Page 1

N I E U W S -

WINTERVOORDEEL VAN 1 OKTOBER T/M 31 MAART

ELKE ZONDAG VAN 11.00 TOT 13.30 UUR

ur ur

ur

ur ur

et

ur ur ur

E15

RESERVEREN AANBEVOLEN !

Achterzeedijk 9 - Barendrecht 0180 - 617 576 www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

Deze week o.a. in

Welkom

Middeleeuwen herleven

het hele jaar, 7 dagen in de week OPRUIMING FIETSEN

PSV Poortugaal knokt zich terug

Zie elders in de krant

NU ONLINE!

Gemeentenieuws zie pag. 8 en 9

Bekendmakingen Aangevraagd / voorgenomen Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen.

bekendmaking: 19-09-2012). - 3162 WJ - organiseren kindervrijmarkt aan het Hof van Portland t.h.v. nummer 12 (op de stoep) op zaterdag 22 september 2012 van 10.00 - 18.00 uur (datum bekendmaking: 12-092012).

Omgevingsvergunning

Verkeersbesluiten

Poortugaal - Koninginnelaan 4, 3171 CK bouwen aanbouw aan achtergevel

Rhoon 1. Albrandswaardsedijk 2. Ghijseland 3. Zwaluwenlaan

Rhoon - Landvoogd 16, 3161 NC plaatsen dakopbouw - Prisma 14, 3162 XM - plaatsen dakkapel op zijdakvlak - Hof van Portland 41, 3162 WK interne verbouwing pand - Barnsteenhof 106, 3162 RC plaatsen van balkonbeglazing - De Beuk 5,3161 JG - plaatsen van een dakkapel

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot: 1. het instellen van een parkeerverbod aan weerszijden van de Havendam, voor zover gelegen tussen de Albrandswaardsedijk en de ingang van het parkeerterrein van basisschool Don Bosco en aan de westzijde van de ingang van het parkeerterrein van basisschool Don Bosco; 2. het aanwijzen van de parkeerplaats, gelegen direct ten zuidoosten van Ghijseland nummer 238, als parkeergelegenheid, welke enkel gebruikt mag worden voor het opladen van elektrische voertuigen; 3. het instellen van een 30 km zone in de Zwaluwenlaan.

oostelijk deel een vrijstaande woning (10d) is gebouwd. Op deze locatie worden de 3 woningen voorzien. Het plan is na de inspraak niet gewijzigd. Plan - Bouw van drie vrijstaande woningen. Inzage - Gemeentehuis: van vrijdag 21 september 2012 tot en met donderdag 1 november 2012. Tegen vergoeding van de kosten kunt u een afschrift van de ter inzage gelegde stukken krijgen. - Website gemeente: www. albrandswaard.nl > actueel > bekendmakingen > bestemmingsplannen > ontwerpbestemmingsplan ‘Tijsjesdijk’. - www.ruimtelijkeplannen. nl, planidentificatie nummer: NL.IMRO.0613.Tijsjesdijk-ONT1 Zienswijze - Schriftelijk: binnen de genoemde (inzage)termijn van zes weken. Stuur uw reactie aan: de raad van de gemeente Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon. - Mondeling: op woensdag 3 oktober 2012 is hiervoor eenmalig een mogelijkheid van 09.00 tot 12.00 uur (op het gemeentehuis). Meldt u telefonisch aan via 010 5061704.

- Website gemeente: www. albrandswaard.nl > actueel > bekendmakingen > bestemmingsplannen > hogere waarde bestemmingsplan ‘Essendael - herziening Tijsjesdijk’. Zienswijze - Schriftelijk: binnen de genoemde (inzage)termijn van zes weken. Stuur uw reactie aan: het college van de gemeente Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon. - Mondeling: op woensdag 3 oktober 2012 van 09.00 12.00 uur is hiervoor eenmalig een mogelijkheid (op het gemeentehuis). Meldt u telefonisch aan via 010-5061704. Voorontwerpbestemmingsplan ‘Poortugaal Dorp’ Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend inspraak te verlenen op het voornemen tot het vaststellen van het (voorontwerp)bestemmingsplan ‘Poortugaal Dorp’. Het bestemmingsplan ‘Poortugaal Dorp’ wordt voorbereid om een actueel bestemmingsplan te krijgen dat voldoet aan digitale eisen en om concrete plannen van een actueel juridisch kader te voorzien. Het voorontwerpbestemmingsplan gaat uit van directe bestemmingen.

deschakelalbrandswaard.nl

Verleend / besloten

Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening.

Voorlopige voorziening aanvragen Het kan zijn dat u tegen een bepaald besluit bent en: 1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt gedaan 2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan worden teruggedraaid U kunt dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Een voorlopige voorziening is geen definitief besluit, maar zorgt ervoor dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over voorlopige voorzieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank. Evenementen en overige activiteiten Rhoon - BUKO Infrasupport, 3161 GN - afsluiten Rivierweg op vrijdag 29 september 2012 in verband met werkzaamheden (datum

Plan - Toelichting en planverbeelding (plankaarten)

Deze week bij De Schakel de folder van: Huijgen Makelaardij Uitvoering? 1. aanbrengen onderbroken gele streep (volgens bijlage I van het RVV 1990); 2. plaatsen verkeerbord E04, voorzien van een onderbord met de tekst ‘alleen opladen elektrische voertuigen’ (volgens bijlage I van het RVV 1990); 3. plaatsen van de verkeersborden A0130 en A0230 (volgens bijlage I van het RVV 1990). Inzage? Termijn van zes weken (gerekend vanaf de datum van deze publicatie), in het gemeentehuis.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Tijsjesdijk’ Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken ingevolge de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Tijsjesdijk’ bestaande uit de planverbeelding, plantoelichting en planregels. Het bestemmingsplan ‘Tijsjesdijk’ wordt voorbereid om de bouw van drie (3) vrijstaande woningen aan de Tijsjesdijk (Rhoon), voorzien in plan Essendael, mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan gaat uit van directe bestemmingen. Op de locatie Tijsjesdijk 10 zijn de voormalige opstallen reeds gesloopt, waar nu op het meest

Ontwerpverzoek tot vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder / bestemmingsplan Essendael herziening Tijsjesdijk in Rhoon. Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend dat vanaf vrijdag 21 september 2012 gedurende zes weken tot en met donderdag 1 november 2012 voor een ieder ter inzage ligt: het ontwerpverzoek tot ontheffing van de in de Wet geluidhinder genoemde voorkeursgrenswaarde voor het bestemmingsplan ‘Essendael - herziening Tijsjesdijk’ in Rhoon. Dit verzoek betreft een ontheffing voor wegverkeerslawaai door het verkeer op de Tijsjesdijk en industrielawaai afkomstig van het industrieterrein ‘Waal-/ Eemhaven’. Omdat het treffen van geluidsmaatregelen om de geluidsbelasting te reduceren niet reëel is, is het noodzakelijk om hogere waarden vast te stellen.

Inzage - Gemeentehuis: van vrijdag 21 september 2012 tot en met donderdag 1 november 2012. Tegen vergoeding van de kosten kunt u een afschrift van de ter inzage gelegde stukken krijgen. - Website gemeente: www. albrandswaard.nl > actueel > bekendmakingen > bestemmingsplannen > voorontwerpbestemmingsplan ‘Poortugaal Dorp’.

Inspraak - Schriftelijk: binnen de genoemde (inzage)termijn van zes weken. Stuur uw reactie aan: het college van de gemeente Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon. - Mondeling: op dinsdag 2 oktober 2012 van 09.00 12.00 uur is hiervoor eenmalig een mogelijkheid (op het gemeentehuis). Meldt u telefonisch aan via 010-5061704.

Portland

Stichting Kasteel van Rhoon Het ontwerp-besluit hogere waarden en het bijbehorende akoestisch onderzoek ligt ter inzage. Inzage - Gemeentehuis: van vrijdag 21 september 2012 tot en met donderdag 1 november 2012. Tegen vergoeding van de kosten kunt u een afschrift van de ter inzage gelegde stukken krijgen.

Informatie/Inloop avond - Donderdag 18 oktober 2012, van 20.00 uur - 21.30 uur in het gemeentehuis van Albrandswaard (Hofhoek 5 in Poortugaal). Tijdens deze inloopavond kunt u het ontwerpbestemmingsplan en -kaarten bekijken en informatie krijgen.

(hele oplage)

e Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl

Veel dode vissen door dempen vijver Om het verbreden van de A15 ter hoogte van de gemeente Rhoon en het bedrijventerrein Rotterdam-Albrandswaard mogelijk te maken, moest een vijver naast de A15 gedempt worden. Tot verbijstering van Dierenbescherming Rijnmond kwamen meldingen binnen van grote vissterfte als gevolg van deze demping. De vijver is gedempt zonder de vissen te verplaatsen naar een nieuwe leefomgeving. Waarschijnlijk bevonden zich in de vijver beschermde diersoorten. Een inspecteur van Dierenbescherming Rijnmond is ter plaatse polshoogte gaan nemen. Helaas was de vijver reeds gedempt en het kwaad geschied. Dierenbescherming Rijnmond is zeer ontzet over deze handelingswijze. De politie onderzoekt de zaak. In de komende tijd vinden er vermoedelijk nog meer dempingen langs de A15 plaats. Wie getuige is van een vergelijkbaar incident kan dit melden via telefoon 144 van Red Een Dier.

Publiek uit z’n dak voor Di-rect en Edwin Tweeduizend bezoekers gingen zaterdag helemaal uit hun dak bij de optredens van Griendpop in de grote feesttent aan de Albrandswaardsedijk. Griendpop is een gewild muziekspektakel in Albrandswaard. Alle tweeduizend kaarten waren ruim voordat Griendpop plaats vond uitverkocht. Het overgrote deel van de bezoekers, naar schatting 95 procent, komt uit Albrandswaard. Griendpop is dan ook echt een lokaal muziekfeest. ,,Het was weer een groot succes’’, aldus Ron Ederzeel van de organisatie. ,,Alles is zonder incidenten verlopen. Wel hebben we te kampen gehad met een kleine stroomstoring in verband met een digitale storing van een kabel. Daardoor was er een te lange pauze tussen Di-rect en de volgende band. Gelukkig was deze na drie kwartier verholpen. ,,De sfeer was zo optimaal dat het merendeel van de bezoekers dit niet eens gemerkt heeft. Voor velen was het optreden van de band van Edwin Evers een openbaring. Het publiek was uitbundig van enthousiasme en de bandleden zelf hadden het ook erg naar hun zin. De volgende dag twitterde Edwin Evers dat het in Albrandswaard een leuk festival was met leuk publiek. Een compliment die de organisatie mooi in de zak kan steken. Griendpop krijgt onder de professionele topbands steeds meer naam. Foto: Kor van Pelt

