Page 1

ZOMERENTREE (tussen 10 uur en sluitingstijd)

19,50

Donderdag 25 juli 2013

Deze week o.a. in

Schoolgebouw campus Portland opgeleverd

Geldig t/m september 2013

Op de rode bank praten met burgemeester Wagner

www.thermenbarendrecht.nl

PAN ZEEUWSE MOSSELEN van Schmidt Zeevis inclusief sausjes en friet 50

€ 17.

Havenhoofd 31 • 2993 EK Barendrecht • T 0180 69 00 64 • www.deolijfboom.nl

Oud papier GJO Zilver voor voormalig turnster Animo

Komend weekend, vrijdagavond tot maandagochtend, staat de oud-papier container van de GJO weer naast de Maranathakerk aan de Kleidijk 2 te Rhoon. De opbrengst van al het papier en karton gaat naar het GJO-jeugdwerk. Hiermee kunnen onder andere het zomerkamp en andere leuke activiteiten georganiseerd worden.

Gemeentenieuws zie pag. 8 en 9

NDSWAARD ACTUEEL

nl l

ur ur ur

nn r r

t

r

r r r

n

SMS* WENS NAAR 4333 EN

DONEER EENMALIG 2 EURO

Bekendmakingen Aangevraagd / voorgenomen

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na afspraak met bovengenoemd college.

Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen. Omgevingsvergunning Rhoon - Sering 10, 3161 CT bouwen damwand - Dorpsdijk 127, 3161 CA wijzigen twee puien in voorgevel Poortugaal en Rhoon - het kappen van 12 bomen aan het G.J. Rooimanspad in Poortugaal, 1 boom nabij sporthal Poortugaal, 1 boom in het park van Rhoon en het kandelaberen van 6 bomen aan de Kwartslaan in Rhoon (zie toelichting kap bomen Poortugaal en Rhoon elders op deze pagina) Ontwerpbeschikking voor een omgevingsvergunning

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Verleend / besloten Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening.

2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan worden teruggedraaid U kunt dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Een voorlopige voorziening is geen definitief besluit, maar zorgt ervoor dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over voorlopige voorzieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank. Evenementen en overige activiteiten Poortugaal - Trefcentrum De Kapel, Achterweg 16 - twee incidentele festiviteiten op zaterdag 3 augustus en zaterdag 30 november 2013 van 19:00 01:00 uur. De eerder verleende vergunning voor zaterdag 26 oktober en zaterdag 9 november 2013 is ingetrokken (datum bekendmaking: 22 juli 2013)

Kennisgeving vastgesteld beleid bed-and-breakfast Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend dat de raad van de gemeente Albrandswaard het beleid bed-and-breakfast heeft vastgesteld. Eerder heeft het college dit beleid vastgesteld en bekendgemaakt. Het beleid is informatief en stimulerend van opzet. In het huidige tijdsbeeld wordt graag een beroep gedaan op de mogelijkheid van een bed-and-breakfast accommodatie. Ruimtelijk is het gewenst hierover een gemeentelijke standpunt in te nemen. Dit beleid wordt meegenomen in bestemmingsplannen en is van toepassing voor de gehele gemeente. Inzage - Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal. Tegen vergoeding van de kosten kunt u een afschrift van de ter inzage gelegde stukken krijgen. - Website gemeente: www.albrandswaard.nl > actueel > bekendmakingen > bestemmingsplannen > beleid bed-and-breakfast.

deschakelalbrandswaard.nl

Poortugaal Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: - Albrandswaardsedijk 74 z, 3172 AB - gebruiksvergunning voor Forensische Psychiatrische Afdeling

Straatnaambesluiten Het college van burgemeester en wethouders heeft het volgende vastgesteld: - De eerder vastgestelde straatnaam Jadehof komt te vervallen, daarvoor in de plaats is de straatnaam Bevershof besloten. Deze straatnaam ligt op de grens met Barendrecht (Portland). - De straatnamen Vasco da Gamastraat en James Cookstraat in Rotterdam-Albrandswaard (distripark) komen te vervallen.

Beleid ontheffing parkeerverbod grote voertuigen vastgesteld Op 16 juli 2013 heeft het college het definitieve Beleid ontheffing parkeerverbod grote voertuigen (art. 5.8 APV) gemeente Albrandswaard 2013 vastgesteld. Met dit beleid zijn criteria vastgelegd op grond waarvan ontheffing van het parkeerverbod voor grote voertuigen kan worden verleend. Aan het afdelingshoofd Bouwen en Wonen is mandaat verleend te beslissen tot ontheffing. Kijk voor meer informatie op www.albrandswaard.nl > actueel.

Burgemeester Hans Wagner gaat met een rode bank Albrandswaard in om met iedereen kennis te maken. Bij zijn aantreden had hij al aan aangekondigd op ludieke wijze in gesprek te willen gaan met de

Werkgroep voelt zich niet serieus genomen

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 juli 2013 gedurende zes weken ter inzage bij Gemeente Albrandswaard, Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal.

Nieuws Let op!

Voorlopige voorziening aanvragen Het kan zijn dat u tegen een bepaald besluit bent en: 1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt gedaan

‘Red de bieb’ heft zich op Kennisgeving kap vijf bomen langs A15

Enige tijd geleden is in de bibliotheek van Poortugaal gesproken over de toekomst van de Albrandswaardse bibliotheken. Op verzoek van wethouder Rombout is toen als denktank de werkgroep ‘Red de bieb’ opgericht. Vorige week dinsdagavond is deze werkgroep voor de laatste maal bijeengekomen om te evalueren wat zij met dit meedenken heeft bereikt. Rob van Huis namens de Werkgroep ‘Red de bieb’: ,,Wij, als leden van de werkgroep hebben, ondanks al onze inspanningen en goede suggesties, geconstateerd dat dit bij de gemeenteraad van Albrandswaard niet heeft geleid tot een verandering van inzicht. De bibliotheken in Poortugaal en Portland gaan definitief dicht, en veranderen in afhaalpunten.’’

In de zomervakantie, van maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2013, heeft de afdeling Publiekszaken op maandag geen avondopenstelling. De eerstvolgende avondopenstelling is op maandag 2 september 2013

Besluiten gemeenteraad

A-Lanes A15 voert namens Rijkswaterstaat werkzaamheden uit voor de verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein. De gemeente heeft van A-Lanes A15 een kennisgeving ontvangen dat in augustus / september 2013 vijf populieren langs de A15 worden gekapt. Deze bomen staan op grondgebied van de gemeente Albrandswaard, maar staan niet op de bomenlijst en zijn dus niet vergunningplichtig.

De gemeenteraad heeft op 15 juli 2013 de volgende verordeningen vastgesteld: - Handhavingsverordening Uitkeringen 2013 B-Albrandswaard-R (2013/126027) - Afstemmingsverordening Uitkeringen 2013 B-Albrandswaard-R (2013/126028) - Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013 B-Albrandswaard-R (2013/126029)

De verordening ligt vanaf 25 juli 2013 twaalf weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. U kunt deze verordeningen ook vinden op www.albrandswaard.nl. De gemeenteraad heeft op 15 juli 2013 ook besloten: - De Lijst ingekomen stukken 15 juli 2013 vast te stellen (2013/131422); - Geen zienswijzen in te dienen op de concept-begroting 2014 van de gemeenschappelijke regeling SVHW; - Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het Marktinitiatief Achterdijk hoek Jaaginweg (2013/128682); - De uitgangspuntennotitie Jeugdzorg BAR vast te stellen (2013/129480);

- Te starten met de administratieve onteigeningsprocedure watergang Portlandse baan in Rhoon (2013/128812); - Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het marktinitiatief waterstoftankstation aan de Groene Kruisweg in Rhoon (2013/128983); - Het beleid Bed-and-breakfast vast te stellen (2013/129286); - De begroting 2013 van de Stichting Openbaar Onderwijs Albrandswaard goed te keuren (2013/128798) - De geheimhouding te bekrachtigen van drie bijlagen bij BBV 130078 de toekomstige organisatie van de inzameling van het huishoudelijk afval (2013/131401); - De herontwikkelingsmogelijkheid locatie Greveling-Dorpsdijk 106 Rhoon te herbevestigen (2013/129919); - Bij wijze van proef vrijstelling op grond van de Winkeltijdenwet te verlenen voor de branche tuincentra voor de periode 1 augustus 2013 t/m 31 december 2013 om iedere zondag van 12.00 tot 17.00 uur open te mogen zijn (2013/131139); - Het bestemmingsplan ‘Poortugaal Dorp’ vast te stellen (2013/128592); - In te stemmen met de visie en uitgangspunten van de Contourennota Jeugdzorg BAR-gemeenten (2013/126153). De volledige tekst van het betreffende raadsbesluit kunt u raadplegen op http://raad.albrandswaard.nl.

Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl

De werkgroep heeft begrip voor het feit dat er het nodige

moet veranderen, maar acht een meer geleidelijke afbouw verstandiger dan de nu voorgestelde plannen. ,,Waarom niet gewacht op de nieuwe bibliotheekwet? Wij vinden het nog steeds onbegrijpelijk dat er voor andere zaken, zoals het openhouden van het zwembad veel geld beschikbaar is en voor het openhouden van de bibliotheken niet. Wij als werkgroep zijn zeer verbaasd en teleurgesteld dat er in Barendrecht wel een extra servicepunt wordt gerealiseerd mét medewerker van het bibliotheeknetwerk en dat dit voor Portland en Poortugaal niet tot de mogelijkheden behoort. Dit laatste frustreert ons nog het meest. Barendrecht komt veel beter uit deze samenwerking dan Albrandswaard. De werkgroep voelt zich hierdoor niet serieus genomen door de Albrandswaardse politiek en heeft besloten zich op te heffen.’’

(010) 438 35 38

www.hypotheekshop.nl/hoogvliet

inwoners. De eerste keer dat de rode bank wordt neergezet is zaterdag 27 juli tijdens de Poldermarkt in de dorpskerkn van Poortugaal. Op die dag kunnen mensen van 13.30 tot ongeveer 15.00 uur naast

Hans Wagner plaatsnemen. ,,Ik hoop op veel spontane ontmoetingen met inwoners”, vertelt de nieuwe burgemeester, ,,Mensen hoeven zich niet aan te melden of zich voor te bereiden. Ik zit gewoon op die

bank en wacht af wie er naast me komt zitten.” Na de Poldermarkt in Poortugaal gaat de rode bank natuurlijk ook naar Rhoon en Portland.

®

Herbouw locatie Dorpsdijk 106 wordt nostalgisch mooi pandje ‘Een nostalgisch mooi pandje’, zo omschrijft de heer Sieger Greveling de herbouw op zijn locatie aan de Dorpsdijk 106 in Rhoon. ,,De nieuwbouw ziet er ongeveer uit zoals het huidige pand waar ik vroeger mijn kantoor had en Piet Speelman zijn slagerij.’’ Vorige week maandag stemde de meerderheid van de raad in met het voorstel van het college voor herontwikkeling van de locatie Dorpsdijk 106. De locatie wordt herbouwd voor gebruik door het makelaarskantoor en het wijnhuis. ,,Het wordt in ieder geval volgend jaar voordat wij gaan bouwen. Voor de wijnhandel zijn oktober en november de drukste

maanden en dan is een verhuizing moeilijk te plannen. We zouden in januari kunnen beginnen met bouwen. Maar het verlenen van de bouwvergunning kan vertraging oplopen door allerlei bezwaren die behandeld moeten worden’’, licht Greveling toe. Zowel het pand als de grond van de gehele straat, tot op 1.60 meter vanaf de hoofdingang van Albert Heijn, zijn in het bezit van Greveling. ,,Ik verkoop mijn grond en koop een stuk van 180 m2 terug om daarop in een kleinere vorm panden terug te bouwen. Daardoor wordt de opening van de toegang naar het Louwerensplein groter en met het plan dat wij ontwikkeld hebben wordt het

Boomgaardshoek krijgt tijdelijke hondenspeeltuin In Boomgaardshoek wordt dinsdag 30 juli een hondenspeeltuin geopend. ‘Bello’, zo gaat de speelplaats heten, ligt in het parkje naast de Gemeentewerf aan de Kapershoekseweg. Het gaat om een ‘tijdelijke’ mobiele voorziening. Honden mogen hier 2 maanden lang naar hartenlust rennen en spelen. Een ondernemer heeft hiervoor het initiatief genomen, hij zorgt zelf voor al het materiaal, de aanleg, de benodigde vergunningen en het programma. Hondenspeeltuin Bello is een ontmoetingsplek voor mensen met of zonder hond en is openbaar toegankelijk. Tijdens de tijdelijke opening wordt onderzocht of er voldoende draagvlak is bij zowel buurtbewoners als de deelgemeente Hoogvliet.

gewoon heel mooi.’’ Greveling is geen voorstander van de door ‘OnsRhoon’ gewenste directe bebouwing op het terrein van Bouman. ,,Dat moet met visie gebeuren. Als je het nu dicht bouwt ben je gelijk klaar en heb je geen keuzes meer, laat je het open dan biedt het allerlei mogelijkheden. Dat moet goed onderzocht worden.’’ Greveling geeft aan dat zijn eerste plan bebouwing over een lengte van 25 meter betrof. Het plan waar het nu om gaat heeft een lengte van 15 meter en levert vier extra parkeerplaatsen. ,,Dat is een aanzienlijk verschil. Maar het oude plan is wel gebruikt om stemmen en handtekeningen te verkrijgen.

Zo creëer je misverstand op misverstand. Met de nieuwbouw herhalen we het nostalgisch karakter van die locatie en krijgt het ´grote gat´ charme. Als je van de Dorpsdijk het centrum inrijdt kijk je tegen het pand aan. Het is plezierig om te zien. Dat betreft zowel de architectuur als de stedenbouwkundige opzet.´´ Greveling tot slot: ,,Ik weet zeker dat als ik mijn plan gerealiseerd heb de gehele bevolking, inclusief degenen die het pand betrekken, zullen zeggen dat het een leuk totaal is.’’ Greveling vindt het een uitstekende zaak om, volgens de wens van OnsRhoon, van het Louwerensplein een eenrichtingsweg te maken.


Jumbo in Hoogvliet aan in de Fuik is iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur facebook.com/jumbosupermarkten

c22922f3-af20-48fe-a363-b0e76de4ed41.indd 1

Barendrecht: Van Beuningenhaven 4  Onderlangs 44  Hoogvliet: In de Fuik 80  Wilhelm Tellplaats 54-56

22-7-2013 12:02:52


NIEUWS

Donderdag 25 juli 2013

Schoolgebouw campus Portland opgeleverd De campus in Portland heeft een nieuw schoolgebouw. Op donderdag 18 juli is het gebouw opgeleverd aan de gemeente Albrandswaard. Het gebouw telt twaalf lokalen en wordt gebruikt door de basisscholen obs Portland en cbs Het Lichtpunt. De basisschoolleerlingen gaan na de zomervakantie direct gebruik maken van de nieuwe lokalen. De noodlokalen, die er nu nog staan, worden voor het begin van het nieuwe schooljaar weggehaald zodat de leerlingen dan weer gebruik kunnen maken van het hele schoolplein. Bij het ontwerp en de uitvoering van de school is gelet op een optimaal klimaat binnen de school. Ook zijn er maatregelen getroffen om het gebouw een duurzaam karakter te geven. Zo zijn de buiten-

wanden geïsoleerd en is er rekening gehouden met het gebruik van zonnewarmte. De bouw van de school ging van start in oktober 2012. Ondanks de lang aanhoudende winter is de school toch bin-

nen de planning opgeleverd. De ontwerper van het gebouw is Architectenbureau Rutten van der Weijden uit Rotterdam. Bouwbedrijf van Erk uit Bergambacht nam de bouw voor zijn rekening.

Vlnr Rob Heidenreich (directeur CBS Het Lichtpunt), Wethouder Bert Euser en Janneke Vaane (directeur OBS)

‘Hoe durven ze zo met burgers om te gaan’ Een klap in het gezicht van burgers, was de reactie van VVD, CU/SGP en NAP na de besluitvorming over de inrichting van het Louwerensplein waarbij het plan ‘Terrein Bouman’ van het burgerinitiatief OnsRhoon door de coalitie van EVA, PvdA en CDA werd afgewezen. Initiatiefnemer Richard Steger kreeg een stroom aan positieve reacties van inwoners als blijk van waardering voor zijn inzet. ,,Ik hoor alleen maar ‘hoe durven ze zo met burgers om te gaan’ en ‘schandalig’. Kijk, als we verloren hadden en het was eerlijk en netjes gegaan, had ik er vrede mee kunnen hebben’’, zegt Steger. ,,Maar dit is vuil spel geweest.’’ De opmerking van raad en college ‘nu kunnen we snel beginnen’ raakt volgens Steger kant nog wal. ,,Dat gaat niet lukken. Het Wijnhuis blijft tot na de feestdagen in het pand zitten. Wat is dan snel beginnen!’’ Steger betwijfelt het dat de gemeente vóór 1 september een plan kan maken om alsnog de beoogde subsidie te verkrijgen. ,,Je moet het uittekenen, doorrekenen en goed kunnen onderbouwen. En heel belangrijk:

draagvlak onder de inwoners hebben. Het is van de zotte. Er moeten weer vijf onderzoeken worden uitgevoerd. Wat te denken van de kosten? Alleen het tekenwerk voor de informatieavond heeft al tussen de 5 en 10 duizend euro gekost. Op het gebied van De Klepperwei geldt straks het zelfde laken een pak. Die subsidie raken ze ook kwijt vanwege dezelfde houding en zelfde wijze die nu is aangenomen voor een subsidie van het Louwerensplein. Helaas wordt dit soort zaken niet wereldkundig gemaakt. Mensen worden niet fatsoenlijk geinformeerd en zelfs de eigen raadsleden niet.’’ Als protest van het handelen van de wethouders Van Praag en Euser werd door een anoniem persoon of anonieme personen een tekening op het raam van het pand Dorpsdijk 106 geplakt. De afbeelding stelt het ‘harlekeinenkabinet’ van Van Praag en Euser voor. Steger zegt stellig dat de tekening niet van OnsRhoon afkomt. ,,Het geeft wel weer wat er in dorp Rhoon speelt. Wat de wethouders doen is niet netjes. Je kunt niet klakkeloos voorbij gaan aan 1500 handtekeningen in het centrum.’’

De Grote Reis laat haar duizendpoten gaan

Het nieuwe schoolgebouw.

Voor Mahu is herontwikkeling Louwerensplein geen gelopen race De raad heeft zich uitgesproken voor de verdere ontwikkeling van het Louwerensplein, maar voor Jurgen Mahu van de AH supermarkt aan het plein die het plan ondersteunt dat burgerinitiatief OnsRhoon indiende, is daarmee de kous niet af: ,,Ik heb een contract afgesloten met de gemeente. Op basis van dit contract heb ik vele miljoenen geïnvesteerd. Ik moet mij volgens de gemeente houden aan het contract, maar de gemeente doet dat niet. Wij leggen ze dan ook contractbreuk ten laste. Wij hebben via onze advocaat een brief naar het college en de raad verzonden om ze te laten weten dat zij niet wettig handelen wanneer zij voor herbouw van Greveling gaan. Deze brief stond ook op de site van de gemeente bij de raadsstukken. Wij eisen van de gemeente dat zij de afspraken, zoals vastgelegd in het contract nakomen. Doen zij dit niet, dan kunnen wij niets

anders doen dan een schadeclaim indienen. De hoogte van de claim wordt nu berekend en gecontroleerd door deskundigen.’’ Mahu heeft zich verbaasd over uitspraken van de wethouder in een carrousel in de sfeer van ‘we moeten niet constant teruggrijpen naar contracten die in het verleden zijn afgesloten’. ,,Dat was een heel grappige opmerking, want precies 1 dag daarvoor heeft hij een incassobureau op ons afgestuurd om ons aan ons deel van het contract te houden, namelijk bijdragen in de kosten voor de aanleg van het Louwerensplein zoals vastgelegd in het contract. Grappig hé? Wij moeten ons wel aan ons deel van het contract houden en ervoor betalen, maar het Louwerensplein wordt niet volgens het contract aangelegd, want dat hoeft dan ineens niet.’’ Het eerste dat Mahu nu gaat doen is zoeken naar alternatieven

voor het parkeren in de omgeving. ,,Dat zal ook de basis zijn voor de schadeclaim.’’ Mahu geeft aan bereid te zijn om samen met de wethouder te werken aan de invulling van het amendement. ,,Ik ben altijd bereid geweest om in overleg te gaan over alternatieven voor de inrichting. We hebben daar reeds vele malen over gesproken. Tot een nieuwe afspraak of een nieuw contract heeft dat niet geleid. Ook al vindt de wethouder dat wat we hebben besproken ook meteen is áfgesproken en gebruikt hij de verslagen van die gesprekken nu als ‘bewijsmateriaal’ naar de raad en naar de advocaat van de gemeente waardoor de raad uiteindelijk op het verkeerde been is gezet. Dat zorgt niet echt voor vertrouwensbasis voor verdere gesprekken. Toch blijf ik openstaan voor gesprekken, maar ik heb hierbij wél vermeld dat voor mij het contract 2008 nog steeds de basis is.’’

In de laatste week van het schooljaar is afscheid nemen op De Grote Reis aan de orde van de dag. Leerlingen van groep 8 nemen groots afscheid van de basisschool met een prachtige musical. De overige leerlingen, leerkrachten en ouders bedanken elkaar voor hun inzet en het harde werken en wensen elkaar een fijne vakantie. Maar een aantal gezichten zullen na de vakantie niet meer op De Grote Reis te zien zijn. Juf Miranda van groep 8 was toe aan een nieuwe uitdaging en zal na haar verlof en na de vakantie op een andere school in Rotterdam gaan werken. En ook de bij alle kinderen bekende gymleerkracht juf Karen neemt afscheid, zij gaat op de nabijgelegen school De Trinoom werken. Tenslotte heeft ook één van de directieleden de keuze gemaakt op een andere school te gaan werken. Jennifer Coppens zal als directielid bij de Paus Johannesschool in Spijkenisse gaan werken. Juf Jennifer is al elf jaar betrokken bij De Grote Reis. Eerst als leerkracht, vervolgens als Intern Bege-

leider en daarna als directielid. Haar collega’s betreuren haar vertrek, maar begrijpen het wel. Navragend noemt men als belangrijke kenmerken van Jennifer: warm en menselijk, betrokken, professioneel, met oog voor detail en daarbij het geheel niet uit het oog verliezend, collegiaal, enthousiast en reëel. Het team en de kinderen hebben op een leuke manier afscheid genomen van juf Jennifer. In de laatste week hebben alle klassen een bloem, veelal in de klassenkleuren gemaakt aan haar overhandigd. Zij is met een gigantisch boeket naar huis gegaan. Alle groepen hebben daarnaast met een spelochtend het afscheid van Juf Karen en juf Jennifer vorm gegeven. Samen op het veld een waterestafette of een wedstrijdje touwtrekken doen. En natuurlijk hebben deze juffen getrakteerd op een snoepje en wat te drinken. Het was voor alle aanwezigen een heel geslaagde ochtend en een mooie herinnering aan de leerlingen en teamleden van De Grote Reis.

