Page 1

N I E U W S -

E N

Oude Maas

A D V E R T E N T I E W E E K B L A D

Pannenkoekenhuis

WINTERVOORDEEL

Van 1 oktober tot en met 30 april

ALLE OUD HOLLANDSCHE

E5

PANNENKOEKEN

Donderdag 25 oktober 2012

NIET IN WEEKEINDEN EN OP FEESTDAGEN

Achterzeedijk 9 - Barendrecht 0180 - 617 576 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

Deze week o.a. in

Welkom

Gemeentenieuws zie pag. 8

het hele jaar, 7 dagen in de week

ALBRANDSWAARD ACTUEEL Donderdag 25 oktober 2012 Gemeente Albrandswaard Bezoekadres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal Postadres Postbus 1000, 3160 GA Rhoon Telefoon: (010) 506 11 11 Fax: (010) 501 81 80 E-mail: info@albrandswaard.nl Website: www.albrandswaard.nl Openingstijden Burgerzaken Aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur woensdagmiddag: 12.30 - 15.00 uur Afhalen aangevraagde reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 16.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur Maandagavond is Burgerzaken niet geopend voor burgerlijke stand werkzaamheden, zoals aangifte geboorte, huwelijk of overlijden. Ook voor eerste inschrijving in Nederland en hervestiging uit het buitenland kunt u op maandagavond niet terecht. Openingstijden afdeling Bouwen en Wonen elke werkdag: 09.00 - 12.30 uur ’s middags: op afspraak

Nieuws

Bekendmakingen

Informatie- / inloopavond ontwerp uitwerkingsplan ‘Kleidijk’ Aangevraagd / voorgenomen

Dinsdag 30 oktober, van 19.30 tot 21.00 uur. Partycentrum ’t Veerhuys, Dorpsdijk 238 in Rhoon Tijdens deze inloopavond kunt u het ontwerp uitwerkingsplan en de kaarten bekijken en is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan medewerkers van de gemeente. Informatie? Zie: www.albrandswaard.nl > Actueel > Bekendmakingen > Bestemmingsplannen.

Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen.

ning is geen definitief besluit, maar zorgt ervoor dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over voorlopige voorzieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank.

Bewonersavond ‘Ons Portland’

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Rhoon - Kleidijk 94a, 3161 EK bouwen verkooppunt voor motorbrandstoffen incl. luifel - Hovenier 65, 3161 LG plaatsen dakkapel op voordakvlak

Rhoon - Barnsteenhof 106, 3162 RC - plaatsen balkonbeglazing (datum bekendmaking: 18-10-2012)

Wanneer? Waar? Wat?

Wanneer?

Dinsdag 6 november, van 19.30 tot 22.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Basisschool Het Lichtpunt, Binnengracht 4 in Rhoon Tijdens de bewonersavond worden verschillende plannen voor Portland in de komende jaren gepresenteerd. Ook is de gemeente erg nieuwsgierig naar initiatieven die leven onder de bewoners of ideeën waaraan u mee zou willen werken. Daarom is er ruim de gelegenheid om deze tijdens de bewonersavond te laten weten. Met de input van zo veel mogelijk bewoners van Portland hopen we een plan te maken waarmee de wijk de komende jaren vooruit kan. Aanmelden Aanmelden voor de avond kan tot donderdag 1 november via e-mail: wijkgerichtwerken@albrandswaard.nl Informatie? Wijkbeheerder Richard van Vliet, e-mail r.v.vliet@albrandswaard.nl Zie ook: www.albrandswaard.nl > Dorpen tussen groen en stad > Wijken > Ons Portland Waar? Wat?

Werkzaamheden Onderhoud bomen Waarom?

Jaarlijks vinden er inspecties plaats aan de bomen binnen de gemeente. Uit deze inspecties blijkt of een boom nog steeds veilig is of dat er onderhoudsmaatregelen nodig zijn. Het afgelopen jaar is een lijst opgesteld van bomen waaraan onderhoud noodzakelijk is. Deze onderhoudswerkzaamheden bestaan uit het verwijderen van dood hout, gebroken of laaghangende takken. De werkzaamheden starten maandag 29 oktober aan de bomen op de Rijsdijk vanaf het centrum richting de Kleidijk. Het gedeelte waar gewerkt wordt, wordt afgesloten voor verkeer. Omleidingen worden ingesteld, het centrum van Rhoon is altijd bereikbaar. Wanneer? Maandag 29 oktober t/m vrijdag 14 december Informatie? Afdeling Beheer Openbare Ruimte, Noël Versteeg, telefoon (010) 506 17 11 / e-mail n.versteeg@albrandswaard.nl. Aanwonenden zijn per brief geïnformeerd.

Verleend / besloten Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening.

Overig - Uitvoeren van boomonderhoud (eerste deel) - afsluiten kruising Viaductweg/Rijsdijk tot aan kruising Rijsdijk/ Kleidijk van maandag 29 oktober t/m donderdag 1 november 2012 van 07.30 tot 16.00 uur. - Uitvoeren van boomonderhoud (tweede deel) - afsluiten kruising Rijsdijk/De Gaarde en kruising Rijsdijk/ Tijsjesdijk vrijdag 2 november en maandag 5 t/m woensdag 7 november 2012 van 07.30 tot 16.00 uur.

High Tea? Kom naar Abel.

Beslissing art. 48 en 83 wet GBA Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat de volgende personen niet meer op het adres wonen waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie Voorlopige voorziening aanvragen (GBA) van Albrandswaard staan Het kan zijn dat u tegen een bepaald ingeschreven: • De heer U. Kulüp, Doelwijck 13, besluit bent en: 3162 SC Rhoon 1. dat het voor u belangrijk is dat • De F. Schulz en mevrouw E. Schulz, er zeer snel een uitspraak wordt Maurits Escherlaan 26, 3161 DJ gedaan Rhoon 2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan Het college van burgemeester en worden teruggedraaid wethouders heeft besloten dat in de U kunt dan een voorlopige voorziening GBA moet worden vermeld: ‘verblijfaanvragen bij de Voorzieningenrechter plaats onbekend’. Dit betekent dat deze personen formeel niet meer in van de Arrondissementsrechtbank in Nederland wonen. Rotterdam. Een voorlopige voorzie-

www.abel-restaurant.nl

deschakelalbrandswaard.nl Openingstijden Afvalscheidingstation maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 10.00 - 12.30 uur

Baggerwerkzaamheden in het buitengebied Wanneer? Waar?

Klachten en meldingen Meldpunt: (010) 506 17 77 Milieuklachten: 0888 333 555 Storingen CAI: 088 2249 111 Spreekuren burgemeester en wethouders Wilt u met een van de wethouders spreken? Bij u thuis of in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak via bestuurssecretariaat@ albrandswaard.nl. Of de waarnemend burgemeester een apart spreekuur houdt? Dat hoort u na 1 november, als mevrouw G. van de Velde – de Wilde met haar werk in Albrandswaard is gestart. Collecte Van 28 oktober t/m 3 november: geen collecte

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden aan De Nieuwe Warmteweg op www.dnww.nl

Eind oktober 2012 t/m begin februari 2013 Diverse locaties in de Kijvelanden en het gebied tussen Valckesteyn, Poortugaal dorp en Hoogvliet. De bagger wordt afgevoerd naar een tijdelijk weilanddepot aan de Heuvel in Poortugaal. De bagger blijft hier enige maanden liggen tot het water uit de bagger is gezakt. In het voorjaar van 2013 wordt het terrein geëgaliseerd en ingezaaid. Informatie? Beheer Openbare Ruimte, Wybe Korpel, telefoon (010) 506 18 20 / e-mail w.korpel@albrandswaard.nl

Onderhoud asfaltverhardingen

Vergaderingen Politieke Markt - Carrousel Wanneer? Waar? Agenda

Wat? Wanneer?

Herstelwerk van de asfaltverhardingen op rijbanen en fietspaden. Vanaf 1 november tot eind 2012, met uitzondering van de kerstvakantie 22 december t/m 8 januari 2013. Waar? In alle woonkernen Poortugaal, Rhoon en Portland. Vanwege de vele locaties en de diverse onderhoudsmaatregelen kan niet aangegeven worden wanneer er waar gewerkt wordt. Let op! Daar waar nodig wordt om veiligheidsredenen het wegvak tijdelijk afgesloten. Informatie? Beheer Openbare Ruimte, wegbeheerder Henk Landman, telefoon (010) 506 17 45 / e-mail h.landman@albrandswaard.nl / opzichter Janwillem van de Ploeg, telefoon (010) 506 17 37/ e-mail j.ploeg@albrandswaard.nl

T (010) 501 15 00 vlakbij Jachthaven Rhoon

Maandag 29 oktober 2012, 20.00 uur Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal Griffiezaal 20.00 - 20.30 uur Johanna Hoeve (bestuurlijke lus) 20.30 - 21.15 uur 2e Tussenrapportage 21.15- 22.30 uur Programmabegroting 2013

De Jachthoorngroep Rotterdam in actie.

Welstandscommissie Wanneer? Waar? Agenda Informatie?

St. Hubertusmis met Jachthoorngroep

Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur, gemeentehuis van Albrandswaard (Hofhoek 5, Poortugaal) Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

Inzameling oud papier en karton

Elke laatste zaterdag van de maand zamelt de gemeente in Poortguaal, inclusief de Kruisdijk, het oud papier en karton in. In de Poortugaalseweg, Rhoonsedijk, Slot Valkensteinsedijk, Slotsedijk en Varleweg wordt het oud papier de eerste zaterdag ingezameld. In de wijken waar papiercontainers zijn uitgedeeld wordt geen los papier meer opgehaald. Zet de papiercontainer voor 09.00 uur op de aanbiedplaats voor minicontainers. Meer scheiden, minder afval.

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

De Stichting Vrienden van de H. Willibrorduskerk viert zaterdag 10 november in de Willibrorduskerk aan de Dorpsdijk in Rhoon voor de tweede maal een zogeheten St. Hubertusmis. Aanvang 20 uur. Met dit gebeuren wil de Stichting een traditie overnemen zoals die in Noord-Brabant, Limburg en België al vele jaren bestaat. St. Hubertus, in de 8e eeuw bisschop van Maastricht, is de patroon van de jagers. De mis wordt evenals vorig jaar opgeluisterd door de Jachthoorngroep Rotterdam. De kerk zelf zal bij die gelegenheid ook weer versierd worden met diverse jachtattributen. Naast belangstellenden zijn ook de regionale jagersverenigingen, desgewenst vergezeld door jachthonden, bij deze viering heel welkom. Na afloop van de viering zal de Jachthoorngroep Rotterdam op het kerkplein nog enkele jachtmelodieën ten gehore brengen, terwijl de bezoekers kunnen genieten van een glaasje Glühwein of chocolademelk. Ter bestrijding van de kosten wordt na de viering een deurcollecte gehouden.

www.albrandswaard.nl

Zie programma in deze krant!

Een unieke combinatie

Kerkkoor Poortugaal viert 70-jarig bestaan

(010) 438 35 38

www.hypotheekshop.nl/hoogvliet

De Aanbouw

Insturen foto’s De redactie is altijd blij als er bij berichten ook foto’s worden meegestuurd. Helaas is een deel van deze foto’s niet bruikbaar bij gebrek aan scherpte of aantal pixels. Graag ontvangen we foto’s in jpg en met minimaal 275 kb.

wasboxen

bij Shell station Ziedewij

Top velgenreiniger in elke wasbox voor een glanzend resultaat!

FORMAAT

vóór

NOTARISSEN

Parallelstraat 1, 3161 BD Rhoon Komijnhof 1, 3193 JJ Hoogvliet

tel. 010-5067044

na

www.ziedewij.nl

info@dekkernotarissen.nl

www.dekkernotarissen.nl

Wintertijd gaat weer in

Verhuur van zalen Achterweg 12, Hoogvliet Inl. tel. 06-28608910

Het jubilerende kerkkoor. In de monumentale Dorpskerk aan de Groene Kruisweg te Poortugaal wordt zaterdag 27 oktober een bijzonder korenfestival gehouden ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van het Kerkkoor Poortugaal. Aan dit zangevenement verlenen medewerking het Chr. Gemengd Koor Maranatha uit Rhoon, het Chr. Gemengd Koor Zanglust uit Pernis, de Ned. Herv. Zangvereniging Met Hart en Stem uit Zwijndrecht, de Hervormde Cantorij uit Poortugaal en het jubilerende

Kerkkoor Poortugaal. Aan het orgel Gertjan Schalkoord en achter de piano Hans Cok. Naast gezamenlijke en individuele koorzang is er ook samenzang. Op het programma staan zowel geestelijke liederen als klassiek-religieuze nummers. Het korenfestival begint om 13.30 uur. De kerk is open vanaf 13 uur. De toegang is gratis en doorlopend. Na afloop wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten. Iedereen is welkom.

In de nacht van zaterdag 27 oktober op zondag 28 oktober gaat de wintertijd weer in. Vergeet dus niet de klok één uur achteruit te zetten. Officieel wordt de tijd om 03.00 uur teruggezet naar 02.00 uur. Dat betekent dus dat deze nacht een uur extra telt.DE VISSER METAALRECYCLING

Nieuw horloge?

Inkoop oude metalen, kabels, elektronica, schroot en katalysators.

Zie onze aanbieding in deze krant!

DE VISSER METAALRECYCLING

Inkoop oude metalen, kabels, elektronica, Ook voorschroot analyse van al uw metaal. en katalysators.

Ook voor analyse van al uw metaal.

E.K.-actie bij De Visser metaalrecycling! Op vertoon van deze advertentie ontvangt iedere klant bij inlevering van metalen een leuke E.K.-attentie. Iedere week wat anders in het teken van de E.K. Spaar ze allemaal!!! Geldig t/m 11-6-2008.

E.K.-actie bij De Visser 59 De hoogste inkoopprijzen van demetaalrecycling! regio. Deijffelbroekselaan Pernis-Dorp Op vertoon van deze advertentie ontvangt iedere klant bij inlevering Mobiel CONTANTE BETALING 06-14226553 van metalen een leuke E.K.-attentie. Iedere week wat anders in het Openingstijden: & teken SNELLE SERVICE 07.30-17.00 uur van de E.K. Spaar ze allemaal!!! Geldig t/m 11-6-2008.

Weging d.m.v. geijkte weegschaal.

De hoogste inkoopprijzen van de regio.

CONTANTE BETALING & SNELLE SERVICE Weging d.m.v. geijkte weegschaal.

* M.u.v. blokhutten, bestrating, bestellingen, boeken, cadeaukaarten, levende dieren, gasflessen, horeca, reeds afgeprijsde artikelen en andere lopende (kortings-)acties en/of aanbiedingen. Alleen geldig bij onderstaande vestiging.

Intratuin Rhoon Stationsstraat 5, 010 501 77 55 Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

Moderne

geeft kleur aan groen

Zaterdag: 07.30-12.00 uur.

Deijffelbroekselaan 59 Pernis-Dorp

Strawinskiplein 1 - Rhoon

Mobiel Uw voordeel haalt 06-14226553 u in het centrum! Openingstijden: 07.30-17.00 uur Zaterdag: 07.30-12.00 uur.

Geniet dit najaar van volop voordeel. Bonnenboekje Middenbaan.indd 1

11-10-12 09:28

Deze week als bijlage bij De Schakel: voordeelbonnen centrum Middenbaan


Op de fiets van A naar B, zowel zakelijk als privé! Kleidijk 8 - 10 · 3161 HG Rhoon, telefoon 010 - 501 52 54

SPECTACULAIRE MAGAZIJN OPRUIMING E ENKEL ! S K STU P O = OP

NOG AR OP N EE PA AAD R R O O V P OP=O

, 9 9 7 1. OP OP=

SPARTA YOUNG 24” VAN 389,- VOOR 289,-

GAZELLE - TOER POPULAIR VAN 499,- VOOR 299,-

NOG AR OP EEN PA AAD R R O VO P OP=O

AAR NOG M

KS 11 STU OP OP=

RALEIGH - TEAM RACE VAN 549,- VOOR 399,-

RALEIGH - EAGLE VOOR 429,-

VAN 599,-

TS SLECH

P OP=O

E ENKEL S STUK

INCLUSIEF 2 ACCU T.W.V. 399,e

RALEIGH - TEAM ATB VAN 549,- VOOR 399,-

SPARTA - E-MOTION C3

COMFORTABELE ELEKTRISCHE FIETS

KOGA - DISTANCE VOOR 1.099,-

VAN 1.499

25% KORTING OP ALLE FIETS- EN REGENKLEDING

CAMPBELL REGENPAK VAN 84, VOOR 49,95 95

DIVERSE RACE, ATB EN SPINNINGSCHOENEN VAN 84, VOOR 49,99 99

FIETSPOMP VOOR 12,95

VAN 16,95

BANDENSET (28x1 5/8x1 3/8) 95 VAN 33, VOOR 18, 90

Geen inruil of fietsplan NFP / BFN mogelijk i.c.m. deze acties. Ook betaling met fietsbonnen niet mogelijk!

stout@stout-fietsen.nl • www.stout-fietsen.nl


NIEUWS

Donderdag 25 oktober 2012

Deze week bij De Schakel de folder van: Brandstore (Rhoon en Portland) Bonnenboekje centrum Barendrecht (Albrandswaard) Kaas en Zo (Portland) Kasteel van Rhoon (Albrandswaard gedeeltelijk) Burchthuys (Rhoon, Poortugaal)

St. Hubertusmis met Jachthoorngroep De Stichting Vrienden van de H. Willibrorduskerk viert zaterdag 10 november in de Willibrorduskerk aan de Dorpsdijk in Rhoon voor de tweede maal een zogeheten St. Hubertusmis. Aanvang 20 uur. Met dit gebeuren wil de Stichting een traditie overnemen zoals die in NoordBrabant, Limburg en België al vele jaren bestaat. St. Hubertus, in de 8e eeuw bisschop van Maastricht, is de patroon van de jagers. De mis wordt evenals vorig jaar opgeluisterd door de Jachthoorngroep Rotterdam. De kerk zelf zal bij die gelegenheid ook weer versierd worden met diverse jachtattributen. Naast belangstellenden zijn ook de regionale jagersverenigingen, desgewenst ver-

gezeld door jachthonden, bij deze viering heel welkom. Na afloop van de viering zal de Jachthoorngroep Rotterdam op

Verbouwingskorting bij juwelier Dumas

De ChristenUnie/SGP fractie in Albrandswaard maakt zich zorgen over het verdwijnen van voorzieningen uit de gemeenschap van Albrandswaard. Zo staan de bibliotheken onder de druk om te verdwijnen. Ook het overdekte zwembad in Albrandswaard staat op de nominatie om gesloten te worden. De redenen hiervoor zijn dat de gemeente Albrandswaard moet bezuinigen op de begroting. In de peiling willen we nagaan of de inwoners van Albrandswaard bereid zijn om iets meer gemeentelijke heffingen te betalen om bijvoorbeeld voorzieningen als het zwembad open te houden. Vul nu de peiling in op www. Albrandswaard.ChristenUnie. nl. Wij houden u op de hoogte van de uitslag en zullen zondig tijdens de begrotingsbehandeling komen met voorstellen om voorzieningen in Albrandswaard te redden als u dat wil. De begrotingsbehandeling vind plaats op 12 november.

Atelier Juwelier Dumas gaat verbouwen en pakt groots uit. Van zaterdag 27 oktober tot en met zaterdag 10 november wordt 10 tot 40 procent korting gegeven op de gehele winkelcollectie, met uitzondering van reparaties. De winkel en het atelier zijn hierna van maandag 12 tot en met donderdag 15 november voor verbouwing gesloten. Via de webshop kunnen wel bestellingen worden gedaan. Bestellingen via www. dumas-juwelier.nl worden op werkdagen, mits op voorraad, de volgende dag met 5 procent korting en zonder porto bezorgd. De verbouwing van Juwelier Dumas wordt in twee fases uitgevoerd. De eerste fase die eind oktober

van start gaat bestaat uit een modernisering van het interieur. De winkelruimte wordt iets aangepast om meer ruimte te creëren en het interieur wordt opgeknapt en gemoderniseerd. Op een later tijdstip wordt ook de buitengevel opgeknapt. Juwelier Dumas biedt een uitgebreide collectie toonaangevende merken sieraden en horloges, waaronder Buddha to Buddha, Ti Sento, Trollbeads, Pandora, Guess, GC, Tommy Hilfiger, Tissot en Raymond Weil. Tijdens de heropening in het weekend van vrijdag 16 en zaterdag 17 november zijn er eveneens talloze leuke acties en aanbiedingen! Meer informatie is te vinden op www.dumasjuwelier.nl

Weggelopen Tessa is gevonden De op maandagmiddag weggelopen Tessa van Waardenburg is in goede gezondheid aangetroffen. Tessa liep op maandagmiddag na een onenigheid weg vanaf haar huisadres aan Oostdorpseweg in Poortugaal. Daarop is de politie naar haar op zoek gegaan. Ze werd op dinsdagmiddag 23 oktober in goede gezondheid aangetroffen.

Column wethouder Mieke van Ginkel

Samenwerken aan de toekomst

De herfst heeft zijn intrede al gedaan met hardnekkige mist, maar ook met strakblauwe luchten en een kleurenpracht van herfstbladeren. De eerste herfststorm is al geteld en sommige dieren gaan al in winterslaap. Om straks te kunnen genieten van het voorjaar met bloeiende bloembollen -zoals tulpen, narcissen, hyacinten, krokussen en andere bloemen- moeten die bloembollen in de herfst worden geplant. Dat is nodig omdat bollen een koude periode nodig hebben om in het

voorjaar tot bloei te komen. Nu investeren, loont op velerlei gebieden. Denk bijvoorbeeld aan het groen waarin het snoeiwerk ter hand wordt genomen zodat in het voorjaar alles weer kan uitlopen en de vogels zich er kunnen nestelen. Kijkt u ook eens op de herfsteditie van de afdeling Beheer Openbare Ruimte op de website van de gemeente www.albrandswaard.nl. Daar leest u wat de herfst voor de mensen van BOR betekent. Elk seizoen heeft zo zijn bekoringen. Nu zijn dat de lege akkers, de ruimte en de vergezichten. De naar rood kleurende bomen. Eigenlijk ben ik gewoon trots op Albrandswaard! En ik vind dat dit best eens gezegd mag worden. Natuurlijk weet ik dat er nog verbeterpunten zijn. Zo erger ik mij, tijdens mijn dagelijkse wandelingen door de dorpen, best wel aan de hondenpoep. Onbegrijpelijk eigenlijk dat hondenpoep niet gewoon wordt opgeruimd. Alle hondenbezitters moeten

Glühwein of chocolademelk. Ter bestrijding van de kosten wordt na de viering een deurcollecte gehouden.

De Jachthoorngroep Rotterdam in actie.

Nieuwe peiling op website ChristenUnie/SGP fractie

Johan van Wolfswinkel Fractievoorzitter ChristenUnie/ SGP Albrandswaard.

het kerkplein nog enkele jachtmelodieën ten gehore brengen, terwijl de bezoekers kunnen genieten van een glaasje

nu inmiddels wel weten dat er zakjes in de buitenruimte hangen bij de afvalbakken. Een heterdaadje kan een behoorlijke boete opleveren. Laten we er met elkaar voor zorgen dat hondenpoep gewoon wordt opgeruimd! Verder schrik ik natuurlijk ook wanneer ik hoor van de brutale overvallen nabij het G.J. Rooimanspad in Poortugaal. We willen ons immers allemaal binnen en buiten veilig voelen en vooral kunnen genieten van de buitenruimte. Buurt bestuurt is een mooi project, maar kan alleen een succes blijven wanneer we met elkaar blijven samenwerken aan een (veilige) toekomst. Nu investeren en samenwerken aan een mooie, veilige en sociale wijk loont zeker de moeite. Zo organiseren we op 6 november een informatie avond over ‘ons Portland’ om te kijken naar en te praten over de plannen voor de toekomst. Een mooi, veilig en sociaal Albrandswaard, daar ga ik voor! U toch ook?

Hans van Rosmalen veertig jaar bij Geeve Rhoon Het was dinsdag 23 oktober precies veertig jaar geleden dat Hans van Rosmalen bij het bedrijf Geeve aan het werk ging. Zijn eerste werkzaamheden in dienst van het bedrijf voerde hij uit bij de Vereenigde Glasfabrieken in Leerdam. Op de dag van zijn jubileum is Hans weer werkzaam in Leerdam waar Geeve in opdracht van Owens Illionois de grootste verpakkingsglasoven in Nederland (400.000 kg glas) op precies 23 oktober gecontroleerd leeg laat lopen. Hans heeft vanaf de eerste dag grote belangstelling gehad voor de industriële ovenbouw met als specialiteit het horizontaal en verticaal transport. In de afgelopen 40 jaren is Hans door het gehele land aan het werk geweest van Groningen tot Maastricht en zelfs in Duitsland en België. Overal waar Geeve aan industriële ovens voor de glas en aluminiumindustrie werkte, of het nu onderhoudswerkzaamheden of complete revisies betrof, is Hans van de partij geweest. Men kent hem daarom ook op alle locaties waar Geeve werkzaamheden uitvoert. Momenteel is Hans bezig

met de voorbereidingen van sloop en nieuwbouw. Nadat hij de ongeveer 2.000.000 kg materialen, voornamelijk vuurvaste stenen en betonnen in ontvangst heeft genomen is het zaak dat alles gesorteerd wordt en precies op tijd naar de te verwerken locatie wordt getransporteerd. Deze specialisatie heeft Hans zichzelf eigen gemaakt en door zijn enorme ervaring is hij een graag geziene medewerker op de projecten van Geeve. Hans is eveneens al jaren chauffeur van één van de bedrijfswagens van Geeve en ook daarin is hij een voorbeeld voor velen. In overleg met Hans en zijn vrouw Tiny wordt zijn 40-jarig jubileum gelijktijdig gevierd met het 75-jarig bestaan van Geeve Rhoon. Op vrijdag 7 december wordt dit gevierd in Het Veerhuys in Rhoon. Op de jubileumdag zelf ging het werk voor, de dag erna is Hans gezellig uit eten geweest op uitnodiging van en met de directie van het bedrijf. Hans kan het magische getal van het 50-jarig jubileum halen bij Geeve Rhoon, alleen voormalig directeur Ome Wim Geeve ging hem voor in 1988.

