Page 1

N I E U W S -

oon: (010) 506 11 11 (010) 501 81 80 l: info@albrandswaard.nl ite: www.albrandswaard.nl

ningstijden Burgerzaken ragen reisdocumenten, wijzen en andere producten werkdag: 08.00 - 12.30 uur dagavond: 17.30 - 20.00 uur sdagag: 12.30 - 15.00 uur

en aangevraagde ocumenten, rijbewijzen en re producten werkdag: 08.00 - 16.30 uur dagavond: 17.30 - 20.00 uur

dagavond is Burgerzaken niet end voor burgerlijke stand zaamheden, zoals aangifte orte, huwelijk of overlijden. voor eerste inschrijving in rland en hervestiging uit het nland kunt u op maandagd niet terecht.

ningstijden scheidingstation dag t/m g: 10.00 - 12.30 uur 13.30 - 15.30 uur dag: 10.00 - 12.30 uur

hten en meldingen punt: (010) 506 17 77 uklachten: 0888 333 555 ngen CAI: 088 2249 111

ekuur burgemeester en ouders aandag 2 april houdt emeester Harald M. Berg(Openbare Orde, Veiligheid, BAR-samenwerking) van 0 - 20.15 uur spreekuur in emeentehuis, Hofhoek 5 in ugaal (ingang grote trap).

ecte 1 t/m 7 april: ting Fonds ndicaptensport

Nu ook voor al uw verzekeringen

Donderdag 29 maart 2012

Deze week o.a. in

Dorpsstraat 154 a+b 2992 BE Barendrecht Telefoon: 0180 62 54 11 fax: 0180 62 59 52 E-mail info@hypotheekgemak.nl Internet www.hypotheekgemak.nl

Burgemeester opent seizoen Pitch&Putt

2 uur

Rhoon en TOGR delen punten

Sauna

12,50 Ieder volgend uur € 5,00 Onbeperkt entree tussen 10.00 uur en sluitingstijd € 30,00

Gemeentenieuws zie pag. 7 7

derdag 29 maart 2012

eente Albrandswaard ekadres oek 5, 3176 PD Poortugaal

A D V E R T E N T I E W E E K B L A D

Advies dat staat als een huis

ALBRANDSWAARD ACTUEEL

adres bus 1000, 3160 GA Rhoon

E N

Nieuws

Bekendmakingen

Wijzigingen ophalen afval rond Pasen • Goede Vrijdag 6 april: geen inzameling. Grijze minicontainer Valckesteyn op zaterdag 7 april. • Tweede paasdag 9 april: geen inzameling. Groene minicontainer Rhoon Dorp op dinsdag 10 april / Poortugaal Dorp op woensdag 11 april. • Let op! Zorg dat uw container tussen 7.00 en 7.30 uur buiten staat. • Grof afval: inzameling woensdag 11 april vervalt. • Afvalscheidingstation (Nijverheidsweg 3 in Rhoon): gesloten Goede Vrijdag en tweede paasdag. Wel open op zaterdag 7 april (10.00 uur tot 12.30 uur).

Buurt bestuurt in Portland In de tweede helft van 2011 zijn de gemeente Albrandswaard en de Politie Rotterdam-Rijnmond in de wijk Poortugaal-Zuid begonnen met een nieuwe manier van werken: de buurt bestuurt. Na het succes in Poortugaal wordt het project nu ook in Portland opgestart. Het idee van buurt bestuurt is eenvoudig: bewoners bepalen waaraan de gemeentelijke BOA’s en de politie beide 100 uur aan gaan besteden. De BOA’s en politie vinden het belangrijk om van bewoners te horen of zij in de wijk met de juiste dingen bezig zijn. Op dinsdag 3 april willen wij graag met u in gesprek over de inzet van de BOA’s en politie. U krijgt daarbij informatie over het project waarna u kunt aangeven waar u de beschikbare 100 uur aan wilt besteden. De bijeenkomst is om 19:30 en vindt plaats in wijkcentrum Hof van Portland. Kijk op www. albrandswaard.nl voor meer informatie.

Vergaderingen Maandag 2 april 2012 - 20.30 uur Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal Opening Spreekrecht Vragenhalfuur Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 12 maart 2012 Ingekomen stukken raad Hamerstukken a. Aanwijzing raadsleden ten behoeve van klachtenbehandeling b. Aanschaf hardware ten behoeve van digitalisering van de raad 7. Centrumontwikkeling Rhoon: langparkeren 8. Stedenbouwkundige randvoorwaarden herontwikkeling Rijsdijk 95 e.o. 9. Vaststellen Toekomstvisie 10. Sluiting

Welstandscommissie Wanneer Waar? Agenda

Omgevingsvergunning Rhoon - Rijsdijk 6, 3161 HN verbouwen van woning

Omgevingsvergunning Rhoon - Dorpsdijk 120, 3161 CE bouwen overkapping, dichtmaken garagedak en wijzigen zijgevel (datum bekendmaking: 23-032012) - Molen ’t Hert 25, 3161 KV plaatsen dakkapel (datum bekendmaking: 22-03-2012)

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verleend / besloten Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening.

Voorlopige voorziening aanvragen Het kan zijn dat u tegen een bepaald besluit bent en: 1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt gedaan 2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan worden teruggedraaid

Rotterdam-Albrandswaard Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: - Willem Barentszstraat 11, 3165 AA - plaatsen overkapping en interne verbouwing

De beslistermijn wordt verlengd in verband met niet tijdig verkrijgen van een brandpreventief advies wat nodig is om tot een positief besluit te kunnen komen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 18 mei 2012. Overige - Café Restaurant Het Wapen van Poortugaal, Dorpsstraat 16, Poortugaal - houden van een incidentele festiviteit op: 16 maart, 8 juni, 15 juni en 21 september 2012, telkens van 20:00 uur tot 01:30 uur (datum bekendmaking 21-3-2012)

Deze week bij De Schakel de folders van:

Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur Gemeentehuis van Ridderkerk (Koningsplein 1, Ridderkerk) Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). Informatie? de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

Inzameling oud papier en karton

Elke laatste zaterdag van de maand zamelt de gemeente in Poortguaal, inclusief de Kruisdijk, het oud papier en karton in. In de Poortugaalseweg, Rhoonsedijk, Slot Valkensteinsedijk, Slotsedijk en Varleweg wordt het oud papier de eerste zaterdag ingezameld. In de wijken waar papiercontainers zijn uitgedeeld wordt geen los papier meer ingezameld. Zet de papiercontainer voor 09.00 uur op de aanbiedplaats voor minicontainers.

U kunt dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Een voorlopige voorziening is geen definitief besluit, maar zorgt ervoor dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over voorlopige voorzieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank.

Meer scheiden, minder afval.

Beslissing art. 48 en 83 wet GBA Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat de volgende persoon niet meer op het adres woont waar hij volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van Albrandswaard staat ingeschreven: - Mevrouw S. Blagoi, De Eik 35, 3161 JB Rhoon Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat in de GBA moet worden vermeld: ‘verblijfplaats onbekend’. Dit betekent dat deze persoon formeel niet meer in Nederland woont.

Gemeentefolder Albrandswaard

lg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

Fietsen en zonnen langs Oude Maas Het mooie weer met stralende zonneschijn van de afgelopen dagen zorgde ervoor dat mensen genoten van natuur en zin kregen om activiteiten te ondernemen. Fietsen en scootmobiels werden gepakt om er op uit te trekken. De Oude Maas is een locatie waar het dan goed toeven is. Op de langs de rivier aanwezige bankjes koesterde menigeen zich in de zonneschijn terwijl fietsers de zonnige perioden benutten om een fietstocht te maken of een rustpauze in lassen om van het fraaie uitzicht over de rivier. Foto: Kor van Pelt

Poortugaal - Hofhoek 2, 3176 PD - aanpassen brandcompartimenten (datum bekendmaking: 20-03-2012)

deschakelalbrandswaard.nl

Politieke markt - Raadsvergadering Wanneer Waar Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aangevraagd / voorgenomen Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen. Het is in bepaalde gevallen wel mogelijk op een andere manier te reageren (bijvoorbeeld door een zienswijze in te dienen). Als dit zo is, dan is dit apart bij de publicatie vermeld.

www.thermenbarendrecht.nl

www.albrandswaard.nl

E-mailstoring In de afgelopen dagen heeft BAR Uitgeverij te maken gehad met een technische storing in de e-mail. Daardoor kan het zijn dat e-mails niet bij de redactie zijn binnengekomen. Wie deze week kopij heeft ingezonden maar dit deze week niet terug kan vinden in de krant, wordt verzocht dit nogmaals te mailen naar de redactie. De redactie doet haar uiterste best om de stukken die zijn blijven liggen volgende week alsnog mee te nemen in de krant. Kopij kan gestuurd worden naar redactiealbrandwaard@ baruitgeverij.nl.

Pasen?

Kom naar Abel.

www.abel-restaurant.nl T (010) 501 15 00 vlakbij Jachthaven Rhoon

Streekproductenmarkt nieuw fenomeen in dorp Poortugaal Mensen die zelf groenten telen of uitblinken in het maken van taarten, jams, chutneys of honing en deze producten aan de man willen brengen, krijgen in Poortugaal daartoe de gelegenheid. Zaterdag 12 mei wordt in de dorpskern van Poortugaal een biologische streekproductenmarkt gehouden. Opzet van deze markt is het aanbieden van eerlijke producten. Het is voor het eerst dat een dergelijke markt in Poortugaal gehouden wordt. Het initiatief wordt door de winkeliersvereniging Poortugaal van harte ondersteund.

Ondernemer Hans de Groot van Antiekwinkel Kik en De Groot is de motor en organisator achter dit nieuwe initiatief. ,,Poortugaal is een dorp dat uitnodigt om leuke gezellige activiteiten te organiseren’’, liet De Groot vorig jaar september bij de opening van zijn antiekwinkel weten. Toen borrelde de ondernemer al over van ideeën voor kleinschalige evenementen in de Poortugaalse dorpskern. De biologische streekproductenmarkt vindt 12 mei van 10 tot 17 uur plaats in de Kikkerstraat. ,,Als de eerste editie een succes blijkt, krijgt de markt maandelijks een vervolg’’, licht De Groot

Verkoop schilderijen voor goed doel De Wereldwinkel Albrandswaard en de TweedekansWinkel houden vrijdag 30 maart en zaterdag 31 maart een bijzondere charity-expositie met een selectie kunstwerken van Arthur Remmig. De expositie is te bewonderen in het atelier van Remmig in Villa van Alles aan de Dorpsdijk 40a, tegenover het Kasteel van Rhoon. Speciaal voor deze charity-expositie heeft Remmig een serie bijzonder fraaie en karakteristieke Rhoonse landschappen vervaardigd. De omlijsting bestaat uit klassieke paneeldeuren. In totaal worden zo’n twintig schilderijen aangebo-

toe. ,,Elke maand zijn er wel weer nieuwe producten te oogsten en op de markt te brengen. Denk aan mensen met een volkstuin. Opeens hebben ze bijvoorbeeld zoveel bonen dat ze denken ‘wat moet ik daar zelf allemaal mee’. Maar datzelfde geldt natuurlijk voor fruit, bloemen en planten. We willen ook verenigingen als Nut en Sport betrekken en leden met hun kippen en konijnen laten komen. We denken ook aan levende have als schapen, mogelijk gecombineerd met een schaapscheerdersfeest.’’ De Groot wil ook boeren benaderen die boerenkaas, geiten- en schapenkaas

maken. Agrariërs die biologische producten telen krijgen eveneens een kans om die producten te promoten en te verkopen. Inmiddels heeft De Groot ook contact opgenomen met het Delta Ziekenhuis. Er is al toegezegd te zullen komen met tomaten en biologische producten. Degenen die belangstelling hebben om op deze dag een plaats te reserveren, kunnen hiervoor contact opnemen met Hans de Groot, telefoon 010-5019231. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie ook langskomen bij Antiekwinkel Kik en de Groot aan de Dorpsstraat 52 in Poortugaal.

Inschrijven paasbrunch

den. De opbrengst komt voor een deel ten goede aan de Wereldwinel en de Tweede KansWinkel in Rhoon. De Wereldwinkel staat voor een eerlijke opbrengst van producten uit ontwikkelingslanden, de TweedeKansWinkel zet zich in voor Casa Lumina. Een sociaal centrum in het Roemeense Oradea dat jongeren met een moeilijke achtergrond vanuit hun vroegere verblijf in kindertehuizen helpt.

Op eerste paasdag, zondag 8 april, is er in Het Boerderijtje een paasbrunch voor alleengaanden en 65-plussers. Voor alleengaanden geldt geen leeftijdsbeperking. Het menu is zorgvuldig samengesteld uit allerlei fijne gerechten. De aankleding van de eetkamers is natuurlijk geheel in paasstemming. Bij binnenkomst kan men kiezen uit een wijntje of een advocaatje. Daarna een eiersalade op toast, gevolgd door een pasteitje met runderragout. Verder een uitgebreide brunch met allerlei soorten brood en beleg en er staat melk of karnemelk op tafel. Natuurlijk horen daar ook krentenbrood en matzes bij. De brunch wordt afgesloten met een niet te versmaden paastaartje en er is koffie of thee met wat lekkers na. De maaltijd begint om 12 uur en eindigt omstreeks 14 uur. De deur is open vanaf 11.30 uur. Er wordt een bijdrage gevraagd van 7,50 euro per persoon. Aanmelden kan tot en met woensdag 4 april in Het Boerderijtje, Dorpsdijk 116 te Rhoon. Telefoon 010-5011973.

De charity-expositie is vrijdag 30 maart van 10 tot 21 uur en zaterdag van 10 tot 17 uur te bewonderen.

Deze krant nog eens teruglezen op internet? www.deschakelalbrandswaard.nl

HIGH TEA? Natuurlijk bij Diggels.. Voor meer info kijk op onze website

Dorpsstraat 141 • Barendrecht • 0180-612130 • www.diggels-eetcafe.nl OOK IN OUD-BEIJERLAND

Pannenkoekenhuis Party-restaurant Achterzeedijk 9 - Barendrecht 0180 - 617 576 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

1e Paasdag

vanaf 11.00 uur

Paas brunch e

15,-

reserveren aanbevolen!


2e Paasdag geopend van 11.00 - 17.00 uur

www.reedijkwonen.nl

6

88

1 ds

n Si

Bij aankoop van een Boxspring of ledikant ontvangt u nu 50% korting op de 2e matras

van € 39,95 voor dekbedovertrek santos

€ 25,-

1-persoons van € 39,95 voor € 25,2-persoons van € 69,95 voor € 45,Lits-jumeaux van € 79,95 voor € 50,Verkrijgbaar in Red en Blue.

Nu € 1000,-

Nu € 300,-

Laagste prijs garantie

slaapkamer zumbo

voordee

voordeel

l op vlakke boxspring Inspiration Impulse

bedset + linnenkast nu

vanaf € 3595,- nu vanaf

€ 798,-

Het hoofdbord van het ledikant is standaard voorzien van verlichting. Schuifdeurkast en ledikant zijn ook in andere afmetingen leverbaar voor speciale set-prijzen. Direct uit voorraad leverbaar. (ledikant + 2 nachtkastjes + schuifdeurkast).

€ 2595,-

boxpring Inspiration Impulse

De Inspiration boxsprings van Eastborn kan naar eigen wens samengesteld worden. € 1000,- voordeel op vlakke boxspring en € 1500,- voordeel op elektrisch verstelbare boxspring.

Nu € 1250,-

Complete boxspring puur 3 van € 3249,- voor € 1999,incl. topper

voordeel

schuifdeurkast singapore

€ 549,-

Veelzijdige schuifdeurkast, voor al je linnengoed. Ook als hoekopstelling en als draaideurkast leverbaar. Tegen meerprijs verkrijgbaar met spiegel- / of glazen deuren.

KOM VOOR TOTAALWONEN NAAR ONZE WOONWINKEL IN STRIJEN • Wonen: INhouse, Levanto, Pode, Bert Plantagie, Stressless • Koken: Superkeukens • Slapen: DroomDomein, Auping, Silvana, Tempur, Eastborn, Beddinghouse

Edisonweg 2, 3291 CK Strijen, tel. 078 674 84 85, info@reedijkwonen.nl, www.reedijkwonen.nl

7661 aw REEDIJK ADV.droomdmein 13/12/DD/03 264x398mm.indd 1

86

ds

n Si

18

Prijs- en modelwijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. De aanbiedingen in deze advertentie zijn geldig tot 2 weken na plaatsing. Niet alle afgebeelde modellen staan in de showroom. 13/12/DD/03

vanaf

27-03-2012 15:59:43


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 29 maart 2012

Welkom aan tafel Welkom aan tafel komt op 4 april voor de laatste maal dit seizoen bijeen. Mevrouw Verhoeckx en mevrouw Stout kijken met Welkom aan tafel terug op alweer het zestiende seizoen en stellen met vreugde vast dat het voor velen steeds een gebeurtenis was om naar uit te zien. ,,Dit blijkt wel uit het feit dat we vele nieuwe deelnemers hebben mogen begroeten en het deelnemersaantal zodanig is gestegen dat soms elke vierkante meter van de Beatrix zaal werd benut. Lang leve de gezelligheid! Een belangrijke bijdrage werd weer geleverd door de familie van Vuuren, die de deelnemers steeds weer een verrassend menu bereidde. Tevens moet vermeld dat de service in goede handen was van onze drie en twintig vrijwilligsters Redenen genoeg om vol enthousiasme door te gaan en ook voor het volgend seizoen een serie maaltijden te organiseren. In dit verband verzoeken wij u met ingang van de maand september elke eerste woensdag van de maand in uw agenda te noteren.’’ Voor 4 april kan men zich tot 31 maart aanmelden bij mevrouw R.Verhoeckx, Zwaluwenlaan 28, telefoon 010-5060226 en mevrouw N. Stout Bachlaan 4, telefoon 010-5018970. De maaltijden worden gehouden in het Centrum. Gasten worden vanaf 17.15 uur verwelkomd met een kopje koffie of thee. Om 17.45 uur is het om aan tafel te gaan. De prijs bedraagt 7 euro per persoon.

Hele dagopbrengst naar Roparun team Albrandswaardrunners Onder het motto ‘Sla een balletje voor het goede doel’ kan iedereen zaterdag 31 maart terecht voor een mooi spel Pitch en Putt. Deelnemen kan door op te geven per telefoon 010-5011500 of email rhoon@pitch-putt.nl. Kijk voor meer informatie op www.pitch-putt.nl/rhoon

Burgemeester Harald M. Bergmann: ,,De Roparun leeft enorm binnen onze gemeentelijke organisatie. We hebben niet alleen een gemeentelijk team, maar er zijn ook medewerkers betrokken bij andere Roparunteams. De reden dat we een gemeentelijk Roparunteam hebben is, dat we als gemeentelijke

Het is heerlijk toeven op de Pich&Puttbaan.

Column wethouder Bert Euser

Midterm review 29 maart 2012

Het college van EVAPvdA-CDA is halverwege de uitvoering van haar missie, op weg naar 2014. In Angelsaksische landen gebruikt men dan de term ‘Midterm review’, het tussenrapport van de behaalde resultaten. Nu is het in onze cultuur gebruikelijk dat anderen (toezichthouder, rekenkamer) dit doen, op basis van de gestelde doelen. Wij zijn van mening dat een bestuurskrachtig college ook zichzelf de spiegel kan voorhouden. Onze burgers zijn voldoende op de hoogte om te kunnen oordelen of dit op een verantwoorde wijze geschiedt. Ik wil niet voor mijn beurt spreken, dus ik rapporteer hier alleen over mijn eigen doelstellingen. De verkoop van de CAI Albrandswaard aan CIF is afgerond. In de jaar-

Zijkrant

Burgemeester opent seizoen Pitch&Putt Golf Rhoon

Burgemeester Harald M. Bergmann geeft zaterdag 31 maart om 12 uur het officiële startsein voor een nieuw seizoen Pitch en Putt. Aanleiding is dat ondernemer Remco Abel net als vorig jaar de gehele dagopbrengst doneert aan het gemeentelijk Roparunteam de AlbrandswaardRunners.

rekening 2011, die eind april aan de gemeenteraad wordt aangeboden, wordt een beeld gegeven van de gemaakte afspraken en resultaat voor de gemeente. Hiermee is de zaak niet af. CIF heeft CAIW als eerste provider van diensten (internet, televisie en telefoon) aangesteld. Een tweede provider volgt nadat het netwerk is verglaasd. De verglazing zal naar verwachting eind 2012 starten en in een periode van twaalf maanden worden afgerond. Deze activiteiten worden in overleg met de gemeente gepland en uitgevoerd. De Toekomstvisie Albrandswaard 2025 ligt inmiddels bij de gemeenteraad. Na vaststelling wordt dit uitgewerkt in een tweejarig beleidsprogramma en in de Structuurvisie. Dit is het resultaat van de in deze collegeperiode ingevoerde burgerparticipatie. Een ander voorbeeld is de Database Deskundige Burgers waardoor gemeente en burgers meer samenwerken. De herstructurering van de gemeentefinanciën loopt door. Zo worden tekorten niet meer gedekt uit reserves, uitgaven worden omgebogen, de schulden worden afgelost. Haagse besluiten, economische en maatschappelijke ontwikkelingen missen hun invloed niet. In ieder geval

is onze inzet dat de gemeente deze zaken intern oplost en de belastingsbetaler hiervan zo weinig mogelijk merkt. Een ander belangrijk thema is de aanpak van de kaartenbak met mensen in de bijstand. Door wetswijziging en economische ontwikkelingen dreigt het aantal uitkeringsgerechtigden opnieuw toe te nemen. Veel energie wordt gestoken in het bijeenbrengen van werkzoekenden en bedrijven met vacatures. Dit begint zijn vruchten af te werpen, het gaat evenwel te langzaam. Om die reden zullen nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. De kerngedachte hierbij is dat werkzoekenden, bedrijven, deskundige burgers en anderen elkaar fysiek gaan treffen in onze gemeente om vacatures sneller te vervullen en werkzoekenden beter voor te bereiden op hun nieuwe taken. Door een andere samenwerking tussen gemeente en burgers worden taken verschoven, waarbij ook de verantwoordelijkheid en de financiën kunnen verschuiven van gemeente naar burgers of organisaties van burgers. Op dit vlak mogen in het vervolg van deze collegeperiode nog nieuwe initiatieven worden verwacht. Aansporingen, adviezen, opbouwende kritiek, etc. zijn zeer welkom via 06-54932752 en b.euser@ albrandswaard.nl

organisatie echt iets willen bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Ik ben er oprecht trots op dat de AlbrandswaardRunners dit jaar voor de 5e keer meedoen. Om veel geld bijeen te lopen voor dit goede doel heb je als team sponsors nodig. Die hebben we in Albrandswaard, want mensen als Remco Abel stellen de Roparun in staat hun goede werk te blijven doen. Ik ben om al die redenen trots dat ik 31 maart de officiële eerste bal van het nieuwe Pitch & Putt seizoen mag slaan. Ik hoop veel inwoners en ondernemers daar te ontmoeten en dat de opbrengst weer mooi is.” Iedereen kan meedoen. Het belooft een zeer uitdagende dag te worden, waarbij men een 9 holes- of 18 holes rondje Pitch&Putt Golf gaat spelen voor het goede doel. Remco Abel geeft aan: ,,We hopen dat er heel veel enthousiaste mensen naar de baan in Rhoon (naast de jachthaven van Rhoon) komen die een balletje willen slaan voor het goede doel. Door de ‘korte’ afstanden (tussen de 30 en 90 meter) op de kleine 18-holes golfbaan, is het spel geschikt voor iedereen.’’

Snoei- en zaagwerk in Klein Profijt Leden van de Lionsclub Rhoon Oude Maas hebben onlangs wilgen geknot rondom de historische eendenkooi in het natuurgebied Klein Profijt langs de Oude Maas en in beheer bij de stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Het snoei- en zaag werk daar is onderdeel van het noodzakelijke jaarlijkse onderhoud dat vrijwilligers in dit kwetsbare, Rhoonse natuurgebied

uitvoeren. Voor de Rhoonse Lions was het al het vijfde achtereenvolgende jaar dat er in Klein profijt gewerkt werd. Andere jaren hielp de club bij het schoonmaken van het natuurgebied van uit de rivier bij hoog water aangespoeld grof vuil. De klus van dit jaar werd weer geklaard onder begeleiding van Hans Visser, regiohoofd bij het Zuid-Hollands landschap.

Tsjaikovskistr. 1 Rhoon

Kom genieten van ons heerlijke Italiaanse ijs!

3

vers en ambachtelijk Italiaans ijs

Rommelmarkt in Poortugaal In de dorpskern van Poortugaal wordt zaterdag 21 april weer de traditionele rommelmarkt gehouden, waarvan de opbrengst gaat naar het restauratiefonds van de oude Dorpskerk aan de Groene Kruisweg. Naast de verkoop van alles wat maar voor te stellen is zijn er de traditionele oliebollen, de gebakken vis en de poffertjeskraam. Onder het genot van een kopje koffie met of zonder gebak kan worden deelgenomen aan het rad van avontuur, dat weer fantastische prijzen biedt. De boekenkramen bieden een schat van informatie, waarbij men de boeken per stuk of per gewicht kunt aanschaffen.

Vijftig plus restaurant De Ontmoeting Portland Donderdag 12 april wordt er voor 9 euro weer een maaltijd worden geserveerd in het 50+ restaurant ‘De Ontmoeting’ in wijkcentrum Komforta, Hof van Portland 41. Vanaf 17.30 uur wordt er al een drankje geserveerd en om 18.00 uur het voorgerecht. Opgeven uiterlijk 10 april tot 16.00 uur. Voor opgeven of informatie bellen met Stichting Welzijn Albrandswaard, telefoon 010-5011222.

