Page 1

N I E U W S -

E N

A D V E R T E N T I E W E E K B L A D

Juli en augustus

Saunaentree

Donderdag 12 juli 2012

Deze week o.a. in

(vanaf 10.00 uur tot sluitingstijd)

Tuin Willibrordus verrast bezoekers

Jannie den Ouden neemt na 50 jaar afscheid van jeugdclub

€ 17.50 www.thermenbarendrecht.nl

Brede School sluit jaar af

GRATIS voordeelkrant bij BP Ziedewij

Pak nu mee in de shop! Boordevol

Gemeentenieuws zie pag. 8 en 9

ANDSWAARD ACTUEEL

2012

Nieuws In Nederland worden jaarlijks vele Koninklijke onderscheidingen uitgereikt, waaronder ook ieder jaar enkele in Albrandswaard. Voor een Koninklijke onderscheiding komen personen in aanmerking, die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat om mensen die voor de bijzondere wijze waarop zij aan hun activiteiten inhoud hebben gegeven, waardering en erkenning verdienen vanuit de samenleving.

1 11 1 80 swaard.nl swaard.nl

zaken en, ducten 12.30 uur 20.00 uur

15.00 uur

en en

16.30 uur 20.00 uur

zaken niet stand angifte rlijden. ng in g uit het ndag-

12.30 uur 15.30 uur 12.30 uur 17 77 555 111

ecte

g 9 juli stus ng aandag ing. ondaandag

Kent u zo iemand en wilt u hem of haar voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, neemt u dan op maandag, dinsdag of donderdag contact op met bestuurssecretaresse Bianca Jongerius, telefoon (010) 506 11 51 of per e-mail: b.jongerius@albrandswaard.nl. Zij kan u in grote lijnen aangeven of de verdiensten zodanig zijn dat aanvraag van een Koninklijke onderscheiding mogelijk is. Ook kan zij u uitleggen hoe u te werk moet gaan. Daarbij dient u rekening te houden met het volgende. Als een aanvraag voor een onderscheiding bedoeld is voor uitreiking op Koninginnedag van het volgend jaar (april 2013), dient uw goed gemotiveerde en gedocumenteerde voorstel vóór 26 juli 2012 te zijn ingediend. Als het de bedoeling is dat de onderscheiding bij een andere gelegenheid dan Koninginnedag wordt uitgereikt, moet uw voorstel 3 maanden vóór de betreffende uitreikingsdatum zijn ingediend. De voorstellen dienen te worden gericht aan de burgemeester van de gemeente Albrandswaard, mr. H.M. Bergmann.

Sinds kort staat er op het afvalscheidingstation aan de Nijverheidsweg 3 in Rhoon een aparte container voor zogenaamde harde kunststoffen. Hierin kunt u producten zoals plastic tuinmeubilair, emmers, PVC, kinderspeelgoed, kratten, wasmanden, lamellen en schrootjes kwijt.

Aangevraagd / voorgenomen Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen. Het is in bepaalde gevallen wel mogelijk op een andere manier te reageren (bijvoorbeeld door een zienswijze in te dienen). Als dit zo is, dan is dit apart bij de publicatie vermeld. Omgevingsvergunning Poortugaal - Maria van der Duinstraat 54, 3176 VC - plaatsen dakkapel Rhoon - Heuvelsteijn 83, 3162 SE uitbouwen tweede verdieping en terras op eerste verdieping - Lijsterlaan 6, 3161 TG veranderen kozijn in voorgevel - Langstraat 13, 3162 WC realiseren 91 bergingen in parkeergarage - Noordrand Vinex-wijk Portland bouwen zeven bruggen

U kunt dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Een voorlopige voorziening is geen definitief besluit, maar zorgt ervoor dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over voorlopige voorzieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank. Evenementen en overige vergunningen Rhoon - Tennisvereniging LTC Rhoon, Rivierweg 50 - houden incidentele festiviteit (‘Open Toernooi’) van 28 juli t/m 5 augustus 2012, telkens tot uiterlijk 01:30 uur (datum bekendmaking: 05-07-2012). - Broodjeshuis Zie Zo, Julianastraat 36 - houden incidentele festiviteit op 15 juli 2012 van 13:00 18:30 uur (datum bekendmaking: 05-07-2012).

deschakelalbrandswaard.nl

Plastic verpakkingsmateriaal kunt u in de plasticcontainers in de milieuparkjes bij u in de wijk gooien.

Meer scheiden, minder afval Tentoonstelling tekeningen afvalles Koos de Vuilnisman Bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis is een tentoonstelling te zien van tekeningen die door leerlingen van groep 7 en 8 van alle basisscholen in Albrandswaard tijdens de afvalles van Koos de Vuilnisman gemaakt zijn.

Verleend / besloten Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening.

coupons!

1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt gedaan 2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan worden teruggedraaid

Aanvragen Koninklijke onderscheidingen

ortugaal Rhoon

VOORDEEL-

Bekendmakingen

aard

De Willibrordus kerk in Rhoon beschikt over een fraaie tuin. De tuin was echter nooit opengesteld voor het publiek. De beheerscommissie van de kerk besloot onlangs echter, gezien de fraaie locatie, de tuin te gaan inzetten voor passende evenementen. Dat dit een juist besluit is geweest daarvan is de vorige week met groot succes gehouden fuchsiatentoonstelling een goed voorbeeld. De vele honderden tentoongestelde fuchsia’s kwamen in de rustgevende tuin volledig tot hun recht. De bezoekers genoten van de fraaie planten en de groene oase in de tuin achter de kerk. Foto: Koos Romeijn

Beslissing art. 48 en 83 wet GBA Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat de volgende persoon niet meer op het adres woont waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van Albrandswaard staat ingeschreven: - Mevrouw A.E. Rduch, Molendijk 93, 3161 KL Rhoon Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat in de GBA moet worden vermeld: ‘verblijfplaats onbekend’. Dit Voorlopige voorziening aanvragen betekent dat deze persoon formeel Het kan zijn dat u tegen een niet meer in Nederland woont. bepaald besluit bent en:

Meerderheid raad stemt in met Visie Molendijk

Koos de Vuilnisman heeft de kinderen tijdens de afvalles op een leuke en leerzame manier laten zien wat je zelf kunt doen aan een schonere omgeving en dat we niet eindeloos kunnen doorgaan met het uitputten van grondstoffen en dat afvalscheiding erg belangrijk is. Aan het einde van de les hebben de leerlingen een tekening gemaakt van wat ze geleerd hebben over afval. Van elke school zijn de leukste of de meest aansprekende tekeningen uitgekozen. De tentoonstelling is tot eind juli in het gemeentehuis te zien. In augustus staat de tentoonstelling in de bibliotheek in Portland en vanaf half oktober in de bibliotheek in Poortugaal. Veel kijkplezier!

Nieuw verstrekkingenboek WMO: wat verandert er ?

Het college van Albrandswaard heeft op 26 juni 2012 het verstrekkingenboek 2012 voor de WMO vastgesteld. Hierin staan nadere regels over het verstrekken van voorzieningen aan mensen met een beperking in Albrandswaard. Dit verstrekkingenboek gaat in op 1 augustus 2012. Wat verandert er? Het doel blijft hetzelfde: de gemeente Albrandswaard wil diegenen die dat nodig hebben zo goed mogelijk ondersteunen om mee te kunnen (blijven) doen in de samenleving. Omdat gemeentes hiervoor steeds minder geld krijgen moeten wij nog beter nadenken over de verdeling. Diegenen die niet op eigen kracht hun beperking voldoende kunnen compenseren moeten namelijk op de hulp van de gemeente kunnen blijven rekenen. Vanaf 1 augustus 2012 gaan we daarom o.a. twee dingen veranderen: • de gemeente verstrekt geen algemeen gebruikelijke voorzieningen meer • als u een Persoonsgebonden budget (PGB) krijgt moet u dit bedrag helemaal verantwoorden. Meer informatie? Kijk voor meer informatie op www.albrandswaard.nl

Oproep: verwijderen vouwwagen

Op grond van artikel 5:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden een aanhangwagen langer dan drie achtereenvolgende dagen te parkeren op de weg.

Op de parkeerplaats aan de Ouwelandsestraat staat reeds geruime tijd een vouwwagen van het merk Alpen Kreuzer Allure met daarop een imperiaal, een lekke band aan de linkerzijde en zonder kenteken. De eigenaar van het voertuig wordt verzocht om de vouwwagen binnen één week te verwijderen. Als de eigenaar geen gevolg geeft aan deze oproep, dan wordt de vouwwagen - op kosten van de eigenaar - afgevoerd en opgeslagen op het gemeentelijk opslagterrein aan de Nijverheidsweg. Tegen betaling van de gemaakte opslagkosten kan de eigenaar de vouwwagen afhalen. Als de wettelijke opslagtermijn (Algemene wet bestuursrecht) van dertien weken verstreken is, wordt de vouwwagen - op kosten van de eigenaar - vernietigd.

eente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl

Na een dringende oproep van de VVD en de CU/SGP en betogen van de wethouders Bert Euser (EVA) en Raymond van Praag (PvdA) om in te stemmen met de door het college voorgestelde Visie Molendijk met de variant ‘Hoogstad’ vroeg EVAfractievoorzitter Lennard Goudriaan in de raadsvergadering een tweede schorsing aan. Nadat EVA in eerste instantie geheel tegen de voorliggende visie Molendijk was resulteerde deze schorsing er uiteindelijk in dat enkele leden van de EVA gehoor gaven aan de oproepen en betogen en alsnog hun akkoord aan het voorstel gaven. Daarmee werd het voorstel Visie Molendijk met 11 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen. Doel dat aan deze visie was verbonden is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied vanaf de Molendijk langs de Stationsstraat richting de zone van de ‘groene’ bedrijven. Het college is van mening dat met hoogstaande woningbouw, veel groen en waterpartijen de entree van Rhoon in dit gebied aantrekkelijker wordt, maar dat het

plan bovendien een buffer vormt tegen verdere uitbreiding van bedrijven in dat gebied. Via de Stationsstraat/ Rivierweg wordt het nieuw te ontwikkelen gebied bereikbaar door een nieuwe ontsluitingsweg. Opzet is de realisatie van een woonwijk zoals in de nabijheid gelegen Graaf Bentincklaan. Voor aanvang van de raadsvergadering hield Mels Zoeteman, eigenaar van het gelijknamig Rhoonse bouwbedrijf, een pleidooi voor groene aanleg en bouwactiviteiten in het gebied. ,,Eerder was de vraag van de raad om met de diverse grondeigenaren om tafel te zitten om eenheid te creëren en te komen met een realistisch plan. Dat is gelukt. Vandaar de visie Hoogstad.’’ Zoeteman benadrukte dat de ontwikkeling de gemeente geen geld kost, maar uitsluitend geld oplevert vanwege de heffing van de OZB. ,,Het gebied krijgt een blijvend groen karakter en wordt voorzien van grote waterpartijen. In grote lijnen zijn de bewoners het ermee eens, maar er zijn altijd wel mensen die het niet willen zien zitten.’’ De eensgezindheid van de grondeigenaren over de ontwikke-

ling van het gebied was voor de VVD aanleiding direct met het voorstel van het college in te stemmen. ,,Je krijgt iets moois en het kost geen geld’’, aldus Marco Goedknegt. Ook het CDA ging akkoord evenals de CU/SGP fractie. ,,Wij zien het als een kans om woningen te bouwen op een manier zoals wij die voorstaan’’, aldus Johan van Wolfswinkel. De PvdA is van meet af aan tegenstander geweest van ontwikkeling van dit gebied. ,,De noodzaak ontbreekt. De gedachte dat je met het bouwen van huizen dit gebied versterkt, daarvan ontbreekt de logica.’’ Ook de NAP zag de noodzaak van ontwikkeling van dit gebied niet zitten. De gehele fractie van EVA was aanvankelijk eveneens tegen. De lokale partij had grote twijfels ten aanzien van de toelaatbare decibellen voor dit gebied, de nieuwe ontsluitingsweg en de kosten. Uiteindelijk zwichtte een deel van de EVA-fractie voor de argumenten die wethouders, waaronder de eigen wethouder, en de fracties van de VVD en CU/SGP aandroegen. Daarmee kreeg het voorstel de meerderheid van de raad achter zich.

www.ziedewij.nl

Heinenoordtunnel nacht dicht voor testwerkzaamheden Rijkswaterstaat voert gedurende de nacht van 19 op 20 juli een zogeheten ‘calamiteitenknoptest’ uit in de Heinenoordtunnel (A29). De testwerkzaamheden vinden plaats na middernacht, op 20 juli van 01.00 uur tot 05.00 uur. De tunnel is dan in beide richtingen afgesloten. Bij een calamiteitenknoptest wordt getest of alle installaties in een tunnel tijdens een calamiteit goed samenwerken. Om een betrouwbaar testresultaat te bereiken, moet de tunnel verkeersvrij zijn. Er is in de nodige omleidingen voorzien. De belangrijkste vanuit Albrandswaard zijn: Verkeer vanuit Rotterdam richting Zierikzee via A15, A16: volg Z. Verkeer vanuit Europoort richting Barendrecht Carnisselande via A15, afrit 19 Rhoon: volg C.

