Page 1

N I E U W S -

E N

A D V E R T E N T I E W E E K B L A D

Van 6% naar 2%? Een lagere overdrachtsbelasting, én onze scherpe tarieven ! Zorg dat je er van profiteert ! Alle puntjes op de i

Rhoon en Hoogvliet 010 - 506 70 44 dekkernotarissen.nl

Donderdag 7 juni 2012

Deze week o.a. in

Talentvolle kunstenaars in Gallery GB5

Oude Maas en SSS in evenwicht

Gemeentenieuws zie pag. 7

RANDSWAARD ACTUEEL

ni 2012

swaard

Poortugaal GA Rhoon

11 11 81 80 andswaard.nl ndswaard.nl

erzaken enten, producten 0 - 12.30 uur 0 - 20.00 uur

Nieuws

Politieke markt - Raadsvergadering

0 - 15.00 uur

wijzen en

0 - 16.30 uur 0 - 20.00 uur

gerzaken niet ke stand s aangifte overlijden. rijving in ging uit het maandag-

n

0 - 12.30 uur 0 - 15.30 uur 0 - 12.30 uur

ester en

NGO, Ned. isatie

eniging WCR kelijks op ag het oud n karton op bied Kleidijk, ssen ene

ni zamelt nderdag ael het oud n om de eken) haalt n karton in sdijk op.

bundeld of in 8.00 uur op r minicontai-

lo die u

nder afval.

Maandag 11 juni 2012 - 20.30 uur Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal 1. Opening 2. Spreekrecht 3. Vragenhalfuur 4. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 14 mei 5. Ingekomen stukken raad 6. Hamerstukken a. Motierapportage b. Opheffing van het toezichtsorgaan Vraagwijzer c. Reactie op de begrotingen SVHW, DCMR, NRIJ en Koepelschap Buitenstedelijk Groen 2013 d. Delegatie Wet BAG 7. Besluitvorming Regiegemeente 8. Bestemmingsplan Albrandswaardsedijk 43, Poortugaal (WISH) 9. Sluiting

Omgevingsvergunning Poortugaal - gelegen tegenover Slotvalkensteinsedijk 9, 3176 PP - legalisatie van mast en gebouw ten behoeve van telecommunicatieverkeer Rhoon - Handelsweg 15, 3161 GD plaatsen vlaggenmast - A/d Binnengracht, 3162 WD bouwen schoolgebouw tegen bestaande sporthal

Wmo-raad Albrandswaard Wanneer? Waar? Agenda:

gen 506 17 77 333 555 249 111

houdt van Praag en Wonen) r spreekuur Hofhoek 5 grote trap).

Aangevraagd / voorgenomen Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen. Het is in bepaalde gevallen wel mogelijk op een andere manier te reageren (bijvoorbeeld door een zienswijze in te dienen). Als dit zo is, dan is dit apart bij de publicatie vermeld.

Vergaderingen

Voorgenomen beslissing art. 48 en 83 wet GBA Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat de volgende personen niet meer op het adres wonen waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van Albrandswaard staan ingeschreven: - De heer C.G.C. Lieuw, Titanium 35, 3162 ZD Rhoon - De heer B. van Es, Hofnar 39, 3161 LE Rhoon

Donderdag 14 juni, 19.30 uur Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Gesprek met mevr. M. Rombout en M. van der Wouw 4. Mededelingen 5. Verslag vergadering 12 april 2012 6. Verslag vergadering 10 mei 2012 7. Verslag bespreking met mevr. M. van der Wouw d.d. 22 mei 2012 8. Ingekomen en verzonden stukken 9. Reactie n.a.v. Advies Breed Welzijns Beleid 10. Discussie m.b.t. uitbrengen adviezen 11. Transitie AWBZ - begeleiding 12. Wat verder ter tafel komt 13. Rondvraag 14. Sluiting

Het college van burgemeester en wethouders is van plan de vermelding in de GBA voor deze personen te wijzigen in ‘verblijfplaats onbekend’. Hierdoor wonen deze personen formeel niet meer in Nederland. Bent / kent u genoemde personen? Neem contact op met de gemeente. Telefoonnummer (010) 506 11 11 / e-mail: info@albrandswaard.nl.

Welstandscommissie Wanneer? Waar? Agenda Informatie?

2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan worden teruggedraaid U kunt dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Een voorlopige voorziening is geen definitief besluit, maar zorgt ervoor dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over voorlopige voorzieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank.

Voor kunstenaar Bob Kemper is de industriële omgeving van zijn woonplaats Poortugaal een inspiratiebron voor zijn werk. Hoewel vertrouwd met dit thema is Bob Kemper binnen dat thema steeds bezig met vernieuwing. Kunstenaars zijn altijd weer op zoek naar nieuwe uitdagingen. De Kunst- en Atelierroute is een prachtig evenement om de ontwikkelingen van de in Albrandswaard wonende en werkende kunstenaars te volgen.

Verleend / besloten

Werkzaamheden Eind juni nachtelijke werkzaamheden Groene Kruisweg van start In week 25 (18 t/m 24 juni) starten de nachtelijke werkzaamheden bij het Groene Kruisplein. De bouwwerkzaamheden die overdag worden uitgevoerd zijn al gestart. De werkzaamheden omvatten het heien van palen, betonwerk, aanbrengen van liggers en uiteindelijk de afbouw van het viaduct. De werkzaamheden vinden plaats van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 - 19.00 uur. Nachtelijke werkzaamheden Bewoners in de omgeving van het Groene Kruisplein worden per brief geïnformeerd over de aanvangsdatum van de werkzaamheden. A-Lanes A15 werkt op basis van een strakke planning. Toch kan het gebeuren dat door onvoorziene omstandigheden de werkzaamheden langer of korter duren of op een ander moment plaatsvinden. U vindt de meest actuele informatie over het project op www.rijkswaterstaat.nl/a15

Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening. Voorlopige voorziening aanvragen Het kan zijn dat u tegen een bepaald besluit bent en: 1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt gedaan

Evenementen en overige vergunningen Poortugaal - Landweg 1, 3171 AL - houden tennistoernooi op zaterdag 9 juni 2012 van 09:00-03:00 uur (datum bekendmaking: 03-06-2012). - Albrandswaardsedijk 198, 3172 XB - houden open dag Rhoonse Ruiters op zondag 26 augustus 2012 van 08:00-18:00 uur (datum bekendmaking: 03-06-2012). - 3291 CH - innemen tijdelijke standplaats voor verkoop van kersen van 2 juli t/m 10 augustus 2012 aan de Zwaardijk 2 (datum bekendmaking: 03-06-2012). Machtiging vertegenwoordiging medewerkers Ridderkerk Het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard maakt bekend op 15 mei 2012 mevrouw F. Deckers en mevrouw R.G. Martens - van der Hoeven, beiden werkzaam bij de gemeente Ridderkerk, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 te hebben gemachtigd om namens het college op te treden in bezwaar- en beroepszaken.

Deze machtiging geeft hen de bevoegdheid om de gemeente te vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepsprocedures aangaande sociale zaken zoals benoemd in de gemeenschappelijke regeling sociale zaken Albrandswaard en Ridderkerk. De machtiging is voor een jaar afgegeven.

Deze week bij De Schakel de folders van:

Verbreding A15 De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het A15 MaVa-project: de verbreding van rijksweg A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein. Bij de Groene Kruisweg komen twee nieuwe extra viaducten (en aanpassing van de toe- en afritten) i.v.m. de nieuwe parallelbanen ten noorden en zuiden van de A15. Bij de metro Erasmuslijn en fietspad Rhoon - Rotterdam komen ook twee nieuwe viaducten i.v.m. de nieuwe parallelbanen. Projectuitvoerder is A-Lanes A15 (Ballast Nedam, John Laing, Strabag, Strukton). Opdrachtgever is Rijkswaterstaat. Afstemming gemeente De werkzaamheden en het geluid dat door de werkzaamheden ontstaat is

afgestemd met de gemeente. Uiteraard probeert aannemer A-Lanes A15 de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. Meer informatie? Voor algemene vragen over de werkzaamheden of de verbreding van de A15 kan men contact opnemen met Rijkswaterstaat, telefoon 0800-8002 (gratis, bereikbaar van 06.00-22.30 uur). Of kijk voor meer informatie op www. rijkswaterstaat.nl/a15 of www.vanAnaarBeter.nl

meente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

Foto: Kor van Pelt

Poortugaal - Kamperfoelie 89, 3171 PD plaatsen dakkapel op voordakvlak van woning (datum bekendmaking: 30-05-2012)

deschakelalbrandswaard.nl

Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur Gemeentehuis van Ridderkerk (Koningsplein 1, Ridderkerk) Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

Op de foto een detail van een schilderij van Bob Kemper.

Omgevingsvergunning Rhoon - Irenestraat 6, 3161 AH - bouwen dakopbouw (datum bekendmaking: 29-05-2012) - De Smidse 8, 3162 WH - plaatsen twee dakkapellen (datum bekendmaking: 25-05-2012) - C. Barendregtlaan 11, 3161 HA - bouwen erker met dakterras (datum bekendmaking: 01-06-2012)

BAR Uitgeverij en social media Op dit moment is BAR Uitgeverij – uitgever van De Schakel, De Combinatie, De Ambachter, De Overschiese Krant en Velo Nieuws - bezig met een onderzoek naar de wensen van lezers op het gebied van sociale media. BAR Uitgeverij wil graag weten van welke social media haar lezers gebruik maken en hoe BAR Uitgeverij op dit gebied beter op de wensen van de lezers kan inspelen. Daarom is er een enquête opgesteld. Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen, is het belangrijk dat veel mensen – jong en oud - aan dit onderzoek meewerken. BAR Uitgeverij wil u daarom vragen deze enquête in te vullen. Dit kost u een kleine tien minuten. De enquête is te vinden op www.thesistools.com/ baruitgeverij. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Het derde lustrum van de Kunstkring Albrandswaard met de Kunst- en Atelierroute afgelopen weekend zorgde voor een mooie score aan bezoekers. De diverse locaties werden naar schatting door 150 tot ruim 200 bezoekers bezocht.

Bekendmakingen

Let op! Op dinsdag 12 juni is de afdeling Publiekszaken vanaf 12.30 uur gesloten.

Wanneer? Waar? Agenda

Veel waardering voor kunst

www.albrandswaard.nl

Alex kantoor enzo

in Rhoon en Poortugaal

R. van Dalen electrotechniek in Portland

Remax

Albrandswaard

Haringmiddag in Klepperwei Zorgcentrum Klepperwei houdt woensdag 13 juni een haringmiddag. Bewoners uit het zorgcentrum en de omliggende buurt zijn welkom aan de Zwaluwenlaan 1 in Rhoon om van 14.30 tot 16 uur de ‘Hollandse Nieuwe’ te proeven. De kosten van een aangekleed bordje haring zijn ongeveer 2,65 euro.

Klimrek Don Boscoschool officieel in gebruik

Ad Janssen bereidt nieuw gerecht van streekproducten

‘Proef Albrandswaard’ op Polderdag van start Zaterdag 16 juni vindt voor de zesde maal de jaarlijkse Polderdag plaats in de polders van Rhoon. Dit jaar heeft het comité Polderdag Rhoon gekozen voor het thema ‘Polders Culinair. Meesterkok Ad Janssen van Het Kasteel van Rhoon stelt deze dag een geheel nieuw gerecht samen uit verse producten uit de Rhoonse polders. Tijdens een unieke buitenlunch van 12.30 tot 14 uur bij de boerderij van Adjan Vos aan de Korteweg 4 wordt de lunch uitgeserveerd aan een aantal prominente genodigden uit de gemeente, de regio en de provincie. Ook bezoekers van

de Polderdag mogen proeven en hebben de gelegenheid om ‘culinair te polderen’ over de toekomst van de polders met de prominente tafelgasten. Het toeval wil dat het idee Polders Culinair praktisch parallel loopt met het initiatief ‘Proef Albrandswaard’, één van de initiatieven uit de toekomstvisie Albrandswaard 2025. De bedoeling van ‘Proef Albrandswaard’ is om Rhoonse streekproducten te promoten en een duurzame afzet op te zetten waarna er bij alle restaurants van Albrandswaard met regelmaat nieuwe, maar ook oude streekgerechten op

de menukaart komen te staan. Met de buitenlunch en het culinair polderen wordt een start gemaakt met het initiatief ‘Proef Albrandswaard’. Op de Polderdag zelf kunnen bezoekers zowel per fiets als te voet van bijzondere uitgezette routes gebruik maken. De routes voeren tevens langs diverse kunstobjecten zoals een Buytenbed, de Buytenkwekerij, Buytenbrouwerij en Buytenkeuken. Boerderijen zetten de deur weer voor belangstellenden open en men kan zich laten informeren over de teelt van gewassen en over mechanisatie. Op hoeve de Boordburg

Polders educatief

Het nieuwe klimrek op het plein van de Don Boscoschool is vrijdag 1 juni in gebruik genomen. De officiële handeling werd verricht door wethouder Mieke van Ginkel in samenwerking met de leerlingenraad. De leerkrachten hebben vooral nagedacht over een klimrek dat de ontwikkeling van kinderen die hierop spelen kan stimuleren. Hierbij zijn ze uitgegaan van de vijf basiscompetenties

van kinderen: creatief, fysiek, emotioneel, sociaal en cognitief. De leerlingenraad is vooral uitgegaan van een toestel waar zowel de ‘kleine’ als de ‘grote’ kinderen kunnen spelen en samenzijn. De opening werd opgeluisterd met een optreden van de leerlingen van groep 7B. Het klimrek kon mede gerealiseerd worden door een bijdrage van de gemeente Albrandswaard en de Rabobank.

In het kader van de PolderdagRhoon worden 75 kinderen uit groep 7 van cbs De Parel uit Poortugaal donderdag 14 juni gastvrij ontvangen bij vijf boerenbedrijven in de polders van Rhoon. De kinderen brengen werkbezoeken aan een vollegronds-groenteteler, twee akkerbouwbedrijven en een melkveehouderij. Als het goed is weten de kinderen precies waar het over gaat, want in de weken daarvoor kregen zij op school enkele gerichte lessen die op de bedrijfsbezoeken zijn afgestemd. Later maken de kinderen hierover een werkstuk. Op zaterdag 16 juni kunnen de kinderen op de Polderdag hun

ouders en familie vertellen wat er allemaal te zien is en

te beleven valt in dat fraaie en interessante polderlandschap.

bij Welsh ponyfokkerij ‘High Flown Stud’ wordt een dag vol activiteiten voor kinderen gehouden en op de Willemshoeve van de familie Van Prooijen zijn Alpaca’s te bewonderen evenals het speciale schapenras Kerry Hill. Bij de familie Kooijman aan de Koedood kan deelgenomen worden aan een puzzeltocht en een quiz over hun akkerbouwbedrijf. De menners rijden ook dit jaar met hun aanspanningen door de polders zodat bezoekers opnieuw op deze bijzondere wijze kennis met de polders kunnen maken. Meer informatie: www. polderdag-rhoon.nl.

VADERDAG Neem je collega’s mee naar een Okay, laat papa andere baan! maar winnen...

www.pitch-putt.nl/rhoon t (010) 501 15 00


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 7 juni 2012

Talentvolle kunstenaars met Chinese roots exposeren in Gallery GB5 Studio Zi bestaat uit een nieuwe generatie kunstenaars van Chinese afkomst die hun culturele roots inzet om een eigentijds beeld van de samenleving te schetsen. En met succes. Studio Zi is vorig jaar maart opgericht en mede door de deelname aan evenementen groeit de interesse voor het werk van deze jonge talentvolle kunstenaars. Gallery GB5 in Rhoon richt met de tentoonstelling ‘Recycle memories’ het hele jaar 2012 de spot op negen kunstenaars van Studio Zi. De Gallery van Fleur Groenendijk en Margreet Leenders in Rhoon is geen doorsnee gallery. Hun fraaie woonhuis dient als decor voor een grote variatie aan kunstwerken. Schilderijen, vouwkunst, objecten, lampen, sieraden en kleding. De werken staan of hangen door het gehele huis. Dat bijzondere aanbod aan kunst in combinatie met de moderne strakke inrichting en het wijde uitzicht over de tuin maken een gang naar de Gallery meer dan de moeite waard. De opening vindt zaterdag 10 juni vanaf 15 uur plaats.

Een kijkje in het doolhof van Dada Wang. De toegang wordt uitsluitend verkregen door vooraf aan te melden via e-mail: FG@ PG2.nl. Eigen ik Initiatiefneemsters van Studio Zi is de Rotterdamse Fenmai Hu. Aanvankelijk als individueel kunstenaar, maar de vraag bleef hoe als eenling een groot publiek te bereiken. Zo kwam Fenmai op het idee een kunstenaarscollectief op te richten. ,,Mensen die in de creatieve sector zaten heb ik gebeld. Zes dames sloten zich direct aan en binnen een maand zaten we al op

‘Wind’, een werk van Fenmai Hu.

twaalf. Het is snel gegaan.’’ Inmiddels zijn zestien kunstenaars bij Studio Zi aangesloten. ,,Moesten we in het begin nog werven, nu stellen we strikte eisen. Deelnemen aan ons collectief betekent wel productief zijn. Niet alleen in het werk, maar ook bij evenementen. We zijn reeds heel actief betrokken geweest bij evenementen waaronder een project van het NAI (Nederlands Architectuur Instituut) en het ECCR (Europees Chinees Center Rotterdam). Wij zijn moderne kunstenaars met Chinese roots. Dat is terug te vinden

Foto: Kor van Pelt

Vertrouwen in burgers

Op 22 mei werd het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid Vertrouwen in Burgers door Pieter Winsemius overhandigd aan minister-president Mark Rutte. Dit alles op de middenstip van een zonovergoten ADO-stadion in Den Haag ten overstaan van beleidsmakers, wetenschappers, maatschappelijk ondernemers, alsmede betrokken burgers. Van deze mensen had de projectgroep – in de woorden van Winsemius – ‘bijles’ gekregen over maatschappelijke initiatieven. Ik heb een aantal malen het genoegen gesmaakt om daar namens de zogenoemde ‘Andersbewegingen’, in mijn geval lokale politieke partijen, aan te mogen bijdragen. Betrokken burgers zijn belangrijk voor een levende democratie. Ze houden volks-

Vouwkunst Linai Looi van Studio Zi is Lifestyle Designer. Aan de muren van de Gallery hangen vouwkunstwerken van haar. ,,De techniek heb ik zelf ontwikkeld. Van oudsher werden liefdes brieven verstuurd in een gevouwen envelop. Op basis van dit idee ben ik aan de slag gegaan en gaan experimenteren met diktes van papier. Het moet te vouwen zijn en je moet voor de vouwen kracht kunt zetten.‘’ Linai gebruikt voor haar werken papier met een afmeting van 1 meter bij 80 cm. Zij

vouwt net zolang tot zij een rechthoekige vorm krijgt. Het is zo kunstig gevouwen dat het onmogelijk lijkt zo’n creatie puur door vouwen te realiseren. Naast haar activiteiten in de kunst drijft zij een chocolade- en theewinkel aan het Tiendplein, nabij de West Kruiskade in Rotterdam. Dada Wang is architectuur designer. De kas achter de woning is haar domein. Zij richtte deze ruimte in als een soort van doolhof door dunne synthetische stof in een bepaalde vorm op te hangen. Zij nodigt mensen uit om erin te wandelen. De achterliggende gedachte is dat je bij het bewandelen van het pad in je leven keuzes moet maken. Keuzes die je ook aan het twijfelen kunnen brengen. ,,Als je in de doolhof loopt zet dat je aan het denken’’, verklaart Dada. Aan het einde van de kleine Doofhof staat een door haar ontworpen tweezitsbank van hout. ,,Deze bank helt naar achteren. Je kunt er heerlijk ontspannen in zitten. In China moet je recht op een stoel zitten. Toen ik zeven jaar geleden naar Nederland kwam, ging een andere wereld voor mij open.’’ Dada Wang was 23 jaar toen zij naar Rotterdam kwam. Ze wil hier graag blijven en werken. Onlangs kreeg zij een grote ontwerpopdracht voor het ECCR. Het is duidelijk Studio Zi timmert met de kwaliteit van de deelnemende kunstenaars vol aan de weg.

Jilles en Corrie De Klerk vijftig jaar getrouwd

Column wethouder Bert Euser vertegenwoordigers en overheidsinstanties scherp en spelen een belangrijke rol in de inkleuring van de maatschappij. Ze verschaffen het draagvlak voor de uitvoering van beleid, vullen het in door hun alledaagse handelen, en zorgen voor maatschappelijke vernieuwing door het inbrengen van ideeën, onderwerpen en aanpakken. De betrokkenheid van burgers verandert als gevolg van de verandering van de samenleving, niet de beleidsmakers nodigen de burgers uit, maar burgers nemen steeds vaker zelf het initiatief. Burgers zijn inventief, kunnen veel en zijn tot veel bereid. Om de kansen en mogelijkheden die daaruit voortkomen te benutten moeten politiek bestuurders burgers vertrouwen en de ruimte bieden voor betrokkenheid. Eén van de meest indringende lessen die vanuit het onderzoek naar voren komt, is: wie burgers wil betrekken moet denken vanuit hun perspectief. Burgers hebben uiteenlopende behoeften en kwaliteiten. De grootste uitdaging is gelegen in het verwelkomen van maatschappelijke initiatieven, die vanuit de burger zelf komen. Het gaat hierbij veelal om initiatieven rond het versterken van de openbare ruimte en de verbinding van beleidsmakers

in onze kunst.’’ Voor jonge Chinese kunstenaars is het niet vanzelfsprekend om zich met kunst bezig te houden. ,,In China word je niet in kunst gesteund. Onze ouders kwamen hier om geld te verdienen. Onze keuze begrijpen ze niet. Zelf zie ik het als een zoektocht naar een eigen ik. Als ik zeg dat ik uit Rotterdam kom, is vaak het antwoord ‘oké, maar waar kom je écht vandaan’. Als groep kunnen wij ons gemakkelijker profileren en krachtiger naar buiten treden.’’ Fenmai maakt schilderijen die zoals ze zegt niet overduidelijk Aziatisch zijn. Ze heeft succes en heeft tijdens een onlangs gehouden bijeenkomst met de Chinese Businessclub in de Gallery diverse grote doeken verkocht. ,,Je wortels kun je niet verloochenen. Ik ben als tweede generatie Aziaat opgegroeid. Daar zit een soort van strijd in.’’

met kwetsbare (groepen) burgers. Een sterke nadruk ligt hierbij op ‘de buurt’ en op de maatschappelijke voorzieningen waarvan ze intensief gebruik maken. Het politiek bestuur kan veel doen om de betrokkenheid van burgers te stimuleren. Allereerst een visie die de kaders aangeeft waarbinnen professionals inhoud kunnen geven aan hun wisselwerking met burgers en die is vereist voor de herkenning van de kansen die maatschappelijke initiatieven bieden. Er moet rugdekking worden gegeven, zodat men zijn nek durft uit te steken. De inspiratie moet overspringen voor een nieuwe generatie participatiedemocratie: doedemocratie zoals het rapport voorstelt. De veranderingen die de WRR voor ogen staan zijn alleen mogelijk wanneer alle betrokkenen er serieus werk van maken: gemeenten, maatschappelijke instellingen, en bovenal beleidsmakers op nationaal niveau. In Albrandswaard gaan we in gesprek met burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk de ambities uit onze Toekomstvisie te realiseren. Wie hierbij tot op heden nog niet heeft geparticipeerd kan zich nog steeds melden: b.euser@albrandswaard.nl of 06-54932752.

