Page 1

Oude Maas Pannenkoekenhuis

WINTERVOORDEEL

Van 1 oktober tot en met 30 april

ALLE OUD HOLLANDSCHE

PANNENKOEKEN

Donderdag 11 oktober 2012

E5

NIET IN WEEKEINDEN EN OP FEESTDAGEN

Achterzeedijk 9 - Barendrecht 0180 - 617 576 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

Deze week o.a. in

Welkom

12,5 jaar Kaas en Zo Middenbaan

het hele jaar, 7 dagen in de week

Punt maximaal haalbare voor Barendrecht

Alle soorten aanhangers bij BP Ziedewij

Voor elke klus Gemeentenieuws

de juiste oplossing te huur!

Erasmus even in Barendrecht jaargang 4 - nummer 52 - 11 oktober 2012

GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT

1

BARENDRECHT - Zaterdag 6 oktober heeft winkelcentrum Carnisse Veste haar bezoekers getrakteerd op zeven levende standbeelden. In hun perfect uitgevoerde en afgewerkte kostuums met diverse thematieken hebben zij spontaan en verrassend entertainment geboden. Erasmus (foto) onderbrak het lezen in “Lof der Zotheid’ af en toe voor onderonsjes met voorbijgangers. De bezoekers konden ook genieten van twee mobiele acts. De act ‘Samen Schaatsen’ won bij het wereldkampioenschap Liviving In dit nummer: Gemeente Barendrecht neemt deel aan woonbeurs: 3 Statues3 de publieksprijs en was daarna een publiekstrekker op De Efteling. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze act veel ‘Eigen huis (ver)bouwen + inrichten’ 5 waardering van het publiek van Carnisse Veste ontving. Ook de overige acts van de theatergroep TukkersConnexion oogstten 5 7 veelVrijwilliger bewondering en hebben ervoor zorggedragen dat de Carnisse Veste winkeliers kunnen terugkijken op een uiterst geslaagd in beeld deschakelbarendrecht.nl evenement. Foto Jos Wesdijk Renald Slag

BLIK OP BARENDRECHT • Aanpassingen website situaties

• Gebruik social media bij nood-

- Nieuwe start voor slachtoffers huiselijk geweld

• Riool laten ontstoppen of reinigen? Informeer eerst bij

Overweegt u zelf of met anderen uw eigen huis te laten bouwen? Dan krijgt u te maken met een drukke

periode waarin u veel uiteenlopende beslissingen moet nemen. Een bezoek aan de woonbeurs ‘Eigen Huis

de gemeente

• Terugblik bijeenkomst BuurtPreventie

(ver)bouwen’ is zeker de moeite waard en helpt u bij het maken van keuzes. De beurs zet diverse moge-

lijkheden die u als particulier of collectief opdrachtgever heeft voor u op een rijtje. Het evenement is van vrijdag 19 tot en met zondag 21 oktober van 10.00 tot 17.00 uur in Rotterdam AHOY te bezoeken. - Kavels Vrouwenpolder

De wijk Vrouwenpolder-Lagewei ligt

Wat doet u als er brand is? Wie

ten zuiden van de historische Middel-

haalt de kinderen uit bed? Heeft

dijk en grenst aan de groene Zuidpol-

u een rookmelder en een brand-

Deze week bij De Schakel de folder van:

Gemeente in zwaar weer

der en het recreatielandschap langs

blusser? Belangrijke vragen die

de Oude Maas. De wijk ligt nabij een

u aan het denken zetten over

aantrekkelijk wijkpark, waar een pro-

de brandveiligheid bij u thuis.

vinciaal fietspad doorheen loopt. De

Renald Slag is lid van de vrij-

vier beschikbare kavels liggen aan de

willige brandweer. In oktober

watergang langs het park. De vier mo-

deelt hij tijdens de Nationale

dern vorm te geven villa’s zullen een

Brandpreventieweken op de Ba-

Dag op de gemeentewerf aan de

bijzondere overgangszone naar het

rendrechtse basisscholen voor-

Londen 15. Van 10.00 tot 16.00 uur

park vormen.

lichtingspakketten uit voor de

kunt u allerlei demonstraties verwach-

groepen 7 en 8.

ten en zijn er voor de kinderen span-

- Kavels Amaliaplantsoen

Renald valt met de deur in huis: “Vuur

“Wij laten bezoekers nadenken over

Er zijn nog diverse kavels beschikbaar in Barendrecht, waaronder op de locatie van de voormalige hockeyvelden

wijk. De locatie bestaat uit twee

grijpt snel om zich heen, waardoor u

de maatregelen die zij hebben geno-

voormalige hockeyvelden en grenst

geen tijd heeft om na te denken. Niet

men om brand te voorkomen of te

De woonbeurs informeert en advi-

zich langs de Voordijk. De Voordijk

aan

Barendrecht,

iedereen is even goed voorbereid op

beperken. Het is extreem belangrijk

seert u over de financiering van de

kenmerkt zich door afwisseling in de

de Boezemweg, Speeltuinvereniging

brand. Het lespakket bevat praktische

dat zij weten wat zij in geval van nood

bouw, het inschakelen van een archi-

grootte en de stijl van de woningen.

De Oranjetuin en de bestaande wijk.

informatie en tips en prikkelende ver-

moeten doen. Denk bijvoorbeeld aan

Tennisvereniging

BARENDRECHT - Bij het opstellen van de begroting voor volgend jaar heeft het Barendrechtse college vooral bezuinigd op uitgaven voor de woonomgeving. Kwetsbare groepen worden zoveel mogelijk ontzien. Er wordt nog meer samenwerking met de buurgemeenten gezocht om voor de inwoners een aantrekkelijk voorzieningenpakket in stand te houden.

tect, daken, open haarden, keukens,

De grote boerderijen onderaan de

Hier worden bijna veertig kavels in

halen. Wij hopen dat kinderen deze

het doorspreken van vluchtwegen of

badkamers, dakkapellen, serres, de af-

dijk, de kleine arbeidershuisjes in de

twee fases uitgegeven in een mix van

informatie delen met hun ouders.”

de aanschaf van blusdekens of brand-

werking van muren, plafonds vloeren

flank van de dijk en de verschillende

vrijstaande woningen en twee-onder-

en tuinaanleg. U krijgt professionele

villa’s onderaan de dijk geven de Voor-

een-kappers. Op 8 november 2012

Helpen

uitleg over wat een architect voor u

dijk een landelijke aanblik.

bent u vanaf 20.00 uur welkom in de

Renald startte bij de vrijwillige brand-

hal van het gemeentehuis voor een

weer van Capelle aan den IJssel. In

Wedstrijd groep 3

kan betekenen, wat het verschil tus-

ladders voor hoger gelegen verdiepingen.”

sen traditionele, prefab-, log-, hout-

- Kavels Ter Leede

informatieavond. Mail voor meer in-

2006 stapte hij over naar Baren-

Leerlingen van groep 3 van de Baren-

skelet-, staalskelet- en gietbouw is

De wijk Ter Leede kenmerkt zich door

formatie en het aanmelden voor deze

drecht. “Elke maandagavond oefen

drechtse basisscholen kunnen tijdens

en hoe u de bouw van uw huis kunt

‘cirkels’ en ‘spaken’ en vormt als het

avond naar amaliaplantsoen@baren-

ik met zo’n 35 andere vrijwilligers.

de brandpreventieweken meedoen

financieren.

ware een halve cirkel die wordt om-

drecht.nl.

Afhankelijk van het aantal oproepen

met een kleur-/knutselwedstrijd. Zij

kost dit werk mij een aantal uur per

kunnen hiervoor hun knutselwerk op

ringd door water. Het middelpunt van

Kavelaanbod

deze halve cirkel, met twee apparte-

Wij geven gratis twintig toegangs-

week.” Renald is ook vrijwilliger voor

woensdag 25 oktober tussen 13.30

De gemeente Barendrecht neemt ook

mentencomplexen, ligt aan de Mid-

kaarten voor de woonbeurs weg.

Het Rode Kruis en op zijn werk is hij

en 16.30 uur inleveren bij de kazerne

deel aan de woonbeurs. Deskundige

deldijk. De eerste halve cirkel bestaat

Meld u zich daarvoor aan via e-mail-

tevens bedrijfshulpverlener. “Ik help

aan de Maasstraat. Burgemeester Van

medewerkers staan u graag te woord

uit een stevige stedelijke wand met

adres

graag mensen die zich in een verve-

Belzen maakt drie winnaars bekend

over diverse Barendrechtse kavels.

woningen in drie lagen. Daarna volgt

nl. Let op: OP = OP! Kijk voor meer

lende situatie bevinden.”

op de Open Dag. Voor de scholen

een aantal spaken met afwisselend

informatie over de kavels op www.

- Kavels Carnisselande

autovrije en niet autovrije hofjes. In

barendrecht.nl > Leven & Werken >

Open Dag brandweer: 27 oktober

rendrechtse brandweer ook nog wat

De laatste kavels die in Carnisse-

de zuidwest-hoek zijn nog drie kavels

Bouwen & Wonen > (Ver)bouwen >

Op zaterdag 27 oktober organiseert

in petto: zij krijgen een ontruimings-

de brandweer Barendrecht een Open

oefening aangeboden.

s.kloppenburg@barendrecht.

Origineel cadeau? Geef een Pitch&Putt cheque

lande worden aangeboden bevinden

beschikbaar.

Bouw- en woonprojecten.

Koffieochtend HEERJANSDAM - Op woensdag 17 oktober is er weer een koffieochtend in Heerjansdam. Iedereen die zin heeft in een kopje koffie of thee is van harte welkom vanaf 10 uur in de benedenzaal van de Boomgaardkerk aan de Dorpsstraat in Heerjansdam. Na de koffie is er tijd om met elkaar een spelletje te doen. Klaverjassen, sjoelen of rummikub spelen, het kan allemaal. Bij het klaverjassen kan men nog wel wat mannen en vrouwen gebruiken. Iedereen is van harte welkom.

nende activiteiten te doen. Renald:

Het Amaliaplantsoen ligt in de Oranje-

Uit Beijerland magazine (Barendrecht) Broekmans installatie (Barendrecht + Heerjansdam) Auto Hoogenboom (Barendrecht) Kaas en Zo (Carnisseland) Domino Pizza Beenham (Heerjansdam)

www.ziedewij.nl

van deze drie kinderen heeft de Ba-

13 oktober: Barendrechtse woondag

Zaterdag 13 oktober wordt op de Middenbaan tussen 9.00 en 17.00 uur

de ‘Barendrechtse woondag’ georganiseerd. Verspreid over de Middenbaan staan verschillende stands met informatie over de nieuwbouwprojecten ‘het Land van Barendreght’ en ‘Rijtuigwei’. U kunt ook terecht voor adviezen rond-

om de financiering van uw woning en stylingadviezen. De gemeente Baren-

drecht neemt eveneens deel aan de Woondag. Onze stand bevindt zich ter hoogte van Randstad/Schonenberg. Deskundige medewerkers staan u graag

te woord over de diverse nog beschikbare Barendrechtse kavels. Wethouders Ter Borg en Nootenboom bemannen de stand tussen 10.00 en 12.00 uur. Meer informatie vindt u in de Schakel.

Ook aan de inkomstenkant staan veranderingen voor de

Zestig jaar getrouwd BARENDRECHT - Op donderdag 4 oktober 2012 was het echtpaar Dert-Nieuwensteed zestig jaar getrouwd. Dat was reden voor een feestelijke bijeenkomst in restaurant De Wevershoeve. Loco-burgemeesrer Cees Versendaal kwam langs om de felicitaties van het gemeentebestuur aan te bieden. Het echtpaar trouwde op 4 oktober 1952 in Deuil. De heer Dert is geboren op 23 mei 1922 in Vlissingen en zijn vrouw op 17 oktober 1930, in Deuil. Foto Rob Kamminga

deur. Huurders van gemeentelijke accommodaties gaan meer betalen. De gemeentelijke belastingen gaan overigens slechts trendmatig omhoog. Alleen begraven wordt reëel duurder. Volgens burgemeester Jan van Belzen verkeert Barendrecht in financieel zwaar weer. Er is minder geld door een reeks van bezuinigingen in ‘Den Haag’, terwijl het aantal gemeetelijke taken toeneemt. ,,Daarom moeten we ons afvragen:

wat voor gemeente willen we zijn?’’Een besparing wil het college onder meer vinden door een van de twee bibliotheekvestigingen te sluiten per 1 januari 2014. Met Albrandswaard wordt nog gepraat over het koppelen van de biebs in Carnisselande en Portland. De Centrumontwikkeling gaat door, op voorwaarde dat er financiering is voor de parkeergarage en er een marktpartij is die wil investeren. Voor de plannen in

de Kruidentuin wordt voorgesteld door te gaan met de multifunictionele accommodatie, maar de woningbouwplannen te schrappen. Op 29 oktober wordt alle voorstellen van het college besproken tijdens de commissie Planning & Control. Alle besluiten worden op 5 en 6 november aan de raad voorgelegd, die er dan een definitief besluit over neemt. De gehele begroting is na te lezen op www.barendrecht. nl.

Ger van de Velde waarnemer in Albrandswaard De commissaris heeft na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad in Albrandswaard besloten, om tot aan het aantreden van de kroonbenoemde burgemeester een waarnemer te benoemen. Na een gesprek met mevrouw Van de Veldede Wilde hebben de fractievoorzitters en de wethouders haar unaniem voorgedragen als waarnemend burgemeester. De procedure om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester wordt dit najaar begonnen. Op maandag 5 november 2012 vindt de profielschetsvergadering plaats. Naar verwachting treedt voor de zomer van 2013 de kroonbenoemde burgemeester aan.

www.deschakelbarendrecht.nl Rabobank feliciteert Binder Groenprojecten.

twee n uit Poortugaal met het winnen van Wij feliciteren onze relatie Binder Groenprojecte 2012. hoofdprijzen bij de Green-Building-Award bij de en duurzaamheid staan centraal Vakmanschap, vertrouwen, verbinden zijn we als bank trots op. dienstverlening van deze relatie. En daar

HEERLIJCK WONEN IN

binnenkijken...

BARENDRECHT

Zaterdag

13 oktober 2012

zaterdag MIDDENBAAN | BARENDRECHT 14 april a.s. van 11-15 uur

in de woningen van Het Land van Barendreght

hypotheken en verzekerNaast informatie over woningen, ingericht. Hier kunBarendrechtse Middenbaan Zaterdag 13 oktober staat de is er ook speciaal ‘Styling Centre’ Op de Middenbaan kan ingen van zelf gemaakte foto’s van geheel in het teken van Wonen! nen bezoekers aan de hand over (nieuwbouw)woningen van een professionele stylist! informatie worden ingewonnen het interieur ‘tips & tricks’ krijgen van zoal te koop in Barendrecht? gratis aangeboden door de partners wordt en hypotheken. Wat is er nu service Deze en verzekeringen? Hoe zit het nu met hypotheken de Woondag! zullen diverse partners hun op de Middenbaan in Verdeeld over de Middenbaan zaterdag naar de Woondag van de In de verschillende pavil- Kom en laat u verrassen! De organisatie aanbod tonen en adviezen geven. Barendrecht wordit op Bovendien zich vragen! al uw verheugen joens krijgt u een antwoord op Woondag en de Centrum Winkeliers uitgedeeld welke worden aaneen ieder graag tegemoet! den verdeeld ‘Goodie Bags’ evenement en ziet de komst van Middenbaan. Rabobank. Een bank met ideeën. geboden door de Centrum Winkeliers

Dit betreft een artist impression.

BARENDRECHT Commis saris van de Koningin in Zuid-Holland, Jan Franssen, benoemt met ingang van 1 november 2012 mevrouw G.J. (Ger) van de Velde-de Wilde tot waarnemend burgemeester van de gemeente Albrandswaard. Mevrouw Van de Velde is 56 jaar en lid van de VVD. Zij is sinds 2005 burgemeester van Goedereede. Deze gemeente houdt per 1 januari 2013 op te bestaan, vanwege een herindeling op het eiland Goeree-Overflakkee. De burgemeestersvacature in Albrandswaard is ontstaan na het vertrek van burgemeester Bergmann, die op 27 augustus 2012 is benoemd tot burgemeester van Middelburg.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

Betrokken en dicht bij de klant staan. Dat is het idee.

Twitter: @rabobankrmij

Volg onze bank op zonder afspraak binnenkijken Kom tijdens de Niki Nieuwbouwdag appartementen in Het Land van in de modelwoning of een van de rabobank.nl/rmij op de site. Barendreght. Meer weten? Kijk snel

MTE KIE ZEN VOO R LUX E EN RUI 32 ruime gezins wonin gen 8 appar temen ten

VERKOOP GESTART! DE WOONDA G BEZOEK ONS PAVILJOE N OP Luxe wonen aan de rand van Oud-Barendre

cht

• Gezinswoningen met 3 of 4 slaap-kamers 2 • Appartementen vanaf 150 m afwerking • Complete woning met hoogwaardige • Veel keuzevrijheid zuiden • Ruim terras/balkon of tuin op het

249.000,- v.o.n. Eengezinswoning te koop vanaf € 394.500,- v.o.n., exclusief parkeerbox Appartementen te koop vanaf €

Ontwikkeling van: Verkoopinformatie:

0180 - 20 00 00

0180 - 62 65 00

WWW.RIJTUIGWEI.NL

Kom zaterdag 13 oktober naar de Middenbaan en laat u informeren naar de woningmogelijkheden in Barendrecht.

Zie onze 8 pagina’s Woonkrant in deze krant.


SLAGERIJ SCHAAP AL MEER DAN 60 JAAR KWALITEIT Rundvlees is één van de pijlers van onze zaak Eigenlijk ook wel logisch als je bedenkt hoe lekker rundvlees is. En dan hebben we het zekere niet alleen over ons rundergehakt of kogelbiefstuk, maar ook over die heerlijke braadlappen en niet te vergeten de malse stooflappen, enfin proeft u zelf maar waarom wij zo enthousiast zijn. Geldig op de markt in Barendrecht op vrijdag 12 oktober van 8.00-16.00 uur

DONDERDAG T/M ZATERDAG

DONDERDAG T/M WOENSDAG

Malse Entrecôte

Rundersalami

250 gram

€ 4,95

500 gram

WOENSDAG GEHAKTDAG Gemengd gehakt

€ 3,25

500 gram

Rundgehakt

150 gram

Met gratis kruiden 500 gram

€ 1,79

€ 3,75

UW SLAGER STAAT GARANT VOOR FIJNE VLEESWAREN EN VLEES MET SMAAK

Kip kerriesalade 150 gram

€ 4,99

€ 3,25

500 gram

Roompaté

€ 4,98

Maaltijdv.d. Week: Boerenkoolstamppot met gratis halve rookworst

Magere speklapjes

€ 2,79

€ 6,98

€ 3,49

500 gram

100 gram

Kippenbouten weinig bot per kilo

Schouderkarbonade

Seranoham

€ 5,98

gratis

elke 4e

€ 1,98

Schouderkarbonade per kilo

Italiaanse gehakt cordon bleu

100 gram

Magere runderbraadlappen 500 gram

MAANDAG EN DINSDAG

€ 1,98

SLAGERIJ

Gouwe 11 - 2991 CJ Barendrecht Tel. 0180 - 61 21 98 www.chaletnamaste.com Kijk op de website voor een heerlijke vakantie in het zonnigste deel van Zwitserland

WELKOM BIJ DE PEDICURE

0180 - 613047 - Particulier- & Zakelijk vervoer - taxi - taxibus (8 pers) - vip - zorg- en contractvervoer

Ter kennismaking volledige voetbehandeling €19,00 Bel voor een afspraak:

0180-654008

www.taxibakker.nl

Voetverzorging Barendrecht Avenue Carnisse 208a • Gediplomeerd • Diabetische voet • Lid van Provoet

Passie voor voor groen groen Passie Passie voor groen

Voor uw Tuingeluk® bel: (0180) 611 436

www.gijsbershoveniers.nl Achterzeedijk Achterzeedijk57-U41 57-U41 57-U41 2992 2992SB SB SBBarendrecht Barendrecht Barendrecht Telefoon: Telefoon:0186 0186 0186611436 611436 611436 Achterzeedijk •••••2992 Telefoon: Achterzeedijk 57-U41••••••Barendrecht •611436 Tel.: 0180 611436 • info@gijsbershoveniers.nl Achterzeedijk 57-U41 2992 SB Barendrecht Telefoon: 0186 611436 Achterzeedijk 57-U41 2992 SB Barendrecht Telefoon: 0186 Mobiel: Mobiel:06 06 06427 427 42732 32 32658 658 658•••••Fax: Fax: Fax:0180 0180 0180398519 398519 398519•••••Email: Email: Email:info@gijsbershoveniers.nl info@gijsbershoveniers.nl info@gijsbershoveniers.nl•••••w w w w w w. w. g jsss b e h o veee e n iee e .nn n Mobiel: w w. gg iiijijijsjs bb eeee rrrsrrssss hhhh oo vvvve nnnn iiieie rrrsrrssss ...n.n lll ll Mobiel: 06 427 32 658 Fax: 0180 398519 Email: info@gijsbershoveniers.nl w w w. gg bb oo Mobiel: 06 427 32 658 Fax: 0180 398519 Email: info@gijsbershoveniers.nl w w w.

Het kan! Makkelijk centimeters verliezen, precies waar jij dat wilt.

Stevig afvallen? Alleen centimeters verliezen op je heupen? Of meer spieren en minder vet? Bailine laat je strakker in je vel zitten met elektrotraining, een wetenschappelijk ontwikkelde methode uit Scandinavië. Terwijl je ontspannen ligt, worden je spieren gericht getraind. Ontdek het geheim uit Scandinavië. Volg ons programma en wij garanderen succes!

Boek

GRA een TIS pro efndel ing

beha

Centimeters verliezen waar jij dat wilt! Bel of mail Ria voor een afspraak

Bailine Barendrecht • 0180 - 617 999 barendrecht@bailine.nl • www.bailine.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 11 oktober 2012

Hart voor Barendrecht BARENDRECHT - Op woensdag 17 oktober besteedt het ExxactFM radioprogramma aandacht aan de volgende onderwerpen: De kerkdienst welke op zondag 21 oktober in de Bethelkerk wordt gehouden, waaraan het IJE projectkoor van oud IJE leden haar muzikale medewerking verleend en de vakantiebijbelclubs, welke tijdens de herfstvakantie in meerdere kerken gehouden worden. Aan het begin van het programma wordt de activiteitenagenda doorgenomen en aan het eind van het programma volgt een verhaal, voorgelezen door ds. C. Romkes. Het radioprogramma Hart voor Barendrecht is iedere woensdag te beluisteren van 19.00 tot 20.00 uur bij ExxactFM. ExxactFM is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel en via internet op www.exxactfm.nl. Voor meer informatie over Hart voor Barendrecht, het nabeluisteren van een uitzending of de activiteitenagenda zie: www.hartvoorbarendrecht.nl

Appel, Lucebert, Speelman, Breevoort BARENDRECHT - Het afgelopen weekend werd in Barendrecht de twaalfde editie van de Kunstroute gehouden. Vierentwingtig Barendrechtse kunstenaars toonden hun werk op diverse plaatsen, onder meer in woonhuizen, winkels en De Kleine Duiker. Een nieuwe locatie was dit jaar de expositieruimte van hoofdsponsor Bergarde Galleries aan Het Buitenland 1 in Heerjansdam. De vaste expositie, met werk van onder meer Karel Appel en Lucebert, moest een beetje inschikken om plek te bieden aan Toon Breevoort (grafiek), Marjolein Speelman (tekeningen, schilderijen) en Fleur Kooiman (fotografie en poëzie). Foto Jos Wesdijk

speciale goodie bag van de BIZ Centrum Winkeliers. Ze kunnen bovendien genieten van een gratis smoothie bij de smoothiebar van Blokland Huizen. Voor de kinderen loopt er een ballonkunstenaar rond die ballonfiguren maakt. Wie tips wil voor zijn interieur, kan bij het ‘styling centre’ terecht dat bij Four Seasons wordt opgesteld. Hier kunnen bezoekers langskomen met zelfgemaakte foto’s voor advies en tips voor hun interieur. Deze service wordt gratis aangeboden door de partners van de Woondag. Wie verfrissende woonideeën wil, moet dus zeker een foto meenemen. De Woondag wordt georganiseerd door gygga innoventures.

Inschrijven voor De Runner Up BARENDRECHT - Ondernemers hebben tot vrijdag 19 oktober de kans om zich in te schrijven voor De Runner Up 2012. Met de ondernemersprijs van het CJB Hollandse Waarden krijgen jonge ondernemers de kans om hun onderneming in de schijnwerpers te zetten. Voorzitter Niels Polet roept ondernemers op om mee te doen. Het thema van de Runner Up 2012 is: ‘Waarom ben jij de Parel in de Hollandse Waarden, dat wil zeggen: hoe innoverend ben jij, hoe ga je om met maatschappelijk verantwoord ondernemen, hoe groen en duurzaam ben jij?’. Niels Polet: ,,Met de Runner Up investeren we in jonge ondernemers. Ondernemers die zich bij ons aansluiten, wisselen kennis en ervaring uit. In een ontspannen sfeer krijgen ze de kans zich te ontwikkelen. Hun inspanningen belonen we met een prijs die past bij onze club: jong, dynamisch, verrassend, innoverend. Daar investeren we zelf fors in, maar we heb-

KORTAF Whisky proeven BARENDRECHT - In samenwerking met De Wijnkelder (Onderlangs 8a-10a) organiseert Den Pimpelaer op 1 november de tiende editie van Whisky Nosing&Tasting. Ook deze keer kunnen tenminste zeven singlemalts uit de top worden geproefd. Aanmelden bij Den Pimpelaer (er is een beperkt aantal plaatsen).

Gratis proefles Digidance

Heerlijck wonen in Barendrecht BARENDRECHT – Wie meer wil weten over wonen in Barendrecht, is zaterdag 13 oktober van harte welkom op de Middenbaan in Barendrecht. De winkelstraat staat die dag geheel in het teken van wonen. Op de Middenbaan kan men informatie inwinnen over (nieuwbouw)woningen, verzekeringen en hypotheken. Verdeeld over de Middenbaan zullen diverse paviljoens staan. Daar presenteren onder meer ING, Rabobank, Willow (Rijtuigwei) en Blokland Huizen (Land van Barendreght) zich. Zij zullen hun aanbod tonen en adviezen geven aan bezoekers. Wie meer wil weten, kan vrijblijvend langslopen. Bezoekers worden verwend met een

3

ben natuurlijk ook sponsors nodig. Bij dezen nodig ik ook die sponsors uit om hun steun zichtbaar te maken met een bijdrage aan de Runner Up.’’ Wie zichzelf als Parel in de Hollandse Waarden ziet, kan zich aanmelden via www. hollandsewaarden.nl of via postbus 1582, 3260 BB OudBeijerland. Stuur een motivatie van maximaal twee A4-tjes en sluit eventueel een bedrijfspresentatie bij. Het is ook mogelijk een collegaondernemer aan te melden. In de loop van oktober wordt bekend gemaakt wie in de voorronde zit. Wie vervolgens in de finale komt, wordt duidelijk na een Pitchavond voor de jury op 30 oktober. De drie finalisten presenteren zich voor een breed publiek op 22 november in De Eendrachtshoeve in ZuidBeijerland. De keuze is dan aan het aanwezige publiek. De winnaar ontvangt de titel en een geldbedrag dat afhankelijk van de sponsoring op kan lopen, maar nu al netto 1000 euro bedraagt.

Barendrecht tekent voor statiegeld BARENDRECHT - Statiegeld: niet afschaffen, maar uitbreiden. Dit motto van stichting Ons Statiegeld wordt van harte ondersteund door gemeente Barendrecht. Vrijdag 12 oktober zal het Statiegeldmanifest ondertekend worden door wethouder Jeroen Gebben en bedrijven en organisaties die zijn aangesloten bij de Duurzaamheidskring Barendrecht. Met deze actie voegt hij zijn handtekening toe aan die van meer dan honderd wethouders. Gebben: ,,Afschaffing van statiegeld heeft nadelige gevolgen voor het milieu. De kwaliteit en het percentage recycling van plastic flessen zal flink achteruit gaan. Geen enkel systeem kan tippen aan de 95 procent inzameling die nu bereikt wordt dankzij statiegeld.”

Daarnaast is er een inzamelactie van kleine plastic flesjes georganiseerd voor scholen, waarbij elk ingeleverd flesje tien cent waard is. ,,Door statiegeld ook op kleine flesjes te heffen, zullen veel meer flesjes ingeleverd en gerecycled worden. Daar komt nog bij dat we door de uitbreiding van het statiegeldsysteem verlost zijn van al die flesjes die op straat rondslingeren. Dit levert een flinke kostenbesparing op voor de gemeente Barendrecht,” aldus wethouder Gebben. Ook partners van de Duurzaamheidskring pleiten voor behoud en uitbreiding van statiegeld met kleine plastic flesjes door het tekenen van het Statiegeldmanifest. De kinderen kunnen vast flesjes gaan verzamelen, want de winnende school staat iets extra’s te wachten. Per ingeleverd klein plastic flesje

gaat tien cent naar de school. Tussen 11 en 15 uur kunnen de flesjes worden ingeleverd in de statiegeldautomaten in de RE-touringcar, die aan de Binnenlandse Baan naast de Centrumpost geparkeerd staat. Stichting Ons Statiegeld is in het najaar van 2011 begonnen met de campagne ‘Een echte held kiest statiegeld’ in reactie op de dreigende afschaffing van het statiegeldsysteem voor plastic flessen. Met de komst van een nieuw kabinet is ook de hoop voor verbetering en uitbreiding van het statiegeldsysteem weer aan het groeien. Wie ook voor statiegeld is, kan de petitie via www.echteheld.nl/petitie. Wethouders, organisaties en bedrijven kunnen genoemd worden op de website. Mail naar steun@ echteheld.nl.

Hulde voor vrijwilligers BARENDRECHT – Donderdag 4 oktober zijn de vrijwilligers van Borgstede in het zonnetje gezet tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond. Het werd een geslaagde avond met lekker eten en een leuk optreden van koor ‘Uit Volle Borsten’. Tijdens de vrijwilligersavond werden tevens veertien jubilarissen gehuldigd. De vier die tien jaar vrijwilliger zijn kregen bloemen. Vier vrijwilligers doen het werk al vijftien jaar. Zij kregen een verzilverde bladwijzer en het boekje ‘Aandacht en betrokkenheid’. De twee vrijwilligers die hun twintigjarig jubileum vierden ontvingen een ontbijtsetje. Vier vrijwilligers waren zelfs al 25 jaar actief. Zij kregen als dank een beeldje ‘twee-eenheid’ vanuit een gemeenschappelijk doel: samenwerken. De organisatie en de vrijwilligers kijken terug op een gezellig samenzijn. Foto Jos Wesdijk

BARENDRECHT Tijdens de BAR Gezondweek hebben vele leerlingen van lagere scholen kennis kunnen maken met digidance. Digidance is een computerspel met dansmatten waarbij je reactiesnelheid getraind wordt. Ook aspecten als coördinatie, balans en uithoudingsvermogen worden verbeterd. Maar bovenal is het gewoon een leuke manier van sporten. Alle kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 11 jaar kunnen vrijdag 12 en vrijdag 19 oktober een gratis proefles digidance volgen bij Aad van Loon Sport in Barendrecht. De les wordt gegeven van 15.45 tot 16.30 uur. Opgeven is verplicht in verband met het aantal dansmatten en kan telefonisch via 0180-621229. Kijk voor meer informatie op www.aadvanloonsport.nl.

Ochtend Alpha-cursus BARENDRECHT Woensdag 31 oktober start er een ochtend Alpha-cursus. Deze cursus biedt iedereen een mogelijkheid om uit te zoeken wat het christelijk geloof inhoud. De bijeenkomsten beginnen met ontbijt. Daarna volgt een inleiding over een uitgangspunt van het christelijk geloof. Aansluitend is er gelegenheid om na te praten en vragen te stellen. De cursus vindt plaats op woensdag van 9 tot 11.30 uur, zes weken in november en december en zes keer in januari en februari en een zaterdag. Op woensdag 31 oktober hoopt men om 9 uur met ontbijt te beginnen. Het is mogelijk de eerste keer geheel vrijblijvend te komen kijken. De cursus is gratis met een kleine vergoeding voor de maaltijd. Iedereen is hartelijk welkom. Inlichtingen bij Riet van Veelen via 0180-614424 en Lia Pitlo via 0180626501.


‘Verkeershinder A15 tussen Heijplaat/Pernis en Vaanplein’ SC H I E D A M

VA N B R I E N EN O O R D B R U G

MAASTUNNEL

B EN ELU X T U N N E L

PERNIS Ridderkerk

GA D ER I N G VI A D U C T

HEIJPLAAT/PERNIS KNOOPPUNT

Europoort

RIDDERKERK KNOOPPUNT

B O T LEKTU N N E L

VAANPLEIN

KNOOPPUNT

BENELUX

N H O O GVLI ET

RHOON

P O O RT U G A A L CHARLOIS/RHOON

IJSSELMONDE

VERZORGINGSPLAATS PORTLAND B A R E N D R EC H T

BARENDRECHT HEINENOORDTUNNEL

SP I J K EN I SSE

HEINENOORDTUNNEL

Aangepaste verkeerssituatie A15

Nachtafsluitingen

Vanaf zondag 14 oktober 2012 t/m december 2013 voert Rijkswaterstaat werkzaamheden uit aan de hoofdrijbaan van de A15 tussen Charlois/Rhoon en het Vaanplein. Deze werkzaamheden waren aanvankelijk in september gepland. Tussen 14 oktober 2012 en december 2013 leidt Rijkswaterstaat het verkeer tussen toerit 19 en Vaanplein over een parallelrijbaan. Deze nieuwe parallelrijbaan is dan in gebruik als tijdelijke hoofdrijbaan. In de nacht van 13 op 14 oktober 2012 vinden er, ten behoeve van de verkeerswissel, op twee locaties nachtafsluitingen plaats.

Vanaf zondag 14 oktober 2012 t/m december 2013

Veilig werken aan de hoofdrijbaan

De tijdelijke situatie is nodig om veilig te kunnen werken aan de hoofdrijbaan en aan bouwwerken die over of onder de rijbanen lopen. Door gebruik te maken van de parallelrijbaan als tijdelijke hoofdrijbaan zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervaart van de werkzaamheden. Tankstation/ verzorgingsplaats Portland blijft bereikbaar voor het verkeer vanaf de A15. Vanaf begin 2014 wordt de geheel nieuwe zuidbaan (vijf rijstroken) in gebruik genomen.

