Page 1

N I E U W S -

E N

A D V E R T E N T I E W E E K B L A D

Juli en augustus

Saunaentree

Donderdag 28 juni 2012

Deze week o.a. in

(vanaf 10.00 uur tot sluitingstijd)

Leeuw terug op Poortugaalse bodem

www.thermenbarendrecht.nl

Vijfhonderd soorten fuchsia’s in tuin Willibrorduskerk

Heerlijk schoon & droog

Gemeentenieuws zie pag. 8 en 9

RANDSWAARD ACTUEEL

uni 2012

swaard

Poortugaal GA Rhoon

11 11 81 80 andswaard.nl ndswaard.nl

erzaken enten, producten 0 - 12.30 uur 0 - 20.00 uur

0 - 15.00 uur

wijzen en

0 - 16.30 uur 0 - 20.00 uur

gerzaken niet ke stand s aangifte overlijden. rijving in ging uit het maandag-

n

0 - 12.30 uur 0 - 15.30 uur 0 - 12.30 uur

gen 506 17 77 333 555 249 111

Nieuws

Bekendmakingen

Aanvragen Koninklijke onderscheidingen In Nederland worden jaarlijks vele Koninklijke onderscheidingen uitgereikt, waaronder ook ieder jaar enkele in Albrandswaard. Voor een Koninklijke onderscheiding komen personen in aanmerking, die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat om mensen die voor de bijzondere wijze waarop zij aan hun activiteiten inhoud hebben gegeven, waardering en erkenning verdienen vanuit de samenleving. Kent u zo iemand en wilt u hem of haar voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, neemt u dan op maandag, dinsdag of donderdag contact op met bestuurssecretaresse Bianca Jongerius, telefoon (010) 506 11 51 of per e-mail: b.jongerius@albrandswaard.nl. Zij kan u in grote lijnen aangeven of de verdiensten zodanig zijn dat aanvraag van een Koninklijke onderscheiding mogelijk is. Ook kan zij u uitleggen hoe u te werk moet gaan.

Aangevraagd / voorgenomen Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen. Omgevingsvergunning Rotterdam-Albrandswaard - Marco Polostraat 22, 3165 AL - wijzigen verleende omgevingsvergunning voor het bouwen/uitbreiden van een kantoor

Daarbij dient u rekening te houden met het volgende: als een aanvraag voor een onderscheiding bedoeld is voor uitreiking op Koninginnedag van het volgend jaar (april 2013), moet uw goed gemotiveerde en gedocumenteerde voorstel vóór 26 juli 2012 zijn ingediend. Als het de bedoeling is dat de onderscheiding bij een andere gelegenheid dan Koninginnedag wordt uitgereikt, moet uw voorstel drie maanden vóór de betreffende uitreikingsdatum zijn ingediend. De voorstellen dienen te worden gericht aan de burgemeester van de gemeente Albrandswaard, mr. H.M. Bergmann.

Voorgenomen beslissing art. 48 en 83 wet GBA Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat de volgende personen niet meer op het adres wonen waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van Albrandswaard staan ingeschreven:

Eikenprocessierups gesignaleerd

- De heer H.C.A. Rath, Achterdijk 36, 3161 EC Rhoon - Mevrouw I. Onderdelinden, Achterdijk 36, 3161 EC Rhoon

Op diverse locaties in de gemeente Albrandswaard is de eikenprocessierups gesignaleerd. Contact met de brandharen en nesten van deze processierups kunnen zorgen voor gezondheidsklachten, zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen. In het algemeen verdwijnen de klachten binnen enkele dagen tot weken. Bij aanhoudend ernstige klachten kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts. Vermijd elk contact met de brandharen en lege nesten van de rups. Deze kunnen nog tot en met september voor overlast zorgen. Bestrijding De gemeente is al begonnen met de bestrijding van de rupsen. De bestrijding bestaat uit het wegzuigen van de rupsen. De bomen waar de eikenprocessierupsen inzitten zijn gemarkeerd met roodwit lint. Meer informatie? Kijk voor meer informatie op www.albrandswaard.nl of www.ggd. rotterdam.nl

ecte

In gesprek met ondernemers Rhoon over werkzaamheden Het college heeft, in voorbereiding op de reconstructiewerkzaamheden Rijsdijk/Viaductweg en de aanleg van de extra parkeerplaatsen Centrum Rhoon, volgens raadsbesluit van 2 april per deellocatie gesprekken gevoerd of gepland met de bewoners van: Rijsdijk, Viaductweg, Korhoenlaan, Louwerensplein, Bachlaan. Donderdag 5 juli om 20.00 uur in het gemeentehuis, gaan de wethouders Mieke van Ginkel en Raymond van Praag hierover in gesprek met de ondernemers.

Het college van burgemeester en wethouders is van plan de vermelding in de GBA voor deze personen te wijzigen in ‘verblijfplaats onbekend’. Hierdoor wonen deze personen formeel niet meer in Nederland. Bent / kent u een van genoemde personen? Neem contact op met de gemeente, telefoon (010) 506 11 11 / e-mail: info@albrandswaard.nl. Verleend / besloten Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening.

€ 17.50

maar zorgt ervoor dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over voorlopige voorzieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank. Omgevingsvergunning Rhoon - Handelsweg 15, 3161 GD - plaatsen twee vlaggenmasten (datum bekendmaking: 22-06-2012)

bij BP Ziedewij

Bestemmingsplan ‘Albrandswaardsedijk 43’ Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken ingevolge de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het bestemmingsplan ‘Albrandswaardsedijk 43’, bestaande uit de planverbeelding, plantoelichting en planregels. Het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan ‘Albrandswaardsedijk 43’ is op 11 juni 2012 genomen door de raad van de gemeente Albrandswaard. Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan gaat uit van directe bestemmingen en is opgesteld om het bouwplan van de Woningbouwvereniging Poortugaal (WBV Poortugaal) mogelijk te maken.

Verwen uw hond in onze dogwash!

Plan - vijftien wooneenheden met gemeenschappelijke ruimten in één hoofdgebouw - fietsenstalling en twee parkeerterreinen met in totaal zestien parkeerplaatsen - realiseren voetpad aan de voorkant van het WISH-huis dat ontsloten zal worden aan de Snip Inzage - Termijn is van vrijdag 29 juni 2012 tot en met donderdag 9 augustus 2012. - Waar: Op het gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal. Tegen vergoeding van de kosten kunt u een afschrift van de ter inzage gelegde stukken krijgen. - Website gemeente: www.albrandswaard.nl > actueel > bekendmakingen > bestemmingsplannen > bestemmingsplan ‘Albrandswaardsedijk 43’. - Landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl.

deschakelalbrandswaard.nl

Ook BAR-gemeenten schorten uitvoering huishoudtoets op Op 1 januari 2012 werd de huishoudinkomenstoets ingevoerd voor mensen met een bijstandsuitkering. Een huishouden had nog recht op één gezamenlijke uitkering. Alle inkomens van alle volwassen in een huishouden werden meegeteld bij het bepalen van de hoogte van die uitkering. Nu het kabinet is gevallen, heeft een meerderheid in de Tweede Kamer op 26 april besloten die huishoudinkomenstoets weer af te schaffen. Dat gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012. Dit besluit moet nog in een wet worden vastgelegd. Wat gaan de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk doen? Het ministerie heeft alle gemeenten gevraagd alvast te handelen alsof de nieuwe wet er al is, met terugwerkende kracht vanaf 26 april. De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk gaan alle voorbereidingen en alles wat al in gang is gezet voor de huishoudinkomenstoets weer terugdraaien. Voor wie heeft dit gevolgen? Deze wijziging heeft (mogelijk) gevolgen voor: - iedereen die op 31 december 2011 al een bijstandsuitkering kreeg van de gemeente Barendrecht, Albrandswaard of Ridderkerk; - iedereen die na 1 januari 2012 een bijstandsuitkering heeft aangevraagd en is afgewezen; - iedereen die na 1 januari 2012 een uitkering toegekend heeft gekregen.

Voorlopige voorziening aanvragen Het kan zijn dat u tegen een bepaald besluit bent en: 1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt gedaan 2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan worden teruggedraaid U kunt dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Een voorlopige voorziening is geen definitief besluit,

Beroep - Schriftelijk, door belanghebbenden en binnen de genoemde (inzage) termijn van zes weken. - Stuur uw schriftelijk gemotiveerd beroep, als ook een voorlopige voorziening aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Deze week bij De Schakel de folders van:

Meer informatie? Kijk voor meer informatie op www.albrandswaard.nl Of neem contact op met uw klantmanager Inkomen.

Inzameling oud papier en karton

Elke laatste zaterdag van de maand zamelt de gemeente in Poortguaal, inclusief de Kruisdijk, het oud papier en karton in. Aan de Poortugaalseweg, Rhoonsedijk, Slot Valkensteinsedijk, Slotsedijk en Varleweg wordt het oud papier de eerste zaterdag ingezameld. In de wijken waar papiercontainers zijn uitgedeeld wordt geen los papier meer ingezameld. Zet de papiercontainer voor 09.00 uur op de aanbiedplaats voor minicontainers.

Meer scheiden, minder afval

meente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl

Gemeente Albrandswaard Albrandswaard

Erfenis? Zorg dat het geen ergernis wordt ! Alle puntjes op de i

Rhoon en Hoogvliet 010 - 506 70 44 dekkernotarissen.nl

In de publiekshal van het gemeentehuis van Albrandswaard in Poortugaal onthulden dinsdag 26 juni wethouder Mieke van Ginkel, dijkgraaf Jan Geluk en Adrie Kweekel van de Stichting Landmark Kasteel Valckesteyn het prachtige beeld van een leeuw die ooit de kantelen van Slot Valckesteyn heeft gesierd. Onder de poten van de leeuw het Wapen van Putten waarvan de blauwe kleur nog duidelijk zichtbaar is. Foto: Kor van Pelt

Vrijwilligers Wielercomité bijeen De Wielerronde Albrandswaard was een evenement dat het wielercomité bestempelt als ‘giga goed’. ,,Het parcours was geweldig, het publiek talrijk aanwezig en het weer bijzonder goed’’, zegt voorzitter Cor van Os van het wielercomité. ,,Het opbouwen van het parcours en vervolgens het afbouwen ervan, alles liep perfect. Kortom, een zeer goed geslaagd evenement.’’ Het organiseren en houden van een wielerronde valt of staat met een ploeg vrijwilligers

die niet bang is de handen uit de mouwen te steken. Voor elke vrijwilliger is het tot in de late nachtelijke uren hard werken. ,,Je mag blij zijn als je om twaalf uur ’s avonds klaar bent’’, zegt bestuurslid Ria Verheij. Praten over het wielerevenement is er op de dag zelf voor de vrijwilligers er dan ook niet bij. Reden voor Cor van Os om maandag een speciale avond voor vrijwilligers te organiseren. Dat gebeurde in het restaurant van Intratuin Zevenbergen in Rhoon. ,,Wat we op de dag

zelf misten dat doen we nu’’, zegt Ria Verheij. Voor het evenement is zeker een groep van ruim vijftig vrijwilligers in actie. Op de speciale avond waren bestuursleden, de vaste werkploeg en vertegenwoordigers van organisaties als EHBO en Verkeersregelaars aanwezig. Zij werden verwend met drankjes en heerlijke hapjes. ,,Het zijn allemaal vrijwilligers die veel liefde hebben voor club. Het is fijn om daar nu eens wat voor terug te doen’’, aldus Cor van Os.

Valckesteyn binnen drie jaar zichtbaar De terugkeer van de leeuw is zonder meer een grote opsteker van de Stichting Landmark Kasteel Valckesteyn. Het bestuur van de stichting heeft tot doel door het plaatsen van een sculpture, zoals de Oude Delftse Poort in Rotterdam en de Uniastate in het Friese Bears, kasteel Valckesteyn weer ‘zichtbaar’ te maken. Tijdens de onthulling van de leeuw in de publiekshal sprak bestuurslid Arie Kweekel zich zeer positief uit over de realisering ervan. ,,Het silhouet willen we binnen drie jaar verwezenlijken. Gelukkig hebben we veel mensen bereid gevonden ons daarin te ondersteunen. Onder hen ook grote partijen.’’

Vrijwilligers van de Wielerronde Albrandswaard gezamenlijk op de foto.

Foto: Kor van Pelt

Deze krant nog eens teruglezen op internet?

www.deschakelalbrandswaard.nl

www.ziedewij.nl

Biologische markt in Poortugaal Zaterdag Zaterdag 30 30 juni juni 22ee editie editie Biologische Biologische Markt Markt Zie Zie onze onze advertenties advertenties elders elders in in deze deze krant krant

Vreugde over terugkeer van ‘verloren’ leeuw Het beeld, de Leeuw van het voormalig Slot Valckesteyn, staat bij de entree van de publiekshal en zo is het fraaie beeld voor iedereen te zien. De leeuw verdween onder de grond toen het Slot Valckesteyn werd afgebroken. In de jaren ’50 is de leeuw opgegraven door mensen van de Dijkkring en kwam het beeld bij het Waterschap terecht. Jarenlang stond de leeuw in het voorportaal van het Waterschapshuis in Barendrecht. Toen het Waterschap Barendrecht verliet om intrek te nemen in het nieuwe waterschapsgebouw in Ridderkerk verdween de leeuw in de opslag. Al heel lang leefde onder enkele inwoners uit Albrandswaard, waaronder Arie Beukelman, thans voorzitter Oudheidkamer Rhoon en Poortugaal, de wens om de leeuw ooit weer terug te krijgen in Poortugaal. Nadat het college van Albrandswaard een verzoek hiertoe aan het

Waterschap had ingediend is de leeuw weer terug op de locatie waar hij ooit als markant onderdeel van het kasteel had gestaan. Het kasteel is in 1310 gebouwd en kwam in 1559 in handen van de heren van Putten. De laatste eigenaar was Pieter Johan Tyken, schout van Poortugaal. Zijn erfgenamen lieten het kasteel in de jaren 1826-1828 afbreken. ,,Zonder de medewerking van de dijkgraaf stond de leeuw hier niet’’, aldus wethouder Mieke van Ginkel. Dijkgraaf Jan Geluk gaf aan blij te zijn dat het beeld een goede bestemming heeft gevonden.’’ Opgetogen is eveneens Arie Beukelman. In zijn periode als raadslid en heemraad van het Waterschap heeft hij veel moeite gedaan de leeuw terug te krijgen in Poortugaal. ,,De gemeente hoefde destijds alleen maar een verzoek in te dienen maar dat is nooit gedaan’’, aldus Beukelman.


Van der Valk

en

Hotel Ridderkerk

bestaat

5 jaar

trakteert op 5 feestaanbiedingen

Overnachting inclusief ontbijt

Voornaam: ............................................................................... Achternaam: ............................................................................ Huisnr.: ..............Postcode: ....................................................... Woonplaats: .............................................................................

1

E-mail: .....................................................................................

Voornaam: ............................................................................... Achternaam: ............................................................................

Woonplaats: .............................................................................

2

üHoud mij op de hoogte middels de digitale nieuwsbrief.

Bij besteding van min. 50,- in het restaurant

Achternaam: ............................................................................

Woonplaats: ............................................................................. E-mail: .....................................................................................

üHoud mij op de hoogte middels de digitale nieuwsbrief.

3

Achternaam: ............................................................................ Huisnr.: ..............Postcode: .......................................................

Alle aanbiedingen zijn geldig in juli en augustus 2012. Voor de overnachtig en de Afternoon Tea is reserveren noodzakelijk. Niet te gebruiken in combinatie met andere acties. Maar u mag ze natuurlijk alle 5 verzilveren!

