Page 1

Informatiebrochure en schoolreglement 2013 - 2014

 Centrum

 Centrum

 Afdeling Onledemolen

Gitsbergstraat 15

Torhoutstraat 7

Koolskampstraat 46

8830 Gits

8830 Gits

8830 Gits

051/20.11.86 0496/51.23.29

e-mail: info@vbsgits.be website: http://gvbgits.staho.be


Beste ouders, De kleuter- en lagere school van Gits is gesitueerd in het centrum en op de wijk Onledemolen. In het centrum vind je in de Gitsbergstraat de kleuterafdeling en de onderbouw, in de Torhoutstraat de bovenbouw. Op Onledemolen is er een kleuterafdeling en een lagere school tot en met het 4de lj. In onze school wordt niet alleen aandacht besteed aan kennis, maar evenzeer aan vaardigheden en attitudes. De visie van onze school is dan ook verbondenheid met de wereld, de schepping, de anderen en zichzelf. Dit is duidelijk te merken aan ons schoollogo. Zorg in onze school is niet alleen een modewoord, maar door de jarenlange aandacht een vanzelfsprekendheid die dag in dag uit verder ontwikkeld wordt en zeker en vast ten goede komt van alle kinderen. Uw kinderen worden er door een team van dynamische leerkrachten begeleid : enthousiasme gecombineerd met veel ervaring in het onderwijs. Een school waar : - we nog eisen durven stellen aan onze leerlingen, maar waar het kind zijn eigenheid mag behouden; - we op de kar van de vernieuwingen springen, maar waar traditionele werkvormen en aanpak in ere gehouden worden; - voorbereiding op het verdere schoolleven belangrijk is, maar waar ook plaats is voor vieren en genieten. Deze schoolbrochure is bedoeld om u een juiste indruk te geven van onze school en ook om u ietwat van de sfeer te laten proeven die er heerst. U kan in deze brochure volgende items terugvinden:    

Het pedagogisch project van de school; Een algemeen informatiegedeelte waarin de school en al haar structuren wordt voorgesteld; Het schoolreglement zoals de regelgeving het voorschrijft (wetten, decreten,…) Schoolafspraken.

Aan de hand van deze brochure kan u dus lezen op welke wijze de school georganiseerd is, welke werkwijzen we hanteren, welke doelen we onszelf stellen, welke afspraken er zijn. Misschien helpt deze schoolbrochure u bij het maken van een keuze, indien u reeds koos voor onze school geldt deze brochure als infoboekje en schoolreglement. Bewaar dit boekje goed. Het bevat belangrijke informatie. In ieder geval bent u van harte welkom, onze deuren staan wijd open voor ieder van u. De leerkrachten. 3


De directie

Deel 1 Opvoedingsproject

4


PEDAGOGISCH PROJECT—OPVOEDINGSPROJECT

Onze christelijke identiteit Wij zijn een katholieke school en willen pedagogisch verantwoord en kwaliteitsvol onderwijs aanbieden. Onze inspiratie vinden wij in het evangelie, het leven van Jezus. Wij willen ons ten volle inzetten om aan verbondenheid te werken: de verbondenheid met zichzelf, de anderen, de wereld en het mysterie, goed te zien in het schoollogo. Wij zijn ervan overtuigd dat je dat niet enkel met speciale activiteiten of momenten kan realiseren, maar dat het dag in dag uit aan bod moet komen. Toch gaan wij die speciale momenten niet uit de weg. We staan echter ook open voor gezinnen uit andere culturen en anders denkende gezinnen.

Een zorgende school We streven ernaar om alle kinderen een brede zorg aan te bieden. Vanzelfsprekend besteden we aandacht aan de gewone zorgvragen: nog even wat extra uitleg, een taak voor als je klaar bent met een werk, een troostend woord bij verdriet, een pluim of applaus bij succes, ... Maar ook de kinderen van wie het leerproces anders verloopt, zowel trager als sneller, verdienen zeker onze aandacht. Samen met de klasleerkrachten, de zorgcoördinator, de directie en CLB proberen we een oplossing te zoeken. Eventueel nemen we ook contact op met andere experten. U als ouder wordt vanzelfsprekend op de hoogte gebracht en uitgenodigd om mee te denken.

Kennis verwerven Als school willen wij naar de beste aanpak zoeken om het leren van kinderen te begeleiden. Dat betekent onder andere dat kinderen zelf actief betrokken zijn in hun leren, dat de leerstof zoveel mogelijk gebonden aan de werkelijkheid aangeboden wordt en dat er een logische samenhang te vinden is in het aanbod. Wij proberen steeds aan te sluiten bij wat kinderen reeds kennen en kunnen, om hen van daaruit nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden te laten uitbouwen. Vanzelfsprekend besteden we ook aandacht aan het “leren leren” zodat kinderen zelfstandig inhouden en vaardigheden kunnen verwerven met het oog op de overgang naar de secundaire school en hun verdere leven.

Beweging en sport Onze school wil meer dan kennis overdragen. Sport, beweging en expressie worden zeker niet uit het oog verloren. In de kleuterschool zit beweging ingebakken in de dagdagelijkse werking. Tweemaal per week besteedt de klasjuf extra aandacht aan bewegingsvaardigheden van de kleuters. In de lagere school gaan de kinderen van het tweede, derde en vierde leerjaar wekelijks zwemmen gedurende 11 à 12 weken. Elke klas krijgt ook wekelijks twee lessen bewegingsopvoeding, behalve tijdens de zwemperiode. De speelplaatsen zijn ruim en voorzien van spelmateriaal dat kinderen uitdaagt om te bewegen. We laten kinderen ook deelnemen aan buitenschoolse sportactiviteiten en avontuurlijke sportdagen, ... Zo streven we een harmonische ontwikkeling van de kinderen na.

5


Sociale vaardigheden Naast kennis worden sociale vaardigheden meer en meer belangrijk. Net zomin dat je van de kinderen kunt verwachten dat ze zomaar kunnen cijferen of een atlas kunnen hanteren, mogen wij als volwassenen niet verwachten dat kinderen zomaar sociaal vaardig worden en zijn. Ze moeten hun plaatsje in de wereld verkennen en dat ook steeds ruimer proberen te maken. Af en toe worden kinderen met problemen geconfronteerd. Die leren aanpakken en er niet voor vluchten, voor jezelf opkomen zonder de ander van zijn of haar stekje te beroven ... deze vaardigheden komen in onze schoolwerking ruim aan bod. Zowel binnen als buiten de school worden sommige leerlingen met pesten geconfronteerd. Wij willen onze ogen daar niet voor sluiten en op zijn minst een luisterend oor en een helpende hand bieden. Samen met de kinderen op zoek gaan naar een oplossing behoort zeker tot onze verantwoordelijkheid van opvoeders.

Een creatieve school Creativiteit komt niet enkel in de lessen knutselen, tekenen of drama aan bod. Ook oefeningen van taal en rekenen kan je door het hanteren van je creativiteit sneller oplossen. Voor ons gaan creativiteit en het ontwikkelen van het denken hand in hand. We proberen kinderen zoveel mogelijk succeservaringen te laten opdoen. In heel wat lessen waar creativiteit aan bod komt, slagen kinderen daar ook vaak in.

Functioneren in een technische wereld We leren kinderen op een verantwoorde, gezonde manier omgaan met techniek en besteden vooral aandacht aan het leefmilieu en de meerwaarde die de techniek aan het leven van de mens kan geven. We willen de kleuters en de leerlingen een houding aanleren van respect voor de natuur, de leefwereld en het milieubehoud in een steeds sterker ontwikkelde technische wereld.