Nieuwe situatie

Van zondagochtend 14 oktober 2012 06.00 uur tot medio december 2013 zullen de volgende aanpassingen gelden: • Het verkeer rijdt over de nieuwe parallelrijbaan die als tijdelijke hoofdrijbaan in gebruik is. • De toerit vanaf de Groene Kruisweg richting A15 Ridderkerk is iets verlegd. • Het verkeer kan tankstation/verzorgingsplaats Portland vanaf de linkerzijde van de A15 bereiken. • Het verkeer dat komt vanaf tankstation/verzorgingsplaats Portland naar de A15 voegt samen via de linkerzijde met het overige verkeer op de A15. • Tankstation/verzorgingsplaats Portland zal voor verkeer komend vanuit Heijplaat/Pernis (toerit 18) en Charlois/Rhoon (toerit 19) bereikbaar blijven via een aangepaste route over het Gaderingviaduct via toe- en afrit 17 Hoogvliet.

H E ER J A N SD A M

= wegwerkzaamheden

= omleidingsroute

Zaterdag 13 op zondag 14 oktober 2012 tussen 21.00 en 02.00 uur: Toerit 18 vanaf de Reeweg ter hoogte van Heijplaat/Pernis naar de A15 richting Ridderkerk is afgesloten. Zaterdag 13 op zondag 14 oktober 2012 tussen 21.00 en 06.00 uur: Toerit 19 vanaf de Groene Kruisweg naar de A15 richting Ridderkerk is afgesloten.

De hoofdrijbaan van de A15 vanuit Europoort richting Ridderkerk blijft gedurende de nachtafsluitingen beschikbaar. Het verkeer wordt via één rijstrook geleid.

Omleidingsroute • • •

Het verkeer wordt bij de afgesloten toeritten de A15 richting Europoort op geleid. Ter hoogte van afrit 17 bij Hoogvliet kan het verkeer via het Gaderingviaduct omdraaien en de A15 richting Ridderkerk op rijden. Gele borden geven ter plekke de omleidingsroute aan.

Nachtafsluiting knooppunt Vaanplein

Van zaterdag 13 op zondag 14 oktober 2012 tussen 21.00 uur en 02.00 uur is ook de verbindingsboog op het Vaanplein van de A15 naar de A29 richting Barendrecht afgesloten. Het verkeer wordt de A15 richting Ridderkerk op geleid. Ter hoogte van afrit 20 bij IJsselmonde kan het verkeer omdraaien en via de A15 richting Europoort naar de A29 richting Barendrecht rijden.

Project A15 MaVa

De A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein wordt tot eind 2015 aangepakt om de doorstroming te verbeteren en de veiligheid te optimaliseren. In totaal komt er 85 km extra rijstrooklengte bij en wordt er een nieuwe bredere en hogere Botlekbrug gebouwd.

Meer informatie

Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/a15mava of op www.vanAnaarBeter.nl. Of bel het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800 - 8002 (ma t/m za 06.00 - 22.30 uur).

Meer informatie: www.vanAnaarBeter.nl of bel: 0800-8002 Download de gratis vanAnaarBeter app in de App Store. Kijk op www.vanAnaarBeter.nl/app.

Door goed voorbereid op weg te gaan komen we verder


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 11 oktober 2012

5

12,5 jaar Kaas en Zo Middenbaan BARENDRECHT – Vorige week woensdag 3 oktober was het 12,5 jaar geleden dat Aart en Ria Verhoeven de winkel Kaas en Zo aan de Middenbaan overnamen. Daarmee was het ook meteen 12,5 jaar geleden dat medewerksters Lucy en Petra 12,5 jaar bij hen in dienst kwamen. ,,We konden de dames over-

nemen van de vorige eigenaar, dus dat kwam heel mooi uit’’, vertelt Aart Verhoeven. De kaasboer verkoopt al praktisch heel zijn leven kaas. ,,Ik liep vanaf mijn vijfde mee met de melkboer, die toen ook kaas verkocht. Ik heb iets met zuivel en met mensen.’’ Kaas en Zo heeft veel vaste klanten. Behalve

kaas verkopen Aart, Ria, Petra onder meer ook noten, zuidvruchten, tapashapjes en buitenlandse kazen. Wie hen wil feliciteren met het jubileum, is van harte welkom aan Middenbaan 70a te Barendrecht. Meer informatie is te vinden op www. www.123kaas. nl/04.html.

Uitwisselingsconcert met Harpe Davids

Active Kidsmiddag in Maranathakerk Ben jij een ster in de keuken? Of ben je misschien een kei in ballonvouwen? Kom naar de Active Kids middag in de Maranathakerk en ontdek welke talenten God jou gegeven heeft! De middag is gratis en voor alle kinderen van 4 tot 10 jaar. We gaan zingen, naar een verhaal luisteren en er zijn wel vier workshops, die je allemaal mag doen. Locatie: Maranathakerk, Dorpsstraat 178A Barendrecht op woensdag 24 oktober van 14 tot 17 uur. Voor meer informatie: www.ngkbarendrecht.nl of mail je vraag naar activekids@ngkbarendrecht.nl. Maranathakerk

Klaverjasavond vv Smitshoek BARENDRECHT - De supportersclub van vv Smitshoek houdt vrijdag 12 oktober aanstaande de maandelijkse klaverjasavond. Klaverjasliefhebbers worden van harte uitgenodigd om mee te komen doen. De klaverjaswedstrijd begint om 19.30 uur en zal tot 22.30 uur duren. De avond zal plaatsvinden in de kantine van vv Smitshoek. De kosten bedragen 2,50 euro per persoon. Er zijn weer mooie prijzen te winnen.

BARENDRECHT - Het Harmonieorkest van Harmonievereniging Barendrecht is zaterdag 13 oktober te gast bij christelijke muziekvereniging Harpe Davids, een bevriende vereniging uit Ridderkerk. Doel van de uitwisseling is het aan elkaar laten horen van de muziekwerken die door beide orkesten worden ingestudeerd voor het Eiland IJsselmonde Festival op 3 november. Het orkest van Harpe Davids staat onder leiding van diri-

Bij aankoop van kaas

250 gr. cashewnoten voor € 1,25 geldig 11, 12 en 13 oktober Middenbaan 70A

Barendrecht

www.onderhoud-dekker.nl

Geslaagd minifestival aan de Dijk BARENDRECHT - Afgelopen zaterdag 6 oktober vond de eerste editie van het Minifestival aan de Dijk plaats bij Paul Casteleijn Hoveniers aan de Noldijk. Het festival ging vooraf aan het Eten aan de Dijk, dat ieder jaar in samenhang met de Kunstroute Barendrecht wordt georganiseerd. Men kon genieten van film, poëzie, muziek en theater. Ook de inwendige mens werd verzorgd door Werkplaats Buijtenland uit Rhoon, die met een Buijtenkeuken en een Buijtenbrouwerij aanwezig was. Het publiek rea-

geerde verrast en enthousiast tijdens de wandelingen langs de verschillende acts op het twee hectare grote terrein. Bij de korte film ‘Zo doet een vogel’ van de Barendrechtse film- en theatermakers van Vollemaan werd zelfs af en toe een traantje weggepinkt. Tijdens het traditionele Eten aan de Dijk in de boerderij trad trio Hallo Hallo op met onvervalste Rotterdamse humor en werden er tal van culinaire hoogstandjes van Werkplaats Buijtenland geserveerd. Janneke Daalderop, eerder al te zien met een korte opera act in

het bos, gaf aan het eind van de avond nog een toegift met een prachtige aria. Het publiek bedankte aan het eind van de avond met een warm en staand applaus en keerde rond 23 uur huiswaarts. Tijdens het hele weekend kon men genieten van kunst bij kunstenaars thuis, de jaarlijkse Kunstroute Barendrecht. Heel even leek het of de regen het evenement, en daarmee ook het minifestifal, zou tegenwerken, maar uiteindelijk bleken het twee dagen waarop weer veel mensen op de been en de fiets waren. Foto Yvonne van der Haven

gent Jos den Boer, het orkest van Harmonievereniging Barendrecht onder leiding van dirigent Truus Migchielsen. Naast het festivalrepertoire worden ook andere werken gespeeld. Een mooie gelegenheid voor het publiek om een avond te genieten van blaasmuziek. De orkesten komen samen in de grote zaal van het Gemini College, Reijerweg 249 te Ridderkerk. Het uitwisselingsconcert begint om 19.45 uur. De toegang is gratis.

Vogels voeren BARENDRECHT - Een cypers-bruine Europese korthaar kater is gevonden aan Lorentzweg. Een grijswitte Europese korthaar, 10 jaar, is gevonden aan Tjalk. Centrale meldnummer Dierenbescherming tijdens kantooruren: 088-3437112 of www.mijndieriszoek.nl. Spoed Dierenambulance: 0900-1120000, www. Amivedi.nl, 088-006463. In De Dierenstee zoekt kat Beertje met spoed een nieuw thuis. In het asiel voelt hij zich helemaal niet op zijn gemak tussen de vele katten. Hij houdt zich voortdurend schuil in de krabpaal en durft er nauwelijks uit te komen. Beertje is een mooie zalmkleurige kater van vier jaar oud. Hij is heel erg lief en hij vindt het heerlijk als hij aandacht krijgt. Omdat Beertje stressgevoelig is, gaat zijn voorkeur uit naar een plaatsje

GOEDKOOPSTE

OPEL.NL

bij rustige mensen waar geen kinderen en geen andere huisdieren zijn. En die het liefst veel thuis zijn, want Beertje kan er niet goed tegen als hij alleen gelaten wordt. De Dierenstee is te vinden aan Groene Kruisweg 14a te Numansdorp, 0186-655150. Openingstijden: maandag tot en met zaterdag van 11 tot 16 uur. www.dierenstee.nl. Vogels of eenden voeren is in de zomer niet nodig. Hang nu de winter er aan komt een pindanetje op, maar wel zo dat de katten er niet bij kunnen. Leg vogelzaad altijd op een voederplank. Ook een bakje water is welkom. Doe er gaas over of leg er een grote steen in zodat dieren er niet in kunnen badderen. Om te voorkomen dat water bevriest, kan men er druivensuiker in doen. Gooi met eendjes voeren het brood niet in het water, maar op de kant.

Steun ons in de strijd tegen littekens!

GOEDKOOPSTE

AGILA.NL

www.brandwondenstichting.nl

Osteopaat in Paramedisch Centrum BARENDRECHT - Sinds juli is Annick van de Walle werkzaam als osteopaat in het Paramedisch Centrum Oranjewijk aan dGebroken Meeldijk 123a te Barendrecht. Osteopathie is een manuele geneeskunde, hetgeen wil zeggen dat de osteopaat het lichaam onderzoekt en behandelt met zijn handen. Bij pijnklachten wordt eerst vastgesteld welk weefsel de klachten geeft: bijvoorbeeld een gewricht, een spier of een zenuw. Als eenmaal vastgesteld is welke structuur verantwoordelijk is voor de klachten, gaat de osteopaat op zoek naar de oorzaak van de klachten. Er wordt dus niet slechts symptomatisch behandeld, maar de osteopaat vraagt zich af waarom dit gewricht of deze spier in de problemen is gekomen. Vervolgens onderzoekt een osteopaat het hele lichaam. Een slecht bewegende heup heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de knie of lage

rug en een geblokkeerde rib kan de schouderbeweeglijkheid nadelig beïnvloeden en klachten aldaar veroorzaken. Annick is geboren en getogen in het Zeeuws-Vlaamse Terneuzen. Na het afronden van haar vwo-opleiding en het stopzetten van haar tenniscarrière is zij osteopathie gaan studeren aan de Belgische I.A.O. (International Academy for Osteopathy) te Gent. Na het schrijven van

een wetenschappelijk artikel, waarin zij heeft aangetoond met een onderzoek dat de houding door middel van osteopatische technieken gewijzigd kan worden, heeft zij deze vijfjarige opleiding in 2009 afgesloten met een Bachelordiploma. Na drie jaar werkzaam te zijn geweest in het medisch gezondheidscentrum de Herman Gorterhof te Spijkenisse, heeft zij dit jaar besloten een praktijk te starten in Barendrecht. Annick van de Walle is lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en is geregistreerd in het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO), waardoor bijna alle zorgverzekeraars (een deel van) de behandeling vergoeden. Wie een afspraak wil maken, kan contact opnemen via 06-39799456. Of kijk voor meer informatie op www. osteovdwalle.nl, www.osteopathie.nl en www.pmcoranjewijk.nl.


Ik ga slapen, ik ben moe. ‘k Sluit mijn beide ogen toe. Heere houdt ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Er blijft een Godverborgenheid over, waar je in gelovige onzekerheid mee hebt te leven. Mijn lieve, dappere en strijdbare dochter

Aida

Verdrietig om de grote leegte die zij achterlaat, maar ook dankbaar voor alle fijne jaren vol van liefde, zorg en aandacht die wij van haar mochten ontvangen, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder en onze allerliefste oma

Aartje Riegman-van der Pligt

heeft het niet kunnen winnen van haar ziekte. Zij overleed op 29 september 2012 in de leeftijd van 47 jaar. De begrafenis heeft plaatsgevonden 5 oktober jl. in Mierlo (N.B.)

in de leeftijd van 77 jaar.

Janny Gielen-v.d.Berg Joh. Postlaan 11 2995 VH Heerjansdam.

Die ik liefheb, ga ik verlaten. Die ik liefhad, daar ga ik naar toe.

Uitvaartverzorging geheel naar eigen wens. Uitvaart voorbespreking bij ziekte en gezondheid. Wensenboekje voor uw uitvaart gratis opvraagbaar. Opbaarmogelijkheden in o.a. Rhoon, Poortugaal, Barendrecht en Rotterdam.

Janine en Wim Patrick Laura Anne Sander

Na een zeer moedig gedragen ziekte is van ons heengegaan mijn geliefde man, onze lieve, zorgzame vader, schoonvader en onvergetelijke opa, broer, zwager en oom

† 6 oktober 2012 E. Visser - van der Leer Bea en Bert Ferry, Daniël Hans en Jacqueline Frank, Martijn Wim en Karine Anita, Lisa, Stefan

F.X.M. Kloeg Uitvaartzorg Sinds 1989 op Rhoon en Poortugaal Begrafenis en crematieverzorging

“De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen?” Psalm 27

* 15 januari 1933

TEL.: 0186 - 64 95 19 Benjamin Franklinstraat 17, Oud-Beijerland www.kampersnatuursteen.nl

sinds 27 april 2011 weduwe van Willem Frederik Riegman

Wim en Henrike

Kees

BETAALBAAR & COMPLEET VERZORGD

- Ank -

op

Kornelis Adrianus Visser

grafmonumenten

Meld-en informatienummer dag en nacht

010-2017165

Forum 110, 3176 TC Poortugaal

en verdere familie 9 oktober 2012 Graaf Lodewijkstraat 10 2991 BE Barendrecht

Dag en nacht bereikbaar!

0180 - 699 199

Er is gelegenheid om afscheid van haar te nemen zaterdag 13 oktober van 10.15 tot 10.40 uur in de aula op begraafplaats Den Ouden Dijck, Derde Barendrechtseweg 460 te Barendrecht. Aansluitend wordt om 10.45 uur de afscheidsplechtigheid gehouden, waarna de bijzetting in het familiegraf plaatsvindt.

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen.

Na de bijzetting is er in de aula gelegenheid tot condoleren en samenzijn.

Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven. Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

Voorbespreking? Regel het nu!

Leo en Sandra Mark, Anne, Tim Liesbeth en Mark Paul, Leo, Ashley Windsingel 132 2991 HN Barendrecht De begrafenis heeft donderdag 11 oktober plaatsgevonden op begraafplaats Den Ouden Dijck, Derde Barendrechtseweg 460 te Barendrecht.

Ontvang een gratis wilsbeschikkingboekje en informatie over ons depositofonds. •

uitvaartverzorging sinds 1935

persoonlijke begeleiding

opbaring thuis of in rouwcentrum

grafmonumenten wij verzorgen alléén begrafenissen

6 Oktober 2012 is overleden onze lieve broer, zwager en oom

MASTENBROEK UITVAARTVERZORGING Met 25 jaar ervaring uw vertrouwen waard. In Barendrecht en omstreken voor begrafenissen, crematies en kerkelijke uitvaarten.

0180 723204

P. van Bezeij G.J. van Bezeij Aubadestraat 7 2992 GN Barendrecht

www.vanbezeij.nl 0180 - 64 71 01

Dag en nacht bereikbaar

Molenleede 90 2991 WB Barendrecht Voor informatie kijk op:

www.ericmastenbroek.nl www.arkeltuinverzorging.nl

Kees Visser In onze herinnering zal hij nog lang voortleven. Koos † en Jannie Korrie en Kees † Marijke en Pleun Hans † en Jannie Nichten en neven

078 - 677 14 32

Uw uitvaartleider in Barendrecht en omgeving: H.S. (Harmen) Blijleven Kantoor & Rouwcentrum: Prins Hendrikstraat 20-22 3262 ST Oud-Beijerland

Uw eigen droomtuin We zijn al sinds 1968 een begrip in de regio voor zowel ontwerp als de aanleg van tuinen. Daarnaast verzorgen we ook het onderhoud voor particulieren, bedrijven en verenigingen van eigenaren.

Met verdriet in ons hart delen wij u mede dat is overleden onze zwager en oom

Neem contact met ons op en vraag de gratis brochure aan.

Kornelis Adrianus Visser -KeesHattem: Barendrecht: Barendrecht: Barendrecht:

Gré en Puck (in herinnering) Cor en Gerrit (in herinnering) Riet en Leen Kees en Sjanie Neven en nichten

UW STRAATMAKER uit Barendrecht BIEDT ZICH AAN voor al uw tuin- en sierbestrating, oprit-en bedrijventerreinen. topbestrating@gmail.com Tel. 0180-842346/06-33753942

Voor een een uitvaart uitvaartgeheel geheelnaar naareigen eigenwens wens Voor ininBarendrecht & omgeving. Barendrecht & omgeving. * Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Dag en nacht bereikbaar Dag en nacht bereikbaar

Bel 0180-612735 Voor Bel informatie en actuele rouwberichten 0180-612735 kijk op:op: www.klinkuitvaart.nl of kijk www.klinkuitvaart.nl

Schere 117, 3085 DV Rotterdam Dag- en avonduren. Gratis inhalen verzuimde lesuren. Ook spoedcursussen.

Het beste adres voor al uw zonwering en rolluiken:

Otra Vez

al 30 jaar een begrip.

25% KORTING www.otravez.nl. 0180-422743


30 jaar

15-10-1982

TE KOOP AANGEBODEN!

15-10-2012

Verbouwingen met begeleiding Interieur & meubelen op maat Van ’t Hoffstraat 29, 2991 XP Barendrecht, 010-4831009 Privé: Schokker 53, 2991 DJ Barendrecht, 0180-615640

Het Ruim 9 te Barendrecht

Vraagprijs €499.000,- k.k. Vraagp rijs: € 263.000,= k.k. Royale tweekapper met maar liefst 9 slaapkamers eenvoudig om te bouwen tot 6 grote slaapkamers? Uitstekend onderhouden! e Bijzonder fraai gelegen terras appartement met garagebox op 3 (top) verdiecentraal gelegen! Prachtige tuin op het zuid-westen. ping!Mooi Dit mooie gesitueerde 3-kamer terras appartement met eigen garagem2 eigen Oplevering: in overleg. box isPerceel gunstig416 gelegen in degrond! groene wijk Buitenoord. Het is gelegen op de 3e (top) verdieping van een hoogwaardig. Dit appartement staat garant voor comfortabel wonen op een rustige en groene locatie!

“Al 30 jaar slaat hij de spijker op zijn kop!”

Inlichtingen: 0180 - 62 83 25 www.kuijtmakelaardij.nl info@kuijtmakelaardij.nl

Woningontruimingen Bezemschoon opleveren

06-46 39 68 66

www.woningontruimingmetspoed.nl en / of www.tussencorenkitsch.nl

COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP 7 dagen per week COMPUTERHULP 7 dagen per week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur COMPUTERHULP 7 per 7 dagen dagen per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF (voor0180 - per 546467 of08.00-23.00 06privélessen, - 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF 7al dagen week van uur uw reparaties, installaties, netwerken, onderdelen AAN HUIS/BEDRIJF per week van 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen 7alalal dagen dagen per week van 08.00-23.00 uur voor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, dagen per week van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor7 uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen 7 dagen per week van 08.00-23.00onderdelen uur

telefoon 010-4194166 Voor alle rijbewijzen: Gratis theorieopleiding! (B) Kortingspakketten! (A, B, BE, C, CE) Gratis intakeles! (alleen voor spoed/compact opleiding B, C, E) Termijnbetaling

en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur 0180 --Computer 546467 of 06 -- 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 per week van 08.00-23.00 uur en computersystemen. 0180 546467 ofAan 06Huis 19160110 7 dagen dagen per weekHulp van 08.00-23.00 uur 0180 - nieuwe/gebruikte 546467 of 06 - 19160110

( ( 0180 - 546467 of 06 - 19160110 ( voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( -- 546467 of 06 -- 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, onderdelen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl ( 546467 of 06 voor al uw installaties, privélessen, onderdelen ( - nieuwe/gebruikte 546467 of 06privélessen, - 19160110 19160110 en computersystemen. Ook uw adsl ennetwerken, kabel aansluitingen voor0180 alvoor uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen

**Bel voor de voorwaarden en mogelijkheden!**

Bree 45-47 3074 BC Rotterdam

www.verkeersschool-blad.nl info@verkeersschool-blad.nl

en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook uw adsl en kabel aansluitingen voor uw installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Computer Hulp Aan Huis voor al alvoor uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen

Ve r k e e r s s c h o o l B l a d , een halve eeuw toonaangevend op weg!

en nieuwe/gebruikte computersystemen. Al 10 jaar een begrip in de regio en computersystemen. en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen. info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl

Computer Hulp Aan Huis Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook Ook voor voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen aansluitingen

kse?n issnm ieuaw ! n n t e ie k aa n etrtde neunkm e aa Ko e Tom m k e a z w ooreovne e nnism ennkieeu o v d h t s e r t e a i e s d v m b e Kom opieduewwdee W menten! Kijvkern t arrange kers

Gastronomische verwennerij

1950

Biefstukmenu

1950

Brunch

soep | biefstuk met verse groenten en aardappelgarnituur | dessert Iedere zondag van 12.00 - 14.00 uur

Kijk voor de mogelijkheden en menu’s op www.wevershoeve.nl Ook voor al uw feesten en partijen. Noldijk 41a | 2988 CD Rijsoord | 0180 62 12 20 | www.wevershoeve.nl

TUINCENTRUM ACHTERZEEDIJK Achterzeedijk 60 • 2992 sc barendrecht

Volop gratis parkeergelegenheid !

1.00 p/st.: 1.00 500 gr. 1.00 draagtas 2.50 3 tassen voor6.00 Bolchrysant p/st.: 2.99 Cyclamen 3 voor 4.99 Leuke cadeauartikelen 4.99 Mooie boeketten 6.95 Buxus Hedera Kalebassen sierfruit Viooltjes winterhard

p/st.:

ALLE HOLLANDSE APPELEN, o.a. Elstar, Cox, Jonagold

1.00

Heel kilo Kleine spruitjes heel kilo Bosbessen doosje Frieslander aardappels

1.00 1.00 handgeraapt 10 kilo 3.50 Super perssinaasappels doos 15 kilo 15.00

Openingstijden dinsdag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur, zondag en maandag gesloten!

Herfst = Chrysantentijd! • 1 van de sterkste snijbloemen die er zijn.

OP=OP !!! r

tobe geldig t/m 13 ok

• In schitterende herfstkleuren, in trendy wit of romantisch roze. • Super zware bossen, u mag de kleuren mixen hoe u wilt! E 1,95 per bos en

3 bossen voor

E

5,00!!

Oosterparkweg 15 Ridderkerk Tel: 0180 - 42 45 46 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur. vrijdag koopavond tot 21.00 uur www.bloemenjungle.nl - www.bloemetjebestellen.nl

Bloemen, planten en woondecoraties

Tandarts nodig? Carnisse Mondzorg neemt nieuwe patienten aan! Bij Carnisse Mondzorg vinden wij dat onze cliënten altijd centraal staan. Van mondhygiëne tot cosmetische behandelingen en van angstproblemen tot correcties met beugels, gebitsprotheses, of implantologie; ons mondzorgteam van ervaren tandartsen en cosmetische specialisten beantwoordt al uw mondzorgvragen op maat. Door uitbreiding van ons team met een nieuwe tandarts nemen wij momenteel weer nieuwe patiënten aan! Mail of Bel ons voor een afspraak en kom vrijblijvend langs voor een kennismakingsgesprek of kijk op onze website voor meer informatie over inschrijvingen en onze praktijk. Middeldijkerplein 16-18 / 2993 DL Barendrecht 0180 – 610670 / info@carnissemondzorg.nl


GAMMA Ridderkerk e t s i o o m t e H

n e r e o l v t n assortime Zaterdag 13 oktober 2012 van 10.00-16.00 uur

Demonstratie

laminaat leggen EXTRA

5.-

KASSA KORTING

bij aankoop vanaf 25.- ontvangt u bij inlevering van deze bon 5.- kassakorting Kijk voor de algemene couponvoorwaarden op www.gamma.nl Alleen geldig bij GAMMA Ridderkerk t/m donderdag 18 oktober 2012 Max. 1 coupon per transactie.

Speciaal (voor u) geselecteerd:

Laminaat licht eiken 3 strooks Gebruiksklasse intensief woongebruik/ licht commercieel gebruik. fabrieksgarantie: 10 jaar

alleen tijdens onze demodag zaterdag 13 oktober

per m2 14,99

op=op

4.

99

Uitgesloten van kortingsacties

Gieterijstraat 20 - 2984 AB Ridderkerk - Tel 0180 430988

www.gamma.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 11 oktober 2012

Nieuwe expositie aan Hoefslag

ABC Financieel

BARENDRECHT - Na een half jaar exposeren op de Middenbaan in Barendrecht zijn nieuwe kunstwerken van de kunstenaars Yolande Jongenotter en Annemiek den Boer te zien in het Gezondheidscentrum aan de Hoefslag in Barendrecht. Beide dames hebben dit keer Afrika, Hollandse luchten en

spelende kinderen als thema voor de expositie gekozen. Men kan de expositie gratis bezoeken tijdens de openingstijden van het gezondheidscentrum. Naast deze expositie hangen er ook werken van beide kunstenaars in lunchroom De Hollandse Heerlijkheid aan de Middenbaan te Barendrecht.

BARENDRECHT – Steeds meer ondernemers maken gebruik van de financiële dienstverlening van ABC Financieel. Dit komt onder andere door de persoonlijke service, snelle en accurate levering, de kwaliteit en betrokkenheid van ABC Financieel. Door deze aanpak is ABC Financieel in twee jaar uitgegroeid tot een volwaardig accountantskantoor met een team van acht mensen. De overheid vraagt nogal wat van ondernemers. Alleen al op het gebied van belastingen en administratie zijn er ontelbare zaken waarop gelet moet worden. ABC Financieel wil proactief met ondernemers meedenken om de financiële aspecten van het bedrijf zo goed en voordelig mogelijk te regelen. Bij ABC Financieel heeft iedere cliënt een vast aan-

Najaarsmarkt in Rehobôthschool

Volvo proefrit-evenement bij Mobility Centre

BARENDRECHT - De activiteitencommissie van de Hersteld Hervormde Gemeente in Barendrecht heeft voor zaterdag 13 oktober een najaarsmarkt georganiseerd. De najaarsmarkt vindt plaats van 10 tot 13.30 uur in de Rehobôthschool aan Dorpsstraat 184 in Barendrecht (ingang achterzijde school). De opbrengst is bestemd voor de stichting Open Doors en het Bouwfonds. Op de najaarsmarkt vindt men kramen met tweede handsspullen, boeken, kaarten, groente en fruit, cadeaus, speelgoed, home-decoraties en nog veel meer. Tevens kan men genieten van koffie met gebak. Iedereen is zaterdag 13 oktober vanaf 10 uur van harte welkom aan Dorpsstraat 184 in Barendrecht.

Bijzonder Slagwerk op 12 oktober BARENDRECHT - In het gebouw van ‘t Trefpunt wordt op vrijdagavond vanaf 19.30 uur een workshop muziek maken op trommels gegeven door vrijwilligers van Harmonievereniging Barendrecht. Deze activiteit wordt ondersteund door de RGB en staat open voor alle mensen met een verstandelijke beperking vanaf 17 jaar. Vrijdag 12 oktober is deze doelgroep weer van harte welkom. De workshop duurt een uur en wordt onderbroken door een korte pauze waarin men in een gezellige sfeer iets met elkaar kan drinken. HEt doel is samen met de deelnemers werken aan het vergroten van hun muzikale gevoel, maar dan op een manier die bij hen past: luisteren naar elkaar, oefenen van verschillende ritmes, afwisselen van hard en zacht. Plezier hebben in het samen muziek maken staat centraal. Aanmelden vooraf en meer informatie over deze maandelijkse workshops, bij Jennie Stoop via jstoop6@gmail. com en 0180-614211.

BARENDRECHT - Afgelopen weekend vond het ‘Volvo V70 & S80 Proefrit Event’ plaats bij Volvo-dealer Mobility Centre aan Lübeck 11 te Barendrecht (bij Ikea). Er was ruime keuze uit diverse Volvo-modellen uit eigen demovloot. Daarnaast was er speciaal een beroep gedaan op enkele demonstratieauto’s van de Volvo importeur. Dit om een zo breed mogelijk modellengamma beschikbaar te kunnen stellen voor een uitgebreide proefrit. Er is namelijk een hoop nieuws te melden bij Volvo. Bijvoorbeeld op het gebied van motoren; diverse motoren werden nog schoner zonder in te hoeven leveren op rijplezier en prestaties. Zo is er de nieuwe D4 vijfcilinder dieselmotor die in meerdere modellen in aanmerking komt voor het gunstige bijtellingstarief van 20 procent. Daarnaast waren er een aantal noviteiten te melden op

Beide dames maken schilderwerken in opdracht en geven workshops schilderen voor kleine en grote groepen. Voor exposities, opdrachten en workshops kan men contact opnemen met Yolande Jongenotter via www.yolarte. nl en Annemiek den Boe via 06-17970676 en mhaddenboer@planet.nl.

Financieel is aangesloten bij de NOVAA (Nederlandse Orde van Accountantsadministratieconsulenten) en de RB (Register Belastingadviseurs). Deze organisaties schrijven onder andere verplichte educatie voor aan hun leden en screenen met regelmaat de aangesloten kantoren waardoor de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft. Voor wie als ondernemer vragen heeft over wat hij allemaal moet regelen op financieel, fiscaal en consultancy gebied, houdt ABC Financieel iedere derde woensdag van de maand een inloopavond. Er staat dan iemand klaar met kennis en ervaring, die alle vragen kan beantwoorden. Deze inloopavonden zijn gratis en vrijblijvend. ABC Financieel, Zuideinde 37, 2991 LJ Barendrecht, www. abcfinancieel.nl.

het gebied van veiligheidsvoorzieningen. Vrijwel alle nieuwe Volvo-modellen zijn bijvoorbeeld standaard uitgerust met het verbeterde City Safety systeem. Dit systeem detecteert bij snelheden tot 50 km/u of een voorliggende auto binnen zes tot acht meter stilstaat of langzamer gaat rijden. Afhankelijk van de snelheid en de situatie wordt een botsing voorkomen of de impact hiervan sterk gereduceerd. Naast de V70 en S80, bleek er ook dit weekend voldoende interesse in Volvo’s jongste telg, de V40. Na de proefrit ontving men het Volvoboek ‘Fifty-Fifty’ cadeau. Bovendien profiteerden enkele snelle beslissers van de uitgebreide optiepakketten die op dit moment standaard zijn op een nieuwe S60, V60, XC60 en op de Limited Editions van de V70 en S80. Sfeerbeelden zijn te zien op www.facebook.com/ MobilityCentreVolvo.

Alzheimercafé in Laurens Borgstede BARENDRECHT – Op woensdag 17 oktober is er weer een Alzheimercafé in Laurens Borgstede in Barendrecht. Het onderwerp van deze avond: Is het gedrag dat veroorzaakt wordt door dementie altijd te beïnvloeden?

een onderwerp waarvoor een deskundige is uitgenodigd. Dit duurt ongeveer een half uur. In de pauze is er meestal live muziek en is er gelegenheid om nog iets te drinken. Na de pauze is er tijd om vragen te stellen en in discussie te gaan.

Het Een Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en betrokkenen. Zij kunnen mensen ontmoeten die in een vergelijkbare situatie verkeren. Ook hulp en dienstverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, wisselen informatie uit over dementie en alles waar ze mee te maken krijgen en bespreken mogelijkheden voor hulp, zorg en dienstverlening.

Men hoeft zich niet aan te melden voor een Alzheimercafé en de toegang is gratis. Er wordt alleen een kleine bijdrage gevraagd voor de consumptie. De avond wordt gehouden in Laurens Borgstede, Marjoleinlaan 43 te Barendrecht. Het programma start om 19.30 uur en wordt rond 21 uur afgesloten.

De bijeenkomst begint met

spreekpunt met goede kennis van het bedrijf en de persoon erachter. Door de ruime expertise als fullservice financiële dienstverlener heeft ABC Financieel de mogelijkheid om de door de cliënt gewenste rapportages zowel in het Nederlands als in het Engels te leveren. Een groot voordeel van ABC Financieel is dat verschillende disciplines onder één dak zijn gehuisvest. Zo verzorgt ABC Financieel de gehele (salaris)administratie, maken ze tussentijdse rapportages en jaarrapportages en geven ze belasting- en bedrijfsadviezen. Maar ook als het gaat om financieringsaanvragen, due diligence en bij begeleiding van ondernemers in zwaar weer is men bij ABC Financieel op het juiste adres. ABC Financieel voelt zich thuis bij zowel profit- als non-profitorganisaties. ABC

9

Alzheimercafe Barendrecht wordt gesponsord door het Rozenpakhuys, Middeldijk 73A in Barendrecht. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Margriet Krijgsman, 06-33904706.

