Page 1

Oude Maas Pannenkoekenhuis

WINTERVOORDEEL VAN 1 OKTOBER T/M 31 MAART

ELKE ZONDAG VAN 11.00 TOT 13.30 UUR

BRUNCH

Donderdag 4 oktober 2012

E15

RESERVEREN AANBEVOLEN !

Deze week o.a. in

Achterzeedijk 9 - Barendrecht 0180 - 617 576 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

Dubbel jubileum bij Pearle Donkervoort

het hele jaar, 7 dagen in de week

Welkom

BVV boekt knappe zege

Gemeentenieuws jaargang 4 - nummer 51 - 4 oktober 2012

Kinderfiets

Brandweer geeft voorlichting

GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT

1

BARENDRECHT - In het kader van de Brandpreventieweken 2012 is de brandweer van Barendrecht op verschillende fronten BLIK OP BARENDRECHT

actief om voorlichting te geven. Scholieren gaan aan de slag met lespakketten en mogen daarbij ook de brandweerauto van dicht-

Begroting 2013-2016:bijwikken en dinsdag bij basisschool Smitshoek). Brandweermensen geven aan huurders van woningen van Patrimonium bekijken (zoals voorlichting over brandpreventie in en om het huis. In woonwijken wordt extra gecontroleerd of de grote brandweervoertuigen wegen om bezuinigingen te vinden deschakelbarendrecht.nl

Het was voor het college van burgemeester en wethouders een hele

klus om de één miljoen euro die structureel bezuinigd moet worden te vinden in de gemeentelijke begroting. Er is bewust voor gekozen de om-

buigingen voornamelijk te zoeken in het profiel ‘Focus op aantrekkelijke leefomgeving’ en ‘Focus op kwetsbaren’ zoveel mogelijk te ontzien

geen hinder ondervinden van fout geparkeerde auto’s. Vrijdag 12 oktober staat de brandweer in winkelcentrum Carnisse Veste om promotie-materiaal te verspreiden. Zaterdag 27 oktober is de Open Dag van Brandweer Barendrecht. Foto Jos Wesdijk

BARENDRECHT – Sinds enkele weken staat aan de Repelwei in Barendrecht een blauwe kinderfiets in het fietsenrek bij gebouw Weidepoort. De eigenaar kan zich melden bij mevrouw Jolie via 0180-398021.

(zie bijgevoegde afbeelding). Ondanks bezuinigingen op ‘Focus op aantrekkelijke leefomgeving’ kunnen wij de kwaliteit qua woonomgeving en voorzieningen voor onze inwoners in grote mate behouden wanneer

Deze week bij De Schakel de folder van:

wij meer inzetten op het profiel ‘(Samen) sterk in de regio’ en op het nadrukkelijker activeren van inwoners en verenigingen. Wij zullen meer samenwerking en

op aantrekkelijke leefomgeving’ blijft er

afstemming zoeken met onze re-

nog een acceptabel aanbod over voor

giogemeenten, onder meer om te

de jeugd.

komen tot een goede spreiding van

voorzieningen. Wij investeren liever in

Bibliotheek

een paar kwalitatief zeer goede voor-

Het college stelt voor de twee biblio-

zieningen in Barendrecht dan in het

theekvestigingen in Barendrecht terug

behouden van een totaalpakket aan

te brengen tot één, in het centrum, vol-

voorzieningen van matigere kwaliteit

gens de voorkeur van de raad. In het

Body Care (Barendrecht)

op eigen grondgebied. Hier leest u de

kader van ‘Samen sterk in de regio’ zijn

toelichting op een aantal keuzes van

wij nog in gesprek met Albrandswaard

het college.

over de mogelijkheden de bibliotheek-

voorzieningen in beide gemeenten te Huurverhoging accommodaties

koppelen.

MFA Lagewei

Dit weekend Kunstroute inclusief kinderopvang. Het college

haalbaarheid van de programmering

Voor de Multifunctionele accommoda-

stelt aan de raad voor de gebieds-

en het risico van het niet budgettair

de gemeentelijke accommodaties wor-

Subsidies

tie (MFA) Lagewei gaan wij ook nader

ontwikkeling van de Kruidentuin voor

neutraal kunnen realiseren van de

den met 10% verhoogd. Wij doen dit

Op het gebied van subsidies schrap-

onderzoeken wat wij het beste kunnen

nu stop te zetten. Dit voorstel komt

gebiedsontwikkeling. De MFA Kruiden-

stapsgewijs, namelijk met 5% in 2013

pen wij noodgedwongen de inciden-

doen. De onderwijspiek blijkt de ko-

voort uit de onduidelijkheid van de

tuin gaat wel

en 5% in 2014. Het college heeft hier-

tele projectsubsidie en, zoals al eerder

mende jaren groter dan gepland. Daar-

bij goed geluisterd naar de inbreng van

genoemd, de subsidie voor Along the

om stelt het college aan de raad voor

Proces

verenigingen en organisaties die van

Traxx. Dat geeft aan hoe hoog de nood

te onderzoeken of onder andere de

Ook dit jaar is meegedacht met de bezuinigingen: inwoners konden sug-

onze accommodaties gebruikmaken.

is: de tijd van een onsje meer of min-

locatie De Botter geschikt is voor het

gesties insturen en met een aantal inwoners en vertegenwoordigers van

Om de verenigingen niet te veel te

der ligt ver achter ons.

huisvesten van de totale leerlingenpiek

maatschappelijke instellingen is gebrainstormd over effecten van bepaalde

Karwei (Heerjansdam)

De vergoedingen voor het gebruik van

Domino’s pizza (2991-2992-2994)

belasten is ervoor gekozen de waarde-

BARENDRECHT – Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober is de twaalfde editie van de Kunstroute Barendrecht. Men kan de kunstenaars thuis in hun atelier bezoeken of op diverse andere locaties waar zij hun werk presenteren. nummer: MenIn ditkan de maker ervan naar 3 zijn manier van werken of 5 5 zijn7 beweegredenen 7vragen. 9 Kortom: 11 kennismaken met de mens achter het kunstwerk. Ook ASVZ (alleen op zaterdag) en Humanitas zijn wederom van de partij. Bijzonder is de nieuwe locatie bij de hoofdsponsor: Bergarde Galleries in Heerjansdam. Ook dit jaar wordt de Kunstroute uitgebreid met het traditionele Eten aan de Dijk (reserveren gewenst) bij Paul Casteleijn Hoveniers aan de Noldijk. Op deze locatie is ook de overzichtstentoonstelling van de Kunstroute te bezichtigen. Naast Eten aan de Dijk

van de MFA Lagewei. In dit scenario

keuzes. Ook de adviesraden zijn geconsulteerd. Daarnaast voerde het col-

Centrumontwikkeling en

wordt de locatie De Botter voorlopig

lege gesprekken met getroffen partijen. Hun inbreng is waar mogelijk ver-

Vlinderslag

niet herontwikkeld voor bijvoorbeeld

werkt in de uiteindelijke besluitvorming.

Jeugd

Het college kiest ervoor de Centrum-

woningen. Voor het jongerencentrum

Van de jeugdactiviteiten die door

ontwikkeling door te zetten, mits wij

wordt onderzocht of daarvoor separaat

Op 29 oktober wordt het voorstel van het college besproken tijdens de

KijkopWelzijn worden uitgevoerd wordt

een oplossing hebben gevonden voor

een locatie wordt gebouwd in Lagewei

commissie Planning & Control. Er is gelegenheid om in te spreken. Kijk voor

alleen Along The Traxx niet meer ge-

de financiering van de parkeergarage

of dat die gehuisvest gaat worden in

meer informatie over inspreken op www.barendrecht.nl > Bestuur & organi-

financierd. De overige acitviteiten als

en we een marktpartij hebben gevon-

de bestaande tijdelijke onderwijshuis-

satie > Gemeenteraad > Raadscommissies. Alle besluiten worden op 5 en

het beachvolleybal en de loungebus

den die risicodragend wil investeren.

vesting op de Campus Lagewei.

6 november aan de raad voorgelegd, die er dan een definitief besluit over

gaan door. De Sleutelwerkplaats krijgt

Mocht dit doorgaan, dan bouwen wij

vanaf 2014 5% minder subsidie. Wij

op de locatie Vlinderslag voorlopig nog

Vrouwenpolder en Kruidentuin

gaan nog steeds een jongerencentrum

geen woningen, maar gaan wij kijken

Voor MFA Vrouwenpolder stellen wij

bouwen. Bezien in het licht van ‘Focus

naar een tijdelijke, andere invulling.

voor door te gaan met het project

ringssubsidies niet te verlagen.

Fietsendief aangehouden Wegwerkzaamheden

neemt. De gehele begroting is na te lezen op www.barendrecht.nl

Op onze website vindt u onder andere informatie over wegwerkzaamheden. Altijd handig wanneer u wilt weten of er

BARENDRECHT - Politiemensen kregen zaterdagavond rond 20 uur een melding dat een fietsendief was aangehouden bij het treinstation in Barendrecht. Medewerkers van een beveiligingsbedrijf hadden de jonge verdachte (14 jaar) aangehouden. Bij de jongen werd een zogenaamde ‘loper’ aangetroffen. Een tweede verdachte ging er rennend vandoor. De politie stelt daar een nader onderzoek naar in.

bij u in de buurt een wegafsluiting is, wat de omleidingsroute is en hoe lang de werkzaamheden duren.

Direct naar de site? Scan de code

Door de QR-code te scannen komt u rechtstreeks op www.barendrecht.nl. Deze code is alleen

geschikt voor iPhones of toestellen met het Android besturingssysteem. Download de app via de appstore of de Android Market.

Collecteweek Dierenbescherming Dierenbescherming Rijnmond collecteert dit jaar van 30 september tot en met 6 oktober voor de bouw van het nieuwe dierenasiel in Rotterdam. Wie dieren een warm hart toedraagt, wordt gevraagd te helpen door de collectant aan de deur een gift te geven.

• Aandacht voor autokrakers • 4 oktober: info-avond BuurtPreventie • Uitslagen Kids Only Banjohof en Bartokplantsoen • Energy Battle 2012-2013: Strijd mee tegen energieverspilling! • Een Echte Held kiest op 12 oktober voor Statiegeld • APVvergunningen • Adviezen commissies Samenleving en Planning en Control

vindt er zaterdag ook het Minifestival aan de Dijk plaats, met (muziek)theater, film, zang, poëzie enzovoorts. Er zijn doorlopend kleine voorstellingen van 13 tot 17 uur. Om 17 uur begint het culinaire gedeelte, dit jaar verzorgd door Werkplaats Buijtenland uit Rhoon. In de brochure en op www. kunstroute-barendrecht is alle informatie te vinden, inclusief laatste wijzigingen, met betrekking tot deelnemende kunstenaars, locaties, Eten en het Minifestival aan de Dijk. Deze brochure, inclusief plattegrond met daarop alle deelnemende kunstenaars, ligt op diverse openbare plaatsen en winkels in Barendrecht. Ook kan men bij de deelnemers een brochure krijgen. Een enkele uitzondering daargelaten is elke kunstenaar beide dagen te bezoeken tussen 11 en 17 uur.

Kindervrijmarkt op Middenbaan BARENDRECHT - Op woensdag 17 oktober wordt de jaarlijkse kindervrijmarkt gehouden op de Middenbaan. Tussen 13 en 17 uur kunnen kinderen onder begeleiding hun speelgoed, boeken en allerlei andere spullen verkopen. Aanmelden is verplicht

en kan per email naar kindervrijmarktbarendrecht@gmail. com onder vermelding van naam kind, e-mailadres en telefoonnummer. De uiterste inschrijfdatum is 12 oktober. Er zijn maximaal honderd plaatsen beschikbaar, vol is vol.

Oproepen griepprik zoekgeraakt BARENDRECHT - Begin september zijn de oproepbrieven voor de landelijke griepvaccinatie verstuurd via Post NL naar de patiënten van dokter R.P. van Gent in Barendrecht aan Middeldijkerplein 10-14. De afgelopen week kreeg de praktijk veel vragen van patiënten waar hun oproepbrief blijft. Dit betreft patiënten uit onder

meer de Weerkant en de Steekkant. ,,Een patiënt wist ons te vertellen dat PostNL begin september een probleem heeft gehad met een postbezorger die de post niet bezorgd had in deze wijk. Wellicht zaten hier de oproepbrieven ook bij. De griepvaccinatie is bedoeld voor patiënten met een chronische aandoening en alle patiënten vanaf de leeftijd

van 60 jaar’’. Patiënten die menen dat zij in aanmerking komen voor de griepvaccinatie en de oproepbrief niet ontvangen hebben, kunnen contact opnemen met de assistente van dokter Van Gent via 0180-691887. Volgende week woensdag 10 oktober van 15 tot 18 uur worden de patiënten van dokter Van Gent gevaccineerd.

Op de koffie bij 101-jarige BARENDRECHT - Mevrouw Van Rhee-Van der Pijl vierde vorige week haar 101e verjaardag. Loco-burgemeester Cees Versendaal zocht de jarige op in haar woning aan de Bark. De koffie en taart stond ook klaar voor Simon

Kelder, die in zijn jonge jaren veel optrok met de kinderen van mevrouw Van Rhee. De jarige werd geboren op 27 september 1911 in Capelle aan den IJssel. Jarenlang woonde ze met man en vijf kinderen in Rotterdam. Na

het overlijden van haar echtgenoot, 19 jaar geleden, verhuisde ze naar de Bark in Barendrecht. Inmiddels heeft mevrouw Van Rhee 13 kleinkinderen en 14 achterkleinkinderen. Foto Jos Wesdijk


SLAGERIJ SCHAAP AL MEER DAN 60 JAAR KWALITEIT Beauty kinderfeestje vieren!!!

- gezellig samen je gezicht reinigen - een maskertje aanbrengen - je nagels worden gelakt - en tot slot jezelf mooi opmaken

€ 12,50 per kind

incl. limonade en wat lekkers In de salon max. 8 kinderen Aan huis max. 12 kinderen

Achterzeedijk 58 - 2992 SC Barendrecht 0180 610527 - 06 2058 1112 salonjolanda@live.nl

De lekkerste worst en vleeswaren koopt u bij uw vakmanslager! Verwen uw kinderen met kwaliteitsbeleg meest zelf bereid, dus vers en aantrekkelijk geprijsd en vooral lekker. Vlees en vleeswaren van Slagerij Schaap, wie in Barendrecht is er niet groot mee geworden!

DONDERDAG T/M ZATERDAG

DONDERDAG T/M WOENSDAG

Malse Kogelbiefstuk

Coburger rauwe ham

250 gram

€ 5,50

Varkens schouderfiletrollade per kilo

€ 9,95

Kalfsschnitzels 250 gram

€ 5,95

Magere hamlappen 500 gram

150 gram €

€ 2,98

Erwtensoep uit eigen keuken

2,39 2,59

Schouderkarbonade

1,69

Gebraden kipfilet 100 gram €

1,79

Leverworst, de lekkerste 250 gram €

2,50

Paté v.d. Week: Herstpaté 150 gram €

2,29

€ 3,49

500 gram

Magere speklapjes

€ 3,25

500 gram

WOENSDAG GEHAKTDAG

Katenspek 100 gram €

voor de halve prijs

2e liter

Barendrechtse rollade

€ 4,95

Special v.d. Week: Kalfsoester Culinair 100 gram

100 gram €

MAANDAG EN DINSDAG

Gemengd gehakt

€ 3,25

500 gram

Rundgehakt

Met gratis kruiden 500 gram

€ 3,75

UW SLAGER STAAT GARANT VOOR FIJNE VLEESWAREN EN VLEES MET SMAAK

SLAGERIJ

Gouwe 11 - 2991 CJ Barendrecht Tel. 0180 - 61 21 98

Engelse les voor volwassenen Conversatie / Cambridge / Business Overdag en s’avonds. Native speaker docente. Inl. mevr. Vijver-McMaster. jmcmaster@upcmail.nl 0180 615410

Lust Barendrecht wenst de “Nieuwe Buren” veel succes! Middenbaan 99, 2991 CS Barendrecht - tel. 0180 613736 - www.lustbarendrecht.nl

LANGER PLEZIER VAN UW LEREN BANK? MARCO LEER BLAAST ER NIEUW LEVEN IN! WWW.MARCOLEER.NL

Renoveren en herkleuren lederen bankstel

Marco Leer. Reeds 25 jaar ervaring, dus dat zit wel goed!

OOK KUNT U BIJ ONS TERECHT VOOR AL UW EDEN STOFFEERWERKZAAMH

Marco Leer kan alle leren meubelen behandelen: • Eetkamerstoelen • Banken • Bureaustoelen • Auto interieurs • Fauteuils • Interieurs van een boot Ook schades toegebracht door brand, transport, inbraak en water

MARCO LEER 0186-603268

Nijverheidsweg 31 - Heinenoord - www.marcoleer.nl - info@marcoleer.nl

Verwarming-sanitair-ventilatie

CVSSHOP

Mandenmakerstraat 9 2984 AS Ridderkerk 0180-398610 / 06-27387078 Openingstijden: Maandag-vrijdag 07.00-18.00 uur NU OOK OP ZATERDAG GEOPEND VAN 08.00-12.00 UUR

NU AKTIE: WOONHUIS VENTILATIE:

15950 OP=OP!!!


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 4 oktober 2012

Dubbel jubileum bij Pearle Donkervoort Het mysterie van het Kooiwalbos Na de spannende avonturen van Boer Ben op De Kleine Duiker, zijn hij en het zwarte paardje Noblessa verhuisd naar manege Filip Dros. Ook Astrid en Preska zijn mee, die kennen jullie nog wel van vorig jaar (toen ze behekst waren en onder de groene plekken zaten). Nu is het geen toeval dat Esther en Ben verhuisd zijn… Manegehouder Filip Dros had hun hulp nodig. Met frisse moed begonnen zij aan dit avontuur. Ze kwamen er echter al gauw achter dat Filip hier niet voor niks was. Er zijn rare geluiden, onverklaarbare dingen… Wij hebben jullie hulp nodig om het mysterie op te lossen. Ben jij 5 jaar of ouder en niet snel bang? Kom dan op zaterdag 27 oktober om 19 uur naar manege Filip Dros met een lampion, Kooiwalbos 1 in Barendrecht. De kosten van deze avond zijn vijf euro inclusief een heksen- of tovenaarsdrankje. Degene die het mooiste verkleed is wint een prijs. Esther van Noort

Feestelijke dag bij Rode Kruis BARENDRECHT - De afdeling Barendrecht van het Nederlandse Rode Kruis houdt zaterdag 13 oktober een dag vol activiteiten voor verstandelijk en/of meervoudig gehandicapten die in Barendrecht wonen. In Aksent, Bachlaan 12 zijn vanaf 11 uur allerlei spelletjes te doen. Er is ook een ballonnenclown, een luchtkussen en muziek. Knoert en Knuf komen met hun fotostudio. Thuiswonende verstandelijk en/of meervoudig gehandicapten zijn van harte welkom. Ze kunnen zich aanmelden bij mw. Overvoorde via 0180616131.

Hart voor Barendrecht Op woensdag 10 oktober besteedt het ExxactFM radioprogramma aandacht aan de volgende onderwerpen: Een verslag van de fancy fair, welke op zaterdag 6 oktober wordt gehouden bij de st. Augustinusparochie, de boekbespreking, welke op 17 oktober in Carnisse Haven wordt gehouden en de themaavonden over Christendom en Boeddhisme, welke op 11 oktober in de Triomfatorkerk van start gaan. Aan het begin van het programma wordt de activiteitenagenda doorgenomen en aan het eind van het programma volgt een verhaal, voorgelezen door ds. C. Romkes. Het radioprogramma Hart voor Barendrecht is iedere woensdag te beluisteren van 19.00 tot 20.00 uur bij ExxactFM. ExxactFM is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel en via internet op www.exxactfm.nl. Voor meer informatie over Hart voor Barendrecht, het nabeluisteren van een uitzending of de activiteitenagenda zie: www.hartvoorbarendrecht.nl

BARENDRECHT - Deze week is het feest bij Pearle Donkervoort Optiek aan de Middenbaan. Niet alleen omdat de winkel veertig jaar van de familie Donkervoort is, maar ook omdat opticien en contactlensspecialist Piet van der Wel veertig jaar in dienst is. Toentertijd was het een combinatiebedrijf van een optiek en juwelier. Alfred Dokervoort was al in dienst als horlogemaker en nam de zaak in 1971 samen met zijn vrouw Inge over van Jan Verhoek. Piet van der Wel begon op 1 oktober 1972 als opticien bij Alfred Donkervoort. Hij werkte in Gorichem en deed tijdens zijn opleiding vakantiewerk in Barendrecht. Toen de toenmalige opticien Gerrit van der Heiden vertrok, werd Piet van der Wel gevraagd zijn taak over te nemen. In 1977 verhuisden Alfred en Inge Donkervoort met de juwelierszaak naar ‘t Vlak, waar de winkel van de naar Canada geëmigreerde Henk Onnink werd overgenomen. Piet van der Wel bleef als bedrijfsleider actief in de optiek. Toen Alfred Donkervoort in 1982 een hersenbloeding kreeg, stond zijn vrouw Inge er alleen voor. In 1983 werd de juwelierszaak aan ‘t Vlak verkocht en ging Inge verder met Epris juwelier aan de Middenbaan. Na vijf jaar werd Eprit verkocht

en wilde ze verder gaan met haar optiekbedrijf. In 1998 is besloten om franchicer te worden van Pearle opticiens. Inmiddels had dochter Nicole veel ervaring opgedaan bij optiekbedrijven en kwam in dienst bij haar moeder. In 2007 nam Nicole de zaak over. Pearle Donkervoort Optiek is een echt familie bedrijf. Moeder Inge werkt nog altijd mee, evenals haar dochter Annette. De sfeer onderling is erg goed, vertellen zowel Inge Donkervoort als Piet van der Wel. Daardoor is er weinig verloop

in het personeel. Er is de afgelopen veertig jaar wel veel veranderd in het vak. Piet van der Wel: ,,Toen ik begon was het werk nog heel ambachtelijk, zoals met de hand glazen slijpen. Tegenwoordig wordt dat machinaal gedaan en ben ik vooral bezig met oogmetingen, contactlenzen aanmeten en verkopen’’. Na veertig jaar voert hij zijn vak nog altijd met veel plezier uit. ,,Het is heel divers en het werken met mensen maakt het vooral leuk. Als geboren en getogen Barendrechter ken ik

natuurlijk heel veel klanten’’. Bijscholing doet hij eigenlijk constant omdat het vak zich blijft ontwikkelen. Piet van der Wel heeft al verschillende generaties mogen voorzien van een bril of lenzen. Hij hoopt volgend jaar 65 te worden. ,,Ik denk dat ik dan wel ga stoppen, maar misschien spring ik dan in vakanties nog wel bij hoor.’’ Vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober wordt het dubbele jubileum gevierd in de winkel aan Middenbaan 53A. Iedereen is van harte welkom.

KORTAF Zaalvoetbal Jongerenwerk BARENDRECHT – Sinds 18 september is er elke week zaalvoetbal in sporthal de Riederpoort. Jongeren uit groep 7, 8 en de 1e klas zijn dan welkom om anderhalf uur met elkaar te zaalvoetballen. De groep begint elke dinsdagmiddag om 15.30 en gaat door tot 17 uur. Kosten zijn een euro per deelname. Van tevoren aanmelden is niet nodig. Iedereen is welkom. Meer informatie bij Jongerenwerk KijkopWelzijn Barendrecht, Middeldijkerplein 9, Barendrecht: 0180647594, w.pas@kijkopwelzijn.nl, www.jongerenwerkbarendrecht.nl.

Bijeenkomst PCOB

Kleine Duiker zoekt donateurs en sponsors In memoriam Ab Enters Afgelopen zaterdag heeft atletiekvereniging c.a.v. Energie afscheid moeten nemen van Ab Enters, die dinsdag 25 september 2012 in de leeftijd van 75 jaar overleed. Ab was ruim vier decennia lang lid van Energie, waar hij naast “atleet zijn” vele verschillende functies uitgeoefend heeft. Ab heeft de vereniging onder meer gediend als penningmeester, trainer (nog tot eind 2010), ledenadministrateur en tot nog in dit jaar als organisator van wedstrijden en evenementen. Maar niet alleen voor atletiekvereniging Energie was deze behulpzame, zorgzame, maatschappelijk betrokken man een steunpilaar, ook voor andere maatschappelijke organisaties stond hij klaar. Zo zette hij zich, als voorzitter van het 4 mei comité, jaren in

3

voor de 4 mei herdenking in Barendrecht. Als erkenning van zijn jarenlange inzet voor al deze zaken ontving Ab in maart 2009 uit handen van de burgermeester van de gemeente Barendrecht, namens het gemeentebestuur, de waarderingsspeld en bijhorende oorkonde van de Gemeente Barendrecht. Om terug te keren naar de atletiek, Ab heeft de atletieksport bij volwassenen, maar ook bij kinderen onder de aandacht gebracht. Zo was de laatste (officiële) taak, die hij bij c.a.v. Energie uitvoerde het organiseren van “zijn” sinds jaren bestaande Scholierenkampioenschap. Daar was op 22 mei 2012 nog een trotse Ab te zien. Met het verscheiden van Ab heeft onze atletiekvereniging een prominent lid verloren.

Ab Enters (rechts) bij de aankomst van het Bevrijdingsvuur uit Wageningen, 5 mei 2009. Foto Jos Wesdijk

BARENDRECHT - De Kleine Duiker wil één van de mooiste plekjes van Barendrecht worden. Daarom wordt er dit najaar hard gewerkt om het erf te verfraaien. Er wordt een groene wandelroute aangelegd: het ‘Groene Rondje’. Deze route zal lopen door een grote nieuwe bloementuin, via de vlindertuin en de boomgaard, langs de moestuin naar een nieuwe knuffelweide. Bezoekers zullen zo het mooie groene erf van de kinderboerderij verkennen. Uiteraard zal ook aan de jonge gasten worden gedacht. Om het Groene Rondje te kunnen realiseren is hulp hard nodig. Er komt een hoop nieuw groen op het erf, maar de financiering van deze bomen, struiken en bloemen is helaas nog niet rond. Zaterdag 17 november

wordt een forse stap gezet qua aanplant. Daarom wordt nog gezocht naar sponsors en donateurs die willen helpen. Het Groene Rondje maakt deel uit van een groot ‘masterplan’ voor de verdere inrichting van het erf van de Kleine Duiker, waaraan de komende jaren gewerkt zal worden. Voor vrijblijvende informatie kan men contact opnemen met Mariëtte Schäffers via 06-36544205 of mariette@ vlindertuin.info. Meer info over het Groene Rondje is te vinden op www. vlindertuin.info. Tijdens de Kunstroute op 6 en 7 oktober kan men op de Kleine Duiker het nieuwe plan voor het erf bekijken en zelf bijdragen door bijvoorbeeld een meter haag te doneren voor tien euro.

Themabijeenkomsten KijkopWelzijn BARENDRECHT – Sinds kort zijn er thema-/koffieochtenden in het Multi Functionele Centrum van de Vrijenburgschool aan Vrijenburglaan 61 in Barendrecht. Woensdag 10 oktober van 10.30 tot 12 uur houden Steunpunt Mantelzorg en de ouderenadviseurs een themabijeenkomst over vooren nazorg bij verlies. Saskia Bloks, onafhankelijk financieel Verliesconsulent en juriste, is te gast. Zij geeft nformatie over alle zaken rondom overlijden. Als men een dierbare verliest,

vragen juridische, financiële, administratieve en verzekeringstechnische zaken om aandacht. Maar daar staan hoofd en hart op dat moment helemaal niet naar. Het is daarom belangrijk voorzorgen te nemen en nu alvast na te denken over later. Wie een routebeschrijving wil, kan bellen naar 0180691801 en 0180-691803. Graag vooraf aanmelden bij KijkopWelzijn voor 7 oktober via bovenstaande telefoonnummers. Entree en koffie zijn gratis, alle belangstellenden zijn welkom.

BARENDRECHT - Op woensdag 10 oktober komt PCOB afdeling Barendrecht/Heerjansdam weer bijeen in het Dienstencentrum aan de Windsingel te Barendrecht. Deze contactmiddag zijn de heer en mevrouw Van de Burg uit Den Haag te gast. Zij hebben een presentatie van dia’s en muziek met als titel: ‘Die Schöpfung van Haydn’. De muziek van Haydn spreekt veel mensen aan. Iedereen wordt van harte wordt uitgenodigd deze middag te bezoeken. Het programma begint om 14.30 uur en wordt afgesloten rond 16.30 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Verkoopdag Gereformeerde Gemeente BARENDRECHT - Zaterdag 6 oktober houdt Gereformeerde Gemeente Barendrecht haar jaarlijkse verkoopdag van 9.30 tot 14.30 uur. Deze verkoping wordt gehouden in de loods van Firma Kraaijeveld Groente & Fruit te Ridderkerk, Handelsweg 208 (ingang). Ook dit jaar is er een gevarieerd programma samengesteld voor jong en oud. Er is van alles te koop: levensmiddelen, bloemen en planten, speelgoed, (tweedehands) boeken en cd’s, decoratiemateriaal, hoeden en (kinder) kleding, sieraden, enzovoorts. Naast een uitgebreide koffiehoek is ook catering (patat, snacks en vis) volop aanwezig . Tevens is er weer een rommelmarkt. Voor kinderen is er ook een knutselhoek met diverse activiteiten aanwezig en buiten liggen twee springkussens voor hen klaar. Om 13.45 uur wordt er een veiling per opbod gehouden en om 14.30 uur worden de winnaars van de kleurwedstrijd bekend gemaakt. De opbrengst is geheel bestemd voor de aflossing van de schuld van het kerkgebouw. Iedereen is van harte welkom.


INDONESISCH CHINEES RESTAURANT MAANDAANBIEDING

€ 14,80

COMBI A

Met 2 bakken nasi, bami of witte rijst * Babi Pangang + Foe Yong Hai * Kantonese Koe Low Kai (gefrituurde kipfilet met ananas in zoete saus) * 2 sate’s + 4 mini loempia’s (meerprijs voor 4 personen € 8,- extra)

€ 16,80

COMBI B

Met 2 bakken nasi, bami of witte rijst * Babi Pangang + Koe Low Kai * Kerriesaus “MIX” (garnalen, ossenhaas en kipfilet in pikante kerriesaus) * 2 sate’s + 4 mini loempia’s (meerprijs voor 4 personen € 8,- extra) Openingstijden: MAANDAG zijn wij ook GEOPEND! maandag t/m donderdag van 16.00-22.00 uur vrijdag t/m zondag van 12.00-22.00 uur Alle feestdagen van 12.00-22.00 uur

ONZE BEZORGSERVICE IS VAN 17.00 TOT 20.00 UUR ’T VLAK 2 - 2991 EP BARENDRECHT (WINKELCENTRUM MIDDENBAAN)

Tel. 0180-611857

ONDERLANGS 8A - 10A - BARENDRECHT - TEL. 0180-616701

Bokma

Bacardi

Jonge graanjenever hele liter

nu € 10,99

Oakheart spiced rum 0,7 liter

nu € 12,99

De Kuyper Vieux hele liter

0,7 liter

nu € 16,49

Rum wit of bruin

€ 14,

hele liter Vodka

€ 19,99

nu € 9,99

hele liter

Clynelish

14 jaar Malt whisky

nu € 10,99

Red Square

Dew Irish whiskey hele liter nu

Sheridan’s

nu € 29,

Dubbel likeur

99

Courvoisier 0,7 liter

nu € 10,99

Old Captain 99

Tullemore

V.S. Cognac

hele liter

Likeur

Grant’s

0,7 liter

Droplikeur

Cointreau

nu € 10,99

Scotch Whisky hele liter nu

Dropshot

nu € 17,99

0,5 liter

Jägermeister 0,7 liter

nu € 10,00

nu € 10,99

Pisang Ambon Bananenlikeur 0,7 liter

nu € 9,99

WWW.DEWIJNKELDER.NET

Italiaanse les!  www.amoitalia.nl    

Voor beginners  en  gevorderden.    Start    16  oktober   Moedertaal  docente  met  ervaring  geeft    groeples   1  uur  per  week  op  dinsdag  avond    op  professionele  locatie.   Twee  filmavonden  inbegrepen!    Tel.  0180-­‐638560      info@amoitalia.nl  


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 4 oktober 2012

Eerste GreensParade groot succes BARENDRECHT - Op vrijdag 28 en zaterdag 29 september organiseerde Stichting GreensParade de eerste editie van het jaarlijkse AGF-festival. Deze eerste editie van de GreensParade in Barendrecht was een groot succes, waar bezoekers, deelnemers, organisatie en vrijwilligers met veel plezier op terugkijken. Voor het bestuur van de stichting zijn de doelen bereikt: tijdens de conferentie zijn de bezoekers met elkaar in gesprek gegaan over een duurzamere samenleving en hoe ze die met elkaar kunnen bereiken. Tijdens het festival hebben ruim drieduizend bezoekers genoten van groente en fruit en hebben zij zich laten inspireren door talloze duurzame initiatieven. De conferentie met thema “Verduur-SAMEN” in de hal van Tennisvereniging Barendrecht werd bezocht door ruim honderd nieuwsgierige bezoekers. Niet alleen op het podium, maar ook in de zaal zaten vertegenwoordigers van de drie ‘O’s’: ondernemers, onderwijs en de overheid. Hierdoor werden de scherpe stellingen die op het podium werden aangehaald

GOEDKOOPSTE

OPEL.NL

GOEDKOOPSTE

AGILA.NL

Woensdag 10 oktober a.s. houden we weer

OPEN AVOND

Vanaf 18.30 tot 20.30 uur kunt u - zonder afspraak vooraf - bij ons terecht voor gratis informatie.