3

ZIJKRANT Wereldwinkel ook open in de zomer Ook tijdens deze warme zomerdagen staan de vrijwilligers van Wereldwinkel dagelijks voor de klanten klaar. De winkel is open van dinsdagmorgen 10.00 uur tot zaterdagmiddag 16.00 uur. Paula Barendrecht van Wereldwinkel: ,,Wij hebben prachtige aardewerk tuinornamenten binnen gekregen! Ook zijn er van projecten uit Indonesië en Peru mooie mozaiekschalen aangekomen. De collectie tassen is ook behoorlijk uitgebreid, dit komt door de contacten die wij zijn aangegaan met een werkplaats waar uitsluitend met recycle materialen gewerkt wordt. De standaard met zijden sjaals uit Nepal en Bangladesh is ook goed gevuld met mooie zomerkleuren. De collectie dieren loopt eveneens prima. De grote paarden zijn zeer snel verkocht. Er zijn nog een aantal kleinere paardjes. Verder in deze collectie nog te verkrijgen een mooie tijger, olifanten, giraffen. U ziet, voor leuke geschenken kan men bij ons terecht.’’

Cursus bloemsierkunst herfst-winterkerst In september start Retrogaarde weer een cursus bloemsierkunst van start met 2 groepen. Leerdoelen zijn: diverse soorten boeketten maken, verzorging van bloemen en materialen in vaas en als bloemstuk, diverse soorten bloemarrangementen. De cursus zit vol tips & trucs aangaande bloemstyling. Thema is Herfst-Winter-Kerst. Iedere les begint met een kort stukje theorie en daarna een praktijkstuk dat na afloop van de les meegenomen wordt naar huis. Kosten workshop 85 euro per cursus. Inclusief lichte ondersteunende materialen, koffie en thee. Exclusief: bloem-groen-materialen en ondergronden. Deze dient men op aanwijzing zelf mee te nemen: materialen uit tuinen, parken, tuincentra, bloemist en dergelijke. De cursus omvat 7 woensdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur. Voor overige informatie zie ook website: www. retrogaarde.nl (Workshops/Cursussen). De workshops worden gegeven in de Waterpoort aan het Middeldijkerplein 9 in Barendrecht-Carnisselande. Aanmeldingen per email: retrogaarde@hetnet.nl of internet www. retrogaarde.nl. Telefoon 06-46523602.


WEEKBLAD HOOGVLIET

24 juli 2013 pagina 3

WIJ GAAN OP VAKANTIE VAN 29 JULI T/M 21 AUGUSTUS

KASTEN OP MAAT Schuifdeurkasten Inloopkasten Boekenkasten Gratis inmeten Vrijblijvende offerte Ook voor doe-het-zelver

Struytse Hoeck 13-14 3224 HA Hellevoetsluis 0181-322600 www.delijnkasten.nl

Openingstijden donderdag t/m zaterdag van 10:00 - 17:00 of bel voor een afspraak

Z-H. Budget uitvaartverzorging Uitvaartverzorging van Wijngaarden Een goed verzorgde uitvaart vanaf

â‚Ź 2.995,00

voor de inhoud van het pakket zie onze website, of vraag een folder aan

Tel : 0181-675145 / 620115 http://www.budget-uitvaartverzorging.nl

uijter

Uitvaartverzorging Omdat een uitvaart goed geregeld moet zijn.

0181 - 645609

Dag en nacht www.deruijteruitvaartverzorging.nl Behandeling bij u thuis mogelijk.

Kringloop Hoogvliet zoekt spullen om de winkel te vullen.

Showroom zonnepanelen ADVIES • VERKOOP • MONTAGE • SERVICE

Bankstellen, eethoeken, salontafels, vitrines, dressoirs, tv-meubels, kleingoed, witgoed, kleding, lp’s, fietsen, ed.

Tevens doen wij ook huisontruiming & verhuizingen

Openingstijden: ma. 12.00-16.00 uur, di. t/m za. 9.30-16.00 uur.

www.navito.nl tel. 0187-477142

Mosoelstraat 2, 3193 EL Hoogvliet

06 - 10 91 38 86

www.computerstoday.nl / info@computerstoday.nl HOUD DE INBREKER BUITEN Bouwkundig beveiligingsbedrijf - www.vanduurensecurity.nl

0181-314786

Otra Vez

Industrieterrein Halfweg 1 Puntweg 1G – Spijkenisse Tel: 0181-616867

al 30 jaar een begrip

25% korting!

AUTO’S TE KOOP GEVRAAGD!

BMW Caravan CitroĂŤn Fiat Ford Ford Ford Ford Ford Ford Hyundai Hyundai Mazda Mitsubishi Opel Opel Opel Peugeot Peugeot Peugeot Renault Renault Renault Renault Renault Seat Suzuki Volkswagen Volkswagen Volvo

316.i stb cv sedan 4-drs nw apk 1991 Chateau Le Car 380 4pers nw.st.! 1987 Xsara 1.6i 16v Berline airco 5-ds. el cv nw st 11-2000 Seicento 1100ie 109dkm 2000 Ka 1.3i 16v stb stereo/cd 2003 Fiesta 1.3i stb 68dkm 3drs nw.st! 2001 Escort 1.6i Clipper airco stb nw apk 1998 Escort 1.8i 16v Formula 1 ed. airco stb el lm cv 1998 Focus 1.6i 1 6v wagon stb el cv 1999 Focus 1.6i 16v Ghia airco stb el cv lm 80dkm 2006 CoupĂŠ 2.0i 16v Fx airco stb lm el cv nw model 2000 Excel 1.5i Gs stb el cv 3drs. 1997 Demio 1.3i 16v Comfort stb lm 5drs 2002 Spacestar 1.8i Glx airco stb el cv 2000 Astra 1.6i Gl 3-drs stb cv 1998 Corsa 1.4i 16v stb el cv lm 1998 Corsa 1.4i 5-drs 105d km 1998 106 1.4i Sport xs stb el cv lm geel nw st! 2001 205 1.1i Accent schuifdak nieuwstaat! 1992 205 1.1i 5drs Forever el 148d km 1995 Clio 1.2i stb el cv apk 07-2014 2001 Twingo 1.2i el cv zonnedak 1998 Megane coupe 1.9 Dci airco stb el cv lm nwst! 2001 Megane coupe 2.0i 16v airco leer stb el cv lm 2000 Espace 2.0i rxe airco stb el cv 7 pers. 1998 Leon 1.6i 16v 5-drs airco stb el cv lm 2001 Swift 1.0i glx 5drs stb el cv 92d km 2000 Polo 1.6i stb 3drs 1997 Golf 1.8i automaat stb lm cv 113d km 1994 850 Sedan 2.5i lpg G3 airco stb el lm cv leer mooi 1996

850,1250,1650,1750,2250,2250,750,1450,1450,6950,2150,695,2250,2250,1950,1450,1750,2250,895,750,2450,1250,2250,1950,1450,2750,1750,1450,950,1250,-Het beste adres voor al uw zonwering en rolluiken:

www.rr-autos.nl - rr-autos@online.nl

Om u goed van dienst te zijn, is het maken van een afspraak gewenst!

Ultimo Natuursteen Theemsweg 31 3201 LT Spijkenisse Telefoon: 0181-484208 Mobiel: 06-10851884 www.ultimo-natuursteen.nl

www.otravez.nl 0181-622011 Handelsonderneming ‘Van alles wat’. TE KOOP GEVRAAGD: hele of gedeeltelijke inboedels van antiek tot modern, bankstellen, kasten, eethoeken, kleingoed, schilderijen enz. Tevens huisontruimingen en verhuizingen.

Tel. 06 - 44 74 44 88!

Voor een betaalbaar grafmonument naar eigen wens

WWW.STEENHUYSNATUURSTEEN.NL Showroom in Zuidland op afspraak T 0181-400989 Info@steenhuysnatuursteen.nl M 06-53252575

TE KOOP GEVRAAGD:

langspeelplaten, singles, tevens gehele verzamelingen 06-46917467 | 06-21391217

Š ‹Œ ÂŒ  ÂŽ ‰             Â?Â?Â?Â?Â? 

     Â?Â?Â?  Â?Â?Â?Â?  ­€Â? ‚ƒÂ?‚Â?„Â?Â… ­ ­Â?† 

†‡ˆ‚‰

Na 19.00 uur: 0181-310690

De uitvaart die bij u past

Betaalbare grafmonumenten plaatsing in hĂŠĂŠl Nederland

www.andersgedenkmonumenten.nl Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel • Tel. 010 75 28 837

FIRMA PAK-AN voor schilderwerk.

Witten â‚Ź 6,- per m2, muren sausen â‚Ź 7,- per m2, inclusief materiaal.

Boek tijdig! Deze prijzen gelden tot december 2013! Wij werken door het hele Rijnmondgebied. HEENVLIET tel.nr. 0181-611995 na 18.00 uur.

Gratis informatie 0800 - 288 22 55 Melding van overlijden 0800 - 345 67 89

Geef de gewenste kleur aan uw uitvaart en word herdacht zoals u bent...

24 uur per dag bereikbaar Uitvaartcentrum/regiokantoor Waterweg Theemsweg 11 - 3201 LT Spijkenisse T 0181 - 619 388

WWW.CVU.NL Rotterdam e.o. I Capelle a/d IJssel I Schiedam I Spijkenisse I Waddinxveen I Gouda


NIEUWS

Donderdag 25 juli 2013

Echtpaar Kort-Gortzak vijftig jaar getrouwd

Vorige week dinsdag was het feest in huize Kort aan de Dr. Willem Vosstraat in Poortugaal. Op deze dag was het vijftig jaar geleden dat Anton (Ton) Theodor Kort in het huwelijk trad met Aly Gortzak. Loco-burgemeester Bert Euser bracht het bruidspaar een bezoek om namens de gemeente de felicitaties over te brengen en bloemen aan te bieden. De heer Kort is in 1939 in Rotterdam geboren en mevrouw Kort in 1940 in Amsterdam. ,,We zijn getrouwd in de kerk De Kolenkit in Amsterdam’’, vertelt Ton Kort. Na enkele maanden in Amsterdam te hebben ingewoond verhuisde het paar naar Rotterdam. Ook hier be-

trof de huisvesting eerst een inwoning, maar toen een baby op komst was vond het maatschappelijk werk die huisvesting voor een jonge spruit niet gewenst en verhuisde het paar naar Hoogvliet. Ton Kort heeft altijd zijn emplooi gehad in de verplegende sector. Zijn werkgever was het Psychiatrische Ziekenhuis Delta. Begin jaren tachtig kreeg Kort een woning aangeboden in de Dr. Willem Vosstraat in de zogenaamde ‘Delta wijk’, waar veel werknemers van Delta gehuisvest zijn. Het echtpaar heeft drie kinderen en twee kleinkinderen en woont nog steeds met groot plezier in hun woning in Poortugaal. Foto: Kor van Pelt

Kalenderfoto van de maand Op de foto van de maand juli 2013 van het kalendertje geschonken door de gezamenlijke kerken Rhoon, is klompenmaker Leen Heijmans te zien. Van oorsprong was hij Noord-Brabander. Hij kwam met zijn gezin rond 1925 maar Rhoon om bij ‘De Ben’, die aan de Tijsjesdijk een llompenmakersbedrijf had, te gaan werken. Na twee jaar ging Heijmans voor zichzelf beginnen aan de Kleidijk. Hij kocht een huis, twee onder één dak, tegenover de woningen van de woningbouwvereniging Volksbelang die onlangs gesloopt zijn. De Ben en Heijmans werden nu elkaars concurrenten, maar

Albert Heijn; slechts op enkele piekmomenten wat minder. Dit parkeerdek bevindt zich hemelsbreed op ongeveer tien meter van het Louwerensplein. EVA wil ook voor een fraai centrum gaan. En één lange en aaneengesloten parkeergelegenheid van de Julianastraat tot aan het terras van de snackbar op het Strawinskiplein past niet in het beeld dat EVA heeft voor het vernieuwde centrum van Rhoon. Bovendien zullen er het komende jaar al vijftig extra parkeerplaatsen gerealiseerd worden in en rond het Rhoonse centrum. Tegelijkertijd wil EVA er wel graag over meedenken en aan meewerken dat het parkeerdek van AH optimaal benut gaat worden. In dat verband kan er bijvoorbeeld aan gedacht worden om er in overleg en samenwerking met de winkeliersvereniging zorg voor te dragen dat in ieder geval alle winkeliers en hun personeelsleden gebruik gaan maken van deze parkeervoorziening. Daarnaast is EVA ook altijd een groot voorstander geweest van de realisatie van een blauwe zone in het centrum van Rhoon. Al meer dan twee jaar geleden heeft EVA hiertoe zelfs een initiatiefvoorstel ingediend. In dat plan werd niet alleen voorzien in een blauwe zone in het centrum van Rhoon, maar ook in een P&R-plek naast de sporthal van Rhoon. Dit laatste

In 1939 verhuisde klompenmaker Leen Heijmans naar de Kleidijk tegenover de Maranathakerk. Daar heeft het gezin met vijf kinderen, met veel plezier gewoond. Als je over straat liep rook je de heerlijke geur van gezaagd hout. De klompen zaten altijd goed omdat ze op maat gemaakt werden. Indien nodig konden aangepast worden als ze hier of daar nog wat knelden. In 1968 overleed Leen Heijmans vrij plotseling.

Nieuws- en advertentieblad voor Albrandswaard (Rhoon en Poortugaal)

Gratis ‘groen’ tanken bij Intratuin Rhoon

Klanten van Intratuin Rhoon kunnen sinds kort gratis de accu van hun elektrische auto of fiets opladen tijdens het winkelen. Op de parkeerplaats van het tuincentrum zijn de oplaadpunten duidelijk herkenbaar door opvallende achterwanden. Deze gratis service is uniek in de gemeente en sluit goed aan bij het groene imago van het tuincentrum.

het afval gescheiden en kunnen klanten hun gebruikte potten en verpakkingen inleveren. Sinds kort verstrekt Intratuin bovendien geen gratis plastic tasjes meer - deze zijn vervangen door papieren tasjes en doosjes. Achter de schermen zijn ook maatregelen genomen: goederen worden zoveel mogelijk met LZV’s aangevoerd: deze lange zware vrachtwagens kunnen 50% meer lading vervoeren met bijna hetzelfde brandstofverbruik. Een enorme reductie van het aantal vrachtwagenbewegingen op de weg. Met de gratis oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen zet Intratuin Rhoon nu een nieuwe stap als duurzaam ondernemer.

Intratuin Rhoon vaker op zondag open

om de langparkeerders de gelegenheid te geven vlakbij het metrostation te parkeren. Tenslotte over de burgerparticipatie. EVA meent zeer intensief en constructief contact en overleg te hebben gehad met de mensen van Ons Rhoon. In het door EVA opgestelde amendement zijn dan ook diverse elementaire zaken meegenomen die door deze groep actieve bewoners via hun burgerinitiatief zeer werden gewenst. Als laatste wil EVA er nog op wijzen dat bebouwing van het Boumanterrein (grenzend aan het Louwerensplein), zoals voorzien in de plannen van Ons Rhoon, al vele jaren mogelijk is. Het huidige bestemmingsplan staat bebouwing op die plek al lange tijd toe. In feite bestaat er dus geen enkel verband tussen het plan van de gemeente en het plan van Ons Rhoon en het al dan niet bebouwen van het Boumanterrein. Dat stukje van het centrum van Rhoon had al jaren geleden bebouwd kunnen zijn, maar daar gaat de eigenaar over. In ieder geval is in het vorige week maandag aangenomen voorstel geborgd dat de eventuele bebouwing die daar komt, slechts tot stand zal komen na ampel overleg met de betrokken ondernemers en omwonenden. De gemeenteraadsfractie van EVA

Tijdens de laatste raadsvergadering pleitte de heer Leen Zevenbergen van Intratuin Rhoon voor meer openstellingen op zondag voor zijn tuincentrum aan de Stationsstraat 5 in Rhoon. Dit mede doordat de wetgeving is veranderd en gemeenten zelf kunnen bepalen of zij toestemming geven om winkels op zondag open te laten zijn. Voordien betrof dat enkele zondagen per jaar en moest het tuincentrum daarvoor een vergunning aanvragen. ,,Ons tuin-

centrum heeft een regionale functie. Een kwart van onze bezoekers komt uit Albrandswaard, de overige driekwart uit de regio. Tuincentra in de regio zijn op zondag wel vaker open. Omdat wij dat niet zijn, betekent dat voor ons veel omzetverlies. Vanwege de concurrentie is het voor ons een dringende noodzaak de deuren op zondag in de periode voor kerst en in het voorjaar open te stellen’’, aldus Zevenbergen. De fractie van CU/SGP is principieel

tegen openstelling op zondag. De meerderheid van de raad besloot een proefperiode voor Intratuin Rhoon in te stellen waarbij het tuincentrum met ingang van augustus tot en met eind december op zondag open mag zijn. Het tuincentrum zal die mogelijkheid een keer in augustus benutten en in de aanloopperiode naar de kerst. Deze proefperiode wil de raad gebruiken om de reacties te inventariseren. Na deze proefperiode wordt een definitieve regeling vastgesteld.

ChristenUnie en SGP maken zich hard voor zondagsrust ,,Dat wij van de ChristenUnie veel waarde aan de zondagsrust hechten als christelijke partij mag voor zich spreken’’, is de reactie van Johan van Wolfswinkel van CU/ SGP op de mogelijkheid van zondagopenstelling voor Intratuin. ,,Daarbij willen we de ogen niet sluiten voor de ontwikkelingen in de maatschappij. De vraag is echter alleen of het goed voor de bewoners van Albrandswaard is, mede afwegende dat Rotterdam in onze voortuin ligt. Laat de drukte zich dan vooral in de grote stad concentreren. Ideaal voor degenen die daaraan belang hechten en dan kunnen wij ons gebied landelijk en groen houden. Kortom per-

Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 32.800 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV.

Donderdag 25 juli 2013 - 51e jaargang - nr. 33

Advertorial

Want Intratuin Rhoon doet meer op het gebied van duurzaam ondernemen. Zo wordt regenwater opgevangen en zelfs gietwater hergebruikt, waardoor geen water met mest in het grondwater komt. De gebruikte bestrijdingsmiddelen in het tuincentrum zijn milieuvriendelijk en worden selectief toegepast. Ook wordt al

Beweegredenen EVA voor steun collegeplan centrumontwikkeling Vorige week maandag heeft de gemeenteraad in meerderheid (CDA, PvdA en EVA) besloten om ten aanzien van de centrumontwikkeling van Rhoon te kiezen voor het (geamendeerde) plan van het college. EVA meende en meent zeer goede redenen te hebben om in te stemmen met dit voorstel van PvdA-wethouder Van Praag. Hieronder in het kort nog even die beweegredenen van de EVA-fractie. Door in te stemmen met dit voorstel van het college is er eindelijk beweging gekomen in de vernieuwing van het centrum van Rhoon. Op korte termijn kan er nu aangepakt gaan worden. Het plan van Ons Rhoon en de daarmee samenhangende onteigeningsprocedure ten aanzien van het pand van Greveling bieden die zekerheid niet en zouden de start van wat voor ontwikkeling dan ook met zeker nog anderhalf jaar kunnen vertragen. En, wat alles nog onzekerder maakt, de uitkomst van een dergelijke procedure is ook nog eens zeer ongewis. Wat weer zou betekenen dat het pand van Greveling in zijn huidige vorm en omvang tot in lengte van dagen kan blijven staan waar het staat. Daarnaast heeft EVA, aan de hand van een eigen onderzoek, geconstateerd dat er dagelijks op ieder uur van de dag meestal twintig parkeerplekken leeg staan op het parkeerdek van

het is altijd in goede harmonie gegaan. In die tijd was er immers veel vraag naar klompen. De klompen werden gemaakt van wilgenhout.

5

Adres uitgever en advertentie-afdeling: Singel 55, Barendrecht; Tel. 0180-641022; Fax. 0180-619983 Redactie: Sieka Romeijn-Hedmann (0180-612571, 06-17375371) Leonie Elzinga (06-10336090) Postadres: Postbus 390, 2990 AJ Barendrecht Bezoekadres: Walmolen 74, Barendrecht E-mail: redactiealbrandswaard@baruitgeverij.nl

fect geschikt voor de ontspanning en recreatie. Het is ook de dag in de week dat je met het gezin iets kan gaan doen, gewoon even de tijd voor el-

kaar hebben. Veel mensen onderschatten het belang van aandacht hebben voor elkaar. Zeker in deze egocentrische samenleving waarin velen langs elkaar heen lijken te leven. Moet je persé gelovig zijn om waarde te hechten aan de zondagsrust? Dat lijkt mij niet. Je moet ook waarde hechten aan je gezin, familie, vrienden en daar de tijd voor krijgen en nemen. Een perfecte dag daarvoor is nu nog de zondag en als het aan mij ligt blijft het de zondag.’’ Gezamenlijk met collega Henk Visser van de SGP maakt Van Wolfswinkel zich hard voor de zondagsrust. ,,Wij nemen het vierde gebod zeer serieus.’’

Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Bezorgklachten: Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar schakel@moersteeverspreiding.nl of bel Moerstee Verspreiding, telefoon 015-3694070 Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.


Kloeg Uitvaartzorg

Annemarie Barendregt Het heeft ons bijzonder geholpen bij het omgaan met het verdriet.

Begrafenis en crematieverzorging Uitvaartcentrum op Rhoon, Begraafplaats Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam. Kerkelijke uitvaarten. Voorbespreking van de uitvaart bij ziekte en gezondheid.

Dieuwke en Boy Snater Evelien en Sjoerd Greveling Max en Loes

Meld- en informatienummer dag en nacht

010-2017165

MASTENBROEK

Rhoon, 23 juli 2013

UITVAARTVERZORGING Met 25 jaar ervaring uw vertrouwen waard Hoe u ook verzekerd bent Het is prachtig... Wat zou hij hier van genoten hebben.

