Page 1

Schoolgids 2018/2019


Inhoudsopgave De school Onze visie en ons onderwijs Ontwikkelingsgericht onderwijs Engels vanaf groep 1 Kunst en cultuur Leerlingenzorg en de Plusklas Expertisecentrum Leesplezier De Kinderraad

2 3 4 5 5 6 7 7 8

Een openbare school Het bestuur Schoolleiding Schoolgrootte Schooltijden Gym- en zwemrooster Vakanties Studiedagen

9 10 11 11 12 13 14 14

Het klimaat op Het Talent Regels en Afspraken Leerplicht/overgaan/doubleren en protocol herfstkinderen Verlof Verzuim Tussentijdse aanmelding, weigering en schorsing Internetgebruik en sociale media Bescherming Persoonsgegevens

15 17 17

18 20 21

Het Strategisch beleidsplan van Stichting Proo 2013-2018 Schoolplan 2015-2019 Jaarplan 2018-2019

25 25 25

De zorg voor leerlingen Samenwerkingsverband Uitgangspunten leerlingenzorg HGW (Handelingsgericht werken) OGW (Opbrengstgericht werken)

27 27 28 29 29

17 18

Differentiatie Individuele leerlijn

30 30

Groepsoverdracht Overdracht naar VO Kenniscentrum Zorg Advies Team Leerlingen met een arrangement Meldcode Besmettelijke ziekten en hoofdluis GGD

30 30 31 32 32 33 33 34

De resultaten van het onderwijs Begeleiding van stagiaires Scholing van leerkrachten Levensbeschouwelijk onderwijs Ons contact met ouders Informatieverstrekking aan (gescheiden) ouders en derden De rapporten en voortgangsgesprekken De BSO De MR De OR Klachtenregeling Verzekering

35 37 37 38 38

Andere informatiebronnen

48

Verantwoording

49

39 41 42 43 43 45 47


Schoolgids 2018/2019

De school Het Talent is een enthousiaste en groeiende openbare school in de wijk Frankrijk.

Ons schoolgebouw vindt u aan de Krommekamp 115b in Harderwijk. Het gebouw kenmerkt zich door veel glas en kleur en er staan drie prachtige eikenbomen op het plein, naast ons houten speelhuis. Het is een fijne plek voor kinderen, leerkrachten en ouders. Om een goede indruk te krijgen, nodigen wij u uit om de school in de praktijk te komen bekijken. Een afspraak voor informatie, een rondleiding en aanmelding kunt u maken met Frank Jongbloed, de directeur van Het Talent. Klik hier voor een filmpje over Het Talent!

2


Onze visie en ons onderwijs

Het Talent is een school in de wijk Frankrijk. Ouders en kinderen voelen zich er thuis vanwege de vriendelijke en open houding die we tegenover elkaar hebben. Ieder kind heeft talenten. We stimuleren en dagen onze leerlingen uit om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zodat ze trots zijn op hun werk en elke dag met plezier naar school gaan. “Dat wat je bent, Het Talent!� Op Het Talent is een goed pedagogisch klimaat voelbaar. Een school met duidelijke omgangsvormen en omgangsregels die door leerkrachten samen met de kinderen worden opgesteld. Er is respect voor elkaar. Bij inschrijving gaan we er vanuit dat kinderen, leerkrachten en ouders acht jaar met elkaar omgaan op school. En dan is het belangrijk dat iedereen een goede, open relatie met elkaar heeft. Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen. Wij halen eruit wat er in zit. Dit doen wij door ambitieuze, maar wel realistische doelen te stellen. De basisvaardigheden van rekenen en taal vinden wij erg belangrijk, daarnaast is er extra aandacht voor Engels vanaf groep 1, kunst & cultuur en leesplezier. Extra zorg is er voor de leerlingen die het nodig hebben, inclusief de meer- en

3


hoogbegaafde kinderen (onze Plusklas). De doelen die wij stellen geven aan wat onze leerlingen moeten leren en aan welke normen zij moeten voldoen. Ons onderwijs is daar dagelijks op gericht. Wij overleggen regelmatig over deze doelen en of wij op de goede koers zitten om deze doelen te bereiken. Aan een goede basis werken is voor ons essentieel. Op Het Talent wordt gewerkt volgens de principes van het ontwikkelingsgericht onderwijs. Zo werken we bijvoorbeeld met betekenisvolle thema s waarin leerkracht en leerling samen vorm geven aan het onderwijs. Het voordeel is dat kinderen actief betrokken zijn bij de onderwerpen en meer initiatief nemen om te leren. De leerkracht heeft een sturende en stimulerende rol en zorgt voor goede leerresultaten.

In de alinea’s hieronder vindt u meer informatie over ons onderwijs. Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) Op Het Talent werken we met de principes van Ontwikkelingsgericht Onderwijs. In ons onderwijs (met name op het gebied van taal en wereldoriÍntatie) creÍren we situaties die in de realiteit voorkomen. Door activiteiten met de kinderen te doen, die ze ook in het dagelijks leven tegenkomen, gaan de kinderen de wereld om hen heen beter snappen. Door de kinderen zorgvuldig te observeren en hen doelgerichte prikkels te geven, helpen we de kinderen nieuwe stappen te zetten in hun ontwikkeling.

4


Hebben de activiteiten in de onderbouw vooral een spelkarakter, in de bovenbouw hebben ze met name een onderzoekskarakter. Kinderen kunnen aangeven welke onderwerpen hen aanspreken en denken mee over de thema’s in de klas. Door steeds open te staan voor de ideeÍn van de kinderen, werken leerkracht en kinderen samen. Het voordeel is dat kinderen meer betrokken zijn bij de onderwerpen en meer initiatief nemen om zelf te vragen en te leren. De leerkracht heeft een sturende en stimulerende rol en controleert ook of alle leerdoelen worden bereikt. Engels vanaf groep 1 De kinderen op Het Talent krijgen Engels vanaf groep 1. Dit wordt gegeven door de groepsleerkrachten, waarvan de meeste een speciale opleiding tot leerkracht Engels in het basisonderwijs hebben gevolgd. Engels wordt over de hele wereld gesproken en geschreven en is de taal van de toekomst. Een goede beheersing van het Engels is van steeds groter belang voor studie en beroep. In hun dagelijkse leefwereld krijgen kinderen in toenemende mate met Engels te maken via de computer, televisie en muziek. Het vermogen om taal te leren is juist bij jonge kinderen sterk ontwikkeld. Of het nu gaat om woordjes, taalregels of uitspraak: jonge kinderen maken zich letterlijk spelenderwijs de talen eigen die ze om zich heen horen. Bovendien leren mensen die op jonge leeftijd de vreemde taal aangeboden krijgen een goede uitspraak van deze taal. Een ander voordeel is dat het leren van een vreemde taal profijt oplevert bij het leren van de volgende vreemde taal. De vaardigheid om talen te leren wordt steeds groter. Het Talent vindt dat Engels alle leerlingen betere kansen biedt. Hoe eerder, hoe beter! Kunst en Cultuur We vinden het belangrijk om de kinderen kennis te laten maken met Kunst & Cultuur. We willen dat kinderen hun talenten op het gebied van de kunsten onderzoeken en ontdekken. Elke vrijdagmiddag is er Kunstzinnige Vorming (KuVo). De kinderen werken in blokken van enkele weken aan tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen, drama of dans. Meerdere malen per jaar houden we een 'Uit De Kunst', een

5


voorstelling en tentoonstelling voor de ouders. Kinderen leren om zich creatief te uiten en zich te presenteren voor een publiek. Het afgelopen jaar hadden we dramavoorstellingen en een muzikaal concert in het Theater Harderwijk. Dit jaar gaan we met de kinderen aan de slag met dans!

In de school hangt kunst van de leerlingen en er worden voorstellingen, tentoonstellingen en musea bezocht. Kinderen leren zich open te stellen: kijken naar schilderijen, luisteren naar muziek en genieten van een voorstelling. Leerlingenzorg en de Plusklas Op Het Talent hebben we een goed leerlingvolgsysteem en we doen veel voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Leerlingen die uitvallen op bepaalde gebieden en/of de leerstof niet op de reguliere manier onder de knie krijgen, krijgen extra hulp of een apart programma. Onze Intern Begeleider (de ib’er) coÜrdineert de zorg voor deze leerlingen, in nauwe samenwerking met de leerkrachten, ouders, leerlingen en eventueel externe relaties. Hierover vindt u verderop meer informatie in de schoolgids.