Lions Concert met Petra Berger Petra Berger zal zaterdagavond 15 december voor de Lions Club Rhoon Oude Maas het benefietconcert verzorgen in de Dorpskerk aan de Dorpsdijk in Rhoon. Petra Berger is een bekende artiest die succes heeft in binnenals buitenland. Haar repertoire is veelzijdig en bestrijkt omvat ‘Van Bach tot Abba’ en ‘Touched by Streisand’. Een leuke gelegenheid om met vrienden deze happening bij te wonen. Het is al de veertiende keer dat de Lionsclub Rhoon Oude Maas een benefietconcert organiseert. Net als voorgaande jaren komt de opbrengst ten goede aan meerdere goede doelen. Dit jaar gaat de opbrengst naar de Stichting Vrienden van Streekhospitaal Murambinda in Zimbabwe en Stichting

Vrienden Maaszicht, voor dak- en thuisloze kinderen in Rotterdam. De entreeprijs voor het concert bedraagt 22 euro. Toegangsbewijizen kunnen nu reeds via de website en per e-mail gereserveerd worden bij lionsconcert@peppar of per telefoon, 010-5012729, Cor van Veen.

3

ZIJKRANT Nachtspringen Skydive Rotterdam Skydive Rotterdam organiseert zaterdag 3 november nachtspringen. Er zal tussen 18.30 en 23 uur gesprongen worden uit het vliegtuig. Voor veel springers is nachtspringen een bijzondere ervaring. Om de sprongen veilig te laten verlopen zal iedere springer verlichting dragen en zal het landingsveld aan de Essendijk 24 ook verlicht zijn. In de lucht zullen dus aardig wat bewegende lampjes te zien zijn die afdalen naar het landingsveld. Wie deze bijzondere sprongen en het enthousiasme van de springers wil aanschouwen is welkom. Gevraagd wordt de auto op de parkeerplaats te zetten van het sportcomplex aan de Omloopseweg. Zijn de weersomstandigheden dusdanig dat het nachtspringen niet kan plaatsvinden wordt uitgeweken naar 1 december. Skydive Rotterdam bestaat sinds 1965 en verzorgd sindsdien parachutespringen in de Randstad.

Tweedehands boekenmarkt Het Boerderijtje organiseert vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober een tweedehands boekenmarkt. De openingstijden zijn op vrijdag van 10 tot 12.30 uur en op zaterdag van 10 tot 13 uur Er is een grote voorraad boeken aanwezig die tegen lage prijzen worden verkocht. Er zijn veel romans, waaronder veel moderne boeken, verder wetenschappelijke werken, hobbyboeken, reisboeken, kookboeken, creatieve boeken en kinderboeken. Ook is er een aparte afdeling met boeken over de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast worden ook spellen en puzzels en te koop aangeboden. De opbrengst is bedoeld voor de activiteiten die Het Boerderijtje organiseert. Het Boerderijtje is gevestigd aan de Dorpsdijk 116 te Rhoon.

Bondscafé FNV Bouw FNV Bouw afd. Ridderkerk e.o houdt op maandagavond 29 oktober, weer een thema-avond voor leden en belangstellenden. Op deze avond zal het thema zijn ‘wat te doen bij ontslag door faillissement’. Henny Koelen zal als inleider namens FNV Bouw de aanwezigen informeren over de dan ontstane situatie. Leden maar ook hun niet georganiseerde collega’s zijn welkom. Een kopje koffie en drankje worden aangeboden door de afdeling. Spreekuur klachtenman tussen 19 en 20 uur. De avond wordt gehouden in het ‘Vakbondscafé’: Café Havenzicht (boven). Havenstraat 3. 2984 AC Ridderkerk. Aanvang 20 uur. Zaal open 19 uur.


Wij hebben afscheid genomen van

Arie de Jong 9-02-1940

22-10-2012

Allen die hem dierbaar waren zullen hem missen. Pernis: Jaap de Jong (in herinnering) Jo de Jong-in ’t Veld ’s-Gravendeel: Jan de Jong Gerda de Jong-van Strien

‘Een leven vol liefde verdient een liefdevol afscheid’

Ridderkerk: Ferdinant de Jong Kitty de Jong-Prins Zwijndrecht: Inge Stok-de Jong Wim Stok en verdere familie

Uitvaartverzorging

010-242.98.12 Dag en nacht persoonlijk bereikbaar.

Correspondentieadres: I. Stok-de Jong Kinkelenburg 46 3334 EL Zwijndrecht

Helder en transparant in tarieven. Geen financiële verrassingen achteraf. Binnenkort onze nieuwe vestiging geopend

De afscheidsplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 26 oktober om 13.30 uur in de aula op de Algemene Begraafplaats, Ring 548 te Rotterdam-Pernis.

www.wimzwijnenburg.nl Gratis informatie 0800 - 288 22 55

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op genoemde begraafplaats. Na de begrafenis is er in genoemde aula gelegenheid tot condoleren. Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, kunt u deze advertentie als zodanig beschouwen.

De uitvaart die bij u past

in Hoogvliet.

Voor een betaalbaar grafmonument naar eigen wens

WWW.STEENHUYSNATUURSTEEN.NL Showroom in Zuidland op afspraak T 0181-400989 Info@steenhuysnatuursteen.nl M 06-53252575

Melding van overlijden 0800 - 345 67 89 24 uur bereikbaar

Geef de gewenste kleur aan uw uitvaart en wordt herdacht zoals u bent...

Uitvaartcentrum Waterweg I Theemsweg 11 3201 LT Spijkenisse I T 0181 - 619 388 Uitvaartcentrum Wildzang I Wildzang 35 3075 DS Rotterdam-Zuid I T 010 - 466 11 00

WWW.CVU.NL

Frans X.M. Kloeg Uitvaartzorg

Rotterdam e.o. I Capelle a/d IJssel I Schiedam I Spijkenisse I Waddinxveen I Gouda

Begrafenis en crematieverzorging Sinds 1989 uitvaartverzorger op Pernis en Regio

Opbaarmogelijkheid thuis of in uitvaartcentrum naar keuze Voorbespreking van de uitvaart bij ziekte en gezondheid Wensenboekje voor uw uitvaart gratis opvraagbaar Ook budget-uitvaart mogelijk

Vlinderveen 536 3205 EN Spijkenisse www.uitvaartverzorgingspijkenisse.nl

Dag en nacht 010-2017165 Betaalbare grafmonumenten plaatsing in héél Nederland

www.andersgedenkmonumenten.nl

uijter

Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel • Tel. 010 75 28 837

Uitvaartverzorging Omdat een uitvaart goed geregeld moet zijn.

0181 - 645609

Dag en nacht www.deruijteruitvaartverzorging.nl

Kringloop Hoogvliet Een flexibel pakket voor een vaste prijs.

€ 4950,–

Inhoud van het pakket o.a.: - laatste verzorging, aankleden - vervoer naar plaats van opbaring - kist of opbaarplank (keuze uit 5 kisten) - 1 rouwbezoek - 50 rouwbrieven naar keuze, incl. portokosten - crematiekosten/cq. begraven in algemeen graf - 50 kopjes koffie met een cake/koekassortiment - 1 bloemstuk (keuze uit 8 stukken) - de complete regeling en uitvoering van de uitvaart

zoekt spullen om de winkel te vullen.

Bankstellen, eethoeken, salontafels, vitrines, dressoirs, tv-meubels, kleingoed, witgoed, kleding, lp’s, fietsen, ed.

Tevens doen wij ook huisontruiming & verhuizingen

Openingstijden: ma. 12.00-16.00 uur, di. t/m za. 9.30-16.00 uur.

Mosoelstraat 2, 3193 EL Hoogvliet

06 - 10 91 38 86

langspeelplaten, singles, cd’s 06-54218314 | 06-21391217 Na 19.00 uur: 0181-310690

FIRMA PAK-AN voor schilderwerk.

Witten € 5,- per m2, muren sausen € 6,- per m2, inclusief materiaal.

Voor het complete pakket, zie onze website of vraag onze folder inclusief wilsbeschikking aan: http://www.uvvw.nl Marguerita en Wouter van Wijngaarden

0181-620115

TE KOOP GEVRAAGD:

www.computerstoday.nl / info@computerstoday.nl

Boek tijdig! Deze prijzen gelden tot december 2012! Wij werken door het hele Rijnmondgebied. HEENVLIET tel.nr. 0181-611995 na 18.00 uur.


NIEUWS

Donderdag 25 oktober 2012

5

Hayn-Hoboken traditie sinds 2004

Herfstconcerten met Haydn, J.C. Bach, Mozart en Beethoven Het is inmiddels traditie dat de Stichting Kasteel van Rhoon in het najaar een aantal concerten organiseert met onder meer muziek van Haydn. Rhoon heeft een speciale band met Haydn via de familie Van Hoboken. Het kasteel van Rhoon was van 1830 tot en met 1974 in het bezit van deze familie van Rotterdamse reders. Voor Haydnliefhebbers is de naam Anthony van Hoboken onlosmakelijk verbonden met die van Haydn. Anthony van

Hoboken, die op 23 maart 1887 in Rotterdam werd geboren en op 1 november 1983 te Zürich overleed, maakte het catalogiseren en indelen van het zeer omvangrijke oeuvre van Joseph Haydn (1732-1808) tot zijn levenswerk. Het resultaat publiceerde hij in zijn ‘Joseph Haydn: Thematischbibliographisches Werkverzeichnis’, die tussen 1957 en 1978 in drie delen het licht zag. Door de bijzondere band van Rhoon met Joseph Haydn

Bart van Oort treedt in het Kasteel op met een solorecital op fortepiano.

heeft de Stichting Kasteel van Rhoon in 2004 het idee opgevat om te komen tot een jaarlijks Haydn-Van Hoboken Festival in het Kasteel en de nabijgelegen Nederlands Hervormde Kerk. Na vorige jaren een Kerstconcert in de NH Kerk in Rhoon te hebben georganiseerd, koos de Stichting Kasteel van Rhoon dit jaar voor een Herfstconcert op zaterdagavond 27 oktober in de Nederlands Hervormde Kerk van Rhoon en een zondagmiddagconcert op 28 oktober in de Empirezaal van het Kasteel. In de kerk kan worden geluisterd naar de vermaarde Van Swieten Society en in het Kasteel treedt Bart van Oort op met een solorecital op fortepiano. De Van Swieten Society is een internationaal vermaard ensemble in een bezetting met fluit, twee violen, een altviool en twee fortepiano’s. Het ensemble speelt op authentieke instrumenten en heeft daar een internationale reputatie mee verworven. Met de goede akoestiek van de kerk moet dat oorstrelend

Dieren Centrale Nederland

AGILA.NL

Donderdag 1 november zullen wij vanaf 9.00 uur openen met onze uitgebreide winkel en daarbij behorende assortiment!!

(volgende week in deze krant onze SPETTERENDE aanbieding!!)

Middeldijk 73a – Barendrecht – Tel: 0180-621298 Openingstijden: Maandag tot en met donderdag 8.00-18.00 uur Vrijdag 8.00-20.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur Zondag gesloten

worden. Dit jaar staat Joseph Haydn weer prominent op het programma. Zaterdag samen met zijn tijdgenoten Johan Christian Bach en Wolfgang Amadeus Mozart en zondag tussen Bach en Beethoven. Het concert van zaterdagavond 27 oktober in de NH Kerk aan de Dorpsdijk in Rhoon begint om 20.15 uur. De kerk opent haar deuren om 19.30 uur. Het concert op zondagmiddag vindt plaats in de Empirezaal van het

Kasteel van Rhoon en vangt aan om 15 uur (wintertijd!). Toegangskaarten (zaterdag 20 euro en zondag 12.50 euro) zijn verkrijgbaar bij het Witte Huys, op de website: www.stichting-kasteelvanrhoon.nl en voorafgaand aan de concerten aan de Kerk en aan de zaal in het kasteel. Schoolgaande jongeren tot en met 18 jaar kunnen aan de deur van de Kerk of aan de zaal van het Kasteel gratis toegangskaarten krijgen.

Demonstratie met de

GOEDKOOPSTE GOEDKOOPSTE

De vermaarde Van Swieten Society concerteert in de kerk en speelt op authentieke instrumenten.

Bij de twee Haydnconcerten die komend weekend in de Dorpskerk en het kasteel in Rhoon worden gegeven heeft de jeugd gratis toegang. Om de schoolgaande jeugd meer vertrouwd te maken met klassieke muziek besloot de Stichting Kasteel van Rhoon tot een bijzonder aanbod. Zowel voor het concert op zaterdagavond 27 oktober in de NH Kerk van Rhoon, als voor het concert zondagmiddag in het Kasteel zal géén toegangsprijs worden gerekend voor schoolgaande jeugd tot en met 18 jaar. Jongere kinderen uiteraard graag wel met begeleiding.

Zaterdag 27 oktober van 11.00-16.00 uur

Vermist: Kater, zwart, witte bef, buik, snuit, 3 witte poten en 1 witte voet voor, is gechipt, kitten, Werkersdijk Rhoon. Gevonden: Kater, cypers, F. van der Poest Clementlaan Poortugaal. Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0186-603405. Kijk voor meer gegevens op www.dierencentrale.nl

OPEL.NL

Jongeren gratis toegang bij Haydnconcerten

www.onderhoud-dekker.nl

GEEN SCHAKEL ONTVANGEN? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar: bezorgingalbrandswaard @baruitgeverij.nl of bel Moerstee Verspreidingen Telefoon 015-3694070

Donderdag 25 oktober 2012 - 50e jaargang - nr. 47 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ALBRANDSWAARD (RHOON EN POORTUGAAL)

Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 32.800 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV. Adres uitgever en advertentie-afdeling: Singel 55, Barendrecht Tel. 0180-641022; Fax. 0180-619983 Redactie: Sieka Romeijn-Hedmann (0180-612571, 06-17375371) Leonie Elzinga (06-10336090) Postadres: Postbus 390, 2990 AJ Barendrecht Bezoekadres: Walmolen 74, Barendrecht E-mail: redactiealbrandswaard@baruitgeverij.nl Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Bezorgklachten: telefoon 015-3694070 Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.

www.deschakelalbrandswaard.nl

De Magimix keukenmachine onderscheidt zich van andere merken door o.a.: - inductiemotor - eenvoudig en simpel in gebruik - geschikt voor de vaatwasser - kwaliteit en levensduur - onderdelen in opbergbox

Demonstratiedagaanbieding:

3200 XL met gratis citruspers voor € 299.4200 XL met gratis sapcentrifuge voor € 379.5200 XL met bijna alle opties voor € 499.-


Onkruid in uw tuin heggen snoeien schutting plaatsen enz. Hoveniersbedrijfje maakt/ houd uw tuin weer prachtig

Het is prachtig Dat is GOUD onze lieve ouders

Wat zou hij hier van genoten hebben…

Willem en Dicky Molenaar-Boon zijn 25 oktober 2012 50 JAAR getrouwd.

Vakbekwaam-betrouwbaar-geen duur gedoe maar voor een vaste eerlijke prijs en een goed advies Vrijbl. inl. Theo. 0108851617 / 0615575890

Het beste adres voor al uw zonwering en rolluiken:

Otra Vez

al 30 jaar een begrip.

25% KORTING

www.otravez.nl. COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP 0180-422743 AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP 7 dagen per week COMPUTERHULP 7 dagen per week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur COMPUTERHULP 7 per 7 dagen dagen per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF (voor0180 - per 546467 of08.00-23.00 06privélessen, - 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF 7al dagen week van uur uw reparaties, installaties, netwerken, onderdelen AAN HUIS/BEDRIJF dagen per week van 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, netwerken, privélessen, onderdelen 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur voor uw installaties, netwerken, privélessen, 7alalal dagen dagen perinstallaties, week van van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor7 uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen onderdelen per week 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur ( 0180 --Computer 546467 of 06 -- 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 per week van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. ( 0180 546467 of 06 19160110 7 dagen dagen per weekHulp van 08.00-23.00 uur Aan Huis ( 0180 546467 of 06 19160110 voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( -- 546467 of 06 -- 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl ( 0180 546467 of 06 19160110 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen (voor 0180 546467 of 06 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen

Gefeliciteerd en nog vele jaren veel liefs Lian en José

en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook uw adsl en kabel aansluitingen voor uw installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Computer Hulp Aan Huis voor al alvoor uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen

en nieuwe/gebruikte computersystemen. Al 10 jaar een begrip in de regio en computersystemen. en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen. info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl

Computer Hulp Aan Huis Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen aansluitingen Ook Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen

grafmonumenten BETAALBAAR & COMPLEET VERZORGD

TEL.: 0186 - 64 95 19

Ook als u niet verzekerd bent bij DELA verzorgen wij een mooie uitvaart.

Benjamin Franklinstraat 17, Oud-Beijerland www.kampersnatuursteen.nl

Meer informatie? Bel 010 280 52 80. U kunt ook een afspraak maken om ons uitvaartcentrum aan de Viaductweg 89 in Rhoon te bekijken.

STEEHOUWER Sinds 1931

U I T VA A R T Z O R G

Professionele zorg rondom begrafenis en crematie. dag en nacht 010 - 413 11 00 www.begrafenisrhoon.nl Dag en nacht bereikbaar!

0180 - 699 199

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen.

Hoogvliet Rhoon - Poortugaal Uitvaartcentrum De Esch Keuzevrijheid in alles Gediplomeerd en Gecertificeerd, Houder Keurmerk Uitvaartzorg Erkend Lid BGNU

Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven.

®

Kloeg Uitvaartzorg

Sinds 1989 werkzaam op Rhoon, Poortugaal Pernis, Hoogvliet Barendrecht en Rotterdam.

Begrafenis en crematieverzorging Uitvaartcentrum op Rhoon, Begraafplaats Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam. Kerkelijke uitvaarten. Voorbespreking van de uitvaart bij ziekte en gezondheid. Meld- en informatienummer dag en nacht

010-2017165

Dag- en avonduren. Gratis inhalen verzuimde lesuren. Ook spoedcursussen.

TE HUUR GARAGEBOXEN IN POORTUGAAL Voor een een uitvaart uitvaartgeheel geheelnaar naareigen eigenwens wens Voor ininBarendrecht Barendrecht&&omgeving. omgeving.

Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

Schere 117, 3085 DV Rotterdam

Voor informatie: patricia@geeve.nl

* Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Dag en nacht bereikbaar Dag en nacht bereikbaar

www.chaletnamaste.com

kijk op:op: www.klinkuitvaart.nl of kijk www.klinkuitvaart.nl

Kijk op de website voor een heerlijke vakantie in het zonnigste deel van Zwitserland

Bel 0180-612735 Voor Bel informatie en actuele rouwberichten 0180-612735

Grandcafé - Restaurant - Verwarmd Terras

Zakenborrel - Lunch - Dinner

Zondag 28 oktober van 16.00 - 21.00 uur

ouble D

utch D

Live!!!

Met medewerking van Elena Ekichina en Dolf de Vries op de Piano High Wine (15.30/17.30) Diner (18.00) Havenhoofd 17, 2993 EK Barendrecht

Tel: 0180 - 615 110

www.doubledutchbarendrecht.nl


INdruk WEKELIJKSE SCHAKELPAGINA TUSSEN GEMEENSCHAP EN GEMEENTE • JAARGANG 1 • NUMMER 4 • 25 OKTOBER 2012

Oh, zit dat zo?!

Geen geld om te sporten… helpt de gemeente? Ria Lodder - voormalig secretaris PSV Poortugaal

Als voormalig secretaris, kent Ria Lodder voetbalvereniging PSV Poortugaal door en door. Mini’s in hun kleine tenues, op echte nopjes en met scheenbeschermers… Gras in de kantine, voetbaltassen in de rekken en ouders langs de lijn. Het beeld voor veel spelers, coaches en ouders in weekenden of op trainingsavonden. Wat als je dat beeld dreigt te verliezen, omdat je het (even) niet zo breed hebt? Ria kent dit soort verhalen en vraagt: ‘Voor wie heeft de gemeente extra (geld)voorzieningen en hoe weten mensen of ze hiervoor in aanmerking komen?’ Geld ‘vragen’ aan de gemeente Daar heb je in sommige gevallen gewoon recht op. Wethouder Rombout: ‘Met een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm heb je via het maatschappelijk participatiefonds recht op tegemoetkomingen voor o.a. sport en sociale activiteiten. Lidmaatschap vereniging, club, abonnement bibliotheek, museum, dag- of weekblad, Rotterdampas, cursus- of lesgeld, zwemonderwijs, ouderbijdrage peuterspeelzaal en bijkomende zaken zoals sportkleding en instrumenten. Er bestaat ook bijzondere bijstand, uitkering voor extra of hoge kosten.’ Wel of geen recht op geld? Het achterhalen óf je in aanmerking komt voor geld vanuit de gemeente valt niet altijd mee. Ria Lodder: ‘Bij PSV speelt een 19jarig meisje. Zij wil graag blijven voetballen, is zelfstandig en studeert nog. Zij heeft alleen moeite zich financieel staande te houden. Waar kan zij terecht?’ Haal informatie bij… Bel gemeente Ridderkerk 0180 451234 (werkt samen met Albrandswaard). Vertel dat je wil weten of je recht hebt op het Maatschappelijk Participatiefonds (minimavoorzieningen) of bijzondere bijstand. Zij verwijzen u door naar de juiste persoon. Of download het aanvraagformulier Maatschappelijke Participatie op www.rechtopminimavoorzieningen.nl. Klik op Albrandswaard, dan op ‘digitaal loket’ (naast foto) en zie het formulier. Heb je hulp nodig bij het aanvragen of wil je meer informatie, neem dan contact op met de consulenten van ‘Vraagwijzer Albrandswaard’: www.welzijnalbrandswaard. nl/vraagwijzer of bel naar (010) 501 12 22. Ria Lodder: ‘Bij hulpvragen volgt een persoonlijk gesprek. Dan verwijzen wij ze naar de gemeente of bieden een betalingsregeling. Niet iedereen durft over financiële problemen te praten. Het is dus heel fijn dat de gemeente deze informatie geeft.’ Heeft u samen met andere inwoners of vereniging(en) uit Albrandswaard ook een relevante vraag (geen klacht) of een goed onderwerp, mail of bel dan naar: E: bedrijfsjournalist@albrandswaard.nl M: 06 53 96 70 53 (Patricia Blomjous)

Goede INdruk? Ook deze week ging ik op mijn razende reportersfiets door Albrandswaard. De gemeente wil een indruk geven van het reilen en zeilen binnen onze gemeente, het gemeentehuis en het werk van de bestuurders en ambtenaren. Dat klinkt als een enorme eenrichtingsbrug, maar dat is juist niet de bedoeling! Voor zover objectiviteit bestaat, de onderwerpen komen vanuit de gemeente of vanuit de gemeenschap. Ik belicht ze vanuit meerdere hoeken.

Albrandswaard heb ik ook wel wat vragen, maar het is veel leuker als u de vragen stelt. Mail of bel mij vrijdag 26 oktober voor 14.00 uur uw vraag door. Wie weet komt deze er dan in met uw foto! Zoals het er nu naar uitziet, komen verder schoolzwemmen en voorzieningen voor de jeugd aan bod in de INdruk van volgende week.

Zelf nog leuke, interessante, boeiende onderwerpen of gewoon benieuwd naar het verhaal Volgende INdruk achter de schermen? Sla dan zelf een brug Volgende week komt er een interview met de en mail of bel mij voor onderwerpen. Niet alwaarnemend burgemeester Ger van de Velde- les wordt een artikel, maar ik ben hoe dan ook de Wilde in de INdruk. Als bewoonster van reuzebenieuwd naar uw INdrukken!

Tot gauw! Patricia Blomjous bedrijfsjournalist@albrandswaard.nl 06 53 96 70 53

Oren naar leuk bewonersinitiatief Speellocatie Doctor Willem Vosstraat

‘Voor mijn kleinkinderen wil ik zoveel mogelijk op één

en Monique van Nikkelen Kuijper zijn toen meerdere keren met Stijn gaan praten over de wensen van de bewoners. Mogelijkheden vanuit de gemeente Stijn van BOR: ‘Het gaat in deze wijk om de aanpak van drie speellocaties. Wij hebben na de gesprekken met de initiatiefnemers gekeken wat er vanuit de gemeente mogelijk is voor de Doctor Willem Vosstraat. Financieel gezien, maar ook vanuit verschillende disciplines, zoals groen, veiligheid, speeltoestellen etc. In overleg met de drie initiatiefnemers zijn we een zorgvuldig traject ingegaan. Onze bevindingen en een enquête onder de bewoners vormden de basis voor drie ontwerpen.’

Rond kwart over drie. De basisscholen zijn uit. Kinderen stappen op de fiets, kruipen bij papa of mama in de auto of gaan lopend naar huis. Thuis een bakje thee, koekje erbij en daar gaan ze. Lekker buitenspelen met vriendjes of vriendinnetjes: ‘Ma, ik ga naar het pleintje!’ Toch een gerust gevoel te weten waar je kind is of om met de kleintjes naar een gezellig ‘speelplein’ te gaan. In de Doctor Willem Vosstraat in Poortugaal (Deltawijk en Zuid) is er zo’n plein. Een plein dat inmiddels heel kaal is en een make-over kan gebruiken.

Bewonersavond Uit drie strak gepresenteerde ontwerpen konden bewoners woensdagavond 17 oktober een keuze maken. Wouter: ‘Het grote pluspunt is dat we nu van een kale vlakte weer een gezellige plek gaan maken voor jong en oud.’ Kritische noot op de goed bezochte avond: ‘Helaas is er geen ‘trapveldje’ meegenomen in de ontwerpen.’ Stijn antwoordde: ‘Als dit na het doorvoeren van het ontwerp de wens blijft, bewandelen we hetzelfde traject om deze wens bij alle bewoners te meten. Vanuit onze disciplines bekijken we dan of het haalbaar en wenselijk is.’ Wethouder Van Ginkel: ‘Duurzame oplossingen hebben de voorkeur en burgerparticipatie vind ik belangrijk. Dat zie ik hier goed terug.’