0180 723204

Molenleede 90 2991 WB Barendrecht

Voor informatie kijk op:

www.ericmastenbroek.nl

������ ����������������������������������� ������ ����������������������������������� ������������������ ������������������ Hellevoetsluis � �� ��������������� ��������

� �� ��������������� �������� � ��������

Dag en nacht bereikbaar!

0180 - 699 199

Een persoonlijke uitvaart voor iedereen. Ook als u niet verzekerd bent.

Rotterdam | Rhoon | 010 280 52 80

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen.

� �������� ���� ��� � ���� ���� ������ � ���� ������ ������ ��� � �� ��������� � �� ��������� �� � ��� ������ ���� � �� � ��� ������ ���� � ����� ��� � ����� ��� � ������������� ������� ������ ������ �� ����� ������������ ���� � ������ �� ����� ������������ ���� � ��� ������ ����������� ��� ���� ������������ ��� ��� ����������� ����������������������� ������� � ���������� ������� � ��� ��� ��������� �� !����� ������� �������� �������� ��� �� �� ��� �� ��

��������������������� ��� ��������� �� ��� ���� � ���� �� ! ��� ������� � ������" ��� � ��� � � � ������� � ��������� � ����� �������" ��� � ��� � � � ������� � �� � � ����� ���

Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven.

COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP 7 dagen per week COMPUTERHULP 7 dagen per week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur COMPUTERHULP 7 per 7 dagen dagen per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF (voor0180 - per 546467 of08.00-23.00 06privélessen, - 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF 7al dagen week van uur uw reparaties, installaties, netwerken, onderdelen AAN HUIS/BEDRIJF per week van 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen 7alalal dagen dagen per week van 08.00-23.00 uur voor uw netwerken, privélessen, per week 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor7 uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen onderdelen 7 dagen dagen perinstallaties, week van van 08.00-23.00 uur

Openingstijden: wo - vr - zat - zo 12.00-20.00 uur do 16.00-20.00 uur

Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

We zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend

Puur en oprecht. Monuta Rijnmond.

Monuta Memoriam Langenhorst 100 010 - 293 04 22 Monuta Van den Toorn Jacques Dutilhweg 333 010 - 202 14 33 www.monuta.nl

en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur ( 0180 --Computer 546467 of 06 -- 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 per week van 08.00-23.00 uur en computersystemen. ( 0180 546467 of 06 7 dagen dagen per weekHulp van 08.00-23.00 uur Aan Huis ( 0180 -- nieuwe/gebruikte 546467 of 06 -- 19160110 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl ( 546467 of 06 19160110 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen (voor 0180 546467 of 06 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook uw adsl en kabel aansluitingen voor uw installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Computer Hulp Aan Huis voor al alvoor uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen

en nieuwe/gebruikte computersystemen. Al 10 jaar een begrip in de regio en computersystemen. en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen. info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl

Computer Hulp Aan Huis Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel Ook voor voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen aansluitingen Ook Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen aansluitingen

Te koop: Flatscreen Philips 190S (voor computer) € 25, 00 Tafel, afmetingen l. 150; br. 55; h. 35 € 20,00 (In één koop of afzonderlijk) tel. 06-10017184 Te koop: Heren fiets citybike Merk:faser skipping hopper Wielmaat:26 inch Framehoogte:55cm met brede banden met grofprofiel 12versnellingen Kleur;grijs/blauw € 70 Tel.0644810515

Voor een een uitvaart uitvaartgeheel geheelnaar naareigen eigenwens wens Voor ininBarendrecht Barendrecht&&omgeving. omgeving. * Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Dag en nacht bereikbaar Dag en nacht bereikbaar

Bel 0180-612735

0180-612735

Voor Bel informatie en actuele rouwberichten kijk op:op: www.klinkuitvaart.nl of kijk www.klinkuitvaart.nl

Te koop: Heren stadsfiets terugtraprem Merk:batavus Wielmaat: 28 inch Framehoogte:55cm Kleur; groen € 40 Tel.0644810515

Tijdens de bouwvakantie zijn wij 29 juli t/m 16 augustus gesloten Oosterparkweg 17a, 2986 AJ Ridderkerk tel.: 0180-43 66 60 Naast de kinderboerderij

Oude typemachine € 10,Boek; alles over handwerken € 5,- Tel. 010-4162915.

Te koop: plafondventilator 3 snh en verlichting,kleur wit .prijs 25euro tel 0180Te koop: Koel en warm- 616268. houdbox Aansluitbaar op sigarettenaansteker € 25 Aangeboden; Zilv. horlogering 5 euro. StratenGEVONDEN op 5 juli makershamer Rotterdas bij de MCD Rhoon een model, zgan 50 euro. Org. gouden ? RING. Wie de nw. Coca Cola ijskastje op inscriptie noemt krijgt de stroom voor 6 blikjes 25 euro. Tel. nr. 0180-558993 ring terug. 010- 5018136

0000123

50x112 Uw rijbewijs is onze reklame!

Het beste adres voor al uw zonwering en rolluiken:

Otra Vez.

MET 25% KORTING (niet op lopende acties)

al 30 jaar een begrip.

www.otravez.nl. 0180-422743

Familieberichten

Sinds 1989 werkzaam op Rhoon, Poortugaal, Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam.

Wij bedanken een ieder hartelijk voor de mooie en zeer vele reacties die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van onze lieve dochter, zus en tante


INdruk special WEKELIJKSE SCHAKELPAGINA • DEZE WEEK ALS THEMA ‘CENTRUM RHOON’ • JAARGANG 2 • NUMMER 29 • 25 JULI 2013

´Ontwerptafel´ gaat door met Louwerensplein...

Gemeenteraad besluit tot terugbouw door Greveling - schets plan Greveling

Maandagavond 1 juli was het voorproefje... Tijdens de raadscarrousel van deze avond stond het onderwerp (alweer) op de agenda. Het Louwerensplein en het al dan niet ‘mogen’ terugbouwen op locatie Greveling (door Greveling zelf). Een voorstel van het college en het plan ´Ons Rhoon´ vanuit bewoners en onder de bezielde aanvoering van Richard Steger. De raad boog zich erover en stelde nog wat vragen. Woensdagavond 10 juli kwamen beide plannen nog voorbij tijdens een bewonersavond. Maandagavond 15 juli zou het definitief besluit genomen worden. Het was een bespreekstuk en dat was het zeker. Dit kwam tot uitdrukking in de tijd die erin gestopt is om voor dit onderwerp tot een besluit te komen. Het besluit viel...

Besluit van de gemeenteraad

Maandavond 15 juli besloot een meerderheid van de gemeenteraad voor het collegevoorstel te gaan. Zij waren enorm onder de indruk van het verzette werk door de bewoners, die met het plan ‘Ons Rhoon’ kwamen. Het voorstel van het college is daarom aangenomen met toevoeging van een amendement. Moeilijk woord en erg formeel gebabbel. Het komt er in het kort op neer dat Greveling mag terugbouwen op de Dorpsdijk 106, maar dan een aantal meter naar achteren, zodat er een brede doorgang ontstaat. Het plan van Greveling (zie plaatje rechtsboven) is dan het uitgangspunt bij het opknappen van het Louwerensplein. Het amendement ‘eist’ dat een aantal punten onder de loep wordt genomen.

mensen die hebben toegezegd zijn: Richard Steger (Ons Rhoon), Jurgen Mahu (Albert Heijn), Sieger Greveling, Pieter Germeraad (burgerontwerpteam Groen- en Kwaliteitsplan centrum Rhoon), Paul Rijken (programmamanger gemeente) en ikzelf.’ Proces n.a.v. subsidie-aanvraag 1 september Wethouder Van Praag: ‘We moeten voor 1 september een subsidie-aanvraag doen, geld vragen. Tot die tijd zijn er maximaal vier ontwerpsessies. Woensdag 24 juli was de

Huidig aanzicht Louwerensplein vanuit hoek Plan Greveling (zie plaatje hierboven)

‘Ontwerptafel Louwerensplein buigt zich verder over het definitieve ontwerp!’

‘Ontwerptafel’ in het leven geroepen... Wethouder Van Praag: ‘Om de punten uit het amendement en het ontwerp van het Louwerensplein verder vorm te geven, hebben we een kerngroep ‘Ontwerptafel Louwerensplein’ in het leven geroepen. De mensen die we gevraagd hebben zijn eigenaren aan het Louwerensplein en alle huurders die mogelijk ‘iets’ willen bouwen of uitbreiden etc. De

Nu doorpakken en gezamenlijk vooruit kijken! De Schakel heeft er regelmatig mee vol gestaan. Andere kranten en mediakanalen volgden het op de voet. Burgers die het burgerinitiatief ‘Ons Rhoon’ indienden. Winkeliers en bewoners die er wel ‘iets’ van vonden... Een ‘hot item’. Een felle discussie over de inrichting van het Louwerensplein... EN de ‘te maken keuzes’! Wethouder Van Praag: ‘De afgelopen maanden is er veel discussie geweest over wat de juiste keuze en de juiste richting is voor de inrichting van het Louwerensplein. Met name over het al dan niet ‘mogen’ terugbouwen door

eerste sessie. Vermoedelijk volgt er na of tijdens mijn vakantie een tweede sessie. Punten waar we naar gaan kijken zijn; bredere stoepen, rijrichting, extra parkeerplaatsen, verminderen verkeersdruk, laad- en losplaats, meer groen en de locatie Bouman. Na de tweede sessie komt er een grote bijeenkomst voor bewoners en winkeliers. Daarna komt de ontwerptafel nog één keer samen en 1 september volgt

Greveling op de locatie van het ‘oude pand’ aan de Dorpsdijk. En over de locatie daarachter, locatie Bouman. Hierover zijn ontzettend veel argumenten gewisseld. De afgelopen tijd passeerden veel voor- en nadelen over de verschillende plannen en visies op het Louwerensplein de revue.’ Gezamenlijk verder met dat wat vastligt... Wethouder Van Praag: ‘Uiteindelijk heeft de gemeenteraad op 15 juli een keuze gemaakt. Die discussie is goed geweest om alle voors en tegens uit alle plannen in beeld te krijgen, maar het is nu ook goed als we die discussie achter ons laten. Ik zie ernaar uit, samen met de mensen die daar belang bij hebben of er een mening over hebben, te bekijken hoe we nu verder gaan vanuit dat wat nu vastligt. Kortom, het moment is aangebroken om door te pakken en gezamenlijk vooruit te kijken!’

dan de subsidie-aanvraag. Belangrijk is het besef dat het college hoe dan ook die subsidie-aanvraag doet. Anders lopen we straks de boot mis. Mocht het zo zijn, en daar hopen we niet op, dat het voorstel van de subsidie-aanvraag niet naar de zin is van iedere deelnemer aan de ontwerptafel, dan zal het college de knoop doorhakken. Maar nogmaals, wij gaan ervan uit dat we met en tijdens dit proces tot een goede afstemming komen.’ Locatie Bouman Wethouder Van Praag: ‘Locatie Bouman is een plek waar je voor deels de problemen van de parkeerplaatsen, minder verkeersdruk en de kwaliteit van de locatie Bouman zou kunnen oplossen. Maar we hebben die ontwerpsessies nodig om te bekijken hoe we dat dan gaan doen: - Is dat dan met ontwikkeling op die locatie? - Of maken we er parkeerplaatsen van? - Of gaan we het faseren? En werken we ergens naartoe? - Er is een idee ontstaan om het Louwerensplein te verbinden aan de Werkersdijk. We weten nog niet of dat kan, wenselijk is. Als het kan, willen we dat dan pas op termijn of heel snel? Antwoord op dit soort vragen, zorgt voor een visie op de locatie Bouman. In de subsidie-aanvraag nemen we dan dát stuk mee van die visie, die direct aangepakt kan worden. No regret options! Dat wil zeggen geen toekomstige ontwikkelingen onmogelijk maken, maar de dingen die je echt ‘zonder spijt’ kunt doen, meteen doen. Dus, hoe dan ook zo snel mogelijk al iets doen op die locatie!’ Hou www.centrumrhoon.nl in de gaten voor meer informatie over dit onderwerp. Deze week of volgende week verschijnt ook een nieuwsbrief met daarin nieuws over de eerste sessie van de ontwerptafel ‘Louwerensplein’

‘Doorpakken en vooruit kijken!’

Wethouder Van Praag roept op tot...

LET OP!!! De volgende INdruk verschijnt pas in september. De 12e een special en de 19e de INdruk.


ALBRANDSWAARD ACTUEEL Donderdag 25 juli 2013 Gemeente Albrandswaard Bezoekadres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal Postadres Postbus 1000, 3160 GA Rhoon Telefoon: Fax: E-mail: Website:

(010) 506 11 11 (010) 501 81 80 info@albrandswaard.nl www.albrandswaard.nl

Openingstijden Burgerzaken Aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur woensdagmiddag: 12.30 - 15.00 uur Afhalen aangevraagde reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 16.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur Maandagavond is Burgerzaken niet geopend voor burgerlijke stand werkzaamheden, zoals aangifte geboorte, huwelijk of overlijden. Ook voor eerste inschrijving in Nederland en hervestiging uit het buitenland kunt u op maandagavond niet terecht. Openingstijden afdeling Bouwen en Wonen elke werkdag: 09.00 - 12.30 uur ’s middags: op afspraak Openingstijden Afvalscheidingstation maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 10.00 - 12.30 uur Klachten en meldingen Meldpunt: (010) 506 17 77 Milieuklachten: 0888 333 555 Storingen CAI: 088 2249 111 Spreekuren burgemeester en wethouders Wilt u met de burgemeester of een van de wethouders spreken? Bij u thuis of in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak via bestuurssecretariaat@ albrandswaard.nl. Collecte Van 28 juli t/m 3 augustus: geen collecte

Bekendmakingen Aangevraagd / voorgenomen Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen. Omgevingsvergunning Rhoon - Sering 10, 3161 CT bouwen damwand - Dorpsdijk 127, 3161 CA wijzigen twee puien in voorgevel Poortugaal en Rhoon - het kappen van 12 bomen aan het G.J. Rooimanspad in Poortugaal, 1 boom nabij sporthal Poortugaal, 1 boom in het park van Rhoon en het kandelaberen van 6 bomen aan de Kwartslaan in Rhoon (zie toelichting kap bomen Poortugaal en Rhoon elders op deze pagina) Ontwerpbeschikking voor een omgevingsvergunning Poortugaal Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: - Albrandswaardsedijk 74 z, 3172 AB - gebruiksvergunning voor Forensische Psychiatrische Afdeling De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 juli 2013 gedurende zes weken ter inzage bij Gemeente Albrandswaard, Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na afspraak met bovengenoemd college. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Verleend / besloten Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening. Voorlopige voorziening aanvragen Het kan zijn dat u tegen een bepaald besluit bent en: 1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt gedaan

Nieuws Let op! In de zomervakantie, van maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2013, heeft de afdeling Publiekszaken op maandag geen avondopenstelling. De eerstvolgende avondopenstelling is op maandag 2 september 2013

Besluiten gemeenteraad De gemeenteraad heeft op 15 juli 2013 de volgende verordeningen vastgesteld: - Handhavingsverordening Uitkeringen 2013 B-Albrandswaard-R (2013/126027) - Afstemmingsverordening Uitkeringen 2013 B-Albrandswaard-R (2013/126028) - Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013 B-Albrandswaard-R (2013/126029) De verordening ligt vanaf 25 juli 2013 twaalf weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. U kunt deze verordeningen ook vinden op www.albrandswaard.nl. De gemeenteraad heeft op 15 juli 2013 ook besloten: - De Lijst ingekomen stukken 15 juli 2013 vast te stellen (2013/131422); - Geen zienswijzen in te dienen op de concept-begroting 2014 van de gemeenschappelijke regeling SVHW; - Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het Marktinitiatief Achterdijk hoek Jaaginweg (2013/128682); - De uitgangspuntennotitie Jeugdzorg BAR vast te stellen (2013/129480);

2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan worden teruggedraaid U kunt dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Een voorlopige voorziening is geen definitief besluit, maar zorgt ervoor dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over voorlopige voorzieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank. Evenementen en overige activiteiten Poortugaal - Trefcentrum De Kapel, Achterweg 16 - twee incidentele festiviteiten op zaterdag 3 augustus en zaterdag 30 november 2013 van 19:00 01:00 uur. De eerder verleende vergunning voor zaterdag 26 oktober en zaterdag 9 november 2013 is ingetrokken (datum bekendmaking: 22 juli 2013) Straatnaambesluiten Het college van burgemeester en wethouders heeft het volgende vastgesteld: - De eerder vastgestelde straatnaam Jadehof komt te vervallen, daarvoor in de plaats is de straatnaam Bevershof besloten. Deze straatnaam ligt op de grens met Barendrecht (Portland). - De straatnamen Vasco da Gamastraat en James Cookstraat in Rotterdam-Albrandswaard (distripark) komen te vervallen.

Kennisgeving vastgesteld beleid bed-and-breakfast Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend dat de raad van de gemeente Albrandswaard het beleid bed-and-breakfast heeft vastgesteld. Eerder heeft het college dit beleid vastgesteld en bekendgemaakt. Het beleid is informatief en stimulerend van opzet. In het huidige tijdsbeeld wordt graag een beroep gedaan op de mogelijkheid van een bed-and-breakfast accommodatie. Ruimtelijk is het gewenst hierover een gemeentelijke standpunt in te nemen. Dit beleid wordt meegenomen in bestemmingsplannen en is van toepassing voor de gehele gemeente. Inzage - Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal. Tegen vergoeding van de kosten kunt u een afschrift van de ter inzage gelegde stukken krijgen. - Website gemeente: www.albrandswaard.nl > actueel > bekendmakingen > bestemmingsplannen > beleid bed-and-breakfast. Beleid ontheffing parkeerverbod grote voertuigen vastgesteld Op 16 juli 2013 heeft het college het definitieve Beleid ontheffing parkeerverbod grote voertuigen (art. 5.8 APV) gemeente Albrandswaard 2013 vastgesteld. Met dit beleid zijn criteria vastgelegd op grond waarvan ontheffing van het parkeerverbod voor grote voertuigen kan worden verleend. Aan het afdelingshoofd Bouwen en Wonen is mandaat verleend te beslissen tot ontheffing. Kijk voor meer informatie op www.albrandswaard.nl > actueel.

Kennisgeving kap vijf bomen langs A15 A-Lanes A15 voert namens Rijkswaterstaat werkzaamheden uit voor de verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein. De gemeente heeft van A-Lanes A15 een kennisgeving ontvangen dat in augustus / september 2013 vijf populieren langs de A15 worden gekapt. Deze bomen staan op grondgebied van de gemeente Albrandswaard, maar staan niet op de bomenlijst en zijn dus niet vergunningplichtig.

- Te starten met de administratieve onteigeningsprocedure watergang Portlandse baan in Rhoon (2013/128812); - Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het marktinitiatief waterstoftankstation aan de Groene Kruisweg in Rhoon (2013/128983); - Het beleid Bed-and-breakfast vast te stellen (2013/129286); - De begroting 2013 van de Stichting Openbaar Onderwijs Albrandswaard goed te keuren (2013/128798) - De geheimhouding te bekrachtigen van drie bijlagen bij BBV 130078 de toekomstige organisatie van de inzameling van het huishoudelijk afval (2013/131401); - De herontwikkelingsmogelijkheid locatie Greveling-Dorpsdijk 106 Rhoon te herbevestigen (2013/129919); - Bij wijze van proef vrijstelling op grond van de Winkeltijdenwet te verlenen voor de branche tuincentra voor de periode 1 augustus 2013 t/m 31 december 2013 om iedere zondag van 12.00 tot 17.00 uur open te mogen zijn (2013/131139); - Het bestemmingsplan ‘Poortugaal Dorp’ vast te stellen (2013/128592); - In te stemmen met de visie en uitgangspunten van de Contourennota Jeugdzorg BAR-gemeenten (2013/126153). De volledige tekst van het betreffende raadsbesluit kunt u raadplegen op http://raad.albrandswaard.nl.

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl


ALBRANDSWAARD ACTUEEL Vergaderingen

Toelichting kappen / kandelaberen bomen Poortugaal en Rhoon

Welstandscommissie Wanneer? Waar? Agenda

Inzameling oud papier en karton Elke laatste zaterdag van de maand zamelt de gemeente in Poortguaal het oud papier en karton in. In de Poortugaalseweg, Rhoonsedijk, Slot Valkensteinsedijk, Slotsedijk en Varleweg wordt het oud papier de eerste zaterdag ingezameld. In de wijken waar papiercontainers zijn uitgedeeld wordt geen los papier meer opgehaald. Zet de papiercontainer voor 09.00 uur op de aanbiedplaats voor minicontainers. Meer scheiden, minder afval.

Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur Gemeentehuis van Albrandswaard (Hofhoek 5, Poortugaal) Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). Informatie? de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

Resultaten ontwerpteam voor het centrum van Poortugaal Wanneer? Waar? Thema’s

Woensdag 31 juli van 19.00 - 20.30 uur. De Brinkhoeve, Kerkstraat 12 in Poortugaal. Bewoners krijgen het tussentijds resultaat gepresenteerd van het ontwerpteam Poortugaal t.b.v. de subsidieaanvraag bij de Stadsregio Rotterdam. Bijzonderheden Georganiseerd door een ontwerpteam bestaande uit inwoners van Albrandswaard. Aanmelden Aanmelden is niet nodig, iedereen is welkom vanaf 19.00 uur. 80

Inzameling textiel

70 60

Van januari t/m juni 2013 is 46 ton textiel ingezameld.

50 40

G.J. Rooimanspad, Poortugaal Langs het G.J. Rooimanspad worden tien grote wilgen gekapt die zijn aangetast door de watermerkziekte. Door deze ziekte, waarbij er geen kans op herstel is, sterft de boom vanuit de kroon naar beneden toe af. Op dit moment zijn grote stukken van de kroon afgestorven wat een gevaarlijke situatie oplevert voor wandelaars en fietsers. Voor deze locatie wordt een nieuw inrichtingsplan opgesteld zodat de bomen worden gecompenseerd. Waarschijnlijk worden de bomen in het voorjaar vervangen. Van twee knotwilgen langs het G.J. Rooimanspad, aan de kant van de Schroeder van der Kolklaan, is de stam dusdanig rot waardoor er grote kans is dat ze binnenkort omvallen en op het fietspad terechtkomen. Beide bomen worden in het najaar vervangen. Kwartslaan, Rhoon Aan de Kwartslaan worden zes metasequoia (cipres) gekandelaberd. Kandelaberen is een vorm van knotten waarbij alle takken van de boom tot op enige afstand van de stam worden afgezaagd. Deze ingreep wordt gedaan omdat de bomen dusdanig breed zijn dat ze bijna tegen de gevels van de woningen aan groeien. Volgend jaar zullen deze bomen weer opnieuw uitlopen en groen worden.

