barendrechtwk38

Page 1

Oude Maas Pannenkoekenhuis

WINTERVOORDEEL VAN 1 OKTOBER T/M 31 MAART

ELKE ZONDAG VAN 11.00 TOT 13.30 UUR

BRUNCH

Donderdag 20 september 2012

E15

RESERVEREN AANBEVOLEN !

Deze week o.a. in

Achterzeedijk 9 - Barendrecht 0180 - 617 576 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

Men’s only op Middeenbaan

het hele jaar, 7 dagen in de week

Welkom

OPRUIMING FIETSEN

Zie elders in de krant

Barendrecht nu bovenaan

Gemeentenieuws

NU ONLINE!

Bomen geveld jaargang 4 - nummer 49 - 20 september 2012

GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT

1

BARENDRECHT - Aan de Voordijk zijn in opdracht van de gemeente populieren geveld. De gemeente kon de veiligheid voor voorbijgangers niet meer garanderen, en daarom moesten de bejaarde bomen het veld ruimen. Marijke van Zuilen stuurde er deze foto van. ,,Heel gek, drie bomen van vijftig jaar zijn niet meer binnen drie uur tijd.’’ Ze hoopt, dat er mooie bomen voor terug komen. In dit nummer:

BLIK OP BARENDRECHT

Een week lang aandacht voor gezondheid en leefstijl

Balkunstenaar Soufiane Touzani opent BAR Gezond deschakelbarendrecht.nl

• Column wethouder Gebben: School op Seef 3.0

(overmatig) alcoholgebruik nemen toe. In een kleuterklas is al bij een op de tien kinderen sprake van over-

www.deschakel barendrecht.nl

3 • Baren-

drecht zet in op voorkomen voortijdig schoolverlaten 3 • Centrum voor Jeugd en Gezin zoekt vrijwillligers voor Maatjesproject Doe mee met Buurtpreventie! 7

5•

Alles over lifestyle in Barendrecht

Uit onderzoek blijkt dat de gezondheid en leefstijl van jongeren verre van optimaal zijn. Overgewicht en

Deze krant nog eens nalezen op internet?

Over de kop

Vrijwilliger in Beeld

Sandra Hoek (Hartstichting)

gewicht, oplopend tot een op de vijf bij pubers. Jongeren drinken al op jonge leeftijd veel en vaak alcohol.

Wethouder Jeroen Gebben (onderwijs): “Alle reden voor de BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard

de basisscholen in Barendrecht, Al-

de week nog een verrassingsbezoek

brandswaard en Ridderkerk. Ook ou-

aan BAR Gezond. Op een onverwacht

ders kunnen tijdens deze week ken-

moment voert hij zijn show nogmaals

nismaken met verschillende aspecten

op!

van gezond gedrag.” Hij benadrukt:

“Het is uniek dat door samenwerking

Workshops en thema-avond

tussen onderwijs, bedrijfsleven en

De basisschoolleerlingen nemen deel

maatschappelijke

een

aan workshops over bewegen, junk-

dergelijk project op grote schaal aan

organisaties

food, weerbaarheid en over alcohol,

Op woensdag 26 september en 3

bij de GreensParade (Handelscentrum

basisscholen en ouders/verzorgers

roken en energydrinks. Op 26 sep-

oktober organiseert de Hartstich-

ZHZ 48, terrein Hillfresh) kunnen be-

aangeboden wordt.”

tember vindt de thema-avond ‘On-

ting, afdeling Barendrecht-Cen-

zoekers informatie en kookboekjes

der Invloed’ plaats voor ouders en

trum een reanimatiecursus in het

krijgen, meedoen aan een prijsvraag,

Huijgen Makelaardij:

- Barendrecht - Heerjansdam (geen industriegebieden)

BARENDRECHT - Zaterdag 29 september vindt van 11 tot 17 uur Life Style Barendrecht plaats. De ondernemers van de Middenbaan, ‘t Vlak, het Onderlangs en het Achterom presenteren alles wat met lifestyle te maken heeft. Dit varieert van fashion tot food en van speelgoed tot interieur. Het centrum van Barendrecht bevat een zeer divers winkelaanbod.

Soufiane Touzani opent de BAR Gezond-week op september

Spectaculaire opening

verzorgers. Tijdens deze avond wordt

Dienstencentrum aan de Windsin-

zich opgeven als collectant of aanmel-

Soufiane

wereldbekende

een korte film vertoond over het pro-

gel. “Het is van levensbelang dat

den voor de reanimatiecursus. Inves-

Wethouder Gebben vervolgt: “Wij vin-

Freestyle-voetballer, rapper en presen-

gramma van de kinderen. Daarna

inwoners zo’n cursus volgen. Het

teren in onderzoek kost geld. Geef u

den het belangrijk dat onze jeugd ge-

tator van Zappsport, opent de week

treedt theatergroep PlayBack op. Play-

kan net het verschil tussen leven

alstublieft op als collectant via sandra-

zond leeft en op een gezonde manier

op maandag 24 september om 9.00

Back maakt interactief theater over de

en dood zijn”, vertelt Sandra Hoek

hoek@hotmail.com.”

in beweging is en blijft. Dit faciliteren

uur. Hij verzorgt een freestyleshow op

jongere van nu. De acteurs spelen

vol passie. Zij begon als wijkhoofd

en stimuleren wij graag. Eén van de

muziek, speelt pannavoetbal met het

verschillende scènes over effectief

en is inmiddels tien jaar secreta-

Deelname burgemeester

manieren om een gezonde leefstijl bij

publiek en treedt op als rapper. Hij

communiceren met jongeren over

ris.

Dit keer doet burgemeester Van Bel-

de jeugd te bevorderen is voorlichting

maakt met zijn optreden duidelijk dat

alcohol- en drugsgebruik. Playback

op jonge leeftijd. Daarom organiseren

een goede gezondheid erg belangrijk

schetst een confronterend en hilarisch

Sandra: “Ik plan vergaderingen in en

Sandra vertelt enthousiast. “In twee

wij in samenwerking met de GGD

is. Touzani rookt niet en heeft al die

beeld van hoe het er bij veel gezinnen

notuleer deze, regel alles rondom de

avonden leert hij, net als de andere

voor de tweede keer een BAR Ge-

energydrinks niet nodig om fit te blij-

thuis aan toegaat.

collectes en ben nauw betrokken bij

cursisten, reanimeren en een Automa-

zond-week voor alle groepen 7/8 van

ven, hij drinkt water. Hij brengt later in

verschillende activiteiten en de reani-

tische Externe Defibrillator (AED) ge-

matiecursussen. Ik kwam bij toeval bij

bruiken. Dit apparaat geeft elektrische

de Hartstichting terecht, maar sta vol-

stroomschokken bij een hartstilstand.”

BAR Gezond vindt van 24 tot en 28 september plaats in de tennishal van TennisVereniging Barendrecht (TVB)

ledig achter hun doel. Zij gaan de strijd

Via de handige app aed4.eu vindt u de

aan de Graaf Adolfstraat 4 in Barendrecht. Bijna 1.000 basisschoolleerlingen uit Barendrecht, Albrandswaard en

aan tegen hart- en vaatziekten.”

locaties van AED’s in uw buurt. Iedere

Touzani,

Gemeente Barendrecht

Afvalscheiding - hele oplage

Domino Feestweken

(2991 - 2992) Plameco (hele oplage)

BAR Gezond en thema-avond

Ridderkerk nemen deel aan BAR Gezond.

zen mee aan de reanimatiecursus.

organisatie die over een AED beschikt,

Wereld Hart Dag en Dress Red Day

kan deze daar aanmelden. Deze infor-

Voor de thema-avond op woensdag 26 september zijn nog plaatsen beschikbaar. Heeft u interesse of wilt u meer

Sandra is tijdens het interview gekleed

matie vindt u ook op www.aed4.eu.

informatie over het project BAR Gezond? Meld u dan aan via bargezond@barendrecht.nl of neem contact op

in het rood. “Tijdens Dress Red Day

met Dick van Dongen (gemeente Barendrecht) via telefoonnummer 14 0180 of met Edith Luijsterburg (GGD

(dit jaar op 29 september) roept de

Aanmelden voor de reanimatiecursus

Rotterdam-Rijnmond) via telefoonnummer 010 4339260. U leest meer over BAR Gezond op de themapagina’s

Hartstichting vrouwen op iets roods

op 26 september (1e cursusavond)

in het midden van De Schakel.

te dragen. Hart- en vaatziekten zijn

en 3 oktober (2e cursusavond) kan

doodsoorzaak nummer 1 onder vrou-

via Aly via van der Wal (0180) 617

wen boven de vijftig jaar. Zo vragen

696 of via Nelly van Dongen (0180)

wij daar aandacht voor. Diezelfde dag

016 582 of via email d.dongen81@

is het Wereld Hart Dag. In een stand

kpnplanet.nl.

Nieuwsbrief afvalscheiding; scheiden loont!

Bewoners zijn zeer tevreden over het huidige systeem voor afvalinzameling. Op het gebied van afvalscheiding valt echter nog winst te behalen. Deze week vindt u in de nieuwsbrief afvalscheiding (in De Schakel) tips en weetjes over afvalscheiding en komen bewoners aan het woord. Daarnaast krijgt iedereen die van 24 tot en met 29 september kunststof aanbiedt op het afvalaanbiedstation een mooie set tassen voor het scheiden van kunststof en papier. Wees er snel bij, want op = op! U maakt ook kans

Op de Middenbaan zijn tij-

dens Life Style Barendrecht drie rode lopers te vinden waarop om 11, 13.30 en 15 uur de laatste mode geshowd wordt. Op ‘t Vlak bevindt zich het Kinderplein met diverse attracties en workshops. Er kan gratis gebruik gemaakt worden van het springkussen en voor de grotere kinderen is er een stormbaan van vijftien meter lang. Daarnaast worden er knipkaarten verkocht voor 2,50 euro waarmee het volgende te

doen is: cupcakes versieren, bloemstukje maken, suikerpin ophalen, popcorn ophalen en een ritje in de draaimolen. Op het Kinderplein wordt gezellige muziek gedraaid. Aan ‘t Vlak is ook de opstapplaats met gratis vervoer van en naar de Greensparade. Het mannenplein is wegens technische redenen gecanceld en zal begin volgend jaar doorgang vinden in de vorm van een autoshow.

op deze tassen door deel te nemen aan de afvalquiz in de nieuwsbrief.

Definitieve uitslag verkiezingen BARENDRECHT - Donderdagochtend 13 september is de Barendrechtse uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 12 september officieel vastgesteld. De definitieve uitslag wijkt licht af van de voorlopige uitslag die tijdens de verkiezingsavond door burgemeester Van Belzen bekend is gemaakt. In Barendrecht is de VVD de grootste partij. De tweede partij is de PvdA. De VVD en PvdA boekten de grootste winst, terwijl de PVV het grootste verlies leed. Het opkomstpercentage in Barendrecht lag dit keer op 77,29 procent. Dat is 1,38 procent minder dan bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010.

Buren welkom bij kapsalon F+T BARENDRECHT - Zaterdag is het Burendag. De Barendrechtse kapsalon F + T aan de Boerhaavelaan 13 haakt daarop in. Zo’n duizend omwonenden van de kapsalon hebben een uitnodiging gekregen voor een gezellig buurtfeestje op zaterdag 22

september tussen 10 en 13 uur. Maar ook zonder uitnodiging is men welkom. De activiteit is in de eerste plaats georganiseerd om buren met elkaar in contact te brengen. Maar er waren meer aanleidingen voor een feestje. Zo maakt kapsalon F + T kans op

de titel ‘De leukste kapsalon van Nederland’. Bij de plaatselijke stemronde kreeg de salon al de meeste stemmen. Tot en met 20 oktober kan iedereen een stem uitbrengen in de provinciale ronde. Uit de 12 provinciewinnaars wordt op 5 november de landelijke winnaar door de vakjury gekozen. Stemmen kan via kapsalonvanhetjaar. nl en is gratis. Voor iedere stem keren de sponsors van deze verkiezing 0,05 euro uit aan drie goede doelen: Pink Ribbon, CliniClowns of War Child. De derde aanleiding voor het feestje met de buren is de overstap naar een ander merk kappersproducten, Vitality’s. www.kapsalonf-t. nl, www.deleukstekapsalon. nl Foto Jos Wesdijk

BARENDRECHT - Dinsdagmorgen heeft er een eenzijdig ongeval op de Ziedewijdsebaan plaatsgevonden. De jonge bestuurder raakte door nog onbekende oorzaak de stoeprand waardoor het voertuig over de kop sloeg. De jongeman kon zelfstandig uit het voertuig komen, mede omdat hij zijn gordel om had gehad. Omdat de jongen, op een schaafwondje na, niets had overgehouden aan het ongeval hoefde de ambulance niet meer ter plaatse te komen. De gealarmeerde brandweer heeft korte tijd hand- en spandiensten verricht. Het zwaar beschadigde voertuig is door een bergingsbedrijf geborgen. De Ziedewijdsebaan is door het ongeval een uur afgesloten geweest voor al het autoverkeer. Foto Wilco Andeweg

Onze woninggids is weer uit! Deze week als bijlage bij De Schakel

N A J A A R 2 0 1 2

Deze week bij De Schakel de folder van:

O P E N

H U I S

ZATERDAG 29 SEPTEM

BER 2012

VAN 11.00 - 15.00 UUR

www.huijgenmakelaardij.n

l

W O N I N G G I D S

en Ridderkerk) om hier volgende week aandacht aan te besteden tijdens BAR Gezond.”


Voor variatie op tafel! Wilt u een keer iets anders op tafel zetten? Kom dan langs bij ons in de winkel! Wij hebben, naast het standaard slagersassortiment, diverse unieke specialiteiten. We proberen telkens weer nieuwe combinaties uit, soms met toevoeging van vleeswaren, groente of kaas. Laat het u smaken en… verras uzelf!

Team slagerij gebr. Hiel Winnaar worstmakerij van het jaar 2011/2012 Regio Zuid Holland

Magere Runder Stooflapjes ook heerlijk voor hachee of andere stoofpotten 500 gram

5.75

Uit eigen keuken 500 gram

Ovenklare

Filetrollade

± 50 minuten in de oven op 175°C

500 gram De laatste actieweek!

Hachee

5.

50

Het Worstmakers Gilde

5.25

Gegrilld Zeeuws Spek Uit eigen atelier

100 gram

1.25

Aanbiedingen geldig van 20 t/m 26 september 2012

Slagerij gebr. Hiel, Óók maaltijdspecialist

Middenbaan 70 - Barendrecht - Tel. (0180) 61 20 30 - www.slagerijhiel.nl

.

.

BIEDEN VANAF € 695.000,-* BIEDEN VANAF € 695.000,-* TOPDEAL KOM NAAR DE KIJKDAGEN ZATERDAG 22 EN 29 SEPTEMBER A.S. 11.00 TOT 14.00 ! KOM NAAR DE KIJKDAGEN ZATERDAG 22 EN 29 Waddenring 10, Barendrecht SEPTEMBER A.S. 11.00 TOT 14.00 ! Deze moderne vrijstaande villa is NU te koop voor een wel héél scherpe VANAF-prijs* van € 695.000,- k.k. Op en top design met ArcLinea keuken, living ca. 90 m2, 2 Philippe Starck / Boffi badkamers, garage, airco, tuin direct aan Gaatkensplas èn op ’t zuiden, 3 á 4 slaapkamers, Waddenring Barendrecht eigen grond etc. bijna 500 m210,

*Bieden vanaf: voor deze woning geldt een vanaf-prijs van € 695.000,- k.k. Biedingen vanaf dit bedrag worden door de verkoper serieus in overweging genomen. U kunt dus zelf kenbaar maken wat u bereid bent te betalen. U krijgt bij uw bezichtiging alle beschikbare informatie over het huis en u mag vanzelfsprekend uw eigen aankoopmakelaar / taxateur inschakelen. Kijk ook op www.hulstkampgroep.nl of op Funda ! Er wordt een snelle verkoop beoogd, waarbij de woning wordt gegund aan de beste bieder. Uw bieding dient uiterlijk 12 oktober 2012 bij de notaris binnen te zijn. MAKELAARS Kralingse Plaslaan 98, 3061 DG Rotterdam, Telefoon (010) 22 508 22, Fax (010) 22 500 94, www.hulstkampgroep.nl, Email info@hulstkampgroep.nl

.

MAKELAARS Kralingse Plaslaan 98, 3061 DG Rotterdam, Telefoon (010) 22 508 22, Fax (010) 22 500 94, www.hulstkampgroep.nl, Email info@hulstkampgroep.nl

.


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 20 september 2012

Kailash Ensemble in Dorpskerk Ontmoetingsplein feestelijk geopend

BARENDRECHT - Op zaterdagavond 22 september aanstaande openen het Kailash Ensemble en Emmy Storms samen het nieuwe concertseizoen van de Stichting Barendrecht Klassiek, met klassieke muziek van het Westen tot Noord-India. Het Kailash ensemble bestaat uit cellist Marien van Staalen, violiste Lenneke van Staalen en tablaspeler Heiko Dijker. Marien van Stallen werd onlangs gepensioneerd als solocellist van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en de conservatoria van Rotterdam en den Haag. Hij is nu freelance cellist, soleert aanstaand voorjaar bij zijn RphO in een voor hem gecomponeerd celloconcert en dirigeert, onder andere met regelmaat het Zeeuws orkest. Zijn dochter Lenneke van Staalen studeerde cum laude af aan het Rotterdams conservatorium, waar zij nu docent is. Ook tablaspeler Heiko

Dijker rondde zijn studie af in Rotterdam, nadat hij jaren in India studeerde. Het Kalaish ensemble brengt viooltalent Emmy Storms mee die afgelopen mei haar opleiding bij het Koninklijk Conservatorium in Den Haag afrondde met een tien met onderscheiding vanwege artisticiteit. Zij was onlangs “artist in residence” bij de Gelderse Muziekzomer van het Nationaal Jeugd Orkest. Zij maakt inmiddels deel uit van pianotrio Suleika. Na het virtuoze eerste duo voor viool en cello van Martinu, biedt het adagio van Kodaly een perfect beeld hoe westerse en Indiase muziek elkaar overlappen. Het bekende “Spiegel im Spiegel” van Arvo Pärt klinkt in een bewerking voor 2 violen, cello en tabla. Heiko Dijker verzorgt een tabla-demonstratie. Het concert wordt afgesloten met Raga Yaman, dat Jacob ter Veldhuis schreef voor Lenneke, Heiko en begelei-

Het Kailash Ensemble.

Spetterende opening BAR Gezond BARENDRECHT – Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 september vindt in de tennishal van Tennisvereniging Barendrecht aan Graaf Adolfstraat 4, voor de tweede maal de BAR Gezond-week plaats. Op maandag 24 september om 9 uur opent Soufiane Touzani - de freestyle voetballer, rapper en presentator van Zappsport - het evenement. Hij doet dit samen met de wethouders Jeroen Gebben (Barendrecht), Maret Rombout (Albrandswaard) en Arie den Ouden (Ridderkerk). De BAR-gemeenten organiseren deze week in samenwerking met de GGD. Tijdens deze week worden verschillende aspecten van gezondheid op een aansprekende manier onder de aandacht gebracht van jongeren uit groep 7/8 en 8 van de

basisscholen uit Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Soufiane Touzani vermaakt de aanwezige leerlingen met een freestyle show, pannavoetbal en een kort rapoptreden. De basisschoolleerlingen nemen deel aan workshops over bewegen, junkfood, weerbaarheid en over alcohol, roken en energydrinks. Op 26 september vindt de themaavond ‘Onder Invloed’ plaats voor ouders en/of verzorgers. Tijdens deze avond wordt een korte film vertoond van het programma van de kinderen. Daarna treedt theatergroep PlayBack op. PlayBack maakt interactief theater over de jongere van nu. De acteurs spelen verschillende scènes over effectief communiceren met jongeren over alcohol- en drugsgebruik.

Swingende muziek bij Greensparade BARENDRECHT - Zaterdag 29 september van 12 tot 12.45 uur geeft Big Band Barendrecht een jazzy en swingend concert tijdens het GreensParade Festival bij de Greenery (Dierenstein in Barendrecht). Big Band Barendrecht staat sinds begin dit jaar onder leiding van trompettist en dirigent Michiel de Boer. Men kan genieten van enige premières in het repertoire, dat zij nu voor het eerst in het openbaar uitvoeren, onder meer ‘Malaguena’

in een latin en jazzy arrangement van orkestleider Stan Kenton. De bekende compositie ‘Birdland’ wordt eveneens voor het eerst in een swingend arrangement uitgevoerd tijdens dit concert. Bovendien zingt Bart Kloosterhuis met orkestbegeleiding nog enige standards en ballads, zoals ‘New York New York’. Big Band Barendrecht bestaat meer dan tien jaar en vormt een van de vijftien orkesten en ensembles van Harmonievereniging Barendrecht.

dend ensemble. Voor deze avond verzorgt hovenier Paul Casteleijn een verplaatsbaar podium, zodat iedereen het musiceren kan horen en zien. Het concert vindt plaats in de Dorpskerk, Dorpsstraat 146, naast de watertoren. Het wordt georganiseerd in samen-

Heiko Dijker. werking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk en is mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de sponsoren. Het concert begint om 20.00 uur. Vanaf half 8 en tijdens de pauze staan koffie en thee klaar. De toegang is vrij, uw bijdrage na afloop wordt, als altijd, zeer op prijs gesteld. Op 14 oktober en 11 november volgen twee koffieconcerten, de eerste door blaaskwintet Nux Muscata, de laatste door het Apaydin trio. Meer informatie staat op de site: www.barendrechtklassiek.nl.

BARENDRECHT - Op woensdag 12 september werd het Ontmoetingsplein in Barendrecht geopend. In zorglocaties De Elf Ranken en Borgstede vonden allerlei leuke en leerzame activiteiten plaats voor en door ouderen. Ook was er een markt met informatie en voorlichting over zorg en welzijn voor ouderen in de regio. De aanleiding hiervoor was de feestelijke opening van het Ontmoetingsplein in Barendrecht dat die middag plaatsvond. Het Ontmoetingsplein is een nieuw samenwerkingsverband tussen Laurens en KijkopWelzijn op het gebied van zorg en welzijn voor ouderen. De opening werd gezamenlijk verricht door Johan van Eeden (directeur Laurens Regio Zuidrand), Jacqueline Vonk (directeur KijkopWelzijn) en Cees Versendaal, wethouder economische zaken, welzijn en sociale zaken van gemeente Barendrecht. Versendaal laatste sprak namens de gemeente

zijn waardering uit voor de samenwerking tussen beide organisaties. Wat is het Ontmoetingsplein in Barendrecht? Vanaf 12 september is er in Barendrecht één Ontmoetingsplein voor ouderen en wel op drie locaties: in zorglocaties De Elf Ranken en Borgstede en in het Dienstencentrum aan de Windsingel. Een Ontmoetingsplein is een virtueel plein en bundelt alle activiteiten, diensten en producten van Laurens en KijkopWelzijn die er aan bijdragen dat ouderen uit de buurt zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Door samen te werken binnen het Ontmoetingsplein in Barendrecht willen Laurens en KijkopWelzijn kansen creëren voor ouderen om zo zelfstandig mogelijk initiatieven te (blijven) ontplooien en zo, ondanks de bezuinigingen, een positieve bijdrage leveren aan zorg en welzijn voor ouderen.

Jos Vis weer op de radio BARENDRECHT - Na een lange revalidatie vanwege een zware knieoperatie gaat Jos Vis vanaf 1 oktober weer zijn radioprogramma’s maken bij Exxact FM radio (106.4 in de ether en 105.9 op de kabel en via www.exxacxtfm.nl). Wat alvast kan worden vermeld, is dat op maandag 1 oktober tussen 21 en 23 uur in het programma Sportcafé Marius Been van Savosa en Etienne Shew-Atjon van vv Smitshoek aanwezig zijn. Bij Jos op Donderdag op 4 oktober (tussen 21 en 22 uur) gaat de presentator het debuterende team uit Barendrecht met startnummer 305 van de Roparun, oftewel de Multiwerd Runners, aan de luisteraars voorstellen, Tussen 22 en 23 uur is dan Alex Snelleman te gast met zijn favoriete muziek.

Men’s Night op de Middenbaan BARENDRECHT - Zaterdagavond kwamen zo’n negentig mannen af op de Men’s Night op de Middenbaan, een avondje genieten speciaal voor mannen. Met goede cognac en sigaren uit een sigarendraaierij, verzorging door oestermeisjes, bitterballenmeisjes en sushimeisjes, Lady DJ en een saxofoniste voor muzikaal vermaak was er van alles te beleven. Een show met exotische auto’s en luxueuze boten completeerde het geheel. Jazz Westraten en Mark van Krimpen wonnen een vaartocht in een snelle raceboot, aanstaande zaterdag. De actie werd gesponsord door Berkman Energie. De Men’s Night is een ini-

tiatief van Maurice van der Hoek (Le Bonheur) en Jeroen van Weyen (Van Weyen), gesteund door vele sponsors.

Op 29 september pakken ze uit met de inmiddels bekende Lady’s Night. Foto’s Jos Wesdijk

3

KORTAF Container oud papier BARENDRECHT – Elke laatste woensdag van de maand staat er een oudpapiercontainer op de parkeerplaats van de Christelijk Gereformeerde Kerk (ingang Dudokdreef). De opbrengst van het oud papier is voor de Rehobothschool. Op woensdag 25 september kan men weer oud papier komen brengen.

Tweedehands kinderkleding en speelgoed BARENDRECHT - Op dinsdag 2 oktober is er in de Maranathakerk in Barendrecht (Dorpsstraat 178a) een kinderkleding- en speelgoedbeurs. Tijdens deze beurs wordt tweedehands najaars- en winterkleding verkocht in de maten 68 tot en met 188, evenals speelgoed en baby-uitzetspullen (geen meubels). De beurs is van 19 tot 20.30 uur. De opbrengst van de beurs (10 procent van koper en 10 procent van verkoper) gaat naar Red een kind. Er zijn geen verkoopnummers meer beschikbaar. Voor meer informatie kan men mailen naar kledingbeursbarendrecht@gmail. com of bellen naar 0186600006.

Open ochtend in Ontmoeting BARENDRECHT - De werkgroep ‘Ontmoeting met vrouwen’ te Barendrecht houdt woensdag 3 oktober weer een open ochtend in De Ontmoeting, tegenover de Watertoren in Barendrecht. Joke Verweerd zal spreken over het thema ‘Omgaan met je talenten’. De open ochtend begint om 9.15 uur en zal rond 11.30 uur afgelopen zijn. Vanaf 9 uur staat de koffie klaar. De toegang is gratis, wel zal er in de pauze een collecte worden gehouden. Er is oppas aanwezig en De Ontmoeting is rolstoelvriendelijk. Voor meer informatie kan men bellen naar Riet van Veelen (0180-614424) of Lia Pitlo (0180-626501).

Marijke wandelt BARENDRECHT - De leden van wandelsportvereniging Marijke gaan komende zaterdag 22 september wandelen in Krimpen aan de Lek, waar de Loetbostocht wordt gehouden. De te lopen afstanden zijn vijf, tien, vijftien, twintig en dertig kilometer. Het vertrek is om 7 uur vanaf sporthal Vitaal aan de Kruidentuin. Informatie over wandelen bij Marijke is te krijgen via 010-5014646 (na 19 uur). Zie ook www.wandelsportmarijke.nl.


Aanbieding bespaar € 1000,7 dagen per week geopend

..

Diana Gabriels

€2600,Borstvergroting

GEEFT GRATIS ADVIES

- Levenslang garantie op de (Mentor) prothese - Operatie mogelijk binnen 1 week - Gespreide betaling mogelijk vanaf €50,- p.m. - Dagopname VOOR

NA

PRAKTIJK DIANA GABRIELS Avenue Carnisse 221 2993 MD Barendrecht T. +31 (0) 180 439001 E. info@dianagabriels.nl W. www.dianagabriels.nl

DIANA GABRIËLS VERWEIJEN WOMEN / MEN

NIET TEVREDEN MET UW BORSTEN ? GRIJP NU UW KANS !

Slimmer is ook voordeliger:

Dezelfde naam Dezelfde winkel Dezelfde service Dezelfde merken en Dezelfde mensen Voor u verandert er niet zoveel en voor mij eigenlijk ook niet want ik ben al 10 jaar werkzaam in de kinderkleding maar sinds 1 augustus ben ik de nieuwe eigenaar van La Girafe in Ridderkerk. En dit wil ik graag vieren met u.

Op zaterdag 22 september krijgt u daarom

10% korting*

op de gehele wintercollectie!

Elke derde deur

Laat u verrassen door een nieuw merk dat wij in onze collectie hebben namelijk MOSCOW, voor zowel de jongens als meiden in maat 116 t/m 176, zoals bijvoorbeeld de prachtige winterjassen van dit merk.

GRATIS bij aanschaf

Graag tot ziens Petra Forman

van een complete

Ridderhof 40a • 2981 ET Ridderkerk • 0180 - 434 527

PRIJSVOORBEELD: Een kastschuifdeurkast tot 240cm met 2 paneeldeuren en glasdeuren Luxe met drie 1 spiegeldeur, incl. binnenwerk en zijwand. Normale prijs: 2.250,montage) Compleet op maat gemaakt. (Excl.(incl. montage). Normaal 1232,-. Nu voor nu voor

1.750,-

Uw voordeel: ruim

22%

G RATI S

schuifdeurkast!

Deze aktie loopt tot 30 september 2012.

www.kastenstudio .eu n info@kastenstudio .eu n Noordenweg 14-16 | Ridderkerk | T (0180) 424875 n Kelvinring 12 | Alblasserdam | T (0180) 433133

Nieuw! roren tarwegras: Voordelen van ingev dag in één cupje ! ingswaarde voor die • Alle belangrijke voed er en nieren) organen (darmen, lev • Zuivert uw bloed en -waarde (detox) / optimale PH • Ontzuurt het lichaam Met als resultaat: • Uw lichaam gaat op een natuurlij ke manier beter functioneren • U krijgt meer energie & vitalitei t • U kunt succesvol afvallen (ver zadigd gevoel & betere stoelgan g) • Tarwegras is de perfecte onderst euning van een gezond voeding spatroon

Al meer dan 19 jaar de specialist op het gebied van schuifdeurkasten

’T is Vers(c)hoor Traiteur & AGF Dillenburgplein 10 Telefoon 0180 413 318

PILATES

Wegens groot succes heeft Pilates Studio “Barendrecht” een aantal Basic lessen aan het rooster toegevoegd! Voor mensen die willen starten met Pilates hebben wij per 1 oktober 2012 nog een aantal plaatsen vrij: Maandag: van 18:30 uur tot 19:30 uur & van 20:00 uur tot 21:00 uur Woensdag: van 21:00 uur tot 22:00 uur Donderdag: van 10:15 uur tot 11:15 uur Pilates trainingsresultaat: Een sterk, slank en lang lichaam Verbeteren en beheersen van lichaam, ongeacht de huidige conditie Voorkomen van of snellere genezing van blessures Revalideren van een operatie of blessure Uitdaging in de sportroutine

Pilates is een ideaal alternatief voor ieder die conventionele training niet aankan vanwege bijvoorbeeld hoge bloeddruk, diabetes, osteoporose, scoliose, carpal tunnel syndroom, zwaarlijvigheid, chronische rugklachten, etc. Ademhalingsinstructies een belangrijk onderdeel van de Pilates oefeningen.

Info bij Jenny de Jongh, Club Active & Slender You Salon “Barendrecht” • T: 0180-621518 • E: club-active@planet.nl • W: www.club-active.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 20 september 2012

Expositie Historisch Genootschap Start nieuw seizoen ToBe Barendrecht

Wil je creatief aan de slag dit najaar? Het nieuwe cursusseizoen van Stichting ToBe start weer in Barendrecht. Vanaf 21 september kun je terecht op de locatie De Baerne, Buitenlandse Baan 1 om je te laten inspireren en je talenten te ontdekken. De lessen Muziek zijn al gestart. De Baerne is de juiste plek in Barendrecht voor iedereen die bezig wilt zijn met kunst & design, muziek, schrijven en theater. Bij ToBe draait het om plezier en het ontwikkelen van creatief talent en biedt in de Baerne meer dan 100 cursussen aan in verschillende kunstdisciplines. Voor elke leeftijd: kinderen, jongeren en volwassenen en voor elk niveau: van beginners tot vergevorderden. De vakkun-

dige docenten staan bekend als gedreven professionals en willen de passie voor hun vak graag aan je overbrengen. Bij ToBe zien wij je graag verschijnen in één van onze lessen, cursussen of workshops of tijdens een optreden, concert of tentoonstelling. Een groot aantal cursussen is al vol, maar er zijn nog plaatsen vrij op een aantal teken- en schildercursussen, fotografie, boekbinden, boetseren/beeldhouwen. Ook bij een aantal kindercursussen zijn er nog plekken beschikbaar. Meer informatie over de cursussen, gratis proeflessen en tarieven (inclusief kortingsregeling) vind je op www.stichtingtobe.nl/barendrecht. Of loop gerust binnen bij De Baerne.

HEERJANSDAM - Historisch Genootschap Heerjansdam exposeert in de Dorphuis aan de Molenweg in Heerjansdam. Men is welkom bij de tentoonstelling op vrijdag 28 september van 19 tot 21 uur en op zaterdag 29 september van 10 tot 16 uur. Het thema is: Jaren ‘90. Arie Gouw stelde in samenwerking met Cees van Rijswijk de foto-expositie samen. Het Jaarboek 2012 is voor elke donateur te verkrijgen na betaling van zes euro. De historische medewerkers hebben nog meer te bieden. Natuurlijk de eerder

Voorafgaand aan én in de viering op die zondagmorgen zong “In His Presence” enkele liederen. Dit koor, dat onder leiding staat van Aad Contze, heeft een eigen begeleidingsband, die ook de samenzang tijdens de viering muzikaal ondersteunde. Drs. Maarten van Boekel, die samen met ds. Cees Romkes voorging in de viering, heette iedereen hartelijk welkom. Hij sloeg in zijn welkomstwoord een brug

tussen het thema van deze viering “Geloof, Hoop en Liefde” en het gelijknamige thema dat gegeven is aan het jaarprogramma “Vorming en Toerusting”. Ook voor het seizoen 2012 - 2013 wordt er door de gezamenlijke kerken weer een interessant en zeker ook uitnodigend programma geboden. Met Startzondag wordt als vanouds het jaar van “Vorming en Toerusting” ingeluid. In de Startzondagviering werden door vertegenwoordigers vanuit de aanwezige geloofsgemeenschappen enkele gedichten voorgelezen; onder meer van Huub Oosterhuis. Uit de reacties na afloop van de viering is duidelijk geworden dat juist met poëzie uitdrukking kan worden gegeven aan de spirituele gevoelens en ervaringen die mensen met elkaar delen. En dit over grenzen van lan-

Max Herlaar zal aanwezig zijn met zijn films. Genealoog Pieter de Penning is aanwezig met tal van gegevens over families in Heerjansdam en omstreken.

Verenigde Zangers in Heerjansdam HEERJANSDAM - Zaterdag 29 september geeft het Barendrechtse mannenkoor De Verenigde Zangers een optreden in de Dorpskerk van Heerjansdam. Het koor zal een gevarieerd programma ten gehore brengen. Naast liederen uit het geestelijk repertoire zullen er muziekstukken te beluisteren zijn uit films: Home on the range en Exodus. Ook klassieke muziek staat op het programma: Die Nacht van Franz Schubert en het Slavenkoor uit de opera Nabucco van Verdi. Het zal een interactieve avond worden, want bij verschillende liederen zal medewerking worden gevraagd van het publiek. Niet alleen

Drukbezochte startzondag in Driesprong

BARENDRECHT- Zondag 9 september werd in sporthal “De Driesprong” de gezamenlijke startzondagviering van de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Gemeente en de St. Augustinusparochie gehouden. De sporthal was, met hulp van tientallen vrijwilligers, zaterdagavond 8 september al ingericht als kerkzaal; met zitplaatsen voor duizend bezoekers.

verschenen uitgaven, zoals de fotoboeken, het ansichtkaartenboek, de jaarboeken van het historisch genootschap, dat over de middenstand, de tachtigjarige oorlog, firma Monshouwer, enzovoorts. Bovendien is er een snuffelbak met boeken over meer algemene historische onderwerpen. Men kan ze inzien en voor een enkele euro kopen.

den, culturen en godsdiensten heen. Als centrale schriftlezing is voor de Startzondagviering gekozen voor de eerste brief van de apostel Paulus aan de Corinthiërs (1. Cor. 13: 1 – 13); vaak aangeduid als het “Hooglied van de Liefde”. En de lezing eindigde met de overbekende woorden: “Geloof, Hoop en Liefde; deze drie, maar de grootste daarvan is de Liefde”. Ds. Cees Romkes kwam in zijn verkondiging de praktische betekenis op het spoor van deze lezing voor christenen die leven in de 21-ste eeuw. De leden van de Startzondagcommissie hadden in samenspraak met de voorgangers gekozen voor het collectedoel: de Stichting Voedselbank Barendrecht. Deze stichting helpt mensen, die onder het bestaansminimum leven en dus niet rond kunnen komen. Daarom wordt aan hen een voedselpakket verstrekt. De collecte voor de voedselbank wordt in samenspraak met de voedselbank omgezet in etenswaren voor in de voedselpakketten. Na afloop van de oecumenische Startzondagviering ontmoetten gelovigen van de verschillende kerkgemeenschappen elkaar bij een kopje koffie of thee. Ook ging men langs de stands die achter in de zaalruimte waren geplaatst.

luisteren, maar dus ook samen zingen. Dit zal gebeuren onder leiding van dirigent John Bakker. De muzikale begeleiding is in handen van Lennart Morée. De aanvang is om 20 uur, toegang gratis. Bij de uitgang is een collecte zijn om de onkosten te bestrijden. Van 15 tot 19 oktober zal het koor twee concerten geven in Londen. Wie wil meezingen in het koor, is van harte uitgenodigd een repetitie mee te maken op maandag van 20 tot 22 uur in de Jeugdzaal van de Bethelkerk, Kerkweg 2 te Barendrecht. Voor inlichtingen kan men contact opnemen met Albert Jansens via 0180-615830. Zie ook www. deverenigdezangers.nl.

