κεραμζασ κζλθςε να ςυγχαρεί όλο το προπονθτικό τιμ του Μαντουλίδθ λζγοντασ ότι... «με τουσ ςυνεργάτεσ προπονθτζσ, τουσ Δθμιτρθ Νικολαΐδθ, Aγγελο Μποφμπα, Μανϊλθ ΢ουανίδθ, ΢άββα Δολόπουλο και Παναγιϊτθ Βροντιςτινό ιμαςταν ςαν μια δεμζνθ γροκιά. Είχαμε μια πολφ καλι ςυνεργαςία κι αυτό δεν φάνθκε μόνο ςτα αποτελζςματα, αλλά πζραςε και ςτα παιδιά. Υπιρχε ζνα εξαιρετικό κλίμα».

Τζλοσ αναφζρκθκε ςτο ςπουδαιότερο «παράςθμο» του Μαντουλίδθ: «Η χαρά μασ είναι ότι πζρα από τισ ομαδικζσ διακρίςεισ «βγαίνουν» αρκετοί ακλθτζσ. Ζχουμε ςτείλει πάνω από 40 παιδιά, τα περιςςότερα από κάκε άλλθ ομάδα ςτθν Ελλάδα, ςτισ Εκνικζσ ομάδεσ. Αυτό νομίηω ότι είναι το μεγαλφτερο επίτευγμα. Τα Εκπαιδευτιρια Μαντουλίθ αποτελοφν ζνα κερμοκιπιο για ταλζντα».