Onze school als gemeenschap en als organisatie We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid. Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering. We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met: •de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school; •het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school; •externe begeleiders die ons ondersteunen , vormen en ons helpen bij onze professionalisering; •de kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt; •de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht.

6


Deel 2 Schoolafspraken Schoolreglement Schoolorganisatie

7


CONTACTEN Vrije Basisschool Centrum: kleuter en onderbouw (1ste t/m 3de lj.)

Adres: Gitsbergstraat 15 8830 Gits Telefoon: 051/20 11 86 – 0496/51 23 29

Bovenbouw (4de t/m 6de lj.)

Adres: Torhoutstraat 7 8830 Gits

Onledemolen Kleuter de Lager t/m 4 lj.

Adres: Koolskampstraat 46 8830 Gits

Directie

Naam: Liliane Coppé Telefoon: 0496/ 38 94 85 e-mail: info@vbsgits.be

Schoolbestuur Het schoolbestuur is een VZW met benaming ‘Katholiek Onderwijs Staho’, gevestigd in de Bruggestraat 30, 8840 Staden. Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Ze is de eindverantwoordelijke voor het hele schoolgebeuren. In deze VZW zijn volgende 5 scholen opgenomen: GVB Oostnieuwkerke, GVB Staden, VB de Mozaïek (De Geite), VB de Zonnebloem (Hooglede Centrum) en Vrije Basisschool Gits. Voorzitter van de Raad van Bestuur is mevr. Monique Demyttenaere, Delaeystraat 76 te Hooglede. De andere leden van het schoolbestuur zijn : - Dhr. Depoorter Gabriël - Dhr. Deruyter Luc - Dhr. Devisch Gabriël - Mevr. Lowie Josiane - Mevr. Lyphout Christiane - Dhr. Van den Bulcke Emmanuel - Mevr. Vanderyse Leen - Mevr. Van Hauwermeiren Helga - Dhr. Van Thourhout Hendrik - Dhr. Wydooghe Martin

8


ORGANISATIE Schooluren Te laat komen kan niet!

Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid.

Uren:

8.30u. tot 11.40u. – 13.15u. tot 16.00u. Op woensdagmiddag eindigen de lessen om 11.15u. Op vrijdagmiddag eindigen de lessen om 15.00u. De ochtend en middagbewaking vangt aan 15 minuten voor het eerste belteken. De schoolpoorten gaan dus open vanaf 8.10u. ’s morgens en vanaf 13.00u. ’s middags. In de kleuterschool begint de dag met een onthaal, gesprekken en dagafspraken. Het onthaalmoment moeten missen is niet leuk. Ook in de kleuterschool is het belangrijk dat de begin- en einduren worden gerespecteerd. Wanneer een leerling(e) van de lagere school te laat komt, dan mist hij/zij belangrijke momenten. Dit is zeer vervelend voor de leerling(e) zelf, voor de hele klas en voor de klasleerkracht. Daarom dringen we erop aan om de kinderen tijdig naar school te laten vertrekken of naar school te brengen.

Voor- en naschoolse opvang

9

Centrum De gemeentelijke, buitenschoolse kinderopvang ‘De Boomgaard’ is toegankelijk voor alle schoolgaande kinderen van het kleuter– en het lager onderwijs. Deze kinderopvang is gelegen in de Stationsstraat 8, het gebouw achter de sporthal. ' (051) 22 63 92. Het is wenselijk de kinderen in te schrijven. Bij de eerste kennismaking wordt gevraagd een inschrijvingsformulier in te vullen. Ook wordt er een huishoudelijk reglement meegegeven. Door het kind naar de opvang te sturen, verklaart U zich akkoord met dit reglement.  De kinderen zijn elke dag welkom : - ‘s morgens van 6.45 uur tot 8.15 uur - ‘s avonds na de klas tot 18.30 uur - op woensdagnamiddag na de klas tot 18.30 uur.  Ook gedurende de schoolvrije dagen en schoolvakanties is de opvang open van 6.45 uur tot 18.30 uur.  De kinderen worden onder toezicht van de begeleiders naar school gebracht en na de klas terug afgehaald. Verdere informatie kunt u terugvinden op de website van de gemeente Hooglede : www.hooglede.be. Voor meer inlichtingen klikt u de knop ‘jeugd– en kinderopvang’ aan. Opvang op de wijkafdeling ‘Onledemolen’. Er is voorschoolse opvang voorzien vanaf 7.45 uur. De opvang wordt waargenomen door de leerkrachten zelf. De prijs bedraagt € 0,50 per beurt. Dit wordt vereffend via de schoolrekening. ‘s Avonds kunnen de leerlingen met de belbus naar de kinderopvang ‘De Boomgaard’ gebracht worden. We verwachten dat ouders stipt het reservatieboekje ochtendopvang, maaltijden en belbus invullen. Niet ingevuld is niet meegerekend!


Middagpauze

Uren: 11.40 u. – 13.00 u. Vergoeding middagtoezicht middagmoeders en reftergebruik: €1 per middag.

Vakanties

Herfstvakantie: 28/10/2013 t/m 03/11/2013 Kerstvakantie: 23/12/2013 t/m 05/01/2014 Krokusvakantie: 03/03/2014 t/m 09/03/2014 Paasvakantie: 07/04/2014 t/m 20/04/2014 Zomervakantie: vanaf 01/07/2014 De school eindigt op 30/06/2014.

Vrije dagen

- 10/09/2013 (Facultatieve vrije dag - kermisdinsdag) - 11/11/2013 (Wapenstilstand) - 21/04/2014 (Paasmaandag) - 01 + 02/05/2014 (Feest van de arbeid + facultatieve vrije dag) - 29/ + 30/05/2014 (Hemelvaart en brugdag) - 09/06/2014 (Pinkstermaandag)

Studiedagen – lesvrije dag voor de leerlingen

- woensdag 02/10/2013 - vrijdag 21/02/2014

10


SCHOOLAFSPRAKEN Huiswerk Doel: De leerkracht geeft oefeningen mee, zodat leerlingen de leerstof verder kunnen verwerken. Zo kan u als ouder ook volgen waarmee uw kinderen in de klas bezig zijn. Afspraken: Spoor uw kind aan om op een vast tijdstip zijn/haar huiswerk te maken. Moedig uw kind aan om het huiswerk zelfstandig te maken. Maak in elk geval de taken niet in zijn/haar plaats. Even nakijken of hulp bieden achteraf kan nuttig zijn. Een blijk van waardering voor het werk van uw kind zal welkom zijn. Voor de leerlingen van de 5e en 6e klas is er elke avond, met uitzondering van de vrijdag, avondstudie. Indien uw kind tijdens de studie afwezig zal zijn, vragen wij u ons dit schriftelijk te bevestigen. Agenda Doel: De schoolagenda is het contactmiddel tussen leerkrachten en ouders.. Afspraken:. Dagelijks wordt het agenda meegegeven naar huis. Daarin kunt u zien welke taken moeten gemaakt worden. Daarnaast staan er ook mededelingen in verband met activiteiten, vrije dagen of andere opmerkingen. Zie regelmatig de klasagenda van uw kind na en teken voor gezien. U mag er zelf ook nota’s in schrijven. Rapport Doel: De resultaten van de toetsen met cijfergegevens, de schriftelijke synthese en een leefrapport op de achterzijde geven een duidelijk beeld van de vorderingen van uw kind. Afspraken: Er zijn 3 proefwerkperiodes met een volledig rapport tijdens een schooljaar: kerst-, paas- eindejaarsperiode. De planning wordt tijdig meegedeeld. In sommige klassen zijn er eind oktober tussentijdse toetsen. Lichamelijke opvoeding Aanbod: 2 lestijden per week of 1 lestijd + 1 lestijd zwemmen Kleding: gele t-shirt + blauwe turnbroek sportschoenen met witte zolen Zwemmen e