5

GOEDKOOPSTE

OPEL.NL

GOEDKOOPSTE

AGILA.NL

Afscheid ds. Van Amstel in Hart voor Barendrecht BARENDRECHT - Op woensdag 26 september besteedt het programma Hart voor Barendrecht aandacht aan het afscheid van ds. Robert-Jan van Amstel. Vanaf februari 2008 diende hij de Gereformeerde Kerk van Barendrecht (PKN) en vele Barendrechters hebben hem leren kennen als een inspirerend predikant en zeer veelzijdig mens. Betrokken op jong en oud en actief in de sociale media, waardoor velen geraakt zijn door zijn liefde voor God in Jezus Christus en de mensen om hem heen. Nu neemt ds. Robert-Jan van Amstel afscheid van Barendrecht en mag hij de Protestantse Gemeente van Zunderdorp en de Stichting Diensten met Belangstellenden in de Begijnhof in Amsterdam

gaan dienen, beide voor 50%. Over de afgelopen jaren willen we samen met ds. RobertJan van Amstel en een aantal gasten terugkijken op de Barendrechtse periode. Aan het begin van het programma wordt de activiteiten agenda doorgenomen en aan het eind van het programma volgt een verhaal, voorgelezen door ds. C. Romkes. Het radioprogramma Hart voor Barendrecht is iedere woensdag te beluisteren van 19.00 tot 20.00 uur bij ExxactFM. ExxactFM is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel en via internet op www.exxactfm.nl. Voor meer informatie over Hart voor Barendrecht, het nabeluisteren van een uitzending of de activiteitenagenda zie: www.hartvoorbarendrecht.nl

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelbarendrecht.nl

Twee keer goud voor Brandaen BARENDRECHT - Afgelopen weekend leverde zes roeiteams van de zeeverkennersgroep Brandaen een ongekende prestatie tijdens de Merwede Trinity Cup (MTC) in Utrecht. De MTC is een roeidriekamp voor zeeverkennersgroepen die elk jaar in september wordt gehouden. Aan de driekamp namen 38 ploegen deel, waaronder vijf damesploegen. De Brandaen was met vier heren- en twee damesteams dit jaar goed vertegenwoordigd. Op alle afstanden, 500 m, 2 km en 8 km, leidde zowel het heren- als het damesteam het klassement. Onder de twee beste herenteams, beiden van Brandaen, was het tot op het laatste moment erg spannend wie er zou gaan winnen. Er was een verschil van slechts 1,25 seconde. Tijdens

de afsluitende 500 m sprint brak tot ongenoegen van het tweede team een van de roeiriemen, waardoor zij met slechts vijf man door konden roeien naar de finish. In het slotklassement behaalde de herenteams de eerste en tweede plaats. Ook het damesteam heeft het

dit jaar erg goed gepresteerd. Zo werden de recordtijden op de 2 en 8 km uit 1993 aan flarden geroeid en namen zij de eerste prijs mee naar huis. Het andere damesteam eindigde als derde. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat Brandaen met vier prijzen terugkomt van de MTC.


Dag en nacht bereikbaar!

0180 - 699 199

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen.

Elisabeth Korsten – Molenaar Bep niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel heeft betekend. De grote belangstelling bij de uitvaart, de woorden van troost en de vele kaarten en lieve telefoontjes maken het gemis niet minder, maar zijn een bron van warmte waaruit wij kracht kunnen putten om verder te gaan. Judith

Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven.

en verdere familie Barendrecht, september 2012

Sinds 1989 op Rhoon en Poortugaal Begrafenis en crematieverzorging

010-2017165

Forum 110, 3176 TC Poortugaal

Voorbespreking? Regel het nu!

Marianne & Richard Henri & Judith Tamara & Giuseppe Jacoline & Marten

Ontvang een gratis wilsbeschikkingboekje en informatie over ons depositofonds.

20-9-2012

Pa en ma, opa en oma van harte gefeliciteerd met deze mooie dag! Jeroen en Hugo Laurens ♥ Isa

Dag en nacht bereikbaar

Molenleede 90 2991 WB Barendrecht Voor informatie kijk op:

www.ericmastenbroek.nl

BINNEN TENNISLESSEN REYERPARC F.X.M. Kloeg Uitvaartzorg

Meld-en informatienummer dag en nacht

Sjaak & Trijntje van den Berg - Barendregt

0180 723204

Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

Uitvaartverzorging geheel naar eigen wens. Uitvaart voorbespreking bij ziekte en gezondheid. Wensenboekje voor uw uitvaart gratis opvraagbaar. Opbaarmogelijkheden in o.a. Rhoon, Poortugaal, Barendrecht en Rotterdam.

Matty en Piet

40 jaar getrouwd!

UITVAARTVERZORGING Met 25 jaar ervaring uw vertrouwen waard. In Barendrecht en omstreken voor begrafenissen, crematies en kerkelijke uitvaarten.

Langs deze weg willen wij u allen bedanken. Het is moeilijk afscheid te nemen van degene die men lief heeft. Uw medeleven heeft ons zeer gesteund en ons doen beseffen dat onze moeder, schoonmoeder en oma

20-9-1972

MASTENBROEK

uitvaartverzorging sinds 1935

persoonlijke begeleiding

opbaring thuis of in rouwcentrum

grafmonumenten wij verzorgen alléén begrafenissen

Vanaf 1 oktober 2012 Jeugd en Senior Cursussen 12 weken Jeugd vanaf € 110 en Senioren € 140 Contact Desmond Somers 0640892706 email.djsomers_06@hotmail.com

TE KOOP wegens verhuizing Unieke kantoorinventaris

P. van Bezeij G.J. van Bezeij Aubadestraat 7 2992 GN Barendrecht

www.vanbezeij.nl 0180 - 64 71 01

Bestaande uit o.a.: buro-eiland (4 werkpl) - vergadertafels burostoelen – kantinestoelen (stapelbaar) kleurenprinters - enz. enz. Bezichtigen en Kopen Zaterdag 22 september van 10.00 tot 13.00 uur MAKOR REIZEN Verlengde Kerkweg 20, Ridderkerk

Uw uitvaartleider in Barendrecht en omgeving: H.S. (Harmen) Blijleven

Wij zijn er voor u als u ons nodig heeft. Monuta Rijnmond.

Kantoor & Rouwcentrum: Prins Hendrikstraat 20-22 3262 ST Oud-Beijerland

We zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Pianoles

Monuta Memoriam Langenhorst 100 010 - 293 04 22.

Voor een een uitvaart uitvaartgeheel geheelnaar naareigen eigenwens wens Voor ininBarendrecht & omgeving. Barendrecht & omgeving. * Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Monuta Van den Toorn Jacques Dutilhweg 333 010 - 202 14 33. www.monuta.nl

beginners en gevorderden

Welke 65 plusser heeft tijd

Dag en nacht bereikbaar Dag en nacht bereikbaar

om 1 of 2 ochtenden per week ons te helpen de tuin te onderhouden.

kijk op:op: www.klinkuitvaart.nl of kijk www.klinkuitvaart.nl

Heerjansdam, 078- 6772091

Bel 0180-612735 Voor Bel informatie en actuele rouwberichten 0180-612735

voor

Bel:06-53593687 of Mail: pianoles@themusicschool.nl

vakprijs BruidsFoto Award 2012

RiCon Fotografie Bruidsreportages Familiefotografie Party Studio Huwelijksdrukwerk Geboortekaartjes www.riconfotografie.nl

BOVAG-RIJSCHOOL AVANTI DIVERSE OPLEIDINGEN:

Schere 117, 3085 DV Rotterdam Dag- en avonduren. Gratis inhalen verzuimde lesuren. Ook spoedcursussen.

10 en 15 dgs, 6 of 8 wkn. Binnen 1 week uw theorie, examen data beschikbaar op zeer korte termijn 2 à 3 weken Stadhoudersweg 6e, Rotterdam Telefoon 010 - 4673820 / 4679448 www.avantirijschool.nl


TUINCENTRUM ACHTERZEEDIJK Achterzeedijk 60 • 2992 sc barendrecht

Heide Hebe Hedera Calocephra zilver Kattengras Kalanchoë Kalebassen Gladiolen

uws? ze iets nieaar om naken n et de Toe aaenr num

Volop gratis parkeergelegenheid !

mkeennis meersnhtoeenve Inforn geev raenW Kom dearie tawrd vekrn s u

Gastronomische verwennerij

€ 1. per st. € 1.00 € 1.00 per st. € 1.00 € 1.00 per st. € 1.00 € 1.00 pot € 1.00 per st. € 1.00 500 gr. € 1.00 Handgeraapte Frieslander per bos € 1.00 aardappelen 10 kilo € 3.50 per st.

00

NIEUWE OOGST HOLLANDSE APPELEN Elstar kilo Goudreinetten kilo Delcorf kilo

1950

Biefstukmenu

1950

Brunch

soep | biefstuk met verse groenten en aardappelgarnituur | dessert Iedere zondag van 12.00 - 14.00 uur

Kijk voor de mogelijkheden en menu’s op www.wevershoeve.nl Ook voor al uw feesten en partijen. Noldijk 41a | 2988 CD Rijsoord | 0180 62 12 20 | www.wevershoeve.nl

Openingstijden dinsdag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur, zondag en maandag gesloten! AMOTEX TAXI RIDDERKERK

0000136

50x74

schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Wij werken aan het spoor Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken, slijpen wij de rails. Daarom rijdt in de nacht van 29 op 30 september op het traject Rotterdam Zuid-Dordrecht een slijptrein. Woont u in Barendrecht in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid. Wij hopen op uw begrip.

TEL.: 0180-468724 / 06-23910654

Ary Schefferlaan 17 - H.I.Ambacht Willemstraat 239 078-6816260 / 06-53578287 2983 ET Ridderkerk fax 078-6822112 0180-432222 / 06-12505210 Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

foto: Peter Honig

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

AMOTEX Transport- & Koerierservice - Transport tot 1.500 kg. netto lading - Opslag van goederen en materialen - Nachtdistributie

TEL.: 0180-437906 / 06-23910654

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen. Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op www.prorail.nl/slijptrein

- Vast tarief per rit binnen Ridderkerk - Speciaal tarief naar ziekenhuis - Vervoer naar en van luchthavens - Korting bij retourboekingen - U kunt met uw pinpas betalen

MASSALE MAGAZIJN LEEGVERKOOP

TSTE A A L E D KANS!

TOTALE HOOGWAARDIGE COLLECTIE

TUINMEUBILAIR

LET OP! Magazijnopruiming is alleen Bijdorp Oost nr. 22 Dit duurt slechts 1 dag dus grijp je kans bij Wesdijk Tuinmeubelen

VVEERRKKOOOOPPDDAAG

toberr ptem 22 1seok agag rdrd zatete za r r .00uuuu .000 tot tot1618.00 10.0 vann 14 va

N! E Z J I R P M E D O B E ABSOLUT Sportschool van Hoorn Elke zaterdag kijkdag voor aankomende judoka’s bij Sportschool van Hoorn. Om kinderen een indruk te geven hoe wij judo presenteren kan men op de volgende uren terecht: 10.00 - 11.00 uur 8 t/m 10 jaar. (niet in de 11.00 - 12.00 uur 13 t/m 17 jaar. schoolvakanties) 12.00 - 13.00 uur 5 t/m 7 jaar.

}

Het leren van de eerste beginselen vindt plaats even na 13.00 uur. Daarna zoeken wij uit in welke van de 21 lesuren men het best geplaatst kan worden. Overigens bestaat de mogelijkheid om meerdere lesuren te bezoeken voor de zelfde prijs.

Woensdag 17.00 - 18.00 uur 6 t/m 11 jaar. Woensdag 18.00 - 19.00 uur 12 jaar en ouder.

}

Veel teakhout banken-stoelen

De laatste PARASOLS

in vele kleuren en variaties

in hout of kunststof

De enige voorwaarde is à contante betaling,

aluminium en houtstok met of zonder parasolvoet

nu tot

nu tot

nu tot

nu tot

80%

korting

75% korting

nu tot

75% korting Als u van plan was om een tuinset te kopen dan is het nu uw kans OP=OP

ALLEEN GRATIS IS GOEDKOPER

(niet in de schoolvakanties)

Het adres is Paddeweg 25 - 27, 2992 CK Barendrecht, Tel. 0180 - 613957

www.sportschoolnickvanhoorn.nl

60% korting

60% korting

Vraag niet hoe het kan maar profiteer er van. ➔

De open dagen voor taekwondo (karate) zijn de volgende: Maandag 18.00 - 19.00 uur 6 t/m 11 jaar. Maandag 19.00 - 20.00 uur 12 jaar en ouder.

Alle KUSSENS

Laatste SHOWSETS

’t Vlak 11/Onderlangs 13-17 Barendrecht Tel. 0180-612460

Warenhuis Wesdijk Bijdorp-oost 22

1e Barendrechtseweg


De Prinsenschaar

SLAGERIJ SCHAAP AL MEER DAN 60 JAAR KWALITEIT

15% korting

Italiaanse week

op kleding reparatie

De prinsenschaar is gespecialiseerd in het maken en vermaken van kleding. Ons bedrijf bestaat nu ruim 29 jaar. Al onze medewerkers zijn allemaal gediplomeerde mensen die van aanpakken weten.

DONDERDAG T/M ZATERDAG

We hebben voor u een ruime sortering Italiaanse producten zoals: Toscaanse gehaktslof, Ital. cordon bleu, lasagne met gratis ovenschaal, spaghetti, carpacciofilet, parmaham, spianata romana, vitello tonato, Ital. trostomatensoep, tomaat/ mozzarellasalade.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het onderdeel Services, anders neemt u contact met ons op middels dit e-mailadres: info@deprinsenschaar.nl. Marijkesingel 4A, 2991 BK Barendrecht • T: 0180 - 613911 info@deprinsenschaar.nl • www.deprinsenschaar.nl Openingstijden: Maandag: 12:00-17.00 uur - Dinsdag t/m vrijdag: 09:00-18.00 uur

Meer sfeer in huis met

Pillows & Presents

DONDERDAG T/M WOENSDAG

Extra voordelig:

Runderrookvlees

Malse varkenshaas

100 gram

€ 7,95

500 gram

€ 6,98

Varkenshaasmedaillons

€ 4,50

250 gram

Carpacciosteak 100 gram

Spianata romana

€ 2,59

100 gram

Schouderkarbonade per kilo

€ 2,49

Blikzult

€ 1,50

150 gram

Gekookte worst

€ 2,50

250 gram

€ 1,98

Kip/honing/mosterdsalade

€ 1,95

100 gram

MAANDAG EN DINSDAG WOENSDAG GEHAKTDAG

Duitse biefstuk 4 halen 3 betalen

Schouderkarbonade

€ 3,49

500 gram

Magere speklapjes 500 gram

€ 3,25

UW SLAGER STAAT GARANT VOOR FIJNE VLEESWAREN EN VLEES MET SMAAK SLAGERIJ

Gemengd gehakt 500 gram

€ 3,25

Rundergehakt Met gratis kruiden 500 gram

€ 3,75

Gouwe 11 2991 CJ Barendrecht Telefoon 0180 - 61 21 98

n ijde 0 t s g 0 in - 17.

n Opem Vr 09.30

Cartridge Family Shop doet nog veel meer

/ .00 Di t - 16 0 3 . 9 Za 0

Ben je opzoek naar echte sfeermakers in huis of zoek je juist dat exclusieve cadeau .nl voor een vriend of vriendin? Kom dan eens aan de Gouwe zoeken bij Pillows & Presents want daar slaag je gegarandeerd! C

nieuwe webshop

OMPATI

CARTRI

BLE

AL ORIGIN

OKTOBER ACTIE

DGES

DGES

CARTRI

S TONER

10% korting op een knipbeurt voor heren,

BROTHER Studie Printer ACTIE*

bij inlevering van deze advertentie.

De Cartridge Family Shop is alweer ruim 7 jaar gevestigd aan de Koninginneweg 59 te Kijk voor openingstijden op de website: Ridderkerk, Gouwe 3a te Barendrecht en Van Meelstraat 20 te Zwijndrecht. Vorig jaar is er ook een vestiging geopend in Krommenie, Rosariumplein 19. In onze speciaalzaken kunt U terecht voor orginele, compatible of hervulde inkt cartridges. Ook voor de wat oudere type printers hebben wij nog voldoen inkt cartridges op voorraad.

www.hairworldkapsalon.nl

0180 - 690 425

Enkele PLUSPUNTEN:

Gouwe 7a 2991 CJ Barendrecht • Tel. 0180 72 22 23

-

eerlijk en vakkundig advies over breed assortiment cartridges, toners en printers info@pillows-presents.nl • printers, www.pillows-presents.nl elektronisch testen van lege, gerecycelde, hervulde cartridges (indien van toepassing) Canon/Brother originele refill cartidge vanaf € 8,50, HP 364 cartridges vanaf € 6,-- per stuk 100% kwaliteit en garantie op refills, compatible en originele cartridges & toners parkeren voor de deur *actie is geldig t/m 31 oktober 2012 of zolang de voorraad strekt

Met gratis studiebonuspakket T.w.v 19,95

All in One Wifi € 84,95

All in One € 72,95

+

BONUS pakket: 1 x Extra Black cartridge, 1 x pak glossy Foto papier 10x15 120 gram/50 vel

1 x pak printpapier 80 gram/500 vel

Met deze printers print U supervoordelig vraag naar onze inktprijzen waardebonnen zijn geldig t/m 31 oktober 2012

+

Multibox 40,00

Multibox 45,00

+

+

S TONER

COMPA TIBLE

+

CARTRI

REFILL

CARTRIDGES

DGES

pak CANON printpapier 500 vel 80 gr. voor

€ 2.50

Koninginneweg 59, Van Meelstraat 20, Gouwe 3, Rosariumplein 19,

+

AL ORIGIN DGES

CARTRI

Marijkesingel 4

Tegen inlevering van deze waardebon

BROTHER All in One Studie Printer Actie

34

Ridderkerk Zwijndrecht Barendrecht Krommenie.

Voor inlichtingen telefoon vast: 0180-397879, 075-7503834, mobiel: 06-18882718 e-mail: ridderkerk@cartridgefamilyshop.nl

Voor vragen kunt u ons mailen: info@cartridgefamilyshop.nl of bellen 0180 397879/06-18882718

BARENDRECHT - De Cartridge Family Shop is alweer ruim vijf jaar gevestigd aan de Gouwe 3a te Barendrecht. In deze speciaalzaak kan men terecht voor originele cartridges en compatible/omruil of refill inkt cartridges. Ook voor de al wat oudere type printers heeft de Shop nog voldoende inktcartridges op voorraad. Klanten krijgen bij Cartridge Family Shop eerlijk en vakkundig advies over (All-in-One) printers. Klanten zijn het voordeligst uit met het laten hervullen van (bijna) lege inktpatronen. De cartridge wordt dan eerst gecontroleerd. Na het hervullen ontvangt de klant een testprint. De cartridges worden maximaal gevuld. Na het hervullen zit er twee tot drie keer meer inkt in dan bij aanschaf van de printer. Ook zijn er kabels voor PC, audio en tv te koop. Tevens kunnen klanten terecht voor de reparatie van PC, laptop, gsm, smartphone, iPhone en tablets. Wie meer wil weten over energiezuinige LED-verlichting, kan zich bij Cartridge Family Shop laten voorlichten. ,,We bieden honderd procent kwaliteit en geven garantie op refills, compatible en originele cartridges en toners’’, vertelt eigenaar Willem Nugteren. ,,Een ander groot voordeel is dat klanten bij ons kunnen parkeren voor de deur’’. Er zijn drie vestigingen van Cartridge Family Shop. Aan Koninginneweg 59 te Ridderkerk,Van Meelstraat 20 te Zwijndrecht en Gouwe 3 te Barendrecht. Wie meer wil weten kan bellen naar 0180-397879 of 0618882718. Mailen kan naar barendrecht@cartridgefamilyshop.nl. De zaak is maandag geopend van 13.30 tot 17.30 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 17.30 uur en zaterdag van 10 tot 17 uur.


WEEDA

LOODGIETERSBEDRIJF

N.A.J. DEN DRIJVER

SIERBESTRATINGEN Croonenburgh 69 3261 RE Oud-Beijerland

WIJ VERZORGEN AL UW:

LOODGIETERSWERKZAAMHEDEN SANITAIR- EN ZINKWERK

Achterom 67 – Barendrecht Tel. 0180 – 613308 b.g.g. 620286

• VOOR AL UW SIERBESTRATING • UW WEGGEZAKTE STRAAT OPHOGEN • HET UITGRAVEN VAN UW TUIN

Italiaanse les! www.amoitalia.nl

Voor beginners en gevorderden. Start 16 oktober Moedertaal docente met ervaring geeft groeples 1 uur per week op dinsdag avond op professionele locatie. Twee filmavonden inbegrepen! Tel. 0180-­‐638560 info@amoitalia.nl

• HET LEGGEN VAN GRASMATTEN

Wij maken het waar ... dus belt u maar!!

• SCHUTTINGEN PLAATSEN

Tel.: 06 - 209 734 64 • 0186 - 611 340 vraag naar Kees Weeda

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel barendrecht.nl

Houten en kunststof kozijnen, ramen, deuren en isolerende beglazing.

0180 - 613047

Alle voorkomende verbouw-, onderhouden renovatiewerkzaamheden.

- Particulier- & Zakelijk vervoer - taxi - taxibus (8 pers) - vip - zorg- en contractvervoer

www.timmerbedrijfschaap.nl

www.taxibakker.nl

Timmerbedrijf Schaap B.V. Bijdorp-Oost 10, 2992 LA Barendrecht 0180 622 925

NAJAARSACTIE Proef met de 3-gangenmenu actie nog meer traditionele Griekse specialiteiten

nu voor

KIEZEN VOOR LUXE EN RUIMTE 32 ruime gezinswoningen 8 appartementen

€ 29,95*

* actie loopt t/m 30 november en is niet geldig tijdens feestdagen

Kaart ook te zien op onze website !

S TA R T V E R KO O P 2 2 S E P T E M B E R 11.00 - 13.00 UUR O P L O C AT I E A A N D E R I J T U I G W E I

Wij adviseren u te reserveren Koningsplein 11 - 2981 EA Ridderkerk ~ Telefoon 0180 - 420034 ~ www.zefyros.nl - info@zefyros.nl

NAJAARSACTIE!

ALLE SCHOTELS € 10,-* Met uitzondering van ovengerechten en tweepersoonsmenu’s Actie geldig op dinsdag t/m vrijdag en t/m 30 november

GRATIS BEZORGEN

Luxe wonen aan de rand van Oud-Barendrecht • Gezinswoningen met 3 of 4 slaapkamers • Appartementen vanaf 150 m 2 • Complete woning met hoogwaardige afwerking • Veel keuzevrijheid • Ruim terras/balkon of tuin op het zuiden Eengezinswoning te koop vanaf € 249.000,- v.o.n. Voorinschrijving mogelijk op:

WWW.RIJTUIGWEI.NL Verkoopinformatie:

0180 - 20 00 00

Ontwikkeling van:

0180 - 62 65 00


KIJK IN DE PRAKTIJK! T I JD E NS DE I N F O RM ATIEAVOND VAN ONZE IMPLANTOLOGIE-PRAKTIJK

Wegens groot succes stellen wij onze deuren donderdagavond 27 september tussen 18.00 0 uur en 21.00 uur weer open. Tijdens onze informatieavond kunt u zich GRATIS laten voorlichten over implantologie. Voor koffie & wat lekkers wordt uiteraard gezorgd!

donderdag

27 sep

tember tussen 18.0 0 uur en 21 .00 uur

I M P L A N T O L O G I E , WAT I S D AT E I G E N L I J K ? ? Implantologie is een onderdeel van de tandheelkunde waarbij één of meerdere tanden vervangen worden door tandimplantaten. Implantaten zijn kunstmatige wortels vervaardigd uit titanium die in het bot geplaatst worden.

TA N D K W I J T ? Een implantaat is de oplossing voor het vervangen van één of meerdere verloren tanden. Het implantaat wordt als een schroef in het bot geplaatst, waarop vervolgens een kroon of brug geplaatst kan worden. Het is slechts een kleine ingreep, maar het resultaat is blijvend mooi! Een bijkomend voordeel van een implantaat is dat er geen aangrenzende tanden bij de behandeling betrokken hoeven te worden.

• Prachtig resultaat • Spaart andere tanden • Pijnloze (kleine) ingreep onder plaatselijke verdoving

KLIKGEBIT Als u al uw tanden kwijt bent en een prothese (kunstgebit) hebt, dan zult u merken dat uw kaak slinkt. Als gevolg hiervan gaat het gebit slecht zitten en kunt u minder goed praten. Steeds vaker kiezen mensen daarom voor een stevige constructie van implantaten waarop het kunstgebit stevig kan worden vastgedrukt. Het ‘klikgebit’ zit altijd vast, ziet er schitterend uit en remt het slinken van de kaak af.

• Het gebit zit 100% vast • Uw kaak behoudt vorm • Pijnloze (kleine) ingreep onder plaatselijke verdoving • Lage eigen bijdrage

Voor meer informatie, kijk op www.vanderhelmtandartsen.nl of bel met 0180 - 414725 of 0180 - 410077.

Goudenregenplantsoen 201 2982 TE Ridderkerk. Telefoon algemeen: 0180 - 414725. Telefoon implantologie-praktijk: 0180 - 410077.


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 20 september 2012

Open dagen Berkhout Kunststof Kozijnen RIDDERKERK - Berkhout Kunststof Kozijnen, erkend lid van het VKG keur, viert feest. In de afgelopen 12,5 jaar heeft Piet Berkhout & Zn. samen met de fabrikant van het AlkuPlus kozijn, getracht het product te innoveren, door scholing de kennis te verbeteren en de service en klanttevredenheid op een hoog pijl te houden. Tijdens

de open dagen toont Berkhout het Alkuplus kozijn, vervaardigd van de beste materialen, een Nederlands product met 10 jaar garantie. Tevens een model van het nieuwe kunststof Quadra kozijn, waarvan de hoekverbindingen hetzelfde zijn uitgevoerd als die van een traditioneel houten kozijn. Met Alkuplus Quadra is een enorme stap gezet in de

esthetiek van kunststof kozijnen. Uiteraard met dezelfde voordelen als gewone kunststof kozijnen. Ontdek het kunststof kozijn, bezoek de showroom tijdens de open dagen op 21 en 22 september aan Mandenmakerstraat 7 te Ridderkerk en maak kans op een diner voor 2 ter waarde van 50 euro en te besteden bij Eetcafé & tapperij Jaap van der Graaf te Ridderkerk. In de actieperiode van 21 tot 30 september krijgt men tien korting op het kozijn en HR++ glas. Bij besteding vanaf 2500 euro incl. BTW ontvangt men tevens een dinerbon voor 2. Naast de kunststof kozijnen heeft Berkhout in het assortiment: Kunststof vensterbanken, rolluiken, screens, zonwering, insectenwering, terrasoverkapping, buitenvloerbekleding, Keralit gevel en dakpanelen. Kijk voor meer informatie op www.berkhout-kom.nl.

Mooi bedrag voor Voedselbank BARENDRECHT - Tijdens de oecumenische dienst van de gereformeerde kerk, de Hervormde gemeente en Sint Augustinus Parochie is bij de startzondag in sporthal De Driesprong een collecte voor de Voedselbank Barendrecht gehouden. Totaal is er 1.251,83 euro opgehaald. Het bestuur van Voedselbank Barendrecht vindt de collecte grandioos. De oorsprong van Voedselbank Barendrecht ligt bij de diaconieën van de

Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk (PKN). Zij hebben in 2004 het plan opgevat om een paar gezinnen te helpen en na contacten te hebben gelegd met de Voedselbank Rotterdam konden daar een aantal voedselpakketten worden opgehaald en in Barendrecht worden uitgedeeld. Al gauw bleek dat er veel meer gezinnen waren die ver onder het bestaansminimum leefden en die een noodpakket goed konden gebruiken. Hierdoor werd de

samenwerking geconcretiseerd door de oprichting van de Voedselbank Barendrecht, als steunpunt van de Voedselbank Rotterdam. Voedselbank Barendrecht heeft nog steeds dezelfde insteek als de diaconieën in 2004 hadden, namelijk klaarstaan voor de minderbedeelden in gemeente Barendrecht. De diaconieën, het bestuur en de vrijwilligers blijven zich daarom hard inzetten om de minderbedeelden een draaglijker bestaan te geven.

Weekendafsluitingen A29 BARENDRECHT - Rijkswaterstaat voert in augustus en september grootschalig onderhoud uit aan de A29 tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Hellegatsplein. De voegovergangen worden vervangen en er wordt nieuw asfalt aangebracht. Hiervoor gaat de snelweg in de weekenden dicht voor verkeer. Vrijdag 21 september van 22.00 uur tot maandag 24 september 5.00 uur is er een afsluiting van de hoofdrij-

baan tussen Oud-Beijerland en knooppunt Vaanplein richting Rotterdam. Ook de oprit Oud-Beijerland (21) en af- en oprit Barendrecht (20) zijn afgesloten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid over de A16 en N57. Verkeer met een herkomst in de Hoeksche Waard en een bestemming richting het Noorden wordt omgeleid door de Kiltunnel. Tijdens de afsluiting kunnen weggebruikers kosteloos gebruikmaken van de

Kiltunnel (N217), dat kan op vrijdag 21 september vanaf 1.00 uur tot maandag 24 september 6.00 uur richting Dordrecht. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. Meer informatie is te verkrijgen via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002 en via www.vananaarbeter. nl.

Mooie dag voor kinderen Voedselbank BARENDRECHT - Zaterdag 15 september mochten de kinderen van de Voedselbank Barendrecht met hun ouders een dagje naar Diergaarde Blijdorp. Kiwanis Club Barendrecht heeft dit met een deel van de opbrengst van de ijsbaan op de oude hockeyvelden afgelopen winter mogelijk gemaakt. Zij wilden de ‘Voedselbankkinderen’ een onbezorgde en onvergetelijke dag bezorgen en dat is gelukt. Voedselbank Barendrecht wist het met sponsorgelden ook voor de cliënten zonder kinderen mogelijk te maken deel te nemen aan deze dag.

Opgewonden en met sprankelende oogjes stapten ze ’s ochtends de dubbeldekkerbus in. Voorzien van lunchpakket, fruit, wat te drinken en een snoepzakje. Aan het einde van de dag dartelden ze vol verhalen weer de bus in, de ouders ietwat vermoeid, maar voldaan erachteraan. Terug in Barendrecht kon iedereen nog genieten van een smakelijk, uitgebreid buffet, verzorgd door Jacques Dance Passion. Stagiaires van de Voedselbank hadden gezorgd voor kleurplaten en kleurpotloden en hielden een lote-

rij waarbij dierenknuffels te winnen waren. Om half acht was ook dit feestje voorbij, en was een lange, geslaagde dag ten einde. ,,Wat blijft hangen zijn de blije gezichtjes, de dankbaarheid. Een moeder zei ons ontroerd dat haar kinderen nog nooit in Diergaarde Blijdorp geweest waren. Nu kon het er dan toch, ook voor hen, van komen. Ze hadden een onbezorgde, onvergetelijke dag, die pakt niemand hen meer af! Namens het bestuur van de Voedselbank Barendrecht dank aan iedereen die deze dag mogelijk heeft gemaakt!’’

Primeur op keukengebied SLIEDRECHT - Berlijn Keukens is op keukengebied een primeur voor Nederland. Een aantal Duitse keukenfabrikanten hebben zich namelijk verenigd en presenteren zich in een showroom van maar liefst 1000 vierkante meter aan Leeghwaterstraat 67 te Sliedrecht. Wat is er dan anders dan de gebruikelijke keukenshowroom? Men koopt in de fabrieksshowroom rechtstreeks, zonder tussenkomst van agenten en vertegenwoordigers. Uiteraard zijn er in de showroom wel keukenadviseurs aanwezig, die klanten graag te woord staan en van advies willen dienen. De showroom is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Ook in de avonduren is men op afspraak van harte welkom. Voor wie weinig tijd heeft, heeft Berlijn Keukens de oplossing: zij komen geheel vrijblijvend op ieder tijdstip van de dag (dus ook ‘s avonds) geheel vrijblijvend thuis langs om de klant van advies en ideeën te voorzien. Berlijn Keukens hanteert een nieuwe manier van verkoop. Van fabriek rechtstreeks naar de klant, dus een topkwaliteit

voor de laagste prijs en toch tien jaar garantie op kastwerk en werkbladen en acht jaar op apparatuur. De showroom telt 27 complete keukenopstellingen. Van modern tot klassiek, door middel van eigen productie is bovendien iedere deurmaat mogelijk. De eigen spuiterij is voorzien van de beste machines die in staat zijn om elke gewenste kleur te lakken, zonder meerprijs. De eigen monteurs, met gemiddeld twintig jaar ervaring, staan voor de klant klaar. Van demonteren tot leidingwerk verleggen of aanleggen en de meterkast aanpassen, stukadoren en tegelwerk. Berlijn Keukens heeft diverse aanbiedingen voor de klanten. Deze apparaten zijn niet te koop voor handelaren, maar uitsluitend voor de particulier. Kom langs, bel of mail info@ berlijnkeukens.nl voor een geheel vrijblijvende afspraak voor advies aan huis, ook ’s avonds. Men is van harte welkom bij Berlijn Keukens aan Leeghwaterstraat 67, 3364AE te Sliedrecht. De koffie en thee staan klaar. Zie ook www.berlijnkeukens.nl.

Teken- en schildercursus BARENDRECHT - De teken- en schildercursussen gaan weer beginnen op dinsdag 9 oktober van 19.30 tot 21.30 uur en op woensdag 10 oktober van 20 tot 22 uur in de Blauwe zaal van het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat in Barendrecht. In een intieme, gezellige sfeer leert men wat zijn of haar teken- en schildervaardigheden zijn. Verschillende technieken en materialen komen aan bod. Zo kan iedere deelnemer ontdekken welk materiaal het beste bij hem/haar past. De cursussen zijn geschikt voor zowel beginners als gevorderden. De kosten voor de cursus van acht weken, inclusief materiaal en koffie/thee, zijn 95 euro. Informatie en inschrijven via j.cloe8@chello.nl, 0180-846193 of 06-48582800.

11

Bijeenkomst KBO BARENDRECHT - Woensdag 26 september is de eerste bijeenkomst van KBO in het Dienstencentrum aan de Windsingel. Tijdens de recent gehouden vergadering van de KBO Zuid-Holland was Olga Commandeur te gast om duidelijk te maken wat ‘Meer en beter bewegen’ vooral voor senioren betekent en door welke oefeningen mogelijk de kans op ongevallen en ziekten kan worden verminderd. Hieraan wordt extra aandacht besteed wanneer groepsvoorlichtster en beweegspecialist mevrouw Vollebregt woensdagmiddag 26 september dit thema nader zal belichten. Na de pauze kunnen vragen worden gesteld en aansluitend krijgen de aanwezigen de kans mee te doen met enige eenvoudige bewegingsoefeningen. De aanwezige KBO-leden krijgen per gezin een handig boekje met suggesties, alsmede een podometer c.q. stappenteller. Men wordt verzocht uiterlijk om 13.45 uur aanwezig te zijn.

Zaalvoetbal Jongerenwerk BARENDRECHT - De zomervakantie is voorbij, dus gaat de zaalvoetbalactiviteit van Jongerenwerk KijkopWelzijn weer beginnen. Vanaf 18 september wordt er elke week gevoetbald in sporthal de Riederpoort. Jongeren uit groep 7, 8 en de eerste klas zijn van harte welkom anderhalf uur te voetballen. Elke dinsdag begint men om 15.30 uur en gaat door tot 17 uur. De kosten zijn een euro per deelname, vooraf aanmelden is niet nodig. Meer informatie bij Jongerenwerk KijkopWelzijn, Middeldijkerplein 9, Barendrecht. 0180-647594, w.pas@ kijkopwelzijn.nl, www. jongerenwerkbarendrecht.nl.