Ursula Scheenloop (derde van rechts) werd Miss GreensParade. Links ex-Miss Universe Nederland Reshma Roopram en rechts ex-Miss Holland 1976 Nanny Nielen. Foto Jos Wesdijk ook na afloop door de bezoekers uitvoerig besproken. Er ontstonden geanimeerde discussies en er werd serieus gekeken naar de mogelijkheden die door de sprekers op het podium waren benoemd. Ook De Groentekok en de vertegenwoordigers van de Klimaatark, die beiden als best practice een inspirerende presentatie gaven, werden na afloop nog door veel bezoe-

Groenten en fruit in de hoofdrol tijdens de eerste GreensParade. Foto Jos Wesdijk

kers aangesproken. Tijdens het festival op zaterdag stond ‘Ontmoeten, Ontdekken en Proeven’ centraal. Ruim drie duizend bezoekers kwamen af op dit unieke event en lieten zich inspireren door talloze deelnemers. Op verschillende locaties verspreid over het terrein bezochten zij marktkramen van diverse deelnemers met gezonde of duurzame initiatieven. John Gerdsen en Boris Bassa van 24Kitchen gaven elk uur een kookdemonstratie met verse producten en lieten de nieuwsgierige bezoekers natuurlijk proeven. Er werd genoten van duurzame koffie, smakelijke smoothies, biologische tosti’s, vers fruit en verschillende (vegetarische) gerechten. Tijdens de Miss of Mister GreensParade verkiezing had de jury het niet makkelijk, want de kandidaten waren stuk voor stuk bijzonder en gaven prachtige shows weg. Uiteindelijk won Ursula Scheenloop uit Spijkenisse deze felbegeerde titel. Zij zal Stichting GreensParade het

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelbarendrecht.nl

Koffieconcert met Nux Muscata BARENDRECHT - Zondag 14 oktober speelt blaaskwintet Nux Muscata om 12 uur in de Dorpskerk op uitnodiging van de stichting Barendrecht Klassiek. Nux Muscata bestaat uit Barbara Merlijn (fluit), Anna Duinker (hobo), Hilde Kaizer (klarinet), Rosa de Bruin (hoorn) en de uit Barendrecht afkomstige Hanneke Nijs (fagot). ,,Begin 2011 vonden de leden van blaaskwintet Nux Muscata elkaar in hun passie voor en plezier in kamermuziek en het blaaskwintet in het bijzonder. Wat is het toch

5

fantastisch om samen op hoog niveau muziek te maken! En wat is het toch eigenaardig dat het blaaskwintet nog altijd als een wat ondergeschoven kindje van de kamermuziek wordt beschouwd. Er zijn veel beroemde strijkkwartetten, maar over blaaskwintetten hoor je, op enkele werken na, niet zo veel”, aldus Nux Muscata. Het kwintet stelt, gegeven de combinatie van spel, plezier en uitstraling, een prettige en avontuurlijke belevenis in het vooruitzicht. Jean Francaix was een 20e-eeuwse Franse piano-

virtuoos en componist. Hij schreef muziek om mensen te plezieren. Zijn muziek wordt dan ook gekenmerkt door lichtheid, humor en interactie tussen de verschillende instrumenten. Nux Muscata speelt het eerste blaaskwintet uit 1948, dat ook klonk tijdens het masterexamen van fluitiste Barbara Merlijn in juni 2012. Het concert vindt plaats in de Hervormde Dorpskerk, Dorpsstraat 146. Het wordt georganiseerd in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk en mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van sponsoren. Het concert begint om 12 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf 11.30 uur en ook na het concert. De toegang is vrij, een bijdrage na afloop wordt zeer op prijs gesteld. Op 11 november speelt het Apaydintrio (klarinet, piano en cello) het laatste koffieconcert van dit jaar. Meer informatie op www.barendrechtklassiek.nl.

komende jaar vertegenwoordigen als ambassadrice. The Greenery en Rabobank hebben beide als sponsors al laten weten dit initiatief voor drie jaar te ondersteunen. Mede vanwege de enthousiaste reacties van de bezoekers worden er binnen de stichting al diverse plannen gevormd voor 2013. Het komende jaar zal Stichting GreensParade zich niet alleen richten op het realiseren van GreensParade 2013, maar zal de activiteiten van de stichting gaan uitbreiden. De opbrengst van de GreensParade conferentie en het GreensParade festival wordt geschonken aan Stichting Voedselbank Barendrecht/Ridderkerk, Stichting De Kleine Duiker (levend landbouwmuseum en kinderboerderij) en Stichting Present Barendrecht. De organisatie gaat binnenkort de cheques uitdelen. De Stichting Voedselbank werd na afloop van het festival al verrast met een koelwagen vol verse groente en fruit. Meer foto’s op www.deschakelbarendrecht.nl

iedereen iedereen verdient een verdient een morgen morgen

NIEUW: de Flex-BV ga naar: www.groenveldenvanhoudt.nl

Binnenlandse Baan 136, Barendrecht

Nieuwe directeur Het Kruispunt BARENDRECHT - John de Vos is sinds juni van dit jaar aangesteld als nieuwe directeur van theater Het Kruispunt. Hij volgt Anne Marie Kalkman op. Na het vertrek van directeur Anne Marie Kalkman heeft de Raad van Toezicht besloten John de Vos te benoemen als interim-directeur. Na de zomer heeft de Raad besloten deze situatie voort te zetten. De Vos, tevens lid van de Raad van Toezicht, heeft zijn werkzaamheden voor de Raad van Toezicht per direct stopgezet. John de Vos heeft ruime ervaring in het organisatieadvieswerk en bestuurlijke functies (onder andere in de

gezondheidszorg). Ook heeft hij bestuurlijke ervaring opgedaan in andere theaters. Sinds januari 2006 woont hij in Barendrecht en was vanaf de verzelfstandiging van Het Kruispunt in 2008 lid van de Raad van Toezicht. Hij is getrouwd, heeft twee zoons en inmiddels twee kleinkinderen. Als fervent theaterbezoeker heeft hij van zijn hobby deels zijn werk kunnen maken. Daarnaast maakt hij graag verre reizen. Voor de programmering van het seizoen 2013-2014 werkt Het Kruispunt samen met het Isala Theater uit Capelle aan den IJssel.

GroenLinks viert Dag van de Duurzaamheid BARENDRECHT - Op woensdag 10 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid en GroenLinks Barendrecht staat hier bij stil. In de huidige tijd waarin de overheid bezuiniging op bezuiniging stapelt, nodigen de partij iedereen uit om mee te denken over een duurzame begroting van de gemeente Barendrecht. Met de blik op de toekomst vraagt men Barendrechters mee te

denken over en voorstellen te doen voor verantwoorde bezuinigingen die de gemeente treffen. Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis (ruimte C001). Wie vooraf informatie wil toezenden of niet in de gelegenheid is om langs te komen en wel goede ideeën heeft, kan mailen naar asset@wxs.nl.

Alles over lifestyle in Barendrecht BARENDRECHT - Zaterdag 29 september waren Middenbaan, ‘t Vlak, het Onderlangs en het Achterom het toneel van Lifestyle Barendrecht. Vele winkeliers verzorgden presentaties van alles wat met lifestyle te maken heeft. Dit varieerde van fashion tot food en van speelgoed tot interieur. Op drie rode lopers werd de hele dag de laatste mode geshowd wordt. Op ‘t Vlak was een Kinderplein ingericht met diverse attracties en workshops. Foto Jos Wesdijk


” De Heer is mijn herder ” Na een leven waarin zowel geluk als verdriet zijn deel werd, is rustig ingeslapen mijn bijzondere man, onze vader, schoonvader groot- en overgrootvader

Johannes Willem van Hengel ~ Jo ~ * 2 februari 1935

-

† 24 september 2012

Hij verheugde zich op het weerzien met dochter Ina.

Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje. En alle beetjes die je stierf ’t is vreemd, maar die vergeet je. Het is je dikwijls zelf ontgaan. Wie kan begrijpen wat je hebt geleden en wie kan voelen wat je hebt doorstaan. Je zegt: ‘Ik ben wat moe’, maar op een keer ben je aan je laatste beetje toe. Intens verdrietig, maar ook dankbaar voor de vele jaren waarin wij van hem mochten genieten, delen wij u mede dat op 86-jarige leeftijd van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader, onze geweldige opa en onze overgrootopa (opa Klok)

Z.M. Visser-Mosterdijk

Ina (in herinnering) en Bert Sandra en Roy Quinten Delano Wilco Ria en Ronald

Ad en Alice Marcella en Johan Jasper, Iris Edwin

Willie en John Claudia Roel en Roxanne Rawano Rentley

Ellen en Hennie Laurine Kyenna, Dylon Esther

Aak 47 2991 DA Barendrecht De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden op Begraafplaats Den Ouden Dijck.

Zoals de vlinder aangetrokken door de zon ontstijgt aan haar cocon, zo bevrijdt mijn ziel zich van het aards gewicht opgaand in het eeuwig licht. E. Kubler-Ross Heden is zacht en kalm van ons heengegaan

Albertus Cornelis Enters 75 jaar 4 november 1936

25 september 2012 Miep Enters-Koppejan Abco en Gonda Enters-Sol Yorick Esmee

Arie

De afscheidsdienst heeft zaterdag 29 september plaatsgevonden in crematorium Rotterdam.

We verliezen in hem een goed en behulpzaam mens Gerrit en Corrie Vaandrager-Onnink Bart en Lenie Vaandrager-Vijfvinkel Jaap en Wil Vaandrager-Visser Mede namens neven en nichten

De HEER zal, in dit moeilijk leven, Zijn volk en erfdeel nooit begeven; Psalm 94 vers 8 berijmd Heden is door de HEERE Thuisgehaald Zijn kind, onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en oude oma

Jannigje Teuntje Blijleven-Kraaijeveld ~ Tante Jans ~ sinds 17 maart 1987 weduwe van Willem Blijleven in de gezegende leeftijd van 101 jaar.

26 september 2012 Oude Haven 8 2992 BH Barendrecht

Wim Blijleven in herinnering

De begrafenis heeft dinsdag 2 oktober plaatsgevonden op begraafplaats Den Ouden Dijck te Barendrecht. Wij bedanken allen van Thuiszorg Aafje voor de liefdevolle verzorging, huisarts W. Pijpers voor de goede medische begeleiding en ds. C. Romkes voor het leiden van de rouwdienst.

Gert en Wil Wim en Rianne, Tom, Rutger, Ralf Peter en Patricia, Jill Janneke en Arco, Julian, Gerben, Myrthe Gerard en Annelies, Amy Leendert en Cynthia Wilfred René en Mia Wiljanne en René, Adinda, Maurice, Reza Dirk Willem en Rosalinde, Maurine, Jasmijn Reinier en Rianne, Noélani, Loïs, Luan Huib en Sjanie Daniël en Miriam, Maud, Ike, Tijn Harmen en Louise, Marit, Jelte

Ons bereikte het droevige bericht, dat woensdag 26 september op 86-jarige leeftijd is overleden ons jeu-de-bouleslid

THIJS VISSER Wij wensen zijn vrouw Loes en overige familieleden, vrienden en kennissen sterkte bij het verwerken van dit verlies. Namens KV Vitesse Henk van der Pol, voorzitter Ruud Kappetijn, voorzitter jeu-de-boulescommissie

Johan en Sonja Enters-Hijnen Floor Linda Bart Alsemhof 8 2991 HA Barendrecht

Jan Groenendijk

Matthijs Visser

P.M. van Hengel-Groenendijk

Alex en Marga Richard Charissa Lysanne

Binnen een jaar na het overlijden van onze zus Wil, moesten we afscheid nemen van onze zwager:

Godzelf vertaalt de duisternis in eindlijk eeuwig licht

Gez. 447: 6 LvK

Onze moeder en oma wist zich afhankelijk van haar Schepper en ging biddend door het leven. 2 oktober 2012, Zorgcentrum ”De Koningshof”, Rotterdam Correspondentieadres: G. Blijleven Wesdijkleede 56 2991 WX Barendrecht Gelegenheid tot condoleren D.V. vrijdag 5 oktober van 19.30 uur tot 21.00 uur in de zaal van de Eben-Haëzerkerk, Voordijk 252 te Barendrecht. (ingang Dudokdreef) De rouwdienst zal gehouden worden D.V. zaterdag 6 oktober om 11.00 uur in de EbenHaëzerkerk, Voordijk 252 te Barendrecht. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Scheldestraat 1 te Barendrecht. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot condoleren in de zaal van voornoemde kerk. Geen bloemen

Verdrietig omdat hij niet meer bij ons is, maar terugkijkend op veel fijne herinneringen, laten wij weten dat teruggekeerd is naar zijn Schepper onze lieve, zorgzame vader en trotse opa

Je

het goed!!!

Jan Groenendijk weduwnaar van Willemina Vaandrager (2011) Cornelia Bijl (1978)

Wij zijn er voor u als u ons nodig heeft. Monuta Rijnmond. We zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

* IJsselmonde, 5 januari 1925

Piet van der Wel 40 jaar in dienst

† Bergen N.H., 28 september 2012

Bergen N.H. : Annerien New York : Ronald en Jason Utrecht : Jeroen † en Barbara Spijk, Mees

Monuta Memoriam Langenhorst 100 010 - 293 04 22.

Correspondentie adres: Wijzend 59 1862 HH Bergen N.H.

Monuta Van den Toorn Jacques Dutilhweg 333 010 - 202 14 33. www.monuta.nl

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats in de Scheldestraat te Barendrecht.

Donkervoort Optiek

Middenbaan 53a Barendrecht


d

F.X.M. Kloeg Uitvaartzorg Sinds 1989 op Rhoon en Poortugaal Begrafenis en crematieverzorging

f

1/2 1/2 uur uur in in de de studio studio max. max. 55 personen personen DVD DVD high high resolution resolution om om zelf zelf af af te te laten laten drukken drukken + kaartontwerp om zelf af te laten + kaartontwerp om zelf af te laten drukken drukken

Uitvaartverzorging geheel naar eigen wens. Uitvaart voorbespreking bij ziekte en gezondheid. Wensenboekje voor uw uitvaart gratis opvraagbaar. Opbaarmogelijkheden in o.a. Rhoon, Poortugaal, Barendrecht en Rotterdam.

Voor een een uitvaart uitvaartgeheel geheelnaar naareigen eigenwens wens Voor ininBarendrecht Barendrecht&&omgeving. omgeving.

Meld-en informatienummer dag en nacht

* Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar

Forum 110, 3176 TC Poortugaal

Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

010-2017165

Dag en nacht bereikbaar Dag en nacht bereikbaar

Voorbespreking? Regel het nu! Ontvang een gratis wilsbeschikkingboekje en informatie over ons depositofonds. •

uitvaartverzorging sinds 1935

persoonlijke begeleiding

opbaring thuis of in rouwcentrum

grafmonumenten wij verzorgen alléén begrafenissen

X-mas fotoshoot by

Bel 0180-612735 Voor Bel informatie en actuele rouwberichten 0180-612735 kijk op:op: www.klinkuitvaart.nl of kijk www.klinkuitvaart.nl

€€ 150,00 150,00 all-in all-in (geldig (geldig van van 11 oktober oktober t/m t/m 55 december) december)

d

Bel Bel of of mail: mail: o6-46398890 o6-46398890 || info@riconfotografie.nl info@riconfotografie.nl

ieuws? n iets n a a e met de o T Te koop: 3 kostuums mt. smaken

enni vershoeve kbei52, nieuw kostuum We om dan ugrijs ge, nieuw Kkostuum ie wde n r e v streep, 1 kostuum bordeaux, 1x gedragen, vr.pr. 90 euro tel. 0180-558645

Gastronomische verwennerij

Ik ben op zoek naar een Tripp-Trapp stoel van Stokke (m/z beugel) max. 30 euro. Tel. 06-43120410 P. van Bezeij G.J. van Bezeij Aubadestraat 7 2992 GN Barendrecht

www.vanbezeij.nl 0180 - 64 71 01

50 Biefstukmenu 19 soep | biefstuk met verse groenten en Rommelmarkt: zaterdag

Uw uitvaartleider in Barendrecht en omgeving: H.S. (Harmen) Blijleven

Te koop: 3 kostuums aardappelgarnituur | dessertmt. 6 oktober a.s. van 10 - 16 52, nieuw kostuum beiuur rommelmarkt in Villa ge, nieuw kostuum grijs van Alles, Dorpsdijk5040a te streep, 1 kostuum borIedere zondag van 12.00 - 14.00 uur Rhoon deaux, 1x gedragen, vr.pr. 90 euro tel. 0180-558645 Te koop: AUTO: DAEWO/ Tacuma-2.0 Cl. trekhaak Kijk+voor de mogelijkheden en menu’s op www.wevershoeve.nl Ik ben op zoek naar een Bj.2003-5 zitpl./benzine/ Ook voor al uw feesten en partijen. Tripp-Trapp stoel van zilver/ g.st.113.000 km Stokke (m/z beugel) max. 0180-613884 € 2499,30 euro. Tel. 06-43120410

19

Kantoor & Rouwcentrum: Prins Hendrikstraat 20-22 3262 ST Oud-Beijerland

MASTENBROEK UITVAARTVERZORGING

Noldijk 41a | 2988 CD Rijsoord | 0180 62 12 20 | www.wevershoeve.nl

Met 25 jaar ervaring uw vertrouwen waard. In Barendrecht en omstreken voor begrafenissen, crematies en kerkelijke uitvaarten.

Dag en nacht bereikbaar!

0180 - 699 199

0180 723204 Dag en nacht bereikbaar

Molenleede 90 2991 WB Barendrecht Voor informatie kijk op:

www.ericmastenbroek.nl

Openingstijden: wo - vr - zat - zo 12.00-20.00 uur do 16.00-20.00 uur

Wij zijn genomineerd voor

Leukste Restaurant Stem mee en kijk op

www.restaurantverkiezing.nl/ pannenkoekenhuisoosterpark Oosterparkweg 17a, 2986 AJ Ridderkerk tel.: 0180-43 66 60

Naast de kinderboerderij

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen. Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven. Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

AUTORIJSCHOOL BOOGERT

Lesprijs € 35,-

per 60 minuten bij vooruitbetaling. Goedkoop lessen i.v.m. zuinige en schone vw polo bluemotion.

Na 01-10-2012 geen prijsverhogingen door stijging BTW-tarief.

INFO: www.autorijschoolboogert.nl BEL: 0180-432514 / 06-51361870

URNbestellen.nl GEDENKSIERAADbestellen.nl

dierbare herinneringen vasthouden...

Woningontruimingen Bezemschoon opleveren

06-46 39 68 66

www.woningontruimingmetspoed.nl en / of www.tussencorenkitsch.nl In onze showroom kunt u op een overzichtelijke en persoonlijke manier onze grote collectie urnen en sieraden bekijken, wij werken alleen op afspraak zodat wij rustig de tijd voor u kunnen nemen.

Uitvaartproducten Ridderkerk 06-13712287, info@mlsupply.nl

Brunch

BOVAG-RIJSCHOOL AVANTI DIVERSE OPLEIDINGEN:

10 en 15 dgs, 6 of 8 wkn. Binnen 1 week uw theorie, examen data beschikbaar op zeer korte termijn 2 à 3 weken Stadhoudersweg 6e, Rotterdam Telefoon 010 - 4673820 / 4679448 www.avantirijschool.nl

Te koop gevraagd: perfoRommelmarkt: zaterdag rator voor 23-gaatjes. tel. 6 oktober a.s. van 10 - 16 0180-617345 na 20.00 uur uur rommelmarkt in Villa van Alles, Dorpsdijk 40a te Gemengd openhaardRhoon hout te koop! Voor € 60,per kuub. Tel. 06 17425635 Te koop: AUTO: DAEWO/ Tacuma-2.0 Cl. + trekhaak Te koop: 2 paar zgan rub- Bj.2003-5 zitpl./benzine/ beren kaplaarzen mt 38 + zilver/ g.st.113.000 km 39 € 15,- per paar Zwart € 2499,0180-613884 ijzeren fietsmand € 2,50 AKAI KTV € 20,- Hang- Te koop gevraagd: perfolamp en wandlamp glas rator voor 23-gaatjes. tel. met messing € 30,0180-617345 na 20.00 uur Tel. 010-7200200 tel. 0180-611807

Last van ongedierte?

Te koop: 3 kostuums mt. 52, nieuw kostuum beige, nieuw kostuum grijs streep, 1 kostuum bordeaux, 1x gedragen, vr.pr. 90 euro tel. 0180-558645

De Ongedierte Expert

Ik ben op zoek naar een Tripp-Trapp stoel van Stokke (m/z beugel) max. 30 euro. Tel. 06-43120410

Rommelmarkt: zaterdag 6 oktober a.s. van 10 - 16 uur rommelmarkt in Villa Gemengd openhaard- van Alles, Dorpsdijk 40a te www.deongedierteexpert.nl Te koop: D en H klassieke hout te koop! Voor € 60,- Rhoon toerfietsen, Gazelle, 3 ver- per kuub. Tel. 06 17425635 sn. i.z.g.st. € 200 of € 120 Te koop: AUTO: DAEWO/ Uw oplossing tegen: p/st. tel.0180-614525 zgan rub- Tacuma-2.0 Cl. + trekhaak koop: 2 paar wespen, vliegen, spinnen,Te kakkerlakken, mieren, vlooien, zilvervisjes,beren ratten kaplaarzen en muizen mt 38 + Bj.2003-5 zitpl./benzine/ Te koop: Aubusson Chi- 39 € 15,- per paar Zwart zilver/ g.st.113.000 km nees wollen tapijt, maat ijzeren fietsmand € 2,50 0180-613884 € 2499,170x240 cm. Kleur heel AKAI KTV € 20,- Hanglichtgroenig/grijzig. Pa- lamp en wandlamp glas Te koop gevraagd: perfotroon niet te druk met vo- met messing € 30,rator voor 23-gaatjes. tel. gels. Foto op aanvraag. tel. 0180-611807 0180-617345 na 20.00 uur Tel. 010-5016010 openhaardTe koop: D en H klassieke Gemengd 6 oktober Fancy Fair3 ver- hout te koop! Voor € 60,toerfietsen, Gazelle, per kuub. Tel. 06 17425635

Te koop: diverse jongens kleding 13 t/m 18 jaar. Tshirts, sweaters, overhemden, colbert ed. Merken Esprit Mexx ed. Maat M vanaf € 4,- alles schoon, en I.z.g.st. tel. 06 43278133

sn. i.z.g.st. € 200 of € 120

Augustinuskerk p/st. tel.0180-614525 Marijkesingel Aubusson ChiTe koop:24 nees wollen tapijt, maat cm. Kleur 10 – 16 uur 170x240 Toegang vrijheel

Te koop: 2 paar zgan rubberen kaplaarzen mt 38 + 39 € 15,- per paar Zwart ijzeren fietsmand € 2,50 lichtgroenig/grijzig. Pa- AKAI KTV € 20,- HangVerloren vrij 21sept Carn- troon niet te druk met vo- lamp en wandlamp glas Veste: zilv bal kettinkje gels. Foto op aanvraag. met messing € 30,met bruine pegeltjes van Tel. 010-5016010 tel. 0180-611807 oma. Bel svp 06-49688840 Hulp voor de tuin gezocht Wie heeft tijd en puf om kleine tuin (ca. 20 m2) van onze zieke dochter te ontdoen van onkruid en weer enigszins toonbaar te maken? Er moet flink aangepakt worden! Wijk Molenvliet. Redelijke vergoeding spreekt voor zich. Bel of sms naar 06-50646130.

Te koop: diverse jongens kleding 13 t/m 18 jaar. Tshirts, sweaters, overhemden, colbert ed. Merken Esprit Mexx ed. Maat M vanaf € 4,- alles schoon, en I.z.g.st. tel. 06 43278133 Verloren vrij 21sept CarnVeste: zilv bal kettinkje met bruine pegeltjes van oma. Bel svp 06-49688840 Hulp voor de tuin gezocht Wie heeft tijd en puf om kleine tuin (ca. 20 m2) van onze zieke dochter te ontdoen van onkruid en weer enigszins toonbaar te maken? Er moet flink aangepakt worden! Wijk reklame! MolenUw rijbewijs is onze vliet. Redelijke vergoeding spreekt voor zich. Bel of sms naar 06-50646130.

0000123

50x112

Te koop: D en H klassieke toerfietsen, Gazelle, 3 versn. i.z.g.st. € 200 of € 120 p/st. tel.0180-614525 Te koop: Aubusson Chinees wollen tapijt, maat 170x240 cm. Kleur heel lichtgroenig/grijzig. Patroon niet te druk met vogels. Foto op aanvraag. Tel. 010-5016010 Te koop: diverse jongens kleding 13 t/m 18 jaar. Tshirts, sweaters, overhemden, colbert ed. Merken Esprit Mexx ed. Maat M vanaf € 4,- alles schoon, en I.z.g.st. tel. 06 43278133 Verloren vrij 21sept CarnVeste: zilv bal kettinkje met bruine pegeltjes van oma. Bel svp 06-49688840 Hulp voor de tuin gezocht Wie heeft tijd en puf om kleine tuin (ca. 20 m2) van onze zieke dochter te ontdoen van onkruid en weer enigszins toonbaar te maken? Er moet flink aangepakt worden! Wijk Molen-


8

De Schakel

Donderdag 4 oktober 2012

theaterladder

Out of Africa

WO. 10-10, 20.15 UUR

DO. 18-10, 20.15 UUR

OUT OF AFRICA - SAFARI THROUGH MAGICAL KENYA UNIEKE AFRIKAANSE SHOW In regie van zangeres en theatermaker Leoni Jansen, bekend van o.a. Daughters of Africa, brengt een cast van 25 getalenteerde zangeres, dansers en muzikanten uit Kenia een avondvullende show waarin ze zowel het traditionele als hedendaagse Kenia laten zien. U ziet de opzwepende dansen van de indrukwekkende Masai krijger, hoort close harmony songs en geniet van funky African Jazz ritmes en de vrolijke Benga Music uit de nachtclubs van Mombassa en Nairobi. € 30,60/€ 29,25

MARIKE JAGER - HERE COMES THE NIGHT INNEMENDE SINGER/SONGWRITER Marike Jager is geen singer/songwriter waarbij je in slaap valt. Here Comes The Night is een muzikaal avontuur door de nacht. Met tot de verbeelding sprekende bewegende objecten als decor wordt het podium omgetoverd tot een nacht aan het water. Marike en haar band verwennen u met kleurrijke, speelse en soms broeierige songs. € 18,90/€ 17,55 Marike Jager

MIKE & THOMAS - KERSTREVUE (TRY OUT)

DO. 11-10, 20.15 UUR JON VAN EERD E.A. - DE BONBONFABRIEK

Jon van Eerd

KLUCHTKONING We zijn het van hem gewend. Jon van Eerd werkt zich in zijn nieuwe klucht De Bonbonfabriek weer als vanouds in de nesten. Als Harry Vermeulen weet hij zich nauwelijks staande te houden tussen de tonnen cacao en de opstuivende poedersuiker. Met piepende radars en krakende lopende banden worden er zoveel mogelijk bonbons uitgeperst om een deadline van 30.000 bonbons te halen. Maar de verouderde machines en een vreemde insluiper gooien roet in de cacao. € 27,90/€ 26,55

Mike & Thomas

BUMBA IN DROMENLAND (2+)

VOICE MALE - LADIES FIRST 100% A CAPELLA Muzikale vrouwen die hun elegante stempel gedrukt hebben op de internationale muziek vormen de inspiratiebron voor het nieuwste programma van de Vlaamse a capella groep Voice Male. In Ladies First brengen de zes heren een ode aan hun favoriete vrouwen. . Nummers van o.a. Madonna, Alica Keys, Pink en vele anderen worden omgezet naar het meerstemmige a capella waar Voice Male zo goed in is. € 21,60/€ 20,25

Bumba in dromenland

ZA. 13-10, 21.00 UUR AANSTORMEND TALENT De Nacht is een must voor de ware cabaretliefhebber, het jaarlijkse podium voor aanstormend en doorgebroken talent. En voor u een kennismaking met de cabaretiers van de toekomst. Dat zijn dit jaar Stefan Pop (Comedytrain), Louise Korthals (winnares van de juryprijs van het Concours om de Wim Sonneveldprijs), Gebroeders Fretz (o.a. bekend van het NRCV programma On Air van Harm Edens) en Ronald Smink (Comedytrain). De presentatie is in handen van Master of Ceremony Onno Innemee. Iedereen krijgt 20 minuten om zich te bewijzen. U bent de applausmeter. € 20,70/€ 19,35

JEROEN VAN MERWIJK - DE VLEESGEWORDEN BESCHEIDENHEID

Jeroen van Merwijk

SUBTIEL, SPEELS, INTELLIGENT Hij heeft geen eigen reality soap of glossy magazine. Jeroen van Merwijk kan zijn tijd wel beter besteden. Wars van de waan van de dag trekt hij langs de theaterzalen van Nederland. Een man met zijn gitaar, zijn poëzie en zijn opvattingen. Die niets anders wil dan de vruchten van zijn enorme cabarettalent te delen met de crème de la crème van het Nederlandse theaterpubliek. € 19,80/€ 18,45

DO. 25-10, 20.15 UUR

ZO. 14-10, 14.30 UUR

OMNIA - MUSICK AND POËTREE

IK BEN EEN HELD (5+)

Ik ben een held

ZET JE LEUKSTE CLOWNSNEUS OP De leukste en bekendste clown van dit moment komt eindelijk naar theater het Kruispunt. En hij is niet alleen, want Bumba neemt al zijn vriendjes mee. Kleine Loes moet elke avond op tijd naar bed, samen met haar vaste knuffel Bumba. Maar wat als die knuffel plots tot leven komt en haar meeneemt naar een wereld waar alles mogelijk is en alles kan. Wil je net als Kleine Loes meedromen met de grappen en grollen van Bumba en Bumbalu? Zet dan je leukste clownsneus op en laat van je horen. € 16,20/ € 14,85/€ 13,95 kind tot 12 jaar

WO. 24-10, 20.15 UUR

NACHT VAN HET CABARET

Nacht van het cabaret

ABSURDE TAALKUNDIGE NONSENS Het is weliswaar oktober, maar beide heren hebben nu al zin in de kerst. Denk je aan kerstmis, dan hoort daar in hun ogen een revue bij die zo kersterig is dat op je bovenlip een snor van dennennaalden oprijst, dat je onder je oksels spontaan engelenhaar spuit en dat je partner gekke gezichten kan trekken in de spiegelende zilverglans van je kerstbillen. Mike en Thomas zijn twee getalenteerde clowns met een feilloos gevoel voor timing, een scherp oog voor absurditeiten en een mooie theatrale mimiek. € 19,35/ € 18,-

ZA. 20-10, 14.00/16.00 UUR

VR. 12-10, 20.15 UUR

Voice Male

VR. 19-10, 20.15 UUR

MUZIKAAL VERHAAL Orkest MaxTak speelt dit seizoen de muziektheatervoorstelling Ik Ben Een Held naar het boek van Ted van Lieshout. Ik Ben Een Held gaat over een heldhaftige jongen en zijn bange vader. De jongen komt oog in oog te staan met een aantal niet alledaagse wezens die zijn vader de stuipen op het lijf jaagt. € 12,45/€ 10,80/€ 9,90 kind tot 12 jaar

Omnia

PUUR EN INTENS Musick and Poëtree is een pure, intense muziekbelevenis. Een nieuwe voorstelling, die een geheel andere kant van Omnia laat zien dan het publiek tot nog toe gewend is van de heftige Pagan Folk shows. Op unieke akoestische instrumenten neemt Omnia je mee op reis naar de oorsprong van de Europese muziek, het oersjamanisme en de kracht van de Keltische druïden. € 19,80/€ 18,45

DINSDAGAVOND FILMAVOND DI. 09-10, 20.15 UUR

DI. 23-10, 13.30 UUR

DI. 23-10, 20.15 UUR

INTOUCHABLES

BRAMMETJE BAAS

YOUR SISTER’S SISTER

Op feiten gebaseerd komisch drama over een Senegalese jongeman die de persoonlijk verzorger wordt van een fysiek gehandicapte Franse miljonair. Wegens succes nogmaals te zien in Theater het Kruispunt! € 7,50/€ 6,50 cjp/ € 6,- vrienden.

Herfstvakantietip! Familiefilm over de zevenjarige Brammetje, een creatief en leergierig jongetje dat onmogelijk stil kan zitten.

Humoristisch drama over een driehoeksverhouding tussen Jack en de twee zussen Iris en Hannah.

€ 7,50/€ 6,50 cjp en kind tot € 7,50/€ 6,50 cjp en kind tot 12 jaar/€ 6,- vrienden. 12 jaar/€ 6,- vrienden.

RESERVEREN VIA WWW.THEATERHETKRUISPUNT.NL OF 0180-615958. THEATER HET KRUISPUNT, MIDDENBAAN 111, 2991 CS BARENDRECHT


Els Schobben

Therapeutisch Elastische Kousen, Sportcompressie kousen, Reiskousen en Compressievesten Heeft u één van deze bovenstaande Compressie hulpmiddelen nodig? Bij Compressiespecialist Els Schobben bent u aan het juiste adres voor het vakkundig aanmeten en leveren van Therapeutische elastische beenkousen, armkousen, compressievesten en sportcompressie kousen. U belt en wij komen opmeten aan huis! CompressieZorg is een erkend bedrijf en heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars. Haydnsingel 23 - 2992 EL Barendrecht - Telefoon: 0180-610177 Mobiel: 06-48176296 - Fax: 0180-443528 - Email: els@compressiezorg.nl

Het Bloemenjungle “superkoopje” van de week: Een Phaleanopsis (vlinder Orchidee) plant

Heel de maand oktober bij Logus Rotterdam

BTW, weg ermee!

21%

Keuze uit verschillende kleuren, met 1 tak bloemen voor de

STUNT PRIJS

OP=OP !!!

van E

Oosterparkweg 15 Ridderkerk Tel: 0180 - 42 45 46 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur. vrijdag koopavond tot 21.00 uur www.bloemenjungle.nl - www.bloemetjebestellen.nl

korting op alles!

2,95!!

Bloemen, planten en woondecoraties

Sterker dan vinyl en praktischer dan laminaat

van tegelvloeren tot complete badkamers*

Bezoek onze showroom met meer dan 60 badkameropstellingen en laat u inspireren!

Novilion p.v.c vloeren

Openingstijden Rotterdam

Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 uur - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 uur - 17.00 uur *vraag naar de voorwaarden in de showroom

Rotterdam: Driemanssteeweg 160, T 010 - 410 90 10 U vindt ons aan de A15, afslag 19 Charlois/Rhoon.

LOGUSROTTERDAM.NL

Van 59.95 voor € 49.95 Incl egaliseren (beton) Incl lijm kosten Incl arbeidslonen bezoek onze vernieuwde website!

EN IJN T-G AA N N E I M IJT N- LA TAP : ITE T E N U I K B R AK EN ING PA LZA EN N- NWER E A N D IA ZO BIN BED PEC D OR

‘t Vlak 5, Barendrecht - T: 0180 - 62 26 66 info@vanhemertwoonsfeer.nl

www.vanhemertwoonsfeer.nl

S


10 De Schakel

Donderdag 4 oktober 2012

ELKE

IN CARNISSE VESTE WOENSDAG ✁ op Het Havenhoofd

Tegen inlevering van deze bon! Gegrilde bouten per stuk € 2,50

BIJ DE DIERENKRAAM!! Help de egels de winter door.

3 voor

Vitakraft egelvoer

Gegrilde Kip spare-ribs half kilo € 4,00 1 kilo voor

bevat o.a. week- en schaaldieren, fruit, insecten en vlees heel kilo slechts 5.95

Super dinobotten

€ 7,00

3.95 per stuk en 3 voor 9.95

Knaagdierkooien 100cm lang diverse kleuren slechts 29.95

et U proeft h verschil! Vitakraft Catsticks

3 pakjes voor slechts 2.50 Marian en Michel van Aelst dierenbenodigdheden www.dierenvoedsel.nl - Tel. 06 22517622 Uw Royal Canin voedingsadviseur

Zie onze aanbiedingen op de kraam Voor al uw babykleding Huub van Wijk De beste kwaliteit en de laagste prijs !!

Rompertjes € 6,50 per stuk 2 voor € 10,00 zolang de voorraad strekt Voor jongens en meisjes altijd de maten 44 t/m 86 op voorraad. Huub van Wijk Ireneplaats 20 Hellevoetsluis Tel: 062394625

ook uw kaasboer op de markt

€ 2.50 KORTING PER KILO OP ALLE BOERENKAAS

€ 5,00

Kwaliteits Vishandel Marcel Korlaar

Slibtong

€ 17,50 per kilo Mooie grote dikke

normaal € 25,00 nu

zomerschol

per stuk € 3,- 4 voor € 10,00

familiezak Kibbeling 700 gram € 10,00 gratis saus!! Marcel en Jacqueline Korlaar tegenover de Hema • 06-52054112 Natuurlijk ook op de woensdag markt in Carnisse Veste

✁ TON KRUYTHOF

AARDAPPELHANDEL STRIJEN

GRATIS

2 kilo uien Bij aankoop van 5 kilo aardappelen.

Wij bezorgen vanaf 10 kilo gratis thuis

Tel. 06 - 412 54 017 Tegen inlevering van deze advertentie

speculaaspakket: 1 blok gevuld speculaas met amandel spijs .........................................

2.25

2 plakken ouderwetse brokken................................................................................

2.00

14 speculaasmolens

2.75 7.00

...............................................................................................................

normaal

Nu voor

5.00 per pakket

Alleen tegen inlevering van deze advertentie !

10 zachte witte puntjes ........................... 1.00 5 harde duitse broodjes ............................. 1.00 4 mega eierkoeken............................................... 1.50 Desem broden div soorten ........................ 2.50 We verwelkomen u graag bij onze verkoopwagen Vrijdag 5 oktober op het binnenhof 8.30-16.00 Woensdag 10 oktober op carnisselande 8.30-15.30

Max 1 bon per klant en op = op Ook bij ons geldt klein bedrag pinnen mag!!!


