Page 1

Schoolgids 2012-2013

Obs ’t Tweespan Dorsvloer 1 9205 BN Drachten 0512-532500 www.detweespan.nl info@detweespan.nl

De basisschool die het anders doet!


INHOUD

Voorwoord directeur .......................................................................................................... 5 1.

De school ................................................................................................................... 6 1.1 De ligging van de school ............................................................................................ 6 1.2 De richting van de school ........................................................................................... 6 1.3 Stichting OPO Furore ................................................................................................. 6 1.4 Het schoolgebouw ..................................................................................................... 6 1.5 Schoolgrootte en telling van leerlingen ........................................................................ 7 1.6 De onderwijskundige koers ........................................................................................ 7

2.

’t Tweespan: Een school in ontwikkeling ......................................................................... 8 2.1 De pijlers van het onderwijs ....................................................................................... 9 2.2 Een ontwikkelingspsychologische onderbouwing ........................................................... 9 2.3 Veiligheid ............................................................................................................... 10

3.Visie op leren en onderwijzen ......................................................................................... 11 3.1 Het kind in de samenleving van morgen .................................................................... 11 3.2 Samenvattend is de visie van ’t Tweespan ................................................................. 12 4. Personeel .................................................................................................................... 12 5. Middelen ..................................................................................................................... 13 5.1 Schoolbudget ......................................................................................................... 13 5.2 Activiteitenopbrengsten ........................................................................................... 13 5.3 Ouderbijdrage ........................................................................................................ 13 6. Communicatie ............................................................................................................. 14 6.1 Ouders .................................................................................................................. 14 6.2 Interne communicatie.............................................................................................. 14 6.3 Externe communicatie ............................................................................................. 15 7. Ouders ....................................................................................................................... 15 8. Dienstverlening ........................................................................................................... 16 8.1 Ouderraad (O.R.) .................................................................................................... 16 8.2 Medezeggenschapsraad (M.R.) ................................................................................. 17 8.3 Schoolbegeleidingsdienst ......................................................................................... 17 8.4 Weer Samen Naar School (W.S.N.S.) ........................................................................ 17 8.5 Buitenschoolse opvang (B.S.O.) ................................................................................ 17 8.6 Voortgezet onderwijs ............................................................................................... 18 8.7 Tussenschoolse opvang (T.S.O.) ............................................................................... 18 8.8 Bibliotheek ............................................................................................................. 18 8.9 VOO ...................................................................................................................... 19

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

2


9. Regelingen .................................................................................................................. 20 9.1 Leerplicht, inschrijving en verlofregeling .................................................................... 20 9.2 Klachtenprocedure .................................................................................................. 20 9.3 Veiligheidsprocedure ............................................................................................... 21 9.4 Schorsing en verwijdering ........................................................................................ 22 9.5 Aansprakelijkheid.................................................................................................... 22 9.6 Informatieplicht ...................................................................................................... 24 10. Resultaten en opbrengsten .......................................................................................... 25 11. Onderwijs: Identiteit, vorm en inhoud .......................................................................... 26 11.1 Identiteit .............................................................................................................. 26 11.2 Organisatie van het onderwijs ................................................................................. 26 11.3 Inhoud van het onderwijs ....................................................................................... 27 11.4 Pedagogisch klimaat .............................................................................................. 27 11.5 Zorg voor kinderen ................................................................................................ 27 11.6 schooltijden .......................................................................................................... 28 11.7 Gymnastiek- en zwemtijden ................................................................................... 28 11.8 Klokurentabel ....................................................................................................... 29 11.9 inzet personeel ..................................................................................................... 30 12. Jaarverslag 2011-2012 ............................................................................................... 31 13. Jaarplan 2012-2013 ................................................................................................... 32 13. Nawoord. .................................................................................................................. 33 Bijlage 1: Personeel ......................................................................................................... 34 Bijlage 2: MR en OR leden ................................................................................................ 35 Bijlage 3: Vakantieregeling. .............................................................................................. 36 Bijlage 4: Methodegebruik ................................................................................................ 37 Bijlage 5 : Verlof ............................................................................................................. 38 Bijlage 6: Klachtenprocedure ............................................................................................ 40 Bijlage 7: Vertrouwenspersoon .......................................................................................... 41 Bijlage 8: Voorbeeld ouderbijdrage 2010-2011 .................................................................... 42 Bijlage 9: Verwijsindex ..................................................................................................... 44 Bijlage 10: Overblijf informatie .......................................................................................... 45

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 3


‘Jong leren door prima onderwijs’ Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van de Stichting OPO Furore. De Stichting OPO Furore verzorgt het openbaar basisonderwijs in de gemeente Smallingerland en de gemeente Tytsjerksteradiel. O.P.O. staat voor Openbaar Primair Onderwijs. De Stichting bestaat uit 24 basisscholen, verdeeld over 27 locaties, inclusief een ondersteuningsbureau. In bijna elk dorp en wijk van beide gemeentes vindt u één van onze openbare basisscholen (tevens een school voor speciaal basisonderwijs in Drachten en een azs in Burgum). Binnen onze organisatie Furore heeft elke school een eigen gezicht. De voorliggende vernieuwde schoolgids zal veel duidelijk maken over de school van uw keuze. Wat de scholen gemeen hebben is dat ze open staan ’voor iédereen, foar éltsenien’, ongeacht huidskleur, geloofsovertuiging en culturele afkomst. Alles draait om respect voor elkaar. De Stichting OPO Furore beoogt een transparante, gezonde en lerende organisatie te zijn die staat voor kwalitatief, uitstekend basisonderwijs. Vandaar onze leuze “Jong leren door prima onderwijs!”. Het stichtingsbestuur bestaat uit 7 personen en komt maandelijks bijeen. De algemeen directeur is door het bestuur benoemd en volledig gemandateerd. Ter ondersteuning van bestuur en algemeen directeur is er een Bestuursbureau, dat gehuisvest is in MFC de Barte aan het Zetveld te Drachten. Het bestuursbureau is dagelijks tijdens kantooruren bereikbaar voor eventuele vragen. Door middel van onze website www.opofurore.nl kunt u informatie krijgen over onze organisatie en tevens over de afzonderlijke scholen. Mede namens het bestuur wens ik iedereen een goed schooljaar toe! Jaap J. Balkema Algemeen Directeur

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 4


VOORWOORD DIRECTEUR

Kort na de invoering van de basisschool in 1985 zijn scholen vanuit de Rijksoverheid verplicht om jaarlijks een schoolgids uit te geven. In de schoolgids leest u wat ’t Tweespan uw kind biedt, zodat u als ouder weet wat u van de school kunt verwachten. Deze gids wordt beschikbaar gesteld voor alle ouders en belangstellenden. In deze gids informeren wij u over de organisatie, inhoud en vorm van het onderwijs aan onze school. Tevens staat hierin beschreven welke doelen wij nastreven. Wij geven een nadere toelichting op de achtergronden van ons onderwijsmodel en de wijze waarop we het onderwijs georganiseerd hebben. Daarnaast vindt u in deze gids informatie over de praktische uitvoering van allerlei zaken, zoals inzet van leerkrachten, gym- en zwemtijden, etc. Als bijlage bij deze schoolgids is de jaarkalender toegevoegd. In de jaarkalender staan alle tot nu toe geplande activiteiten genoemd. Wij vinden het belangrijk dat ouders de gebeurtenissen op school kritisch volgen. Wij staan open voor wensen, ideeën of suggesties. U kunt hierover contact opnemen met de directie of de medezeggenschapsraad van de school. Wij wensen de kinderen op ’t Tweespan een plezierig en leerzaam schooljaar 2012 – 2013 toe. We hopen op een goede samenwerking met en ondersteuning van de ouders. Met vriendelijke groet namens personeel en oudervertegenwoordiging van ‘t Tweespan Paula Schuurman Directeur van obs ’t Tweespan

De medezeggenschapsraad van o.b.s. ’t Tweespan stemt in met de inhoud van de schoolgids 2012 – 2013.

Jannie Sevensma, voorzitter m.r. Drachten, 2 juli 2012

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 5


1.

DE SCHOOL

1.1 DE LIGGING VAN D E SCHOOL Basisschool ’t Tweespan is redelijk centraal gesitueerd in de wijk de Trisken. Deze wijk ligt in het zuid westen van Drachten, tussen de wijken het Himsterhout, de Sanding, de Drachtstervaart, de Drait en het dorp Boornbergum. De naam van de wijk komt van de naam van het land waar de wijk in 1980 gebouwd is en betekent nat gebied. De meeste van de bijna 200 kinderen die op dit moment bij ons op school zitten komen uit deze wijk. Maar ook uit de wijken de Drait, het Himsterhout, de Sanding en de Drachtstervaart komen kinderen naar onze school net als straten van buitendorpen die grenzen aan één van deze wijken. De naam van de school is sinds de opening van de school in 1981 gerelateerd aan het thema van de straatnamen, namelijk de boerderij. 1.2 DE RICHTING V AN DE SCHOOL Wij zijn een openbare school. Wij beschouwen mensen als gelijkwaardig. Wij staan dus open voor kinderen, ouders, verzorgers en leerkrachten ongeacht hun levensbeschouwing, sekse, seksuele geaardheid, nationaliteit of sociale afkomst. Hierdoor vormt de school een goede afspiegeling van de samenleving waarin we leven. Kinderen, ouders, verzorgers en leerkrachten met verschillende achtergronden ontmoeten elkaar op school. Kinderen leren van en met elkaar. Ze leren en leven met respect voor elkaars zijn, afkomst en talenten. Dit openbare karakter is kenmerkend voor de school en bereidt kinderen op een verantwoorde manier voor, op hun toekomstige rol in de maatschappij. 1.3 STICHTING OPO FU RORE Onze basisschool werkt onder het gezag van Stichting openbaar primair onderwijs Furore. Dit samenwerkingsverband bestaat uit vierentwintig openbare scholen, waarvan één school voor speciaal basisonderwijs en een voor asielzoekerskinderen. De dagelijkse bestuurlijke en administratieve gang van zaken voor de scholen wordt afgehandeld door een bestuursbureau. De Stichting wordt aangestuurd door algemeen directeur: dhr Jaap Balkema. 1.4 HET SCHOOLGEBOUW De school is gebouwd in 1981 en gesitueerd rondom een patio. Het gebouw is te verdelen in drie compartimenten (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) die in elkaar overlopen. Elk deel heeft zijn eigen entree, hal en toiletgroep. Alle ruimtes in de school worden zoveel mogelijk voor onderwijsdoeleinden gebruikt. Zo is er de beschikking over een gemeenschappelijke ruimte, een aparte ruimte voor de intern begeleider en een speellokaal. Deze ruimtes hebben meerdere functies. Door de open inrichting van de school, bijna ieder lokaal heeft de beschikking over een schuifwand, heerst er in de school een open en rustige sfeer. Dit alles zorgt ervoor, dat ondanks de leeftijd van het gebouw, het een gebouw is, dat effectief en doelmatig gebuikt wordt.

