Page 1

RIOLERING woensdag 19 januari 2011 15:39

5 december 2007 Vergadering met Bas Niessen van Mi Casa Familie

Riolering. Vanwege de stank willen wij geen zuiveringsinstallatie in de nabijheid van de woningen. Voor een goede werking van de riolering moet een leiding aangelegd worden van de urbanisatie naar de waterzuiveringsinstallatie bij het dorp. De burgemeester heeft hiervoor subsidies aangevraagd. De vraag is wanneer deze subsidies zullen worden toegewezen.

3 maart 2008 Riolering. Het betreft twee aspecten: de waterzuivering en de riolering. Door middel van camera's is er gecheckt of er problemen zijn in de riolering. Blijkt dat er o.a. maandverband en lappen stof (poetsdoeken) evenals huishoudelijke olie in de riolering terecht komen. Hierdoor wordt de waterzuiveringmachine beschadigd en zal de bacterie die de inhoud van de riolering moet afbreken gedood worden. De firma E.P.S.A. is verantwoordelijk voor de afwatering. Manny mi Casa Familie heeft in 2001 200.000 Euro gestort voor het aanleggen van de pijpleiding vanaf het dorp naar La Monta単osa. Dit was een overeenkomst tussen Mi Casa en het vorige gemeentebestuur. Bij het voorstel van 2001 liepen 200 grondeigenaren schade op door deze pijpleiding. Nu ligt er een nieuw voorstel waardoor er maar 5 grondeigenaren schade op zullen lopen. (Voorstel/plattegrond ligt ter inzage bij de gemeente). Kosten voor deze pijpleiding: 1 miljoen. Dit bedrag zal bij elkaar gebracht worden door subsidies en bijdragen van de Projectontwikkelaars. Het project loopt al en zal ongeveer 2 jaar in beslag nemen. Volgens Mi Casa functioneert het huidige zuiveringssysteem op dit moment goed, er zal een voorlopige oplossing komen voor uitbreiding van dit systeem. Elke dag (behalve het weekend) wordt het systeem gecontroleerd. Intussen doet de gemeente al het mogelijke om alles onder controle te houden. Agua de Valencia is verantwoordelijk voor het onderhoud van de waterzuivering.

Verslagenoverzichten Pagina 1


Hieronder het voorstel voor de locatie van de pijpleiding voor de verbinding met de waterzuivering in het dorp.

2 juni 2008 Riolering. De onderhandelingen betreffende de voorbereiding voor de nieuwe pijpleiding zijn naar tevredenheid uitgevoerd. De gegevens zijn naar Valencia gestuurd. Het wachten is nu op Valencia, zij moeten het werk uitvoeren. Als de pijpleiding klaar is wordt deze aangesloten op de nieuwe zuiveringsinstallatie die gebouwd wordt. Mocht de pijpleiding eerder klaar zijn, dan zal deze (voorlopig) op de zuiveringsinstallatie van het dorp worden aangesloten. Tot die tijd zal er een andere oplossing gezocht moeten worden. Mi Casa moet er voor zorgen dat pijpleidingen op braak liggende percelen afgesloten worden om stank tegen te gaan.