Plastic Hero bedankt Albrandswaard voor het inzamelen van plastic Plastic Hero duikt overal in Albrandswaard op om inwoners te bedanken voor hun inzet bij het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal. Nietsvermoedend bracht Arie Koedood uit Portland afgelopen maandag zijn afval naar het milieuparkje in het centrum. Net toen hij zijn plastic in de container wilde gooien, sprong er een oranje mannetje tevoorschijn. Arie schrok, maar moest ook lachen. ,,Wat gebeurt er nu?” riep Arie. Plastic Hero bedankte Arie voor het scheiden van plastic en overhandigde hem een presentje. ,,Wat een verrassing”, zei Arie, ,,ik heb in mijn hele leven nog nooit iets gewonnen en nu krijg ik met het scheiden van afval een cadeau. Mijn vrouw zal dit wel leuk vinden.” Arie liet enthousiast de flyer over inzameling van plastic zien die een tijdje geleden samen met De Schakel werd verspreid.

,,Bij ons thuis scheiden we alles, ik loop vaak met mijn boodschappenwagen langs het milieupark.” Albrandswaard behaalt goede inzamelresultaten wat betreft plastic. Steeds meer inwoners leveren boterkuipjes, shampooflessen en ander plastic verpakkingsmateriaal gescheiden in. Hiervan worden weer allerlei nieuwe

producten gemaakt. Maar er kan nog meer plastic gescheiden ingezameld worden. Om inwoners te stimuleren brengt Plastic Hero, het oranje mannetje uit de landelijke campagne, regelmatig een bezoek aan Albrandswaard. Houd de Plastic Hero dus in de gaten, hij kan bij elke plasticcontainer in Albrandswaard opduiken!

Plastic Hero bedankt Arie Koedoot.


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 12 juli 2011

Jannie den Ouden neemt na 50 jaar afscheid van jeugdclub Elke woensdagavond is het een gezellige drukte in trefcentrum De Kapel in Poortugaal. Kinderen van 8 tot 12 jaar komen daar dan bij elkaar om na het gebed en kort Bijbelverhaal, iets leuks te knutselen, een spel of quiz te doen. Vorige week woensdag werd Jannie den Ouden verrast door de kinderen van de jeugdclub. ‘Juf’ den Ouden heeft 50 jaar leiding gegeven aan deze jeugdclub en nam deze avond afscheid van de kinderen. Na het normale clubprogramma met de kinderen kwam een groot aantal volwassenen naar De Kapel, om Jannie te feliciteren met deze mijlpaal. Voor deze bijzondere gelegenheid was ook een jeugdwerkadviseur van YMCA Nederland, de heer Vlasblom, naar Poortugaal gekomen om aan Jannie den Ouden de ‘gouden speld’ te overhandigen voor haar jarenlange inzet. Uit de woorden van Vlasblom bleek hoe bijzonder het is om 50 jaar vrijwillig jeugdwerk te doen, gezien het feit dat deze gouden speld niet élk jaar kan worden uitgereikt. Hij benadrukte nog eens: ,,Haar trouwe aanwezigheid, haar energie en door met plezier leiding te geven aan jeugdclub Poortugaal

heeft mevrouw Den Ouden er mede toe bijgedragen, dat deze jeugdclub al zoveel jaren bestaat en de kinderen nog steeds graag elke week bij elkaar komen.’’ Hij sprak vol lof over haar inzet en haar onuitputtelijke voorraad tien-minuten-spelletjes die zij à la minute kan toepassen als het nodig mocht zijn. Haar motivatie om leiding te geven op een manier die goed past in deze tijd, is zelfs na 50 jaar nog ongekend.” De kinderen

hadden voor Jannie allemaal een mooie bloem met daaraan een zelfgemaakt kaartje met een hartelijke groet en wens. Kinderen droegen een gedichtje voor waarin zij vertelden wat er allemaal op jeugdclub gedaan wordt. Er werd een cadeau aangeboden namens alle kinderen van de club. Als laatste kreeg Jannie een fotoboek vol herinneringen van de afgelopen jaren aangeboden, met werkjes en speciale wensen van de kin-

Bloemen voor de juf.

De Schakel houdt deze zomer weer een fotowedstrijd met zomerfoto’s, waarin u wekelijks kans maakt op het winnen van uw mooiste zomerfoto direct geprint op plaat. Wat moet u doen? Upload uw mooiste of leukste zomerfoto vóór maandag 12 uur op onze website. Op www.deschakelalbrandswaard.nl staat een knop naar de lezersactie. Daar kunt u de foto uploaden en een kort bericht achterlaten. Vermeld daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Iedere week wordt de winnaar van de week bekend gemaakt en wordt die foto afgedrukt in deze krant. De weekwinnaars maken bovendien kans op een hoofdprijs. Wat die hoofdprijs, blijft nog geheim. De fotoprint op plaat en de hoofdprijs worden aangeboden door Signpower, Grotenoord 31 te Hendrik-Ido-Ambacht, 078-6815683. Zie ook www.signpower.nl.

VVD en CU/SGP betichten EVA en PvdA van wantrouwen eigen wethouders

,,De onduidelijkheden in het voorstel zijn niet weggenomen’’, vervolgde Goudriaan. Waarop Goedknegt reageerde: ,,U twijfelt eraan dat het de gemeente geen geld gaat kosten? In dat geval spreekt u uw wan-

trouwen tegen de gemeente uit!’’ Met deze uitspraak kreeg de VVD bijval van CU/SGP. Fractievoorzitter Johan van Wolfswinkel tegen Goudriaan: ,,Als u zegt tegen het voorstel te zijn, dan zegt u ‘wij vertrouwen onze wethouder niet’. Het college zegt dat het geen geld kost, maar zelfs geld opbrengt. Wat verwacht u dan nog meer van het college!’’ Van Wolfswinkel merkte voorts op dat de oppositiepartijen het college opnieuw moeten ‘redden’ omdat de eigen partijen hun wethouders afvallen. ,,Het heeft niets te maken met motie van wantrouwen, maar met de kwaliteit van het voorstel’’, verweerde Goudriaan. ,,De risico’s zijn niet voldoende toegelicht.’ PvdA-voorman Hans van der Graaff merkte op dat het niet instemmen met het voorstel niets te maken heeft met vertrouwen. ,,We zijn het niet eens met het voorstel. En dat mag ook.’’ Voor EVAwethouder Bert Euser aanlei-

deze avond is besteed, maar echt niet nodig was’. Jannie Den Ouden werd op 16 maart 1962 aan de toenmalige jeugdleden van club voorgesteld als de nieuwe leiding. Sindsdien heeft zij de club op velerlei manieren meegemaakt. Het begon met een meisjesclub, die steeds na een aantal jaren varieerden van leeftijd voor deelname. Na enige tijd kwam er zelfs een jongensclub. Tegenwoordig is de club gemengd en voor kinderen tot en met groep 8 van de basisschool. In al die jaren heeft Jannie veel kinderen voorbij zien komen, waar zij altijd veel plezier aan heeft beleefd. De avond werd afgesloten door gezellig met alle aanwezigen nog even iets te drinken en na te praten. Veel ouders van de clubleden hebben zelf ook nog bij Jannie op jeugdclub gezeten, dus konden er veel goede herinneringen opgehaald worden. Jeugdclub Poortugaal start 5 september weer een nieuw seizoen. Voor inlichtingen bellen naar 010-5013739. De Club is voor álle kinderen van 8 tot en met12 jaar, in De Kapel, Achterweg 16 in Poortugaal. Elke woensdagavond van 19 tot 20 uur. Contributie 1,20 euro.

Win mooiste zomerfoto op plaat

Tijdens de discussie over de Visie Molendijk in de raadsvergadering gaf EVAfractievoorzitter Lennard Goudriaan aan niet zozeer tegen bebouwing in het nieuw te ontwikkelen gebied te zijn, maar vooral vragen te hebben over de financiële risico’s. ,,Er zijn nog behoorlijk wat open eindjes’’, aldus Goudriaan. Deze opmerking was VVD-fractievoorzitter Marco Goedknegt te gortig. Temeer daar zowel het college als ondernemer Zoeteman hadden benadrukt dat het de gemeente geen geld kost. ,,Waarom is deze vraag niet eerder in de carrousel aan de orde gekomen. Daar was toen alle gelegenheid voor’’, aldus Goedknegt.

deren erin, foto’s en documenten van 50 jaar of ouder. ,,Het is voorbij gevlogen en ik zal de kinderen zeker gaan missen, maar men moet toch eens gaan stoppen en na 50 jaar is dat een mooi moment. Ik heb het met plezier gedaan en ik weet zeker dat de volgende leider en leidsters het goed gaan doen”, sprak Jannie die avond tegen de nieuwe clubleiders. Waarna zij ook haar dank uitsprak ‘voor het vele werk dat voor haar aan

ding een en ander nog eens uit de doeken te doen. ,,Er is niet ten onrechte zwaar gewicht aan dit voorstel gegeven. Zeker nu de gemeente bezig is haar financiële positie te versterken. Elk voorstel wordt op haar merites beoordeeld. Ik heb zo langzamerhand de naam gekregen een strenge rekenmeester te zijn. Met deze visie zijn er passende kansen voor ontwikkeling die de gemeentekas spekken. Het is een zeer welkome aanvulling.’’ PvdA-wethouder Raymond van Praag bestreed eveneens dat er ‘open eindjes’ zijn. ,,Het is een duidelijk en helder verhaal. Flauw om nu aan te geven dat er open eindjes zijn. Ik kan er niet één bedenken en er is niet één benoemd.’’ EVA-wethouder Euser kreeg alsnog enkele stemmen van zijn partij, waardoor de visie Molendijk werd aangenomen. PvdAwethouder van Praag werd niet gesteund door zijn partij. De PvdA was van het begin af aan tegen en bleef tegen.

Ophalen oud papier voor RWA en Ouderenwerk stopt Al meer dan 20 jaar haalt Anton Jongenotter elke week oud papier op bij De Hooge Werf, OBS, Klepperwei, Tweespan en Vierspan en in het Ghijseland. De laatste 7 jaar met zijn trouwe maat Leen Hordijk en daarvoor met vele andere vrijwilligers. Dit alles voor het goede doel, namelijk de commissie ouderenwerk te Rhoon en Korfbalvereniging RWA in Poortugaal. Afgelopen week, op 5 juli, hebben zij hun laatste ronde gedaan. Zij moeten helaas stoppen wegens gezondheidsproblemen. Aangezien er tot op dit moment geen nieuwe vrijwilligers zijn gevonden om deze taak over te nemen houdt het hierbij vooralsnog op! Wel blijft de oud papier contai-

ner op de parkeerplaats staan naast LTC Rhoon/Sordino aan de Rivierweg in Rhoon. Beide heren zullen deze container blijven openen en sluiten. Korfbalvereniging RWA en Commissie Ouderenwerk Rhoon vragen dan ook iedereen om toch vooral daar het oud papier naartoe te blijven brengen. ,,Wij doen een beroep op uw medewerking omdat zonder de opbrengst van het oud papier zeker het ouderenwerk ernstig in gevaar komt! Wij zijn de heren Jongenotter en Hordijk heel dankbaar dat zij dit werk zoveel jaren voor ons gedaan hebben en wensen hen nog vele goede jaren toe. ‘’Wie beschikbare vrijwilligers kent kan dit via telefoon 0105016348 kenbaar maken.

Leen Hordijk en Anton Jongenotter

3

KORTAF Rommelmarkt bs Valckesteyn Obs Valckesteyn (Locatie Emmastraat) te Poortugaal houdt zaterdag 22 september haar jaarlijkse rommelmarkt voor alle inwoners van Poortugaal en omstreken. Wie op deze dag een tafel wil huren voor de verkoop van zijn spullen of voor zijn kind een plekje op het schoolplein wil bemachtigen voor de verkoop van speelgoed kan contact opnemen met Vanessa Hogeweg, 06-12024074 of e-mail yandomenie2@hotmail. com. Gedurende deze dag is er ook van alles te doen op het schoolplein, diverse spelletjes, Rad van Fortuin met veel prijzen en dergelijke. Voor meer informatie www. valckesteyn.nl

Boekverkoop TweedekansWinkel Op vrijdag 13 juli en zaterdag 14 juli houdt de TweedeKansWinkel tijdens haar normale openingstijden, dus op vrijdag van 10 tot 17 uur en op zaterdag van 10 tot 16 uur een extra boekverkoop buiten van de magazijnvoorraad.

Vakantie Wereldwinkel en TweedekansWinkel De TweedekansWinkel en de Wereldwinkel aan de Dorpsdijk 149 te Rhoon sluiten voor een vakantie van twee weken hun deuren. De vakantiesluiting gaat in op maandag 16 juli en op woensdag 1 augustus hopen beide instellingen u weer van dienst te kunnen zijn.

