Page 1

Massa’s oranje artikelen bij BP Ziedewij

Donderdag 31 mei 2012

Deze week o.a. in

www.ziedewij.nl

Veertig jaar achter de toonbank

Smaling DEUREN & KOZIJNEN

ACTIE

400 EURO VOORDEEL HOUT BIJ & KUNSTSTOF

AANKOOP KOZIJN

Advertentie elders in deze krant.

Vitesse E1 pakt ook veldtitel

Warm onthaal voor Roparun BARENDRECHT - De Roparun 2012 zit er weer op. Zo’n 320 teams, waaronder verschillende teams uit Barendrecht, haalden de eind1 GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT streep. Iets over zessen kwam Team 81 uit de regio als laatste aan op de Coolsingel in Rotterdam. Zij vertrokken uit In dit nummer: Rol gemeente verandert: Hamburg. 5De3 teams kwamen ‘Zandzakken klaarzetten’ vanaf7 11 11uur 9vanochtend binnen na een tocht van 500 Vrijwilliger in Beeld kilometer. Met de estafette haalden ze geld op voor de strijd tegen kanker. De teams deschakelbarendrecht.nl waren afgelopen vrijdag vanuit Parijs en voor het eerst

Gemeentenieuws

ook het Duitse Hamburg vertrokken. Sinds het ontstaan van de Roparun in 1992 heeft

de non-stopestafette al 45 miljoen euro opgebracht. In Barendrecht was weer een

jaargang 4 - nummer 34 - 31 mei 2012

BLIK OP BARENDRECHT

• Wilt u uw eigen droomhuis bouwen? • Geslaagde jubileumeditie Doorkomst Roparun • Nul ernstige verkeersslachtoffers • Omgevingsvergunningen • Adviezen commissies Samenleving en Ruimte

Op 26 juni besluit de gemeenteraad over de Voorjaarsnota 2012. Wethouder Bas Nootenboom (Financiën) geeft een toelichting op de financiële situatie.

Wordt de rol van de gemeente anders nu de portemonnee steeds leger wordt?

“Nu er financieel steeds minder kan, komt de nadruk meer te liggen op waar wij als gemeente goed in zijn:

strategisch meedenken, regievoeren en verbinden. Visie en verbinding dus.

feestelijke doorkomst georganiseerd. Bij De Kleine Duiker kwamen de routes uit Parijs en Hamburg bij elkaar. De teams kregen een warm onthaal bij het gemeentehuis en op het Doormanplein. Burgemeester Jan van Belzen begroette de lopers en fietsers met een applaus. Foto: de gemeente Barendrecht deed voor de eerste keer met een eigen team mee. Hier de ontvangst bij het gemeentehuis van Barendrecht.

Onderhoud en reparaties SKODA - VW - SEAT Nieuwe en gebruikte auto’s SIMPLY CLEVER

Zwolseweg 56 2994 LB Barendrecht (Vaanpark 4)

0180 - 532393 Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel barendrecht.nl

Onze uitdaging zit hem in het zoeken naar slimme strategieën om veel te

bereiken met minder inzet en minder

Foto’s Jos Wesdijk

middelen. Die mogelijkheden zoeken wij lokaal, maar ook regionaal en zelfs

Het is een uitdaging om veel te bereiken met minder inzet en middelen

landelijk. Op die manier benutten wij

Samir Yahya zet zich al geruime tijd

Sfeer

onze kracht maximaal, zonder daarbij

in als vrijwilliger in Barendrecht. Het

“De sfeer is heel goed. Iedereen heeft

de verantwoordelijkheid over te ne-

begon allemaal in 2008, toen hij pas

respect voor elkaar en er worden ook

een jaar in Nederland woonde. In af-

regelmatig grappen gemaakt. Zo werd

wachting van zijn uitkering kreeg Sa-

mij een keer gevraagd of ik een pak-

mir regelmatig een voedselpakket via

ket met vis erin kon wegbrengen. Ik

de kerk. Hij besloot zelf mee te hel-

pakte het pakket, maar zag geen vis.

pen, en nam contact op met de Voed-

Toen bleek dat ik het pakket naar me-

selbank Barendrecht. Sinds dit contact

neer Vis moest brengen.” Hij moet er

is deze stichting een ongelooflijk en-

zelf hartelijk om lachen.

men. Wij gaan uit van ieders eigen

Deze week bij De Schakel de folders van:

Hoe staat Barendrecht ervoor?

hankelijk van de hoeveelheid geld die

“Afgelopen jaren hebben wij al fikse

wij vanuit het Rijk gaan ontvangen.

ombuigingen door moeten voeren,

Wij hopen de scenario’s niet nodig te

Zijn daar voorbeelden van te

waarvan de effecten nu duidelijk

hebben, maar wij willen de zandzak-

noemen?

zichtbaar worden in Barendrecht.

ken wel klaar hebben staan.”

“De kracht in de samenleving is dui-

Denk bijvoorbeeld aan bezuinigingen

kracht.”

delijk zichtbaar: denk aan de Greens-

op welzijn of in het onderhoud van

Wanneer is duidelijk welk scena-

Parade en de Duurzaamheidskring.

de buitenruimte. De financiën rond

rio het wordt?

Initiatieven vanuit de samenleving,

krijgen is ons in deze Voorjaarsnota

“Bij de begroting in het najaar weten

waar wij als gemeente onze mede-

gelukt, maar het wordt steeds lastiger.

wij hoeveel geld wij binnenkrijgen. Op

werking aan hebben verleend. Onze

Wij hebben mogelijk te maken met lo-

basis daarvan kunnen wij bepalen tot

ondernemers willen en kunnen nog

kale gevolgen van het Lente-akkoord

hoever wij moeten bezuinigen.”

steeds investeren. Dat zie je ook in

en wij weten nog niet hoeveel geld

de groei van de werkgelegenheid met

HOB Onderhoud en Beheer wij dit jaar ontvangen vanuit het Rijk.

Waar gaan de klappen vallen?

2,5% en de groei van het aantal be-

Dat zijn grote risico’s die wij ook als

“Bij het lichtste scenario denken wij

drijven met 1%.”

zodanig benoemd hebben in de Voor-

bijvoorbeeld aan privatisering van het

jaarsnota. Wij gaan nu figuurlijk zand-

zwembad, het uitstellen van investe-

Oranjewijk en Nieuwland

zakken vullen, om te voorkomen dat

ringen en het toepassen van systeem-

bouw in plaats van duurzame bouw voor voorzieningen. Bij een groot te-

thousiaste vrijwilliger rijker.

Hulp

Samir heeft ervoor gekozen vrijwilli-

Samir: ‘’Iedereen zou vrijwilligerswerk

gerswerk te doen, omdat het in con-

moeten doen en zo andere men-

tact komen met verschillende men-

sen kunnen helpen. Eén hand kan

sen hem enorm aanspreekt. ‘’Doordat

niet klappen. Daarmee bedoel ik dat

je met allerlei mensen te maken hebt,

samenwerken heel belangrijk is en

leer je veel over andere culturen.” Hij

dat wij er voor elkaar moeten zijn.

vindt het belangrijk hulp te bieden aan

Behalve het feit dat het belangrijk is

mensen die het nodig hebben.

dat mensen zich inzetten voor vrijwil-

Verdere traject rondom behandeling Voorjaarsnota

Remax Makelaardij Citytree postcode 2995 R. van Dalen electrotechniek het water over de kade gaat stromen.”

Erepenning voor Maarten Ouwens

- 18 juni behandeling VJN in commissie Planning & Control

Hoe worden die zandzakken dan

kort denken wij aan verder uitstel of

- 25 juni behandeling VJN in raad

‘gevuld’?

zelfs afstel van investeringen, versobe-

- 26 juni vervolg behandeling VJN

“Wij werken drie scenario’s van bezui-

ring van de dienstverlening en eventu-

nigingen uit, met oplopende zwaarte

eel verhogen van de OZB. Maar dan

Alle vergaderingen starten om

van maatschappelijke gevolgen. Of

moet het water ons wel tot aan de

20.00 uur.

wij dat moeten gaan uitvoeren is af-

lippen staan.”

in raad

Carnisselande

ligerswerk, is het ook heel gezellig!”

BARENDRECHT - Op donderdag 24 mei ontving de heer ir Maarten Ouwens een Barendrechtse Erepenning uit handen van burgemeester Jan van Belzen. Ouwens kreeg de gemeentelijke onderscheiding opgespeld voor de belangrijke rol die hij heeft gespeeld in de stedenbouwkundige ontwikkeling van Barendrecht en zijn vrijwillige inzet voor de Culturele Raad, het Kreatief Werkhuis Barendrecht en de wijkgemeente Carnisse Haven. De uitreiking vond plaats tijdens Inzet

Elke vrijdag is Samir bij de voedsel-

In deze rubriek zetten wij graag vrij-

bank te vinden. Hij is inmiddels voor

willigers in het zonnetje. Kent u of

velen een bekende.‘’ Ik help met het

bent u zo’n bijzondere vrijwilliger?

uitdelen van voedselpakketten. Som-

Stuur dan uw bijdrage (tekst maxi-

mige mensen zijn niet in staat een

maal 250 woorden en foto - liggend

pakket te komen halen, zoals bijvoor-

formaat - van minimaal 1 MB naar

beeld gehandicapte mensen. Ik pak

de redactie via e-mailadres blikop@

dan mijn auto en lever het voedsel-

barendrecht.nl.

pakket bij hen thuis af.’’

Beachvolleybal-toernooi

Op vrijdag 1 juni en zaterdag 2 juni is het Doormanplein weer omgetoverd

in zomerse sferen. Ook dit jaar organiseert Jongerenwerk Barendrecht een groot Beachvolleybal-toernooi.

Op vrijdag 1 juni worden diverse clinics gegeven en op zaterdag 2 juni kan iedereen vanaf zestien jaar meedoen aan het toernooi. Op het hopelijk zonovergoten plein kunnen bezoekers terecht voor een hapje en een drankje

Felicitaties voor briljanten bruidspaar BARENDRECHT – Locoburgemeester Cees Versendaal feliciteerde woensdag 30 mei het echtpaar Verhagen-Peeters met hun briljanten huwelijk. Het echtpaar trouwde op 30 mei 1947 in Steenbergen en vierde dit jaar hun 65e huwelijksfeest. Namens het gemeentebestuur bezocht Versendaal het briljanten bruidspaar thuis. De heer Johannis Verhagen is geboren op 10 mei 1926 in Dinteloord en Prinsenland en zijn vrouw Cornelia Maria Peeters op 17 maart 1927 in Steenbergen.

het eeuwfeest van woonvereniging Patrimonium in theater Het Kruispunt.

en verzorgt een DJ de muziek. Kom kijken of schrijf uzelf/je snel in via www.jongerenwerkbarendrecht.nl!

Ouwens was van 1973 tot 2006 werkzaam bij stedenbouwkundig bureau Wissing, waarvan achttien jaar als directeur. Bureau Wissing en de heer Ouwens hebben een grote stempel gedrukt op de stedenbouwkundige ontwikkeling van Barendrecht. In 2010 vatte Ouwens het plan op een boek te schrijven over deze ontwikkeling. Dit boek, met de titel ‘Barendrecht,

Maarten Ouwens is blij met zijn erepenning. Foto Jos Wesdijk

de ruimtelijke ontwikkeling van dijkdorp tot centrum van IJsselmonde’ is in samenwerking met woningcorporatie Patrimonium uitgebracht, in het kader van haar honderdjarig jubileum. Een belangrijk stukje geschiedenis van de gemeente is in dit boek in woord en beeld vastgelegd. De heer Ouwens was tevens van 1978 tot 1993 lid en voorzitter van de Culturele Raad. Vanuit deze rollen was hij onder meer betrokken bij de voorbereidingen van Het Kruispunt als nieuw cultureel centrum. Van 1990 tot 2010 was Ouwens bestuurslid van de stichting Bevordering Faciliteiten ten behoeve van de stichting Kreatief Werkhuis Barendrecht. Vanuit deze bestuursrol heeft hij zich onder meer sterk gemaakt voor de herontwikkeling van gymnastiekzaal De Baerne. Daarnaast was hij in de periode van 1996 tot 2010 betrokken bij de ontwikkeling van de kerkelijke gemeente Carnisse Haven. Ouwens verrichte eveneens diverse andere vrijwillige activiteiten.

Wim Slaa 55 jaar organist BARENDRECHT – Op vrijdag 1 juni wordt Wim. H. Slaa door zijn kerkelijke gemeente in het zonnetje gezet. Hij is tussen 1970 en 2012 ruim veertig jaar organist geweest in de gereformeerd vrijgemaakte kerk De Kandelaar te Barendrecht. Voor die tijd was hij organist in Kralingen/ Rotterdam. Alles bij elkaar begeleidde hij ruim 55 jaar de gemeentezang. In de periode waarin hij orgel speelde in Barendrecht, heeft hij ook de aankoop van het huidige orgel meegemaakt. Naast zijn werk als organist was Wim Slaa ook jarenlang actief als lid van de liturgiecommissie.

Wim Slaa heeft veel eigen zettingen geschreven, waaronder een prachtig duet voor twee zangers begeleid door orgel en fluit over gezang 80, ‘O Heiland, open wijd de poort’. Ook een aantal bovenstemmen van zijn hand wordt door de gemeenteleden spontaan ingezet als Wim Slaa’s zettingen worden gespeeld. Omdat hij van een welverdiend ‘pensioen’ gaat genieten wordt hij door de kerkgangers van de Kandelaar onthaald op onder meer muziek van zijn eigen hand. Gelukkig is Wim nog wel bereid gevonden af en toe een orgeldienst te vervullen.

NOVILON VTWONEN VLOERACTIE ELKE 5e m2 GRATIS

‘t Vlak 5, Barendrecht - T: 0180 - 62 26 66

info@vanhemertwoonsfeer.nl


Middenbaan 69, CS Barendrecht 0180 - 614 006 006 Middenbaan 69, 2991 Barendrechttel.: • Telefoon: 0180-614

www.optiekbroekhuis.nl B R I L L E N - C O N TA C T L E N Z E N - H O O R TO E S T E L L E N

Beachvolleybal

BBQ achter slot en grendel!

Tijd voor tapas!

Barendrecht

Barendrecht- Vrijdag 1 juni en zaterdag 2 juni zover, dan wordt het Doormanplein in Barendrecht weer omgetoverd in zomerse sferen. De organisatie hoopt op een zonnige en sportieve dag. “het Doormanplein is met zijn ligging een van de mooiste stukjes Barendrecht, dat wij met hulp van sponsoren en gemeente hier zoiets kunnen neerzetten als Beachvolleybal Barendrecht is geweldig” dit aldus Michiel Schurer van KijkopWelzijn, de organisator van het Beachvolleybal. Gedurende twee dagen wordt er een mooi programma voorgeschoteld. Op vrijdag 1 juni worden er clinics gegeven aan verschillende middelbare scholieren, de clinics worden verzorgd door selectie spelers van CVV Spirit. De clinics duren van 09.00 uur tot 15.00 uur. Op zaterdag 2 juni kan iedereen vanaf 16 jaar meedoen aan het toernooi. Met al diverse inschrijvingen en een veelbelovend weerbericht hopen we op een sportieve en zonnige dag. Het toernooi begint omstreeks 11.00 uur en rond half 8 is bekend wie de opvolger wordt van “Team Geen Idee” de winnaars van de editie 2011. Iedereen is welkom voor support of een hapje en drankje. Mocht je ook mee willen doen schrijf je dan wel snel in!

Middenbaan 99, 2991 CS Barendrecht - tel. 0180 613736 - www.ds-lust.nl

20% KORTING

Naast het beachvolleybal is er op het hopelijk zonovergoten plein nog meer te doen. Zo kunnen de bezoekers er terecht voor een hapje en een drankje bij de omliggende horecagelegenheden. En een DJ die voor de nodige muziek zal zorgen. Inschrijven Wie meer informatie wil hebben over het beachvolleybal of zich wil inschrijven kan terecht op: www.jongerenwerkbarendrecht.nl.

Model Island Bay

op de maatwerk raamdecoratie van

Model Kingsbridge

RIVIÈRA MAISON Rivièra Maison heeft een eigen collectie raamdecoratie ontworpen. De collectie bestaat uit unieke modellen rolgordijnen, vouwgordijnen, gordijnen en houten jaloezieën. De raamdecoratie wordt op maat gemaakt.

Beachvolleybal Barendrecht wordt mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Barendrecht, Dynamic Travel, HBM Dakbedekking, Flextra en Timmerbedrijf Schaap, Eetcafe Diggels, Cafe de Uitspanning, Cafe Den Pimpelear,Biemond en van Pelt B.V.

Model 5 th Avenue

Deze actie is geldig van 1 t/m 24 juni 2012

Model Central Park & Golden Bridge

Adm. de Ruyterstraat 13 - 3262 XB Oud-Beijerland - Telefoon 0186-613160 - E-mail info@hometrends.nl GEMEENTEBARENDRECHT


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 31 mei 2012

Hispa Fruit: Roparun met zwarte rand BARENDRECHT - Voor het Team Hispa Fruit, dat al jarenlang meedoet aan de Roparun, was het dit jaar een gedenkwaardige editie. De rouwband die het team bij de doorkomst door Barendrecht droeg was ter gedachtenis aan de in het weekend overleden Leo Liebeek. Zaterdagochtend zwaaide hij het team nog uit. Kees Silvis, een van de leden van het team: ,,In voorgaande jaren kwam hij op de motor het team tegemoet. Zeker in de periode dat Ingie als masseuse deel uitmaakte van het Hispafruit team. Onwezenlijk dat je het ’s ochtends nog hebt over zijn hobby, het motorrijden, het nut van de onlangs door hem gevolgde training motorrijden en dan later tijdens de run het bericht binnenkrijgt dat hij aan een hartstilstand is overleden. Het team wenst Ingie en haar gezin veel sterkte bij het verwerken en dragen van dit grote verlies.’’

Huurders Vestia eisen op peil blijven dienstverlening BARENDRECHT - De huurders van Vestia vinden dat ze de prijs betalen voor het wanbeleid bij de noodlijdende woningcorporatie. In een brief aan de directie eist de Landelijke Huurdersraad Vestia dat de dienstverlening op peil blijft. De huurders zijn bang dat de aangekondigde reorganisatie zal leiden tot leegstaande, dichtgetimmerde huizen en verpauperde buurten. Ook vrezen ze huurverhogingen. Vestia is in de problemen gekomen door risicovolle financiële producten. Om het bedrijf weer gezond te maken wil de corporatie onder meer 10 procent van de medewerkers kwijt. In de brief wijst de Huurdersraad erop dat Vestia heeft gezegd dat de problemen geen gevolgen zouden hebben voor de huurders. “Maar het lijkt erop dat u die belofte in de verste verte niet waar kunt maken”, schrijft de Huurdersraad. De huurders komen volgens de raad op de laatste plaats en dat is onaanvaardbaar. Ze eisen daadwerkelijke invloed op de reorganisatie. Faillissement Een faillissement van Vestia lijkt inmiddels afgewend. De corpratie zou binnenkort akkoord willen gaan met een plan van de banken om de

Het Hispa Fruit-team, met zwarte rouwband, passeert het Doorkomst-terrein bij het gemeentehuis van Barendrecht. Foto Jos Wesdijk

Poes Minoes vermist BARENDRECHT – Vermist: een zwarte poes, Minoes, negen maanden, witte snorharen, witte sokjes en witte bef doorlopend naar buik, aan de Tochtleede. Vermist wordt Tokkie van acht jaar, witte snoet, voetjes, bef en buik, zwarte vlek boven mond, Steekkant. Een zwartwitte kater, Droppie, van zes maanden wordt vermist aan Willem-Alexanderplantsoen. Dino is een cypers bruine kater van elf maanden, grote oren, krul in staart, wordt vermist aan Klipper. Centrale meldnummer Dierenbescherming tijdens kantooruren: 088-3437112 of www.mijndieriszoek.nl. Spoed Dierenambulance: 09001120000 of www.Amivedi.nl telefoon, 088-0064632. In asiel De Dierenstee wachten veel dieren op een fijn thuis. Zaterdag 2 juni wordt de jaarlijkse rommelmarkt gehouden van 9 tot 16 uur. Het dierenasiel dan vanaf 10 uur geopend voor bezoekers. De opbrengst van de rommelmarkt komt ten goede aan de dieren die in het asiel verblijven. De Dierenstee is te vinden aan Groene Kruisweg 14a te Numansdorp, 0186-655150. Openingstijden: maandag tot en met zaterdag van 11 tot 16 uur. Website: www.dierenstee. nl.

Werk mee aan rotonde-kunstwerk BARENDRECHT - Kunstenaar Saskia Laurant maakt een rotonde-kunstwerk in Barendrecht waaraan iedereen kan bijdragen. In Barendrecht kunnen rotondes door bedrijven worden geadopteerd en er mogen kunstwerken op worden gezet. Er zijn al veel kunstwerken op rotondes geplaatst, maar de grote rotonde bij de Oude Trambaan bleef nog leeg. Nu komt daar verandering in, want deze zomer zal boven deze rotonde een zonnebol komen te hangen: de Anodebol. En aan dit kunstwerk, mogelijk gemaakt door het Barendrechtse bedrijf Anode Energie, kan iedereen die een band heeft met Barendrecht deelnemen. Het kunstwerk is geïnspireerd op de grootste groene energiebron: de zon. Naast dat de zon de belangrijkste energiebron op aarde is, is zij tevens voor veel mensen het symbool voor warmte en licht. Dit gevoel heeft de kunstenaar Saskia Laurant in dit kunstwerk willen vastleggen. In het werk is licht een belangrijke factor. Ook maakt zij vooral kunst op

locatie; zij onderzoekt eerst de omgeving en bouwt dan het werk wat volgens haar daar past. Aangezien dit kunstwerk door velen onderweg naar of van huis en in de wijken ernaast gezien zal worden, vindt de kunstenaar het belangrijk dat het een kunstwerk voor en door Barendrecht wordt. De bol zal daarom worden samengesteld uit vele kleine plaatjes die door iedereen die een band met Barendrecht heeft, kunnen worden ingeleverd. De kunstenaar roept iedereen op, ook bijvoorbeeld verenigingen en scholen, om mee te doen en zich te plaatsen in de Anodebol. Men kan zich laten inspireren door de zon, groene energie en/of Barendrecht. Alle inzendingen zullen in deze zonnebol te zien zijn, die deze zomer boven de rotonde wordt gehesen. Er wordt elke week een weekwinnaar gekozen en de deelnemers maken kans op een jaar gratis groene stroom. Inschrijven kan via www.anodebol.nl of via een inschrijfformulier dat onder meer te vinden is bij het gemeentehuis.

huidige situatie te bevriezen. De banken zullen dan geen extra financiële eisen stellen. Op dit moment heeft Vestia al 1,2 miljard euro bij de banken in onderpand als dekking voor risicovolle renteverzekeringen. Omdat de rente nog steeds daalt, zouden de elf banken meer onderpand kunnen eisen. In totaal is de negatieve marktwaarde zo’n 2,6 miljard euro. Afhankelijk van de contracten zouden zij nog dus 1,4 miljard kunnen opeisen. Maar als ze dat doen, gaat Vestia failliet. De banken staan dan echter buitenspel omdat vorige week nagenoeg al het bezit van Vestia is overgedragen aan het WSW, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. In het geval van een faillissement is er niets meer te halen. Het verlies voor de banken kan dan oplopen tot 1,4 miljard euro. Vestia heeft circa 89.000 woningen in heel het land. Vestia Zuid Nederland beheert vanuit vestiging Barendrecht circa 2.100 woningen, waarvan 800 in Barendrecht. De overige woningen zijn te vinden in onder andere Schiedam, Capelle aan den IJssel, Ouderkerk aan den IJssel, Ridderkerk en Zwijndrecht.

Dorpsfeest in Heerjansdam HEERJANSDAM – Zaterdag 2 juni vindt het Dorpsfeest plaats in Heerjansdam. Heerjansdammers zijn vanaf 18.30 uur van harte welkom op het Dorpsplein bij eetcafé Het Dorpshuis. Het feest wordt georganiseerd door Woningbouwvereniging Heerjansdam. Vanaf 18.30 uur zijn er gratis poffertjes en kunnen kinderen springen op een springkussen. Om 19 uur start een optreden van het fanfare van EMM. Vanaf 19.45 uur volgt er een dansoptreden door

leerlingen van de Koningin Julianaschool en De Rank, onder begeleiding van dansschool Funky Feet. Om 20.30 uur start de 100% NL Zomertour met onder meer een optreden van Popstarswinnaar Dean Saunders. Huurders van de woningbouwvereniging hebben een uitnodiging ontvangen. Zij hebben op vertoon van de kaart recht op twee gratis consumpties aan de binnenof buitenbar van eetcafé Het Dorpshuis.

Blauwe Vlag voor Marina Barendrecht BARENDRECHT - De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag heeft dit jaar in Nederland 140 Blauwe Vlaggen toegekend. De Blauwe Vlag werd uitgereikt aan 52 Nederlandse stranden en 88 jachthavens. Ook Minette Hooymeijer van Marina Barendrecht ontving de Blauwe Vlag en het certificaat tijdens de uitreiking in Noordwijk aan Zee. De campagne van de Blauwe Vlag is in 1987 wereldwijd gestart. Marina Barendrecht ontvangt de Blauwe Vlag dit jaar voor de 4e keer. De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn. In de praktijk betekent dit dat genomineer-

den moeten voldoen aan een aantal belangrijke criteria zoals schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles bekeken of de stranden en jachthavens nog aan de vereisten voldoen. Met de Blauwe Vlagcampagne in Nederland probeert de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) overheden, ondernemers en recreanten te betrekken bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu en duurzame jachthavens.

3

KORTAF Taize-viering 24 juni BARENDRECHT - Zondag 24 juni zal de laatste Taize-viering van dit seizoen plaatsvinden in de Dorpskerk in Barendrecht. Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor een uurtje meditatieve muziek, lezingen, gebeden en stilte. Daarnaast is men na afloop welkom om, onder het genot van koffie/thee met wat lekkers, met elkaar in gesprek te gaan over de vieringen en de vorm. De organisatie ziet iedereen graag op 24 juni vanaf 18.45 uur in de Dorpskerk.

Actiemarkt voor Polen BARENDRECHT - Op zaterdag 2 juni wordt van 8.30 tot 14.30 uur de jaarlijkse actiemarkt voor Polen gehouden in de Immanuëlkerk, Klarinetweg 2 te Barendrecht. Er is een grote rommelmarkt met boekentafel. Voor de kinderen is er een speelgoedkraam en een grabbelton. Daarnaast worden artikelen te koop aangeboden als groente en fruit, gebak, tassen van Duifhuizen en kaarten. Men kan zelfs een ritje maken met een oldtimer. Voor een kop koffie, thee of frisdrank met gebak is men welkom op het terras. Thuis lunchen is overbodig. Bezoekers kunnen op de actiemarkt genieten van patat, hamburgers, saté of een portie poffertjes. De opbrengst is bestemd voor de bouw van een kerk in de Poolse stad Piotrków Trybunalski. Spullen inleveren voor de rommelmarkt is mogelijk op vrijdagavond 1 juni in de kerk.

Leden CDA bijeen BARENDRECHT - Op woensdag 6 juni is er een extra algemene ledenvergadering van de CDAafdeling Barendrecht. Met het oog op de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september, houdt de plaatselijke afdeling van het CDA een extra ALV. De locatie is de St. Augustinus Parochie in Barendrecht, Marijkesingel 24, aanvang 20 uur. Het afdelingsbestuur legt op deze avond het concept verkiezingsprogram aan de leden voor.Begin juni ontvangen de CDA leden meer informatie. Meer informatie bij de afdelingssecretaris van CDA Barendrecht, Ina de Jong-Nederveen, via secretaris@cdabarendrecht.nl.


& Double Dutch

PRESENTEREN:

MODESHOW & ENTERTAINMENT ZATERDAG 2 JUNI A.S.

LIVE MUZIEK AANVANG 17.00 UUR, DE MODESHOW START OM 19.00 UUR. Helemaal Leuk laat u op de catwalk de nieuwe exclusieve zomermode zien inclusief schoenen en tassen van diverse topmerken. Bij besteding van minimaal € 50,- krijgt u een leuke verrassing. De Alom bekende zanger Marc Benz zal deze avond zorgen voor de muzikale sfeer. Vooraf kunt u op ons terras genieten van diverse samengestelde menu`s. Uiteraard vooraf lekker borrelen met eventueel een lekker hapje behoort ook tot de mogelijkheden. Helemaal Leuk! Home & Lifestyle Van Beuningenhaven 14, Barendrecht Tel; 0180-398113 www.helemaalleuklifestyle.nl

Grand Café Restaurant Double Dutch Havenhoofd 17, Barendrecht Tel; 0180-615110 www.doubledutchbarendrecht.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 31 mei 2012

Pre-Summer Party BARENDRECHT - Op zaterdag 2 juni wordt er een Pre-Summer Party gehouden in café De Casteleyn te Barendrecht. Iedereen vanaf 16 jaar is tussen 21 uur en 2 uur van harte welkom op deze gezellige avond. Voor de bezoekers is er gratis entree en een gratis shotje bij entree. Muziek: Summer clubhits. Dresscode: sexy. Er zijn die avond ook Gogodanseressen. De Casteleyn is te vinden aan Middenbaan 101 te Barendrecht.