6


Voor de kinderen die boven het gemiddelde uitsteken, de meer- en hoogbegaafde kinderen, hebben we de Plusklas. De kinderen uit de Plusklas komen één of twee keer per week bij elkaar. Op uitdagende wijze en onder ontwikkelingsgelijken worden er bijvoorbeeld lessen filosofie gegeven, lessen Spaans, er worden educatieve spelletjes gedaan en er wordt altijd gewerkt aan een project dat door de kinderen zelf is gekozen. Het samenwerken wordt gestimuleerd en de motivatie om te leren krijgt zo ook een extra stimulans. Vaak wordt het werk in de klas aangepast aan het niveau van deze kinderen. In overleg met een specialist meer- en hoogbegaafdheid, orthopedagoog Betteke Wittenberg, trachten we een passend aanbod op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid te verzorgen voor de groepen 1 tot en met 4. Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe Binnen Stichting Proo is in het kader van Passend Onderwijs het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe opgericht. In het schooljaar 2018/2019 zal er op de Arendshorst in Ermelo één hoogbegaafdenklas zijn voor leerlingen uit groep 4 t/m 6. Deze klas krijgt les op de maandag en dinsdag. Op de Hoge Weerd in Epe zullen er in het schooljaar 2018/2019 twee klassen zijn, te weten een groep 4/5 op de maandag en dinsdag en een groep 6/7/8 op de donderdag en vrijdag. Binnen de hoogbegaafdenklassen krijgen de leerlingen 2 dagen in de week een passend onderwijsprogramma aangeboden door een gespecialiseerde leerkracht. Naast de start van de hoogbegaafdenklassen besteedt het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe aandacht aan het onderwijsaanbod van (hoog)begaafde leerlingen in de reguliere groepen en in de (digitale) plusklassen, met als doel het onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen te optimaliseren. Het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe biedt teamscholingen op maat voor de scholen van Stichting Proo. Op de lange termijn (binnen 4 jaar) zullen alle teams geschoold worden en zal er op alle scholen zo veel mogelijk tegemoetgekomen worden aan de onderwijsbehoeften van de (hoog)begaafde leerlingen. Daarnaast kunnen scholen een consultatie aanvragen bij het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe met betrekking tot vragen omtrent hoogbegaafde leerlingen. Tevens zal het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe de komende jaren nauwer gaan samenwerken met de RSG Epe en de RSG Harderwijk, zodat er voor deze leerlingen ook in het voortgezet onderwijs een passend onderwijsaanbod gerealiseerd kan worden. Voor meer informatie over de hoogbegaafdenklassen en de digitale plusklassen kunt u contact opnemen met Het Talent of Betteke Wittenberg, telefoonnummer: 06 83905163. 7


Leesplezier Lezen is van wezenlijk belang om goed te kunnen functioneren in de hedendaagse informatiemaatschappij. Door het lezen op school en thuis met een goede onderbouwing te stimuleren, kunnen leerlingen diverse schoolse vaardigheden en maatschappelijke inzichten opdoen. Vier ochtenden per week is er tijd en ruimte om vrij te lezen en doen geselecteerde leerlingen in groepen aan het zogenaamde Ralfilezen. Deze vorm is gestoeld op veel herhaling, persoonlijke instructie, een leeftijdsadequaat niveau, positieve feedback en veel enthousiasme. Naast de technische kant van het leren lezen krijgt ook plezier beleven aan lezen veel aandacht. We doen dat door allerlei activiteiten binnen en buiten Het Talent te organiseren die het leesplezier kunnen bevorderen. We houden boekenruilmiddagen, organiseren boekenbendes (met elkaar boeken lezen en bespreken) en geven leeskringen. Ook hebben we een eigen schooluitleensysteem. Dit alles om het lezen te stimuleren. We werken hierin samen met de bibliotheek van Harderwijk. Klik hier voor een filmpje over ons leesonderwijs! De Kinderraad Uit gesprekken met kinderen blijkt dat zij vaak goede en vernieuwende ideeĂŤn hebben. Als school vinden we het belangrijk dat de kinderen ook een stem hebben. Om deze reden hebben wij op Het Talent een Kinderraad. De Kinderraad is een vertegenwoordiging van alle kinderen van de school. Zij komen bij elkaar en vergaderen dan over bijvoorbeeld de inrichting van het schoolplein, invulling van een feest en de evaluatie van de sportdag. Er worden door de Kinderraad ook onderzoeken gehouden onder alle leerlingen.

8


Een openbare school

Het Talent is een openbare school. Het openbaar onderwijs kenmerkt zich door: • algemene toegankelijkheid • het niet discrimineren van leerlingen, personeel, en ouders • principiële gelijkwaardigheid van opvatting - een belangrijke voorwaarde om discriminatie te voorkomen en emancipatie te bevorderen • goed geregelde medezeggenschap voor ouders, leerlingen en personeel • de mogelijkheid tot het volgen van godsdienstonderwijs / Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO). Bij ons staat de samenwerking tussen mensen centraal. Verschillen tussen kinderen en ouders in uiterlijk en opvattingen gebruiken wij actief als uitgangspunt voor ons onderwijs. Zo leren kinderen met en over elkaar, met respect voor ieders identiteit. 9


Verschillen in de wereld en binnen de klaslokalen zorgen ervoor dat onze school een levendige en rijke school is. Daarmee is de school de samenleving in het klein. Het bestuur

Het bestuur van onze school wordt gevormd door de stichting Proo Noord-Veluwe (primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe). Stichting Proo vormt het bestuur van de openbare basisscholen in de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden met een toezichthoudende rol. De bestuurlijke taken worden uitgevoerd door het College van Bestuur (CvB). De voorzitter van het CvB is dhr. Berend Redder. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid van de stichting, legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en wordt ondersteund door medewerkers van het bestuurskantoor. Het bestuurskantoor is gevestigd in Harderwijk. De kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor uw kind zijn een taak voor de directie van onze school. De directie van de school is dan ook het eerste aanspreekpunt voor ouders en tevens ook contactpersoon naar medezeggenschapsraad en ouderraad. Leden Raad van Toezicht: Mevrouw Frida Hengeveld - voorzitter De heer Eduard de Bruijn De heer Wil Ellenbroek Mevrouw Liesbeth ten Have De heer Reint Scholten College van Bestuur: De heer Berend Redder - voorzitter Adres Stichting Proo: Bezoekadres: Oosteinde 17 3842 DR Harderwijk Postadres: Postbus 1194 3840 BD Harderwijk Tel: 0341 466370 Email: info@stichtingproo.nl Website: www.stichtingproo.nl

10


Schoolleiding

De leiding van Het Talent bestaat uit directeur Frank Jongbloed. Schoolgrootte

We zijn het schooljaar 2018/2019 gestart met 125 leerlingen. Dit schooljaar hebben we op Het Talent 6 groepen; twee groepen 1/2, een groep 3, een groep 4/5, een groep 5/6 en een groep 7/8.

Irene Irene Irene

Op de school werken 10 groepsleerkrachten (waaronder de intern begeleider), een onderwijsassistent, een conciĂŤrge en een administratief medewerker. Leerkrachten: Olga te Pas, Irene van Wijngaarden, Nargiz Niezen, Katinka Hofma, Irene Bok, Dominique Bakker (in opleiding), Anita Sonneborn, Annemarie de Wind, Jessica Veenema, Anoek Kleinpaste en Jeanet Groen. Onderwijsassistent: Mirjam Tijsmans. Werkdagen directeur Frank Jongbloed: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Ambulante dagen intern begeleider en Plusklasbegeleiding Anoek Kleinpaste: woensdag en donderdag.

11


Schooltijden

Het Talent hanteert een continurooster. Op maandag, dinsdag en donderdag gaan alle groepen van 8:30 tot 14:30 uur naar school. De middagpauze duurt 30 minuten en is onder begeleiding van het schoolteam. Kinderen blijven tussen de middag op school lunchen. De kinderen lunchen van 12:00 tot 12:30 uur en gaan in dat tijdsbestek ook een kwartier naar buiten. Zowel de lunch als het buitenspelen is onder begeleiding van de eigen groepsleerkracht. Alle groepen hebben tegelijkertijd lunchpauze. De kinderen nemen zelf hun lunch mee. De wettelijke aansprakelijkheid ligt bij het schoolbestuur. Op woensdag gaan alle groepen van 8:30 tot 12:15 uur naar school. ‘s Middags zijn ze vrij. Op vrijdag starten alle groepen om 8:30 uur. De groepen 1 tot en met 4 zijn om 12:00 uur klaar met school. De groepen 5 tot en met 8 hebben 30 minuten middagpauze op school en zijn om 14:30 uur uit. De eerste bel gaat ‘s morgens om 08.25 uur. Onze pleinwachten komen ‘s morgens om 08.15 uur op het plein. Voor deze tijd is er geen toezicht op het plein. De ouders van onze kleuters zijn van harte welkom om vanaf 08:15 uur hun kind in de klas te brengen en daar met hun kind even te spelen of te lezen. De kinderen van groep 1 t/m 8 gaan gemiddeld over 8 schooljaren ruim 940 uur per jaar naar school.

12


Gym- en zwemrooster

De groepen 1 en 2 spelen elke dag buiten en hebben op donderdag en vrijdag bewegingsonderwijs in het speellokaal. De kinderen van groep 3 tot en met 6 gaan op maandagochtend met de bus naar de gymzaal aan de Bosboom Toussaintlaan in Harderwijk. Groep 7/8 loopt naar diezelfde gymzaal, op maandagmiddag. Groep 5/6 zwemt om de week op woensdag in zwembad De Sypel in Harderwijk. Maandag - gymles groepen 3 tot en met 8 Donderdag en vrijdag - gymles groepen 1/2 Woensdag - om de week zwemles groep 5/6

13


Vakanties en studiedagen

14


Het klimaat op Het Talent

Wij bieden leerstof aan op grond van onder andere bewust gekozen methodes die er op gericht zijn dat uw kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Optimaal ontwikkelen betekent voor ons niet alleen cognitief maar ook sociaal, emotioneel, creatief en motorisch-zintuiglijk. We toetsen regelmatig of we met uw kind op de goede weg zijn. We gebruiken hiervoor een leerlingvolgsysteem en registreren via het online programma Parnassys. We zijn in staat snel te signaleren hoe de stand van zaken is en passen dan het leerprogramma voor uw kind aan. Kinderen moeten voelen en ontdekken dat ze iets kunnen en dat ze dat ook zelfstandig kunnen. Ieder kind leert op zijn eigen niveau. Verschillen tussen kinderen worden gezien als uitgangspunten voor het leren. Wij willen kinderen stimuleren en leren inzien dat er meerdere oplossingen mogelijk zijn bij opdrachten. Kinderen ontwikkelen op die manier hun zelfvertrouwen.