Νίκος Κρίτσαλος : μου έκανε εντύπωση ο απόλυτος επαγγελματισμός των παραγόντων του “Ηράκλειο” ! O Νίκοσ Κρίτςαλοσ, παίκτθσ του ΢πόρτιγκ και φετινόσ μεταγραφικόσ ςτόχοσ του “Θράκλειο", μίλθςε ςιμερα ςτον Athletic Radio 104.2 fm και τθν εκπομπι “Σο Μπάςκετ ςτθν Κριτθ ” με τον ΢ταφρο Λυριντηάκθ. Ο Νίκοσ Κρίτςαλοσ, που είχε αγωνιςκεί ςτο “Θράκλειο” (ςτθν Α1) και το 2001 ζωσ το 2004, διλωςε ότι οι πρϊτεσ ςυηθτιςεισ ζγιναν πριν 6 μινεσ με τον παλαιό ςυμπαίκτθ του και φίλο του Βαςίλθ Ράλλθ, που του είχε πει ότι αν θ ομάδα ανζβαινε ςτθν Γ’ Εκνικι, επικυμία όλων ιταν να ςυνεργαςτοφν μαηί του. Αυτό που του ζκανε από τθν αρχι εντφπωςθ ςτισ ςυηθτιςεισ που είχαν ιταν ο απόλυτοσ επαγγελματιςμόσ των παραγόντων τθσ ομάδασ. Εχουν γίνει κάποιεσ επαφζσ όπωσ είπε και μετά από τθν ςυηιτθςθ που κα ζχει με το ΢πόρτιγκ, τθν ςθμερινι του ομάδα και εφόςον αποδεςμευκεί από αυτιν, κα επανζλκει ςτισ διαπραγματεφςεισ με το “Θράκλειο”. "Είμαι πλζον ςε μια θλικία που δεν πρζπει να κάνω βιαςτικζσ κινιςεισ και να προχωράω γριγορα. Βλζπω λοιπόν ότι ςτο “Θράκλειο” οι άνκρωποι που ζχουν ςτελεχϊςει τθν Επιτροπι Μπάςκετ κζλουν να οδθγιςουν και πάλι τθν ομάδα ψθλά και ζχουν τρομερι διάκεςθ και αγαπάνε αυτό που κάνουν και ακοφω από παντοφ μόνο καλά λόγια. Μακάρι να προχωριςει θ ομάδα μπροςτά και να ξαναπάρει τθν κζςθ που τθσ αξίηει ςτθν Ελλάδα και να βρει με το τρόπο αυτό ανταπόκριςθ θ μεγάλθ προςπάκεια και ο κόποσ αυτϊν των ανκρϊπων. Με αυτά λοιπόν τα δεδομζνα κα αποφαςίςω και εγϊ για τισ επόμενεσ κινιςεισ μου", τόνιςε χαρακτθριςτικά ο Νίκοσ Κρίτςαλοσ. Για τα χρόνια που ιταν ςτο “Θράκλειο” και ςτθν Α1 τόνιςε χαρακτθριςτικά ότι “πζραςα πολφ καλά, τότε βζβαια θ ομάδα ιταν ςτθν αφρόκρεμα του Ελλθνικοφ μπάςκετ και μάλιςτα μια χρονιά με μικρό μπάτηετ βγικαμε ςτθν 7θ κζςθ, υπιρχε πολφ καλό κλίμα, κάτι το οποίο ιταν πολφ βαςικό για τθν επιτυχία. Μετά που θ ομάδα πιρε τθν κατιοφςα αναγκαςτικά και εγϊ αν και είχα άλλα δφο χρόνια ςυμβόλαιο να αλλάξω ςτρατόπεδο και να πάω ςτον Ρανελλινιο, όμωσ από τθν παρουςία μου εκεί είχα τισ καλφτερεσ ςκζψεισ και αναμνιςεισ, με αποτζλεςμα μόλισ ο Μπάμπθσ Μαρκάκθσ και κάποιοι άλλοι παράγοντεσ του “Θράκλειο” ιρκαν ςε επαφι μαηί μου αμζςωσ ιμουν κετικόσ να ςυηθτιςω μαηί τουσ παρόλο που ζχω να αγωνιςκϊ τθν Γ’ Εκνικι από το 1995“. "Μου αρζςει πολφ να αςχολοφμαι με παιδιά που αγαποφν το μπάςκετ και ζχουν μζλλον και πάντα τουσ δίνω τισ ςυμβουλζσ μου και τουσ βοθκάω. Ζχω ακοφςει ότι το “Θράκλειο” δουλεφει τα τελευταία χρόνια πάνω ςε αυτόν τον τομζα, οπότε με τθν εμπειρία που ζχω μαηζψει όλα αυτά τα χρόνια που παίηω επαγγελματικό μπάςκετ κα προςπακιςω να τουσ βοθκιςω, όπωσ άλλωςτε κάνω πάντα με τουσ μικροφσ και ανερχόμενουσ παίκτεσ που είμαι κοντά τουσ και προςπακϊ να διορκϊνω τα λάκθ τουσ και να τουσ ςτθρίηω”, ςυνζχιςε ο Νίκοσ Κρίτςαλοσ. Για το πρωτάκλθμα ςτθν Β' Εκνικι ο Νίκοσ Κρίτςαλοσ ανζφερε ότι "βλζποντασ από τθν αρχι τθσ ομάδεσ ςτθν Β’ Εκνικι και