Veertig jaar achter de toonbank BARENDRECHT – Vorige week donderdag 24 mei werd Floris Wesdijk van Dierenspeciaalzaak Wesdijk verrast met een feestje. Floris staat namelijk veertig jaar

ren en dierenbenodigdheden te vinden, evenals artikelen voor de hengelsport. Het pand heeft in de afgelopen veertig jaar heel wat

Buurtbemiddeling in Hart voor Barendrecht BARENDRECHT - Op woensdag 6 juni besteedt het ExxactFM radioprogramma Hart voor Barendrecht aandacht aan Buurtbemiddeling Barendrecht. De buurtbemiddeling is vorig jaar mei van start gegaan. In de maanden daarna zijn de bemiddelaars trainingen gaan volgen, hebben zij certificaten gehaald en zijn aan de slag gegaan. Ook in deze uitzending aandacht voor de kerkdienst van 10 juni in Carnisse Haven. Vorig jaar is ds. R.J. van Amstel van start gegaan met ‘Make a preek’. Twee deelnemers van deze activiteit mogen op 10 juni, de door hun gemaakte preek uitspreken. Aan het begin van het programma wordt de activiteitenagenda doorgenomen, aan het eind van het programma volgt een verhaal, voorgelezen door ds. C. Romkes. Het radioprogramma Hart voor Barendrecht is iedere woensdag te beluisteren van 19.00 tot 20.00 uur bij ExxactFM. ExxactFM is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel en via internet op www.exxactfm.nl. Voor meer informatie over Hart voor Barendrecht, het nabeluisteren van een uitzending of de activiteitenagenda zie: www.hartvoorbarendrecht.nl

verbouwingen ondergaan. Inmiddels werkt ook broer Rob al heel wat jaren volop mee. De twee hebben altijd goed voor ogen gehad wat ze wilden met hun winkel qua assortiment en inrichting. In 2006 werd het pand grondig verbouwd. De ‘oude’ winkel werd tot de tegelvloer afgebroken en opnieuw opgebouwd. Het pand van elektrozaak Van der Pol werd erbij getrokken, waardoor het aantal vierkante meters groeide. Door de jaren heen is Wesdijk uitgegroeid tot een zeer complete speciaalzaak waar alles voor hobby en dier te vinden is. Foto’s Jos Wesdijk

‘achter de toonbank’ en dat werd gevierd. Met familie, vrienden en relaties werd het glas geheven op een mooi stuk historie. In 1972 begon de jubilaris bij zijn vader Arie aan het Onderlangs in de ‘winkel van sinkel’ op de dierenafdeling, samen met zijn broer Frits. Dat liep goed, waarop Floris in 1976 besloot een Dibevo Dierenspeciaalzaak te beginnen aan de Middenbaan in Barendrecht. Hier was een ruim assortiment aan die-

Vol programma laatste Open Podium BARENDRECHT - Zaterdag 16 juni vindt het derde open podium van Barendrecht Klassiek plaats. Inmiddels is het programma van 11.00 tot 16.00 uur gevuld. De eerste vragen voor een optreden bij een volgende gelegenheid zijn al binnen. Er lijkt dus alle reden te zijn dit evenement volgend jaar terug te laten komen. Het programma begint 16 juni om elf uur met vioolleerlingen van Jacinta van Mil. Hans van Gelder zal hen op de piano begeleiden. Om half twee verzorgt Klassiek op Zuid een con-

cert, waarin harpiste Leny de Meij te horen zal zijn. Vanaf kwart voor drie zijn verschillende kamermuziekensembles te horen, onder andere door zangeres en docente Nel de Roon. Het volledige programma wordt in week voor het podium op de site (www.barendrechtklassiek. nl) bekend gemaakt en aan de kranten aangeboden. De kerk zal vanaf half elf open zijn. De toegang, versnaperingen en programmaboekjes zijn dankzij de sponsoren, als altijd, gratis. Een vrije bijdrage, nodig om de

activiteiten voort te kunnen zetten, wordt uiteraard op prijs gesteld. Het volgende koffieconcert wordt gegeven op zondag 10 juni om 12 uur. Pianiste Hanna Devich en sopraan Vera Lansink zullen samen liederen uit de barok laten horen, onder andere van Gluck, gevolgd door moderne klassieke muziek voor piano solo van Einaudi (zie www. einaudiwebsite.com en zoek naar Einaudi op youtube). Het concert wordt afgesloten met liederen van Richard Strauss.

Tien procent korting bij Het Kruispunt

Jubileumactiviteiten Dorpskerk

BARENDRECHT – Wie nu in de voorverkoop kaarten bestelt bij theater Het Kruispunt, profiteert van tien procent vroegboekkorting. Is alles al uitverkocht? Nee hoor, er zijn nog kaarten voor: Paul de Leeuw op 6 en 7 september, Huub Stapel op 8 september, Javier Guzman op 6 oktober, Jon van Eerd op 11 oktober, Youp van ‘t Hek op 27 november, Richard Groenendijk op 23 maart en vele anderen. De voorverkoopperiode duurt van 10 mei tot en met 30 juni 2012. Is een voorstelling uitverkocht, dan staat dit bij de voorstelling vermeld. Bekijk het programma voor 2012-2013 op www.theaterhetkruispunt.nl. Informatie en kaarten: www.theaterhetkruispunt. nl. Openingstijden kassa (0180-615958): dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur, donderdag van 13.30 tot 16.30 uur alleen telefonisch, zaterdag van 11 tot 14 uur en één uur voorafgaande aan een voorstelling.

BARENDRECHT - In de Dorpskerk van Barendrecht zijn de hele maand juni nog activiteiten in het kader van het 500-jarig bestaan. Zaterdag 9 juni is de kerk van 11 tot 16 uur open voor bezoek. Om 20.15 uur begint een concert, dat wordt aangeboden door Harmonievereniging Barendrecht. Hier wordt 500 jaar blaasmuziek gepresenteerd: muziek van Claudio Monteverdi, Wolfgang Amadeus Mozart, Antonin Dvorak, Georges Bizet, George Gershwin en Leonard Bernstein. In het kader van de promotie van de Dorpskerk is de toegang gratis en wordt er na afloop een collecte gehouden voor de Vrienden van de Dorpskerk. Zondag 10 juni is er een koffieconcert van de Stichting Barendrecht Klassiek. Aanvang 12 uur. De uit Hongarije afkomstige pianiste Hanna Devich zal samen met Vera Lansink een pro-

Juist tijdens het EK Voetbal zitten inbrekers niet

op de bank

gramma verzorgen van barok tot moderne muziek. Vrijdag 15 juni is er een concert aangeboden door de Monumentencommissie van de gemeente Barendrecht. Aanvang 20 uur. Zaterdag 16 juni zijn er twee activiteiten. Van 11 tot 16 uur is de kerk open voor bezoek. Er is dan een open podium, georganiseerd door de stichting Barendrecht Klassiek. Om 20 uur begint een concert dat wordt aangeboden door christelijk mannenkoor De Verenigde Zangers. Ook op zaterdag 23 juni zijn er twee activiteiten. Van 11 tot 16 uur is de kerk open voor bezichtiging. Van 15 tot 16 uur is er een concert dat wordt aangeboden door gemengd koor Cantando. Op zaterdag 30 juni neemt de Dorpskerk deel aan het ZomerFeest in de Oude Dorpskern van Barendrecht. Zie ook www.dorpskerkbarendrecht.nl.

5

ONZE FOLDER DEZE WEEK NIET ONTVANGEN? BEL 0180 - 690 184 Middenbaan 34, Barendrecht

GOEDKOOPSTE

OPEL.NL

GOEDKOOPSTE

AGILA.NL

Feest in Augustinusparochie BARENDRECHT - Na de zomer begint voor de Augustinusparochie een periode van jubilea-vieringen. In september zal het 45 jaar geleden zijn dat de katholieke Barendrechters kerkelijk gezien een zelfstandige geloofsgemeenschap (vicariaat) werden. Precies 10 jaar later en dus 35 jaar geleden, werden zij een zelfstandige parochie. En dan is er nog een jubileum rond de totstandkoming van het huidige kerkgebouw. In 1972, veertig jaar geleden, werd de kerk aan de Marijkesingel ontworpen en in 1973 gebouwd en in gebruik genomen. De parochie gaat daar uitgebreid aandacht aan schenken. In drie kernwoorden: dankbaar, trots en vol vertrouwen. Er zijn veel redenen om dankbaar te zijn. De zorg van velen in het verleden gezorgd voor een kerngezonde parochie op dit moment. De Augustinus vormt een bloeiende parochie met vieringen en activiteiten voor alle leeftijdsgroepen, gezinsvieringen met het kinderkoor de Superkits, vieringen en activiteiten voor oudere jeugd en al meer dan twintig jaar is er het Jonakoor met

een modern repertoire en het gregoriaans koor. Daarnaast zijn er talrijke vrijwilligers in uiteenlopende functies in de parochie werkzaam. De betrokkenheid op elkaar binnen de parochie, maar ook steeds meer op de Barendrechtse gemeenschap als geheel, vormen aantrekkelijke uitdagingen voor velen. In de periode tot de grote vakantie worden plannen ontwikkelt, met inschakeling van alle geledingen van de parochie. Adri Verhoeven heeft zich bereid verklaard die kar te trekken. Onder zijn leiding wordt een activiteitenprogramma opgemaakt dat in het najaar 2012 en voorjaar 2013 zal worden uitgevoerd. Dat drie pijlers zal hebben: Feest vieren, er zal een reeks van activiteiten plaatsvinden. Er zal daarnaast een programma van geestelijke verdieping worden ontwikkeld. Daarbij zal ingehaakt worden op het door de pastoraatsgroep en parochievergadering naar voren gebrachte speerpunten. Tenslotte zal er gewerkt worden aan de verbetering van het kerkinterieur, want na veertig jaar is er wel hier en daar slijtage en bestaan er specifieke extra wensen.

Vissen aan de Botter BARENDRECHT – Hengelsport Barendrecht hield zaterdag de eerste van enkele viswedstrijden in Barendrecht om de jeugd te enthousiasmeren om te gaan vissen. Op zaterdag 26 mei was er een jeugdwedstrijd aan de Botter, nabij Calvijn Groene Hart. Na de zomervakantie zal weer een jeugdwedstrijd worden gehouden. De datum wordt later bekend gemaakt. In september volgt een 24-uurs karperwedstrijd. De locatie hiervan is nog niet bekend.

Hengelsport Barendrecht is een gespecialiseerde karperen roofviswinkel. De speciaalzaak viert op zaterdag 2 juni haar zevende verjaardag. Dat wordt gevierd door een hele dag met kortingen en acties. Zo krijgt iedere klant bij een besteding vanaf 25 euro 27 procent korting. Dat is twintig procent korting met, vanwege het zevenjarig bestaan, zeven procent extra korting. Foto Michel Bierhuizen


Heden is rustig ingeslapen onze geliefde zuster, schoonzuster en tante

Plonie Lockhorst-Grandia

In Memoriam 6 juni 2007

weduwe van Ton Lockhorst 6 juni 2012

Anke Rodermond

IJsselmonde, 9 december 1937

Barendrecht, 24 mei 2012 Familie Grandia

Lieve ma, Het gemis zal altijd blijven De lege plek, het doet zo’n pijn In gedachte en in ons hart Zal je altijd bij ons zijn.

6-6-2012

Anke Rodermond

26 mei 2012 Ingie Liebeek - Groeneveld Jolanda en Peter

Lex & Sijnie Margret & Niels Mark & Chantal Marien, Bianca & Babs

Als je langzaam vergeet wie je bent Als je woorden hoort Maar ze niet herkent Als je toch blijft strijden Om bij ons te leven Dan hopen wij dat je nu De rust is gegeven

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij de strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze fantastische vader, zoon, broer, zwager en oom

Jan Visser 25 mei 2012

Tjalk 87 2991 PP Barendrecht De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden op zaterdag 26 mei.

Met verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden van

Pa en ma Visser en verdere familie

Jan is thuis opgebaard. De afscheidsplechtigheid van Jan wordt gehouden op vrijdag 1 juni om 14.00 uur in de aula op begraafplaats Den Ouden Dijck, Derde Barendrechtseweg 460, 2992 SN Barendrecht. Aansluitend begeleiden we Jan naar zijn laatste rustplaats, waarna er gelegenheid is elkaar te ontmoeten in Hotel Ridderkerk, Krommeweg 1, 2988 CB Ridderkerk.

Verdrietig zijn wij door het overlijden van onze oudste, bijzondere broer, zwager en oom.

Jan Visser

Diny Ruijtenberg Diny was twee jaar vrijwilliger bij Aafje Meerweide. Haar trouwe inzet hebben wij zeer gewaardeerd.

Na de begrafenis condoleren.

is

er

gelegenheid

Die de strijd tegen zijn ziekte heeft verloren en 25 mei 2012 op 58 jarige leeftijd helaas van ons is heen gegaan. Rust zacht.

Wij wensen haar naasten sterkte bij het verwerken van dit verlies. Antje en Cor Angela - Ronald Claudia

Peter en Lenie Perry Kaylee -Tim

Harry

Ton en Carla

Margje Debbie

Marleen We zullen je missen.

UW STRAATMAKER uit Barendrecht BIEDT ZICH AAN voor al uw tuin- en sierbestrating, oprit-en bedrijventerreinen. topbestrating@gmail.com Tel. 0180-842346/06-33753942

tot

Met grote verslagenheid van het onverwacht overlijden van mijn goede lieve vriend

Ingie, kinderen en kleinkinderen wens ik heel veel sterkte.

Monique Bas Rob en Natasja

Mollekade 21, 3274 LN Heinenoord

Maarten Ellen Alex

Op donderdag 31 mei zal Leo door zijn geliefde motor worden begeleid naar zijn laatste rustplaats op begraafplaats Den Ouden Dijck, Derde Barendrechtseweg 460 te Barendrecht, alwaar aansluitend om 14.00 uur de afscheidsbijeenkomst zal plaatsvinden.

Ik zal je missen.

17 juli 1953

Berendina Ruijtenberg ~ Blom 22 mei 2012

Windhalm 8 2992 CT Barendrecht

Leo Liebeek

58 jaar

Diep bedroefd, maar dankbaar dat haar een langer lijden bespaard is gebleven en dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding die we van haar mochten ontvangen, delen wij u mede dat voor ons veel te vroeg is heengegaan mijn lieve vrouw en onze lieve moeder

~ Diny ~

en verdere familie

Goodbyes are not forever, Goodbyes are not the end They simply mean I’ll miss you, untill we meet again

Voor altijd in ons hart.

Kantoor & Rouwcentrum: Prins Hendrikstraat 20-22 3262 ST Oud-Beijerland

16 mei 1945

Raymond en Deborah Charlotte

De begrafenis heeft dinsdag 29 mei plaatsgevonden op begraafplaats Den Ouden Dijck te Barendrecht.

Al 5 jaar een wereld zonder jou…

Uw uitvaartleider in Barendrecht en omgeving: H.S. (Harmen) Blijleven

~ Leo ~

Grondmolen 15, Barendrecht Correspondentieadres: C. Grandia Steekkant 143 2993 DB Barendrecht

Namens Raad van Bestuur, de directie, medewerkers en vrijwilligers van Aafje thuiszorg huizen zorghotels locatie Meerweide

Leendert Cornelis Liebeek

Neven en nichten

In Memoriam

7 januari 1952

Uit het volle leven, is plotseling van ons weggenomen mijn geliefde man, onze lieve (schoon)vader, opa, broer, zwager en oom

Familie Kitchen

Evelien en Margret

6-6-2007

Als de motor stopt, valt alles stil .…

Ervaren schilder heeft tijd over Tel. 06-37335879

Davien

Er zijn geen woorden voor een zieke van wie je weet: Hij redt het niet. Je streelt zijn wang, je ziet zijn ogen, je bent bevangen door verdriet. Toch ben je dankbaar voor zijn einde dat na zoveel moedig strijden kwam, omdat het niet alleen zijn leven, maar ook zijn lijden overnam.

Intens verdrieting zijn wij door het overlijden van mijn innig geliefde en zeer zorgzame man, onze allerliefste, zorgzame en geweldige papa en opa

Teunis van Everdingen Geboren 19 augustus 1932

Overleden 27 mei 2012

A. van Everdingen - Groeneweg Gert en Sandra Robin en Cesco Jaime Annelies en Aart Nick Romy Stephanie Cuypersdreef 84 2992 HP Barendrecht De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden vrijdag 1 juni om 10.30 uur in de aula op begraafplaats Den Ouden Dijck, Derde Barendrechtseweg 460 te Barendrecht. Aansluitend vindt de begrafenis plaats. Na de begrafenis is er gelegenheid condoleren in voornoemde aula.

tot

Indien u geen rouwkaart heeft ontvangen, dan hopen wij u toch te bereiken met deze advertentie.


Als ik dood ben huil maar niet. Ik ben niet echt dood moet je weten. Het is maar een lichaam die ik achterliet. Dood ben ik pas als jij me bent vergeten. ˜Bram Vermeulen˜

Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij ons tijdens haar leven omringde is na een moedig gedragen lijden toch nog onverwachts, zacht en kalm van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en onze lieve oma. 16-09-1933

Wij zijn er voor u als u ons nodig heeft. Monuta Rijnmond.

Voor een uitvaart geheel naar eigen wens in Barendrecht & omgeving. * Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar

28-05-2012

Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Hendrika van den Burg- Wijker

Dag en nacht bereikbaar

Bel

~ Hennie ~

0180-612735

John en Jolanda Yannick, Sam, Nina Dag en nacht bereikbaar!

Marc en Asta Zè

0180 - 699 199

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen.

Voor de vele blijken van medeleven ons betoond na het overlijden van mijn echtgenoot, onze vader, schoonvader en opa

Uitvaartverzorging geheel naar eigen wens. Uitvaart voorbespreking bij ziekte en gezondheid. Wensenboekje voor uw uitvaart gratis opvraagbaar. Opbaarmogelijkheden in o.a. Rhoon, Poortugaal, Barendrecht en Rotterdam. Meld-en informatienummer dag en nacht

010-2017165

Forum 110, 3176 TC Poortugaal

Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven. Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

Pieter van der Jagt

F.X.M. Kloeg Uitvaartzorg Sinds 1989 op Rhoon en Poortugaal Begrafenis en crematieverzorging

Micky en Wim Sylke, Syb De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Monuta Memoriam Langenhorst 100 010 - 293 04 22. Monuta Van den Toorn Jacques Dutilhweg 333 010 - 202 14 33. www.monuta.nl

of kijk op: www.klinkuitvaart.nl

Dirk

We zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Caravan of Camper verkopen? Recreatiestalling Numansdorp OPENT Occasion Center

- Piet Voorbespreking? Regel het nu!

willen wij u hierbij onze oprechte dank betuigen. Moge hij in uw gedachten voortleven, zoals u hem heeft leren kennen en waarderen. Aty van der Jagt-van Doesburg Kinderen en kleinkinderen

Ontvang een gratis wilsbeschikkingboekje en informatie over ons depositofonds. •

uitvaartverzorging sinds 1935

persoonlijke begeleiding

opbaring thuis of in rouwcentrum

grafmonumenten

Barendrecht, mei 2012

Voor uw hartelijke blijken van deelneming ons betoond na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

Johannes Andries Kruithof betuigen wij u onze hartelijke dank.

Hans Kruithof Janneke Sandra Evelien en Ferry

Voor alle voordelen zie:

www.carva.nl

Stalling -Verkoop - Reparatie - Onderhoud

wij verzorgen alléén begrafenissen

P. van Bezeij G.J. van Bezeij Aubadestraat 7 2992 GN Barendrecht

Een waanidee Als je een hekel hebt aan een persoon kun je een onwaar verhaal rondvertellen in het dorp. Het gebeurde op een dag dat de entree deur van een appartement half open stond en werd vastgehouden door een vrouw die de hond wilde uitlaten die geen zin had om mee te gaan. Ik wilde naar binnen en probeerde de deur te openen. Een misstap van de vrouw was het gevolg en een paar ongure woorden gaf de boosheid aan. Ook kwam mij ter ore dat ik beschuldigd werd van handtastelijkheden wat door de situatie als vermeld (vermoedelijk) iemand met een waanidee een leugenachtig verhaal heeft verteld, wat door de roddelaars als waarheid werd beschouwd. Het blijkt dus weer dat je niet moet geloven wat kwaadsprekende mensen vertellen over fatsoenlijke personen die zich van geen kwaad bewust zijn.

S. Akkerman

www.kwekerijdezwaan.nl www.graszoden-online.nl

www.vanbezeij.nl 0180 - 64 71 01

Te huur / Te koop aangeboden Zeer gunstig gelegen, vlakbij winkelcentrum en metrostation, 3-kamer hoekappartement, ± 100m², op 3e verdieping met lift. Zeer lichte woonkamer, halfopen keuken, met balkon op zuiden.

Koopprijs € 189.000,- k.k. / Huurprijs € 675,- p.m. excl. servicekosten € 150,- p.m.

Eigen kweek stekgeraniums, perkplanten, groenteplanten en zaden.

GERANIUMS vanaf 1 vanaf 10 vanaf 20 vanaf 40 vanaf 50 vanaf 100

op=op

€ 0,95 p. stuk € 0,90 p. stuk € 0,85 p. stuk € 0,80 p. stuk € 0,75 p. stuk € 0,70 p. stuk

Buxus

op=op

€ 0,95 per stuk

Inlichtingen: tel 06-53845200

Barendrecht, mei 2012

KOSTELOOS EN VAKKUNDIGE BEMIDDELING

Contact 0186-652960 - carva@planet.nl

(per 1/6/2012) in centrum Rhoon:

Mevrouw J.T. Kruithof-Pierre

Wij verkopen ook vouwwagens!

uws?

iets nie

de en mete k a m s i n kenn rshoev Kom daieuwde Weve vern Toe aan

Gastronomische verwennerij

1950

Biefstukmenu

1950

Brunch

soep | biefstuk met verse groenten en aardappelgarnituur | dessert Iedere zondag van 12.00 - 14.00 uur

Kijk voor de mogelijkheden en menu’s op www.wevershoeve.nl Ook voor al uw feesten en partijen. Noldijk 41a | 2988 CD Rijsoord | 0180 62 12 20 | www.wevershoeve.nl

OPENINGSTIJDEN: woensdag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur

Kwekerij ‘De Zwaan’ Rijksstraatweg 164B 2988 BM Rijsoord


www.papillon-hobby.nl

OPEN-DAG Zaterdag 2 juni 2012 Van onze Toonzaal en Afhaalmagazijn U kunt dan kennismaken met de producten die wij verkopen via het internet en op diverse hobbybeurzen: - Scrapbooking producten. - Stempels en inkten. - Creatieve Hobbygereedschappen en -apparatuur.

Tevens magazijnuitverkoop met hoge kortingen:

25% - 50% De oude voorraad moet plaats maken voor de nieuwe collectie

Vrijdag 8 juni

Noordeinde 146 H.I.Ambacht

van 9:00u - 19:00u

(nabij Karwei)

Tijd: 10.00 uur tot 15.00 uur www.papillon-hobby.nl

Veel producten met 20% korting

Uw creatieve webwinkel

o.a. raamwisser, ovenreiniger, blue multipasta enz.

Gratis product bij aankoop

Lijsten, lijsten en nog eens lijsten. Met 2100 soorten en legio kleuren passepartoutkarton moet het toch lukken een passende lijst te vinden voor uw borduurwerk, olieverfschilderij, e.d. Ook SUPERGOEDKOPE wissellijsten Kijk op www.goedkopewissellijsten.nl of www.lijstenplaza.nl ATELIER CERAMIQUE Dorpsstraat 153, Barendrecht, 0180 - 611528.

kom je ook?

Last van ongedierte?

De Ongedierte Expert Tel. 010-7200200 www.deongedierteexpert.nl Uw oplossing tegen: wespen, vliegen, spinnen, kakkerlakken, mieren, vlooien, zilvervisjes, ratten en muizen

SLAGERIJ SCHAAP AL MEER DAN 60 JAAR KWALITEIT Donderdag 7 juni halve prijzendag! De selectie van deze maand is : gebraden gehakt, berliner, boerencervelaat, gebraden rosbief, gekookte worst en rundvleessalade. Allemaal voor de helft van de normale prijs! Dat laat u toch niet lopen.

DONDERDAG T/M ZATERDAG

DONDERDAG T/M WOENSDAG

Special v.d. week:

Kalfsrollade

Carpacciosteak

100 gram

opgerold gemar. biefstukje met pesto, pijnboompittten en kaas

100 gram €

2,49

€ 2,75

100 gram €

100 gram

7,98

Cordon bleu

1, 25

€ 1,65 boterhamworst

kalkoenschnitzels gemar. of naturel

100 gram €

1,15

roerbakschotel met kip en peultjes

400 gram €

Schouderkarbonade 500 gram

4,98

150 gram

€ 1,45 eiersalade 100 gram

€ 1,25

€ 3,38

Kip cordon bleu

4 halen 3 betalen

Slavinken

Gebr. fricandeau

Magere bieflappen 500 gram €

MAANDAG EN DINSDAG

4 halen 3 betalen

WOENSDAG GEHAKTDAG Gemengd gehakt 500 gram

Rundgehakt 500 gram

€ 2,95 € 3,75

UW SLAGER STAAT GARANT VOOR FIJNE VLEESWAREN EN VLEES MET SMAAK

SLAGERIJ

Gouwe 11 - 2991 CJ Barendrecht Tel. 0180 - 61 21 98


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 31 mei 2012

Levenskunst De Boei BARENDRECHT - Zaterdag 9 juni van 11 tot 15 uur is er in de Centrumpost aan Binnenlandse Baan 7 te Barendrecht een verkoping. Op deze dag verkopen de gasten van inloophuis De Boei Barendrecht hun creatieve producten. Schilderijen, mozaïeken, kaarten en dergelijke zijn te koop voor een vriendelijke prijs. Tevens een mooie gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken met de organisatie. Inloophuis De Boei Barendrecht is een dependance van stichting Inloophuis Rotterdam. Hier kunnen mensen met kanker en hun naasten/nabestaanden iedere maandag van 10 tot 16 uur terecht voor een praatje, kopje koffie /thee of om deel te nemen aan een van de activiteiten. Meer informatie over stichting Inloophuis Rotterdam en de activiteiten op maandag is te vinden op www. Inloophuisdeboei.nl.

Coöperatiefonds Rabobank steunt ZomerFeest BARENDRECHT - De organisatie van het ZomerFeest en WinterFeest heeft van het Coöperatiefonds van de Rabobank RMIJ een bedrag gekregen. De bijdrage maakt het mede mogelijk om podiumdelen aan te schaffen ten behoeve van optredens bij onder meer de Zomer- en WinterFeesten. In de zomer zal dit gebruikt worden bij de Sing-a-long en andere optredens op 30 juni op het Doormanplein. Harmonievereniging Barendrecht en zangvereniging Cantando gebruiken het prodium deze winter voor de Volkskerstzang tijdens het WinterFeest (15 december). De aanschaf maakt het tevens mogelijk om ook op andere momenten gebruik te maken

van het podium, zodat optredens stijlvoller worden en het publiek meer kan genieten. De organisatie en vrijwilligers van het ZomerFeest/ WinterFeest stellen de donatie zeer op prijs en danken het fonds hiervoor hartelijk. De organisatie wordt gevormd door Harmonievereniging Barendrecht, zangvereniging Cantando, vereniging Dorpskern Oud Barendrecht, Historische Vereniging Barendrecht en de Hervormde Dorpskerkgemeente. Zie voor meer informatie www.zomerfeestbarendrecht.nl en www. winterfeestbarendrecht.nl. Of mail naar maria@zomerfeestbarendrecht.nl. Aanmelden of informatie over een kraam via kraam@zomerfeestbarendrecht.nl.

9

Kaartverkoop zomerdansshow jazzdans BARENDRECHT - Vrijdag 15 juni geeft de jazzdans van Gymnastiek Vereniging Barendrecht een dansshow in theater Zuidplein te Rotterdam. Alle deelnemers, van groot tot klein, laten dan zien wat ze het hele jaar hebben geleerd. Op het podium met professioneel licht en geluid en kostuums gaat het een spetterende show worden. De show wordt geopend door burgemeester Jan van Belzen. De laatste kaartverkoop voor de show is zaterdag 2 juni van 10.30 tot 11.30 uur bij sporthal De Zeeheld aan Evertsenstraat 14 te Barendrecht. Wees er snel bij, want op is op. Zie voor meer informatie www. jazzdancing.nl of www.gvbarendrecht.nl.

Loungen op de Middenbaan Handtekeningen onder Thriller Brosens - Zaterdag 26 mei trakteerde een aantal ‘Barendrecht Waterdicht verschijnt begin oktober BARENDRECHT winkels op de Middenbaan het winkelend publiek op een BARENDRECHT - Uitgeverij PMA te Best brengt begin oktober 2012 de achtste thriller van de Barendrechtse auteur John Brosens op de markt. Het boek heet ‘De Mediator Dodenlijst’. Roelof Zijldijk (31) is een literair auteur met fikse schulden en grote ambities die het niet lukt onstuitbaar door te breken. Dus doet hij interviews voor De Havenloods en rijdt hij twee dagen per week als chauffeur voor zijn vriend Salomo Wijnvreugd in Rotterdam. Zijn leven neemt een drastische wending door twee gebeurtenissen: zijn Oom Wiebo, het enige familielid met wie hij omgaat, treft hij dood aan in diens huis. En op een dag stapt er een oudstudiegenoot in zijn wagen die aanbiedt te bemiddelen om zijn talent als auteur met ghost writing te gelde te maken. Spoedig dient zich een klus aan: Marjolie van Goor, oudminister van Justitie, wil een autobiografie. Ingesproken

tapes en notities worden aangeleverd. Maar Roelof trekt ook zelf op onderzoek uit en komt zaken op het spoor die de ex-politica liever stil houdt. De lezer ontdekt dat Roelof wordt gemanipuleerd. Door zijn schuldenlast lijkt hij een kneedbaar slachtoffer om een kritiekloze autobiografie van redelijk niveau te produceren. Als hij hardnekkig eigen initiatieven blijft ontplooien volgen er harde maatregelen om hem in het gareel te houden. Zijn vriendin Manuela verdwijnt. Roelof moet kiezen: gaat hij voor geld of integriteit? Trotseert hij de oud-minister en de machtige kliek uit de Haagse kringen? Kan hij Manuela vinden en bevrijden? Vindt hij de moordenaar van zijn oom en ziet hij kans - met hulp van Salomo - het systeem van de Mediator Dodenlijst te doorgronden? Meer informatie is te vinden op www. johnbrosens.com.

