Page 1

Strategisch beleidsplan Netwerk Basiseducatie

Basiseducatie over morgen Sterke netwerken werken

2017-2020


Samenwerken: een meerwaarde voor iedereen DE NETWERKTREIN GAAT VERTREKKEN Al jaren zetten de 13 centra voor Basiseducatie en de Federatie Basiseducatie zich samen in om geletterdheid te verhogen via onderwijs en vorming. Vanaf nu gaan we verder als netwerkorganisatie: allemaal samen zijn we het Netwerk BE. In ons beleidsplan 2017-2020 bepalen we een gemeenschappelijke koers. We streven naar doorgedreven co-creatie. Dit is een vorm van samenwerking waarbij alle deelnemers invloed hebben op de processen en de resultaten ervan in het Netwerk BE. We geloven in de meerwaarde van samenwerking: 1 + 1 = 3. SLAGKRACHT VERGROTEN Samen gaan we de slagkracht van Basiseducatie vergroten. Door meer en beter samen te werken. Niet alleen in onze eigen sector, maar ook met partners. Zo kunnen we beter inspelen op de uitdagingen i.v.m. geletterdheid in de samenleving: −− altijd maar hogere eisen voor laaggeletterden −− een veranderend landschap binnen volwassenenonderwijs en inburgering PARTICIPATIE. OOK VAN PARTNERS We hebben het beleidsplan gemaakt in een participatief proces binnen onze sector: cursisten, medewerkers en bestuurders hadden hun inbreng. Daarnaast was ook de input van externe partners van groot belang.


Missie en visie: waar staat de sector voor? De sector Basiseducatie bestaat uit 13 pluralistische Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen en Brussel. In een maatschappij die steeds meer gekenmerkt wordt door een toenemende kloof tussen hoger- en lagergeschoolden, willen de centra de geletterdheid verhogen via onderwijs en vorming. Onze centra bereiken met diverse opleidingen alle laaggeletterde volwassenen, ongeacht of ze Nederlandstalig onderwijs gevolgd hebben. Het opleidingsaanbod is dan ook gericht op het aanleren en verhogen van (geletterdheids) competenties op het vlak van taal, wiskunde, informatie- en communicatietechnologie en maatschappijoriĂŤntatie. De sector bouwt een behoeftedekkend, toegankelijk en evenwichtig gespreid regionaal opleidingsaanbod uit in Vlaanderen en Brussel. Geletterdheid is de competentie om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Dit betekent met taal, cijfers en grafische gegevens kunnen omgaan en gebruik kunnen maken van ICT. Geletterd zijn is belangrijk om zelfstandig te functioneren en te participeren in de samenleving en om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen. Geletterdheid heeft een invloed op het zelfbeeld van mensen, hun interactie met anderen, hun welbevinden en hun inzetbaarheid. De mate van geletterdheid geeft aan in hoeverre een samenleving klaar is voor de uitdagingen van de toekomst.


Basiseducatie in enkele cijfers HOEVEEL CURSISTEN VOLGEN LES BIJ BASISEDUCATIE? In het schooljaar 2016-2017 volgden 43.783 volwassenen les in de Centra voor Basiseducatie: 19.179 mannen en 24.599 vrouwen. Ahovoks

GEBOORTELAND VAN DE CURSISTEN In 2016-2017 kwamen de cursisten van Basiseducatie uit maar liefst 181 landen. Hieronder de top 10 van geboortelanden: België 32,16% Marokko 11,46% Afghanistan 9,51% Syrië

5,42%

Irak 4,20% Somalië 3,19% Turkije 3,14% Guinee 1,94% Ghana 1,69% OLAP-kubus (database sector Basiseducatie), referentiejaar 2016-2017

Joegoslavië 1,54%


WAAR VOLGEN DE CURSISTEN LES? De 13 Centra voor Basiseducatie zijn verspreid over Vlaanderen en Brussel. Hieronder de centra van groot naar klein op basis van hun aandeel in het aantal cursisten. CBE Antwerpen

18,77%

CBE Brugge-Oostende-Westhoek

9,95%

CBE Limburg Midden-Noord

9,39%

CBE Gent-Meetjesland-Leieland

8,75%

CBE Leuven-Hageland

8,51%

CBE Halle-Vilvoorde

7,67%

CBE Mechelen

6,72%

CBE Brussel

5,97%

CBE Kempen

5,56%

CBE Waas & Dender

4,85%

CBE Zuid-Oost-Vlaanderen

4,69%

CBE Limburg-Zuid

4,61%

CBE Kortrijk-Roeselare

4,55% 100%

OLAP-kubus (database sector Basiseducatie), referentiejaar 2016-2017

WELKE CURSUSSEN VOLGEN DE CURSISTEN? Nederlands tweede taal

33,30%

Alfabetisering Nederlands tweede taal

29,35%

Informatieen communicatietechnologie

24,71%

MaatschappijoriĂŤntatie

22,81%

Wiskunde

8,57%

Nederlands

7,38%

Talen

2,66%

Aanbod op maat

1,03% 100%

OLAP-kubus (database sector Basiseducatie), referentiejaar 2016-2017


PERSONEEL VAN DE CENTRA VOOR BASISEDUCATIE Om al die cursisten te kunnen bedienen is personeel nodig: zowel lesgevers als leidinggevend en ondersteunend personeel. In de sector Basiseducatie werken ongeveer 1200 personen. Maar liefst 86% daarvan zijn vrouwen.