Woensdag 30 mei was het feest in huize De Klerk aan de Achterdijk in Rhoon. Het was de dag dat de echtelieden Jilles en Corrie elkaar vijftig jaar geleden het jawoord gaven. Jilles de Klerk is in 1940 in Rhoon geboren. Corrie de Klerk-Rozenband in 1941 in Rotterdam. Het huwelijk vond plaats in het voormalig gemeentehuis van Rhoon aan de Dorpsdijk. Na het huwelijk trok het jonge paar in bij de vader van de bruid met een eigen agrarisch bedrijf. In het huis waar Jilles de Klerk is geboren en getogen woont het bruidspaar nog steeds. Het echtpaar legt zich nu toe op het kweken van pioenrozen. Het is voor

hen een drukke tijd. Over enkele weken is de ‘oogst’ weer voorbij en heeft het tweetal weer meer rust. Dan worden alleen nog de agapanthus gekweekt en dan is het bloemenseizoen voor hen weer voorbij. Het echtpaar kreeg drie kinderen: twee zonen en een dochter. Inmiddels zijn er ook twee kleinkinderen. Naast het werk houdt Corrie van de bloemschikkunst terwijl Jilles graag de waterkant opzoekt om de hengel uit te slaan. Wethouder Raymond van Praag bezocht het bruidspaar om namens het gemeentebestuur de felicitaties over te brengen en bloemen aan te bieden.

Jilles en Corrie de Klerk met wethouder Raymond van Praag midden in het veld met pioenrozen. Foto: Kor van Pelt

3

Zijkrant 50+ Restaurant De Ontmoeting Donderdag 14 juni wordt er voor 9 euro weer een maaltijd geserveerd in 50+ restaurant De Ontmoeting in wijkcentrum Komforta, Hof van Portland 41. Vanaf 17.30 uur is er gelegenheid voor een drankje en om 18.00 uur wordt het voorgerecht uitgeserveerd. Opgeven voor de maaltijd van donderdag 14 juni kan tot uiterlijk 12 juni 16 uur door te bellen met Stichting Welzijn Albrandswaard, 0105011222.

Company-Live vanuit Raysland Company-Live speelt op 11 juni live vanuit Raysland aan de Kleidijk102 in Rhoon. Aanvang 20 uur. De vijf bandleden hebben elkaar leren kennen toen zij studeerden aan het Rotterdams Conservatorium en hebben allen hun eigen muzikale achtergrond. Een pompende ritmesectie, fantastische gitarist en toetsenist en een zangeres met een dijk van een stem staan garant voor een fantastische show! Meer informatie op http:// www.company-live.nl/ De toegang is gratis. Wie er bij wil zijn kan reserveren via info@raysland.nl of 06-53773622

Nierstichting zoekt collectanten De nierstichting houdt zijn jaarlijkse collecte van 16 tot 23 september en is daarvoor nog op zoek naar wat extra collectanten voor Rhoon. Coördinator Petra Floor: ,,In de wijk Essendael hebben we zelfs helemaal nog geen collectanten en daarom heb ik vorig jaar daar zelf met mijn gezin gecollecteerd. Als er dus Essendaelers zijn die in hun eigen straat of flat willen collecteren zou dat heel fijn zijn en kan ik weer in een andere wijk helpen waar dat nodig is. De opbrengst van Rhoon was in 2011 6247,54 euro en dat bedrag is opgehaald door 61 collectanten. De opbrengst is elk jaar steeds hoger en dat is te danken aan de inzet van de vele collectanten en de wijkcoördinatoren. Dat collecteren uit de tijd is, is gezien deze geweldige opbrengst zeker niet terecht. Voor een deel van de wijk Portland (Hoven, Centrum, Hoek, Goud en Zilver) zijn we ook nog op zoek naar een wijkcoördinator. Hij of zij is verantwoordelijk voor het uitzetten van collecte materiaal naar de collectanten en coördineren van de collecte in zijn of haar wijk. Wil je meer informatie over deze functie of wil je je aanmelden om in september een avondje te collecteren bel of mail mij dan gerust.’’ Petra Floor, email p.floor@kpnplanet. nl of 010-5014074.


RIEDERTOREN

]

M O D E LW O N

‘Alles naar wens’ Om uw eigen leven te kunnen leiden, heeft u anderen nodig. Aafje is graag die ander. In Rhoon en Poortugaal helpt Aafje u met thuiszorg, huishoudelijke hulp en begeleiding bij beginnende dementie. Bij Aafje kunt u ook wonen, logeren en terecht voor dagvoorziening. Aafje is altijd in de buurt.

ING

O P E NAG VAN

SD ELKE WOEN 1 7 .0 0 U T O T 0 1 5 .0

TE KOOP

KOOPSOM VANAF € 219.500,- v.o.n.

www.aafje.nl

966077 amaiamai.nl

LUXE 3-KAMERAPPARTEMENTEN RIDDERKERK WEST

0900 8664 (€ 0,10 p.m.)

Passie voor groen VERKOOP: Ridder Huizen Makelaardij o.z. (0180) 41 36 66 www.ridderhuizen.nl Heidenreich Makelaars (0180) 64 65 66 www.heidenreichmakelaars.nl

OPDRACHTGEVER: Woonvisie (0180) 49 49 49 www.wv.nl

Voor uw Tuingeluk® bel: (0180) 611 436

www.gijsbershoveniers.nl

woonkeuzekrant

informatie voor woningzoekenden

Op zoek naar een huurwoning in Albrandswaard? Vrijgekomen woningen publiceren wij in principe één keer per twee weken in de Woonkeuzekrant, in ons kantoor aan het Ghijseland 305 in Rhoon en op onze internetsite. Als u zich inschrijft bij Woonvisie ontvangt u een woonpas. Hiermee kunt u iedere twee weken op maximaal twee woningen reageren. Reageren op een woning, hoe gaat dat? Reageren op de aangeboden woningen kan 24 uur per dag op onze internetsite www.wv.nl. U kunt ook reageren met de woonkeuze-bon op deze pagina. Het heeft alleen zin om te reageren als u aan alle gestelde voorwaarden voldoet. Wij verzoeken u vriendelijk GEEN contact op te nemen met de vertrekkende huurder(s).

Op welke plaats bent u geëindigd? Vanaf donderdag 14 juni, vanaf 09.00 uur kunt u op onze website www.wv.nl bekijken op welke plaats u bent geëindigd. Wanneer u in aanmerking komt voor een woning waarop u hebt ingeschreven, dan nemen wij contact met u op.

Meer informatie Kom gerust langs op ons kantoor aan het Ghijseland 305 in Rhoon, of kijk op onze website, www.w.v.nl. U kunt ons natuurlijk ook bellen: 0180-49 49 49.

Openingstijden kantoor in Rhoon Dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden op afspraak of komt u naar ons kantoor aan het Koningsplein 50 te Ridderkerk, (geopend maandag t/m vrijdag tussen 08:00 uur en 16:00 uur). Zet- en /of drukfouten voorbehouden.

Huurtoeslag Op www.toeslagen.nl (klik verder op: “Proefberekening maken) kunt u berekenen of u en zo ja, hoeveel huurtoeslag u kunt krijgen. Controleer altijd eerst of u in aanmerking komt voor huurtoeslag, voordat u op een woning reageert. Komt u er niet uit, schroom dan niet en kom gerust langs in onze woonwinkel. Wij helpen u graag bij het maken van een proefberekening. Wilt u voor de eerste keer huurtoeslag aanvragen, dan moet u in het bezit zijn van een DigiD code. U kunt deze aanvragen op www.digid.nl/aanvragen.

Bolnes te Ridderkerk

Rhoon

Woonkeuzebon

Editienummer 23

Inleveren uiterlijk op dinsdag 12 juni 2012 a.s. tot 12.00 uur op ons kantoor aan het Ghijseland 305 in Rhoon. (Met blokletters invullen s.v.p)

Woonpasnummer

In het complex “Noordhave” in Bolnes zijn drie 2-kamerwoningen per direct beschikbaar

Ghijseland 278

Naam

De woningen zijn gelegen in een goed onderhouden complex met een keurige centrale entree met lift en binnengalerij. Vanuit de woningen heeft u een schitterend uitzicht op een mooie waterpartij met rondom veel groen. Kortom, heerlijk genieten van de natuur!

Beschikbaar per heden

Adres

Het vernieuwde winkelcentrum “de Werf” ligt op loopafstand. Ook zijn er diverse recreatievoorzieningen, openbaar vervoer (buslijn 144, Fast Ferry) en uitvalswegen (A15, A16) in de nabije omgeving. In het complex vindt u het gezellige Wijkvoorzieningen centrum welke binnendoor te bereiken is. In dit centrum worden diverse activiteiten georganiseerd welke zeer uiteenlopend zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan klaverjassen, handwerken, biljarten, div. cursussen, yogalessen. Óók is er een seniorenrestaurant en een bibliotheek aanwezig.

Kenmerken:

• Noordstraat 97, op de bg. grond € 613,56 • Noordstraat 179, op de 2e etage € 573,49 • Noordstraat 197, op de 3e etage € 573,49 (de huurprijzen zijn inclusief de service- en stookkosten)

Algemeen:

• Complexbeheerder aanwezig • Professionele alarmering • Opp. woonkamer: 17,60 m² en opp. slaapkamer: 14,00 m² • De woningen zijn voorzien van inpandig bergruimte en een collectieve HR-ketel met boiler. • De vele raampartijen en de halfopen keuken zorgen voor een mooie lichte woning. • Toegankelijkheid: 2 en energielabel: E. (nr. 97 heeft energielabel D)

Voorwaarden:

• Maximum inkomen € 34.085 en aanvraag huurtoeslag is mogelijk • Minimum leeftijd 55 jaar • Heeft u interesse in één van de woningen? Neem dan contact op met de heer J.J. van de Haar op telefoonnummer (0180) 49 49 37 of met mevrouw A. Ramadhin op telefoonnummer (0180) 49 49 89.

Afgesloten seniorenwoning in het ServiceWooncentrum in Rhoon.

Kenmerken:

• Seniorenwoning op de 2e etage • 1 slaapkamer • Oppervlakte woonkamer: 25,20 m² slaapkamer: 14,40 m²

Huurprijs:

Postcode / Woonplaats Telefoon overdag / ‘s avonds Ik heb belangstelling voor de volgende woning(en) en voldoe aan de gestelde voorwaarden:

1e keuze

• Totale huur € 638,01 (inclusief € 170,52 service- en stookkosten) • Subsidiabele huur € 490,65

Advertentienummer

Bijzonderheden:

Advertentienummer

• De woning is gelegen in een rustige woonomgeving. • In het complex bevindt zich een recreatiezaal. • Huismeester aanwezig. • Collectieve centrale verwarming met boiler. • De woning heeft een open keuken. • Toegankelijkheid: 2. • Energielabel: C.

Adres 2e keuze Adres Plaats Datum Handtekening

Voorwaarden:

• Maximum inkomen € 34.085. • Minimum leeftijd 55 jaar. • Aanvraag huurtoeslag is mogelijk.

U kunt de bon ook per post versturen naar Woonvisie, vestiging Rhoon, Ghijseland 305, 3161 VV Rhoon. Let op! bij verzending per post: voldoende frankeren en tijdig posten. Te laat ontvangen of onvolledig ingevulde bonnen worden niet verwerkt.

Advertentienummer: 223012

De eerst volgende huurverhoging voor deze woningen vindt plaats op 1 juli 2013.


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 7 juni 2012

Jubilaris bij Geeve Ovenbouw BV Woensdag 6 juni was de heer Rinus van Langeveld 35 jaar in dienst bij Geeve BV in Rhoon, gespecialiseerd in de Ovenbouw heeft hij een mooie staat van dienst binnen Geeve Ovenbouw BV. Hoewel officieel alleen het jubileum van 25 en 40 jaar gevierd wordt is het vermelden van een 35-jarig dienstverband vandaag de dag ook de moeite waard. De directie heeft Rinus van Langeveld in de bloemen gezet en een dinerbon aangeboden. Het 40-jarig jubileum is voor Rinus van Langeveld ook haalbaar bij Geeve BV, het bedrijf dat dit jaar zijn 75-jarig bestaan viert.

Open dag Brandweer druk bezocht Het was zaterdag een komen en gaan van bezoekers naar de Brandweerkazerne aan de Schroeder van der Kolklaan in Rhoon. De Brandweer Albrandswaard had deze dag weer flink uitgepakt. Behalve demonstraties als Vlam in de Pan en Open knippen Auto was er ook veel belangstelling voor de diverse voertuigen van brandweer, politie en ambulance. Speciale attractie waren de voertuigen voor de bestrijding van brand bij vliegtuigen. Hiervoor had de organisatie van Kenbri belangeloos twee voertuigen ingezet. Het weer leende zich er ook uitstekend voor om met de waterspuiten aan de slag te gaan. Vooral de kinderen waren opgetogen bij het zien van het wagenpark

en alle spannende activiteiten waaraan ze mee konden doen. Om de kinderen ook nog eens lekker te kunnen laten springen en ravotten heeft de Brandweer speciaal voor de jaarlijks te houden open dag een groot springkussen aangeschaft. Dit werd mogelijk dankzij sponsoring van MCD, Intratuin Zevenbergen en bouwondernemer Gerrit Geeve. Het was duidelijk, iedereen had het weer naar de zin bij de Brandweer. ,,Daar doe je het uiteindelijk allemaal voor’’, zegt vrijwillige brandweerman Xander Breuls. De Brandweer Albrandswaard vindt het van belang om jaarlijks een open dag te organiseren. ,,Als je vertelt dat je

bij de brandweer bent en wat daar doen merk je dat mensen achterover slaan van alle activiteiten die erbij horen. Om mensen daarvan op de hoogte te brengen organiseren we de open dag, maar ook om ze enthousiast voor de brandweer te maken.’’ Inwoners van 18 jaar die in het bezit zijn van een rijbewijs kunnen zich aanmelden. ,,Het rijbewijs is niet nodig bij de uitvoering van de brandweerwerkzaamheden, maar wel om naar cursussen te gaan’’, aldus Breuls. De Brandweer Albrandswaard maakt onderdeel uit van de VRR (Veiligheids Regio Rotterdam). Het korps van Albrandswaard bestaat uit 25 vrijwillige brandweermannen.

De Grote Reis rent voor KNGF Alle kinderen van basisschool De Grote Reis gaan vrijdagochtend 8 juni rennen. Rennen voor het goede doel. Er zijn in Nederland heel wat mensen die hulp nodig hebben met dingen die voor anderen zo vanzelfsprekend zijn. Daarom heeft De Grote Reis zijn sponsorloop van dit jaar opgedragen aan het KNGF. Momenteel zijn de kinderen druk met het vinden van sponsors. Vrijdag verschijnen ze in sportkleding en zullen ze rennen voor het KNGF. De kinderen worden graag aangemoedigd, dus iedereen is welkom.

TANDPASTA

Kijk op www.bestetandzorg.nl

Goudenregenplantsoen 201, Ridderkerk, 0180-414725

De beste tandzorg voor de beste prijs

GOEDKOOPSTE

OPEL.NL

AGILA.NL

Woensdag 13 juni a.s. houden we weer

OPEN AVOND

Vanaf 18.30 tot 20.30 uur kunt u - zonder afspraak vooraf - bij ons terecht voor gratis informatie.

NIEUW: gratis voogdijverzekering! ga naar: www.groenveldenvanhoudt.nl

Binnenlandse Baan 136, Barendrecht

Het optreden van de brandweermannen maakt altijd veel indruk.

Jaap de Zanger met echtgenote Wilma en kleinzoon Thijs en voorzien van oorkonde en bloemen. Foto: Kor van Pelt

Jaap de Zanger trad op 16-jarige leeftijd in dienst bij de vorige eigenaar Palsgraaf. ,,Ik heb niet eens gesolliciteerd’’, vertelt De Zanger.

2 JAAR GRATIS

GOEDKOOPSTE

Jaap de Zanger veertig jaar in dienst bij Palsgraaf

Auto- en garagebedrijf Palsgraaf is een bedrijf waar de werknemers het naar hun zin hebben. Voor de tweede keer in enkele maanden tijd heeft de brancheorganisatie Bovag een oorkonde uitgereikt voor een veertigjarig dienstverband van een werknemer. Vrijdag 1 juni betrof dat Jaap de Zanger uit Rhoon. Het spreekt voor zich dat eigenaar Jelle Vermaat trots is op dit resultaat.

5

,,Mevrouw Palsgraaf belde de Technische School en vroeg welke schoolverlaters uit Rhoon kwamen. Daar was ik er één van.’’ De Zanger woonde nog bij zijn ouders en aan de deur van het ouderlijk huis werd een praatje gemaakt. Jaap kon er terecht en werkt er nu alweer veertig jaar bij het auto- en garagebedrijf. ,,Er zijn nog wel een paar ‘tussendoortjes’ geweest’’, geeft De Zanger aan. ,,Vroeger moest je in militaire dienst en daarom ben ik er veertien maanden tussenuit geweest. Dat zelfde gold voor herhalingsoefeningen. Je bleef echter wel in

dienst van het bedrijf waarvoor je werkte.’’ De Zanger heeft het bedrijf zien groeien. ,,Toen ik in dienst trad was alleen nog maar het voorste gedeelte van het pand als werkplaats met twee bruggen in gebruik en stond de pomp voor de deur. Later werd een grotere werkplaats gerealiseerd en weer later de showroom. Op dit moment wordt volop gebouwd aan een nieuwe entree met receptie en kantoor.’’ De Zanger heeft 34 jaar in de werkplaats gewerkt. De afgelopen zes jaar stuurt hij de werkplaats aan en verzorgt hij de receptie. ,,Nu is de werkplaats voorzien van zeven bruggen en zijn er vier monteurs in dienst. Met deze capaciteit valt er heel wat te doen’’, stelt De Zanger. ,,Ik heb mijn werk altijd met plezier gedaan. Ik heb wel eens aanbiedingen gekregen, maar het bevalt me hier uitstekend. Bovendien werk ik op enkele minuten lopen van mijn huis. Ik ben met een Rhoonse getrouwd en inmiddels woont ook mijn zoon met zijn gezinnetje, we hebben een kleinzoon, in Rhoon. Als ik gezond mag blijven en er moet straks tot 66 jaar doorgewerkt worden, dan kan ik in principe nog mijn 50-jarig jubileum hier bij Palsgraaf halen.’’

Goof en Gerrie Dekker diamanten bruidspaar Dinsdag 29 mei was het precies zestig jaar geleden dat het echtpaar Govert en Gerry Dekker elkaar het jawoord gaven. Dat gebeurde in het stadshuis te Rotterdam. Govert Dekker is in 1922 in Dordrecht geboren, de wieg van zijn bruid Gerry Reedijk stond in 1929 in Rotterdam. Het paar heeft elkaar op de ‘werkvloer’ leren kennen. Beiden waren werkzaam bij Technische Handelsmaatschappij Van Rietschoten & Houwens, toen nog gevestigd aan de Westzeedijk in Rotterdam. Govert had een oogje op Gerry laten vallen en om dat kenbaar te maken verraste hij haar met een flesje parfum en een gedichtje in haar jaszak. Een romantische start van een nu inmiddels een zestig jaren durend huwelijk. Na het huwelijk woonde het jonge paar vier jaar in bij de moeder van de bruidegom in Rotterdam-Zuid. Daarna werd een nieuwe woning in de Irenestraat in Rhoon betrokken. Na tien jaar verhuisden ze naar de Sering in Rhoon waar het echtpaar nog altijd met veel plezier woont. ,,Ook al wordt Rhoon groter, het blijft een dorp’’, zegt mevrouw Dekker. Het echtpaar heeft zeven kinderen: twee zonen en vijf doch-

ters en inmiddels ook tien kleinkinderen. Het echtpaar is kerkelijk verbonden aan de Chr. Gereformeerde Kerk aan de Smeedlandsedijk in Rotterdam Zuid. Voor deze kerkelijke gemeenschap heeft de heer Dekker veel kerkenraadswerk verricht. In 2005 is hij daarvoor koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Daarnaast heeft Dekker als penningmeester veel werk verzet voor Het Groene Kruis. Mevrouw Dekker heeft vele jaren de collecte Kinderhulp verzorgd. Eerst met de hulp van twee andere dames en later alleen. Ook heeft zij honderden kalenders ver-

kocht ten bate van de zes Zonnehuizen in Nederland. Het huwelijksfeest werd met de gehele familie gevierd. Speciaal voor dit feest kwam hun zoon met vrouw en twee kinderen over vanuit NieuwZeeland waar zij wonen. ,,Zij zijn zes weken in Nederland geweest en onlangs weer naar huis teruggevlogen. Het was een prachtig feest. De feestdag zelf werd gevierd met een bezoek aan zorgboerderij Buytenland en zaterdag vond een groots familiefeest plaats bij Abel. Burgemeester Harald Bergmann bezocht het diamanten bruidspaar om namens het gemeentebestuur de felicitaties over te brengen en bloemen aan te bieden.