Prijsuitreiking bij ViaViela BARENDRECHT - Van eind maart tot medio mei konden kinderen tot 12 jaar meedoen met een kleurplatenwedstrijd, georganiseerd door gastouderbureau kinderopvang ViaViela Barendrecht. De zevenjarige Mees de Roos uit Barendrecht is een van de gelukkige winnaars. Op 30 maart vierde Burgers’ Zoo in Arnhem haar 99e verjaardag. Voor ViaViela de aanleiding om in samenwerking met het dierenpark deze actie op te zetten. Kinderen konden een kleurplaat instu-

ren en maakten daarmee kans op tal van prijzen, zoals entreekaartjes voor het park en aardvarkenknuffels. Onder alle prijswinnaars werden bovendien nog eens een drietal Burgers’ Zoo-VIParrangementen verloot voor vier personen. De winnaars van de hoofdprijzen krijgen een bijzondere dag aangeboden in Burgers’ Zoo. Na ontvangst met limonade en gebak, staat er een rondleiding met een persoonlijke gids gepland. Daarna mag de winnaar een kijkje nemen achter de schermen bij de ‘Ocean’. Het programma wordt afgesloten met een maaltijd, waarna de familie de rest van de dag nog vrij toegang heeft tot het gehele park. De wedstrijd was een initiatief van het landelijk opererende ViaViela, waar ViaViela Barendrecht deel van uitmaakt. Het gastouderbureau heeft 67 vestigingen in heel Nederland. Kijk voor meer informatie op www.viaviela.nl.

voorjaarsfeestje. Modeshows, lekkere hapjes en drankjes, een deejay en comfortabele loungebanken maken het extra aantrekkelijk om wat langer in het winkelcentrum te blijven. De deelnemende winkeliers waren Broekhuizen Optiek, Cosmo Hairstyling, Claudius Menswear, Dijkxhoorn Lingerie, ijssalon Hemels en No Sense. De Wijnkelder was present met een specialist op het gebied van cocktaildrankjes. Foto Michel Bierhuizen

Mamacafé bij Kleine Duiker BARENDRECHT - Op maandag 4 juni tussen 10 en 12 uur is er weer een mamacafé in Barendrecht. Het café is bedoeld voor (aanstaande) moeders uit Barendrecht en omstreken en wordt iedere eerste maandag van de maand gehouden bij De Kleine Duiker. Deze ochtend is er een presentatie van Stichting Kinderopvang Barendrecht. Het Mamacafé Barendrecht is er voor (bijna) moeders en hun jonge kinderen. Zij kunnen hier terecht om andere moeders te ontmoeten, samen te spelen, ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen aan professionals op het gebied van opvoeding en

opgroeien. Op 4 juni is pedagoog Esther van Noort aanwezig. De toegang is gratis en men mag zonder aanmelding binnenlopen. Het mamacafé biedt iedere maand een gratis mini-workshop aan. Maandag 4 juni verzorgd Stichting Kinderopvang Barendrecht een presentatie over verschillende opvangmogelijkheden: hele dagen naar de crèche, een ochtendje spelen op de speelzaal of flexibele opvang bij een gastouder thuis. Meer informatie over het mamacafé en het volledige programma op www.mamacafebarendrecht.nl.

Mini Roparun De Tweemaster BARENDRECHT - Donderdag 24 mei hebben de kinderen van basisschool De Tweemaster een mini Roparun rond de wijk Buitenoord gelopen. Net als bij de echte Roparun wisselden de fietsers en lopers elkaar af tijdens het afleggen van de route. Na een startschot door de Roparunvogel begonnen de kinderen aan de symbolische afstand van 5,2 km. De kinderen lieten zich sponseren voor Kika en het Roparun-team van de Daniel den Hoedkliniek.

Tijdens de warme loop was er onderweg verfrissing van Hispa fruit en bij de aankomst in ‘Parijs’ waren er op de finish croissantjes van Jeroen en Angelique van bakkerij Klootwijk op de Middenbaan. De mini Roparun was een groot feest met muziek en veel ouders langs de route. De loop heeft een mooi bedrag van 2500 euro opgebracht, waarna autobedrijf Vogelaar het bedrag aanvulde tot 2650 euro. De school bedankt iedereen hartelijk voor de inzet.

BARENDRECHT - Op woensdagochtend 30 mei ondertekenden de gemeente Barendrecht, lokale zwemaanbieders en het lokale onderwijs het convenant ‘Barendrecht Waterdicht’. Zij gaan gezamenlijk de zwemvaardigheid van basisschoolleerlingen inventariseren, zorgen voor passend aanbod op het gebied van zwemonderwijs en ouders motiveren hun kind hiervan gebruik te laten maken. Het doel is dat alle kinderen in Barendrecht voor hun 12e jaar tenminste zwemvaardig (zwemdiploma A en B) en bij voorkeur zwemveilig (Zwem-ABC) zijn. De verantwoordelijkheid voor de zwemvaardigheid van kinderen ligt bij de ouders. Alle ouders/verzorgers van kinderen van 6 tot 10 jaar ontvangen van de gemeente een brief over het belang van zwemvaardigheid en de mogelijkheden

voor zwemles in Barendrecht. De zwemaanbieders Inge de Bruijn Sportfondsenbad en Wellnesselande Barendrecht gaan zich actief inzetten om de zwemvaardigheid te vergroten. Ze zetten hiervoor onder andere specifieke bovenbouw-zwemgroepen op. De basisscholen inventariseren jaarlijks de zwemvaardigheid van de leerlingen. Deze gegevens worden verwerkt in het landelijke registratiesysteem ‘Waterdicht’. Op basis van deze gegevens worden eventuele gezamenlijke interventies ten behoeve van de zwemvaardigheid ingezet. Het convenant ‘Barendrecht Waterdicht’ werd getekend door Gemeente Barendrecht, Vereniging Sport en Gemeenten, Inge de Bruijn Sportfondsenbad, Wellnesselande, schoolbesturen 3Primair, PCPO, RVKO en Reformatorisch basisonderwijs.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelbarendrecht.nl

Steun voor Ambulanceteam Roparun BARENDRECHT - 3d Echo Barendrecht is net als vorig jaar een van de hoofdsponsors van het Ambulanceteam (team 115 van de Roparun). Dit jaar hebben zij van 12 woensdagavonden de helft van hun omzet opzij gezet ten gunste dit goede doel. Volgens Ruby en Jenna (eigenaressen van dit echografisch

bureau) werd deze actie door hun klanten erg goed ontvangen. 3d Echo Barendrecht maakt niet alleen mooie herinneringen aan een pril leven. Zij zetten zich ook in voor het motto van de Roparun: “Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.”


Vrijdagmarkt

Barendrecht Op de markt

Voor al uw ondergoed en nachtkleding

ZOMERAANBIEDING!!

Bikini’s normaal € 19.95 nu voor €

Jongste ondernemer op de markt BARENDRECHT - Dieter Mourits (19) van Dietex stoffen heeft het hartstikke naar zijn zin op de Barendrechtse markt. De koopman is sinds november daar elke week te vinden met twee kramen vol stoffen. ,,In het begin was het even wennen, vooral voor de klanten. De vorige stoffenman had meer kramen, maar voor mij is dat niet haalbaar. Maar als klanten wensen hebben, hoor ik dat graag. Ik kan bijna overal aan komen.’’

12.50

Dieter begon een jaar geleden voor zichzelf met de verkoop van allerhande stoffen. Hij leerde het vak van zijn vader, die nu zeven jaar een eigen stoffenkraam heeft. Met zijn 19 jaar is Dieter de jongste op de meeste markten waar hij staat. Hij heeft het erg naar zijn zin als ondernemer en marktkoopman.

Bijpassende strandjurkjes normaal € 24.95 nu

€ 14.95

3.25

Roomboter suikerbrood (Volgens fries recept)

+ 20 extra spaarzegels

Oranje fondant pencee (gevuld met super spijs)

Het ondernemerschap zit in de familie. Verkopen leerde hij bij een visboer waar hij een aantal jaar gewerkt heeft terwijl hij drie dagen naar school ging. Op woensdag staat Dietex stoffen op de markt in Sommelsdijk, op donderdag in Zierikzee, vrijdag in Barendrecht en zaterdag in Hardinxveld-Giessendam. Zaterdag wordt Dieter met de verkoop bijgestaan door zijn vriendin Lisette.

5.50 nu 2.50

10 voor

Diverse soorten desem brood 100% roomboter mega appelflappen

(Super groot en super lekker)

4 voor

3.75

Uw marktbakker ruim gesorteerd in brood, koek, banket, en zoetwaren

Wie meer wil weten, is elke vrijdag van harte welkom op de markt in Barendrecht. Ook kan men alvast een kijkje nemen op www.parttex.nl.

Ook bij ons geldt klein bedrag pinnen mag!!! Deze aanbieding is geldig vrijdag 1 juni

DE VLEESWARENEXPRESS

Nieuw in collectie:

VOOR UW BROODNODIGE BELEG!!! RECLAMES GELDIG VAN 29 MEI T/M 2 JUNI

€ 1,89 25 CERVELAAT 150 gram € 1, 49 FRICANDEAU 100 gram € 1, SCHARRELEISALADE 100 gram € 0,69 EK LEVERWORSTJE 350 gram € 2,49 25 HAMBURGERS 4+1 gratis € 3, www.vleeswarenexpress.nl ASPERGE BEENHAM 100 gram

Elke vrijdag voor u op de markt met tuinplanten elke zaterdag verkoop vanaf de kwekerij

Hele bak rotsplanten (12 planten in een bak)

voor €

7,50

gouden trouwringen zilveren vriendschapsringen * Goud & Zilverreparaties * Veranderen van Uw trouwring(en) * Trendy zilveren sieraden * Batterij in horloge € 4.95 * Inkoop oud goud voor contanten

Wij verkopen op zaterdagen (van 9.00 tot 16.00 uur) vanaf de kwekerij. Daar hebben wij een groter assortiment tuinplanten als op de markt voor zeer aantrekkelijke prijzen en een groot parkeerterrein.

ons adres is: Rijneveld 1a, 2771XX Boskoop WWW.HANDELSKWEKERIJMARCELDEJONG.NL

Kaashandel Jac. v.d. Wal Gouda JAPANSE MIX

Graskaas

(van de tafel) 3 voor €

4,50

STUDENTENHAVER 500 gram €

5,00

PISTACHE 500 gram €

6,00

TOT ZIENS BIJ KO EN SANNE

30+ Belegen Extra Belegen

5,95 95 1 kg 9, 95 1 kg 7, 1 kg

Milka Cryspy Snax Bonbonbloc praline Liga Fruitkick Sultana / Milk break M&M ’s / Snickers

per stuk per stuk per stuk per pak 4

voor

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Groot assortiment snoep voor de avondvierdaagse !


Thijs Bouter Beenmode

Rits kapot???

Beenmode zoals u dat wenst!

Loopt de rits open van uw jas, broek, rok, laars of tas? Wij kunnen deze in vele gevallen repareren zonder de rits te vervangen! Ook drukknoppen, nestelringen, etc. vervangen wij direct! Waar?? Bij

BIJ DE DIERENKRAAM!! Royal Canin Medium, Maxi of Giant Adult hondenbrokken 15 kg + 3 kg gratis

Van der Wijst Kleinvak Elke week op de markt:

Vrijdag 8:30 tot 16:00 uur te Barendrecht (centrum markt) Woensdag 8:30 tot 15:00 uur te Hendrik-Ido-Ambacht

Dietex Modestoffen Nieuw!!Mooie

kwaliteit fleece!

eenmalig € 7,50 per mtr 2 meter voor € 12,-!

Verder mooie collectie tricot en blousekatoen! voor meer info gaat u naar

www.parttex.nl

 

voor slechts

Kousevoetjes

54,95

Kousevoetjes van  katoen  in  schoenmaat  35/38  en  39/42.  

van katoen in schoenmaat 35/38 en 39/42 1,85 nu  3  voor  €5,-­‐    

1,85 nu

en gratis thuisbezorgd.

Heren sokken

Heren sokken  katoen  met  opdruk    

Marian en Michel van Aelst dierenbenodigdheden www.dierenvoedsel.nl - Tel. 06 22517622

2,50 nu  3  voor  €7,-­‐  

Kwaliteits Vishandel Marcel Korlaar e 4 ATIS R G Pan Haringen 1,75 3 voor € 5,00

Gebakken Schol Per stuk € Per stuk €

GRATIS

3,00 4 voor € 10,00

Haringen

GRATIS

1,75 4 voor € 6,50

BIJ

Natuurlijk ook op de woensdag markt in Carnisse Veste

DE GOOISCHE POELIER (A. van Diermen)

Telefoon 06 53 34 30 68

KIP SNITZELS PER STUK

€ 1,00

5 VOOR

KIP HAMBURGERS PER STUK

Marcel en Jacqueline Korlaar tegenover de Hema • 06-52054112

3 voor € 7,-

KROKANT OF POPULIER

5e 5e

katoen met opdruk

2,50 nu

Uw Royal Canin voedingsadviseur

per stuk €

3 voor € 5,-

€ 1,00

5 VOOR

€ 2.95 € 2.95

VRIJDAG OP DE MARKT IN BARENDRECHT

t k r a m g a d j Vri

t h c e r d n e r a B

Vanavond gratis

NLP

informatieavond in Rotterdam – Lommerrijk Aanmelden www.mindacademy.nl

REPARATIE wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

0180 - 612881 BARENDRECHT Met spoed gevraagd

vrijwilliger die mij kan helpen bij mijn paardenstallen in Barendrecht. Ervaring en Kennis gewenst. Voor meer informatie bel: 06-49851011

Oosters specialiteiten en wok restaurant

De Bruin Aardbeien en meer …

LOTUS CORNER

Vers, lekker en natuurlijk dichtbij

aardbeien en asperges te koop

Speciaal aanbiedingsmenu juni 2012

direct van de teler

De Bruin Aardbeien

Achterweg 3, Mijnsheerenland

Menu A:

ma. t/m vr. 10.00-17.30 uur; za. 8.30-15.00 uur

www.debruinaardbeien.nl

Menu B:

Voor 3 à 4 personen

• • • •

€ 20,95

Mini loempia’s (8 stuks) Babi pangang Kipfilet met kerrie saus Foe Yong Hai

Incl. 2 bakken nasi, bami of rijst

Voor 3 à 4 personen

• • • •

€ 20,95

Mini loempia’s (8 stuks) Babi pangang Kipfilet met broccoli Koe Lou Kai

(gepaneerde kipblokjes met zoetzure saus)

Incl. 2 bakken nasi, bami of rijst

WOKKEN BIJ ONS:

Onbeperkt eten & drinken voor een vast bedrag

Ook nog lekkere bijgerechten die u apart kunt bestellen, o.a. Japanse, Chinese & Indonesische De prijzen zijn: Maandag t/m donderdag voor € 21,95 p.p. kinderen tot 12 jaar voor € 13,50 Vrijdag t/m zondag en feestdagen voor € 24,95 p.p. en kinderen voor € 14,50

Winkelcentrum ”Paddewei” • Paddeweg 29-33 • 2992 CK Barendrecht Telefoon 0180 - 618298 • Fax 0180 - 618912 • www.lotuscorner.nl


.NL .NL N.NL N N E E E NK NK ENK E E EED EED MEED M M DIE DIE S DIE S S R R E E ER KK KK UKK U U DR DR DR

Bel nu:

088-4638628

Rusland

Nederland

Duitsland

Spanje

08-06-2012 20:45 (A)

09-06-2012 18:00 (B)

09-06-2012 20:45 (B)

10-06-2012 18:00 (C)

Denemarken

Tsjechië

Griekenland

-

-

-

Ierland Polen Frankrijk Rusland Oekraïne Nederland Polen

Duitsland Rusland

Spanje Nederland

Ierland Duitsland

20:45 (C) 18:00 (A) 18:00 (D) 20:45 (A) 20:45 (D) 18:00 (B) (A)

09-06-2012 (A) 08-06-2012 20:45 (B)

10-06-2012 18:00 (C) (B) 09-06-2012 18:00

10-06-2012 20:45 (C) (B) 09-06-2012 20:45 Kroatië Portugal

Italië Denemarken

Portugal Tsjechië

Kroatië Griekenland Engeland Tsjechië Zweden Denemarken Griekenland

Oekraïne Ierland

Frankrijk

Tsjechië Oekraïne

Griekenland

Portugal

Denemarken

Kroatië

11-06-2012 (C) 10-06-2012 20:45 (D)

11-06-2012 18:00 (D)

16-06-2012 20:45 20:45 (A) (D) 11-06-2012

16-06-2012 20:45 (A)

17-06-2012 20:45 (B)

17-06-2012 20:45 (B)

18-06-2012 20:45 (C)

Nederland

Rusland

Polen Zweden

Engeland

Zweden Kroatië

Engeland Italië

Italië Tsjechië Engeland Griekenland Zweden Portugal Tsjechië

Denemarken Griekenland

Kroatië Portugal

Italië Denemarken

20:45 (C) 20:45 (A) 20:45 (D) 20:45 (A) 20:45 (D) 20:45 (B) (A)

17-06-2012 16-06-2012 20:45 (B) (A)

18-06-2012 17-06-2012 20:45 20:45 (C) (B)

18-06-2012 17-06-2012 20:45 20:45 (C) (B) Ierland Duitsland

Spanje Nederland

Duitsland Rusland

Ierland Polen Oekraïne Rusland Frankrijk Nederland Polen

Zweden Italië

Engeland

winnaar 1 Zweden

winnaar 2

19-06-2012 18-06-2012 20:45 (D) (C)

19-06-2012 20:45 (D)

20:45 (D) 27-06-2012 20:45 19-06-2012

28-06-2012 20:45 winnaar 4

winnaar 3 Frankrijk

Oekraïne

Frankrijk Ierland

Oekraïne Spanje

winnaar 1

winnaar 2

winnaar 1

winnaar 2

27-06-2012 20:45

28-06-2012 20:45

27-06-2012 20:45

28-06-2012 20:45

winnaar 4

winnaar 3

winnaar 4

winnaar 3

HALVE FINALE HALVE FINALE

Engeland Kroatië

19-06-2012 18-06-2012 20:45 (D) (C)

HALVE FINALE

18-06-2012 16-06-2012 19-06-2012 16-06-2012 19-06-2012 17-06-2012 16-06-2012

Spanje

Duitsland

Duitsland Spanje

Ierland

Frankrijk

Oekraïne Polen

Rusland

Nederland

09-06-2012 20:45 (B) 10-06-2012 18:00 (C) 10-06-2012 20:45 (C) 11-06-2012 18:00 (D) 11-06-2012 20:45 (D) 08-06-2012 18:00 (A) 08-06-2012 20:45 (A) 09-06-2012 18:00 (B)

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

--

--

-

-

-

-

B

A

B

A

B

Zweden C nr.1 groep A

19-06-2012 20:45 (D) 23-06-2012 20:45 21-06-2012

01-07-2012 20:45

01-07-2012 20:45

28-06-2012 20:45

01-07-2012 20:45 27-06-2012 20:45

28-06-2012 20:45

24-06-2012 20:45 27-06-2012 20:45

23-06-2012 20:45

Italië

Portugal

Denemarken

Tsjechië

Griekenland

winnaar A

winnaar A

winnaar B

winnaar B

winnaar 4

winnaar B winnaar 3

winnaar 4

nr.2 groep C winnaar 3

nr.2 groep D

C nr.2 groep A

Frankrijk D nr.2 groep B

Oekraïne nr.2 groep A

Ierland nr.2 groep B

Spanje winnaar 4

Frankrijk Ierland Duitsland Polen Frankrijk Kroatië Rusland Engeland Ierland Nederland Frankrijk Duitsland nr.2 groep B Engeland Polen Spanje nr.2 groep A Rusland Ierland nr.2 groep D Nederland Oekraïne nr.2 groep C Duitsland winnaar 3 Frankrijk

Oekraïne Kroatië Portugal

Ierland Duitsland Rusland

Portugal Tsjechië Griekenland Italië Rusland Tsjechië Kroatië Portugal Denemarken Engeland Duitsland Portugal Polen Zweden Kroatië Italië Rusland Ierland Kroatië Nederland Tsjechië Frankrijk Engeland Duitsland Rusland Engeland Zweden Spanje Portugal Tsjechië

Denemarken

Tsjechië

Zweden Griekenland

Engeland

Kroatië

FINALE FINALE

winnaar 2

winnaar A winnaar 1

winnaar 2

nr.1 groep D winnaar 1

nr.1 groep C

D nr.1 groep B

Engeland nr.1 groep B

19-06-2012 20:45 (D) 22-06-2012 20:45

24-06-2012 20:45 22-06-2012

Italië nr.1 groep A

18-06-2012 20:45 (C) 21-06-2012 20:45

18-06-2012 28-06-2012 20:45 (C) Kroatië winnaar 2

Zweden Spanje Nederland Tsjechië Oekraïne Italië Griekenland Zweden Spanje Portugal Oekraïne Denemarken nr.1 groep A Zweden Tsjechië Kroatië nr.1 groep B Griekenland Italië nr.1 groep C Portugal Engeland nr.1 groep D Denemarken winnaar 1 Zweden

--

Engeland Italië Denemarken

19-06-2012 14-06-2012 13-06-2012 16-06-2012 15-06-2012 14-06-2012 16-06-2012 15-06-2012 14-06-2012 17-06-2012 15-06-2012 17-06-2012 21-06-2012 15-06-2012 16-06-2012 18-06-2012 22-06-2012 16-06-2012 18-06-2012 23-06-2012 17-06-2012 19-06-2012 24-06-2012 17-06-2012 27-06-2012 19-06-2012

20:45 (D) 20:45 20:45 (C) (B) 20:45 (A) 18:00 (D) (C) 20:45 (A) 20:45 (D) (C) 20:45 (B) 18:00 (D) 20:45 (B) 20:45 20:45 (A) (D) 20:45 20:45 (C) 20:45 20:45 (A) 20:45 (C) 20:45 20:45 (B) 20:45 (D) 20:45 20:45 (B) 20:45 (D)

Duitsland Griekenland Polen Spanje Polen Rusland Ierland Denemarken Nederland Frankrijk Nederland Duitsland Tsjechië Oekraïne Italië Spanje Griekenland Spanje Ierland Portugal Griekenland Oekraïne Frankrijk Denemarken Polen Zweden Oekraïne Kroatië Denemarken Griekenland

19-06-2012 20:45 (D) 14-06-2012 18:00 (C) (B) 13-06-2012 18:00

20:45 (B) 18:00 (A) 18:00 (A) 18:00 (C) 20:45 (A) 20:45 (A) 20:45 (C) 18:00 (B) 18:00 (B) 18:00 (D) 20:45 (B) (B) 20:45 20:45 (A) (D) 18:00 (C) 18:00 (A) (C) 20:45 20:45 (C) (C) 20:45 18:00 (B) (A) 18:00 (D) 18:00 (D) 20:45 20:45 (B) (A) 20:45 (D) (D) 20:45 (C) 18:00 (B) (A)

--

09-06-2012 12-06-2012 08-06-2012 10-06-2012 12-06-2012 08-06-2012 10-06-2012 13-06-2012 09-06-2012 11-06-2012 13-06-2012 09-06-2012 16-06-2012 11-06-2012 14-06-2012 10-06-2012 16-06-2012 14-06-2012 10-06-2012 17-06-2012 12-06-2012 15-06-2012 11-06-2012 17-06-2012 12-06-2012 15-06-2012 11-06-2012 18-06-2012 13-06-2012 12-06-2012 Italië Nederland Polen

A

Nederland

09-06-2012 18:00 (B)

18-06-2012 20:45 (C) (B) 13-06-2012 12-06-2012 20:45 (A)

SPEELRONDE 3 SPEELRONDE 3

Frankrijk Spanje

11-06-2012 (C) 10-06-2012 18:00 (D)

Rusland

08-06-2012 20:45 (A) Denemarken

Nederland

Italië

Spanje

Oekraïne

Zweden Griekenland

13-06-2012 18:00 (B) 13-06-2012 20:45 (B) 14-06-2012 18:00 (C) 14-06-2012 20:45 (C) 15-06-2012 18:00 (D) 15-06-2012 20:45 (D) 12-06-2012 18:00 (A)

-

-

-

-

1

Polen

12-06-2012 20:45 (A)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B

A

B

4 A

3

4 2

3 1

2

1

B

4 A

3

2

Italiëgroep B nr.1

18:00 (C) 14-06-2012 20:45 22-06-2012

Engeland Tsjechië

Frankrijk

Ierland

Engeland

Frankrijk nr.2 groep C

Ierland nr.2 groep D

Kroatië nr.2 groep A

Duitsland nr.2 groep B Engeland

Portugal Frankrijk

Rusland Ierland

Tsjechië Kroatië

Duitsland

Portugal

Rusland

-

-

-

-

nr.1 groep A

nr.2 groep B

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4

3

2

1

nr.1 groep winnaar AD

nr.1 groep C

nr.1 groep B

nr.2 groep winnaar BC

nr.2 groep D

nr.2 groep A

nr.2 groep B

nr.2 groep C

nr.2 groep D

nr.2 groep A

-

-

-

-

-

-

-

4

3

2

1

4

3

2

FINALE

-

Singel 55, 2992 BN Barendrecht | T 0180 641 022 advertentie@baruitgeverij.nl | www.baruitgeverij.nl

Ruim 100.000 huishoudens 01-07-2012 20:45 winnaar A winnaar B wekelijks binnen uw bereik.

01-07-2012 20:45

...maar adverteren kunt winnaar A winnaaru B in alle kleuren bij BAR Uitgeverij.

24-06-2012 01-07-2012 20:45

23-06-2012 20:45

22-06-2012 20:45

nr.1 groep D

nr.1 groep A

24-06-2012 20:45

nr.1 groep C

23-06-2012 20:45

21-06-2012 20:45

nr.1 groep B

22-06-2012 20:45

KWART FINALE FINALE Wij houden van ranje… FINALE

21-06-2012 20:45

KWART FINALE

Zweden

Nederland nr.1 groep A Zweden

13-06-2012 20:45 (B) 21-06-2012 15-06-2012 20:45 (D)

15-06-2012 20:45 (D)

Denemarken Oekraïne

13-06-2012 18:00 (B) 15-06-2012 18:00 (D)

Oekraïne nr.1 groep D

Polen Spanje

12-06-2012 20:45 (A) 14-06-2012 20:45 (C)

Spanje nr.1 groep C

Griekenland Italië

12-06-2012 18:00 (A) 14-06-2012 18:00 (C)

18:00 (D) 15-06-2012 20:45 24-06-2012

Nederland

13-06-2012 20:45 (B)

---------20:45 (C) 14-06-2012 20:45 23-06-2012

Denemarken

13-06-2012 18:00 (B)

-

---

Kroatië

SPEELRONDE 2 Achterom 67 – Barendrecht KWART FINALE Tel. 0180 – 613308 b.g.g. 620286 Polen

12-06-2012 20:45 (A)

--

-

-

-

-

SPEELRONDE 2

-

--

Duitsland

Portugal

Rusland

WIJ VERZORGEN AL UW: LOODGIETERSWERKZAAMHEDEN SANITAIR- EN ZINKWERK

Griekenland

12-06-2012 18:00 (A)

-

Tsjechië

DR DR DR U U U K K KK K K ERS ERS E D D I I E E ME ME E E D D EN EN K K E E N N .NL .NL

SPEELRONDE 2 LOODGIETERSBEDRIJF N.A.J. DEN DRIJVER

DR DR DR UK UK UK K K ERS KERS ERS D D D I I E E ME IE ME ME E E E D D EN DEN EN K K K E E E N N .NL N.NL .NL

-

SPEELRONDE 1 SPEELRONDE 1 2 SPEELRONDE 3 SPEELRONDE 2 SPEELRONDE 2 SPEELRONDE 3 KWART FINALE SPEELRONDE 3 HALVE FINALE KWART FINALE KWART FINALE HALVE FINALE FINALE HALVE FINALE

Polen

08-06-2012 18:00 (A)

SPEELRONDE 1

-

-

-

-

SPEELRONDE 3

10-06-2012 08-06-2012 11-06-2012 08-06-2012 11-06-2012 09-06-2012 08-06-2012

Italië

Portugal

SPEELRONDE 1 SPEELRONDE 1

Polen

08-06-2012 18:00 (A)

SPEELRONDE 1

.NL .NL N N E E K K EN EN D D E E ME ME E E I I D D ERS ERS K K UK UK DR DR

Opslagruimte nodig?

.NL N E NK


jaargang 4 - nummer 34 - 31 mei 2012

GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT

1

BLIK OP BARENDRECHT

Rol gemeente verandert: ‘Zandzakken klaarzetten’

Op 26 juni besluit de gemeenteraad over de Voorjaarsnota 2012. Wethouder Bas Nootenboom (Financiën)

In dit nummer:

• Wilt u uw eigen droomhuis bouwen? editie Doorkomst Roparun

5

3 • Geslaagde jubileum-

• Nul ernstige verkeers-

7 • Omgevingsvergunningen 9 • Adviezen commissies Samenleving en Ruimte 11

slachtoffers

Vrijwilliger in Beeld

geeft een toelichting op de financiële situatie. Wordt de rol van de gemeente anders nu de portemonnee steeds leger wordt? “Nu er financieel steeds minder kan, komt de nadruk meer te liggen op waar wij als gemeente goed in zijn: strategisch meedenken, regievoeren en verbinden. Visie en verbinding dus. Onze uitdaging zit hem in het zoeken naar slimme strategieën om veel te bereiken met minder inzet en minder middelen. Die mogelijkheden zoeken wij lokaal, maar ook regionaal en zelfs

Het is een uitdaging om veel te bereiken met minder inzet en middelen

landelijk. Op die manier benutten wij

Samir Yahya zet zich al geruime tijd

Sfeer

onze kracht maximaal, zonder daarbij

in als vrijwilliger in Barendrecht. Het

“De sfeer is heel goed. Iedereen heeft

de verantwoordelijkheid over te ne-

begon allemaal in 2008, toen hij pas

respect voor elkaar en er worden ook

men. Wij gaan uit van ieders eigen

een jaar in Nederland woonde. In af-

regelmatig grappen gemaakt. Zo werd

kracht.”

wachting van zijn uitkering kreeg Sa-

mij een keer gevraagd of ik een pak-

Hoe staat Barendrecht ervoor?

hankelijk van de hoeveelheid geld die

“Afgelopen jaren hebben wij al fikse

wij vanuit het Rijk gaan ontvangen.

mir regelmatig een voedselpakket via

ket met vis erin kon wegbrengen. Ik

ombuigingen door moeten voeren,

Wij hopen de scenario’s niet nodig te

Zijn daar voorbeelden van te

de kerk. Hij besloot zelf mee te hel-

pakte het pakket, maar zag geen vis.

waarvan de effecten nu duidelijk

hebben, maar wij willen de zandzak-

noemen?

pen, en nam contact op met de Voed-

Toen bleek dat ik het pakket naar me-

zichtbaar worden in Barendrecht.

ken wel klaar hebben staan.”

