Page 1

Konusu

:

SİTE İŞLETME MÜDÜRÜ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

Sayı İçerik

: :

Madde Sayısı

:

Site­2 / Y­ 002 Site Yönetim Müdürü’ nün, Çalışma, Yetki Kullanma, Sorumluluk ve  Görevlendirme prensipleri. 19

1) Yönetim Kurulu, kendi seçilme dönemi ile sınırlı yazılı sözleşme yaparak İş Yasası’nda  kazanılmış   hakları   saklı   olmak   kaydıyla   görevlendireceği   “Site   İşletme   Müdürü”   Site  Yönetim Kurulu adına, yetkilendirilmiş “İşveren Vekili” dir. 2) Seçimlerin   yenilenmesi   sonrası   seçilecek   yeni   Yönetim   Kurulu   isterse   Site   İşletme  Müdürü ile iş akdini yenileyerek sürdürmeye veya İş Yasası’ndan doğan, Kıdem, İhbar,  Yıllık izin gibi haklarını ödemek kaydıyla iş akdini sonlandırabilir. 3) Site   İşletme   Müdürü,   “2.Etap   Konutları   Site   Yönetim   Prensipleri”   ile   seçimle   göreve  gelen Site Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. İşletme Organizasyon Şemasında Site  Yönetimi Kurulu’nun altında konumlanmıştır. 4) Site İşletme Müdürü, Site Yönetimi binasında, Yönetim Kurulu’nun kendisine tahsis ettiği  büroda   çalışır.   İş   Yasası’na   tabiidir,   ücretlidir.   Ücreti   ve   çalışma   şartlarını   Yönetim  Kurulu belirler. Belirlenen şartlar taraflarca imzalanmış yazılı “Hizmet Sözleşmesi” ile  kayıt altına alınır. Hizmet Sözleşmesi, Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı ve  Başkan Yardımcısı imzalar. 5) Site İşletme Müdürü, Site Yönetim Kurulu adına 2.Etap’ta personelin sevk ve idaresinden  Başakşehir   2.Etap’ta,   Site   Yönetimi   personelinin   etkin   ve   verimli   çalıştırılmasından  sorumludur.  6) Başakşehir   2.Etap’ta   yapılması   gereken   işlerin   aksamaya   neden   olmadan   yapılması,  Sakinler ile Yönetim arasında iletişim, halkla ilişkilerin sağlıklı yürütülmesinden öncelikle  Site İşletme Müdürü sorumludur. 7) Site İşletme Müdürü, Site Yönetim Kurulu’nun yetkilendirdiği “İşveren Vekili” olması  nedeniyle   Başakşehir   2.Etap   Site   Yönetimi’ni,   Kamu   kurum   ve   kuruluşları   nezdinde  “İşveren Vekili” olarak temsil eder. 8) Başakşehir 2. Etap Site İşletme Müdürü; Noter de düzenlenecek İmza Sirküsu’nde “B”  kategorisinde sıralanan işlemlerde Yönetimi temsil ve ilzama yetkilidir. Çıkarılacak İmza Sirküsü’nde “B” kategorisinde yetkilendirilen İşletme Müdürü; i) Kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecek belgeleri imzalamaya yetkili Yönetim  Kurulu   Başkanı   veya   başkan’   ın   bilgisi   dahilinde,     Yönetim   Kurulu   Üyelerinin  Başakşehir ll. Etap Site Yönetimi