15


Wat we belangrijk vinden * Op Het Talent hebben we respect voor elkaar en is iedereen gelijkwaardig. * Het Talent houdt rekening met verschillen en stelt zich hier actief in op. * Eén van de belangrijkste waarden van Het Talent is openheid, iedereen heeft het recht om gehoord, gezien te worden en zichzelf te zijn, zonder daar op afgerekend te worden. * Het Talent werkt aan de zelfredzaamheid en het weerbaar gedrag van haar kinderen. * Het Talent helpt kinderen om een positief zelfbeeld te ontwikkelen. * Kinderen worden aangesproken op hun inzichten en op hun eigen meningen. * Het Talent verwacht ook van haar ouders/verzorgers dat zij de gedragsregels erkennen. Kinderen zijn ondanks hun verschillen gelijkwaardig en hebben recht op optimale kansen om zich te ontplooien. Het Talent werkt aan evenwicht tussen leren en leven. In de praktijk komt het veilige leefklimaat aan de orde tijdens de lessen sociale redzaamheid en bevorderen van gezond gedrag geïntegreerd in de methode voor sociaal emotionele ontwikkeling ”ZIEN!”. Verder kan het aan de orde komen tijdens thematische kringgesprekken. Problemen en aanvaringen kunnen ook aanleiding zijn voor een kring - of leergesprek. De inbreng en vragen van kinderen zullen vanuit verschillende invalshoeken met de kinderen besproken worden. Hiermee bedoelen we zowel de opvoedkundige als de cognitieve (kennis) gezichtspunten. Bij ernstige problemen worden ouders direct betrokken. Wat we niet toestaan Uitgaande van het pedagogisch klimaat op school zijn we tot een gedragscode gekomen. De gedragscode is op iedereen van toepassing die betrokken is bij ons onderwijs. Op basis van gelijkwaardigheid worden onderstaande gedragingen niet getolereerd: * pesten * schelden * lichamelijk en geestelijk geweld * discriminatie in de meest brede zin van het woord * intimidatie

16


Regels en Afspraken Leerplicht / overgaan / doubleren en protocol herfstkinderen

Normaal gesproken doorloopt een kind alle groepen in acht schooljaren. Voor sommige kinderen is deze periode korter of langer. Leerlingen, die op 1 oktober of daarna vier jaar worden, worden als instromers gerekend en komen in het nieuwe cursusjaar in groep 1. Op onze school komt het voor dat kinderen, die na 1 oktober 4 jaar worden lang kleuteren. Als de ontwikkeling van het kind aanleiding is het kind mogelijk nog niet naar groep 3 te laten doorstromen, of eerder dan op het gebruikelijke moment, worden ouders van deze mogelijkheid al gedurende het schooljaar op de hoogte gebracht. Ook zal door de leerkracht, in samenspraak met de intern begeleider extra worden gekeken naar het sociaal emotionele aspect, en naar de cognitieve rijpheid van het kind. Het oordeel van de leerkracht, die de leerling goed volgt met een observatielijst en leerlingvolgsysteem is van doorslaggevend belang. Wanneer wij leerlingen een verlengde kleuterperiode of een vervroegde overstap naar groep 3 geven, gebeurt dit op basis van argumenten. De procedure staat beschreven in het protocol herfstkinderen dat op school is in te zien. Deze werkwijze hanteren wij feitelijk bij alle groepen, dus ook vanaf groep 3. Jaarlijks neemt de school een overgangsbeslissing en betrekt hierbij de ouders steeds tijdig, zeker indien een doublure of snellere doorstroming wordt overwogen. De uiteindelijke beslissing een leerling wel of niet te laten doubleren, wordt altijd door de school genomen. Verlof

Vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig. De overheid controleert op de naleving van de leerplichtwet. Alleen de directeur van de school mag bij zeer dringende en/of gewichtige omstandigheden ontheffing verlenen. Dat zijn omstandigheden als: * een sterfgeval van bloed - en aanverwanten * ernstige ziekte * godsdienstige feestdagen * verhuizing

17


* huwelijk bloed - en aanverwanten * huwelijks - en ambtsjubilea van ouders of grootouders In zulke gevallen moeten de ouders/verzorgers vooraf en zo mogelijk tijdig vrij vragen bij de directeur. Belangrijk is dat de reden van het verzoek goed wordt aangegeven. De directeur beoordeelt of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Bij twijfel wordt contact opgenomen met de leerplichtambtenaar. Bij een aanvraag van meer dan 10 dagen verlof per schooljaar is goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig. De enige reden voor het verlenen van extra vakantieverlof is, wanneer door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers, het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan (met een maximum van 10 dagen). Dit verlof dient schriftelijk en ruim van tevoren aangevraagd te worden. In de leerplichtwet staat dat er geen vrij gegeven mag worden aan het begin van het schooljaar. Verzuim

Dat de kinderen op tijd op school aanwezig zijn, is de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. * Als uw kind ziek is, dient u dit voor 8.30 uur telefonisch door te geven. * Als uw kind ziek wordt onder schooltijd, bellen wij u (of een door u opgegeven noodnummer) op om uw kind te komen halen. * Voor de ontwikkeling van uw kind is het van belang dat het zo weinig mogelijk lessen mist. Vandaar ons verzoek om bezoeken aan dokter, tandarts, enz. Zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Is dit niet mogelijk dan verzoeken wij u ons vooraf te melden als uw kind niet op school kan komen. * Als uw kind te laat op school komt, zonder een melding van uw kant, zijn wij genoodzaakt dit als ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. * Als een kind zonder toestemming of geldige reden afwezig is dan meldt de directie dit altijd bij de leerplichtambtenaar als ongeoorloofd verzuim.

18


Tussentijdse aanmelding, weigering en schorsing

De aanmelding/inschrijving van leerlingen is mogelijk gedurende het gehele schooljaar. Hiervoor moet u een inschrijfformulier invullen. In principe nemen we tijdens het schooljaar geen kinderen van andere scholen aan. In goed overleg is er ruimte voor uitzonderingen. Wij nemen altijd contact op met de vorige school wanneer u uw kind toch tussentijds op Het Talent wilt plaatsen. Openbare scholen zijn algemeen toegankelijk. Dit is in de wet vastgelegd. Er zijn situaties mogelijk, waarbij openbare scholen kinderen mogen weigeren, schorsen of verwijderen. Wij hechten eraan, dat de school een prettige en veilige omgeving biedt aan alle leerlingen. Er wordt in alle groepen gewerkt aan een positief gedrag van de kinderen. Met de kinderen maken we in de groepen afspraken met betrekking tot de gedragsregels om ze gezamenlijk mede verantwoordelijk te maken voor een fijne sfeer in de groep en op school. Wij verwachten van kinderen dat zij zich respectvol gedragen ten opzichte van elkaar, en wij verwachten van ouders dat zij ons hierbij ook ondersteunen. In geval van ernstige overtreding (schelden, pesten, schoppen/slaan) ten opzichte van zowel medeleerlingen als personeel van de school en andere volwassenen met wie de kinderen te maken krijgen, zoals overblijfassistenten etc., hanteren wij een afgesproken protocol. Onderdeel daarvan is dat ouders direct op de hoogte worden gesteld, en een notitie wordt gemaakt in het leerlingvolgsysteem. Ook is in het protocol beschreven dat bij herhaling een schorsing of verwijdering kan plaatsvinden. Schorsing en verwijdering van een leerling op grond van gedrag vinden slechts plaats indien door het gedrag van de leerling of de ouder(s) van de leerling(en) de veiligheid van medeleerlingen, andere ouders en/of personeel wordt geschaad, dan wel het geven van goed onderwijs aan andere leerlingen wordt belemmerd. Het besluit tot een schorsing neemt het bevoegde gezag (Stichting Proo, het bestuur van de school) de directeur en de ouders gehoord hebbende. Indien het laakbare gedrag voortduurt, zal verwijdering plaatsvinden. Het bevoegd gezag beslist op basis van een voorstel van de directie. Vanzelfsprekend is sprake van een voortraject, waarbij ook de ouders van een leerling nauw worden betrokken. Het protocol toelating, schorsing en verwijdering dat door stichting Proo is vastgesteld is te vinden op de website. Hierin zijn alle gronden voor toelating en

19


verwijdering opgenomen.