Burgemeester Harald Bergmann overhandigt namens de gemeente bloemen aan het jubilerende paar. Foto: Kor van Pelt


Het is prachtig Bestuur, leiding, medewerkers en leerlingen van CBS Het Lichtpunt zijn bedroefd door het overlijden van mevrouw M. Barends-Romijn.

Wat zou hij hier van genoten hebben…

Mariska Barends-Romijn * 21-12-1970

† 01-06-2012

Advocatenpraktijk Den Hollander F. van de Poest Clementlaan 53 3171 EB Poortugaal T 010 – 5013230 F 084 - 7122380 I www.advocatenpraktijkdenhollander.nl

Ons medeleven gaan uit naar haar familie Het team van CBS Het Lichtpunt

Rechtsbijstand op het gebied van: - familie- en jeugdrecht - arbeidsrecht - strafrecht

De mensen van voorbij, zij worden niet vergeten De mensen van voorbij, zijn in een ander weten Bij God mogen zij wonen, daar waar geen pijn kan komen De mensen van voorbij, zijn in het licht, zijn vrij

REPARATIE wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

U was zo lief voor ons Met dankbare herinneringen aan de liefde die zij ons heeft gegeven, laten wij u weten dat is gestorven onze allerliefste moeder, schoonmoeder en oma.

Meer informatie? Bel 010 280 52 80. U kunt ook een afspraak maken om ons uitvaartcentrum aan de Viaductweg 89 in Rhoon te bekijken.

Cornelia Maria Beckers-Dits weduwe van Arnoldus Adrianus Beckers 7 augustus 1930 – 5 juni 2012

Geraldine en Ronald Ans en Marinus Ria en Ger Therese en Johan Marijke en Henk Karin en Arjan Arie en Corine en kleinkinderen Fazantenlaan 7, 3161 TA Rhoon Mama is thuis. De Eucharistieviering wordt gehouden in de parochiekerk St. Willibrordus, Dorpsdijk 236 te Rhoon, maandag 11 juni 2012 om 11.00 uur aansluitend vindt de begrafenis plaats op de begraafplaats achter de kerk. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in t Veerhuys, Dorpsdijk 238 te Rhoon.

0180 - 612881 BARENDRECHT

Ook als u niet verzekerd bent bij DELA verzorgen wij een mooie uitvaart.

Jezelf ontwikkelen? Start in september je NLP Practitioner in Rotterdam! www.mindacademy.nl

Bedankt Mees Piet!

Na 41 jaar in het onderwijs is het op: woensdag 20 juni 2012 van 19.00 uur tot 21.00 uur aan de Sleedoorn 40 3171 PN Poortugaal tijd om meester Piet van Verseveld te bedanken voor zijn geweldige inzet tijdens zijn onderwijsloopbaan.

Amotex tAxi RiddeRkeRk - Vast tarief per rit binnen Ridderkerk - Speciaal tarief naar ziekenhuis - Vervoer naar en van luchthavens - Korting bij retourboekingen - U kunt met uw pinpas afrekenen teL.: 0180-468724 / 06-23910654

Amotex transport- & koerierservice - Transport van goederen en materiaal vanaf 1 gr. tot 1.500 kg. teL.: 0180-437906 / 06-23910654

Meldt u aan op route65@xs4all.nl

grafmonumenten BETAALBAAR & COMPLEET VERZORGD Dag en nacht bereikbaar! 0180 - 699 199

Voor een uitvaart geheel naar eigen wens in Barendrecht & omgeving. * Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Dag en nacht bereikbaar

Bel

0180-612735

of kijk op: www.klinkuitvaart.nl

COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF 7 7 dagen dagen per per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur 7 dagen 7 dagen per per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur 7 week 08.00-23.00 uur ( 0180 546467 of 06 -- 19160110 7 dagen dagenper week van van 08.00-23.00 uur ( 0180 -- per 546467 of 06 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 al uw reparaties, installaties, netwerken, onderdelen (voor - 546467 of 06privélessen, - 19160110 voor0180 al uw uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor al installaties, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen. voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en computersystemen.

voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en Computer nieuwe/gebruikte computersystemen. Aan Huis en nieuwe/gebruikte computersystemen. Alinfo@computerstoday.nl 10 jaar een Hulp begrip in de regio en Computer nieuwe/gebruikte computersystemen. Hulp Aan Huis www.computerstoday.nl

Ook voor aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen Ook Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen aansluitingen

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen. Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven.

TEL.: 0186 - 64 95 19 Benjamin Franklinstraat 17, Oud-Beijerland www.kampersnatuursteen.nl

URNbestellen.nl GEDENKSIERAADbestellen.nl

dierbare herinneringen vasthouden...

Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

F.X.M. Kloeg Uitvaartzorg Sinds 1989 op Rhoon en Poortugaal Begrafenis en crematieverzorging Uitvaartverzorging geheel naar eigen wens. Uitvaart voorbespreking bij ziekte en gezondheid. Wensenboekje voor uw uitvaart gratis opvraagbaar. Opbaarmogelijkheden in o.a. Rhoon, Poortugaal, Barendrecht en Rotterdam.

In onze showroom kunt u op een overzichtelijke en persoonlijke manier onze grote collectie urnen en sieraden bekijken, wij werken alleen op afspraak zodat wij rustig de tijd voor u kunnen nemen.

Meld-en informatienummer dag en nacht

010-2017165

Forum 110, 3176 TC Poortugaal

Uitvaartproducten Ridderkerk 06-13712287, info@mlsupply.nl


ALBRANDSWAARD ACTUEEL Woensdag 7 juni 2012

Gemeente Albrandswaard Bezoekadres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal Postadres Postbus 1000, 3160 GA Rhoon Telefoon: Fax: E-mail: Website:

(010) 506 11 11 (010) 501 81 80 info@albrandswaard.nl www.albrandswaard.nl

Openingstijden Burgerzaken Aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur woensdagmiddag: 12.30 - 15.00 uur

Nieuws Let op! Op dinsdag 12 juni is de afdeling Publiekszaken vanaf 12.30 uur gesloten.

Vergaderingen Politieke markt - Raadsvergadering Wanneer? Waar? Agenda

Afhalen aangevraagde reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 16.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur Maandagavond is Burgerzaken niet geopend voor burgerlijke stand werkzaamheden, zoals aangifte geboorte, huwelijk of overlijden. Ook voor eerste inschrijving in Nederland en hervestiging uit het buitenland kunt u op maandagavond niet terecht.

Wmo-raad Albrandswaard Wanneer? Waar? Agenda:

Openingstijden Afvalscheidingstation maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 10.00 - 12.30 uur Klachten en meldingen Meldpunt: (010) 506 17 77 Milieuklachten: 0888 333 555 Storingen CAI: 088 2249 111 Spreekuur burgemeester en wethouders Op maandag 18 juni houdt wethouder Raymond van Praag (Ruimtelijke Ordening en Wonen) van 19.00 - 19.45 uur spreekuur in het gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal (ingang grote trap). Collecte Van 10 t/m 16 juni: ANGO, Vereniging Algemene Ned. Gehandicapten Organisatie

Maandag 11 juni 2012 - 20.30 uur Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal 1. Opening 2. Spreekrecht 3. Vragenhalfuur 4. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 14 mei 5. Ingekomen stukken raad 6. Hamerstukken a. Motierapportage b. Opheffing van het toezichtsorgaan Vraagwijzer c. Reactie op de begrotingen SVHW, DCMR, NRIJ en Koepelschap Buitenstedelijk Groen 2013 d. Delegatie Wet BAG 7. Besluitvorming Regiegemeente 8. Bestemmingsplan Albrandswaardsedijk 43, Poortugaal (WISH) 9. Sluiting

Donderdag 14 juni, 19.30 uur Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Gesprek met mevr. M. Rombout en M. van der Wouw 4. Mededelingen 5. Verslag vergadering 12 april 2012 6. Verslag vergadering 10 mei 2012 7. Verslag bespreking met mevr. M. van der Wouw d.d. 22 mei 2012 8. Ingekomen en verzonden stukken 9. Reactie n.a.v. Advies Breed Welzijns Beleid 10. Discussie m.b.t. uitbrengen adviezen 11. Transitie AWBZ - begeleiding 12. Wat verder ter tafel komt 13. Rondvraag 14. Sluiting

Welstandscommissie Wanneer? Waar? Agenda

Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur Gemeentehuis van Ridderkerk (Koningsplein 1, Ridderkerk) Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). Informatie? de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

Werkzaamheden Eind juni nachtelijke werkzaamheden Groene Kruisweg van start

Sportvereniging WCR haalt wekelijks op donderdag het oud papier en karton op in het gebied Kleidijk, Achterdijk gelegen tussen Stationsstraat en Groene Kruisweg. Vanaf donderdag 7 juni zamelt WCR elke week op donderdag ook in de wijk Essendael het oud papier en karton in. En om de week (in de oneven weken) haalt WCR het oud papier en karton in het buitengebied / Rijsdijk op. Zet het oud papier gebundeld of in kartonnen doos voor 8.00 uur op de aanbiedplaats voor minicontainers. Wij zijn blij met elke kilo die u scheidt.

Meer scheiden, minder afval.

In week 25 (18 t/m 24 juni) starten de nachtelijke werkzaamheden bij het Groene Kruisplein. De bouwwerkzaamheden die overdag worden uitgevoerd zijn al gestart. De werkzaamheden omvatten het heien van palen, betonwerk, aanbrengen van liggers en uiteindelijk de afbouw van het viaduct. De werkzaamheden vinden plaats van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 - 19.00 uur. Nachtelijke werkzaamheden Bewoners in de omgeving van het Groene Kruisplein worden per brief geïnformeerd over de aanvangsdatum van de werkzaamheden. A-Lanes A15 werkt op basis van een strakke planning. Toch kan het gebeuren dat door onvoorziene omstandigheden de werkzaamheden langer of korter duren of op een ander moment plaatsvinden. U vindt de meest actuele informatie over het project op www.rijkswaterstaat.nl/a15 Verbreding A15 De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het A15 MaVa-project: de verbreding van rijksweg A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein. Bij de Groene Kruisweg komen twee nieuwe extra viaducten (en aanpassing van de toe- en afritten) i.v.m. de nieuwe parallelbanen ten noorden en zuiden van de A15. Bij de metro Erasmuslijn en fietspad Rhoon - Rotterdam komen ook twee nieuwe viaducten i.v.m. de nieuwe parallelbanen. Projectuitvoerder is A-Lanes A15 (Ballast Nedam, John Laing, Strabag, Strukton). Opdrachtgever is Rijkswaterstaat. Afstemming gemeente De werkzaamheden en het geluid dat door de werkzaamheden ontstaat is

Bekendmakingen Aangevraagd / voorgenomen Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen. Het is in bepaalde gevallen wel mogelijk op een andere manier te reageren (bijvoorbeeld door een zienswijze in te dienen). Als dit zo is, dan is dit apart bij de publicatie vermeld. Omgevingsvergunning Poortugaal - gelegen tegenover Slotvalkensteinsedijk 9, 3176 PP - legalisatie van mast en gebouw ten behoeve van telecommunicatieverkeer Rhoon - Handelsweg 15, 3161 GD plaatsen vlaggenmast - A/d Binnengracht, 3162 WD bouwen schoolgebouw tegen bestaande sporthal Voorgenomen beslissing art. 48 en 83 wet GBA Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat de volgende personen niet meer op het adres wonen waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van Albrandswaard staan ingeschreven: - De heer C.G.C. Lieuw, Titanium 35, 3162 ZD Rhoon - De heer B. van Es, Hofnar 39, 3161 LE Rhoon

2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan worden teruggedraaid U kunt dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Een voorlopige voorziening is geen definitief besluit, maar zorgt ervoor dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over voorlopige voorzieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank. Omgevingsvergunning Rhoon - Irenestraat 6, 3161 AH - bouwen dakopbouw (datum bekendmaking: 29-05-2012) - De Smidse 8, 3162 WH - plaatsen twee dakkapellen (datum bekendmaking: 25-05-2012) - C. Barendregtlaan 11, 3161 HA - bouwen erker met dakterras (datum bekendmaking: 01-06-2012) Poortugaal - Kamperfoelie 89, 3171 PD plaatsen dakkapel op voordakvlak van woning (datum bekendmaking: 30-05-2012) Evenementen en overige vergunningen

Poortugaal - Landweg 1, 3171 AL - houden tennistoernooi op zaterdag 9 juni Het college van burgemeester en 2012 van 09:00-03:00 uur (datum wethouders is van plan de vermelding bekendmaking: 03-06-2012). in de GBA voor deze personen te - Albrandswaardsedijk 198, 3172 XB wijzigen in ‘verblijfplaats onbekend’. - houden open dag Rhoonse Ruiters Hierdoor wonen deze personen op zondag 26 augustus 2012 van formeel niet meer in Nederland. 08:00-18:00 uur (datum bekendBent / kent u genoemde personen? making: 03-06-2012). Neem contact op met de gemeente. - 3291 CH - innemen tijdelijke standTelefoonnummer (010) 506 11 11 / plaats voor verkoop van kersen van e-mail: info@albrandswaard.nl. 2 juli t/m 10 augustus 2012 aan de Zwaardijk 2 (datum bekendmaking: Verleend / besloten 03-06-2012). Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening. Voorlopige voorziening aanvragen Het kan zijn dat u tegen een bepaald besluit bent en: 1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt gedaan

Machtiging vertegenwoordiging medewerkers Ridderkerk Het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard maakt bekend op 15 mei 2012 mevrouw F. Deckers en mevrouw R.G. Martens - van der Hoeven, beiden werkzaam bij de gemeente Ridderkerk, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 te hebben gemachtigd om namens het college op te treden in bezwaar- en beroepszaken. Deze machtiging geeft hen de bevoegdheid om de gemeente te vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepsprocedures aangaande sociale zaken zoals benoemd in de gemeenschappelijke regeling sociale zaken Albrandswaard en Ridderkerk. De machtiging is voor een jaar afgegeven.

afgestemd met de gemeente. Uiteraard probeert aannemer A-Lanes A15 de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. Meer informatie? Voor algemene vragen over de werkzaamheden of de verbreding van de A15 kan men contact opnemen met Rijkswaterstaat, telefoon 0800-8002 (gratis, bereikbaar van 06.00-22.30 uur). Of kijk voor meer informatie op www. rijkswaterstaat.nl/a15 of www.vanAnaarBeter.nl

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl


* GRATIS it’s a special moment * Bij aankoop van 3 producten, het 4e GRATIS! Combineren uit verschillende TC TEN CATE collecties is mogelijk m.u.v. de multipacks en bepaalde seizoenscollecties. Het laagstgeprijsde product is GRATIS.

Bij aankoop van 3 producten, het 4e gratis! Combineren uit verschillende Ten Cate collecties is mogelijk m.u.v. de gehele collectie nachtkleding, de voordeelverpakkingen en bepaalde seizoenscollecties. Het laagstgeprijsde product is gratis.

GESLAAGD? Uw felicitatie gratis in De Schakel

Wij bieden u de mogelijkheid op donderdag 21 juni uw felicitatie GRATIS in De Schakel te plaatsen. Ga naar de lezersactie op onze site www.deschakelalbrandswaard.nl en laat een kort bericht van ongeveer 3 à 4 regels achter met eventueel een foto. Wij zorgen dat uw felicitatie op een leuke manier in de krant komt.

Middenbaan 28 Barendrecht

* Dames-Heren en kinderen

*Alleen dames Ten Cate

*Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van reden teksten te weigeren.

HEEL DE MAAND JUNI EN JULI

SPORTZOMER MENU in de Olijfboom

3 GANGEN € 29,50

Carpaccio van ossenhaas ***** Runderduo met verse friet ***** Aardbeiendessert Lekker heel de avond tafelen of eten binnen een uur, het kan allebei!

Elke woensdag 3 gangen € 27,50

Havenhoofd 31 EK • 2993 EK Barendrecht T 0180 69 00 64 Havenhoofd 31 • 2993 Barendrecht • T 0180 69 00 64 •• www.deolijfboom.nl

• www.deolijfboom.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 7 juni 2012

Atelierroute: ‘Iedereen Veelal op de fiets togen bezoekers naar de ateliers of locaties om weer kennis te nemen van de werken van de kunstenaars. ,,Zaterdag was het ongelooflijk druk’’, zegt voorzitter Marjan WarnaarSchop van de Kunstkring Albrandswaard. ,,Iedereen had er zin in. Het weer was zaterdag ook geweldig om een rondje te maken. Zondag zat het weer niet mee en de vraag rees natuurlijk of er weer zoveel belangstelling zou zijn. Maar ook toen was de belangstelling groot. De bezoekers zijn zeer geïnteresseerd. Ook bij het derde lustrum blijkt er nog steeds behoefte aan een kunst- en atelierroute.’’ Het atelier Het Buytenland van Marjan aan de Oudenweg werd druk bezocht. Vol interesse werd naar de vitrines met fraaie door haar ontworpen en ver-

had er heel veel zin in’

Ineke de Jong maakt sieraden en keramiek, waaronder deze fraaie sculptuur. Foto: Kor van Pelt vaardigde sieraden gekeken. De woonkamer en de zijtuin van de boerderijwoning vormden het decor voor de hoeden van Erna Wouters. Al even druk was het in de ‘beeldentuin’ met de door kunstenaars beschilderde paarden achter het woonhuis met ate-

Een kijkje in de vitrines op de bijzondere sieraden van Marjan Warnaar–Schop. Foto: Kor van Pelt

Documentaire ‘Onland‘ te zien op Polderdag

Wie mee wil praten over het groen in Albrandswaard is op zaterdag 9 juni welkom tijdens het Politiek Café van EVA in ’t Boerderijtje aan de Dorpsdijk 116 in Rhoon. Aan de hand van diverse vragen zal onder anderen wethouder Bert Euser in gaan op de situatie rond het groen in de gemeente en natuurlijk kunnen alle aanwezigen daar uitgebreid over meepraten. Aanvang 15 uur (inloop 14.30 uur). Aan het eind van de middag nazit met een hapje en een drankje.

Tijdens de Polderdag-Rhoon op zaterdag 16 juni wordt de documentaire Onland van PeerGrouP vertoond. De voorstelling wordt gecombineerd met een nagesprek met de makers van de film. De voorstellingen zijn te zien op Zorgboerderij Buytenhof, Rijsdijk 98 in Rhoon. De aanvangstijden van de voorstellingen zijn 13, 14, 15 en 16 uur. De entree is gratis. Wel staat er een pot voor een vrijwillige bijdrage. De documentaire gaat over de transformatie van boerenland naar waterberging. Ellenoor Bakker van PeerGrouP: ,,We laten de documentaire

Bewoners van Zorgcentrum Hooge-Werf namen vorige week deel aan de avondvierdaagse. Ruim dertig bewoners deden mee aan het wandelevenement. Enthousiaste vrijwilligers en medewerkers waren bereid om een handje mee te helpen en de rolstoelen te begeleiden. De laatste avond werden de bewoners verrast met een roos. Eenmaal terug in Zorgcentrum HoogeWerf ontvingen alle deelnemers een medaille. Onder het genot van een hapje en een drankje werd de avondvierdaagse feestelijk afgesloten.

nu op verschillende plekken in Nederland zien. We zoeken steeds plekken op waar er verschillende belangen drukken op boerengrond. Recentelijk waren we te gast bij de Zeekraal op Terschelling.” Dinanda Luttikhedde en Ellenoor Bakker hebben een jaar lang de werkzaamheden gevolgd rondom de aanleg van een waterberging net buiten de stad Groningen. Het lage land bij de Peizermaden is recentelijk teruggebracht tot moerasland ofwel ‘onland’: de staat waarin het land verkeerde voordat boeren de strijd met het water aanbonden om het

Goede prestaties dressuurteam Rhoonse Ruiters Op eerste Pinksterdag heeft een dressuurteam van de Rhoonse Ruiters deelgenomen aan de selectiewedstrijden voor de CHIO Zuid Holland Cup bij de Rotterdamsche Manege in Kralingen. Sanne Driftenaar en Caroline Geeve-Roos kwamen uit in de klasse M1 en Irene vd Blink en Dewi Passchier in de klasse Z1. Het was bijzonder warm op eerste Pinksterdag en daarnaast was de locatie met de imposante tribune iets waardoor de paarden en de amazones eveneens gespannen waren. In totaal namen er veertig verenigingen deel aan de tweedaagse wedstrijd. Een eindplaatsing bij de laatste tien was een vereiste om deelname aan de halve finales

geschikt te maken voor hooiland en afgrazing. Tegen deze waterberging aan woont een boer die getuige was van hoe de grond, die zijn voorouders ontgonnen hebben, weer onder water werd gezet. De documentaire is een poëtisch beeldverhaal van ongeveer 40 minuten, zonder interviews of voice-over, waarin twee contrasterende werelden (het melkveebedrijf en de waterberging) gedetailleerd uitgewerkt worden en lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Meer informatie: www. polderdag-rhoon.nl en www. buytenhof.nl.