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 6


1.5 SCHOOLGROOTTE EN TELLING VAN LEERLINGEN Op 1 oktober 2011 zaten er 188 leerlingen op school. Het aantal leerlingen op deze datum is bepalend voor de formatie (aantal groepen) op school. Om exact vast te stellen hoeveel groepen er kunnen worden gevormd, wordt elk kind “gewogen”. Voor die weging heeft het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen een “gewichtenregeling” vastgesteld. Hierbij zijn de volgende zaken van belang: De opleiding van beide ouders. Bij een opleiding van minimaal mavo of vmbo gt telt een kind voor 1 Bij een opleiding van maximaal l.b.o. of vmbo basis beroepsgericht telt een kind voor 1.3 Als ouders geen diploma voor het voortgezet onderwijs hebben telt een kind voor 2.2

De leeftijd van het kind Voor kinderen tot en met 7 jaar ontvangt de school een grotere vergoeding dan voor de oudere kinderen in de basisschool

.

Voor het vaststellen van de leerlinggewichten gebruikt de school de informatie uit het aanmeldingsformulier, waarin expliciet gevraagd wordt naar het opleidingsniveau van de ouders en de geboortedatum van het kind. 1.6 DE ONDERWIJSKUND IGE KOERS Onderwijskundig is de school een koers ingeslagen die wetenschappelijk gefundeerd is. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de school voortdurend in ontwikkeling wil blijven. Wij willen het onderwijs en het kind niet stigmatiseren, maar willen het onderwijs passend maken op ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen, vanuit verschillende perspectieven. Die perspectieven vormen het fundament van ons onderwijs. Nieuw verkregen inzichten en veranderingen in de samenleving zijn moeiteloos inpasbaar in ons onderwijsmodel. Het moet tenslotte leiden tot een voorbereiding van het kind op de samenleving van morgen. Wij willen kinderen daarbij zoveel mogelijk ontwikkelingskansen bieden. Daarom zijn wij een school die op een strategische wijze onderwijs wil verzorgen aan alle kinderen uit de samenleving. Het kind staat bij ons centraal in de context van de klas, de school, de omgeving en de relaties die daarbij horen.

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 7


2.

’T TWEESPAN: EEN SCHOOL IN ONTWIKKELING

De keuzes van ’t Tweespan ten aanzien van de vorm en inhoud van het onderwijs aan de Dorsvloer in Drachten zijn gekoppeld aan het doel van het onderwijs. Het doel is realisatie van een hoogwaardige onderwijskwaliteit. Het behalen van de 58 kerndoelen staat centraal in onze aanpak. Deze kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten. Ze beschrijven het onderwijsaanbod in grote lijnen. Wettelijk verplichte vakken zijn: Nederlandse taal, Engelse taal, Friese taal, rekenen en wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, burgerschapsvorming, sociale redzaamheid, gezond gedrag, staatsinrichting en geestelijke stromingen), kunstzinnige oriëntatie (muziek, tekenen, handvaardigheid, dans, toneel), bewegingsonderwijs. Op school gaat het niet alleen om het leren van feiten, maar ook om het ontwikkelen van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Voorbeelden hiervan zijn: een goede werkhouding, voor eigen mening opkomen, feiten en meningen van elkaar onderscheiden, met respect luisteren, met respect kritiek geven, zelfvertrouwen ontwikkelen, respectvol en verantwoordelijk met elkaar om gaan, zorg en waardering hebben voor de leefomgeving. Daarnaast leren we kinderen ook zelfstandig te werken, informatie te verwerven en te verwerken, zelf problemen op te lossen en samen te werken. Bij het onderwijs op onze school houden we rekening met mogelijkheden en begrenzingen van kinderen, afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin ze zich bevinden en afhankelijk van hun leerbehoeften. Onder hoogwaardige onderwijskwaliteit verstaan we: onderwijs, dat gerelateerd is aan de visie, onderwijs, dat gebaseerd is op resultaten van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs waarbij vorm en inhoud tegemoet komt aan verschillen tussen kinderen. De resultaten worden systematisch en periodiek getoetst met gevalideerde kwaliteitsinstrumenten. Verderop in deze schoolgids zijn deze onderdelen specifieker uitgewerkt. Op onze school zijn kinderen vanaf vier jaar welkom. We maken op basis van onze openbare identiteit geen onderscheid betreffende toelating op onze school. Afkomst, ras, geloofsovertuiging, geaardheid, enzovoort worden gerespecteerd. Die verscheidenheid draagt bij tot een multiculturele en multireligieuze samenstelling van de schoolbevolking. Het is daarmee een reële afspiegeling van de samenleving in de wijk waar de kinderen wonen en spelen en ook van de maatschappij waarin ze leven. Het accepteren en respecteren van verschillen tussen mensen is de grondslag van de normen en waarden op een openbare, voor iedereen toegankelijke school, dus ook voor ’t Tweespan. Dit respect en deze acceptatie is een belangrijk uitgangspunt van ons onderwijs. Omdat de samenleving dynamisch is en voortdurend verandert, is ’t Tweespan een school in ontwikkeling: ontwikkeling van kinderen in leren en ontwikkeling van het personeel als regisseur van het onderwijsaanbod. In dat perspectief is de school een lerende organisatie, die regelmatig en systematisch de kwaliteit van het onderwijs toetst, onderhoudt en bijstelt. Dit systeem van kwaliteitszorg is cyclisch. Dit wil zeggen dat er voor gezorgd wordt dat kwaliteiten behouden blijven en dat verbeterpunten worden vertaald in acties.

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 8


2.1 DE PIJLERS VAN HET ONDERWIJS Het fundament van ons lesgebeuren is tweeledig. De twee pijlers waarop het lesgebeuren op school vorm en inhoud krijgt zijn: a.

wetenschappelijke onderbouwing m.b.t. ontwikkelingsfasen bij kinderen vanuit een biopsychologisch perspectief

b.

veiligheid: fysieke, sociale en emotionele veiligheid.

2.2 EEN ONTWIKKELINGSPSY CHOLOGISCHE ONDERBOU WING De wetenschappelijke onderbouwing is ontleend aan onderzoek op het gebied van hersenen en leren. Verschillende faculteiten hebben daartoe leerstoelen ontwikkeld. Door neurowetenschappelijk onderzoek is de kennis over hoe we leren enorm toegenomen. Bij dat onderzoek gaat het om kennis over de werking van de hersenen en over de gefaseerde ontwikkeling van kinderen en van leren. Het Centrum Brein en Leren slaat met deze kennis een brug tussen wetenschap en onderwijs. Een aantal belangrijke ontdekkingen: -

er zijn grote individuele verschillen in hersenrijping en kennisontwikkeling; de hersenontwikkeling verloopt niet bij ieder kind hetzelfde, weliswaar wel in dezelfde volgorde maar niet in hetzelfde tempo

-

de ontwikkeling van het brein gaat langer door dan we tot nu toe dachten; sommige hersenstructuren doen de eerste 14 jaren weinig en komen daarna pas tot leven, er zijn delen die rond het 18e levensjaar rijpen en actief worden; ruim na het 20e levensjaar zijn de meest complexe hersenfuncties pas volgroeid

-

de hersenstructuur ontwikkelt zich continu als reactie op de ervaringen die iemand opdoet, dus door prikkels uit de omgeving

-

er is een verschil in hersenontwikkeling tussen jongens en meisjes; meisjes zijn gemiddeld beter in taal, jongens zijn beter in visueelruimtelijke informatieverwerking

-

kinderen zijn op jonge leeftijd al ontvankelijk voor het leren van een vreemde taal

Op school ligt een document waarin de theoretische achtergrond over brein en leren is uitgewerkt.

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 9


2.3 VEILIGHEID Het veiligheidsbeleid op ‘t Tweespan is gericht op het voorkomen van onveilige situaties voor leerling, medewerkers, ouders en andere bezoekers van de school. Om de fysieke veiligheid van kinderen te optimaliseren zijn er een aantal maatregelen genomen. Zowel gebouw als speeltoestellen voldoen aan de vereiste normen in dit kader. De school heeft afspraken en protocollen voor momenten wanneer de veiligheid in het geding is. Deze maatregelen bieden geen garantie voor veiligheid. Ze beperken wel de risico’s en de onveilige situaties. Daarnaast is het veiligheidsbeleid gericht op het sociale en emotionele welbevinden van kinderen. Dit is verankerd in het pedagogisch klimaat van de school. Onze benadering is gebaseerd op het idee dat rust, duidelijkheid, consequent handelen en structuur deze veiligheid voor kinderen optimaliseert. De school beschikt in dit kader over kapstokregels, een afsprakenboek, een pestprotocol en een protocol met betrekking tot machtsmisbruik in het onderwijs.

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 10


3.VISIE OP LEREN EN ONDERWIJZEN Om keuzes te maken voor vorm en inhoud van het onderwijs is het noodzakelijk dat de school een visie heeft op het kind in de toekomst en op ontwikkelen, leren en onderwijzen dat gericht is op een optimale voorbereiding op die samenleving van morgen. 3.1 HET KIND IN DE SAMENL EVING VAN MORGEN Het is belangrijk daarbij een idee te hebben hoe deze samenleving er uit zal zien. De school wil kinderen opleiden voor een samenleving die volgens ons de volgende kenmerken heeft: -

multicultureel en multireligieus in een niet verzuild systeem, gebaseerd op wederzijds respect en genormeerd gedrag

-

een democratisch besluitvormingsproces

-

vrijheid van onafhankelijk denken en meningsvorming

Onze visie op leren en onderwijzen is gerelateerd aan de twee pijlers van het onderwijs. (wetenschappelijk fundament en veiligheid). Vanuit dit perspectief heeft het onderwijs een pedagogische en didactische aanpak die gericht is op: -

het inzicht verschaffen in en vaardigheden aanleren die gericht zijn op een gezond leefpatroon (fysiek bewustzijn)

-

het inzicht verschaffen in en het aanleren van voldoende communicatieve vaardigheden (sociaal bewustzijn)

-

het inzicht verschaffen in en ontwikkelen van voldoende vaardigheden die gericht zijn op een zelfbewuste, stabiele plaats in de samenleving (emotioneel bewustzijn)

-

het inzicht verschaffen en vaardigheden ontwikkelen die gericht zijn op een positieve, taakgerichte en verantwoordelijke houding (taakgericht bewustzijn)

-

het ontwikkelen van het denken, redeneren, argumenteren en handelen (cognitief en creatief bewustzijn)

Leren en werken is een interactief proces. Wederzijdse afhankelijkheid en samenwerking zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. Het gaat om het functioneren van het kind in de totale context van de school en de omgeving, rekening houdend met verschillen tussen kinderen. Op deze wijze wil de school voor elk kind optimale ontwikkelingskansen creĂŤren.