Koffieconcert Barendrecht Klassiek BARENDRECHT - Zondagochtend 14 oktober speelt blaaskwintet Nux Muscata om 12 uur in de Dorpskerk op uitnodiging van de Stichting Barendrecht Klassiek. Nux Muscata bestaat uit Barbara Merlijn (fluit), Anna Duinker (hobo),Hilde Kaizer (klarinet) Rosa de Bruin (hoorn) en de uit Barendrecht afkomstige Hanneke Nijs op de fagot. “Begin 2011 vonden de leden van blaaskwintet Nux Muscata elkaar in hun passie voor- en plezier in kamermuziek en het blaaskwintet in het bijzonder. Wat is het toch fantastisch

om samen op hoog niveau muziek te maken! En wat is het toch eigenaardig dat het blaaskwintet nog altijd als een wat ondergeschoven kindje van de kamermuziek wordt beschouwd. Er zijn veel beroemde strijkkwartetten, maar over blaaskwintetten hoor je, op enkele werken na, niet zo veel,” aldus Nux Muscata. Het kwintet stelt, gegeven de combinatie van spel, plezier en uitstraling, een prettige en avontuurlijk concert in het vooruitzicht. Het concert vindt plaats in de Hervormde Dorpskerk, Dorpsstraat 146, naast de

watertoren. Het wordt georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk en is mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de sponsors. Het concert begint om 12.00 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf half 12 en ook na het concert. De toegang is vrij, een bijdrage na afloop wordt op prijs gesteld. Op 11 november speelt het Apaydintrio (klarinet, piano en cello) het laatste koffieconcert van dit jaar. www.barendrechtklassiek.nl.


[advertorial]

Traiteur Verschoor breidt assortiment uit met ’s werelds gezondste groenten

LEEFTIJDS

KORTING

Ridderkerk, maandag 8 oktober 2012: Verschoor is recent gestart met het verkopen van vers geperst tarwegras. Tarwegras past uitstekend in de gezonde formule van de groentespeciaalzaak & Traiteur van Verschoor. Tarwegras is de kiem van een tarweplant. Uit onderzoek is gebleken dat deze kiem het meest voedingsrijke gewas ter wereld is. Tarwegras is al jaren populair in de VS (waar grote concerns als Starbucks al plannen maken het op te nemen in hun assortiment).

(UW LEEFTIJD IS UW KORTING IN %)

Tarwegrassap is net zo biologisch als jij ! Dagelijks tarwegras drinken heeft vele voordelen. Het is biologisch en glutenvrij. Tarwegras heeft een ontzurende werking op uw darmen, nieren en lever (detox). Bovendien zuivert het uw bloed van afvalstoffen. Het resultaat is een schoner lichaam en meer energie.

OP ALLE MONTUREN

Donkervoort Optiek Middenbaan 53A BARENDRECHT 0180 - 61 31 81

Onze kracht is Vers en Goedkoop! Bezoek onze website: www.kwekerijammerlaanambacht.nl

• Violen (groot en kleinbloemig) • Potchrysanten • Bolchrysanten • Heide

In december

Kerstworkshops

Bezoek onze website voor meer informatie en aanmelden voor een van onze workshops. Ook kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief, zo blijft u altijd op de hoogte.

De winkel is geopend op: Vrijdag en Zaterdag van 10.00 – 17.00 u (de rest van de week kunt u terecht bij onze onbemande violenkraam)

Natuurlijke boost Tarwegras is een natuurlijke SUPERFOOD. Uw lichaam hoeft het niet om te zetten of af te breken. Als u een cupje drinkt, wordt dit direct opgenomen door uw lichaam. Door de hoge voedingswaarde van tarwegras krijgt uw lichaam een ware ‘boost’. Tarwegras zit vol levende vitamines, mineralen, antioxidanten en actieve enzymen. Ook is tarwegras één van de ’s werelds rijkste bronnen van chlorofyl (zorgt voor meer zuurstof in je bloed). Voordelen van ingevroren tarwegras: •  Alle belangrijke voedingswaarde voor die dag in één cupje !  •  Zuivert uw bloed en organen (darmen, lever en nieren)   •  Ontzuurt het lichaam (detox) / optimale PH-waarde  Met als resultaat: •  Uw lichaam gaat op een natuurlijke manier beter functioneren  •  U krijgt meer energie & vitaliteit  •  U kunt succesvol afvallen (verzadigd gevoel & betere stoelgang)  •  Tarwegras is de perfecte ondersteuning van een gezond voedingspatroon 

Ziedewijdsekade 70 2991 SE Barendrecht Telefoon 06-10649438

Violen draagtasje 3 voor € 5,00 (dit zijn 30 plantjes)

Groentespeciaalzaak Verschoor Traiteur & AGF biedt sinds kort vers uitgeperst tarwegras aan in cupjes van 25ml. 1 cupje Tarwegrassap bevat de voedingsstoffen van 1,5 kilo groenten & fruit ! U kunt nu ook online bestellen via www.tarwegrasbezorgen.nl.

BIJDORP OOST 14a BARENDRECHT (INDUSTRIETERREIN BIJDORP) TEL.: 0180-64 94 04

Voedingswaarde van tarwegras Tarwegras is rijk aan vitamine A, B1, B2, B3, B6, C, E & K. Daarnaast bevat het alle benodigde mineralen, anti-oxidanten, enzymen en essentiële aminozuren die een mens nodig heeft. Als u tarwegras ‘s ochtends op een nuchtere maag drinkt (10 minuten voor het ontbijten), dan reinigt u uw lichaam (bloed, lever & darmen). Deze dagelijkse ‘detox’, zorgt er voor dat alles in uw lichaam beter gaat functioneren en u zich jong en vitaal voelt. Bekijk onze voedingswaardetabel online op www.tarwegrasbezorgen.nl. Meer informatie & bestellen online Op de website www.tarwegrasbezorgen.nl vindt u meer informatie over dit nieuwe product. Hier kan u bijvoorbeeld lezen hoeveel voedingsstoffen tarwegras bevat in vergelijking met broccoli. Ook leest u hoe u tarwegras moet gebruiken, interessante publicaties en kunt u online bestellen. Verkrijgbaar in onze winkel Sinds afgelopen februari verkopen wij ingevroren cupjes tarwegras in onze winkel. Door het stijgende belang van gezondheid en natuurlijk voedsel, is de populariteit van tarwegras sensationeel gestegen. De cupjes (25ml) kunt u online bestellen via onze website (vanaf € 1,42 bezorgd in heel Nederland) of ophalen in onze winkel (vanaf € 1,00 per stuk). Voor grote aantallen kunt u een offerte aanvragen. Verschoor Traiteur & AGF Dillenburgplein 10, 2983 CC Ridderkerk telefoon 0180 – 413 318


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 11 oktober 2012

De Groen verwelkomt wereldburgers BARENDRECHT - Lezen is leuk en leerzaam en die beleving wil de Groen van Prinstererschool graag met haar leerlingen delen. De Kinderboekenweek is daar een goede gelegenheid voor. Het thema ‘Hallo Wereld’, bood hiervoor alle ruimte. Tijdens de opening van de Kinderboekenweek op woensdag 3 oktober, kwamen zestien wereldburgers en twee wereldburgertjes per huifkar (met dank aan De Kleine Duiker) naar ‘De Groen’. Deze wereldburgers waren: twee Pipi Langkousen, twee indianen, twee wereldreizigers, twee schapen met een lammetje, een boer, een Chinese mevrouw, een Zwitserse mevrouw, een Spaanse mevrouw met een Spaans danseresje, een

Nederlandse mevrouw, een mevrouw uit India, Julius Caesar en een detective. De leerlingen verwelkomden de wereldburgers door luidkeels het kinderboekenweeklied te zingen. Hierna gingen de wereldburgers naar de verschillende groepen. In elke groep werd een koffer achtergelaten met daarin het werkpakket voor de komende tiendagen. Zo kregen de groepen 5 en 6 van ‘Julius Caesar’ het boek ‘In een land hier ver vandaan’ van Arend van Dam. Met de verhalen in dit boek kunnen de kinderen in de klas op wereldreis gaan. De kinderen in de groepen 1/2 kregen van de ‘schapen’ het boek ‘Fiete Anders’ van Mirjam Koch. Een boek waarin het thema ‘anders zijn’ aan de hand van

een rood-wit gestreept schaap mooi en beeldend wordt uitgewerkt. In alle groepen werd volop genoten van het uitgedeelde leespakket. De Groen zal vandaag, donderdag 11 oktober, de Kinderboekenweek afsluiten met een boekenmarkt. De kinderen mogen deze middag hun eigen boeken verkopen en kunnen tegelijkertijd voor een gering bedrag nieuwe boeken kopen. Met de opbrengst zal de bibliotheek van De Groen aangevuld worden. Als uitsmijter viert De Groen vrijdag 12 oktober haar Cultuurdag. Dan krijgen de groepen 1 tot en met 3 een muziekworkshop aangeboden. De groepen 4 tot en met 8 gaan naar De Baerne voor een concert met wereldmuziek.

Actief trainen bij Wesdijk

BARENDRECHT - Afgelopen zaterdag stonden medewerkers van CombiSport Ridderkerk voor de deur van Dierenspeciaalzaak Wesdijk om demonstraties CombiSport te geven. CombiSport is een leuke, actieve manier van trainen met je hond. Niet alleen de hond, maar ook de baas is hierbij actief in beweging. Dat hebben diverse honden en

hun baasjes laten zien afgelopen zaterdag door een gratis clinic te volgen. Wie eens wil kijken hoe de training eraan toegaat, kan contact opnemen met CombiSport Ridderkerk via 0186-609043 en combisport@dbrijnmond.nl. Dierenspeciaalzaak Wesdijk B.V., Middenbaan 56-62, Barendrecht, 0180-617613, info@wesdijk.nl, www. wesdijk.nl.

Draag bij aan Maatjesproject

Vanavond Jos op Donderdag BARENDRECHT – Vanavond, donderdag 11 oktober, ontvangt presentator Jos Vis in Jos op Donderdag tussen 21 en 22 uur Alex Klein. Alex is directeur van ZPRESS Media Group. De 25 jaar jonge ZPRESS Media Group is in Nederland met ZPRESS Sport marktleider op het gebied van sportgerelateerde gesponsorde media en met dochter ZPRESS Young nummer twee bij de landelijke jeugdbladen.

Daarnaast geeft ZPRESS Sport en Media sinds 2006 het Voetbaljournaal uit, een huisaan-huis krant met regionaal nieuws over het amateurvoetbal. Ook is Alex bestuurder geweest bij zijn grote liefde Sparta. Wie is toch die man met dat ‘rood-witte’ hart, hoe is hij in aanraking gekomen met de sport? Of Alex van goede muziek houdt, weten luisteraars na deze uitzending, want hij brengt zijn favoriete nummers mee.

Tussen 22 en 23 uur neemt Jos Vis de favoriete muziek door van zijn zestienjarige radiocollega Jim Friederich. Jim is in korte tijd een ervaren kracht geworden bij de omroep. Veel locatie uitzendingen worden mede door hem georganiseerd. Ook is hij als medewerker betrokken bij Roparunradio. De uitzending is 11 oktober te beluisteren op Exxact FM radio (106.4 in de ether, 105.9 op de kabel en via www.exxactfm.nl.

Sturen op cijfers met ondernemersdashboard BARENDRECHT - Deze week presenteert Visser & Visser AccountantsBelastingadviseurs een nieuwe manier van ondernemen met behulp van het ondernemersdashboard. Ondernemen op de automatische piloot bestaat niet. Iedere dag vraagt de actualiteit om weloverwogen beslissingen en stappen. Het dashboard van Visser & Visser biedt ondernemers realtime informatie in bedrijfsresultaten en is de basis voor het besturen van een onderneming. Visser & Visser komt met deze innovatieve oplossing omdat de markt er om vraagt. De hele wereld digitaliseert en informatie wordt steeds belangrijker. Bedrijven automatiseren steeds grotere en belangrijkere delen van hun processen. De hoeveelheden data die een gemiddeld bedrijf genereert en opslaat zijn vele malen groter dan vijf of tien jaar geleden. Toch

ondernemen veel ondernemers nog op basis van gevoel, intuïtie en aannames. Visser & Visser daagt ondernemers uit om te gaan sturen op actuele cijfers met behulp van het ondernemersdashboard. Het dashboard ontsluit zowel financiële als operationele informatie en combineert dit in één dashboard. Zo heeft de ondernemer in één oogopslag

Jasper Visser.

inzicht in cijfers als omzet, kosten, winst, cashflow, voorraadpositie en tal van andere kerncijfers. Stuurinformatie die omgezet moet worden in acties om zo de controle en koers van de organisatie te bewaken. Jasper Visser, Accountmanager bij Visser & Visser licht toe: ,,De dashboards van Visser & Visser zijn revolutionair. Ondernemen is niet langer plaatsgebonden. De gehele financiële én operationele administratie kan getoond worden op een smartphone of tablet. Daarnaast zijn de mogelijkheden van het dashboard enorm. Denk bijvoorbeeld aan het koppelen van het weerbericht aan een voorraadbeheersysteem. Op die manier heeft de ondernemer altijd de goede artikelen op het goede moment op voorraad!” Bekijk meer informatie en een filmpje van het ondernemersdashboard op www.sturenopcijfers.com.

BARENDRECHT - Voor het Maatjesproject van het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met KijkopWelzijn, is Steunpunt Vrijwilligers per direct op zoek naar vrijwilligers die zich in willen zetten voor mensen met een beperkte zelfredzaamheid en onvoldoende regie over het eigen leven. Soms loopt het even niet zo lekker en kunnen mensen tijdelijk wat hulp gebruiken. Soms bestaat hulp uit het helpen bij de administratie of het aanbrengen van structuur in de dagelijkse

dingen. Of dat iemand een luisterend oor biedt. Iedereen die gemotiveerd is om iets voor zijn medemens te betekenen kan Maatje worden. Om het Maatjesproject te kunnen starten zijn vrijwilligers nodig, die minimaal één dagdeel per week zich beschikbaar kunnen stellen. Aanmelden voor het Maatjesproject kan via www.kijkopwelzijn.nl/ Maatjesproject. Na aanmelding vindt een uitgebreide basistraining plaats en er is vanzelfsprekend goede professionele begeleiding.

De slimme combinatie tussen basisonderwijs en voetbal Heeft u thuis ook een kind dat meer aandacht heeft voor zijn sport dan voor school en huiswerk? Tijden veranderen, de toekomst van uw kinderen ook. Erasmus Talent Campus, onderdeel van obs de Draai­ molen, is de onderwijsinstel­ ling van de toekomst! Stelt u zich voor, een basis­ school waar het gehele schooljaar in het teken staat van voetbal, waar dagelijks onder leiding van oud­top­ voetballers gewerkt wordt aan de totale ontwikkeling van jonge voetballers, varië­ rend van loopcoördinatie en techniektraining, tot de alge­ mene voetbalvaardigheden, voeding en hygiëne zonder afbreuk te doen aan de onder­ wijsnorm zoals door de over­ heid gesteld. Het belangrijkste hierbij is dat voor uw kind geen instap­ niveau geldt, zowel vanuit de sport, als het onderwijs en u als ouder niet over een dikke portemonnee hoeft te beschikken. Dit kan toch uit­ sluitend leiden tot verhoging van de educatieve prestaties? Het ontwikkelen van toekom­ stige professionals, voor de

maatschappij, is daarmee een uitstekende missie. Vanaf dit schooljaar is de Erasmus Talent Campus in Barendrecht het ultieme basisschoolconcept waar ieder kind zijn eigen talent leert ontdekken en ontwikke­ len op een unieke locatie met een slimme combinatie van onderwijs en sport. Maar ook voorzien van alle gemakken voor ouders, van kinderdag­ verblijf tot directe sporttrai­ ningsfaciliteiten in de nabije omgeving. Het reguliere onderwijs wordt uitgebreid met talentontwikkeling op maat, met sportlessen vanuit een topsportfilosofie, waarbij het individu voorop staat. De Erasmus Talent Campus maakt onderdeel uit van obs de Draaimolen en is geves­ tigd aan de Bachlaan 4. Op woensdag 10 oktober was voor kinderen, ouders en geïnteresseerden de officiële opening. Zie voor meer infor­ matie www.erasmustalent­ campus.nl of neem telefonisch contact op met Barbara van Dijkhuizen via 0180­627431. obs de Draaimolen

11

Platform Onbetaalde Inzet BARENDRECHT - Onlangs is KijkopWelzijn, Steunpunt voor Vrijwilligers, gestart met het werven van leden voor het Platform Onbetaalde Inzet Barendrecht bij alle vrijwilligersorganisaties. Dit platform behartigt de belangen van alle vrijwilligersorganisaties in Barendrecht. De leden van het platform zijn aanspreekpunt voor de sectoren die zij vertegenwoordigen. Op deze manier zijn communicatielijnen kort en is de samenwerking effectief. Het is de bedoeling dat dit platform een centrale functie krijgt in het beleid Onbetaalde Inzet bij de gemeente Barendrecht. Men zal drie á vier keer per jaar voor workshops en bijeenkomsten bij elkaar komen. Op 13 september is er naar alle organisaties een e-mail gestuurd met uitleg over het platform en een aanmeldingsformulier. Voor uitgebreide informatie en het aanmeldingsformulier kan men terecht op www.kijkopwelzijn.nl. Of stuur een mail aan h.fortes@kijkopwelzijn.nl.

Try-out in Dorpskerk HEERJANSDAM - Op vrijdag 12 oktober geven het fanfareorkest van EMM en het jeugdorkest van Prinses Juliana uit Klaaswaal een tryout concert in de Dorpskerk in Heerjansdam. De kerk aan de Molenweg gaat open om 19.30 uur. Om 20 uur begint het concert. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. EMM speelt de werken die op zaterdag 3 november beoordeeld worden tijdens het Eiland IJsselmonde Festival te Ridderkerk. Naast het inspeelwerk Pachelbel’s canon zijn dat Virginia en muziek uit de Harry Potter film de Steen der Wijzen. Het jeugdorkest van Prinses Juliana doet op 3 november mee aan een concours. Zij spelen op 12 oktober de verplichte werken die daar beoordeeld zullen worden.

Raadsvergadering live op Exxact FM BARENDRECHT - De raadsvergadering van gemeente Barendrecht is weer live te volgen op Exxact FM radio. Rechtsreeks vanuit het gemeentehuis presenteert Jos Vis dinsdag 16 oktober vanaf 19.30 uur het programma ‘Raadscafé’. De presentator zal een half uur voor de raadsvergadering voorbeschouwen met onder anderen de griffier van gemeente Barendrecht. Die zal onder meer vertellen wat er op de agenda staat en met name welke belangrijke beslissingen er genomen kunnen gaan worden. Om 20 uur start dan live de vergadering van de raad. Na afloop (indien de vergadering tijdig is afgelopen) zal Jos Vis kort nabeschouwen met raadsleden, wethouders en burgemeester Van Belzen.


Rabobank. Dichtbij en betrokken. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde

Oktober 2012

Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde is een coöperatieve bank, die midden in de samenleving staat. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. Een deel van onze winst besteden wij aan projecten en initiatieven die belangrijk zijn voor onze lokale gemeenschap, zoals het project ‘BAR-gezond’. In deze derde editie van onze publicatie Rabobank. Dichtbij en betrokken. leest u waarom wij dit project steunen. Verder stellen wij o.a. onze nieuwe ledenraadsleden voor en geven wij u een indruk van wat het lidmaatschap u te bieden heeft. Veel leesplezier!

BAR-gezond: samen op weg naar een gezonde samenleving

Nieuwe gezichten in onze ledenraad

Onze Rabobank werkt aan een duurzame toekomst. Dat doen we binnen onze eigen organisatie, maar ook samen met anderen.

Onze leden hebben 33 vertegenwoordigers uit ons werkgebied gekozen, die samen de ledenraad vormen. Via de ledenraad kunnen onze 12.000 leden hun stem laten horen. Maakt u kennis met vijf nieuwe ledenraadsleden!

Als bank willen wij bijdragen aan een duurzame samenleving. Zo hebben we een klimaatneutrale bedrijfsvoering en benaderen we onze klanten het liefst via e-mail en sms, zodat we papier kunnen uitsparen. Maar we zetten ook graag anderen aan tot duurzaamheid, o.a. met onze Rabobank Duurzaamheidsprijs. Deze prijs reiken wij jaarlijks uit aan bedrijven die werk maken van duurzaam ondernemen.

volgden workshops over gezond leven. Ook was er een bijeenkomst voor ouders. Onze bank is sponsor van het eerste uur van dit project. Organisator Dick van Dongen: “Het is fantastisch dat de Rabobank ons steunt. Zo zijn we echt samen op weg naar een gezonde samenleving!”

Peter Jongenotter Barendrecht Eigenaar bureau voor strategie-implementatie ‘De Rabobank heeft voor mij een belangrijke functie in de samenleving en verbindt daarmee zakelijk en maatschappelijk. Het is voor mij een uitdaging om binnen dat spanningsveld mee te kijken en mee te denken. Graag deel ik daarbij mijn ervaringen als klant en vanuit wat ik hoor binnen mijn directe omgeving. Maatschappelijk, zakelijk en particulier!’

BAR-gezond Daarnaast steunen wij initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Zoals de BAR-gezond-week, die in september voor de tweede keer werd georganiseerd. Ruim duizend jongeren uit de groepen 7 en 8 van basisscholen in onze regio

Duurzaamheid stevig op het fietszadel Als het even kan, pakken medewerkers van onze Rabobank lekker de fiets om klanten in de buurt te bezoeken. Zoals financieel adviseur Henk Post, die gelijk even uitlegt waarom wij voor dit vervoermiddel kiezen.

Het is geen gewone fiets waarmee de medewerkers hun klanten bezoeken, maar een voor iedereen herkenbare Rabofiets. ‘Door de oranje-blauwe kleurstelling en het duidelijk zichtbare logo op de fiets kan iedereen zien waar wij werken’, vertelt Henk Post. ‘Het idee is om medewerkers die regelmatig klanten bezoeken, de fiets als alternatief voor de auto te laten pakken. Laatst ging ik nog op de fiets naar een klant in de buurt. Goed voor de gezondheid én het milieu!’ Zelfs duurzame koffie en thee Wij bieden onze medewerkers niet zomaar deze mogelijkheid. Duurzaamheid zit namelijk verankerd in de kernwaarden van de bank. ‘Wij willen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving in economische, sociale en ecologische zin’, legt Henk uit. ‘Vanuit deze ambitie passen wij duurzaamheid in onze dienstverlening en de interne organisatieprocessen in. Daarnaast hanteert onze bank een duurzaam inkoopbeleid, schenken wij duurzame thee en koffie én rijden onze medewerkers waar mogelijk op de fiets óf in de bedrijfsauto met energielabel!’

Leden praten mee over onze koers De Rabobank is anders dan andere banken. We zijn een coöperatie met leden. Doordat er geen aandeelhouders zijn, is winst niet ons eerste doel. Het gaat om de belangen van onze leden en klanten. Als lid van Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde profiteert u van interessante en exclusieve voordelen. Bovendien organiseren wij voor hen regelmatig evenementen met een prettige mix van entertainment en informatie. Digitale snelweg Neem nu de ledenontmoeting op 29 oktober in Ridderkerk. Speciaal voor onze leden hebben wij een uniek kennisplatform gecreëerd met het thema: de digitale snelweg. Verschillende lokale en regionale deskundigen op digitaal gebied delen die avond hun kennis met onze leden. Deze vorm van kennisdeling voor én door leden van onze bank is voor iedereen een bron van inspiratie.

Leden hebben een streepje voor Inspirerend en informatief: dat karakteriseert deze ledenontmoeting en al onze andere ledenevenementen. Word lid van onze bank en ervaar zelf dat leden bij ons een streepje voor hebben! Voor meer informatie over het lidmaatschap: www.rabobank.nl/rmij (klik aan de linkerzijde op ‘lidmaatschap’)

Liesbeth Vat-Wesdijk Barendrecht Manager personeel en marketing ‘De Rabobank ervaar ik als een mensgerichte bank. Zowel een bedrijf als een particulier is voor de bank geen nummer. Om dat vast te kunnen houden en te verdiepen, moet je als bank wel weten wat er ‘buiten’ leeft. Met plezier draag ik mijn steentje bij om vanuit mijn ervaring en kennis van wat er onder ondernemers en particulieren leeft ‘van buiten naar binnen te brengen’. Ik ga ervoor!’ Rianne de Vlaam Barendrecht Eventcoördinator bij uitgeverij van vakbladen ‘Als geboren en getogen Barendrechtse voel ik mij thuis in deze omgeving. Je hoort en je ziet veel. Vanuit die invalshoek is het interessant om met de directie en medewerkers van de bank en ledenraadsleden onderling in gesprek te zijn over zaken die ons allen raken. Zowel als klant als maatschappelijk!’ Martijn Walraven van der Pol Ridderkerk Eigenaar bouwbedrijf ‘Voor een kritische, maar positieve discussie ben ik altijd in. Graag ga ik dan ook, als lid van de ledenraad, de komende tijd in gesprek met directie en andere vertegenwoordigers van de Rabobank. Wat mij betreft komt daar de zakelijke dienstverlening aan de orde, maar ook thema’s die te maken hebben met de leefomgeving binnen het werkgebied van de bank. Uitdaging genoeg!’ Thod Binder Rhoon Groen Ingenieur / directeur-eigenaar groenprojectenbedrijf ‘Als ondernemer ervaar ik de bank als een betrokken bank. Een bank die luistert naar haar relaties en wil inspelen op wat er in de omgeving gebeurt. Om dat vast te houden en verder uit te bouwen wil ik graag naar binnen brengen van wat ik in de regio hoor. Ik vind het leuk en nuttig om mee te kunnen denken over wat de bank voor klanten en leden hierin kan betekenen!’ Kijk voor de overige ledenraadsleden op www.rabobank.nl/ rmij (klik aan de linkerzijde op ‘organisatie’)


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 11 oktober 2012

Lijn 717 vervoert 2500e passagier HEERJANSDAM - Afgelopen dinsdag 9 oktober om 13.13 uur kon Buurbus Lijn 717, na amper drie maanden in bedrijf te zijn, haar 2500e reiziger verwelkomen. Op de foto is te zien hoe vicevoorzitter Abee ter gelegenheid van dit heugelijke feit deze reizigster een waardebon overhandigt, beschikbaar gesteld door sponsor Spar Heerjansdam.

Edudelta werkt samen met Aequor BARENDRECHT - Tijdens een bijeenkomst op dinsdag 2 oktober in Barendrecht hebben de Edudelta Onderwijsgroep en Aequor een samenwerkingsovereenkomst getekend in het kader van ‘Focus op vakmanschap’. Door het uitvoeren van een gezamenlijke werkagenda werken beide partijen de komende jaren gestructureerd aan het samenwerken om de kwaliteit van vakmanschap van de mbo-studenten te verhogen. Aan de uitvoering van deze werkagenda ligt ten grondslag, dat vanuit het bedrijfsleven behoefte is aan (toekomstige) vakkrachten. Daarnaast hebben de mbo-studenten behoefte aan een inspireren-

de en gestructureerde leeromgeving in de praktijk. De Edudelta Onderwijsgroep heeft behoefte aan een invulling van doelgerichte en effectieve beroepspraktijkvorming. Aequor is in staat om onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar te brengen en de toekomstgerichte ontwikkeling van mens en organisatie optimaal wordt ingevuld. Aequor biedt als kenniscentrum oplossingen voor knelpunten op de arbeidsmarkt binnen het domein voedsel, natuur en leefomgeving, door het optimaal op elkaar afstemmen van bedrijfsprocessen, arbeidsmarkt- en onderwijsontwikkelingen. Meer informatie op www.aequor.nl en www.edudelta.nl.

Jan Smit verrast Schaepman-kinderen Plaatsen vrij bij workshop Kinderzang BARENDRECHT - Na een succesvolle proefrepetitie is op woensdag 3 oktober een workshop gestart voor kinderen van 7 tot12 jaar, die wordt gegeven van 16.30 tot 17.30 uur in het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4 in Barendrecht. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Er wordt gewerkt met maximaal tien kinderen. Naast het samen zingen van liedjes leren kinderen hun stem goed te gebruiken en om de liedjes op een leuke

wijze te presenteren. Dit wordt verzorgd door Irene Agterkamp. Zij geeft al een aantal jaren zangles aan kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar in Barendrecht. Zij maakt gebruik van de Estill Voice Training. Dat is heel concreet: praktische aanwijzingen en oefeningen leiden tot een beter stemgebruik en makkelijker en mooier zingen. Het eerste gedeelte van de les wordt besteed aan technische zangoefeningen en het twee-

de deel aan zingen van liedjes waarin de techniek kan worden toegepast. Er wordt van kinderen verwacht dat zij twee keer per week wat technische oefeningen thuis doen of een liedje instuderen. Het repertoire bestaat uit Nederlandstalige liedjes. Opgeven kan per mail naar secretaris@harmoniebarendrecht.nl. Geef naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer op. Of bel 06-42412638 of stuur een sms.

BARENDRECHT - Het leek een gewone vrijdagochtend op de Dr. Schaepmanschool aan de Marijkesingel. Totdat de muziek begon te spelen en zomaar uit het niets de Volendamse volksheld Jan Smit het podium beklom. De kinderen wisten niet wat ze zagen. Ook in Volendam is men begaan met goede doelen. Zo hadden Nick en Simon, ambassadeurs van Edukans, hun vriend Jan Smit gevraagd de aftrap te geven voor de Edukans-actie op de Schaepmanschool.

Vol enthousiasme stapte Jan het podium op, zong met de kinderen zijn hits en maakte plaats voor verzoeknummers als ‘Berend Botje’. Jan Smit staat in oktober in een uitverkocht Ahoy om zijn vijftienjarig jubileum als artiest te vieren. Optreden op scholen laat zijn overvolle agenda niet toe, maar voor de Schaepmankinderen maakte hij een uitzondering. Het was een groot feest op school, waar nog vaak aan terug gedacht zal worden.

Haartrend bij Hairmaxx: draagkracht BARENDRECHT - Het ‘artistic team’ van Hairmaxx presenteert een krachtige najaarscollectie die goed aansluit bij haar doelgroep:

mooi, verzorgd haar met veel stylingmogelijkheden. Er is gekozen voor twee uiteenlopende looks voor dames. De een is kort en brutaal, met een

pittige korte nekpartij en langere lengtes naar voren. Met deze coupe kan eindeloos gevarieerd worden, van zakelijk tot nonchalant. Door de diverse koele blond-tinten en een vleugje pastel krijgt deze pittige look een wat zachtere uitstraling. De tweede look is een lange boblijn tot op de schouders. De langere lagen komen tot hun recht wanneer er een grove krul in het haar wordt gebracht. Kiest men voor de glad geföhnde variant, dan geeft dit een veel rustiger effect. Door het haar te polijsten ontstaat er een mooie glans, een onmisbare trend dit seizoen. De warme bruintinten met een subtiele highlight zorgen voor extra glans en diepte. Voor de heren is dit seizoen gekozen voor een kapsel met een korte zij- en achterpartij. Deze zijn niet opgeschoren, maar gedekt geknipt om in de styling meer kanten op te kunnen. Deze coupe kan zowel zakelijk en casual gedragen worden: glad en stijl of juist warrig met volume. Het artistic team van Hairmaxx staat onder leiding van Martin Oostveen. Styling: Patricia Giessens. Visagie: Dominika Swietlik. Fotografie: Hans Mooijer.

Scouting de Ooievaars zoekt vrijwilligers HEERJANSDAM - Scouting de Ooievaars uit Heerjansdam zoekt vrijwilligers. Een paar uur per week zorgt voor een grote glimlach op het gezicht van een groot aantal jeugdleden. Vrijwilliger zijn is dankbaar werk, erg leuk om te doen en ontzettend hard nodig, vertelt de scouting. Daarom zoekt Scouting de Ooievaarsgroep in Heerjansdam fanatieke en enthousiaste mensen die het leuk vinden om wekelijks op zaterdag een uitdagend programma te organiseren voor jeugdleden van circa 5 tot 14 jaar. De vrijwilligers zorgen voor een afwisselend programma

en besteden hun opkomsten met de kinderen onder andere aan knutselen, tekenen, spelen, klimmen, koken, (speur)tochten en kampvuren. Vanwege het gevarieerde programma, dat men geheel zelf bedenkt, kan iedereen op zijn eigen wijze een steentje bijdragen. Scouting de Ooievaars telt meerdere speltakken waar men van harte welkom is. Iedereen die geïnteresseerd is, kan eens komen kijken naar het verloop van zo’n opkomst. Voor meer informatie, bel Cobie Zwartjes via 0786818662 of mail naar welpen@ooievaarsgroep.nl.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel-barendrecht.nl

13

Gemeente/IJEprojectkoor op 21 oktober Oude IJE-koor tijden herleven, want in een zestal geweldige repetities met gemeenteleden en oud-IJEleden, is er een fantastisch klinkend koor met meer dan 85 deelnemers gevormd. Het is de bedoeling dat wij samen met de gemeente één groot koor gaan vormen op zondagmorgen 21 oktober in de Bethelkerk, Schaatsbaan 1 te Barendrecht. Aanvang van de dienst is 10.00 uur. Het geheel wordt muzikaal ondersteund door orgel, piano, trompet, slagwerk en bas. Alle liederen worden geprojecteerd op de beamer, zodat u of jij geen woord of noot hoeft te missen. Naast het IJE-repertoire is er ook ruimschoots ruimte gemaakt voor de traditionele samenzang. Het thema is: ‘Over de rand’. Het belooft een fantastische dienst te worden, waarin ds. Robert-Jan van Amstel voorgaat. Organist is Sander van der Kaaij. Zullen we met elkaar voor een goed bezette Bethelkerk zorgen!? Theo A. Barendrecht, dirigent

Concert Dagorkest in Trefpunt BARENDRECHT - Op zaterdag 20 oktober geeft het Dagorkest van Harmonievereniging Barendrecht samen met Harmonie Kunst en Vriendschap uit Maurik een concert in Het Trefpunt, dr. Kuyperstraat 4 in Barendrecht. Aanvang 19.30 uur. Het Dagorkest is de afgelopen anderhalf jaar uitgegroeid tot een orkest van ongeveer vijftig mensen. Op 20 oktober hebben zij een zeer divers programma: een Amerikaanse concertmars horen, legendes uit onherbergzame gebieden in Polen, de soundtrack van de film Blood Diamond enzovoorts. Er wordt afgesloten met feestelijke traditionele Ierse muziek uit het beroemde Ierse stadje Killarney. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten wordt op prijs gesteld. Meer informatie op www.harmoniebarendrecht.nl en bij Maria Prooi via 06-42412638 en secretaris@harmoniebarendrecht.nl.

Marijke wandelt in ’s Gravenzande BARENDRECHT - De leden van wandelsportvereniging Marijke gaan komende zaterdag 13 oktober wandelen in ’s-Gravenzande ,waar de tweede RS80 tocht wordt gehouden. De te lopen afstand is 25 kilometer. Het vertrek is om 8 uur vanaf sporthal Vitaal aan de Kruidentuin. Informatie over wandelen bij Marijke via 010-5014646 (na 19 uur). Zie ook www. wandelsportmarijke.nl.


