Page 1

Moederdag tip! Cadeaubon Thermen Barendrecht

Donderdag 10 mei 2012

Deze week o.a. in

Veel cadeaus voor 500-jarige Dorpskerk

www.thermenbarendrecht.nl

Pannenkoekenhuis Party-restaurant Achterzeedijk 9 - Barendrecht 0180 - 617 576 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

Moederdag

Opnieuw topklasse voor Barendrecht

vanaf 11.00 uur

MOEDERDAG

BRUNCH e

15,-

Reserveren aanbevolen!

Barendrecht herdenkt BARENDRECHT - Op vrijdag 4 mei vond de jaarlijkse herdenking plaats van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en daarna. In een bijna volledig bezette Dorpskerk werd een bijeenkomst gehouden, voorafgaand aan de kranslegging. Als spreker trad op Hans Blokland uit Barendrecht. Marianne Blaak, Mieke Groen, Hans van Gelder en Ton Brouwer zongen het ‘Kyrie 1 Eleison’ van Gabriël Fauré en ‘Wilt heden nu treden voor God de Here’ van Adriaan Valerius. Suzanne Oskam las twee gedichGEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT ten voor. Achter het orgel zat de organist van de Dorpskerk, Hans van Gelder. Na afloop werden er kransen en bloemen gelegd bij het monument naast de kerk, onder anderen door de Amerikaanse luchtmachtattaché kolonel Michael Edward Peterson en zijn twee zoons (foto). Harmonievereniging Barendrecht verleende muzikale medewerking. Foto Jos Wesdijk BLIK OP BARENDRECHT

Gemeentenieuws

jaargang 4 - nummer 31 - 10 mei 2012

In dit nummer:

Maak het dieven lastig:

Zet uw fiets op slot en vast! Voor veel mensen is fietsendiefstal een grote ergernis. Maar wat kunt u er aan doen om te voorkomen dat uw fiets gestolen wordt? En wat moet u doen als dit toch gebeurt? Maak gebruik van onderstaande tips. De komende weken vragen wij uw aandacht om fietsendiefstal tegen te gaan. ook verstandig aan om verouderde typen AXA-sloten te vervangen. De nieuwe typen sloten van AXA kunnen niet geopend worden met een

deschakelbarendrecht.nl

loper. Ookraden wij u aan de gegevens van uw fiets, zoals merk, type en framenummer te noteren en goed te bewaren.

3 • Buurt Bestuurt 3 • Voorontwerp bestem5 • Besluitenlijst raad 11

• Opgroeimarkt: informatief en interactief in wijken Noord en Binnenland

Raad vreest verkeersproblemen

mingsplan Zuidrand ter inzage

Hoe duurzaam bent u?

producten. Dit uit zich in het apart verzamelen van papier, plastic en glas. Dat breng ik vervolgens naar

het afvalstation. Daarnaast let ik bij de inkoop van producten op het

BARENDRECHT - De gemeenteraad van Barendrecht wil dat het nieuwe bedrijfsterrein NieuwReijerwaard in Ridderkerk een rechtstreekse aansluiting krijgt op de autosnelweg. Bovendien moet er een derde verbindingsweg komen naar het bestaande bedrijfsterrein Veren Ambacht. Dat blijkt uit de dinsdag vastgestelde reactie op het provinciale inpassingsplan voor Nieuw-Reijerwaard. De raad is er niet van overtuigd, dat de grote nieuwe rotonde bij het Van der Valkhotel voldoende is om het verkeer af te wikkelen. ,,Een goede aansluiting op het rijkswegennet is essentieel voor een exploitabel bedrijventerrein. Een extra aansluiting op de A15/A16 als mogelijkheid geven wij niet op, wij roepen u op dat ook niet te doen’’, duurzame karakter en vervang ik

spullen niet al te snel door nieuwe.

Zo zijn alle lampen in ons huis energiebesparend en hebben wij twee

Is uw fiets toch gestolen? Doe hiervan altijd aangifte! doen

op

www.politie.nl/aangifte.

Waarom vindt u dit belangrijk?

Functie:

Wij moeten niet alleen aan het nu

voor een 3D-aangifte. Hiervoor belt u

Deze week bij De Schakel de folders van:

Senior

inkoopadviseur

(gemeente Barendrecht)

denken, maar ook aan onze kinde-

voor uw aangifte de volgende gege-

Wat verstaat u onder

voor hen moet de aarde leefbaar

vens bij de hand: persoonsgegevens,

duurzaamheid?

zijn. Kortom: met ons gedrag en de

framenummer,

kleur

Ik versta onder duurzaamheid dat

nodige aandacht voor duurzaam-

van de fiets, het type fiets en het

wij anders met producten, diensten

heid kunnen wij de leefbaarheid van

merk van de fiets.

en werken omgaan. Dat geldt ook

de aarde nu en in de toekomst wel

voorde wijze waarop deze zaken

degelijk beïnvloeden.

naar de politie via 0900 8844. Houd

om een paal en uw fiets.

nog in prima staat.

Wie: Jaap van Leeuwen

niet, dan kunt u een afspraak maken

Mocht dit niet kunnen of wilt u dit

Zet ‘m op slot en vast!

bankjes uit 1987. Die hebben wij

opnieuw gestoffeerd en verkeren

U kunt van fietsendiefstal aangifte

Wij delen zadelhoesjes uit op diverse locaties in Barendrecht

slotnummer,

ren en toekomstige generaties. Ook

Meer dan zestig procent van de ge-

- Bevestig een beugelslot nooit in

stolen fietsen staat niet of slecht op

het midden van het frame aan de

Zadelhoesjes

gemaakt en/of uitgevoerd worden.

slot en staat nergens aan vast. Heel

vaste wereld. Dan kan de dief met

Wij delen donderdag 10 mei zadel-

Een concreet voorbeeld is het inko-

onverstandig, want dan zijn ze voor

de hele fiets ronddraaien waardoor

hoesjes uit op diverse locaties in

pen van zaken die langer meegaan.

het slot openspringt.

Barendrecht met daarop de tekst: “Ik

Hierdoor hoeven wij niet telkens

fietsendieven een gemakkelijke prooi. Wij vragen u om uw fiets goed op slot en vast te zetten en geven u hierbij

zit op slot en vast!”. Zet uw fiets goed

vervangende producten te laten ma-

ren er zicht op hebben, zoals een

op slot, plaats dit hoesje om uw zadel

ken of in te kopen.

bushalte.

en help ons en uzelf om fietsendief-

- Zet uw fiets op een plek waar ande-

HOB onderhoud en beheer

de volgende tips:

- Gebruik om u fiets op slot te zetten altijd ten minste twee sloten

- Parkeer uw fiets op een verlichte

ringslot door het achterwiel en een

stal tegen te gaan!

plaats.

met het ART-keurmerk. Een stevig

Waarschuwing

Op welke manier houdt u zich hiermee bezig?

Kijk voor meer informatie over fiet-

In mijn werk let ik onder andere op

sendiefstal op www.barendrecht.nl

het toepassen van milieueisen en

tweede slot waarmee u het voorwiel

De politie waarschuwt voor diefstal

> Over Barendrecht > Orde & Veilig-

–criteria in offerteaanvragen en be-

en het frame vastzet aan de 'vaste

van fietsen door middel van een zo-

heid > Campagnes > Zet ‘m op slot

stekken die wij naar potentiële leve-

wereld' (dat wil zeggen een fietsen-

genaamde ‘loper’. Dit zijn fietssleutels

en vast.

ranciers sturen. Ons inkoopbeleid is

rek of beugel).

voor AXA-sloten zonder profiel. Fiet-

gebonden aan het uitgangspunt van

- Maak het slot hoog vast, dan kan er

sen met een ouder type slot van het

de Vereniging voor Nederlandse Ge-

niet met stenen op worden gesla-

merk AXA (typenummers 583, SL7

meenten om vanaf 2010 voor mi-

gen.

en SL9) zijn namelijk gemakkelijk met

nimaal 75% duurzaam in te kopen.

een loper te openen. U doet er dan

Privé let ik sterk op het recyclen van

in Nieuwland en de Oranjewijk

Theater het Kruispunt Anode energie - Wikkel een kettingslot een paar keer

OPRUIMING FIETSEN

Tuinafval en kliko’s

De kliko’s worden één dag eerder geleegd, namelijk op woensdag

16 mei. In de wijken waar wij op

Minder geld verspillen aan energie klinkt simpel, maar welke maatregelen zijn het meest doeltreffend waarmee u na een verbouwing of verhuizing kosten bespaart en milieuwinst boekt? Om bedrijven en instellingen op weg te helpen, organiseren de regiogemeenten, de stadsregio Rotterdam en stichting Stimular een bijeenkomst voor ondernemers met verhuis- of verbouwplannen. Deze vindt plaats op 22 mei bij het Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen. Kijk voor meer informatie op www.energieloket.nl/stadsregiorotterdam > In mijn bedrijf > Agenda.

Dienstverlening Hemelvaartsdag Op

Hemelvaartsdag

(donderdag

17 mei) zijn het gemeentehuis en

het

afvalaanbiedstation

gesloten.

donderdagen tuinafval ophalen,

De reguliere openingstijden van het

verschuift het ophalen naar vrijdag

Servicecentrum vindt u in het colo-

18 mei. Kijk voor meer informatie

fon op pagina 11 van deze krant.

op uw milieukalender. Deze is ook

Normaal gesproken, behalve dus op

te vinden op www.barendrecht.

feestdagen, is het afvalaanbiedstation

nl > Over Barendrecht > Afval,

geopend van maandag tot en met

natuur & milieu > Afval > Milieu-

vrijdag van 7.30 tot 16.00 uur en op

kalender.

zaterdag van 8.30 tot 15.00 uur.

aldus de raad in zijn brief aan de provincie. Met het oog op de te verwachten interne verkeersbewegingen tussen Nieuw-Reijerwaard en BT Oost, die als één bedrijventerrein moeten gaan functioneren, adviseert de raad ook een derde ontsluiting langs de Boomgaard op te nemen in het plan. ,,Bedrijven die onderling handelen en goederen uitwisselen, doen dit vaak met langzame voertuigen zoals tractoren. Dit maakt de twee geplande ontsluitingen kwetsbaar voor opstoppingen en gevaarlijke situaties. Een derde ontsluiting zorgt ervoor dat de totale bereikbaarheid van alle locaties in BT Oost en Nieuw-Reijerwaard bij een calamiteit of bij onderhoud elders een stuk minder kwetsbaar wordt. Bij een calamiteit of onderhoud kan het verkeer afgewikkeld worden via onze

Aangepaste deadlines BARENDRECHT - Vanwege Hemelvaartsdag zijn de deadlines voor de krant van volgende week aangepast. De Schakel verschijnt volgende week namelijk op woensdag in plaats van op donderdag. Advertenties aanleveren kan tot maandag 14 mei 15 uur. Advertenties met drukproef aanleveren kan tot en met vrijdag 11 mei 15.00 uur. Redactionele kopij dient uiterlijk vrijdag 11 mei om 17 uur binnen te zijn. Kopij die na de deadline binnenkomt, wordt nog zoveel mogelijk verwerkt.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelbarendrecht.nl

Barendrecht ook volgend seizoen in topklasse BARENDRECHT - Barendrecht speelt ook volgend seizoen in de topklasse. De rood-witten wonnen zaterdag op het eigen sportpark De Bongerd met 2-0 van SC Genemuiden. De winst was voldoende voor lijfsbehoud, omdat de laatst overgebleven concurrent onderin, Harkemase Boys, verloor en nu een promotie-degradatiewedstrijd moet spelen. De doelpunten kwamen van Peter de Lange en Jeroen van Wetten. Barendrecht beleefde een roerig seizoen vanwege de aftrek van zes punten en een schorsing van Marvin van der Pluijm. Door goed spel na de winterstop - onder meer een 4-1 zege bij koploper Spakenburg - blijven de rood-witten op het hoogste amateurniveau. Zie verder sportpagina.

Bonnenadvertentie Barendrecht 104x390mm_Advertentie voorpagina 85x

Let op de maandbonnen elders in dit blad! www.verhage.nu

rondweg, waardoor er minder economische schade is.’’ De SP roept de gemeentebesturen van Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam op nog eens heel goed na te denken over de haalbaarheid van bedrijvenpark Nieuw Reijerwaard. De SP-afdelingen van de drie plaatsen sturen hierover een brief aan de gemeenteraden en colleges van B&W. Volgens de SP wordt met de uitwerking van de plannen steeds duidelijker dat het industrieterrein enorme verkeersproblemen ‘tot in de wijde omgeving’ gaat veroorzaken. Ook betwijfelt de SP of Nieuw Reijerwaard wel zo’n economisch succes wordt als eerder is beweerd. Als dit tegenvalt draaien de drie gemeenten voor een belangrijk deel op voor de grote financiële strop.

Supermarkt MCD overvallen BARENDRECHT - De politie onderzoekt de overval op een supermarkt aan de Marijkesingel, die woensdag 9 mei plaatsvond. Twee mannen kwamen rond 14 uur met een bivakmuts op de winkel binnen. Ze bedreigden twee medewerksters met vermoedelijk een vuurwapen. Ze deden uit twee kassa’s een greep en gingen er, met een nog onbekende buit, lopend vandoor. De bedrijfsleider ging achter de verdachten aan, maar moest op een gegeven moment zijn achtervolging staken. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt de overval. Wie iets gezien of gehoord heeft of andere informatie heeft die de politie verder kan helpen, wordt gevraagd te bellen naar 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan via 0800-7000.

Zie elders in de krant

ruitschade? bel direct!

Autotaalglas Ridderkerk Wagenmakerstraat 2 0180-490300

MOEDERDAG Neem je collega’s mee naar een Mama is lief, mama magbaan! eerst... andere

www.pitch-putt.nl/rhoon t (010) 501 15 00

Hij is uit! Het programma ’12-’13 van theater het Kruispunt. Profiteer van 10% vroegboekkorting en bestel uw kaarten via

www.theaterhetkruispunt.nl


Voor de professionele tuinier

GEKORTWIEKTE PRIJZEN GEKORTWIEKTE PRIJZEN GEKORTWIEKTE PRIJZ (30 cm) 0D (30 ccmm)) 107D S 7 M 0 1 (3 S D JS M 17TE0IPERPIRJISS MSC C A I J I T R P AACTIE D (30 cm) M€2S32913970 RIJS €€ 2C39TIEP A

€€€11199999

ONDERLANGS 8A - 10A - BARENDRECHT - TEL. 0180-616701

Bokma

Jonge graanjenever

Sheridan’s

nu € 9,

hele liter

99

Double likeur 0,5 liter

nu € 9,

Hoppe Vieux hele liter

hele liter

Berentzen

Vodka

nu € 6,99

Scotch whisky hele liter nu

nu € 15,

99

hele liter

nu € 10,99

Malibu Likeur

€ 15,99

hele liter

Cardhu

Chivas

Regal 12 jaar whisky

12

hele liter

Asti Spumante Martini

nu € 21,99

MS 170 D zaagbla 244

Acties geldig van maart tot einde juni 2012. nu € 13,99 WWW.STIHL.BE alle acties zijn geldig van maart tot einde juni 2012

www.gavdwaal.nl

0,75 liter

nu € 14,99

Deor Prosecco

nu € 7,

49

”Rose”

0,75 liter

www.kwekerijdezwaan.nl

nu € 3,

99

WELKOM BIJ DE PEDICURE Ter kennismaking volledige voetbehandeling €19,00 Bel voor een afspraak:

0180-654008

Voetverzorging Barendrecht Avenue Carnisse 208a • Gediplomeerd • Diabetische voet • Lid van Provoet

9 08 erdam 4 19 Rott 4 5 10 eg 75 e.nl 0 . d w l Te straat spel . e s w rdt ww Do

Openingstijden: Maandag: Gesloten Di. t/m do.: 10.00-17.30 uur Vrijdag: 10.00-19.00 uur Zaterdag: 10.00-16.00 uur Zondag: Gesloten

www.graszoden-online.nl UW VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK Acties geldig van maart tot einde juni 2012. Eigen kweek stekgeraniums, perkplanten, groenteplanten en zaden.

GERANIUMS

vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf

1 € 0,95 p. stuk 10 € 0,90 p. stuk 20 € 0,85 p. stuk 40 € 0,80 p. stuk 50 € 0,75 p. stuk 100 € 0,70 p. stuk

autotaalglas laat je niet barsten 0800-0828

TEGEN SCHERPE PRIJZEN! ALLES OP MAAT GEZAAGD.

HOUTHANDEL P. ZEGELAAR & ZN. Gebroken Meeldijk 64b Barendrecht - Telefoon 0180 - 614094

g n i d e i b n a a Week

Vaillant Solide Plus VHR 24/28-3-5 cw-klasse 4

AL RUIM 40 JAAR

De nieuwe collectie vloer- en wandtegels zijn binnen!

€ 1.550,-

Meerprijs VHR 30/34-3-5 cw-klasse 5 € 100,-

EXTRA T INGEKOCH OP = OP Incl. montage, expansiedrukvat, overstortventiel, inlaatcombinatie, vul/aftapkraan, gaskraan, vulslangset, koppelingen en leidingen voor aansluiten van rookgasafvoer, luchttoevoer, gaswater-afvoer- en cv-leidingen binnen 1 meter van ketel. Meerprijs dakdoorvoerset van M&G € 100,-

autoruitschade?

Autotaalglas Rotterdam Oost Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk 0180-490300

UW ADRES VOOR HOUT, TUINHOUT EN BLOKHUTTEN

Kwekerij ‘De Zwaan’ Rijksstraatweg 164B 2988 BM Rijsoord

€ 0,95 per stuk

Ruime collectie plavuizen - sanitair - badmeubels

24 uur bereikbaar, 7 dagen per week gratis vervangend vervoer gratis mobiele dienst gratis haal- en brengservice levenslange garantie

OPENINGSTIJDEN: woensdag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur

BUXUSPLANTEN

• kijk op autotaalglas.nl voor meer informatie

€ €2

MS 170 zaagblad MS 170 DD zaagblad 3535 cmcm MS 170 €D244 zaagblad 35 cm € 204 € 204 € 244 € 204 € 244

204 € Lagendijk 178 - Ridderkerk - Telefoon 0180 -€421 399

UW VAKHANDELAAR, STERK STEVIG WERK UW VAKHANDELAAR, STERK IN IN STEVIG WERK Acties geldig van maart tot einde IN juniSTEVIG 2012. WERK UW VAKHANDELAAR, STERK Acties geldig van maart tot einde juni 2012.

WWW.DEWIJNKELDER.NET

• • • • •

MS 17 ACTIE

Ouzo

12 jaar single malt whisky

nu € 29,99

an

al 65 jaar uw vakm

WWW.STIHL.BE alle acties zijn geldig van maart tot einde juni 2012 WWW.STIHL.BE alle acties zijn geldig van maart tot einde juni 2012 WWW.STIHL.BE alle acties zijn geldig van maart tot einde juni 2012

Red Square

Ballantines

0,7 liter

nu € 15,99

London dry gin

nu € 9,

0,7 liter

0,7 liter

Gordon’s 99

Apfelkorn 0,7 liter

Limoncello

€€€222333999

€ €129399

Villa Massa 99

71 (3m0 c) m) M SS S1177111(3(3P00cRcJmIS)JS M MATCITEIPERIIJS AAC CTIEPR 4 €€ €22772447

Voordelen om bij ons uw gaswandketel te laten vervangen:

850,- korting op de bruto adviesprijs van Vaillant < €Gratis klokthermostaat type 370 ter waarde van € 239,< Gratis Vaillant 5 jaar* garantie op onderdelen (*alleen in combinatie met abonnement) < en 10 jaar op de warmtewisselaar op uw stookkosten met de nieuwste HR techniek en HR-ww < Besparing Met onze eigen leveren wij al 40 jaar een snelle en vertrouwde service < Indien gewenst,serviceteam montage binnen 24 uur <

Wij komen vrijblijvend bij u opnemen, ’s avonds ook mogelijk!

Zinkstraat 15, 2984 AL Ridderkerk Tel. 0180-423722 www.broekmans-cv.nl

Openingstijden showroom ma t/m do op afspraak, vrijdag 9.00 - 16.30 uur, zaterdag 9.00-13.00 uur


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 10 mei 2012

Veel cadeaus voor 500-jarige Dorpskerk BARENDRECHT - Met twee bijzondere bijeenkomsten is vorige week woensdag uitgebreid stilgestaan bij het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk. Tijdens het middagjubileumprogramma stond de Dorpskerk als monument en als cultureel centrum centraal. Burgemeester Jan van Belzen schetste in een toespraak de rol van de Dorpskerk in verleden en heden. Hij bood de Dorpskerk drie unieke cadeaus aan. Ten eerste meldde hij dat een wens van de Dorpskerk al eerder dit jaar in vervulling was gegaan: een grote snoeibeurt van de bomen rondom de kerk. Vervolgens maakte hij bekend dat de Dorpskerk nu als een Beschermd Rijksmonument geregistreerd staat en de kerk zich met het bekende blauwitte schildje mag sieren. Het schildje werd direct bevestigd. Voor de onthulling van het derde cadeau ging een klein gezelschap bestaande uit Burgemeester Jan van Belzen, kerkenraadsvoorzitter Gerrit Barendrecht, ouderling-kerkrentmeester Tineke van der Meer en stuurgroep voorzitter Simon Hoek naar de Ontmoeting. Daar trokken de Burgemeester de voorzitter van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk aan

twee linten en werd een plaquette onthuld met de tekst ‘Hoc est monumentum tuum civis’, ‘dit is uw monument burger’ . Deze spreuk verwijst naar een soortgelijke

Wim Vonk gaf aan dat dit bedrag deels is bestemd voor de verbetering van het Dorpskerkorgel, maar dat er ook andere zaken waaronder een bijdrage aan de projecten

BARENDRECHT - Zoals gebruikelijk wordt het voetbalseizoen bij BVV Barendrecht officieus afgesloten met de jaarlijkse BVV Hollandse Hit Party. Dit jaar wordt de feesttent opgetrokken op zaterdag 19 mei. Daar zullen enkele bekende en minder bekende artiesten hun opwachting maken. Topact van de avond is Dean Saunders, de 31-jarige

winnaar van de serie Popstars van afgelopen jaar. Verder is de TOF Partyband van de partij en zal Andréa Hazes - de vrouwelijke look-a-like - een aantal bekende meezingers ten gehore brengen. Kaarten voor de feestavond kosten € 19,50 en zijn verkrijgbaar achter de bar in de kantine. De feesttent gaat op 19 mei om 20 uur open.

Waarderingsspeld voor J.J.Dorsman

Foto Jos Wesdijk spreuk die in de hal van het Gemeentehuis hangt. (‘Dit is uw huis burger’). Kerkenraadsvoorzitter Gerrit Barendrecht sprak vervolgens zijn dank uit voor deze drie unieke cadeau’s. De Stichting Vrienden van de Dorpskerk overhandigde een cheque van 125.000 euro. Stichtingsvoorzitter

Foto Jos Wesdijk

van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Een bijzondere verrassing was de aanwezigheid van de huidige Heer van Barendrecht, Jan Geurt Gaarlandt. Ook tijdens de avond jubileumbijeenkomst was er nog een verrassing te melden: Een proclamatie van de Algemene Kerkenraden van de Gereformeerde Kerk van Barendrecht en van de Hervormde Gemeente Barendrecht, die aankondigde dat er een nieuwe stap wordt gezet in de kerkelijke geschiedenis van Barendrecht: de totstandkoming van één Protestantse Gemeente Barendrecht. Dr. Herbert Wevers, predikant in Algemene Dienst van de Protestantse Kerk van Nederland, gaf een korte toelichting darop en hij was de eerste die kerkelijk Barendrecht feliciteerde met deze nieuwe mijlpaal in de plaatselijke kerkgeschiedenis.

Bevrijdingsmuziek in Dorpskerk BARENDRECHT - In de 500-jarige Dorpskerk gaf het Dagorkest van Harmonievereniging Barendrecht zaterdag 5 mei

Dean Saunders bij Hollandse Hit Party

een Bevrijdingsconcert van Harmonievereniging Barendrecht plaats. Tussen de muziekstukken door werden de prijzen uitgereikt aan de

winnaars van de gedichtenwedstrijd over ‘vrijheid’. Foto Jos Wesdijk

BARENDRECHT - Donderdag 3 mei ontving de heer J.J. Dorsman een Barendrechtse Waarderingsspeld uit handen van burgemeester Van Belzen. De heer Dorsman kreeg de gemeentelijke onderscheiding opgespeld voor zijn jarenlange inzet voor de Hartstichting. In 1982 is Dorsman begonnen met het opzetten van de collectewijken, met als resultaat de eerste collecte in 1983. In datzelfde jaar begon hij als penningmeester van het

comité Barendrecht van de Hartstichting. Hij was bij alle collectes als wijkhoofd aanwezig en droeg er onder andere zorg voor dat het ingezamelde geld werd overgemaakt naar de Hartstichting. In 1983 gingen ook de reanimatiecursussen van start. Dorsman was tijdens deze cursussen altijd aanwezig. Verder was de heer Dorsman een trotw bezorger van de ANBO-nieuwsbrief. Foto Jos Wesdijk

3

KORTAF Jaarlijkse verkoopdag BARENDRECHT – Op zaterdag 12 mei zal de jaarlijkse verkoopdag van de Christelijk Gereformeerde Kerk gehouden worden bij firma Bunk aan Koopliedenweg 21 te Barendrecht. Er zal weer van alles te koop te zijn: planten, decoratieartikelen, bolussen, gebak, kinderkleding, groente en fruit, boeken enzovoorts. Ook zal er weer een rommelmarkt zijn. Voor de kinderen staat die dag het springkussen weer klaar.

ADHD-café BARENDRECHT - Op dinsdag 15 mei is er weer een ADHD-café. Dit café is bedoelt voor volwassenen met ADHD of bijkomende stoornissen. Familieleden en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom. Het café is laagdrempelig en is een gelegenheid om informatie uit te wisselen, vragen te stellen en is gezellig. Om 20 uur is men welkom in café Den Pimpelaer aan de Dorpsstraat. Bezoekers worden ontvangen met een kop koffie of thee. De eerste consumptie wordt aangeboden door het ADHDcafé.

Karaoke-avond

Daling meeste delicten BARENDRECHT – Vrijdag 4 mei is de vierde Veiligheidsrapportage van de gemeenten van de regio Rotterdam-Rijnmond verschenen. In de cijfers van 2011 is er net als in voorgaande rapportages regiobreed een lichte daling te zien van het aantal aangiften van de meeste delicten. Woninginbraak, zakkenrollerij en straatroof stegen. De resultaten in de afzonderlijke gemeenten laten een minder eenduidig beeld zien ten opzichte van 2009. Bij vrijwel alle delicten zijn zowel stijgingen als dalingen te zien. Bij sommige delicten is vooral in de kleinere gemeenten een toename te zien. Ook de wijze waarop de burger criminaliteit ervaart ontwikkelt zich voor bepaalde vormen iets minder gunstig. Bijvoorbeeld bij woninginbraak. Deze rapportage meet de gemeentelijke en regionale veiligheidssituatie aan de hand van politiegegevens en gegevens afkomstig van een

bevolkingsenquête. Aan de hand van de rapportage kunnen gemeenten vaststellen hoe het staat met de veiligheid in hun eigen gebied, maar ook hoe de situatie ten opzichte van 2009 zich heeft ontwikkeld. Ook biedt de rapportage de mogelijkheid om de negentien gemeenten onderling te vergelijken. Met dit meetinstrument beoogt het Regionaal College (de negentien burgemeesters, hoofdofficier van justitie en korpschef) het integraal veiligheidsbeleid te versterken en de samenwerking te verbeteren. De rapportage wordt tweejaarlijks uitgevoerd. Monitoring van de veiligheidssituatie via politiecijfers vindt elk jaar plaats. De Regionale Veiligheidsrapportage is uitgevoerd door de afdeling Controlling van de politie Rotterdam-Rijnmond onder verantwoordelijkheid van de Begeleidingscommissie Integrale Veiligheid.

Gevraagd: rommelmarktspullen BARENDRECHT - De activiteitencommissie van de gereformeerde gemeente te Barendrecht hoopt in juni weer een grote rommelmarkt te houden. Hiervoor is zij op zoek naar bruikbare spullen en kleding (geen grote meubelen). Er is een inzameling op zaterdag 12 mei tussen 10 en 12 uur bij Handelscentrum ZHZ

21 (loods 21 op het oude veilingterrein) te Barendrecht. Te bereiken via de ingang van Hillfresh (Gebroken Meeldijk, naast firma Vano). Volg daarna de wegwijzers. Tevens is dan ook een verzamelpunt ingericht op het kerkplein gelegen aan Ploegwei 1 te Barendrecht. Meer informatie/ophalen: de heer L. de Zeeuw via 06-45322564.

BARENDRECHT – Zaterdag 12 mei houdt café De Uitspanning aan Doormanplein 7 in Barendrecht een gezellige karaoke-avond. Iedereen is welkom, de toegang is gratis. De aanvang is 22 uur.

Spreekuur CDA-fractie BARENDRECHT – Wie graag zijn mening wil geven aan de CDA-fractie of een vraag heeft, is van harte welkom op het spreekuur van de fractie. Het eerstvolgende spreekuur is op woensdag 16 mei in het gemeentehuis van Barendrecht. De fractie is dan van 19.30 tot 20 uur te vinden in zaal C001. De CDA-fractie op een ander moment spreken, kan door een mail te sturen naar info@cdabarendrecht.nl. Er wordt dan een afspraak gemaakt.

Plantenmarkt BARENDRECHT - Op het kerkplein van de Gereformeerde Gemeente te Barendrecht (Ploegwei 1) wordt zaterdag 12 mei van 10.00 tot 13.30 uur een plantenmarkt gehouden. Er worden onder meer (hang)geraniums, petunia’s, lobelia’s en hangplanten verkocht. Verder wordt er koffie met cake geserveerd.


Heeft er ooit iemand echt goed naar uw huid gekeken? Laat uw huid gratis analyseren in onze huidverbeteringssalon en ontvang een gepersonaliseerde sample pack Bel voor een afspraak: 06-24841964 SIMONE PENNEKAMP DORPSSTRAAT 153 • 2992 BD BARENDRECHT TEL.: 0624841964 INFO@YOUNIQUESKINCARE.NL WWW.YOUNIQUESKINCARE.NL

SLAGERIJ SCHAAP AL MEER DAN 60 JAAR KWALITEIT 5 euro weken bij uw vakslager!

DONDERDAG T/M ZATERDAG

DONDERDAG T/M WOENSDAG

Profiteer ook van onze succesvolle 5 Euroactieweken. De komende weken weet u bij ons waar u aan toe bent. Volop aanbiedingen voor 5 euro per aanbieding. Topkwaliteit voor een malse prijs!

Magere riblappen

Gebr. fricandeau

€ 5,--

Hongaarse salami

100 gram

+

500 gram

Katenhaasjes

100 gram

€ 5,--

Hausmacher

300 gram

Gepaneerde schnitzels 400 gram

+

BOUW b.v.