Poppentheater Roelof Speelman in de Waterpoort Zondagochtend 1 april komt het poppentheater van Roelof Speelman naar Barendrecht Carnisselande. Roelof Speelman heeft als sociaal pedagogisch werker veel gewerkt met verstandelijk gehandicapten en minderjarige alleenstaande asielzoekers. Sinds 2007 heeft hij zijn eigen poppentheater. Met zijn handpoppen geeft Roelof een interactieve voorstelling over het thema Vrij zijn! Kinderen worden actief betrokken bij het poppenspel, waardoor het steeds weer blijft boeien. Het poppentheater is te zien in Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater) te Barendrecht en is georganiseerd door de kinderbijbelclub van WaterPort W4C en begint om 10.30 uur. De deuren zijn vanaf 10 uur open. De voorstelling is geschikt voor mensen van 4 tot 90 jaar en de toegang is gratis. Voor meer informatie en opgeven bellen met 06-25060972 of kijken op www.roelofspeelman. nl.


Bols

Jonge Graan Jenever Hele Liter

‘Alles naar wens’

9,99

NU

e

NU

e 12,99

GlenTalloch scotch Whisky Hele Liter

amareTTo di saronno amandel likeur

Om uw eigen leven te kunnen leiden, heeft u anderen nodig. Aafje is graag die ander. In Rhoon en Poortugaal helpt Aafje u met thuiszorg, huishoudelijke hulp en begeleiding bij beginnende dementie. Bij Aafje kunt u ook wonen, logeren en terecht voor dagvoorziening. Aafje is altijd in de buurt. www.aafje.nl

0900 8664 (€ 0,10 p.m.)

Hele Liter

NU

e 15,99

old capTain rum Bruin of Wit Hele Liter

NU

e 10,99

NU

e

hoppe Vieux

Hele Liter

9,99

Villa massa limoncello

14,

99 0,7 Liter NU e Ook verkrijgbaar in Limoncello Cream

www.wijnhuisrhoon.nl

AL 7 JAAR EEN BEGRIP IN BARENDRECHT EN OMSTREKEN!

Een slanker & mooier figuur? Afvallen is niet gemakkelijk. Met de TFM-Methode kunnen wij zowel dames als heren, in onze persoonlijke studio, de begeleiding bieden die nodig is. Of u nou 5 of 25 kilo wilt kwijtraken, verstrakken of gewoon lekker bezig wilt zijn. U bent bij ons aan het juiste adres! De TFM-Methode bestaat uit de volgende 4 stappen:

Stap 3. InfraroodCabine

Stap 1. Figuuranalyse

4 asatarpepeenn n ur! mooi figu

U wordt elke week gewogen en regelmatig op omvang gemeten. Aan de hand van de resultaten passen we uw trainingsprogramma desgewenst aan.

Stap 2. Warmte-(Afslank)cabine In een verwarmde cabine voert u verschillende oefeningen uit. Uw programma wordt gericht op de gebieden waar u resultaat wenst.

Spetterende Lente acties in April! •sport •ontspanning •voedingsbegeleiding • wegingen en metingen • persoonlijke motivatie

www.body-care.nl U verbrandt extra calorieën door de dieptewarmte. Infrarood is goed tegen cellulite, verbeterd uw weerstand en uw doorbloeding. En het is natuurlijk heerlijk ontspannend...

Stap 4. Voedingsadvies We gaan u uitgebreid begeleiden en stimuleren in uw voedingspatroon. Geen streng dieet, wel een gezond eetpatroon dat u goed vol kan houden.

Start met de TFM Methode en maak in April gratis gebruik van de InfraroodCabine

Schrijf je nu in voor de Power Plate en sport in April gratis

Verder bieden wij ook de volgende faciliteiten aan: Power Plate

Of u nu uw lichaam wilt verstevigen, cellulite wilt aanpakken, uw conditie of flexibiliteit wilt verbeteren, of snelle spieropbouw wenst… het is allemaal mogelijk met de Power Plate. U kunt ook een combinatie maken met de Warmte-(Afslank)Cabine en/of InfraroodCabine.

Zonnebank

Onze zonnebank zorgt voor een optimaal bruiningsresultaat. Iedereen (vanaf 18 jaar) kan van onze zonnebank gebruik maken. Bel gerust eens voor een eerste sessie!

Bel nu voor een afspraak! 0180 - 55 81 44

Body Care ‘Sport & Wellness’ • Avenue Carnisse 320 • 2993 ML Barendrecht • Tel: 0180 - 55 81 44 • www.body-care.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 29 maart 2012

EVA weer op straat De mensen van EVA zijn aanstaande zaterdag weer op straat te vinden. De maandelijkse straatactie, waarmee EVA-leden in contact proberen te komen met de inwoners van Albrandswaard, vindt dit keer plaats in Rhoon. Vanaf 10 uur zijn de wethouders, diverse fractieleden en andere bij EVA betrokken mensen te vinden in het Rhoonse winkelcentrum. Iedereen die iets te melden of te vragen heeft kan dat daar komen doen. Tegelijkertijd wordt de nieuwe EVA-visie uitgedeeld. Hierin komen deze maand het ‘groen’ in Albrandswaard en de Rhoonse parkeerproblematiek aan bod. Aansluitend aan de straatactie vindt zaterdag in Poortugaal ook weer de maandelijkse EVA Dichtbij plaats. In de Ruif in het centrum van Poortugaal zitten Arda van der Heide (5014205) en Rob Littel (5012757) die dag vanaf 13 uur klaar om te luisteren naar wat de mensen in deze kern bezighoudt. Tot 15 uur kan iedereen er terecht. Van tevoren even een afspraak maken wordt zeer op prijs gesteld. De volgende straatactie van EVA is op 28 april in Poortugaal.

O’Liessie Kids Shoes op Strawinskiplein

Met de komst van O’Liessie Kids Shoes op het Strawinskiplein beschikt Rhoon weer over een kinderschoenenwinkel. De naam van de winkel is O’Liessie Kids Shoes en niet zoals vorige week in deze krant werd vermeld O’Lessie Kids Shoes. Eigenaresse is Liesbeth Katsburg. De collectie van O’Liessie Kids Shoes omschrijft zij als ‘stoer maar ook voor netjes’. Het is schoeisel van exclusieve merken als Braqeez en Hip Shoe Style. Stoere schoenen voor jongens en aparte schoenen en laarzen voor meisjes die in het oog springen.

Monteur Arie Verheij veertig jaar bij Palsgraaf Maandag 26 maart was het veertig jaar geleden dat Arie Verheij uit Poortugaal in dienst trad bij garagebedrijf Palsgraaf in Rhoon. Dit jubileum was voor eigenaar Jelle van der Maat de gelegenheid om de monteur tijdens de dagelijkse koffiepauze in het zonnetje te zetten. Arie kreeg een, mede door Bovag voorzitter G. Vermeer, ondertekende oorkonde uitgereikt. De uitreiking van deze oorkonde in verband met een veertigjarig dienstjubileum is uniek. ,,Welke ondernemers kunnen nog zeggen dat werknemers veertig jaar in dienst zijn. Dat is in deze tijd heel bijzonder’’, benadrukte Van der Maat. Echtgenote

Ria werd na de huldiging van haar man door Jelle Vermaat in de bloemen gezet. Evenaans aanwezig was mevrouw Palsgraaf, echtgenote van de inmiddels overleden Palsgraaf, en haar beide dochters. Toen Arie Verheij 26 maart 1972 in dienst kwam was de heer Palsgraaf eigenaar van het garagebedrijf. Arie Verheij was werkzaam bij een garagebedrijf in Geervliet, maar een werkgever dicht bij huis trok de inwoner uit Poortugaal meer aan. Inmiddels werkt hij alweer veertig jaar bij het garagebedrijf waarvan nu Jelle van der Maat de eigenaar is. Verheij maakte veel ontwikkelingen van het bedrijf mee. Eerst als

Arie Verhey en zijn echtgenote genieten na.

Vanaf nu vindt u al ons hang- en sluitwerk

medewerker van een betrekkelijk klein garagebedrijf. ,,De reparaties aan auto’s gebeurden buiten op het grind onder een afdakje. Dat is nu wel anders. De werkplaats werd drastisch uitgebreid en is voorzien van twee bruggen. Later is de showroom erbij gekomen.’’ Het mooie van zijn vak vindt Verheij het uitvoeren van alle mogelijke reparaties. Het kleine dorpse garagebedrijf van weleer is uitgegroeid, maar de gezellige sfeer en gemoedelijkheid is niet verdwenen. Het garagebedrijf staat opnieuw voor een uitbreiding. Het aan het garagebedrijf gebouwde woonhuis is afgebroken. Een gedeelte van de vrijgekomen ruimte wordt benut voor het bouwen van een nieuwe entree met receptieruimte en een wachtruimte met draadloos internet zodat klanten door kunnen werken tijdens onderhoudswerkzaamheden aan hun auto. De overige ruimte wordt benut voor extra opstellingsruimte om de eigen auto’s op het terrein te parkeren. Doordat het woonhuis is weggebroken ontstaat er als het ware een ‘straatje’ dat verbinding geeft met de achterliggende straat. Daardoor wordt het plaatsen en uitrijden van de auto’s op het eigen terrein vergemakkelijkt.

Buurt Bestuurt nu ook in Portland Na de bewoners van Poortugaal-Zuid mogen nu ook bewoners van Portland bepalen waar de politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente Albrandswaard beide 100 uur aan gaan besteden. Burgemeester Harald M. Bergmann geeft hiervoor dinsdag 3 april tijdens een informatiebijeenkomst in het wijkcentrum Hof van Portland aan de Hof van Portland 41, het startsein. De bijeenkomst begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) Bewoners van de wijk Portland mogen aangeven waar zij overlast van hebben en waar de politie en de BOA’s in de maanden april, mei en juni extra toezicht op moeten houden. De buurt krijgt 100 uur van de politie en 100 uur van de BOA’s om te besteden aan veiligheid in de wijk. De reguliere werk-

zaamheden van de politie en de BOA’s gaan gewoon door in die maanden. ,,Wij willen niet meer overkomen als een organisatie die weet wat goed voor u is. Als er iemand kan bepalen wat er met uw buurt moet gebeuren, dan bent u het”, aldus wijkteamchef politie Rian van der Heijden. Tijdens de bijeenkomst wordt uitleg gegeven over het project en kan de buurt aangeven waar de beschikbare 100 uur aan wordt besteed. Betrokken bewoners kunnen deelnemen aan het Buurt Bestuurt comité. Zij bepalen vervolgens een top drie van aan te pakken problemen voor zowel de BOA’s als politie. De top drie wordt leidend voor de te besteden uren. In 2011 zijn de gemeente en de Politie Rotterdam-Rijnmond in de wijk Poortugaal-Zuid begonnen met deze nieuwe manier van werken. De poli-

tie heeft zich toen op verzoek van de bewoners extra bezig gehouden met snelheidsovertredingen, drugsoverlast, hanggroepen op straat en overlast. De BOA’s hebben zich gericht op verkeerd vuil aanbieden, jeugd- en verkeersoverlast. De bewoners waren erg positief over het project. Een bewoner vroeg zich na afloop van het project terecht af: ,,Als de 200 uur op zijn, wat dan?” Het buurtcomité van PoortugaalZuid komt sindsdien iedere zes weken bij elkaar. Tijdens dit overleg wordt besproken wat er in de wijk speelt en of er bijvoorbeeld overlast is. Op die manier kunnen politie en BOA’s nog steeds gericht hun capaciteit inzetten. Door deze samenwerking en contacten met politie en BOA’s is het beter mogelijk om gezamenlijk problematiek aan te pakken.

Activiteitenkalender voor senioren maand april 2012 (samengesteld door de seniorenraad) Datum Zondag 1 april Elke dinsdagmorgen Donderdag 5 april Donderdag 5 april

Organisatie De Klepperwei St. Welzijn A’waard De Hooge Werf Steunpunt Mantelzorg

Locatie Zorgcentrum De Klepperwei Wijkcentrum Portland Zorgcentrum De Hooge Werf Het Plein, Koningsplein 2, Ridderkerk

Zondag 8 april Dinsdag 10 april

Het Boerderijtje PCOB

Het Boerderijtje, Rhoon De Haven, Poortugaal

Dinsdag 10 april Dinsdag 10 april Donderdag 12 april Vrijdag 13 april Donderdag 19 april Maandag 23 april Dinsdag 24 april

ANBO De Klepperwei St. Welzijn A’waard De Hooge werf De Hooge Werf De Klepperwei St. Welzijn A’waard, ANBO, PCOB, Aafje Comm. Ouderenwerk Rhoon St. Welzijn A’waard De Hooge Werf

De Brinkhoeve, Poortugaal Zorgcentrum De Klepperwei Wijkcentrum Portland Zorgcentrum De Hooge Werf Zorgcentrum De Hooge Werf Zorgcentrum De Klepperwei Zorgcentrum De Hooge Werf

Woensdag 25 april Vrijdag 27 april Maandag 30 april

’t Centrum, Rhoon

Activiteit Zangdienst Gezelligheid, bewegen, spel en creativiteit Lente Bingo Lezing Werk en Mantelzorg. Hoe combineer ik zorg en werk? Spreker: mw. Audrey Vreugd. 17.30 uur inloop met broodje en drankje Paasbrunch (aanmelden tot 4 april) Audio Visuele presentatie “Scheppingsverhaal”, door fam. S. v.d. Burg uit Den Haag Lezing Brandwondenstichting Zangkoor “Tranen met Tuiten” 50+restaurant “De Ontmoeting” De Jong Mode Rotterdams Opera en Operette gezelschap H en A Mode “Veilig op pad met de Rollator”, bedoeld voor mensen die rollator hebben of gaan aanschaffen Optreden “Vullejaegerskoor” uit Strijen

De Brinkhoeve, Poortugaal Zorgcentrum De Hooge Werf

50+restaurant “De Ontmoeting” Optreden Shantykoor “Overstag”

Tijd 15.00 uur 10-12 uur 14.00 uur 18.30 lezing

5

Kosten Cons. € 5,00

online

Goedkoopste

opel.nl

Goedkoopste

AGilA.nl

Rommelmarkt voor Hervormde Dorpskerk brengt 12.500 euro op De rommelmarkt van de Hervormde Gemeente Rhoon die afgelopen zaterdag in gebouw ’t Centrum werd gehouden heeft een bedrag van 12.500 euro opgebracht. De opbrengst komt ten goede aan het restauratiefonds en wordt aangewend voor het vervangen van het leien dak van de Hervormde Dorpskerk in Rhoon. Het mooie weer was voor veel geïnteresseerden aanleiding om met name in de ochtenduren de wijd en zijd bekend staande rommelmarkt te bezoeken. Hoewel de deuren van ’t Centrum om 10 uur open gaan verzamelden zich de eerste kopers al om 7.15 uur voor de deur. Zodra de deuren werden ontsloten maakten de wachtenden een run naar de voor hen aan-

Er werden goede zaken gedaan.

trekkelijke producten. Vooral de hoek elektra is populair evenals de hoek met CD’s en singles. Het rad van avontuur draaide er lustig op los en kon over de gehele dag 102 succesvolle ronden maken. Er konden veel aantrekkelijke prijzen, bonnen en vooral taarten gewonnen worden, die door de plaatselijke middenstand waren geschonken. Veel bezoekers die met succes aan het rad hadden deelgenomen gingen dan ook met een doos of soms meerdere dozen met taart naar huis. De rommelmarkt is voor de hervormde gemeente Rhoon jaarlijks een gezellige dag en een sociaal gebeuren met als doel extra gelden te generen voor onderhoud aan de historische Hervormde Dorpskerk.

Foto: Kor van Pelt

Mooie opbrengst bazar De Hooge-Werf In de Hooge-Werf werd op 17 maart een grote Bazaar gehouden. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers en medewerkers en de sponsoring van bedrijven en winkeliers kan worden teruggekeken op een geslaagde dag. De bruto opbrengst was het mooie bedrag van 4.563 euro. Dit bedrag wordt besteed aan extra activitei-

ten voor de bewoners. Op de tafel met intekenlijsten kon de naam van de pop geraden worden, deze was Lotte. Deze naam is door twee personen geraden. Na loting werd de winnaar Saoke van de Graaf. De fruitmand woog 9,3 kg, Ria Baars was er het dichtst bij met 9,25 kg. Arie de Leeuw won de boodschappenmand.

12.00 uur 14.00 uur 14.00 uur 14.30 uur 17.45 uur 10.00 uur 18.30 uur 10.00 uur 14.15 uur

€ 2,50 € 9,00 € 3,50

OPEN AVOND

Vanaf 18.30 tot 20.30 uur kunt u - zonder afspraak vooraf - bij ons terecht voor gratis informatie.

14.00 uur 17.45 uur 14.30 uur

Woensdag 4 april a.s. houden we weer

€ 9,00

Tip: doe de testamenttest ga naar: www.groenveldenvanhoudt.nl Binnenlandse Baan 136, Barendrecht


wezig wezig Tel. Tel. 06-55737175 06-55737175 Te Te koop: koop: bankiraipalen bankiraipalen van pergola. van pergola. max max 4jr 4jr oud: oud: 9 9 palen palen 3m 3m xx 6.5 6.5 xx 6.5cm 6.5cm 10 10 Wegens vakantiepalen gesloten vanaf: verschillende lengpalen verschillende lengtes tes 6.5x4cm. 6.5x4cm. Voor Voor € € 160 160 is is 29 april t/m mei alles af halen. alles 8 af te te halen. Zien Zien is is kokopen. pen. 06-43819710 06-43819710 9 mei vanaf 10.00 uur geopend

Langzaam ben je van ons weggegleden, elke dag een beetje meer. Telkens werd je weer iets ontnomen, de mama van vroeger was je niet meer. Wij zagen heel goed je stille verdriet, maar helpen konden wij je niet. Het is een gemis, een stille pijn, dat je nooit meer bij ons zult zijn.

Te Te koop: koop: stille stille Bauknecht Bauknecht Julianastraat € 45, Miele vaatwasser € 26 45,Rhoon Miele vaatwasser T (010)162 501 5730 koel-vrieskast xx 60 koel-vrieskast 162 60 € € 60, 60, Magnetron Magnetron € € 5.5.06 06 15860091 15860091

Dag en nacht bereikbaar! 0180 - 699 199

Heel verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen, op de manier zoals zij het graag wilde, van mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Gijsberdina Cornelia Verhagen-Dikmans ~ Dieny ~ in de leeftijd van 65 jaar Wim Diane en Stefan Jordi, Xenna, Nessa Bryan 26 maart 2012 Ghijseland 242 3261 VR Rhoon

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen. Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven. Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

Alles voor de tuin Diverse aanbiedingen:

Abbeystones 20x30 cm Onkruidvrije graszoden Jumboschermen geimpr. Tuinaarde 4 zakken (40 l.)

v.a. € € € voor €

15,50 p.m2 2,45 p.m2 49,95 6,00

Nu onze verbouwing bijna gereed is, kunt u genieten van een nog groter assortiment en onze zeer scherpe prijzen op gebied van planten, tuinhout en stenen !! Tuincentrum J. Meijer b.v. Kooiwalweg 12-14, Rotterdam-Lombardijen Tel.: 010-4326936

Al meer dan 30 jaar een begrip in Barendrecht & omgeving voor een uitvaart geheel naar eigen wens. * Aangesloten bij de NKU (Kwaliteitsraad) * Erkend BGNU-lid * Depositofonds

Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Dag en nacht bereikbaar;

 0180-612735 e-mail: info@uitvaartklink.nl www.klinkuitvaart.nl

F.X.M. Kloeg Uitvaartzorg Sinds 1989 op Rhoon en Poortugaal Begrafenis en crematieverzorging Uitvaartverzorging geheel naar eigen wens. Uitvaart voorbespreking bij ziekte en gezondheid. Wensenboekje voor uw uitvaart gratis opvraagbaar. Opbaarmogelijkheden in o.a. Rhoon, Poortugaal, Barendrecht en Rotterdam. Meld-en informatienummer dag en nacht

010-2017165

Forum 110, 3176 TC Poortugaal

grafmonumenten BETAALBAAR & COMPLEET VERZORGD

TEL.: 0186 - 64 95 19 Benjamin Franklinstraat 17, Oud-Beijerland www.kampersnatuursteen.nl

Vlakbij Barendrecht (zijstraat Pascalweg) Wij doen tevens Tuinaanleg en onderhoud, GRATIS PRIJSOPGAVE!

Te Koop: wit stalen eenpersoonsbed, inclusief matras en lattenbodem. 06-18456727

Te Te koop: koop: Vespa Vespa LX LX Limited Limited Edition Edition (2005). (2005). 7900 7900 km, km, met met vele vele extra’s. extra’s. Prijs Prijs € € 2000,-. 2000,-. Tel. Tel. 06-28311673 06-28311673

Te koop: 2 lappen originele Schotse tweed met label 100% pure new wool. Ruit is met de kleur groen en zwart. Ze zijn br.155 cm. En hg. 150 cm. Per stuk. Per stuk 25 euro en 2 voor 45 euro. Foto´s op aanvraag. Tel. 0180-627090

Te Te Koop: Koop: Philips Philips ZonneZonnehemel type hemel type HB HB 851/861 851/861 Lekker Lekker thuis thuis bruinen bruinen past past ingeklapt onder ingeklapt onder uw uw bed. bed. In In zeer zeer goede goede staat! staat! Prijs Prijs € € 100,100,- Tel. Tel. 010-5014468 010-5014468

Te koop i.v.m. verhuizing: i.z.g.s. Concept 2 Indoor Rower nieuw € 1420,- nu € 700,- Buiktrainer € 20,Swing Stepper € 30,- Bureaustoel € 7,50 tel. 0180 617607 Te koop: MG-B cabrio Bouwjr. 1979.Kleur: racing green Vier versnellingen + overdrive Leren bekleding. Onderhoudsboekje aanwezig Tel. 06-55737175 Te koop: bankiraipalen van pergola. max 4jr oud: 9 palen 3m x 6.5 x 6.5cm 10 palen verschillende lengtes 6.5x4cm. Voor € 160 is alles af te halen. Zien is kopen. 06-43819710 Te koop: stille Bauknecht vaatwasser € 45, Miele koel-vrieskast 162 x 60 € 60, Magnetron € 5.06 15860091

Te houtdraaibank Te koop: koop: houtdraaibank merk Creusen, Creusen, lengte lengte ca. ca. merk 145 145 cm, cm, br. br. 40 40 cm. cm. incl. incl. tatafel fel en en diverse diverse hulpgereedhulpgereedschappen schappen € € 200, 200, slijpmaslijpmachine chine merk merk Kinzo, Kinzo, met met snelle snelle schijf schijf en en langzame langzame brede € 50,50,- tel. tel. 0606brede steen steen € 17720719 17720719 Te Complete Golf Golf Te koop: koop: Complete Herenset, Merk Ben sayHerenset, Merk Ben sayers, ers, M M2 2 II Yzers Yzers + + Woods,+ Woods,+ tas + Troly 75 euro. tas + Troly 75 euro. Tel Tel 06 06 44514713 44514713 Te Philips TV TV 100MhZ 100MhZ Te koop: koop: Philips (incl (incl teletekst teletekst en en afst.bed.) afst.bed.) € € 40,40,- Nike Nike Total Total 90 90 voetvoetbalschoen balschoen maat maat 44 44 € € 12,50 12,50 Skates maat maat 41 41 zgan zgan € € 35,Skates 35,Reebok Reebok zaalvoetbalschoen zaalvoetbalschoen maat maat 45 45 € € 25,25,- Playstation Playstation 2 2 spellen (i.z.g.st.) (i.z.g.st.) 8 8 st. st. voor voor spellen € 30,-. € 30,-. tel. tel. 0180-611807 0180-611807 Te Te koop koop aangeboden: aangeboden: DiDigitale gitale Piano Piano Roland Roland HP HP 235 235 Prijs: Prijs: 100 100 euro euro Tel: Tel: 0180-620712 0180-620712