7/14 SEPTEMBER 2009 Waterzuivering. Verslagenoverzichten Pagina 2


Waterzuivering. Gevraagd wordt waarom er een tijdje geleden afwatering naar de overkant in het veld werd gepompt. Manny legt uit dat er in de zomer veel gebackwashed (zwembaden) wordt. Dit water wordt bij de meeste zwembaden in de riolering geloosd, wat eigenlijk verboden is. (Het zou de tuinen in moeten lopen.) Dat vele water kan de riolering niet aan en heeft als gevolg dat de bacteriële afbraak wordt ontregeld. Op de vraag wanneer de nieuwe waterzuivering gereed zal zijn wordt het volgende geantwoord. Wij zijn nu in de fase beland dat de grondeigenaren akkoord gaan met het aanleggen van de pijpleiding over hun grondgebied. De Comunidad Valenciana gaat nu het project publiceren zodat de betreffende bedrijven kunnen inschrijven. Na gunning kan het werk worden gestart. De Projectontwikkelaar (Manny) heeft voor het starten met de bouw van de Urbanisatie een waarborgsom aan de Gemeente moeten betalen. Hij heeft al diverse keren aan de gemeente voorgesteld om € 300.000,00 van deze waarborgsom af te halen en te gebruiken voor het realiseren van de pijpleiding. De gemeente mag en kan dat wettelijk niet doen. Pas na complete overname, hetgeen binnenkort het geval zal zijn, er wordt nu gewerkt aan de overname van fase 4, en dan nog een jaar later(dit is de garantieperiode), als men er zeker van is dat alles in orde is, wordt de waarborgsom aan Mi Casa terugbetaald en kan Mi Casa als projectontwikkelaar zijn deel van € 300.000,00 bijdragen voor de aanleg van de pijpleiding. Met andere woorden: het kan nog wel 3 jaar duren voordat de pijpleiding er is. Tot de realisering van dit project zal er op bepaalde momenten in het jaar (vooral in de zomer) enige stankoverlast blijven bestaan.

14 DECEMBER 2009 Riolering:

Alexis deelt desgevraagd mee geen verdere informatie te hebben met betrekking tot het bedrag van € 300.000,= dat door de Projectontwikkelaar teruggevorderd wordt van de Gemeente om een adequate riolering te kunnen aanleggen voor de Urbanisatie. Daar er geen vertegenwoordiging van Mi Casa Familie op de vergadering aanwezig is kan de vraag niet rechtstreeks gesteld worden. Dit agendapunt schuift door naar de volgende vergadering.

Verslagenoverzichten Pagina 3


15 MAART 2010 Afwatering:

Het bedrijf dat de riolering gaat aanleggen is verantwoordelijk voor de exploitatie en uitvoering. De exploitatie is geregeld, het bedrijf zal aan Mi Casa melden wat de kosten voor de uitvoering zijn.

14 JUNI 2010 Riolering. Is er enig inzicht in hoe lang het nog gaat duren voordat er begonnen wordt aan het nieuwe systeem. De stank is ondragelijk! Is de pomp wel groot genoeg? Maakt men zich 端berhaupt zorgen over de risico's voor de gezondheid en de gevaren van het ontstaan van ziektes onder de mensen? Fernando en Mi Casa komen weer op de proppen met het verhaal dat de bewoners geen zwembaden mogen laten leeglopen. Waarop Wilf aan Mi Casa vraagt waarom de constructeurs van de zwembaden dan de aansluitingen van de zwembaden zo hebben gemaakt. Bij het backwashen loopt het water de riolering in! Dit is dus geen probleem van de bewoners maar van de constructeurs van de zwembaden. Het pomphuis aan de ingang van de Urbanisatie is tijdelijk geplaatst. Dit zal straks bij de nieuwe installatie veranderen. Verder is er nog geen nieuws wat betreft de start van de aanleg voor de nieuwe riolering. Wij zijn dus voorlopig nog niet van dit probleem af!!

8 OKTOBER 2010 RIOLERING 1. Wat wordt er gedaan aan het afvalwater dat achter de vuilniscontainers over het land loopt? Dit veroorzaakt veel stankoverlast. 2. Wat wordt er gedaan aan het stilstaand water tegenover de biocontainer? 3. Wanneer wordt begonnen met de aanleg van de nieuwe riolering? De burgemeester heeft een jaar geleden al de bevestiging van Valencia gekregen dat de aanvraag was goed gekeurd en dat er door Valencia actie ondernomen zou worden. Na navraag nu, was men in Valencia zeer verbaasd dat de riolering nog niet aangelegd was. Door miscommunicatie en door de Economische crisis heeft dit blijkbaar veel vertraging opgelopen. De burgemeester denkt dat er door gebrek aan geld in de Generalidad Valenciana nog geen actie is ondernomen. Verslagenoverzichten Pagina 4