Dames- & Herenkapsalon

De Gouwe Zeven

! r a a j 0 1 t a a best ! n e d r o w d r gevie t e o m t a d n e

Ons 10-jarig bestaan willen wij niet zomaar voorbij laten gaan. Bedankt dat u zo trouw bent blijven komen, dat gaan we met een leuke actie belonen. Eerst wil ik even nog wat kwijt, het is voor iedereen een moeilijke tijd. De goede tijd komt er weer aan, dus op naar ons 20-jarig bestaan. Ons top-team is altijd up-to-date, wij zijn blij dat u dat nooit vergeet! Met uw haar bent u eigenlijk nooit klaar, daarom maken wij, dames- en herenkapsalon de Gouwe Zeven, al 10 jaar deel uit van uw leven. Als all-round kapsalon willen wij dit jubileum voor u opfleuren, met een geweldige actie, zowel voor dames en heren in KLEUREN.

LET OP!! OP DINSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG IN DE MAANDEN OKTOBER EN NOVEMBER! Deze prijs geldt alleen voor kleuren (voor alle tinten m.u.v. folies) in één kleur (ongeachte welke kleur u kiest)

Even thuis geen gepruts en nu de juiste kleur door erkende experts voor u gedaan, hoeft u voor deze prijs geen flater te slaan. Bent u al een klant van ons of niet, kom bij ons zodat u van deze prijs geniet. En mocht deze actie bij u goed aanslaan, dan kunnen wij ook de andere maanden met deze prijs voorlopig doorgaan.

NIET TE GELOVEN € 19,(Deze prijs geldt voor iedereen)

Openingstijden Dinsdag 8.30 – 18.00 Woensdag 8.30 – 18.00 Donderdag 8.30 – 18.00

Vrijdag 8.30 – 18.00 Zaterdag 8.30 – 16.00 Zonder afspraak

Gouwe 7b, 2991 CJ Barendrecht, Tel.: 0180-613624


Wij feliciteren onze relatie Binder Groenprojecten uit Poortugaal met het winnen van twee hoofdprijzen bij de Green-Building-Award 2012.

HEERLIJCK WONEN IN

Vakmanschap, vertrouwen, verbinden en duurzaamheid staan centraal bij de dienstverlening van deze relatie. En daar zijn we als bank trots op.

binnenkijken...

BARENDRECHT

Zaterdag 13 oktober 2012

zaterdag MIDDENBAAN | BARENDRECHT 14 april a.s. van 11-15 uur

in de woningen van Het Land van Barendreght

Dit betreft een artist impression.

Zaterdag 13 oktober staat de Barendrechtse Middenbaan geheel in het teken van Wonen! Op de Middenbaan kan informatie worden ingewonnen over (nieuwbouw)woningen en hypotheken. Wat is er nu zoal te koop in Barendrecht? Hoe zit het nu met hypotheken en verzekeringen? Verdeeld over de Middenbaan zullen diverse partners hun aanbod tonen en adviezen geven. In de verschillende paviljoens krijgt u een antwoord op al uw vragen! Bovendien worden verdeeld ‘Goodie Bags’ uitgedeeld welke worden aangeboden door de Centrum Winkeliers Middenbaan.

Naast informatie over woningen, hypotheken en verzekeringen is er ook speciaal ‘Styling Centre’ ingericht. Hier kunnen bezoekers aan de hand van zelf gemaakte foto’s van het interieur ‘tips & tricks’ krijgen van een professionele stylist! Deze service wordt gratis aangeboden door de partners van de Woondag!

zaterdag naar deklant Woondag op de Middenbaan in BetrokkenKom en dicht bij de staan. Barendrecht en laat u verrassen! De organisatie van de Dat is hetWoondag idee. en de Centrum Winkeliers verheugen zich op dit

evenement en ziet de komst van een ieder graag tegemoet! Rabobank. Een bank met ideeën.

Volg onze bank op Twitter: @rabobankrmij

Kom tijdens de Niki Nieuwbouwdag zonder afspraak binnenkijken in de modelwoning of een van de appartementen in Het Land van

rabobank.nl/rmij

Barendreght. Meer weten? Kijk snel op de site.

KIEZEN VOOR LUXE EN RUIMTE 32 ruime gezinswoningen 8 appartementen

VERKOOP GESTART! BEZOEK ONS PAVILJOEN OP DE WOONDAG Luxe wonen aan de rand van Oud-Barendrecht • • • • •

Gezinswoningen met 3 of 4 slaap-kamers Appartementen vanaf 150 m 2 Complete woning met hoogwaardige afwerking Veel keuzevrijheid Ruim terras/balkon of tuin op het zuiden

Eengezinswoning te koop vanaf € 249.000,- v.o.n. Appartementen te koop vanaf € 394.500,- v.o.n., exclusief parkeerbox Verkoopinformatie:

Ontwikkeling van:

WWW.RIJTUIGWEI.NL 0180 - 20 00 00

0180 - 62 65 00


Nu een huis kopen. Ja of Nee? In de huidige woningmarkt is iedereen op zoek naar zekerheid. Maak ik wel de juiste keuze? Op rabobank.nl/woonvragen behandelen we de meest uiteenlopende woonvragen. Daarmee krijgt u meer inzicht in uw persoonlijke mogelijkheden, zodat u beter kunt afwegen wat voor u een goede keuze is.

Rabobank geeft antwoord op uw woonvragen. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

Ga naar rabobank.nl/woonvragen


KOOP IN 2012 EN ONTVANG EEN AANTREKKELIJKE NAJAARSKORTING!

DE DRIE RIVIEREN te Ridderkerk Direct aan het water, waar de Nieuwe Maas, de Lek en De Noord samenkomen staat het gebouw “Onyx”. U kunt hier kiezen voor een royaal panorama appartement met rondom een fantastisch uitzicht. Omgeven door een prachtig rivierenlandschap is dit een woonlocatie die in de wijde omgeving haar weerga niet kent!

GEBOUW ONYX (PANORAMA APPARTEMENTEN):

GEBOUW U

(LOFT APPARTEMENTEN):

Gebouw Onyx bestaat uit twee torens, gescheiden door het centrale lift- en trappenhuis. De appartementen hebben ruim bemeten woonkamers met grote panorama-vensters. Een schouwspel dat nooit zal vervelen!

Een uitgelezen locatie met een rijke historie waar het industrieel erfgoed Gebouw-U plaats biedt aan 26 luxe loftappartementen. Deze appartementen zijn zeer royaal van formaat en hebben verrassende indelingen. De gerestaureerde authentieke, industriële elementen in de woningen doen terugdenken aan de vroegere nijverheid op deze plek.

Appartementen van ca. 150 m²

Appartementen vanaf 160 m² tot 300 m²

vanaf € 454.000,- v.o.n.

vanaf € 425.000,- v.o.n.

RISICOVRIJ KOPEN?

Speciaal voor mensen die nog een woning te verkopen hebben wij verschillende mogelijkheden om te kopen zónder het risico op dubbele maandlasten! Afhankelijk van uw situatie en uw wensen maken wij een speciale aanbieding voor u. Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden, neem dan contact op met de makelaar voor een vrijblijvend gesprek.

GRATIS

INTERIEUR TIPS van Stylist Gary Loen

Uw woonkamer weer knus met Kerst, of een gezellige hartelijke Herfst? Bezoek dan aanstaande zaterdag het Styling Center op de Middenbaan en krijg gratis tips & tricks van topstylist Gary Loen. Hij vertelt u graag welke accessoires of complete make-overs uw eigen huis nóg beter bij u laat passen en nóg lekkerder laat wonen. Gary werkt wereldwijd aan de meest uiteenlopende interieurs, winkelinrichtingen en accessoires. Hij is thuis op alle continenten en in alle stijlen. Hij kan aan de hand van uw omschrijving en eventueel enkele foto’s moeiteloos een leuk nieuw idee voor uw situatie schetsen. Grijp deze kans aan en loop voor een frisse kijk op uw interieur even bij Gary binnen. Deze service wordt u gratis aangeboden door de partners van Heerlijk Wonen in Barendrecht. U vindt ons op de Middenbaan ter hoogte van FourSeasons.

Delta Makelaars Tel. 0180 200 000 www.deltamakelaars.nl


nú in verkoop A appartementen

vanaf € 169.950,- v.o.n. (ca. 73 m2)

B 2/1 kapwoningen vanaf € 419.426,- v.o.n. (ca. 150 m2)

C bovenwoningen

A

vanaf € 173.732,- v.o.n. (ca. 90 m2)

k

H B

Het L halfv en de verlaa gezins

be

W

B D

A

B

A

van

t 2 to .’1 ec 1d

Blokland Garant

Geen risico op dubbele maandlasten? Tijdelijke acties voor de woningen uit fase 1 en 4:

• koop onder voorbehoud van verkoop van je eigen huis • koop met inruilgarantie voor je oude woning • koop met terugkoopgarantie van je nieuwe huis Vraag naar de mogelijkheden!

za

B


jaargang 4 - nummer 52 - 11 oktober 2012

GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT

1

BLIK OP BARENDRECHT In dit nummer:

Gemeente Barendrecht neemt deel aan woonbeurs:

‘Eigen huis (ver)bouwen + inrichten’ Overweegt u zelf of met anderen uw eigen huis te laten bouwen? Dan krijgt u te maken met een drukke periode waarin u veel uiteenlopende beslissingen moet nemen. Een bezoek aan de woonbeurs ‘Eigen Huis (ver)bouwen’ is zeker de moeite waard en helpt u bij het maken van keuzes. De beurs zet diverse moge-

• Aanpassingen website 3 • Gebruik social media bij noodsituaties 3 - Nieuwe start voor slachtoffers huiselijk geweld

5 • Riool laten ontstoppen of reinigen? Informeer eerst bij de gemeente 5 • Terugblik bijeenkomst BuurtPreventie 7

lijkheden die u als particulier of collectief opdrachtgever heeft voor u op een rijtje. Het evenement is van

Vrijwilliger in beeld

vrijdag 19 tot en met zondag 21 oktober van 10.00 tot 17.00 uur in Rotterdam AHOY te bezoeken.

Renald Slag

- Kavels Vrouwenpolder De wijk Vrouwenpolder-Lagewei ligt

Wat doet u als er brand is? Wie

ten zuiden van de historische Middel-

haalt de kinderen uit bed? Heeft

dijk en grenst aan de groene Zuidpol-

u een rookmelder en een brand-

der en het recreatielandschap langs

blusser? Belangrijke vragen die

de Oude Maas. De wijk ligt nabij een

u aan het denken zetten over

aantrekkelijk wijkpark, waar een pro-

de brandveiligheid bij u thuis.

vinciaal fietspad doorheen loopt. De

Renald Slag is lid van de vrij-

vier beschikbare kavels liggen aan de

willige brandweer. In oktober

watergang langs het park. De vier mo-

deelt hij tijdens de Nationale

dern vorm te geven villa’s zullen een

Brandpreventieweken op de Ba-

Dag op de gemeentewerf aan de

bijzondere overgangszone naar het

rendrechtse basisscholen voor-

Londen 15. Van 10.00 tot 16.00 uur

park vormen.

lichtingspakketten uit voor de

kunt u allerlei demonstraties verwach-

groepen 7 en 8.

ten en zijn er voor de kinderen spannende activiteiten te doen. Renald:

- Kavels Amaliaplantsoen Het Amaliaplantsoen ligt in de Oranje-

Renald valt met de deur in huis: “Vuur

“Wij laten bezoekers nadenken over

Er zijn nog diverse kavels beschikbaar in Barendrecht, waaronder op de locatie van de voormalige hockeyvelden

wijk. De locatie bestaat uit twee

grijpt snel om zich heen, waardoor u

de maatregelen die zij hebben geno-

voormalige hockeyvelden en grenst

geen tijd heeft om na te denken. Niet

men om brand te voorkomen of te

De woonbeurs informeert en advi-

zich langs de Voordijk. De Voordijk

aan

Barendrecht,

iedereen is even goed voorbereid op

beperken. Het is extreem belangrijk

seert u over de financiering van de

kenmerkt zich door afwisseling in de

de Boezemweg, Speeltuinvereniging

brand. Het lespakket bevat praktische

dat zij weten wat zij in geval van nood

bouw, het inschakelen van een archi-

grootte en de stijl van de woningen.

De Oranjetuin en de bestaande wijk.

informatie en tips en prikkelende ver-

moeten doen. Denk bijvoorbeeld aan

tect, daken, open haarden, keukens,

De grote boerderijen onderaan de

Hier worden bijna veertig kavels in

halen. Wij hopen dat kinderen deze

het doorspreken van vluchtwegen of

badkamers, dakkapellen, serres, de af-

dijk, de kleine arbeidershuisjes in de

twee fases uitgegeven in een mix van

informatie delen met hun ouders.”

de aanschaf van blusdekens of brand-

werking van muren, plafonds vloeren

flank van de dijk en de verschillende

vrijstaande woningen en twee-onder-

en tuinaanleg. U krijgt professionele

villa’s onderaan de dijk geven de Voor-

een-kappers. Op 8 november 2012

Helpen

uitleg over wat een architect voor u

dijk een landelijke aanblik.

bent u vanaf 20.00 uur welkom in de

Renald startte bij de vrijwillige brand-

Tennisvereniging

ladders voor hoger gelegen verdiepingen.”

hal van het gemeentehuis voor een

weer van Capelle aan den IJssel. In

Wedstrijd groep 3

sen traditionele, prefab-, log-, hout-

- Kavels Ter Leede

informatieavond. Mail voor meer in-

2006 stapte hij over naar Baren-

Leerlingen van groep 3 van de Baren-

skelet-, staalskelet- en gietbouw is

De wijk Ter Leede kenmerkt zich door

formatie en het aanmelden voor deze

drecht. “Elke maandagavond oefen

drechtse basisscholen kunnen tijdens

en hoe u de bouw van uw huis kunt

‘cirkels’ en ‘spaken’ en vormt als het

avond naar amaliaplantsoen@baren-

ik met zo’n 35 andere vrijwilligers.

de brandpreventieweken meedoen

financieren.

ware een halve cirkel die wordt om-

drecht.nl.

Afhankelijk van het aantal oproepen

met een kleur-/knutselwedstrijd. Zij

kost dit werk mij een aantal uur per

kunnen hiervoor hun knutselwerk op

kan betekenen, wat het verschil tus-

ringd door water. Het middelpunt van Kavelaanbod

deze halve cirkel, met twee apparte-

Wij geven gratis twintig toegangs-

week.” Renald is ook vrijwilliger voor

woensdag 25 oktober tussen 13.30

De gemeente Barendrecht neemt ook

mentencomplexen, ligt aan de Mid-

kaarten voor de woonbeurs weg.

Het Rode Kruis en op zijn werk is hij

en 16.30 uur inleveren bij de kazerne

deel aan de woonbeurs. Deskundige

deldijk. De eerste halve cirkel bestaat

Meld u zich daarvoor aan via e-mail-

tevens bedrijfshulpverlener. “Ik help

aan de Maasstraat. Burgemeester Van

medewerkers staan u graag te woord

uit een stevige stedelijke wand met

adres

graag mensen die zich in een verve-

Belzen maakt drie winnaars bekend

over diverse Barendrechtse kavels.

woningen in drie lagen. Daarna volgt

nl. Let op: OP = OP! Kijk voor meer

lende situatie bevinden.”

op de Open Dag. Voor de scholen

een aantal spaken met afwisselend

informatie over de kavels op www.

- Kavels Carnisselande

autovrije en niet autovrije hofjes. In

barendrecht.nl > Leven & Werken >

Open Dag brandweer: 27 oktober

rendrechtse brandweer ook nog wat

De laatste kavels die in Carnisse-

de zuidwest-hoek zijn nog drie kavels

Bouwen & Wonen > (Ver)bouwen >

Op zaterdag 27 oktober organiseert

in petto: zij krijgen een ontruimings-

lande worden aangeboden bevinden

beschikbaar.

Bouw- en woonprojecten.

de brandweer Barendrecht een Open

oefening aangeboden.

s.kloppenburg@barendrecht.

van deze drie kinderen heeft de Ba-

13 oktober: Barendrechtse woondag Zaterdag 13 oktober wordt op de Middenbaan tussen 9.00 en 17.00 uur de ‘Barendrechtse woondag’ georganiseerd. Verspreid over de Middenbaan staan verschillende stands met informatie over de nieuwbouwprojecten ‘het Land van Barendreght’ en ‘Rijtuigwei’. U kunt ook terecht voor adviezen rondom de financiering van uw woning en stylingadviezen. De gemeente Barendrecht neemt eveneens deel aan de Woondag. Onze stand bevindt zich ter hoogte van Randstad/Schonenberg. Deskundige medewerkers staan u graag te woord over de diverse nog beschikbare Barendrechtse kavels. Wethouders Ter Borg en Nootenboom bemannen de stand tussen 10.00 en 12.00 uur. Meer informatie vindt u in de Schakel.


ŠKODA Yeti De slimme SUV van ŠKODA.

De ŠKODA Yeti. Een eigenzinnige SUV en daarom onmiskenbaar een echte ŠKODA. Doordacht en slim. Zo is de ŠKODA Yeti compact van buiten, maar verrassend ruim van binnen. Met de VarioFlex achterstoelen kunt u eindeloos variëren. Bijvoorbeeld om extra comfortabel te zitten of om extra bagageruimte te creëren. Slim zijn de hypermoderne motoren die ondanks een bescheiden motorinhoud u toch royaal vermogen bieden, en u trakteren op een opvallend spaarzaam verbruik. Slim zijn ook de technisch hoogstaande hulpmiddelen die het rijden in de stad of op ruig terrein eenvoudig én veilig maken. Deze dagen u uit om nieuwe mogelijkheden te ontdekken om vervolgens een glimlach op uw gezicht te toveren. Want daarin overtuigt de slimme ŠKODA Yeti als geen ander. Telkens weer. De ŠKODA Yeti. Vanaf € 21.490,-. Lease vanaf € 439,-. Nu ook als super zuinige Greenline. Kom dus snel naar onze showroom voor een overtuigende proefrit. U bent van harte welkom. skoda.nl

Brandstofverbruik gemiddeld 4,6-8,0 L/100 km (1 op 12,5-21,7) CO2-emissie 119-189 gr/km. Genoemde vanaf prijs is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Leasebedrag is excl. BTW en brandstof per maand via ŠKODA Leasing o.b.v. 48 mnd en 20.000 km per jaar full operational lease. Excl. verzekering en eigen risico € 500,- per gebeurtenis. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten.

AUTOMOBIELBEDRIJF SWARTTOUW Zwolseweg 56 (Vaanpark 4), 2994 LB Barendrecht, 0180 - 53 23 93 info@swarttouw.nl, www.skoda.nl/swarttouw

PERIODIEK ONDERHOUD Met mobiliteitsgarantie!

OPEL ASSISTANCE PLUS Met jaarlijks onderhoud van uw Opel bij van der Tholen bent u verzekerd van zorgeloos autorijden. Want bij de onderhoudsbeurt geven wij een mobiliteitsgarantie, Opel Assistance Plus. Deze is geldig tot de volgende onderhoudsbeurt of maximaal 1 jaar. Mocht u onverhoopt pech krijgen, dan garanderen wij zonder verdere kosten: • 24-uur per dag, zeven dagen per week hulp ter plaatse; • Wegsleepservice naar een Opel Erkend Reparateur van uw keuze als de mobiliteit niet ter plaatse kan worden hersteld; • Een vervangende auto indien uw eigen auto niet binnen 2 uur kan worden gerepareerd, voor maximaal 4 kalenderdagen; • Mogelijkheid van tussentijds instappen; • Levenslang mobiel indien u het jaarlijks onderhoud bij de Opel Erkend Reparateur laat uitvoeren; • Geldigheid in heel Europa.* U ziet het, als u uw Opel bij van der Tholen laat onderhouden, betekent dit dat uw Opel altijd in topconditie verkeert, met de zekerheid van mobiliteit via Opel Assistance Plus. * Alle landen in Europa, zoals vermeld op uw groene kaart excl. het niet-Europese deel van Turkije.

VAN DER THOLEN B.V. Bijdorpplein 1 Barendrecht tel. (0180) 61 32 03 www.vandertholen.nl


jaargang 4 - nummer 52 - 11 oktober 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Column van wethouder Bas Nootenboom

Energie besparen kan ook leuk zijn

3

Goed geregeld, graag gedaan!

Website weer verder verbeterd Achter de schermen zijn wij dit jaar druk bezig met het verbeteren van de gemeentelijke website. In juni heeft u hier wellicht al iets van gemerkt. Toen hebben wij de ‘menustructuur’ van de website veranderd, zodat de verschillende onderwerpen nu beter te vinden zijn. Deze week hebben wij een stap gezet in het toegankelijker en gebruiksvriendelijker maken van de website.

Op de Dag van de Duurzaamheid (woensdag 10 oktober) begon de Energy Battle. Een energiebesparingswedstrijd van het Klimaatver-

Er zijn zichtbare veranderingen en

Voldoen aan Webrichtlijnen

site volgens u niet volledig, doet een

bond, waaraan Barendrecht dit jaar voor het eerst meedoet. Er heb-

niet zichtbare veranderingen. De

Deze aanpassingen hebben wij gedaan

link het niet of kunt u niet vinden wat

ben zich nog veertien andere gemeenten aangemeld. Vanuit iedere

niet zichtbare veranderingen heb-

om te gaan voldoen aan de ‘Webricht-

u zoekt? Via het contactformulier

gemeente doen drie teams van tien deelnemers mee. Het eerste Ba-

ben vooral betrekking op de tech-

lijnen’. Dat is een set met afspraken op-

op de website kunt u ons dit laten

rendrechtse team bestaat voornamelijk uit college- en raadsleden.

niek en zijn niet direct duidelijk zicht-

gesteld door de Rijksoverheid waaraan

weten. Wij zullen vervolgens aangeven

baar. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor

elke overheidswebsite moet gaan vol-

waar de informatie te vinden is, deze

dat de website van de gemeente

doen. Deze richtlijnen moeten zorgen

waar nodig aanvullen of de link herstel-

beter te bekijken is vanaf verschil-

voor een goede kwaliteit en toeganke-

len. U kunt ons natuurlijk ook tips ge-

lende apparaten zoals een tablet

lijkheid van overheidswebsites. Naast

ven of suggesties doen. Zo zorgen wij

of smartphone. Daarnaast is door

het toegankelijk maken van overheids-

samen met u voor een gebruiksvriende-

deze aanpassingen in de techniek

websites voor apparaten, zorgen deze

lijkere en toegankelijkere website.

de website nu beter doorzoekbaar

richtlijnen er ook voor dat mensen met

voor zoekmachines. Ook zijn de url’s

een beperking beter met overheids-

Het contactformulier vindt u via www.

van de webpagina’s (het adres dat

websites uit de voeten kunnen.

barendrecht.nl > Contact & Openingstijden (bovenin het scherm).

wijst naar een webpagina) gebruiksOok bij mij thuis wordt gedurende vier

nog meer kunnen besparen! Tezamen

vriendelijker en leesbaarder in plaats

Laat het ons weten

weken het energieverbruik gemeten.

met de tips die wij gaan ontvangen,

van onbegrijpelijk en moeilijk te ont-

Is bepaalde informatie op de web-

Met behulp van een ‘Wattcher’ kun-

moet het mogelijk zijn nog meer

houden.

nen wij exact zien hoeveel energie

energie te besparen zonder er in leef-

wij op ieder moment gebruiken. Wij

comfort op achteruit te gaan. Door je

Zichtbare veranderingen

krijgen om de paar dagen een tip om

bewust te zijn van het energieverbruik

Wat u verder ongetwijfeld meteen zal

energie te besparen.

maak je bewustere keuzes.

opvallen bij het bezoeken van onze website, is dat deze er iets anders

Natuurlijk hebben wij thuis de meeste

Het wedstrijdelement van de Energy

uitziet. Wij hebben de kleuren aan-

gloeilampen vervangen door ener-

Battle maakt het thuis ook spannend.

gepast, zodat er beter onderscheid

giezuinige exemplaren (spaarlamp of

Onze dochter staat al een week in de

kan worden gemaakt tussen de ver-

LED-lamp). ’s Nachts zet ik appara-

startblokken om energie te gaan be-

schillende onderdelen. Deze kleuren

ten die niet aan hoeven te blijven uit.

sparen. Dit maakt energie besparen

komen terug in de uitgeklapte me-

Sinds een aantal maanden hebben

leuk. De Energy Battle-teams zitten

nubalk en blijven zichtbaar als u een

wij zonnepanelen en proberen wij

inmiddels vol. Laat u echter niet weer-

bepaalde pagina binnen één van de

ons energieverbruik terug te dringen.

houden om gewoon mee te doen met

onderdelen aanklikt. Dit moet u hel-

Al een jaar registreer ik iedere avond

het besparen van energie. Het is leuk

pen te bepalen waar u zich binnen de

het energieverbruik. Ik weet dus op

en levert ook nog klinkende euro’s op!

website bevindt. Als u behoefte heeft aan minder kleuren, dan kunt u rech-

dagniveau hoeveel energie wij in ons huishouden gebruiken.

www.wethoudernootenboom.nl of

stbovenin klikken op ‘Hoog contrast’.

www.twitter.com/basnootenboom.

U krijgt de website dan alleen in zwart

Toch ben ik benieuwd waarop wij thuis

en wit te zien.

Gebruik social media bij noodsituaties Stelt u zich de volgende situaties eens voor: u bent getuige van een grote woningbrand bij u in buurt

Tweets vanuit Barendrecht www.twitter.com/BARENDRECHTzh

en twittert een foto van de brand. Of u bent ingesneeuwd in uw woning, de stroom is uitgevallen en u kunt niet wegkomen. Via Facebook op uw smartphone vraagt u uw familie of vrienden om hulp. Als de nood aan de man is, maken

sociale mediakanalen 24/7 monito-

media te gebruiken om hulpdien-

mensen gebruik van social me-

ren en direct reageren op hulpvra-

sten te bereiken.

dia om informatie te verkrijgen en

gen. Als de telefoon uitvalt, verwacht

Het volledige onderzoek is te vinden

www.twitter.com/StephanietBorg

delen. Dit zal in de toekomst alleen

85% van de ondervraagden social

op www.vdmmp.nl.

Vanavond vervolgbijeenkomst 'burger dichterbij de politiek'. We gaan in een deelsessie aan de slag met bestemmingsplannen

maar meer worden. Dat blijkt uit

A-Lanes A15 voert werkzaamheden uit op het Vaanplein. Werkzaamheden bestaan o.a. uit heien. Meer info: http://bit.ly/QaqvNZ

www.twitter.com/BasNootenboom 3 BAR colleges praten over de samenwerking. 'Vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid: de BAR-code'.

een onderzoek dat deze zomer is uitgevoerd

door

adviesbureau

VDMMP in samenwerking met Menno van Duin, lector Crisisbeheersing bij het Nederlands Instituut Fysieke

www.twitter.com/JeroenGebben

Veiligheid (NIFV) en de Politieaca-

Living statues op winkelcentrum Carnisseveste #Barendrecht. Kunst met grote K. pic.twitter.com/2SJuKCCV

demie. Resultaten

Volg ook de gemeente op Twitter!

Het merendeel van de burgers verwacht dat hulpdiensten hun eigen


Advertentie de Schakel Barendrecht met hoorproffs:Opmaak 1 8-10-2012 18:36 Pagina 1

hooradvies . hoortoestellen . hoorbescherming audiciens . akoepedisten . audiologen

IntoEars Hoorkliniek: een professioneel totaalconcept met de juiste hooroplossing Kom langs voor meer informatie over: De kleinste hooroplossingen Oorsuisen (Tinnitus) Gehoorbescherming Snurk- en slaapdoppen Tevens kunt u bij Intoears Hoorkliniek uw gehoor vrijblijvend laten controleren. D a a r

w i l

i k

m e e r

o v e r

h o r e n !

Care & wellness Portland . Langstraat 11-12 Rhoon-Portland T. 010 - 2100825 rhoon@intoears.nl . www.intoears.nl


jaargang 4 - nummer 52 - 11 oktober 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Riool laten ontstoppen of reinigen?

Informeer eerst bij de gemeente

5

Nieuwe start voor slachtoffers van huiselijk geweld Huiselijk geweld komt vaker voor dan de meeste mensen denken en laat diepe sporen na bij de slachtoffers. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barendrecht start samen met T&A Vyent (Training en Adviesbureau voor maatschappelijke dienstverlening) een project om slachtoffers van huiselijk geweld te ondersteunen. Doel van het project is om, onder leiding van een ervaringsdeskundige, een einde te maken

Het komt geregeld voor dat huis-

Gemeente inschakelen

aan-huisverkopers

aan huiselijk geweld.

woningeige-

Denkt u dat de verstopping zich

naren contracten aanbieden voor

tussen het putje en het gemeente-

Slachtoffers van huiselijk geweld lopen

het ontstoppen en reinigen van

riool bevindt? Wij raden u aan om,

vaak tegen een muur van ongeloof

riolering op particulier terrein.

voordat u de verstopping oplost/

aan. Een van de belangrijkste pijlers

Deze colportage is wettelijk toe-

laat oplossen, ons in te schakelen.

van dit nieuwe project is slachtoffers

gestaan. Het is echter niet juist

Anders loopt u de kans dat de kos-

serieus nemen. Dat gebeurt onder an-

als een verkoper suggereert dat

ten toch voor uw rekening zijn. Bo-

dere door een plek te creëren waar zij

het bedrijf een band met de ge-

vendien kunnen wij de ontstopping

ervaringen kunnen delen. Zo weten zij

meente heeft. Wij steunen deze

zelf verhelpen. Wanneer blijkt dat er

dat zij er niet alleen voor staan.

initiatieven niet en adviseren u

een kans op herhaling is, treffen wij

niet met dergelijke bedrijven in

mogelijk nadere maatregelen.

zee te gaan.

Nieuwe start Het project ondersteunt slachtoffers

Verstopping

zowel individueel als in een lotgeno-

Meestal pakken contracten met parti-

door boomwortels

ten-contactgroep. Bij de individuele

culiere bedrijven duurder uit dan no-

Wanneer de verstopping veroor-

contacten ligt de nadruk op erkenning,

dig is. Het komt namelijk weinig voor

zaakt wordt door wortelgroei van

het herstellen van zelfvertrouwen en

dat een riolering in woningen verstopt

een boom uit uw tuin, dan zijn de

eigenwaarde. Hierdoor kan iemand

met creatieve activiteiten en om

hulpverlening en het CJG.

raakt. Als de riolering buiten de per-

kosten ook voor uw rekening. Zijn

de kracht vinden om uit de rol van

vrijwilligerswerk te gaan doen.

Bent u slachtoffer van huiselijk ge-

ceelgrens verstopt raakt of defect is,

het bomen of struiken van de ge-

slachtoffer te stappen. Als de basis op

dan lossen wij dat kosteloos op.

meente, dan zijn de kosten voor

orde is, worden mensen gemotiveerd

Aanvulling op

fer is? Laat het er niet bij zitten! Op

ons.

voor

Buiten uw woning

weld of kent u iemand die slachtofreguliere hulpverlening

woensdag 10 oktober 2012 startte

Doel daarvan is het doorbreken van

Het project is een aanvulling op en

een nieuwe lotgenoten-contactgroep.

de

lotgenoten-contactgroep.

Is de riolering buiten uw woning ver-

Goed rioolgebruik

het sociale isolement waarin veel

geen vervanging van de reguliere

Aanmelden voor deze groep of

stopt, dan moet u het ontstoppings-

Het is ook mogelijk dat de verstop-

slachtoffers

Deelnemers

hulpverlening. De medewerkers wer-

voor individuele begeleiding kan via

putje in uw tuin controleren. Dat

ping wordt veroorzaakt door een

worden gestimuleerd mee te doen

ken nauw samen met de reguliere

e-mailadres info@tavyent.nl.

bevindt zich circa één meter uit de

via het toilet meegespoelde dweil,

perceelgrens. Wanneer u de plaats

papieren luiers of geloosd frituurvet.

niet weet, dan kunt u hierover contact

Die zaken horen niet thuis in de ri-

opnemen met onze afdeling Uitvoe-

olering. In dat geval verhalen wij de

ring. U moet het putje zelf opgraven.

kosten op de bewoner van de aangesloten woning.

Voor wiens rekening?

verkeren.

Textiel hoort niet bij het restafval!

Wanneer het putje leeg of vol is, kunt

Voor informatie kunt u bellen met

Heeft u onlangs uw kledingkast opgeruimd? Gooi kleding en textiel,

u het volgende doen:

het Servicecentrum via telefoon-

zoals broeken, truien, schoenen, handdoeken, lakens, petten en rie-

- Leeg: de verstopping bevindt zich

nummer 14 0180. U kunt uw

men niet bij het restafval. Hoe minder textiel en kleding wij bij het

tussen het putje en de woning of mo-

melding over het onderhoud en

restafval gooien, hoe minder wij van dit waardevolle materiaal ver-

gelijk zelfs in de woning. U kunt een

functioneren van de riolering ook

branden! En wat u niet meer nodig heeft, kan voor een ander nuttig

particulier bedrijf inschakelen. De kos-

doorgeven via onze website www.

of leuk zijn.

ten zijn voor uw rekening.

barendrecht.nl > Digitale balie >

- Vol: de verstopping bevindt zich

Meldingen openbare ruimte. Na

Kleding en textiel zijn zeer waardevol.

landelijke gemiddelde. Helpt u mee

richting gemeenteriool. U kunt de

werktijd en in het weekend kunt u

Bijna al het ingezamelde textiel kan

om dit percentage naar beneden te

gemeente inschakelen voor het ont-

in dringende gevallen contact op-

opnieuw gebruikt worden. Slechts een

brengen?

stoppen. De kosten zijn voor onze

nemen met de meldkamer via tele-

fractie is niet bruikbaar en moet wor-

rekening.

foonnummer 0344-678 761.

den verbrand.

….er tussen Barendrecht en Rotterdam een heel mooi natuurgebied ligt? Barendrecht is een groene gemeente en wordt omringd door natuurgebieden. Aan de zuidkant wordt Barendrecht begrensd door natuurgebied de Oude Maas. Aan

Inleveren Textiel en kleding kunt u inleveren bij

Geef uw textiel een tweede leven

de kringloopwinkel en in de daarvoor

Ingezameld textiel wordt eerst gesor-

bestemde bakken in de milieuparken

teerd. Draagbare kleding wordt aange-

of op het afvalaanbiedstation (zie voor

boden in tweedehands kledingwinkels

de openingstijden het colofon op pa-

en kringloopwinkels. Ook gaat veel

gina 11). Door kleding apart in te le-

van het ingezamelde textiel naar arme

veren, maakt u anderen blij, bespaart

landen of rampgebieden. Ook kapotte

u grondstoffen en draagt u bij aan een

kleding kunt u inleveren. Die wordt ge-

beter milieu. De recycling van één kilo-

recycled tot poetslappen, matrasvulling

gram textiel bespaart een uitstoot van

of isolatiemateriaal voor woningen.