Internetgebruik en sociale media

Op onze school mogen kinderen gebruik maken van internet. Ze gebruiken het internet als bron en voor educatieve doeleinden. Misbruik wordt gestraft. Bij misbruik nemen wij contact op met ouders en dan zullen wij samen bespreken welke maatregelen nodig zijn. Ieder geval wordt apart bekeken. Sociale media, zoals Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube en Twitter kunnen een nuttige en positieve rol hebben in en om de school. Om de scholen, leerlingen, ouders en medewerkers te beschermen tegen mogelijke negatieve gevolgen van het gebruik van sociale media, heeft Proo een protocol vastgesteld. Uitgangspunt van dit protocol is dat gebruikers respect voor elkaar en voor de school hebben en iedereen in zijn waarde laten. In het protocol is onder meer afgesproken dat leerlingen en medewerkers tijdens de les alleen actief zijn op de sociale media, als de schoolleiding daar toestemming voor geeft. Er wordt geen vertrouwelijke informatie van anderen gedeeld. Alleen met toestemming is het toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van schoolgerelateerde situaties op sociale media te zetten. Het is medewerkers niet toegestaan ‘vrienden’ te worden met leerlingen op sociale media. In het protocol staan de richtlijnen precies omschreven. Het protocol Internet en Social Media is te vinden op de website www.stichtingproo.nl

20


Hoe gaat Stichting Proo Noord Veluwe om met persoonsgegevens? Contactgegevens: Stichting Proo Noord Veluwe Verwerkingsverantwoordelijke (bestuurder) van de school: Dhr. B.J.R. Redder Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming: Dhr. R. Kroon, te bereiken via r.kroon@stichtingproo.nl of 06-10537432

Stichting Proo Noord Veluwe verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens. Stichting Proo Noord Veluwe vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Stichting Proo Noord Veluwe is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In deze privacy toelichting leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan. Waarom verwerken wij gegevens van uw kind? Stichting Proo Noord Veluwe verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school en om de studievoortgang bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht. Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van het onderwijs en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven. Wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal. Deze toestemming moet ook jaarlijks door u worden bevestigd. Hiervoor zullen wij u aan het begin van het schooljaar 2018-1019 met een nieuw toestemmingsformulier, dat aan alle eisen van de AVG voldoet, om toestemming vragen. Welke gegevens verwerken wij van uw kind?

21


Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u als ouders hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens en geboorteplaats. Als u weigert de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om uw kind in te kunnen schrijven bij een school van Stichting Proo Noord Veluwe. Op uw eigen verzoek en met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij ook medische gegevens van uw kind. Dit beperkt zich enkel tot gegevens die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen. U kunt bijvoorbeeld doorgeven dat uw kind epilepsie heeft, zodat wij adequaat kunnen optreden in noodsituaties. Hoe gaan wij om met de gegevens van uw kind? Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid. Wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat we de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden. In een beperkt aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van uw kind te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie (DUO), de afdeling leerplicht, de onderwijsinspectie, de GGD/schoolarts, het samenwerkingsverband en de accountant. Wij kunnen commerciĂŤle derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerdergenoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om leerlingen in de les te ondersteunen, een administratiesysteem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie of een lesroosterprogramma. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van Stichting Proo Noord Veluwe. Met deze organisaties sluiten we overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden. Wij zullen de gegevens van uw kind niet delen met commerciĂŤle derde partijen voor andere doeleinden, verkopen of verhuren aan derde partijen.

22


De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die medewerkers kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn: •

Twee jaar nadat de leerling is uitgeschreven moet een deel van het leerlingdossier verwijderd worden. Het leerlingdossier moet dan verwijderd worden, behalve NAW-gegevens, gegevens over verzuim/afwezigheid en gegevens over de inuitschrijving.

Wanneer een leerling naar het SO wordt doorverwezen, geldt een termijn van drie jaar.

Na vijf jaar moeten scholen ook de gegevens over verzuim/afwezigheid en gegevens over de in-uitschrijving verwijderen.

Welke rechten hebben ouders? Als ouders heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Leerlingen en/of ouders kunnen op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van uw kind verwerken. U kunt een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van Stichting Proo Noord Veluwe. U heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens van uw kind delen en/of uitwisselen worden aangepast. Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. Tevens heeft u het recht om te vragen om de gegevens, die wij van uw kind verwerken en wij van u hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen. Stichting Proo Noord Veluwe zal geen besluiten nemen over uw kind, die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens (profiling). Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen.

23


Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind, dan kunt u altijd opheldering vragen bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming (zie de contactgegevens bovenaan deze toelichting). Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

24


Het Strategisch beleidsplan van Stichting Proo 2013-2018

In dit strategisch beleidsplan is het beleid van de Stichting Proo voor de periode 2013-2018 geformuleerd. Dit beleid is gericht op het realiseren van de hoogst haalbare opbrengsten bij leerlingen, vooral op het gebied van de basisvaardigheden; taal, lezen en rekenen. Voor wat betreft de medewerkers neemt de professionalisering, in relatie tot de effecten op de leeropbrengsten, een belangrijke plaats in. Daarbij geldt dat er bij het werken aan de opbrengsten aandacht is voor het welbevinden van zowel de leerling als de medewerker. Het beleid van Stichting Proo concentreert zich rond de kernwaarden: professioneel, betrokken en vernieuwend. Daarnaast staan de begrippen opbrengstgerichtheid en vakmanschap centraal. De komende jaren zetten we stevig in op het bereiken van optimale prestaties van onze leerlingen, vooral op het gebied van de basisvaardigheden, taal, lezen en rekenen en op de professionalisering van de hele organisatie. Welbevinden van alle betrokkenen, leerlingen, ouders en personeel neemt daarbij een belangrijke plaats in. In dit plan maken we de ambitie van Stichting Proo concreet in doelstellingen en resultaten die we de komende zes jaar willen behalen. Alles wat we doen vindt plaats vanuit de principes van duurzame organisatieontwikkeling. Schoolplan 2015-2019

De school heeft in 2015 een schoolplan opgesteld en vastgesteld. Dit schoolplan beschrijft vooral de beleidsterreinen die onze school de komende 4 schooljaren gaat verbeteren/ontwikkelen en de beleidsterreinen waarvan de school de kwaliteit wil vasthouden. Het schoolplan ligt op school ter inzage. Jaarplan 2018-2019

In dit opgestelde jaarplan voor 2018-2019 hebben wij voor de volgende beleidsterreinen Onderwijs, Communicatie, Bestuur en Organisatie de onderstaande verbeterpunten als opsomming bij de beleidsterreinen vastgesteld. Deze verbeterpunten hebben een relatie met ons strategisch beleidsplan en met ons schoolplan. Bestuur en Organisatie:

25


* Professionele leergemeenschap Onderwijs: * Opbrengstgericht werken * Sociaal-emotionele ontwikkeling vanaf groep 1 * Handelingsgericht werken * Het gebruik van Parnassys * Overdracht naar de volgende groep * Betekenisvol leren * ICT en Wetenschap & Techniek Communicatie: * Communicatie met ouders van zorgleerlingen * PR & Marketing Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg is niet iets dat op zichzelf staat, maar staat in verband met veel van wat er op school plaatsvindt. Het vormgeven van onze kwaliteitszorg staat herhaaldelijk op de agenda. Onze kwaliteitszorg is sterk gekoppeld aan de persoonlijke ontwikkeling en de teamontwikkeling op onze school.

26


De zorg voor leerlingen

Samenwerkingsverband Basisscholen hebben de opdracht zoveel mogelijk kinderen met leer - en/of gedragsproblemen binnen de eigen school op te vangen. Alleen in uiterste gevallen mogen/kunnen kinderen naar een speciale school voor basisonderwijs worden verwezen. Iedere basisschool maakt deel uit van een samenwerkingsverband met andere basisscholen en een speciale school voor basisonderwijs met als doel de zorg voor kinderen te vergroten. Basisscholen kunnen hierbij gebruik maken van de kennis en ervaring van de speciale school. Zeeluwe is een samenwerkingsverband waarbinnen de aangesloten partijen afspraken maken om de onderwijszorg en jeugdzorg voor kinderen en jeugdigen van 4 t/m 20 jaar zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

27


De afspraken hebben tot doel de kinderen en jeugdigen een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen laten volgen en voor hen passend onderwijs mogelijk te maken als dat nodig is. Passend Onderwijs betekent dat alle leerlingen naar school gaan en dat zij een passend onderwijs- en zo nodig ook een adequaat zorgaanbod krijgen. Er zijn grenzen aan het onderwijs-zorgaanbod. Daarbij denken we aan leerlingen met zeer ernstige leer- en gedragsstoornissen die vaak in instellingen verpleegd worden. De zorgkoepel doet er alles aan om het onderwijs-zorgaanbod thuisnabij te realiseren. Regionaal gaan ze voor een continuĂźm van onderwijsvoorzieningen met doorgaande leerlijnen van voorschoolse voorzieningen via PO naar VO en MBO, met waar nodig ook doorgaande leer- en begeleidingslijnen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs [(V)SO]. Hiertoe bieden zij verschillende arrangementen aan tussen aan de ene kant van het spectrum het regulier onderwijs en aan de andere kant van het spectrum (voortgezet) speciaal onderwijs. Uitgangspunten leerlingenzorg Niet iedereen is hetzelfde, dit geldt niet alleen voor uiterlijk en opvattingen, maar ook voor de ontwikkeling van een kind. We streven er daarom ook naar zoveel mogelijk 'onderwijs op maat' aan te bieden. Dit kan variĂŤren van extra hulp voor kinderen met problemen, tot verdiepingsstof voor kinderen die meer kunnen. Leerlingen die door de groepsleerkracht gesignaleerd worden, omdat ze op een leergebied niet voldoende presteren: - krijgen in eerste instantie extra ondersteuning door de eigen leerkracht. - is er te weinig vooruitgang, dan wordt de hulp van de interne begeleider ingeroepen en indien noodzakelijk van de leerling begeleidster van het Kenniscentrum. - ouders worden vanaf het eerste moment -het signaleren van problemen- over de gang van zaken op de hoogte gebracht en kunnen eventueel ingeschakeld worden bij de ondersteuning van hun kind. Expertise op het gebied van kinderen met extra onderwijsbehoeften 1. Meer aanwezig dan omschreven in de basisondersteuning zijn spraaktaalproblemen en anderstaligen (toelichting: Ervaring en kennis). 2. Voor kinderen met de volgende kenmerken staan wij in principe voor open, tenzij