Burgers komen met initiatief Kartrekker Manon Weltevrede gooide deze zomer een balletje op bij de gemeente: ‘Ik kwam in contact met Stijn Schouwenaars van Beheer en Openbare Ruimte (BOR). ‘Als er genoeg geïnteresseerden zijn in de wijk gaan we gewoon eens praten’, zei hij. Na wat rondvragen bleek dat genoeg bewoners het ‘plein’ ook graag wilden opleuken.’ Manon en bewoners Wouter Mulder

Meer informatie of een initiatief? Benieuwd naar de ontwerpen, de uitslag, of naar andere (plannen voor) speelvoorzieningen in Albrandswaard? Kijk op www.albrandswaard.nl, ga naar ‘dorpen tussen groen en stad’ en klik op ‘buitenruimte. Als u mee wilt helpen of iets wilt betekenen voor uw wijk, neem contact op met Stijn Schouwenaars (speelvoorzieningen): (010) 506 17 65 of s.schouwenaars@albrandswaard.nl.

gezellige speelplek!’ Rian Visser (bewoonster Linnaeusstraat), dochter en kleindochter

Albrandswaard op positie twee in Zuid-Holland Vanuit de metro richting Spijkenisse, je kijkt rechts en ziet de Intratuin, kijkt vervolgens links en ziet het Shell-station omringd door verschillende bedrijven. Naast de Sporthal zie je er weer één. Bij metrostation Poortugaal zie je links een bedrijf staan en achter het gemeentehuis zie je, als je goed kijkt, het familiebedrijf Binder. Het Distripark ben je dan nog geen eens tegengekomen tijdens je rit met de metro. In het knusse Albrandswaard vind je meer dan genoeg MKB’ers (Midden- en Klein Bedrijf). Rabobank onderzoekt In 2011 blijkt de economische kracht van het MKB in Albrandswaard op positie 2 te staan van 72 gemeenten in provincie Zuid-Holland. Wethouder Euser: ‘Albrandswaard heeft een goed ondernemersklimaat. We liggen ook heel gunstig voor de Rotterdamse haven.’ Als relatief kleine gemeente staat Albrandswaard toch op een tweede plek. René de Beer, directievoorzitter Rabobank Ridderkerk Midden- IJsselmonde: ‘Het relatieve aandeel van het MKB is groot in Albrandswaard. Ondernemers doen het daar gewoon goed. De branche Logistiek, immers nabij Rotterdamse havens, steekt er met kop en schouders boven uit.’ MKB’er aan het woord Binder Groenprojecten wordt al drie generaties geleid door de, in Albrandswaard welbekende, familie Binder. Professioneel groen, vakmanschap en een goed lopend MKB. Thod Binder, directeur: ‘Onze kracht ligt in het regionaal opereren vanuit één vestiging. In Albrandswaard hebben we een perfecte uitvalsbasis. De locatie is gewoon goed, het geeft ons de mogelijkheid in een regio van 80 kilometer rondom onze vestiging te werken. De industrie ligt ook om de hoek.’

MKB’ers doen het hier goed

´Albrandswaard is een goede uitvalsbasis´

Thod Binder, Directeur Binder Groenprojecten MKB’ers opgelet: er is nog plek Regelmatig krijgt de gemeente de vraag of een MKB’er zich in Albrandswaard kan vestigen. Dit hangt af van het type MKB en van het bestemmingsplan. Aan de Nijverheidsweg bevindt zich een bedrijventerrein. Hier zijn nog kavels beschikbaar. Wilt u informatie over deze kavels neem dan contact op met projectleider Sander van Schagen via Monique van Klingeren op (010) 506 17 70. Als u zelf een andere locatie voor ogen heeft, kunt u voor informatie ook dit nummer bellen. Wethouder Euser is overigens ook altijd te bereiken voor informatie over dit soort zaken. U kunt hem bereiken op 06 54 93 27 52.


ALBRANDSWAARD ACTUEEL Donderdag 25 oktober 2012 Gemeente Albrandswaard Bezoekadres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal Postadres Postbus 1000, 3160 GA Rhoon Telefoon: Fax: E-mail: Website:

(010) 506 11 11 (010) 501 81 80 info@albrandswaard.nl www.albrandswaard.nl

Openingstijden Burgerzaken Aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur woensdagmiddag: 12.30 - 15.00 uur Afhalen aangevraagde reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 16.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur Maandagavond is Burgerzaken niet geopend voor burgerlijke stand werkzaamheden, zoals aangifte geboorte, huwelijk of overlijden. Ook voor eerste inschrijving in Nederland en hervestiging uit het buitenland kunt u op maandagavond niet terecht. Openingstijden afdeling Bouwen en Wonen elke werkdag: 09.00 - 12.30 uur ’s middags: op afspraak Openingstijden Afvalscheidingstation maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 10.00 - 12.30 uur Klachten en meldingen Meldpunt: (010) 506 17 77 Milieuklachten: 0888 333 555 Storingen CAI: 088 2249 111 Spreekuren burgemeester en wethouders Wilt u met een van de wethouders spreken? Bij u thuis of in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak via bestuurssecretariaat@ albrandswaard.nl. Of de waarnemend burgemeester een apart spreekuur houdt? Dat hoort u na 1 november, als mevrouw G. van de Velde – de Wilde met haar werk in Albrandswaard is gestart. Collecte Van 28 oktober t/m 3 november: geen collecte

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden aan De Nieuwe Warmteweg op www.dnww.nl

Nieuws

Bekendmakingen

Informatie- / inloopavond ontwerp uitwerkingsplan ‘Kleidijk’ Aangevraagd / voorgenomen

Dinsdag 30 oktober, van 19.30 tot 21.00 uur. Partycentrum ’t Veerhuys, Dorpsdijk 238 in Rhoon Tijdens deze inloopavond kunt u het ontwerp uitwerkingsplan en de kaarten bekijken en is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan medewerkers van de gemeente. Informatie? Zie: www.albrandswaard.nl > Actueel > Bekendmakingen > Bestemmingsplannen.

Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen.

ning is geen definitief besluit, maar zorgt ervoor dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over voorlopige voorzieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank.

Bewonersavond ‘Ons Portland’

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Rhoon - Kleidijk 94a, 3161 EK bouwen verkooppunt voor motorbrandstoffen incl. luifel - Hovenier 65, 3161 LG plaatsen dakkapel op voordakvlak

Rhoon - Barnsteenhof 106, 3162 RC - plaatsen balkonbeglazing (datum bekendmaking: 18-10-2012)

Wanneer? Waar? Wat?

Wanneer?

Dinsdag 6 november, van 19.30 tot 22.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Waar? Basisschool Het Lichtpunt, Binnengracht 4 in Rhoon Wat? Tijdens de bewonersavond worden verschillende plannen voor Portland in de komende jaren gepresenteerd. Ook is de gemeente erg nieuwsgierig naar initiatieven die leven onder de bewoners of ideeën waaraan u mee zou willen werken. Daarom is er ruim de gelegenheid om deze tijdens de bewonersavond te laten weten. Met de input van zo veel mogelijk bewoners van Portland hopen we een plan te maken waarmee de wijk de komende jaren vooruit kan. Aanmelden Aanmelden voor de avond kan tot donderdag 1 november via e-mail: wijkgerichtwerken@albrandswaard.nl Informatie? Wijkbeheerder Richard van Vliet, e-mail r.v.vliet@albrandswaard.nl Zie ook: www.albrandswaard.nl > Dorpen tussen groen en stad > Wijken > Ons Portland

Werkzaamheden Onderhoud bomen Waarom?

Jaarlijks vinden er inspecties plaats aan de bomen binnen de gemeente. Uit deze inspecties blijkt of een boom nog steeds veilig is of dat er onderhoudsmaatregelen nodig zijn. Het afgelopen jaar is een lijst opgesteld van bomen waaraan onderhoud noodzakelijk is. Deze onderhoudswerkzaamheden bestaan uit het verwijderen van dood hout, gebroken of laaghangende takken. De werkzaamheden starten maandag 29 oktober aan de bomen op de Rijsdijk vanaf het centrum richting de Kleidijk. Het gedeelte waar gewerkt wordt, wordt afgesloten voor verkeer. Omleidingen worden ingesteld, het centrum van Rhoon is altijd bereikbaar. Wanneer? Maandag 29 oktober t/m vrijdag 14 december Informatie? Afdeling Beheer Openbare Ruimte, Noël Versteeg, telefoon (010) 506 17 11 / e-mail n.versteeg@albrandswaard.nl. Aanwonenden zijn per brief geïnformeerd.

Baggerwerkzaamheden in het buitengebied Wanneer? Waar?

Eind oktober 2012 t/m begin februari 2013 Diverse locaties in de Kijvelanden en het gebied tussen Valckesteyn, Poortugaal dorp en Hoogvliet. De bagger wordt afgevoerd naar een tijdelijk weilanddepot aan de Heuvel in Poortugaal. De bagger blijft hier enige maanden liggen tot het water uit de bagger is gezakt. In het voorjaar van 2013 wordt het terrein geëgaliseerd en ingezaaid. Informatie? Beheer Openbare Ruimte, Wybe Korpel, telefoon (010) 506 18 20 / e-mail w.korpel@albrandswaard.nl

Onderhoud asfaltverhardingen

Overig - Uitvoeren van boomonderhoud (eerste deel) - afsluiten kruising ViaductVerleend / besloten weg/Rijsdijk tot aan kruising Rijsdijk/ Kleidijk van maandag 29 oktober t/m Bezwaar maken donderdag 1 november 2012 van Als u het niet eens bent met een 07.30 tot 16.00 uur. van onderstaande besluiten van de - Uitvoeren van boomonderhoud gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na (tweede deel) - afsluiten kruising Rijsde datum die bij het besluit staat ver- dijk/De Gaarde en kruising Rijsdijk/ meld onder ‘datum bekendmaking:…’. Tijsjesdijk vrijdag 2 november en maandag 5 t/m woensdag 7 novemZet in uw bezwaarschrift in elk geval ber 2012 van 07.30 tot 16.00 uur. de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het Beslissing art. 48 en 83 wet GBA bezwaarschrift is geschreven, de Na uitvoerig onderzoek is gebleken beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en dat de volgende personen niet meer op het adres wonen waar zij volgens uw handtekening. de gemeentelijke basisadministratie Voorlopige voorziening aanvragen (GBA) van Albrandswaard staan Het kan zijn dat u tegen een bepaald ingeschreven: • De heer U. Kulüp, Doelwijck 13, besluit bent en: 3162 SC Rhoon 1. dat het voor u belangrijk is dat • De F. Schulz en mevrouw E. Schulz, er zeer snel een uitspraak wordt Maurits Escherlaan 26, 3161 DJ gedaan Rhoon 2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan Het college van burgemeester en worden teruggedraaid wethouders heeft besloten dat in de U kunt dan een voorlopige voorziening GBA moet worden vermeld: ‘verblijfaanvragen bij de Voorzieningenrechter plaats onbekend’. Dit betekent dat deze personen formeel niet meer in van de Arrondissementsrechtbank in Nederland wonen. Rotterdam. Een voorlopige voorzie-

Vergaderingen Politieke Markt - Carrousel Wanneer? Waar? Agenda

Wat? Wanneer?

Herstelwerk van de asfaltverhardingen op rijbanen en fietspaden. Vanaf 1 november tot eind 2012, met uitzondering van de kerstvakantie 22 december t/m 8 januari 2013. Waar? In alle woonkernen Poortugaal, Rhoon en Portland. Vanwege de vele locaties en de diverse onderhoudsmaatregelen kan niet aangegeven worden wanneer er waar gewerkt wordt. Let op! Daar waar nodig wordt om veiligheidsredenen het wegvak tijdelijk afgesloten. Informatie? Beheer Openbare Ruimte, wegbeheerder Henk Landman, telefoon (010) 506 17 45 / e-mail h.landman@albrandswaard.nl / opzichter Janwillem van de Ploeg, telefoon (010) 506 17 37/ e-mail j.ploeg@albrandswaard.nl

Maandag 29 oktober 2012, 20.00 uur Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal Griffiezaal 20.00 - 20.30 uur Johanna Hoeve (bestuurlijke lus) 20.30 - 21.15 uur 2e Tussenrapportage 21.15- 22.30 uur Programmabegroting 2013

Welstandscommissie Wanneer? Waar? Agenda Informatie?

Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur, gemeentehuis van Albrandswaard (Hofhoek 5, Poortugaal) Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

Inzameling oud papier en karton Elke laatste zaterdag van de maand zamelt de gemeente in Poortguaal, inclusief de Kruisdijk, het oud papier en karton in. In de Poortugaalseweg, Rhoonsedijk, Slot Valkensteinsedijk, Slotsedijk en Varleweg wordt het oud papier de eerste zaterdag ingezameld. In de wijken waar papiercontainers zijn uitgedeeld wordt geen los papier meer opgehaald. Zet de papiercontainer voor 09.00 uur op de aanbiedplaats voor minicontainers. Meer scheiden, minder afval.

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl


NIEUWS

Donderdag 25 oktober 2012

Abel’s Stand-up Comedy In samenwerking met Playground Comedy, organiseert Abel op 8 november een Stand-up Comedy show. Gevestigde comedians brengen hun beste grappen, verhalen en gedachtenspinsels. Een show om na uw diner of drankje in een sfeervolle en ontspannen setting eens goed te lachen en te genieten. Ditmaal twee hoofdacts die beiden furore maakten in de wereld van de Comedy. Ramon Fielmich improviseert met zijn speelse en fantasierijke humor en de tweede act is niemand minder dan Reinier Meijer. Samen staan

zij garant voor een avondje topcomedy vol met sterke grappen en mooie verhalen. Ontvangst 20.15 uur, aanvang 20.30 uur. De entree voor de Stand-up comedyshow kost 7,50 euro per persoon, reserveren is gewenst.

Verkoopdag Vrouwenvereniging Dorcas Vrouwenvereniging Dorcas hoopt zaterdag 3 november haar jaarlijkse verkoopdag te houden. Er zal van alles te koop zijn, onder meer boeken, zowel nieuwe als tweedehands, groenten en fruit, verschillende bakproducten, mooie decoratie voor de tuin en nog veel

meer. Er wordt patat gebakken en bezoekers kunnen ook genieten van de verse oliebollen of koffie met iets lekkers. Iedereen is welkom van 10 tot 14 uur in de zaal van de kerk van de Gereformeerde Gemeente aan de Achterweg 11 te Poortugaal.

Voorkom woninginbraken, beveilig uw woning Nu het weer vroeger donker wordt, neemt het aantal woninginbraken in Albrandswaard toe. Onder dekking van de nacht slaan inbrekers ongezien hun slag. De politie ziet met name inbraken via openstaande bovenramen toenemen. In een aantal gevallen waren de bewoners gewoon thuis. Soms wordt het ongenode gasten nog gemakkelijker gemaakt. De ladder ligt voor het grijpen, en ook de kliko vormt een goede opstap om bij de ramen op de eerste etage te komen. Vooral in Rhoon en Poortugaal zijn mensen met eengezinswoningen het slachtoffer van insluipingen via het bovenraam. De politie adviseert daarom ook als u thuis bent, de ramen boven te sluiten. Ook bovenlichten en wc-raampjes, want hoewel dat onmogelijk lijkt, ook via deze kleine raampjes komen inbrekers naar binnen. Toch graag een raampje open? Voor niet al te veel geld plaatst u een antiinbraakstaaf. Op de website

van het Politiekeurmerk veilig wonen www.politiekeurmerk. nl leest u hier meer over. Misschien gaat u nog weg met de herfstvakantie, zorg dan dat uw woning er bewoond uit blijft zien. Doe niet alle gordijnen potdicht en plaats tijdschakelaars op lampen en de radio. Vergeet daarbij de lamp in de slaapkamer niet. Inbrekers controleren ook of u langere tijd weg bent door een strookje papier tussen de sponning en de deur te doen. Als ze na een paar dagen terug komen en het papiertje er nog tussen zit, weten ze dat de bewoners op vakantie zijn. Vraag degene die op uw huis let, om dagelijks even langs te gaan en de post van de mat te halen. De politie in Albrandswaard doet er alles aan om inbraken te voorkomen en inbrekers in de kraag te vatten. Uw hulp en oplettendheid kunnen zij daarbij goed bij gebruiken. Ziet u iets verdachts? Aarzel dan niet en bel 0900-8844.

Fraaie lijst gastauteurs in literaire programma Kasteel van Rhoon Onder de titel ‘Jeroen spreekt boekdelen op het Kasteel van Rhoon’ gaat Jeroen Rozendaal het nieuwe literaire programma in het Kasteel van Rhoon presenteren. De stichting is er in geslaagd voor de vier zondagen aansprekende auteurs voor het voetlicht te brengen. Het programma start op zondag 4 november. Kaarten zijn te koop bij Boek & Leeswinkel Het Witte Huys, Dorpsdijk 140 in Rhoon. Telefoon 0105011910. De winkel is open op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur. Op internet 24 uur per dag, 7 dagen

per week: www.boekenleeswinkelhetwittehuys.nl Het literaire programma begint zondag 4 november met Tomas Ross en Esther Gerritsen. Tomas Ross, pseudoniem van Willem Hoogendoorn is bekend van zijn vele thrillers,die ook wel faction-thrillers genoemd worden, fictie gebaseerd op feiten. Hij schrijft eveneens scenario’s voor film en televisie, o.a. Unit 13 , Wij Alexander, In het belang van de Staat en Bernhard, Schavuit van Oranje. Tomas Ross schrijft momenteel het script voor een film over

Jeroen spreekt boekdelen op het Kasteel van Rhoon Het literaire programma op de zondagmiddag in het Kasteel van Rhoon is vernieuwd. Onder de noemer ‘Jeroen spreekt boekdelen op het Kasteel van Rhoon’ gaat Jeroen Rozendaal het nieuwe literaire programma presenteren. Jeroen interviewt iedere bijeenkomst twee auteurs die uiteraard ook voordragen uit eigen werk. Na afloop kan in het Kasteel van Rhoon met elkaar worden nagepraat onder het genot van een drankje. Gezien de gastauteurs en de reputatie van Jeroen Rozendaal beloven het dynamische bijeenkomsten te worden! Jeroen is producent, schrijver, regisseur, muzikant en presentator. Zo is hij de vaste presentator van het Geen Daden Maar Woorden Festival in Rotterdam. Vanuit zijn eigen Studio Rev levert hij een bijdrage aan culturele producties met een accent op film en theater. Op dit moment werkt hij aan de productie van zijn eerste speelfilm Toegetakeld door de liefde, geregisseerd door Ari Deelder en gebaseerd op een novelle van Aat Ceelen. Hij maakte documentaires over de auteurs Bart Chabot en zeer recent Bob den Uyl, en verzorgde de productie van filmportretten van de schrijvers Jeroen Brouwers, Rien Vroegindeweij en Frans Vogel.

een training voor mensen die beginnen met Mindfulness. Op de dinsdagavond is er een oefengroep met ervaring. De yogalessen zijn op de woensdag en donderdag. Overdag en in de avonduren. Het Sisucentrum biedt een eigen mix van Kundalini en Hathayoga, waarin het vinden van de eigen balans centraal staat. De lessen zijn geschikt voor beginners met yoga en voor gevorderden. Sinds kort biedt het centrum ook de mogelijkheid voor ademtherapie en Thaise yogamassage. Voor informatie en aanmelding bellen naar 06-41291424 of kijken op www.yogastudioyvonne.nl

Willem van Oranje. Esther Gerritsen volgde een theateropleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Zij schrijft toneelstukken en proza. In 2002 verscheen haar eerste roman, ‘Tussen een persoon’. Haar roman ‘Superduif’, over de logica van gekte, werd in 2011 genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Dit najaar komt haar haar nieuwste boek ‘Dorst’ uit en haar roman ‘Normale dagen’ opnieuw uit. Op zondag 9 december komen Annelies Verbeke en Arthur Umbgrove. Annelies Verbeke, een jonge Belgische auteur begon als scenarioschrijver. Zij schrijft recensies voor het maandblad Film en Televisie, was een aantal jaren columniste voor NRC-Handelsblad en de laatste jaren schrijft zij romans en verhalenbundels. In het najaar komt de verhalenbundel ‘Veronderstellingen’ uit. Arthur Umbgrove begon als cabaretier. Zijn eerste avondvullende cabaretprogramma maakte hij in 1994. Daarna werd de muziek steeds belangrijker, Arthur Umbgrove maakte vijf cd’s. Na acht jaar toeren besloot hij een tijdje te stoppen en begon hij met het schrijven aan een boek. In 2012 kwam zijn derde boek ‘Hotel Sofia’ uit. Op zondag 17 februari spreekt Jeroen Rozendaal met Menno Wigman en Bart Chabot. Menno Wigman is dichter, vertaler en muzi-

kant. Recensenten plaatsen Wigmans poëzie meestal in de traditie van de romantischdecadente poëzie uit het fin de siècle. Naast dichter is Wigman vertaler van Charles Baudelaire, Gérard de Nerval, Rainer Maria Rilke, Thomas Bernhard, Hugo von Hofmannsthal en Leopold Andrian. De reeks wordt zondag 14 april besloten met Ernest van der Kwast en A.H.J. Dautzenberg. Ernest van der Kwast, Bombay 1981, groeide op in Rotterdam. Met de roman ‘Mama Tandoori’ brak hij in 2010 door bij een groot publiek. Mama Tandoori is het hilarische, licht wrange en ontroerende verhaal van een onalledaags gezin. Van der Kwast was enige tijd hoofdredacteur van het literaire tijdschrift Passionate en is mede organisator van het literaire evenement Nur Literatur in Rotterdam. Zijn laatste boek is getiteld ‘Giovanna’s Navel’. A.H.J. Dautzenberg, 1967, studeerde Economie in Tilburg en voltooide een studie Taal- en letterkunde. Zijn teksten verschenen in onder meer Hollands Maandblad, de Revisor, De Volkskrant, NRC Handelsblad. A.H.J. Dautzenberg trad op tijdens festivals als Crossing Border, Literatuur Late Night, Pauw & Witteman, Nur Literatur. Zijn laatste roman ‘Extra Tijd’ is lovend ontvangen. Marcel Möring noemt Dautzenberger één van de spannendste schrijvers van dit moment.

‘Prostaatkanker, u kunt er gewoon over praten’ Onder het motto ‘Prostaatkanker, u kunt er gewoon over praten’ organiseert inloophuis De Boei te Rotterdam op woensdag 31 oktober samen met de Prostaatkanker Stichting, een voorlichtings- en gespreksavond. Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen en treft 1 op de 11 mannen.

Jaarlijks wordt bij ongeveer 8.000 mannen prostaatkanker vastgesteld. Prostaatkanker is niet alleen een mannenprobleem maar kan ook grote gevolgen voor een relatie hebben en de familie. Genoeg reden voor lnloophuis De Boei om een gerichte avond over dit onderwerp te organiseren. De avond vindt plaats in Inloophuis de Boei aan

High tea met ‘Muziek Bonbons’ in Hooge-Werf

Mindfulness en yoga in het SiSucentrum Ook in het nieuwe seizoen biedt het SiSucentrum aan het Zalmwater 31 in Carnisselande weer Mindfulnesslessen aan. Peter Thissen: ,,In kleine groepen kun je de weldaad van meditatieve oefeningen ervaren. Mindfulness biedt je de mogelijkheid om bewuster in het leven te staan. Mindfulness betekent je aandacht richten op je huidige ervaring, op het hier en nu, met een nieuwsgierige, niet-kritische blik. We kunnen deze aandacht ontwikkelen. In het SiSucentrum krijg je technieken aangereikt die je helpen om mindful in het leven te staan.’’ Op maandagavond is

9

de Weimansweg 70-72 in Rotterdam. Parkeren is gratis rondom de Weimansweg. De avond wordt gehouden van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur. De avond is bedoeld voor iedereen die op enige wijze met prostaatkanker te maken heeft, te maken heeft gehad als patiënt of als naaste of mantelzorger. Vooraf aanmelden wordt op

Marijke wandelt in Bleskensgraaf Wandelsportvereniging Marijke gaat zaterdag 27 oktober wandelen in Bleskensgraaf, waar de Snerttocht wordt gehouden. De te lopen afstanden zijn vijf, tien, vijftien en vijfentwintig kilometer. Het vertrek

Op dinsdag 16 oktober was het Grand Café in Zorgcentrum Hooge-Werf extra feestelijk. Maar liefst 75 bezoekers genoten van de sandwiches, taartjes en chocolade die werd geserveerd tijdens de high tea. Loes Aarsen van ‘Muziek Bonbons’ liet tijdens alle snoeperijen een mooie fotoreportage zien. De foto’s

hadden te maken met de liederen die haar man Theo op dat moment ten gehore bracht. Meezingers als ‘Dametjes de Boer’ en ‘Sjakie’ waren een groot succes. De high tea werd afgesloten met een ijs coupe voor de aanwezigen. De aanwezigen hebben genoten van het gezellige Grand Café.

prijs gesteld: telefoon 0102152855 of e-mail jokewil. deboei@gmail.com Bijdrage in de kosten: 1,50 euro. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Stichtingen Prostaatkanker en Inloophuis de Boei. Voor meer informatie over deze stichtingen www.inloophuisdeboei.nl en www.prostaatkankerstichting.nl

is om 08.15 uur vanaf sporthal Vitaal aan de Kruidentuin in Barendrecht. Informatie over wandelen bij Marijke via 010-5014646 (na 19 uur). Zie ook www.wandelsportmarijke.nl.


