Page 1

BAŞAKŞEHİR 2. ETAP SİTE YÖNETİMİ 01/07/2005 - 30/06/2006 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ GİDERLER

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 2 3 4

GELİRLER birim 0,1176 0,0404 0,0061 0,0325 0,0136 0,0095 0,0021 0,0079 0,0054

sübvanse

m² PAYLI GİDERLER Ortak Alan Elektrik Giderleri Ortak Alan Su Gid. (Merd.-K.Dairesi) Peyzaj Sulama ve Bak. Onarım Gid. Çatı Bakım Onarım Giderleri Bakım Onarım Gid.(Hid.,Kanal,Y.tüpü) Depo Temizlik Gideri Ortak Alan Doğalgaz Gideri Temizlik - Malzeme Gideri

tutarı 345.746,00 118.800,00 18.000,00 95.550,00 40.000,00 27.960,00 6.200,00 23.236,00 16.000,00

EŞİT PAYLI GİDERLER Personel Ücretleri Personel Kıdem Tazminat KarĢılığı Personel Fazla Mesai Güvenlik Hizmet Gideri Büro Giderleri Vasıta Giderleri ĠnĢaat Malzeme Giderleri Kapı Malzeme Giderleri Elektrik - Malzeme Giderleri Sıhhı Tesisat Malzeme Giderleri Tebligat ve Posta Giderleri Çay Ocağı Giderleri Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Denetim Kurulu Huzur Hakkı Blok Temsilcileri Huzur Hakkı SözleĢme Giderleri ĠletiĢim Gideri Banka,Havale ve Provizyon Gideri Vergi,Resim ve Harçlar Kira Gideri Okul Yardım Gideri Diğer Giderler

tutarı 784.380,78 344.559,92 30.000,00 35.000,00 252.044,46 18.050,00 15.530,00 4.750,00 3.600,00 25.000,00 1.300,00 5.414,40 1.350,00 13.800,00 1.380,00 9.752,00 5.428,00 1.800,00 200,00 2.100,00 6.372,00 5.400,00 1.550,00

birim 28,3703 12,4624 1,0851 1,2659 9,1162 0,6529 0,5617 0,1718 0,1302 0,9042 0,0470 0,1958 0,0488 0,4991 0,0499 0,3527 0,1963 0,0651 0,0072 0,0760 0,2305 0,1953 0,0561

sübvanse 7,6778

sonuç 20,6925

84 20,6925

123 20,6925

143 20,6925

tutarı 309.795,84 29.549,28 206.844,96 7.866,60 65.535,00

birim

sübvanse

sonuç

EŞİT PAYLI GİDERLER 143 m² Temizlik Personeli Gideri 84 - 123 m² Temizlik personeli Gideri 143 m² Asansör EĢit Paylı Giderler 84 - 123 ² Asansör EtiĢ Paylı Giderler

84 10,6266

123 10,6266

143 18,5595

84

123 14,47 20,69 10,63 45,79 46,00

143 16,82 20,69 18,56 56,07 56,00

GİDERLER TOPLAMI

14,6574 8,0698 3,9021 2,5568

sonuç 0,1176

m² m² paylı eĢit paylı diğ.eĢit paylı toplam tama ibla

84 9,8807

9,88 20,69 10,63 41,20 41,00

123 14,4682

143 16,8207

B Blokları Aidat Gelirleri D Blokları Aidat Gelirleri E Blokları Aidat Gelirleri Kasa+Banka Repo, Faiz Geliri Kira(Kapıcı Dairesi,Büfe) Reklam Geliri Kira (Telsim) Kira (Turcell) Ceza Gelirleri

GELİRLER TOPLAMI

1.439.922,62

1.439.922,62 527.424,00 587.328,00 112.896,00 80.000,00 12.000,00 23.000,00 12.000,00 21.000,00 9.400,00 54.874,62

1.439.922,62

D. Mesut EREN BaĢkan R. Sedat ÇÖLOĞLU BaĢkan Yardımcısı

Hasan Süreyya SEZGĠN Muhasip

Levent SEKĠZKARDEġ Üye

Mustafa KAYALI Üye

01072005_30062006 Bütçesi  
01072005_30062006 Bütçesi  

01072005_30062006 Bütçesi

Advertisement