παίηοντασ με τον ΟΦΗ, κεϊρθςα τθν ομάδα τθσ Κριτθσ ςαν φαβορί για τθν άνοδο. Πμωσ παίηουμε ςτθν Ελλάδα, κάποιεσ καταςτάςεισ ςτο παραςκινιο μπορεί να ςε αποςυντονίςουν και με μαηί με κάποια λάκθ μποροφν να φζρουν καλζσ και υγιείσ ομάδεσ εκτόσ ςτόχου. Αυτά γίνονται δυςτυχϊσ ςτθν χϊρα μασ και είναι γνωςτά ςε όλουσ. Θεωρϊ ότι ευνοικθκαν ομάδεσ τθσ Βόρειασ Ελλάδασ, αφοφ ι διαιτθτζσ που ςφυρίηουν είναι ςυνικωσ από Λάριςα και πάνω. Από τθν αρχι πάντωσ εγϊ κεϊρθςα ςαν φαβορί για τθν άνοδο ςτθν Α2 τον Αμφντα, τον ΟΦΘ και τον Κκαρο Καλλικζασ. Θεωρϊ τον ΟΦΘ αδικθμζνο, είχε και κάποιεσ ατυχίεσ, όπωσ αυτι του Αλζξθ Σςακιρίδθ, που πιγαν πίςω τθν ομάδα. Ο ΟΦΘ ζπαιξε κάποια περίοδο πολφ καλό μπάςκετ, μετά πιγε πίςω με αυτά που ςυνζβθςαν και οι νίκεσ ςτο τζλοσ δεν ιταν αρκετζσ για να τθν οδθγιςουν ςτθν ανϊτερθ κατθγορία. Για τα τελευταία αποτελζςματα ζχω να πω ότι είναι ςυνθκιςμζνα ςε Β’ εκνικι και Α2 και δεν μου κάνουν πλζον εντφπωςθ. Και για να ςταματιςουν αυτά τα φαινόμενα κα πρζπει κάποτε να υπάρξουν παραδειγματικζσ τιμωρίεσ, ϊςτε ςτο μζλλον να φοβοφνται κάποιοι να κάνουν τα ίδια. Τρομερι εντφπωςθ πάντωσ μου ζκανε πωσ ανζβθκαν οι Κκαροι ΢ερρϊν και αξίηον ςυγχαρθτιρια ςτον προπονθτι τθσ ομάδασ κ. Καμαράκθ που με αυτό το υλικό και με ζνα μικρό μπάτηετ κατάφερε να ανεβάςει τθν ομάδα, ζνα πολφ καλό και άξιο προπονθτι που ζχει βγάλει και αρκετοφσ παίκτεσ. Ο ΟΦΘ με τον Γιϊργο Βόβορα, ζνα πολφ καλό προπονθτι και ζνα πολφ καλό άνκρωπο, που δουλεφει πάρα πολφ και ςκλθρά και με ζνα ρόςτερ με το οποίο κα μποροφςε κάλλιςτα να είναι ςτθν Α2, χωρίσ να αλλάξει κάτι και με λίγθ τφχθ τθν επόμενθ αγωνιςτικι χρονιά κα ανζβει κατθγορία.". Για τθν απόφαςθ – διάταξθ τθσ ΕΟΚ ςχετικά με τθν δυνατότθτα μιασ μόνο μεταγραφισ ακλθτι θλικίασ πάνω από τα 30 ςτθν Β’ Εκνικι και χαμθλότερεσ κατθγορίεσ, ο Νίκοσ Κρίτςαλοσ εξζφραςε τθν κάκετθ αντίκεςθ του τονίηοντασ ότι κα αντιμετωπίςουν ςθμαντικά οικονομικά προβλιματα αρκετοί επαγγελματίεσ ακλθτζσ με οικογζνειεσ και παιδιά, ενϊ ανζφερε ότι υπάρχει ζντονοσ προβλθματιςμόσ και ςίγουρα ο Π΢ΑΚ δεν κα αφιςει ζτςι το κζμα και κα προχωριςει ςε απεργίεσ και κινθτοποιιςεισ και πιςτεφει ότι ςτο τζλοσ κα αλλάξει αυτι θ διάταξθ, αν και από ότι ακοφει οι κ.κ Βαςιλακόπουλοσ – Μιαοφλθσ – Σςαγκρϊνθσ είναι αποφαςιςμζνοι να εφαρμόςουν πάςθ κυςίασ το μζτρο αυτό. Ράντωσ ο Νίκοσ Κρίτςαλοσ κεωρεί ότι κα μποροφςε το όριο αυτό να είναι τα 33 χρόνια, αφοφ ςιμερα ακλθτζσ ςτα τουσ χρόνια αποδίδουν πολφ καλά ςε όλα τα επίπεδα. Τζλοσ για τουσ αγϊνεσ του Πανακθναϊκοφ με τον Ολυμπιακό και του Άρθ με το Μαροφςι, ο Νίκοσ Κρίτςαλοσ κεωρεί ότι αν όχι ςτο 3ο παιχνίδι ςτο 4ο ο Πανακθναϊκόσ κα τελειϊςει τθν υπόκεςθ τίτλου, ενϊ ςτουσ αγϊνεσ του Άρθ με το Μαροφςι κα πζςουν κορμιά ανάμεςα ςε ιςοδφναμεσ και με πολφ καλά ρόςτερ ομάδεσ. Για τθν Εκνικι ομάδα των Ανδρϊν τόνιςε ότι είναι ςτακερι αξία με πολφ καλοφσ παίκτεσ και καλό προπονθτι και βλζπει και φζτοσ διακρίςεισ !