28


uit aanvullend onderzoek blijkt dat deze kinderen onze zorgbreedte en/of zorgzwaarte te boven gaan: Dyslexie, gedragsproblemen, Jong risico kind en ADHD. Hoe wij dit “onderwijs op maat� kunnen bieden, hebben wij beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). HGW (Handelingsgericht werken) Op onze school zetten wij HGW in. Voor alle kinderen worden voor alle leergebieden de onderwijsbehoeften op een overzicht geplaatst. Daarna wordt een groepsplan opgesteld. In dit plan wordt cyclisch gewerkt aan het verbeteren van de leerresultaten van alle kinderen. In het groepsplan staan ook die kinderen opgenomen die extra zorg nodig hebben. In de volgende delen leest u over de stappen die wij dan nemen. Betreffende de zorg voor kinderen op onze school is het hele team betrokken; een ieder met zijn eigen taak en verantwoordelijkheid. Op het moment dat ouders, leerkracht of leerling aangeeft zorg te hebben over de gewenste ontwikkeling, krijgt de leerling in eerste instantie extra ondersteuning door de eigen leerkracht Als de interventies van de groepsleerkrachten niet het gewenste resultaat hebben, bespreekt de leerkracht het kind met de ib'er. Er worden nieuwe interventies bepaald; hier wordt een handelingsplan voor gemaakt. De ouders worden vanaf het eerste moment - van het signaleren van problemen - over de gang van zaken op de hoogte gebracht en kunnen eventueel ingeschakeld worden bij de ondersteuning van hun kind. OGW (Opbrengstgericht werken) Regelmatig worden de leerlingen op school-, groeps- en leerlingniveau besproken. Hier bespreekt het team o.l.v. de locatieleider de opbrengsten. De interne begeleider heeft hierbij een adviserende rol. Interne begeleiders zijn speciaal opgeleide leerkrachten die in staat zijn de aard van het probleem te herkennen en specifieke hulp te bieden. Zij bewaken en sturen het proces. Zij zorgen voor de afstemming van de toetsing en het in teamverband bespreken van leerlingen. We beschikken op school over een orthotheek met ondersteunend materiaal en toetsen om de kinderen een aangepast programma te kunnen bieden.

29


Differentiatie Wij proberen tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen. Om te komen tot een optimale ontwikkeling van de mogelijkheden is het van belang dat leerlingen waardering ontvangen en successen ervaren. Dat geven we in de dagelijkse praktijk vorm door: * het takensysteem: basisstof, herhalingsstof (voor kinderen die moeten herhalen of extra moeten oefenen) en verdiepingsstof (voor leerlingen die meer kunnen dan de basisstof); * gebruik te maken van verschillende aanbiedingsvormen en verwerkingsvormen; * rekening te houden met het niveau van het kind, het tempo en de interesse; Individuele leerlijn Als een kind, ondanks allerlei extra hulp, niet in staat is het reguliere programma te volgen, werkt het met een aparte leerlijn. Hij werkt dan niet meer op het niveau van zijn jaargroep voor een bepaald vak; bijvoorbeeld rekenen of spelling. Vanaf groep 6 krijgt de leerling hiervoor een OPP (ontwikkelingsperspectief). Hierin staan de resultaten, de doelen, de aanpak en het verwachte uiteindelijke uitstroom niveau van de leerling beschreven. Het OPP wordt met de ouders besproken. Voor kinderen met een hoge begaafdheid, die is vastgesteld n.a.v. een intelligentie onderzoek, wordt een ook een tweede leerweg aangeboden. Dit houdt in dat er verbredende en verrijkende taken op verantwoorde wijze worden aangeboden. Er wordt een passende didactiek toegepast. Groepsoverdracht Aan het eind van het schooljaar vindt er een groepsoverdracht door de groepsleerkrachten plaats: * Alle activiteiten, coรถperatieve werkvormen en thema's; * De laatste groepsplannen van alle leergebieden; * Bespreken van elk kind individueel, inclusief eventueel de handelingsplannen. Overdracht naar VO Voorafgaand aan de aanmelding voor het voortgezet onderwijs, houden de leerkrachten van Het Talent een adviesgesprek met leerling en ouders. Daarin

30


bespreken zij de mogelijkheden voor plaatsing in de brugklas. De leerkracht van groep 8 schrijft van elke leerling een onderwijskundig rapport welke doorgegeven wordt aan het VO. Daarbij kent Harderwijk de zogenaamde 'warme overdracht'. Leerkrachten van de groepen 8 ontmoeten de brugklasmentoren van alle Voortgezet Onderwijsscholen en dragen hun leerlingen 'warm' over. Kenniscentrum

Vanaf augustus 2010 heeft Stichting Proo een eigen kenniscentrum. Hierin is de expertise gebundeld die nodig is om aan de verschillende leerbehoeftes van de kinderen op onze basisscholen tegemoet te komen. Bij het Kenniscentrum werken 5 orthopedagogen/ psychologen en een administratieve kracht. De orthopedagogen en psychologen ondersteunen de scholen van de stichting Proo bij het begeleiden van leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Dit kan zijn vanwege hun manier van leren (door bijvoorbeeld beperkte begaafdheid, (hoog) begaafdheid of een leerstoornis), vanwege hun gedrag of vanwege emotionele problemen. Visie Het Kenniscentrum wordt gezien als een vindplaats voor antwoorden op ontwikkelvraagstukken van kinderen en leerkrachten binnen stichting Proo. Het kenniscentrum is een blikverruimer in het kijken naar kinderen. Als partner en vraagbaak maakt het Kenniscentrum de volgende stap in ontwikkeling mogelijk. Het Kenniscentrum is gericht op: * korte lijnen tussen het Kenniscentrum en de scholen, korte lijnen tussen de scholen van Proo - Noord-Veluwe; * afstemming met de onderwijskundige ontwikkeling binnen de stichting; * efficiĂŚnte inzet van middelen en efficiĂŤnt gebruik van expertise die binnen de stichting aanwezig is; * deskundige hulpverlening. Kenniscentrum Bezoekadres: Oosteinde 17, Harderwijk Postbus 1195,3840BH, Harderwijk - e.boers@stichtingproo.nl

31


Zorg AdviesTeam

Wij willen onze leerlingen zo goed mogelijk begeleiden. Daarvoor is er, naast de aandacht voor het verwerven van kennis, ook zorg voor de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Als het met een kind iets minder goed gaat, proberen wij extra zorg te geven of zo goed mogelijk te helpen door de juiste zorg te vinden. De gemeente Harderwijk en de scholen hebben gezamenlijk vorm gegeven aan extra ondersteuningsmogelijkheden voor het basisonderwijs bij sociaal emotionele problemen van kinderen. In Harderwijk kunnen scholen gebruik maken van het schoolmaatschappelijk werk en het zorg advies team (ZAT). Het ZAT is een team van hulpverleners, dat gespecialiseerd is in de hulp aan kinderen en hun ouders/verzorgers. De taak van het ZAT is om onze school te adviseren over hulp aan deze kinderen. Dit hoeft niet altijd een ernstige hulpvraag te zijn maar wel een hulpvraag waarbij het nuttig is er samen met een deskundige naar te kijken. Het team geeft niet zelf hulp maar adviseert en houdt in de gaten of de geadviseerde aanpak ook het gewenste effect heeft. De aanmelding van een kind voor bespreking in het ZAT wordt na overleg met de ouders/verzorgers door de school gedaan. Als ouders/verzorgers geen toestemming geven, kan de school het kind aanmelden voor anonieme bespreking. De school kan zich bij de voorbereiding laten helpen door de schoolmaatschappelijk werker. Leerlingen met een arrangement (het oude 'Rugzakje' - LGF) Op onze school zijn ook kinderen welkom met een beperking. Bij de aanmelding van een leerling met een beperking wordt een vast intakeprocedure doorlopen. Indien ouders van een kind overwegen hun zoon of dochter op onze school aan te melden, worden ze uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek willen we inzicht krijgen in de motivering van de eventuele aanmelding op onze school, van de ideeĂŚn en verwachtingen die bij de ouders leven. Ook worden de specifieke hulpvragen van het kind doorgenomen. Vervolgens wordt aan de hand van deze vragen en verder verzamelde informatie bezien of de school in staat is de leerling, nu en/of in de nabije toekomst, de gevraagde hulp te bieden. Centraal in die beantwoording staan, naast het belang van het kind, de mogelijkheden van onze school om het ontwikkelingsproces van het kind op een goede wijze te ondersteunen (zie SOP). Leidraad bij het gesprek is het toelatingsprotocol dat voor leerlingen met een arrangement wordt gehanteerd binnen onze Stichting.