Te Caravanluifel met met Te koop: koop: Caravanluifel uitritsb. zijwanden. kleur uitritsb. zijwanden. kleur dak grijs, grijs, zijw. zijw. gestreept gestreept dak grijs/d.rood maat grijs/d.rood maat 9, 9, omomloopmaat loopmaat 975 975 i.z.g.st. i.z.g.st. Prijs Prijs € 150 tel. 010-5014126 Te Koop: Philips Zonne- € 150 tel. 010-5014126 hemel type HB 851/861 Te Te koop koop aangeboden: aangeboden: Lekker thuis bruinen past Burstner Burstner Club Club toercaravan. toercaravan. ingeklapt onder uw bed. In i.g.st., i.g.st., incl incl voortent voortent + + extra extra zeer goede staat! Prijs tent, tent, incl incl gehele gehele inboedel inboedel en ideaal ideaal voor voor starter, starter, Gastronomische verwennerij€ 100,- Tel. 010-5014468 en t.e.a.b. inl. inl. en/of en/of bezicht. bezicht. t.e.a.b. Te koop: houtdraaibank 06-24219490 merk Creusen, lengte ca. 06-24219490 145 cm, br. 40 cm. incl. ta- Ik Ik ben ben op op zoek zoek naar naar ieieReserveer nu uw paasbrunch fel en diverse hulpgereed- mand die van beleggen mand die van beleggen 1e en 2e paasdag van 12.00 14.00 uur 50 schappen € 200, slijpma- zijn zijn hobby hobby heeft heeft gemaakt. gemaakt. Inclusief welkomstdrankje en koffie per persoon chine merk Kinzo, met Regio A’waard, Regio A’waard, H’vliet H’vliet en en Kinderen 3 t/m 11 jaar € 10,snelle schijf en langzame S’nisse. S’nisse. Bedoeld Bedoeld voor voor artiartibrede steen € 50,- tel. 06- kel’ kel’ M. M. 06 06 26 26 214 214 561 561 17720719 Brunch Iedere zondag van 12.00 - 14.00 uur Te koop: Trendy 2de Te koop: Trendy 2de Te koop: Complete Golf hands hands (schoon (schoon en en heel) heel) Aan u de keuze menu Iedere dag Herenset, Merk Ben say- Jongens/heren Jongens/heren kleding kleding ers, M 2 I Yzers + Woods,+ Maat Maat ss en en m m Meeste Meeste is is Kijk voor de mogelijkheden en menu’s op www.wevershoeve.nl tas + Troly 75 euro. Tel 06 merkkleding Ook voor al uw feesten en partijen. merkkleding T-shirts, T-shirts, overover44514713 hemden, hemden, Colbert Colbert Ed Ed Lage Lage Noldijk 41a | 2988 CD Rijsoord | 0180 62 12 20 | www.wevershoeve.nl prijzen 06 43278133 Te koop: Philips TV 100MhZ prijzen 06 43278133 (incl teletekst en afst.bed.) € 40,- Nike Total 90 voetbalschoen maat 44 € 12,50 Skates maat 41 zgan € 35,Reebok zaalvoetbalschoen maat 45 € 25,- Playstation 2 spellen (i.z.g.st.) 8 st. voor € 30,-. tel. 0180-611807 Te koop: Vespa LX Limited Edition (2005). 7900 km, met vele extra’s. Prijs € 2000,-. Tel. 06-28311673

19

Te koop aangeboden: Digitale Piano Roland HP 235 Prijs: 100 euro Tel: 0180-620712 Te koop: Caravanluifel met uitritsb. zijwanden. kleur dak grijs, zijw. gestreept grijs/d.rood maat 9, omloopmaat 975 i.z.g.st. Prijs € 150 tel. 010-5014126 Te koop aangeboden: Burstner Club toercaravan. i.g.st., incl voortent + extra tent, incl gehele inboedel en ideaal voor starter, t.e.a.b. inl. en/of bezicht. 06-24219490 Ik ben op zoek naar iemand die van beleggen zijn hobby heeft gemaakt. Regio A’waard, H’vliet en S’nisse. Bedoeld voor arti-


ALBRANDSWAARD ACTUEEL Donderdag 29 maart 2012

Gemeente Albrandswaard Bezoekadres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal Postadres Postbus 1000, 3160 GA Rhoon Telefoon: (010) 506 11 11 Fax: (010) 501 81 80 E-mail: info@albrandswaard.nl Website: www.albrandswaard.nl Openingstijden Burgerzaken Aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur woensdagmiddag: 12.30 - 15.00 uur Afhalen aangevraagde reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 16.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur Maandagavond is Burgerzaken niet geopend voor burgerlijke stand werkzaamheden, zoals aangifte geboorte, huwelijk of overlijden. Ook voor eerste inschrijving in Nederland en hervestiging uit het buitenland kunt u op maandagavond niet terecht. Openingstijden Afvalscheidingstation maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 10.00 - 12.30 uur

Nieuws Wijzigingen ophalen afval rond Pasen • Goede Vrijdag 6 april: geen inzameling. Grijze minicontainer Valckesteyn op zaterdag 7 april. • Tweede paasdag 9 april: geen inzameling. Groene minicontainer Rhoon Dorp op dinsdag 10 april / Poortugaal Dorp op woensdag 11 april. • Let op! Zorg dat uw container tussen 7.00 en 7.30 uur buiten staat. • Grof afval: inzameling woensdag 11 april vervalt. • Afvalscheidingstation (Nijverheidsweg 3 in Rhoon): gesloten Goede Vrijdag en tweede paasdag. Wel open op zaterdag 7 april (10.00 uur tot 12.30 uur).

Buurt bestuurt in Portland In de tweede helft van 2011 zijn de gemeente Albrandswaard en de Politie Rotterdam-Rijnmond in de wijk Poortugaal-Zuid begonnen met een nieuwe manier van werken: de buurt bestuurt. Na het succes in Poortugaal wordt het project nu ook in Portland opgestart. Het idee van buurt bestuurt is eenvoudig: bewoners bepalen waaraan de gemeentelijke BOA’s en de politie beide 100 uur aan gaan besteden. De BOA’s en politie vinden het belangrijk om van bewoners te horen of zij in de wijk met de juiste dingen bezig zijn. Op dinsdag 3 april willen wij graag met u in gesprek over de inzet van de BOA’s en politie. U krijgt daarbij informatie over het project waarna u kunt aangeven waar u de beschikbare 100 uur aan wilt besteden. De bijeenkomst is om 19:30 en vindt plaats in wijkcentrum Hof van Portland. Kijk op www. albrandswaard.nl voor meer informatie.

Vergaderingen Politieke markt - Raadsvergadering Wanneer Waar Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Klachten en meldingen Meldpunt: (010) 506 17 77 Milieuklachten: 0888 333 555 Storingen CAI: 088 2249 111 Spreekuur burgemeester en wethouders Op maandag 2 april houdt burgemeester Harald M. Bergmann (Openbare Orde, Veiligheid, P&O, BAR-samenwerking) van 19.30 - 20.15 uur spreekuur in het gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal (ingang grote trap). Collecte Van 1 t/m 7 april: Stichting Fonds Gehandicaptensport

7. 8. 9. 10.

Maandag 2 april 2012 - 20.30 uur Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal Opening Spreekrecht Vragenhalfuur Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 12 maart 2012 Ingekomen stukken raad Hamerstukken a. Aanwijzing raadsleden ten behoeve van klachtenbehandeling b. Aanschaf hardware ten behoeve van digitalisering van de raad Centrumontwikkeling Rhoon: langparkeren Stedenbouwkundige randvoorwaarden herontwikkeling Rijsdijk 95 e.o. Vaststellen Toekomstvisie Sluiting

Welstandscommissie Wanneer Waar? Agenda

Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur Gemeentehuis van Ridderkerk (Koningsplein 1, Ridderkerk) Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). Informatie? de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

Inzameling oud papier en karton Elke laatste zaterdag van de maand zamelt de gemeente in Poortguaal, inclusief de Kruisdijk, het oud papier en karton in. In de Poortugaalseweg, Rhoonsedijk, Slot Valkensteinsedijk, Slotsedijk en Varleweg wordt het oud papier de eerste zaterdag ingezameld. In de wijken waar papiercontainers zijn uitgedeeld wordt geen los papier meer ingezameld. Zet de papiercontainer voor 09.00 uur op de aanbiedplaats voor minicontainers.

Bekendmakingen Aangevraagd / voorgenomen Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen. Het is in bepaalde gevallen wel mogelijk op een andere manier te reageren (bijvoorbeeld door een zienswijze in te dienen). Als dit zo is, dan is dit apart bij de publicatie vermeld. Omgevingsvergunning Rhoon - Rijsdijk 6, 3161 HN verbouwen van woning

Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening. Voorlopige voorziening aanvragen Het kan zijn dat u tegen een bepaald besluit bent en: 1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt gedaan 2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan worden teruggedraaid U kunt dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Een voorlopige voorziening is geen definitief besluit, maar zorgt ervoor dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over voorlopige voorzieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank.

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

Rhoon - Dorpsdijk 120, 3161 CE bouwen overkapping, dichtmaken garagedak en wijzigen zijgevel (datum bekendmaking: 23-032012) - Molen ’t Hert 25, 3161 KV plaatsen dakkapel (datum bekendmaking: 22-03-2012) Poortugaal - Hofhoek 2, 3176 PD - aanpassen brandcompartimenten (datum bekendmaking: 20-03-2012) Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verleend / besloten

Meer scheiden, minder afval.

Omgevingsvergunning

Rotterdam-Albrandswaard Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: - Willem Barentszstraat 11, 3165 AA - plaatsen overkapping en interne verbouwing De beslistermijn wordt verlengd in verband met niet tijdig verkrijgen van een brandpreventief advies wat nodig is om tot een positief besluit te kunnen komen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 18 mei 2012. Overige - Café Restaurant Het Wapen van Poortugaal, Dorpsstraat 16, Poortugaal - houden van een incidentele festiviteit op: 16 maart, 8 juni, 15 juni en 21 september 2012, telkens van 20:00 uur tot 01:30 uur (datum bekendmaking 21-3-2012) Beslissing art. 48 en 83 wet GBA Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat de volgende persoon niet meer op het adres woont waar hij volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van Albrandswaard staat ingeschreven: - Mevrouw S. Blagoi, De Eik 35, 3161 JB Rhoon Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat in de GBA moet worden vermeld: ‘verblijfplaats onbekend’. Dit betekent dat deze persoon formeel niet meer in Nederland woont.

www.albrandswaard.nl


PRE-PAASSHOW

DONDERDAG

BIJ MOBILITY CENTRE VOLVO

VRIJDAG

ZATERDAG

29 30 31

MAART MAART MAART

TOT € 2.000,- EXTRA INRUILWAARDE op alle Volvo Selekt occasions en extra veel actievoordeel op nieuwe Volvo’s!

NIEUWE VOLVO’S DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR! VOLVO C30 D2 VOLVO V60 T3 VOLVO V50 D2

14% BIJTELLING

A

WEGENBELASTINGVRIJ

VOLVO S60 T3

20% BIJTELLING

45X OP VOORRAAD MET € 4.000,- VOORDEEL

20% BIJTELLING

40X OP VOORRAAD MET € 5.000,- VOORDEEL

A

20% BIJTELLING

12X OP VOORRAAD MET BUSINESS PACK PRO NU € 3.000,- VOORDEEL

18X OP VOORRAAD MET BUSINESS PACK PRO NU € 3.000,- VOORDEEL

RIJ NU EN BETAAL PAS IN 2013!

Geldig tijdens de Pre Paasshow op al onze Volvo Selekt Occasions

Volvo C30, bj. 2007

Volvo C30, bj. 2010

Volvo V50, bj. 2006

Volvo V50, bj. 2008

Volvo V50, bj. 2010

Volvo V70, bj. 2007

Volvo V70, bj. 2002

RIJ NU EN BETAAL PAS IN 2013!

RIJ NU EN BETAAL PAS IN 2013!

RIJ NU EN BETAAL PAS IN 2013!

RIJ NU EN BETAAL PAS IN 2013!

RIJ NU EN BETAAL PAS IN 2013!

RIJ NU EN BETAAL PAS IN 2013!

RIJ NU EN BETAAL PAS IN 2013!

Showprijs: €

Showprijs: €

Showprijs: €

Showprijs: €

Showprijs: €

Showprijs: €

Showprijs: €

15.945,-*

16.900,-*

10.900,-*

11.900,-*

19.950,-*

17.950,-*

6.495,-*

KEUZE UIT

Volvo S60, bj. 2006

Volvo C70, bj. 2007

Volvo C70, bj. 2009

Volvo C70, bj. 2007

RIJ NU EN BETAAL PAS IN 2013!

RIJ NU EN BETAAL PAS IN 2013!

RIJ NU EN BETAAL PAS IN 2013!

RIJ NU EN BETAAL PAS IN 2013!

Showprijs: €

9.900,-*

Showprijs: €

BARENDRECHT Lübeck 11 2993 LK Barendrecht Tel: 010 - 850 44 00

28.950,-*

Showprijs: €

32.950,-*

ROTTERDAM NOORD Hoofdweg 137 3067 GD Rotterdam Tel: 010 - 850 45 50

Showprijs: €

24.950,-*

150

occasions

VLAARDINGEN Nettenboetsterstraat 7 3133 EP Vlaardingen Tel: 010 - 850 44 50

Volvo XC60, bj. 2011

Volvo S40, bj. 2006

RIJ NU EN BETAAL PAS IN 2013!

RIJ NU EN BETAAL PAS IN 2013!

Showprijs: €

42.950,-*

Showprijs: €

14.450,-*

Bekijk al onze Pre Paasacties en occasions op www.mobilitycentre.nl

*Minus inruilbonus van € 2.000,-. Uitgestelde betaling op basis van 12 maanden, maximaal de financieren bedrag € 10.000,- of op basis van 6 maanden, maximaal te financieren bedrag € 20.000,-. Vraag naar de voorwaarden. Vergunningnummer 12011170. Het jaarlijkse kostenpercentage is de prijsaanduiding van het krediet, hierin komen alle kosten tot uitdrukking. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Informeer bij uw verkoper naar de voorwaarden en standaard informatieblad of bel 030-638 83 83. Volvo Car Finance geeft geen advies. U dient zelf te bepalen of het door uw gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. • Dit betreft een kredietaanbod van Volvo Car Finance, handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., geregistreerd bij Autoriteit Financiële Markten onder Vergunningnummer 12011170. Het jaarlijkse kostenpercentage is de prijsaanduiding van het krediet, hierin komen alle kosten tot uitdrukking. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Informeer bij uw verkoper naar de voorwaarden en standaard informatieblad of bel 030-638 83 83. Volvo Car Finance geeft geen advies. U dient zelf te bepalen of het door uw gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Informeer in de showroom naar de voorwaarden.


De Schakel

Donderdag 29 maart 2012

Autorecycling W.H. Baris bv Kunt u de auto niet brengen dan halen wij hem op met eigen ophaaldienst

Voor inlevering of inlichtingen: W.H. Baris bv

Tevens inkoop loop– en sloopauto’s

Paashaasjes 3 stuks SPECIAL

Italiaanse biefstukrol 100 gram VLEESWARENKOOPJE

Spekrollade + filet americain 2 x 100 gram KOOKIDEE

Filet rollade 500 gram VLEESWARENKOOPJE

Achterham 100 gram

Paul Kok, keurslager

595 135 298

Bij inlevering van uw auto krijgt u direct het R.D.W. vrijwaringsbewijs. Aanbiedingen zijn geldig van 02-04-2012 t/m 07-04-2012.

KEURSLAGERKOOPJE

Charloisse Lagedijk 638 3084 LH Rotterdam Telefoon 010 - 480 00 00 Telefoon 06 - 53 18 15 39 E-mail: receptie@baris.nl www.baris.nl

Door de overheid erkend als wettelijk inleverbedrijf aangesloten bij: Auto Recycling Nederland

699 Maatwerk in: schuifdeuren, 189 boekenkasten en inloopkasten

Kerkstraat 2, 3171 GG POORTUGAAL Tel. 010-5017360 paulkok.keurslager.nl info@paulkok.keurslager.nl

COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/bEdRIjf AAN HUIS/bEdRIjf AAN HUIS/bEdRIjf AAN HUIS/bEdRIjf AAN HUIS/bEdRIjf 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur 7 7 dagen dagen per per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur

7 dagen per week van 08.00-23.00 uur 7 week 08.00-23.00 uur ( 0180 546467 of 06 -- 19160110 7 dagen dagenper week van van 08.00-23.00 uur ( 0180 -- per 546467 of 06 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen (voor 0180 546467 of 06 19160110 voor al al uw uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, netwerken, privélessen, onderdelen onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor installaties, privélessen, en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen. voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en computersystemen.

voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en Computer nieuwe/gebruikte computersystemen. Aan Huis en nieuwe/gebruikte computersystemen. Alinfo@computerstoday.nl 10 jaar een Hulp begrip in de regio en Computer nieuwe/gebruikte computersystemen. Hulp Aan Huis www.computerstoday.nl

Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen aansluitingen

U bent uniek, uw woning is uniek, waarom zou u genoegen nemen met standaardoplossingen? Noteborn Individuals is een nieuwe definitie van maatwerk. Kastwanden, dressings, inloopkasten en sideboards met een heel eigen karakter. Volledig aangepast aan uw voorkeuren, persoonlijke smaak en interieur.

BOUW b.v.

Prisma 5 3162 XM Rhoon Tel. 010 - 4812866

VOOR AL UW VERBOUWINGEN

• Renovatie • Kozijnen • Aanbouw/Serre • Dakkapellen

Wij leveren een compleet pakket van A(anvang) tot Z(orgeloze aflevering).

www.lzbouw.nl

Maatwerk gaat om veel meer dan de juiste afmetingen, het gaat om een oplossing die volledig bij u past. Noteborn Individuals zijn stuk voor stuk persoonlijkheden. Unieke oplossingen in opbergen en organiseren. De kasten worden onder eigen regie en door eigen monteurs geplaatst. Betrokkenheid en uitmuntende service gegarandeerd. Van den Berg Edisonstraat 12 Numansdorp Tel. 0186 - 654122 info@vandenbergkasten.nl www.vandenbergkasten.nl

Cade het ka au: st insp iratie en bo van No tebor ek n

Kastenwanden op maat gemaakt

9


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 29 maart 2012

Onthulling nieuwe speeltoestellen obs Portland

Een nog ingepakt speeltoestel en kinderen die wachten op het sein hun ballon los te laten. Op het schoolplein van obs Rhoon locatie Portland werden woensdag 21 maart nieuwe speeltoestellen onthuld. Dit gebeurde in het bijzijn van de 265 leerlingen van de school, de wethouder van onderwijs en vertegenwoordigers van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard en van Vestia Zuid Nederland. De speeltoestellen zijn een schenking van woningcorporatie Vestia Zuid Nederland. Klokslag 12.00 uur nam Janneke Vaane, directrice van obs Portland, het woord en verwelkomde zij de genodigden, de leerlingen, leraren en ouders. Vervolgens gaf zij het startsein om de speeltoestellen te onthullen en lieten de leerlingen ieder een oranje ballon op om het feestelijke moment te vieren. Direct werden de speeltoestellen met veel plezier door de kinderen in gebruik genomen.

(advertorial)

Nieuw bij Reedijk: accessoires LifeStyle Home Collection Een bezoek aan Reedijk Wonen in Strijen is zonder meer de moeite waard. Want of men nu komt voor een stijlvolle bank van InHouse, een comfortabel bed uit de DroomDomein collectie, de nieuwste raamdecoratie of een trendy keuken van Superkeukens, men vindt het er allemaal in de juiste stijl. Nu kunnen klanten bij Reedijk Wonen ook terecht voor de trendy accessoires van de LifeStyle Home Collection. De zomercollectie van LifeStyle Home Collection, Bali Today, is lekker fris en vernieuwend. Geïnspireerd door de rust, vriendelijkheid en schoonheid van dit eiland, gecombineerd met de hedendaagse trends waarin de kleur wit

weer helemaal terug komt, heeft LifeStyle een nieuw beeld kunnen geven aan de zomercollectie 2012. Een mix van mode en comfort, een vleugje Bali en een beetje van LifeStyle. In deze krant staat een advertentie van Reedijk Wonen met een gratis accessoires cadeaubon. Neem deze coupon mee naar de winkel en ontvang tien euro korting bij aankoop van de accessoires van LifeStyle. Kijk voor meer informatie over Reedijk Wonen op www.reedijkwonen.nl en kijk voor meer informatie over de LifeStyle Home Collection op www.lifestyle94.com. Reedijk Wonen is te vinden aan Edisonweg 2, 3291 CK te Strijen.

Vrij gebruik computer SWA voor Albrandswaarders Albrandswaarders die niet over een computer beschikken, maar toch informatie willen vergaren, kunnen bij Stichting Welzijn Albrandswaard terecht. Op de benedenverdieping van het Koetshuis staat speciaal voor de inwoners een computer waarop men zelf informatie kan opzoeken. Het gebruik van deze dienst is gratis. De Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) is een instantie die gratis haar diensten biedt aan alle inwoners van Albrandswaard, ongeacht leeftijd en/of beperking. U

kunt terecht voor informatie, advies en hulpverlening op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomen. Bij SWA zijn verschillende vormen van informatie, advies en hulpverlening gevestigd. Daardoor kan bij veel van uw vragen of problemen direct de juiste hulpverlener worden gezocht. SWA werkt vraaggericht waaruit een groot aantal diensten en producten is ontstaan ten bate van de Albrandswaardse burger. Het streven hierbij is om een zo hoog mogelijke kwa-

liteit en toegankelijkheid te waarborgen voor zowel het individu als voor groepen burgers. Bij Stichting Welzijn Albrandswaard is men iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur welkom op het inloopspreekuur. Het adres is: Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon. Tevens is Stichting Welzijn Albrandswaard van maandag t/m vrijdag te bereiken van 9 tot 16 uur op telefoonnummer 010 – 50 11 222. Informatie is ook te vinden op de website: www.welzijnalbrandswaard. nl.

Tijdens Fair4Green worden eigen teeltproducten, zoals voorjaarsplanten en vaste planten verkocht. Het Edudelta College Baren- sen die worden aangeboden drecht staat zaterdag 31 maart door het Edudelta College van 10 tot 14 uur in het teken Barendrecht. Daarnaast van de presentatiemarkt besteedt Fair4Green aanFair4Green. Deze manifestatie dacht aan het groene denken, vindt plaats tijdens de Kom in waarbij respect voor natuur de Kas-dag. Fair4Green is een en milieu centraal staan. informatiemarkt over de groe- Tijdens Fair4Green is binne sector in de Barendrecht nen en buiten het gebouw en omgeving. Er zijn presen- aan de Dierensteinweg 2 te taties van bedrijven die actief Barendrecht een groot aantal zijn in de agrarische produc- activiteiten. Op het marktplein tie, handel en dienstverlening. is er verkoop en presentatie Fair4Green toont een inkijk van en door bedrijven van hun in de veelheid van vmbo- en eigen artikelen. Het showtermbo-opleidingen en cursus- rein biedt demonstraties met

Dank voor donatie Ronde Tafel 154 Stichting Puik voor Elkaar bestaat uit een team bevlogen vrijwilligers uit Rotterdam, Bergschenhoek, Nieuwerkerk a. d. IJssel, Puttershoek, Mijnsheerenland, ‘s-Gravendeel, Oud-Beijerland en Alblasserdam dat zich landelijk inzet om vrouwen, getroffen door kanker en kaal geworden door de chemokuren, een puike pruik te schenken. Het gaat hier om vrouwen die zelf geen passende pruik van goede kwaliteit kunnen betalen. Ronde Tafel 154, Rhoon, koos Puik voor Elkaar als doel voor het feest dat zij onlangs organiseerde. Onze Speciale dank gaat uit naar Rob Koning (www.troost-rotterdam.nl), die ons heeft voorgedragen aan de commissie die belast is met het selecteren van het goede doel. Het gemaskerde bal werd gehouden bij Grand Café Restaurant Abel in Rhoon (www.abel-restaurant. nl). Alles was tot in de puntjes verzorgd en bijna alle plaatselijke ondernemers waren aanwezig! Remco Abel, voorzitter van de ronde tafel, heeft samen met de burgemeester de cheque uitgereikt met het mooie bedrag van maar liefst 4154 euro. Wij willen alle leden van de Ronde Tafel 154 hartelijk bedanken, wij zijn er ontzettend blij mee en gaan er weer vele vrouwen mee helpen. Voor meer informatie, zie: www.puikvoorelkaar.nl Stichting Puik voor Elkaar

Dieren Centrale Nederland Vermist: Poes, cypers, witte sokken, kale plek op rug, W. Alexanderlaan Poortugaal. Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0186-603405. Kijk voor meer gegevens op www. dierencentrale.nl

Fair4Green bij Edudelta College Barendrecht uilen, paarden, honden, schapen drijven. Ook tonen een hoefsmid, een imker en een visroker hun ambacht. Mighty machines is de naam van de presentatie van grote tractoren en landbouwmachines. Deze reusachtige machines zijn van dichtbij te bezichtigen. Tijdens Fair4Green wordt gestart met de jaarlijkse verkoop van eigen teeltproducten, zoals voorjaarsplanten en vaste planten. Voor kinderen is er ponyrijden. Er zijn workshops bloemsierkunst, wereldkeuken en fitness. De inwendige mens wordt niet vergeten. In de Plaza van de school kan men terecht voor koffie, thee, broodjes, frisdranken, Turkse en Marokkaanse hapjes. In het kader van de groene gedachte van Fair4Green wordt gestimuleerd dat bezoekers te voet of met de fiets komen. Komt u toch met de auto, dan kunt u gebruik maken van de parkeerplaatsen bij de ABN-AMRObank en aan de Maasstraat te Barendrecht. Professionele verkeersbegeleiders zullen de automobilisten naar beschikbare parkeerplaatsen wijzen. Meer informatie op www.edudelta.nl of via telefoon 0180642040.

11

Circus op bassisschool De Grote Reis Afgelopen week konden de ouders van de leerlingen van groep 3 van basisschool De Grote Reis in Rhoon genieten van een spetterend optreden van hun kinderen. De leerlingen en de juffen hadden er een waar circus van gemaakt. Nadat de circusdirecteuren stilte in de zaal hadden geroepen kwamen de arties-

ten een voor een op. Er waren verschillende acts, prachtige danseressen, acrobaten, clowns, goochelaars, turnmeisjes en een leeuwentemmer met ‘echte grommende’ leeuwen. Nadat alle artiesten hadden opgetreden werd er een luid applaus in ontvangst genomen. De artiesten waren zo trots als een pauw.