JEANSACTIE

VRIJDAG 26 EN ZATERDAG 27 OKTOBER O.A. PALL MALL

& DAMES EN HEREN JEANS KIDS JEANS 1 VOOR 2 VOOR 95 25,- 39, CARS/

NATION

ONLY/CARS

*

VERKRIJGBAAR IN ZWART EN DONKERBLAUW

79,

95

39,

95

IEDERE VRIJDAG VETTE VRIJDAG MERKJEANS VOOR 19,95

BIG L HOOGVLIET | JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL

WILHELM TELLPLAATS 33 | DINSDAG T/M ZATERDAG | TEL: 010 4723277

��������������������������������

TROY 51045

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND

JACK&JONES

CARS HEREN JAS

PETROL/

OUTFITTERS

G-STAR/LEVI’S

OP DEEL VAN DE COLLECTIE

95

*

25,- 39,

DONDERDAG 25,


NIEUWS

Donderdag 25 oktober 2012

11

Plantenzaak ’t Hoekje betrekt nieuwe locatie in Kikkerstraat Plantenzaak ’t Hoekje in Poortugaal is verhuisd. Het pand aan de Kikkerstraat is verlaten en het enkele tientallen meters verderop in de zelfde straat leeggekomen pand op nummer 16 van de voormalige lampen- en elektrische artikelenzaak Kweekel is ingericht. ,,De verhuizing is snel gegaan’’, zegt eigenaar Ruud Veringmeier. Op de winkelruit van het verlaten pand staat een grote witte pijl die de Kikkerstraat in wijst en direct al de blik richt op een tafel vol met planten en een

banier. Dat de plantenzaak een nieuw pand heeft betrokken kan niemand ontgaan. De officiële opening van plantenzaak ’t Hoekje vindt zaterdag 27 oktober plaats. Voor iedereen is er een hapje en drankje. Ook aan de kinderen is gedacht want voor hen wordt een groot springkussen opgesteld waarop ze zich kunnen uitleven. Een extreme huurverhoging was volgens de eigenaar aanleiding om te zien naar een andere locatie. Die werd

De hoek met snijbloemen van plantenzaak ’t Hoekje.

gevonden aan de Kikkerstraat 16. De voormalige lampenwinkel heeft nu een fleurige inhoud met veel uitstraling gekregen. Het winkelpand met de grote winkelramen laat direct van buiten af al de grote variëteit aan snijbloemen, planten, bloemstukken en vazen en potten zien. De winkel is een meter langer dan het vorige pand. ,,Daarom is de hoek met snijbloemen groter geworden’’, licht Ruud Veringmeier toe. Achter de winkel bevinden zich nog enkele afzonderlijke ruimten waar het team rustig kan werken aan het creëren van boeketten en bloemstukken. ,,Die mogelijkheid was er in de vorige winkel niet. Daar gebeurde alles in één en dezelfde ruimte. Er is nu ook een aparte ruimte waar klanten met het team rouwwerk of bloemen voor een bruiloft kunnen uitzoeken. Om de klanten het gemakkelijker te maken in de keuze heeft Ruud een fotoboek samengesteld van door zijn team eerder gemaakt bloemwerk. De snijbloemen in de winkel worden dagelijks door Ruud vers ingekocht op de veiling in Naaldwijk. Voor hem betekent dat ’s ochtends vroeg uit

Winkel voor één maand in noodlocatie

Volledige verbouwing Lucas Optiek & Optometrie Jan Lucas Optiek aan het Strawinskiplein in Rhoon staat aan de vooravond van grote veranderingen. De naam verandert met ingang van 1 november in Lucas Optiek & Optometrie. Gezien die naamswijziging en uitbreiding van de activiteiten wordt ook de huisstijl van Lucas aangepast. De meest ingrijpende verandering is de volledige verbouwing van de winkel die een maand in beslag zal nemen. Niet alleen het interieur wordt vernieuwd, dat zelfde geldt ook voor de gevel. Door de toepassing van de nieuwe huisstijl krijgt Lucas Optiek & Optometrie een totaal nieuwe look’’, aldus de eigenaren Rutger Lucas en Robert Broekhuizen. ,,Naast de kwaliteit in dienstverlening en service, die klanten al van ons gewend zijn, kan men in onze nieuwe winkel nu ook terecht voor optometrisch onderzoek’’, aldus de beide eigenaren die samen met contactlensspecialist Ton van der Weerdt het team van Lucas Optiek vormen. De verbouwactiviteiten van de winkel starten op 5 november. Dat betekent dat het pand met ingang van die datum voor ruim een maand gesloten zal zijn. De winkelactiviteiten worden echter gewoon voortgezet. Dat gebeurt in een noodwinkel die achter de brillenzaak zal komen te staan. De opening van de totaal gerenoveerde winkel is op zaterdag 8 december. Die opening wordt onder meer

gevierd met de nodige aanbiedingsacties. Tijdens de verbouwing van 5 november tot en met 7 december houdt Lucas een totale uitverkoop in de noodwinkel. Er worden kortingen van 20 procent, oplopend tot 70 procent op monturen gegeven. Lucas Optiek investeert niet alleen in een nieuw interieur, maar ook in nieuwe apparatuur en een grotere brillencollectie om zo nog beter aan de wensen van de klanten te kunnen voldoen. De zaak beschikt nu over één oogmeetruimte, maar in de nieuwe winkel komt er een tweede ruimte voor oogmeting bij. ,,Het grote voordeel is dat er nu twee metingen tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden’’, aldus de eigenaren. De verbouwing heeft Lucas Optiek aangegrepen voor een ludiek initiatief voor een

lokaal goed doel. Wie tijdens de verbouwingsperiode de ogen laat meten, steunt daarmee ook zwembad Rhoon. Bij elke oogmeting wordt een bedrag van 2.50 euro aan het zwembad gedoneerd. Tevens doneert Lucas het zwembadje nog eens 5 euro bij elk verkocht brilmontuur. Lucas Optiek is vanaf de opening van het winkelcentrum in 1985 op het Strawinskiplein gevestigd. ,,De winkel onderging sindsdien diverse verbouwingen, maar deze verbouwing is wel heel rigoureus. Alles is er op gericht om het de klanten zo aangenaam en gemakkelijk mogelijk te maken’’, aldus Lucas en Broekhuizen. De opening wordt groot gevierd en daarbij maakt men ook kans om prijzen te winnen.

Lucas Optiek & Optometrie zoals de winkel er nu nog van buiten uitziet.

de veren. Wanneer de winkel ’s ochtends open gaat staan de bloemen al gesneden en gesorteerd gereed voor de eerste klanten. ,,Het aanbod aan snijbloemen is groter, maar verder blijft alles zoals de klanten dat van ons gewend zijn’’, benadrukt Ruud. Leuk detail is dat de mozaïeken tegelvloer van weleer, die onder de vloerbedekking vandaan kwam, bijzonder goed past in de bloemenwinkel. Ook op dit nieuwe adres kunnen klanten terecht voor de bekende Dudok taarten. Inmiddels is dit de derde verhuizing van plantenzaak ‘t Hoekje in Poortugaal. Ruud Veringmeier begon in 1992 samen met echtgenote Claudia plantenzaak ’t Hoekje op de hoek van de Welhoeksedijk en de Dorpsstraat. Omdat de winkel op een hoek was gevestigd werd gekozen voor de naam ’t Hoekje. De winkel groeide snel en in november 2007 volgde verhuizing naar het pand aan de Kikkerstraat 2. Inmiddels is ’t Hoekje verhuisd naar de Kikkerstraat 16. De winkel is het domein van echtgenote Claudia en haar team. Ook het telefoonnummer 5011995 is hetzelfde gebleven.

Ohio BV presenteert dinershow Goud & Fout BARENDRECHT - De dinershow Goud & Fout is in het noorden van het land een succes. Toch behoeft men niet zo ver te reizen om dit evenement mee te beleven, want de dinershow komt nu ook in deze regio. Het is het bedrijf Ohio BV Masters of Entertainment in Barendrecht dat deze dinershow presenteert. Goud & Fout staat voor een ‘heerlijk avondje uit’ inclusief onbeperkt eten, drinken en natuurlijk volop show. Dat alles voor de prijs van 59,50 euro per persoon. Deze dinershow wordt gehouden op vrijdag 23 november en zondag 23 december in zaal Flamingo aan de Lengweg in Hoogvliet. Een locatie die de warme sfeer van weleer uitstraalt en past bij de show. De spil van de dinershow is het duo John & Gré. Het zijn de artiesten Eric Newman en Kity Bonte die volledig in de rollen van John & Gré opgaan. De show wordt gekenmerkt door z’n humoristische insteek met zang, dans, scherpe humor en interactie. Dit avondje uit

is geschikt voor de gehele familie, maar ook voor MK-bedrijven, verenigingen, jubilea en verjaardagen of gewoon voor iedereen die eens een gezellige avond uit wil zijn. De kracht van John & Gré is mensen aan het lachen maken. Op een leuke manier weten ze situaties en personen op de hak te nemen. John & Gré waren al eens succesvol tijdens een feestavond van de BVV Barendrecht. Directeur Cor Dorst van Ohio BV wordt nog regelmatig gevraagd wanneer dit duo weer optreedt. Dat staat nu dus binnenkort te gebeuren.

Voor informatie en reserveringen voor de dinershow, telefoon 085-4897160, internet www.ohio.nl of e-mail: dinder@ohiomusic.nl. Ohio is een entertainment bedrijf in Barendrecht dat gespecialiseerd is in het organiseren van evenementen en feesten in de breedste zin van het woord. Festivals, bedrijfsopeningen en -feesten, jubilea, galabals of promoties winkelcentra, alles is mogelijk. Ook boekingen van artiesten of musici worden door Ohio verzorgd. ,,De dinershow Goud & Fout past daarom helemaal in ons straatje’’, aldus Cor Dorst.

Bonnenboekje vol voordeel

Klaverjassen Oude Maas

Deze week ontvangen bewoners van Barendrecht, Heerjansdam, Rhoon en Poortugaal bij De Schakel een bonnenboekje van de winkeliers van de Middenbaan, ’t Vlak, het Achterom en het Onderlangs in Barendrecht. De bonnen kunnen uit het boekje gescheurd worden en ingeleverd worden bij de deelnemende winkeliers. Zij hebben allerlei acties en aanbiedingen voor de klanten,

In de kantine van vv Oude Maas aan de Albrandsedijk wordt vrijdag 28 oktober weer een klaverjasavond gehouden. De kantine is om 19.30 uur open en de kaarten worden om 20 uur geschud. Tevens is er een loterij waar leuke prijzen mee te winnen zijn. Alle data van de klaverjasavonden zijn te zien op de website van vv Oude Maas. Opgeven voor de kerstklaverjasavond op 21 december is al mogelijk.

geschikt voor jong en oud. De bonnen zijn geldig van donderdag 25 oktober tot en met zaterdag 10 november 2012. Let op, sommige winkeliers hebben een andere actieperiode. Het bonnenboekje is een initiatief van de evenementencommissie Centrum Barendrecht. Donderdag 1 november worden de bonnen nogmaals afgedrukt is De Schakel.


De lekkerste oliebollen zijn er weer!

Westerberg gebakkraam bij Intratuin Rhoon

Ontslag? Arbeidsconflict? Reorganisatie? Voor een vrijblijvend eerste advies kunt u contact opnemen met één van onze advocaten.

Park Barendrecht • 1e Barendrechtseweg 76-80 2992 XC Barendrecht Tel 0180 - 695 115 • Fax 0180 - 695 110 E-mail info@vdladvocaten.nl • www.vdladvocaten.nl

10 oliebollen voor € 7.50* *Actie is geldig van 25 oktober tot en met 1 november 2012. Intratuin Rhoon Stationsstraat 5, 010-5017755 Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

geeft kleur aan groen

Huis van de Week:

Woningen aan- of verkopen doet u via

Vlielanderstraat 13, Pernis sfeervol in deze woning. De mogelijkheid bestaat om een apart zit- en eetgedeelte te creëren. De keuken en badkamer Een fraaie ruimte met een handige ‘eetbar’, die sfeer en efficiëntie geweldig mooi combineert. De keuken is voorzien van inbouw apparatuur, zo-

Fraaie woning ‘Een paleisje in een leuk dorp’, zo omschrijft de bewoonster van deze leuke woning haar onderkomen. En ze heeft gelijk, het huis is zeer fraai en bevat verrassende ruimten met vele inrichtingsmogelijkheden. Hoewel de garage gebruikt kan worden om er de auto in te parkeren, heeft de bewoonster er voor gekozen deze ruimte als een soort bijkeuken in te richten, wat beslist een bijdrage aan extra woongenot oplevert. De garage is aangebouwd aan de achterzijde van de keuken en inpandig via een deur te bereiken. De woning is gelegen nabij de dorpskern, waardoor alles binnen loopafstand te bereiken is. De bewoonster heeft al haar

creativiteit gebruikt om de woning een bijna nostalgische uitstraling te geven, maar alle andere stijlen zijn te realiseren in dit hoekpand. De begane grond In de hal treft men het toilet aan, alsmede de garderobe en de trap naar de eerste verdieping. Van hieruit kan men de woonkamer betreden, die sfeervol is door de raampartijen aan vooren achterzijde maar ook aan de zijkant van de woning. De openhaard met fraaie schouw en de aangebrachte inbouwverlichting, maakt deze ruimte tot iets heel bijzonders. Onder de plavuizenvloer bevindt zich vloerverwarming, het is dus ook op de koudere dagen warm- en

woonkamer met openhaard als een magnetron, koelkast, vaatwasser, 5- pits gasfornuis, waarin een oven en daarboven een afzuigschouw. Vanuit de keuken kan men zowel de badkamer als de tuin met terras en de garage betreden. De badkamer is mooi ingericht, met een hoekligbad en een badmeubel met wastafel. Een handige en fraaie designradiator maakt het helemaal compleet. De garage, die tevens als bijkeuken dienst doet, bevat de combiketel en is voorzien van een wasmachineaansluiting.

Deze ruimte is voorzien van verwarming, wastafel en een lichtkoepel. De buitentoegang is voorzien van een op afstand bedienbare elektrische deur.

synchro wonen info@synchrowonen.nl

Eerste verdieping Op deze verdieping treft men de overloop aan, die toegang biedt tot drie slaapkamers. De grootste, 4.28 bij 3.37 meter, bevindt zich aan de voorzijde van de woning en is voorzien van een riante dakkapel en wastafel. Aan de achterzijde bevinden zich twee slaapkamers, waarvan de ruimste is voorzien van een handige schuifkastenwand en dakkapel. De kleinste slaapkamer heeft eveneens een dakkapel. Via een schuiftrap kan men de bergzolder bereiken.

De tuin is helemaal omheind, ligt op het westen en is ook achterom via een afsluitbare poort te bereiken. De buitenzijde van de woning is in 2007 opnieuw gevoegd en geïmpregneerd. De eigenaresse: ‘Ik heb hier heel fijn gewoond, de buurt is oergezellig en vooral de buurtjes zijn geweldig, ik zal ze zeker gaan missen. Ik wil echter wat landelijker gaan wonen, het liefst zou ik deze woning mee willen nemen, maar helaas kan dat niet.’

Keuken met handige eetbar


NIEUWS

Donderdag 25 oktober 2012 ~ advertorial ~

-AGENDATIP-

Intratuin Rhoon start orchideeënweken Kortingsacties op 22 oktober van start’ Rhoon, 22 oktober 2012– Het najaar is hét moment waarop we meer tijd in huis gaan doorbrengen. Daarmee wordt ook onze behoefte aan warmte en gezelligheid groter. Intratuin Rhoon wil dat iedereen de korte en donkere dagen met een opgewekt gevoel trotseert en trapt daarom op 22 oktober, tijdens Oktober Woonmaand, af met de Orchideeënweken. De kamerplantenafdeling is van 22 oktober t/m 11 november gekleurd met een prachtig assortiment van de mooiste orchideeën die juist in dit jaargetijde het interieur extra sfeervol kunnen maken. Nu het najaar is aangebroken wordt een comfortabel en gezellig onderkomen steeds belangrijker. Een goede gelegenheid om het in huis extra sfeervol te maken met de orchidee. Deze kamerplant is er in zoveel soorten, kleuren en vormen dat de plant in ieder interieur past. Intratuin Rhoon geeft graag advies en organiseert daarom verschillende activiteiten voor jong en oud. Activiteiten tijdens de Orchideeënweken Intratruin Rhoon organiseert van 22 oktober tot en met 11 november de orchideeënweken. Tijdens deze feestelijke weken vinden er in Intratuin Rhoon de volgende activiteiten plaats. •

• • •

Orchideeëngoeroe: Een orchidee is een eigenzinnige plant. Altijd al willen weten wat de beste temperatuur is voor een orchidee of jezelf afgevraagd waarom uw orchidee is gestopt met bloeien? Onze Orchideeëngoeroe beantwoordt al uw vragen op het gebied van behandeling en verzorging. Op zaterdag 3 november van 11.00 tot 16.00 uur geeft een kweker antwoord op al uw vragen over orchideeën. Gratis oppotten: tijdens de orchideeweken potten onze medewerkers de nieuwe orchidee gratis op. Lever je oude orchidee in voor een nieuwe met 25% korting: Vergeet niet je oude orchidee mee te nemen tijdens de Orchidee Weken. Deze kun je namelijk inruilen voor een nieuwe orchidee naar keuze met 25% korting! Voucher voor 20% korting: bij aankoop van een orchidee ontvang je een voucher voor 20% korting op een kerstartikel.

Over Intratuin Intratuin is een organisatie, waarin praktijkervaring en specialistische kennis elkaar versterken. Een hechte band van samenwerkende ondernemers en beroepskrachten. De Intratuin formule bestaat 32 jaar en heeft 59 franchisevestigingen, waarvan vijf in België. Intratuin is een belevenis in elk seizoen. Als tuincentrum en sfeerwinkel maakt Intratuin winkelen voor tuin, huis en balkon tot een plezierige én inspirerende vrijetijdsbesteding. Kleurrijk, sfeervol, praktisch en gastvrij. En altijd biedt Intratuin iets extra’s: stylingtips, creatieve workshops en speciale acties die onze klanten elk bezoek weer op nieuwe tuin- en woonideeën brengen. www.intratuin.nl

Lesauto en politievoertuig botsen op Groene Kruisweg Donderdagavond, om ongeveer 17.45 uur, is bij een aanrijding op de Groene Kruisweg in Rhoon aanzienlijke materiële schade ontstaan aan twee auto’s. Eén daarvan was een lesauto, maar niet als zodanig in gebruik en de andere auto was een onherkenbaar politievoertuig van het Korps Landelijke Politie Diensten. De aanrijding ontstond op een met verkeers-

lichten beveiligde kruising en het politievoertuig reed met optische en geluidssignalen. De bestuurder van de lesauto is ter controle overgebracht naar een ziekenhuis. De Verkeers Ongevallen Groep van de politie RotterdamRijnmond stelde ter plekke sporen veilig en deze dienst stelt een nader onderzoek in naar de toedracht van de aanrijding.

Kennismaken met Poppentheater

IT-Skills Nederland full Service Internetbureau IT-Skills Nederland is een Full Service Internetbureau dat nog maar enkele jaren bestaat. Eigenaar is Marlon Barth uit Rhoon die in maart 2010 vanuit zijn woning is begonnen. Met succes, want de kring aan klanten groeide. Zijn laatste bedrijfslocatie was Villa van Alles. Zaterdag 20 oktober opende de jonge eigenaar zijn nieuwe bedrijfsvestiging in het nieuwbouwpand boven de DA-drogist aan de Julianastraat 41b. ,,Ik heb werkelijk alles op alles gezet om dit te kunnen bereiken. Nu het gerealiseerd is lijkt het wel een American dream.’’ De naam IT-Skills is een bewuste keuze. IT staat voor Informatie Technologie en Skills voor vaardigheden. IT-Skills biedt de klanten een breed pakket aan diensten. De core business van IT-Skills is webontwikkeling van websites en webshops, maar IT-Skills legt zich ook toe op huisstijlen, drukwerk en vormgeving en social media. Daarnaast levert IT-Skills computers en randapparatuur alsmede software en houdt het zich bezig met back-up opslag. Ook verzorgt het bedrijf onderhoud en reparaties aan computers en kan men er terecht voor drukwerk waaronder trouw- en geboortekaartjes. ,,We heb-

ben er unieke designs voor gemaakt.’’ Voordat Marlon Barth zijn Internetbureau oprichtte is hij niet over een nacht ijs gegaan, maar legde een heel traject van twaalf jaar studie af. Hij doorliep het Grafisch Leyceum om vervolgens via het VBO door te stromen om daarna de studie ICT en Computer af te ronden. Daarna deed hij een 4-jarige opleiding op het MBO met als resultaat een afronding van de studie IT Media Productie. Na die stap voltooide hij met succes de studie IT Informatica aan de Hoogeschool Rotterdam. Onder de klantenkring van Marlon Barth veel inwoners uit Rhoon en Poortugaal, maar ook bedrijven. Dat klanten met de jonge eigenaar meeleven blijkt wel uit het

feit dat er nog voordat zaak officieel opende bloemstukken met felicitaties werden gebracht. IT-Skills is een erkend leerbedrijf. ,,Ook dat vind ik belangrijk, want het is voor studenten moeilijk een stageplek te vinden.’’ Voor de 55-plussers uit Albrandswaard is Marlon Barth van plan een vaste avond in de week te beleggen, zodat zer binnen kunnen lopen om vrijblijvend vragen op het gebied van de computer te kunnen stellen. Opvallend detail van IT-Skills is de balie met een uitsnijding van letters die in afwisselende kleuren de naam toont. ,,Ik ben heel bij dat ik dit in mijn eigen dorp heb kunnen realiseren’’, aldus Marlon Barth. Voor meer informatie: www. it-skills.nl.

Jungletocht door Klein Profijt De vereniging de Carnisse Grienden organiseert maandelijks een activiteit voor haar leden, en deze maand is er een ‘herfstvakantie jungle survival tocht’ dwars door een compleet dichtgegroeid oud griendbos. ,,Wij vragen nu dan ook: wie gaat er mee op zaterdag 27 oktober, gelaarsd en gekleed op bagger, modder en natte takken? Want dat is wat we gaan doen: dwars door de jungle van Klein Profijt, aan de Oude Maas tussen Barendrecht en Rhoon. Het

verwilderde stuk bos komt met het tij onder water en het ligt er vol met omgevallen bomen en stukken hout die weer plaats bieden aan allerlei andere planten. Er groeien lianen, die als slierten naar beneden hangen. En welke dieren zouden hier leven…? Gelukkig hebben we een deskundige gids bij ons die ons door de wildernis kan leiden.’’ De start is om 11 uur vanaf de parkeerplaats aan het einde van de Schenkeldijk. De tocht duurt ongeveer 2 uur. Het

maximum ligt op 15 deelnemers. Voor deze excursie is het niet noodzakelijk lid te zijn van de vereniging, maar voor 7 euro per jaar kan men met het hele gezin deelnemen aan alle activiteiten en steunt men bovendien het educatieve karakter van de Carnisse Grienden.

Afgelopen zaterdag hield Poppentheater de Duizendpoot een open middag in Poortugaal. Aan de hand van demonstraties van een aantal theaterpoppen maakten ouders en kinderen kennis met het poppenspel van de poppenspeelster en vingen ze een glimp op van de voorstelling ‘Pim en Pommelien’. Ook konden kinderen aanschuiven bij de ‘workshop tafel’ om de materialen uit te proberen en een idee te vormen over de Theaterpoppen die ze zelf kunnen maken. Dit schooljaar zullen er bij de Ruif in Poortugaal diverse activiteiten van de Duizendpoot plaatsvinden. Verschillende bezoekers hebben zich aan-

gemeld voor de nieuwsbrief. Wie niet in de gelegenheid is geweest om op de open middag langs te komen maar het wel leuk lijkt om geïnformeerd te worden over de activiteiten en voorstellingen die het Poppentheater in petto heeft, kan u zich alsnog aanmelden voor de nieuwsbrief via mailadres info@ poppentheaterdeduizendpoot.nl. De eerstvolgende geplande workshop voor de kinderen in Albrandswaard en omgeving is het maken van ‘Pieten Maskerpoppen’. Leuk om tijdens de intocht van Sinterklaas met je mee te dragen. Wil je meedoen of er meer over weten, neem dan zo snel mogelijk contact op met het Poppentheater.

centrum Komforta, Hof van Portland 41. Om 20.00 uur brengt de bus iedereen weer terug. Voor het busvervoer worden geen extra kosten in rekening gebracht. Vanwege het verbouwingsongemak neemt Stichting Welzijn Albrandswaard die voor haar

Halloween in Portland Ook dit jaar kan er tijdens Halloween weer worden gebibberd en gegild in Portland. Als het donker wordt komt er in de wijk een spookachtige sfeer met spannende geluiden, fakkels en vuurpotten, spoken, spinnen en pompoenen. Verklede kinderen uit de wijk gaan vol spanning de straat op; deze spoken, heksen of monstertjes gaan de huizen langs en roepen dan Trick of treat! Hiermee wordt de keuze gegeven tussen een plagerijtje uithalen of een snoepje te krijgen. Heeft u iets lekkers voor ze in huis gehaald, dan kunt u dat kenbaar maken door uw huis, tuin of deur te versieren met Halloween attributen, denk hierbij aan uitgeholde pompoenen, een kaars voor het raam, lichtjes in de tuin of wat meer griezelige versieringen. Elk jaar doen weer meer mensen mee en wordt het steeds spannender op straat. Omdat Halloween dit jaar op een woensdag valt, is er voor gekozen om het op zaterdag 27 oktober te houden tussen 18.30 en 20.30 uur. De kinderen gaan zoals ieder jaar op eigen gelegenheid de huizen langs, er is geen verzamelpunt waar iedereen begint.

Zwarte kater Tommie vermist Tommie, een elf maanden oude wit met zwarte kater wordt sinds 8 september vanuit de Brem in Poortugaal vermist. Tommy heeft een witte onderkant, borst en snoet. Bovenop de kop is Tommie zwart en de oren hebben een wit randje. Als je Tommie hebt waargenomen graag een telefoontje naar F. Van Tol, 06-53206425.

Opgeven kan bij secretariaat@carnissegrienden.nl of telefonisch: 010-5016532 De deelnemers dienen goed ter been te zijn. Meer informatie op www.carnissegrienden.nl.

Restaurant De Ontmoeting voorlopig in Pinokkio Strijen Vijftig-plus restaurant ‘De Ontmoeting’ in Portland bestaat alweer een aantal jaren. Tijdens de maandelijkse diners wordt er lekker gegeten en ontstaat er veel gezelligheid. Donderdag 8 november is de eerstvolgende opening van het vijftig-plus restaurant . Voor 9 euro wordt er een smakelijk driegangen diner geserveerd. De avond wordt afgesloten met een kopje koffie of thee. In verband met verbouwingen in het wijkcentrum Komforta heeft Stichting Welzijn Albrandswaard ook voor de maanden november en december voor een extra gezellige oplossing gezorgd. De maaltijden zullen dan plaatsvinden in het restaurant van de cateraar, namelijk restaurant Pinokkio te Strijen. Om 7.30 uur vertrekt de bus vanaf wijk-

13

rekening. Het aantal plaatsen is echter wel beperkt, dus geef u tijdig op. Dat kan voor de maaltijd op 8 november tot uiterlijk 6 november 16 uur. Voor opgeven of informatie bellen met Stichting Welzijn Albrandswaard, telefoon 0105011222.

De gasten hebben het prima naar hun zin in Pinokkio in Strijen.

WCR ontvangt DEHMusschen Afgelopen zondag was WCR vrij van voetbalverplichtingen, daar er een inhaalprogramma van kracht was. Zondagmiddag 28 oktober speelt WCR voor de competitie thuis op sportpark De Omloop aan de Omloopseweg 6e in Rhoon tegen het DEHMusschen uit Rotterdam-zuid. Leuke details zijn dat DEHMusschentrainer Fred van Zon in zijn actieve voetbalcarrière voor WCR heeft gespeeld en assistent-trainer van WCR Ruud Heijser en keeperstrainer van WCR Patrick Kraanen bij DEHMusschen onder de lat hebben gestaan. Ook de WCRrouteniers Dimitri Lierop en Jeroen Delno speelden in het verleden bij de club uit Rotterdam-zuid. Aanvang van de kraker is 14 uur.