Rijdende concertzaal in Barendrecht BARENDRECHT - Donderdag 4 oktober en vrijdag 5 oktober staat de Classic Express van het Prinses Christina Concours in Barendrecht. De Classic Express is een trailer die kan uitschuiven tot een concertzaal van 14 meter lang en 7 meter breed. In de rijdende concertzaal laten prijswinnaars van het Prinses Christina Concours basisschoolleerlingen kennismaken met klassieke muziek. Op 4 en 5 oktober kunnen leerlingen van basisschool De Wijngaard genieten van een concert in de Classic Express. In de Classic Express staan zitjes en er is een klein podi-

um voor de muzikanten en de presentator. Met speciale lichten en videobeelden zal de werking van de muziek worden versterkt. Alle klank en geluid in de rijdende concertzaal wordt gereguleerd met een elektroakoestisch systeem, dat zelfs de akoestiek van het Amsterdamse Concertgebouw kan nabootsen. De Classic Express is een initiatief van het Prinses Christina Concours. Hiermee wil men basisschoolleerlingen laten kennismaken met klassieke muziek. De concerten duren ongeveer drie kwartier en worden gepresenteerd door een speciaal opgeleide

pianist/presentator. Kinderen hoeven niet alleen stil te luisteren, ze kunnen vragen stellen en mogen zelf muziek maken. Zie ook www.classicexpress.nl. Na schooltijd wordt de rijdende concertzaal omgetoverd tot opnamestudio. Kinderen tot en met 11 jaar die zelf een muziekinstrument bespelen of kunnen zingen, zijn maandag 1 oktober vanaf 15.30 uur van harte welkom om een filmpje van zichzelf te laten opnemen. Het Prinses Christina Concours plaatst deze filmpjes op www.juniorconcours. nl. Zo doen de kinderen automatisch mee aan het nieuwe Prinses Christina Junior Concours, dat op 1 oktober van start gaat. Aanmelden is verplicht en kan via www. juniorconcours.nl. De Classic Express staat geparkeerd aan Petrus Camperstraat 1 in Barendrecht. Natuurlijk is het ook mogelijk thuis een filmpje te maken. Kinderen kunnen een filmpje van een optreden op YouTube plaatsen en de link doorgeven via www.juniorconcours.nl. De sluitingsdatum is zondag 6 januari 2013.


De vakspecialist

spreekt u tot

‘Betrokken zijn van het begin tot het einde’ ,,Ik heb eigenlijk een nuchtere kijk op het vak’’, vertelt NVM-makelaar John Kuijt van Kuijt Makelaardij O.G. ,,Het gaat er om van A tot Z te bemiddelen en altijd klaar te staan voor de opdrachtgever. Die no-nonsense aanpak heb ik vanaf het begin gehad en blijkt te werken. Ondanks dat de markt moeilijk is, maakt mijn bedrijf een groei door. Daar ben ik best trots op. Ik wil mijn opdrachtgevers dan ook bedanken voor het gestelde vertrouwen.’’ NVM Makelaar John Kuijt staat voor klanten klaar zowel als het gaat om het verkopen als het aankopen van een huis. Het geven van advies is daarin heel belangrijk. ,,Mijn belangrijkste advies voor een verkoper is dat de vraagprijs geen prijsvraag is. Met een goede, realistische vraagprijs is een huis heel goed te verkopen.’’ Ook als aankoopmakelaar is Kuijt beschikbaar.

Het voordeel van een aankoopmakelaar is dat hij de lokale huizenmarkt en de regelgeving goed kent, weet hoe het biedproces werkt en daarin vakbekwaam te werk gaat. Bovendien helpt hij het zakelijke gedeelte tot en met de overdracht te organiseren. ,,Ik sta tot het einde voor mensen klaar, tot en met de overdracht bij de notaris.’’ ,,Inzet en persoonlijke betrokkenheid vind

John Kuijt bij een van de huizen die hij onlangs verkocht heeft.

NVM Openhuizen dag

Ook uw woning succesvol verkopen?

Inzet, persoonlijke betrokkenheid en kennis van de omgeving zijn belangrijk voor John Kuijt. tijdelijke verhuur van koopwoningen voor de klant regelen. Wie naar iets specifieks op zoek is, kan een zoekopdracht geven. De makelaar houdt dan de markt in de gaten en neemt contact op zodra hij heeft gevonden waar de klant naar op zoek is. Ook voor gratis waardebepalingen en taxaties is men bij Kuijt Makelaardij aan het juiste adres. Wie meer wil weten, kan een kijkje nemen op www.kuijtmakelaardij.nl. Contact opnemen met John Kuijt kan door te mailen naar info@kuijtmakelaardij.nl of te bellen naar 0180-628325.

Liever thuis passen? Wij geven ook geld terug op afgeprijsde artikelen

Zaterdag 29 september 11.00 - 15.00 uur Kijk voor de deelnemende woningen op Kuijtmakelaardij.nl of op funda.nl

ik heel belangrijk, net als kennis van de omgeving. Ik ben zoveel mogelijk bereikbaar en probeer flexibel te zijn ’’, vertelt Kuijt. ,,Ik ben zelf grotendeels als makelaar actief en mijn vrouw Monique helpt waar nodig mee op kantoor. De lijnen zijn dus kort, waardoor ik alle dossiers van A tot Z ken. Ik ken de klanten en weet wat hun achtergrond is. Daardoor kan ik ze heel precies van dienst zijn, het draait tenslotte vaak om de details. Alles moet goed en perfect geregeld worden.’’ Goed advies is dan ook een belangrijk onderdeel voor de makelaar. Voor er zaken worden gedaan, gaat hij eerst vrijblijvend bij de opdrachtgever langs om nader kennis te maken en de woning te bekijken. Daarna legt hij de werkwijze uit en vertelt meer over het plan van aankoop en de daaraan verbonden de kosten. Vervolgens krijgen klanten alle tijd dit in overweging te nemen. Ook tijdens het verkoop- of aankoopproces staat hij klanten terzijde met informatie en handige tips. ,,Ik vind dat de opdracht goed uitgevoerd moet worden. Nu de woningmarkt wat moeilijker is, moeten we als makelaars terug naar de basis: hard werken, denken in oplossingen, creatiever en betrokken zijn’’. ,,Ik probeer altijd doelgericht en oplossingsgericht te werken. Ik adviseer mensen die hun huis verkopen vaak dan ook realistisch te kijken. Bijvoorbeeld: stel dat je minder krijgt voor je huidige huis dan je zou willen, valt dat dan te compenseren met de vraagprijs van het aan te kopen huis? Als koper sta je namelijk sterk, vaak valt over de vraagprijs nog goed te onderhandelen, zeker in deze markt.’’ Naast aan- en verkoopbegeleiding kan Kuijt Makelaardij bemiddelen bij verhuur en kan

DIVERSE MODELLEN 2 jeans voor € 100,-

Bel 0180-628325 of mail: info@kuijtmakelaardij.nl

AKTIE IS GELDIG TOT 30 SEPTEMBER 2012 PETROL | CARS | DRAGSTER | SOLID | NO-EXCESS

Broeken worden GRATIS op lengte gemaakt met de originele rand Middenbaan 104 (schuin t.o. Albert Heijn) I Barendrecht-centrum Tel 0180 - 53 16 14

Meubelstoffeerderij Rhoon • Gespecialiseerd•inGespecialiseerd modern en in modern en ambachtelijk stoffeerwerk ambachtelijk stoffeerwerk Meubelstoffeerderij Rhoon • Grote collectie leer en leer • Grote collectie meubelstoffen • meubelstoffen Gespecialiseerd in modern en •• Gespecialiseerd in modern stoffeerwerk Bedschotten en ombouw en ambachtelijk en•ambachtelijk stoffeerwerk Bedschotten en • Caravanen bootkussens • Grote collectie leer en ombouw • Grote collectie leer en meubelstoffen • Binnen 5 dagen retour • Anna Scott meubelstoffen • Caravan- en • •Bedschotten en ombouw • Esprit • Bedschotten en ombouw Ambachtstraat 2 • Poortugaal T. 010-501 65 66 bootkussens • Bandolera •

• Binnen 5 dagen •5 Binnen 5 dagen retour Binnen dagen retour retour

Ambachtstraat 2 • Poortugaal • T. 010-501 65010-501 66 Ambachtstraat 2 • Poortugaal • T. 65 66 www.stoffeerderijrhoon.nl www.stoffeerderijrhoon.nl

• Tramontana • MAC • Roberto Sarto

B R I L L E N • C O N TA C T L E N Z E N • H O O R TO E S T E L L E N

Koop kaas voor het Goede Doel

Meubelstoffeerderij Rhoon

www.stoffeerderijrhoon.nl • Caravanen bootkussens • Caravanen bootkussens

Middenbaan 69, 2991 CS Barendrecht • Telefoon: 0180-614 006 www.optiekbroekhuis.nl

• JO & Co Sport • Josephine & Co • Mark • Poools • Boogs Blue

Julianastraat 53-55, 3161 AJ Rhoon Tel. 010-501 55 83

KikaKaas Per 50 500 gram

6.

Middenbaan 87, Barendrecht • Tel. 0180 - 612 929 www.deweypoort.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 20 september 2012

De juiste steunkous voor iedereen BARENDRECHT – Wie steunkousen voor armen of benen of een compressievest nodig heeft, kan sinds enige tijd terecht bij Els Schobben. Onlangs begon zij voor zichzelf onder de naam CompressieZorg Els Schobben. Ook sporters kunnen terecht voor speciale sportkousen, die de stofwisseling en dus het herstel bevorderen. Van huis uit is Els doktersassistente en apothekersassistente. Via haar werk kwam ze in aanraking met steunkousen en werd haar interesse gewekt. Els besloot de stap te wagen: ze heeft de opleiding tot Bandagist met goed gevolg afgerond en is een eigen bedrijf begonnen. Via haar

opleiding kwam ze in aanraking met CompressieZorg, een netwerk van zelfstandigen die met elkaar kennis uitwisselen. Ook de nascholing doen ze samen, zodat ze goed op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in hun vak. ,,Persoonlijke aandacht en zorg vind ik belangrijk bij het aanmeten en leveren van kousen en andere compressiehulpmiddelen. Het aanbod van steunkousen en andere compressiehulpmiddelen is tegenwoordig heel divers en graag adviseer ik de klanten welke oplossing het beste bij hem of haar behoefte past. Service en advies staan bij CompressieZorg in een hoog vaandel.’’ CompressieZorg werkt op

afspraak en komt indien nodig graag bij de cliënt aan huis, waar de metingen worden gedaan. Vervolgens worden de kousen besteld en geleverd, waarna men uitleg krijgt over het gebruik ervan. Wie de kousen zelf aan wil kunnen doen, kan eventueel een aantrekhulp kiezen. Die zijn er in vele soorten en maten. Wie meer wil weten of van de diensten van CompressieZorg gebruik wil maken, kan bellen naar 0180-610177 of 06-48176296. Bij geen gehoor kan men de voicemail inspreken. Mailen kan naar els@ compressiezorg.nl. Ook artsen en specialisten die met Els willen samenwerken, kunnen haar benaderen.

Play shops voor kinderen BARENDRECHT - De Verhalenmand biedt ook dit najaar weer play shops voor kinderen aan. Door middel van een verhaal wordt taal omgezet in muziek en beweging. Hierdoor wordt er een beroep gedaan op diverse ontwikkelingsgebieden van de kinderen op een speelse en interactieve manier. Deze play shops zijn bedoeld voor kinderen tussen de 4 en 6 jaar en worden gegeven in het muzieklokaal van het Kompas aan de Ravensteindreef. De play shops worden gegeven van woensdag 3 oktober tot en met 28 november en zijn steeds van 13.30 tot 14.30 uur. Kosten: 65 euro voor acht play shops. Voor kinderen uit groep drie en vier zijn er muzikale verhalen. Met deze kinderen gaat De Verhalenmand op bezoek in ‘het muziekhuis’. In dit huis is van alles te beleven, het is een huis met diverse

kamers en figuren waar een muziekonderwerp centraal staat. De datum en kosten voor deze play shops zijn gelijk aan bovenstaande. Bij spelen met verhalen maken kinderen kennis met de diverse soorten verhalen. Ze gaan een verhaal bekijken, schrijven, bewerken en presenteren. Deze zelfgemaakte verhalen gaan ze, alleen of met elkaar, beleven door middel van drama, muziek en/of beeld. De laatste middag is er een presentatie voor publiek, familie. Plaats: muzieklokaal basisschool Kompas aan de Ravensteindreef op woensdag van 15 tot 16 uur, ook van3 oktober tot en met 28 november. Kosten 40 euro voor vijf play shops. Kijk voor meer informatie op www.verhalenmand.nl of neem contact op via info@ verhalenmand.nl en 0180558804.

Workshop Babygebaren

Cyperse grijze kater gevonden BARENDRECHT - Een cyperse grijze kater, witte snoet, witte neus met zwarte vlek, witte voetjes voorpootjes en witte achterpootjes, punt oor is krom, is gevonden aan Listleede. Een roodwitte kater, twee jaar, draagt bruine halsband, witte bef, is gevonden aan Brucknerstraat. Een rood-witte kater, 2 é 3 jaar, witte onderkant/zijkant/ witte neus/snoet, vriendelijk en sociaal, is gevonden aan Bark. Vermist wordt Storm,k lein en aanhankelijk, 2,5 jaar, witte bef, kin en wit vlekje op bovenlip, paar witte voetjes, witte haartjes uit oren, Dorpsstraat. Een Noorse

Boskat (Forrest), tien jaar, zilvergrijs, linkerhoektand steekt uit, wordt vermist aan Paardenburg. Centrale meldnummer Dierenbescherming tijdens kantooruren: 0883437112 of www.mijndieriszoek.nl. Spoed Dierenambulance: 09001120000, www.Amivedi.nl of 088-0064632. In De Dierenstee wacht Pascha op een nieuwe baas. Pascha is een zwart-witte Engelse Cocker Spaniel, een teefje van 6 jaar oud. Pascha is een leuk hondje, heel lief en dol op kroelen. Ze is ook met kinderen beste maatjes en met andere huisdieren kan ze prima door één deur. Pascha

kan even alleen thuis blijven, maar is niet gewend om langer dan drie uur achtereen alleen te zijn. De Dierenstee is te vinden aan Groene Kruisweg 14a te Numansdorp, 0186655150. Openingstijden: maandag tot en met zaterdag van 11 tot 16 uur. Website: www.dierenstee.nl. Twee Europese kortharige broertjes, gecastreerde katers van vier jaar, zoeken een nieuw thuis. Ze willen graag samen blijven en kunnen ook bij honden wonen. Het is niet bekend of ze bij kinderen kunnen. Met andere katten kunnen zij ook overweg. Wie heeft een plekje? Telefoon 06-29896067.

Beurs tweedehands kinderkleding BARENDRECHT - Het comité Tweedehands Kinderkleding houdt zaterdag 29 september een najaarsverkoping van 9 tot 11 uur in de zalen van de Christelijk Gereformeerde Kerk, Voordijk 252 te Barendrecht. De opbrengst is voor SGJ pleegzorg. Spelregels: Jongens- en meisjeskleding maat 104-176, laarzen en regenkleding toegestaan. Vlotte jonge meidenmode is toegestaan, alleen tot en met maat S. Maximaal aantal in te leveren stuks: 25. Administratiekosten per nummer twee euro. Stellen

en paren aan elkaar vastmaken, wel alles stickeren. Per verkoper kunnen meerdere nummers worden verstrekt. Vijftien procent van de aan- en verkoopprijs is bestemd voor het goede doel. Uitsluitend tegen contante betaling. Uit te betalen en af te rekenen bedragen worden afgerond op de halve of hele euro in het voordeel van het goede doel. De spullen kunnen, voorzien van een deugdelijk bevestigd etiket met omschrijving artikel, maat, prijs en verkoopnummer, ingeleverd worden, liefst op hangers. Dat kan

op vrijdag 28 september van 14 tot 15 uur en van 19 tot 20 uur. Voor een verkoopnummer en eventuele vragen kan men bellen naar Mirjam Kranendonk, 0180-620359. Voor het aanvragen van nummers: kledingbeurs.barendrecht.cgk@gmail.com. In de mail graag vermelden: naam, telefoonnummer en of men de resterende kleding terug wil. De verkoopopbrengst en niet-verkochte spullen kunnen opgehaald worden op zaterdag 29 september van 14.30 tot 15 uur.

BARENDRECHT - De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, mede-opvoeders, kinderen en jongeren. De week geeft op een positieve manier aandacht aan opvoeden en opgroeien. In het kader van deze week geeft Baby- en Kindergebaar diverse workshops babygebaren, met gratis woordenboek. Gebaren met kinderen is nog niet heel bekend in Nederland, maar echt nieuw is het niet. Brechje Koster, docent babygebaren en eigenaar van Baby- en Kindergebaar: ,,Alle kinderen gebruiken gebaren. Denk maar aan zwaaien of het uitsteken van de handjes naar pappa of mamma ten teken dat hij wil worden opgepakt.” Het gebaren met kinderen is

niets anders dan het ondersteunen van gesproken taal met gebaren uit de Nederlands Gebarentaal. Door belangrijke woorden ook te gebaren, komen de gebaren regelmatig terug. Door deze herhaling nemen kinderen de gebaren over en kunnen al eerder communiceren. Vanwege de toenemende vraag naar gebaren met jonge kinderen (0-3jr) geeft Babyen Kindergebaar op donderdag 4 oktober van 20 tot 21.30 uur een kennismakingsworkshop in Barendrecht. De workshop is bedoelt voor ouders, opvoeders, pedagogisch medewerkers en andere geïnteresseerden. Meer informatie is te vinden op www.babygebaar. nl. Inschrijven kan per mail via info@babygebaar.nl.

Gezond tarwegras bij traiteur Verschoor Groentespeciaalzaak Verschoor Traiteur & AGF in Slikkerveer is recent gestart met het verkopen van vers geperst tarwegras. In deze cupjes van 25 ml zitten voedingstoffen van anderhalve kilo groenten en fruit. Tarwegras is al jaren populair in de VS. Het zijn de kiemen van tarweplanten die rijk zijn aan vitamine A, B1, B2, B3, B6, C, E & K. Daarnaast bevat tarwegras alle benodigde mineralen, anti-oxidanten, enzymen en essentiële aminozuren die een mens nodig heeft. Uit onderzoek is gebleken dat deze kiem het meest voedingsrijke gewas ter wereld is. Tarwegras zit vol levende vitamines, mineralen, antioxidanten en actieve enzymen. Ook is tarwegras één van de ’s werelds rijkste bronnen van Ook is tarwegras één van de ’s werelds rijkste bronnen van chlorofyl (zorgt voor meer zuurstof in het bloed). Het dagelijks tarwegras drinken heeft vele voordelen. Het heeft een ontzurende werking op de darmen, nieren en lever en zuivert het bloed van afvalstoffen. Het lichaam hoeft er niets voor om te zetten of af te breken. De inhoud

van een cupje wordt eenvoudig opgenomen en geeft door de hoge voedingswaarde het ware ‘boost’. Bovendien is het biologisch en glutenvrij. Tarwegras past uitstekend in de gezonde formule van de groentespeciaalzaak en traiteur Verschoor. In de winkel zijn ingevroren cupjes tarwegras sinds februari verkrijgbaar. Door het stijgende belang van gezondheid en natuurlijk voedsel, is de populariteit van tarwegras sensationeel gestegen. De cupjes zijn online bestellen via: www.tarwegrasbezorgen.nl en zijn op te halen in de winkel aan het Dillenburgplein 10 (vanaf € 1,00 per stuk). Voor grotere aantallen kan men offerte aanvragen.

Een cupje van 25 milliliter bevat de voedingsstoffen van 1,5 kilo groenten en fruit.

13

Ochtend Alpha-cursus BARENDRECHT - Woensdag 31 oktober zal er een ochtend Alpha-cursus te starten. Deze cursus biedt iedereen een mogelijkheid om uit te zoeken wat het christelijk geloof inhoud. De bijeenkomsten beginnen met ontbijt. Daarna volgt een inleiding over een uitgangspunt van het christelijk geloof. Aansluitend is er gelegenheid om na te praten en vragen te stellen. De cursus vindt plaats op woensdag van 9 tot 11.30 uur. De cursus vindt plaats gedurende zes weken in november en december en zes keer in januari en februari en een zaterdag. Op woensdag 31 oktober hoopt men om 9 uur met ontbijt te beginnen. Het is mogelijk om de eerste keer geheel vrijblijvend te komen kijken. De cursus is gratis met een kleine vergoeding voor de maaltijd. Iedereen is hartelijk welkom. Inlichtingen bij Riet van Veelen via 0180-614424 en Lia Pitlo via 0180- 626501.

Jeugdorkest opent Greensparade BARENDRECHT – Zaterdag 29 september zal het Jeugdorkest van Harmonievereniging Barendrecht om 10 uur het GreensParade Festival bij de Greenery muzikaal openen. Dit orkest bestaat uit ruim dertig jeugdige muzikanten onder leiding van de enthousiaste dirigent en componist Ivo Kouwenhoven. Ivo dirigeert een flink aantal orkesten waaronder veel jeugdorkesten. Hiervoor componeert hij zelf de muziek, zodat de stukken de muzikanten ‘op het lijf geschreven zijn’. Kom luisteren naar de toekomst van de Harmonievereniging. Wie eens mee wil komen spelen, kan zich opgeven via secretaris@harmoniebarendrecht.nl. Kijk voor meer informatie op www.harmoniebarendrecht.nl.

Blokfluitlessen bij Harmonie BARENDRECHT - Na het succes van vorig seizoen, start Harmonievereniging Barendrecht in het nieuwe seizoen weer met blokfluitlessen. De lessen kunnen individueel en in groepsverband worden gevolgd. In september is een gratis proefles mogelijk. Wie een blokfluit heeft kan die meebrengen, er zijn ook blokfluiten voor een redelijke prijs aan te schaffen via de vereniging. Ook voor slagwerk, klarinet, trompet en baritonlessen zijn in september gratis proeflessen te volgen. Een instrument krijgen leden van de vereniging gratis in bruikleen. Het aantal lesplaatsen is beperkt. Inlichtingen en opgeven bij secretaris/leerlingencoach Maria Prooi. Bij voorkeur per mail naar secretaris@harmoniebarendrecht. nl. Geef naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer op. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact opgenomen. Kijk voor informatie op www. harmoniebarendrecht.nl.


Super Jungle aanbieding ”4 op een rij!”

Altijd goed en gezellig!

OP=OP !!! Kom genieten vanStationsweg onze27 • Heenvliet • T.0181 66 13019 high tea € 15,of high tea de luxe € 20,-

• Leuk porseleinen vaasje met 4 bolletjes aan elkaar vast. • 30 cm lang, compleet opgemaakt met verschillende bloemen. • In chrome, wit of grijs. Compleet slechts E

4,95

Bij ontvangst een glaasje prosecco!

Da’s nog eens een leuk cadeautje... ook voor uzelf natuurlijk!

Kruisdijk 8 Poortugaal T.010 501 55 11 magneetcafe.nl • etenbij.nl

Oosterparkweg 15 Ridderkerk Tel: 0180 - 42 45 46 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur. vrijdag koopavond tot 21.00 uur www.bloemenjungle.nl - www.bloemetjebestellen.nl

Bloemen, planten en woondecoraties

VRIJWILLIGE ONLINE VEILING

Wegens enorme groei, zijn wij op zoek naar 5 ondernemende mensen(parttime/fulltime) die ons team willen komen versterken als:

(sport)voedingscoach

Grove mousse van eend met verse vijgen en en vincotta van druiven

Wij bieden o.a.: • een intern trainingsprogramma • de mogelijkheid om vanuit huis of Central Office te werken • enorme groeikansen • de kans om uw eigen tijd in te delen (rondom gezin of studie)

*** In trappistenbier gestoofde procureur op een stamppotje van veldsla en spekjes -OFIn de oven gegaarde kabeljauwfilet met groene kruiden en een vleugje knoflook

Uw profiel: • vanaf 24 jaar en in bezit van rijbewijs • bereid zijn trainingen te volgen • affiniteit met voeding en gezondheid, sport en/of uitwendige verzorging • communicatief vaardig en sociaal

‘de huiskamer van Poortugaal‘

Maandmenu € 29,50

*** Huisgemaakte tarte tatin van peer met dragon en vanille-ijs Restaurant de Wagenmaker - Achterweg 21 - 3171 EA Poortugaal - Tel.: 010 - 501 65 15 U vindt ons ook op Facebook en dichtbij.nl

Brandstof voor de

weerstand Echinacea verrijkt met Sambucus nigra (vlierbes) is een uitstekende combinatie, die de weerstand van het organisme maximaal ondersteunt. Daarnaast heeft deze krachtige combinatie een activerende invloed op ons immuunsysteem.

organisme aan. Ook ondersteunen en stimuleren deze stoffen in de vlierbes het immuunsysteem.

IJzersterk Immuunsysteem met Sambucus nigra en Echinacea Wat de vlierbes voor onze gezondheid kan betekenen is door Mumcuoglu al in 1983 ontdekt. Zij isoleerde de werkstoffen uit de vlierbes en toonde de verhogende invloed op de weerstand van het

Versnelt herstel na ziekte Door Sambucus nigra (Vlierbes) en Echinacea te combineren, heeft Bloem een product ontwikkeld dat uiterst functioneel is voor het ondersteunen van het totale immuunsysteem. Ook is deze combinatie goed voor het herstel na ziekte.

Ridderkerk, Rijksstraatweg 133

EEN BIJZONDER OBJECT: deze royale, sfeervolle vrijstaande woning (bouwjaar 1847) met een ruim en luxe gastenverblijf en vrijstaande garage, voldoende parkeerplaats op eigen terrein. Woonoppervlakte 150 m2, perceeloppervlakte 1105 m2 en inhoud 650 m3. Bouwjaar 1847. INZETPRIJS € 500.000,Sluiting veiling: maandag 24 september 2012 om 20.00 uur Voor biedingen en meer informatie: www.vastgoed-auctions.nl/ tel. 0412-851218

Stuur jouw profiel en korte motivatie naar Dorith Trovato, dorith.trovato@hblifestyle.nl of bel voor meer informatie naar 06-50843341 www.hblifestyle.nl (a.u.b. NIET via de website aanmelden)

Voor een bezichtiging kunt u contact opnemen met

www.bremmer.nl/ tel.nr.: 078 - 677 27 92

Leontien van Moorsel:

“Chlorella is voor mij een ongekende bron van levenskracht!” “Michael en ik gebruiken al een paar jaar Chlorella. We zijn super fit en hebben een tomeloze energie. Ons geheim is de combinatie tussen Chlorella en voldoende beweging en dat bevalt ons geweldig.” ■ Helpt bij algehele vermoeidheids-

verschijnselen

■ Bevordert de darmwerking ■ Helpt bij een lusteloos gevoel ■ Is reinigend en zuiverend ■ Houdt fit, vitaal en actief

Echinacea met Sambucus is ook verkrijgbaar als gezinsverpakking:

Uw l voordee

8,95

300 tabletjes voor 19,95 Ook geschikt voor kleine kinderen.

Nu tijdelijk 2 flesjes van 23,90 voor

14

95

60 caps. 14,95

⁹⁵

Extra sterk

Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl.

■ Ondersteunt en stimuleert het immuunsysteem ■ Verhoogt de weerstand van het organisme ■ Versnelt herstel na ziekte

30 dagen van 14,95



90 dagen van 36,45 nu 29,95 150 dagen van 51,95 nu 41,95 120 gram poeder van 34,95 nu 29,95 Kijk voor meer informatie op: www.vitalgreenchlorella.nl

Kijk voor meer informatie op: www.echinacea-forte.nl hinacea-forte.nl f l VERKRIJGBAAR BIJ: VERKRIJGBAAR BIJ:

G&W Gezondheidswinkel Middenbaan 50, Barendrecht • Tel.: 0180 - 610090 G&W Gezondheidswinkel W.C. “De Schoof” 53, Hendrik Ido Ambacht • Tel.: 078 - 6824550 G&W Gezondheidswinkel Ridderhof Ridderhof 79, Ridderkerk • Tel.: 0180 - 422737 G&W Gezondheidswinkel Flach Dillenburgplein 12, Ridderkerk • Tel.: 0180 - 413361 Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl.

lorella, 100% pure Ch toevoeging zonder enige ciden, Vrij van pestie metalen ar toxinen en zw


Op naar het eerste duurzame groente- en fruitfestival in Barendrecht!

g a d r e t zaeptember 2012

29 s 0 0 : 8 1 t o t 0 0 : 0 1 van 48 Z H Z m u r t n e c s l e Hand

t h c e r d n e Bar esh) (Terrein Hillfr

“We maken ons op voor de eerste Barendrechtse GreensParade, aansluitend op een tweede succesvolle BAR Gezond-week. De tweedaagse GreensParade heeft alles in zich om uit te groeien tot een geweldig evenement voor de regio. Het sluit goed aan bij alles wat we als gemeente Barendrecht zijn en wat onze roots zijn. Én bij onze ambities als het gaat om duurzaamheid, gezondheid en, daarmee samenhangend, het eten van gezonde voeding. Het beloven gezellige dagen te worden voor jong en oud, met lekker en gezond eten, leuke activiteiten en bedrijven die met elkaar kunnen netwerken. Dat netwerken gebeurt zowel tijdens het festival als bij de conferentie. Het thema Verduur-SAMEN is een thema waar we als gemeente ook mee bezig zijn, de ambities sluiten naadloos op elkaar aan. De GreensParade brengt mensen bij elkaar met het doel gezond eten, groente en fruit, duurzaam ondernemen, de gemeentes uit de regio en alle andere deelnemers te promoten. Bovendien biedt het festival een podium aan inwoners en bedrijven uit Barendrecht en Ridderkerk die een duurzame, gezonde en groene toekomst belangrijk vinden. De GreensParade wordt een jaarlijks terugkerend festival. Verschillende bedrijven hebben zich voor drie jaar als founder verbonden aan de Stichting GreensParade. Dank aan alle vrijwilligers die aan het festival meewerken!! Zonder hun tomeloze inzet en aanstekelijk enthousiasme zou de organisatie niet mogelijk zijn geweest. Ik kijk uit naar dit eerste duurzame groente- en fruitfestival en ontmoet u graag bij één van de vele activiteiten.” Bas Nootenboom Wethouder duurzaamheid en evenementen, gemeente Barendrecht Lid Comité van Aanbeveling

De GreensParade 2012 … het idee! In 2012 beleeft Barendrecht haar eerste editie van de GreensParade. Het begon bijna een jaar geleden allemaal met een droom … de droom van Henk Ferdinandus.

Wat kunt u verwachten? We starten op vrijdagmiddag 28 september met de business-to-business conferentie, waar verschillende doelgroepen uit de professionele samenleving elkaar ontmoeten en zich met elkaar verbinden. De centrale vraag hier luidt: hoe kan de Tripple O, ofwel Ondernemers, Onderwijs en Overheid, samenwerken aan een gezonde, duurzame samenleving? Hoe kunnen zij elkaar beter vinden in het belang van de locale samenleving? En welke kansen biedt dit

Op zaterdag 29 september vindt het daadwerkelijke GreensParade-festival plaats. Hillfresh International heeft hiervoor haar bedrijfsterrein (Handelscentrum ZHZ 48 te Barendrecht) ter beschikking gesteld. Het festival is gratis en toegankelijk voor alle inwoners van de regio, jong en oud. Kom voor een gezellige dag met de hele familie genieten van een gevarieerd programma: kinderen kunnen deelnemen aan een groot aantal activiteiten en workshops en er zijn sportdemonstraties en andere optredens. Volwassenen kunnen kennismaken met verschillende organisaties uit de regio, die

raakvlakken hebben met de centrale boodschap hebben van de GreensParade: promotie van gezond eten, drinken en leven. Daarnaast is er natuurlijk een variatie aan gezonde producten om te proeven…

Wat is er zaterdag 29 september te beleven? De live-demonstraties van de televisiekoks van 24Kitchen wilt u zeker niet missen! Zij zullen gezonde en makkelijke maaltijden gaan bereiden met producten van de telers van Verse Oogst, hét interactieve platform over groente, fruit en paddenstoelen. Er zijn verschillende telers aanwezig om alles te vertellen over hun producten en natuurlijk mag er geproefd worden. Elk uur staat een ander product centraal. Deze demonstraties doen zij niet alleen, want zij worden geholpen door de Barendrechtse Junior Master Chef Rick de Leeuw (9). Hij zal de koks vanaf 13.00 uur assisteren; tevens zullen de telers u meer over hun producten te vertellen. Kom proeven, genieten, leren en vooral.. inspiratie opdoen! Er is een versmarkt, zodat u de producten direct mee naar huis kunt nemen. Kinderen kunnen fruitmozaïeken maken; meedoen aan de ‘pimp my fruitbike’parade voor kids en daarnaast zijn er voor hen vele doe- en speelactiviteiten; Er is een Miss en Mister GreensParade-Verkiezing en er zijn diverse verrassende optredens op de GreensParade-stage. Er zijn ook tal van voorbeelden van duurzame ideeën uit de regio, waaronder een demonstratie van het project Klimaatark. We hebben nog lang niet alles verklapt.. Het terrein is open tussen 10:00 en 18:00, zien we u daar?

Tot dan!

Vormgeving: Xavier Troost, Pixel:ID

Henk droomde van een festival waarin de promotie van groente en fruit, het gezamenlijk streven naar een duurzame samenleving en daarmee gezond eten, drinken en leven centraal staan. Hij wil de inwoners uit de regio meer met elkaar verbinden en de AGF-sector van Barendrecht op de kaart zetten. Henk deelde zijn droom en verzamelde gaandeweg een grote groep vrijwilligers om zich heen. Met de inzet van deze vrijwilligers die vanuit hun passie of beroep hun waardevolle bijdrage leveren, wordt gezamenlijk de droom omgezet in een realiseerbaar tweedaags festival. Hoewel de gehele organisatie rust op vrijwilligers zijn er uiteraard ook financiële middelen voor de uitvoering nodig. Vanuit de gemeentes Barendrecht en Ridderkerk en de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard werden subsidies aangeboden. Daarnaast omarmde ook het lokale bedrijfsleven massaal het idee, met The Greenery en de Rabobank als belangrijkste founders, voorop.

voor de ondernemers uit de regio? Sprekers zijn de wethouders Gebben en Nootenboom vanuit de Overheid, de directieleden van Focus Beroepsacademie en Edudelta vanuit het Onderwijs en vanuit de Ondernemers en het bedrijfsleven, directeur Kwaliteit & Milieu, Arie van der Linden, van The Greenery en René de Beer van de Rabobank. Culinaire ondersteuning komt van De Groentekok, die ter plaatse zijn internationale platform voor groente en fruit zal presenteren, als één van de best practices. Ook de Klimaatark laat de mogelijkheden van een lokale samenwerking zien. Doelgroep van deze conferentie zijn derhalve de ondernemers uit het gebied. Als locatie is gekozen voor de tennishal van TV Barendrecht in de Oranjewijk in Barendrecht. Deze locatie is van maandag 24 tot en met vrijdag 28 september 12.00 uur in gebruik voor het BAR Gezondproject. Vanuit de duurzame gedachte gebruikt de GreensParade dezelfde ruimte die speciaal voor deze week is ingericht als conferentieruimte. Bent u geïnteresseerd in deze conferentie dan verwijzen wij u graag naar onze website voor meer informatie: www.greensparade.nl. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!


2

Donderdag 20 september 2012

Ontmoeten wij u daar? Kookdemonstraties 24Kitchen m.m.v. de Barendrechtse Junior Master Chef, Rick de Leeuw Springkussens Bungeetra mpoline

Pimp-My-Fruit -Bike

arkt Verse Oogst-m

Fruitmoza ieken mak en

Verkiezing Miss & Mr. GreensParade

Kinderworkshops

Kindervoorstelling

en natuurlijk … En vele andere kinderactiviteiten Kortom: ! ken drin en eten Lekker en gezond

Klimaatark

tylers s e e r F

Zie voor het hele programma www .greensparade.nl

Proeven, zien, ruiken, ontmoeten.. en genieten!