Verse worst

samen €

5,--

Filet Américain 100 gram

€ 5,--

€ 1,25 Saksische leverworst

500 gr. vlees, 5 broodjes en 100 gr. saus

150 gram

€ 5,--

€ 1,25

€ 5,--

per kilo

Magere speklapjes 500 gram

Schouderkarbonade 1 kilo

€ 3,25 € 6,75

WOENSDAG GEHAKTDAG

100 gram

Shoarmapakket Prisma 5 3162 XM Rhoon Tel. 010 - 4812866

MAANDAG EN DINSDAG

Gemengd gehakt 1 kilo

Rundgehakt 750 gram

€ 5,-€ 5,--

UW SLAGER STAAT GARANT VOOR FIJNE VLEESWAREN EN VLEES MET SMAAK

SLAGERIJ

VOOR AL UW VERBOUWINGEN

Gouwe 11 - 2991 CJ Barendrecht Tel. 0180 - 61 21 98

• Renovatie • Kozijnen • Aanbouw/Serre

0180 - 613047

• Dakkapellen

www.chaletnamaste.com www.chaletnamaste.com Kijk op de website voor een

Wij leveren een compleet pakket van A(anvang) tot Z(orgeloze aflevering).

www.lzbouw.nl

www.chaletnamaste.com Kijk op de website een heerlijke vakantievoor in het

heerlijke in het ! zonnigste deelvakantie van Zwitserland Kijk op de website voor een ! zonnigste deel van Zwitserland heerlijke vakantie in het zonnigste deel van Zwitserland !

- Particulier- & Zakelijk vervoer - taxi - taxibus (8 pers) - vip - zorg- en contractvervoer

www.taxibakker.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 10 mei 2012

Tweede open podium vol afwisseling BARENDRECHT - Zaterdag 12 mei vindt het tweede open podium van Barendrecht Klassiek plaats. De deuren van de Dorpskerk, Dorpsstraat 146, staan vanaf 10.30 uur open. Het goedgevulde programma is verdeeld in vier blokken met daartussen korte pauzes. De dag begint om 11 uur met klassieke kamermuziek en lichte muziek. Daarna speelt het Nederlands Jeugd Accordeon Orkest. De leden van dit orkest (tussen 12 en 26 jaar) repeteren tijdens zo’n tien weekeinden per jaar in het hele land. Dirigent Marc Belder werd juist op voordracht van het orkest geridderd, vanwege zijn jarenlange inzet als oprichter van het NJAO, als kundig en aimabel dirigent en als ambassadeur voor de accordeon. Zie voor de programma’s, de buitenlandse reizen en de cd’s van het orkest www.njao.nl. Om 13.30 uur spelen leerlingen van Margo Groeneveld en hun muzikale vrienden. Zij worden om 14.45 uur gevolgd door muziek voor

zang met piano en pianosolo. Jurriaan Bos is bekend van het tv-programma ‘Onder Wibi’s vleugels’. Hij speelt tot slot vierhandig piano met zijn docente. Het programma: 11.00 uur: Maria de Ridder, piano: Intermezzo van Brahms; Jeannette van den Hil, zang en gitaar, Joan Osborne (1962), ‘One of us’; Nelleke en Schalko Deddens (hobo/ sopraan en piano), muziek van Hendrik Andriessen, Debussy en Schumann. 12.15 uur: Nederlands Jeugd Accordeon Orkest, onder leiding van Marc Belder; Muziek van onder andere Dvorak en Saint Saens. Tangomuziek van Piazolla

Molendagen bij Pendrechtse Molen BARENDRECHT - Op zaterdag 12 mei en zondag 13 mei is de Pendrechtse Molen open voor bezoek tijdens de veertigste landelijke Nationale Molendagen. De molen aan de Charloisse Lagedijk zal beide dagen met vlaggetjes aan de wieken draaien en bij voldoende wind ook malen. De Pendrechtse Molen is de laatst overgebleven windwatermolen op het eiland IJsselmonde. Ooit waren hier vijftig molens te vinden om al het overtollige water uit de diverse polders te malen. Hoe dat eeuwenlang op windkracht gebeurde is dus nog steeds in deze molen te beleven. In de molen is een authentieke molenaarswoning te vinden. Hierin werd gewoond zonder elektriciteit,

gas, waterleiding en riolering. Op zaterdag 12 mei is er vanaf 13 uur een demonstratie kantklossen. Deze ambachtelijke handvaardigheid wordt door Jani Witteman op een moderne manier vormgegeven. Op zondag 13 mei is er vanaf 13 uur een demonstratie schapenscheren door Robin van Egmond van het levend landbouwmuseum De Kleine Duiker. Deze demonstratie zal alleen doorgaan als het weer dat toelaat. De Pendrechtse Molen is te vinden nabij de samenkomst van de Charloisse Lagedijk, de Langenhorst en de Vrijenburgweg achter het sportveld van de Rotterdam Trojans. Meer informatie op pendrechtsemolen.nl. Archieffoto Jos Wesdijk

ONZE FOLDER DEZE WEEK NIET ONTVANGEN? BEL 0180 - 690 184 Middenbaan 34, Barendrecht

met medewerking van Florita Cesnik, bandoneon en Margo Groeneveld, piano. 13.30 uur: leerlingen van Margo Groeneveld; Rianne van Rhee (piano) en Lilian van den Hoorn (harp): muziek van onder andere Vivaldi en Scarlatti; Piet van Wingerden (orgel): muziek van Jan Zwart en Jan Mulder. 14.45 uur: Margreet Clarijs (zang) en Karin Lodder (piano): César Franck en Scarlatti;Jurriaan Bos (piano): Liszt, Schumann en Chopin; Jurriaan Bos en Tjin Nio Tjia (piano vierhandig): Liszt en Dvorak. Alle activiteiten van Barendrecht Klassiek zijn gratis toegankelijk, inclu-

sief programmaboekje, koffie, thee en versnaperingen. Donaties zijn uiteraard van harte welkom. Dit open podium is mede mogelijk dankzij de stuurgroep Toekomst Dorpskerk, die dit jaar de viering van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk organiseert en dankzij bijdragen van het coöperatiefonds van de Rabobank, drukkerij Hollandse InDruk, zorgorganisatie Laurens, BAM Woningbouw Rotterdam, Ineke de Jong Tuinplanten, kaashandel De Weypoort, kerkgebouw De Kandelaar en Albert Heijn. Het laatste open podium vindt plaats op zaterdag 16 juni vanaf 11 uur. Naast vioolleerlingen van Jacinta van Mil zal onder andere ‘Klassiek op Zuid’ te horen zijn. Nog een enkele deelnemer kan inschrijven. Het volgende koffieconcert wordt gegeven op zondag 10 juni. Pianiste Hanna Devich en sopraan Vera Lansink zullen samen liederen uit de barok laten horen, gevolgd door moderne klassieke muziek voor piano solo.

Volkstuin huren? BARENDRECHT - Momenteel zijn alle tuinen van het volkstuincomplex aan de Stationsweg 134 bezet, maar er is ook geen wachtlijst meer. Als men nu lid wordt, kan men zodra er een tuin vrij komt, gaan genieten van een volkstuin. Aanmelden kan bij Ludde Nienhuis via 0180-614736 en ludde@kpnmail. nl. Zie ook www.atvbarendrecht.nl voor meer informatie over het tuinieren en de vereniging.

Dynamic Travel een van de beste reisadviseurs

5

GOEDKOOPSTE

OPEL.NL

GOEDKOOPSTE

AGILA.NL

Barendrechtse bedenkt slogan Oranje-bus BARENDRECHT - Het Nederlands voetbalelftal weet zich verzekerd van een inspirerende busslogan tijdens Uefa Euro 2012, dat over vijf weken in Oekraïne en Polen begint: ‘Elf leeuwen. Miljoenen fans. Samen zijn we sterk’. De slogan, die straks zowel in het Nederlands als in het Engels op de Hyundai-spelersbus van Oranje prijkt, is bedacht door Diana van Leers uit Barendrecht. Zij ontvangt vrijkaartjes voor het voetbalfestijn en een winkelbon. Net als 1.371 anderen deed Diana van Leer enkele maanden geleden mee aan de actie van Hyundai op Facebook om de slogan te verzinnen voor op de spelersbus van het Nederlands voetbalelftal tijdens het EK-voetbal in Polen en Oekraïne. Hyundai is Official Partner van de UEFA en zocht naar creatieve inzendingen. Diana is heel blij dat ze gewonnen heeft. ,,Ik

vind het een ongelooflijke eer dat mijn slagzin nu tijdens het EK voetbal op de spelersbus staat”, vertelt Van Leer (40), in het dagelijks leven poliklinisch assistente in de Daniel den Hoed kliniek. ,,Elke keer als ik de bus straks zie rijden op de televisie, dan denk ik: hé daar rijdt mijn bus. Ik vind het erg leuk allemaal”. Hyundai is niet alleen actief als een van de hoofdsponsor tijdens Eufa Euro 2012, maar organiseert ook talloze events rondom het EK-voetbal. Zo worden er in diverse grote steden in Europa Hyundai Fan Parks ingericht, waar duizenden voetbalfans op grote televisieschermen EK-wedstrijden kunnen bekijken. Daarnaast levert Hyundai als autosponsor vele honderden personenwagens en bussen die door de organisatie tijdens het EK-voetbal worden ingezet om officials, scheidsrechters en spelers te vervoeren.

BAR Uitgeverij en social media BARENDRECHT - Op dit moment is BAR Uitgeverij – uitgever van De Schakel, De Combinatie, De Ambachter, De Overschiese Krant en Velo Nieuws - bezig met een onderzoek naar de wensen van lezers op het gebied van sociale media. BAR Uitgeverij wil graag weten van welke social media haar lezers gebruik maken en hoe BAR Uitgeverij op dit gebied beter op de wensen van de lezers

kan inspelen. Daarom is er een enquête opgesteld. Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen, is het belangrijk dat veel mensen – jong en oud - aan dit onderzoek meewerken. BAR Uitgeverij wil u daarom vragen deze enquête in te vullen. Dit kost u een kleine tien minuten. De enquête is te vinden op www. thesistools.com/baruitgeverij. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Alzheimercafé in Borgstede

BARENDRECHT - Jessica Hoving en Esther Slooter van Dynamic Travel Barendrecht en Oud-Beijerland maken kans op de titel Zelfstandig Reisadviseur van het Jaar. De twaalf kandidaten die mogen deelnemen aan de eindstrijd om de titel Zelfstandig Reisadviseur van het Jaar zijn bekend. Na twee intensieve rondes, waarbij de deelnemers een vragenlijst moesten beantwoorden, reizen hebben uitgezocht voor twee ‘mystery guests’ en een case voorgelegd kregen, is de vakjury tot een eindoordeel gekomen. De jury heeft een shortlist samengesteld met twaalf namen. Deze deelnemers mogen donderdag 10 mei mee naar Cyprus voor de derde ronde. De twaalf finalisten zijn: Anouk Verhoeven (The Travel Club), Marlies de Baar & Katoesjka Beukers (Apollo at Home), Loes Evegaars (VakantieXperts), Helen Klos (The Travel Club), Jessica

Hoving & Esther Slooter (Dynamic Travel Barendrecht & Oud-Beijerland), Wendy Touw (The Travel Club), Desirée Mafait (The Travel Club), Minet Dirksen-van Wees (VakantieXperts), Michelle Straver (VakantieXperts), Joke Baart (Holland International at Home), Femke Versteeg (Personal Touch Travel) en Judith Deutekom-Jongejan (Toerkoop Zonvaart). De twaalf finalisten worden voor de derde ronde uitgenodigd voor een studiereis naar Cyprus. De deelnemers maken een videoverslag van deze reis en promoten deze bestemming en het aanbod aan hun klanten. De jury buigt zich over de resultaten waarna zes deelnemers overblijven voor het laatste jurygesprek. Op 15 juni wordt vervolgens op het feestelijke symposium de winnaar van de verkiezing Zelfstandig Reisadviseur van het Jaar 2012 bekend.

BARENDRECHT - Woensdag 16 mei wordt er weer een Alzheimercafe gehouden in Laurens Borgstede. Deze avond zullen aanwezigen met elkaar praten over de invloed die dementie heeft op het dagelijkse leven. De avond wordt geleid door kroegbaas en psycholoog Lenie Vermeer. Het Alzheimercafe is bedoeld voor iedereen die op wat voor wijze dan ook te maken heeft met dementie. Het café vindt

Kinderopvang Peuterspeelgroepen Buitenschoolse opvang Gastouderopvang

elke derde woensdag van de maand plaats in Laurens Borgstede, Marjoleinlaan 43 in Barendrecht. Iedereen is welkom vanaf 19 uur. Het programma begint om 19.30 uur. De toegang is gratis, er wordt alleen een kleine bijdrage gevraagd voor de consumptie. Het Alzheimercafe Barendrecht wordt gesponsord door Het Rozenpakhuys, Middeldijk 73A. Voor meer informatie bij Margriet Krijgsman via 06-33904706.

DIRECT OPVANG NODIG? Kijk voor beschikbare plaatsen op www.kinderopvang-barendrecht.nl of bel met: 0180 - 61 75 75


“Zie, Ik maak alle dingen nieuw” Openbaring 21 vers 5

Veel fijne herinneringen verzachten onze smart voorgoed uit ons midden maar altijd in ons hart Diep bedroefd om het verlies, maar ook dankbaar dat hem een verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat geheel onverwachts van ons is heengegaan onze zoon, broer, zwager en oom

Verdrietig, maar dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mee dat door de Heere tot Zich is genomen, mijn lieve man, onze lieve pa, trotse opa, broer, zwager en oom

Dammis Visser 3 maart 1934

3 mei 2012

Arjan en Sabina Maas Marja en Arnold Marijn Laura

in de leeftijd van 45 jaar. Frans en Hennie Roza

Dammis en Marlies Loïs Ruth

Hetty en Pim Claudia, Jari, Sander

Anita en Peter

en verdere familie

Ysabeau, Kristian

Ridderkerk, 1 mei 2012

Raaigras 17 2992 VR Barendrecht

Correspondentieadres: Jasmijnstraat 67 2982 CL Ridderkerk

De begrafenis heeft woensdag 9 mei plaatsgevonden op begraafplaats Den Ouden Dijck te Barendrecht.

F.X.M. Kloeg Uitvaartzorg Sinds 1989 op Rhoon en Poortugaal Begrafenis en crematieverzorging Uitvaartverzorging geheel naar eigen wens. Uitvaart voorbespreking bij ziekte en gezondheid. Wensenboekje voor uw uitvaart gratis opvraagbaar. Opbaarmogelijkheden in o.a. Rhoon, Poortugaal, Barendrecht en Rotterdam. Meld-en informatienummer dag en nacht

010-2017165

Jannigje Cornelia Hoek 27 december 1935

3 mei 2012 Erno Lusse & Anneliese Gaal Alexander Allard Arent Esther Lusse & Frank Dees

in de leeftijd van 82 jaar.

Mirjam Lusse Rebecca Kathy Ruben

Aty van der Jagt-van Doesburg Marijke en Jos Kevin

3 mei 2012 Lindehoevelaan 15 2991 EL Barendrecht

Heerjansdam, mei 2012

Onze mamma, Grootjanne en Janne is ineens niet meer op de wereld. Je was zo onuitsprekelijk lief, voor ons allemaal. Wij zijn voor altijd aangeraakt door jouw liefde.

- Piet -

Patricia en Peter David Charlotte en Wouter

Gaby & Dylan Familie Slikboer

“Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt.”

Pieter van der Jagt

Trudy Tim

De grote belangstelling bij het afscheid en de begrafenis, de woorden van troost, de bloemen, werden door ons zeer gewaardeerd en zullen als een dankbare herinnering bewaard blijven, wetende dat hij bij velen een belangrijke plaats innam.

Forum 110, 3176 TC Poortugaal

De crematieplechtigheid heeft maandag 7 mei jl. plaatsgehad in het crematorium te RotterdamZuid.

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van hem mochten ontvangen, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan mijn echtgenoot, onze vader, schoonvader en opa

HARRY SLIKBOER

Henny Visser-Bel

Frans Roza jr.

Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. Trouwtekst

Hierbij willen wij iedereen hartelijk danken voor het medeleven getoond tijdens de ziekte en na het overlijden van

Voor een uitvaart geheel naar eigen wens in Barendrecht & omgeving. * Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Dag en nacht bereikbaar

Bel

0180-612735

of kijk op: www.klinkuitvaart.nl

Merwekade 74, Dordrecht Correspondentieadres: Esther Lusse & Frank Dees Cornelis Troostlaan 13 3443 WE Woerden De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

grafmonumenten BETAALBAAR & COMPLEET VERZORGD

De begrafenis heeft dinsdag 8 mei plaatsgevonden op begraafplaats Den Ouden Dijck te Barendrecht.

Dag en nacht bereikbaar! 0180 - 699 199

TEL.: 0186 - 64 95 19 Benjamin Franklinstraat 17, Oud-Beijerland www.kampersnatuursteen.nl

Bedroefd ontvingen wij het bericht dat ons ere-lid Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen.

Piet van der Jagt op 3 mei is overleden. Hij werd 82 jaar. Piet was jarenlang lid en heeft veel betekend voor ons koor.

Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

Chr. Mannenkoor “De Verenigde Zangers” Bestuur, leden, dirigent en begeleider.

Voorbespreking? Regel het nu! Ontvang een gratis wilsbeschikkingboekje en informatie over ons depositofonds.

Uw uitvaartleider in Barendrecht en omgeving: H.S. (Harmen) Blijleven Kantoor & Rouwcentrum: Prins Hendrikstraat 20-22 3262 ST Oud-Beijerland

uitvaartverzorging sinds 1935

persoonlijke begeleiding

opbaring thuis of in rouwcentrum

grafmonumenten wij verzorgen alléén begrafenissen

P. van Bezeij G.J. van Bezeij Aubadestraat 7 2992 GN Barendrecht

www.vanbezeij.nl 0180 - 64 71 01

Alles voor de tuin Prunus laur.(laurier) 150 cm € 12,50 p.st Trommelstenen 20x30cm v.a. € 14,95 p.m2 Onkruidvrije graszoden € 2,45 p.m2 Tuinaarde 4 zakken (à 40 liter) voor € 6,00 Ruim assortiment planten en groenteplanten! Tuincentrum J. Meijer b.v. Kooiwalweg 12-14, Rotterdam-Lombardijen Tel.: 010-4326936

Vlakbij Barendrecht (zijstraat Pascalweg) Wij doen tevens Tuinaanleg en onderhoud, GRATIS PRIJSOPGAVE!


Droogendijk

DIT WEEKEND GROTE MOEDERDAG CADEAU SHOW !

groenten en fruit, ‘t Vlak 6 Barendrecht (volop parkeergelegenheid)

XL

VOOR MOEDER..........., DEZE PRACHTIGE TUINPLANTEN VERTELLEN JOU HEEL DE ZOMER......... HOEVEEL IK VAN JE HOU !!!!!!!!!!!! * LUXE BOEKETTEN * ORCHIDEEËN * HORTENSIA’S

* GROTE TUIN HANGPLANTEN * GERANIUMS, FUCHSIA’S, PETUNIA’S, ENZ. * LUXE TUIN EN KAMERPLANTEN ARRANGEMENTEN

KORTOM HEEL VEEL LEUKE MOEDERDAG CADEAUTJES! OPGELET...... VOLOP HOLLANDSE AARDBEIEN, ASPERGES, KAS BONEN, KAS BLOEMKOOL EN ZOMER FRUIT!

Grand Café

Onze kracht is Vers en Goedkoop! Bezoek onze website: www.kwekerijammerlaanambacht.nl

Ziedewijdsekade 70 2991 SE Barendrecht Telefoon 06-10649438

Wij zijn geopend van: Maandag t/m Zaterdag van 9.00 – 17.00 Ook Hemelvaartsdag zijn wij geopend!

Speciale Moederdag aanbieding!

Coquilles met parmaham, gebruinde boter, aceto balsamico en witlof xxxxx Gebakken kalfsoester met saus van salie en seizoensgroenten xxxxx Chocolade dessert

Super hangpotten (27cm)

€ 7,50 per stuk

* Geraniums € 1,00 per stuk 12 voor € 10,00

3 voor € 15,00

* Perkgoed setten € 4,00 per bak (24 stuks) 3 voor € 10,00 (72 stuks)

• Schitterende Hanging baskets • Diverse leuke opgemaakte bakjes voor moeders tegen een scherpe prijs!

13 mei Moederdag ZATERDAG 12 MEI 11:00 TOT 16:00 UUR

MOEDERDAGSPECIAL!

Te koop: In goede staat verkerende damesfiets, kleur blauw/groen met 3 versnellingen. Prijs € 95,Telefoon: 0180-557239 (wijk Riederhoek) MOTORFIETS TE KOOP SUZUKI BANDIT GSF600S (‘95) 24.000 KM. 2 Nwe banden, remblokken en accu. Onderhoudsbeurt maart. € 2.100 Tel. 06-41730902

Menu prijs € 29,50

AG D R DE ! E P O M TI

Marina Witkamp

Schoonheidsspecialiste

www.schoonheidssalon-witkamp.com

MOEDERDAGTIP: Bij een heerlijke Lentefris behandeling ontvangt iedere moeder een heerlijk thuismasker gratis! Al 25 jaar het beste voor u en uw huid! Van Bronkhorstvliet 22 2992 WJ Barendrecht 0180624864

Te koop: Nwe Rugzak van Eastpak 35 liter, zwart.Ook geschikt voor het vervoeren v.e. laptop. 30 jaar garantie op ritsen ed. Nw prijs € 75 nu € 55,- echt nieuw 06 43278133

Ervaren schilder heeft tijd over Tel. 06-37335879 UW STRAATMAKER uit Barendrecht BIEDT ZICH AAN

www.dijkxhoorn.nl

voor al uw tuin- en sierbestrating, oprit-en bedrijventerreinen. topbestrating@gmail.com Tel. 0180-842346/06-33753942

Gastronomische verwennerij

19 17

50

per persoon

Reserveer nu uw pinksterbrunch 1e pinksterdag van 12.00 - 14.00 uur Inclusief welkomstdrankje en koffie Kinderen 3 t/m 11 jaar € 10,-

Brunch Iedere zondag van 12.00 - 14.00 uur Aan u de keuze menu Iedere dag Kijk voor de mogelijkheden en menu’s op www.wevershoeve.nl Ook voor al uw feesten en partijen. Noldijk 41a | 2988 CD Rijsoord | 0180 62 12 20 | www.wevershoeve.nl


BASIL DENTON

In diverse maten en kleuren

van 159,voor

110,-

vanaf

zolang de voorraad strekt

24,95

op=op

Gazelle Prinses Isabella 12”

van 799,voor

679,-

Batavus Fuego Limit Edition zolang de voorraad strekt

op=op

van 549,voor

Gazelle Miss Grace/duty 3 versnellingen

Gazelle Paris Plus Dark titanium

Orange Plus Innergy + gratis accu zilver t.w.v. 80,-

van 749,voor

625,-

Heerlijk ontbijt bij BP Ziedewij Zondag 13 mei: Moederdag!

Verras je moeder met een overheerlijk ontbijt! compleet ontbijtpakket

7

5,

€ 95

Openingstijden Délifrance: ma t/m vr 06.00 – 17.00 uur zaterdag 07.00 – 15.00 uur zondag 08.00 – 15.00 uur

139,-

1599,-

75

Halve liter verse jus d’orange Twee verse croissants Twee versgebakken pistolets Twee koffiebroodjes Een schitterende roos

www.peterterlouw.nl

Verwenpakket

voor prijswinnaars BAR Uitgeverij hield de afgelopen week samen met Chocolamore uit Ridderkerk een moederdagactie. Wie meedeed aan de actie maakte kans op een chocoladeverwenpakket voor zijn of haar moeder. Het enige wat deelnemers hoefden te doen, is te laten weten waarom hun moeder de liefste is.

Marion Stam ‘Mijn zus Carla, zij is de geduldigste en liefste moeder voor haar twee (gehandicapte) kinderen. Haar liefde en zorg zijn onvoorwaardelijk!!’

Inmiddels zijn de winnaars bekend: Jeremy Hofs, Rosina Brugman-Punt, Vera Pols en Marion Stam wonnen alle vier een chocolade-verwenpakket voor hun moeders en zus. Deze winnaars krijgen persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Rosina Brugman-Punt ‘Mijn moeder Lenie Punt heeft onvoorwaardelijk lief, ongeacht wat ik doe of presteer. Zij houdt van mij en ik bewonder haar ten zeerste!! Dank je mama.’

Jeremy Hofs

Bestel online en laat uw bestelling gratis bezorgen*

7 dagen

per week heerlijk verse Franse broodjes uit onze * Lees de voorwaarden op de site

Vera Pols ‘Mijn moeder is de liefste omdat ze al heel mijn leven voor mij klaarstaat, wat het ook is! Zelfs met al haar lichamelijke klachten. Ze is zo sterk! XXXX’

www.ziedewij.nl

van 199,voor

van 1899,voor

Gazelle Urban 16”

Dorpsstraat 147 | 2992 BD Barendrecht | Tel. 0180-612100

Openingstijden: ma t/m vr 06.00 – 23.00 uur zaterdag 07.00 – 23.00 uur zondag 08.00 – 23.00 uur

450,-

‘Mijn mama zat drie maanden lang elke dag naast mijn bedje in het ziekenhuis nadat ik met 28 weken ter wereld kwam, dat vond ik fijn. Mama, xje van Jeremy.’


Voor de

Moederdag Moederdag Moederdag Moederdag Moederdag Moederdag MoederZonnebrillendag bij dag Moederdag Moederdag Moederdag Dit weekend Moederdag Moederdag Moederdag Moederdag Moederdag Moederdag Moederdag Moederdag Moederdag Moederdag opMoederdag alle Moederdagkorting Moederdag Moe- Zaterdag 12 mei a.s. dames nachtmode derdag Moederdag Moederdag Moeder- Speciaal voor moederdag extra keus in collecties van o.a. Valentino, dag Moederdag Moederdag Moederdag Michael Kors, CK, Ray-Ban, D&G, Moederdag Moederdag Moederdag Moe- TOD’s, Persol, Vogue en Marni. derdag Moederdag Moederdag Moederdag Moederdag Moederdag Moederdag Optiek TOM. Viaductweg 1 3161 RX Rhoon Moederdag Moederdag Moederdag Moe- tel. 010-5011286 www.optiektom.nl derdag Moederdag Moederdag MoederVoor een super sortering rozen en boeketten moet u bij (17, 18 en 19 mei 2012)

20 %

TOM. oogzorg modebrillen contactlenzen

Het Rozenpakhuys zijn. In alle prijsklasse verkrijgbaar.

Middeldijk 73a – Barendrecht – Tel: 0180-621298

Op zaterdag 12 mei, staan wij al klaar om 7.30 uur om u van dienst te zijn.

Moederdagkadotip

Hortensia in hengselmand In diverse kleuren Van 11,99 nu 5,99 OP=OP Openingstijden: Maandag tot en met zaterdag 8.00 – 18.00 uur Vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur

Volop gratis parkeergelegenheid We heten u van harte welkom.

20% KORTI NG Van 7 tot en met 19 mei krijgt u 20% korting op de volgende merken:

Vo ma or ma

GRATIS een luxe Lancaster strandtas en een sunlight palette blusher! Bij aankoop van 3 Lancaster producten.

cadeau t.w.v. 49,50

Rijsdijk 11 | Rhoon | (010) 5011541 | www.mysc.nl


RIEDERTOREN

] OPLEIDINGEN

M O D E LW O N

ING

O P E NAG VAN

SD ELKE WOEN 1 7 .0 0 U T O T 0 1 5 .0

TE KOOP/TE HUUR

KOOPSOM VANAF € 219.500,- v.o.n. HUURPRIJS VANAF € 750,- incl servicekosten

LUXE 3-KAMERAPPARTEMENTEN RIDDERKERK WEST

Ben je op zoek naar een leuke opleiding? Secretarion Opleidingen start binnenkort met de volgende LSSO opleidingen:

Dag/avondopleidingen Telefoniste/receptioniste (7 weken) Administratief medewerkster (10 weken) Secretaresse (14 weken) • U heeft geen specifieke vooropleiding nodig • Secretarion Opleiding is erkend door het LSSO als opleidingsinstituut • De dagopleidingen zijn op ma/di/do 09.30-15.00 uur • De avondopleidingen zijn op ma of do 18.30-21.30 uur

966072 amaiamai.nl

Meld je nu aan voor de opleidingen van september, bel vrijblijvend op onderstaand telefoonnummer. VERKOOP: Ridder Huizen Makelaardij o.z. (0180) 41 36 66 www.ridderhuizen.nl Heidenreich Makelaars (0180) 64 65 66 www.heidenreichmakelaars.nl

VERHUUR: Woonvisie (0180) 49 49 49 www.wv.nl Openingstijden kantoor: 08.00 tot 16.00 uur

Secretarion Opleidingen, Krammer 8, 3232 HE Geuzenstaete. Telefoonnummer 0181-470463. Secretarion Opleidingen B.V., Bijdorp Oost 5, 2992 LA Barendrecht Gebouw Based-Inn

www.secretarion.nl


GAMMA Ridderkerk d w u e i n r e v t e e l p com

r a a l k u r o o v n a a t s j i W Gieterijstraat 20 - 2984 AB Ridderkerk - Tel 0180 430988

www.gamma.nl


WINKELEN & SPAREN IN CARNISSE VESTE

13 MEI MOEDERDAG De leukste moederdagcadeauâ&#x20AC;&#x2122;s vind je bij Shoeby!

WINKELCENTRUM CARNISSE VESTE VAN BEUNINGENHAVEN 44, BARENDRECHT SHOEBY.NL

Vanguard Nickelson Dstrezzed Fellows Alberto Baileys Olymp Culture Comeback Gardeur Casa Moda Angelo Benelli

MOEDERDAG-ACTIE! Van Beuningenhaven 15 2993 EH Barendrecht Winkelcentrum Carnisseveste tel. 0180 557666

www.roelofsmannenmode.nl

Van woensdag 9 t/m zaterdag 12 mei 15% KORTING op alle accessoires! (Shawls, tassen, riemen, sieraden, schoenen, uitgezonderd kleding en reeds afgeprijsde artikelen!)


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 10 mei 2012

Steun team Mennoverboard

BARENDRECHT - Op woensdag 6 zal team Menno -verboard deelnemen aan het grote sportevenement van de stichting Alpe d’HuZes. Met de actie wordt geld ophaalt voor de KWFkankerbestrijding. Deelnemers proberen op een dag zo vaak mogelijk de Alpe d’Huez in Frankrijk te beklimmen. Voor hun sportieve prestaties laten zij zich sponsoren. Het team heeft een heel persoonlijke motivatie om aan het evenement mee te doen, vertelt Ed den Boef: ,,Vorig jaar om deze tijd kreeg mijn neef Menno voor de tweede keer kanker in zijn 23e levensjaar. Zodoende zijn wij van plan om voor stichting alp-d’huzes met zeven mensen, waaronder Menno zelf, op 6 juni per persoon driemaal deze berg te gaan beklimmen om geld binnen te halen voor onderzoek naar kanker. Wij zijn een team van

twintigers, dertigers, veertigers en vijftigers en zijn dus een goede mix van wielrenners.’’ Team Mennoverboard bestaat uit: Menno den Boef, Daan Verhoeven, Ben van Drunen, Marcel Zwerts, Piet Verweijs, Theo van Dijk en Ed den Boef. De begeleiders zijn Bert de Jong en Danny Meertens. De mannen hebben een streefbedrag van 20.000 euro. Inmiddels hebben ze bijna 12.000 euro bijeen gekregen. Het team wil via deze weg een oproep doen aan mensen om het te sponsoren. Doneren kan op www.opgevenisgeenoptie.nl, door bovenaan te klikken op ‘actiepagina’s 2012’en dan te zoeken naar ‘mennoverboard’. ,,Tevens willen wij gebruik maken om alle sponsors, groot en klein, te bedanken voor hun steun. Zonder hen zouden we het niet gered hebben.’’

