Page 1

N I E U W S -

E N

A D V E R T E N T I E W E E K B L A D

Donderdag 26 juli 2012

PAN ZEEUWSE MOSSELEN

Deze week o.a. in

van Schmidt Zeevis inclusief sausjes 00

€ 15.

Stacey de Leeuw al drie jaar zelfstandig diëtist in Dietistenpraktijk Portland

Havenhoofd 31 • 2993 EK Barendrecht • T 0180 69 00 64 • www.deolijfboom.nl

Zomers onderhoud dijken

Raysland Studio’s het mekka voor muziek en gitaren

Gemeentenieuws zie pag. 8 en 9

DSWAARD ACTUEEL Bekendmakingen Aangevraagd / voorgenomen

nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over voorlopige voorzieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank.

2012 tussen circa 9:45 uur en 9:52 uur over grondgebied van de gemeente Albrandswaard (datum bekendmaking: 18-07-2012)

de duidelijkheid zijn in de planregels de (nieuw toegevoegde) onderdelen, waartegen beroep kan worden ingesteld, blauw aangegeven.

Beslissing art. 48 en 83 wet GBA Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat de volgende persoon niet meer op het adres woont waar hij volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA) Omgevingsvergunning (regulier) van Albrandswaard staat ingeschreven: Rhoon - De heer B. van Es, Hofnar 39, - Lijsterlaan 6, 3161 TG - veranderen 3161 LE Rhoon kozijn aan voorgevel (datum Het college van burgemeester en bekendmaking: 18-07-2012) wethouders heeft besloten dat in - Binnengracht 6, 3162 WD en De Knip de GBA moet worden vermeld: 1, 3162 WL - bouwen schoolgebouw ‘verblijfplaats onbekend’. Dit betekent tegen bestaande sporthal (datum dat deze persoon formeel niet meer in bekendmaking: 20-07-2012) Nederland woont.

Terinzagelegging De uitspraak van de Raad van State en het aangepaste bestemmingsplan ‘Buytenland van Rhoon’ liggen vanaf 27 juli 2012 voor de duur van zes weken voor eenieder ter inzage en kunnen geraadpleegd worden via Omgevingsvergunning de gemeentelijke website: www. albrandswaard.nl (klik op ‘Dorpen Poortugaal tussen groen en stad’, daarna op - Koninginnelaan 4, 3171 CK ‘Ontwikkeling en toekomst’/ kies plaatsen dakopbouw onder het kopje ‘Het Buijtenland van Rhoon’ voor ‘Documenten’/ kies Rhoon vervolgens in de lijst voor ‘Wijziging - Strawinskiplein 10, 3161 WG bestemmingsplan in verband uitspraak plaatsen pizza houtoven Omgevingsvergunning (uitgebreid) Gevolgen uitspraak Raad van State reactieve aanwijzing’). - Carnisse Grienden, achter de Poortugaal over het aanwijzingsbesluit van De stukken kunnen worden ingezien Portlandse Zeedijk - vervangen twee - Albrandswaardsedijk 131 Gedeputeerde Staten van Zuidvan 27 juli tot en met 6 september bruggen gebruiksvergunning (brandveilig Holland op het bestemmingsplan 2012 op het gemeentehuis van gebruik) kinderdagverblijf (datum Buytenland van Rhoon Albrandswaard. Het gemeentehuis Rotterdam-Albrandswaard bekendmaking: 18-07-2012) Albrandswaard is gevestigd aan - Willem Barentzstraat 1, Aanleiding Hofhoek 5 te Poortugaal en is geopend 3165 AA - wijzigen verleende De aanvraag, de beschikking en de Op 26 april 2010 stelde de op werkdagen van 8.00 - 12.30 uur, omgevingsvergunning voor het bijbehorende stukken liggen met gemeenteraad het bestemmingsplan op maandagavond van 17:30 tot veranderen wegrestaurant/ ingang van 26 juli 2012 gedurende zes ‘Buytenland van Rhoon’ gewijzigd vast 20:00 uur en op woensdagmiddag van kantoorgebouw weken ter inzage in het gemeentehuis (NL.IMRO.0613.0102Buytenlandvr12.30 tot 15:00 uur. aan de Hofhoek 5 in Poortugaal. vst2). Gedeputeerde Staten van Voor inzage op het gemeentehuis Voorgenomen beslissing art. 48 en Zuid-Holland gaven op 1 juni 2010 buiten deze openingstijden of voor 83 wet GBA De beschikking is ten opzichte van de aan dat een aantal onderdelen van nadere informatie kunt u contact Na uitvoerig onderzoek is gebleken ontwerpbeschikking niet gewijzigd. het bestemmingsplan in strijd is met opnemen met de gemeente via het dat de volgende personen niet meer het provinciale ruimtelijk beleid en algemene nummer 010 506 11 11. op het adres wonen waar zij volgens Tegen de beschikking kan beroep gaven daarbij de gemeenteraad de de gemeentelijke basisadministratie worden ingesteld door: aanwijzing dat deze onderdelen geen Op grond van de Wro kan een ieder (GBA) van Albrandswaard staan • Degenen die zienswijzen deel uitmaken van het vastgestelde het aangepaste bestemmingsplan ingeschreven: hebben ingebracht tegen de bestemmingsplan (NL.IMRO.9928. ‘Buytenland van Rhoon’ digitaal • Mevrouw A.I. van Putten, ontwerpbeschikking. DOSx2010x0010002AW-VA01). Dit raadplegen op http://www. Watering 14, 3171 BG Poortugaal • De adviseurs die gebruik hebben betekende dat die onderdelen uit het ruimtelijkeplannen.nl (NL. • Mevrouw M.N. Hoever, gemaakt van de mogelijkheid bestemmingsplan moesten worden IMRO.0613.0102Buytenlandvr-vst3). Kerkachterweg 15, advies uit te brengen over de geschrapt. Tegen deze zogenaamde Kies het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ 3171 GC Poortugaal ontwerpbeschikking. reactieve aanwijzing hebben de en daarna tabblad ‘Naam’ en zoek op • De heer Yakdan Abdulrazak Abnulnabi • Belanghebbenden aan wie gemeenteraad en enkele andere de term ‘Buytenland’. Al Salman, Statio 89, 3176 TH redelijkerwijs niet kan worden belanghebbenden beroep ingesteld bij Poortugaal verweten geen zienswijzen te de Afdeling bestuursrechtspraak van Beroepsmogelijkheid tegen voorhebben ingebracht tegen de de Raad van State. Op 27 juni 2012 noemde onderdelen Het college van burgemeester en ontwerpbeschikking. deed de Afdeling uitspraak in deze Volgens de Wet ruimtelijke ordening wethouders is van plan de vermelding • Degenen die een zienswijze willen zaak (nr 201006529/1/R4), waarbij kan iedere belanghebbende gedurende in de GBA voor deze personen te inbrengen tegen de wijzigingen het beroep van de gemeenteraad en de termijn van terinzageligging (27 wijzigen in ‘verblijfplaats onbekend’. die bij het nemen van het besluit een aantal belanghebbenden gegrond juli tot en met 6 september 2012) Hierdoor wonen deze personen ten opzichte van het ontwerp zijn werd verklaard en een deel van de beroep instellen tegen de hiervoor formeel niet meer in Nederland. Bent aangebracht. reactieve aanwijzing werd vernietigd. genoemde gewijzigde onderdelen. Een / kent u een van genoemde personen? Dit betekent dat de destijds als gevolg beroepschrift kunt u indienen bij de Neem contact op met de gemeente, De beschikking wordt na afloop van de reactieve aanwijzing geschrapte Afdeling bestuursrechtspraak van de telefoon (010) 506 11 11 / van de beroepstermijn van kracht onderdelen van het bestemmingsplan Raad van State, postbus 20019, 2500 e-mail: info@albrandswaard.nl. tenzij gedurende die termijn beroep weer zijn toegevoegd aan het EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift is ingesteld en een verzoek om bestemmingsplan. Destijds kon tegen bevat in ieder geval uw naam, adres, Verleend / besloten voorlopige voorziening is gedaan. deze geschrapte onderdelen geen de dagtekening, een omschrijving De beschikking wordt niet van kracht beroep worden aangetekend. Door van het (onderdeel van het) besluit Bezwaar maken voordat op dat verzoek is beslist. de vernietiging van de reactieve waartegen het beroep is gericht en Als u het niet eens bent met een Het beroepschrift moet in tweevoud aanwijzing maken deze onderdelen nu de gronden van het beroep. Aan deze van onderstaande besluiten van worden ingediend bij de Rechtbank wel deel uit van het bestemmingsplan procedure zijn griffiekosten verbonden. de gemeente, dan kunt u een in Rotterdam, sector bestuursrecht, en kan daartegen alsnog beroep Na indiening van het beroepschrift bezwaar indienen. Doe dit binnen Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. worden aangetekend ontvangt u nader bericht van de griffie zes weken na de datum die bij het Het verzoek om voorlopige voorziening van de Afdeling Bestuursrechtspraak besluit staat vermeld onder ‘datum moet worden gericht aan de Gewijzigde onderdelen van het over de verdere procedure. bekendmaking:…’. Voorzieningenrechter van de rechtbank bestemmingsplan waartegen beHet instellen van beroep schorst de Zet in uw bezwaarschrift in elk geval in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 roep kan worden ingesteld werking van de betreffende plandelen de volgende gegevens: uw naam BL Rotterdam. Als gevolg van bovenstaande uitspraak niet. De betreffende bepalingen uit de en adres, de datum waarop het maken de volgende onderdelen planregels treden in werking daags na bezwaarschrift is geschreven, de Evenementen en overige (alsnog) deel uit van de planregels het aflopen van de beroepstermijn beslissing waartegen uw bezwaar is vergunningen van het bestemmingsplan van het gericht, de reden van uw bezwaar en bestemmingsplan: Voorlopige voorziening uw handtekening. Poortugaal • artikel 34, lid 34.6, onder a: het Om de werking van deze bepalingen - Trefcentrum de Kapel, Achterweg 16 onderdeel ‘het toevoegen van te schorsen, kan een belanghebbende Voorlopige voorziening aanvragen - incidentele festiviteit op een woning en/of’, voor zover dit tijdens de beroepstermijn een verzoek Het kan zijn dat u tegen een bepaald 15 december 2012 van 19:00 onderdeel betrekking heeft op de om voorlopige voorziening indienen besluit bent en: 01:00 uur (datum bekendmaking: percelen Achterdijk 32 en 34 te bij de Voorzitter van de Afdeling 1. dat het voor u belangrijk is dat 16-07-2012). Rhoon; bestuursrechtspraak van de Raad van er zeer snel een uitspraak wordt • artikel 34, lid 34.6, onder b: State. Een verzoek om een voorlopige gedaan Rhoon onderdelen 5, 6, 7 en 8. voorziening moet dezelfde gegevens 2. dat het besluit van de gemeente - Korteweg 4 - open dag voor Verder is op de verbeelding de wrobevatten als het beroepschrift. Tevens leidt tot een situatie die niet kan boeren en telers van Albert Heijn zone wijzigingsgebied 6 gesplitst moet u het spoedeisende belang worden teruggedraaid op zaterdag 18 augustus 2012 in wijzigingsgebied 6a (waar na aangeven. Ook als u een verzoek om van 10:00 - 16:00 uur (datum wijziging alleen herbouw mogelijk een voorlopige voorziening indient, U kunt dan een voorlopige voorziening bekendmaking: 17-07-2012) is) en wijzigingsgebied 6b (waar na moet u griffierecht betalen. aanvragen bij de Voorzieningenrechter wijziging zowel her- als nieuwbouw van de Arrondissementsrechtbank Overige mogelijk is) en is aan elk van deze Poortugaal, 26 juli 2012 in Rotterdam. Een voorlopige - Afgegeven ‘verklaring van geen wijzigingsgebieden een afzonderlijk voorziening is geen definitief besluit, bezwaar’ voor passage wielerkoers artikellid gekoppeld (lid 34.6a Het college van burgemeester en maar zorgt ervoor dat een besluit ‘World Ports Classic’ op 31 augustus respectievelijk 34.6b). Omwille van wethouders van Albrandswaard Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen.

deschakelalbrandswaard.nl

Win mooiste zomerfoto op plaat

De Schakel houdt deze zomer weer een fotowedstrijd met zomerfoto’s, waarin u wekelijks kans maakt op het winnen van uw mooiste zomerfoto direct geprint op plaat. Wat moet u doen? Upload uw mooiste of leukste zomerfoto vóór maandag 12 uur op onze website. Op www. deschakelalbrandswaard. nl staat een knop naar de lezersactie. Daar kunt u de foto uploaden en een kort bericht achterlaten. Vermeld daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Iedere week wordt de winnaar van de week bekend gemaakt en wordt die foto afgedrukt in deze krant. De weekwinnaars maken bovendien kans op een hoofdprijs. Wat die hoofdprijs, blijft nog geheim.

brandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl

De fotoprint op plaat en de hoofdprijs worden aangeboden door Foopla. nl, Grotenoord 31 te Hendrik-Ido-Ambacht, 078-6815683. Zie ook www.foopla.nl.