Raad wil meer informatie over sluiten bibliotheek Portland De bibliotheken in Albrandswaard staan voor een grote bezuinigingsopgave. Om aan deze opgave te voldoen adviseert het college het bibliotheekwerk voor volwassenen in de vestiging Portland te beëindigen. Wel wil het college deze vestiging inzetten voor jeugd, onderwijsprojecten en de functie ontmoeting voor de wijk Portland. In de carrousel van maandagavond kon de raad niet met het voorstel akkoord gaan. Bij alle fracties leefden er te veel vragen en ze misten een goede onderbouwing voor de sluiting van de bibliotheek Portland voor volwassenen. Raadslid mevrouw Van Klaveren van de VVD was verbaasd te lezen dat bij sluiting van de bibliotheek in Portland volwassenen worden verwezen naar de bibliotheek Carnisselande. Is dit wel correct, zo wilde het raadslid weten. ,,Ik heb gehoord dat deze bibliotheek met sluiting wordt bedreigd.’’ In de beantwoording gaf wethouder Maret Rombout aan zelf ook verrast te zijn

met een mogelijke sluiting van Carnisselande. ,,Vorige week hebben wij daarover van bibliotheek Barendrecht een brief ontvangen om te bekijken of we gezamenlijk Carnisselande open kunnen houden.’’ PvdAfractievoorzitter Hans van der Graaff benadrukte ook dat hij een onderbouwing bij alle scenario’s miste. ,,Ingrijpen in een bibliotheek is een moeilijke en pijnlijke beslissing. Als je maatregelen neemt moet je dat weloverwogen doen. De keuze om Portland te sluiten is te billijken op het moment dat je zeker weet dat er voor de leden andere mogelijkheden zijn. Nu blijkt dus dat het voor de bibliotheek Carnisselande lang niet zeker is dat deze open blijft.’’ Nu dit het geval is vindt Van der Graaff dat ook naar andere vestigingen van bibliotheken als Hoogvliet en Rotterdam gekeken moet worden. Wethouder Rombout lichtte toe dat het van belang is dat de bibliotheek binnen het netwerk van ZuidHolland Zuid Oost (ZHZo) blijft. ,,Als alle gemeenten meedoen komen

wij uit op rond de 8 euro per persoon, dan behouden wij de expertise en de professionals die achter ons staan.’’ Ook al mochten er enkele gemeenten in verband met bezuiniging afhaken zodat op een bedrag van 10 euro per persoon, dan nog wordt volgens Rombout de bezuinigingsopdracht gehaald. Regiomanager Joke Boer, aanwezig bij de carrousel, maakte duidelijk dat de bibliotheek Albrandswaard volgend jaar 97.000 euro moet bezuinigen. De bieb in Portland zit met een post van 167.720 aan huisvestingskosten. ,,Sluit je Portland dan is er in ieder geval nog een mogelijkheid in Poortugaal.’’ Voorts merkte zij op dat wanneer bibliotheek Portland in gebruik blijft voor schooljeugd dat wel extra geld vraagt en dat dit drukt op het bedrag dat bezuinigd moet worden.’’ Na al deze voor de raad nieuwe informatie waren de raadsleden het er unaniem over eens dat er in een andere carrousel, aan de hand van een duidelijk beargumenteerd en onderbouwd voorstel over de afzonderlijke scenario’s , gesproken moet worden.

Samenwonen? Zorg voor goede afspraken ! Alle puntjes op de i

Rhoon en Hoogvliet 010 - 506 70 44 dekkernotarissen.nl

Dieren Centrale Nederland Vermist: Kater, zwart, witte buik, bef, sokken en 1 achterpoot geheel wit, is gechipt, Ghijseland Rhoon. Kater, zwart, witte borst, buik, poten en wit in snuit, is gechipt, jong, Brem Poortugaal. Voor gratis registratie en informatie over vermiste en gevonden huisdieren kunt u bellen 0186-603405. Kijk voor meer gegevens op www.dierencentrale.nl

Onze woninggids is weer uit! Deze week als bijlage bij De Schakel

N A J A A R 2 0 1 2

nl nl

BRUNCH

Donderdag 20 september 2012

O P E N

H U I S

ZATERDAG 29 SEPTEM

BER 2012

VAN 11.00 - 15.00 UUR

www.huijgenmakelaardij.n

l

(alleen postcode 3162 Portland)

W O N I N G G I D S

l

Oude Maas

A D V E R T E N T I E W E E K B L A D

Pannenkoekenhuis

NDSWAARD ACTUEEL

12

E N


Brandstof voor de

weerstand Echinacea verrijkt met Sambucus nigra (vlierbes) is een uitstekende combinatie, die de weerstand van het organisme maximaal ondersteunt. Daarnaast heeft deze krachtige combinatie een activerende invloed op ons immuunsysteem.

organisme aan. Ook ondersteunen en stimuleren deze stoffen in de vlierbes het immuunsysteem.

IJzersterk Immuunsysteem met Sambucus nigra en Echinacea Wat de vlierbes voor onze gezondheid kan betekenen is door Mumcuoglu al in 1983 ontdekt. Zij isoleerde de werkstoffen uit de vlierbes en toonde de verhogende invloed op de weerstand van het

Versnelt herstel na ziekte Door Sambucus nigra (Vlierbes) en Echinacea te combineren, heeft Bloem een product ontwikkeld dat uiterst functioneel is voor het ondersteunen van het totale immuunsysteem. Ook is deze combinatie goed voor het herstel na ziekte.

Leontien van Moorsel:

“Chlorella is voor mij een ongekende bron van levenskracht!” “Michael en ik gebruiken al een paar jaar Chlorella. We zijn super fit en hebben een tomeloze energie. Ons geheim is de combinatie tussen Chlorella en voldoende beweging en dat bevalt ons geweldig.” ■ Helpt bij algehele vermoeidheids■ ■ ■ ■

verschijnselen Bevordert de darmwerking Helpt bij een lusteloos gevoel Is reinigend en zuiverend Houdt fit, vitaal en actief

Echinacea met Sambucus is ook verkrijgbaar als gezinsverpakking:

Uw l voordee

8,95

300 tabletjes voor 19,95 Ook geschikt voor kleine kinderen.

Nu tijdelijk 2 flesjes van 23,90 voor

14

95

60 caps. 14,95

⁹⁵

Extra sterk

Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl.

■ Ondersteunt en stimuleert het immuunsysteem ■ Verhoogt de weerstand van het organisme ■ Versnelt herstel na ziekte

30 dagen van 14,95



90 dagen van 36,45 nu 29,95 150 dagen van 51,95 nu 41,95 120 gram poeder van 34,95 nu 29,95

lorella, 100% pure Ch toevoeging zonder enige ciden, Vrij van pestie metalen ar toxinen en zw

Kijk voor meer informatie op: www.vitalgreenchlorella.nl

Kijk voor meer informatie op: www.echinacea-forte.nl hinacea-forte.nl f l VERKRIJGBAAR BIJ: VERKRIJGBAAR BIJ:

G&W Gezondheidswinkel Middenbaan 50, Barendrecht • Tel.: 0180 - 610090 G&W Gezondheidswinkel W.C. “De Schoof” 53, Hendrik Ido Ambacht • Tel.: 078 - 6824550 G&W Gezondheidswinkel Ridderhof Ridderhof 79, Ridderkerk • Tel.: 0180 - 422737 G&W Gezondheidswinkel Flach Dillenburgplein 12, Ridderkerk • Tel.: 0180 - 413361 Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl.

Open huis met expositie

22 september

van 11.00 uur tot 14.00 uur

SCHOUWSPEL AAN DE NIEUWE MAAS RIDDERKERK

Kees Alderliesten exposeert zijn stillevens en landschappen en Sara van Roon toont haar bronzen figuren. Kees Alderliesten schildert tijdens de bezichtiging een aquarel van het fraaie uitzicht. Op de Ringdijk 622 staat zaterdag een hapje en drankje voor u klaar. Waanzinnig uitzicht over de Nieuwe Maas vanuit 174 m2 woongenot met fantastisch terras voor een uiterst scherpe prijs. Kijk op WWW.HETBORDES.NL

Gr

ati

se

ntr

ee

!


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 20 september 2012

Losse onderwerpen in TK&KS In het zondagmorgen programma Tussen Kerkbank en Kantinestoel bij radio President kan zondag 23 september worden geluisterd naar diverse onderwerpen. Van 11 tot 12 uur presenteert Jan Jongerius allerlei nieuws uit Hoogvliet en Albrandswaard. Ook zijn er diverse interviews te horen. De berichten worden doorspekt met wat oudere herkenbare muziek. Van 12 tot 13 is er veel aandacht voor het Middeleeuws Festijn dat op 22 september werd gehouden bij het zorgcentrum De Klepperwei in Rhoon. Reportages, impressies en interviews geven een beeld van deze feestdag. Het programma is te beluisteren via www.radiopresident.nl en op de kabel van Albrandswaard FM.107.9. Een herhaling van het programma is te beluisteren op dinsdag 25 september van 11 tot 13 uur.

Zolder opgeruimd? ‘Ons Winkeltje’ van Delta Psychiatrisch Centrum te Poortugaal is op zoek naar tweedehandskleding en tweedehands (rommelmarkt)spullen. De winkel op het terrein van Delta bestaat al meer dan tien jaar. Het is een initiatief voor en door mensen met een psychiatrische achtergrond en wordt zelfstandig gerund door tien medewerkers. Behalve goede tweedehands kleding worden er ook tweedehands artikelen verkocht als tassen, sieraden en beeldjes. Wie spullen over heeft of zelf eens rond wil neuzen, is welkom. ‘Ons Winkeltje’ is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur en van12.45 tot 15.45 uur, woensdagmiddag gesloten. Men kan spulletjes of kleding afgeven bij het Werk- en Activiteitencentrum. Het adres is: Het Plein, Albrandswaardsedijk 74 in Poortugaal.