Geslaagde jubileumavond Prijzen gedichtenfiguurstudio Bailine wedstrijd uitgereikt BARENDRECHT - Bailine Barendrecht bestaat alweer twee jaar. Deze mijlpaal is onlangs gevierd met een jubileumavond. Veel belangstellenden hebben een bezoek gebracht aan de figuurstudio aan Achterom 62, om eigenaresse Ria Hagethorn te feliciteren. ,,De kracht van Bailine is de mogelijkheid om af te vallen in centimeters op plaatsen waar men dat wenst. Dit gebeurt door middel van elektrotraining. Een wetenschappelijk ontwikkelde methode uit Scandinavië’’, vertelt Ria. Speciaal voor de jubileumavond had Ria bijzondere gasten uitgenodigd. Schrijfster Esther Kreukniet was aanwezig om haar boeken te signeren. Alle gasten kregen een persoonlijk gesigneerd exemplaar cadeau. Visagiste/sty-

liste Edith van Ellinckhuijzen heeft vele dames persoonlijke stylingadviezen gegeven. Epilennium heeft de make-up verzorgd en Anita Groenewold presenteerde een collectie sieraden. De gasten zijn voorzien van hapjes en drankjes en kregen bij vertrek een goodiebag mee. De afslankmethode van Bailine zorgt er door middel van elektrische impulsen voor dat spieren worden aangezet tot het verbranden van lichaamsvet. De bloedcirculatie wordt verbeterd, het verstevigt de spieren en corrigeert het lichaam. Naast figuurbehandelingen is het ook mogelijk om gezichtsbehandelingen te ondergaan: Facial Fitness. Men is altijd welkom voor gratis proefbehandeling.

Meer rust en energie BARENDRECHT - Loes Arends-van Uffelen begint binnenkort een nieuwe cursus van vijf lessen van een uur. De lichte ontspannings- en aandachtoefeningen vormen ook de basis van veel mindfulnesstrainingen. De meditatieve oefeningen worden uitgevoerd op een speciaal kussen en /of bankje. Men krijgt technieken, zoals lichte strekoefeningen en ademhalingsoefeningen, om het lichaam voor te bereiden op het zitten. Positieve effecten van regelmatig mediteren zijn het verminderen van spierspan-

ning en stress. Men krijgt een scherpere focus en ook kracht en stemming verbeteren. Wie wil kan een keer vrijblijvend meedoen. Meditatie: Dinsdag 20.30 - 21.30 uur, vrijdag 13.30 - 14.30 uur. Vijf lessen kosten dertig euro. De eerste proefles is gratis. Locatie is het Dienstencentrum aan Windsingel 166 te Barendrecht. Meer informatie bij Loes Arends-van Uffelen, De Keerweer 7 te Barendrecht, 0180-621163, loes.arends@hetnet.nl en www.yogapraktijkbarendrecht.com.

Bruisend nieuw theaterprogramma BARENDRECHT - Vandaag, donderdag 10 mei, verschijnt het nieuwe programma van theater het Kruispunt als bijlage bij deze krant. Een helder overzicht op datum met een korte omschrijving per voorstelling. Op www. theaterhetkruispunt.nl kan publiek terecht voor uitgebreide informatie en trailers. En voor het kopen van kaarten waarbij gasten de mogelijkheid hebben hun eigen stoel uit te kiezen. Vroegboekkorting, BTW Zoals het er nu naar uitziet, wordt de btw op entreekaarten voor de podiumkunsten na een jaar weer verlaagd van 19% naar 6%. Theater het Kruispunt kiest ervoor dit voordeel nu al aan haar bezoekers ten goede te laten komen. Het Kruispunt loopt daarmee vooruit op een maatregel die nu nog door de Eerste Kamer goedgekeurd moet worden, en ook nog eens, na de verkiezingen in september, weer teruggedraaid kan worden. Vanaf donderdag 10 mei staat het programma van het Kruispunt online en kan iedereen kaarten bestellen voor seizoen 20122013. Iedereen profiteert in de voorverkoopperiode (van 10 mei t/m 30 juni 2012) van 10% vroegboekkorting, waarmee vrijwel de gehele btwverlaging ten goede komt aan de bezoekers. Het programma overzicht voor 2012-2013 rolde net van de pers toen het landelijke nieuws bekend werd. Het is op tijd gelukt de prijzen op de website van het

Kruispunt aan te passen. Paul de Leeuw ‘We knallen er goed in’ zegt directeur Anne Marie Kalkman. “Paul de Leeuw opent het seizoen met Poephoofd op 6 en 7 september. Huub Stapel staat op 8 september voor de vierde keer in het Kruispunt met zijn theaterhit Mannen Komen van Mars, Vrouwen Komen van Venus. Het Groot Niet Te Vermijden brengt met een reprise van Save The Last Dance op 15 september weer en avond vol muziek om naar te kijken en theater om op te swingen. Een dag later, op 16 september brengen de heren van het GNTV voor het eerst een kinderprogramma Het Klein Niet Te Vermijden speciaal voor kinderen vanaf 8 jaar. Een middag vol muzikale grapjes, gekke acts en verkleedpartijen waar het Groot Niet Te Vermijden zo goed in is.” Blij is Kalkman ook met de try outs van cabaretgrootheden als Freek de Jonge op 2 november en Youp van ’t Hek op 27 november. En met de nieuwe voorstelling van Jandino Asporaat op 23 februari en de reprise van Richard Groenendijk op op 23 maart. Benieuwd is zij naar het eerste soloprogramma van Peter Heerschop, bekend van NUHR. “Als ik het publiek een paar tips mag geven dan zou ik ze aanraden eens naar Eric Koller te gaan. De altijd slungelige en stuntelige Koller stopt zijn voorstellingen vol met prachtige,

13

humorvolle en voor fysieke miniatuurtjes. Hij is meester van het visuele cabaret.” aldus Kalkman. Zelf is ze ook groot fan van het cabaretduo Droog Brood, te zien op 25 april en Maarten van Roozendaal op 14 november. “Maarten van Roozendaal is een kleinkunstenaar. Vanachter zijn piano deelt hij zijn poëtische, cynische en liefdevolle liedteksten met het publiek. Prachtig!” Ook Jon van Eerd komt volgend seizoen weer terug. In zijn nieuwste klucht De Bonbonfabriek werkt hij zich als vanouds in de nesten. Een avond gegarandeerd gieren van de lach. Jon van Eerd is met de Bonbonfabriek te zien op 11 oktober, op 9 mei is hij opnieuw te zien, maar dan in een muziektheaterprogramma samen met Lone van Roosendaal. “Jon van Eerd zit komend seizoen 25 jaar in het vak en viert dit met een jubileumprogramma waarin hij samen met Lone van Roosendaal een avond topvermaak brengt met swingende Broadwaynummers, prachtige chansons en ballads. U ziet een geheel andere kant van dit multitalent”, licht Kalkman toe. Binnen het programma komen ook de jonge theaterliefhebbers goed aan hun trekken met De Griezelbus naar het beroemde kinderboek van Paul van Loon op 3 november. De interactieve musical Lover of Loser van Carry Slee op 21 december. Theater Terra bewerkte het boek De Koning van Katoren

en is te zien op 6 januari. Rupsje Nooitgenoeg naar het prentenboek van Eric Carle is omgetoverd tot een betoverende voorstelling en het beroemde duo Buurman en Buurman zijn terug in het Kruispunt. Liefhebbers van literaire thrillers zitten dit seizoen goed bij Terug naar de Kust. Na het succes van De Eetclub afgelopen seizoen kon een Saskia Noort vervolg niet uit blijven. En het duo Nicci French schreef speciaal voor haar Nederlandse lezers Verlies, het eerste Nicci French boek dat voor het theater bewerkt is met Isa Hoes in een beklemmende hoofdrol. Ook Haantjes van Kluun is bewerkt tot een toneelvoorstellingen met Daniël Boissevain in de hoofdrol en komend seizoen is het ook de hoogste tijd voor Zadelpijn 2: Het verwende Nest. Het vervolg op de theaterhit Zadelpijn en ander damesleed. Het programmaoverzicht wordt op donderdag 10 mei huis-aan-huis verspreid met De Schakel in Barendrecht, Heerjansdam, Portland, Poortugaal en Rhoon en met De Combinatie in Ridderkerk. Heeft u bezorgklachten neem dan contact op met De Schakel en/of De Combinatie. Liever met een bestelformulier bestellen? Download het formulier via www.theaterhetkruispunt.nl of bel met de kassa (0180615958), een bestelformulier wordt dan opgestuurd. www. theaterhetkruispunt.nl

BARENDRECHT - Zaterdag 5 mei heeft burgemeester Van Belzen tijdens het Bevrijdingsconcert in de Dorpskerk de uitslag bekendgemaakt van de gedichtenwedstrijd ‘Vrijheid beleefd op allerlei manieren’. Tot winaars werden uitgeroepen Nikita Maru (10), Ninette Neuteboom (16) en mevrouw Marco Terlouw (44). In de jongste categorie gingen de tweede en derde prijs naar Mirthe van der Linden en Charlotte Schenk (beiden 11jaar) en Freek Bergink (11jaar). Een eervolle vermelding was er voor de 65-jarige Peer Koenraads uit Eindhoven. Het winnende gedicht van Ninette Neuteboom: Vrijheid Denken, met denken ben ik vrij Niemand die mijn gedachtes kent die zijn alleen van mij willen, ik ben vrij met mijn

eigen wil niemand die zegt wat ik moet doen mijn mening maakt een verschil keuzes, ik ben vrij om te kiezen niemand kiest wat ik goed vind er is niets om te verliezen schrijven, zo vrij als ik schrijf over mijn gevoel niemand schrijft woorden op mijn papier alleen ik weet wat ik bedoel alleen, vrij ben ik, alleen niemand die zegt waar ik moet zijn ik ga nergens ongewillig heen vrij om te zijn wie ik ben vrij om te doen wat ik doe vrij om te staan waar ik sta vrij om te spreken als ik spreek vrijheid, vrij ben ik, altijd Ninette Neuteboom

Ninette Neuteboom ontvangt haar prijs.

Foto Jos Wesdijk

Bethel bazar 2012 BARENDRECHT - Op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei is de jaarlijkse Bethel bazar. Iedereen is hier van harte welkom. Er worden drie doelen gesteund. Het eerste doel is wijkpastoraat het oude Noorden. Het oude Noorden is een wijk met heel veel problemen. In deze turbulente wijk is het inloophuis van het wijkpastoraat een veilige haven. Het tweede doel is stichting Weeshuizen Belarus in Wit Rusland. Deze stichting ondersteunt kinderen met een verstandelijke achterstand in weeshuizen in de buurt van Minsk. Het derde doel is project Share in Ghana. Het project helpt moeders bij de verzorging van de kinderen. Op de Bazar worden onder meer diverse groenten verkocht, zoals komkommers, tomaten en andijvie. Daarnaast zijn diverse soorten fruit te koop. Op de bazaar zijn er kinderspelletjes zoals lolly- en enveloptrekken. Op zaterdag vanaf 14 uur is er een Kinderrad. De kinderen kunnen geschminkt worden van 14 tot 16 uur. De zondag na de bazaar is het moederdag. Daarom kunnen kinderen op de foto, zodat ze

de foto cadeau kunnen geven aan hun moeder. Het programma is als volgt: Vrijdagavond 11 mei: 19 tot 21 uur: Rommelmarkt, boeken, antiek en curiosa. Verkoop bloemen, plantjes, crea ect. Koffie, thee en limonade. Vanaf 20.30 uur: Rad van avontuur met mooie prijzen. Zaterdag 12 mei: 10 tot 15 uur: Rommelmarkt, boeken, antiek en curiosa. Verkoop bloemen, plantjes, crea etc. 15 tot 16 uur: Alles moet weg, een doos voor twee euro. Vanaf 10 uur: Koffie met gebak, limonade, etc. 11.30 tot 13.30 uur: lunchen met poffertjes, broodje knakworst. Vanaf 14 uur: Kinderrad van avontuur (stopt als de prijzen op zijn). Vanaf 16 uur is de Bazar gesloten en gaan de vrijwilligers opruimen. Zaterdagavond 12 mei gaat om 19.30 uur de zaal open van de Bethelkerk. Van 20 tot 22 uur draait het Rad van avontuur. Er zijn weer vele mooie prijzen te winnen, waaronder taarten en dozen met levensmiddelen. Om 22.30 uur volgt de bekendmaking van de opbrengst.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelbarendrecht.nl


Bonnenadvertentie Barendrecht 104x390mm_Advertentie bonnen

14 De Schakel

Donderdag 10 mei 2012

PYXIS

proef het bij

KIDS & WONEN MIDDENBAAN 106 BARENDRECHT 0180-620581

C

Uw tuin op maat. M

Y

TA XFREE inlijstwerk

Iedere tuinbezitter heeft z’n eigen wensen: een waterpartij, een klein of groot terras, sfeervolle tuinverlichting... Als uw tuin gerenoveerd of aangelegd moet worden praat daar dan in een vroeg stadium over met de hovenier. Hij ontwerpt, adviseert en voert uit. Met andere woorden; uw tuin op maat begint met een telefoontje naar uw hovenier. CM

MY

CY

CMY

19% BTW-korting

K

in de maand mei Deze aanbieding loopt de gehele maand mei 2012

Profiteer met onderstaande bonnen bij: Muziekplein 1, Barendrecht

Badkamer- of toiletrenovatie?

KLUSBEDRIJF SCHELLIUS

1e Barendrechtseweg 92a 2992 XC Barendrecht Tel. 0180 - 613045 Fax 0180 - 613969 E-mail: prinsbv@xs4all.nl

078 - 645 25 85

06 - 12 13 53 32

www.badkamer-vervangen.nl

Tuinontwerp - Vormgeving - Aanleg en onderhoud Renovatie - Interieurbeplanting

M e ube ls toffe e r de r ij Al 30 jaar. Perfectie tot in het kleinste detail. Bekleed klassiek en modern o.a. Artifort Gelderland.

mei

J. Kornelisse

milkshake 0,3 ltr

p ro e f nu app e fram lboo s

Weimansweg 89 3075 MK Rotterdam 010-4860930

1

van 1,80

1,25 (max. 2 per bon)

mei

1 bon per persoon - alleen geldig in mei 2012

5 kipkluiven

2

van 2,95

2,25 (max. 2 per bon)

mei

1 bon per persoon - alleen geldig in mei 2012

van 5,95

4,50 (max. 2 per bon)

1 bon per persoon - alleen geldig in mei 2012

mei

HET WOONRECEPT WONEN GENIETEN

& www.autorijschoollandzicht.nl 06 - 51383506

Gezocht: stukje grond in B’drecht waar we met onze kids een moestuintje kunnen beginnen. Tel. 0180-849961

nuggetmenu

4

HET WOONRECEPT WONEN GENIETEN

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan: Boelewerf 4 2987 VD Ridderkerk/Bolnes 0180-419389

&

www.hetwoonrecept.nl

showroom Bezoek onze Bezoekadres Lübeck 7 | 2993 LK | Barendrecht Telefoon kantoor +31(0)180 625 900 ZONWERINGSFABRIEK showroom BIEDT AAN TEGEN www.hetwoonrecept.nl

Breed 350 cm 400 cm 450 cm 500 cm 550 cm

van 6,00

4,50 (max. 2 per bon)

gezinsbox met 2 snacks*

5

Lübeck 7 I 2993 LK Barendrecht (vlakbij IKEA!) Telefoon: 0180 - 625900

FABRIEKSPRIJZEN:

1 bon per persoon - alleen geldig in mei 2012

* (kroket, frikadel, kaassoufflé of bamihap)

Verkoper Bouwmarkt Wij zoeken iemand van 18 jaar, met een flexibele instelling, die het leuk vindt om de klant advies te geven bij de verkoop van doe-het-zelf materialen. Tevens wordt goederen bijvullen en schappen bijhouden tot zijn taken gerekend.

kipkluifmenu

3

mei

www.kornelisse.com

4,75

1 bon per persoon - alleen geldig in mei 2012

Bezoek Bezoe onze ebs wwwwk.oonze w ww.otrt avewzebsiitdee: : ravez.nl .nl

KNIKARMSCHERMEN type: Bezoekadres showroom25% korting ek onze Ook Type o78/110 z e B FURORE Lübeck 7 | 2993 LK | Barendrecht Aluminium kleurig op alle andere en kantoor +31(0)180 m Telefoon 625 900 o o cm 250 Uitval r show zonwering en FURORE CASSETTE

Naadloos uni doek van Swela of Dickson Handbediend excl. montage van 6,85

Prijs € 585,00 € 615,00 € 645,00 € 675,00 € 705,00

www.hetwoonrecept.nl

Voor AKTIEprijzen jaar Al 30 grip e een b

O Spijkenisse

0181-622011

rolluiken uit eigen productie (niet op lopende acties)

Ridderkerk

0180-422743

ALLE IE”S RAT REPA

GRATIS METEN EN PRIJSOPGAVE

*Knikarmschermen*Vaste- Windvastearmschermen*Glijarmschermen*Screens*Rolluiken* *Markiezen*Rolgordijnen*Jaloezieën*Horren*ALLE REPARATIE’S

REPARATIE wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

0180 - 612881 BARENDRECHT


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 10 mei 2012

Gamma Ridderkerk staat nu ook voor inspiratie voor huis en tuin verfkleuren te laten maken in de mengmachines. Daarbij kan men verzekerd zijn van kundig advies. De verfspecialisten van Gamma weten als geen ander welke verfsoort men het beste voor een specifieke klus kan gebruiken. Advies in de meest brede zin van het woord kan men ook krijgen bij alle andere afdelingen. Wie er op het eerste oog niet vindt wat hij/ zij zoekt of twijfelt over wat te kiezen, kan het personeel aanschieten voor hulp, advies

en tips. Met de nieuwe opstellingen krijgt iedereen al wel direct een beter beeld van wat er allemaal kan. De nieuwe laminaatwanden zijn daar een sprekend voorbeeld van. Natuurlijk liggen de pakken met laminaat er nog altijd voor het grijpen, maar nu kan men op de hoge stellingen ook zien wat laminaat voor een grotere oppervlakte doet. Hetzelfde geldt voor de veel fraaiere presentatie van sanitair, compleet met tot de verbeelding sprekende douche-

wanden, het tegelplein met een ruime sortering wand- en vloertegels en de afdeling voor verlichting. Ook bij het kiezen van behang kan men ervaren dat de vernieuwde Gamma graag iets wil toevoegen. Er is niet alleen keus uit veel rollen. Er worden ook klokken en wanddecoraties bij gepresenteerd. “We willen zo de klant ook van dienst zijn met de nieuwste trends en leuke gadgets” verklaart de Gamma-directie.

Met complete douche- en wc-wanden kan men een betere indruk krijgen van de hedendaagse sanitairmogelijkheden.

Gamma Ridderkerk heropende afgelopen week met een vernieuwd concept en een compleet nieuwe inrichting. In de bouwmarkt, in de verre omtrek één van de grootste in het doe-het-zelf segment, draait het nu ook om beleving en winkelplezier. “Ook als nog niet op zoek bent naar materialen en artikelen, moet je hier binnen kunnen lopen om volop ideeën op te doen” motiveren de gebroeders Edwin en Wim Vermeulen. De eigenaren van Gamma Ridderkerk omschrijven hun volledig vernieuwde bouwmarkt ook wel als een inspi-

ratiewinkel met personeel dat op elk gebied kundig advies kan geven: “Het is echt een verschil met de traditionele doe-het-zelf-winkel waar de klanten alleen maar komen voor hun gereedschap, schroeven, hout of een zak zand. We hebben er vele keuzemogelijkheden aan toegevoegd voor de inrichting van huis en tuin met daarbij ook allemaal accessoires om het helemaal áf te maken. Dit nieuwe concept biedt volop inspiratie” Tijdens de herinrichting heeft nagenoeg alles binnen de Gamma een andere plek

Dankzij de hogere stellingen kan men goed laten zien wat met laminaat bereikt kan worden.

Topdrukte in openingsweek

klaar

.nl

15

De heropening van de vernieuwde Gamma in Ridderkerk heeft de afgelopen week veel nieuwsgierigen naar de bouwmarkt gelokt. Vooral op zaterdag 5 mei was het enorme drukte. De heropeningsacties, aanbiedingen en de kans op een helikoptervlucht brachten een groot publiek op de been.

De lange rijen bij de kassa liepen soms door tot aan de stellingen. Dat vroeg wat van het geduld, maar de reacties van het publiek op de nieuwe inrichting zijn over het algemeen positief. Een veelgehoord geluid: “Ik wist niet eens dat ze dit ook bij de Gamma hadden…”

gekregen. Alleen de zagerij en het magazijn zijn op dezelfde plaats gebleven. Verder werd er volop geschoven en verbouwd voor de opzet van de verschillende afdelingen met daarbij ook alle uitingen van de vernieuwde huisstijl van Gamma. Het resultaat is verbluffend. “Qua vierkante meters is onze winkel echt niet groter geworden, maar het komt nu veel ruimer over. De nieuwe opstelling heeft het allemaal veel overzichtelijker gemaakt, terwijl er nu veel meer staat. We hebben hier al heel veel positieve reacties op gehad!” zeggen de Ridderkerkse Gammaondernemers. Combineren De ruimtelijke ambiance is mede bereikt met nieuwe (verhoogde) stellingen en verschillende thema-pleinen, die uitnodigen om de vele mogelijkheden te bekijken. Een opvallende plaats in de bouwmarkt wordt nu bijvoorbeeld ingenomen door een kleurrijk verfplein. Bezoekers kunnen daar bij een grote wand met kleurstalen zoeken naar de gewenste kleuren en zelf volop combineren voor ze beslissen om de gekozen

De verfbalie heeft een opvallende plaats gekregen.

Bouwmaterialen Benadrukt wordt dat ook de klassieke klussers nog alles van zijn gading kan vinden. In de bouwhoek zijn alle denkbare bouwmaterialen te vinden. Ook wie aan de slag wil met betonblokken, gipsplaten, isolatiemateriaal, bouwstenen, cement of tegellijm kan bij het kiezen van de materialen het personeel aanschieten voor advies: “De klusprogramma’s op televisie en woontijdschriften brengen mensen vaak op ideeën, maar hoe je dat zelf ook in de praktijk kan brengen vraagt nogal eens wat toelichting. Onze mensen staan daar klaar voor.”

Ook alles voor tuinonderhoud en tuinplezier is bij de vernieuwde Gamma te vinden.


16 De Schakel

Donderdag 10 mei 2012

theaterladder ZA. 12-5, 20.15 UUR

Scrum

SCRUM – A NIGHT A THE PUB SCHOTS MUZIEKGEVOEL Scrum was tot nu toe een graag geziene gast op festivals, maar de zes gedreven muzikanten met liefde voor rauwe en energieke muziek zijn nu rijp om de theaters te bestormen met het programma A Night At The Pub. Het publiek waant zich in een Schotse kroeg. Scrum brengt akoestische folk met een keur aan instrumenten waaronder gitaren, viool, banjo, mandoline, accordeon, drums, tin whistle en bagpipe. Met whisky proeverij na afloop. € 20,90/€ 19,40

DO. 17-5, 20.15 UUR JOE BROZIO BAND – RIDING WITH ERIC CLAPTON TRIBUTE TO ERIC CLAPTON Met Riding with Eric brengt de zevenkoppige Joe Brozio Band een hommage aan Eric Clapton. Eric Clapton gaf de band toestemming voor het coveren van zijn werk en noemde hun uitvoeringen ‘very good’. In dit eerbetoon van internationale allure komen alle bekende hits voorbij. Van Layla en Tears in Heaven tot Wonderful Tonight en Cocaine. € 25,40/€ 23,90

VR. 18-5, 20.15 UUR Joe Brozio Band

ANNICK BOER E.A. – MAMA! KOMEDIE OVER WIKKEN EN WEEËN Van de hoogste toppen van euforie naar de diepste dalen van ellende. Van uitgespuugde babyhapjes tot een trots oudergevoel. Annick Boer, Mary-Lou van Steenis, Eshter Roord en Margo Dames maken van Mama! een lange schaterlach die wordt afgewisseld met zang en momenten van ontroering. De vier actrices spelen in een vertaling van Daphne Deckers moeders die hilarische en vertederende anekdotes vertellen over zwanger zijn en moeder worden. € 27,-/€ 25,50

ZA. 19-5, 20.15 UUR Mama!

MIKE BODDÉ, ONNO INNEMEE, JELKA VAN HOUTEN – WIL JE IN ONS GROEPJE? ONWEERSTAANBAAR GRAPPIG seizoenen lang omringd te zijn door mannelijke komieken, vonden Mike Boddé en Onno Innemee het de hoogste tijd voor wat vrouwelijke energie in de vorm van Jelka van Houten. Op het eerste gezicht geen vrouw uit de cabarethoek, maar voor zo ver Onno en Mike hebben gemerkt, wel onweerstaanbaar grappig, gevoelig en tegendraads na drie flessen wijn. Wil Je In Ons Groepje? is een muzikaal, fysiek, theatraal avondje uit om je bij dood te lachen. € 23,70/€ 22,20

ZA. 2-6, 19.30/ ZO. 3-6, 15.00/ WO. 6-6, 14.00 U. Wil je in ons groepje?

Tip van de Sluier

JEUGDTHEATER HOFPLEIN – DE CLUB VAN LELIJKE KINDEREN (5+) GRAPPIGE FAMILIEMUSICAL De op hol geslagen generaal Isimo wil het land ontdoen van alle lelijke kinderen. Hij geeft het bevel om ieder lelijk kind van het land op te pakken. Nietsvermoedend stappen alle scheel-kijkers, beugelbekkies, flaporen, puistenkoppen, lange slungels en kleine opdonders in de bus om op schoolreisje te gaan. Behalve Ellen. Zij voelt dat er iets niet klopt. Koos Meinderts schreef het jeugdboek De club van lelijke kinderen. Samen met Harrie Jekkers bewerkte hij dit boek tot een grappige musical, een verhaal van alle tijden. De club van lelijke kinderen wordt gespeeld door leerlingen van de Jeugdtheaterscholen Barendrecht en Ridderkerk. € 15,65/€ 12,30 kind tot 12 jaar.

PROFITEER VAN 10% VROEGBOEKKORTING VOORVERKOOP 2012-2013 IS GESTART Zoals het er nu naar uitziet, wordt de btw op entreekaarten voor de podiumkunsten na een jaar weer verlaagd van 19% naar 6%. Theater het Kruispunt kiest ervoor dit voordeel nu al aan haar bezoekers ten goede te laten komen. Het Kruispunt loopt daarmee vooruit op een maatregel die nu nog door de Eerste Kamer goedgekeurd moet worden, en ook nog eens, na de verkiezingen in september, weer teruggedraaid kan worden. Vanaf 10 mei staat het programma van het Kruispunt online en kan iedereen kaarten bestellen voor seizoen 2012-2013. Iedereen profiteert in de voorverkoopperiode (van 10 mei t/m 30 juni 2012) van 10% vroegboekkorting, waarmee vrijwel de gehele btw-verlaging ten goede komt aan de bezoekers. Kaarten voor een mooi en gevarieerd nieuw seizoen bestelt u gemakkelijk via www.theaterhetkruispunt.nl Naast dat u van de 10% vroegboekkorting profiteert kunt u via de site uw eigen stoelen uitkiezen. Betalen gaat gemakkelijk via iDEAL of creditcard en u heeft uw kaarten snel in huis.

DINSDAGAVOND FILMAVOND DI. 22-5, 20.15 UUR

THE DESCENDANTS Tragikomedie met George Clooney die een band probeert te krijgen met zijn twee dochters, nadat zijn vrouw betrokken is geraakt bij een ernstig ongeluk. € 7,50/€ 6,50/€ 6,00

RESERVEREN VIA WWW.THEATERHETKRUISPUNT.NL OF 0180-615958. THEATER HET KRUISPUNT, MIDDENBAAN 111, 2991 CS BARENDRECHT


jaargang 4 - nummer 31 - 10 mei 2012

GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT

1

BLIK OP BARENDRECHT In dit nummer:

Maak het dieven lastig:

Zet uw fiets op slot en vast! Voor veel mensen is fietsendiefstal een grote ergernis. Maar wat kunt u er aan doen om te voorkomen dat uw fiets gestolen wordt? En wat moet u doen als dit toch gebeurt? Maak gebruik van onderstaande tips. De komende weken vragen wij uw aandacht om fietsendiefstal tegen te gaan.

• Opgroeimarkt: informatief en interactief

3

• Buurt Bestuurt

3 • Voorontwerp bestem5 • Besluitenlijst raad 11

in wijken Noord en Binnenland mingsplan Zuidrand ter inzage

Hoe duurzaam bent u?

ook verstandig aan om verouderde

Op welke manier houdt u zich

typen AXA-sloten te vervangen. De

hiermee bezig?

nieuwe typen sloten van AXA kun-

In mijn werk let ik onder andere op het

nen niet geopend worden met een

toepassen van milieueisen en -criteria

loper. Ook raden wij u aan de gege-

in offerteaanvragen en bestekken die

vens van uw fiets, zoals merk, type en

wij naar potentiële leveranciers sturen.

framenummer te noteren en goed te

Ons inkoopbeleid is gebonden aan het

bewaren.

uitgangspunt van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten om vanaf

Wij delen zadelhoesjes uit op diverse locaties in Barendrecht Zet ‘m op slot en vast!

om een paal en uw fiets.

Is uw fiets toch gestolen? Doe

2010 voor minimaal 75% duurzaam in

hiervan altijd aangifte!

te kopen. Privé let ik sterk op het recy-

U kunt van fietsendiefstal aangifte

clen van producten. Dit uit zich in het

doen

www.politie.nl/aangifte.

apart verzamelen van papier, plastic en

Mocht dit niet kunnen of wilt u dit

op

glas. Dat breng ik vervolgens naar het af-

niet, dan kunt u een afspraak maken

valstation. Daarnaast let ik bij de inkoop

voor een 3D-aangifte. Hiervoor belt u

van producten op het duurzame karak-

naar de politie via 0900 8844. Houd

Wie: Jaap van Leeuwen

ter en vervang ik spullen niet al te snel

voor uw aangifte de volgende gege-

Functie: Senior inkoopadviseur

door nieuwe. Zo zijn alle lampen in ons

vens bij de hand: persoonsgegevens,

(gemeente Barendrecht)

huis energiebesparend en hebben wij

framenummer,

slotnummer,

kleur

twee bankjes uit 1987. Die hebben wij

van de fiets, het type fiets en het

Wat verstaat u onder

opnieuw gestoffeerd en verkeren nog in

merk van de fiets.

duurzaamheid?

prima staat.

Meer dan zestig procent van de ge-

- Bevestig een beugelslot nooit in

stolen fietsen staat niet of slecht op

het midden van het frame aan de

Zadelhoesjes

anders met producten, diensten en

Waarom vindt u dit belangrijk?

slot en staat nergens aan vast. Heel

vaste wereld. Dan kan de dief met

Wij delen donderdag 10 mei zadel-

werken omgaan. Dat geldt ook voor

Wij moeten niet alleen aan het nu den-

onverstandig, want dan zijn ze voor

de hele fiets ronddraaien waardoor

hoesjes uit op diverse locaties in

de wijze waarop deze zaken gemaakt

ken, maar ook aan onze kinderen en

het slot openspringt.