De in 1525 in Mechelen gegoten kerkklok die in de Hervormde Kerk in Poortugaal staat opgesteld. Deze klok werd in de oorlog door de Duitsers gevorderd en verbleef in het laatste jaar van de oorlog in een gezonken schip op de bodem van het IJsselmeer. De klok kwam weer in Poortugaal terug en deed tot 1983 dienst als luidklok. In dat jaar scheurde de eeuwenoude klok en werd deze vervangen door een nieuwe klok. Het randschrift van de historische klok met de bijzondere geschiedenis luidt: ‘Ter eere Gods ben ik gegoten. Alsoo verre mi hoore sal wilt God Bewaren overal. Anno MCCCCXXV (1525). Foto: Archief Kor van Pelt

Het ware verhaal van de kerkklok In de klokkentoren van de Poortugaalse Hervormde Dorpskerk aan de Groene Kruisweg bevinden zich twee klokken. Er is echter nog een klok in de kerk te vinden en dat is de oudste klok. Die werd in 1525 werd gegoten en prijkt als historisch pronkjuweel in de kerk zelf. Deze klok werd in de oorlog door de Duitsers gevorderd en in 1946 weer teruggebracht naar de kerk. Het verhaal wil dat de klok ‘gered’ is door een schipper, die zijn schip in het IJsselmeer liet zinken om de lading met kerkklokken, waaronder die van Poortugaal, te sparen. William Bik uit Poortugaal verdiepte zich in de geschie-

denis van kerk en kerkklokken. Wat blijkt na uitgebreid onderzoek? Het verhaal van schipper Van Dijk, die het schip liet zinken om kerkklokken te redden klopt niet. Bik ontdekte dat bij de ‘redding’ van de kerkklok een heel andere geschiedenis hoort. De Poortugaalse kerkklok behoorde tot de M-klokken. De M stond voor Monumentale klokken die al voor het uitbreken van de oorlog op een lijst waren gezet om ze te vrijwaren van een eventuele vordering. Afgesproken was dat deze klokken zouden worden gespaard. Wel werden ze uit de kerktorens gehaald en in

twee afzonderlijke ruimten elders in het land opgeslagen. In september 1944 achtten de Duitsers het alsnog nodig om deze kostbare klokken af te voeren. Zo kreeg schipper J. van Dijk de opdracht om met zijn eigen door de Duitse Wehrmacht gevorderde klipperschip Hoop op Zegen kerkklokken vanuit de opslagplaats in Leerdam naar Duitsland te vervoeren. Van Dijk weigerde dit onvaderlandse werk uit te voeren en verliet zijn schip. De onervaren Marten Homma werd als gelegenheidsschipper aangezocht. Op 3 november was het schip geladen en ongeveer een week later vertrok de Hoop op Zegen

naar Amsterdam met uiteindelijke bestemming Emden. Het klipperschip maakte deel uit van een Duits konvooi. Het duurde lang voordat Amsterdam werd bereikt. Op 6 januari bevond het konvooi zich op het IJsselmeer. De vuurtorens langs de kust waren gedoofd en ter hoogte van de zandbank De Vormt strandde het gehele konvooi. Bij het krieken van de dag ontdekten inwoners van Urk elf vaartuigen in ontredderde toestand. Acht schepen konden worden binnengesleept en vonden een ligplaats in de haven. Drie schepen waaronder het klokkenschop de Hoop op Zegen bleven zitten. Zie voor vervolg pagina 3.

De komende weken gaat waterschap Hollandse Delta onderhoud aan de dijken uitvoeren. Daarmee moeten de dijken weer helemaal in orde zijn voor de start van het stormseizoen in oktober. Op verschillende plekken op de Zuid-Hollandse eilanden zullen beschadigde afrasteringen worden hersteld en nieuwe aangebracht. Ook is op enkele plekken de steenbestorting beschadigd. Bijvoorbeeld doordat er stenen zijn weggespoeld bij hoog water. Door deze bestortingen weer op te vullen krijgt de dijk zijn sterkte terug. Zo kunnen de dijken veilig het stormseizoen in.

Collectanten gezocht!

Bram haalt de krant. Want Bram is doodgeschopt.

Bel (088) 8113 000 of meld u aan op www.dierenbescherming.nl/ collecte.

Rhoonse Ruiters vieren jubileum met Open Dag De Rhoonse Ruiters houden zondag 26 augustus weer een Open Dag op hun terrein aan de Albrandswaardsedijk 198 in Poortugaal. De dag begint om 11 uur met een rijtour door Poortugaal en Rhoon. Aan deze rijtour nemen veel aanspanningen deel. Om 12 uur zullen de deelnemers van de rijtour weer op het terrein van de Rhoonse Ruiters aankomen. Na aankomst zal de Open Dag officieel worden geopend. Er wordt een strodorp opgebouwd met vele kramen waarin een high tea corner, hoefijzers versieren door kinderen en vele andere activiteiten plaatsvinden. Nut en sport zal aanwezig zijn met een aantal levende knuffel-

dieren, de pony’s van High Flown Stud zijn er de gehele dag, kinderen kunnen een ritje maken op het terrein. Er worden de gehele dag demonstraties gegeven, kür op muziek, mendemonstraties, een uitvoering ‘lady in red’ (pony’s met kinderen) en een wervelende show van de Future Guys. Deze acrobaten laten zien wat er allemaal mogelijk is met paarden en pony’s met adembenemende acties. De Open Dag staat dit jaar in het teken van het 40-jarig jubileum van de vereniging. Het volledige dagprogramma staat ook op de website www.rhoonseruiters. nl. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Het programma staat elders in deze krant.

De Rhoonse Ruiters presenteren zich jaarlijks ook tijdens Koninginnedag in het Park van Rhoon.


Caravan of Camper verkopen? Recreatiestalling Numansdorp OPENT Occasion Center

Wij verkopen ook vouwwagens! KOSTELOOS EN VAKKUNDIGE BEMIDDELING

Contact 0186-652960 - carva@planet.nl

Voor alle voordelen zie:

In juli en augustus

25% korting

De Rabobank zoekt een stagiaire Communicatie

op alle tegels, sanitair en complete badkamers* * vraag naar de voorwaarden

www.carva.nl

Stalling -Verkoop - Reparatie - Onderhoud

Studeer jij HBO Communicatie en ben je vanaf september op zoek naar een meeloopstage? Weet je van aanpakken en regel en organiseer je graag? Dan is stage

LOGUSROTTERDAM.NL

lopen bij de Rabobank misschien wel wat voor jou. Taken zijn het opstellen van nieuwsbrieven, de coöperatie adviseur ondersteunen bij het organiseren van

Hinderlijke kleding mag opengeknipt worden Wat je al niet leert op een reanimatie- en AED-cursus.

evenementen. Voorbereiden van de coöperatiefonds vergaderingen én de uitkomsten verwerken. Interesse? Stuur dan je CV naar personeelszaken@rmij.rabobank.nl Weet wat je moet doen bij een hartstilstand. Meld je aan op www.6minuten.nl

G G

TDNERIENDT IR RIENDT SLAS AL LAS RHOON NOOHR RHOON Spiegels, isolatie-, gelaagd

0414.1055 NHS reanimatie_118x40_FC_WT2.indd 2

06-10-11 14:47

24-uurs service e24-uurs civrenefiguur s sservice rglas uu-42

06-51987763 3 6778915-60 06-51987763

Word jij de Rabobank? Rabobank. Een bank met ideeën.

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/rmij onder vacatures.

Deze krant nog eens nalezen? www.deschakelalbrandswaard.nl

Stand2gether is een internationaal bedrijf dat zich specialiseert in tijdelijke stroom- en verlichtingsvoorzieningen voor beurzen, evenementen en festivals.

Functie elektromonteur Voor de versterking van ons jonge en enthousiaste team zijn wij op zoek naar schoolverlaters met een technische achtergrond die eventueel bij ons nog verder willen leren. Ook zoeken wij nog, jonge elektromonteurs met wekervaring. Dus ben je bereid om: - ook in het buitenland te werken - ook wel eens in het weekend te werken - te werken met flexibele tijden En ben je: - stressbestendig - iemand met de juiste mentaliteit - iemand die een afwisselende baan wel ziet zitten Mail dan naar: Jeroen@stand2gether.nl en geef aan waarom jij bij ons zou willen werken.

De Bruin Aardbeien Vers, lekker en natuurlijk dichtbij

direct van de teler aardbeien te koop en Hollandse kersen De Bruin Aardbeien

ma. t/m vr. 10.00-17.30 uur; Achterweg 3, Mijnsheerenland za. 8.30-15.00 uur (nét door de Heinenoordtunnel) www.debruinaardbeien.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 26 juli 2011

Het ware verhaal van de Poortugaalse kerkklok Vervolg van de voorpagina Machinefabriek Hoekman en Zonen in Urk kreeg van de Duitsers de opdracht het schip van de zandbank vlot te trekken. De familie Hoekman stond op Urk bekend als zeer goede Vaderlanders. Zij maakten de Duitsers duidelijk dat berging van het klokkenschip niet wenselijk was. Ze konden onweerlegbare bewijzen overleggen. De zijkant van het schip was over een lengte van acht meter opengescheurd en de bodem zwaar beschadigd. Alleen de lading, de torenklokken, was en bleef gedurende de rest van de oorlog geheel intact. Bij zijn historisch speurwerk ontdekte William Bik in het Urkse archief een schrijven van F. van der Zande uit Castricum. Eveneens een naarstig onder-

zoeker van ‘het verhaal van het klokkenschip’. Na een oproep van Van der Zande in de Schuttevaer kreeg deze een reactie van kapitein Krikke van de Rijnvaart. Krikke wist uit de verhalen van zijn vader het volgende te melden: ,,Tijdens de oorlogsjaren kreeg mijn vader opdracht samen met nog drie collega’s met hun sleepboten een schip van de Vormt te trekken. Tijdens een gezamenlijk gesprek besloot het drietal om het klokkenschip niet van de zandbank te trekken. Het plan was om de sleepverbinding zodanig vast te maken dat door de enorme kracht die vier sleepboten konden ontwikkelen, de bolders waarop de sleepverbinding was gemaakt, afgesneden zouden worden. En zo geschiedde. Bovendien wis-

Heldenmoed schipper Van Dijk Schipper Van Dijk, de man die zo dapper geweigerd had om voor de Duitsers te werken, was op dat moment 65 jaar. Door die weigering raakte hij niet alleen zijn woning en inboedel kwijt, maar ook de broodwinning van hemzelf en voor zijn zoon die hem in het bedrijf zou opvolgen. Hij kreeg een uitkering van 14 gulden per week. De waarde van het schip werd destijds door deskundigen getaxeerd op 15.000 gulden. De Rijksinspecteur van de kustbescherming stelde voor een waarborgfonds te vormen van maximaal 10.000 gulden, teneinde de gedupeerde schipper in staat te stellen een nieuw schip te kopen. Om dit doel te bereiken werd aan de eigenaren van de geborgen klokken, kerken en gemeenten een bijdrage van 75 gulden gevraagd. De oproep bracht slechts 2990 gulden op. De naam van de schipper zal echter altijd blijven voortbestaan, want in een gedenksteen in de toren van de Poortugaalse dorpskerk wordt gesproken over de heldenmoed van schipper Van Dijk.

Johan Hamminga bij Rhoonse Ruiters De wereldberoemde schrijver, instructeur, jurylid, inspirator van de dressuursport Johan Hamminga geeft zaterdag 25 augustus een openbare Clinic.