Na het succes van en de leuke reacties op de eerste netwerkborrel, is restaurant De Wevershoeve aan Noldijk 41 te Rijsoord bezig met het organiseren van een tweede Friday After Work Borrel. Op vrijdag 29 juni is het zover. Ondernemers en enthousiaste werknemers uit de regio zijn dan tussen 17 en 22 uur van harte welkom bij De Wevershoeve. Kaarten voor de borrel zijn via de sponsors en bij Lisette Schaap van De Wevershoeve te koop. Voor tien euro krijgt men behalve de entree een glas Prosecco en een aantal lekkere hapjes aangeboden. Hoe het programma er precies zal uitzien, wordt later bekend gemaakt. Het evenement wordt mede mogelijk

dit de pret niet drukken, zij maakten er een langere etenspauze van om daarna weer heerlijk verder te sporten. Na korfbal, lijnbal, hockey en de 5 atletiekonderdelen te hebben gespeeld, werd het hele veld omgetoverd tot het laatste deel van de sportdag. Drie laatste spellen om tegen

gemaakt door De Schilder. nl, Wood and Party Fellas, SBV Forensics, Stierman afvalbeheersing, Atomic Energie Drink en JeeJay. De Wevershoeve heeft een restyling ondergaan en is dus klaar voor de komende jaren. De vloer, het meubilair en de bar zijn vernieuwd. De bar en receptie zijn gemaakt door Wood and Party Fellas en het schilderwerk is gedaan door De Schilder.nl. ,,We zijn heel enthousiast, mede door de leuke reacties van onze trouwe gasten’’, vertelt Ron Schrijver. ,,We hebben de perfecte locatie voor een feestje, receptie en jubileum. Maar natuurlijk is men ook van harte welkom voor een zakenlunch of een intiem diner.’’

Vlnr Ron Schrijver, Cees Schaap van SBV Forensics, Lisette Schaap, Jacques Schrijver, John Huijzer van JeeJay en Barry Slokkers van De Schilder.nl.

Sportdag obs Rhoon-de Overkant De leerlingen van obs Rhoonde Overkant hielden vrijdag 1 juni sportdag op het korfbalveld van RWA in Portugaal. De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 deden allerlei leuke, kleine ren- en spelactiviteiten. De leerlingen van groep 5 t/m 8 waren verdeeld in teams die tegen elkaar moesten sporten. Dit allemaal in een circuitvorm waardoor ze alle spellen zouden spelen, afgewisseld met 5 atletiek onderdelen. Alle leerlingen waren behoorlijk fanatiek en behulpzaam. Dit was goed te zien bij het verspringen. Ze gaven elkaar tips om verder te springen. Jammer genoeg kwam door een kleine regenbui de sportdag voor de groepen 1 t/m 4 iets eerder ten einde. Voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 mocht

af te dwingen. Ondanks de mooi verreden proeven is het dressuurteam van de Rhoonse Ruiters er niet in geslaagd om bij de beste tien te eindigen. Individueel was Dewi met een zesde plaats de enige die in de top tien van de klasse Z1 eindigde. Als team werd de negentiende plaats behaald wat niet voldoende was. Het bestuur, de vele toeschouwers en de deelnemers kijken echter wel tevreden terug op de geleverde prestaties van de leden. Deelnemen aan deze wedstrijd op deze locatie is op zichzelf al een bijzondere gebeurtenis en de behaalde negentiende plaats is een goede prestatie gelet op het sterke deelnemersveld. Volgend jaar een nieuwe kans.

Friday After Work Borrel

Aandacht voor het fraaie werk van Cock Pille. Foto: Kor van Pelt lier. Villa van Alles aan de Dorpsdijk in Rhoon zorgde van buitenaf hun werk. Zo voor een jazzcombo dat voor proberen wij er steeds weer veel gezelligheid zorgde. nieuwe elementen in aan te In het gemeentehuis expo- brengen. We zijn blij dat het seerden alle deelnemers met dit jaar weer gelukt is, want een kunstwerk zodat men op het blijft elk jaar toch weer deze locatie een goed beeld spannend.’’

Politiek Café EVA

Feestelijke avondvierdaagse voor bewoners Hooge-Werf

kon krijgen van het aanbod aan kunst. Bovendien exposeerde op de bovenverdieping Odette Jansen met objecten en glaskunst. Ook het gemeentehuis, dat niet vanzelfsprekend in de route ligt, werd goed bezocht. ,,Wij zijn zeer tevreden over het verloop van de kunst- en atelierroute’’, stelt Marjan Warnaar. ,,Het is fijn te merken dat mensen geïnteresseerd zijn. Men vindt het boeiend te ervaren dat veel kunstenaars elk jaar weer ander werk brengen. Bovendien toonden op diverse locaties kunstenaars

9

elkaar te spelen. Voetbal, trefbal en slagbal. Dit alles is met heel veel plezier en fanatisme gespeeld. Door de goede begeleiding van leerkrachten, stagiaires en niet te vergeten alle hulpouders hadden de leerlingen van obs Rhoon - de Overkant een geweldige sportdag.

Ikazia Mee-GaMobiel ROTTERDAM - Tussen de parkeergarage en de hoofdingang van het Ikazia Ziekenhuis rijdt sinds kort de Mee-Ga-Mobiel. Patiënten en bezoekers kunnen gratis mee met deze ‘taxi’. De Mee-Ga-Mobiel rijdt van maandag tot en met vrijdag, van 8 tot 17 uur. Zo zorgt Ikazia voor haar patiënten nog voor ze binnen zijn. De Mee-GaMobiel rijdt tussen de halte bij de ingang van het ziekenhuis en de parkeergarage. Bij de parkeergarage stapte eerder de heer De Wit samen met zijn zus in. Kennissen hadden hem al geïnformeerd over het nieuwe vervoer. ,,De mobiel ziet er mooi uit en instappen gaat gemakkelijk. Een fantastische service”, aldus de heer De Wit. De Mee-Ga-Mobiel is mogelijk gemaakt met financiële middelen van de Stichting tot Steun Ikazia Ziekenhuis.


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 7 juni 2012

Interesse is groot voor Zorghotel Het Spui De interesse van inwoners van Albrandswaard voor Zorghotel Het Spui aan de Havendam 3 in Rhoon is groot. Dat bleek zaterdag op de open dag. Zorghotel Het Spui wordt gerealiseerd op de kantoorlocatie van het voormalig aannemingsbedrijf Geeve. ,,De belangstelling is enorm’’, zegt initiatiefnemer Gerrit Geeve van het Zorghotel. Inwoners laten zich uitgebreid informeren over de mogelijkheden. Sommigen zijn zelfs zo enthousiast dat ze zich reeds als vrijwilliger willen aanmelden.’’ Het plan is dat het Zorghotel medio augustus gereed zal zijn. Zorghotel Het Spui omvat twaalf kamers. Vier op de begane grond, vijf op de eerste etage en drie op de tweede verdieping. De etages zijn met een lift toegankelijk. Wie het Zorghotel binnenstapt komt in een royale hal. Die hal staat als het ware symbool voor de kamers die eveneens royaal van opzet zijn. Alle kamers hebben grote raampartijen waardoor ze vriendelijk en licht ogen en bovendien royaal uitzicht bieden op de groene omgeving. Daarnaast zijn alle kamers voorzien van wastafel, douche en hoogtoilet. Vooralsnog zijn vier kamers bestemd voor rolstoelgebruikers. Naast een-

persoonskamers zijn er ook enkele tweepersoonskamers. Behalve particulieren hebben ook ziekenhuizen uit de regio belangstelling voor het Zorghotel getoond. Het blijkt dat Geeve inspringt op een grote behoefte van de markt. Het Zorghotel is de ideale plek voor een goed en aangenaam herstel. Dit kan zijn van een paar dagen tot maximaal dertien weken. Het Zorghotel biedt de mogelijkheid om familie of mantelzorgers tijdelijk te ontlasten. Het Zorghotel biedt zeven dagen per week, 24 uur per dag, professionele zorg en ondersteuning door verpleegkundigen en verzorgenden. Bovendien kan men in het

Zorghotel terecht voor overbrugging naar een permanent verblijf. Inmiddels is Geeve in gesprek met de gemeente Albrandswaard voor de realisering van nog eens 38 zorgappartementen op deze locatie. De achter het Zorghotel liggende bedrijfsloodsen zullen worden afgebroken om er vervolgens nieuwbouwappartementen te bouwen. Geeve hoopt binnen niet al te lange tijd hierover uitsluitsel van de gemeente te krijgen. ,,Ik ben met betrekking tot het bestemmingsplan van deze locatie al tien jaar met de gemeente in gesprek.’’ Meer informatie over Zorghotel Het Spui is te vinden op www.hetspuirhoon.nl.

Het zorghotel staat nu nog in de steigers, maar is medio augustus gereed.

Ook niet-golfers kunnen genieten bij Brasserie Rhoonse Polder Brasserie Rhoonse Polder is niet alleen de uitvalsbasis voor de lokale golfclub Oude Maas, maar juist ook voor niet-golfers een heerlijke plek om te ontspannen en te genieten van koffie, een drankje en een hapje. Midden in het prachtige Rhoonse natuurgebied langs de Oude Maas, met uitzicht op de golfbaan, is iedereen van jong tot oud altijd welkom. Er wordt van

alles georganiseerd voor een leuk dagje uit in de buurt. Zo was er op 2e pinksterdag weer een druk bezochte oldtimer meeting met meer dan 130 oldtimers die vanaf Brasserie Rhoonse Polder een uitdagende puzzelrit maakten met als eindpunt Oostvoorne. Jong en oud genoten van de bijzondere wagens op de ruime parkeerplaats. Zondag 10 juni van 15 tot

Ook deze ‘Oldertimer’ deed mee aan de puzzelrit naar Oostvoorne.

18 uur is er een vrij toegankelijke Haring in one Party. Gezien de gezellige muziek en haringen voor maar 1 euro per stuk, verwacht men een grote opkomst van liefhebbers van de Hollandse Nieuwe en bezoekers die lekker op het terras willen bijkomen van het voetbalfeest de avond ervoor. Wie nog een plek zoekt om de wedstrijd Nederland-Denemarken (9 juni, 18 uur) op groot scherm te zien, kan terecht bij Brasserie Rhoonse Polder. Van 17 tot 18 uur is het zelfs Happy Hour en er zijn gratis hapjes! Lekker aan het wandelen of fietsen en zin in koffie met vers gebak? Dat kan iedere vrijdag, zaterdag en zondag in de zomermaanden. Er is dan altijd ruime keus! Brasserie Rhoonse Polder is gevestigd aan de Veerweg 2A, Rhoon. Voor meer informatie: www.rhoonsepolder.nl

11

Kwart eeuw dierenkliniek Den Otter

Jubileumfeest start met de Rhoonse Dierendag Volgende week zaterdag, 16 juni, houdt Dierenkliniek Den Otter in Rhoon weer de Rhoonse Dierendag in het weiland voor de praktijk (naast het kasteel van Rhoon). De dag duurt van 11 tot 16 uur en de toegang is gratis. Dit jaar is er een extra feestelijk programma samengesteld omdat de praktijk 25 jaar bestaat. Speciaal voor dit jubileum is er een kleurplaat gemaakt die deze week huis aan huis verspreid wordt in Albrandswaard en Pernis. De kleurplaat is ook in de praktijk op te halen. De kinderen die de tekening voor 15 juni inleveren in de praktijk maken kans op een mooie prijs. De eerste 175 kinderen die de tekening inleveren krijgen een gratis bioscoopkaartje voor de kinderfilm die in het kader van het 25 jarig jubileum op woensdagmiddag 3 oktober in Lantaren Venster in Rotterdam zal worden vertoond. De kaartjes kunnen op de Rhoonse dierendag worden opgehaald. De dierendag op 16 juni biedt weer een veelheid aan leuke activiteiten voor de dieren- en natuurliefhebbers: schapendrijven met Border Collies, een speciale kinder-

boerderij, demonstraties van hondenrassen, lezingen over katten door de gedragsdeskundige Sonja van Leeuwen, demonstratie van douanehonden, voorlichting over verschillende kattenrassen en een dogfrisbee demonstratie. Stichting Papegaai geeft voorlichting over het houden en verzorgen van papegaaien. Verder zijn diverse stands aanwezig met voorlichting over het verzekeren van dieren, vlooien- en tekenbestrijding,

het chippen en registreren van dieren, huisdieren en vakantie, dierenvoeding, en dergelijke. Ook is er een stand aanwezig waar twee gediplomeerde valkeniers voorlichting geven over de Nederlandse Valkerij, roofvogels en uilen. Er zijn diverse roofvogels te bewonderen zijn en er wordt de nodige informatie gegeven over de valkerij. Iedereen is welkom op deze dierendag en dieren mogen worden meegenomen.

De kleurplaat die huis aan huis wordt verspreid en waarmee een mooie prijs is te winnen.

Brandnetels bij speelplaats gevaarlijk voor kinderen Speelplaatsjes en een basketbalveldjes moeten veilig voor kinderen zijn. Aan de Anthony van Hobokenstraat zijn zo’n veldje en speelplaats te vinden. Toen de 6- en 10-jarige kleindochters van het echtpaar De Reus op het veldje aan het spelen waren en een bal niet door de mand maar er net naast viel, moest het tweetal op zoek naar de bal. Rondom het veldje staat het vol hoge brandnetels. De bal werd door het tweetal gevonden. Maar toen ze weer bij hun opa en oma thuis kwamen zaten de beide meisjes onder de ‘blaren’ van de brandnetels met alle nare gevolgen van dien. De grootouders schrokken hevig bij het zien van de vervaarlijke plekken. ,,Brandnetels horen niet in de directe nabijheid van speelvoorzieningen’’, stelt Gerrit de Reus. ,,Kinderen moeten veilig bij speelterreintjes kunnen spelen. Nu

Volop brandnetels rond dit speelplaatsje. Foto: Kor van Pelt zijn mijn kleinkinderen er de dupe van geworden, maar straks zijn dat andere kinderen. Brandnetels zijn gevaarlijk voor kinderen.’’ Voor De Reus aanleiding de gemeente te bellen met het verzoek de brandnetels bij de speellocaties te verwijderen. Als antwoord kreeg De Reus te horen dat dit ‘groen’ onder het reguliere onderhoud valt

en twee keer per jaar wordt onderhouden. Het echtpaar De Reus vindt dit onbegrijpelijk. Wethouder Mieke van Ginkel werd hierover via de mail bericht. Daarop heeft het echtpaar tot op heden geen reactie op ontvangen. ,,Veel en hoge brandnetels mogen niet groeien bij locaties waar kinderen spelen’’, aldus het echtpaar De Reus.

Ouderen maakten Inwoners Albrandswaard geven voorjaarsreisje graag voor MS, maar wie collecteert? Het voorjaarsreisje van de Commissie Ouderenwerk Rhoon De inwoners Poortugaal en Rhoon zijn gul en geven graag tijdens de MS Collecteweek. Maar wie wil dit geld ophalen? Met het huidige aantal collectanten kan er niet bij alle voordeuren aangebeld worden. Het Nationaal MS Fonds zoekt daarom meer collectanten voor de MS Collecte. ,,Vorig jaar zijn er 27 collectanten langs de deuren gegaan, maar dat is echt te weinig”, zegt Pamela Zaat van het Nationaal MS Fonds.

,,Om bij alle 22000 inwoners aan te bellen moeten er eigenlijk ruim 90 collectanten zijn”, vervolgt zij. Over MS wordt vaak gedacht dat het een spierziekte is. Maar niets is minder waar: MS is een zenuwziekte, waarbij de beschermlaag rondom de zenuwen, het zogeheten myeline, wordt aangetast. Hierdoor kunnen de signalen vanuit de hersenen de spieren moeilijker bereiken of zelfs helemaal niet. Bewegen kan

daardoor steeds moeilijk worden. Het Nationaal MS Fonds is actief op de gebieden voorlichting, coaching én onderzoek. De MS collecteweek is van 19 tot en met 24 november. Voor meer informatie contact opnemen met Pamela Zaat, pamela@nationaalmsfonds.nl of bellen met 010591 98 39 of gaan naar www. nationaalmsfonds.nl Een donatie op giro 5057 is ook altijd welkom.

ging dit keer naar een geitenfokkerij en landwinkel in SlijkEwijk.


WOON

WEGWIJZER schilders aannemers tuinen loodgieters makelaars

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en timmerwerken

Uw adres voor:

biesheuvel biesheuvel woninginrichting bv

woninginrichting bv

Strawinskiplein 3 3161 WG RHOON 010-5015262

Verbouw, renovatie en onderhoud zijn onderdelen van het specialisme van Graaf Bouw BV Barendrecht . Een vak waarbij veel kennis, ervaring en vakmanschap komen kijken. Graaf Bouw BV is een allround bedrijf, wat betekent dat wij praktisch alles kunnen realiseren, van nieuwbouw en grote verbouwingen tot de kleine klussen. Indien gewenst regelen wij de verbouwing of nieuwbouw van A tot O, oftewel van aanvraag tot oplevering. Graaf Bouw BV maakt ook het ontwerp en regelt de vergunningen. Het voordeel hiervan is dat klanten snel weten wat

Strawinskyplein 3

Uw adres voor:WG RHOON 3161 • Tapijt 010-5015262 • Laminaat • Gordijnstoffen • Vitrage • Zonwering • Bedtextiel

BOUWKUNDIGE OF OF BOUWKUNDIGE ELECTRONISCHE ELECTRONISCHE BEVEILIGING NODIG? NODIG? BEVEILIGING Brandbeveiliging Brandbeveiliging Inbraakbeveiliging Inbraakbeveiliging Camerasystemen Camerasystemen Toegangscontrole Toegangscontrole Telefonie Telefonie Computernetwerken Computernetwerken

Nobel BV BV Barendrecht, Barendrecht, Gecertificeerd Gecertificeerd installateur installateur Nobel

0180 69 69 16 16 66, 66, www.nobelbv.nl www.nobelbv.nl 0180

Tapijt

ze krijgen en wat de kosten zijn. Wij voeren de werkzaamheden uit met ons vakbekwame en klantgerichte medewerkers, die al jarenlang ervaring en vakmanschap hebben in de bouw. Ook het afbouwen van een bedrijfspand zijn werkzaamheden die Graaf Bouw kan realiseren. Een mooi project waar we momenteel aan werken, is het afbouwen van het nieuwe bedrijfspand van Glashandel Emmery aan de Augustapolder te Barendrecht.

Laminaat

Teven kunt u voor houtbewerking bij ons terecht. Of het nu gaat om kozij-

Telefoon: 0180-849085 Mobiel:

06-24290760

E-mail:

D.Dekker1@hotmail.com

www.onderhoud-dekker.nl

Zonwering

J. BEVELANDER Bijdorp-zuid 3 - 2992 LD Barendrecht Tel. 0180 - 619832 - Fax 0180 - 619907 Email: bevelander@solcon.nl

* aanbouw * verbouw * nieuwbouw * onderhoud

HET JUISTE ADRES VOOR:

“SPACHTELPUTZ EN BADKAMERS”

Vitrage

Aannemingsbedrijf

Lid NVOB - Stichting Bouwgarant

“VOOR AL UW STUC- EN TEGELWERKZAAMHEDEN”

Gordijnstoffen

nen, ramen, trappen, deuren of zaag- en schaafwerk, Graaf Bouw BV kan het voor u uitvoeren. Wij hebben een eigen machinale timmerwerkplaats voorzien van diverse houtbewerkingmachines en vakkundig personeel. De belangrijkste materialen zijn uit eigen voorraad, zodat we de meeste timmerwerken op korte termijn kunnen verwezenlijken. Graaf Bouw BV is lid van branche organisatie Bouwend Nederland. Graaf Bouw (Barendrecht) BV is te vinden aan de Voordijk 494 in Barendrecht. Tel: 0180-744155. Kijk ook eens op www.graaf-bouw.nl.

´ Centrale verwarming, aanleg en onderhoud. ´ Warmwatervoorzieningen. ´ Verkoop installatiematerialen voor o.a. sanitair, electra, c.v. en afvoermat. ´ IJzerwaren en gereedschappen. ´ Tuinartikelen en -gereedschap

2e Barendrechtseweg 184 - Barendrecht Telefoon 0180 - 612866

Houten en kunststof kozijnen, ramen, deuren en isolerende beglazing. Alle voorkomende verbouw-, onderhouden renovatiewerkzaamheden.

www.timmerbedrijfschaap.nl Timmerbedrijf Schaap B.V. Bijdorp-Oost 10, 2992 LA Barendrecht 0180 622 925 / 06 21 81 36 02

Bedte


WOON

WEGWIJZER schilders aannemers tuinen loodgieters makelaars

Tegelhandel Brand

Ruime collectie plavuizen - sanitair - badmeubels

ALLES ONDER ÉÉN DAK AL RUIM 40 JAAR

De nieuwe co vloer- en wan llectie dteg zijn binnen! els

SANITAIR SHOWROOM OPRUIMING !!!

MET HOGE KORTINGEN !!!

TOT WEL 70% !!!

Aktie

Gehele maand juni

Wij maken plaats, voor een nieuwe collectie sanitair.

Openingstijden: Maandag: Gesloten Di. t/m do.: 10.00-17.30 uur Vrijdag: 10.00-19.00 uur Zaterdag: 10.00-16.00 uur Zondag: Gesloten

WAAR?

Op de eerste verdieping!! Bij Tegelhandel Brand

Gratis Kärcher waterzuiger

Wees er snel bij, want op=op!!!

Tot ziens!

bij aankoop van een vloer (vanaf 30 M2) ongeacht de legdatum

Openingstijden

Tel. 010-4194089 Dordtsestraatweg 755 Rotterdam www.spelde.nl Uw veelzijdige vakman voor Barendrecht en omgeving!

Stockholm 11 - 2993 LM Barendrecht (t.o. de Ikea) Tel: 0180-531219 - Fax: 0180-622884 - www.depoxy.nl

di t/m za 9.00 tot 17.00 uur tegelhandelbrand@voornenet.nl

Leveren en monteren van: Dakramen - Dakkapellen - Badkamers - Keukens Dakreparaties - Isolatie - Vloeren leggen - Verbouwingen Timmerwerk - Aanbouwen - Tegelwerk en nog veel meer.

Uw veelzijdige vakman voor Barendrecht en omgeving!