Γηώξγνο Γνμάθεο - Δζληθή Παίδσλ : ν ζπλδπαζκόο αηνκηθήο πξνπόλεζεο θαη αγσληζηηθέο εκπεηξίεο είλαη ην κπζηηθό ηεο επηηπρίαο !

Ο παλαιόσ άςοσ του Άρθ και των Εκνικϊν Ομάδων και ςιμερα προπονθτισ τθσ Εκνικισ Παίδων Γιϊργοσ Δοξάκθσ, παραχϊρθςε μια εφ’ όλθσ τθσ φλθσ ςυνζντευξθ ςτον Athletic Radio 104.2 fm και τθν εκπομπι “Σο Μπάςκετ ςτθν Κριτθ”. Ασ δοφμε τα κυριότερα ςθμεία τθσ (ολόκλθρθ ςε μορφι βίντεο – mp3 παρατίκεται ςτο site – blog ςε παρακάτω ανάρτθςθ) :

Η Εκνικι Παίδων ξεκίνθςε τον Δεκζμβριο με ακλθτζσ που ζχουν γεννθκεί το 1993 και κάποια παιδιά του 1994. Στθν ςυνζχεια πιγαμε ςε διεκνι τουρνουά ςε Τουρκία και ςε Γαλλία και κα ςυνεχίςουμε αρχζσ Ιουλίου με τθν προετοιμαςία τθσ ομάδασ όπου κα παίξουμε και κάποια φιλικά ςτο εξωτερικό. Τα παιδιά που ςυμμετζχουν ςτθν ομάδα βρίςκονται ςε μια δφςκολθ και ευαίςκθτθ θλικία, αφοφ πολλά από αυτά ζφυγαν για πρϊτθ φορά μακριά από τα ςπίτια τουσ και βρζκθκαν εκτόσ Ελλάδοσ και ζτςι ξεκίνθςαν με κάποια διςτακτικότθτα.

Για μζνα είναι πολφ τιμθτικό να ςυμμετζχεισ ςε Εκνικι Ομάδα και βζβαια αυτό είναι όνειρο κάκε προπονθτι. Η γενιά του 93 δεν είναι από τισ καλφτερεσ όςο αφορά το ταλζντο των παιδιϊν (θ 92 ιταν λίγο καλφτερθ με Χρυςικόπουλο , ΢υκαλίδθ και Αντωνάκθ), όμωσ δικι μασ δουλειά είναι να κοιτάμε το μζλλον και να προςπακοφμε να βγάλουμε ακλθτζσ όπωσ ο Διαμαντίδθσ και ο ΢πάνοφλθσ. Η γενιά του 94 είναι ςχετικά καλφτερθ και υπάρχουν παιδιά με ταλζντο, όπωσ ο Μαραγκόσ του Πανακθναϊκοφ, ο Παπαπζτρου του Θλυςιακοφ και ο Αναγνωςτόπουλοσ από το Κιάτο.

Η διαφορά των ςυνκθκϊν άκλθςθσ των ςθμερινϊν ακλθτϊν ςε ςχζςθ με τα χρόνια που ζπαιηα ςτισ μικρζσ Εκνικζσ Ομάδεσ ςαν παίκτθσ είναι τεράςτια . Τϊρα γίνεται καλφτερθ προπόνθςθ, πιο μεκοδικι και επιςτθμονικι, με καλφτερεσ εγκαταςτάςεισ και προπονθτζσ καταξιωμζνοι με πιο πλοφςιεσ παραςτάςεισ. Τότε δεν κάναμε πολλά φιλικά, μαηευόμαςτε λίγο πριν του αγϊνεσ και πθγαίναμε ςτο Ρανευρωπαϊκό. Τϊρα γίνεται πολφ καλφτερθ προετοιμαςία και τα παιδιά ζχουν γίνει πιο ακλθτζσ με τθν δουλειά που γίνεται και ςτουσ ςυλλόγουσ, είναι πιο γριγοροι και δυνατοί και ζχουν καλφτερεσ αποδόςεισ. Ο Αλζξθσ Βαςιλειάδθσ (τθσ Ιεράπετρασ) ςτο διιμερο που κάναμε ζδειξε πολφ καλά χαρακτθριςτικά και ςτοιχεία, αν και τραυματίςτθκε και δεν ζπαιξε ςτα δφο φιλικά που κάναμε. Είναι ζνα πολφ καλό και ελπιδοφόρο παιδί και τόνιςα ςτο προπονθτι τθσ Ιεράπετρασ Γιϊργο Μακράκθ που πρζπει να βελτιωκεί κατά τθν γνϊμθ μου για να μπορζςει να ξεφφγει από τα ςτενά πλαίςια τθσ Κριτθσ και να ανζβει ακόμα περιςςότερο και να παίξει ςε υψθλότερο επίπεδο. Είναι πολφ δυνατό παιδί, δεν του λείπει το κάρροσ και το κράςοσ, του λείπουν όμωσ παραςτάςεισ όπωσ είναι φυςιολογικό για τα παιδιά που είναι μακριά από τα κζντρα των αγϊνων, όμωσ με δουλειά και με ςφνεςθ κα μπορζςει να παίξει ςε υψθλότερο επίπεδο.