In groepen van drie personen zullen de verrichtingen van commentaar worden voorzien in de rijbak van de Rhoonse Ruiters. Deelnemers aan deze

Clinic zullen door Johan Hamminga worden gecorrigeerd met als doel dat de harmonie tussen mens en dier beter wordt en de prestaties positief worden beïnvloed. Voor het publiek is het ook een leerzame dag, het commentaar zal voor iedereen hoorbaar gegeven worden waardoor je ook als toeschouwer kunt zien wat er bedoeld wordt. Het is een dagvullend programma en men kan dan ook iets eten en drinken in de kantine van de vereniging. In de avond wordt er voorafgaand aan de verenigingsavond een receptie georganiseerd ter ere van het 40-jarig jubileum van de vereniging. Meer informatie op de website www.rhoonseruiters.nl

Programma Open Dag Rhoonse Ruiters De Rhoonse Ruiters houden zondag 26 augustus een Open Dag op hun terrein aan de Albrandswaardsedijk 198 in Poortugaal. Het programma met de richttijden: 11.00 uur 12.30 uur 12.20 uur 12.50 uur 13.30 uur 14.30 uur 14.45 uur 15.00 uur 15.15 uur 15.45 uur 16.00 uur 16.20 uur 17.20 uur

: : : : : : : : : : : : :

Rijtour (voor route zie www.rhoonseruiters.nl ) Ontvangst rijtour deelnemers + dagopening welkomswoord Voltigeteam ‘Wildzang’ Kür op muziek / menners Bixie proeven Kür op muziek Kür op muziek - pas de deux Future Guys ‘Western Trick Show’ Demonstratie High Flown Stud ‘lady in Red‘ Kür 6 of 4 tal demonstratie Demonstratie High Flown Stud ‘Kabouter Plop’ Spring demonstratie Prijs uitreiking en sluiting

KORTAF Receptie jubilerende Rhoonse Ruiters

ten de bergers te bewerkstelligen dat zij nog een laatste inspectie zouden mogen uitvoeren om de Duitsers gerust te stellen. Toen zij het schip verlieten, vergaten zij opzettelijk de roeden, ijzeren stangen die als slot door de kleppen van de luiken worden gestoken, er weer voor te doen. Een zuidwesterstorm deed de rest. Krikke eindigt zijn bericht met: ‘Ze werden weliswaar geholpen door de elementen water en wind, maar gezien de manier waarop deze ‘berging’ werd uitgevoerd, kan men wel spreken van een moedige sabotage- of verzetsdaad’. Berging Eind juli 1945 werd begonnen met het bergen van de lading van de schepen voor de kust van Urk. Aan de hand van aantekeningen in het dagboek van de Urker havenmeester is ook het verdere verloop van het verhaal bekend. Gedurende vijf dagen werden in totaal 226 klokken en 145 klepels geborgen, aan land gebracht en tijdelijk in Urk opgeslagen. Het was schipper Jan van Laar die met het schip Eben Haëzer op 9 augustus de kostbare lading naar Amsterdam bracht. Vanuit de hoofdstad gingen de klokken terug naar de rechtmatige eigenaren. William Bik werd voorts gewaar dat in januari 1946 nog geprobeerd is ook het wrak van het klokkenschip te lichten. De werkzaamheden werden belemmerd door storm, ijs, mist

3

Het bestuur van de Rhoonse Ruiters roept alle leden, oud leden, oud bestuursleden, sponsors, vrienden en adverteerders van de vereniging op om zaterdagavond 25 augustus om 20.00 uur te verschijnen op de receptie van de vereniging ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum. Na het officiele gedeelte wordt een verenigingsavond gehouden op het terrein aan de Albrandswaardsedijk 198 in Poortugaal.

KWF vraagt zeep

De Dorpskerk in Poortugaal. en regen. Toen de weersomstandigheden kenterden bleek het wrak in tweeën gebroken en berging onmogelijk. De bergingsploeg, bestaande uit zeven personen, staakte de werkzaamheden op dinsdag 15 januari 1946. Ter afronding van de geschiedenis van het klokkenschip tekende William Bik op uit de mond van Meindert Hakvoort, werfbaas van de

gelijknamige werf: ,,In de winter van 1963/64 zijn we met z’n drieën over het ijs naar het klokkenschip gegaan en hebben het met branders gesloopt. Het oud ijzer brachten we met een slee naar de werf. Het kostte ons meerdere tochten om alles goed en wel naar Urk te brengen. Onze arbeid bleef niet onbeloond. We beurden 300 gulden. Een aardig bedrag voor die tijd’.

Nieuw bestuursmodel Woningbouwvereniging Poortugaal

Afscheid van twee bestuursleden en lid Raad van Commissarissen Na afloop van de Algemene Ledenvergadering op 27 juni hebben de bestuursleden C. van Klei en J.J. Meyboom en de voorzitter van de Raad van Commissarissen A.G den Ouden afscheid genomen van de huurders. Ze zijn respectievelijk 27, 35 en 30 jaar betrokken geweest bij Woningbouwverenging Poortugaal. Woningbouwvereniging Poortugaal werkt al diverse jaren hard aan haar professionalisering. In haar meer dan 90-jarig bestaan is Woningbouwvereniging Poortugaal altijd bestuurd door een zogenoemd vrijwilligersbestuur. Dit betekent dat vrijwilligers deze bestuursfunctie veelal naast hun eigen baan met zeer grote betrokkenheid hebben ingevuld. De laatste jaren is de omgeving van woningcorporaties sterk veranderd door onder meer gewijzigde regels voor financiering, fiscaliteiten en governance. Ook zijn het plotselinge overlijden van voorzitter A.S. Vermaas en

het feit dat de overige twee bestuursleden op zeer korte termijn zouden stoppen, een reden geweest om het huidige bestuursmodel onder de loep te nemen. Na lang beraad heeft het bestuur in mei het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering gedaan tot omvorming van het drielagen naar een twee-lagen bestuursmodel. Dit voorstel is zowel door de Algemene Ledenvergadering als door de minister van BZK akkoord bevonden. De bestuurlijke verantwoordelijkheid komt, op grond van de nieuwe statuten, in handen te liggen van de directeur-bestuurder. De huidige directeur M.J.M.M. Kouters RVGM-E vervult met ingang van 17 juli de functie van directeur-bestuurder. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen bestaat nu uit drie leden, J.W. van der Meer (voorzitter), J. Kranenburg (secretaris) en J.W. Ponstein (lid).

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelalbrandswaard.nl

De KWF/kankerbestrijding afdelingen Poortugaal en Rhoon vragen ieders medewerking aan de fair, die zaterdag 18 augustus gehouden wordt bij Bloemisterij van Rosmalen aan de Stationsstraat in Rhoon. De afdelingen vragen iedereen die nog een voorraad niet gebruikte, liefst verpakte zeepstukken heeft liggen, die tot 3 augustus in te leveren bij één van de dames op de onderstaande adressen, indien mogelijk na telefonisch contact. De dames van beide comités willen de zeep gebruiken voor leuke cadeautjes, die zij zullen verkopen ten gunste van de KWF/kankerbestrijding. In Poortugaal kan de zeep worden ingeleverd bij mevrouw A. de Groot, Conifeer 4, telefoon 06-18182357 en in Rhoon bij mevrouw B. Barendregt, Tijsjesdijk 4, telefoon 06-22996713.

Huttenbouw in augustus Van maandag 13 tot en met vrijdag18 augustus is de jeugd weer welkom op het terrein van het Jongerencentrum Albrandswaard (JCA) om er hutten te timmeren en te bouwen. Op maandag 10 uur is de opening en kan er gestart worden met het bouwen van de hutten. Op donderdag mag je zelfs blijven slapen in je eigen hut! Op vrijdagochtend om 10 uur kun je weer opgehaald worden. Op de flyers en posters die worden verspreid staat het volledige programma beschreven voor die week. Vergeet niet je eigen hamer en zaag mee te nemen. De kosten zijn 10 euro voor de hele week. Heb je er ook weer zo’n zin in, vraag dan of je ouders of verzorgers je opgeven. Voor informatie en aanmelden: info@ welzijnalbrandswaard.nl of 06-23556631.


FOTOWEDSTRIJD ZOMERVAKANTIE 2012 Win je mooiste zomerfoto geprint direct op plaat!

Kom ook eens lekker tappas eten bij ons op het terras. Middenbaan 99, 2991 CS Barendrecht - tel. 0180 613736 - www.ds-lust.nl HENKES

Jonge Jenever of Vieux Hele liter

9,75

NU

13,95

NU

15,99

NU

10,99

NU

10,99

NU

18,99

TALISMAN

Scotch Whisky

Deze zomer houdt weekblad De Schakel een fotowedstrijd, waarbij u wekelijks kans maakt op het winnen van uw mooiste zomerfoto direct geprint op plaat.

Hele liter

CAMPARI Bitter

Hele liter

Wat moet u doen? Stuur uw mooiste of leukste zomerfoto vóór maandag 12.00 uur naar lezersactie@baruitgeverij.nl. Of upload een foto op onze website. Ga voor De Schakel Barendrecht naar www. deschakelbarendrecht.nl en voor De Schakel Albrandswaard naar www.deschakelalbrandswaard.nl. Daar staat een knop naar de lezersactie. Daar kunt u de foto uploaden en een kort bericht achterlaten. Vermeld bij uw inzending - via mail of de website - uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Iedere week wordt de winnaar van de week bekend gemaakt en wordt die foto afgedrukt in deze krant. De weekwinnaars maken bovendien kans op een hoofdprijs. Wat die hoofdprijs, blijft nog geheim. De fotoprint op plaat en de hoofdprijs worden aangeboden door Foopla.nl, Grotenoord 31 te Hendrik-Ido-Ambacht, 078-6815683. Zie ook www.foopla.nl.

NU

ESBJAERG Vodka

Hele liter

SCHIPPER BITTER Foopla.nl is een onderdeel van

Kruidenlikeur Hele liter

WINNAAR VAN DE WEEK

Carla van Wingerden

JAMESON

Irish Whiskey Hele liter

www.wijnhuisrhoon.nl

Winnaars krijgen automatisch bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Alleen bij Intratuin Rhoon hoge kortingen op deze tuinmeubelen Bistrostoel Sardinië

Ook verkrijgbaar

Staal, diverse kleuren, 2 jaar garantie. Per stuk 19.95

16.

Verkrijgbaar in deze kleuren

95

Zweefparasol Ibiza

Diverse kleuren, aluminium met 220 grams polyester doek, 2 jaar garantie. 300 x 300 cm 249.-. Ø 350 cm 249.-. Ø 300 cm 199.-.

169.-

Ligbed Lyon

49.-

Weerbestendig kunststof vlechtwerk, donkerbruin, 182 x 70 x 52 cm. 99.-

Aanbieding geldig van 23 juli t/m7 augustus. OP=OP. Alleen geldig bij Intratuin Rhoon. Eventuele andere kortingsacties zijn niet geldig op deze aanbiedingen.

Intratuin Rhoon. Stationsstraat 5, 010-5017755. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

Bistrotafel Sardinië

Staal, Ø 60 cm, hoogte 70 cm, diverse kleuren, 2 jaar garantie. Per stuk 29.95

22.

95

geeft kleur aan groen


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 26 juli 2011

Stacey de Leeuw al drie jaar zelfstandig diëtist in Dietistenpraktijk Portland Stacey de Leeuw, diëtist en praktijkhouder: ,,Door het verdwijnen van dieetadvisering uit de basisverzekering is 2012 een moeilijk jaar voor mij en mijn collega diëtisten. Gelukkig is er positief nieuws. De Minister van VWS heeft zo goed als besloten om dieetadvisering in 2013 weer op te nemen in de basisverzekering. Het beoefenen van het vak van diëtist is iets om trots op te zijn. ,,Niemand heeft zo’n gedegen wetenschappelijke én praktische kennis van voeding. Ons werk beperkt zich niet tot hulp aan wie een paar kilo te veel weegt. Een verwijzing door de (huis)arts heeft doorgaans een medische reden, zoals diabetes, ondervoeding, allergie of een eetgedragstoornis. Dat maakt de diëtist goud waard in de Nederlandse gezondheidszorg! Sinds al weer drie jaar ben ik met enthousiasme werkzaam als zelfstandig diëtist in mijn Diëtistenpraktijk Portland.’’ Inmiddels is de praktijk uitgebreid met nevenlocaties. ,,We hebben een vestiging in Heerjansdam en Capelle aan den IJssel. Bovendien werkt Rieke van SteenselenVerzendaal sinds vorig jaar met enthousiasme op freelance basis mee in de praktijk.’’ Voeding speelt een belangrijke rol in onze gezond-

heid. Het aanleren van een andere manier van eten is niet gemakkelijk. ,,Wij begeleiden u bij veranderingen in uw eet- en leefstijl. Naast voedings- en dieetadviezen, zodat u weet ‘wat’ u moet doen, gaat het vooral om psychologisch inzicht, zodat u bereid bent ‘om’ het te doen.’’ De maatschappij, weet Stacey de Leeuw, is onomkeerbaar veranderd in een dikmakende samenleving. ,,Lijnen en diëten helpen niet, maar maken blijvend dik. Mensen moeten zich realiseren dat ze de veranderingen die ze doorvoeren hun hele leven moeten kunnen volhouden. Langdurige begeleiding blijkt bijna altijd noodzakelijk. Bijna iedereen wil meer afvallen en het liefst terug naar maatje 36. Het is goed om te realiseren dat dit vaak niet kan en ook niet hoeft. Een matige stabiele gewichtsreductie van 5 tot 15 procent is reëel en geeft een enorme gezondheidswinst. Bij Dietistenpraktijk Portland zult u geïnspireerd worden en kunt u rekenen op laagdrempelige begeleiding.’’ Een goed contact ziet Stacey de Leeuw als een voorwaarde voor een geslaagde behandeling. ,,Kortom, wij kunnen u volledig tot dienst zijn op het gebied van dieetadvisering, gezondheid, leefstijl, coaching en alles wat daarbij komt kijken. U kunt bij ons terecht voor dieetadvies (mét medische indicatie) of

voedingsadvies (preventie). De praktijk staat open voor iedereen van elke leeftijd. Ongeacht of het gaat om gezond eten, verantwoord afvallen of voeding bij ziekte. Uiteraard kunnen wij u ook van dienst zijn bij specifie-

kere voedingsvragen.’’ In 2012 wordt dieetadvisering door diverse zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Kijk voor meer informatie op www.dietistenpraktijkportland.nl.”

koude kermis thuis

GOEDKOOPSTE

OPEL.NL

AGILA.NL

Nieuwe Gemeentegids in week 31 in de brievenbus

Stacey de Leeuw (l) en freelancer Rieke van SteenselenVerzendaal.