Bazaar Klepperwei Zorgcentrum Klepperwei is begonnen met de inzameling van spulletjes voor de bazaar die het houdt op 15 september. Meubeltjes, cd’s, huishoudelijke artikelen, kinderspeelgoed en andere goed verkoopbare spullen kunnen van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 16 uur worden ingeleverd bij de receptie van Klepperwei aan de Zwaluwenlaan 1 in Rhoon. De bazaar wordt gehouden in en om het zorgcentrum. De opbrengst komt ten goede aan de bewoners van Klepperwei. Zo worden er uitstapjes voor de bewoners mee bekostigd en verwenmiddagen georganiseerd.


TANDHEELKUNDIG CENTRUM NIEUWELAND

Machinaal Waard bv. MachinaalTimmerbedrijf TimmerbedrijfDe De Waard bv.

PRAKTIJK VOOR Reguliere tandheelkunde, Esthetische tandheelkunde, Orthodontie, Protheses, Implantologie en Angstige kinderen

Van staan wijwij achter u! u! Vanbouwtekening bouwtekeningtot totrealisatie realisatie staan achter

Wegens uitbreiding zoeken wij een

spontane tandartsassistente ervaring is een pré (3,5 dagen per week) Tevens zoeken wij voor onze salon

een schoonheidsspecialiste

Uw van uw aanbouw of of verbouw. Uwpartner partnerin inhet hetrealiseren realiseren van uw aanbouw verbouw.

Tevens alal uw ramen, deuren en en Tevensdé déleverancier leveranciervoor voor uw ramen, deuren kozijnen, onder garantie. kozijnen,levering levering onder garantie. Gemaakt enen geplaatst door Gemaaktin inonze onzeeigen eigentimmerfabriek timmerfabriek geplaatst door ons onsvakkundig vakkundigmontageteam! montageteam! Timmerwerk van dede bovenste plank. Timmerwerk van bovenste plank. Neem een vrijblijvende offerte! Neemcontact contactmet metons onsopopvoor voor een vrijblijvende offerte!

(Uren in overleg) Wij vragen: Een representatieve persoonlijkheid Geen 9 tot 5 mentaliteit Weet wat service en klantvriendelijkheid is Tegen een hoge werkdruk kan en accuraat werkt Leergierig en snel van begrip Computerervaring Wij bieden: Een zeer zelfstandige baan Veel afwisseling Zeer goede arbeidsvoorwaarden Een zeer moderne werkomgeving Voor reactie’s schrijven naar: Tandheelkundig Centrum Nieuweland T.a.v. mevrouw L. Bel Muziekplein 18 Of bel meteen 0180 690259 Geen Aquisitie

Handelsweg 1010 – 3161 GD Rhoon – T:– 010 – 501 8559 Handelsweg – 3161 GD Rhoon T: 010 – 501 8559 F:F:010 – 501 2691 E: E: dewaardbv@orange.nl 010 – 501 2691 dewaardbv@orange.nl www.mtdewaard.gerletnormdeur.nl www.mtdewaard.gerletnormdeur.nl

Stichting ‘IJsselmonde-Oost’ is een kleinschalige organisatie voor zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking te Barendrecht en Ridderkerk. De stichting begeleidt momenteel 120 volwassen cliënten en er zijn meer dan 130 personeelsleden in dienst.

Voor de buitenprojecten te Barendrecht vragen wij per direct een:

Coördinator Zorg m/v Voor een dienstverband van 18 uur

In de buitenprojecten van Barendrecht wordt waar nodig ondersteuning geboden en waar mogelijk zelfstandigheid gestimuleerd of op peil gehouden. De doelgroep cliënten van de buitenprojecten heeft vaak een complexere hulpvraag. (schuldhulpverlening, verslavingsproblematiek e.d.) Specifieke taken: • Coachen van medewerkers in het zorgproces. • Leiding geven aan en het voeren van functioneringsgesprekken met facilitaire medewerkers. • Coördineren, uitvoeren en bewaken van de zorg. • Zorgdragen voor het opstellen, evalueren en bijstellen van ondersteuningsplannen en de methodische cyclus hierin; • Enige uren per week werkzaam zijn in het begeleidingsproces; • Uitvoeren van overige werkzaamheden. Wat wij van jou vragen: • Dat je gemotiveerd en enthousiast bent; • Een relevante opleiding op minimaal MBO+ niveau en ervaring in de gehandicaptenzorg; • Ervaring met het begeleiden en coachen van medewerkers in complexe begeleidingssituaties; • Je bent in staat om de operationele zorg te coördineren en het zorgproces te bewaken; • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken; • Een groot inlevingsvermogen en een gelijkwaardige houding t.o.v. de doelgroep; • Flexibel kunnen omgaan met diverse hulpvragen van de cliënten; • Respect voor de protestants christelijke levensovertuiging van de Stichting. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg.

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je brief met motivatie en CV binnen 10 dagen na het verschijnen van deze advertentie naar Stichting IJsselmonde-Oost, Irenestraat 22, 2991 BG Barendrecht, t.a.v. mw. N. Valster. Of per e-mail naar: n.valster@ijsselmonde-oost.nl. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met: Nelleke Valster, locatiehoofd Barendrecht-Buiten, telefoon: 06-13585938. Een dienstverband wordt aangegaan voor een jaar, waarna de mogelijkheid bestaat tot verlenging van het dienstverband.

Tevens vragen wij voor woonvoorziening Meliom te Barendrecht per 1 september 2012

een Begeleider m/v

Voor een dienstverband van circa 20 uur per week. Specifieke taken: • Je bent in staat om samen met de cliënt een ondersteuningsplan op te stellen en actueel te houden. • Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding en verzorging van de cliënten, zoals omschreven in het ondersteuningsplan. • Je voert alle voorkomende werkzaamheden uit t.b.v. de voortgang van de woonvoorziening. • Je neemt deel aan verschillende overlegvormen.

Wij zijn op zoek naar een

Tank Container Surveyor Voor de regio Rotterdam/Antwerpen zijn wij dringend op zoek naar een jonge tank container surveyor. Ons bedrijf verzorgt de inspecties op tank containers, standaard containers en reefers. Wij zoeken kandidaten die ervaring hebben opgedaan in M&R bij depots en graag een overstap willen maken naar een survey buro. Sollicitaties richten aan: Tank & Container Survey Europe Deventerseweg 8 2994 LD Barendrecht t.a.v. Rijk Clement

Wat wij van jou vragen: • Je bent gemotiveerd en enthousiast en je staat stevig in je schoenen; • Je bent in het bezit van een SPW/MMZ opleiding en je hebt ervaring in de gehandicaptenzorg; • Je bent zelfstandig en kan in teamverband werken; • Je hebt geen bezwaar tegen het werken op onregelmatige tijden en je bent inzetbaarheid tijdens de feestdagen; • Je hebt een groot inlevingsvermogen en een gelijkwaardige houding t.o.v. de doelgroep; • Je kunt flexibel omgaan met diverse hulpvragen van de cliënten; • Je hebt respect voor de protestants christelijke levensovertuiging van de Stichting.

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je brief met motivatie en CV binnen 10 dagen na het verschijnen van deze advertentie naar Stichting IJsselmonde-Oost, Kruidentuin 9, 2991 RK Barendrecht, t.a.v. mw. N. Balsters. Of per e-mail naar: n.balsters@ijsselmonde-oost.nl. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Nelleke Balsters, locatiehoofd, telefoon 0180-613071 of 06-30012495. Een dienstverband wordt aangegaan voor een jaar, waarna de mogelijkheid bestaat tot verlenging van het dienstverband.

Kijk voor meer informatie over Stichting IJsselmonde-Oost op www.ijsselmonde-oost.nl

IJsselmonde-Oost geeft je de ruimte...


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 12 juli 2011

Afscheid van twee geweldige juffen Het was donderdag 5 juli de laatste werkdag van Marja Groenenboom, teamleidster

van De Blokkendoos, want na 33 jaar werken gaat ze nu heel verdiend met pensioen.

Diezelfde donderdag was ook de laatste werkdag voor Elly Stolk, al 24 jaar werkzaam

Marja Groenenboom (l) en Elly Stolk genoten van hun peuters!

Delta Psychiatrisch Centrum en Bouman GGZ fuseren tot Antes Twee grote ggz-instellingen, Delta Psychiatrisch Centrum en Bouman GGZ, hebben de handen ineen geslagen om samen nog betere en meer doelmatige zorg te bieden. Met de fusie, die per 1 juli van kracht is, kunnen de organisaties de twee expertises bundelen, wat een belangrijke meerwaarde oplevert voor zowel de cliënt als de samenleving. De vertrouwde merken

Bouman GGZ en Delta Psychiatrisch Centrum blijven bestaan. Voor de nieuwe zorgonderneming is een nieuwe naam gekozen: Antes. Vrij vertaald is de betekenis van Antes: eerder, actiever, beter. ,,Antes is een zorgonderneming die proactief is en vooruit denkt en deze naam past daar uitstekend bij.’’ Op internet is Antes te vinden op: www.antesgroep.nl. Deze website wordt in de komende

weken voltooid. Per 1 juli bestaat het nieuwe bestuur uit: Sjef Czyzewski (voorzitter), Wouter Teer (lid, vicevoorzitter), Ben van de Wetering (lid). Uit de huidige raden van toezicht van Bouman GGZ en Delta Psychiatrisch Centrum is een nieuwe raad van toezicht gevormd. Het voorzitterschap van de raad van toezicht wordt vervuld door mevrouw mr. C. van Steenderen-Koornneef.

Brede School sluit jaar af

als pedagogisch medewerkster op De Blokkendoos. Het vertrek van deze twee leidsters was natuurlijk reden om hen eens goed in het zonnetje te zetten! Die donderdagmorgen werden zij met hun familie verwelkomd op De Blokkendoos. Voor hen èn voor alle peuters en ouders van De Blokkendoos was het poppentheater Kletskous naar Poortugaal afgereisd om een vrolijke peutervoorstelling over Kiki te geven. Na al deze pret was het feest nog niet voorbij, want toen waren er overheerlijke pannenkoeken voor de feestvarkens en voor alle peuters. Wat werd daarvan gesmuld! En toen was er tijd om gedag te zeggen, te knuffelen, een traantje weg te pinken en de vertrekkende juffen met cadeautjes te verwennen en hen zo te bedanken.

5

Vakantietijd voor u, is

overwerk voor inbrekers

GOEDKOOPSTE

OPEL.NL

GOEDKOOPSTE

AGILA.NL

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelalbrandswaard.nl

Brug gedempte vijver moet blijven Tijdens een door de gemeente georganiseerde avond in het boerderijtje te Rhoon op 4 juli jl., over het parkeerplan Bachlaan, Sweelincklaan en gedeelte Viaductweg in de gemeente Rhoon, was de opkomst van de bewoners erg groot, minimaal 47 inwoners. Het is voor de inwoners een succesvolle avond geweest. Door de massale opkomst en door tegen de parkeerplannen te stemmen is dit rampzalige idee ingetrokken door wethouder van Praag en zijn ambtenaren. Opvallend was het ontbreken van raadsleden en politieke partijen, die ingestemd hebben met dit plan, en waarschijnlijk alleen op straat komen rond de verkiezingen, met een positieve uitzondering van dhr. Kweekel (EVA.) Er is zijdelings gesproken

over de gedempte vijver waarop zich nu een parkeerplaats bevind, volgens verschillende inwoners is het altijd al de bedoeling geweest dat deze vijver tijdelijk werd gedempt en later weer aangelegd zou worden, luisterend naar de raadsvergadering van 2 april vertaalt wethouder van Praag deze afspraken heel anders. Op 2 april is er een amendement ingediend door VVD en EVA waarin de overkapping, lees brug, moet blijven bestaan,iets dat bekend staat onder het plan Kolpa, echter in de gepresenteerde plannen is deze brug die een essentieel onderdeel uitmaakt van het winkelcentrum verdwenen en heeft dan plaatsgemaakt voor parkeerplaatsen. Waarom moeten er op een plek die al vergeven is van parkeerplaatsen nieuwe par-

keerplaatsen komen, waarbij het laatste stukje groen in deze omgeving gaat verdwijnen. De bewoners van bovengenoemde straten zijn er op tegen dat deze brug gaat verdwijnen en wel om de volgende redenen; het is een veilige manier van oversteken voor de bewoners van wijk de Huyters / Molendijk / Barendrechtlaan en Ghyseland; de brug vormt een essentieel deel van het winkelcentrum en hoort bij de omgeving. Wij willen, zoals beloofd door de gemeente in het begin van de vernieuwing in 2005 van het centrum en tijdelijke aanleg van deze parkeerplaatsen, de vijver terug en de parkeerplaatsen weg. W.A. Versluis

Nog enkele plaatsen voor het vijftigste GJO-kamp

Een kijkje achter de schermen. Het schooljaar van de Brede School Albrandswaard is donderdag 28 juni afgesloten met een bezoek aan Toyotadealer Car Net in Poortugaal. Het bezoek maakte onderdeel uit van twee bijeenkomsten in het kader van ‘Een kijkje achter de schermen bij…’ Kinderen uit groep 7 van basisschool Het Lichtpunt had zich voor deze nieuwe activiteit aangemeld. Ze kregen een rondleiding door het bedrijf en konden onder

meer een kijkje nemen in de werkplaats. Een week eerder was deze groep ook te gast bij takel- en sleepbedrijf Barendregt in Rhoon. Ze kregen uitleg over de werkzaamheden binnen het bedrijf. In de meldkamer zagen ze hoe de meldingen binnenkwamen en hoe de chauffeurs van de takelauto’s werden aangestuurd. In het afgelopen jaar hebben honderden enthousiaste kinderen deel kunnen nemen aan verschillende activiteiten. Workshops

die heel goed scoorden waren onder meer koken, scouting, brandveiligheid, cupcakes versieren en taekwondo. De Brede School kan terugkijken op een geslaagd jaar. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar alweer begonnen. Het definitieve programma wordt medio augustus bekend gemaakt via de website van de Brede School. www.albrandswaard.nl/ bredeschool

Ieder jaar organiseert de GJO Rhoon een zomerkamp voor al haar leden en andere kinderen die graag mee willen. Het GJO-kamp is bedoeld voor alle basisschoolkinderen uit Albrandswaard van 8 tot en met 12 jaar. Dit jaar is het kamp van 11 tot en met 18 augustus. Het belooft een extra bijzonder kamp te worden, de GJO gaat namelijk voor de vijftigste keer op kamp! Het programma zal hierop afgestemd zijn en er zullen enkele bijzondere activiteiten voor de kinderen zijn. Ook gaat de reis dit jaar voor het eerst naar een nieuw kampterrein in Otterlo, genaamd ‘de Boomstronk’. Dit kampterrein ligt direct aan een uitgestrekt bos waarin een hoop leuke activiteiten kunnen worden gedaan. Het aantal inschrijvingen ligt hoger dan de afgelopen jaren, maar er is nog plek voor enkele kinderen. Dus de kans voor wie nog twijfelde.