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 11


3.2 SAMENVATTEND IS DE VISIE VAN ’T TWEESPAN Op basis van respect, rust, ritme en regelmaat ruimte ontwikkelen voor leren, waarbij verschillen tussen kinderen in aanleg, in wie ze zijn en hoe ze leren, uitgangspunten zijn voor het groepsgerichte onderwijsaanbod van de vijf ontwikkelgebieden: - fysieke ontwikkeling - sociale ontwikkeling - emotionele ontwikkeling - taakgerichte ontwikkeling - cognitieve ontwikkeling

4. PERSONEEL De kwaliteit van het personeel bepaalt in hoge mate de kwaliteit van het onderwijs. Zij zijn een belangrijke schakel tussen onderwijs en leren. Voor de ontwikkeling van het personeel maken we gebruik van de kwalificaties zoals deze zijn vastgesteld door de Stichting Beroepsgroep Onderwijsgevenden (S.B.L.). Door middel van een gesprekkencyclus wordt de ontwikkeling van het personeel gestuurd en begeleid. De resultaten daarvan worden vastgelegd in het bekwaamheidsdossier van elk personeelslid. In het beleidsplan Taakbeleid met daarin opgenomen de normjaartaak en arbeidstijdenregeling, is beschreven hoe de taakverdeling en uitvoering van taken is geregeld.

Het personeel van ’t Tweespan (zie bijlage 1) is in dienst bij de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Furore. De school heeft tevens de beschikking over ondersteunend personeel: conciërge, schoonmaakster, administratieve medewerker. In hoofdstuk 11.9 is beschreven hoe de verdeling van de leerkrachten over de groepen is voor dit schooljaar.

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 12


5. MIDDELEN

5.1 SCHOOLBUDGET De school krijgt jaarlijks een vast budget om methoden en aanvullende leer- en ontwikkelingsmaterialen te kopen. 5.2 ACTIVITEITENOPBR ENGSTEN De school organiseert incidenteel een activiteit die tot doel heeft om extra middelen aan te schaffen voor de onderwijsvoorzieningen. Zo heeft ’t Tweespan dankzij een aantal wervingsacties door ouders in het recente verleden het schoolplein gerenoveerd en van nieuwe speeltoestellen voorzien. Ook de ouderraad ondersteunt de school met financiële bijdragen die o.a. verkregen worden door acties (bv. schoolpleinfeest). Zo konden we dankzij een bijdrage van de ouderraad afgelopen jaar een methode voor techniekonderwijs aanschaffen. 5.3 OUDERBIJDRAGE Op de jaarlijkse zakelijke ouderavond aan het begin van elk schooljaar wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. Voor alle leerlingen geldt een bijdrage voor het organiseren van feesten en activiteiten. Daarnaast wordt voor alle leerlingen een bijdrage gevraagd voor de financiering van de schoolreisjes. De inning van de bijdrage wordt geregeld door de ouderraad. Aan de ouders wordt gevraagd om de ouderraad te machtigen voor de inning van de financiën. Het is mogelijk om dit in termijnen te betalen. De stichting leergeld kent een reductieen kwijtscheldingsregeling voor ouders die door persoonlijke omstandigheden niet in de bijdrage kunnen voorzien. Informatie hierover is verkrijgbaar op school, of via de website www.leergeld.nl.. Dankzij de oudergelden kunnen we activiteiten als schooldisco, sinterklaasfeest, kerstfeest, uitstapjes, enzovoort organiseren. Jaarlijks legt de ouderraad, tijdens de zakelijke ouderavond, verantwoording af van de besteding van deze financiële middelen. In bijlage 8 staat een voorbeeld brief voor de ouderbijdrage en de machtiging. De bedragen op deze brief kloppen niet omdat deze voor het schooljaar 2012-2013, op het moment van schrijven, nog niet zijn vastgesteld.

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 13


6. COMMUNICATIE Communicatie is een simpel middel dat in de uitvoering soms lastig blijkt. Als school moeten we met vele belanghebbenden communiceren. De ouders zijn wellicht de belangrijkste partij waarmee we communiceren. Maar er zijn ook diverse interne en externe partijen waarmee overlegd moet worden. Hieronder een korte beschrijving. 6.1 OUDERS Een goede communicatie met ouders is van belang om een goede afstemming te creëren tussen thuis en school. ’t Tweespan wil een transparante school zijn. Alle ouders hebben in principe recht op informatie van de school, conform het beleid over informatieplicht aan (gescheiden)ouders en aan derden. Dit betekent dat ouders tijdig en op een juiste manier op de hoogte gesteld moeten worden van wat er op school gebeurt en waarom dat zo is. De verspreiding gebeurt zoveel mogelijk digitaal. De belangrijkste informatievoorzieningen zijn: -

de Nieuwsflits (NF). Deze verschijnt elke veertien dagen op vrijdag. Op de jaarkalender staan de verschijningsdagen. Via de Nieuwsflits worden ouders op de hoogte gebracht van de stand van zaken op school en geïnformeerd over komende activiteiten.

-

De schoolgids. Deze uitgave verschijnt jaarlijks aan het begin van het schooljaar. De gids is primair bedoeld voor ouders van de school en voor oriënterende ouders. Het is niet alleen een informatiebron, maar ook een naslagboekje voor vastgestelde zaken. De jaarkalender is hier een onderdeel van.

-

Informatieavonden. Minimaal twee keer per jaar worden ouders in de gelegenheid gesteld zich te laten informeren over schoolse zaken. Daarnaast is er in het begin van elk schooljaar een informatieavond per groep, die verzorgd wordt door de groepsleerkracht.

-

De website. De website van de school (www.detweespan.nl) is een informatievoorziening van o.a. documenten van de school.

6.2 INTERNE COMMUNICATIE De school kent een aantal overlegstructuren die in dienst staan van een effectieve en efficiënte organisatie en schoolontwikkeling. -

Teamoverleg. Twee keer per maand is er een teamoverleg, dat hoofdzakelijk een onderwijskundige inhoud heeft. Daarnaast zijn er kleinschaliger overlegsituaties gepland tussen personeelsleden (bv. bouwoverleg).

-

Zorgoverleg. Het zorgteam van de school (intern begeleider en directeur) bespreekt de zorgleerlingen met de betreffende groepsleerkrachten (zogenaamde leerlingbesprekingen).

-

Medezeggenschapsraadoverleg. De leden van de medezeggenschapsraad vergaderen maandelijks, voorafgaand en gekoppeld aan het overleg van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De bijeenkomsten zijn in principe openbaar toegankelijk en zijn vermeld in de jaarkalender.

-

Ouderraadoverleg. De leden van de ouderraad hebben jaarlijks ongeveer10 bijeenkomsten.

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 14


6.3 EXTERNE COMMUNICATIE Om op de hoogte te zijn van ontwikkelingen die van belang zijn voor het kwaliteitsbehoud van het onderwijs, onderhoudt de school contacten met organisaties buiten de school: OPO Smallingerland, Weer Samen Naar School, MOS, Voortgezet onderwijs. Ook zijn er regelmatig contacten met de schoolarts, schoolverpleegkundige en de leerplichtambtenaar. Deze contacten zorgen ervoor dat wij de ontwikkeling van uw kind optimaal kunnen stimuleren en volgen.

7. OUDERS Het belang van de betrokkenheid van ouders Het is heel belangrijk dat school en ouders elkaar steunen bij het leer- en opvoedingsproces. Het succes van een kind op school hangt mede samen met de positieve belangstelling en stimulerende rol van de ouders. Een grote betrokkenheid van ouders met school brengt tevens een beter begrip van elkaar met zich mee. Wanneer je elkaar regelmatig ziet en spreekt, leer je elkaar kennen en begrijpen. De leerkracht en de ouders kunnen in hun benadering van het kind dan goede afspraken maken, hetgeen de kinderen ten goede komt. De school neemt gedurende een flink aantal jaren een heel belangrijke plaats in, in het leven van opgroeiende kinderen. Wij stellen de hulp van ouders in school zeer op prijs en verwachten dat iedereen aan een activiteit meedoet. De betrokkenheid van ouders bij school kan zich o.a. uiten in het bijwonen van info-avonden, helpen bij lezen, luizencontrole, creativiteit, schoolfeesten of lidmaatschap van een OR, MR.

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 15


8. DIENSTVERLENING ’t Tweespan maakt gebruik van dienstverlening van instellingen die een ondersteunende rol vervullen in school.

8.1 OUDERRAAD (O.R.) 't Tweespan heeft een actieve en zelfstandig opererende ouderraad die diverse activiteiten organiseert en de school bij diverse activiteiten ondersteunt. Op de startbijeenkomst aan het begin van het schooljaar wordt de samenstelling van de ouderraad vastgesteld. Elke ouder kan zich kandidaat stellen voor deze raad. De raad heeft een organiserende, coördinerende, en begeleidende taak. Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders aangeven bij welke, door de OR georganiseerde/gecoördineerde activiteiten ze kunnen helpen. Activiteiten waarbij de ouderraad hulp vraagt zijn: Het aanbrengen van Sinterklaas –en Kerstversieringen: Op een hiervoor geplande avond wordt de school in Sinterklaas –of Kerstsfeer gebracht. De leerkracht zorgt voor de versiering op de eigen groep. De rest van de school wordt op deze avond door de ouders versierd. De schooldisco: Begin maart vindt de jaarlijkse schooldisco plaats. Aan het begin van de avond voor de onderbouw, gevolgd door de disco voor de bovenbouw. Tijdens beide momenten is er hulp nodig achter de bar. Ook is er iemand nodig die toezicht houdt bij de deur. De avondvierdaagse: Tijdens de avondvierdaagse zijn er op de maandag, dinsdag –en woensdagavond ouders nodig die onderweg klaarstaan met ranja en koffie. Eerst bij de 5 km en daarna wordt er doorgereden naar de 10 km.