Anderen helpen bij onderhoud van natuur en landschap fruitbomen snoeien, hakhout afzetten of een takkenril aanleggen. Het landschap knapt hier enorm van op! De landschapsmentor let erop dat op een veilige manier wordt gewerkt en hij of zij helpt de deelnemers met raad en daad.’’ Landschapsmentoren van Landschapsbeheer ZuidHolland worden professioneel ondersteund bij de organisatie en begeleiding van werkdagen. ,,Wij zullen uw hulp inroepen bij werkdagen die wij zelf organiseren, of u vragen om zelfstandig activiteiten op te zetten.

Wie zijn huis niet zomerproof achterlaat, komt van een

GOEDKOOPSTE

Landschapsbeheer geeft basiscursus landschapsmentor

De natuur en de unieke landschappen van Zuid-Holland hebben de zorg nodig van haar inwoners. ,,Wanneer we samen zorgen voor onze groene leefomgeving, kunnen we de bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische waarden behouden voor volgende generaties’’, zeggen de mensen van Landschapsbeheer ZuidHolland. Daarom verzorgt Landschapsbeheer ZH tijdens dit najaar de Basiscursus landschapsmentor. In deze cursus wordt men opgeleid om op vrijwillige basis volwassenen, jongeren en/of kinderen te ondersteunen bij hun werkzaamheden in natuur en landschap. De landschapsmentoren van Landschapsbeheer ZuidHolland helpen mee bij het begeleiden van werkdagen in het groen. Dat kunnen werkdagen zijn voor jongeren, in de vorm van maatschappelijke stages, of werkdagen voor kinderen in het basisonderwijs. Landschapsbeheer: ,,Ook voor volwassen organiseren wij activiteiten om onze groene leefomgeving te onderhouden, zoals tijdens de jaarlijkse Natuurwerkdag. We werken samen aan bijvoorbeeld wilgenknotten,

5

U kunt gebruik maken van onze faciliteiten (waaronder gereedschap uitleen, verzekeringen en arboplannen) en kosteloos deelnemen aan onze cursussen, waaronder de Verdiepingscursus landschapsmentor waarin u het landschap leert analyseren. Wij bieden u een vrijwilligerscontract aan, waarin we afspraken maken over uw rechten (bijvoorbeeld onkostenvergoedingen) en plichten (waaronder een integriteitsprotocol).’’ De cursus is geschikt voor

Jongeren aan het werk op Kasteel Duivenvoorde. Foto: Floris Scheplitz

iedereen die het leuk vindt om lekker buiten aan de slag te zijn, om met uiteenlopende groepen mensen te werken, ervan houdt om kennis over te brengen en ook zelf graag meer wil leren over het landschap van Zuid-Holland, het ontstaan en het beheer ervan. Inhoudelijke kennis van landschapsbeheer is niet vereist. Bij voorkeur hebben deelnemers ervaring met het begeleiden van groepen, maar ook dat is geen vereiste. De meeste werkdagen vallen in het zaagseizoen, van november tot half maart en vaak doordeweeks. Het is daarom wel belangrijk tijdens de week beschikbaar te zijn. Uiteraard kan men zelf beslissen welke dagen men mee wil helpen. Meer informatie over de Basiscursus landschapsmentor en het cursusprogramma is te vinden op www.landschapsbeheerzuidholland. nl. Hier kan men zich ook inschrijven, via de agenda. Een kennismakingsgesprek maakt onderdeel uit van de inschrijvingsprocedure. De Basiscursus landschapsmentor is geheel kosteloos dankzij een financiële bijdrage van Provincie ZuidHolland.

De cover van de nieuwe gemeentegids. De nieuwe gemeentegids Albrandswaard, 2012-2013, is gereed en valt in week 31 bij iedereen in de bus. De gemeentegids geeft een beeld van wat Albrandswaard allemaal te bieden heeft en staat vol praktische informatie. De gids is een leidraad bij het zoeken naar informatie over de meest uiteenlopende organisaties, verenigingen en bedrijven. Ook zijn plattegronden en een risico- en rampenwijzer in de gids te vinden. In de gids is tevens het Burgerjaarverslag 2011 opgenomen. De gemeentegids Albrandswaard is gedrukt op FSC-gecertificeerd papier en wordt huis-aan-huis bezorgd door PostNL. De gids is tevens gratis af te halen op het gemeentehuis. De gemeentegids is ook als gratis applicatie in de App/ GooglePlay Store te vinden. Onder de naam Gemeentegids App zijn 1,5 miljoen actuele adressen in heel Nederland, met bijbehorende informatie, altijd en overal te raadplegen. Wat u ook zoekt, de Gemeentegids App leidt u vanaf de plek waar u zich bevindt naar de dichtstbijzijnde vestiging. Met daarbij de mogelijkheid om direct vanuit de vermelding de website te bezoeken, het bijbehorende telefoonnummer te bellen of de route ernaartoe weer te geven. Ook kunnen de gevonden gegevens worden doorge-

stuurd naar een e-mailadres, naar Social Media (Twitter, Facebook en dergelijke) of onder Favorieten opgeslagen worden om ze de volgende keer nóg sneller te vinden. Met een Smartphone of Tablet kan bijgaande QR code worden gescand en direct de GemeentegidsApp worden gedownload. Wijzigingen voor de gemeentegids kunnen rechtstreeks door worden gegeven aan de uitgever, via e-mailadres redactie@ aksemedia.nl (onder vermelding van gemeentegids Albrandswaard), telefoon 0223-673010, de bon achterin de gemeentegids of via de digitale gemeentegids www. Albrandswaard.SmartMap. nl. Wie al beschikt over een controlecode k eventuele wijzigingen zelf á la minute doorvoeren via www.controle.smartmap.nl en het resultaat direct bekijken op www.Albrandswaard. SmartMap.nl .

De GemeentegidsApp


F.X.M. Kloeg Uitvaartzorg Overweldigend en hartverwarmend waren de vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve man, zorgzame vader, schoonvader en opa

Wilhelmus Langerak -Wim-

Sinds 1989 op Rhoon en Poortugaal Begrafenis en crematieverzorging Uitvaartverzorging geheel naar eigen wens. Uitvaart voorbespreking bij ziekte en gezondheid. Wensenboekje voor uw uitvaart gratis opvraagbaar. Opbaarmogelijkheden in o.a. Rhoon, Poortugaal, Barendrecht en Rotterdam.

gratis schakeltje Uitsluitend particulieren in het verspreidingsgebied van Barendrecht en Rhoon kunnen tot vrijdag 14.00 uur alleen via e-mail één GRATIS Schakeltje opgeven. Deze moeten betrekking hebben op gebruikte artikelen, die te koop worden aangeboden of te koop gevraagd, beiden tot een maximum van € 5000,-. Dus geen dieren, personeel, huizen, verzamelingen, contacten, rommelmarkten, ruilen e.d. Max. één Schakeltje per keer. Herhaling pas na twee weken toegestaan.

Meld-en informatienummer dag en nacht

Wij willen daarvoor onze oprechte dank betuigen.

010-2017165

Forum 110, 3176 TC Poortugaal

P.M. Langerak – van der Leer Adri en Alfiya en kleinkinderen Rhoon, juli 2012

Wij zijn er voor u als u ons nodig heeft. Monuta Rijnmond. We zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Last van ongedierte?

De Ongedierte Expert

De gratis advertenties worden gebruikt om pagina’s op te vullen. Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw opsturen.

Uw oplossing tegen: wespen, vliegen, spinnen, kakkerlakken, mieren, vlooien, zilvervisjes, ratten en muizen

Monuta Van den Toorn Jacques Dutilhweg 333 010 - 202 14 33. www.monuta.nl

MASTENBROEK UITVAARTVERZORGING

TE KOOP VAN EIGEN LAND

Met 25 jaar ervaring uw vertrouwen waard. In Barendrecht en omstreken voor begrafenissen, crematies en kerkelijke uitvaarten.

Hollandse Dore’s, Frieslanders en diverse soorten groente en fruit

0180 723204 Dag en nacht bereikbaar

Molenleede 90 2991 WB Barendrecht

Aanleveren alleen via de mail: advertentie@baruitgeverij.nl o.v.v. “gratis Schakeltje” Een spatie tussen de woorden open laten (Max. 100 tekens) Alleen advertenties waarbij volledige naam- en adresgegevens en telefoonnummer apart zijn vermeld worden in behandeling genomen. NIET BELLEN!!! Wij kunnen niet telefonisch uw Schakeltje opnemen.

Tel. 010-7200200 www.deongedierteexpert.nl

Monuta Memoriam Langenhorst 100 010 - 293 04 22.

VRAAG & AANBOD

Tevens diverse streekproducten! Verkoop: vrijdag en zaterdag

Voor informatie kijk op:

www.ericmastenbroek.nl

H. v.d. Linden Oudeweg 2 - 3161 ES Rhoon Telefoon: 010 - 5016607

Dag en nacht bereikbaar! 0180 - 699 199

Machinaal Timmerbedrijf De Waard bv. Uw partner in het realiseren van uw aanbouw of verbouw. Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen. Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven. Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

Van bouwtekening tot realisatie staan wij achter u!

Tevens dé leverancier voor al uw ramen, deuren en kozijnen, levering onder garantie. Gemaakt in onze eigen timmerfabriek en geplaatst door ons vakkundig montageteam! Timmerwerk van de bovenste plank. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte!

Handelsweg 10 – 3161 GD Rhoon – T: 010 – 501 8559 F: 010 – 501 2691 E: dewaardbv@orange.nl www.mtdewaard.gerletnormdeur.nl

* Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Dag en nacht bereikbaar Dag en nacht bereikbaar

Bel 0180-612735 Voor Bel informatie en actuele rouwberichten 0180-612735 kijk op:op: www.klinkuitvaart.nl of kijk www.klinkuitvaart.nl

RiCon Fotografie vakprijs BruidsFoto Award 2012

Voor een een uitvaart uitvaartgeheel geheelnaar naareigen eigenwens wens Voor ininBarendrecht & omgeving. Barendrecht & omgeving.

Bruidsreportages Familiefotografie Party Studio Huwelijksdrukwerk Geboortekaartjes www.riconfotografie.nl

Te koop Chihuahua pups beharing half lang gechipt-ingeent-ontwormd 450 euro Shitzu/Chihuahua 350 euro 06-15605578 UW STRAATMAKER uit Barendrecht BIEDT ZICH AAN voor al uw tuin- en sierbestrating, oprit-en bedrijventerreinen. topbestrating@gmail.com Tel. 0180-842346/06-33753942

REPARATIE wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

0180 - 612881 BARENDRECHT


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 26 juli 2011

7

Vierspan-demonstratie opent Fokveedag Hellevoetsluis

Wat een fantastische gemeente! Bijna elke week pretendeert wethouder Mieke van Ginkel te pleiten voor meer groen in Albrandswaard. Dat ze in het Bakkerspark in Portland een soort Efteling in het klein wilde laten realiseren, laten we in dit verhaal maar even achterwege. Maar als wij als nette burgers van deze gemeente het perkje rondom de boom voor ons huis (gemeentegrond) netjes onderhouden en dit door onnozele gemeentewerkers weer teniet wordt gedaan, worden wij echt boos. Aangezien je al blij mag zijn als de gemeente überhaupt heeft onthouden dat bomen, perken, weilanden en parken onderhouden moeten worden, bedachten wij dat het handig en netjes zou zijn als we een handje zouden helpen door het perkje zelf maar te onderhouden.

Maar wat schetst onze verbazing? Twee gemeentewerkers halen ons worteldoek weg en gooien de kiezels die wij daar bovenop geplaatst hadden weg. Zonder even aan te bellen en dit te melden. Op de vraag waarom ze dit gedaan hebben, wordt geantwoord: ‘we hebben nog gebeld naar de gemeente en daar werd gezegd dat we het weg moesten halen.’ ‘Nee we weten niet wie we gesproken hebben, we weten ook niet bij wie je dit kan navragen en we weten niet wie de opdrachtgever is.’ Weten ze wel voor wie ze werken en wie hun salaris betaalt? Wij vragen het ons af. Alweer hoera voor onze gemeente, die zo fantastisch bezig is om burgers te ontmoedigen iets goeds te doen voor hun wijk! Monique Mulder Portland

Wie volgt Carla 97 op als mooiste koe van Zuid-Hollandse Eilanden? Zaterdag 11 augustus moet het duidelijk worden: blijft Carla 97 de mooiste melkkoe van de Zuid-Hollandse Eilanden en komt die schoonheid dan ook weer uit de stal van melkveehouder Cees van der Wekken uit Maasdam? Dit jaar strijden tijdens de Fokveedag Hellevoetsluis op zaterdag 11 augustus 77 koeien in drie leeftijdscategorieën, om de eer die vorig jaar Carla 97 van melkveehouder Cees van der Wekken uit Maasdam te beurt viel. Een vakkundige jury bekijkt welke koeien het mooiste lopen, de rechtste rug en het meest strakke uier hebben. Of die koe uit de stal van Cees van der Wekken komt, is nog onduidelijk. Zeker is wel dat deze veehouder vier jaar achter elkaar de mooiste koe van de ZuidHollandse Eilanden fokte. De Fokveedag Hellevoetsluis opent haar poorten om zes

uur ‘s ochtends. Dan worden de koeien aangevoerd, waarna de eerste keuringen om negen uur plaatsvinden. Een uur later, om tien uur dus, zal Gerrit de Bruijne, oudakkerbouwer en Farm Fritesgrondlegger, de plattelandsdag openen. Vervolgens geeft Piet de Ronde, de vader van kampioen Koos de Ronde, een spectaculaire demonstratie met een vierspan paarden ten beste. Naast de koeienkeuring is er op het terrein aan de Smitsweg in Hellevoetsluis nog veel meer te zien. Zo zijn er Alpaca’s, vliegen er roofvogels rond, loopt een ganzenhoeder met zijn ganzen over het terrein, staan er oldtimer-trekkers te pronken en komt de Voornse Oldtimerclub met oude bromfietsen naar Hellevoetsluis. Om maar iets te noemen.