Valenciana nog geen actie is ondernomen. ( Kosten voor de aanleg van de riolering zijn € 2.800.000 ). De burgemeester gaat er weer achteraan. Fernando Cross, de technische verantwoordelijke van de Gemeente voor onze urbanisatie, zal, wanneer hij terug is van vakantie, regelmatig de riolering controleren. Als het riool vol is, zal deze worden leeggemaakt en d.m.v. vrachtwagens worden afgevoerd. Er zullen echter geen chemicaliën tegen de geur worden gebruikt. Deze chemicaliën breken het bacteriële systeem af. Na de vergadering gaat Mi Casa met Mike Batman nog eens kijken waar het afvalwater overloopt.

10 januari 2011 RIOLERING De Entidad de Saneamiento van Valencia (i.e. de Generalitat) is de instantie die de opdracht tot aanleg van de riolering moet uitvoeren. De burgemeester heeft een maand geleden geprobeerd met deze instantie een afspraak te maken voor nadere informatie, maar tot nu toe is er nog geen datum vastgesteld. De burgemeester zal er weer achteraan gaan. Het Gemeentebestuur is nl. ook erg ongerust over de toestand zoals die nu is. Twee jaar geleden is de wethouder van Gezondheid, Mevr. Mercedes Herrero Davó bij de riolering gaan kijken en zij vond de situatie het onacceptabel! Het Gemeentebestuur is het helemaal met haar eens. Wim merkt op dat de riolering aan de overkant van de oprijlaan helemaal vol is en dat de Gemeente in de vorige vergadering heeft toegezegd met vrachtwagens de boel te ledigen. Tot nu toe hebben wij daar nog niets van gezien. De wethouder Alexis Rubira Rico geeft een nadere toelichting op het misverstand dat bestaat over dit onderwerp. Hij legt in het kort uit hoe de zuiveringsinstallatie werkt (vaste en liquide stoffen). Het is niet mogelijk de liquide stoffen in vrachtwagens af te voeren. De Gemeente geeft aan dat Mi Casa nog steeds verantwoordelijk is. De vertegenwoordiger van Mi Casa, Juan Navarro, zegt, dat elke dag het bassin, waar een soort zak in zit, wordt leeggemaakt. Bovendien zou twee maanden geleden de hele septic tank zijn leeggemaakt. De burgemeester verontschuldigt zich weer en vraagt nogmaals om geduld. Valencia zal eerst antwoord moeten geven. De crisis heeft alles nog meer vertraagd en hij verwacht dan ook dat Valencia zal antwoorden dat er geen geld voor is. De Gemeente blijft Valencia onder druk zetten, meer kunnen ze niet doen. Verslagenoverzichten Pagina 5


De Gemeente blijft Valencia onder druk zetten, meer kunnen ze niet doen. Jan Polder vraagt of er dan een voorlopige oplossing gevonden kan worden. Mi Casa zal ervoor zorgen dat de septic tank vaker leeg gemaakt wordt. Zolang de nieuwe riolering niet is aangelegd zullen wij deze zaak blijven aankaarten. De burgemeester hoopt in de volgende vergadering informatie van Valencia te hebben.

Ann wil graag weten of bij de ontwikkeling van het project rekening is gehouden met het aanleggen van een nieuwe riolering. Na toestemming van de burgemeester geeft Carlo een nadere toelichting op dit onderwerp. In het ontwerpproject van 2001 was voorzien dat de riolering zou worden aangesloten op de zuiveringsinstallatie die is opgenomen in het Algemene Bestemmingsplan Ruimtelijke Ordening. Tot de uitvoering hiervan, zou van de voorlopige installatie die zich nu op de urbanisatie bevindt, gebruik worden gemaakt. Hij legt verder uit dat gedurende de vorige bestuursperiode er een aantal noodzakelijke veranderingen moesten worden opgenomen in het initiĂŤle ontwerp ter verbetering van het geheel. Door onvoorziene omstandigheden is het afwateringssysteem nog niet aangesloten.

Verslagenoverzichten Pagina 6

RIOLERING  
RIOLERING  

Riolering in La Montañosa

Advertisement