E-mail: .....................................................................................

Woonplaats: .............................................................................

4

ü

Voornaam: ...............................................................................

5 Krommeweg 1 | 2988 CB Ridderkerk | T +31 (0)180 64 69 00 ridderkerk@valk.com | hotelridderkerk.nl

Achternaam: ............................................................................

Woonplaats: ............................................................................. E-mail: .....................................................................................

üHoud mij op de hoogte middels de digitale nieuwsbrief.

korting

Kopje koffie met huisgemaakte appeltaart

5,-

Maximaal 2 personen per voucher

Houd mij op de hoogte middels de digitale nieuwsbrief.

Huisnr.: ..............Postcode: .......................................................

5,-

Maximaal 1 voucher per rekening en niet in combinatie met andere vouchers te gebruiken

Voornaam: ...............................................................................

Hoe profiteert u van deze feestaanbiedingen van Hotel Ridderkerk? Knip de vouchers hiernaast uit en overhandig deze bij het afrekenen. Vergeet niet uw naam en adres in te vullen.

25,-

Maximaal 2 personen per voucher

Voornaam: ...............................................................................

Gastvrijheid. Gezelligheid. Smaak. Kenmerken van Van der Valk Hotel Ridderkerk. Al 5 jaar staat ons team dag en nacht paraat om het u naar de zin te maken. Op de vertrouwde Van der Valk manier, maar met een verrassende Ridderkerkse twist. Om dit jubileum te vieren, hebben we 5 feestaanbiedingen voor u geselecteerd. Feestelijk eten, drinken en slapen...

3-gangen jubileummenu

pp

E-mail: .....................................................................................

Huisnr.: ..............Postcode: .......................................................

pkpn

Op basis van een Atriumkamer en beschikbaarheid en max. 2 p. pk. Vooraf reserveren is noodzakelijk

üHoud mij op de hoogte middels de digitale nieuwsbrief.

Huisnr.: ..............Postcode: .......................................................

50,-

5

Feestelijke Afternoon Tea

15,pp

Maximaal 2 personen per voucher. Vooraf reserveren is noodzakelijk


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 28 juni 2012

Zaterdag: tweede biologische markt Poortugaal

Lunch bijeen shoppen en nuttigen aan lange tafel op Poldermarkt De tweede biologische streekmarkt, de zogenaamde Poldermarkt, vindt zaterdag 30 juni plaats in de Dorpsstraat en niet zoals de eerste keer op het parkeerterrein. ,,Dit op verzoek van de winkeliers die graag mee willen genieten van de gezelligheid die de markt met zich brengt’’, licht initiatiefnemer Hans de Groot toe. Bijzonder is dat midden in de Dorpsstraat een 10 tot 12 meter lange tafel wordt geplaatst. De bedoeling is dat bezoekers eerst langs de kramen kunnen shoppen om een lunch samen te stellen om deze vervolgens aan de grote tafel te nuttigen. ,,De Ruif zorgt voor koffie en thee. Brood, kaas en fruit alles is op de markt te koop’’, nodigt Hans de Groot uit. De Poldermarkt groeit aanzienlijk. ,,Het aantal kramen

is meer dan verdubbeld. Bijzonder is dat mensen zich nu spontaan aanmelden. Nieuw zijn standhouders met appelcider, fruit van hoogstambomen, honing en cranberries en producten daarvan.’’ De eigenaar van de Willemshoeve uit Rhoon is met twee Alpaca’s op de markt aanwezig en biedt producten aan die van Alpacawol zijn vervaardigd. Nieuwkomer van deze markt is ook Solfood Trattoria uit Rhoon. Bij de opstelling van de markt is onderscheid gemaakt tussen de professionele kramen en de kramen die bemand worden door particulieren. Aanwezig is eveneens een imker die in de Kijvelanden zijn korven heeft staan. Inmiddels hebben zich nu zestien professionele gegadigden voor de markt aangemeld en een

tiental particulieren die hun producten in een kraam aanbieden. Particulieren kunnen zich nog aanmelden voor de Poldermarkt. ,,Groenten uit eigen moestuin, eieren van eigen kippen of zelfgebakken lekkernijen, iedereen kan zich aanmelden’’, benadrukt Hans de Groot. ,,Er is altijd plek.’’ Aanmelden kan bij Hans de Groot, telefoon 010-5019231 of door langs te gaan bij Antiekwinkel Kik en de Groot aan de Dorpsstraat 53 a in Poortugaal. Bijzonder van deze markt is dat het voornamelijk producten betreft die uit de eigen streek komen. Het is toch wat anders dat je bijvoorbeeld aardappelen eet waarvan je niet weet waar ze gegroeid zijn. Zo krijg je een andere binding met de producten die je eet.’’ De Poldermarkt is van 10 tot 16 uur te bezoeken.

De Parel heeft Meester Pietplein

Meester Piet van Versseveld werd er even helemaal stil van nadat hij het bordje Meester Pietplein op de hoofdlocatie van cbs De Parel aan de Sleedoorn had onthuld. Piet van Versseveld verlaat De Parel na ruim veertig jaar als leerkracht aan de Poortugaalse school verbonden te zijn geweest. Vorige week woensdag werd meester Piet volop in de schijnwerpers gezet. Met een Porsche werd meester Piet naar school gereden en op de locatie Poortugaal Noord van cbs De Parel werd een bord met de Meester Piet Boulevard onthuld. Daarmee leeft de

naam van meester Piet op de beide locaties van de school voort. ,,Het is heel bijzonder dat Piet meer dan veertig jaar op onze school heeft gewerkt. Een trouwe kracht die zeker niet mag worden vergeten. Als blijk van waardering voor zijn vele jaren inzet, daarom op beide locaties een naambordje die blijvend aan meester Piet herinneren’’, zegt directeur Jan Molenaar. Na een feestelijke dag met een spelenkermis voor en door de leerlingen van de school werd de dag afgesloten met een drukbezocht receptie. Foto: Kor van Pelt

Vijfhonderd soorten fuchsia’s op expositie in tuin Willibrorduskerk

De Poldermarkt biedt een keur aan zelfgekweekte groenten.

Foto: Kor van Pelt

Column wethouder Mieke van Ginkel

Samenwerken verkeer en vervoer waaronder de toenemende vraag naar parkeerplaatsen en het terugdringen van de snelheid in de kernen ter bevordering van de verkeersveiligheid.

Dit is mijn laatste column voor de zomervakantie en dat maakt het extra lastig hiervoor een onderwerp te kiezen want er gebeurt zoveel! De agenda loopt over van alle zaken die nog voor de vakantie moeten worden afgerond. En de agenda van de carrousel en de raad hebben nog belangrijke onderwerpen als het Beeldkwaliteitsplan over de kwaliteit van de buitenruimte, het Milieubeleidsplan, de Beleidsnotitie duurzaamheid en niet in de laatste plaats de behandeling van de Voorjaarsnota op 2 juli aanstaande. Verder spelen in mijn portefeuille buurt- en buitenruimtezaken rondom

Ook de sport vraagt aandacht en samen met de verenigingen kijken we naar mogelijkheden de velden/accommodaties multifunctioneel inzetbaar te maken. Door de mogelijkheden te onderzoeken naar een binnenaccommodatie voor de korfbal, kunnen we dit wellicht samenvoegen met de gym van de scholen binnen Poortugaal. Afgelopen zaterdag mocht ik de prijsuitreiking doen van het ARCO regio Talententoernooi van korfbalvereniging RWA, waarbij me opnieuw duidelijk werd dat sport echt een verbindende factor is in de samenleving van onze dorpen. Op dinsdag 26 juni kunnen we het heugelijk feit noteren dat monument de Leeuw van Valckesteyn weer terugkeert naar Poortugaal. Ooit prijkte het leeuwtje op kasteel Valckesteyn, lang heeft

het in opslag gestaan bij het Waterschap maar tijdens jaarlijks overleg met het Waterschap heb ik het leeuwtje beleefd teruggevraagd. Hiermee komt de droom om kasteel Valckesteyn, dat eeuwenlang als imposant bouwwerk met torens op drie hoeken en een uitkijktoren op de vierde hoek z’n stempel drukte op Poortugaal, weer zichtbaar te maken, een stuk dichterbij. Geweldig dat dit door vrijwilligers van de Stichting Landmark Kasteel Valckesteyn mogelijk gerealiseerd kan worden. Ook de maquette van Kasteel Valckesteyn is weer in het gemeentehuis te bewonderen. En we hebben nog meer onthullingen in voorbereiding. Zo komt er een gedenkzuil met de oude molenstenen van het gemaal, in de omgeving van Portland. Tijdens de monumentendag begin september is de feestelijke onthulling. Met deze blik vooruit wens ik u een goede vakantie toe met tijd voor rust en ontspanning en wellicht de gelegenheid om in onze eigen mooie gemeente heerlijk te recreëren!

Het Party Centrum ’t Veerhuys aan de Dorpsdijk 238a in Rhoon beschikt over een mooie tuin naast de Willibrorduskerk. De tuin is zo fraai dat deze uitnodigt voor het houden van een bijzonder evenement. Dat kwam één van de leden van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden regio 21 Zuid-Hollandse Eilanden ten gehore en die stelde het bestuur van de Kring daarvan in kennis. Resultaat is dat de vereniging van donderdag 4 tot en met zaterdag 7 juli een fuchsiatentoonstelling in de kerktuin houdt. De expositie omvat 2000 fuchsia’s in 500 soorten. De expositie wordt woensdag 4 juli om 19 uur officieel geopend door burgemeester Harald Bergmann. De expositie is dagelijks van 10 tot 18 uur te bezichtigen. De entree kost 1.50 euro. Het merendeel van de getoonde fuchsia’s -in totaal 1500- is te koop. De overige 500 exemplaren zijn showmodellen van de leden. De vereniging is geen onbekende in Rhoon. In 1999 stelden de leden in het kader

van het 800-jarig bestaan van Rhoon een grote fuchsiatentoonstelling samen in de tuin achter het kasteel van Rhoon. ,,Het gaat nu om een kleinere show’’, benadrukt Marja Tentua, secretaris Regio 21. De bedoeling is dat de vereniging om de drie tot vier jaar een expositie organiseert. ,,De laatste was in 2006’’, vertelt Marja Tentua. ,,Dus alweer zes jaar geleden. Onze leden zijn trouw, maar ook hoog in leeftijd. We hebben hard vers bloed nodig. Sinds enkele jaren is er een nieuw bestuur. Eind 2010 zei de voorzitter dat we een expositie zouden gaan organiseren. In 2011 hebben we de locatie gezocht en daarna zijn alle leden de gehele winter aan de slag gegaan met het stekken en kweken van planten. Alle te koop aangeboden plantenstekken zijn van onszelf.’’ KB Orchids uit Poortugaal is present met orchideeën. Voorts worden oude ambachten gedemonstreerd en is een beeldhouwer aanwezig. Gedurende de expositiedagen kunnen bezoekers in ’t Veerhuys terecht voor een hapje en een drankje.

De leden van de Kring van Fuchsiavrienden waren afgelopen week nog druk in de weer met inrichten van de tentoonstelling, maar er waren al heel wat mooie ingerichte hoekjes te zien. Foto: Koos Romeijn

3

Zijkrant Klepperwei zoekt spullen voor bazaar Zorgcentrum Klepperwei start maandag 2 juli met de inzameling van spulletjes voor de bazaar die het houdt op 15 september. Meubeltjes, cd’s, huishoudelijke artikelen, kinderspeelgoed en andere, goed verkoopbare spullen kunnen van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 16 uur worden ingeleverd bij de receptie van Klepperwei aan de Zwaluwenlaan 1 in Rhoon. De bazaar wordt gehouden in en om het zorgcentrum. De opbrengst komt ten goede aan de bewoners van Klepperwei. Zo worden er uitstapjes voor de bewoners mee bekostigd en verwenmiddagen georganiseerd.

Cadeautjes voor juf en meester De Wereldwinkel aan de Dorpsdijk in Rhoon heeft met het oog op het einde van het schooljaar leuke cadeauartikelen ingekocht, speciaal voor het afscheid van de meester of de juffrouw op de basisschool. Ook zijn er tal van leuke cadeaupakketten en kan de Wereldwinkel op verzoek een leuk cadeaupakket samenstellen. Van maandag 16 tot en met zaterdag 28 juli is de Wereldwinkel in verband met vakantie gesloten. Vanaf dinsdag 31 juli staan de vrijwilligers weer voor klaar om de klanten te ontvangen.

Concert La Bona Futura Muziekvereniging La Bona Futura treedt zaterdag 30 juni op in de Brinkhoeve in Poortugaal. Het concert geeft LBF samen met gospelkoor Relight. Het geheel staat onder leiding van Joost van Genugten, sinds kort dirigent bij LBF. Er worden diverse muziekstijlen ten gehore gebracht. De entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. De zaal is geopend vanaf 19.30 uur. Het concert begint om 20 uur.

Kaartverkoop Griendpop gestart De vijfde editie van het Griendpop festival wordt gehouden op zaterdag 15 september. Voor deze jubileumeditie zijn tot nu toe de bekende Haagse band Di-rect en de Edwin Evers band vastgelegd. Het ligt in de bedoeling nog een derde band te contracteren. De kaartverkoop is reeds gestart. Kaarten zijn in Rhoon verkrijgbaar bij Primera en MCD en in Poortugaal bij Tabac & Gifts, Sanicom en Het Wapen van Poortugaal.


NOG 94 DAGEN! ‘SALEM’ ZINGT VOOR WATER IN MAMBO - TANZANIA! ‘BRON VAN LEVEN’ NIEUWE PRACHTIGE KOORMUZIEK Nieuwe cd van het 25-jarige interkerkelijke koor Salem Presentatie en uitvoering op 29 september a.s.

Gratis af te halen: Werktafel/Bank. 06 15285069 Te koop; Goed spelende Philips T.V 67 cm.op een bijpassend meubel. 75 euro [ of bod.] W.Prins Zuidersingel 198 2993pr Barendrecht. Tel.0180-546182 Wegens verhuizing te koop. Platte buis kachel op gas.brandend te zien. Philips zonnebank.inklapbaar. Twee electrishe wandkachels met thermostaat. Prijs t.e.a.b. Tel 06-28552978

UW STRAATMAKER uit Barendrecht BIEDT ZICH AAN voor al uw tuin- en sierbestrating, oprit-en bedrijventerreinen. topbestrating@gmail.com Tel. 0180-842346/06-33753942

Te huur, vanaf medio september: Eengezinswoning in Carnisselande. 3 slaapkmrs, grote zolder en grote tuin. Huur ± € 800,- per maand Inlichtingen: 06 15285069

Te koop: Sennheiser HD205 € 25,00. Fila verstelbare skates 38-41 € 25,00. Skate beschermset Rucanor € 7,00. Alu skates 41 € 30,00. Tel. 0180-611807 gezocht: naaister,voor het innemen van mijn trouwjurk, omgeving Barendrecht. Ervaring gewenst! Tel:0633731125

24 prachtige teksten Nieuwe kerkmuziek Melodiën: ds. Martin de Geus Componist: Dirk Zwart.

Te koop; kastanjebruin leren 2½ zit bank + fauteuil 3 jaar oud. Vraagprijs 600 euro tel. 0180-613484 GEVONDEN: merkzonnebril bij de picknicktafel in het Valkesteinsebos achter de Limes in Poortugaal. Tel. 06-50500907

Met de cd en de uitvoering maakt Salem het plaatsen van waterpompen in het droge Mambo mogelijk. Help mee en kom naar de presentatie! KIJK, LUISTER EN BESTEL SNEL OP

zingenvoorwater.nl

Concert in : Gebouw De Levensbron Jan Luykenstraat 10 - Ridderkerk

0000123

50x112

Uw rijbewijs is onze reklame!