“De kracht in de samenleving is dui-

selbank Barendrecht. Sinds dit contact

neer Vis moest brengen.” Hij moet er zelf hartelijk om lachen.

Denk bijvoorbeeld aan bezuinigingen

delijk zichtbaar: denk aan de Greens-

is deze stichting een ongelooflijk en-

op welzijn of in het onderhoud van

Wanneer is duidelijk welk scena-

Parade en de Duurzaamheidskring.

thousiaste vrijwilliger rijker.

de buitenruimte. De financiën rond

rio het wordt?

Initiatieven vanuit de samenleving,

krijgen is ons in deze Voorjaarsnota

“Bij de begroting in het najaar weten

waar wij als gemeente onze mede-

Samir heeft ervoor gekozen vrijwilli-

Samir: ‘’Iedereen zou vrijwilligerswerk

gelukt, maar het wordt steeds lastiger.

wij hoeveel geld wij binnenkrijgen. Op

werking aan hebben verleend. Onze

gerswerk te doen, omdat het in con-

moeten doen en zo andere men-

Wij hebben mogelijk te maken met lo-

basis daarvan kunnen wij bepalen tot

ondernemers willen en kunnen nog

tact komen met verschillende men-

sen kunnen helpen. Eén hand kan

kale gevolgen van het Lente-akkoord

hoever wij moeten bezuinigen.”

steeds investeren. Dat zie je ook in

sen hem enorm aanspreekt. ‘’Doordat

niet klappen. Daarmee bedoel ik dat

de groei van de werkgelegenheid met

je met allerlei mensen te maken hebt,

samenwerken heel belangrijk is en

en wij weten nog niet hoeveel geld

Hulp

wij dit jaar ontvangen vanuit het Rijk.

Waar gaan de klappen vallen?

2,5% en de groei van het aantal be-

leer je veel over andere culturen.” Hij

dat wij er voor elkaar moeten zijn.

Dat zijn grote risico’s die wij ook als

“Bij het lichtste scenario denken wij

drijven met 1%.”

vindt het belangrijk hulp te bieden aan

Behalve het feit dat het belangrijk is

zodanig benoemd hebben in de Voor-

bijvoorbeeld aan privatisering van het

mensen die het nodig hebben.

dat mensen zich inzetten voor vrijwil-

jaarsnota. Wij gaan nu figuurlijk zand-

zwembad, het uitstellen van investe-

Verdere traject rondom

zakken vullen, om te voorkomen dat

ringen en het toepassen van systeem-

behandeling Voorjaarsnota

Inzet

het water over de kade gaat stromen.”

bouw in plaats van duurzame bouw

- 18 juni behandeling VJN in com-

Elke vrijdag is Samir bij de voedsel-

In deze rubriek zetten wij graag vrij-

missie Planning & Control

ligerswerk, is het ook heel gezellig!”

bank te vinden. Hij is inmiddels voor

willigers in het zonnetje. Kent u of

Hoe worden die zandzakken dan

kort denken wij aan verder uitstel of

- 25 juni behandeling VJN in raad

velen een bekende.‘’ Ik help met het

bent u zo’n bijzondere vrijwilliger?

‘gevuld’?

zelfs afstel van investeringen, versobe-

- 26 juni vervolg behandeling VJN

uitdelen van voedselpakketten. Som-

Stuur dan uw bijdrage (tekst maxi-

“Wij werken drie scenario’s van bezui-

ring van de dienstverlening en eventu-

mige mensen zijn niet in staat een

maal 250 woorden en foto - liggend

nigingen uit, met oplopende zwaarte

eel verhogen van de OZB. Maar dan

Alle vergaderingen starten om

pakket te komen halen, zoals bijvoor-

formaat - van minimaal 1 MB naar

van maatschappelijke gevolgen. Of

moet het water ons wel tot aan de

20.00 uur.

beeld gehandicapte mensen. Ik pak

de redactie via e-mailadres blikop@

wij dat moeten gaan uitvoeren is af-

lippen staan.”

dan mijn auto en lever het voedsel-

barendrecht.nl.

voor voorzieningen. Bij een groot te-

in raad

pakket bij hen thuis af.’’

Beachvolleybal-toernooi Op vrijdag 1 juni en zaterdag 2 juni is het Doormanplein weer omgetoverd in zomerse sferen. Ook dit jaar organiseert Jongerenwerk Barendrecht een groot Beachvolleybal-toernooi. Op vrijdag 1 juni worden diverse clinics gegeven en op zaterdag 2 juni kan iedereen vanaf zestien jaar meedoen aan het toernooi. Op het hopelijk zonovergoten plein kunnen bezoekers terecht voor een hapje en een drankje en verzorgt een DJ de muziek. Kom kijken of schrijf uzelf/je snel in via www.jongerenwerkbarendrecht.nl!


jaargang 4 - nummer 34 - 31 mei 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Column van burgemeester Jan van Belzen

De doorkomst

3

Wilt u uw eigen droomhuis bouwen in Barendrecht? Heeft u er altijd van gedroomd uw eigen droomhuis te bouwen in Barendrecht? Of wilt u samen

Het zinderde in Barendrecht op Tweede Pinksterdag bij de Doorkomst

met uw toekomstige buren uw

van de Roparun. De leden van Stichting Doorkomst, medewerkers van

woning ontwikkelen en realiseren

andere organisaties, verenigingen en vooral vrijwilligers hadden alles

naar eigen wensen? Dan past (col-

uit de kast gehaald om het de bezoekers naar de zin te maken. Ik heb

lectief) particulier opdrachtgever-

veel waardering voor de inzet die door allen is geleverd. Het resultaat

schap wellicht bij u! De gemeente

mocht er zijn.

wil graag weten of er interesse is onder inwoners voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Bij

particulier

opdrachtgeverschap

(PO) bent u zelf opdrachtgever voor de bouw van uw woning. U kiest uw eigen architect en bouwer uit. Samen met hen gaat u aan de slag voor uw eigen huis. Bij collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) bent u samen met uw buren (of zelfs meer-

organiseren zich in een vereniging

Sportpark Ziedewij

dere buren) opdrachtgever voor de

of stichting en onder professionele

Eén van de eerste locaties waar wij

architect en de bouwer. Naast de

begeleiding beslist deze groep men-

eventueel met (C)PO aan de slag wil-

mogelijke financiële voordelen is de

sen samen aan welke eisen hun

len zijn de twee oude hockeyvelden

ruime keuzevrijheid voor u als consu-

woningen moeten voldoen. U heeft

op sportpark Ziedewij in de Oranje-

ment aantrekkelijk.

dus veel vrijheid in het ontwerp van

wijk, genaamd Amaliaplantsoen.

uw woning. Samen met andere toeDe spanning hing in de lucht. Hoe

laatste kilometers naar de Coolsingel.

Gezamenlijk bouwen

komstige bewoners beslist u zelf wat

Aanmelden

Bij een CPO-project bouwt een groep

u nodig heeft om een goede woning

Heeft u belangstelling voor het bou-

zoekers? Dat was allemaal prima. Het

Inmiddels was deze Doorkomst alweer

mensen gezamenlijk hun eigen wo-

te realiseren. Dit hoeven uiteraard niet

wen van uw eigen droomhuis in het

was een zonovergoten dag en vele

de vijfde in Barendrecht. Ieder jaar

ningen. De toekomstige bewoners

allemaal dezelfde woningen te zijn.

Amaliaplantsoen of op een andere

bezoekers uit Barendrecht en de regio

wordt het mooier en groter en komen

locatie of heeft u vragen? Meld u zich

kwamen kijken. Spannend was het ook

er meer bezoekers. Dat is mooi, maar

dan binnen drie weken aan door het

hoe de teams zich zouden houden.

de sleutel is eigenlijk het prachtige doel

enquêteformulier in te vullen op www.

Vooral de Barendrechtse teams.

waar ze het voor doen. De geweldige

barendrecht.nl > Over Barendrecht >

gedachte dat hierdoor de kwaliteit van

Wonen & (ver)bouwen > Bouw- en

Een Barendrechtse vertrouwde mij toe

het leven van velen wordt verbeterd

woonprojecten >

dat de spanning in heel haar lijf zat. De

die ernstig ziek zijn. Zo is de Roparun

Amaliaplantsoen. Met vragen kunt u

ontlading kwam en was fantastisch.

de verbinding met mensen. Dat geeft

terecht bij mevrouw C. Tang, via e-

Door het applaus en de aanmoedi-

een extra waardevolle dimensie aan

mailadres c.tang@barendrecht.nl en

gingen kregen de deelnemers net die

dit prachtige evenement, ook in Baren-

via telefoonnummer 14 0180. Na

stimulans en dat zetje mee voor de

drecht. En dat moet vooral zo blijven.

alle reacties bekijken wij of er genoeg

zou het weer zijn? Komen er veel be-

Herontwikkeling

animo is voor (C)PO voor ontwikkeling van de woningen in het Amaliaplantsoen. Belangstellenden informeren wij na de zomervakantie over het vervolgproces. Bij particulier opdrachtgeverschap bent u zelf opdrachtgever.

Tweets vanuit Barendrecht www.twitter.com/BARENDRECHTzh Weersvoorspelling morgen: uitstekend weer om bij de Doorkomst te komen kijken, zes Barendrechtse teams en 229 andere die lopen voor #roparun

www.twitter.com/StephanietBorg Dank jullie wel voor een geweldig ontvangst in #Barendrecht,alle steun,berichten enz.Helemaal top! @BaRENdrecht307 #rrteam307

Barendrechts centrum krijgt Keurmerk Veilig Ondernemen Volgende week wordt de eerste

gemeente zijn korter en het centrum

het behaalde resultaat: “Zoals ook

ster Keurmerk Veilig Onderne-

is schoner.

keuringsinstantie KIWA concludeert,

men (KVO) voor het centrum van Barendrecht uitgereikt.

is de samenwerking tussen alle De uitreiking van de eerste KVO-

betrokken partijen zeer constructief

ster vindt op 7 juni tussen 15.00

en zijn de getroffen maatregelen

Het afgelopen jaar hebben vijf cen-

en 16.00 uur plaats in Le Bonheur

goed. Het behalen van het KVO is

trumondernemers gewerkt aan een

op de Middenbaan. Ondernemers

een mijlpaal die terecht gevierd

plan van aanpak met maatregelen

uit het centrum van Barendrecht en

wordt. Samenwerking is van groot

www.twitter.com/JeroenGebben

om het centrum schoner, heler en

belangstellenden zijn van harte wel-

belang, want met elkaar hebben wij

Fantastisch onthaal op Coolsingel. Eerste Roparun Team BaREndrecht307 zit er op. Geweldig resultaat. Trots op team. http://t.co/jxYqMrl2

veiliger te maken. En dat is gelukt. Er

kom!

baat bij een aantrekkelijk en veilig

is meer toezicht, de samenwerking

www.twitter.com/BasNootenboom Spanning stijgt. Nog 15 minuten tot de start #rrteam307 #Roparun http://t. co/HX3zQCZS

Volg ook de gemeente op Twitter!

winkelgebied.”

tussen ondernemers is verbeterd,

Samenwerking staat centraal

de lijnen met politie, brandweer en

Burgemeester Van Belzen is trots op


• Algemene dermatologie - alle huidaandoeningen • Analyse van moedervlekken en huidkanker met behulp van de nieuwste technologie dermatoscopie Visiomed MICROderm D120 • Flebologie - spataderen en couperose • Plastische, reconstructieve, hand- en esthetische chirurgie • Cosmetische gezichtsbehandelingen - microdermabrasie, mesotherapie en peelings • Huidtherapie - acnebehandeling, oedeem, epileren en littekenbehandelingen Voornamelijk verzekerde zorg en ook esthetische behandelingen worden uitgevoerd. De praktijk heeft contracten met alle verzekeraars. Consulten en behandeling alleen na afspraak. Zonder wachtlijst


jaargang 4 - nummer 34 - 31 mei 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Aan tafel met de raad Wie: Coby

van Deursen (PvdA) en Razik en Marchel

5

Doorkomst weer groot feest De Doorkomst van de Roparun op maandag 28 mei was ook dit jaar weer een groot feest. Het weer werkte mee en er waren heel veel mensen gekomen om de sporters aan te moedigen op hun laatste traject tot de finish op de Coolsingel in Rotterdam. Om negen uur ’s ochtends waren het Binnenhof en het Doormanplein

Wanneer: zaterdag 19 mei 2012

al klaar voor de passerende sporters. Ook langs de route was er veel belangstelling. Het feest duurde tot

Op de Sleutelwerkplaats worden, zoals bekend, verschillende activiteiten georganiseerd. Een nieuwe activiteit voor de jeugd is het gezamenlijk opknappen van een boot. Deze zomer kan er onder begeleiding mee gevaren worden. Vele Barendrechtse jongeren maken gebruik van de activiteiten in de Sleutelwerkplaats en zijn actief. Zo ook enkele jongeren die er stage lopen en tevens aan het project van de boot meewerken. Coby van Deursen vraagt Razik (16 jaar) en Marchel (26 jaar) naar hun ervaringen op de Sleutelwerkplaats.

tegen de avond, toen alle Roparunners Barendrecht voorbij waren. Enkele Roparunteams waren onder-

Doorkomst extra speciaal maakte

alle teams met evenveel enthousias-

weg afgevallen, maar de zes Baren-

was het passeren van maar liefst zes

me begroet, maar het feit dat er zo-

drechtse teams hebben het allemaal

teams uit Barendrecht. Zes van de

veel mensen uit mijn eigen gemeente

gehaald tot de eindstreep.

321 teams, die zich sportief inspan-

meededen gaf de Doorkomst toch

den voor mensen met kanker. Ik heb

wel een extra dimensie.”

Trots Voor deze vijfde Doorkomst was voor

De boot

een iets andere opzet gekozen. Het podium om de lopers en fietsers te ontvangen stond midden op het plein,

Razik is druk aan het schuren op de

vraag ik hem. Marchel vertelt dat hij is

met allemaal horecagelegenheden er-

boot en in zijn pauze stel ik hem

verwezen vanuit begeleide kamerbe-

omheen. Er was ook live muziek, net

enkele vragen. Op mijn vraag hoe

woning in Barendrecht. “Bij het poets-

als op het Doormanplein. Burgemees-

hij in de Sleutelwerkplaats terecht is

bedrijf waar ik voorheen werkte, had

ter Jan van Belzen ontving de sporters

gekomen, vertelt hij het volgende. “Ik

ik het niet meer naar mijn zin. Bij de

vol trots: “Het is een megaprestatie

loop hier al ruim twee jaar stage en

Sleutelwerkplaats krijg ik een nieuwe

die deze mensen geheel belangeloos

kom twee dagen per week”. Ook na

kans en word ik geaccepteerd zoals

neerzetten. De warmte zorgde voor

schooltijd is Razik regelmatig op de

ik ben. In het begin moest ik wennen

nog een extra uitdaging. Zij hebben

Sleutelwerkplaats te vinden voor al-

aan de losse sfeer die hier heerst.”

het toch maar allemaal gedaan. Daar

lerhande klussen. “Mijn stagemeester

mogen zij heel trots op zijn!”

komt op bezoek en vraagt dan naar

Toekomst

mijn gedrag en vorderingen”.

Je loopt nu enkele weken stage. Welke

Extra dimensie

kansen zie je hier? Marchel antwoordt

Van Belzen vervolgt: “Wat de vijfde

Het Binnenhof bruiste van activiteiten

Leuk om te werken

enthousiast dat hij zijn vier jaar werk-

Wat heb je zoal geleerd tijdens je

ervaring bij het poetsbedrijf verder wil

stage? “Ik heb geleerd dat het leuk

ontplooien in de Sleutelwerkplaats.

is om te werken en laatst heb ik van

“Misschien kan ik wel een poetsafde-

Marchel meer over poetsen geleerd.”

ling starten”, zegt hij hoopvol. “Ik ken

Met de zomer in aantocht gaan kinderen weer vaker buiten spelen.

De oudere broers van Razik komen al

immers de kneepjes van het vak.” Ik

Regelmatig plaatsen ouders of kinderen eigen trampolines, glijbanen

… de bodem van de Gaatkens-

jaren op de Sleutelwerkplaats en zo

vraag hem wat hij zou willen zeggen

of basketbalpalen in de openbare ruimte. Hoewel deze speeltoestellen

plas een argeologisch Rijksmo-

heeft hij er ook kennis mee gemaakt.

als een andere jongere vraagt naar

bijdragen aan het speelplezier van de kinderen is het onbeheerd ach-

nument is?

Jos, de initiatiefnemer van de Sleutel-

de Sleutelwerkplaats. Marchel somt,

terlaten van de toestellen vanwege veiligheidseisen niet toegestaan.

werkplaats, is ook bij hem thuis ge-

zonder al te lang nadenken, op: “De

weest. “Hij doet veel voor ons”, zegt

goede werksfeer en het besef dat ik

Wij verzoeken u, wanneer er geen ou-

Razik.

nog veel te leren heb.” Of zijn werk-

derlijk toezicht is, de toestellen weer

zaamheden meer vaste vorm gaan

in uw eigen tuin, schuur of garage te

Nieuwe kansen

aannemen, is nog niet bekend. Mis-

plaatsen.

Dan komt Marchel eraan, die zijn

schien wil hij wel verder leren voor

vriendin zijn nieuwe werkplek wil la-

monteur. Over drie maanden zal in

Wetgeving

ten zien.” Hoe ben jij in contact ge-

overleg een besluit worden genomen

Speeltoestellen in de openbare ruim-

komen met de Sleutelwerkplaats?”,

over de vervolgwerkzaamheden.

te vallen onder de verantwoordelijk-

Veilig buitenspelen

Wist u dat...

Op deze plek liggen de oudste sporen van menselijke bewoning in Carnisselande/Portland. Het opgraven van deze vindplaats zou veel tijd en geld kosten. Omdat dit ‘verdronken land’ toch veel historische waarde heeft, is de plek toegevoegd aan de Rijksmonumentenlijst.

heid van de gemeente. Zij worden

De historische schatten op de bo-

vooraf gekeurd volgens Europese

dem van de Gaatkensplas zijn de

NEN- normen. Daarnaast moeten alle

oudste bewonerssporen, maar niet

speeltoestellen in de openbare ruimte

de eerste archeologische vondsten.

altijd voldoen aan strenge veiligheidsregels met betrekking tot de (val)

moet obstakelvrij zijn, zodat kinderen

ondergrond en de directe omgeving.

veilig kunnen spelen. Het onbeheerd

Particuliere speeltoestellen voldoen

achterlaten van dit soort obstakels is

zelden aan deze eisen. Zij zijn voor

dan ook niet gewenst.

privé-gebruik bestemd, waarbij men ervan uitgaat dat er onder toezicht op

Handhaving

wordt gespeeld.

Als wij constateren dat een toestel of obstakel toch onbeheerd in de

Deze werden in 1996 op enkele honderden meters afstand van de Gaatkensplas gedaan door archeoloog Moree. Hier ontdekte hij een complete middeleeuwse

nederzetting.

Na

verder onderzoek bleek het te gaan om het verdronken dorp Carnisse.

Obstakels op speelplaatsen

openbare ruimte staat, geven wij de

Regelmatig treffen wij op speelplek-

eigenaar de gelegenheid het toestel

ken konijnenrennen of containers van

of obstakel weg te halen en op eigen

bewoners aan. Zij staan vaak in de

terrein te plaatsen. Wanneer dit niet

directe omgeving van speeltoestellen.

gebeurt, verwijderen wij het toestel of

door het water werd afgezet, dekte

De ruimte rondom een speeltoestel

obstakel.

het verdronken dorp toe. Nabij het

Dit dorpje werd in 1373 door een grote overstroming volledig van de kaart geveegd. Het zanddek dat

grondgebied van dit ‘Barendrechts Halil (14 jaar), Emre (16 jaar) en Razik (16 jaar) zijn druk bezig met de boot

Atlantis’ is de VINEX-wijk Carnisselande gebouwd.


A ll - You - Can - Eat Japans Re staurant

Havenhoofd 2 - 2993 EK Barendrecht - Tel.: (0180) 53 26 58/06 487 989 80/06 345 69 619

voor meer informatie: www.restaurantbanzai.nl Reserveren kan ook per mail: info@restaurantbanzai.nl

RESTAURANT IN BEELD ORANJE TIP

Banzai Take Away Deal Japans Restaurant Banzai sinds jaren lang gevestigd aan het Havenhoofd in Barendrecht Introduceert Banzai Take Away Deal, een concept van heerlijke sushi gerechten, je moet hierbij denken aan sake, magura, kani, tamago, chukagunkan. Per set van te nemen in de hoeveelheden 16,32,64 of zelfs 125 stuks, deze kunt u afhalen van €15,Uiteraard kunt u ook langskomen en eten volgens het áll you can eat’principe. Binnen twee uur kunt u onbeperkt bestellen van de kaart, met daarop niet minder dan negentig dagelijks vers bereide specialiteiten. U vult uw bestelling in op het formulier en de medewerkers brengen de gerechten bij u aan tafel. Er is ruimte voor 225 gasten. Onze openingstijden : maandag t/m donderdag van 16.00 - 22.00 uur, vrijdag - zaterdag van 16.00 - 22.30 uur en zondag van 16.00 - 22.00 uur Kijk ook eens op www.restaurantbanzai.nl of volg ons via facebook.

Inhoud: Nigiri: Sake - Zalm Maguro - Tonijn Kani - Krab Tamago - Omelet Chuka Gunkan - Zeewier Maki: California Maki - Krab/Advocado Spicy Tuna Maki - Pittige Tonijn Kappa Maki - Komkommer Rol Futo Maki - Grote Rol

Kies uit: €15 voor sushi-set van 16 stuks om af te halen (waarde €20,50) €28 voor sushi-set van 32 stuks om af te halen (waarde €41) €54 voor sushi-set van 64 stuks om af te halen (waarde €82) €100 voor sushi-set van 128 stuks om af te halen (waarde €164) Deze actie geldt alleen vanaf 31 mei 2012 tot 31 juli 2012


jaargang 4 - nummer 34 - 31 mei 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Wijknieuws Eerste overleg buurtcomité Buurt Bestuurt in Noord en Binnenland

“Je leert mensen kennen”

7

Duurzaam Barendrecht Duurzaamheid in de gemeente Barendrecht De gemeente werkt aan een Duurzaam Barendrecht. De recent vastgestelde notitie ‘Duurzame ontwikkeling in Barendrecht’ geeft aan hoe

In het kader van het project ‘Buurt Bestuurt’ vormen een kleine groep bewoners uit Noord en Binnenland,

wij ons verder gaan inzetten en op welke duurzame kansen wij ons

de betreffende wijkagent en de BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) een buurtcomité. Op 22 mei

willen gaan richten.

kwamen zij samen om een Top 3 voor de eigen wijk samen te stellen. In het project bepalen de bewoners de prioriteiten. De toezichthouders en politie koppelen daar acties en uren aan.

Bewoners bepalen de prioriteiten waarmee het comité aan de slag gaat

De afgelopen jaren gaven wij al op ver-

met onze inwoners, ondernemers en

schillende manieren concreet invulling

partners, om zo concreet invulling te

mers (Scheldestraat), mevrouw V.d. Wal

aan duurzame ontwikkeling. Daarbij

kunnen geven aan een Duurzaam Ba-

en de heer Van Esdonk (Lavendelhof),

zijn wij uitgegaan van de brede defini-

rendrecht. Met de oprichting van de

mevrouw Waltheer (Patrijs), mevrouw

tie van duurzaamheid. Dit betekent dat

Duurzaamheidskring Barendrecht is

Koedoot (Perentuin), de heer Van Es-

wij ons, naast het energie- en klimaat-

hiermee de eerste stap gezet.

donk (Lavendelhof), de heer Moen (Ko-

vraagstuk, hebben gericht op sociale

rianderhof), mevrouw Boon (Giessen),

en economische duurzaamheid. Voor-

Concreet maken

de heer H. Heeke (Kruizenmunthof) en

beelden van gerealiseerde activiteiten

De kansen, geformuleerd in de Duur-

mevrouw Mans (Maastraat).

en/of projecten zijn: de aanschaf van

zaamheidsagenda, worden de komen-

een elektrische auto, het inkopen van

de jaren concreet gemaakt. Voorbeel-

Tevreden

groene energie, het organiseren van

den van kansen zijn: 100% duurzaam

Mevrouw Koedoot is positief over het

evenementen die bijdragen aan de

inkopen per 2015, het toepassen van

eerste overleg: “Je leert mensen ken-

bewustwording, zoals BAR-gezond en

duurzame energiebronnen, het toe-

nen en spreekt eens de wijkagent en

de energieavond, en de realisatie van

passen van duurzame materialen in de

Het comité gaat de komende zes we-

te hard rijden in de wijk aan te pakken.

BOA. Ik ben tevreden met de Top 3. Er

natuurvriendelijke oevers.

openbare ruimte, het stimuleren van

ken aan de slag met de top 3. Als eer-

Doel is de bewustwording te vergroten.

zit voor iedereen iets in wat zij belang-

ste kozen zij voor ‘te hard rijden in de

Bewoners en scholen worden uitgeno-

rijk vinden.” Op 12 juni komt het buurt-

Verdere ontwikkeling

verbeteren van het vestigingsklimaat

wijk’, met name aan de Stationsweg/

digd mee te doen. De BOA’s zetten een

comité opnieuw samen om de stand

De ervaring en kennis over duurzaam-

voor startende en vernieuwende be-

Meije en de Maasstraat/Boomgaard.

actie op in het kader van het honden-

van zaken te bespreken en te zien of

heid die zijn opgedaan vormen de

drijven.

Als tweede en derde volgden ‘honden-

beleid. Daarnaast organiseren zij een

de prioriteiten nog goed liggen.

basis voor verdere ontwikkeling. Voor

poep en loslopende honden’ en ‘zwerf-

schoonmaakactie die zij samen met

vuil’.

bewoners gaan uitvoeren.

Acties Buurt Bestuurt

Samenstelling buurtcomité

De politie organiseert een actie om het

Het comité bestaat uit de heer Blom-

duurzaam gedrag bij inwoners en het

een Duurzaam Barendrecht volgt de

Meer informatie

Via www.barendrecht.nl/buurtbestuurt

gemeente twee sporen. Het interne

Kijk voor meer informatie op onze

houden wij u op de hoogte over de

spoor, gericht op de gemeentelijke or-

website www.barendrecht.nl > Over

ontwikkelingen van Buurt Bestuurt.

ganisatie, gaat over de bewustwording,

Barendrecht > Afval, Natuur & Milieu

het inzetten op kennis en innovatie

> Duurzaamheid. Of neem contact op

en de voorbeeldfunctie. Het externe

met Andy van Rossem via a.van.ros-

spoor richt zich op de samenwerking

sem@barendrecht.nl.

Blik op…verkeer:

Nul ernstige verkeersslachtoffers Wethouder Jeroen Gebben (verkeer) heeft op donderdag 24 mei het

ren als vaststaand gegeven.”

manifest ‘Ieder verkeersslachtoffer is er één te veel’ ondertekend. Hij deed dat tijdens de eerste bijeenkomst van het Platform Ver-

Vanzelfsprekend

keersveiligheid Zuid-Holland waarvan Gebben voorzitter is.

De verantwoordelijkheid voor het terugdringen van ernstige ongelukken

“Op gemeentelijk niveau is de laatste

Manifest

ligt volgens de wethouder niet alleen

jaren veel tijd, aandacht en geld gesto-

Hun gezamenlijk streven naar nul

bij de overheid, maar juist ook bij or-

ken in het verbeteren van de fysieke

ernstige verkeersslachtoffers is vastge-

ganisaties, scholen, bedrijven en de

infrastructuur. De condities om tot een

legd in het manifest “Ieder verkeers-

weggebruikers zelf. “Het moet voor

grotere verkeersveiligheid te komen

slachtoffer is er één te veel”. Gebben:

iedereen vanzelfsprekend worden om

zijn er. Wat helaas maar niet lijkt te

“Uiteraard is een doelstelling van nul

zich sociaal te gedragen in het verkeer.

veranderen is het verkeersgedrag van

verkeersslachtoffers niet reëel, maar

Daar wil ik mij als ambassadeur Ver-

sommige automobilisten. Mensen die

het geeft wel aan dat we ernstige ver-

keersveiligheid en voorzitter van het

te laat van huis vertrokken zijn, rijden

keersongevallen niet langer accepte-

platform voor inzetten.”

regelmatig te hard in 30-kilometerzones en rond scholen”, stelt Gebben.

Begin dit jaar schafte de gemeente een elektrische auto aan

AGEN DA 1/2 juni

Beachvolleybal Barendrecht

De Barendrechtse wethouder is na-

Beachvolleybaltoernooi met clinics voor scholieren op 1 juni

mens de Stadsregio Rotterdam be-

en toernooi op 2 juni. Inschrijven via www.jongerenwerkba-

noemd tot Ambassadeur Verkeers-

rendrecht.nl. Een DJ zorgt voor muziek en er zijn hapjes en

veiligheid. Samen met zeven andere

drankjes voor bezoekers. Locatie: Doormanplein. Tijd: 10.00

wethouders uit de provincie Zuid-Hol-

-20.00 uur. Toegang: gratis.

land gaat hij zich hard maken voor het 4 t/m 9 juni Avondvierdaagse

verbeteren van de verkeersveiligheid. Tijdens de bijeenkomst op donderdag

Vanaf Hockeyclub Barendrecht op Sportpark de Doorbraak

24 mei in Theater het Kruispunt in

(Zuider Carnisseweg 101). Start: vanaf 18.30 uur. Kosten:

Barendrecht zijn de acht bestuurders geïnstalleerd als ambassadeur.

