Page 1

PEDAGOGISCH PROJECT—OPVOEDINGSPROJECT

Onze christelijke identiteit Wij zijn een katholieke school en willen pedagogisch verantwoord en kwaliteitsvol onderwijs aanbieden. Onze inspiratie vinden wij in het evangelie, het leven van Jezus. Wij willen ons ten volle inzetten om aan verbondenheid te werken: de verbondenheid met zichzelf, de anderen, de wereld en het mysterie, goed te zien in het schoollogo. Wij zijn ervan overtuigd dat je dat niet enkel met speciale activiteiten of momenten kan realiseren, maar dat het dag in dag uit aan bod moet komen. Toch gaan wij die speciale momenten niet uit de weg. We staan echter ook open voor gezinnen uit andere culturen en anders denkende gezinnen.

Een zorgende school We streven ernaar om alle kinderen een brede zorg aan te bieden. Vanzelfsprekend besteden we aandacht aan de gewone zorgvragen: nog even wat extra uitleg, een taak voor als je klaar bent met een werk, een troostend woord bij verdriet, een pluim of applaus bij succes, ... Maar ook de kinderen van wie het leerproces anders verloopt, zowel trager als sneller, verdienen zeker onze aandacht. Samen met de klasleerkrachten, de zorgcoördinator, de directie en CLB proberen we een oplossing te zoeken. Eventueel nemen we ook contact op met andere experten. U als ouder wordt vanzelfsprekend op de hoogte gebracht en uitgenodigd om mee te denken.

Kennis verwerven Als school willen wij naar de beste aanpak zoeken om het leren van kinderen te begeleiden. Dat betekent onder andere dat kinderen zelf actief betrokken zijn in hun leren, dat de leerstof zoveel mogelijk gebonden aan de werkelijkheid aangeboden wordt en dat er een logische samenhang te vinden is in het aanbod. Wij proberen steeds aan te sluiten bij wat kinderen reeds kennen en kunnen, om hen van daaruit nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden te laten uitbouwen. Vanzelfsprekend besteden we ook aandacht aan het “leren leren” zodat kinderen zelfstandig inhouden en vaardigheden kunnen verwerven met het oog op de overgang naar de secundaire school en hun verdere leven.

Beweging en sport Onze school wil meer dan kennis overdragen. Sport, beweging en expressie worden zeker niet uit het oog verloren. In de kleuterschool zit beweging ingebakken in de dagdagelijkse werking. Tweemaal per week besteedt de klasjuf extra aandacht aan bewegingsvaardigheden van de kleuters. In de lagere school gaan de kinderen van het tweede, derde en vierde leerjaar wekelijks zwemmen gedurende 11 à 12 weken. Elke klas krijgt ook wekelijks twee lessen bewegingsopvoeding, behalve tijdens de zwemperiode. De speelplaatsen zijn ruim en voorzien van spelmateriaal dat kinderen uitdaagt om te bewegen. We laten kinderen ook deelnemen aan buitenschoolse sportactiviteiten en avontuurlijke sportdagen, ... Zo streven we een harmonische ontwikkeling van de kinderen na.


Sociale vaardigheden Naast kennis worden sociale vaardigheden meer en meer belangrijk. Net zomin dat je van de kinderen kunt verwachten dat ze zomaar kunnen cijferen of een atlas kunnen hanteren, mogen wij als volwassenen niet verwachten dat kinderen zomaar sociaal vaardig worden en zijn. Ze moeten hun plaatsje in de wereld verkennen en dat ook steeds ruimer proberen te maken. Af en toe worden kinderen met problemen geconfronteerd. Die leren aanpakken en er niet voor vluchten, voor jezelf opkomen zonder de ander van zijn of haar stekje te beroven ... deze vaardigheden komen in onze schoolwerking ruim aan bod. Zowel binnen als buiten de school worden sommige leerlingen met pesten geconfronteerd. Wij willen onze ogen daar niet voor sluiten en op zijn minst een luisterend oor en een helpende hand bieden. Samen met de kinderen op zoek gaan naar een oplossing behoort zeker tot onze verantwoordelijkheid van opvoeders.

Een creatieve school Creativiteit komt niet enkel in de lessen knutselen, tekenen of drama aan bod. Ook oefeningen van taal en rekenen kan je door het hanteren van je creativiteit sneller oplossen. Voor ons gaan creativiteit en het ontwikkelen van het denken hand in hand. We proberen kinderen zoveel mogelijk succeservaringen te laten opdoen. In heel wat lessen waar creativiteit aan bod komt, slagen kinderen daar ook vaak in.

Functioneren in een technische wereld We leren kinderen op een verantwoorde, gezonde manier omgaan met techniek en besteden vooral aandacht aan het leefmilieu en de meerwaarde die de techniek aan het leven van de mens kan geven. We willen de kleuters en de leerlingen een houding aanleren van respect voor de natuur, de leefwereld en het milieubehoud in een steeds sterker ontwikkelde technische wereld.

Onze school als gemeenschap en als organisatie We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid. Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering. We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met: •de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school; •het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school; •externe begeleiders die ons ondersteunen , vormen en ons helpen bij onze professionalisering; •de kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt; •de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht.

Pedagogisch project  
Pedagogisch project  

opvoedingsproject

Advertisement