32


De directeur neemt de uiteindelijke beslissing of onze school overgaat tot toelating of weigering. We gaan er immers van uit dat, bij toelating, de leerling voor een langere periode welkom is binnen onze school. Het kind krijgt in samenspraak met ouders en de ambulante begeleidingsdienst een zorg arrangement. Indien onze school besluit een leerling niet toe te laten, wordt deze beslissing gemotiveerd aan de ouders / verzorgers kenbaar gemaakt. Samen met de ouders en de ambulante begeleiding wordt er gezocht naar alternatieven. De ouders hebben altijd de mogelijkheid om tegen een afwijzing bezwaar aan te tekenen. Het vastgestelde beleidsplan en het toelatingsprotocol voor leerlingen met een arrangement van ons schoolbestuur zijn te verkrijgen bij de directie en het bestuurskantoor: mail@stichtingproo.nl. Meldcode Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van kindermishandeling of huiselijk geweld dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld Stichting Proo. Scholen zijn sinds 1 juli 2013 verplicht deze Meldcode te hanteren. Deze meldcode ligt op school ter inzage. Besmettelijke ziekten en hoofdluis Indien uw kind een besmettelijke ziekte heeft, verzoeken wij u uw kind thuis te houden tot het besmettingsgevaar over is. Stelt u ons daar direct van op de hoogte. Wij kunnen de nodige maatregelen op school treffen of contact opnemen met de GGD. Hoofdluis is toch nog een regelmatig terugkerend ongemak bij kinderen. Mocht u bij uw kind luis ontdekken, laat het dan ons gelijk even weten. Wij gaan in dat geval kijken of nog meer kinderen in de klas zijn besmet. In dat geval krijgen alle kinderen informatie mee hoe de ouders moeten handelen. Wij willen benadrukken dat elk kind hoofdluis kan krijgen en dat een goede hygiĂŤne geen garantie is dat kinderen geen hoofdluis krijgen.

33


GGD Kinderen uit groep 2 (uit 1 leeftijdsjaar) worden door de GGD onderzocht. U wordt via school door de GGD uitgenodigd. Bij de uitnodiging voor uw kind ontvangt u een vragenlijst t.b.v. het onderzoek. Uw kind wordt door de verpleegkundige op groei en ontwikkeling onderzocht. Gehoor, lengte en gewicht en gezichtsvermogen worden gecontroleerd. Daarnaast is er aandacht voor het functioneren - thuis en op school van uw kind. Zo nodig wordt er een vervolgonderzoek door de jeugdarts gedaan. Ouders van leerlingen uit groep 7 ontvangen een vragenlijst t.b.v. het onderzoek. De kinderen vullen een gezondheidsrapport in. Uw kind wordt daarna indien nodig (n.a.v. de ingevulde vragenlijst of doordat school het aangeeft) door de jeugdverpleegkundige onderzocht. Tijdens dit onderzoek staan ontwikkeling en leefstijl centraal. Lengte en gewicht worden gemeten en het vermogen tot het onderscheiden van kleuren wordt getest.

34


De resultaten van het onderwijs

Op onze school werken wij er samen hard aan om alles uit het kind te halen wat er inzit. Wij willen optimale resultaten (opbrengsten) bereiken, op zowel leer- als sociaalemotioneel gebied. De resultaten op leergebieden worden op verschillende manieren getoetst en gevolgd. Uitvallers en kinderen die meer aan kunnen worden daardoor tijdig gesignaleerd en geholpen. Resultaten op emotioneel gebied zijn moeilijk te toetsen. Door observaties proberen we een juist inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van uw kind. De manier van volgen * Observaties; * Methode gebonden toetsen zoals controledictee, rekentoetsen uit het rekenboek, enz.; * Verwerking en schriftelijk werk, nagekeken door de leerkracht; 35


* Werk van kinderen, zoals werken documentatiecentrum, spreekbeurten, thuiswerkstukken enz. * Landelijk genormeerde toetsen. Het toetsen van de ontwikkeling Kennis is meetbaar. Vaardigheden en gedrag van kinderen zijn zichtbaar maar moeilijk in getallen uit te drukken. Voor ons is ieder mens anders, iedereen heeft sterke en zwakke kanten. Iedereen heeft een ander ritme en tijd nodig. Wij vinden het van belang dat kinderen zich op sociaal-emotioneel en creatief gebied goed ontwikkelen. Ondanks dat we dit niet direct kunnen meten volgen wij dat uiteraard, in overleg met de ouders/verzorgers, zo goed mogelijk. Toetsen die informatie verschaffen over de ontwikkeling van de kinderen. De ontwikkelingen worden vergeleken met de landelijke norm. Groep 1-2: Cito Rekenen voor kleuters Cito Taal voor kleuters TAK toets (woordenschat voor NT2 kinderen) OVM (ontwikkeling volgmodel) Groep 3: Herfst- en wintersignalering Groep 3 t/m 8: Zien (volgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling) Groep 3 t/m 8: DMT (drie-minuten-toets, lezen) AVI toets (technisch lezen) CITO spelling CITO Begrijpend lezen CITO Woordenschat CITO Rekenen en Wiskunde Tempo Toets Rekenen Groep 8: IEP eindtoets

36


De gegevens van toetsen en/of onderzoeken worden vooral gebruikt voor evaluatie en kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. Ouders/verzorgers kunnen de gegevens van hun eigen kind opvragen en bespreken met de leerkracht. Leerlingen die op meer dan 1 leergebied onder de norm scoren, krijgen bij het reguliere rapport (januari en juni) een zorgrapport met de CITO scores. Hieronder staan de scores van de eindtoets groep 8 van Het Talent voor de schooljaren 2016, 2017 en 2018. 2016 - gecorrigeerd met leerlinggewicht 79,1 (IEP). 2017 - gecorrigeerd met leerlinggewicht 72,6 (telt niet mee voor Inspectie want minder dan 10 leerlingen - 7 (IEP). 2018 - gecorrigeerd met leerlinggewicht 79,5 (IEP) Na het schooljaar 2017/2018 gingen de 16 leerlingen van Het Talent naar de volgende typen voortgezet onderwijs: PRO (1), VMBO (3), MAVO/HAVO (4), HAVO/VWO (7), VWO (tweetalig) (1). Begeleiding van stagiaires Op school kan uw kind te maken krijgen met een student van een lerarenopleiding of van een andere relevante opleiding die onder leiding van de groepsleerkracht(en) en een docent van hun opleiding in de praktijk het beroep moet leren. Vanuit hun scholen krijgen de studenten leeropdrachten mee, die in overleg en in samenwerking met de groepsleerkracht(en) worden uitgevoerd. Wij vinden het als school belangrijk een plaats vrij te houden voor deze mensen om ze op deze manier ervaring op te laten doen. Op Het Talent zijn de Opleiders-In-School Irene van Wijngaarden en Anoek Kleinpaste. Zij zijn hiervoor opgeleid. Jeanet Groen is de Begeleider-Op-Afstand. Ook zij is hiervoor opgeleid. Scholing van leerkrachten De school krijgt ieder jaar een budget voor bij- en nascholing. De vele veranderingen, die momenteel in het onderwijs plaatsvinden, doen de vraag naar gerichte scholing toenemen. De school stelt elk jaar een nascholingsplan op waarin wordt aangegeven welke (na)scholing gevolgd zal worden, individueel of in teamverband. Het doel van de scholing is:

37


* het op peil houden c.q verhogen van de kwaliteit van het onderwijs * het bevorderen van de deskundigheid van de leerkrachten * het bevorderen van de loopbaanontwikkeling van de leerkrachten

Levensbeschouwelijk onderwijs

Een openbare school verzorgt zelf geen levensbeschouwelijk onderwijs vanuit een religieuze identiteit. Wel is er voor de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gelegenheid om tijdens de normale schooluren, levensbeschouwelijk onderwijs te volgen. Dit is christelijk, islamitisch of humanistisch vormingsonderwijs. De lessen vinden plaats op school en duren 45 minuten per week. In het schooljaar 2018/2019 wordt er onder voorbehoud van een beschikbare docent gebruik gemaakt van humanistisch vormingsonderwijs. Ons contact met ouders

Op bepaalde momenten wisselen we met ouders/verzorgers van gedachten over de toekomst en ontwikkelingen van onze school. Daarbij worden door de ouders/verzorgers zowel de sterke punten als de verbeterpunten van onze school in beeld gebracht. De school toont zich zeer betrokken. Dat blijkt uit: * de aandacht die aan de kinderen wordt besteed * de aandacht die besteed wordt aan activiteiten waaraan de school deelneemt * het feit dat er naar ouders wordt geluisterd Andere positieve punten * de school heeft kleine groepen * de school organiseert voldoende activiteiten zowel in aantal als in variĂŚteit * de school gebruikt goede en moderne leermethoden * de pleinwacht is goed geregeld en er is een continurooster * ouderparticipatie, de ouders worden betrokken bij de school * de school heeft aandacht voor het individuele kind * de kinderen gaan met plezier naar school Ouderhulp Wij stellen het zeer op prijs dat ouders/verzorgers meehelpen op school. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld als begeleider bij excursies, de avondvierdaagse, sportactiviteiten, schoolfeesten, schoolreis en op veel meer 38


momenten. Ouders kunnen meehelpen met voorlezen, met het bereiden van lekkernijen, het bijhouden van de schoolbibliotheek, het regelen van de boekenmarkt, enzovoorts. U kunt zich tevens opgeven voor de ouderraad of medezeggenschapsraad. Meer info daarover kunt u opvragen bij de directie van school. Het informeren van ouders Betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de school is zowel voor de ouders/verzorgers als voor de kinderen en leerkrachten van belang. Als ouders/verzorgers wilt u graag weten wat er op school gebeurt en hoe de vorderingen van uw kind zijn. De kinderen vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers interesse hebben voor hun werk. De leerkrachten krijgen door de contacten meer achtergrondinformatie over het kind en daardoor meer inzicht in het functioneren. Het Talent organiseert aan het begin van het schooljaar startgesprekken met ouders. Op school worden spreekavonden en ouderavonden georganiseerd. U krijgt hier Vooral informatie over algemene zaken en de leerstof van de groep waarin uw kind zit. Ook heeft Het Talent een wekelijkse nieuwsbrief. Deze weekbrieven zijn ook te vinden op de website. Informatieverstrekking aan (gescheiden) ouders en derden Ouders die beiden het ouderlijke gezag hebben, hebben allebei recht op alle informatie over het kind. Er is automatisch sprake van gezag wanneer ouders getrouwd zijn, samenwonen, een geregistreerd partnerschap hebben of als het door de rechter bepaald is. Wanneer ouders gescheiden zijn, behouden zij allebei het ouderlijk gezag, tenzij door de rechter anders is bepaald. We gaan ervan uit dat ouders elkaar op de hoogte houden. Dit is zelfs een verplichting voor de ouder die belast is met het ouderlijk gezag. Hij of zij moet de andere ouder op de hoogte houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen ( artikel 1: 377 b Burgerlijk Wetboek). Gegevens over de schoolloopbaan van het kind moeten dus door de met het gezag belaste ouder doorgegeven worden. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Om er als school voor te zorgen dat beide ouders voorzien worden van informatie over hun kind bestaat de mogelijkheid voor extra