TUINCENTRUM ACHTERZEEDIJK Achterzeedijk 60 • 2992 SC Barendrecht

25% KORTING

OP TAPIJT, VINYL, LAMINAAT EN PVC STROKEN Colors@Home is al jaren toonaangevend op het gebied van vloeren, met een grote collectie en heel veel ervaring in het adviseren en leggen ervan. Hoogen laagpolig tapijt in diverse kleuren, vinyl met een uitgebreide keuze in dessins en laminaat in talloze houtnerf patronen. De mogelijkheden zijn eindeloos. Daarnaast zijn er ook nog de nieuwe pvc stroken. Prachtige vloeren die nauwelijks van echt hout te onderscheiden zijn, zonder de nadelen ervan. Kom dus snel langs en profiteer!

Heide p/st: 1.Pot roos p/st: 1.Pot chrysant p/st: 1.Buxus p/st: 1.Div. mini kamerplantjes p/st: 1.Bemeste tuinaarde zak 1.Cyclamen 3 voor 5.Viooltjes winterhard 3 tassen 6.-

Volop gratis parkeergelegenheid !

Alle Hollandse nieuwe oogst appels o.a. Cox, Elstar, Jonagold, Goudreinetten kg: 1.Nieuwe oogst stoofperen Giesser wildeman / st remy kg: 1.50 Uien 5 kg: 2.50 Frieslander aardappels 10 kg: 3.50 Eigenheimers 10 kilo: 3.98 Super pers sinaasappels doos 16 kilo: 15.-

GROTE SORTERING TREND EN GIFT ARTIKELEN VAN BEKENDE MERKEN 30 - 50 % ONDER ADVIESPRIJS FABRIEKEN. Geopend dinsdag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur, zondag en maandag gesloten!

Actie geldt van 29 oktober t/m 10 november 2012.

Voor de professionele tuinier

OOK DE PRIJS OOK DE PRIJS BLAAST JE OMVER BLADBLAZERS

BLAAST JE OMVER BLADBLAZERS

Dorpsstraat 4-6 | 3171 EG Poortugaal | Telefoon (010) 501 72 27 E-mail walgaard@colorsathome.nl | www.walgaardschilders.nl

BLADBLAZERS Meubelstoffeerderij Meubelstoffeerderij Rhoon Rhoon

vraag naar de voorwaarden

Bedschotten Bedschotten en en ombouw ombouw Caravanen bootkussens Caravan- en bootkussens

BG 5566-D BG P-D RIJS ACTTIE RIJS AC IEP

€€ €223440999 € 309

€€€ 9911994 € 114

BGE 71 S RIJ ACTIEP

BG 56R ACTIEP

€€ 91194

• • Gespecialiseerd Gespecialiseerd in in modern modern en ambachtelijk stoffeerwerk en ambachtelijk stoffeerwerk • Grote • Grote collectie collectie leer leer en en meubelstoffen meubelstoffen • • • •

BGEE 7711 S BG PRIJS ACTTIE RIJ AC IEP

UW VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK UW VAKHANDELAAR, STERK STEVIG WERK Acties geldig van 15 september tot IN 15 december 2012.

€ €2340

Lagendijk 178 - Ridderkerk

Telefoon 0180 - 421 399 - www.gavdwaal.nl

Acties geldig van 15 september tot 15 december 2012.

• • Binnen Binnen 5 5 dagen dagen retour retour

KASTEN OP MAAT TEDE HUUR OOK PRIJS BLAAST JE OMVER

Ambachtstraat Ambachtstraat 2 2• • Poortugaal Poortugaal • • T. T. 010-501 010-501 65 65 66 66 www.stoffeerderijrhoon.nl TE KOOP: GROTE WINwww.stoffeerderijrhoon.nl

BLADBLAZERS

Te koop: Beuken salon tafel klaverblad model € 35,jdegroot30@msn.com

Kom a.s. zaterdag naar de TE KOOP: GROTE WINKLER PRINS ENCYCLOPEDIE. Echt iets voor de liefhebber/verzamelaar. 25 delig en supplement 1984 Is natuurlijk niet up to date maar wel als nieuw! Schitterende foto’s, kaarten en vaak tijdloze teksten prijs: € 50,00 tel. 06 54274639

Te koop: wegens verhuizing, nieuwe tafelkoelkast, 60 cm breed en 90 cm hoog, er zit nog garantie op. 2 weken gebruikt. Vrpr. € 125,- tel. 06-24219490

feestelijke opening van onze nieuwe winkel.

Aangeboden: Nieuwe Viking Noren, laag model leren schoen maat 38 Prijs € 50,00 Tel. 06-55737175

Met o.a. springkussen voor de kinderen

BESCHIKBAAR

Bloemen- en Bruids- en Rouwwerk

PER DIRECT

KLER PRINS ENCYCLOPEDIE. Echt iets voor de liefhebber/verzamelaar. 25 HOOGVLIET delig en supplement 1984 LENGWEG 231 Is natuurlijk niet up to date maar wel als nieuw! UW Schit-VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK terende foto’s, kaarten en geldig van 15 september tot 15 december 2012. Acties plantenzaak vaak tijdloze teksten prijs: € 50,00 tel. 06 54274639

Schuifdeurkasten Inloopkasten Boekenkasten Gratis inmeten Vrijblijvende offerte Ook voor doe-het-zelver

Struytse Hoeck 13-14 3224 HA Hellevoetsluis 0181-322600 www.delijnkasten.nl

Openingstijden donderdag t/m zaterdag van 10:00 - 17:00 of bel voor een afspraak

BGE 71 S RIJ ACTIEP

BG 56R ACTIEP

Per direct te huur in “De Parel” te Hoogvliet: luxe 3 kamerappartementen met een riant balkon. De open keuken is voorzien van inbouwapparatuur. De badkamer is uitgerust met douche, bad en 2 wastafels. Aparte ruimte voor wasmachine en droger. Ook is er een eigen parkeerplaats aanwezig. Bouwjaar 2007

€€ 91194

HUUR V.A. € 795,- P/M MVGM Woningmanagement Rotterdam

(010) 229 47 00

WONING HUREN? WWW.IKWILHUREN.NU

Te koop: Beuken salon taKikkerstraat 16 • 3171 fel GHklaverblad Poortugaal • Telefoon 010koop: 50 11gevraagd: 995 model € 35,- Te muurjdegroot30@msn.com afhouder voor ladder (Altrex) tel. 0180-617345 na AMOTEX TAXI RIDDERKERK Te koop: wegens verhui- 20.00 uur TE KOOP: GROTE WIN- zing, nieuwe tafelkoelkast, - Vast tarief per rit binnen Ridderkerk KLER PRINS ENCYCLO- 60 cm breed en 90 cm Te koop: kaplaarzen ZGAn - Speciaal tarief naar ziekenhuis PEDIE. Echt iets voor de hoog, er zit nog garantie maat 38 en 39 € 12,50 - Vervoer naar en van luchthavens liefhebber/verzamelaar. 25 op. 2 weken gebruikt. Vrpr. per paar, ijzeren meisjes - Korting bij retourboekingen delig en supplement 1984 € 125,- tel. 06-24219490 fietsmand zwart € 12,50 - U kunt in de taxi pinnen Is natuurlijk niet up to date z.g.a.n. Gameboy Advance maar wel als nieuw! Schit- Aangeboden: Nieuwe Vi- SP en box en 4 spelletjes TEL.: 0180-468724 / 06-23910654 UW VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK terende foto’s, kaarten en king Noren, laag model € 40,00 Tel. 0180-611807 vaak tijdloze teksten prijs: leren schoen maat 38 Prijs Acties geldig van 15 september tot 15 december 2012. AMOTEX € 50,00 tel. 06 54274639 € 50,00 Tel. 06-55737175 Te koop: integraal fietsTransport- & Koerierservice achterzitje, hoge rugsteun, - Transport tot 1.500 kg. netto lading Te koop: Beuken salon ta- Te koop: gevraagd: muur- voetsteunbandjes i.g.st. - Opslag van goederen en materialen fel klaverblad model € 35,- afhouder voor ladder (Al- € 10,- tel. 0180-622353 - Nachtdistributie jdegroot30@msn.com trex) tel. 0180-617345 na 20.00 uur Gevraagd: Oude brommer, TEL.: 0180-437906 / 06-23910654 Te koop: wegens verhuiSnorbrommer, bv Zundzing, nieuwe tafelkoelkast, Te koop: kaplaarzen ZGAn app, Puch, Kreidler Alles 60 cm breed en 90 cm maat 38 en 39 € 12,50 is welkom met of zonder hoog, er zit nog garantie per paar, ijzeren meisjes

  

      

    

€ €2340


Dames- & Herenkapsalon

De Gouwe Zeven

! r a a j 0 1 t a a best ! n e d r o w d r gevie t e o m t a d n e

Ons 10-jarig bestaan willen wij niet zomaar voorbij laten gaan. Bedankt dat u zo trouw bent blijven komen, dat gaan we met een leuke actie belonen. Eerst wil ik even nog wat kwijt, het is voor iedereen een moeilijke tijd. De goede tijd komt er weer aan, dus op naar ons 20-jarig bestaan. Ons top-team is altijd up-to-date, wij zijn blij dat u dat nooit vergeet! Met uw haar bent u eigenlijk nooit klaar, daarom maken wij, dames- en herenkapsalon de Gouwe Zeven, al 10 jaar deel uit van uw leven. Als all-round kapsalon willen wij dit jubileum voor u opfleuren, met een geweldige actie, zowel voor dames en heren in KLEUREN.

LET OP: DIT GELDT VOOR ALLE DAGEN, OOK OP ZATERDAG Deze prijs geldt alleen voor kleuren (voor alle tinten m.u.v. folies) in één kleur (ongeachte welke kleur u kiest)

Even thuis geen gepruts en nu de juiste kleur door erkende experts voor u gedaan, hoeft u voor deze prijs geen flater te slaan. Bent u al een klant van ons of niet, kom bij ons zodat u van deze prijs geniet. En mocht deze actie bij u goed aanslaan, dan kunnen wij ook de andere maanden met deze prijs voorlopig doorgaan.

NIET TE GELOVEN € 19,(Deze prijs geldt voor iedereen)

Openingstijden Dinsdag 8.30 – 18.00 Woensdag 8.30 – 18.00 Donderdag 8.30 – 18.00

Vrijdag 8.30 – 18.00 Zaterdag 8.30 – 16.00 Zonder afspraak

Gouwe 7b, 2991 CJ Barendrecht, Tel.: 0180-613624


RAAT 5-05 RAAT 5-05 BB TILBURG BB TILBURG 19 25 19 25 MEDIA.NL MEDIA.NL

0 0 19 19 26 26

EEconomische Economische conomische zaken zaken Topadvies?

Pensioen is voor latere zorg? Nog steeds zijn de pensioenfondsen dagelijks in het nieuws en het lijkt alsof de tekorten een zorg zijn van de pensioengerechtigden. Pensioen lijkt daarmee een ver-van-ons-bed-show te zijn voor mensen die nog niet een pensioengerechtigde leeftijd hebben. Bovendien wordt pensioen een probleem dat steeds later gaat spelen omdat we langer moeten blijven werken. In onderstaand voorbeeld een gesprek uit de dagelijkse praktijk om handvaten te geven voor het inkomen voor later. - door drs. C. van der Meer RA, adviseur bij Hoek en Blok-

www.hoekenblok.nl Gezond financieel beleid

• Fiscale advisering • Juridische begeleiding • Financiële planning • Interim financieel management • Bedrijfsadministraties

• Salarisadministraties • Financiële Dienstverlening artiesten • Franchisebegeleiding • Online bedrijfs- en Loonadministraties

Adviesgroep JMH BV • Oslo 19 t/m 21 2993 LD Barendrecht • T 0180 556157 www.jmh.nl

Rob is net vader geworden en is gaan nadenken over zijn verdere toekomst. Met een gezin voelt hij meer verantwoordelijkheid op zich af komen om privé de zaken voor zichzelf en zijn gezin goed regelen. Alles moet geregeld worden, behalve zijn pensioen, want dat kost alleen maar geld vindt hij. Bovendien vindt Rob, dat de pensioenfondsen niet zorgvuldig zijn en er aan het einde van de rit weinig overblijft. Een veelgehoord argument, maar ongeacht wat hiervan waar is, toch is de periode vanaf de pensioendatum een belangrijke levensfase, die belicht moet worden. Pensioen kan dan wel veel later gaan spelen, maar het is wel belangrijk er nu vast over na te denken. Om Rob een indruk te geven van zijn persoonlijke situatie, tekenen we een tijdbalk van hem en zijn partner. Hierop zetten we onder de leeftijd de huidige persoonlijke inkomsten (loon uit werk), de verplichtingen voor wonen, de huidige schulden en spaarplannen, evenals dat deel dat via zijn werkgever wordt ingelegd aan pensioen. Op de website van www.mijnpensioenoverzicht.nl kan Rob zijn huidige pensioenopbouw zien en heeft hij een indruk van de huidige stand van zaken. We trekken de lijn door naar een 67-jarige leeftijd en zien dat op een bepaald moment de

schulden zijn afgelost, het woonhuis is betaald en de gezinssituatie weer zal veranderen door het opgroeien van het kind. Op dit moment constateren we dat er weinig financiële ruimte is om aanvullend iets te regelen voor later in de vorm van lijfrente of banksparen. Het werkgeverspensioen is het enige dat kan worden opgebouwd. We zien dat het op te bouwen pensioen gebaseerd is op de nu beschikbare premie. Rob moet dus zelf in de gaten houden wat de uiteindelijke hoogte van zijn pensioenuitkering is. Dit kan door periodiek te kijken naar zijn pensioenoverzicht. We spreken af dat bij elke persoonlijke verandering gekeken zal worden naar de nu gemaakte tijdlijn en we tenminste elke vijf jaar de tijdlijn zullen agenderen. Belangrijk is te weten dat bij sparen via bank of lijfrentepremies er fiscale aftrekposten mogelijk zijn. Een goede tip voor Rob is tevens zijn testament na te kijken nu de persoonlijke omstandigheden zijn gewijzigd. Ook hier is het aan te bevelen dit iedere vijf jaar opnieuw te beoordelen. Belangrijk is af en toe stil te staan bij uw inkomen voor en het pensioen voor later. Een veranderende gezinssituatie is hiervoor een goed moment.

“Mijn b.v. zonder 18K?”

THEEUWKENS CONSULTANCY h.o.

A AD DV VE ER RT TE EN NT T II E E D DR RU UK KP PR RO OE EF F

Daar teken je voor.

ABC Financieel is een volwaardig accountants- en belastingadvieskantoor

met een gemotiveerd team. Door de kleinschaligheid en de betrokkenheid alsmede jarenlange ervaring, zijn wij de adviseurs die met u meedenken in verschillende bedrijfsprocessen.

Bij ABC Financieel vind u alles onder één dak • De verwerking van uw gehele (salaris)administratie • Tussentijdse- en jaarrapportages • Belasting- en bedrijfsadviezen • Uw partner bij administratieve- en/of financiële vraagstukken

Voor informatie en een vrijblijvend adviesgesprek kunt u contact opnemen met: ABC-Financieel Zuideinde 37 2991 LJ Barendrecht 0180-820243 info@abcfinancieel.nl

“Mijn b.v. zonder 18K?” Daar teken je voor.

“Mijn b.v. zonder 18K?” Uw Allround Adviseur Huib Theeuwkens Daar teken je voor.

Alle verzekeringen Financieel advies

“Anti-schoondochter-clausule?” Daar teken je voor. Oprichtingen, bedrijfsopvolging, zakelijk advies en meer.

Oprichtingen, bedrijfsopvolging, Oprichtingen, Flex b.v., Oprichtingen,bedrijfsopvolging, bedrijfsopvolging, zakelijk advies en meer. zakelijk advies enen meer. zakelijk advies meer. olledig onafhankelijk Volledig Testamenten. T: 0180-397279 E: huib@financepoint.nl Kogge 5, 2991 DE Barendrecht

Bijdorpplein 41 | 2992 LB Barendrecht | T (0180) 556 735 | F (0180) 556 298 info@notbar.nl | www.daartekenjevoor.nl

Bijdorp oost 18a (2e etage) 2992 la barendrecht postbus 82 – 2990 ab barendrecht telefoon 0180 – 647245 e-mailadres: info@belafvanschoonhoven.

Onze administratieve dienstverlening omvat: • Boekhoudverzorging met fiscale aangiftes • Samenstellen jaarrekening met beperkingen hiervan • Online boekhoudverzorging met software van een gerenommeerde leverancier, met inlogmogelijkheid door u, zodat wij u bij de verwerking kunnen assisteren of deze tijdelijk kunnen overnemen • Salarisverwerking van uw personeel met advisering • Periodiek “bijpraten” met uw contactpersoon • Alle administratie serviceverlening komt steeds in overleg met u tot stand.

Graag verstrekken wij u geheel vrijblijvend een offerte.

Vragen over zakendoen?

Borsboom & Hamm advocaten Weena 614 3012 CN Rotterdam, 010 - 201 29 39 Henry Dunantlaan 1 2992 KP Barendrecht, 0180 - 642 000 info@borsboomhamm.nl

www.borsboomhamm.nl


'BOUBTUJTDIFIVVSBQQBSUFNFOUFOBBOEF.BBT

.FU

maathuren IFFGUVEFUPVXUKFTJOIBOEFO

BESLIS NU EN U KIEST VOOR...

…wonen aan de Lek, de Noord en de Maas in Ridderkerk …prachtige uitzichten over het water …het realiseren van uw specifieke woonwensen …unieke huurdersbegeleiding …indien gewenst hulp bij de verkoop van uw huidige woning Hoeveel redenen heeft u nog nodig? Kijk snel op

R.E.C | 31175

WWW.MAATHUREN.NL

In de Tourmalijn huurt u al een ruim appartement vanaf 9 750,- per maand, in veel gevallen inclusief 1 of 2 parkeerplaatsen (exclusief servicekosten). Wanneer u nu beslist kunt u nog meedenken in de indelingsmogelijkheden en heeft u alle tijd om uw eigen woning te verkopen. Waarom wachten?

Realisatie Realisatie

Informatiecentrum Informatiecentrum Drierivierenlaan Drierivierenlaan Ridderkerk Ridderkerk 0180 - 333 170 0180-333170

Openingstijden: Bezoek zonder afspraak de modelwoning aan de t/m woensdag 13.00 - 18.00 uur maandag Drierivierenlaan te Ridderkerk donderdag 13.00 - 20.00 uur vrijdag - 18.00 uur Ma - Di - Wo -Do- Vr 13.00 13.00 tot 18.00 uur zaterdag 10.00 - 13.00 uur Zaterdag 10.00 tot 13.00 uur

woonkeuzekrant

informatie voor woningzoekenden

Op zoek naar een huurwoning in Albrandswaard? Vrijgekomen woningen publiceren wij in principe één keer per twee weken in de Woonkeuzekrant, in ons kantoor aan het Ghijseland 305 in Rhoon en op onze internetsite. Als u zich inschrijft bij Woonvisie ontvangt u een woonpas. Hiermee kunt u iedere twee weken op maximaal twee woningen reageren. Reageren op een woning, hoe gaat dat? Reageren op de aangeboden woningen kan 24 uur per dag op onze internetsite www.wv.nl. U kunt ook reageren met de woonkeuze-bon op deze pagina. Het heeft alleen zin om te reageren als u aan alle gestelde voorwaarden voldoet. Wij verzoeken u vriendelijk GEEN contact op te nemen met de vertrekkende huurder(s).

Op welke plaats bent u geëindigd? Vanaf donderdag 1 november, vanaf 09.00 uur kunt u op onze website www.wv.nl bekijken op welke plaats u bent geëindigd. Wanneer u in aanmerking komt voor een woning waarop u hebt ingeschreven, dan nemen wij contact met u op.

Meer informatie Kom gerust langs op ons kantoor aan het Ghijseland 305 in Rhoon, of kijk op onze website, www.w.v.nl. U kunt ons natuurlijk ook bellen: 0180-49 49 49.

Openingstijden kantoor in Rhoon Dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden op afspraak of komt u naar ons kantoor aan het Koningsplein 50 te Ridderkerk, (geopend maandag t/m vrijdag tussen 08:00 uur en 16:00 uur). Zet- en /of drukfouten voorbehouden.

Woonvisie heeft in RidderkerkBolnes per direct 5 seniorenwoningen beschikbaar! Reageren? Kijk op www.wv.nl of neem contact op met dhr. J.J. v.d. Haar via telefoonnummer 0180-494937

Rhoon

Rhoon

Rhoon

Rhoon

Woonkeuzebon Editienummer 43 Inleveren uiterlijk op dinsdag 30 okt. 2012 a.s. om 12.00 uur. (Met blokletters invullen s.v.p)

Woonpasnummer Naam

Schans 6

Mezenstraat 19

Ghijseland 351/320

Binnenbaan 15

Beschikbaar per

Beschikbaar per

Beschikbaar per

Beschikbaar per

Begane grondwoning met kleine achtertuin gelegen in een rustige en landelijke woonomgeving.

Eengezinswoning met voor- en achtertuin in rustige woonomgeving.

Kenmerken:

Kenmerken:

26 november 2012

heden

• Begane grondwoning • 1 slaapkamer • Oppervl. woonkmr: 20,00 m² slaapkamer: 11,80 m²

Huurprijs:

• Totale huur € 497,07 (inclusief € 74,82 servicekosten) • Subsidiabele huur € 427,09

Bijzonderheden:

• De woning ligt op loopafstand van het metrostation. • Er is een aparte berging aanwezig. • Collectieve HR-ketel met boiler. • De woning heeft een open keuken. • Toegankelijkheid: 0. • Energielabel: E.

Voorwaarden:

• Maximum inkomen € 34.085. • Vanaf 23 jaar is aanvraag huurtoeslag mogelijk.

Advertentienummer: 243007

• Tusseneengezinswoning • 2 slaapkamers en 1 hobbykamer • Oppervl. woonkmr: 22,00 m² slaapkmrs: 13,00 m², 9,50 m² hobbykamer: 4,70 m²

Huurprijs:

• Totale huur € 605,13 (inclusief € 2,32 servicekosten) • Subsidiabele huur € 602,81

Bijzonderheden:

• Individuele centrale verwarming met gekoppelde warmwatervoorziening. • De woning heeft een open keuken. • Toegankelijkheid:0. • Energielabel: E.

Voorwaarden:

• Maximum inkomen € 34.085. • Vanaf 23 jaar is aanvraag huurtoeslag mogelijk.

Advertentienummer: 243012

16 november 2012/19 november 2012 Afgesloten seniorenwoning in het ServiceWooncentrum in Rhoon. De woning is gelegen in een rustige woonomgeving.

Kenmerken:

• Seniorenwoning op de 2e etage/1e etage • 1 slaapkamer • Oppervl. woonkmr: 25,20 m² slaapkamer: 14,40 m²

Huurprijs:

• Totale huur € 620,02/ € 642,53 (inclusief € 170,52 service- en stookkosten) • Subsidiabele huur € 472,66/ € 495,17

Bijzonderheden:

• Huismeester is aanwezig. • In het complex bevindt zich een recreatiezaal. • Let op, de huur is inclusief voorschot stookkosten. • Collectieve centrale verwarming met boiler. • De woning heeft een open keuken. • Toegankelijkheid: 2. • Energielabel: D/C

Voorwaarden:

• Maximum inkomen € 34.085. • Minimum leeftijd 55 jaar. • Aanvraag huurtoeslag is mogelijk.

Advertentienr: 243003/243020

Adres

12 november 2012 Eengezinswoning met voor- en achtertuin in rustige woonomgeving.

Kenmerken:

Postcode / Woonplaats Telefoon overdag /

• Tusseneengezinswoning • 3 slaapkamers • Oppervl. woonkmr: 33,40 m² slaapkamers: 17,70 m², 13,60 m², 6,30 m²

Ik heb belangstelling voor de volgende woning(en) en voldoen aan de gestelde voorwaarden:

Huurprijs:

1e keuze

• Totale huur € 702,58 (inclusief € 2,32 servicekosten)

‘s avonds

Advertentienummer Adres

Bijzonderheden:

• Individuele HR-installatie met gekoppelde warmwatervoorziening. • De woning heeft een dichte keuken. • Toegankelijkheid: 0 • Energielabel: F.

2e keuze Advertentienummer Adres

Voorwaarden:

• Minimum inkomen € 34.085. • Aanvraag huurtoeslag is niet mogelijk.

Plaats Datum

Advertentienummer: 243005

Handtekening

REAGEREN? ZORG DAT U IN HET BEZIT BENT VAN EEN IB-60 FORMULIER 2011


Bruidsjaponnen

collectie vanaf

Majestic Products B.V. is een internationaal opererende importeur / groothandel op het gebied van Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Vanuit ons DC in Bergen op Zoom vinden dagelijks vele veiligheidsartikelen hun weg naar wederverkopers, werkzaam in alle takken van industrie in Nederland. Daarnaast exporteren wij o.a. ook naar landen als België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Engeland.

298,Graag even bellen (0187) 482431

Annette

Voor de uitbreiding van ons enthousiaste Marketing & Communicatieteam zoeken wij voor onze vestiging in Spijkenisse een voltijd

Marketing Communicatie & DTP medewerker m/v (ref. 46) De functie: Je draagt actief bij aan de verdere professionalisering van de afdeling Marketing & Communicatie binnen Majestic, door mee te denken over verbetermogelijkheden binnen de communicatie en het initiëren, vertalen en uitvoeren van concepten en campagnes. Je werkt daarbij nauw samen met de Marketing & DTP medewerkers en je rapporteert aan de Sales & Marketing Manager. Je ontwikkelt communicatiemiddelen/verkooptools en je verzorgt de reguliere interne en externe communicatie en correspondentie met onze klanten. Daarnaast bied je ondersteuning bij het ontwerpen van nieuwe brochures en het wijzigen van bestaande brochures. Het basis vormgeven (DTP) is hierin een belangrijk onderdeel. Het profiel: UÊ Minimaal een MBO+ opleiding Marketing/Communicatie (een grafische achtergrond is een pré); UÊ Minimaal 3 jaar relevante werkervaring; UÊ Ervaring met DTP Software (InDesign, Photoshop & Illustrator) is vereist. Daarnaast zeer goede kennis van Microsoft Word, Excel en Powerpoint; UÊ Een communicatief sterk pro-actieve aanpakker met organisatietalent; UÊ Oog voor detail, een creatief brein en uiterst accuraat en secuur. In staat zelfstandig te werken; UÊ Stressbestendig en in staat te werken met deadlines; UÊ Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Kennis van de Engelse, Duitse en/of Franse taal is een pré; UÊ Fotografische vakkennis of in staat dit snel te beheersen. Geboden wordt: De bedrijfscultuur is actiegericht met korte beslissingslijnen, waarbij teamgeest en een goede sfeer hoog in het vaandel staan. Majestic biedt jou een boeiende en zelfstandige functie in een dynamische en snel groeiende onderneming met uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Meer informatie vind je op www.majestic.nl. Denk je dat jij het verschil kunt maken voor Majestic? Stuur dan je sollicitatiebrief met CV en referentienummer uiterlijk 2 november 2012, bij voorkeur via email naar: jorinde@majestic.nl of per post t.a.v. mevr. J.S. Stam, afdeling P&O. Een assessment of psychologische test kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Majestic Products B.V. Postbus 80 3200 AB Spijkenisse

2013

Zandpad 90 Middelharnis

COMBINATIEAANBIEDING:

500 gram KIBBELING + 2 LEKKERBEKKEN SAMEN

3 LEKKERBEKKEN, van 7.00

Introductieaanbieding vismenu’s

Het beste adres voor al uw zonwering en rolluiken:

Nu tijdelijk 1 euro goedkoper o.a. KIBBELINGMENU, van 7.00 voor 6.00 euro compleet met 250 gram kibbeling + saus een zakje patat en blikje fris!