3 leerjaar - 5,12,19,26/09/’13 - 3,10,17,24/10/’13 - 7,14,21,28/11/’13 e

- 19/06/’14: 3 kleuter - 26/06/’14: bovenbouw

11

4e leerjaar - 5,12,19/12/’13 - 9,16,23,30/01/’14 - 6,13,20,27/02/’14

2e leerjaar - 13,20,27/03/’14 - 3,24/04/’14 - 8,15,22/05/’14 - 5,12/06/’14


Kleding: - zwempak (geen bikini) voor de meisjes - zwembroek voor de jongens Vergoeding toegang zwembad + vervoer: zie bijdrageregeling

SAMENWERKING Oudercontacten Per klas: Op het einde van de zomervakantie of in het begin van het nieuwe schooljaar. Individueel: Kleuter: - Gedurende de eerste week van maart Lager - Gedurende de laatste week voor de kerstvakantie voor elke klas, - Gedurende de laatste week van het schooljaar – op vraag van de ouders of school e e - Voor het 1 en 6 leerjaar: gedurende de week voor de paasvakantie, - Doorheen het jaar: op vraag van de ouders of de school. Tussentijds kan u steeds terecht bij de directie om een afspraak te maken voor een extra overleg. Aarzel niet om contact op te nemen indien u bezorgd bent. Uw zorg is ook onze zorg! Ouders

Oudercomité

12

Ouderbetrokkenheid vinden wij zeer belangrijk. Soms vragen we hulp om een bezoek veiliger te maken (wandelen naar de bib met de kleuters, begeleiding naar het museum, ...).Het niveaulezen is enkel zinvol als er voldoende begeleiders zijn. Daarom schakelen we steeds (groot)ouders in. Regelmatig vragen we ouders om kinderen te vervoeren met de eigen wagen omdat het bezoek moeilijk te organiseren is met bussen. Het oudercomité is samengesteld uit belangstellende ouders, die de grote groep van ouders vertegenwoordigen. De leden zijn ouders die samen met anderen bezorgd zijn om het reilen en zeilen van de school. In een goede sfeer worden zowel pedagogische als praktische zaken besproken. Op die manier krijgen de leden een goed zicht op het werk van de school. Het comité vergadert een 3-tal keer per jaar. Wie zich geroepen voelt en lid wil worden is van harte welkom. Wie zich niet kan vrij maken voor de vergaderingen, maar toch wil meewerken aan de activiteiten van het oudercomité, kan steeds zijn naam opgeven bij de voorzitter van het OC. Mailadres - ocgits@staho.be Doel: - Ondersteunen van de scholen, - Ouders samenbrengen, - Meedenken in een positieve zin met de


Schoolraad

Centrum Leerlingbegeleiding - Verplichte medewerking van de ouders bij spijbelen en medische onderzoeken - Zorgprocedure (wijze waarop de school en het CLB de ouders en leerlingen betrekken in het zorgbeleid) Meer info over de werking van het CLB: zie www.clbroeselare.be

school. De schoolraad komt 3 maal per jaar samen. In de schoolraad zitten vertegenwoordigers van het personeel (Tine Vehaeghe, Veroniek Clerckx en Silvie Derycke), vertegenwoordigers van de ouders (Mark Baete, Johan De Waele en Sandy Ghesquière) en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap (Paul Ramboer, Daniël Reynaert en Willy Demunster). De schoolraad geeft advies aan de school inzake het schoolbeleid, het schoolreglement en het schoolwerkplan. De directeur kan om advies vragen en/of de schoolraad kan op eigen initiatief advies geven. Naam: Vrij CLB Roeselare Adres: Kattenstraat, 65 – 8800 Roeselare Telefoon: 051/25 97 00 Email: info@clbroeselare.be Contactgegevens begeleider CLB: Nele Vanhevel Contactgegevens arts CLB: Merel Van Neste Contactgegevens maatschappelijk werker CLB: Joke Wybo Contactgegevens paramedische medewerker CLB: Sofie Boonaert

Commissies: -Beroepscommissie

Adres: Beroepscommissie B.O. – secret. B.O. H.Geeststraat 4 8000 Brugge

-Commissie Zorgvuldig Bestuur

Adres: Koning Albert-II laan 15,

1210 Brussel

INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN Alle leerlingen zijn welkom. Het evenwicht tussen Nederlandstaligen en nietNederlandstaligen komt niet in het gedrang. Iedereen die zich aanmeldt en het schoolreglement en pedagogisch project ondertekent, is ingeschreven. Het schoolreglement wordt schriftelijk of via elektronische drager aangeboden en de ouders moeten er zich schriftelijk akkoord mee verklaren. Het schoolbestuur vraagt of de ouders een papieren versie van het schoolreglement wensen te ontvangen. De inschrijvingsperiode kan doorlopend zijn, tenzij de ouders zich met een wijziging van het schoolreglement niet akkoord verklaren. Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert het schoolbestuur de ouders schriftelijk of via elektronische drager over die wijziging en de ouders geven opnieuw schriftelijk akkoord. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar. Volgende stappen worden genomen bij de inschrijving : 1. Informeren inzake schoolreglement en pedagogisch project. 2. Invullen van inschrijvings– en aanmeldingslijst. Bij inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het 13


kind bevestigt en verwantschap aantoont. Breng daarom steeds de SIS-kaart van uw kind mee en een klevertje van het ziekenfonds. Wanneer u uw kind(eren) komt inschrijven ontvangt u de infobrochure waarin ook het pedagogisch project en het schoolreglement opgenomen zijn. Deze brochure bevat praktische schikkingen, het schoolreglement en gemaakte afspraken. Deze zijn bindend. Er worden ook voorschriften in opgenomen die door het Departement Onderwijs en de inspectie aan de school opgelegd zijn. Ouders verklaren daarom hun kennisgeving en akkoord door middel van hun handtekening. Kleuters Kleuters mogen pas op school aanwezig zijn vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Als ze jonger zijn dan 3 jaar, worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. GEBOORTEDATUM VÓÓR OF OP….

INSTAPDAG

2 maart 2011

Begin schooljaar : 2 september 2013

4 mei 2011

Na herfstvakantie : 4 november 2013

6 juli 2011

Na kerstvakantie : 6 januari 2014

3 augustus 2011

Extra instapdag : 3 februari 2014

10 september 2011

Na krokusvakantie : 10 maart 2014

21 oktober 2011

Na paasvakantie : 21 april 2014

2 december 2011

Extra instapdag : 2 juni 2014

Later geboren

Begin volgend schooljaar: 1 sept 2014

U mag uw kind uiteraard wel vroeger bij ons komen inschrijven. We hebben zelfs liefst dat u uw zoon of dochter vooraf komt inschrijven. Dat maakt het ons gemakkelijker om de planning te maken. In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op regelmatig schoolbezoek. De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er op voorlegging van een medisch attest en in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren. Het schoolbestuur weigert de inschrijving van een betrokken leerling die het vorige of daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school. Het schoolbestuur kan een leerling doorverwijzen, die blijkens een inschrijvingsverslag georiënteerd werd naar een type van het buitengewoon onderwijs, omdat de draagkracht van de school onvoldoende is om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de leerling inzake onderwijs, therapie en verzorging (uitzondering type 8). Het schoolbestuur beslist deze doorverwijzing in overleg met de ouders en met inachtneming 14


van : - de beschikbare ondersteunende maatregelen, - een overleg binnen de schoolraad, - een advies van het CLB dat de school begeleid.

ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). Indien er parallelklassen (2 klassen van hetzelfde studiejaar) zijn, worden de leerlingen als volgt ingedeeld: - Alle ingeschreven leerlingen van het leerjaar worden opgelijst volgens geboortejaar te beginnen met de maand januari tot en met december. - Daarna beurtelings geplaatst in klas a en klas b. - Meerlingen (tweelingen, drielingen) worden in dezelfde klas geplaatst, tenzij de ouders dat anders wensen. - Na het toekennen van de klas aan meerlingen worden evenveel leerlingen toegekend aan de volgende klas. - Er wordt geen rekening gehouden met een evenwicht in meisjes/jongens of met ‘sterke’ of ‘zwakke’ leerlingen. - De klas wordt toegewezen aan de leerkracht door de directie. De opvolging van de ene klas naar het volgend jaar ligt niet vast en is niet voorspelbaar. - Eens de leerlingen ingedeeld zijn, blijven ze in dezelfde klasgroep gedurende de hele lagere school. Indien de leerlingengroep te klein wordt en opnieuw 1 klas gemaakt wordt vervalt de indeling. - Leerlingen die later inschrijven worden beurtelings toegevoegd bij klas a of b zodat het evenwicht in de klasgrootte bewaard wordt. Door op deze wijze te werk te gaan, zijn we ervan overtuigd dat de groepen evenwichtig verdeeld zullen zijn en er normale klasgroepen gevormd zullen worden. Er wordt niet onderhandeld over welke klas bij welke klastitularis komt. Dit is enkel de beslissing van de directeur. Er is een duidelijke afspraak van samenwerking tussen de leraren van de parallelklassen.

TOELATINGSVOORWAARDEN EERSTE LEERJAAR Je kind kan pas instappen in eerste leerjaar als het zes jaar is voor 1 januari van het lopende schooljaar én indien het aan een van de volgende voorwaarden voldoet: 1. Het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest; 2. Voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt. De Vlaamse Regering legt de inhoud van die taalproef vast en het CLB is bevoegd om die taalproef af te nemen; 3. Beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie. Bij het bereiken van de leeftijd van zeven jaar, moet de leerling niet meer aan een van bovenstaande voorwaarden voldoen om zich in te schrijven in het eerste leerjaar.

15


AFWEZIGHEDEN Wegens ziekte   

   

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht. Elke afwezigheid tijdens de week onmiddellijk voor of onmiddellijk na een schoolvakantie dient verantwoord te worden door een medisch attest. Is het kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. Voor de jongste leerlingen worden de briefjes achteraan in de agenda geniet. De oudste leerlingen krijgen een nieuw briefje bij afgifte van een geldig ziektebriefje. Bij langdurige ziekte nemen de ouders contact op met de school en het CLB. Consultaties ( tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden. De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk. Ze bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

Andere afwezigheden Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Problematische afwezigheden De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

EEN- OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-MUROS ACTIVITEITEN) Eéndaagse uitstappen Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming voor deelname aan die ééndaagse uitstappen. Leerplichtige kinderen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten moeten wel degelijk aanwezig zijn op school. Meerdaagse uitstappen Meerdaagse uitstappen hebben zeker een meerwaarde. Voor alle kinderen is het waarschijnlijk een unieke kans. Vanaf 1 september 2008 kunnen scholen niet meer autonoom beslissen wat er aan de ouders doorgerekend wordt. Hoewel ouders niet kunnen verplicht worden hun kinderen op meerdaagse uitstap mee te laten gaan, is het toch het streefdoel dat zoveel mogelijk kinderen meegaan. Daarom stelt de minister een maximumfactuur voorop van 400 euro voor alle leerjaren van het hele lager onderwijs vanaf 01/09/2008. De school spreidt de betaling over 3 periodes: oktober, januari en mei. Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist.

GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS

16


De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet. De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift wordt toegekend. De klassenraad houdt rekening met onderstaande criteria:  De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar;  De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar;  De gegevens uit het LVS;  Gegevens over het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling;  Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft gegeven aan de leerling. De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag. Beroepsprocedure:  De ouders kunnen binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van de beslissing een beroep indienen bij de directie.  De directie roept binnen drie werkdagen de klassenraad opnieuw bijeen.  De genomen beslissing wordt opnieuw bekeken.  De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de nieuwe beslissing.  Als de betwisting blijft bestaan, kunnen de ouders binnen zeven kalenderdagen een aangetekend beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.  Het schoolbestuur beslist of de klassenraad opnieuw wordt samengeroepen.  De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht.

ONDERWIJS AAN HUIS Als een kind meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte kunnen de ouders een schriftelijke aanvraag indienen voor onderwijs aan huis. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om dit kind 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. Eventueel neemt de school in overleg met de ouders contact op met de vzw. Bednet. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie. Ook ouders van langdurig (chronisch) zieke kinderen kunnen deze aanvraag indienen.

ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragcode op. Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Mogelijke ordemaatregelen zijn:  een verwittiging in de agenda;  een strafwerk;  een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie. Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van de leerling, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:  een schorsing van één dag;  een schorsing van meerdere dagen;  een uitsluiting. 17


Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of tot uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd: 1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. 2. De leerling, zijn ouders en eventueel een raadsman worden uitgenodigd voor een gesprek met het schoolbestuur/de directeur. De uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders. 3. Intussen hebben de ouders en hun raadsman inzage in het tuchtdossier. 4. Na het gesprek neemt het schoolbestuur/de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf werkdagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. Beroepsprocedure: 1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie (zie punt 3 samenwerking). 2. De beroepscommissie komt samen vijf werkdagen na ontvangst van het beroep. De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie. 3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier. 4. De beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is de oude school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing. Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.

BIJDRAGEREGELING Sedert het schooljaar 2008 – 2009 werd de maximumfactuur ingevoerd. Dat betekent dat de kosten aangerekend aan de ouders voor verplichte bijdragen voor kleuters maximum 40 euro mag bedragen en voor leerlingen uit het lager maximum 70 euro. (meerdaagse uitstappen mogen 400 euro kosten over de duur van de schoolloopbaan van het kind). Verplichte bijdragen: A. Peuters: geen verplichte bijdrage ste de B. Kleuter: 1 kl. € 2,5 per maand = € 25 per jaar, 2 kl. € 3,5 per maand = € 35 per jaar, de 3 kl. € 4 per maand = € 40 per jaar voor: de schoolreis, pedagogische uitstappen, sportdag, theaterbezoek, sportactiviteiten en projecten zoals vrijdag fruitdag C. B. Lager - €7 per maand = €70 per jaar voor o.a.: turnpak in 1ste en 4de lj., zwemmen + vervoer, leeruitstappen (vervoer indien met bus of trein, toegang + ev. gidsenvergoeding), klasabonnement op een tijdschrift – 1ste en 2de graad, projecten(oa. Vrijdag fruitdag), buitenschoolse sportactiviteiten. De leerlingen van het vierde leerjaar trekken op bosklas. Hier voorzien wij een bijdrage van maximum 85 euro. Dit bedrag komt in 3 schijven op de schoolrekening, oktober 25 e euro, januari 30 euro, mei 30 euro. De leerlingen van het 5 leerjaar hebben sportklassenweek. Hiervoor voorzien we een bedrag van 21 euro. Dit bedrag komt in 1 schijf op de rekening van november. Met deze bijdragen blijven wij ruim onder de 400,00 18


euro dat maximaal mag worden gevraagd voor uitstappen van meer dan één dag. U kunt vrij intekenen voor: A. TIJDSCHRIFTEN EN BOEKENREEKSEN (prijzen vermeld op de bestelformulieren) e