Gevraagd: Oude brommers, Snorbrommers bv zundapp puch kreidler. Alles is welkom met of zonder kenteken ,kentekens worden direct overgeschreven. Prijs en ophalen in overleg. tel 06-41354127 Gezocht, Garage/ruimte om hobbymatig aan oldtimer te sleutelen en te stallen. Liefst met water en elektra. In of omgeving Rhoon. 06-21256073

www.chaletnamaste.com Kijk op de website voor een heerlijke vakantie in het zonnigste deel van Zwitserland

G G

TDNERIENDT IR RIENDT SLAS AL LAS RHOON NOOHR RHOON Spiegels, isolatie-, gelaagd

24-uurs service e24-uurs civrenefiguur s sservice rglas uu-42

06-51987763 3 6778915-60 06-51987763

De Bruin Aardbeien Vers, lekker en natuurlijk dichtbij

de échte zomerkoninkjes volop te koop ook leuke cadeauverpakkingen De Bruin Aardbeien

Achterweg 3, Mijnsheerenland

ma. t/m vr. 10.00-17.30 uur; za. 8.30-15.00 uur

www.debruinaardbeien.nl

Meubelstoffeerderij Meubelstoffeerderij Rhoon Rhoon • • Gespecialiseerd Gespecialiseerd in in modern modern en ambachtelijk en ambachtelijk stoffeerwerk stoffeerwerk • • Grote Grote collectie collectie leer leer en en meubelstoffen meubelstoffen • • • •

Bedschotten Bedschotten en en ombouw ombouw CaravanCaravan- en en bootkussens bootkussens

• • Binnen Binnen 5 5 dagen dagen retour retour Ambachtstraat Ambachtstraat 2 2• • Poortugaal Poortugaal • • T. T. 010-501 010-501 65 65 66 66 www.stoffeerderijrhoon.nl www.stoffeerderijrhoon.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 28 juni 2012

Huttenbouw in augustus Van maandag 13 tot en met vrijdag18 augustus is de jeugd weer welkom op het terrein van het Jongerencentrum Albrandswaard (JCA) om er hutten te timmeren en te bouwen. Op maandag 10 uur is de opening en kan er gestart worden met het bouwen van de hutten. Op donderdag mag je zelfs blijven slapen in je eigen hut! Op vrijdagochtend om 10 uur kun je weer opgehaald worden. Op de flyers en posters die worden verspreid staat het volledige programma beschreven voor die week. Vergeet niet je eigen hamer en zaag mee te nemen. De kosten zijn 10 euro voor de hele week. Heb je er ook weer zo’n zin in, vraag dan of je ouders of verzorgers je opgeven. Voor informatie en aanmelden: info@welzijnalbrandswaard.nl of 06-23556631.

Brandweerman Groenenboom Koninklijk onderscheiden In de brandweerkazerne aan de Schroeder van der Kolklaan speldde burgemeester Harald Bergmann woensdag 20 juni vrijwillige brandweerman Albert Jan Groenenboom een Koninklijke Onderscheiding op. Groenenboom is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Groenenboom kwam op 1 maart 1974 in dienst bij de gemeente Poortugaal en trad toen tevens toe tot de vrijwillige brandweer. In zijn carrière bij de brandweer heeft Groenenboom diverse diploma’s behaald. In 1974 diploma brandwacht, in 1976 diploma brandwacht 1e klas

De koninklijk onderscheiden Groenenboom met echtgenote en burgemeester Harald Bergmann. Foto: Kor van Pelt

en diploma persluchtmasker-dragen en in 1979 het groot rijbewijs en het certificaat pompbediener. Tevens behaalde Groenenboom zijn diploma Hoofdbrandwacht en het certificaat bevelvoerder. Door altijd aanwezig te zijn op oefenavonden en tijdens uitrukken heeft Groenenboom er mede bijgedragen aan het waarborgen van een hoog veiligheidsniveau binnen de gemeente Albrandswaard. De gemeentelijke kennis, de inzet en motivatie van de brandweerman hebben er voor gezorgd dat tijdens heel veel brandjes de nodige schade beperkt is gebleven en dat verdere branduitbreiding is voorkomen. Tijdens zijn brandweercarrière is Groenenboom regelmatig geconfronteerd geweest met aanrijdingen met beknellingen en ongevallen met dodelijke afloop. Ook in deze situatie heeft hij altijd handelend opgetreden.

MYSC verwent klanten met Chanel VIP-week

Grote zomerverkoop bij Bibelebont

Bij MYSC Parfumerie aan de Rijsdijk in Rhoon stond vorige week de klant weer op een bijzondere manier centraal. Van dinsdag 19 tot en met zaterdag 23 juni werd er een Chanel VIP-week gehouden waarbij klanten de gelegenheid kregen om een uurtje verwend te worden door een topvisagist van Chanel. Gedurende de Chanel VIPweek was de winkel voorzien van een ‘Chanel podium’. De klanten werden uitgenodigd op een stoel plaats te nemen om zich zowel op het gebied van huidverzorging als make-up te laten adviseren en kennis te maken met de producten van Chanel, maar vooral met de mooie resultaten ervan. De huid werd zorgvuldig gereinigd waarna de visagisten vervolgens de juiste producten konden introduceren en op de huid aanbrengen om het mooiste effect te bereiken. Uitgebreid gingen visagisten in op de afzonderlijke producten. Juist

De grote summersale ronde van Bibelebont 2e handsmerkkleding in Poortugaal is begonnen. De gehele zomercollectie gaat met 50 procent korting de deur uit. Koffers voor de vakanties kunnen low-budget gevuld worden met mooie kleding van vele bekende merken. Daaronder Esprit, Mexx, Tommy Hillfiger, G-star, Jottum, May mulo, Supertrash en Pauw. Bibelebont heeft kleding voor jongens en meisjes en voor dames in de maten

de één op één behandeling is aangenaam omdat vragen direct beantwoord worden. Bij het aanbrengen van makeup zoals ogen en lippen is het verrassend de ideeën van een topvisagist te ervaren. Al gauw is men geneigd om zelf aan de zo vertrouwde stijl vast te houden. Chanel beschikt echter over zulke topvisagisten dat men, zonder daarin te overdrijven, het gezicht met verzorging en make-up meer laat stralen. Na de behandeling werden de producten en make-up van de behandeling in een verzorgd boekje genoteerd. MYSC Parfumerie is in alle opzichten een winkel die zowel vrouwen als mannen op het gebied van verzorging veel te bieden heeft. Producten zijn er te verkrijgen van de meest aansprekende merken. Natuurlijk behoort ook het merk Chanel tot het assortiment. MYSC is telefonisch te bereiken via 010-5011541.

De Chanel visagisten behandelen de klanten van MYSC in de fraaie parfumeriewinkel.

GOEDKOOPSTE

OPEL.NL

GOEDKOOPSTE

AGILA.NL

80/86 t/m 48. De kwaliteit ligt hoog. Tot 14 juli is Bibelebont open op dinsdag en zaterdag van 10 tot 16 uur en op woensdag en vrijdag van 10 tot 14 uur. Bibelebont is te vinden aan de de Dorpstraat 53 in Poortugaal. De Bibelebontse Ruif is weer volop gevuld met nieuwe brocante landelijke zomer woonaccessoires, zeker ook een bezoekje waard. Bovendien kun je er een heerlijk kopje koffie, thee of fris gebruiken.

Deze krant nog eens teruglezen op internet?

www.deschakelalbrandswaard.nl

Obs Rhoon-Portland decor voor ceremonie naturalisatie De voorzitter van de medezeggenschapsraad van obs Rhoon-Portland mevrouw Liesbeth H.J. NoordgraafEelens heeft woensdagochtend 20 juni uit handen van de burgemeester Harald M. Bergmann het bewijs van Nederlanderschap ontvangen. De ceremonie vond plaats in groep 4 a van Obs RhoonPortland in aanwezigheid van de vier zonen van de moeder, die afkomstig is uit België. De zonen zijn leerlingen van de openbare basisschool. In deze speciale bijeenkomst werd stilgestaan bij de bijzon-

dere band die door naturalisatie tot stand komt tussen het koninkrijk der Nederlanden en de nieuwe staatsburger. Na de plechtigheid nam de burgemeester ruim de tijd om de vele vragen van de leerlingen te beantwoorden. De leerlingen overhandigden mevrouw Noordegraaf-Eelens een zelf ontworpen boekwerk waarin alle traditionele Nederlands onderwerpen vermeld werden. De leerlingen van de openbare basisschol Rhoon vonden het heel bijzonder om bij deze gebeurtenis bij te wonen.

5

2 JAAR GRATIS

TANDPASTA

Kijk op www.bestetandzorg.nl

Goudenregenplantsoen 201, Ridderkerk, 0180-414725

De beste tandzorg voor de beste prijs

Fiets voor winnares zomeractie Knorr en AH

Knorr en Albert Heijn Rhoon hadden een leuke zomeractie met het thema ‘asperge. Gedurende een bepaalde tijd kon iedereen die twee actieproducten van Knorr kocht de kassabon inleveren en maakte daarmee meteen kans op een mooie Union fiets. Uit de vele inzendingen werd de kassabon van mevrouw Bravenboer getrokken en daarmee werd zij de gelukkige winnares van de fiets. De feestelijke uitreiking was vrijdag 22 juni in de Albert Heijn

winkel aan de Julianastraat/ Louwerensplein. Mevrouw Bravenboer: ,,Het was een leuke actie, ten eerste zijn we dol op asperges en ten tweede ga ik overal op de fiets naartoe, naar de Albert Heijn boodschappen doen en zelfs naar het werk in Rotterdam. De nieuwe fiets komt dan ook goed van pas. Ik ben helemaal blij!’’Naast de fiets werd haar door afdelingschef Ron Besemer ook nog een feestelijk, zomers bloemetje aangeboden.

Met uw vakantie, begint het

vakantiebaantje van inbrekers

Set wielen tijdens wielerronde kwijt geraakt Een deelnemer aan de wielerronde van Albrandswaard op woensdag 20 juni is tot zijn schrik een set wielen van zijn racefiets kwijt geraakt. De set wielen had hij in de materiaalpost (een tweetal parkeerhavens aan de Rijsdijk voor parfumerie MYSC) neergezet. Toen hij na de ronde zijn reserveset wielen weer wilde ophalen was deze verdwenen. Daarom een oproep

van het bestuur om het eigen materiaal na te controleren. Het betreft een set wielen van het merk Simano Dura Ace. Mogelijk heeft iemand ze per abuis meegenomen of heeft iemand de wielen gevonden. Contact kan worden opgenomen met bestuurslid Ria Verheij, 010-5014219 of e-mail: ria.verheij@kpn. planet.nl.


Daar de hoeveelheid warme reacties, naar aanleiding van het overlijden van mijn man

Koos Klaaijsen

Wij zijn er voor u als u ons nodig heeft. Monuta Rijnmond.

overweldigend was, ben ik niet in staat U allen persoonlijk te bedanken. Uw vele lieve woorden van troost hebben mij enorm gesteund, waarvoor mijn oprechte dank. Jeanne Klaaijsen- de Visser

Syb voor velen Sam weduwnaar van Kitty Kosters partner van Truce Verbeeten - van Kempen Sindanglaoet (Ned. Indië), 25 januari 1924

We zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

MASTENBROEK UITVAARTVERZORGING Met 25 jaar ervaring uw vertrouwen waard. In Barendrecht en omstreken voor begrafenissen, crematies en kerkelijke uitvaarten.

Dag en nacht bereikbaar

Molenleede 90 2991 WB Barendrecht Voor informatie kijk op:

Rotterdam: Titia van Dissel Frits van Diggelen

www.ericmastenbroek.nl

Eck en Wiel: Marjolijn Hoogland - van Dissel Jan Hoogland Marije en Bas Pieter en Rinske Hester Renske

Correspondentieadres: Van der Kraan Uitvaartverzorging Oudedijk 114 3061 AN Rotterdam De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Omgeven door haar dierbaren is rustig ingeslapen onze lieve moeder en oma

Tonia Jansen Tonnie

14 januari 1945

26 juni 2012

Arjen Ravensbergen en Heleen Kuhl Jan, Marieke Christiaan Ravensbergen en Ben de Boer

Correspondentieadres: C. Ravensbergen Haarlemmer Houttuinen 65a 1013 GM Amsterdam Er is gelegenheid tot afscheid nemen op maandag 2 juli van 13.30 tot 14.15 uur in kerkgebouw "De Haven" aan de Emmastraat 9 te Poortugaal. Aansluitend zal de dienst van Woord en Gebed worden gehouden in bovengenoemd kerkgebouw. Direct na de dienst begeleiden wij in klein gezelschap onze moeder naar het crematorium.

Monuta Van den Toorn Jacques Dutilhweg 333 010 - 202 14 33. www.monuta.nl

0180 723204

Rotterdam, 20 juni 2012

Poortugaal: Karen Vermaas - van Dissel Arie Vermaas Jeroen en Steffie

Monuta Memoriam Langenhorst 100 010 - 293 04 22.

Dag en nacht bereikbaar! 0180 - 699 199

Voor een uitvaart geheel naar eigen wens in Barendrecht & omgeving. * Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Dag en nacht bereikbaar Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen. Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven.

Bel

0180-612735

of kijk op: www.klinkuitvaart.nl

REPARATIE wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

Jezelf ontwikkelen? Start in september je NLP Practitioner in Rotterdam!

0180 - 612881 BARENDRECHT

www.mindacademy.nl

Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

F.X.M. Kloeg Uitvaartzorg Sinds 1989 op Rhoon en Poortugaal Begrafenis en crematieverzorging Uitvaartverzorging geheel naar eigen wens. Uitvaart voorbespreking bij ziekte en gezondheid. Wensenboekje voor uw uitvaart gratis opvraagbaar. Opbaarmogelijkheden in o.a. Rhoon, Poortugaal, Barendrecht en Rotterdam.

TE HUUR POORTUGAAL SLEEDOORN 12

Meld-en informatienummer dag en nacht

010-2017165

Forum 110, 3176 TC Poortugaal

Amotex tAxi RiddeRkeRk - Vast tarief per rit binnen Ridderkerk - Speciaal tarief naar ziekenhuis - Vervoer naar en van luchthavens - Korting bij retourboekingen - U kunt met uw pinpas afrekenen teL.: 0180-468724 / 06-23910654

Per direct te huur: Riante eengezinswoning met 3 ruime slaapkamers. Tuingerichte woonkamer met open keuken. Aan de voorzijde van de woning treft u de ruime slaapkamer aan van ongeveer 12 m², en een badkamer. Op de eerste etage vindt u twee slaapkamers en een extra badkamer. Let op: seniorenwoningen!

HUUR V.A. € 780,- P/M

Amotex transport- & koerierservice

BESCHIKBAAR

Sybrand Johan van Dissel

Poortugaal, juni 2012

PER DIRECT

Verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding die wij van hem mochten ontvangen, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve vader, schoonvader en opa

MVGM Woningmanagement Rotterdam

- Transport van goederen en materiaal vanaf 1 gr. tot 1.500 kg. teL.: 0180-437906 / 06-23910654

(010) 229 47 00

WONING HUREN? WWW.IKWILHUREN.NU

Na afloop is er gelegenheid tot samenzijn in "De Haven", waar de familie zich na terugkomst bij u zal voegen.

vakprijs BruidsFoto Award 2012

RiCon Fotografie Bruidsreportages Familiefotografie Party Studio Huwelijksdrukwerk Geboortekaartjes www.riconfotografie.nl


g! )

Het hele jaar buiten zitten! Het leek een

Wij bezorgen

uw vakantie aan huis...

droom voor mij maar achteraf is het heel

goed te doen en nog betaalbaar ook!