30 20

Dit is 4 ton minder dan in 2012. Ca. 150 ton verdwijnt jaarlijks nog in het restafval

10 0

Park Rhoon en nabij sporthal Poortugaal Beide bomen zijn zo goed als dood en worden om die reden gekapt. De bomen worden in het najaar vervangen.

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl

G.M.K. CLEANING Keikes ............Gewoon schoon !!

Allround Schoonmaak & Glazenwassersbedrijf Ook voor levering van HUISMEESTER diensten web:www.gmkcleaning.nl

E.mail:info@gmkcleaning.nl

Kerkweg 1 - 2992 SE Barendrecht T: 0180-619242 F: 0180-622255 M: 06 54266955 KvK:54131340 R’dam

PIZZAHOUTOVENS VANAF

€ 415

Kijk op www.jantjebeton.nl

ex. btw

10

0C

M

100 C

M

BEL VOOR MEER INFO 010-511 67 69

info@pizzahoutovens.nl • www.pizzahoutovens.nl

VERANDA!

Ga voor een persoonlijk advies naar onze showroom Hoefsmidstraat 46 B | 3194 AA HOOGVLIET | 010 438 28 05 KOZIJNEN | RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | GARAGEDEUREN | DAKKAPELLEN | VOUWWANDEN | VERANDA’S | SERRES VO O R B E T E R WO N E N

KOZIJNENZO.NL


Poldermarkt in Poortugaal Kerkstraat 6-8 Poortugaal Tel: 010-5017949 en 5013139

De kapsalon voor hem 010-5013139

De kapsalon voor haar 010-5017949

Nieuw op de poldermarkt: Sublimar: - Subliem - Gezond - Lekker Verkoop van sauzen, bouillons, dressings, soepen en kruiden. Ook geschikt voor mensen met een gluten en / of lactoseallergie. www.sublimar.nl

info@sublimar.nl

Kvk: 57787751

Zaterdag 27 juli van 10.00-16.00 uur

Poldermarkt in vakantiesfeer In het centrum van Poortugaal vindt zaterdag 27 juli weer de maandelijkse Poldermarkt plaats. Speciale gast van deze Poldermarkt is burgemeester Hans Wagner die er voor de eerste keer ‘zijn rode bank’ heeft neergezet. Hij nodigt bezoekers uit om bij hem op de bank plaats te nemen en in gesprek te gaan. ,,Een leuk initiatief van de burgemeester om op deze wijze met inwoners in gesprek te gaan’’, zegt bestuurslid Hans de Groot. ,,De burgemeester staat boven de politieke partijen. Dat is ook de reden waarom we enthousiast zijn. Stel dat een wethouder op zo’n idee was gekomen dan wordt dat toch in het verlengde van een politieke partij gezien en dat willen we niet.’’ In verband met de vakantie is de markt dit keer niet groot. ,,Toch zijn er ook weer nieuwe kramen te vinden. We zijn in onze gemeente ook ‘de boer’ opgegaan. Het is nu vakantie, maar

we hebben echt toezeggingen dat plaatselijke telers en kwekers in de toekomst deel willen nemen aan de markt’’, aldus een enthousiaste Hans de Groot. ,,Het gaat echt de goede kant op.’’ Op de Poldermarkt treffen de bezoekers de vertrouwde ambachtelijke producten die men gewend is als kaas, brood, honing, sappen en taart. Nieuwe producten die op de markt worden aangeboden zijn biologische wijnen, sekt en appelcider. Voor het eerst zijn ook glütenvrije en laktosevrije producten te verkrijgen. Eind augustus staat de volgende Poldermarkt gepland. De vakantie is dan weer voorbij en zal het aanbod weer groter zijn.

POORTUGAAL BAUER INLINE-SKATES VAN 129,95 VOOR 34,95


NIEUWS

Donderdag 25 juli 2013

Mooie samenwerking Schoenmakerij van Linn in Hoogvliet en CR Couture in Rhoon zijn een mooie samenwerking met elkaar aangegaan. Schoenmakerij van Linn repareert al jaren alle denkbare lederen en aanverwante producten, van schoenen tot paardentuig en van tasjes tot riemen. Daarnaast is er een keur aan onderhoudsmiddelen te vinden in de winkel. Accessoires zijn er ook genoeg aanwezig, net als een enorme collectie artikelen die verwant zijn aan een schoenmakerswinkel.

Couture heeft een bijzonder grote collectie fournituren en is op dit gebied het eldorado voor de handwerkers, brei- en borduurliefhebbers. Het bijzondere aan deze samenwerking is dat men schoenreparaties ook bij deze winkel kan aanbieden. De te repareren schoenen en dergelijke worden dan bij van Linn gerepareerd en zijn zeer snel weer

af te halen bij de winkel in Rhoon. Handig voor de bewoners van Rhoon en Hoogvliet, men hoeft niet meer zover te reizen. Schoenmaker van Linn zit in Hoogvliet aan de Oude Wal 49 en CR Couture aan de Molendijk 40a in Rhoon. Voor meer informatie kunt u de websites bezoeken: www.schoenmakerijvanlinn. nl en www.crcouture.nl.

Soms lopen dingen in elkaar over en daarom is er een mooie samenwerking ontstaan met CR Couture in Rhoon, die kledingreparatie doet, maar ook alles op het gebied van handwerken in het assortiment heeft. CR

11

Nostalgische tochten naar stoomtrein Valkenburgse Meer en RTM-stoomtram Museum Stichting v/h Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM) houdt op dinsdag 30 juli, woensdag 31 juli en donderdag 1 augustus combitochten vanaf Heinenoord en Rotterdam Zuidplein. Op dinsdag 30 juli naar het Valkenburgse Meer voor een stoomtreinrit met daarna een rondvaart door Leiden. Vertrek busstation Heinenoord Busstation: 11.15 uur, Rotterdam Zuidplein (toerbushalte) 11.30 uur. Kosten van deelname bedragen 52 euro per persoon (kinderen t/m 12 jaar 34 euro), inclusief lunch. RTM-tramrit/rondvaart Grevelingenmeer Op woensdag 31 juli vanaf Rotterdam Zuidplein via Spijkenisse, Brielle en Oostvoorne naar het RTM-museum en op donderdag 1 augustus vanaf Heinenoord Busstation via Zierikzee naar het RTMmuseum. Beide tochten inclusief stoomtramrit en boottocht plus kop koffie bij aankomst RTM-museum. Bij de RTM is het Koninklijk rijtuig te bezichtigen waarin koning Willem Alexander en koningin Maxima 21 juni hebben gereisd. Woensdag 31 juli: vertrek Rotterdam Zuidplein (toerbushalte) 11.00 uur, Spijkenisse busstation (Metro) 11.25 uur, Brielle busstation

Het Koninklijk rijtuig waarin koning Willem Alexander en koningin Maxima 21 juni hebben gereisd 11.50 uur, Oostvoorne (halte De Ruy) 12.00 uur. Kosten van deelname 34 euro p.p. (kinderen t/m 12 jaar 22 euro).

10.45 uur, Zierikzee busstation 12.00 uur. kosten van deelname 34 euro p.p. (kinderen t/m/ 12 jaar 22 euro). Vanaf Zierikzee 29 euro (19 euro).

Via Zierikzee Donderdag 1 augustus: vertrek Heinenoord busstation

Meer informatie op http:// www.rtm-ouddorp.nl/. Reserveren: rtm.combitochten@ gmail.com, tel. 078-6742663 of 06-20082503. De opbrengst van deze tochten komt geheel ten goede aan onderhoud en restauratie van historisch materieel dat door vrijwilligers wordt gerestaureerd en onderhouden. Deelnemers dragen dus bij aan het behoud van het mobiele erfgoed.

Echtpaar Van de Ree-Wastijn vijfenvijftig jaar een paar Zomersportdag voor de jeugd die thuisblijft Op zaterdag 27 juli organiseert een aantal buurtbewoners, verenigd in EDC, een zomersportdag voor kinderen van 7 tot en met12 jaar uit Carnisselande en Portland. Kinderen die dan niet op vakantie zijn kunnen deze dag genieten van activiteiten als Tobbedansen, Wereldballen rollen, Levend tafelvoetbal, Reuze skiloop, Pana Boarding en een Reuze sjoelbak van 10 meter. Initiatiefnemer van het evenement, Alexan-

der Visser geeft om 14.00 uur het startsein voor een middag vol plezier en spektakel. Het gaat deze dag niet om winnen, maar om met elkaar midden in de vakantie een verrassend groots spelelement te ervaren. Ook de ouders en buurtbewoners zijn welkom, want ontmoeting en onderling contact is een belangrijk onderdeel van deze zomersportdag. Er is gratis koffie, thee en fris verkrijgbaar. Na de opening om 14.00 uur zorgt de spelleiding

er voor dat ieder kind voor alle onderdelen aan de beurt komt. Voor alle kinderen is er gratis drinken, fruit en aan het eind van de middag een presentje. De middag is rond 17.00 uur afgelopen. Alle activiteiten zijn gratis en vinden plaats rond cbs de Vrijenburg aan de Vrijenburglaan 61 in Barendrecht. EDC staat voor Every Day Church en bestaat uit betrokken christenen. Voor meer informatie: www.everydaychurch.nu

Wethouder Raymond van Praag bezocht vorige week dinsdag in Poortugaal het echtpaar Rein en Bep van de Ree-Wastijn. Aanleiding was hun 55-jarig huwelijk. Namens de gemeente bracht de wethouder de felicitaties over en bood hij het bruidspaar bloemen aan. De bruidegom is in 1935 in Rotterdam geboren. De wieg van de bruid stond in 1938 in Rotterdam. Het paar trouwde in Rotterdam en woonde destijds in bij de ouders van de bruidegom te Poortugaal. Al snel kreeg het paar een woning aan de Kerkstraat. Daarna verhuisden ze naar de Albrandswaardsedijk en vervolgens naar de Schutskooistraat. Het paar kreeg drie

kinderen: twee zonen en één dochter. Helaas is anderhalf jaar geleden een zoon overleden. Inmiddels zijn er ook twee kleinkinderen. Poortugaal is een dorp waaraan het

bruidspaar verknocht is. Aan de Schutskooistraat wonen Rein en Bep van de Ree maar liefst vijftig jaar. Foto: Kor van Pelt

OP HERHALING Na een succesvolle zomertour 2012 in Drievliet, zal het podium van het Parktheater van het familiepark in Den Haag deze zomer wederom ingericht zijn voor de spetterende optredens van de populaire meidengroep Djumbo. Djumbo staat met tientallen hits en vier albums al 8 jaar aan de top van Nederlands beste kids-acts. Lotte, Lindsy en Samantha zijn er dan ook helemaal klaar voor om de gasten van Familiepark Drievliet tijdens deze zomervakantie, van 21 juli t/m 25 augustus, dagelijks te laten genieten van live optredens met de grootste hits. Natuurlijk zullen de laatste hits ‘Lief en Verliefd’ en ‘Never Stop’ niet ontbreken. De Djumbo shows worden dagelijks gepresenteerd om 13.30 en 15.00 uur. Na afloop van de shows is er gelegenheid om met de meiden op de foto te gaan en worden handtekeningen uitgedeeld. Voor de Djumbo fans is er een stand waar de laatste CD te verkrijgen is. Familiepark Drievliet is dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Alle attracties en shows zijn bij de toegangsprijs van € 20,50 p.p. inbegrepen. Kinderen tot 1 meter hebben gratis toegang. De ingang van het park ligt aan de Laan van ‘s-Gravenmade te Den Haag.


TUINCENTRUM ACHTERZEEDIJK

REPARATIE wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

Achterzeedijk 60, 2992 SC Barendrecht Geopend ma. t/m za. van 10:00 tot 17:00 uur

EUROKNALLERS 1,HOLL KERSEN 250 GRAM 1,HOLL FRAMBOZEN DOOSJE 1,HOLL AALBESSEN DOOSJE 1,GALIA MELOEN P/ST 1,HOLL AARDBEIEN

1/2 KILO

GOUDSE KAAS JONG T/M OUD

1,1,P/ ST 1,KILO 1,-

1,GROTE LUPINE P/ ST 1,SALVIA P/ ST 1,POT CHRYSANT 1,LAVENDEL

TROS TOMATEN KILO KROP SLA + KOMKOMMER SAMEN BLOEMKOOL NIEUWE OOGST DORE AARDAPPELS

P/ ST

NIEUWE OOGST FRIESLANDER AARDAPPELS

KILO

6,95

0180 - 612881 BARENDRECHT

5 KILO

autoairco.nl

Autoairco defect

3,98

Wij zijn u graag van dienst Afspraak? 0181-472256 Seggelant west 9b 3237 MJ Vierpolders www.autoairco.nl

NIEUW......KRUIDEN KAAS DIVERSE SMAKEN ! TUINKRUIDEN,SAMBAL,FENEGRIEK,OLIJF/TOMAAT,MOSTERD KILO: 8.95

ROOD GROEN GEEL

B a n a n ePEnR KILO NÙ:

0.

0.

i l o c c o r B Verse RAM NÙ: 500 G

0.

CRANBERRY SALADE

0. 99 0. 99

200 gram:

VERSE RADIJS

2 bossen:

AGF Spaarkaart-actie Bij aankoop van 5 euro in onze winkel ontvangt u 1 AGF-ACTIE-STEMPEL. Een volle stempelkaart kunt u inleveren om te profiteren van het “AGF-SPAARACTIE” artikel van de week. Volle kaart(en) kunt u bewaren voor de volgende weken. Hierdoor is het mogelijk wekelijks te bekijken of de “STEMPEL-ACTIE VAN DE WEEK” iets voor u is.

Op 1 volle AGF

Stempel-Actie-Spaarkaart Alléén tegen inlevering van 1 volle stempelkaart ontvangt u deze week:

500 GRAM

AARDBEIEN

EXTRA voor:

0.

89

Aanbiedingen geldig van 25- t/m 31 juli 2013. (Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.)

Onze aanbiedingen staan ook op: www.totaalvers.nl

OOK VOOR FRUITMANDEN © Rento Reklame

49

Kersen-Topper! ECHTE 500 GRAM:

2.

49

Echte Boeren

500 gram NU: KruidenBoter

3.

100 gram NU: Grote zak -VAKANTIE-

Rijstcracker-mix

99

0.

250 gram NU:

SERVICE - ONDERHOUD

1.

GAS - WATER - SANITAIR - M & R TECHNIEK

P. VOLKMAN SERVICE TECHNIEK lid van de

1. 89 0.

99

2.

39

per kilo:

Voorweek-Voordeel Maandag t/m Woensdag 29 t/m 31 juli Oogstverse

Prei

0. 89 0. 0.99

per kilo: Hollandse

69

Sperciebonen 500 gram:

Nectarina’s per kilo:

Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven

49

WATER MELOEN SEEDLES

Ambachtelijke Kaas

Stolwijker

CENTRALE VERWARMING

5 stuks:

KERSEN

06-51987763 3 6778915-60 06-51987763

Het bestellen van bestrijdingsmiddelen voor particulier gebruik is ook mogelijk kijk in onze webwinkel.

49

RODE GRAPE FRUITS

24-uurs service e24-uurs civrenefiguur s sservice rglas uu-42

Uw oplossing tegen: wespen, vliegen, spinnen, kakkerlakken, mieren, vlooien, zilvervisjes, ratten en muizen

n e s s e B e d RAM Ro CA. 500 G GROTE DOOS

G G

TDNERIENDT IR RIENDT SLAS AL LAS RHOON NOOHR RHOON Spiegels, isolatie-, gelaagd

Tel. 010-7200200 www.deongedierteexpert.nl

89

99

Engels voor volwassenen: Conversation/Business/Cambridge English • overdag en s’avonds • bevoegde ‘native speaker’ docenten • groepsles • 37,50 p/mnd. • kl.groepjes. Inl: mevr. J. Vijver-McMaster. Tel. 0180 615410. www.ttcb.nl. jmcmaster@upcmail.nl Engels voor kinderen: Tel. 0180 556631/0638130429. katjakooiman@hotmail.nl Franse les: Tel 0180 611187/0646610390. Inl:martine@falque.nl Spaanse les: Tel 010 5019497/0652134344. info@spaanstaalinstituutemperatriz.nl. Spaans wordt ook in Poortugaal gegeven.

De Ongedierte Expert

V E R S U IT DE POLDE R!

P a p r i k a3’ sSTUKS NÙ:

Engels • Frans • Spaans: groepsles en priveles in Barendrecht

Last van ongedierte?

KORTING!

ZOMER

Taalcursussen in Barendrecht en Albrandswaard

Albrandswaardsedijk 177 Poortugaal Tel. 010 5013321 Volop parkeerruimte

P

Poortugaalseweg 20 3176 PV Poortugaal Tel. 010-5014887 Fax 010-5012495

Maak je wereld een stukje groter! Kinderfiets: mogelijk gemaak door An t go

Kom op voor je belangen. Word ook lid van Ango! Meer informatie: www.ango.nl of Postbus 850, 3800 AW Amersfoort

ar 33 ijjkaenisse

in Sp

ALL YOU CAN

EAT & DRINK* ma-vr za-zo** 65+ Kind 6 t/m 12 jr.

:€ :€ :€ :€

21,80 23,80 18,80 13,80

Onbeperkt Wok, Grill, Buffet, Sushi, Frisdrank & ijs!*

Winkelcentrum Groenewoud Naast Jumbo supermarkt (gratis parkeren) Groenewoud 2, 3203 AM Spijkenisse Tel. 0181 - 620633 ● Fax. 0181 - 620323 www.pakboli.nl ● info@pakboli.nl


woonkeuzekrant

informatie voor woningzoekenden Rhoon

Op zoek naar een huurwoning in Albrandswaard?

Editienr. 30 Inleveren uiterlijk op dinsdag 30 juli 2013 om 12.00 uur op ons kantoor aan het Ghijseland 305 in Rhoon. (Met blokletters invullen s.v.p)

Vrijgekomen woningen publiceren wij in principe één keer per twee weken in de Woonkeuzekrant, in ons kantoor aan het Ghijseland 305 in Rhoon en op onze internetsite. Als u zich inschrijft bij Woonvisie ontvangt u een woonpas. Hiermee kunt u iedere twee weken op maximaal twee woningen reageren.

Reageren op een woning, hoe gaat dat?

Woonpasnummer

Binnenbaan 21 M GA Beschikbaar per heden

Huurprijs:

• Totale huur € 81,59

Reageren op de aangeboden woningen kan 24 uur per dag op onze internetsite www.wv.nl. U kunt ook reageren met de woonkeuze-bon op deze pagina. Het heeft alleen zin om te reageren als u aan alle gestelde voorwaarden voldoet. Wij verzoeken u vriendelijk GEEN contact op te nemen met de vertrekkende huurder(s).

Op welke plaats bent u geëindigd?

Woonkeuzebon

Nu wonen in het Ghijseland met een kale huurprijs vanaf € 442,43

Bijzonderheden:

• Onderdeel van een rij geschakelde garages.

Voorwaarden:

• Alleen toewijzen aan personen in bezit van een garagepas. • Reageren alleen mogelijk via woonkeuzebon, dus niet via internet.

Vanaf donderdag 1 augustus 2013 vanaf 09.00 uur kunt u op onze website www.wv.nl bekijken op welke plaats u bent geëindigd. Wanneer u in aanmerking komt voor een woning waarop u hebt ingeschreven, dan nemen wij contact met u op.

Naam

In de gewilde woonwijk “Het Ghijseland” zijn vier keurige appartementen beschikbaar.

Adres

De woningen zijn centraal gelegen ten opzichte van de uitvalswegen A15/A16. Het metrostation Rhoon, verbindt Rhoon met Rotterdam in het “noorden”en Hoogvliet en Spijkenisse in het “zuiden”. In de nabije omgeving zijn de Rhoonse Grienden, de jachthaven en de golfbaan. Blijft u liever dichter bij huis? Dan kunt u in de recreatiezaal van het Servicewooncentrum gebruikmaken van de vele faciliteiten, zoals gymnastiek, handwerken en biljarten. Er is een huismeester aanwezig bij dit complex.

Postcode / Woonplaats Telefoon overdag / ‘s avonds Ik heb belangstelling voor de volgende woning(en) en voldoe aan de gestelde voorwaarden:

Kenmerken:

• 2-kamerwoning Ghijseland 295, op de 1e etage € 442,43 • 2-kamerwoning Ghijseland 339, op de 1e etage € 442,43 • 2-kamerwoning Ghijseland 345, op de 2e etage € 459,99 • 2-kamerwoning Ghijseland 348, op de 2e etage € 455,61 * De huurprijzen zijn exclusief de service- en stookkosten van € 170,52. • De woningen zijn per direct beschikbaar.

1e keuze Advertentienummer Adres 2e keuze Advertentienummer

Algemeen:

Adres

• Opp. woonkamer: 25,20 m² en opp. slaapkamer: 14,40 m². • De woningen zijn voorzien van een collectieve centrale verwarming met boiler. • De woningen zijn (onlangs) gerenoveerd. • De woningen hebben een open keuken. • Toegankelijkheid: 2 en alarmering aanwezig. • Energielabel: C (nr 345 en 348). • Energielabel: D (nr 295 en 339).

Meer informatie

Kom gerust langs op ons kantoor aan het Ghijseland 305 in Rhoon, of kijk op onze website, www.w.v.nl. U kunt ons natuurlijk ook bellen: 0180-49 49 49.

Plaats Datum Handtekening

Voorwaarden:

Openingstijden kantoor in Rhoon

• Minimum leeftijd 55 jaar. • Maximum inkomen € 34.229 en aanvraag huurtoeslag is mogelijk. • In het bezit van een IB-60 formulier 2012 of definitieve aanslag inkomstenbelasting 2012.

Dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden op afspraak of komt u naar ons kantoor aan het Koningsplein 50 te Ridderkerk, (geopend maandag t/m vrijdag tussen 08:00 uur en 16:00 uur). Zet- en /of drukfouten voorbehouden.