Voor lingen bestel ellen b kunt u

Otra Vez

al 30 jaar een begrip

25% korting!

www.otravez.nl 0181-622011

HOUD DE INBREKER BUITEN

Bouwkundig beveiligingsbedrijf www.vanduurensecurity.nl 0181-314786

PRAKTIJK AMIDA

GLAS- EN KOZIJNENHANDEL Naast alle soorten glas, EN ONDERHOUDSBEDRIJF zoals glas in lood en

PIET HAMERSLAG

DAG & NACHT SERVICE DAG & NACHT

GOEDKOOPSTE IN DE REGIO GOEDKOOPSTE

SERVICE

IN DE REGIO

Bel vrijblijvend voor meer Bel vrijblijvend voor meer informatie: Tel./Fax informatie: : 0181-640386

spiegels, kunt u bij ons ook terecht voor hardhouten kozijnen. Oók voor schilderwerk. Koop nu voordelig uw

dubbele beglazing

Tel./Fax 0181-640386 Autotelefoon :: 06-20492168 www.glashandelhamerslag.nl Autotelefoon : 06-20492168

e€ 62,-

vanaf per m2 (inclusief plaatsen)

Nu ook Do-in les met eigen dojo bij Praktijk Amida! Eeuwenoude Japanse gezondheidsoefeningen kunnen klachten voorkomen, oplossen of verbeteren. Bespaart hoge ziektekosten.

Contact: Yvonne Heijberg, T. 06-28921048, W. www.shiatsu-heijberg.nl Praktijkadres: Boerenhoek 92, 3191TD Hoogvliet. Erkend Shiatsutherapeut, lid NVST, Acceptant Pluimen en VVV-bonnen voor Oosterse Wellness. Atelier Amida is onderdeel van Praktijk Amida.

GROTE HERENKLEDING GROTE EN MATEN LANGE MATEN HERENKLEDING sJacks s Kostuums sPantalons s Dassen

U kunt bij ons sJeans sPolo’s s#OLBERTS sTruinen terecht voor omvang 80 sRiemen sOverhemden t/m 190 cm s%../'6%%,MEER en extra $ITALLESTOT10XL lange maten.

Het Broekenpaleis SINDS 1928 EEN BEGRIP IN ROTTERDAM Pretorialaan 21-23 sRotterdam sTel. 010-4856448 www.het-broekenpaleis.nl

Winkelcentrum Zalmplaat 06-45241218

tshuysch e o K

KAAS

NOORD-HOLLANDSE jong belegen kaas

€ 6.95

ar 33 ijjkaenisse

in Sp

€ 3.95

PER STUK

ZWITSERSE BERGKAAS

€ 1.69

100 GRAM

U vindt ons op winkelcentrum Zalmplaat/ In De Fuik

Openingstijden: 8.30-17.30 uur 8.30-17.30 uur 8.30-17.30 uur 8.30-17.00 uur www.rr-autos.nl - rr-autos@online.nl

ALL YOU CAN

EAT & DRINK* :€ :€ :€ :€

21,80 23,80 18,80 13,80

Onbeperkt Wok, Grill, Buffet, Sushi, Frisdrank & ijs!*

Winkelcentrum Groenewoud Naast Jumbo supermarkt (gratis parkeren) Groenewoud 2, 3203 AM Spijkenisse Tel. 0181 - 620633 ● Fax. 0181 - 620323 www.pakboli.nl ● info@pakboli.nl

Autohandel De Molshoek (SCHADE) AUTO'S TE KOOP GEVRAAGD contante betaling RDW vrijwaring 06-26 35 26 57 06-15 44 84 78

SAUCISSON WORST diverse soorten

woensdag: donderdag: vrijdag: zaterdag:

Shiatsutherapie & Oosterse Wellness Shiatsu, Stoelmassage, Chin-flex (Chinese voetmassage) en Do-in

Aanbiedingen 2 weken geldig. Andere aanbiedingen aan de kraam

PER KILO

ma-vr za-zo** 65+ Kind 6 t/m 12 jr.

Acquisitie niet gewenst

10.00 euro voor 5.00 euro

t-e s g , o o 0 h 0 e 1 D r prijs vooo uw aut

Industrieterrein Halfweg 1 Puntweg 1G – Spijkenisse Tel: 0181-616867 BMW Brommer Chrysler Citroën Daewoo Daihatsu Daihatsu Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Ford Ford Ford Motorfiets Honda Mitsubishi Opel Opel Opel Opel Opel Opel Opel Renault Renault Renault Renault Renault Rover Seat Suzuki Suzuki Suzuki Volkswagen Volkswagen

316Ti Compact airco leer stb el cv lm zwart Xmotos Xb-33-50L 484 km!! z.g.a.n. Sebring 2.0i 16v aut airco stb el cv 141dkm! Saxo 1.4i 5-drs stb el cv nw st! Matiz Se 5-drs. stb el cv 58dkm! Gran Move1.6i 16v stb el cv Terios 1.3i 16v 4x4 stb el cv Brava 1.2 16v airco stb el cv lm 129dkm! Doblo 1.6i 16v stb el cv 103dkm! MPV Panda 1100 Young 64dkm! nw st! Punto 1.2i ELX 5drs airco stb el cv Punto 1.2i 16V sporting airco stb 6 versn lm Seicento 900Spi 113dkm! Seicento 1100ie 109dkm! Ka 1.3i stb lm cv stereo apk 10-2013 Ka 1.3i 16v airco stb el 79dkm! nw st! Mondeo 2.5i Wagon airco stb el cv lm 149dkm! CBR 600F 41dkm! Carisma 1.6i Gl airco stb el cv nw st! Agila 1.0i 12v 5-drs 73 dkm! Astra 1.6i 16v 5drs stb cv Astra 16i station airco stb el cv Corsa 1.4i sport automaat stb 109dkm nw st! Corsa 1.2i 16v airco stb cd lm 86dkm! Vectra 1.6i 16v station airco stb el cv lm Sintra 3.0i V6 aut 7pers airco stb el clm nw st! Laguna 1.8i 16v automaat airco stb el lm 149dkm Laguna 1.6i 16V Rxe airco stb el cv lm Kangoo 1.6i 16V rxe airco Mpv stb el cv Megane cabrio 1.6e 128dkm stb el cv el-kap Megane coupe 1.6e stb el cv lm 125dkm 111 1.1i cabriolet el kap leer lm cv Arosa 1.4i 44 kw 109dkm Alto 1.0i Gls 116dkm Alto 1.0i Gls 65dkm! nw st! Wagon R+ 1.0i Glx stb el cv Golf 1.4i 5drs stb lm cv Passat 1.6i Sedan stb el cv lm

2002 2012 2001 2001 1998 1999 1998 2000 2002 2001 2001 2002 1998 2000 1997 2002 2003 1989 1998 2003 1998 2001 1998 2005 2001 1998 2002 1998 2003 1998 1996 1996 1998 2000 2000 1998 1994 1997

4250,1000,2650,2450,1850,1450,2750,1950,3450,1650,2450,2450,1250,1850,1450,2750,5250,1250,1450,2450,1950,2250,1950,4450,2450,1950,3950,1450,3450,2450,1750,2750,1250,1550,1950,1450,1250,1750,-


NIEUWS

Donderdag 25 oktober 2012

Dirk Jan Deelen en DJ Maurice in feesttent

Wintermarkt en Apres Ski in Poortugaal Ook dit jaar vindt er weer een Wintermarkt plaats in het centrum van Poortugaal. Vrijdag 30 november van 14 tot 21 uur is het er een en al gezelligheid en plezier. Wat staat er dit jaar allemaal te gebeuren? Uiteraard de nieuwste modetrends voor het winterseizoen, warme sjaals, de nieuwste collectie schoenen en laarzen, portemonnees, exclusieve tassen en modeaccessoires, maar ook leuke cadeauartikelen zoals zelfgemaakte zeepslingers en schitterende woondecoratie voor

elke stijl in uw huis. Een ruime collectie dekbedtextiel of de nieuwste telefoonaccessoires, maar ook ondermode en thermo-leggings. Voor de lekkere trek kan men er natuurlijk ook terecht en ook dit jaar weer de welbekende portie poffertjes, dat lekkere broodje hamburger of beenham of een lekkere puntzak verse friet. Ook is de oliebollenkraam aanwezig en nieuw dit jaar een heerlijke crĂŞpe of Spaanse Churros? Voorts zijn er veel lokale ondernemers die met een kraam op de wintermarkt staan en uiteraard

Ook de befaamde poffertjes zijn er weer. Foto: archief Kor van Pelt

met een leuke aanbieding. Wie ook wil deelnemen met een kraam aan dit topevenement kan zich inschrijven via www.krokos-evenementen.nl De Zwarte Pietenband Excelsior zorgt voor de muzikale noot tijdens deze wintermarkt. Ook lopen er twee sneeuwpoppen rond die aan het winkelende publiek wat lekkers uitdelen. De sfeer op deze jaarlijkse Wintermarkt wordt nog meer verhoogd door een sneeuwpop die sfeermuziekjes speelt op een dwarsfluit. In een feesttent op de parkeerplaats aan de Emmastraat is er vanaf 14 uur ook erg veel te doen, het programma ziet er als volgt uit: 14 uur Meezingfeest met koor; 16 uur Pepernotendisco; 18 uur Shantikoor de Vlaardingse Muiters; 20.30 uur DJ Maurice Apres Ski Safari on Tour met optredens van zanger Dirk Jan Deelen; 00.30 uur einde, DJ Maurice is te herkennen aan zijn eigen stijl die bestaat uit veel verschillende muzieksoorten die elkaar (zeer) snel afwisselen zodat iedereen in korte tijd altijd hun favoriete muziek voorbij hoort komen. Zanger Dirk Jan Deelen mag tijdens deze feestavond niet ontbreken. Dirk Jan is geen onbekende voor Poortugaal en

Zanger Dirk Jan Deelen. hij zal de Feesttent op zijn kop zetten. Toegang vanaf 16 jaar. Kaarten voor dit topfeest zijn Ă 15 euro per persoon in de voorverkoop te verkrijgen bij: Blok (Tabac & Gifts) en Groenendijk in de Dorpsstraat in Poortugaal. Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door: Taxaco Poortugaal BV, Autobedrijf Bos, Totaal VERS, Toyato Car Net, Bonaparte mode, Arco bedrijven, Formido Albrandswaard, Mons de Fietsspecialist, Brand Tegelhandel, Intratuin Rhoon, Garage P. de Lange, Rabobank, winkeliersvereniging Poortugaal Dorp, Beckers Computerservice, en Sterrenberg Verhuur.

23

Open dag bso Wiekslag en tso Overkant Rhoon Op woensdag 31 oktober organiseert Kinderopvang Humanitas een open dag op basisschool De Overkant, Hovenier 2 te Rhoon. Het feest met vele activiteiten vindt plaats van 13 tot 15.30 uur voor alle kinderen, ouders en overige belangstellenden van Rhoon. Begin augustus is de buitenschoolse opvang (bso) en tussenschoolse opvang (tso) vanuit Kinderopvang Humanitas van start gegaan op basis-

school De Overkant. Na vele enthousiaste reacties wordt nu de bso en tso ruimte voor iedereen opengesteld en een gezellige middag georganiseerd. Er kan deze middag kennis worden gemaakt met alle bso en tso medewerkers. Daarnaast worden er leuke activiteiten georganiseerd als cupcakes versieren, spetterende dansworkshops, sport en spel en schminken. Voor ieder wat wils.

Popband No Helmets live vanuit Raysland No Helmets speelt op 29 oktober live vanuit Raysland. Aanvang 20 uur. No Helmets maakt pop met een raar randje, op het eerste gezicht soms lieflijke liedjes worden gemengd met uitbarstingen van heftige gitaren en buitenaardse synth-geluiden. Zangeres Elkie zingt teksten over afscheid, liefde, haat en hoop met een bedrieglijk lieflijke stem. Gitaristen Ruben & Ryan wisselen elkaar af op tingelende ritme gitaren en soms gierende en soms twangende solos. Arjen vormt met een stevige en swingende bas samen met Richard op drums de ritme-sectie. De band speelt uitsluitend eigen nummers die de afgelopen

twee jaar zijn geschreven en een cover van Peter Hammill. De band werkt aan haar eerste album die waarschijnlijk eind van dit jaar uitkomt. Meer informatie op www. myspace.com/nohelmetsnl of e-mail info@ryan-peters. com. De toegang is gratis. Wie er bij wil zijn kan reserveren via info@raysland.nl of 06-53773622. Het aantal plaatsen is beperkt. Rayland is te vinden aan de Kleidijk 102, 3161 EK te Rhoon. De avond wordt opgenomen en later uitgezonden via radio president en is te beluisteren op de kabel FM 107.9 of via de website http://www. rtvpresident.nl/


Kassa-uren: dinsdag t/m vrijdag van 14.30 tot 18.00 uur, zaterdag van 14.30 tot 16.30 uur (zijkant theater) en drie kwartier voor aanvang van een voorstelling (foyer theater).

KAARTVERKOOP theaterkassa 0181-652200 www.destoep.nu

CADEAUTIP: De podiumcadeaukaart! Verkrijgbaar in ons theater!

NOVEMBER 2012 Het Internationaal Danstheater Zonnekoningen

Vrijdag 9 november – 20.15 uur

Marjolein Meijers Niemands Meisje

SAMEN IS LEUKER

Uitverkocht

Met haar muzikale talent en de skills van een rascomédienne zet ex-Berini Marjolein een komisch muziektheaterprogramma neer. Bij dit programma is het mogelijk om deel te nemen aan de theaterclub Samen is Leuker. Deze theaterclub is voor mensen die graag naar theater gaan, maar liever niet alleen. Meer informatie over deze gratis service via de theaterkassa (0181-652200). € 16,40/CJP, 65+ € 15,40 (incl. consumptie & garderobe)

Maandag 5 november – 20.15 uur

Zaterdag 10 november - 20.15 uur

Bijzondere dansvoorstelling op traditionele Afrikaanse muziek en barokmuziek (live uitgevoerd). € 19,10/CJP, 65+ € 18,10 (incl. consumptie & garderobe) Zaterdag 3 november – 20.15 uur

Vuile Huichelaar Vluchten kan niet meer

Loes Luca, Peter Bolhuis en Willem Breuker Kollektief Happy End (try-out)

Uniek muziektheaterspektakel. De voorstelling biedt een selectie uit het oeuvre van de in 2010 overleden componist en bandleider Willem Breuker afgewisseld met negen mini-operaatjes door topacteurs Loes Luca en Peter Bolhuis. € 18,20/CJP, 65+ € 17,20 (incl. consumptie & garderobe) Woensdag 7 november – 20.15 uur

Wacht niet te lang met bestellen van kaarten voor Freek de Jonge’s Kerstcircus Kribbe… Nog een aantal kaarten beschikbaar! € 22,50 (incl. consumptie & garderobe) Zondag 11 november – 14.00 uur en 16.00 uur

Peuterfestival Noord- en Zuidpool (vanaf 2 jaar) Met ‘Bijt –ie in je bil!’ van Ageeth de Haan

foto: Studio Jona

Kamps & Kamps 2

Freek de Jonge Circus Kribbe (try-out)

Donderdag 15 november – 20.15 uur

Vrijdag 23 november – 19.30 uur

Ontroerende en intense voorstelling over de relatie tussen een dochter en haar demente moeder. Dit verhaal is oorspronkelijk van Joop Admiraal en in 1981 al eerder op de planken gebracht. € 16,40/CJP, 65+ € 15,40 (incl. consumptie & garderobe)

Spannend verhaal over draken, vogels en een tovenaar in een grot. Naar het bekende boek van Jan Terlouw. Volwassenen € 13,50 / Kinderen € 12,50 (incl. garderobe)

Theatergroep Suburbia U bent mijn moeder

Vrijdag 16 november – 20.15 uur

ISH This is ISH

Spectaculaire dansvoorstelling met free running, parcour, hiphop, breakdance, acrobatiek, modern dance en house! € 19,10/CJP, 65+ € 17,10 (incl. consumptie & garderobe) Zaterdag 17 november – 20.15 uur

Amsterdams Kleinkunst Festival Snip en Snap: Ja, dit is Revue! Foto: Meester Ontwerpers

Donderdag 1 november – 20.15 uur

Theater Terra Koning van Katoren, de musical (vanaf 8 jaar)

Zaterdag 24 november – 21.00 uur

Nacht van het Cabaret 11

Maak kennis met de leukste jonge cabarettalenten van dit moment; Louise Korthals, Pieter Derks, Marieke Visser, Jasper van Kuijk en Dara Faizi! € 20,-/CJP, 65+ € 19,(incl. consumptie & garderobe) Zondag 25 november – 15.00 uur

Hans Visser, Irena Filippova e.a. World Photo Concert

MATINEE

Indrukwekkende voorstelling waarin foto’s van befaamde fotojournalisten, Greenpeace fotografen en kunstfotografen door precies de juiste muzikale begeleiding tot leven worden gebracht. Twee uur beeld en muziek waar u stil van wordt! € 17,30 /CJP, 65+ € 16,30 (incl. consumptie & garderobe) Maandag 26 november – 20.15 uur

Youp van ‘t Hek, Wigwam Uitverkocht

Donderdag 29 november – 20.15 uur

The Dutch Eagles This is Hotel California too!

Donderdag 8 november – 20.15 uur

Woensdag 14 november – 20.15 uur

Uitverkocht Jon van Eerd is op 4 juni nog een keer in ons theater te zien met het programma ‘Jon en de jongens’. Hiervoor zijn nog kaarten beschikbaar.

Eigenzinnig muziekprogramma, waarin bekende Nederlandse liedjes in een Frans jasje worden gestoken en andersom! € 16,40/CJP, 65+ € 15,40 (incl. consumptie & garderobe)

Jon van Eerd, e.a. De Bonbonfabriek

Micheline van Houtem Crème de la Crème

Zondag 18 november – 15.00 uur

The Fureys and Davey Arthur Songs through the Years

The Fureys and Davey Arthur toeren weer door Nederland! Net als twee jaar geleden kunnen we ook in De Stoep weer genieten van hun Ierse jigs en reels en van de prachtige love en sad songs. € 22,50/CJP, 65+ € 21,50 MATINEE (incl. consumptie & garderobe) Donderdag 22 november – 20.15 uur

Droog Brood Dat wordt oorlog

In deze cabaretvoorstelling speelt dit droogkomische duo een reeks personages die elkaar het leven zuur maken. € 18,20/CJP, 65+ € 17,20 (incl. consumptie & garderobe)

Vrijdag 30 november – 20.15 uur

Thom Hoffman, Marc Klein Essink, e.v.a. De Kleine Zielen

GRATIS VOORBESPREKING

Foto: Piek

Vernieuwend, hilarisch en absurd cabaretprogramma. In ‘Kamps & Kamps 1’ werden de heren wel vergeleken met niemand minder dan de Australische Umbilical Brothers, Monthy Python en Jiskefet. € 17,30/CJP, 65+ € 16,30 (incl. consumptie & garderobe)

Superleuk evenement voor peuters en kleuters! Dans en zing lekker mee met Ageeth de Haan en PipaPanda in dit programma met de meest gezongen crècheliedjes van Ageeth’s CD ‘Bijt-ie in je Bil!’ Voor en na de voorstelling kunnen de kleintjes heerlijk spelen in de speeltuin ‘Noord en Zuidpool’; een wereld vol ijsschotsen, iglo’s, ijsberen, orka’s en pinguïns! Het theater is geopend van 13.15 tot 17.30 uur. Volwassenen € 9,50 / Kinderen € 8,50 (incl. garderobe)

Een voorstelling over Willy Walden en Piet Muyselaar als de dames Snip en Snap. In deze komische voorstelling slijt Willy zijn dagen in het verzorgingshuis en krijgt bezoek van de geest van Piet. Samen nemen zij u mee naar de liedjes en verhalen van toen. € 22,60 (incl. consumptie & garderobe)

Nog een aantal kaarten voor deze Eagles tribute band € 21,70 (incl. consumptie & garderobe)

In deze groots opgezette productie met een uit 14 personen bestaande cast volgen we het wel en wee van Constance die na jaren weer terugkeert naar haar geboortestad Den Haag. De sociale controle, afgunst en roddels van een welgestelde Haagse familie botsen met een vrouw die vecht voor levensgeluk en de toekomst van haar kind. Er is om 19.15 uur een gratis voorbespreking. € 26,20 /CJP, 65+ € 25,20 (incl. consumptie & garderobe)


Donderdag 25 oktober 2012

SP

RT

Veel toeschouwers bij tiende Veldrit van Albrandswaard De Veldrit van Albrandswaard werd zaterdag 20 oktober voor de tiende maal verreden. Het was een nationale wedstrijd en stond onder auspiciën van de KNWU. Voor de organisatie was het Wielercomité Albrandswaard verantwoordelijk, de technische leiding en uitvoering beruste bij de P.R.C. Delta uit Spijkenisse. Bijna 200 wielrenners en rensters namen deel aan deze wedstrijd verdeelt over 5 categorieën, Amateurs, Masters (amateurs 40+), Nieuwelingen, Vrouwen en Junioren. Die strijd vond net als voorgaande jaren plaats op een zeer aantrekkelijk parkoers, gelegen in het Natuur- en Recreatiegebied Johannapolder bij het zwembad Albrandswaard. Een afwisselend terrein, waar het niet zo zeer op snelheid, als wel op stuurmanskunst en doorzettingsvermogen aankwam. Ook langs het parkoers was te zien dat het veldrijden is gegroeid, vele toeschouwers waren naar Poortugaal gekomen om te kijken naar de prestaties van de renners en rensters. Dankzij Intratuin Rhoon was er voor deze toeschouwers het nodige te beleven. De partytenten bleken opnieuw een schot in de roos. Koffie, thee en fris-

drank waren er volop te koop en ook de erwtensoep en de broodjes worst werden grif afgenomen, want ondanks het lekkere weer was daarvoor animo genoeg. Een pluspunt was ook de belangeloze medewerking van voetbalvereniging PSV Poortugaal, die haar kleedkamers voor de renners ter beschikking stelde en café de Gouden Arend die in het café een gedeelte beschikbaar had gesteld voor de dames van de rugnummers. De EHBO-vereniging uit Rhoon was de gehele dag met twee mensen aanwezig, maar hoefde maar enkele keren in actie te komen om een renner te verzorgen na een valpartij waarbij de schade gelukkig niet groot was. De Amateurs beten de spits af met 34 renners aan de start. Na 40 minuten koersen kwam Ivar Hartogs uit Amersfoort, vorig jaar nog tweede, nu als winnaar over de streep, gevolgd door Leon Brouwer uit Rotterdam als tweede, Freek de Jong uit Vught, vorig jaar nog 1e kwam nu als derde over de streep. De volgende koers werd gereden door de Masters (Amateurs 40+). Met 47 renners aan de start was de strijd net als bij de Amateurs reuze spannend, evenals in 2008, 2009, 2010 en 2011 kwam Edwin Raats

Het podium van de Amateurs.

Tadashii-do valt in prijzen De cadetten, junioren en senioren selectie van Tadashiido heeft afgelopen zaterdag ter voorbereiding aan het Nederlands kampioenschap karate, deelgenomen aan het open karate kampioenschap van Eindhoven. Naast vele Nederlanders waren er ook deelnemers uit Luxemburg en België. Op het onderdeel kata (schijngevecht) behaalden Ilona Minkhorst en Damian Daluz goud. Wouter Deijl

moest genoegen nemen met het zilver bij de senioren. Bij het kumite (sparren) werden vier prijzen behaald. Robin van Wiggen, Lisa van Zanten, Jill Groenewegen en Amber Weggers (twee laatste staan niet op de foto), behaalden allen brons. Voor informatie over karateof jiu-jitsu lessen bij Tadashiido kan gebeld worden met Wim Mallens: 06-30543800.

De Vrouwen hard aan het bikkelen in de zware modder. Foto: Kor van Pelt uit Helmond als eerste over de streep gevolgd door Marcel Scheffer uit Doetinchem als tweede en Tino Haakman als derde. Na de Masters was het tijd voor de Nieuwelingen met 43 renners aan de start en 30 minuten koers werd deze rit net als in 2011 gewonnen door Pascal Eenkhoorn uit Genemuiden, Max Gulickx uit Eindhoven werd net als in 2011 tweede en Maik van der Heijden uit Schaijk derde. De op één na laatste wedstrijd was voor de Vrouwen. Vijfendertig Nieuweling-, Junior-, Amateur- en Elite vrouwen reden hier te samen hun wedstrijd. Yara Kastelijn uit Neerkant reed na 40 minuten als eerste over de finish met in het wiel Bianca van den Hoek uit Bussum als tweede en Monique van de Ree uit Willemstad (NB) werd derde. Voor de laatste wedstrijd stonden 34 Junioren te trappelen van nervositeit, want wielrenners en veldrijders zijn altijd al 1 á 2 uur voor de start aanwezig dus dan duurt het wachten lang. Zij konden hun strijd beginnen en na 40 minuten kwam Lehvi Braam uit Dodewaard als eerste over de streep, tweede werd Mats Lammertink uit Wierden en

de derde plaats was voor Sieben Wouters uit Zundert. Parallel aan de veldrit werd de achtste crossloop van Albrandswaard georganiseerd. De combinatie lopers en fietsers vormt een aantrekkelijk programma voor zowel de actieve deelnemers als ook voor het publiek. De crossloop, georganiseerd door de De Tempelrunners uit Poortugaal onder leiding van Henk Kerkhof en Joop van Opstal, kreeg een goed deelnemersveld van 54 lopers, een record in Albrandswaard. Zij konden naar keuze een afstand van 2 tot 8 kilometer afleggen. De start was om 12 uur en liep dit jaar net als vorig jaar over een ander parcours dan dat van de veldrijders. Het was een behoorlijk zware wedstrijd voor de lopers door de gladde en natte ondergrond uitgestippeld door Henk Kerkhof. Harmen Peek bleek de snelste over de 8 kilometer in een tijd van 32 minuten en 8 seconden, Adriaan Coppoolse finishte als tweede en derde is David de Leeuw uit Rhoon geworden. Bij de vrouwen finishte Wil Vos als eerst in een tijd van 41 minuten en 44 seconden.