Ik versta onder duurzaamheid dat wij

Barendrecht met daarop de tekst: “Ik

en/of uitgevoerd worden. Een con-

toekomstige generaties. Ook voor hen

Wij vragen u om uw fiets goed op slot

- Zet uw fiets op een plek waar ande-

zit op slot en vast!”. Zet uw fiets goed

creet voorbeeld is het inkopen van

moet de aarde leefbaar zijn. Kortom:

en vast te zetten en geven u hierbij

ren er zicht op hebben, zoals een

op slot, plaats dit hoesje om uw zadel

zaken die langer meegaan. Hierdoor

met ons gedrag en de nodige aandacht

de volgende tips:

bushalte.

en help ons en uzelf om fietsendief-

hoeven wij niet telkens vervangende

voor duurzaamheid kunnen wij de leef-

stal tegen te gaan!

producten te laten maken of in te ko-

baarheid van de aarde nu en in de toe-

pen.

komst wel degelijk beïnvloeden.

fietsendieven een gemakkelijke prooi.

- Gebruik om u fiets op slot te zetten altijd ten minste twee sloten

- Parkeer uw fiets op een verlichte plaats.

Kijk voor meer informatie over fiet-

met het ART-keurmerk. Een stevig ringslot door het achterwiel en een

Waarschuwing

sendiefstal op www.barendrecht.nl

tweede slot waarmee u het voorwiel

De politie waarschuwt voor diefstal

> Over Barendrecht > Orde & Veilig-

en het frame vastzet aan de 'vaste

van fietsen door middel van een zo-

heid > Campagnes > Zet ‘m op slot

wereld' (dat wil zeggen een fietsen-

genaamde ‘loper’. Dit zijn fietssleutels

en vast.

rek of beugel).

voor AXA-sloten zonder profiel. Fiet-

- Maak het slot hoog vast, dan kan er

sen met een ouder type slot van het

niet met stenen op worden gesla-

merk AXA (typenummers 583, SL7

gen.

en SL9) zijn namelijk gemakkelijk met

- Wikkel een kettingslot een paar keer

Minder geld verspillen aan energie klinkt simpel, maar welke maatregelen zijn het meest doeltreffend waarmee u na een verbouwing of verhuizing kosten bespaart en milieuwinst boekt? Om bedrijven en instellingen op weg te helpen, organiseren de regiogemeenten, de stadsregio Rotterdam en stichting Stimular een bijeenkomst voor ondernemers met verhuis- of verbouwplannen. Deze vindt plaats op 22 mei bij het Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen. Kijk voor meer informatie op www.energieloket.nl/ stadsregiorotterdam > In mijn bedrijf > Agenda.

een loper te openen. U doet er dan

Dienstverlening Hemelvaartsdag Op

Hemelvaartsdag

Tuinafval en kliko’s De kliko’s worden één dag eerder

(donderdag

17 mei) zijn het gemeentehuis en het

afvalaanbiedstation

gesloten.

De reguliere openingstijden van het Servicecentrum vindt u in het colofon op pagina 11 van deze krant. Normaal gesproken, behalve dus op feestdagen, is het afvalaanbiedstation geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 16.00 uur en op zaterdag van 8.30 tot 15.00 uur.

geleegd, namelijk op woensdag 16 mei. In de wijken waar wij op donderdagen tuinafval ophalen, verschuift het ophalen naar vrijdag 18 mei. Kijk voor meer informatie op uw milieukalender. Deze is ook te vinden op www.barendrecht.nl > Over Barendrecht > Afval, natuur & milieu > Afval > Milieukalender.


ŠKODA Yeti De slimme SUV van ŠKODA.

De ŠKODA Yeti. Een eigenzinnige SUV en daarom onmiskenbaar een echte ŠKODA. Doordacht en slim. Zo is de ŠKODA Yeti compact van buiten, maar verrassend ruim van binnen. Met de VarioFlex achterstoelen kunt u eindeloos variëren. Bijvoorbeeld om extra comfortabel te zitten of om extra bagageruimte te creëren. Slim zijn de hypermoderne motoren die ondanks een bescheiden motorinhoud u toch royaal vermogen bieden, en u trakteren op een opvallend spaarzaam verbruik. Slim zijn ook de technisch hoogstaande hulpmiddelen die het rijden in de stad of op ruig terrein eenvoudig én veilig maken. Deze dagen u uit om nieuwe mogelijkheden te ontdekken om vervolgens een glimlach op uw gezicht te toveren. Want daarin overtuigt de slimme ŠKODA Yeti als geen ander. Telkens weer. De ŠKODA Yeti. Vanaf € 20.190,-. Lease vanaf € 379,-. Nu ook als super zuinige Greenline. Kom dus snel naar onze showroom voor een overtuigende proefrit. U bent van harte welkom. skoda.nl

Brandstofverbruik gemiddeld 4,6-8,0 L/100 km (1 op 12,5-21,7) CO2-emissie 119-189 gr/km. Genoemde vanaf prijs is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Leasebedrag is excl. BTW en brandstof per maand via ŠKODA Leasing o.b.v. 48 mnd en 20.000 km per jaar full operational lease. Excl. verzekering en eigen risico € 500,- per gebeurtenis. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten.

AUTOMOBIELBEDRIJF SWARTTOUW Zwolseweg 56 (Vaanpark 4), 2994 LB Barendrecht, (0180) - 53 23 93 info@swarttouw.nl, www.skoda.nl/swarttouw


jaargang 4 - nummer 31 - 10 mei 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Column van wethouder Cees Versendaal

Ingezonden brieven

3

Woensdag 23 mei:

Informatieve en interactieve Opgroeimarkt in Dalton Lyceum Het opvoeden van kinderen valt

deelte wordt veel informatie gegeven

Extra aandacht hooggevoeligheid

In veel kranten is er de mogelijkheid om ingezonden brieven te plaat-

nog niet mee. Ouders krijgen re-

en kunnen ouders vragen stellen. Dit

Op de Opgroeimarkt is een aparte

sen. Dit is ook mogelijk in de plaatselijke nieuwsbladen die wekelijks

gelmatig te maken met lastige

jaar zijn er ook verkoopstands van de

stand aanwezig met veel informatie

verschijnen. Het is mooi dat die mogelijkheid geboden wordt en ik

situaties. Hoe ga je om met een

Wereldwinkel en Humanitas aanwe-

over hooggevoeligheid bij kinderen.

zie dat er goed gebruik van wordt gemaakt. Ik probeer ze ook zo veel

driftige peuter? Of met een kind

zig. Zij bieden leuke artikelen te koop

De medewerkers van het CJG mer-

mogelijk te lezen.

dat niet goed slaapt? En met een

aan.

ken dat dit een onderwerp is waar

puber die niet luistert en spij-

veel ouders vragen over hebben. Op

belt? Ouders en verzorgers die

Workshops en rondetafel-

6 juni 2012 organiseert het CJG daar-

wel een steuntje in de rug kun-

gesprekken

om nog een aparte informatieavond.

nen gebruiken, zijn woensdag

Behalve het marktgedeelte zijn er ne-

Ouders kunnen zich op 23 mei alvast

23 mei van harte welkom op de

gen workshops over allerlei onderwer-

inschrijven voor de avond in juni.

Opgroeimarkt in het Dalton Ly-

pen en levensfasen van kinderen. Alle

ceum, Zichtwei 1.

workshops zijn gratis. Ook worden

Het complete programma van de

er drie rondetafelgesprekken georga-

Opgroeimarkt vindt u op www.cjg

Het Centrum voor Jeugd en Gezin

niseerd. Ouders gaan onder leiding

barendrecht.nl of op hyves: www.cjg

Barendrecht (CJG) en betrokken lo-

van een professional met elkaar in

kruidentuin2.hyves.nl.

kale partners organiseren deze gratis

gesprek over thema’s als opvoeden,

toegankelijke Opgroeimarkt. Het CJG

verwachtingen en samengestelde ge-

en verschillende organisaties geven

zinnen. Het doel hiervan is ervaringen

van 19.00 tot 22.00 uur antwoord op

delen en van elkaar leren.

uw opgroeivragen. Zij helpen u graag Het is natuurlijk prima dat iemand

lucht zijn gegrepen. Doe je dit niet

zijn of haar mening opschrijft. Ge-

dan zet je mensen of organisaties

lukkig kan en mag dit in Nederland,

op het verkeerde spoor en dit kan

Uitdagingen

omdat er vrijheid van meningsuiting

toch niet de bedoeling zijn? Ik lees

Elke ouder heeft wel eens vragen

is. Dat is toch wel een groot goed en

ingezonden brieven waarin mensen

rondom de opvoeding of het op-

laten we daar zuinig op zijn, al moe-

iets willen bereiken en zij gebruiken

groeien van zijn of haar kind. Elke le-

ten excessen worden voorkomen.

dan gegevens waarvan ik weet dat

vensfase van het kind kent zijn vele

die niet juist zijn. Dat is jammer,

leuke momenten, maar op z’n tijd ook

Echter, ik lees ze soms ook met ver-

omdat ik uit wil gaan van de goe-

uitdagingen. De Opgroeimarkt speelt

bazing. Dat iemand een ingezonden

de bedoelingen van de schrijver of

hierop in door ouders te informeren

brief schrijft om mensen of instan-

schrijfster.

en adviseren.

ook. Je kan natuurlijk een bepaalde

Wat mij betreft blijft u ingezonden

Alledaagse vragen

kijk op dingen hebben en die op-

brieven schrijven en ik hoop dat de

De Opgroeimarkt richt zich op de alle-

schrijven in de hoop dat dit gelezen

redactie van de nieuwsbladen die

daagse dingen en de vragen waarmee

wordt. Dit moet dan volgens mij wel

ook blijven plaatsen. Zorg echter wel

ouders te maken kunnen krijgen zoals

gebaseerd zijn op de juiste cijfers

voor de juiste informatie, want dan

eten, slapen, spelontwikkeling, com-

en/of berekeningen en niet uit de

komt de brief beter tot zijn recht.

municatie met je kind, verantwoord

verder op weg.

ties te beïnvloeden mag van mij

internetgebruik en nog veel meer. Marktgedeelte De Opgroeimarkt bestaat onder andere uit een marktgedeelte. In dit ge-

Tweets vanuit Barendrecht www.twitter.com/BARENDRECHTzh RT @BasNootenboom: Raad stemt unaniem in met strategische agenda duurzaamheid #barendrecht.

www.twitter.com/StephanietBorg “@VV_SMITSHOEK: @VV_SMITSHOEK Wint na strafschoppen en gaat naar de finale om de #rijnmondcup .” #Barendrecht #sportgemeente

www.twitter.com/BasNootenboom 'ik ga nu fietsen om voor die bui weer binnen te zijn' NOT. Zompende sokken en kletsnat pak. Nu weer zon. Test van mijn klimaatbestendigheid

www.twitter.com/JeroenGebben Zo met @Niekbarendregt in gesprek over ontwikkelingen Greenport #Barendrecht en de versterking van de relatie onderwijs&bedrijfsleven.

Volg ook de gemeente op Twitter!

Op de Opgroeimarkt vindt u veel informatie en antwoord op vragen

Pilot Buurt Bestuurt in wijken Noord en Binnenland Binnenkort starten wij samen met de politie in de wijken Noord en

en meepraten? Waar moeten de

Binnenland met een nieuwe werkwijze: Buurt Bestuurt. Bewoners

BOA’s en politie beiden honderd

bepalen dan samen met de gemeentelijke BOA’S (Buitengewoon

uur aan besteden in uw wijk?

Opsporingsambtenaren) en de politie welke problemen in de wijk

Kom op maandagavond 14 mei

als eerste moeten worden aangepakt. Het gaat daarbij vooral om

naar de startbijeenkomst in de

problemen die van invloed zijn op de leefbaarheid en veiligheid.

Centrumpost, Binnenlandse Baan 7. De bijeenkomst begint om 19.30

De BOA’S en politie vinden het

zijn. Het gaat om een pilot waaraan

uur, maar u bent vanaf 19.00 uur al

belangrijk om van inwoners te

zowel de BOA's als de politie elk

van harte welkom!

horen of zij volgens hen met de

honderd uur besteden. Op www.barendrecht.nl/buurtbestuurt

juiste dingen bezig zijn. Ook willen zij inwoners meer betrekken bij hun

Startbijeenkomst

vindt u meer informatie over Buurt

wijk en hen beter informeren over

Woont u in de wijk Noord of

Bestuurt.

datgene waar zij dagelijks mee bezig

Binnenland en wilt u meedenken


jaargang 4 - nummer 31 - 10 mei 2012

GEMEENTEBARENDRECHT

5

Voorontwerp bestemmingsplan Barendrecht herdacht Zuidrand ter inzage oorlogsslachtoffers 4 mei:

Bestemmingsplannen

mogen

vanaf 1 juli 2013 niet ouder zijn dan tien jaar. Door deze wijziging in de wetgeving kiezen wij ervoor om het aantal geldende bestemmingsplannen binnen de gemeente te reduceren tot zeven grote bestemmingsplannen. Vanaf 21 mei ligt het voorontwerp bestemmingsplan Zuidrand ter inzage. Tot en met 1 juli 2012 kan iedereen op dit voorontwerp reageren. Op maandag 21 mei vindt er een inloopavond plaats in het gemeentehuis. Het bestemmingsplan omvat alle buitendijkse gronden langs de Achterzee-

Bestemmingsplan Zuidrand omvat o.a. buitendijkse gronden langs Achterzeedijk

dijk en de Noldijk, de polder Ziedewij

paalde bedrijven, een mogelijke recre-

organiseren wij op maandag 21 mei

ten zuidoosten van de Boezemweg,

atieve ontwikkeling van delen van de

een inloopavond. U kunt dan tussen

de gronden tussen de Ziedewijdse-

polder Ziedewij en intensivering van

19.00 en 21.00 uur binnenlopen in

kade en de Achterzeedijk, de gronden

enkele plekken in het recreatiegebied

het gemeentehuis om het plan in te

tussen de Kilweg en de Achterzeedijk

langs de Oude Maas.

zien en informatie te vragen. U kunt

en het gebied tussen de Gaatkensplas en de Koedood.

Vorige generaties vochten voor onze vrijheid en vrede

U kunt van 21 mei tot en met 1 juli

ren liggen bij balie 12 en zijn beschik-

reageren op het voorontwerp bestem-

baar tijdens de inloopavond.

Door middel van een zogenaamde

mingsplan Zuidrand. Het plan is te vin-

wijzigingsbevoegdheid zijn in de toe-

den op www.barendrecht.nl > Actueel

Voor meer informatie kunt u contact

komst op enkele plekken nieuwe

> Ter inzage > Ruimtelijke Ordening

opnemen met de heer A.A. Verhoe-

ontwikkelingen mogelijk. Het gaat dan

> Digitale bestemmingsplannen en

ven via telefoonnummer 14 0180

bijvoorbeeld om een nieuwe (woon-)

ligt bij balie 12 van het gemeentelijk

of via e-mailadres a.verhoeven@

bestemming bij de sanering van be

Servicecentrum ter inzage. Bovendien

barendrecht.nl.

Vrijheid geef je door

de burgers en militairen die sinds

Het thema voor 4 en 5 mei was dit

de Tweede Wereldoorlog zijn om-

jaar ‘Vrijheid geef je door’. Van Belzen:

gekomen in oorlogssituaties en

“Iedere generatie, afhankelijk van het

bij vredesoperaties. Ook in Ba-

land waarin je leeft, heeft bewust en

rendrecht was het ’s avonds om

onbewust andere ideeën en idea-

acht uur stil, ter nagedachtenis

len van vrijheid. De generatie die de

Met

aan de gevallenen.

Tweede Wereldoorlog heeft meege-

woensdag 2 mei het 500-jarig be-

maakt, geeft een andere betekenis

staan van de Dorpskerk gevierd.

Van

Belzen

via een reactieformulier. De formulie-

Wijzigingsbevoegdheid

Nederland herdacht vrijdag 4 mei

Burgemeester

uw reactie indienen via de website of Inloopavond en reageren

Gemeentebestuur feliciteert Wist u dat... 500-jarige Dorpskerk … het oudste Rijksmonument twee

bijeenkomsten

is

kijken”, aldus de burgemeester. Schildje rijksmonument

hecht

aan het begrip ‘vrijheid’ dan naoor-

veel waarde aan deze traditie: “Wij

logse generaties. De beleving van vrij-

Burgemeester Jan van Belzen legde

de burgemeester de Dorpskerk een

herdachten deze dag meer dan al-

heid is dus tijd- en plaatsgevonden:

in zijn toespraak de nadruk op de rol

blauw-wit schildje aan, dat bij de sta-

leen de vele mensen die de Tweede

voor iemand die leeft in een onder-

die de Dorpskerk in de Barendrechtse

tus van rijksmonument hoort. De kerk

Wereldoorlog niet overleefden. Wij

drukt land, is vrijheid anders dan voor

gemeenschap heeft. “Dit gebouw is

is al sinds 1970 rijksmonument, maar

herdachten alle slachtoffers die in de

iemand die in Nederland opgroeit.”

ontstaan uit u allen en is van u allen.”

had nog geen schildje. Ook onthulde

Hij hoopt dat tijdens dit jubileumjaar

de burgemeester in de hal van de

afgelopen 67 jaar zijn omgekomen bij

Namens het gemeentebestuur bood

oorlogen, gewapende conflicten en

Moment van bezinning

iedere Barendrechter minimaal één

kerk de spreuk ‘Hoc est monumen-

vredesoperaties. Sinds het einde van

Bij het verzetsmonument op het

keer in de Dorpskerk komt. Daar heeft

tum tuum civis’ (Dit is uw monument

de Tweede Wereldoorlog is er we-

Doormanplein namen tal van Baren-

de drukte tijdens Koninginnedag in

burger). Deze sluit aan bij de spreuk

reldwijd nog geen dag zonder oorlog

drechters twee minuten stilte in acht.

ieder geval aan bijgedragen. “Ik heb

in de hal van het gemeentehuis (Bur-

geweest...”

De burgemeester legde namens het

toen bijna met open mond staan te

ger, dit is uw huis).

college een van de kransen. “Dit is Jong en oud

een moment van respect en troost

Het Comité 4 mei organiseerde een

voor de overlevenden en nabestaan-

herdenkingsbijeenkomst in de Dorps-

den. Ook is het een waardevol mo-

kerk. De burgemeester vervolgt: “Het

ment van bezinning voor een ieder

doet mij elk jaar weer goed te zien

van ons. Vrijheid en vrede zijn niet

dat er ook kinderen aanwezig zijn

vanzelfsprekend, daar is door vorige

bij deze herdenkingsdienst. Hiermee

generaties hard voor gevochten. Wij

wordt duidelijk dat 4 mei niet alleen

moeten ons uiterste best doen deze

van betekenis is voor mensen die de

nalatenschap van vrede niet te ver-

Tweede Wereldoorlog hebben mee-

spelen. Het is onze taak vrede en

gemaakt, maar ook leeft bij de daar-

vrijheid door te geven, elke dag weer,

opvolgende generaties.”

aan een ieder om ons heen.”

Burgemeester Van Belzen en kerkrentmeester Tineke van der Meer bij spreuk

van Barendrecht op woensdag 2 mei haar 500-jarig jubilieum vierde? Op 2 mei van het jaar 1512 werd de Dorpskerk van Barendrecht ingewijd als rooms-katholieke parochiekerk. Sinds 1674 is de kerk eigendom van de Hervormde gemeente Barendrecht. In de loop der eeuwen is de Dorpskerk een plek van ontmoeting geweest voor de hele Barendrechtse gemeenschap. De Dorpskerk is niet de eerste kerk op Barendrechts grondgebied. In 1374 ging een nog oudere kerk verloren in een overstroming. Deze kerk stond hoogstwaarschijnlijk op dezelfde plek als de huidige Dorpskerk. Zoals gebruikelijk voor kerken uit de 16e eeuw is de huidige Dorpskerk gebouwd met het altaar oostelijk georiënteerd, gericht op Jeruzalem (Israël). De Hervormde gemeente vierde het jubileum op 2 mei met feestelijke bijeenkomsten en de publicatie van een boek over de historie van de Dorpskerk. Ook was de kerk een week lang (van 29 april tot en met 6 mei) met bloemen versierd.


TUINTRENDS 2012 Wat zijn uw plannen voor het komende tuinseizoen? Laat u inspireren door de trends voor 2012: Warm Embrace, Utility en Sobriety. De tuintrends zijn natuurlijker dan ooit. Je kunt de natuur in de tuin zien, voelen, horen, ruiken én proeven. Die intense natuurbeleving werkt als een warm, ontspannend bad. Het geeft energie om mee te doen met alle nieuwe ont ontwikkelingen, maar het is ook heerlijk om alles even los te kunnen laten. Daarvoor creëren we ons eigen stukje natuur; een groene vrijplaats waar je jezelf mag zijn. Groen & onderhoudsvriendelijk

Door de toepassing van veel groen is de tuin een prettige plek om je even terug te trekken. En tegelijk moet het onderhoud eigenlijk niet te veel tijd kosten. En dat kan: met een goede keuze voor beplanting en andere materialen is het mogelijk om een groene, makkelijk te onderhouden tuin te creëren.

Hout, bakstenen & gevlochten riet

De inrichting van de tuin neigt steeds meer naar gezellig. Er wordt niet ge gekozen voor één materiaal, maar voor een combinatie van verschillende natuurlijke materialen, bijvoorbeeld oud hout, ruwe bakstenen en gevlochten riet. Die diversiteit zorgt voor een geborgen, warm gevoel. Zelfs als je alleen in de tuin bent, voel je je niet verloren.

9 AUGUSTUS VOLGT DE VOLGENDE GROENPAGINA

Tuintrend Warm Embrace

www.arkeltuinverzorging.nl 078 - 677 14 32

Uw eigen droomtuin We zijn al sinds 1968 een begrip in de regio voor zowel ontwerp als de aanleg van tuinen. Daarnaast verzorgen we ook het onderhoud voor particulieren, bedrijven en verenigingen van eigenaren.

Neem contact met ons op en vraag de gratis brochure aan.

De tuintrend Warm Embrace staat voor comfort en rust. De tuin is een hoog ommuurde buitenruimte die aanvoelt als een warme deken om je heen. Door de hoge stenen muren heeft de tuin wel iets weg van een middeleeuwse kloostertuin.

WILT U HIER DE VOLGENDE KEER ADVERTEREN?

Tuintrend Utility Een oude plank met wielen functioneert als tuintafel. De stoelen lijken zelf in elkaar gezet. Voor de verlichting is een bouwlamp opgehangen. De trend Utility is stoer en ongedwongen. Alles mag en alles kan. Tuintrend Sobriety Het is heerlijk ontspannen in een tuin zonder franje. Focus is het idee achter de trend Sobriety; focus op het belangrijkste thema in de tuin.

(078) 677 78 79 EN VRAAG NAAR BIANCA BOUMANS


jaargang 4 - nummer 31 - 10 mei 2012

GEMEENTEBARENDRECHT 21 tot en met 24 mei:

Laatste werkzaamheden Barendrechtseweg

7

Veilig Barendrecht

Woninginbraak

De eerste werkzaamheden aan

Slachtoffer worden van een inbraak is niet niks. Uw waardevolle en

de 1e, 2e en 3e Barendrechtse-

dikwijls dierbare spullen zijn weg en het idee dat er vreemden in uw

weg zijn afgerond. Begin mei is

huis hebben rondgelopen en aan uw privé-spullen hebben gezeten,

het voorwerk voor het vervan-

zorgt voor een uiterst onbehaaglijk gevoel. Een inbraak of een poging

gen van de verkeerslichten op de

daartoe maakt direct of na verloop van tijd veel indruk.

kruisingen Binnenlandse Baan/ Barendrechtseweg/Schaatsbaan

Na de inbraak doet u allereerst aangifte

en Barendrechtseweg/Middeldijk

bij de politie. Het is raadzaam uw ver-

verricht. Van 21 tot en met 24 mei

zekeringsmaatschappij zo snel mogelijk

Denk mee en win een ‘Ergo-

worden grote gedeelten van de

van de inbraak op de hoogte te brengen.

remote’!

Barendrechtseweg van nieuw ge-

Als er bank- en/of giropassen, cheques,

Met een ‘Ergo-remote’ heeft u geen

luidsreducerend asfalt voorzien.

betaalkaarten of creditcards zijn gesto-

sleutel meer nodig om uw woning te

len, laat deze dan zo snel mogelijk blok-

betreden. Eén druk op de knop van

keren. De politie is bij een inbraak geïn-

de afstandsbediening is genoeg. Dit

Gedeelten van de weg worden afgesloten. Naar verwachting zijn

Wij voorzien grote gedeelten van de weg van nieuw geluidsreducerend asfalt

maak kans op een ‘Ergo-remote’.

tend overdag gewerkt. Gedeelten van

Knipperen

teresseerd in hoe de dader uw woning

handige apparaatje wordt aangeboden

de weg zijn niet langer dicht dan strikt

De verkeerslichten zijn uitgeschakeld

is binnengekomen, wat hij aan spullen

door BUVA Barendrecht, die ook de

Wethouder Jeroen Gebben (verkeer) is

noodzakelijk is. De afsluitingen gelden

en blijven knipperen totdat ze zijn ver-

heeft meegenomen en hoe hij vervol-

montage bij de prijswinnaar verzorgt.

blij dat er werk wordt gemaakt van de

niet voor fietsers en voetgangers. Nood-

vangen en alle werkzaamheden zijn

gens uw woning weer heeft verlaten.

Meer informatie over dit product vindt

Barendrechtseweg. “Al jaren ontvangen

en hulpdiensten, bewoners, scholen en

afgerond (25 mei). Als de verkeerslich-

Daarnaast zal de politie een buurton-

u op www.buva-online.nl.

wij klachten over met name de slecht

ondernemers zijn geïnformeerd en er

ten knipperen, zijn de normale voor-

derzoek uitvoeren. Schroom niet met

afgestelde verkeerslichten. Door de

zijn goede omleidingroutes ingesteld.

rangsregels van toepassing.

anderen over de inbraak en de ontstane

Insturen uiterlijk 20 mei

emoties te praten. Daarvoor kunt u bij

Stuur

Bureau Slachtofferhulp terecht.

20 mei per e-mail naar veiligheid@

de werkzaamheden 25 mei klaar.

huidige verouderde installaties te vervangen, kunnen wij de doorstroming verbeteren en dat is voor zowel weggebruikers als omwonenden een flinke winst. Ook het huidige asfalt is aan vervanging toe. Daarom voorzien wij grote delen van de Barendrechtseweg van een nieuwe laag geluidsreducerend asfalt. Hierdoor vermindert het geluidsniveau van het verkeer aanzienlijk.” Overlast beperken Om overlast voor omwonenden zo veel

Planning werkzaamheden: Afsluitingen gemotoriseerd verkeer in verband met asfalteren: - 21 en 22 mei: afsluiting 1e Barendrechtseweg t/m Achterom en Binnenlandse Baan tot ’t Vlak. - 23 en 24 mei: afsluiting 2e Barendrechtseweg t/m Hooimeijerlaan. De wegen zijn afgesloten van 7.00 tot 18.00 uur. Actuele informatie Ter plekke staan omleidingsborden voor alle weggebruikers. Actuele informatie over de werkzaamheden, overzichtskaartjes met afsluitingen en omleidingen en eventuele wijzigingen staan in deze krant en/of op www.barendrecht. nl > Actueel > Wegwerkzaamheden > Werkzaamheden 1e, 2e en 3e Barendrechtseweg.

mogelijk te beperken, wordt er uitslui-

uw

tip(s)

uiterlijk

zondag

barendrecht.nl of per post naar geHeeft u de beste tip tegen woning-

meente Barendrecht, Postbus

inbraak?

2990 EA, Barendrecht. In beide gevallen

De vakantieperiode staat voor de deur

onder vermelding van ‘Prijsvraag Wonin-

en dat betekent extra aandacht voor het

ginbraak’. Vergeet niet uw naam, adres

beveiligen van uw woning. Misschien

en telefoonnummer te vermelden.

501,

heeft u al de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen, maar uw buren nog

Kijk voor de voorwaarden van deze

niet. Wellicht heeft u makkelijke of hele

prijsvraag op onze website www.

praktische tip waar niemand aan denkt.

barendrecht.nl > Over Barendrecht

Help (anderen) woninginbraak te voor-

> Orde & Veiligheid > Campagnes >

komen. Laat ons uw beste tip weten en

Prijsvraag Woninginbraak.

Blik op…verkeer:

Verbreden Maasvlakte - Vaanplein A15 Rijkswaterstaat verbreedt de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein om de files terug te dringen. Naar verwachting vindt de oplevering eind 2015 plaats. Het project A15 Maasvlakte-Vaan-

tijdens de werkzaamheden andere

van de resterende fly-overs is bij ons

plein bestaat uit vijf onderdelen. Voor

verkeersmaatregelen.

een vergunning aangevraagd. Deze

Barendrecht is het onderdeel ‘Vaan-

werkzaamheden staan gepland van

plein en A29’ van belang. In deze

1 Barendrechtseweg en

22 tot en met 25 juni 2012. De hei-

rubriek houden wij u hierover op de

Fennaweg

en

hoogte.

De werkzaamheden voor het ver-

overdag uitgevoerd en gaan de ko-

breden van het viaduct van de

mende maanden door.

e

bouwwerkzaamheden

worden

AGEN DA

Intrillen damwanden

1 Barendrechtseweg en het verplaat-

Wij hebben aan A-lanes A15 (de aan-

sen van de Fennaweg starten 1 april

Albrandswaard

nemer van de werkzaamheden) een

2013. Deze werkzaamheden duren

Ter hoogte van Portland komt een

Open podia voor iedereen die muziek wilt maken. Locatie: Dorps-

vergunning verstrekt voor het intrillen

ongeveer acht maanden. Het is nog

nieuwe onderdoorgang onder de

kerk, Dorpsstraat 146. Tijd: 11.00-16.00uur. Toegang: gratis.

van damwanden. Deze werkzaamhe-

niet bekend of A-lanes A15 tijdens

A15, de Verlengde Zuiderparkweg.

den worden nog in mei uitgevoerd,

de werkzaamheden de huidige twee

In de aankomende periode wordt

gedurende twee nachten. Duiker Molenvliet

e

12 mei

14 mei

Open podia bij Barendrecht Klassiek

Startbijeenkomst Buurt Bestuurt

rijbanen op de 1 Barendrechtseweg

begonnen met het constructieve

Voor bewoners van wijken Noord en Binnenland: meedenken en

van en naar Rotterdam openhoudt,

werk. De werkzaamheden vinden van

meepraten over onder andere leefbaarheid en veiligheid (zie artikel

zoals we hebben verzocht.

maandag tot en met zaterdag plaats,

op pagina 3). Locatie: Centrumpost (Binnenlandse Baan).

van 7.00 tot 23.00 uur.

Tijd: vanaf 19.00 uur.

e

De werkzaamheden voor de bouw van de duiker Molenvliet, tussen de

Vaanplein

kruisingen Heulweg en Vrijenburg-

Op het Vaanplein is A-lanes A15

Voor meer informatie kunt u terecht

weg, duren tot en met 1 juli 2012.

bezig met de bouw van de pijlers

bij Rijkswaterstaat via 0800-8002

Open dag t.b.v. modelbouwvereniging Hoekse Waard/Maasoever.