Voor kinderen die zich verlekkeren aan landbouwspeelgoed is er een demonstratie van de modellandbouwers. Deze enthousiastelingen bouwen speelgoed landbouwmachines om tot op afstand bestuurbare voertuigen. De Fokveedag wordt gehou-

den op het terrein van J.B. van den Ban, Smitsweg 29 in Hellevoetsluis en duurt van 9 uur tot 16 uur. Kijk op de website voor alle informatie over de Fokveedag Hellevoetsluis: www.fokveedaghellevoetsluis.nl

De Fokveedag Hellevoetsluis biedt de kans om met kalfjes en koeien te knuffelen.

Raysland Studio’s het mekka voor muziek en gitaren Iedereen die over de Groene Kruisweg rijdt kent wel het gebouw in mediterrane stijl even voor de kruising van de Stationsweg met de Rivierweg in Rhoon. Hoewel het pand heel zichtbaar aanwezig is in de Albrandswaardse gemeenschap, is minder bekend dat zich onder dit pand een grote professionele studioruimte bevindt en dat op het terrein een grote showroom te vinden is met een enorm aanbod aan gitaren. Bezoekers die eenmaal met Raysland kennis hebben gemaakt zijn onder de indruk van de faciliteiten die Raysland op het gebied van muziek te bieden heeft. Raysland is een familiebedrijf dat in 2004 is opgericht door Mat Hensen en zijn zoon Ray. Rietje, de echtgenote van Mat zet zich eveneens volledig in voor het bedrijf en ook Renate, de wederhelft van Ray, laat zich niet

op festivals en andere evenementen op te treden. Muziek is een rode draad door het leven van Ray Hensen. Vanaf zijn twaalfde speelt hij gitaar. Les kreeg hij in de studio van Peter Slager onder het woonhuis van de ouders van Peter in de Rhoonse wijk Ghijseland. Die studio had een afmeting van vier bij vier. De studio maakte indruk op Ray en toen kon hij nog niet bevroeden dat hij zelf eens de eigenaar zou worden van een professionele studio van 255 m2 met vier separate opnameruimten en een controlekamer. Ray volgde een opleiding in de elektrotechniek en zijn vader Mat dreef tot 2003 in Rhoon zijn eigen timmerbedrijf Hensen & Zn. ,,Dat timmerbedrijf heb ik 25 jaar gehad’’, licht Mat Hensen toe. De timmerwerkzaamheden richtten zich voornamelijk op klanten

De truck waarmee de Luckymen band naar de optredens rijdt. Foto: Koos Romeijn onbetuigd. Zij is zangeres van de Luckymen, de band die Ray alweer zestien met succes aanvoert. Met de speciale eigen Luckymen truck wordt door Nederland getoerd om

in Rhoon. Menige woning is dan ook door Hensen van nieuwe kozijnen, dakranden of deuren voorzien. Na verloop van tijd besloot Ray het timmerbedrijf van zijn vader

Ray Hensen in de grote studio bij het beeld van Elvis Presley. binnen te stappen. Vader en zoon vulden elkaar prima aan. Mat het timmerwerk en Ray de elektro. De liefde voor muziek en gitaar groeide echter uit tot een passie van de gehele familie. Op de locatie van het huidige Raysland aan de Kleidijk stond vroeger de werkplaats van het timmerbedrijf. In 1999 besloot de familie op dat terrein een woning met ondergrondse studio te bouwen. In 2003 waren de woning en de studio gereed. In dat jaar stopte Mat Hensen ook zijn timmerbedrijf om zijn aandacht volledig te richten op Raysland. De naam Raysland verwijst naar Ray en Graceland, het huis van zanger Elvis Presley. Ray maar ook zijn vader en moeder zijn grote fan van Elvis Presley. Dat blijkt ook uit een groot beeld van de

Amerikaanse zanger in de studio van Raysland dat zeer vernuftig van onderdelen van auto’s gemaakt is. De woning en de studio’s, alles is door vader en zoon Hensen zelf gebouwd. De grote ondergrondse studio’s beschikken over een eigen entree die rechtstreeks toegang geeft. Over de inrichting is goed nagedacht. Zo is de eveneens aanwezige grote bar gemaakt in de vorm van een gitaar evenals de pilaren van de trap. Muziek minnend Nederland weet de Raysland Studio’s in Rhoon inmiddels al lang te vinden. Zo hebben er praktisch alle deelnemers van het TV-programma de X-factor opgetreden om ervaring op te doen voor de rechtstreekse TV-uitzendingen. Ook de bekende band Bløf kwam naar

de studio. Maar niet alleen artiesten en bands, ook ondernemers, particulieren en organisaties kunnen bij Raysland terecht. Bijvoorbeeld voor het maken van een video, DVD of clip. Alle festiviteiten als trouwerijen of andere feestelijke aangelegenheden kun-

nen op video worden vastgelegd. ,,Wat wij hier doen is te veel om op te noemen’’, zegt Ray. ,,Bedrijfspresentaties, partijtjes voor verjaardagen en onlangs werd hier de presentatie van de DVD van de musical van de Don Boscoschool gehouden.’’ In samenwerking met radio President vindt vanuit de studio ‘Raysland live’ plaats. Een op maandag gehouden maandelijks terugkerend evenement is het optreden van bands waarbij iedereen welkom is. Een groep vaste fans is steevast van de partij. Een gratis avondje uit dat veel gezelligheid geeft. Een groot succes is ook het jaarlijkse country festival dat op het eigen terrein gehouden wordt. Indrukwekkend is het brede assortiment gitaren en accessoires die Raysland in de bovengrondse showroom heeft opgesteld. Ray Hensen importeert wereldwijd gitaren. Hij levert ze al vanaf 80 euro, maar heeft ze ook van duizenden euro’s. Raysland beschikt tevens over een webwinkel. Voor meer informatie www. raysland.nl of telefoon 0105016605.

Een hoekje van de showroom.

Foto: Koos Romeijn

Foto: Koos Romeijn


ALBRANDSWAARD ACTUEEL Donderdag 26 juli 2012

Gemeente Albrandswaard Bezoekadres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal Postadres Postbus 1000, 3160 GA Rhoon Telefoon: Fax: E-mail: Website:

(010) 506 11 11 (010) 501 81 80 info@albrandswaard.nl www.albrandswaard.nl

Openingstijden Burgerzaken Aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur woensdagmiddag: 12.30 - 15.00 uur Afhalen aangevraagde reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 16.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur Maandagavond is Burgerzaken niet geopend voor burgerlijke stand werkzaamheden, zoals aangifte geboorte, huwelijk of overlijden. Ook voor eerste inschrijving in Nederland en hervestiging uit het buitenland kunt u op maandagavond niet terecht. Openingstijden Afvalscheidingstation maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 10.00 - 12.30 uur Klachten en meldingen Meldpunt: (010) 506 17 77 Milieuklachten: 0888 333 555 Storingen CAI: 088 2249 111 Collecte Van 29 juli t/m 4 augustus: geen collecte

Bekendmakingen Aangevraagd / voorgenomen

nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over voorlopige voorzieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank.

2012 tussen circa 9:45 uur en 9:52 uur over grondgebied van de gemeente Albrandswaard (datum bekendmaking: 18-07-2012)

de duidelijkheid zijn in de planregels de (nieuw toegevoegde) onderdelen, waartegen beroep kan worden ingesteld, blauw aangegeven.

Beslissing art. 48 en 83 wet GBA Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat de volgende persoon niet meer op het adres woont waar hij volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA) Omgevingsvergunning (regulier) van Albrandswaard staat ingeschreven: Rhoon - De heer B. van Es, Hofnar 39, - Lijsterlaan 6, 3161 TG - veranderen 3161 LE Rhoon kozijn aan voorgevel (datum Het college van burgemeester en bekendmaking: 18-07-2012) wethouders heeft besloten dat in - Binnengracht 6, 3162 WD en De Knip de GBA moet worden vermeld: 1, 3162 WL - bouwen schoolgebouw ‘verblijfplaats onbekend’. Dit betekent tegen bestaande sporthal (datum dat deze persoon formeel niet meer in bekendmaking: 20-07-2012) Nederland woont.