Uw veelzijdige vakman Leveren en monteren van: Dakramen - Dakkapellen - Badkamers - Keukens voor Barendrecht en omgeving! Dakreparaties - Isolatie - Vloeren leggen - Verbouwingen voorrijkosten Timmerwerk -*Geen Aanbouwen - Tegelwerk en nog veel meer. Leveren en monteren van:

NÚ 25% KORTING

- binnen

*Gratis offerte Dakramen - Dakkapellen - Badkamers - Keukens Dakreparaties - Isolatie - Vloeren * Geen voorrijkosten * Deskundig adviesleggen - Verbouwingen *Deskundig advies - Aanbouwen - Tegelwerk en nog veel meer. * Gratis offerte*GarantieTimmerwerk * Garantie op op geleverd werk geleverd werk

- buiten

OP RAAMDECORATIE

- spachtelputz - behang

Van 4 t/m 16 juni 2012 25% korting op raamdecoratie! Kom snel langs!

- marmerlook - spons- en stucktechniek

Martin Harteveld

Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

*Geen voorrijkosten *Gratis offerte *Deskundig advies *Garantie op geleverd werk

Van Leidenvliet 11 2992 TH Barendrecht Tel. 0180 - 623263 Mob. 06 - 41827770 m.harteveld@klussenier.nl www.klussenier.nl

Dorpsstraat 4-6 | 3171 EG Poortugaal Telefoon (010) 501 72 27 | www.walgaardschilders.nl E-mail walgaard@colorsathome.nl

info@schefferlie.nl

www.schefferlie.nl

Martin Harteveld

Voor al uw tuinwensen

Van Leidenvliet 11 2992 TH Barendrecht Tel. 0180 - 623263 Mob. 06 - 41827770 m.harteveld@klussenier.nl www.klussenier.nl

Ook interesse om op deze pagina te staan?

TUINONTWERP TUINAANLEG

Hoveniersbedrijf

Voor meer info

0180 - 641022

ONDERHOUD

Cuypersdreef 51 - Barendrecht Telefoon 0180 614 375 of 06 2222 88 84

0180-744 155

www.flierhoveniers.nl

De Bruin Aardbeien en meer … Vers, lekker en natuurlijk dichtbij

aardbeien en asperges te koop direct van de teler

De Bruin Aardbeien

Achterweg 3, Mijnsheerenland

ma. t/m vr. 10.00-17.30 uur; za. 8.30-15.00 uur

www.debruinaardbeien.nl

Autorecycling W.H. Baris bv Kunt u de auto niet brengen dan halen wij hem op met eigen ophaaldienst

Voor inlevering of inlichtingen:

Tevens inkoop loop– en sloopauto’s

Bij inlevering van uw auto krijgt u direct het R.D.W. vrijwaringsbewijs. Door de overheid erkend als wettelijk inleverbedrijf aangesloten bij: Auto Recycling Nederland

W.H. Baris bv Charloisse Lagedijk 638 3084 LH Rotterdam Telefoon 010 - 480 00 00 Telefoon 06 - 53 18 15 39 E-mail: receptie@baris.nl www.baris.nl


7 dagen per week geopend

€2600,Borstvergroting

..

Diana Gabriels GEEFT GRATIS ADVIES

- Levenslang garantie op de (Mentor) prothese - Operatie mogelijk binnen 1 week - Gespreide betaling mogelijk vanaf €50,- p.m. - Dagopname VOOR

NA

PRAKTIJK DIANA GABRIELS Avenue Carnisse 221 2993 MD Barendrecht T. +31 (0) 180 439001 E. info@dianagabriels.nl W. www.dianagabriels.nl

ZOEK JIJ VRAAG & EEN LEUKE AANBOD VAKANTIEis schakeltje

grat

Uitsluitend particulieren in het verspreidingsgebied van Barendrecht en Rhoon kunnen tot vrijdag 14.00 uur alleen via e-mail één GRATIS Schakeltje opgeven. Deze moeten betrekking hebben op gebruikte artikelen, die te koop worden aangeboden of te koop gevraagd, beiden tot een maximum van € 5000,-. Dus geen dieren, personeel, huizen, verzamelingen, contacten, rommelmarkten, ruilen e.d. Max. één Schakeltje per keer. Herhaling pas na twee weken toegestaan. Aanleveren alleen via de mail: advertentie@baruitgeverij.nl o.v.v. “gratis Schakeltje” Een spatie tussen de woorden open laten (Max. 100 tekens)

Hart voor jongeren? Volg je hart, kom werken bij Timon

Timon zoekt een

Alleen advertenties waarbij volledige naam- en adresgegevens en telefoonnummer apart zijn vermeld worden in behandeling genomen. NIET BELLEN!!! Wij kunnen niet telefonisch uw Schakeltje opnemen.

JOB?

LEKKER BIJVERDIENEN MET UITDAGING, AFWISSELING EN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEDEN? BEN JE TUSSEN DE 18 EN 25 JAAR?

Reageer dan meteen en word vakantie

medewerker

bij BP Ziedewij!

Kijk voor meer informatie op www.ziedewij.nl Stuur je korte sollicitatie met c.v. naar dhr. O. Posthumus, onno@ziedewij.nl. Wil je meer informatie, bel dan met 06 416 468 85.

De gratis advertenties worden gebruikt om pagina’s op te vullen. Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw opsturen.

Ambulant woonbegeleider

www.ziedewij.nl

24-36 uur, Begeleid Wonen Rotterdam

Pedagogisch medewerker Kijk voor meer informatie op www.timon.nl

Gezien de samenstelling van het team gaat onze voorkeur uit naar een man. Voor de functie van pedagogisch medewerker worden kandidaten van allochtone afkomst nadrukkelijk verzocht te solliciteren.

ZOEK JIJ EEN LEUKE EN AFWISSELENDE JOB? HOU JE VAN WERKEN IN TEAMVERBAND, MAAR MET EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID? BEN JE KLANTGERICHT, FLEXIBEL INGESTELD EN COMMUNICATIEF STERK? BEN JE OUDER DAN 21 JAAR? Reageer dan meteen en word

service medewerker

(m/v)

Behandelgroep De Uitdaging, Vlaardingen

(m/v)

Aanbieding bespaar € 1000,-

DIANA GABRIËLS VERWEIJEN WOMEN / MEN

NIET TEVREDEN MET UW BORSTEN ? GRIJP NU UW KANS !

bij BP Ziedewij!

We zoeken een extra teamplayer die tussen 16 en 24 uur per week beschikbaar is. Het werk bevat ook weekenddiensten. Stuur je korte sollicitatie met c.v. naar dhr. O. Posthumus, onno@ziedewij.nl. Wil je meer informatie, bel dan met 06 416 468 85.

www.ziedewij.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 7 juni 2012

Loes de Valk wint Hyundai i10 voor dochter

Carla Cordia winkelt gratis voor 615 euro Winkelcentrum Carnisse Veste kan terugkijken op een zeer geslaagde spaaractie. Gedurende drie weken hebben de winkeliers gratis spaarzegels uitgegeven. Met negen spaarzegels op een kaart maakte men kans op de hoofdprijs een Hyundai i10, twee minuten gratis supermarkt-shoppen en vele andere mooie prijzen. Uit de meer dan 7.000 ingeleverde spaarkaarten zijn 24 prijswinnaars getrokken die op zaterdag 2 juni met hun familie in het winkelcentrum bijeen kwamen voor een gezellige middag. Het was een uiterst spannende middag. De 24 prijswinnaars wisten dat ze een prijs hadden gewonnen, maar het was niet bekend welke prijs. Dit konden zij namelijk zelf bepalen. Door middel van een bingomolen met 24 balletjes werd de volgorde bepaald waarop de prijswinnaars een gouden envelop mochten trekken waarin de gewonnen prijsvoucher zat verborgen. Nadat de winnaars hun prijs hadden ontvangen werden Anja de Kleijn uit Barendrecht en Carla Cordia uit Rhoon meegenomen naar de Jumbo supermarkt en Albert Heijn om hun slag te slaan met twee minuten gratis winkelen. Anja de Kleijn wist voor 189,99 euro te scoren in de Jumbo. Carla Cordia die voor het ‘loop- en grijpwerk’ snelle Gerrit, haar echtgenoot, Albert Heijn had inge-

stuurd ging helemaal uit haar dak toen de kassabon een bedrag aangaf van maar liefst 615,18 euro. Vervolgens maakten alle prijswinnaars zich op voor de trekking van de hoofdprijs. Alle 24 ballen gingen weer terug in de bingomolen voor nog één draai waarmee de winnaar van de Hyundai i10 zou worden bepaald. Zanger-presentator Eric Newman maakte er een mooie finale van. Onder het live gezongen ‘This Is The Moment’ rolde balletje nummer 21 uit de molen en was iedereen getuige van een razend enthousiast en spontaan reagerende Loes van de Valk, die eigenlijk niet wist wat haar overkwam. ,,Ik ben hier als vervanger voor mijn dochter Carin van Vliet. Zij moest helaas vandaag wer-

ken. Ga jij maar in mijn plaats Mam, zei ze nog. En neem dan gelijk die mooie auto voor mij mee. Ik ben zo blij voor haar, maar deze prachtige bloemen hou ik zelf.’’ Arie Hartog, directeur van het in Barendrecht gevestigde Autobedrijf Noteboom Rotterdam bv overhandigde vervolgens de sleutel van een prachtige Hyundai i10. ,,Kom gezellig met je dochter naar onze showroom. Met koffie en gebak gaan we de levering van de auto voor jullie in orde maken. Om het vanavond alvast te vieren heb ik een heerlijke fles wijn voor jullie meegenomen.” Een prachtige middag, een geweldige afsluiting en dolgelukkige winnaars. Winkelen in Carnisse Veste kan dus verrassend leuk uitpakken!

Geweerschutters Trefpunt scoren op landelijke kampioenschappen In de aanloop naar het Nederlands kampioenschap worden de Landelijke Klasse kampioenschappen voor luchtwapens gehouden. Hieraan mogen alle schutters in alle klassen uit Nederland deelnemen. Schietvereniging Bemmel was ook dit jaar de organiserende vereniging. Die beschikt over 25 banen maar door de grote deelname loopt deze wedstrijd toch over een periode van tien dagen. Het mooie van deze wedstrijd is dat iedereen in zijn eigen klasse kampioen kan worden en bovendien is er een Nederlands kampioenschap voor korpsen. Iris Groenenboom is dit jaar doorgestroomd naar de nationale selectie van Jong-Oranje en kwam voor het eerst uit in de dames H-Klasse. Zij was net terug uit Hannover van een internationale wedstrijd en was nog in de gelegenheid om de laatste dag deel te nemen. Met een goede score van 392 punten gaf zij gelijk haar visitekaartje af en nestel-

de ze zich keurig op een derde plaats tussen de dames senioren en pakte ze een bronzen medaille. Een prima prestatie als je voor het eerste jaar bij de dames senioren mee moet doen. Bryan Stam is lid bij twee verenigingen. Voor de discipline vuurwapens komt hij uit voor de Vrijheid in Barendrecht en voor luchtwapens voor het Trefpunt. Bryan is pas zestien en schiet pas anderhalf jaar. Hij is een aanstormend talent en is net ingestroomd in het talententeam van West-Nederland dat wordt getraind door Stefanie Harmsen. Zijn prestaties worden nauwlettend gevolgd door de bondscoach. Het was voor hem dan ook de eerste keer dat hij deelnam aan deze wedstrijd en kwam uit, gezien zijn leeftijd, in de klasse junioren-B. Met een score van 387 punten was hij veruit de beste jeugdschutter en met een verschil van vijf punten was een gouden medaille dan ook zijn deel. Jan van Driel

kwam namens het Trefpunt uit bij de veteranen H-klasse. Jan is een schutter die pas vier jaar schiet en in die tijd zich bij de top van de veteranen in Nederland heeft weten te plaatsen. Jan kwam een punt te kort voor goud, maar met een score van 378 punten was er wel een zilveren medaille voor hem weggelegd. Er was ook nog een bronzen plak voor hem want door zijn score werd het korps veteranen, Jan v. Driel, Ank Losekoot en John Harmsen, derde bij dit onderdeel. Hierdoor is het korps veteranen van het Trefpunt officieel derde van Nederland en zal het hiervoor worden gehuldigd op het NK op Papendal. Het schietseizoen loopt nu ten einde en zijn er nog de afsluitende wedstrijden; het NK luchtgeweer opgelegd, de afronding van de Nat. Jeugcompetitie, Het NK luchtwapens en het NK Biatlon. Ook hier zijn Trefpuntschutters voor ingeschreven of uitgenodigd.

Medailles voor Ezra Schell Verkoop afgeschreven tijdens finale NK Turnen

Echtgenoot Gerrit winkelde voor Carla Cordia uit Rhoon voor een bedrag van maar liefst 615,18 euro bij elkaar.

Klaverjasfiets WCR weer voor Toon Koolen Afgelopen vrijdagavond was het wéér feest bij WCR. Het 1e elftal van de zondag zit in de finale en speelt zich mogelijk in de prijzen door een promotie naar de 2e klasse. Maar de prijzen bij de klaverjassers van WCR werden nu al verdeeld. Oók dit seizoen lieten de klaverjassers zich tweemaal in de maand zich van hun beste kant zien. De organisatoren Henk Streefkerk en Eric Kuijpers waren weer in hun nopjes. Niet alleen omdat er sprake is geweest van een sterke bezet-

15

ting van het deelnemersveld, maar ook door de plezierige sfeer en sportieve en gemoedelijke wijze van kaarten door de kaarters. Het is gewoon een heel gezellig onderdeel van WCR. Daarnaast lieten de sponsors de organisatoren niet in de steek. Zo stelde de firma Stout & zonen uit Rhoon, wederom een prachtige Raleigh fiets ter beschikking. De heer W. Stout kwam deze fiets ook nog eens persoonlijk uitreiken. Deze vorm van maatschappelijke betrokkenheid stelt de organisatie

Vlnr Paul Baas, Toon Koolen, Wim van der Griendt, Jaap de Raadt en sponsor van de fiets, de heer Stout.

en de kaarters bijzonder op prijs. De prijzen werden als volgt verdeeld: de winnaar van deze fiets is opnieuw Toon Koolen met 60795 punten geworden. Het vorig jaar liet Toon al zien hoe je het beste kunt klaverjassen en pakte de 1e prijs. Dit jaar herhaalde hij het kunstje weer. De 2e prijs is gewonnen door Wim v.d. Griendt met 59705 punten en de 3e prijs is gewonnen door Jaap de Raadt met 58459 punten. Deze beide heren ontvingen waarde bonnen van de organisatie. Ook het vorig jaar vielen zij in de prijzen. Kortom het is een oproep aan iedereen die deze sterke kaarters het hoofd wil bieden. Dit jaar had de organisatie ook een 4e prijs. Deze prijs, een trolley koffer, is geschonken door een lid van WCR die anoniem wenst te blijven. Nieuwkomer Paul Baas met 58449 punten heeft deze in ontvangst mogen nemen. Paul komt uit het deelnemersveld van Smitshoek waar de WCR kaarters een hartelijke relatie mee onderhouden. Volgend jaar zullen de organisatoren van WCR en Smitshoek het kaartrooster op elkaar afstemmen. Via deze krant en de site van WCR www.svWCR. nl wordt men op de hoogte gehouden.

boeken

In het weekend van 2 en 3 juni is de finale van het Nederlands Kampioenschap turnen voor heren gehouden in Nijverdal. Op deze wedstrijd kwamen 3 jongens van jongensturnvereniging Turn4You in actie. De 9 jarige Ezra Schell uit Rhoon is de kersverse Nederlands kampioen op sprong! Naast deze knappe prestatie heeft hij ook nog zilver behaald op het toestel rekstok. In de meerkamp behaalde hij met onder meer een prachtige oefening op vloer en rek een knappe 8ste plek in de eerste divisie.

Deze krant nog eens teruglezen op internet?

www.deschakelalbrandswaard.nl

Bibliotheek exposeert olieverfschilderijen Blandine van Noordt Bibliotheek Poortugaal exposeert van 4 tot en met 30 juni olieverfschilderijen van Blandine van Noordt-Grauer. Blandine woont al 24 jaar in Poortugaal, maar is oorspronkelijk Française. Zij schildert sinds vijfendertig jaar op sierlijke manier met een paletmes waarmee ze diepte in haar werk legt. In haar olieverfschilderijen breekt te midden van de duisternis het licht weer door. Haar inspiratie krijgt zij uit haar reizen, Bijbelverhalen, het impressionisme en fauvisme. Ook muzikale impressies geven haar inspiratie. Kracht, tederheid en vreugde brengt zij met streepjes en ronde lijnen op het doek aan. In een origineel mengsel van bewegingen en felle kleuren wordt gedurfd alles met een vreedzame en vreugdevolle kracht tot leven gebracht. Het bekendste schilderij van Blandine is ‘De Schepping’. Dit schilderij is door de Raad van Kerken aan

De vakantie komt er aan, een periode waarin mensen tijd hebben om meer te lezen. Daarom houdt de bibliotheek in de maand juni een zomerverkoop van afgeschreven boeken. Er worden boeken verkocht die uit de collectie zijn gehaald om deze actueel en netjes te houden. Wellicht zit er net dat ene boek bij dat u altijd al had willen lezen, maar niet aan toekwam. Voor de aankoop van de boeken worden vaste prijzen berekend. Volwassenen titels: 1 euro (3 voor 2,50 euro), jeugd: 0,50 euro (3 voor 1 euro). De opbrengsten komen ten goede aan de collectie van de bibliotheek. In de bibliotheken Portland en Poortugaal kan men hiervoor terecht tijdens de openingstijden van de bibliotheken. Meer informatie: www.bibliotheeknetwerkzhzo. nl.

Cheque Don Boscoschool voor Team Rhoon 2000

de TBS Kliniek te Poortugaal geschonken. Blandine krijgt regelmatig opdrachten, heeft in Nederland, België en Frankrijk geëxposeerd en binnen en buitenland werk verkocht. Voor meer informatie: 010-5017181, paintings.blandine@gmail.com of http://paintings-blandine.site. voila.fr. Haar werken zijn te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek, voor die informatie zie: www. bibliotheeknetwerkzhzo.nl Veel scholen uit Rhoon zijn de afgelopen periode intensief bezig geweest met het lopen van de mini Roparun inzamelingsactie. Ook de Don Boscoschool heeft hier haar steentje in bijgedragen. Er is maar liefst 5.120,33 euro bij elkaar gelopen. Op donderdag 31 mei kreeg Adrie den Otter (Roparun Organisatie Albrandswaard -Team Rhoon 2000) in aanwezigheid van alle kinderen de cheque overhandigd.


GEVRAAGD

REPRESENTATIEVE GASTVROUW / TELEFONISTE (20–30 jr.)

U verwelkomt de klant, serveert koffie en zal de klant begeleiden naar de betreffende afdeling. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de telefoon, alsmede licht administratief en huishoudelijk werk. Denkt u de aangewezen persoon voor dzee leuke functie te zijn, stuur dan uw cv met foto naar Autobedrijf de Beer bv, t.a.v. A.H. Boer, Aploniastraat 8, 3084CC te Rotterdam.

VERLOREN: horloge, merk Esprit. Het horloge heeft voor mij emotionele waarde, omdat ik het heb gekregen van mijn inmiddels overleden man. Tel. 06-17077653 Te koop: een mooie eiken wandkast met vitrine gedeelte de deurtjes zijn met glas in lood er is een bar in met schuifplank waar je op kan inschenken en 2 grote laden en 1 kleine la verder veel bergruimte, t .e. a. b Tel. 0180-613715 Wie heeft er nog een werphengel in de schuur staan die niet meer gebruikt wordt? Ik kom hem graag ophalen! Tutijn (7 jaar): 0624-159306 Te koop: Hogedrukreiniger 1650 Watt 110 Bar compleet met hogedrukslang pistool , schuimlans in zeer goede staat weinig gebruikt € 45,00 info 06 101 88 363 Te koop: wegens leaseauto OpelCorsa 12-16v bj 1-02 APK 1-13 Km 123000 Kl-bl Vr.pr € 3500,- Tel 06 515 356 58 b.g.g. inspreken Te koop: voor € 150,babyledikant, kast: 113x191x61cm, commode 107x80x63cm, kl. vanille/ beuken 06-20614133 Te koop: Compleet babykamertje, kleur: beuken met essen. Commode met bijpassend plankje, kast en ledikant. € 150,tel. 06-49870249 Te koop: Hogedrukreiniger met toebehoren Top craft. € 25.00 078-6772208 Heerjansdam Gevonden: op 01 juni op de hoek Beukenwede/ Peppelwede en bos sleutels. Info: 0180-647174 Te koop: nieuwe Eastpack rugzak met laptop beschermer. Inh 35 liter. Laptop grootte 15 inch kleur zwart € 55 (echt nieuw) 06 43278133 Gratis af te halen: Tijdschrift voor Ziekenverpleging (TVZ), vaktijdschrift voor verpleegkundigen, jaargang 1985 - 2010. Tel. 0180-623018 Te koop gevraagd: perforator voor 23-gaatjes. Tel. 0180-617345 na 19.00 uur Te koop aangeb.: 2 originele houten Thonet café stoelen Prijs 30 euro per stuk,samen in 1 koop 50 euro tel. 06-49006233 Te Koop: drie vouwgordijnen Merk: Copa, serie Woven Woods, Afm. 103cm breed, 148,5cm lang. Kleuren: Taupe, beige, t.e.a.b. Tel. 06 26736534 Te koop: fun yak roeiboot 2.80 meter prijs € 250,-info bel 06 295 385 34 TE KOOP 2 kaartjes voor de musical SOLDAAT VAN ORANJE op vrijdag 15 juni, 1e rang. Prijs € 160,(originele prijs € 180,95). Tel. 06-41730902

UW STRAATMAKER uit Barendrecht BIEDT ZICH AAN voor al uw tuin- en sierbestrating, oprit-en bedrijventerreinen. topbestrating@gmail.com Tel. 0180-842346/06-33753942

BOUW b.v.