Een duiker is een ondergrondse be-

van de nieuwe fly-overs en het slo-

(gratis) of op www.rijkswaterstaat.nl/

Locatie: Spoorweg Barendrecht aan de Achterzeedijk in het Natuur-

tonnen buis, die wateren met elkaar

pen van de oude -niet in gebruik

a15mava.

en Recreatiegebied IJsselmonde. Tijd: 10.00-17.00 uur.

verbindt. Op de Vrijenburgweg gelden

zijnde- viaducten. Voor het slopen

12/13 mei Open dagen Modelbouw

Toegang: gratis.


TRENDY, FLEXIBEL EN ZUINIG Opel Agila

Ontdek de Agila nu bij Van der Tholen.

RIJD DE HELE ZOMER GRATIS 5 jaar 0% rente. En Opel betaalt t/m 30 september a.s. uw maandtermijnen.

Wilt u een onvergetelijke zomer met een uniek last minute aanbod? Kies dan nu voor een gloednieuwe Opel. U profiteert van maar liefst 5 jaar 0% rente op de financiering ĂŠn Opel betaalt uw maandtermijnen automatisch t/m 30 september a.s.. Hoe eerder u dus in uw gloednieuwe Opel stapt, hoe hoger het voordeel oploopt. Het wordt de mooiste zomer sinds jaren!

VAN DER THOLEN B.V. Bijdorpplein 1 Barendrecht tel. (0180) 61 32 03 www.vandertholen.nl

blik_op_wk17_12.indd 1

5/1/12 2:39 PM


jaargang 4 - nummer 31 - 10 mei 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Publicaties Vergaderingen Commissie voor de Bezwaarschriften

Verleende omgevingsvergunningen - Augustapolder (B20110337), voor het oprichten van een kantoorvilla A en het plaatsen van een container (verz. 07-05-2012); - Augustapolder (B20110338), voor het oprichten van een kantoorgebouw B (verz. 07-05-2012);

Op woensdag 16 mei 2012 vergadert de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeentehuis. De vergadering begint om 20.00 uur. De eerste drie hoorzittingen zijn besloten en de laatste hoorzittingen is openbaar.

- Augustapolder (B20110339), voor het oprichten van een kantoorgebouw C (verz. 07-05-2012); - Bijdorp-Oost 4 (B20120058), voor het herindelen van een bedrijfspand (verz. 01-05-2012);

In deze vergadering worden de volgende bezwaren behandeld: 1. Tegen de besluiten van burgemeester en wethouders van 31 januari 2012 inzake een beëindigingsbeschikking op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en van 14 februari 2012 inzake een terugvordering van de aanvraag voor bijzondere bijstand ook op grond van de Wet Werk en Bijstand (behandeling om 20.00 uur).

- Koopliedenweg 5 (B20120059), voor het aanleggen van een laadkuil en het verbreden van de uitweg (verz. 27-04-2012); - Dr. Kuyperstraat 19 (B20120092), voor het kappen van een boom (ceder) (verz. 27-04-2012); - Noorderhoeve 13 (B20120107), voor het kappen van een berkenboom (betula) (verz. 03-05-2012); - Palmhout 8 (B20120088), voor het plaatsen van een dakkapel op het voor-

2. Tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 29 maart 2012 betreffende een afwijzing van bijstand op grond van de Wet Werk en Bijstand (behandeling om 20.20 uur).

geveldakvlak (verz. 27-04-2012); - Pottenbakkerij 5 (B20120040), voor het inpandig verbouwen en het uitbreiden van een woning aan de achterzijde (verz. 27-04-2012); - Serenadelaan 52 (B20120099), voor het plaatsen van een dakkapel op het

3. Tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 14 maart 2012 inzake een aanvraag om een urgentieverklaring woonruimte (behandeling 20.40 uur).

voorgeveldakvlak (verz. 02-05-2012);

9

Beachvolleybaltoernooi Op vrijdag 1 juni en zaterdag 2 juni is het weer zover: dan wordt het Doormanplein weer omgetoverd in zomerse sferen. Ook dit jaar organiseert Jongerenwerk Barendrecht een groot Beachvolleybal-toernooi. Op vrijdag 1 juni worden diverse clinics gegeven en op zaterdag 2 juni kan iedereen vanaf zestien jaar meedoen aan het toernooi. Naast het beachvolleybal is er op het hopelijk zonovergoten plein nog meer te doen. Zo kunnen bezoekers daar terecht voor een hapje en een drankje bij de omliggende horeca en zorgt een DJ voor de nodige muziek. Kortom: een groot spektakel dat u niet mag missen. Kom kijken of schrijf uzelf/je snel in! Kijk voor meer informatie of voor inschrijven op www.jongerenwerkbarendrecht.nl.

- Stationsweg 134 (B20120072), voor het vervangen van een tuinhuisje (verz. 01-05-2012); - Talmaweg 7 (B20120103), voor het kappen van een boom (lijsterbes)

4. Behandeling van het bezwaarschrift van de heer J. de Visser tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 9 januari 2012 betreffende het verlenen van een ontheffing sluitingstijden met een geldigheidsduur van 1 januari 2012 tot aan de verlening van de exploitatievergunning aan het horecabedrijf De Drie Geboden B.V. gevestigd aan het Havenhoofd 19 te Barendrecht. (behandeling 21.00 uur).

(verz. 02-05-2012); - Talmaweg 33, 35, 37, 63, 65, 67, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 95 en 97 (B20120083), voor het vervangen van de voorgevelpuien (verz. 02-052012); - Van der Waalsweg 21 (B20120100), voor het plaatsen van drie nieuwe bewegwijzeringsborden en het verplaatsen van vijf bestaande borden.

De secretaris van deze commissie is de heer mr. L.L. Scheppink, telefoonnum-

Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze

mer 14 0180.

besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina. De Nederlandse taal heeft voor jou geen geheimen meer. Maar misschien nog wel voor je familieleden. En dan is het lastig meedoen in Nederland. Dus help hen de taal beter te spreken. Hoe? Kijk op hetbegintmettaal.nl

Ter inzage De stukken van de openbare hoorzitting liggen ter inzage bij balie 12 in de hal van het gemeentehuis. Zie voor openingstijden: zie colofon.

Werken aan de weg

De Nederlandse taal verbindt ons allemaal

Kijk voor de actuele stand van zaken rondom de wegwerkzaamheden op www.barendrecht.nl > Actueel > Wegwerkzaamheden.

Omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunningen Bij de afdeling Publiekszaken zijn de volgende aanvragen ingediend: - Gebroken Meeldijk 147 (B20120114), voor het slopen van de bestaande aanbouw en het vergroten van de woning (03-05-2012); - Hazenburg 2 (B20120115), voor het vestigen van een technisch uitzendbureau (04-05-2012); - Middeldijk 73a (B20120113), voor het bouwen van opstanden en pergola

Spreekuren Collegespreekuur Het eerstvolgende maandelijkse spreekuur van het college is op woensdag 16 mei van 10.00 uur tot 11.00 uur. Het spreekuur is alleen op afspraak. Voor een afspraak met een van de collegeleden kunt u contact opnemen met de bestuurssecretaresses via telefoonnummer 14 0180.

met groene beplanting (27-04-2012); - Noldijk 53 (B20120116), voor het kappen van drie bomen (plataan, walnoot en wilg) (04-05-2012); - Noldijk 164 (B20120112), voor het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak (26-04-2012);

Verleende APV- vergunningen/ -ontheffingen

- ’t Vlak 3a (B20120111), voor het plaatsen van twee reclameborden (26-042012).

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is vergunning verleend voor:

De bovenstaande aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen op de data die er tussen haakjes bij vermeld staan. De mededeling dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvragen liggen niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van bezwaar, worden te zijner tijd in deze rubriek meegedeeld.

- het organiseren van het evenement ‘Bloemendaal op de Middenbaan’ op 26 mei 2012 van 15.00 – 20.00 uur (verleend: 01-05-2012); - het organiseren van beachvolleybal op het Doormanplein/Dorpsstraat met op 1 juni 2012 schoolclinics en op 2 juni toernooi (verleend: 01-05-2012); - het plaatsen van twee tijdelijke bouwwerken (glazen studio en porto cabin) voor radio-uitzendingen voor de Roparun op locatie Binnenhof (gemeentehuisplein) van woensdag 23 mei 2012 tot en met dinsdag 29 mei 2012

Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel

(verleend: 03-05-2012); - het organiseren van een rondrit met vrachtwagens, de zg. Truckrun, op 7 juli 2012 tussen 12:30 en 15:30 uur (verleend: 03-05-2012);

mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen

Op grond van artikel 3, lid 1 van de Wet op de kansspelen is vergunning

desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie.

verleend voor:

Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm,

- het organiseren van een kansspel (loterij) door Biljartvereniging Vrienden-

telefoonnummer: 14 0180.

kring met trekking op 23 juni 2012 (verleend: 01-05-2012).

Bezwaar indienen Heeft u als belanghebbende bezwaren tegen een verleende vergunning of een ander besluit? Dan kunt u binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt hiertegen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden (door verzending van het besluit), dan is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij: de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Hiervoor moet u griffierecht betalen. Het is niet mogelijk om per email een bezwaarschrift in te dienen. U kunt wel digitaal uw bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente www.barendrecht.nl > Dienstverlening > Digitale Balie. Hiervoor heeft u DigiD nodig.


Begi met En nu Huis igen S 3%* paren! rente .

* Variabele rente op jaarbasis per 23 maart 2012. Rentewijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

Kan hij later wel een huis kopen?

‘Alles naar wens’

Bernouw Financiële Dienstverlening O R N B E

U

W

F

I N

A

N

C

I

E

N

S

T V E R L E N I N G

E

R

L

E

N

I N

G

I E

V

D

T

E

S

L

U W B E R N O

N A F I

N

C

I E

L

E

D

I

E

N

¨

Kromme Nering 24 2995 BH HEERJANSDAM T (078) 677 2030 E bfd.heerjansdam@live.nl

Om uw eigen leven te kunnen leiden, heeft u anderen nodig. Aafje is graag die ander. In Barendrecht helpt Aafje u met thuiszorg, huishoudelijke hulp en begeleiding bij beginnende dementie. Bij Aafje kunt u ook wonen en logeren. Elke dinsdag gratis verpleegkundigspreekuur 08.30 - 09.30 uur in De Waterpoort (Middeldijkerplein 9). 13.00 - 14.00 in het dienstencentrum (Windsingel 164).

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

www.aafje.nl

0900 8664 (€ 0,10 p.m.)

M{zd{3

1.6i Limited Business 5-drs

Alleen bij

Noteboom

• Fullmap navigatiesysteem • Climate Control • Lm Velgen 16 inch • Metallic lak • Achterspoiler • Radio/CD MP3 • 3 jaar garantie

De Limited Plus voor slechts € 1250,- extra:

PRIJS VAN ¤ 22.706,- NU VOOR ¤ 20.850,- RIJKLAAR INCL. MET. LAK

• 17’’ lichtmetalen velgen • Verwarmde voorstoelen • Parkeersensoren achter • Cruise control

AUTOBEDRIJF NOTEBOOM ROTTERDAM B.V.

Kamerlingh Onnesweg 32 • 2991 XL Barendrecht • Tel. 010 - 292 34 34 • www.noteboom.nl Gem. verbruik 100 km/km’s per liter/co2-uitstoot g/km 1.6 CiTD: 4,3/1:23,3/115. Prijs excl. kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage. Leaseprijs: via Mazda Leasing, vraag ons naar de voorwaarden. 3 jaar algemene garantie tot maximaal 100.000 km. 3 jaar lakgarantie. 12 jaar garantie tegen doorroesten van binnenuit. 3 jaar Mazda Euro Service.


jaargang 4 - nummer 31 - 10 mei 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is ontheffing verleend voor: - het schenken van zwakalcoholische dranken op zaterdag 2 juni 2012 tussen 12.00 en 21.00 uur tijdens het evenement ‘beachvolleybal’ op het Doormanplein/Dorpsstraat; - het schenken van zwakalcoholische dranken op zaterdag 7 juli 2012

Vergaderingen Commissie Samenleving Op dinsdag 15 mei vergadert de openbare commissie Samenleving in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur. De agenda bevat de

tussen 13.00 en 20.00 uur tijdens het evenement ‘Truckrun’ op terrein

volgende punten:

Hillfresh.

1. Opening 2. Spreekrecht burgers

Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze

3. Vaststelling agenda

besluiten de alinea over bezwaar indienen op pagina. 9

4. Actualiteiten 5. Onderzoek Rekenkamer Barendrecht naar samenwerking BAR. Bespreking van het onderzoek van de Rekenkamer naar de samenwerking tussen Ba-

Collecte Voor de periode 7 tot en met 12 mei is een collectevergunning verleend aan het Astmafonds.

rendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR). Behandeltijd 60 minuten. 6. Regionaal risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond. In het profiel wordt bij de diverse veiligheidsrisico’s aangegeven of de capaciteit van de hulpdiensten voldoende aanwezig is. Behandeltijd 45 minuten. 7. Sluiting

Voor de periode 21 tot en met 26 mei is een collectevergunning verleend aan het Prins Bernhard Cultuur Fonds.

De commissiegriffier is mevrouw A. Mak, telefoonnummer 14 0180.

In deze periode hebben deze organisaties het alleenrecht te collecteren.

Aanmelden

Iedere collectant heeft een legitimatiebewijs bij zich. U kunt hier altijd naar

Lees voor informatie over het aanvragen van spreekrecht de alinea elders op

vragen.

deze pagina. Ter inzage

Nieuws uit de raad

De stukken zijn digitaal te raadplegen op onze website www.barendrecht.nl > Bestuur & Organisatie > Vergaderingen en stukken.

Besluitenlijst raadsvergadering 8 mei 2012

Commissie Ruimte

De raad heeft onder andere besloten: - In te stemmen met het Plusprogramma LOC. Dit plusprogramma betreft een vergroting van het gebouw met maximaal 900 m2 bedrijfsvloeroppervlakte voor het MBO. De gemeenteraad heeft op 29 maart 2011 een positief besluit genomen over de vervangende nieuwbouw voor het Lokaal Opleidingen Centrum (LOC), inclusief sportvoorziening, op de huidige locatie van veld 10 van de Barendrechtse Voetbalvereniging (BVV) aan de Dierensteinweg. Deze nieuwe accommodatie biedt huisvesting voor de Focus Beroepsacademie (samenwerking tussen het Dalton Lyceum en de het Calvijn) en sportverenigingen (o.a. Vitesse). De gemeenteraad heeft hiervoor krediet beschikbaar gesteld. Na het genoemde raadsbesluit is gezamenlijk door de gemeente en de Focus Beroepsacademie een onderzoek gestart om het programma van het LOC uit te breiden met aanvullende functies. Het plusprogramma biedt een inhoudelijke meerwaarde voor de school en de Barendrechtse gemeenschap.

Op dinsdag 15 mei vergadert de openbare commissie Ruimte in de Van de

- Kennis te nemen van het Voorontwerp inpassingsplan NieuwReijerwaard en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In het Inpassingsplan worden de voorwaarden vastgelegd voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. De raad stuurt een brief aan de provincie Zuid-Holland over het Voorontwerp inpassingsplan en het stedenbouwkundig plan. Ook stuurt zij een zienswijze aan de provincie Zuid-Holland over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Aanmelden

- De notitie Duurzame ontwikkeling Barendrecht vast te stellen. Deze notitie dient als richtsnoer om te komen tot een duurzame ontwikkeling van Barendrecht (de Duurzaamheidsagenda). - Het Koersdocument BAR-Beter! vast te stellen. Dit is een vervolgnotitie op het Koersdocument BAR-Goed! De raden van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk zijn ervan overtuigd dat de BAR-samenwerking een goede toekomst heeft en hebben er vertrouwen in met elkaar tot een nog intensievere samenwerking te kunnen komen. De notitie is bedoeld om de raden inzicht te geven in de strategische keuzes voor de BAR-samenwerking. Na besluitvorming door de raden kunnen de colleges en directies aan de hand van deze notitie aan de slag gaan met de formele inrichting van de samenwerking en de ambtelijke organisaties. - De concept-begroting 2013 Stadsregio Rotterdam voor kennisgeving aan te nemen. De volledige besluitenlijst is digitaal te raadplegen op onze website www. barendrecht.nl > Bestuur & organisatie > Gemeenteraad > Vergaderingen en stukken. Ook liggen de volledige besluiten voor u ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis.

Wouwzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur. De agenda bevat de volgende punten: 1. Opening 2. Spreekrecht burgers

11

Spreekrecht tijdens commissievergaderingen In een openbare adviserende vergadering van een raadscommissie Ruimte, Samenleving of Planning & Control kunnen burgers inspreken. Dit kan op onderwerpen die op de agenda voorkomen, maar ook op andere onderwerpen. In de volgende situaties kan niet ingesproken worden: - als het mogelijk is tegen een besluit van het college of de gemeenteraad een bezwaarschrift in te dienen; - bij benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; - indien het mogelijk is over een gedraging een klacht in te dienen; - op het verslag van de commissievergadering; - op een ingekomen stuk; - op mededelingen van de voorzitter. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten per persoon en maximaal 30 minuten per vergadering. Als er meer dan 6 insprekers, zijn verdeelt de voorzitter naar evenredigheid de spreektijd per inspreker. Inspreken op geagendeerde onderwerpen gebeurt voorafgaand aan het betreffende onderwerp. Inspreken op niet geagendeerde onderwerpen gebeurt na de opening van de vergadering. Aanmelding voor het spreekrecht kan per e-mail (griffie@barendrecht.nl) of telefonisch via telefoonnummer 14 0180 tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering van de commissie bij de betreffende commissiegriffier.

3. Vaststelling agenda 4. Actualiteiten 5. Vaststelling bestemmingsplan Graphorn (Noldijk). Behandeltijd 30 minuten. 6. Voorbereidingskrediet verplaatsing GKB. Ter voorbereiding op de herhuisvesting van de bedrijfsactiviteiten van GKB vanaf de Koedoodse Haven wordt een krediet gevraagd van € 64.550,–. Behandeltijd 30 minuten. 7. Sluiting De commissiegriffier is de heer C. de Kreek, telefoonnummer 14 0180.

Lees voor informatie over het aanvragen van spreekrecht de alinea elders op deze pagina. Ter inzage De stukken zijn digitaal te raadplegen op onze website www.barendrecht.nl > Bestuur & Organisatie > Vergaderingen en stukken.

Colofon

Blik op Barendrecht is een uitgave van de gemeente Barendrecht. Eindredactie: gemeente Barendrecht Eindredactie Nieuws uit de raad en Aan tafel met...: griffie gemeente Barendrecht Fotografie: gemeente Barendrecht, Rob Kamminga en Arnold Sluijs Opmaak en Druk: Bar Uitgeverij BV, Barendrecht Advertentieverkoop: Mahony Media groep, Heerjansdam, (078) 6777879 Bezoekadressen Gemeentehuis Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht Afvalaanbiedstation Londen 15, 2993 LA Barendrecht Postadres: Postbus 501, 2990 EA Barendrecht Tel: 14 0180 (Servicecentrum) www.barendrecht.nl gemeente@barendrecht.nl Openingstijden Servicecentrum + VVV-agentschap Ma. t/m vr. 9.00 tot 15.00 uur Op afspraak: Ma. en wo. 15.00 tot 20.00 uur Di. en do. 15.00 tot 17.00 uur Het Servicecentrum is elke dag tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar: 14 0180. Afvalaanbiedstation Ma. t/m vr.: 7.30 uur tot 16.00 uur Zaterdag: 8.30 uur tot 15.00 uur


De Schakel

CARNISSELANDE

Donderdag 10 mei 2012

De Carnisse Grienden jubileert BARENDRECHT - Op zaterdag 19 mei viert vereniging De Carnisse Grienden zijn veertigjarig bestaan met een uitgebreid programma met activiteiten voor jong en oud. Vanaf 10 uur is er in Grand café Abel een fototentoonstelling en een fotoworkshop en zijn er wandel- en fietsroutes en onder meer een speurtocht door de grienden voor de kinderen. De Carnisse Grienden beslaan een oppervlakte van ongeveer 32 ha. In 1972 was daarvan een strook van 12 ha. langs het water eigendom van de staat. Een strook van 13 ha., die nu ligt langs het fietspad, was bezit van het recreatieschap Oude Maas en het stuk er tussenin was van de baggermaatschappij Volker. Volker zou deze drie stukken opspuiten en daarna haar deel voor een schappelijke prijs doorverkopen

aan het Recreatieschap, dat er een recreatiegebied van wilde maken zoals we dat nu kennen langs de Oude Maas. Toen deze plannen bekend werden, heeft zich in 1971 een actiegroep: “Redt de Carnisse Grienden” gevormd met het doel de grienden in de oude staat te behouden. Het recreatieschap was eigendom van de zeven omliggende gemeenten. Als drie van die zeven gemeenten voor behoud van de grienden stemden, was het pleit gewonnen. De actiegroep heeft er toen voor geijverd en gelobbyd om dat te bereiken en de grienden zijn daardoor gered. Op 7 maart 1972 werd de vereniging formeel opgericht, op 28 maart 1973 werd de koninklijke goedkeuring verleend. Kijk voor meer informatie en het volledige programma op 19 mei op www.carnissegrienden.nl.

Feest bij Humanitas Inclusief BARENDRECHT – Zaterdag 12 mei is het alweer vijf jaar geleden dat de winkel Humanitas Inclusief aan het Middeldijkerplein de deuren opende. Om dit te vieren zullen er tal van activiteiten plaatsvinden. Eerst zal om 11 uur de nieuwe koffiehoek worden geopend door burgemeester van Belzen. In deze koffiehoek kunnen klanten een heerlijk kopje koffie of thee te drinken, geserveerd door medewerkers. Na de opening van de koffiehoek zullen winnaars van de kleurwedstrijd bekend worden gemaakt. Tenslotte is er een optreden van de band Robbert en Wouter.Tijdens deze feestelijke dag wordt er vijftien procent korting gegeven op alle aankopen. Natuurlijk zullen een hapje

Gratis bijbelcursus Wilt u de Bijbel leren lezen, maar zonder bezoek aan huis? Dat kan! Er is een eenvoudige schriftelijke bijbelcursus samengesteld door een werkgroep. Deze geeft de mogelijkheid om thuis, in uw eigen tempo, gedeelten uit de Bijbel te bestuderen. De gemaakte lessen worden voor u gecorrigeerd en teruggezonden. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden, alles gaat per post, geen bezoek aan huis. De cursus bestaat uit veertien delen. U kunt uw naam en adresgegevens opsturen naar het volgende adres: Bijbelcursus Barendrecht, Kröllerhaven 11, 2993 ED Barendrecht. Indien U bij de eerste les een Bijbel wilt ontvangen, schrijf dit dan er even bij.

en drankje niet ontbreken. Humanitas Inclusief is een trendy cadeauwinkel waar mensen met een verstandelijke beperking werken. In de winkel worden tal van artikelen verkocht die worden gemaakt door de cliënten. Dit zijn bijvoorbeeld kaarsen, wijnzakken, theeboeketten, sieraden, luiertaarten en vogelkransen. Daarnaast kan men terecht voor cadeaus als vazen, tuinprikkers, kraamcadeautjes, sieraden en sjaals. Humanitas Inclusief is te vinden aan Middeldijkerplein 148 in Barendrecht, 0180 692337. De openingstijden: maandag van 13 tot 16.30 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur, zaterdag van 10 tot 16 uur. Humanitas Inclusief is onderdeel van Humanitas DMH.

Tevreden klanten Laurens

BARENDRECHT - Laurens biedt al geruime tijd dagverzorging en dagbehandeling aan ouderen in Barendrecht. Dat dit door de klanten wordt gewaardeerd, blijkt uit de uitkomst van het laatste klanttevredenheidsonderzoek. Klanten hebben eind 2011 de dagverzorging en dagbehandeling in Barendrecht gewaardeerd met het cijfer 8, terwijl zij het personeel waardeerden met het cijfer 9.

Marijke wandelt in Halsteren BARENDRECHT - De leden van wandelsportvereniging Marijke gaan komende zaterdag 12 mei wandelen in Halsteren, waar de 43e Olympustocht wordt gehouden. De te lopen afstanden zijn vijf, tien, vijftien, vijfentwintig, dertig en veertig kilometer. Het vertrek is om 7 uur vanaf sporthal Vitaal aan de Kruidentuin. Informatie over wandelen bij Marijke via 0105014646 (na 19 uur). Zie ook www.wandelsportmarijke.nl.

Inschrijving Avondvierdaagse begonnen BARENDRECHT - Ook dit jaar wordt de Avondvierdaagse gehouden in Barendrecht en wel van 4 juni tot en met 7 juni. De Avondvierdaagse start bij Hockeyclub Barendrecht op sportpark De Doorbraak aan Zuider Carnisseweg 101 te Barendrecht. De afstanden zijn vijf, tien en vijftien kilometer. Tijdens de avondvierdaagse is de Zuider Carnisseweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Het terrein van de Hockeyclub is voor autoverkeer alleen bereikbaar vanaf de Achterzeedijk, waar het parkeerterrein is. Ter plaatse wordt het verkeer geregeld door verkeerregelaars. Verder is parkeren rond de startlocatie zeer beperkt. De organisatie raadt mensen aan op de fiets te komen. Rond de fietsenstalling wordt alle avonden gesurveilleerd. Tijdens de Avondvierdaagse zijn op de startlocatie ijs, limonade, koffie, thee en versnaperingen te koop. De start is vanaf 18.30 uur. De routes worden vanaf 18.30 uur op de startlocatie uitgedeeld.

De kosten bij voorinschrijving zijn 3,70 euro en inschrijven op maandag 4 juni vanaf 18 uur kost 4,20 euro. Men kan zich vanaf nu inschrijven, uiterlijk tot en met vrijdag 1 juni. Dat kan op de volgende adressen: Fam. Gouman, De Zeeg 31, Barendrecht. Fam. Koedoot, Tomatenpad 2, Barendrecht. Informatiebalie Waterpoort, Middeldijkerplein 9, Barendrecht, werkdagen van 9 tot 17 uur. Stichting Dajong, Dorpsstraat 175, Barendrecht, dinsdag tot en met vrijdag 9 tot 16.30 uur. Tevens kan men inschrijven op 29 mei, 30 mei en 31 mei van 19 tot 20.30 uur bij Stichting Dajong, Dorpsstraat 175 te Barendrecht. Bij inschrijving geeft men aan hoe vaak me de Avondvierdaagse al heeft gelopen. Voor de eerste keer krijgt men een medaille, voor de volgende vijftallen eveneens. Voor de tussenliggende aantallen krijgt men een cijfer om op de medaille te bevestigen. Meer informatie op www.barendrecht.wandelt.nl en via barendrecht.wandelt@ live.nl en 06-36442233.

De klant vindt het vooral fijn om mee te kunnen beslissen over activiteiten en afspraken. Ook het warme eten tussen de middag wordt zeer gewaardeerd. ,,Het doet ons goed te horen dat klanten tevreden zijn, daar doen we het tenslotte voor”, aldus Els Buchel, teamleider dagbehandeling en dagverzorging. Namens Laurens dankt zij al haar klanten hartelijk voor de medewerking aan dit onderzoek.

Dagopvang voorkomt vereenzaming en snelle achteruitgang. Ouderen kunnen tot op hoge leeftijd blijven genieten van de dingen zij leuk vinden. Gezelligheid en ontspanning, maar ook als dat nodig is werken aan verbetering van bepaalde vaardigheden. De invulling van de dag wordt afgestemd op de wensen en interesses van de bezoekers. Vervoer van en naar de locaties wordt geregeld.

Predicaat voor Antwan Tuin Totaal RHOON - Hoveniersbedrijf Antwan Tuin Totaal uit Rhoon heeft onlangs het predicaat ‘Exclusief Geselecteerd door De Tuinen van Appeltern’ ontvangen. Antwan Tuin Totaal kreeg dit op basis van hoogstaande kwaliteit, creatieve ontwerpkunst en ambitie. Met dit predicaat behoort het bedrijf tot een groep van 48 bedrijven in Nederland die voldoen aan de, door De Tuinen van Appeltern opgestelde, strenge criteria. Voor de consument kan het moeilijk zijn om de juiste hovenier te kiezen. In Nederland bieden meer dan 7.000 hoveniersbedrijven hun diensten aan. De Tuinen van Appeltern wordt dan ook overstelpt met vragen van mensen die op zoek zijn naar een betrouwbare hovenier voor hun tuin. Appeltern is daarom begonnen met het opstellen van een aantal criteria en is vervolgens in het land een aantal hoveniersbedrijven gaan bezoeken om te bezien of ze in aanmerking zouden kunnen komen voor het predicaat ‘Exclusief Geselecteerd door De Tuinen

van Appeltern’. Het gaat niet alleen om creativiteit en vakbekwaamheid, ook zaken als ambitie, betrokkenheid en liefde voor het vak spelen een rol. Antwan Tuin Totaal past in het door Appeltern bedoelde plaatje. Het predicaat ‘Exclusief Geselecteerd’ heeft voordelen voor de klantenkring, indirect vanwege de gegarandeerde kwaliteits- en kennisinnovatie van de hovenier, maar ook direct door de band met Nederlands grootste tuininspiratiepark, waar naast de ruim 200 voorbeeldtuinen steeds de nieuwste planten en producten in de praktijk worden toegepast. Voor Hoveniersbedrijf Antwan Tuin Totaal wordt Appeltern als het ware een eigen showroom waar relaties gratis naar toe kunnen voor inspiratie, cursussen, evenementen en andere activiteiten. Met Appeltern hebben opdrachtgevers een extra stukje zekerheid. Zij kunnen er terecht voor vragen en aanvullende adviezen bij aanlegen onderhoudstrajecten.

Flexibele Flexibele kantoorruimte kantoorruimte op A-locatie! op A-locatie! Mogelijkheden Mogelijkheden per uur, per uur, dag,dag, week week of maand. of maand. VoorVoor opties opties en prijzen en prijzen belt belt U naar: U naar: Energetic Energetic RealReal Estate Estate 06-51165330 06-51165330 06-14673305 06-14673305 Locatie: Locatie: Bijdorp-Oost Bijdorp-Oost 42 –42 2992 – 2992 LA Barendrecht LA Barendrecht

29

Wandelen op woensdagmorgen BARENDRECHT - Op woensdagmorgen 16 mei kan men deelnemen aan een wandeling onder leiding van ervaren wandelaars. De start is bij gebouw Waterpoort aan het Middeldijkerplein om 9 uur. De tocht voert door de mooiste plekken in de omgeving van Barendrecht. De te lopen afstand is tien tot maximaal vijftien kilometer. Het tempo en de te lopen afstand worden afgestemd op de mogelijkheden en wensen van de deelnemers. Onderweg wordt er een pauze ingelast. De wandeling duurt tot ongeveer 12 uur. Ook wandelaars die gebruik maken van Nordic Walkingstokken zijn van harte welkom. Nadere informatie via 010-4826381 (na 19 uur).