39


informatievoorziening. In een dergelijk geval kan de betreffende ouder het beste aan het begin van het schooljaar, of zo snel mogelijk na een scheidingsuitspraak, contact opnemen met de school om afspraken te maken over de informatieverstrekking. De schriftelijke informatie kan dan toegestuurd worden. Ook op de website van onze school is natuurlijk veel informatie te vinden (schoolgids, nieuwsbrieven e.d.) Daar waar het gaat om rapportgesprekken of gesprekken die voortvloeien uit speciale zorg voor het kind, gaan we er van uit dat er een gesprek plaatsvindt met de beide ouders samen: het gaat om het kind. Op deze manier is er een waarborg dat dezelfde informatie op dezelfde manier gegeven wordt. Zo voorkomen we misverstanden. Hiervan kan alleen incidenteel, bij zwaarwegende omstandigheden van worden afgeweken om objectiviteit van informatie te kunnen waarborgen. In uitzonderlijke gevallen, denk hierbij bijvoorbeeld aan veiligheid, kan een school besluiten de gesprekken in aanwezigheid van de directeur te laten plaatsvinden of geen gesprekken te voeren met (ĂŠĂŠn van de) ouder(s). Als een ouder geen ouderlijk gezag heeft, moet de school die ouder, als hij daarom verzoekt, informeren over belangrijke feiten en omstandigheden die betrekking hebben op het kind of zijn verzorging en opvoeding. (artikel 1:377c BW). Het gaat dan om (schriftelijke) informatie over schoolvorderingen en eventueel sociaalpedagogische ontwikkelingen op school. Hieronder vallen niet een uitnodiging voor een ouderavond of andere activiteiten op school. Alleen als de vader het kind niet heeft erkend, heeft hij geen enkel recht op wat voor informatie dan ook (wel staat dan de weg van artikel 8 EVRM open). Een verzoek om informatie kan ook geweigerd worden. Bijvoorbeeld als de rechter dit heeft gezegd. En ook als de informatie in het belang van het kind ook niet aan de ouder die met het gezag is belast, gegeven zou worden. Daar waar de school gegevens over het kind door moet geven aan derden, voor bijvoorbeeld het aanvragen van nader onderzoek in het belang van de schoolloopbaan van het kind, wordt aan beide ouders toestemming gevraagd (indien er gezag is en de vader het kind heeft erkend). De verzorgende ouder wordt belast met het verkrijgen van toestemming van de niet-verzorgende ouder voor de bemoeienis van een derde. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen aan school, als er bijvoorbeeld sprake is van wijzingen betreffende gezag, omgangsregeling, informatieverstrekking of adresgegevens. Zij moeten de school hiervan uit zichzelf op de hoogte stellen.

40


Verlofaanvragen kunnen worden gedaan door de ouder bij wie het kind in huis woont. Ouders bij wie het kind niet in huis woont, kunnen alleen een verlofaanvraag indienen met schriftelijke toestemming van de andere ouder. In geval van co-ouderschap houdt dit in dat de ouders alleen verlof kunnen aanvragen voor de dagen dat het kind bij de betreffende ouder in huis woont. Voor de andere dagen kan alleen verlof aangevraagd worden met schriftelijke toestemming van de andere ouder. Ouders die geen ouderlijk gezag hebben kunnen geen verlof aanvragen. Aan opa’s, oma’s, tantes, ooms, broers, zussen en buren die de kinderen komen ophalen, zal geen inhoudelijke informatie verstrekt worden, behalve wanneer het voor het kind noodzakelijk is dat de informatie verstrekt wordt. (Bijvoorbeeld als het kind pijn heeft gehad, of als het kind verdrietig is geweest). NB.: Elders in deze schoolgids vindt u de namen van de schoolcontactpersoon als ook van de vertrouwenspersoon en de contactpersoon van de Stichting, waar u terecht kunt in geval u een klacht heeft over de informatieverstrekking door de school. Tevens treft u het adres van de Landelijke Klachtencommissie aan. De beleidsnotitie “Informatieverstrekking aan ouders” ligt ter inzage op de school of bij stichting Proo. In uitzonderlijke gevallen kan van het beleid worden afgeweken. De rapporten en voortgangsgesprekken In januari ontvangt u het eerste rapport, in juni/juli krijgt u het tweede rapport. We proberen met beschrijvingen, cijfers- en vijfpunts schalen een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de ontwikkeling en de cognitieve voortgang van uw kind. Na ontvangst van de rapporten wordt u in de gelegenheid gesteld om de voortgang van uw kind met de leerkracht te bespreken. Het bespreken van die rapporten met de ouders/verzorgers vinden wij van groot belang. Er kan door de leerkrachten gekozen worden voor een doublure, mits er sprake van is dat de ontwikkeling van het kind hierbij geholpen wordt. Een doublure wordt altijd overlegd met de ouders/verzorgers. In groep 8 vinden de adviesgesprekken over de overgang van uw kind naar het voortgezet onderwijs plaats.

41


Buitenschoolse opvang van Eigen&Wijzer Basisschool Het Talent en Stichting Eigen&Wijzer voor kinderopvang hebben hun krachten gebundeld, om het beste voor uw kind nog beter te maken. Op één locatie bieden we een totaalpakket voor u en uw kind(eren) op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling. Dit betekent dat leerkrachten en pedagogisch medewerker samenwerken vanuit een gedeelde visie. Talentontwikkeling staat centraal

Bij de BSO staan het plezier, welzijn en de ontwikkeling van uw kind centraal staat. Het herkennen, erkennen en stimuleren van talent krijgt hierbij alle aandacht. Misschien is uw kind wel een echte musicus, een kunstenaar, of een sporter in de dop! Wij werken vanuit de visie dat met zorgzaamheid, liefde en aandacht voor ieder kind, in een veilige en hygiënische omgeving, kinderen kunnen uitproberen, leren en groeien. Door kinderen bij de BSO een plek te bieden waar ze hun talenten kunnen ontwikkelen, kunnen ze uitgroeien tot zelfbewuste, verantwoordelijke en zelfstandige mensen. Ouders faciliteren

De ontwikkelingskansen van kinderen staan centraal, maar ook het faciliteren van ouders om werk en opvoeding te combineren vinden we belangrijk. Daarom bieden we naast de vaste schooltijden, buitenschoolse opvang op maat. U kunt uw kind inschrijven voor vaste opvangdagen. Daarnaast zijn onze pedagogisch medewerkers getraind in het geven van basis opvoedingsadviezen aan ouders. Wij zijn er niet alleen voor uw kind, maar ook voor u als ouder! Sport BSO&Fun | BSO Natuurlijk

Het staat u vrij om gebruik te maken van een BSO locatie buiten het IKC. BSO Sport&Fun is gevestigd in het pand van KokExperience en biedt sportieve kinderen volop mogelijkheden om actief bezig te zijn na schooltijd. BSO Natuurlijk is gevestigd in het clubhuis van Scouting Verbraak Margriet Groep en biedt kinderen ontspanning en beleving in de natuur. Rondleiding of inschrijven

Een rondleiding aanvragen gaat heel eenvoudig. Neem contact met ons op via 035 5826035 of via planning@eigen-en-wijzer.nl. Inschrijven gaat vlot via onze website; http://www.eigen-en-wijzer.nl of door gebruik te maken van een inschrijfformulier die verkrijgbaar zijn bij de BSO locatie van uw keuze.