Lampenkappen, lampenkappen en nog eens lampenkappen Kies uit 24 modellen in alle maten en 150 kleuren, of met uw eigen stof. Ook cilinderkappen tot een diameter van 100cm.

ZONWERINGSFABRIEK BIEDT AAN TEGEN FABRIEKSPRIJZEN:

Breed 350 cm 400 cm 450 cm 500 cm 550 cm

www.lampenkap.com ATELIER CERAMIQUE Dorpsstraat 153, Barendrecht 0180 - 611528.

VERLOREN: horloge, merk Esprit. Het horloge heeft voor mij emotionele waarde, omdat ik het heb gekregen van mijn inmiddels overleden man. Tel. 06-17077653 Te koop: een mooie eiken wandkast met vitrine gedeelte de deurtjes zijn met glas in lood er is een bar in met schuifplank waar je op kan inschenken en 2 grote Prisma 5 laden en 1 kleine la verder 3162 XM tRhoon veel bergruimte, .e. a. b Tel. 010 - 4812866 Tel. 0180-613715

KNIKARMSCHERMEN Type 78/110 Aluminium kleurig Uitval 250 cm Naadloos uni doek van Swela of Dickson Handbediend excl. montage

25% korting op alle andere zonwering en Voor AKTIEprijzen rolluiken uit eigen productie aar j 0 (niet op lopende 3 Al grip e b n e acties) e

O Spijkenisse

0181-622011

Ridderkerk

• Aanbouw/Serre Te koop: Hogedrukreiniger

1650 Watt 110 Bar com-

pistool , schuimlans in zeer goede staat weinig gebruikt € 45,00 info 06 101 88 363

Te koop: wegens leaseauto OpelCorsa 12-16v bj 1-02 APK 1-13 Km 123000 Kl-bl Vr.pr € 3500,- Tel 06 515 356 58 b.g.g. inspreken Wij leveren een compleet pakket van A(anvang) tot Z(orgeloze aflevering). Te koop: voor € 150,babyledikant, kast: 113x191x61cm, commode 107x80x63cm, kl. vanille/ beuken 06-20614133

www.lzbouw.nl

Te koop: Compleet babykamertje, kleur: beuken met essen. Commode met bijpassend plankje, kast en ledikant. € 150,tel. 06-49870249 Te koop: Hogedrukreiniger met toebehoren Top craft. € 25.00 078-6772208 Heerjansdam Gevonden: op 01 juni op de hoek Beukenwede/ Peppelwede en bos sleutels. Info: 0180-647174 Te koop: nieuwe Eastpack rugzak met laptop beschermer. Inh 35 liter. Laptop grootte 15 inch kleur zwart € 55 (echt nieuw) 06 43278133 Gratis af te halen: Tijdschrift voor Ziekenverpleging (TVZ), vaktijdschrift voor verpleegkundigen, jaargang 1985 - 2010. Tel. 0180-623018 Te koop gevraagd: perforator voor 23-gaatjes. Tel. 0180-617345 na 19.00 uur Te koop aangeb.: 2 originele houten Thonet café stoelen Prijs 30 euro per stuk,samen in 1 koop 50 euro tel. 06-49006233 Te Koop: drie vouwgordijnen Merk: Copa, serie Woven Woods, Afm. 103cm breed, 148,5cm lang. Kleuren: Taupe, beige, t.e.a.b. Tel. 06 26736534 Te koop: fun yak roeiboot 2.80 meter prijs € 250,-info bel 06 295 385 34 TE KOOP 2 kaartjes voor de musical SOLDAAT VAN ORANJE op vrijdag 15

0180-422743

ALLE IE”S RAT REPA

GRATIS METEN EN PRIJSOPGAVE

*Knikarmschermen*Vaste- Windvastearmschermen*Glijarmschermen*Screens*Rolluiken* *Markiezen*Rolgordijnen*Jaloezieën*Horren*ALLE REPARATIE’S

werphengel in de schuur staan die niet meer geRenovatie bruikt wordt? Ik kom hem graag ophalen! Tutijn Kozijnen (7 jaar): 0624-159306

• Dakkapellen pleet met hogedrukslang

Bezoek Bezoe onze ebs wwwwk.oonze w ww.otrt avewzebsiitdee: : ravez.nl .nl

Ook type: FURORE en FURORE CASSETTE

VOOR AL UW VERBOUWINGEN Wie heeft er nog een

Prijs € 585,00 € 615,00 € 645,00 € 675,00 € 705,00

Openingstijden: wo - vr - zat - zo 12.00-20.00 uur do 16.00-20.00 uur

Kom genieten op ons terras aan het water Oosterparkweg 17a, 2986 AJ Ridderkerk tel.: 0180-43 66 60

Naast de kinderboerderij


SP

De Schakel Donderdag 7 juni 2012

Oude Maas en SSS na eerste 90 minuten nog in evenwicht Zaterdag was op het zonnige sportcomplex van Oude Maas de eerste wedstrijd van een belangrijk tweeluik in de nacompetitie. Over twee wedstrijden zijn de hoogste elftallen van Oude Maas en SSS (Klaaswaal) met elkaar in een sportieve strijd verwikkeld voor promotie naar de 2e klasse zaterdag. De eerste wedstrijd was dus in Poortugaal. Zoals al eerder in competitieverband het geval was, werd nu opnieuw duidelijk dat de beide teams elkaar weinig ontlopen. De uiteindelijke 2-2 eindstand is dan ook eigenlijk geen verrassing. Toch had het deze keer heel anders kunnen aflopen voor Oude Maas. De rood-zwarten begonnen goed aan de wedstrijd en zeker in aanvang aanvallender dan hun tegenstander. Een intikker van Wilson van Klooster bracht de op dat moment verdien-

de 1-0 voorsprong. Maar in plaats van door te drukken en daarmee ook meer doelpunten te scoren, ging Oude Maas steeds slordiger spelen. En de kansen kwamen er nog wel, maar die werden niet benut. En dan vraag je er dus om! Nog voor de rust kwam SSS op een gelukkige manier gelijk. Een harde voorzet werd door Daragh Zondervan met de borst (en zeker niet met de arm!) afgeweerd. De scheidsrechter keek naar de assistent-scheidsrechter. Met zijn signaal bedoelde die laatste blijkbaar een hoekschop als advies, maar de scheidsrechter interpreteerde het heel anders: hands, een strafschop en zodoende de 1-1! Direct na de rust trok SSS de wedstrijd wat meer naar zich toe. En toen na enige tijd de 1-2 werd gescoord was dat verdiend. Voor Oude Maas was het een signaal om meer de aanval te zoeken.

En daarmee trok het team van trainer Henk Dirven de wedstrijd naar zich toe. Maar was er nog voldoende speeltijd voor de gelijkmaker? Een kleine tien minuten voor tijd waren het twee invallers die dit voor elkaar kregen. Buiten het strafschopgebied maakte Vincent Lems een prachtige actie en schoot daarbij de bal hard op de kruising. Yannick van der Waal was er razendsnel bij om de teruggekaatste bal erin te schieten: 2-2. Zeker voor de neutrale toeschouwers is dit gelijkspel na de eerste 90 minuten voetballen een juiste weergave van de verhoudingen. Het is dus nog afwachten naar welke kant de weegschaal zal doorslaan. Volgende week zaterdag valt in Klaaswaal de beslissing of Oude Maas zich volgend seizoen 2e-klasser mag noemen? Aanvang wedstrijd 14.30 uur.

Spelhervatting na de 2-2.

Schrijft Poortugaal geschiedenis? Dat is de grote vraag na de eerste confrontatie tegen Kocatepe voor een plaats in de nog nooit eerder bereikte 1e klasse van de KNVB. Eerder dit seizoen troffen beide ploegen elkaar in competitieverband. De thuiswedstrijd voor Poortugaal eindigde in een benauwde 2-2 puntendeling. In de uitwedstrijd sleepten de geelzwarten in blessuretijd een 2-1 overwinning uit het vuur. Poortugaal startte met good-old Jeroen van Manen voor de geschorste Marvin van Tienen in het doel. Beide ploegen begonnen met de nodige zenuwen aan de wedstrijd en in het eerste kwartier viel er weinig te beleven. Daarna nam Kocatepe het initiatief en wist het een stevig veldoverwicht op te bouwen. Alex Ruijtenberg raakte geblesseerd en werd uitstekend vervangen door debutant en A-junior Mark Nieuwschepen. Bij de rust was de hoekschopverhouding dan ook 8-1 in het voordeel

Deze krant nog eens teruglezen op internet?

www.deschakel albrandswaard.nl

van Kocatepe, maar gescoord werd er niet. In de 8ste minuut van de tweede helft was het wel raak, toen Dave van Driel vanaf 11 meter Kocatepedoelman Eyup Tenekecioglu verschalkte. Nog geen 2 minuten later was de aanvaller opnieuw trefzeker en schoot hij opnieuw de bal in de rechterhoek. Kocatepe probeerde hierna opnieuw het initiatief te nemen, maar de aanvallen ontbeerden in eerste instantie de scherpte. In de 75ste minuut had Dave van Driel de hattrick op zijn voet, maar helaas ging de bal over. Hij had zich onsterfelijk kunnen maken door zijn derde treffer te maken, maar oog in oog met de doelman schutterde hij. Kocatepe daarentegen wist wel het doelpunt te maken. 11 minuten voor het eindsignaal scoorde Kadir Görer de aansluitingstreffer. Vijf minuten later was het opnieuw Kadir Görer die met een loepzuivere boogbal bin-

nenschoot. Hierna dreigden de geelzwarten overlopen te worden. Twee minuten voor het einde werd Kadir Görer door Gelli Koy in staat gesteld om opnieuw te scoren, maar gelukkig voor iedereen met een geelzwart hart schoot de aanvaller in het zijnet. Na afloop heerste het gevoel dat het gelijke spel correct was en PSV Poortugaal volgende week zondag aan de Oldengaarde 425 de wedstrijd van de waarheid moet spelen vol passie en vuur. Nu stonden diverse spelers op scherp met het aantal gele kaarten, hier werd Jeffrey van Velzen helaas de dupe van. De anderen kunnen het ingetogen spel van zich afgooien en spelen voor de winst. Ongeacht de uitslag zal de kantine aan de Albrandswaardseweg na afloop geopend zijn. Misschien men daar beleven of PSV Poortugaal aan de Oldegaarde historie heeft geschreven.

Marijke wandelt in Borsele De leden van de wandelsportvereniging Marijke gaan zaterdag 9 juni wandelen in Borsele, waar de Borseletocht wordt gehouden. De te lopen afstanden zijn vijf, tien, vijftien vijf en twintig en veertig kilometer. Het vertrek is om 06.45 uur vanaf sporthal Vitaal aan de Kruidentuin in Barendrecht. Informatie over wandelen bij Marijke is te krijgen via 0105014646 (na 19 uur). Zie ook www.wandelsportmarijke.nl

RT Wordt het WCR of OVV Afgelopen zondag stond het 1e treffen tussen OVV en WCR op het programma met als inzet een plaats in de 2e klasse. In Oostvoorne werd het het na 96 minuten spelen 2- 2, dus wordt aanstaande zondagmiddag op De Omloop beslist wie deze plaats mag innemen. Aan de Zwartelaan in de badplaats was OVV vanaf de start de betere voetballende ploeg, maar tot veel daden kwamen de mannen van trainer Miguel Munoz niet. Er gebeurde niet veel voor de beide doelen en de brilstand leek de ruststand te gaan worden. Toen sloeg OVV toe. Na een prima combinatie werd het net gevonden. De Rhoonse aftrap hierna was een formaliteit, daar de scheidrechter direct na het nemen het rustsignaal liet klinken. Er was geen slechter moment om een tegentreffer te incasseren, maar in de rust maande WCR-trainer Henri van Zeist zijn ploeg tot kalmte. Na rust was WCR de betere, wat resulteerde in

de ombuiging van een 1-0 achterstand naar een 1-2 voorsprong. In de 57e minuut doelpunte Jeffrey Borges Querido, na een prima steekbal van Giovanni Delgado, onder de OVV-doelman door. 10 Minuten later was Alex Soares Silva, ooit spelend voor OVV, succesvol met een afstandschot. OVV krabbelde op en zette WCR onder druk. WCR-goalie Sander Olsthoorn hield met een aantal prima reddingen de Rhoonse trots op de been en het leek er op dat WCR een week later met een 1-2 voorsprong aan het 2e treffen zou gaan beginnen, maar in de 96e minuut viel toch de verdiende gelijkmaker. Hierdoor wordt het zondagmiddag 10 juni om 14.00 uur op sportcomplex De Omloop, de thuishaven van WCR, een kraker van jewelste, want zoals de 1e ontmoeting liet zien, zijn beide elftallen aan elkaar gewaagd. Dus wie wordt het? WCR of OVV. Zondag weten we meer.

17 Feyenoord clinic bij WCR groot succes Afgelopen donderdag organiseerde de Feyenoord soccerschool bij WCR een drie uur durende clinic. Het werd een groot succes. Meer dan dertig kinderen kwamen op het evenement af en in de stralende zon genoten ze zichtbaar van deze middag. Nadat elk kind zich in een mooi Feyenoord shirt had gehesen werden er partijtjes gespeeld, penalty’s geschoten, omhalen geoefend en druk gezweet in de pannakooi. Na afloop werd er een toernooitje georganiseerd en de winnaars gingen naar huis met een gaaf Feyenoord supporters t-shirt. Van dit alles was iedereen flink hongerig geworden dus werd het tijd dat de barbecue aan werd gezet en de broodjes hamburger vonden dan ook gretig aftrek. Al met al een zeer geslaagde middag, met tevreden kinderen en als resultaat de inschrijving van een mini en f elftal voor het komend seizoen.

RWA grijpt titel op de valreep Het is RWA afgelopen zaterdag dan toch gelukt om het kampioenschap binnen te halen. In de laatste wedstrijd van het seizoen haalde de ARCO-brigade in de allerlaatste minuut de titel binnen. In Barendrecht begon de wedstrijd met een prachtige sfeeractie (Bengaals vuur) van de vele meegereisde RWA-supporters, maar de spelers van RWA bleven nog wat achter met het vuurwerk. Het was Vitesse dat de eerste score pakte en uitliep naar 3-0 binnen 5 minuten. Niet veel later, liet RWA de eerste score noteren, maar Vitesse was scherper in de afronding en liep uit naar 5-1. Tot 7-3 bleef het verschil 4 doelpunten en net toen RWA de aansluiting probeerde te forceren,

7-4, liep Vitesse zelfs uit naar een 9-4 voorsprong. RWA bleef rustig haar eigen spel spelen en kwam langzaam maar zeker terug in de wedstrijd en liet dat ook blijken in de score. Bij de rust was de achterstand al teruggebracht tot 2 doelpunten: 12-10. In de tweede helft wilde RWA direct dichterbij komen, maar moest het eerst nog een tegentreffer van Vitesse toestaan (13-10). RWA scoorde vervolgens 2x keer op rij en na 10 minuten in de 2e helft was het 13-12 in het nadeel van RWA. RWA was sterker en het wachten was op de gelijkmaker. Die wilde maar niet vallen, waardoor Vitesse weer de kans kreeg om te scoren: 14-12. Ook na de 14-13 bracht Vitesse

Trots en blij jeugdorkest Volharding Het zal je maar gebeuren: niet alleen mag je als jeugdorkest tijdens het concert in de Maranathakerk zelf de ingestudeerde stukken laten horen, maar je mag alle stukken ook zelf aankondigen en ook nog met het grote orkest meespelen. Dat alles maakte de leden van het Jeugdorkest erg trots en blij.

het verschil weer op 2 doelpunten: 15-13. Pas bij 15-15 kwam RWA voor het eerst op gelijke hoogte, maar daar kon het slechts 20 seconden van genieten, aangezien Vitesse alweer had gescoord. Weer 20 seconden later was het wederom gelijk en begon de spannende eindfase. In die laatste 4 minuten moest RWA scoren om de titel veilig te stellen. De spanning was te snijden, maar 40 seconden voor tijd viel het verlossende doelpunt: 16-17. De eerste voorsprong van RWA in deze wedstrijd bleek genoeg zijn voor de titel en de ontlading direct na het eindsignaal was enorm. Door dit kampioenschap komt RWA volgend zowel op het veld als in de zaal uit in de 1e klasse.

Menwedstrijd bij Rhoonse Ruiters Zondag 10 juni wordt weer een opengestelde menwedstrijd verreden op het terrein van de Rhoonse Ruiters aan de Albrandwaardsedijk in Poortugaal. Naast de hindernissen wordt er ook een vaardigheidsproef uitgezet op het terrein. Er is voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid van het parkoers op het terrein van de vereniging en we mogen gebruik van de openbare parkeerplaats. Ook niet leden kunnen deelnemen aan deze opengestelde menwedstrijd. Aanmelden kan door een bericht te sturen naar wedstrijden@rhoonseruiters.nl. De wedstrijd zal om ongeveer 9 uur aanvangen. Zoals het er nu naar uitziet start de laatste deelnemer rond 16.30 uur. Toeschouwers, supporters en andere paardenliefhebbers zijn deze dag ook welkom. De kantine zal de gehele dag open zijn. Meer over de activiteiten en de vereniging op www.rhoonseruiters.nl. Voor starttijden zie www.startlijsten.nl


BTW VOORDEEL WEKEN WEKEN

MET 21% KORTING!

21% korting: 21% korting: 21% korting: 21% korting:

€ 4.854,-

€ 3.463,-

€ 1.993,-

€ 5.219,-

Perrkktt aantal bePe ection sellec ila aaggila 1.0 se

agila 1.0 selection

corsa 1.2 anniversary

meriva 1.4 turbo 120pk cosmo

astra 1.4 turbo 120pk anniversary

exclusief afleveringskosten

exclusief afleveringskosten

nu € 7.497,-

nu € 13.027,-

nu € 18.261,-

Metallic lak

Metallic lak, airconditioning, LM velgen, mistlampen, cruise controle

Metallic lak, airconditioning, LM velgen, mistlampen, cruise controle, luxe bekleding

exclusief afleveringskosten

exclusief afleveringskosten

• geen wegenbelasting • geen bPm • 14% bijtelling

nu € 19.636,Metallic lak, airconditioning, LM velgen, mistlampen, cruise controle, getint glas

Voor alle oVerige geselecteerde actiemodellen met 21% korting bezoek onze showroom!

l

Voor de zekerheid

Eef en Huub Capelle: Eef en Huub Rotterdam-Noord: Eef en Huub Rotterdam-Zuid: Eef en Huub Berkel:

Klaverbaan 22, Tel. (010) - 442 23 88 Ceintuurbaan 133, T: (010) - 211 11 11 Aristotelesstraat 34, T: (010) - 291 61 61 Raadhuislaan 30, T: (010) 511 27 66

Actie heeft uitsluitend betrekking op voorgeregistreerde auto van het type Agila, Corsa en Meriva, zolang de voorraad strekt. Actie is niet geldig i.c.m. andere kortingen of aanbiedingen. Genoemde prijzen zijn incl. metallic lak en excl. afleveringskosten. Fouten voorbehouden. Afgebeelde modellen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoeringen. Vraag in de showroom naar de voorwaarden.

Kom na

a

r de AM op vrij Summe da o f z a t e g 8 j u n i (van rsale 17.00 t rdag 9 ot 19.0 j u n i (va 0 uur) n 11 Ringdi

Alléén nog twee penthouses te koop !

.00 tot jk 556, 15.00 u Ridder ur) kerk

Koop in juni en profiteer van 3x voordeel: SCHOUWSPEL AAN DE NIEUWE MAAS RIDDERKERK WWW.HETBORDES.NL

Ridderkerk (0180) 430 841

Rotterdam (010) 452 66 66

1. Nu nog het oude BTW tarief 2. De huidige hypotheekvorm 3. Flinke kortingen Tevens is de inruil van uw eigen woning mogelijk !

Krimpen a/d IJssel (0800) 0909 777


Grandcafé - Restaurant - Terras

ouble D utch D

Havenhoofd 17 2993 EK Barendrecht Tel: 0180 - 615 110

Zakenborrel - Lunch - Dinner www.doubledutchbarendrecht.nl

Scoren bij Bouwfonds! *

Poortugaal, Kasteeltuin Appartementen en penthouses Vanaf € 349.900,- v.o.n. Ontvangstadres: Muiderslot 6, Poortugaal

Poortugaal, Kasteeltuin Vrijstaande villa Vanaf € 699.000,- v.o.n.

Ontvangstadres: Duivenvoorde 1, Poortugaal

Rhoon, Essendael

Vrijstaande 7-kamer villa € 629.000, - v.o.n. Ontvangstadres: Verkoopcentrum Breitnerlaan 33, Rhoon

Rhoon, Essendael

Vrijstaande 7-kamer villa Vanaf € 459.000, - v.o.n. Ontvangstadres: Verkoopcentrum Breitnerlaan 33, Rhoon

Rhoon, Essendael Tussenwoning Tom Vanaf € 250.455,- v.o.n.

Ontvangstadres: Verkoopcentrum Breitnerlaan 33, Rhoon

Bezoek de open huizen op dinsdag 12 juni van 17.00 tot 19.00 uur De stemming zit er goed in bij voetbalminnend Nederland. Én bij Bouwfonds Ontwikkeling! Daarom delen wij ter gelegenheid van het EK 2012 fantastische prijzen uit. Iedereen die tussen 12 juni en 1 juli in één van de deelnemende projecten een woning of appartement koopt, ontvangt een keukencheque. Hoe verder het Nederlandse voetbalteam komt, hoe hoger de waarde van de cheque! We beginnen met een cheque van € 2.500,-. Wint Oranje de finale, dan ontvangt u een keukencheque van maar liefst € 10.000,-!*

(015) 276 04 00

www.scorenbijbouwfonds.nl *) kijk voor de voorwaarden op www.scorenbijbouwfonds.nl. Deze actie geldt alleen voor de opgeleverde woningen.