Disco voor volwassenen BARENDRECHT - Sinds de begin jaren negentig organiseert dansschool Jacques Dance Passion aan Middeldijk 56 te Barendrecht maandelijks de Kids Disco. De dansschool kreeg regelmatig de vraag waarom er niets was voor de ouders van deze kinderen, maar dan in de stijl van toen zij jong waren. Op zaterdag 19 mei wordt daarom een dergelijke avond gehouden voor volwassenen. Er wordt muziek uit de jaren zeventig, tachtig en negentig gedraaid waarop iedereen kan dansen. De zaal gaat open om 20 uur. Vanaf 20.30 uur zal Jacques bekende en onbekende nummers laten horen. Iedereen is van harte welkom op deze discoavond. De toegangsprijs is 7,50 euro per persoon inclusief een aantal hapjes. Men kan van tevoren een kaartje kopen c.q. bestellen via www.jacquesdancepassion en 0180613207.

Dansen aan de Middeldijk BARENDRECHT - In het weekend van 11,12 en 13 mei staat dansschool Jacques Dance Passion aan Middeldijk 56 te Barendrecht volop in het teken van dansen. Vrijdag 11 mei is er een Kids Disco voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. De zaal gaat open om 18.45 uur. Rond 22 uur zal Jacques de laatste hit draaien. Uiteraard zijn de licht- en stoomeffecten van de partij. Bij twijfel over de leeftijd wordt naar een identiteitsbewijs gevraagd. Toegangsprijs 4,50 euro per kind. De dansschool heeft diverse mogelijkheden voor het vieren van een kinderfeestje. Vraag hiernaar of bel 0180-613207. Zaterdag staat in het teken van de stijldansliefhebbers. Er is ruimte en tijd voor verzoeknummers en/of dansjes. De zaal gaat open om 20 uur. Rond 20.30 uur draait Jacques de eerste Quickstep. Tijdens de avond zorgt Jolanda voor hapjes die gratis uitgedeeld worden. De toegangsprijs is zes euro per persoon.


Als je echt een goede beurt wilt maken, neem moeders mee naar Lust op moederdag! Middenbaan 99, 2991 CS Barendrecht - tel. 0180 613736 - www.ds-lust.nl

Pak uw verfklus professioneel aan met Deco Home Riba - Andeweg! Het is weer tijd voor uw buitenschilderwerk! Natuurlijk kiest u dan voor professionele verf van o.a. Sigma en Sikkens. Deze is beter verwerkbaar en veel duurzamer. Niet zelf aan de slag? Wij nemen uw schilderwerk op vakkundige wijze uit handen.

Lente aanbieding: Restantparen

dames- en herenschoenen (Collectie 2011)

30 – 50 % korting

Middenbaan 98 • 2991 CT Barendrecht

Dorpsstraat 129, 2992 BD Barendrecht, Tel.: 0180 - 61 33 46, Fax: 0180 - 61 72 34, www.ribadetail.nl

BIKINI

STRESS?

In het vervolg beter, eerst even bellen.

Afe vbeagellleeidinng

onder persoonlijk

Voordelen van Power Slim  Deskundig advies  Snel resultaat  Gezond voedingspatroon  Lekkere producten  Makkelijk vol te houden  Wetenschappelijk onderbouwd

Meld je nu aan voor een intakegesprek en advies

Zon- afslankstudio Heersjansdam Kromme Nering 16 | 2995 BH Heerjansdam T: 078 - 6773662 | M: 06-48509595 heerjansdam@slimafvallen.info www.slimafvallen.info

www.powerslim.nl

Beter, aan uw zijde Natuurlijk bent u persoonlijk betrokken. Raken conflicten u diep. Maar rationeel gezien is er één oplossing: kom met uw probleem bij ons aan tafel. Wij lossen alle juridische, zakelijke en privéconflicten voor u op. Liefst in onderling overleg, maar als het moet via de rechter. Hoe eerder ú belt, hoe sneller de zaak wordt opgelost. Want u kunt ons maar beter aan uw zijde hebben. Daarmee bent u het beste af.

Alg. adv. 130x145_bikinistress.indd 1

07-05-12 12:08

Wilt u heerlijk varen in de zomer? Uitwaaien op het water met wind en zon? Dan is deze boot de perfecte optie: Barendrecht - Spijkenisse

lawbb.nl

Barendrecht: Oslo 20 • 2993 LD • T: +31 (0) 180 64 44 99 • F: +31 (0) 180 64 44 90 Spijkenisse: Jan Campertlaan 4 • 3201 AX • T: +31 (0) 181 61 77 23 • F: +31 (0) 181 62 25 62

Twister Style 150 (bouwjaar 2006) met een 4 takt Mercury 15 pk buitenboord motor. De boot wordt verkocht inclusief trailer en afdekzeil. Gewicht is 248 kg. Lengte is 4.30 meter en breedte 1.67. Aan boord is er navigatieverlichting, console met stuur inclusief gashendel, toerenteller, snelheidsmeter, accumeter en vaaruren meter. De boot heeft veel opberg mogelijkheden, bekerhouders, plaats voor 4 personen en is perfect onderhouden. Benzinetank en waterafvoerpomp zitten in een speciale bak achter de bestuurder van de boot. Er is geen schade aan de boot. Trailer is van het merk PEGA. Deze trailer is inclusief verlichtingsbak, neuswiel en handlier voor het gemakkelijk opladen van de boot zonder enige moeite.

Prijs € 5495,0634034104 • mrjz1989@gmail.com


Zicht op Zonwering B.V. zonwering & rolluiken

T H C E R D N E R A B TRX CENTER TEERT MET

SEN CLUB ACTIVE PRE

WIJ ZIJN OP HEMELVAARTSDAG OPEN ! U BENT VAN HARTE WELKOM

Luxaflex AKTIE

2 hor 50% korting en 4e binnenzonwering gratis e

19% BTW korting op diverse producten. Alleen geldig op 17 mei 2012.

25% korting

op alle binnenzonwering van Verano Alleen geldig op 17 mei 2012.

Zonwering en rolluiken besturen met je Iphone of Ipad. Bij ons is het mogelijk. TERRASOVERKAPPING

Zeer scherp geprijsd. Prijzen op aanvraag.

€ 7,- per keer € 22,50 P/M EGBAAR

* PER MAAND OPZ

P A H C S T A A GEEN LIDM UR!

WWW.ZICHTOPZONWERING.NL Zicht op Zonwering B.V. Onderlangs 11 | 2991 EM Barendrecht | T 0180 616088 | F 0180 616700 E info@zichtopzonwering.nl | W www.zichtopzonwering.nl KvK Rotterdam 51049619 | Rabobank 1075 68 225 | BTW nr. NL 82306304B01

Tuinhortensia

Lavendel Hidcote

10-12 bloemschermen

Bloeit met donkerblauwe bloemen Potmaat 13 cm

14,95

8,95

1,99

1,00

Exclusief mand Rivièra Maison

ZONDAG 13 MEI MOEDERDAG Al uw moederdag cadeau’s worden extra mooi voor u ingepakt! ALLE DAGEN

10% KORTING

10,11 & 12 mei

Op alle accessoires 10% korting en bij besteding van ten minste € 50,- ontvangt u een Soleil Beach t.w.v. € 19,95 cadeau. Korting alleen geldig op accessoires, niet op meubels. Geen korting op korting. Max. 1 give away per klant. Keuze uit wit en blauw. Zolang de voorraad strekt.

New Collection

ALLE DAGEN

MEUBELACTIE Bij besteding van ten minste € 250,- aan meubels ontvangt u eenmalig € 50,- korting op uw meubelorder.

GIVE AWAY

Maximaal 1 keer de actie per klant en afleveradres. Geen korting op korting.

Adm. de Ruyterstraat 13 - 3262 XB Oud-Beijerland - Telefoon 0186-613160 - E-mail info@hometrends.nl

*

09:45 uur -Iedere zaterdag ension training sp su X R T r u u /2 -1 training -1/2 uur hardloop ining -1/2 uur core tra

! !

12:00 U T O T N E V IJ R H C S 12 MEI 2012 • IN L T: 0180-62 15 18

VOL =VO

!


CONTARGO NETWORK SERVICE TRANSPORT B.V. houdt zich bezig met alle facetten van transport zowel over de weg als over het water en door de lucht. In verband met het vertrek van één van onze medewerkers hebben wij plaats voor een

ASSISTENT DECLARANT / EXPEDITEUR m/v op de afdeling Declaratie/Expeditie. Als Assistent Declarant/Expediteur verwachten wij van u dat u: - stressbestendig bent, - geen 9 tot 5 mentaliteit heeft, - bij voorkeur bekend bent met douaneaangiften en -systemen, - kennis van de Engelse taal, kennis van de Duits taal is een pré, - in teamverband kunt werken. Salariëring is overeenkomstig de zwaarte van de functie. Gelieve uw sollicitatie te richten aan: Contargo Network Service Transport B.V. T.a.v. de Directie Postbus 4197 2980 GD RIDDERKERK

Elcotel te Barendrecht is een jong en dynamisch inventarisatiebedrijf. Wij inventariseren voorraden van o.a. winkels, supermarkten, bouwmarkten en magazijnen van bedrijven. Wij werken snel en accuraat en we zijn alle dagen van de week inzetbaar. Wij willen graag in contact komen met gemotiveerde inventarisatie medewerkers die in het weekend inzetbaar zijn. Ook zijn wij op zoek naar medewerkers die ons team door de weeks willen komen versterken. Door onze snelle groei zijn wij op dringend zoek naar:

Allround medewerkers M/V Parttime

Wij bieden: • Een leuke bijbaan • Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf • Uitstekende doorgroeimogelijkheden • Goede bijverdiensten

verkoper/verkoopster gezocht voor de vrijdag markt op de asterlo voor meer informatie

Wij vragen: • Minimaal VMBO werk- en denkniveau • Verantwoordelijkheidsbesef • Goede communicatieve eigenschappen • Een klantvriendelijke houding • Goede beheersing van de Nederlandse taal • Géén 9 tot 5 mentaliteit • Een echte teamspeler • Veel doorzettingsvermogen

Andre Heezen tel 06 102 95 287

Weet jij van aanpakken? Werk jij nauwkeurig? Kan jij goed met mensen omgaan? Dan is Elcotel op zoek naar jou! Stuur zo snel mogelijk je sollicitatie met je motivatie voorzien van CV, naar :

7 dagen per week van 08.00-23.00 uur 7 week uur ( 546467 of 06 7 dagen dagenper week van van 08.00-23.00 uur ( 0180 0180 - per 546467 of08.00-23.00 06 --- 19160110 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen (voor 0180 - 546467 of 06privélessen, - 19160110 installaties, en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor al al uw uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, netwerken, privélessen, onderdelen onderdelen

Elcotel Inventarisatiebureau, Ter attentie van personeelszaken Postbus 358, 2900 AJ Barendrecht.

en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en computersystemen. voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen.

voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en Computer nieuwe/gebruikte computersystemen. Aan Huis en nieuwe/gebruikte computersystemen. Alinfo@computerstoday.nl 10 jaar een Hulp begrip in de regio en Computer nieuwe/gebruikte computersystemen. Hulp Aan Huis www.computerstoday.nl

Je mag alles ook mailen naar: Jordi@elcotel.nl

Aquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF 7 dagen 7 dagen per per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur 7 7 dagen dagen per per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur

Voor verdere informatie verwijzen we je graag naar onze website www.elcotel.nl.

Ook voor aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen Ook Ook voor voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen aansluitingen

Persoonlijke assistentie aan mensen met een lichamelijke handicap schilderwerk binnen en buiten sauzen van plafonds en wanden wandafwerking, latex spuiten.

BIJDORP OOST 14a BARENDRECHT (INDUSTRIETERREIN BIJDORP) TEL.: 0180-64 94 04

Tel 0653974346 – 0180627419 r.schefers@kpnplanet.nl

Riederborgh zoekt: www.werkenbijderiederborgh.nl Zorgconsulent/zorgmakelaar

Teamleider PG afdeling Of bel: 0180 - 45 25 00

www.werkenbijderiederborgh.nl

Of bel: 0180 - 45 25 00

We zijn op zoek naar ADL-assistenten met affiniteit in de zorg. Je assisteert mensen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Denk aan assistentie bij aan- en uitkleden, eenvoudige verpleegtechnische assistentie, eten, drinken en hand- en spandiensten. Bij Fokus werk je onregelmatig, waardoor je werk en privé goed kunt combineren.

Ons functieprofiel

SAM Groep

zoekt

Fulltime (36-40 uur) ‘Reclamedier’ ook wel:

Receptionist(e) / Telefonist(e) met een leuke, vlotte, commerciële en dienstverlenende instelling. SAM Groep houdt zich als full service bureau al ruim 35 jaar met veel plezier en passie bezig met alle facetten van communicatie. De SAM Groep bestaat o.a. uit SAM Reclame & Communicatie, Uitgeverij Rotterdam, AA+A Media Groep, Kleyn Creatieve Communicatie en Rodes d m a. We zijn gevestigd in Ridderkerk en werken voor klanten als Free Record Shop, Airpack, Anta Flu, Rotterdam Investment Group, Napoleon, Flynth, Progeco, Heerema, Rousch en Expo.

Kies voor een vakantie (tijdelijke) baan bij Fokus

Feitelijk ben je Office Manager, want naast het bedienen van de telefooncentrale en het ontvangen van klanten ben je verantwoordelijk voor de in- en uitgaande post en diverse administratieve werkzaamheden. Je houdt je daarnaast bezig met verschillende correspondenties en archivering. Je bent representatief en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. Je hebt de vereiste opleiding(en), beheerst programma’s als Word en Excel en een typediploma is een pré. Ben je er van overtuigd dat jij onze organisatie kunt versterken, mail of stuur direct je cv naar: SAM Groep, Pruimendijk 1, 2988 XM Ridderkerk, t.a.v. Stephan van der Meer. Fax: 0180 - 49 19 20. Mail: stephan@samreclame.nl

• beschikbaar in de periode juni - september • bereidheid om in het weekend te werken • je werkt parttime: minimaal drie dagdelen per week

• je bent minimaal acht weken aaneengesloten beschikbaar, bij voorkeur langer • je hoeft geen diploma in de zorg te hebben • een minimale leeftijd van 18 jaar

Werken bij Fokus in Barendrecht

Het bruto uurloon is € 10,31. Meer informatie of direct solliciteren? Ga naar www.werkenbijfokus.nl. Sluitingsdatum: 1 juni 2012.

www.werkenbijfokus.nl

BioLab

®

research & solutions

BioLab is een onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in het beheren van lucht- en waterkwaliteit in het binnenmilieu. Wij zijn per direct op zoek naar een:

Accountmanager/Projectleider (fulltime) Onder het takenpakket valt o.a: • Genereren van omzet bij nieuwe en bestaande klanten • Voorbereiden en begeleiden van projecten • Opbouwen en onderhouden van relaties met klanten Interesse? Kijk voor een uitgebreide functie-omschrijving op onze website, of bel voor meer informatie.

www.biolab.nl • 088 1900 900 • info@biolab.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 10 mei 2012

GKV jaar in Triomfatorkerk BARENDRECHT - Het gebouw van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt aan de Meidoorn in Barendrecht is te klein geworden. Daarom ging de gemeente op zoek naar een andere locatie. Sinds zondagmiddag 6 mei is de gemeente op zondag medegebruiker van de Triomfatorkerk aan de Gebroken Meeldijk. Als dit wederzijds bevalt, zijn ze vooralsnog voor een jaar geholpen. Het ruimtegebrek werd vooral tijdens de zondagse erediensten gevoeld. Niet alleen moest er bij bijzondere diensten uitgeweken worden naar een ander gebouw. Het kwam steeds vaker voor dat bij morgendiensten stoelen moesten worden bijgezet. Tel daarbij op de behoefte aan een crèche in het gebouw zelf en ruimte voor een bijbelklas. Toch wil de gemeente het ruimtegebrek allereerst een reden voor dankbaarheid

noemen. ,,We zijn dankbaar met onze kleine kinderen die zo langzamerhand meekomen naar de kerk. En we zijn blij dat we in een tijd van kerksluiting en –krimp een aantrekkelijke gemeente blijven.’’ Bij het zoeken naar een tijdelijk onderkomen werd onder andere een gulle hand uitgestoken door de Nederlands Gereformeerde Maranathakerk aan de Dorpsstraat, met wie goede contacten onderhouden worden en ook de PKN in Heerjansdam heeft meegedacht. Een definitieve oplossing is nog niet gevonden. Veel zal afhangen van een proces van samengaan met de GKV Pernis-Albrandswaard. ,,Daar zitten we middenin. En we zijn heel nieuwsgierig welke weg onze God met ons gaat.’’ Aanvangstijden diensten: 11.30 en 16.30 uur.

Gratis workshop rugklachten verminderen BARENDRECHT - De afgelopen jaren hebben meer dan honderd leden van Aad van Loon Sport aantoonbaar minder last van hun rugklachten dankzij een aangepaste training. Zaterdag 12 mei is een gratis workshop over het verminderen van rugklachten. Naast een presentatie over de mogelijke oorzaken, wordt in een actieve workshop gedemonstreerd op welke manier men kan sporten om rugklachten te verminderen. Naast de theorie kan men het dus gelijk in de praktijk ervaren. De workshop start om 13 uur en duurt inclusief training ongeveer drie uur. André Bek, fysiotherapeut en personal trainer bij Aad van Loon Sport, is afgestudeerd op de problematiek van lage rugklachten. Hij heeft een

succesvolle aanpak van de zogenoemde aspecifiek lage rugklachten ontwikkeld. ,,Het gaat daarbij om mensen met regelmatig terugkerende rugklachten, maar de oorzaak van hun rugpijn kan niet worden vastgesteld met bijvoorbeeld een MRI-scan. Uit mijn ervaringen blijkt dat deze mensen vaak afhankelijk zijn geworden van passieve therapieën of traditionele training van rug- en buikspieren. Hun rug blijft daarbij kwetsbaar en de klacht herhaalt zich regelmatig. Via een speciale manier van trainen kan in de meeste gevallen hun rugpijn wel met blijvend succes worden aangepakt.’’ Meer informatie en aanmelden via www.aadvanloonsport.nl en 0180-621229.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelbarendrecht.nl

Julia Jacquette in Bergarde Galleries HEERJANSDAM - Met trots presenteert Bergarde Galleries te Heerjansdam de tentoonstelling Liquor, Perfume, Hair met werk van de Amerikaanse kunstenares Julia Jacquette (New York, 1964). De tentoonstelling volgt op de succesvolle expositie Water, Liquor, Hair in de New Yorkse Anna Kustera Gallery in 2011. Het werk van Julia Jacquette is nauw verbonden met haar fascinatie voor mediabeelden. Reclames hebben volgens haar een ongrijpbare aantrekkingskracht op mensen. Jacquette haalt inspiratie uit de pop art en geeft met haar werk een visie op de consumptiemaatschappij. Ironie en verlangen, afgunst en perfectie, schijn en werkelijkheid: het zijn voorbeelden van paradoxen die steeds terugkeren in haar werk. De tentoonstelling, met vooral recente werken, is een ontdekkingstocht naar de menselijke verlangens. Haar werken zijn in alle opzich-

ten een schijnwerkelijkheid, die de perfectie in de media evengoed bevestigt als bekritiseerd. Julia Jacquette is behalve kunstenares ook werkzaam als docent bij het New York’s Fashion Institute of Technology. Haar werk is vertegenwoordigd in diverse musea, waaronder in de VS (Museum of Modern Art, New York) en Australië (Museum of Contemporary Arts, Sydney). Julia Jacquette won verschillende prijzen en jaarlijks is haar werk te zien in solo- of groepstentoonstellingen. Zie ook www. juliajacquette.net. Bij de tentoonstelling wordt de catalogus Liquor, Perfume, Hair uitgegeven met een introducerend essay door schrijfster en journaliste Nina Siegal en een interview met de kunstenares geschreven door Joan Wickersham. Bergarde Galleries is te vinden aan Het Buitenland 1, 2995 TP te Heerjansdam. Zie ook www.bergarde.com.

Expositie Historisch Genootschap HEERJANSDAM - Historisch Genootschap Heerjansdam exposeert op vrijdag 11 mei van 19 tot 21 uur en op zaterdag 12 mei van 10 tot 16 uur in de Dorpskerk, Molenweg 8 te Heerjansdam. Het thema is: Heerjansdamse tweelingen. De speurtocht van de samenstellers, Arie Gouw en Cees en Nellie van Rijswijk, heeft meer dan veertig tweelingen opgeleverd uit verleden en heden. Van de meeste stellen zijn foto’s gevonden en beschikbaar gesteld. Het leeftijdsverschil is bijna honderd jaar! De jongst bekende tweeling is geboren in 2006. Het

oudste nog in leven zijnde stel: de zusters Van Loon, geboren op 2 april 1916 en 96 jaar oud. De expositie wordt aangevuld met foto’s van Heerjansdam. De historische medewerkers hebben u nog meer te bieden. Natuurlijk de eerder verschenen uitgaven, zoals fotoboeken, het ansichtkaartenboek, de jaarboeken, het boek over de middenstand, over de tachtigjarige oorlog, over firma Monshouwer enzovoorts. Daarnaast is er een snuffelbak met boeken over meer algemene historische onderwerpen. Men kan ze inzien en voor een enkele euro kopen.

Ledenvergadering HVB BARENDRECHT - Dinsdag 15 mei vanaf 19.30 uur houdt Historische Vereniging Barendrecht de algemene ledenvergadering in gebouw d’Ouwe School. Naast de gebruikelijke huishoudelijke zaken rondom de vereniging, wordt met de leden het beleidsplan voor de komende jaren besproken. Dit plan is het afgelopen jaar uitgewerkt. Na een korte pauze zal Frans van Heest een lezing verzorgen over het wel en wee van de Maatschappij van Weldadigheid. De Maatschappij van Weldadigheid is in 1818 opgericht ter bestrijding van de armoede. Tussen 1750 en 1850 maakte West-Europa, na een periode van grote bloei, een crisis door. De drijvende kracht achter de oprichting was generaal

Johannes van den Bosch. Hij ontwikkelde een groots plan om tal van paupers weer werk en een bestaan te geven. Op 1 april 1818 kregen de voorlopige plannen hun beslag en werd de Maatschappij opgericht. Het voornaamste doel was het stichten van landbouwkoloniën op woeste gronden en de ontginning van deze gronden door paupers die ter plaatse gehuisvest moesten worden. Nevendoel was de opvoeding van de kinderen van de kolonisten, waarbij vooral het onderwijs van belang werd geacht. Dinsdag 15 mei is er tevens gelegenheid de nieuwe aanwinsten te bezichtigen die in de werkplaats zijn gerealiseerd: de vlashoek, schoenmakers, klompenmakers en de schildershoek.

BARENDRECHT – Vanaf maandag 14 mei zijn er drie nieuwe exposities te zien in de Barendrechtse bibliotheken. In bibliotheek Carnisselande (Middeldijkerplein 248) zijn schilderijen van Gerben Ton te zien en in Barendrecht Centrum (Middenbaan 109) foto’s van Vincent van der Zalm en Elvisattributen. De exposities zijn gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheken. De 24-jarige Gerben Ton uit Barendrecht is twee jaar geleden begonnen met schilderen. Dit is zijn eerste expositie. Wat bijzonder is aan zijn schilderijen, is dat hij geen kwasten gebruikt, maar alleen met zijn handen schildert. Het doel van zijn schilderijen is een kleurrijke en positieve sfeer neerzetten. Zie ook gerben-ton.nl. Ook voor Vincent van der Zalm is dit zijn eerste expositie. Vincent is leerling

van het Maximacollege in Ridderkerk. Hij is in 2007 begonnen met fotograferen. Hij maakt zijn foto’s het liefst buiten, natuurfoto’s, maar bijvoorbeeld ook huizen of bruggen. De natuurfoto’s zijn puur natuur: ze zijn niet bewerkt. Het is Vincents droom om fotograaf te worden. In de vitrines van bibliotheek Barendrecht zijn allerlei attributen te zien die met Elvis Presley te maken hebben. Een verzamelaar en fan van Elvis toont een aantal bijzondere verzamelstukken uit zijn uitgebreide collectie. Dit jaar is het 35 jaar geleden dat The King overleed, maar voor deze fan leeft hij nog steeds voort. Zie ook www.elvismatters.com.

33

Met kruiwagen over de markt BARENDRECHT - Op vrijdag 4 mei gaat een promotieactie voor jong en oud van start op de markt van Barendrecht. Een maand lang delen alle marktondernemers bij iedere aankoop een actiekaart uit. Met deze kaart maken klanten kans op een gratis ‘race’ over de markt met een kruiwagen die vol gegooid wordt door alle marktondernemers. Er worden zestig races verloot onder alle deelnemende klanten van dertig deelnemende markten. Daarnaast wordt op de dag van de race een spektakel georganiseerd om de winnaars en de markt goed in het zonnetje te zetten. Deze marktactie is een

initiatief van marktcoöperatie Travelman Lederwaren. Alle marktondernemers van de markt van Barendrecht zijn verheugd dat zij samen aan de actie meedoen. Ze zullen hun klanten met veel plezier een actiekaart aanbieden. ,,Gezamenlijk zowel de actie als de prijs verzorgen is echt uniek bij deze actie. Met meer dan veertig ondernemers kunnen we een veelvoud aan gratis producten geven en dit tot een zeer grote prijs die we individueel nooit kunnen waarmaken” vertelt een van de kooplieden. De actiekaarten zijn verkrijgbaar tot 20 mei. Inschrijven kan tot 31 mei. Meer informatie is te vinden op www. kruiwagenmarktrace.nl.

Entertainment, Movies Exposities in bibliotheken and Musicals

Meer informatie over de exposities en openingstijden op www.bibliotheeknetwerkzhzo.nl.

Vincent van der Zalm maakt zijn foto’s het liefst buiten.

HEERJANSDAM - Popkoor Enjoy More Music en het orkest van muziekvereniging E.M.M. geven op zaterdag 12 mei een concert in sporthal Den Dam te Heerjansdam. Het wordt een afwisselende muzikale avond. Het thema is ‘Movies and Musicals’. Dat houdt in: een avondje onvervalst Hollywood in Heerjansdam. Leden van het popkoor zingen onder meer bekende stukken uit Saturday Night Fever, Batman en Rocky. Het orkest speelt de romantische muziek uit Miss Saigon en Robin Hood, maar ook

Zorro en de Pirates of the Carribean. Met medewerking van Activiteitenvereniging Heerjansdam wordt ervoor gezorgd dat men na afloop, onder het genot van een hapje en een drankje, kan napraten. Kaarten zijn te krijgen via J. Breure (078-6771781), A. van Gameren (078-6771106) en te bestellen via info@ emm-heerjansdam.nl. Ook zijn kaarten aan de zaal verkrijgbaar. De toegangsprijs bedraagt vijf euro voor volwassenen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis naar binnen. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het concert begint om 20 uur.

Vragen over alcohol en drugs HEERJANSDAM - Naar aanleiding van vragen van ouders en jongeren over het gebruik van alcohol en/of drugs, biedt welzijnsorganisatie Diverz in Zwijndrecht en Heerjansdam bewoners de mogelijkheid om over dit thema met elkaar in gesprek te gaan. De jongerenwerkers, sociaalcultureel werkers en opbouwwerkers besteden tot en met 25 mei uitgebreid aandacht aan dit onderwerp met ouders, tieners en jongeren. De activiteiten worden gehouden op verschillende wijklocaties. Diverz werkt voor dit project samen met de GGD-ZHZ en de stichting Dilemma.

Het programma: Donderdag 10 mei van 19 tot 22 uur themaavond voor ouders/opvoeders in het Jeugdhonk, Molenwei 1a 2995 BL Heerjansdam. Vrijdag 11 mei van 9.30 tot 11.30 uur Vrouweninloop in wijkgebouw Kort Ambacht, Karel Doormanlaan 66, 3333 AL Zwijndrecht. Woensdag 16 mei van 21 uur tot middernacht stedelijke feestavond over middelen gebruik voor jongeren van 14 tot 23 jaar in Jongerencentrum Mikado, Onderdijkserijweg 201, 3331 LH Zwijndrecht. Vrijdag 25 mei van 9.30 tot 11.30 uur Vrouweninloop in Xiejezo, Grote Beerstraat 10, 3331 TB Zwijndrecht.


Rijkswaterstaat verbreedt uw horizon Werken aan een ruimere A15: Maasvlakte - Vaanplein De A15 van Vaanplein tot Maasvlakte. Tijdens de spits staat u regelmatig in de file. Om de regio Rijnmond leefbaar, veilig en economisch aantrekkelijk te houden verbreedt Rijkswaterstaat hier de A15. Uitbreiding is nodig om de capaciteit van de weg te vergroten en daarmee de doorstroming te verbeteren. Door de werkzaamheden vooral ‘s nachts uit te voeren, beperken we de overlast voor u. In 2015 is het werk klaar. Extra rijstroken, spitsstroken en een nieuwe Botlekbrug zorgen ervoor dat úw horizon dan minder files telt. Uw mening telt! Om te weten hoe omwonenden en weggebruikers de werkzaamheden ervaren, heeft Rijkswaterstaat een digitaal klantenpanel opgericht. Ook u kunt ons hierbij helpen. Meld u aan voor het digitaal klantenpanel via www.rijkswaterstaat.nl/a15mava. Meer informatie Kijk voor uitgebreide informatie over de verbreding op www.rijkswaterstaat.nl/a15mava of bel 0800-8002 (ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis). Als er specifieke informatie over uw directe omgeving is, vindt u deze op de gemeentewebsite of gemeentepagina. Bij wegwerkzaamheden informeren wij u zoals gebruikelijk via www.VanAnaarBeter.nl. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste algemene informatie over het project, meld u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief via www.rijkswaterstaat.nl/a15mava.

Wegdeel

Start werk

Einde werk

A Stenen Baakplein - Hartelkruis

1 kwartaal 2013

2e kwartaal 2015

B Hartelkruis – Hoogvliet

2 kwartaal 2013

2e kwartaal 2015

C Botlekbrug

3e kwartaal 2011

4e kwartaal 2014

1 kwartaal 2016

4e kwartaal 2016

D Hoogvliet - Knooppunt Benelux

4e kwartaal 2011

1e kwartaal 2015

E Knooppunt Benelux - Barendrecht

3 kwartaal 2011

1e kwartaal 2015

Sloop oude Botlekbrug

e

e

e

e

CD0512CK004O


Eerste woningen Kerkweg opgeleverd

Informatieavond Notenhof

Op 24 april zijn de eerste 4 woningen van in totaal 29 nieuwbouwwoningen aan de Kerkweg en Vlietweg opgeleverd. De nieuwe bewoners kregen de sleutel overhandigd van Patrimonium. Er zijn 8 eengezinswoningen en 21 levensloopbestendige woningen. De bewoners van de levensloopbestendige woningen kunnen in de toekomst op de begane grond een extra slaapkamer maken en van de berging een extra badkamer, bijvoorbeeld als ze slecht ter been raken. Ze kunnen daardoor langer in dezelfde woning blijven wonen. De laatste opleveringen aan de bewoners staan gepland voor eind mei.

Patrimonium organiseert samen met de gemeente op woensdag 23 mei een informatieavond over het voorontwerp bestemmingsplan en het voorontwerp van de nieuwbouw van de Notenhof. De avond start om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis (Binnenhof 1). Bewoners van de Notenhof en directe omwonenden zijn van harte welkom.Alle betrokkenen hebben een uitnodiging ontvangen. Medewerkers van Patrimonium en de gemeente zijn die avond aanwezig om vragen te beantwoorden en uitleg te geven over de voorontwerpen en de verdere besluitvorming.

van de gemeente hard aan het werk aan de nieuwe bestrating en parkeervakken zodat de metamorfose van de Kerkweg en het deel van de Vlietweg binnenkort compleet is.