1 kleuter: Dopido, Dopido-kerstboek, Dopido-paasboek, Dopido-vakantieboek, Koekoek e 2 kleuter: Dokadi, Dokadi-kerstboek, Dokadi-paasboek, Dokadi-vakantieboek, Kadoze en Leesknuffel e 3 kleuter: Doremi, Doremi-kerstboek, Doremi-paasboek, Doremi-vakantieboek, Naomi, Kadee en Leesknuffel e 1 leerjaar: Kikje, Maan-roos-vis, Het blad van Vos en Haas, Naomi, kerst-, paas- en vakantieboek. e 2 leerjaar: Knuffel, het blad van Vos en Haas, Simon, Boekenboot, kerst-, paas- en vakantieboek. e e 3 en 4 leerjaar: Leeskriebel, Simon, kerst-, paas- en vakantieboek. e e 5 en 6 leerjaar: Zonneland, Vlaamse Filmpjes, Chouette, Kits, Samuel, kerst-, paas- en vakantieboek, National Geographic Junior Basis/Plus. B. MAALTIJDEN

- Warme maaltijd kleuters: € 2,55 - Warme maaltijd lager: € 2,85 - Broodmaaltijd : € 0,25 - Middagtoezicht : € 1 C. DRANK OP SCHOOL

- water: gratis - 10-beurten kaart chocomelk: € 3,50 - 10-beurten kaart fruitsap: € 3,50 (deze kaarten zijn enkel voor de lagere afdeling en worden verrekend via de schoolrekening.) E. SCHOOLFOTO Prijs afhankelijk van de verschillende aangeboden soorten. Indien er tijdens het schooljaar een onverwacht aanbod komt, dat wij u niet willen onthouden, laten wij dit via een schrijven weten. Deze extra aanbiedingen zijn nooit verplichtend. Hoe worden schoolrekeningen betaald ? De ouders krijgen maandelijks een schoolrekening. We verwachten dat die afrekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 15 dagen na verzending. De ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we hen allebei kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. Als de ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening zullen we hen allebei een identieke schoolrekening bezorgen. Zolang die rekening niet volledig is betaald, blijven de beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. Wat als ouders het moeilijk hebben om te betalen ? Als de ouders het moeilijk hebben om de schoolrekening te betalen,kunnen zij contact opnemen met de directeur. We gaan discreet om met elke vraag. We zoeken samen naar een oplossing en maken afspraken over een aangepaste manier van betalen. Ouders kunnen ook contact opnemen met het OCMW van hun gemeente bij betalingsmoeilijkheden. Voor Hooglede tel. 051/228801, voor Staden tel. 051/480680 Wat als de ouders weigeren te betalen ? 19


Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd of omdat er geen mogelijkheid is tot het maken van een afspraak, zal de school verdere stappen ondernemen. Bij niet tijdige betaling tegen de vervaldag volgt automatisch een herinnering op de volgende factuur. Na 2 onbetaalde facturen worden € 5,00 administratieve kosten aangerekend. Indien na deze extra herinnering nog niet werd betaald of indien geen contact opgenomen wordt met de directie dan kan de school beslissen tot één of meerdere van de volgende maatregelen: 1. Geen verdere verstrekking meer van ‘warme maaltijden ‘ 2. Geen verdere verstrekking van drankjes 3. Geen verdere verstrekking van te betalen tijdschriften ( en/of vakantieboeken) Bij elke laattijdige betaling is van rechtswege en zonder aanmaning een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrest. Van zodra wij ons verplicht zien de afhandeling van de openstaande rekeningen extern uit te besteden wordt van rechtswege en zonder aanmaning een administratiekosten van € 15,00 in rekening gebracht. Eventuele afbetalingen worden eerst aangerekend op de kosten, vervolgens op de interesten en tenslotte op de hoofdsommen. Het toestaan van eventuele afbetalingen doet geen schuldvernieuwing ontstaan. Bij betwisting is enkel het Vredegerecht van Ieper bevoegd. Studietoelage: Wie voor de eerste keer een studietoelage wenst aan te vragen, kan steeds de nodige formulieren bekomen op het secretariaat van de school in de Gitsbergstraat.

GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING - SPONSORING Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de schoolkrant en tijdens het jaarlijkse schoolfeest. Voorbeelden van sponsoring zijn : - Gesponsorde materialen zoals boekjes, video’s, folders, posters en spellen; - Gratis producten die winkels of bedrijven uitdelen aan leerlingen of ouders; - Gesponsorde activiteiten zoals schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen en schoolreisjes; - Sponsoring van het schoolgebouw, bv. Een leslokaal, de inrichting, computerapparatuur of cateringactiviteiten. - Schenkingen, waar geen tegenprestatie tegenover staat, vallen dus niet onder het begrip sponsoring. Als ouders het niet eens zijn met beslissingen over sponsoring, kunnen ze daarover klacht indienen bij de: Commissie Zorgvuldig bestuur Departement Onderwijs Secretariaat-Generaal t.a.v. Willy Van Belleghem Kamer 5B12 Koning Albert II-laan 1210 Brussel

20


VERZEKERINGEN EN VRIJWILLIGERS De scholen maken bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht ondermeer de scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte. Organisatie van de school VZW Katholiek Onderwijs scholengemeenschap STAHO Vrije Basisschool, Gitsbergstraat, 15—8830 Gits Verplichte verzekering De scholen hebben een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij Interdiocesaan Centrum vzw afdeling verzekeringen Guimardstraat, 1—1040 Brussel. Vrije verzekering De scholen hebben een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van vrijwilligerswerk. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij Interdiocesaan Centrum vzw afdeling verzekeringen Guimardstraat, 1—1040 Brussel. Vergoedingen De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten. Aansprakelijkheid De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel verantwoordelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. Geheimhoudingsrecht De vrijwilliger gaat discreet om met informative die hem/haar zijn toevertrouwd.

WELZIJNSBELEID Het schoolbestuur en de directie nemen het welzijnsbeleid ter harte. Niet enkel omdat het wettelijk wordt opgelegd of omdat het door de onderwijsinspectie wordt doorgelicht, maar ook om opvoedkundige, beleidsmatige en ethische motieven : zorg dragen, verantwoordelijkheid nemen voor elkaar, voor de school, voor de natuur. De welzijnswet gaat ervan uit dat het schoolbestuur de eindverantwoordelijke is voor het welzijnsbeleid, maar verwacht dat de taken verdeeld worden. Daarin is de rol van de directie essentieel. Onontbeerlijk is daarbij het advies, de medewerking van de preventieadviseur(s) (= Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk: IDPB). We vergeten echter niet om naast het personeel ook de leerlingen en hun ouders bij het beleid te betrekken. Het is immers duidelijk dat het welzijnsbeleid maar kans op slagen heeft als het gedragen wordt door alle geledingen van de school. Gezondheidspromotie: Verwachtingen naar de ouders: 21


-

Nachtrust – tv: voldoende nachtrust is zeer belangrijk om fris de lessen te kunnen volgen. Te veel en te laat tv-kijken schaadt de gezondheid en de leerprestaties van de kinderen.