De kosten voor de kampweek zijn vastgesteld op 140 euro per kind. Mede door de opbrengsten van de oud papier container, die iedere 14 dagen bij de Maranathakerk staat, was de GJO in staat om de prijs te drukken. Iedereen kan helpen door oud papier bij deze container te brengen. Via het rooster op de website is te

lezen wanneer de container er staat. Vraag via info@gjorhoon. nl een inschrijfbrief aan of download het van de website (www.gjorhoon.nl). In deze brief staat ook meer info over het kamp. Het inschrijfformulier kan ingeleverd worden op het adres: Jacco van der Kemp, Oud-Rhoonsedijk 35 in Poortugaal.


F.X.M. Kloeg Uitvaartzorg Sinds 1989 op Rhoon en Poortugaal Begrafenis en crematieverzorging

Verder van de wereld weg elke dag een beetje dichter naar de hemel toe elke dag een treetje. Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor de fijne en goede herinneringen, delen wij u mede dat op 92-jarige leeftijd is overleden onze onvergetelijke moeder, trotse oma en overgrootmoeder

Cornelia Berkhout-Tiggelman ~ Cor ~ sinds 24 juni 2009 weduwe van Teun Berkhout Oude-Tonge 10 december 1919

Poortugaal 9 juli 2012 Kinderen Kleinkinderen Achterkleinkinderen

Zorgcentrum Hooge-Werf ‘t Wiel 2, Poortugaal Correspondentieadres: Goetzee Dela Uitvaartverzorging Boezemsingel 35 3034 EC Rotterdam T.a.v. R. Berkhout-van der Ent Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in het Goetzee DELA uitvaartcentrum, Viaductweg 89 (hoek Stationsstraat) te Rhoon, donderdag 12 juli van 18.30 tot 19.15 uur. De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 13 juli op de Algemene Begraafplaats Poortugaal, Groene Kruisweg (hoek Zwaardijk) te Poortugaal. Aankomst op de begraafplaats circa 10.50 uur.

Uitvaartverzorging geheel naar eigen wens. Uitvaart voorbespreking bij ziekte en gezondheid. Wensenboekje voor uw uitvaart gratis opvraagbaar. Opbaarmogelijkheden in o.a. Rhoon, Poortugaal, Barendrecht en Rotterdam.

Monuta Memoriam Langenhorst 100 010 - 293 04 22. Monuta Van den Toorn Jacques Dutilhweg 333 010 - 202 14 33. www.monuta.nl

Voor een uitvaart geheel naar eigen wens in Barendrecht & omgeving. * Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Dag en nacht bereikbaar

Bel

0180-612735

of kijk op: www.klinkuitvaart.nl

1. 2. 3. 4.

010-2017165

Kampioenschap met RVVH HAVO-diploma 17e verjaardag Rijbewijs B , in één keer bij autorijschool BOOGERT

Groetjes van pa, ma, Danny en Kim.

Forum 110, 3176 TC Poortugaal

MASTENBROEK UITVAARTVERZORGING Met 25 jaar ervaring uw vertrouwen waard. In Barendrecht en omstreken voor begrafenissen, crematies en kerkelijke uitvaarten.

0180 723204 Dag en nacht bereikbaar

Molenleede 90 2991 WB Barendrecht

G G

TDNERIENDT IR RIENDT SLAS AL LAS RHOON NOOHR RHOON Spiegels, isolatie-, gelaagd

24-uurs service e24-uurs civrenefiguur s sservice rglas uu-42

06-51987763 3 6778915-60 06-51987763

Voor informatie kijk op:

www.ericmastenbroek.nl

Dag en nacht bereikbaar! 0180 - 699 199

In juli en augustus

25% korting

TE KOOP: een scooter Pi-

zip Bouwjaar 2009 op alle tegels,aggio sanitair en 10.000 km op de teller. * en complete Debadkamers kleur is wit en u heeft * vraag naar de voorwaarden

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen.

een helm nodig! Nieuwprijs € 2000 maar mag weg voor € 750 Tel: 06 53736179

Aangeboden: donkergrijs LOGUSROTTERDAM.NL grint, tegen kleine vergoe-

SCHAKELTJES

ding; zelf ophalen. tel.0617720719

Te koop: Esprit spijkerrok, mt.40, recht model, totale lengte 58 cm Prijs 5 euro. Denim, d.bl., spijkerbroek, Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl TE KOOP: een scooter Pi- smal model, maat 38. Prijs aggio zip Bouwjaar 2009 3 euro. Tel. 0180 558993 en 10.000 km op de teller. De kleur is wit en u heeft Te koop: een zo goed als een helm nodig! Nieuwprijs nieuwe, kantelbare fiet€ 2000 maar mag weg voor sendrager voor 2 fietsen. vraagprijs vanaf 35 euro. € 750 Tel: 06 53736179 tel: 06 2356 2468 Aangeboden: donkergrijs grint, tegen kleine vergoe- Te koop: moderne gezelding; zelf ophalen. tel.06- lige slaapkamer, 2 pers. bed met prima matras en 2 17720719 nachtkastjes 150.- Mooie Te koop: Esprit spijkerrok, salontafel met 2 laden 65.mt.40, recht model, totale Tel. 078-6773310 lengte 58 cm Prijs 5 euro. Denim, d.bl., spijkerbroek, Te koop: tas vol bridgesmal model, maat 38. Prijs spullen voor 35,-- euro bridgekleed, 4 biedboxen, 3 euro. Tel. 0180 558993 UW STRAATMAKER uit Barendrecht 8 mapjes, div. boeken en Te koop: een zo goed als nog veel meer. Tel 010nieuwe, kantelbare fiet- 5018393 voor al uw tuin- en sierbestrating, oprit-en bedrijventerreinen. sendrager voor 2 fietsen. topbestrating@gmail.com vraagprijs vanaf 35 euro. Te koop: Mantis mountainbike 7 versn. 25,- euro tel: 06 2356 2468 Tel. 0180-842346/06-33753942 Tel.0180-616267 Te koop: moderne gezellige slaapkamer, 2 pers. Te koop: bruidsjurk crebed met prima matras en 2 mekl., mouwloos, in hoes nachtkastjes 150.- Mooie bewaard, mt 38, vr.pr salontafel met 2 laden 65.- € 400,- T 06-49682722 Tel. 078-6773310 Bruidsreportages Woonruimte/kamer geFamiliefotografie Te koop: tas vol bridge- zocht voor rustige, nietspullenStudio voor 35,-- euro rokende student. InlichtinParty bridgekleed, 4 biedboxen, gen: 06-28537094 Huwelijksdrukwerk 8 mapjes, div. boeken en nog veel meer. Tel 010- Te koop: Kip Hy Line caraGeboortekaartjes van + div. acc, i.z.g.st. wit 5018393 interieur, foto’s per mail, Te koop: Mantis moun- t.e.a.b. tel.0180-616758 www.riconfotografie.nl tainbike 7 versn. 25,- euro Tel.0180-616267

BIEDT ZICH AAN

RiCon Fotografie vakprijs BruidsFoto Award 2012

We zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Van harte gefeliciteerd met je:

Meld-en informatienummer dag en nacht

Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven.

Wij zijn er voor u als u ons nodig heeft. Monuta Rijnmond.

Beste Ricky

Er zijn weer mosselen! Te koop: bruidsjurk cremekl., mouwloos, in hoes bewaard, mt 38, vr.pr € 400,- T 06-49682722

€ 18,75 voor een pannetje Woonruimte/kamer gezocht voor rustige, nietrokende student. Inlichtingen: 06-28537094

Bereid met bier of wijn Middenbaan 99, 2991 CS

Te koop: Kip Hy Line caravan + div. acc, i.z.g.st. wit foto’s 613736 per mail, Barendrechtinterieur, - tel. 0180 t.e.a.b. tel.0180-616758

www.ds-lust.nl


SP

De Schakel Donderdag 12 juli 2012

Uitslag Rabo Wielerklassement 2012 Zaterdag 7 juli jl. vond de 42e Wielerronde van Barendrecht plaats. Dit was de laatste wielerronde die onderdeel uitmaakt van het Rabo Wielerklassement; het klassement dat de vier lokale wielerrondes (Rijsoord, Ridderkerk, Albrandswaard en Barendrecht) aan elkaar verbindt. Vanwege diverse omstandigheden is de Wielerronde van Rijsoord dit jaar niet georganiseerd en heeft deze ronde dus niet deelgenomen aan het Rabo

Wielerklassement. Renners maakten in 2012 uitsluitend kans op de winst in het klassement als zij aan alle 3 overige rondes hebben deelgenomen. René de Beer, directievoorzitter van de Rabobank, huldigde de winnaar van het Rabo Wielerklassement, Dennis Kreder in de gele trui. De top 3 van het Rabo Wielerklassement 2012 ziet er als volgt uit: Dennis Kreder 68 pntn, Lars van de Vall 62 pntn en Mitchell Huenders 62 pntn.

E&S TurnSport Rhoon zoekt trainers of trainsters E&S TurnSport Rhoon is dé turnvereniging in de gemeente Albrandswaard. Binnen de vereniging turnen ongeveer 125 meisjes van 4 tot en met 14 jaar. Het begeleidingsteam van de vereniging bestaat uit trainsters, assistenten, bestuursleden en vrijwilligers bij activiteiten. Om het team te versterken zoekt de vereniging met ingang van 22 augustus (na de schoolvakantie) voor recreatiegroep op woensdag van 14 tot 17 uur enthousiaste train(st)ers. De

training vindt plaats in de zaal aan de Sportlaan 1 in Rhoon. E&S TurnSport Rhoon zoekt een enthousiaste hoofdtrainster en een assistent die al enigszins ervaring hebben met les geven in het turnen. Een licentie is geen vereiste maar wel een pré. Er wordt een vergoeding gegeven conform KNGU. Ook zijn er doorgroeimogelijkheden. Belanstellenden kunnen contact opnemen met Sylvana van der Hoek, Activiteiten. esrhoon@gmail.com

DVD musical Don Bosco in Raysland studio’s uitgereikt In de Raysland studio’s in Rhoon vond vrijdagmiddag de presentatie en vervolgens de uitreiking plaats van de DVD van de musical ‘Wat maak je me nu’. De musical is door ruim dertig leerlingen van groep acht van de Don Boscoschool ingestudeerd en op maandag 2 juli op school uitgevoerd. Onder het toeziend oog van ouders, grootouders en leerkrachten

werd de door de leerlingen op het podium gebrachte musical door vier camera’s opgenomen. Dankzij de belangeloze inzet van de Raysland studio’s is er in korte tijd een anderhalf durende DVD van de door de leerlingen uitgevoerde musical gemaakt. De DVD is een mooie herinnering voor de leerlingen en tevens schoolverlaters van de Don Boscoschool.