Ο ςυνδυαςμόσ ατομικισ προπόνθςθσ και αγωνιςτικζσ εμπειρίεσ είναι το μυςτικό τθσ επιτυχίασ. Ραιδιά που ζχουν αγωνιςτικι εμπειρία μπορεί να υπερτεροφν ςε ςχζςθ με αυτά που αςκοφνται πολφ με ατομικζσ προπονιςεισ χωρίσ να ζχουν αγϊνεσ ςτα πόδια τουσ. Ρζρα από τισ τεχνικζσ αςκιςεισ μζςα ςτο γιπεδο (ςουτ, πάςεσ κλπ) κα πρζπει τα παιδιά να δουλζψουν ςτο πωσ κα μπορζςει ο ςωματότυποσ τουσ να ςτακεί μζςα ςτο γιπεδο (αςκιςεισ ευλυγιςίασ, ιςορροπίασ εκτιμθςίασ κλπ). Διακρίνουμε παιδιά ςε αυτιν τθν θλικία (γεννθκζντα 1994 και 1995) που δεν ζχουν δουλζψει ακόμα το ςϊμα τουσ, να είναι ευτραφι με περιττά κιλά και να ζχουν αδυναμία ςτουσ κοιλιακοφσ και τουσ ραχιαίουσ, που ςτθρίηουν το ςϊμα και το κορμί. Οι προπονθτζσ ςιμερα είναι γνϊςτεσ αυτϊν των τεχνικϊν και αναγκϊν, χρειάηεται λοιπόν μια μεκοδικότθτα ςτθν προπόνθςθ και βζβαια αγάπθ ςε αυτό που κάνουμε.

Στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάκλθμα ςτθν Λικουανία βριςκόμαςτε ςτο δυςκολότερο όμιλο, με τθν περυςινι πρωτακλιτρια τθν Λικουανία που παίηει μζςα ςτο ςπίτι τθσ, τθν Ρωςία που ζχει μια τεράςτια δεξαμενι ακλθτϊν και ζχει πολφ καλι ομάδα και τθν Πολωνία που πζρυςι βγικε ζβδομθ. Ρωςία και Πολωνία τουσ είδαμε και ςτθν Τουρκία ςτο διεκνζσ τουρνουά και ζχουν και φζτοσ πολφ καλζσ ομάδεσ . Εμείσ κα προςπακιςουμε όςο μποροφμε περιςςότερο και ςτόχοσ μασ βζβαια είναι κάποια από τα παιδιά αυτά να παίξουν αργότερα ςτθν Ανδρικι ομάδα. Το Αναπτυξιακό πρόγραμμα και το πρωτάκλθμα των Ενϊςεων ζχει δϊςει ςτα παιδιά ζνα ιδιαίτερο κίνθτρο και ςτουσ αγϊνεσ αυτοφσ βλζπουμε από μζροσ τουσ πάκοσ και φιλότιμο.

Φζτοσ το καλοκαίρι ζχουν πζςει πολλζσ διοργανϊςεισ ςε Εκνικό επίπεδο, ςχεδόν 12, ενϊ ζχουμε και το Παγκόςμιο Πανεπιςτθμίων ςτο Βελιγράδι και το Πανευρωπαϊκό Πανεπιςτθμίων ςτο Θράκλειο 15 – 21 Ιουνίου. Το κίνθτρο είναι θ καλφτερθ δυνατι εκπροςϊπθςθ ςτουσ αγϊνεσ και κάποια από τα παιδιά αυτά να φκάςουν ςτθν Εκνικι Ανδρϊν ι των Γυναικϊν. Στθν Εκνικι Ανδρϊν με τον Καηλάουςκασ αλλάηουμε ςελίδα. Εκτιμϊ ότι κα υπάρξουν καινοφργια πρόςωπα, όπωσ ο ΢τράτοσ Περπζρογλου που πιςτεφω κα είναι ςτθν ομάδα αφοφ ζχει δείξει ςθμαντικι βελτίωςθ φζτοσ. Στθν Πολωνία ςτο Ρανευρωπαϊκό ελπίηω ότι θ Εκνικι Ανδρϊν κα είναι ςτθν τετράδα και κα πάρει το ειςιτιριο για τουσ Ολυμπιακοφσ. Ο Πανακθναϊκόσ από το Μάρτιο και μετά τθν ιττα μζςα ςτθν Πολωνία ζδειξε ςθμάδια βελτίωςθσ και βρζκθκε τθν κατάλλθλθ ςτιγμι ςτθν καλφτερθ του φόρμα. Στο Βερολίνο ζπαιξε πολφ καλό μπάςκετ και παρόλο που δεν είχε το ψθλότερο μπάτηετ από τισ άλλεσ 3 ομάδεσ δίκαια κατάκτθςε τον τίτλο, αν και υπιρξαν ομάδεσ όπωσ θ Μπαρτςελόνα που κακ’ όλθ τθν χρονιά είχε πολφ και ςτακερι απόδοςθ. ΢τον ΠΑΟΚ υπάρχει τεράςτιο διοικθτικό πρόβλθμα αυτιν τθν ςτιγμι και εκεί εςτιάηονται όλεσ οι προςπάκειεσ. Ψάχνουν να βρουν ζνασ υγιζσ διοικθτικό ςχιμα για να ξεκινιςουν τθν επόμενθ χρονιά. ΢τον Άρθ κα εξαρτθκοφν πολλά από τουσ αγϊνεσ με το Μαροφςι και αν κα βγει θ ομάδα ςτθν Euroleague, που ιταν και ο φετινόσ ςτόχοσ τθσ ομάδασ. Αν δεν το καταφζρει αυτό ςίγουρα του χρόνου κα είναι μια δφςκολθ περίοδοσ.


Γηώξγνο Γνμάθεο - Πξνπνλεηήο Δζληθήο Παίδσλ : Δίλαη ε ππέξηαηε ηηκή ην λα αγσληζηεί θαλείο ζε Δζληθή νκάδα, όπσο θαη ην λα είλαη πξνπνλεηήο !