-

Ontbijt: Regelmatig stellen we vast dat kinderen zonder ontbijt op school toekomen. Wek de kinderen tijdig zodat ze kunnen genieten van een lekkere boterham of graanvlokken en een kop melk. Met een lege maag valt opletten niet mee.

-

Luizen: Wanneer u neten of luizen ontdekt bij uw kind, start u onmiddellijk de behandeling. Luizen zijn immers een probleem waarbij elke ouder zijn verantwoordelijkheid dient op te nemen. We stellen het ook op prijs als u de school verwittigt (er volgt zeker een naamloze verwittiging in de passende klas).

-

Snoep en verjaardagen: KAUWGOM is bij ons VOLLEDIG VERBODEN! Wie iets wil meebrengen mag, maar we willen onderstrepen dat dit niet hoeft.Het aanbieden van geschenken kan niet. Een klein traktaatje met een cake of koek mag, maar moet niet .

Hou het vooral sober! Voor allen geldt dat uitnodigingen voor een verjaardagsfeest best verstuurd worden en niet uitgedeeld worden op school om te vermijden dat kinderen zich uitgesloten voelen. -

Gezonde tussendoortjes: Kleuters: we raden sterk aan om voor de kleuters te voorzien in een boterhammetje voor de voormiddag en een stukje fruit (appel, peer, banaan, mandarijn, enkele druifjes) in de namiddag. Na elke speeltijd krijgen de kinderen allemaal een beker water. Lager: de kinderen kunnen een droge koek (dwz zonder chocolade of andere zachte vulllingen) eten. Water is gratis te verkrijgen indien ze een beker meebrengen. Tweemaal per jaar is er gedurende een maand een actie ‘vrijdag fruitdag’. Dit jaar gaat dit door in de maanden oktober en maart.

-

Om het milieu te sparen vragen we om zoveel mogelijk gebruik te maken van boterhamdozen en fruitdozen. Gebruik van aluminiumfolie is verboden! (milieu)

Medicatie en ziekte -

-

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de leerkracht vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter, mogelijk met de juiste dosering en toedieningswijze. Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd betaworden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

Ongeval -

22

Wanneer op school een ongeval gebeurt, wordt u als ouders onmiddellijk op de hoogte gebracht. De leerkrachten brengen ondertussen de eerste zorgen aan. Daartoe worden 2-jaarlijks een vormingsmoment voorzien. Indien noodzakelijk vragen we dat de (groot)ouders hun kind ophalen. Indien de ouders niet bereikt


-

-

-

kunnen worden, nemen we zelf contact op met een lokale huisarts, indien mogelijk de eigen huisarts. In geval er medische kosten dienen gemaakt te worden, gaat er een ongevallenaangifte mee naar huis. Deze aangifte dient door de behandelende arts te worden ingevuld. Wij vragen u echter elk ongevalletje binnen de 24 uren te melden op school. Sinds 1 januari 1994 zijn er echter wettelijke beschikkingen van toepassing, betreffende de sanering van de ziekteverzekering. Zij voorzien in een remgeld, ten laste van de patiënt (5 à 10 % van het totaal bedrag) dat NIET door de mutualiteit mag terugbetaald worden en ONVERZEKERBAAR is. De schoolverzekering komt enkel tussen voor lichamelijke letsels. Dus NIET voor fietsen, kleren, schooltassen, schoolgerief,...

Hoe te werk gaan ? - U krijgt twee formulieren: -1

ste

: aangifteformulier in te vullen door de arts

de

- 2 : terugvorderingsstaat onkosten - Ingevuld aangifteformulier afgeven op school. - Onkosten ziekenhuis en/of dokter eerst laten terugbetalen door de mutualiteiten en daar een attest vragen van terugbetaling. - Attest, samen met de terugvorderingsstaat onkosten ondertekend terugbezorgen op school. Rookverbod Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. In open plaatsen geldt dit verbod op weekdagen tussen 6.30u ’s morgens en 18.30u ‘s avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30u ’s morgens en 18.30u ‘s avonds. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er ordeen tuchtmaatregelen getroffen worden. Schooltas Een overvolle schooltas belast de rug van groeiende kinderen. Wie een schooltas heeft op wieltjes hoeft zijn schooltas niet steeds te dragen. De schooltas moet wel gedragen worden op de trappen. Wil u als ouder er ook op toezien dat er geen overbodig materiaal meegesleurd wordt? Veilig internetten en mailen De leerlingen van de bovenbouw maken op school kennis met de vele mogelijkheden op het internet. Er wordt gewezen op het zich eigen maken van een netiquette, het inzien van de risico’s van bepaald gedrag op het internet, het zich weerbaar maken tegen mogelijke negatieve invloeden en het nadenken over het eigen gedrag op internet. Als ouders kunt u best ook een oogje in het zeil houden.

Verkeersveiligheid - Verwachtingen naar de ouders:

23

-

In- en uitstappen aan school: Kinderen die met de auto naar school gebracht worden, stappen uit de wagen aan de kant van het voetpad. Ouders die hun wagen op het marktplein of langs de straat parkeren, worden aangeraden om hun kind(eren) te begeleiden bij het oversteken via het zebrapad.

-

Fietscontrole: Sommige kinderen komen met een levensgevaarlijke fiets naar school. Wilt u als ouder dan ook regelmatig de fiets van uw kind controleren? Af en toe is er ook op aanvraag van de directie een fietsencontrole door de politie, dit uit preventieve


overwegingen. Bij de start van een nieuw schooljaar is het ook goed de fietsen grondig na te kijken. Verkeersveiligheid – Verwachtingen naar de kinderen: -

Fluo-jasjes: Vanaf november tot en met maart is het verplicht om een fluo-jasje te dragen bij het naar school komen en terug naar huis te gaan. Alle kinderen kunnen op school en fluo-jasje krijgen.

-

Verkeersreglement: We willen de kinderen er ook op wijzen dat ze de lessen verkeersopvoeding in praktijk brengen op hun weg naar school. Ouders moeten daarin het goede voorbeeld geven.

LEEFREGELS Gedragsregels - Netheid: - Iedereen doet een inspanning om de school net te houden. - Van kinderen wordt verwacht dat zij hieraan hun medewerking verlenen. - Papiertjes en afval gooien we in de vuilnisbakken. - We schrijven of krassen niet op muren, deuren of banken. Elke opzettelijk schade aan gebouwen, meubilair of leermiddelen valt ten laste van de ouders van de leerling die de schade veroorzaakt. - Elke klas is om de week milieupolitie. - We werken ook met een aandachtspunt van orde, netheid, stilte en beleefdheid. - We sorteren drankkartons, metalen verpakkingen en plastiek flessen.

24

-

Kledij: Wij verwachten dat de kinderen eenvoudig, net en onopvallend gekleed gaan. Daarom maken wij een onderscheid tussen schoolkledij en vrijetijdskledij, strandkledij hoort niet op school. Bij zomers weer kunnen sandalen uiteraard. Slippers daarentegen niet omwille van de veiligheid. Om discriminatie en eventuele kentekenen van sociale ongelijkheid tussen leerlingen te vermijden of om gestalte te geven aan een bepaalde houding en stijl opteren we voor het verbod van het dragen van opzichtige kledij en opsmuk. Om verloren spullen gemakkelijk te kunnen terugbezorgen is het noodzakelijk dat alle kledij (trui, jas, muts, turnkledij,…) en boterhamdozen genaamtekend zijn. Er blijven steeds naamloze voorwerpen achter op school. Juwelen laat je best thuis. Bij verlies of diefstal is de school niet aansprakelijk. De leerkracht bewegingsopvoeding kan vragen om tijdens de lessen bewegingsopvoeding de juwelen uit te doen.