Wethouder Jeroen Gebben (Ambassadeur Verkeersveiligheid) tekent het manifest namens Barendrecht

€ 3,70 bij voorinschrijving, € 4,20 op startlocatie. Parkeerplaatsen zijn zeer beperkt. Kom daarom bij voorkeur op de fiets!


&

&


jaargang 4 - nummer 34 - 31 mei 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Publicaties Omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunningen Bij de afdeling Publiekszaken zijn de volgende aanvragen ingediend: - Achterzeedijk 1a (B20120134), voor het plaatsen van een hekwerk met

(zie voor openingstijden het colofon).

Wat is Omgevingsloket online?

Tegen de overeenkomst kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend.

Wilt u een aanvraag indienen voor

van 31 mei 2012 tot en met 5 juli 2012 bij balie 12 van het Servicecentrum

een omgevingsvergunning? Dan

Spreekuren

(22-05-2012); - Noldijk 146 (B20120133), voor het kappen van een boom (ceder) (20-05-2012; - Onderlangs 38 (B20120132), voor het wijzigen van een gevel

is het Omgevingsloket online de plaats waar u moet zijn. Dit is het digitaal loket waar burgers en bedrij-

schuifpoort (22-05-2012); - Dierensteinweg 13 (B20120135), voor het plaatsen van een reclamebord

9

Collegespreekuur

ven een aanvraag voor een omge-

Het eerstvolgende maandelijkse spreekuur van het college is op 13 juni

vingsvergunning kunnen indienen.

van 10.00 uur tot 11.00 uur. Het spreekuur is alleen op afspraak. Voor een

Ook kunt u via Omgevingsloket

afspraak met een van de collegeleden kunt u contact opnemen met de be-

online een vergunningcheck uit-

stuurssecretaresses via telefoonnummer 14 0180.

voeren, om na te gaan of een vergunning of melding nodig is. Sinds

(22-05-2012).

oktober 2010 is de Wet Algemene De bovenstaande aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen op de data die er tussen haakjes bij vermeld staan. De mededeling dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvra-

Verleende APV-vergunningen/ -ontheffingen

Bepaling Omgevingsrecht (WABO) van kracht. Sindsdien hoeft u voor bijvoorbeeld slopen of bouwen

gen liggen niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend.

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is vergunning verleend voor:

geen losse vergunningen meer aan

De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van

- het organiseren van een schoolfeest op Dr. Schaepmanschool aan de

te vragen.

bezwaar, worden te zijner tijd in deze rubriek meegedeeld.

Evertsenstraat 16 op vrijdag 22 juni 2012 van 17.00 tot 22.00 uur (verleend: 21-05-2012);

Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen

- het organiseren van een vriendschappelijke voetbalwestrijd BVV – Feyenoord op locatie sportpark ‘De Bongerd’ op zaterdag 14 juli 2012 (verleend: 23-05-2012); - het organiseren van een Zomerfeest op locatie Oude Dorpskern

Via www.omgevingsloket.nl kunt u: - de vergunning- en meldingsplicht controleren; - online voor alle werkzaamheden

desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie.

(Dorpsstraat en Doormanplein) op zaterdag 30 juni 2012 van 10.30 tot

binnen uw project één vergunning

Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm,

22.00 uur (verleend: 23-05-2011).

aanvragen; - volgen wat de status van uw aan-

telefoonnummer: 14 0180.

Verleende omgevingsvergunningen - 3e Barendrechtseweg 511 (BG20120067), voor het brandveilig gebruik van een tijdelijke (circus-) tent van 23-08-2012 t/m 26-08-2012 (verz. 23-

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is ontheffing verleend voor: - Het schenken van zwakalcoholische dranken tijdens schoolfeest op Dr. Schaepmanschool aan de Evertsenstraat 16 op vrijdag 22 juni 2012 van

Hoe werkt het?

17.00 tot 22.00 uur (verleend: 21-05-2012).

Zo dient u een verzoek in via Omgevingsloket online:

05-2012);

- doe de Vergunningcheck;

- Carnisseweg 54 (B20120047), voor het verbouwen van een schuur (verz. 22-05-2012); - Gebroken Meeldijk 147 (B20120114), voor het vergroten van de woning en het wijzigen van een kozijn (verz. 22-05-2012); - Giraffenburg 11 (B20120076), voor het plaatsen van een erfafscheiding (verz. 23-05-2012); - Hazenburg 2 (B20120115), voor ontheffing van het bestemmingsplan voor

Collecte

noot en wilg) (verz. 23-05-2012); - Noldijk 164 (B20120112), voor het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak (verz. 23-05-2012).

het alleenrecht te collecteren. Iedere collectant heeft een legitimatiebewijs bij zich. U kunt hier altijd naar vragen.

Autovrij Doormanplein In 2010 heeft de politie in overleg met de overige hulpverlenende diensten een verzoek gedaan aan burgemeester en wethouders om het Doormanplein van vrijdag 22.00 uur tot zaterdag 6.00 uur

Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze

en van zaterdag 22.00 uur tot zondag 6.00 uur autovrij (parkeer-

besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

verbod) te maken. Doel daarvan is het op adequate wijze kunnen uitvoeren van het handhaven van de openbare orde, het voorko-

Werken aan de weg

men van schade aan onder andere voertuigen en het voorkomen van overig vandalisme op en nabij het Doormanplein.

Kijk voor de actuele stand van zaken rondom de wegwerkzaamheden op

Om aan het verzoek te voldoen is - in het kader van Openbare Orde en

www.barendrecht.nl > Actueel > Wegwerkzaamheden.

Veiligheid - een pilot ingesteld. Door middel van een parkeerverbodzone werd het Doormanplein op genoemde dagen en tijden op de drukste uitgaansuren

Kennisgeving Sluiten anterieure overeenkomst Graphorn-locatie Burgemeester en wethouders maken bekend dat er, volgens artikel 6.24

autovrij gemaakt. Voortzetting Dit jaar is de pilot geëvalueerd. Aan de hand van de uitkomsten is besloten het verkeersbesluit voort te zetten en het Doormanplein op bovengenoemde uren autovrij te houden.

lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, een overeenkomst is gesloten tussen de gemeente en de eigenaren van de percelen Stationsweg 106A en 108A

Parkeren

(perceel 8188 en 8187).

Voor het parkeren van auto`s van de bewoners en de bezoekers van het Doormanplein wordt verwezen naar de parkeergelegenheid in de omgeving

De overeenkomst heeft betrekking op de realisatie van een twee-onder-één

van het winkelcentrum Middenbaan. Het blijft mogelijk om bezoekers van de

kapwoning en een vrijstaande woning op deze percelen.

horecaondernemingen af te zetten bij de onderneming (in- en uitstappen passagiers). Alleen het parkeren op het Doormanplein is op de genoemde

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt ter inzage

- dien uw aanvraag in.

aan het Nationaal Epilepsie Fonds. In deze periode hebben deze organisaties

- Kamerlingh Onnesweg 10a t/m 10f (B20120109), voor het plaatsen van - Noldijk 53 (B20120116), voor het kappen van drie bomen (plataan, wal-

- log in met uw DigiD;

Voor de periode 3 tot en met 9 juni 2012 is een collectevergunning verleend

het gebruik door een technisch uitzendbureau (verz. 22-05-2012); een gezamenlijk naambord (verz. 22-05-2012);

vraag is.

tijdstippen niet meer toegestaan.

Bezwaar indienen Heeft u als belanghebbende bezwaren tegen een verleende vergunning of een ander besluit? Dan kunt u binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt hiertegen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden (door verzending van het besluit), dan is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij: de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Hiervoor moet u griffierecht betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail een bezwaarschrift in te dienen. U kunt wel digitaal uw bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente www.barendrecht.nl > Dienstverlening> Digitale Balie. Hiervoor heeft u DigiD nodig.


Spaa Maa r-opt Vr tot ij 2,65 %**

Bernouw Financiële Dienstverlening O R N B E

U

W

F

I N

A

N

C

I

E

E

N

I N

G

T V E R L E N I N G

L

S

R

N

E

I E

V

D

T

E

S

L

U W B E R N O

N A F I

N

C

I E

L

E

D

I

E

N

¨

Kromme Nering 24 2995 BH HEERJANSDAM T (078) 677 2030 E bfd.heerjansdam@live.nl

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

* De actie loopt van 14 mei tot en met 10 augustus 2012. Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl. Op=op! ** Rente per 26 maart 2012. Rentewijzigingen voorbehouden.

Spaar € 750 en krijg een fietskoeltas*


jaargang 4 - nummer 34 - 31 mei 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Vergaderingen

11

Steunpunt Vrijwilligerswerk KijkopWelzijn online

Nieuws uit de raad

Gemeenteraad

Adviezen commissies Samenleving en Ruimte

Op maandag 4 juni vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het

Op dinsdag 22 mei vergaderden de commissies Samenleving en Ruimte.

gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur. De griffier is mevrouw G.E. Figge. Op de

Deze commissies adviseren aan de gemeenteraad. De onderwerpen die

agenda staan de volgende voorstellen:

Bent u op zoek naar vrijwilligers-

1.

Opening

werk en bent u benieuwd naar

2.

Vaststelling agenda

wat er zoal te vinden is? Neem

3.

Vragenkwartier

dan eens een kijkje op

deze keer aan de orde kwamen waren:

Advies commissie Ruimte Beleid plaatsing elektrische oplaadpunten De commissie acht het voorstel over de voorwaarden van plaatsing van oplaadpunten voor elektrisch aangedreven auto’s besluitrijp. Het onderwerp

4. 5.

zal als hamerstuk geplaatst worden op de agenda van de raad van 4 juni. Verplaatsingskosten schietvereniging De Vrijheid

6.

De commissie acht het voorstel om een krediet beschikbaar te stellen van

Gemeentelijke Jaarrekening 2011. Weergave van de werkelijke inkomsten en uitgaven van de gemeente in 2011.

Het Steunpunt Vrijwilligerswerkt

Onderzoek Rekenkamer Barendrecht naar samenwerking BAR. Bespreking

bemiddelt tussen organisaties die

van het onderzoek van de Rekenkamer naar de samenwerking tussen

vrijwilligers zoeken en mensen die

Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR).

vrijwilligerswerk willen doen. Dit

Telecommunicatieverordening. In deze verordening worden de regels om-

doet het steunpunt voornamelijk

trent het leggen van kabels en leidingen in de openbare grond vastgelegd.

digitaal. U kunt er ook terecht voor

€ 50.000 aan voorbereidingskosten voor de herhuisvesting van schietver-

Hamerstukken

eniging De Vrijheid besluitrijp. Het onderwerp zal als hamerstuk geplaatst

7.

worden op de agenda van de raad van 4 juni. Toekomst openbaar vervoer

8.

De commissie stemt unaniem in met de concept brief die het college heeft opgesteld voor de Stadsregio in het kader van het programma Naar een Toekomstvast Openbaar Vervoer.

www.kijkopwelzijn.nl.

Bespreekstukken

Maatschappelijke Stageplaatsen.

Regionaal risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond. In het profiel wordt bij de diverse veiligheidsrisico’s aangegeven of de capaciteit van de hulpdiensten

Heeft u een andere vraag omtrent

voldoende aanwezig is.

vrijwilligerswerk, neem dan

Voorbereidingskrediet verplaatsing GKB. Ter voorbereiding op de herhuis-

gerust contact op via e-mailadres

vesting van de bedrijfsactiviteiten van GKB vanaf de Koedoodse Haven

h.fortes@kijkopwelzijn.nl.

wordt een krediet gevraagd van € 64.550,–. 9.

Vaststelling bestemmingsplan Graphorn (Noldijk). Hierdoor verdwijnt een milieuhinderlijk bedrijf langs de landschappelijk waardevolle Waal en ontstaat op termijn de mogelijkheid dat de oever openbaar toegankelijk

Telecommunicatieverordening De commissie acht het voorstel aan de raad met betrekking tot de Telecommunicatieverordening besluitrijp. In deze verordening zijn de voorwaarden opgenomen waaronder kabels voor het telecommunicatieverkeer in

wordt. 10. Beleid plaatsing elektrische oplaadpunten. Er wordt beleid voorgesteld t.a.v. het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische auto’s. 11. Schietvereniging De Vrijheid. Voorgesteld wordt een krediet van € 50.000

gemeente grond mogen worden gelegd. Het onderwerp kan als bespreek-

beschikbaar te stellen voor de verplaatsing van schietvereniging De Vrij-

stuk geplaatst worden op de agenda van de raad van 4 juni.

heid.

Advies commissie Samenleving Informatienotitie Decentralisatie Jeugdzorg In het sociale domein staan gemeenten voor ingrijpende veranderingen. Eén van deze veranderingen betreft de decentralisatie van de Jeugdzorg.

12. Begroting 2013 Veiligheidsregio Rotterdam. De gemeente kan reageren op de ontwerpbegroting 2013. 13. Begroting gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard. De gemeente kan reageren op de ontwerp-begroting 2012-2013. 14. Wijziging gemeenschappelijke regeling SVHW. Voorgesteld wordt het aantal leden van het dagelijks bestuur van de SVHW te vergroten naar 4.

In de Informatienotitie Decentralisatie Jeugdzorg wordt verwezen naar

15. Lijst met ingekomen stukken

het Plan van Aanpak in BAR-verband (Barendrecht, Albrandswaard en

16. Verslag van de vergadering van 8 mei 2012

Ridderkerk). Het plan beschrijft op welke wijze men deze decentralisatie

17. Sluiting

Blik op Barendrecht is een uitgave van de gemeente Barendrecht. Eindredactie: gemeente Barendrecht Eindredactie Nieuws uit de raad en Aan tafel met...: griffie gemeente Barendrecht Fotografie: gemeente Barendrecht, René Zoetemelk en Rob Kamminga. Opmaak en Druk: Bar Uitgeverij BV, Barendrecht Advertentieverkoop: Mahony Media groep,

ter hand zal nemen. De commissie heeft de notitie voor kennisgeving aangenomen.

Colofon

Heerjansdam, (078) 6777879

Ter inzage De stukken zijn digitaal te raadplegen op www.barendrecht.nl > Bestuur & Orga-

Bezoekadressen

Conceptbegroting 2013 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

nisatie > Vergaderingen en stukken. Bij de receptie in de hal van het gemeente-

Gemeentehuis

(VRR)

huis ligt een papieren versie ter inzage.

Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht

De gemeenteraad kan zienswijze indienen op de conceptbegroting van de

Afvalaanbiedstation

VRR. De commissie onderschrijft het voorstel om niet in te stemmen met

Londen 15, 2993 LA Barendrecht

de voorgestelde begroting en een zienswijze in te dienen op de voorge-

Postadres: Postbus 501,

stelde begroting.

2990 EA Barendrecht Tel:

Wijziging samenstelling dagelijks bestuur van de gemeenschap-

14 0180 (Servicecentrum)

pelijke regeling SVHW

www.barendrecht.nl

De heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en de uitvoe-

gemeente@barendrecht.nl

ring van de Wet Waardering onroerende zaken heeft de gemeente uitbesteed aan de SVHW. De SVHW is voornemens om het aantal leden van het

Openingstijden

dagelijks bestuur uit te breiden van twee naar vier. De commissie adviseert

Servicecentrum + VVV-agent-

de gemeenteraad hiermee in te stemmen. Ontwerpbegroting 2012 en 2013 en meerjarenbegroting 2014 - 2016 Gemeenschappelijke Regeling Nieuw-Reijerwaard De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw-Reijerwaard (GRNR) is gericht op

schap

Maak werk van uw wijk, kijk op www.wijkregie.nl

Ma. t/m vr. 9.00 tot 15.00 uur Op afspraak: Ma. en wo. 15.00 tot 20.00 uur Di. en do. 15.00 tot 17.00 uur Het Servicecentrum is elke dag tot

de gezamenlijke ontwikkeling van bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard. De

17.00 uur telefonisch bereikbaar:

gemeenteraad heeft de gelegenheid om hun zienswijze over de ontwerp-

14 0180.

begroting en meerjarenbegroting kenbaar te maken. De commissie stemt in met het voorstel aan de raad om geen zienswijze in te dienen op de

Afvalaanbiedstation

ontwerpbegroting 2012 en 2013 en meerjarenbegroting 2014 - 2016 van

Ma. t/m vr.: 7.30 uur tot 16.00 uur

de GRNR.

Zaterdag: 8.30 uur tot 15.00 uur


Wij starten onze uitverkoop

40% Kom langs voor kortingen tot

op onze gehele collectie!

Openingstijden: ma. van 13.00-17.30 uur di.-do. van 09.30-17.30 uur vrij. van 09.30-21.00 uur za. van 09.30-17.00 uur

U kunt bij ons terecht voor kinder-, damesen herenschoenen Middenbaan 46 2991 CT Barendrecht

T: 0180-617 404 Twitter: CioneShoes

E: info@cione-shoes.nl W: www.cione-shoes.nl


De Schakel

CARNISSELANDE

Donderdag 31 mei 2012

Inschrijving Avondvierdaagse begonnen BARENDRECHT - Ook dit jaar wordt de Avondvierdaagse gehouden in Barendrecht en wel van 4 juni tot en met 7 juni. De Avondvierdaagse start bij Hockeyclub Barendrecht op sportpark De Doorbraak aan Zuider Carnisseweg 101 te Barendrecht. De afstanden zijn vijf, tien en vijftien kilometer. Tijdens de avondvierdaagse is de Zuider Carnisseweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Het terrein van de Hockeyclub is voor autoverkeer alleen bereikbaar vanaf de Achterzeedijk, waar het parkeerterrein is. Ter plaatse wordt het verkeer geregeld door verkeerregelaars. Verder is parkeren rond de startlocatie zeer beperkt. De organisatie raadt mensen aan op de fiets te komen. Rond de fietsenstalling wordt alle avonden gesurveilleerd. Tijdens de Avondvierdaagse zijn op de startlocatie ijs, limonade, koffie, thee en versnaperingen te koop. De start is vanaf 18.30 uur. De routes worden vanaf 18.30 uur op de startlocatie uitgedeeld. De kosten bij voorinschrijving

zijn 3,70 euro en inschrijven op maandag 4 juni vanaf 18 uur kost 4,20 euro. Men kan zich vanaf nu inschrijven, uiterlijk tot en met vrijdag 1 juni. Dat kan op de volgende adressen: Fam. Gouman, De Zeeg 31, Barendrecht. Fam. Koedoot, Tomatenpad 2, Barendrecht. Informatiebalie Waterpoort, Middeldijkerplein 9, Barendrecht, werkdagen van 9 tot 17 uur. Stichting Dajong, Dorpsstraat 175, Barendrecht, dinsdag tot en met vrijdag 9 tot 16.30 uur. Tevens kan men inschrijven op 29 mei, 30 mei en 31 mei van 19 tot 20.30 uur bij Stichting Dajong, Dorpsstraat 175 te Barendrecht. Bij inschrijving geeft men aan hoe vaak me de Avondvierdaagse al heeft gelopen. Voor de eerste keer krijgt men een medaille, voor de volgende vijftallen eveneens. Voor de tussenliggende aantallen krijgt men een cijfer om op de medaille te bevestigen. Meer informatie op www.barendrecht.wandelt.nl en via barendrecht.wandelt@ live.nl en 06-36442233.

57e Marijke-wandeltocht BARENDRECHT - Zaterdag 2 juni is de Marijkewandeltocht. De startlocatie is sporthal Waterpoort in Carnisselande. De parkoersen lopen door de natuurgebieden langs de Oude Maas, waarin de Rhoonse- en Carnisse Grienden een plaats innemen. De wandelingen zijn niet alleen voor de ervaren wandelaars. Zij bieden ook de recreatieve wandelaar gelegenheid op een kortere afstand van bijvoorbeeld vijf, tien, vijftien of twintig kilometer te genieten. Sporthal Waterpoort is te vinden aan het Middeldijkerplein te Barendrecht. De vereniging hoopt zaterdag 2 juni buiten de trouwe wandelaars ook veel bewoners uit de nieuwe wijken van Barendrecht en Rhoon te mogen begroeten. De parkoersen zijn zoveel mogelijk autovrij. Langs de route zijn verschillende ver-

zorgingsposten en de hele dag zijn er parkoersbegeleiders en EHBO ’ers op de fiets aanwezig. Men ontvangt een uitgebreide en duidelijke parkoersbeschijving en indien gewenst een medaille. Het startbureau is vanaf 6.30 uur open en is te vinden aan Middeldijkerplein 9. De starttijden zijn als volgt: 60 km: 7 – 8 uur. 50 km: 7 – 9 uur. 40 km: 7 – 9 uur. 30 km: 7 – 10 uur. 20 km: 7 – 13 uur. 5, 10 en 15 km: 9.30 – 14 uur. Het inschrijfgeld voor de 20, 30, 40, 50 en 60 km met een medaille bedraagt 4,50 euro, zonder medaille 3,50 euro. Het inschrijfgeld voor de 5, 10 en 15 km bedraagt met medaille 3,50 euro, zonder medaille 2 euro. De korting voor Bondsleden is op alle afstanden vijftig cent. Meer informatie via info@wandelsportmarijke.nl en www.wandelsportmarijke.nl.

Bunderbos kookt voor goed doel BARENDRECHT – Vorige week vrijdag 11 mei werd er bij kinderdagverblijf Het Bunderbos aan Iepenwede 2 lekker gekookt. Alle peuters waren druk bezig met de voorbereidingen van een macaronimaaltijd. De verschillende groenten werd vakkundig klein gesneden, waarna ze in de keuken werden bereid tot een heerlijke maaltijd die de kinderen gezamenlijk aan een feestelijk gedekte tafel op hebben gegeten. Er word wel vaker met en door de kinderen gekookt bij kinderdagverblijf Het Bunderbos, maar deze keer werd het wat grootser aangepakt. Niet alleen hadden de

kinderen voor zichzelf een maaltijd gekookt, maar ook konden de ouders een maaltijd bestellen zodat ze het thuis een keertje makkelijk hadden. Het geheel stond in het thema van Orange Babies en hun actie Diner of Hope. Voor elke maaltijd werd een vrijwillige bijdrage gevraagd. De opbrengst wordt in zijn geheel geschonken aan Orange Babies. Een stichting die zich het lot aantrekt van zwangere vrouwen die geïnfecteerd zijn met HIV virus en hun kinderen. Dus: hebben de kinderen voor kinderen gekookt. Het was een geslaagde dag die zeker navolging zal krijgen.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelbarendrecht.nl

Hulphonden op basisscholen BARENDRECHT - Voor de stichting Hulphond Nederland wordt op zaterdag 23 juni het evenement ‘Wereldrecord Hondenwassen’ gehouden bij winkelcentrum Carnisse Veste. In het kader van dit evenement bouwen de kinderen van de Dr. Schaepmanschool, De Trinoom, De Draaimolen en De Wilgen modellen van Clics-constructiespeelgoed, die op zaterdag 9 juni in het winkelcentrum per opbod worden verkocht. De opbrengst komt volle-

dig ten goede van Hulphond Nederland. Als tegenprestatie vinden er op deze basisscholen hulphond-demonstraties plaats en kunnen de kinderen zien wat een hulphond allemaal heeft geleerd om het leven van iemand met een aandoening weer menswaardig en ‘leefbaar’ te maken. De Barendrechtse Ina de Ritter verzorgt samen met haar hulphond Uxy de demonstraties. Hierbij krijgt zij alle steun van ook andere cliënten van

Uxy helpt Ina haar jas uit te trekken tijdens een van de demonstraties.

Hulphond Nederland en hun honden, want in een kort tijdsbestek moeten er maar liefst 21 optredens op de basisscholen worden verzorgd. Ina de Ritter: “Uxy en ik zetten ons graag in voor dit project. Veel mensen weten niet hoeveel behoefte er is aan hulphonden en hoe noodzakelijk het is dat Hulphond Nederland haar werk kan blijven voortzetten. Hiervoor is veel geld benodigd. Uxy is inmiddels mijn tweede hulphond. Zonder haar zat ik nu weg te pieteren achter de geraniums. Mijn vorige hond en nu Uxy hebben mijn leven drastisch veranderd. Ik ben nu veel minder afhankelijk van anderen. Ik kan zelf mijn boodschappen doen, waarbij Uxy betaalt. Deze lieverd pelt mijn banaantje, helpt mij mijn jas uit te trekken en scheurt zelf een velletje van een keukenrol af als ik dit nodig heb. Uxy heeft zoveel geleerd. Ik ben zoveel gelukkiger geworden sinds er hulphonden in mijn leven zijn en doe daarom graag iets terug.” Zie ook www.wereldrecordhondenwassen.nl.

Watertappunt voor Carnisse Veste BARENDRECHT - Winkelcentrum Carnisse Veste kreeg woensdag 30 mei een watertappunt van de ideële organisatie Join the Pipe, die zich inzet voor drinkwaterprojecten in de Derde Wereld. Het tappunt wordt gefinancierd door pensioenbelegger Syntrus Achmea, die het winkelcentrum in portefeuille heeft. Vertegenwoordigers van de winkeliers, Syntrus Achmea, Join the Pipe en gemeente Barendrecht, vulden onderaan bij de roltrappen nabij het Havenhoofd als eerste hun Join the Pipe flessen met kraanwater.

Het gedeelde maatschappelijk belang van gemeente Barendrecht en initiatiefnemer Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft geleid tot de plaatsing van dit watertappunt. Dit tappunt stimuleert het drinken van kraanwater, met als doel een wereld waarin iedereen toegang heeft tot schoon drinkwater. Op 8 november 2011 is, op initiatief van GroenLinks, door de gemeenteraad een motie aangenomen voor de plaatsing van kraanwatertappunten van Join the Pipe op nog meer plekken in de gemeente. Op dit moment wacht

de gemeente Barendrecht nog op Waterleidingbedrijf Evides voor het innemen van een standpunt over plaatsing. Join the Pipe droomt van een wereld waarin iedereen toegang heeft tot schoon drinkwater. Join the Pipe wil mensen stimuleren meer kraanwater te drinken. Met de verkoop van duurzame waterflessen en karaffen financiert Join the Pipe drinkwater- en sanitaire projecten in Afrika en Bangladesh. Om het drinken van kraanwater te stimuleren plaatst Join the Pipe watertappunten in heel Nederland.

Uitreiking danscertificaten Kids Dance BARENDRECHT - Donderdag 24 mei hebben twaalf meiden het Kids Dance seizoen afgesloten met een spetterend optreden voor hun ouders, broers, zussen, andere familie en vrienden. Het was een sfeervolle en warme avond bij Jacques Dance Passion. Alle meiden kregen een danscertificaat met mooie cijfers uitgereikt en een tiptop advies van danslerares Felicia van Kessel. De meiden hebben dit seizoen gedanst op muziek van Ricky Martin, Soul Control, Michel Telo, Madonna en vele anderen.

25

Creatieve workshops Heeft u een kind met een autistische of psychiatrische stoornis en wilt u hier graag over praten met andere ouders of verzorgers? Houdt u van bloemschikken? Als uw antwoord hierop ja is, dan nodigen wij u van harte uit deel te nemen aan de creatieve workshops die wij organiseren in het Ronald McDonald Huis Barendrecht. Met regelmaat komen ouders bij elkaar om tips en ervaringen uit te wisselen terwijl zij zich bezighouden met het maken van een bloemstuk, het thema is deze keer Lekker Buiten. De eerstvolgende datum dat wij een creatieve avond organiseren is 14 juni 2012, inloop 19.30 uur, start workshop 20.00 uur. Wilt u hier meer over weten of u direct aanmelden dan kan dat per e-mail info@stichtingvoorelkaar.nl of telefonisch 0180-699799. Platform Voor Elkaar, www.stichting-voorelkaar.nl.

Driehoek’s Got Talent BARENDRECHT - Vrijdag 1 juni zal Driehoek’s Got Talent weer plaatsvinden. Deze talentenjacht wordt gehouden bij OBS De Driehoek. In totaal zullen 23 fanatieke leerlingen het tegen elkaar opnemen. Er zijn mooie prijzen te winnen, waaronder een grote wisselbeker. Zangeres Natalia Jayden, bekend van De Wereld Draait Door, zal plaatsnemen in de jury en meehelpen het grootste talent van OBS De Driehoek te vinden. Het programma is veelbelovend en duurt van 19 tot ongeveer 22 uur. De school wenst alle deelnemers, leerlingen en ouders een fantastische avond toe. De Driehoek is te vinden aan Kouwenhoven-akker 14 te Barendrecht.

Boekpresentatie ED Vermeulen ROTTERDAM - Op zaterdag 2 juni overhandigt de Barendrechtse schrijfster Esther Vermeulen het eerste exemplaar van het derde boek van de Rotterdamse detectivereeks Bureau MaRiT aan Herman Vissia van Byelex, voormalig Rotterdams ondernemer bij wie zij parttime werkzaam is. Deze presentatie vindt plaats in bibliotheek IJsselmonde, Herenwaard 15 te Rotterdam en begint om 14.00 uur. Esther zal voordragen uit haar boek, dat ter plekke aangeschaft en gesigneerd kan worden. Verder wordt er een korte film vertoond over haar bezoek aan het Noordereiland. Iedereen is van harte welkom bij deze feestelijke gebeurtenis, die de aftrap vormt van de maand van het spannende boek.


HARING IN ONE PARTY 10 juni a.s. van 15.00-18.00 uur

Slechts

1,-

g!

per harin

Kom voor een heerlijke Hollandse Nieuwe op zondag 10 juni naar Brasserie Rhoonse Polder! Deze actie is geldig op 10 juni 2012 en alleen bij besteding van minimaal 1 consumptie.

B R A S S E R I E

R H O O N S E

P O L D E R

Koffie + Vers gebak €

Vacature adviseur binnendienst Capelle aan den IJssel Heb je advieservaring binnen de financiële dienstverlening? En ben je in het bezit van een Wft-Diploma Schade en Leven?