Hagenland heeft het helemaal waargemaakt. Yvonne van Dongen

Ebweg 71-73, 2991 LS Barendrecht t 0180 - 557 112 e info@hagenland.nl Maak een afspraak voor een inspirerend bezoek aan onze nieuwe showroom

Meer info op hagenland.nl

Balkonserres | Terrasoverkappingen | Windschermen

Haal de zomer in je bol bij Lust! Middenbaan 99, 2991 CS Barendrecht - tel. 0180 613736 - www.ds-lust.nl Vurenhout 12 te Barendrecht

Vraagprijs € 895.000,= K.K.

1 juli 2012 van de verlaagde overdrachtsbelasting! (van 6% naar 2%)

Avenue Carnisse 273 2993 ME Barendrecht Tel. 0180-556117 www.athome-makelaardij.nl

Deze zeer royale woning uit 2007 is gelegen op een perceel van 759 m2 eigen grond, heeft een inhoud van maar liefst 1250 m3 en een woonoppervlak van 400 m2.

Caravan of Camper verkopen?

Deze woning biedt een enorme hoeveelheid ruimte en heeft verschillende indelingsmogelijkheden. Één royaal vrijstaand huis, praktijk aan huis, dubbele bewoning etc.

Wij verkopen ook vouwwagens!

Reeds vanuit de bouw zijn alle voorzieningen voor dubbele bewoning of praktijkvoering getroffen. Daarnaast is de woning Avenue zeer gemakkelijk Carnisse 273om te 2993 ME Barendrecht vormen tot één royale woning. Tel. 0180-556117 www.athome-makelaardij.nl

Recreatiestalling Numansdorp OPENT Occasion Center

Voor alle klussen in en om het huis

KOSTELOOS EN VAKKUNDIGE BEMIDDELING

Contact 0186-652960 - carva@planet.nl

Voor alle voordelen zie:

www.carva.nl

(010) 501 12 60 (06) 42 44 91 31 p.bastemeijer@klussenier.nl

Patrick Bastemeijer

Stalling -Verkoop - Reparatie - Onderhoud

Dit is het begin van het woonwinkelhoogseizoen. WOONBOULEVARD R

E

I

J

E

R W A

SUMMERSALE OP WOONBOULEVARD REIJERWAARD.

Het is weer prijs de komende weken! Weer of geen weer bij ons schijnt de zon, want we zitten middenin een hoge-kortingen luchtstroom die garant staat voor héél veel voordeel de komende periode. Vier de zomer dus op Woonboulevard Reijerwaard! U bent welkom.

IJsselmondse Randweg, Barendrecht. A15, afslag 20 (Barendrecht). GRATIS PARKEREN. www.woonboulevardreijerwaard.nl

A

R

D


ALBRANDSWAARD ACTUEEL Donderdag 28 juni 2012

Gemeente Albrandswaard Bezoekadres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal Postadres Postbus 1000, 3160 GA Rhoon Telefoon: Fax: E-mail: Website:

(010) 506 11 11 (010) 501 81 80 info@albrandswaard.nl www.albrandswaard.nl

Openingstijden Burgerzaken Aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur woensdagmiddag: 12.30 - 15.00 uur Afhalen aangevraagde reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 16.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur Maandagavond is Burgerzaken niet geopend voor burgerlijke stand werkzaamheden, zoals aangifte geboorte, huwelijk of overlijden. Ook voor eerste inschrijving in Nederland en hervestiging uit het buitenland kunt u op maandagavond niet terecht. Openingstijden Afvalscheidingstation maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 10.00 - 12.30 uur Klachten en meldingen Meldpunt: (010) 506 17 77 Milieuklachten: 0888 333 555 Storingen CAI: 088 2249 111 Collecte 1 t/m 7 juli: geen collecte

Nieuws Aanvragen Koninklijke onderscheidingen In Nederland worden jaarlijks vele Koninklijke onderscheidingen uitgereikt, waaronder ook ieder jaar enkele in Albrandswaard. Voor een Koninklijke onderscheiding komen personen in aanmerking, die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat om mensen die voor de bijzondere wijze waarop zij aan hun activiteiten inhoud hebben gegeven, waardering en erkenning verdienen vanuit de samenleving. Kent u zo iemand en wilt u hem of haar voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, neemt u dan op maandag, dinsdag of donderdag contact op met bestuurssecretaresse Bianca Jongerius, telefoon (010) 506 11 51 of per e-mail: b.jongerius@albrandswaard.nl. Zij kan u in grote lijnen aangeven of de verdiensten zodanig zijn dat aanvraag van een Koninklijke onderscheiding mogelijk is. Ook kan zij u uitleggen hoe u te werk moet gaan. Daarbij dient u rekening te houden met het volgende: als een aanvraag voor een onderscheiding bedoeld is voor uitreiking op Koninginnedag van het volgend jaar (april 2013), moet uw goed gemotiveerde en gedocumenteerde voorstel vóór 26 juli 2012 zijn ingediend. Als het de bedoeling is dat de onderscheiding bij een andere gelegenheid dan Koninginnedag wordt uitgereikt, moet uw voorstel drie maanden vóór de betreffende uitreikingsdatum zijn ingediend. De voorstellen dienen te worden gericht aan de burgemeester van de gemeente Albrandswaard, mr. H.M. Bergmann.

Eikenprocessierups gesignaleerd Op diverse locaties in de gemeente Albrandswaard is de eikenprocessierups gesignaleerd. Contact met de brandharen en nesten van deze processierups kunnen zorgen voor gezondheidsklachten, zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen. In het algemeen verdwijnen de klachten binnen enkele dagen tot weken. Bij aanhoudend ernstige klachten kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts. Vermijd elk contact met de brandharen en lege nesten van de rups. Deze kunnen nog tot en met september voor overlast zorgen. Bestrijding De gemeente is al begonnen met de bestrijding van de rupsen. De bestrijding bestaat uit het wegzuigen van de rupsen. De bomen waar de eikenprocessierupsen inzitten zijn gemarkeerd met roodwit lint. Meer informatie? Kijk voor meer informatie op www.albrandswaard.nl of www.ggd. rotterdam.nl

In gesprek met ondernemers Rhoon over werkzaamheden Het college heeft, in voorbereiding op de reconstructiewerkzaamheden Rijsdijk/Viaductweg en de aanleg van de extra parkeerplaatsen Centrum Rhoon, volgens raadsbesluit van 2 april per deellocatie gesprekken gevoerd of gepland met de bewoners van: Rijsdijk, Viaductweg, Korhoenlaan, Louwerensplein, Bachlaan. Donderdag 5 juli om 20.00 uur in het gemeentehuis, gaan de wethouders Mieke van Ginkel en Raymond van Praag hierover in gesprek met de ondernemers.

Ook BAR-gemeenten schorten uitvoering huishoudtoets op Op 1 januari 2012 werd de huishoudinkomenstoets ingevoerd voor mensen met een bijstandsuitkering. Een huishouden had nog recht op één gezamenlijke uitkering. Alle inkomens van alle volwassen in een huishouden werden meegeteld bij het bepalen van de hoogte van die uitkering. Nu het kabinet is gevallen, heeft een meerderheid in de Tweede Kamer op 26 april besloten die huishoudinkomenstoets weer af te schaffen. Dat gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012. Dit besluit moet nog in een wet worden vastgelegd. Wat gaan de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk doen? Het ministerie heeft alle gemeenten gevraagd alvast te handelen alsof de nieuwe wet er al is, met terugwerkende kracht vanaf 26 april. De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk gaan alle voorbereidingen en alles wat al in gang is gezet voor de huishoudinkomenstoets weer terugdraaien. Voor wie heeft dit gevolgen? Deze wijziging heeft (mogelijk) gevolgen voor: - iedereen die op 31 december 2011 al een bijstandsuitkering kreeg van de gemeente Barendrecht, Albrandswaard of Ridderkerk; - iedereen die na 1 januari 2012 een bijstandsuitkering heeft aangevraagd en is afgewezen; - iedereen die na 1 januari 2012 een uitkering toegekend heeft gekregen. Meer informatie? Kijk voor meer informatie op www.albrandswaard.nl Of neem contact op met uw klantmanager Inkomen.

Bekendmakingen Aangevraagd / voorgenomen

maar zorgt ervoor dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer Om u te informeren publiceert de ge- informatie over voorlopige voormeente in deze rubriek aangevraagde zieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen rechtbank. bezwaar indienen. Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Rhoon - Handelsweg 15, 3161 GD - plaatRotterdam-Albrandswaard sen twee vlaggenmasten (datum - Marco Polostraat 22, 3165 AL bekendmaking: 22-06-2012) - wijzigen verleende omgevingsvergunning voor het bouwen/uitbreiden Bestemmingsplan ‘Albrandsvan een kantoor waardsedijk 43’ Burgemeester en wethouders van AlVoorgenomen beslissing art. 48 brandswaard maken ingevolge de Wet en 83 wet GBA op de ruimtelijke ordening bekend dat Na uitvoerig onderzoek is gebleken ter inzage ligt het bestemmingsplan dat de volgende personen niet meer op het adres wonen waar zij volgens ‘Albrandswaardsedijk 43’, bestaande uit de planverbeelding, plantoelichde gemeentelijke basisadministratie ting en planregels. Het besluit tot (GBA) van Albrandswaard staan vaststellen van het bestemmingsplan ingeschreven: ‘Albrandswaardsedijk 43’ is op 11 - De heer H.C.A. Rath, Achterdijk 36, juni 2012 genomen door de raad van de gemeente Albrandswaard. 3161 EC Rhoon Het bestemmingsplan is ten opzichte - Mevrouw I. Onderdelinden, Achtervan het ontwerpbestemmingsplan dijk 36, 3161 EC Rhoon ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan gaat uit van directe Het college van burgemeester en wethouders is van plan de vermelding bestemmingen en is opgesteld om het bouwplan van de Woningbouwverin de GBA voor deze personen te eniging Poortugaal (WBV Poortugaal) wijzigen in ‘verblijfplaats onbekend’. mogelijk te maken. Hierdoor wonen deze personen formeel niet meer in Nederland. Bent / kent u een van genoemde personen? Plan Neem contact op met de gemeente, - vijftien wooneenheden met gemeenschappelijke ruimten in één telefoon (010) 506 11 11 / e-mail: hoofdgebouw info@albrandswaard.nl. - fietsenstalling en twee parkeerterreinen met in totaal zestien parkeerVerleend / besloten plaatsen - realiseren voetpad aan de voorkant Bezwaar maken van het WISH-huis dat ontsloten zal Als u het niet eens bent met een worden aan de Snip van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar Inzage indienen. Doe dit binnen zes weken - Termijn is van vrijdag 29 juni 2012 na de datum die bij het besluit staat tot en met donderdag 9 augustus vermeld onder ‘datum bekendma2012. king:…’. - Waar: Op het gemeentehuis, Zet in uw bezwaarschrift in elk geval Hofhoek 5 in Poortugaal. Tegen verde volgende gegevens: uw naam goeding van de kosten kunt u een en adres, de datum waarop het afschrift van de ter inzage gelegde bezwaarschrift is geschreven, de stukken krijgen. beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en - Website gemeente: www.albrandswaard.nl > actueel > bekendmauw handtekening. kingen > bestemmingsplannen > bestemmingsplan ‘AlbrandswaardVoorlopige voorziening aanvragen sedijk 43’. Het kan zijn dat u tegen een bepaald - Landelijke voorziening: besluit bent en: www.ruimtelijkeplannen.nl. 1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt Beroep gedaan - Schriftelijk, door belanghebbenden 2. dat het besluit van de gemeente en binnen de genoemde (inzage) leidt tot een situatie die niet kan termijn van zes weken. worden teruggedraaid - Stuur uw schriftelijk gemotiveerd beroep, als ook een voorlopige U kunt dan een voorlopige voorzievoorziening aan de voorzitter van ning aanvragen bij de Voorzieningende Afdeling Bestuursrechtspraak rechter van de Arrondissementsrechtvan de Raad van State, Postbus bank in Rotterdam. Een voorlopige 20019, 2500 EA Den Haag. voorziening is geen definitief besluit,

Inzameling oud papier en karton Elke laatste zaterdag van de maand zamelt de gemeente in Poortguaal, inclusief de Kruisdijk, het oud papier en karton in. Aan de Poortugaalseweg, Rhoonsedijk, Slot Valkensteinsedijk, Slotsedijk en Varleweg wordt het oud papier de eerste zaterdag ingezameld. In de wijken waar papiercontainers zijn uitgedeeld wordt geen los papier meer ingezameld. Zet de papiercontainer voor 09.00 uur op de aanbiedplaats voor minicontainers.

Meer scheiden, minder afval

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl


ALBRANDSWAARD ACTUEEL Vergaderingen

19.30 uur: bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor de sloop van een schuur aan de Essendijk 40 in Rhoon. secretariaat commissie, telefoon (010) 5061163 of 5061159/ e-mail a.ostojic@albrandswaard.nl of r.wiekeraad@albrandswaard.nl

Informatie

Politieke markt - Raadsvergadering Wanneer? Maandag 2 juli - 18.00 uur Waar? Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal Agenda 1. Opening Besloten deel 2. Meerjarenperspectief ontwikkelingsprojecten 2012 (MPO) Heropening openbaar deel 3. Jaarstukken 2011 4. 1e Tussenrapportage 2012 5. Voorjaarsnota 2013 6. Sluiting

Politieke markt - Raadsvergadering Wanneer? DINSDAG 3 juli - 20.30 uur Waar? Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal Agenda 1. Opening 2. Spreekrecht 3. Vragenhalfuur 4. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 11 juni 2012 5. Ingekomen stukken raad 6. Hamerstukken a. Begroting 2013 OGZRR b. Begroting VRR 2013 c. 14e wijziging bouwverordening, wijziging brandveiligheidsverordening en delegatiebesluit d. OMMIJ 7. Visie Molendijk 8. Brede Welzijnsvisie 9. Koersdocument BAR-Beter 10. Sluiting

HET WOONRECEPT WONEN GENIETEN &

Welstandscommissie Wanneer/Waar? Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur, gemeentehuis van Albrandswaard (Hofhoek 5, Poortugaal) Agenda Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). Informatie? de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

Werkzaamheden Reinigen kunstgrasvelden speelterreinen Wat? Waar? Wanneer? Informatie?

De kunstgrasvelden worden gereinigd, van nieuw zand voorzien en indien nodig gerepareerd. Diverse speelterreinen in de gemeente. Vanaf maandag 25 juni. Naar verwachting zijn alle kunstgrasvelden binnen enkelen weken gereinigd. Beheer Openbare Ruimte, Stijn Schouwenaars, e-mail: s.schouwenaars@albrandswaard.nl.

Werkzaamheden Schroeder van der Kolklaan, Poortugaal Wanneer? Waar? Wat? Let op! Informatie?