Middeleeuwen herleven bij festijn veertig jaar Klepperwei Zorgcentrum de Klepperwei in Rhoon bestaat veertig jaar. Reden voor Esperanza om samen met de re-enactment groep Campvere op zaterdag 22 september een Middeleeuws Festijn te houden. Om 10 uur wordt het festijn muzikaal geopend in het restaurant van de Klepperwei

De middeleeuwen worden in beeld gebracht met veel muziek en jolijt. met een optreden van de enactment groep De Griffioen Slag ende Stoot samen met uit België zijn behalve een Esperanza, waarna het wordt aantal ambachten ook roofvovoortgezet op het terrein rond gels zoals uilen en buizerds te de Klepperwei. De toegang bewonderen en wordt verteld tot dit Middeleeuwse Festijn over de jacht met roofvogels is gratis voor iedereen. in de Middeleeuwen. Ook Het feest vindt voornamelijk leden van het Verbond van plaats op het plein voor de Christophorus verlenen hun Klepperwei en op gezette tij- medewerking. Zo zal een hilden vertonen in het restaurant ligenbakster haar werk tonen en op de verpleegafdelingen en daarover vertellen. De hilliverschillende Middeleeuwers genbakker was een ambachtshun kunsten en laten hun zang man- of vrouw die beeldjes en muziek horen. Het plein maakte. In de Middeleeuwen voor de Klepperwei wordt met waren dit meestal heiligenonder meer Middeleeuwse beeldjes. De rondtrekkende tenten omgetoverd tot een verhalen verteller Oncruyt Middeleeuws kampement. In vertelt zijn wonderlijke verhet kampement is te zien hoe halen aan ieder die het maar men vroeger leefde en worden horen wil. De straattheater en allerlei oude Middeleeuwse acrobaten groep De Zotten ambachten gedemonstreerd. vertonen in de voetsporen van Campvere laat het maken de Middeleeuwse rondtrekvan Middeleeuwse kleding, kende speellieden en artiesten leer bewerken, houtsnijden, hun kunsten en rare potsen. maliën vlechten, calligrafe- Zij laten de toeschouwers ren en lucetten/koord weven sidderen bij hun hachelijke lzien. Magister Ludovicus acrobatische toeren en lachen Uter Venne de heelmees- bij hun rare kapriolen en ontter zal van alles vertellen en lokken veel verbazing met

Thema Kinderboekenweek ‘Hallo wereld’

Voorleessessies in bibliotheek Poortugaal Bibliotheek Poortugaal houdt tijdens de Kinderboekenweek op woensdagmiddag 3 oktober een verhalenmarkt. Diverse mensen gaan verhalen vertellen uit verschillende landen. De 58e Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 3 tot en met zondag 14 oktober. Het thema is ‘Hallo wereld!’ Met boeken ontdek je de wereld. Reis je naar verre landen, leer je allerlei bijzondere uithoeken van de aarde kennen en maak je kennis met mensen uit een andere cultuur. Zo maak je een spannende wereldreis langs alle denkbare landen, zeeën, volken en continenten. In de bibliotheek van Poortugaal

laten zien over de heel- en geneeskunde ten tijde van de Middeleeuwen. Het Holtland Genootschap laat de bezoekers kennismaken met ambachten zoals band/kam weven, zowel met weefkam als kaart weven, koord binden, naald binden en lucet. In het kampement van de re-

besteedt aandacht aan de kinderboekenweek met een speciale thematafel met allerlei boeken en leessuggesties en ook is er een verhalenmarkt. Deze voorlees- en vertelmiddag wordt om 14 uur op een speciale en sfeervolle manier geopend. Vervolgens zullen diverse mensen verhalen gaan vertellen uit Syrië, Eritrea, Spanje en Afghanistan. Ook de Wereldwinkel is met een stand aanwezig. Er starten voorleessessies om: 14.15, 14.45, 15.15 en 15.45 uur. Einde programma 16 uur. De entree is gratis. Bibliotheek Poortugaal is te vinden aan de Dorpsstraat 34 in Poortugaal.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel-albrandswaard.nl

hun vuurspuw acts. Jannes de Goochelaar goochelt met simpele dingen zoals munten, bekertjes, eieren en touwtjes, maar er is geen touw aan vast te knopen. Jannes laat balletjes naar willekeur verdwijnen en verschijnen of tovert twee keer niks van het ene houtje naar het andere tot hij er zelf ook geen hout meer van snapt. Johannes de Nar is een simpele ziel die de mensen vermaakt door trucs te doen met lepels en ballen. Johannes zal met z’n acts de toeschouwers boeien tot de laatste minuut en hen met z’n magie doen lachen en verbaasd doen staan. De uit Amsterdam afkomstige broers Ernst en Peter Broers zijn beiden gefascineerd door de Middeleeuwen en al jaren actief in de levende geschiedenis. Beiden werken regelmatig mee in het historisch openlucht museum Het Archeon. De broers zullen als Middeleeuwse schoenmaker en marskramer meewerken. Kinderen De kinderen kunnen boogschieten en meedoen met het Viking spel en natuurlijk kijken naar ridders in maliënkolders die elkaar regelmatig bevechten met hun zwaarden. Aan de kinderen op de scholen in Rhoon Dorp is gevraagd of zij een Middeleeuwse plaat willen kleuren. De bewoners kunnen alle kleurplaten dan

ophangen waardoor het in de Klepperwei nog feestelijker wordt. Muzikaal wordt alles opgevrolijkt door de Middeleeuwse muziekgroep Slag ende Stoot die al diverse keren in Rhoon een optreden heeft verzorgd en er met z’n opzwepende klanken een groot feest van zal maken. Esperanza, dat deze dag organiseert, heeft de afgelopen periode een aantal Middeleeuwse liederen ingestudeerd en zal deze feest- en drinkliederen tezamen met Slag ende Stoot op een meeslepende manier ten gehore brengen. De maaltijd voor de bewoners wordt deze dag voor een deel afgestemd op wat in de Middeleeuwen zoal gegeten werd. De Klepperwei zorgt tijdens het festijn de catering voor de bezoekers. Dit Middeleeuwse Festijn wordt mede mogelijk gemaakt door de materiële en financiële steun van een aantal (Rhoonse) bedrijven, de Stichting Evenementen Albrandswaard en het DeltaPORT Donatiefonds. Parkeren Omdat de parkeerruimte bij de Klepperwei beperkt is wordt aangeraden om lopend of met de fiets naar de Zwaluwenlaan toe te komen. De fietsen moeten wel buiten het Middeleeuwse terrein gestald worden.

ZIJKRANT De Ontmoeting Brinkhoeve Vijftigplus restaurant De Ontmoeting in De Brinkhoeve biedt tijdens de maandelijkse diners ruimte voor ontmoetingen tussen de deelnemers. Dit levert gezellige gesprekken op. Voor 9 euro wordt een smakelijk drie-gangendiner geserveerd. De eerstvolgende opening van het restaurant is op vrijdag 28 september. Vanaf 17.30 uur is gelegenheid voor een drankje en om 18 uur wordt het voorgerecht uitgeserveerd. Reserveren en afmelden kan tot uiterlijk 24 uur van te voren bij Joke de Ruiter, telefoon 010-5017929.

Treinenbeurs Spijkspoor Modelspoorwegclub Spijkspoor houdt zaterdag 22 september in zaal Het Plein van Delta aan de Albrandswaardsedijk 74 in Poortugaal de grootste verkoopbeurs in de regio voor modelspoorartikelen en modelauto’s. Er is weer veel mooi aanbod in nieuwe en gebruikte modelspoorzaken. Zaal is open van 10 tot15 uur. De toegangsprijs bedraagt 2,50 eurovoor volwassenen. De opbrengst komt geheel ten bate van de clubkas.

Klaverjassen WCR

De ouden tijden gingen ook gepaard met veel krijgsgeweld.

Column wethouder Raymond van Praag

Het spel en de knikkers

De koeien het weiland uit, de heipalen het weiland in. Onze gemeente heeft sinds de jaren ‘60/’70 van de vorige eeuw een enorme groei doorgemaakt. Honderden woningen zijn gerealiseerd; duizenden mensen zijn hier met veel plezier komen wonen. Planontwikkeling in die tijd omvatte een sterke rol voor de lokale overheid die daar financieel wel bij vaarde. Projectontwikkelaars investeerden, produceerden en leverden. Het is niet zo dat er helemaal niet werd gevraagd

3

naar de vraag van de klant, maar in de diversiteit in de vraag werd vooral voorzien door de grote aantallen die konden worden ontwikkeld. Planontwikkeling is door meerdere oorzaken veranderd. Ik durf wel te zeggen definitief veranderd. De oorzaken zijn heel verschillend, maar ik wil er een aantal noemen die in ieder geval in Albrandswaard in min of meerdere mate gelden. Door de stagnerende woningbouw staat de ‘klantvraag’ nu centraal. Door de keuze om geen polders meer aan woningbouw te offeren, vindt ontwikkeling nu vaak ‘binnenstedelijk’ plaats, meestal door eerst iets te slopen. Hierdoor is de vraag naar acceptabele inpassing en participatie van omwonenden enorm toegenomen. Door de veranderde financiële huishouding binnen de gemeenten, kiezen zij een andere rol ten opzichte van ontwikkelaars. De gemeente stelt kaders en doelstellingen, faciliteert, jaagt aan. Maar

Op vrijdag 21 september kan bij WCR weer worden geklaverjast. Iedereen is welkom, zowel beginnende, matige als gelouterde klaverjassers. De avond wordt gehouden in de kantine van de vereniging aan de Omloopseweg 6e in Rhoon. Aanvang 20 uur; kantine open om 19.30 uur.

EHBO Poortugaal de gemeente voert zelf niet uit en investeert niet of zeer terughoudend op basis van eigen doelstellingen. We zien ook in Albrandswaard dat planontwikkeling zonder uitzondering een zoektocht is naar rol en positie van de projectontwikkelaar, de omwonenden, de gemeenteraad, de wijkcomités, de ambtenaren, de ondernemers, en… noem maar op. Elk project opnieuw kent zijn eigen krachtenveld, en is dus maatwerk en weer even zoeken naar de juiste aanpak; het lijkt erop dat er in Albrandswaard geen twee projecten hetzelfde zijn als het om de aanpak gaat en daar is deze gemeente zeker niet uniek in. Maar het is elke dag weer een inspirerende uitdaging om in deze dynamische omgeving er voor te zorgen dat er voortgang wordt geboekt. Reacties naar r.v.praag@ albrandswaard of via Twitter @RaymondvanPraag.

EHBO vereniging Poortugaal leidt al meer dan 80 jaar op tot het eenheidsdiploma EHBO. Ook voor het volgen van cursussen Hartreanimatie en AED kan men bij de vereniging terecht. De cursussen worden gegeven op dinsdag- (beginnerscursus) en donderdagavonden (vervolglessen, AED en Hartreanimatie) in obs Valckesteijn, Emmastraat 46 te Poortugaal en starten respectievelijk 4 en 30 oktober. Voor informatie of voor het inschakelen van de EHBO bij sport en andere evenementen kan contact opgenomen worden met EHBO Poortugaal. Telefoon 0105014998, 010-2950831 en 010-5017382 of email ehbo.poortugaal@kabelfoon.net.


Chiropractie Van Leeuwen 29 september Slaapinformatiedag Wilt u zonder pijn uw dag beginnen? Chiropractie Van Leeuwen, Chiropractie Rhoon en CorrectSlapen kunnen u helpen tijdens de slaapinformatiedag waar het verbeteren van uw nachtrust en het reduceren van uw klachten centraal staan. U kunt een afspraak maken via uw Chiropractor of contact opnemen met CorrectSlapen: Tel. 013-8892568. Wat: Slaapinformatiedag Wanneer: 29 september 2012 va. 10.00 uur Waar: Chiropractie Rhoon, Ravelstraat 26

.

.