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 4 oktober 2012

11

Diamanten bruidspaar

Dierendag bij Wesdijk

Ongeluk goed afgelopen

BARENDRECHT - Locoburgemeester Cees Versendaal feliciteerde woensdag 26 september het echtpaar Hordijk-Kooijman met hun diamanten huwelijk. Het echtpaar trouwde op 24 september 1952 in Rotterdam en vierde dit jaar hun zestigste huwelijksfeest. Namens het gemeentebestuur bezocht loco-burgemeester Versendaal het diamanten bruidspaar thuis. De heer Teunis Hordijk is geboren op 22 maart 1927 in Ridderkerk en zijn vrouw Antje Kooijman op 16 mei 1928 in Rotterdam.

BARENDRECHT - Donderdag 4 oktober is het Werelddierendag. Dierenspeciaalzaak Wesdijk B.V viert dat. In de winkel zijn er veel Dierendagaanbiedingen te vinden. Natuurlijk zijn deze ook te vinden op www. wesdijk.nl. Zaterdag 6 oktober zijn er voor de deur demonstraties van de Gehoorzame Huishond School uit Ridderkerk. Zij geven demo’s CombiSport. CombiSport is een leuke, actieve manier van trainen met de hond. Niet alleen de hond, maar ook de baas is hierbij actief in beweging. CombiSport bestaat uit vier onderdelen:

BARENDRECHT - Een automobilist, de bewoners van een huis aan de Dorpsstraat en fietsende scholieren zijn dinsdagmiddag door het oog van de naald gekropen. De bestuurder van de auto werd onwel, ramde een lantaarnpaal en kwam vlak voor de gevel van de woning tot stilstand. Daarbij raakte niemand gewond. Ambulancepersoneel ontfermde zich over de bestuurder. Het ongeval gebeurde op een moment dat veel fietsende scholieren in de buurt waren. Foto Jos Wesdijk

CombiJump, CombiSpeed, Gehoorzaamheid en Stormbaan. Wie zelf wil proberen of Combisport iets voor hem/ haar en de hond is, kan meedoen aan de gratis clinics op zaterdag 6 oktober. Die worden tussen de demonstraties door gegeven. Wie verzekerd wil zijn van deelname, kan zich inschrijven in de winkel. Dierenspeciaalzaak Wesdijk B.V. is te vinden aan Middenbaan 56-62 te Barendrecht. Ook kan men voor meer informatie contact opnemen met GH Ridderkerk: 0186609043 en combisport@ dbrijnmond.nl.

Afscheid van juf Ineke Heerlijck wonen in Barendrecht BARENDRECHT – Wie meer wil weten over wonen in Barendrecht, is zaterdag 13 oktober van harte welkom op de Middenbaan in Barendrecht. De winkelstraat staat die dag geheel in het teken van wonen. Op de Middenbaan kan men informatie inwinnen over (nieuwbouw)woningen, verzekeringen en hypotheken. Verdeeld over de Middenbaan zullen diverse paviljoens staan. Daar presenteren onder meer ING, Rabobank, Willow (Rijtuigwei) en Blokland Huizen (Land van Barendreght) zich. Zij zullen hun aanbod tonen en adviezen geven aan bezoekers. Wie meer wil weten, kan vrijblijvend langslopen. Bezoekers worden verwend met een

Vanavond Jos op Donderdag BARENDRECHT – Vanavond, donderdag 4 oktober, ontvangt presentator Jos Vis in Jos op Donderdag tussen 21 en 22 uur het (debuterende) team uit Barendrecht met startnummer 305 van de Roparun, oftewel de Multiweld runners. In de studio zijn aanwezig Jeroen en Arjen Engelen, Maarten Kloppenburg en Olav de Swaaf. Zij komen vertellen over het hoe en waarom van de deelname aan de Roparun van 2013. Verder in dit uur een kort telefoongesprek met Myra van de Korput (hoedenontwerpster) over de Kunstroute die 6 en 7 oktober in Barendrecht wordt gehouden en vijf jaar Designhoeden Myra. Tussen 22 en 23 uur ontvangt Jos Vis oud-radiocollega Alex Snelleman. Alex is een muziekliefhebber pur sang. Niet de alledaagse doorsnee muziek, maar meer alternatieve en met name Britse muziek is in de verzameling van Alex te vinden. In dit uur laat hij bij Jos zijn favoriete nummers horen. De uitzending is 4 oktober te beluisteren op Exxact FM radio (106.4 in de ether, 105.9 op de kabel) en ook via internet: www.exxactfm.nl).

speciale goodie bag van de BIZ Centrum Winkeliers. Ze kunnen bovendien genieten van een gratis smoothie bij de smoothiebar van Blokland Huizen. Voor de kinderen loopt er een ballonkunstenaar rond die ballonfiguren maakt. Wie tips wil voor zijn interieur, kan bij het ‘styling centre’ terecht dat bij Four Seasons wordt opgesteld. Hier kunnen bezoekers langskomen met zelfgemaakte foto’s voor advies en tips voor hun interieur. Deze service wordt gratis aangeboden door de partners van de Woondag. Wie verfrissende woonideeën wil, moet dus zeker een foto meenemen. De Woondag wordt georganiseerd door gygga innoventures.

HEERJANSDAM - De kinderen van christelijke basisschool De Rank te Heerjansdam hebben afgelopen donderdag met de feestelijke musical ‘Hallo Wereld’ afscheid genomen van hun Juf Ineke. Het thema van de musical was ‘reizen’. Na 42 jaar in het onderwijs en een 37-jarig dienstverband bij De Rank

heeft Juf Ineke nu voldoende gelegenheid om ook buiten de schoolvakanties te gaan reizen, omdat zij dat heel graag doet. Namens de kinderen werd dan ook een reischeque aangeboden. Nadat Juf Ineke aan de kinderen had beloofd om zeker nog eens langs te komen, kreeg zij toestemming van de kinderen om met de door haar welverdiende ‘lange vakantie’ te gaan.

BARENDRECHT - Ook dit seizoen is BVV Barendrecht bereid om voor de Leprastichting in actie te komen. Zo zal er komende zaterdag 6 oktober rond de wedstrijd Barendrecht tegen IJsselmeervogels (aanvang 15 uur) aandacht gevraagd worden voor het werk van de Leprastichting. Peter Euser, de Barendrechtse ambassadeur van de Leprastichting en bovendien clubscheidsrechter bij BVV, zal bij de wedstrijd aanwezig zijn. Iedereen kan bij hem terecht voor meer informatie over lepra en de gevolgen daarvan. In juli 2011 is hij op werkbezoek naar Indonesië geweest en heeft daar in een lepraziekenhuis en in een lepradorp met eigen ogen gezien wat lepra aanricht. Afgelopen seizoen heeft hij met diverse acties vijftienduizend euro opgehaald, waardoor onder

Alles voor verwarming en sanitair RIDDERKERK - Een jaar na de start van zijn gespecialiseerde webwinkel heeft André Balkema in Ridderkerk een bedrijfspand ingericht met vrijwel alles op het gebied van centrale verwarming en sanitair. De eerder vele jaren bij een groothandel in deze branche werkzame ondernemer koppelt kennis van zaken aan kwaliteit en lage prijzen. ,,Ik durf te zeggen dat ik met bijna alles veel goedkoper ben dan de grote bouwmarkten. Ik doe alleen niet mee met de materialen in het laagste segment. Met zo’n hele goedkope kraan hebben mensen al snel problemen en daar kan ik niet achter staan. Daar staat tegenover dat ik makkelijk garantie kan geven op de artikelen die ik verkoop”, vertelt André, die met zijn CVSShop levert aan zowel bedrijven, zelfstandig werkende installateurs en particulieren. Het pand van de groothandel heeft hij afgelopen zomer met eigen handen verbouwd en stap voor stap ingericht met materialen waar de meeste vraag naar is. ,,Alles hier neerzetten is onmogelijk, maar ik kan wel alles leveren”, zegt Balkema bij zijn goed geordende ver-

Acties voor de Leprastichting

zameling onderdelen, leidingen en pvc-buizen. Er is zelfs een plank met niet meer courante onderdelen, waarin gezocht kan worden voor een oplossing van oude technische installaties. Voor de aanleg van nieuwe verwarmingssystemen en/of vloerverwarming is alles voorhanden, inclusief ketels, boilers of geisers en de benodigde materialen voor ventilatie. Voor sanitair bestaat de keus uit allerhande kranen, wastafels, wc-potten , douches, baden en badmeubels. Ook alle benodigde bevestigingsmaterialen kunnen direct worden meegeleverd. ,,Met

mijn webshop heb ik nu al klanten in het hele land. Nu ik dit pand heb, hoop ik ook rechtstreeks mensen in deze regio te kunnen bedienen. Zonder opsturen of transport wordt het bovendien nog goedkoper”, aldus Balkema. CVSShop is te vinden aan Mandenmakerstraat 9 in Ridderkerk op bedrijfsterrein Donkersloot, waar de klanten welkom zijn van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdagen van 8 tot 12 uur. Per 1 oktober wordt een vernieuwde website gelanceerd op: www.cvsshop. nl. Voor informatie: 0180398610 of info@cvsshop.nl.

André Balkema: ,,Ik durf te zeggen dat ik met bijna alles veel goedkoper ben dan de grote bouwmarkten”.

meer een zoektocht op Papoea in Indonesië naar een verborgen lepradorp bekostigd kon worden. Van de 200 mensen die in het dorp aanwezig waren, bleken maar liefst 86 mensen besmet te zijn met lepra, onder wie 29 kinderen. Met het geld dat hij dit seizoen hoopt op te halen, wil hij nieuwe zoektochten mogelijk maken. Medicijnen tegen lepra zijn er, maar de leprapatiënten zijn moeilijk te vinden doordat ze vaak verstoten zijn en diep in het oerwoud en ver van de bewoonde wereld moeten leven. Ook deze mensen gunt hij een leven zonder verminkingen en amputaties. Wie de strijd tegen lepra wil steunen, kan dat doen via www.leprastichting.nl/ djm/ambassadeurs/petereuser. Men kan ook contact opnemen via 0180-626737 en p.euser-leprastichting@ hotmail.nl. Hij zoekt bijvoorbeeld nog collectanten voor de collecte eind januari 2013.

Jonge kok kookt op GreensParade

BARENDRECHT – De jonge kok Rick de Leeuw (9) uit Barendrecht is door een van de organisatoren van de Greensparade benaderd of hij het leuk zou vinden om te koken op de Greensparade bij de stand van 24kitchen. Dit naar aanleiding dat hij, zeker gezien zijn leeftijd van acht jaar, ver wist te komen bij het kookprogamma Junior Masterchef afgelopen winter. Rick deed graag mee met de GreensParade en mocht meekoken met de tv-koks van 24kitchen, John Gerdsen en Borris Bassa. John Gerdsen en Rick hebben samen gegrilde tomaten met hazelnoten en Parmezaanse kaas gemaakt.

Boris Bassa maakte samen met Rick witlofblaadjes met blue cheese dip en tapenade. Later op de dag heeft Boris Bassa Rick geassisteerd met zijn eigen gekozen gerecht. Omdat Rick het liefste Hollandse pot eet en dit ook aansluit bij de Greensparade, heeft hij gekozen voor gebakken Hollandse bloemkool. Al houd je niet van bloemkool, dit moet je dit écht eens proberen, vindt Rick, wat het is echt heerlijk. Rick vond het erg leuk en heeft weer veel bijgeleerd. Het was een topdag met mooi weer en veel bezoekers. Als het aan Rick ligt is hij volgend jaar weer van de partij.


Met korting naar Here comes the night

Sloop Notenhof in 2013

Theater het Kruispunt biedt huurders van Patrimonium € 5 korting aan voor de voorstelling Here comes the night van Marike Jager op donderdag 18 oktober (aanvang 20.15 uur). Marike Jager is geen singer/songwriter waarbij je in slaap valt. Here comes the night is een muzikaal avontuur door de nacht met kleurrijke, speelse en soms broeierige songs. Huurders van Patrimonium betalen € 13,90 / €12,55. Kaartjes kunt u bestellen via telefoonnummer (0180) 61 59 58 onder vermelding van Patrimonium. Bekijk het complete theaterprogramma op www.theaterhetkruispunt.nl

Eind september zijn de tekeningen voor het definitief ontwerp van de nieuwbouw Notenhof afgerond. De voorbereidingen voor de aanbesteding en het aanvragen van de omgevingsvergunning zijn in volle gang. Het ontwerpbestemmingsplan ligt binnenkort ter inzage bij de gemeente. In de Schakel (Blik op Barendrecht) wordt de datum bekend gemaakt. Verhuizing bewoners Notenhof Bijna alle bewoners van de Notenhof hebben een nieuwe woning gevonden. De leeggekomen woningen zijn tijdelijk verhuurd aan jongeren tot 27 jaar, zonder kinderen. Ondertussen loopt ook deze periode van tijdelijke verhuur ten einde. De tijdelijke huurders

Het succes van de Woonambassadeur Patrimonium is vorig jaar gestart met het experiment Woonambassadeur. En het experiment bleek een succes: in het eerste jaar zijn tien huishoudens verhuisd naar een voor hen geschikte seniorenwoning. De reden dat deze huurders wilden verhuizen was vaak van medische of praktische aard. Het traplopen of tuinieren en het onderhouden van de (grote) woning ging niet meer zo makkelijk. Het afgelopen jaar heeft onze woonambassadeur 39 huurders thuis bezocht, hun woonwensen geïnventariseerd en hen persoonlijk geadviseerd over de mogelijkheden. De woonambassadeur mocht daarbij, met toestemming van de stadsregio, nog een stapje verder gaan en bemiddelen voor een passende woning naar wens. Experiment woonambassadeur Het experiment is een samenwerking van Patrimonium Barendrecht met de gemeente Barendrecht, de stadsregio, de Maaskoepel en corporaties in de regio om zo de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Meer informatie vindt u op onze internetsite (zoek op Woonambassadeur).

Wist u dat Patrimonium per jaar meer dan 52.000 brieven verstuurt? Ook verspreiden we nog steeds veel folders in papiervorm. Natuurlijk kan dit veel makkelijker en duurzamer. Patrimonium wil de komende jaren in haar communicatie naar huurders meer gebruik maken van de digitale snelweg. Als u ook uw steentje bij wilt dragen

In juni is gestart met het grootonderhoud aan vijftien eengezinswoningen aan de Talmaweg. Onderdeel van het grootonderhoud is een betere isolatie van de woningen. Dit betekent onder meer dat het energielabel van D naar C gaat. Daarnaast worden onder meer de gevelpuien vervangen, de gevelisolatie en metsel- en voegwerk hersteld en asbest gesaneerd.

Schoonste trappenhuis Klipper/Boeier Deze actie was door Patrimonium aangekondigd en gelukkig was merkbaar dat een aantal bewoners stevig aan het werk is geweest in hun portiek. De meeste portieken zagen er daarna beter uit. Op 26 september is het trappenhuis met de huisnummers 99 en 101 in de prijzen gevallen. De bewoners kregen een cadeaubon en een bos bloemen.

Patrimonium laat door medewerkers van het Servicebureau Humanitas Inclusief (een begeleidend uitzendbureau voor mensen met een beperking) in al haar woningen rookmelders plaatsen. Op 14 mei vond de aftrap van het rookmelder- en brandveiligheidsproject plaats. Naast het hebben van een kwalitatief goede en betaalbare woning, vinden we het ook belangrijk dat onze huurders veilig wonen. Daarom hebben we de Brandweer gevraagd om bewoners te informeren over het (brand)veilig gebruik in en om de woning. Medewerkers van de Brandweer lopen met de bewoner de wo-

ning door (woningcheck) en geven voorlichting over brandveiligheid en brandpreventie en tips over hoe zij brand kunnen voorkomen en wat zij kunnen doen bij brand. In oktober rukt de brandweer uit met meerdere medewerkers om in twee avonden de bewoners aan de Oude Haven te informeren over brandveiligheid. Maandag 1 oktober zijn de bewoners van de Oude Haven verrast met een voorlichtingsbezoek. Maandagavond 15 oktober lopen zowel de burgemeester als de directeur-bestuurder van Patrimonium mee met de vrijwilligers van de brandweer.

Energielabels per 1 januari Patrimonium heeft een systeem waarin de energieprestaties van de woningen zijn opgenomen. Met deze gegevens worden de energielabels berekend. Energielabels worden geregistreerd bij Agentschap NL (onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Patrimonium heeft het bedrijf Inspectrum opdracht gegeven om de komende periode de gegevens van de

energieprestaties van onze woningen te controleren, inspecties uit te voeren en onze database bij te werken. Zo kunnen we nog voor het eind van dit jaar al onze woningen registreren en zijn vanaf 1 januari 2013 alle energielabels bekend. Patrimonium gebruikt deze gegevens bij haar onderhoudsprojecten. Bent u benieuwd naar het energielabel van uw (huur) woning? Kijk dan op: www.ep-online.nl

Bent u op zoek naar stallingsruimte voor uw auto, motor, boot of oldtimer? Patrimonium Barendrecht heeft, voor nog geen € 94 per maand (inclusief btw), een garage voor u te huur in de wijken Centrum, Centrum-West, Binnenland, Noord en Paddewei. Hebt u interesse? Vul dan het inschrijfformulier voor

Barendrecht Schoon! Op woensdag 26 september was de Barendrecht Schoon!-actie in Buitenoord. Wethouder Cees Versendaal overhandigde cadeaubonnen en een setje reflectoren voor de fiets aan de beste vuilverzamelaars aan de groep, die de omgeving van de Boeier heeft schoongemaakt. Het GreenTeam kreeg een eervolle vermelding omdat zij de opruimactie goed hebben ondersteund.

garages in. Het formulier kunt u vinden op onze internetsite: http://www.patrimoniumbarendrecht.nl/ ik-zoek/overige-ruimte. Huurders van Patrimonium krijgen voorrang bij de toewijzing van de garage.

Deze actie wordt jaarlijks vanuit Wijkregie georganiseerd door de gemeente, Patrimonium, bewonerscommissie Rondom de Ark, Humanitas DMH en CBS de Ark.

Bent u of kent u een trouwe huurder? Woont u dit jaar precies 30, 40 of 50 jaar onafgebroken in een woning van Patrimonium? Of kent u iemand in uw familie of vriendenkring die dit jaar precies 30, 40 of 50 jaar bij Patrimonium huurt? Dit hoeft niet in dezelfde woning te zijn, wellicht bent u (of is diegene) in die tussentijd verhuisd naar een andere huurwoning van Patrimonium. Laat het ons weten! Stuur een e-mail met als onderwerp Trouwe Huurder naar info@patrimoniumbarendrecht.nl of stuur een brief naar Patrimonium Barendrecht, Trouwe Huurder, Postbus 25, 2990 AA Barendrecht. Vermeld in de e-mail of brief uw naam, huidige adres, telefoonnummer, uw e-mailadres en hoe lang u in een woning van Patrimonium woont.Vergeet niet om ook de adressen van de vorige woningen te vermelden. Geeft u iemand die u kent op? Vergeet dan niet ook uw eigen naam en contactgegevens te vermelden inclusief de naam en adres(sen) van de trouwe huurder.

Contactgegevens Bezoekadres

glasbreuk 0800-022 99 55 (24-uurservice) rioolverstoppingen 06-53 35 04 04 (24-uurservice) cv-storingen 088-89 55 000 (24-uurservice)

Patrimonium Barendrecht is open van maandag tot en met donderdag van 8 uur tot half 5 en vrijdag van 8 tot 12 uur.

Internet

Patrimonium Barendrecht, Londen 14-16, 2993 LA Barendrecht

Garages Te Huur

aan een beter milieu, dan kunt u uw e-mail adres aan ons doorgeven via: info@patrimoniumbarendrecht.nl Vermeld uw naam, adres en uw e-mailadres(sen). Zo kunnen we dan een deel van de duizenden brieven die nu nog jaarlijks geprint worden digitaal aan onze klanten verzenden. Geef uw e-mailadres door vóór 31 december en maak kans op een cadeaubon!

Buitenoord Schoon!: een regen aan prijzen September was actiemaand in de wijk Buitenoord om te zorgen dat de wijk schoon, heel en veilig blijft.

Speciale actie brandpreventie

Duurzaam slopen Met de sloopadviseur zijn gesprekken hoe wij het huidige gebouw aan de Notenhof het beste kunnen slopen. Patrimonium wil dit op duurzame wijze uit laten voeren, zoals hergebruik van verschillende materialen uit het gebouw.Te denken valt bijvoorbeeld aan het vergruizen van het in het gebouw aanwezige beton en dit te gebruiken voor de bouwweg voor het nieuwe gebouw. De sloop van het gebouw staat gepland voor het eerste kwartaal van 2013.

Maak kans op een cadeaubon: geef uw e-mailadres door

Grootonderhoud Talmaweg

Het grootonderhoud aan de Talmaweg 33, 35 en 37 is inmiddels afgerond. In de week van 6 augustus is gestart met de werkzaamheden aan de overige twaalf woningen.

hebben een huuropzegging per 1 februari 2013 gekregen. Ad Hoc een anti- kraakorganisatie, beheert de leeggekomen woningen tot het moment van sloop.

Telefoon

algemeen (0180) 61 38 77 reparatieverzoek (0180) 61 43 33

www.patrimoniumbarendrecht.nl voor nieuws, informatie, formulieren en het doorgeven van reparatieverzoeken (online)

Twitter

http://twitter.com/ PatrimoniumB


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 4 oktober 2012

Succesvolle Ladies Night BARENDRECHT - Zaterdag 29 september werd bij croissanterie Le Bonheur aan de Middenbaan in Barendrecht een Ladies Night gehouden. Tot middernacht konden de dames zich laten verrassen door diverse demonstraties en productpresentaties, inclusief de kledingtrends van het najaar 2012. Voor elke dame stomd een goodie bag klaar. Wethouder Stephanie ter Borg verzorgde de officiële opening van de Ladies Night. En radiopresentator Jos Vis praatte de diverse activiteiten aan elkaar. Foto Jos Wesdijk

13

Bijzondere diensten in Dorpskerk BARENDRECHT - Op zondag 7 oktober worden in de Dorpskerk een tweetal bijzondere diensten gehouden. In de morgendienst, die om 10.00 uur aanvangt, wordt de doop bediend aan één van de kinderen der gemeente, maar tevens staat de dienst in het teken van Israëlzondag. Hoewel er in iedere dienst in lezingen, liederen en verkondiging ruimschoots aandacht is voor wat wel “de oudste broer van de Kerk”wordt genoemd, staan plaatselijke kerken overal in ons land hierbij graag één zondag per jaar heel nadrukkelijk stil. De dienst van de Hervormde Dorpskerkgemeente wordt geleid door ds. C. Romkes en medewerking wordt verleend

door de joodse zanger en gitarist Doron Peper en saxofonist/ klarinettist Roeland Kapaan. Ouderling Coosje Engel, die een groot kenner is van de Joodse geloofs-en gedachtenwereld zal een lezing in het Hebreeuws verzorgen, die, uiteraard na vertaling, uitgangspunt zal zijn voor de prediking.

ten in het najaar, waaronder Loofhutten. Pastor Ruud Baas uit Zonnemaire spreekt over: “Loofhuttenfeest, toen, nu en ...” Aan deze dienst verleent het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht o.l.v. Cor de Haan haar medewerking; Edwin Vooijs begeleidt niet alleen het koor, maar ook de gemeente aan het orgel.

Hans van Gelder begeleidt de gemeente op het Vermeulenorgel, maar zal in deze dienst ook de piano bespelen.

De Wijkkerkenraad en de Werkgroep Eredienst van de Hervormde Dorpskerk nodigen u van harte uit tot het bijwonen van deze diensten. Na de morgendienst is er gelegenheid tot koffiedrinken en dan bestaat uiteraard ook de mogelijkheid van gedachten te wisselen met hen die deze erediensten hebben voorbereid en vorm gegeven. Graag tot ziens!

In de middag organiseert de Commissie Zangdiensten in hetzelfde gebouw om 17.00 uur een zangdienst. Het thema van deze dienst heeft betrekking op de grote joodse fees-

25-jarig jubileum Marina Witkamp Hallo jongens en meisjes, Op zaterdag 13 oktober wordt een herfstfeest gehouden. Jullie zijn van harte uitgenodigd in de Immanuëlkerk in Barendrecht, tegenover Bas van der Heijden. Het thema deze keer is ‘Je hoeft niet bang te zijn’. We gaan knutselen, spelletjes doen, lekker eten en er is een toneelstuk. Dus ben je tussen de vier en tien jaar, kom dan op het feest en neem vooral je vrienden en vriendinnen mee! Vanaf 10.30 uur kun je gewoon naar binnenlopen. Het feest duurt tot 13.30 uur. Een spelkaart kost een euro. Voor de ouders staat de koffie en thee klaar. Immanuëlkerk Barendrecht

Dialoog christendom en boeddhisme BARENDRECHT - De werkgroep Vorming en Toerusting van PKN Barendrecht nodigt belangstellenden uit voor de volgende bijeenkomsten, geleid door voormalig predikant van de Dorpskerk ds. Meindert Boersma: ‘Boeddha leeft, Christus leeft’ van Thich Nhat Hanh. In vier avonden leest Boersma met bezoekers uit het boek van Thich Nhat Hanh. Het is een dialoog tussen twee tradities. De boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh gaat hier in gesprek met het christendom en zoekt naar overeenkomsten, verschillen en verbanden. Tegen de achtergrond van het begrip aandacht – een integraal onderdeel van beide tradities – mediteert hij over het dogma van de Drievuldigheid, liefde en lijden, verlichting en gemeenschapszin. Het boek

leert mensen met hernieuwde ogen naar het christendom te kijken en biedt tevens een aardige introductie in het Boeddhisme van Thich Nhat Hanh. Het boek is in eenvoudige, heldere taal geschreven. Kennis van Thich Nhat Hanh of boeddhisme is niet noodzakelijk, wel openheid voor een andere gedachtenwereld. Uit de tien hoofdstukken die het boek bevat, zal een selectie worden gemaakt. Wanneer: donderdagen 11 oktober en 29 november, 17 januari en 7 maart in de Triomfatorkerk van 20 tot 22 uur. Minimaal aantal deelnemers is tien, maximaal twintig. Meer informatie en opgave bij Irmgard Ballast: i.ballast@ xs4all.nl. Of bij Hans van Herk via 0180-612942. Na iedere avond is een vrije gift welkom.

BARENDRECHT - Op 7 november 1987 startte Marina Witkamp met haar praktijk in Rotterdam. Nu, 25 jaar later, heeft zij een mooie praktijk in huis aan Van Bronkhorstvliet 22. Met elk seizoen heeft zij een ander thema in haar praktijkruimte. Dit zorgt ervoor dat de uitstraling steeds fris en nieuw blijft. ,,Veel klanten die 25 jaar geleden bij mij kwamen zijn met mij meegegroeid. Eerste vriendje, trouwen, kinderen en soms ook minder leuke momenten die we samen deelden. Ik heb ook veel van mijn klanten geleerd”, vertelt Marina. ,,Om mijzelf ook voor mijn jubileum een cadeau te geven, heb ik een nieuw apparaat aangeschaft voor het elektrisch ontharen, verwijderen van ouderdomsvlekken, fibromen en couperose. Dit is een passie van mij. Mensen kunnen hiervoor bij mij terecht en krijgen veelal een vergoeding van hun verzekering omdat ik hierin

Bijzondere dienst in Heerjansdam

Vitesse breekt in bij Jos Vis

HEERJANSDAM - Zondag 7 oktober is er om 9.30 uur in de Dorpskerk een bijzondere dienst. Het thema is ‘Ik zie, Ik zie wat jij niet ziet’. Hierbij staat het verhaal van Zacheüs centraal. ,,Jezus keek niet op Zacheüs neer, maar riep hem uit de boom en wilde in zijn huis zijn. Omdat alle mensen Zacheüs niet zo mochten, begrepen de mensen niet waarom Jezus nou juist bij hem naar binnen wilde. Uit dit verhaal blijkt dat we altijd opnieuw kunnen beginnen met Jezus, omdat Hij anders naar ons kijkt’’. In deze dienst zal dominee Breure voorgaan. De dienst zal muzikaal begeleid worden door praiseband Break Free. Er is kinderoppas aanwezig, na de dienst is er koffie met wat lekkers. Iedereen is van harte welkom.

BARENDRECHT - Afgelopen maandag hervatte Jos Vis zijn onvolprezen Sportcafé, nadat hij een lange revalidatie (knieoperatie) achter de rug had. Namens korfbalvereniging Vitesse braken Leo van der Pol en Marieke van der Pol onverwacht in de uitzending in om Jos en zijn gasten te verblijden met een heerlijke slagroomtaart, ambachtelijk gebakken door Peter Degenkamp.

Veel steun voor Esmee BARENDRECHT – Afgelopen zaterdag konden klanten van De Weypoort sieraden kopen van Pareltje Esmee. Deze sieradenlijn is ontworpen om de tweejarige Esmee de Ron uit Barendrecht te helpen. Haar ouders, Chris en Mariëlle de Ron, kregen onlangs te horen dan Esmee neuroblastoomkanker heeft. ,,De verkoop heeft zaterdag al ruim 800 euro opgebracht’’, vertelt Dick Schumacher, eigenaar van de kaashandel. ,,En de verkoop gaat gewoon door, dus klanten zijn nog steeds van harte wel-

kom om sieraden te kopen en Esmee zou te steunen.’’ Esmee wordt nu behandeld in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Een deel van de behandeling moet in Amerika plaatsvinden. De verzekering vergoed niet alle kosten. Daarom hebben haar ouders onder meer deze sieradenlijn opgezet en zijn er andere acties om geld in te zamelen. Een setje oorbellen kost tien euro, een ketting zeven euro en een parel vijf euro. Wie meer wil weten, kan kijken www. pareltje-esmee.nl.

Jos was zowaar van zijn stuk gebracht en oprecht verrast door deze geste. Uiteraard waren ook de technici en overige mensen achter de schermen blij met deze traktatie. Tot slot wenst Vitesse Jos vele mooie sportmomenten toe dit seizoen, niet in de laatste plaats bij Vitesse, dat een kampioenschap in de tweede klasse aan de verre einder ziet glooien.

gespecialiseerd ben”, vertelt zij. Verder werkt Marina met de nieuwste producten op het gebied van huidverzorging van het merk Phyris. ,,Ik hoop nog heel veel jaren in mijn praktijk te kunnen werken met hetzelfde plezier waarmee ik dit de afgelopen 25 jaar heb gedaan”. Om het jubileum te vieren heeft Marina Witkamp een ludieke actie bedacht. Wie in de laatste drie maanden van het jaar haar witte auto met

de roze rozen in Barendrecht ziet staan of rijden en er een foto van maakt, kan deze foto mailen naar info@schoonheidssalon-witkamp.com onder vermelding van naam, datum en locatie. Men ontvangt dan een cadeaubon ter waarde van tien euro. Deze bon kan men in januari of februari in de praktijk besteden aan een behandeling of producten. Als extra wordt onder de inzendingen één gratis totaalbehandeling verloot.

Concert Dagorkest in Trefpunt BARENDRECHT Op zaterdag 20 oktober geeft het Dagorkest van Harmonievereniging Barendrecht samen met Harmonie Kunst en Vriendschap uit Maurik een concert in Het Trefpunt, dr. Kuyperstraat 4 in Barendrecht. Aanvang 19.30 uur. Het Dagorkest is de afgelopen anderhalf jaar uitgegroeid tot een orkest van ongeveer vijftig mensen. Op 20 oktober hebben zij een zeer divers programma: een Amerikaanse

concertmars horen, legendes uit onherbergzame gebieden in Polen, de soundtrack van de film Blood Diamond enzovoorts. Er wordt afgesloten met feestelijke traditionele Ierse muziek uit het beroemde Ierse stadje Killarney. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten wordt op prijs gesteld. Meer informatie op www.harmoniebarendrecht.nl en bij Maria Prooi via 06-42412638 en secretaris@harmoniebarendrecht.nl.

Oude postkantoor Heerjansdam HEERJANSDAM - Op zaterdag 6 oktober is het oude postkantoor in Heerjansdam geopend van 10 tot 12 uur. De najaarsexpositie van afgelopen weekend in het Dorpshuis te Heerjansdam was zeer geslaagd. Iedereen eerste zaterdag van de maand is het clubhuis van het Historisch Genootschap open, dus ook aanstaande zaterdag. De heer P.J. de Penning hoopt aanwezig te zijn met gegevens voor een genealogie. Wie na ontvangst van het jaarboek 2012 donateursgeld wil betalen, is van harte welkom bij secretaris N van Rijswijk. Verder is er een boekentafel en is het diorama van dichtbij te bekijken. Het gerestaureerde schoorsteenstuk is ook de moeite van een bezoek waard.


WOON

WEGWIJZER schilders aannemers tuinen loodgieters makelaars

Beveiliging van A tot Z BARENDRECHT - Als gecertificeerd installatiebedrijf is Nobel BV gespecialiseerd in adviseren, ontwerpen, installeren en onderhouden van brandbeveiliging, inbraakbeveiliging, camerasystemen, toegangscontrole, telefonie, computernetwerken en bouwkundige beveiliging. ,,Hoewel onze meeste klanten bedrijven zijn, werken we uiteraard ook voor particulieren’’, vertelt eigenaar Frank Nobel. ,,De projecten zijn dus heel divers, van groot tot klein. Op het gebied van beveiliging kunnen we eigenlijk alles van A tot Z voor de klant regelen.’’ Frank Nobel en zijn vrouw Linda Sanders begonnen hun bedrijf in 1993 aan huis in Vlaardingen. Vanaf dat moment is de zaak gaan lopen en groeien. Inmiddels werkt Nobel BV met vijf vaste monteurs en werkt bij grote projecten samen met collegainstallateurs die ook gecertificeerd zijn. Sinds 1996 is het bedrijf gevestigd in Barendrecht. Nobel BV heeft heel wat keurmerken die de kwaliteit garanderen: het bedrijf is NCP erkend Borg Technisch Beveiligingsbedrijf, NCP erkend Installatie- en onderhoudsbedrijf Brandmeldinstallaties en is tevens VEB Erkend Beveiligingsbedrijf. Ook is Nobel BV Politie Keurmerk Veilig Wonen bedrijf en is VCA gecertificeerd. Als erkend installatiebedrijf op het gebied van beveiliging heeft Nobel BV te maken met veel wettelijke eisen en verzekeringseisen. Er wordt

HET JUISTE ADRES VOOR: ´ Centrale verwarming, aanleg en onderhoud. ´ Warmwatervoorzieningen. ´ Verkoop installatiematerialen voor o.a. sanitair, electra, c.v. en afvoermat. ´ IJzerwaren en gereedschappen. ´ Tuinartikelen en -gereedschap

BOUWKUNDIGE OF OF BOUWKUNDIGE ELECTRONISCHE ELECTRONISCHE BEVEILIGING NODIG? NODIG? BEVEILIGING Brandbeveiliging Brandbeveiliging Inbraakbeveiliging Inbraakbeveiliging Camerasystemen Camerasystemen Toegangscontrole Toegangscontrole Telefonie Telefonie Computernetwerken Computernetwerken

Nobel BV BV Barendrecht, Barendrecht, Gecertificeerd Gecertificeerd installateur installateur Nobel

0180 69 69 16 16 66, 66, www.nobelbv.nl www.nobelbv.nl 0180

dan ook voor gezorgd dat de certificaten en diploma’s op orde zijn en blijven. Ook de gegevens van de klanten zijn gewaarborgd via bepaalde protocollen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met klantnummers en de gegevens worden bewaard in kluizen die in een beveiligde ruimte staan. Wie meer wil weten, kan altijd bellen of mailen naar Nobel BV. Frank Nobel komt graag bij de klant langs om kennis te maken en de situatie te bekijken. Daarna kan hij een beveiligingsplan op maat opstellen. Meer informatie is te vinden op www.nobelbv.nl. Bellen kan naar 0180691666, mailen naar fn@nobelbv.nl. Het bedrijf is gevestigd aan Derde Barendrechtseweg 444 in Barendrecht.