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 16


Het Schoolpleinfeest: Jaarlijks vindt een paar weken voor de zomervakantie het schoolpleinfeest plaats. De ouderraad bedenkt een thema en om dat thema heen worden activiteiten bedacht. Op de dag zelf is er hulp nodig bij het klaarzetten, bij de activiteiten (denk aan poffertjes bakken, barbecue, diverse spelletjes, springkussen, bar, e.d.) en tijdens het opruimen. De luizencontrole: Elke eerste woensdag na de vakantie worden de kinderen gecontroleerd op luizen. De luizencontrole wordt gecoördineerd door een OR-lid en deze is ook bij elke luizencontrole aanwezig. De ouderraad kan niet volledig functioneren zonder voldoende hulp van andere ouders. Daarom is hulp ontzettend hard nodig.

8.2 MEDEZEGGENSCHAPSR AAD (M.R.) De beleidsmatige ondersteuning van personeel en ouders is gedelegeerd aan de medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit drie personeelsleden en drie ouderleden. De directeur van de school heeft een informerende en adviserende taak. De medezeggenschapsraad komt volgens planning bijeen. Alle schoolorganisatorische en -beleidsmatige zaken worden aan de raad voorgelegd. Daarbij heeft de raad een instemmende of adviserende taak. Alle ouders kunnen zich kandideren voor deze raad. Op de zakelijke ouderavond aan het begin van het schooljaar wordt de samenstelling van de medezeggenschapsraad vastgesteld.

8.3 SCHOOLBEGELEIDINGSDIENST De school kan gebruik maken van instellingen op het gebied van ondersteuning van het onderwijs. De school is vrij in haar keuze met betrekking tot de inkoop van deze vorm van dienstverlening.

8.4 WEER SAMEN NAAR SCHO OL (W.S.N.S.) Het samenwerkingsverband regio Drachten ondersteunt de school op het gebied van extra zorg aan leerlingen. Het doel is het creëren van een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen binnen en tussen basisscholen, in samenwerking met speciale scholen voor basisonderwijs. Dit om zoveel mogelijk leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces door te laten maken. Dit proces is beschreven in het zorgplan.

8.5 BUITENSCHOOLSE OPVAN G (B.S.O.) In april 2010 is in het wijkcentrum de Skammel een buitenschoolse opvang gestart. Deze opvang wordt verzorgd door ‘Vandaag’.De kinderen worden van school gehaald en kunnen daar de rest van de middag spelen en aan activiteiten deelnemen. Ook organiseert Vandaag regelmatig bijzondere activiteiten en uitstapjes voor de kinderen van de buitenschoolse opvang.

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 17


8.6 VOORTGEZET ONDERWIJS Een soepele overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is belangrijk voor kinderen. Daarom onderhoudt de school een goede samenwerking met de diverse scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. De leerkracht van groep 8 is met deze taak belast. In groep 8 vindt de verwijzing plaats. De school doet dit volgens een vaste procedure: eerst een overleg, daarna een advies en tenslotte een definitieve keuzebepaling. De voorlichting over de procedure betreffende de schoolkeuze vindt plaats in het najaar. In januari/februari volgt een advies op grond van leerprestaties, persoonlijkheidsfactoren en de resultaten van de eindtoetsen (Cito-toets en Drempeltest). Na de gesprekken met ouders en kinderen wordt de definitieve keuze vastgesteld, waarbij de school het niveau bepaalt en de ouders de keuze voor de school.

8.7 TUSSENSCHOOLSE OPVAN G (T.S.O.) De tussenschoolse opvang (het overblijven) vindt op school plaats onder leiding van de zogenaamde overblijfouders, die in dienst van het M.O.S. zijn. Op onze school zijn dit allemaal ouders die betrokken zijn bij de school. Ook is er regelmatig overleg tussen overblijfouders en school. Via een aanmeldingsformulier (zie bijlage 10) kunt u de tussenschoolse opvang regelen.

8.8 BIBLIOTHEEK Het belang van lezen stimuleert ‘t Tweespan door een nauwe samenwerking met de bibliotheek. De bibliobus komt bij school, waar kinderen in de gelegenheid gesteld worden boeken te lenen en te ruilen (groep 6 t/m 8). Voor de andere groepen krijgen wij eenmaal per jaar een collectie boeken. Deze worden in de loop van het jaar onderling geruild.

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 18


8.9 VOO VOO SMALLINGERLAND is een belangenvereniging voor iedereen die zich hard maakt voor openbaar onderwijs. De kracht van het openbaar onderwijs is de samensmelting van verschillende culturen en religies. Kinderen leren van en over elkaar en krijgen zo respect voor elkaar en elkaars mening. Dit leidt tot verdraagzaamheid. In de openbare school heeft elk kind en elke ouder recht van spreken. Openbaar onderwijs gaat uit van verschillen tussen mensen. En doet daar iets mee. Door samen met de leerlingen die verschillen aan de orde te stellen. Daardoor krijgen zij de kans zich een eigen mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen. Over medeleerlingen met een andere achtergrond dan zijzelf. Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van en over elkaar. Met respect voor de ander. Als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving. Waarin zij zich zelf moeten kunnen redden. Met en tussen andere mensen. Net als u. Het belangrijkste van een openbare school is dat ouders het belangrijk vinden dat elk kind ongeacht afkomst, religie, levensvisie welkom is op school. Kinderen wordt geleerd respect te hebben voor elkaar ook al zie je er anders uit en heb je andere kleren aan of geloof in God, Allah of nergens in… Er wordt ook geleerd dat er andere overtuigingen zijn en dat een ander inzicht niet fout is. Kinderen krijgen dus kennis over alle andere godsdiensten. Er wordt alle gelegenheid gegeven tot godsdienst en of levensbeschouwend onderwijs. Kinderen leren onafhankelijk te denken, een eigen mening te vormen zonder dat deze gekleurd of gestuurd wordt door iemand met een eigen levensbeschouwing, religie. Op de Openbare school worden wel degelijk normen en waarden aangeleerd. Er wordt geleerd dat je respect moet hebben voor een ander en dat in je handelen hiernaar dat respect ook terug te vinden is. VOO is een vereniging met informatie voor ouders, leerkrachten en schoolbesturen over actuele ontwikkelingen en praktische zaken in het onderwijs. Persoonlijk advies en deskundige hulp bij al uw vragen over het onderwijs als u dat nodig hebt. Het fantastische blad School verschijnt 7 x per jaar. VOO is tevens een belangenbehartiging richting politiek. We vragen u daarom lid te worden voor het kleine bedrag van € 18,50 per jaar. Wat kan een lidmaatschap van VOO voor u betekenen? Kwaliteit van het onderwijs waarborgen zodat uw kind probleemloos van zijn schooltijd kan genieten. Informatie voor ouders, leerkrachten, MR.- leden en ouderraden over actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs en de politiek (onderwijsmagazine School). Persoonlijk advies en deskundige hulp bij al uw vragen over onderwijs op het moment dat u dat nodig heeft. Deelname aan diverse activiteiten. Landelijke website met informatie. www.voo.nl Eigen website per oktober 2009: www.voo-smallingerland.nl Met vriendelijke groet, Annechien Faber - Jongstra, Voorzitter VOO SMALLINGERLAND annechien.faber@gmail.com

Januari 2012

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 19


9. REGELINGEN

9.1 LEERPLICHT, INSCHRIJVING EN VERLOFREG ELING Kinderen die 4 jaar zijn kunnen worden toegelaten op de basisschool. Zij zijn nog niet leerplichtig. Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Dit is geregeld in de Leerplichtwet. Kinderen kunnen al ruim voor hun vierde levensjaar ingeschreven worden op school. Belangstellende ouders kunnen contact opnemen met de directeur van de school. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een rondleiding en een informerend gesprek. Na dit gesprek nemen ouders een besluit over inschrijving van hun kind(eren). Kinderen die nog geen vier jaar zijn mogen voor hun vierde verjaardag alvast vier dagdelen komen wennen op school. Dit wordt vastgesteld in overleg met de leerkracht van groep 1-2, die vóór de verjaardag van het kind op huisbezoek komt om kennis te maken. Vanaf vier jaar mogen de kinderen dagelijks naar school. De leerplichtambtenaar is belast met het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. In de Leerplichtwet staat dat de kinderen de school moeten bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. De regels voor een dergelijke uitzondering zijn beschreven in de verlofregeling. Verlof moet schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur van de school op een speciaal formulier (zie bijlage 6).Een brochure over deze verlofregeling is verkrijgbaar op het gemeentehuis. Op school ligt ook een brochure ter inzage.

9.2 KLACHTENPROCEDURE Klachten kunnen in eerste instantie besproken worden met de eerstverantwoordelijke. In de meeste gevallen is dit de groepsleerkracht. Het kan ook de directie zijn of desnoods iemand van de bovenschoolse directie. ’t Tweespan beschikt over een klachtenregeling. Dit klachtenreglement, vastgesteld door het bestuur van OPO Furore en de G.M.R., geldt voor alle scholen van de stichting openbaar primair onderwijs Furore (zie bijlage 5) . Dit reglement voorziet o.a. in: - een contactpersoon per school; voor ’t Tweespan:Jannie Sevensma - een vertrouwenspersoon (zie bijlage 6) (G.G.D. de Friese Wouden): 058-2334334 - een klachtencommissie (aangewezen door het bestuur van OPO): 0512-582600 Op grond van de Kwaliteitswet (1998) is het schoolbestuur aangesloten bij een landelijke klachtencommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijke onderwijs.