BIEDEN VANAF € 695.000,-* BIEDEN VANAF € 695.000,-* TOPDEAL KOM NAAR DE KIJKDAGEN ZATERDAG 22 EN 29 SEPTEMBER A.S. 11.00 TOT 14.00 ! KOM NAAR DE KIJKDAGEN ZATERDAG 22 EN 29 Waddenring 10, Barendrecht SEPTEMBER A.S. 11.00 TOT 14.00 ! Deze moderne vrijstaande villa is NU te koop voor een wel héél scherpe VANAF-prijs* van € 695.000,- k.k. Op en top design met ArcLinea keuken, living ca. 90 m2, 2 Philippe Starck / Boffi badkamers, garage, airco, tuin direct aan Gaatkensplas èn op ’t zuiden, 3 á 4 slaapkamers, Waddenring Barendrecht eigen grond etc. bijna 500 m210,

*Bieden vanaf: voor deze woning geldt een vanaf-prijs van € 695.000,- k.k. Biedingen vanaf dit bedrag worden door de verkoper serieus in overweging genomen. U kunt dus zelf kenbaar maken wat u bereid bent te betalen. U krijgt bij uw bezichtiging alle beschikbare informatie over het huis en u mag vanzelfsprekend uw eigen aankoopmakelaar / taxateur inschakelen. Kijk ook op www.hulstkampgroep.nl of op Funda ! Er wordt een snelle verkoop beoogd, waarbij de woning wordt gegund aan de beste bieder. Uw bieding dient uiterlijk 12 oktober 2012 bij de notaris binnen te zijn. MAKELAARS Kralingse Plaslaan 98, 3061 DG Rotterdam, Telefoon (010) 22 508 22, Fax (010) 22 500 94, www.hulstkampgroep.nl, Email info@hulstkampgroep.nl

.

MAKELAARS Kralingse Plaslaan 98, 3061 DG Rotterdam, Telefoon (010) 22 508 22, Fax (010) 22 500 94, www.hulstkampgroep.nl, Email info@hulstkampgroep.nl

.


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 20 september 2012

High five, samen sterker!

Vijfde Week van de Toegankelijkheid Albrandswaard geopend met sportdag De Week van de Toegankelijkheid is zaterdag 15 september officieel van start gegaan. Han van Toornburg, voorzitter van de Sportstichting Albrandswaard, opende de Week met een korte toespraak, waarna Deborah en Marleen van Jazzdansstudio Marleen de eerste sportactiviteit verzorgden met een half uur dans+, waaraan door de aanwezigen enthousiast werd meegedaan. Na een korte pauze was er nog een half uur powerkids+, ook verzorgd door Marleen en Deborah. Powerkids+ is een dansvorm

gerelateerd aan gym, waarbij gewerkt wordt aan kracht, soepelheid en conditie. Verder werden er verschillende atletiekonderdelen beoefend, zoals speerwerpen, discuswerpen, hoogspringen en horden lopen, begeleid door de mensen van Atletiekvereniging Spark. Er waren demonstraties aikido (verzorgd door Aikido vereniging Bushi Dojo) en er werd met veel overgave gefietst op de zogenaamde ‘virtuele’ fietsen: echt fietsen met een computerscherm voor je neus, waardoor het

uur zal het Demo-team van Sportschool Van Gameren enkele streetdance demonstraties geven. Na afloop mogen de kinderen zelf nog even aan de slag met de streetdance instructrice. Wie op deze dag een tafel wil huren voor de verkoop van eigen spullen of voor zijn kind een plekje op het schoolplein wil bemachtigen voor de verkoop van speelgoed kan contact opnemen met Vanessa Hogeweg, telefoon 06-12024074 of per e-mail yandomenie2@hotmail.com.

lijkt alsof je op een weg of in de bergen rijdt. De fietsers werden begeleid door de ploeg van Tweewieler De Gadering/ASVZ. Verder was er nog een prachtig dansoptreden van Melissa Eid van Profila Zorg (woongroep Wanmolen), geassisteerd door twee danseresjes, waarbij een aantal van de aanwezigen spontaan ging meedansen: een vrolijk en meeslepend optreden! De opkomst op deze sportdag viel wat tegen, maar de sporters die wel aanwezig waren

hebben volop van de gelegenheid gebruik gemaakt om de diverse sporten uit te proberen. Zij hadden het ontzettend naar hun zin, niet in de laatste plaats door de deskundige en enthousiaste begeleiding van de deelnemende verenigingen en organisaties. Voor meer informatie over het programma van de Week van de Toegankelijkheid: Platform Gehandicaptenbeleid Al brandswaard, www.gehandicaptenalbrandswaard.nl, telefoon 06-15044953 of 06-22728017

KWF-kankerbestrijding De onlangs gehouden collecte voor KWF-kankerbestrijding heeft in geheel Albrandswaard het prachtige bedrag van 15.290 euro opgebracht. Daarvan kwam uit Poortugaal 5.794 euro, uit Rhoon 6.846 euro en uit Portland 2.650 euro. De comités van Rhoon en Poortugaal zijn heel blij met grote opbrengst en de gulheid van de gevers: ,,Ook bedanken we alle collectanten heel hartelijk voor hun spontane inzet. Een woord van dank tevens aan alle winkeliers, die altijd hun

Primera Polder ruimer van opzet met aparte hoek ING Vorige week heropenden Jan en Anneke Polder hun Primera Polder winkel aan de Julianastraat 63 in Rhoon. Vanwege de beëindigde samenwerking tussen Post. nl en de ING Bank was een nieuwe indeling van de winkel gewenst. Na een kleine uitbreiding van de ruimte, verkregen door het wegbreken van een muur, zijn alle afzonderlijke delen van deze service gerichte zaak snel te herkennen. De postbehandelin-

gen worden afgewikkeld aan de royale balie die direct bij het binnenstappen al opvalt. ING beschikt over een eigen hoek waar cliënten bankhandelingen kunnen verrichten. Jan en Anneke Polder zijn zes jaar geleden gestart met een Primera winkel in Rhoon. Het echtpaar is diverse keren getroffen door ernstige overvallen, maar besloot steeds weer opnieuw verder met hun winkel te gaan. ,,Sluiten zou betekenen dat hier in Rhoon

Jan Polder (r) en een medewerker achter de toonbank in de hoek met de Post.nl balie.

GOEDKOOPSTE

OPEL.NL

GOEDKOOPSTE

AGILA.NL

‘Wat is er toch met het groen in Albrandswaard aan de hand?’

Rommelmarkt obs Valckesteyn Grote opbrengst collecte Basisschool obs Valckesteyn (Locatie Emmastraat) te Poortugaal houdt zaterdag 22 september van 10 tot 15 uur haar jaarlijkse rommelmarkt. De markt is voor iedereen toegankelijk. Gedurende deze dag is er van alles te doen op het schoolplein, diverse spelletjes, springkussen, schminken, zelf buttons maken, Rad van Fortuin met veel prijzen en dergelijke. Op het terras kan worden genoten van een hapje en een drankje. Tussen 12 en 14

5

geen postagentschap meer gevestigd zou zijn’’, zegt Jan Polder. ,,We hebben ons altijd gericht op de serviceverlening van de inwoners en in hun belang willen wij dat voortzetten.’’ Door de verkregen extra ruimte is de winkel ruimer van opzet zodat alle overige artikelen goed zichtbaar zijn, zoals de uitgebreide collectie aan kaarten en tijdschriften. Ook allerhande kantoorbenodigdheden en aanverwante artikelen als agenda’s en kalenders zijn te verkrijgen evenals boeken en rookartikelen. Het verlenen van service staat hoog in het vaandel van Jan en Anneke Polder en hun team. Inmiddels heeft het echtpaar Polder ook een Primera winkel geopend in Papendrecht en sinds het voorjaar van dit jaar ook een winkel in H.I. Ambacht. Vanwege de postgerelateerde activiteiten is Primera Polder elke werkdag en zaterdag reeds om 8 uur geopend. Op werkdagen is de sluitingstijd 17.30 uur en op zaterdag 17 uur. Meer informatie: Primera Polder Rhoon, telefoon 010-5060954.

medewerking verlenen door het plaatsen van een winkelbusje. Daarnaast maken wij van deze gelegenheid gebruik de inwoners van Albrandswaard te bedanken voor de reactie op ons ‘zeep’ verzoek. Tijdens de fair bij bloemisterij van Rosmalen op 18 augustus hebben wij pakketjes met handdoeken en theedoeken, gastendoekjes en washandjes met allerlei zeep mogen verkopen. Dankzij de ‘zeepgift’ mochten wij 150 euro overmaken naar KWF/Kankerbestrijding.

Onder deze titel beloofde onze wethouder Mieke van Ginkel in de Schakel van 12 april 2012 het volgende: ‘Als we ons groen koesteren, goed bijhouden en zorgen voor compensatie, dan is Albrandswaard binnenkort groener dan ooit’. Een streven dat wij als bomenridders van harte willen ondersteunen, maar ook zijn we alert op het behoud van nog bestaande groenstructuren. Zoals bij het talud van de Viaductweg in Rhoon, waar aan de noordzijde zonder enige compensatie zo’n 120 m2 groen zal moeten wijken voor de aanleg van een fietspad. De gemeente handelt bij het verwijderen van al dit groen aan de Viaductweg vanuit de wens van gescheiden verkeersstromen. Op 17 september heeft er een schouw plaatsgevonden waarbij veel bewoners uit de omgeving, diverse gemeenteraadsleden, de wethouder en een ambtenaar aanwezig waren. Ter plaatse bleek het slechts te gaan om scheiding van verkeersstromen (van fietsers en wandelaars) met een lengte van 40 m. Daarna komen deze verkeersstromen gewoon weer bij elkaar. Wij vinden dit een te gering belang voor het kappen (zonder kapvergunning?) van zoveel groen. Daarnaast

kunnen wij ons als bomenridders ook voorstellen dat mensen die in de ongelukkige omstandigheid zijn een dierbare te moeten begraven op de algemene begraafplaats van Rhoon, behoefte hebben aan enige privacy t.o.v. de Viaductweg. Met de voorgenomen kaalslag van al dat groen is de beslotenheid van de begraafplaats verleden tijd. Niet in te zien valt waarom de wethouder voor zo’n korte scheiding van verkeersstromen, bereid is om zoveel groen te laten kappen. Nu ook geen compensatie in het vooruitzicht wordt gesteld, lijkt de in april gedane belofte al weer snel te zijnvergeten door de politiek verantwoordelijke ambtsdrager. Deze oproep aan de gemeente is om te laten zien dat het ons menens is met het belang van groen: ‘Geen woorden maar daden!’ Als er al groen weg moet dan moet er een zwaarwegend belang zijn en als er al een zwaarwegend belang is dan moet het verdwenen groen steeds volledig worden gecompenseerd. In het geval van de dreigende kaalslag aan de Viaductweg komen we ter rechtvaardiging niet eens aan een zwaarwegend belang toe. Bomenridders Albrandswaard

Swingen bij de ANBO Liefhebbers van dixieland muziek kunnen hun hart ophalen bij de ANBO. Op zaterdag 13 oktober wordt een gezellige muziek- en dansavond gehouden. De muziek wordt verzorgd door de Princetown Jazzband. Deze band is in 1983 opgericht door een aantal Delftse liefhebbers van de jazz oude stijl. Het is een echt dixieland-orkest met een enthousiaste uitstraling. De band bestaat uit 7 personen die In de ruim 25 jaar van haar bestaan op diverse locaties zijn opgetreden. Dixieland is een typische Amerikaanse muzieksoort, ontstaan uit een samensmelting van diverse muziekstijlen zoals ragtime, negro-spirituals, blues en marsmuziek. Het orkest heeft een ruim en afwisselend repertoire met veel eigen originele arrangementen, waarop ook goed gedanst kan worden. Het optreden vindt plaats in de Brinkhoeve, Kerkstraat 12 te Poortugaal. De avond begint om 19.30 uur. Zaal open vanaf 19 uur. Bij aankomst wordt men verwelkomd met koffie en/of thee en een consumptiebon

Een echt dixieland-orkest met een enthousiaste uitstraling. voor een drankje. Gedurende de avond wordt iedereen verwend met snacks en hapjes. Meerdere consumpties zijn voor eigen rekening. Voor ANBO-leden is de entreeprijs 7,50 euro per persoon. Niet ANBO-leden zijn welkom tegen betaling van 12,50 euro per persoon. (Voor wie zich voor minimaal een jaar aanmeldt als lid van de afdeling geldt het gereduceerde tarief) Deze tarieven gelden bij voorinschrijving. Voor losse verkoop aan de zaal worden

de entreeprijzen met een 1 euro verhoogd. Aanmelden voor deze muzikale avond kan door de entreeprijs over te maken op rekening 1353.87.140 Rabobank t.n.v. ANBO Albrandswaard; onder vermelding van naam, het aantal personen en email-adres. Het toegangsbewijs ontvangt men dan per e-mail. Wie niet over een e-mail-adres beschikt krijgt de kaarten overhandigd bij binnenkomst.