Hoorzitting Commissie voor Bezwaarschriften Wanneer/Waar? donderdag 5 juli 2012, gemeentehuis Agenda Zitting is openbaar

Maandag 2 juli t/m vrijdag 27 juli Schroeder van der Kolklaan, fietspad tussen Albrandswaardseweg en G.J. Rooimanspad. Aanleg trottoir naast fietspad en fietspad voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Tijdens de werkzaamheden is dit deel van het fietspad afgesloten. Voetgangers en (brom) fietsers worden met borden omgeleid. www.albrandswaard.nl > Dorpen tussen groen en stad > Buitenruimte > Werkzaamheden > Aanleg trottoir Schroeder van der Kolklaan. Of neem dan contact op met de projectleider, Henk Landman, afdeling Beheer Openbare Ruimte, telefoon (010) 50 61 745.

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl

CENTRALE VERWARMING SERVICE - ONDERHOUD

HET WOONRECEPT WONEN GENIETEN

GAS - WATER - SANITAIR - M & R TECHNIEK

P. VOLKMAN SERVICE TECHNIEK

&

lid van de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven

Lübeck 7 I 2993 LK Barendrecht (vlakbij IKEA!) Telefoon: 0180 - 625900

www.hetwoonrecept.nl

showroom Bezoek onze Bezoekadres Lübeck 7 | 2993 LK | Barendrecht Machinaal Waard m Telefoon kantoor De +31(0)180 625 900 bv. showrooTimmerbedrijf www.hetwoonrecept.nl

Poortugaalseweg 20 3176 PV Poortugaal Tel. 010-5014887 Fax 010-5012495

GEMAAIDE PRIJZEN Voor de professionele tuinier

Uw partner in het realiseren van uw aanbouw of verbouw. Van bouwtekening tot realisatie staan wij achter u!

MB 248 S RIJ ACTIEP

Tevens dé leverancier voor al uw ramen, deuren en kozijnen, levering onder garantie. Gemaakt in onze eigen timmerfabriek en geplaatst door ons vakkundig montageteam! Bezoekadres showroom

Bezoek onze Lübeck 7 | 2993 LK | Barendrecht m Telefoon kantoor +31(0)180 625 900 van de bovenste plank. showrooTimmerwerk www.hetwoonrecept.nl

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte!

Handelsweg 10 – 3161 GD Rhoon – T: 010 – 501 8559 F: 010 – 501 2691 E: dewaardbv@orange.nl www.mtdewaard.gerletnormdeur.nl

T MB 448 IJS R P IE T C A

€ 299

€ €459899

€ 349

MB 248 T € 399 € 449

an

al 65 jaar uw vakm

WWW.STIHL.BE alle acties zijn geldig van maart tot einde juni 2012

NAAM VAKHANDELAAR STRAATNAAM 55 1234 WOONPLAATS

Lagendijk 178 - Ridderkerk - Telefoon 0180 - 421 399 - www.gavdwaal.nl UW VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK Acties geldig van maart tot einde juni 2012.

Deze krant nog eens nalezen? www.deschakelalbrandswaar.nl


Biologische markt in Poortugaal Zaterdag 30 juni van 10.00-16.00 uur Kerkstraat 6-8 Poortugaal Tel: 010-5017949 en 5013139

De kapsalon voor hem 010-5013139

50% korting op zomercollectie

Tegen inlevering van deze advertentie betaalt u geen inschrijfgeld á € 25,Deze actie is geldig t/m 15 juli 2012

De kapsalon voor haar 010-5017949

Trends by Hands is een winkel waar u handgemaakte kleurrijke lifestyleprodukten met een stijlvol design én een duurzaam karakter kunt kopen. Trendy, originele must-haves en cadeaus: tassen, sieraden, vazen, schalen en nog veel meer! Origineel, very stylish en met respect voor mens en milieu.

Bij inlevering van deze bon

De Summer Sale is gestart: 20% korting op het gehele assortiment (met uitzondering van de Moodies en horloges) Trends by Hands Trendy Lifestyle Products Welhoeksedijk 2 3171 TB, Poortugaal 06-42825234

Openingstijden: Do - Vr : 10:00 - 17:00 Za : 10:00 - 16:00 E: info@trendsbyhands.nl W: www.trendsbyhands.nl

10% KORTING op de gehele collectie!!

(m.u.v. taarten en cadeaubox bonnen) - Actie geldig alleen op zaterdag 30 juni 2012

Wij zijn van maandag 9 t/m zondag 22 juli gesloten. Maandag 23 juli zijn wij u weer volledig van dienst.

Kikkerstraat 2 • 3171 GH Poortugaal • Telefoon 010 50 11 995

Omdat de eerste biologische streekmarkt van Poortugaal een groot succes was, wordt binnenkort de tweede editie georganiseerd. Op zaterdag 30 juni van 10 tot 16 kunt u in het centrum van Poortugaal terecht voor biologische producten en dorpse gezelligheid. Zo zullen er bijvoorbeeld standhouders aanwezig zijn met verse honing en cider, maar ook met huis gemaakte producten zoals versgebakken taart. Een ander leuk voorbeeld van een standhouder is de Wereldwinkel Albrandswaard. Het bijzondere aan deze markt is dat er voornamelijk producten aangeboden worden die uit de streek komen. U vindt zaterdag 30 juni de volgende standhouders in ons dorp tijdens de biologische markt: Bakkerij van der waal, Bibbelbont, Bloemist ‘t Hoekje, Cider en zo, Dutch Cranberry Group, Hottie sambal, Imkerij Aart van Bokkum, Intratuin Rhoon, La Pendule, MooiMekkerland, Nut en Sport, Solfood, Tussen bed en breakfast, Vruchtboom, Wereldwinkel Albrandswaard, Westhoek Schapen, Winkeliersvereniging Poortugaal, Zorgboerderij Moed & Vertrouwen.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

t k r a m s t e i f s Vanaf d n a h e i d € n 50,2 u j 30 fietsen

g a d r e Zat

fietsen

• Poortugaal, Dorpsstraat 56-58, - Tel. (010) 5017387

DIVERSE MERKEN: Gazelle Koga Miyata Batavus Sparta Giant Montego enzovoorts...


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 28 juni 2012

Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerrein Overhoeken III In de ontvangstkamer van het gemeentehuis aan de Hofhoek 5 in Poortugaal ontving bedrijventerrein Overhoeken III in Rhoon donderdagmiddag 21 juni het Keurmerk Veilig Ondernemen. Voorzitter van de ondernemersvereniging IVOR, Rob Roos, kreeg het keurmerk uit handen van Robert de Koning, Procesbegeleider MKB Nederland. Met het ondertekenen van het convenant zijn de afspraken

op het gebied van veiligheid op dit bedrijventerrein blijvend geborgd. Na 2 jaar volgt opnieuw een certificering. Het Keurmerk Veilig Ondernemen vergt van zowel de ondernemers als de andere partijen, brandweer, politie en gemeente veel inzet, discipline en constante monitoring. Dankzij de inzet van het MKB is het project in Albrandswaard van de grond- en tot een goed resultaat gekomen. Het pro-

ces rond het Keurmerk Veilig Ondernemen sluit aan bij wat de gemeenteraad heeft vastgesteld in het Veiligheidplan 2009. Er is meer aandacht voor veiligheid rond bedrijventerreinen. Mooi is dat dit traject in relatief korte tijd tot stand is gekomen, binnen een half jaar tijd bereikten de partijen overeenstemming. Overhoeken III is het eerste bedrijventerrein in Albrandswaard dat het keurmerk krijgt.

Vlnr burgemeester Harald M. Bergmann, Rob Roos, ondernemer en voorzitter IVOR, Rian van der Heijden teamchef politie Albrandswaard en Bas Boender, postcommandant brandweer Albrandswaard tijdens het ondertekenen van het convenant.

Deze krant nog eens teruglezen op internet?

www.deschakelalbrandswaard.nl

Hollands zomerfeest op de Julianaschool De lagere scholen hebben het druk in de laatste weken van het jaar. Na de zeer succesvolle KiKa-week van begin juni, was het afgelopen donderdag de beurt aan de kleuters van de Julianaschool in Rhoon. Het thema was dit jaar ‘Ik hou van Holland’ en de kinderen hadden zich mooi uitgedost: van kaasblokje tot koe, van boterham met kaas tot boertjes en boerinnetjes. Het feest begon met een optreden van de kleuters op het schoolplein, waar ook de ouders en opa’s en oma’s bij aanwezig waren. De bus van ‘Tulp Tours’, bracht de toeristen langs de highlights van Holland. Er werden oudHollandse liedjes gezongen, een klompendans opgevoerd en het gezellige familiespel ‘Ik hou van Holland’

gespeeld met de leraressen van de groepen een en twee, die hulp kregen van hun leerlingen. Linda de Mol was gevraagd om de show te presenteren maar wegens haar drukke agenda, stuurde zij haar zus Wilma de Mol (directeur Pelikaan red.) die het spel in chaotische banen leidde. Toen alle belangstellenden waren vertrokken, speelden de kinderen typisch Hollandse spelletjes, bakten poffertjes en gingen tot slot op de kar, getrokken door een tractor, naar zorgboerderij de Buytenhof. Hier smulden de kinderen van de broodjes met vers geplukte aardbeien en konden zij nog even bij de diertjes kijken en spelen op het speelveld. Er wordt al uitgekeken naar het zomerfeest van volgend jaar.

11

Bijzonder trouwfeest op cbs het Lichtpunt Vrijdag 22 juni was voor juf Patricia Muller van groep 1-2 C, van cbs het Lichtpunt in Portland te Rhoon een heel bijzondere dag. Haar Wilbert van Veen kwam naar school om samen met de kleuters haar trouwdag van 13 juni nog eens dunnetjes over te doen. Die trouwerij vond plaats op een onbewoond eiland voor de kust van Kos in Griekenland. Op Kos was het weer geweldig, maar gelukkig lieten de weergoden het bruidspaar ook in Nederland niet helemaal in de steek. Rond de klok van half 10 verscheen er bij het Lichtpunt een prachtige witte koets met twee paarden ervoor. Vanaf dat moment waren de kinderen niet meer te houden. De hele school stroomde leeg om het bruidspaar en hun familie te verwelkomen. Het welkom was groots en het wachten werd beloond. Uit die prachtige koets verscheen zowaar bijna een echte prinses. Ze werd door haar eigen droomprins uit de koets geholpen en daar werden ze verwelkomd door Bart en Maria uit haar eigen klas. Zij boden de Juf een bruidsboeketje aan. Hierna liep het bruidspaar door een boog van vishengels met vissen en ballen,

De hele school stroomde leeg om het bruidspaar en hun familie te verwelkomen. gevormd door haar eigen kleuters, de school binnen. Daar werden ze ontvangen in de tot feestelijk versierde trouwzaal omgetoverde aula en deden ze de trouwceremonie nog eens dunnetjes over. Onder het oog van alle kleuters en ouders gaven zij elkaar nog een keer het jawoord en beloofden ze eeuwige liefde en trouw voor elkaar. Dat werd natuurlijk bezegeld met de ‘ringen’ en de ‘kus’. Het feest kon beginnen met felicitaties, liedjes,

versjes en natuurlijk prachtige zelfgemaakte cadeautjes. Het bruidspaar verraste de kinderen met heerlijke taart en kinderchampagne. Dus werd er ook getoost op een lang en gelukkig leven. Tot slot kregen alle kleuters van het bruidspaar nog een aandenken aan deze bijzondere dag. Je maakt het als kind natuurlijk niet ieder jaar mee dat je Juf trouwt op school. Alle kinderen leverden met ondersteuning van de ouders een bijdrage aan deze dag.

‘Fantastisch zoals ik bij Vraagwijzer geholpen ben’

Galerie Kleinkunst exposeert in de Brinkhoeve

Vraagwijzer van de Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) komt opnieuw uitstekend uit de bus in een onderzoek. Was het in 2011 de Rekenkamercommissie van de gemeente Albrandswaard die Vraagwijzer een dikke pluim gaf, nu is het de client zelf die aangeeft prima door Vraagwijzer geholpen te zijn. Vraagwijzer is het WMO-loket dat bij de SWA is ondergebracht en dat in opdracht van het gemeentebestuur informatie en advies geeft op het gebied van zorg, welzijn, wonen en inkomen. Vele honderden cliënten maken jaarlijks gebruik van de diensten van Vraagwijzer. Reden voor de SWA om door een onafhankelijk extern bureau te laten onderzoeken of cliënten zich goed door Vraagwijzer geholpen voelen. Dat onderzoek heeft uitgewezen, dat vrijwel alle cliënten erg positief zijn over de service van Vraagwijzer. Eenmaal in het loket of opgebeld, werd de meerderheid binnen tien minuten geholpen. Cliënten werden vriendelijk te woord gestaan, hun vraag

In Cultureel Centrum de Brinkhoeve aan de Kerkstraat 12 te Poortugaal verzorgt Galerie Kleinkunst zondag 1 juli van 11 tot 17 uur een schilderijenexpositie. Galerie Kleinkunst is een organisatie die schilders van verschillende kunststromingen en nationaliteiten bij elkaar brengt en gelegenheid geeft hun werken tentoon te stellen en mogelijk te verkopen. De schilders hebben de doeken in consignatie gegeven of tegen redelijke prijzen verkocht aan de galerie en omdat het opspannen en inlijsten in eigen beheer gebeurt zijn de uiteindelijke prijzen voor de schilderijenliefhebber laag. Er staat

werd goed begrepen en men vond ook dat de consulent verstand van zaken had. De consulent had volgens negen van de tien cliënten aandacht voor alle aspecten van hun probleem. Een klein deel (6 procent) gaf aan dat niet voor alle aspecten een oplossing kon worden gevonden. Alles bij elkaar is 96 procent van de cliënten tevreden over het bereikte resultaat van hun contact met Vraagwijzer. Dit blijkt ook uit het hoge gemiddelde rapportcijfer van 8.4 dat men aan Vraagwijzer toekent. Vanuit het perspectief van de cliënten zijn er weinig mogelijkheden tot verbetering aan het licht gekomen. Wel vond een derde van de cliënten een middagopenstelling wenselijk. De SWA is natuurlijk blij met dit nieuwe bewijs van goed functioneren van Vraagwijzer. Wie het hele rapport wil lezen kan het vinden op de site van de SWA www.welzijnalbrandswaard.nl. Ook ligt het ter inzage bij de receptie van de SWA aan de Rijsdijk 17a te Rhoon.

Ineke van Dort in TK&KS Ineke van Dort van ARK natuurontwikkeling komt zondag 1 juli in het radioprogramma Tussen Kerkbank en Kantinestoel bij radio President uitleggen wat de Klimaatbuffer is die wordt aangelegd op het eiland IJsselmonde. Jan Jongerius praat met haar in het tweede uur (12-13 uur) over sponswerking, waterhuishouding en de veiligheid voor de Delta. De herhaling van het programma is op dinsdag 3 juli van 11 tot 13 uur. De Royball muzikanten

een zeer uitgebreide collectie variërend van modern tot landschap en nageschilderde oude meesters. Vooral deze laatste categorie spreekt tot de verbeelding omdat dit doeken zijn die normaal gesproken alleen maar in musea te bezichtigen zijn. Jan Sijbrand en Ed van ’t Loo van Galerie Kleinkunst: ,,Wij hebben echter een mooie collectie in verschillende maten die nog zeer betaalbaar is. Ook ontvangen wij veel bezoekers voor wie onze exposities een leuk uitje zijn en die zonder schilderij, maar met een gelukkig gevoel weer huiswaarts keren.’’ Galerie Kleinkunst organiseert deze beurzen 18 jaar door heel Nederland.


Restaurant - Lunchroom

De Lachende te Barendrecht

zoekt:

Gemotiveerde parttime medewerksters voor in de bediening, liefst met ervaring. Ook voor vakantie.