4,35

Op vrijdag, zaterdag en zondag hebben wij een heerlijk gebak Dit repudis dolendis autspeciale omnihit assortiment voor een autatur, sed in quia prijs. (alleen junidi t/maliquam augustus) fac-

cuptur, ut auda sequi aliquas aliassim ea comnihi liquiasped eaVeerweg 2a 3161 EX Rhoon

N A T U U R L I J K

G E N I E T E N

Zaterdag 9 juni 18.00 uur

N E D E R L A N D DENEMARKEN Gratis Hapjes! Live op groot scherm! Dit repudis dolendis aut omnihit Happy Hour 17.00 18.00 uur autatur, sedvan quia dit/m aliquam fac-

cuptur, ut auda sequi aliquas aliassim ea comnihi liquiasped ea-

t 010 501 79 28 f 010 501 30 55

info@rhoonsepolder.nl www.rhoonsepolder.nl

Dan is werken bij Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs misschien wel iets voor jou. Dit betekent dat je, samen met 650 gemotiveerde en deskundige collega’s vanuit 20 vestigingen, dagelijks klaarstaat voor relaties. In alles wat we bij Zicht doen, willen we mensen behoeden voor het onnodig en onbewust lopen van financiële risico’s. Deze functie kan ingevuld worden voor 32 tot 40 uur per week. Kijk voor meer informatie op www.werkenbijzicht.nl. Of bel direct met onze recruiter Manon Riphagen: 06 51 059 058 Zicht is onderdeel van dezelfde groep als Nationale-Nederlanden.

Taxi Bakker zoekt chauffeurs die met plezier naar school gaan… Taxi Bakker BV is een personenvervoerder op maat. In het kader van het Leerlingenvervoer voor diverse gemeenten brengen wij dagelijks vele kinderen per taxibus naar school en terug. Onze chauffeurs zijn betrokken en dragen zorg voor veiligheid en een prettige sfeer. Kortom mannen en vrouwen die met kinderen over de weg kunnen. Wij zoeken voor de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht, Nieuw-Lekkerland en Zwijndrecht meerdere:

Chauffeurs Leerlingenvervoer m/v Wat vragen wij? • Minimaal 4 jaar in het bezit van een rijbewijs B en enige jaren rijervaring • Bij voorkeur in het bezit van een chauffeurspas • Beschikbaarheid tijdens alle schooldagen (zowel ’s ochtends en ’s middags) • Gemotiveerde en enthousiaste instelling • Affiniteit met de doelgroep • Goede communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van de Nederlandse taal • Bereid een EHBO-cursus en chauffeursopleidingen te volgen Wat hebben wij te bieden? • Werktijden tijdens schooldagen: maandag t/m vrijdag van ± 7.00 uur tot 9.30 uur en 14.30 uur tot 16.30 uur (± 15 tot 20 uur per week). • Het rijden van vaste routes met een rolstoel-/ taxibus in uw regio (dagelijks starten met een taxivoertuig vanaf eigen huisadres) • Een salaris conform CAO-Taxivervoer (jaarurenregeling) • Een team van leuke collega’s Past deze functie bij u? Stuur uw motivatie en C.V. dan voor 15 juni a.s. naar: Taxi Bakker BV T.a.v. de heer S. Kramer Postbus 93 2990 AB Barendrecht leerlingenvervoer@taxibakker.nl www.taxibakker.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 31 mei 2012

Uitbreiding museum HVB BARENDRECHT - Binnen het museum van Historische Vereniging Barendrecht heeft een belangrijke en leerzame verandering plaatsgevonden. Vrijwilligers uit de werkplaats hebben een aantal bijzondere antieke attributen van oude ambachten opgesteld en geven hierdoor helder inzicht in de diverse manieren van arbeid zoals deze in het verleden verricht werden. Nieuwe aanwinsten zijn: een vlashoek, een klompenmakerij, een schoenmakerij en een schildershoek. Met dank aan de door diverse burgers beschikbaar gestelde antieke machines en gebruiksartikelen is er een ruime historische verzameling werktuigen aanwezig. Niet alleen de geschiedenis van oude ambachten is hierdoor bewaard gebleven, er is ook verbinding naar een groot aantal spreekwoorden en gezegdes. Veel uitdrukking kunnen hier worden verklaard. De oorsprong ervan kan aan de hand van antieke gereedschappen ook zichtbaar gemaakt wor-

den. Zo is er onder andere een originele ‘hekel’ die in de vlasverwerking nog in gebruik is geweest. Het spreekwoord ‘over de hekel halen’ is hier een voorbeeld van. Zo zijn er nog meer te noemen, zoals ‘schoenmaker blijf bij je leest’ en ‘nu breekt mijn klomp’. Al met al een leerzame en interessante rondgang door het verleden die voor jong en oud meer duidelijkheid zal geven over de achtergronden van historische ambachten. Met de reeds aanwezige vaste tentoonstelling zeker de moeite waard om eens een bezoekje aan het museum van de Historische Vereniging Barendrecht te brengen. Iedereen is van harte welkom op de locatie aan Dorpsstraat 150a in Barendrecht. Openingstijden zaterdag 2 juni van 10 tot 12 uur en zaterdag 16 juni van 14 tot 16 uur. In de maanden juli en augustus is de Historische Vereniging Barendrecht gesloten, dan alleen bezoek op afspraak.

Ha-Ra houdt open huis BARENDRECHT - Ha-Ra houdt zaterdag 8 juni open huis van 9 tot 19 uur. Om vrijblijvend kennis te kunnen maken met de Ha-Ra producten houden Marijke Willemstein (Barendrecht) en Anja Brand (Rhoon) dan open huis. De hele dag door worden de producten gedemonstreerd en zijn er veel producten met korting te koop. Wie zelf belangstelling heeft voor een demonstratie, kan vrijblijvend contact opnemen met Anja Brand, 010-4805538, of Marijke Willemstein, 0180-613791. Op het ZomerFeest in Barendrecht zal op 30 juni ook een Ha-Ra kraam staan om Ha-Ra producten te promoten en te verkopen. Ha-Ra biedt een breed assortiment schoonmaakproducten, revolutionair op het gebied van milieuvrien-

delijk en duurzaam reinigen. Met Ha-Ra schoonmaken gaat ook nog een sneller en grondiger. De producten van Ha-Ra bevatten geen chemische middelen. De raamen vloerwissers worden in steeds meer huishoudens gebruikt, al was het alleen al om de lange levensduur. Met een emmertje water en één druppel verzorgingsmiddel wordt alles brandschoon. Ook waspoeder op basis van natuurlijke zeepsteen hoort bij het assortiment. Ha-Ra is in de media niet onopgemerkt gebleven. Onlangs plaatste dagblad de Telegraaf een paginagroot artikel over de duurzaamheid en snelheid van Ha-Ra producten. Bezoekers uit Barendrecht kunnen 8 juni terecht bij Marijke Willemstein aan Cantatelaan 34 te Barendrecht. Anja Brand is te bezoeken aan Onyxlaan 97 in Rhoon.

Adrumaline ontvangt bijdrage Deltaport

LTC Rhoon Heren 1 kampioen RHOON - Na voor het derde jaar gespeeld te hebben in de Eredivisie Zaterdag Heren is Rhoon 1 afgelopen zaterdag 26 mei kampioen geworden. In een poule van vier teams van het hoogste niveau uit district Rotterdam en vier teams uit district Den Haag, is Rhoon 1 erin geslaagd met vlag en wimpel kampioen te worden. In 2010 werd het eerste herenteam van LTC Rhoon derde in de afdeling, vorig jaar werd als nummer twee in de poule met een wild card gestreden voor de play offs, maar helaas nipt met 3-3 verloren tegen Woburn Park uit Vught. Zij werden uiteindelijk kampioen van Nederland in 2011. Het team van Rhoon bestaat uit Ivo Noorlander, Boy Vergeer, Glenn Smits, Brian Schlee, Walter de Haan en Sander Janssen. De coaches en trainers zijn Peter Schlee en Pieter Snijder, die er dit jaar alles aan willen doen om Nederlands kampioen te worden. Ook sponsor Rinus Spijkers van Steder Group is

De kampioenen van Heren 1.

trots op dit team. Hij zorgt al drie seizoenen voor de financiële ondersteuning van training, kleding en materialen. Uiteraard is het nog niet zover. Diverse districten in Nederland zullen pas volgend weekend hun competitie afronden, zodat ook daar de kampioenen bekend zijn. In het totaal worden er per competitiedag vier singles en twee dubbels gespeeld. Rhoon 1 heeft van de 42 wedstrijden in de competitie er maar zes verloren. De KNLTB maakt vanaf 5 juni de loting bekend voor de vervolgwedstrijden. Hopelijk krijgt Rhoon 1 een thuiswedstrijd op zaterdag 9 juni. Mocht deze competitiedag in winst omgezet worden, dan speelt het team zaterdag 16 juni de kwartfinale (locatie wordt bepaald door de KNLTB). Wint Rhoon 1 ook de kwartfinale, dan worden in Apeldoorn op tennispark de Manege zaterdag en zondag 23 en 24 juni de play offs gespeeld voor het Nederlands kampioenschap.

BARENDRECHT - Slagwerk groep Adrumaline heeft duizend euro subsidie gekregen van het Deltaport donatiefonds. Dit fonds is in 2007 opgericht door haven- en industriebedrijven in Rotterdamse haven. Het fonds stimuleert initiatieven van instellingen zonder winstoogmerk in de regio rond de haven. De gift is toegekend door de Barendrechtse adviescommissie van het fonds. Het bedrag zal gebruikt worden voor de financiering van de show ‘Adrumaline slaat alles’ op 16 juni in theater Het Kruispunt. De mannen van Adrumaline en de juniorslagwerkgroep kunnen bijna niet wachten. Het afgelopen jaar hebben zij zich volledig gestort op de voorbereiding. Optredens in binnen - en buitenland zijn afgezegd, extra repetitiedagen zijn ingelast.

Er is hulp ingeroepen van een regisseuse en ook op de avond zelf zijn er diverse helpers actief. Het programma is samengesteld onder leiding van dirigent Peter van Lonkhuijsen. Het is geen standaard slagwerkconcert geworden, maar een echte show. Een afwisseling tussen ongestemd en gestemd slagwerk, waarbij regelmatig bekende melodieën te horen zijn. Soms in een vreemd jasje. Ook is er aandacht besteed aan de aankleding, licht en geluid. Wie erbij wil zijn, kan nog kaarten te bestellen via www. adrumaline.nl voor 12,50 euro per stuk. Adrumaline is de slagwerkgroep van Harmonievereniging Barendrecht. Adrumaline speelt al jaren in en buiten de regio op diverse locaties en festivals.

27

Eerste stap Het Buitenland gezet

Het ontwerp van het te realiseren landgoed. HEERJANSDAM – Op zaterdag 26 mei heeft burgemeester Antoin Scholten, namens gemeente Zwijndrecht, zijn handtekening gezet onder een overeenkomst met Henk van den Berg, de initiatiefnemer van de realisering van landgoed Het Buitenland. In polder Het Buitenland in Heerjansdam wil Van den Berg als eigenaar van de grond een tien hectare groot landgoed inrichten. Het landgoed wordt hoofdzakelijk als natuurgebied ingericht en opengesteld voor bezoekers. Het park levert een waardevolle bijdrage aan de groene en recreatieve invulling van het buitengebied. Daarom wil de gemeente graag meewerken aan het plan. Als tegenprestatie voor de aanleg van het landgoed mag Van de Berg op het landgoed één woning bouwen. Omdat

de ontwikkeling van het landgoed niet past in het huidige bestemmingsplan, is de gemeente Zwijndrecht bezig met het maken van een nieuw bestemmingsplan. Het plan voor het landgoed is meerdere keren besproken met de bevolking van Heerjansdam. Deze gesprekken hebben geleid tot aanpassingen van het plan. Op zaterdag 26 mei werd door de gemeente en de initiatiefnemer op feestelijke wijze de eerste officiële stap gezet: het tekenen van een overeenkomst. In de overeenkomst staan afspraken over de rechten en plichten van de gemeente en de ontwikkelaar over de realisatie, het beheer, de openstelling en de instandhouding van het landgoed. De ondertekening vond plaats in de Bergarde Galleries aan het Buitenland 1 in Heerjansdam.

Edudelta College vernieuwt loonwerkopleiding BARENDRECHT - De loonwerkopleidingen van het Edudelta College (mbo) hebben de afgelopen maanden een metamorfose ondergaan. Met man en macht is gewerkt aan volledig nieuw lesprogramma voor alle opleidingsniveaus. Dit heeft geresulteerd in een aansprekend lesprogramma dat aansluit bij de behoeftes van de bedrijven en de studenten. Over de inhoud en vormgeving van dit lesprogramma is intensief overleg gevoerd met vertegenwoordigers van Cumela Nederland - de brancheorganisatie voor bedrijven die actief zijn in cultuurtechnische werken en grondverzet, meststoffendistributie en agrarisch loonwerk - en de leden van de vaktechnische commissie van het Edudelta College. Het vernieuwde lesprogram-

ma kenmerkt zich door een samenhangend geheel van praktijkactiviteiten bij de leerbedrijven en een theoretisch programma. Voordeel van deze opzet is dat ingespeeld wordt op de seizoenwerkzaamheden in de bedrijfstak. Het theoretische deel van de opleiding wordt grotendeels digitaal aangeboden. Voor (bijna gediplomeerde) vmbo-leerlingen en andere belangstellenden is op dinsdag 12 juni van 17 tot 21 uur een voorlichtingsbijeenkomst bij Dick Klok Cultuurtechniek, Drieëndijk 1a, 3218 LB te Heenvliet. Naast de presentatie van het nieuwe opleidingsprogramma, zijn er ook demonstraties/workshops en bestaat de mogelijkheid om in te schrijven voor de mbo-opleiding of een cursus. Meer informatie op www.edudelta.nl.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

Internetactie bibliotheek BARENDRECHT - In het kader van ‘Juni: Maand van het Spannende Boek’ hebben de bibliotheken in Barendrecht een internetactie. Wie in juni via www.bibliotheekactie.nl lid wordt van de bibliotheek krijgt twintig procent korting op een jaar lang leesplezier. Deze internetactie geldt alleen als men zich via deze website aanmeldt voor een basis- of sterabonnement. De korting kan oplopen tot bijna twaalf euro. De bibliotheek heeft boeken

in vele genres te leen, maar ook gratis tijdschriften, cd’s en films. Ook is er een speciale collectie met populaire games (leengeld). Tijdens de Maand van het Spannende Boek staat de spannende literatuur centraal. Men kan snuffelen in de bibliotheek of de boeken gemakkelijk vanuit huis reserveren via de online bibliotheekcatalogus. Het motto voor 2012 is ‘Het kwaad in jezelf – waar ligt jouw grens?’.

www.deschakelbarendrecht.nl

Vakantieverkoop afgeschreven materialen BARENDRECHT – De bibliotheken aan de Middenbaan en in Carnisselande houden weer een vakantieverkoop van afgeschreven materialen. Er zijn al boeken vanaf vijftig cent. De bibliotheken aan de Middenbaan en aan het Middeldijkerplein houden de gehele maand juni een zomerverkoop van afgeschre-

ven materialen. De verkoop is zowel voor bibliotheekleden als voor niet-leden. Het gaat om oude bibliotheekboeken die niet meer aan de eisen voldoen of maar heel weinig worden uitgeleend. Het gaat om verschillende genres, zoals thrillers, streekromans, jeugdboeken, informatieve boeken en tijdschriften.


vacatures@meerendonk HEEREN VAN CHARLOIS Wegens aanhoudende drukte zoekt Heeren van Charlois per direct een

expediteur wegtransport & expediteur import/export Voor meer informatie:

www.meerendonk.com

Voor alle rijbewijzen: Gratis theorieopleiding! (B) Kortingspakketten! (A, B, BE, C, CE) Gratis intakeles! (alleen voor spoed/compact opleiding B, C, E) Termijnbetaling

**Bel voor de voorwaarden en mogelijkheden!**

medewerk(st)er voor de bar/bediening

telefoon 010-4194166

Bree 45-47 3074 BC Rotterdam

SINCE 1985

www.verkeersschool-blad.nl info@verkeersschool-blad.nl

Ve r k e e r s s c h o o l B l a d , een halve eeuw toonaangevend op weg!

PASSION FOR LOGISTICS

Ben jij: • Circa 20 uur per week beschikbaar • Flexibel en service gericht • Woonachtig in de nabije omgeving • En vind je het leuk om in de horeca te werken Solliciteer dan! Neem contact op met Melvin Oostrum 06-14190317 of stuur je CV naar info@heerenvancharlois.nl

Charloisse Lagedijk 952 3088 LA Rotterdam www.heerenvancharlois.nl 010-2930206

morgen kunt u haar gerust weer een vraag stellen Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22

Uw tuin op maat.

iedereen verdient een morgen

Iedere tuinbezitter heeft z’n eigen wensen: een waterpartij, een klein of groot terras, sfeervolle tuinverlichting... Als uw tuin gerenoveerd of aangelegd moet worden praat daar dan in een vroeg stadium over met de hovenier. Hij ontwerpt, adviseert en voert uit. Met andere woorden; uw tuin op maat begint met een telefoontje naar uw hovenier.

0000136

50x74

schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Vrijenburgweg 2 te Barendrecht

zoekt per direct

Medewerkers / sters voor de bediening sollicitatie mailen aan info@brasserievrijenburg.nl

VRAAG & AANBOD

gratis schakeltje Uitsluitend particulieren in het verspreidingsgebied van Barendrecht en Rhoon kunnen tot vrijdag 14.00 uur alleen via e-mail één GRATIS Schakeltje opgeven. Deze moeten betrekking hebben op gebruikte artikelen, die te koop worden aangeboden of te koop gevraagd, beiden tot een maximum van € 5000,-. Dus geen dieren, personeel, huizen, verzamelingen, contacten, rommelmarkten, ruilen e.d. Max. één Schakeltje per keer. Herhaling pas na twee weken toegestaan. Aanleveren alleen via de mail: advertentie@baruitgeverij.nl o.v.v. “gratis Schakeltje” Een spatie tussen de woorden open laten (Max. 100 tekens) Alleen advertenties waarbij volledige naam- en adresgegevens en telefoonnummer apart zijn vermeld worden in behandeling genomen. NIET BELLEN!!! Wij kunnen niet telefonisch uw Schakeltje opnemen. De gratis advertenties worden gebruikt om pagina’s op te vullen. Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw opsturen.

Ary Schefferlaan 17 - H.I.Ambacht Willemstraat 239 078-6816260 / 06-53578287 2983 ET Ridderkerk fax 078-6822112 0180-432222 / 06-12505210 Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

1e Barendrechtseweg 92a 2992 XC Barendrecht Tel. 0180 - 613045 Fax 0180 - 613969 E-mail: prinsbv@xs4all.nl

Tuinontwerp - Vormgeving - Aanleg en onderhoud Renovatie - Interieurbeplanting

COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN AAN HUIS/BEDRIJF HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur 7 7 dagen dagen per per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur

KLOK OF HORLOGE STUK? A. DE VISSER

gediplomeerd uurwerkhersteller Ook voor uw Antieke klok Haal en brengservice Ridder van Dorpstraat 14 Nieuw-Beijerland 0186-691055 www.adevisseruurwerken.nl

7 dagen per week van 08.00-23.00 uur

7 dagen per week van 08.00-23.00 uur 7 week 08.00-23.00 uur ( 0180 546467 of 06 -- 19160110 7 dagen dagenper week van van 08.00-23.00 uur ( 0180 -- per 546467 of 06 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 al uw reparaties, installaties, netwerken, onderdelen (voor - 546467 of 06privélessen, - 19160110 voor0180 al uw uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor al installaties, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen. voor installaties, netwerken, privélessen, en computersystemen. voor al al uw uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen onderdelen en Computer nieuwe/gebruikte computersystemen. Hulp Aan Huis en nieuwe/gebruikte computersystemen. en Computer nieuwe/gebruikte computersystemen. Hulp Aan Huis

Alinfo@computerstoday.nl 10 jaar een begrip in de regio www.computerstoday.nl Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel Ook voor voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen aansluitingen Ook aansluitingen

www.arkeltuinverzorging.nl

BOVAG-RIJSCHOOL AVANTI DIVERSE OPLEIDINGEN:

10 en 15 dgs, 6 of 8 wkn. Binnen 1 week uw theorie, examen data beschikbaar op zeer korte termijn 2 à 3 weken Stadhoudersweg 6e, Rotterdam Telefoon 010 - 4673820 / 4679448 www.avantirijschool.nl

078 - 677 14 32

Uw eigen droomtuin We zijn al sinds 1968 een begrip in de regio voor zowel ontwerp als de aanleg van tuinen. Daarnaast verzorgen we ook het onderhoud voor particulieren, bedrijven en verenigingen van eigenaren.

Neem contact met ons op en vraag de gratis brochure aan.

Amotex tAxi RiddeRkeRk - Vast tarief per rit binnen Ridderkerk - Speciaal tarief naar ziekenhuis - Vervoer naar en van luchthavens - Bij boeking retourrit krijgt u korting - Korting bij retourboekingen - U kunt met uw pinpas afrekenen teL.: 0180-468724 / 06-23910654

Amotex transport- & koerierservice - Transport van goederen en materiaal vanaf 1 gr. tot 1.500 kg. teL.: 0180-437906 / 06-23910654

0180 - 613047 - Particulier- & Zakelijk vervoer - taxi - taxibus (8 pers) - vip - zorg- en contractvervoer

www.taxibakker.nl


INDONESISCH CHINEES RESTAURANT

Te Koop: Voor de verzamelaars een boek van 150 jaar SMIT 1842-1992. Over de scheepvaart van Smit- Internationale. Vaste prijs 25 euro Tel: 0180464040

MAANDAANBIEDING

€ 14,80

COMBI A

Met 2 bakken nasi, bami of witte rijst * Babi Pangang + Foe Yong Hai * Kipfilet met ananas * 2 sate’s + 4 mini loempia’s (meerprijs voor 4 personen € 8,- extra)

€ 16,80

COMBI B

Met 2 bakken nasi, bami of witte rijst * Babi Pangang + Koe Low Kai * Kong po saus “MIX” (garnalen, ossenhaas en kipfilet in zoete pikante kong po saus.) * 2 sate’s + 4 mini loempia’s (meerprijs voor 4 personen € 8,- extra) Openingstijden: MAANDAG zijn wij ook GEOPEND! maandag t/m donderdag van 16.00-22.00 uur vrijdag t/m zondag van 12.00-22.00 uur Alle feestdagen van 12.00-22.00 uur

ONZE BEZORGSERVICE IS VAN 17.00 TOT 20.00 UUR ’T VLAK 2 - 2991 EP BARENDRECHT (WINKELCENTRUM MIDDENBAAN)

Tel. 0180-611857

Het kan!

ONLINE EXECUTIEVEILING 28 juni 2012

Af te halen tegen fles (droge) witte wijn. 3 stuks nieuwe dak fietsen dragers. 0180-424525 / 06-50820460 Biedt zich aan: nette hulp voor dinsdagmorgen in ’t Zand, Drievliet of Centrum. ’t Liefst bij chr. dame. 0180-436773. Te Koop: 2 GB SD kaart voor TomTom met kaarten vd VS en Canada In origineel hoesje. Nieuwste versie € 45,00 Tel. 078-6813835

PENTHOUSE Middeldijkerplein 308, Barendrecht Ruim penthouse op de volledige 18e verdieping, met een riant uitzicht over de wijde omgeving. In de afsluitbare garage bevindt zich de eigen parkeerplaats. De woning is zeer centraal gelegen nabij winkelcentrum ‘Carnisse Veste’, openbaar-vervoer, scholen, zorgcentrum en uitvalswegen. VEILING: do. 28 juni, via BVA-AUCTIONS.COM

T.K. 750 tijdschriften, 30 soorten. € 0,35 - € 1,50. Opbrengst goed doel. Bel Cora 06-28994908.

KIJKDAGEN:

di. 12 en za. 23 juni van 13.00 uur tot 14.00 uur

Te koop Toerboot met nieuwe B.B. motor Suzuki Motor 6 PK. Met trailer prijs 1750 euro . Tel . 0623200622. Voor meer info:

Te koop: 4 transport luchtbanden, kunststof velgen voor strand- of surfkar. Maat: 4.80 / 4.00 - 8. tel. 0786814243

Makkelijk centimeters verliezen, precies waar jij dat wilt.

Stevig afvallen? Alleen centimeters verliezen op je heupen? Of meer spieren en minder vet? Bailine laat je strakker in je vel zitten met elektrotraining, een wetenschappelijk ontwikkelde methode uit Scandinavië. Terwijl je ontspannen ligt, worden je spieren gericht getraind. Ontdek het geheim uit Scandinavië. Volg ons programma en wij garanderen succes!

TK prachtige Hyundai Tucson nov. 2006, zeer luxe uitvoering, oa leder, climaten cruise-control, DVD, Navigatie, 54.000 km, elke keuring toegestaan 0180433569

BVA-AUCTIONS.COM

Altijd wat te bieden

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelbarendrecht.nl Boek een gratis proefbehandeling Bel of mail Ria voor een afspraak

0000123

50x112

Uw rijbewijs is onze reklame!

BAILINE BARENDRECHT • 0180 - 617 999 BARENDRECHT@BAILINE.nl • WWW.BAILINE.NL

WEEDA

SIERBESTRATINGEN

Studio RiCon Fotografie

Croonenburgh 69 3261 RE Oud-Beijerland

• VOOR AL UW SIERBESTRATING • UW WEGGEZAKTE STRAAT OPHOGEN • HET UITGRAVEN VAN UW TUIN • HET LEGGEN VAN GRASMATTEN

Wij maken het waar ... dus belt u maar!!

Glamourfotografie Familie & Babyfotografie Produktfotografie Bedrijfsfotografie Huwelijksreportages

www.riconfotografie | info@riconfotografie.nl | 0180-428273

Meer dan bouwen ADVIES ONDERSTEUNING REALISATIE Specialist in aanbouwen

• SCHUTTINGEN PLAATSEN

Tel.: 06 - 209 734 64 • 0186 - 611 340 vraag naar Kees Weeda

Volg ons op Facebook en Twitter facebook.com/vdmbouwbedrijf twitter @vdmbouwbedrijf

Contact T 0180 - 625100 www.vdmbouwbedrijf.nl

Bezoekadres Oosteinde 6 2991 LG Barendrecht


De Schakel Donderdag 31 mei 2012

Vitesse E1 pakt ook veldtitel BARENDRECHT - De door Bastasol gesponsorde E1-ploeg van Vitesse heeft een sterk seizoen achter de rug. Na een spectaculaire zaalcompetitie, waarin Vitesse in de 1ste klasse vrijwel allemaal sterke tegenstanders trof, werd vrij onverwacht het kampioenschap behaald. De verwachtingen ten aanzien van de prestaties op het veld waren dan ook hooggespannen. De opponenten waren soms stug, maar waren niet van het kaliber van de ploegen uit de zaalcompetitie. Het arme Ventura Sport werd tweemaal vernederd. KCR, tijdens de oefencampagne in de zaal nog moeiteloos opzij geschoven, bleek de gevaarlijkste outsider. In Ridderkerk keek E1 een groot deel van de wedstrijd tegen een achterstand aan, maar sloeg in de slotfase genadeloos toe. Op de vertrouwde Bongerd werd het krachtverschil een stuk duidelijker. N.I.O., de tegenstander

in de kampioenswedstrijd, beschikte over een solide verdediging. Vitesse speelde echter als een echte kampioensploeg: rustig, gedegen en wachtend op fouten van haar hevig tegenspartelende prooi. Een forse overtreding van N.I.O. werd terecht bestraft en de toegekende strafworp feilloos benut. E1 had de 1 – 0 nodig en liep vervolgens makkelijk weg naar goede 6 – 2 eindstand. Vitesse E1 was weer kampioen en dat is een groot compliment aan de coaches Lisanne Bodde en Germain van Genderen. Het is jammer dat Fleur van der Pol, Elianne Kooi, Kevin van der Tholen en Joost Hommerson de ploeg gezien hun leeftijd moeten verlaten. Zij gaan de D-aspiranten versterken. Het is aan de jongere garde, Louise Stoop, Daniek Haan, Thijmen Stegenga en Sander den Ouden om te laten zien dat ze de nieuwe E1 volgend seizoen kunnen dragen.

Smitshoek finalist RTV Rijnmond cup BARENDRECHT Kampioen Smitshoek krijgt zaterdag 2 juni a.s. een unieke kans om het geslaagde nog meer glans geven. De formatie van trainer oefenmeester Raymond Frehe treedt dan aan in de finale van de strijd om de RTV Rijnmond cup. Tegenstander is zondag tweedeklasser P.F.C. uit Geervliet. De eindstrijd wordt gespeeld op het complex van SC Feyenoord en begint om 14.30 uur. Smitshoek boekte in de strijd om de prestigieuze RTV Rijnmond cup uitstekende resultaten. Maar liefst vier hoofdklasser op rij werden uitgeschakeld. Zondag hoofdklasser Nieuwenhoorn en R.V.V.H. werden in de reguliere speeltijd verslagen. Vervolgens zorgden de oranje-zwarten voor een daverende verrassing door de ambitieuze hoofdklasser A.S.W.H. de baas te blijven. In een enerverend treffen kwam Smitshoek tweemaal op voorsprong. Kort voor tijd trok A.S.W.H. de stand

gelijk. Doelman Patrick de Reus stopte de strafschoppen van topscorer Alexander van Dommelen en Michael van Dommelen, waardoor Smitshoek verder bekerde. In de halve eindstrijd leek het Rotterdamse Xerxes DZB door te stoten naar de eindstrijd. In het eerste bedrijf had Smitshoek niets in te brengen. Na een 0-2 ruststand was Smitshoek in het tweede bedrijf de bovenliggende partij. Door een loepzuivere hattrick van topscorer Ricardo Merrelaar kwam de formatie van Raymond Frehe sterk terug, 3-2. In de slotminuten maakten de Rotterdammers via Mike Navajas Sanchez alsnog gelijk. Vanaf de stip was Smitshoek de sterkste. In de finale op sportcomplex Varkenoord treft Smitshoek het 95-jarige P.F.C. Dat dit team zeker niet onderschat moet worden blijkt uit het feit dat de formatie van oefenmeester Rob Vuijk zowel bekerhouder Jodan Boys, als ook BVV Barendrecht uitschakelde.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelbarendrecht.nl

RT

SP

Online kaartverkoop Barendrecht – Feyenoord BARENDRECHT – De kersverse Champions Leaguedeelnemer Feyenoord komt op zaterdag 14 juli naar sportpark De Bongerd voor haar traditionele oefenduel met BVV Barendrecht. Vanaf dit weekend zijn kaarten voor het duel ook online te verkrijgen. Kaarten voor het oefenduel tussen topklasser Barendrecht en eredivisionist Feyenoord kosten € 15,(vanaf 18 jaar) en € 10,- (tot 18 jaar) en worden verkocht via de onderstaande voorverkoopadressen: Intersport Doesburg Barendrecht, Middeldijkerplein 97/99 te Barendrecht, Broekhuis Optiek, Middenbaan 69 te Barendrecht, Vijfvinkel Schoenen, Middenbaan 98 te Barendrecht, Larocar B.V. (tanken en was-

sen), Industrieweg 18 te Heerjansdam, Intersport Doesburg Berkel & Roderijs, Westerwater 20 te Berkel & Roderijs, Sporthuis Pim Doesburg, Winkelcentrum Alexandrium, Korte Poolsterstraat 23 te Rotterdam, Cigo Weber, Hof van Spaland 28 te Vlaardingen. Kaarten zijn ook online te bestellen via www.bvvbarendrecht. nl, waar tevens de laatste informatie over het duel te vinden is. De oefenwedstrijd tussen BVV Barendrecht en Feyenoord begint zaterdag 14 juli om 16.00 uur op sportpark De Bongerd. Leden van BVV Barendrecht krijgen € 5,- korting op de toegangsprijs, maar moeten hun toegangskaarten dan wel in het clubgebouw van BVV Barendrecht halen.