"De mens gaat naar zijn eeuwig huis." "In het huis mijns Vaders zijn vele woningen, anders zou Ik het u gezegd hebben." Heden nam de Here tot Zich, in de zekerheid van de opstanding en het eeuwige leven

Jillis de Klerk

weduwnaar van Nellie de Klerk-Louwerse 14 december 1928

Bijna zes maanden na het afscheid van zijn geliefde Willie is toch nog onverwacht overleden

MASTENBROEK

Pieter Abraham Cornelis Joppe

Met 25 jaar ervaring uw vertrouwen waard. In Barendrecht en omstreken voor begrafenissen, crematies en kerkelijke uitvaarten.

Ditta en Arie Mees in liefdevolle herinnering, Sasja, Tesha Carina en Klaas Jelle, Wouter, Karsten

0180 723204

weduwnaar van Willempje Dooren Rotterdam, 2 mei 1923

Dag en nacht bereikbaar

Rotterdam, 15 september 2012

Molenleede 90 2991 WB Barendrecht Voor informatie kijk op:

Familie Joppe – Dooren

11 september 2012

Arja en Fred Petra, Silvia

UITVAARTVERZORGING

www.ericmastenbroek.nl

Correspondentieadres: C.P. Joppe Oude Zandweg 6 4327 SH Serooskerke De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats Rhoon.

Wij zijn er voor u als u ons nodig heeft. Monuta Rijnmond.

Marjo Correspondentieadres: Familie de Klerk Per adres: Planetenbaan 168 3721 LE Bilthoven De begrafenisplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

We zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. Monuta Memoriam Langenhorst 100 010 - 293 04 22.

’De Heer is mijn herder’ Psalm 23

Monuta Van den Toorn Jacques Dutilhweg 333 010 - 202 14 33. www.monuta.nl

Bedroefd om het verlies, maar dankbaar voor de liefde die zij ons altijd gegeven heeft, geven wij kennis dat van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Maria Cornelia Godefrida Stahlie-Fillekes 30 december 1928

14 september 2012

P. Stahlie Sarie en Gerard Ellie en Leo Ria en Addie Truus Petra Frida en Marcel

BINNEN TENNISLESSEN REYERPARC

Voor een een uitvaart uitvaartgeheel geheelnaar naareigen eigenwens wens Voor ininBarendrecht Barendrecht&&omgeving. omgeving. * Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar

Vanaf 1 oktober 2012

Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Dag en nacht bereikbaar Dag en nacht bereikbaar

Jeugd en Senior Cursussen 12 weken Jeugd vanaf € 110 en Senioren € 140

Bel 0180-612735 Voor Bel informatie en actuele rouwberichten 0180-612735 kijk op:op: www.klinkuitvaart.nl of kijk www.klinkuitvaart.nl

Klein- en achterkleinkinderen Werkersdijk 34 3161 PC Rhoon

Dag en nacht bereikbaar!

0180 - 699 199

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de begraafplaats te Rhoon.

Tot ons grote verdriet is van ons heengegaan mijn lieve man, onze fantastische vader en onze fijne opa. Wij zijn dankbaar dat verder lijden hem is bespaard. Maar wij zullen hem vreselijk missen.

Jan de Bruin

Ghijseland 297 3161 VT Rhoon De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

F.X.M. Kloeg Uitvaartzorg Sinds 1989 op Rhoon en Poortugaal Begrafenis en crematieverzorging Uitvaartverzorging geheel naar eigen wens. Uitvaart voorbespreking bij ziekte en gezondheid. Wensenboekje voor uw uitvaart gratis opvraagbaar. Opbaarmogelijkheden in o.a. Rhoon, Poortugaal, Barendrecht en Rotterdam. Meld-en informatienummer dag en nacht Forum 110, 3176 TC Poortugaal

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen. Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven.

† 14 september 2012 Ans de Bruin-Timman Paul en Susanne Sem Job Elena Onno en Patrice

010-2017165

AMOTEX TAXI RIDDERKERK

Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

- Vast tarief per rit binnen Ridderkerk - Speciaal tarief naar ziekenhuis - Vervoer naar en van luchthavens - Korting bij retourboekingen - U kunt met uw pinpas betalen

TEL.: 0180-468724 / 06-23910654 AMOTEX Transport- & Koerierservice - Transport tot 1.500 kg. netto lading - Opslag van goederen en materialen - Nachtdistributie

TEL.: 0180-437906 / 06-23910654

Pianoles

REPARATIE

voor

wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

Bel:06-53593687

0180 - 612881 BARENDRECHT

beginners en gevorderden of Mail: pianoles@themusicschool.nl

RiCon Fotografie vakprijs BruidsFoto Award 2012

* 28 februari 1930

Contact Desmond Somers 0640892706 email.djsomers_06@hotmail.com

Bruidsreportages Familiefotografie Party Studio Huwelijksdrukwerk Geboortekaartjes www.riconfotografie.nl

Schere 117, 3085 DV Rotterdam Dag- en avonduren. Gratis inhalen verzuimde lesuren. Ook spoedcursussen.


19.00 uur

Gemengd openhaardhout Nieuw in Hoogvliet te koop! Voor € 80,- per

kuub thuisbezorgd. Jasper Bredius 06-17425635

Galerie de Verrassing

Te koop: 2 grote tassen met diverse meisjes merkkleding maat 134/140 plus schoenen/laarzen. laat u verrassen door staat Alles in zeer goede én schoon! Merendeel Oikunst. lily. € 75,- of bieden? 06 53883027

Kom vrijblijvend binnen en hedendaagse Met o.a. schilderkunst en keramiek beelden.

De dierenambulance R.kerk/Barendrecht zoekt met spoed Chauffeurs en Bijrijders M/V heeft u hart voor dieren, Gemengd openhaardhout bel dan nu: SERVICE - ONDERHOUD 0649 926 498 Herenen kinderkapsalon te koop! Voor € 80,- per Heren- en kinderkapsalon kuub thuisbezorgd. Jasper Klassiek GAS - WATER SANITAIR - M & R TECHNIEK noten -eethoek, Herenen kinderkapsalon Bredius 06-17425635 Herenen kinderkapsalon tafel + 4 stoelen, ovaal en Wij zijn met vakantie van 23 september t/m 1 oktober. Wij zijn met vakantie van 23 september t/m 1 oktober. uitschuifbaar, stoelen: achkoop: 2t/m grote tassen terkant hout, losse zitting Wij zijn met vakantie van 23Te september 1 oktober. diverset/m meisjes merk- van stof tel. 06-22881632 Wij zijn met vakantie van 23met september 1 oktober. Julianastraat 26 Poortugaalseweg 20 lid van de kleding maat 134/140 Julianastraat 26 plus schoenen/laarzen. Ik help U graag in de 3161 AK Rhoon 3176 PV Poortugaal 3161 AK Rhoon Vereniging van Julianastraat Alles26 Tel. 010-5014887 Bent u op Julianastraat 26in zeer goede staat huishouding! Nederlandse 3161 AK én Rhoon schoon! Merendeel Oi- zoek naar een Installatiebedrijven www.kapsalonrhoon.nl nette hulp? Fax 010-5012495 3161 AK Rhoon www.kapsalonrhoon.nl lily. € 75,- of bieden? 06 Belt u dan met Elize tel. 0653883027 www.kapsalonrhoon.nl 47131811 www.kapsalonrhoon.nl