Bel: 06-53919515

Flameteq is een jonge onderneming, gevestigd te Barendrecht, die zich gespecialiseerd heeft in advieswerkzaamheden en oplossingen op het terrein van brandpreventie in de breedste zin van het woord. Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij per direct op zoek naar een.

Commercieel Medewerker Binnendienst Brandpreventie Wie we zoeken Je bent een enthousiast persoon die ons gaat ondersteunen bij de advieswerkzaamheden op het terrein van brandpreventie. Je werkt samen met je leidinggevende aan de optimale dienstverlening op het gebied van brandpreventie en je ziet het als een uitdaging om je brandkennis en -ervaring toe te passen in wisselende projecten. Je pakt graag nieuwe dingen op, hebt gevoel voor commercie en een klantvriendelijke uitstraling, kan zelfstandig werken, hebt een analytische denkvermogen en bent bereid tot het volgen van opleidingen. We bieden je een veelzijdige baan in een dynamische omgeving met een goed salaris en groei- en opleidingsmogelijkheden. Je taken Je hoofdwerkzaamheden kunnen als volgt worden samengevat: •   je  beoordeelt  binnenkomende  aanvragen  en  draagt  zorg  voor  het  opstellen van Programma’s van Eisen, calculaties en offertes voor brandpreventieprojecten en de daarmee samenhangende werkzaamheden •   je  draagt  zorg  voor  het  juiste  beheer  van  het  geautomatiseerde  systeem. •   je  bent  mede  verantwoordelijk  voor  het  inrichten  van  het  kenniscentrum brandpreventie binnen Flameteq, de organisatie en het up-to-date houden daarvan •   je  vervaardigt  bouwkundige  tekeningen  op  het  gebied  van  brandpreventie •   je behandelt telefoonverkeer en leidt vragen van klanten door naar  de leidinggevende •   je  bewaakt  de  voortgang  van  projecten  met  betrekking  tot  kosten,  begroting en facturering Je opleiding en ervaring Voor deze functie ben je in het bezit van •   een  afgeronde  opleiding  op  ten  minste  HBO/HTS-niveau  en/of  een  gelijkwaardige opleiding door middel van vakdiploma’s •   het diploma Projecteringsdeskundige Brand •   uitgebreide kennis van NEN-normen op het gebied van brandpreventie •  ten minste 2-3 jaar ervaring met brandbeveiligingssystemen. Verder heb je ervaring met tekenpakketten en beschik je over kennis op het terrein van bouwregelgevingen. Je sollicitatie Voel je je aangesproken? Dan hebben we een mooie baan voor je en komen we graag met je in contact. Je sollicitatie kun je richten naar P&O@flameteq.nl.  Voor eventuele vragen kun je bellen naar dhr. A. van Wijngaarden, tel 06 53399583.

VRAAG & AANBOD

gratis schakeltje Uitsluitend particulieren in het verspreidingsgebied van Barendrecht en Rhoon kunnen tot vrijdag 14.00 uur alleen via e-mail één GRATIS Schakeltje opgeven. Deze moeten betrekking hebben op gebruikte artikelen, die te koop worden aangeboden of te koop gevraagd, beiden tot een maximum van € 5000,-. Dus geen dieren, personeel, huizen, verzamelingen, contacten, rommelmarkten, ruilen e.d. Max. één Schakeltje per keer. Herhaling pas na twee weken toegestaan. Aanleveren alleen via de mail: advertentie@baruitgeverij.nl o.v.v. “gratis Schakeltje” Een spatie tussen de woorden open laten (Max. 100 tekens) Alleen advertenties waarbij volledige naam- en adresgegevens en telefoonnummer apart zijn vermeld worden in behandeling genomen. NIET BELLEN!!! Wij kunnen niet telefonisch uw Schakeltje opnemen. De gratis advertenties worden gebruikt om pagina’s op te vullen. Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw opsturen.

Is met spoed op zoek naar enthousiaste representatieve mensen en wil haar team versterken met de volgende functies:

Medewerkers bediening m/v Vanaf 21 jaar Full- en of parttime

Zelfstandig werkende kok Fulltime

Afwasser Vanaf 18 jaar Parttime Wil je meer informatie of solliciteren, richt je mail dan aan: Dhr. C. van Ast info@brussels-lof.nl Koningsplein 16 2981 EA Ridderkerk

Swift Marine is een jong dynamisch internationaal bedrijf. Met kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Athene, Istanbul en op korte termijn ook Singapore en Rio de Janeiro. Onze dienstverlening houdt zich bezig met het aansturen van logistieke partners in binnen maar voornamelijk het buitenland van ship spares. Voor ons kantoor in Rotterdam zijn wij op zoek naar een:

Jong talent m/v Fulltime (40 uur) Wij vragen: • Goede communicatieve eigenschappen en een klantvriendelijke houding • HBO denk niveau • Uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift is een absolute must • Leergierig, alert, accuraat en scherp • Geen 9 tot 5 mentaliteit • Kennis van de diverse vervoersmodaliteiten is een pré • Omgang Outlook (MS Office) Wij bieden: • Een zeer afwisselende functie • Uitstekende doorgroeimogelijkheden, waaronder ook indien gewenst betrekkingen in het buitenland • Goede arbeidsvoorwaarden • Laptop en mobiele telefoon Ben je geïnteresseerd in de bovenomschreven functie? E-mail jouw Curriculum Vitae met motivatie naar Dhr. Koornneef, d.koornneef@swiftmarine.eu Voor verdere informatie verwijzen wij u naar www.swiftmarine.eu .


CHAUFFEUR(S) GEZOCHT

OPEN DAG E.T. Euro Trade Nederland B.V. te Rhoon

MSR Verhuur is een professioneel verhuurbedrijf met een breed productassortiment en regionale dekking. Voor onze transportafdeling zijn wij op zoek naar nieuwe fulltime collega’s.

Chauffeur B-Rijbewijs De hoofdtaken omvangen het afleveren van kleine tot middelgrote goederen en diverse algemene werkzaamheden op de vestiging. Werkzaamheden: - Bezorgen en ophalen materieel naar klanten of projectlocaties - Instructie geven over gebruik op locatie - Het verrichten van algemene werkzaamheden op vestiging

Chauffeur C-Rijbewijs De hoofdtaak omvangt voornamelijk het afleveren van middelgrote tot grote machines. Werkzaamheden: - Bezorgen en ophalen materieel naar klanten of projectlocaties - Instructie geven over gebruik op locatie - Het verrichten van algemene werkzaamheden op vestiging

Ons nieuwe pand, gelegen aan de Handelsweg 5 is klaar. Vol trots nodigen wij inwoners en belangstellenden uit om onder het genot van een hapje en drankje dit te komen bewonderen. Medewerkers zullen u enthousiast rond leiden en al uw vragen beantwoorden. Voor de jongere kinderen zijn er activiteiten georganiseerd. Op 29 juni 2012 tussen 14.00 uur en 17.00 uur bent u van harte welkom bij E.T. Euro Trade Nederland B.V. gelegen aan de Handelsweg 5 te Rhoon.

Voor beide functies vragen we het volgende: - In bezit van B(E)-rijbewijs of C-rijbewijs - Goede beheersing van de Nederlandse taal - Flexibel t.a.v. werktijden en bereid soms in het weekend te werken - Servicegericht en nauwkeurig - Geen last van hoogtevrees Service en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel en in deze functie kom je veel met klanten in contact; servicegerichtheid is daarom zeer belangrijk. Wat bieden wij: - Afwisselend werk - Enthousiaste collega’s - Vakgerichte opleidingen

Haal de zomer in je bol bij Lust!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met sollicitatie@msrbv.nl of een brief sturen naar Postbus 260, 2980 AG Ridderkerk t.a.v. Personeelsafdeling.

Middenbaan 99, 2991 CS Barendrecht - tel. 0180 613736 - www.ds-lust.nl

Is deze bedrijfsruimte geschikt voor u?

teSTnUtNeTn kampeer

tot

-40% BEKIJK ON S COMPLET TENTENASS E WWW.CA ORTIMENT OP MPOLIFE.N L

DAG: KOOPZON

1 JULI 0 11:00-17D:0EN: ON KOOPAVG TOT VRIJDA S0 21:0

Einsteinweg 11 te Hellevoetsluis Bedrijfsgebouw met 14 zelfstandige bedrijfspanden met eigen voorzieningen, gelegen aan de Einsteinweg 11 te Hellevoetsluis, centraal gelegen op bedrijventerrein “Kickersbloem I”. Indeling • 4 bedrijfspanden van ca.120m² • 60m² bedrijfsruimte/showroom • 60m² kantoorverdieping • 4 bedrijfspanden van ca.180m² • 90m² bedrijfsruimte/showroom • 90m² kantoorverdieping

• • • •

2 bedrijfspanden van ca.240m² 60m² bedrijfsruimte/showroom 60m² showroom/kantoor 120m² kantoorverdieping

• • • •

2 bedrijfspanden van ca.300m² 90m² bedrijfsruimte/showroom 60m² showroom/kantoor 150m² kantoorverdieping

Vanaf

€ 995,- per maand

Gratis* LED zaklamp Bij besteding van min. € 15,- op KOOPZONDAG 1 JULI *Maximaal 1 LED lantaarn per klant. Batterijen niet meegeleverd. Actie geldt zolang de voorraad strekt.

Toledo

keukenkast

Afm. B75,5 x D48 x H80 cm

exclusief BTW en servicekosten van € 59,95 voor

39,95

Daar komt je vakantie tot leven!

010 424 88 88

0181 47 04 28

2L Fiamma

rolwatertank

Inhoud 23 liter

van € 40,95 voor

27,50

Frizz Blue

toiletvloeistof

2 liter

nu

8,95

Bürstner | Dethleffs | Knaus | TEC | Eriba | Jamet

Langeweg 1a | 3274 LZ Heinenoord (Ind.terrein Boonsweg) T 0186-60 40 00 | F 0186-60 42 40 @campolife | www.campolife.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 28 juni 2012

Cheque van 13.000 euro voor Hulphond Nederland Op initiatief van dierenspeciaalzaak De Dierenvriend heeft winkelcentrum Carnisse Veste zich met meer dan 70 vrijwilligers, de Barendrechtse brandweer en tal van overige medewerkers ingezet om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Hulphond Nederland. Deze stichting voorziet mensen met een lichamelijke beperking of epilepsie zonder subsidie van de overheid, van een hulphond waardoor zij weer een menswaardig en ‘leefbaar’ leven krijgen. Afgelopen zaterdag is een poging ondernomen om het wereldrecord honden wassen te verbreken. Er moesten 1.110 honden worden gewassen. Dit aantal is niet gehaald. Wim Christaanse (medeorganisator van het evenement): ,,We wisten dat het moeilijk zou worden. Het in 2011 in Nederland gevestigde record van 1.109 honden is bereikt in acht uur, terwijl wij hier zes uren voor uit hebben getrokken. Daarnaast konden mensen in 2011 hun honden gratis laten wassen en er was geen goed doel aan verbon-

den. Wij hebben een donatie gevraagd van minimaal vijf euro voor het wassen van een hond omdat wij Hulphond Nederland willen steunen. Bij de vestiging van het wereldrecord in 2011 hebben mensen hun hond dan ook meerdere keren laten wassen. Dit hebben wij bewust niet gedaan daar heel veel honden een wasbeurt niet echt leuk vinden. Het welzijn van de hond staat bij ons zeer hoog in het vaandel. Wij hadden erop gerekend dat meer hondenbezitters met hun trouwe viervoeter naar het Havenhoofd zouden komen voor een kleine wasbeurt. Aan de publiciteit heeft het niet gelegen, wellicht dat de regen en de harde wind toch veel bezoekers heeft afgeschrikt.” Zoon Bob vult aan: ,,We zijn zeker niet teleurgesteld. De uiteindelijke doelstelling hebben we ruimschoots gerealiseerd. Door middel van dit evenement heeft het goede werk van Hulphond Nederland in de regio Groot Rotterdam en ver daarbuiten heel veel aandacht gekregen en dat zal ongetwijfeld leiden tot

Vlnr Han van Panhuis (eventmarketingburo GewoonHAN.nl), Rudolph Strickwold (directeur Hulphond Nederland) Erwin Philipsen, Bob Christiaanse en Wim Christiaanse (eigenaren van De Dierenvriend dierenspeciaalzaken)

Zomerse avondexcursie door Klein Profijt De Stichting Het ZuidHollands Landschap houdt vrijdagavond 29 juni een avondexcursie door het zoetwater-getijden-natuurgebied Klein Profijt bij Rhoon. Samen met natuurgids Esther Linnartz van ARK Natuurontwikkeling kan de unieke sfeer in de wildernis langs de Oude Maas worden beleefd. Mee op zoek gaan naar de bevers en genieten van de geur van bloeiende valeriaan. Opgeven via www. zhl.nl/natuuragenda. De avond valt over Klein Profijt. De tuinfluiters en zwartkoppen zetten na een warme zomerdag een avonddeuntje in. Er heerst een broeierige sfeer in het ruige natuurgebied langs

de Oude Maas. De dichte vegetatie houdt het verdampte water uit de prielen en sloten lang vast. Een laaglandjungle, zou je het kunnen noemen. ,,Eigenlijk is de sfeer tijdens een avondexcursie in Klein Profijt onbeschrijflijk”, vertelt natuurgids Esther Linnartz. ,,Je moet het echt beleven. We maken op 29 juni een kadewandeling. Dat is voor veel wandelaars goed te doen. We luisteren naar de 2e zangpiek van veel vogels, zoals de grasmus en gaan op zoek naar de bevers. Die worden ‘s avonds actief. Moerasspirea staat eind juni in bloei. Dat is prachtig om te zien en heerlijk om te ruiken. En natuur-

Zitwinkel gaat wijde wereld in

meer donateurs die ze hard nodig hebben. En laten we wel wezen, we hebben een bedrag kunnen doneren van tóch 13.298,90 euro.” Erwin Philipsen, mede-eigenaar van De Dierenvriend: ,,Het was een gezellig evenement. Wij zijn zó ontzettend trots op al die vrijwilligers die zich geheel belangeloos voor dit doel hebben ingezet. Wassers, drogers én hondeneigenaren hebben het bijzonder naar hun zin gehad. Het sfeertje op het Havenhoofd was fantastisch en de vele positieve reacties die wij hebben mogen ontvangen doen ons goed. We weten waarvoor wij het hebben gedaan en zijn uiterst tevreden met het resultaat. En als we Rudolph Strickwold, directeur van Hulphond Nederland, mogen geloven…. de cheque die zij van ons hebben mogen ontvangen is er één die zij maar zelden krijgen uit op eigen initiatief georganiseerde activiteiten. Met het wassen van 275 honden hebben we het dus niet slecht gedaan.”

lijk neem ik mijn bat-detector mee. Dan kunnen we aan het einde van de excursie ook nog even op vleermuisjacht gaan. Klein Profijt is een van mijn favoriete natuurgebieden. En ’s avonds is het er helemaal betoverend. Iedereen zou dat eens moeten ervaren.” De excursie duurt van 19 tot 21 uur. Deelname kost 6,50 euro voor volwassenen, 3,50 euro voor Beschermers van het ZHL, 2,50 euro voor kinderen en 1,50 euro voor kinderen van Beschermers. Aanmelden is verplicht. Dit kan via: www. zhl.nl/natuuragenda. Via de website is het mogelijk met iDEAL te betalen. Voor de startplaats van de excursie de bordjes ‘golfbaan’ volgen tot op de Essendijk. Sla hier niet linksaf naar de golfbaan, maar rechtsaf. Vervolgens de eerste weg links, de Schenkeldijk. Aan het einde van de Schenkeldijk ligt een klein parkeerterrein. Vanaf de parkeerplaats richting fietspad lopen en in westelijk richting Rhoon volgen. Het zandpad links tussen de Rhoonse Grienden en Golfbaan oplopen en na 100 meter bij het informatiepaneel is de ingang. Foto: Idde Lammers

15

Na ruim een jaar in een heel mooi pand aan de Schoolstraat in Poortugaal te hebben gezeten, vindt eigenaar en bewegingstechnoloog Bastiaan Schellekens het nu tijd voor verandering. ,,Aangezien de focus van de winkel steeds meer richting business-tobusiness gaat, is het hebben van een vaste locatie niet

rendabel. Juist bij bedrijven kunnen we onze meerwaarde laten zien. Zonder vaste locatie met vaste openingstijden wordt het bezoeken van bedrijven en particulieren, om stoelen te laten zien én ervaren, gemakkelijker. Dit laatste werkt in de praktijk het beste voor de Balansstoelen van Variér.’’ Het is

voor werkende klanten veel gemakkelijker om op hun eigen werkplek geholpen te worden is de ervaring van Schellekens: ,,Zo wordt direct gekeken hoe de gekozen stoel het beste gebruikt kan worden en wordt advies gegeven over het optimaal inrichten van de werkplek.’’ In de maand juli is de Zitwinkel geopend op afspraak en vanaf 1 augustus zal de Zitwinkel niet meer geopend zijn aan de Schoolstraat. Wel wordt gekeken naar een flexibel te gebruiken ruimte, mochten mensen graag langs willen komen. Meer informatie is te vinden op de website van de winkel: www.zitwinkel.nl. Wie interesse heeft in het huren van de winkelruimte in het centrum van het dorp op een mooie plek kan contact opnemen met de familie Gijsbers van Wijk, 0105010501.