Aannemingsbedrijf

J. BEVELANDER Bijdorp-zuid 3 - 2992 LD Barendrecht Tel. 0180 - 619832 - Fax 0180 - 619907 Email: bevelander@solcon.nl

* aanbouw * verbouw * nieuwbouw * onderhoud Lid NVOB - Stichting Bouwgarant

2e Barendrechtseweg 184 - Barendrecht Telefoon 0180 - 612866

biesheuve biesheuvel woninginrichting bv

woninginr

“VOOR AL UW STUC- EN TEGELWERKZAAMHEDEN” “SPACHTELPUTZ EN BADKAMERS”

Telefoon: 0180-849085

• Bouwen • Verbouwen • Renoveren

Mobiel:

06-24290760

Tielseweg 32 - 2994 LG Barendrecht

E-mail:

D.Dekker1@hotmail.com

Tel: 0180-611 169 Fax: 0180- 557 007 Email: Nico@bvrvanvliet.nl

www.onderhoud-dekker.nl

LID VAN

www.bvrvanvliet.nl

Strawinskiplein 3 3161 WG RHOON 010-5015262

Strawinskypl

Uw adres voor:WG RH 3161 • Tapijt 010-5015262 • Laminaat • Gordijnstoffen • Vitrage • Zonwering • Bedtextiel


WOON

WEGWIJZER schilders aannemers tuinen loodgieters makelaars Ruime collectie plavuizen - sanitair - badmeubels

OKTOBER WOONMAAND Profiteer nu tot maar liefst

Stockholm 11 - 2993 LM Barendrecht (t.o. de Ikea) Tel: 0180-531219 - Fax: 0180-622884 - www.depoxy.nl

Klus- en Timmerbedrijf Ad Booij

Voor al uw timmerwerk,verbouw, onderhoud en renovatiewerk. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

www.adbooij.nl Van Hulststraat 18, 2992 KL Barendrecht Tel: 0180-850900 Mob:06-52534589 Email: info@adbooij.nl

Voor al uw tuinwensen

Hoveniersbedrijf

De nieuwe co vloer- en wan llectie dteg zijn binnen! els

OP BEHANG EN GORDIJNEN

Van 1 t/m 13 oktober 2012 25% korting op behang en gordijnen! Kom snel langs! Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

15% KORTING op uw vloer, ongeacht de legdatum

AL RUIM 40 JAAR

NÚ 25% KORTING

Openingstijden: Maandag: Gesloten Di. t/m do.: 10.00-17.30 uur Vrijdag: 10.00-19.00 uur Zaterdag: 10.00-16.00 uur Zondag: Gesloten

Dorpsstraat 4-6 | 3171 EG Poortugaal Telefoon (010) 501 72 27 | www.walgaardschilders.nl E-mail walgaard@colorsathome.nl

Tel. 010-4194089 Dordtsestraatweg 755 Rotterdam www.spelde.nl

Tegelhandel Brand

Ook interesse om op deze pagina te staan? Voor meer info

0180 - 641022

ALLES ONDER ÉÉN DAK HEKEL AAN KOUDE VOETEN? WIJ HEBBEN DE OPLOSSING. KOM NAAR TEGELHANDEL BRAND WIJ LEVEREN VLOERVERWARMING EN PRACHTIGE VLOERTEGELS EN……..WARME VOETEN!

Uw veelzijdige vakman voor Barendrecht en omgeving! Leveren en monteren van: Dakramen - Dakkapellen - Badkamers - Keukens Dakreparaties - Isolatie - Vloeren leggen - Verbouwingen Timmerwerk - Aanbouwen - Tegelwerk en nog veel meer.

Uw veelzijdige vakman voor Barendrecht en omgeving!

TUINONTWERP

Uw veelzijdige vakman Leveren en monteren van: Dakramen - Dakkapellen - Badkamers - Keukens voor Barendrecht en omgeving! Dakreparaties - Isolatie - Vloeren leggen - Verbouwingen voorrijkosten Timmerwerk -*Geen Aanbouwen - Tegelwerk en nog veel meer. Leveren en monteren van:

TUINAANLEG

Dakreparaties - Isolatie - Vloeren * Geen voorrijkosten * Deskundig adviesleggen - Verbouwingen *Deskundig advies - Aanbouwen - Tegelwerk en nog veel meer. * Gratis offerte*GarantieTimmerwerk * Garantie op geleverd werk op geleverd werk

*Gratis offerte Dakramen - Dakkapellen - Badkamers - Keukens -

ONDERHOUD

Cuypersdreef 51 - Barendrecht Telefoon 0180 614 375 of 06 2222 88 84

www.flierhoveniers.nl

Openingstijden di t/m za 9.00 tot 17.00 uur tegelhandelbrand@voornenet.nl

Martin Harteveld

*Geen voorrijkosten *Gratis offerte *Deskundig advies *Garantie op geleverd werk

Van Leidenvliet 11 2992 TH Barendrecht Tel. 0180 - 623263 Mob. 06 - 41827770 m.harteveld@klussenier.nl www.klussenier.nl

Martin Harteveld

Van Leidenvliet 11 2992 TH Barendrecht Tel. 0180 - 623263 Mob. 06 - 41827770 m.harteveld@klussenier.nl www.klussenier.nl

Houten en kunststof kozijnen, ramen, deuren en isolerende beglazing. Alle voorkomende verbouw-, onderhouden renovatiewerkzaamheden.

- binnen - buiten - spachtelputz - behang - marmerlook - spons- en stucktechniek

www.timmerbedrijfschaap.nl Timmerbedrijf Schaap B.V. Bijdorp-Oost 10 2992 LA Barendrecht 0180 622 925 / 06 21 81 36 02

0180-744 155 info@schefferlie.nl

www.schefferlie.nl


ontdek. Hoe u prettig thuis kan blijven wonen. Laurens, dĂŠ specialist in ouderenzorg, biedt u thuis alle benodigde zorg, verpleging en ondersteuning. Zo kunt u prettig thuis blijven wonen, ook als u veel zorg nodig heeft. Vanuit onze locaties in Barendrecht zijn wij altijd bij u in de buurt. Bel 0800 588 66 78 of kijk op www.laurens.nl voor meer informatie.

meer dan zorg


Welke

TANDARTSASSISTENTE

wil ons voor 36 uur per week bijstaan met haar inzet aan de stoel?

Agility is één van ‘s werelds toonaangevende logistiek dienstverleners met wereldwijd 550 kantoren en zo’n 25.000 medewerkers, waarbij persoonlijke service hoog in het vaandel staat. Voor onze Rotterdam vestiging (Waalhaven Oostzijde) zijn wij op zoek naar een

Pricing Specialist-Sales Support (zeevracht) collega Belangrijke taken zijn; het afgeven van tarieven, aandragen van klantgerichte oplossingen, opmaken en afgeven van offertes, verwerken van tenders, inkoop , betrokken bij implementatie nieuwe klanten, relaties met klanten onderhouden en het klantvriendelijke beantwoorden van vragen. Ons Customer Service team (zeevracht – container shipping chemicals) gaan we uitbreiden en we zijn ook daarvoor op zoek naar collega’s. Belangrijke taken zijn; het accuraat afhandelen van zendingen (uit de chemiesector), het onderhouden van de relatie met onze klanten, het afgeven van tarieven en het klantvriendelijk beantwoorden van vragen.

Als je - van aanpakken weet - opgewekt en gezellig bent - het werk “ziet liggen” - bij voorkeur ervaring hebt Stuur dan je sollicitatiebrief met c.v naar: DentArt Roerdomp 9 2986 XA Ridderkerk of mail naar: info@dentart.nl Wij zijn een algemene- en verwijspraktijk waar de nadruk op esthetische tandheelkunde en orthodontie ligt. Wij bieden een afwisselende baan waarin je four-handed aan de stoel assisteert en soms ook zelfstandig verrichtingen uitvoert.

Voor beide functies is uiteraard kennis nodig van; zeevrachttarieven, FCL en LCL zendingen, transport documenten, basis kennis van douane documenten en procedures. Wij zoeken in onze kandidaat naar een gemotiveerde, flexibele en proactieve commerciële instelling met daarnaast een werkhouding waarin duidelijk de klantvriendelijkheid en professionaliteit aanwezig zijn. Deze teamspeler weet de juiste prioriteiten te stellen en heeft ervaring in eenzelfde functie met daarnaast een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Bekijk de volledige vacatures op: agilitylogistics.tms.hrdepartment.com (kies voor location NL) Spreekt het profiel je aan en denk je te voldoen aan onze vereisten, stuur dan voor 24 oktober 2012 je CV naar: Agility B.V. Mw. C. Koole, H.R. Officer Benelux ckoole@agilitylogistics.com

KOM SPORTEN JUDO, JEUGD KARATE, KEMPO, ZUMBA, PILATES, PITTIGE CONDITIETRAINING DAMES/HEREN EN JIUJITSU.

Geen inschrijfgeld, 1maand opzegtermijn.

SPORTSCHOOL NICK VAN HOORN Paddeweg 25-27 2992 CK Barendrecht. Tel: 0180-613957/531053/0655966369.

www.sportschoolnickvanhoorn.nl. kwai@planet.nl.

COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP COMPUTERHULP 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur COMPUTERHULP 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur COMPUTERHULP 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF per week 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, netwerken, privélessen, onderdelen AAN HUIS/BEDRIJF 7alal dagen dagen perinstallaties, week van van 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen dagen per week van 08.00-23.00 uur voor uw netwerken, privélessen, per week 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor7 uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen onderdelen 7alal dagen dagen perinstallaties, week van van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur ( 0180 --Computer 546467 of 06 -- 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 per week van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. ( 0180 546467 of 06 19160110 7 dagen dagen per weekHulp van 08.00-23.00 uur Aan Huis ( 0180 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl ( 0180 546467 of 06 19160110 voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 0180 546467 of 06 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook uw adsl ennetwerken, kabelprivélessen, aansluitingen voor alvoor uw reparaties, installaties, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, onderdelen Ook uw adsl ennetwerken, kabelprivélessen, aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook uw adsl en kabel aansluitingen voor uw installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Computer Hulp Aan Huis voor al alvoor uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen

en nieuwe/gebruikte computersystemen. Al 10 jaar een begrip in de regio en computersystemen. en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen. info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl

Computer Hulp Aan Huis Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook Ook voor voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen aansluitingen

NIEUWS OVER

Vergadering Algemeen Bestuur van de GR Nieuw Reijerwaard www.boerderijwinkeldorpzicht.nl www.boerderijwinkeldorpzicht.nl

Deze weekin in de de aanbieding! Deze week aanbieding! Stoofperen

1½ kg voor € 1,99

Stoofperen 1½ kgvoor voor € 1,99 Elstar 1½ kg € 1,79 Elstar kgvoor voor € 1,79 Frieslanders 1½ 5 kg € 1,79 Goudreinet 1 kg voor € 1,19 Frieslanders 5 kg voor € 1,79 Deze week in de aanbieding! Uien 1 kg voor € 0,29 Goudreinet 1 kg voor Stoofperen 1½€ kg 1,19 voor € 1,99 Heerlijke appels voor in de appelmoes Heerlij Elstaren appeltaart! 1½ kg voor € 1,79 Frieslanders voor € 1,79 Uien 1 kg voor 51€kgkg 0,29 Goudreinet voor € 1,19 www.boerderijwinkeldorpzicht.nl

Wist u u dat dat ... … Wist

Uienaardappels en 1 kg voor € 0,29 opop Barendrechtse bodem uien Heerlijke Heerlij appels voor in de appelmoes enaardappels appeltaart! •• wij wij nog nogsteeds steeds Barendrechtse bodem Heerlijke appels voor in de appelmoes en appeltaart! Heerlij

telen en in onzeen winkel verkopen? en uien telen in onze Winkel Wist verkopen? u dat … • u bij ons fruitmanden/dozen kunt bestellen? • wij nog steeds op Barendrechtse bodem aardappels en uien •• wij u bij ons fruitmanden/dozen kunt bestellen? telen en in onze winkel verkopen? bakmeel (o.a. appeltaartmix) van de molen ‘De 4 Winden’ • u bij ons fruitmanden/dozen kunt bestellen? wij steeds bakmeel appeltaartmix) de • van wij bakmeel (o.a.molen appeltaartmix) van de molen ‘De 4 Winden’ verkopen? wij •nog op(o.a. Barendrechtse bodem aardappels en uien verkopen? • wij nog veel meer artikelen verkopen? ‘De 4 Winden’ verkopen? veel meer artikelen verkopen?• u bij ons kunt pinnen? • wij telen ennog in onze winkel verkopen? • deze acties tot en met maandag 8 oktober geldig zijn? •• uwijbijnog meer artikelen verkopen? ons veel kunt pinnen? u bij ons fruitmanden/dozen kunt bestellen? tot en met maandag 8 oktober geldig zijn? •• deze u bij acties ons kunt pinnen? U bent welkom op

Wist u dat … •

• • wij bakmeel (o.a. appeltaartmix) vanDorpsstraat de molen ‘De 4 Winden’ 177 in Barendrecht • deze acties tot en met verkopen? maandag 8 oktober geldig zijn? bent welkom veel meeropartikelen verkopen? • wij Unog Dorpsstraat 177op Dorpsstraat 177 in Barendrecht U bent welkom • u bij ons kunt pinnen? in Barendrecht • deze acties tot en met maandag 8 oktober geldig zijn?

Op maandag 8 oktober 2012 vindt van 16:30 tot 17:00 uur de vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de GR Nieuw Reijerwaard (GRNR) in de Raadzaal van de gemeente Ridderkerk. De agenda van deze vergadering: 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Spreekrecht burgers 4. Vragenkwartier AB-leden 5. Ingekomen stukken 6. Uitgaande stukken 7. Wijziging gemeenschappelijke regeling, artikelen 10.3 en 15.3 8. Vergaderschema 2013 9. Aanwijzen accountant 10. Kwartaalrapportage tweede kwartaal 2012 11. Instructie- en mandaatregeling directeur GRNR 2012 12. Verslag vorige vergadering 13. Sluiting U kunt de agenda en stukken ook raadplegen via www.nieuwreijerwaard.eu > vergaderingen. U kunt inspreken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op punten die op de agenda staan. Dan moet u uiterlijk maandag 8 oktober vóór 10.00 uur een verzoek indienen bij de GRNR via info@nieuwreijerwaard.eu of via telefoonnummer 0180 - 2000 33.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de GR Nieuw Reijerwaard: E info@nieuwreijerwaard.eu • T 0180 - 2000 30 Postadres: GR Nieuw Reijerwaard Postbus 4010 2980 GA Ridderkerk

Bezoekadres: Koningsplein 1 (gemeentehuis) 2981 EA Ridderkerk Kamernummer: A308B


Voor meer informatie:

www.carnisseveste.nl OFFICIAL DEALER OF 10 Days 2Love by Tony Cohen Aaiko Ash Catwalk Junkie

Winkelcentrum Veste Van Beuningenhaven 16 Cowboysbag Barendrecht Tel. (0180) 62 09 91 Circle of Trust Carnisse

Expresso

VAN BEUNINGENHAVEN 44

WWW.SHOEBY.NL

OFFICIAL DEALER OF 10 Days Ibana Rouge 2Love by Tony Cohen Aaiko Loïza by Patrizia Pepe Ash Catwalk mByM Junkie Circle of Trust Please Cowboysbag Expresso and more... Ibana Rouge Loïza by Patrizia Pepe mByM visit vipmode.nl Please Winkelcentrum Carnisse Veste • Van Beuningenhaven 16 • Barendrecht • tel. (0180) 62 09 91 visit vipmode.nl and more... Like us on


jaargang 4 - nummer 51 - 4 oktober 2012

GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT

1

BLIK OP BARENDRECHT Begroting 2013-2016: wikken en wegen om bezuinigingen te vinden Het was voor het college van burgemeester en wethouders een hele klus om de één miljoen euro die structureel bezuinigd moet worden te vinden in de gemeentelijke begroting. Er is bewust voor gekozen de ombuigingen voornamelijk te zoeken in het profiel ‘Focus op aantrekkelijke leefomgeving’ en ‘Focus op kwetsbaren’ zoveel mogelijk te ontzien (zie bijgevoegde afbeelding). Ondanks bezuinigingen op ‘Focus op aantrekkelijke leefomgeving’ kunnen wij de kwaliteit qua woonomgeving en voorzieningen voor onze inwoners in grote mate behouden wanneer wij meer inzetten op het profiel ‘(Samen) sterk in de regio’ en op het nadrukkelijker activeren van inwoners en verenigingen. Wij zullen meer samenwerking en

op aantrekkelijke leefomgeving’ blijft er

afstemming zoeken met onze re-

nog een acceptabel aanbod over voor

giogemeenten, onder meer om te

de jeugd.

komen tot een goede spreiding van voorzieningen. Wij investeren liever in

Bibliotheek

een paar kwalitatief zeer goede voor-

Het college stelt voor de twee biblio-

zieningen in Barendrecht dan in het

theekvestigingen in Barendrecht terug

behouden van een totaalpakket aan

te brengen tot één, in het centrum, vol-

voorzieningen van matigere kwaliteit

gens de voorkeur van de raad. In het

op eigen grondgebied. Hier leest u de

kader van ‘Samen sterk in de regio’ zijn

toelichting op een aantal keuzes van

wij nog in gesprek met Albrandswaard

het college.

over de mogelijkheden de bibliotheekvoorzieningen in beide gemeenten te

Huurverhoging accommodaties

koppelen.

De vergoedingen voor het gebruik van

MFA Lagewei

inclusief kinderopvang. Het college

haalbaarheid van de programmering

Voor de Multifunctionele accommoda-

stelt aan de raad voor de gebieds-

en het risico van het niet budgettair

de gemeentelijke accommodaties wor-

Subsidies

tie (MFA) Lagewei gaan wij ook nader

ontwikkeling van de Kruidentuin voor

neutraal kunnen realiseren van de

den met 10% verhoogd. Wij doen dit

Op het gebied van subsidies schrap-

onderzoeken wat wij het beste kunnen

nu stop te zetten. Dit voorstel komt

gebiedsontwikkeling. De MFA Kruiden-

stapsgewijs, namelijk met 5% in 2013

pen wij noodgedwongen de inciden-

doen. De onderwijspiek blijkt de ko-

voort uit de onduidelijkheid van de

tuin gaat wel

en 5% in 2014. Het college heeft hier-

tele projectsubsidie en, zoals al eerder

mende jaren groter dan gepland. Daar-

bij goed geluisterd naar de inbreng van

genoemd, de subsidie voor Along the

om stelt het college aan de raad voor

Proces

verenigingen en organisaties die van

Traxx. Dat geeft aan hoe hoog de nood

te onderzoeken of onder andere de

Ook dit jaar is meegedacht met de bezuinigingen: inwoners konden sug-

onze accommodaties gebruikmaken.

is: de tijd van een onsje meer of min-

locatie De Botter geschikt is voor het

gesties insturen en met een aantal inwoners en vertegenwoordigers van

Om de verenigingen niet te veel te

der ligt ver achter ons.

huisvesten van de totale leerlingenpiek

maatschappelijke instellingen is gebrainstormd over effecten van bepaalde

van de MFA Lagewei. In dit scenario

keuzes. Ook de adviesraden zijn geconsulteerd. Daarnaast voerde het col-

Centrumontwikkeling en

wordt de locatie De Botter voorlopig

lege gesprekken met getroffen partijen. Hun inbreng is waar mogelijk ver-

Vlinderslag

niet herontwikkeld voor bijvoorbeeld

werkt in de uiteindelijke besluitvorming.

Jeugd

Het college kiest ervoor de Centrum-

woningen. Voor het jongerencentrum

Van de jeugdactiviteiten die door

ontwikkeling door te zetten, mits wij

wordt onderzocht of daarvoor separaat

Op 29 oktober wordt het voorstel van het college besproken tijdens de

KijkopWelzijn worden uitgevoerd wordt

een oplossing hebben gevonden voor

een locatie wordt gebouwd in Lagewei

commissie Planning & Control. Er is gelegenheid om in te spreken. Kijk voor

alleen Along The Traxx niet meer ge-

de financiering van de parkeergarage

of dat die gehuisvest gaat worden in

meer informatie over inspreken op www.barendrecht.nl > Bestuur & organi-

financierd. De overige acitviteiten als

en we een marktpartij hebben gevon-

de bestaande tijdelijke onderwijshuis-

satie > Gemeenteraad > Raadscommissies. Alle besluiten worden op 5 en

het beachvolleybal en de loungebus

den die risicodragend wil investeren.

vesting op de Campus Lagewei.

6 november aan de raad voorgelegd, die er dan een definitief besluit over

gaan door. De Sleutelwerkplaats krijgt

Mocht dit doorgaan, dan bouwen wij

vanaf 2014 5% minder subsidie. Wij

op de locatie Vlinderslag voorlopig nog

Vrouwenpolder en Kruidentuin

gaan nog steeds een jongerencentrum

geen woningen, maar gaan wij kijken

Voor MFA Vrouwenpolder stellen wij

bouwen. Bezien in het licht van ‘Focus

naar een tijdelijke, andere invulling.

voor door te gaan met het project

belasten is ervoor gekozen de waarderingssubsidies niet te verlagen.

neemt. De gehele begroting is na te lezen op www.barendrecht.nl

Wegwerkzaamheden Op onze website vindt u onder andere informatie over wegwerkzaamheden. Altijd handig wanneer u wilt weten of er bij u in de buurt een wegafsluiting is, wat de omleidingsroute is en hoe lang de werkzaamheden duren.

In dit nummer:

3 • 4 oktober: info-avond BuurtPreventie 5 • Uitslagen Kids Only Banjohof en Bartokplantsoen 5 • Aandacht voor autokrakers

• Energy Battle 2012-2013: Strijd mee tegen energieverspilling! Direct naar de site? Scan de code Door de QR-code te scannen komt u rechtstreeks op www.barendrecht.nl. Deze code is alleen geschikt voor iPhones of toestellen met het Android besturingssysteem. Download de app via de appstore of de Android Market.

7 • Een Echte Held kiest op 12 oktober voor Statiegeld 7 • APVvergunningen 9 • Adviezen commissies Samenleving en Planning en Control 11


MOBILITY CENTRE Officieel dealer Volvo Cars Rotterdam l Barendrecht l Vlaardingen

MAAK NU EEN PROEFRIT

volvo v70 & s80 proefrit event

EN ONTVANG EEN UNIEK COLLECTORS ITEM CADEAU!* Graag willen we u laten kennismaken met de recent vernieuwde Volvo V70 en S80. Dat doen we op een unieke wijze vanuit Mobility Centre Barendrecht via een meerdaags proefrit event. Beide modellen zitten boordevol nieuwe features en hoe kunt u dit nu beter ervaren dan tijdens een uitgebreide proefrit? Daarbij heeft u de keuze uit maar liefst zeven uitvoeringen:

Volvo V70 T4

180 pk Man-6 Start/Stop

CO2 157 g/km

Volvo V70 T4 Powershift

180 pk Aut-6

CO2 173 g/km

Volvo V70 D4 Geartronic

163 pk Aut-6 Start/Stop

CO2 149 g/km

Volvo S80 D4

163 pk Man-6 Start/Stop

CO2 114 g/km

Volvo S80 D4 Geartronic

163 pk Aut-6 Start/Stop

CO2 148 g/km

Volvo S80 T5 Powershift

240 pk Aut-6

CO2 189 g/km

Volvo S80 D5 Geartronic

215 pk Aut-6

CO2 159 g/km

RESERVEER UW PERSOONLIJKE PROEFRIT Wilt u er zeker van zijn dat uw favoriete Volvo op het gewenste tijdstip aanwezig is? Reserveer dan alvast het model, motorvariant en transmissietype via: www.mobilitycentre.nl/proefrit-aanvragen/

VRIJDAG 5 EN ZATERDAG 6 OKTOBER MOBILITY CENTRE BARENDRECHT L端beck 11, Barendrecht Telefoon 010 - 850 44 00 www.mobilitycentre.nl

*Zo lang de voorraad strekt.

GRAAG TOT ZIENS TIJDENS ONS PROEFRITWEEKEND! 15716 Adv proefritweekend 263x393.indd 1

03-10-12 11:48


jaargang 4 - nummer 51 - 4 oktober 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Column van wethouder Stephanie ter Borg

KunstRoute Barendrecht

3

Aandacht voor autokrakers

Ziet u iets verdachts? Bel de politie!

Wij kunnen er geen genoeg van krijgen! Na een levendige en gezellige

Veiligheid staat voorop in Barendrecht, veilig wonen in een veilige wijk hoort daarbij. Daarom zetten de

septembermaand vol verschillende evenementen staat het eerste week-

gemeente en de politie zich in om autobezitters zoveel mogelijk te informeren. Burgemeester Van Belzen:

end van oktober in het teken van kunst. De Stichting KunstRoute Ba-

“Er worden nog te vaak auto’s gestolen, maar ook navigatiesystemen, autoradio’s en airbags zijn een geliefd

rendrecht organiseert 6 en 7 oktober voor de 12e keer de KunstRoute in

doelwit voor dieven. Het wordt tijd dat wij auto-inbraken een halt toe roepen.“

Barendrecht. Op deze zaterdag en zondag kunt u kennismaken met verschillende vormen van kunst én met de kunstenaar achter het werk. Zij

Verklein de kans op een auto-inbraak.

stellen hun ateliers, maar ook hun woonhuizen open voor het publiek.

- Gluren in een rij auto's: Verdachten

- Lang rond een auto hangen: Voor-

Deze tips helpen u op weg:

zijn vaak op zoek naar spullen die in

dat een autokraker toeslaat is de ver-

- Neem alle waardevolle spullen mee

het zicht liggen en kunnen worden

dachte vaak lang te zien in de buurt

uit de auto of zorg dat de spullen uit

meegenomen. Zij gluren in verschil-

van de auto.

het zicht liggen.

lende auto's op zoek naar een ach-

- Verwijder bevestigingsmaterialen van de navigatiesystemen en vergeet niet de plek van de zuignap weg te

tergelaten tas, telefoon of navigatie-

Doe aangifte!

systeem.

Als er toch iets gestolen blijkt te zijn,

- Op de uitkijk staan: Autokrakers wer-

dan is het belangrijk dat u aangifte

ken vaak samen. De één staat bij-

doet. Als u geen aangifte doet, zal de

- Verwijder het frontje van de autora-

voorbeeld op de uitkijk, terwijl de an-

dader nooit worden gestraft.

dio en laat dit niet in de auto liggen.

der wacht op een seintje. Zij houden

vegen.

- Hetzelfde geldt voor laptops en an-

vaak contact via mobiele telefoons.

Heeft u informatie over mogelijke da-

- Een paar keer terugkomen: Een au-

ders of ziet u iets verdachts in uw om-

- Mocht dit onvermijdelijk zijn, laat

tokraker is op zoek naar het juiste

geving? Bel direct de politie via 112.

deze apparatuur dan niet in de

moment om toe te slaan. Om de

Anoniem kan ook, bel dan met M.

stand-by modus met bluetooth in-

omgeving en de situatie goed in zich

(Meld Misdaad Anoniem) via 0800-

geschakeld achter. Voor mensen die

op te nemen, komt de verdachte

7000.

vaak een aantal keer terug.

dere waardevolle apparatuur.

Afgelopen zaterdag lichtte een over-

de door de Culturele Raad georgani-

kwaad willen, is deze apparatuur wel

zichttentoonstelling alvast een tipje

seerde bijeenkomst met als doel de

‘zichtbaar’, zelfs als deze op een on-

van de sluier op. Van de

deelne-

verbinding en samenwerking tussen

mende Barendrechtse kunstenaars

verschillende organisaties en instel-

- Laat het handschoenenvakje open,

werden daar één of twee werken

lingen te versterken. En dat is wat mij

zodat iedereen kan zien dat er niets

getoond. Verschillende toepassingen,

betreft goed gelukt!

in zit.

zichtbare plaats ligt.

materialen, kleuren. Kortom voor ieder wat wils!

De beleving van kunst is iets persoon-

Signalen van een autokraak

lijks. Wat de één mooi vindt, vindt de

Ziet u iemand bij een auto staan en

Ieder jaar wordt ook verbinding ge-

ander lelijk. Terwijl u de KunstRoute

voelt u aan dat er iets niet klopt, volg

zocht met andere vormen van kunst,

bewandelt, zult u merken dat kunst

dan uw intuïtie. Bel direct 112, want

zoals toneel en poëzie. Dit jaar wer-

leidt tot onverwachte ontmoetingen

ook bij verdachte situaties komt de

den de bezoekers en ook ik getrak-

en mensen met elkaar in gesprek

politie direct in actie. Zo herkent u een

teerd op een wervelend optreden

brengt. Ik wens u veel inspiratie, ple-

mogelijke autokraker:

van leerlingen van Dance Studio Lu-

zier en bijzondere ontmoetingen toe

cia. Een initiatief dat voortkwam uit

tijdens de KunstRoute!

U kunt zelf iets doen om auto-inbraak te voorkomen

Gemeente brengt bomen in kaart

Tweets vanuit Barendrecht

Momenteel onderzoeken wij of het mogelijk is om de huidige kap-

De heer Visser van TreeVision uit

regelgeving om te vormen tot een systeem waarbij monumentale

Nijkerk voert momenteel in op-

en waardevolle bomen (nog) beter worden beschermd. Hiervoor is

dracht van de gemeente een inven-

het nodig de monumentale bomen in de gemeente Barendrecht in

tarisatie uit naar monumentale en

beeld te brengen.

waardevolle bomen in Barendrecht. Dit geldt voor zowel openbaar gebied als particulier terrein. Voor

www.twitter.com/BARENDRECHTzh

het inspecteren van de bomen op

RT @Wijkregie: 45 aanmeldingen voor 4/10 startbijeenkomst Buurtpreventie in Smitshoek en Riederhoek! Aanmelden via wijkregie@barendrecht.nl

particulier terrein vraagt TreeVision toestemming aan de eigenaar van

www.twitter.com/StephanietBorg

de betreffende grond. Het onder-

Commissie besluit in meerderheid dat heroverweging programma van eisen jongerencentrum 16 oktober as in de raad wordt behandeld

zoek neemt naar verwachting drie weken in beslag.

www.twitter.com/BasNootenboom

Melden monumentale/

Bgm van Belzen laat vol trots zien dat #barendrecht de 2e plaats heeft gewonnen als Roparunnerstad. pic.twitter.com/JkKrqklt

waardevolle bomen Bent u van mening dat in uw om-

www.twitter.com/JeroenGebben

geving bomen staan die de status

Goed overleg gehad met Bewonersvereniging Buitenoord (Bobo) #Barendrecht over aantal actuele zaken.

monumentaal of waardevol moeten krijgen? U kunt dat melden bij de heer W.M. Goudzwaard via telefoon-

Volg ook de gemeente op Twitter!

nummer 14 0180 of per e-mail: Monumentale plataan aan de Dorpsstraat

w.goudzwaard@barendrecht.nl.


INRUIL GOUD EN ZILVER

Munten

Geachte klant,

Zilver bestek/juwelen

Per 1 oktober 2012 zal de vestiging van Dolce Jewels & Watches gesloten zijn. Vanuit ons juweliersbedrijf in Oud-Beijerland zullen wij ons sterk maken voor een glanzende toekomst. Voor uw lopende zaken aangaande garanties, reparaties, kadobonnen en tegoed-

Oud goud

bonnen bent u van harte welkom bij

Juwelier Schreuders-Moerkerken Oostdijk 28 3261 KH OUD-BEIJERLAND Tel. 0186-623 594 info@schreudersmoerkerken.nl

oud staat g n a v p o ko Voor de in woensdag e lk e n e d vanaf he us De Goudb g a d r e d n en do in. meenteple op het Ge ) ntie elders e t r e v d a (Zie

Diamanten juwelen

Gouden tanden

Het team van Dolce Jewels & Watches dankt u in het bijzonder voor de klandizie en voor het vertrouwen in de afgelopen jaren. Wij hopen u bij gelegenheid te mogen verwelkomen in onze winkel in Oud-Beijerland. Graag tot ziens!

Goud at Home is onderdeel van Schreuders Moerkerken Juweliers, welke sinds 1926 al een vertrouwd adres is. Goud at Home is een van de grootste inkooporganisaties in oud goud en zilver.

VERKOOP NIEUWE & GEBRUIKTE AUTO’S VAN ALLE MERKEN Mitsubishi Colt Invite Cleartec

Toyota Yaris Linea Sol

Ford Ka

Citroen C4 1.6

Opties bouwjaar 2009

38.000 km + opties bouwjaar 2008

Ka Stuurbekrachtiging, airco bouwjaar 2008 Prijs € 5.495

HB 5 deurs airco, cruise controle enz. 2006 Prijs € 9.950

Prijs €

8.750

Prijs

€ 9.250

Volvo V70

Nissan Primastar

Renault Master

Volvo S80

Black Sapphire Edition bouwjaar 2004 Prijs € 6.995

Primastar Dubbel Cabine + opties bouwjaar 2005 Prijs € 4.450 excl.

T35 L2 H2 slechts 70.000 km bouwjaar 2007 /Prijs € 9.750 excl.

2.4 D5 Automaat + opties bouwjaar 2004 Prijs € 5.995

Renault Modus

Ford Transit Connect

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE AUTO

???

Modus 1.2 16 V slechts 57.000 km bouwjaar 2006 Prijs € 6.750

T230L Airco bouwjaar 10-2007 Prijs €

4.950

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP VOOR EEN SCHERPE DEAL

Nessenweg 11-13 Heerjansdam

www.boschcarserviceheerjansdam.nl info@heerjansdambv.nl Tel. (078) 677 13 66


jaargang 4 - nummer 51 - 4 oktober 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Aan tafel met ... Wie: Nynke de Bondt (KAM-manager bij De Bondt Grafimedia Communicatie) en Jory Rombouts (gemeentelijk beleidsmedewerker Duurzaamheid) Waar: De Bondt Grafimedia Communicatie Wanneer: vrijdag 7 september 2012 In 2011 ontving Nynke de Bondt als allereerste de Rabobank Duurzaamheidsprijs uit handen van de jury van de Duurzaamheidskring. Nynke kreeg de prijs wegens de duurzame bedrijfsvoeringskeuzes die zij maakt bij De Bondt Grafimedia Communicatie. Op 7 september werd de drukkerijhal voorzien van LED-verlichting. Een lang gekoesterde wens, die mede dankzij de duurzaamheidsprijs gerealiseerd is.

LED-verlichting dankzij Duurzaamheidsprijs Bij De Bondt Grafimedia Communicatie staat Nynke al te wachten op Jory. Zij staat te trappelen om haar het resultaat te laten zien. Echt een ‘must’ Nynke: “Wij hebben de Duurzaamheidprijs ter waarde van € 2.500 besteed aan LED-verlichting in onze drukkerijhal. Al een paar jaar stond LED-verlichting hoog op onze prioriteitenlijst. Onze productiehal wordt op standaard werkdagen namelijk minimaal veertien uur per dag verlicht en tijdens piekperiodes kan dit oplopen tot 24 uur per dag. Met zulke ruime productietijden is duurzame verlichting echt een ‘must’! Dankzij deze prachtige prijs is de hele hal nu voorzien van LED-verlichting.” Langere levensduur “LED-verlichting kent vele ‘duurzame’ voordelen”, weet Nynke. “De lampen verbruiken beduidend minder stroom. Daarnaast hebben ze een zeer lange levensduur van wel 40.000 branduren. Dit is vele malen meer dan de traditionele TL-verlichting.” Rabobank Duurzaamheidsprijs 2012 Jory vult aan: “Ook in 2012 zet de jury van de Duurzaamheidskring Barendrecht een persoon die zich heeft onderscheiden op het gebied van duurzaamheid in het zonnetje. Tot 15 september konden duurzame ideeën, projecten of activiteiten in Barendrecht worden aangemeld.