CENTRALE VERWARMING P. VOLKMAN SERVICE TECHNIEK

Te koop: Electisch massage matras tegen rugklachten z.g.a.n. Prijs 400 euro Gemengd openhaardhout Te koop: Electisch massa- Te koop: Leolux salontafel Tel. 06 83431967 Openings tijden Troubadourlaan 230 te koop! Voor € 80,- per ge matras tegen rugklach- oranje gemêleerd glas in Plaatsingsdata: ten z.g.a.n. Prijs 400 euro alu frame. € 250,- tel. 06kuub thuisbezorgd. Jasper Wo t/m vr van 11:00 tot 16:30 uur 3194TeHL Hoogvliet koop: Reebok zaalvoet- Bredius 06-17425635Plaatsingsdata: 40218603 Tel. 06 83431967 30 augustus 30 augustus Zat van 11:00 tot 14:00 uur Tel: 010-8188639 balschoenen maat 45 € Plaatsingsdata: 6 september Plaatsingsdata: 630september 17,50, Zwart metalen fiets- Te koop: 2 grote tassen Te koop: Reebok zaalvoetaugustus Indien gesloten volgens afspraak. 30september augustus mand (New Look) € 12,50 met diverse meisjes 13 13 september balschoenen maat 45 € merk6 september 20 september 6 september Tel. 0180-611807 17,50, Zwart metalen fiets20 kleding maat 134/140 13 september september 13 september mand plus schoenen/laarzen. Het beste adres voor september (New Look) € 12,50 Te koop: klassieke kersen- Alles in zeer goede 20 U heeft meerdere klussen al uw zonwering Tel. 0180-611807 20 september staat houten salontafel 130x60 + én schoon! Merendeel Oien rolluiken: in en om het huis? bijzettafeltje Prijs 75 euro lily. € 75,- of bieden? 06 Te koop: klassieke kersenGeen zin of tijd Tel. 0180-414234 houten salontafel 130x60 + om zelf te klussen? 53883027 al 30 jaar een begrip. bijzettafeltje Prijs 75 euro Te koop: kleding/tassen 5 Klusjesman doet het voor u. 25% KORTING euro p.st zat 22 sept.10.30 Te koop: Electisch massa- Tel. 0180-414234 ge matras tegen rugklachwww.otravez.nl. 06-50 22 09 70 - 15.00 uur Pr. Bernhard- ten z.g.a.n. Prijs 400 euro Te koop: kleding/tassen 5 0180-422743 straat 60 B’drecht tel. 06- Tel. COMBISYSTEEM euro p.st zat 22 sept.10.30 06 83431967 46024250 - 15.00 uur Pr. BernhardGezocht Te koop: Reebok zaalvoet- straat 60 B’drecht tel. 06Te koop: Leolux creme balschoenen maat 45 € 46024250 (gepensioneerde) stoffen bank type Antonia, 17,50, Zwart metalen fietsruime 4 pers, € 500 en Fa- mand (New Look) € 12,50 Te koop: Leolux creme TUINMAN ber SP4 elektr sfeerhaard Tel. 0180-611807 stoffen bank type Antonia, KM 90 R S om op permaRIJ € 175,-- in absolute nieuwruime 4 pers, € 500 en Favoor al uw tuin- en ACTIEP nente basis onze staat. Bel: 06-18110857 ber SP4 elektr sfeerhaard Te koop: klassieke kersensierbestrating, houten salontafel 130x60 + € 175,-- in absolute nieuwtuin in Poortugaal € 439 Gevraagd: Oude brommer, bijzettafeltje Prijs 75 euro staat. Bel: 06-18110857 oprit-en bedrijventerreinen. in topconditie te Snorbrommer bv zund- Tel. 0180-414234 topbestrating@gmail.com app puch kreidler Alles Gevraagd: Oude brommer, brengen/houden. is welkom met of zonder Te koop: kleding/tassen 5 Snorbrommer bv zundTel. 0180-842346/06-33753942 kenteken, kenteken wordt euro p.st zat 22 sept.10.30 app puch kreidler Alles Tel 06-53228418. direct overgeschreven. is welkom met of zonder Prijs en ophalen in overleg. - 15.00 uur Pr. Bernhard- kenteken, kenteken wordt straat 60 B’drecht tel. 06jasy@kpnplanet.nl tel 06direct overgeschreven. 46024250 Lagendijk 178 - Ridderkerk Telefoon 0180 - in 421overleg. 399 - www.gavdwaal.nl 41354127 Prijs- en ophalen jasy@kpnplanet.nl tel 06koop: Leolux creme o.a. Word * Excel * Internet VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK Te koop: Petrof piano met Te UW 41354127 stoffen bank type Antonia, Acties geldig van 15 september tot 15 december 2012. * Digitale fotografie * PowerPoint kruk, noten hoogglans tel. ruime 4 pers, € 500 en Fa0180-617693 ber SP4 elektr sfeerhaard Te koop: Petrof piano met kruk, noten hoogglans tel. Te koop: Drentse kussen € 175,-- in absolute nieuw- 0180-617693 kast in goede staat. Tel. staat. Bel: 06-18110857 06-34796459 Gevraagd: Oude brommer, Te koop: Drentse kussen kast in goede staat. Tel. 0180-623003 - www.internsupport.nl fietsbuggy- Snorbrommer bv zund- 06-34796459 Te koop: app puch kreidler Alles drager voor kinder-buggy gloednieuw van € 28,- voor is welkom met of zonder Te koop: fietsbuggyTe huur in Rhoon - Essendaal € 15,-. tel. 0180-617345 na kenteken, kenteken wordt drager voor kinder-buggy direct overgeschreven. 19.00 uur 4-kamer eengezinswoning met tuin Prijs en ophalen in overleg. gloednieuw van € 28,- voor € 15,-. tel. 0180-617345 na Gemengd openhaardhout De dierenambulance jasy@kpnplanet.nl tel 06- 19.00 uur huur vanaf € 732,-- p. mnd. 41354127 per te koop! Voor € 80,R.kerk/Barendrecht zoekt Inkomenseis minimaal kuub thuisbezorgd. Jasper met spoed Chauffeurs dierenambulance Te koop: Petrof piano met De Bredius 06-17425635 € 2600,-- bruto per maand en Bijrijders M/V kruk, noten hoogglans tel. R.kerk/Barendrecht zoekt heeft u hart voor dieren, 0180-617693 met spoed Chauffeurs Te koop: grote926 tassen Tel. 010-4369218 bel dan nu:20649 498 Vrolijke brillen met en Bijrijders M/V met diverse meisjes merkwww.vormvastgoed.nl heeft u hart voor dieren, Drentse kussen opvallende kleuren of met kleding maat 134/140 Te koop: Klassiek noten eethoek, kast in goede staat. Tel. bel dan nu: 0649 926 498 plus schoenen/laarzen. een knipoog naar vroeger: tafel + 4 stoelen, ovaal en 06-34796459 Alles in zeer stoelen: goede staat uitschuifbaar, achKlassiek noten eethoek, de trends in brilmode voor én schoon! Oi- Te koop: terkant hout,Merendeel losse zitting tafel + 4 stoelen, ovaal en fietsbuggydit najaar hebben een lily. stof € 75,of bieden? 06 drager voor kinder-buggy uitschuifbaar, stoelen: achvan tel. 06-22881632 53883027 28,- voor terkant hout, losse zitting gloednieuwsterke van €uitstraling. Ik help U graag in de € 15,-. tel. 0180-617345 na van stof tel. 06-22881632 Te koop: Electisch huishouding! Bentmassau op 19.00 uur WIJ VERREKENEN ge matras tegennette rugklachzoek naar een hulp? Ik help U graag in de ten z.g.a.n. Prijs 400 DIRECT UW huishouding! Bent u op Belt u dan met Elize tel.euro 06- De dierenambulance Tel. 06 83431967 47131811 R.kerk/Barendrecht zoekt zoek naar een nette hulp? ZORGVERGOEDING Spiegels, isolatie-, gelaagd Te koop: Reebok Belt u dan met Elize tel. 06met spoed Chauffeurs Leolux salontafel zaalvoet47131811 en Bijrijders M/V oranje gemêleerd balschoenen maat glas 45 in € Zware monturen met een retro en figuur glas u hart voor dieren, Te koop: Leolux salontafel € metalen 250,- tel.fiets06- heefttwist alu frame. 17,50, Zwart zijn dé trend voor mannen nu: 0649 926 498 oranje gemêleerd glas in 40218603 dit najaar. Zwart is hierbij dé kleur mand (New Look) € 12,50 bel dan maar ook prints van hoorn of alu frame. € 250,- tel. 06Tel. 0180-611807 Klassiek noten eethoek, schildpad mogen zeker ook! Voor 4 stoelen, ovaal en 40218603 Te koop: klassieke kersen- tafel +vrouwen geldt dit najaar: ga retro! uitschuifbaar, stoelen: achMonturen van nu zijn geïnspireerd houten salontafel 130x60 + hout, losse zitting op de brillen van actrices van welbijzettafeltje Prijs 75 euro terkant van stof 06-22881632 eer. tel. Wat denk je bijvoorbeeld van Tel. 0180-414234

HAD U OOK MAAR 12 ARMEN

Otra Vez

UW STRAATMAKER uit Barendrecht BIEDT ZICH AAN

€ 399

an

al 65 jaar uw vakm

Computeropleidingen

KRUITHOF

OPTIEK

modebrillen en contactlenzen

Ga trendy het najaar tegemoet!

G G TDNERIENDT IR RIENDT SLAS AL LAS RHOON NOOHR RHOON

24-uurs service e24-uurs civres sservice ruu-42

06-51987763 3 6778915-60 06-51987763

Machinaal Timmerbedrijf De Waard bv.

de vlinderbril van Marylin Monroe?

U graag in de Uw partner in het realiseren van uw aanbouw of kleding/tassen verbouw. 5 Ik help Te koop: Deze heeft een modern sausje

Bent u op waardoor de bril super draagbaar euro p.st zat 22 sept.10.30 huishouding! zoek naar een nette hulp? wordt. Klassieke vormen zijn weer - 15.00 uur Pr. u! BernhardVan bouwtekening tot realisatie staan wij achter Elize naar tel. 06maarmet gerestyled hedenstraat 60 B’drecht tel. 06- Belt uindan 47131811 daagse, stijlvolle wensen. 46024250

Tevens dé leverancier voor al uw ramen, deuren en Te koop: Leolux creme kozijnen, levering onder garantie. stoffen bank type Antonia, en Faruime 4 pers, € 500 Gemaakt in onze eigen timmerfabriek en geplaatst door ber SP4 elektr sfeerhaard ons vakkundig montageteam! € 175,-- in absolute nieuwstaat. Bel: 06-18110857

Timmerwerk van de bovenste plank.

Gevraagd: Oude brommer, Snorbrommer bv zundNeem contact met ons op voor een vrijblijvende app puchofferte! kreidler Alles is welkom met of zonder kenteken, kenteken wordt direct overgeschreven. Handelsweg 10 – 3161 GD Rhoon – T: – 501in8559 Prijs en010 ophalen overleg. jasy@kpnplanet.nl tel 06F: 010 – 501 2691 E: dewaardbv@orange.nl 41354127 www.mtdewaard.gerletnormdeur.nl Te koop: Petrof piano met kruk, noten hoogglans tel. 0180-617693

Te koop: Leolux salontafel dit najaar is deglas bril weer oranjeOokgemêleerd in een waardige modeaccessoire, waarbij € 250,- tel. 06alu frame. het montuur aansluit op je kleding 40218603 en je look.

Kom voor de allerlaatste trends in brilmode naar één van onze vestigingen en laat je inspireren door de vele mogelijkheden.

WWW.KRUITHOFOPTIEK.NL

ROTTERDAM Keizerswaard 60 T (010) 479 41 14

ROZENBURG Raadhuisplein 2 T (0181) 21 30 96

BARENDRECHT Van Beuningenhaven 37 T (0180) 62 54 30

SPIJKENISSE Zuid Passage 33 T (0181) 62 63 29


ALBRANDSWAARD ACTUEEL Donderdag 20 september 2012

Gemeente Albrandswaard Bezoekadres Hofhoek 5, 3176 PD Poortugaal Postadres Postbus 1000, 3160 GA Rhoon Telefoon: Fax: E-mail: Website:

(010) 506 11 11 (010) 501 81 80 info@albrandswaard.nl www.albrandswaard.nl

Openingstijden Burgerzaken Aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 12.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur woensdagmiddag: 12.30 - 15.00 uur Afhalen aangevraagde reisdocumenten, rijbewijzen en andere producten elke werkdag: 08.00 - 16.30 uur maandagavond: 17.30 - 20.00 uur Maandagavond is Burgerzaken niet geopend voor burgerlijke stand werkzaamheden, zoals aangifte geboorte, huwelijk of overlijden. Ook voor eerste inschrijving in Nederland en hervestiging uit het buitenland kunt u op maandagavond niet terecht. Openingstijden Afvalscheidingstation maandag t/m vrijdag: 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 15.30 uur zaterdag: 10.00 - 12.30 uur Klachten en meldingen Meldpunt: (010) 506 17 77 Milieuklachten: 0888 333 555 Storingen CAI: 088 2249 111 Collecte 23 t/m 29 september: Fonds verstandelijk gehandicapten

Bekendmakingen Aangevraagd / voorgenomen Om u te informeren publiceert de gemeente in deze rubriek aangevraagde vergunningen en voorgenomen besluiten. U kunt hiertegen nog geen bezwaar indienen.

bekendmaking: 19-09-2012). - 3162 WJ - organiseren kindervrijmarkt aan het Hof van Portland t.h.v. nummer 12 (op de stoep) op zaterdag 22 september 2012 van 10.00 - 18.00 uur (datum bekendmaking: 12-092012).