LD

. V.

INV

SLIPS

L RA

ISI

BL

In het vervolg beter, eerst even bellen.

ES

IES

GE

S- EN HERENSLIPS M.U

ER

T

O VO

LE

E DAM

3+1GRATIS 1 t/ m 30

juni 201 2

aad of zolang de voorr

t strek

Beter, aan uw zijde Natuurlijk bent u persoonlijk betrokken. Raken conflicten u diep. Maar rationeel gezien is er één oplossing: kom met uw probleem bij ons aan tafel. Wij lossen alle juridische, zakelijke en privéconflicten voor u op. Liefst in onderling overleg, maar als het moet via de rechter. Hoe eerder ú belt, hoe sneller de zaak wordt opgelost. Want u kunt ons maar beter aan uw zijde hebben. Daarmee bent u het beste af.

Middenbaan 28 Barendrecht

Alles voor de tuin

In ons leuk en voordelig tuincentrum Prunus laur. (laurier) 100 cm € 7,50 p.st. Trommelstenen 20x30x6 cm € 16,00 p.m2 Onkruidvrije graszoden € 2,45 p.m2 Tuinaarde 4 zakken (à 40 liter) voor € 6,00 Ruim assortiment planten, stenen, schuttingen, enz. Tuincentrum J. Meijer b.v. Kooiwalweg 12-14, Rotterdam-Lombardijen Tel.: 010-4326936

morgen kunt u haar gerust weer een vraag stellen

Barendrecht - Spijkenisse

Barendrecht: Oslo 20 • 2993 LD • T: +31 (0) 180 64 44 99 • F: +31 (0) 180 64 44 90 Spijkenisse: Jan Campertlaan 4 • 3201 AX • T: +31 (0) 181 61 77 23 • F: +31 (0) 181 62 25 62

Voor de professionele tuinier

GEKORTWIEKTE GEKORTWIEKTE PRIJS PRIJS COMBISYSTEEM COMBISYSTEEM

KM 90 R RS 0 PR9IJ KM C A TIE RIJS P IE T C A € 439 € 439

€ €393999

Vlakbij Barendrecht (zijstraat Pascalweg) Wij doen tevens Tuinaanleg en onderhoud, GRATIS PRIJSOPGAVE!

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22

lawbb.nl

an al 65 jaar uw vakm

WWW.STIHL.BE alle acties zijn geldig van maart tot einde juni 2012

WWW.STIHL.BE alle acties zijn geldig van maart tot einde juni 2012

iedereen verdient een morgen

UW VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK UWgeldig VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK Acties van maart tot einde juni 2012. Acties geldig van maart tot einde juni 2012.

www.kwekerijdezwaan.nl www.graszoden-online.nl

Eigen kweek stekgeraniums, perkplanten, groenteplanten en zaden.

Wij gaan weer leegverkopen

25% korting op alle tuin- en kamerplanten

* uitgezonderd groente- en fruitplanten

OPENINGSTIJDEN: woensdag t/m zaterdag van 9.00 - 17.00 uur

Kwekerij ‘De Zwaan’ Rijksstraatweg 164B 2988 BM Rijsoord

Caravan of Camper verkopen? Recreatiestalling Numansdorp OPENT Occasion Center

Wij verkopen ook vouwwagens! KOSTELOOS EN VAKKUNDIGE BEMIDDELING

Contact 0186-652960 - carva@planet.nl

Voor alle voordelen zie:

www.carva.nl

Stalling -Verkoop - Reparatie - Onderhoud

Lagendijk 178 - Ridderkerk - Telefoon 0180 - 421 399

www.gavdwaal.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 7 juni 2012

Rhoon F3 kampioen

Het succesvolle team: Keeper van Bram v.d. Linden. Wouter Filet, Lorenzo den Ouden, Ilya Verboon, Bas Groeneveld, Joel Denneboom, Luca Dorsman, David Garden en Bakr El Imani. F3 van vv Rhoon werd maandag 21 mei kampioen. Na een moeizame start van het seizoen, waarin het team kansloos werd uitgeschakeld in het bekertoernooi, ging de competitie wel succesvol van start. De moeizame eerste weken werden snel vergeten en de individuele spelers vormden al snel een team dat voor elkaar klaar stond. Voor de winterstop leken Rhoon en PSV Poortugaal te gaan strijden voor de titel, maar omdat DHZ F1 als nieuwe ploeg in de competitie werd geplaatst had Rhoon er een nieuwe concurrent bij. De eerste ontmoeting tussen Rhoon en DHZ eindigde in een 5-2 nederlaag voor Rhoon. Het bleek later de enige neder-

laag van het seizoen te zijn voor Rhoon. Omdat zowel PSV als DHZ hun eigen wedstrijden bleven winnen kwam het voor Rhoon neer op de laatste wedstrijd tegen GOZ F2. Deze wedstrijd begon moeizaam, met kansen voor beide partijen. Ook na de 1-0 van Joel Denneboom en een katachtige redding van Bram v.d. Linden bleef het tot aan de rust billenknijpen. In de eerste minuten van de tweede helft scoorde Bakr El Imani zijn 40ste doelpunt van het seizoen, waardoor er meer rust kwam in de wedstrijd. Met de 3-0 van Ilya Verboon en doelpunt nr. 41 van Bakr El Imani was het feest compleet!

Hoe voorkom je sportblessures? Ondanks dat sporten en bewegen een positief effect hebben op de gezondheid, lopen jaarlijks zo’n 3,5 miljoen sporters blessures op. Sportblessures kunnen ontstaan door onjuiste trainingsmethoden, slechte voorbereiding of warming up, onvoldoende conditie, overbelasting, een val, botsing of verkeerde beweging. Maar ook blijken verkeerde schoenen vaak een boosdoener. Specifieker: onvoldoende stabiliteit en/of schokdemping. Bij onvoldoende stabiliteit ontstaat een te grote belasting op pezen, spieren en kapsels van gewrichten. Wanneer de schoenen de ‘schok’ onvoldoende of niet opvangen, kunnen blessures ontstaan als achillespeesontsteking en fasciitis plantaris. Woordvoerster Carla Jongenengel van Centrum Orthopedie Rotterdam: ,,We merken dat veel sporters weinig informatie hebben over zulke zaken en in weinig sportzaken wordt echt goed advies gegeven. Daardoor worden veel sportblessures niet snel en adequaat behandeld, wat regelmatig blijkt te leiden tot chronische klachten.’’ Jongenengel: ,,Het is raadzaam bij het begin te beginnen. Welke sport beoefent iemand, hoe (vaak) traint hij, welke blessures is hij in het verleden opgelopen, hoe beweegt hij, wanneer ondervindt hij de meeste last van zijn klachten, welke schoenen

Ouderen Poortugaal genoten weer van jaarlijkse reis De traditionele jaarlijkse ouderenreis van Poortugaal vertrok klokslag negen uur van ’t Wiel bij de Hooge Werf. Er volgde een gevarieerde volledig verzorgde dagreis. De bussen van Ringelberg waren al om kwart over acht aanwezig. Dat was prettig daardoor kon iedereen die te vroeg was gelijk de bus in zonder lang te hoeven wachten. Na een rustige rit werd het gezelschap met koffie en gebak verwelkomd aan boord van het schip de River Queen van de Rederij Van Hulst in Warmond. Het prachtige weer van de afgelopen dagen had ineens plaats gemaakt voor bewolking en een frisse wind, dat was jammer. Gelukkig bleef het droog en konden de opvarenden vanaf de boot genieten van de Kagerplassen en de voorbij glijdende vergezichten. Er werd gezellig en uitvoerig met elkaar gesproken. Oude bekenden zagen elkaar weer en brachten elkaar op de hoogte van de

gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Imposant was de scheepswerf van Van Lent op het Kagereiland, waar de laatste hand gelegd werd aan een enorm jacht. Na de rondvaart werd met de bus koers gezet naar restaurant de Hanepoel aan de Ringvaart in Abbenes. Onder heerlijk eten en drinken werden de gesprekken voortgezet. Vervolgens naar Burgerveen waar de Poortugaalers rond drie uur werden ontvangen in Tropisch Rozenland. Dit is in 1999 ontstaan door een rozenkas om te bouwen tot een fraai aangelegde tropische tuin met daarbij een loungeroom. Er werd genoten van de planten, de vogels en de vissen. Toen was het alweer tijd om huiswaarts te keren. De file gaf het gezelschap de gelegenheid om in alle rust gebruik te maken van het voortreffelijke lunchpakket dat ter beschikking werd gesteld door het Deltaziekenhuis. Iets te in De Brinkhoeve terug, maar dat

Er was op het schip, in de restaurants en op de boot alle gelegenheid om bij te praten.

was gelukkig geen probleem. Al meer dan tachtig jaar werden de ouderen van Poortugaal bij de terugkeer in het dorp onthaald met de muziek van de lokale harmonie La Bona Futura. Dit jaar was het niet mogelijk om een voldoende grote bezetting bij elkaar te krijgen voor een optreden. Dit was jammer en werd ervaren als een gemis. Voormalig huisarts De Baat van de organiserende Stichting: ,,Hopelijk lukt het de volgende keer wel, want het geeft altijd een extra feestelijk tintje aan het geheel. Dit jaar was de reis een week eerder dan normaal, om het samenvallen met vergelijkbare uitstapjes te voorkomen. Een andere wijziging, waarvan onzeker was of dat invloed zou hebben op de belangstelling voor deze tocht, was de hogere eigen bijdrage. Dit had deze keer niets met de crisis te maken, maar met het nog niet ter beschikking staan van bancaire reserves. Hoewel de reis nog altijd goedkoop is, waren we toch enigszins bezorgd dat dit mogelijk invloed kon hebben op het aantal deelnemers. Dit bleek ongegrond, want dit keer gingen er gelukkig weer meer mensen mee dan voorgaande jaren. Al met al hebben we erg genoten van deze dag en hopen we elkaar volgend jaar weer te zien met nog meer deelnemers.’’ Noteert u alvast dat de Stichting Jaarlijkse Ouderenreis Poortugaal in principe de tocht van volgend jaar laat plaatsvinden op 30 mei.

draagt hij en hoe lang al? Die informatie helpt ons op weg om iemand goed te kunnen helpen. Vervolgens zetten we geavanceerde computerapparatuur in om na te gaan hoe iemand precies loopt, afwikkelt, hoe de drukverdeling onder zijn voeten is en waar zich eventuele drukpunten voordoen. Op basis hiervan kunnen we elke sporter een gericht advies geven. Denk aan braces, aanpassingen in schoenen en advies van nieuwe schoenen. Gezien ons uitgebreide (sport)medische netwerk kunnen we iemand ook op korte termijn laten onderzoeken door een fysiotherapeut, arts of chirurg. Zo zijn we veel (top)sporters van dienst en met resultaat.’’ Centrum Orthopedie Rotterdam adviseert en levert hulpmiddelen bij klachten aan het bewegingsapparaat. Denk hierbij aan braces, bandages, korsetten, steunkousen, inlays (steunzolen) en op maat gemaakte schoenen. Sinds maart bestaat er een nauwe samenwerking met De Hardloopwinkel Rotterdam (www.dehardloop winkel. nl). Centrum Orthopedie Rotterdam heeft twee vestigingen, in IJsselmonde - vlakbij bedrijventerrein Reijerwaard - en in Rotterdam-Centrum. Meer informatie via www.corotterdam.nl en 010-2921830. Het centrum is geopend van maandag tot en met zaterdag.

Jongens 1 tv Poortugaal kampioen Op het tennispark van TVPoortugaal is op woensdag 23 mei het jongensteam t/m 13 jaar kampioen geworden. De voorjaarcompetitie bestond uit zes wedstrijden, drie uit en drie thuis. Na vier wedstrijden te hebben gewonen en één wedstrijd gelijk te hebben gespeeld waren de verwachtingen die woensdag hoog gespannen. Het team moest tegen de op dat moment geplaatste nummer 2 van de competitie. Van te voren was bekend dat ze met twee overwinningen voldoende punten hadden om kampioen te worden, maar dat maakte het niet minder spannend. De zon scheen volop, maar onder de net geplaatste

overkapping van het gezellige tennispark was het goed uit te houden. Daar zagen de ouders en coaches van beide teams een spannende finale tussen de nummers 1 en 2 van deze voorjaarscompetitie. Nadat de eerste enkel door Poortugaal werd verloren werden de volgende twee gewonnen en dat was voldoende om kampioen te worden. De uiteindelijke uitslag was 3-3 maar het kampioenschap was een feit. De dag met de tegenstanders werd zoals altijd afgesloten met patat en frikandel. Daarna vierde het team het kampioenschap met (kinder)champagne, (chocolade)medailles, snoep en een bosje bloemen.

Op de foto vlnr boven: Remie Voodgeert, Genaro Huiswoud, Gauke van Seventer; beneden; Pascal Streep, Yannick le Cocq d’Armanville en Milan Hensen.

Hockeymeiden Tempo C1 kampioen In een bloedstollende thuiswedstrijd tegen de nummer 1, Spijkenisse, hebben de Tempo’34 C1 meiden zaterdag 2 juni gewonnen met 4-1. Dit betekende ook direct het kampioenschap! Met een stralende zon en zeer veel belangstellenden langs de lijn was deze laatste wedstrijd van het seizoen een echte eindknaller. Voor aanvang van de wedstrijd stond Spijkenisse al zeer lange tijd op de 1e plaats in de poule en dat had aan een gelijkspel voldoende om kampioen te worden. De uitwedstrijd werd echter ook gewonnen door Tempo’34 (2-3). Deze middag zag het er even naar uit dat de concurrent ging winnen. Binnen

21

5 minuten kwam Spijkenisse op voorsprong: 0-1. Dit werd heel goed opgepakt door de Tempo meiden. De 1-1 was de ommekeer in de wedstrijd. Tot aan 3-1 was het spannend, want Spijkenisse bleef komen. Met een eindstand van 4-1 hebben de C1 meiden terecht gewonnen. Alle meiden hebben top gespeeld. Na het eindsignaal vlogen de hockeysticks van geluk in de lucht! Als ware kampioenen knalden de champagneflessen (0 procent alcohol) open en werd het publiek bedankt voor hun aanmoedigingen door een overwinningsrondje over het veld. Op naar het volgende seizoen.

Galafeest met BijGeenGehoor Coverband BijGeenGehoor gaat vrijdag 15 juni weer voor een onvergetelijk avond zorgen. Locatie is de grote zaal van de Brinkhoeve aan de Kerkstraat 12, in Poortugaal. Aanvang 21 uur, zaal open 20.30 uur. De dresscode is chique of op z’n sjiek. De toegang kost 7.50 euro. Kaarten zijn te bestellen via hetsjiekegalafeest@gmail.com. Ook op de avond zelf aan de zaal, maar het advies is snel te reserveren hoe eerder hoe beter. Het ‘chique too sjiek’ galafeest draait uiteraard om de bubbels en dansen. De tien koppige band coverband BijGeenGehoor staat garant voor swingende, funck, soul and rock, rithm and bleus. Vorig jaar op 30 april trad BijGeenGehoor ‘s middags op in het Park van Rhoon en in januari 2012 speelde BijGeenGehoor op het Nieuwjaarsfeest bij Muziek Centrum Albrandswaard. Er zal een verrassing zijn op vrijdag 15 juni, want BijGeenGehoor gaat na 15 juni onder een nieuwe naam verder.

Eén grote lach bij de kampioenen.

Deze krant nog eens teruglezen op internet?

www.deschakelalbrandswaard.nl


Bouwjaar Woonopp. Aantal kamers

: 1991 : 151 m2 :5

Vraagprijs € 499.000,- k.k.

OPE N

OPEN

OPEN

Barendrecht

r

18 .

W

Wonen met 365 dagen vakantiegevoel is wellicht de beste omschrijving voor deze landelijk gelegen vrijstaande villa.

ZOMERAVOND OPEN HUIS 20 JUNI

ZOMERAVOND OPEN HUIS 20 JUNI

Helfrichstraat 31

Binnenlandse Baan 100

Hoekwoning met garage, nabij de dorpskern en op loopafstand van winkels op een mooi perceel eigen grond van 201 m2. Bouwjaar Woonopp. Aantal kamers

HT OC

Schuringsedijk 156

uu

Barendrecht

OPEN

OPEN

EK

0

00

T CH

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

Nassaustraat 3

NIEUW IN VERKOOP

i

: 2001 : 130 m2 :4

NG

Deze halfvrijstaande villa is gelegen aan een verkeersluw straatje met parkeergelegenheid op eigen terrein.

DOOR HAN BRUNING

Numansdorp

Barendrecht

OPEN HUIZEN ZOMERAVOND g a 20 d s n oe uur - 21.0 jun

Kuiperij 1

AA

Alléén op 20 juni ontvangt u bij Ooms Financieel Adviseurs tussen 18.00 en 00.00 uur Hypotheek Voordeel. Naarmate de avond vordert, ontvangt u extra voordeel. Kom langs op onze vestiging in Rotterdam, Dordrecht of Spijkenisse voor een vrijblijvend advies en ontvang het actielabel.

NIEUW IN VERKOOP

Bouwjaar Woonopp. Aantal kamers

Torenmolen 6 Barendrecht

T CH

O RK

Koraallaan 88

DOOR YVONNE OVERHAND

Open tot middernacht Voordeel loopt op tot €1.500,-!

VE

Barendrecht BINNEN 3 WEKEN

O RK

T CH DOOR YVONNE OVERHAND

Braamwede 19

VE

Barendrecht

O RK

VE

Barendrecht

20 juni Hypotheek Voordeelavond

: 1993 : 111 m2 :4

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Kijk op openhuizendag.nu of funda.nl

Mooi centraal gelegen midden in de dorpskern ligt dit compleet gemoderniseerd halfvrijstaand woonhuis.

NVM Rotterdam en omstreken

Vraagprijs € 235.000,- k.k.

Bouwjaar Woonopp. Aantal kamers

Poster OHD Juni.indd 1

: 1968 : 114 m2 :3

15-05-12 15:50

Barendrecht

Barendrecht

Puttershoek

Puttershoek

ZOMERAVOND OPEN HUIS 20 JUNI

ZOMERAVOND OPEN HUIS 20 JUNI

Eijckenhorst (2-onder-1 kapwoning)

Eijckenhorst (eengezinswoning)

Willem Alexanderplantsoen 16

Riederveld 14

De ruime 2-onder-1-kapwoning met verrassend diepe achtertuin geeft een royale woonbeleving. Een perfecte woning voor mensen die een volgende stap willen zetten in hun wooncarrière. Projectsite : www.eijckenhorst.nl Woonopp. : vanaf 135 m2 Aantal kamers :4

De ruime eengezinswoning is ideaal voor het jonge gezin. Met het centrum van Puttershoek, een basisschool en vele sportvoorzieningen op loopafstand, woont u zeer centraal in een rustige omgeving. Projectsite: : www.eijckenhorst.nl Woonopp. : vanaf 112 m2 Aantal kamers :4

In de sfeervolle Oranjewijk op een mooie locatie ligt deze uitstekend onderhouden en zeer comfortabele vrijstaande woning!

In deze moderne villa ervaart men een gevoel van licht, rust en ruimte.

Bouwjaar Woonopp. Aantal kamers

Bouwjaar Woonopp. Aantal kamers

Koopsommen vanaf € 299.500,- v.o.n.

Koopsommen vanaf € 198.500,- v.o.n.

: 1975 : 171 m2 :5

Vraagprijs € 695.000,- k.k.

: 2003 : 183m2 :4

Vraagprijs € 489.000,- k.k.

www.ooms.com Brugge 3 • Barendrecht • 0180 - 62 65 00


De Schakel

DIENSTEN

Donderdag 7 juni 2012

ZONDAG 10 JUNI RHOON PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND Geref. Kerk, Maranathakerk, Kleidijk, Belijdenisdienst 09.30 uur Ds. J.A. Bos, Papendrecht Herv. Gemeente, Dorpskerk 09.30 uur ds. D. Siebelink, Reeuwijk 17.00 uur ds. M. Boevè, Swifterbant ROOMS KATH. KERK H. Willibrordus, Dorpsdijk 11.00 uur Viering Vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering POORTUGAAL PROTESTANTSE GEMEENTE TE POORTUGAAL Kerkgebouw de Haven, Emmastraat 9 09.30 uur Ds. M.H. v/d. Graaf KAPEL DELTAZIEKENHUIS 09.45 uur pastor Ben van Dam m.m.v. Dorpskerkkoor Hoogvliet GEREF. GEMEENTE Achterweg 11 09.30 uur ds. C. Neele 16.00 uur ds. C. Neele PERNIS/ ALBRANDSWAARD GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Nieuwedijk 6

09.30 uur br. Jac. den Arend 14.30 uur ds. H. Bondt BARENDRECHT Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 09.30 uur Ds. P.C. Koster uit Spijkenisse VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur dhr. Van Biessum uit Rotterdam EVANG. GEMEENTE Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ev. J. van Staveren 15.00 uur ev. C.J. Visser VRIJE EVANG. GEM. en Petrakerk PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 09.30 uur mevr.ds. E. Spee, viering Heilig Avondmaal REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.00 uur dr. T.R. Barnard,

Gezinsdienst HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ds. G. van de Pol ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl

Negen kampioensteams bij Oude Maas In de rust van de wedstrijd Oude Maas-Rhoon was er bijzondere happening voor Oude Maas. Het dit jaar 65-jarige Oude Maas sloot het seizoen af met maar liefst 9 kampioensteams: E6, E4, E3, D1, C3, B1, A2, meisjes A1 en het 2e-elftal. In de rust van de kwamen de jeugdkampioenen onder begeleiding van muziek het veld op.