Paasmorgenzang in Daniel den Hoed Op eerste Paasdag is het een vaste traditie dat er ’s morgens vroeg in de Daniel den Hoed-kliniek een Paaszangdienst wordt gehouden. Deze zangdienst heeft een interkerkelijk karakter. Christenen uit diverse kerken en gemeenten zingen de bekende Paasliederen. Het wordt altijd zeer gewaardeerd en de initiatiefnemers weten dat het een enorme bemoediging kan zijn voor degenen die de Paasdagen in het ziekenhuis moeten doorbrengen. Iedereen is op zondag 8 april welkom om mee te zingen. De Paaszang begint ’s morgens om 8 uur en duurt ongeveer drie kwartier. De zangdienst wordt geleid door de heer C. Terpstra en mevrouw F. Visser bespeelt het orgel. Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken. Meer info bij de Werkgroep Paaszang ziekenhuizen, telefoon 078-6812568 of 0104325878.


Caravan

k e i n h c e T ! & Onderhoud Dag

31

MAART

09:00-17:00

rhoud! e d n o r e p m a /c n a Info over carav g waterleiding en

ING T R O K * % 0 4 e i t t o a t r 25 eco

d nu m a a r e op all 5,- bij .v. € 36

ZATERDAG

dsbeurten • Reinigin menreiniging. o.a. Bovag-onderhou eur-, lak- en ra watertanks • Exteri

en over: t e w t il w u t a w s Alle . TV kijken op de camping.

*

herm tor t.w c o s m m r s a i t Gra en knik e n a v af aansch en

ard voorwa e d r a na * vraag

GRATIS

ENERGIET!

100 WAT TPANEELt. DAGnsLluiICt-H & bevestigingsma aa incl.

VOORDEEL PAKKET

Oberonweg 262 | Spijkenisse | T 0181 63 33 33 Vlietplein 239 | Ridderkerk | T 0180 49 73 56 info@fegalux.nl | www.fegalux.nl

Schotels & Antenne’s oudig op de juiste plek. Movers. Uw caravan eenv Comfortabel kamperen. g. Airco & Verwarmin terpas. Uw caravan snel wa Leveller systemen. ie. s en duurzame energ Zonnepanelen. Grati

van € 507,75 voor

349,-

Daar komt je vakantie tot leven!

Bürstner | Dethleffs | Knaus | TEC | Eriba | Jamet

Langeweg 1a | 3274 LZ Heinenoord (Ind.terrein Boonsweg) T 0186-60 40 00 | F 0186-60 42 40 @campolife | www.campolife.nl

Eindelijk betaalbaar design BestSeller!

NIEUW

€ 799,-

IN BARENDRECHT

Eetkamertafel “PIURA” 200 x 100 cm

€ 599,-

Best Buy Mali 2,5-zitsbank

€ 799,in stof Inca

Gratis Goodie Bag Bezoek nu, tijdens de openingsweken, onze winkel in Barendrecht! U krijgt dan een gratis Goodie Bag met een leuke inhoud. Kom snel langs, want op=op!

€ 179,-

€ 349,-

Boekenkast “QUITO” 60 x 190 cm

.com

www.xooon

Design armstoel “ZACK” verkrijgbaar in 3 kleurcombinaties

Woonboulevard Reijerwaard • Van ‘t Hoffstraat 36 • tel. 010 - 720 09 58 • Barendrecht www.hoogenboezem.nl


De Schakel 13

Donderdag 29 maart 2012

theaterladder

Opus One

Kamps & Kamps

ZO. 1-04, 14.30 UUR

DO. 12-04, 20.15 UUR

OPUS ONE – DE NIEUWE IJSTIJD (8+) OLLIE B. BOMMEL EN TOM POES Suzan Seegers (Urinetown, finalist Op Zoek Naar Evita ) en Barendrechter Ruben Kuppens kruipen in de huid van Tom Poes en Ollie B. Bommel. In een verhaal gebaseerd op de bekende tekeningen van Marten Toonder, beleven Ollie B. Bommel en Tom Poes vele avonturen. Een musical voor de hele familie. € 21,20/€ 19,70/€ 17,65

BIRGIT SCHUURMAN, LIESBETH KAMERLING E.A. – HIGH HEELS IN CONCERT LADIESNIGHT MET WELKOMSTCOCKTAIL EN GOODIEBAG Liefhebbers van Gooische Vrouwen en Sex And The City opgelet. De voorstelling High Heels In Concert draait om de roerige Amsterdamse levens van vier eigenzinnige vrouwen: Kate, Dorien, Sylvia en Vivian. Hoewel ze lief en leed met elkaar delen is er altijd nog genoeg te bespreken en op te biechten. Een avond gezongen en gespeeld door vier topzangeressen, speciaal voor alle vrouwen die ook stiekem niet happy single zijn, voor een paar schoenen naar Parijs vliegen en 48 uur in één dag proberen te proppen. € 25,25/€ 23,75

WO. 4-04, 20.15 UUR KAMPS & KAMPS – KAMPS & KAMPS 2 BROEDERTWIST Rooyackers, Kamps & Kamps bestaat niet meer, maar Tim en Wart Kamps zijn verder gegaan als duo onder de naam Kamps & Kamps. Met Kamps & Kamps 1 werden de broers genomineerd voor de Neerlands Hoop en de Volkskrant schreef: ‘Veel meer dan in hun vorige programma’s maken Kamps & Kamps gebruik van de techniek, zoals ook de Australische Umbilical Brothers dat doen. Andere lijntjes die zich opdringen lopen naar Monthy Python en Jiskefet. Je kunt met minder worden vergeleken.’ Daarom dit seizoen een nieuwe voorstelling van het tweetal; fris, vernieuwend, hilarisch en absurd. € 19,75/€ 18,25

High heels in concert

VR. 13-04, 20.15 UUR

The Best Of Britain

DO. 5-04, 19.30 UUR

Danstheater Aya

DANSTHEATER AYA – IDEALS (12+) JUST SHUT UP AND DANCE Ideals is een bijzondere mix van moderne dans, breakdance, popping en house gedanst door 12 AYA-dansers, aangevuld met lokale jongeren. De dansers dagen elkaar uit om tot het uiterste te gaan. Zij zoeken naar hun idealen, hoe vang je die in dans? Met tomeloze energie en met onverwoestbaar optimisme. € 16,20/€ 14,70/€ 13,90

DI. 17-04, 20.15 UUR

J@loezie

VR. 6-04, 20.15 UUR

Soweto Boys Choir

Gare Du Nord

SOWETO BOYS CHOIR GOSPELS RECHT UIT HET HART Vicky Vilakazi, oprichtster van onder andere de Soweto Spiritual Singers, heeft zich over het Soweto Boys Choir ontfermd en een prachtig programma samengesteld met een unieke verscheidenheid aan stijlen. Traditionele en spirituele liederen worden moeiteloos afgewisseld met klassieke stukken. Een live band begeleidt het koor en natuurlijk blijven de zangers niet stil staan. U vast ook niet. € 28,20/€ 26,70

ZA. 7-04, 20.15 UUR GARE DU NORD – LILYWHITE SOUL TOUR ZWOEL EN PRIKKELEND Vanaf het moment dat de zes koppige funky band de energieke opening inzet voel je de opwinding. Je schuift naar het puntje van je stoel en op het moment dat je het niet meer kunt houden verschijnt zij: Miss Dorona Alberti. Zij is de belichaming van Sex ‘n’ Jazz, de unieke sound waarmee Gare du Nord goud en platina behaalde en hits scoorde als Marvin & Miles, Beautiful Day en You’re My Medicine. Deze nieuwe show bevat naast de bekende hits ook nieuw materiaal. € 26,50/€ 25,-

SYB VAN DER PLOEG E.A. – THE BEST OF BRITAIN HITS VAN ENGELSE BODEM Na het succes van Motel Westcoast komen Syb van der Ploeg en Edward Reekes met een nieuw programma. The Best Of Britain is een muzikale voorstelling met de allergrootste hits van Engelse bodem. Samen met Maarten Peters en één special guest brengen Edward Reekers en Syb van der Ploeg, onder begeleiding van een vijfkoppige live band nummers van o.a. The Beatles, Coldplay, Elton John, Pink Floyd, The Police,Kate Bush, Radiohead en vele anderen. € 25,40/€ 23,90 ANNE-WILL BLANKERS, ANNEKE BLOK E.A. – J@LOEZIE RELATIEKOMEDIE In deze actuele relatiekomedie strijden drie vrouwen, die in hetzelfde appartementencomplex wonen, om één man. Verteerd door jaloezie gaan de dames elkaar verbaal te lijf. Hun conflicten vechten ze niet uit in persoonlijke confrontaties, maar in grimmige, triomfantelijke, analyserende en soms zelfs vriendschappelijke e-mails. De aanstichter van dit alles krijgt het publiek niet te zien. € 33,15/€ 31,65

WO. 18-04, 14.00/16.00 UUR

Nijntje de musical

NIJNTJE DE MUSICAL (3+) NIEUWE AVONTUREN Wie kent de avonturen van Nijntje niet? Iedereen houdt van dit beroemde konijntje. Hele generaties groeiden op met de verhalen van Dick Bruna. Nijntje De Musical is terug in het theater. De hele familie Pluis beleeft van alles. Wat dacht je van verkleedpartijtjes, een dagje naar het strand en een gezellig verjaardagsfeest met Nijntje in de hoofdrol. Een voorstelling vol avonturen en mooie liedjes. € 18,35/€ 16,85/€ 15,55

DO. 19-04, 20.15 UUR

Dolf Jansen

DOLF JANSEN – ALS IK HET NIET DOE DOET NIEMAND HET ONAFGEBROKEN ENERGIEK Dolf Jansen brengt vliegensvlugge stand up, poëzie die pijn mag doen, improvisatie tot op het balkon en hier en daar een kwinkslag. In zijn nieuwste voorstelling Als Ik Het Niet Doe Doet Niemand Het, gaat Dolf aantonen waarom hij het doet, wat er moet gebeuren, waarom dat niet gebeurt, wiens schuld dat is en waar het uit gaat komen, als het zo doorgaat. € 23,15/€ 21,65

DINSDAGAVOND FILMAVOND DI. 10-04, 20.15 UUR

SÜSKIND Nederlands drama over Walter Süskind, een van de belangrijke medewerkers van de Joodsche Raad, die een levensgevaarlijk dubbelspel speelde met de SS. € 7,50/€ 6,50/€ 6,00

RESERVEREN VIA WWW.THEATERHETKRUISPUNT.NL OF 0180-615958. THEATER HET KRUISPUNT, MIDDENBAAN 111, 2991 CS BARENDRECHT


Wesdijk opent het vijverseizoen!

Acties bij Wesdijk op zaterdag 31 maart a.s. TAX FREE* KORTING OP ALLE UVVERVANGLAMPEN + BACTERIECULTUREN

Laat GRATIS uw vijverwater testen! Volop waterplanten! Introductie van de nieuwe Oase pomp& filterserie!

BIJ AANKOOP VAN WESPRO VIS - & KOI VOER VANAF 2 KG GRATIS BEWAAREMMER!

Haal GRATIS de nieuwe Oase catalogus voor vijverinspiratie!

vanaf 14.95 WATERPEST

Een geweldige zuurstofplant voor in iedere vijver!

6 STUKS VOOR

10.00

OASE BIOSMART SET 7.000 VAN 239,00 VOOR 199,00 SET 14.000 VAN 299,00 VOOR 259,00 De Oase Biosmart filtersets staan garant voor gezond en helder vijverwater. Door het grote filterschuimoppervlak en geïntegreerde UVC technologie. De ingebouwde vervuilingsgraadindicatie geeft het juiste tijdstip voor de reiniging aan. *TAX FREE korting geeft recht op 15,97% kassakorting. Acties zijn geldig van 29-03-2012 t/m 31-03-2012.

VIJVERSPECIAALZAAK WESDIJK

MIDDENBAAN 56-62 | BARENDRECHT | WWW.WESDIJK.NL

OpruimiNG 30 tot 70 % korting               

  

LAATSTE KANS!!! Juwelier Ettema middenbaan 57-59 2991 CS Barendrecht Tel: 0180-618445 www.juwelierettema.nl

  

OlijfbOOm Nieuwe Style!!!!! Nieuw iN de OlijfbOOm: geS Ze zijn er weer aSPeR

op horloges, zilveren en gouden sieraden

 

+/- 30 kleinere gerechtjes (Vis/vlees/vega/zoet)

Vanaf e 7,50

elke wOeNSdag 3 gaNgeN e 27,50

Havenhoofd 31 • 2993 Barendrecht • T 0180 69 00 64•• www.deolijfboom.nl Havenhoofd 31 •EK2993 EK Barendrecht T 0180 69 00 64 • www.deolijfboom.nl

Afgesprijsde sieraden ook tegen inlevering van oud goud!

Wegens succes herhalen wij onze “Oud Goud Actie!!”

LANGER PLEZIER VAN UW LEREN BANK? MARCO LEER BLAAST ER NIEUW LEVEN IN! WWW.MARCOLEER.NL

Renoveren en herkleuren lederen bankstel

Marco Leer. Reeds 25 jaar ervaring, dus dat zit wel goed!

OOK KUNT U BIJ ONS TERECHT VOOR AL UW EDEN STOFFEERWERKZAAMH

Marco Leer kan alle leren meubelen behandelen: • Eetkamerstoelen • Banken • Bureaustoelen • Auto interieurs • Fauteuils • Interieurs van een boot Ook schades toegebracht door brand, transport, inbraak en water

MARCO LEER 0186-603268

Nijverheidsweg 31 - Heinenoord - www.marcoleer.nl - info@marcoleer.nl


Vijverbuurt De Binnensingel

Creëer samen met ons uw droomhuis • 9 vrijstaande woningen • 12 twee-onder-een-kapwoningen • Prijsindicatie vanaf u 450.000,-- v.o.n.

ONTWIKKELING & REALISATIE:

VERKOOP & INFORMATIE:

Van der Werf makelaardij

tel. 0184 - 495 495

tel. 010 - 422 87 25

tel. 010 - 272 00 00

WWW.VIJVERBUURTDEBINNENSINGEL.NL

VRAAG & AANBOD

gratis schakeltje Uitsluitend particulieren in het verspreidingsgebied van Barendrecht en Rhoon kunnen tot vrijdag 14.00 uur alleen via e-mail één GRATIS Schakeltje opgeven. Deze moeten betrekking hebben op gebruikte artikelen, die te koop worden aangeboden of te koop gevraagd, beiden tot een maximum van € 5000,-. Dus geen dieren, personeel, huizen, verzamelingen, contacten, rommelmarkten, ruilen e.d. Max. één Schakeltje per keer. Herhaling pas na twee weken toegestaan.

Zaterdag 31 maart

OPEN DAG voor de jeugd tot en met 17 jaar

Super leuk en sportief bezig zijn? Waar? Bij Tennisvereniging Barendrecht! Kom naar onze open dag op 31 maart 2012 en doe mee! Open dag van 14:00 tot 16:00 uur. Wees op tijd!! Wat kun je doen op 31 maart in onze tennishal op park Ziedewij?

Kennismaken met de tennissport door tennisvaardigheden uit te proberen en leuk bezig zijn met een mooie sport! Ben je nieuwsgierig? Kom dan kijken! Breng je sportieve inzet mee en geniet van leuke tennisspelletjes. Voor diegenen die na onze open dag denken, goh wat een leuke sport, ik zou mij wel willen aanmelden!! Voor deze enthousiastelingen zullen inschrijf-formulieren klaar liggen

JEUGD ACTIE ! JEUGD ACTIE ! JEUGD ACTIE ! JEUGD ACTIE ! JEUGD ACTIE Bij inschrijving voor 2012: betaal je inschrijfgeld en ontvang een cadeaubon van € 25,- te besteden bij Hiemstra Sport!!

Sportpark Ziedewij Graaf Adolfstraat 4 2991 BD Barendrecht Telefoon clubhuis: 0180-613452 www.tvbarendrecht.nl

Aanleveren alleen via de mail: advertentie@baruitgeverij.nl o.v.v. “gratis Schakeltje” Een spatie tussen de woorden open laten (Max. 100 tekens)

Met het gezin op zoek naar dé ideale locatie voor uw paasbrunch of -diner? Brasserie Rhoonse Polder nodigt u van harte uit om in een rustige en natuurlijke omgeving de paasdagen smakelijk in te vullen. Op 1e Paasdag organiseren wij een prachtige paasbrunch, eventueel in combinatie met een Familie Golfclinic*. Ook voor een paasdiner en op 2e Paasdag bent u van harte welkom! Paasdiner: v.a. € 27,50 p.p. Paasbrunch: volwassenen € 20,50 p.p. kinderen tot 12 jr. € 9,95 p.p., tot 4 jr. GRATIS

Alleen advertenties waarbij volledige naam- en adresgegevens en telefoonnummer apart zijn vermeld worden in behandeling genomen. NIET BELLEN!!! Wij kunnen niet telefonisch uw Schakeltje opnemen.

NATUURLIJK GENIETEN!

De gratis advertenties worden gebruikt om pagina’s op te vullen. Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw opsturen.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijk­ heden en beschikbare data. U kunt bij ons gratis parkeren op de ruime parkeerplaats.

* voor meer informatie over de mogelijkheden en de clinic: www.rhoonsepolder.nl

Veerweg 2a t 010 501 79 28 info@rhoonsepolder.nl

3161 EX Rhoon f 010 501 30 55 www.rhoonsepolder.nl


woonkeuzekrant

informatie voor woningzoekenden

Op zoek naar een huurwoning in Albrandswaard? Vrijgekomen woningen publiceren wij in principe één keer per twee weken in de Woonkeuzekrant, in ons kantoor aan het Ghijseland 305 in Rhoon en op onze internetsite. Als u zich inschrijft bij Woonvisie ontvangt u een woonpas. Hiermee kunt u iedere twee weken op maximaal twee woningen reageren.*. Reageren op een woning, hoe gaat dat? Reageren op de aangeboden woningen kan 24 uur per dag op onze internetsite www.wv.nl. U kunt ook reageren met de woonkeuze-bon op deze pagina. Het heeft alleen zin om te reageren als u aan alle gestelde voorwaarden voldoet. Wij verzoeken u vriendelijk geen contact op te nemen met de vertrekkende huurder(s).

Op welke plaats bent u geëindigd? Vanaf donderdag 5 april, vanaf 09.00 uur kunt u op onze website www.wv.nl bekijken op welke plaats u bent geëindigd. Wanneer u in aanmerking komt voor een woning waarop u hebt ingeschreven, dan nemen wij contact met u op.

Meer informatie Kom gerust langs op ons kantoor aan het ghijseland 305 in Rhoon, of kijk op onze website, www.w.v.nl. U kunt ons natuurlijk ook bellen: 0180-49 49 49.

Openingstijden kantoor in Rhoon Dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden op afspraak of komt u naar ons kantoor aan het Koningsplein 50 te Ridderkerk, (geopend maandag t/m vrijdag tussen 08:00 uur en 16:00 uur). Zet- en /of drukfouten voorbehouden.

* Inschrijven Wilt u zich bij ons inschrijven als woningzoekende en staat u al bij Woonnet Rijnmond ingeschreven? Dan blijft uw inschrijfduur behouden!

Rhoon

Rhoon

Rhoon

Woonkeuzebon

editienummer 13

Inleveren uiterlijk op dinsdag 3 april 2012 a.s. tot 12.00 uur op ons kantoor aan het ghijseland 305 in Rhoon. (Met blokletters invullen s.v.p)

Woonpasnummer

Ghijseland 278

Ghijseland 345

Ghijseland 284

Beschikbaar per

Beschikbaar per

Beschikbaar per

heden

heden

Afgesloten seniorenwoning in het Servicewooncentrum in Rhoon.

Afgesloten seniorenwoning in het ServiceWooncentrum in Rhoon.

Kenmerken:

Kenmerken:

• S eniorenwoning op de 2e etage • 1 slaapkamer • Oppervlakte woonkmr: 25,20 m² slaapkamer: 14,40 m²

Huurprijs:

• T otale huur € 627,51 (inclusief € 170,52 service- en stookkosten) • Subsidiabele huur € 480,15

Bijzonderheden:

• H uismeester aanwezig. • De woning is gelegen in een rustige woonomgeving. • In het complex bevindt zich een recreatiezaal. • Collectieve centrale verwarming met boiler. • De woning heeft een open keuken. • Toegankelijkheid: 2. • energielabel: C.

Voorwaarden:

• M aximum inkomen € 34.085. • Minimum leeftijd 55 jaar. • Aanvraag huurtoeslag is mogelijk.

Advertentienummer: 213013

• S eniorenwoning op de 1e etage • 1 slaapkamer • Oppervlakte woonkmr: 25,20 m² slaapkamer: 14,40 m²

Huurprijs:

• T otale huur € 631,91 (inclusief € 170,52 service- en stookkosten) • Subsidiabele huur € 484,55

Bijzonderheden:

• H uismeester aanwezig. • De woning is gelegen in een rustige woonomgeving. • In het complex bevindt zich een recreatiezaal. • Collectieve centrale verwarming met boiler. • De woning heeft een open keuken. • Toegankelijkheid: 2. • energielabel: C.

Voorwaarden:

• M aximum inkomen € 34.085. • Minimum leeftijd 55 jaar. • Aanvraag huurtoeslag is mogelijk.

Advertentienummer: 213014

11 mei 2012

Afgesloten seniorenwoning op de begane grond met voortuin in het ServiceWooncentrum in Rhoon.

Kenmerken:

naam Adres Postcode / Woonplaats Telefoon overdag / ‘s avonds

• Seniorenwoning • 1 slaapkamer • Oppervlakte woonkmr: 25,20 m² slaapkamer: 14,40 m²

Ik heb belangstelling voor de volgende woning(en) en voldoe aan de gestelde voorwaarden:

Huurprijs:

Advertentienummer

• Totale huur € 627,51 (inclusief € 170,52 service- en stookkosten) • Subsidiabele huur € 480,15

Bijzonderheden:

• Huismeester aanwezig. • De woning is gelegen in een rustige woonomgeving. • In het complex bevindt zich een recreatiezaal. • Collectieve centrale verwarming met boiler. • De woning heeft een open keuken. • Toegankelijkheid: 2. • Energielabel: C.

Voorwaarden:

• M aximum inkomen € 34.085. • Minimum leeftijd 55 jaar. • Aanvraag huurtoeslag is mogelijk.

1e keuze Adres 2e keuze Advertentienummer Adres Plaats Datum Handtekening

U kunt de bon ook per post versturen naar Woonvisie, vestiging Rhoon, ghijseland 305, 3161 VV Rhoon. Let op! bij verzending per post: voldoende frankeren en tijdig posten. Te laat ontvangen of onvolledig ingevulde bonnen worden niet verwerkt.

Advertentienummer: 213015

HOUDT U REKENING MET HET AANVRAGEN VAN EEN IB-60 FORMULIER


De Schakel Donderdag 29 maart 2012

SP

Rhoon en TOGR delen in doelpuntrijk duel Of je moet spreken van een doelpuntenfestival of een foutenfestival laten we in het midden, maar het publiek werd met veel doelpunten beide clubs hadden met de uitslag dan ook vrede. Rhoon moest het nog steeds stellen zonder het spitsenduo Leyten-Heijboer, alhoewel de laatste de training weer heeft hervat. In de eerste minuten had Rhoon gewaarschuwd moeten zijn voor het snelle countervoetbal van TOGR want bij een beetje ruimte sprintten de aanvallers weg van de Rhoonse defensie. De paal bracht in die fase echter redding en het spel golfde op en neer met uitvallen aan beide kanten. In de 7e minuut resulteerde dat in een doelpunt voor Koen van

der Ende die zich goed vrijspeelde en beheerst scoorde en toen hij tien minuten later Muhammed Oztürk bediende voor de 0-2 leek het een gelopen koers. Maar zoals gezegd stond het achterin niet goed en sneed de TOGR aanval er af en toe makkelijk doorheen. Of Rhoon achterover ging leunen of niet, binnen vijf minuten was het 2-2. Eerst een inschattingsfoutje van Bernd waardoor Melvin Schouten uit zijn rug door kon gaan voor de 1-2 en even later kreeg Rhoon de bal niet weg. Een schot op de lat kwam voor de voeten van opnieuw Melvin Schouten en die scoorde in de uiterste hoek achter Remy Brugts. Waarna het even later weer mis leek te gaan maar die

Een spelmoment dat de gelijke uitslag symboliseert. Foto: Alexfoto

bal van TOGR ging (gelukkig voor Rhoon) net langs de paal naast. Rhoon ging feller de strijd aan. WillemJan Warnaar werd twee keer achter elkaar onbestraft neergehaald en toen hij de warrig leidende arbiter daarop attendeerde kreeg hij geel wegens praten. Vlak daarop gevolgd door een tweede gele kaart na een ongelukkige botsing en hij kon gaan douchen. Toch slaagde Rhoon erin een ‘shorthanded’ goal te maken door een slim genomen vrije trap (Ferry de Heer) ineens over de uitlopende doelman van TOGR te liften (Kevin Stolk). Maar op slag van rust werd de voorsprong weer genivelleerd. Bij een uitval over rechts gaf Melvin Schouten de bal perfect bij de 2e paal voor en Firat Ocak mocht de 3-3 ruststand op het scorebord zetten. Na de rust bleef Luuk Bijl geblesseerd in de kleedkamer achter en mocht Alex Janssen proberen de zaak achterin dicht te timmeren. En leek het Rhoon toch met een man minder te lukken om de winst mee te nemen toen Koen van der Ende na goed doorzetten (met links!) terug kon leggen op Muhammed Oztürk die de 3-4 en zijn tweede van het seizoen binnen kopte. Hij mocht gelijk naar de kant en werd vervangen door Olaf Sap. In de 73e minuut was het een lange bal uit het achterland van TOGR die over alles heenging en de snelle Derrel Lionahr was er eerder bij dan de uitlopende Remy Brugts. Een lob over de keeper en de 4-4 eindstand kwam daarmee, op een schot van Kevin Stolk dat uit de kruising werd gehaald, niet meer in gevaar.