Omgevingsvergunning

Verkeersbesluiten

Poortugaal - Koninginnelaan 4, 3171 CK bouwen aanbouw aan achtergevel

Rhoon 1. Albrandswaardsedijk 2. Ghijseland 3. Zwaluwenlaan

Rhoon - Landvoogd 16, 3161 NC plaatsen dakopbouw - Prisma 14, 3162 XM - plaatsen dakkapel op zijdakvlak - Hof van Portland 41, 3162 WK interne verbouwing pand - Barnsteenhof 106, 3162 RC plaatsen van balkonbeglazing - De Beuk 5,3161 JG - plaatsen van een dakkapel Verleend / besloten Bezwaar maken Als u het niet eens bent met een van onderstaande besluiten van de gemeente, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen zes weken na de datum die bij het besluit staat vermeld onder ‘datum bekendmaking:…’. Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht, de reden van uw bezwaar en uw handtekening. Voorlopige voorziening aanvragen Het kan zijn dat u tegen een bepaald besluit bent en: 1. dat het voor u belangrijk is dat er zeer snel een uitspraak wordt gedaan 2. dat het besluit van de gemeente leidt tot een situatie die niet kan worden teruggedraaid U kunt dan een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Een voorlopige voorziening is geen definitief besluit, maar zorgt ervoor dat een besluit nog niet in werking kan treden. Voor meer informatie over voorlopige voorzieningen kunt u contact opnemen met de sector Bestuursrecht van de rechtbank. Evenementen en overige activiteiten Rhoon - BUKO Infrasupport, 3161 GN - afsluiten Rivierweg op vrijdag 29 september 2012 in verband met werkzaamheden (datum

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot: 1. het instellen van een parkeerverbod aan weerszijden van de Havendam, voor zover gelegen tussen de Albrandswaardsedijk en de ingang van het parkeerterrein van basisschool Don Bosco en aan de westzijde van de ingang van het parkeerterrein van basisschool Don Bosco; 2. het aanwijzen van de parkeerplaats, gelegen direct ten zuidoosten van Ghijseland nummer 238, als parkeergelegenheid, welke enkel gebruikt mag worden voor het opladen van elektrische voertuigen; 3. het instellen van een 30 km zone in de Zwaluwenlaan. Uitvoering? 1. aanbrengen onderbroken gele streep (volgens bijlage I van het RVV 1990); 2. plaatsen verkeerbord E04, voorzien van een onderbord met de tekst ‘alleen opladen elektrische voertuigen’ (volgens bijlage I van het RVV 1990); 3. plaatsen van de verkeersborden A0130 en A0230 (volgens bijlage I van het RVV 1990). Inzage? Termijn van zes weken (gerekend vanaf de datum van deze publicatie), in het gemeentehuis. Ontwerpbestemmingsplan ‘Tijsjesdijk’ Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken ingevolge de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Tijsjesdijk’ bestaande uit de planverbeelding, plantoelichting en planregels. Het bestemmingsplan ‘Tijsjesdijk’ wordt voorbereid om de bouw van drie (3) vrijstaande woningen aan de Tijsjesdijk (Rhoon), voorzien in plan Essendael, mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan gaat uit van directe bestemmingen. Op de locatie Tijsjesdijk 10 zijn de voormalige opstallen reeds gesloopt, waar nu op het meest

oostelijk deel een vrijstaande woning (10d) is gebouwd. Op deze locatie worden de 3 woningen voorzien. Het plan is na de inspraak niet gewijzigd. Plan - Bouw van drie vrijstaande woningen. Inzage - Gemeentehuis: van vrijdag 21 september 2012 tot en met donderdag 1 november 2012. Tegen vergoeding van de kosten kunt u een afschrift van de ter inzage gelegde stukken krijgen. - Website gemeente: www. albrandswaard.nl > actueel > bekendmakingen > bestemmingsplannen > ontwerpbestemmingsplan ‘Tijsjesdijk’. - www.ruimtelijkeplannen. nl, planidentificatie nummer: NL.IMRO.0613.Tijsjesdijk-ONT1 Zienswijze - Schriftelijk: binnen de genoemde (inzage)termijn van zes weken. Stuur uw reactie aan: de raad van de gemeente Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon. - Mondeling: op woensdag 3 oktober 2012 is hiervoor eenmalig een mogelijkheid van 09.00 tot 12.00 uur (op het gemeentehuis). Meldt u telefonisch aan via 010 5061704. Ontwerpverzoek tot vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder / bestemmingsplan Essendael herziening Tijsjesdijk in Rhoon. Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend dat vanaf vrijdag 21 september 2012 gedurende zes weken tot en met donderdag 1 november 2012 voor een ieder ter inzage ligt: het ontwerpverzoek tot ontheffing van de in de Wet geluidhinder genoemde voorkeursgrenswaarde voor het bestemmingsplan ‘Essendael - herziening Tijsjesdijk’ in Rhoon. Dit verzoek betreft een ontheffing voor wegverkeerslawaai door het verkeer op de Tijsjesdijk en industrielawaai afkomstig van het industrieterrein ‘Waal-/ Eemhaven’. Omdat het treffen van geluidsmaatregelen om de geluidsbelasting te reduceren niet reëel is, is het noodzakelijk om hogere waarden vast te stellen. Het ontwerp-besluit hogere waarden en het bijbehorende akoestisch onderzoek ligt ter inzage. Inzage - Gemeentehuis: van vrijdag 21 september 2012 tot en met donderdag 1 november 2012. Tegen vergoeding van de kosten kunt u een afschrift van de ter inzage gelegde stukken krijgen.

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

- Website gemeente: www. albrandswaard.nl > actueel > bekendmakingen > bestemmingsplannen > hogere waarde bestemmingsplan ‘Essendael - herziening Tijsjesdijk’. Zienswijze - Schriftelijk: binnen de genoemde (inzage)termijn van zes weken. Stuur uw reactie aan: het college van de gemeente Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon. - Mondeling: op woensdag 3 oktober 2012 van 09.00 12.00 uur is hiervoor eenmalig een mogelijkheid (op het gemeentehuis). Meldt u telefonisch aan via 010-5061704. Voorontwerpbestemmingsplan ‘Poortugaal Dorp’ Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend inspraak te verlenen op het voornemen tot het vaststellen van het (voorontwerp)bestemmingsplan ‘Poortugaal Dorp’. Het bestemmingsplan ‘Poortugaal Dorp’ wordt voorbereid om een actueel bestemmingsplan te krijgen dat voldoet aan digitale eisen en om concrete plannen van een actueel juridisch kader te voorzien. Het voorontwerpbestemmingsplan gaat uit van directe bestemmingen. Plan - Toelichting en planverbeelding (plankaarten) Inzage - Gemeentehuis: van vrijdag 21 september 2012 tot en met donderdag 1 november 2012. Tegen vergoeding van de kosten kunt u een afschrift van de ter inzage gelegde stukken krijgen. - Website gemeente: www. albrandswaard.nl > actueel > bekendmakingen > bestemmingsplannen > voorontwerpbestemmingsplan ‘Poortugaal Dorp’. Inspraak - Schriftelijk: binnen de genoemde (inzage)termijn van zes weken. Stuur uw reactie aan: het college van de gemeente Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon. - Mondeling: op dinsdag 2 oktober 2012 van 09.00 12.00 uur is hiervoor eenmalig een mogelijkheid (op het gemeentehuis). Meldt u telefonisch aan via 010-5061704. Informatie/Inloop avond - Donderdag 18 oktober 2012, van 20.00 uur - 21.30 uur in het gemeentehuis van Albrandswaard (Hofhoek 5 in Poortugaal). Tijdens deze inloopavond kunt u het ontwerpbestemmingsplan en -kaarten bekijken en informatie krijgen.

www.albrandswaard.nl


ALBRANDSWAARD ACTUEEL gezondheid worden onder de aandacht gebracht van ruim 1000 jongeren uit groep 7/8 van de basisscholen uit Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Op 26 september zijn de ouders en/of verzorgers van harte welkom op de thema-avond ‘Onder invloed’. Kijk voor meer informatie op www.albrandswaard.nl

Nieuws Gemeentehuis en afvalscheidingstation donderdag 4 oktober gesloten Donderdag 4 oktober is het gemeentehuis gesloten in verband met de Daadwerkelijk in de buurt dag. Op deze dag werken ambtenaren en het college van burgemeester en wethouders niet vanuit het gemeentehuis, maar gaan ze aan de slag in de gemeente. Ook het afvalscheidingstation aan de Nijverheidsweg 3 in Rhoon en het Meldpunt zijn gesloten. Als u voor urgente zaken het Meldpunt belt, wordt u doorverbonden met de wacht- en storingsdienst (de zgn. piketdienst). Op vrijdag 5 oktober staan wij weer klaar om u van dienst te zijn.

Vergaderingen Welstandscommissie Wanneer / Waar?

Agenda

BAR Gezond Van 24 tot en met 28 september vindt in de hal van Tennisvereniging Barendrecht de BAR Gezond-week plaats. Verschillende aspecten van

Informatie?

Openbare vergadering, elke woensdag vanaf 10.30 uur, gemeentehuis van Albrandswaard (Hofhoek 5, Poortugaal) Beschikbaar op dinsdag voorafgaand aan de vergadering, gemeentehuis Albrandswaard, bij afdeling Bouwen en Wonen (Hofhoek 5, Poortugaal). de heer Marcel Meriba, telefoon (010) 5061712

Volg de gemeente Albrandswaard op: http://twitter.com/albrandswaardzh

www.albrandswaard.nl

M e ube ls toffe e r de r ij J. Kornelisse

De helden van de kampioensklasse nu met ongekende inruilpremies.

Al 30 jaar. Perfectie tot in het kleinste detail. Bekleed klassiek en modern o.a. Artifort Gelderland.

Weimansweg 89 3075 MK Rotterdam 010-4860930

www.kornelisse.com

OUTLET

KWALITEITS MEUBELEN bij

FIESTA

,1.000 R E M IE

P IN R U IL

FOCUS

2.500,-

INR UIL PR EM IE

C-MAX

2.500,-

GRAND C-MAX

4.000,-

INRUILP REMIE

MONDEO

4.000,-

INR UIL PR EM IE

INR UILP REM IE

Ford is sponsor van de UEFA Champions League. Niet voor niets; Ford behoort namelijk zelf ook tot de kampioensklasse. Op het gebied van design, technologie en innovatie. Neem de Fiesta. Met de krachtigste motor in de 14% bijtellingscategorie de best verkochte auto van

Boogaard Classic Style Dorpsdijk 192 - 3161 CH Rhoon Geopend: dinsdag donderdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Last van ongedierte?