Verse Oogst Verse Oogst is hét online en interactieve platform over groente, fruit en paddenstoelen. Bij Verse Oogst zijn Nederlandse telers van The Greenery aangesloten en zij laten je op verschillende manieren kennis maken met hun bedrijf en vertellen je alles over de teelt van hun producten. Wat vind je bij Verse Oogst? Eerlijker dan op Verse Oogst vind je het niet, want de kennis en inspiratie die Verse Oogst je biedt komt rechtstreeks van de telers van The Greenery! Waarom gebruiken ze hommels bij de teelt van tomaten, zijn blauwe bessen zo gezond en waarom groeit witlof in het donker? Ze vertellen je persoonlijk over hun producten en de unieke eigenschappen ervan. Graag leggen de telers jou uit hoe zij de producten telen en wat hier allemaal bij komt kijken. Gezond genieten Onlosmakelijk verbonden met groente, fruit en paddenstoelen

is smaak. Daarom wil Verse Oogst je graag culinair te inspireren met verrassende bereidingen waar je normaal niet snel op zou zijn gekomen. Gezond dus, maar ook heel lekker! Op de versmarkt bij de GreensParade geven de telers antwoord op al je vragen en ja, er kan natuurlijk ook geproefd worden…

www.verseoogst.nl www.fb.com/verseoogst

Routebeschrijving Het festival vindt plaats bij het Groente en Fruitbedrijf Hillfresh op Handelscentrum ZHZ 48. Zie voor de exacte locatie het gekaderde gedeelte op de kaart. Voor voetgangers en fietsers is het festivalterrein te bereiken via de tunnel aan het verlengde van de Binnenlandse Baan, in de richting van de Gebroken Meeldijk. Met de auto is het festivalterrein als volgt te bereiken: Vanuit Barendrecht: Sla op de Dierensteinweg rechtsaf naar de Donk. Volg de Donk, de Zweth en het Zuideinde

Wie wordt Miss of Mister GreensParade?

en ga met de weg mee naar links, de Gebroken Meeldijk op. Komt u vanuit de richting van de Kilweg, blijft u dan op de verlengde weg, de Leedeweg en rij vervolgens rechtdoor naar de Boezemweg. Rij voorbij het station en neem de rotonde rechtdoor naar de Tuindersweg. Bij de volgende rotonde gaat u linksaf naar de Gebroken Meeldijk.

Komt u vanuit Ridderkerk: Neem aan het einde van de Verbindingsweg de afslag naar de Veren Ambachtseweg. Deze weg rijdt u uit en daarna kun u de rotonde naar rechts nemen, de Gebroken Meeldijk op. De routes naar het festivalterrein worden door middel van bordjes aan lantaarnpalen aangegeven.

Nanique Prins uit Apeldoorn

Rohan Parmessar uit Rotterdam

Studie: VWO Hobby: Dansen, hardlopen, sportschool en modellenwerk

Studie: Geneeskunde in Leiden (Universiteit) Hobby: Fitness, reizen, hardlopen en modellenwerk


jaargang 4 - nummer 49 - 20 september 2012

GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT

1

BLIK OP BARENDRECHT

Een week lang aandacht voor gezondheid en leefstijl

In dit nummer:

Balkunstenaar Soufiane Touzani opent BAR Gezond

• Column wethouder Gebben: School op Seef 3.0

Uit onderzoek blijkt dat de gezondheid en leefstijl van jongeren verre van optimaal zijn. Overgewicht en (overmatig) alcoholgebruik nemen toe. In een kleuterklas is al bij een op de tien kinderen sprake van over-

3 • Barendrecht zet in op voorkomen voortijdig schoolverlaten 3 • Centrum voor Jeugd en Gezin zoekt vrijwillligers voor Maatjesproject 5 • Doe mee met Buurtpreventie! 7 Vrijwilliger in Beeld

Sandra Hoek (Hartstichting)

gewicht, oplopend tot een op de vijf bij pubers. Jongeren drinken al op jonge leeftijd veel en vaak alcohol. Wethouder Jeroen Gebben (onderwijs): “Alle reden voor de BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) om hier volgende week aandacht aan te besteden tijdens BAR Gezond.” de basisscholen in Barendrecht, Al-

de week nog een verrassingsbezoek

brandswaard en Ridderkerk. Ook ou-

aan BAR Gezond. Op een onverwacht

ders kunnen tijdens deze week ken-

moment voert hij zijn show nogmaals

nismaken met verschillende aspecten

op!

van gezond gedrag.” Hij benadrukt: “Het is uniek dat door samenwerking

Workshops en thema-avond

tussen onderwijs, bedrijfsleven en

De basisschoolleerlingen nemen deel

maatschappelijke

een

aan workshops over bewegen, junk-

dergelijk project op grote schaal aan

food, weerbaarheid en over alcohol,

Op woensdag 26 september en 3

bij de GreensParade (Handelscentrum

basisscholen en ouders/verzorgers

roken en energydrinks. Op 26 sep-

oktober organiseert de Hartstich-

ZHZ 48, terrein Hillfresh) kunnen be-

aangeboden wordt.”

tember vindt de thema-avond ‘On-

ting, afdeling Barendrecht-Cen-

zoekers informatie en kookboekjes

der Invloed’ plaats voor ouders en

trum een reanimatiecursus in het

krijgen, meedoen aan een prijsvraag,

organisaties

Soufiane Touzani opent de BAR Gezond-week op september

Spectaculaire opening

verzorgers. Tijdens deze avond wordt

Dienstencentrum aan de Windsin-

zich opgeven als collectant of aanmel-

Soufiane

wereldbekende

een korte film vertoond over het pro-

gel. “Het is van levensbelang dat

den voor de reanimatiecursus. Inves-

Wethouder Gebben vervolgt: “Wij vin-

Freestyle-voetballer, rapper en presen-

gramma van de kinderen. Daarna

inwoners zo’n cursus volgen. Het

teren in onderzoek kost geld. Geef u

den het belangrijk dat onze jeugd ge-

tator van Zappsport, opent de week

treedt theatergroep PlayBack op. Play-

kan net het verschil tussen leven

alstublieft op als collectant via sandra-

zond leeft en op een gezonde manier

op maandag 24 september om 9.00

Back maakt interactief theater over de

en dood zijn”, vertelt Sandra Hoek

hoek@hotmail.com.”

in beweging is en blijft. Dit faciliteren

uur. Hij verzorgt een freestyleshow op

jongere van nu. De acteurs spelen

vol passie. Zij begon als wijkhoofd

en stimuleren wij graag. Eén van de

muziek, speelt pannavoetbal met het

verschillende scènes over effectief

en is inmiddels tien jaar secreta-

Deelname burgemeester

manieren om een gezonde leefstijl bij

publiek en treedt op als rapper. Hij

communiceren met jongeren over

ris.

Dit keer doet burgemeester Van Bel-

de jeugd te bevorderen is voorlichting

maakt met zijn optreden duidelijk dat

alcohol- en drugsgebruik. Playback

op jonge leeftijd. Daarom organiseren

een goede gezondheid erg belangrijk

schetst een confronterend en hilarisch

Sandra: “Ik plan vergaderingen in en

Sandra vertelt enthousiast. “In twee

wij in samenwerking met de GGD

is. Touzani rookt niet en heeft al die

beeld van hoe het er bij veel gezinnen

notuleer deze, regel alles rondom de

avonden leert hij, net als de andere

voor de tweede keer een BAR Ge-

energydrinks niet nodig om fit te blij-

thuis aan toegaat.

collectes en ben nauw betrokken bij

cursisten, reanimeren en een Automa-

zond-week voor alle groepen 7/8 van

ven, hij drinkt water. Hij brengt later in

verschillende activiteiten en de reani-

tische Externe Defibrillator (AED) ge-

matiecursussen. Ik kwam bij toeval bij

bruiken. Dit apparaat geeft elektrische

BAR Gezond en thema-avond

de Hartstichting terecht, maar sta vol-

stroomschokken bij een hartstilstand.”

BAR Gezond vindt van 24 tot en 28 september plaats in de tennishal van TennisVereniging Barendrecht (TVB)

ledig achter hun doel. Zij gaan de strijd

Via de handige app aed4.eu vindt u de

aan de Graaf Adolfstraat 4 in Barendrecht. Bijna 1.000 basisschoolleerlingen uit Barendrecht, Albrandswaard en

aan tegen hart- en vaatziekten.”

locaties van AED’s in uw buurt. Iedere

Touzani,

zen mee aan de reanimatiecursus.

Ridderkerk nemen deel aan BAR Gezond.

organisatie die over een AED beschikt, Wereld Hart Dag en Dress Red Day

kan deze daar aanmelden. Deze infor-

Voor de thema-avond op woensdag 26 september zijn nog plaatsen beschikbaar. Heeft u interesse of wilt u meer

Sandra is tijdens het interview gekleed

matie vindt u ook op www.aed4.eu.

informatie over het project BAR Gezond? Meld u dan aan via bargezond@barendrecht.nl of neem contact op

in het rood. “Tijdens Dress Red Day

met Dick van Dongen (gemeente Barendrecht) via telefoonnummer 14 0180 of met Edith Luijsterburg (GGD

(dit jaar op 29 september) roept de

Aanmelden voor de reanimatiecursus

Rotterdam-Rijnmond) via telefoonnummer 010 4339260. U leest meer over BAR Gezond op de themapagina’s

Hartstichting vrouwen op iets roods

op 26 september (1e cursusavond)

in het midden van De Schakel.

te dragen. Hart- en vaatziekten zijn

en 3 oktober (2e cursusavond) kan

doodsoorzaak nummer 1 onder vrou-

via Aly via van der Wal (0180) 617

wen boven de vijftig jaar. Zo vragen

696 of via Nelly van Dongen (0180)

wij daar aandacht voor. Diezelfde dag

016 582 of via email d.dongen81@

is het Wereld Hart Dag. In een stand

kpnplanet.nl.

Nieuwsbrief afvalscheiding; scheiden loont! Bewoners zijn zeer tevreden over het huidige systeem voor afvalinzameling. Op het gebied van afvalscheiding valt echter nog winst te behalen. Deze week vindt u in de nieuwsbrief afvalscheiding (in De Schakel) tips en weetjes over afvalscheiding en komen bewoners aan het woord. Daarnaast krijgt iedereen die van 24 tot en met 29 september kunststof aanbiedt op het afvalaanbiedstation een mooie set tassen voor het scheiden van kunststof en papier. Wees er snel bij, want op = op! U maakt ook kans op deze tassen door deel te nemen aan de afvalquiz in de nieuwsbrief.


De nummer 1 in veranda's en tuinkamers

Gratis Aluminium Tuinset Bestel ONLINE en ontvang bij besteding vanaf y 1500,Dit mooie tuinset GRATIS

Kom langs in onze showroom en profiteer van onze kortingen!

Van y 2425,-

Nu

Nu

Nu

voor

AKTIE VERANDA y 998,- LUXE ALUMINIUM y 1999,- ALUMINIUM HOUT- y 2920,- AANBIEDING TUINKAMER VERANDA 300 x 250 cm. LOOK VERANDA 500 x 300 cm.

GRATIS betonpoeren

y 6370,-

400 x 250 cm.

600 x 400 cm.

Bestel online via www.verandavillage.nl of kom langs in onze overdekte showroom te Strijen.

Van y 4599,-

Blokhut Letland

Van y 1999,-

voor

y 3999,- Blokhut Valencia

58 mm 440x440 cm met luifel 200 cm + aanbouw

398x296 cm

Van y 2799,-

voor

y 1649,- Blokhut Gijs

Gratis geimpregneerd

595 x 400 cm Luifel 195 cm

Van y 2499,-

voor

voor

y 2499,- Direct leverbaar! y 2199,Blokhut Rome 44 mm 500 x 320 cm

Ook voor maatwerk bent u bij ons aan het juiste adres!

Van y 1199,-

voor

Nu al vanaf

y 2299,- Nieuw! Country- y 13995,model Guernsey 350x300 cm + luifel 275 cm 1217 x 545 cm

Hoekblokhut Petit y 999,- Blokhut 200 x 200 cm Christoffer Nu met gratis 5l impregneermiddel!

Voor

Ruim assortiment buitenverblijven/ keuken tegen scherpe actieprijzen:

Bestel online via

www.vankooten tuinmaterialen.nl of kom langs in onze overdekte showroom


jaargang 4 - nummer 49 - 20 september 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Column van wethouder Jeroen Gebben

School op Seef 3.0

3

Goed voorbereid op de toekomst:

Barendrecht zet in op voorkomen voortijdig schoolverlaten Het schooljaar is inmiddels in volle gang. Jongeren met alleen een vmbo-diploma moeten in de schoolban-

De scholen zijn sinds een paar weken begonnen. Het normale ritme na

ken zitten. Met alleen dat diploma op zak, hebben zij namelijk geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.

de vakantie begint er weer in te slijten. Dit betekent ook dat in onze ge-

De gemeente gaf het meldpunt voortijdig schoolverlaten (RMC Rijnmond Zuid-Oost) de opdracht ervoor te

meente weer dagelijks duizenden kinderen naar school gaan. Hopelijk

zorgen dat alle Barendrechtse vmbo-leerlingen doorstromen naar het middelbaar beroeps onderwijs (mbo).

gebruiken zij daarbij de fiets. Dit is gezond, goed voor het milieu, gezellig en bovendien vaak ook nog het snelst. Ons goede fietspadennet

Een startkwalificatie is het minimale

wijs) ging al eerder mee met huis-

singerland, Krimpen aan den IJssel en

biedt daar ook meer dan voldoende gelegenheid toe.

onderwijsniveau dat nodig is om een

bezoeken. “Voorkomen is beter dan

Ridderkerk. Deze gemeenten zijn sa-

baan te vinden. Het gaat dan om een

genezen. School en studie verrijken

men goed voor circa 1.800 vroegtijdig

diploma havo, vwo of mbo (niveau 2).

je kennis en zorgen voor ontwikkeling.

schoolverlaters tussen de achttien en

Een vmbo-diploma geeft toegang tot

Dat vergroot de kans op een betere

23 jaar oud. Het RMC hoopt met de

het mbo, maar is géén startkwalificatie.

toekomst. Daarom is het belangrijk dat

preventieve acties, in samenwerking

Na het vmbo moet dus eerst nog een

leerlingen het onderwijs volgen waar

met de decanen van de voortgezet

mbo-opleiding gevolgd worden.

zij recht op hebben. Naar school gaan

onderwijs-scholen, minder meldingen

is behalve een plicht een belangrijk

van schooluitvallers te krijgen.

Zomerse actie

recht voor onze jeugd.” Jongeren tussen de 18-23 jaar oud

Het RMC Rijnmond Zuid-Oost (uitgevoerd door De Jonge Krijger) volgde

Minder schooluitvallers

die thuis zitten en geen startkwalifica-

en begeleidde Barendrechtse jonge-

De gemeente Barendrecht is inge-

tie hebben, kunnen contact opnemen

ren met een vmbo-diploma tijdens de

deeld in de RMC-regio Rijnmond

met het RMC Rijnmond Zuid-Oost via

Goed opletten en je veilig verplaatsen

het provinciaal Platform Verkeersveilig-

zomermaanden. Vanaf juni tot de start

Zuid-Oost, samen met de gemeen-

telefoonnummer (0180) 31 27 40 en

zijn daarbij essentieel. De overheid

heid Zuid-Holland recent een nieuw

van het schooljaar werden 318 vmbo-

ten Albrandswaard (Poortugaal en

via e-mailadres info@jongekrijger.nl.

werd lang verantwoordelijk gehou-

hulpmiddel School op Seef 3.0 mogen

eindexamenleerlingen gemonitord op

Rhoon), Capelle aan den IJssel, Lan-

den voor de verkeersveiligheid. Eerlijk

lanceren. Met de interactieve website

schoolinschrijving op het mbo. Met

is eerlijk: de overheid kan, maar wil

www.schoolopseef.nl krijgen ouders,

42 van deze leerlingen is actief con-

dit ook niet alleen voor haar rekening

onderwijs, overheid en kids de beschik-

tact gezocht, omdat er nog geen in-

nemen. Verkeersveiligheid van onze

king over een eenvoudig hulpmid-

schrijving op het mbo bekend was

kinderen is namelijk een gedeelde

del met tips en trucs om zich veiliger

of omdat de inschrijving op de mbo

verantwoordelijkheid van alle wegge-

door het verkeer te kunnen bewegen.

school niet compleet was. Een aantal

bruikers. Bovenal spelen ouders en het

De meeste tips zijn gratis te downloa-

van deze leerlingen is tijdens de zo-

onderwijs daarin een grote rol. De drie

den of te gebruiken. Bovendien kan

mermaanden begeleid op het gebied

O’s (ouders, onderwijs en overheid)

het Regionaal Ondersteuningsbureau

van studiekeuze en/of het vinden van

kunnen door goed voorbeeldgedrag,

Verkeersveiligheid (ROV) altijd hulp

een leerwerkplek, zodat zij in septem-

educatie en weginrichting zorgen voor

en ondersteuning bieden. Maak hier

ber met een vervolgopleiding konden

verhoogde verkeersveiligheid.

alstublieft gebruik van, want veiligheid

starten.

in het verkeer voor onze schoolgaande Om het deze drie O’s wat eenvoudi-

kinderen is voor ons allemaal van groot

No show-actie

ger te maken, heb ik als voorzitter van

belang.

De Jonge Krijger voert in september ook een no-show actie uit. Leerlingen die de eerste weken niet komen opdagen op de mbo-opleiding waarvoor zij zich hebben ingeschreven, worden thuis bezocht. Zo worden zij gemotiveerd toch met de opleiding te starten. Wethouder Jeroen Gebben (onder-

Tweets vanuit Barendrecht www.twitter.com/BARENDRECHTzh Wo 26 sept: Boeiende thema-avond 'Onder Invloed' voor ouders/verzorgers. Meld aan: bargezond@barendrecht.nl. Info: bit.ly/RPsY2c

www.twitter.com/StephanietBorg te gast voor een heerlijke maaltijd gemaakt door de dames van de brei-club bij de Centrumpost in #Barendrecht pic.twitter.com/l8OzK9AE

www.twitter.com/BasNootenboom @andrebarendrech we spreken vaak met bedrijven en instellingen om contact te houden met de samenleving. Nu ook in BAR verband. #goed

School en studie vergroten de kans op een betere toekomst

Grootschalig gezondheidsonderzoek GGD Rotterdam-Rijnmond De GGD Rotterdam-Rijnmond

inzicht in hoe het met de gezond-

ners te verbeteren. Het onderzoek

voert een grootschalig gezond-

heid van onze inwoners is gesteld.

geeft bijvoorbeeld antwoord op de

heidsonderzoek uit onder inwo-

Wij vinden het dan ook belangrijk dat

volgende vragen: Passen de voorzie-

ners van de regio Rotterdam-

u eraan meewerkt. Heeft u zo’n vra-

ningen bij wat mensen nodig hebben

Rijnmond, waaronder die van

genlijst ontvangen en deze nog niet

om zo gezond mogelijk te leven? Zijn

Barendrecht. Begin september

ingevuld of teruggestuurd? Doet u dat

er veranderingen in gezondheid of

ontvingen ruim 76.000 perso-

alstublieft dan alsnog.

leefstijl in vergelijking met het onder-

nen van zeventien jaar en ouder

zoek van vier jaar geleden? Komen in

www.twitter.com/JeroenGebben

een uitnodiging om een vragen-

Uw gezondheid en welzijn

onze regio problemen voor die groter

Inspirerende bijeenkomst platform onderwijs & bedrijfsleven gehad. Eerste gedachten voor duurzame relatie tussen partners wordt uitgewerkt

lijst in te vullen met vragen over

De uitkomsten vormen een belang-

zijn dan elders in het land?

gezondheid, leefgewoonten en

rijke basis voor de ontwikkeling van

woonomgeving.

het lokale gezondheidsbeleid en het

Kijk voor meer informatie over het

organiseren van activiteiten om de

onderzoek op www.ggd.rotterdam.nl.

Volg ook de gemeente op Twitter!

Het onderzoek geeft de gemeente

gezondheid en het welzijn van inwo-


De zomer loopt op een einde en je hebt zin in een nieuw kapsel! Maar je twijfelt enorm: je wilt wat anders, maar wat? En hoe weet je of een andere coupe of kleur bij je past? Met deze tips kom je daar vanzelf uit...

1.

Je hebt ongetwijfeld een idee omtrent je nieuwe kapsel: raadpleeg een modellenboek voor inspiratie en kies de looks die je leuk vind. Zet je wensen (in trefwoorden!) op papier. Vermeld kort ook je kleding- en make-upstijl.

3.

Maak een afspraak bij je kapper en neem je wensenlijstje mee. Geef duidelijk aan wat je wilt en laat je goed voorlichten over de mogelijkheden. Je kapper kan je ook uitstekend adviseren over een nieuwe haarkleur. En natuurlijk weet je kapper álles over de manier waarop je je nieuwe coupe het beste kunt verzorgen.

2.

Zijn er aspecten aan je gezicht waar je liever geen aandacht op wilt vestigen? Dan is het volgende goed om te weten: Een ovaal gezicht is geschikt voor alle soorten coupes; Heb je een rond gezicht en wil je dat afzwakken? Kies dan voor wat plukken in het gezicht; Lokken en plukken op het voorhoofd maken een hoog voorhoofd minder hoog; Een lange kaak kun je ‘camoufleren’ door het haar in je gezicht te dragen.

4.

Finishing touch? Tips over make-up, stylingadviezen en goede haarverzorgingsproducten. En ook daarvoor ben je bij je kapper natuurlijk aan het juiste adres. Veel plezier met je nieuwe kapsel!


jaargang 4 - nummer 49 - 20 september 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Kids Only najaar 2012:

5

Maatjesproject:

Kinderen kiezen favoriete Centrum voor Jeugd en Gezin ontwerp voor speelplek Barendrecht zoekt vrijwilligers Binnenkort gaan wij zeven speelplekken opnieuw inrichten. De oude

Soms loopt het even niet zo lekker en kunt u tijdelijk best wat hulp gebruiken. Dat hoeft lang niet altijd

speeltoestellen worden verwijderd en er komen nieuwe speeltoestel-

professionele hulp te zijn. Soms bent u al geholpen met hulp bij uw administratie of het aanbrengen van

len voor in de plaats. Voor iedere speelplek hebben wij twee complete

structuur in de dagelijkse dingen. Of doordat iemand met u meegaat naar belangrijke afspraken of u een

ontwerpen gemaakt. Omwonenden van de Händelstraat en Appeltuin

luisterend oor biedt. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barendrecht is op zoek naar ‘Maatjes’: vrijwil-

ontvingen als eerste een brief waarin wij kinderen oproepen te kiezen

ligers die een ander een steuntje in de rug willen bieden.

uit de twee ontwerpen. In de regio Drechtsteden blijkt het De

kinderen

brachten

via

een

23 september. Het is niet echt moeilijk

‘Maatjes-project’ een groot succes.

antwoordkaart of via onze website

en kost maar een paar minuten tijd.

Maatjes helpen cliënten zelfstandiger

www.barendrecht.nl hun stem uit. Zij

Kinderen kunnen natuurlijk altijd de

te worden, waardoor zij minder afhan-

hadden een duidelijke voorkeur. In de

hulp inschakelen van een volwassene.

kelijk van zorg worden en complexe

omgeving van de Händelstraat werden

problemen

verminderen.

Maatjes

35 stemmen uitgebracht, waarvan 31

Meeste stemmen gelden

doen op deze manier mensenkennis

keer werd gekozen voor ontwerp A. In

De meeste stemmen gelden. Wij laten

en werkervaring op, leren veel over

de omgeving van de Appeltuin werd

u via www.barendrecht.nl en de Blik op

zichzelf en halen voldoening uit het

veertien keer gestemd, waarbij dertien

Barendrecht weten voor welk ontwerp

helpen van een ander.

keer werd gekozen voor ontwerp A.

de meeste kinderen hebben gekozen. Met mensen werken

Wij plaatsen de speeltoestellen die bij deze ontwerpen horen naar verwach-

Klarinetweg, Walmolen, Van Rie-

Bent u gemotiveerd om iets voor

ting in november/december.

devliet

uw medemens te betekenen? Ook

Maatjes geven een ander een steuntje in de rug krijgt u een gratis basistraining.

Binnenkort ontvangen ook de kinderen

u kunt een Maatje worden wanneer

Banjohof en Bartokplantsoen

in de buurt van de Klarinetweg, Wal-

u

Ook de kinderen van de Banjohof en

molen en de Van Riedevliet een uitno-

heeft, communicatief sterk bent en

Vrijwilligers gezocht

zelf een maatje gebruiken? Aanmel-

het Bartokplantsoen ontvingen on-

diging om op hun favoriete ontwerp te

inzicht heeft in eigen kunnen en ei-

Om Maatje in Barendrecht te worden,

den kan vanaf januari 2013 bij het

langs een brief met een antwoord-

stemmen.

gen normen en waarden. U dient een

kunt u zich aanmelden via de Vrijwil-

CJG Barendrecht via telefoonnummer

bewijs van goed gedrag te overleggen

ligersvacaturebank van KijkopWelzijn,

010 – 4444 618. Kijk ook eens op www.cjgbarendrecht.nl.

kaart. Woon jij in de buurt van de

inlevingsvermogen

in

anderen

kijkopwelzijn.nl > Vrijwilligers / mas > Vrijwilligersvacaturebank. Kunt u

speelpleintjes bij deze straten en

Voor meer informatie kunt u contact

en bent minimaal één dagdeel per

telefoonnummer (0180) 691 802.

speel je graag buiten? Laat dan we-

opnemen met mevrouw L. de Zwart

week beschikbaar. Na het aanmelden

Meer informatie vindt u op www.

ten welk ontwerp het beste past bij

via telefoonnummer 14 0180. Kijk

jouw speelplek. De antwoordkaart kun

voor de winnende ontwerpen op

je tot en met vrijdag 21 september

www.barendrecht.nl > Leven & Wer-

opsturen. Stemmen via de gemeen-

ken > Jeugd & Onderwijs > Speel-

telijke website kan tot en met zondag

plekken.

Bruidspaar stemt na huwelijksvoltrekking

Wist u dat... … u in de week van 24 tot en met 29 september bij het afvalaan-

U gaat trouwen. Wat neemt u mee in uw handtas? Lippenstift, zak-

biedstation twee handige tassen

doekjes, misschien een blarenpleister, en oh ja, uw stempas. 12 sep-

kunt krijgen waarin u uw kunst-

tember 2012 was een bijzondere dag: de dag van de Tweede Kamer-

stof afval en oud papier kunt

verkiezingen. Maar voor een Barendrechts stel was dit een dag om

scheiden?

nooit te vergeten. Om 14.00 uur gaven zij elkaar in het bijzijn van familie en vrienden het jawoord in de trouwzaal in het gemeentehuis van Barendrecht. Ruim een half uur later maakten zij als man en vrouw de korte gang naar het stemlokaal en werd er gestemd.

Sloop voormalig Infocentrum Carnisselande Op zaterdag 1 september is de nieuwe locatie van waterscouting Fridtjof Nansen en Buitengewoon van de Stichting Kinderopvang Barendrecht (SKB) aan de Zuider Carnisseweg 110 feestelijk geopend. De waterscouting verhuisde vanuit het oude Infocentrum Carnisselande naar hun nieuwe clubhuis. De verhuizing was noodzakelijk, omdat het Infocentrum niet als definitieve huisvestingslocatie gebruikt kon worden. Nabij deze locatie liggen leidingen, waardoor het gebruik sterk wordt beperkt.

Op basis van onder andere de externe veiligheid, de staat van de tijdelijke accommodatie, de gebiedsvisie en toezeggingen aan de bewoners heeft het college van burgemeester en wethouders afgelopen dinsdag besloten de accommodatie te slopen. Dit gebeurt zo spoedig mogelijk.

Uit sorteeranalyses van het restafval blijkt dat hierin veel oud papier en kunststof afval zit. Door oud papier en kunststof afval te scheiden, kan veel

Zij kozen op deze dag dus niet alleen

Bloemen

voor elkaar, maar ook voor een politie-

Voordat het stemformulier in de

ke partij. De laatste keuze is er slechts

stembus verdween, ontvingen bruid

één voor een paar jaar, de andere

en bruidegom felicitaties en een

hopelijk voor een langere periode. Op

bos bloemen van loco-burgemeester

een trouwdag heeft een bruidspaar

Stephanie ter Borg. Een stemmend

natuurlijk veel aan zijn hoofd. Toch

bruidspaar in het gemeentehuis ma-

Inwoners die in de week van 24 tot

was het bruidspaar niet vergeten de

ken wij immers niet elke dag mee!

en met 29 september kunststof afval

winst behaald worden. De gemeente Barendrecht hecht veel waarde aan duurzaamheid en organiseert daarom een speciale actie.

stempas en het legitimatiebewijs mee

naar het afvalaanbiedstation brengen,

te nemen.

krijgen twee handige tassen voor het scheiden van kunststof afval en oud papier. Wees er snel bij, want op = op! Het afvalaanbiedstation bevindt zich aan de Londen 15 en is op werkdagen geopend van 7.30 tot 16.00 uur en op zaterdag van 8.30 tot 15.00 uur. In de nieuwsbrief over afvalscheiding in De Schakel van deze week kunt u meer lezen over de actie.


De nummer 1 leverancier van zonneboilers en zonnepanelen

nazomer aanbieding € 1.950,• Complete zonneboiler set • Capaciteit voor 200 liter warm water • Eenvoudig zelf te installeren

www.zizon.nl


jaargang 4 - nummer 49 - 20 september 2012

GEMEENTEBARENDRECHT

Doe mee met Buurtpreventie!

Veilig Barendrecht

Barendrecht zoekt voor Smits-

Babbeltrucs

hoek en Riederhoek vrijwilligers

7

om mee te doen met Buurtpre-

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters u proberen te beroven.

ventie: burgers zorgen voor meer

De oplichters bellen bij u aan en stellen zich voor als iemand anders,

veiligheid en leefbaarheid in de

bijvoorbeeld een nieuwe buurman, politieagent of medewerker van

eigen buurt. Dat doen zij door met

een energiebedrijf. Vervolgens vragen zij u hen binnen te laten. Een-

regelmaat als extra ogen en oren

maal binnen zorgen zij ervoor dat u afgeleid wordt, zodat zij uw tas,

in de buurt rond te lopen. Wij roe-

sieradendoosje of iets anders van waarde kunnen wegnemen.

pen bewoners van deze wijken op naar de informatieavond op 4 ok-

Soms krijgt u het verzoek uw pinpas

af. Bankmedewerkers komen nooit

tober te komen.

met code af te staan of iets wat u niet

aan de deur en nemen nooit tele-

heeft besteld met uw pinpas te beta-

fonisch contact op om uw pincode

len. Oplichters zijn zeer creatief in het

te vragen. Bewaar uw pinpas en pin-

“Buurtpreventie is een uitstekende

verzinnen van een list. Wees daarom

manier om als burger zelf wat voor de veiligheid en leefbaarheid van uw ei-

en niet kunnen doen. En wij zorgen dat

trainingen. In november 2012 moe-

gen buurt te doen. Wij vragen tijd en

deze mensen zichtbaar en herkenbaar

ten de eerste teams actief zijn. Andere

energie van onze vrijwilligers, maar

op straat aanwezig zijn.”

buurten in Barendrecht volgen later.

Tips

alert!

code altijd gescheiden. - Sluit, wanneer u iets gaat halen (bijvoorbeeld een pen of een glas water), de buitendeur en laat onbe-

Rietbergen: “Wij gaan de komende

Met de volgende tips kunt u voorko-

dus Marsha Rietbergen, toekomstig co-

Verantwoordelijkheid

maanden veel leren. Natuurlijk weten

men dat u slachtoffer wordt van een

ordinator Buurtpreventie en werkzaam

Gemeente, politie en andere instanties

wij wat wij willen met Buurtpreventie,

babbeltruc:

dan de politie via telefoonnummer

voor KijkopWelzijn.

hebben de hulp en betrokkenheid van

maar iedere buurt en wijk heeft een

- Kijk goed wie voor de deur staat,

112.

burgers nodig. Neem uw verantwoor-

eigen karakter.”

daar krijgen zij ook veel voor terug”, al-

Trainingen

delijkheid om de straten veiliger en

Rietbergen is nauw betrokken bij de

leefbaarder te maken. Laten wij elkaar

4 oktober: informatie-avond

start van de invoering van Buurtpre-

helpen. Een goed gesprek of het door-

Smitshoek en Riederhoek

ventie in Smitshoek en Riederhoek.

bellen van opvallende zaken kunnen al

“Het gaat niet om politiemensen, maar

wonderen verrichten voor de leefbaar-

om betrokken buurtgenoten die sa-

heid van uw buurt.

men zorgen voor heel veel extra ogen

kende personen buiten staan. - Als u de situatie niet vertrouwt, bel

doe nooit zomaar open voor onbekende personen en laat deze nooit

Slachtoffer geworden of getuige?

binnen.

Toch slachtoffer geworden van een

- Laat de deur dicht en kijk (indien

babbeltruc? Neem dan zo snel mo-

Woont u in Smitshoek of Riederhoek?

mogelijk) door de deurspion of het

gelijk contact op met de politie via

Kom voor meer informatie, discussie

raam. Wilt u toch de deur opendoen,

112 (bij spoedzaken) of 0900-8844

of om u in te schrijven als vrijwilliger

hou dan de ketting of kierstandhou-

(geen spoed, wel politie). Pinpas weg?

voor dit gebied naar de informatie-

der erop. Vraag wie de persoon is en

Laat deze direct blokkeren! Wij verzoe-

en oren op straat. Wij sturen vrijwil-

Aanmelden als vrijwilliger

avond op 4 oktober. Meld u aan via

wat deze komt doen. Is het buiten

ken u ook contact op te nemen met

ligers natuurlijk niet zomaar de straat

Vrijwilligers kunnen zich al aanmel-

wijkregie@barendrecht.nl. Aanmelden

donker, vraag dan of de persoon

de politie, wanneer u gezien heeft dat

op. Eerst krijgen zij trainingen van des-

den voor Buurtpreventie. In oktober

als vrijwilliger kan eveneens via dit e-

overdag wil terugkomen.

een ander slachtoffer werd en u een

kundigen. Zij leren precies wat zij wel

volgen de selectie en vervolgens de

mailadres.

- Vraag om een legitimatie- of identiteitsbewijs en controleer dit goed.

beschrijving kunt geven van de dader of werkwijze.

- Geef nooit uw bankpas of pincode

Blik op…buiten:

Verwijdering onveilige populieren op Voordijk Vorige week hebben wij dertig populieren aan de zuidkant van de Voordijk verwijderd. Door de zware windstoten tijdens het noodweer op 5 augustus jongstleden braken grote takken van de circa vijftig jaar oude populieren af. Door de takbreuk werd aanzienlijke schade veroorzaakt aan diverse woningen. Omdat de bomen al langere tijd bij

Onze eigen bevindingen hebben wij

storm voor overlast en onveiligheid

namelijk extern laten toetsen door

zorgden, hebben wij de bomen

een onafhankelijke ‘European Tree

Geen omgevingsvergunning

verwijderd. Om het groene karakter

Technician’. Zo konden wij beoor-

nodig

van de Voordijk te behouden plan-

delen of onze beslissing juist was.

Voor het kappen van de populieren

ten wij in het komend plantseizoen

Aangezien het advies overeen kwam

hadden wij volgens de Algemene

(november 2012 tot en met maart

met onze eigen bevindingen, heb-

Plaatselijke Verordening (APV) geen

2013) nieuwe bomen terug.

ben wij de bomen om veiligheidsre-

omgevingsvergunning nodig.

denen laten verwijderen.

AGEN DA 24 t/m 28 sept

BAR Gezond-week Verschillende aspecten van gezondheid worden onder de aandacht gebracht van basisscholieren uit groep 7/8 en 8 uit Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

26 sept

Thema-avond BAR Gezond: ‘Onder Invloed’ Interactieve avond voor ouders die willen ervaren hoe zij invloed kunnen hebben op het gedrag van hun kind(eren). Locatie: tennishal TennisVereniging Barendrecht, Graaf Adolfstraat 4. Tijd: aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Aanmelden via bargezond@barendrecht.nl.

26 sept en 3 okt

Reanimatiecursus Locatie: Dienstencentrum Windsingel. Tijd: 19.3022.00 uur. Kosten: € 40,- (2 avonden inclusief lesboek). Aanmelden tussen 18.00 en 19.00 uur via mevrouw A. van der Wal: (0180) 617 696 of mevrouw N. van Dongen: (0180) 616 582 of d.dongen81@kpnplanet.nl.

Onveilig De populieren stonden in de directe nabijheid van woningen aan de Zuidkant van de Voordijk in Carnisselande. De bewoners gaven al langere tijd aan dat zij zich hierdoor onveilig voelden. Onafhankelijk advies Vanzelfsprekend zijn wij bij het verwijderen van de bomen niet over één nacht ijs gegaan.