RT Succes voor junior vrouw PRC Delta Zaterdag 24 maart veroverde Janine van der Meer uit Abbenbroek, Junior Vrouw van PRC Delta/France Limousin/Lindeloof/de Rijke, een 2e plek in de Ronde van Rijswijk. Nadat zij er een half jaartje tussen uit is geweest veroverd zij aan dit prille begin van het seizoen voor de 2e keer een 2e plaats, vorig weekend werd zij 2e in de

Klaverjas WCR Bij WCR kan vrijdag 30 maart weer worden geklaverjast voor leuke prijzen ivm de pasen. Iedereen is welkom, zowel beginnende, matige als gelouterde klaverjassers. De kantine, aan de Omloopseweg 6a te Rhoon, is om 19.30 uur geopend en om 20 uur worden de kaarten geschud.

Poortugaal verslikt zich in Dilettant Poortugaal begon veel te slap aan de wedstrijd en moest het initiatief volledig aan Dilettant laten. De ploeg van trainer Fred Lagendijk kon reeds na 8 minuten juichen, maar het was buitenspel. Het was slechts uitstel van executie want in de 18e minuut was het wel raak. Een lange bal van Mark Offerman werd door Peter Roos keihard op doel geschoten. Poortugaal-keeper Marvin van Tienen wist de inzet nog te pareren maar de aanvallers van Dilettant reageerden alert op de weggebokste bal. Jesper van de Adel kon de verdiende voorsprong laten aantekenen. PSV Poortugaal volhardde echter in het te lage tempo. De aanvallen waren veel te doorzichtig en leverden geen enkel gevaar op. Aan de andere kant kon Dilettant in de 34e minuut bijna de voorsprong verdubbelen. De bal verdween rakelings langs de paal over de achterlijn. Poortugaal liet zich niet geheel onbetuigd en enkele minuten voor rust wist Dick Tijdeman zich op de linkerflank langs een verdediger te wurmen en een prima voorzet af te leveren

bij Soliman el Yakoubi. Deze had geen moeite om de bal binnen te schieten. Even later ging Poortugaal-keeper Marvin van Tienen in de fout door veel te ver uit zijn doel te komen en bij de hoekvlag een duel aan te gaan met een Dilettant-speler. Doordat hij het onderspit moest delven ontstond er voor het doel een onoverzichtelijke situatie waaruit de Poortugaal verdediging met hangen en wurgen als overwinnaar kwam. Het had zo maar een treffer voor Dilettant op kunnen leveren. Het bleef echter 1-1 en Poortugaal kreeg in de blessuretijd van de 1e helft zelfs de kans om op voorsprong te komen. Soliman el Yakoubi zag echter een paar (volledig vrijstaande) ploeggenoten over het hoofd en ging voor eigen succes. Zijn inzet verdween rakelings langs de paal. Poortugaal stelde na de pauze tegen de verwachting geen orde op zaken. Het eerste gevaar kwam van Dilletant en Poortugaal nam maar langzaam het initiatief over. Met Wessel de Jager voor Alex Ruijtenberg en L’Angiomar Alias voor Soliman el Yakoubi ging de

ploeg wanhopig op zoek naar een voorsprong. Poortugaal voerde de druk verder op en menig Dilettant-supporter zag het donker in. In de 88e minuut leek Dick Tijdeman, die zijn ploeg steeds meer op sleeptouw nam, eindelijk succes te hebben. Opnieuw rommelde hij zich door de Krimpense verdediging en leverde een prima voorzet af bij Dave van Driel. Dilettant-keeper Michel Rodenburg die tijdens de wedstrijd steeds meer was gegroeid, wist met een katachtige reactie de bal naast zijn doel te tikken. De

Poortugaalse aanvallen werden nog talrijker en in blessuretijd schoot Jeffrey van Velzen rakelings over de lat. Het slotakkoord was voor L’Angiomar Alias toen die door Dick Tijdeman in stelling werd gebracht. Het knal van de aanvaller spatte echter op de buitenkant van de paal als een zeepbel uiteen. De inzet was min of meer illustratief voor de gehele prestatie van de geelzwarten: Het was steeds “net niet”. Zondag 1 april gaat PSV Poortugaal op bezoek bij PFC in Geervliet. De wedstrijd aan de Toldijk begint om 14 uur.

Handdoek gegooid? PSV Poortugaal lijkt de handdoek gegooid te hebben in de strijd om het kampioenschap met VOC. Op het zonovergoten sportpark Polder Albrandswaard startten de geelzwarten de wedstrijd tegen degradatiekandidaat Dilettant veel te gemakzuchtig. Voor de neutrale toeschouwer leek het dan ook alsof de ploeg uit Krimpen aan de Lek in de race voor het kampioenschap was. In de 2e helft draaide de ploeg van Marco van Rijn de rollen weliswaar om, maar het kwaad was toen al geschiedt. Ondanks de krachten waarmee gesmeten werd, veranderde de ruststand niet meer (1-1). De Poortugalers hebben nu 5 verliespunten meer dan VOC en kunnen deze naar verwachting niet meer goed maken.

Ronde van Klein-Sinaai in België. Met nog anderhalve ronde te gaan wist Janine weg te rijden van het peloton, helaas had ze net niet genoeg kracht om 1e te worden en kwam Kirsten Coppens er op de laatste meter voorbij. Gelukkig was Kirsten de enige van het peloton die er voorbij kwam en kon Janine toch het podium betreden.

17 Nieuwe beginners hardloopgroep Tempelrunners Op dinsdagavond 8 mei start er een beginners hardloopgroep bij de loopgroep De Tempelrunners te Poortugaal onderleiding van Joop Visser en Joop van Opstal. De duur is 8 weken. Aanvang is om 19.15 uur. Duur is 60 minuten. Verzamelen vanaf 19.00 uur. De kosten bedragen 7 euro ineens of 1 euro per keer als je komt lopen. Vertrekpunt is Basisschool Valckesteyn. (houten bijgebouw) Jan van Aldemondestraat te Poortugaal. Na afloop van de cursus bestaat er de mogelijkheid om verder door te gaan met het hardlopen bij de bestaande groepen. Er is geen lidmaatschap aan verbonden. Alleen een portie humor en doorzetting vermogen is belangrijk. Belangstellende kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar tempelrunners@ hetnet.nl en het deelnemers bedrag van 8 euro over te maken op rekening 211341 tnv JW van Opstal met vermelding ‘beginnen met hardlopen’. Meer info over de groep is te vinden op: www. tempelrunners.weblog.nl

WCR wint weer van DEHMusschen WCR had de thuiswedstrijd tegen DEHMusschen met 4-2 gewonnen. Daar de wedstrijden tussen WCR en DEHMusschen behoorlijk beladen zijn, kon WCR afgelopen zondag in het uitduel een getergd DEHMusschen verwachten. DEHMusschen leverde inderdaad veel fysieke strijd, maar de mannen van trainer Henri van Zeist kwamen toch met een 0-1 overwinning van het veld. De 1e helft ging gelijk op. Door de slechte gesteldheid van het veld waren beide teams gedwongen de lange bal te spelen. Dit ligt DEHMusschen beter dan WCR, maar WCR toch ging in de 18e minuut met de 0-1 aan de haal. WCRspits Leandro Cardoso werd op links diep gestuurd. De rappe aanvaller snelde richting DEHMusschen-goalie Dennis van Rosendaal, die geen schijn van kans had op de inzet van Cardoso. DEHMusschen bleef de ballen fysiek naar voren pompen, maar de achterste lijn van WCR (Tim den Haan, Robert Busscher, Dimitri Lierop en Kishen Soochit) in samenwerking met de middenvelders Alex Soares Silva, Fabio Leenen en Machiel van der Heijden gaven geen krimp. Giovanni Delgado had, met de thee in zicht, WCR op 0-2 kunnen zetten, maar schoot te gehaast, waardoor het speeltuig een prooi werd voor van Rosendaal. Na rust een wat beter DEHMusschen, maar WCR heeft in Sander Olsthoorn een prima keeper. Olsthoorn onderscheidde zich in deel 2 van de wedstrijd met een paar meer dan prima

reddingen. Jeffrey Querido kreeg in de 51e minuut de kans de marge te vergroten, maar het slechte veld redde DEHMusschen, want de opspringende bal, werd door Querido net voorlangs geschoten. Toch kreeg WCR met het eind in zicht een domper te verwerken. Niet in de vorm van een tegendoelpunt, maar een knieblessure van Mladen Maksimovic. Maksimovic verstapte zich op de slechte grasmat en ging kermend naar de grond. Gezien het verleden (Maksimovic is al 2 keer geopereerd aan de knie) werd het ergste gevreesd en moest de ambulance er aan te pas komen. Gelukkig was in het ziekenhuis de diagnose milder dan wat werd verwacht en lijkt verrekking van de banden de schade. WCR moest nog 10 minuten volhouden en Jeroen Delno werd door van Zeist gebracht. DEHMusschen pompte er, met alle risico’s vandien, nog een slotoffensief uit. Hierdoor kreeg WCR de ruimte en de kansen. Leandro Cardoso en Jeffrey Borges Querido hadden oog in oog met van Rosendaal de wedstrijd op slot kunnen gooien, maar van Roosendaal weigerde mee te werken, dus bleef het na 90 minuten strijd 0-1 in Rhoons voordeel. Aanstaande zondagmiddag 01 april moet WCR voor de competitie thuis aantreden tegen het Rotterdamse Transvalia/ ZW, dat wordt getraind door oud WCR-trainer Bert Kamp. Op sportpark De Omloop, aan de Omloopseweg 6e in Rhoon, wordt om 14.00 uur afgetrapt.


r i a F n e d r a G ! n e e r e d ie r o o v r ie n e v De Ho

www.gardenfair.nl en vrijblijvend Vraag g eheel gratis n. een offerte bij ons aa website rechtstreeks O ok kunt u via onze stellen bij de natuursteen online be leverancier; grootste natuursteen erveld. Michel O prey & B eist

Mijlweg 10 3295 KH ‘s-Gravendeel Tel. 078-6745484 E-mail: info@gardenfair.nl


Te Koop

Op zoek naar een vriendelijk geprijsde occassion?

Zwaluw 161 Ridderkerk Drievliet

Autobedrijf

Keurig afgewerkte Hoekwoning, gelegen aan een singel met vrij uitzicht op gemeente groen.

Ebweg 46 - 2991 LT Barendrecht - tel. 0180-699729

A ltijd 25

Vraagprijs € 269.000,00 K.K.

vriendelijk geprijsde occasions .

Voor meer foto’s www.jaap.nl Voor overige informatie 06-20541443

Voor meer info kijk op: www.autobedrijf-onnink.nl

Een adviesgesprek dat rust geeft.

RIEDERTOREN

]

Overweegt u de aankoop van een woning? En wilt u weten wat u kunt lenen? Maak dan een afspraak met één van onze financieel adviseurs. Zij kijken samen met u welke hypotheekvorm het beste bij uw situatie past. Want niet alleen uw huis, maar ook uw hypotheek moet rust geven. Dat is het idee.

A .S . 3 1 M A A RT

O PN 1E1.0N0 TOHT 1U5.0I0SU VA

PU LI ER EN IN G A N G PO

TE KOOP/TE HUUR

LA A N

KOOPSOM VANAF € 219.500,- v.o.n. HUURPRIJS VANAF € 750,- incl servicekosten

LUXE 3-KAMERAPPARTEMENTEN RIDDERKERK WEST

Een huis moet rust geven. Dat is het idee. 966072 amaiamai.nl

Rabobank. Een bank met ideeën.

Volg ons op Twitter via @rabobankrmij

Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde Bel voor een afspraak naar (0180) 639 639.

VERKOOP: Ridder Huizen Makelaardij o.z. (0180) 41 36 66 www.ridderhuizen.nl Heidenreich Makelaars (0180) 64 65 66 www.heidenreichmakelaars.nl

Plavuizen - Sanitair - Badmeubels verkrijgbaar in de afmetingen 60 t/m 100 breed in de kleuren matwit, antraciet en schotseiken.

DE LAATSTE NIEUWE RECREATIECHALET OP KAVEL NO. 5 IS OPGELEVERD EN NU TE KOOP

€ 655,00

Woon-, slaap- en badkamer op begane grond. Verdieping van 65 m² met 2 slaapkamers. Luxe keuken compleet met apparatuur. Volledig gestoffeerd en gemeubileerd. Compleet aangelegde en bestrate tuin.

Spiegelkast leverbaar

AL RUIM 40 JAAR Dordtsestraatweg 755 - Rotterdam - Tel. 010 419 40 89

Openingstijden Ma.: 12.00 - 17.30 uur Di. t/m Do.: 08.30 - 17.30 uur Vrij.: 08.30 - 19.00 uur Za.: 09.30 - 16.00 uur Zo.: gesloten

Bezoek onze site: www.spelde.nl

260x47_kikkersprong_ECHO.indd 1

RIVIERPARK DE OUDE MAAS BARENDRECHT

Badmeubel ‘Key West’ met spiegel

Vanaf

VERHUUR: Woonvisie (0180) 49 49 49 www.wv.nl Openingstijden kantoor: 08.00 tot 16.00 uur

Kijk op www.rivierparkdeoudemaas.nl voor uitgebreide specificaties of bel met Kees Broere 06-1423 3467 of kom langs bij de Achterzeedijk 1a , BARENDRECHT.

OPEN HUIS ZONDAG 1 APRIL van 12.00 tot 16.00

26-03-12 14:53


Beter horen? Ga naar Beter Horen bij het Gezondheidscentrum Het Koetshuis

www.lampenkap.com ATELIER CERAMIQUE Dorpsstraat 153, Barendrecht 0180 - 611528.

GEEN AANGIFTE GEHAD? Laat geen geld liggen!! U kan € 50,= tot € 1765,= terug vragen. Wij controleren dit voor u GRATIS No cure no pay Alle aangiften van A tm Z

078-6840205 KIM FINASENSE

U heeft meerdere klussen in en om het huis? Geen zin of tijd om zelf te klussen. Klusjesman biedt zich aan. 06-50220970 M e ube ls toffe e r de r ij J. Kornelisse

Al 30 jaar. Perfectie tot in het kleinste detail. Bekleed klassiek en modern o.a. Artifort Gelderland.

Lampenkappen, lampenkappen en nog eens lampenkappen Kies uit 24 modellen in alle maten en 150 kleuren, of met uw eigen stof. Ook cilinderkappen tot een diameter van 100cm.

Weimansweg 89 3075 MK Rotterdam 010-4860930

www.kornelisse.com

Doe de gratis hoortest

Badkamer- of toiletrenovatie?

Dankzij een samenwerking met Beter Horen kunt u bij

Gezondheidscentrum Het Koetshuis

Gezondheidscentrum Het Koetshuis nu ook terecht voor uw oren. Want met een goed gehoor geniet u extra van de

Verdistraat 2-6 3161 RK Rhoon

leuke dingen in het leven.

Schere 117, 3085 DV Rotterdam Dag- en avonduren. Gratis inhalen verzuimde lesuren. Ook spoedcursussen.

U bent van harte welkom bij Gezondheidscentrum Het Koetshuis voor het doen van een gratis hoortest en een persoonlijk advies. De Beter Horen audicien is iedere maandag aanwezig van 13.00 tot 16.30 uur. Bel 0313 - 48 56 78 voor een afspraak, wij ontvangen u graag.

UW STRAATMAKER uit Barendrecht BIEDT ZICH AAN

AAngeboden ALLe WeRKZAAMHeden In en oM uW WonIng

SCHILDERWERK, VERBOUWEN, TUIN BESTRATEN, OPRUIMEN ENZ. ENZ.

TeL. 06-23505383

voor al uw tuin- en sierbestrating, oprit-en bedrijventerreinen. topbestrating@gmail.com Tel. 0180-842346/06-33753942

REPARATIE wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

0180 - 612881 BARENDRECHT

UW HUID GAAT VOORUIT BIJ DE HUIDTHERAPEUT

EXCLUSIEVE AANBIEDING VOOR LEZERS VAN DE SCHAKEL

50% korting

op de permanente make-up eyeliner* U kunt bij ons terecht voor o.a.: definitief ontharen IPL proteine dieet acné-behandelingen permanente make-up pedicure - microdermabrasie *Vraag naar de voorwaarden. M.u.v. behandelingen op medische indicatie en niet i.c.m. andere aanbiedingen. Geldig tot 1 mei 2012.

epilennium.nl

Epilennium

Aanbieding:

Zorgboulevard Rotterdam

Maasstadweg 108 tel. 010 – 481 44 93 Tevens gevestigd in Maassluis en in het Vlietland ziekenhuis te Schiedam. Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten Geaccrediteerd door de GGD.

Voor meer informatie kijkt u op www.epilennium.nl

MAAK VRIJBLIJVEND KENNIS MET ONS!

KLUSBEDRIJF SCHELLIUS 078 - 645 25 85

06 - 12 13 53 32

www.badkamer-vervangen.nl


Grand Café

www.lemslems.nl

te Barendrecht zoekt een creatieve,

ZELFSTANDIG WERKEND KOK M/V Ben jij degene die van ieder gerecht een creatie kan maken? Dan ben jij de kandidaat die wij zoeken. Jij hebt: - Een afgeronde opleiding bij voorkeur zelfstandig werkend kok niveau 3 - Kennis van werken conform HACCP code en Sociale Hygiëne - Aantoonbare werkervaring

Lems & Lems bv is een toekomstgericht, modern geautomatiseerd administratie- en belastingadviesbureau. Voor BV’s, IB-ondernemers en particulieren verzorgen wij financiële administraties, salaris administraties en belastingaangiften. Op fiscaal, financieel en administratief gebied adviseren wij. Daarbij begeleiden wij starters en helpen wij bedrijven met de automatisering. Dit realiseren we nu met een team van 12 mensen. Lems & Lems groeit en breidt haar activiteiten verder uit.

Wij bieden: - Een markt conform salaris gebaseerd op opleiding en werkervaring; - Een gemotiveerd team.

Daarom zoeken wij op korte termijn:

een Belastingconsulent met ervaring in de samenstelpraktijk (m/v) • met een diploma op het niveau van (CB) Belastingconsulent en/of

Functie eisen: - Wisselende werktijden, ook weekend en feestdagen; - Goede beheersing van de Nederlandse taal; - Flexibele instelling en doorzettingsvermogen; - Representatief, stressbestendig en servicegericht; - Creatief zijn in het oplossen van voorkomende problemen.

HEAO en/of SPD

• met goede kennis van de Nederlandse taal

Spreekt deze vacature jou aan, reageer dan nu. Stuur je motivatie en C.V. naar: info@dedriegeboden.nl t.a.v. Joey Merx.

Gezocht:

Verkoper onderdelen m/v Functie: Het verkopen van onderdelen is een afwisselende en verantwoordelijke baan. Je maakt offertes en zorgt voor de administratieve verwerking van bestellingen, waaronder ook exportorders. Daarnaast adviseer je klanten op technisch gebied en onderhoudt contacten met klanten en leveranciers.

• met goede contactuele eigenschappen Wat je bij ons gaat doen… • het zelfstandig samenstellen en controleren van jaarrekeningen, rappor-

tages en het zelfstandig verzorgen van fiscale aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting enz. • het eventueel op termijn bespreken van jaarrekeningen en fiscale aangiften

Wij vragen: • MTS-niveau met een technische achtergrond en kennis van dieselmotoren • Commercieel en klantvriendelijk • Accuraat en stressbestendig • Affiniteit met geautomatiseerde administratieve en logistieke systemem

• het eventueel op termijn zelfstandig klantgericht adviseren binnen het MKB

Herken jij je in dit profiel? Reageer dan. Werken bij Diesel Techniek Rotterdam levert je veel op: een uitstekend basissalaris dat past bij de functie, de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden uit te breiden en werken binnen een prettig team van professionals in een sfeervol en informeel bedrijf.

Mooi meegenomen vinden wij het als je ervaring hebt…

Stuur je sollicitatiebrief met CV naar: Diesel Techniek Rotterdam, t.a.v. Bas Mulder, Boelewerf 25, 2987 VD Ridderkerk of per e-mail: info@yanmarcenter.nl

• met financiële en fiscale business software van UNIT-4

Diesel

met cliënten

• met rapportage business software Audition van UNIT-4

Techniek RotteRdam

Diesel Techniek Rotterdam B.V. Boelewerf 25, 2987VD Ridderkerk-Bolnes, Tel. 0180 - 411 294 info@yanmarcenter.nl, www.yanmarcenter.nl

• met het werkprogramma Financial Data Suite van UNIT-4 • in het werken met Microsoft Office 2010 software Wij stellen daar tegenover… • een prettige collegiale informele werkomgeving met een open werksfeer

Welke TANDARTSASSISTENTE wil ons voor 36 uur per week bijstaan met haar inzet aan de stoel?

binnen de Hoeksche Waard • een goed salaris afgestemd op opleiding, kennis en ervaring

Als je - van aanpakken weet - opgewekt en gezellig bent - het werk “ziet liggen” - bij voorkeur ervaring hebt (maar interne opleiding is ook mogelijk)

• goede secundaire arbeidsvoorwaarden Heb je jezelf herkend? Stuur dan snel je sollicitatie met C.V. naar:

Stuur dan je sollicitatiebrief met cv naar: DentArt Roerdomp 9 2986 XA Ridderkerk of mail naar: info@dentart.nl

Elisabeth van Loonstraat 4 3271 BC Mijnsheerenland Telefoon (0186) 60 14 55 Email aj.lems@lemslems.nl

Ned. orde van Administratie en belastingdeskundigen

I SO 9 0 0 1 : 20 0 8 g E C E rtIf IC E Er D

Wij zijn een algemene- en verwijspraktijk waar de nadruk op esthetische tandheelkunde en orthodontie ligt. Wij bieden een afwisselende baan waarin je four-handed aan de stoel assisteert en soms ook zelfstandig verrichtingen uitvoert.


De Schakel

SPORT

Donderdag 29 maart 2012

Feyenoord bij vv Oude Maas Door Michael de Vogel

Vrijhof. ,,Maar niet alleen zij hebben zich ingezet voor dit prachtige evenement. Er staat een ontzettend grote groep achter de organisatie, waarvoor mijn waardering en complimenten.” De preses had de gehele avond een grijns van oor tot oor. De bestuurder was apetrots op het evenement. ,,Het was een geweldige ervaring om

Feyenoord hier te mogen ontvangen,” legt Vrijhof uit. ,,Dit gebeurt niet dagelijks en is niet vanzelfsprekend. En het evenement sloeg in als een bom bij de jeugd. Dit heeft Oude Maas weer op de voetbalkaart gezet.”

Afgelopen dinsdag was er een groot voetbalfeest bij vv Oude Maas. De derdeklasser kreeg hoog bezoek uit Rotterdam. Een delegatie van Feyenoord kwam een clinic verzorgen voor de Poortugaalse jeugd. En als Er was voor ieder wat wils. klap op de vuurpijl werd De jongste jeugd (F, E en die clinic gegeven door vier D) was als eerst aan de beurt spelers van het eerste elftal, waarbij Oranje-international Ron Vlaar en topscorer John Guidetti de populairste spelers waren. Dat Feyenoord op bezoek kwam, was te danken aan een tweetal vrijwilligers die wel anoniem wilden blijven. ,,Deze twee mensen hebben een warm clubhart voor zowel Oude Maas als Feyenoord. Afgelopen december namen zij deel aan de veiling van Het Glazen Huis van Radio 3FM Serious Request. Uiteindelijk hebben zij die veiling gewonnen, waardoor dit prachtige evenement uit Niet alleen de spelers, ook de shirtjes van tweede doelman de grond werd gestampt,” Kostas Lamprou Vlaar, Guidetti en Stefan de Vrij waren zegt voorzitter Hans populair. Foto: VogelVlug Media.