25

Derde MiniTuco E&S TurnSport Rhoon Op zaterdag 6 oktober vond in de sportzaal in Hoogvliet de derde MiniTuco plaats. De organisatie was in handen van E&S TurnSport Rhoon. Deze MiniTuco is voor turnsters uit het geboortejaar 2005 en jonger. Tijdens deze wedstrijd konden de turnsters van de Recreanten en de Basisgroep zich van hun beste kant laten zien. De 63 deelneemsters waren verdeeld over twee wedstrijdrondes. Om half 9 begon de eerste ronde. Voor het eerst vond de MiniTuco plaats in de zaal in Hoogvliet. Vele vaders, moeders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, ooms en tante’s zaten op de tribune om de jongste turnsters te bewonderen. In de eerste ronde starten voor E&S Tammy Kuiters, Senna Braams, Marli Brakel, Jonna Brakel, Noor Bourgrine, Aukje Schonewille, Ceyda Öztürk, Quinty Koenraadt. Tammy haalde in haar categorie een mooie eerste plaats (R3/08). Senna haalde de 2e plaats in deze categorie. In de categorie R3/07 werd Marli eerste, haalde Aukje de tweede plaats en nam Jonna het brons mee. Noor haalde een

mooie 7e plek. Zowel Ceyda (R2/07) als Quinty (R2/06) deden in hun categorie als enige van E&S mee en haalden beiden een gouden medaille! Rond 10.15 kwamen in de 2e ronde Floor Koerts, Sennah Draaijer, Aimy Braams, Lyan Bruinix, Xenia Urgert, Iris Kruik, Amber van der Rest, Senna van Overbeek, Selin Öztürk, Maddy Kuiters en Roos de Bruijn op de wedstrijdvloer. Floor, Sennah, Aimy en Lyan kwamen uit in de categorie R1/06. Lyan Bruinix haalde een mooie 3e plaats, Sennah werd 4e, Floor haalde en 5e plaats en Aimy werd 6e. Xenia, Iris en Amber turnen in de categorie R2/05 en haalden respectievelijk een 4e, 6e en een 5e plaats. Senna en Selin turnen tegen elkaar in de categorie R1/05, Senna werd 2e en Selin haalde de gouden medaille. Maddy en Roos moesten tegen elkaar in de categorie NTS12/05, Maddy haalde een mooie 4e plaats ondanks een val van de brug en Roos werd 5e. Het rayonbestuur feliciteerde E&S TurnSport Rhoon met de geslaagde eerste wedstrijd van het rayon.

De E&S TurnSport dames van de eerste ronde.

De Ontmoeting in Poortugaal Het 50+ restaurant De Ontmoeting in de Brinkhoeve in Poortugaal biedt tijdens de maandelijkse diners ruimte voor ontmoetingen. Voor 9 euro krijgen de deelnemers een smakelijk drie-gangendiner geserveerd. De eerstvolgende opening van 50+ restaurant De

Ontmoeting in de Brinkhoeve is op vrijdag 26 oktober. Vanaf 17.30 uur is er gelegenheid voor een drankje en om 18 uur wordt het voorgerecht uitgeserveerd. Reserveren en afmelden kan tot uiterlijk 24 uur van te voren bij Joke de Ruiter, telefoon 010- 5017929.

Vechtlust aanvallers brengt Oude Maas overwinning Oude Maas 1 moest afgelopen zaterdag ‘onverwacht’ thuisspelen. In plaats van een bekerwedstrijd in en tegen Ter Leede, bracht het inhaalprogramma een thuiswedstrijd tegen vv Lombardijen. Een ploeg die tot nu toe in de competitie alle punten in haar thuiswedstrijden heeft behaald. Het team van Oude Maas-trainer Wim Eilander startte goed, hanteerde een redelijk hoog tempo, werkte hard en trof het ook met een goed leidende scheidsrechter. Na een klein half uur kreeg Oude Maas een goede kans op 1-0 maar helaas voor de rood-zwarten werd de toegekende strafschop door Vincent Lems gemist. Er was nog geen paniek want de thuisploeg bleef aanvallend spelen en hoewel ook Lombardijen kansen creëerde was het Oude Maas dat vlak voor het rustsignaal na een mooie voorzet van Kevin de Groote door een doelpunt van

Wilson van Klooster op 1-0 kwam. Die voorsprong gaf iedereen die Oude Maas lief is moed. Het team legde een paar mooie aanvallen op de mat en met name via zijkanten was Oude Maas een aantal keer heel gevaarlijk voor het doel van Lombardijen. In de tweede helft zag het toch nog goed opgekomen publiek dat Oude Maas in de 51e minuut via Kevin de Groote, na een goede aanval over rechts, de 2-0 scoorde. De tactiek van Oude Maas bleek te werken en werd even later gekopieerd door de gasten uit Rotterdam. Na een voorzet van de rechterflank van Lombardijen was het Mark van Zanten die in de 55e minuut de 2-1 binnenschoot. Dat was voor Oude Maas nog niet zo’n ramp, want tot dan had het zeker het meerdere van het spel en leek er niemand van de thuisploeg aan de overwinning te twijfelen. Dat veranderde toen de bezoekers uit een corner in de

74e minuut op 2-2 kwamen en daarmee hun eerste punt op vreemde bodem leken te gaan halen. De enorme vechtlust van de aanvallers van Oude Maas zorgde er zaterdag voor dat er ook in de slotfase gevaar van de zijkanten bleef komen en nadat de goed spelende Kevin de Groote de 3-2 scoorde, bracht dit opluchting bij het thuispubliek. En er kwam nog een

doelpunt bij. Na een prachtige actie van Vincent Lems kon Wilson van Klooster in de 83e minuut de 4-2 binnenschieten. Door deze overwinning stijgt Oude Maas op de ranglijst en heeft het daarmee de rode lantaarn overgedragen aan vv Spirit. Komende zaterdag reist Oude Maas naar Vlaardingen om vanaf 14.30 uur tegen het plaatselijke VDL aan te treden.

Even leek het er op dat Lombardijen haar eerste uit overwinning zou gaan halen.


SPORT

Donderdag 25 oktober 2012

Record aantal deelnemers crossloop Tempelrunners Voor de achtste keer werd zaterdag de Albrandswaardse Crossloop georganiseerd. De organisatoren hadden een zwaar parcours uitgezet om het de bijna 60 deelnemers (een nieuw record) zo moeilijk mogelijk te maken. Om 12 uur werd er gestart en mochten de deelnemers beginnen aan hun twee, vier, zes of acht kilometer lange crosswedstrijd. Direct vanaf de start werd duidelijk dat de grootste favorieten voor de achtste editie van de crossloop Harmen Perk, Adriaan Coppoolse en David de leeuw zouden zijn. De drie lopers kwamen als eerste het bos uit en begonnen daarna aan het snellere gedeelte van het parcours, alwaar de boomstammen en de modderige ondergrond de enige obstakels in het par-

26

Nieuw tenue Oude Maas E3 Nikantes Halloween

Korbal Instuif

cours waren. Het tweede gedeelte van het twee kilometer lange parcours bestond uit vooral natte ondergronTE KOOP: GROTE WINden en zorgde ervoor dat veel KLER PRINS ENCYCLOdeelnemers onder de blubber PEDIE. Echt iets voor de over de streep kwamen. Veel liefhebber/verzamelaar. 25 kozen er echter voor om door delig en supplement 1984 te gaan en de vier Isrondes natuurlijk niet up to date te completeren. Uiteindelijk maar wel als nieuw! SchitHet nieuwe was Harmen Perk in een tijd foto’s, terende kaartentenue en is binnen voor de E3 van Oude Maas. De grootste sponsor van 32.08 minuten devaak sterktijdloze teksten prijs: is Buko in Rhoon. Ook Ultiplan en kattenpenste. De Rotterdammer € eindig50,00 tel.sion 06 Valkenstein 54274639 hebben deze jongens gesponserd. de iets meer dan tien seconTe koop: Beuken salon taden voor Adriaan Coppoolse klaverblad model € 35,uit Rhoon. Derde werdfelDavid jdegroot30@msn.com de Leeuw in 32.31 minuten die door een val in de laatste Te toekoop: wegens verhuironde wat terrein moest nieuwe tafelkoelkast, geven. Bij de vrouwenzing, bleek cm breed en 90 cm Wil Vos in een tijd van6041.44 minuten de sterkste; hoog, zij koner zit nog garantie op. 2 weken gebruikt. Vrpr. met een prijs naar huis. Achter 125,- tel. 06-24219490 Vos maakten Lianne€Serier en Jeannette Poldervaart de Aangeboden: Nieuwe Vitop-3 compleet. king Noren, laag model

Oude Maas E4 verovert eerste plaats

leren schoen maat 38 Prijs € 50,00 Tel. 06-55737175

Nikantes organiseert op zaterdag 27 oktober een Halloween Korfbal Instuif in sporthal Hoogvliet Iedereen (lid of geen lid) kan hier gratis aan meedoen. Het programma is als volgt. Van 10.00-11.00 uur is er een Halloween Kangoeroe Klup. De allerkleinsten (3-45-6 jarigen) kunnen allerlei leuke Halloween spelletjes met en zonder een bal komen doen. Natuurlijk mag je griezelig verkleed komen, maar dat hoeft natuurlijk niet. Drie vriendelijke Heksen zullen je helpen bij de spellen en na afloop kun je nog wat drinken uit de Heksenketel. Vervolgens is er van 11.0012.00 uur een Korfbal Circuit voor 6-12 jarigen. De kinderen kunnen een aantal basis korfbal oefeningen doen, waarbij het scoren centraal staat. Ze worden begeleid door de Nikantes jeugdtrainers. Wie scoort het meeste aantal doelpunten? De winnaars krijgen

een mooie prijs! Ouders van jeugdleden, recreanten en andere belangstellenden, kunnen om 12.00 uur een Korfbal Fit team formeren en spelen een laagdrempelige wedstrijd tegen het 6e van Nikantes. Tenslotte speelt om 13.00 uur het Nikantes gehandicapten team een korfbaldemonstratiewedstrijd tegen het WION G-team. Vanaf 14.00 uur zijn er diverse oefenwedstrijden voor de Nikantes jeugd. Om 18.00 uur speelt Nikantes 1 een oefenwedstrijd tegen het Ridderkerse Ten Donck 1. De Halloween Korfbal Instuif wordt door de Hoogvlietse korfballers afgesloten door het Voute Feest in de Nikantes kantine op de Botreep met als thema muziek: de jaren 80. Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door Rotterdam Sport Support. Kijk voor meer informatie over de Halloween Korfbal Instuif op www. nikantes.nl. J.K.

Te koop: gevraagd: muurafhouder voor ladder (Altrex) tel. 0180-617345 na 20.00 uur

Oude MaasZGAn E4 heeft zich op Te koop: kaplaarzen 20 oktober op de eerste plaats maat 38 en 39 € 12,50 na een mooie overper paar, genesteld ijzeren meisjes Hellevoetsluis E4. fietsmand winning zwart €op12,50 Voor deAdvance wedstrijd stond Oude z.g.a.n. Gameboy op de tweede plaats SP en boxMaas en 4 spelletjes achter Spijkenisse E11. Maar 0180-611807 € 40,00 Tel. dat had een wedstrijd meer

Te koop: gespeeld integraalenfietsstond met 1 punt achterzitje,meer hogeop rugsteun, de eerste plaats. Aan voetsteunbandjes i.g.st. € 10,- tel. 0180-622353

Wij zoeken voor ons team een

TAXICHAUFFEUR Voor enige uren per week. Tijden in overleg. Taxipas vereist.

Gevraagd: Oude brommer, Snorbrommer, bv Zundapp, Puch, Kreidler Alles is welkom met of zonder kenteken, kenteken wordt direct overgeschreven. Prijs en ophalen in overleg. tel 06-41354127

Inlichtingen: TAXIBEDRIJF VLASBLOM Havendam 13A 3161 XP RHOON Tel. 010-5016444

Te koop: Intel quadcore q9300 4x core koperengekoelde chipboard gigabyte x48 8gb top geheugen q9300harddisk dvd duallayer Kaartlezer Gelagerde koelers Miditower geen monitor win7 en programma’s neusje van de zalm heus maar € 250,-- tel. 06-20842950

GEVRAAGD

Aangeboden: 100% Merino wollen deken, 2-persoons met bloemmotief aan de ene kant en effen aan de andere kant. Deken is nooit gebruikt. € 50,Tel. 0180 558993

PER DIRECT EEN BEZORGER VOOR ENKELEN DAGEN PER WEEK TIJDENS DE LUNCH Croissanterie Reijerwaard Tel 010-4834662 cr-reijerwaard@hetnet.nl Van ‘tHoffstraat 4 2991 XP Barendrecht

Te koop: 50 boeken in nette staat. Avonturen, romans, o.a. Konsalik, Clieve Cusler vaste prijs € 25,00 tel. 0180-558645 Gevonden: sleutelbos met twee kleine sleuteltjes en 1 loper sleutel.de bos is gevonden op het fietspad langs de Carnisse baan in Barendrecht. op zondag 21 oktober tel. 0624477001

Oude Maas E4 was dus alles gelegen om een mooi resultaat te behalen. Uiteindelijk won Oude Maas met 9-2. Het was een verdiende overwinning en met mooi en goed spel gerealiseerd. De bekercompetitie is hiermee voor Oude Maas E4 nog niet voorbij en het bekert verder.

Vreemde wezens bij Nikantes.

Autorecycling W.H. Baris bv Kunt u de auto niet brengen dan halen wij hem op met eigen ophaaldienst

Voor inlevering of inlichtingen: W.H. Baris bv

Tevens inkoop loop– en sloopauto’s

Bij inlevering van uw auto krijgt u direct het R.D.W. vrijwaringsbewijs. Door de overheid erkend als wettelijk inleverbedrijf aangesloten bij: Auto Recycling Nederland

TAIFUN

VIA APPIA

TENCE

RABE

DREAM STAR

QUESTION

ZERRES

GELCO

SIGNATURE

MYSTIC BLUE

gevonden 17 oktober 2012: een zwarte sleuteletui met drie sleutels op fietspad Henry Dunantlaan telefoon: 06-20984848 Te koop: Salontafel van Leolux, 1x1 meter, oranje gemeleerde glasplaat in aluminium frame en beuken poten Vr.pr. € 200,- tel. 06-40218603

Dorpsdijk 153, 3161 CA Rhoon Tel. 010 5015258

Charloisse Lagedijk 638 3084 LH Rotterdam Telefoon 010 - 480 00 00 Telefoon 06 - 53 18 15 39 E-mail: receptie@baris.nl www.baris.nl


& proef het verschil

kies voor kwaliteit

MCD kiest ervoor om groente en fruit van de hoogste kwaliteit aan te bieden. Dit herkent u bijvoorbeeld aan de klasse I aanduiding op diverse producten. Onze producten worden door onafhankelijke keurmeesters van de grootste groente- en fruitveiling van Nederland beoordeeld en steeds weer met hoge cijfers beloond. Zodoende bent u verzekerd van een perfecte kwaliteit en dat voor een betaalbare prijs.

vers geperst

Daily Fresh vers Geperst sinaasappelsap

00 100% sinaas 1.

appelsap

fles 500 ml.

en verder niets!

Bij MCD kunt u zelf uw verse sinaasappelsap persen! Op de groenteen fruitafdeling vindt u de sinaasappelpers. Het werkt heel eenvoudig, u hoeft alleen het flesje eronder te houden en op de knop te drukken. Het apparaat doet verder zijn werk en zorgt ervoor dat u binnen enkele seconden heerlijk versgeperst sap heeft. Verser kan niet en ook nog eens heel gezond!

Chica tomaatjes

00

1.

bakje 200 gram Deze chica tros cherry tomaatjes worden gekenmerkt door hun honingzoete smaak. Daardoor zijn ze uitermate geschikt als gezonde snack tussendoor of in plaats van een snoepje. Natuurlijk maakt u ook uw salade helemaal af met deze lekker zoete cherry tomaatjes.

Verse frites

00

1.

kilo Deze frites zijn gemaakt van de beste kwaliteit aardappelen en vacuümverpakt. U hoeft ze alleen even af te bakken en u heeft in een handomdraai heerlijke verse frites op tafel staan. Een tip om ze te bereiden: bak ze 5 minuten voor op 140°C, laat de frites uitlekken op keukenpapier en bak ze daarna in 3 tot 5 minuten af op 190°C.

MCD Rhoon, Tsjaikovskistraat 3 3161 WH Rhoon, tel: 010 5012541

Verse kruidenthee per zakje 12 gram

00

1.

Nieuw bij MCD Rhoon: verse kruidenthee! Drie soorten heerlijke verse kruiden om thee van te zetten. Zo is er bijvoorbeeld de soort ‘Even ontspannen’ met appelmunt, slaapmutsje en citroenmelisse. Erg lekker en ook nog eens heel gezond. Probeert u de verse kruidenthee deze week extra voordelig.

Openingstijden: maandag t/m zaterdag 07.30 - 20.00 uur

Bezoek ook onze website:

www.mcd-supermarkt.nl W 43 - Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 27 oktober 2012. Prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden, niet voor wederverkoop!

@mcdolaf


AUTOBEDRIJF P.TROOST EN ZN.

HET IS NU WEL ZEER SCHERP ZAKENDOEN BIJ KIA TROOST

DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

21 x KIA Picanto, vanaf

€ 7.995,-

9 x KIA Picanto, vanaf

€ 8.495,-

4 x KIA Rio,

3-drs.

vanaf

vanaf

3 x KIA C’eed vanaf

5-drs.

€ 12.595,-

2 x KIA Soul

€ 17.195,-

vanaf

3 x KIA Venga vanaf

€ 11.695,-

8 x KIA Rio,

5-drs.

3-drs.

€ 20.795,-

11 x KIA Sportage

€ 16.295,-

vanaf

€ 23.995,-

KIJK VOOR ALLE LOPENDE ACTIES OP WWW.KIA.NL

Nu ook de nieuwe KIA C’eed SW in de showroom Leverbaar v.a. € 18.995,Lease v.a. 385,-

• A-Label • 20% bijtelling • Standaard 7 jaar garantie • Revolutionair opbergsysteem

WWW.TROOSTAUTOS.NL Autobedrijf Troost & Zonen, Christiaan Huygensweg 28-30, 3225 LD Hellevoetsluis. Vrijdag koopavond. Elke 3e zondag geopend Getoond model kan afwijken van de standaarduitvoering. De afgebeelde lichtmetalen velgen zijn niet leverbaar in Nederland. Verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW/BPM, exclusief metallic lak, kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage. Leasetarief o.b.v. 48 maanden en 15.000 km/jr. Full Operational; Lease via Kia Autolease. Tarief excl. BTW en brandstof en incl. rente, afschrijving, reparatie, onderhoud en banden, houderschapsbelasting en all-risk verzekering. Onder voorbehoud van kredietacceptatie. SE&O. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor meer informatie en volledige garantievoorwaarden op www.kia.nl


SPORT

Donderdag 25 oktober 2012

Meeuwenplaat zet hekkensluiter opzij Meeuwenplaat heeft zondag de ontmoeting tegen DHZ winnend kunnen afsluiten. De formatie van Richard Pattiapon, die Peter Burggraaff verving wegens ziekte, won het duel met 5-1 van de nummer laatst in de derde klasse D. Bij rust dacht men nog niet aan de ruime overwinning. Toen leidde de Rotterdammers met 0-1. In de dertiende minuut leek Meeuwenplaat op voorsprong te komen, omdat Daniël Rens vrij kon inkoppen na een voorzet op maat van Dex Woe a Tsoi. Rens kopte de bal via de grond in maar de bal ging via de lat net voorlangs. Even later liet Daniël Rens drie verdedigers achter zich maar de goede DHZ goalie tikte de bal net naast zijn doel. Na ruim een kwartier kwam de eerste waarschuwing voor Meeuwenplaat want een schot uit de tweede lijn werd onschadelijk gemaakt door Meeuwenplaat keeper Raymond Hoornweg. Deze waarschuwing werd niet begrepen want tien minuten later kon er weer vanuit de tweede lijn worden opge-

stoomd en werd de bal keihard langs de verbouwereerde keeper in het Meeuwenplaat doel geknald en leidde DHZ tot hun grote vreugde met 0–1. De tweede helft was net een minuut oud of de gelijkmaker lag achter de DHZ keeper. Dave van Groningen gaf een prima steek pass op Mike Blommaert die de keeper zeer beheerst passeerde 1–1. Na tien minuten was het Daniël Rens die voor de 2-1 zorgde. Pas vijf minuten voor tijd kreeg de overwin-

ning zijn beslag. De bevrijdende 3–1 was een voorzet vanaf de zijlijn van Robert Meurs bij de tweede paal ingekopt door Gregory Ott. Even later een snelle aanval tussen Daniël Rens en Dave van Groningen en laatstgenoemde knalde de 4–1 binnen snel gevolgd door de 5–1 . Weer een voorzet van Robert Meurs bereikte Wesley van Gils die de bal in de linkerbovenhoek krulde. ‘We hadden het voor rust al moeten doen. Dat heb ik ook gezegd in de

Bijzonderheden: 25 Sem Sahiner 0-1 46 Mike Blommaert 1-1 55 Daniël Rens 2-1 85 Gregory Ott 3-1 87 Dave van Groningen 4-1 90 Wesley van Gils 5-1

Alex Hordijk

Dressuurwedstrijden Manege Willemshof Hekelingen - Op zaterdag 20 oktober was er een gezellige drukte bij Manege Willemshof in Hekelingen. De hele dag werden er door Rijvereniging & Ponyclub Hekelingen (RV&PC) dressuurproeven gehouden van de Federatie Nederlandse Rijscholen (FRNS). De deeltnemers kwamen uit Spijkenisse, Hoogvliet en Albrandswaard. RV&PC Hekelingen is trots op iedereen die het benodigde aantal punten heeft behaald. Mocht het deze keer niet zijn gelukt, dan komt er snel weer een proevendag. Hieronder vermelden wij de beste deelnemers per groep: Zaterdag

Volleybalsters uitgeschakeld in bekertoernooi Dordrecht – De dames van YUM uit Hoogvliet zijn zaterdag uitgeschakeld in het bekertoernooi. De formatie van Maarten Verschuur speelde in De Dijk in Dordrecht eerst met 1-1 gelijk tegen SNA. De setstanden waren 12-25 en 25-18. Het tweede duel tegen het veel hoger spelende Volley Zuid 2 ging verloren met 0-2. Hier waren de setstanden 25-13 en 25-21. ‘Vooral de laatste set tegen Volley Zuid hebben we het goed gedaan. We hebben ons terug geknokt. We zien echter alle wedstrijden voor de beker als een oefenduel. We geven ons echter niet gewonnen’, zegt speelster Larissa Andeweg na afloop van de duels. Zaterdag speelt men weer voor de competitie, dan is Vollido de tegenstander in MFC Boomgaardshoek. Speelsters YUM: Miarka Verolme; Paulien van de Geest; Mieke van de Geest; Eva Schuiten; Elise van Otegem; Fanny Dekker en Larissa Andeweg. Alex Hordijk

20 oktober uitslagen dressuurproeven 1e prijs Nikita Ebbelinghaus; F8 proef op Deejay met 233 punten 1e prijs Dagmar Dekkers; F1 proef op Wondergirl met 231 punten 1e prijs Julia van der Bie; F3 proef op Outfly met 231 punten 2e prijs Zoey-Lisa Hendriks; F4 proef op Lodewijk met 228 punten 2e prijs Sascha Pigmans; F3 proef op Nemo met 230 punten 2e prijs Quinty Smits; F3 proef op Pablo met 222 pun-

ten Bij de deelnemers met een Vip abonnement was Samantha Baas; F9 proef op Diorrona de beste deelneemster met 216 punten. De volgende deelnemers hebben hun promotiepunten gehaald: Arianne de Jonghe met Daydream 210 punten, Pien Tamboer met Deejay 219 punten, Tatum van Ballegoie met Bemmel 227 punten, Angela Klein met Dreamy 210 punten, Larissa van Rijswijk met Nemo 214 punten, Iris Brans met William 211 punten, Thiara Dijkhoff met Fergie 220 punten

Zoe Geldof met Nemo 215 punten, Habiba Morsy met Fabiola 213 punten Kelly Renes met William 220 punten, Michelle Driessen met Nice 214 punten Nadia Andeweg met Rocketpower 211 punten, Diantha Tijhuis met Wondergirl 219 punten, Ashley Bakelaar met Magic 210 punten. De volgende FNRS proevendag van RV&PC Hekelingen zal worden gehouden op zondag 18 november 2012. Meer over RV&PC Hekelingen kunt u vinden op www.willemshof.nl

Nederland is twee ‘6e Dangraadhouders’ rijker Groot nieuws voor Hapkidovereniging Yusinkwan uit Hoogvliet. Henrie Ceulen, hoofdtrainer van de vereniging is dit weekend, onder toeziend oog van de Australische Grootmeester Geoff Booth, bevordert tot de 6e Dan. Binnen de krijgskunst wordt het behalen van de 6e dan gezien als iets heel speciaals. Het is dus dubbel fantastisch dat ook Roddy Rijke, hoofdtrainer van zustervereniging Yusinkwon uit Hellevoetsluis ditzelfde weekend is bevordert tot de 6e Dan. Beide sportfanaten (respectievelijk 62 en 63 jaar oud) kennen elkaar al van jongs af aan en beoefenen de Koreaanse krijgskunst nog steeds fanatiek. Binnen Nederland is het aantal 6e Dangraadhouders op één hand te tellen. De leden van Yusinkwan en Yusinkwon zijn dan ook apetrots dat hun meesters dit hoge niveau hebben bereikt. En dat is nog niet

alles. Behalve de promotie van de hoofdleraren zijn ook Sascha Vervloet (3e Dan) en André Slagboom (1e Dan) dit weekend bevordert. Hapkido is een Koreaanse all-round krijgskunst. De sport is nog relatief onbekend in Nederland maar wint

Handballers ETC beginnen met nederlaag

rust. In de tweede helft ging het beter. Ik heb gezegd dat er een dag komt dat ze ook een keer drie punten halen en dat moet niet tegen ons zijn vond ik. Na rust werd er met overleg gespeeld en konden we het verder afmaken’, zegt Richard Pattiapon na afloop. Zondag speelt de ploeg bij LMO. Daarna volgt koploper JHR, die zondag de periodetitel pakte door een overwinning op Antibarbari.