RT

Eerste podiumplaats voor Stefan Warbout van PRC Delta Vrijdagavond 6 juli werd de Ronde van Heinkenszand gereden voor de Amateurs 40+ en de B-Categorie. Voor PRC Delta/France Limousin/Lindeloof/De Rijke aan de start bij de B-klasse: Stefan Warbout en Frank Bloemendaal. Na wat pogingen om uit het peloton te vluchten lukt het Stefan Warbout na 13 ronden met nog 3 andere renners weg te springen. In het begin van de wedstrijd was het Stefan al die alleen op avontuur wilde gaan, maar dat lukte toen nog niet. Daarna wist hij met 3 andere renners een kopgroep te vormen. Ze gingen weg, en ze bleven weg. In de laatste ronde hadden ze een voorsprong van 40 seconden. En dus mochten de 4 afsprinten voor de overwinning. Stefan ging de sprint net iets te vroeg aan en werd net voor de meet geklopt door Verhagen. Stefan werd 2e. Zijn eerste podiumplek in een wedstrijd en bovendien wist hij de snelste ronde op zijn naam te schrijven. Van Maldegem werd 3e en ploeggenoot

Uitslagen viswedstrijden De jeugdviswedstrijd van hengelsportvereniging ’t Pluimpie van vrijdag 29 juni had als resultaat: 1 Jan Peter de Ronde 1160 gram. 2 Matthijs van de Vorm 1140 gram. 3 Lucas Geeve 1080 gram. 4 Rick Geeve 1000 gram. 5 Sofie van de Pol 580 gram. 6 Francis de Ronde 560 gram. Uitslag van de viswedstrijd van woensdag 4 juli: 1 P. van ‘t Hof 2440 gram. 2 A. Koekkoek 2240 gram. 3 M. de Ronde 1000 gram. 4 G. Bambacht / J. Heezen 0 gram.

Stefan Warbout op het podium als 2e. Frank Bloemendaal 9e. Bij de 40+ waren Erik Meerkerk en Erik Jan Overgaauw aan de start. Tegen half koers ontstond een kopgroep van 3 man met onder meer Pemen en Rovers. Met z’n drieën konden ze een aantal ronden vooruit blijven. Vanuit het peloton kwam versterking van Akkermans, Jan Muis en John Haas. Maar de mannen in het peloton gaven zich niet gewonnen. Zo lukte het Erik Meerkerk nog om na meerdere rondes achtervolgen de aansluiting

te maken. En niet lang nadat Meerkerk was aangesloten maakte het peloton ook weer aanstalten om aansluiting te maken. Op dat moment trok Raphael nog een keer door met in zijn zog Pemen, Muis en Meerkerk. Havermans sprong vanuit het peloton en sloot aan bij de 4 vooraan. Toen viel de slag definitief en reden de koplopers snel ver weg waarbij Pemen daarna in de sprint aan het langste eind trok voor Muis en Meerkerk. 3e plek dus voor Erik Meerkerk.

Wedstrijd Open Water in Heerjansdam De achtste editie van de Open Water Wedstrijd Heerjansdam wordt gehouden op zaterdag 18 augustus. De organisatie wordt gedaan door Activiteitenvereniging Heerjansdam, de zwemverenigingen de Lansingh uit Krimpen aan den IJssel en ZPB H&L uit Barendrecht. Na het succes van vorig jaar wordt ook dit jaar weer gebruik gemaakt van elektronische tijdwaarneming! Tevens zal er een groot scherm op het terrein staan, waarop de wedstrijd en uitslagen live gevolgd kunnen worden. Om 10 uur klinkt

7

ter hoogte van de IJsclub Heerjansdam het startsein. Zwemmers met een startvergunning kunnen starten op verschillende afstanden die variëren van 250 meter voor de allerjongste deelnemers tot 3 kilometer voor de dames en heren. Zwemmers zonder startvergunning, die geen lid zijn van een zwemvereniging en toch graag dit spektakel mee willen maken, kunnen voor hun duik in de Waal deelnemen aan de prestatietocht. Ook dit jaar is er weer een spectaculaire estafette. Iedere jongen, meisje, dame of heer

mag meedoen aan de 4 x 250 meter estafette voor alle leeftijdscategorieën. Voor iedereen die deelneemt aan de wedstrijd en/of de prestatietocht krijgt een leuk aandenken en een kop bouillon na het zwemmen. Gedurende de wedstrijd is de kantine van de Activiteitenvereniging geopend voor een versnapering of een drankje. Inschrijven voor de wedstrijd kan via http://heerjansdam. noww.nl/ of door een e-mail te sturen naar: owwheerjansdam@yahoo.com. Meer informatie op http://heerjansdam.noww.nl/.

Dressuurweekend Het weekend van 21 en 22 juli wordt er een dressuurweekend georganiseerd bij de Rhoonse Ruiters aan de Albrandswaardsedijk in Poortugaal. Vorig jaar was het dressuurweekend een groot succes, de deelnemers starten op zaterdag en zondag twee proeven waardoor er voor de toeschouwers ook heel veel te zien is. De hoofdprijzen bij de paarden en de pony’s zijn dit jaar ook heel bijzonder. Voor de beste combinatie voor zowel paard als pony wordt er een gratis deelname aan de clinic op zaterdag 25 augustus ter beschikking gesteld. In het weekend van 25 en 26 augustus vieren de Rhoonse Ruiters het 40-jarig jubileum. Behalve deelnemers zijn toeschouwers, supporters en andere paardenliefhebbers gedurende het dressuurweekend zeer welkom, de kantine zal de gehele dag geopend zijn. Meer over de activiteiten en de vereniging op www. rhoonseruiters.nl

Kano-excursies door Klein Profijt Jubileumviering Rhoonse Ruiters De Rhoonse Ruiters aan de Albrandswaardsedijk in PoortugaaHet vieren in het weekend van 25 en 26 augustus op grootse wijze hun 40-jarig bestaan. Op zaterdag 25 augustus komt de beroemde instructeur/boekenschrijver Johan Hamminga naar de vereniging om een Clinic te geven aan de dressuurleden. Die dressuurleden kunnen zich hiervoor opgeven bij verenigingsinstructrice Monique Hoolhorst. In de avond wordt er een receptie gehouden in een speciaal geplaatste feesttent op het terrein met aansluitend de verenigingsavond. Op zondag 26 augustus wordt er gestart met een rijtuigtoer door de gemeente

Albrandswaard, na deze toer is er een volledig dagprogramma met verschillende activiteiten voor volwassenen, maar natuurlijk voor de kinderen. In verschillende tenten kunnen de kinderen hoefijzers versieren, op het terrein kunnen ze pony rijden, knuffelen met dieren in de knuffelhoek, lekker ravotten op het springkussen en naast een hapje en drankje worden er ook verschillende demonstraties verzorgd in de rijbaan van de vereniging. De grote feesttent zal ook deze dag nog staan. Meer informatie en een volledig programma staat binnenkort op de website www.rhoonseruiters.nl en wordt gepubliceerd in De Schakel.

Er zijn in Nederland maar een paar gebieden waar je per kano echte getijdennatuur kunt beleven. Eén van die plekken is het spectaculaire natuurgebied Klein Profijt aan de Oude Maas bij Rhoon. De Stichting Het ZuidHollands Landschap organiseert hier in samenwerking met Ark Natuurontwikkeling avontuurlijke kano-excursies. Beleef het mee op zaterdag 21 juli. Starten kan om 11, 13.30 of 16 uur. Vooraf aanmelden is verplicht, dat kan via de natuuragenda op www. zhl.nl/natuuragenda. ,,We beginnen de excursie met een korte kano-instructie”, vertelt excursieleider Ineke van Dort. ,,Je zit met drie personen in een ruime Canadese kano, dus dan is het wel handig vooraf wat afspraken te maken. Daarna peddelen we Klein Profijt in. Bij laagwater genieten we van de vele vogels die op de slikplaten naar voedsel zoeken. Soorten als kluut, tureluur en lepelaar zien we hier

regelmatig.” Daarna vaart de groep van maximaal acht kano’s (waarvan één voor de gids) door tot in het hart van het wilgenvloedbos. ,,We peddelen door prielen en kleine slootjes tot de lage waterstand of een omgevallen boom ons dwingt te keren. Je waant je dan echt middenin een laaglandjungle. De woeste onderbegroeiing met bloeiend rivierkruiskruid en bitterzoet, de vraatsporen van de bevers, de wolhandkrabben in het heldere water en de zingende tuinfluiters en zwartkoppen maken het avontuur compleet.” Onderweg gaat gids Ineke steevast in op de ontstaansgeschiedenis van Zuidwest-Nederland. ,,ZuidHolland is eigenlijk een grote delta. Gevormd door de invloeden van de rivieren en de zee. Zo ontwikkelt Klein Profijt zich nu nog steeds. Natuurlijke processen als aanslibbing, afkalving en vloedbosvorming zijn hier goed te zien. De kano-belevenis duurt anderhalf uur. Daarna kunnen de deelnemers (met

korting) bijkomen in Grand Café Restaurant Abel. De 3-persoons Canadese kano’s zijn zeer stabiel. Het is daardoor ook mogelijk voor kleine kinderen om mee te gaan in een kano; als derde of vierde persoon. Ervaring met kanovaren is niet noodzakelijk. Wel is het verplicht om over een zwemdiploma te beschikken. Zwemvesten zijn beschikbaar. Voor de kano-excursie betaalt men 15 euro per volwassene en 5 euro per kind tot en met 12 jaar. Hierbij is de kanohuur

inbegrepen. Beschermers van het Zuid-Hollands Landschap betalen 12 euro, kinderen van Beschermers 3 euro. Aanmelden is verplicht. Dit kan via: www.zhl.nl/natuuragenda. Via de website is het mogelijk met iDEAL te betalen. Bij zeer slecht weer en wind van 5 Beaufort en harder gaan de tochten niet door! Bij twijfel contact opnemen met de gids op 06-20449875. Verzamelen bij restaurant Abel, Albrandswaardsedijk 196 in Poortugaal. Foto Fer Anderweg


ALBRANDSWAARD ACTUEEL Donderdag 12 juli 2012

Gemeente Albrandswaard Bezoekadres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal Postadres Postbus 1000, 3160 GA Rhoon Telefoon: Fax: E-mail: Website:

(010) 506 11 11 (010) 501 81 80 info@albrandswaard.nl www.albrandswaard.nl

Openingstijden Burgerzaken Aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur woensdagmiddag: 12.30 - 15.00 uur Afhalen aangevraagde reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 16.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur Maandagavond is Burgerzaken niet geopend voor burgerlijke stand werkzaamheden, zoals aangifte geboorte, huwelijk of overlijden. Ook voor eerste inschrijving in Nederland en hervestiging uit het buitenland kunt u op maandagavond niet terecht. Openingstijden Afvalscheidingstation maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 10.00 - 12.30 uur Klachten en meldingen Meldpunt: (010) 506 17 77 Milieuklachten: 0888 333 555 Storingen CAI: 088 2249 111 Collecte 15 t/m 21 juli: geen collecte

Let op! Van maandag 9 juli t/m zondag 19 augustus 2012 heeft de afdeling Publiekszaken op maandag geen avondopenstelling. De eerstvolgende avondopenstelling is op maandag 20 augustus 2012.

Nieuws Aanvragen Koninklijke onderscheidingen In Nederland worden jaarlijks vele Koninklijke onderscheidingen uitgereikt, waaronder ook ieder jaar enkele in Albrandswaard. Voor een Koninklijke onderscheiding komen personen in aanmerking, die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat om mensen die voor de bijzondere wijze waarop zij aan hun activiteiten inhoud hebben gegeven, waardering en erkenning verdienen vanuit de samenleving. Kent u zo iemand en wilt u hem of haar voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, neemt u dan op maandag, dinsdag of donderdag contact op met bestuurssecretaresse Bianca Jongerius, telefoon (010) 506 11 51 of per e-mail: b.jongerius@albrandswaard.nl. Zij kan u in grote lijnen aangeven of de verdiensten zodanig zijn dat aanvraag van een Koninklijke onderscheiding mogelijk is. Ook kan zij u uitleggen hoe u te werk moet gaan. Daarbij dient u rekening te houden met het volgende. Als een aanvraag voor een onderscheiding bedoeld is voor uitreiking op Koninginnedag van het volgend jaar (april 2013), dient uw goed gemotiveerde en gedocumenteerde voorstel vóór 26 juli 2012 te zijn ingediend. Als het de bedoeling is dat de onderscheiding bij een andere gelegenheid dan Koninginnedag wordt uitgereikt, moet uw voorstel 3 maanden vóór de betreffende uitreikingsdatum zijn ingediend. De voorstellen dienen te worden gericht aan de burgemeester van de gemeente Albrandswaard, mr. H.M. Bergmann.

Sinds kort staat er op het afvalscheidingstation aan de Nijverheidsweg 3 in Rhoon een aparte container voor zogenaamde harde kunststoffen. Hierin kunt u producten zoals plastic tuinmeubilair, emmers, PVC, kinderspeelgoed, kratten, wasmanden, lamellen en schrootjes kwijt. Plastic verpakkingsmateriaal kunt u in de plasticcontainers in de milieuparkjes bij u in de wijk gooien.

Meer scheiden, minder afval Tentoonstelling tekeningen afvalles Koos de Vuilnisman Bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis is een tentoonstelling te zien van tekeningen die door leerlingen van groep 7 en 8 van alle basisscholen in Albrandswaard tijdens de afvalles van Koos de Vuilnisman gemaakt zijn. Koos de Vuilnisman heeft de kinderen tijdens de afvalles op een leuke en leerzame manier laten zien wat je zelf kunt doen aan een schonere omgeving en dat we niet eindeloos kunnen doorgaan met het uitputten van grondstoffen en dat afvalscheiding erg belangrijk is. Aan het einde van de les hebben de leerlingen een tekening gemaakt van wat ze geleerd hebben over afval. Van elke school zijn de leukste of de meest aansprekende tekeningen uitgekozen. De tentoonstelling is tot eind juli in het gemeentehuis te zien. In augustus staat de tentoonstelling in de bibliotheek in Portland en vanaf half oktober in de bibliotheek in Poortugaal. Veel kijkplezier!