Η Εκνικι Παίδων ςυμμετείχε τo προθγοφμενο διάςτθμα ςτο πρϊτο ςθμαντικό τεςτ, αυτό του διεκνοφσ τουρνουά τθσ Σουρκίασ όπου ςυμμετείχαν 12 χϊρεσ. Σε αυτό το «μίνι» Ευρωπαϊκό πρωτάκλθμα - το οποίο όπωσ δείχνουν όλα κα κακιερωκεί – ο ομοςπονδιακόσ προπονθτισ Γιϊργοσ Δοξάκθσ και οι ςυνεργάτεσ του ζβγαλαν χριςιμα ςυμπεράςματα για τθν Εκνικι μασ ομάδα, αλλά και για τουσ αντιπάλουσ μασ ςτο Πανευρωπαϊκό που κα διεξαχκεί το καλοκαίρι ςτθν Λικουανία. Ραρακάτω παρατίκεται θ πολφ ενδιαφζρουςα ςυνζντευξθ που ζδωςε ο ομοςπονδιακόσ προπονθτισ ςτο επίςθμο site τθσ ΕΟΚ. -Καταρχιν κ.Δοξάκθ τι ςθμαίνει για εςάσ το να είςτε προπονθτισ ςε Εκνικι ομάδα; -Πιςτεφω είναι το ίδιο πράγμα όπωσ και το να είςαι ακλθτισ ςε Εκνικι ομάδα. Είναι θ υπζρτατθ τιμι το να αγωνιςτεί κανείσ ςε Εκνικι ομάδα, όπωσ και το να είναι προπονθτισ. -Ποια είναι τα πρώτα ςυμπεράςματα που εξάγατε για τθν Εκνικι Παίδων; -Βριςκόμαςτε ςε ςτάδιο προετοιμαςίασ και ουςιαςτικά ιταν το πρϊτο τουρνουά που ςυμμετείχαν τα παιδιά. Ζχει γίνει μια καλι αρχι και θ παρουςία μασ ςτθν Τουρκία ιταν μια πολφ ςθμαντικι εμπειρία για να δουν οι ακλθτζσ μασ, τι ζχουν να αντιμετωπίςουν, να αποκομίςουν παραςτάςεισ που κα τουσ βοθκιςουν ςτθν ςυνζχεια. Ξεκινιςαμε τα Χριςτοφγεννα το «χτίςιμο» τθσ ομάδασ και βαδίηουμε με βάςθ τον προγραμματιςμό τθσ ΕΟΚ προκειμζνου να ζχουμε ζνα κετικό αποτζλεςμα.

-Έχετε εντοπίςει ςε κάποια παιδιά κάποιο ταλζντο, κάτι που να ξεχωρίηει; -Σε αυτι τθν θλικία ςυνικωσ δεν εντοπίηεται κάποιο ιδιαίτερο ταλζντο, αλλά αυτό που πρζπει να δοφμε είναι πωσ κα καρποφοριςει και κα καλλιεργθκεί κάποια ιδιαίτερθ ικανότθτα που μπορεί να διακζτει ζνασ ακλθτισ. Τα παιδιά δείχνουν ότι ζχουν όρεξθ να δουλζψουν και να μάκουν, επιδεικνφουν ηιλο και κζλθςθ. Αυτι θ θλικία ζχει πολλζσ ιδιαιτερότθτεσ. Ο δικόσ μασ ςτόχοσ να φτιάξουμε ζνα ςφνολο ικανό και ανταγωνιςτικό, ωςτόςο υπάρχουν και δυςκολίεσ κακϊσ τα παιδιά κα πρζπει να δουλζψουν και μόνα τουσ, αλλά και με τισ ομάδεσ όπου αγωνίηονται. -Πιςτεφετε ότι το ςφγχρονο μπάςκετ, ουςιαςτικά «ςκοτϊνει» τα ταλζντα; -Το ταλζντο δεν ζχει να κάνει με το αν είναι κανείσ «Μότςαρντ» ι «Μπαχ», αλλά το ςθμαντικό είναι να μπορεί ζνασ παίκτθσ να επικοινωνιςει με τουσ υπόλοιπουσ ςυνακλθτζσ του. Τι είναι αυτό που μπορεί να κατακζςει μζςα από το ομαδικό παιχνίδι. Αυτι είναι θ ουςία του μπάςκετ που είναι κατεξοχιν ομαδικό άκλθμα. -Ποια είναι τα ςυμπεράςματά ςασ για τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ που ςυναντιςατε ςτθν Σουρκία; -Εκείνο που ζχει ςθμαςία είναι το target group με το οποίο δουλεφει κάκε χϊρα. Οι Τοφρκοι για παράδειγμα ζχουν επιλζξει από 1.000 παιδιά τθν ομάδα που απαρτίηει τθν Εκνικι Ραίδων. Εμείσ δεν ζχουμε αυτι τθν δυνατότθτα. Το ίδιο με τουσ Τοφρκουσ, ιςχφει και για τουσ Γάλλουσ, τουσ Κροάτεσ, τουσ Σλοβζνουσ. Ζνα μεγάλο πρόβλθμα που το ςυνειδθτοποίθςαν και τα παιδιά είναι ότι δεν είμαςτε ακλθτικόσ λαόσ, αλλά κάνουμε ακλθτιςμό μζςα από τισ περιςτάςεισ. Δθλαδι επειδι ζνα παιδί είναι ψθλό αςχολείται με το μπάςκετ. Από τθν άλλθ είμαςτε πρϊτοι ςτθν Ευρϊπθ ςτθν παιδικι παχυςαρκία. Αυτό κάτι δείχνει. Είναι κοινωνικό το πρόβλθμα και αυτό μεταφζρεται και ςτον ακλθτιςμό. -Υπάρχει πολφσ δρόμοσ μζχρι το καλοκαίρι, ωςτόςο ποιεσ πιςτεφετε ότι είναι οι δυνατότθτζσ μασ; -Έχουμε μια πολφ δφςκολθ κλιρωςθ. Αγωνιηόμαςτε απζναντι ςτθν διοργανώτρια χώρα τθν Λικουανία και ζχουμε αντιπάλουσ τθν ΢ωςία και τθν Ρολωνία. Οι ΢ϊςοι και οι Ρολωνοί είναι πολφ δυνατοί, κυρίωσ ςε ότι αφορά τον ςωματότυπο και τθν ακλθτικι τουσ κατάςταςθ. Θα προςπακιςουμε για το καλφτερο δυνατό. Τα παιδιά πιραν μία γεφςθ των δυςκολιϊν κακϊσ το τουρνουά ςτθν Τουρκία ιταν χριςιμο για όλουσ. Ριςτεφω οι ακλθτζσ μασ πιραν τα μθνφματα και κα παλζψουν για το καλφτερο.