‘Mijn Financiën’ derde onderwerp in serie Werk en Mantelzorg Van de werkende mantelzorgers voelt 40 procent zich matig tot zwaar overbelast. Een op de tien moet zelfs stoppen met werken of gaat (tijdelijk) minder werken. Of zij aanvaarden een lagere functie. En dat, terwijl er juist veel extra uitgaven kunnen zijn. Denk aan reiskosten, wassen, telefoneren en kosten voor de zorg. Steunpunt Mantelzorg Albrandswaard: ,,Stopt u (gedeeltelijk) met werken, dan heeft dat op korte termijn gevolgen voor uw inkomen. Maar het kan ook voor de lange termijn veel gevolgen hebben. U bouwt bijvoorbeeld minder of geen pensioen op. En wordt u ziek, dan heeft u geen recht op een uitkering omdat u niet meer werkt. Neemt u zelf ontslag, dan heeft u geen

recht op een uitkering via de Werkloosheidswet (WW). Komt u wel in de WW, dan bestaat de kans dat u na afloop van de WW-uitkering in de bijstand komt. In de bijstand worden inkomsten van alle huisgenoten, zoals een pensioen of een persoonsgebonden budget (pgb), gekort op uw uitkering. Ga daarom na of er andere mogelijkheden zijn dan stoppen met werken of minder werken. Wanneer u en uw werkgever samen een werkbare situatie voor mantelzorgers creëren, is er veel mogelijk. Neem zelf het initiatief door in gesprek te gaan met iemand van personeelszaken. Bespreek je situatie en spreek je wensen uit!’’ De toelichting van het Steunpunt is slechts een korte inleiding. Voor specifieke infor-

matie kan een kijkje worden genomen op www.mezzo.nl/ geldzaken. Daar is informatie te vinden over belastingen, vergoedingen en uitkeringen. Ook kan de folder Geldzaken worden gedownload. Omdat het aantal mantelzorgers alleen maar zal groeien in de toekomst en de druk op mantelzorgers groter wordt, besteed het Steunpunt Mantelzorg Albrandswaard deze zomer extra aandacht aan de werkende mantelzorger. Wie werkende mantelzorger is en op de hoogte wil blijven van de activiteiten kan terecht bij Stichting Welzijn Albrandswaard/Steunpunt Mantelzorg, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon, 0105011222 en mantelzorg@ welzijnalbrandswaard.nl.

Friday After Work Borrel ,,Na het succes van en de leuke reacties op de eerste netwerkborrel zijn we bij De Wevershoeve bezig met het organiseren van een tweede Friday After Work Borrel. Op vrijdag 29 juni is het zover. Ondernemers en enthousiaste werknemers uit de regio zijn dan tussen 17 en 22 uur van harte welkom bij De Wevershoeve aan Noldijk 41 te Rijsoord.’’ Kaarten voor de borrel zijn via de sponsors en bij Lisette Schaap van De

Wevershoeve te koop. Voor tien euro krijgt men behalve de entree een glas Prosecco en een aantal lekkere hapjes aangeboden. Hoe het programma er precies zal uitzien, is nog een verrassing. Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door De Schilder. nl, Wood and Party Fellas, SBV Forensics, Stierman afvalbeheersing, Atomic Energie Drink en JeeJay. De Wevershoeve heeft een restyling ondergaan en is dus klaar voor de komende jaren. De

vloer, het meubilair en de bar zijn vernieuwd. De bar en receptie zijn gemaakt door Wood and Party Fellas en het schilderwerk is gedaan door De Schilder.nl. ,,We zijn heel enthousiast, mede door de leuke reacties van onze trouwe gasten’’, vertelt Ron Schrijver. ,,We hebben de perfecte locatie voor een feestje, receptie en jubileum. Maar natuurlijk is men ook van harte welkom voor een zakenlunch of een intiem diner.’’

Vlnr: Ron Schrijver, Cees Schaap van SBV Forensics, Lisette Schaap, Jacques Schrijver, John Huijzer van JeeJay en Barry Slokkers van De Schilder.nl.


SP

De Schakel Donderdag 28 juni 2012

RT

Mooie strijd en veel publiek

Bart Vendrig wint Wielerronde Albrandswaard In de dorpskern van Rhoon werd woensdag 20 juni voor de 12e keer de Wielerronde van Albrandswaard verreden. Er namen ongeveer 140 wielrenners deel aan de wedstrijden verdeeld over twee categorieën: Amateur/ Sportklasse renners en Elite/ Belofte renners. Tussen deze twee wedstrijden drie manches met derny koppels. De Amateur/Sportklasse gingen van start met 70 renners. Na een half uur wedstrijd ontstond een kopgroep van drie

renners. De sterke Tonnie Akkerman, William de Wolf uit Ridderkerk en Marijn Pijper, renner van PRC Delta, uit Hoogvliet. Het jagende peloton probeerde diversen malen de koplopers terug te halen, maar de heren waren weg en bleven weg. Na 50 kilometer koers was het Tonnie Akkermans die na een ziedende sprint met Marijn Pijper als winnaar over de finish kwam. Direct hierna volgden twee spectaculaire manches achter derny’s met

Bart Vendrig als winnaar over de meet.

Team 004 Rhoon 2000 kijkt terug op succesvolle Roparun Vrijdagavond 15 juni, tijdens het traditionele slotfeest in Alcazar te Puttershoek, werd de totaalopbrengst van de Roparun 2012 bekend gemaakt. Het resultaat mag er weer zijn, er is 5.508.639 euro opgehaald voor mensen met kanker. Met een gemiddelde snelheid van 11,78 km per uur werd de afstand Parijs Rotterdam in 43 uur 37 minuten en 23 seconden afgelegd. De bijdrage van Team 004 Rhoon 2000 aan het totaalbedrag was een fantastische 44.256 euro. Hiermee bereikte het team een 15e plaats in het klassement van teams met

de hoogste opbrengst. De in mei voor de 13e keer georganiseerde Mini-Roparun van Rhoon heeft dit jaar voor een groot deel de teamopbrengst bepaald. De kinderen van de Don Boscoschool, de Wegwijzer en de Overkant liepen samen maar liefst 8.876,78 euro bij elkaar. Teamcaptain Adrie den Otter: ,,Werkelijk een fantastisch bedrag, waarvoor wij alle kinderen en hun sponsors hartelijk bedanken. Volgend jaar staan we er zijn we er weer bij en gaan ons uiterste best doen het resultaat van dit jaar te verbeteren!’’

oud-profrenners van start. Na het dernyspektakel waren de Elite/Beloften aan de beurt. Ook voor deze wedstrijd stonden er maar liefst 70 renners aan de start. Een snelle wedstrijd met een gemiddelde van 45 km/h. Diverse demarrages die niet van de grond kwamen. Met nog een ronde of tien te gaan reed een kopgroep van zo’n tien renners weg uit het peloton. Die bleef tot aan de finish bij elkaar en streed om de eindprijzen. De uiteindelijk win-

Foto: Kor van Pelt

naar werd Bart Vendrig uit Maurik, tweede werd Dennis Kreder uit Zevenhuizen en de derde plek ging naar Robert Berk uit Bergschenhoek. In de achtervolgende groep behaalde Jaap de Man een verdienstelijke 14e plaats. De plaatselijke favorieten Arie Teun Roobol en David de Leeuw zijn respectievelijk op de 31e en 32e plaats geëindigd. De Elite/Beloften wedstrijd telt mee voor het Rabo Wielerklassement. Het klassement bestaat uit drie wielerronden: de Ronde van Ridderkerk gereden op 23 mei, de Ronde van Albrandswaard en als laatste de Ronde van Barendrecht op 7 juli aanstaande. Als winnaar van de Ronde van Ridderkerk stond Koos Jeroen Kers bovenaan in het klassement. Hij startte in de groene leiderstrui, maar moest deze na de Ronde van Albrandswaard afgeven aan Dennis Kreder. De laatste wedstrijd in Barendrecht zal nog spannend worden, omdat er nog veel kanshebbers zijn om het klassement te winnen. De stand is: 1 Dennis Kreder Zevenhuizen 49. 2 Robert Berk Bergschenhoek 42. 3 Koos Jeroen Kers Amstelveen 41. 4 Mitchell Huenders Hoofddorp 40. 5 Lars van de Vall Ouderkerk a/d Amstel 37.

Wandelfitheid test bij Jongerencentrum Wandel je Fit houdt zaterdag 30 juni een testdag Wandelfitheid voor zowel Nordic Walkers als SportWandelaars. Tijdens deze dag is mogelijk je lichamelijke fitheid te testen door het afleggen van een UKK wandeltest. De test wordt van 11 tot 14 uur gehouden rondom het JCA pleintje aan de Albrandswaardsedijk 180 te Poortugaal nabij jachthaven Rhoon. Deelname is gratis. Een UKK test bestaat uit het wandelend afleggen van een 2 km wandelparcours in een zo snel mogelijke tijd. Voor aanvang van de UKK test worden hartslag, zuurstof opname, lichaamsvetpercentage, persoonlijke gegevens en begintijd genoteerd. Direct na het beëindigen van het 2 km wandelparcours worden deze metingen herhaald

en kan er een fitheidsindex berekend worden. Door deze test bijvoorbeeld elk kwartaal te herhalen is er waar te nemen hoe het met je fitheid is gesteld. Tijdens deze dag is er ook de Terugkomdag van de landelijke WandelFit Rotterdam pilot van de KNBLO. Deelnemers van deze WandelFit pilot hebben een afsluitende bijeenkomst met onder meer ook de UKK test en een evaluatie over de eerste landelijke WandelFit trainingen van de KNBLO. Aad Wijntjes, allround wandelsport trainer bij de KNBLO en Atletiek Unie zal deze dag begeleiden. Via stichtingSPAL is er informatie te verkrijgen over de Wandel jeFit trainingen en wandelingen op gebied van Nordic Walking en SportWandelen.

Prominenten zorgen voor spektakel achter derny’s

Steven de Jongh wint de eerste manche. Twaalf prominenten renners waren afgereisd naar Rhoon om tussen de wedstrijden van de wielerronde Albradswaar hun kunsten achter de derny’s te vertonen. Daaronder enkele bekende oud-profrenners zoals Steven de Jongh, Steven Rooks, Johan van der Velde en Maarten den Bakker. Ook enkele bekende regiorenners, zoals de gebroeders Edward en Arthur Farenhout, gaven acte de presence. Er was veel publiek gekomen om deze wedstrijden te bekijken. Steven de Jongh won de eerste manche, Johan van der Velden werd

Foto: Kor van Pelt

tweede en Edward Farenhout derde. De tweede manche werd gewonnen door Steven Rooks gevolgd door Maarten den Bakker en als derde Ton Griep. Ook was er een dernykoers met een mix van twaalf renners allemaal uit de stal van wielervereniging PRC Delta uit Spijkenisse, de vereniging waar de plaatselijke renners lid van zijn. De spannende dernykoers werd gewonnen door Arie Teun Roobol uit Rhoon, David de Leeuw eveneens uit Rhoon werd tweede en Dave Kleinjan uit Spijkenisse werd derde.

Jongensteam TV Poortugaal wordt seniorenkampioen Het was de eerste keer dat het jongensteam bij de senioren competitie meespeelde, en… meteen kampioen! Niet slecht toch? Het waren zoals gewoonlijk weer heel leuke, gezellige en ook spannende weken. Met leuke, spannende, gezellige, rare en ook wat minder leuke wedstrijden. En over het algemeen hielpen de tegenstanders ook goed mee aan de gezelligheid. Dit was allemaal mooi, maar er was ook één ding dat toch niet

helemaal wilde meewerken aan de topprestatie: het weer. Er was toch een aantal zondagen, waarbij je liever binnen zat dan dat je lekker een balletje ging slaan, maar voor de rest was het weer een feestje om mee te doen aan de voorjaarscompetitie. De ouders die het team supporterden tijdens de wedstrijden en die voor het lekkere eten na afloop hebben gezorgd maakten het extra feestelijk.

Het jongensteam dat seniorenkampioen in de voorjaarscompetitie werd bestaat uit Rodney van Nielen, Luuk Otte, Marc Drenth, Mark Waltmans en Nino Tsang.

Lessen Dru Yoga

Onderweg naar Rotterdam.

17

Dru Yoga wordt ook wel de yoga van het hart genoemd. Het is een vloeiende en verstillende vorm van yoga die enigszins doet denken aan Tai Chi. Bij de lessen wordt vaak muziek gebruikt. De les eindigt altijd met ontspanning. Na de zomervakantie starten op verschillende dagen nieuwe blokken Dru Yoga. Op maandagavond en dinsdagmorgen in De Kapel in Poortugaal; op woensdagavond in De Waterpoort in Carnisselande, en op donderdagmorgen en donderdagavond in Rhoon aan de Molendijk (het oude schoolgebouw). Per jaar zijn er meestal 4 blokken van 10 lessen. Voor meer informatie en aanmelden contact opnemen met Annemiek Wienke, 010-4666047, email am.wienke@tele2.nl. of www.sirinyoga.nl.

Uitslag viswedstrijd ’t Pluimpie Uitslag van de viswedstrijd van ’t Pluimpie op woensdagavond 20 juni in bos Valckenstein: 1 Adrie Koekkoek 1800 gram. 2 J. Heezen 880 gram. 3 Marijke de Ronde 680 gram. 4 Gerard Bambacht 140 gram.