Grote winst voor dames ZPB BARENDRECHT – In de wedstrijd van ZPB H&L Productions dames 1 tegen UZSC D1 dit weekend in het Inge de Bruijn Sportfondsenbad te Barendrecht speelden de nummer 5 en zes van de competitie tegen elkaar. Dit was ook de wedstrijd van Jakline de Bruijn, de tweelingzus van Inge. Zij speelde deze laatste wedstrijd voor het 25e seizoen in dames 1 van ZPB H&L Productions. Ze nam afscheid als speelster en gaat zich verder bekwamen in de begeleiding van onze jeugd. De Barendrechtse ploeg speelde vanaf het begin een geweldige partij. De gekozen zone was voor de Utrechtse ploeg nauwelijks te slechten. Juist ook door het puike keeperswerk van Debby Willemsz en de voor iedere bal knokkende ploegleden.

De afgelopen zes weken speelt de Barendrechtse formatie geweldig. De jonge speelsters zijn goed in het team opgevangen en spelen de sterren van de hemel. De eerste periode scoorden Marina van de Werf en Lindsay Bouma twee keer vanuit een tegenaanval en Daphné van Zijl met een intikker vanaf drie meter. Laura van der Graaf twee keer en Nicky van Neutegem scoorden een keer in de tweede periode. Ook Laura van der Graaf was weer ouderwets in vorm. Cyntha Schouten bracht 9 - 0 op het scorebord en in de vierde periode scoorde Nicky van Neutegem de 10 - 1. Later scoorde UZSC nog de eindstand 10 tegen 2 in het voordeel van ZPB H&L Productions.

Natalie van den Adel vertrekt bij CSBR BARENDRECHT - Natalie van den Adel zal aankomend seizoen niet de kleuren van Challenge Sports/Binnenland. Rotterdam (CSBR) verdedigen. De guard zal voor haar studie verhuizen naar Leiden en heeft in verband met de reisafstand er voor gekozen aankomend seizoen in Katwijk te gaan spelen voor STOL-Grasshoppers. Voor het team van CSBR is dit in korte tijd de tweede guard die de club verlaat. Al eerder liet Launa Hochstetler weten aankomend jaar niet terug te keren. Het bestuur van stichting Topsportbasketball CBV Binnenland verwacht echter de vacante posities op korte termijn te kunnen invullen.

31 Advertentie

0000128

Jer. de Fonkert, 85x40 trefpunt voor Trefpunt voor autoliefhebbers autoliefhebbers.

Jer. de Fonkert bv Burgemeester de Zeeuwstraat 130 3281 AL Numansdorp Tel. (0186) 65 81 11 www.jerdefonkert.nl

BMW maakt rijden geweldig

Vitesse E3 kampioen BARENDRECHT - Dinsdag 29 mei werd de kampioenswedstrijd van Vitesse E3 gespeeld op De Bongerd. Veel supporters waren om 18 uur present om de aankomend kampioenen aan te moedigen. De wedstrijd tegen ADO E2 uit ’s-Gravendeel begon stipt om 18 uur. Na dertien minuten kwam Vitesse op 0-1 achterstand. Vitesse en ADO waren gelijkwaardige tegenstanders. In de laatste minuut voor de rust gaf Manon de bal op tijd af aan Lenna en hieruit viel de 1-1. In de tweede helft waren er vele kansen voor beide partijen en het spel ging gelijk op. Met nog tien minuten te gaan scoorde Iris de 2-1. Luca kon vele ballen onderscheppen en ook Naomi en Nicole

schoten vaak op de korf. Lars stond vaak vrij, maar werd jammer genoeg vaak te laat opgemerkt. Jasper had het zwaar, hij had een grote jongen tegenover hem staan, maar toch stond ook hij zijn mannetje. In de laatste 10 minuten probeert ADO nog te scoren, maar Vitesse was deze laatste minuten het sterkere team. Vlak na de 2-1 gaf Manon de bal af aan Lenna, zij kon de 3-1 maken. De laatste vijf minuten kwam Thijmen er nog in. Hij kieeg ondanks zijn ontsteking toch nog een paar kansen om op de paal te schieten, maar miste. Toen het eindsignaal van de scheidsrechter klonk was er feest met een beker en taart.

Hiemstra en HCB samen voor Sophia BARENDRECHT - In het hele land worden regelmatig spinningmarathons georganiseerd. Onder begeleiding van (inter)nationale topinstructeurs fiets je minimaal drie uur. Het doelproject van Spinning voor Sophia 2012 was: Laat kinderlongen een leven lang bewegen. Hiemstra Sport en de Hockey Club Barendrecht wilden hier zeker aan mee werken. Al vele jaren zijn er mensen binnen de HCB actief om sporters te motiveren mee te doen met de spinningmarathon. Het is verslavend om in de zaal van het

TopSportCentrum Rotterdam met een zo groot mogelijke groep aanwezig te zijn en natuurlijk om dan ook een mooi bedrag aan sponsorgelden mee te nemen. Hiemstra Sport heeft dit jaar voor de tweede keer de ploeg van de HCB voorzien van een officeel spinningshirt. Je kon er dit jaar dan ook niet om heen, de energie knalde samen met de muziek uit de zaal. Mede door onder andere Arthur Huijskens die ook dit jaar voor prachtig fotowerk zorgde en vele andere sponsoren is er weer een geweldige prestatie neergezet.

ZPB Dames 1 maakt indruk BARENDRECHT - De nummer twee van de waterpolocompetitie (ZVL) heeft het zwaar gehad in Barendrecht. De dames 1 formatie van ZPB H&L Productions speelde een puike wedstrijd. In de eerste periode namen de Leidse dames een 1 -3 voorsprong. Deze voorsprong werd in de tweede periode door goed verdedigend werk van ZPB H&L Productions knap weggespeeld, waardoor ZPB langszij kwam: 3 – 3. In de derde periode nam ZPB H&L productions knap het voortouw. Via 5-3 en via 6-4 werd het uiteindelijk toch een gelijke stand na drie periodes: 7 – 7. ZPB speelde frank en vrij en had niets te verliezen.

Ze kwamen zelfs in die laatste periode met 10 -8 voor. Niet alleen voor de Barendrechtse supporters, maar zeker ook voor de Leidse tegenstander was dit verrassend en even schrikken. De meer ervaren ploeg kwam langzaam langszij. Na 11 – 11 werd uiteindelijk in de laatste twee minuten de winst naar ZVL gehaald. De jonge en onervaren ploeg van ZPB speelde een goede wedstrijd. De doelpuntenmakers: Nicky van Neutegem (2), Marije den Haan (2), Karin den Hoedt, Angela Smeding, Laura v.d. Graaf, Cyntha Schouten, Jakline de Bruijn, Daphné van Zijl en Lupi Lopez Caridad.


t/m 13 juli 2012 HR++ dubbele beglazing gratis!

2 T-shirt 95/5

PACK

In wit met ronde of V-hals. Maten 5 t/m 8. 39.90

29.95

3 Rio Slip 95/5 In wit en zwart.

PACK

26.00

Maten 4 t/m 8. 33.90

2 Short 95/5 In wit en zwart.

zomer

PACK

26.00

Maten 4 t/m 8. 33.90

vrijdag 8 juni zaterdag 9 juni

2

American T-shirt

PACK

VOOR

22. 17. 50

50

Shortama In 4 dessins, 100% katoen, maten 48 t/m 56. VAN

VOOR

36. 26. 95

2

PACK

VAN

VOOR

19. 13. 95

50

Sportslip of singlet Feinripp kwaliteit in wit, 100% katoen, maten 5 t/m 8.

95

VAN

VOOR

44. 34. 95

95

Pyjama In 4 kleuren, 100% katoen, maten 48 t/m 56.

Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Er kunnen afwijkingen in maat en dessin voorkomen.

Wit met ronde of V-hals, 100% katoen, maten S t/m XXXL. VAN

Kunststof kozijnen zeer scherp geprijsd!

10.00 uur t/m 20.00 uur 10.00 uur t/m 17.00 uur


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 31 mei 2012

TVB Jongens t/m 17 jaar kampioen BARENDRECHT - Melvin Bronmans, Mika Voorbergen, Mitchel van Schijndel, Vincent Benci en Stefan Radovanovic van Tennisvereniging Barendrecht zijn in de eerste klasse van de districtscompetitie kampioen geworden. Het team speelde voor de eerste keer in de leeftijdsklasse t/m 17 jaar. Het jonge team met 12- en 13-jarigen wist zes keer te winnen en haalde 26 punten. Dit is twee keer zoveel punten als Capelle, die tweede werd in de poule. In de tenniskle-

ding van Tennisvereniging Barendrecht, gedeeltelijk gesponsord door Hiemstra Sport, wist het team op de laatste dag van de competitie met 5-0 van Bleiswijk te winnen. Dankzij het jeugdbeleid van Tennisvereniging Barendrecht krijgen deze jongens uit de tweede selectiegroep, getraind door Dave Kuipers, de kans om hun tenniskwaliteiten te verbeteren zodat ze volgend jaar misschien in de hoofdklasse gaan spelen.

Rabo Wielerklassement van start gegaan BARENDRECHT - Rabobank Ridderkerk MiddenIJsselmonde is sponsor van de vier lokale wielerrondes, de Wielerronde van Rijsoord, de Ronde van Ridderkerk, de Wielerronde van Albrandswaard en de Wielerronde van Barendrecht. Als bank en sponsor wil de Rabobank graag verbindingen leggen met klanten en relaties, de samenleving en de wielersport. De Rabobank bedacht daarom het Rabo Wielerklassement. Met de opzet en sponsoring van het Rabo Wielerklassement stimuleert de Rabobank de wielercomités om de verschillende wielerrondes verder uit te bouwen en te professionaliseren. Deelnemende renners maken alleen kans op het prijzengeld als zij deelnemen aan alle voornoemde wielerrondes. Als gevolg van droevige omstandigheden is de Wielerronde van Rijsoord in 2012 helaas niet verreden. Hierdoor is het Rabo Wielerklassement 2012 tijdens de Ronde van Ridderkerk, verreden op

23 mei, van start gegaan. De leider in het Rabo Wielerklassement is Koos Jeroen Kers; hij kreeg van Jeroen Prikker, accountmanager Private Banking bij de Rabobank, de groene leiderstrui uitgereikt. De top van het Rabo Wielerklassement ziet er nu als volgt uit: 1. Koos Jeroen Kers: 32 punten. 2. Malaya van Ruitenbeek: 30 punten. 3. Arno van der Zwet: 29 punten. 4. Aron Kremer: 28 punten. 5. Rob Disseldorp: 27 punten. De eerstvolgende wielerronde die onderdeel uitmaakt van het Rabo Wielerklassement is de Wielerronde van Albrandswaard. Deze wielerronde wordt verreden op woensdag 20 juni. Start en finish zijn op de Dorpsdijk in Rhoon. Om 20 uur klinkt daar het startschot voor de Elite/Beloften en krijgt het Rabo Wielerklassement een vervolg. De complete tussenstand en meer informatie over het Rabo Wielerklassement, alsook de deelnemende wielerrondes is te vinden op www.rabobank.nl/rmij.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelbarendrecht.nl

Uitslag Wedvluchten 1602 Barendrecht e.o. Barendrecht. E21 Bourges. 26-05-2012. Los: 6.30. Deelnemers: 13. Duiven: 87. Weer: oosten wind. Naam - (AP/Mee) - Plaatscijfers A.G. v. Krimpen (7/10): 1, 3, 6, 8, 9, 10, 18. J. Koedood (2/8): 2, 19. A. Droogendijk (1/6): 4. P.C. v. Gelder (5/10): 5, 7, 14, 15, 16. L. Eekhof (3/12): 11, 21, 22. V. Smaal (2/5): 12, 17. P. v.d. Breevaart (1/2): 13. J. Velthuizen (1/4): 20. 1602 Barendrecht e.o. Barendrecht. V21 Peronne. 26-05-2012. Los: 6.45. Deelnemers: 22. Duiven: 346. Weer: oosten wind Naam - (AP/Mee) - Plaatscijfers P.C. v. Gelder (21/25): 1, 2, 3, 4, 8, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 25, 31, 41, 47, 50, 51, 53, 56, 72, 73. J. Koedood (5/9): 5, 24, 35, 40, 52. L. Eekhof (1/19): 6. V. Smaal (4/10): 7, 11, 28, 58. J. Kampman (4/9): 9, 26, 36, 57. K. Patijn (5/18): 10, 30, 68, 71, 80. A.G. v. Krimpen (13/18): 12, 19, 38, 39, 42, 43, 45, 62, 64, 78, 79, 85, 87. P. v.d. Breevaart(7/10): 15, 23, 34, 48, 61, 69, 70. A. Droogendijk (9/18): 18, 27, 29, 59, 65, 67, 76, 77, 86. C. Bakker (3/12): 21, 44, 74. Klijn Comb (3/12): 32, 54, 55. Beijer Basoski (5/25): 33, 37, 66, 82, 84. H.J. Bergers (1/8): 46. Verzijl - Gouw / Gouw (2/9): 49, 75. Arie Gouw (1/4): 60. J. Velthuizen (2/22): 63, 81. C. v. Hengel (1/8): 83.

Talentenjacht bij TV Heer Jan HEERJANSDAM - Op zaterdag 9 juni is er bij tennisvereniging Heer Jan een talentenjacht voor de Shotjeugdselectie (Selectie Heer Jan On Tour). Tennisschool Rob Mentink zal dan van 14 tot 15.30 uur gratis proeflessen geven om de tennisvaardigheden te testen. Enthousiaste tennissers jonger dan zestien jaar die graag in korte tijd beter willen worden, zijn welkom. Ze moeten daarvoor minstens twee keer per week op een hoog niveau trainen. Belangstellenden zijn welkom op deze voorspeeldag voor de jeugdselectie van het nieuwe seizoen. De jeugdselectie van TV Heer Jan is vorig jaar opgericht en bestaat uit zestien talentvolle spelers in de leef-

tijd van acht tot zeventienjaar jaar. De selectie biedt een uitdaging aan kinderen die zich verder willen ontwikkelen in tennis en daar meer tijd en energie in willen steken. Door de selectie kunnen jeugdspelers vaker trainen, op een hoger niveau trainen en op een hoger niveau competitie spelen. De talentenjacht op 9 juni is voor iedere tennisser tot en met zestien jaar gratis toegankelijk, ook voor nietleden. Aanmelden kan via jeugdheerjan@hotmail.com. De selectie voor het nieuwe seizoen wordt binnen enkele weken na 9 juni bekend gemaakt. Het nieuwe seizoen voor de jeugdselectie start in oktober 2012 en loopt tot en met september 2013.

Kampioenschap schoonspringen BARENDRECHT - Aan de Nationale B-kampioenschappen schoonspringen doen dit jaar van schoonspringvereniging Joop Stotijn/DSZ de volgende Barendrechtse leden mee: Daniel Hall (2004) – 1 meter met 5 sprongen, Romy Hall (2000) – 1 meter met 6 sprongen, Laura Aarts (2000) – 1 meter met 6 sprongen, Kim Onnink (2000) - 1 meter met 6 sprongen. Zij zijn allen Barendrechters, die voornamelijk trainen in het Inge de Bruijn sportfondsenbad in Barendrecht. Zij zullen de wedstrijd springen op zondag 3 juni in zwembad De Waterthor aan

Thorbeckelaan 350 te Den Haag. De wedstrijd wordt al jaren achtereen georganiseerd door de schoonspringcommissie kring Haaglanden KNZB. Aanvang van de wedstrijden: 13.30 uur. Toegangsprijs 2 euro voor volwassen, voor kinderen tot 12 jaar gratis. De groep schoonspringers groeit snel in Barendrecht. De vereniging vindt het daarom des te meer spijtig dat door herprogrammering van het zwembad de trainingsmogelijkheid op woensdagavond gaat verdwijnen. Hierdoor kunnen de springers slechts nog op zondag oefenen.

Belangrijke wedstrijd TVB Heren 1 BARENDRECHT - Na de 5-1 nederlaag tegen DASH’35 van afgelopen weekend, kan Heren TVB 1 zich opmaken voor het promotiedegradatie duel tegen TOP uit Papendrecht of Sluipers uit Reeuwijk. De laatste twee teams zijn eerste geworden in de hoofdklasse zaterdag en maken op 9 juni uit wie tegen OpenHuizenLink Heren 1 van tennisvereniging Barendrecht mag aantreden op 16 juni. De winnaar mag volgend jaar in de Eredivisie uitkomen. Afgelopen zaterdag gingen de eerste vier singels naar DASH met duidelijke cijfers. Alleen Erik van Horsen maakte het zijn directe

tegenstander Ronald Blonk moeilijk door de eerste set te winnen. Uiteindelijk trok de speler van DASH’35 toch aan het langste eind. Elk team pakte uiteindelijk een dubbel, waardoor de einduitslag op 5-1 bleef steken. ,,Jammer dat we een goede competitie tijdens de wedstrijd tegen Krimpen aan den IJssel in één keer hebben weggegooid,” aldus Ruud van Eck, tevens sponsor namens OpenHuizenLink. ,,Die dag zat alles tegen. Maar we zijn nog steeds in de race om onze aanwezigheid in de Eredivisie te behouden door op 16 juni goed voor de dag te komen”.

Orgelconcert Rien Donkersloot ROTTERDAM - Op zaterdag 9 juni om 20 uur geeft Rien Donkersloot een concert op het Hess-orgel van de Oude Kerk in Rotterdam-Charlois. Het concert is onderdeel van de jubileumserie van de stichting Rotterdam Orgelstad, die dit jaar tien jaar bestaat. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het feit dat Charlois dit jaar 550 jaar bestaat. Rien Donkersloot is onlangs benoemd als hoofdorganist van de Sint Joriskerk in Amersfoort. Daarnaast is hij organist van de Laurentiuskerk in

Jongens Turn4You naar finale NK BARENDRECHT - Drie jongens van Turn4You hebben zich geplaatst voor het NK turnen door een goede prestatie op de halve finales turnen voor heren. In het weekend van 12 en 13 mei hebben de negenjarige Ruben Reedijk uit Oud-Beijerland en de negenjarige Ezra Schell uit Rhoon gestreden voor een plekje in de finale. Beide turnen zij in de instap 1e divisie en hebben goed gepresteerd. Voor Ezra leverde dit een elfde plaats op, goed om door te mogen naar de finale. Op twee individuele toestellen plaatste hij zich ook voor het NK toestelfinales. Dit door de eerste plaats op sprong en de derde plaats op rekstok. Bij elk toestel mogen de zes beste turners naar de toestelfinale. Ruben, die dit jaar voor het eerst aan de nationale wedstrijden meedoet, mag ook mee strijden op het NK toestelfinales. Na een goede meerkamp heeft deze debu-

33

tant zich niet weten te plaatsen voor de meerkamp finale, maar met een eerste plaats op vloer heeft hij toch een plek weten te verzekeren op het NK. Op 19 mei was de halve finale voor de vijftienjarige Thijmen Molema uit Oud-Beijerland. Hij turnt in de 2e divisie. Hij startte goed op brug en rek, waar hij meteen deelname aan de toestelfinales zeker stelde door een tweede plaats op brug en een eerste plaats op rek. Hij vervolgde zijn wedstrijd stabiel en stond al snel op de tweede plaats. Na alle zes de toestellen eindigde hij met eremetaal: zilver. Op de toestellen ringen (vijfde) en voltige (zesde) heeft hij zich geplaatst voor de toestelfinale. Dit leverde voor Thijmen een totaal op van vier toestelfinales en een meerkampfinale. De turners gaan hard werken om te kunnen excelleren op 2 en 3 juni op het NK turnen voor heren in Nijverdal.

Mijnsheerenland en de dorpskerk in Rhoon. Hij is actief als concertorganist in binnenen buitenland en als orgeldocent. Ook is hij freelance beiaardier. Het programma bevat werken van onder anderen Buxtehude, Sweelinck, Bach/ Vivaldi en Mozart. Speciaal voor dit concert componeerde Rien Donkersloot een nieuw werk. Rien besluit het concert met een improvisatie. Na afloop kan men napraten onder het genot van een kop koffie of thee. Toegang is vijf euro. Meer informatie op www.oudekerkcharlois.nl en www.riendonkersloot.nl.

Opstellingsavond 7 en 26 juni Op donderdag 7 juni is de volgende maandelijkse opstellingsavond. Daarnaast is er op verzoek van een vraagstelster op dinsdag 26 juni een extra avond. Op beide avonden is er nog plek voor representanten en één of twee vraagstellers. Een (familie)opstelling is een verrassende, prachtige, fascinerende en krachtige manier om meer inzicht te krijgen in een heleboel dingen. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het opstellen. Het kan gaan over (familie)relaties, maar ook over gedragspatronen, werksituaties, gezondheid, te maken keuzes enzovoorts. Het mooie is dat er altijd verrassende inzichten verkregen worden. En zodra er inzicht is, is er als je dat wilt verandering mogelijk. Deze avond is voor iedereen geschikt is, of je nu (veel) ervaring hebt met opstellingen of nog totaal niet. Of je nu met een concrete vraag zit, gewoon eens wilt ervaren hoe het werkt. Iedereen is welkom. Als toeschouwer/ representant bepaal je zelf je bijdrage. Voor de vraagstellers wordt een vast tarief gerekend. Nieuwsgierig? Kijk dan eens op www.stromen.eu onder activiteiten of neem telefonisch contact op: 06-50737260. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Daarom graag vooraf aanmelden. De avond vindt plaats aan Berlagedreef 33 in Barendrecht en start om 19.30 uur. We eindigen uiterlijk rond 22.00 uur. De volgende avonden zijn op de donderdagen 12 juli, 13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december.


Huisartsenpraktijk Carnisselande van mevr. L.H.C. Nguyen heeft per heden op alle werkdagen spreekuur en is open voor nieuwe inschrijvingen

RIEDERTOREN

]

q Per augustus 2012 ook tijdens vakanties volledig toegankelijke huisartsenzorg (dus niet meer alleen voor spoedgevallen)

q Op woensdagen extra spreekuur van 17.00 – 18.00 u.

M O D E LW O N

q Mevr. Nguyen is gespecialiseerd in echografie-onderzoek

ING

O P E NAG VAN

q U kunt in de praktijk terecht voor rijbewijskeuringen

SD ELKE WOEN 1 7 .0 0 U T O T 0 1 5 .0

Heeft u nog geen huisarts of zou u graag van huisarts willen veranderen, dan kunt u het inschrijfformulier downloaden van www.huisartsencarnisselande.nl en opsturen naar Huisartsenpraktijk Carnisselande t.a.v. mevr. L.H.C. Nguyen.

TE KOOP

KOOPSOM VANAF € 219.500,- v.o.n.

LUXE 3-KAMERAPPARTEMENTEN RIDDERKERK WEST

Onze kracht is Vers en Goedkoop! Bezoek onze website: www.kwekerijammerlaanambacht.nl

Van € 22,00 voor €

* Geraniums

Wij zijn geopend van: Maandag t/m Zaterdag van 9.00 – 17.00 UUR

€ 1,00 per stuk 12 voor € 10,00

15,00

* Perkgoed setten

€ 4,00 per bak (24 stuks) 3 voor € 10,00 (72 stuks)

• Kuipplanten • Groenten- en Kruidenplanten • Eenjarige zomerbloeiers • Vaste Planten • Planten voor in de hanging basket

Hangpotten

3 voor € 15,00

966077 amaiamai.nl

Super Hanging Basket

Ziedewijdsekade 70 2991 SE Barendrecht Telefoon 06-10649438

VERKOOP: Ridder Huizen Makelaardij o.z. (0180) 41 36 66 www.ridderhuizen.nl Heidenreich Makelaars (0180) 64 65 66 www.heidenreichmakelaars.nl

OPDRACHTGEVER: Woonvisie (0180) 49 49 49 www.wv.nl

€ 7,50 per stuk

PROFITEER VAN ENORM VEEL MODELVOORDEEL! NU EXCLUSIEF BIJ AUTO INDUMIJ

RENAULT TWINGO COLLECTION

O P = O P!

RENAULT CLIO AUTHENTIQUE

STANDAARD VOORZIEN VAN O.A.: ■ AIRCONDITIONING ■ RADIO CD/MP3 SPELER ■ STUURBEKRACHTIGING ■ CRUISE CONTROL

STANDAARD VOORZIEN VAN O.A.: ■ AIRCONDITIONING ■ RADIO CD/MP3 SPELER ■ ELEKTRISCHE RAMEN ■ CRUISE CONTROL

NU BIJ AUTO INDUMIJ

NU BIJ AUTO INDUMIJ

VANAF

VANAF

€ 4.519,- (RIJKLAAR)

BETAAL DE ANDERE HELFT BINNEN 2 JAAR, ZONDER RENTE.* TOTAALPRIJ S (RIJ KLAAR) € 9.038,-

O P = O P!

€ 5.901,- (RIJKLAAR)

BETAAL DE ANDERE HELFT BINNEN 2 JAAR, ZONDER RENTE.* TOTAALPRIJ S (RIJ KLAAR) € 11.802,-

INDUMIJ VOORRAAD VOORDEEL

INDUMIJ VOORRAAD VOORDEEL

€ 1.500,-

€ 3.000,-

VRAAG DIRECT ONLINE EEN OFFERTE AAN OP RENAULTAANBIEDINGEN.NL WWW.INDUMIJ.NL

BARENDRECHT DORDRECHT HARDINXVELD OUD-BEIJERLAND RIDDERKERK 50/50 actiefinanciering 0% actiefinanciering 9,9% standaardtarief

Totaal kredietbedrag € 5.000 € 7.500 € 7.500 € 15.000 € 7.500 € 15.000

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK.INDUMIJ.NL + TWITTER.INDUMIJ.NL

TUINDERSWEG 34 MIJLWEG 69 WIEDHAAK 1 ISAAC NEWTONSTRAAT 7 HAVENKADE 3 Looptijd in maanden 24 24 36 36 36 36

Vaste debet rentevoet 0% 0% 0% 0% 9,9% 9,9%

TEL. (0180) 64 36 00 TEL. (078) 617 00 00 TEL. (0184) 62 05 70 TEL. (0186) 62 26 55 TEL. (0180) 43 14 95

Jaarlijks Totaal te betalen Maandtermijn kostenpercentage bedrag 0% € 5.000 € 208 0% € 7.500 € 313 0% € 7.500 € 208 0% € 15.000 € 417 9,9% € 8.646 € 240 9,9% € 17.293 € 480

TWINGO ECO2 DIESEL EN BENZINE CLIO ECO2 DIESEL

GÉÉN WEGEN BELASTING OOK NA 1 JULI

* Actie alleen geldig bij Indumij van 2 mei tot en met 30 juni 2012, met uiterlijke registratiedatum 30 juni 2012. De genoemde kortingen en 50/50 actiefinanciering zijn alleen van toepassing op voorraadauto’s en gelden zolang de voorraad strekt. Het maximale te financieren bedrag voor de Clio bedraagt € 6.000,en voor de Twingo € 5.000,-. Indien u geen gebruik maakt van de actiefinanciering op de Renault Clio ontvangt u € 3.000,- korting i.p.v. € 2.400,- Indumij-voordeel bij aankoop van een Clio.De vanafprijs op Renault Twingo inclusief Indumij-voordeel van € 1.500,-, BTW, BPM, verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. De vanafprijs op Renault Clio is inclusief Indumij-voordeel van € 2.400,- BTW, BPM, verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Op elke nieuwe Renault geldt een fabrieksgarantie van minimaal 2 jr. en 12 jr. plaatwerkgarantie. Aflopend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). 50/50 actiefinanciering alleen geldig op nieuwe Renault Twingo, Clio, Modus en Wind personenauto orders van particulieren van 02/05/2012 tot en met 30/06/2012. U betaalt minimaal 50% van het totale aankoopbedrag aan (of naar wens meer), het resterende bedrag betaalt u in 24 maanden tegen 0%. Jaarlijks kostenpercentage 0% tot 24 maanden. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen, drukfouten, prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie en de volledige actievoorwaarden bel gratis 0800-0303, kijk op renault.nl of raadpleeg uw Renault-dealer.

Min./max. verbruik: 3,0-7,0 l/100 km. Resp. 33,3-14,3 km/l. CO2 89-150 g/km.