Daarvan is dankbaar gebruik gemaakt! Er zitten hele leuke inzendingen tussen. Op 21 november wordt bekendgemaakt wie de Rabobank Duurzaamheidsprijs 2012 wint. De leden van de jury hebben alle inzendingen beoordeeld en drie projecten genomineerd. Het wordt een spannende strijd.” Duurzaamheidskring De Duurzaamheidskring Barendrecht is vorig jaar november op de landelijke Dag van de Duurzaamheid opgericht. Op deze dag ondertekenden ruim dertig partners de ‘Verklaring van Barendrecht’ tijdens een conferentie in Theater het Kruispunt. In de Duurzaamheidskring Barendrecht zitten vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, onderwijs, kerk, de gemeente en vrijwilligers. Bij de Duurzaamheidskring staan het delen van kennis en ervaring over duurzame ontwikkeling en de samenwerking centraal. Jury Rabobank Duurzaamheidsprijs De jury die op 21 november 2012 de Rabobank Duurzaamheidsprijs uitreikt, bestaat uit een vijftal personen. Dit zijn: - René de Beer (Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde); - Tanja de Jonge (Farfallaservices); - Stefan van der Worm (Wenken.nl); - Henk Ferdinandus (HF Consultancy); - Nynke de Bondt (De Bondt Grafimedia Communicatie).

Kids Only najaar 2012:

Kinderen kiezen favoriete ontwerp voor speelplek Binnenkort gaan wij zeven speelplekken opnieuw inrichten. De oude speeltoestellen worden verwijderd en er komen nieuwe speeltoestellen voor in de plaats. Voor iedere speelplek mogen de kinderen kiezen uit twee ontwerpen. Het ontwerp waarop het meest gestemd is, wordt uitgevoerd. Wij plaatsen de speeltoestellen naar verwachting in november/december. De kinderen in de omgeving van de Händelstraat en de Appeltuin brachten als eerste hun stem uit en kozen voor ontwerp A. Vervolgens waren de kinderen in de omgeving van de Banjohof en het Bartokplantsoen aan de beurt. In de buurt van de Banjohof werden vijftien stemmen uitgebracht, waarvan elf keer werd gekozen voor ontwerp B. In de buurt van het Bartokplantsoen werd veertien keer gestemd, waarbij acht keer werd gekozen voor ontwerp B. Klarinetweg, Walmolen en

kind laten weten welk ontwerp het

Van Riedevliet

beste past bij de speelplek bij u in de

Ook de kinderen in de omgeving

buurt. Stuur de antwoordkaart uiterlijk

Neem voor meer informatie contact

van de Klarinetweg, Walmolen en de

vrijdag 12 oktober op of stem

op met mevrouw L. de Zwart via

Van Riedevliet ontvingen onlangs een

uiterlijk zondag 14 oktober via www.

telefoonnummer 14 0180. Kijk voor

brief met een antwoordkaart. Woont

barendrecht.nl. Het kost maar een

de winnende ontwerpen op www.

u in de buurt van de speelpleintjes

paar minuten tijd. Wij laten u via

barendrecht.nl > Leven & Werken >

in deze straten en heeft u kinderen

www.barendrecht.nl en de Blik op

Jeugd & Onderwijs > Speelplekken.

die graag buiten spelen? Dan kan uw

Barendrecht weten voor welk ontwerp

Betrokken inwoner Smitshoek of Riederhoek?

Kom ook naar infoavond BuurtPreventie! Er zijn veel vragen over het invoeren van BuurtPreventie in de wijken Smitshoek en Riederhoek. Wat is BuurtPreventie en wat kunt u ermee? De informatieavond op donderdag 4 oktober geeft antwoorden op uw vragen. U kunt ook inspiratie opdoen waardoor u wellicht besluit zich aan te melden als vrijwilliger. De avond begint om 17.00 uur in de kantine van Sporthal Riederpoort, Riederhagen 2-9. Burgemeester Van Belzen verzorgt een korte inleiding. Ahmed Marcouch (lid Tweede Kamer voor PvdA) deelt zijn ideeën over en ervaringen met sociale veiligheid en vertelt wat u daar als buurtbewoner zelf in kunt betekenen. Een delegatie uit gemeente Albrandswaard vertelt u hoe onze buurgemeente BuurtPreventie heeft

van harte welkom vanaf 17.00 uur.

georganiseerd en wat de resulta-

De avond begint om 17.30 uur en

ten zijn. De gemeente Barendrecht

eindigt om 19.30 uur.

wil graag leren van deze ervaringen. Ook Marsha Rietbergen (coördinator

Aanmelden

BuurtPreventie en werkzaam voor

Woont u in Riederhoek of Smitshoek

KijkopWelzijn) komt aan het woord.

en voelt u zich betrokken bij uw wijk? Meld u dan aan voor deze avond of als

Nynke de Bondt won vorig jaar de Rabobank Duurzaamheidsprijs

5

Ruimte voor vragen en discussie

vrijwilliger BuurtPreventie Riederhoek/

Natuurlijk is er volop ruimte om vra-

Smitshoek via e-mailadres: wijkregie@

gen te stellen en te discussiëren

barendrecht.nl of telefoonnummer

over de start van BuurtPreventie in

14 0180. Aanmelden als vrijwilliger

Smitshoek en Riederhoek. U bent

kan ook op de informatieavond.

de meeste kinderen hebben gekozen.

Wist u dat... … u in het weekend van 6 en 7 oktober voor de twaalfde keer in Barendrecht de KunstRoute kunt bewandelen? Ook dit jaar voert de KunstRoute u langs verschillende ateliers en locaties waar kunstenaars hun werk exposeren. Zo kunt u onder andere een kijkje nemen bij hoofdsponsor Bergarde Galleries in Heerjansdam, De Kleine Duiker, de locatie van de voormalige Kunstuitleen in het Oude Postkantoor aan de Binnenlandse Baan en diverse privéadressen. Ook bij de Kunstexpress Barendrecht Humanitas en ASVZ Dagactiviteiten zijn exposities te bezoeken die zeer de moeite waard zijn. Het leuke van de KunstRoute is dat u kennis kunt maken met de kunstenaars achter het kunstwerk. U kunt hen zelf vragen stellen over hun werk. Op deze manier gaat kunst nog meer leven. U kunt de kunstenaars op zaterdag en zondag bezoeken tussen 11.00 en 17.00 uur. Op www.kunstroute-barendrecht.nl vindt u een overzicht van alle deelnemende kunstenaars met bijbehorende adressen.


% ht ! 0 5 oc al rk e v

Unieke locatie in Heerjansdam Prijzen vanaf € 137.500,- v.o.n. Netto maandlasten vanaf € 495,-* Zeer energiezuinige woningen * Geschatte netto maandlasten van €495,- zijn gebaseerd op een annuïteiten hypotheek van €137.500,- met een rentepercentage van 3,8%. Alle projectinformatie en impressies in deze flyer zijn indicatief. Aan de afbeeldingen en teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

De Heeren van Heyenland is een kleinschalig nieuwbouwproject aan de Dorpsstraat in Heerjansdam. Op deze historische locatie worden binnenkort 20 stijlvolle 2/3 kamer koopappartementen gerealiseerd. Profiteer van deze unieke woonkans en neem contact op met Intrahuis Makelaars voor meer informatie.

Intrahuis Makelaars: 078-677 19 38 / info@intrahuis.nl


jaargang 4 - nummer 51 - 4 oktober 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Energy Battle 2012-2013:

7

Duurzaam Barendrecht

Strijd mee tegen energieverspilling! Een Echte Held kiest op

12 oktober voor Statiegeld

Wilt u weten hoe u minder geld

weken lang hun energieverbruik. Dat

verspilt aan energie? Doe dan

doen zij met behulp van de Wattcher,

mee met de Energy Battle! In deze

een energiemeter die inzicht geeft in

Al enige tijd wordt in Nederland gediscussieerd over het wel of niet

Battle gaat u in teamverband de

het stroomverbruik van alle elektrische

afschaffen van statiegeld op plastic flessen. Burgers, ondernemers en

strijd aan met energieverspilling

apparaten in huis. Vervolgens worden

gemeenten kunnen zich inzetten om het afschaffen van statiegeld te-

en probeert u in vier weken tijd

de resultaten online bijgehouden.

gen te gaan. Op 12 oktober ondertekent wethouder Jeroen Gebben (afval) samen met inwoners en ondernemers het Statiegeldmanifest

zoveel mogelijk energie te besparen. Wij zijn op zoek naar drie

Goed voor uw portemonnee

met het motto ‘Een echte Held kiest Statiegeld’. Doe mee en kom deze

teams. Ieder team bestaat uit tien

Meedoen met deze leuke Battle is

vrijdag om 11.30 uur naar het gemeentehuis om gezamenlijk het Sta-

deelnemers.

ook nog eens goed voor uw porte-

tiegeldmanifest te ondertekenen.

monnee! Elke deelnemer krijgt nameOp de Dag van de Duurzaamheid,

lijk tips om zoveel mogelijk energie te

Leerlingen van het basis- en het voort-

- minder CO2- uitstoot; er hoeft name-

woensdag 10 oktober, geven wij het

besparen. Vaak zijn kinderen het fana-

gezet onderwijs leveren deze dag tus-

lijk minder nieuw plastic te worden

startsein voor deelname aan de twee-

tiekst bezig met energie besparen, tot

sen 11.00 en 15.00 uur kleine plastic

gemaakt en er wordt minder afval

de editie van de Energy Battle van het

aan met de hand afwassen toe!

flesjes in bij een flitsende touringcar.

verbrand.

Een leuke vorm van bewustwording

Klimaatverbond. Elf gemeenten doen mee. Behalve Barendrecht hebben de

Wij zoeken drie teams

wordt op 8 februari 2013 tijdens de

voor de leerlingen en een mooie

U komt toch ook op 12 oktober?

gemeenten Bloemendaal, Heemste-

Wij hebben nog enkele plekken over.

Warme Truiendag gehuldigd.

manier om voor de school geld in te

Veel kleine flesjes belanden nu in

de, Hengelo, Bergen op Zoom, Den

Meld u uiterlijk maandag 8 oktober

zamelen. Elk flesje is tien cent waard!

het restafval en worden onnodig ver-

Bosch, Zaanstad, Woerden, Noord-

aan. De teams gaan om de beurt

Meedoen?

oostpolder, Venray en Doetichem

in drie rondes van vier weken thuis

Meld u dan aan als deelnemer

Waarom ondertekenen of mee-

tiegeld op grote flessen niet alleen

zich aangemeld. Zowel collegeleden,

elektriciteit besparen. Na vier weken

bij de gemeente Barendrecht via

doen met uw school?

behouden, maar ook uitbreiden naar

raadsleden, bedrijven als inwoners

draagt het eerste team de Wattcher

j.rombouts@barendrecht.nl. Wij wen-

De inzamelresultaten voor plastic sta-

kleine flessen. Wethouder Gebben:

kunnen thuis zoveel mogelijk energie

over aan het volgende team.

sen u alvast veel succes!

tiegeldflessen zijn zeer hoog: circa

“Het ondertekenen van dit manifest

95% van de grote flessen wordt in-

sluit goed aan bij onze collegedoelen:

brand. Een ‘Echte Held’ wil het sta-

gaan besparen. Samen energie besparen

Meer informatie over de Energy Bat-

geleverd. Wij zetten de voordelen van

het actief verduurzamen van onze sa-

Hoe werkt het?

De gemeente met de grootste be-

tle vindt u op www.klimaatverbond.nl/

het inzamelen van flessen even voor

menleving, verbeteren van het milieu

Alle deelnemers registreren thuis vier

haalde besparing is de winnaar en

energy-battle-2012-2013.

u op een rijtje:

en schoner krijgen van onze buiten-

- betere recycling en daarmee lager

ruimte. Ik hoop dat veel Barendrech-

Blik op…binnen:

Beheer gemeentelijk netwerk Half september had Microsoft een beveiligingslek in Internet Explorer. Criminelen kunnen via zo’n lek

materiaalgebruik;

ters naar het gemeentehuis komen

- minder zwerfafval;

om het manifest samen met mij te

- minder opruimkosten voor zwerfaf-

ondertekenen.”

val; - minder dierenleed. Zwerfafval komt

Wilt u de petitie ondertekenen of mee-

vaak in het milieu terecht en brengt

doen met uw school/klas? Meld u dan

schade toe aan vogels, vissen en an-

aan via j.rombouts@barendrecht.nl of

dere waterdieren;

telefoonnummer 14 0180.

iemands computer overnemen, met alle schadelijke gevolgen van dien. Het netwerk van de gemeente Barendrecht is zeer goed beveiligd. Toch namen de collega’s van Informatievoorziening & Automatisering geen enkel risico en liepen zij alle netwerk-beveiligingen nog eens goed door. Ramon Jongen is sinds eind 2010

Gescheiden netwerk

Digitale dienstverlening

netwerk-/systeembeheerder bij de

De gemeentelijke basisadministratie

Via www.barendrecht.nl > Digitale

gemeente Barendrecht. “In ons team

(GBA) bevat persoonsgegevens van

Balie zijn diverse producten digitaal

heeft iedereen zijn eigen specialis-

iedereen die in Nederland woont of

aan te vragen en kunt u digitaal af-

me. Een deel van mijn werk bestaat

gewoond heeft. Ramon: “Een inte-

spraken maken met het gemeen-

uit de beveiliging van het netwerk.

ressant doelwit voor hackers! Daar-

telijke Servicecentrum. Ramon ver-

Een virus kan andere computers

om draaien alle systemen die direct

volgt: “Door het netwerk efficiënter

snel infecteren. Als onze systemen

met de burger te maken hebben

te beheren, houden wij meer tijd

niet (goed) werken, kunnen wij geen

gescheiden van ons interne netwerk.

over om onze digitale dienstverle-

diensten verlenen. Wij zijn daarom

De kans dat er vanuit ons interne

ning te optimaliseren. Zo draait 95%

erg alert op signalen vanuit de orga-

netwerk ‘iets verdachts’ bij de GBA

virtueel. Wij besparen veel tijd door

AGENDA

nisatie en daarbuiten.”

terechtkomt is daardoor zeer klein.”

deze manier van werken. Wanneer

6 en 7 okt

KunstRoute

het nodig is, werken wij op afstand

Lokale route langs ateliers en diverse locaties waar kunste-

in de avonduren of in het weekend.

naars hun creaties presenteren. Kijk voor een overzicht van deelnemers/locaties op www.kunstroute-barendrecht.nl. Lees

Samenwerking

Albrandswaard

ook de ‘Wist u dat…’ op pagina 5.

en Ridderkerk Barendrecht werkt nauw samen met

10 okt

Dag van de Duurzaamheid

buurgemeenten Albrandswaard en

Wij geven op deze landelijke dag het startsein voor deelname

Ridderkerk. Ramon: “Die samen-

aan de Energy Battle 2012-2013. Doe ook mee! Lees meer

werking breidt zich steeds verder uit.

hierover in het artikel op deze pagina.

Het op elkaar aanpassen van onze hard- en software is nog een hele

12 okt

Ondertekening statiegeldmanifest

uitdaging, maar wel één waar wij

Kom ook naar het gemeentehuis om afschaffen van statiegeld

gezamenlijk onze schouders onder

tegen te gaan. Tijd: 11.30 uur. Lees meer hierover in het

zetten.”

artikel op deze pagina.


19% BTW AKTIE WIJ HANDHAVEN 19% BTW,

PROFITEER NU!

Kwaliteit hoeft niet altijd duur te zijn

Uw aanbouw vakkundig geplaatst

Uw dakkapel in één dag geplaatst

SPECIALIST IN DAKKAPELLEN DAKOPBOUW EN AANBOUW www.rozendaaldakkapellen.nl

Lekdijk 240 2957 CK Nieuw-Lekkerland Tel. 0184-682056 Fax 0184-684008 Tel. werkplaats 0184-684722


jaargang 4 - nummer 51 - 4 oktober 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Publicaties Omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunningen

- opslag en verkoop van vuurwerk op locatie Middenbaan 37, welke voldoet aan de bij of krachtens het Vuurwerkbesluit gestelde eisen, waarbij de ver-

9

Collecte

koop zal plaatsvinden op 28, 29 en 31 december 2012 (verleend: 26-09-

Voor de periode 30 september tot en

2012);

met 6 oktober 2012 is een collecte-

- het plaatsen van een container, toiletunit en schaftwagen in verband met

vergunning verleend aan de Dierenbe-

onderhoudswerkzaamheden aan de Mozartstraat van 1 t/m 8 oktober 2012

scherming. Voor de periode 7 tot en

(verleend: 26-09-2012).

met 13 oktober 2012 is een collec-

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de vol-

tevergunning verleend aan de Neder-

gende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen:

Op grond van artikel 30, lid 1 van de Wet op de kansspelen is vergunning

landse Brandwonden Stichting. In deze

- Donge 10 (B20120254), voor het kappen van een boom (24-09-2012);

verleend voor:

periode hebben deze organisaties het

- Dorpsstraat 230 (B20120258), voor het kappen van twee bomen (pinus)

- het aanwezig hebben van 2 kansspelautomaten in het horecabedrijf café

alleenrecht te collecteren. Iedere col-

(27-09-2012); - Hakwei 2 (B20120253), voor het aanpassen van het gevelaanzicht ter

’t Lot, gevestigd Middenbaan 101 voor de periode 24-09-2012 tot 24-09-

lectant heeft een legitimatiebewijs bij

2017 (verleend: 24-09-2012).

zich. U kunt hier altijd naar vragen.

plaatse van de entree (21-09-2012); - Middelweg 11 (B20120255), voor het plaatsen van gevelreclame (24-09-2012); - Oranjestraat 42 (B20120256), voor het plaatsen van een tuinkamer (25-09-2012);

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is vergunning verleend voor: - het uitoefenen van het horecabedrijf café ’t Lot, gevestigd Middenbaan 101 (verleend: 24-09-2012).

- Van der Waalsweg 21 (B20120257), voor het kappen van vijf bomen (26-09-2012).

Winkeltijdenwet en Verordening Winkeltijden Barendrecht

Op grond van de Afvalstoffenverordening is ontheffing verleend voor: - het uitvoeren van gevelwerkzaamheden door middel van het stralen en

Het college van burgemeester en wet-

De bovenstaande aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen op de data

schoonspoelen van de gevel op locatie Emmastraat 10 van 1 t/m 8 oktober

houders wijst ieder jaar op grond van

die er tussen haakjes bij vermeld staan. De mededeling dat een aanvraag

2012 (verleend: 25-09-2012).

de Winkeltijdenwet en de Verordening Winkeltijden

omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvra-

Barendrecht

maximaal

gen liggen niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend.

De vergunningen zijn verleend door de afdeling Publiekszaken op de datum

twaalf zon- en feestdagen aan waarop

De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van

die erbij vermeld staat.

de winkels in Barendrecht geopend mogen zijn. De koopzondagen gelden

bezwaar worden te zijner tijd in deze rubriek meegedeeld. Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aan-

Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze

voor de bedrijventerreinen Reijerwaard

besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

en Cornelisland, de feestdagen gelden

vraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien

voor de gehele gemeente. Voor 2013

van toepassing worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel

zijn de volgende zon- en feestdagen

mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm, telefoonnummer: 14 0180.

Zorgwoningen

aangewezen: - zondagen (voor bedrijventerrein Re-

Verantwoording toewijzing zorgwoningen Barendrecht

ijerwaard en Cornelisland): 6 januari,

Onder inschrijfdatum staat de inschrijfdatum op de wachtlijst Zorgwoningen

ber, 6 oktober, 3 november, 1 decem-

vermeld van degene die de woning heeft geaccepteerd.

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend de volgende

ber; - feestdagen (voor de gehele gemeen-

toegewezen woning

datum advertentie

inschrijfdatum

te): 2e Paasdag (1 april), Hemelvaarts-

Windsingel 136

23-8-2012

14-10-2009

dag (9 mei), 2e Pinksterdag (20 mei) en 2e Kerstdag (26 december).

omgevingsvergunningen te hebben verleend: - Donk 1 (B20120245), voor het plaatsen van twee reclame-uitingen en een LED-lichtlijn boven de kozijnen (verz. 28-09-2012); - Gebroken Meeldijk 121 (B20120235), voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak (verz. 25-09-2012);

Advertentienummer 121008 zorgwoning bij zorgcentrum Borgstede in Barendrecht nabij winkelcentrum en openbaar vervoer, standaard alarmopvolging mogelijk:

- voor Hoeker 15 (B20120241), voor het kappen van een berk (Betula puadres

Windsingel 114

woonlaag

3e etage

aantal kamers

2 + berging

aantal personen

maximaal 2

brandweerkazerne en het kappen van vijf bomen (3 stuks Alnus (els), 1

toegankelijkheid

rolstoel toe- en doorgankelijk

Sorbus (lijsterbes) en 1 Qercus (eik)) (verz. 26-09-2012);

datum ingang huur

24-10-2012

bescens) (verz. 27-09-2012); - Kempenaar 33 (B20120250), voor het kappen van een conifeer (verz. 2509-2012); - Dr. Kuyperstraat 25 (B20120021), voor het oprichten van een nieuwe

- Middenbaan 19 (B20120251), voor het plaatsen van reclame aan winkelpand (verz. 28-09-2012); - Mozartstraat 89 (B20120239), voor het kappen van een berk (verz. 25-092012);

huur inclusief servicekosten en voorschot stookkosten

€ 662,96

huurtoeslag

mogelijk

leeftijd

minimaal 55 jaar

- achter Paddeweg 25-39 (B20120240), voor het kappen van vier mourascypressen (metasequoia glyptostroboides) (verz. 27-09-2012); - Voordijk 495a (B20120233), voor het kappen van drie bomen (twee coniferen en een ceder) (verz. 27-09-2012).

invulgedeelte betreft advertentie nummer 120808 Naam..........................................................................................................................................

Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

Adres .......................................................................................................................................... Postcode en woonplaats.....................................................................................................

Verleende APV-vergunningen/ -ontheffingen Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is vergunning verleend voor: - het exploiteren van horecabedrijf café 't Lot, gevestigd aan de Middenbaan 101 voor de periode 24-09-2012 tot 24-09-2017 (verleend: 24-09-2012);

3 februari, 3 maart, 7 april, 1 septem-

Ingeschreven wachtlijst gemeente - ja / nee Uw inschrijving moet uiterlijk 11 oktober 2012 door de gemeente ontvangen zijn. Inzendadres Postbus 501 2990 EA Barendrecht t.a.v. afd. Volkshuisvesting

Bezwaar indienen Heeft u als belanghebbende bezwaren tegen een verleende vergunning of een ander besluit? Dan kunt u binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt hiertegen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden (door verzending van het besluit), dan is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij: de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Hiervoor moet u griffierecht betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail een bezwaarschrift in te dienen. U kunt wel digitaal uw bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente www.barendrecht. nl > Actueel > Bekendmakingen > Bezwaar indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.


jaargang 4 - nummer 51 - 4 oktober 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Werken aan de weg

Besluit Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond

Bekijk voor de actuele wegwerkzaamheden op www.barendrecht.nl > Actueel

van artikel 47 Wet gemeentelijke basisadministratie (GBA) de volgende adres-

> Wegwerkzaamheden.

gegevens in deze basisregistratie zijn opgenomen: 1. de heer D. van Bloois, Alsemhof 12, met ingang van 17 augustus 2012 is

Spreekuren Collegespreekuur Het eerstvolgende maandelijkse spreekuur van het college is op 10 oktober van 10.00 uur tot 11.00 uur. Het spreekuur is alleen op afspraak. Voor een afspraak met een van de collegeleden kunt u contact opnemen met de be-

vertrokken naar een onbekend adres; 2. de heer F. Coelers, Barendregt-akker 2, met ingang van 10 augustus 2012 is vertrokken naar een onbekend adres; 3. mevrouw A.H. Coelers-Weijers, Barendregt-akker 2, met ingang van 10 augustus 2012 is vertrokken naar een onbekend adres; 4. de heer D. Coelers, Barendregt-akker 2, met ingang van 10 augustus 2012 is vertrokken naar een onbekend adres.

stuurssecretaresses via telefoonnummer 14 0180. Besluit Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond

Registratie persoonsgegevens

van artikel 48 Wet gemeentelijke basisadministratie (GBA) de volgende adresgegevens in deze basisregistratie zijn opgenomen:

Als uit informatie blijkt, dat een persoon is vertrokken van het huidige adres, wordt er een onderzoek ingesteld om de nieuwe verblijfplaats te achterhalen. Wanneer het onderzoek geen resultaat oplevert wordt de persoon ambtshalve

1. mevrouw N. Atis, Riedertuin 5, met ingang van 17 augustus 2012 is vertrokken naar Turkije.

uitgeschreven van het huidige adres met de vermelding ‘Vertrokken naar een onbekend adres’. De persoon is dan geen ingezetene van Nederland meer.

De gemeentelijke basisadministratie is de basisregistratie waarin persoonsge-

De rechten die aan deze status worden ontleend komen te vervallen.

gevens zoals adresgegevens worden bijgehouden. Het is belangrijk, dat deze gegevens betrouwbaar en actueel zijn. Op dit besluit is artikel 83 van de wet GBA van toepassing. Belanghebben-

Nieuws uit de raad Adviezen commissies Samenleving en Planning en Control Op maandag 24 en dinsdag 25 september vergaderden de commissies Planning en Control en Samenleving. Deze commissies adviseren de gemeenteraad. De onderwerpen die deze keer aan de orde kwamen waren:

Commissie Planning en Control Nota Digitaal Werken De gemeentelijke overheid dient adequaat in te spelen op de ontwikkelingen

den kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen op pagina 9.

Leuke actie afvalscheiding Inwoners die in de week van 24 tot en met 29 september kunststof afval naar het afvalaanbiedstation brachten, kregen twee handige tassen voor het scheiden van kunststof en oud papier.

op het gebied van de digitalisering van onze maatschappij in relatie tot de gemeentelijke dienstverlening aan de burgers en bedrijven. Het college heeft

Uit sorteeranalyses van het restafval

te Barendrecht hecht veel waarde

een nota opgesteld over de aanpak van dit proces.

blijkt dat hierin veel oud papier en

aan duurzaamheid en organiseerde

kunststof afval zit. Door oud papier en

daarom een inzamelactie. Inwoners

De raadscommissie Planning & Control neemt kennis van de Nota Digitaal

kunststof afval te scheiden, kan veel

reageerden erg enthousiast op dit ini-

Werken, welke verder door het college zal worden uitgevoerd.

winst behaald worden. De gemeen-

tiatief!

Commissie Samenleving Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Gemeenten hebben de mogelijkheid hun gevoelens betreffende het beleid kenbaar te maken. De gemeente Barendrecht deelt de analyse van de veranderingen waarop het beleidsplan anticipeert. Wel ziet zij graag meer aandacht voor de positie van de gemeenten in het beleidsplan opgenomen. Het college stelt voor de zienswijze vast te stellen en deze, middels een brief, aan het bestuur van de veiligheidsregio te zenden. Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 oktober. Regionaal beleidsplan 2013-2014 Eenheid Rotterdam Het regionaal beleidsplan biedt de uitgangspunten voor inzet van de politie in 2013 en 2014. Deze inzet wordt door de gemeente Barendrecht verder uitgewerkt in ‘gemeentebladen’. De afspraken daarin vervangen de districtsjaarplannen van de politie. Het college stelt voor het gemeenteblad voor de gemeente Barendrecht vast te stellen. Het voorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 16 oktober geagendeerd.

11

Week van de Opvoeding Tot en met 7 oktober staat Nederland nog in het teken van de Week van de Opvoeding. In deze week staan ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren centraal. De Week van de Opvoeding geeft op een positieve manier aandacht aan opvoeden en opgroeien. Het is belangrijk om naar elkaar te luisteren, elkaar te begrijpen, je gehoord en gezien te voelen. In het thema ‘Luister ’s naar me’ komt dat allemaal samen. In Rotterdam-Rijnmond organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) allerlei activiteiten. Naast activiteiten bezoeken kunnen ouders ook vragen stellen. Want soms heeft u niet direct zorgen, maar wel een vraag. Tijdens deze week kunt u vragen stellen aan professionals via Twitteraccount @cjgrijnmond. CJG Barendrecht Bij het CJG Barendrecht kunnen ouders/verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Bij het CJG werken pedagogen, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en andere deskundigen die u en uw kind kunnen adviseren en ondersteunen. Loop eens binnen bij het CJG aan de Kruidentuin 2 of bezoek de website www. cjgbarendrecht.nl. Het CJG is ook bereikbaar via telefoonnummer 010-44 44 618.

Colofon Blik op Barendrecht is een uitgave van de gemeente Barendrecht. Eindredactie: Nieuws uit de raad: griffie gemeente Barendrecht Fotografie: gemeente Barendrecht en Rob Kamminga Advertentieverkoop: Mahony Media groep, Heerjansdam, (078) 6777879 Advertenties aanleveren maandag middag voor 16.00 uur via; bianca@mahonymediagroep.nl Opmaak en Druk: Bar Uitgeverij BV, Barendrecht Bezoekadressen Gemeentehuis, Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht Afvalaanbiedstation Londen 15, 2993 LA Barendrecht Postadres: Postbus 501, 2990 EA Barendrecht Tel: 14 0180 (Servicecentrum) www.barendrecht.nl gemeente@barendrecht.nl Openingstijden Servicecentrum + VVV-agentschap Ma. t/m vr. 9.00 tot 15.00 uur Op afspraak: Ma. en wo. 15.00 tot 20.00 uur Di. en do. 15.00 tot 17.00 uur Het Servicecentrum is elke dag tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar: 14 0180. Afvalaanbiedstation Ma. t/m vr.: 7.30 uur tot 16.00 uur Zaterdag: 8.30 uur tot 15.00 uur


INRUIL GOUD EN ZILVER GoudatHome.nl

NIEUW IN BARENDRECHT!

Wij nodigen u hartelijk uit voor een kosteloze taxatie van uw sieraden. Geen tijd? Dan komen wij zonder enige verplichting naar u toe. Neem contact op via goudathome@hotmail.com

De Goudbus in Barendrecht Locatie: Gemeentehuisplein

Tevens rijden we met VIP

IEDERE WOENSDAG EN DONDERDAG VAN 10.00 - 17.00 UUR

Goudbussen door heel Nederland, kijk op goudathome.nl voor de actuele locaties.

ONDERZOEK AD: TAXATIE EN PRIJS GOUD BIJ VEEL OPKOPERS ONDER DE MAAT ’13 euro per gram goud is echt bedrog’ Uit het AD onderzoek is gebleken dat de GOUDBUS en GOUDATHOME, de organisatie waar ook Dolce Jewels onder valt, de beste prijs geven voor uw goud. Zie het AD van 14 januari jongstleden.

Munten

Diamanten juwelen

Oud goud

PAK NU UW KANS , DE GOUDPRIJS IS NOG NOOIT ZO HOOG GEWEEST!

Gouden tanden

Zilver bestek/juwelen

Goud at Home is onderdeel van Schreuders Moerkerken Juweliers, welke sinds 1926 al een vertrouwd adres is. Goud at Home is een van de grootste inkooporganisaties in oud goud en zilver.


De Schakel

CARNISSELANDE

Donderdag 4 oktober 2012

Levende standbeelden in Carnisse Veste BARENDRECHT - Zaterdag 6 oktober zijn vele professionele ‘living statues’ te bewonderen in winkelcentrum Carnisse Veste te Barendrecht. Van 12 tot 16 uur brengen vele levende standbeelden, in perfect uitgevoerde en afgewerkte kostuums met diverse thematieken, entertainment. Het publiek kan genieten van de verbluffend echte

uitstraling en de tot in perfectie beheerste bewegingen van wereldkampioene Godelieve Huijs, meervoudig Nederlands en Europees kampioen Roy Tukkers en vele andere performers van de theatergroep TukkersConnexion. Hun specialiteit is het tot leven brengen en manipuleren van een stilstaande scène. Een mix van beeldende kunst, theatraliteit en de kracht van

een non-verbale performance. Op het World Statue Festival, het grootste kampioenschap voor levende standbeelden ter wereld, dat ieder jaar in Arnhem wordt gehouden, gooien de performers van TukkersConnexion steeds weer hoge ogen. Naast het winnen van vele publieksprijzen zijn zij met regelmaat uitgeroepen tot Nederlands Kampioen, Europees Kampioen én Wereldkampioen en hebben zij de ‘entertainment award’ gewonnen. In Carnisse Veste zijn 6 oktober meerdere statues te bewonderen. In optredens van zo’n 45 minuten wisselen zij elkaar af, waardoor er tussen 12 en 16 uur steeds meerdere acts plaatsvinden en het winkelende publiek in circa twee uur alle optredens kan aanschouwen. Voor meer informatie kan men terecht op www.carnisseveste.nl.

Kids Hits bij Shoeby BARENDRECHT - Van maandag 1 oktober tot en met zaterdag 6 oktober is het Kids Hits week bij Shoeby. De hele winkel staat dan in het teken van muziek. Tijdens de Kits Hits week maken kinderen bij besteding van vijftig euro aan de kidscollectie kans op een van de honderd iPod Shuffles. Er zijn tijdens de Kids Hits week veel koopjes. De kidsfolder staat vol met de nieuwste najaarsitems en de laatste modetrends. Woensdagmiddag 3 oktober is er een ‘swing it out-

middag’ met top 40 muziek. Kinderen kunnen komen dansen en swingen op de dansvloer met discolampen. De kidscollectie van Shoeby combineert ‘Fashion & Fun’ in de maten 92 tot en met 176. In de funcorner kunnen kinderen zich vermaken met spelcomputers, tv’s en luisterzuilen met populaire muziek. Daarnaast zijn er regelmatig leuke acties en prijsvragen. Jilly & Mitch maakt onderdeel uit van Shoeby, de Nederlandse fashionformule met ruim 240 winkels.

31

Vakantie Bijbel Club BARENDRECHT – Op woensdag 24 oktober is er Vakantie Bijbel Club in Carnisse Haven aan Noordersingel 30 in Barendrecht. Vanaf 10.00 uur zijn alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar van harte welkom. Na een leuke ochtend en lekkere lunch is iedereen - ouders, grootouders, broers en zussen - vanaf 13 uur van harte welkom. Er wordt afgesloten met een optreden van Paula de Buikspreekpop.

Winnaar openingsactie Bruna BARENDRECHT – Onlangs vond de prijsuitreiking plaats van de openingsactie die Bruna in Carnisse Vest in september hield. Mevrouw Van Ochten uit Barendrecht won een iPad en kreeg die overhandigd van eigenaren Dick en Wilma Jonkers. Er waren van zaterdag 8 september tot en met zaterdag 15 september diverse voordeelacties. Ook konden klanten een iPad winnen. Op de toonbank stond een grote vaas met lolly’s. Wie wist te raden hoeveel dat er waren, won de iPAd. Bruna is te vinden aan Van Beuningenhaven 35 in Barendrecht.

Keurslager Heunks in de prijzen BARENDRECHT – Op woensdag 19 september vonden tijdens de Slavakto de internationale ambachtelijke vakwedstrijden plaats. Keurslagerlager Heunks uit Barendrecht heeft in deze wedstrijd een bijzondere prestatie neergezet. Zijn ambachtelijke rookworst, grillworst, gebraden gehakt en kippensoep zijn bekroond met goud. Daarnaast zijn de ambachtelijke lasagne, witlofovenschotel en gekookte worst bekroond met goud met ster , waarmee is aangetoond dat deze tot de beste van Nederland behoren. De Internationale Slavakto vakwedstrijden staan bekend

als de meest prestigieuze in slagersland. De ambachtelijke producten zijn gekeurd door speciaal geselecteerde keurmeesters. Bij deze keuring heeft de jury de producten zeer kritisch beoordeeld op onder andere smaak, kleur, uiterlijk en mondgevoel. Deze criteria hebben alles te maken met hoe de consument de producten waardeert. De ambachtelijke slager onderscheidt zich door de eigen productie van vleesspecialiteiten, vleeswaren, worstsoorten en maaltijden. Keurslagerlager Heunks benadrukt dat hij in de worstmakerij uiterst zorgvuldig te werk gaat. Er wordt gebruik gemaakt van traditionele

recepten en kwalitatief hoogwaardige grondstoffen, kruiden en specerijen. Dat deze producten niet alleen heel lekker zijn, maar ook van uitzonderlijke kwaliteit, heeft de slager met deze vakwedstrijden bewezen. De klanten van Keurslager Heunks zijn deze week van harte welkom om met de bekroonde producten kennis te maken in zijn winkel. Bovendien zal deze week het rookworstseizoen van start gaan, waarbij de tweede rookworst gratis is. De bekroonde gekookte worst is de door kinderen gewaardeerde worst die ook als plakje worst wordt meegegeven.