-

Lessen bewegingsopvoeding: De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen moeten er aan deelnemen. Deze lessen zijn ook heel belangrijk voor de totale ontplooiing van het kind. Het niet deelnemen aan turn– of zwemlessen kan alleen in uitzonderlijke omstandigheden en wordt gemeld met een briefje van de ouders of van de dokter. In het kader van de invoering van de nieuwe leerplannen, hebben de leerlingen effectief 2 lestijden bewegingsopvoeding.


Tijdens de gymles dragen de leerlingen van de lagere afdeling ALTIJD een gele t-shirt die op school besteld kan worden en een blauwe sportbroek. In het eerste en vierde leerjaar krijgen de leerlingen een turnpak van de school. Bij verlies is het verplicht een nieuw turnpak aan te schaffen. De turnkledij is op school verkrijgbaar (Kostprijs turnkledij zie lijst richtprijzen op blz. 19). Sportschoenen met een bleke zool worden van thuis aangekocht. Het dragen van dit turnpak is op onze school wegens hygiënische redenen VERPLICHT! Op regelmatige tijdstippen wordt dit turnpak meegegeven naar huis om te wassen. Deze turnkledij en sportschoenen worden genaamtekend! In de eerste graad is het om praktische redenen aangeraden sportschoenen te kopen zonder veters. Voor de kleuters zijn een turnpak en turnpantoffels niet nodig.

-

Middagmalen en toezicht: Op volle klasdagen is het mogelijk een warme maaltijd op school te gebruiken. Kinderen die op school eten, kunnen ‘s middags nooit toelating krijgen om de school te verlaten. Wie boterhammen meebrengt, kan steeds op school eten zonder vooraf te verwittigen. Boterhamdozen naamtekenen a.u.b. Wie een warm middagmaal wenst te gebruiken, kan dit op voorwaarde dat de kinderen ons ‘s morgens verwittigen. Soep drinken is verplicht voor alle kinderen die op school blijven eten (warme maaltijd en broodmaaltijd)! Het is voor de toezichters een constante zorg om aandacht te hebben voor beleefdheid, netheid en voorname tafelmanieren. Er mag tijdens de maaltijd gepraat worden op een rustige manier.

Milieubeleid - Samenwerking met de gemeente: - Deelname aan opruimacties binnen onze eigen gemeente, - Doel: sensibilisering van de leerlingen inzake afvalsortering, afvalvermijding,… - Ondertekenen van het afvalconvenant, - Ondertekenen van het verkeersconvenant. - Schoolacties: - Afvalsortering op school - Milieupolitie - Uitwerken van projecten. - Verwachtingen naar de ouders: - Gebruik van boterhamdozen en fruitdozen met naam erop, - Vermijd overtollige verpakkingen, bij gebruik van boterhamdozen moeten de boterhammen niet nog extra verpakt worden in bv. aluminiumfolie. - Verwachtingen naar de kinderen: - Boterhamdozen tijdig meenemen naar huis. Rangen en begeleiding: Torhoutstraat: Bij het begin van de lessen: Wanneer tijdens de speeltijd de bel voor de eerste maal rinkelt dan hebben de kinderen de kans om, indien nodig, nog eens naar het toilet te gaan. Bij het tweede belsignaal komen de kinderen in stilte in de rij staan. Na de lessen: 25


Er is begeleiding van de rangen door een verantwoordelijke leerkracht tot aan de oversteekplaats. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders als ze kinderen uit de rij roepen. Voor leerlingen die de rang verlaten om boodschappen te doen, vragen we een schriftelijke bevestiging van de ouders. Oversteekplaatsen: Leenbosstraat (Engel), zebrapad Torhoutstraat, Nieuwplaats richting Boomgaard. Gitsbergstraat: Bij het begin van de lessen: Na het gerinkel van de elektrische bel vormen de kinderen rijen. Bij het geluid van de handbel enkele minuten later wordt er gezwegen en gaat iedereen stil het gebouw binnen. Bij het verlaten van de school: - peuters en 1ste kleuter komt via de zijdeur en wacht daar op ouders, grootouders of de begeleiders van de Boomgaard. - 2de en 3de kleuter wacht op de speelplaats in de daartoe bestemde vakken. - de lagere afdeling gaat in rang tot aan de fietsenstalling. - geen enkele leerling verlaat de speelplaats vóór de leerkracht die oversteekt aanwezig is. De klasleerkracht blijft tot dan bij zijn/haar leerlingen. - Op aanvraag van de ouders kunnen leerlingen van het LAGER in rang begeleid worden naar de markt. Zo kunnen we de verkeersoverlast rond de school wat verminderen. Schoolveranderingen: Schoolveranderingen kunnen in de loop van het schooljaar. Een inschrijving in een andere school is onmiddellijk rechtsgeldig als het schoolbestuur van de oorspronkelijke school akkoord is met de verandering. Neem bij schoolverandering steeds contact op met de directeur, want de schoolverandering moet schriftelijk gebeuren met een passend formulier. Eerbied voor materiaal De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Een stevige schooltas beschermt de boeken als ze meegenomen worden naar huis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders. Bereikbaarheid van de kinderen - GSM gebruik Bij dringende gevallen – en anders ook natuurlijk – bent u als ouder altijd welkom op de school. Ook telefonisch is het mogelijk om via mevr. Inge of mevr. Liliane een boodschap door te geven. We gebrijpen dat GSM-gebruik niet meer uit onze maatschappij weg te denken is. Beslist u als ouder dat de kinderen een GSM mogen meebrengen, dan kan dat alleen als de leerkracht daarvan op de hoogte gesteld is (schriftelijk via de agenda). De voorwaarde is wel dat het toestel in de schooltas blijft ( en niet in de jaszak in de gang) en afgelegd wordt tijdens de schooluren. Elke leerling blijft verantwoordelijk voor zijn toestel. Bij vaststellen van inbreuken op de afspraken zal de leerkracht voor een bepaalde tijd het toestel afnemen. De school kan vragen aan de ouders om persoonlijk het toestel te komen ophalen.

26


Waardevolle voorwerpen Waardevolle voorwerpen worden best thuis gelaten, we denken hierbij aan juwelen, MP3-spelers,GSM e.d. Indien de kinderen toch dergelijke spullen meebrengen, al dan niet met de toestemming van de ouders, kan in geval van schade of verlies noch de school, noch de betrokken leerling die de schade zou aangebracht hebben, verantwoordelijk gesteld worden. De school kan ook op geen enkele manier tussenkomen om de partijen te verzoenen.

ECHTSCHEIDING Zorg en aandacht voor het kind Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en wat extra aandacht bieden. Neutrale houding tegenover de ouders De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. Meer info in verband met rechten en plichten van ouders en leerlingen: Infopunt ouders en leerlingen: 02 553 04 15.

REVALIDATIE / LOGOPEDIE Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is verplicht.

PRIVACY De school verwerkt persoonsgegevens van alle leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig voor de leerlingenadministratie en leerlingenbegeleiding. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen. De wet op de privacy geeft de ouders het recht om te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht om deze gegevens te verbeteren of te verwijderen indien ze niet ter zake dienend zijn.

27


De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op haar website, in de schoolkrant,… Voor de publicatie van gerichte foto’s vraagt de school bij het begin van het schooljaar een expliciete schriftelijke toestemming, overeenkomstig de privacywet.