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 20


9.3 VEILIGHEIDSPROCED URE Agressie, geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs zijn niet iets nieuws. Door een reeks gebeurtenissen in de afgelopen jaren is de aandacht in de media voor agressie en geweld in het onderwijs toegenomen. Desalniettemin worden veel geweldsincidenten gebagatelliseerd of in de doofpot gestopt. Geweld, agressie en seksuele intimidatie komen in veel vormen voor. Het gaat - kort samengevat - om alle menselijk handelen, dat geestelijke, lichamelijke of financiële schade veroorzaakt bij een andere persoon of bij een organisatie zoals een school(bestuur). Voorbeelden te over: vernielingen, discriminatie, handtastelijkheden, verbaal geweld, dreiging met geweld, afpersen, dreigen met het gebruik of daadwerkelijk gebruiken van wapens, mishandeling en seksuele intimidatie. De grens, wanneer er van schade gesproken kan worden, is niet altijd even duidelijk, tenzij we uitgaan van het ervaren van geweld of agressie door het slachtoffer. Om tot een verbetering van de veiligheid en welbevinden van leerlingen en personeel in het onderwijs te komen is het beleidsplan “Agressie, geweld en seksuele intimidatie” opgezet. De aard van de werkzaamheden in de school maken een speciale benadering van de problematiek noodzakelijk. De meeste werknemers in de school hebben als professional ook een pedagogischdidactische opdracht en als gevolg daarvan een duidelijke gezagsverhouding met leerlingen en hun ouders/verzorgers. De pedagogische en afhankelijkheidsrelatie tussen leraar en leerling (en tussen directeur en leerling) kan in de praktijk een bron zijn voor het ontstaan van agressie bij de leerling of diens ouders of verzorgers. Het beleidsplan heeft zodoende betrekking op alle werknemers, maar ook op leerlingen en ouders of verzorgers en is gericht op de preventie van en het optreden na incidenten. Het beleidsplan “Agressie, geweld en seksuele intimidatie” (vastgesteld: 12-04-2011 / archiefcode 6.26.2) geeft aan hoe de school moet handelen bij: 

Het voorkomen van incidenten. Hierbij worden de preventieve maatregelen onder de loep genomen. De Arbo wet, Arbo dienst, Risico Inventarisatie & evaluatie, GGD en de Arbo/veiligheidscoördinator hebben hierin een belangrijke rol;

Het tegengaan van escaleren van incidenten. Er zijn protocollen opgesteld die aangeven hoe men moet handelen. Incidenten en ongevallen moeten worden geregistreerd en eventueel bij de Arbeidsinspectie worden aangemeld. Indien de wet wordt overtreden wordt aangifte gedaan bij de politie;

Het begeleiden van slachtoffers van machtsmisbruik binnen het onderwijs. Hiervoor heeft de school een contactpersoon aangesteld en kan contact worden gezocht met de vertrouwenspersoon.

Het beleidsplan “Agressie, geweld en seksuele intimidatie” is op school aanwezig en kan te allen tijde worden ingezien.

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 21


Belangrijke telefoonnummers: 

Vertrouwensinspecteur:

0900-1113111 (lokaal tarief)

G.G.D. Fryslân

088 -2299222

A.M.K.

058 - 2333777 of 0900 - 1231230

Anonieme misdaadmelding

0800 -7000

Arbo/veiligheids coördinator

0512 - 582600

Ondersteuningsbureau “OPO” 0512 – 582600

Vertrouwenspersoon school

Jannie Sevensma

9.4 SCHORSING EN VERW IJDERING In zeer bijzondere gevallen kunnen leerlingen geschorst of verwijderd worden van school. Hiervan kan sprake zijn als de veiligheid van personen niet meer gegarandeerd kan worden. De school volgt hierin de procedure zoals deze is vastgesteld door OPO Furore. Het document ligt ter inzage op school. 9.5 AANSPRAKELIJKHEID De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkenen geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte fiets, bril etc.) valt niet onder de dekking. Het gaat hierbij om de volgende mensen:Onderwijzers en overig personeel van openbare scholen; (leden van) Oudercommissies, schoolraden, medezeggenschapsraden enz.; Degenen die werkzaamheden verrichten in het kader van de zgn. ‘ouderparticipatie en overblijfregeling’; Verkeersbrigadiers alsmede ouders en voogden van minderjarige verkeersbrigadiers. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (personeel; bestuursleden, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen.

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 22


Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerst is de school of het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. Ten tweede is de school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Onder schooltijd worden kinderen soms per auto vervoerd. Is de ouder/bestuurder bij een ongeluk schuldig (en is eventueel letsel toegebracht aan een van de inzittende kinderen), dan zal de bestuurder kunnen worden aangesproken. De ouder/bestuurder is niet verzekerd via de W.A.-verzekering van de school, aangezien dergelijke schades met motorvoertuigen zijn uitgesloten in de polis. De autoverzekering zal in dit geval van toepassing zijn.

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 23


9.6 INFORMATIEPLICHT Alle ouders hebben in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is ook het uitgangspunt bij ons op school. Er zijn echter wel verschillen. De ene ouder heeft recht op meer informatie dan de andere. Een enkeling heeft zelfs helemaal geen recht op informatie. Dat heeft te maken met de wettelijke hoedanigheid waarin de ouders verkeren. Voor ouders die met elkaar gehuwd zijn of samenwonen en die samen het gezag over hun kinderen hebben, is de situatie het makkelijkste. Zij krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind(eren). Voor ouders die gescheiden zijn, of die niet meer bij elkaar wonen maar die wel het gezag hebben, ligt het niet anders. Zij hebben allebei recht op alle informatie over hun kind. Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben wel recht op informatie over hun kind. De ouder zal daar echter zelf om moeten vragen. De school behoeft uit zichzelf geen informatie te verstrekken aan deze ouders. Deze ouders hebben een beperkt recht op informatie over hun kind. Het betreft alleen belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen en eventueel sociaal-pedagogische ontwikkelingen op school. Als het belang van het kind door de informatieverstrekking in gedrang komt, hebben de ouders geen recht op informatie. Dit kan het geval zijn, indien een rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder het kind zal schaden. Er mag geen informatie verstrekt worden, die mogelijk gebruikt kan worden om voordeel te behalen ten koste van de andere ouder. Als het gaat om de vader, moet deze bovendien het kind hebben erkend, anders heeft hij helemaal geen recht op informatie, ook niet als hij erom vraagt. Uitgangspunt voor het verstrekken van informatie aan derden is dat er sprake moet zijn van een wettelijke verplichting. Daar waar de school gegevens over het kind door moet geven aan derden, voor b.v. het aanvragen van nader onderzoek in het belang van de schoolloopbaan van het kind , wordt aan beide ouders toestemming gevraagd. De verzorgende ouder wordt belast met het verkrijgen van toestemming van de niet-verzorgende ouder. Mocht wederzijdse toestemming uitblijven, dan stuurt de school beide ouders een brief waarin wordt meegedeeld dat de school de adequate zorg voor hun kind niet meer kan garanderen en dat de school daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaardt.

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 24


10. RESULTATEN EN OPBRENGSTEN

‘t Tweespan vindt het belangrijk systematisch en regelmatig de resultaten en opbrengsten van het onderwijs te meten en te waarderen. De resultaten en opbrengsten zijn een belangrijk criterium voor de bepaling van vervolgacties. Deze vervolgacties worden wat het onderwijs betreft vermeld op het groepsplan, waar elke leerkracht mee werkt. Kinderen met extra zorg krijgen een handelingsplan. Met betrekking tot de afstemming van het onderwijsaanbod stelt de school de doorgaande lijnen vast van de verschillende vakgebieden, vaardigheden en werkvormen, waarbij methoden als richtinggevende en sturende middelen worden gebruikt. De school gebruikt voor de resultaatbepaling toetsen die voldoen aan de door de overheid vastgestelde kwaliteitscriteria. De resultaten van het totale schoolbeleid worden met de zogenaamde Kwaliteitsmeter vastgesteld. Deze meting vindt in ieder geval één keer per vier jaar plaats. Vast onderdeel van dit instrument is de waardering door ouders, kinderen, personeel en externen (bv. inspectie). Voor de resultaatbepaling van het onderwijs maakt de school naast de methodegebonden toetsen, gebruik van Cito-toetsen en de SCOL-toets (sociale en emotionele ontwikkeling. In de kleutergroepen wordt daarnaast ook gebruik gemaakt van het observatieprogramma KIJK. De eindopbrengsten worden vastgesteld aan de hand van de Cito-eindtoets. De resultaten van het onderwijs worden minimaal twee keer per jaar besproken met de groepsleerkracht. De ontwikkeling van zorgleerlingen wordt, zo nodig aan de hand van handelingsplannen, elke 6 weken besproken met het zorgteam en de groepsleerkracht. De school volgt de ontwikkeling van elk kind gedurende de schoolperiode aan de hand van het leerlingvolgsysteem van Cito. De eindopbrengsten van de afgelopen vier jaar zijn: Uitstroomniveau

08-09

09-10

10-11

11-12

Schakel

-

5%

4%

-

VMBO (basis/kader)

17 %

-

9%

13%

VMBO (kader/theoretisch)

10%

23%

-

17%

VMBO (theoretisch)

29%

18%

14%

13%

Havo/TL

15%

18%

19%

13%

Havo/VWO/Gymnasium

29%

35%

54%

44%

De competentieontwikkeling van het personeel wordt gemeten door afname van de zelfevaluatielijst (als onderdeel van de Kwaliteitsmeter) en door de e-coachmonitor van de Praktijkcoach. De ontwikkeling wordt jaarlijks besproken met de directeur.

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 25


11. ONDERWIJS: IDENTITEIT, VORM EN INHOUD

11.1 IDENTITEIT ‘t Tweespan is een openbare basisschool voor regulier onderwijs. Openbaar wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn op de school zonder onderscheid te maken in religie/levensbeschouwing, afkomst, cultuur, ras en andere discriminerende aspecten. Naast openbare scholen zijn er bijzondere scholen (bv. protestant christelijk, rooms katholiek, islamitisch), die hun bestaansrecht ontlenen aan het geven van onderwijs op basis van een religieuze overtuiging. De kracht van het openbaar onderwijs is de samensmelting van verschillende religies en culturen, waarbij respect voor elkaars persoonlijkheid, mening en overtuigingen vanzelfsprekend zijn. De school vindt dit een essentieel uitgangspunt, omdat de maatschappij ook multicultureel, multireligieus en niet verzuild is samengesteld. Respect voor elkaar leert kinderen verdraagzaam te zijn naar elkaar, waardoor de vrijheid van onafhankelijk denken gegarandeerd is. De openbare school wil kinderen wegwijs maken in deze vorm van samen leven en samen werken (zie ook VOO, hoofdstuk 7.10).

11.2 ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS In totaal moeten kinderen, in de periode van groep 1 t/m groep 8, 7520 uren naar school. Kinderen uit groep 1 t/m 4 moeten op jaarbasis minimaal 880 schooluren draaien, voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 zijn dit er minimaal 1000 per jaar. De vakantieregeling, vrije dagen en de schooltijden zijn daarop afgestemd (zie elders in deze gids en bijlage 3). De wijze waarop het onderwijs op school en in de groepen georganiseerd is, is de basis voor het geven van succesvol onderwijs. De school heeft de leerlingen in jaargroepen verdeeld. Voor elke groep leerlingen heeft een groepsleerkracht de eindverantwoordelijkheid. De groepsleerkracht is voor ouders het eerste aanspreekpunt op school betreffende informatie over kinderen. Elk jaar wordt de formatie voor elke school door OPO Furore vastgesteld. De school verdeelt de toegewezen leerkrachten over de groepen (zie hoofdstuk 11.9 voor de verdeling in het schooljaar 2012-2013). Daarnaast worden leerkrachten belast met specifieke en andere taken die in dienst staan van een effectieve en efficiënte ondersteuning van het onderwijsgebeuren. In de groepen maken leerkrachten gebruik van weekplannen, groepsplannen en handelingsplannen waarin beschreven staat welke lesstof op welke momenten aangeboden wordt en op welke wijze het onderwijs gegeven wordt. Alle organisatorische zaken zijn volgens een uniforme indeling terug te vinden in het zogenaamde groepsboek. De resultaten van het onderwijs worden eveneens volgens een uniforme afspraak vastgelegd in het leerlingvolgsysteem, waarbij de overzichten terug te vinden zijn in het groepsregistratieboek.