TFS Barendrecht onderuit BARENDRECHT - Voor aanvang van de wedstrijd The Flying Shuttle (TFS) tegen Roosterse BC stonden beide teams op een gedeelde voorlaatste plek samen met DKC. Deze wedstrijd werd vooraf bestempeld als een belangrijke wedstrijd in de strijd om handhaving. TFS begon goed. De dames Daisy Bommeleyn en Monique Broeke speelden een sterke damesdubbel en pakten het eerste punt. De heren Michiel Kruyt en Rick Janssen speelden wis-

selvallig. Lang keken ze ook in derde set tegen een achterstand aan, maar op het juiste moment pakte TFS toch de puntjes en won. De Barendrechters pakten een knappe 2-0 voorsprog, maar daarna leek het heilige vuur gedoofd. Drie enkelspelen op rij werden verloren, waardoor Roosters BC voor kwam. Monique Broeke had het erg moeilijk, speelde niet lekker en leek af te stevenen op verlies tegen Wendy Hoeve. Vechtend wist zij op het laatste moment TFS weer langs-

zij te brengen. Maar in het gemengd dubbel ging het alsnog fout voor TFS, want beide duels werden verloren. Zodoende ging TFS met 5-3 onderuit tegen de directe concurrent. Uiteraard en terecht was Roosterse BC blij met deze onverwachte eindstand. TFS mag achteraf niet klagen met drie puntjes. Voor TFS is er werk aan de winkel, want komende week wacht de belangrijke uitwedstrijd tegen de hekkensluiter Victoria uit Hoensbroek.

Energie besparen met zonnepanelen BARENDRECHT - Nestech is al enige jaren gespecialiseerd in het leveren en installeren van duurzame energie zoals: zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en LED verlichting. Duurzame oplossingen zijn van belang bij het reduceren van de energierekening. Hierbij is het van belang om te kijken hoeveel energie men verbruikt, waar kan er energie bespaart worden en welke duurzame

energie kan er worden toegepast. Een duurzame energieinstallatie is een investering die zichzelf terugbetaalt. ,,Nestech werkt alleen met kwaliteitsproducten met een uniek rendement tegen een scherpe prijs. Hiernaast kunnen wij u helpen met de subsidie aanvraag voor uw zonneboiler of zonnepanelen systeem. Op dit moment is er subsidie beschikbaar van

maximaal 650 euro, waardoor de terugverdientijd een aantal jaren vervroegd wordt’’. Nestech heeft een showroom waar men vrijblijvend advies kan krijgen op het gebied van duurzame energie. De showroom is geopend op werkdagen van 9 tot 17 uur. Bezoeksadres: Oosteinde 6 in Barendrecht. Telefonisch informatie inwinnen kan via 0180-496768.

Vitesse rijgt ook ACKC aan de zegekar BARENDRECHT - Vitesse 1 heeft een flitsende competitiestart gekend. De eerste vijf competitiewedstrijden werden door de Cazdak formatie stuk voor stuk met minimaal negen punten verschil gewonnen. Het volgende slachtoffer van de overwinningsdrang van de Barendrechters moest afgelopen zaterdag ACKC uit Almkerk worden. Van begin af aan was duidelijk dat Vitesse wederom de sterkere ploeg op het veld was. ACKC 1, met een aantal spelers in de gelederen

die afgelopen seizoen nog in de junioren uitkwamen tegen Vitesse A2, wist dankzij wat opstartproblemen aan de kant van Vitesse aan het begin van de wedstrijd nog aardig bij te blijven. Onder leiding van de sterk reboundende Pieter Korteweg, die met zijn rebounds keer op keer zijn vakgenoten opnieuw in stelling wist te brengen, drukte Vitesse het gaspedaal na rust pas echt goed in. ACKC bleek niet bij machte om met het vernieuwde tempo van de

ploeg van Remco den Otter om te gaan. Na 70 minuten stond er een 19-6 overwinning op het bord. Dankzij deze winst blijft Vitesse alleen aan kop in poule 2I, met een ongekend doelsaldo van +65 na vijf gespeelde wedstrijden. Aanstaande zaterdag komt de nummer vier van de competitie, Swift, op bezoek. Deze wedstrijd zal om 16:00 afgewerkt worden op de Bongerd onder leiding van scheidsrechter G. Verhagen.

Resultaten ´Hoe fit is Rhoon Portland´ bekend RHOON - In het kader van het landelijke initiatief ‘Hoe fit is Nederland’ werd in oktober en november 2011 bij Arshak Body & Budo World in Rhoon onderzocht hoe fit de inwoners van RhoonPortland waren. Daarvoor werden honderd ongetrainde omwonenden gezocht die een vijfweeks trainingsprogramma volgden. De deelnemers meldden zich snel aan en hebben in fases, tot en met januari dit jaar, het actieve bewegingsprogramma doorlopen. Eigenaar Arshak Dabaghian: ,,Het testen en begeleiden van de deelnemers ver-

liep soepel en voorspoedig. We hebben de deelnemers in groepen laten deelnemen om de dienstverlening naar onze reguliere leden te kunnen blijven waarborgen. Uiteindelijk rekenen ook zij op onze ondersteuning.” De resultaten van de testpersonen zijn zeer positief te noemen. Op alle tien gemeten testgegevens zijn duidelijke verbeteringen gesignaleerd. Buik- en rugspierkracht namen bijvoorbeeld met gemiddeld 28 procent resp. 31 procent toe. Het uithoudingsvermogen werd met 9,5 procent verbeterd en de BMI (Body Mass Index) ging met

0,4 punt omlaag. De totale fitheid, uitgedrukt in de Persoonlijke Fitheidsindex steeg gemiddeld met 14 procent. De Persoonlijke Fitheidleeftijd daalde gemiddeld met 9 jaar. De komende maanden biedt Arshak Body & Budo World onderdak aan een vervolgonderzoek. Ook hiervoor worden weer honderd testpersonen gezocht. Wie wil deelnemen aan het onderzoek kan zich aanmelden via 010-2103381, dat kan tot 11 november 2012. Ook kan men daar voor meer informatie terecht.


Kasteelladder 2012 Wij zijn op zoek naar een ervaren medewerker incasso die ons leuke team wil komen versterken. Als Incassospecialist heb je een grote verantwoordelijkheid. Je behartigt de belangen van onze opdrachtgevers en behandelt de ingewikkeldere dossiers in het incasso- en executietraject. Je onderhoudt de tweedelijns contacten met debiteuren en derden, ondersteunt de externe deurwaarderskantoren en je verwerkt acties in het systeem. Je zorgt voor een correcte schriftelijke afhandeling en stelt diverse documenten op zoals dagvaardingen. De werkzaamheden zijn complex en je zal naast het contact met de klant op operationeel niveau ook veel interne contacten moeten onderhouden om de geformuleerde doelstellingen te behalen met en binnen jouw team. Jij hebt een MBO(+) werk- en denkniveau, een afgeronde opleiding op dit niveau en je hebt juridische belangstelling.

Wat wij zoeken is minimaal 2 jaar ervaring op het gebied van incasso en/of ervaring bij een deurwaarderskantoor. • • • • • • •

Kunnen werken vanuit oplossingen en snel to the point komen Empathie hebben met een zakelijke kant Begrijpen dat de klant centraal staat Integer/nauwgezet Teamplayer zijn Foutloos Nederlands in woord en geschrift Enthousiast en loyaal

Je werkzaamheden bestaan uit: • • • • • • •

Het realiseren van betalingsregelingen Bijhouden van post en beantwoorden email Incasseren van betalingsachterstanden (mondeling en schriftelijk) Dossiers up to date houden en zorgen dat ze volledig zijn Het beoordelen van de opties om de betalingsachterstanden weg te werken Dossiers gereed maken Aanmaken van dagvaardingen

Wij bieden je een fulltime job in Barendrecht aan de Oslo met een uitdagende werkomgeving in een ambitieus en hecht team. Interne opleiding, ontwikkelingskansen en doorgroeimogelijkheden zijn aanwezig.

Het programma van de stichting Kasteel van Rhoon Kasteel Cultureel OKTOBER Do 04 okt

20.30 uur Kleinkunst

Klokkezolder

Zo 07 okt

Max van den Burg

15.00 uur Film

Klokkezolder

Zo 21 okt

Het geheim

Joachim Eijlander (cello) en Irina Simon-Renes (viool) Scherft, een keuze uit de Scherftcollectie

JC Bach Pianoconcert in Bes, op 13 no 4 fortepiano: Petra Somlai Haydn Symfonie in D, no. 104 “London” (arr. Salomon) Pauze Mozart Serenade in G, 'Eine Kleine Nachtmusik', KV.525 Mozart Pianoconcert in d min, KV. 466 fortepiano: Bart van Oort

Zo 28 okt

15.00 uur Haydn-Van Hobokenweekend 2012

Empirezaal

Zo 04 nov

Bart van Oort, fortepiano: solorecital met werk van Haydn en Beethoven

Zo 18 nov

15.00 uur Literair: Jeroen spreekt boekdelen Tomas Ross & Esther Gerritsen Presentatie: Jeroen Rozendaal

Do 29 nov

10% KORTING

Hannes Minnaar, piano werk van o.a. Ravel Jochen Otten

49,50

€ 12,50

DECEMBER Zo 09 dec

15.00 uur

Literair - Jeroen spreekt boekdelen

20.00 uur

Architectuurlezing

Kerkzaal

Ma 10 dec Klokkezolder

Zo 16 dec Empirezaal

Annelies Verbeke & Arthur Umbgrove Presentatie: Jeroen Rozendaal

€ 10,00

Art Deco in Japan (Taisho), cursusavond € 20,00 door Dave van Eijnsbergen

*m.u.v. lopende acties & kortingen

voor €

€ 12,50

20.30 uur Kleinkunst

Klokkezolder

OP ALLE ARTIKELEN IN ONZE WINKEL*

Alle Royal Canin grote balen hondenen kattenvoer

€ 10,00

12.00 uur Klassiek

Empirezaal

DE HELE DAG

€ 12,50

Joseph Haydn Sonate in B min, Hob. XVI/32 Ludwig van Beethoven Rondo in G maj, op 51 no 2 Ludwig van Beethoven Sonata op. 10/1 in c min Joseph Haydn Variaties (Fantasie) in f min., Hob XVII/6 Ludwig van Beethoven Sonata op. 53 in C, “Waldstein”

Kerkzaal

ZATERDAG 6 OKTOBER ACTIEDAG

Gratis

Van Swieten Society: Werken van Haydn, Mozart en Beethoven € 20,00

NOVEMBER

Henk van Os

€ 12,50

20.15 uur Haydn-Van Hobokenweekend 2012

NH Kerk

Ben jij die man/vrouw die wij zoeken reageer dan snel op deze vacature en stuur je cv met begeleidende brief per e-mail naar: Dhr T.Klaasman: t.klaasman@directpay. nl. Bellen voor meer info kan ook. (0180-691655)

Dierenspeciaalzaak

€ 5,00

14.00 uur TENTOONSTELLING

Klokkezolder

Za 27 okt

Leeftijd vanaf 6 jr.

12.00 uur Klassiek

Empirezaal

Zo 21 okt

€ 12,50

20.00 uur

Chateau Petit Het Snotmysterie (fam. voorst. vanaf 4 jr.) € 7,50

Vanaf 6 oktober Ook op Zaterdag

Alle Eukanuba grote balen hondenvoer voor €

49,50

Ringdijk 22-24 • 2981 EW Ridderkerk Tel. 0180-414292

WWW.VANOSBIRD.NL

OPEN !!!! Vanaf 17:00 uur. Reserveren? 010-4297090

Courzandseweg 40 3089 PE Rotterdam (Heijplaat)

Architectuurlezingen door Dave van Eijnsbergen

Haydn-Van Hobokenweekend 27 en 28 okt 2012

Kaarten zijn verkrijgbaar via de website www.stichting-kasteelvanrhoon.nl en bij boekhandel Het Witte Huys, Dorpsdijk 140 te Rhoon. Indien voorradig zullen er ook kaarten aan de zaal worden verkocht. Voor nadere informatie www.stichting-kasteelvanrhoon.nl. Kijk voor een uitgebreide beschrijving van de culturele activiteiten op

www.stichting-kasteelvanrhoon.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 4 oktober 2012

33

Diploma’s schoonmaken uitgereikt Barendrecht tweede bij BARENDRECHT - Na een aantal trainings- en lesbijeenkomsten zijn alle cursisten van Romaro Schoonmaakgroep geslaagd voor het basisdiploma schoonmaken en zijn op 21 september de diploma’s uitgereikt. De examinatoren van het opleidingsinstituut voor de schoonmaakbranche SVS hebben alle kandidaten kritisch ondervraagd over hun kennis van schoonmaken

en in de praktijk hun vaardigheden en deskundigheid getoetst. De aandachtspunten waren stofwissen, moppen, interieur- en sanitairreiniging en het toepassen van de microvezelmethodiek. Tijdens een gezellige bijeenkomst met een hapje en drankje, zijn de diploma’s en bijbehorende cijferlijsten door de leidinggevenden aan de geslaagden uitgereikt. Onder de geslaagde cursisten

bevond zich Nathalie van der Linden, die haar diploma leidinggevende schoonmaakonderhoud in ontvangst mocht nemen. Het SVS basisdiploma is een landelijk erkend vakdiploma. Romaro Schoonmaakgroep vindt het erg belangrijk dat alle medewerkers de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen en daarmee de kwaliteit van het werk kunnen verbeteren.

De geslaagden: Mevr. Hensema, mevr. G. Spies, mevr. De Joode, mevr. Van der Linden, mevr. J. Spies, mevr. De Heer, mevr. Van Dalen, dhr. De Weerdt, mevr. L. Spies, mevr. Delicaat-Prins en mevr. Den Outer.

Roparunstadverkiezing BARENDRECHT - Barendrecht heeft vrijdagavond de tweede plaats behaald in de verkiezing Roparunstad van het jaar. Burgemeester Van Belzen en Mireille de Leeuw, voorzitter van stichting De Doorkomst, namen een cheque in ontvangst ter waarde van 25.000 euro. Het geld moet worden besteed aan Roparun-gerelateerde doelen in Barendrecht. De verkiezing vond plaats in de Laurenskerk in Rotterdam en was onderdeel van de Roparun goededoelenavond. De verkiezing was het laatste officiële gedeelte van de avond, waardoor alle genomineerden tot bijna middennacht in spanning zaten wie er met de prijzen naar huis mocht. Burgemeester Van Belzen was erg verrast toen hij de prijs in ontvangst nam. ,,Wat een verrassing. Dit is fantastisch. Het is een kroon op al het werk en een geweldige opsteker voor de gemeente.” Mireille de Leeuw vindt het heel bijzonder dat de prijs wordt toegekend door de deelnemende teams. ,,Teams wordt na afloop gevraagd wat zij leuke doorkomsten vonden. Over Barendrecht werd

Openstelling HVB

Maranathakerk op ExxactFM

BARENDRECHT – Sinds zaterdag 15 september is de expositieruimte van de Historische Vereniging Barendrecht (HVB) iedere zaterdag van 10 tot 12 uur geopend. De afdeling Genealogie is iedere eerste zaterdag van de maand van 10 tot 13 uur geopend. In de maanden oktober en november houdt HVB open huis. Dit betekent dat, naast de expositieruimte, ook de voorwerpen die in het depot zijn opgeslagen te bezichtigen zijn. Zaterdag 6 oktober en zaterdag 3 november zijn ook de overige afdelingen van HVB voor publiek geopend. Zaterdag 15 december is tijdens het

BARENDRECHT - Zondag 7 oktober wordt de kerkuitzending van ExxactFM verzorgd door de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Maranathakerk. In deze dienst gaat dhr. P. Oggel voor. De kerkdienst begint om 09.30 uur. De kerkuitzendingen van ExxactFM worden roulerend verzorgd door de Protestantse Wijkgemeente

WinterFeest weer de jaarlijkse kerstmarkt. Wie geschenken, of kerstartikelen maakt en die op de kerstmarkt wil verkopen, kan nog een plaats huren in de zaal. Op 1 februari 2013 is het zestig jaar geleden dat de dijken braken. Ook Barendrecht heeft hier mee te maken gehad. Middels een expositie wil HVB. hier aandacht aan besteden. Wie foto’s of voorwerpen heeft die met dit onderwerp te maken hebben en deze ter beschikking wil stellen voor de expositie, kan contact opnemen met de vereniging. Voor informatie en/of aanmelding kan men opnemen met Joset Verboom via 0180-615728.

Stripverhalen maken op de computer HEERJANSDAM - Kinderen die houden van striptekenen en computeren, kunnen meedoen aan de activiteit Digistrips. De activtiteit start op dinsdag 16 oktober van 15.30 tot 16.30 uur. Tijdens Digistrips verzinnen kinderen zelf een mooi verhaal, waar ze vervolgens op de computer een strip van maken. Ze kunnen hierbij figuren en achtergronden uitkiezen of zelf ontwerpen. Als de strips van iedereen af zijn, worden ze op het strippodium op inter-

net gezet, zodat vrienden en vriendinnen het ook kunnen lezen. De activiteit is bedoeld voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van basisschool De Rank en De Julianaschool uit Heerjansdam. Het nodig om een kaartje voor deze buitenschoolse activiteit te reserveren. Dat kan op www. debibliotheekatotz.nl. De overige data zijn 30 oktober en 6, 13 en 20 november. Digistrips is een activiteit in het kader van het Educatief Plein Heerjansdam.

Leerlingenraad op Het Kompas BARENDRECHT - Vorige week is de eerste vergadering in dit schooljaar van de leerlingenraad geweest. Twaalf leerlingen uit de groepen 7 en 8 vergaderen regelmatig met elkaar en met juf Marga Valkenburg, die de coördinator is. Er worden tips en klachten uit de ideeënbus van

de school besproken. Verder gaat de leerlingenraad ook speciale activiteiten organiseren. Afgelopen jaar was er onder meer een Pietengym voor de kleuters, een vossenjacht en een spellingwedstrijd voor de bovenbouw. De leerlingenraad bruist alweer van de plannen.

Carnisse Haven, de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Maranathakerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. De Kerkuitzendingen van ExxactFM zijn iedere zondag tussen 09.00 en 11.00 uur te beluisteren. ExxactFM is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel of via internet. www.exxactfm.nl

Brammetje Baas in Het Kruispunt BARENDRECHT - Filmtheater Het kruispunt vertoont op dinsdag 23 oktober de film Brammetje Baas. Deze familiefilm gaat over de zevenjarige Brammetje, een creatief en leergierig jongetje dat onmogelijk stil kan zitten. De zevenjarige Brammetje denkt veel na over de wereld om hem heen. Hij heeft ontzettend veel zin om naar groep drie te gaan. Maar dan komt hij bij de strenge meester Vis in de klas. De ouderwetse meester Vis heeft geen oog voor de binnenwereld van het bewegelijke ongeconcentreerde jongetje en zet alles op alles om Brammetje in de pas te laten lopen. De ouders van Brammetje worstelen met de vraag in hoeverre zij van hun zoontje moeten

verlangen dat hij zich aanpast zonder doodongelukkig te worden. Brammetje Baas is te zien op dinsdag 23 oktober om 13.30 uur. Kaarten bestellen kan via www.theaterhetkruispunt.nl en bij de kassa via 0180-615958. Theater Het Kruispunt vertoont met ingang van dit seizoen digitaal. Een kwaliteitsverbetering waar Het Kruispunt erg blij mee is. Verstoringen en vervelende trillingen in het beeld, die wel voor konden komen bij vertoningen van 35mm films, zijn niet meer aan de orde. Wie op de hoogte gehouden wil worden van het filmaanbod, kan zich opgeven voor de filmnieuwsbrief via www. theaterhetkruispunt.nl.

gezegd dat vooral de muziek en de gezelligheid langs de route erg werd gewaardeerd. Dat vind ik leuk, want daar doen we het voor.” Barendrecht won één keer eerder een aanmoedigingsprijs van 50.000 euro. Het geld is besteed aan drie goede doelen, die door de Barendrechtse inwoners waren aangedragen. Van Belzen: ,,Vorige keer hebben we een heel zorgvuldige procedure gevolgd bij het toekennen van geld aan de

goede doelen en dat doen we deze keer weer. We gaan erover nadenken hoe we dat het beste kunnen doen.” De derde plaats van de Hamburgroute was voor de gemeente Lienden. Zij kregen 12.500 euro overhandigd. De gemeente Almelo ging met de eerste prijs naar huis. Die won een trofee en een check ter waarde van 50.000 euro. Vanuit de Parijs-route gingen Bergen op Zoom, Ossendrecht en Zele met de prijzen naar huis.

Gemeentesecretaris Anneke Knol en burgemeester Jan van Belzen met de Roparun-cheque. Foto Jos Wesdijk

Basiscursussen power en flow yoga BARENDRECHT - Pablo Montoya gaat in oktober opnieuw twee basiscursussen power yoga en flow yoga aanbieden. De eerste groep start donderdag 18 oktober en duurt van 18.45 tot 20.15 uur. De tweede groep start op zondag 14 oktober en duurt van 15.30 tot 17 uur. Power yoga is een vloeiende en dynamische, actieve vorm van yoga. Het betreft krachtige gecoördineerde bewegingen, gecombineerd met diepe ademhalingen, gericht om alle grote spiergroepen te strekken en te versterken. In flow yoga wordt de nadruk gelegd op bewegen vanuit het krachtcentrum of ‘core’ van het lichaam. Door bewuste en gerichte aandacht op adem en

beweging kan men gedachten loslaten en meer innerlijke rust ervaren. Beide stijlen hebben een positieve effect op de houdingspieren, verhogen kracht en flexibiliteit en bevorderen de prestaties in andere sportactiviteiten. De lessen worden één keer per week gehouden, de cursus bestaat uit vijf lessen. Aan het eind van de cursus kan men instromen in de normale wekelijkse lessen. In de donderdag groep is er is plaats voor maximaal acht personen. Meer informatie en aanmeldingen bij Pablo Montoya via 0180-612277, 06-22950381 en pablo64montoya@hotmail.com. Zie ook www. montoyoga.nl.

Haartrend bij Hairmaxx: draagkracht BARENDRECHT - Het ‘artistic team’ van Hairmaxx presenteert een krachtige najaarscollectie die goed aansluit bij haar doelgroep: mooi, verzorgd haar met veel stylingmogelijkheden. Er is gekozen voor twee uiteenlopende looks voor dames. De een is kort en brutaal, met een pittige korte nekpartij en langere lengtes naar voren. Met deze coupe kan eindeloos gevarieerd worden, van zakelijk tot nonchalant. Door de diverse koele blond-tinten en een vleugje pastel krijgt deze pittige look een wat zachtere uitstraling. De tweede look is een lange boblijn tot op de schouders. De langere lagen komen tot hun recht wanneer er een grove krul in het haar wordt gebracht. Kiest men

voor de glad geföhnde variant, dan geeft dit een veel rustiger effect. Door het haar te polijsten ontstaat er een mooie glans, een onmisbare trend dit seizoen. De warme bruintinten met een subtiele highlight zorgen voor extra glans en diepte. Voor de heren is dit seizoen gekozen voor een kapsel met een korte zij- en achterpartij. Deze zijn niet opgeschoren, maar gedekt geknipt om in de styling meer kanten op te kunnen. Deze coupe kan zowel zakelijk en casual gedragen worden: glad en stijl of juist warrig met volume. Het artistic team van Hairmaxx staat onder leiding van Martin Oostveen. Styling: Patricia Giessens. Visagie: Dominika Swietlik. Fotografie: Hans Mooijer.


Open Dag bij dierenasiel Zaterdag 6 oktober van 10.30 uur tot 16.00 uur Zaterdag 6 oktober wordt bij dierenasiel de Dierenstee in Numansdorp Open Dag gehouden, een unieke gelegenheid voor iedereen die geïnteresseerd is om eens een kijkje achter de schermen te komen nemen bij het dierenasiel. Bezoekers kunnen zich laten rondleiden, informatie krijgen over de dagelijkse gang van zaken in het dierenasiel en over het werken als vrijwilliger bij het dierenasiel en uiteraard kan er ook uitgebreid kennis gemaakt worden met de vele asieldieren die wachten op een nieuw thuis. Al deze dieren willen tenslotte niets liever dan weer zo snel mogelijk een mooie nieuwe toekomst tegemoet kunnen gaan bij een lieve baas. Er zijn op het terrein van het dierenasiel ook diverse kramen aanwezig met verkoop van curiosa, boeken en kerstartikelen, er is een informatiestand van de Dierenbescherming en voor de kinderen is er een grabbelton en zijn er spelletjes te doen. Kortom, wie meer te weten wil komen over het reilen en zeilen bij het dierenasiel of op zoek is naar een leuke viervoeter als huisgenoot, is tijdens de Open Dag tussen 10.30 en 16.00 uur van harte welkom bij dierenasiel de Dierenstee. Dierenasiel de Dierenstee bevindt zich aan de Groene Kruisweg 14a te Numansdorp. Tel. 0186-655150. Openingstijden: ma. t/m zat. 11.00-16.00 uur. Meer informatie: www.dierenstee.nl.

Moortje:

Zwarte kater van 9 jaar. Eigenzinnige kat, kan lief zijn, maar ook humeurig, een kat met gebruiksaanwijzing. Heeft last van chronische diarree veroorzaakt door een darmafwijking, krijgt hiervoor dieetvoer. Kan bij kinderen v.a. 12 jaar, niet bij andere huisdieren.

Suusje & Angel:

Cav. King Charles Spaniel / Jack Russell, teefjes, 5 en 8 jaar. Twee leuke, lieve en aanhankelijke hondjes. Zijn erg aan elkaar gehecht en willen samen geplaatst worden. Zijn lief voor kinderen, goed met honden, matig met katten.

Vinnie:

Rood-witte kater van 14 jaar. Zoekt een rustig woonstekje met goede oudedagsvoorziening. Komt graag kroelen, maar dan wel wanneer hij daar zelf zin in heeft. Krijgt blaasgruisdieet en dagelijks schildkliertabletje. Kan bij kinderen en andere huisdieren.

Autorijschool Landzicht Oosteinde 11 - 2995 VM Heerjansdam tel. 078-6771672 of Autotel. 06-51383506

Middenbaan 93-95 - 2991 CS Barendrecht - Tel: 0180 - 622594

BOSE

®

®

GSX

®

* Uit het zicht te plaatsen ACOUSTIMASS module niet afgebeeld

Middenbaan 56-62 Barendrecht - 0180-617613

Sox:

Bedrijvenpark Reyerwaard van ‘t Hoffstraat 21 • Barendrecht Tel.: 010 483 40 66 www.kia-barendrecht.nl

Robin & Loes: Zwart-witte poezen, zusjes, 2 jaar oud, willen samen blijven. Zijn nog erg bang en zoeken een baasje die veel tijd en geduld kan opbrengen om hen vertrouwen te geven, of een plekje op boerderij. Kunnen niet bij kinderen, wel bij katten, honden onbekend.

Sjuul:

Rammetje van 10 jaar oud. Is blind, zijn achterwerk loopt niet meer zo soepel, maar hij is wel ontzettend lief. Zoekt een rustige en veilige woonomgeving waarin hij zich prettig voelt en een baasje die hem veel aandacht kan geven, anders voelt hij zich eenzaam. UITGEVERIJ

Singel 55 2992 BN Barendrecht T 0180 641 022 www.baruitgeverij.nl

Spike:

Femke & Loedertje: Poezen, cypers en

Engelse Stafford, reu, 5 jaar oud. Heel lieve hond, driekleur, 8 jaar Willen samen blijven. zoekt baas die ervaring heeft met dit ras. Kan niet De oud. belevenis vangraag een ‘live’ muziekuitvoering Zullen geen schoonheidsprijs winnen met hun bij kinderen en andere huisdieren. Moet nog leren Verkoopprijs: 1595,€ excl. wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage onderbeet, maar zijn wel heel lief en aanhankelijk, wat langer alleen thuis te kunnen blijven. VANAF 1 JULI t/m 30 AUGUSTUS alleen nog een beetje verlegen. Kunnen bij kindeVRIJDAG GEENhuisdieren. KOOPAVOND!! ren v.a.8 jaar en bij andere

..... .....

Zwart-witte poes van 7 jaar. Lieve poes, beetje terughoudend nog, maar als je haar rustig benadert komt ze graag kroelen. Gaat graag af en toe naar buiten om een frisse neus te halen. Kan niet bij kinderen, wel bij katten, niet bij honden.

................. .................

Degeautoriseerd e BOSEdealer Product gereed voor demonstratie Direct uit voorraad leverbaar

[dealerlogo]

ONDERLANGS 1 BARENDRECHT TEL 0180 - 69 00 50

Kwaliteitsadvies Installatie service

2e Barendrechtseweg 184 - Barendrecht Telefoon 0180 - 612866

After sales service

Overtuig uzelf.Vraag nu om een demonstratie bij uw geautoriseerde BOSE dealer.

Elize & Mario: Poes van 10 en kater van

6 jaar, moeder en zoon, cypers-wit. Willen graag bij elkaar blijven. Allebei lief en rustig. Elize is nog wat verlegen, maar allebei vinden ze het heerlijk om aangehaald te worden. Kunnen bij kinderen v.a. 10 jaar en bij katten, honden onbekend.

Hugo: Cypers-witte kater van 5 jaar oud.

Lieve rustige kat, maar wel stressgevoelig. Zoekt een rustig woonstekje waar hij niet te lang achtereen alleen thuis gelaten wordt. Maakt graag af en toe een ommetje buiten. Kan bij kinderen en andere huisdieren.

Poekie: Zwart-witte kater, 3 jaar. Is lief, zou willen kroelen, maar durft niet. Blaast uit angst naar je bij benadering, maar zal niet uithalen. Zoekt een rustig thuis en begripvol baasje die hem met tijd en liefde zelfvertrouwen kan geven. Kan niet bij kinderen en andere huisdieren.

V.O.F. van Aelst

dierenbenodigdheden

Tielseweg 32 - 2994 LG Barendrecht Telefoon 0180-611 169 - Fax 0180-557 007 www.bvrvanvliet.nl - richard@bvrvanvliet.nl

Binnenlandse Baan 42 - 2991 EA Barendrecht Tel. 0180 - 612685

www.dierenkliniekbarendrecht.nl

Uw Royal Canin voedingsadviseur: tel./fax. 0180-628220 mobiel 06-22517622

Bedrijventerrein Gebroken Meeldijk Koopliedenweg 21 Tel. 0180 - 617988 Fax 0180 - 620038


Open Dag bij dierenasiel Streepje: Rood-cyperse poes van 11 jaar oud. Een lieve poes, weet een beetje kroelen wel te waarderen en komt af en toe ook graag gezellig bij je op schoot liggen. Kan bij kinderen v.a. 12 jaar, kan ook bij andere huisdieren.

Baco:

Kruising Duitse / Mechelse Herder, reu, 7 jaar. Lieve hond, maar wel erg sterk en onbesuisd, een hond die graag wil werken. Heeft ervaren baas en goede begeleiding nodig. Kan bij kinderen v.a. 12 jaar, niet bij honden, wel bij katten. Dorpsstraat 50 Barendrecht50 Dorpsstraat Tel.: BE 0180Barendrecht 61 21 81 2992

Binky:

Nijntje:

Knappe dame van 1 jaar oud met mooie blauw-grijze oogjes en haar dat prima in model zit en ze is ook nog eens heel leuk. Is niet bang aangelegd, houdt van lekkere kusjes op haar kop en rent af en toe graag een blokje om.

www.geertrui-tweewielers.nl

Telefoon 0180-612181 - Fax 0180 - 621070 www.geertrui-tweewielers.nl

Cypers-witte kater van 7 jaar. Heel lieve kat, krijgt graag aandacht en vindt kroelen geweldig. Gaat ook graag af en toe de hort op om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen in de buurt. Kan bij kinderen v.a.6 jaar, kan bij katten, honden onbekend.

Aad van Loon Sport Maasstraat 28a (achterzijde gemeentehuis)

Middenbaan 56-62 Barendrecht - 0180-617613

De online dierenwinkel voor al uw dierenbenodigdheden! Voor meer informatie kunt u mailen naar info@petsland.nl of bel 06-10085747 www.petsland.nl

ingang tussen brandweer en politiebureau Tel: 0180-621229 www.aadvanloonsport.com

25% korting op zonnebrillen!

Roosje & Timmie:

Wit-zwarte poes en grijs-witte kater, allebei 6 jaar. Willen graag samen geplaatst worden. Leuke katten, rustig en relaxed, lief en kroelerig. Kunnen bij kinderen v.a.12 jaar, kunnen wel bij katten maar vinden zelf van niet, niet bij honden.

Siepie: Cypers-witte poes van 13 jaar. Lieve oudere dame, maar soms humeurig en wil dan echt met rust gelaten worden. Als ze wil kroelen komt ze zelf wel naar je toe. Heeft voorkeur voor een rustig thuis. Kan bij kinderen v.a.10 jaar, niet bij katten, honden onbekend.

Spike: Zwart-witte kater van 4 jaar oud. Nog een beetje bang, maar komt steeds meer bij en laat zich al aanhalen. Zoekt een baasje die een beetje geduld met hem heeft, dan komt het met Spike wel goed. Kan bij kinderen v.a. 10 jaar, kan bij katten, honden onbekend.

Middenbaan 87 - 2991 CS Barendrecht T 0180 612929 - F 0180 622385

Van Beuningenhaven 13 - 2992 EH Barendrecht Tel 0180 - 623826

Sally:

Voedster van 2 jaar oud. Vond in het begin alles nogal eng, maar begint nu toch langzaamaan een beetje los te komen. Het is een konijntje met een gevoelig karakter en heeft daarom even wat tijd nodig om zich op haar gemakje te gaan voelen.

Heulweg 12

(bij Garage Leeuwenburg)

KAPSALON VOOR HEM EN HAAR

Tel. 010-4814007 Maandag/dinsdag gesloten.

Smokey:

Janneman:

Cyperse kater van 7 jaar oud. Een leuke kat, erg lief, vindt het helemaal geweldig wanneer hij veel aandacht krijgt en heeft kroelen als grootste hobby. Kan bij kinderen, kan bij katten, honden onbekend.

GARAGEBEDRIJF THEO DE JONG

Voordijk 522 Smitshoek 2993 BE Barendrecht 0180-622205

Cyperse poes van 5 jaar. Een pittige tante, maar toch wel lief. Komt kroelen wanneer ze daar zelf zin in heeft en laat wel merken wanneer ze er genoeg van heeft. Is niet gewend buiten te komen. Kan niet bij kinderen en andere huisdieren.

Schoonmaakbedrijf Diephout & Veldhoen Piet Heinstraat 15 - 2992 BM Barendrecht Tel. 0180-611653 - Fax 0180-610727

Barendrecht, Middenbaan 53a, Tel. (0180) 61 31 81

Britt:

Mechelse Herder, teef, 8 jaar. Een lieve hond, luistert goed, is nog nooit binnenshuis geweest en is gewend om buiten in een kennel te verblijven. Kan bij kinderen v.a.12 jaar, kan niet bij andere huisdieren.

Trimsalon Joke Kruis Onderlangs 10b 2991 EM Barendrecht Tel. 0180 - 623057

Kika:

Zwart-witte poes van 10 jaar. Lieve poes, maar snel bang, vooral voor mensen die ze niet kent. Zoekt een rustig thuis zonder veel aanloop van vreemde mensen. Heeft tijd nodig om te wennen. Kan niet bij kinderen en andere huisdieren.