Poortugaal zaterdag heeft weinig in te brengen tegen Vlotbrug Tegen koploper Vlotbrug had het zaterdagteam van PSV Poortugaal weinig in te brengen. Vanaf de eerste minuut waren de Hellevoeters de bovenliggende partij. De snelle aanvallers van de bezoekers maakten het verschil. Vlotbrug startte overrompelend. Binnen 20 seconden had de bal al in het net achter Poortugaal-keeper Rudolf van Esch kunnen liggen. Met kunst en vliegwerk kon deze valse start afgewend worden. Even later kroop Poortugaal opnieuw door het oog van de naald toen een vrije trap op de lat uiteen spatte. De toon was gezet en Poortugaal moest zich voornamelijk beperken tot tegenhouden. Na een kwartier lukte dit helemaal en kregen zowel Daniël Deurloo als Sander de Reus de mogelijkheid om hun ploeg aan de leiding te brengen, maar beide keren slaagden zij hierin niet. Aan de andere kant was Rayli Joaquin de enige aanvaller die af en toe voor gevaar zorgde. In de 18e minuut was hij dicht bij een treffer, maar Vlotbrug-keeper Pieter Fokker wist de aanval met 2 reddingen onschadelijk te maken. Hoewel de Vlotbrug-aanvallers menige keer hun hielen lieten zien aan de op een lijn verdedigende Poortugalers, brak een hoekschop de score open. De trap van Robin Bredius draaide met onbedoelde hulp van enige lichaamsdelen buiten bereik van Rudolf van esch in het Poortugaalse doel. De verdiende voorsprong was een feit. Vlotbrug begon hierna vrijer te voetballen. Aanval na aanval volgden elkaar op. De snelle Lenny Schults bleek een plaag voor de verdediging van de geelzwarten. Meermaals was hij zijn tegenstanders te snel af. Bij een van deze acties scoor-

de hij de 0-2, nadat hij snel weg was na een lange trap van Pieter Fokker. Nog voor de pauze werd er weer gescoord. Een snelle aanval via Lenny Schults belandde bij Daniël Deurloo die de bal in één tijd vanaf de zijkant hard voor het doel bracht. De inkomende Robert van der Zanden liet Rudolf van Esch met een droge knal geen schijn van kans 0-3. Rayli Joaquin kreeg voor de rust nog een kans om de achterstand iets draaglijker te maken maar opnieuw was het Pieter Fokker die hem het scoren belette. Na de rust geloofde Vlotbrug het wel en werd Poortugaal de kans geboden om meer in het spel te komen. De aanvallen waren echter te langdradig van opzet en strandden meestal zonder gevaarlijk te worden op de Vlotbrug verdediging. Het enige Poortugaalse wapenfeit van Poortugaalzijde viel in de 55e minuut te noteren. Opnieuw was het Rayli Joaquin die de mogelijkheid kreeg om voor zijn ploeg te scoren maar opnieuw moest hij zijn meerdere erkennen in keeper Pieter Fokker. Een kwartier voor tijd was het invaller Mitchell Zuijderwijk die zich knap vrijspeelde en de eindstand op het scorebord bracht (0-4). Voor Poortugaal bleef er niet meer over dan te proberen om in de resterende wedstrijden een plekje in de nacompetitie zeker te stellen. Uitgaande van het huidige spelniveau zal dit nog moeite genoeg kosten. Zaterdag 31 maart gaat PSV Poortugaal op bezoek bij DEHMusschen. De Rotterdammers spelen een wisselvallig seizoen en een voorspelling is daarom niet te geven. Het valt allemaal te bekijken vanaf 14.30 uur aan de Oldegaarde.

www.deschakelalbrandswaard.nl

voor een ware training van Feyenoord. Later volgde een pittige training voor de oudere jeugd (C, B en A) die onder leiding stond van Vlaar, Guidetti, Stefan de Vrij en tweede doelman Kostas Lamprou. ,,En ik heb de jeugd zien genieten. Het is zeer speciaal als je met zulke grote helden op het veld staat. Het plezier droop er af, bij de jeugd en bij Feyenoord.” Maar niet alleen werd de jeugd vermaakt. Ook had Oude Maas een goed doel gekoppeld aan het grote evenement. Er werd een grote Speed Challenge georganiseerd waarbij geld werd ingezameld voor Warchild. Dit geld werd meegegeven aan aanvoerder Ron Vlaar. ,,Na de trainingen heeft iedereen de kans gehad om met de spelers op de foto te gaan, vragen te stellen en handtekeningen te verzamelen. We kunnen met een zeer goed gevoel terug kijken op dit geslaagde evenement,” besluit de preses.

Open Dag LTC Rhoon Een Open Dag bij LTC Rhoon is bij uitstek de gelegenheid om kennis te maken en te ontdekken of de club leuk is om nieuwe mensen te ontmoeten, te leren tennissen of gewoon lekker een balletje te slaan. Onder het motto ‘Zonder jou is er geen bal aan’ kunnen niet-tennissers op 31 maart kennismaken met de tennissport bij LTC Rhoon. ,,Het enige wat je nodig hebt is een goed humeur, sportkleding en sportschoenen! Voor ervaring en een racket wordt gezorgd’’, nodigt de club uit. Ben je al lid van LTC Rhoon? ,,Nodig dan zoveel mogelijk mensen

uit om een balletje met jou te slaan!’’ De Open Dag van LTC Rhoon duurt van11.00 tot 14.00 uur en geeft de mogelijkheid om kennis te maken met de tennisleraren, om zelf een balletje te slaan, om vragen te stellen aan het bestuur, en om een demonstratiewedstrijd te zien van de heren van het 1e Heren Team van LTC Rhoon! Ook geven de tennisleraren uitleg over het Tenniskids lesprogramma, door de KNLTB opgezet speciaal voor kinderen van 6 t/m 10 jaar. Meer informatie op de site van www.ltcrhoon.nl en www.opentennisdagen.nl

Een sfeerplaatje van toeschouwers bij het wintertennis.

Nieuwe merkcampagne: ‘Intratuin geeft kleur aan groen’ Intratuin lanceerde deze week de nieuwe merkcampagne ‘Intratuin geeft kleur aan groen’. De campagne wordt uitgerold via televisie, radio, print en online campagnes. De reden van Intratuin om te investeren in het merk is om de aantrekkingskracht en de relevantie van het merk nog verder uit te bouwen. Bedrijfsleider Cor van Os van Intratuin Rhoon: ,,We willen Intratuin nog duidelijker positioneren onder de diverse tuincentra. We schromen dus niet om op een leuke en onderscheidende, impactvolle en aanstekelijke manier te vertellen waarom Intratuin leuker, beter en anders is dan zomaar een tuincentrum. We laten het bijzondere van Intratuin zien

op een manier die de geschiedenis van Intratuin eer aan doet en waarbij onze merkwaarden een sleutelrol spelen.” De thematiek ‘kleur geven aan groen’ zal met ingang van dit voorjaar centraal staan en op alle mogelijke manieren en niveaus worden ingevuld. In de introductiefilm die vanaf 26 maart op televisie wordt uitgezonden laat de tuincentrumketen zien dat zij dé professional is voor iedere tuin. Van Os: ,,Iedereen heeft groen nodig. Wie je ook bent, waar je ook woont. Bij Intratuin begrijpen we als geen ander wat groen met en voor mensen doet. Want elke tuin, balkon, dakterras of vensterbank is eigenlijk een stukje groen geluk.”

23

Waarschuwing voor bezoekers en leden vv Rhoon Hierbij willen we onze leden en bezoekers attenderen op de parkeerproblematiek rond het sportcomplex Omloopseweg te Rhoon. Met de grote drukte vanwege de groei van onze vereniging en de daarmee gepaard gaande activiteiten en bezoekersaantallen, is de parkeergelegenheid (nog) niet meegegroeid. Veel mensen uit Albrandswaard weten dit inmiddels en komen per fiets en/of brommer, maar vooral mensen van buiten kunnen worden geconfronteerd met de vervelende gevolgen daarvan. Namelijk de handhaving van parkeerverboden op en rond ons sportpark. Om de maandelijkse doelstellingen voor het behalen van een bepaald quota bekeuringen te halen wordt het de regionale Hermandad op deze manier heel gemakkelijk gemaakt. Elke zaterdag hoeven ze maar een paar keer de Omloopseweg te bezoeken om weer een bonnenboekje vol te kunnen schrijven. Flauw maar zo werkt het. Heel vervelend allemaal, zeker omdat het een probleem is waar de slachtoffers weinig aan kunnen doen. Terwijl ze op hetzelfde parkeerterrein ook legaal bonnen zouden kunnen schrijven voor mensen die voorbij het verbodsbod achteraan de parkeervakken de wegen voor de hulpdiensten blokkeren - maar dat dan weer gedogen blijkbaar. Het probleem is al meermalen voorgelegd aan de ver-

antwoordelijk wethouder bij de gemeente maar heeft nog niet tot een oplossing geleid. En met het mooie voorjaar in de lucht (letterlijk en figuurlijk daar ook de bezoekers van het naastgelegen parachute-springveld naar dit parkeerterrein verwezen worden) zal het probleem alleen maar toenemen. Op zaterdag, maar ook met de aankomende toernooidagen, wanneer nog meer bezoekers van buiten naar ons complex zullen komen. We rekenen op een snelle beslissing van de politiek (de wethouder houdt van snelle besluiten en korte lijnen) en hopen tevens op coulance bij B&W inzake het kwijtschelden van de uitgedeelde boetes van de afgelopen zaterdagen – de burgemeester kan als hoofd van de politie wellicht een goed woordje voor hen doen. Aan de mensen die een bon onder de ruitenwisser hebben gevonden onze excuses, we lijken hiermee namelijk niet echt een gastvrije vereniging, maar het ligt helaas buiten ons bereik. Wij kunnen slechts klagen (u ook overigens via ‘Meldpunt Albrandswaard’- homepage www.albrandswaard.nl linkerkolom) en een oplossing proberen aan te dragen, daar doen we ons best voor. Zie bij ingezonden ook ‘Suggesties vv Rhoon voor oplossen parkeerprobleem’ Wim Gé Warnaar wwarnaar@kabelfoon.nl

Suggesties vv Rhoon voor oplossen parkeerprobleem Bij de onstuimige groei van onze club heeft de vereniging op eigen initiatief borden geplaatst op de kruising Rivierweg/ Rijsdijk om de automobilisten naar ons sportcomplex te verwijzen en ze op deze manier al dwalend en zoekend uit de naastgelegen wijk Essendael te houden. Daar zouden ze overlast kunnen veroorzaken. Maar deze bewegwijzering naar ons complex levert ook nog een tweede probleem op. Als het parkeerterrein vol blijkt te zijn, draaien de mensen na hun zoektocht opnieuw de Omloopseweg op om daar een hele brede ongebruikte grasberm aan te treffen die uitnodigt om, zonder enige overlast, te parkeren. En daar zit hem nou net de kneep, want een enkele honderd meters terug, aan het begin van die Omloopseweg, stond een parkeerverbodsbord vanaf huisnummer 4. Erg verwarrend allemaal. Resultaat is dat veel mensen na een bezoek aan ons complex een geel bonnetje onder de ruitenwisser vinden met daarop een uitnodiging om mee te werken het financiële gat van de overheid te verkleinen. Oplossing zou kunnen zijn om op de Essendijk te parkeren, want daar mag u aan weerszijden vrij parkeren – alleen zal dat gevaarlijke situaties teweeg brengen daar het een zeer druk bereden dijk is waar veel fietsers, wandelaars, motoren, auto’s en landbouwvoertuigen over rijden. Niet onze voorkeur maar het zou een oplossing kunnen zijn en binnen de kaders van de wet. Andere oplossing zou kunnen zijn om de bezoekers te verwijzen naar de parkeermogelijkheden in de wijk Essendael. Dat zal ongetwijfeld daar tot veel meer verkeersbewegingen leiden en ook tot overlast, maar dat is tenslotte ook niet verboden. Derde, en meest voor de hand liggende, oplossing zou zijn om het parkeerverbod langs de Omloopseweg op te heffen zodat mensen in de brede grasberm langs de bomen aldaar kunnen parkeren. De meest simpele en ook verkeersveilige oplossing. Wim Gé Warnaar wwarnaar@kabelfoon.nl


OPEN HUIZEN ROUTE

Kom woonproeven! Zaterdag 31 maart van 11.00 tot 15.00 uur Tijdens de NVM Open Huizen Dag bent u van harte welkom om vrijblijvend en zonder afspraak onze nieuwbouwwoningen te bezichtigen. R!

AA

SC

BE

R

DI

R!

AA

T EC

KB HI

SC

BE

R

DI

Poortugaal Vrijstaande villa Koopsommen € 699.000,- v.o.n.

Ontvangstadres: Muiderslot 6

Ontvangstadres: Duivenvoorde 1

R!

AA

KB HI

R!

D

Rhoon Villa Anna Koopsom € 629.000, - v.o.n. Ontvangstadres: Verkoopcentrum Breitnerlaan 33

Rhoon Tussenwoningen Tom Koopsommen vanaf € 250.455,- v.o.n. Ontvangstadres: Verkoopcentrum Breitnerlaan 33

C

ES

TB

C IRE

D

SC

BE

AA

C

ES

TB

C IRE

T EC

R

DI

Poortugaal Appartementen en penthouses Koopsommen vanaf € 349.900,- v.o.n.

KB HI

R!

AA

KB HI

Rhoon Villa Jacob Koopsommen vanaf € 459.000, - v.o.n. Ontvangstadres: Verkoopcentrum Breitnerlaan 33

WOO KOM N EN MAA PROEV E KK ANS N • Ve rrass OP: ings d sterr enre iner in e • IKE s e A-ca taurant n van deaupas € 40 0,00 *

Kijk op www.woonproeven.nl voor alle woningen die open huis houden.

015 276 04 00

0180 62 65 00

010 501 33 22

010 820 09 42

* Deze actie is een initiatief van Bouwfonds Ontwikkeling en betreft geen samenwerkingsverband met IKEA.

T EC

KB HI


Hoe gaat u hier wonen?

Vrijenburg-Noord Barendrecht

stel uw eigen woning samen...

Dynamic v.o.n. prijs vanaf € 331.500,-

alle gemakken van gelijkvloers wonen...

Comfort v.o.n. prijs vanaf € 371.500,-

11 woningen Vancouver Het project bestaat uit 10 geschakelde twee-onder-een kapwoningen en 1 vrijstaande woning welke zijn gelegen in het deelplan Vrijenburg-Noord in Barendrecht.

volop ruimte voor het gezin...

Family v.o.n. prijs vanaf € 354.500,-

• Woonoppervlakte vanaf 140 m2 • Parkeren op eigen terrein • Ruime zonnige kavels • Keuze uit 3 uitvoeringsvarianten Dynamic, Comfort en Family • Diverse uitbreidings- en indelingsvarianten mogelijk

Graag nodigen wij u uit om uw woonwensen met ons te bespreken en uw ideale woning samen te stellen in dit prachtige plan. Meld u aan voor de preview via

www.hoegaatuhierwonen.nl

(015) 276 04 00

ZATERDAG 31 MAART OPEN HUIS VAN 11.00 TOT 14.00 UUR. Aardbeidreef 1, Heerjansdam

Op een fantastische plek in de geliefde fruitbuurt in Heerjansdam, deze hoekwoning. Een prachtig weids uitzicht over groenvoorziening. Als geheel goed onderhouden en zeker een bezichtiging waard.

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

Van der Vormhaven 52, Barendrecht

Bernhard Zweersstraat 27, Ridderkerk

Keurig 3 – kamer appartement met een woonoppervlakte van 89 m2 direct boven winkelcentrum Carnisse Veste. Opgeleverd in de zomer van 2004. Scholen, openbaar vervoer en gezondheidscentrum op loopafstand.

In de geliefde wijk Slikkerveer bieden wij u deze deze ruime hoekwoning met garage aan. Separate stenen berging in de achtertuin. De woning is gebouwd in 1965 en gelegen op een perceel eigen grond van 282 m2. Rustig gelegen en toch in de nabijheid van alle openbare voorzieningen zoals winkels, scholen, openbaar vervoer.

Vraagprijs: € 198.000,- k.k.

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

Waterland 15, Ridderkerk

Perfekt afgewerkte 3-kamer benedenwoning met openslaande deuren naar zonnig gelegen riante, onderhoudsvrije achtertuin van 17.00 x 8.00 meter op het zuiden. Afsluitbaar door hek. Grote verwarmde, inpandige !! berging van 4.60 x 2.20 bereikbaar via achtertuin. In de fraaie nieuwe wijk Willaertslande.

Vraagprijs: € 199.000,- k.k.

Watermolen 158, Ridderkerk

Prettige ééngezins- tussenwoning met zonnige, besloten achtertuin. Stenen berging aan voorzijde van het woonhuis met parkeerplaats en op eigen terrein. Gelegen in de wijk Drievliet met alle openbare voorzieningen zoals winkels, scholen, openbaar vervoer in de nabijheid.

Vraagprijs: € 209.000,- k.k.

Heer Janstraat 29, Heerjansdam Een buitenkans voor starters!!! Deze perfekt gelegen hoekwoning met uitzicht over plantsoen. In de nabijheid van winkels, recreatie, scholen, etc.

Vraagprijs: € 169.500,- k.k.

Bouwlust 81, Rhoon

Veldbloemlaan 6, Heerjansdam

Seringenplantsoen 247, Ridderkerk

Moerbeidreef 9, Heerjansdam

Essenwede 55, Barendrecht

Ideaal voor starters! Dit perfekt afgewerkte 2 kamer appartement met een royale living, ruim balkon en een geweldig uitzicht, moet u van binnen ervaren.

Geschakeld herenhuis met garage in geliefd gedeelte van Heerjansdam. Een fraaie wijk met veelal exclusieve woningen, en ook nog eens zeer kindvriendelijk. Gebouwd in 2002, uiteraard onder GIW garantie.

In een heerlijk rustige woonomgeving dit ruime 3-kamer appartement met riante woonkamer en prachtig balkon op het zuiden gesitueerd. Totaal 90 m2 woonoppervlakte. Het complex is begin jaren ’70 gebouwd.

Hoekwoning in geliefde fruitbuurt in Heerjansdam met zonnige achtertuin (op het zuid-westen gesitueerd). Gebouwd in 1995, geheel geisoleerd en v.v. dubbele beglazing.

Ruim, praktisch en verrassend zijn de belangrijkste kenmerken van deze maisonnette woning. Leuke ligging aan groenvoorziening, rustig maar toch in de nabijheid van alle openbare voorzieningen.

Vraagprijs: € 157.500,- k.k.

Vraagprijs: € 429.000,- k.k.

Vraagprijs: € 139.000,- k.k.

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

Vraagprijs: € 189.500,- k.k.

Dorpsplein 2 - 2995 BS Heerjansdam - Tel. 078-6771938 - Fax 078-6772843 - E-mail info@intrahuis.nl

www.intrahuis.nl


‘t Anker 100 I 3332 BP ZWIJNDRECHT Telefoon 078 - 677 27 92 I info@bremmer.nl www.bremmer.nl Eemsteintoren

10e VERDIEPING: In de hoogste woontoren van de Drechtsteden luxe appartement met vele voorzieningen en prachtige uitzichten. Recent verlaagd van € 275.000 naar € 257.500

Vraagprijs: € 257.500,– k.k. Lauwers 38

VERRASSEND HERENHUIS: Mooi licht huis met vijf slaapkamers, vide, vrij uitzicht en een tuin op het zuiden! Recent verlaagd van € 349.500 naar € 300.000!

SPLITLEVEL HERENHUIS: Ruime woning met vele mogelijkheden en ondermeer een prachtig uitzicht, twee zeer luxe badkamers, een moderne keuken, vier slaapkamers en een garage.

In een kleinschalige luxe appartementencomplex (5e verd) 3kamerappartement (100 m2) met een weergaloos uitzicht, een terras (22 m2) en parkeerplek in de ondergrondse parkeergarage!

Vraagprijs: €109.000,– k.k.

Vraagprijs: €157.500,– k.k.

Vraagprijs: € 1.285.000,– k.k.

ZWIJNDRECHT Sfeervolle, vrijstaande jaren’30 woning gunstig gelegen in het centrum van Zwijndrecht. De woning is in 2010 grondig gemoderniseerd en o.a. v.v. luxe keuken

Vraagprijs: € 169.000,– k.k.

Vraagprijs: € 489.000,– k.k.

Ballade 10

Doevelskerc 9 ZWIJNDRECHT

ZWIJNDRECHT Een indrukwekkend pand met aan de voorzijde uitzicht over rivier De Noord en aan de achterzijde de wereldberoemde molens van Kinderdijk. (inhoud 2030 m3 / perc. 1228 m2)

Adolph van Nassaustraat 1

Sfeervolle jaren ‘30 woning met tuin gelegen op het westen (met achterom). De woning (van 435 m3!) is gunstig gelegen nabij winkels en openbaar vervoer

West Kinderdijk 339 ALBLASSERDAM

Agnes Bartoutslaan 13

Vraagprijs: € 675.000,– k.k.

Burgemeester de Bruïnelaan 81 ZWIJNDRECHT

HEERJANSDAM

ZWIJNDRECHT

In de dorpskern van Heerjansdam bieden wij deze scherp geprijsde tussenwoning aan met een mooi vrij uitzicht. Uitstekend geschikt voor een starter of een doorstromer.

UIS 1/3 N H AG 3 UR E OP ERD .00 U T 5 ZA 00 - 1 11.

Vrijstaande woning aan het “Waaltje” tegenover recent aangelegd landschapspark, met eigen haventje en fraaie tuin. Recent verlaagd van € 795.000 naar € 675.000!

Vraagprijs: € 525.000,– k.k.

Heer Janstraat 43

IN HET CENTRUM VAN ZWIJNDRECHT bieden wij dit zeer scherp geprijsde tweekamerappartement op, de vierde verdieping, aan met groot terras

H.-I.-AMBACHT

H.-I.-AMBACHT

Vraagprijs: € 400.000,– k.k.

Wadden 63

Achterambachtseweg 5

Op een centrale locatie gesitueerd geschakelde villa met de mogelijkheid om een slaap- en badkamer op de b.g. te realiseren. Perceelgrootte: 668 m2!

Bijzonder herenhuis met o.a. woonkamer (95 m²), 2 luxe badkamers; 5 ruime slaapkamers ! Kantoor aan huis of kangoeroewonen eenvoudig te realiseren! Woonopp. 200 m².

Vraagprijs: € 389.000,– k.k.

Vraagprijs: € 348.000,– k.k.

Van Renesseborch 52 UIS 1/3 N H AG 3 UR E OP ERD .00 U T 5 ZA 00 - 1 11.

UIS 1/3 N H AG 3 UR E OP ERD .00 U T 5 ZA 00 - 1 11.

Kindvriendelijke locatie, royale 2/1-kapwoning met aanbouw en opbouw boven de voormalige garage. Recent verlaagd van € 379.500 naar € 348.000!

Vraagprijs: € 339.000,– k.k.

Klarinetsingel 78 UIS 1/3 N H AG 3 UR E OP ERD .00 U T 5 ZA 00 - 1 11.

ZWIJNDRECHT

ZWIJNDRECHT

Ringdijk 404

De Hoef 62

Landelijk wonen in de Randstad! Sfeervolle vrijstaande dijkwoning met weids uitzicht, een vrijstaande praktijkruimte, tuin en 2 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Vraagprijs: € 325.000,– k.k.

Vraagprijs: € 300.000,– k.k.

Vraagprijs: € 639.000,– k.k.

Lindtsedijk 65 UIS 1/3 N H AG 3 UR E OP ERD .00 U T 5 ZA 00 - 1 11.

HEERJANSDAM

UIS 1/3 N H AG 3 UR E OP ERD .00 U T 5 ZA 00 - 1 11.

ZWIJNDRECHT

ZWIJNDRECHT

Roerdompstraat 62

Prachtige luxe vrijstaande villa met de mogelijkheid om wonen en werken te combineren alsmede de mogelijkheid om alle voorzieningen op de bg te realiseren.

Vraagprijs: € 275.000,– k.k.

HEERJANSDAM

Prijs n.o.t.k.

UIS 1/3 N H AG 3 UR E OP ERD .00 U T 5 ZA 00 - 1 11.

MODERN HERENHUIS: In het centrum van Zwijndrecht dit luxe afgewerkte huis met garage, souterrain, drie slaapkamers en een terrastuin van 35 m2

H.-I.-AMBACHT

SCHERPE RICHTPRIJS: Driekamerappartement (voorheen 4) met een prachtig uitzicht en een centrale ligging t.o.v. diverse voorzieningen.

UIS 1/3 N H AG 3 UR E OP ERD .00 U T 5 ZA 00 - 1 11.

Tolhuis 10 UIS 1/3 N H AG 3 UR E OP ERD .00 U T 5 ZA 00 - 1 11.

ZWIJNDRECHT

UIS 1/3 N H AG 3 UR E OP ERD .00 U T 5 ZA 00 - 1 11.

ZWIJNDRECHT

ZWIJNDRECHT

Ringdijk 442 UIS 1/3 N H AG 3 UR E OP ERD .00 U T 5 ZA 00 - 1 11.

In de wijk Heer Oudelands Ambacht bieden wij aan dit bijzondere herenhuis met speelse indeling en maar liefst 5 ruime slaapkamers.

HT

C O K R VE

MEER INFO: WWW.BREMMER.NL

In de wijk Walburg, op een fraaie locatie gelegen, riante 2/1-kapwoning met dubbele garage

HT

C O K R VE


HT OC HT OC

EK

van 11.00 - 15.00 uur

NG

31 maart 2012

Boerhaavelaan 34

nieuW in VerKoop

Hovenier 17 Geschakelde 2-/1kapwoning met faciliteiten voor kantoor-/praktijk aan huis. Bouwjaar Woonopp. Aantal kamers

: 1984 : 157 m2 :6

Vraagprijs n 349.000,- k.k. Barendrecht

rhoon

zaterdag

amberhof 33

EK

excl. servicekosten

door Han Bruning

rhoon

Barendrecht

Open Huis

AA

avenue Carnisse 261

OOMS

Huurprijs vanaf n 820,- pmnd.

Barendrecht

HT OC

EK

NG door YVonne oVerHand

Kijk voor de deelnemen de woningen op www.oom s.com

Zeer royale, comfortabel uitgevoerde appartementen met privé parkeerplaats, centraal gelegen bij winkels en openbaar vervoer. Bouwjaar : 2003 Woonopp. : vanaf 114 m2 Aantal kamers :3-4

NG AA

eikenwede 91

AA

Barendrecht

T CH

O RK

VE

rhoon

T CH

O RK

VE

Barendrecht

Heuvelsteijn 105

Van Beuningenhaven

Barendrecht

door Han Bruning

eerste Barendrechtseweg 159

door YVonne oVerHand

Kuiperij 9

HT OC door YVonne oVerHand

sluisleede 38

Binnen 3 maanden

EK

Voor goede prijs

NG AA

T CH

Barendrecht

O RK

VE

T CH

Barendrecht

O RK

VE

Barendrecht KoopWoningruil

Vossenburg 106

nieuW in VerKoop

Voordijk 490 a

Halfvrijstaand herenhuis met garage/berging van 29 m en praktische praktijk-/werkruimte/slaapkamer van 18 m2 op de begane grond Bouwjaar : 2000 Woonopp. : 200 m2 Aantal kamers :6

Vrijstaand wonen aan de karakteristieke Voordijk op een ruim perceel van 1.072 m2 eigen grond.