Γιατί η Κρήτη δεν βγάζει πια παίκτες ! Μεταφζρουμε από τθν εφθμερίδα “Ανατολι” άρκρο που δθμοςιεφτθκε τθν Τετάρτθ 27 Μαΐου με τίτλο “Γιατί θ Κριτθ δεν βγάηει πια παίκτεσ ;” : Οι επιτυχίεσ ςτο αντρικό τμιμα του ΑΟ Ιεράπετρασ είναι πολλζσ και θ ομάδα ζφταςε μια ανάςα από τθν κατάκτθςθ του τίτλου ςτθν Γϋ εκνικι κατθγορία. Εξίςου όμωσ ςθμαντικζσ είναι και οι επιτυχίεσ ςτα τμιματα υποδομισ του ςωματείου, όπου με ελάχιςτα χριματα, χωρίσ μεταγραφζσ και πολλά λόγια, οι ζμπειροι προπονθτζσ του τμιματοσ ζχουν οδθγιςει ςε υψθλό επίπεδο το άκλθμα ςτθν Ιεράπετρα. Ασ κάνουμε μια ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι να κυμθκοφμε τι ζγινε τα προθγοφμενα χρόνια. Σο μπάςκετ τθσ Ιεράπετρασ άρχιςε να ανκίηει τθν περίοδο 1996-97 όταν ο τότε πρόεδροσ Γιάννθσ Ροβυκάκθσ είδε μια φουρνιά παιδιϊν που είχε μαηζψει λίγα χρόνια νωρίτερα (Καραμανωλάκθσ, Πετρουλίδθσ, Μαυροκουκουλάκθσ, Ροβυκάκθσ κλπ.) να κατακτάει τθν άνοδο από τθν Β’ ΕΚΑΣΚ ςτθν Α’ ΕΚΑΣΚ με προπονιτρια τθ Μαρία Γιαλοφςθ. Η μεγάλθ όμωσ ζκρθξθ ζγινε τον επόμενο ακριβϊσ χρόνο με τθν παράδοςθ και λειτουργία του κλειςτοφ γυμναςτθρίου Ιεράπετρασ. Το γεγονόσ αυτό ζφερε τθ μεγαλφτερθ άνοδο ςτο άκλθμα αφοφ ζωσ τθν περίοδο 2001-02 υπιρχαν τρεισ ομάδεσ ςτθν Ιεράπετρα (Λυγιά-Λιβυκόσ- Γ.Ε.Ι.) με περιςςότερα από 400 παιδιά να απαςχολοφνται με το μπάςκετ. Χαρακτθριςτικά, θ ομάδα τότε τθσ ΓΕΙ με ςυντονιςτι τον πολφπειρο παράγοντα Γιάννθ Αςπραδάκθ (επίτιμο μζλοσ ΕΚΑΣΚ) και προπονθτι τον Χ. Πεταλωτι είχε μια ακαδθμία πρότυπο αποτελοφμενθ από 80 παιδάκια Στθν πορεία, θ Α.Ε. Λυγιά απορρόφθςε τα υπόλοιπα ςωματεία, ιςχυροποιϊντασ τότε κυρίωσ τα τμιματα υποδομισ τθσ (πάντα πρωταγωνίςτρια ςτα παιδικά και εφθβικά πρωτακλιματα) φτάνοντασ να παίξει ςτον τελικό του Παγκριτιου πρωτακλιματοσ τθ ςεηόν 2001-2002 με πρόεδρο τον επιχειρθματία Νίκο Παπαδάκθ και προπονθτι τον Μιχάλθ Δαςκαλάκθ χάνοντασ ςτον τελικό από τον Εργοτζλθ. Ακολοφκθςε μια περίοδοσ φφεςθσ (οικονομικισ κυρίωσ) εωσ τθ ςεηόν 2005-2006 οπότε για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία τθσ ζφταςε ζωσ τθν κατάκτθςθ του Παγκριτιου πρωτακλιματοσ ςτο ανδρικό κακϊσ και του κυπζλλου Κριτθσ, τίτλοι που αποτελοφν τουσ μοναδικοφσ του νομοφ Λαςικίου ςε ανδρικό επίπεδο από τθν «ζναρξθ» του μπάςκετ ςτθν Κριτθ το 1968 ζωσ και ςιμερα. Ρρόεδροσ τότε ο Παναγιϊτθσ Ακουμιανάκθσ με γενικό διευκυντι τον Μιχάλθ Προϊςτάκθ και προπονθτι τον Μαρίνο Γαϊτανάκθ. Ο ΑΟ Ιεράπετρα γεννικθκε το καλοκαίρι του 2005 από τουσ ίδιουσ ανκρϊπουσ τθσ Λυγιάσ οι οποίοι εφριςκαν δυςκολίεσ όςον αφορά τθν εξεφρεςθ χορθγϊν και διαφθμίςεων. Με τθν κίνθςθ αυτι τθσ «μετονομαςίασ», ουςιαςτικά ενϊκθκαν όλεσ οι «δυνάμεισ» τθσ μπαςκετικισ Ιεράπετρασ και δθμιουργικθκε μια ομάδα υπόδειγμα θ οποία διαφιμιςε τα 3 χρόνια που ακολοφκθςαν το όνομα τθσ πόλθσ ςε όλθ τθν Ελλάδα με πρϊτο πρόεδρο το Νίκο Βαρδάκθ τον οποίο διαδζχτθκε φζτοσ ο Βαγγζλθσ Πλεξουςάκθσ και προπονθτι τον ζμπειρο Γιϊργο Μακράκθ. Υπεφκυνοσ των τμθμάτων Ραμπαίδων Α’, Ραιδικοφ και Εφθβικοφ τμιματοσ του Α.Ο. ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ είναι ο διπλωματοφχοσ φυςικισ αγωγισ με δίπλωμα προπονθτι Β’ κατθγορίασ, Μαρίνοσ Γαϊτανάκθσ. Ο Μαρίνοσ Γαϊτανάκθσ βρίςκεται επί 12 ςυνεχόμενα χρόνια ςτθν ομάδα τθσ Ιεράπετρασ ωσ παίκτθσ, προπονθτισ τμθμάτων υποδομισ και προπονθτισ ανδρικοφ. Μάλιςτα είναι ο άνκρωποσ που τθν περίοδο 2005-06 οδιγθςε τθν Λυγιά ςτθν κατάκτθςθ του Ραγκριτιου πρωτακλιματοσ που ζφερε και τθν άνοδο ςτισ εκνικζσ κατθγορίεσ. «Σε γενικζσ γραμμζσ είμαι ευχαριςτθμζνοσ, διλωςε ςτθν «ΑΝΑΣΟΛΘ» ο 35χρονοσ προπονθτισ. Ρριν από 3 χρόνια, όταν δζχτθκα να επιςτρζψω ωσ προπονθτισ ςτα τμιματα υποδομισ μελετιςαμε με τουσ υπεφκυνουσ από τθ διοίκθςθ τθν επικρατοφςα κατάςταςθ και ςυναποφαςίςαμε ζνα πλάνο το οποίο είχε ςτόχο κακαρά τθν ατομικι βελτίωςθ των ακλθτϊν. Άλλωςτε αυτό αποτελεί κεντρικό ςτόχο τθσ διοίκθςθσ και ζναν από τουσ λόγουσ φπαρξθσ του αντρικοφ τμιματοσ. Θεωρϊ ζνα από τα μεγαλφτερα λάκθ που γίνονται ςτθν Κριτθ «το κυνιγι» του αποτελζςματοσ ςτισ μικρζσ θλικίεσ, το παιδί δεν πρζπει να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευςθσ από τον οποιοδιποτε προπονθτι ι παράγοντα που κζλει να εκπλθρϊςει προςωπικζσ θ μικρό-ςωματειακζσ φιλοδοξίεσ. Το πρόβλθμα ςτθν Ελλάδα γενικά είναι ότι ζχουμε παράγοντεσ χωρίσ ακλθτικι παιδεία οι οποίοι ι ενεργοφν κατά τθν λογικι τουσ ι παραςφρονται εφκολα από εμάσ τουσ προπονθτζσ, για αυτό ρίχνω τθν περιςςότερθ ευκφνθ ςτον κλάδο μου. Η βιολογικι και φυςικι ανάπτυξθ του παιδιοφ όςο μεγαλϊνει απαιτεί και τθν ανάλογθ (επιςτθμονικι) προπόνθςθ. Η επιςτιμθ ζχει ποια διαςαφθνίςει τί επιβαρφνςεισ πρζπει να δζχεται το παιδί ςε κάκε θλικία, τί είναι ικανό να μάκει και πότε. Δυςτυχϊσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ εμείσ οι προπονθτζσ ενϊ τα ξζρουμε αυτά ι καλφτερα οφείλουμε να τα ξζρουμε, προςαρμοηόμαςτε ςτθν απαίτθςθ για «νίκθ και καλι πορεία του τμιματοσ», αδιαφορϊντασ για τθν ατομικι βελτίωςθ των παιδιϊν τα οποία βρίςκονται ςτθν λεγόμενθ «χρυςι θλικία τθσ μάκθςθσ». Πτι δεν μάκει το παιδί ςε αυτζσ τισ θλικίεσ είναι πολφ δφςκολο να το αναπλθρϊςει ςε επόμενα ςτάδια και με μεγάλο κίνδυνο όχι μόνο να μθν ζχει μάκει το ςωςτό αλλά και να ζχει αυτοματοποιιςει το λάκοσ.