Opstelling Meeuwenplaat: Raymond Hoornweg; Pascal van de Hor (55 Raymond Gouw); Dennis Hol; Armen Movsesjan; Mitchell Ott; Mike Blommaert (75 Dennis de Haan); Wesley van Gils; Dex Woei A Tsoi (60 Robert Meurs); Gregory Ott; Daniël Rens en Dave van Groningen. Meeuwenplaat won zondag na rust het inhaalduel met DHZ met 5-1. Fotografie: Aad van der Voorn

29

momenteel snel aan populariteit. Met name het veelzijdige karakter van de krijgskunst spreekt het grote publiek aan. Door de promotie van twee 6e Dangraadhouders gaat Nederland steeds meer meetellen in deze relatief jonge sport.

ETC verloor zondag van Hellas 3. Fotografie: Aad van der Voorn

Vorige week werd de veldcompetitie afgesloten en zondag moest ETC alweer aan de bak in de zaal. Het vooruitgeschoven duel met de derde keus van Hellas uit Den Haag stond op het programma in Sporthal Hoogvliet. De ploeg van Ton Kraaij verloor het duel met 23-25, bij rust leidde het team uit Hoogvliet met 13-10. ‘We startte de eerste helft redelijk goed. Het ging snel en er werd goed gehandbald. De voorsprong was verdiend. Wij spelen nu met een ander team en bij de tegenstander waren er ervaren spelers die ook eredivisie hebben gespeeld. Ze wisten ons goed te ontregelen. Er waren

over en weer veel tijdstraffen. Ze hebben dat slim gespeeld. Toen ze gelijk kwamen en zelf voor stonden gaven ze dat niet meer uit handen’, zegt Ton Kraaij na afloop van het duel. Zondag speelt de ploeg tegen Ventura. De dames beginnen de zaalcompetitie tegen de Treffers. Beide wedstrijden zijn in sporthal Hoogvliet vanaf 11.00 uur. Spelers ETC: Edwin Gerritsen (Dennis Bleijenberg); Patrick van Oosten; Dennis van Oosten; Sjoerd Krook; Robin Knol; Arnold Huiting; Stefan Huiting; Ton Kraaij en Robert Mouthaan. Alex Hordijk

Rijnmond Hoogvliet Sport klaar voor eerste prijs

Rijnmond Hoogvliet Sport won zaterdag met 3-4 in en tegen Rockanje. Fotografie: Wil van Balen

Rockanje – Het was wellicht niet zo bedoelt dit jaar, maar na zeven duels staat Rijnmond Hoogvliet Sport samen met SC Botlek uit Spijkenisse aan kop in de derde klasse D. Ondanks een gevoelige nederlaag vorige week, toen met 5-9 werd verloren van ’s-Gravendeel, moest de formatie van René Wolterman zaterdag het inhaalduel met Rockanje spelen, dat twee weken eerder werd afgelast. In een duel waarin het vooral voor rust goed liep, wonnen de Hoogvlieters zaterdag met 3-4 van Rockanje, bij rust stond het 0-2. Na ruim twintig minuten opende Andres Klinger de score voor het Hoogvlietse team. Zeven minuten later was het opnieuw raak voor Klinger en kon hij de 0-2 achter de Westvoornse doelman schieten. Na rust deed de thuisploeg iets terug, binnen vier minuten werd de 1-2 gescoord en vervolgens was het binnen tien minuten opnieuw raak voor Rockanje en stonden de ploegen weer op gelijke hoogte. Direct na de aftrap ging Rijnmond Hoogvliet Sport op jacht naar de voorsprong en Deo scoorde snel de 2-3. Rockanje liet zich niet van een stuk brengen en binnen het uur vanaf het begin was het alweer 3-3. Hierna bleven beide ploegen kansen krijgen, maar het was

François van der Linden die in de extra tijd alsnog Rijnmond Hoogvliet Sport naar de overwinning kon schieten. ‘Ik ben echt trots op de groep. Dit was een enorme omschakeling voor de jongens na de nederlaag van vorige week. Dat moet je maar kunnen. Minder tevreden ben ik over de uitslag, want een 0-2 voorsprong mag je natuurlijk niet uit handen geven. Er gingen de hele wedstrijd twee teams voor de winst. Wij trokken aan het langste eind, door een fantastische groep. We maken het ondanks dat we drie man mistte, ons toch onnodig lastig’, zegt René Wolterman na afloop van het duel. Komend weekend een spannend duel, dan is de derby tegen Rhoon. Bij winst van Rijnmond Hoogvliet Sport en verlies van SC Botlek, kan de periodetitel naar Rijnmond Hoogvliet Sport komen, al is men dan ook afhankelijk van ’s-Gravendeel. Opstelling Rijnmond Hoogvliet Sport: Jerrold Laurman; Sander Kerseboom; François van der Linden; Darwin Essen (85 Jesse Driesse); Richard den Beste; Dave Gerritsen (60 Rick Dos Santos); Roy Tibboel; Remco de Jong; Lesley Bax; Andres Klinger en Nzojobwami Deo. Alex Hordijk


Lege batterijen inleveren en scoren voor het milieu

DE BESTE WINTER BANDEN DEAL!

25.-

v.a. 145/80 R 13 75Q TL Winterstar 175/70 R 13 82T TL Winterstar 185/70 R 14 88T TL Winterstar 185/65 R 14 86T TL Winterstar 195/65 R 15 91H TL Winterstar 205/55 R 16 91H TL Winterstar 175/65 R 14C 90/88T TL Winterstar VAN 195/70 R 15C 104/102R TL Winterstar VAN

van 45.55.67.67.80.99.99.99.-

voor

25.45.-

55.54.64.79.79.82.-

Aanbiedingen geldig t/m 10 november 2012. Prijzen incl. garantie en BTW. Excl. de laagste montage- en servicekosten.

Staat uw maat hier niet bij? Vraag uw point S vestiging naar de beste bandendeal voor uw auto!

POINT S BANDIMEX ROTTERDAM Waalstraat 2 • Tel. 010 - 429 65 22 Openingstijden: ma t/m vr 07.00 - 18.00 uur • za 07.00 - 12.00 uur

Ben jij de BESte? Berkman Energie Service is op zoek naar een fulltime

COMMERCIEEL MEDEWERKER verkoop binnen Je bent verantwoordelijk voor: • Selecteren en benaderen van (potentiële) klanten. • Het realiseren van de gestelde verkoopdoelstellingen. • Organiseren en coördineren van werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden door verkoop buiten. • Het vastleggen van commerciële afspraken in contracten en/of leveringsovereenkomsten. • Controleren en rapporteren van CRM gegevens en de kwaliteitsmonitor. Je brengt zelfstandigheid, vakkundigheid en betrouwbaarheid met oog voor klanten, collega’s en het bedrijf. Je kunt: • Verkoopacties initiëren en uitvoeren. • De buitendienst ondersteunen en aansturen bij hun werkzaamheden. • Verschillende verkoopargumenten gebruiken om (interne) klanten te overtuigen. • Flexibel en adequaat met veranderingen omgaan. • Ontwikkelingen in social media volgen en beoordelen op bruikbaarheid in een bedrijfsmatige omgeving. Je hebt een opleiding op HBO CE niveau of een vergelijkbare opleiding en minimaal 1 jaar verkoopervaring. Je krijgt goede arbeidsvoorwaarden, volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen en een plezierige werkomgeving bij een informeel familiebedrijf dat sinds 1903 bestaat. Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? En ben je fulltime beschikbaar, mail dan voor 16 november je sollicitatiebrief met motivatie en CV naar Edith van den Berg (afdeling personeelszaken): berg@berkman.nl. Kijk voor meer informatie op www.berkmanenergieservice.nl of bel 0180-643643.

Wij zijn een zelfstandig familiebedrijf en houden ons bezig met de exploitatie van tankstations en de verkoop van brandstoffen en smeermiddelen. Met succes, daarom zijn we regelmatig op zoek naar gemotiveerde en klantvriendelijke mensen met de nodige ervaring, die wij graag verwelkomen als onze nieuwe collega’s. Kijk voor meer informatie op www.berkmanenergieservice.nl.

Berkman Energie Service B.V. Postbus 14 2990 AA Barendrecht

Familie Lans uit Poortugaal verdient een Pluim De familie Lans uit Poortugaal verdient een Pluim. De familie viel in de prijzen door mee te doen aan de landelijke campagne ‘Lege batterijen? Lever ze in en WIN!’ van Stichting Batterijen (Stibat). Door lege batterijen in te leveren, maakt men elke maand kans op het winnen van een reischeque ter waarde van 2000 euro en 50 Blauwe Pluimen. Hoe? Door naam, adres en telefoonnummer op een briefje te schrijven en dat samen met tien lege batterijen in een zakje te stoppen. Vervolgens dit zakje in de

inzamelton of box bij één van de ruim 17.000 deelnemende supermarkten en andere winkels te deponeren. Inleveren kan ook bij het gemeentedepot of de chemokar. Elke maand is er een trekking uit de door Stichting Batterijen opgehaalde zakjes met batterijen. Op www. legebatterijen.nl worden elke maand de winnaars bekendgemaakt. Stichting Batterijen zamelt zo veel mogelijk batterijen in voor recycling. Oude batterijen krijgen een nieuw leven, bijvoorbeeld als kaasschaaf, zaklamp of fiets.

Bovendien komen stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu, niet in de bodem terecht. Geen lege batterijen in de afvalbak, maar in de ton bij speciale inzamelpunten. Dat verdient een Pluim om zelf van te genieten of samen met vrienden en familie. Naar een attractiepark of museum bijvoorbeeld. Een workshop volgen of een dagje naar de sauna. Er zijn Pluimen in verschillende kleuren. Winnaars krijgen een Blauwe Pluim die bij besteding minstens 47,60 euro waard is.

Inschrijven voor Griekse verrassingsmaaltijd In Het Boerderijtje is zondag 11 november een gezellige maaltijd voor alleengaanden en 65-plussers. Eind september deed het kookteam Italië aan met een specifieke Italiaanse maaltijd. Ditmaal wilde het ook in Zuid-Europa blijven en heeft het heerlijke Griekse gerechten uitgezocht. De keuken van Het Boerderijtje werkt vooral met veel verse producten. Op het menu staan deze keer: Gyros, Moussaka, Spanakoptia of Tzatiki. Bij veel mensen onbekend, maar het is een aantal van de lekkerste gerechten uit het zonnige Griekenland. Als vanouds krijgt men bij binnenkomst een lekker drankje. Wat verder volgt blijft een verrassing. De maaltijd wordt in ieder geval afgesloten met een kopje

koffie of thee. De ontvangst is om 14.30 uur en de maaltijd eindigt om 16.30 uur. Er wordt een bijdrage gevraagd van 7,50 euro per persoon. Opgeven kan tot en met dins-

dag 6 november tijdens de openingstijden van 10 tot 12.30 uur op maandag tot en met vrijdag in Het Boerderijtje, Dorpsdijk 116 te Rhoon. Telefoon 0105011973.

De heerlijke gerechten worden met verse ingrediënten bereid. Foto: Wim Spoormaker


DIENSTEN

Donderdag 25 oktober 2012

ZONDAG 28 OKTOBER RHOON PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND Geref. Kerk, Maranathakerk, Kleidijk 2 10.00 uur ds. mw. A.H. Tamminga (Rhoon) Herv. Gemeente, Dorpskerk 10.00 uur ds. G.H. van der Graaf, Rhoon 17.00 uur ds. D. Westerneng, `s Gravenpolder ROOMS KATH. KERK H. Willibrordus, Dorpsdijk 11.00 uur Viering Vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering POORTUGAAL PROTESTANTSE GEMEENTE TE POORTUGAAL Kerkgebouw de Haven, Emmastraat 9 09.30 uur Drs. L.J. Scholten, Schoenendoosdienst mmv. De Regenboog KAPEL DELTAZIEKENHUIS 09.45 uur pastor Emile Boleij m.m.v. gospelband Cross-over uit Rhoon GEREF. GEMEENTE Achterweg 11 09.30 uur ds. C. Neele 16.00 uur ds. C. Neele woensdag 31 oktober 19.30 uur ds. C. Neele PERNIS/ ALBRANDSWAARD GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Nieuwedijk 6 09.30 uur Br. H.B. Knepper, Viering Heilig Avondmaal 16.30 uur ds. D.J. van Diggele BARENDRECHT Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 10.00 uur mevr. E.E. Barendregtvan Rietschoten uit Zwijndrecht VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur mevr. Ds. J.M. Boersde Jong, Maasland EVANG. GEMEENTE Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl

ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ev. F. ter Velde 15.00 uur ev. J.R. van Haastert VRIJE EVANGELISCHE GEM. en PETRAKERK PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 10.00 uur uur dhr. G.J. de Haan REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.30 uur dr. T.R. Barnard en prof. dr. Ruard R. Ganzevoort HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ds. G. van de Pol, viering heilig avondmaal 17.00 uur ds. G. van de Pol, viering heilig avondmaal en dankzegging ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (Kaap-Verdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl HOOGVLIET Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200 10.00 uur (P) *) Ds. R.J. Wilschut m.m.v. Dorpskerkkoor. Gezamenlijke dienst met afscheid en bevestiging ambtsdragers Dorpskerk, Achterweg 10

10.00 uur (P) GEEN DIENST GEMEENSCHAP VAN KERKEN Samenwerking van de Protestantse Gemeente, de Pinkstergemeente en de roomskatholieke parochie ‘Maria en Johannes onder het kruis’ te Hoogvliet. Gereformeerde Gemeente Diensten: 10.00 en 16.00 uur. Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) De Hoeksteen, Middenbaan-Zuid 75, diensten: 9.30 en 16.30 uur. Hervormde Gemeente Pernis, Ring 1 09.30 en 18.30 uur. ds. C. E. Lavooij Gereformeerde Kerk Pernis, Pastoriedijk 340 Eben Haëzerkerk 09.30 uur. ds. A.B. Worst-de Groot. Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Pernis, Nieuwedijk 6 09.45 uur dienst 16.30 uur dienst Pinkstergemeente Hoogvliet, Haifaweg 7 Elke zondag om 10.00 uur. Woensdagavond in de even weken Gebedsbijeenkomst, in de oneven weken Bijbelstudie om 19.30 uur. Vrijdagavond Gebedsbijeenkomst om 19.00 uur. Evangelische Gemeente Hoogvliet Scholengemeenschap De Westpunt, Foeliestraat 16 in Hoogvliet. 10.30 uur Baptistengemeente Pernis, Ring 322 10.00 uur dienst Rooms-katholieke kerk Parochie ‘Maria en Johannes onder het kruis’ Mariakerk, Parelvissersstraat 131 Zondag 9.30 uur, maandag en donderdag 10.00 uur. Jehovah’s Getuigen Koninkrijkszaal: Venkelweg 40 Vergaderingen: di. en do. 19.30 uur, zo. 10.00 en 16.30 uur. Pinkstergemeente De Levende Steen De Levende Steen (v/h De Bron), Posweg 99. Woensdagavond gebedsavond 19.30 uur. 1e vrijdag van de maand genezingsdienst 19.30 uur. Zondagdiensten: 09.30 uur en 12.30 uur. Woonzorgcentrum en verpleeghuis Siloam, Kruisnetlaan 410 10.30 uur Kerkdienst voor ouderen.

Expositie met schilderijen, sieraden, bloemen en poppen In Het Boerderijtje is zaterdag 3 november een gezamenlijke expositie te zien van Anneke Huizer, Marina Emons, Margriet Wendrich en Nel Lagerwaard, Arda Meerkerk en Rachel. Marina Emons en Anneke Huizer zijn er niet alleen met hun inmiddels bekende bloemwerk, maar ook met de resultaten van hun hobby sieraden maken. Zij maken allebei sieraden in hun eigen stijl en willen deze graag laten zien en uiteraard ook verkopen. Marina maakt de sieraden hoofdzakelijk met kralen, gehaakt en geregen. Anneke maakt de sieraden hoofdzakelijk van leer, suède, rubber en wolvilt, soms met kralen. De meeste sieraden zijn in verschillende kleuren te koop en kunnen veelal aan de wensen van de belanstellende aangepast worden. Margriet Wendrich is ruim 20 jaar geleden begonnen met lessen in aquarelleren in het Centrum. Acht jaar geleden heeft zij opnieuw les genomen, nu bij Mirian Zimmerman van Atelier Galathea in Achthuizen. Daar heeft ze zich de techniek van het werken met acrylverf eigen gemaakt. Ze gebruikt zowel het penseel

als het paletmes, waarbij het paletmes haar voorkeur heeft. Ze werkt van voorbeelden en foto’s en in opdracht. Zij laat op de expositie hier een aantal voorbeelden van zien, zoals schilderijen van bloemen, koeien en Afrikaanse onderwerpen. Nel Lagerwaard en Arda Meerkerk struinen markten en winkels af naar mooie stofjes. Die gebruiken ze om allerlei poppen te maken. Ze werken ook veel met vilt, waar ze vooral kabouters en herfsttaferelen van maken.

Nel combineert het vilt ook regelmatig met keramiek. Hun vriendin Rachel exposeert ook met allerlei voorwerpen van vilt; ze maakt hier vooral tassen en sloffen van. De expositie is zaterdag 3 november van 10 tot 16 uur te zien in Het Boerderijtje aan de Dorpsdijk 116 in Rhoon. Alle exposanten zijn heel de dag aanwezig en kunnen alles vertellen over hun werk en hobby. Arda Kapteijn zal deze dag als gastvrouw optreden en natuurlijk is er koffie en thee.

Anneke, Arda, Margriet, Nel en Arda Meerkerk (vlnr) houden zaterdag een verrassende expositie. Foto: Wim Spoormaker

Boeiende lezing Heren van Putten Felix van Hoorn gaf afgelopen zaterdag een uitgebreide lezing over het leven van de Heren van Putten, die eigenaar waren van het voormalige kasteel Valckesteyn. Aan de hand van een aantal dia’s vertelde Van Hoorn over interessante details uit hun leven. Ook was er gelegenheid tot het stellen van vragen door de bezoekers. Vele belangstellenden maakten van de gelegenheid gebruik om na

afloop de tentoonstelling ‘Tot uw dienst’ te bezoeken. Deze expositie schenkt aandacht aan serviceverlenende instellingen, zoals Brandweer, Politie, reinigingsdienst, huisartsen, bakers, Groene Kruis, Waterschap, Posterijen en openbaar vervoer. Deze tentoonstelling is nog te bezoeken tot eind van dit jaar. De Oudheidkamer bevindt zich aan de Dorpsstraat 27 te Poortugaal.

EVA in Portland Komende zaterdag houdt EVA een straatactie in Portland. Van 10 uur tot in het begin van de middag lopen leden van deze lokale partij herkenbaar rond in het winkelcentrum aan de Hof van Portland. Iedereen die wat wil vragen of wat wil mededelen over de toestand van en of de ontwikkelingen in Albrandswaard heeft dan de kans om een van de EVAleden hierover aan te spreken. Tegelijkertijd delen zij de nieuwste editie van de EVA-

visie uit. EVA Dichtbij, normaal iedere laatste zaterdag van de maand in De Ruif in Poortugaal, is deze keer verplaatst naar 3 november. Op die zaterdag zitten twee leden van de EVA-raadsfractie tussen 13 en 15 uur gereed met een kopje thee of koffie voor iedereen die wat te vragen heeft. Zomaar inlopen kan altijd, maar vooraf even een afspraak maken wordt erg op prijs gesteld (Rob Littel, telefoon 010-5012757).

Relight’s bazar groot succes Afgelopen zaterdag hield Gospelkoor Relight voor de tweede keer een herfstbazar in de Haven in Poortugaal. Een groot succes met veel bezoekers die ruime keus hadden uit herfsthangers, pompoenen, herfststukjes en rommel op de rommelmarkt. Ook vonden veel bezoekers het leuk een gokje te wagen bij het Rad van Relight en de Altijdprijs-loterij. Aan het eind van de dag liepen er veel vrolijk

geschminkte gezichten rond en mensen met volle buiken van de vers gebakken patat en de zelfgemaakte taarten en cakes. Ook de opbrengst is een succes, ruim 2300 euro is er bij elkaar gebazaard. Relight gebruikt de opbrengst voor het opnemen van de nieuwe cd in november. De opbrengst van de cd-verkoop gaat dan volledig naar de Stichting Victoriepompen van Poortugaler Jan Mons.

31

Medische Diensten Huisartsen. Uitsluitend voor spoedgevallen. Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost Rotterdam-Zuid: 010-2909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Albrandswaard De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen).Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Artsenhulp Hoogvliet Huisartsenpost Ruwaard, tel. 0181-627055 (avonden weekenddienst), buiten het spreekuur om. De diensten bij de huisartsenpost Ruwaard voor Hoogvliet en Pernis (behalve dr. Kroes en dr. Staay): iedere werkdag van 17.00 tot de volgende werkdag 08.00 uur en elk weekend en feestdagen. Bereikbaar op het terrein van het Ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenisse. Let op! Niet alle huisartsen vallen onder deze regeling. Apotheken Regeling avond, nacht- en weekenddienst gezamenlijke Apothekers Hoogvliet Pernis Rhoon.

Lucas Ostrowsici clubkampioen competitive Pitch&Putt Rhoon Pitch&Putt golfbaan Rhoon maakte maandag 24 september de clubkampioen van de competitie bekend gemaakt. De afgelopen maanden kwamen de fanatieke golfers iedere maandag bij elkaar om uiteindelijk te bepalen wie de beste speler van de baan in Rhoon is. De winnaar werd Lucas Ostrowsici gegaan, die pas een jaar bezig is met de sport. Na het spelen van een ‘cross country’ ronde in barre weersomstandigheden, kon de prijsuitreiking beginnen. De prijzen tijdens de avond werden uitgereikt door Dick Verlinde van de Wedstrijd

en Toernooi Commissie, zelf ook fervent speler. De eerste prijs werd uitgereikt aan de persoon met de meeste birdies tijdens de competitie. Een birdie houdt in dat je één slag onder par slaat. In het geval van de par 3 baan van Pitch&Putt Rhoon, betekent dit dus de meeste afrondingen van de holes in twee slagen. De prijs is gegaan naar Remon de Groot, lid van het eerste uur. Ook de prijs voor de minste bogeys, waarbij een speler één slag boven par speelt, ging naar Remon. Na de uitreiking van bovenstaande prijzen was het tijd voor om de winnaar van de grootste prijs bekend te maken:

wie mag zichzelf clubkampioen 2012 noemen? De geweldige eer is dit jaar naar Lucas Ostrowsici gegaan, die pas een jaar bezig is met de sport. Met de titel heeft hij de speciale Pitch&Putt wisselbeker gewonnen. Ook de leden die tweede en derde zijn geworden, kunnen erg trots zijn op hun prestatie. Net als de winnaar beoefenen zij de sport pas een jaar! De competitie wordt tijdens de wintermaanden op de zaterdagochtend gespeeld. Meer informatie over de competitie op de website van Pitch&Putt Rhoon. www.pitch-putt.nl/ rhoon


STARTEN OP DE WONINGMARKT?

Kom zaterdag 27 oktober van 10.00-13.00 uur naar ons kantoor HOOGVLIET

Manonstraat 14

HOOGVLIET

Kalmoesstraat 52

PERNIS

Pernisser Molenweg 42

SPIJKENISSE

Dahliastraat 1B

Vraagprijs € 74.500,- k.k.

Vraagprijs € 92.500,- k.k.

Vraagprijs € 109.000,- k.k.

Vraagprijs € 114.500,- k.k.

€ 242,- per maand

€ 303,- per maand

€ 354,- per maand

€ 371,- per maand

PERNIS

HOOGVLIET

HOOGVLIET

Baarsweg 152

Van Zyll de Jongstraat 84

Lavasweg 41

HOOGVLIET

Wijnruitstraat 115

Vraagprijs € 117.500,- k.k.

Vraagprijs € 119.000,- k.k.

Vraagprijs € 119.500,- k.k.

Vraagprijs € 119.500,- k.k.

€ 381,- per maand

€ 386,- per maand

€ 387,- per maand

€ 387,- per maand

PERNIS

Pastoriedijk 233

PERNIS

Pastoriedijk 122

PERNIS

Cremerstraat 112

HOOGVLIET

Troubadourlaan 34

Vraagprijs € 124.500,- k.k.

Vraagprijs € 125.000,- k.k.

Vraagprijs € 125.000,- k.k.

Vraagprijs € 125.000,- k.k.

€ 403,- per maand

€ 404,- per maand

€ 404,- per maand

€ 404,- per maand

HOOGVLIET

Fidessapad 9

PERNIS

Pastoriedijk 489

HOOGVLIET

Kervelhof 49

PERNIS

Pastoriedijk 87

Vraagprijs € 137.000,- k.k.

Vraagprijs € 137.500,- k.k.

Vraagprijs € 139.500,- k.k.

Vraagprijs € 139.500,- k.k.

€ 442,- per maand

€ 443,- per maand

€ 451,- per maand

€ 451,- per maand

HOOGVLIET

PERNIS

HOOGVLIET

Toscalaan 766

HOOGVLIET

Hoge Weije 138

Jan de Raadtkade 4

Murraystraat 38

Vraagprijs € 145.000,- k.k.

Vraagprijs € 149.500,- k.k.

Vraagprijs € 149.900,- k.k.

Vraagprijs € 149.950,- k.k.

€ 466,- per maand

€ 481,- per maand

€ 482,- per maand

€ 482,- per maand

Voor meer informatie kijk op

www.synchrowonen.nl Middenbaan Noord 124, 3191 EK HOOGVLIET, (010) 216 11 10

In samenwerking met de Hypotheekshop willen wij u geheel vrijblijvend adviseren over de aankoop- en hypotheekmogelijkheden. Profiteer nu nog van de huidige regels en krijg nu wel een hypotheek op je eerste woning.

albrandswaardwk43  
albrandswaardwk43  

http://deschakelalbrandswaard.nl/week43/albrandswaardwk43.pdf

Advertisement