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 26


11.3 INHOUD VAN HET ONDERWIJS De inhoud van het onderwijs wordt systematisch en planmatig in een doorgaande lijn aangeboden aan de kinderen. Daarbij maken groepsleerkrachten gebruik van methodieken (voor een overzicht, zie bijlage 4), waarbij in grote lijnen de inhoud en de wijze van aanbieden van de leerstof is vastgelegd om een doorgaande lijn te garanderen. In het leerstofaanbod wordt rekening gehouden met verschillen tussen kinderen in aanleg en tempo. De kinderen worden bij een aantal vakgebieden verdeeld in niveaugroepen. De instructie door de leerkracht en de verwerking door de kinderen is afgestemd op capaciteiten en mogelijkheden van kinderen. De meeste leertijd is gepland voor de vakken lezen, rekenen en taal en de voorbereiding daarop.

11.4 PEDAGOGISCH KLIMAAT De basis voor het veiligheidsgevoel van kinderen ligt in het pedagogisch handelen van de leerkracht. Het algemene doel daarbij is bij kinderen een positieve grondhouding te ontwikkelen in de omgang met anderen en in de omgang met het leren. Het resultaat daarvan moet zijn dat kinderen zich prettig, veilig en vertrouwd voelen op school. Het beleid van de school is er op gericht dat de kinderen sociaal vaardig en emotioneel stabiel zijn, taakgericht kunnen leren en werken en waarbij tevens aandacht is voor een gezonde levensstijl. Het gewenste gedrag daarbij is gebaseerd op waarden die gerelateerd zijn aan de identiteit van de school: respect, rust, ritme en regelmaat. Vertrekpunt daarbij is een gestructureerd aanbod van het aanleren van vaardigheden die daarbij horen. Ook wordt twee keer per jaar het welbevinden, de sociale vaardigheden en andere persoonlijkheidsaspecten in beeld gebracht. Het gewenste gedrag is vastgelegd in kapstokregels en afspraken.

11.5 ZORG VOOR KINDEREN ’t Tweespan heeft beleid ontwikkeld voor leerlingen die meer zorg nodig hebben dan het reguliere aanbod. Het zorgbeleid op school is de verantwoordelijkheid van de directeur. De uitvoering en coördinatie van de zorg voor leerlingen is in handen van de intern begeleider (IB.-er). De directeur en de IB-er vormen samen het zorgteam op ’t Tweespan. Volgens een vastgestelde procedure wordt het zorgproces uitgevoerd. Extra zorg aan leerlingen wordt vastgelegd in een handelingsplan. Daarvan worden de betreffende ouders op de hoogte gesteld. Een handelingsplan wordt voor maximaal zes weken vastgesteld. Daarna volgt een bespreking tussen het zorgteam en de groepsleerkracht. Afhankelijk van de resultaten, worden nieuwe vervolgacties gepland, eveneens voor maximaal zes weken. Ook bij het inschakelen van externe instellingen worden de ouders betrokken. Dit kan een extern adviseur zijn (orthopedagoog, psycholoog, etc.), een hulpverlenende instantie (GGD, Bureau Jeugdzorg, etc.) of een deskundige die werkt in het kader van het samenwerkingsverband W.S.N.S. Voor kinderen en jongeren die extra zorg nodig hebben is er sinds kort een landelijk meldpunt, de zogenaamde verwijsindex, zie bijlage 9. Ook onderwijsinstellingen kunnen hier kinderen aanmelden waarover zij zich zorgen maken. Dit wordt altijd met ouders besproken. Naar aanleiding van een melding wordt er gekeken of een kind ondersteuning nodig heeft. Als het allemaal weer goed gaat verdwijnt de naam van het kind definitief uit het systeem.

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 27


11.6 SCHOOLTIJDEN De Wet op het primair onderwijs schrijft voor dat kinderen van groep 1 t/m 8 op de basisschool minimaal 7.520 lesuren moeten maken. Voor leerlingen in de eerste vier leerjaren is dit minimaal 3.520 uren (880 uur op jaarbasis), voor de laatste vier leerjaren geldt een minimumnorm van 3.760 (940 uur op jaarbasis) uren. De school bepaalt zelf het lesrooster en de pauzetijden. Er is geen maximum aantal lesuren per dag. Wel moet de school zorgen voor een evenwichtige verdeling van de activiteiten over de dag. Voor de groepen 1 t/m 8 geldt een vijfdaagse schoolweek. ’t Tweespan heeft er voor gekozen de laatste vier jaren minimaal 1000 uren te geven en voor de eerste vier leerjaren minimaal 880 uren. De schooltijden zijn dit schooljaar:

ochtend groep 1 t/m 8

middag groep 1 t/m 4

middag groep 5 t/m 8

Maandag

8.30 uur - 12.00 uur

13.00 uur – 15.00 uur

13.00 uur – 15.00 uur

Dinsdag

8.30 uur - 12.00 uur

13.00 uur – 15.00 uur

13.00 uur – 15.00 uur

Woensdag

8.30 uur - 12.00 uur

Donderdag

8.30 uur - 12.00 uur

13.00 uur – 15.00 uur

13.00 uur – 15.00 uur

Vrijdag

8.30 uur - 12.00 uur

13.00 uur – 15.00 uur

11.7 GYMNASTIEK- EN ZWEMTIJDEN Voor de zwem- en gymlessen zijn wij afhankelijk van vervoer. Dit wordt voor ons geregeld door de gemeente. Ook delen zij, in overleg met ons, de gymnastiektijden in. Doordat wij met de bus naar de gymzaal gaan hebben wij slechts één keer in de week gymnastiek, maar dan wel een vol uur.

Groep

Gymnastiek

Zwemmen

1/2

Elke dag

x

3/4

Donderdagochtend

Dinsdagochtend

5

Dinsdagochtend

x

6/7/8

Vrijdagmiddag

x

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 28


11.8 KLOKURENTABEL Voor de verdeling van de vakgebieden over de week heeft de school gekozen voor een verdeling die conform de inspectierichtlijnen is. Het accent van ons onderwijs ligt op de gebieden lezen, taal en rekenen. Daarnaast is er gerichte aandacht voor vakgebieden die te maken hebben met oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige vorming en bewegingsonderwijs. De verdeling van de lesuren per vakgebied in alle groepen is dit schooljaar als volgt (weergegeven in minuten).

1

2

Voorbereidend rekenen

285

285

Voorbereidend taal/ lezen

705

705

Kunstzinnige vorming

210

210

Bewegingsonderwijs

210

210

3

4

5

6

7

8

Rekenen

300

255

270

340

355

340

Taal

285

435

465

320

405

480

Technisch lezen

270

75

75

90

45

45

Begrijpend lezen

45

105

105

90

90

90

Oriëntatie op jezelf en wereld

75

70

220

305

380

260

Kunstzinnige vorming

180

210

230

220

90

150

Bewegingsonderwijs

255

255

165

165

165

165

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 29


11.9 INZET PERSONEEL

Groep

Maandag

Woensdag

Donderdag

1 /2 A

juf Jose

juf Jose

juf Kirsten

juf Kirsten

juf Kirsten

juf Jose

juf Jose

juf Jose

x

1 /2 B

juf Ingrid

juf Ingrid

juf Anja

juf Ingrid

juf Ingrid

juf Ingrid

juf Ingrid

juf Ingrid

x

3

juf Rina

juf Rina

juf Rina

juf JannieKirsten

juf Rina

juf Rina

juf Rina

juf Rina

x

4

juf Anja

juf Anja

juf Ammy

juf Anja

juf Ammy

juf Ammy

juf Ammy

juf Ammy

x

5

juf Jannie

juf Jannie

juf Jannie

juf Jannie

juf Jannie

juf Gea

juf Gea

juf Gea

juf Gea

6

meester Piet

meester Piet

meester Piet

meester Piet

meester Piet

meester Piet

meester Piet

meester Piet

juf Paula

7

meester Hendrik

meester Hendrik

meester Hendrik

juf Paula

meester Hendrik

juf Paula

juf Paula

meester Hendrik

meester Hendrik

8

meester Bert

meester Bert

meester Bert

meester Bert

meester Bert/ juf Gea

meester Bert

meester Bert

meester Bert

meester Bert

Dir.

juf Paula

IB

Dinsdag

juf Paula

juf Paula

Vrijdag

juf Paula

juf Ingrid

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 30


12. JAARVERSLAG 2011-2012

In het schooljaar 2011-2012 is het volgende gerealiseerd: Zorg voor kwaliteit Om de resultaten van de CITO toetsen te analyseren hebben de directeur en IB/er een scholing gevolgd. Deze heeft geresulteerd tot een diepte analyse van de toetsen. Aan de resultaten van de Quickscan van het WMK model is gewerkt. Het inspectiebezoek aan het einde van het schooljaar is met een goed resultaat afgesloten. De school blijft in het basisarrangement.

Onderwijs en leren De consultatieve leerlingbegeleiding heeft volgens schema plaatsgevonden. Leerkrachten hebben ondersteuning gekregen. De nieuwe IB-er is ingewerkt en heeft de groepsplannen met de leerkrachten besproken. Ook heeft zij gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw groepsplan In de ontwikkeling van het document Brein en Leren is een kleine stap gemaakt. Het blijft een document in ontwikkeling doordat er steeds nieuwe inzichten komen. De stap naar de praktische uitvoering is nog niet voldoende zichtbaar voor ouders, hier moet komend schooljaar aangewerkt worden. De methode Take it Easy (Engels) is in groep 5 ingevoerd. Er is een start gemaakt met het taalbeleidsplan, deze wordt komend schooljaar afgerond.

Voor het vakgebied Rekenen is een nieuwe methode aangeschaft.

Beleid en Organisatie Alle scholingen zijn gevolgd zoals gepland (IB, NLP en schoolleidersopleiding). De begroting is opgesteld en goedgekeurd. In de begroting is rekening gehouden met de ontwikkeling van de school.