MIDDENBAAN 77 BARENDRECHT TEL. 0180 - 613315

Steun dierenasiel de Dierenstee De opvang, huisvesting en verzorging van de vele dieren in het dierenasiel kost veel geld en om dit te bekostigen is het dierenasiel voor een groot gedeelte aangewezen op donaties en giften. Wilt u dierenasiel de Dierenstee financiëel steunen, maak dan een gift over op bankrekening 3543.01.101 t.n.v. Stichting Dierenbelang Hoeksche Waard. Ook kunt u donateur worden van St. Dierenbelang of meedoen aan het hoksponsorproject waarbij u een dierenverblijf in het asiel sponsort. Met uw bijdrage helpt u het dierenasiel zorg te kunnen blijven dragen voor al die dieren die er een liefdevol onderdak vinden tot de dag Middenbaan 73, 2991 CS BARENDRECHT waarop weer telefoon 0180 61 75ze 41, fax 0180 55een 65 61 eigen thuis krijgen.

Floor:

Cypers-witte poes van 9 jaar. Lieve poes, houdt niet van drukte, komt graag kroelen, maar bepaalt zelf wel wanneer. Moet zich aan een blaasgruisdieet houden. Zoekt een rustig thuis zonder kinderen en andere Middenbaan 73, 2991 CS huisdieren.

Leen de Jong www.visgilde.nl

Leen de Jong BARENDRECHT

telefoon 0180 61 75 41, fax 0180 55 65 61 www.visgilde.nl

Meer informatie hierover is te vinden op de website van het dierenasiel: www.dierenstee.nl.

Vlekje:

Dominante dame van 3 jaar oud, kan niet bij andere konijnen. Is eigen baas, schudt zelf haar bed op en bepaalt ook zelf de inrichting van haar hok, maar is ook heel leuk en houdt van aandacht en van kusjes. Zoekt een baasje die niet bang is voor een pittige tante.

‘t Vlak 11 Onderlangs 13-15-17 Barendrecht Tel. 0180-612460 www.wesdijktuinmeubelen.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 4 oktober 2012

Kindervoorstelling Beste Bregje Boentjes BARENDRECHT - Zondag 7 oktober wordt in De Baerne, Buitenlandse Baan 1 in Barendrecht, de theatervoorstelling opgevoerd rondom het kinderboek Beste Bregje Boentjes van schrijfster Mathilde Stein. De voorstelling wordt opgevoerd door leerlingen van stichting ToBe, aangevuld met kinderen uit groep 6 van basisschool de Vrijenburg. Aanvang is 16 uur. De voorstelling wordt aangevuld met een Arabische toegift in de vorm van een workshop voor iedereen. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang, toeschouwers vanaf 12 jaar 2,50 euro. Kaartverkoop is aan de zaal. Het kinderboek van Mathilde Stein is de basis waarop Eva Visser (docente drama

bij ToBe) een script heeft gemaakt van het verhaal van Beste Bregje Boentjes. Bregje vindt op een dag een geheimzinnige brief op haar deurmat en in haar verbeelding maakt zij van alles mee over de hele wereld. Een circus, een jungle, een paleis… niets is haar teveel. Dit past mooi bij het thema Hallo Wereld van de landelijke Kinderboekenweek, die op woensdag 3 oktober van start ging. In enkele weken tijd hebben de kinderen het verhaal ingestudeerd. Bovendien is er tijdens workshops van ToBe docenten op de Vrijenburg door de kinderen hard gewerkt aan het decor, een percussieoptreden en Arabische dans. Kijk voor meer informatie op www. stichtingtobe.nl/hallowereld.

Whisky Oscar lanceert clubcall BARENDRECHT - Zaterdag 13 oktober lanceert Whisky Oscar (WereldOmroepers) zijn nieuwe clubcall PI4WO door middel van een Special Event Station (SES). Dit gebeurt tijdens een speciaal daarvoor georganiseerde velddag in Barendrecht. Whisky Oscar is een Nederlandstalige club die reeds meer dan 32 jaar bestaat en zijn oorsprong vindt in de eind jaren ‘70 naar Canada, Amerika, Australië et cetera geëmigreerde Nederlanders. De lancering van PI4WO is speciaal gekozen ter promotie van een nieuw te starten ronde in de veertigmeterband. De PI4WO ronde zal daarna voortaan elke woensdag vanaf 20.30 uur te beluisteren zijn op 7.070 MHz LSB met als uitwijkfrequenties 7.060 & 7.080 MHz. Inmiddels is Whisky Oscar een hybride club met veel gelicentieerde zendamateurs. De club heeft als doel zijn

leden te motiveren om zich verder te ontwikkelen en zo een brug te slaan tussen 11 meter en het gelicentieerd zendamateurschap. Whisky Oscar is een actieve vereniging die veel activiteiten ontplooit - zoals het jaarlijkse veldweekend - om zo zijn leden kennis te kunnen laten maken met alle facetten van deze hobby. Belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de speciaal voor dit evenement geplaatste grote zendtent. Alle gelogde stations zijn live op een groot scherm te volgen. Er is voldoende parkeergelegenheid. In het naast het evenemententerrein gelegen pannenkoekenhuis kan men een hapje eten en wat drinken. Locatie is het recreatieterrein ter hoogte van pannenkoekenhuis Oude Maas aan Achterzeedijk 9 in Barendrecht. De velddag duurt van 9 tot 17 uur.

37

Minifestival aan de Dijk BARENDRECHT - Zaterdag 7 oktober vindt er bij Paul Casteleijn Hoveniers een minifestival aan de Dijk plaats, voorafgaand aan het Eten aan de Dijk tijdens het weekend van de Kunstroute. Men kan bijvoorbeeld kijken naar een scene uit Herenleed, wordt vermaakt terwijl men op de bus wacht en kan zijn toekomst door een Russische waarzegster laten voorspellen. Ook voor de muziekliefhebbers is er genoeg te beleven, met een miniopera ‘I hate Music but I like to sing’, optredens van singersongwriter Nikki en Edmond Steens met luisterliedjes. Verder is er een minifilmtheater met de film Zo doet

een vogel van Vollemaan. De Taalnomaden strijken neer met hun dichters en zeepkist voor het programma Poëzie op Zeep. Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd. Zo zijn er een Buijtenkeuken en een Buijtenbrouwerij. In de boerderij is de overzichtstentoonstelling van de Kunstroute te bezichtigen en ook aan de Noldijk zijn er diverse exposities bij kunstenaars thuis. Men herkent de locaties aan de vlaggen langs de weg. Hallo Hallo sluit de middag af en opent het avondprogramma Eten aan de Dijk, waarvoor men zich op dient te geven. Meer informatie op www.paulcasteleijn.nl.

Schaepmanschool op atletiekbaan Edudelta helpt BAR Gezond BARENDRECHT - De afgelopen week heeft in Barendrecht de manifestatie BAR Gezond plaatsgevonden. Leerlingen van het vmbo van het Edudelta College hebben als ware gastheren en gastvrouwen de basisschoolleerlingen begeleid bij de vele activiteiten. Naast de hand- en spandiensten die de vmbo-leerlingen hebben verricht, konden de basisschooldocenten kennismaken met de smaaklessen die de Wereldkeukenklas van het Edudelta College Barendrecht aanbiedt. Leerlingen van groep 7 en 8

kunnen daarbij kennismaken met de vele wereldse smaken en de heerlijkste gerechten. Dat gebeurt in een workshop die door de vmbo-school kan worden verzorgd. Veel docenten hadden belangstelling voor dit aanbod, dus BAR Gezond belooft een smakelijk vervolg te krijgen. Wie belangstelling heeft voor de Wereldkeukenklas of wil kennismaken met het innovatieve vmbo-aanbod, kan contact opnemen met Edudelta College Barendrecht via 0180-642040, barendrechtvmbo@edudelta.nl en www.edudelta.nl.

BARENDRECHT - Woensdag 26 september waren 300 kinderen van de Dr. Schaepmanschool aan het sporten op de atletiekbaan van Energie. Hoewel de weersvoorspelling er niet goed uitzag, bleef het deze ochtend gelukkig droog. De lichaamstemperatuur van de kinderen steeg meteen flink na het lopen van het eerste rondje over de baan. De kinderen maakten kennis met alle takken van de atletieksport: hardlopen, kogelstoten, zelfs de hordes werden niet geschuwd.

Alternatieve maatregelen veiligheid Kijfhoek onderzocht BARENDRECHT - De gemeente Zwijndrecht, de Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid en ProRail hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven voor de bedrijfsbrandweer op Kijfhoek. Dit heeft geresulteerd in een pakket veiligheidsmaatregelen waarmee een meer dan volwaardig alternatief voor een bedrijfsbrandweer wordt gerealiseerd. Dat is de conclusie van het expertisebureau Horvat & Partners. Het pakket bestaat onder meer uit de aanleg van extra calamiteitenwegen en loopbruggen en de aanpassing van bestaande blusvoorzieningen, in combinatie met een (kleinere) operationele ploeg met twee blusvoertuigen. Deze ploeg van in totaal vijf bedrijfsbrandweermensen moet binnen tien minuten ter plekke zijn. Het is aan ProRail of zij daadwerkelijk invulling wil geven aan deze combinatie.

In september 2010 heeft gemeente Zwijndrecht via een aanwijzing ProRail de verplichting opgelegd om een bedrijfsbrandweer op Kijfhoek op te zetten. Deze aanwijzing bood ProRail ruimte om alternatieve veiligheidsmaatregelen te treffen. Dit op voorwaarde dat deze maatregelen een gelijkwaardig veiligheidsniveau garanderen. Het expertisebureau Horvat & Partners heeft in opdracht van de drie partijen een onafhankelijke toets uitgevoerd op geschiktheid. Aan het onderzoek van Horvat & Partners werkten verschillende experts mee, ook vanuit de specialisatie incidentbestrijding. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat de voorgestelde combinatie van alternatieve maatregelen aansluit op de hulpverleningsvraag, zoals de gemeente die in haar aanwijzing voor een bedrijfsbrandweer had verwoord. Deze combinatie doet zelfs meer en biedt een oplossing

voor de knelpunten, zoals geconstateerd bij de brand op Kijfhoek in 2011. Door het aanpassen van de wegenstructuur en de bestaande blusvoorziening is er meer ruimte in de opkomsttijd van de hulpverleners, waardoor beter gebruik kan worden gemaakt van de medewerkers die op het terrein werken en hun specifieke kennis van Kijfhoek. De resultaten van het onderzoek zijn door de drie partijen onderschreven. In het vervolgtraject wordt duidelijk of ProRail daadwerkelijk invulling geeft aan de combinatie van alternatieve veiligheidsmaatregelen. In dat geval volgt een nieuwe bedrijfsbrandweerrapportage waarin de combinatie van alternatieven is verwerkt. Deze rapportage wordt getoetst door de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, op basis waarvan de bedrijfsbrandweeraanwijzing kan worden aangepast.

Lessen djembe, drum, xylofoon of percussie BARENDRECHT - Er is per direct plaats voor slagwerkleerlingen vanaf 8 jaar bij Harmonievereniging Barendrecht. Ook volwassen leerlingen zijn van harte welkom. De harmonievereniging bestaat uit veertien verschillende afdelingen en bij iedere afdeling, van Leerlingenorkest tot Meezingkoor, zijn slagwerkers actief. De vereniging heeft twee ervaren en gekwalificeerde slagwerkdocenten die op alle soorten slagwerk les kun-

nen geven. In principe leidt de vereniging leerlingen op voor het gehele spectrum van instrumenten, maar ook voor specialisten is ruimte. Naast beginnende leerlingen zijn in een aantal orkesten ook min of meer ervaren slagwerkers van harte welkom. Kijk voor informatie over alle orkesten en groepen op www. harmoniebarendrecht.nl. Aanmelden en inlichtingen bij leerlingencoach/secretaris Maria Prooi: 0180-617891 of secretaris@harmoniebarendrecht.nl.

BSO de Sloep viert tienjarig bestaan BARENDRECHT - Vrijdag 28 september vierde locatie De Sloep van Stichting Kinderopvang Barendrecht haar 10-jarig bestaan. De Sloep, gevestigd in OBS de Tweemaster, bestaat uit twee BSO-groepen en een groep halvedag-opvang (Peuterspeelgroep). In peuterspeelgroep De Reddertjes ontvingen Jeanette, Regina en Rianne alle ouders en peuters voor een gezamenlijke feestochtend met taart. In de middag werden de festiviteiten voortgezet door de kinderen van de buitenschoolse opvang, maar ook kinderen uit de wijk waren welkom. Arianne en Edith ontvingen de ouders en kinderen met koffie, limonade en taart. Muriël, Ellen en twee stagiaires zorgden voor de activiteiten. Er stond een springkussen op het schoolplein en kinderen konden allerlei spelletjes doen. Later in de middag kwam Remon van Aad van Loon

Sport langs met zijn dansmatten. Jongens en meisjes, maar ook moeders en medewerkers, gingen de dansuitdaging aan op Top 40 muziek. De avond werd afgesloten met een playbackshow/ talentenjacht. Er waren zeventien acts en alle kinderen hadden zich goed voorbereid. Het was dan ook een moeilijke taak voor de jury om te bepalen wie de beste voorstelling hadden gegeven. De jury was het er over eens

dat alle kinderen winnaars waren, maar twee acts waren toch winnaar met een plus: de streetdance act van Madelief en Elise en de playbackvoorstelling van Marit en Jente gingen er met de hoofdprijs vandoor. BSO de Sloep bedankt iedereen die heeft meegeholpen om er een leuke en spetterende dag van te maken, met speciale dank aan OBS de Tweemaster voor het ter beschikking stellen van hun podium en apparatuur.


Is deze bedrijfsruimte geschikt voor u?

Einsteinweg 11 te Hellevoetsluis Bedrijfsgebouw met 14 zelfstandige bedrijfspanden met eigen voorzieningen, gelegen aan de Einsteinweg 11 te Hellevoetsluis, centraal gelegen op bedrijventerrein “Kickersbloem I”. Indeling • 4 bedrijfspanden van ca.120m² • 60m² bedrijfsruimte/showroom • 60m² kantoorverdieping • 4 bedrijfspanden van ca.180m² • 90m² bedrijfsruimte/showroom • 90m² kantoorverdieping

010 424 88 88

• • • •

2 bedrijfspanden van ca.240m² 60m² bedrijfsruimte/showroom 60m² showroom/kantoor 120m² kantoorverdieping

• • • •

2 bedrijfspanden van ca.300m² 90m² bedrijfsruimte/showroom 60m² showroom/kantoor 150m² kantoorverdieping

Vanaf

€ 995,- per maand

exclusief BTW en servicekosten

0181 47 04 28


LET OP – LET OP – LET OP – LET OP - LET OP

De nieuwe collectie van lederen kleding is binnen! Zeer scherp geprijsd! Kom kijken en pak die kans!

WAAR?

C. DE REUS

Ma. 13.00-17.00, di. t/m za. 10.00-17.00 Vr. koopavond open RIDDERHOF 89 • RIDDERKERK • 0180-465 377

TUINCENTRUM ACHTERZEEDIJK Achterzeedijk 60 • 2992 sc barendrecht

Volop gratis parkeergelegenheid !

1.00 SUPERAANBIEDING Heide winterhard p/st : 1.00 ALLE SOORTEN Hedera p/st : 1.00 NIEUWE OOGST HOLLANDSE Tuinaarde bemest zak: 1.00 Viooltjes winterhard hangpot 2.99 Viooltjes winterhard doos 4.99 Heel kilo Tuinhortensia winterhard 4.99 Frieslander aardappelen Leuke cadeauartikelen 4.99 hand geraapt 10 kilo : 3.50 Buxusplanten

p/st :

HANDAPPELS

1.00

Openingstijden dinsdag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur, zondag en maandag gesloten!

Pssst........... ik ben even naar HAIRMAXX

Geldig in oktober en november bij een volledige behandeling (incl. knippen en finishen).

J. Kornelisse

Al 30 jaar. Perfectie tot in het kleinste detail. Bekleed klassiek en modern o.a. Artifort Gelderland.

Tijdens de wellnessmaanden oktober en november bieden we elke klant bij een kleurbehandeling een paraffinebad voor de handen aan én een gratis goodiebag met daarin o.a. verzorgende producten. Deze en alle andere klanten ondergaan een ontspannende wasmassage. Wij zorgen voor een wellness-moment om de buitenwereld even te vergeten.

M e ube ls toffe e r de r ij

Weimansweg 89 3075 MK Rotterdam 010-4860930

www.kornelisse.com

Computeropleidingen o.a. Word * Excel * Internet * Digitale fotografie * PowerPoint

HAIRMAXX Dorpsstraat 154d 2992 BE Barendrecht Tel. 0180 - 62 52 79

0180-623003 - www.internsupport.nl

REPARATIE wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

0180 - 612881 BARENDRECHT

UW STRAATMAKER uit Barendrecht BIEDT ZICH AAN voor al uw tuin- en sierbestrating, oprit-en bedrijventerreinen. topbestrating@gmail.com Tel. 0180-842346/06-33753942

0000136

50x74

schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Online reserveren is mogelijk via onze website www.hairmaxx.nl Ary Schefferlaan 17 - H.I.Ambacht Willemstraat 239 078-6816260 / 06-53578287 2983 ET Ridderkerk fax 078-6822112 0180-432222 / 06-12505210 Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

Voor de professionele tuinier

OOK DE PRIJS BLAAST JE OMVER BLADBLAZERS BLADBLAZERS

GE 71 B BGIEEP7R1IJS CT RIJS A ACTIEP

-D G 5566-D BG S B IJS RIJ PR IEP TTIE C A AC

€€ €€223344009999

€€€ 9911994 € 114

NAAM VAKHANDELAAR VAKHANDELAAR NAAM

WWW.STIHL.BE alle acties zijn geldig van maart tot einde juni 2012 WWW.STIHL.BE alle acties zijn geldig van maart tot einde juni 2012

STRAATNAAM 55 55 STRAATNAAM 1234 WOONPLAATS 1234 WOONPLAATS

UW VAKHANDELAAR, VAKHANDELAAR, STERK STERK IN IN STEVIG STEVIG WERK WERK UW Acties geldig van 15 september tot 15 december 2012. Acties geldig van 15 september tot 15 december 2012.

Lagendijk 178 - Ridderkerk

Telefoon 0180 - 421 399 - www.gavdwaal.nl


VRAAG & AANBOD

De 5 succesfactoren voor een goede scheiding De laatste jaren wordt de ‘overlegscheiding’ steeds vaker toegepast. Het meest voorkomende argument is dat partners samen ouders willen blijven voor de kinderen. Wat de overwegingen ook zijn, er zijn een aantal kernfactoren die het slagen van een overlegscheiding bepalen. 1. Wees bereid om te luisteren naar elkaar en te zoeken naar oplossingen. De meeste mensen willen hebben waar ze recht op hebben. Helaas is het bij scheidingen zo dat er geen keiharde waarheid bestaat. Rechters gaan bij scheidingen uit van redelijkheid en billijkheid. Om te voorkomen dat je scheiding escaleert is het dus veel beter om samen te zoeken naar oplossingen waardoor jullie beiden (financieel) verder kunnen. 2. Zorg voor eerlijke en open communicatie. Geheimzinnig doen en zaken achterhouden werkt niet bij een overlegscheiding. Uiteindelijk wordt alles toch wel bekend en het achterhouden van informatie kan tot ruzie leiden. 3. Haal geen ‘oude koeien’ uit de sloot maar kijk naar de toekomst. Anders gezegd: ‘Vooruit rijden - kijkend in de achteruitkijkspiegel - geeft ongelukken’. Maak elkaar geen verwijten, het verleden ligt achter je. 4. Wees je er van bewust dat jullie allebei bang zijn. Een scheiding is enorm ingrijpend. Je leven wordt helemaal overhoop

gehaald. Jullie willen allebei verder kunnen en je ‘overlevingsmechanisme’ werkt op volle toeren. Dus als de ander eens dwars gaat liggen, dan heeft dat bijna altijd te maken met angst voor de eigen toekomst en niet zozeer met het ‘niet gunnen’ naar de ander toe. 5. Schakel altijd een deskundig adviseur in. Een scheiding is emotioneel en complex, daarom is het essenteel dat jullie je laten begeleiden door een professional. Het zorgt voor objectiviteit en nachtrust, waardoor jullie beiden weer verder kunnen na de scheiding. De Scheidingsplanner is een organisatie van financieel deskundigen die de gehele scheiding van A tot Z regelen. Alles in één hand, dus kostenefficiënt. Er geldt een vast tarief voor vastomlijnde werkzaamheden. Je weet dus vooraf waar je aan toe bent. Maar ook als een overlegscheiding voor jou niet geschikt is, kun je bij ons terecht. Als financieel deskundig onderhandelaar behartigen wij efficiënt jouw belangen.

gratis schakeltje

Bel gerust eens voor een kennismakingsafspraak en kijk of het klikt, of wij elkaar begrijpen. Je bent van harte welkom.

Uitsluitend particulieren in het verspreidingsgebied van Barendrecht en Rhoon kunnen tot vrijdag 14.00 uur alleen via e-mail één GRATIS Schakeltje opgeven. Deze moeten betrekking hebben op gebruikte artikelen, die te koop worden aangeboden of te koop gevraagd, beiden tot een maximum van € 5000,-. Dus geen dieren, personeel, huizen, verzamelingen, contacten, rommelmarkten, ruilen e.d. Max. één Schakeltje per keer. Herhaling pas na twee weken toegestaan.

Scheidingsplanner Brigitte van Gent geeft deskundig advies over de financiële gevolgen van een scheiding.

Warm gebakken

Kibbeling 500 gram

€7,50 Kennismaken? Neem contact op met: De Scheidingsplanner Barendrecht Zwaalweg 24, 2991 ZC Barendrecht (088) 61 61 020 barendrecht@ scheidingsplanner.nl www.scheidingsplanner.nl

Middenbaan 73 2991 CS Barendrecht 0180 - 61 75 41 www.leendejong.visgilde.nl

WANT VIS IS FEEST!

Aanleveren alleen via de mail: advertentie@baruitgeverij.nl o.v.v. “gratis Schakeltje” Een spatie tussen de woorden open laten (Max. 100 tekens) Alleen advertenties waarbij volledige naam- en adresgegevens en telefoonnummer apart zijn vermeld worden in behandeling genomen. NIET BELLEN!!! Wij kunnen niet telefonisch uw Schakeltje opnemen. De gratis advertenties worden gebruikt om pagina’s op te vullen. Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw opsturen.


LOOKOVERS

Scheiden? Alimentatie? Omgang? Voor een vrijblijvend eerste advies kunt u contact opnemen met één van onze advocaten. Park Barendrecht • 1e Barendrechtseweg 76-80 2992 XC Barendrecht Tel 0180 - 695 115 • Fax 0180 - 695 110 E-mail info@vdladvocaten.nl • www.vdladvocaten.nl

Leesbril op eigen sterkte incl. glazen voor

89.-

Met een sterkte van maximaal -5.00 tot +4.00 en Cyl. 2.00.

Marina Witkamp Schoonheidsspecialiste

www.schoonheidssalon-witkamp.com

Al

25 jaar

het beste voor u en uw huid!

Een spetterende jubileumactie! Lees elders in dit blad! Middenbaan 69, 2991 CS Barendrecht • Telefoon: 0180-614 006 www.optiekbroekhuis.nl

B R I L L E N • C O N TA C T L E N Z E N • H O O R TO E S T E L L E N

SNS Klim rente: tot

4,15%

Vaste re nte per 17 -0 voorbeh ouden. L 9-2012. Rentew ijziginge ees de vo n orwaard en.

Je wilt geen tijdelijk lokkertje, maar liever altijd een goede rente? Kies dan voor SNS Klimrente: Jaarlijks klimmende rente Rente 1,8% tot 4,15%* in het 5e jaar Altijd vrij en kosteloos opneembaar.

Ideaal dus als je je spaargeld een tijdje kunt missen, maar er toch altijd kosteloos bij wilt kunnen. Word een tevreden spaarder en kies voor een bank die je altijd een fraaie rente geeft. Kom naar de SNS Winkel of kijk op snsbank.nl/sparen.

Schoutstraat 4 2981 EZ Ridderkerk

* Vaste rente per 17-09-2012. Rentewijzigingen voorbehouden. Lees de voorwaarden.

 van tevreden spaarders

Van Bronkhorstvliet 22 2992 WJ Barendrecht T 0180 624864


BUDGETPLAN

... AL 23 JAAR LANG EEN BEGRIP... ERBA AR

IN DIVERSE KLEUREN LEV

5 JAAR GARANTIE

Keukentopper voor weinig geld! Deze keuken wordt geleverd met werkblad voorzien van rvs spoelbak en mengkraan. Inbouwapparatuur o.a. koelkast, combimagnetron, rvs wandschouwkap, gaskookplaat en vaatwasser ratuur

€2999,pa

ap compleet met

Moderne hoogglans EUREN LEVERBAAR IN DIVERSE KL hoekkeuken

, 9 9 9 €3

Deze keuken wordt geleverd met: - Werkblad met rvs spoelbak en luxe mengkraan - Koel-/vriescombinatie - Gaskookplaat - Rvs wandschouwkap - Rvs oven - Vaatwasmachine

afgebeeld mod

5 JAAR GARANTIE

el

Nostalgische keuken

tuur et met appara

comple

Deze mdf gelakte keuken wordt geleverd met: - Kunststof aanrechtblad en rvs spoelbak - Luxe mengkraan - Multifunctionele ctioneleoven - Koel-/vriescombinatie escombinatie - Gaskookplaat plaat apparatuur compleet met - Afzuigkap p

€5999,-

el afgebeeld mod

afgebeeld mod

el

5 JAAR GARANTIE

MAGAZIJN OPRUIMING OP=OP

HONDERDEN INBOUWAPPARATEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR INBOUW COMBIMAGNETRONS EN OVENS Combimagnetrons

Set aanbieding - 90 cm breed fornuis voorzien van 6 gaspitten - Multifunctionele oven - Rvs achterwand - Design afzuigkap 90 cm Van € 2313,nu

OP=OP

Ignis volledig geïntegreerde afwasautomaat van €1098,00 nu voor

€349,00

Siemens volledig geïntegreerde vaatwasser

OP=OP €549,00

Bauknecht geïntegreerde vaatwasser OP=OP met rvs bedieningspaneel

van €1499,00 nu voor

€499,00

ZELF GEEN TIJD OM UW APPARATUUR IN TE BOUWEN? ONZE MONTEURS BOUWEN UW APPARATUUR VAKKUNDIG IN!

OP=OP

€249,00 Etna combimagnetron

incl. rvs inbouwraam MET 5 JAAR GARANTIE !

van €779,00 nu voor

€399,00

Bauknecht compacte bakoven met magnetron

€ 1299,00

VAATWASSERS

van €999,00 nu voor

al vanaf

met 40 liter inhoud, smartcook timer

van €1899,79 nu voor

met 47 liter inhoud hetelucht en grill

Ovens al vanaf

INBOUWKOELKASTEN

met vonkontsteking

Whirlpool met volledige garantie !!!!

Ignis 4 pits rvs gaskookplaat

met een krasje of een deukje van Bauknecht en

van €209,00 nu voor

€129,00 Ignis 5 pits rvs gaskookplaat OP=OP 68 cm breed

van €269,00 nu voor

tegen spot prijzen OP=OP

Whirlpool inbouwkoelkast • 88 cm hoog

€149,00

van €709,00 €249,00 nu voor

Bauknecht gas op glas kookplaat 73 cm breed

van €899,00 nu voor

Inbouw koelkast 122 cm hoog

€279,00

€699,00

Atag compacte oven met magnetron van €1599,00 nu voor

GASKOOKPLATEN

€799,00

OP=OP

INDUCTIE KOOKPLATEN Inductiekookplaten al vanaf

€149,00

Inbouwovens

al vanaf €149,00

OP=OP

€499,00

Unieke Bosch inductiekookplaat

op een normaal stopcontact aan te sluiten

Grote keus in luxe fornuizen

van o.a. Boretti, Bertazzoni, Smeg en Bosch

van €1699,00 nu voor

AFZUIGKAPPEN

€549,00

Retro koelkast FAB40

- grote dubbeldeurs koelreus - 310 liter koelruimte en 76 liter No-Frost vriesruimte - afmeting: hxbxd 187 x 77,5 x 74,5 - leverbaar in crème

Van € 3360,-

OP=OP

€399,00

vanaf

OP=OP

met tiptoets bediening

van €1099,00 nu voor

Koel/vriescombinaties

€379,00

Bauknecht 4 pits inductiekookplaat

€299,00

vanaf

nu

OP=OP

€ 1299,00

Grote partij afzuigkappen

OP=OP

van o.a. Siemens, Bosch Bauknecht en Whirlpool

voor scherpe prijzen

OP=OP

OP=OP

Samsung Amerikaanse koelkast - 500 liter inhoud - voorzien van homebar

Nu voor slechts

€ 999,00 OP=OP

OP ZONDAG GESLOTEN Tinstraat 10 C t/m F - 2984 AN Ridderkerk - (Industrieterrein Donkersloot zuid) Tel: 0180-442322 Fax 0180-421534 Geopend maandag t/m donderdag van 10.00 - 17.30 uur. Vrijdag van 10.00 - 21.00 uur (koopavond). Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur

kasten Amerikaanse koelsc h van o.a. Siemens, Bo Bauknecht, Whirlpool, Samsung en Atag


De Schakel Donderdag 4 oktober 2012

SP

BVV boekt knappe zege BARENDRECHT - Barendrecht heeft zich zaterdag uitstekend hersteld van de verdiende nederlaag tegen GVVV. De rood/witten boekten een knappe zege bij titelkandidaat Rijnsburgse Boys. De oefenmeester bracht exact dezelfde elf spelers het veld als vorige week. Bij Rijnsburgse Boys was een basisplaats voor Mark van den Boogaart. Al na een kwartier zat Barendrecht op rozen. Bob Vermunt hielp de eerste kans nog om zeep, maar in de twaalfde minuut toonde Christian Opschoor dat hij in bloedvorm verkeert. Na een assist van Marwin Richard dribbelde Opschoor het strafschopgebied in en schoot de

bal onhoudbaar in de korte hoek. Nog geen drie minuten later was het opnieuw Opschoor, 2-0. Rijnsburge Boys ging meer aandringen, maar Barendrecht had het middenveld goed om orde en hield de gelederen goed gesloten. Een kopbal van spits Pepijn Kluin werd door keeper Mark Zegers gekeerd. Even later belandde een voorzet van Danny van der Vijver op de binnenkant van de paal. Verder waren er geen kansen voor Rijnsburgse Boys, dat Mark van den Boogaart een gele kaart zag incasseren. Na rust kwamen bij Rijnsburgse Boys Martijn Gootjes en Remon van Bochoven in het veld.

Christian Opschoor op weg naar zijn eerste treffer die hij meedogenloos hard in de kruising jaagt. Foto BVV Barendrecht.

Damiano Schet zorgde voor dreiging met een goed schot dat net naast het doel verdween en een goede inzet die gepareerd werd door Mark Zegers. Tussendoor waren er gele kaarten voor Christian Opschoor en Julian van Houselt. Hoewel de thuisploeg het balbezit had, was het Barendrecht dat opnieuw scoorde. Jeffrey Aarts, ingevallen voor Yanick Schults, torende boven iedereen uit bij een scherp aangesneden vrije trap van Mitchel van Gastel en kopte de 3-0 binnen. De voorsprong kwam niet meer in gevaar, hoewel Barendrecht even later met tien man kwam te staan na een rode kaart voor Ramon Salaz, voor een stevige tackle op de bal. Barendrecht werd nog meer teruggedrongen, maar de defensie bleef lang overeind. Pas in de 87e minuut moest Barendrecht zwichten voor een kopbal van Martijn Gootjes (3-1). Daarmee Barendrecht weer koploper in de Topklasse. De rood/witten moeten die positie delen met Katwijk, dat bij Jodan Boys met 3-2 won. HHC Hardenberg kon slechts één week van de koppositie genieten; na een nederlaag bij FC Lisse (2-0) zakte HHC terug naar plaats drie. Komend weekend komt IJsselmeervogels naar sportpark De Bongerd komt. Het duel begint om 15.00 uur.

Smitshoek niet scherp genoeg BARENDRECHT - Afgelopen zaterdag verloor smitshoek voor de 2e maal op rij, ditmaal ging de thuiswedstrijd tegen het zeeuwse hoek met 2-4 verloren. In een matige wedstrijd kreeg de thuisploeg wel voldoende kansen, maar was niet koelbloedig genoeg. De tegenstander was dit wel en ging zo verdiend met de 3 punten naar huis. Smitshoek startte in de zelfde basis opstelling als vorige week tegen RVVH. Ditmaal in de shirts van Prins Groenvoorziening en ICT Rubis. De eerste 10 minuten was het aan beide kanten aftasten, maar daarna kreeg hoek een licht overwicht, de ploeg was fysiek sterker in de duels, en nauwkeuriger in de passing. Dit resulteerde na 15 minuten in de 0-1 toen de wederom niet sterk spelende Derk-jan Dupon zijn man binnendoor liet komen, diens voorzet werd door Guillame Clinkemaille binnengelopen. Na deze treffer daalde het niveau van de wedstrijd. Hoek loerde op de counter, en smitshoek probeerde de

gelijkmaker te produceren, maar was veel te slordig met de passing, en als dit wel lukte was de handeling snelheid te traag om echt gevaarlijk te worden. Toch viel de 1-1 nog voor de rust toen Gilliomar Leona goed doorging en de bal op een presenteer blaadje aan topscoorder Ricardo Merrelaar gaf, die deze alleen nog maar in het lege doel hoefde te schuiven. Bijna viel de 2-1 ook nog , maar het schot van Erwin Bravenboer ging net naast. Na de pauze gingen de mannen van trainer/coach Frehe op zoek naar de 2-1. Met name Donaldo Sanches Silva was er 3 maal dichtbij, maar zijn schoten belanden op, of net naaste de paal. Ook strandde hij 1 keer op hoek doelman Stijn van der Kelen. In de 61 minuut counterde Hoek echter naar de 1-2. De grote, en Fysiek sterke spits, Kyle Doesburg schoot raak. Deze spits waar zijn directe tegenstander Joren van der Linden veel moeite mee had ontpopte zich als een ware plaag voor Smitshoek. In

de 68 minuut stelde hij Tim Meersman in staat de 1-3 te maken en ook schoot hij de 2-4 binnen na een lange rush waarin niemand hem kon stoppen. Tussen door had de voor Gerben Achterberg ingevallen Rafiek Casteleins de spanning nog even terug gebracht door de 2-3 aan te tekenen, maar dit mocht allemaal niet meer baten. Smitshoek speelde te slordig en te traag om het de geslepen tegenstander het een hele wedstrijd moeilijk te maken. De tot man van de wedstrijd uitgeroepen Etienne Shew Atjon (wat hem een lekkere fles wijn van de Wijnkelder opleverde) was de enige die overeind bleef in verdedigend opzicht, en dat wordt op hoofdklasse niveau ongenadig afgestraft. Volgende week mag Smitshoek op bezoek bij Heinenoord, een ploeg die ook 5 punten verzameld heeft. Zo vroeg in het seizoen al een hele belangrijke wedstrijd om bij de onderste plaatsen weg te blijven. Deze streek derby start om 14.30 op sportpark de tienvoet.