Karakteristieke woningen Na een intensieve periode van ruim vier jaar staan er nu woningen die de karakteristieke sfeer uitademen van de oorspronkelijke Kerkweg. De gemeente heeft een ontwerp gemaakt voor de inrichting van de openbare ruimte en er is een aannemer in opdracht

Onderhoud aan de Talmaweg Bij een aantal woningen aan de Talmaweg vindt binnenkort groot onderhoud plaats aan de buiten- en binnenkant van de woning. Eerst wordt elke woning apart bekeken door de aannemer en de opzichter van Patrimonium. Aan de hand van deze ‘warme opname’ bepalen zij wat er per woning wordt aangepakt. Elke woning is immers uniek en dus zijn niet overal dezelfde werkzaamheden nodig. We starten met de eerste drie woningen vóór de bouwvakantie. De rest volgt na de vakantie.

Donderdag 24 mei eerder dicht Ons kantoor is donderdag 24 mei om 14.30 uur gesloten vanwege een jubileumbijeenkomst voor relaties, leden en medewerkers van Patrimonium.

Huurders weer in het zonnetje gezet Ieder kwartaal verrassen we drie huurders met een mislukte poging tot afschrijving van het huurbedrag cadeaubon. We verloten drie bonnen onder trouwe geweest? Dan maakt u elke drie maanden kans op een huurders die iedere maand hun huur automatisch waardebon. laten afschrijven. In april hebben we drie huurders een cadeaubon uitgereikt. Mevrouw Hekman-Schenkel en de heer Van ‘t Hof waren beiden erg blij met de cadeaubon en het bloemetje. Mevrouw De Jong-Reis geniet nog volop van haar handwerk en bezoeken van haar kinderen en kleinkinderen. De cadeaubon kwam daarom goed van pas. En ten slotte kreeg de heer Blom, een van de enthousiaste vrijwilligers binnen Barendrecht die zich inzet voor de ouderen, een cadeaubon. Hij was blij verrast, omdat hij niet had gedacht te worden beloond. Wilt u ook kans maken op een waardebon? Laat uw huur automatisch afschrijven, dan doet ook u automatisch mee. U kunt hiervoor een incassoformulier aanvragen bij een van onze medewerkers. Maakt u (minimaal) een jaar gebruik van automatische incasso en is er het afgelopen jaar geen

De heer Van ‘t Hof

Tijdens een informatieavond voor de bewoners op 26 april is de aannemer (BAM woningbouw Rotterdam) voorgesteld en is het groot onderhoudsplan op hoofdlijnen toegelicht. Ook is met de bewoners de nieuwe kleur gekozen voor de voordeur. Die wordt rood.

Rookmelderproject 14 mei van start Patrimonium gaat in al haar woningen rookmelders plaatsen. Naast het hebben van een kwalitatief goede en betaalbare woning, vinden we het ook belangrijk dat onze huurders veilig wonen. Brandveiligheid is daarvan een belangrijk onderdeel en rookmelders dragen daaraan bij. Op 14 mei geven burgemeester Van Belzen, Leen van den Ouden (districtscommandant van de brandweer) en Marja van Leeuwen (directeur-bestuurder Patrimonium) het officiële startsein voor het rookmeldersproject. Samen met Humanitas en brandweer Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Humanitas DMH en de brandweer. Die samenwerking vinden we erg belangrijk. De brandweer loopt samen met de bewoner met een vragenlijst de woning door en geeft tips en advies over het brandveilig gebruik in en om de woning. Medewerkers van het Servicebureau

Humanitas Inclusief (een begeleidend uitzendbureau voor mensen met een beperking, ook wel de klussendienst van Humanitas genoemd) plaatst de rookmelders. Dagbesteding of werk speelt bij Humanitas daarin een belangrijke rol. Vandaar dat zij dit project een warm hart toedraagt. Bericht Alle huurders krijgen nog bericht wanneer hun woning aan de beurt is. Het plaatsen van de rookmelders in de woningen is gratis en zal voor alle woningen samen enkele maanden in beslag nemen. De medewerkers die bij het rookmeldersproject zijn betrokken, kunnen zich legitimeren en hebben onze brief bij zich. Laat geen onbekende personen in uw woning toe. Bij twijfel kunt u altijd eerst bellen met Patrimonium voordat u iemand in uw woning binnen laat.

Huurders met korting naar cabaret Huurt u via Patrimonium? Theater het Kruispunt biedt u een korting aan voor de cabaretvoorstelling Wil je in ons Groepje? van Mike Boddé, Onno Innemee en Jelka van Houten op zaterdag 19 mei om 20.15 uur. Jelka van Houten is op het eerste gezicht geen vrouw uit de cabarethoek, maar voor zover Onno en Mike hebben gemerkt is ze onweerstaanbaar grappig, gevoelig en tegendraads… na drie flessen wijn. Huurders van Patrimonium profiteren van € 5 korting. U betaalt € 18,70/€ 17,20 in plaats van € 23,70/€ 22,20. Bestellen kan via (0180) 61 59 58 onder vermelding van Patrimonium. Bekijk het complete programma van het Kruispunt op www.theaterhetkruispunt.nl.

De heer Blom

Mevrouw De Jong-Reis

Contactgegevens Huurdersfeest op 1 juni! Patrimonium bestaat 100 jaar! Daarom is er op 1 juni een huurdersfeest voor alle huurders van Patrimonium. Tijdens het feest staat het thema ‘passie’ centraal. Op een passiemarkt laten diverse huurders van Patrimonium iets zien van hun talent en van wat hen raakt. Ook treden vier van onze huurders op in de theaterzaal van het Kruispunt, met aantrekkelijke zang en bijzondere voordrachten. Maar er zijn meer spannende optredens! Rob Verlinden (bekend van SBS6) komt de prijs uitreiken van onze Groenactie en het feest start met een heerlijk lopend buffet. Vergeet u niet aan te melden! Alle huurders hebben een uitnodiging voor het feest ontvangen met een antwoordkaart om zich aan te melden voor het feest. U kunt zich tot 21 mei aanmelden. Zonder aanmelding kunt u helaas niet naar binnen. Vergeet ook niet de uitnodiging mee te nemen naar het feest!

Bezoekadres

Patrimonium Barendrecht, Londen 14-16, 2993 LA Barendrecht

cv-storingen aan collectieve ketels (0180) 61 43 33 (24-uurservice)

Patrimonium Barendrecht is open van maandag tot en met donderdag van 8 uur tot half 5 en vrijdag van 8 tot 12 uur.

Internet

Telefoon

www.patrimoniumbarendrecht.nl voor nieuws, informatie, formulieren en het doorgeven van reparatieverzoeken (online)

algemeen (0180) 61 38 77 reparatieverzoek (0180) 61 43 33

Twitter

glasbreuk 0800-022 99 55 (24-uurservice) rioolverstoppingen 06-53 35 04 04 (24-uurservice) cv-storingen aan individuele ketels (0183) 50 27 55 (24-uurservice)

Spreekuur

http://twitter.com/ PatrimoniumB U kunt iedere dinsdag terecht op het spreekuur van Patrimonium van half 2 tot half 3 in de Centrumpost aan de Binnenlandse Baan 7 (oude postkantoor)


www.reedijkwonen.nl

SuperSale Super voordeel van 599,- voor

€ 499,-

Super voordelig

st nieuwe

i.v.m. kom

le!

u woonform

OP=OP Hoekbank Vleuten Uitgevoerd in stof Sunrise grijs of zwart, ook verkrijgbaar in spiegelbeeld. Keuze uit 101 andere stof- en lederkleuren. Direct uit voorraad leverbaar in stof grijs of zwart. H78 x B273 x D195 cm.

Superprijs

van 1199,- voor

€ 999,-

van 999,- voor

€ 499,-

Winkelkast Norwich H220 x B180 x D50 cm.

Relaxfauteuil Bilbao

Super aanbieding van 349,- voor

€ 279,-

Super voordeel van 1299,- voor

€ 999,-

Salontafel Norwich

3+2-Zitsbank Ermelo

Inclusief 2 manden. L120 x B70 cm.

Eigentijds vormgegeven bank uitgevoerd in een uitstekende kwaliteit leder. Om de zithoek compleet te maken is een bijpassende fauteuil verkrijgbaar. H77 x B200/170 x D82 cm.

Super aanbieding

Superprijs van 799,- voor

€ 499,-

Boekenkast Kingston 1 deur, 3 vakken. H200 x B88 x D40 cm.

vanaf

Wijntafel Hoogte 54 cm, Ø 38 cm.

Diverse karpetten

Superprijs Dressoir Kingston 2 deuren, 3 lades. H86 x B200 x D45 cm.

van 1099,- voor

€ 699,-

Superprijs Fauteuil Barda In stof.

van 379,- voor

€ 279,-

KOM VOOR TOTAALWONEN NAAR ONZE WOONWINKEL IN STRIJEN • Wonen: INhouse, Levanto, Pode, Bert Plantagie, Stressless • Koken: Superkeukens • Slapen: DroomDomein, Auping, Silvana, Tempur, Eastborn, Beddinghouse

Edisonweg 2, 3291 CK Strijen, tel. 078 674 84 85, info@reedijkwonen.nl, www.reedijkwonen.nl

Super aanbieding vanaf

€ 179,-

Prijs- en modelwijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. De aanbiedingen in deze advertentie zijn geldig tot 2 weken na plaatsing. Niet alle afgebeelde modellen staan in de showroom. 16/12/RW/01

€ 69,-


De Schakel Donderdag 10 mei 2012

Feyenoord zaterdag 14 juli naar De Bongerd BARENDRECHT – De kersverse Champions Leaguedeelnemer Feyenoord komt op zaterdag 14 juli naar sportpark De Bongerd voor haar traditionele oefenduel met BVV Barendrecht. De ploeg van trainer Ronald Koeman speelt tegen de Topklasser in het kader van de voorbereiding op de voorronde van de Champions League, die 2,5 week later op het programma staat voor de Rotterdammers. Voor Feyenoord begon de opmars in het uitstekend seizoen misschien wel in Barendrecht. De Stadionclub kwam vorig seizoen eveneens naar De Bongerd voor een oefenduel, maar deed dat zónder trainer. Daags voor de traditionele ontmoeting met Barendrecht was trainer Mario Been opgestapt en was er crisis uitgebroken bij Feyenoord. Niemand had toen durven vermoeden dat Feyenoord nog geen negen maanden later op de tweede plaats van de competitie zou eindigen. De Rotterdammers wonnen het oefenduel in 2011 overigens met 5-0 dankzij doelpunten van Vlaar (2x), Biseswar, Guyon Fernandez en Isoufi.

Ook Barendrecht beleefde afgelopen weekend een bevrijding. Na de 2-0 zege op SC Genemuiden heeft Barendrecht definitief alle concurrenten voor de laatste degradatieplaats van zich afgeschud en acteert de ploeg van trainer Jack van den Berg ook komend seizoen in de Topklasse. Gezien de puntenmindering die Barendrecht begin dit seizoen kreeg, was de handhaving een prestatie van formaat die gevierd werd op sportpark De Bongerd. Het moge duidelijk zijn dat zowel Feyenoord als BVV Barendrecht een memorabel seizoen achter de rug hebben. De komende ontmoeting op zaterdag 14 juli 2012 wordt dan ook een voetbalfeest tussen de regiogenoten die op sportief gebied in hun eer hersteld zijn. Kaarten voor het oefenduel kosten € 15,- (vanaf 18 jaar) en € 9,- (tot 18 jaar) en worden vanaf 20 mei verkocht via voorverkoopadressen die bekend worden gemaakt op www.bvvbarendrecht.nl. Leden van BVV Barendrecht krijgen € 5,- korting op de toegangsprijs.

RT

SP

Opnieuw Topklasse voor Barendrecht BARENDRECHT – BVV Barendrecht heeft het onmogelijk geachte klaargespeeld. De Bongerd-bewoners hebben zich, ondanks de eerdere puntenstraf dit seizoen, op eigen kracht veilig gespeeld. Zodoende is Barendrecht opnieuw verzekerd van de Topklasse. Een puike prestatie van het keurkorps van coach Jack van den Berg. De rood-witten wonnen afgelopen zaterdag op De Bongerd in een bar slechte partij met 2-0 van SC Genemuiden. De winst was voldoende, omdat de laatst overgebleven concurrent Harkemase Boys verloor en een promotie-degradatiewedstrijd moet spelen. Tegen Genemuiden was het geen enkel moment duidelijk dat er zich een duel afspeelde in de topklasse. Barendrecht kreeg nog wel de meeste kansen, maar werkte belabberd af. Desondanks maakte dat

niet veel uit, want concurrent Harkemase Boys stond toen al met 1-0 achter. Vlak voor rust kreeg Genemuiden ineens een mogelijkheid. Spits Martijn Jansen dook op voor Mark Zegers, maar zijn lob werd door de goalie onschadelijk gemaakt. Ook na rust bleef het rommelig. Barendrecht had wel de overhand, ook omdat Genemuiden helemaal niet hoefde en wellicht al bij de bekerfinale in Noord zat. Christian Opschoor stoomde op en bediende spits Peter de Lange, die voor 1-0 zorgde. Een kwartier voor tijd besliste de thuisploeg het duel. Routinier Jeroen van Wetten kopte uit een vrije trap van Stanley Husen raak, 2-0. Toen uit Harkema de nieuwe tussenstand (1-2 achter) kwam, kon Barendrecht zich gaan opmaken voor een feestje. Vooral een feest van grote

opluchting, want de winst betekende niet meer dan lijfsbehoud in de topklasse na een toch wel heel bizar seizoen. Komend weekend sluit Barendrecht af met de regioderby tegen Capelle. De aanvang op sportpark ‘t Slot is 14.30 uur. Daarnaast nog meer goed nieuws uit Barendrecht. Heerjansdam-verdediger Julian van Houselt komt naar De Bongerd. Middenvelder Mark van den Boogert speelt volgend seizoen bij Rijnsburgse Boys en Jeroen van Wetten - al twee keer teruggekomen - stopt nu echt. Op zaterdag 14 juli komt Feyenoord naar De Bongerd. Het oefenduel met Barendrecht wordt een voorbereidingswedstrijd voor de voorronde van de Champions Leage, waarvoor de Rotterdammers zich zondag hebben geplaatst.

Excelsior M probleemloos langs Heerjansdam HEERJANSDAM - De bedoelingen van Heerjansdam waren zaterdag goed, uit tegen Excelsior M, maar dat mocht niet baten. Een gemotiveerde thuisclub won met 4-0 van de Dammers. En daar viel weinig op aan te merken. Het was goed te zien welke ploeg er nog belangen had in deze wedstrijd. Excelsior M speelt nog voor een periode titel terwijl Heerjansdam een paar weken geleden al gedegradeerd is uit de hoofdklasse. Bovendien zit het goed in elkaar bij de ploeg van trainer Demis Xanthopoulos. Lengte, kracht en inzicht bij een aantal (geroutineerde) spelers. Vanaf het begin straalde die ploeg uit dat er nog wat te winnen is deze competitie en aanvoerder Niels Redert kreeg in de eerste minuut al een kans (naast) Vijf minuten later kreeg Jeroen Wolf aan de andere kant ook een kans, na een voorzet van Julian van Houselt. Hij schoot net voorlangs het doel van keeper Jesper Leerdam. In de 25e minuut werd het 1-0, met de gebroeders Gudde in de hoofdrol. Jesper nam een gevaarlijk in draaiende hoekschop en Wouter kopte van dichtbij in. Na een half uur spelen stond Sieme Zijm aan de basis van het volgende doelpunt. De linkervleugelverdediger zette prima voor op de boomlange

Kevin Vink, die hard binnen kopte, 2-0 na een aanval uit het boekje. Heerjansdam liet vijf minuten vijf minuten voor de rust de kans liggen dichterbij te komen. Nadat Kenny Papa in het strafschopgebied tegen de grond was gewerkt door Brian Zalmijn zag van Houselt zijn penalty gestopt worden door de goede keeper Leerdam(werd man of the match) Die had nog wel meer goede reddingen. Op slag van rust liet Redert zien hoe een strafschop benut moet worden: 3-0. Die penalty werd gegeven na een handsbal van Jeroen Wolf. Na de rust bleef Heerjansdam proberen nog wat terug te doen en Papa miste vrij voor het doel een voorzet van Vincent Monster. Excelsior M deed het tactisch goed, hield de linies kort op elkaar en schakelde snel over van de verdediging naar de aanval. Uit een zo’n aanval volgde een hoekschop en een doelpunt. Jesper Gudde zette weer gevaarlijk voor en invaller Niels Vonk was iedereen de baas in de lucht: 4-0. Daarna was de wedstrijd wel gespeeld, al kregen beide ploegen nog wat kansjes. Zaterdag speelt Heerjansdam de laatste wedstrijd van deze competitie, thuis tegen Nivo Sparta, aanvang: 14.30 u.

Barendrecht niet naar finale GEERVLIET - Barendrecht heeft zich dinsdagavond niet geplaatst voor de finale van de RTV Rijnmond Cup. De roodwitten verloren in Geervliet met 3-0 van zondag-tweedeklasser PFC. De ploeg van Voorne-Putten gaat naar de eindstrijd. Daarin treft PFC Smitshoek dat Xerxes DZB na het nemen van strafschoppen versloeg. De finale is op zaterdag 2 juni bij SC Feijenoord in Rotterdam-Zuid.

Uitgelaten van blijdschap vieren de spelers hun feestje en nemen na een bizar seizoen afscheid van de trouwe Barendrecht supporters. Foto BVV Barendrecht

Hart voor Barendrecht BARENDRECHT - Op woensdag 16 mei zijn in het radioprogramma Hart voor Barendrecht van Exxact FM jongeren te gast die een reis hebben gemaakt naar Wit-Rusland. Deze reis werd georganiseerd door Stichting Charité, ook bekend als de ‘Vrienden van Minsk’. Stichting Chartité heeft meerdere projecten in Wit Rusland. Momenteel wordt gewerkt aan de bouw van een kerk. De jongeren hebben hiervoor geld ingezameld door meerdere acties te houden. Aan het begin van het programma wordt de activiteitenagenda doorgenomen, aan het eind van het programma volgt een verhaal, voorgelezen door dominee C. Romkes. Hart voor Barendrecht is iedere woensdag te beluisteren van 19 tot 20 uur bij ExxactFM. ExxactFM is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel en via internet op www.exxactfm.nl. Zie ook www.hartvoorbarendrecht.nl.

CSBR mist kampioenschap BARENDRECHT – Het is de vrouwen van Challenge Sports/Binnenland. Rotterdam (CSBR) niet gelukt om voor de eerste keer in de clubgeschiedenis het Nederlands Kampioenschap te bemachtigen. Het team van coach Pieter Kodde, dat de reguliere competitie met ruime afstand als eerste was geëindigd, verloor afgelopen weekend tweemaal nipt van ProBuild Lions. Daarmee spatte een droom uiteen voor de dames. Gedurende de play-off serie maakte CSBR niet altijd een even scherpe indruk, maar weggespeeld werd de ploeg totaal niet. De teams

waren minimaal aan elkaar gewaagd. Alleen verliep het scoren een stuk moeizamer bij CSBR, terwijl dit normaal gesproken één van de sterkste punten is van het team. Dan wordt kampioen worden wel enorm moeilijk. De Barendrechtse dames beseffen al te goed dat zij een unieke kans hebben laten liggen en zinspelen op sportieve revanche in het nieuwe seizoen. Ondanks het mislopen van de titel kan CSBR met een tevreden gevoel terugkijken op een sportief mooi seizoen. Als de dames bij elkaar blijven, dan kan het komend seizoen weer net zo mooi worden.

37 0000128

Jer. de Fonkert, 85x40 trefpunt voor Trefpunt voor autoliefhebbers autoliefhebbers.

Jer. de Fonkert bv Burgemeester de Zeeuwstraat 130 3281 AL Numansdorp Tel. (0186) 65 81 11 www.jerdefonkert.nl

BMW maakt rijden geweldig

Spelletjesmiddag bij ZPB BARENDRECHT – Zwemen waterpolovereniging ZPB houdt op woensdag 23 mei een spelletjesmiddag. Van 15.30 tot 17.45 uur kan de jeugd er terecht om elkaar beter te leren kennen en leuke spelletjes te spelen. Er wordt afgesloten met pannenkoeken. Iedereen die lid is van ZPB en geboren is tussen 2001 en 2005 is van harte welkom. Wel wil de club graag op tijd weten wie er wel of niet komen. Daarom kunnen jeugdleden zich opgeven bij de jeugdactiviteitencommissie: carola.vander.veen@hetnet.nl of e.fokke2@chello.nl. Opgeven kan tot woensdag 16 mei. Deelname kost twee euro per kind.

Klaverjassen bij VV Smitshoek BARENDRECHT - De supportersclub van vv Smitshoek houdt vrijdag 11 mei de maandelijkse klaverjasavond. Klaverjasliefhebbers zijn welkom mee te komen doen. De klaverjaswedstrijd begint om 19.30 uur en zal tot 22.30 uur duren. De avond zal plaatsvinden in de kantine van vv Smitshoek. De kosten: 2,50 euro per persoon. Er zijn weer mooie prijzen te winnen.

Den Otter steunt Hispateam 132 BARENDRECHT - Den Otter verhuizingen en transporten uit Barendrecht stelt ook dit jaar weer een vrachtwagen beschikbaar aan Hispateam 132 uit Barendrecht. De vrachtwagen wordt gebruikt als rijdend basiskamp tijdens de Roparun, de estafetteloop van Parijs naar Rotterdam. Hispateam 132 bedankt Den Otter voor deze jarenlange steun. Natuurlijk kan men Hispateam 132 (en dus de Roparun) ook steunen. Doneren of sponsor worden kan via www.team132.nl en www.roparun.nl.


Onderlangs 36 2991 EM Barendrecht Tel 0180 - 646800 www.barthwitgoed.nl


De Schakel

SPORT

Donderdag 10 mei 2012

Smitshoek te gemakzuchtig BARENDRECHT - Afgelopen zaterdag speelde Smitshoek op het sportcomplex Bentwoud tegen degradatie kandidaat sv DSO uit Zoetermeer. Voor kampioen Smitshoek stond alleen de eer nog op het spel, terwijl DSO nog volop de punten moet pakken om de op de loer liggende directe degradatie af te kunnen wenden. Aan het einde van de wedstrijd was DSO een punt rijker. Niet vanwege de eigen verdienste, maar omdat Smitshoek te gemakzuchtig de winst weg gaf deze middag. Op het kunstgras van dit tamelijk nieuwe sportcomplex begon DSO fanatiek aan de wedstrijd. Met snelheid voorin probeerde ze kort na het begin van de wedstrijd een voorsprong te realiseren wat echter gelukkig voor Smitshoek niet lukte. Smitshoek nam al snel het heft in handen en moest alert blijven op de snelle counters van DSO die echter niet echt voor gevaar konden zorgen. De in het tenue van hoofdsponsors Greenery en Club

op TV spelend Smitshoek kreeg de eerste helft een aantal goede mogelijkheden om op voorsprong te komen. Zo eindigde een karakteristieke actie van Tom de Boer in de 12e minuut op lat. Van links naar binnen komen en dan met effect de bal tussen de palen zien te krijgen werd deze middag veel geprobeerd door Tom de Boer echter zonder resultaat. Een paar minu-

ten later was het topscorer Richardo Merrelaar die een kans liet liggen. Van rechts kreeg hij een lage voorzet van Dennis Bergman, maar helaas schampte Richardo Merrelaar de bal in plaatst van deze vol te raken. Een kwartier voor de rust probeerde Erwin Bravenboer net voorbij de middenlijn met een lob de keeper van DSO, die ver voor zijn doel stond te verassen. De bal verdween echter net naast de paal. DSO kon hier tegenover in de 15e minuut één echte doelkans laten noteren. Scheidsrechter van Etten negeerde onterecht het vlagsignaal voor buitenspel van de weer uitstekende grensrechter Marco Roos, wat uiteindelijk resulteerde in een kopkans voor de geheel vrijstaande Jeffrey Flohr. Hij verprutste echter deze kans voor DSO door precies in de handen van Danny van Leusden te koppen. Direct na de thee kreeg Donald Sanches Silva de kans om Smitshoek op voorsprong te zetten. Alleen voor de keeper van DSO kon hij tot twee-

maal toe de bal niet over de doellijn krijgen. Het was in een periode dat Smitshoek bij vlagen goed voetbal liet zien. Echter kwam men geheel tegen de verhouding in op achterstand door een doelpunt van Jeffrey Flohr in de 54e minuut van de wedstrijd. Een paar minuten later was de stand echter terecht weer gelijk door een doelpunt van Ricardo Merrelaar, die

een schot van richting deed veranderen zodat de keeper van DSO compleet werd verrast. In de 69e minuut kwam Smitshoek op voorsprong door een doelpunt van aanvoerder Gerben Achterberg. Het appél voor buitenspel werd door de scheidsrechter terecht genegeerd. Ongeveer 20 minuten voor tijd wisselde trainer Raymond Frehe laatste man Etienne Shew Atjon voor John de Ronde. Gerben Achterberg ging een linie naar achteren. In de resterende tijd werd er nog volop gescoord. In de 78e minuut kwam DSO weer op gelijke hoogte door wederom een doelpunt van spits Jeffrey Flohr. Tot overmaat van ramp scoorde in de 86e minuut Mike Hollenberg in eigen doel en kwam Smitshoek zodoende goedkoop aan de voorsprong 2-3. DSO ging in de laatste minuten van wedstrijd volop in de aanval, wat Smitshoek de ruimte gaf om het karwei af te maken. Echter was men niet zorgvuldig in de passing en keuzes en kwam men zodoende niet meer tot scoren. Wel werd het in blessure tijd nog gelijk en had Leslie van den Berg van DSO nog de kans om DSO vol aan de winst te helpen. Echter net voor het fluitsignaal van scheidsrechter van Etten schoot hij van heel dichtbij de bal over het geheel lege doel van Smitshoek. Mocht DSO degraderen zal deze voorhoede speler waarschijnlijk nog meerdere malen terug denken aan deze zeer grote kans. Eindstand 3-3. Zaterdag 12 mei speelt Smitshoek haar laatste thuiswedstrijd tegen BVCB. Het is kampioen Smitshoek aan haar stand verplicht deze wedstrijd en dus de competitie winnend af te sluiten om op deze manier ook afscheid te nemen van de altijd overal aanwezige supporters van deze mooie club. Aanvang van deze wedstrijd op het sportcomplex van Smitshoek is 14.30 uur.

Smitshoek naar finale RTV Rijnmond-cup BARENDRECHT - Smitshoek strijdt op zaterdag 2 juni om de prestigieuze RTV Rijnmond-cup. Op eigen veld versloegen de oranjezwarten hoofdklasser Xerxes DZB. Na een 0-2 ruststand was Smitshoek in het tweede bedrijf de bovenliggende partij. Door een loepzuivere hattrick van topscorer Ricardo Merrelaar kwam de formatie van Raymond Frehe sterk terug, 3-2. In de slotminuten maakten de Rotterdammers via Mike Navajas Sanchez alsnog gelijk. Vanaf de stip was Smitshoek de sterkste. In de finale bij SC Feyenoord is zondag tweede-klasser P.F.C. uit Geervliet de tegenstander. In de eerste helft zag het er niet naar uit dat de thuisclub de finale zou halen. Xerxes DZB kwam goed uit de startblokken en Smitshoek had moeite het hoge tempo bij te houden. Binnen 10 minuten

stond de 0-1 op het scorebord toen Rowan Zechiël kon profiteren van een onachtzaamheid in de Smitshoekdefensie. Toen voorstopper Thijs Oomsen de 0-2 achter zijn eigen doelman Patrick de Reus werkte leken de Rotterdammers nog voor de pauze het pleit te gaan beslechten. Smitshoek hield de schade echter beperkt tot 0-2. In de tweede speelhelft kwam de thuisclub veel beter voor de dag. Het team gooide schroom van zich af. Xerxes DZB dacht de wedstrijd simpel te kunnen uitspelen, maar kwam bedrogen uit. Smitshoek toonde karakter en door een hattrick van Ricardo Merrelaar kwamen de oranke-zwarten verdiend op een 3-2 voorsprong. Hierbij moet worden aangetekend dat de derde treffer van de jonge Barendrechter van grote klas-

se was. Merrelaar kapte zich vrij en van afstand krulde hij het leer fraai in de linkerbovenhoek. In de slotminuut leek Mike Navajas Sanchez het Smitshoek-feestje alsnog te verstoren, 3-3. In de noodzakelijke strafschoppenserie toonde Smitshoek zich het koelbloedigst. Ondanks een misser van routinier Etienne Shew-Atjon trok Smitshoek aan het langste eind. De formatie van Raymond Frehe bereikte verdiend de finale. Op weg naar de eindstrijd schakelde Smitshoek maar liefst vier hoofdklassers uit. Achtereenvolgens Nieuwenhoorn, R.V.V.H., het ambitieuze A.S.W.H. en Xerxes DZB werden uitgeschakeld. In de finale is P.F.C. (de Geervlietters wonnen verrassend van buurman Barendrecht) de opponent.

39

Ongeslagen status kwijt BARENDRECHT - Tijdens de wedstrijden voor de onderlinge competitie bij damvereniging Denk en ZDV uit Barendrecht/Zwijndrecht raakten twee spelers hun ongeslagen status kwijt. Dat Rein Molendijk verloor van runner-up Wim Kanters kwam niet helemaal onverwacht, maar dat Aart de Bruijn in positioneel gewonnen stand een winnende combinatie van Piet de Haan overzag, was een regelrechte sensatie. Ook Karel Gouman tekende voor een onverwachte zege, al had Peter de Man met een juist tempo de volle buit binnen kunnen halen. ’Normale’ zeges waren er voor Ruud Kloosterman (tegen Kees

Hemmes), Wim IJsselstein (tegen Sietze Niemeijer) en Hemant Bhagwanie (tegen Kor Kruithof). De overwinning van Gert-Jan Abbing tegen de nummer 3 van de ranglijst, Andries de Vree, hoort ook thuis in het rijtje verrassingen. De enige puntendeling van de speelronde kwam tot stand tussen Leen Kramer en Nico Groenendijk, terwijl Antoine Oomen in een oefenduel Jaap van Praag klopte. Met een straatlengte voorsprong gaan Ruud Kloosterman en Wim Kanters aan de leiding, beiden met 38 punten. Eerstgenoemde had daar echter vier partijen minder voor nodig. Andries de Vree is nog steeds derde met 25 uit 20.

Moederdag Komende zondag gaan we onze moeders weer eens in het zonnetje zetten! In de Wereldwinkel vindt u tal van leuke presentjes: we hebben voor deze gelegenheid mooie tassen ingekocht met daarbij prachtige sjaals (zie onze etalage). Daarnaast zijn er tal van leuke sieraden, notitieboekjes, kookboeken, allerlei decoratie artikelen, boodschappen tassen en nog veel meer. Kom gerust een kijkje nemen in onze winkel, er zit vast iets leuks voor u bij. U vindt de Wereldwinkel op het adres Middenbaan 107 in Barendrecht. Graag tot ziens! Wereldwinkel Barendrecht

Aarnoudse Binnenland verliest finale BARENDRECHT - Het is de basketballers van Aarnoudse Binnenland niet gelukt het kampioenschap in de promotiedivisie te prolongeren. Afgelopen zaterdag verloor het team van coach Joost van Rangelrooij in Almere met 52 – 64 van Apollo Amsterdam. De basketballers uit Barendrecht konden hun superieure overmacht in de competitie niet uitdrukken in de finale. Na een onrustig begin, met daarin een laag scoringspercentage, liep

Amsterdam uit naar 33-40. In het vierde kwart scoorde Kevin Karam weliswaar zes punten op rij, maar door de tijdsdruk en de foutenlast liep Amsterdam uiteindelijk uit naar 52-64 overwinning. Voor Binnenland scoorden Kevin Karam, Sjoerd van Vilsteren en Sander Trommelen ieder tien punten in de verloren finale. En passant maakte coach Joost van Rangelrooij na afloop bekend dat hij het succesvolle Barendrechtse team zal verlaten.