1030 + 164  =  1194 Ahovoks, referentiejaar 2015-2016


Ambities van het Netwerk Basiseducatie Een nieuw beleidsplan voor de sector. Dat betekent heel wat doelstellingen die we tegen juni 2020 willen realiseren. Alle doelstellingen vertrekken vanuit ‘impactdenken’. Met andere woorden: wat is het effect dat we als sector willen bereiken? Hieronder de 7 krachtlijnen in onze ambities. 1. IMPACT- EN DOELGROEPENBELEID  Welk effect wil Basiseducatie bereiken in de samenleving? Dit is ons uitgangspunt om een impact- en doelgroepenbeleid te ontwikkelen. Daarin zal een gemeenschappelijke strategie zitten om keuzes te maken. Die strategie ondersteunt de centra in hun regionaal doelgroepenbeleid. 2. FUNCTIONEEL WERKEN  Wat heeft onze cursist nodig om sterk te staan in de samenleving? Hoe leert de cursist het efficiëntst? We werken aan een gemeenschappelijke aanpak van functioneel leren voor onze cursisten. Hun dagelijkse leernoden zijn daarbij het vertrekpunt. We maken de verbinding met het leven buiten de les. Zo werken we geïntegreerd aan basiscompetenties en zorgen dat alles wat cursisten leren toepasbaar is in hun dagelijkse leven. Daarvoor maken we gebruik van oefen- en leerkansen in de omgeving van de cursist of we creëren ze zelf. We gaan bijvoorbeeld op uitstap, geven buitenschoolse opdrachten en werken samen met buurtwerkingen, het verenigingsleven, armoedeverenigingen, … 3. EXTERNE COMMUNICATIE  Hoe maken we de meerwaarde van Basiseducatie zichtbaarder? Krachtiger communiceren waarvoor we staan en allemaal ambassadeur worden van Basiseducatie. Dat is het streefdoel. Om de noden van onze cursisten beter te kunnen aankaarten. Om het belang van ons werk in the picture te plaatsen. En om naar buiten te treden als de experts in


het ontwikkelen, begeleiden en coachen van leerprocessen van laaggeletterde volwassenen. 4. IMPACTMETING  Zijn we als sector goed bezig? Door onze maatschappelijke impact te meten, willen we dit nagaan. We ontwikkelen hiervoor gezamenlijke strategieën en instrumenten. Op basis van metingen gaan we samen op zoek naar manieren om onze werking en leerprocessen voor de cursist te blijven verbeteren. 5. BELEIDSBEÏNVLOEDING  Hoe kunnen we meer wegen op het beleid in de samenleving? We plaatsen het belang van werken aan geletterdheid op de agenda van verschillende organisaties: VDAB, economische sectoren en bedrijven, politieke partijen, lokale besturen, enz. Hiervoor scherpen we onze gezamenlijke visie en strategieën op beleidsbeïnvloeding aan. 6. KENNIS- EN EXPERTISENETWERK  Hoe maken we van het Netwerk BE een lerende organisatie? Een netwerkorganisatie worden die zich permanent verbetert, vernieuwt en ontwikkelt. Dit kan door systematisch kennis en ervaringen te ontwikkelen, te delen en uit te wisselen. En hiermee aan de slag te gaan. We zetten daarvoor een krachtigere samenwerking met Vocvo op. 7. NETWERKORGANISATIE EN INTERNE COMMUNICATIE  Hoe geven we het Netwerk BE vorm? Om de netwerkorganisatie te laten slagen, werken we aan een organisatiecultuur die inzet op co-creatie. We hebben daarvoor nodig: een krachtige organisatiestructuur, duidelijke processen voor besluitvorming en een heldere interne communicatie in het Netwerk BE.


Wat kan het Netwerk Basiseducatie voor jouw organisatie betekenen? Meer dan ooit daagt de snel evoluerende samenleving organisaties uit om te werken aan geletterdheid bij hun klanten en medewerkers. Als expert in het ontwikkelen, begeleiden en coachen van leerprocessen van laaggeletterde volwassenen heeft het Netwerk Basiseducatie jou heel wat te bieden: −− informatie over geletterdheid −− ondersteuning bij het omgaan met laaggeletterde klanten en/of medewerkers −− coaching en/of opleiding op de opleidings- en werkvloer

Wat kan jouw organisatie voor ons betekenen? Werken aan geletterdheid kunnen wij niet alleen. We hebben jouw organisatie daarbij nodig. −− −− −− −− −−

Om samen expertise op te bouwen en te delen. Om laaggeletterde volwassenen door te verwijzen naar ons aanbod. Als functionele oefen- en leeromgeving voor cursisten. Om ondersteuning te bieden op vlak van logistiek en infrastructuur. Om het belang van werken aan geletterdheid op de beleidsagenda te plaatsen.

Spring je mee op onze Netwerktrein? Dan sporen we samen de toekomst tegemoet.


Spring mee op de

Netwerk Basiseducatie trein WANT STERKE NETWERKEN WERKEN

Geletterdheid heeft een invloed op mensen hun zelfbeeld, hun interactie met anderen, hun welbevinden en hun inzetbaarheid. De mate van geletterdheid geeft aan in welke mate een samenleving klaar is voor de uitdagingen van de toekomst.

Federatie Centra voor Basiseducatie vzw Marcel Broodthaersplein 8/5 1060 Brussel www.basiseducatie.be Je vindt de contactgegevens van alle medewerkers op www.basiseducatie.be/ medewerkers-van-de-federatie

Basiseducatie over morgen. Voor partners.  
Basiseducatie over morgen. Voor partners.  

In deze brochure lees je de grote lijnen van onze plannen als Netwerk Basiseducatie.

Advertisement