Pluimers Isolatie

rekent af met uw hoge enrgierekening! De kosten van isolatie haalt u er binnen enkele jaren uit en u zult het verschil op uw energierekening binnen afzienbare tijd merken. Afhankelijk van de grootte van uw woning en van uw energieverbruik kunt u tot wel 30% besparen. Bovendien zorgt de isolatie ervoor dat niet alleen in de winter de kou wordt buiten gehouden, maar ook in de zomer de warmte wordt geweerd, waardoor het lekker koel blijft in huis. Op deze manier bespaart u niet alleen kosten, maar ook onze milieu! Isolatiebedrijf Pluimers is niet alleen graag uw partner voor het isoleren, maar ook voor het impregneren van uw woning. Voor meer informatie kunt u bellen 0548-51 62 25. Info@pluimers.nl • www.pluimers.nl

10 jaar garantie

Kijk op www.pluimers.nl en ontdek de voordelen


jaargang 4 - nummer 49 - 20 september 2012

GEMEENTEBARENDRECHT Publicaties Omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen: - Donk 1 (B20120245), voor het plaatsen van gevelreclame en LED lichtlijn boven pui/kozijnen (12-09-2012); - Voor Hoeker 15 (B20120241), voor het kappen van een berk (Betula pubescens) (11-09-2012); - Mazurkastraat 12 (B20120243), voor het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak (12-09-2012); - Mozartstraat 89 (B20120239), voor het kappen van een berk (08-092012); - achter Paddeweg 25-39 (B20120240), voor het kappen van vier mourascypressen (metasequoia glyptostroboides) (11-09-2012). De bovenstaande aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen op de data die er tussen haakjes bij vermeld staan. De mededeling dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvragen liggen niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van bezwaar, worden te zijner tijd in deze rubriek meegedeeld. Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm, telefoonnummer: 14 0180.

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend de volgende omgevingsvergunningen te hebben verleend: - Deventerseweg 68 (B20120196), voor het wijzigen van brandscheidingen en het plaatsen van een fietsenstalling (verz. 12-09-2012); - Dierensteinweg 6b (B20120146), voor het plaatsen van twee containers (verz. 13-09-2012); - Merwedestraat 11 (B20120232), voor het kappen van een boom (berk) (verz. 13-09-2012); - Zwaluw 20 (B20120238), voor het kappen van een boom (verz. 13-092012). Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

Beschikking uitgebreide procedure voor omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor: - Dennenhout 1 (B20120176), het gewijzigde brandveilig gebruik van een deel van het gebouw (verz. 13-09-2012); - Middeldijkerplein 3 (B20120153), het brandveilig gebruik van een onderwijsgebouw (verz. 13-09-2012).

de Rechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij

Werken aan de weg Bekijk voor de actuele wegwerkzaamheden op www.barendrecht.nl > Actueel > Wegwerkzaamheden.

Verkeer en vervoer Gehandicaptenparkeerplaatsen De gemeente Barendrecht heeft besloten om op de Talmaweg en de Van Bronkhorstvliet bestaande parkeerplaatsen aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij daarvoor de volgende verkeersbesluiten hebben vastgesteld: - Verkeersbesluit 2012-22: Het aanwijzen van gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken, door het plaatsen van het verkeersbord E6 met kenteken onderbord ter plaatse van Talmaweg. - Verkeersbesluit 2012-23: Het aanwijzen van gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken, door het plaatsen van het verkeersbord E6 met kenteken onderbord ter plaatse van Van Bronkhorstvliet.

Collecte Voor de periode 16 tot en met 22 september 2012 is een collectevergunning verleend aan de Nierstichting Nederland. Voor de periode 23 tot en met 29 september 2012 is een collectevergunning verleend aan Fonds Verstandelijke Gehandicapten. In deze periode hebben deze organisaties het alleenrecht te collecteren. Iedere collectant heeft een legitima-

Ter inzage De verkeersbesluiten 2012-22 en 2012-23 en bijbehorende tekeningen respectievelijk ( PA-13-53-A en MV-13-100-A) liggen vanaf 20 september tot en met 1 november 2012 ter inzage bij het Servicecentrum (zie voor de openingstijden het colofon), telefoonnummer 14 0180.

tiebewijs bij zich. U kunt hier altijd naar vragen.

Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

Verleende APV- vergunningen Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is vergunning verleend voor: - het organiseren van een straatfeest op zaterdag 22 september 2012 op de stoep en parkeervakken gevestigd aan de Ebbenhout 7 van 17.30 tot 23.30 uur (verleend: 06-09-2012); - het organiseren van een straatfeest op zaterdag 22 september 2012 aan de Palmhout van 16.00 tot 23.00 uur (verleend: 06-09-2012); - het organiseren van een Ladies Night op locatie Middenbaan ter hoogte van nummers 83-85 op zaterdag 29 september 2012 van 20.00 tot 24.00 uur (verleend: 10-09-2012); - het exploiteren van het horecabedrijf Café De Uitspanning B.V., gevestigd Doormanplein 7 voor de periode 12 september 2012 tot 12 september 2017 (verleend: 12-09-2012); - het plaatsen van een trailer in de Petrus Camperstraat t.b.v. werkprogramma school ‘De Wijngaard’ voor de periode 3 en 4 oktober 2012 (verleend: 14-09-2012); - het plaatsen van een container in de Donge t.b.v. renovatiewerkzaamheden aan woningen in de Donge tot 21 december 2012 (verleend: 13-9-2012). De vergunningen zijn verleend door de afdeling Publiekszaken op de datum die erbij vermeld staat. Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd. Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: - degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; - de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; - degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

9

Verordeningen Vaststelling ‘Verordening Implementatie Wet elektronische bekendmaking 2012\ Raad’ De gemeenteraad van Barendrecht maakt bekend dat zij in haar vergadering van 18 september 2012 heeft besloten tot vaststelling van de ‘Verordening Implementatie Wet elektronische bekendmaking 2012\Raad’. Deze regeling heeft betrekking op de implementatie van de Wet elektronische bekendmaking. Deze wet verplicht de gemeente om zogenaamde algemeen verbindende voorschriften (avv's) in geconsolideerde vorm te publiceren. Geconsolideerde vorm wil zeggen: regelgeving waarin latere wijzigingen in de oorspronkelijke tekst zijn verwerkt. De gemeente Barendrecht wil deze

De Nederlandse taal heeft voor jou geen geheimen meer. Maar misschien nog wel voor je familieleden. En dan is het lastig meedoen in Nederland. Dus help hen de taal beter te spreken. Hoe? Kijk op hetbegintmettaal.nl

De Nederlandse taal verbindt ons allemaal

Bezwaar indienen Heeft u als belanghebbende bezwaren tegen een verleende vergunning of een ander besluit? Dan kunt u binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt hiertegen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden (door verzending van het besluit), dan is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij: de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Hiervoor moet u griffierecht betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail een bezwaarschrift in te dienen. U kunt wel digitaal uw bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente www.barendrecht.nl > Dienstverlening > Digitale Balie. Hiervoor heeft u DigiD nodig.


Bij point S nú extra voordeel Montage klaar terw ijl u wacht. Afspraak maken nie t nodig.

APK BANDEN ONDERHOUD AIRCOSERVICE exclusief de laagste montage- en servicekosten OPEN: Ma-vr 08.00 - 18.00 uur • Za 09.30 - 16.00 uur

Kleinwier Automobielen B.V. | Fruiteniersstraat 6 3334 KA Zwijndrecht | (078) 610 61 16 | www.kleinwier.nl


jaargang 4 - nummer 49 - 20 september 2012

GEMEENTEBARENDRECHT wettelijke verplichting aangrijpen om een eenduidige, 100% betrouwbare lijst samen te stellen van alle actuele en geldende avv's alsmede beleidsregels ter uitvoering van (gemeentelijke) regelgeving. Dit gebeurt voor besluiten afkomstig van de gemeenteraad aan de hand van de ‘Regeling Implementatie Wet elektronische bekendmaking 2012\Raad’. De publicatie in geconsolideerde vorm verloopt via www.overheid.nl > Overheidsinformatie > Lokale regelingen. De komende periode worden de gemeentelijke regels behorende bij deze vastgestelde regeling ingevoerd. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat publicatieplicht op grond van de Wet elektronische bekendmaking niets te maken heeft met de wettelijke bekendmakingsplicht van besluiten in zijn algemeenheid. De officiële bron voor bekendmaking voor de gemeente Barendrecht is de Blik op Barendrecht. Ten overvloede wordt opgemerkt dat de wet hierop uitzonderingen kan maken.

Besluiten Mandatering in kader van beleid ‘Agressiebeheersing en ordehandhaving’ Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht maakt bekend dat zij in haar vergadering van 14 augustus 2012 heeft besloten in kader van het beleid ‘Agressiebeheersing en ordehandhaving’ de gemeentesecretaris te mandateren voor de ondertekening van correspondentie aan de burger. Het gaat daarbij om de volgende documenten: - het schriftelijk oproepen van een burger voor een ordegesprek; - het schriftelijk opleggen van toegangsbeperking I, II en vervolgens het schriftelijk opheffen van dit verbod; - een toegangsverbod en vervolgens het schriftelijk opheffen van dit verbod. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking ervan.

Ter inzage De ‘Regeling Implementatie Wet elektronische bekendmaking 2012\Raad’ ligt met ingang van 20 september 2012 tot en met 1 november 2012 ter inzage bij het Servicecentrum (zie voor de openingstijden het colofon). Ook is de regeling met de bijbehorende stukken digitaal beschikbaar op onze website www.barendrecht.nl > Bestuur & organisatie > Verordeningen en nota’s. Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Juridische Zaken, telefoonnummer 14 0180.

Nieuws uit de raad Besluitenlijst raadsvergadering 18 september 2012 De raad heeft onder andere besloten: - De “verordening implementatie Wet elektronische bekendmaking 2012\ Raad” vast te stellen. In deze verordening wordt geregeld op welke wijze besluiten van de gemeenteraad op internet bekend worden gemaakt. Enkele voordelen van het publiceren van de regelgeving op internet zijn dat geïnteresseerden niet meer naar het gemeentehuis hoeven om de regelgeving te raadplegen en dat inwoners van Barendrecht op een simpele en snelle manier informatie kunnen verzamelen over hun rechten en plichten. - Het bestemmingsplan Brandweerkazerne vast te stellen. Hiermee wordt de bouw van een nieuwe brandweerkazerne op de locatie aan de 2e Barendrechtseweg naast ‘De Baerne’ mogelijk gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 18 mei t/m 28 juni ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan zijn 2 zienswijzen ingediend. Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken wordt opnieuw 6 weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kunnen degenen die tijdens de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebben ingediend bij de Raad van State een beroep instellen tegen het plan en de omgevingsvergunning. - Mevrouw M.J. van Cappelle-Konijnenberg per 1 september 2012 te benoemen als lid van de Raad van Toezicht stichting OZHW. Zij volgt de heer A. Bannenberg op. - Namens de drie bestuursorganen (gemeenteraad, college van B&W en de burgemeester) één reactie te versturen op het samenwerkingsvoorstel Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Op 2 mei jl. hebben de heren Van Aartsen en Aboutaleb als voorzitters van de regio’s Haaglanden en Rotterdam Rijn-

Vergaderingen Commissie Planning & Control Op maandag 24 september vergadert de commissie Planning & Control in de Van de Wouwzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur. De agenda bevat de volgende punten: 1. Opening 2. Spreekrecht burgers 3. Vaststelling agenda 4. Actualiteiten 5. Digitaal werken Digitaal werken wordt de norm! Diverse trends en technologische ontwikkelingen hebben een verregaande digitalisering van onze maatschappij tot gevolg en daarmee is een significante digitalisering van onze werkprocessen onontkoombaar. Onze gemeente staat de komende jaren voor de uitdaging om de digitalisering in het kader van de E-overheid, het i-NUP en het verplichte programma Antwoord© van de Rijksoverheid vorm te geven. Deze notitie beschrijft wat de (te verwachten) effecten op onze organisatie zijn, hoe onze organisatie daarop is voorbereid, wat we al hebben gerealiseerd en nog gaan realiseren. Behandeltijd 30 minuten. 6. Sluiting De commissiegriffier is de heer C. de Kreek, telefoonnummer 14 0180.

Commissie Samenleving Op dinsdag 25 september vergadert de commissie Samenleving in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur. De agenda bevat de volgende punten: 1. Opening 2. Spreekrecht burgers 3. Vaststelling agenda 4. Actualiteiten 5. Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Ten aanzien van het beleidsplan VRR wordt de mogelijkheid geboden de gevoelens betreffende het beleid kenbaar te maken. Behandeltijd 30 minuten. 6. Regionaal beleidsplan 2013 - 2014 Eenheid Rotterdam. Het regionaal beleidsplan biedt de uitgangspunten voor inzet van de politie in 2013 en 2014. Behandeltijd 45 minuten. 6. Sluiting

mond een zienswijzedocument toegestuurd, met het verzoek hierop uiterlijk 30 september te reageren. In juni jl. is een reactie verstuurd over het proces.

De commissiegriffier is mevrouw A. Mak, telefoonnummer 14 0180.

De reactie die nu verstuurd wordt, is meer inhoudelijk van aard. De samenwerking in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft tot doel de concurrentiepositie van de regio te versterken. - Niet in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2012 van de Veiligheidsre-

Aanmelden Lees voor informatie over het aanvragen van spreekrecht de alinea elders op deze pagina.

gio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De VRR is een gemeenschappelijke regeling waaraan de gemeente Barendrecht deelneemt. De zienswijze die aan het Dagelijks Bestuur van de VRR wordt gestuurd, heeft tot doel dat de VRR een begroting opstelt die goed in elkaar steekt en waarbij voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de gemeente Barendrecht. De volledige besluitenlijst is digitaal te raadplegen op de site van de gemeente, www.barendrecht.nl > Bestuur & Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderingen en stukken. Ook liggen de volledige besluiten voor u ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis.

Ter inzage De stukken zijn digitaal te raadplegen op onze website www.barendrecht.nl > Bestuur & Organisatie > Vergaderingen en stukken.

11

Spreekrecht tijdens commissievergaderingen In een openbare adviserende vergadering van een raadscommissie Ruimte, Samenleving of Planning & Control kunnen burgers inspreken. Dit kan op onderwerpen die op de agenda voorkomen, maar ook op andere onderwerpen. In de volgende situaties kan niet ingesproken worden: - als het mogelijk is tegen een besluit van het college of de gemeenteraad een bezwaarschrift in te dienen; - benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; - indien het mogelijk is over een gedraging een klacht in te dienen; - een ingekomen stuk; - mededelingen van de voorzitter. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten per persoon en maximaal 30 minuten per vergadering. Als er meer dan 6 insprekers zijn verdeelt de voorzitter naar evenredigheid de spreektijd per inspreker. Inspreken op geagendeerde onderwerpen gebeurt voorafgaand aan het betreffende onderwerp. Inspreken op niet geagendeerde onderwerpen gebeurt na de opening van de vergadering. Aanmelding voor het spreekrecht kan per e-mail (griffie@barendrecht.nl) of via telefoonnummer 14 0180 tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering van de commissie bij: de heer C. de Kreek (griffier commissie Planning & Control en commissie Ruimte) en mevrouw A. Mak (griffier Commissie Samenleving).

Colofon Blik op Barendrecht is een uitgave van de gemeente Barendrecht. Eindredactie: gemeente Barendrecht Eindredactie Nieuws uit de Raad: griffie gemeente Barendrecht Fotografie: gemeente Barendrecht en Rob Kamminga Advertentieverkoop: Mahony Media groep, Heerjansdam, (078) 6777879 Advertenties aanleveren maandag middag voor 16.00 uur via; bianca@mahonymediagroep.nl Opmaak en Druk: Bar Uitgeverij BV, Barendrecht Bezoekadressen Gemeentehuis, Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht Afvalaanbiedstation Londen 15, 2993 LA Barendrecht Postadres: Postbus 501, 2990 EA Barendrecht Tel: 14 0180 (Servicecentrum) www.barendrecht.nl gemeente@barendrecht.nl Openingstijden Servicecentrum + VVV-agentschap Ma. t/m vr. 9.00 tot 15.00 uur Op afspraak: Ma. en wo. 15.00 tot 20.00 uur Di. en do. 15.00 tot 17.00 uur Het Servicecentrum is elke dag tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar: 14 0180. Afvalaanbiedstation Ma. t/m vr.: 7.30 uur tot 16.00 uur Zaterdag: 8.30 uur tot 15.00 uur


INRUIL GOUD EN ZILVER Dolce Jewels&Watches

NIEUW IN BARENDRECHT!

Winkellocatie Middenbaan 82 in Barendrecht DINSDAG 18 & 25 SEPTEMBER 09.30 - 17.30 UUR VRIJDAG 21 & 28 SEPTEMBER 09.30 - 20.00 UUR ZATERDAG 22 & 29 SEPTEMBER 09.30 - 17.00 UUR

De Goudbus in Barendrecht Locatie: Gemeentehuisplein

GoudatHome.nl

IEDERE WOENSDAG EN DONDERDAG VAN 10.00 - 17.00 UUR

or Wij nodigen u hartelijk uit vo sieraden. een kosteloze taxatie van uw zonder Geen tijd? Dan komen wij e. enige verplichting naar u to Neem contact op via goudathome@hotmail.com Tevens rijden we met VIP derland, Goudbussen door heel Ne de kijk op goudathome.nl voor actuele locaties.

ONDERZOEK AD: TAXATIE EN PRIJS GOUD BIJ VEEL OPKOPERS ONDER DE MAAT ’13 euro per gram goud is echt bedrog’ Uit het AD onderzoek is gebleken dat de GOUDBUS en GOUDATHOME, de organisatie waar ook Dolce Jewels onder valt, de beste prijs geven voor uw goud. Zie het AD van 14 januari jongstleden.

Munten

Diamanten juwelen

Oud goud

PAK NU UW KANS , DE GOUDPRIJS IS NOG NOOIT ZO HOOG GEWEEST!

Gouden tanden

Zilver bestek/juwelen

Goud at Home is onderdeel van Schreuders Moerkerken Juweliers, welke sinds 1926 al een vertrouwd adres is. Goud at Home is een van de grootste inkooporganisaties in oud goud en zilver.


3

Donderdag 20 september 2012

Podiumprogramma Greensparade

BAR Gezond: 24 tot en met 28 september

Aandacht voor gezondheid bij jeugd en ouders

10.00 uur

Opening festival • Alle activiteiten, attracties, horeca en versmarkt geopend

10.15 - 11.00 uur

Optreden Jeugd Blokfluit Orkest Harmonievereniging Barendrecht

11.00 – 11.15 uur

Pauze

11.15 – 11.50 uur

Sprookjestheater met kleutervoorstelling (3+)

11.50 – 12.00 uur

Pauze

12.00 – 12.45 uur

Optreden Bigband Harmonievereniging Barendrecht

12.45 – 13.00 uur

Demonstratie karate door Karate Barendrecht

13.00 – 13.30 uur

‘Kijk haar nou’ met kindervoorstelling (6+)

13.30 - 14.00 uur

Demonstratie Gymnastiek Vereniging Barendrecht, B-selectie op de tumblingbaan

Opening door Touzani!

Workshops

14.00 – 14.30 uur

Opening Miss & Mister Greensparade Verkiezing en aansluitend ronde 1, Miss en Mister Greensparade Verkiezing: Sportieve ronde

14.30 – 14.45 uur

Pauze: Showcase Basketball en freestyle soccer

14.45 – 15.15 uur

Ronde 2, Miss & Mister Greensparade Verkiezing: Creatieve ronde

15.15 – 15.30 uur

Pauze: modeshow met kleding uit diverse landen zoals Bali, India/Pakistan en Marokko verzorgt door The Art of Beauty, gevolgd door Fusion Dansact van The Art of Beauty Dansers

Soufiane Touzani, de wereldbekende Freestyle voetballer, rapper en presentator van Zappsport opent de week op maandag 24 september samen met de drie wethouders! De aanwezige leerlingen zien een freestyle show op muziek, pannavoetbal met het publiek en een kort rapoptreden. Hij maakt duidelijk dat een goede gezondheid erg belangrijk is. Hij heeft al die energydrinks niet nodig, maar drinkt water. En hij rookt niet. Later in de week brengt hij een verrassingsbezoek om zijn show nogmaals op te voeren!

De leerlingen volgen, na een centrale sportieve opening van het programma door Remon van Loon van fitnesscentrum Aad van Loon Sport, klassikaal twee workshops van 40 minuten. De volgende workshops worden aangeboden:

15.30 – 16.00 uur

Ronde 3, Miss & Mister Greensparade Verkiezing: Gala ronde

16.00 – 16.15 uur

Pauze: modeshow van The Art of Beauty, gevolgd door Fusion dansact van The Art of Beauty dansers

16.15 - 16.45 uur

Ronde 4 en 5, Miss & Mister Greensparade Verkiezing

16.45 -17.00 uur

Juryberaad Miss en Mister Greensparade verkiezing • Spectaculair optreden van finalist van Holland’s Got Talent 2011, Boy Looijen op zijn rohnrad en cyrwheel

17.00 – 17.15 uur

Bekendmaking Miss of Mister Greensparade

17.15 – 17.30 uur

Prijsuitreiking kleurwedstrijd

18.00 uur

Geplande eindtijd festival

Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 september vindt in de tennishal van de Tennisvereniging Barendrecht, Graaf Adolfstraat 4, de BAR Gezond-week voor basisschoolleerlingen plaats. Tijdens deze week worden verschillende aspecten van gezondheid op een aansprekende manier onder de aandacht gebracht van jongeren uit groep 7/8 van de basisscholen uit Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Op woensdag 26 september zijn de ouders en/of verzorgers van harte welkom op de thema-avond ‘Onder Invloed’. De wethouders Jeroen Gebben (Barendrecht), Maret Rombout (Albrandswaard) en Arie den Ouden (Ridderkerk) rekenen op een enorme opkomst bij deze unieke BAR Gezond-bijeenkomsten!!

Boeiende thema-avond voor ouders Wilt u ervaren hoe u invloed kunt hebben op het gedrag van uw kind? Of op welke manier u met hen kunt praten over alcohol- en drugsgebruik? Dan bent u van harte welkom op de thema-avond BAR Gezond met de titel ‘Onder Invloed’ op woensdagavond 26 september 2012. De bijeenkomst vindt plaats in de tennishal van Tennisvereniging Barendrecht, Graaf Adolfstraat 4, en begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). U kunt zich aanmelden via bargezond@barendrecht. nl. Er is plaats voor 100 ouders, dus wees er snel bij!

Hillfresh en GreensParade kleurwedstrijd Doe mee en win mooie prijzen! Kleur de kleurplaat uit deze krant in of download hem eerst via de website www.greensparade.nl. Lever je kleurplaat zaterdag 29 a.s. vóór 13:00 uur in bij de infobalie op het GreensParade festival. Er zijn drie leeftijdscategorieën: 3-5 jaar, 6-9 jaar en 10-12 jaar en in elke categorie stelt Hillfresh een 1e, 2e en 3e prijs ter beschikking. De prijsuitreiking is omstreeks 17:15 uur op het festivalterrein.

3-5 jarigen: 1e prijs – stoere 3-wheel step 2e prijs – vrolijke rollerskates 3e prijs speelgoedgroentewinkeltje 6-9 jarigen: 1e prijs - waveboard 2e prijs - spel ‘Twister’ 3e prijs - Donald Duck kookboek 10-12 jarigen: 1e prijs - digitale camera 2e prijs - MP3 speler 3e prijs - trendy horloge

Meer informatie Mail naar bargezond@barendrecht.nl of neem telefonisch contact op met Dick van Dongen (gemeente Barendrecht, tel. 14 0180) of met Edith Luijsterburg (GGD Rotterdam-Rijnmond, tel. 010 4339260)

1. Het nieuwe bewegen, bewegen met de computer. De leerlingen komen op een leuke manier in aanraking met sporten en de computer. Tijdens deze workshop gaan de leerlingen bewegen met digi-danceplaten. 2. Junkfood. Wat is junkfood en wat is er erg aan? De leerlingen gaan in kleine groepjes aan de slag met opdrachten over kcal en de energiebalans. 3. Weerbaarheid. De leerlingen ervaren in verschillende oefeningen hoe belangrijk het is om tijdig je eigen grens aan te geven. Kan elke leerling zijn of haar eigen grens aangeven als het gaat om roken en junkfood? 4. Alcohol/roken/energydrinks. Wat weten de leerlingen over deze onderwerpen en hoe goed is hun conditie? Een battle tussen de jongens en de meisjes!

BAR Gezond wordt mede mogelijk gemaakt door: Rabobank Midden IJsselmonde, Bakker Barendrecht, XXL evenementen, Koebrugge catering, Aad van Loon sport, Evides, AH Middenbaan, Lodder interieurverzorging, Kraaijenveld, Tennisvereniging Barendrecht, Eric Husen, Edudelta Barendrecht, GGD Rotterdam-Rijnmond, BAR Gemeenten, Gemeente Oud-Beijerland

Verras ons met je kleurkunsten!

Ursula Scheenloop uit Spijkenisse

Manon Waling uit Barendrecht

Ranjeeta Doerga uit Rotterdam

Studie: MBO Werkzaam: Arcaplex Bios Hobby: Bios, kinderen, mode en sporten. Mamma van 2 mooie kinderen

Studie: Technische Natuurkunde en Wiskunde TU Delft Hobby: Tang-soo-do, fitness, vliegen en sterrenkunde

Studie: Rechten Hobby: Fitness, hardlopen en modellenwerk Moeder van een prachtige zoon


4

Donderdag 20 september 2012

29 ber septem 2012

Doe mee aan de GreensParade-kleurwedstrijd!

NAAM:

........................................................

ADRES:

.....................................

FOUNDERS:

CREATED BY:

............

WOONPLAATS: ........................................................ LEEFTIJD:

........................................................

www.mankinnovation.com

FOTO’S: THE GREENERY

!!!!! !!z! ! p!aat in !n win mooi! p!ijz!n (o.a. !!n !igita!! cam!!a, !!n wav!boa!!, !!n sp!!!go!!-g!o!nt!wink!!tj! !n !!!k! skat!s)! L!v!! !! k!!!!p!aat op zat!!!ag 29 s!pt!mb!! a.s. vóó! 13.00 !!! in bij !! infoba!i! op h!t G!!!nsPa!a!!-f!stiva!. H!t G!!!nsPa!a!!-f!stiva! is !!n g!z!!!ig f!stiva! voo! jong !n o!! t!! p!omoti! van g!zon! !t!n, !!ink!n !n !!v!n !n vin!t t!ss!n 10.00 !n 18.00 !!! p!aats op h!t b!!!ijfst!!!!in van Hi!!f!!sh aan h!t Han!!!sc!nt!!m ZHZ 48 in Ba!!n!!!cht. E! zijn !!i! !!!ftij!scat!go!i!ën: 3-5 jaa!, 6-9 jaa! !n 10-12 jaa! !n in !!k! cat!go!i! st!!t Hi!!f!!sh !!n 1!, 2! !n 3! p!ijs t!! b!schikking. Zi! voo! v! v!!!!!! info ov!! !! G!!!nsPa!a!! !n !! p!ijz!n: www.g!!!nspa!a!!.n!. D! p!ijs!it!!king is omst!!!ks 16.45 !!! op h!t f!stiva!t!!!!in

DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NIEUW REIJERWAARD STEUNT HET INITIATIEF VAN DE GREENSPARADE Nieuw Reijerwaard gaat een belangrijke bijdrage

INFORMATIE OVER INPASSINGSPLAN

leveren aan de werkgelegenheid in de omgeving.

De provincie Zuid-Holland

De bedrijvigheid op het huidige bedrijfsterrein biedt

stelt het inpassingsplan

al 5000 banen aan de regio. Door de ontwikkeling

op. Op basis hiervan kan

van Nieuw Reijerwaard gaat de werkgelegenheid in

de GRNR de inrichting van

deze sector groeien.

het gebied uitvoeren. Nadat

Het gebied Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk is in verandering. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) maakt plaats voor bedrijvigheid in de agro/vers/foodsector. Vanaf 2013 komt de grond op Nieuw Reijerwaard voor bedrijven in deze sector in de verkoop.

WERKGELEGENHEID

Wat Nieuw Reijerwaard gaat bieden:

Nieuw Reijerwaard wordt een duurzaam bedrijfsterrein.

hebben vastgesteld, wordt

In het ontwerpinpassingsplan dat de provincie maakt,

dit ter inzage gelegd.

zijn een biovergistingsinstallatie, windmolens,

Ook wordt dan een

Nieuw Reijerwaard wordt een uitbreiding van het

zonne-energie, duurzaam bouwen en reductie van

informatiebijeenkomst

huidige agro/vers/food-cluster op Bedrijventerreinen

CO2-uitstoot mogelijk. Er wordt gewerkt aan een

georganiseerd. Wanneer

Barendrecht Oost (Barendrecht) en Verenambacht

duurzaamheidsstrategie. Hierin worden alle aspecten

bekend is wanneer deze

(Ridderkerk). Bedrijven die zich op Nieuw

meegenomen en beoordeeld op wel of niet kansrijk

informatiebijeenkomst zal

Reijerwaard gaan vestigen verrichten aanvullende of

voor het gebied.

plaatsvinden, wordt dat in

AGROVERSFOOD

DUURZAAM

GR Nieuw Reijerwaard Postbus 4010 2980 GA Ridderkerk

ontwerpinpassingsplan

deze krant aangekondigd.

vergelijkbare werkzaamheden in deze sector.

Meer informatie over het vestigen in Nieuw Reijerwaard en voor het aanmelden van uw bedrijf:

Gedeputeerde Staten het

Telefoon: 0180 - 2000 30 info@nieuwreijerwaard.eu www.nieuwreijerwaard.eu


De Schakel

CARNISSELANDE

Donderdag 20 september 2012

Shoeby nieuwe shirtsponsor Vitesse BARENDRECHT - Shoeby Barendrecht is sinds dit seizoen shirtsponsor van Vtesse E2. Mirella Westhuis van Shoeby kwam personlijk langs om de kinderen een hart onder de riem te steken. Vitesse is uiteraard erg blij met deze support en wil Shoeby en in het bijzonder Mirella Westhuis hartelijk bedanken!

Volans2 bij Roeivereniging Barendrecht

Dansen voor kleuters

BARENDRECHT – Afgelopen zaterdag was een bijzondere dag voor Roeivereniging Barendrecht. De leden van de ‘Roei’ konden die dag met een nieuw ontwikkeld type boot kennismaken: De Volans2. Vier van deze boten lagen aan de steiger in het Waaltje. Onder begeleiding van eigen instructeurs konden leden de boot uitproberen. In de Volans2 kan met dezelfde basisbeweging geroeid worden als in klassieke roeiboten. Heel anders is echter de inrichting van de boot. De Volans2 heeft een vaste zitbank, terwijl de riggers met de dollen (het gedeelte waar de riemen aan bevestigd zijn) over een sliding naar voren en naar achteren bewegen. In eerste instantie geeft dit een vreemde gewaarwording: de boot schiet als het ware onder de roeier vandaan. Het was in het begin wennen aan de nieuwe techniek, hoewel de roeibeweging in principe hetzelfde blijft. Al

BARENDRECHT Woensdag 26 september wordt er in dansschool Jacques Dance Passion aan Middeldijk 56 te Barendrecht een proefdansles gegeven voor kinderen van 3 tot en met 6 jaar. Dit gebeurt onder de naam Happy Time. De les start om 13.30 uur en zal een uur duren. Iedere kleuter en zijn of haar vader/moeder/ begeleid(st)er zijn van harte welkom deel te nemen. De bedoeling is de kinderen te laten bewegen op muziek en een aantal dansjes aan te leren. Als de kinderen het leuk vinden, kan er ingeschreven worden en wordt vanaf 3 oktober elke week Happy Time dansen verzorgd.

met al was het een leuke kennismaking met deze nieuwe boot. Er was een gezellige en actieve sfeer aan de steiger. Dit nieuwe type boot is in nauwe samenwerking tussen de TU Delft en DSM ontworpen. De boot is korter en breder dan de klassieke skiff, ligt stabiel op het water en is gemakkelijk wendbaar. Het lichte gewicht (20kg) en omvang maken dat de boot bovendien op het dak van een auto past. De Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB) wil meer talenten laten instromen en behouden voor de roeisport. Bovendien beoogt het Olympisch Plan 2028 om meer Nederlanders te laten sporten. De internationale federatie FISA wil de roeisport toegankelijker maken. Volans Rowing wil met vernieuwende, high tech producten zoals de Volans2 een bijdrage leveren aan deze plannen en doelstellingen.

Punt voor TFS Stichting De Zonnewens BARENDRECHT - Clara Snel, helderziend medium, komt woensdag 26 september een avond verzorgen bij spirituele stichting De Zonnewens. Deze avond mag men een foto van een overledene neerleggen of een voorwerpje van zichzelf. De avonden worden gehouden in gebouw Waterpoort te Barendrecht aan Middeldijkerplein 9. De avond begint om 19.45 uur, zaal open om 19.30 uur. Entree 7,50 euro. Voor meer informatie en route zie www. zonnewens.jouwweb.nl of bel 0180-849779.

ZPB H&L Productions Thuiswedstrijden Inge de Bruijn Sportfondsenbad Zaterdag 22 september 15:15 uur: EG1 - De Kempvis EG1 15:55 uur: Heren 8 Poseidon’56 3 15:55 uur: CJ1 - ZVS CJ1 16:40 uur: DG1 - De Zijl (SG) DG1 17:25 uur: Dames 3 - ZVVS 2 18:10 uur: Heren 5 - CWP/ ZCR (SG) 2 18:55 uur: Dames 4 - ZVS 1 Zondag 22 september 16.15 uur: Dames 2 - UZSC 2 (MMC) 17.30 uur: Heren 2 - AZC 2 (MMC) Uitwedstrijden Zaterdag 22 september 16:05 uur: SCOM DG1 - DG2 16:30 uur: ZVVS DG2 - DG3 16:45 uur: ZVL BM1 - BM1 17:25 uur: SVH 5 - Heren 7 17:30 uur: ZVL CM1 - CM1 17:30 uur: SG de Linge/PCG EG1 - EG2 19:15 uur: ZDHC BJ1 - BJ1 19:15 uur: SG de Linge/PCG 2 - Heren 6 19:20 uur: d’Elft 2 - Heren 4 19:30 uur: Haeglanden CM1 - CM2

Tentoonstelling rondom jubileum Ford Wensveen ALBLASSERDAM - Familiebedrijf Ford Wensveen bestaat tachtig jaar. Om dit jubileum te vieren houdt Wensveen in samenwerking met de Historische Vereniging een tentoonstelling in bibliotheekvestiging Alblasserdam. Vele oude familie- en bedrijfsfoto’s, advertenties en andere historische zaken zullen daar te zien zijn. Het geeft een goed beeld van de historie van het bedrijf, maar ook van het dorp en de tijd. Vrijdag 21 september om 14.30 uur zal burgemeester Bert Blase de tentoonstelling officieel openen door voor te lezen uit zijn nieuwe boek ‘Familiezaken’, dat hij ter gelegenheid van het jubileum op verzoek van de familie Wensveen heeft geschreven. Het boekje, zo klein als een luciferdoosje, heeft de titel ‘Familiezaken’ gekregen. In slechts 500 woorden is het Blase gelukt om een beeldend en voor Alblasserdam kenmerkend verhaal te schrijven over drie generaties in een familiebedrijf. Sinds de oprichter, Nico Wensveen (grootvader van de huidige directeur), in 1932 zijn garagebedrijf begon in een oude timmerloods aan de OostKinderdijk te Alblasserdam is

er tachtig jaar voorbij gegaan. Nadat de houten timmerloods in 1936 door een stenen gebouw was vervangen, verwierf garage Wensveen in 1951 het dealerschap van Ford. Het dealerschap ging van start in een fraai nieuw pand aan de Plantageweg te Alblasserdam, waar zij tot 1993 gevestigd zouden blijven. Inmiddels was er in 1969 een showroom van 700 m2 aan toegevoegd, in 1971 een filiaal in Hendrik-IdoAmbacht geopend en werd in 1984 de werkplaats geheel gerenoveerd. Bij de renovatie hoorde ook de bouw van een nieuw onderdelenmagazijn. Om nog meer service te kunnen bieden aan de vele clienten uit de hele regio, werd in 1993 een splinternieuw bedrijfspand in gebruik genomen aan de Ohmweg te Alblasserdam op het industrieterrein Vinkenwaard. Op 4.250 vierkante meter zijn hier showroom, werkplaats, magazijn en kantoren ondergebracht. Hierbij werd gelet op het behoud van het klantvriendelijke karakter van het familiebedrijf. De bibliotheek in Alblasserdam is te vinden aan Ieplaan 2 en bereikbaar via 078-6912251. De tentoonstelling is gratis te bezichtigen.

Groot aanbod kinderspullen BARENDRECHT - Op zaterdag 22 september pakt de kinderkleding- en speelgoedbeurs groots uit in Carnisse Haven. Dankzij deze grote locatie is er een ruim aanbod. Alle belangstellenden zijn van harte welkom tussen 8 en 11.30 uur. Tijdens de beurs wordt gebruikte winterkleding in de maten 86 tot en met

176 en speelgoed verkocht. Alle kleding wordt aangeboden op kledingrekken en is op maat gesorteerd. De opbrengst wordt dit keer gelijkelijk verdeeld tussen de kerk en stichting Present Barendrecht. Haven is te vinden aan Noordersingel 30 te Barendrecht. Er zijn voor deze beurs geen verkoopnummers meer beschikbaar.