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 31


13. JAARPLAN 2012-2013

In het schooljaar 2012-2013 is het volgende gepland. Zorg voor kwaliteit Dit jaar zal extra aandacht besteed worden aan de analyse van de resultaten van de jaarlijkse citotoetsen. Daarnaast zullen er minimaal twee thema’s uit de WMK worden afgenomen en verwerkt. Onderwijs en leren De consultatieve leerlingbegeleiding gaat komend schooljaar gewoon door. De IB-er zal de groepsplannen met de leerkrachten bespreken en de leerling besprekingen voeren. Er is een nieuwe methode voor het rekenonderwijs aangeschaft. Deze wordt in de groepen 3 t/m 6 ingevoerd. Er is een nieuwe methode voor Engels aangeschaft, deze zal dit jaar in groep 6 ingevoerd worden. Het aanbod in de onderbouw zal uitgewerkt worden in een taalbeleidsplan. Brein en Leren krijgt steeds meer vormgeving. Zorg en begeleiding De IB-er heeft regelmatig overleg met de leerkrachten over de groep en de leerlingen. Het zorgprofiel zal worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuw format voor de groepsplannen. Beleid en Organisatie Dit schooljaar zal er een LB functie op school worden ingevoerd. Er zal scholing plaats vinden op team en individueel niveau. De scholing is gericht op diverse gebieden; BHV, het jonge kind, resultaatgericht werken, Brein en Leren. Ten aanzien van taakbeleid zal er komende jaar een stuk geschreven worden.

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 32


13. NAWOORD.

We hopen dat we er in geslaagd zijn, middels deze schoolgids een goed beeld te creëren van het onderwijsaanbod in zijn totaliteit op ’t Tweespan en de achtergrond daarvan. Hierin zijn bewuste keuzes gemaakt voor de school die we willen zijn met als doel kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Voor een nadere oriëntatie of voor vragen bent u van harte welkom.

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 33


BIJLAGE 1: PERSONEEL

Paula Schuurman

06-10239138

Directeur, BHV-er

Bert Blauw

Groepsleerkracht groep 8

Hendrik Steenbergen

Groepsleerkracht groep 7, BHV-er

Piet Terpstra

Groepsleerkracht groep 6, rekencoördinator, BHV-er

Gea Winselaar-Bink

Groepsleerkracht groep 5

Jannie Sevensma

Groepsleerkracht groep 5 Taalcoördinator, vertrouwenspersoon

Ammy Langkamp-Jager

Groepsleerkracht groep 4

Rina de Vries

Groepsleerkracht groep 3

Ingrid de Vries

Groepsleerkracht groep 1/2B, IB-er

Kirsten Jonkers-Cappon

Groepsleerkracht groep 1/2A, onderbouwcoördinator

Anja van der Meulen

Groepsleerkracht groep 1/2B, 4

José Vries

Groepsleerkracht groep 1/2A

Wiep Steigstra

Conciërge, BHV-er

Kaja Veljkovic

Schoolschoonmaakster

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 34


BIJLAGE 2: MR EN OR LEDEN MR Menno Brouwer

Secretaris

Robert Busch Jan van der Meer Piet Terpstra Jannie Sevensma

Voorzitter

Jose Vries

OR Gerard Tjassing

voorzitter

Geertje Antar

Notulist

Karlijn Bosscher Alida Darki Gerda Kunnen Nynke van Oosten Annemarie Plantinga Marga Rademaker Anneke v.d.Veen Patrick Serier Joelle Zomer Marit van Zijl Jessica van Hemert Wendy Boonstra (zit niet bij de vergaderingen, de functie is vacant)

Penningmeester

Paula Schuurman

Teamlid

Rina de Vries

Teamlid

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 35


BIJLAGE 3: VAKANTIEREGELING. Vakantieregeling en vrije dagen De vakantiedagen en vrije dagen zijn opgenomen in de jaarkalender. Voor dit schooljaar is de vakantieregeling als volgt:

Herfstvakantie

22 oktober

t/m

26 oktober

Kerstvakantie

24 december

t/m

4 januari

Voorjaarsvakantie

18 februari

t/m

22 februari

Goede vrijdag en Pasen

29 maart

t/m

1 april

Meivakantie

29 april

t/m

3 mei

Hemelvaart

9 mei

t/m

10 mei

Pinksteren

20 mei

Zomervakantie

8 juli

t/m

16 augustus

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 36


BIJLAGE 4: METHODEGEBRUIK

Vakgebied

Methodiek

Voorbereiden leren

Schatkist Fonemisch bewustzijn Gecijferd bewustzijn Lang zullen ze lezen

Aanvankelijk technisch lezen Voortgezet technisch lezen

Begrijpend lezen Taal Spelling Engels Fries Schrijven Rekenen en wiskunde

Aardrijkskunde Topografie Geschiedenis Biologie Techniek Beeldende vorming Muziek Bewegingsonderwijs Sociale, emotionele ontwikkeling Overig

Aanvullend minimum

Aanvullend maximum

Buffermateriaal Educatieve spelletjes

Content lezen

Leeslijn

Leeslijn

Tekstverwerken Taalverhaal Taalverhaal Real English/ Take it easy lessen van Omrop Fryslân Schrijven in de basisschool Rekenzeker/ Rekenrijk

Geobas Geobas Wijzer door de tijd Wijzer door de natuur Techniekkasten Moet je doen Moet je doen Hans Stroes Soemo kaarten

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Informatie junior Ambrasoft Ambrasoft

Rekenrijk I-lijn Maatwerk Met sprongen vooruit Geobas basisbladen

Rekentijgers Kien Breinkrakers

Ambrasoft Hoofdwerk

Reis om de wereld in 80 dagen

Pagina 37


BIJLAGE 5 : VERLOF Aanvraagformulier voor verlof Aanvraag verlof als bedoeld in artikel 13a en 14, lid 1 van de Leerplichtwet. In te vullen door ouder/verzorger: Naam leerling

Groep Reden verlofaanvraag

Datum / data verlofdag(en) Handtekening ouder/verzorger

In te vullen door de directeur van de school:P. Schuurman Het verlof wordt wel / niet verleend. Reden: Handtekening: Datum:

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 38


Beknopte verlofregeling volgens de Leerplichtwet. Een verzoek tot verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Geldige redenen voor toekennen verlof tot max. 10 schooldagen: 1. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan plaatsvinden. 2. Verhuizing ( 1 dag) 3. Huwelijk van bloed- of aanverwanten ( 1 of 2 dagen, afhankelijk van de afstand tot de plaats van de plechtigheid. 4. Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (duur in overleg met de directeur) 5. Overlijden van bloed- of aanverwanten. 6. Bevalling van de moeder/ verzorger. 7. Ambts- of huwelijksjubileum van ouder/verzorger. 8. Het vervullen van ‘plichten’ voortvloeiend uit levensovertuiging. 9. Andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen. Aanvragen van verlof voor meer dan 10 schooldagen: Een verzoek om extra verlof van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal een maand van tevoren bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden ingediend. Het zal in beginsel moeten gaan om externe, veelal buiten de wil van de leerplichtige of de ouders/verzorgers gelegen omstandigheden. Indien het verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie, dan dienen de ouders/verzorgers een verklaring van een arts of maatschappelijk werkster te overleggen, waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is. Aanvragen van vakantieverlof: Verlof buiten de officiële schoolvakanties is slechts toegestaan wegens de specifieke aard van het beroep van de ouder/verzorger. Een verzoek hiertoe dient minimaal twee maanden van te voren (indien mogelijk) aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Dit vakantieverlof mag slechts eenmaal per schooljaar worden verleend, voor maximaal 10 schooldagen en mag niet plaatsvinden in de eerste of laatste twee weken van het schooljaar (artikel 13a)

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 39


BIJLAGE 6: KLACHTENPROCEDURE Klachtenprocedure OPO Furore In artikel 5, lid 4 van de Klachtenregeling OPO Furore (vastgesteld op 12-04-2011/archiefcode 3.6.1.) is aangegeven dat het bevoegd gezag een klacht zelf kan afhandelen, indien het van mening is dat de klacht op een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. Het bevoegd gezag meldt een dergelijke afhandeling op verzoek van de klager aan de Landelijke Klachtencommissie (LKC). In artikel 9 van de hierbovengenoemde Klachtenregeling is besluitvorming door het bevoegd gezag opgenomen n.a.v. de ingediende klacht. Onderstaand protocol is van toepassing indien bemiddeling door de vertrouwenspersoon en/of een gesprek met de algemeen directeur of een medewerker van het bureau duidelijk heeft gemaakt dat een klacht niet simpel kan worden weggenomen.

Protocol De ontvangen klacht wordt door het bevoegd gezag voorzien van de datum van ontvangst.

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht, met uitzondering van de schoolvakanties, wordt aan klager een bericht van ontvangst gezonden en hierin wordt meegedeeld of de omschrijving van de klacht tenminste voldoet aan het gestelde in artikel 7, lid 3 van de Klachtenregeling. Voldoet de omschrijving van de klacht niet aan genoemd artikel, dan wordt de klager in de gelegenheid gesteld het verzuim binnen twee weken te herstellen. Is ook dan nog niet voldaan aan het gestelde in artikel 7, lid 3, dan kan de klacht niet-ontvankelijk worden verklaard.

Het bevoegd gezag legt de klacht ter advisering voor aan de Klachtencommissie OPO Furore. Deze commissie brengt binnen vier weken na de datum van ontvangst van de klacht advies uit aan het bevoegd gezag. Deze termijn kan i.v.m. vastgestelde schoolvakanties of onvoorziene omstandigheden eenmaal worden verlengd met vier weken. Zowel klager als aangeklaagde worden in de gelegenheid gesteld gehoord te worden via een hoorzitting.

Het bevoegd gezag neemt met inachtneming van het advies van de Klachtencommissie OPO Furore binnen acht weken (ingeval van verlenging van de termijn binnen 12 weken) na ontvangst van de klacht een beslissing. Deze beslissing wordt door het bevoegd gezag niet eerder genomen dan nadat de aangeklaagde in de gelegenheid is gesteld zich mondeling en/of schriftelijk te verweren tegen de door het bevoegd gezag voorgenomen beslissing.

De beslissing op de ingediende klacht worden gezonden naar klager en aangeklaagde. In dit besluit wordt vermeld dat als klager het niet eens is met de genomen beslissing hij een klacht kan indienen bij de landelijke klachtencommissie (zie artikel 5 e.v. van de Klachtenregeling).

Het bevoegd gezag kan een voorlopige voorziening treffen als dit naar haar oordeel in het belang is van de klager en/of de aangeklaagde.