Terinzagelegging De uitspraak van de Raad van State en het aangepaste bestemmingsplan ‘Buytenland van Rhoon’ liggen vanaf 27 juli 2012 voor de duur van zes weken voor eenieder ter inzage en kunnen geraadpleegd worden via Omgevingsvergunning de gemeentelijke website: www. albrandswaard.nl (klik op ‘Dorpen Poortugaal tussen groen en stad’, daarna op - Koninginnelaan 4, 3171 CK ‘Ontwikkeling en toekomst’/ kies plaatsen dakopbouw onder het kopje ‘Het Buijtenland van Rhoon’ voor ‘Documenten’/ kies Rhoon vervolgens in de lijst voor ‘Wijziging - Strawinskiplein 10, 3161 WG bestemmingsplan in verband uitspraak plaatsen pizza houtoven Omgevingsvergunning (uitgebreid) Gevolgen uitspraak Raad van State reactieve aanwijzing’). - Carnisse Grienden, achter de Poortugaal over het aanwijzingsbesluit van De stukken kunnen worden ingezien Portlandse Zeedijk - vervangen twee - Albrandswaardsedijk 131 Gedeputeerde Staten van Zuidvan 27 juli tot en met 6 september bruggen gebruiksvergunning (brandveilig Holland op het bestemmingsplan 2012 op het gemeentehuis van gebruik) kinderdagverblijf (datum Buytenland van Rhoon Albrandswaard. Het gemeentehuis Rotterdam-Albrandswaard bekendmaking: 18-07-2012) Albrandswaard is gevestigd aan - Willem Barentzstraat 1, Aanleiding Hofhoek 5 te Poortugaal en is geopend 3165 AA - wijzigen verleende De aanvraag, de beschikking en de Op 26 april 2010 stelde de op werkdagen van 8.00 - 12.30 uur, omgevingsvergunning voor het bijbehorende stukken liggen met gemeenteraad het bestemmingsplan op maandagavond van 17:30 tot veranderen wegrestaurant/ ingang van 26 juli 2012 gedurende zes ‘Buytenland van Rhoon’ gewijzigd vast 20:00 uur en op woensdagmiddag van kantoorgebouw weken ter inzage in het gemeentehuis (NL.IMRO.0613.0102Buytenlandvr12.30 tot 15:00 uur. aan de Hofhoek 5 in Poortugaal. vst2). Gedeputeerde Staten van Voor inzage op het gemeentehuis Voorgenomen beslissing art. 48 en Zuid-Holland gaven op 1 juni 2010 buiten deze openingstijden of voor 83 wet GBA De beschikking is ten opzichte van de aan dat een aantal onderdelen van nadere informatie kunt u contact Na uitvoerig onderzoek is gebleken ontwerpbeschikking niet gewijzigd. het bestemmingsplan in strijd is met opnemen met de gemeente via het dat de volgende personen niet meer het provinciale ruimtelijk beleid en algemene nummer 010 506 11 11. op het adres wonen waar zij volgens Tegen de beschikking kan beroep gaven daarbij de gemeenteraad de de gemeentelijke basisadministratie worden ingesteld door: aanwijzing dat deze onderdelen geen Op grond van de Wro kan een ieder (GBA) van Albrandswaard staan • Degenen die zienswijzen deel uitmaken van het vastgestelde het aangepaste bestemmingsplan ingeschreven: hebben ingebracht tegen de bestemmingsplan (NL.IMRO.9928. ‘Buytenland van Rhoon’ digitaal • Mevrouw A.I. van Putten, ontwerpbeschikking. DOSx2010x0010002AW-VA01). Dit raadplegen op http://www. Watering 14, 3171 BG Poortugaal • De adviseurs die gebruik hebben betekende dat die onderdelen uit het ruimtelijkeplannen.nl (NL. • Mevrouw M.N. Hoever, gemaakt van de mogelijkheid bestemmingsplan moesten worden IMRO.0613.0102Buytenlandvr-vst3). Kerkachterweg 15, advies uit te brengen over de geschrapt. Tegen deze zogenaamde Kies het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ 3171 GC Poortugaal ontwerpbeschikking. reactieve aanwijzing hebben de en daarna tabblad ‘Naam’ en zoek op • De heer Yakdan Abdulrazak Abnulnabi • Belanghebbenden aan wie gemeenteraad en enkele andere de term ‘Buytenland’. Al Salman, Statio 89, 3176 TH redelijkerwijs niet kan worden belanghebbenden beroep ingesteld bij Poortugaal verweten geen zienswijzen te de Afdeling bestuursrechtspraak van Beroepsmogelijkheid tegen voorhebben ingebracht tegen de de Raad van State. Op 27 juni 2012 noemde onderdelen Het college van burgemeester en ontwerpbeschikking. deed de Afdeling uitspraak in deze Volgens de Wet ruimtelijke ordening wethouders is van plan de vermelding • Degenen die een zienswijze willen zaak (nr 201006529/1/R4), waarbij kan iedere belanghebbende gedurende in de GBA voor deze personen te inbrengen tegen de wijzigingen het beroep van de gemeenteraad en de termijn van terinzageligging (27 wijzigen in ‘verblijfplaats onbekend’. die bij het nemen van het besluit een aantal belanghebbenden gegrond juli tot en met 6 september 2012) Hierdoor wonen deze personen ten opzichte van het ontwerp zijn werd verklaard en een deel van de beroep instellen tegen de hiervoor formeel niet meer in Nederland. Bent aangebracht. reactieve aanwijzing werd vernietigd. genoemde gewijzigde onderdelen. Een / kent u een van genoemde personen? Dit betekent dat de destijds als gevolg beroepschrift kunt u indienen bij de Neem contact op met de gemeente, De beschikking wordt na afloop van de reactieve aanwijzing geschrapte Afdeling bestuursrechtspraak van de telefoon (010) 506 11 11 / van de beroepstermijn van kracht onderdelen van het bestemmingsplan Raad van State, postbus 20019, 2500 e-mail: info@albrandswaard.nl. tenzij gedurende die termijn beroep weer zijn toegevoegd aan het EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift is ingesteld en een verzoek om bestemmingsplan. Destijds kon tegen bevat in ieder geval uw naam, adres, Verleend / besloten voorlopige voorziening is gedaan. deze geschrapte onderdelen geen de dagtekening, een omschrijving De beschikking wordt niet van kracht beroep worden aangetekend. Door van het (onderdeel van het) besluit Bezwaar maken voordat op dat verzoek is beslist. de vernietiging van de reactieve waartegen het beroep is gericht en Als u het niet eens bent met een Het beroepschrift moet in tweevoud aanwijzing maken deze onderdelen nu de gronden van het beroep. Aan deze van onderstaande besluiten van worden ingediend bij de Rechtbank wel deel uit van het bestemmingsplan procedure zijn griffiekosten verbonden. de gemeente, dan kunt u een in Rotterdam, sector bestuursrecht, en kan daartegen alsnog beroep Na indiening van het beroepschrift bezwaar indienen. Doe dit binnen Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. worden aangetekend ontvangt u nader bericht van de griffie zes weken na de datum die bij het Het verzoek om voorlopige voorziening van de Afdeling Bestuursrechtspraak besluit staat vermeld onder ‘datum moet worden gericht aan de Gewijzigde onderdelen van het over de verdere procedure. bekendmaking:…’. Voorzieningenrechter van de rechtbank bestemmingsplan waartegen beHet instellen van beroep schorst de Zet in uw bezwaarschrift in elk geval in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 roep kan worden ingesteld werking van de betreffende plandelen de volgende gegevens: uw naam BL Rotterdam. Als gevolg van bovenstaande uitspraak niet. De betreffende bepalingen uit de en adres, de datum waarop het maken de volgende onderdelen planregels treden in werking daags na bezwaarschrift is geschreven, de Evenementen en overige (alsnog) deel uit van de planregels het aflopen van de beroepstermijn beslissing waartegen uw bezwaar is vergunningen van het bestemmingsplan van het gericht, de reden van uw bezwaar en bestemmingsplan: Voorlopige voorziening uw handtekening. Poortugaal • artikel 34, lid 34.6, onder a: het Om de werking van deze bepalingen - Trefcentrum de Kapel, Achterweg 16 onderdeel ‘het toevoegen van te schorsen, kan een belanghebbende Voorlopige voorziening aanvragen - incidentele festiviteit op een woning en/of’, voor zover dit tijdens de beroepstermijn een verzoek Het kan zijn dat u tegen een bepaald 15 december 2012 van 19:00 onderdeel betrekking heeft op de om voorlopige voorziening indienen besluit bent en: 01:00 uur (datum bekendmaking: percelen Achterdijk 32 en 34 te bij de Voorzitter van de Afdeling 1. dat het voor u belangrijk is dat 16-07-2012). Rhoon; bestuursrechtspraak van de Raad van er zeer snel een uitspraak wordt • artikel 34, lid 34.6, onder b: State. Een verzoek om een voorlopige gedaan Rhoon onderdelen 5, 6, 7 en 8. voorziening moet dezelfde gegevens 2. dat het besluit van de gemeente - Korteweg 4 - open dag voor Verder is op de verbeelding de wrobevatten als het beroepschrift. Tevens leidt tot een situatie die niet kan boeren en telers van Albert Heijn zone wijzigingsgebied 6 gesplitst moet u het spoedeisende belang worden teruggedraaid op zaterdag 18 augustus 2012 in wijzigingsgebied 6a (waar na aangeven. Ook als u een verzoek om van 10:00 - 16:00 uur (datum wijziging alleen herbouw mogelijk een voorlopige voorziening indient, U kunt dan een voorlopige voorziening bekendmaking: 17-07-2012) is) en wijzigingsgebied 6b (waar na moet u griffierecht betalen. aanvragen bij de Voorzieningenrechter wijziging zowel her- als nieuwbouw van de Arrondissementsrechtbank Overige mogelijk is) en is aan elk van deze Poortugaal, 26 juli 2012 in Rotterdam. Een voorlopige - Afgegeven ‘verklaring van geen wijzigingsgebieden een afzonderlijk voorziening is geen definitief besluit, bezwaar’ voor passage wielerkoers artikellid gekoppeld (lid 34.6a Het college van burgemeester en maar zorgt ervoor dat een besluit ‘World Ports Classic’ op 31 augustus respectievelijk 34.6b). Omwille van wethouders van Albrandswaard Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen.

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl


ALBRANDSWAARD ACTUEEL Nieuws

Vergaderingen Welstandscommissie

Let op! Van maandag 9 juli t/m zondag 26 augustus 2012 heeft de afdeling Publiekszaken op maandag geen avondopenstelling. De eerstvolgende avondopenstelling is op maandag 27 augustus 2012.

Wanneer / Waar? Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur, gemeentehuis van Albrandswaard (Hofhoek 5, Poortugaal) Agenda Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). Informatie? de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

Werkzaamheden Inzameling oud papier en karton

Renovatie riool, Poortugaal Wist u dat per jaar 200 ton plastic in het restafval verdwijnt? Gooi plastic in de plasticcontainer. Wij zijn blij met elke kilo die u scheidt.

Meer scheiden, minder afval

Wanneer? Waar? Let op! Informatie?

Vanaf donderdag 26 t/m dinsdag 31 juli Achterpad van de F. van der Poest Clementlaan tussen de Pr. Bernhardstraat en de Molenweg. Geluids- en/of stankhinder en een borrelend geluid in het toilet of afvoerputjes mogelijk. Beperkte bereikbaarheid i.v.m. werkvoertuigen mogelijk. Beheer Openbare Ruimte, Wybe Korpel, telefoon (010) 506 1820 / e-mail w.korpel@albrandswaard.nl of het Meldpunt van de gemeente, telefoon (010) 506 17 77. Zie ook: www.albrandswaard.nl > Actueel.

Elke laatste zaterdag van de maand zamelt de gemeente in Poortguaal, inclusief de Kruisdijk, het oud papier en karton in. In de Poortugaalseweg, Rhoonsedijk, Slot Valkensteinsedijk, Slotsedijk en Varleweg wordt het oud papier de eerste zaterdag van de maand ingezameld. In de wijken waar papiercontainers zijn uitgedeeld wordt geen los papier meer ingezameld. Zet de papiercontainer voor 09.00 uur op de aanbiedplaats voor minicontainers.

Meer scheiden, minder afval

Stadswandeling biedt kijkje in leven van Dordtse schilder A. P. Schotel Tijdens een speciale stadswandeling op zondag 29 juli door de binnenstad van Dordrecht krijgen kunstliefhebbers een kijkje in het leven van de Dordtse schilder A. P. Schotel. Zijn nicht Ans Koning neemt de wandelaars mee langs de vele plekken in de stad die van belang waren voor de kunstenaar. Ans Koning, de nicht van de

vrouw van Schotel, verheugt zich op de wandeling die onder meer langs de Bomkade leidt waar Schotel zijn woonhuis en atelier had. ,,Ik ken hem vooral uit de verhalen van mijn tante,’’ vertelt ze. ,,Als kind kwam ik bij hen over de vloer, maar Anton trok zich altijd terug en was vooral met bezig met schilderen. Dat stond voor hem op

Water, lucht en schepen zijn de belangrijkste thema’s van de Dordtse impressionist Schotel.

de eerste plaats.’’ Anthonie Pieter Schotel, afstammeling van de bekende zeeschilder Johannes Christiaan Schotel, wilde van jongs af aan schilder worden. In 1901 kreeg hij zijn eerste en enige schilderslessen van Hermanus Gunneweg. Volgens de wens van zijn ouders werkte hij aanvankelijk in de handel, tot hij op 25-jarige leeftijd een atelier huurde aan de Bomkade in Dordrecht. Hij vertrok in 1926 naar Volendam, het kleurrijke vissersdorpje aan de Zuiderzee dat in die tijd veel kunstenaars trok. Schotel had hier maar één doel: de stoere botter leren schilderen en dat beheersen tot in de perfectie. Water, lucht en schepen zijn de belangrijkste thema’s van deze Dordtse impressionist. Hij schilderde het in alle seizoenen, bij wis- De centrale tuin van het Dordrechts Museum. selend weer en veranderend licht. Hij kon de sfeer van Schotel gefascineerd door Schilderen was zijn passie. het moment wonderlijk goed water. ,,En dat terwijl hij niet Hij deed niets liever.’’ eens kon zwemmen en nog De gratis stadswandeling ‘De treffen. nooit op een boot is gestapt. wereld van A.P. Schotel’ Volgens Koning, tevens Hij was een serieuze, rus- start zondag 29 juli om 14.30 bestuurslid bij de Elisabeth tige gentleman die altijd in uur. Het verzamelpunt is bij Goedvolk Stichting, was pak was en een hoed op had. de balie van het Dordrechts

FOTOWEDSTRIJD ZOMERVAKANTIE 2012

Museum. De wandeling leidt niet alleen langs de Bomkade, maar bijvoorbeeld ook langs het geboortehuis van Schotel, Pictura, Huis Van Gijn en Bellevue.

t i u p e e r g Een inzendingen de


SP

De Schakel Donderdag 26 juli 2011

Trainen in groepsverband voor halve marathon in Etten-Leur

RT

’t Pluimpie houdt weer marathonwedstrijd om de Piet Heezen bokaal Hengelsportvereniging ’t Pluimpie houdt zaterdag 18 augustus weer haar jaarlijkse marathonwedstrijd om de Piet Heezen Bokaal. Er wordt na de eerste wedstrijd niet gewogen.