Nieuw verstrekkingenboek WMO: wat verandert er ? Het college van Albrandswaard heeft op 26 juni 2012 het verstrekkingenboek 2012 voor de WMO vastgesteld. Hierin staan nadere regels over het verstrekken van voorzieningen aan mensen met een beperking in Albrandswaard. Dit verstrekkingenboek gaat in op 1 augustus 2012. Wat verandert er? Het doel blijft hetzelfde: de gemeente Albrandswaard wil diegenen die dat nodig hebben zo goed mogelijk ondersteunen om mee te kunnen (blijven) doen in de samenleving. Omdat gemeentes hiervoor steeds minder geld krijgen moeten wij nog beter nadenken over de verdeling. Diegenen die niet op eigen kracht hun beperking voldoende kunnen compenseren moeten namelijk op de hulp van de gemeente kunnen blijven rekenen. Vanaf 1 augustus 2012 gaan we daarom o.a. twee dingen veranderen: • de gemeente verstrekt geen algemeen gebruikelijke voorzieningen meer • als u een Persoonsgebonden budget (PGB) krijgt moet u dit bedrag helemaal verantwoorden. Meer informatie? Kijk voor meer informatie op www.albrandswaard.nl

Bekendmakingen Aangevraagd / voorgenomen Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen. Het is in bepaalde gevallen wel mogelijk op een andere manier te reageren (bijvoorbeeld door een zienswijze in te dienen). Als dit zo is, dan is dit apart bij de publicatie vermeld. Omgevingsvergunning Poortugaal - Maria van der Duinstraat 54, 3176 VC - plaatsen dakkapel Rhoon - Heuvelsteijn 83, 3162 SE uitbouwen tweede verdieping en terras op eerste verdieping - Lijsterlaan 6, 3161 TG veranderen kozijn in voorgevel - Langstraat 13, 3162 WC realiseren 91 bergingen in parkeergarage - Noordrand Vinex-wijk Portland bouwen zeven bruggen Verleend / besloten Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening.

1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt gedaan 2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan worden teruggedraaid U kunt dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Een voorlopige voorziening is geen definitief besluit, maar zorgt ervoor dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over voorlopige voorzieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank. Evenementen en overige vergunningen Rhoon - Tennisvereniging LTC Rhoon, Rivierweg 50 - houden incidentele festiviteit (‘Open Toernooi’) van 28 juli t/m 5 augustus 2012, telkens tot uiterlijk 01:30 uur (datum bekendmaking: 05-07-2012). - Broodjeshuis Zie Zo, Julianastraat 36 - houden incidentele festiviteit op 15 juli 2012 van 13:00 18:30 uur (datum bekendmaking: 05-07-2012).

Beslissing art. 48 en 83 wet GBA Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat de volgende persoon niet meer op het adres woont waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van Albrandswaard staat ingeschreven: - Mevrouw A.E. Rduch, Molendijk 93, 3161 KL Rhoon Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat in de GBA moet worden vermeld: ‘verblijfplaats onbekend’. Dit Voorlopige voorziening aanvragen betekent dat deze persoon formeel Het kan zijn dat u tegen een niet meer in Nederland woont. bepaald besluit bent en:

Oproep: verwijderen vouwwagen Op grond van artikel 5:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden een aanhangwagen langer dan drie achtereenvolgende dagen te parkeren op de weg. Op de parkeerplaats aan de Ouwelandsestraat staat reeds geruime tijd een vouwwagen van het merk Alpen Kreuzer Allure met daarop een imperiaal, een lekke band aan de linkerzijde en zonder kenteken. De eigenaar van het voertuig wordt verzocht om de vouwwagen binnen één week te verwijderen. Als de eigenaar geen gevolg geeft aan deze oproep, dan wordt de vouwwagen - op kosten van de eigenaar - afgevoerd en opgeslagen op het gemeentelijk opslagterrein aan de Nijverheidsweg. Tegen betaling van de gemaakte opslagkosten kan de eigenaar de vouwwagen afhalen. Als de wettelijke opslagtermijn (Algemene wet bestuursrecht) van dertien weken verstreken is, wordt de vouwwagen - op kosten van de eigenaar - vernietigd.

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl


ALBRANDSWAARD ACTUEEL Donderdag 12 juli 2012

Nieuws

Vergaderingen

Besluiten gemeenteraad

Seniorenraad Albrandswaard

De gemeenteraad heeft op 2 juli 2012 besloten: - De geheimhouding t.a.v. het Meerjaren perspectief Ontwikkelingsprojecten (MPO) te bekrachtigen en het MPO vast te stellen (2012/115062) - De jaarrekening 2011 vast te stellen (2012/115924) - De 1e Tussenrapportage 2012 vast te stellen (2012/114271) - In te stemmen met de voorjaarsnota 2013 (2012/114208)

Wanneer? Vrijdag 20 juli, 15.30 uur Waar? Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal Agenda: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vergadering 11 mei 2012 4. Ingekomen en verzonden post 5. De Dag van de Ouderen op maandag 1 oktober 2012 6. Bankjes in de gemeente 7. Informatie vanuit de Wmo-raad 8. Evaluatie Seniorenraad Albrandswaard 9. Bijzondere ontwikkelingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn 10. Actualiteiten vanuit de organisaties 11. Wat verder te tafel komt / rondvraag 12. Sluiting

De gemeenteraad heeft op 3 juli 2012 de volgende verordeningen vastgesteld: - 14e wijziging bouwverordening (2012/113112) - Brandveiligheidsverordening Albrandswaard 2012 (2012/113113) De verordeningen liggen vanaf 13 juli 2012 twaalf weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. U kunt deze verordeningen ook vinden op www.albrandswaard.nl. De gemeenteraad heeft op 3 juli 2012 ook besloten: - De Lijst ingekomen stukken 3 juli 2012 vast te stellen (2012/116698) - In te stemmen met de ontwerp begroting 2013 van de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (2012/114392) - Geen zienswijze in te dienen tegen de programmabegroting VRR 2013 (2012/115169) - Geen zienswijze in te dienen aangaande begroting 2013 OMMIJ (2012/115901) - De variant ‘Hoogstad’ vast te stellen als basis voor de verdere uitwerking van de visie Molendijk (2012/116100) - In te stemmen met de Brede welzijnsvisie (2012/111194) - Het Koersdocument BAR-beter! vast te stellen (2012/112158) - Reactie gemeentebestuur Albrandswaard op aanbieding zienswijzedocument MRDH (2012/116867)

Welstandscommissie Wanneer? Waar? Agenda

Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur Gemeentehuis van Albrandswaard (Hofhoek 5, Poortugaal) Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). Informatie? de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

De volledige tekst van het betreffende raadsbesluit kunt u raadplegen op raad.albrandswaard.nl

VRAAG & AANBOD

gratis schakeltje Uitsluitend particulieren in het verspreidingsgebied van Barendrecht en Rhoon kunnen tot vrijdag 14.00 uur alleen via e-mail één GRATIS Schakeltje opgeven. Deze moeten betrekking hebben op gebruikte artikelen, die te koop worden aangeboden of te koop gevraagd, beiden tot een maximum van € 5000,-. Dus geen dieren, personeel, huizen, verzamelingen, contacten, rommelmarkten, ruilen e.d. Max. één Schakeltje per keer. Herhaling pas na twee weken toegestaan. Aanleveren alleen via de mail: advertentie@baruitgeverij.nl o.v.v. “gratis Schakeltje” Een spatie tussen de woorden open laten (Max. 100 tekens) Alleen advertenties waarbij volledige naam- en adresgegevens en telefoonnummer apart zijn vermeld worden in behandeling genomen. NIET BELLEN!!! Wij kunnen niet telefonisch uw Schakeltje opnemen. De gratis advertenties worden gebruikt om pagina’s op te vullen. Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw opsturen.

SALE tot 50% korting! op de zomercollectie

Pyjama’s, nachthemden, dusters,

20% korting “Schiesser” American T-shirts M t/m XXL 3 stuks van 29,95

voor 24,-

Dorpsdijk 153 3161 CA Rhoon

FOTOWEDSTRIJD ZOMERVAKANTIE 2012 Win je mooiste zomerfoto geprint direct op plaat! Deze zomer houdt weekblad De Schakel een fotowedstrijd, waarbij u wekelijks kans maakt op het winnen van uw mooiste zomerfoto direct geprint op plaat. Wat moet u doen? Stuur uw mooiste of leukste zomerfoto vóór maandag 12.00 uur naar lezersactie@baruitgeverij.nl. Of upload een foto op onze website. Ga voor De Schakel Barendrecht naar www. deschakelbarendrecht.nl en voor De Schakel Albrandswaard naar www.deschakelalbrandswaard.nl. Daar staat een knop naar de lezersactie. Daar kunt u de foto uploaden en een kort bericht achterlaten. Vermeld bij uw inzending - via mail of de website - uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Iedere week wordt de winnaar van de week bekend gemaakt en wordt die foto afgedrukt in deze krant. De weekwinnaars maken bovendien kans op een hoofdprijs. Wat die hoofdprijs, blijft nog geheim. De fotoprint op plaat en de hoofdprijs worden aangeboden door Signpower, Grotenoord 31 te Hendrik-Ido-Ambacht, 078-6815683. Zie ook www.signpower.nl. Winnaars krijgen automatisch bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

WINNAAR VAN DE WEEK Hans Hertog


Alleen bij Intratuin Rhoon

50% korting op deze tuinmeubelen Set Nimes

5-delige set, bestaat uit 4 verstelbare stoelen Sarcelles, aluminium met textileen en 1 tafel, aluminium met glas, 160 x 100 x 74 cm. 635.-

317.

50

Loungeset Noirt

4-delige set, bestaat uit een koffietafel, 110 x 58 x 46 cm, 2 fauteuils en een 2-zitsbank, wicker, inclusief kussens, 2 jaar garantie. 399.-

199.-

Aanbieding geldig van 11 juli t/m 8 augustus. OP=OP. Eventuele andere kortingsacties zijn niet geldig op dit artikel. 50% korting is niet geldig op overige artikelen.

Intratuin Rhoon. Stationsstraat 5, 010-5017755. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

geeft kleur aan groen

www.truckrunbarendrecht.nl

Op 7 juli heeft de tweede Truckrun Barendrecht plaatsgevonden, HET WAS EEN GEWELDIGE DAG! Stichting Truckrun Barendrecht wil de sponsoren en vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Barendrecht, 9 juli 2012. Afgelopen zaterdag is de tweede editie van de Truckrun Barendrecht verreden. Het is een geweldige dag met mooi weer en een fantastische sfeer geworden. De stichting Truckrun Barendrecht is in 2011 opgericht met als doel het organiseren van een jaarlijkse rondrit door Barendrecht en omstreken waarbij mensen met een verstandelijke beperking als bijrijder mogen meerijden op een vrachtwagen. Dit jaar gingen er 125 trucks met 160 bijrijders van start vanaf het terrein van Hillfresh, aan de Gebroken Meeldijk te Barendrecht om een route door Barendrecht en Albrandswaard te rijden. Dit alles onder begeleiding van een grote groep motorrijders en vrijwilligers van “Verkeersregelaars Barendrecht”. Wij realiseren ons dat er een beroep is gedaan op uw geduld als u moest wachten bij een kruising, wij danken u bij deze voor uw begrip. Onze speciale dank gaat uit naar alle chauffeurs, bijrijders, begeleiding, verkeersregelaars, vrijwilligers, personeel Hillfresh, Gemeente Barendrecht, Gemeente Albrandswaard en alle sponsoren. Dankzij uw inzet en giften is het een onvergetelijk mooie dag geworden! Namens het bestuur Stichting Truckrun Barendrecht, BEDANKT!