Advertentienummer: 330004

Advertentienummer: 330012 Advertentienummer: 330013 Advertentienummer: 330015 Advertentienummer: 330016

Ghijseland 295 Ghijseland 339 Ghijseland 345 Ghijseland 348

U kunt de bon ook per post versturen naar Woonvisie, vestiging Rhoon, Ghijseland 305, 3161 VV Rhoon. Let op! bij verzending per post: voldoende frankeren en tijdig posten. Te laat ontvangen of onvolledig ingevulde bonnen worden niet verwerkt.

LET OP, WIJ VRAGEN VANAF HEDEN EEN IB-60 FORMULIER OVER HET JAAR 2012.

www.truckrunbarendrecht.nl Barendrecht, Op zaterdag 13 juli j.l. is de derde editie van de Truckrun Barendrecht verreden. Het was voor alle deelnemers een dag meerijden in een vrachtwagen door Barendrecht en Rhoon omringt door enthousiast publiek langs de route. De dag werd feestelijk afgerond door een optreden van shantykoor “de Hoekse Waard” en onze plaatselijke beroemdheid Jeroen Jansen kreeg het publiek weer op zijn hand met zijn meezingers. Ook was er veel moois te zien op de Truckshow die tijdens deze dag op het terrein van Hillfresh werd georganiseerd. Al met al was de Truckrun wederom om daverend succes! De Truckrun is een jaarlijks terugkerend evenement. De stichting is in 2011 opgericht met als doel het organiseren van een jaarlijkse rondrit door Barendrecht en omstreken waarbij mensen met een beperking als bijrijder mogen meerijden op een vrachtwagen. Dit jaar gingen er 125 trucks met 160 bijrijders van start vanaf het terrein van Hillfresh, aan de Gebroken Meeldijk te Barendrecht om een route door Barendrecht en Albrandswaard te rijden. Dit alles onder begeleiding van een grote groep motorrijders en vrijwilligers van “Verkeersregelaars Barendrecht”. Wij realiseren ons dat er een beroep is gedaan op uw geduld als u moest wachten bij een kruising, wij danken u bij deze voor uw begrip. Onze speciale dank gaat uit naar alle chauffeurs, bijrijders, begeleiding, verkeersregelaars, vrijwilligers, directie en personeel Hillfresh, Gemeente Barendrecht, Gemeente Albrandswaard en alle sponsoren. Dankzij uw inzet en giften is het een onvergetelijk mooie dag geworden! Namens het bestuur Stichting Truckrun Barendrecht, BEDANKT!

Op 13 juli heeft de derde Truckrun Barendrecht plaatsgevonden, HET WAS EEN GEWELDIGE DAG!

Stichting Truckrun Barendrecht wil de sponsoren en vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Abird Industrial Rental Services ABS Autoschade Barendrecht BV Automobielbedrijf T. van der Vliet BV AW Accu - AW Handelsonderneming Bakker Barendrecht Transport BV Berkman Energie Service BV Best Trucks Barendrecht BV Binnenmaas Groep BV Biolab Research & Solutions Blijleven Convenience BV Broekman Group Brood- en banketbakkerij Pot BV Buva Dantuma Digisource BV Drive-in Disco Montmartre DSN Office Design EHBO-vereniging Barendrecht

F.I.T.S. Logistics Gertenbacht Elektro HB Sluimers Transporten BV HD Picture Hillfresh International BV Hoveniersbedrijf R.A. van der Lee BV Iveco Schouten Alblasserdam BV Klein Duimpje Food Service Kooiman Drukwerk BV Makro Barendrecht MCD Barendrecht OCIL Nederland BV P. vd Velden Bedrijfswagens BV Prins Hoveniers Barendrecht BV R & S Commodities Rabobank Ridderkerk MiddenIJsselmonde Renes AGF Recycling Services Renes Recycling BV

Ron Koebrugge Catering Services BV Scania Hoogvliet Sligro Slijterij / Wijnhandel De Wijnkelder Spoormaker Vastgoed BV Synorga Groep BV Taxi Bakker BV Trital Safety BV V & V Commodities Van Benthem, De Koning en Verbrugge Belastingadviseurs BV Van Leeuwen Truckservice BV Van Valen BV Verkeersregelaars Barendrecht Vermaat & De Boom Advocaten Volvo Truck Center Wihamij Palletindustrie BV Zespri Kiwifruit ZNP Verpakkingen BV


Van de Graaf & Meeusen vervoert de meest uiteenlopende massagoederen over de binnenwateren. Naast het bevrachten van particuliere binnenvaartondernemers exploiteert Van de Graaf & Meeusen een eigen duwvaartrederij. Voor deze laatste activiteit zoeken wij een

DISPONENT DUWVAART

OP RAAMDECORATIE & VERF Krijgt u ook de voorjaarskriebels en wordt het tijd voor een nieuwe look voor uw interieur? Wij helpen u graag om uw plannen te vertalen naar de juiste producten. Wacht niet te lang, want tot en met 27 juli 2013 profiteert u van een hoge korting op raamdecoratie van Multisol® en verf.

U coördineert de duwvaartactiviteiten en verzorgt daarmee de samengaande administratie. Wij bieden u een afwisselende baan in een jong en enthousiast team. Op het werk heerst een zeer informele sfeer en geen 9-5 mentaliteit. Wij vragen: • Ervaring en/of affiniteit met vervoer over binnenwater • Representatief voorkomen, beschikking over uitstekende contactuele en verbale vaardigheden en commerciële verantwoordelijkheid • Geen 9-5 mentaliteit, u draait per toerbeurt avond en/of weekenddienst • Middelbare opleiding en een goede talenkennis waarbij kennis van de Duitse taal een pré is Sollicitaties kunt u richten aan: Van de Graaf & Meeusen t.a.v. de heer S.A. Meeusen, meeusen@vdgm.nl Boelewerf 52, 2987 VE Ridderkerk www.vdgm.nl

Actie geldt van 15 t/m 27 juli 2013.

Vraag naar de voorwaarden.

Dorpsstraat 4-6 | 3171 EG Poortugaal | Telefoon (010) 501 72 27 E-mail walgaard@colorsathome.nl | www.walgaardschilders.nl


RT

SP

Donderdag 25 juli 2013

Pittige start PSV Poortugaal (zo) in eerste klasse POORTUGAAL - PSV Poortugaal kan de borst nat maken. De ploeg speelt de eerste drie speelrondes tegen respectievelijk UVS (thuis) , VELO (uit) en Nieuwerkerk (thuis). Zowel UVS (Leiden) als Nieuwerkerk hebben reeds aangegeven grote ambities te hebben om hogerop te gaan spelen. Daarentegen kan het voor PSV Poortugaal in het voordeel zijn dat het gepromoveerd is uit de tweede klasse en daarom de grote onbekende is.

Zilver voor voormalig turnster Animo POORTUGAAL/HOOGVLIET - Eythora Thorsdottir, uit Poortugaal, heeft een prachtige negende plaats bemachtigd in de meerkampfinale van het European Youth Olympic Festival (EYOF). Er namen zevenentwintig Europese landen deel aan het evenement wat geopend werd door Olympisch medaille winnaar Pieter van de Hoogenband.

Eythora Thorsdottir, voormalig atlete van het Hoogvlietse Animo, had zich als twaalfde geplaatst voor de meerkampfinale. Uiteindelijk wist zij de negende plaats te bemachtigen. Eythora deed het al goed op de evenwichtsbalk in de finale voor landenteams afgelopen woensdag. Vandaag pakte de Russische Maria Bondareva goud op de even-

Sportief succes Trefpunt op NK RHOON - Op drie verschillende locaties werden er voor verschillende disciplines NK’s verschoten. In Haarlem moest Iris Groenenboom strijden om het Nederlands kampioenschap klein kaliber geweer. Iris maakt deel uit van Jong-oranje en schiet tegenwoordig naast luchtgeweer ook klein kaliber geweer. Om goed te presteren moet zo’n dag alles meezitten en dat geluk had Iris dan ook. Na een wedstrijd van veertig schoten eindigde zij op de derde plaats en moest hierna nog een finale schieten. Deze finale is het zelfde als bij luchtgeweer en moest zij nog tien schoten op commando doen. Het was steeds stuivertje wisselen tussen de nummers een tot drie. Dan stond Iris weer eerste en even later weer tweede en deze op deze tweede plaats wist zij uiteindelijk te eindigen en was een zilveren plak haar deel. Door deze prestatie kan naar het EK in Kroatië. Bij de Postschutters in Rotterdam moest er gestreden worden voor de nationale titel bij het onder deel luchtpistool opgelegd. Voor Het Trefpunt was hier veteraan Koos van de Berg aanwezig

om zijn kwaliteiten te tonen. Koos schiet pas een jaar en het opgelegd pistool schieten heeft hij snel onder de knie gekregen. Door middel van goede voorwedstrijden wist hij zich voor het NK te kwalificeren. Tijdens de wedstrijd behaalde hij een prima achtste plaats wat hem een plek in de finale opleverde. Later op de dag moest hij aantreden voor de finale bij de veteranen. In een spannende strijd wist hij op te klimmen naar een derde plaats, waardoor hij brons pakte. In Belfeld werd er gestreden om het NK korpsen, dit zijn drie schutters van een zelfde vereniging in een bepaalde klasse. Het Trefpunt was daar aanwezig met het veteranenkorps bestaande uit, Ank Losekoot, Jan van Driel en John Harmsen. Hiervoor wordt er alleen een wedstrijd geschoten en de totalen van de drie schutters bij elkaar opgeteld en voor deze discipline hoeft er geen finale meer te worden verschoten. De totaalscore was voldoende voor een tweede plaats en weer een zilveren plak voor het Trefpunt.

Geslaagde menwedstrijd bij de Rhoonse Ruiters ALBRANDSWAARD - Vorige week zondag is er weer een opengestelde menwedstrijd verreden op het terrein van de Rhoonse Ruiters aan de Albrandwaardsedijk 198 in Poortugaal. Wegens vakanties en het schitterende weer waren er minder inschrijvingen dan gebruikelijk maar er was wel een behoorlijk deelnemersveld. In de ochtend werd de vaardigheid verreden het zgn. kegeltjes rijden waarbij er een parcours moet worden afgelegd binnen een bepaalde tijd en zonder dat de balle-

tjes van de kegels afgereden worden wanneer de hindernissen genomen worden. In de middag werden de dressuurproeven verreden in de 20x60 meter dressuurring die op het gras was uitgezet, deze proeven zijn beoordeeld door een onafhankelijke jury. Het bestuur en de organisatie bedankt de vrijwilligers die steeds maar weer klaar staan om te helpen voorafgaand, tijdens en na de wedstrijddagen. Zonder deze mensen is het niet mogelijk om wedstrijden te organiseren.

Alex van Bemmel nieuwe voorzitter WCR RHOON - Vorige week zijn er door verkiezingen tijdens de algemene ledenvergadering van WCR diverse nieuwe mensen toegetreden tot het bestuur van WCR. Voorzitter Jan Backbier nam afscheid en is opgevolgd door Alex van Bemmel. Martin van de Grind is aangetreden als vice-voorzitter , tweede secretaris en tweede penningmeester fungeren. Niels van Eijk - momenteel ook speler - is benoemd tot penning-

meester. Aad Kraaijenbrink is de nieuwe secretaris. Wendy Verduijn (jeugdvoorzitter) en Aart Stolk (bestuurdlid technische zaken zaterdag) zijn aangebleven uit het vorige bestuur. Ook is WCR met de gemeente Albrandswaard in overleg over de herontwikkeling van sportpark De Omloop. Dit doet WCR in een samenwerkingsverband met VV Rhoon en honkbalvereniging Portland Poema’s.

15

Bekerindeling bekend voor regioclubs REGIO - Eind augustus start het bekertoernooi voor de clubs uit ons verspreidingsgebied. VV Pernis moet het in poule 48 opnemen tegen Spartaan ’20 (zo), Kethel Spaland (zo) en ’s-Gravendeel. In poule 43 neemt Rijnmond Hoogvliet Sport het op tegen Maense, Barendrecht 2 en TransvaliaZW (za). Meeuwenplaat krijgt in poule 53 een zware dobber met tegenstanders als OVV, Hellevoetsluis (za) en WFB (za). De teams uit Albrandswaard doen natuurlijk ook mee met het districtsbeker toernooi. In poule Rhoon het moeten opnemen tegen Dilletant, Zwarte Pijl en Leonidas (za). Oude Maas heeft in poule 44 maar twee tegenstanders, Zestien-

hoven en IJVV de Zwervers. De zaterdagtak van Poortugaal speelt tegen WCR een derby, verder zijn Herkingen en Nieuwenhoorn de tegenstanders. Voor de zondagtak van Poortugaal was het programma al eerder bekend. De formatie van Richard Koutstaal speelt in de landelijke beker tegen RVVH, Dongen en SHO. De zondagtak van WCR treft in de districtsbeker de eilandenclubs Rozenburg, De Jonge Spartaan en OHVV. Er wordt gespeeld in het weekend van 24 en 25 augustus, midweeks op 27,28 en 29 augustus en het weekend van 31 augustus en 1 september. Een week later start de competitie voor de clubs uit onze regio.

Oefenprogramma Smitshoek bekend

BARENDRECHT - Oefenmeester Raymond Frehe dirigeert zijn manschappen op maandag 29 juli aanstaande voor de eerste maal naar het trainingsveld ter voorbereiding op het tweede seizoen in de Hoofdklasse B. Met drie trainingen in de benen staat voor de oranje-zwarten op zaterdag 3 augustus de eerste oefenwedstrijd op het programma. Het betreft direct de traditional tegen buurman BVV Barendrecht. Dit duel tegen de plaatselijke topklasser wordt ditmaal op sportpark De Bongerd afgewerkt om half drie. De competitie start op zaterdag 7 september met een thuiswedstrijd tegen ex-top-

klasser Jodan Boys. De rest van het oefenprogramma ziet er als volgt uit. Zat. 10 aug., 14.30 uur Scheveningen – Smitshoek Do. 15 aug. 19.30 uur Smitshoek – V.V.G.Z. (Z-Press Media Group toernooi) Zat. 17 aug. 14.30 uur Smitshoek – Jong Sparta (Z-Press Media Group toernooi) Di. 20 aug. 20.00 uur Heerjansdam – Smitshoek Zat. 24 aug. 17.00 uur P.F.C. – Smitshoek (districtsbeker West II) Di. 27 aug. 20.00 uur Smitshoek – VOC (districtsbeker West II) Zat. 31 aug. 14.30 uur Zuidland – Smitshoek (districtsbeker West II)

wichtsbalk individueel. De Nederlandse Eythora Thorsdottir pakte verrassend zilver. Het brons ging naar zowel de Franse Claire Martin als de Roemeense Andreea Irinova. Met een strakke oefening, een vaste houding, geweldige uitstraling en het hoofd koel zette Eythora een top oefening neer met een mooie tweeënhalve schroef tot stand, als afsprong. Het wachten op de score leek wel uren te duren, maar uiteindelijk was daar het verlossende bericht: een score van 13.800 dus wint Eythora Thorsdottir het zilver op balk. Voor haar voelt deze medaille‘’GEWOON GAAF’’. En daar stond de inwoonster van Albrandswaard op het erepodium in sportcentrum Galgenwaard waar de toestelfinales van turnen van dames en heren werden gehouden. Een zilveren medaille bemachtigen in een internationaal hoogstaand evenement dat een voorbereiding is voor de Olympische Spelen in Rio. Dit belooft wat. Ze kon na afloop haar geluk niet op: “Het is super cool, ik heb hier zo hard voor getraind, ben zo blij met het resultaat. Ik had al gehoopt op een goede balkoefening.”. Over de deelname aan de EYOF zei ze:”Het EYOF is cool, vooral omdat het in Nederland is en het Nederlandse publiek hier helemaal achter je gaat staan. Ik ben nu klaar en heel tevreden. Het was een geweldige ervaring.” Foto: PR

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelalbrandswaard.nl

Marijke de Ronde wint viswedstrijd RHOON - Marijke de Ronde heeft vorige week een viswedstrijd van hsv ‘t Pluimpje gewonnen. De complete uitslag van de gehouden viswedstrijd van vorige week woensdag is: 1) Marijke de Ronde, 1380 gram; 2) Piet v ‘t Hof, 500 gram; 3) Adrie Koekkoek, 300 gram; 4) Gerard Bambacht, 2 gram.

Geslaagde dressuurwedstrijd bij Rhoonse Ruiters ALBRANDSWAARD - Afgelopen zondag werd er weer een opengestelde dressuurwedstrijd verreden op het terrein van de Rhoonse Ruiters aan de Albrandwaardsedijk 198 in Poortugaal verreden. Ondanks het mooie weer waren er voldoende deelnemers. Wij bedanken alle vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben gemaakt. Lees meer over de activiteiten en de vereniging op de website www. rhoonseruiters.nl.

PSV Poortugaal (za) zoekt verzorger POORTUGAAL PSV Poortugaal is voor de zaterdagselectie op zoek naar een verzorger. Hij/zij begeleidt op zaterdag het eerste elftal en verzorgt op de trainingsavonden (maandag en evt. donderdag) spelers uit de selectie. Dit gebeurt in samenspraak met de fysiotherapeut en verzorger van de zondagselectie, waarover PSV Poortugaal tevens beschikt. Heb je interesse? Neem dan contact op met Marcel Meriba (teammanager zaterdag) via 06-54725975.

Open menwedstrijd bij de Rhoonse Ruiters ALBRANDSWAARD - Komende zondag 28 juli wordt er weer een opengestelde menwedstrijd verreden op het terrein van de Rhoonse Ruiters aan de Albrandwaardsedijk 198 in Poortugaal. Naast de hindernissen wordt er ook een vaardigheidsproef uitgezet op het terrein. Voor degene die niet weten wat mennen is, bij dressuur zit de ruiter of amazone op het paard en bij mennen wordt er met paard en wagen gereden. Er is voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid van het parkoers op het terrein van de vereniging en we mogen gebruik van de openbare parkeerplaats. Ook niet leden kunnen deelnemen aan deze opengestelde menwedstrijd. Aan-

melden kan door een bericht te sturen naar wedstrijden@ rhoonseruiters.nl De wedstrijd zal rond negen uur aanvangen, en zoals het er nu naar uitziet start de laatste deelnemer rond half vijf. Toeschouwers, supporters en andere paardenliefhebbers zijn deze dag ook van harte welkom, de kantine zal de gehele dag geopend zijn. Het bestuur nodigt u van harte uit om deze dag onze vereniging te bezoeken, als deelnemer maar ook als toeschouwer. Lees meer over de activiteiten en de vereniging op de website www. rhoonseruiters.nl Voor starttijden kunt u kijken op www.startlijsten.nl.

Dames 2 vv Rhoon zoeken trainer RHOON - Voetbalvereniging Rhoon is op zoek naar een trainer voor haar tweede vrouwenelftal.Het tweede dameselftal zal komend jaar in de vierde klasse uitkomen. Contactpersoon is hoofdtrainer Stef Huszarik, en te bereiken op telefoonnummer 0623224200 en via de mail: trainerdames@vvrhoon.nl


WEEKBLAD HOOGVLIET

24 juli 2013 pagina 4

Kia 20 jaar in Nederland. Kia Picanto 20th Anniversary Vanaf 8.595,Nu met gratis genntegreerd Pioneer navigatiesysteem

OF 50/50: Betaal nu de helft en de rest over 1 jaar**

A | wegenbelastingvrij | 14% netto bijtelling v.a. 42,- /mnd*

Autobedrijf J. van der Sluis Autobedrijf P. Troost & Zonen Faradayweg 10, 3208 KS Spijkenisse Christiaan Huygensweg 28, 3225 LD Hellevoetsluis Tel.: 0181 - 615 533, www.kia-spijkenisse.nl Tel.: 0181 - 312 366, www.kia-hellevoetsluis.nl Gem. verbruik: 4,1 – 5,3 l/100km, 24,4 - 18,9 km/l. CO2-uitstoot: 95 – 125 g/km. Actievoorwaarden: Deze actie is geldig voor het actuele modelprogramma van een nieuwe Kia Picanto met aankoopdatum t/m 30 augustus 2013 en uiterste registratiedatum van 20 september 2013. Deze actie geldt, tenzij anders vermeld, niet in combinatie met andere acties en zolang de voorraad strekt. Alle genoemde vanaf verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaarmaken, afleverpakket, brandstof, leges en recyclingbijdrage, metallic lak en lakbescherming. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. *Genoemd bijtellingspercentage is afhankelijk van datum van registratie. De vrijstelling van wegenbelasting geldt tot 1 januari 2014. Genoemde bijtellingspercentage, energielabel en vanaf netto bijtellingsbedrag (per maand) zijn per model gebaseerd op de uitvoering met het laagste bijtellingspercentage en altijd gebaseerd op 42% inkomstenbelasting. Voor een compleet overzicht met de bijtellingspercentages per model en welke modellen vrijgesteld zijn van wegenbelasting zie kia.com. **De 50/50 actie betreft een (niet) doorlopend kredietaanbod van Kia Finance, handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., geregistreerd bij AFM onder vergunningsnummer 12011170. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Informeer bij uw verkoper naar de voorwaarden en standaard informatieblad of bel 030 - 63 88 580. Uw Kia-dealer en Kia Finance geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financijle product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Voor de duur van de uitgestelde betalingsperiode (tot uiterlijk 12 maanden na tenaamstelling) worden geen rente en kosten in rekening gebracht. Het maximale financieringsbedrag bedraagt 5.000,- voor de Kia Picanto. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Informeer voor de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer.

Huis van de Week:

Woningen aan- of verkopen doet u via

Vrijlandtstraat 74, Pernis de keuken, welke is voorzien van diverse inbouwapparatuur. Hier treft men ondermeer een Whirplool koel- vriescombinatie, vaatwasser en afzuiginstallatie aan. De aansluitende bijkeuken herbergt de

voorzien van laminaat en de ramen zijn uitgerust met goede horren. Badkamer De badkamer is geheel betegeld

synchro wonen info@synchrowonen.nl

Een mooie woning uit een tijd dat degelijkheid nog de boventoon voerde. Een woning in een leuke straat in een fijn dorp, maar toch de gemakken allemaal dichtbij. De bewoner: ‘Het dorp is al ouder dan de industrie. Dat herken je aan de vele authentieke details. Zo ook ons huis; een heerlijke, sfeervolle jaren dertig woning, die voldoet aan de eisen van de tegenwoordige tijd. Zo te betrekken en gelegen in een prettige straat. Aan de achterkant, op het zonnige zuiden, zit je helemaal vrij met groen en een recreatieveld. Hier kun je jaren met plezier wonen, zoals wij ook hebben gedaan.’

treft men de hal/entree, waar men de meterkast, met vijf groepen, de trap naar de eerste verdieping en de toegang naar de woonkamer aan. De

Deze (tussen)eengezinswoning komt men binnen via een leuke voortuin, bij binnenkomst

Doorloop

woonkamer straalt meteen iets gezelligs uit, de eetkamer is aan de voorzijde gesitueerd en aan de achterzijde is de leuke zitkamer. De kamer is voorzien van een goede kwaliteit laminaatvloer.