De Runners gaan OpelPoortugaal Corsa (bj 2000), e vanaf 7 augustus 1 eig, dinsdag grijs, schadevrij, weer halve dealer trainen onderh.voor APKdeaug marathon van€Etten-Leur die 2013, rookvrij 1850,gehouden wordt op zondag tel. 0180 – 615452 28 oktober. Het is alweer de zesde keer Suzuki dat de runners Te koop: Alto 1.0hier aan deelnemen. GLS, kl. blauw, 55000km, Lopers950,die euro ook graag mee vr.prijs willen trainen zijn welkom. 06-15693421 De trainingen zijn: dinsdag Te koop: Nieuwe EAST-uur en donderdag vanaf 19.15 PACK rugzak met Laptop sleeve. Kleur zwart. Echt nieuw. Was € 79 mag voor € 55 weg 06 43278133

‘s avonds en zondag vanaf 9.00 uur ’s morgens. Er zijn vier deskundige trainers ter beschikking. De lopers kunnen in groepen worden ingedeeld naar gelang de snelheid die ze willen lopen. Op zondag wordt een langzame lange duurloop gedaan om het uithoudingsvermogen sterker te maken. De kosten zijn 1 euro per

keer. Verzamelen in het schooltje Valckenstein, Jan van Almondestraat, Poortugaal Noord vlak achter het flat van Metrostation Poortugaal. De groep is ook te herkennen aan het oranje loopshirt. Nadere informatie bij Ger Meijdam,telefoon 010-5011961 of een mailtje naar germeijdam@kpnplanet. nl

10

pakket aangeschaft. Het programma: aanwezig: 7.00 uur; kantnummers afhalen: 7.15 uur; 1e wedstrijd: 8.15 uur; pauze: 12.00 uur; 2e wedstrijd: 12.45 uur; weging: 16.00 uur; prijsuitreiking:

omstreeks18.30 uur. Voor informatie en opgeven voor de marathon John Schouten 010-4720186 of Adrie Koekkoek, 06-47550608 zie ook de site hsvpluimpie.nl

Het totaalgewicht na afloop van het tweede deel is bepalend voor de uitslag. Er mag gedurende de wedstrijd niet zwaar worden bijgevoerd. De maximaal toegestane hengellengte is 11 meter. De prijsuitreiking zal worden gehouden in het zaaltje van de Duivenvereniging Aan de Oedenvliet te Poortugaal. Voor wie zelf geen vervoer heeft is het mogelijk om met iemand anders mee te rijden. Graag dit van te voren aangeven. De inleg bedraagt 7 euro per persoon. Hiervoor wordt een prijzen-

Uitslag viswedstrijd ’t Pluimpie Uitslag van de viswedstrijd van ’t Pluimpie op woensdag 18 juli: 1 J. Heezen 10120 gram. 2 A. Koekkoek 5840 gram. 3 G. Bambacht 4400 gram. 4 M. de Ronde 2640 gram. 5 P. v. ’t. Hof 2320 gram.

Wegwerkzaamheden rotonde Kilweg en Oude Trambaan

Te koop: oud glas in lood paneel met molen mt. 66b57h. tel. 0180-624013

Te koop: inCampingtoilet De rotonde de Kilweg/Oude wit merk Thetford nieuw Trambaan in Barendrecht in doos euro 30,- Honden- De vertoont verzakkingen. bench smalljaren verzinkt pluseen afgelopen is dit wasbaar kussen 63 x 48 aantal keren tijdelijk opgecm 20,-dena verzakkingen 18.00 uur lost.euro Om 078-6813559 permanent op te lossen, start de gemeente Barendrecht op Vermist: poes MouwoensdagOnze 1 augustus met een se, sinds 14-7van omgeving reconstructie de rotonBrahmsstraat – Brucknersde. Tevens wordt de Oude traat. Kleur: volledig Trambaan, die in effen gebruik grijs met een wit vlekje in haar hals, op de plek van het naamkokertje. Ze is gechipt. Tel. 06-27072111 Te koop: DAMESFIETS lage instap Merk: Sparta Entree Kleur: bruin/zwart. I.z.g.st. € 300,tel. 06-20865106 Te koop: moderne lamp met 5 melkglazen kapjes en paarse/ lila spulletjes zoals vazen, potjes kussenhoesjes Tel. 010-5016332 Te koop: Eikenhoutenkast 1.90 x 1.90 x 0.53 l x b x h tel. 06-55830549 We zoeken in de directe omgeving van Barendrecht een plaats om een kampeerauto te stallen tegen vergoeding. Vanzelfsprekend buiten, maar niet aan de openbare weg. Tel 0180- 654228

was als bouwweg, van een definitieve asfaltverharding voorzien. De werkzaamheden duren naar verwachting twee weken. Aangezien de rotonde van groot belang is voor de afwikkeling van het verkeer, zijn de werkzaamheden tijdens de zomervakantie gepland. De werkzaamheden starten op 1 augustus en duren

waarschijnlijk tot en met 17 augustus. Om de planning te halen, kan het nodig zijn om ook s’ nachts en in het weekend (tussen 19 en 7 uur ) te werken. Tijdens de werkzaamheden wordt de Kilweg afgesloten vanaf de Middelweg tot de rotonde 3e Barendrechtseweg. De nooden hulpdiensten zijn van de geplande werkzaamheden en

COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF 7 7 dagen dagen per per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur 7 dagen 7 dagen per per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur 7 dagen dagen per per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur 7 ( 0180 546467 of 06 -- 19160110 7 dagenweek van 08.00-23.00 uur ( 0180 -- per 546467 of 06 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen (voor 0180 - 546467 of 06privélessen, - 19160110 installaties, en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor al al uw uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, netwerken, privélessen, onderdelen onderdelen

HET WOONRECEPT WONEN GENIETEN

en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en computersystemen. voor installaties, netwerken, privélessen, en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen. voor al al uw uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen onderdelen en Computer nieuwe/gebruikte computersystemen. Hulp Aan Huis en en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen. computersystemen.

& Computer Alinfo@computerstoday.nl 10 jaar een Hulp begrip in de regio Aan Huis www.computerstoday.nl Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen aansluitingen

omleidingsroutes op de hoogte gesteld. Het Kilpad, dat parallel loopt aan de Kilweg, is tijdens de werkzaamheden toegankelijk voor de hulpdiensten. Het overige verkeer dient de omleidingsroutes te volgen. De Oude Trambaan heeft gefunctioneerd als bouwstraat. Tijdens de werkzaamheden wordt de Oude

CENTRALE VERWARMING SERVICE - ONDERHOUD

GAS - WATER - SANITAIR - M & R TECHNIEK

P. VOLKMAN SERVICE TECHNIEK lid van de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven

HET WOONRECEPT WONEN GENIETEN

www.otravez.nl. 0180-422743

&

Te koop: Campingtoilet wit merk Thetford nieuw in doos euro 30,- Hondenbench small verzinkt plus wasbaar kussen 63 x 48 cm euro 20,- na 18.00 uur Te koop: moderne lamp 078-6813559 met 5 melkglazen kapjes en paarse/ lila spulletjes Vermist: Onze poes Mouzoals vazen, potjes kussen- se, sinds 14-7 omgeving hoesjes Tel. 010-5016332 Brahmsstraat – Brucknerstraat. Kleur: volledig effen Te koop: Eikenhoutenkast grijs met een wit vlekje in 1.90 x 1.90 x 0.53 l x b x h haar hals, op de plek van tel. 06-55830549 het naamkokertje. Ze is gechipt. Tel. 06-27072111 We zoeken in de directe

50x112

Lübeck 7 I 2993 LK Barendrecht (vlakbij IKEA!) Telefoon: 0180 - 625900

www.hetwoonrecept.nl

Bezoek onze

Te koop: oud glas in lood Opel Corsa (bj 2000), paneel met molen mt. 66b- 1e eig, grijs, schadevrij, 57h. tel. 0180-624013 dealer onderh. APK aug 2013, rookvrij € 1850,Te koop: Campingtoilet tel. 0180 – 615452 wit merk Thetford nieuw in doos euro 30,- Honden- Te koop: Suzuki Alto 1.0 bench small verzinkt plus GLS, kl. blauw, 55000km, wasbaar kussen 63 x 48 vr.prijs 950,- euro cm euro 20,- na 18.00 uur 06-15693421 078-6813559 Te koop: Nieuwe EASTVermist: Onze poes Mou- PACK rugzak met Laptop se, sinds 14-7 omgeving sleeve. Kleur zwart. Echt Brahmsstraat – Bruckners- nieuw. Was € 79 mag voor traat. Kleur: volledig effen € 55 weg 06 43278133 grijs met een wit vlekje in haar hals, op de plek van Te koop: oud glas in lood het naamkokertje. Ze is paneel met molen mt. 66btel. 0180-624013 gechipt. Tel. 06-27072111 57h.

0000123

Otra Vez

25% KORTING

Poortugaalseweg 20 3176 PV Poortugaal Tel. 010-5014887 Fax 010-5012495

PACK rugzak met Laptop sleeve. Kleur zwart. Echt nieuw. Was € 79 mag voor € 55 weg 06 43278133

Te koop: DAMESFIETS lage instap Merk: Sparta Entree Kleur: bruin/zwart. I.z.g.st. € 300,Uw 06-20865106 rijbewijs is onze reklame! tel.

Het beste adres voor al uw zonwering en rolluiken:

al 30 jaar een begrip.

Trambaan is doorgetrokken tot aan de 3e Opel voorzien Corsa (bjvan 2000), asfalt. Dit zorgt grijs, voor schadevrij, meer Barendrechtseweg. Een exac1e eig, onderh.geluid, APK aug comfort dealer en minder te planning hiervan is nog 2013, rookvrij € 1850,zowel voor omwonenden als niet bekend. tel. 0180 –Om 615452 weggebruikers. zoveel Uiteindelijk is het de bedoemogelijk werkzaamheden in ling dat de haltes op de 3e SuzukiworAlto 1.0 één keerTe te koop: combineren, Barendrechtseweg ter hoogte kl. blauw, 55000km, den op GLS, de Oude Trambaan van CSG Calvijn Groene vr.prijstwee 950,-bushaltes euro ook alvast Hart verdwijnen en dat pas06-15693421 aangelegd. De haltes worden sagiers bij de haltes op de nog niet in gebruik genomen. Oude Trambaan opstappen of Te zodra koop:deNieuwe Dit gebeurt ZichtweiEASTarriveren.

Bezoekadres showroom Lübeck 7 | 2993 LK | Barendrecht


De Schakel

DIENSTEN

Donderdag 26 juli 2012

ZONDAG 29 JULI RHOON PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND Geref. Kerk, Maranathakerk, Kleidijk 09.30 uur Gez. vakantiedienst in Dorpskerk Herv. Gemeente, Dorpskerk 09.30 uur ds. J.P. Bijl, gezamelijke zomerdienst 17.00 uur ds. G.A. Trouwborst, Nieuwleusen ROOMS KATH. KERK H. Willibrordus, Dorpsdijk 11.00 uur Viering Vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering POORTUGAAL PROTESTANTSE GEMEENTE TE POORTUGAAL Dorpskerk, Groene Kruisweg 09.30 uur Drs. L.J. Scholten KAPEL DELTAZIEKENHUIS 09.45 uur pastor Emile Boleij GEREF. GEMEENTE Achterweg 11 09.30 uur ds. C. Neele 16.00 uur ds. C. Neele PERNIS/ ALBRANDSWAARD GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Nieuwedijk 6

BARENDRECHT Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 09.30 uur mevr.Ds. J.M. Boers-de Jong VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur mevr.Ds. J.M. Boers-de Jong uit Barendrecht EVANG. GEMEENTE Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ev. F.S.L. Koopmans 15.00 uur ev. P. van de Lugt VRIJE EVANG. GEM. en Petrakerk PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 09.30 uur dhr. G.J. de Haan REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.00 uur Doopsgezinde predikant

HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ds. G. van de Pol ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelalbrandswaard.nl

Dagboek in Ikazia

Hulpmiddel bij verwerking van opname op de IC Uit onderzoek is gebleken dat patiënten na een verblijf op de afdeling Intensive Care problemen kunnen hebben met het verwerken van deze periode. Sinds kort kunnen patiënten en familieleden op de Intensive Care in het Ikazia Ziekenhuis een dagboek bijhouden. De verslaglegging van gebeurtenissen heeft

een positief effect op de verwerking van de opname. ,,Opname op de Intensive Care is voor patiënten vaak verwarrend en indrukwekkend. Door medicatie en ziekte treden er regelmatig hiaten op in het geheugen van de patiënt,” legt de IC-verpleegkundige uit. ,,Soms worden patiënten in slaap gehouden omdat dit

van belang is voor hun genezingsproces. Met behulp van het dagboek kan familie de veranderingen in de gezondheidstoestand van hun naaste en dagelijkse gebeurtenissen zoals het nieuws van de dag, het weer en verjaardagen beschrijven.” De patiënt krijgt op die manier een beeld van de periode dat hij op de Intensive Care lag.

Geen SCHAKEL ontvangen? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar: bezorgingalbrandswaard@baruitgeverij.nl of bel Moerstee Verspreidingen

Telefoon 015-3694070

Donderdag 26 juli 2012 - 50e jaargang - nr. 34 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ALBRANDSWAARD (RHOON EN POORTUGAAL)

Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 12.000 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV. Adres uitgever en advertentie-afdeling: Singel 55, Barendrecht Tel. 0180-641022; Fax. 0180-619983 Redactie: Sieka Romeijn-Hedmann (0180-612571, 06-17375371) Leonie Elzinga (06-10336090) Postadres: Postbus 390, 2990 AJ Barendrecht Bezoekadres: Walmolen 74, Barendrecht E-mail: redactiealbrandswaard@baruitgeverij.nl Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Bezorgklachten: telefoon 015-3695822 Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties. Nog meer nieuws uit Albrandswaard op de Pluspagina op:

www.deschakelalbrandswaard.nl www.deschakelalbrandswaard.nl

11

Medische Diensten en Maatschappelijke Organisaties Huisartsen. Uitsluitend voor spoedgevallen. Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost Rotterdam-Zuid: 010-2909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Albrandswaard De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/ pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden.