Vraagprijs n 520.000,- k.k.

Vraagprijs n 1.495.000,- k.k.

2

Bouwjaar Woonopp. Aantal kamers

open Huis 31 maart

Barendrecht

rotterdam

Barendrecht

Barendrecht open Huis 31 maart

: 2005 : 340 m2 :4

open Huis 31 maart

open Huis 31 maart

Vossenburg 80

Kofschip 28

smitshoekseweg 202

Willem alexanderplantsoen 16

Mooi appartement voor een aantrekkelijke prijs en eventueel op korte termijn te aanvaarden.

Aangenaam wonen in een comfortabel appartement met twee terrassen, garagebox en berging.

Idyllisch wonen aan een verkeersluwe landweg in een groen gebied tussen Rotterdam en Barendrecht.

In de sfeervolle Oranjewijk op een mooie locatie ligt deze uitstekend onderhouden en zeer comfortabele vrijstaande woning!

Bouwjaar Woonopp. Aantal kamers

Bouwjaar Woonopp. Aantal kamers

Bouwjaar Woonopp. Aantal kamers

Bouwjaar Woonopp. Aantal kamers

: 2007 : 85 m2 :3

Vraagprijs n 189.000,- k.k.

: 1976 : 102 m2 :3

Vraagprijs n 269.000,- k.k.

: 1938 : 134 m2 :6

Vraagprijs n 499.000,- v.o.n.

: 1975 : 171 m2 :5

Vraagprijs n 695.000,- v.o.n.

www.ooms.com Brugge 3 • Barendrecht • 0180 - 62 65 00


Makelaarsgroep

RE/MAX Makelaarsgroep Bijdorp Oost 42 | 2992 LA Barendrecht t: (0180) 61 52 33 | f: (0180) 62 02 30 barendrecht@remax.nl | www.remax.nl

Barendrecht Iepenwede 40

Barendrecht Avenue Carre 188

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR • • • •

Bovenwoning Woonlaag: 4 Woonoppervlakte: 80 m2 Bouwjaar: 2001

• Inhoud: 220 m3 • Kamers: 3 • Slaapkamers: 2

Makelaar: Marco Bos

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR • • • •

Vraagprijs € 159.500,- k.k.

Bovenwoning Woonlaag: 1 Woonoppervlakte: 77 m2 Bouwjaar: 2005

• Inhoud: 230 m3 • Kamers: 3 • Slaapkamers: 2

Makelaar: Jan-Jaap de Vin

Vraagprijs € 169.500,- k.k.

Barendrecht Marijkesingel 16M

Hoek maisonnette Woonlaag: 1 Woonoppervlakte: 90 m2 Bouwjaar: 1981

• Inhoud: 250 m3 • Kamers: 3 • Slaapkamers: 2

Makelaar: Jan-Hein Schilderman

Vraagprijs € 178.000,- k.k.

Hoekwoning Perceeloppervlakte: 142 m2 Woonoppervlakte: 110 m2 Bouwjaar: 1993

• • • •

Makelaar: Jan-Jaap de Vin

• • • •

Makelaar: Marco Bos

Inhoud: 350 m3 Kamers: 4 Slaapkamers: 3 Tuin: voor + achtertuin Vraagprijs € 235.000,- k.k.

Tussenwoning Perceeloppervlakte: 130 m2 Woonoppervlakte: 120 m2 Bouwjaar: 2005

• • • •

Makelaar: Jan-Jaap de Vin

• • • •

Makelaar: Marco Bos

Inhoud: 400 m3 Kamers: 5 Slaapkamers: 4 Tuin: voor + achtertuin Vraagprijs € 274.500,- k.k.

Vraagprijs € 259.500,- k.k.

Hoekwoning Perceeloppervlakte: 167 m2 Woonoppervlakte: 135 m2 Bouwjaar: 2005

• • • •

Makelaar: Jan-Jaap de Vin

Makelaar: Marco Bos

• • • •

Inhoud: 525 m3 Kamers: 6 Slaapkamers: 5 Tuin: Voortuin + achtertuin Vraagprijs € 399.500,- k.k.

• Inhoud: 225 m3 • Kamers: 3 • Slaapkamers: 2 Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Inhoud: 400 m3 Kamers: 5 Slaapkamers: 4 Tuin: achtertuin Vraagprijs € 289.000,- k.k.

Geschakelde woning Perceeloppervlakte: 324 m2 Woonoppervlakte: 190 m2 Bouwjaar: 1977

• • • •

Makelaar: Jan-Hein Schilderman

Inhoud: 570 m3 Kamers: 5 Slaapkamers: 4 Tuin: achtertuin Vraagprijs € 450.000,- k.k.

Kijk voor meer aanbod op:

Vraagprijs € 175.000,- k.k.

Barendrecht Riederstee 13

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR • • • •

Bovenwoning Woonlaag: 3 Woonoppervlakte: 100 m2 Bouwjaar: 2003

• Inhoud: 310 m3 • Kamers: 3 • Slaapkamers: 2

Makelaar: Jan-Jaap de Vin

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Barendrecht Spieringwater 7

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR • • • •

Tussenwoning met garage Perceeloppervlakte: 151 m2 Woonoppervlakte: 140 m2 Bouwjaar: 1998

• • • •

Makelaar: Jan-Jaap de Vin

Inhoud: 450 m3 Kamers: 5 Slaapkamers: 4 Tuin: Terras aan het water Vraagprijs € 269.000,- k.k.

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR • • • •

Drive in woning Perceeloppervlakte: 144 m2 Woonoppervlakte: 165 m2 Bouwjaar: 2001

Makelaar: Marco Bos

Barendrecht Platehaven 81

• Inhoud: 300 m3 • Kamers: 4 • Slaapkamers: 3

Makelaar: Marco Bos

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

• • • •

Inhoud: 470 m3 Kamers: 5 Slaapkamers: 3 Tuin: voor + achtertuin Vraagprijs € 269.500,- k.k.

Barendrecht Prins Willemstraat 10

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR • Woonlaag: 5 • Woonoppervlakte: 110 m2 • Bouwjaar: 2006

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR • • • •

2 onder-1-kapwoning Perceeloppervlakte: 258 m2 Woonoppervlakte: 150 m2 Bouwjaar: 1959

Makelaar: Lisa Hagens

• Inhoud: 420 m3 • Kamers: 6 • Slaapkamers: 5 Vraagprijs € 375.000,- k.k.

Barendrecht 1e Barendrechtseweg 178

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR • • • •

• Inhoud: 230 m3 • Kamers: 3 • Slaapkamers: 2

Barendrecht Harderwater 5

Barendrecht Klipper 63

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR Twee onder één kap woning Perceeloppervlakte: 281 m2 Woonoppervlakte: 165 m2 Bouwjaar: 2005

Galerijflat Woonlaag: 1 Woonoppervlakte: 87 m2 Bouwjaar: 2006

Makelaar: Marco Bos

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR • • • •

Barendrecht Vrijenburglaan 73

• • • •

Inhoud: 340 m3 Kamers: 5 Slaapkamers: 4 Tuin: achtertuin

Galerijflat Woonlaag: 1 Woonoppervlakte: 77 m2 Bouwjaar: 2005

Makelaar: Lisa Hagens

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR • • • •

Barendrecht Wolvenburg 45

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR Tussenwoning Perceeloppervlakte: 127 m2 Woonoppervlakte: 145 m2 Bouwjaar: 2003

Vraagprijs € 169.500,- k.k.

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR • • • •

Barendrecht Platehaven 27

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR • • • •

Barendrecht Krollerhaven 9

• • • •

• Inhoud: 240 m3 • Kamers: 3 • Slaapkamers: 2

Barendrecht Elandenburg 46

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR Tussenwoning Perceeloppervlakte: 133 m2 Woonoppervlakte: 120 m2 Bouwjaar: 1997

Inhoud: 340 m3 Kamers: 4 Slaapkamers: 3 Tuin: achtertuin + voortuin Koopsom € 200.000,- k.k.

Barendrecht Polkastraat 14

• • • •

Portiekflat Woonlaag: 2 Woonoppervlakte: 85 m2 Bouwjaar: 1963

Makelaar: Jan-Jaap de Vin

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR • • • •

Barendrecht Avenue Carre 186

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR • • • •

Barendrecht Strausslaan 88

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR • • • •

Barendrecht Scheldestraat 57

Barendrecht Voordijk 432

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR • • • •

2 onder-1-kapwoning Perceeloppervlakte: 956 m2 Woonoppervlakte: 150 m2 Bouwjaar: 1924

Makelaar: Jan-Jaap de Vin

• • • •

Inhoud: 530 m3 Kamers: 4 Slaapkamers: 3 Tuin: achtertuin Vraagprijs € 469.000,- k.k.

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR • • • •

Vrijstaande woning Perceeloppervlakte: 436 m2 Bouwjaar: 2010 Inhoud: 636 m3

Makelaar: Marco Bos

• Kamers: 4 • Slaapkamers: 4 • Tuin: tuin rondom Vraagprijs € 499.000,- k.k.

W W W. R E M A X . N L


Makelaarsgroep

RE/MAX Makelaarsgroep Bijdorp Oost 42 | 2992 LA Barendrecht t: (0180) 61 52 33 | f: (0180) 62 02 30 barendrecht@remax.nl | www.remax.nl

Barendrecht Willem-Alexanderplantsoen 10

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR • • • •

Vrijstaande woning Perceeloppervlakte: 695 m2 Woonoppervlakte: 170 m2 Bouwjaar: 1975

• • • •

Inhoud: 620 m3 Kamers: 5 Slaapkamers: 4 Tuin: achtertuin

Makelaar: Jan-Hein Schilderman

Vraagprijs € 600.000,- k.k.

• • • •

Makelaar: Lisa Hagens

Inhoud: 765 m3 Kamers: 5 Slaapkamers: 3 Tuin: achtertuin Vraagprijs € 739.000,- k.k.

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR • • Perceeloppervlakte: 640 m2 • Woonoppervlakte: 265 m2 • Bouwjaar: 2005

Rhoon Portlandse Baan 142

Heerjansdam Sportlaan 3

Barendrecht Voordijk 396

• • • •

• • • •

Tussenwoning Perceeloppervlakte: 128 m2 Woonoppervlakte: 70 m2 Bouwjaar: 1960

Makelaar: Marco Bos

Inhoud: 250 m3 Kamers: 4 Slaapkamers: 3 Tuin: voor + achtertuin Vraagprijs € 150.000,- k.k.

• • • •

Hoekwoning Perceeloppervlakte: 210 m2 Woonoppervlakte: 165 m2 Bouwjaar: 2008

• • • •

Inhoud: 520 m3 Kamers: 5 Slaapkamers: 4 Tuin: voor + achtertuin

Makelaar: Marco Bos

Vraagprijs € 314.000,- k.k.

Rhoon Facet 42

Rhoon De Beurs 9

U BENT VAN HARTE WELKOM OM DE WONINGEN GEHEEL VRIJBLIJVEND TE KOMEN BEZICHTIGEN TIJDENS DE

NATIONALEOPENHUIZENDAG OP 31 MAART A.S. VAN 11.00 TOT 15.00 UUR

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR • • • •

Hoekwoning met garage Perceeloppervlakte: 161 m2 Woonoppervlakte: 160 m2 Bouwjaar: 2002

• • • •

Makelaar: Marco Bos

• • • •

Vraagprijs € 319.500,- k.k.

Rotterdam Optimiststraat 85

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR Benedenwoning Woonlaag: 1 Woonoppervlakte: 55 m2 Bouwjaar: 1935

• Inhoud: 150 m3 • Kamers: 2 • Slaapkamers: 1

Makelaar: Jan-Jaap de Vin

• • • •

Inhoud: 540 m3 Kamers: 6 Slaapkamers: 5 Tuin: achtertuin

Maisonnette Woonlaag: 1 Woonoppervlakte: 90 m2 Bouwjaar: 1998

• • • •

Makelaar: Marco Bos

Inhoud: 245 m3 Kamers: 3 Slaapkamers: 2 Tuin: achtertuin Vraagprijs € 165.000,- v.o.n.

Rotterdam Hornetstraat 17

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR • • • •

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR

• Inhoud: 300 m3 • Kamers: 3 • Slaapkamers: 2

Benedenwoning Woonlaag: 1 Woonoppervlakte: 125 m2 Bouwjaar: 1907

Makelaar: Lisa Hagens

• • • •

Vraagprijs € 219.000,- k.k.

Hoekwoning Perceeloppervlakte: 150 m2 Woonoppervlakte: 110 m2 Bouwjaar: 1998

• • • •

Inhoud: 340 m3 Kamers: 4 Slaapkamers: 3 Tuin: achtertuin

Makelaar: Jan-Jaap de Vin

Vraagprijs € 219.500,- k.k.

Rotterdam Bovenstraat 82

Rotterdam Tornadostraat 1

Rotterdam Merbaustraat 9

Vraagprijs € 482.000,- k.k.

Rotterdam Van den Hoonaardstraat 15b

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR • • • •

Vraagprijs € 119.500,- k.k.

2 onder-1-kapwoning Perceeloppervlakte: 338 m2 Woonoppervlakte: 195 m2 Bouwjaar: 2006

Makelaar: Jan-Hein Schilderman

Rotterdam Heemskerkstraat 59b

• • • •

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR

Inhoud: 500 m Kamers: 4 Slaapkamers: 3 Tuin: voor + achtertuin 3

U BENT VAN HARTE WELKOM OM DE WONINGEN GEHEEL VRIJBLIJVEND TE KOMEN BEZICHTIGEN TIJDENS DE

NATIONALE OPENHUIZENDAG Tussenwoning Perceeloppervlakte: 214 m2 Woonoppervlakte: 125 m2 Bouwjaar: 1990

Makelaar: Jan-Jaap de Vin

• • • •

Inhoud: 350 m3 Kamers: 5 Slaapkamers: 4 Tuin: achtertuin

• • • •

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Hoekwoning Perceeloppervlakte: 148 m2 Woonoppervlakte: 130 m2 Bouwjaar: 1992

Makelaar: Jan-Jaap de Vin

• • • •

Inhoud: 360 m3 Kamers: 5 Slaapkamers: 4 Tuin: achtertuin Vraagprijs € 239.500,- k.k.

Kijk voor meer aanbod op:

OP 31 MAART A.S. VAN 11.00 TOT 15.00 UUR

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR

ZATERDAG 31 MAART VAN 11.00 TOT 15.00 UUR • • • •

• • • •

• Inhoud: 500 m3 • Kamers: 6 • Slaapkamers: 5

2 onder-1-kapwoning Perceeloppervlakte: 145 m2 Woonoppervlakte: 170 m2 Bouwjaar: 1897

Makelaar: Jan-Jaap de Vin

Vraagprijs € 265.000,- v.o.n.

W W W. R E M A X . N L

NVM Openhuizen dag

De Rhoonse NVM makelaars houden

Kijk voor de deelnemende woningen op Kuijtmakelaardij.nl of op funda.nl

Zaterdag 31 maart 2012 van 11.00 tot 15.00 uur

Zaterdag 31 mei 11.00 - 15.00 uur

Ook uw woning succesvol verkopen? Bel 0180-628325 of mail: info@kuijtmakelaardij.nl

OPEN HUIS!! Kijk voor het aanbod op onze sites

Kijk voor de deelnemende woningen op www.zomerhofmuys.nl of www.zomerhofmuys.nl www.grevelingmakelaardij.nl www.funda.nl. U bent uiteraard ook vanen harte welkom op ons kantoor aan de Dorpsdijk 132 te Rhoon!

Kijk voor de deelnemende woningen op www.zomerhofmuys.nl of www.funda.nl. U bent uiteraard ook van harte welkom op ons kantoor aan de Dorpsdijk 132 te Rhoon! Dorpsdijk 132 - 3161 CE Rhoon

Tel. (010) 501132, 33 22 -3161 Fax: (010) 81 61 Dorpsdijk CE501 Rhoon rhoon@zomerhofmuys.nl Telefoonnr. : (010) 501 33 22 www.zomerhofmuys.nl Faxnr. : (010) 501 81 61

Dorpsdijk 132, 3161 CE Rhoon Telefoonnr. : (010) 501 33 22 Faxnr. : (010) 501 81 61

Dorpsdijk 106 | 3161 CD Rhoon 010 501 5001 | info@grevelingmakelaardij.nl www.grevelingmakelaardij.nl

E-mail : rhoon@zomerhofmuys.nl Website : www.zomerhofmuys.nl

E-mail : rhoon@zomerhofmuys.nl Website : www.zomerhofmuys.nl


zaterdag 31 maart tussen 11.00 en 15.00 uur

De volgende woningen zijn zonder afspraak geheel vrijblijvend te bezichtigen:

2e Barendrechtseweg 292, Barendrecht • Herenhuis (2/1-kap) met garage • 6 kamers

Aubadestraat 8, Barendrecht • Gezinswoning • 4 kamers

Avenue Carnisse 313, Barendrecht • Hoek-appartement met eigen parkeerplaats • 3 kamers

Avenue Carnisse 274, Barendrecht • Hoek-appartement met eigen parkeerplaats • 3 kamers

Botter 43, Barendrecht • Gezinswoning • 5 kamers

Donge 41, Barendrecht • Gezinswoning • 5 kamers

Vraagprijs € 395.000,- kk

Vraagprijs € 245.000,- kk

Vraagprijs € 220.000,- kk

Vraagprijs € 189.000,- kk

Vraagprijs € 239.000,- kk

Vraagprijs € 219.000,- kk

Kempenaar 78, Barendrecht • Geschakelde villa • 6 kamers

Marjoleinlaan 25, Barendrecht • Hoek-terras-appartement met eigen garagebox • 3 kamers

Molenleede 36, Barendrecht • Vrijstaande villa met garage • 6 kamers

Raaigras 10, Barendrecht • Hoek-gezinswoning met garage • 5 kamers

Riviermolen 4, Barendrecht • Herenhuis • 5 kamers

Schoener 117, Barendrecht • Hoek-herenhuis • 5 kamers

Vraagprijs € 545.000,- kk

Vraagprijs € 449.000,- kk

Vraagprijs € 1.295.000,- kk

Vraagprijs € 259.000,- kk

Vraagprijs € 449.000,- kk

Vraagprijs € 339.000,- kk

Serenadelaan 61, Barendrecht • Appartement • 3 kamers

Van der Dussenvliet 5, Barendrecht • Gezinswoning met garage • 5 kamers

Waddenring 171, Barendrecht • Terras-appartement • 3 kamers

Vraagprijs € 219.000,- kk

Vraagprijs € 258.000,- kk

Vraagprijs € 214.000,- kk

Waddenring 108, Barendrecht • Vrijstaande watervilla met dubbele garage • 4 kamers Vraagprijs € 769.000,- kk

Avenue Carnisse 164, Barendrecht • Appartement met eigen parkeerplaats • 3 kamers Vraagprijs € 209.000,- kk

Schokker 37, Barendrecht • Hoek-gezinswoning met extra grote tuin • 5 kamers Vraagprijs € 259.000,- kk

Bark 58, Barendrecht • Riante villa (200 m2 woonopp.) • 6 kamers

Braamwede 20, Barendrecht • Hoek-maisonnette • 4 kamers Vraagprijs € 219.000,- kk

Avenue Carnisse 189, Barendrecht • Appartement met eigen parkeerplaats • 3 kamers Vraagprijs € 219.000,- kk

Zantelweg 40, Rhoon • Hoek-herenhuis (type 2/1-kap) • 6 kamers

Vraagprijs € 559.000,- kk

Van Hobokenhaven 33, Barendrecht • Hoek-appartement met eigen parkeerplaats • 3 kamers Vraagprijs € 319.000,- kk

Dudokdreef 9, Barendrecht • Geschakelde villa met inpandige garage • 4 kamers Vraagprijs € 449.000,- kk

2e Barendrechtseweg 398, Barendrecht • Semi-bungalow met grote vrijstaande garage • 5 kamers Vraagprijs € 598.000,- kk

Van der Vormhaven 60, Barendrecht • Hoek-appartement met eigen parkeerplaats • 4 kamers Vraagprijs € 275.000,- kk

Vraagprijs € 375.000,- kk

Swinleede 14, Barendrecht • Hoek-herenhuis (type 2/1-kap) met grote garage • 5 kamers

Weerkant 146, Barendrecht • Terras-appartement • 3 kamers

Cantatelaan 35 ,Barendrecht • Herenhuis • 5 kamers

Vraagprijs € 477.000,- kk

Vraagprijs € 247.000,- kk

Vraagprijs € 259.000,- kk

Tot ziens op zaterdag 31 maart tussen 11.00 en 15.00 uur

Graag verstrekken wij nadere informatie.

Markant is geopend van maandag tot en met zaterdag !

NVM-Makelaars & Taxateurs Middenbaan 94, 2991 CT Barendrecht Telefoon: 0180 - 62 00 99 Fax: 0180 - 61 15 85

www.markantmakelaardij.nl

Zie ook www.funda.nl


De Schakel

DIENSTEN

Donderdag 29 maart 2012

ZONDAG 1 APRIL RHOON PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND Geref. Kerk, Maranathakerk, Kleidijk 09.30 uur Ds. Mw. P.H. Hummel Rotterdam Witte Donderdag 5 april 19.30 uur Ds. Mw. M.H. van de Graaf, Poortugaal; Heilig Avondmaal, Gezamenlijke dienst Herv. Gemeente, Dorpskerk 09.30 uur ds. Bijl 17.00 uur ds. G.E. van der Hout, Wassenaar ROOMS KATH. KERK H. Willibrordus, Dorpsdijk 11.00 uur Viering Vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering POORTUGAAL PROTESTANTSE GEMEENTE TE POORTUGAAL Kerkgebouw de Haven, Emmastraat 9 09.30 uur Drs. L.J.Scholten Witte Donderdag 5 april Dorpskerk, Groene Kruisweg 19.30 uur Drs. L.J.Scholten, Heilig Avondmaal KAPEL DELTAZIEKENHUIS 09.45 uur pastor Emile Boleij Palmzondagviering m.m.v. KZN GEREF. GEMEENTE Achterweg 11 09.30 en 16.00 uur ds. C. Neele PERNIS/ ALBRANDSWAARD

GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Nieuwedijk 6 09.30 uur br. K.H.W. Ploeg 16.30 uur ds. D.J. van Diggele BARENDRECHT Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 09.30 uur mevr. Ds. J.M. Boersde Jong Witte Donderdag 5 april 19.30 uur mevr. Ds. J.M. Boersde Jong VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur Drs. M.I.J. de Winter, Noord Gouwe EVANG. GEMEENTE Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ev. A.C. Baan 15.00 uur ev. A. de Rover VRIJE EVANG. GEM. en Petrakerk PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 09.30 uur ds. J.Brederveld Witte Donderdag 5 april 19.30 uur ds. J. Brederveld, Heilig Avondmaal

REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.00 uur Gezinsdienst met de drie Rotterdamse predikanten Witte Donderdag 5 april 20.00 uur dr. K.J. Holtzapffel HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ds. G. van de Pol ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl

Lentekriebels bij De Wegwijzer Maandag 19 maart startte de Week van de Lentekriebels. Een nationale projectweek in het basisonderwijs, waar ook cbs De Wegwijzer aan meedoet. De leerlingen leren na te denken over hun relationele & seksuele ontwikkeling. Dit gebeurt zowel op kleuterniveau (wie vind je lief?), als op groep 8 niveau. De oudere leerlingen praten bijvoorbeeld over de manier waarop zij internet zien en gebruiken, maar ook over de pubertijd. Alle themalessen zijn afgestemd op de leeftijd en de ontwikkelingsfase van de kinderen. De Wegwijzer beschouwt de themaweek als een waardevolle aanvulling op het reguliere lesprogramma, omdat kinderen op steeds jongere leeftijd via

internet en tv geconfronteerd worden met seksueel getinte uitingen. MT-lid en docent Jaap Marsman stelt:,,We vinden het belangrijk dat kinderen zich bewust zijn van hun handelen en de ontwikkelingen die zij zelf doormaken. Wanneer wij hen op een leuke manier hierbij begeleiden, kunnen wij hen helpen bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.” Afgelopen maandag hebben alle leerlingen een ballon met een kaartje en daarop een leuke of lieve wens opgelaten. De week eindigt met een mini-tentoonstelling op vrijdag. Alle ouders kunnen dan van 11.45 tot 12.15 uur de gedichten, tekeningen en posters bekijken.

Inwoners en ondernemers kunnen uiteraard de hele week hun vragen kwijt via Twitter. Maar elke vrijdag tussen 9 en 10 uur worden hun vragen meteen door het college via Twitter beantwoord. Het Twitteraccount van de gemeente Albrandswaard @ ALBRANDSWAARDzh heeft inmiddels meer dan 700 volgers. Samen met alle volgers van burgemeester en wethouders worden

via Twitter ruim 3000 volgers bereikt. Burgemeester Harald M. Bergmann, en de wethouders Raymond van Praag, Maret Rombout en Mieke van Ginkel twitteren al geruime tijd en krijgen ook regelmatig vragen via hun Twitteraccount binnen. Burgemeester Bergmann en de wethouders staan op deze manier nog dichter bij de inwoners en ondernemers. De Twitteraccounts van het college zijn als volgt te vinden: Burgemeester Harald M. Bergmann: @ HaraldBergmann; Wethouder Raymond van Praag: @ RaymondvanPraag; Wet-

houder Mieke van Ginkel: @wethoudermieke; Wethouder Maret Rombout: @ maretrombout; Gemeente Albrandswaard: @AL BRANDSWAARDzh. Wethouder Bert Euser heeft geen Twitteraccount, maar geeft aan 24 uur per dag bereikbaar te zijn op zijn mobiele telefoon: 06-54932752. Uiteraard blijven de reguliere spreekuren op de maandagavonden gewoon doorgaan. Op www.albrandswaard.nl en op de gemeentepagina in De Schakel staat wie van het college spreekuur houdt.