Via de doorloop bereikt men

combiketel, de aansluitingen voor de wasmachine en een modern toilet, welke grotendeels is betegeld. Vanuit deze bijkeuken kan men de zonnige achtertuin betreden. Deze is voorzien van sierbestrating en een ruime houten schuur. Een houten schutting zorgt voor privacy en er is een ‘achterom’. De eerste verdieping Via een overloop heeft men toegang tot de slaapkamers en de badkamer. De eerste slaapkamer bevindt zich aan de voorzijde van de woning en meet ongeveer 3.30 bij 2.70 meter, de kamer aan de achterzijde is 3.90 bij 2.40 meter. Deze slaapkamers zijn

en heeft inbouwverlichting. De indeling bestaat uit een ligbad met douchegedeelte, een wastafel, hoge designradiator en een automatische mechanische ventilatie. Tweede verdieping Hier bestaat de mogelijkheid om een extra kamer te creëren. Via een vlizotrap kan men de (berg)zolder bereiken, die een nokhoogte heeft van bijna twee meter. De zolder is prima geïsoleerd en bevat een dakraam. De bewoner over het wonen in Pernis: ‘Pernis is een leuk en gezellig dorp. Het ligt perfect ten opzichte van vele uitvalswegen (auto en fiets) en

ook met het openbaar vervoer is het dorp goed ontsloten. Zo heeft Pernis een eigen metrostation. Door deze goede bereikbaarheid zit je in een klein halfuur in het centrum van Spijkenisse, Vlaardingen of Rotterdam. Dichtbij alle voorzieningen die deze steden te bieden hebben. Tegelijkertijd is Pernis nog echt een dorp met voldoende voorzieningen, levendig verenigingsleven en ook een recreatiezone rondom het dorp. Heerlijk fietsen aan de Nieuwe Waterweg.’ Een fijne woning op een mooie locatie dus. Grotendeels voorzien van dubbel glas, prima onderhouden en op eigen grond. De gevel is in 2006 gerenoveerd en men kan de woning direct betrekken.


TE HUUR / TE KOOP Taxaties cht; s 70% verko

Handelsweg, Rhoon

BRUIDSREPORTAGES “De mooiste dag verdient de mooiste reportage!” Wij verzorgen jullie bruidsreportage inclusief: Trouwalbum + DVD LET OP! Gratis Loveshoot en mini album

e RiCon Fotografie www.riconfotografie.nl Bel of mail: o6-46398890 | info@riconfotografie.nl

- Reed rruimte o o t n a k / s f ts 1 bedrij - nog slech ijfsunits beschikbaar. en 5 bedr

De Bruin Aardbeien en meer... Vers, lekker en natuurlijk dichtbij

te koop: aardbeien en echte hollandse kersen Nieuwbouw bedrijfs-/kantoorruimten op bedrijventerrein Overhoeken

Representatief nog te ontwikkelen verzamelcomplex aan de Handelsweg op bedrijventerrein Overhoeken in Rhoon. Aan de voorzijde van het complex worden 5 representatieve bedrijfs-/ kantoorruimten met entresolvloer gerealiseerd. Daarachter worden 10 functionele bedrijfsunits met volledige verdiepingsvloer gerealiseerd. De units worden geleverd op eigen grond en beschikken over eigen parkeerplaatsen. - Functionele bedrijfsruimten met entresolvloer; - kantoor met een hoogwaardig en compleet opleverniveau; - goede parkeergelegenheid op eigen terrein; - uitstekende verbindingen van en naar rijksweg A15; - verwachte oplevering 1e/2e kwartaal 2014. Bedrijfs-/kantoorruimten: 78 m² kantoor, 133 m² bedrijfsruimte, 60 m² entresolvloer Koopsommen: € 290.000,- v.o.n. exclusief BTW Huurprijzen: v.a. € 1.800,- per maand exclusief BTW

Afmetingen:

Bedrijfsunits: 79 m² bedrijfsruimte, 79 m² entresolvloer € 145.000,- v.o.n. exclusief BTW v.a. € 900,- per maand exclusief BTW

zoet, sappig en stevig direct van de teler De Bruin Aardbeien Achterweg 3, Mijnsheerenland

ma. t/m vr. 10.00-17.30 uur za. 08.30-15.00 uur

www.debruinaardbeien.nl

Machinaal Timmerbedrijf De Waard bv. Uw partner in het realiseren van uw aanbouw of verbouw. Van bouwtekening tot realisatie staan wij achter u!

Tevens dé leverancier voor al uw ramen, deuren en kozijnen, levering onder garantie. Gemaakt in onze eigen timmerfabriek en geplaatst door ons vakkundig montageteam! Timmerwerk van de bovenste plank. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte!

BEDRIJFSMAKELAARS

0180 - 43 43 43 / www.vanvliet.net

Handelsweg 10 – 3161 GD Rhoon – T: 010 – 501 8559 F: 010 – 501 2691 E: dewaardbv@orange.nl www.mtdewaard.gerletnormdeur.nl


Ook tijdens de zomermaanden wordt u niet op een wachtlijst geplaatst! U heeft binnen 10 dagen een afspraak met één van onze orthopedisch specialisten. Ook voor uw operatie wordt u niet op een wachtlijst geplaatst! Indien u een operatie nodig heeft, wordt u binnen 10 dagen na uw eerste consult geopereerd.

Schouderklachten?

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 010 - 298 98 98 of kijk op

www.medinova.com

Vliegveldweg 65, Rotterdam

LET OP: Wij hanteren een maximum leeftijd van 75 jaar voor een schouderoperatie.

In de maand juli bestaat De Lachende Zon 6 jaar dit willen wij met u vieren heel juli Stel zelf u menu van de kaart samen 3 gangen menu € Havenhoofd 1-3-5 2993 EK Barendrecht Tel. 0180-69 07 51

www.de-lachende-zon.nl

25,-

Verhage is een sinds 1967 gevestigde keten van 37 moderne fast food restaurants in de regio Zuid-Holland en midden Nederland. Verhage food service verzorgt vanuit Zwijndrecht de ontvangst en levering van de goederen van alle Verhage vestigingen.

Ter versterking van het team zoeken wij per direct een:

JUNIOR CHAUFFEUR (in bezit van rijbewijs C) 38 uur per week voor het helpen bij de bevoorrading van de vestigingen.

Het betreft een leuke combifunctie, waarbij magazijnwerkzaamheden worden afgewisseld door chauffeurswerkzaamheden. Rijbewijs C is hiervoor noodzakelijk. Er wordt roulerend op zaterdag gewerkt. Werktijden zijn maandag t/m zaterdag vanaf 6.30 uur. Wij denken dat dit een leuke startfunctie is voor iemand die net zijn rijbewijs C heeft behaald. Spreekt deze functie je aan en voldoe je aan de gestelde eisen? Stuur dan een mail + cv naar onderstaand adres of bel voor meer informatie naar:

ZATERDAG 27 JULI LIVE MUZIEK

078-6106899 Verhage food service - Gildenweg 12 - Zwijndrecht e-mail: info@verhage.nu - internet : www.verhage.nu Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

de Plantenhal spathiphyllum 1.00

schefflera 1.00 Rhoon Ridderkerk Zuidland Terneuzen bergschenhoek oud-beijerland

begonia 1.00

portulaca schaal 1.00

tuinhortensia 1.95 lavendel lisianthus groot 2.95 per bos 1.50 goudvis- of paprikaplant tropisch visvoer dahlia curcuma zonnebloemen 2.95 100 gram 1.95 per bos 1.00 per bos 1.00 1.95

Stationsstraat 1 Benedenrijweg 463 Stationsweg 28A Guido gezellestraat 27 Jacob marislaan 6 Langeweg 35

Openingstijden: Ma. t/m do.: 09.00-18.00 Vrijdag: 09.00-21.00 Zaterdag: 09.00-17.00 zondag: gesloten

bloemen - planten - diervoeders Meer informatie en vacatures:

www.deplantenhal.nl aanbiedingen geldig van wo 24 juli t/m za 27 juli


DIENSTEN

Donderdag 25 juli 2013

ZONDAG 28 JULI 2013 RHOON PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND Geref. Kerk, Maranathakerk, Kleidijk 2 09.30 uur Dhr. W.D. Wendt, Gouderak, Gezamenlijke dienst + kindernevendienst Herv. Gemeente, Dorpskerk 09.30 uur 2e gezamenlijke zomerdienst in Maranathakerk 17.00 uur ds. J.P. Bijl, Rhoon ROOMS KATH. KERK H. Willibrordus, Dorpsdijk 11.00 uur Viering Vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering POORTUGAAL PROTESTANTSE GEMEENTE TE POORTUGAAL Kerkgebouw de Haven, Emmastraat 9 09.30 uur Ds. M.H. v/d. Graaf GEREF. GEMEENTE Achterweg 11 09.30 uur leesdienst 16.00 uur leesdienst PERNIS/ ALBRANDSWAARD GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 150, Barendrecht 11.30 uur Leesdienst 16.30 uur Ds. D.J. Van Diggele BARENDRECHT Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 09.30 uur Ds. C. Romkes VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur mevr. Ds. J.M. Boersde Jong uit Maasland EVANG. GEMEENTE Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ev. G. Blonk 15.00 uur ev. C.J. Visser

VRIJE EVANGELISCHE GEM. en PETRAKERK PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 09.30 uur dhr. M. de Vries REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.30 uur Doopsgezinde predikant Remonstrantse Kerk HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ds. Gert van de Pol ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl HOOGVLIET PROTESTANTSE GEMEENTE Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200 10.00 uur (P) Dhr. C.M. Cornelisse, Nieuwerkerk a/d IJssel Dorpskerk, Achterweg 10 10.00 uur (P) Ds. C.R. Muler, Rotterdam GEMEENSCHAP VAN KERKEN Samenwerking van de Protestantse Gemeente, de Pinkstergemeente en de roomskatholieke parochie ‘Maria en Johannes onder het kruis’ te Hoogvliet.

Gereformeerde Gemeente Diensten: 10.00 en 16.00 uur. Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) De Hoeksteen, Middenbaan-Zuid 75, diensten: 9.30 en 16.30 uur. Hervormde Gemeente Pernis Ring 1 Gecombineerde dienst Hervormde kerk 09.30 uur mw. Ds. S. Hovestad – de Jong, Baard Gereformeerde Kerk Pernis, Eben Haëzerkerk Pastoriedijk 340 09.30 uur Gecombineerde dienst Hervormde kerk Pinkstergemeente Hoogvliet Haifaweg 7 Elke zondag om 10.00 uur. Woensdagavond in de even weken Gebedsbijeenkomst, in de oneven weken Bijbelstudie om 19.30 uur. Vrijdagavond Gebedsbijeenkomst om 19.00 uur. Evangelische Gemeente Hoogvliet Scholengemeenschap De Westpunt, Foeliestraat 16 in Hoogvliet. 10.30 uur Baptistengemeente Pernis Ring 322 10.00 uur dienst Rooms-katholieke kerk Parochie ‘Maria en Johannes onder het kruis’ Mariakerk, Parelvissersstraat 131 Zondag 9.30 uur, maandag en donderdag 10.00 uur. Jehovah’s Getuigen Koninkrijkszaal: Venkelweg 40 Vergaderingen: di. en do. 19.30 uur, zo. 10.00 en 16.30 uur. Woonzorgcentrum en verpleeghuis Siloam, Kruisnetlaan 410 10.30 uur Kerkdienst voor ouderen. Kerkblad Voor Hoogvliet Voor de Protestantse Gemeente en de rooms-katholieke parochie ‘Maria en Johannes onder het kruis’ te Hoogvliet. Verschijnt eenmaal per twee weken. Administratie: Kruisnetlaan 200a, 3192 KD, tel. 4168663, e-mail: kerkblad@kerkhoogvliet. nl. Abonnementen: 22,00 euro per jaar. Redactie: Kruisnetlaan 200a (Antwoordkerk), 3192 KD, tel. (alleen op de redactie-vrijdag 19.30-20.30 uur) tel. 4168068. Inleveren kopij bij voorkeur per e-mail op het adres kerkblad@ kerkhoogvliet.nl of vóór vrijdagavond 20.00 uur op het redactieadres.

Zomerreis Tinkerbell Het was al een paar dagen mooi weer en dat was het ook op de ochtend van woensdag 17 juli. Deze ochtend mochten de peuters van peuteropvang Tinkerbell met mama of papa mee op zomerreisje. In de week ervoor hadden we het er al vaak over gehad. Ze gingen naar kinderboerderij de Kooi in Rotterdam. Niet met de fiets hoor, of met de auto, nee met een hele grote bus! Dat was toch wel spannend. Sommige peuters konden bijna niet wachten en telden de nachtjes slapen dan ook zorgvuldig af. Eindelijk, was het zover. ‘Allemaal instappen’, riep de juf. Snel zochten de peuters een plekje

bij het raam. Al zwaaiend naar de papa’s gingen we op weg. Tijdens de reis zongen ze wat liedjes en met de kinderboerderij in zicht, klonk er ‘we zij er bijna... maar nog niet helemaal!’ De bus werd netjes geparkeerd en iedereen kon uitstappen. Nog een klein stukje lopen door het bos en ja hoor, de kippen en de pauw kwamen de peuters al verwelkomen. Eerst maar eens even alles bekijken. Enthousiast gingen de peuters op pad, gevolgd door mama, papa of oma. Ondertussen zorgden de juffen voor een vrolijk gedekte tafel, met koffie, thee, popcakes, koek en snoep.Nadat we wat gedron-

ken hadden, met wat lekkers erbij, kregen de peuters een ‘opdracht’! De boerderijkar stond al klaar, met daarop 8 gekleurde mandjes. In kleine groepjes, onder begeleiding van mama, papa of oma werd er een mandje gekozen. Zo was er een mandje nodig om de geiten te borstelen... veertjes te voelen... of met klompen aan en een boerenzakdoek om, de straat eens flink te vegen. Dat was hier en daar wel nodig, met al die los lopende kippen en eenden om ons heen! Eenmaal alle opdrachtjes klaar, werd iedereen getrakteerd op een heerlijk ijsje. Konden de peuters meteen ook even uitrusten, al was dat voor sommige peuters helemaal niet nodig hoor! De spulletjes werden weer ingepakt. Jammer, maar helaas moest er weer afscheid worden genomen van alle dieren op de boerderij. ,,We zouden graag nog eens terug komen, misschien wel in de zomervakantie.’’ De bus stond weer klaar om ons terug te brengen naar Tinkerbell. Gelegenheid om even uit te rusten. Eén van de peuters viel dan ook al snel in slaap! Bij het uitstappen, kregen de peuters nog een gezonde traktatie mee.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel-albrandswaard.nl

19

Medische Diensten

Glasvezel voor (bijna) iedereen II Afgelopen week ontvingen wij een brief van CIF Albrandswaard met de bijbehorende krant ‘Glasvezelnieuws’. In de brief worden wij hartelijk gefeliciteerd met de nieuwe glasvezelaansluiting die binnenkort gerealiseerd zal worden. Het was niet nodig actie te ondernemen als je klant van Cayway bent en dat zijn wij. In ‘Glasvezelnieuws’ heb ik eerst het interview met Bert Euser op pagina 2 gelezen met in mijn achterhoofd zijn uitspraak ‘dat hij zelf als allerlaatste aangesloten wilde worden op de glasvezel’. Bert zegt aan het einde van dit interview: ,,Uiterlijk kunnen in het eerste kwartaal van 2014 alle bewoners gebruik maken van de diensten via glasvezel.” Mijn vrouw temperde mijn verwachtingen toen zij in De Schakel van 18 juli een ingezonden brief ontwaarde van Kees van der Griendt van de Molendijk die de digitale snelweg op 30 meter van zijn huis ziet lopen maar niet aangesloten wordt. Daarna heb ik de planning eens nader bekeken en daar komen wij, de bewoners van de Albrandswaardseweg ten oosten van de Schreuder van de Kolklaan, niet in voor. Wel is er de mogelijkheid om een postcode check te doen. Daarop heb ik de postcode ingevoerd waarna de mededeling verschijnt dat 4 weken na de ontvangst van de genoemde brief de aansluiting

gerealiseerd zal worden. Niet geheel gerustgesteld heb ik maandagmorgen het in de brief vermelde informatienummer gebeld. Ik trof het want ik kreeg de projectleider zelf, de heer van den Berg, van de BAM aan de lijn. De heer van den Berg bevestigde dat hij inderdaad de opdracht gekregen had om Bert Euser als allerlaatste op de glasvezel aan te sluiten. Hij deelde mij ook mede dat BAM voor het gedeelte van de Albrandswaardseweg waar wij wonen, geen opdracht ontvangen had. Van den Berg stelde mij gelukkig wel gerust met de mededeling dat iedereen in de onrendabele buitengebieden uiterlijk binnen 10 jaar op de glasvezel aangesloten zal zijn. Hij had wel een probleem: ‘want wat had Bert Euser nu bedoeld met zijn verzoek om als allerlaatste aangesloten te worden. Is dat nu in het eerste kwartaal van 2014 of pas als echt iedereen glasvezel heeft, dus uiterlijk in 2024?’ Het is uitermate teleurstellend dat wij aan de Albrandswaardseweg eerst de felicitaties van CIF Albrandswaard krijgen met de mededeling dat wij binnenkort aangesloten zullen worden op de glasvezel maar daarna zelf tot de ontdekking moeten komen dat we blij gemaakt zijn met een dode mus en de beloofde aansluiting niet gerealiseerd gaat worden. Willem A. Lekkerkerk Albrandswaardseweg 94

Woningbouwvereniging gaat woningen voor met name starters verkopen Wo n i n g b o u w v e r e n i g i n g Poortugaal beheert en verhuurt 1190 woningen in Poortugaal en Rhoon. ,,Wij hebben zeer recent het opstellen van een nieuw ondernemingsplan en een strategisch voorraadbeleid afgerond. Door alle wijzigingen en ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting vonden wij dat ons oude ondernemingsplan uit 2008 niet meer geheel voldeed. In dit nieuwe ondernemingsplan staat ook dat wij een aantal woningen voor verkoop hebben bestemd. Wij willen hiermee de doorstroming van huur naar koop bevorderen en daarnaast met name starters uit Albrandswaard de mogelijkheid bieden om een betaalbare woning te kopen. Het geld dat door de verkoop beschikbaar komt, investeren we in de kwaliteit en aantrekkelijkheid van ons

woningbezit (zowel bestaand als nieuw).’’ De definitieve verkooplijst is nu bekend. Op dit moment staat de woning aan de Albrandswaardseweg 29 in Poortugaal te koop voor 161.000 euro. De verkoop van de woningen wordt door H+F Makelaars verzorgd. Op de website van H+F Makelaars (www.hf-makelaars.nl) is meer informatie over de woning te vinden. Ook kan altijd telefonisch contact opgenomen worden (010-5011810). In de toekomst zullen er meer woningen met een prijsstelling onder de 200.000 euro vrij komen. Deze worden dan altijd via de website van H+F Makelaars, www.woonnetrijnmond.nl en www.funda.nl aangeboden. Het is ook mogelijk op Funda een account aan te maken zodat men op de hoogte blijft van het nieuwste aanbod!

Orgel- en fluitconcert in Charlois ROTTERDAM - Het eerste concert na de zomervakantie in de Oude Kerk te Rotterdam-Charloisvindt plaats op zondagmiddag 8 september om 15 uur. Musici tijdens het concert zijn Thea Verhagen, organist van de Oude Kerk en Marie-Christine Goergen, fluitiste. Afwisselend zullen zowel het Hess-orgel (solistisch) en het kistorgel als begeleiding van de fluit te horen zijn. Thea opent het concert met feestelijke muziek van William Mathias. Laat u tijdens dit concert verrassen door een fluitsolo van Jacques Ibert, een Franse componist en dirigent. Thea en Marie-Christine besluiten het concert met een hedendaags stukje muziek van Dick Sanderman. De kerk is open vanaf 14.30 uur.De toegang is gratis, wel is er een collecte bij de uitgang. Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een kopje koffie of thee. Meer informatie: www.oudekerkcharlois.nl

Huisartsen. Uitsluitend voor spoedgevallen. Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost RotterdamZuid: 010-2909888 Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Albrandswaard De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen).Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Artsenhulp Hoogvliet Huisartsenpost Ruwaard, tel. 0181-627055 (avonden weekenddienst), buiten het spreekuur om. De diensten bij de huisartsenpost Ruwaard voor Hoogvliet en Pernis (behalve dr. Kroes en dr. Staay): iedere werkdag van 17.00 tot de volgende werkdag 08.00 uur en elk weekend en feestdagen. Bereikbaar op het terrein van het Ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenisse. Let op! Niet alle huisartsen vallen onder deze regeling. Apotheken Regeling avond, nacht- en weekenddienst gezamenlijke Apothekers Hoogvliet Pernis Rhoon.

Medische Diensten Hoogvliet Artsenhulp Hoogvliet Huisartsenpost Ruwaard, tel. 0181-627055 (avonden weekenddienst), buiten het spreekuur om. De diensten bij de huisartsenpost Ruwaard voor Hoogvliet en Pernis (behalve dr. Kroes en dr. Staay): iedere werkdag van 17.00 tot de volgende werkdag 08.00 uur en elk weekend en feestdagen. Bereikbaar op het terrein van het Ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenisse. Let op! Niet alle huisartsen vallen onder deze regeling. Apotheken Regeling avond, nacht- en weekenddienst gezamenlijke Apothekers Hoogvliet Pernis Rhoon.


S R E G R U B M A H E S N ! DE RHOO R A A B K I E R E B R E E ZIJN W or en volgens eigen recept slager paul Gemaakt do

DEZE WEEK

2+2 GRATI

S

4 echte Rhoonse burgers deze week voor â‚Ź2.00

Z O MEERESL VOO R D

Hollandse aardbeien

bak 500 gram deze week

0.

99

kilo 1.98

Z O MEERESL

Markant cornets

VOO R D

pak 6 stuks deze week

0.