Tandartsen Voor informatie betreffende het verkrijgen van spoedhulp gedurende het weekeinde en feestdagen dient u contact op te nemen met uw eigen tandarts. Via het antwoordapparaat wordt u ingelicht op welke manier u de dienstdoende tandarts kunt bereiken. De dienstdoende tandarts is uitsluitend bereikbaar voor spoedeisende klachten en ongevallen. De spoedhulp wordt uitsluitend verleend tegen contante betaling. Verloskundige I. Gerritsen, Doen Beijenslaan 20, Poortugaal; praktijk Ridderspoor 30, 3191 PD Hoogvliet. Verloskundigenpraktijk Carnisselande Dagelijks spreekuur volgens afspraak. Spreekuurlocaties: Gezondheidscentrum Carnisselande (hoofdlocatie) Middeldijkerplein 26, 2993 DL Barendrecht Care&Wellness Portland Langstraat 11-12, 3162 WC Portland (tevens echolocatie Prenataalcentrum Carnisselande) Telefonisch spreekuur ma, di, do en vrij 9-12 uur, tel. 0180-627459. Inloopspreekuur wo. 8.30-11 uur (m.u.v. schoolvak.). Inloopspreekuur lactatiekundige; ma. 10-11 uur (m.u.v. schoolvak.) (beide inloopspreekuren vanaf hoofdlocatie). info@verloskundigencarnisselande.nl. www.verloskundigencarnisselande.nl (online aanmelden mogelijk) Verloskundigenpraktijk Portland Yolande van den Berg en Gardy Laurijssen, 24 uur per dag bereikbaar via 06-46464942, ook buiten spreekuren overdag voor vragen of afspraak maken. Bij spoed en geen gehoor via de artsentelefoon: 010-2866977. Postadres: Postbus 53019, 3008 AH Rotterdam. www.verloskundigenpraktijkportland.nl, info@ verloskundigenpraktijkportland. nl. Spreekuur op woensdag vanaf 18 uur aan Hendrikse-akker 11, Barendrecht (kinderdagverblijf Panda). Zaterdag spreekuur vanaf 9 uur aan De Beurs 39, Rhoon/ Portland (kinderdagverblijf Jip en Janneke). Verloskundigenpraktijk Albrandswaard / Pendrecht Jacqueline Broersma, Jeannette Hammer, Annemieke Kip en waarneemsters Marloes Lagendijk, Lilian Wong-Si-Kwie. 06-27850059 b.g.g. 010-4206611 Spreekuur op afspraak: Rijsdijk 15b (Koetshuys) Rhoon en Slinge 773c Rotterdam (tevens echolocatie). Voor meer informatie zie onze website: www.verloskundigenpraktijkpendrecht.nl Trombosedienst en artsenlaboratorium Wijkcentrum Hof van Portland, Hof van Portland 41, Rhoon. Di. en do. 8.15-9.15 uur. Kruithof Fysiotherapie en Manuele therapie

Avenue Carnisse 317, 2993 ME Barendrecht. Contact: 0180628741 en info@kruithof-fysiotherapie.nl. Zie ook www. kruithoffysiotherapie.nl. Ook ‘s avonds geopend FysiotherapieRotterdam Bijdorp-Zuid 1, Barendrecht gebouw Wellnesselande, tel. 0180-646418 Rosestraat 123, Rotterdam tel. 010-4860978 www.fysiotherapierotterdam.nl info@fysiotherapierotterdam.nl Dierenartsen Dierenkliniek Carnisselande Avenue Carnisse 184, B’drecht tel. 0180-556062. Dierenkliniek Den Otter Dorpsdijk 16, Rhoon tel. 010-5067150. Aafje, thuiszorg huizen zorghotels Aafje zorglijn, tel. 0900 - 8664 (€ 0,10/min) Op werkdagen van 8 tot 17 uur voor informatie en advies. Voor dringende (zorg)vragen is de zorglijn 24 uur per dag bereikbaar. Thuiszorgwinkel Zwijndrecht (Vegro) Verpleeg- en hulpmiddelen: 0800 – 2887766: voor uitleen en verkoop. Passage 4-6, Zwijndrecht, maandag t/m vrijdag 9-17.30 uur, zaterdag van 10-16 uur. Artikelen kunnen thuisbezorgd of opgehaald worden. info@aafje.nl, www.aafje.nl Aafje, Postbus 8604, 3009 AP Rotterdam. Sanare Thuiszorg Altijd bij u in de buurt! Wij bieden zorg in elke thuissituatie en nemen uw wensen en behoeften als uitgangspunt! Bel 0180-310180 voor verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning op afspraak en door een klein team vaste medewerkers. Gratis spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13-17 uur in Paramedisch Centrum ‘Oranjewijk’ aan de Gebroken Meeldijk 123a te Barendrecht. Meer informatie: www.zorgiseenkeuze.nl Alarmnummer. Brandweer, Politie, Ambulance: 112. Politiebureau Poortugaal, Hofhoek, Poortugaal, tel. 0900-8844. Platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard. Inl. tel. 010-5013283. Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidwest Tel. 0900-0101; Slachtofferhulp biedt praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. Kraamzorg De Eilanden Vliet 8, Postbus 1185, 3220 BD Hellevoetsluis. Gratis informatienummer: 0800-0225323; Bevallingslijn: 0181-310000 (altijd bereikbaar). Kraamcentrum Dat 24 uur p.d, 7 d.p.w. bereikbaar voor zorg. Bezoekadres: Kerkstraat 18, 3211 AS Geervliet. Tel. 0181-645100. Email: info@KraamcentrumDAT.nl. Website: www.KraamcentrumDAT.nl. Moeders voor Moeders. Ben je net in verwachting? Moeders voor Moeders verzamelt de urine van pril-zwangeren, en helpt zo vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen ook zwanger te worden. Als je nog geen 12 weken zwanger bent, en je wilt meedoen, neem dan contact op met Odette Boekenstijn 06-39442044 of bel gratis 0800-0228070. Inschrijven kan ook via de website www. moedersvoormoeders.nl. CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Telefonisch aanmelden voor aanvraag verzorgings-, verpleeghuis en thuiszorg. Op werkdagen van 8.30-17 uur. Tel. 010-2068650. Het Boerderijtje. Inloop elke ochtend. Gastvrije ontvangst door vrijwilligers voor een praatje en een kop koffie. Iedereen is welkom op ma. t/m vr. van 10 tot 12.30 uur. Op di. en do. middag tevens open voor activiteiten. Verkoop Wereldwinkel, vr. 10 tot 17 uur en za. 10 tot 16 uur. Do.mo koffie drinken in De Brinkhoeve. Tel. 010-5011973 Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) SWA/Vraagwijzer, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon, Tel.: 010-5011222. Website: www.welzijnalbrandswaard.nl E-mail: vraagwijzer@welzijnalbrandswaard.nl Het Loket voor onafhankelijke en gratis informatie en advies in Albrandswaard voor vragen op

het gebied van wonen, welzijn en zorg. Ook voor informatie over individuele voorzieningen, persoonsgebonden budget (PGB), huishoudelijke verzorging, mantelzorg en voor het aanmelden van vrijwilligers. Inloopspreekuur van Vraagwijzer van 9-13 uur. Telefonische bereikbaarheid van Stichting Welzijn Albrandswaard van 9-16 uur. SWA/(Ouderen)advisering, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Website: www. welzijnalbrandswaard.nl E-mail: ouderenadvisering@welzijnalbrandswaard.nl Ondersteuning bij complexe hulpvragen, Hulp bij thuisadministratie, PlusKlusAdvies (advies en ondersteuning bij klussen in en om het huis), informatie over o.a. valpreventie en eenzaamheidsbestrijding. SWA/Vrijwilligers Vacaturebank Albrandswaard, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Website: www. welzijnalbrandswaard.nl. E-mail: vrijwilligersvacaturebank@welzijnalbrandswaard.nl Voor iedereen die interesse heeft in vrijwilligerswerk. Bemiddeling tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. Informatie over contracten en regelgeving. Voor informatie en aanmelding kan men terecht tijdens het telefonisch spreekuur van Vraagwijzer, t.w. maandag t/m vrijdag van 9-16 uur, telefoonnummer 0105011222. Uiteraard worden vragen gesteld per e-mail ook zo spoedig mogelijk beantwoord. SWA/Steunpunt Mantelzorg Albrandswaard, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Telefoonnummer: 010-5011222 Website: www.alsjevooreenanderzorgt.nl en www.welzijnalbrandswaard.nl E-mail: mantelzorg@welzijnalbrandswaard.nl Voor informatie kan men terecht tijdens het telefonisch spreekuur van Vraagwijzer, t.w. maandag t/m vrijdag van 9-16 uur, telefoonnummer 010-5011222. Uiteraard worden vragen gesteld per e-mail ook zo spoedig mogelijk beantwoord. SWA/Ouders voor Ouders In het Koetshuis aan de Rijsdijk 17a te Rhoon is er iedere donderdag inloop voor ouders voor een luisterend oor en een kopje koffie of thee. Afwisselend in de ochtend (van 9 tot 10 uur) of in de middag (van 14-15 uur). Voor meer informatie en agenda: www.albrandswaardseoudersvoorouders.nl Laurens Zorg aan Huis Laurens biedt veel vormen van diensten en zorg voor ouderen. In Rhoon biedt Laurens Zorg aan Huis, ook voor mensen met dementie. Meer informatie: 08005886678 (gratis) of www.laurens.nl. Activiteiten voor ouderen Laurens organiseert voor actieve ouderen activiteiten die het leven leuker maken. Het Laurens UITbureau voor Ouderen neemt u graag mee naar het theater of op vakantie. Meer informatie: 08005886678 (gratis) of www.laurens. nl. Stichting Psychosociale Klankborden ZHZ Contactpersoon Jeannette Verveer. Telefonisch spreekuur voor advies en begeleiding op woensdag en donderdag van 10 tot 13 uur via 078-8795276. Iedere dinsdag inloop en creativiteit van 15 tot 17.30 uur. Samen lekker eten van 17.30 tot 19, een vers en gezond driegangenmenu voor 3,50 euro. Regelmatig ook themavonden en gespreksgroepen. Hervormd Jeugdcentrum, Vijverhof 10 te Hendrik-Ido-Ambacht. Website: www.stichtingklankborden.nl. Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur. 0900 - 1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@ korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 9-17.30 uur via www.korrelatie.nl


AGILA A SILVER EDITION EDITION Agila 1.0 EcoFlex Silver Edition II nu rijklaar

€ 11.295,-

met Hoogglans zwart dak!

IN 2 UITVOERINGEN:

Agila 1.0 EcoFlex Silver Edition I nu rijklaar

€ 10.999,-

Standaard o.a. LM velgen, getint glas, airconditioning, metallic lak (gratis), radio cd speler, ESP systeem

l

Voor de zekerheid

Eef en Huub Capelle: Eef en Huub Rotterdam-Noord: Eef en Huub Rotterdam-Zuid: Eef en Huub Berkel:

Klaverbaan 22, Tel. (010) - 442 23 88 Ceintuurbaan 133, T: (010) - 211 11 11 Aristotelesstraat 34, T: (010) - 291 61 61 Raadhuislaan 30, T: (010) 511 27 66

Actie heeft uitsluitend betrekking op voorgeregistreerde auto van het type Agila en zolang de voorraad strekt. Actie is niet geldig i.c.m. andere kortingen of aanbiedingen. Genoemde prijzen zijn incl. metallic lak en excl. afleveringskosten. Fouten voorbehouden. Afgebeelde model kan in detail verschillen van de werkelijke uitvoeringen. Vraag in de showroom naar de voorwaarden.

Wilt u uw ‘digitale’ kennis delen met de leden van onze bank? De online dierenwinkel voor al uw dierenbenodigdheden!

Wij zijn op zoek naar ondernemers en particulieren uit de regio die hun kennis op digitaal gebied belangeloos willen delen in de vorm van een workshop of presentatie tijdens het jaarlijkse ledenevent op 29 oktober. Dit is voor u een mooie kans om uzelf te profileren bij een groot publiek.

Lage prijzen en daarnaast gratis thuis bezorgd in Barendrecht, Rhoon-Portland, Heerjansdam, Ridderkerk en Rotterdam-Zuid!

Maand augustus → Actie maand! Nu bij elke bestelling in augustus

5% EXTRA KORTING OP ALLE VOERMERKEN en

10% EXTRA KORTING OP DE REST VAN HET ASSORTIMENT

Samen kennis delen op digitaal gebied. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën.

Dus surf nu snel naar www.petsland.nl en bestel! Voor meer informatie kunt u mailen naar info@petsland.nl of bel 06-10085747 *De prijzen op de website zijn de prijzen die gelden tijdens de actiemaand*

Heeft u kennis over ‘digitale’ ontwikkelingen en vindt u het leuk dit belangeloos te delen?

Meld u aan via www.rabobank.nl/rmij

/albrandswaardwk30  

http://deschakelalbrandswaard.nl/week30/albrandswaardwk30.pdf

/albrandswaardwk30  

http://deschakelalbrandswaard.nl/week30/albrandswaardwk30.pdf

Advertisement