ABS Autoschade Barendrecht Afval & Metaal recycling BV Auto Palet Automobielbedrijf De Boom BV Automobielbedrijf Swarttouw Automobielbedrijf T. van der Vliet BV ABN AMRO Bank NV Bakker Barendrecht Bakkerij Pot Berkman Energie Service BV Best Trucks Barendracht BV Binnenmaas Groep BV Blijleven Convenience BV Broekman Group Buva Businessclub BVV Barendecht Clever Etiketten BV CMH Drukwerkveredeling Cool Blue Consultancy BV De Schakel Barendrecht Digisource BV Drive-in Disco Montmartre EHBO-vereniging Barendrecht

F.I.T.S. Logistics GKB Realisatie BV HB Sluimers Transport BV HD Picture Het Rozenpakhuijs Hillfresh International Hogenbirk Bedrijfswagens Holabouw BV Hoveniersbedrijf R.A. van der Lee BV Klein Duimpje Food Service Klok Containers BV Kooiman Drukwerk BV Koring Freight Forwarders BV Kwakernaat & Tromp Accountants en Belastingadviseurs BV OCIL Nederland BV P. vd Velden Bedrijfswagens BV Philips Accountants Prins Hoveniers Barendrecht BV R & S Commodities Rabobank Ridderkerk-IJsselmonde Renes Recycling BV

Restaurant De Waal Ron Koebrugge Catering Services BV Scania Nederland BV Schmidt Zeevis Rotterdam BV Schotgroep Numansdorp Sligro Slijterij / Wijnhandel De Wijnkelder Spoormaker Vastgoed BV Taxi Bakker Tinke Assurantiën Tybex Warehousing BV V & V Commodities Van Benthem, De Koning en Verbrugge Belastingadviseurs BV Van Deuren Montage Vermaat & De Boom Advocaten Vorkheftruckbedrijf Vano BV Wihamij Beheer BV Wihamij Palletindustrie BV WTB Transport Barendrecht ZNP Verpakkingen BV Zonweringsbedrijf R.J. Kalisvaart


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 12 juli 2011

Statz & Co blijft ondernemen tegen honger Vorige week dinsdag overhandigde Stijn Statz van marketingcommunicatie adviesbureau Statz & Co uit Barendrecht voor de vierde keer op rij het jaarver-

slag van The Hunger Project aan Mirjam Wulff van The Hunger Project. Het jaarverslag is voor The Hunger Project één van de

COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN AAN HUIS/BEDRIJF HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur 7 7 dagen dagen per per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur

7 dagen per week van 08.00-23.00 uur 7 week 08.00-23.00 uur ( 0180 546467 of 06 -- 19160110 7 dagen dagenper week van van 08.00-23.00 uur ( 0180 -- per 546467 of 06 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 al uw reparaties, installaties, netwerken, onderdelen (voor - 546467 of 06privélessen, - 19160110 voor0180 al uw uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor al installaties, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen. voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en computersystemen.

voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en Computer nieuwe/gebruikte computersystemen. Aan Huis en nieuwe/gebruikte computersystemen. Alinfo@computerstoday.nl 10 jaar een Hulp begrip in de regio en Computer nieuwe/gebruikte computersystemen. Hulp Aan Huis www.computerstoday.nl

Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel Ook voor voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen aansluitingen Ook aansluitingen

CENTRALE VERWARMING SERVICE - ONDERHOUD

GAS - WATER - SANITAIR - M & R TECHNIEK

P. VOLKMAN SERVICE TECHNIEK lid van de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven

Poortugaalseweg 20 3176 PV Poortugaal Tel. 010-5014887 Fax 010-5012495

Caravan of Camper verkopen? Recreatiestalling Numansdorp OPENT Occasion Center

Wij verkopen ook vouwwagens! KOSTELOOS EN VAKKUNDIGE BEMIDDELING

Contact 0186-652960 - carva@planet.nl

Voor alle voordelen zie:

www.carva.nl

Stalling -Verkoop - Reparatie - Onderhoud

belangrijkste communicatiemiddelen om nieuwe investeerders aan te trekken en huidige investeerders te informeren. De overhandiging vond plaats tijdens het Growing Leaders programma in Radio Kootwijk (nabij Apeldoorn). Een programma waar Stijn Statz ook aan mee doet, waarbij circa 50 Young Professionals bij elkaar komen om te ondernemen tegen honger. Stijn Statz vertelt: ,,Statz & Co is zich als adviesbureau bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en heeft hier ook een duidelijke visie over. Zo helpen we The Hunger Project met haar communicatie-activiteiten om ietsje meer investeerders aan te trekken en resultaten te boeken, zonder daar kosten voor in rekening te brengen.

De samenwerking verloopt goed en werpt zijn vruchten af. The Hunger Project groeit gestaag, waardoor er meer projecten opgestart kunnen worden in ontwikkelingslanden om honger de wereld uit te helpen. Dat is toch fantastisch?” Mirjam Wulff vult aan: ,,Statz & Co is ook echt een goed voorbeeld van bewust ondernemerschap en past uitstekend bij ons. Met hun kennis en ervaring helpen ze ons zodanig dat wij ons kunnen focussen op onze kern activiteiten in Benin en India. The Hunger Project gelooft in de kracht van mensen en ondernemerschap. Zo werken we bottom-up met weinig middelen en door de ondernemende aanpak bereiken we toch veel. Onze aanpak is effectief en dat spreekt ondernemers aan, want uiteindelijk rendeert hun investering dus goed.”

11

Uitstapje sluit seizoen Pinokkio en Tinkerbell Voor de peuters van Tinkerbell en Pinokkio reden woensdagmorgen 4 juli grote bussen voor, want die morgen gingen de kinderen met hun juffen en met hun pappa, mamma, opa of oma een uitstapje maken. De bussen reden naar kinderboerderij De Kooij in Rotterdam-Zuid. Hier hadden de peuters een heerlijke morgen tussen alle dieren van

de boerderij. Ook konden zij spelen in het speeltuintje en op de grote tractor. Daarnaast hadden de juffen een spel bedacht: elke peuter moest een ‘dier’ zoeken dat voor hen een stukje van een puzzel had. Na zes stukjes was de puzzel klaar en kon deze ingeleverd worden bij de boerin. Van haar kregen de peuters als beloning een klein cadeautje voor in de vakantie.

De peuters vonden hun puzzelstukjes onder meer bij de kip.


12 De Schakel

Donderdag 12 juli 2012

0000123

50x112

Uw rijbewijs is onze reklame!

Nieuwe & gebruikte auto’s met All-in Bovag Garantie Merk/type

Kleur Uitvoering Bj.

CHEVROLET Aveo 5 deurs nieuw van €.13.726

prijs

Garantie

Wit

HB5

2012 NU 12.000

CITROEN C4 1.6 5 deurs

Blauwmet.

HB5

2006

6.950

6 mnd

DAIHATSU Cuore Tokyo 55,000 km

Blauwmet.

HB3

2004

3.250

3 mnd

FIAT Grande Punto Edizione Cool 1.4Tjet

Blauwmet.

HB3

11-2007

8.750

12 mnd

FORD Ka 1.3 Airco - Radio-CD 48.000 km

Zwartmet.

HB3

2008

5.495

6 mnd

Zwart

HB5

2007

5.495

12 mnd

lblauwmet.

HB3

2006

5.995

6 mnd

Zwart

MPV

2011 NU 26.500

Groenmet.

MPV

2002

3.650

3 mnd

Groen

HB3

2006

6.750

12 mnd

Roodmet.

SUV

1998

3.650

3 mnd

TOYOTA Yaris LineaSol 38.000 km. div. opties Grijsmet.

HB5

2008

9.750

24 mnd

KIA Picanto met stuurbekrachtiging 44.000km. MITSUBISHI Colt CZ3 HeartBeat MITSUBISHI Grandis 2.4 nieuwe auto 9 km. MITSUBISHI SpaceStar 1.6 Family RENAULT Modus 1.2 16v SUBARU Forester AWD 2.0

fabrieks

fabrieks

Deze week gratis ski- of bagagebox incl. dakdragers Nessenweg 11 - 13 2995 DA Heerjansdam www.boschcarserviceheerjansdam.nl

e-mail info@heerjansdambv.nl tel. 078-6771366

De Bruin Aardbeien Vers, lekker en natuurlijk dichtbij

direct van de teler aardbeien te koop nu ook de echte, stevige kersen De Bruin Aardbeien

ma. t/m vr. 10.00-17.30 uur; Achterweg 3, Mijnsheerenland za. 8.30-15.00 uur (nét door de Heinenoordtunnel) www.debruinaardbeien.nl

TE KOOP VAN EIGEN LAND

REPARATIE wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

Hollandse Dore’s, Frieslanders en diverse soorten groente en fruit

0180 - 612881 BARENDRECHT

Verkoop: vrijdag en zaterdag

H. v.d. Linden Oudeweg 2 - 3161 ES Rhoon Telefoon: 010 - 5016607

AGILA A SILVER EDITION EDITION Agila 1.0 EcoFlex Silver Edition II nu rijklaar

€ 11.295,-

met Hoogglans zwart dak!

IN 2 UITVOERINGEN:

Agila 1.0 EcoFlex Silver Edition I nu rijklaar

€ 10.999,-

Standaard o.a. LM velgen, getint glas, airconditioning, metallic lak (gratis), radio cd speler, ESP systeem

l

Voor de zekerheid

Eef en Huub Capelle: Eef en Huub Rotterdam-Noord: Eef en Huub Rotterdam-Zuid: Eef en Huub Berkel:

Klaverbaan 22, Tel. (010) - 442 23 88 Ceintuurbaan 133, T: (010) - 211 11 11 Aristotelesstraat 34, T: (010) - 291 61 61 Raadhuislaan 30, T: (010) 511 27 66

Actie heeft uitsluitend betrekking op voorgeregistreerde auto van het type Agila en zolang de voorraad strekt. Actie is niet geldig i.c.m. andere kortingen of aanbiedingen. Genoemde prijzen zijn incl. metallic lak en excl. afleveringskosten. Fouten voorbehouden. Afgebeelde model kan in detail verschillen van de werkelijke uitvoeringen. Vraag in de showroom naar de voorwaarden.


AutoNieuws Nieuw: de Audi A1 Connect

Audi presenteert de Audi A1 Connect, een exclusieve uitvoering van de Audi A1/A1 Sportback die in een gelimiteerde oplage beschikbaar is. De Connect-modellen vallen op door hun uitgebreide standaarduitrusting in combinatie met een zeer aantrekkelijke prijsstelling. De Audi A1 Connect is nu te bestellen bij de Audi-dealer. De Audi A1 Connect is er als driedeurs en als Sportback. Bovendien is hij leverbaar met alle motoren/transmissies en kleuren die voor de A1-reeks ter beschikking staan. Alle Audi A1 Connect-modellen vallen op door een bijzonder omvangrijke uitrusting. De basis wordt gevormd door het Attraction-uitrustingsniveau. Dat wordt aangevuld met 16-inch lichtmetalen wielen (tienspaaks), airconditioning, een multifunctioneel sportstuur, het bestuurdersinformatiesysteem en een middenarmsteun met opbergvak voor. Daarnaast is Media Style inbegrepen. Dit omvat naast radioconcert en het connectivity-pakket (navigatievoorbereiding, 32 GB SDHC-kaartlezer, Audi Music Interface met Bluetooth Audio Streaming en telefoonvoorbereiding basis) ook uitgebreide kleurige interieurdetails, LEDlichtpakket en ventilatieroosters in hoogglans zwart. Ook het Audi soundsystem is standaard. Radioconcert wordt dan gekoppeld aan een zeskanaals 180-Watt versterker, tien luidsprekers inclusief centerspeaker in het dashboard en subwoofer achterin.

Hyundai prijst nieuwe Hyundai Santa Fe Hyundai verraste de autowereld in het jaar 2000 met de eerste echte Sports Utility Vehicle. De stoere Hyundai Santa Fe zorgde voor een revolutie. Niet alleen wist de Hyundai Santa Fe het comfort van een luxe middenklasser te combineren met de flexibiliteit van een MPV. De Hyundai Santa Fe had ook nog eens de uitstraling van een machtige terreinauto. En was nog betaalbaar ook. Het succesverhaal is bekend. De Hyundai Santa Fe werd een icoon en zette Hyundai definitief op de kaart als wereldmerk. En nu is er een nieuwe Hyundai Santa Fe. Mooier, groter, luxer én ook schoner. De prijs is weer ronduit concurrerend. Hyundai verwacht dat ook deze derde generatie van de Hyundai Santa Fe een daverend succes wordt. De nieuwe Hyundai Santa Fe heeft dan ook veel te bieden. Het aansprekende design past helemaal binnen het gamma van Hyundai. Hij oogt niet alleen stoer en sterk dankzij het Storm Edge-design (een evolutie op de Hyundai Fluidic Sculpture-designtaal), maar is het ook. De prominente hexagonale (zeshoekige) grille, de traanvormige xenonkoplampen en de mistlampen in de stoere bumperunit (met dagrijverlichting) geven de Hyundai Santa Fe een zeer dynamisch uiterlijk. Kenmerkend is ook de lagere daklijn en de sterk achterover hellende voorruit, alsmede de scherpe vouw in de flanken, die de positie van de deurkrukken accentueren en het oog leidt naar de bovenste rand van de achterlichten. De geprononceerde wielkasten en skidplates voor en achter en de dubbele uitlaatpijpen maken de sportieve stijl van de nieuwe Hyundai Santa Fe compleet.