31

BARENDRECHT – The Flying Shuttle (TFS) Barendrecht trof afgelopen zaterdagavond in een goed gevulde hal de topfavoriet BC Amersfoort, die aanwezig was met de voltallige selectie. TFS had er voor gekozen om Michiel Kruijt in het dubbelspel in te zetten samen met de invallende zestienjarige Ravin Jhinkoe-Rai bij afwezigheid van Dean Versteeg. Sabar zal dit seizoen hoogstwaarschijnlijk niet meer voor team 1 in actie komen. Tegen het sterke BC Amersfoort gingen de eerste drie duels – twee dubbels en een enkelspel – kansloos verloren. Duidelijk was dat BC Amersfoort sterker was in hun slagen doordat zij veel vaker trainen. Uiteindelijk zorgde Monique Broeke voor het eerste punt voor TFS na

de winstpartij tegen Natalia Permonova. Dat gaf de burger moed. Dat uiteindelijk Ravin Jhinkoe-Rai zijn partij verloor, was ingecalculeerd. Maar dat het jonge talent het zijn tegenstander Vincent de Vries – deze tweestrijd duurde drie sets - goed moeilijk maakte, was knap en goed om te zien. Daarna ging ook de rest van de partijen verloren tegen de titelkandidaat. BC Amersfoort was duidelijk twee maten te groot en won uiteindelijk met 1-7 van de Barendrechters. Komend weekend komt TFC in actie tijdens een dubbelweekend. Zaterdagavond een uitwedstrijd tegen Almere en zondag om 12.00 uur een thuiswedstrijd in sporthal Lagewei tegen Duinwijck uit Haarlem.

Vrijwilligersactie bij GVB BARENDRECHT - Veel verenigingen en scholen kampen met hetzelfde probleem: de ouders van tegenwoordig zijn druk en vrijwilligers zijn lastig of niet te vinden. Af en toe gaat er een brief uit met een noodkreet om hulp, maar de respons hierop is spaarzaam. Dan kun je natuurlijk als vereniging bij de pakken neer gaan zitten, maar dat was voor Gymnastiekvereniging Barendrecht geen optie. Bestuurslid Robert Jan Pellikaan volgde de cursus ‘Vrijwilligers vinden en blijvend binden voor een bloeiende gymnastiekvereniging’ bij de KNGU en formeerde een vrijwilligerscommissie, waarbij hij hulp kreeg van Kim van Hoeven (jazzdans), Petra van Diggele (turnen), Petra van Haaren (peuteren kleutergym & bestuur) en Petra de Heer (ritmische gym). Gezamenlijk bedachten ze een campagne voor het werven van nieuwe vrijwilligers: ‘Wie doet er mee met GVB?’. ,,We hebben nu al een enthousiaste groep ouders en leden

die diverse taken op zich nemen”, vertelt Pellikaan, zelf bestuurslid Algemene Zaken. ,,Maar meer helpende handen zijn altijd welkom. Het gaat daarbij om zowel kleine als grote taken, bestuurlijk of alleen voor de eigen discipline. ,,Als vrijwilliger steek ik veel tijd en energie in de vereniging”, lacht Pellikaan. ,,Maar ik krijg er ook veel voor terug. Het geeft me veel plezier en voldoening, maar ook zelfontplooiing, nieuwe vrienden, dankbaarheid van de collega-vrijwilligers en vooral blije gezichten van de kinderen!” De officiële opening van de campagne is op zaterdag 22 september om 12.30 uur in de turnhal aan Flensburg 5 in Barendrecht. Iedereen is welkom dit bij te wonen. Zie voor meer informatie over vacatures www.gvbarendrecht.nl. Voor aanmeldingen kan men terecht bij Robert Jan Pellikaan via algemenezaken@gvbarendrecht.nl en 06-53730671.

Mindfulness in SiSucentrum BARENDRECHT - Ook in het nieuwe seizoen biedt het SiSucentrum aan Zalmwater 31 in Barendrecht weer Mindfulness-lessen aan. In kleine groepen kan men de weldaad van meditatieve oefeningen ervaren. Mindfulness biedt de mogelijkheid om bewuster in het leven te staan. Het betekent je aandacht richten op de huidige ervaring, op het hier en nu, met een nieuwsgierige, nietkritische blik. Men kan deze aandacht ontwikkelen. In het SiSucentrum krijgt men technieken aangereikt die helpen om mindful in het leven te staan. Op maandagavond is een training voor mensen die beginnen met Mindfulness. Op de dinsdagavond is er een oefengroep voor mensen met ervaring. Voor informatie en aanmelding kan men bellen naar 06-41291424 of kijken op www.yogastudioyvonne. nl.

Recreatief badminton Waterpoort BARENDRECHT – De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) afdeling Barendrecht start donderdag 4 oktober met een nieuw seizoen recreatief badminton. Op donderdag van 16 tot 17.30 uur in sporthal Waterpoort aan Middeldijkerplein 9 in Barendrecht. De kosten zijn voor ANBO-leden 70 euro, voor FNV Senior Servicepasleden en voor niet leden 105 euro per seizoen. Hiervoor kan men het hele jaar spelen met uitzondering van vier weken vastgestelde zomervakantie en enkele feestdagen. Er is nog ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Bij deelname geeft men zich op voor het gehele seizoen. Bel voor meer informatie de ANBO ledenadministratie via 06-20159096. Men is van harte welkom, eerst proberen mag natuurlijk ook.

Deze krant nog eens nalezen op internet? www.deschakelbarendrecht.nl


Wij denken met u mee en bieden kinderopvang op maat! Vraag naar onze speciale ONDERWIJSDEAL voor onderwijzend personeel! Surf naar onze website voor meer info: www.hadassakdv.nl Hadassa Kinderdagverblijf bv Brucknerstraat 23b te Slikkerveer in Ridderkerk Tel.: 0180-487 658


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 20 september 2012

Techniek op Het Kompas: TechnieKompas BARENDRECHT - Donderdag 13 september kreeg basisschool Het Kompas als eerste school van Nederland de inlogcode voor de website van TechnieKompas. Enkele jaren geleden, toen Het Kompas op zoek was naar een goede techniekmethode voor het basisonderwijs, is het idee voor TechnieKompas geboren. Basisscholen zijn verplicht techniek te geven, maar alle verkrijgbare techniekmethoden waren duur en arbeidsintensief. Dat moet anders, dacht juf Pleunet Gouman. Zij is de creajuf van Het Kompas. Ze ging enthousi-

ast aan de slag en bedacht TechnieKompas. Een techniekmethode voor de hele basisschool die bestaat uit acht techniekmiddagen per jaargroep, totaal 64 uitgewerkte technieklessen voor groep 1 tot en met 8. De afgelopen jaren heeft basisschool Het Kompas zeer enthousiast met deze kostenen tijdbesparende techniekmethode gewerkt. Zelfs de minder technische juffen kunnen nu een geweldige techniekmiddag geven. De voorbereiding is minimaal. Elke techniekmiddag begint met een ‘ontdek-gesprek’ en een stukje theorie. Daarna volgt

een werkopdracht die de kinderen alleen of in groepjes uitvoeren. Het eindresultaat is niet het belangrijkst, maar juist het ‘uitvogelen’ van de techniek. De techniekcoördinator van school zorgt voor de technische materialen, de rest komt uit het creamagazijn of de techniekkist. Soms zijn er gastlessen van vaders of moeders, zoals een verpleegkundige die komt vertellen over de werking van een stethoscoop. Het Kompas heeft TechnieKompas grondig getest, juf Pleunet heeft de methode verder uitgewerkt en nu is TechnieKompas te koop voor alle scholen in Nederland. Als testschool is Het Kompas erg trots dat zij als eerste de inlogcode voor de website mochten ontvangen. Alle werkbladen zijn nu op de website te vinden en kunnen worden weergegeven via het smartbord. Verder kunnen leerkrachten ideeën uitwisselen via het forum en is er een online helpdesk. Meer informatie is te vinden op www.technieKompas.nl. Via de website is een proefles aan te vragen. Voor gebruikerservaringen kan men contact opnemen met basisschool Het Kompas en vragen naar juf Diana de Koning.

Professionals4Technology ‘Werk in Crisistijd’ BARENDRECHT - ,,Wij zien kansen en durven deze te pakken. Daarbij focussen we ons op kwaliteit, integriteit en professionaliteit. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.’’ Hier staan de medewerkers van Professionals4Technology, gevestigd aan het adres Donk 7a in Barendrecht voor. Zij vormen een sterk team dat bestaat uit Marinel, Louise, Kirsten, Stephanie, Beatrijs, Brenda en engineer Michiel. Het is nog maar ruim een jaar geleden dat Marinel van Walsum de succesvolle onderneming is gestart. Samen Louise, Kirsten, Brenda, Stephanie en Michel vormen zij het vaste team. Professionals4Technology is gespecialiseerd in effectief

recruitment van hoger opgeleiden binnen de Engineering & Technology in Zuidwest Nederland. Zij komen tot de juiste invulling van recruitmentvraagstukken door middel van op maat ingerichte adviezen en procedures. Hierbij denkende aan executive search, outsourcing van complete recruitmentprocessen en interim oplossingen. Wat is de succesformule van Professionals4Technolgy? Marinel: ,,We zijn échte aanpakkers. Onze instelling: niet afwachten, maar doen. Wij houden tien ballen tegelijk in de lucht”, zegt ze lachend. Ze vervolgt: ,,We zijn dienstverlenend ingesteld en hebben bovendien ook sensitieve kant. Zowel naar de kandidaat

als opdrachtgever kijken wij op meerdere manieren om het beste resultaat te bereiken.’’ ,,Ik heb bijvoorbeeld bewondering voor onze opdrachtgevers, de manier waarop zij zaken doen in deze lastige tijd, gewoon volhouden en doorgaan. Wij zijn kritisch naar onze klanten en kandidaten, maar ook naar onze eigen organisatie. We denken altijd een stap vooruit en hebben alles in huis om in de techniek, op hoog niveau, een goede match te maken. Zowel voor de kandidaat als klant.’’ Professionals4Technology - Donk 7a - 2992 LE Barendrecht - 0180-439002 - info@professionals4technology.com - www.professionals4technology.com.

3primair en OZHW werken samen BARENDRECHT - In juni hebben de Raden van Toezicht en de medezeggenschapsraden van stichting 3primair en de stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden (OZHW) ingestemd met bestuurlijke samenwerking. Hiermee ontstaat een bestuurlijke en inhoudelijke samenwerking – met zicht op een fusie – tussen het openbaar primair onderwijs en het openbaar voortgezet onderwijs in de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Zwijndrecht. In de komende maanden zal er bij het centraal bureau

OZHW in Barendrecht een verbouwing plaatsvinden, waarna de medewerkers van het bestuurskantoor 3primair daar kunnen inhuizen. In eerste instantie zal de samenwerking leiden tot versterking van de centrale dienstverlening en integratie van de administratieve processen. In het schooljaar 2012-2013 wordt ook gewerkt aan uitbouw van de onderwijsinhoudelijke samenwerking, waardoor een meerwaarde moet ontstaan voor de leerlingen, onder andere op het terrein van onderwijsinhoudelijke, didactische en pedagogische

afstemming en doorstroom en overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs. Dit schooljaar wordt verder onderzoek gedaan naar deze inhoudelijke samenwerking om daarmee een mogelijke bestuurlijke fusie te onderbouwen. Een fusie effectrapportage zal hier deel van uitmaken. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Berry Verwijmeren, directeur/bestuurder van 3primair, via (078–6191261). Of Louis de Haan en Teja Ras, algemeen directeur/bestuurders OZHW via 0180-642710.

Kijkje in de keuken bij Konijnendijk BARENDRECHT - Zaterdag 6 oktober houdt Keukenstudio Konijnendijk te Barendrecht open huis. Bezoekers profiteren die dag van aantrekkelijke kortingen en ontvangen onder meer een attentie. Daarnaast is het open huis de aftrap van de oktober actiemaand, met elke dag spectaculaire aanbiedingen. Bezoekers van het open huis ontvangen onder meer tien procent korting bij aanschaf van een Quooker fusion. Tegen inlevering van de oude mengkraan wordt de Quooker zelfs gratis gemonteerd. Met diverse hapjes, lekkere drankjes en gezellige activiteiten is het open huis een feest voor iedereen. Tevens wordt er van de gelegenheid gebruikt gemaakt om de nieuwe huisstijl te presenteren. De nieuwe uitstraling past helemaal bij de Keukenstudio Konijnendijk van vandaag. Een vooruitstrevende keukenzaak, waarbij kwaliteit en persoonlijke service voorop staan. Tijdens de oktober actiemaand profiteert men van hoge kortingen op complete keukens en

apparatuur van gerenommeerde merken. Er zijn kortingen oplopend tot vijftig procent. De trends van 2013 zijn bekend, dus het wordt tijd voor een grote opruiming. Vier showroomkeukens moeten plaats maken voor de nieuwe modellen. De showmodellen zijn daarom nog voordeliger geprijsd. Kom eens langs in de gezellige showroom, de specialisten helpen de klant graag op weg met een persoonlijk keukenadvies. Keukenstudio Konijnendijk is sinds 1985 de keukenspecialist in Barendrecht en omgeving. Een persoonlijke en transparante aanpak staat voorop. Met een ruim aanbod kwaliteitskeukens en apparatuur in de meest uiteenlopende stijlen en prijsklassen biedt Konijnendijk voor elk wat wils. Ook voor de vervanging van keukenonderdelen en het plaatsen van bijkeukens is men bij Keukenstudio Konijnendijk aan het juiste adres. Meer informatie bij Keukenstudio Konijendijk, Dorpsstraat 174, 2992 AB Barendrecht, 0180-611100.

Open huis SKB Oud Barendrecht BARENDRECHT - Op woensdag 3 oktober is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen van de kinderopvang. Tussen 14.30 en 17 uur kunnen ouders, kinderen en belangstellenden binnenlopen op de verschillende kinderopvanglocaties van Stichting Kinderopvang Barendrecht in oud-Barendrecht. Men kan komen kijken wat er allemaal gebeurd met kinderen tussen 0 en 12 jaar als ze naar de kinderopvang zijn. Iedereen

is van harte welkom. Voor kinderen zijn er allerlei activiteiten waaraan ze vrij kunnen deelnemen. Op de volgende plaatsen kan men woensdagmiddag 3 oktober binnenlopen: Villa Kakelbont (Torenmolen 68), De Sloep (Schoener 120), Dakota (Kruidentuin 10), Het Kraaiennest (Evertsenstraat 16), De Jungle (Muziekplein 32), Ieniemienie (Paddeweg 24), Bamboebeer (Bachlaan 2) en ’t Speelruim (Klipper 109).

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel-barendrecht.nl

33

Gilde Barendrecht zoekt vrijwilligers voor de functie: -Bestuurslid Gilde Barendrecht is op zoek naar kandidaten voor de functie van penningmeester. De penningmeester is belast met het beheer van de gelden van Gilde en het bijhouden van de financiële administratie; hij/zij is belast het verwerven van gelden en levert een bijdrage aan het algemene bestuur van Gilde. -Coördinator Rondleidingen De coördinator rondleidingen ontvangt de aanvragen voor rondleidingen en verdeelt deze, overlegt regelmatig met de gidsen en maakt afspraken met aanvragers. Hij/zij neemt initiatieven naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en activiteiten in Barendrecht en verzorgt de PR. Heeft u belangstelling voor een van deze functies of wilt u eerst nadere informatie? Neem dan contact op met Gilde Barendrecht: tl. 06-83459818 (maandag t/m vrijdag 09.00 u tot 12.30 u) of info@gildebarendrecht.nl Voor informatie over de activiteiten van Gilde Barendrecht zie ook onze website: www. gilde-barendrecht.nl

Dubbelweekend voor TFS BARENDRECHT – Aankomend weekend komen de badmintonners van The Flying Shuttle tweemaal in actie. Op zaterdag uit tegen Dekker Almere en zondag thuis om 12 uur tegen Duinwijck uit Haarlem. Het eerste team hoopt dat supporters hen komen steunen. Vooral in het duel met meervoudig Nederlands kampioen Duinwijck kan men kennismaken met badminton op het hoogste niveau. Het team van coach Edward van den Heuvel kan alle steun dan ook van harte gebruiken.

Barendrechtse organisten in de prijzen BARENDRECHT - Zaterdag8 september werd er een orgelconcours voor amateur-organisten gehouden in de Laurenskerk in Rotterdam vanwege de afsluiting van de jubileumserie Windkracht 010 naar aanleiding van het tienjarig bestaan van Rotterdam Orgelstad. Ardjan van Bergeijk uit Barendrecht won de eerste prijs in de categorie tot 17 jaar. Thea Verhagen, eveneens uit Barendrecht, won de tweede prijs in de categorie vanaf 17 jaar.


ontdek. Hoe u prettig thuis kan blijven wonen. Laurens, dĂŠ specialist in ouderenzorg, biedt u thuis alle benodigde zorg, verpleging en ondersteuning. Zo kunt u prettig thuis blijven wonen, ook als u veel zorg nodig heeft. Vanuit onze locaties in Barendrecht zijn wij altijd bij u in de buurt. Bel 0800 588 66 78 of kijk op www.laurens.nl voor meer informatie.

meer dan zorg

Adv 264x194120911085530.indd 1

9/11/2012 8:55:39 PM


Nieuw in Hoogvliet

HAD U OOK MAAR 12 ARMEN

Galerie de Verrassing Kom vrijblijvend binnen en laat u verrassen door hedendaagse kunst. Met o.a. schilderkunst en keramiek beelden.

COMBISYSTEEM

KM 90 R S RIJ ACTIEP

Openings tijden Wo t/m vr van 11:00 tot 16:30 uur Zat van 11:00 tot 14:00 uur Indien gesloten volgens afspraak.

€ 33999 €4

an

al 65 jaar uw vakm

Troubadourlaan 230 3194 HL Hoogvliet Tel: 010-8188639

REPARATIE wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

Lagendijk 178 - Ridderkerk - Telefoon 0180 - 421 399 - www.gavdwaal.nl

UW VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK Acties geldig van 15 september tot 15 december 2012.

www.arkeltuinverzorging.nl 078 - 677 14 32

0180 - 612881 BARENDRECHT

Uw eigen droomtuin Te koop:

We zijn al sinds 1968 een begrip in de regio voor zowel ontwerp als de aanleg van tuinen. Daarnaast verzorgen we ook het onderhoud

garagebox

voor particulieren, bedrijven en

in wijk Paddewei Barendrecht.

verenigingen van eigenaren.

Runderstooflapjes 4 stuks SPECIAL

Rozinski 100 gram VLEESWARENTRIO

Gebr.Rollade,Gebr.Gehakt Crabsalade

3 x 100 gram

MAALTIJDIDEE

Moussaka 250 gram GYROSPAKKET

500 gr. vlees,5 broodjes 2 sausjes

per pakket

KEURSLAGERIJ HEUNKS

5

95

1

60

555 3

25

7

00

Aanbiedingen zijn geldig van 20-09-2012 t/m 26-09-2012.

KEURSLAGERKOOPJE

Neem contact met ons op en vraag de gratis brochure aan.

van Beuningenhaven 7, 2993 EH BARENDRECHT Tel. (0180) 54 76 30 www.heunks.keurslager.nl info@heunks.keurslager.nl

0000123

50x112

Uw rijbewijs is onze reklame!

Het beste adres voor al uw zonwering en rolluiken:

Otra Vez

al 30 jaar een begrip.

25% KORTING www.otravez.nl. 0180-422743

UW STRAATMAKER uit Barendrecht BIEDT ZICH AAN voor al uw tuin- en sierbestrating, oprit-en bedrijventerreinen. topbestrating@gmail.com Tel. 0180-842346/06-33753942

Voor meer info bel: 06-54621227

KRUITHOF

OPTIEK

modebrillen en contactlenzen

telefoon 010-4194166 Voor alle rijbewijzen: Gratis theorieopleiding! (B) Kortingspakketten! (A, B, BE, C, CE) Gratis intakeles! (alleen voor spoed/compact opleiding B, C, E) Termijnbetaling

**Bel voor de voorwaarden en mogelijkheden!**

Bree 45-47 3074 BC Rotterdam

www.verkeersschool-blad.nl info@verkeersschool-blad.nl

Ve r k e e r s s c h o o l B l a d , een halve eeuw toonaangevend op weg!

Ga trendy het najaar tegemoet!

Vrolijke brillen met opvallende kleuren of met een knipoog naar vroeger: de trends in brilmode voor dit najaar hebben een sterke uitstraling.

WIJ VERREKENEN DIRECT UW ZORGVERGOEDING Zware monturen met een retro twist zijn dé trend voor mannen dit najaar. Zwart is hierbij dé kleur maar ook prints van hoorn of schildpad mogen zeker ook! Voor vrouwen geldt dit najaar: ga retro! Monturen van nu zijn geïnspireerd op de brillen van actrices van weleer. Wat denk je bijvoorbeeld van de vlinderbril van Marylin Monroe? Deze heeft een modern sausje waardoor de bril super draagbaar wordt. Klassieke vormen zijn weer in maar gerestyled naar hedendaagse, stijlvolle wensen. Ook dit najaar is de bril weer een waardige modeaccessoire, waarbij het montuur aansluit op je kleding en je look. Kom voor de allerlaatste trends in brilmode naar één van onze vestigingen en laat je inspireren door de vele mogelijkheden.

WWW.KRUITHOFOPTIEK.NL

ROTTERDAM Keizerswaard 60 T (010) 479 41 14

ROZENBURG Raadhuisplein 2 T (0181) 21 30 96

BARENDRECHT Van Beuningenhaven 37 T (0180) 62 54 30

SPIJKENISSE Zuid Passage 33 T (0181) 62 63 29


36 De Schakel

Donderdag 20 september 2012

theaterladder

Erik van Muiswinkel

WO. 26-09, 20.15 UUR

ZA. 6-10, 20.15 UUR

ERIK VAN MUISWINKEL – 4-8-’61 (REPRISE)

JAVIER GUZMAN – OORVERDOVEND (REPRISE) BRUTAAL EN INDRUKWEKKEND Oorverdovend gaat over een maatschappij op drift. Een samenleving die niet samen lijkt te willen leven. Geschreeuw op straat, in de winkel, op de radio, op televisie, het internet en zelfs in de Tweede Kamer. Iedereen schreeuwt, roept, gilt. En niemand luistert. Gaat Guzman over iedereen heen schreeuwen of gaat hij juist zachter praten? Vraagt hij zich weer van alles af of komt hij nu eens met oplossingen. € 22,85/€ 21,50

KOMISCH, SATIRISCH EN MUZIKAAL Afgelopen seizoen stond Erik van Muiswinkel solo voor een uitverkochte zaal. Voor iedereen die hem gemist heeft, een herkansing. Op 4 augustus 1961 werden ter weerszijden van de aardbol Barack Obama en Erik van Muiswinkel geboren. Maar hoe verschillend zou het de twee baby’s vergaan; Erik viert ontspannen zijn solo comeback op het Nederlandse cabaretpodium, terwijl Barack aanmoddert als 44ste President van de Verenigde Staten. € 21,85/€ 20,50

Javier Guzman

WO. 10-10, 20.15 UUR

VR. 28-09, 20.15 UUR KASPER VAN KOOTEN – HET WONDERLIJKE LEVEN VAN JACKIE FONTANEL

Kasper van Kooten

SWINGEND EN GEESTIG Het Wonderlijke Leven Van Jackie Fontanel is gebaseerd op Kasper’s gelijknamige eerste boek. Na de dood van opa - zijn beste vriend en grote voorbeeld - probeert de kleinzoon grootvader’s savoir-vivre te doorgronden door zijn leven na te reizen, te begrijpen en te beschrijven. Niet alleen een meeslepend verhaal over dromen en daden, het is ook een intrigerende familiegeschiedenis. € 19,80/€ 18,45

Out of Africa

ZA. 29-09, 20.15 UUR

DO. 11-10, 20.15 UUR

JP & THE SEEGER SESSION BAND THE CRISIS CURE TOUR

JP & The Seeger Session Band

COUNTRY, FOLK EN AKOESTISCHE ROCK Geïnspireerd door Bruce Springsteen en zijn Seeger Sessions (een eerbetoon aan countrylegende Pete Seeger) brengt JP & The Seeger Session band een mix van folk, country, gospel en akoestische rock. Klassiekers als Pay Me My Money Down, My Oklahoma Home en If I Should Fall Behind in uptempo uitvoering worden afgewisseld met gevoelige nummers als We Shall Overcome. € 18,90/€ 17,55

Jon van Eerd

DO. 4-10, 20.15 UUR

Ik, Driss de Musical

Kayak

JON VAN EERD E.A. – DE BONBONFABRIEK KLUCHTKONING We zijn het van hem gewend. Jon van Eerd werkt zich in zijn nieuwe klucht De Bonbonfabriek weer als vanouds in de nesten. Als Harry Vermeulen weet hij zich nauwelijks staande te houden tussen de tonnen cacao en de opstuivende poedersuiker. Met piepende radars en krakende lopende banden worden er zoveel mogelijk bonbons uitgeperst om een deadline van 30.000 bonbons te halen. Maar de verouderde machines en een vreemde insluiper gooien roet in de cacao. € 27,90/€ 26,55

VR. 12-10, 20.15 UUR

IK, DRISS DE MUSICAL TERUG IN DE TIJD Ik, Driss is een nieuwe musical over Nederland in de jaren ‘70 gezien door de ogen van de jonge Marokkaanse gastarbeider Driss. Driss komt in allerlei komische verwikkelingen terecht, drinkt voor het eerst bier, zingt mee met de Hollandse volksmuziek en wordt verliefd op een Nederlands meisje. Ik, Driss De Musical bevat een verrassende mix van Marokkaanse, Turkse en Westerse popmuziek, ballads en Hollandse meezingers. € 23,40/€ 22,05

OUT OF AFRICA SAFARI THROUGH MAGICAL KENYA UNIEKE AFRIKAANSE SHOW In regie van zangeres en theatermaker Leoni Jansen, bekend van o.a. Daughters of Africa, brengt een cast van 25 getalenteerde zangeres, dansers en muzikanten uit Kenia een avondvullende show waarin ze zowel het traditionele als hedendaagse Kenia laten zien. U ziet de opzwepende dansen van de indrukwekkende Masai krijger, hoort close harmony songs en geniet van funky African Jazz ritmes en de vrolijke Benga Music uit de nachtclubs van Mombassa en Nairobi. € 30,60/€ 29,25

Voice Male

VOICE MALE – LADIES FIRST 100% A CAPELLA Muzikale vrouwen die hun elegante stempel gedrukt hebben op de internationale muziek vormen de inspiratiebron voor het nieuwste programma van de Vlaamse a capella groep Voice Male. In Ladies First brengen de zes heren een ode aan hun favoriete vrouwen. Nummers van o.a. Madonna, Alica Keys, Pink en vele anderen worden omgezet naar het meerstemmige a capella waar Voice Male zo goed in is. € 21,60/€ 20,25

VR. 5-10, 20.15 UUR

ZA. 13-10, 21.00 UUR

KAYAK - JOURNEY THROUGH TIME 1972-2012

NACHT VAN HET CABARET AANSTORMEND TALENT De Nacht is een must voor de ware cabaretliefhebber, het jaarlijkse podium voor aanstormend en doorgebroken talent. En voor u een kennismaking met de cabaretiers van de toekomst. Dat zijn dit jaar o.a. Stefan Pop (Comedytrain), Louise Korthals (winnares van de juryprijs van het Concours om de Wim Sonneveldprijs) en Gebroeders Fretz (o.a. bekend van het NRCV programma On Air van Harm Edens). De presentatie is in handen van Master of Ceremony Onno Innemee. Iedereen krijgt 20 minuten om zich te bewijzen. U bent de applausmeter. € 20,70/€ 19,35

ROCK TROTS VAN NEDERLAND In 2012 is het 40 jaar geleden dat Kayak, de symfonische rock-trots van Nederland, werd opgericht. Na een bewogen bestaan, waarin het meerdere malen gedaan leek met Kayak, bleek de formatie in staat zich staande te houden. In de jubileumtour Journey Through Time 1972-2012 blikt de groep aan de hand van bekende en minder bekende nummers uit hun indrukwekkende en volstrekt unieke oeuvre terug op een carrière vol muzikale hoogtepunten. € 25,20/ € 23,85

Nacht van het cabaret

DINSDAGAVOND FILMAVOND DI. 25-09, 20.15 UUR

THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL Een groep Britse gepensioneerden wil hun oude dag doorbrengen in het exotische India. Ze laten zich verleiden door de flitsende advertentie van het gerestaureerde Marigold Hotel. € 7,50/ € 6,50 cjpckv/ € 6,- vrienden.

RESERVEREN VIA WWW.THEATERHETKRUISPUNT.NL OF 0180-615958. THEATER HET KRUISPUNT, MIDDENBAAN 111, 2991 CS BARENDRECHT


De Schakel

Lezers schrijven

NIEUWS

Donderdag 20 september 2012

Dames BVV te sterk voor SteDoCo 2

Lezers schrijven

Verkeersinfarct dreigt

BARENDRECHT - BVV Barendrecht dames 1 heeft haar honderd procent score weten te behouden. In Hoornaar werd SteDoCo met 0-2 aan de zegekar gebonden. De goals werden pas in de tweede helft gescoord door Samira Ben Chamach en Stephanie Valk. Deze derde speelronde was het tweede elftal van SteDoCo uit Hoornaar de tegenstander. De eerste helft was van beide kanten matig. Sporadisch kregen de teams een kans, maar gescoord werd er niet. SteDoCo speelde goed georganiseerd en Barendrecht kon niet haar eigen vertrouwde spel spelen. In de rust werd het damesteam van Barendrecht op scherp gezet met een aantal gerichte opmerkingen en aanwijzingen. Duidelijk werd ook dat de dames uit een ander vatje tapten na de theepauze. SteDoCo werd teruggedrongen. Geduldig maar snel werd de bal rondgespeeld en

op het juiste moment volgde de versnelling en de diepte. In de 52e minuut viel uiteindelijk de bevrijdende treffer. Samira Ben Chamach maakte op het juiste moment een goede loopactie en rondde een dieptepass uitstekend af. In minuut 60 werd het duel beslist door Stephanie Valk, die ook een steekpass op waarde schatte en de kans benutte, 0-2. Barendrecht kreeg nog wat mogelijkheden om de score op te voeren,

Barrhopoort houdt The Greenery Bruggentocht BARENDRECHT - Wielervereniging Barrhopoort houdt zaterdag 22 september ‘The Greenery Bruggentocht.’ Een toertocht over 75 of 115 km die de deelnemers voert door de Biesbosch en NoordBrabant (de lange afstand). Een prachtige fietstocht die door de grienden langs de Oude-Maas naar Zwijndrecht gaat. Na de Dordtse brug richting de Moerdijkbrug, waar de 75 km tocht afslaat om vervolgens door het natuurgebied van de Biesbosch te rijden. De deelnemers die de 115 km rijden gaan over de Moerdijkbrug richting Geertruidenberg, waar een koffiestop is ingelast. Hierna door het land van Altena om vervolgens via Gorinchem richting de Alblasserwaard te

rijden, waar de routes van de twee afstanden weer samenkomen. Het laatste gedeelte gaat via de Graafstroom en de brug over de Noord weer terug naar het clubhuis van de wielerclub. De routes zijn volledig uitgepijld en er zijn douches aanwezig. De inschrijfkosten zijn volgens de NTFU-norm. Routebeschrijving voor volgauto’s zijn op aanvraag verkrijgbaar. De starttijden zijn voor de 75 km van 8 tot 10 uur, voor de 115 km van 8 tot 9 uur. Start en finish bij clubhuis TC Barrhopoort aan de Zweth 40, 2991 LH in Barendrecht op bedrijventerrein Dierenstein. Voor meer Informatie www.barrhopoort. nl, mail naar tc-barrhopoort@ hetnet.nl en bel 0180-626943.

Cursus Start4Energie 2012 BARENDRECHT - Ook dit najaar wordt er bij Energie een beginnerscursus gegeven voor iedereen die wil starten met hardlopen. Door de stapsgewijze opbouw van de cursus is geen minimum basisconditie vereist en is de cursus dus geschikt voor elke beginnende sportster of sporter. De cursus Start4Energie begint zaterdag 6 oktober. Deze beginnerscursus wordt gegeven in groepsverband onder begeleiding van gediplomeerde en ervaren looptrainers en omvat dertien lessen van ongeveer anderhalf uur. Die worden gegeven op zaterdag van 9.30 tot 11 uur. Het doel is kennismaken met hardlopen in recreatieve vorm. Tijdens de cursus komen onder andere aan bod: looptechniek, coördinatie, blessurepreventie, lenigheid, voeding en kleding. De cursus start zaterdag 6 oktober om 9.30 uur. In de

eerste les worden de eerste beginselen van het hardlopen uitgelegd en de eerste meters op de atletiekbaan van c.a.v. Energie afgelegd. De cursus eindigt op 29 december en wordt de week daarna officieel afgesloten met de 5 kilometer Ontbijtloop van de EnergieLadies. Deelname hieraan is gratis, evenals het ontbijt. De cursus wordt gegeven op en in de omgeving van de kunststofatletiekbaan van c.a.v. Energie op sportpark De Bongerd aan Dierensteinweg 10 te Barendrecht. Om de startende atleet goed te kunnen begeleiden geldt er een maximum aantal deelnemers. Bij meer dan twaalf aanmeldingen wordt er in ieder geval met twee looptrainers gewerkt. Men kan zich aanmelden via coach-trainer@ online.nl. Daar kan men ook terecht met vragen.

37

maar gescoord werd er niet meer. De dames boekten zo een moeizame overwinning op een stug voetballend SteDoCo, waarbij het beste team terecht heeft gewonnen. Dit was uiteindelijk de derde zege op rij. De volgende wedstrijd zal een thuiswedstrijd zijn tegen Jodan Boys uit Gouda. Dit team heeft zes punten uit drie wedstrijden en is dus op papier een geduchte tegenstander.

Alle rechtbanken en zelfs de Raad van State hebben geoordeeld dat het gebied van de boomgaard bestemd is voor een boomgaard. Ook is het College B&W (burgemeester en wethouders) van Ridderkerk onlangs een dwangsom-procedure gestart om recht te doen aan deze uitspraak! Desondanks vindt het College burgemeester en wethouders van Barendrecht dat er dwars door dat gebied of er direct langs dat gebied geasfalteerd moet worden, inclusief een tunnelbak onder de Rijksstraatweg door! Het provinciebestuur is geen voorstander van een derde ontsluitingsweg tussen de Tuindersweg en Nieuw Reijerwaard. Zo’n weg past niet in de provinciale plannen; bedrijfsvestiging in de boomgaard sowieso niet! Een derde ontsluitingsweg door of langs de boomgaard staat daarom niet in het Inpassingsplan voor een

Open dag WHG dierenziekenhuis BARENDRECHT – Op zaterdag 6 oktober zet WHG Dierenziekenhuis van 10 tot 15 uur de deuren open voor iedereen. Iedereen kan komen kijken hoe een laparoscopische sterilisatie werkt. Men kan een rondleiding krijgen langs het laboratorium en de operatiekamers, gratis het gebit van hun hond laten controleren en men krijgt gratis advies van een hondengedragsdeskundige. Voor de kinderen is er een speurtocht, ze kunnen met hun knuffel naar de dokter, een ponyrit maken en zich laten schminken. Kijk voor het volledige programma in de week van de open dag op www.whgdierenartsen.nl.