Δυςτυχϊσ θ πρϊτθ κίνθςθ που κάνουν όλεσ οι ομάδεσ που υποτίκεται αςχολοφνται με τα τμιματα υποδομισ είναι να ανεβάςουν τουσ καλφτερουσ παίδεσ-εφιβουσ ςτο ανδρικό, αυτό κατά τθν γνϊμθ μου είναι ζνασ δεφτεροσ λόγοσ που οι κρθτικζσ ομάδεσ δεν βγάηουν πια παίκτεσ απόλυτα ςυνυφαςμζνοσ με τον πρϊτο. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ το παιδί που αναβαίνει και προπονείται κυρίωσ με το ανδρικό χάνει όπωσ προείπαμε τθν κατάλλθλθ για τθν θλικία του προπόνθςθ με αποτζλεςμα το παιδί να παραμζνει για τουσ αδαείσ παραδόξωσ ςτάςιμο. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ο νζοσ γίνεται εφκολα το εξιλαςτιριο κφμα τθσ προπόνθςθσ , του φορτϊνεται περιςςότερο βάροσ και πίεςθ από ότι πρζπει και τελικά υπάρχει ο κίνδυνοσ να χακεί το παιδί μιασ και οφτε παίρνει τελικά τον απαιτοφμενο χρόνο ςυμμετοχισ. Τρίτοσ λόγοσ αλλά και πολφ ςθμαντικόσ είναι ότι οι κρθτικοί ακλθτζσ δεν παίηουν πολλοφσ αγϊνεσ κυρίωσ λόγω ζλλειψθσ ομάδων. Εμείσ για παράδειγμα εξαρτόμαςτε αποκλειςτικά από το πρόγραμμα τθσ ΕΚΑΣΚ το οποίο καταρτίηεται με βάςθ τα εφκαιρα γιπεδα και τθν διακεςιμότθτα των διαιτθτϊν, φτάνοντασ μζγιςτο ζωσ τα 20-25 παιχνίδια ενϊ ο Ακθναίοσ μαηί με τα φιλικά μπορεί να παίξει ζωσ και 60 παιχνίδια το χρόνο χειμϊνα καλοκαίρι. Σζταρτοσ λόγοσ είναι το όλο το ρατςιςτικό ςφςτθμα μζςα ςτο οποίο μεγαλϊνει ζνασ νζοσ παίκτθσ: δυςτυχϊσ όςο πιο μικρό είναι το παιδί τόςο και χειρότερεσ ςυνκικεσ βιϊνει, ο μικρόσ ακλθτισ μασ ςτθν Ελλάδα προπονείται ςτισ χειρότερεσ ϊρεσ, ςυνικωσ ςτα ανοικτά γιπεδα, πολλζσ φορζσ με προπονθτι χωρίσ δίπλωμα ενϊ όταν αγωνίηεται του βάηουν τουσ χειρότερουσ διαιτθτζσ! Πλθ θ παραπάνω διαδικαςία είναι εντελϊσ αντιπαιδαγωγικι. Ωσ λφςεισ για μια επαρχιακι ομάδα που κζλει να ζχει ςτόχο τα τμιματα υποδομισ κα πρότεινα βαςικά τον διαχωριςμό τμθμάτων υποδομισ με το ανδρικό τμιμα όςον αφορά τθν ςυνζχεια και τα κονδφλια. Συνζχεια υπάρχει όταν ενςωματωκοφν ςτισ διοικιςεισ και γονείσ οι οποίοι κα αςχολοφνται με τα τμιματα και κα ςυναποφαςίηουν διεκδικϊντασ ι βρίςκοντασ οι ίδιοι τα απαραίτθτα χριματα. Ενϊ εάν θ ομάδα δεν εξαρτάται από επενδυτι και δεν κζλει να κάνει πρωτακλθτιςμό: α) πολιτικι με βάςθ τθν ανάπτυξθ του παίκτθ ωσ φιλοςοφία και ςτο ανδρικό ζτςι ϊςτε να ςτινεται θ ανδρικι ομάδα και ανάλογα αυτό ςθμαίνει ότι ο προπονθτισ κα πρζπει: α) να φτιάξει ζνα νεανικό ρόςτερ β) να διαλζξει ζνα βελτιϊςιμο για τουσ παίκτεσ ςτυλ παιχνιδιοφ γ) να προςαρμόςει όλθ του τθν προπόνθςθ πάνω ςτο ςτόχο (τθν ατομικι βελτίωςθ του νζου παίκτθ) και το βαςικότερο δ) να τολμιςει να δϊςει τον απαραίτθτο χρόνο ςυμμετοχισ. Η ομάδα που ζχει ςτόχο τθν ανάδειξθ νζων παικτϊν πρζπει να διατθρεί και τθν ανδρικι τθσ ομάδα ςτθν κατάλλθλθ κατθγορία γιατί ο 17-18 χρόνοσ δεν ζχει ακόμα τον ςωματότυπο και τα ανάλογα προπονθτικά ζτθ να παίξει π.χ. απότομα από το εφθβικό ςτθν Β’ εκνικι. Δείτε τον ΑΓΟ΢ που ςαρϊνει κάκε χρόνο τουσ τίτλουσ ςτα παιδικό-εφθβικά αλλά κανζνασ 18 χρόνοσ ΢εκυμνιϊτθσ δεν αγωνίηεται ςτο ανδρικό ςτθν Α2. Το πρωτάκλθμα νζων φζτοσ ζδωςε δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να καλφψουν κάπωσ αυτό το κενό. Με τισ τελευταίεσ επιτυχίεσ του ανδρικοφ ςιμερα ζχουμε και πάλι ςτθν Ιεράπετρα πολλά παιδιά ςτισ ακαδθμίεσ και αυτό είναι το μεγαλφτερο κζρδοσ ενϊ θ μεγάλθ διαφορά ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα χρόνια είναι ότι πλζον υπάρχει και γυναίκειο μπάςκετ χάρθ ςτθν αφοςίωςθ του Μάνου Καπαράκθ. Συνοψίηοντασ κα ζλεγα ότι το κλειδί πάντα κατά τθν γνϊμθ μου παραμζνει θ ςωςτι οικονομικι διαχείριςθ και ο μακροπρόκεςμοσ προγραμματιςμόσ από τισ ομάδεσ γιατί τα τμιματα υποδομισ κζλουν υπομονι μεκοδικότθτα και βάκοσ χρόνου, οι παράγοντεσ όμωσ κζλουν νίκεσ ανόδουσ κφπελλα και μεγαλεία πράγμα που οδθγάει ςε κακοδιαχείριςθ και τελικά διάλυςθ. Στο Νομό Λαςικίου βλζπω ότι ζχουν αρχίςει να οργανϊνονται και οι άλλεσ πόλεισ, ιδθ ο ΑΟΑΝ και ο ΣΑΟ κάνουν πολφ καλι προςπάκεια ςτισ υποδομζσ ζχοντασ πάρα πολλά παιδιά ςτα τμιματα αν και δεν διακζτουν κακόλου ανδρικό τμιμα και είμαι ςίγουροσ ότι και τα αποτελζςματα κα φανοφν ςίγουρα ςτο μζλλον» επιςιμανε τζλοσ ο κ. Γαϊτανάκθσ.

"Το Μπάσκετ στην Κρήτη" 31-5-09 (Γ)  

Σχόλια - Άρθρα - Συνεντεύξεις