42


De MR

In de MR [medezeggenschapsraad] zitten gekozen leden. Dit zijn ouders en leerkrachten. De directeur is adviserend lid en vertegenwoordigt het bestuur in de MR. Jaarlijks in oktober kan de samenstelling van de raad veranderen. Voor de huidige samenstelling verwijzen we u naar de MR-pagina op onze website. Daar vindt u ook de andere actuele gegevens. De MR heeft een aantal taken en bevoegdheden die nader omschreven staan in het reglement van de MR. De MR bespreekt in principe alle beleidsbeslissingen binnen de school. Dat kan gaan over de besteding van de financiĂŚn, de aanstelling van nieuw personeel, de inzet van het personeel, de ontwikkelingen in het onderwijs, enz. De rechten en plichten van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Zij heeft op belangrijke beleidsterreinen advies- en/of instemmingsrecht. Jaarlijks stelt de MR een jaarverslag op. De openbare scholen samen hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR. Voor nadere informatie kunt u terecht bij een van de MR - leden of de school. De MR vergadert ongeveer eens in de 6 weken. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U moet van tevoren wel melding maken (bij de secretaris) van een voorgenomen bezoek aan een vergadering. De OR

De ouderraad zet zich in om de contacten tussen ouders en school te versterken. We helpen het schoolteam bij het organiseren en plannen van sportieve, feestelijke en culturele activiteiten of uitstapjes. Denk hierbij aan o.a. de jaarlijkse bonte avond, de schoolreisjes, sportdagen en de sinterklaas- en kerstviering. Een andere verantwoordelijkheid die wij op ons nemen is het verfraaien van de school. Zo organiseren we enkele keren per jaar een grote schoolschoonmaak of plein-opknap-dag en worden de ramen beschilderd in stijl met de wisselende seizoenen of projectthema’s. Bovendien innen en beheren wij het geld van de ouderbijdrage en stellen een jaarlijkse begroting op zodat de verschillende extra activiteiten kunnen worden gefinancierd. Deze bijdrage is vrijwillig, maar erg belangrijk. Deze bijdragen worden gebruikt voor allerlei buitenschoolse activiteiten zoals de jaarlijkse vieringen, sport en

43


spel, talentenjachten en meer. De samenstelling van de ouderraad verandert jaarlijks. Voor de huidige samenstelling verwijzen we u naar de OR-pagina op onze website. Daar vindt u ook de andere actuele gegevens. Correspondentieadres voor de ouderraad is het adres van de school. Krommekamp 115b, 3848 DP Harderwijk, or.hettalent@stichtingproo.nl. Heeft u vragen over de ouderbijdrage dan kunt u terecht bij de penningmeester van de OR.

44


Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt ontstaan wel eens misverstanden of worden af en toe fouten gemaakt. Dat kan bij ons op school ook gebeuren. Veelal berusten klachten op miscommunicatie tussen betrokkenen. En van elke klacht kun je leren. Daarom raden wij u aan om in geval van klachten zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de groepsleerkracht en haar/hem het probleem voorleggen. In negen van de tien gevallen kan het probleem meteen worden opgelost. In andere gevallen wordt er samen gezocht naar een oplossing/aanpak. Als er na verloop van tijd geen verbetering optreedt, weer contact opnemen met de leerkracht. Wij nemen u en uw kind serieus en proberen om met elkaar de beste oplossing te vinden. Mocht dit niet lukken of heeft u het idee dat u uw klacht niet met de leerkracht kunt bespreken, dan kunt u de zaak bespreken met de directie. Het kan noodzakelijk zijn dat er een gesprek komt tussen u, de locatieleider of directeur en de groepsleerkracht om samen verder te zoeken naar een oplossing Treedt er geen verbetering op dan weer contact opnemen met de directeur. Hebt u een klacht die niet specifiek groep gebonden is, dan kunt u direct naar de directie stappen. U kunt ook contact opnemen met de schoolcontactpersoon. Deze laatste is door het bestuur van de school aangesteld luistert dan naar de klacht en doet suggesties om de klacht op te lossen of brengt de partijen bij elkaar om er over te praten. De schoolcontactpersoon van Het Talent is Anita van Zwam. Elke ouder of elke leerling kan een beroep op hen doen. Zij zijn er voor problemen van welke aard dan ook. Problemen waar u of uw kind niet met iedereen of met de klassenleerkracht over durven of willen praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming of die van uw kind. Zeker als het gaat om machtsmisbruik is het van belang met de schoolcontactpersoon hierover te praten. Wij spreken van machtsmisbruik wanneer het gaat over zaken als pesten, mishandeling, intimidatie, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld, inbreuk op de privacy, maar ook als het gaat om de didactische, pedagogische of organisatorische aanpak van uw kind of de groep waarin uw kind zit. In overleg met de schoolcontactpersoon wordt bekeken wat er gedaan kan worden of wie kan worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te

45


komen. Geeft dit, naar uw idee, geen bevredigend resultaat dan kunt u uw klacht, bij Voorkeur schriftelijk en ondertekend, melden bij de contactpersoon van Stichting Proo, de beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit, Oosteinde 17, Harderwijk. tel. 0341-466370, info@stichtingproo.nl. N.B.: Anonieme (klachten) brieven kunnen niet in behandeling worden genomen. Wanneer klachten niet tot tevredenheid kunnen worden opgelost, kan een klacht worden voorgelegd aan de directeur/bestuurder van Stichting Proo. Klachten met betrekking tot lichamelijke of seksuele intimidatie die zich binnen de school zouden voordoen mogen noch door leerkrachten, noch door directie worden afgehandeld. Wij zijn wettelijk verplicht, zodra wij een klacht krijgen die seksuele intimidatie ten opzichte van minderjarigen betreft of zelfs een redelijk vermoeden daarvan, het bevoegd gezag daarvan in kennis te stellen. Het bevoegd gezag op haar beurt moet aangifte doen. Mocht u dergelijke zaken in vertrouwen willen melden, dan verwijzen wij u naar de contactpersonen. Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, kunt u ook melden via het meldpunt vertrouwensinspecteurs tel. 09001113111. Wanneer u zich zorgen maakt over kinderen in uw omgeving en u denkt aan kindermishandeling, kunt u contact opnemen met: - Advies- en meldpunt Kindermishandeling, tel. 0900-1231230. - Voor kinderen zelf is er de Kindertelefoon: tel. 0800-0432 (gratis). De inspectie van het onderwijs kunt u bereiken via de website www.onderwijsinspectie.nl. Vragen over het onderwijs kunt u stellen Aan Postbus 51 via het tel. 0800-8051 (gratis). Als het nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon en, indien nodig, naar de onafhankelijke landelijke klachtencommissie. Ook is het mogelijk dat u of uw kind zich rechtstreeks wenden tot de externe vertrouwenspersoon. Ons bestuur heeft mevrouw Yvonne Kamsma van de schoolbegeleidingsdienst IJsselgroep, aangesteld als externe vertrouwenspersoon,

46


IJsselgroep, 2e Wormenseweg 80, 7331 VG Apeldoorn, telefonisch bereikbaar via 0614001672 of via IJsselgroep: 088 0931888, e-mail: yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl.

Geef, als u haar belt of mailt, aan dat u een beroep op haar doet in haar rol als vertrouwenspersoon voor de Stichting Proo Noord-Veluwe. De klachtenregeling van ons bestuur en het reglement van de landelijke klachtencommissie zijn te verkrijgen bij de directie, de schoolcontactpersoon en het bestuurskantoor: mail@stichtingproo.nl. Tenslotte is het mogelijk dat u of uw kind rechtstreeks een klacht indient bij de landelijke klachtencommissie (LKC). De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, telefoon 030-2809590, fax 030-2809591. U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl of een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl Verzekering Stichting Proo heeft bij AON Verzekeringen een reisverzekering voor leerlingen en begeleiders die van kracht is tijdens school- en groepsreizen, excursies en uitstapjes in schoolverband. Tevens is een collectieve ongevallen verzekering aanwezig voor personeel, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires. Bij vervoer met auto's (van ouders, leerkrachten of derden) zal een afdoende inzittendenverzekering moeten zijn afgesloten door betrokkenen. Indien een leerling schade toebrengt aan een andere leerling, een leerkracht, het schoolgebouw met toebehoren of de schoolinventaris, dan zijn de ouders/ verzorgers wettelijk aansprakelijk. Wij raden alle ouders daarom aan een WA verzekering af te sluiten voor hun kind(eren). Ouders/verzorgers hebben de mogelijkheid om bij AON Verzekeringen een Eigendommen- en ongevallen verzekering voor uw kind(eren) af te sluiten. Deze verzekering dekt de schade van ongevallen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband, stagewerkzaamheden en het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. Ook andere risico's zoals diefstal en materiĂŤle schade aan kleding en andere eigendommen van uw kind tijdens het verblijf op school worden gedekt. Deze verzekering kunt u al voor â‚Ź26,- afsluiten. Voor meer informatie en het afsluiten van deze verzekering voor uw kind(eren) verwijzen wij u naar www.leerlingenverzekeringen.nl. Het Talent aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigd raken van eigendommen van kinderen.

47


Andere informatiebronnen

* De nieuwsbrief verschijnt wekelijks en bevat actuele informatie en activiteiten. * Berichten uit de Medezeggenschapsraad liggen ter inzage bij de MR en verschijnen in de weekbrief en op de website. * De website: www.obshettalent.nl * De weblogs die alle groepen bijhouden en te vinden zijn via de website * Onze facebookpagina (facebook.com/obshettalent) * De website www.5010.nl, voor ouders, over onderwijs.

48


VERANTWOORDING

De schoolgids is geschreven door de directie en goedgekeurd door de MR. Bij aanmelding van een leerling ontvangen de betreffende ouders/verzorgers een schoolgids. Belangstellenden kunnen de schoolgids bij de administratie of directie opvragen. De schoolgids is ook te downloaden via de website van Het Talent. Het Talent, juni 2018. Contactgegevens: Het Talent Frank Jongbloed Krommekamp 115b 3848 DP Harderwijk Telefoonnummer 0341 - 427 427 E-mailadres hettalent@stichtingproo.nl Website www.obshettalent.nl

49

Schoolgids 2018-2019  
Schoolgids 2018-2019  
Advertisement