Energielopers overwinnen de Mont Ventoux BARENDRECHT - Op zaterdag 8 september 2012 hebben acht atleten van de atletiekvereniging c.a.v. Energie uit Barendrecht de beruchte Mont Ventoux in Frankrijk beklommen. Een klim van maar liefst 25 kilometer bracht de lopers uiteindelijk naar een hoogte van 1912 meter. Op weg naar deze top moesten zij zelfs stijgingspercentages van meer dan 10 procent overwinnen. Maar niet alleen deze stijgingspercentages waren een obstakel, ook de hoge temperatuur zorgde voor een zware beproeving. Na een zware inspanning waarbij doorzettingsvermogen in hoofdletters werd geschreven, bereikten alle lopers de top. Na afloop spraken alle lopers unaniem

over een unieke ervaring. De lopers van Energie hebben niet alleen een bijzondere sportieve prestatie geleverd, maar zij hebben hiermee ook de Barendrechtse stichting Move For MS ondersteund. Deze stichting zamelt geld in voor het ErasMS centrum waar onderzoek naar de ziekte Multiple Sclerose bij kinderen wordt verricht. Met de actie op de Mont Ventoux werd tot nu toe al ruim 6.300 Euro opgehaald. Samen met andere acties die Move For MS eerder dit jaar organiseerde wordt er naar gestreefd om totaal 15.000 Euro op te halen. Donaties via de website ww.moveforms.nl zijn uiteraard steeds van harte welkom.

bedrijventerrein in Nieuw Reijerwaard; tenzij op uitdrukkelijk verzoek van betrokken gemeenten. De gemeente Ridderkerk, Barendrecht en de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) hebben daarom van Gedeputeerde Staten tot 5 oktober a.s. de tijd gekregen om er met elkaar uit te komen. Door Oranjewoud – een gerenommeerd adviesbureau – wordt gewaarschuwd voor de verkeersaantrekkende werking van aan- en afrijdend verkeer naar de A29! Woordvoerders van de Vereniging Barendrechtse Ondernemers hebben deze verwachting ook uitgesproken. Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht denkt daar blijkbaar toch anders over en volharden in hun standpunt dat de weg er moet komen. Wij hebben onze bedenkingen. Hoe denkt Barendrecht het vele extra vrachtverkeer op de Kilweg

op te vangen? De gemeenteraad is nu aan zet! Wat ons allemaal zou helpen is dat de inwoners van Barendrecht komende week van zich laten horen! Bijvoorbeeld via een ingezonden brief of door contact op te nemen met B&W en/of gemeenteraadsfracties. Maak duidelijk wat u er van vindt; waarom er geen weg door de boomgaard moet komen; waarom de uitspraak van de rechterlijke macht gerespecteerd moet worden; waarom u vindt dat het dwangsombesluit van burgemeester en wethouders Ridderkerk door het gemeentebestuur van Barendrecht gerespecteerd moet worden etc. Het hoeft echt geen lang verhaal te worden of e-mail te zijn. Bij voorbaat bedankt voor uw betrokkenheid en moeite. Bestuur van de Vereniging Polder Nieuw Reijerwaard, www.poldernieuw reijerwaard.nl

Start TulpenCompetitie bij BVV BARENDRECHT – BVV Barendrecht start zaterdag 22 september samen met stichting Positieve Sportbeleving (Stiposport) de TulpenCompetitie. Deze TulpenCompetitie is een fairplay / sportiviteitcompetitie voor de betrokkenen en bezoekende teams van de club. Voetbalteams, leiders en supporters worden door de scheidsrechters beoordeeld en kunnen daarbij sportiviteitpunten scoren door sportief gedrag en spel. Ook krijgen de aanvoerders binnenkort een nieuwe aanvoerdersband uitgereikt waarop het logo van het Nationaal Symbool Positieve Sportbeleving staat, dat mede door BVV Barendrecht werd gelanceerd. Stiposport en BVV gaan in dat kader onder andere rondetafelgesprekken houden over leiderschap en

positiviteit. Het motto van het project is ‘Samen creëren we winnaars!’ BVV neemt zijn maatschappelijk verantwoordelijkheid serieus en is mede-initiatiefnemer van de TulpenCompetitie. Juist in een tijd waarin agressie en geweld op sportvelden steeds vaker voorkomt, is aandacht voor positieve sportbeleving noodzakelijk. Stiposport is ervan overtuigd dat het aanpakken van excessen vooral effectief is als dat bij de bron plaatsvindt. Hoewel het achteraf straffen van betrokkenen soms noodzakelijk is, valt er vooral bij het coachen, begeleiden en stimuleren van sporters en sportteams een forse winst te behalen in sportief succes. Juist investeren in wat goed gaat en wat sporters goed doen, stimuleert het vertrouwen en faciliteert de ontwikkeling van ieders talenten.

Leden Heer Jan bij Masters Rotterdam HEERJANSDAM - TV Heer Jan heeft vooral een goede naam als vereniging waar een hele gezellige sfeer heerst. Maar dat kan prima samengaan met goed tennis. Dat het tennisniveau er de afgelopen jaren steeds hoger is geworden, blijkt uit de deelname van zes leden aan de Masters Rotterdam. Kelly van Hoof, Mariska van der Matten, Paul Bruin, Jeffrey Meeusen en de jeugdleden Carlijn Ketting en Valentijn Gaal kregen een uitnodiging van de tennisbond om mee te strijden om de Master titel in hun speelcategorie. De uitnodiging kregen zij op basis van hun toernooiresultaten deze zomer.

Kelly deed mee in de categorie 3, Mariska, Carlijn en Paul in categorie 4, Valentijn in categorie 6 en Jeffrey in categorie 7. Mariska van der Matten en Valentijn Gaal bereikten de finale. Valentijn, nog maar 14 jaar oud, won de finale in een zinderende driesetter (7-5 1-6 7-6) en is nu een jaar lang Master in het district Rotterdam in de speelcategorie 6. TV Heer Jan is trots op Valentijns titel, Mariska’s finaleplaats en de kwalificatie van de andere vier deelnemers. De talentvolle jeugdselectie zal naar verwachting in de toekomst meer deelnemers aan de Masters gaan opleveren.


Genoten van de zomer en weer aan de slag met je figuur? Makkelijk centimeters verliezen, precies waar jij dat wilt. Stevig afvallen? Alleen centimeters verliezen op je heupen? Of meer spieren en minder vet? Bailine laat je strakker in je vel zitten met elektrotraining, een wetenschappelijk ontwikkelde methode uit Scandinavië. Terwijl je ontspannen ligt, worden je spieren gericht getraind. Ontdek het geheim uit Scandinavië. Volg ons programma en wij garanderen succes!

Wij zijn op zoek naar waterijsjes voor Raymond ter Borg!

Boek

GRA een TIS pro efndel ing

beha

Middenbaan 99, 2991 CS Barendrecht - tel. 0180 613736 - www.lustbarendrecht.nl

WELKOM BIJ DE PODOLOOG

Centimeters verliezen waar jij dat wilt! Bel of mail Ria voor een afspraak

Op donderdag 27 september en donderdag 11 oktober organiseert Podologie Praktijk Jansen GRATIS spreekuur voor mensen met voet- en houdingklachten. Tijdens dit spreekuur zal Registerpodoloog Jansen een analyse maken van uw voet en/of houding. Vervolgens krijgt u een advies (schoen, therapeutische zool, oefeningen), hoe u de klacht kunt aanpakken.

Bailine Barendrecht • 0180 - 617 999 barendrecht@bailine.nl • www.bailine.nl

Bent u geïnteresseerd in een GRATIS analyse en advies? Bel of mail voor het gewenste tijdstip voor uw afspraak. De spreekuren zullen tussen 16.00 en 20.00 uur gehouden worden in Podologie Praktijk Jansen aan de Avenue Carnisse 208 A in Barendrecht. mob: 06 25293906 / e-mail: markjansen@telfort.nl Mark Jansen Registerpodoloog B Ingeschreven in het kwaliteitsregister van Stichting LOOP

Uw specialist voor therapeutische zolen !! RE/MAX Makelaarsgroep Bijdorp Oost 42 | 2992 LA Barendrecht t: (0180) 61 52 33 | f: (0180) 62 02 30 barendrecht@remax.nl | www.remax.nl

Makelaarsgroep

• • • • • • • •

Tussenwoning Perceeloppervlakte: 131 m2 Woonoppervlakte: 145 m2 Bouwjaar: 1999 Inhoud: 420 m3 Kamers: 6 Slaapkamers: 5 Tuin: achtertuin, noordoost Makelaar: Jan-Hein Schilderman Vraagprijs € 250.000,- k.k.

2 onder-1-kapwoning met garage Perceeloppervlakte: 256 m2 Woonoppervlakte: 130 m2 Bouwjaar: 1934 Inhoud: 450 m3 Kamers: 5 Slaapkamers: 4 Tuin: achtertuin, zuidwest

Barendrecht Platehaven 59

Galerijflat Woonlaag: 3 Woonoppervlakte: 87 m2 Bouwjaar: 2005 Inhoud: 225 m3 Kamers: 3 Slaapkamers: 2 Balkon: Zuiden Makelaar: Marco Bos Vraagprijs € 219.000,- k.k.

Portiekflat Woonlaag: 2 Woonoppervlakte: 90 m2 Bouwjaar: 1994 Inhoud: 225 m3 Kamers: 3 Slaapkamers: 2 Balkon: 2x West en Noord

T H C KO

VER

Makelaar: Marco Bos Verkocht

Tussenwoning Perceeloppervlakte: 180 m2 Woonoppervlakte: 145 m2 Bouwjaar: 1972 Inhoud: 353 m3 Kamers: 6 Slaapkamers: 5 Tuin: achtertuin, zuidoost

Barendrecht Noordersingel 26D

T H C KO

VER

Makelaar: Jan-Hein Schilderman Verkocht

• • • • • • • •

Makelaar: Marco Bos Vraagprijs € 189.500,- k.k.

Barendrecht Tjalk 37

Kijk voor meer aanbod op: 24357-B10K-N16-REMA1k-Schakel.indd 1

• • • • • • • •

Makelaar: Marco Bos Vraagprijs € 200.000,- k.k.

Barendrecht Riedertuin 1

OPEN HUIS 29 SEPTEMBER VAN 11:00 - 15:00 UUR • • • • • • • •

• • • • • • • •

Makelaar: Jan-Jaap de Vin Vraagprijs € 389.000,- k.k.

Zwijndrecht Colijnweg 47

OPEN HUIS 29 SEPTEMBER VAN 11:00 - 15:00 UUR

OPEN HUIS 29 SEPTEMBER VAN 11:00 - 15:00 UUR

OPEN HUIS 29 SEPTEMBER VAN 11:00 - 15:00 UUR • • • • • • • •

Barendrecht Middenbaan 29

Barendrecht Julianastraat 8

Rhoon Kwartslaan 54

Barendrecht Wolvenburg 2

T H C KO

VER

Makelaar: Jan-Jaap de Vin Verkocht

Vrijstaande woning Perceeloppervlakte: 577 m2 Woonoppervlakte: 230 m2 Bouwjaar: 2006 Inhoud: 805 m3 Kamers: 4 Slaapkamers: 3 Tuin: tuin rondom, zuidwest Makelaar: Marco Bos Vraagprijs € 675.000,- k.k.

Makelaar: Jan-Jaap de Vin Rotterdam Verkocht Solingstraat 5

T H C KO

VER

Makelaar: Jan-Jaap de Vin Verkocht

W W W. R E M A X . N L 18-09-12 15:29


39 De Schakel

NIEUWS

Donderdag 20 september 2012

Natuurlijk & Schoon; Natuurlijk! Op 29 september houdt de stichting GreensParade een festival dat staat in het kader van duurzaam ondernemen, de natuur en met name het behoud hiervan, milieuvriendelijke oplossingen en groen leven. Het zijn juist deze zaken die naadloos passen in de filosofie van het Ha-Ra schoonmaaksysteem. Géén schadelijke chemische producten om uw huis of kantoor schoon te maken, maar de Ha-Ra vezels die het werk doen. Heel vaak met alleen maar schoon water of slechts één druppel verzorgingsmiddel erbij, die overigens biologisch afbreekbaar is. Kalkaanslag verdwijnt door gebruik te maken van honderd procent natuurlijk citroenzuur en roestvrijstaal wordt weer als nieuw door de Blue Multipasta toe te passen, die op basis van de natuurlijke zeepsteen Saponiet wordt vervaardigd. Om de aangekoekte oven of de vette frituurpan

VVD Barendrecht bedankt kiezers

SGGR viert veertigste verjaardag

Bruidspaar bij De Hoeksteen BARENDRECHT - Donderdag 6 september was het ‘s middags een drukte van belang op het schoolplein van CBS De Hoeksteen. Het was een feestelijke dag: juf Sabine van Wamelen trouwde met Michel van Wijk. De kinderen, de leerkrachten en vele ouders wachtten met fraai versierde bogen en ballonnen hun juf en haar man op. Eindelijk kwamen ze aan in een mooie, oude sportauto met open dak. Terwijl ze onder de bogen doorliepen, werd het kersverse bruidspaar toegezongen. Eenmaal binnen ontvingen ze een cadeau van de kinderen. Daarna werden er witte duiven opgelaten en vertrokken Sabine en Michel naar het gemeentehuis. Voor alle kinderen was er nog een lekkere traktatie.

schoon te maken is er de biologisch afbreekbare ovenreiniger. Geen prikkeling op slijmvliezen of luchtwegen en gewoon met blote handen aan te raken. Als bovenstaande u aanspreekt om ‘groener’ te leven, bezoek dan de Ha-Ra stand op het festival. Wij bieden u informatie en advies en zo u wilt kunt u ook producten aanschaffen (pinnen kan). Bent u niet in de gelegenheid om naar het GreensParade festival te komen, bezoek dan Gemengd openhaardhout het Ha-Ra Open Huis op vrijte koop! Voor € 80,- per dag 5 oktober en laat ukuub onderthuisbezorgd. Jasper het genot van een hapje en 06-17425635 Bredius een drankje informeren en profiteer dan van de speciale Te koop: 2 grote tassen Gemengd openhaardhout kortingsactie. We hopen u diverse te met meisjes merkper koop! Voor kleding maat € 80,134/140 ontmoeten op één vante deze kuub thuisbezorgd. Jasper plus schoenen/laarzen. evenementen. Bredius Alles in 06-17425635 zeer goede staat Ha-Ra: een milieubewuste én schoon! Merendeel Oikeuze….. Te koop: 2 grote tassen

RIDDERKERK – Zaterdag 15 sept was SGGR jarig en dat werd gevierd. Door de leden, genodigden en vrijwilligers is er naar deze dag toegeleefd. Vanaf 12 uur was de inloop. De leden en genodigden werden aan de deur verwelkomt door de penningmeester en voorzitter. Geholpen door vrijwilligers werd een ieder begeleid met de lift of via de trap naar de feestzaal. Om 12.30 werd door de voorzitter het startschot gegeven met het heffen van een glas. Het bestuur feliciteerde de leden met de verjaardag van hun vereniging en daarmee kon het feest beginnen. Gastvrouw en gastheer, Caroline en Bernhard, praatten de middag aan elkaar met onderbrekingen van verschillende artiesten en een clown. Het aanbod van muziek was gevarieerd, er kon zelf bij de

lily. € 75,- of bieden? 06 met diverse meisjes merk-

53883027 Marijke Willemstein, kleding maat 134/140 0180-613791, plus Te koop:schoenen/laarzen. Electisch massamarijke@ha-ra.nl,Alles www. in zeer goede staat ge matras tegen rugklachha-ra.nl/marijkewillemstein én Oiten schoon! z.g.a.n. Merendeel Prijs 400 euro lily. of bieden? 06 Tel. € 06 75,83431967 53883027 Te koop: Reebok zaalvoetTe koop: Electisch balschoenen maat massa45 € ge matras tegen rugklach17,50, Zwart metalen fietsten z.g.a.n. Prijs 400 euro mand (New Look) € 12,50 Tel. 0180-611807 06 83431967

Subsidie voor herstructurering glastuinbouw

lily. € 75,- of bieden? 06 jasy@kpnplanet.nl tel 06Te koop: Drentse kussen 53883027 41354127 kast in goede staat. Tel. Gemengd openhaardhout Te koop: Electisch massa- Te koop: Petrof piano met 06-34796459 te koop! Voor € 80,- per ge matras tegen rugklach- kruk, noten hoogglans tel. fietsbuggyTe koop: kuub thuisbezorgd. Jasper ten z.g.a.n. Prijs 400 euro 0180-617693 drager voor kinder-buggy Bredius 06-17425635 Tel. 06 83431967 kussen Te koop: Drentse voor gloednieuw van € 28,Te koop: 2 grote tassen Te koop: Reebok zaalvoet- € kast in tel. goede staat. Tel. 15,-. 0180-617345 na met diverse meisjes merk- balschoenen maat 45 € 19.00 06-34796459 uur kleding maat 134/140 17,50, Zwart metalen fietsfietsbuggyDe koop: dierenambulance plus schoenen/laarzen. mand (New Look) € 12,50 Te drager voor kinder-buggy R.kerk/Barendrecht zoekt Alles in zeer goede staat Tel. 0180-611807 € 28,- voor gloednieuw met spoedvanChauffeurs én schoon! Merendeel Oitel. 0180-617345 na en15,-. Bijrijders M/V lily. € 75,- of bieden? 06 Te koop: klassieke kersen- € houten salontafel 130x60 + 19.00 heeft uur u hart voor dieren, 53883027 bijzettafeltje Prijs 75 euro bel dan nu: 0649 926 498 De dierenambulance Te koop: Electisch massa- Tel. 0180-414234 R.kerk/Barendrecht zoekt Klassiek noten eethoek, ge matras tegen rugklachChauffeurs tafel +spoed 4 stoelen, ovaal en ten z.g.a.n. Prijs 400 euro Te koop: kleding/tassen 5 met euro p.st zat 22 sept.10.30 en Bijrijders stoelen: M/V uitschuifbaar, achTel. 06 83431967 - 15.00 uur Pr. Bernhard- heeft hart voor terkantu hout, lossedieren, zitting Te koop: Reebok zaalvoet- straat 60 B’drecht tel. 06- bel nu: 06-22881632 0649 926 498 van dan stof tel. balschoenen maat 45 € 46024250 Klassiek Ik help Unoten graageethoek, in de 17,50, Zwart metalen fiets+ 4 stoelen, ovaal en huishouding! Bent u op mand (New Look) € 12,50 Te koop: Leolux creme tafel stoffen bank type Antonia, zoek uitschuifbaar, achnaar eenstoelen: nette hulp? Tel. 0180-611807 ruime 4 pers, € 500 en Fa- terkant hout, zitting Belt u dan met losse Elize tel. 06Te koop: klassieke kersen- ber SP4 elektr sfeerhaard van stof tel. 06-22881632 47131811 houten Dorpsdijk salontafel 130x60 in absolute € 175,--CH 192 +- 3161 Rhoon nieuw- Te koop: Leolux salontafel Ik help U graag in de bijzettafeltje Prijs 75 euro staat. Bel: 06-18110857 oranje gemêleerd in huishouding! Bentglas u op Tel. 0180-414234 Geopend: dinsdag donderdag en zaterdag € 250,06Gevraagd: Oude brommer, alu zoekframe. naar een nettetel. hulp? van 10.00 5totSnorbrommer 17.00 uur. bv zund- 40218603 Te koop: kleding/tassen Belt u dan met Elize tel. 06euro p.st zat 22 sept.10.30 app puch kreidler Alles 47131811 - 15.00 uur Pr. Bernhard- is welkom met of zonder straat 60 B’drecht tel. 06- kenteken, kenteken wordt Te koop: Leolux salontafel oranje gemêleerd glas in

OUTLET

KWALITEITS MEUBELEN bij

Boogaard Classic Style

Extra verdienen in je eigen bezorgwijk!

klassiekezaalvoetkersenBARENDRECHT -Te koop: De Reebok bouw. Veel bedrijven zijn balschoenen maat 45 € houten salontafel 130x60 + en mogen Barendrecht, klein en verouderd Woensdag 12 september heb- gemeenten 17,50, Zwart Prijs metalen 75 fietseuro groeien. De amand c h t ,(New al jaren niet meer ben de kiezers hun stem laten H e n d r i k - I d o - A m b bijzettafeltje Look) € 12,50 Tel. 0180-414234 gemeenten hebben de ambigelden. VVD kreeg de meer- Ridderkerk en Zwijndrecht Tel. 0180-611807 ruimom in vier 5jaar tijd circa derheid van stemmen met een werken samen om de Te koop: tie kleding/tassen het 35 hectare glastuinbouw te historische overwinning van telijke kwaliteit ineuro Te koop: klassieke kersenp.st zat 22 sept.10.30 houten 130x60 + en salontafel saneren. 41 zetels. Ook in Barendrecht gebied tussen Rotterdam - 15.00 uur Pr. Bernhardbijzettafeltje Prijs 75 heeft de VVD een ruime meer- Dordrecht (de Deltapoort) straat 60 B’drecht tel.euro 06Tel. 0180-414234 46024250 dit Een groot deel van het gebied derheid van de stemmen bin- te verbeteren. Zij willen nengehaald (ruim 33,45 pro- bereiken door de kassen die is waarschijnlijk op vrijwilTe koop: kleding/tassen koop:lige Leolux basis creme met 5de ‘Regeling cent met een opkomst van verspreid liggen in het gebied euro p.stbank zat 22 sept.10.30 type Antonia, saneruimte voor ruimte’ te sane77,4 procent), een stijging van op vrijwillige basis te stoffen -ruime 15.00 uur Pr. Bernhard€Met 500 en Fa-regeling kun4 pers, ren. deze 5,5 procent ten opzichte van ren of - als de haalbaarheid straat 60 elektr B’drecht tel. 06ber SP4 sfeerhaard vertuinders hun kas afbreken de verkiezingen in 2010. Wij is aangetoond - deels46024250 absolute nieuw€ 175,-- innen ZuidBel:en één of meerdere woninbedanken dan ook de kiezers plaatsen. De provinciestaat. 06-18110857 terugbouwen. voor dit fantastische resultaat Holland heeft 2.587.746Teeuro koop:genLeolux creme In eerdestoffen typebrommer, Antonia,met tuinders de bank reOude gesprekken en zijn erg trots op de gevoer- subsidie toegekend voor Gevraagd: € 500 Fa- van hen al Snorbrommer bv en zundglas-4 pers, heeft een aantal de campagne die zaterdag 8 herstructurering van deruime Gemengd openhaardhout ber elektr sfeerhaard app SP4 puchaangegeven kreidler Alles tuinbouw in de Deltapoort. mogelijk gebruik september door het landelijke te koop! Voor € 80,- per € is 175,-welkom met of maken zonder inteabsolute nieuw- van een derwillen campagneteam onder leiding kuub thuisbezorgd. Jasper staat. kenteken, kenteken wordt 06-18110857 De 06-17425635 toegekende subsidie isBel:gelijke regeling. van VVD Tweede Kamer fracBredius direct overgeschreven. tievoorzitter en campagnelei- een eerste en noodzakelijke Prijs en ophalen overleg. Gevraagd: Oudeinbrommer, stap op2 weg het bepalen Daarnaast zijn der Stef Blok nog eens extra Te koop: grotenaar tassen jasy@kpnplanet.nl 06- de gemeenSnorbrommer bv tel zundmet van diverse meisjes merk-van de haalbaarheid her-puchten kreidler van planAlles te bekijken of werd ondersteund. app 41354127 kleding maat van 134/140 structurering de glastuinbelangstelling is welkomer met of zonder is onder de plus bouw schoenen/laarzen. Te Petrof piano met oude bedrijf kenteken in de Deltapoort. kenteken, In koop: het tuinders omwordt hun Hans van der Burg, Allesgebied in zeer goede direct kruk, noten hoogglans tel. staat ruimstaat 100 hectare teovergeschreven. verplaatsen naar een nieuw Voorzitter VVD afdeling én schoon! Merendeel Prijs en ophalen in overleg. 0180-617693 verspreid liggendeOi-glastuinte realiseren glastuinbouwBarendrecht

39

cluster elders in het gebied. Dit met een zogenoemde ‘Regeling glas voor glas’. De komende maanden zal onderzoek uitwijzen of het ontwikkelen van het glastuinbouwcluster (financieel) haalbaar is. De gemeenteraden zullen begin volgend jaar over een eventueel nieuw glastuinbouwcluster besluiten. De afgelopen tijd is al meerdere malen gesproken met diverse tuinders. De gemeenten zullen het komende halfjaar de tuinders die overwegen met hun bedrijf te stoppen of overwegen hun bedrijf te verplaatsen naar een mogelijk nieuw glastuinbouwcluster, uitnodigen voor een gesprek. Over vier jaar moet de ambitie om 35 hectare glastuinbouw te saneren gerealiseerd zijn en de resultaten hiervan zichtbaar zijn in het Deltapoort-landschap.

Zorggroep de Laren - Locatie Villa MaJa te Rhoon Villa MaJa is een particuliere woon-zorgvoorziening, gelegen aan de Rijsdijk 8 in Rhoon en op 500 meter van het centrum van Rhoon. Op dit moment zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, met name naar heren die handig zijn, die het leuk vinden om in en rondom Villa Maja mee te werken en optimaal gewaardeerd worden voor hun inzet. Zorggroep de Laren ziet vrijwilligers als werknemers en gaat er op dezelfde manier mee om. U ontvangt een vrijwilligerscontract, uw bent aanwezig op feestelijke momenten en indien de reiskosten een bezwaar zijn worden deze vergoed. Indien u interesse heeft neemt u contact op met de locatiemanager Jacqueline en vrijblijvend vindt er dan een gesprek plaats. Voor verdere informatie kijkt u op de website: www.zorggroepdelaren. nl Jacqueline Roodnat

DJ om verzoeknummers aangevraagd worden. De clown maakte grappen en grollen, er waren ballonfiguren en wie wilde kon geschminkt worden of een glittertattoo laten maken. Radio Ridderkerk was de hele middag aanwezig, waarvan donderdag 27 september van 17 tot 18 uur een compilatie uitgezonden wordt. Om 16 uur was het alweer tijd deze dag af te sluiten. Met een volle buik en met een presentje zat het er na een laatste dans toch echt op. Namens de leden wil SGGR iedereen bedanken die deze dag mogelijk heeft gemaakt. Grote dank gaat uit naar het personeel van hotel Van der Valk Ridderkerk voor de fijne samenwerking en het warme, welkome gevoel dat als een deken over iedereen heenviel.

Cursus Beweegmaatjes in de Boei In september gaat er in Rotterdam Zuid voor de tweede keer een cursus Beweegmaatjes van start. Met deze cursus van Avant Sanare worden vrijwilligers opgeleid om veilig en met plezier met anderen te gaan bewegen. Deze keer is tijdens de cursus speciale aandacht voor mensen met kanker. De eerste cursus middag is op maandagmiddag 24 september. De cursus wordt gegeven in Inloophuis de Boei. Vooraf aanmelden gewenst. Het inloophuis is te vinden aan de Weimansweg 70-72 in Rotterdam. Voor meer informatie www.inloophuisdeboei. nl of www.avantsanare.nl. Aanmelden via 010-4286400 of 06-10301478 envragen naar Floor Bemmelmans.

iedereen iedereen verdient een verdient een morgen morgen

www.MX-verspreidingen.nl Kruisweg 2 2987 VP Ridderkerk

info@mx-verspreidingen.nl

MX-verspreidingen zoekt post- en folderbezorgers die in het eind van elke week een aantal poststukken in zijn wijk mee wil nemen.

Heb je nu een post- of folderwijk?

Bezorg je in Carnisselanden?

Zin in een extra bijverdienste bij je gewone wijk?

Bel: 0180-418710 (e-mailen mag natuurlijk ook).

MX-verspreidingen is de lokale vertegenwoordiger van DHL- Selektvracht en verzorgt de distributie van folders, “de Combinatie”, “de Ambachter”, partijenpost, pakketten, express zendingen en pallets.


Is deze bedrijfsruimte geschikt voor u?

Dé locatie voor al uw

feesten, lunches, diners of koffiemomenten! Brasserie Rhoonse Polder nodigt u van harte uit in een rustige, natuurlijke en sfeervolle omgeving. U kunt bij ons op een ontspannen manier genieten van bijvoorbeeld een lunch, borrel of diner. Maar u kunt er ook effectief vergaderen of een onvergetelijke trouwdag, een spetterend feest of een sportieve dag beleven. Samen met

Einsteinweg 11 te Hellevoetsluis Bedrijfsgebouw met 14 zelfstandige bedrijfspanden met eigen voorzieningen, gelegen aan de Einsteinweg 11 te Hellevoetsluis, centraal gelegen op bedrijventerrein “Kickersbloem I”.

vrienden, familie of collega’s. Welkom!

NATUURLIJK GENIETEN!

Veerweg 2a info@rhoonsepolder.nl

VAN 13 T/M 23 SEPTEMBER BIJ UW RENAULT-DEALER!

BIJ AUTO INDUMIJ

2 bedrijfspanden van ca.240m² 60m² bedrijfsruimte/showroom 60m² showroom/kantoor 120m² kantoorverdieping

• • • •

2 bedrijfspanden van ca.300m² 90m² bedrijfsruimte/showroom 60m² showroom/kantoor 150m² kantoorverdieping

Vanaf

• 4 bedrijfspanden van ca.180m² • 90m² bedrijfsruimte/showroom • 90m² kantoorverdieping

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. U kunt bij ons gratis parkeren op de ruime parkeerplaats.

t 010 501 79 28

Indeling • 4 bedrijfspanden van ca.120m² • 60m² bedrijfsruimte/showroom • 60m² kantoorverdieping

• • • •

€ 995,- per maand

exclusief BTW en servicekosten

3161 EX Rhoon f 010 501 30 55 www.rhoonsepolder.nl

010 424 88 88

0181 47 04 28

LAAT JE NU VERLEIDEN…

COLLECTION COLLECT TTION ION TIJDELIJK BETAALT RENAULT HET VERSCHIL TUSSEN 19% EN 21% BTW OP DE AANSCHAFPRIJS* WWW.INDUMIJ.NL

0% actiefinanciering

7,9% standaardtarief

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK.INDUMIJ.NL + TWITTER.INDUMIJ.NL BARENDRECHT TUINDERSWEG 34 DORDRECHT MIJLWEG 69 HARDINXVELD WIEDHAAK 1 OUD-BEIJERLAND ISAAC NEWTONSTRAAT 7 RIDDERKERK HAVENKADE 3

Totaal kredietbedrag

Looptijd in maanden

Jaarlijks kostenpercentage

Totaal te betalen bedrag

Maandtermijn

€ 5.000

24

0%

€ 5.000

€ 208 € 208

€ 7.500

36

0%

€ 7.500

€ 15.000

48

0%

€ 15.000

€ 313

€ 5.000

24

7,9%

€ 5.407

€ 225

€ 7.500

36

7,9%

€ 8.415

€ 234

€ 15.000

48

7,9%

€ 17.453

€ 364

TEL. (0180) 65 62 50 TEL. (078) 617 00 00 TEL. (0184) 62 05 70 TEL. (0186) 62 26 55 TEL. (0180) 43 14 95

EXTRA INRUILWAARDE €2.500,-

0% RENTE

VESTIGING DORDRECHT ZONDAG 23 SEPTEMBER GEOPEND VAN 11:00 - 16:00 UUR

* Tijdens de Salon de Promotion houdt Renault de BTW op 19%! Wanneer de auto later dan 30 september gefactureerd is, dan geldt een hoger BTW (21%). Daarom krijgt u 2% korting gebaseerd op de consumentenprijs exclusief BTW en BPM vanaf 1 oktober 2012, zoals die geldt per 1 oktober 2012. Deze actie is alleen geldig voor particuliere klanten op Renault personenauto’s. M.u.v. Z.E. modellen, en modellen die vòòr 1 oktober 2012 gefactureerd worden. Deze aanbieding is gelijk aan een korting vanaf € 132 op de nieuwe Twingo, € 173 op Clio, € 211 op Clio Estate, € 264 op Modus, € 214 op Kangoo Family, € 268 op Wind, € 284 op Mégane Hatchback, € 299 op Mégane Estate, € 320 op Mégane Coupé en Mégane Renault Sport, € 367 op Mégane Coupé-Cabriolet, € 285 op (Grand) Scénic, € 339 op Laguna Hatchback, € 354 op Laguna Estate, € 485 op Laguna Coupé, € 476 op (Grand) Espace. Actieperiode Salon de Promotion, loopt van 13 september tot en met 23 september 2012. Bepalend is de datum waarbij de aankooporder bij Renault Nederland binnenkomt. De auto dient uiterlijk 30 november gekentekend te zijn. De in deze advertentie gecommuniceerde prijzen betreffen consumentenprijs vanaf 1 oktober 2012 en na aftrek van de extra inruilwaarde en eventuele ECO2-premie. De gecommuniceerde bijtellingbedragen zijn gebaseerd op de meest gunstige bijtelling van het betreffende model op basis van de 42% belastingschijf. Afbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto en/of specificaties in Nederland en/ of fiscale categorie waarin het model valt. Alle prijzen personenauto’s en diensten zijn inclusief BTW. Het aflopend krediet wordt verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Alleen geldig op nieuwe Renault personenauto-orders van particulieren van 13/09/2012 tot en met 23/09/2012. Jaarlijks kostenpercentage 0% tot 24 maanden op de Twingo, 0% tot 36 maanden op de Clio (Hatchback, Estate), (Grand) Modus, Wind en Kangoo Family, 0% tot 48 maanden op de Mégane (Hatchback, Estate, Coupé), (Grand) Scénic, Laguna (Hatchback, Estate, Coupé) en (Grand) Espace. Maximaal te financieren bedrag € 5.000 op de Twingo, € 7.500 op de Clio (Hatchback, Estate), (Grand) Modus, Wind en Kangoo Family, €15.000 op de Mégane (Hatchback, Estate, Coupé), (Grand) Scénic, Laguna (Hatchback, Estate, Coupé) en (Grand) Espace. Elke kredietaanvraag wordt getoetst bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor de exacte actievoorwaarden renault.nl of vraag uw Renaultdealer. Renault behoudt zich het recht voor de actie op elk moment te wijzigen of te beëindigen. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op renault.nl.

Min./max. verbruik getoond model: 4,1-8,1 l/100 km. Resp. 24,4-12,3 km /l. CO2 105-186 g/km.


De Schakel Donderdag 20 september 2012

SP

Barendrecht nu bovenaan BARENDRECHT - Barendrecht blijft vriend en vijand verbazen. De rood-witten wonnen zaterdag in en tegen Genemuiden met 2-1 en zijn na vier opeenvolgende zeges de trotse koploper van de topklasse. De ploeg van trainer Jack van den Berg is als enige nog ongeslagen in de hoogste afdeling van het zaterdagvoetbal. De oefenmeester stuurde zaterdag hetzelfde elftal het veld in als de week ervoor. Het begin was voor Barendrecht, dat direct een paar kansen kreeg. Ramon Salas mikte naast, ook Christian Opschoor had geen geluk bij zijn eerste poging. Na twaalf minuten was het wel raak. Linksachter Julian van Houselt bracht de bal voor, Marwin Richard knikte binnen, 0-1. Genemuiden probeerde wat terug te doen, een vrije trap van Erik Rotman ging naast. Joey Jongman vond doelman Flier op zijn weg bij een pegel. De thuisploeg zette in het tweede deel van het eerste helft meer druk. Er kwamen kansen, maar Mark Zegers bleef attent. De opgerukte Yanick Schults kreeg nog een mogelijkheid, maar zonder succes. Na de rust werd het toch gelijk. Een vrije trap van Erik Rotman zeilde rond het uur achter Zegers, 1-1. Barendrecht deed rap iets

terug. Nadat een lob van Christian Opschoor over was gegaan, prikte hij een minuut later wel in de roos. De topscorer strafte op aangeven van Jongman een foutje achterin bij Genemuiden af, passeerde de keeper en zorgde voor 1-2. Genemuiden raapte in de slotfase alles bij elkaar om op gelijke hoogte te komen. Martijn Janssen schoot van dichtbij over. Ook in de extra tijd werd het nog gevaarlijk, maar Mark Zegers bleef geconcentreerd. Zo bleef het 1-2 en beleefde Barendrecht twee primeurs. Nog niet eerder was er bij Genemuiden gewonnen en Barendrecht

stond zaterdagmiddag alleen aan de kop van de topklasse. De ongeslagen ploeg heeft nu veertien punten uit zes wedstrijden. Katwijk verloor van Noordwijk en is nu tweede met dertien punten. Ook HHC Hardenberg staat op dertien. Onderaan heeft DETO Twenterand drie punten. Komende zaterdag speelt Barendrecht weer thuis. Dan komt GVVV naar De Bongerd. De verrassing van vorig seizoen is nu een middenmoter met 9 punten. De Veenendalers verloren zaterdag met 2-0 van Capelle. Op De Bongerd wordt om 15 uur afgetrapt.