1/3

Site­2 / Y­001


birisinin imzasının   yanında,   ikinci   imza   olarak   “B”   kategorisinden   İşletme  Müdürü’nün imzası; ii) Site   İşletme   Müdürlüğü   dahili   yazışmaları,   “A”   Kategorisinden   Yönetim   Kurulu  Başkanı’nın veya yetkilendirmesi halinde Başkan Yardımcısı’nın imzası ve ikinci  imza olarak “B” Kategorisinden İşletme Müdürü imzalamaya yetkilidir. iii) Sakinlere   yapılacak   duyuru   ve   bilgilendirme   ve   yazışmalarda,   Yönetim   Kurulu  Başkanının bilgisi dahilinde “B” Kategorisi İşletme Müdürü imzaya yetkilidir. 9) İşletme   Müdürü   ile   Yönetim   Kurulu   arasında   koordinasyonu   “Site­2/Y001’   kodlu  prosedürde tanımlanan “Murahhas Üye” sağlar.   10) İş akışının gerektirdiği kararların alınması ve günlük işlerin halli için İşletme Müdürü’nü  Yönetim Kurulu adına “Murahhas Üye” yetkilendirir. İşletme Müdürü istenmesi halinde  Yönetim Kurulu’na bilgi sunar. 11) İşletme   Müdürü’ne     “Murahhas   Üye”   dışında   Yönetim   Kurulu   Üyeleri,   “Murahhas  Üye”nin   bilgisi   olmadan,   gerekçe   ne   olursa   olsun   “Talimat”   veremez.   İşletme  Müdürü’nden   yetkisiz   talimatların   gereğini   yapmasını   isteyemezler.   Ancak   Yönetim  Kurulu  bir  üyesini  bir konu hakkında  yetkilendirmesi  halinde  yalnız  o konu ile  ilgili,  İşletme Müdürü’nü denetler, iş emri, direktif ve talimat verir. 12) İşletme Müdürü’nün proje kapsamında Yönetim Kurulu’ nun  bilgisi ve kararı ile limitli  para kullanma yetkisi vardır. İşletme Müdürü, tahsis edilen limiti kullanarak 2.Etap site  içinde yapılacak hizmetler ve uygulanacak projeler için (Ek: 2,3) formları kullanır. İşletme  Müdürü,   formlarda   sorumlu   ve   yetkili   imzaların   tamamlanması,   prosedüre   uyulması,  tahsis   edilen   limitin   aşılmaması   kaydıyla   “Murahhas   Üye”   nin   bilgisi   ile   harcama  yapmaya yetkilidir. 13)   İşletme Müdürü, her hafta toplanan Olağan Yönetim Kurulu toplantısı için “Murahhas  Üye” ile “Gündem” tespitinde koordineli çalışır. “Gündem” ile ilgili süreçleri Site2/Y­001  Prosedürü Madde 15’ e uygun olarak yerine getirilmesinde istenen çalışmayı yapar. 14) İşletme Müdürü, Yönetim Kurulu toplantısında yapılanlardan üyeleri bilgilendirir. Ayrıca  ayda bir üyelere yazılı rapor verir. 15) İşletme   Müdürü,  yapılacak  işler,   alınması  gereken  kararlar  ve  uygulaması   başlatılacak  projeler ile ilgili varsa önerisini Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim Kurulu’nu detaylı  bilgilendirir. 16) İşletme   Müdürü,   Müdürlüğü’ne   tanınan   limitler   üzerinde   harcama   gerektiren   proje   ve  uygulamalar   için,   teklif   ve   gerekli   detayı   içeren   dosya   hazırlar,   Yönetim   Kurulu   Üye  sayısı kadar çoğaltır, toplantıda üyelere sunulmak üzere hazır eder. 17) İşletme Müdürü istenmesi halinde Yönetim Kurulu toplantısına katılır. Oy hakkı yoktur. 18) Yönetim Kurulu’nun görüşeceği resmi ve Sivil Kurum ve Kuruluşlar ile ilgili randevuları  İşletme Müdürü organize eder. 19) Mevcut   personel,   işe   alma   ve   personelin   iş   akdinin   sonlandırılması   hakkında,   İşletme  Müdürü   hazırlayacağı   raporu   gerekçesi   ile   birlikte   ilk   toplanacak   Yönetim   Kurulu’na  sunar. 

Başakşehir ll. Etap Site Yönetimi

2/3

Site­2 / Y­001

Başakşehir 2. Etap Site İşletme Müdürü Prosedürü  

Başakşehir 2. Etap Site İşletme Müdürü Prosedürü

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you