De Schakel

DIENSTEN

Donderdag 31 mei 2012

ZONDAG 3 JUNI BARENDRECHT PROT. KERK IN NEDERLAND Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 09.30 uur Dr. J.W. Kirpestein uit Tiel Geref. Bethelkerk, Schaatsbaan 09.30 uur Ds. M.A. van der Sar uit Breda, jeugddienst Geref. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 09.30 uur Ds. H.J. Ketelaar Ned. Herv. Dorpskerk, Dorpsstraat 10.00 uur mevr. D.v.d. Hijden en mevr. T.v.d. Meer-de Bruin Herv. Gem. Immanuëlkerk, Klarinetweg 09.30 uur Ds. A.A. Floor 17.00 uur Ds. C.Blenk uit Lienden VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur dhr. Van Biessum uit Rotterdam CHR. GEREF. KERK Eben Haëzerkerk, Voordijk 252 10.00 uur ds. B. de Romph 17.00 uur ds. B. de Romph NED. GEREF. KERK Maranathakerk, Dorpsstraat 178a 09.30 uur ds. W. van der Veer 16.30 uur drs. H.J. Bruins GEREF. KERK VRIJGEM. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 150 11.30 uur Ds. G. Meijer te AssenZuid 16:30 uur Ds. G. Meijer te AssenZuid GEREF. GEMEENTE Ploegwei 1 10.00 uur ds. L. Terlouw 16.30 uur ds. L. Terlouw

HERSTELD HERV. GEM. Rehobothschool, Dorpsstraat 184 09.30 uur Ds. G. de Greef, IJsselmuiden 15.00 uur Ds. B.M. Bouman, Nijkerk R.K. KERK Sint Augustinusparochie Marijkesingel 24 10.30 uur Woord- en communieviering, Pastor Ton Halin mmv Gregoriaans koor VEG ‘DE WIJNGAARD’ Iedere zondag om 10.00 uur in gebouw Trefpunt aan de Dr. Kuyperstraat 4. Aparte crèche - en kinderdiensten. Koffie en limonade na de samenkomst. Info: www.egba.nl EVANGELISCHE GEM. Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl GEMEENTE GODS GENADE Boerhaavelaan 23 Elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur Gebeds- en Genezingsdienst - open 19.30 uur. Eens per maand op zaterdag van 13.00 tot 18.00 uur Genezingsdienst. Inl. Tel. 0180617822 HEERJANSDAM PROT. GEMEENTE HEERJANSDAM/KIJFHOEK Dorpskerk, Molenweg 09.30 uur Gast, Praisedienst mmv Spirit of Joy Kijfhoek 15.00 uur Ds. J.W. Schellingerhout, H.I. Ambacht

ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ev. A.B. Stier, Heilig Avondmaal 15.00 uur ev. C.J. Barten VRIJE EVANG. GEM. en Petrakerk PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 09.30 uur ds. J. Brederveld REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.00 uur dr. C.M.G. BerkvensStevelinck HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ds. G. van de Pol 16.00 uur dhr. J. Bos, Ridderkerk ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl

Themadienst in Dorpskerk HEERJANSDAM – Op zondag 3 juni is er in de Dorpskerk, Molenweg 6 te Heerjansdam, een bijzondere dienst. De dienst begint om 9.30 uur. Voorganger is Tiemen Westerduin. Vocal group Greatful en pianist Dirk-Jan Versendaal verlenen muzikale medewerking. Voor de kinderen is er oppas en kindernevendienst. In deze themadienst, een week na Pinksteren, zal worden stilgestaan bij de rol die de Heilige Geest speelt in ons leven. De brandende vraag deze morgen zal zijn: ervaren wij het pinkstervuur? Tijdens deze dienst zal spreker Tiemen Westerduin toelichting geven op het thema. Tiemen is christelijk jongerenwerker, schrijver en spreker. Na de dienst is iedereen welkom voor een kop koffie of thee om nog na te praten met elkaar.

Geen SCHAKEL ontvangen? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar bezorgingbarendrecht@baruitgeverij.nl of bel Moerstee Verspreidingen

Telefoon: 015-3695822

Donderdag 31 mei 2012 - 70e jaargang - nr. 52 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE GEMEENTE BARENDRECHT, CARNISSELANDE, HEERJANSDAM Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 23.750 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV. Adres voor redactie en advertenties: Singel 55, Barendrecht; Tel. 0180-641022; Fax 0180-619983 Redactie: Jos Wesdijk (06-22499763); Leonie Elzinga (06-10336090); Fax 0180-619983 E-mail: redactiebarendrecht@baruitgeverij.nl Berichten (géén advertenties) dienen uiterlijk op maandag 20.00 uur in bezit van de redactie te zijn. Medewerkers: Ada van der Linden (servicerubriek). Servicerubriek: Gegevens voor deze rubriek (kerkdiensten, medische diensten e.d.) dienen uiterlijk tien dagen voor de gewenste plaatsingsdatum in bezit te zijn van Ada van der Linden, Berlagedreef 5, 2992 HS Barendrecht. Tel. 0180-556964. E-mail: adavdlinden@hotmail.com. Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, 2992 BN Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Klachten over de bezorging: telefoon 015-3695822 Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.

Nog meer nieuws uit Barendrecht op www.deschakelbarendrecht.nl

Lezing neurofeedback in ADHD-café BARENDRECHT - ADHDcafé Barendrecht bij café Den Pimpelaer houdt elke derde dinsdag van de maand een gezellig samenzijn met lotgenoten. Ieder die belangstelling heeft voor het fenomeen ADHD mag hier gratis en vrijblijvend binnenlopen. Tussen 20 en 23 uur staan de gastvrouwen en ervaringsdeskundige klaar voor een gezellig praatje en het beantwoorden van vragen.Op donderdag 14 juni houden de vrijwilligsters een extra bijeenkomst. Deze avond zal in het teken staan van neurofeedback. De lezing start om 20 uur. Neurofeedback is een behandelmethode voor de hersenen, waarbij iemand kan leren om controle te krijgen over zijn/ haar hersengolven. Ieder brein produceert hersengolven die

we kunnen meten met een EEG. Door het zichtbaar maken van die hersenactiviteit en de hersenen te belonen voor het produceren van de juiste hersengolven kan de werking van het brein beïnvloed worden. Neurofeedback heeft in de praktijk goede resultaten behaald met de behandeling van onder meer aandachtsproblemen (ADHD/ADD), burnout, depressie of dyslexie en dyscalculie. ADHD-café Baredrecht nodigt iedereen van harte uit deze avond bij te wonen. Er wordt geen entree gerekend. De consumpties zijn voor eigen rekening. Meer informatie is te vinden op www.adhdcafe-barendrecht.nl en www.neurofeedback.nl. Den Pimpelaer is gevestigd aan de Dorpsstraat te Barendrecht.

Dringend steun gezocht BARENDRECHT - ,,Nog nooit is de organisatie van een goed-doel-evenement zo moeilijk geweest’’, zegt Han van Panhuis van eventmarketingburo GewoonHAN.nl. Het evenement ‘wereldrecord hondenwassen’ dat op 23 juni plaatsvindt op het Havenhoofd bij Carnisse Veste ondervindt duidelijk hinder van de economische recessie. ,,Wij organiseren dit om geld in te zamelen voor Hulphond Nederland, die ervoor zorgen dat mensen met een handicap of epilepsie weer een menswaardig en ‘leefbaar’ leven krijgen. De vraag naar hulphonden is groot, maar het kost enorm veel geld en er is een veel te lange wachtlijst. Onze doelstelling is ertoe bij te dragen dat veel meer mensen sneller een hulphond kunnen krijgen’’. ,,Ondanks het feit dat wij de organisatie belangeloos doen in samenwerking met De Dierenvriend en er gewerkt wordt met vrijwilligers, moeten er kosten worden gemaakt waarbij wij afhankelijk zijn van sponsoring en donaties. De winkeliersvereniging van Carnisse Veste heeft ervoor zorggedragen dat een groot deel van de kostenbegroting is gedekt. Van Veelen Verpakkingen Rotterdam zorgt samen met de Barendrechtse brandweer voor de inrichting van de ‘wasstraat’, terwijl Ohio

Music Service voor muzikale entertainment zorgt. Onze website is pro deo ontwikkeld door het Barendrechtse bedrijf Eximple en BAR Uitgeverij draagt met publicaties in De Schakel zorg voor publiciteit. Driehoek Buitenreclame plaatst straks aankondigingsposters langs de in- en uitvalswegen van Barendrecht.’’ ,,Met deze geweldige medewerking zijn wij bijzonder blij. Echter, hiermee wordt geen geld gegenereerd om Hulphond Nederland financieel te steunen. Derhalve hebben wij een beroep gedaan op het Barendrechtse bedrijfsleven. Van de meer dan 200 aangeschreven bedrijven hebben er slechts twee positief gereageerd, hotel Van der Valk Ridderkerk en Tinke Assurantiën. Wij hopen echter dat er nog bedrijven zijn die een donatie willen doen. Wij verwijzen graag naar www. wereldrecordhondenwassen. nl.’’ ,,We gaan ervan uit dat vele hondenbezitters en -liefhebbers het evenement op 23 juni bezoeken en helpen onze doelstelling te realiseren. Voor het wassen vragen wij slechts vijf euro, dat geheel ten goede komt van Hulphond Nederland. Daarnaast zijn er meerdere verkoop- en promotiestands die hun verkoopwinst afstaan aan dit goede doel.’’

Filmpje over hartklachten bij vrouwen REGIO - De Hartstichting lanceert een educatief filmpje om vrouwen te informeren over de symptomen van hartklachten. Vrouwen kunnen bij hartklachten andere symptomen ervaren dan mannen. Hierdoor worden hun hartklachten soms pas laat ontdekt. De Hartstichting heeft daarom een actiepagina ontwikkelt om hartklachten bij vrouwen eerder te herkennen: www. hartstichting.nl/vrouwen Hartklachten bij vrouwen worden vaak te laat herkend. Vrouwen gaan niet snel naar de huisarts met hartklachten. Dit komt onder andere doordat zij andere symptomen ervaren dan mannen. Deze

symptomen zijn vaak minder heftig en kenmerkend dan de symptomen bij mannen. Bovendien, als vrouwen wel naar de huisarts gaan dan dragen ze vaak zelf mogelijke oorzaken voor hun klachten aan (als stress en de overgang). Dit kan huisartsen op het verkeerde been zetten. Daarom wordt in het filmpje tips gegeven hoe vrouwen het gesprek met hun huisarts moeten aanpakken. Door middel van de speciale actiepagina en het webfilmpje hoopt de Hartstichting eraan bij te dragen dat hartklachten bij vrouwen eerder worden herkend. Meer informatie is te vinden op: www.hartstichting. nl/vrouwen.

35

Medische Diensten Huisartsen: Barendrecht, Heerjansdam, Rijsoord, Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Avond-, nacht- en weekenddienst. Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost Rotterdam-Zuid: 0102909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Barendrecht De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Baren drecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 uur ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur zijn in Barendrecht ook geopend de apotheken de Lindehoeve en Middeldijkerplein.

Maranathakerk op ExxactFM BARENDRECHT - Zondag 3 juni wordt de kerkuitzending van ExxactFM verzorgd door de Nederlands Gereformeerde Kerk De Maranathakerk. In deze dienst gaat ds. W. van der Veer voor. De kerkuitzendingen van ExxactFM worden roulerend verzorgd door de Protestantse Wijkgemeente Carnisse Haven, de Nederlands Gereformeerde Kerk de Maranathakerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt de Kandelaar. De Kerkuitzendingen van ExxactFM zijn iedere zondag tussen 09.00 en 11.00 uur te beluisteren. ExxactFM is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel of via internet. Voor meer informatie over ExxactFM zie www. exxactfm.nl

Opleiding EHBO HEERJANSDAM - EHBO Heerjansdam wil graag in september starten met een nieuwe opleiding EHBO. In veertien avonden wordt zowel de theorie behandeld als de praktijk van het geven van eerste hulp. Men leert onder meer verbanden aanleggen, reanimatie en AED en andere levensreddende handelingen. Wie interesse heeft, kan zich inschrijven. Mensen die zich voor 1 juli inschrijven ontvangen tien procent korting. Inschrijven kan door te bellen naar 078-6772953 en door te mailen naar Ehboheerjansdam@zonnet.nl.


Dit weekend zit u goed bij WEEKEND VOORDEEL bij MCD

WEEKEND VOORDEEL bij MCD

!

Bon Appetit Geraspte kaas

jong belegen, belegen, oud of 30+ zakje 150 gram

0.

99

kilo 6.60

Vers gebrande Cashewnoten 250 gram

3.

49 kilo 13.96

Appeltaartje

WEEKEND VOORDEEL bij MCD

vers uit eigen oven per stuk

2.

49

Zalmfilet met huid

WEEKEND VOORDEEL bij MCD

prijs per 100 gram

1.

69

Senseo koffiepads

WEEKEND VOORDEEL bij MCD

alle soorten zak 36 pads

2.

99 (maximaal 6 zakken per klant)

week 22 - Aanbiedingen gelden van donderdag 31 mei t/m zaterdag 02 juni 2012. Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop! * wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.

MCD Rhoon, Tjaikovskistraat 3 3161 WH Rhoon, 010- 50 12 541

twitter: @mcdolaf

MCD Barendrecht, Marijkesingel 18 2991 BK Barendrecht, 0184- 61 36 53


Ouderenfonds opent Pesten Platform REGIO – Donderdag 19 april heeft het Nationaal Ouderenfonds tijdens de landelijke dag tegen het pesten het Pesten Platform geopend. Vorig jaar bracht het Ouderenfonds het Pestprotocol uit. De vele reacties hierop bevestigden: pesten onder ouderen is een schrijnend probleem. Naar aanleiding van de publiciteit sprak het Ouderenfonds met woonzorgcentra die zelf initiatieven namen om het probleem aan te pakken. Het Pesten Platform biedt zorgprofessionals een plek om initiatieven, ervaringen en kennis uit te wisselen. ,,Wij werden vreemd aangekeken toen wij het fenomeen pesten onder ouderen in de publiciteit brachten”, zegt Jan Romme, directeur van het Nationaal Ouderenfonds. ,,Maar: natuurlijk is pesten

ook onder ouderen een probleem! Pesten heeft niets met leeftijd te maken, maar alles met mensen. Zeker zorginstellingen kunnen broeinesten van pesten zijn omdat ouderen zich onder andere vervelen door het gebrek aan activiteiten.” Als voorbeelden noemt Romme het ,,welbekende tasje op de stoel om deze ‘bezet’ te houden, of mensen die met rollators tegen elkaar in rijden.” Uit de gesprekken die het Ouderenfonds voerde met zorgprofessionals, kwam een heldere boodschap naar voren: maak pesten in woonzorgcentra bespreekbaar. Maar: hoe doe je dat? Tijdens de avondmaaltijd een keer vragen ’wie wordt er gepest?’ is duidelijk niet de goede aanpak. Hoe dan wel? Het Nationaal Ouderenfonds wil daar con-

crete handvatten voor bieden. Professionals kunnen op het afgesloten forum met elkaar in gesprek gaan over signalen die zij op de werkvloer opvangen. Op deze interactieve manier ontwikkelt de kennis rondom pesten onder ouderen zich steeds verder. Deze kennisontwikkeling is essentieel om handvatten die het Nationaal Ouderenfonds ontwikkelt steeds effectiever te maken. ,,We vragen zorgprofessionals om hun ervaringen te delen op het Platform, te bereiken via onze website. Alleen zo kunnen we samen met zorgprofessionals werken aan concrete maatregelen.’’ Ouderen die zelf gepest worden, kunnen voor een luisterend oor bellen met de Ouderentelefoon: 09006080100 (5 cent/minuut).

De huurverhoging in 2012 REGIO - Per 1 juli mogen de huren met maximaal 2,3 procent omhoog. Maar er zijn verhuurders die –al dan niet onder voorbehoud - een hoger percentage vragen. Er zijn dit jaar ook verhuurders die de huurverhoging uitstellen. Het kabinet wilde het mogelijk maken om huurders die meer dan 43.000 euro verdienen dit jaar een extra huurverhoging op te leggen van 5 procent. Vooruitlopend op een wetswijziging is de Belastingdienst inkomensindicaties aan verhuurders gaan verstrekken. De rechter heeft onlangs bepaald dat deze inkomensindicaties niet gebruikt mogen worden. Per 1 juli mag daarom geen extra huurverhoging worden gevraagd. Sommige verhuurders stellen de huurverhoging uit om die reden. Anderen vragen toch een huurverhoging van 7,3 procent. Weer anderen zeggen de extra huurverhoging aan ‘onder het voorbehoud dat de wetgeving

Markt tweedehands kleding ROTTERDAM - Op vrijdag 8 juni is er in de Johanneskerk een t w e e d e h a n d s k le d i ngmarkt van 15 tot 20 uur. Naast zomerse dames-, heren- en kinderkleding zijn er ook schoenen, riemen, tassen, sieraden en sjaaltjes te koop. Koffie en thee staan dan klaar. Iedereen is hartelijk welkom. De Johanneskerk is te vinden op de hoek van de Spinozaweg en de Guido Gezelleweg in Rotterdam-Lombardijen. Informatie bij Rieneke van de Pol via rieneke@rieneke.eu of 0107142587.

die dat mogelijk maakt vóór 1 juli van kracht is geworden’. Huurders die daarmee te maken hebben vinden meer informatie op www. gluurverhoging.nl , een campagnesite van de Woonbond. Daar vindt u ook voorbeeldbrieven. De belangrijkste regel voor de huurverhoging per 1 juli is dat uw huur met niet meer dan 2,3 procent mag worden verhoogd. Er zijn echter meer regels. Zo moet het voorstel twee maanden voordat de huurverhoging ingaat door u ontvangen zijn en mag de huur mag niet vaker dan een keer per jaar verhoogd worden. Ook mag de huur nooit hoger worden dan de wettelijke maximumhuur op grond van het puntenstelsel. Op www.woonbond.nl/ huurverhoging kunt u nagaan of een huurverhogingsvoorstel aan alle wettelijke eisen voldoet. Niet alleen de huurverhoging, ook de huurprijs zelf is aan een wettelijk maximum gebonden. Als uw huur daar

boven ligt of komt te liggen, kunt u actie ondernemen. Dat maximum hangt vooral af van de oppervlakten en voorzieningen in uw woning. Met de online check www.woonbond.nl/puntentelling kunt u controleren hoeveel punten uw woning heeft en wat de maximale huurprijs is die bij dit aantal punten hoort. Een verhuurder kan elke huurverhoging vragen die hij wil, maar als huurder hoeft u daar niet mee akkoord te gaan. Wilt u bezwaar maken tegen de huurverhoging per 1 juli, dan moet uw bezwaar voor 1 juli door de verhuurder zijn ontvangen. Maakt u geen bezwaar en betaalt u de huurverhoging gewoon, dan is dat na 1 juli niet meer terug te draaien. U zit dan aan de huurverhoging vast. Voor meer informatie kunt u bellen met de Huurderslijn, bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 10 en 13 uur en dinsdagavond tussen 18.30 en 20 uur. U moet wel lid zijn of worden. Dat kan aan de telefoon.

Vocal Group Voice in Breepleinkerk ROTTERDAM - Op zaterdag 16 juni geeft het Rotterdamse talentenkoor Voice een concert in de Breepleinkerk in Rotterdam. De gemengde groep met dertig jonge zangtalenten bestaat ruim een jaar en staat onder leiding van dirigent Martin Mans. In het eerste jaar heeft Voice al elf keer acte de présence gegeven tijdens de Kathedraalconcerten die jaarlijks met Jan Vayne en Petra Berger worden uitgevoerd. De bijdrage aan deze reeks is positief ontvangen en het repertoire is daarna aanmerkelijk uitgebreid. Op 16 juni brengt Voice een programma ten gehore met een klassieke selectie zoals

Halleluja van Händel, Ave Verum, Panis Angelicus en Gloria van Vivaldi. Later switcht Voice naar een genre met populaire muziek en spirituals. Irish Blessing, Joshua fit the battle of Jerico en Make you feel my love zijn hier voorbeelden van. Martin Mans neemt naast de directie ook de begeleiding op de vleugel waar tijdens het concert. Het concert begint om 20 uur. Kaarten zijn te reserveren via 06-25391903. Informatie is te vinden op www.vocalgroupvoice.nl en www.martinmans.nl. De toegang bedraagt 12,50 euro aan de kerk, in de voorverkoop en bij reservering 10 euro.

Dit is de PLUS-pagina van De Schakel. Berichten op deze pagina staan alleen in de digitale versie van de krant. Hoewel we ook in de papieren versie graag aan alle berichten ruimte geven, lukt dat om technische redenen niet altijd. De online-krant zorgt voor een compleet aanbod van het nieuws van deze week.

Overige Diensten en Maatschappelijke Organisaties Tandartsen. Voor informatie betreffende het verkrijgen van spoedhulp gedurende het weekeinde en feestdagen dient u contact op te nemen met uw eigen tandarts. Via het antwoordapparaat wordt u ingelicht op welke manier u de dienstdoende tandarts kunt bereiken. De dienstdoende tandarts is uitsluitend bereikbaar voor spoedeisende klachten en ongevallen. De spoedhulp wordt uitsluitend verleend tegen contante betaling. Verloskundigen. M.J. Weerman, L.K. Stewart. Hoefslag 1b. Telefonisch spreekuur ’s ochtends tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 0180-615017. www. verloskundigebarendrecht.nl Verloskundigenpraktijk Carnisselande Dagelijks spreekuur volgens afspraak. Spreekuurlocaties: Gezondheidscentrum Carnisselande (hoofdlocatie) Middeldijkerplein 26, 2993 DL Barendrecht Care&Wellness Portland Langstraat 11-12, 3162 WC Portland (tevens echolocatie Prenataalcentrum Carnisselande) Telefonisch spreekuur ma, di, do en vrij 9-12 uur, tel. 0180627459. Inloopspreekuur wo. 8.30-11.00 uur (m.u.v. schoolvak.). Inloopspreekuur lactatiekundige; ma. 10-11 uur (m.u.v. schoolvak.) (beide inloopspreekuren vanaf hoofdlocatie). info@ verloskundigencarnisselande. nl. www.verloskundigencarnisselande.nl Verloskundigenpraktijk Portland Yolande van den Berg en Gardy Laurijssen, 24 uur per dag bereikbaar via 06-46464942, ook buiten spreekuren overdag voor vragen of afspraak maken. Bij spoed en geen gehoor via de artsentelefoon: 010-2866977. Postadres: Postbus 53019, 3008 AH Rotterdam. Www.verloskundigenpraktijkportland.nl, info@ verloskundigenpraktijkportland. nl. Spreekuur op woensdag vanaf 18 uur aan Hendrikse-akker 11, Barendrecht (kinderdagverblijf Panda). Zaterdag spreekuur vanaf 9 uur aan De Beurs 39, Rhoon/ Portland (kinderdagverblijf Jip en Janneke). Kruithof Fysiotherapie en Manuele therapie Avenue Carnisse 317, 2993 ME Barendrecht. Contact: 0180628741 en info@kruithoffysiotherapie.nl. Zie ook www. kruithoffysiotherapie.nl. Ook ‘s avonds geopend. FysiotherapieRotterdam Bijdorp-Zuid 1, Barendrecht gebouw Wellnesselande, tel. 0180-646418 Rosestraat 123, Rotterdam tel. 010-4860978 www.fysiotherapierotterdam.nl info@fysiotherapierotterdam.nl Dierenartsen Voor spoedgevallen in alle nachten en weekenddiensten bereikbaar: Dierenartsenkliniek Barendrecht, W.J.A. v.d. Broek Binnenlandse Baan 42 0180-612685 Dierenkliniek Stroowaert Avenue Carnisse 38, tel. 0180-618401 Dierenkliniek Carnisselande Avenue Carnisse 184, tel. 0180-556062. Aafje, thuiszorg, huizen, zorghotels Aafje zorglijn, tel. 0900 - 8664 (€ 0,10/min) Op werkdagen van 8 tot 17 uur voor informatie en advies. Voor dringende (zorg)vragen is de zorglijn 24 uur per dag bereikbaar. Thuiszorgwinkel Zwijndrecht

(Vegro) Verpleeg- en hulpmiddelen: 0800 – 2887766: voor uitleen en verkoop. Passage 4-6, Zwijndrecht, maandag t/m vrijdag 9-17.30 uur, zaterdag van 10-16 uur. Artikelen kunnen thuisbezorgd of opgehaald worden. info@aafje.nl, www.aafje.nl Aafje, Postbus 8604, 3009 AP Rotterdam. Laurens Zorg aan Huis Laurens biedt veel vormen van diensten en zorg voor ouderen. In Barendrecht biedt Laurens Zorg aan Huis (ook voor mensen met dementie), dagopvang, palliatief terminale zorg, tijdelijk verblijf en wonen met zorg. Meer informatie: 0800-5886678 (gratis) of www.laurens.nl. Activiteiten voor ouderen Laurens organiseert voor actieve ouderen activiteiten die het leven leuker maken. In onze locaties De Elf Ranken en Borgstede organiseren wij tal van educatieve, creatieve en gezellige activiteiten voor de ouderen die daar wonen én voor ouderen uit de buurt. Het Laurens UITbureau voor Ouderen neemt u graag mee naar het theater of op vakantie. Meer informatie: 0800-5886678 (gratis) of www.laurens.nl. Sanare Thuiszorg Altijd bij u in de buurt! Wij bieden zorg in elke thuissituatie en nemen uw wensen en behoeften als uitgangspunt! Bel 0180-310180 voor verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning op afspraak en door een klein team vaste medewerkers. Gratis spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13-17 uur in Paramedisch Centrum ‘Oranjewijk’ aan de Gebroken Meeldijk 123a te Barendrecht. Meer informatie: www.zorgiseenkeuze.nl Ridderzorg, thuiszorg met overtuiging. Ridderzorg biedt thuiszorg aan mensen in Barendrecht en omgeving. Deze zorg wordt, zonder onderscheid, geboden aan iedereen die dit nodig heeft door medewerkers die werken vanuit een protestants-christelijke levensbeschouwing. Hierdoor kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen of krijgen ze gelegenheid te herstellen na een periode van ziekte, etc. Ridderzorg biedt alle vormen van zorg: huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding, maar ook dagverzorging en kortdurende opname. Mobiele nachtzorg is beschikbaar van 22.30 uur tot 6.45 uur en omvat alarmering en geplande zorg op afspraak. Meer informatie? Neem dan contact op met onze zorgconsulenten: 0180-452525, tijdens werkdagen bereikbaar van 9 tot 16 uur. Voor dringende vragen zijn wij buiten deze dagen bereikbaar op het telefoonnummer van Riederborgh, waar Ridderzorg onderdeel van is: 0180-452500. Adresgegevens: Boksdoornstraat 82, 2982 BD Ridderkerk. E-mail: info@ridderzorg.nl. Internet: www.ridderzorg.nl. Trombosedienst en Artsenlaboratorium Dienstencentrum Barendrecht, Windsingel 164: maandag t/m vrijdag van 7.45 tot 9.30 uur. Wijkcentrum Waterpoort, Middeldijkerplein 9: ma.-vr. van 8.15-9.15 uur, ma. en do. 18.0019.00 uur. Huisartsenpost H’dam, De Manning 5a, Heerjansdam: ma. wo. vr. van 8.15-9.00 uur. Diabeteslijn (033) 4630566, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, ‘s nachts alleen in geval van nood) en over de producten en diensten van de Diabetesvereniging Nederland.

Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidwest Tel. 0900-0101; Slachtofferhulp biedt praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. Kraamzorg De Waarden, regio Hoeksche Waard. Bezoekadres: De Vriesstraat 2, Oud-Beijerland. Postadres: Postbus 1202, 3260 AE Oud-Beijerland, is dag en nacht bereikbaar onder tel. 0186612055. Fax: 0186-620968. Email: kzhw@planet.nl. Website: www.kraamzorg.org. Kraamzorg de Eilanden, Vliet 8, Postbus 1185, 3220 BD Hellevoetsluis. Gratis informatienummer: 0800-0225323; Beval lings lijn: 0181-310000 (altijd bereikbaar). Kraamcentrum DAT. 24 uur p.d, 7 d.p.w. bereikbaar voor zorg. Bezoekadres: Avenue Carnisse 245, 2993 ME Barendrecht. Tel: 0180-690006, email: info@ kraamcentrum dat.nl, Website: www.kraamcentrumdat.nl Moeders voor Moeders. Ben je net in verwachting? Moeders voor Moeders verzamelt de urine van pril-zwangeren, en helpt zo vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen ook zwanger te worden. Als je nog geen 12 weken zwanger bent, en je wilt meedoen, neem dan contact op met Odette Boekenstijn 06-39442044 of bel gratis 0800-022 8070. Inschrijven kan ook via de website www. moedersvoormoeders.nl. CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Telefonisch aanmelden voor aanvraag verzorgings-, verpleeghuis en thuiszorg. Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. Tel. nr. 0102068650. Politiebureau Barendrecht Maasstraat 28, tel. 0900-8844. P.C. Sticht. IJsselmonde-Oost Zorg- en Dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Barendrecht, Ridderkerk e.o. Voor informatie, advies en zorg tijdens kantooruren: ma. t/m do. van 9.00 tot 17.00 uur. Vraag naar Wil Vreeke: 0180641059. Bezoekadres: Bijdorp-West 24, 2992 LC Barendrecht. E-mail: info@ijsselmonde-oost.nl. Website: www.ijsselmonde-oost. nl Voedselbank Barendrecht Steunpunt Voedselbank Rotterdam. Verzorgt voedselpakketten naar mensen die deze goed kunnen gebruiken om te overleven. Het hoe en waarom is geen gespreksonderwerp.Coördinator: A. Gouman, tel.: 06-42210256. Vragen of meer informatie, e-mail: info@voedselbankbarendrecht.nl. Internet: www.voedselbankbarendrecht.nl Stichting Psychosociale Klankborden ZHZ Contactpersoon Jeannette Verveer. Telefonisch spreekuur voor advies en begeleiding op wo. en do. van 10 tot 13 uur via 078-8795276. Iedere di. inloop en creativiteit van 15 tot 17.30 uur. Samen lekker eten van 17.30 tot 19, een vers en gezond driegangenmenu voor 3,50 euro. Regelmatig ook themavonden en gespreksgroepen. Hervormd Jeugdcentrum, Vijverhof 10 te Hendrik-Ido-Ambacht. Website: www.stichtingklankborden.nl. Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 - 18:00. 0900 - 1450 (15 ct/pm) Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl Chatten kan op werkdagen van 09:00 - 17:30 via www.korrelatie.nl

/barendrechtwk22  

http://deschakelbarendrecht.nl/week22/barendrechtwk22.pdf