18 De Schakel

Donderdag 27 juni 2012

Een nat schoolreisje

Gastouders SKB geslaagd Muziek met Baby’s In september starten de nieuwe series Muziek op Schoot weer voor herhaling EHAK en is het voor ouders, grootouders of oppas mogelijk met een

Heerlijk met wat lekkers en onder de paraplu in de zweefmolen. Peuteropvang De Speeldoos ging maandag 11 en dinsdag 12 juni op schoolreis. De weersvoorspellingen waren niet al te best er werd veel regen voorspeld met af en toe een zonnetje. Na lang overleg werd besloten om toch te gaan en het werd een heel gezellige morgen. De peuters vermaakten zich prima in de speeltuin van Pernis, wat dit jaar het doel van de zomerreis was. Voor alle ouders was er een lekker bakje koffie of thee, ook voor de peuters was er voldoende te drinken en snoepen. Gelukkig bleef het deze ochtenden bij een buitje en konden de peuters vrijwel de hele morgen heerlijk buiten spelen. Na afloop van het schoolreisje was er voor alle peuters een mooie vlieger en wat lekkers.

Het afgelopen kwartaal hebben 33 gastouders van de SKB deelgenomen aan de herhalingscursus Eerste Hulp Aan Kinderen. De gastouders kregen weer nieuwe informatie en de gelegenheid om dit in praktijk te oefenen. Het waren leerzame en gezellige avonden. Al de gastouders hebben de herhalingscursus met goed gevolg afgerond en zijn inmiddels in het bezit van nieuwe certificaten. Het gastouderbureau van de SKB is een door de overheid erkend gastouderbureau en biedt professionele gast-

ouderopvang in Barendrecht, Heerjansdam, Albrandswaard en Ridderkerk aan kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Wij werken uitsluitend met gediplomeerde gastouders die ingeschreven staan in het Landelijk Register Kinderopvang. Gastouderopvang is huiselijk, vertrouwd, flexibel en u betaald per afgenomen uur. Dus uurtje factuurtje. Per direct hebben wij verschillende gastouders beschikbaar. Kijk voor meer informatie op www.kinderopvang-barendrecht.nl

baby in Barendrecht en Rhoon van 4 maanden tot 1 jaar een uurtje op muziekreis te gaan. Inschrijven kan via de website www.muzikanjer.nl. Meer info bij Anja Leeuwenburg, 06-21901720.

Dieren Centrale Nederland Vermist: Poes, cypers, witte bef, voeten voor, sokken achter, zwarte staartpunt, jong, is gechipt, Poortugaalseweg Poortugaal. Gevonden: Kat, cypers /schildpad, witte voeten, schuw, jong, Zantelweg Rhoon. Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0186-603405. Kijk voor meer gegevens op www.dierencentrale.nl

Emmy ontdekt de gitaar.

PIZZAHOUTOVENS VANAF

€ 415 ex. btw

10

Minstens zo goed als de vorige. En nu ook als hybride.

0C

M

100 C

M

BEL VOOR MEER INFO 010-511 67 69

info@pizzahoutovens.nl • www.pizzahoutovens.nl

De nieuwe Yaris Full Hybrid. Nu in de showroom. Met alleen al in Nederland 100.000 exemplaren, is de Yaris de meest verkochte Toyota van de afgelopen 10 jaar. En ook de nieuwe Yaris is een groot succes. Een succes dat ongetwijfeld nog groter wordt nu de nieuwe Yaris ook als Full Hybrid te verkrijgen is. De Yaris Full Hybrid is met een verbruik van slechts 1 op 28 verreweg de zuinigste benzine-auto in zijn klasse, is BPM- en wegenbelastingvrij en heeft een bijtelling van slechts 14%. De standaard uitrusting is allesbehalve zuinig met o.a een CVT-automaat, Climate control en LED dagrijverlichting. Er is al een Yaris Full Hybrid vanaf € 17.990,en u least ‘m al vanaf € 259,-.*

Brandstofverbruik (EC/692/2008) 3,5l/100 km (28,6 km/l) tot 3,7l/100 km (27,0 km/l) en CO2 79 – 85 gr/km. * Prijs inclusief BTW, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Toyota Financial Services leasetarief vanaf € 259,- per maand o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd en 20.000 km/jaar, incl. 75% bonus/malus, excl. BTW en brandstof (info via zakelijk@toyotafs.nl). Afgebeeld: Yaris 1.5 Full Hybrid Aspiration met optie 15’’ velgen lichtmetaal + mistlampen vóór. Vanaf € 19.085,-. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info bel gratis 0800 - 0369 of kijk op www.toyota.nl

495H De Schakel ed. Albrandswaard

Car Net

Hellevoetsluis, Daltonweg 1, 0181-312177, www.car-net.nl Poortugaal, Ambachtsstraat 1, 010-5015088, www.car-net.nl

495H

COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF 7 7 dagen dagen per per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur 7 7 dagen dagen per per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur 7 week 08.00-23.00 uur ( 0180 546467 of 06 -- 19160110 7 dagen dagenper week van van 08.00-23.00 uur ( 0180 -- per 546467 of 06 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 al uw reparaties, installaties, netwerken, onderdelen (voor - 546467 of 06privélessen, - 19160110 voor0180 al uw uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor al installaties, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen. voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en computersystemen.

voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en Computer nieuwe/gebruikte computersystemen. Aan Huis en nieuwe/gebruikte computersystemen. Alinfo@computerstoday.nl 10 jaar een Hulp begrip in de regio en Computer nieuwe/gebruikte computersystemen. Hulp Aan Huis www.computerstoday.nl

Ook voor aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen Ook Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen aansluitingen


De Schakel

DIENSTEN

Donderdag 28 juni 2012

ZONDAG 1 JULI RHOON PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND Geref. Kerk, Maranathakerk, Kleidijk 09.30 uur Ds. G. Snel, Rijnsburg Heilig Avondmaal Herv. Gemeente, Dorpskerk 09.30 uur ds. J.P. Bijl dopen 17.00 uur ds. D. van Vreeswijk, Poeldijk ROOMS KATH. KERK H. Willibrordus, Dorpsdijk 11.00 uur Viering Vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering POORTUGAAL PROTESTANTSE GEMEENTE TE POORTUGAAL Dorpskerk, Groene Kruisweg 09.30 uur Ds. M.H. v/d. Graaf , Afscheid KND KAPEL DELTAZIEKENHUIS 09.45 uur pastor Emile Boleij GEREF. GEMEENTE Achterweg 11 09.30 uur ds. C. Neele 16.00 uur ds. C. Neele PERNIS/ ALBRANDSWAARD GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Nieuwedijk 6 09.30 uur nb

16.30 uur nb BARENDRECHT Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 09.30 uur mevr. J.M. Boers-de Jong VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur Ds. H.D. Bondt, Barendrecht EVANG. GEMEENTE Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ev. F. Bartels 15.00 uur ds. M.G. Ezinga VRIJE EVANG. GEM. en Petrakerk PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 09.30 uur ds. J. Brederveld REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.00 uur Slotakkoord/ Kunstdienst dr. C.M.G.

Berkvens-Stevelinck HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur dhr. M. van Welie ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl

Expositie Brenda van SuijlekomVersluis in bibliotheek Portugaal Op de zolder van de bibliotheek aan de Dorpsstraat 34 is van 1 juli tot en met half augustus een tentoonstel-

ling te zien van de werken van Brenda van Suijlekom uit Hoogvliet. Zolang Brenda zich kan herinneren is zij aan het tekenen geweest. Tijdens de verbouwing van de keuken in het ouderlijk huis zat zij op de deurtjes te wachten want dan kon zij op het hout een tekening maken. Als kind wilde zij heel graag naar de tekenacademie maar aangezien ze met 3 meiden en een jongen in het gezin waren, was de regel de meiden gaan naar de Huishoudschool en de jongen mocht gaan studeren. Brenda is met schilderen en tekenen begonnen toen zij 11 jaar was en doet dit sindsdien heel haar leven. Het is

iets wat ‘gewoon’ bij haar hoort. Zij schildert met veel plezier. Vroeger maakte ze pentekeningen van personen, de levensverhalen van haar onderwerp verwerkte ze in haar tekeningen. Op dit moment is zij veel met kleur bezig en zij gebruikt hiervoor acryl metallic verf. De expositie is te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek en de toegang is gratis. De bibliotheek is te vinden aan de Dorpsstraat 34 in Poortugaal. De openingstijden zijn maandag en dinsdag 14 tot 17 uur, woensdag en vrijdag 14 tot 20 uur, zaterdag 10 tot 12.30 uur. Voor meer informatie www. bibliotheeknetwerkzhzo.nl

Geen SCHAKEL ontvangen? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar: bezorgingalbrandswaard@baruitgeverij.nl of bel Moerstee Verspreidingen

Telefoon 015-3695822

Donderdag 28 juni 2012 - 50e jaargang - nr. 30 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ALBRANDSWAARD (RHOON EN POORTUGAAL)

Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 12.000 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV. Adres uitgever en advertentie-afdeling: Singel 55, Barendrecht Tel. 0180-641022; Fax. 0180-619983 Redactie: Sieka Romeijn-Hedmann (0180-612571, 06-17375371) Leonie Elzinga (06-10336090) Postadres: Postbus 390, 2990 AJ Barendrecht Bezoekadres: Walmolen 74, Barendrecht E-mail: redactiealbrandswaard@baruitgeverij.nl Berichten (géén advertenties) dienen uiterlijk op maandag 20.00 uur in bezit van de redactie te zijn. Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Bezorgklachten: telefoon 015-3695822 Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties. Nog meer nieuws uit Albrandswaard op de Pluspagina op:

www.deschakelalbrandswaard.nl www.deschakelalbrandswaard.nl

Certificaat voor nieuwe vrijwilligers Home-Start BAR Zeven nieuwe vrijwilligers hebben een interne training gevolgd als voorbereiding op hun taak als vrijwilliger bij HomeStart BAR.(Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk). Als afsluiting ontvingen ze hun certificaat uit handen van mevrouw L. Kielen, beleidsadviseur jeugdzorg gemeente Ridderkerk. Mevrouw Kielen benadrukte bij de uitreiking dat vrijwilligers een heel belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij en dat gemeenten hiervoor steeds meer oog krijgen. De nieuwe vrijwilligers zijn heel enthousiast en zijn graag bereid om gezinnen vanuit de genoemde gemeenten een steuntje in de rug te bieden. Home-Start biedt laagdrempelige (opvoedings)steun in gezinnen met minimaal één kind onder de zeven jaar. De vrijwilligers komen weke-

lijks bij een gezin thuis. In Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk wordt HomeStart aangeboden via het Centrum voor Jeugd en Gezin. Door sterke groei van Home-Start BAR is er nog steeds behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Met name inwoners vanuit Ridderkerk en Albrandswaard zijn welkom om na de zomervakantie het vrijwilligersteam te komen versterken. Meer informatie over de werkwijze van Home-Start is te vinden op www.homestart.nl. Wie alvast wat meer wilt weten over vrijwilligerswerk bij Home-Start BAR kan terecht bij de coördinator: Jeanette Dekker, 0104444618 of 06-46275324 of per mail: home.start.BAR@ cjgrijnmond.nl

De nieuwe vrijwilligers met hun certificaat.

19

Medische Diensten Huisartsen. Uitsluitend voor spoedgevallen. Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost RotterdamZuid: 010-2909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Albrandswaard De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Vervolg van de diensten zie de Schakelplus pagina op de site

Avontuurlijke kano-excursies door Klein Profijt Er zijn in Nederland maar een paar gebieden waar je per kano echte getijdennatuur kunt beleven. Eén van die plekken is het spectaculaire natuurgebied Klein Profijt aan de Oude Maas bij Rhoon. De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap organiseert hier in samenwerking met Ark Natuurontwikkeling avontuurlijke kano-excursies. Beleef het mee op zaterdag 30 juni. Starten kan om 11 uur, 13.30 uur of 16 uur. Vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan via de natuuragenda op www.zhl. nl/natuuragenda. ,,We beginnen de excursie met een korte kano-instructie”, vertelt excursieleider Ineke van Dort. ,,Je zit met drie personen in een ruime Canadese kano, dus dan is het wel handig vooraf wat afspraken te maken. Daarna peddelen we Klein Profijt in. Bij laagwater genieten we van de vele vogels die op de slikplaten naar voedsel zoeken. Soorten als kluut, tureluur en lepelaar zien we hier regelmatig.” Daarna vaart de groep van maximaal acht kano’s (waarvan één voor de gids) door tot in het hart van het wilgenvloedbos. ,,We peddelen door prielen en kleine slootjes tot de lage waterstand of een omgevallen boom ons dwingt te keren. Je waant je dan echt middenin een laaglandjungle. De woeste onderbegroeiing met bloeiend rivierkruiskruid en bitterzoet, de vraatsporen van de bevers, de wolhandkrabben in het heldere

water en de zingende tuinfluiters en zwartkoppen maken het avontuur compleet.” Onderweg gaat gids Ineke steevast in op de ontstaansgeschiedenis van Zuidwest-Nederland. ,,ZuidHolland is eigenlijk een grote delta. Gevormd door de invloeden van de rivieren en de zee. Zo ontwikkelt Klein Profijt zich nu nog steeds. Natuurlijke processen als aanslibbing, afkalving en vloedbosvorming zijn hier goed te zien. De kanobelevenis duurt anderhalf uur. Daarna kunnen deelnemers met korting bijkomen in Grand Café Restaurant Abel. De 3-persoons Canadese kano’s zijn zeer stabiel. Het is daardoor ook mogelijk voor kleine kinderen om mee te gaan in een kano; als derde of vierde persoon. Ervaring met kanovaren is niet noodzakelijk. Wel is het verplicht om over een zwemdiploma te beschikken. Zwemvesten zijn

beschikbaar. De kano-excursie kost 15 euro per volwassenen en 5 euro per kind t/m 12 jaar. Hierbij is de kanohuur inbegrepen. Beschermers van het Zuid-Hollands Landschap betalen 12 euro, kinderen van Beschermers 3 euro. Aanmelden is verplicht. Dit kan via: www.zhl.nl/natuuragenda. Via de website is het mogelijk met iDEAL te betalen. Bij zeer slecht weer en wind van 5B en harder gaan de tochten niet door! Bij twijfel kan contact opgenomen worden met de gids via 06-20449875. Verzamelen bij restaurant Abel, Albrandswaardsedijk 196, 3172 XB Poortugaal. Vooraf en aansluitend aan de excursie kan in Grand café restaurant Abel tegen gereduceerde prijzen een hapje worden gegeten of wat gedronken. Het menu varieert van koffie/ thee met taart tot een 2-gangen diner.

Kanoën door Klein Profijt is een echt avontuur. Foto: Fer Andeweg.


Dit weekend zit u goed bij WEEKEND VOORDEEL bij MCD

WEEKEND VOORDEEL bij MCD

!

Bourgondische Appeltaart per stuk 1100 gram doorsnede ± 27 cm

2.

99 kilo 2.72

Vers van het mes Coburgerham 150 gram

ET D E Z E W E E KMM E LO E N G R AT IS G A L IA

Runderbiefstuk

WEEKEND VOORDEEL bij MCD

WEEKEND VOORDEEL bij MCD

WEEKEND VOORDEEL bij MCD

250 gram

2.

99 kilo 11.96

In eigen huis gebrand Pinda’s 400 gram

2.

99 kilo 7.47

Coca Cola Frisdrank

regular, light of zero pak 4 flessen à 1500 ml.

4.

99

liter 0.83

maximaal 3 pakken per klant

week 26 - Aanbiedingen gelden van donderdag 28 juni t/m zaterdag 30 juni 2012. Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop! * wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.

MCD Rhoon, Tjaikovskistraat 3 3161 WH Rhoon, 010- 50 12 541

twitter: @mcdolaf

MCD Barendrecht, Marijkesingel 18 2991 BK Barendrecht, 0184- 61 36 53

/albrandswaardwk26  

http://deschakelalbrandswaard.nl/week26/albrandswaardwk26.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you