99

MCD Rhoon - Tsjaikovskistraat 3 Tel: 010-5012541 www.mcd-supermarkt.nl W 30 - Aanbiedingen gelden donderdag 25 juli t/m zaterdag 27 juli 2013. Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!


ZOMERENTREE (tussen 10 uur en sluitingstijd)

Deze week o.a. in de krant

19,50

waarin opgenomen

13e jaargang nr 30 I donderdag 25 juli 2013

Visspecialist zevende in haringtest

Geldig t/m september 2013 www.thermenbarendrecht.nl

Prachtige braderie op Wilhelm Tell

PAN ZEEUWSE MOSSELEN van Schmidt Zeevis inclusief sausjes en friet 50

€ 17.

Havenhoofd 31 • 2993 EK Barendrecht • T 0180 69 00 64 • www.deolijfboom.nl

De Heerlijkheid Hoogvliet is heerlijk

Dierencentrale Nederland Gevonden: Poes, lapje, witte onderkant, halsband grijs + bel, Komijnhof Hoogvliet; Agapornis, groen, rode kop, roze wangen, Viskaarweg Hoogvliet. Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0186-603405 of kijk voor meer gegevens op www.dierencentrale.nl

SCOM sluit succesvol seizoen af

SMS* WENS NAAR 4333 EN

Marcel van de Visspecialist deelde haring uit.

www.weekbladhoogvliet.nl

Ze hadden er een beetje op gehoopt, maar toch was de verrassing groot, de Visspecialist in Winkelcentrum Hoogvliet, aan de Binnenban, werd zevende in de haringtest van een landelijk dagblad. In de afgelopen

week had de winkel al te horen gekregen dat ze bij de eerste tien zaten, afgelopen zaterdag werd hen definitief medegedeeld dat ze zevende waren geworden. Hoewel het seizoen langzaam op gang kwam, de

Gezellige Meezingers gezocht

Aad van der Voorn haring was op de gebruikelijke tijd nog niet goed op de graat, bleek na enkele weken opschuiven van het visseizoen dat de Hollandse Nieuwe qua smaak weer prima is. Niet te vet, stevig en toch goed behap-

aan en kunnen weer nieuwe leden gebruiken. Aan een aantal voorwaarden moet wel worden voldaan: ‘Van gezelligheid- het Nederlandse lied en optredens houden.’ Met een bomvolle agenda voor de boeg, waarbij elk optreden weer een feestje wordt, kijken zij na de donkere periode van

het afgelopen jaar weer vol optimisme naar de toekomst en ze hebben er zin in. Wie er ook zin in heeft kan contact opnemen met Sophie de Jong, telefoon 010-4387996 of 0624946404, email: johnsophie@hetnet.nl , of kijk op hun website: www.meezingershoogvliet.nl.

baar, met een zachte smaak is de mening van ‘ervaren’ liefhebbers. Natuurlijk moest deze zevende plaats worden gevierd en ging Marcel, van de Visspecialist, het winkelcentrum rond om de liefhebbers te trakteren.

®

Filmopnames Dorpskerk Hoogvliet

Kerken besparen Rotterdam 130 miljoen

Het koor De Meezingers. Gezelligheidskoor De Meezingers start op maandagavond 29 juli in partycentrum Flamingo weer hun repetities. Na een moeilijk en verdrietig jaar, door ziekte en overlijden van een aantal geliefde koorleden, gaan zij er nu weer vol frisse moed, voor inmiddels al het zesde jaar, er tegen

DONEER EENMALIG 2 EURO

Het oude Dorpskerkje in beeld. Rotterdam kent een groot aantal gebedshuizen met een grote variëteit aan achtergronden. Veel van die gebedshuizen zijn een bron van vele positieve maatschappelijke activiteiten. Uit diverse rapporten en onderzoeken van de gemeente Rotterdam blijken deze sociale activiteiten

namelijk zo’n grote impact te hebben dat zij de stad naar schatting jaarlijks zo’n 130 miljoen euro besparen. CDA-er Alex Hallema: ,,Heel veel Rotterdammers hebben eigenlijk geen idee welke fantastische activiteiten er allemaal plaats vinden in deze gebedshuizen. Zo ook in de Dorpskerk Hoogvliet. De Protestantse Gemeente Hoogvliet biedt ruimte aan onder andere het Inloophuis, de uitgifte van de voedselbank, het huisvesten van vele koren, ze doen heel veel pastoraal werk en organiseren allerlei andere sociale activiteiten. Dat moeten we koesteren!’’ De Dienst Kunst en Cultuur Rotterdam heeft verzocht dat eens in beeld te brengen. Er zullen dit jaar dan ook verschillende uitzendingen gemaakt gaan worden door de Stichting ‘OPEN’ over al deze gebedshuizen, met als ondertitel ‘Onbekend

maakt onbemind’. De afgelopen maanden zijn er diverse filmopnames gemaakt ten behoeve van bovenstaande serie. De montages van deze programma’s gaan snel en de eerste uitzendingen staan al op www.station-r. nl. De uitzending over/in de Dorpskerk in Hoogvliet, zal binnenkort (binnen enkele weken) ook verschijnen op de website. Op korte termijn zal de Stichting OPEN ook beginnen met uitzenden op de kabel (op het kanaal waar vroeger de SLOR zat: UPC kanaal 67+, frequentie 840,00). Via kanaal OPEN worden op iedere donderdag om 16.30 (en herhaald om 21.30) de programma’s uitgezonden. Het programma over de Dorpskerk Hoogvliet staat gepland op 29 augustus. Voor het volledige uitzendschema kunt u kijken op de eerder genoemde website.

(010) 438 35 38

www.hypotheekshop.nl/hoogvliet


S R E G R U B M A H E S N ! DE RHOO R A A B K I E R E B R E E ZIJN W or en volgens eigen recept slager paul Gemaakt do

DEZE WEEK

2+2 GRATI

S

4 echte Rhoonse burgers deze week voor â‚Ź2.00

Z O MEERESL VOO R D

Hollandse aardbeien

bak 500 gram deze week

0.

99

kilo 1.98

Z O MEERESL

Markant cornets

VOO R D

pak 6 stuks deze week

0.

99

MCD Rhoon - Tsjaikovskistraat 3 Tel: 010-5012541 www.mcd-supermarkt.nl W 30 - Aanbiedingen gelden donderdag 25 juli t/m zaterdag 27 juli 2013. Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!


NIEUWS

Donderdag 25 juli 2013

Actiecomité verzamelt 175 handtekeningen tegen wasstraat Komt die wasstraat er nu wel of niet, een vraag die nog niet te beantwoorden is omdat er nog diverse procedures lopen. Het actiecomité, dat tegen de komst van een autowasstraat aan de Duifhuisweg is, heeft het er ondertussen niet bij laten zitten en kreeg via een petitie 175 handtekeningen binnen van omwonenden, die tegen deze uitbreiding van het tankstation zijn. Auto’s wassen doet men overal, voor de deur, in het bos maar ook bij de zogenaamde ‘wasstraten’. Het tankstation aan de Duifhuisweg heeft het plan om een autowasgelegenheid te creëren nabij hun benzinepomp. Omwonenden, wiens achtertuin grenst aan de Duifhuis-

weg, zijn daar niet blij mee. Een van de protesterende bewoners, Jenny Koot: ,,De in juli 2012 verleende omgevingsvergunning is na bezwaren van de bewoners door het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoogvliet ingetrokken. De eigenaar van het tankstation heeft nu beroep aangetekend bij de rechtbank. Als bewoners willen wij de beslissing van het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoogvliet met een handtekeningenactie steunen.’’ Dagelijks bestuurder De actie, die men voerde via internet en flyers alsmede spandoeken, liet zien dat er veel weerstand is tegen de plannen van BP, de exploitant

Bij de overdracht waren veel actievoerders aanwezig.

Edwin Smid, voorzitter dagelijks bestuur van Hoogvliet, nam de handtekeningen in ontvangst. Aad van der Voorn van het tankstation. De officiële handtekeningen werden vorige week woensdag 17 juli overhandigd aan dagelijks

Aad van der Voorn

bestuurder (voorzitter) van Hoogvliet, Edwin Smid. Deze nam de stapel papier met genoegen in ontvangst en hoopt, net als de bewoners, dat er iets positiefs uit voortvloeit. De reden De komst van een wasstraat met toebehoren heeft grote gevolgen voor de 26 gezinnen die in het aangrenzende gedeelte wonen. Ook zonder wasstraat is er al veel overlast van het tankstation, dat er overigens al tientallen jaren zit. Men heeft geluidsoverlast van de bezoekers en van de nachtelijke vulling van de brandstofputten, waarbij grote tankauto’s de nachtrust verstoren. Jenny Koot: ,,Hier nog een wasstraat bij is voor de bewoners te veel van het goede. Bovendien zijn er op steenworp afstand drie wasstraten en hoort een wasstraat, zeker in deze tijd, niet in een woonwijk.’’

3

Advertorial

Gratis ‘groen’ tanken bij Intratuin Rhoon

Klanten van Intratuin Rhoon kunnen sinds kort gratis de accu van hun elektrische auto of fiets opladen tijdens het winkelen. Op de parkeerplaats van het tuincentrum zijn de oplaadpunten duidelijk herkenbaar door opvallende achterwanden. Deze gratis service is uniek in de gemeente en sluit goed aan bij het groene imago van het tuincentrum. Want Intratuin Rhoon doet meer op het gebied van duurzaam ondernemen. Zo wordt regenwater opgevangen en zelfs gietwater hergebruikt, waardoor geen water met mest in het grondwater komt. De gebruikte bestrijdingsmiddelen in het tuincentrum zijn milieuvriendelijk en worden selectief toegepast. Ook wordt al

het afval gescheiden en kunnen klanten hun gebruikte potten en verpakkingen inleveren. Sinds kort verstrekt Intratuin bovendien geen gratis plastic tasjes meer - deze zijn vervangen door papieren tasjes en doosjes. Achter de schermen zijn ook maatregelen genomen: goederen worden zoveel mogelijk met LZV’s aangevoerd: deze lange zware vrachtwagens kunnen 50% meer lading vervoeren met bijna hetzelfde brandstofverbruik. Een enorme reductie van het aantal vrachtwagenbewegingen op de weg. Met de gratis oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen zet Intratuin Rhoon nu een nieuwe stap als duurzaam ondernemer.

Ga naar de website en upload je bericht. www.deschakelalbrandswaard.nl

Prachtige braderie op Wilhelm Tell Op het zonnige plein van winkelcentrum Wilhelm Tellplaats was het vorige week zaterdag 20 juli oergezellig en voor de koopjesjagers een echte uitdaging. Talrijke kraampjes stuwden de sfeer op en de winkeliers hadden alles, soms letterlijk, uit de kast gehaald om de klanten te voorzien van kwaliteitsproducten, met ‘afbraakprijzen’. Veel winkels deden mee met deze gezellige braderie en verwenden de clientèle met aanbiedingen die heel extreem waren. Big L verkocht soms producten die vier keer onder de gangbare prijs zaten en Mons Fietsen gaf eveneens enorme kortingen en mooie extras aan het enthousiaste publiek. Jumbo had de barbecue aangestoken en maakte heerlijke broodjes met hamburgers en Lotus Flowers fleurde de boel op met heerlijke ruikers. Autobedrijf Otto had een mooie voorjaarsactie en Smaragd Kledingreparatie en woningaankleding demonstreerde met plezier de laatste snufjes op het gebied van zonwering en vloerbekleding. Het werd een prachtige dag, voor zowel de winkeliers als de klanten. Op Winkelcentrum de Wilhelm Tellplaats zijn talloze winkels gevestigd, men kan er voor van alles terecht. Doordat enkele jaren geleden de doorgang voor verkeer is geopend, kan men dichtbij de winkels komen en het parkeren is gratis. Foto’s: Aad van der Vorm

Een tevreden Big L klant.

Jumbo maakte lekkere broodjes.

Voor iedereen was er wel wat te vinden.

Smaragd demonstreerde graag zijn brede assortiment.


NIEUWS

Donderdag 25 juli 2013

De Heerlijkheid Hoogvliet is heerlijk Het in het natuurlijke buitengebied van Hoogvliet aangelegde park de Heerlijkheid, met het fraaie activiteitengebouw ‘Villa de Heerlijkheid’, gaat er steeds mooier uitzien. De huidige exploitant, Erol Mezem, heeft er zin in en is in de maanden dat hij de Heerlijkheid exploiteert behoorlijk actief en creatief bezig geweest. Grote vergaderingen, trouwerijen, feesten voor diverse doelgroepen uit alle windstreken en vooral smaakvolle eetpartijen en muziek kwamen de afgelopen tijd voorbij. Maar daarnaast wil Erol graag meer gaan betekenen voor de Hoogvlieters: ,,We willen ook graag iets gaan doen voor een breder publiek, leuke buurbarbecues, muziekfestivals, taptoe, misschien iets met volksfeesten voor Hoogvliet of de regio, een gezellig terrasje voor de wandelaars die de omgeving bezoeken en ga zo maar door,

er kan hier heel erg veel’’, aldus de enthousiaste exploitant. Hoewel de ligging van dit paradijselijke gebied net buiten de bewoning ligt, is er in de omgeving zat te zien, het Ruigeplaatbos, de werken aan de nieuwe Botlekbrug en A15, de natuurlijke afbakening van het gebied en de natuurspeelplaats, die ooit door de stichting Ark is opgezet. Veel wandelaars komen langs de Heerlijkheid, ook daar wil Erol wat voor gaan doen. Natuurlijk zijn nog meer ideeën welkom bij Erol, want er is enorm veel mogelijk op de Heerlijkheid, grote zaalruimte, een enorm buitengebied met barbecues en dergelijke, waterpartijen en vooral een keur aan culinaire hoogstandjes. Wie bijvoorbeeld eens een badminton concours wil organiseren is hier precies op het goede adres, de ruimte, het veld en natuurlijk de in-

wendige verzorging kan geregeld worden. Springkussens en modelboten Voor de komende maand staat er weer een aantal mooie din-

Een voorbeeld van een groot (trouw)feest.

gen op de rol. Zo is er van 28 augustus tot 1 september een geweldig mooi springkussenfestival, in samenwerking met Vila Vonk, waarbij ook de Modelboot Vereniging Hoogvliet een mooie demonstratie zal geven. Er is tevens een familiefietstocht en bij goed weer kan er gepicknickt worden, hiervoor kan men eventueel smaakvol gevulde picknickmandjes verkrijgen. Natuurlijk is er daarnaast ook voldoende mogelijkheid aan tafel een maaltijd te gebruiken of de eigen snackbar te bezoeken. Kortom, de Heerlijkheid kan veel betekenen voor de grote en kleine activiteit. Voor meer info, eventueel aanmelden voor een activiteit, om een idee aan te geven, of een vraag te stellen, kan ook worden gekeken op www.parkdeheerlijkheid.nl of worden gebeld met 010-4155198, email: info@mezem.eu. De Heerlijkheid bevindt zich aan de Herikweg 5, 3193 KC Hoogvliet.

Komkommers zat Zoals elk jaar is deze tijd rijk aan komkommers, maar een stuk armer als het om nieuws gaat. Groenteboer Piet heeft er de handen aan vol, komkommers en nog eens komkommers. Het begrip komkommertijd is overigens in de oudheid ontstaan in het boerenbedrijf. Na het oogsten van diverse

producten plantte men komkommerzaad, om het land nog nuttig te maken, wachtend op de volgende oogst. In afwachting van de opkomst van de komkommerzaadjes had met een poosje niks om handen en de boeren verveelden zich rot, echt komkommertijd dus. In de media is het net als in het boerenbedrijf, gedurende

Donderdag 25 juli 2013 - 13e jaargang - nr. 30

Gratis huis-aan-huis nieuws- en advertentieblad voor Hoogvliet

Unieke muzikale middag in Flamingo Meezingen, dansen, lachen en genieten, de ingrediënten voor een bijzondere muzikale middag in Partycentrum Flamingo in Hoogvliet. Niemand minder dan zangeres Naomi zal deel uitmaken van de muzikale kanonnen die de bezoekers zullen fêteren met een prachtige zondagmiddag. Naast Naomi zijn ook de zangers Wesley de Bruin en Cornel van de partij en zal het geheel worden gepresenteerd door DJ Frans van Bloed Zweet en Tranen.

Een prachtige villa met talrijke mogelijkheden.

een aantal weken kommer en kwel met het nieuws, er valt maar weinig te melden. Vaak zie je dan berichten die je anders niet zou horen. Vooral in de zestiger jaren waren er kennelijk niet veel nieuwsfeiten, want in een dagblad uit 1964 werd melding gedaan van de volgende ‘gruwelen’: ‘Bewoners bestolen van vuilnisemmer’. Een kop die nauwelijks toelichting nodig heeft. En wat te denken van: ‘Dronkenman ter ontnuchtering opgesloten’, of ‘Ambassade vergat vlag te strijken voor zonsondergang’. Berichten die je nu zelden nog tegenkomt in de kranten en die het zelfs in de huidige komkommertijd, niet meer zouden doen. Onze krant maakt er geen probleem van, de redactie blijft even actief en elk nieuws krijgt de nodige aandacht, of dat nu wereldschokkend of slechts een onbenullig feitje is.

1 1DAG DAG WERKEN WERKEN DAG BIJKOMEN BIJKOMEN 1 1DAG EENNIERPATIËNT NIERPATIËNT MOET EEN MOETER ER VEELVOOR VOOROVER OVER HEBBEN VEEL HEBBEN OM EEN BEETJE NORMAAL TE OM EEN BEETJE NORMAAL TE LEVEN. WAT HEEFT U OVER LEVEN. WAT HEEFT U OVER VOOR EEN NIERPATIËNT? VOOR NIERPATIËNT? STEUNEEN ONS! STEUN ONS! KIJK WAT U KUNT DOEN OP

KIJK WAT U KUNT DOEN OP NIERSTICHTING.NL NIERSTICHTING.NL

Oplage: 32.800 Advertentie-acquisitie: Henk Priem, mob. 06-83999785 verkoop@weekbladhoogvliet.nl Redactie: Jan Koopmans, 010-2957498, e-mail: redactie@komawa.nl Cobie van der Bie, 010-5019844, e-mail: cvdbie@planet.nl Jolanda de Paus, 010-2957495, e-mail: jolandahvl@planet.nl Fotografie: Aad van de Voorn, 010-4162642 Sportredactie: Alex Hordijk, tel. 0181-615588 of 06-24210068 sport@weekbladhoogvliet.nl Sportfotografie: Aad van de Voorn, 010-4162642 Informatie over bezorging: 010-3417263 van 8.30 tot 12.30 uur. Tarieven: 31 eurocent per mm.

5

Zangeres Naomi was er al jong bij, ze was onder meer te beluisteren op het ‘Kinderen voor Kinderen’ songfestival met haar eerste single ‘Als een Engel’, waarmee ze maanden in de Verzoekparade en op tv Oranje verscheen, uiteindelijk eindigde ze nummer 1 in de top 1000 van 2010. Dit grote succes leidde er toe dat ze door de tekstschrijver van onder meer Andre Hazes werd benaderd, die een nummer

voor haar ging schrijven. Ook dat werd weer een groot succes. In 2012 werd Naomi uitgekozen door René Froger en Gerard Joling als één van de tien finalisten voor de ‘Toppers Halftime Show’. Tijdens haar optreden ging de zaal, inclusief De Toppers, volledig uit hun dak. Ook op You Tube is Naomi een veelvuldig bekeken artieste. Voor de liefhebbers van het Nederlands repertoire en de sfeer die daarmee gepaard gaat, is dit een uitgelezen kans dit eens mee te maken. De entree voor deze geweldige middag kost 10 euro per persoon inclusief een kopje koffie of thee. Dit alles gaat plaatsvinden in Partycentrum Flamingo aan de Lengweg 150 in Hoogvliet, zondagmiddag 25 augustus, aanvang 14.00 uur. Wie met een groepje komt dient even te reserveren voor een tafeltje. Voor info Kees Hageman, telefoon 06-22427196 of kijken op www.flamingo-hoogvliet.nl.

Naomi, Cornel en Wesley.

VraagWijzer, nu ook voor aanpak van schulden Vanaf vorige week 8 juli kunnen inwoners van de deelgemeente Hoogvliet, die hun schuld(en) willen aanpakken, terecht bij de VraagWijzer. Inwoners van deelgemeente Hoogvliet kunnen dan niet meer terecht bij de Kredietbank Rotterdam in Prins Alexander. De Kredietbank Rotterdam (KBR) is voor Hoogvlieters die hun schulden willen aanpakken niet langer het eerste aanspreekpunt. Per 8 juli kan men hiervoor terecht bij VraagWijzer in de Stadswinkel. Een medewerker van de KBR is bij Vraagwijzer aangeschoven zodat mensen, indien ze voor hulp van de KBR in aanmerking komen, sneller geholpen zijn. Doordat inwoners met al hun vragen bij één centraal punt terecht kunnen, verhoogt de deelgemeente de service aan haar inwoners en kunnen er betere verbindingen worden gelegd tussen de zorg- en welzijnsorganisaties in de deelgemeente en de dienstverlenende afdelingen van de gemeente.

tiepunt waar inwoners terecht kunnen voor vragen op het gebied van wonen, werk, welzijn en zorg. Maar ook bij vragen over gezondheid, persoonlijke problemen, brieven, formulieren en activiteiten in de wijk kan VraagWijzer hulp bieden. VraagWijzer heeft tot doel de bezoeker zo snel en effectief mogelijk van dienst te zijn. Een advies van VraagWijzer is gratis. Vraagwijzer luistert en heeft op een groot aantal vragen antwoord. Mocht het nodig zijn verwijst VraagWijzer door naar een organisatie die verder kan helpen. Contact Langskomen in de Stadswinkel, Middenbaan-Noord 47, kan op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 15.00 uur. Op dinsdag van 12.30 tot 15.00 uur. Voor meer informatie: www. hoogvliet.nl of bellen met 14010, het informatienummer van de gemeente Rotterdam.

Hoe werkt het? VraagWijzer is hét informaBij contract belangrijke kortingen. Voorpagina 111 eurocent per mm. Ingezonden mededelingen 38 eurocent per mm. Advertenties en kopij: Advertenties en kopij kunnen tot uiterlijk maandagmorgen 9.30 uur worden ingeleverd. De uitgever van dit blad behoudt zich het recht voor om redactie- en advertentie materiaal zonder opgaaf van redenen te weigeren. Leveringen geschieden volgens de leveringsvoorwaarden voor de grafische industrie. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd d.m.v. boekdruk, foto-offset, fotokopie, microfilm, of welke andere methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.