3,4 kg CO2. Dit is gelijk aan 18 kilometer autorijden.

Help mee

Kijk eerst goed waar de verstopping zich bevindt.

Wist u dat...

Helaas komt nog te veel textiel en

Zwaar vervuilde, natte kleding, ma-

kleding in het restafval terecht. Dat is

trassen en vloerbedekking mogen niet

zonde. Het Barendrechtse huishou-

bij het textiel. U kunt deze het beste

delijke restafval bestaat in 2012 voor

inleveren op het afvalaanbiedstation

5,4% uit textiel. Dit is 1,8% boven het

(Londen 15).

de noordkant van de gemeente ligt het Zuidelijk Randpark. Het Zuidelijk Randpark ligt op Barendrechts grondgebied, ingeklemd tussen Barendrecht en Rotterdam. In het park, dat zowel Rotterdammers als Barendrechters trekt, kan worden gewandeld, gefietst en gezwommen. In het Zuidelijk Randpark staat aan de Charloisse Lagedijk 364 de Pendrechtse Molen. Omdat verschillende grote wegen zoals de A29 het Zuidelijk Randpark doorkruisen, bestaat het park uit meerdere delen. Zo is er het Clara Kinderbos, het Vrijenburgbos en de Vrijenburgplas, het Vaanbos en het Kooiwalbos. De waterkwaliteit van de zwemmersplas in het Zuidelijk Randpark is goed, wat ’s zomers zorgt voor veel zwemplezier.


Nessenweg 11-13 Heerjansdam

www.boschcarserviceheerjansdam.nl info@heerjansdambv.nl Tel. (078) 677 13 66


jaargang 4 - nummer 52 - 11 oktober 2012

GEMEENTEBARENDRECHT “Begin met BuurtPreventie wanneer uw woonomgeving u wat waard is!” Met deze uitspraak eindigde Sjaak Ketting

(buurtbewoner

Rhoon-

Noord) op donderdag 4 oktober

7

Veilig Barendrecht

Waak voor woninginbraak!

zijn betoog over de kracht van BuurtPreventie. Sjaak had tijdens

U moet er toch niet aan denken dat u slachtoffer wordt van woning-

de startbijeenkomst BuurtPreven-

inbraak. Wij geven u tips om dat te voorkomen.

tie in Smitshoek en Riederhoek nog wel meer goede tips.

- Doe de voor- en achterdeur op het

beter niet aangeven.

nachtslot voordat u gaat slapen en De gemeente Barendrecht organiseerde de startbijeenkomst in samenwerking met Politie en Wijkregie. Door de compacte ligging en de aanwezigheid

Sjaak Ketting (rechts achter) is een betrokken buurtbewoner van Rhoon-Noord tie ook de binding tussen bewoners.

van een actieve wijkvereniging en be-

sha Rietbergen (nieuwe coördinator

als u (even) weggaat. Sluit ramen en

Afblijven van sticker of

deuren goed af. Installeer goede slo-

opgevouwen briefje

ten, bij voorkeur met het Keurmerk

Inbrekers plaatsen tijdens het “voor-

Veilig Wonen;

verkennen” geregeld een sticker, tak-

KijkopWelzijn) gaat snel met de aan-

- Zorg dat er geen klimmiddelen bij

jes of een klein opgevouwen briefje

wonerscommissie is gekozen voor

Belang van samenwerking

gemelde vrijwilligers aan de slag. “Zij

uw huis staan. Zet vuilcontainers en

tussen de deurpost en de deur. Zo

deze twee ‘buurten’ in Carnisselande.

Burgemeester Van Belzen benadrukte

gaan nader kennismaken en krijgen

ladders weg of zet ze vast tegen de

zien zij of bewoners wel of niet aan-

gevel;

wezig zijn. Raak deze, in verband met

in zijn openingstoespraak het belang

gerichte trainingen in communicatie-

Ogen en oren van de buurt

van samenwerken.

vaardigheden. Het is de bedoeling

- Haal de sleutel uit de binnenkant

sporen, niet aan. Maak een foto, bel

De startbijeenkomst werd druk be-

“Gemeente, politie en andere partners

dat de eerste rondes vanaf begin no-

van het slot. Leg deze niet achter de

direct de politie via telefoonnummer

zocht door buurtbewoners. Vrijwilligers

doen veel aan de veiligheid en leef-

vember worden gelopen.” Kinderdag-

voordeur: inbrekers kunnen daar bij

0900-8844 en vraag naar wijkteam

uit Rhoon-Noord deelden hun ervarin-

baarheid in de wijken, maar wij kun-

verblijf ‘de Kindertjesboom’ is bereid

komen via de brievenbus of door

Barendrecht.

gen. Zij lopen al enkele jaren met kop-

nen dat niet alleen. Juist de samen-

gevonden de loopteams onderdak

een ruitje in te tikken;

pels van twee vrijwilligers rondes door

werking met de bewoners leidt tot

te bieden. Het verblijf biedt op deze

- Stel een tijdschakelaar in voor uw

de wijk. Hans Huijgen (BuurtPreven-

meer resultaat, want de bewoners zijn

manier een start- en eindpunt van de

binnenverlichting en laat meerdere

De politie heeft uw hulp en oplet-

tie Albrandswaard): “De criminaliteit

24 uur in de wijk.”

route.

lampen branden als u even weg

tendheid hard nodig. Een goed sig-

bent. Overweeg het aanbrengen

nalement helpt bij het zoeken naar

(woninginbraak, auto-inbraak), maar

Iets verdachts? Bel 112!

ook overlast, zoals vandalisme is met

Snel aan de slag

Wilt u zich ook als vrijwilliger BuurtPre-

van een lamp met een sensor bij

de dader(s). Let bij verdachte zaken

90% teruggedrongen. Wij zijn een

Aan het einde van de bijeenkomst

ventie voor Riederhoek en Smitshoek

de voordeur of in de tuin. Inbrekers

goed op uiterlijke kenmerken en

zelfstandige vrijwilligersgroep en vor-

werden praktische zaken rond Buurt-

aanmelden? Dat kan via veiligheid@

staan niet graag in het licht;

schrijf ze desnoods op.

men de ogen en oren van de buurt.

Preventie besproken. Er meldden zich

barendrecht.nl. Meer informatie over

Wij werken samen met de gemeente

deze avond ruim tien buurtbewoners

BuurtPreventie vindt u op www.wijk-

en de politie, die ons faciliteren.” Naast

aan als vrijwilliger. Een prachtig begin

regie.nl.

meer veiligheid versterkt BuurtPreven-

voor Smitshoek en Riederhoek! Mar-

Blik op… buiten:

Dagelijks in de weer met onderhoud buitenruimte

- Laat waardevolle goederen niet in het zicht liggen;

Toch ingebroken?

- Registreer uw waardevolle goede-

Meld het zo snel mogelijk via telefoon-

ren. Noteer merk-, type- en serie-

nummer 0900 8844 (lokaal tarief) of

nummers, bijzondere kenmerken en

www.politie-rotterdam-rijnmond.nl en

maak eventueel foto’s;

doe aangifte op een politiebureau. In

- Laat niet op social media zoals Twit-

Barendrecht kunt u voor 3D aangifte

ter en Facebook weten dat u op

terecht in het politiebureau aan de

vakantie gaat. Ook op uw voicemail

Maasstraat. Maak eerst een afspraak

of het antwoordapparaat kunt u dit

via 0900-8844.

Dagelijks zijn de mannen van het gemeentelijke team Wijkbeheer in de weer met het onderhoud van de buitenruimte. Zij doen er alles aan om Barendrecht zo schoon en leefbaar mogelijk te houden. Bram de Jong is sinds oktober 2003 coördinator Wijkbeheer. Bram en zijn collega Ferdinand

krijg ik een melding dat er een gat in

goed mogelijk op weg te helpen. Zo

Huijer sturen samen vier wijkteams

het wegdek is gevallen. Dan moeten

motiveren wij inwoners zelf in actie

en twee teams van Drechtwerk aan.

wij onmiddellijk actie ondernemen.

te komen. De meeste mensen vin-

“Wij zorgen ervoor dat de straten

Nog geen paar minuten later zit ik

den het trouwens gewoon prettig

machinaal gereinigd worden, dat het

weer met een vertegenwoordiger

om even gehoord te worden.”

huisvuil wordt ingezameld en graf-

om tafel.”

fiti wordt verwijderd. Ook regelen wij het onderhoud van de onder-

Contact met inwoners

grondse containers en sturen wij de

“Bezoekers van het afvalaanbied-

‘gaatjesploeg’ aan. Zij doen kleine

station staan wij graag persoonlijk

reparaties aan de bestrating. Verder

te woord”, vervolgt Bram, “maar ik

coördineren wij alles wat te maken

heb meestal telefonisch contact met

heeft met de gladheidbestrijding.”

inwoners. Wij krijgen vragen over

AGEN DA 12 okt

Ondertekening statiegeldmanifest

paaltjes in het fietspad, storingen

Teken het statiegeldmanifest om het afschaffen van statiegeld

Nooit een saaie werkdag

van ondergrondse containers, ge-

tegen te gaan. Leerlingen leveren deze dag massaal kleine

Geen werkdag van Bram ziet er

vallen bladeren op de stoep of het

plastic flesjes in. Tijd: 11.00-15.00 uur. Locatie: gemeente-

hetzelfde uit. “Mijn taken zijn heel

fietspad. Indien gewenst houden wij

huis.

divers. Het ene moment heb ik een

inwoners die iets melden over de

inwoner aan de telefoon die per on-

openbare ruimte op de hoogte van

geluk iets in de ondergrondse contai-

de afhandeling. Helaas kunnen wij

Een gezellige braderie met kraampjes en kinderattracties.

ner heeft gegooid wat eruit gehaald

niet overal iets aan doen, maar wij

Tijd: 13.00-21.00 uur. Locatie: Havenhoofd (marktplein),

moet worden. Het andere moment

doen altijd ons best om iemand zo

Carnisselande.

12 okt

Braderie Havenhoofd


“UIT DE MOOISTE COLLECTIE TROUWRINGEN VINDEN WIJ DE RING DIE HET BEST BIJ U PAST.”

Middenbaan 57-59 | 2991 CS Barendrecht | 0180 61 84 45


jaargang 4 - nummer 52 - 11 oktober 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Publicaties Vergaderingen Commissie voor de Bezwaarschriften Op woensdag 17 oktober vergadert de Commissie voor de Bezwaarschriften

(verz. 03-10-2012). Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

Verleende APV-vergunningen

20.00 uur. De laatste hoorzitting is openbaar, de overige zittingen zijn beslo-

voor:

ten. In deze vergadering worden de volgende bezwaren behandeld:

- het verlengen van het sluitingsuur tot 01.00 uur in de nacht van 27 op 28

van een verhuiskostenvergoeding op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (behandeling om 20.00 uur). 2. Tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 20 juli 2012 betreffende een terugvordering op grond van de Wet Wek en Bijstand (behandeling om 20.20 uur). 3. Tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 30 mei 2012 betreffende een toekenning van een tegemoetkoming voor het leerlingenvervoer op grond van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Barendrecht 2011, (behandeling 20.40 uur). 4. Tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 19 juli 2012, betreffende het toepassen van spoedeisende bestuursdwang in verband met de ontmanteling van een hennepkwekerij in het pand Mandenmakerij 19 te Barendrecht, (behandeling 21.00 uur).

Bekijk voor de actuele wegwerkzaamActueel > Wegwerkzaamheden.

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is vergunning verleend

betrekking tot de afwijzing van de woningaanpassing en de toekenning

Werken aan de weg heden op www.barendrecht.nl >

in de Van de Wouwzaal in het gemeentehuis. De vergadering begint om

1. Tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 13 juni 2012 met

9

Verkeer

oktober 2012 t.b.v. een feestavond voor leden in sporthal Aksent bij Hand-

Werkzaamheden trambaan

balvereniging Savosa aan de Bachlaan 14 (verleend: 01-10-2012);

Om de tramrails van lijn 25 veilig en

- het verlengen van het sluitingsuur tot 01.00 uur in de nacht van 27 op 28

goed berijdbaar te houden, voert de

oktober 2012 t.b.v. een feestavond voor leden in de kantine van Voet-

RET de volgende werkzaamheden uit:

balvereniging Smitshoek aan de Smitshoekse Baan 25 (verleend: 01-10-

- week van 14 oktober van zon-

2012); - het organiseren van diverse Sinterklaasactiviteiten op de Middenbaan, ’t Vlak, Onderlangs en Achterom op 17, 24 en 28 november en 1 december 2012 (verleend: 03-10-2012); - het houden van een collecte t.b.v. de Nederlandse Hartstichting in de week van 14 april 2013 tot en met 20 april 2013 (verleend: 28-09-2012); - het houden van een collecte t.b.v. Jantje Beton in de week van 3 maart 2013 tot en met 9 maart 2013 (verleend: 28-09-2012); - het houden van een collecte t.b.v. de Hersenstichting in de week van 3

dag- op maandagnacht tot en met donderdag- op vrijdagnacht: controlewerkzaamheden aan de bovenleiding; - week van 21 oktober van zondagop maandagnacht tot en met donderdag- op vrijdagnacht: snoeien bomen rondom bovenleiding (in samenwerking met de gemeente)

februari 2013 tot en met 9 februari 2013 (verleend: 28-09-2012); - het innemen van een seizoenstandplaats t.b.v. oliebollenverkoop op locatie

De werkzaamheden vinden plaats

De secretaris van deze commissie is mw. R.C. Boiloie, telefoonnummer

Muziekplein van 1-11-2012 tot en met 31-12-2012 (verleend: 02-10-

tussen 01.30 en 05.00 uur. De

14 0180. De stukken betreffende de hennepkwekerij-zaak zijn alleen op

2012);

werkzaamheden worden zo stil

afspraak in het gemeentehuis in te zien.

Omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen: - Elandenburg (B20120259), voor het plaatsen van een raamvenster

- het organiseren van een training voor jonge bestuurders voor vergroten van

kan het zijn dat omwonenden van lijn

de Libellegang op 17 november 2012 tussen 08.00 en 17.00 uur (ver-

25 werkgeluiden horen. Wij bieden

leend: 04-10-2012);

op voorhand onze excuses aan voor

- het plaatsen van een bouwkeet t.b.v. schilderwerkzaamheden aan het

pand (04-10-2012);

eventueel ongemak.

Grevelingenmeer 26 t/m 138 voor de periode 8 oktober tot 30 november 2012 (verleend 4-10-2012); - het creëren van een ijsbaan in de vriesperiode tot 28 februari 2013 op de voormalige hockeyvelden aan de Graaf Adolfstraat (verleend: 04-10-2012).

(02-10-2012); - Gebroken Meeldijk 64b (B20120263), voor het uitbreiden van een bedrijfs-

mogelijk worden uitgevoerd. Toch

bewustwording verkeersveiligheid op locatie Overkapping NS-Station aan

Heeft u vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op met het Klantcontactcenter van de RET via 0900 - 500 60 10 (€ 0,15 per

De vergunningen zijn verleend door de afdeling Publiekszaken op de datum

minuut).

die erbij vermeld staat.

- Marjoleinlaan 43 (B20120264), voor het realiseren van inpandige ruimte en het vernieuwen van bestaande ruimte (05-10-2012); - Punter 66 (B20120262), voor het kappen van een boom (valse Christus-

Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

doorn) (03-10-2012); - Schoener 30 (B20120261), voor het kappen van acht bomen (coniferen) (03-10-2012); - Mr. Thorbeckestraat 14 (B20120260), voor het kappen van een boom (spar) (03-10-2012).

Registratie persoonsgegevens Als uit informatie blijkt, dat een persoon is vertrokken van het huidige adres, wordt er een onderzoek ingesteld om de nieuwe verblijfplaats te achterhalen.

De bovenstaande aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen op de data

Wanneer het onderzoek geen resultaat oplevert wordt de persoon ambtshal-

die er tussen haakjes bij vermeld staan. De mededeling dat een aanvraag

ve uitgeschreven van het huidige adres met de vermelding ‘Vertrokken naar

omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvra-

een onbekend adres’. De persoon is dan geen ingezetene van Nederland

gen liggen niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend.

meer. De rechten die aan deze status worden ontleend komen te vervallen.

De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van bezwaar, worden te zijner tijd in deze rubriek meegedeeld.

Besluit Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond

Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aan-

van artikel 47 Wet gemeentelijke basisadministratie (GBA) de volgende

vraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien

adresgegevens in deze basisregistratie zijn opgenomen:

van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm, telefoonnummer: 14 0180.

1. de heer A.H.J. Smit, Glasblazerij 10, met ingang van 24 augustus 2012 is vertrokken naar een onbekend adres. 2. M.A. Schutte, Paddeweg 55, met ingang van 24 augustus 2012 is vertrokken naar een onbekend adres.

Verleende omgevingsvergunningen

De gemeentelijke basisadministratie is de basisregistratie waarin persoonsge-

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend de volgende

gevens zoals adresgegevens worden bijgehouden. Het is belangrijk, dat deze

omgevingsvergunningen te hebben verleend:

gegevens betrouwbaar en actueel zijn.

- Donge 10 (B20120254), voor het kappen van een boom (verz. 03-10-2012); - Dorpsstraat 230 (B20120258), voor het kappen van twee bomen (pinus) (verz. 05-10-2012); - Seinhuiswei 66 (B20120237), voor het plaatsen van balkonbeglazing

Op dit besluit is artikel 83 van de wet GBA van toepassing. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

Bezwaar indienen Heeft u als belanghebbende bezwaren tegen een verleende vergunning of een ander besluit? Dan kunt u binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt hiertegen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden (door verzending van het besluit), dan is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij: de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Hiervoor moet u griffierecht betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail een bezwaarschrift in te dienen. U kunt wel digitaal uw bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente www.barendrecht. nl > Actueel > Bekendmakingen > Bezwaar indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.


Autobedrijf Noteboom Barendrecht

HYUNDAI

i10 1.1 Dynamic XL Bouwjaar 2010. 20.000 km o.a. airco, parkeersensoren Nu

HYUNDAI i30 HB 1.4 Active Cool

HYUNDAI Santa Fe 2.7 V6 4WD automaat

HYUNDAI Tucson 2.0 Dynamic

€ 7.850,-

Bouwjaar 2006, 66.000 km o.a. lederen bekleding, 17” velgen Nu

€ 14.850,-

HYUNDAI Veloster 1.6 i-Catcher Bouwjaar 2012, 13.000 km o.a. lederen bekleding, navigatie Nu

€ 24.850,-

Bouwjaar 2008, 92.000 km o.a. airco, lichtmetalen Velgen Nu

€ 8.450,-

Bouwjaar 2007, 90.000 km o.a. cruise control, lichtmetalen velgen Nu

€ 9.850,-

HERFSTAANBIEDING

HYUNDAI i30 CW 2.0 i-Catcher

Bouwjaar 2008, 66.000 km o.a. lederen bekleding, navigatie Nu

€ 12.850,-

HYUNDAI Genesis 3.8 V6 automaat

Bouwjaar 2011, 26.000 km o.a., lederen bekleding, 19” velgen Nu

€ 34.850,-

www.noteboom.nl € 22.850,-

Bouwjaar 2012, 7.000 km o.a. navigatie en lichtmetalen Velgen Nu

€ 22.850,-

HYUNDAI Matrix 1.6 Dynamic

Bouwjaar 2008, 70.000 kmo.a. airco, alarm, privacy glass Nu

€ 6.850,-

Gratis tablet bij elke occasion Voordelig Financieren 1 Jaar garantie

Kamerlingh Onnesweg 32 2991 XL Barendrecht T. 010 - 2923434 Nu

HYUNDAI i40 1.6 Business

HYUNDAI iX 35 Styleversion Bouwjaar 2010, 20.000 km o.a. half lederen bekleding, 17” velgen Nu

€ 22.450,-

HYUNDAI VGetz 1.4 5-dr Cool Bouwjaar 2007, 80.000 km o.a. airco, alarm Nu

€ 5.850,-

HYUNDAI Trajet 2.7 V6 automaat 7-pers Bouwjaar 2007, 126.000 km o.a. lederen bekleding, climate control Nu

€ 8.850,-


jaargang 4 - nummer 52 - 11 oktober 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Vergaderingen

Hamerstukken

Op dinsdag 16 oktober vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur. De griffier is mevrouw G.E. Figge. 1. Opening 2. Vaststelling agenda

Collecte

6. Mandatering college inzake zienswijze indiening ontwerp inpassingsplan

Gemeenteraad Op de agenda staan de volgende voorstellen:

11

7.

Nieuw Reijerwaard. Het college wordt gemandateerd om namens de

Voor de periode 7 tot en met 13 okt-

raad zienswijzen in te dienen en zonodig mondeling toe te lichten over

ober 2012 is een collectevergunning

het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard.

verleend aan de Nederlandse Brand-

1e wijziging van de Verordening implementatie Wet elektronische bekend-

wonden Stichting. In deze periode

making 2012.

heeft deze organisatie het alleenrecht

8. Regionaal beleidsplan 2013 - 2014 Eenheid Rotterdam. Het regionaal

te collecteren. Iedere collectant heeft

3. Vragenkwartier

beleidsplan biedt de uitgangspunten voor inzet van de politie in 2013 en

een legitimatiebewijs bij zich. U kunt

Bespreekstukken

2014.

hier altijd naar vragen.

4. Heroverweging programma van eisen jongerencentrum. Op 2 novem-

9. Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Ten aanzien van het

ber 2010 heeft de raad het Programma van Eisen t.b.v. de realisatie

beleidsplan VRR wordt de mogelijkheid geboden de gevoelens betref-

van het jongerencentrum vastgesteld. Op 20 december 2011 heeft

fende het beleid kenbaar te maken.

de raad de locatie MFA Lagewei voor de realisatie van het jongeren-

10. Lijst met ingekomen stukken

centrum gekozen. D.m.v. een ingediend amendement door VVD, D66

11. Verslag van de vergadering van 18 september 2012

en PvdA besloot de raad ook dat het PvE op bepaalde punten her-

12. Sluiting

overwogen dient te worden en opnieuw door de raad dient te worden vastgesteld.

Ter inzage

5. Bekrachtiging brieven derde ontsluiting Nieuw-Reijerwaard en stand van

De stukken zijn digitaal te raadplegen op www.barendrecht.nl > Bestuur &

zaken. De provincie heeft gevraagd om een gemeentelijk standpunt

Organisatie > Vergaderingen en stukken. Bij de receptie in de hal van het

over de noodzaak van een derde ontsluitingsmogelijkheid tussen het

gemeentehuis ligt een papieren versie ter inzage.

nieuw te realiseren bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard en het bestaande bedrijventerrein BT-Oost.

Nieuws uit de raad Adviezen commissies Samenleving en Ruimte Op dinsdag 2 oktober vergaderden de commissies Samenleving en Ruimte. Deze commissies adviseren aan de gemeenteraad. De onderwerpen die deze keer aan de orde kwamen waren:

Commissie Ruimte Reactie op brief provincie inzake Nieuw Reijerwaard De provincie vraagt een gemeentelijk standpunt over de noodzaak van een derde ontsluitingsmogelijkheid tussen het nieuw te realiseren bedrijventerrein Nieuw Reijerwaaard en het bestaande bedrijventerrein BT-Oost. Na beraad heeft de commissie in meerderheid de volgende opvattingen: - Het bedrijfsterrein moet goed ontsloten worden. Het (planologisch) opnemen van een derde ontsluiting in het Inpassingsplan van de provincie is daardoor wenselijk. - Voordat tot feitelijke aanleg van de derde ontsluiting wordt overgegaan moeten nut en noodzaak nader worden aangetoond. Dit zou kunnen worden vastgelegd door een wijzigingsbevoegdheid op te nemen in het Inpassingsplan. - Afhankelijk van het soort bedrijven dat zich vestigt en het nader onderzoek zou ook kunnen worden overwogen om de 2e ontsluiting op de voorgestelde locatie te laten vervallen en deze te verplaatsen naar de voorgestelde locatie van de 3e ontsluiting. Op deze locatie kan verkeerstechnisch een betere ontsluiting gerealiseerd worden. - Als er een ontsluiting ter hoogte van de 'boomgaard' komt, dan dient dit gebied een recreatieve inrichting en gebruik te krijgen. - In de raadsvergadering van 16 oktober zal de gemeenteraad het gemeentelijk standpunt bekrachtigen door de vaststelling van een brief aan de provincie.

Commissie Samenleving Heroverweging programma van eisen jongerencentrum Op 2 november 2010 heeft de raad het Programma van Eisen ten behoeve van de realisatie van het jongerencentrum vastgesteld. Op 20 december 2011 heeft de raad de locatie MFA (Multifunctionele accommodatie) Lagewei voor de realisatie van het jongerencentrum gekozen. Door middel van een amendement, ingediend door de fracties van de VVD, D66 en PvdA besloot de raad dat het Programma van Eisen op bepaalde punten heroverwogen dient te worden en opnieuw door de raad dient te worden vastgesteld, ultimo december 2012. Het college stelt voor de heroverweging van het Programma van Eisen van het jongerencentrum vast te stellen. De meerderheid van de commissie acht het voorstel besluitrijp. Het voorstel wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 oktober 2012.

Een Echte Held kiest voor Statiegeld

Kennisgeving Sluiten anterieure overeenkomst Notenhof Burgemeester en wethouders maken bekend dat, volgens artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, een overeenkomst is gesloten tussen de gemeente en Patrimonium, de eigenaar van het perceel gelegen aan de Notenhof te Barendrecht. De overeenkomst heeft betrekking op de sloop van 42 huurwoningen en de realisatie van 44 nieuwe huurwoningen. Ter inzage

Al enige tijd wordt in Nederland gediscussieerd over het wel of niet

Een zakelijke beschrijving van de

afschaffen van statiegeld op plastic flessen. Burgers, ondernemers en

inhoud van de overeenkomst ligt van

gemeenten kunnen zich inzetten om het afschaffen van statiegeld te-

11 oktober tot en met 22 november

gen te gaan. Op 12 oktober ondertekent wethouder Jeroen Gebben

2012 ter inzage bij balie 12 van het

(afval) samen met inwoners en ondernemers het Statiegeldmanifest

gemeentelijk Servicecentrum (zie voor

met het motto ‘ Een echte Held kiest Statiegeld’. Doe mee en kom

openingstijden het colofon).

deze vrijdag om 11.30 uur naar het gemeentehuis om gezamenlijk het

Tegen de overeenkomst kan geen be-

Statiegeldmanifest te ondertekenen.

zwaar of beroep worden aangetekend.

Leerlingen van basisscholen en het voortgezet onderwijs leveren deze dag tussen 11.00 en 15.00 uur kleine plastic flesjes in bij een flitsende touringcar. Voor de leerlingen is dit een leuke vorm van bewustwording en voor de school een mooie manier om geld in te zamelen. Elk klein flesje is tien cent waard! Waarom ondertekenen of meedoen met uw school? De inzamelresultaten voor plastic statiegeldflessen zijn zeer hoog: circa 95% van de grote flessen wordt ingeleverd. Wij zetten de voordelen van het inzamelen van flessen even voor u op een rijtje: - betere recycling en daarmee lager materiaalgebruik; - minder zwerfafval; - minder opruimkosten voor zwerfafval; - minder dierenleed. Zwerfafval komt vaak in het milieu terecht en brengt schade toe aan vogels, vissen en andere zeedieren; - minder CO2-uitstoot; er hoeft namelijk minder nieuw plastic te worden gemaakt en er wordt minder afval verbrand. U komt toch ook op 12 oktober? Veel kleine flesjes belanden nu in het restafval en worden onnodig verbrand. Een ‘Echte Held’ wil het statiegeld op grote flessen niet alleen behouden, maar ook uitbreiden naar kleine flessen. Wethouder Gebben: “Het ondertekenen van dit manifest sluit goed aan bij onze collegedoelen: het actief verduurzamen van onze samenleving, verbeteren van het milieu en schoner krijgen van onze buitenruimte. Ik hoop dat veel Barendrechters naar het gemeentehuis komen om het manifest samen met mij te ondertekenen.” Wilt u de petitie ondertekenen of meedoen met uw school/klas? Meld u dan aan via j.rombouts@barendrecht.nl of telefoonnummer 14 0180.

Colofon Blik op Barendrecht is een uitgave van de gemeente Barendrecht. Eindredactie: Nieuws uit de raad: griffie gemeente Barendrecht Fotografie: gemeente Barendrecht en Rob Kamminga Advertentieverkoop: Mahony Media groep, Heerjansdam, (078) 6777879 Advertenties aanleveren maandag middag voor 16.00 uur via; bianca@mahonymediagroep.nl Opmaak en Druk: Bar Uitgeverij BV, Barendrecht Bezoekadressen Gemeentehuis, Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht Afvalaanbiedstation Londen 15, 2993 LA Barendrecht Postadres: Postbus 501, 2990 EA Barendrecht Tel: 14 0180 (Servicecentrum) www.barendrecht.nl gemeente@barendrecht.nl Openingstijden Servicecentrum + VVV-agentschap Ma. t/m vr. 9.00 tot 15.00 uur Op afspraak: Ma. en wo. 15.00 tot 20.00 uur Di. en do. 15.00 tot 17.00 uur Het Servicecentrum is elke dag tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar: 14 0180. Afvalaanbiedstation Ma. t/m vr.: 7.30 uur tot 16.00 uur Zaterdag: 8.30 uur tot 15.00 uur


INRUIL GOUD EN ZILVER GoudatHome.nl

NIEUW IN BARENDRECHT!

Wij nodigen u hartelijk uit voor een kosteloze taxatie van uw sieraden. Geen tijd? Dan komen wij zonder enige verplichting naar u toe. Neem contact op via goudathome@hotmail.com

De Goudbus in Barendrecht Locatie: Gemeentehuisplein

Tevens rijden we met VIP

IEDERE WOENSDAG EN DONDERDAG VAN 10.00 - 17.00 UUR

Goudbussen door heel Nederland, kijk op goudathome.nl voor de actuele locaties.

ONDERZOEK AD: TAXATIE EN PRIJS GOUD BIJ VEEL OPKOPERS ONDER DE MAAT ’13 euro per gram goud is echt bedrog’ Uit het AD onderzoek is gebleken dat de GOUDBUS en GOUDATHOME, de organisatie waar ook Dolce Jewels onder valt, de beste prijs geven voor uw goud. Zie het AD van 14 januari jongstleden.

Munten

Diamanten juwelen

Oud goud

PAK NU UW KANS , DE GOUDPRIJS IS NOG NOOIT ZO HOOG GEWEEST!

Gouden tanden

Zilver bestek/juwelen

Goud at Home is onderdeel van Schreuders Moerkerken Juweliers, welke sinds 1926 al een vertrouwd adres is. Goud at Home is een van de grootste inkooporganisaties in oud goud en zilver.


kom ook naar

Het Land van Barendreght

Land van Barend reght komt naar u toe! Met de all vrijstaande (sleu erlaatste telklare!) villa’s, de fraaie apparte e aangepaste bo menten venwoningen (nu met balkon en in agd!) en met een prijs preview van de n ieuwe en laatste swoningen die la reeks ter dit jaar in verk oop gaan…

ezoek onze stand

op de

WOONDAG

BARENDRECHT

at.13 oktober

n 11.00 tot 15.00

uur

B

starterswoningen! o.a. bovenwoningen met 2 woonlagen en perfect balkon op het zuiden. Vanaf € 169.950,- v.o.n.

C

gratis smoothie smoothie! Meer weten? Op zaterdag 13 oktober kunt u op de Middenbaan in Barendrecht al uw vragen stellen en

direct contact B&O Makelaardij 0180-620655 Delta Makelaars 0180-200000

tekeningen bekijken. Ondertussen geniet u van een gratis smoothie van de unieke ‘smoothiebar’: een stijlvolle Citroen HY bus. Het Land van Barendreght wordt immers gebouwd voor mensen met stijl!


Simone Nugteren 06 305 35 645.

VERS & VOORDELIG. DAT IS MIJN COOP BODEM

P CHER MESSRIJSD GEP

PRIJS

AKKELIJK SNEL & M DIEND! ER €30.00 V

KILO

2 ZAKKEN Douwe Egberts Senseo koffie pads

alle soorten 2 zakken à 36 stuks naar keuze elders 7.46/ 7.52

SPAAR NU VOOR HET GRATIS BOODSCHAPPENPAKKET met uw klant & kaart.

• Bij elke € 10,- aan boodschappen* krijgt u een zegel. • Voor 30 zegels krijgt u het gratis boodschappenpakket.

Coop mandarijnen

5.

79

Coop magere hamlappen kilovoordeelpak elders 7.49/ 8.99

kleinverpakking 500 gram 3.24

1+1

2 netten à 1 kilo

4.

99

7.

99

Heineken bier krat 24 flesjes à 300 ml

Maximaal 4 kratten per klant.

MA-DO 8-20 RIDDERKERK VLIETPLEIN 191-197 VR 8-21 8-20 COOP.NL ZA

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen geldig van maandag 8 t/m zaterdag 13 oktober 2012. week 41


T CH T CH

O RK DOOR YVONNE OVERHAND

Heuvelsteijn 19 Barendrecht

Barendrecht Bent u op zoek naar een sfeervolle eengezinswoning in een kindvriendelijke woonomgeving gelegen met alle voorzieningen op loopafstand, dan heeft u die woning gevonden die aan deze kenmerken voldoet. Bouwjaar : 2006 Woonopp. : 108 m2 Aantal kamers :4

VE

Heliotroop 25

Maak jij in 2012 of 2013 een kickstart op de woningmarkt?

Populierenhout 18

O RK

NA DE EERSTE BEZICHTIGING

2012 vs 2013 NIEUW IN VERKOOP

Rhoon

T CH

O RK

Boeier 134

Braamwede 17 VE

Rhoon

T CH

T CH

O

O RK

VE

EK

NG

Barendrecht

AA

Poortugaal Vogelkers 8C

DOOR YVONNE OVERHAND

Waddenring 193

DOOR HAN BRUNING

VE

BINNEN 1 MAAND

Binnenlandse Baan 10

DOOR HAN BRUNING

Barendrecht

BINNEN 1 MAAND

T CH O RK VE

Barendrecht

T CH O EK

T CH O RK VE

NG

Barendrecht

AA

Barendrecht

DOOR HAN BRUNING

Stationsweg 84

NIEUW IN VERKOOP

Populierenhout 22 Nu te koop voor scherpe vraagprijs. Uitgebouwde hoekwoning met tuin op het zuiden. Een woning waar u zo in kunt. Bouwjaar Woonopp. Aantal kamers ,

Kijk op: www.ooms.com

Vraagprijs € 239.500,- k.k.