RT Heerjansdam laat het weer afweten HEERJANSDAM - Ook de derde thuiswedstrijd van deze competitie liep voor Heerjansdam slecht af. Nadat de vorige wedstrijden op de Molenwei geen winst opleverden (0-0 tegen VVGZ en 2-3 tegen Almkerk) ging zaterdag ook de wedstrijd tegen De Zwerver verloren: 2-3. Dat was toch wel opmerkelijk, want de ruststand was 2-0 voor de Dammers en daar mochten de gasten blij mee zijn. Een snel tegendoelpunt na de rust zette de wedstrijd op zijn kop. Heerjansdam domineerde de hele eerste helft, met al snel een kans voor Soufiane Aouragh, die keeper Gert Haksteeg de bal onder de lat vandaan zag tikken. En dat zou niet de enige goede redding zijn van de doelman. Hij was twee minuten later echter kansloos toen Jeroen Wolf van dichtbij koppend scoorde, na een goede actie van Aouragh: 1-0 Die was en bleef driegend, door weer Haksteeg tot een prima redding te dwingen en na een half uur spelen stuurde hij Andro Franca in de diepte weg. De kleine aanvaller (naar links uitgeweken) sneed naar binnen en schoot geplaatst de bal in de verre beneden hoek: 2-0. Net voor de rust kreeg Franca de kans om de wedstrijd definitief in het slot te gooien, maar ook nu redde Haksteeg. Heerjansdam leek op rozen

te zitten, maar raakte volledig van slag toen Kevin van Houtum al snel na de rust tegen scoorde: 2-1, na knullig balverlies van Remco Roos. De Zwerver gooide daarna en alle schroom van zich af en Heerjansdam werd daar behoorlijk onzeker van. Toen Redouan el Ekchaoui de gelijkmaker scoorde was het gedaan met de ploeg van trainer Philip de Haan. De mouwen werden niet opgestroopt, er werd niet meer over de vleugels gespeeld en lopen met de bal werd het motto. De ploeg van trainer Arie Schep profiteerde optimaal, net na een driedubbele van den Haan, die daarmee probeerde de wedstrijd nog te doen kantelen. El Akchaoui verraste keeper Matthia Gecmen met een vrije trap (zijkant van het strafschopgebied) in de verre hoek: 2-3. En daarna, met nog een kwartier te spelen, dwong Heerjansdam niets af. Zonder overtuiging werd de aanval gezocht en De Zwerver bleef moeiteloos overeind. En dus kan de technische staf deze week een praatsessie organiseren hoe dit allemaal kon gebeuren. Want een wedstrijd die simpel gewonnen kon worden ging toch verloren, omdat de tegenstander wat feller van zich af ging bijten. Zaterdag speelt Heerjansdam uit tegen GPC Vlissingen, aanvang 14.30 u

Kans op wildcard voor Patrick Polak BARENDRECHT - Barendrechts clubkampioen Patrick Polak maakt kans op de unieke wildcard voor het kwalificatietoernooi van het ABN Amro World Tennis Tournament 2013. Alle clubkampioenen uit Nederland krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan de Wildcard-kampioenschappen. Op zaterdag 3 en zondag 4 november bij SV Victoria in Rotterdam zal Patrick het opnemen tegen de 31 andere kampioenen uit de regio Rotterdam. Middels een knock-out systeem zullen de kampioenschappen gaan van 32 naar 16 naar 8 naar 4 naar 2 regionale winnaars. Als Patrick daarbij zit, plaatst hij zich voor het finaleweekend op 19 en 20 januari in Rotterdam, waarin hij het dan opneemt tegen de kampioenen uit de andere regio’s. De sterkste tijdens deze ontmoeting zal zijn debuut mogen maken in het kwalificatietoernooi van het ABN Amro WTT.

43 0000128

Jer. de Fonkert, 85x40 trefpunt voor Trefpunt voor autoliefhebbers autoliefhebbers.

Jer. de Fonkert bv Burgemeester de Zeeuwstraat 130 3281 AL Numansdorp Tel. (0186) 65 81 11 www.jerdefonkert.nl

BMW maakt rijden geweldig

Exxact FM Sportcafé BARENDRECHT - Maandag 8 oktober ontvangt presentator Jos Vis in het radioprogramma Sportcafé Rob van Neutegem (o.a. scheidsrechter van ZPB H&L Productions) en ijsklimmer Dennis van Hoek. Met Rob wordt gesproken over zijn waterpolocarrière en zijn promotie naar de hoofdklasse als scheidsrechter. Met Dennis wordt de topsport ijsklimmen nader belicht. Ook zullen algemene sportonderwerpen worden besproken. Verder natuurlijk de actualiteit en het bekende weekendoverzicht met flitsen van de wedstrijden van BVV Barendrecht, vv Smitshoek en vv Heerjansdam. Daarnaast de recente stand van zaken omtrent de competitieverrichtingen van onder meer ZPB H&L Productions, HCB, KV Vitesse, CBV Binnenland, The Flying Shuttle, cvv Spirit en Savosa. De live uitzendingen van Sportcafé zijn iedere maandag tussen 21 tot 23 te beluisteren op Exxact FM radio (105.9 op de kabel en 106.4 in de ether) en via internet: www.exxactfm.n).

Sponsor voor HCB MA2 BARENDRECHT - Na een succesvol seizoen 2011/2012 als MA3 met een zaalkampioenschap en een derde plaats op het veld als eindresultaat, gaan de dames dit seizoen verder als MA2. Het sponsorcontract is verlengd en daardoor was het mogelijk om nieuwe shirts en trainingspakken aan te schaffen. MA2 gaat proberen voor de derde keer op rij kampioen in de zaal te worden. Ook op het veld gaan zij strijden om de eerste plaats. MA2 en trainers/coaches zijn sponsor BAM Infra Nootenboom Sport bv erg dankbaar voor deze shirts en trainingspakken en gaan er weer een mooi en leuk seizoen van maken.

Basketbal voor dummies BARENDRECHT - Na vier succesvolle seizoenen houdt CBV Binnenland ook dit jaar weer maandelijkse trainingen op vrijdagavond onder de naam ‘Basketbal voor Dummies’. Deze training is bestemd voor volwassenen (mannen én vrouwen) zonder basketbalervaring, dus echte beginnelingen. Of voor hen die wellicht voor het laatst op de middelbare school hebben gebasketbald. Of bijvoorbeeld ouders wiens kinderen lid zijn van Binnenland en die wat meer willen ervaren hoe het is om te basketballen. Tijdens de training wordt onder meer geleerd om te dribbelen, lay-up lopen, passen en schieten op de basket. Het gaat erom samen sportief te basketballen zonder echte wedstrijden. De eerste vrijblijvende training is op vrijdag 5 oktober om 20 uur in de sporthal De Driesprong. Meer informatie en aanmelden via www.cbvbinnenland.nl. Of stuur een mail naar dummycoördinator Cees van der Graaf via c.vandergraaf@cbvbinnenland.nl.

Boven: Annemarijn Batenburg, Amber Huijgen, Babette Eijkelboom, Linda Overkleeft, Marika Mak, Anouk Vermeulen, Bridget Luijten, Viola Nettinga. Midden: Didy de Kraaij, Stephanie Hellemans, Elise Baas, Simone Kooijman. Onder: Sanne Blondé, Nini van Dongen. Trainers: Jean Paul Batenburg en Rene Blondé (niet op de foto).


N.A.J. DEN DRIJVER WIJ VERZORGEN AL UW:

LOODGIETERSWERKZAAMHEDEN SANITAIR- EN ZINKWERK

Achterom 67 – Barendrecht Tel. 0180 – 613308 b.g.g. 620286 Het beste adres voor al uw zonwering en rolluiken:

telefoon 010-4194166 Voor alle rijbewijzen:

Otra Vez

al 30 jaar een begrip.

25% KORTING

Gratis theorieopleiding! (B) Kortingspakketten! (A, B, BE, C, CE) Gratis intakeles! (alleen voor spoed/compact opleiding B, C, E)

www.otravez.nl. 0180-422743

Extra verdienen in je eigen bezorgwijk!

LOODGIETERSBEDRIJF

www.MX-verspreidingen.nl Kruisweg 2 2987 VP Ridderkerk

info@mx-verspreidingen.nl

MX-verspreidingen zoekt post- en folderbezorgers die in het eind van elke week een aantal poststukken in zijn wijk mee wil nemen.

Heb je nu een post- of folderwijk?

Bezorg je in Carnisselanden?

Zin in een extra bijverdienste bij je gewone wijk?

Bel: 0180-418710 (e-mailen mag natuurlijk ook).

MX-verspreidingen is de lokale vertegenwoordiger van DHL- Selektvracht en verzorgt de distributie van folders, “de Combinatie”, “de Ambachter”, partijenpost, pakketten, express zendingen en pallets.

Termijnbetaling

**Bel voor de voorwaarden en mogelijkheden!**

Bree 45-47 3074 BC Rotterdam

www.verkeersschool-blad.nl info@verkeersschool-blad.nl

Ve r k e e r s s c h o o l B l a d , een halve eeuw toonaangevend op weg!

Keukens in topdesign...

Bij Van den Berg in Numansdorp zijn deze te bewonderen.

Sinds 1985 een begrip in uw regio. Spoedopleiding Spoedopleiding is is mogelijk. mogelijk. HEERJANSDAM HEERJANSDAM De Jong Jr. De Jong Jr. Groene Dreef 8 Groene Dreef 8 Tel. 078 - 6771059 - Autotel. 06 - 53788134 Tel. 078 - 6771059 - Autotel. 06 - 53788134

e-mail: e-mail: info@autorijschool-dejong.nl info@autorijschool-dejong.nl info: info: www.autorijschool-dejong.nl www.autorijschool-dejong.nl Rijopleiding in Stappen Rijopleiding in Stappen

BOUW b.v.

SieMatic SmartDesign SieMatic heeft een grote naam, maar niet alleen voor grote keukens. Meer dan de helft van alle keukens is niet groter dan 10 m². Natuurlijk hebben we daar bij SieMatic ook veel goede ideeën voor. Op basis van onze populairste keukenseries en de meest voorkomende keukenafmetingen ontwierpen we tientallen slimme oplossingen. Die passen in vrijwel elke woning, maar ook in bijna elk keukenbudget.

Prisma 5 3162 XM Rhoon Tel. 010 - 4812866

VOOR AL UW VERBOUWINGEN

• Renovatie • Kozijnen • Aanbouw/Serre • Dakkapellen

Een echt familiebedrijf, waar u voldoende aandacht krijgt om tot de juiste keuze te komen. Alle voordelen van individueel design en eerlijk persoonlijk advies, goed naar u luisteren en u beter begrijpen resulteren in een keuken die 100% bij u past. Daar zult u meer en veel langer tevreden over zijn.

Wij leveren een compleet pakket van A(anvang) tot Z(orgeloze aflevering).

www.lzbouw.nl info@lzbouw.nl www.lzbouw.nl

0000101

60x74

Dorpsstraat 51 2995 XD Heerjansdam Tel. 078-6771190

Ook voor o nze

De keukens worden onder eigen regie en door eigen monteurs geplaatst.

Voor Gas en Water

Betrokkenheid en uitmuntende service gegarandeerd. voor:

gas & water lood- & zinkwerk lokale & centraleverwarming keuken & badkamer dak- & rioolwerkzaamheden

huiscolle cti het be s adre te s!

e

Van den Berg Edisonstraat 12 • Numansdorp Tel. 0186 - 654122 info@vandenbergkasten.nl www.siematicnumansdorp.nl Siematic 1-1 aug12.indd 1

16-08-2012 14:30:35


De Schakel

sport

Donderdag 4 oktober 2012

Energie-atleten winnen goud en zilver BARENDRECHT - Op 29 en 30 september vonden in Amstelveen de Nederlandse kampioenschappen Estafette plaats. Hieraan deden ook de 8-jarige jongens en meiden in categorie C van Energie mee. Beide teams hadden bij de regionale Rijnmond pupillencompetitie al goud gewonnen. Nadat de competitie was afgelopen, zijn beide teams hard gaan trainen om het overgeven van het estafettestokje nog vloeiender te laten verlopen. Vlak voor de wedstrijd ging het steeds beter, mede met dank aan trainers Amanda, Micha, Ron en Marc. De jongens liepen in de eerste serie. Na een goede start van Pieter nam Sebastiaan het stokje als eerste over. Lucas en Benjamin gaven deze voorsprong niet meer uit handen en breidde deze zelfs uit. Met een clubrecord van 26.05 sec. kwamen ze over de finish. In de tweede serie liep Nijmegen Atletiek zich echter naar een tijd van 26.01 sec. Doordat AV Edam niet verder kwam dan 26.20 sec. werd toch de tweede plaats behaald.

De meiden liepen in de tweede serie. Almere ’81 won de eerste serie met een tijd van 27.56 sec. Ilse mocht starten in baan 2 en bij de wissel kwam alleen De Spartaan uit Lisse nog mee. Isabel nam het stokje over, maar de voorsprong op De Spartaan was minimaal. Langzaam werd de voorsprong groter en ook Steffie pakte het stokje goed

over. Britt mocht finishen en deed dat in een tijd van 26.47 sec. Ze waren hiermee 1,5 seconde sneller dan hun groepsrecord en ze pakten hiermee het goud. Almere ’81 werd tweede op meer dan een seconde achterstand en De Spartaan pakte het brons. Het feest werd maandag, de eerstvolgende training, gewoon voortgezet.

Boven: Britt, Isabel, Steffie en Ilse. Onder: Pieter Fallaux, Sebastiaan den Hartog, Lukas Bal en Benjamin den Hartog.

Binnenland overtuigt tegen BC Apollo 1 BARENDRECHT - Er wachtte Aarnoudse/Binnenland afgelopen weekend een stevige uitdaging, want BC Apollo kwam met het volledige eredivisieteam. Bij Binnenland waren alle spelers inzetbaar. In de openingsminuten lag de intensiteit bij de thuisploeg direct hoog. Aanvallend werd Kevin Karam goed instelling gebracht en de power forward bleek een ware plaag voor de Amsterdamse verdediging (12 punten). De eerste doelpoging werd geblokt door Berend Weijs (ex Maryland), maar daarna was hij de Amsterdamse centers steeds te slim af. Ook Yasalde pas Costa zat prima in de wedstrijd. Binnenland creëerde steeds goede kansen. Bij Apollo liet Jeremy Ormskerk een paar fraaie afstandsschoten zien. Een driepunter van Raven

Hoogenveen zorgde voor een 21-16 voorsprong voor Aarnoudse/Binnenland. De laatste score was van Steven do Livramento, die ondanks een enkelblessure toch een aantal minuten kon spelen. Eindstand eerste kwart 27-20. In het tweede kwart stond de Binnenland-verdediging in de eerste vijf minuten maar één veldscore van de bezoekers toe. Lars Jansen hield Aaron Roye prima in bedwang en haalde de angel uit de Amsterdamse aanval. Binnenland liep verder uit naar 35-22. Via scores van Sjoerd van Vilsteren en Sander Trommelen werd de stand 42-26. Ruststand 43-31. Sjoerd opende de score in het derde kwart, maar Amsterdam plaatste een run door twee scores van Joël Brandt en een driepunter van Roye (48-39). Scores van Yasalde en Martijn van Noordenne zorgden ervoor dat de voorsprong werd

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel-barendrecht.nl

Clubs verkopen loten voor Grote Clubactie BARENDRECHT - Verenigingen uit Barendrecht zijn weer op pad om loten te verkopen voor de Grote Clubactie. Alle clubs gebruiken deze actie om de clubkas te spekken: tachtig procent van de opbrengst gaat namelijk naar de lokale clubs. In Barendrecht doen mee: BVV, The Flying Shuttle, CBV Binnenland, Gymnastiekvereniging Barendrecht, Vitesse, stichting Vrienden Van De

Leukste Voetbaldagen van Nederland BARENDRECHT - Maandag 22 en dinsdag 23 oktober kunnen jongens en meisjes tussen 6 en 14 jaar bij BVV Barendrecht meedoen aan de Leukste Voetbaldagen van Nederland: twee dagen trainen, spelen en leven als een profvoetballer. Voor 79 euro krijgen deelnemers een officieel voetbaltenue, training en coaching

van professionele voetbaltrainers, een leerzaam en leuk trainingsprogramma in combinatie met voldoende rust (onderdelen), een ‘profcontract’ en een gezonde lunch. Deelnemers gaan twee dagen trainen, spelen en leven als een prof tussen 9 en 16 uur. Ze trainen de coördinatie en snelheid, leren verschillende partijvormen met doelen

BARENDRECHT – De meisjes junioren van running team Energie zijn afgelopen weekend Nederlands kampioen geworden op de 4 x 200 m. Andere teams presteerden ook behoorlijk goed. Na drie jaar achtereenvolgens een eerste plaats behaald te hebben bij de junioren MD 4 x 600m, lukte dat afgelopen weekend in die leeftijdsklasse niet. Lois, Yosta, Rianne en Shurianty eindigden net naast het podium. Wat wel positief was: van de meiden die in eerdere jaren al kampioen werden bij de D junioren, stonden er nu maar liefst drie bij de 4 x 800 m ploeg junioren A meisjes. Laura Schumacher, in 2011 nog als reserve bij het team,

en doelverdedigers, trainen aanvallen, verdedigen en omschakelen en leren verschillende afwerkvormen. Ook komen verschillende spelvormen aan bod, zoals voetvolley, penalty-king, dropkikker en shoot out. Er zijn verschillende toernooivormen en voetbalcircuits. Aanmelden kan op www. decompletetechniek.nl.

ZPB H&L Productions

Meisjes junioren Energie Nederlands kampioen mocht nu zelf op het hoogste schavotje klimmen. Er moest binnen de beschikbare loopsters zelfs nog op het scherp worden getest in de week voorafgaande aan het NK, wie uiteindelijk mochten lopen. Daarbij was het verschil om wel of niet erbij te horen minder dan 1 seconde op een 800 m. Nisrine opende, Laura kon de opgebouwde voorsprong verdedigen, Lisa zette alleen de laatste 200 m aan en Ashley deed alsof ze op de hielen gezeten werd en liep daardoor veruit de snelste 800 m. Met 9.46.26 werd ook het clubrecord (9.49.42 – 2011) aangescherpt. Kijk voor meer informatie op www.energierunningteam.nl en op Facebook.

vergroot naar 54-41. Omdat beide verdedigingen de overhand hadden in dit kwart, werd er weinig gescoord. Eindstand derde kwart 54-44. Door middel van een vrije worp van Sjoerd, een fraai afstandsschot van Kevin, twee vrije worpen van Raven en wederom Kevin, liep Binnenland uit naar 61-44. De wedstrijd leek gespeeld. Toch was het belangrijk om bij de les te blijven. De Amsterdamse ploeg beschikte over veel goede driepuntschutters en dus moest er tot de laatste minuut scherp worden verdedigd. Toen de bezoekers nog een keer vol aanzetten, schoot Floris de Jong de Amsterdamse aspiraties aan diggelen met twee driepunters. Binnenland speelde de wedstrijd professioneel uit. Volgende week speelt Binnenland in de uitwedstrijd tegen Urk.

45

Thuiswedstrijden Inge de Bruijn Sportfondsenbad Zaterdag 6 oktober 12:00 uur: DG3 - ZVS Ndorp DG1 12:45 uur: DG2 - De Kempvis DG2 13:30 uur: DG1 - OZV DG 1 14:15 uur: CM2 - SG DKD/ Koudekerk CM1 15:00 uur: CJ1 - Wiekslag CJ1 15:45 uur: BM1 - Haeglanden BM1 16:30 uur: BJ1 - HZ Zian BJ1 17:15 uur: Dames 3- BZ & PC1 18:00 uur: Heren 7 - ZV Westland Dijkglas 3 18:45 uur: Dames 4 - MNC Dordrecht 4 Uitwedstrijden Zaterdag 6 oktober 15:50 uur: ZPS EG2 - EG2 16:30 uur: Spartaan /Poseid - EG3 17:15 uur: ZVL CM1 - CM1 17:20 uur: De Devel 2- Heren 4 18:15 uur: De Devel 3-Heren 6 19:00 uur: AZC 1 - Heren 1 19:00 uur: SVH AJ1 - AJ1 19:00 uur: De Devel 4- Heren 8 19:15 uur: HZC de Robben 1 - Dames 2 19:15 uur: BZ & PC 6-Heren 5 20:15 uur: AZC 2 - Heren 2 Zondag 7 oktober 15:00 uur: MNC Dordrecht EG1 - EG1

Korting bij topper Barendrecht – IJsselmeervogels BARENDRECHT – Voetbalvereniging BVV Barendrecht is het seizoen uitstekend begonnen. Na de knappe 3-1 zege bij Rijnsburgse Boys afgelopen zaterdag zijn de rood/witten na acht speelrondes zelfs (gedeeld) koploper in de sterke Topklasse. Zaterdag wacht opnieuw een kraker: dan komt IJsselmeervogels naar sportpark De Bongerd. Om het Barendrechtse publiek massaal achter de hoofdmacht te krijgen, rekent de club voor deze wedstrijd eenmalig aangepaste toegangsprijzen: een

staanplaats kost zaterdag € 3,- en een zitplaats € 4,50. Waar Barendrecht vorig seizoen door de veelbesproken puntenmindering lang tegen degradatie vocht, staan de zaken er dit jaar heel anders voor op sportpark De Bongerd. De compleet gerenoveerde ploeg van trainer Jack van den Berg doet na bijna een derde van de competitie mee om de bovenste plaatsen in de Topklasse. Barendrecht heeft zelfs de minst gepasseerde verdediging van alle Topklasse-

teams en staat op een gedeeld eerste plaats, samen met Katwijk dat hetzelfde doelsaldo heeft. Juist om de rood/witten zaterdag extra te ondersteunen, heeft het bestuur van de club besloten om voor Barendrecht – IJsselmeervogels eenmalig de toegangsprijzen te verlagen. Bezoekers betalen zaterdag daarom € 3,- voor een staanplaats en € 4,50 voor een zitplaats aan de poort van sportpark De Bongerd. Leden hebben uiteraard gratis toegang tot het duel op vertoon van hun lidmaatschapspas.

Verenigde Zangers en zangkoor Joy. Het unieke is dat tachtig procent direct naar de clubkas gaat. De resterende twintig procent gaat naar onder meer prijzen en de organisatie. In 1977 brak de Grote Clubactie landelijk door in heel Nederland. Nu worden er circa 3 miljoen loten per jaar verkocht. Gemiddeld wordt per club 1.500 euro bijeen gebracht.

0180 - 613047 - Particulier- & Zakelijk vervoer - taxi - taxibus (8 pers) - vip - zorg- en contractvervoer

www.taxibakker.nl


Actieprijzen geldig tot en met eind november 2012

Einst T: + info@

Bestel online via www.vankootentuinmaterialen

De nummer 1 in veranda’s en tuinkamers Adv_wonen_213x275_VanKooten.indd 1

ACTIEPRIJS 300 x 250 cm v.a.

€ 998,-

Bestel online via www.verandavillage.nl of kom langs in onze overdekte showroom.

nu met 1 set halogeen spots GRATIS

Actie Veranda Kunststof tuinkamers

-

Milieuvriendelijk ontwerp Aantrekkelijk geprijsd 15 standaard afmetingen Vlakke gootafwerking Uitgevoerd in structuurlak wit, RAL 9010 - Optioneel IR Clear beplating

400 x 250 cm € 6.370,400 x 300 cm € 7.152,400 x 350 cm € 7.680,500 x 250 cm € 7.565,500 x 300 cm € 7.834,500 x 350 cm € 8.384,600 x 250 cm € 7.767,600 x 300 cm € 8.384,600 x 350 cm € 8.965,-

300 400 500 600

x 250 cm €

998,x 250 cm € 1.189,x 250 cm € 1.424,x 250 cm € 1.594,-

700 x 250 cm € 1.764,-

300 x 400 x 500 x 600 x

300 cm € 1.096,300 cm € 1.294,300 cm € 1.559,-

300 cm € 1.754,700 x 300 cm € 1.949,-

A. van Leeuwenhoekstraat 14, 3291 CR Strijen T: +31 (0)78-6745736, F: +31 (0)78-6745740 info@verandavillage.nl

Blokhut Blokhut Hyacint 300 x 200 cm 28 mm vurenhout

Hoekblokhut 3055z 300 x 300 cm zijluifel 275 cm 40 mm vurenhout

€ 799,-

Voor slechts

€ 2.199,-

Profiteer nu van extra ! lage prijzen

Blokhut Yasmina 745 x 326 cm 28 mm vurenhout

Van € 2.499,Voor slechts

€ 1.899,-

350 cm € 1.179,350 cm € 1.414,350 cm € 1.699,-

350 cm € 1.919,700 x 350 cm € 2.139,-

Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag Zaterdag

8:30-17:30 9:00-16:00

Buitenverblijven tegen zeer scherpe prijzen

acties

Van € 1.099,Voor slechts

300 x 400 x 500 x 600 x

Kapschuur 1100 X 432 cm

Van € 10.999,Voor slechts

€ 9.950,-

Van € 3.499,Voor slechts

Ook voor maatwerk bent u bij ons aan het juiste adres!

Blokhut, tuinkantoor, € 2.899,trekkershut 440 x 340 cm, luifel 200 cm 58 mm vurenhout incl. dubbelglas

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u een leuke attentie! Einsteinstraat 12, 3281 NJ Numansdorp T: +31 (0)186-655990, F: +31 (0)186-652112 info@vankootentuinmaterialen.nl

Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag Zaterdag

8:30-17:30 9:00-16:00

Druk- en zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Bestel online via www.vankootentuinmaterialen.nl of kom langs in onze overdekte showroom. Adv_wonen_213x275_VanKooten.indd 1

21-09-12 11:39


De Schakel

DIENSTEN

Donderdag 4 oktober 2012

ZONDAG 7 OKTOBER BARENDRECHT PROT. KERK IN NEDERLAND Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 10.00 uur mevr. Ds. L.J. Verschoor-Schuyer uit Harderwijk Geref. Bethelkerk, Schaatsbaan 10.00 uur Ds. H.J. Ketelaar Geref. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 09.30 uur mevr. Ds. J.M. Boersde Jong Ned. Herv. Dorpskerk, Dorpsstraat 10.00 uur Ds. C. Romkes Herv. Gem. Immanuëlkerk, Klarinetweg 09.30 uur Ds. A.A. Floor 17.00 uur Ds. A.A. Floor VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur Ds. A.A. Floor, Barendrecht CHR. GEREF. KERK Eben Haëzerkerk, Voordijk 252 10.00 uur prof. dr. A. Baars 17.00 uur prof. dr. A. Baars NED. GEREF. KERK Maranathakerk, Dorpsstraat 178a 09.30 uur br. P. Oggel 16.30 uur ds.C.J. van Rhijn GEREF. KERK VRIJGEM. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 150 11.30 uur J. Bosman, PIO te Kampen 16.30 uur Ds. H.D. Bondt GEREF. GEMEENTE Ploegwei 1 10.00 uur ds. L. Terlouw 16.30 uur ds. L. Terlouw, doopdienst

HERSTELD HERV. GEM. Rehobothschool, Dorpsstraat 184 09.30 uur Kand. J.P.Stoel, Spijk 16.00 uur Ds. L. Groenenberg, Schoonrewoerd R.K. KERK Sint Augustinusparochie Marijkesingel 24 10.30 uur Eucharistieviering, Mgr Jan Zuidgeest, Gregoriaans VEG ‘DE WIJNGAARD’ Iedere zondag om 10.00 uur in gebouw Trefpunt aan de Dr. Kuyperstraat 4. Aparte crèche - en kinderdiensten. Koffie en limonade na de samenkomst. Info: www.egba.nl EVANGELISCHE GEM. Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl GEMEENTE GODS GENADE Boerhaavelaan 23 Elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur Gebeds- en Genezingsdienst - open 19.30 uur. Eens per maand op zaterdag van 13.00 tot 18.00 uur Genezingsdienst. Inl. Tel. 0180617822 HEERJANSDAM PROT. GEMEENTE HEERJANSDAM/KIJFHOEK Dorpskerk, Molenweg 09.30 uur Ds. J. Breure mmv Break Free Kijfhoek 15.00 uur Ds. J.W. Schellingerhout

ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ev. G. Blonk 15.00 uur ev. H.J. ten Voorde VRIJE EVANGELISCHE GEM. en PETRAKERK PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 10.00 uur ds. J. Brederveld REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.30 uur ds. R.L. Dewandeler HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ds. G. van de Pol ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl

Toneelvereniging in Het Kruispunt BARENDRECHT - Op zaterdag 17 november staat Toneelvereniging Barendrecht weer op de planken van theater Het Kruispunt. Dit keer met het blijspel Groeten uit Nice. Het beloofd een gezellige avond te worden met na afloop live muziek van Just4. Het blijspel Groeten uit Nice speelt zich af in een luxueuze villa aan de Franse Riviéra. De familie De Vries gaat voor het eerst op vakantie naar het buitenland. Maar vlak na hun aankomst blijkt de villa aan meerdere mensen verhuurd te zijn. Hoe kan dat nou? Om de verwarring compleet te maken verschijnt Bruno Lamperti, die zijn handelswaar opeist. Welke handelswaar? Waar zijn deze onschuldige vakantiegan-

gers in verzeild geraakt? En waarom blijft Tante Mien maar lachen terwijl ze toch op het punt staat om verkocht te worden aan een rijke sultan? Zoals het hoort bij een blijspel zullen grappige verwarringen en de liefde weer hoogtij vieren. Kaarten á 14 euro per stuk, inclusief drankje, garderobe en feest na afloop, zijn vanaf nu verkrijgbaar bij de kassa van Het Kruispunt en via info@toneelverenigingbarendrecht.nl, 0180-618981 en 0180-621480. Op www.toneelverenigingbarendrecht.nl vindt men meer informatie over de vereniging en onder andere filmpjes van de repetities. De voorstelling Groeten uit Nice wordt slechts één keer opgevoerd.

Workshop kinderzang BARENDRECHT - Na een succesvolle proefrepetitie start op woensdag 3 oktober een workshop van negen zanglessen voor kinderen van 7 tot 12 jaar. De lessen zijn van 16.30 tot 17.30 uur in het Trefpunt aan Dr. Kuijperstraat 4 in Barendrecht. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Er wordt gewerkt met maximaal tien kinderen. Naast het samen zingen van liedjes leren deelnemers ook hun stem goed te gebruiken

en om de liedjes op een leuke wijze te presenteren. Dit wordt verzorgd door Irene Agterkamp. Zij geeft inmiddels een aantal jaren zangles aan kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar in Barendrecht. Het eerste gedeelte van de les wordt besteed aan technische zangoefeningen en het tweede deel aan zingen van liedjes waarin de techniek kan worden toegepast. Er wordt van kinderen verwacht dat zij twee keer per week wat technische oefeningen thuis

doen of een liedje instuderen. Het repertoire bestaat uit Nederlandstalige liedjes en vertalingen van Engelse popsongs. Wie het leuk vindt om te zingen, kan zich nog opgeven voor deze workshop. Dat kan per mail naar secretaris@harmoniebarendrecht.nl. Geef naam, adres, geboortedatum én telefoonnummer op. Of bel 06-42412638 of stuur een sms met gevraagde info.

Geen SCHAKEL ontvangen? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar bezorgingbarendrecht@baruitgeverij.nl of bel Moerstee Verspreidingen

Telefoon: 015-3694070

Donderdag 4 oktober 2012 - 71e jaargang - nr. 18 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE GEMEENTE BARENDRECHT, CARNISSELANDE, HEERJANSDAM Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 23.750 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV. Adres voor redactie en advertenties: Singel 55, Barendrecht; Tel. 0180-641022; Fax 0180-619983 Redactie: Jos Wesdijk (06-22499763); Leonie Elzinga (06-10336090); Fax 0180-619983 E-mail: redactiebarendrecht@baruitgeverij.nl Berichten (géén advertenties) dienen uiterlijk op maandag 20.00 uur in bezit van de redactie te zijn. Servicerubriek: Gegevens voor deze rubriek (kerkdiensten, medische diensten e.d.) dienen uiterlijk tien dagen voor de gewenste plaatsingsdatum in bezit te zijn van De Schakel. E-mail: krant@baruitgeverij.nl Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, 2992 BN Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Klachten over de bezorging: telefoon 015-3694070 Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.

Nog meer nieuws op www.deschakelbarendrecht.nl

Try-out in Dorpskerk HEERJANSDAM - Op vrijdag 12 oktober geven het fanfareorkest van EMM en het jeugdorkest van Prinses Juliana uit Klaaswaal een try-out concert in de Dorpskerk in Heerjansdam. De kerk aan de Molenweg gaat open om 19.30 uur en om 20.00 uur begint het concert. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. EMM speelt de werken die op zaterdag 3 november beoordeeld worden tijdens het Eiland IJsselmonde Festival te Ridderkerk. Naast het inspeelwerk Pachelbel’s canon zijn dat Virginia en muziek uit de Harry Potter film de Steen der Wijzen. Het jeugdorkest van Prinses Juliana doet op 3 november mee aan een concours. Uiteraard spelen zij op 12 oktober vast de verplichte werken, die daar beoordeeld zullen worden.

Koplopers maken geen fout BARENDRECHT - In de vierde ronde van de interne competitie bij damvereniging Denk en ZDV uit Zwijndrecht / Barendrecht maakte de top 4 geen fout. Ongeslagen leider Ruud Kloosterman greep evenwel lelijk mis toen hij meende een combinatie uit te voeren die schijfwinst moest opleveren, maar een daarop volgende damzet van tegenstander Antoine Oomen overzag. Lange tijd leek een remise voor de zonder puntverlies aan de leiding gaande Kloosterman het maximaal haalbare, tot Oomen in het eindspel een meerslag-finesse miste en meteen kon opgeven. De runners-up Hemant Bhagwanie, Rein Molendijk en Dammis van Oorschot wonnen respectievelijk van Wim IJsselstein (beslissing in het late eindspel), Jaap van Praag (schijfwinst werd uiteindelijk partijwinst) en Karel Gouman (na een doorbraakcombinatie). Vroege beslissingen waren er in de partijen: Sietze Niemeijer - Piet de Haan, 2-0 (eindspel-finesse). Kees Hemmes - Gert-Jan Abbing,

0-2 (damcombinatie die schijfwinst opleverde). De twee resterende partijen kenden een spannend verloop. Aart de Bruijn klopte Peter de Man na een combinatie waarin maar liefst negentien schijven van het bord verdwenen, waarna de dam voor de witspeler het verschil maakte: 2-0. Na een bijzonder spannend eindspel waarin nauwkeurig gelaveerd moest worden deelden Wim Kanters en Nico Groenendijk de punten. Met 8 uit 4 behield Ruud Kloosterman de leiding vóór Hemant Bhagwanie, Rein Molendijk en Dammis van Oorschot, allen met 7 uit 4. Maandag 8 oktober gaat de clubcompettie in ZuidHolland-Zuid van start met de wedstrijden: in zalencentrum ’t Spatje in Zwijndrecht Denk en ZDV 1 – De Kroonschijf Mookhoek, in Oudendijk / Woudrichem Denk en Zet Oudendijk – Denk en ZDV 2. Donderdag 11 oktober gaat het derde team in Rotterdam op bezoek bij de reserves van de personeelsvereniging van de Nederlandse Spoorwegen.

47

Medische Diensten Huisartsen: Barendrecht, Heerjansdam, Rijsoord, Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Avond-, nacht- en weekenddienst. Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost RotterdamZuid: 010-2909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Barendrecht De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/ pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur zijn in Barendrecht ook geopend de apotheken de Lindehoeve en Middeldijkerplein.

Fietsstoeltje gevonden Gevonden: kinderfietsstoeltje en scherm. Deze artikelen zijn van een gestolen fiets op het station. Heb de dader zien fietsen en stoeltje weg zien gooien. Gevonden in de Vecht en Gouwe. Meer informatie via 0615129407. John Meulendijk

Autosleutels gevonden BARENDRECHT – De heer Van Wijngaarden heeft dinsdagmiddag een autosleutel gevonden op het fietspad langs het Corellipad. Het gaat om een Nissan-sleutel met daaraan een sleutelhanger. De eigenaar van de sleutel kan zich melden via 0180616510.

Teken- en schildercursus BARENDRECHT - Vanaf dinsdag 9 oktober is men weer van harte welkom om in het Grand Café van Laurens De Elf Ranken mee te doen met de teken- en schildercursus van 10 tot 12 uur. Informatie en aanmelden: Hellen de Cloe, 06-48582800.


barendrechtwk40  

http://deschakelbarendrecht.nl/week40/barendrechtwk40.pdf