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 40


BIJLAGE 7: VERTROUWENSPERSOON Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag op school

Als schoolbestuur zijn we verplicht om te zorgen voor een klachtenregeling betreffende ongewenst gedrag op school. Hieronder vallen discriminatie/racisme, agressie/geweld, seksuele intimidatie, pesten en onheuse bejegening. In de klachtenregeling zijn bepalingen opgenomen omtrent contactpersonen, vertrouwenspersonen en klachtencommissie. Onze school is voor de vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân. De vertrouwens-persoon van GGD Fryslân draagt zorg voor de opvang van kinderen die worden lastiggevallen en handelt de klacht af volgens een vaste procedure. Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en tussen leerling/leerkracht of anderszins aan school verbonden personeel. De vertrouwenspersoon behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind en/of ouder/verzorger vrijuit met haar spreken en een klacht voorleggen. De folder van GGD Fryslân “Vertrouwenspersoon voor ongewenst gedrag op school” is in uw bezit of is op school aanwezig. De meldingsregeling ‘Machtsmisbruik binnen het onderwijs’ is te vinden op de website van GGD Fryslân: www.ggdfryslan.nl. De vertrouwenspersoon voor onze school is mw. Carolien Wicherson. Zij is te bereiken bij GGD Fryslân Telefoonnummer 058 – 2 334 334 Harlingertrekweg 58, Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden. Email: vertrouwenspersonen@ggdfryslan.nl

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 41


BIJLAGE 8: VOORBEELD OUDERBIJDRAGE 2010-2011 Drachten, 5 november 2010

Beste ouders, Op de achterkant van deze brief staat het machtigingsformulier voor de jaarlijkse ouderbijdrage. Van deze bijdrage worden diverse extra activiteiten voor de kinderen georganiseerd, die een verrijking van ons onderwijs zijn, zoals:         

Sinterklaasfeest Sinterklaascadeautje Kerstfeest Excursies Sportkennismaking Pepernoten bakken Schooldisco Schoolreisje Schoolzwemmen

Het gebeurt de laatste jaren steeds vaker dat wij de (vrijwillige) bijdrage niet ontvangen. We zijn nu op een punt gekomen dat wij moeten gaan kijken of we alles nog wel kunnen blijven organiseren op de manier zoals we dat gewend zijn. Wij snappen dat het voor sommige ouders een behoorlijk bedrag is, daarom hebben wij besloten om ook de mogelijkheid te bieden in termijnen te betalen. Voor ouders die het vervelend vinden om een machtiging te geven is er natuurlijk de mogelijkheid om zelf het geld over te maken op het rekeningnummer vermeld aan de achterkant van de brief. Ook kunt u contant betalen op school (bij Paula). Mocht u echt niet in staat zijn om deze bijdrage te betalen, neem dan even contact op met school. We hopen dat door middel van deze brief meer ouders betalen, om zo de dingen die zo vanzelfsprekend zijn, ook zo te laten blijven.

Het machtigingsformulier graag uiterlijk 18 november ingevuld op school inleveren. Met vriendelijke groet De ouderraad

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 42


Ouderbijdrage

(tevens machtigingsformulier)

Ouderraad O.B.S. ’t Tweespan Penningmeester Wendy Boonstra Dorsvloer 154 9205 BS Drachten E-mail: wendymanon@live.nl Tel: 0512-541019 Rekeningnummer: 11.33.02.452

. Toelichting: Van het ouderfonds worden diverse activiteiten voor alle kinderen bekostigd: kerstviering, sinterklaascadeautjes, excursies, sportkennismaking, pepernoten bakken, etc.

Eenmalige machtiging ouderbijdrage 2010-2011. Op de zakelijke ouderavond is besloten aan de ouders te vragen de totale financiële ouderbijdrage jaarlijks via een eenmalige machtiging te incasseren. Wilt u onderstaande formulier invullen om uw toestemming daartoe te geven?

Ondergetekende machtigt de Ouderraad van o.b.s. ’t Tweespan onherroepelijk de jaarlijkse ouderbijdrage van zijn/haar rekening af te schrijven. De bijdrage is als volgt samengesteld: -

ouderfonds: € 20,schoolreisjes: groep 1 t/m 4: € 20,- ; groep 5-6: € 27,- ; groep 7-8: € 55,schoolzwemmen: (alleen groep 3 en 4): € 33,-

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. 0 eenmalig (november/december) (aankruisen wat van toepassing is) 0 in drie termijnen (november, februari, april) 0 maandelijks (6 termijnen) Handtekening machtigingverlener: …………………………………………………………… Datum: ……………………………………… Naam kind(eren): ……………………………………………… groep: ……. ……………………………………………… groep: ……. ……………………………………………… groep: ……. Bank- of girorekening: Naam machtigingverlener: Adres: Postcode en woonplaats: Betalingswijze:

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 43


BIJLAGE 9: VERWIJSINDEX Verwijsindex Fryslân Voor kinderen en jongeren die extra zorg nodig hebben.

Voor uw kind. De meeste ouders maken zich wel eens zorgen over (de ontwikkeling van) hun kind(eren). Dat hoort bij het leven. Met de meeste kinderen komt het allemaal wel goed, maar er zijn ook kinderen die meer problemen hebben dan ze in hun eentje aan kunnen. Ze huilen veel, maken ruzie, willen niet naar school of komen op straat in de problemen. Dat kan van kwaad tot erger gaan. Eén probleem kunt u nog wel aan. Maar als er meer problemen tegelijk spelen, bestaat de kans dat dit negatieve gevolgen heeft voor de ontwikkeling van uw kind. Dit willen we voorkomen. Er zijn in Fryslân veel mensen en organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Maar soms weten ze van elkaar niet wie wat doet, wie met welk gezin bezig is of wat er met dat ene kind precies aan de hand is. Als ze dat wel zouden weten, zouden ze samen hun best kunnen doen om u en uw kind te helpen. Want het gaat pas echt de goede kant op als alle problemen tegelijk worden aangepakt. Daarom hebben we de Verwijsindex Fryslân (VIF ZiZeO) ingesteld. Voor kinderen en jongeren die het risico lopen in de problemen te komen. We laten u als ouder er dus niet alleen voor staan. Het werkt zo: het consultatiebureauteam, de leidster van de peuterspeelzaal, de leraar of iemand van jeugdzorg komt uw kind tegen en maakt zich zorgen over hem of haar. Hij meldt ( alleen naam en adres) in overleg met u uw kind aan in de Verwijsindex Fryslân. Een melding in de verwijsindex is dat informatie en geen wat informatie. Dus dat er zorgen zijn om uw kind, maar niet wat de zorgen zijn van uw kind. Het is een internetprogramma dat alleen toegankelijk is voor hulpverleners en mensen die met kinderen en jongeren werken. Het kan zijn dat er meer hulpverleners of begeleiders zijn die zorg over uw kind hebben en dat al eerder hebben gemeld in de Verwijsindex Fryslân. Als dat het geval is, krijgen alleen die mensen een e-mailtje, zodat ze weten dat er met uw kind meer aan de hand is. Het is heel belangrijk dat ze dat weten. En het is nog veel belangrijker dat de school, de jeugd(gezondheids)zorg, de leerplichtambtenaar, de jongerenwerker of andere betrokkenen vervolgens samen een plan maken om uw kind verder te helpen. Daar zullen ze u als ouders zeker bij betrekken. Als we er met z’n allen op tijd bij zijn, kunnen we voorkomen dat de problemen te groot worden. Zowel voor uw kind als voor u. De Verwijsindex Fryslân is gekoppeld aan de landelijke Verwijsindex. De Verwijsindex Fryslân gaat alleen over kinderen en situaties in Fryslân. Bij verhuizing naar een andere provincie, hoeft u zich geen zorgen te maken dat de gegevens verloren gaan. De landelijke Verwijsindex houdt alle meldingen bij en stuurt een e-mailtje naar de betrokken organisaties als er meer dan één melding over een kind binnenkomt. De organisaties nemen vervolgens contact met elkaar op. U hoeft er niet bang voor te zijn dat de naam van uw kind voor altijd In de Verwijsindex blijft staan. De meldingen zijn maar beperkte tijd geldig. Als het allemaal weer goed gaat, verdwijnt de naam van uw kind na één of twee jaar definitief uit het systeem. U hoeft er ook niet bang voor te zijn dat een buitenstaander de melding in het systeem zomaar kan inzien. De melding is alleen beschikbaar voor professionals, begeleiders en anderen die daarvoor de rechten hebben gekregen. Dat is allemaal wettelijk geregeld en dat wordt ook streng gecontroleerd. Want uw kind heeft recht op privacy. U trouwens ook. Daarom gaan wij met respect met persoonlijke informatie om. We werken er samen aan dat uw kind het leven aan kan. Op eigen kracht.

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

44


BIJLAGE 10: OVERBLIJF INFORMATIE Aan de ouders/verzorgers

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en dit geldt ook voor het overblijven. Net als vorig jaar moeten er weer strippenkaarten worden aangeschaft d.m.v. een machtigingsformulier in te vullen. Deze machtigingsformulieren voor strippenkaarten 10x (€22,50) of 30x (€63,00) zijn op school verkrijgbaar. De strippen van vorig jaar blijven geldig. Het afnemen van een enkel overblijf tegen contante betaling is ook mogelijk, maar kost dan €2,50. Dit alles om ouders te stimuleren gebruik te maken van een strippenkaart en de contante betaling te beperken. Graag zouden wij willen weten wanneer uw kind overblijft. Dit kunt u door middel van het onderstaand strookje ingevuld weer meer naar school te geven. Aan- en afmelden van uw kind. Het aan- en afmelden, ook bij ziekte kunt u telefonisch doorgeven via het mobiele nummer 0618516001. Wanneer u uw kind(eren) niet op tijd afmeldt (uiterlijk 11.30 uur), dan schrijven wij hiervoor een strip af. Wanneer uw kind is aangemeld, dient het ook aanwezig te zijn en niet bij een vriendje of vriendinnetje te eten. Is uw kind wel aangemeld, maar niet aanwezig, dan wordt door de overblijfkracht contact opgenomen met de ouders, voogd of oppas. Gezonde voeding. Bij de Tussen Schoolse opvang spreekt het voor zich dat de kinderen zelf gezonde voeding meenemen. Wij adviseren brood, drinken (geen frisdrank) en eventueel fruit. Wij verzoeken u geen snoep, koek of chips mee te geven. B.v.d. namens de overblijfouders.

Naam:……………………………………………………………………………

o o

Mijn kind blijft vast over op ma/di/do/vr Mijn kind blijft over na telefonische opgave

Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

Pagina 45


Schoolgids Obs ‘t Tweespan 2012-2013

46

Schoolgids 2012 - 2013  
Schoolgids 2012 - 2013  

Schoolgids 2012 - 2013

Advertisement