Bedankt! Vrijdagochtend 4 mei ben ik tijdens mijn hond uitlaten onwel geworden (suiker). Ik lag in het gras terwijl er fietsers voorbij kwamen en mij lieten liggen. Gelukkig waren er drie mensen die mij wel hebben geholpen en mij thuis hebben gebracht. Ook was er nog een mevrouw die mij een flesje suikerdrank heeft gegeven. Mensen die mij hebben geholpen, oprecht bedankt! Henk Knegt

Bedankt namens Cantando Maandag 30 april was een stralende dag en veel mensen bezochten de vrijmarkt in het oude dorp. Namens zangvereniging Cantando willen wij alle mensen die onze marktkraam bezocht hebben, van harte bedanken. Er waren weer heel veel spullen door de leden van Cantando bijeen gebracht om te verkopen en er was de mogelijkheid om de waarde van een boodschappenbak te raden. De winnaar hiervan was de heer K. van de Heuvel uit Barendrecht. Deze verraste winnaar heeft inmiddels de boodschappenbak in ontvangst genomen. Tevens willen we melden dat Zangvereniging Cantando op 23 juni tussen 15 en 16 uur een inloopconcert geeft in de 500-jarige Dorpskerk nabij de Watertoren. www.zangverenigingcantando.nl. Zangvereniging Cantando

Koffieochtend HEERJANSDAM - Op woensdag 16 mei is er weer een koffieochtend in Heerjansdam. Iedereen die zin heeft in een kopje koffie of thee is van harte welkom vanaf 10 uur in de benedenzaal van de Boomgaardkerk aan de Dorpsstraat in Heerjansdam. Na de koffie is er tijd om met elkaar een spelletje te doen. Klaverjassen, sjoelen, dammen, het kan allemaal. Iedereen is van harte welkom.

Dames BVV blijven op titelkoers BARENDRECHT – De dames van BVV Barendrecht blijven op koers om kampioen te worden in de eerste klasse. Afgelopen weekend won de equipe van trainer Michel Visser de voorlaatste competitiewedstrijd van Rijnvogels. De Bongerd-bewoonsters wonnen vrij simpel met 3-0 en hebben nu genoeg aan een zege bij Berkel om de titel binnen te slepen. Barendrecht oogde gespannen en onzeker, maar Rijnsvogels kon niet profiteren van de iets mindere dag van de koploper. De blessure van Marlies Kranendonk hierbij opgeteld maakte de missie van Barendrecht nog moeilijker dan die al was. In de zevende minuut van de extra tijd in de eerste helft viel de, naar later bleek, bevrijdende treffer. Een aanvalsopbouw over rechts stelde Sylvana Freriks in staat om de bal cross in de loop te geven op Esther van Beuningen, die dit buitenkansje op waarde schatte, 1-0.

voldoende mogelijkheden, maar het duurde tot de zeventigste minuut dat de werkelijk bevrijdende goal erin lag. Het was aanvoerster Samira ben Chamach die haar kwaliteiten toonde en de 2-0 onberispelijk binnenschoot. In blessuretijd maakte zij er ook nog 3-0 van. Omdat Smerdiek op slechts één punt volgt, moet

Na rust nam Barendrecht eindelijk de regie, oftewel wedstrijd, in handen. Het creëerde

Aanvoerdster Samira BenChamach had met twee doelpunten een belangrijk aandeel in de overwinning. Foto BVV Barendrecht

Barendrecht volgende week winnen van Berkel. Die willen er alles aan doen om een mogelijk feestje van Barendrecht te verstoren. Ook zij spelen nog voor een kans op promotie. Berkel wil naar de nacompetitie. De wedstrijd zal gespeeld worden op het terrein van Berkel en zal beginnen om 14.30 uur.


12,5 JAAR EPILENNIUM! ZATERDAG 12 MEI OPEN DAG

MET DEMONSTRATIES EN SPECIALE AANBIEDINGEN

epilennium.nl

Op 12 mei staan onze deuren tussen 10.00 en 16.00 uur voor

u open m.b.t. huidadvies, behandelingen, producten, afslanken, make-up.

Epilennium Maasstadweg 108 tel. 010 – 481 44 93

speciale jubileum aanbiedingen. Tijden demonstraties: Permante make-up DermaFrac Ontharen Flitslicht Endermologie

10.30 - 11.00 uur 11.30 - 12.30 uur 13.30 - 14.00 uur 14.30 - 15.30 uur

Ook voor de zakelijke rijder is er vervangend vervoer in de vorm van bestelauto’s.

Tevens gevestigd in Maassluis en in het Vlietland ziekenhuis te Schiedam.

Kwaliteit is een keuze!

Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten Geaccrediteerd door de GGD.

www.alderliesten.nl

Voor meer informatie kijkt u op www.epilennium.nl

MAAK VRIJBLIJVEND KENNIS MET ONS!

De Bruin aardbeien en meer… Vers, lekker en natuurlijk dichtbij

asperges direct van de teler

De Bruin Aardbeien Achterweg 3, Mijnsheerenland (net door de Heinenoordtunnel) Let op de openingsdagen voor de aspergeverkoop: donderdag en vrijdag 10.00-17.30 uur zaterdag 8.30-15.00 uur

ACHMEA REPARATEUR VOOR DE REGIO

Oudelandseweg 59 | Ridderkerk | 0180 - 424488 | Geopend ma. t/m vr. van 8.00 tot 17.30 uur

Autorecycling W.H. Baris bv Kunt u de auto niet brengen dan halen wij hem op met eigen ophaaldienst

ook als Moederdagcadeau

NIEUW

Wij bieden hoge kwaliteit in service en schadeafwikkeling, wat resulteert in de laagste ‘Total cost of ownership’. U kunt dus rekenen op duurzame, innovatieve en betaalbare oplossingen voor het totale herstelproces.

Zorgboulevard Rotterdam

Alleen op deze dag hebben wij

Wij weten dat mobiliteit voor ondernemers essentieel is en zij de wagens geen dag kunnen missen.

Voor inlevering of inlichtingen: W.H. Baris bv

Tevens inkoop loop– en sloopauto’s

Charloisse Lagedijk 638 3084 LH Rotterdam Telefoon 010 - 480 00 00 Telefoon 06 - 53 18 15 39 E-mail: receptie@baris.nl www.baris.nl

Bij inlevering van uw auto krijgt u direct het R.D.W. vrijwaringsbewijs. Door de overheid erkend als wettelijk inleverbedrijf aangesloten bij: Auto Recycling Nederland

www.debruinaardbeien.nl (Op de aardbeien moet u nog éven wachten tot begin juni)

Wilt u uw piano niet zo maar aan iedereen toevertrouwen? Voor advies, stemmen, repareren, reviseren, onderhouden van uw piano of vleugel of voor advies bij aan- of verkoop, Neem contact op met een deskundig piano vakman! (Ruim 25 jaar ervaring)

A. Kat, Pianotechnieker en pianostemmer Van den Broekveld 12, 2992 HV Barendrecht

0180-629577 / 06-26378838

Meer dan bouwen ADVIES ONDERSTEUNING REALISATIE Specialist in aanbouwen

Volg ons op Facebook en Twitter facebook.com/vdmbouwbedrijf twitter @vdmbouwbedrijf

Te koop: Bruynzeel douchecabine kwartsrond, met twee schuifdeuren. € 75,Tel 06 11172349

Contact T 0180 - 625100 www.vdmbouwbedrijf.nl

Gevonden op Middeldijkerplein: goudkleurig dameshorloge tel. 0180-558970

KLOK OF HORLOGE STUK? A. DE VISSER

gediplomeerd uurwerkhersteller Ook voor uw Antieke klok Haal en brengservice Ridder van Dorpstraat 14 Nieuw-Beijerland 0186-691055 www.adevisseruurwerken.nl

Bezoekadres Oosteinde 6 2991 LG Barendrecht

Te koop: nieuwe complete zeewerphengelset. gekost € 145.- nu voor € 70.- tel. 06-22909705 na 18.00 uur

Damesmerkkleding

Keucheniusschool (1912)

nieuw en second-hand

GARAGEBEDRIJF

THEO DE JONG

WEGENS SUCCES ZOMERKLEDING GEVRAAGD

en onderhoud van alle ➥ Reparatie merken personen- en bestelauto’s

➥ Storings diagnose autoelektronica ➥ APK Keuringsstation eventueel

met afspraak, klaar terwijl u wacht

➥ Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s ➥ Schadereparatie Voordijk 522 - Smitshoek, 2993 BE Barendrecht Telefoon 0180-622205

www.ladiesmoreforless.nl Openingstijden: ma.-, wo.- en vr.avond 19.00 - 21.00 uur vr.middag 15.00 - 17.00 uur

LAAT UW MEUBELS VAKKUNDIG OVERTREKKEN BIJ:

ROZA

* Vrijblijvend prijsopgaaf * Meubelstoffen en materialen ook voor de doe-het-zelver

Ebweg 46 - 2991 LT Barendrecht Tel. 0180-699729

< DIVERSE OPLEIDINGEN:

10 en 15 dgs, 6 of 8 wkn. Binnen 1 week uw theorie, examen data beschikbaar op zeer korte termijn 2 à 3 weken Stadhoudersweg 6e, Rotterdam Telefoon 010 - 4673820 / 4679448 www.avantirijschool.nl

sinds 1962

GRISELDESTRAAT 4, ROTTERDAM 010-4820094 06-23961860

HELP het dierenasiel: handdoeken, lakens, kwasten, gereedschap, verf/beits. Helpen? Bel 06.13667059

BOVAG-RIJSCHOOL AVANTI

Eikendreef 3 2982CH Ridderkerk Tel.: 06-58835845

A U T O B E D R I J F

Peugeot 206 SW 1.4 Bjr. 01-2004, 150.000 km. Goudmetallic, airco, lm-velgen, elektrisch pakket, sportint. Keurige auto!

€ 4250,00 www.autobedrijf-onnink.nl

>


AutoNieuws Sportieve Audi’s S6, S7 Sportback en S8

De sportieve Audi’s S6, S7 Sportback en S8 zijn nu te bestellen bij de Nederlandse Audi-dealers. De Audi S6 (Avant) en S7 Sportback zijn uitgevoerd met een 309 kW/420 pk sterke 4.0 V8 biturbomotor. Het prestatiepotentieel is enorm, maar dankzij innovatieve technologieen als een Start-Stop-systeem en cilinderuitschakeling blijft het gemiddelde verbruik onder 10,0 l/100 km. De Audi S8 beschikt over een 382 kW/520 pk sterke variant van de 4,0-liter V8 biturbomotor. Ook deze beschikt over vele efficiencyverhogende technologieën.

Volledig elektrisch aangedreven Speedster op basis van Beetle Op de internationale autotentoonstelling van Peking beleefde de Volkswagen E-Bugster zijn wereldpremière. De tweezits Speedster op Beetle-basis heeft een 115 pk sterke elektromotor en een lithium-ion batterij. De actieradius bedraagt 180 km. Laden kan binnen 35 minuten. De E-Bugster heeft een voorin geplaatste, lichte (80 kg) elektromotor. De lithium-ion accu bevindt zich achter de twee zitplaatsen. De capaciteit van 28,3 kWh maakt een actieradius van minimaal 180 km mogelijk. De topsnelheid bedraagt 100 km/h en de ‘0-100’ duurt 10,8 s.

Dankzij de snellaadfunctie is opladen binnen 35 minuten mogelijk. Laden via het reguliere stroomnet kan uiteraard ook. De E-Bugster beschikt over de nieuwe ‘eenheidsstekker’ die geschikt is voor beide laadmogelijkheden. Deze stekker geldt wereldwijd als standaard voor elektrovoertuigen. Een display geeft het actuele energieverbruik weer, de energiereserve en de kinetische energie die vrijkomt bij uitrollen/afremmen en die wordt omgezet in elektriciteit.

Seat Ibiza Cupra Concept – nieuwe lichting van een icoon Nog duidelijker dan voorheen vormt de Ibiza Cupra Concept de ultieme expressie van het DNA van Seat, met indrukwekkende prestaties, de nieuwste technologieën en een uitgebreide uitrusting, verpakt in een sportief design. Dankzij zijn compacte proporties is de Cupra Concept een sportwagen voor alledag en combineert hij maximaal rijplezier met een hoge mate aan praktische bruikbaarheid. Het serieproductiemodel van de nieuwe Ibiza Cupra arriveert aan het einde van het jaar. 132 kW/180 pk, een zeventraps DSG-transmissie met schakelpaddels, een XDS elektronisch sperdifferentieel, high-performance remmen; het zijn alle elementen die blijk geven van het prestatiepotentieel van de Ibiza Cupra Concept. Maar ook een uitgebreide uitrusting met innovatieve details onderscheidt deze speciale Ibiza. Een voorbeeld is het optionele Seat Portable System, dat navigatie- en entertainmentfuncties met elkaar combineert en uitneembaar is voor mobiel gebruik.

Zitten als in een suv, maar rijden als in een sportauto: Cayenne GTS De Cayenne GTS biedt dankzij een nog sterkere motor, een verbeterd en verlaagd onderstel en een sportieve uitrusting nóg meer rijplezier. De Porsche Cayenne GTS vult niet alleen de ruimte tussen de Cayenne S en de Cayenne Turbo, maar onderscheidt zich ook door een duidelijk eigen karakter. Onder de motorkap huist een 309 kW (420 pk) sterke V8-motor, gebaseerd op de motor in de Cayenne S. De versnellingsbak is een achttraps Tiptronic S-automaat met geïntegreerde start-stopfunctie. Motor en versnellingsbak zijn zo op elkaar afgestemd dat zij de Cayenne GTS een uiterst sportief karakter bezorgen. De Cayenne GTS sprint bijvoorbeeld in slechts 5,7 seconden van 0 naar 100 km/uur en in 13,3 seconden van 0 naar 160 km/uur. Zijn topsnelheid bedraagt 261 km/uur. Het brandstofverbruik is 10,7 l/100 km.

Auto Nieuws

De stuggere demping geeft de Porsche Cayenne GTS een nog sportiever karakter. Het onderstel is voorzien van Porsche Active Suspension Management (PASM). Vergeleken met dat van de Cayenne S is het onderstel van de GTS bovendien met 24 millimeter verlaagd, wat het sportieve gevoel nog meer benadrukt. Het uiterlijk van de Cayenne GTS laat geen misverstand bestaan over zijn capaciteiten. De gespierde voorkant is afkomstig van de Cayenne Turbo, enkele onderde-

len zijn in hoogglans zwart gespoten en hij is voorzien van prominente sideskirts en bredere wielkasten. Aan de achterkant springt een onderscheidende, dubbele spoiler in het oog. In het interieur heerst een sportiefelegante sfeer door de lederen bekleding die is afgezet met alcantara. Net als in het voorgaande model zijn ook de voorstoelen in de nieuwe GTS in hoogte verstelbaar. De nieuwe Cayenne GTS staat vanaf juli bij de officiële Porsche dealers in de showroom.


0000136

50x74

schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Wat gebeurt er met hem als jij er niet meer bent?

Ary Schefferlaan 17 - H.I.Ambacht Willemstraat 239 078-6816260 / 06-53578287 2983 ET Ridderkerk fax 078-6822112 0180-432222 / 06-12505210 Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

telefoon 010-4194166 Voor alle rijbewijzen: Gratis theorieopleiding! (B) Kortingspakketten! (A, B, BE, C, CE) Gratis intakeles! (alleen voor spoed/compact opleiding B, C, E)

BIJ DE DIERENKRAAM!! Royal Canin Medium, Maxi of Giant adult hondenbrokken 15kg + 3kg gratis en gratis thuisbezorgd voor slechts

**Bel voor de voorwaarden en mogelijkheden!**

Bree 45-47 3074 BC Rotterdam

www.verkeersschool-blad.nl info@verkeersschool-blad.nl

Ve r k e e r s s c h o o l B l a d , een halve eeuw toonaangevend op weg!

€ 54,95

Royal Canin Exigent kattenvoer OP = OP

Termijnbetaling

voor zeer kieskeurige katten, nu een testpakket met 3 smaken

360 gram voor slechts

€ 1.50

Heerlijk vers kattengras per potje € 1.50 Groot pak zaagsel 56 ltr nu van € 2.95 voor slechts € 1.50

Voogdij goed geregeld Je moet er natuurlijk niet aan denken dat je kinderen zonder jou of jullie als ouders verder moeten. Die kans is niet heel groot, maar wel aanwezig. Daarom is het goed om je voogdij te regelen. Voor het geval dát. Want als je dat niet doet, beslist de rechter over het voogdijschap van je kinderen. En dat kan heel anders uitpakken dan je zelf gewild zou hebben... Gratis voogdijverzekering bij onze voogdijregeling Bij een complete voogdijregeling hoort NU GRATIS VOOGDIJeigenlijk ook een Voogdijverzekering. VERZEKERING BIJ ONZE Want voogdijschap brengt voor de VOOGDIJREGELING voogden niet alleen enorme veranderingen, maar ook flinke financiële consequenties met zich mee. Dit is een aspect dat maar al te vaak over het hoofd gezien wordt. Met de voogdijverzekering worden de voogden financieel ontlast en bied je je kinderen de best denkbare toekomst. En omdat we dat heel belangrijk vinden krijg je bij onze voogdijregeling gratis een tweejarige voogdijverzekering.

Ridderzorg zoekt www.werkenbijderiederborgh.nl

zorgprofessionals

Van oproep tot 32 uur. Of bel: 0180 - 45 25 00

Marian en Michel van Aelst dierenbenodigdheden www.dierenvoedsel.nl - Tel. 06 22517622 Uw Royal Canin voedingsadviseur

Voor je kinderen wil je het beste. Ook als je er niet meer bent. Dus is het belangrijk om hun opvoeding en opleiding veilig te stellen. Dat kun je doen door middel van een voogdijregeling en zonodig een testament. Wij helpen je graag op weg met een op maat gesneden advies.

of bel: 0180 - 452525

Wil je meer weten? Neem dan contact op met één van onze notarissen voor een vrijblijvend gesprek: 0180-612399. En doe alvast de voogdijtest op onze website www.groenveldenvanhoudt.nl.

Binnenlandse Baan 136, 2991 CA Barendrecht Tel. 0180-612399, www.groenveldenvanhoudt.nl

Groenveld en van Houdt notarissen. De menselijke maat.

Donderdag 17 mei is voor ons een OPEN open deur... van 11.00 tot WOONBOULEVARD 1 7 . 0 R E I J E R W A A R 0Duur.

HEMELVAARTSDAG OP WOONBOULEVARD REIJERWAARD.

Kom voor al uw voordelige wooninspiratie ook op Hemelvaartsdag naar Woonboulevard Reijerwaard. Van vloeren en verlichting tot bedden en tuinmeubelen, onze deuren staan open zoals u van ons gewend bent. U bent van harte welkom!

IJsselmondse Randweg, Barendrecht. A15, afslag 20 (Barendrecht). GRATIS PARKEREN. www.woonboulevardreijerwaard.nl


De Schakel

DIENSTEN

Donderdag 10 mei 2012

ZONDAG 13 MEI BARENDRECHT PROT. KERK IN NEDERLAND Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 09.30 uur Ds.M.A. van der Sar uit Breda Geref. Bethelkerk, Schaatsbaan 09.30 uur Ds. H.J. Ketelaar Geref. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 09.30 uur Ds. C. Romkes Ned. Herv. Dorpskerk, Dorpsstraat 10.00 uur mevr. E.E. Barendregtvan Rietschoten uit Zwijndrecht Herv. Gem. Immanuëlkerk, Klarinetweg 09.30 uur Ds A.A. Floor, HA 17.00 uur Ds A.A. Floor, NB HA VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur Dhr. E. de Jongh, Rhoon ZORGCENTRUM BORGSTEDE Marjoleinlaan 43 Vrijdag 11 mei 15.00 uur Ds. H.D. Bondt CHR. GEREF. KERK Eben Haëzerkerk, Voordijk 252 10.00 uur ds. K. Visser 17.00 uur ds. K. Visser NED. GEREF. KERK Maranathakerk, Dorpsstraat 178a 09.30 uur br. J.H.Bosman 16.30 uur ds. H. van Winkelhoff GEREF. KERK VRIJGEM. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 150 11.30 uur Ds. G.E. Messelink te Maassluis en De Lier 16.30 uur Ds. H.D. Bondt, Heilig Avondmaal

GEREF. GEMEENTE Ploegwei 1 10.00 uur ds. L. Terlouw 16.30 uur ds. L. Terlouw HERSTELD HERV. GEM. Rehobothschool, Dorpsstraat 184 09.30 uur Ds. C. Gielen (bediening H.Avondmaal) 16.00 uur Ds. C. Gielen R.K. KERK Sint Augustinusparochie Marijkesingel 24 10.30 uur Woord- en communieviering, Hr. Ad Besems VEG ‘DE WIJNGAARD’ Iedere zondag om 10.00 uur in gebouw Trefpunt aan de Dr. Kuyperstraat 4. Aparte crèche - en kinderdiensten. Koffie en limonade na de samenkomst. Info: www.egba.nl EVANGELISCHE GEM. Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl GEMEENTE GODS GENADE Boerhaavelaan 23 Elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur Gebeds- en Genezingsdienst - open 19.30 uur. Eens per maand op zaterdag van 13.00 tot 18.00 uur Genezingsdienst. Inl. Tel. 0180617822 HEERJANSDAM PROT. GEMEENTE HEERJANSDAM/KIJFHOEK Boomgaardkerk, Dorpsstraat 09.30 uur ADA ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL

GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ev. A. van der Sande 15.00 uur ev. R. Speelman VRIJE EVANG. GEM. en Petrakerk PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 09.30 uur ds. J. Brederveld REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.00 uur Cantatedienst dr. C.M.G. Berkvens-Stevelinck HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur dr. W.M. de Bruin, Stolwijk 17.00 uur voorganger nnb ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl

Koffieochtenden voor mantelzorgers BARENDRECHT - Steunpunt mantelzorg Kijk op welzijn houdt in het Dienstencentrum aan Windsingel 166 te Barendrecht koffieochtenden voor mantelzorgers. Men kan daar andere mantelzorgers ontmoeten, ervaringen delen en uitwisselen en informatie krijgen over diverse onderwerpen. Deze maand is er een koffieochtend op vrijdag 11 mei van 10.30 tot 12 uur. Er is elke maand een ander onderwerp of thema. Deze keer is Arco Stolk te gast. Hij is klantadviseur van Laurens en zal vertellen over alle diensten die geboden worden door Laurens Borgstede, specifiek voor mantelzorgers. Men kan hem persoonlijke vragen stellen. Er is ook ruimschoots de tijd om met elkaar te praten en gezellig koffie te drinken. Locatie: De ontmoetingsruimte aan Windsingel 166. Entree en koffie gratis. Wie mantelzorger is en zich aanmeld bij het steunpunt mantelzorg krijgt een leuke attentie. Meer informatie bij mantelzorgconsulent Marja Sterk via mantelzorg@Kijkopwelzijn. nl en 0180-691801.

Geen SCHAKEL ontvangen? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar bezorgingbarendrecht@baruitgeverij.nl of bel Moerstee Verspreidingen

Telefoon: 015-3695822

Donderdag 10 mei 2012 - 70e jaargang - nr. 49 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE GEMEENTE BARENDRECHT, CARNISSELANDE, HEERJANSDAM Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 23.750 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV. Adres voor redactie en advertenties: Singel 55, Barendrecht; Tel. 0180-641022; Fax 0180-619983 Redactie: Jos Wesdijk (06-22499763); Leonie Elzinga (06-10336090); Fax 0180-619983 E-mail: redactiebarendrecht@baruitgeverij.nl Berichten (géén advertenties) dienen uiterlijk op maandag 20.00 uur in bezit van de redactie te zijn. Medewerkers: Ada van der Linden (servicerubriek). Servicerubriek: Gegevens voor deze rubriek (kerkdiensten, medische diensten e.d.) dienen uiterlijk tien dagen voor de gewenste plaatsingsdatum in bezit te zijn van Ada van der Linden, Berlagedreef 5, 2992 HS Barendrecht. Tel. 0180-556964. E-mail: adavdlinden@hotmail.com. Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, 2992 BN Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Klachten over de bezorging: telefoon 015-3695822 Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.

Moederdagdienst in Heerjansdam HEERJANSDAM – Op zondag 13 mei is er in Protestantse Gemeente Heerjansdam/ Kijfhoek een speciale moederdagdienst. ‘Zo mooi en zo sterk als een moeder‘ zal het thema zijn: Het moederschap is een belangrijke rol die God aan veel vrouwen heeft gegeven. Over de eigenschappen die God in vrouwen, moeders heeft gelegd, als verwijzing naar zijn karakter. En dat christenen ook de bruid van Jezus Christus zijn.

Voorganger Ruben de Jong van LEF zal het thema van diverse kanten belichten. Gospelkoor ‘We believe’ uit Hardinxveld-Giessendam zal door middel van zang het evangelie van Jezus Christus uitdragen. Zoals gebruikelijk kan men na afloop koffie en thee blijven drinken. De dienst begint om 9.30 uur in de Boomgaardkerk, Dorpstraat 42, Heerjansdam. Iedereen is van harte welkom.

Kerkdienst op ExxactFM BARENDRECHT - Zondag 13 mei wordt de kerkuitzending van ExxactFM verzorgd door de protestantse wijkgemeente Carnisse Haven. De voorganger in deze dienst is dominee Van der Sar. De kerkdienst begint om 9.30 uur. Voorafgaand kan men luisteren naar informatie, de activiteitenagenda, gevarieerde christelijke muziek en de actuele mededelingen van deze zondag. De kerkuitzendingen van ExxactFM worden roulerend

verzorgd door de gereformeerde kerk vrijgemaakt De Kandelaar, protestantse wijkgemeente Carnisse Haven en de Nederlands gereformeerde kerk De Maranathakerk. De kerkuitzendingen zijn iedere zondag tussen 9 en 11 uur te beluisteren. ExxactFM is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel of via internet. Voor meer informatie over ExxactFM zie www. exxactfm.nl.

Seniorenconsult aan huis BARENDRECHT – Op maandag 14 mei start Aafje met het gratis seniorenconsult aan huis in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. De verpleegkundigen van Aafje bieden met dit consult ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan senioren die graag thuis willen blijven wonen. Tijdens het gratis consult krijgen ouderen advies over

gezonde voeding, beweging, veiligheid in en om het huis en advies over dagelijkse activiteiten. Ook is er de mogelijkheid om bloeddruk en bloedsuiker te laten meten. Het consult wordt aan huis gegeven en duurt ongeveer 45 minuten. Wie meer wil weten of zich wil sanmelden, kan bellen met Aafje klantenservice via 088-8233233 of kijken op www.aafje.nl.

43

Medische Diensten Huisartsen: Barendrecht, Heerjansdam, Rijsoord, Carnisse lande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Avond-, nacht- en weekenddienst. Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost Rotterdam-Zuid: 0102909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Barendrecht De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur zijn in Barendrecht ook geopend de apotheken de Lindehoeve en Middeldijkerplein.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelbarendrecht.nl

Epilennium viert 12,5 jarig jubileum ROTTERDAM - Epilennium, de kliniek voor huidtherapie en verantwoord afvallen, bestaat 12,5 jaar. Deze mijlpaal wordt feestelijk gevierd met een open dag op zaterdag 12 mei. Epilennium is gevestigd op de nieuwe Zorgboulevard bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. De viering van het jubileum valt samen met de open dag van de Zorgboulevard. Iedereen is tussen 10 en 16 van harte welkom bij Epilennium aan Maasstadweg 108. Tijdens de open dag kan men er terecht voor gratis huidadvies en informatie over behandelingen, producten, afslanken en make-up.

Tevens vinden er diverse demonstraties plaats en zijn er speciale jubileumaanbiedingen. Epilennium is al 12,5 jaar een vertrouwd adres voor cosmetische en medische huidtherapeutische behandelingen. Tijdens de jubileumdag wordt een aantal behandeling gedemonstreerd. Tussen 10.30 en 11 uur is te zien hoe permanente make-up wordt aangebracht. Tussen 11.30 en 12.30 uur vindt er een demonstratie DermaFrac plaats, een anti-aging behandeling. Definitief ontharen door middel van flitslicht (IPL ), wordt gedemonstreerd tussen 13.30 en 14 uur. Tussen 14.30 en 15.30 vindt er een demonstra-

www.deschakelbarendrecht.nl Irene Jongenelen, oprichtster en directeur van Epilennium.

tie Endermologie plaats. Dit is een huidbindweefselmassage voor onder meer contourverbetering, behandeling van verkleefde brandwondenlittekens en tegen cellulitis. Sinds de start in 1999 heeft het Epilennium een enorme groei doorgemaakt. Naast de locatie op de Zorgboulevard is Epilennium tevens gevestigd in het medisch centrum Docwerk in Maassluis en het Vlietland ziekenhuis in Schiedam. ,,We hebben ook op de Zorgboulevard de uitstraling die we verdienen”, zegt Irene Jongenelen, oprichtster en directeur Epilennium, met gepaste trots. Naast permanent makeup, definitief ontharen, DermaFrac en Endermologie is Epilennium ook gespecialiseerd in onder meer acnéen littekentherapie, pigmentbehandelingen, couperose, camouflage en huidverjonging. Plaatselijke vetophopingen worden verwijderd door middel van Ultra Shape. Tevens is het mogelijk af te vallen onder begeleiding met een proteïnedieet. Ook biedt Epilennium schoonheids- en pedicurebehandelingen. In het traject van Lymfoedeem behandelingen, zwachtelen en het aanmeten van kousen worden ook goede resultaten geboekt. Verder verkoopt Epilennium de complete huidverzorgingslijn van Avène en kan men er terecht voor make-upproducten.


Dit weekend zit u goed bij

!

Verse Sweet ananas per stuk

WEEKEND VOORDEEL bij MCD

WEEKEND VOORDEEL bij MCD

WEEKEND VOORDEEL bij MCD

0.

99

Uit eigen slagerij Runderbiefstuk 500 gram

4.

99 kilo 9.98

Uit eigen slagerij Rosbief vers van het mes 100 gram

1.

49

Karvan Cevitam

WEEKEND VOORDEEL bij MCD

alle smaken 3 bussen

5.

00 max. 6 bussen per klant

week 19 - Aanbiedingen gelden van donderdag 10 mei t/m zaterdag 12 mei 2012. Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop! * wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.

MCD Rhoon, Tjaikovskistraat 3 3161 WH Rhoon, 010- 50 12 541

twitter: @mcdolaf

MCD Barendrecht, Marijkesingel 18 2991 BK Barendrecht, 0184- 61 36 53

/barendrechtwk19  

http://deschakelbarendrecht.nl/week19/barendrechtwk19.pdf

/barendrechtwk19  

http://deschakelbarendrecht.nl/week19/barendrechtwk19.pdf

Advertisement