Marwin Richard scoort met een prachtige kopbal 0-1 uit een voorzet van Julian van Houselt. Foto BVV Barendrecht

Smitshoek blijft ongeslagen BARENDRECHT - Op een zonnig sportpark Smitshoek ontving Smitshoek Zwaluwen Vlaardingen voor de 3e wedstrijd in de hoofdklasse B. Geen onbekende tegenstander. In de eerste klasse werd 2 jaar geleden nog tegen Zwaluwen gespeeld. Afgelopen seizoen waren de Vlaardingers al op hoofdklasse niveau actief. De meer ervaren ploeg dus. Smitshoek trad aan in de shirts van ITC Rubis zonder de geblesseerde Thijs Oomsen. Hij werd vervangen door Derk Jan Dupon. Na een korte periode van aftasten nam Smitshoek het initiatief in de wedstrijd. Binnen 10 minuten werd eerst Donaldo Sanches Silva (in buitenspelpositie) gevonden

voor het doel en even later mocht John de Ronde vrij inkoppen. Hij stuitte echter op doelman Nick Sanders van Zwaluwen. Toch bleven de bezoekers ook gevaarlijk. Na een kwartier mocht Smitshoek niet klagen dat scheidsrechter De Lima Schepens de bal niet op de stip legde na een gewaagde tackle van Joren v/d Linden. Smitshoek bleef dreigend en na een klein half uur werd John de Ronde over links gelanceerd. Hij rondde zijn sprint prachtig af door de bal over de doelman te krullen: 1-0. Even later had het 2-0 kunnen of misschien wel moeten zijn toen Sanches Silva in buitenspelpositie door mocht gaan. Alleen voor de keeper was hij niet koel

Gilliomar Lenona was op dreef bij vv Smitshoek.

genoeg en schoot de bal naast. Zwaluwen zette daarna nog eens aan om voor rust het spel te kantelen. Eerst was er nog een bal die van de lijn gegleden werd door v/d Linden. De voorzet die uit de afgeslagen aanval kwam werd binnengekopt door de gevaarlijke Gomes Almeida: 1-1. Na rust werd aan de zijde van Zwaluwen oud-prof Nixon Diaz ingebracht. Daarmee werd Zwaluwen dreigender en kreeg het meer greep op de wedstrijd. Smitshoek bleef echter van tijd tot tijd dreigende in de omschakeling. Dat het spel in de hoofdklasse kracht vergt werd in het laatste kwartier wel duidelijk. Beide ploegen kregen steeds meer ruimte. Zo waren er in de laatste minuten nog kansen aan beide zijden. Eerst kwam invaller Rafiek Casteleins namens Smitshoek een teenlengte tekort om de voorzet van Leona binnen te tikken. Even later was Grant namens de bezoekers nog dichtbij de winnende treffer met een kopbal op de buitenkant van de paal. Na 3 wedstrijden is Smitshoek nog ongeslagen met 2 gelijke spelen en 1 overwinning. Volgende week is in Ridderkerk RVVH de tegenstander. RVVH heeft reeds 2 keer verloren en zal gebrand zijn op een overwinning. Het Smitshoek van Raymond Frehe zal echter niet zomaar de punten “bij de buren” willen laten. Dit beloofd weer een spannende middag te worden.

RT

41

Tweede ronde dammers BARENDRECHT - In de 2e ronde van de onderlinge competitie bij damvereniging Denk en ZDV uit Barendrecht / Zwijndrecht verraste Sietze Niemeijer in een wat mindere stand Peter de Man met een winnende combinatie. Gerard Noordhoek, vorige week gestart met een knappe overwinning, moest ditmaal de punten in een precisie-eindspel aan Dammis van Oorschot laten. Wim Kanters en GertJan Abbing, beiden met een nul in de eerste ronde, deelden de punten in een spannend duel. Ook de partij tussen Wim IJsselstein en Rein Molendijk eindigde in een puntendeling. Overige uitslagen: Ruud Kloosterman - Karel Gouman

0000128

Jer. de Fonkert, 85x40 trefpunt voor Trefpunt voor autoliefhebbers autoliefhebbers.

2-0 na taai verzet van de zwartspeler; Ben Banning - Hemant Bhagwanie 0-2 pas beslist in het late eindspel; Piet de Haan - Kees Hemmes 2-0; Antoine Oomen - Jaap van Praag 2-0. Hoewel de interne competitie nog maar net begonnen is, gaat clubkampioen Ruud Kloosterman met 4 uit 2 aan de leiding, gevolgd door Hemant Bhagwanie, Dammis van Oorschot en Rein Molendijk met 3 uit 2. Ton den Hartog, Kamanda Mulaya, Antoine Oomen en Aart de Bruijn volgen met 2 punten uit één partij. Voor a.s. maandag staat ronde 3 op het programma in zalencentrum ’t Spatje aan het Willem Ruysplein in Zwijndrecht.

Jer. de Fonkert bv Burgemeester de Zeeuwstraat 130 3281 AL Numansdorp Tel. (0186) 65 81 11 www.jerdefonkert.nl

BMW maakt rijden geweldig

Vitesse declasseert Merwede BARENDRECHT - Voor aanvang van de wedstrijd tegen Merwede afgelopen zaterdag hadden beide teams nog niet verloren. Merwede won de duels tegen DSO en ACKC, terwijl Vitesse had gewonnen tegen Tiel ‘72 en Ondo. Het beloofde dus een spannend duel te worden dat weleens een beslissende factor voor het vervolg van de competitie kon worden. Vitesse begon in de inmiddels vertrouwde basisacht en prijkte ook ditmaal met Cazdak Dakbedekkingen en Cazdak Installatietechniek op de borst. Vitesse begon scherp en pakte mede door een mooie korte kans van Lisanne Bodde een 2-0 voorsprong. Vitesse wist deze voorsprong uit te breiden tot 8-4. Er werd meteen duidelijk dat Vitesse langere aanvallen op kon zetten en dat

het vizier bij Vitesse scherper was dan bij Merwede. In de fase voor rust was Pieter Korteweg belangrijk door het gaatje te vergroten tot 6. Er stond bij rust een score van 10-4 op het scorebord. De tweede helft was het zaak geconcentreerd te blijven spelen en door te gaan waar het de eerste helft gebleven was. Vitesse maakte verdedigend heel weinig fouten en dwong Merwede tot het schieten van afstand. Lopende de tweede helft ging de scheidsrechter zich meer in de wedstrijd mengen, dat leverde hier en daar wat irritaties op. Coach Remco den Otter nam het zekere voor het onzekere en wisselde het kwartet heren. Mede door 2 doelpunten van invaller Michiel Kleemans werd de duidelijke eindstand van 18-7 bereikt. Al met al dus een eenvoudige zege tegen het toch sterker

verwachte Merwede. Zo mag Vitesse dus opnieuw 2 punten aan het puntentotaal toeschrijven. De komende twee wedstrijden zal de huidige vorm vastgehouden moeten worden. Vitesse speelt namelijk eerst nog tegen twee laagvliegers: DSO en ACKC. De laatste twee wedstrijden voor de zaal, tegen Swift en DES, gaan van cruciaal belang zijn. Swift verloor enkel nog maar van DES, terwijl datzelfde DES de eerste drie competitiewedstrijden wist te winnen en dus samen met Vitesse bovenaan staat. Komende zaterdag staat de uitwedstrijd tegen DSO in Klundert op het programma. De wedstrijd begint om 16.00 uur. Verder op de hoogte blijven van al het nieuws rond Vitesse? Kijk op Facebook, Twitter of op www.kvvitesse. nl voor meer informatie!

Almkerk deelt tik uit aan Heerjansdam HEERJANSDAM - Uiterst teleurgesteld verlieten zaterdag de spelers van Heerjansdam het veld na de 2-3 nederlaag tegen Almkerk. In de blessuretijd verliezen doet (extra) pijn. Na een aardig begin (met een snelle voorsprong) liep het toch nog mis. Na de rust kwam de thuisclub weer op voorsprong en ook nu kon dat niet vastgehouden worden, tegen een ploeg die veel veerkracht toonde. Heerjansdam startte goed, zocht direct het doel van de tegenstander op en Sam de Meester schoot eerst net naast het doel en kopte snel daarna niet krachtig genoeg in, na een voorzet van Soufiane Aouragh. De laatste rondde een handvol minuten later zelf wel fraai af door keeper Stefan Wildhagen te kloppen met een geplaatst schot in de verre hoek: 1-0. Het leek de gasten niet te deren, want Almkerk zocht daarna de aanval via de lastige Niels Nieuwesteeg, die eerst tegen keeper Matthia Gecmen op schoot en vervolgens de rebound in het zijnet. Dat was het teken voor Almkerk dat er best wat te

halen viel op de Molenwei. En zeker toen het in de 37e minuut gelijk werd. Michel Kooyman fopte, na een voorzet van rechts, eerst Justin de Man en daarna Gecmen met een rollertje: 1-1. Heerjansdam raakte er danig van in de war en Gecmen moest eerst Gerben Vos en daarna Mark van Noorloos van een doelpunt af houden. De rust kwam voor Heerjansdam dan ook als geroepen. Na de rust, met twee wissels bij Heerjansdam (Dennis de Man en Ivanildo Chobin eruit, Maarten Koomans en Jeroen Wolf erin) begon de thuisclub voortvarend. Koomans begon aan een lange rush op links en zette hoog voor op de Meester, die bij de tweede paal koppend scoorde: 2-1. Ook nu was Almkerk niet onder de indruk van die achterstand en werd het al snel gelijk. Boy Stoops beging een overtreding in het strafschop- gebied en de toegekende strafschop werd door Gerben Vos onberispelijk benut: 2-2. Het geschrokken Heerjansdam zocht direct de aanval en de Meester verzuimde

zijn ploeg voor de derde keer op voorsprong te schieten. Wolf zette de spits vrij voor Wildhagen, die echter goed bleef kijken en met die redding en zeker lijkend doelpunt voorkwam. Daarna lag de wedstrijd open, met vooral veel ruimte op het middenveld, waar Almkerk beter ‘schakelde’ dan Heerjansdam. Bij een zo’ n tegenaanval van Almkerk schoot Nieuwesteeg tegen de binnenkant van de paal en ging aan de andere kant Andro Franca (na een goede actie van Aouragh) voor eigen succes, in plaats van de bal voor te geven op de Meester / Wolf. Nu belandde zijn slappe schot in de handen van Wildhagen. Er leek geen winnaar te komen in dit duel, tot de blessuretijd aanbrak. Een vrije trap werd hard voor het doel gebracht, met veel spelers voor het doel van Gecmen. De doelman was te laat en van Noorloos verlengde de bal, die hard in de verre hoek verdween: 2-3. Een domper van jewelste voor Heerjansdam deze nederlaag. Zaterdag speelt Heerjansdam tegen Drechtstreek, aftrap in Papendrecht: 14.30 u


ge matras rugklachén schoon!tegen Merendeel Oivraagt ten z.g.a.n. Prijs 400 euro lily. € 75,- of bieden? 06 Tel. 06 83431967 53883027

Nathaly’s Knip& Beautysalon Dames/Heren knippen € 16,50 Wenkbrauwen ManiQ Binnenlandse Baan 4 – Barendrecht

www.kapsalonbarendrecht.nl

COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF 7 dagen per week AAN HUIS/BEDRIJF 7 dagen per week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur AAN HUIS/BEDRIJF 7 per AAN HUIS/BEDRIJF 7 dagen dagen per week week van van 08.00-23.00 08.00-23.00 uur uur 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur

( 0180 546467 of 06 -- 19160110 7 dagen dagenper week van van 08.00-23.00 uur ( -- per 546467 of 06 7 week uur 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur (voor0180 0180 546467 of08.00-23.00 06privélessen, - 19160110 19160110 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur al uw reparaties, installaties, netwerken, onderdelen ( 0180 546467 of 06 19160110 voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Al 10 jaar een begrip in de regio (voor 0180 546467 of 06 19160110 al installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor0180 al uw uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. (voor 0180 546467 of 06 19160110 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Computer Hulp Aan Huis voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor installaties, privélessen, voor al al uw uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, netwerken, privélessen, onderdelen onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen.

voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl en nieuwe/gebruikte computersystemen. en Computer nieuwe/gebruikte computersystemen. Hulp Aan Ook adsl kabel aansluitingen nieuwe/gebruikte computersystemen. Computer Hulp Aan Huis Huis Ook voor voor enuw uw adsl en en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen

Computeropleidingen Ook adsl en kabel aansluitingen voor Ook voor uw uw kabel aansluitingen Ook adsl en kabel o.a.adsl Worden * Excel Internet Ook voor voor uw uw adsl en kabel* aansluitingen aansluitingen * Digitale fotografie * PowerPoint

0180-623003 - www.internsupport.nl

Allround kapster

OPEN HUIS

Te Te koop: koop: Reebok Electischzaalvoetmassabalschoenen maat 452 dagen € opmatras oproepbasis, in de week. ge tegen rugklach17,50, ZwartPrijs metalen ten z.g.a.n. 400 fietseuro mand06(New Look) € 12,50 Tel. 83431967 Binnenlandsebaan 4, Barendrecht Tel:0180616037 Tel. 0180-611807 Te koop: Reebok zaalvoetTe koop: klassieke balschoenen maat kersen45 € houten salontafel 130x60 + 17,50, Zwart metalen fietsbijzettafeltje Prijs 75 euro mand (New Look) € 12,50 Tel. 0180-414234 Tel. 0180-611807

van D.V. dinsdag 18 september t/m zaterdag 29 september Wij nodigen u van harte uit voor ons Open Huis. We hebben weer een prachtige nieuwe herfstwintercollectie kunnen samenstellen. Bij iedere style vindt u bij ons een passende hoed.

kleding/tassen 5 Te koop: klassieke Te koop: kerseneuro p.st zat 22 sept.10.30 houten salontafel 130x60 + - 15.00 uur Prijs Pr. Bernhardbijzettafeltje 75 euro straat0180-414234 60 B’drecht tel. 06Tel. 46024250 Te koop: kleding/tassen 5 creme Te koop: euro p.st zatLeolux 22 sept.10.30 stoffen typeBernhardAntonia, - 15.00 bank uur Pr. € 500 tel. en 06Faruime 460pers, straat B’drecht ber SP4 elektr sfeerhaard 46024250 € 175,-- in absolute nieuwstaat.koop: Bel: 06-18110857 Te Leolux creme stoffen bank type Antonia, Oude brommer, Gevraagd: € 500 en Faruime 4 pers, Snorbrommer zundber SP4 elektr bv sfeerhaard app puch kreidlernieuwAlles 175,-in absolute € is welkom met of zonder staat. Bel: 06-18110857 kenteken, kenteken wordt direct overgeschreven. Gevraagd: Oude brommer, Prijs en ophalen bv in overleg. Snorbrommer zundjasy@kpnplanet.nl 06app puch kreidlertelAlles 41354127 is welkom met of zonder Gemengd kenteken, openhaardhout kenteken wordt Te koop! koop: Petrof Voor €piano 80,- met per te direct overgeschreven. kruk, noten hoogglans tel. kuub thuisbezorgd. Jasper Prijs en ophalen in overleg. 0180-617693 Bredius 06-17425635tel 06jasy@kpnplanet.nl 41354127 Te koop: Drentse 2 grote kussen tassen kast in goede staat. Tel. metkoop: diverse meisjes Te Petrof pianomerkmet 06-34796459 kleding 134/140 kruk, notenmaat hoogglans tel. plus schoenen/laarzen. 0180-617693 fietsbuggyTe koop: Alles in zeer goede staat drager voor kinder-buggy én schoon! Merendeel OiTe koop: Drentse kussen € 28,- voor gloednieuw van of bieden? 06 lily. €in75,kast goede staat. Tel. € 15,-. tel. 0180-617345 na 53883027 06-34796459 19.00 uur massafietsbuggyTe koop: koop:Electisch De matras dierenambulance ge tegen rugklachdrager voor kinder-buggy R.kerk/Barendrecht ten z.g.a.n. van Prijs€ 400 euro 28,-zoekt voor gloednieuw met Chauffeurs Tel. 06spoed 83431967 € 15,-. tel. 0180-617345 na en Bijrijders M/V 19.00 uur heeft u hart voorzaalvoetdieren, Te koop: Reebok bel dan nu: 0649 balschoenen maat926 45498 € De dierenambulance 17,50, Zwart metalenzoekt fietsR.kerk/Barendrecht Klassiek eethoek, mand (Newnoten Look) € 12,50 met spoed Chauffeurs tafel + 4 stoelen, Tel. Bijrijders 0180-611807 en M/Vovaal en uitschuifbaar, achheeft u hart stoelen: voor dieren, terkant losse zitting Te koop: klassieke kersenbel dan hout, nu: 0649 926 498 van stofsalontafel tel. 06-22881632 houten 130x60 + bijzettafeltjenoten Prijs eethoek, 75 euro Klassiek Ik help U graagovaal in de Tel. 0180-414234 tafel + 4 stoelen, en huishouding! stoelen: Bent uachop uitschuifbaar, zoek naar eenlosse nette zitting hulp? Te koop: kleding/tassen 5 terkant hout, Belt stof up.st dan met tel. 06euro zat 22Elize sept.10.30 van tel. 06-22881632 -47131811 15.00 uur Pr. Bernhardstraat 60 U B’drecht tel. Ik help graag in 06de Te koop: Leolux salontafel 46024250 huishouding! Bent u oranje gemêleerd glas op in zoek naar een nettetel. hulp? €Leolux 250,06alu frame. Te koop: creme Belt u dan met Elize tel. 0640218603 stoffen bank type Antonia, 47131811 ruime 4 pers, € 500 en FaTe Leoluxsfeerhaard salontafel berkoop: SP4 elektr oranje in in absoluteglas nieuw€ 175,--gemêleerd € 250,- tel. 06alu frame. staat. Bel: 06-18110857 40218603 Gevraagd: Oude brommer, Snorbrommer bv zundapp puch kreidler Alles is welkom met of zonder kenteken, kenteken wordt direct overgeschreven. Prijs en ophalen in overleg. jasy@kpnplanet.nl tel 0641354127

En natuurlijk is er koffie met gebak

hoedenspeciaalzaak

Nelly

FIESTA

Maandag gesloten • Vrijdagavond koopavond

www.hoedenspeciaalzaak.nl

BIJ DE DIERENKRAAM!!

Royan Canin Maxi of Giant adult hondenbrokken 15kg + 3kg gratis voor slechts 54.95 en gratis thuisbezorgd.

CRYSTAL clear litter pearls revolutionaire kattenbakvulling

inhoud 8 ltr voldoende voor 2 maanden, deze week slechts 12.50 per zak en 2 zakken voor slechts 19.95

Grote buffelkauwstaven voor de hond 10 voor 6.50 20 voor 11.95

IN R U IL

PR

FOCUS

2.50kussen 0,Te koop: Drentse INRUILP goede staat.REMIE Tel. EM IE INR UIL PR06-34796459

,- in 2.500 kast

Marian en Michel van Aelst dierenbenodigdheden www.dierenvoedsel.nl - Tel. 06 22517622 Uw Royal Canin voedingsadviseur

M e ube ls toffe e r de r ij J. Kornelisse

Al 30 jaar. Perfectie tot in het kleinste detail. Bekleed klassiek en modern o.a. Artifort Gelderland.

GRAND C-MAX

4.000,-

MONDEO

4.000,-

INR UIL PR EM IE

INR UILP REM IE

fietsbuggyTe koop: drager voor kinder-buggy gloednieuw van € 28,- voor € 15,-. tel. 0180-617345 na 19.00niets; uur Ford behoort namelijk zelf ook tot de kampioensklasse. Op het gebied Ford is sponsor van de UEFA Champions League. Niet voor van design, technologie en innovatie. Neem de Fiesta. De Met de krachtigste motor in de 14% bijtellingscategorie de best verkochte auto van dierenambulance

Weimansweg 89 3075 MK Rotterdam 010-4860930

www.kornelisse.com

Last van ongedierte?

R.kerk/Barendrecht zoekt Europa in zijn klasse. Neem de Focus. De zuinigste in benzine en diesel én door EuroNCAP uitgeroepen tot de veiligste gezinsauto in zijn

met spoed Chauffeurs en Bijrijders M/V toppers. Daarom nú verkrijgbaar in speciale Champions Edition of met aantrekkelijke heeft u hart voor dieren, Champions Packs. En ook nog met ongekend hoge bel dan nu: 0649 926 498 inruilpremies. Welkom in de kampioensklasse. klasse. Natuurlijk ook beschikbaar met 14% bijtelling. Of de C-MAX, door de ANWB verkozen tot Gezinsauto van het jaar 2012. Allemaal

Klassiek noten eethoek, Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. 19% BTW en BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. tafel + 4naarstoelen, en Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Genoemde technologieën zijn niet altijd standaard, vraag uw Ford dealer de beschikbaarheidovaal en voorwaarden. uitschuifbaar, Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 12,0-30,3; liter/100 km: 3,3-8,3;stoelen: CO2 gr/km:ach87-194. terkant hout, losse zitting van stof tel. 06-22881632 Rotterdam Noord: Koperstraat 15, tel. (010) 207 07 07

internet: www.ardeaauto.nl

Ik help U graag in de Zuid: Laagjes 4, tel. (010) 492 77 77 Rotterdam huishouding! Bent u op Capelle a/d IJssel: Schermerhoek 523, tel. (010) 264 06 66 zoek naar een nette hulp? Servicedealers: Belt u dan met Elize tel. 06- Noordenweg 37, Ridderkerk tel. (0180) 42 94 49 Hardenbol: 47131811 Van Dijk/Schouten: Weg en Land 4, Bergschenhoek, tel. (010) 521 23 08 Te koop: Leolux salontafel oranje gemêleerd glas in alu frame. € 250,- tel. 0640218603

1.000E,M-IE

ar 80 ja

Dam 42 - Alblasserdam • tel. 078 - 6913698

De helden van de kampioensklasse nu met ongekende inruilpremies.

Te koop: Petrof piano met kruk, noten hoogglans tel. 0180-617693 C-MAX

Dit najaar heeft ons Open Huis een extra feestelijk tintje. Hoeden speciaalzaak Nelly bestaat 80 jaar. Dit willen wij graag met u vieren, want wie jarig is trakteert. Iedere klant ontvangt in deze periode een leuke attentie.

De Ongedierte Expert Tel. 010-7200200 www.deongedierteexpert.nl Uw oplossing tegen: wespen, vliegen, spinnen, kakkerlakken, mieren, vlooien, zilvervisjes, ratten en muizen


De Schakel

DIENSTEN

Donderdag 20 september 2012

ZONDAG 23 SEPTEMBER BARENDRECHT PROT. KERK IN NEDERLAND Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 09.30 uur mevr. Ds. J.M. Boersde Jong Geref. Bethelkerk, Schaatsbaan 09.30 uur Ds. C. Romkes Geref. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 09.30 uur Ds. R.J. van Amstel Ned. Herv. Dorpskerk, Dorpsstraat 10.00 uur Dr. J.W. Kirpestein uit Utrecht Herv. Gem. Immanuëlkerk, Klarinetweg 09.30 uur Ds. A.A. Floor, Opening winterwerk 17.00 uur Ds. A.A. Floor VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur Ds. A.N. Rietveld, Barendrecht CHR. GEREF. KERK Eben Haëzerkerk, Voordijk 252 10.00 uur ds. K. Visser 17.00 uur ds. K. Visser NED. GEREF. KERK Maranathakerk, Dorpsstraat 178a 09.30 uur ds. B.J. Eikelboom 16.30 uur ds. J.W. van ‘t Hoff GEREF. KERK VRIJGEM. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 150 11.30 uur Ds. H.D. Bondt 16.30 uur J. Bosman, PIO te Kampen GEREF. GEMEENTE Ploegwei 1 10.00 uur ds. L. Terlouw - Heilig Avondmaal

16.30 uur ds. L. Terlouw - nabetrachting Heilig Avondmaal HERSTELD HERV. GEM. Rehobothschool, Dorpsstraat 184 09.00 uur Ds. C. Gielen, Middelharnis 17.00 uur Kand. J.P. Stoel, Spijk R.K. KERK Sint Augustinusparochie Marijkesingel 24 10.30 uur Eucharistieviering, pater Bert van Tol, Samenzang VEG ‘DE WIJNGAARD’ Iedere zondag om 10.00 uur in gebouw Trefpunt aan de Dr. Kuyperstraat 4. Aparte crèche - en kinderdiensten. Koffie en limonade na de samenkomst. Info: www.egba.nl EVANGELISCHE GEM. Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl GEMEENTE GODS GENADE Boerhaavelaan 23 Elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur Gebeds- en Genezingsdienst - open 19.30 uur. Eens per maand op zaterdag van 13.00 tot 18.00 uur Genezingsdienst. Inl. Tel. 0180617822 HEERJANSDAM PROT. GEMEENTE HEERJANSDAM/KIJFHOEK Dorpskerk, Molenweg 09.30 uur Mw. N. van Embden Denktankdienst

ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ds. A. Christ 15.00 uur ev. J.F. Schep VRIJE EVANGELISCHE GEM. en PETRAKERK PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 09.30 uur ds. J. Brederveld REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.30 uur dr. K.J. Holtzapffel, Van Eijck-zondag HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ds. G. van de Pol, startdienst ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl

Open tuin landschapstuin ‘t Struweel RIJSOORD - Zaterdag 22 september houdt landschapstuin ’t Struweel weer open tuin. De landschapstuin ligt aan Rijksstraatweg 5 te Rijsoord en is open van 11 tot 16 uur. In de tuin zijn een aantal kenmerkende eigenschappen van het oude Hollandse landschap, met name uit deze streek, aanwezig, zoals grienden, paddenpoel met dijk en boomgaard. De herfst heeft zijn intrede gedaan. Najaarstinten, zonnebloemen, bessen en walnoten zijn kenmerken van dit

seizoen. Een seizoen met veel warme kleuren. Men is van harte welkom en kan vrij rondwandelen door de landschapstuin. Er is een geschreven rondleiding. Om 14 uur geeft Ron den Dikken, tuinarchitect, een lezing over het maken van een beplantingsplan voor de tuin. Er zijn consumpties verkrijgbaar. De voormalige stal met hooizolder van de boerderij wordt verhuurd voor workshops, cursussen, vergaderingen en trainingen. Ook is het

mogelijk rondleidingen voor groepen in de tuin te organiseren. Geadviseerd wordt, afhankelijk van de weersomstandigheden, te denken aan goed schoeisel. Men wordt gevraagd om indien mogelijk per fiets te komen omdat er geringe parkeergelegenheid is. Voor meer informatie of het opvragen van de informatiefolder kan men contact opnemen met: ‘t Struweel, Rijksstraatweg 5, 2988 BA te Rijsoord, 06-51054163 of t.struweel@inter.nl.net.

Geen SCHAKEL ontvangen? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar bezorgingbarendrecht@baruitgeverij.nl of bel Moerstee Verspreidingen

Telefoon: 015-3694070

Donderdag 20 september 2012 - 71e jaargang - nr. 16 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE GEMEENTE BARENDRECHT, CARNISSELANDE, HEERJANSDAM Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 23.750 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV. Adres voor redactie en advertenties: Singel 55, Barendrecht; Tel. 0180-641022; Fax 0180-619983 Redactie: Jos Wesdijk (06-22499763); Leonie Elzinga (06-10336090); Fax 0180-619983 E-mail: redactiebarendrecht@baruitgeverij.nl Berichten (géén advertenties) dienen uiterlijk op maandag 20.00 uur in bezit van de redactie te zijn. Servicerubriek: Gegevens voor deze rubriek (kerkdiensten, medische diensten e.d.) dienen uiterlijk tien dagen voor de gewenste plaatsingsdatum in bezit te zijn van De Schakel. E-mail: krant@baruitgeverij.nl Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, 2992 BN Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Klachten over de bezorging: telefoon 015-3695822 Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.

Nog meer nieuws uit Barendrecht op www.deschakelbarendrecht.nl

43

Medische Diensten en Maatschappelijke Organisaties Huisartsen: Barendrecht, Heerjansdam, Rijsoord, Carnisse lande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Avond-, nacht- en weekenddienst. Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost Rotterdam-Zuid: 0102909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Barendrecht De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur zijn in Barendrecht ook geopend de apotheken de Lindehoeve en Middeldijkerplein. Tandartsen. Voor informatie betreffende het verkrijgen van spoedhulp gedurende het weekeinde en feestdagen dient u contact op te nemen met uw eigen tandarts. Via het antwoordapparaat wordt u ingelicht op welke manier u de dienstdoende tandarts kunt bereiken. De dienstdoende tandarts is uitsluitend bereikbaar voor spoedeisende klachten en ongevallen. De spoedhulp wordt uitsluitend verleend tegen contante betaling. Verloskundigen. M.J. Weerman, L.K. Stewart. Hoefslag 1b. Tel. spreekuur ’s ochtends 8-9 uur, tel. 0180-615017. www.verloskundigebarendrecht. nl Verloskundigenpraktijk Carnisselande Dagelijks spreekuur volgens afspraak. Spreekuurlocaties: Gezondheidscentrum Carnisselande (hoofdlocatie), Middeldijkerplein 26, 2993 DL Barendrecht Care&Wellness Portland (tevens echolocatie), Langstraat 11-12, 3162 WC Portland Telefonisch spreekuur ma, di en do 9-12 uur, tel. 0180-627459. Inloopspreekuur wo. 8.30-11 uur (m.u.v. schoolvak.). Inloopspreekuur lactatiekundige; ma. 10-11 uur (m.u.v. schoolvak.) (beide inloopspreekuren vanaf hoofdlocatie). info@verloskundigencarnisselande.nl. www.verloskundigencarnisselande.nl Verloskundigenpraktijk Portland Yolande van den Berg en Gardy Laurijssen, 24 uur per dag bereikbaar via 06-46464942, ook buiten spreekuren overdag voor vragen of afspraak maken. Bij spoed en geen gehoor via de artsentelefoon: 010-2866977. Postadres: Postbus 53019, 3008 AH Rotterdam. Www.verloskundigenpraktijkportland.nl, info@verloskundigenpraktijkportland.nl. Spreekuur op woensdag vanaf 18 uur aan Hendrikse-akker 11, Barendrecht (kinderdagverblijf Panda). Zaterdag spreekuur vanaf 9 uur aan De Beurs 39, Rhoon/ Portland (kinderdagverblijf Jip en Janneke). Kruithof Fysiotherapie en Manuele therapie Avenue Carnisse 317, 2993 ME Barendrecht. Contact: 0180628741 en info@kruithoffysiotherapie.nl. Zie ook www. kruithoffysiotherapie.nl. Ook ‘s avonds geopend. FysiotherapieRotterdam Bijdorp-Zuid 1, Barendrecht

gebouw Wellnesselande, tel. 0180-646418 Rosestraat 123, Rotterdam tel. 010-4860978 www.fysiotherapierotterdam.nl info@fysiotherapierotterdam.nl Dierenartsen Voor spoedgevallen in alle nachten en weekenddiensten bereikbaar: Dierenartsenkliniek Barendrecht, W.J.A. v.d. Broek Binnenlandse Baan 42 0180-612685 Dierenkliniek Stroowaert Avenue Carnisse 38, tel. 0180-618401 Dierenkliniek Carnisselande Avenue Carnisse 184, tel. 0180-556062. Aafje, thuiszorg, huizen, zorghotels Aafje zorglijn, tel. 0900 - 8664 (€ 0,10/min) Op werkdagen van 8 tot 17 uur voor informatie en advies. Voor dringende (zorg)vragen is de zorglijn 24 uur per dag bereikbaar. Thuiszorgwinkel Zwijndrecht (Vegro) Verpleeg- en hulpmiddelen: 0800 – 2887766: voor uitleen en verkoop. Passage 4-6, Zwijndrecht, maandag t/m vrijdag 9-17.30 uur, zaterdag van 10-16 uur. Artikelen kunnen thuisbezorgd of opgehaald worden. info@aafje.nl, www.aafje.nl Aafje, Postbus 8604, 3009 AP Rotterdam. Laurens Zorg aan Huis Laurens biedt veel vormen van diensten en zorg voor ouderen. In Barendrecht biedt Laurens Zorg aan Huis (ook voor mensen met dementie), dagopvang, palliatief terminale zorg, tijdelijk verblijf en wonen met zorg. Meer informatie: 0800-5886678 (gratis) of www.laurens.nl. Activiteiten voor ouderen Laurens organiseert voor actieve ouderen activiteiten die het leven leuker maken. In onze locaties De Elf Ranken en Borgstede organiseren wij tal van educatieve, creatieve en gezellige activiteiten voor de ouderen die daar wonen én voor ouderen uit de buurt. Het Laurens UITbureau voor Ouderen neemt u graag mee naar het theater of op vakantie. Meer informatie: 0800-5886678 (gratis) of www.laurens.nl. Sanare Thuiszorg Altijd bij u in de buurt! Wij bieden zorg in elke thuissituatie en nemen uw wensen en behoeften als uitgangspunt! Bel 0180310180 voor verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning op afspraak en door een klein team vaste medewerkers. Gratis spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13-17 uur in Paramedisch Centrum ‘Oranjewijk’ aan de Gebroken Meeldijk 123a te Barendrecht. Meer informatie: www.zorgiseenkeuze.nl Ridderzorg, thuiszorg met overtuiging. Ridderzorg biedt thuiszorg aan mensen in Barendrecht en omgeving. Deze zorg wordt, zonder onderscheid, geboden aan iedereen die dit nodig heeft door medewerkers die werken vanuit een protestants-christelijke levensbeschouwing. Hierdoor kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen of krijgen ze gelegenheid te herstellen na een periode van ziekte, etc. Ridderzorg biedt alle vormen van zorg: huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding, maar ook dagverzorging en kortdurende opname. Mobiele nachtzorg is beschikbaar van 22.30 uur tot 6.45 uur en omvat alarmering en geplande zorg op afspraak. Meer informatie? Neem dan contact op met onze zorgconsulenten: 0180-452525, tijdens werkdagen bereikbaar van 9 tot 16 uur. Voor dringende vragen zijn wij buiten deze dagen bereikbaar op het telefoonnummer van Riederborgh, waar Ridderzorg onderdeel van is: 0180-452500. Adresgegevens: Boksdoornstraat 82, 2982 BD Ridderkerk. E-mail: info@ ridderzorg.nl. Internet: www. ridderzorg.nl. Trombosedienst en Artsenlaboratorium Dienstencentrum Barendrecht, Windsingel 164: maandag t/m vrijdag van 7.45 tot 9.30 uur.

Wijkcentrum Waterpoort, Middeldijkerplein 9: ma.-vr. van 8.159.15 uur, ma. en do. 18-19 uur. Huisartsenpost H’dam, De Manning 5a, Heerjansdam: ma. wo. vr. van 8.15-9 uur. Diabeteslijn (033) 4630566, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, ‘s nachts alleen in geval van nood) en over de producten en diensten van de Diabetesvereniging Nederland. Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidwest Tel. 0900-0101; Slachtofferhulp biedt praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. Kraamzorg De Waarden, regio Hoeksche Waard. Bezoekadres: De Vriesstraat 2, Oud-Beijerland. Postadres: Postbus 1202, 3260 AE Oud-Beijerland, is dag en nacht bereikbaar onder tel. 0186-612055. Fax: 0186-620968. Email: kzhw@ planet.nl. Website: www.kraamzorg.org. Kraamzorg de Eilanden, Vliet 8, Postbus 1185, 3220 BD Hellevoetsluis. Gratis informatienummer: 0800-0225323; Beval lings lijn: 0181-310000 (altijd bereikbaar). Kraamcentrum DAT. 24 uur p.d, 7 d.p.w. bereikbaar voor zorg. Bezoekadres: Avenue Carnisse 245, 2993 ME Barendrecht. Tel: 0180-690006, email: info@kraamcentrum dat.nl, Website: www. kraamcentrumdat.nl Moeders voor Moeders. Ben je net in verwachting? Moeders voor Moeders verzamelt de urine van pril-zwangeren, en helpt zo vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen ook zwanger te worden. Als je nog geen 12 weken zwanger bent, en je wilt meedoen, neem dan contact op met Odette Boekenstijn 06-39442044 of bel gratis 0800-022 8070. Inschrijven kan ook via de website www.moedersvoormoeders.nl. CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Telefonisch aanmelden voor aanvraag verzorgings-, verpleeghuis en thuiszorg. Op werkdagen van 8.30 tot 17 uur. Tel. nr. 0102068650. Politiebureau Barendrecht Maasstraat 28, tel. 0900-8844. P.C. Sticht. IJsselmonde-Oost Zorg- en Dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Barendrecht, Ridderkerk e.o. Voor informatie, advies en zorg tijdens kantooruren: ma. t/m do. van 9 tot 17 uur. Vraag naar Wil Vreeke: 0180-641059. Bezoekadres: Bijdorp-West 24, 2992 LC Barendrecht. E-mail: info@ijsselmonde-oost.nl. Website: www.ijsselmonde-oost.nl Voedselbank Barendrecht Steunpunt Voedselbank Rotterdam. Verzorgt voedselpakketten naar mensen die deze goed kunnen gebruiken om te overleven. Het hoe en waarom is geen gespreksonderwerp. Coördinator: A. Gouman, tel.: 06-42210256. Vragen of meer informatie, e-mail: info@voedselbankbarendrecht.nl. Internet: www.voedselbankbarendrecht.nl Stichting Psychosociale Klankborden ZHZ Contactpersoon Jeannette Verveer. Telefonisch spreekuur voor advies en begeleiding op wo. en do. van 10 tot 13 uur via 078-8795276. Iedere di. inloop en creativiteit van 15 tot 17.30 uur. Samen lekker eten van 17.30 tot 19 uur, een vers en gezond driegangenmenu voor 3,50 euro. Regelmatig ook themavonden en gespreksgroepen. Hervormd Jeugdcentrum, Vijverhof 10 te Hendrik-Ido-Ambacht. Website: www.stichtingklankborden.nl. Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9-18 uur. 0900 - 1450 (15 ct/pm) Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl Chatten kan op werkdagen van 9-17.30 uur via www.korrelatie.nl


e z n o n e v ! ! e ! g g j i e W w a n j i b n p e o s t m fie U bent welkoptember‌ e s 2 2 n e 1

20, 2

Wij geven dez

e dag

25%

korting

op al onze mo dellen in de winkel !!

Dorpsstraat 147, 2992 BD Barendrecht

0180-612100 - barendrecht@peterterlouw.nl - www.peterterlouw.nl

Geen inruil mogelijk.

Vraag naar de voorwaarden.