Geen SCHAKEL ontvangen? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar: bezorgingalbrandswaard@baruitgeverij.nl of bel Moerstee Verspreidingen

Telefoon 015-3695822

Donderdag 29 maart 2012 - 50e jaargang - nr. 17 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ALBRANDSWAARD (RHOON EN POORTUGAAL)

Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 12.000 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV. Adres uitgever en advertentie-afdeling: Singel 55, Barendrecht Tel. 0180-641022; Fax. 0180-619983 Redactie: Sieka Romeijn-Hedmann (0180-612571, 06-17375371) Leonie Elzinga (06-10336090) Postadres: Postbus 390, 2990 AJ Barendrecht Bezoekadres: Walmolen 74, Barendrecht E-mail: redactiealbrandswaard@baruitgeverij.nl Berichten (géén advertenties) dienen uiterlijk op maandag 20.00 uur in bezit van de redactie te zijn. Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Bezorgklachten: telefoon 015-3695822 Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties. Nog meer nieuws uit Albrandswaard op de Pluspagina op: Nog meer nieuws uit Albrandswaard www.deschakelalbrandswaard.nl op www.deschakelalbrandswaard.nl

Medische Diensten Huisartsen. Uitsluitend voor spoedgevallen. Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost Rotterdam-Zuid: 010-2909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Albrandswaard De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/ pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden.

Vervolg van de diensten zie de Schakelplus pagina op de site

College start Twitterspreekuur Vrijdag 30 maart tussen 9 en 10 uur houdt het college van de gemeente Albrandswaard het eerste officiële Twitterspreekuur.

31

Alle leerlingen lieten aan een ballon een kaartje op.

Gespreksgroep nabestaanden mensen met kanker Eenmaal per maand wordt in Inloophuis de Boei aan de Weimansweg 70-72 in Rotterdam een gespreksgroep gehouden voor de nabestaanden van mensen met kanker. De leiding van deze ochtenden is in handen van de coördinatoren van de Boei, die een ruime ervaring hebben in de begeleiding van mensen met kanker, hun naasten of

nabestaanden. De toegang tot deze ochtenden is kosteloos en er is geen indicatie van de huisarts nodig. Wie zich wil aanmelden of informatie wenst over deze gespreksgroep kan bellen of mailen naar onderstaand telefoonnummer en/of email-adres. Telefoon 010-21252855; email jokewil.deboei@gmail. com

Uitreiking gratis DroomDomein boxspring Reedijk Wonen in Strijen is een familiebedrijf dat al meer dan 125 jaar ervaring heeft op het gebied van woninginrichting. Een echt begrip in de regio. Bij deze woonwinkel kan men terecht voor een modern of romantisch interieur, keukens van de formule Superkeukens en complete slaapoplossingen van diverse topmerken. Sinds eind vorig jaar is Reedijk Wonen ook dealer van DroomDomein. DroomDomein heeft een breed aanbod aan complete slaapkamers. Men kan zelfs een eigen boxspring samenstellen; van hoofdbord, bekleding, box tot bedtextiel. Op

Het winnaarsdroombed

zaterdag 17 december heeft Reedijk Wonen de nieuwe formule DroomDomein gepresenteerd op de kerstmarkt in Oud-Beijerland. Bezoekers maakten kans op een gratis boxspring door het invullen van de deelnemerskaart. Uit de vele aanmeldingen is een winnaar getrokken. Op zaterdag 17 maart om 11 uur heeft Theo Reedijk van Reedijk Wonen de gratis boxspring van DroomDomein aan Kees en Marjan van Zijderveld uitgereikt. Kijk voor meer informatie op www.reedijkwonen. nl en www.droomdomein.nl. Reedijk Wonen, Edisonweg 2, 3291 CK Strijen.

Paasworkshoppen in Rhoon-Portland Alle ‘enthousiastelingen’, ook met niet-groene vingers, zijn van harte welkom op vrijdagavond 29 maart van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur om een vrolijke en uitbundige Paascreatie te maken. Het Paasstuk: Een halve piepschuimbol zal eerst met blad worden bekleed en voorzien van een paastakkenframe, vervolgens sierlijk opgemaakt met bijbehorende bloem-groen en afgestyled met leuke paasaccessoires. Op beide workshopavonden vindt tevens een bloemschikdemonstratie van een ‘Paasboeket’ plaats. Na afloop wordt het boeket onder de aanwezigen verloot. Kosten workshop 22,50 euro. In de prijs is inbegrepen: alle benodigde materialen + ondergrond + koffie/thee/wijntje en lekkers in Paassferen, zo ook een showmodel ter inspiratie. Workshopadres: Scholencomplex in RhoonPortland. OBS Portland, De Beurs 35, 3162 WB RhoonPortland, (vlakbij PortlandWinkelcentrum). Aanmelden via email: retrogaarde@ hetnet.nl of internet www. retrogaarde.nl of telefoon 06-46523602, Retrogaarde/ Safora.

Marijke wandelt in Drunen De leden van de wandelsportvereniging Marijke gaan komende zaterdag 31 maart wandelen in Drunen, waar de Fellenoordtocht wordt gehouden die onder meer door de Drunense Duinen leidt. De te lopen afstanden zijn 5, 10, 20, 25, 30 en 40 kilometer. Het vertrek is om 07.00 uur vanaf sporthal Vitaal aan de Kruidentuin in Barendrecht. Informatie over wandelen bij Marijke via 010-5014646 (na 19 uur). Zie ook www. wandelsportmarijke.nl


Volop voorjaars voordeel! Profiteer nu al van onze paasaanbiedingen ssen MCD & Ad Jan aasp brengen uw ak dagen op sma & eiten e paasspecialit Geniet van onz van de meesterkok. en heerlijke recept

Coca Cola regular, light of zero pak 4 flessen à 1.5 liter

van 6.32 voor

4.

99

Aanbiedingen

500 gram deze week

kocht voorbehoud

en. Niet voor weder

verkoop.

20%

79

Rundergehakt

gen en/of uitver

alle soorten pak 250/500 gram deze week met...

1.

0.

2012. Prijswijzigin

D.E. koffiebonen

salami, fromage of speciale pak 8 stuks van 2.29 voor

99

zaterdag 7 april

Met recepten van meesterkok Ad Janssen.

Dr. Oetker Bistro mini baquette

mand ±1 kilo deze week

dag 2 april t/m

Kijk ook in onze paasspecialiteitenfolder!

liter 0.83

Kiwi’s

gelden van maan

KORTING Dubbelfrisss

Dreft wasmiddel of vaatwasmiddel

alle smaken 4 pakken à 1500 ml. van 3.88 voor

vaatwas caps zak 21/23 stuks, pak 792-1330 g. of flacon 629-1440ml.

..

4 voor.

2+1

1.

99

GRATIS

Appel- of Kersenflappen vers uit eigen oven deze week...

(bij aankoop van 3 stuks 33% kassakorting. bijvoorbeeld: vaatwas lemon + vloeibaar donker + poeder kleur van 17.33 voor 11.55)

Vanish schoonmaakartikelen spray, powder multi, oxi action, gel multi of poeder hygiene 2 producten naar keuze van 11.62-13.58 voor

2.99 Markant Snacksauzen alle soorten 2 flacons à 750 ml. van 3.18-3.22 voor

..

..

2 voor.

2 voor.

2+2

8.

49

GRATIS

MCD Rhoon, Tjaikovskistraat 3 3161 WH Rhoon, 010- 50 12 541

2.

50

MCD Barendrecht, Marijkesingel 18 2991 BK Barendrecht, 0184- 61 36 53

W11 - Aanbiedingen gelden gelden t/m zaterdag zaterdag 17 maart maart 2012. Prijswijzigingen Prijswijzigingen en uitverkocht uitverkocht voorbehouden, niet niet voor wederverkoop! wederverkoop! * wij wij verkopen geen geen alcoholische dranken dranken aan personen personen onder de de 16 jaar. jaar. W13 W11 -- Aanbiedingen Aanbiedingen gelden t/m t/m zaterdag 31 17 maart 2012. 2012. Prijswijzigingen en en uitverkocht voorbehouden, voorbehouden, niet voor voor wederverkoop! * * wij verkopen verkopen geen alcoholische alcoholische dranken aan aan personen onder onder de 16 16 jaar. W12 - Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 24 maart 2012. Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop! * wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder de 16 jaar.


Scom mannen op de rand van de titel Vorige week moesten de waterpolo heren van het Hoogvlietse SCOM alles uit de kast halen om tegen het Alphense AZC de punten binnen te halen. Afgelopen zaterdag stonden beide ploegen opnieuw tegenover elkaar, maar ditmaal in Alphen aan den Rijn. Het laaggeklasseerde AZC bleek ditmaal een minder groot gevaar te zijn. De oorzaak van het verschil lag vooral bij de SCOM-ploeg: speelde het team vorige week onrustig en minder geconcentreerd, deze zaterdag klopte alles weer ouderwets. Vooral verdedigend stak SCOM goed in elkaar en werden er maar heel weinig kansen weggegeven. Een van

Indoor bowlsvereniging Barendrecht Als u dit jaar met pensioen gaat of reeds bent en u zoekt een gepaste sport, dan zijn wij de vereniging waar u op de woensdagmiddag een leuke en gezellige sport kan beoefenen. Het is een sport voor iedereen en beslist niet zwaar. U mag de eerste twee weken gratis komen spelen om zo te kijken of het wat voor u is. We hebben plaats voor nog enkele personen, maar vol is vol. We spelen elke woensdagmiddag van 13 tot 16.30 uur, met een korte pauze. Plaats: De Riederpoort, Riederhagen 2 te Barendrecht.

de weinige keren dat AZC gevaarlijk werd was aan het einde van de eerste periode toen de Alphense ploeg een eerder opgelopen achterstand nog goed kon maken en de stand op 1-1 kon brengen. Vanaf de tweede periode werd het duidelijk dat SCOM naar Alphen was gereisd om te winnen. De bezoekers liepen dan ook moeiteloos uit naar een 1-4 voorsprong. Het laatste doelpunt in deze periode kwam op naam van Thijs Schouten en was het 200e competitiedoelpunt van de SCOM-ploeg in deze competitie. De derde periode was een kopie van de tweede periode. SCOM dicteerde het spel en AZC kon nauwelijks in de buurt

van het SCOM-doel komen. SCOM kon hierdoor verder uitlopen naar 1-7. In de vierde periode speelde SCOM de wedstrijd keurig uit en bracht uiteindelijk de eindstand op 2-9. Met deze overwinning is de Hoogvlietse ploeg op één overwinning van het kampioenschap. Indien volgende week in eigen zwembad wordt gewonnen van ZPS, is de titel een feit en promoveert SCOM naar de hoogste districtsklasse. SCOM zit in een belangrijke fase van het seizoen want na het treffen met ZPS reist de SCOM-formatie naar Rijswijk om het in de halve finale van de districtsbeker op te nemen tegen het plaatselijke De Vliet.

Nieuwe activiteit in Boerderijtje Wat is er nieuw aan het handwerken op de dinsdagmiddag in het Boerderijtje? Er worden nu ook mensen met andere hobby’s uitgenodigd om gezamenlijk daarmee bezig te zijn. Een middag om je hobby uit te oefenen zodat je prettig kunt werken en niet gestoord wordt. De groep wil een werkplek bieden waar iedereen zijn hobby kan uitoefenen, zoals boetseren, sieraden maken, breien, borduren, kaarten maken, schilderen, tekenen, en dergelijke. Zelfs lekker lezen. Met elkaar maar zonder gestoord te worden door telefoon, boodschappen, vragen die je uit je werk halen, computer, maar wel in gezelschap. Een kopje koffie of thee wordt voor je ingeschonken en af een toe een praatje maken mag best, het blijft gezellig. Er wordt natuurlijk geen les gegeven, daar zijn andere mogelijkheden voor in Het Boerderijtje, maar de een weet wel eens iets meer dan de ander en kan kennis delen. En wie weet, vindt je een nieuwe hobby. De vrijwilligsters zijn de bekende gezichten van dinsdagmiddag en vrijdagmorgen, zoals Jos, Lilly, May en Emmy. Zij zullen zelf ook bezig zijn. Voorlopig iedere dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur. Iedereen is welkom op de Werkplek.

Wedstrijd duurt periode te lang voor Scom dames Vorige week zijn de dames van SCOM gedegradeerd uit de eerste distictsklasse. Toch wilden de dames de handdoek niet zomaar in de ring gooien voor het restant van de competitie. Afgelopen zaterdag speelde de ploeg in Zoetermeer tegen WZC. Drie periodes hielden beide ploegen elkaar prima in evenwicht. In de vierde en laatste periode wist de thuisploeg echter toch nog het verschil te maken en de SCOM-dames met een

nederlaag naar huis te sturen. Halverwege de eerste periode nam de thuisploeg een voorsprong. SCOM bleef echter goed meedoen in de wedstrijd en de inzet werd beloond in de staart van de tweede periode. De ploeg kwam weer op gelijke hoogte met WZC. Ook in de derde periode ontliepen beide ploegen elkaar niet. Zowel WZC als SCOM wist eenmaal te scoren en voor SCOM waren er zeker kansen om met de volle buit

naar huis te gaan. De wedstrijd duurde één periode te lang voor de Hoogvlietse ploeg die in de vierde periode WZC in de eerste helft van de vierde periode zag weglopen naar 4-2. SCOM moest risico’s gaan nemen om weer aan te haken bij de tegenstander, maar kon niet meer tot scoren komen. De ploeg uit Zoetermeer deed dat uiteindelijk nog wel een keer, in de slotsecondes van de wedstrijd werd de eindstand van 5-2 bereikt.

den gedacht aan bijvoorbeeld een bezoekje aan een tuincentrum, een winkelcentrum of ander laagdrempelige uitje bestemd voor de smalle beurs. De cliënte is bekend met het Syndroom van Asperger, een vorm van autisme, zodat kennis hierover bij de vrijwilligster van belang is. Indien men zich herkent als geschikte vrijwilligster voor deze vacature, kan contact

opgenomen worden met de Vrijwilligersvacaturebank Albrandswaard, telefoon 010-5011222. Vragen naar Yolanda Hekkert. Zij is aanwezig op maandag van 08.30 tot 12.30 uur en dinsdag en donderdag van 08.30 tot 15 uur.

Maatje gezocht De Vrijwilligersvacaturebank Albrandswaard bemiddelt in vraag en aanbod in een zoektocht naar/voor vrijwilligers. Voor een alleenstaande zelfstandige vrouw van 43 jaar, wonend in Rhoon, is de bank op zoek naar een vrijwilligster die bereid is om eens in de veertien dagen samen op stap te gaan, om zo gezellige dingen te ondernemen. Er moet wor-

Reageren via e-mail kan ook: vrijwilligersvacaturebank@ welzijnalbrandswaard.nl

Dit is de PLUS-pagina van De Schakel. Berichten op deze pagina staan alleen in de digitale versie van de krant. Hoewel we ook in de papieren versie graag aan alle berichten ruimte geven, lukt dat om technische redenen niet altijd. De online-krant zorgt voor een compleet aanbod van het nieuws van deze week.

Overige Diensten en Maatschappelijke Organisaties Tandartsen Voor informatie betreffende het verkrijgen van spoedhulp gedurende het weekeinde en feestdagen dient u contact op te nemen met uw eigen tandarts. Via het antwoordapparaat wordt u ingelicht op welke manier u de dienstdoende tandarts kunt bereiken. De dienstdoende tandarts is uitsluitend bereikbaar voor spoedeisende klachten en ongevallen. De spoedhulp wordt uitsluitend verleend tegen contante betaling. Verloskundige I. Gerritsen, Doen Beijenslaan 20, Poortugaal; praktijk Ridderspoor 30, 3191 PD Hoogvliet. Verloskundigenpraktijk Carnisselande I. Snelleman, H.C.A. van HeeschPlugge, C. Burger, Leonieke Klop, tel. 0180-627459, b.g.g. 06-54690115. Website: www.verloskundigenpraktijkcarnisselande.nl Verloskundigenpraktijk Portland Yolande van den Berg en Gardy Laurijssen, 24 uur per dag bereikbaar via 06-46464942, ook buiten spreekuren overdag voor vragen of afspraak maken. Bij spoed en geen gehoor via de artsentelefoon: 010-2866977. Postadres: Postbus 53019, 3008 AH Rotterdam. www.verloskundigenpraktijkportland.nl, info@ verloskundigenpraktijkportland. nl. Spreekuur op woensdag vanaf 18 uur aan Hendrikse-akker 11, Barendrecht (kinderdagverblijf Panda). Zaterdag spreekuur vanaf 9 uur aan De Beurs 39, Rhoon/ Portland (kinderdagverblijf Jip en Janneke). Verloskundigenpraktijk Albrandswaard / Pendrecht Jacqueline Broersma, Jeannette Hammer, Annemieke Kip en waarneemsters Marloes Lagendijk, Lilian Wong-Si-Kwie. 06-27850059 b.g.g. 010-4206611 Spreekuur op afspraak: Rijsdijk 15b (Koetshuys) Rhoon en Slinge 773c Rotterdam (tevens echolocatie). Voor meer informatie zie onze website: www.verloskundigenpraktijkpendrecht.nl Trombosedienst en artsenlaboratorium Wijkcentrum Hof van Portland, Hof van Portland 41, Rhoon. Di. en do. 08.15-09.15 uur. Kruithof Fysiotherapie en Manuele therapie Avenue Carnisse 317, 2993 ME Barendrecht. Contact: 0180628741 en info@kruithof-fysiotherapie.nl. Zie ook www. kruithoffysiotherapie.nl. Ook ‘s avonds geopend FysiotherapieRotterdam Bijdorp-Zuid 1, Barendrecht gebouw Wellnesselande, tel. 0180-646418 Rosestraat 123, Rotterdam tel. 010-4860978 www.fysiotherapierotterdam.nl info@fysiotherapierotterdam.nl Dierenartsen Dierenkliniek Carnisselande Avenue Carnisse 184, B’drecht tel. 0180-556062. Dierenkliniek Den Otter Dorpsdijk 16, Rhoon tel. 010-5067150. Aafje, thuiszorg huizen zorghotels Aafje zorglijn, tel. 0900 - 8664 (€ 0,10/min) Op werkdagen van 8 tot 17 uur voor informatie en advies. Voor dringende (zorg)vragen is de zorglijn 24 uur per dag bereikbaar. Thuiszorgwinkel Zwijndrecht (Vegro) Verpleeg- en hulpmiddelen: 0800 – 2887766: voor uitleen en verkoop. Passage 4-6, Zwijndrecht, maandag t/m vrijdag 9-17.30 uur, zaterdag van 10-16 uur. Artikelen kunnen thuisbezorgd of opgehaald worden.

info@aafje.nl, www.aafje.nl Aafje, Postbus 8604, 3009 AP Rotterdam. Sanare Thuiszorg Altijd bij u in de buurt! Wij bieden zorg in elke thuissituatie en nemen uw wensen en behoeften als uitgangspunt! Bel 0180-310180 voor verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning op afspraak en door een klein team vaste medewerkers. Gratis spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13-17 uur in Paramedisch Centrum ‘Oranjewijk’ aan de Gebroken Meeldijk 123a te Barendrecht. Meer informatie: www.zorgiseenkeuze.nl Alarmnummer. Brandweer, Politie, Ambulance: 112. Politiebureau Poortugaal, Hofhoek, Poortugaal, tel. 0900-8844. Platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard. Inl. tel. 010-5013283. Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidwest Tel. 0900-0101; Slachtofferhulp biedt praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. Kraamzorg De Eilanden Vliet 8, Postbus 1185, 3220 BD Hellevoetsluis. Gratis informatienummer: 0800-0225323; Bevallingslijn: 0181-310000 (altijd bereikbaar). Kraamcentrum Dat 24 uur p.d, 7 d.p.w. bereikbaar voor zorg. Bezoekadres: Kerkstraat 18, 3211 AS Geervliet. Tel. 0181-645100. Email: info@KraamcentrumDAT.nl. Website: www.KraamcentrumDAT.nl. Moeders voor Moeders. Ben je net in verwachting? Moeders voor Moeders verzamelt de urine van pril-zwangeren, en helpt zo vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen ook zwanger te worden. Als je nog geen 12 weken zwanger bent, en je wilt meedoen, neem dan contact op met Odette Boekenstijn 06-39442044 of bel gratis 0800-022 8070. Inschrijven kan ook via de website www. moedersvoormoeders.nl. CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Telefonisch aanmelden voor aanvraag verzorgings-, verpleeghuis en thuiszorg. Op werkdagen van 08.30-17.00 uur. Tel. 0102068650. Het Boerderijtje. Inloop elke ochtend. Gastvrije ontvangst door vrijwilligers voor een praatje en een kop koffie. Iedereen is welkom op ma. t/m vr. van 10.00 tot 12.30 uur. Op di. en do. middag tevens open voor activiteiten. Verkoop Wereldwinkel, vr. 10.00 tot 17.00 uur en za. 10.00 tot 16.00 uur. Do.mo koffie drinken in De Brinkhoeve. Tel. 0105011973 Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) SWA/Vraagwijzer, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon, Tel.: 010-5011222. Website: www.welzijnalbrandswaard.nl E-mail: vraagwijzer@welzijnalbrandswaard.nl Het Loket voor onafhankelijke en gratis informatie en advies in Albrandswaard voor vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Ook voor informatie over individuele voorzieningen, persoonsgebonden budget (PGB), huishoudelijke verzorging, mantelzorg en voor het aanmelden van vrijwilligers. Inloopspreekuur van Vraagwijzer van 09.00 – 13.00 uur. Telefonische bereikbaarheid van Stichting Welzijn Albrandswaard van 09.00 – 16.00 uur. SWA/(Ouderen)advisering, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Website: www.

welzijnalbrandswaard.nl E-mail: ouderenadvisering@welzijnalbrandswaard.nl Ondersteuning bij complexe hulpvragen, Hulp bij thuisadministratie, PlusKlusAdvies (advies en ondersteuning bij klussen in en om het huis), informatie over o.a. valpreventie en eenzaamheidsbestrijding. SWA/Vrijwilligers Vacaturebank Albrandswaard, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Website: www. welzijnalbrandswaard.nl. E-mail: vrijwilligersvacaturebank@welzijnalbrandswaard.nl Voor iedereen die interesse heeft in vrijwilligerswerk. Bemiddeling tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. Informatie over contracten en regelgeving. Voor informatie en aanmelding kan men terecht tijdens het telefonisch spreekuur van Vraagwijzer, t.w. maandag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur, telefoonnummer 010-5011222. Uiteraard worden vragen gesteld per e-mail ook zo spoedig mogelijk beantwoord. SWA/Steunpunt Mantelzorg Albrandswaard, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Telefoonnummer: 010-5011222 Website: www.alsjevooreenanderzorgt.nl en www.welzijnalbrandswaard.nl E-mail: mantelzorg@welzijnalbrandswaard.nl Voor informatie kan men terecht tijdens het telefonisch spreekuur van Vraagwijzer, t.w. maandag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur, telefoonnummer 010-5011222. Uiteraard worden vragen gesteld per e-mail ook zo spoedig mogelijk beantwoord. SWA/Ouders voor Ouders In het Koetshuis aan de Rijsdijk 17a te Rhoon is er iedere donderdag inloop voor ouders voor een luisterend oor en een kopje koffie of thee. Afwisselend in de ochtend (van 09.00 tot 10.00 uur) of in de middag (van 14.00 – 15.00 uur). Voor meer informatie en agenda: www.albrandswaardseoudersvoorouders.nl Laurens Zorg aan Huis Laurens biedt veel vormen van diensten en zorg voor ouderen. In Rhoon biedt Laurens Zorg aan Huis, ook voor mensen met dementie. Meer informatie: 08005886678 (gratis) of www.laurens.nl. Activiteiten voor ouderen Laurens organiseert voor actieve ouderen activiteiten die het leven leuker maken. Het Laurens UITbureau voor Ouderen neemt u graag mee naar het theater of op vakantie. Meer informatie: 08005886678 (gratis) of www.laurens. nl. Stichting Psychosociale Klankborden ZHZ Contactpersoon Jeannette Verveer. Telefonisch spreekuur voor advies en begeleiding op woensdag en donderdag van 10 tot 13 uur via 078-8795276. Iedere dinsdag inloop en creativiteit van 15 tot 17.30 uur. Samen lekker eten van 17.30 tot 19, een vers en gezond driegangenmenu voor 3,50 euro. Regelmatig ook themavonden en gespreksgroepen. Hervormd Jeugdcentrum, Vijverhof 10 te Hendrik-Ido-Ambacht. Website: www.stichtingklankborden.nl. Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 - 18:00. 0900 1450 (15 ct/pm) Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl Chatten kan op werkdagen van 09:00 - 17:30 via www.korrelatie.nl

/albrandswaardwk13  

http://deschakelalbrandswaard.nl/week13/albrandswaardwk13.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you