NIEUWS

Donderdag 25 juli 2013

7

Veiligheid voor iedereen en overal

We kunnen minder Ik weet nog goed hoe mijn moeder vroeger de was deed, eerst op het wasbord, welke later werd gebruikt door muziekbandjes, en daarna met de ultra moderne ‘wasstamper’, werkelijk een weldaad voor de propere huisvrouw! Met de zeepklopper werden wat blokken Sunlightzeep toegevoegd aan het hete water, dat eerst uren was opgewarmd in een grote wasketel op een butagaspit. Raggen, stampen en uiteindelijk door de wringer en dan aan de lange waslijn, die je met een lange stok omhoog drukte, de witte lakens gingen op de ‘bleek’, een proper grasveldje. Maar dan had je ook wat, een mooie schone was en die rook heerlijk! Maar ja, dan nog even het strijkijzer, eerst wat gloeiende kooltjes er in, want zo’n ding moet heet zijn, en dan hoppa, de bout er over. Een beetje water er eerst opsprenkelen en je had een voorloper van de huidige ‘stoomstrijkbout’. Wassen was dus een hele klus, moeder de vrouw had er een dagtaak aan. Terwijl moeder de was deed was vader bezig met de zware houten en loodzware kruiwagen, om een fundament voor een schuur te graven. Flink spitwerk, want de grond was hard en vol stenen, maar ja, dat hoorde er bij. Hij spuwde zo nu en dan op de handen, om blaren te voorkomen, en als het wiel van de kruiwagen brak dan timmerde hij het even met wat nagels weer in elkaar. Wat een tijd, wat een energie en wat een vindingrijkheid.

De huidige was- droogcombinatie zorgt dat moeder nu meer tijd heeft om bijvoorbeeld te chatten op internet of een spelletje kan spelen. Vader laat een mini graafmachine komen en zit tijdens het graaf ‘werk’ te sms-en. We zijn verworden tot ‘knoppenisten’, mensen die nog maar weinig zelf kunnen, de machinerie en techniek doen ons werk, denken hoeft niet meer en de spieren raken al overbelast als we een balpen vasthouden. Ooit leerde je nog autorijden, verkeersborden, voorrangskwesties inschatten, parkeren en rechts voorrang geven. De grote borden boven de wegen wezen je de weg en de kennis van aardrijkskunde hielpen je verder. Dat hoeft niet meer, leeg je hersens maar, Tomtom regelt het wel voor je. Achteruit parkeren? Ach, dat is een eitje met die achteruitrijdcamera. Kunt u nog een brief op papier schrijven met een kroontjespen? Kunt u nog inparkeren zonder stuur- of rembekrachtiging? Kunt u langer dan twee dagen leven zonder elektriciteit? Kunt u aan eten komen zonder supermarkt? Weet u waar Groningen ligt zonder de navigator te gebruiken? Kunt u alle verjaardagen van uw familie nog onthouden zonder pc? Kent u het verschil tussen een bij, hommel en wesp? Ja? Gefeliciteerd! U bent een echt mens! Jan Koopmans, reacties: jk@ hoogvliet.org

In mei dit jaar opende deelraadsvoorzitter Edwin Smid de nieuwe winkel van Oskam beveiliging. De winkel is toen door de deelraadsvoorzitter geopend vanwege de bijdrage van de firma Oskam aan de informatieavonden op het gebied van inbraakpreventie en brandveiligheid. Deze bijeenkomsten zijn in de afgelopen maanden door de deelgemeente georganiseerd in samenwerking met de politie en de brandweer, om bewoners zo goed mogelijk te informeren over wat men zelf kan doen om de veiligheid in en om het huis te vergroten. Een kijkje in de winkel van Oskam toont de nieuwste snufjes op het gebied van veiligheid, in zowel de zakelijke als het particuliere segment. Geoffrey Oskam runt de zaak samen met nog zeven medewerkers en is trots op wat ze doen. Een hiërarchie is er niet, iedereen spreekt elkaar met de voornaam aan en samen doen ze wat er gedaan moet worden. De vakkennis en het enorme enthousiasme is bijzonder groot en dat vertaalt zich in een kwaliteitsproduct tegen een zeer scherpe prijs. Menno, een van de medewerkers: ,,Het moet bij ons goed zijn, halfwassen producten

willen we niet gebruiken in de zo belangrijke veiligheidssector. Onze componenten voldoen aan strenge eisen, of het nou gaat om een onderdeeltje of om een uitgebreid systeem. Voor de particuliere sector hebben we fantastische beveiligingssystemen, van een digitale deurspion tot een totale woningbeveiliging of een camerasysteem in tuin, auto of waar men maar wil. Zelfs als er een ‘betrouwbare’

In de showroom kan men een deel van de mogelijkheden bekijken. Aad van der Voorn

Dag juf Kleinendorst Woensdag 17 juli heeft juf Janneke Kleinendorst afscheidgenomen van basisschool het middelpunt. Dit was haar laatste werkdag als juf van groep 1/2. Met heel veel plezier is ze jarenlang kleuterjuf aan het Middelpunt verbonden geweest. Om 9 uur werd de juf door alle leerlingen, leerkrachten en ouders opgewacht. Alle leerlingen stonden met ver-

Menno (links) en Geoffrey testen een autocamera.

sierde bogen in een erehaag. Er werd een afscheidslied gezongen en de juf kreeg mooie cadeaus van de kinderen uit haar klas. ‘s Middags was er een afscheidsreceptie waar kinderen en ouders de juf de hand konden schudden. En dan nu genieten van de vakantie of zoals op haar hoed te lezen was ‘geef mij maar een zoen want ik ga met pensioen’.

bezorger voor de deur staat, die blijkt niet te zijn wat hij wil suggereren, dan hebben we daar een oplossing voor, aangevuld met wat tips uiteraard.’’ Trots op ‘Big Eye’ Voor winkels en particulieren heeft men prachtige camerasystemen, met of zonder recorder om alles op te nemen. Ideaal voor winkelbeveiliging, maar natuurlijk ook voor gewone woonhuizen, de prijs is ook haalbaar voor de kleinere knip. Voor tijdelijkeof permanente beveiliging van buitengebieden, groot of klein, heeft men een uniek en feilloos werkend systeem in huis bij Oskam Beveiliging. Geoffrey: ,,Big Eye is een systeem dat je snel kunt plaatsen, geen grote energiebronnen, terreinverlichting of zware bekabeling nodig. Door geavanceerde cameratechnieken bereiken we in elke omstandigheid perfecte registratie van alles wat er plaatsvindt. Het mooie is dat er door gebruik te maken van infrarood er geen overlast

Aad van der Voorn is van lichtvervuiling en dat men zelfs bij mist en zware regen nog een goed overzicht heeft. Elk verdacht signaal zal in een meldkamer worden gesignaleerd, waarop men alarm kan slaan. Het systeem is gemakkelijk uit te breiden en de infrarood sensoren beschikken over een detectieveld van wel 1250 vierkante meter!’ Men kan voor alles op het gebied van beveiliging terecht bij Oskam, of dat een deurhaak voor een voordeur van een woning is of een uitgebreid systeem voor een grote industrie maakt niet uit, iedereen is welkom. Geoffrey: ,,Gewoon even langskomen, op afspraak, en we geven graag informatie, zonder ook maar enige koopverplichting uiteraard, veiligheid staat nummer één bij ons.’’ Meer informatie op www. beveiligingshop.nl; bellen kan via 010-2160555 of 0631784474. Het adres is Klaasje Zevensterstraat 6, in het onderkomen van Plein010 te Hoogvliet.

Bijensterfte in Zuid-Holland het hoogst Het gaat niet goed met de bijen in Zuid-Holland. Hoewel de afgelopen winter landelijk minder bijen zijn gestorven dan in eerdere winters, geldt dit niet voor Zuid-Holland, zo blijkt uit gegevens van de Nederlandse Bijenhoudervereniging. Van alle provincies is de bijensterfte in Zuid-Holland veruit het hoogst. Het is een lastige periode voor de bijen in Zuid-Holland. Overal in de provincie worden gewassen gemaaid, voordat de gewassen tot bloei komen. Ook in de weilanden is tegenwoordig weinig ruimte meer voor kruiden en bloemen. Al zeker een maand lang is er voor de bijen bijna geen voedsel meer te vinden. Hierdoor kunnen de bijen onvoldoende energie verzamelen om de winter door te komen. Een herstel van de bijenpopulatie in Zuid-Holland is dan ook nog ver weg. De afgelopen winter zijn beduidend minder bijen gestorven dan in eerdere win-

ters. Dat betekent echter niet dat het beter gaat met de bijen. In het najaar van 2012 waren er voldoende bloemen die de bijen van energie konden voorzien. Hierdoor hadden de bijen voldoende bagage om de winter te overleven. Dit is één van de mogelijke verklaringen voor de daling van

het sterftecijfer. Daarnaast bestrijden veel imkers nu de varroamijt. Dit is een parasiet die zich voortplant op het broed van de bijen. Volgens de Nederlandse Bijenvereniging moeten de resultaten nog een paar winters positief blijven voordat er gejuicht kan worden over herstel.

Een bijenzwerm die vorige week werd aangetroffen in Hoogvliet, imkers willen ze graag hebben.


NIEUWS

Donderdag 25 juli 2013

Bekerindeling bekend voor regioclubs REGIO - Eind augustus start het bekertoernooi voor de clubs uit ons verspreidingsgebied. VV Pernis moet het in poule 48 opnemen tegen Spartaan ’20 (zo), Kethel Spaland (zo) en ’s-Gravendeel. In poule 43 neemt Rijnmond Hoogvliet Sport het op tegen Maense, Barendrecht 2 en TransvaliaZW (za). Meeuwenplaat krijgt in poule 53 een zware dobber met tegenstanders als OVV, Hellevoetsluis (za) en WFB (za). De teams uit Albrandswaard

doen natuurlijk ook mee met het districtsbeker toernooi. In poule Rhoon het moeten opnemen tegen Dilletant, Zwarte Pijl en Leonidas (za). Oude Maas heeft in poule 44 maar twee tegenstanders, Zestienhoven en IJVV de Zwervers. De zaterdagtak van Poortugaal speelt tegen WCR een derby, verder zijn Herkingen en Nieuwenhoorn de tegenstanders. Voor de zondagtak van Poortugaal was het programma al eerder bekend. De for-

matie van Richard Koutstaal speelt in de landelijke beker tegen RVVH, Dongen en SHO. De zondagtak van WCR treft in de districtsbeker de eilandenclubs Rozenburg, De Jonge Spartaan en OHVV. Er wordt gespeeld in het weekend van 24 en 25 augustus, midweeks op 27,28 en 29 augustus en het weekend van 31 augustus en 1 september. Een week later start de competitie voor de clubs uit onze regio.

Intratuin Rhoon vaker op zondag open Tijdens de laatste raadsvergadering pleitte de heer Leen Zevenbergen van Intratuin Rhoon voor meer openstellingen op zondag voor zijn tuincentrum aan de Stationsstraat 5 in Rhoon. Dit mede doordat de wetgeving is veranderd en gemeenten zelf kunnen bepalen of zij toestemming geven om winkels op zondag open te laten zijn. Voordien betrof dat enkele zondagen per jaar en moest het tuincentrum daarvoor een vergunning aanvragen. ,,Ons tuin-

centrum heeft een regionale functie. Een kwart van onze bezoekers komt uit Albrandswaard, de overige driekwart uit de regio. Tuincentra in de regio zijn op zondag wel vaker open. Omdat wij dat niet zijn, betekent dat voor ons veel omzetverlies. Vanwege de concurrentie is het voor ons een dringende noodzaak de deuren op zondag in de periode voor kerst en in het voorjaar open te stellen’’, aldus Zevenbergen. De fractie van CU/SGP is principieel

tegen openstelling op zondag. De meerderheid van de raad besloot een proefperiode voor Intratuin Rhoon in te stellen waarbij het tuincentrum met ingang van augustus tot en met eind december op zondag open mag zijn. Het tuincentrum zal die mogelijkheid een keer in augustus benutten en in de aanloopperiode naar de kerst. Deze proefperiode wil de raad gebruiken om de reacties te inventariseren. Na deze proefperiode wordt een definitieve regeling vastgesteld.

Schoolgebouw campus Portland opgeleverd De campus in Portland heeft een nieuw schoolgebouw. Op donderdag 18 juli is het gebouw opgeleverd aan de gemeente Albrandswaard. Het gebouw telt twaalf lokalen en wordt gebruikt door de basisscholen obs Portland en cbs Het Lichtpunt. De basisschoolleerlingen gaan na de zomervakantie direct gebruik maken van de nieuwe lokalen. De noodlokalen, die er nu nog staan, worden voor het begin van het nieuwe schooljaar weggehaald zodat de leerlingen dan weer gebruik kunnen maken van het hele schoolplein. Bij het ontwerp en de uitvoering van de school is gelet op een optimaal klimaat binnen de school. Ook zijn er maatregelen getroffen om het gebouw een duurzaam karakter te geven. Zo zijn de buiten-

Het nieuwe schoolgebouw.

wanden geïsoleerd en is er rekening gehouden met het gebruik van zonnewarmte. De bouw van de school ging van start in oktober 2012. Ondanks de lang aanhoudende winter is de school toch bin-

8

SCOM sluit succesvol seizoen af HOOGVLIET - Afgelopen vrijdagavond waren de waterpoloërs van SCOM voor een laatste maal dit seizoen in het zwembad voor hun training. Na een inspannend seizoen is de tijd nu gekomen om even de benen te strekken. Een seizoen dat, na het opmaken van de balans, bijzonder succesvol is gebleken. Naast het kampioenschap van de C-meisjes, behaalde het gros van de SCOM-ploegen een top-5 notering in hun competitiepoule. De laatste training werd dan ook een training ter ontspanning. Het werd niet alleen een frisse duik in het zwembad op een warme vrijdagavond. De ploegen speelden voornamelijk onderlinge wedstrijdjes of vermaakten zich met polo-rugby, een polo-variant waarbij een stuk soepeler met de regels wordt omgesprongen.

In de eerste week van september wordt het seizoen 2013/2014 weer opgestart. De ploegen van SCOM zullen dan uiteraard proberen om de prestaties van het afgelopen seizoen minimaal te evenaren.Wie meer informatie wil over waterpolo bij SCOM

Foto: PR

Wielrenner Jeff Vermeulen op podium in Roden HOOGVLIET - Jeff Vermeulen heeft zijn palmares weer aangevuld door in de Lus van Roden voor elite/beloften een derde plaats te bemachtigen. De in Borger woonachtige Hoogvlieter behoorde in de 100 kilometer lange rit tot een kopgroep van vijf man met verder zijn clubgenoot bij Metec, Elmar Reinders, de in grootse vorm verkerende Jelmer Asjes (Croford) en de

in Zwembad Hoogvliet kan terecht op de website www. scom-hoogvliet.nl of kan een e-mail sturen naar scom.waterpolo@gmail.com. Als je zin hebt om mee te doen, kun je op vrijdag 6 september om 19:00 weer terecht in zwembad Hoogvliet.

teamgenoten Wim Stroetinga en Umberto Atzori (Koga Cycling). De Noord-Hollander Jelmer Asjes uit Wormerveer ontdeed zich in de slotronde van de groep, voelde de rappe Nijkerker Wim Stroetinga nog wel in de nek, maar liet zich de zege niet meer ontnemen. Jeff Vermeulen spurtte daarna vorige week naar de derde plaats.

nen de planning opgeleverd. De ontwerper van het gebouw is Architectenbureau Rutten van der Weijden uit Rotterdam. Bouwbedrijf van Erk uit Bergambacht nam de bouw voor zijn rekening.

Bas Ruizeveld de Winter stopt als voorzitter Pernis PERNIS - Bas Ruizeveld de Winter heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen als voorzitter van Pernis. De voorzitter heeft op de website van de club het volgende gezegd:”Na de geslaagde fusie en de goed verlopen verhuizing is het tijd voor een andere voorzitter. Ik bewaar goede herinneringen aan de tijd als voorzitter. Maar na negen jaar wordt het echter tijd voor vers bloed. Ik doe graag een stapje opzij zodat mensen met nieuwe verfrissende ideeen de kans te krijgen.”

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen. Foto: Compact Media

www.alzheimer-nederland.nl

Eerste beachvolleybaltoernooi bij YUM Vlnr Rob Heidenreich (directeur CBS Het Lichtpunt), Wethouder Bert Euser en Janneke Vaane (directeur OBS)

HOOGVLIET - Volleybalvereniging YUM heeft afgelopen zaterdag het eerste beachvolleytoernooi gehouden in Hoogvliet. Op het stuk terrein naast de haven was de sfeer ontspannen. Met zelf gemaakte bankjes, klapstoeltjes, muziek en veel enthousiasme werd er in diverse combinaties gespeeld. En met hulp van Deltaport Donatiefonds kon een stevig beachvolleybalset aangeschaft worden. Het karakter was recreatief, de herencombinaties, bestaand uit leden van het eerste team er tegen elkaar met volle bak tegen aan met als kampioenen Laurens Knol en Robin Lok. Leden, ouders, vrienden en erg leuk een team van een andere vollebalvereniging waren goed te spreken over het initiatief dat

door YUM was genomen, een beachveld. Een beachveld, niet alleen voor YUM , maar ook voor de buurt. Onder de toeschouwers ook deelraadvoorzitter Edwin Smid met lovende woorden over dit

buurtinitiatief. En als slagroom op de taart werd door Grootslagerij Rijnmond een verrassingspakket aangeboden voor de afsluitende barbecue. De dag kon voor YUM dus niet meer stuk.

Foto: PR


NIEUWS

Donderdag 25 juli 2013

Het Middelpunt neemt afscheid in Benidorm

Vakantiesluiting JAP Pernis Veel Pernisser jongeren trekken in deze vakantieperiode over de hele wereld. Er is er zelfs één die met zijn vriendin naar Bali afreist. Hij en zij zijn niet de enigen en daarom is het JAP (Jongeren Accommodatie Pernis) aan de Oud Pernisseweg gesloten van 22 juli tot en met 19 augustus. De eerste JAP na de vakantie is op dinsdag 20 augustus vanaf 14.30 uur. Niet alle Jappers vieren vakantie. Een aantal van hen zorgt dat er tijdens de sluiting nieuw marmoleum gelegd wordt. Er wordt in- en uitgeruimd en er staat een grote schoonmaak op het programma, zodat alles straks klaar is voor het nieuwe seizoen. Uiteraard blijven de Rook-JOP en de nieuwe JOP tijdens de vakantie beschikbaar voor de Pernisse jeugd.

9

Bruikbare spullen gevraagd voor rommelmarkt te Pernis

Voor de te houden rommelmarkt t.b.v. kerkelijke gebouwen op 31 augustus 2013, kunnen de Pernissers weer bruikbare spullen aanbieden. Maandagmorgen worden deze opgehaald. U kunt hiervoor bellen naar:

C. v. d. Berg, 8419690 of B. van Dijk, 4163319. Verkoop iedere maandag van 9.00-12.00 uur, Ozingastraat 73, Pernis.

Botlekbrug steeds verder in de mangel Maandag 15 juli was het de beurt van groep 8 van basisschool Het Middelpunt om hun oude vertrouwde basisschool vaarwel te zeggen. Na maanden geoefend te hebben stond er een bijzonder spektakel op de planken in de ‘Brinkhoeve’ in Poortugaal. De musical ‘Goudkust’, die spectaculair genoeg ondersteund werd door licht en geluid, speelde zich af in een achterbuurt waar de staatsloterijjackpot van 20 miljoen

euro was gevallen. Maar geld maakt niet gelukkig zegt het spreekwoord. Zo ook in de Goudenregenstraat. Om te leren omgaan met dit geld worden de bewoners door een gladde praatjesmaker meegelokt naar Benidorm. De kinderen vertrouwen de zaak niet en gaan op onderzoek uit. Al gauw blijkt dat deze ‘Pepe’ niets dan kwaads in de zin heeft. Gelukkig komen de kinderen er op tijd achter en kunnen de gladde

Pepe en zijn assistenten ontmaskeren. Uiteindelijk is iedereen blij om weer terug te gaan naar hun oude vertrouwde straat en te genieten van hun biertje en hun extra centje. Na de pauze hebben de kinderen van groep 8 écht afscheid genomen van ‘Het Middelpunt’. En met hun diploma op zak waaieren ze, na een geweldige afscheidsavond, uit naar het Voortgezet onderwijs.

De werkzaamheden aan de A15 en daarbij de vervanging van de oude Botlekbrug, zijn in volle gang. Steeds meer lijkt de oude brug in de verdrukking te komen. Kranen zwaaien bijna satirisch over de hoge brug, alsof ze willen aantonen dat zijn tijd is gekomen om weg te gaan. De werkzaamheden vorderen gestaag, enorme betonsegmenten zijn gestort en tonen aan hoe enorm omvangrijk deze klus is.

De nieuwe oprit zal heel wat hoger dan de oude worden. Jan Koopmans

G.M.K. CLEANING Keikes ............Gewoon schoon !!

Allround Schoonmaak & Glazenwassersbedrijf Ook voor levering van HUISMEESTER diensten web:www.gmkcleaning.nl

E.mail:info@gmkcleaning.nl

Kerkweg 1 - 2992 SE Barendrecht T: 0180-619242 F: 0180-622255 M: 06 54266955 KvK:54131340 R’dam

PIZZAHOUTOVENS VANAF

€ 415

Kijk op www.jantjebeton.nl

ex. btw

10

0C

M

100 C

M

BEL VOOR MEER INFO 010-511 67 69

info@pizzahoutovens.nl • www.pizzahoutovens.nl

VERANDA!

Ga voor een persoonlijk advies naar onze showroom Hoefsmidstraat 46 B | 3194 AA HOOGVLIET | 010 438 28 05 KOZIJNEN | RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | GARAGEDEUREN | DAKKAPELLEN | VOUWWANDEN | VERANDA’S | SERRES VO O R B E T E R WO N E N

KOZIJNENZO.NL


Jumbo in Hoogvliet aan in de Fuik is iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur facebook.com/jumbosupermarkten

c22922f3-af20-48fe-a363-b0e76de4ed41.indd 1

Barendrecht: Van Beuningenhaven 4  Onderlangs 44  Hoogvliet: In de Fuik 80  Wilhelm Tellplaats 54-56

22-7-2013 12:02:52

25 07 2013 albrandswaard  
Advertisement