: 2006 : 118 m2 :4

Vraagprijs € 249.000,- k.k. Ridderkerk

Barendrecht NIEUW IN VERKOOP

IN PRIJS VERLAAGD

Boerhaavelaan 44

Van Beuningenhaven 139

Mooi en centraal gelegen sfeervolle twee onder een kapwoning met 5 slaapkamers.

Van dit uitzicht kun jij elke dag genieten! Net als van het winkelcentrum waarboven het appartement ligt; even snel een boodschap halen maar ook de tram naar Rotterdam om de hoek. Bouwjaar : 2004 Woonopp. : 113 m2 Aantal kamers :3

Bouwjaar Woonopp. Aantal kamers

: 1994 : 180 m2 :6

Vraagprijs € 415.000,- k.k.

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

NIEUW IN VERKOOP

De Keerweer 1

Wilgenwede 29

Grote hoekwoning met aan drie zijden tuin gelegen op 267 m2 eigen grond. De woning is midden in het centrum gelegen en vzv een uitbouw, moderne badkamer en kunststof ramen en kozijnen. Bouwjaar : 1962 Woonopp. : 142 m2 Aantal kamers :5

Vraagprijs € 283.000,- k.k.

Barendrecht

Puttershoek

Barendrecht

Barendrecht NIEUW IN VERKOOP

BOUW IS REEDS GESTART

NIEUW IN VERKOOP

Eijckenhorst

Meerwedesingel 12

Prachtig appartement gelegen op de 7 verdieping van het exclusieve appartementencomplex Merit met schitterend, wijds uitzicht over water en het park. Bouwjaar : 2002 Woonopp. : 150 m2 Aantal kamers :4

De ruime eengezinswoning is ideaal voor het jonge gezin. Met het centrum van Puttershoek, een basisschool en vele sportvoorzieningen op loopafstand, woont u zeer centraal in een rustige omgeving. Projectsite : www.eijckenhorst.nl Woonopp. : vanaf 112 m2 Aantal kamers :4

Aan één van de mooiste singels van de jonge woonwijk Carnisselande ligt deze riante halfvrijstaande twee-onder-een kap met uitgebouwde woonkamer en berging/garage.

Vraagprijs € 425.000,- k.k.

Koopsommen vanaf € 199.500,- v.o.n.

Vraagprijs € 429.000,- k.k.

e

Bouwjaar Woonopp. Aantal kamers

: 2001 : 177 m2 :4

www.ooms.com Brugge 3 • Barendrecht • 0180 - 62 65 00


Plattegrond Woondag Middenbaan 5

Hier vindt u op zaterdag 13 oktober de stands van de deelnemers:

3

Willow Real Estate

Styling Center voor gratis interieur advies

1. Styling center voor gratis interieuradvies 2. Blokland Huizen project Land van Barendreght 3. Willow Real Estate project Rijtuigwei 4. Gemeente Barendrecht 5. ING Bank 6. Rabobank 7. Gygga Smoothie Bar

1 7 2 smoothie bar

project Land van Barendreght

6

HEERLIJCK WONEN IN BARENDRECHT

4


De Schakel

CARNISSELANDE

Donderdag 11 oktober 2012

Gehakt en hygiëne uitstekend bij Heunks BARENDRECHT - Het rundergehakt van Keurslagerij Heunks te Barendrecht is gewaardeerd met een officiële oorkonde. Zijn gehakt werd goedgekeurd door de uitstekende score op de punten kwaliteit, versheid en hygiëne. Het gehakt werd op een onverwacht moment gekeurd en beoordeeld met het cijfer 10. Het onafhankelijke kwaliteitsbewakingbureau KBBL inspectie BV onderzocht het gehakt op kwaliteit, versheid en hygiëne. Keurslager Heunks is zeer tevreden met de beoordeling van zijn ambachtelijke pro-

Gratis bijbelcursus Wilt u de Bijbel leren lezen, maar zonder bezoek aan huis? Dat kan! Er is een eenvoudige schriftelijke bijbelcursus samengesteld door een werkgroep. Deze geeft de mogelijkheid om thuis, in uw eigen tempo, gedeelten uit de Bijbel te bestuderen. De gemaakte lessen worden voor u gecorrigeerd en teruggezonden. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden, alles gaat per post, geen bezoek aan huis. De cursus bestaat uit veertien delen. U kunt uw naam en adresgegevens opsturen naar het volgende adres: Bijbelcursus Barendrecht, Kröllerhaven 11, 2993 ED Barendrecht. Indien u bij de eerste les een Bijbel wilt ontvangen, schrijf dit dan er even bij.

FIFA 13 Toernooi in The Wave BARENDRECHT - Het was even wachten, maar het spel FIFA 13 is uit. Woensdag 24 oktober, in de herfstvakantie, houdt het jongerenwerk het achtste FIFA toernooi in The Wave in gebouw Waterpoort aan het Middeldijker. Er is maximaal ruimte voor 32 deelnemers die op vier schermen tegen elkaar zullen strijden voor een mooie geldprijs. Jongeren van 16 jaar en ouder kunnen zich nu inschrijven op www.jongerenwerkbarendrecht.nl. De kosten bedragen 2,50 euro per persoon. Het toernooi duurt van 17 tot 22 uur. Voor meer informatie over het FIFA 13 Toernooi kan men contact opnemen via jongerenwerk@kijkopwelzijn.nl of surf naar www. jongerenwerkbarendrecht.nl.

Steun ons in de strijd tegen littekens!

www.brandwondenstichting.nl

duct. ,,Gehakt is één van de meest populaire vleesproducten in Nederland. Ik ben trots dat mijn gehakt zo goed is beoordeeld’’. Daarnaast ontving Keurslager Heunks een oorkonde voor de uitstekende hygiëne in zijn bedrijf. De KBBL toetste bij Keurslager Heunks de hygiëne, versheid en productie werkwijze. Op alle punten was de score uitstekend, daarom ontving hij een oorkonde hygiëne. Heunks werkt volgens de vernieuwde hygiënecode voor het slagersbedrijf. HACCP processen die gecontroleerd worden hebben betrekking op de inkoop, opslag, bereiding en

presentatie. Ook is er gelet op de gevaren voor kruisbesmetting. De onderzoeken werden uitgevoerd in opdracht van de keurslagerorganisatie, de vereniging van Keurslagers. Alle 555 in Nederland gevestigde keurslagers worden jaarlijks meerdere malen gekeurd. De hygiëne en gehaktkeuring vormen daarvan een onderdeel. Samen met de resultaten van de formulekeuring wordt bepaald of Keurslager Heunks zich weer een jaar lang Keurslager mag noemen. Door de jaarlijkse keuringen kan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de Keurslagers gewaarborgd worden.

Braderie in en rond Carnisse Veste BARENDRECHT - Vrijdag 12 oktober van 13 tot 21 uur wordt er in en rondom winkelcentrum Carnisse Veste aan het Havenhoofd een braderie gehouden. Er zijn vele kramen voor de verkoop van onder meer nachtkleding, lingerie, kinderkleding, schoenen, sieraden, lederwaren, Tupperware en speelgoed. Tevens wordt er diverse soorten etenswaren verkocht.

Denk aan churros, draaikolken, fruit en vis. Naast de kramen zullen er ook kinderattracties te vinden zijn op de markt. Er is een luchtkussen, een touwtjetrek, eendjes vissen, kop van jut en een draaimolen. Van het luchtkussen kan gratis gebruik gemaakt worden. De brandweer is ook aanwezig. Zij geven informatie over brandveiligheid.

Kinderboekenweek geopend met Verhalenmand BARENDRECHT Afgelopen woensdag heeft de bibliotheek in Carnisselande de Kinderboekenweek geopend met verhalen uit de Verhalenmand. Winia Schriek vertelde er verhalen over kinderen en dieren in een ander land. Het thema van deze Kinderboekenweek is ‘Hallo wereld’. De kinderen luisterden geboeid naar het verhaal

van de twee Australische jongetjes en de peuters die langs kwamen werden voorgelezen uit het prentenboek ‘super lieveheersbeestje’. Na afloop kregen de kinderen een snoepje uit een ander land. In de bibliotheek staat op de jeugdafdeling een aparte tafel met boeken rondom het thema van de Kinderboekenweek. De Kinderboekenweek duurt nog tot 14 oktober.

Dansen aan de Middeldijk BARENDRECHT - Vrijdag 12 oktober is er in dansschool Jacques Dance Passion aan Middeldijk 56 te Barendrecht een Kids Disco voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Tijdens de disco zullen er twee toegangskaarten verloot worden voor het concert van Justin Bieber. De zaal gaat open om 18.45 uur en het feest duurt tot 22 uur. Bij twijfel over de leeftijd wordt gevraagd om een identiteitsbewijs. De toegangs-

prijs is vijf euro per kind. Zie ook twitter.com/kidsdisco. Zaterdagavond is er gelegenheid om te stijldansen. Iedereen is dan van harte welkom. Dansschool Jacques Dance Passion opent om 20 uur de deuren. Rond 20.30 uur wordt de eerste Quickstep opgezet. De toegangsprijs is zes euro per persoon, inclusief een aantal hapjes. Rond middernacht draait Jacques het laatste nummer. Zie ook www.jacquesdancepassion.nl.

Gezellig swingen bij Shoeby BARENDRECHT - Afgelopen woensdag 3 oktober was er bij Shoeby speciaal voor kinderen een ‘swing it out-middag’ met top 40 muziek. Het was een groot succes, er waren veel kinderen op deze gezellige dag aanwezig. Tijdens de Kids Hits week stond de hele winkel in het teken van muziek. Op woensdag 3 oktober konden kinderen komen swingen

op de dansvloer met discolampen. De kidscollectie van Shoeby combineert ‘Fashion & Fun’ in de maten 92 tot en met 176. Ook is er een funcorner waar kinderen zich kunnen vermaken met spelcomputers, tv’s en luisterzuilen met hits. Daarnaast zijn er regelmatig leuke (instore) acties en prijsvragen. Jilly & Mitch maakt onderdeel uit van Shoeby.

35

Kinderkledingbeurs

Sluiting bibliotheek schadelijk voor Carnisselande Het aanzien en de leefbaarheid van het Middeldijkerplein (en daarmee ook van de rest van Carnisselande) lopen ernstige schade op door het plan van de gemeente om de bibliotheek te sluiten. Al langere tijd is er sprake van dat de politiepost op het plein ook dicht gaat. Op die manier wordt het wel een hele kale boel, in wat ooit werd aangeprezen als ,,de huiskamer van Carnisselande”. De SP Barendrecht roept daarom de politieke partijen in de gemeenteraad op deze ontwikkeling te keren. Om te beginnen moet de bibliotheek volgens de SP open blijven. Vooral kinderen en ouderen in de wijk hebben daar recht op. De gemeente vindt één bibliotheek, in het oude centrum, voldoende. De SP denkt dat veel jongeren en senioren in Carnisselande dan een heel belangrijke voorziening en ontmoetingsplek wordt afgenomen. Iedereen weet dat het (zeker ’s avonds) op zijn zachtst gezegd lastig is met het OV naar ,,het dorp” te reizen. Veel kinderen die oud genoeg zijn om zelf naar het Middeldijkerplein te gaan, mogen niet alleen van hun ouders naar het oude centrum. De gemeente zegt nog wel te proberen of in Carnisselande iets kan worden opgezet samen met Albrandswaard. Maar daar-

voor is geen geld, hoor je nu al. Op die manier zal de bibliotheek in Carnisselande, die nog maar zes jaar geleden feestelijk en met trots werd geopend, voorgoed verdwijnen. Want dat besluit zal naar alle waarschijnlijkheid nooit meer worden teruggedraaid. ,,Kapitaalvernietiging”, heet dat met een duur woord. De SP wil tijdens een vergadering van de raadscommissie op 29 oktober bezwaar maken tegen de voorgenomen sluiting en roept bewoners van vooral Carnisselande op hetzelfde te doen. Zij kunnen hun reactie ook kwijt op spbarendrecht@gmail.com. Verder dringt de SP er bij de politieke partijen in de gemeenteraad op aan het besluit van B&W terug te draaien. Een nieuwbouwwijk als Carnisselande heeft tijd nodig om uit te groeien tot een gezellige en leefbare buurt. Bewoners is beloofd dat daaraan hard zou worden gewerkt. Gemeente en wijkregie zien graag dat bewoners hier zelf ook een bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld door een deel van het werk van de politie over te nemen via buurtpreventie. Het mag niet zo zijn dat burgers straks ingezet worden om leegstaande panden te beschermen tegen vandalisme. SP Barendrecht

Nieuwe website Monica Baas BARENDRECHT – Bloemiste Monica Baas breidt uit met een extra website www.uitvaartbloemistbarendrecht.nl. ,,Ik vind het belangrijk dat het bloemwerk voor een uitvaart alle aandacht verdiend. En dat u de kans moet krijgen dit op een rustige wijze te kunnen bespreken. Desgewenst kom ik thuis bij de nabestaande, omdat het vaak in deze moeilijke omstandigheden fijner is om in uw eigen vertrouwde omgeving te zijn’’. Op de website staan al aar-

dig wat bloemstukken zodat men een goede impressie van Monica’s werk kan krijgen. ,,Omdat ik werk op bestelling en dagelijks zelf de bloemen ga inkopen, kan ik de garantie geven dat er altijd met verse bloemen gewerkt wordt’’. Het rouwlint is verkrijgbaar in diverse kleuren en kan met een gouden, zwarte of zilveren opdruk worden geleverd. Ook is het mogelijk om er een foto op te laten drukken in een van de genoemde kleuren. ,,Ik creëer voor u een herinnering… en die moet mooi zijn’’, besluit Monica.

Door de bezuinigingen moeten veel mensen een stuk zuiniger leven. Toch willen de meeste ouders dat hun kinderen er goed uitzien. Om merkkleding betaalbaar te maken, zijn twee moeders uit Barendrecht op het idee gekomen om merkkleding te verkopen. Dat zijn de eigenaressen van kinder-spijkerbroek. nl en chique-and-cheap.nl (beide websites nog onder constructie). Op donderdag 18 oktober van 18.30 tot 21 uur vindt er een kledingbeurs plaats in het schoolgebouw van CBS de Vrijenburg aan Vrijenburgerlaan 61 te Barendrecht. Merken zoals Name It, Imps&Elf, Ducky Beau, Geuss, goede A-kwaliteit spijkerbroeken en nog veel meer zijn te koop.

Riederpoortbokaal BARENDRECHT – Op zaterdag 20 oktober houdt Indoor Bowls Club Barendrecht haar traditionele triple-toernooi, waar weer vele verenigingen aan deelnemen. Het toernooi start om 9.30 uur en duurt tot 16 uur. Er wordt gespeeld in de Riederpoort, Riederhagen 2 te Barendrecht. Iedereen is welkom om te komen kijken en kennis te maken met bowls. Dat dat kan ook elke woensdag vanaf 13 uur ook in de Riederpoort. Men kan vier weken gratis komen spelen. Meer informatie via 0104293626 en 0180-624533, of aan de zaal.

Wandelen op woensdagmorgen BARENDRECHT - Op woensdag 17 oktober kan men deelnemen aan een wandeling onder leiding van ervaren wandelaars. De start is bij gebouw Waterpoort aan het Middeldijkerplein om 9 uur. De tocht voert door de mooiste plekken in de omgeving van Barendrecht. De te lopen afstand is tien tot maximaal vijftien kilometer. Het tempo en de te lopen afstand worden afgestemd op de mogelijkheden en wensen van de deelnemers. Onderweg wordt er een pauze ingelast. De wandeling duurt tot ongeveer 12 uur. Ook wandelaars met Nordic Walkingstokken zijn van harte welkom. Nadere informatie via 010-4826381 (na 19 uur).

ZPB H&L Productions Thuiswedstrijden Inge de Bruijn Sportfondsenbad Zaterdag 13 oktober 15:45 uur: Heren 2-AZ&PC 2 17:00 uur: Dames 2 - De Veene 1 18:15 uur: Heren 1-AZ&PC 1 19:30 uur: Dames 1 - PSV 1 Uitwedstrijden Zaterdag 13 oktober 17:00 uur: MNC Dordrecht EG2 - EG2 17:30 uur: OZV DG 1 - DG1


Inloopavonden bij

VANAF 12 OKTOBER 2012

Woensdagavond 17 oktober 2012 van 19.00 – 21.30 uur

ABC Financieel

Iedere derde woensdagavond van de maand kunt u als (startende) ondernemer bij ons binnenlopen. Er zit dan iemand voor u klaar die uw vragen kan beantwoorden.

(VOORHEEN DOLCE JEWELS & WATCHES)

Heeft u als ondernemer vragen over wat u allemaal moet regelen op financieel, fiscaal en consultancy gebied? Ons advies is: BINNENLOPEN! Heeft u als ondernemer geen goed gevoel bij uw huidige kantoor? Of wilt u iets extra controleren omdat u daar twijfels over hebt? Ons advies is: BINNENLOPEN!

N E K R E M TO P

De inloopavonden zijn gratis en verplichten u tot niets.Voor een persoonlijk gesprek kunt u iedere derde woensdagavond van de maand binnenlopen bij: ABC Financieel Zuideinde 37 2991 LJ Barendrecht Tel 0180-820243 Fax 0180-394268 info@abcfinancieel.nl www.abcfinancieel.nl

PR R SUPER O O V N E ERK SUPER M

IJ Z E N

Accountancy Belastingen Consultancy

77103 Adv ABC Financieel.indd 1

08-10-12 09:05

Ope ni ngsti jde n m a a n da g gesl o t en , di n sdag t / m do n derdag 9 .3 0 - 1 7 .3 0 u u r Vr i j da g 0 9 .3 0 - 2 1 .0 0 u u r (t u ssen 1 8 .0 0 - 1 9 .0 0 u u r g esl o t en ) Zat erdag 0 9 .0 0 - 1 7 .0 0 u u r

MIDDENBAAN 82A, BARENDRECHT, T. 0180-626462 4145-ADV-130x145.indd 1

09-10-12 13:57

Riedermeet 32 te Barendrecht Vraagprijs €

Deze luxe en energiezuinige woning is ruim van opzet en is gelegen in de kindvriendelijke en rustige woonwijk “Riederhoek”. De woning beschikt 250.000,= K.K. over een woonkamer met een donkere plavuizen vloer en een schuifpui welke toegang geeft tot de achtertuin, een luxe en modern uitgevoerde keuken Avenue Carnisse 273 in U-opstelling met diverse inbouwapparatuur, drie 2993 ME Barendrecht Carnisse 273 slaapkamers en een luxe Avenue en geheel betegelde badTel. 0180-556117 www.athome-makelaardij.nl kamer met een whirlpool.2993 ME Barendrecht

1 juli 2012 van de verlaagde overdrachtsbelasting! (van 6% naar 2%)

leef.

Tel. 0180-556117 www.athome-makelaardij.nl

Uw leven zo prettig mogelijk. Bij Laurens, dé specialist in ouderenzorg, maakt u uw eigen keuzes qua wonen, zorg en welzijn. Thuis of in één van onze locaties in Barendrecht. Leef uw leven zo prettig mogelijk, ook als u veel zorg of ondersteuning nodig heeft. Bel 0800 588 66 78 of kijk op www.laurens.nl voor meer informatie.

meer dan zorg


De Schakel

SPORT

Donderdag 11 oktober 2012

Aarnoudse/Binnenland geeft winst weg BARENDRECHT - Met nog zes minuten te spelen zeventien punten voorstaan en toch nog met vier punten verschil verliezen. Het overkwam Aarnoudse/Binnenland zaterdag in Urk. Orca’s vloog uit de startblokken en profiteerde optimaal van het feit dat de Barendrechtse verdediging nog niet goed stond. Na drie minuten was het al 13-7 en moest Binnenland een tandje bijschakelen. Orca’s bleek niet af te stoppen. Het eerste kwart eindigde in 26-14 voor de thuisploeg. In het tweede kwart had Binnenland de verdediging op orde en stond het in de eerste drie minuten slechts twee vrije worpen toe. Omdat de ploeg zelf vergat te scoren, wist het de achterstand niet te verkleinen (28-15). Daarna schakelde Binnenland over op een zoneverdediging. Lars

en Sjoerd wisten een aantal keer goed door te komen. Doordat de ijzersterke verdediging slechts een veldscore in het hele tweede kwart weggaf, verdween de achterstand als sneeuw voor de zon. Steven dunkte een bal af en ook Sander begon zich met de score te bemoeien. In de laatste aanval rondde Steven fraai af en zette zijn ploeg daarmee op 31-33 (kwartstand 5-19). In het derde kwart begon Binnenland uitstekend, een driepunter van Sjoerd en drie scores op rij van Lars zetten de bezoekers op een 35-43 voorsprong. Via Jesper Jobse kwam Orca’s terug tot 38-43, maar Binnenland liet zich niet van de wijs brengen en liep uit naar 38-50. Nu schakelde Orca’s over naar een zoneverdediging. Binnenland wist steeds goed de open man te

vinden. Eindstand 40-53. Toen Raven en Floris allebei een driepunter binnenschoten leek de wedstrijd gespeeld. Met nog zes minuten te spelen leidde Binnenland met 44-61. Maar toen wist Ten Napel plotseling twee keer te scoren en kwam ook center Ellins weer los. Binnen twee minuten was het 54-61. Ellins en Ten Napel bleven scoren en konden niet worden afgestopt. Bij 60-61 schakelde Binnenland weer over op de zoneverdediging. Stevens dunk gaf de bezoekers een klein beetje lucht, 60-63, maar een driepunter van Jesper Jobse bracht beide ploegen op gelijke hoogte. Toen Fabio van Hooijdonk een driepunter binnenschoot, nam Orca’s zelfs de leiding over: 66-63. Binnenland had geen antwoord meer. Eindstand 69-65.

Vitesse incasseert eerste verlies BARENDRECHT - Na 5 wedstrijden, 10 punten en een doelsaldo van +58 gingen de toeschouwers op De Bongerd er eens goed voor zitten. Swift uit het verre Middelburg zou de 6de scalp van Vitesse moeten worden, maar de wedstrijd zou heel anders verlopen. Het begin was nog zo veelbelovend, want Rien Graafland had na 2 minuten er al 2 inliggen. Na de 3-0 van Dennis van der Pol leek het een mooie middag te worden in een lekker herfstzonnetje. Maar de Cazdak ploeg zag het onheil op zich afkomen. De enkelblessure van Lisanne Boddé en later een haperende schouder bij puntspeler Rien Graafland kantelden de wedstrijd in het voordeel van de Zeeuwen. Vitesse was geen schim meer van de doelpun-

tenmachine van de eerste vier wedstrijden en liep tam over het veld. Trainer/coach Remco den Otter noteerde de eerste serieuze tegenstand, hoewel het bij rust nog wel 8-6 was. Het zou de laatste voorsprong blijken, want na rust was het over met de creativiteit en met name de scherpte. In het tweede bedrijf zou Vitesse nog precies 4x scoren, natuurlijk veel te weinig en de toeschouwers keken er verbijsterd naar. Ook Swift wist niet wat het meemaakte en speelde vrij rond. En zoals zo vaak in de sport zat het bij Vitesse ook nog eens flink tegen en bij de Zeeuwen stevig mee. Een paar tactische wissels mochten niet baten en bij 12-28 was de lijdensweg (die zich vooral in het tweede bedrijf openbaarde) voorbij. Scheidend voorzitter Henk

van der Pol treedt deze week na 7 jaar af en zag het vlaggenschip in zijn laatste zaterdag in functie helaas verliezen. Dit nieuws werd in Delft met gejuich begroet. Runner-up DES staat nu gelijk in punten en jawel, a.s. zaterdag strijden beide teams in Delft tegen elkaar voor de herfsttitel. Vitesse was al op weg naar een kampioenschap, maar weet nu weer dat het er elke wedstrijd moet staan, wil het in mei 2013 daadwerkelijk met de bloemen in de handen staan. De wedstrijd op sportpark Biesland in Delft begint op 13 oktober om 15.30 uur. Verder op de hoogte blijven van al het nieuws rond Vitesse? Kijk op Facebook, Twitter of op www.kvvitesse. nl voor meer informatie!

Nieuwe shirtsponsor Vitesse F3 BARENDRECHT – De naam van het Dordte handelsbedrijf JTG Trading prijkt sinds deze week op het shirt van de jongste Vitesse korfballers. Vitesse F3 (later dit seizoen het nieuwe F4) heeft daarmee nu ook een shirtsponsor. Peter van Gils, directeur/eigenaar van JTG, kwam hoogstpersoonlijk naar De Bongerd om de kinderen een hart onder de riem te steken. JGT handelt in cosmetica en parfumerie. Uiteraard is Vitesse zeer blij met de support van JTG en in het bijzonder de enthousiaste betrokkenheid van Peter van Gils.

Het trotse Vitesse F3 met Peter en Sylvia van Gils en namens Vitesse Leo van der Pol.

Gratis sporten met Club Fit & Vitaal BARENDRECHT - Aanstaande zaterdag 13 oktober houdt Club Fit & Vitaal haar eerste training. Iedereen die aan zijn conditie wil werken is welkom. Er wordt onder leiding van gediplomeerd trainer Robert van der Wulp een gratis sporttraining gegeven. Deze training is buiten, duurt een half uur en is een uitdaging voor alle niveaus. Na afloop bestaat de mogelijkheid om onder het genot van een herstelshake en een kopje thee na te praten in café Fit & Vitaal. Tevens

kan men daar gewicht, spiermassa en vetpercentage laten meten. Desgewenst krijgt men persoonlijk advies van een coach. De toegang tot het café is vier euro. Deelnemers kunnen verzamelen in sportkleding bij sporthal Vitaal aan Kruidentuin 7 in Barendrecht. Om 11 start de training en gaat men naar een unieke locatie in Barendrecht. Wie meer wil weten kan contact opnemen met Robert van der wulp via robert@fitenvitaal. net en 06-55689555. Zie ook www.fitenvitaal.net.

richt en biedt gemotiveerde jeugdspelers de kans zich bij Heer Jan verder te ontwikkelen in de tennissport. Dankzij de selectie kunnen zij bij Heer Jan vaker trainen, op een hoger niveau trainen en op een hoger niveau competitie spelen. Daarnaast nemen de selectiespelers regelmatig deel aan regionale of lande-

lijke toernooien. Ten opzichte van het vorige seizoen is de selectie uitgebreid tot 21 spelers in de leeftijd van 12 tot 17 jaar. Op de foto staan de spelers in hun nieuwe tenues, samen met selectietrainer Lisette Boekholt en sponsor John Hiemstra. Foto Cees van Meerten

Exxact FM Sportcafé BARENDRECHT - Maandag 15 oktober ontvangt presentator Jos Vis in het radioprogramma Sportcafé Henk van der Pol van KV Vitesse. Komende vrijdag 12 oktober neemt Henk afscheid als voorzitter. Gedurende een periode van bijna zeven jaar heeft hij KV Vitesse gebracht tot wat de vereniging nu is. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor de Barendrechtse sport in het algemeen. Zo was hij een van de initiatiefnemers van de Sportconferentie in Barendrecht (24 januari 2009). Hoe kijkt hij terug op deze periode, waar is hij trots op, wat had hij nog willen realiseren en wat nu? Vitesse zonder Henk of Henk zonder Vitesse? Ook zullen algemene sportonderwerpen worden besproken. Verder natuurlijk de actualiteit en het bekende weekendoverzicht met flitsen van de wedstrijden van BVV Barendrecht, vv Smitshoek en vv Heerjansdam. Daarnaast de recente stand van zaken omtrent de competitieverrichtingen van onder meer ZPB H&L Productions, HCB, KV Vitesse, CBV Binnenland, The Flying Shuttle, cvv Spirit en Savosa. De live uitzendingen van Sportcafé zijn iedere maandag tussen 21 en 23 te beluisteren op Exxact FM radio (105.9 op de kabel en 106.4 in de ether en www. exxactfm.nl).

Samen zingen in Breepleinkerk BARENDRECHT - Onder het motto ‘Zingen maakt blij’ houdt de Breepleinkerk een koor-en samenzangdienst op zondag 14 oktober. Daaraan werken mee het Hollands Christelijk Mannenkoor onder leiding van Arjan Breukhoven, organist Wim de Penning en sopraan Jacqueline Meijer. De meditatie wordt gedaan door de heer Johan Bos. De dienst begint om 17 uur. Ongeveer acht minuten voor aanvang is er al samenzang. De Breepleinkerk staat op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam – Zuid. De toegang is vrij.

Nieuwe outfit jeugd-selectie TV Heer Jan HEERJANSDAM - Vorige week startten de trainingen van de vernieuwde jeugdselectie van TV Heer Jan. Voor de eerste training zijn de selectiespelers in nieuwe tenues gestoken, die zij tijdens de trainingen en competitiewedstrijden dragen. De jeugdselectie van TV Heer Jan is vorig jaar opge-

37

Puntendelingen bij dammers BARENDRECHT - Tijdens de drukbezochte clubavond van damvereniging Denk en ZDV uit Barendrecht / Zwijndrecht stonden maar liefst 12 partijen “op de rol”. Vlotte overwinningen konden genoteerd worden voor Ruud Kloosterman (tegen Henk v.d. Pols) en Kamanda Mulaya (tegen Sjaak Bakker). De verrassing van de avond kwam op naam van Sietze Niemeijer die profiteerde van een taxatiefout van Gert-Jan Abbing. Door dit resultaat rukte hij op naar de vijfde plaats in de tussenstand. Andries de Vree hield aan een combinatie twee schijven winst over en had daarna geen moeite Kees Hemmes met lege handen te laten. Verrassend was het einde van de partij tussen Karel Gouman en Ben

Banning. Laatstgenoemde had een schijf winst bijeengespeeld, maar overzag in een toch overzichtelijke stand een niet zo lastige combinatie die Gouman beide punten opleverde. Leen Kramer had heel wat te stellen met Jaap van Praag die in een vrijwel gelijkwaardige stand verrast werd door een damcombinatie. Peter de Man klopte na schijfwinst behaald te hebben de volle buit binnen tegen Piet de Haan. De laatste vijf aan de gang zijnde partijen leverden stuk voor stuk, niet dan na hevige strijd, puntendelingen op. Dit gebeurde in de ontmoetingen tussen Nico Groenendijk en Dammis van Oorschot. Antoine Oomen en Wim Kanters, Gerard Noordhoek en Wim IJsselstein, Ton den

Hartog en Rein Molendijk en tot slot Hemant Bhagwanie en Aart de Bruijn. Doordat drie remises vielen in partijen van de naaste belagers van koploper Ruud Kloosterman, liep deze laatste een puntje uit op de concurrentie. De stand na de 5e ronde is: 1. Ruud Kloosterman 10 uit 5; 2. Hemant Bhagwanie 8 uit 5; 2. Rein Molendijk 8 uit 5; 2. Dammis van Oorschot 8 uit 5; 5. Sietze Niemeijer 6 uit 5; 6. aart de Bruijn 5 uit 3; 6. Ton den Hartog 5 uit 3; 6. Leen Kramer 5 uit 3; 9. Gerard Noordhoek 5 uit 4; 9. Antoine Oomen 5 uit 4. Op maandag 15 oktober wordt de interne competitie voortgezet met de partijen uit de 6e ronde. Speelzaal: Zalencentrum ’t Spatje, Willem Ruysplein, Zwijndrecht.


Hillfresh International B.V. groeit en zoekt daarom kandidaten voor onderstaande functies. Voel jij je thuis in een informele, jonge, dynamische handelsorganisatie en voldoe je aan de functie-eisen? Reageer dan snel! Voor meer informatie over Hillfresh International B.V. kun je onze website bezoeken op www.hillfresh.eu

HOOFDKEURMEESTER (Fulltime functie)

Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het keuren van de uitgaande goederen. Je staat midden in de organisatie en hebt veelvuldig contact met verkopers en product verantwoordelijke voormannen. • Zelfstandig • Geen 9 tot 5 mentaliteit

Taken en verantwoordelijkheden: • Leiding geven aan een team van keurmeesters • Keuren van partijen AGF conform de klantspecificaties • Indien nodig ondersteun je de logistieke medewerkers

Arbeidsvoorwaarden: • Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. • Goede werksfeer in een ambitieuze groeiende organisatie

Functie-eisen: • Ruime ervaring met het keuren van AGF producten. • Leidinggevende ervaring • Resultaat en oplossingsgericht • Goede communicatieve eigenschappen • Stress bestendig

Is dit de baan die je zoekt? Stuur dan een sollicitatie met CV naar vacature@hillfresh.eu of naar: Hillfresh International BV, Spoorlaan 12 – 2991 LM in Barendrecht, ter attentie van Personeelszaken. Voor meer informatie over de functie kunt u bellen met Leo de Bergh 0180-898100.

VERKOPER ZUID-EUROPA (Fulltime functie)

De werkzaamheden zullen bestaan uit het verkopen van een breed AGF assortiment aan nieuwe en bestaande klanten in Frankrijk, Italië en Spanje.

Wat vragen wij van je: • HBO-werk- en denkniveau; • Goede beheersing van de Nederlandse, Franse, Italiaanse en Spaanse taal in woord en geschrift; • Gestructureerde wijze van werken; • Klantgerichte en flexibele instelling; • Geen 9 tot 5 mentaliteit;

• Volop mogelijkheden om te door te kunnen groeien in onze organisatie; • Goede werksfeer in een ambitieuze groeiende organisatie; Is dit de baan die je zoekt? Stuur dan een sollicitatie met CV naar vacature@hillfresh.eu of naar: Hillfresh International BV, Spoorlaan 12 – 2991 LM in Barendrecht, ter attentie van Personeelszaken. Voor meer informatie over de functie kan je bellen met Hans van den Heuvel 0180-898080.

Wat hebben wij je te bieden: • Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;

MARKETING & COMMUNICATIE MEDEWERK(ST)ER (Parttime functie – 20 uur per week)

Dit betreft een nieuwe functie ter ondersteuning van de commerciële afdeling.