Voor de publicatie van niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden geldt de ondertekening van het schoolreglement als toestemming. Ouders die bezwaar hebben tegen de publicatie, delen dit schriftelijk mee aan de directie. We durven erop vertrouwen dat u zonder aarzelen deze toestemming zal geven en met volle teugen van de foto’s van uw kind(eren) zal genieten.

28


ENGAGEMENTSVERKLARING Jullie, ouders, hebben hoge verwachtingen van onze school voor de opleiding en opvoeding van jullie kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van jullie, ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders. We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond of een openklasdag in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken. We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk via de agenda, het heen- en weermapje, de rapporten,‌ We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we u weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment. Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak, dan kan u op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Dat doet u het best in samenspraak met de juf, de zorgleerkracht of de directie. Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn. Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind. Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind. Aanwezig zijn op school en op tijd komen. De aanwezigheid van uw kleuter op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons voor 8.30 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind. Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding. U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken. 29


Individuele leerlingenbegeleiding. Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingenvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg. We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten. Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands.

INFOBUNDEL ONDERWIJSREGELGEVING De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobundel onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement.

30


HET PERSONEEL.

Directie

CoppĂŠ Liliane

e

Peuter- en 1 kleuterklas

de

2 kleuterklas

de

3 kleuterklas

ste

1

leerjaar

de

2 leerjaar

de

3 leerjaar

31

Turkeyenstraat, 2 8830 Gits Tel. (051) 72 48 79 GSM: (0496) 38 94 85 Leerkrachten kleuter Gitsbergstraat Vandeginste Anne Klijtgatweg, 28 8830 Gits Tel. (051) 72 48 37 Veranneman Tine Meiboomstraat, 54 8840 Oostnieuwkerke Tel. (051) 24 07 43 Vanhaelewijn Martine Honingstraat, 2 8830 Gits Tel. (051) 72 58 62 Messeyne Lieve Koolskampstraat, 59 8830 Gits Tel. (051) 72 42 74 Vanwichelen Stefanie Meershofstraat, 15 8800 Roeselare Tel. (0474) 41 82 98 Ghesquière Nele Ogierlandestraat, 14 8830 Gits Tel. (0476) 91 66 02 Ziani Yamina Loirestraat, 13 8820 Torhout Tel. (050) 22 23 27 Leerkrachten onderbouw Gitsbergstraat Dewitte Mieke Smissestraat, 75 8820 Wijnendale Tel. (050) 21 64 55 Creus Katrien Th. Vancanneytstraat, 5 8830 Gits Tel. (051) 43 72 34 Tuytten Petra Nieuwstraat, 10 8810 Lichtervelde Tel. (0479) 33 58 45 Derycke Silvie Molenlaan, 2 8810 Lichtervelde Tel. (0477) 17 80 90 Clerckx Veroniek Hazelstraat, 45 8830 Gits Tel. (051) 72 55 86 Decorte Christine Bergdal, 15 8830 Gits Tel. (051) 22 38 04 Casier Dorine R. Callewaertstraat, 3 8830 Gits Tel. (051) 20 29 99


Terryn Darline

Lindenstraat, 16 8830 Gits Tel. (051) 62 65 17 Decorte Lucrèce Rosalialaan, 8 8810 Lichtervelde Tel. (051) 72 58 60 Middagmoeders Lowie Christa - Thorrez Maggy – Vanhoutte Marijke – Decleer Kathleen – Bonte Lieveke Leerkrachten bovenbouw Torhoutstraat de 4 leerjaar Chys Steven Hazelstraat, 32B 8830 Gits Tel. (0499) 29 28 64 Baert Vanessa Torhoutstraat, 31 8830 Gits Tel. (051) 69 52 28 GSM: (0474) 26 85 18 de 5 leerjaar Verhaeghe Tine Bergdal, 23 8830 Gits Tel. (0484) 76 00 71 Vanhaecke Emely St. Elooistraat, 1 8830 Gits Tel. (051)43 34 16 de 6 leerjaar Vandenberghe Rika Hogeweg, 348 8930 Menen Tel. (056) 51 13 78 Vervisch Maaike Kasteelstraat, 21 8920 Langemark Tel. (057) 36 60 04 Middagmoeders Nele Vanhoutte en Katrien Declerck Overkoepelend en ondersteunend personeel Administratief medewerker Debusschere Inge Lijnwaadstraat, 5 8800 Roeselare Tel. (0477) 30 92 39 Ambulante leerkrachten Vercruysse Trui Ieperstraat, 348 kleuter en kleuterturnen 8800 Roeselare Tel. (051) 69 39 12 Crabbe Eva Honzebroekstraat, 21A – bus 1.1 8800 Roeselare Tel. (051) 20 39 77 Ambulante leerkrachten Laga Katrien Stevenistenstraat, 12 lager 8830 Gits Tel. (0494) 30 19 39 Tuytten Petra Nieuwstraat, 10 8810 Lichtervelde Tel. (0479) 33 58 45 ICT-coördinator en Boone Nico Kleine Slijpstraat, 10 8650 Houthulst webmaster Tel. (051) 25 13 72 Kinderverzorgster Cneut Tine Kleine Noordstraat, 40 D 8830 Hooglede Tel. (051) 20 53 76

32


Leraar bewegingsopvoeding

Onderhoud ZorgcoĂśrdinator kleuter en lager

33

Maselis Nancy

Leliestraat, 15 8830 Hooglede Tel. (051) 20 34 43 Berghman Sharon - Bonte Lieveke - Boudrez Danila – Sioen Marc Carpentier Kelly Stevenistenstraat, 3 8830 Gits Tel. (0474) 03 52 39


Informatiebrochure en schoolreglement

2012 - 2013 .......................................................................................... 1

PEDAGOGISCH PROJECT—OPVOEDINGSPROJECT .............................................................................................................5 Contacten ...................................................................................................................................................................................... 8 Organisatie .................................................................................................................................................................................... 9 Schoolafspraken ............................................................................................................................................................................ 11 Samenwerking .............................................................................................................................................................................. 12 Inschrijven van leerlingen ........................................................................................................................................................... 13 Organisatie van de leerlingengroepen ....................................................................................................................................... 15 Toelatingsvoorwaarden EERSTE leerjaar .................................................................................................................................. 15 Afwezigheden ............................................................................................................................................................................... 16 Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros activiteiten) ......................................................................................... 16 Getuigschrift basisonderwijs....................................................................................................................................................... 16 Onderwijs aan huis ...................................................................................................................................................................... 17 Orde- en tuchtmaatregelen ........................................................................................................................................................ 17 Bijdrageregeling ........................................................................................................................................................................... 18 A. Tijdschriften en boekenreeksen ..................................................................................................................... 19 B. Maaltijden......................................................................................................................................................... 19 C. Drank op school............................................................................................................................................... 19 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning ............................................................................................................................ 20 Verzekeringen en vrijwilligers .................................................................................................................................................... 21 Welzijnsbeleid .............................................................................................................................................................................. 21 Leefregels ..................................................................................................................................................................................... 24 Echtscheiding ............................................................................................................................................................................... 27 Revalidatie / Logopedie ............................................................................................................................................................... 27 Privacy ........................................................................................................................................................................................... 27 Engagementsverklaring .............................................................................................................................................................. 29 Infobundel onderwijsregelgeving ...............................................................................................................................................30 Het personeel. .............................................................................................................................................................................. 31

34


35

Schoolreglement13 14