Meisjes E1 Tempo ’34 kampioen 1e klasse B voorjaarscompetitie

Juichend gaan de kampioenen op de foto. Door de goede prestaties in de herfst- en zaalcompetitie was meisjes E1 van Tempo ’34 voor de voorjaarscompetitie in de 1e klasse B ingedeeld. Een sterke poule met goede tegenstanders, dus het beloofde een zware competitie te worden. De meisjes gingen er op de training dan ook keihard tegenaan. En het resultaat bleef niet uit, de eerste vijf wedstrijden werden allemaal gewonnen.Toen stond de topper met directe concurrent Spijkenisse E1 op het programma, een ploeg die maar één wedstrijd had verloren en alle andere gewonnen. Bij gelijkspel of winst had de Tempo ploeg met nog 1 wedstrijd te gaan alles in eigen hand. Spijkenisse bleek een goed team en wist het op 4-4 te houden, voor Tempo een goede uitslag. Het kwam dus aan op de laatste wedstrijd tegen Evergreen E1, die had maar net van Spijkenisse verloren dus zou Tempo het

zeker niet cadeau krijgen, maar bij winst was het zeker van het kampioenschap. De meiden gingen er dan ook helemaal voor en overbluften de tegenstander compleet het eerste kwartier, precies zoals de coach dat altijd wil. Ze stonden dan ook heel snel met 4-0 voor en er kon ons eigenlijk niks meer gebeuren. Bij rust stond het 5-0. De tweede helft deed Tempo het wat rustiger aan en bleek Evergreen best aardig te kunnen hockeyen. Het gaf goed partij (alleen te laat). Uiteindelijk werd de einduitslag bepaald op 6-0 voor Tempo en het kampioenschap was een feit. De meiden waren natuurlijk allemaal super blij en het werd dan ook gevierd met (kinder) champagne, ook kregen ze allemaal een mooie medaille. Na de wedstrijd aten ze samen met Evergeen een speciaal gemaakte Tempo 34 taart. Een prachtige afsluiting van een leuk en goed seizoen.

Jeugdkampioenen bij LTC Rhoon Alle kampioenen op een rij.

Geen SCHAKEL ontvangen? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar: bezorgingalbrandswaard@baruitgeverij.nl of bel Moerstee Verspreidingen

Telefoon 015-3695822

Donderdag 7 juni 2012 - 50e jaargang - nr. 27 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ALBRANDSWAARD (RHOON EN POORTUGAAL)

Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 12.000 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV. Adres uitgever en advertentie-afdeling: Singel 55, Barendrecht Tel. 0180-641022; Fax. 0180-619983 Redactie: Sieka Romeijn-Hedmann (0180-612571, 06-17375371) Leonie Elzinga (06-10336090) Postadres: Postbus 390, 2990 AJ Barendrecht Bezoekadres: Walmolen 74, Barendrecht E-mail: redactiealbrandswaard@baruitgeverij.nl Berichten (géén advertenties) dienen uiterlijk op maandag 20.00 uur in bezit van de redactie te zijn. Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Bezorgklachten: telefoon 015-3695822 Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties. Nog meer nieuws uit Albrandswaard op de Pluspagina op: Nog meer nieuws uit Albrandswaard www.deschakelalbrandswaard.nl op www.deschakelalbrandswaard.nl

Afgelopen zondag speelden bijna alle zondag jeugdteams van LTC Rhoon hun laatste competitiewedstrijd op het Rhoonse tennispark aan de Rivierweg. In totaal spelen de teams zes wedstrijden in deze voorjaarscompetitie, district Zuid-Holland. Eén van de teams was het meisjesteam tot en met 17 jaar, dat haar laatste wedstrijd uit deze competitiereeks tegen TV Moordrecht moest spelen. Dit meidenteam, wat al een aantal jaren samen speelt, bestaat uit Michelle Streefkerk, Emma vd Staay, Noa Tims, Jill Ober en Ilse Wijntjes. Na het spelen van vijf partijen (2 enkels en 3 dubbels) en het winnen van vier hiervan, werden de meiden gehuldigd. Naast bloemen en champagne, kregen zij ook een presentje van de jeugdcommissie. Maar ook de meiden van TV Moordrecht hadden een sportieve verrassing voor hun

tegenstander meegenomen. Een van de ouders overhandigde de Rhoonse dames zijn felicitaties en een chocolademedaille. Ook het jongensteam tot en met 17 jaar, bestaande uit Jasper van der Staay, Sebastiaan Ober, Chris den Arend en Dion Hagenaar werd kampioen. Het speelde zijn laatste wedstrijd ook thuis en werden na het meisjesteam gehuldigd. Het andere kampioensteam, een mixteam tot en met 17 jaar, bestaande uit Kai Ripmeester, Aimee Chan, Danique Richelle en Chris den Breejen speelde zijn laatste wedstrijd in Stellendam. Ook de andere zondag mixen jongensteams van LTC Rhoon hebben goed hun best gedaan en mooie partijen laten zien. Woensdag werden de laatste competitiewedstrijden voor de andere jeugdteams gespeeld. Wellicht is hier ook nog een kampioensteam tevoorschijn gekomen.

23

Medische Diensten Huisartsen. Uitsluitend voor spoedgevallen. Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost RotterdamZuid: 010-2909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Albrandswaard De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Vervolg van de diensten zie de Schakelplus pagina op de site

Collecte epilepsie De jaarlijkse collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds wordt dit jaar gehouden van 4 tot en met 9 juni. Ook dit jaar wordt gecollecteerd in Albrandswaard. Mensen met epilepsie kunnen onverwacht een epileptische aanval krijgen. Dat is een tijdelijke verstoring in de hersenen. Gelukkig hebben de meeste mensen met epilepsie baat bij medicijnen. De overige mensen blijven last houden van de aanvallen. Epilepsie is nog steeds niet te genezen. Wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijke oorzaken blijft noodzakelijk om zo genezing dichterbij te brengen. Het Nationaal Epilepsie Fonds steunt deze onderzoeken. Door bij te dragen in de collecte kan iedereen op zijn beurt het fonds steunen. Wie geeft die levert een kleine bijdrage aan een goede behandeling en begeleiding van mensen met epilepsie. Meer informatie bij de coördinator van Poortugaal, mevrouw J. van Doeselaar, 010-5019864.

Dieren Centrale Nederland

Het meisjesteam tot en met 17 jaar werd gehuldigd met bloemen en champagne.

Vermist: Konijn, grijs, 1 hang- 1 staand oor, G.E.C. Ribbiuslaan Rhoon. Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0186-603405. Kijk voor meer gegevens op www.dierencentrale.nl


Dit weekend zit u goed bij WEEKEND VOORDEEL

Vers gebrand Macadamia mix 100 gram

1.

99

bij MCD

WEEKEND VOORDEEL

Vers uit eigen slagerij Kipfilet kilo

3.

99

bij MCD

WEEKEND VOORDEEL bij MCD

WEEKEND VOORDEEL bij MCD

!

Vers uit eigen slagerij Spareribs kilo

7.

98

Vers uit eigen slagerij Beenham vers van het mes 100 gram

1.

79

Sunil wasmiddel

WEEKEND VOORDEEL bij MCD

poeder of klein&krachtig pak 1440 gram flacon 730 ml.

1+1

G R AT I S

Bij aankoop van 2 artikelen 50% kassakorting. Bijvoorbeeld: klein&krachtig lavendel + waspoeder lavendel van 9.84 voor

4.92

week 23 - Aanbiedingen gelden van donderdag 07 juni t/m zaterdag 09 juni 2012. Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop! * wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.

MCD Rhoon, Tjaikovskistraat 3 3161 WH Rhoon, 010- 50 12 541

twitter: @mcdolaf

MCD Barendrecht, Marijkesingel 18 2991 BK Barendrecht, 0184- 61 36 53


Veel vragen over jonge tuinvogels bij Vogelbescherming

‘Meer dan 80 procent van jonge tuinvogels sterft en dat is norHet Servicecentrum van Vogelbescherming Nederland is de laatste dagen druk bezig met het via meil en per telefoon beantwoorden van vragen over jonge vogels. Door het mooie weer zien veel mensen de jonge vogels nu in hun tuin fladderen en besluiten dan om Vogelbescherming te bellen. De medewerkers krijgen ruim 100 vragen per dag. De meeste gestelde vraag is: hoe kunnen we ze helpen? In bijna alle gevallen luidt het advies: ’door ze met rust te laten’. ,,Toegegeven; een jong piepend vogeltje dat niet kan vliegen en wat onnozel op de grond of een laaghangend takje wipt, ziet er natuurlijk hulpeloos uit. Vanwege het warme weer hebben ze vaak ook nog hun bek de hele tijd open om af te koelen. Daardoor lijken ze nog kwetsbaarder’’ , zegt Gerard Derksen

van het Servicecentrum. ,,Schijn bedriegt echter. ,,Veel mensen denken, ze zijn uit het nest gevallen. Maar vogels vallen niet uit het nest. Als ze uit het nest zijn, dan betekent dat dat ze daar groot genoeg voor zijn. Maar ze kunnen niet gelijk vliegen. Daar gaat tijd en oefening inzitten.” De ‘hulp’ van mensen verstoort dit natuurlijke proces, benadrukt Gerard Derksen. ,,Ouders en hun jongen doen onnodig veel stress op en dat vermindert zelfs de kans op overleving. Bijna 80 procent van alle jongen sterft en dat is in de natuur gewoon normaal. Daarom krijgen ze ook zoveel jongen.” Slechts een enkele keer adviseert Derksen om de vogels te helpen. ,,Als ze op een druk fietspad zitten bijvoorbeeld. Zet ze dan een metertje verderop in de berm. Ga geen meters met ze lopen, want dan kunnen de ouders

ze niet meer vinden. Je hoeft niet bang te zijn dat de geur van je handen de vogels afstoot. Dat is wel zo bij sommige zoogdieren, maar niet bij vogels.” Hét probleem voor tuinvogels zijn katten, maar daar kun je juist wat tegen doen, vervolgt Gerard Derksen. ,,Onder nestkasten kun je een stekelkraag hangen zodat katten er niet bij kunnen. En als je gaas zo’n 30 centimeter boven je schutting uit laat steken kunnen katten niet meer op de schutting komen. Als jezelf een kat hebt, kun je die binnenhouden tijdens het broedseizoen.” Vogelbescherming heeft een handige website waarop veel antwoorden te vinden zijn op vragen als hoe je vogels in je tuin kunt krijgen, hoe je ze kunt helpen bij het broedproces en wat een geschikte plek is om je nestkast op te hangen. http:// www.vogelsinmijntuin.nl

Strand Maasvlakte 2 kleurt rood Op het nieuwe badstrand van Maasvlakte 2 heeft het Brits-Duitse kunstenaarsduo HeHe zaterdag 26 mei een kleurrijk kunstproject gerealiseerd. Voor het project met de titel Roduin is ongeveer 75 ton rood zand over het strand verspreid. Het vormt een grote rode vlek die in

de loop van de tijd door de invloed van wind, regen en zee zal verdwijnen. Of dat kort of lang duurt, is ongewis en hangt af van de weersomstandigheden. Roduin van HeHe is onderdeel van Portscapes 2, een reeks kunstprojecten in het kader van de aanleg van

Maasvlakte 2. Portscapes is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam (Projectorganisatie Maasvlakte 2). Stichting Kunst en Openbare Ruimte ondersteunt het project met een inhoudelijke en financiële bijdrage.

Dit is de PLUS-pagina van De Schakel. Berichten op deze pagina staan alleen in de digitale versie van de krant. Hoewel we ook in de papieren versie graag aan alle berichten ruimte geven, lukt dat om technische redenen niet altijd. De online-krant zorgt voor een compleet aanbod van het nieuws van deze week.

Overige Diensten en Maatschappelijke Organisaties Tandartsen Voor informatie betreffende het verkrijgen van spoedhulp gedurende het weekeinde en feestdagen dient u contact op te nemen met uw eigen tandarts. Via het antwoordapparaat wordt u ingelicht op welke manier u de dienstdoende tandarts kunt bereiken. De dienstdoende tandarts is uitsluitend bereikbaar voor spoedeisende klachten en ongevallen. De spoedhulp wordt uitsluitend verleend tegen contante betaling. Verloskundige I. Gerritsen, Doen Beijenslaan 20, Poortugaal; praktijk Ridderspoor 30, 3191 PD Hoogvliet. Verloskundigenpraktijk Carnisselande Dagelijks spreekuur volgens afspraak. Spreekuurlocaties: Gezondheidscentrum Carnisselande (hoofdlocatie) Middeldijkerplein 26, 2993 DL Barendrecht Care&Wellness Portland Langstraat 11-12, 3162 WC Portland (tevens echolocatie Prenataalcentrum Carnisselande) Telefonisch spreekuur ma, di, do en vrij 9-12 uur, tel. 0180-627459. Inloopspreekuur wo. 8.30-11.00 uur (m.u.v. schoolvak.). Inloopspreekuur lactatiekundige; ma. 10-11 uur (m.u.v. schoolvak.) (beide inloopspreekuren vanaf hoofdlocatie). info@verloskundigencarnisselande.nl. www.verloskundigencarnisselande.nl (online aanmelden mogelijk) Verloskundigenpraktijk Portland Yolande van den Berg en Gardy Laurijssen, 24 uur per dag bereikbaar via 06-46464942, ook buiten spreekuren overdag voor vragen of afspraak maken. Bij spoed en geen gehoor via de artsentelefoon: 010-2866977. Postadres: Postbus 53019, 3008 AH Rotterdam. www.verloskundigenpraktijkportland.nl, info@ verloskundigenpraktijkportland. nl. Spreekuur op woensdag vanaf 18 uur aan Hendrikse-akker 11, Barendrecht (kinderdagverblijf Panda). Zaterdag spreekuur vanaf 9 uur aan De Beurs 39, Rhoon/ Portland (kinderdagverblijf Jip en Janneke). Verloskundigenpraktijk Albrandswaard / Pendrecht Jacqueline Broersma, Jeannette Hammer, Annemieke Kip en waarneemsters Marloes Lagendijk, Lilian Wong-Si-Kwie. 06-27850059 b.g.g. 010-4206611 Spreekuur op afspraak: Rijsdijk 15b (Koetshuys) Rhoon en Slinge 773c Rotterdam (tevens echolocatie). Voor meer informatie zie onze website: www.verloskundigenpraktijkpendrecht.nl Trombosedienst en artsenlaboratorium Wijkcentrum Hof van Portland, Hof van Portland 41, Rhoon. Di. en do. 08.15-09.15 uur. Kruithof Fysiotherapie en Manuele therapie Avenue Carnisse 317, 2993 ME Baren drecht. Contact: 0180-628741 en info@kruithoffysiotherapie.nl. Zie ook www. kruithoffysiotherapie.nl. Ook ‘s avonds geopend FysiotherapieRotterdam Bijdorp-Zuid 1, Barendrecht gebouw Wellnesselande, tel. 0180-646418 Rosestraat 123, Rotterdam tel. 010-4860978 www.fysiotherapierotterdam.nl info@fysiotherapierotterdam.nl Dierenartsen Dierenkliniek Carnisselande Avenue Carnisse 184, B’drecht tel. 0180-556062. Dierenkliniek Den Otter Dorpsdijk 16, Rhoon tel. 010-5067150. Aafje, thuiszorg huizen zorghotels Aafje zorglijn, tel. 0900 - 8664 (€ 0,10/min) Op werkdagen van 8 tot 17 uur voor informatie en advies.

Voor dringende (zorg)vragen is de zorglijn 24 uur per dag bereikbaar. Thuiszorgwinkel Zwijndrecht (Vegro) Verpleeg- en hulpmiddelen: 0800 – 2887766: voor uitleen en verkoop. Passage 4-6, Zwijndrecht, maandag t/m vrijdag 9-17.30 uur, zaterdag van 10-16 uur. Artikelen kunnen thuisbezorgd of opgehaald worden. info@aafje.nl, www.aafje.nl Aafje, Postbus 8604, 3009 AP Rotterdam. Sanare Thuiszorg Altijd bij u in de buurt! Wij bieden zorg in elke thuissituatie en nemen uw wensen en behoeften als uitgangspunt! Bel 0180310180 voor verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning op afspraak en door een klein team vaste medewerkers. Gratis spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13-17 uur in Paramedisch Centrum ‘Oranjewijk’ aan de Gebroken Meeldijk 123a te Barendrecht. Meer informatie: www.zorgiseenkeuze.nl Alarmnummer. Brandweer, Politie, Ambulance: 112. Politiebureau Poortugaal, Hofhoek, Poortugaal, tel. 0900-8844. Platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard. Inl. tel. 010-5013283. Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidwest Tel. 0900-0101; Slachtofferhulp biedt praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. Kraamzorg De Eilanden Vliet 8, Postbus 1185, 3220 BD Hellevoetsluis. Gratis informatienummer: 0800-0225323; Beval lings lijn: 0181-310000 (altijd bereikbaar). Kraamcentrum Dat 24 uur p.d, 7 d.p.w. bereikbaar voor zorg. Bezoekadres: Kerkstraat 18, 3211 AS Geervliet. Tel. 0181-645100. Email: info@KraamcentrumDAT.nl. Website: www.KraamcentrumDAT. nl. Moeders voor Moeders. Ben je net in verwachting? Moeders voor Moeders verzamelt de urine van pril-zwangeren, en helpt zo vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen ook zwanger te worden. Als je nog geen 12 weken zwanger bent, en je wilt meedoen, neem dan contact op met Odette Boekenstijn 06-39442044 of bel gratis 0800-022 8070. Inschrijven kan ook via de website www. moedersvoormoeders.nl. CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Telefonisch aanmelden voor aanvraag verzorgings-, verpleeghuis en thuiszorg. Op werkdagen van 08.30-17.00 uur. Tel. 0102068650. Het Boerderijtje. Inloop elke ochtend. Gastvrije ontvangst door vrijwilligers voor een praatje en een kop koffie. Iedereen is welkom op ma. t/m vr. van 10.00 tot 12.30 uur. Op di. en do. middag tevens open voor activiteiten. Verkoop Wereldwinkel, vr. 10.00 tot 17.00 uur en za. 10.00 tot 16.00 uur. Do.mo koffie drinken in De Brinkhoeve. Tel. 0105011973 Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) SWA/Vraagwijzer, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon, Tel.: 010-5011222. Website: www.welzijnalbrandswaard.nl E-mail: vraagwijzer@welzijnalbrandswaard.nl Het Loket voor onafhankelijke en gratis informatie en advies in Albrandswaard voor vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Ook voor informatie over individuele voorzieningen, persoonsgebonden budget (PGB), huishoudelijke verzorging, mantelzorg en voor het aanmelden van vrijwilligers. Inloopspreekuur van Vraagwijzer van 09.00 – 13.00 uur.

Telefonische bereikbaarheid van Stichting Welzijn Albrandswaard van 09.00 – 16.00 uur. SWA/(Ouderen)advisering, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Website: www.welzijnalbrandswaard.nl E-mail: ouderenadvisering@welzijnalbrandswaard.nl Ondersteuning bij complexe hulpvragen, Hulp bij thuisadministratie, PlusKlusAdvies (advies en ondersteuning bij klussen in en om het huis), informatie over o.a. valpreventie en eenzaamheidsbestrijding. SWA/Vrijwilligers Vacaturebank Albrandswaard, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Website: www. welzijnalbrandswaard.nl. E-mail: vrijwilligersvacaturebank@welzijnalbrandswaard.nl Voor iedereen die interesse heeft in vrijwilligerswerk. Bemiddeling tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. Informatie over contracten en regelgeving. Voor informatie en aanmelding kan men terecht tijdens het telefonisch spreekuur van Vraagwijzer, t.w. maandag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur, telefoonnummer 010-5011222. Uiteraard worden vragen gesteld per e-mail ook zo spoedig mogelijk beantwoord. SWA/Steunpunt Mantelzorg Albrandswaard, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Telefoonnummer: 010-5011222 Website: www.alsjevooreenanderzorgt.nl en www.welzijnalbrandswaard.nl E-mail: mantelzorg@welzijnalbrandswaard.nl Voor informatie kan men terecht tijdens het telefonisch spreekuur van Vraagwijzer, t.w. maandag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur, telefoonnummer 010-5011222. Uiteraard worden vragen gesteld per e-mail ook zo spoedig mogelijk beantwoord. SWA/Ouders voor Ouders In het Koetshuis aan de Rijsdijk 17a te Rhoon is er iedere donderdag inloop voor ouders voor een luisterend oor en een kopje koffie of thee. Afwisselend in de ochtend (van 09.00 tot 10.00 uur) of in de middag (van 14.00 – 15.00 uur). Voor meer informatie en agenda: www.albrandswaardseoudersvoorouders.nl Laurens Zorg aan Huis Laurens biedt veel vormen van diensten en zorg voor ouderen. In Rhoon biedt Laurens Zorg aan Huis, ook voor mensen met dementie. Meer informatie: 08005886678 (gratis) of www.laurens.nl. Activiteiten voor ouderen Laurens organiseert voor actieve ouderen activiteiten die het leven leuker maken. Het Laurens UITbureau voor Ouderen neemt u graag mee naar het theater of op vakantie. Meer informatie: 0800-5886678 (gratis) of www. laurens.nl. Stichting Psychosociale Klankborden ZHZ Contactpersoon Jeannette Verveer. Telefonisch spreekuur voor advies en begeleiding op woensdag en donderdag van 10 tot 13 uur via 078-8795276. Iedere dinsdag inloop en creativiteit van 15 tot 17.30 uur. Samen lekker eten van 17.30 tot 19, een vers en gezond driegangenmenu voor 3,50 euro. Regelmatig ook themavonden en gespreksgroepen. Hervormd Jeugdcentrum, Vijverhof 10 te Hendrik-IdoAmbacht. Website: www.stichtingklankborden.nl. Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 - 18:00. 0900 - 1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@ korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 09:00 - 17:30 via www.korrelatie.nl

Profile for BAR Uitgeverij

/albrandswaardwk23  

http://deschakelalbrandswaard.nl/week23/albrandswaardwk23.pdf

/albrandswaardwk23  

http://deschakelalbrandswaard.nl/week23/albrandswaardwk23.pdf

Advertisement