Extra sportiviteit voor interieur en exterieur, ruime motorenkeuze, diverse 20%-modellen

Sportieve Volkswagen Passat R-Line nu leverbaar Volkswagen start met de levering van de Passat R-line. Het R-line-uitvoeringsniveau komt in het gamma naast de Trendline-, Comfortline- en Highline-uitvoering. De nadruk bij de Passat R-line ligt op sportiviteit. Dit komt zowel in het in- als exterieur tot uiting. Bovendien beschikt de R-line over een sportonderstel. De Passat R-line is er als Limousine en als Variant. Er is keuze uit benzine-, diesel- en aardgasversies, waaronder diverse ‘20%’-modellen. De Passat en Passat Variant R-line zijn al sportief op het eerste gezicht. Standaard zijn een verlaagd onderstel, verbrede wielkasten, 17-inch lichtmetalen wielen en een R-Line voorbumper, achterbumper en een achterspoiler. De Variant heeft ook zilverkleurige dakrails. De sfeer in het interieur is sportief dankzij de sportstoelen, een met

leer bekleed multifunctioneel sportstuur en RVS-pedalen en -instaplijsten. Passende opties zijn zwarte hemelbekleding en leren bekleding. Diverse ‘20%’-modellen Het benzinemotorengamma voor de Passat R-Line bestaat uit de 2.0 TSI met 211 pk (standaard met handbak, DSG optie) en de 3.6 V6 met 300 pk (DSG standaard). Ook de 150 pk sterke 1.4 TSI EcoFuel-versie (voor aardgas of groen gas) is er als R-Line; deze valt bij zakelijke inzet in de 20%-categorie van de fiscale bijtelling. De 1.6 TDI met 105 pk en de 2.0 TDI met 140 pk zijn de dieselmotoren voor de Passat R-line. De Passat R-line 1.6 TDI Limousine met handgeschakelde zesbak valt in de 20%-categorie. De Passat R-line 2.0 TDI is er ook met 4Motion vierwielaandrijving.

Seat Toledo - een sterke naam, een sterk design De nieuwe Toledo komt er aan! Seats nieuwe sedan krijgt de dynamische, elegante styling die het merk Seat vandaag de dag kenmerkt. Dat sterke design wordt in de Toledo gecombineerd met zuinige TSI- en TDI-motoren en de veelzijdige, praktische eigenschappen die ook zijn voorgangers tekenden. Tot dusver produceerde Seat meer dan 860.00 exemplaren van de twee voorgaande Toledo-generaties en de nieuwe versie bouwt verder op die bewezen succesformule. Met ruimte, flexibiliteit, zuinige prestaties en een prima value-for-money mikt Seat met de nieuwe Toledo vooral op kopers die op zoek zijn naar een praktische, kwalitatief hoogwaardige en betaalbare gezinssedan. ,,De nieuwe Toledo gaat een succesvol nieuw hoofdstuk aan het Toledo-verhaal toevoegen dankzij zijn

duidelijke Seat-identiteit, het hoge kwaliteitsniveau en zijn optimale prijs-kwaliteitverhouding,” verklaart James Muir, President van Seat, S.A. ,,De Toledo combineert een mooi design met een verbazingwekkende veelzijdigheid, dynamische rijprestaties en een buitengewone efficiency. Dit is onze visie op de perfecte sedan en onze klanten zullen het met ons eens zijn: De nieuwe Toledo is een sterk aanbod tegen een betaalbare prijs!” Het standaard veiligheidspakket voor alle Seats Toledo omvat onder andere airbags voor de bestuurder en voorpassagier, zijairbags en gordijnairbags voorin. De basisuitvoering beschikt verder ondermeer over centrale portiervergrendeling, een in één geheel neerklapbare achterbank en elektrische ramen vóór. De luxere Reference- en Style-niveaus bieden aanvullende features op het gebied van comfort en design.


Last van ongedierte?

De Ongedierte Expert Tel. 010-7200200 www.deongedierteexpert.nl Uw oplossing tegen: wespen, vliegen, spinnen, kakkerlakken, mieren, vlooien, zilvervisjes, ratten en muizen

Keucheniusschool (1912)

GARAGEBEDRIJF

THEO DE JONG en onderhoud van alle ➥ Reparatie merken personen- en bestelauto’s

➥ Storings diagnose autoelektronica ➥ APK Keuringsstation eventueel

met afspraak, klaar terwijl u wacht

➥ Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s ➥ Schadereparatie Voordijk 522 - Smitshoek, 2993 BE Barendrecht Telefoon 0180-622205


De Schakel

DIENSTEN

Donderdag 12 juli 2012

Medische Diensten ZONDAG 15 JULI RHOON PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND Geref. Kerk, Maranathakerk, Kleidijk 09.30 uur Gez. vakantiedienst in Dorpskerk Herv. Gemeente, Dorpskerk 09.30 uur ds. J.P. Bijl, gezamelijke zomerdienst 17.00 uur ds. J.P. Bijl ROOMS KATH. KERK H. Willibrordus, Dorpsdijk 11.00 uur Viering Vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering POORTUGAAL PROTESTANTSE GEMEENTE TE POORTUGAAL Dorpskerk, Groene Kruisweg 09.30 uur Drs. L.J. Scholten KAPEL DELTAZIEKENHUIS 09.45 uur pastor Emile Boleij GEREF. GEMEENTE Achterweg 11 09.30 uur ds. P. Mulder 16.00 uur ds. P. Mulder PERNIS/ ALBRANDSWAARD GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Nieuwedijk 6 BARENDRECHT Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 09.30 uur mevr.Ds. J.M. Boers-de Jong VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur Dhr. Van Biessum, Rotterdam EVANG. GEMEENTE Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl

ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ev. T. van der Weijden 15.00 uur ds. J. Smink VRIJE EVANG. GEM. en Petrakerk PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 09.30 uur ds. G. Sinke REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.00 uur Doopsgezinde predikant HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ds. C. Hendriksen, Woudrichem ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (Kaap-Verdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl

Nog meer nieuws uit Albrandswaard op www.deschakelalbrandswaard.nl

Huisartsen. Uitsluitend voor spoedgevallen. Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost RotterdamZuid: 010-2909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Albrandswaard De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Vervolg van de diensten zie de Schakelplus pagina op de site

Stichting Welzijn zoekt coördinator voor 50+ restaurant Portland Stichting Welzijn Albrandswaard is per direct op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die de coördinatie van het 50+ restaurant Portland op zich wil nemen. Het 50+ restaurant ‘de Ontmoeting’ vind eenmaal per maand plaats op donderdag in het wijkcentrum van Portland en is een ontmoetingsplaats voor wijkgenoten om elkaar onder het genot van een maaltijd beter te leren kennen.

Met behulp van een groep enthousiaste vrijwilligers de coördinator maandelijks voor een gezellige maaltijd. Die maaltijd wordt gebracht door een cateraar. De aanmeldingen voor het 50+ restaurant lopen via de stichting. De coördinator is verantwoordelijk voor de aansturing en de coördinatie van de maaltijd en de vrijwilligers. De dag zelf is de coördinator van 15.30 tot ongeveer

21 uur in de weer met boodschappen doen, au-bain-marie met water vullen, tafel schikken en dekken, geld innen, maaltijd openen, uitserveren van het eten en na de koffie en thee weer alles opruimen en evalueren. Uiteraard met hulp van de vrijwilligersploeg. Wie interesse heeft kan contact opnemen met Yolanda Hekkert, 010-5011222 of mail vrijwilligersvacaturebank@ welzijnalbrandswaard.nl.

Donderdag 12 juli 2012 - 50e jaargang - nr. 32 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ALBRANDSWAARD (RHOON EN POORTUGAAL)

Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 12.000 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV. Adres uitgever en advertentie-afdeling: Singel 55, Barendrecht Tel. 0180-641022; Fax. 0180-619983 Redactie: Sieka Romeijn-Hedmann (0180-612571, 06-17375371) Leonie Elzinga (06-10336090) Postadres: Postbus 390, 2990 AJ Barendrecht Bezoekadres: Walmolen 74, Barendrecht E-mail: redactiealbrandswaard@baruitgeverij.nl Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Bezorgklachten: telefoon 015-3695822 Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties. Nog meer nieuws uit Albrandswaard op de Pluspagina op:

www.deschakelalbrandswaard.nl www.deschakelalbrandswaard.nl

15

Expositie druk en sfeervol

Over twee jaar opnieuw grote show fuchsia’s

De leden van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden Regio 21 Zuid-Hollandse Eilanden hebben met de expositie in de tuin van de Willibrorduskerk in Rhoon veel eer van hun werk gehad. De fuchsia is een geliefde plant die menigeen graag in de tuin ziet. Van de 1500 door de leden gekweekte fuchsia’s zijn er 1200 verkocht. ,,Als je dan ook nog 850 bezoekers mag ontvnagen dan kun je zonder meer van een groot succes spreken’’, aldus secretaris Marja Tentua-Hengst. De leden van de Kring van Fuchsiavrienden zijn zo enthousiast dat zij het plan hebben opgevat om over twee jaar opnieuw een fuchsiatentoonstelling in de Rhoonse kerktuin te organiseren. De beheerscommissie van de kerk juicht dit initiatief van harte toe. Het evenement heeft voor de beheerscommissie, die jaarlijks evenementen organiseert waarvoor de opbrengst bestemd is voor het restauratiefonds van de kerk, ruim 1000 euro opgebracht. Die opbrengst werd verkregen doordat een deel van de entree bestemd was voor de kerk, alsmede een door de parochie gehouden loterij en de verkoop van boeken en bloemstukjes. De drie dagen durende fuchsiatentoonstelling werd druk bezocht. Op zaterdag steeg het bezoekerstal tot bijna 400. ,,De tuin is uitermate geschikt voor een expositie’’, zegt Marja Tentua-Hengst.

De tuin is zo royaal, dat ondanks het hoge bezoekersaantal, het de mensen een gevoel van rust gaf. Er waren steeds wel plekjes waar je met een paar man rustig kon praten of zitten.’’ Voordat een expositie van fuchsia’s zoals die van vorige week kon worden ingericht, was er vooraf al heel wat werk door de leden verricht. Het begon eind augustus vorig jaar met een oproep van het bestuur aan al haar leden voor stekjes. ,,Iedereen kon hele kleine stekjes aanleveren bij één van onze leden. Deze heeft ze allemaal tot december opgekweekt. Toen waren ze zo groot dat ze voor de verdere verzorging naar een gehuurde kas in Bergschenhoek konden gaan. In mei was het erg warm en werd de temperatuur voor de planten in de kas te hoog. Toen hebben wij van de kerk toestemming gekregen om een deel van de planten

reeds in de tuin te plaatsen. Dat betekende voor ons dat er twee groepen moesten worden geformeerd om de planten in zowel Rhoon als in Bergschenhoek te verzorgen’’, aldus Marja TentuaHengst. ,,We hebben gewerkt met een strak rooster en een kern van dertig leden.’’ De intensieve samenwerking die nodig was om tot deze tentoonstelling te komen heeft t de band tussen de leden versterkt, benadrukt Marja Tentua-Hengst. Behalve het opkweken en verzorgen van de stekken hebben leden zich ook ingezet om de tuin van de kerk flink onder handen te nemen. Heggen en bomen werden gesnoeid, gras gemaaid en perken voorzien van vrolijke zomerse planten. ,,Het is veel werk geweest, maar we kijken er met heel veel genoegen en tevredenheid op terug.’’ Foto’s Koos Romeijn

Vakantie verpleegkundig inloopspreekuur Aafje verzorgt al een aantal maanden een gratis verpleegkundig spreekuur voor 55-plussers uit Albrandswaard. Dit preventieve spreekuur vindt wekelijks plaats in het Koetshuis, Rijsdijk17a in Rhoon. De wijkverpleegkundige beantwoordt tijdens het verpleegkundig spreekuur alle

vragen over zorg. Daarnaast kan men een aantal kleine gezondheidstesten laten afnemen, zoals het meten van de bloeddruk en de bloedsuikerwaarde. Dit preventieve spreekuur geeft inzicht in iemands levensstijl. De wijkverpleegkundige geeft ook tips over wat men zelf kan doen om

gezond te blijven. Een eenvoudige aanpassing in het voedingspatroon kan bijvoorbeeld al verschil maken. Tijdens de zomervakantie is er geen inloopspreekuur. Vanaf 22 augustus is men weer welkom op het gratis verpleegkundig inloopspreekuur, wekelijks op woensdag te bezoeken van 10 tot 11 uur.

Geen SCHAKEL ontvangen? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar: bezorgingalbrandswaard@baruitgeverij.nl of bel Moerstee Verspreidingen

Telefoon 015-3695822


Dit weekend zit u goed bij WEEKEND VOORDEEL bij MCD

WEEKEND VOORDEEL bij MCD

WEEKEND VOORDEEL bij MCD

!

Vers uit eigen oven Stokbrood wit of bruin per stuk

0.

69

Vers van het mes Ronde achterham 100 gram

0.

99

Vers uit eigen slagerij Rundergehakt 500 gram

1.

99 kilo 3.98

Fruitsalade

WEEKEND VOORDEEL bij MCD

WEEKEND VOORDEEL bij MCD

schaal 250 gram deze week 2.79

van een luxe Bij aankoop 250 gram fruitsalade à eloenmix een bakje m RATIS! à 250 gram G

Vers gebrand Cashewnoten 250 gram

2.

99 kilo 11.96

week 28- Aanbiedingen gelden van donderdag 12 juli t/m zaterdag 14 juli 2012. Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop! * wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.

MCD Rhoon, Tjaikovskistraat 3 3161 WH Rhoon, 010- 50 12 541

twitter: @mcdolaf

MCD Barendrecht, Marijkesingel 18 2991 BK Barendrecht, 0184- 61 36 53

/albrandswaardwk28  
/albrandswaardwk28  

http://deschakelalbrandswaard.nl/week28/albrandswaardwk28.pdf

Advertisement