Je werkzaamheden bestaan uit: • Maken en onderhouden van het marketing & communicatie jaarplan • Trends op vakgebied (voeding en maatschappelijk) signaleren • Ontwikkelen van concepten welke aansluiten op wensen en behoeften van klanten • Opstellen van advertenties & presentaties • Bewaken van de huisstijl Wat vragen wij van je: • HBO werk en denkniveau • Ervaring in marketing en communicatie • Communicatief vaardig • Zelfstandig • Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift

Wat hebben wij je te bieden: • Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden • Volop mogelijkheden om te door te kunnen groeien in onze organisatie • Goede werksfeer in een ambitieuze groeiende organisatie Is dit de baan die je zoekt? Stuur dan een sollicitatie met CV naar vacature@hillfresh.eu of naar: Hillfresh International BV, Spoorlaan 12 – 2991 LM in Barendrecht, ter attentie van Personeelszaken. Voor meer informatie over de functie kan je bellen met Martijn van Asperen, 0180-898000.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertenties wordt niet op prijs gesteld


Garage Leeuwenburg BV is per direct op zoek naar een

1e autotechnicus / APK keurmeester! Je hebt een afgeronde opleiding tot 1e autotechnicus Je bezit het diploma APK II Je hebt ervaring in soortgelijke functie Je beschikt over een service- en klantgerichte instelling Je bent in het bezit van rijbewijs B Je bent ondernemend en gaat geen enkele uitdaging uit de weg

Sollicitatie schriftelijk of per email:

Staay zoekt met spoed;

DE WERELD IS ONZE TUIN

Staay Food Group is een dynamische organisatie met als kernactiviteit de wereldwijde sourcing en afzet van groenten en fruit. Onze directe lijnen met ons wereldwijde netwerk, van geselecteerde kwaliteitsproducenten waaronder onze eigen teeltbedrijven, waarborgen onze functie in de keten van land tot klant.

t.a.v. J.J.M. Leeuwenburg Garage Leeuwenburg BV Charloisse Lagedijk 548 3084LG Rotterdam Telefoon 010-4804967 info@garageleeuwenburg.nl

De hoge servicegraad en onze visie op milieu en kwaliteit maken Staay Food Group een gewaarde partner in groenten en fruit. Bent u enthousiast en gedreven, die in een hecht team wil werken. Dan zijn wij op zoek naar u.

Wij zijn op zoek naar een

Voor onze locatie in Barendrecht zoeken wij voor spoedige indiensttreding een:

CHAUFFEUR (Fulltime) Doelstelling

Als chauffeur bent u het visitekaartje van het bedrijf. In deze functie bent u verantwoordelijk voor het transporteren van goederen naar afnemers en leveranciers. U zorgt voor een correcte afhandeling van de vrachtpapieren en controleert u bij alle ladingen de aantallen goederen en pallets. Als chauffeur zorgt u ervoor dat de vrachtauto en toebehoren in technisch goede staat verkeren en zorgt u voor de reiniging ervan conform de bedrijfsvoorschriften. Criteria

• Klantvriendelijk. • Affiniteit met groenten en fruit. • Beschikken over het chauffeursdiploma CCV-B. • In het bezit zijn van rijbewijs C of CE. • Een flexibele instelling m.b.t. de werktijden.

part-time gastheer of gastvrouw

www.restaurant-hermitage.nl hermitage@alliance.nl

Pssst........... ik ben even naar HAIRMAXX Tijdens de wellnessmaanden oktober en november bieden we elke klant bij een kleurbehandeling een paraffinebad voor de handen aan én een gratis goodiebag met daarin o.a. verzorgende producten. Deze en alle andere klanten ondergaan een ontspannende wasmassage. Wij zorgen voor een wellness-moment om de buitenwereld even te vergeten. Geldig in oktober en november bij een volledige behandeling (incl. knippen en finishen). HAIRMAXX Dorpsstraat 154d 2992 BE Barendrecht Tel. 0180 - 62 52 79

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Extra verdienen in je eigen bezorgwijk!

met basiskennis van de gastronomie en liefst bezig met een horeca-opleiding

Heeft u interesse? Stuur dan uw CV en brief met motivatie naar: Staay Food Group T.a.v. Personeelszaken Postbus 381 2990 AJ Barendrecht pz@staay.nl

www.staay.nl

www.MX-verspreidingen.nl Kruisweg 2 2987 VP Ridderkerk

info@mx-verspreidingen.nl

MX-verspreidingen zoekt post- en folderbezorgers die in het eind van elke week een aantal poststukken in zijn wijk mee wil nemen.

Heb je nu een post- of folderwijk?

Bezorg je in Carnisselanden?

Zin in een extra bijverdienste bij je gewone wijk?

Bel: 0180-418710 (e-mailen mag natuurlijk ook).

MX-verspreidingen is de lokale vertegenwoordiger van DHL- Selektvracht en verzorgt de distributie van folders, “de Combinatie”, “de Ambachter”, partijenpost, pakketten, express zendingen en pallets.

Expediteur

Blue Water Shipping Barendrecht Blue Water Shipping is een internationaal expeditie- en transportbedrijf met het hoofdkantoor in Esbjerg, Denemarken. Blue Water Shipping is opgericht in 1972 en heeft een personeelsbestand van 1.000 man verdeeld over 56 kantoren wereldwijd. Voor ons kantoor in Barendrecht zoeken wij een enthousiaste collega voor de functie van Expediteur.

Taken: » Contact onderhouden met klanten, vervoerders en rederijen » Containerboekingen bij de rederijen en vervoerders » Douane afhandeling » Document afhandeling

Functie-eisen: » Logistieke opleiding of ervaring » Engelse taal in woord en geschrift » Commercieel ingesteld » Pro-actief, altijd op zoek naar uitbreiding van de werkzaamheden » Accuraat » No nonsense Wij bieden een enerverende werkplek met een goed salaris en dito secundaire arbeidsvoorwaarden.

Stuur een sollicitatiebrief met C.V. aan: BLUE WATER SHIPPING B.V. T.a.v. afdeling personeelszaken Fennaweg 24 2991 ZA BARENDRECHT of per e-mail bwsrtm@bws.dk

Online reserveren is mogelijk via onze website www.hairmaxx.nl

www.bws.dk


OPLEIDINGEN

(ROESTVRIJ) STALEN MEUBELEN OP MAAT GEMAAKT!!!

Gespreid e beta mogelijk ling .

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Naar eigen idee of ontwerp, of volgens bestaand ontwerp. Rechtstreeks van de fabrikant! Korte levertijden, Goedkoopste uit de regio!!

Is een kortlopende opleiding tot Secretaresse, Administratief medewerk(st)er, Telefoniste/receptioniste, Financieel Administratief medewerk(st)er of Management assistent(e) een idee? Barendrecht: 29 oktober

r vóór Reagee etaal nog er en b 1 oktob % BTW! 19 BTW. %

tober 21

Na 1 ok

Administratief medewerk(st)er, 8 weken, ma/di/do Telefoniste/receptioniste, ma/di/do Financieel Administratief medewerk(st)er (Financieel) Administratief medewerk(st)er Telefoniste/receptioniste, 20 weken Administratief medewerk(st)er, 30 weken

*eettafels * salontafels * trapleuningen * traphekjes * televisietafels * bijzettafels * tafelpoten (rond of vierkant) * buitenmeubilair, beplating, enz.

dagopleiding dagopleiding dagopleiding avondopleiding avondopleiding avondopleiding

Het is ook mogelijk om je in te schrijven voor een dag- of avondmodule: Spreadsheet, Tekstverwerken, Rekenvaardigheid, Notuleren, Zakelijk Engels, Zakelijk Nederlands, Zakelijk Duits (10 weken, 1 avond per week).

Schrijf je nu in voor bovengenoemde opleidingen. Bel vrijblijvend voor meer informatie of een afspraak. Secretarion Opleidingen B.V. Geuzenstaete Business Center, Krammer 8, 3232 HE Brielle Gebouw Based-Inn, Bijdorp Oost 5, 2992 LA Barendrecht tel.: 0181 - 470 463, www.secretarionopleidingen.nl

Balkonserres | Terrasoverkappingen | Windschermen

Alle onderdelen kunnen ook geleverd worden in iedere gewenste ral kleur! (geen (reparatie)werk op locatie)! Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden:

www.hagendijk-techniek.nl Nijverheidsweg 43 3274 KJ Heinenoord Tel: 0186-603377 info@hagendijk-techniek.nl (Bezoek, graag alleen op afspraak!)

Het hele jaar

buiten zitten! Ontdek de betaalbare mogelijkheden van een balkonserre, terrasoverkapping of windscherm. Breng gerust een inspirerend bezoek aan onze nieuwe showroom.

Het leek een droom voor mij maar achteraf is het heel

goed te doen en nog betaalbaar ook! Ebweg 71-73 2991 LS Barendrecht t 0180 - 557 112 e info@hagenland.nl i www.hagenland.nl Maak een afspraak voor een inspirerend bezoek aan onze nieuwe showroom

Hagenland heeft het écht helemaal waargemaakt. Yvonne van Dongen – Poortugaal


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 11 oktober 2012

Volgende week Jos op Donderdag BARENDRECHT - Volgende week in Jos op Donderdag (18 oktober) ontvangt presentator Jos Vis tussen 21 en 22 uur een aantal leden van Toneelvereniging Barendrecht. Zij komen alles vertellen over het komisch blijspel ‘Groeten uit Nice’, dat zij zaterdag 17 november in theater Het Kruispunt opvoeren. Ook zullen er aantal fragmenten in de uitzending te horen zijn. Tussen 22 en 23 uur wordt Jos Vis omringd door drie dames. Laura van der Voort (dirigent van het Meezingkoor) komt praten over het soulconcert met haar soulband Laurèntia SoulJ op zaterdag 18 november bij dansschool Jacques. Maria Prooi (Harmonievereniging) komt met het laatste nieuws over het komende WinterFeest (15 december in de Oude Dorpskern). Met Myra van de Korput (hoedenontwerpster) gaat Jos praten over vijf jaar Designhoeden Myra in Barendrecht. De uitzending is 18 oktober te beluisteren op Exxact FM radio (106.4 in de ether, 105.9 op de kabel en via www. exxactfm.nl).

Meezingen met Kinderkerstkoor BARENDRECHT - Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen meezingen met het kinderkerstkoor van de Dorpskerk in Barendrecht. Het koor staat onder leiding van Hans van Gelder. De kinderen oefenen vier keer. Ze krijgen een cd met de liedjes mee naar huis. De repetities zijn op 3, 10, 17 en 24 december, steeds van 16 tot 17 uur in zaal De Ontmoeting (naast de Dorpskerk). De uitvoering is op kerstochtend tijdens de kerstdienst in de Dorpskerk. Deze begint om 10 uur. Aanmelden kan bij Hans van Gelder (0180619113) of Desirée de Bruin (0180-620114).

Kerstconcert The Credo Singers ROTTERDAM - Het christelijk gemengd koor The Credo Singers houdt woensdag 19 december haar traditionele kerstconcert in De Doelen te Rotterdam. Medewerking verlenen ook The Martin Mans Formation onder leiding van Martin Mans, Mirjam Feijer (sopraan), Anja van der Maten (hobo), Jatine Kalkman (trompet), Kees Alers, (fluit), Johan de Hoedt, (orgel) en Arjan Breukhoven (vleugel). De algehele leiding heeft Bert kruis. De toegangsprijs bedraagt: 1e rang 26,50 euro en 2e rang 22,50 euro inclusief plaatsbespreking, garderobe en programmaboekje. Tevens zijn deze prijzen inclusief koffie of thee vooraf en in de pauze. Het concert begint om 20 uur. Kaarten zijn te bestellen bij C.P. Romijn, Schoonegge 88 te Rotterdam, 010-4802517, cpromijn@hotmail.com.

Zacht Belegen wint goud

Feestelijke uitreiking bij ThyssenKrupp BARENDRECHT – Op dinsdag 2 oktober zijn er op feestelijke wijze negen deelnamebewijzen voor de basisopleiding Duits en negen LSSO certificaten zakelijk Duits uitgereikt bij firma ThyssenKrupp Veerhaven BV te Brielle. Dat werd gedaan door mevrouw D. van Nugteren, directeur en eigenaar van Secretarion Opleidingen. ThyssenKrupp Veerhaven is één van de modernste en

toonaangevende duwvaartrederijen - in de droge bulksector - op de Rijn en is sinds 1984 gevestigd te Brielle (ZH). Door de directeur van ThyssenKrupp Veerhaven BV, de heer H.H. Steinhoff werd nogmaals benadrukt hoe belangrijk hij het vindt dat de medewerker(st)ers binnen zijn organisatie goed de Duitse taal beheersen. ,,Voor ieder bedrijf staat succes op de Duitse markt met de ‘Kommunikationsfähigkeit’

Welpen bij de dierenarts HEERJANSDAM - De welpen van Scouting Heerjansdam waren zaterdag op bezoek tijdens de landelijke open dag dierenartsen van dierenkliniek Gerbrandy in Zwijndrecht. De welpen kregen tijdens de rondleiding antwoorden op vragen zoals ‘Hoe werkt een chip

in het lichaam van een huisdier?’, ‘Waarom moeten dieren worden ingeënt?’ en ze mochten zelf met de arts hechten. Er werd ook een demonstratie flyball gegeven en de kinderen konden de Dierenambulance bezichtigen. Al met al een leerzame dag.

in de Duitse taal. Bij zakelijke contacten is behalve kennis van de taal ook kennis van de Duitse manier van zaken doen onontbeerlijk.’’ Secretarion Opleidingen geeft basisopleidingen Duitse taal voor beginners of gedurende tien lesavonden LSSO zakelijk Duits. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met Secretarion Opleidingen te Barendrecht en Brielle: 0181-470463.

DORDRECHT - Kunstrijvereniging De Drechtsteden verzorgt in de herfstvakantie een driedaagse snelcursus schaatsen voor alle leeftijden. De cursus wordt gegeven van maandag 22 tot en met woensdag 24 oktober van 9 tot 10.30 uur op de ijsbaan in de Sportboulevard, Fanny Blankers Koenweg 10 te Dordrecht. De cursus is bestemd voor diegenen die graag goed schaatsen willen leren en kennis willen maken met het kunstrijden. De minimumleeftijd voor deelname is 4 jaar. De kosten bedragen vijftig euro inclusief entree van de ijsbaan en een certificaat. Schaatsen huren is mogelijk bij de vereniging en kost 12 euro voor drie dagen. Er wordt een borg gevraagd van vijftig euro per paar. Instroom in de lessen is het hele jaar mogelijk bij de jeugdlessen van 4 t/m 12 jaar, van 12 t/m 17 jaar op de

maandag, woensdag en zaterdagen. Bij alle lessen is het mogelijk om een gratis proefles mee te komen doen. Dit jaar is er opnieuw een uitgebreid lesaanbod voor volwassen. Lessen kunnen worden gevolgd op de maandag- en woensdagmiddag en vrijdagochtend en voor jong volwassenen is er een les op de zaterdag. Op woensdag en vrijdag kan men lessen volgen met een knipkaart voor tien lessen en is een lidmaatschap niet verplicht. In Nederland zijn er steeds meer jongens/mannen die gaan kunstrijden. Het is voor jongens mogelijk een gratis proefles te volgen binnen het lesuur voor alleen jongens op woensdag van 16.15 tot 17.15 uur. Jongens zijn overigens ook welkom in de lessen op maandag en zaterdag. Een inschrijfformulier voor de snelcursus, een gratis proefles en alle informatie zijn te vinden op www.ddd-kunstrijden. nl.

BARENDRECHT - Tijdens de 29ste Internationale Cheese Contest in Wisconsin (USA) is de speciale receptuurkaas Excellent, die bij Holland Kaascentrum bekend is als Zacht Belegen, met goud bekroond in de categorie Licht Belegen. De Internationale Cheese Contest wordt elke twee jaar gehouden. In 82 categorieën werden dit jaar 2500 kazen van over de hele wereld gekeurd door een deskundige jury. Arjan en Algon, de Holland Kaascentrum verkopers op de markt in Barendrecht, waar de winnende kaas wordt verkocht,

zijn erg blij met de prijs: ,,Onder ons huismerk worden de lekkerste Nederlandse kwaliteitskazen verkocht. Het winnen van deze prijs bevestigt dat wij de juiste keuze hebben gemaakt om deze kaas in ons assortiment op te nemen. Doordat wij vers van het mes snijden, komt de smaak het best tot zijn recht. Zacht Belegen is een heerlijke kaas voor iedere kaasliefhebber!”. Iedereen die benieuwd is naar de smaak van deze winnende kaas, kan komen proeven bij Holland Kaascentrum op de markt in Barendrecht. Iedere vrijdag van 8 tot 16 uur.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel-barendrecht.nl

Barendrechter bouwt huizen in Indonesië BARENDRECHT - Duco de Koning uit Barendrecht is terug van zijn reis naar Indonesië, waar hij een week lang heeft meegebouwd aan huizen voor arme gezinnen. Dit heeft hij gedaan samen met de lokale inwoners en Habitat for Humanity, een non-profitorganisatie die mensen ondersteunt bij de bouw van een eigen huis om zo zelfstandig een beter bestaan op te kunnen bouwen.

Snelcursus schaatsen

41

,,Een unieke ervaring die me altijd bij zal blijven. Vooral het geluk dat ik met eigen ogen zag bij de toekomstige huiseigenaren, nu ze hun eigen huis hebben en een betere bestaan kunnen opbouwen, heeft me diep geraakt”, vertelt een bouwreiziger. ,,Ik

ben blij dat ik hier aan heb kunnen meebouwen, want een huis geeft hen echt kans op een betere toekomst.” Het bijzondere aan deze reis is dat Duco de Koning samen met een groep van dertien Legian-medewerkers met Habitat mee op bouwreis is geweest. Legian (een onafhankelijk detacherings- en adviesbureau dat werkt op het snijvlak van ICT en organisatie) vierde in november 2011 haar vijftienjarig bestaan en mede door hun succes kunnen zij nu initiatieven van Habitat steunen. Duco de Koning heeft samen met zijn medereizigers en mensen uit de lokale gemeenschap gebouwd aan huizen in Gitgit op Bali. Gitgit is gelegen in Bulleleng, een

district in het noorden van Bali. Hoewel Bali populair is onder toeristen vanwege haar natuurschoon en vele culturele bezienswaardigheden - die vaak worden omringd door luxe accommodaties en faciliteiten - leven veel mensen in Gitgit in armoede en verblijven zij in slechte woonomstandigheden. Huishoudens onder leiding van alleenstaande vrouwen zijn vaak de meest behoeftige en hebben dringend behoefte aan woningverbetering. Habitat Bali is sinds 2008 actief in het westen en noorden van Bali en heeft sinds de oprichting al ruim 300 families geholpen. Dankzij de steun van deze bouwreizigers zijn er weer een aantal gezinnen dichterbij verbeterde huisvesting en een beter bestaan.


Gehakt cordon bleus 4 stuks SPECIAL

Ball & beans 100 gram VLEESWARENTRIO

Kiprollade,Achterham & Kipsalade

3 x 100 gram

SOEP VAN DE WEEK

Tomatensoep Per Beker WILDAANBIEDING

Hertenbiefstuk 100 gram

KEURSLAGERIJ HEUNKS

500 125 555 500 475

VERBOUWINGS VOORDEEL! Aanbiedingen zijn geldig van 11-10-2012 t/m 17-10-2012.

KEURSLAGERKOOPJE

van Beuningenhaven 7, 2993 EH BARENDRECHT Tel. (0180) 54 76 30 www.heunks.keurslager.nl info@heunks.keurslager.nl

Werk aan de winkel(s) DE WOONBOULEVARD WORDT COMPLEET VERNIEUWD!

BIJ DE DIERENKRAAM!!

Woonboulevard Reijerwaard wordt compleet vernieuwd. Tijdens de verbouwing blijven de winkels gewoon open en profiteert u van heel veel woonvoordeel! Kijk voor meer informatie over de revitalisatie op www.woonboulevardreijerwaard.nl.

Royal Canin Fit 32

Voor binnen en buitenkatten nu 10 kg + 2 kg gratis voor slechts € 54.95

en gratis thuisbezorgd.

Grote gedroogde Runderoren 10 voor

€ 5,95

Voor de buitenvogels

fase

Vetbollen 10 voor

Heerlijk Vers kattengras nu € 1,50

1e

1,50

Strooivoer 4 kilo

4,95

by HOOGENBOEZEM

Marian en Michel van Aelst dierenbenodigdheden www.dierenvoedsel.nl - Tel. 06 22517622 Uw Royal Canin voedingsadviseur

Jabaay Jabaay BV

Gebroken Meeldijk 68, 2991 VC Barendrecht (achterzijde NS station) Tel.: 0180 - 616 277 Openingstijden: Ma. t/m vr. van 07.30 - 17.00 uur E-mail: info@jabaaybv.nl www.jabaaybv.nl

Voor al uw tuinbenodigdheden >> Professionele producten óók voor de particulier.

HET IS NU WEER TIJD VOOR NAJAARSMESTSTOF van DCM Ideaal voor een wintersterk gazon is de DCM Organische Gazonmeststof voor het Najaar. Wanneer uw gazon in het voorjaar een stapje voor heeft, krijgen onkruid en mos minder kans om zich te ontwikkelen Jabaay bv leverancier van: Meststoffen, DCM producten, Gewasbeschermingsmiddelen, Folie, Zaden, Plantmateriaal, Tuingereedschap, Mammoetskelters, Diervoeders, Werk- en Regenkleding, Werkschoenen o.a. CAT, Laarzen, Klompen, Verf, Schrikdraadapparatuur, Div. rugspuiten en nog veel meer.

www.woonboulevardreijerwaard.nl

Met slechts één telefoontje ziet Taui’s wereld er heel anders uit. Taui is 10 jaar Met medicijnen bijdrage krijgen die ze zo hard

REPARATIE wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

0180 - 612881 BARENDRECHT

en had maanden last van ontstoken ogen. zijn de ogen van Taui genezen. Dankzij uw kinderen in ontwikkelingslanden de oogzorg nodig hebben.

Word nu donateur Bel gratis 0800 - 8003 www.eyecarefoundation.nl - Giro 5 25 25

Autorecycling Autorecycling W.H. Baris bv Autorecycling W.H. Baris Baris bv bv W.H. Kunt u de auto niet brengen

Kunt u de auto niet brengen dan halen halen wij wij hem hem op op met met dan Kunt uophaaldienst de auto niet brengen eigen Kunt uophaaldienst de auto niet brengen eigen dan halen wij hem op met dan halen wij hem op met Tevens inkoop loop– en sloopauto’s sloopauto’s Tevens inkoop loop– en eigen ophaaldienst eigen ophaaldienst

Tevens inkoop loop– enuw sloopauto’s Bij inlevering vanen uw auto krijgt krijgt uu Bij inlevering van auto Tevens inkoop loop– sloopauto’s direct het R.D.W. R.D.W. vrijwaringsbewijs. direct het vrijwaringsbewijs. Bij inlevering inlevering van uw uw auto krijgt krijgt uu Bij van auto direct het het R.D.W. R.D.W. vrijwaringsbewijs. vrijwaringsbewijs. direct Door de de overheid overheid erkend erkend als als wettelijk wettelijk Door inleverbedrijf aangesloten aangesloten bij: bij: inleverbedrijf Door de overheid erkend als wettelijk Door de overheid erkend als inleverbedrijf aangesloten bij:wettelijk inleverbedrijf aangesloten bij:

Auto Recycling Nederland Auto Recycling Nederland

Auto Recycling Nederland Auto Recycling Nederland

Voor inlevering inlevering of of inlichtingen: inlichtingen: Voor W.H. Baris bv bv Baris Voor inlevering W.H. of inlichtingen: Voor inlevering of inlichtingen: Charloisse Lagedijk 638 638 Charloisse Lagedijk W.H. Baris bv 3084 LH Rotterdam Rotterdam 3084 LH W.H. Baris bv Charloisse Telefoon 010Lagedijk - 480 00638 00

Telefoon 010Lagedijk - 480 00638 00 Charloisse 3084 Telefoon 06 LH 53Rotterdam 18 15 15 39 39 Telefoon 06 -- 53 18 3084 LH Rotterdam Telefoon 010 - 480 00 00 E-mail: receptie@baris.nl receptie@baris.nl E-mail: Telefoon 010- -53480 Telefoon 06 18 00 15 00 39 www.baris.nl Telefoon 06www.baris.nl - 53 18 15 39 E-mail: receptie@baris.nl E-mail: receptie@baris.nl www.baris.nl www.baris.nl


De Schakel Donderdag 11 oktober 2012

SP

RT

Punt maximaal haalbare voor Barendrecht BARENDRECHT – Het vlaggenschip van BVV Barendrecht heeft haar gedeelde koppositie in de Topklasse weer verspeeld. Desalniettemin mochten de Bongerdbewoners zaterdag niet klagen dat het recordkampioen IJsselmeervogels op 1-1 hield. Een punt bleek het maximaal haalbare voor Barendrecht, dat nog altijd op een knappe tweede plaats staat. Trainer Jack van den Berg moest improviseren op het middenveld. De oefenmeester miste Ramon Salaz, die na een rode kaart in het duel bij Rijnsburgse Boys vorige week voor drie duels geschorst is. Omdat Kerem Yilmaz en Mathijs Tabbers nog altijd geblesseerd zijn, moest Van den Berg puzzelen om zijn ploeg op sterkte te krijgen. Dat leverde centrale verdediger Jeffrey Aarts een basisplaats op. Barendrecht en IJsselmeervogels schotelden de circa 1.300 toeschouwers op sportpark De Bongerd een aantrekkelijke eerste helft voor. De eerste kans was voor Bob Vermunt, die na vijf minuten een voorzet van Christian Opschoor op doel schoot maar de bal recht in de han-

den van IJsselmeervogelsgoalie Gino Mommers zag verdwijnen. Enkele minuten later hielpen ook de gasten hun eerste kans om zeep: Geoffrey Verweij brak goed door op rechts, maar spits Mohammed Faouzi maaide over zijn teruggelegde voorzet heen waardoor de bal naast het doel van Barendrecht stuiterde. Barendrecht kwam als eerste op voorsprong. Linksback Julian van Houselt gaf een knappe dieptepass op Christian Opschoor, die met enig kunst- en vliegwerk twee verdedigers uitkapte en de bal vervolgens keurig achter de keeper legde. Het was alweer de achtste seizoenstreffer van Opschoor, die daarmee tweede staat op de algehele topscorerslijst van de Topklasse. Barendrecht had het duel in die fase van de wedstrijd onder controle en kreeg vijf minuten na de openingstreffer een grote kans om de marge te verdubbelen. Opnieuw was het Julian van Houselt die zich vrijspeelde aan de linkerflank en een prima voorzet afleverde op Bob Vermunt, maar de aanvallende middenvelder had het vizier niet op scherp en schoot de voorzet over het

Barendrecht gezien het spelbeeld in de tweede helft vrede mee had.

Centrumverdediger Ivan Almeida speelde op het middenveld voor de geschorste Ramon Salas. Foto BVV Barendrecht

Door de remise verliest Barendrecht haar gedeelde koppositie in de Topklasse. De rood/witten zagen HHC Hardenberg de eerste plaats weer pakken, doordat de Hardenbergers met 2-0 bij Katwijk wonnen. Barendrecht liep daarmee wel een punt uit op Katwijk en bezet nu de tweede plaats in de Topklasse, op één punt van koploper HHC. Met weer één punt minder staan Katwijk en het verrassend sterk presterende FC Lisse op de derde en vierde plaats.

doel van IJsselmeervogels. Hoewel IJsselmeervogels tegen het einde van de eerste helft iets meer ging aandringen, leek Barendrecht eenvoudig overeind te blijven. Toch stond het ineens gelijk op sportpark De Bongerd. Aanvaller Geoffrey Verweij, de gevaarlijkste man aan de kant van IJsselmeervogels, profiteerde optimaal van een blunder van Barendrechtkeeper Mark Zegers. De doelman wilde Verweij uitkappen, maar verspeelde knullig de bal waardoor de spits van

Noordwijk Komend weekend gaat Barendrecht op bezoek bij Noordwijk, dat zaterdag met 0-0 gelijkspeelde bij SC Genemuiden. Eerder dit seizoen haalde Noordwijk wel punten in een spectaculair duel tegen koploper HHC Hardenberg (4-4) en tegen Katwijk (1-0). De kustploeg zal het ook Barendrecht moeilijk willen maken op haar vernieuwde kunstgrasmat op sportpark Duinwetering. Het duel begint zaterdag om 14.30 uur.

Sponsor voor Vitesse D3 BARENDRECHT - Vitesse D3 werd afgelopen zaterdag verblijd met de komt van sponsor Edwin Roos, die een heerlijke slagroomtaart en snoepzakjes meenam voor de pupillen. Het Ridderkerkse logistieke bedrijf Allround Cargo Handling heeft zich namelijk voor de komende drie seizoenen aan Vitesse verbonden als shirtsponsor. Uiteraard wil Vitesse Allround Cargo Handling en in het bijzonder Edwin Roos hartelijk danken voor de (financiële) support.

Na de thee viel er minder te genieten op sportpark De Bongerd. IJsselmeervogels was de betere ploeg, maar kon toch weinig gevaar stichten in de Barendrechtse defensie die opnieuw erg solide oogde. In de slotfase startte IJsselmeervogels nog een slotoffensief, maar uitgespeelde kansen kreeg de ploeg niet meer. Daardoor bleef het 1-1 op sportpark De Bongerd, een uitslag waar

laatste bekwaam over de uitkomende keeper Frank v/d. Pol getikt: 2-0. Soufiane Aouragh zorgde vijf minuten later voor de aansluittreffer, na goed voorbereidend werk van Boy Stoops: 2-1. De Zeeuwen leken van slag en Jeroen Wolf miste in kansrijke positie, vrij voor het doel, na een voorzet van Sam de Meester. Die schoot zelf even later op de vuisten van keeper Max Leijer. Nadat Wolf, vijf minuten voor de rust rood kreeg, was wel duidelijk dat het na de rust allemaal wat scherper moest en er ook een ‘ tandje bij’ gezet moest worden, om niet met lege handen naar huis te gaan. Ook trainer Philip den Haan vond dat er nog van alles mogelijk was na de rust en haalde er een verdediger af (Mike Sloof) voor een aanvaller (Ivanildo Chobin) Gedurfd, met een achterstand en de hele tweede helft met tien man, maar wel logisch. En het leek ook effect te gaan sorteren. Keeper Leijer dacht daar anders over.

Eerst redde hij na een inzet van Aouragh en een aantal minuten later redde de doelman fraai na alweer een schot van de gevaarlijkste Heerjansdammer, Aouragh. Daarna herstelde GPC Vlissingen zich en werd het eerst dreigend en scoorde het ook nog. Bjorn Ronde schoot rakelings voorlangs voordat Leo de Groot aan alle onzekerheid een eind maakte met een geplaatst laag schot: 3-1. Ondanks die achterstand probeerde Heerjansdam er nog wat van te maken, met elke keer Aouragh die de aandacht trok. Eerst met een schot dat rakelings over het doel ging en daarna met een voorzet, die op de lat belandde.. Dat waren de laatste stuiptrekkingen van een ploeg, die stuurloos oogt en dus ook verloor vaneen op de laatste plaats staand GPC Vlissingen. Slecht dus van een team dat om de bovenste plaatsen mee wil doen. Zaterdag speelt Heerjansdam thuis tegen Oranje Wit, aanvang: 14.30 u.

0000128

Jer. de Fonkert, 85x40 trefpunt voor Trefpunt voor autoliefhebbers autoliefhebbers.

Jer. de Fonkert bv Burgemeester de Zeeuwstraat 130 3281 AL Numansdorp Tel. (0186) 65 81 11 www.jerdefonkert.nl

BMW maakt rijden geweldig

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen. www.alzheimer-nederland.nl

CSBR start nieuwe seizoen met winst BARENDRECHT - Het dames eredivisieteam van Challenge Sports/Binnenland. Rotterdam (CSBR) is de competitie 2012-2013 gestart met een ruime 54-67 zege tegen De Wit-Grasshoppers. In Katwijk was de ploeg van coach Joost van Rangelrooy vanaf de start de bovenliggende partij en wist in het eerste kwart al ruim afstand te nemen van de thuisploeg (16-26). Met name Rachel

Heerjansdam in diep dal HEERJANSDAM - Heerjansdam liep zaterdag tegen GPC Vlissingen al weer schade op: 3-1 verlies. De tweede nederlaag op rij en de derde al in deze competitie, die nog maar zes wedstrijden oud is. Heerjansdam startte in Zeeland veel te lankmoedig (na 20 minuten spelen 2-0) en toen het de wedstrijd onder controle leek te krijgen, kreeg Jeroen Wolf in de 39e minuut een rode kaart (2e keer geel) De stand was op dat moment 2-1 en ook de gelijkmaker hing een tijdje in de lucht. Die viel niet, dus sloeg de thuisclub een kwartier voor tijd toe. In de derde minuut kwam Heerjansdam al op achterstand omdat Remon de Vlieger ongehinderd op kon komen en vrij van afstand kon schieten: 1-0. Daarna hadden de Dammers wel veel balbezit, zonder echt gevaarlijk te worden en wat dat betreft was GPC Vlissingen veel doortastender. Want een steekbal van Roniel Uranie op de Vlieger werd door de

IJsselmeervogels voor een leeg doel de 1-1 binnentikte.

43

Roubehie-Fissa, Zera Butter en Leonie Kooij waren de scorende speelsters in dat kwart. In het tweede kwart wisselden beide ploegen naar een zoneverdediging waardoor de scores schaarser waren. Desondanks kon CSBR de marge nog wat verder uitbouwen tot een 25-38 ruststand. Na rust vergrootte de Barendrechtse ploeg, onder aanvoering van een uitblinkende Eline Kasius en

Zera Butter, de voorsprong tot 16 punten (36-52). Dat gebeurde zonder echt sterk te spelen, maar wel met controle over het duel. Het laatste kwart ging in bij een 40-54 stand. Maar de thuisploeg kwam niet meer terug in de wedstrijd. CSBR verslapte de laatste paar minuten weliswaar, maar dat kwam te laat voor de thuisploeg, die met 54-67 onderuit ging.

Hockeymeiden herfstkampioen BARENDRECHT - Na een verpletterende overwinning van 22-0 is team MD2 van Hockeyclub Barendrecht herfstkampioen. Alle wedstrijden in de poule zijn gewonnen. Marco Slobbe en Peter Boom zijn de coaches van de MD2. Gehuld in hetzelfde tenue staan ze drie keer per week langs de lijn om het team nog beter te maken. ,,Doordat we veel op vaste patronen oefenen raken de meiden steeds meer op elkaar ingespeeld. Iedereen heeft zijn eigen rol in het team en ze helpen elkaar waar ze kunnen’’, vertelt Marco. Lachend voegt Peter toe: ,,Er staat echt een team. De meiden hebben fantastisch gespeeld en ik weet zeker dat ze nog veel beter kunnen. Door het kampioenschap promoveren we naar de eerste klasse’’.


ADOPTEER EEN PUP ADOPTEER EEN PUP

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN. WWW.ADOPTEEREENPUP.NL

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL

Heel de maand oktober bij Logus Rotterdam

BTW, weg ermee!

Vergeet niet te reserveren voor de Kerst! We zitten bijna vol. Middenbaan 99, 2991 CS Barendrecht - tel. 0180 613736 - www.lustbarendrecht.nl

schilderwerk binnen en buiten sauzen van plafonds en wanden wandafwerking, latex spuiten.

21%

Tel 0653974346 – 0180627419 r.schefers@kpnplanet.nl

Gevestigd in Barendrecht M 0031 (0)6 29293959 www.polskaconsultholland.nl

korting op alles!

ACHMEA REPARATEUR VOOR DE REGIO

van tegelvloeren tot complete badkamers*

Bezoek onze showroom met meer dan 60 badkameropstellingen en laat u inspireren! Openingstijden Rotterdam

Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 uur - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 uur - 17.00 uur *vraag naar de voorwaarden in de showroom

Rotterdam: Driemanssteeweg 160, T 010 - 410 90 10 U vindt ons aan de A15, afslag 19 Charlois/Rhoon.

LOGUSROTTERDAM.NL

Nu ook Aluminium herstel bij Alderliesten Kwaliteit is een keuze!

www.alderliesten.nl Oudelandseweg 59 | Ridderkerk | 0180 - 424488 | Geopend ma. t/m vr. van 8.00 tot 17.30 uur


De Schakel

SPORT

Donderdag 11 oktober 2012

Smitshoek pakt belangrijke punten BARENDRECHT - Smitshoek speelde zaterdag een goede uitpartij tegen het ook gepromoveerde Heinenoord. Smitshoek wilde voetballen en was de aanvallende partij in deze wedstrijd. Na 90 minuten stond de 1 – 2 eindstand op het scorebord. Een terechte uitslag, Heinenoord speelde fysiek en defensief. Smitshoek was voetballend beter, maar liet Heinenoord in de slotfase toch nog in de buurt komen. Trainer Raymond Frehe had de vertrouwde namen van dit seizoen het veld ingestuurd, maar met Thijs Oomsen voor de geblesseerde Joren van de Linden als rechtsback en Derk-Jan Dupon als linksback. Op het kunstgras van De Noord startte Smitshoek, in de tenues van The Greenery en Club op TV, prima aan de wedstrijd. Spits Ricardo Merrelaar was in de eerste tien minuten twee maal gevaarlijk, maar wist niet te scoren. Oranje-Zwart, ditmaal met oranje kousen (waarom niet in oranje zwart of het uittenue vroegen de talrijke meegereisde Smitshoek supporters zich af) had het initiatief tegen het in een soort 4-5-1 spelende Heinenoord, dat gokte op de

counter en pas na ruim een half uur voor de eerste maal op het doel van Danny van Leusden schoot. Smitshoek bleef de bovenliggende partij, maar de kansjes konden niet worden omgezet in doelpunten. De geblesseerde John de Ronde moest na 35 minuten de wedstrijd verlaten voor Tom de Boer. Na de thee zette Smitshoek

de groen witte formatie van trainer Ronald Hulsbosch nog meer onder druk. Topscorer Ricardo Merrelaar, die goed speelde, had pech in de afwerking. Na een kwartier in de tweede helft kwam Smitshoek toch op voorsprong. Mitch Fransen maakte hands in de zestien, na een inzet van Merrelaar. Scheidsrechter Gerrets gaf

Na deze actie kwam Smitshoek met een strafschop op de 0 – 1 voorsprong. Foto John van Neuren

Erica Terpstra op reis in Heerjansdam HEERJANSDAM - Afgelopen maandagavond was Erica Terpstra in het Waaldorp voor een presentatie over hoe de BV Nederland er voor staat na de verkiezingen van september. Wat zijn de kansen voor ondernemers en hoe moeten ondernemers omgaan met de crisis. Natuurlijk ging de winnaar van de zilveren medaille in Tokyo (1964) in op de relatie van topsport en ondernemen. Erica Terpstra benadrukte de kansen van ondernemers maar dat veel al de houding van de ondernemer bepalend is voor het succes in deze huidige tijd. Positief denken, innovatief, humor en het ‘yes’ gevoel zijn voor de presentatrice de basis elementen voor succes. Op dit moment is Erica Terpstra erg succesvol met haar televisie programma Erica op

Hulp nodig?! Als u hulp nodig heeft bij de dagelijkse bezigheden, kan dit gedaan worden door familie, buren en vrienden. Het kan gebeuren dat deze zorg niet toereikend is of dat ondersteuning nodig is. U kunt dan een beroep doen op de vrijwillige thuishulp van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) afdeling Barendrecht. Voorbeelden van hulp die we bieden zijn: (wandel) gezelschap, oppas, begeleiding bij een ziekenhuisbezoek. Aan de hulp zijn geen kosten verbonden. Wilt u meer weten? Bel ons dan, ons nummer is 06-41981466. We zijn bereikbaar tijdens kantooruren. NPV Barendrecht

Reis bij omroep MAX. Erica Terpstra was op uitnodiging van de ondernemers uit Heerjansdam en Zwijndrecht en de gemeente te gast in het Dorpshuis in Heerjansdam.

De avond werd bezocht door ruim 160 leden van beide ondernemers verenigingen. De avond stond onder leiding van RTV Rijnmond presentator Jan Dirk Stouten.

terecht een penalty en Fransen kon met rood het veld verlaten. Aanvoerder Gerben Achterberg benutte de kalktrap 0 – 1. Rafiek Castelijns kwam Tom Achterberg vervangen en zorgde even later op aangeven van Thijs Oomsen voor de 0 – 2. Tom de Boer had even later pech toen zijn prima inzet op de kruising belandde. In de slotfase liet Smitshoek Heinenoord weer in de wedstrijd komen. Onnodig balverlies van Erwin Bravenboer op het middenveld, leidde een Heinenoord counter in. De verder soeverein spelende Ettiene Shew-Atjon beging een overtreding in de zestien, waarop arbiter Gerrets weer naar de stip wees. Sander van der Pols benutte net voor tijd de penalty, 1 – 2. Smitshoek kwam niet meer in gevaar en kon zodoende met de kostbare drie punten de korte thuisreis aanvaarden. Volgende week staat op Sportpark Smitshoek de wedstrijd tussen Smitshoek en het op de tweede plaats staande Xerxes DZB op het programma. De wedstrijd begint zoals altijd om 14.30 uur. U bent van harte welkom aan de Smitshoekse Baan.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelbarendrecht.nl

45

TFS snakt even naar rust BARENDRECHT - TFS Barendrecht vertrok afgelopen zaterdag naar Hoensbroek met de wetenschap dat Victoria uit Hoensbroek op de laatste plaats stond met zes punten achterstand op TFS. Uiteindelijk leverde het onderlinge degradatieduel een 6-2 zege op voor de thuisploeg. TFS begon zoals vooraf verwacht. De damesdubbel van Monique Broeke en Daisy Bommeleyn werd eenvoudig gewonnen. De herendubbel Rick Janssen en Dean Versteeg speelden voor het eerst samen en verloren. De enkelspelen gingen onverwacht allemaal naar Victoria. In het gemengd dubbel hadden Michiel en Daisy geen problemen. Rick en Pascalle

speelden in hun gemengd dubbel zeker in de tweede game met meer overtuiging, maar kleine foutjes deden hen toch de das om. Victoria staat nu nog maar twee punten onder TFS, dat samen met Slotermeer de voorlaatste plaats deelt. Deze nederlaag is toch wel hard aangekomen. Maar TFS heeft nu een paar weken vrij om in alle rust te herstellen, te werken aan de tekortkomingen en om de hoofden weer fris te krijgen. Kortom: spannend blijft het wel en de strijd om ieder punt blijft belangrijk. De eerstvolgende wedstrijd is op zaterdag 27 oktober tegen DKC uit Rijswijk in sporthal Lagewei, aanvang 18 uur.

Leukste Voetbaldagen van Nederland BARENDRECHT - Maandag 22 en dinsdag 23 oktober kunnen jongens en meisjes tussen 6 en 14 jaar bij BVV Barendrecht meedoen aan de Leukste Voetbaldagen van Nederland: twee dagen trainen, spelen en leven als een profvoetballer. Voor 79 euro krijgen deelnemers een officieel voetbaltenue, training en coaching van professionele voetbaltrainers, een leerzaam en leuk trainingsprogramma in combinatie met voldoende rust (onderdelen), een ‘profcontract’ en een gezonde lunch.

Deelnemers gaan twee dagen trainen, spelen en leven als een prof tussen 9 en 16 uur. Ze trainen de coördinatie en snelheid, leren verschillende partijvormen met doelen en doelverdedigers, trainen aanvallen, verdedigen en omschakelen en leren verschillende afwerkvormen. Ook komen verschillende spelvormen aan bod, zoals voetvolley, penalty-king, dropkikker en shoot out. Er zijn verschillende toernooivormen en voetbalcircuits. Aanmelden kan op www. decompletetechniek.nl.

Ruime zege BVV dames 1 BARENDRECHT - BVV Barendrecht dames 1 heeft zich goed hersteld van het puntverlies van een week geleden. Rijnvogels werd met 6-1 terug naar Katwijk gestuurd. Door het verlies van Berkel staan de dames van BVV nu alleen aan kop van de ranglijst.

Erica Terpstra met wethouder Elbert Visser. Foto van Wouter Gorter

ZPB te sterk voor De Gouwe BARENDRECHT – Afgelopen zaterdag speelde ZPB H&L Productions haar tweede waterpoloduel in het zwembad De Sniep te Waddinxveen, tegen De Gouwe. Dat de vorige week verloren wedstrijd tegen UZSC een incident was, wilde de Barendrechtse formatie maar wat graag laten zien. Direct na het beginsignaal werden de Waddinxveense speelsters in een goede pressing verdedigd. Aan het einde van de eerste periode was door een doelpunt van Daphné van Zijl de stand van 1 – 1 bereikt. In de korte pauze tussen de eerste en tweede periode werd afgesproken dat er met meer durf verdedigd moest worden. Nog hoger in de ballijn verdedigde ZPB H&L Productions, een nog hogere snelheid werd ontwikkeld in de tegenaanval.

De tweede en derde periode waren helemaal voor ZPB H&L Productions. Via 2 tegen 8, werd aan het einde van de derde periode de stand van 3 – 15 bereikt. In de laatste periode werd er meer risico genomen om te proberen een nog groter verschil te behalen. Dat mislukte jammer genoeg, maar daar zal in de toekomst meer op getraind en geoefend worden. Hoe dan ook, ZPB H&L Productions lijkt op de weg terug. De Barendrechtse formatie wil heel erg graag een plaats in de play-offs behalen. De talentvolle ploeg is misschien nog wat jong, maar de internationale ervaring van keepster Debby Willemsz en speelster Laura van de Graaf druipt er werkelijk vanaf. Met wat meer durf, wat meer onbescheidenheid, kan deze ploeg goed gaan scoren.

Op papier weer een wedstrijd waarin BVV kon kijken waar zij staan in deze competitie. Het Katwijkse Rijnvogels blijkt vaak een geduchte tegenstander. Barendrecht, dat met geduld de opbouw probeerde te verzorgen, was wel iets meer in balbezit. In de 18e minuut viel uit het niets de 0-1. Miscommunicatie achterin waarvan de spits profiteerde. Weliswaar een tegenvaller die werd omgezet in iets positiefs. Barendrecht voerde het tempo op en bracht daarmee

de tegenstander in de problemen. Nog voor rust liet de thuisploeg haar ware aard zien. In vier minuten zorgden Stephanie Valk, Josette van Splunter en Maly Breed voor een verdiende en comfortabele 3-1 voorsprong. Vlak voor rust benutte Samira Ben Chamach nog een strafschop, 4-1. Na rust geloofde de thuisploeg het wel. Er werd wel redelijk gevoetbald en kansen gecreëerd, maar slechts tweemaal nog gescoord. Het was Stephanie Valk die er in de slotfase nog twee inprikte. Komende zaterdag mag BVV Barendrecht de verre uitwedstrijd naar VVOG uit Harderwijk aanvangen. Dit team is een grote onbekende, omdat zij oorspronkelijk in de competitie uitkomt aan het andere kant van het land. Zij staan in de grote middenmoot en voor Barendrecht dus een mooie uitdaging om deze uit-

wedstrijd tot een goed einde te brengen. De wedstrijd begint al om 12 uur en wordt gespeeld in Harderwijk. De middag werd afgesloten met het tekenen van het hoofdsponsorcontract voor de dames. LIVIT Orthopedie verbond haar naam voor de komende drie jaar aan het eerste dames elftal, waardoor het elftal er strak bijloopt, zowel in als buiten het veld. ,,Wij zien in de club een ideale partner om sportzorg onder een breed publiek in de regio kenbaar te maken. Wij zijn er van overtuigd dat dankzij onze hulpmiddelen sporters vrijer kunnen sporten. Of men nu een professional of een vrijetijdssporter is,” aldus Arie van Lopik, die werkzaam is als vestigingsmanager binnen de Rotterdamse vestiging aan de Motorstraat nabij het Ikazia Ziekenhuis.


Meubelstoffeerderij Meubelstoffeerderij Rhoon Rhoon

50x74

• • Gespecialiseerd Gespecialiseerd in in modern modern en ambachtelijk stoffeerwerk en ambachtelijk stoffeerwerk • Grote • Grote collectie collectie leer leer en en meubelstoffen meubelstoffen • • • •

Autorijschool Avance Autorijschool Avance

0000136

Bedschotten Bedschotten en en ombouw ombouw CaravanCaravan- en en bootkussens bootkussens

schilders- en wandafwerkingsbedrijf

10 lessen à 50 min voor € 25,- per les

Ary Schefferlaan 17 - H.I.Ambacht Willemstraat 239 078-6816260 / 06-53578287 2983 ET Ridderkerk fax 078-6822112 0180-432222 / 06-12505210 Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

Tel: 010 - 423 17 76 Mob: 06 - 10 53 29 74

www.autorijschoolavance.nl Tel: 010 - 423 17 76 Mob: 06 - 10 53 29 74 info@autorijschool-avance.nl

www.autorijschoolavance.nl

• • Binnen Binnen 5 5 dagen dagen retour retour

info@autorijschool-avance.nl

Ambachtstraat Ambachtstraat 2 2• • Poortugaal Poortugaal • • T. T. 010-501 010-501 65 65 66 66 www.stoffeerderijrhoon.nl www.stoffeerderijrhoon.nl

Te koop: mooie verzilverde RONSON tafelaansteker , model “Queen Anne” prijs € 50,00. Tel. 010-5014840 Te koop gevraagd: in goede staat verkerende zinken Vuilnisemmer. tel. 06-23211860 Aangeboden: Ervaren vrouw voor huish. werk en strijken tel. 06-840 430 62

Te koop: Seniorentafel (eiken) afmeting 70 x 100 cm Prijs: € 35,-. Tel. 0180-426208 Te koop: Samsonite Oyster koffer 70cm kleur ant. grijs oerdegelijk en bereisd € 25,-. Tel 0180-427579 Aangeboden: Mijn jeugdsentiment. Grote verzameling van HO Märklin locs, wagonnen, rails, wissels, huisjes enz Tel. 06-55737175 Te koop: Nieuwe Etna tafelijskast, 60 cm. wegens verhuizing, 2 weken gebruikt, zit nog garantie op vr.pr. € 125,tel. 06-24219490

DIVERSE OPLEIDINGEN:

10 en 15 dgs, 6 of 8 wkn. Binnen 1 week uw theorie, examen data beschikbaar op zeer korte termijn 2 à 3 weken Stadhoudersweg 6e, Rotterdam Telefoon 010 - 4673820 / 4679448 www.avantirijschool.nl

Gevraagd: Gratis of bijna gratis fiets (voor student wiens fiets gestolen is en ‘nieuwe 2de hands’ deze week vernield)?? Wie helpt aub!!!?? Voor een flesje wijn. Tel. 0653883027

Professionele en sfeervolle praktijkruimtes (12m2 -52m2) te huur in Barendrecht. Geschikt voor zelfstandige therapeuten, adviseurs of coaches.

Te koop: Petrof Piano met kruk, noten hoogglans, ieder jaar gestemd. Tel. 06-44098855

mr P.A. P.A. (Petra) (Petra) GHQ GHQ Hollander Hollander mr advocaat en mediator mr P.A. P.A. (Petra) (Petra) GHQ Hollander mr Hollander advocaat enGHQ mediator mr P.A. (Petra) GHQ Hollander Advocatenpraktijk GHQ Hollander advocaat en en mediator mediator advocaat Advocatenpraktijk GHQ Hollander advocaat advocaat en en mediator mediator

Te koop: Kaarten voor het Adventconcert “Carols & Lessons” door ROV Psallite Deo o.l.v. Patrick van der Linden. D.V. 1 dec, 20.00 uur, te Strijen. Toegangsprijs: 0-12 jaar € 2,50; 13-17 jaar € 6,50; volw. € 10,00. Info en krt: 078-6765783

VRAAG & AANBOD akeltje

www.advocatenpraktijkdenhollander.nl info@advocatenpraktijkdenhollander.nl www.advocatenpraktijkdenhollander.nl info@advocatenpraktijkdenhollander.nl info@advocatenpraktijkdenhollander.nl info@advocatenpraktijkdenhollander.nl www.advocatenpraktijkdenhollander.nl www.advocatenpraktijkdenhollander.nl www.advocatenpraktijkdenhollander.nl www.advocatenpraktijkdenhollander.nl

Uitsluitend particulieren in het verspreidingsgebied van Barendrecht en Rhoon kunnen tot vrijdag 14.00 uur alleen via e-mail één GRATIS Schakeltje opgeven. Deze moeten betrekking hebben op gebruikte artikelen, die te koop worden aangeboden of te koop gevraagd, beiden tot een maximum van € 5000,-. Dus geen dieren, personeel, huizen, verzamelingen, contacten, rommelmarkten, ruilen e.d. Max. één Schakeltje per keer. Herhaling pas na twee weken toegestaan.

De gratis advertenties worden gebruikt om pagina’s op te vullen. Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw opsturen.

29-08-12 29-08-12 29-08-12 29-08-12 29-08-12 29-08-12

FORD FOCUS CHAMPIONS PA

Uw voordeel 855,FORD FOCUS CHAMPIONS PACK

Alleen advertenties waarbij volledige naam- en adresgegevens en telefoonnummer apart zijn vermeld worden in behandeling genomen. NIET BELLEN!!! Wij kunnen niet telefonisch uw Schakeltje opnemen.

2 2 2 22 2

29-08-12 10:43 29-08-12 10:43 10:43 10:43 10:43 10:43 10:43 10:43

Absolute Kampioen met 2.500,- inruilpremie

gratis sch

Aanleveren alleen via de mail: advertentie@baruitgeverij.nl o.v.v. “gratis Schakeltje” Een spatie tussen de woorden open laten (Max. 100 tekens)

Indeling Het pand bestaat in totaal uit acht praktijkruimtes, een gemeenschappelijke wachtruimte en keuken. In het pand zijn reeds meerdere paramedici gevestigd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tiana van Wijngaarden: 06 – 22 79 55 68

familierecht | jeugdrecht | arbeidsrecht mediation post bellen ||010 familierecht | jeugdrecht | arbeidsrecht mediation F. van de Poest Clementlaan 53 - 5013230 post F. van de Poest Clementlaan 53 bellen 010 - 5013230 faxen post 3171 bellen EB Poortugaal 084 7122380 faxen post bellen F. van van de de Poest Poest Clementlaan Clementlaan 53 53 bellen 084 010 ---- 7122380 5013230 post F. 010 5013230 post 3171 010 F. vanEB de Poortugaal Poest Clementlaan Clementlaan 53 53 bellen 010 5013230 faxen F. van de Poest --- 5013230 faxen 3171 EB Poortugaal 084 7122380 faxen 084 3171info@advocatenpraktijkdenhollander.nl EB Poortugaal Poortugaal 084 -- 7122380 7122380 faxen 3171 EB 084 - 7122380 3171info@advocatenpraktijkdenhollander.nl EB Poortugaal

Visite.indd 1 Visite.indd 1 Visite.indd Visite.indd Visite.indd Visite.indd Visite.indd Visite.indd

Het pand is representatief en midden in de woonwijk gelegen op loopafstand van het treinstation. Gratis parkeergelegenheid voor de deur.

Met o.a.: • Navigatiesysteem met 5 inch kleurenscherm • Bluetooth® en Voice Control • USB-aansluiting voo r iPod / MP3-speler / USB-sti ck • Parkeersensoren ach ter

Er is ook een Focus

CK

995,-

én

2.500,-

INRUILPREMIE

met: 14% bijtelling

ER IS AL EEN FOR D FOC US VAN AF 19. 76 5,-

Verloren: maandag 8 oktober in Heerjansdam, omgeving Burg. Dercksenstraat, 1 zilveren en 1 gouden trouwring. Heeft u een of beide gevonden? Belt u dan 06-13031487

TE HUUR

BOVAG-RIJSCHOOL AVANTI

Geen wegenbelasting

Slim, stijlvol en met oog voor zijn omgeving. Met de 1.6 TDCi ECOnetic de meest zuinige dieselauto in zijn klasse. Natuurlijk met 14% bijtelling. En met de 1.0 EcoBoost, uitgeroepen tot ’Engine of the Year’, ook in benzine de zuinigste in zijn klasse. Net verkozen tot Zakenauto van het Jaar, door de ANWB uitgeroepen tot Trekauto van het Jaar en winnaar van de Autoweek Multitest. Geen wonder dat hij op dit moment ’s werelds best verkochte auto is. Nu met Champions Pack voor slechts 995,- met o.a. navigatie en Bluetooth® Voice Control en parkeersensoren achter. Plus tijdelijk 2.500,- inruilpremie. Ga dus nu naar de Ford dealer en tel uit uw winst. Welkom in de kampioensklasse. Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW en BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Genoemde technologieën zijn niet altijd standaard, vraag uw Ford dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden.

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 13,9-29,4; liter/100 km: 3,4-6,4; CO2 gr/km: 88-169.

internet: www.ardeaauto.nl

Rotterdam Noord: Koperstraat 15, tel. (010) 207 07 07 Rotterdam Zuid: Laagjes 4, tel. (010) 492 77 77 Capelle a/d IJssel: Schermerhoek 523, tel. (010) 264 06 66 Servicedealers: Hardenbol: Noordenweg 37, Ridderkerk tel. (0180) 42 94 49 Van Dijk/Schouten: Weg en Land 4, Bergschenhoek, tel. (010) 521 23 08


De Schakel

DIENSTEN

Donderdag 11 oktober 2012

ZONDAG 14 OKTOBER BARENDRECHT PROT. KERK IN NEDERLAND Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 10.00 uur Ds. H.J.K. Vaartjes, Delft Geref. Bethelkerk, Schaatsbaan 10.00 uur Ds. H.J. Ketelaar Geref. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 09.30 uur Ds. C. Romkes Ned. Herv. Dorpskerk, Dorpsstraat 10.00 uur Ds. C.L. de Rooij, Rotterdam Herv. Gem. Immanuëlkerk, Klarinetweg 09.30 uur Prof. Dr. M.J. Paul, Ede 17.00 uur Ds. A. Jonker, Putten VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur Ds. W. Speelman, Barendrecht ZORGCENTRUM ‘BORGSTEDE’ Marjoleinlaan 43 Vrijdag 12 oktober 15.00 uur Ds. P. Taselaar, weeksluiting CHR. GEREF. KERK Eben Haëzerkerk, Voordijk 252 10.00 uur ds. K. Visser 17.00 uur ds. K. Visser NED. GEREF. KERK Maranathakerk, Dorpsstraat 178a 09.30 uur ds. B.J. Eikelboom, themadienst 16.30 uur ds.J.W. van ‘t Hoff GEREF. KERK VRIJGEM. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 150 11.30 uur Ds. J.P.C Simpelaar, Miss.predikant te Rotterdam-C. 16:30 uur J. Bosman, PIO te Kampen

GEREF. GEMEENTE Ploegwei 1 10.00 uur ds. J. Mijnders 16.30 uur ds. J. Mijnders HERSTELD HERV. GEM. Rehobothschool, Dorpsstraat 184 09.00 uur Ds. H. Verheul, Woudenberg 17.00 uur Prof. Dr. P. Buitelaar, Ridderkerk R.K. KERK Sint Augustinusparochie Marijkesingel 24 10.30 uur Woord- en Communieviering, mw Desirée vd Hijden, Superkits VEG ‘DE WIJNGAARD’ Iedere zondag om 10.00 uur in gebouw Trefpunt aan de Dr. Kuyperstraat 4. Aparte crèche - en kinderdiensten. Koffie en limonade na de samenkomst. Info: www.egba.nl EVANGELISCHE GEM. Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl GEMEENTE GODS GENADE Boerhaavelaan 23 Elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur Gebeds- en Genezingsdienst - open 19.30 uur. Eens per maand op zaterdag van 13.00 tot 18.00 uur Genezingsdienst. Inl. Tel. 0180617822 HEERJANSDAM PROT. GEMEENTE HEERJANSDAM/KIJFHOEK Boomgaardkerk, Dorpsstraat 09.30 uur Ds. J. Breure mmv IJE koor

ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ev. R. Pasterkamp, Heilig Avondmaal 15.00 uur ev. D. Van Steenis VRIJE EVANGELISCHE GEM. en PETRAKERK PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 10.00 uur uur ds. Brederveld Heilig Avondmaal REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.30 uur Gezinsdienst/Bloemenzondag dr. C.M.G. BerkvensStevelinck HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ds. G. van de Pol 16.00 uur openhuisdienst ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl

Kerkdienst op ExxactFM BARENDRECHT - Zondag 14 oktober wordt de kerkuitzending van ExxactFM verzorgd door Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Tijdens deze uitzending is de dienst te beluisteren welke op zondag 7 oktober is opgenomen. De voorganger in deze dienst was dhr. J. Bosman p.i.o. voor. De tekst voor deze dienst kwam uit Prediker 12 vers 1: “Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd

– voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: In deze jaren vind ik weinig vreugde meer.” De diensten van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt beginnen om 11.30 uur en om 16.30 uur en worden gehouden in de Triomfatorkerk aan de Gebroken Meeldijk 150. De kerkuitzendingen van ExxactFM worden roulerend verzorgd door de Protestantse Wijkgemeente

Carnisse Haven, de Nederlands Gereformeerde Kerk de Maranathakerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. De Kerkuitzendingen van ExxactFM zijn iedere zondag tussen 09.00 en 11.00 uur te beluisteren. ExxactFM is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel of via internet. Voor meer informatie over ExxactFM zie www.exxactfm.nl

Geen SCHAKEL ontvangen? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar bezorgingbarendrecht@baruitgeverij.nl of bel Moerstee Verspreidingen

Telefoon: 015-3694070

Donderdag 11 oktober 2012 - 71e jaargang - nr. 19 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE GEMEENTE BARENDRECHT, CARNISSELANDE, HEERJANSDAM Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 23.900 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV. Adres voor redactie en advertenties: Singel 55, Barendrecht; Tel. 0180-641022; Fax 0180-619983 Redactie: Jos Wesdijk (06-22499763); Leonie Elzinga (06-10336090); Fax 0180-619983 E-mail: redactiebarendrecht@baruitgeverij.nl Berichten (géén advertenties) dienen uiterlijk op maandag 20.00 uur in bezit van de redactie te zijn. Servicerubriek: Gegevens voor deze rubriek (kerkdiensten, medische diensten e.d.) dienen uiterlijk tien dagen voor de gewenste plaatsingsdatum in bezit te zijn van De Schakel. E-mail: krant@baruitgeverij.nl Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, 2992 BN Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Klachten over de bezorging: telefoon 015-3694070 Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.

Nog meer nieuws op www.deschakelbarendrecht.nl

Hond geschikt als huisdier? BARENDRECHT - Deze week berichten diverse media dat de hond ongeschikt is als huisdier. Wat is hiervan waar? Aan het woord is Wesdijk B.V. Honden zijn in belangrijke mate gevormd door de vele eeuwen die ze met mensen hebben geleefd. Maar vele eigenschappen zijn nog dezelfde, honden zijn afstammelingen van de wolf. Belangrijk is te weten dat honden roedeldieren zijn. Dit houdt in dat het natuurlijke gedrag draait om de communicatie met soortgenoten. Als de plaats in de roedel niet duidelijk is ervaart de hond continue stress. Daarnaast draait een groot gedeelte van het natuurlijke gedrag om eten. De jacht speelt een belangrijke rol. De hond heeft van oudsher een taak. Denk aan jachthonden, honden die beschermen (herdershond) en zelfs honden die als trekdier ingezet werden. Tegenwoordig is de taak van de hond beperkt tot het begeleiden van en samenleven met mensen. Honden vinden dit leuk, maar hebben hier geen dagtaak aan en hun natuurlijke gedrag wordt zo helemaal niet gestimuleerd. Houdt een hond bezig met activiteiten die zijn natuurlijke gedrag stimuleren. Denk aan zoekspelletjes, activiteiten die de alertheid stimuleren, apporteren of speuren. Vooral het gebruiken van de

neus is zinvol omdat elke hond instinctief op zijn reukzin vertrouwt. Verdiep je in de herkomst van het ras van jouw hond. Als je de activiteiten aanpast aan het doel waarvoor het ras werd gefokt, zal je hond helemaal in zijn element zijn. Het is fundamenteel voor het lichamelijke en psychologische welzijn van je hond om te ervaren dat jij de leider van het roedel bent. Dit begint bij de opvoeding, maar blijft zijn hele even van kracht. Een hond moet weten waar hij in zijn roedel (uw gezin) aan toe is. Indien hij dit niet weet maakt hem dit onzeker en bezorgt hem continue stress. Jachtinstinct of geen jachtinstinct, een gezinshond mag niet uit zichzelf jagen. Of het nu gaat om een ree in het bos of de kat van de buren die in de bosjes zit. Het stimuleren van het natuurlijke gedrag van de hond helpt dit jachtinstinct in bedwang te houden. Wolven- en wilde hondenroedels en ook oorspronkelijke werkhonden waren en zijn niet 24 uur per dag aan het werk. Tussen het jagen en de werkzaamheden door zitten onregelmatige langere of kortere pauzes. Je hond moet ook eens rustig aan doen en zich terug kunnen trekken. Wesdijk B.V., Middenbaan 56-62, Barendrecht, 0180617613, info@wesdijk.nl, www.wesdijk.nl.

Opperrabbijn Yonah Metzger in Rotterdam ROTTERDAM - Maandag 22 oktober spreekt de Asjkenazische opperabbijn Yona Metzger van Israël in Rotterdam. Zijn thema is: ‘Gods hand in het herstel van Israël’. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. De opperrabbijn spreekt in de Rotterdamse synagoge aan het A.B.N. Davidsplein, de bijeenkomst begint om 19.30 uur. De organisatie is in handen van de stichting Christenen voor Israël. Rabbijn Metzger begon zijn ‘carrière’ als rabbijn drieëntwintig jaar geleden en wordt in Israël beschouwd als een autoriteit op het gebied van het overbruggen van verschillen tussen seculieren en religieuzen. Hij geeft Joods onderwijs op scholen, in het leger en zelfs in gevangenissen. Rabbijn Metzger is geaccepteerd in alle groeperingen van de Israëlische samenleving. Zijn gedegen kennis en ruime spreekervaring met een gezonde dosis humor zijn bekend en geliefd over de

hele wereld. ,,Het opperrabbinaat is een grote organisatie, waar duizenden mensen werkzaam zijn”, vertelt opperrabbijn Metzger. ,,Wij overzien veel van het religieuze leven in Israël en daarbuiten. De besluiten die hier worden genomen, worden in heel Israël bekend gemaakt. Wij overzien bijvoorbeeld al het koosjere voedsel. Alles wat uit het buitenland komt en zogenaamd ‘koosjer’ heet, wordt door ons gecontroleerd. Wij overzien ook alle huwelijken in Israël. Als iemand rabbijn wil worden of opperrabbijn in een bepaalde stad of streek, dan moet zo iemand bij ons examen doen. Verder vertegenwoordigen wij de Joodse natie wereldwijd.” Wie deze bijzondere bijeenkomst wil bijwonen, wordt vanwege de beperkte ruimte dringend verzocht zich aan te melden. Dat kan telefonisch tijdens kantooruren via 0332458824 en bijeenkomst@ christenenvoorisrael.nl.

Groot Rotterdam verwelkomt 12.000e lid ROTTERDAM - Na de mijlpaal van 11.000 leden in 2011, kon HSV Groot Rotterdam deze week de heer Cees van Noord als 12.000e lid verwelkomen. Dit gebeurde in de hengelsportwinkel van de firma Eagle, waar voorzitter Lorenzo van der Bijl de heer Van Noord met een bos bloemen en een gratis vergunning van harte welkom heette. HSV Groot Rotterdam maakt de laatste jaren een sterke groei door en is nu een van de grootste hengelsportver-

enigingen van Nederland. De groei komt voort uit de zeer actieve afdelingen, zoals: zeevis-, vliegvis-, karper-, witvis-, jeugd- en roofvisafdeling, waar de leden van de vereniging gratis aan kunnen deelnemen. Met name de gratis jeugdcursussen hebben een grote aantrekkingskracht. Voor meer informatie kan men kijken op www.grootrotterdam.nl, waar alle programma’s van de afdelingen terug te vinden zijn

47

Medische Diensten Huisartsen: Barendrecht, Heerjansdam, Rijsoord, Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Avond-, nacht- en weekenddienst. Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost RotterdamZuid: 010-2909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Barendrecht De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/ pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur zijn in Barendrecht ook geopend de apotheken de Lindehoeve en Middeldijkerplein.

Het christelijk mannenkoor Rotterdam-Zuid bestaat tien jaar. Dit gaan we samen met u vieren met een groots concert. Wat denkt u van drie mannenkoren, twee gemengde koren, een sopraan en solisten op orgel, piano, hobo, fluit en trompet? Wij gaan u een onvergetelijke avond bezorgen. De koren en solisten die medewerking verlenen zijn: Christelijk mannenkoor Rotterdam-Zuid, mannenkoor Onderling Genoegen uit Nieuwendijk, het Brandweermannenkoor regio ZHZ, christelijk gemengd koor De Slagsingers uit Barendrecht, Protestants kerkkoor I believe uit Boskoop, sopraan Marjo van Someren, organist Bert Kruis, pianist Jan Peter Teeuw, hoboïst Anja van der Maten, fluitist Jeanette Jelier-den Hoedt en trompettist Ruben Drenth. De algehele leiding is in handen van Johan den Hoedt. Het jubileumconcert wordt gehouden op zaterdag 10 november in de Breepleinkerk (hoek Bree-Randweg te Rotterdam). Aanvang 20 uur, kerk open om 19.30 uur. De entreeprijs is 10 euro, met Rotterdampas 7,50 euro. Christelijk mannenkoor Rotterdam


barendrechtwk41  

http://deschakelbarendrecht.nl/week41/barendrechtwk41.pdf