Europa in zijn klasse. Neem de Focus. De zuinigste in benzine en diesel én door EuroNCAP uitgeroepen tot de veiligste gezinsauto in zijn klasse. Natuurlijk ook beschikbaar met 14% bijtelling. Of de C-MAX, door de ANWB verkozen tot Gezinsauto van het jaar 2012. Allemaal toppers. Daarom nú verkrijgbaar in speciale Champions Edition of met aantrekkelijke Champions Packs. En ook nog met ongekend hoge inruilpremies. Welkom in de kampioensklasse. Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. 19% BTW en BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Genoemde technologieën zijn niet altijd standaard, vraag uw Ford dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden.

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 12,0-30,3; liter/100 km: 3,3-8,3; CO2 gr/km: 87-194.

Rotterdam Noord: Koperstraat 15, tel. (010) 207 07 07 Rotterdam Zuid: Laagjes 4, tel. (010) 492 77 77 Capelle a/d IJssel: Schermerhoek 523, tel. (010) 264 06 66 Servicedealers: Hardenbol: Noordenweg 37, Ridderkerk tel. (0180) 42 94 49 Van Dijk/Schouten: Weg en Land 4, Bergschenhoek, tel. (010) 521 23 08

internet: www.ardeaauto.nl

Deze krant nog eens nalezen?

Gemengd openhaardhout te koop! Voor € 80,- per kuub thuisbezorgd. Jasper Bredius 06-17425635

www.deschakelalbrandswaard.nl

Italiaanse les!  www.amoitalia.nl    

Voor beginners  en  gevorderden.    Start    16  oktober   Moedertaal  docente  met  ervaring  geeft    groeples   1  uur  per  week  op  dinsdag  avond    op  professionele  locatie.   Twee  filmavonden  inbegrepen!    Tel.  0180-­‐638560      info@amoitalia.nl  

Te koop: 2 grote tassen met diverse meisjes merkkleding maat 134/140 plus schoenen/laarzen. Alles in zeer goede staat én schoon! Merendeel Oilily. € 75,- of bieden? 06 53883027 Te koop: Electisch massage matras tegen rugklachten z.g.a.n. Prijs 400 euro

De Ongedierte Expert Tel. 010-7200200 www.deongedierteexpert.nl Uw oplossing tegen: wespen, vliegen, spinnen, kakkerlakken, mieren, vlooien, zilvervisjes, ratten en muizen

0000123

50x112

Uw rijbewijs is onze reklame!


KIJK IN DE PRAKTIJK! T I JD E NS DE I N F O RM ATIEAVOND VAN ONZE IMPLANTOLOGIE-PRAKTIJK

Wegens groot succes stellen wij onze deuren donderdagavond 27 september tussen 18.00 0 uur en 21.00 uur weer open. Tijdens onze informatieavond kunt u zich GRATIS laten voorlichten over implantologie. Voor koffie & wat lekkers wordt uiteraard gezorgd!

donderdag

27 sep

tember tussen 18.0 0 uur en 21 .00 uur

I M P L A N T O L O G I E , WAT I S D AT E I G E N L I J K ? ? Implantologie is een onderdeel van de tandheelkunde waarbij één of meerdere tanden vervangen worden door tandimplantaten. Implantaten zijn kunstmatige wortels vervaardigd uit titanium die in het bot geplaatst worden.

TA N D K W I J T ? Een implantaat is de oplossing voor het vervangen van één of meerdere verloren tanden. Het implantaat wordt als een schroef in het bot geplaatst, waarop vervolgens een kroon of brug geplaatst kan worden. Het is slechts een kleine ingreep, maar het resultaat is blijvend mooi! Een bijkomend voordeel van een implantaat is dat er geen aangrenzende tanden bij de behandeling betrokken hoeven te worden.

• Prachtig resultaat • Spaart andere tanden • Pijnloze (kleine) ingreep onder plaatselijke verdoving

KLIKGEBIT Als u al uw tanden kwijt bent en een prothese (kunstgebit) hebt, dan zult u merken dat uw kaak slinkt. Als gevolg hiervan gaat het gebit slecht zitten en kunt u minder goed praten. Steeds vaker kiezen mensen daarom voor een stevige constructie van implantaten waarop het kunstgebit stevig kan worden vastgedrukt. Het ‘klikgebit’ zit altijd vast, ziet er schitterend uit en remt het slinken van de kaak af.

• Het gebit zit 100% vast • Uw kaak behoudt vorm • Pijnloze (kleine) ingreep onder plaatselijke verdoving • Lage eigen bijdrage

Voor meer informatie, kijk op www.vanderhelmtandartsen.nl of bel met 0180 - 414725 of 0180 - 410077.

Goudenregenplantsoen 201 2982 TE Ridderkerk. Telefoon algemeen: 0180 - 414725. Telefoon implantologie-praktijk: 0180 - 410077.


Op naar het eerste duurzame groente- en fruitfestival in Barendrecht!

g a d r e t zaeptember 2012

29 s 0 0 : 8 1 t o t 0 0 : 0 1 van 48 Z H Z m u r t n e c s l e Hand

t h c e r d n e Bar esh) (Terrein Hillfr

“We maken ons op voor de eerste Barendrechtse GreensParade, aansluitend op een tweede succesvolle BAR Gezond-week. De tweedaagse GreensParade heeft alles in zich om uit te groeien tot een geweldig evenement voor de regio. Het sluit goed aan bij alles wat we als gemeente Barendrecht zijn en wat onze roots zijn. Én bij onze ambities als het gaat om duurzaamheid, gezondheid en, daarmee samenhangend, het eten van gezonde voeding. Het beloven gezellige dagen te worden voor jong en oud, met lekker en gezond eten, leuke activiteiten en bedrijven die met elkaar kunnen netwerken. Dat netwerken gebeurt zowel tijdens het festival als bij de conferentie. Het thema Verduur-SAMEN is een thema waar we als gemeente ook mee bezig zijn, de ambities sluiten naadloos op elkaar aan. De GreensParade brengt mensen bij elkaar met het doel gezond eten, groente en fruit, duurzaam ondernemen, de gemeentes uit de regio en alle andere deelnemers te promoten. Bovendien biedt het festival een podium aan inwoners en bedrijven uit Barendrecht en Ridderkerk die een duurzame, gezonde en groene toekomst belangrijk vinden. De GreensParade wordt een jaarlijks terugkerend festival. Verschillende bedrijven hebben zich voor drie jaar als founder verbonden aan de Stichting GreensParade. Dank aan alle vrijwilligers die aan het festival meewerken!! Zonder hun tomeloze inzet en aanstekelijk enthousiasme zou de organisatie niet mogelijk zijn geweest. Ik kijk uit naar dit eerste duurzame groente- en fruitfestival en ontmoet u graag bij één van de vele activiteiten.” Bas Nootenboom Wethouder duurzaamheid en evenementen, gemeente Barendrecht Lid Comité van Aanbeveling

De GreensParade 2012 … het idee! In 2012 beleeft Barendrecht haar eerste editie van de GreensParade. Het begon bijna een jaar geleden allemaal met een droom … de droom van Henk Ferdinandus.

Wat kunt u verwachten? We starten op vrijdagmiddag 28 september met de business-to-business conferentie, waar verschillende doelgroepen uit de professionele samenleving elkaar ontmoeten en zich met elkaar verbinden. De centrale vraag hier luidt: hoe kan de Tripple O, ofwel Ondernemers, Onderwijs en Overheid, samenwerken aan een gezonde, duurzame samenleving? Hoe kunnen zij elkaar beter vinden in het belang van de locale samenleving? En welke kansen biedt dit

Op zaterdag 29 september vindt het daadwerkelijke GreensParade-festival plaats. Hillfresh International heeft hiervoor haar bedrijfsterrein (Handelscentrum ZHZ 48 te Barendrecht) ter beschikking gesteld. Het festival is gratis en toegankelijk voor alle inwoners van de regio, jong en oud. Kom voor een gezellige dag met de hele familie genieten van een gevarieerd programma: kinderen kunnen deelnemen aan een groot aantal activiteiten en workshops en er zijn sportdemonstraties en andere optredens. Volwassenen kunnen kennismaken met verschillende organisaties uit de regio, die

raakvlakken hebben met de centrale boodschap hebben van de GreensParade: promotie van gezond eten, drinken en leven. Daarnaast is er natuurlijk een variatie aan gezonde producten om te proeven…

Wat is er zaterdag 29 september te beleven? De live-demonstraties van de televisiekoks van 24Kitchen wilt u zeker niet missen! Zij zullen gezonde en makkelijke maaltijden gaan bereiden met producten van de telers van Verse Oogst, hét interactieve platform over groente, fruit en paddenstoelen. Er zijn verschillende telers aanwezig om alles te vertellen over hun producten en natuurlijk mag er geproefd worden. Elk uur staat een ander product centraal. Deze demonstraties doen zij niet alleen, want zij worden geholpen door de Barendrechtse Junior Master Chef Rick de Leeuw (9). Hij zal de koks vanaf 13.00 uur assisteren; tevens zullen de telers u meer over hun producten te vertellen. Kom proeven, genieten, leren en vooral.. inspiratie opdoen! Er is een versmarkt, zodat u de producten direct mee naar huis kunt nemen. Kinderen kunnen fruitmozaïeken maken; meedoen aan de ‘pimp my fruitbike’parade voor kids en daarnaast zijn er voor hen vele doe- en speelactiviteiten; Er is een Miss en Mister GreensParade-Verkiezing en er zijn diverse verrassende optredens op de GreensParade-stage. Er zijn ook tal van voorbeelden van duurzame ideeën uit de regio, waaronder een demonstratie van het project Klimaatark. We hebben nog lang niet alles verklapt.. Het terrein is open tussen 10:00 en 18:00, zien we u daar?

Tot dan!

Vormgeving: Xavier Troost, Pixel:ID

Henk droomde van een festival waarin de promotie van groente en fruit, het gezamenlijk streven naar een duurzame samenleving en daarmee gezond eten, drinken en leven centraal staan. Hij wil de inwoners uit de regio meer met elkaar verbinden en de AGF-sector van Barendrecht op de kaart zetten. Henk deelde zijn droom en verzamelde gaandeweg een grote groep vrijwilligers om zich heen. Met de inzet van deze vrijwilligers die vanuit hun passie of beroep hun waardevolle bijdrage leveren, wordt gezamenlijk de droom omgezet in een realiseerbaar tweedaags festival. Hoewel de gehele organisatie rust op vrijwilligers zijn er uiteraard ook financiële middelen voor de uitvoering nodig. Vanuit de gemeentes Barendrecht en Ridderkerk en de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard werden subsidies aangeboden. Daarnaast omarmde ook het lokale bedrijfsleven massaal het idee, met The Greenery en de Rabobank als belangrijkste founders, voorop.

voor de ondernemers uit de regio? Sprekers zijn de wethouders Gebben en Nootenboom vanuit de Overheid, de directieleden van Focus Beroepsacademie en Edudelta vanuit het Onderwijs en vanuit de Ondernemers en het bedrijfsleven, directeur Kwaliteit & Milieu, Arie van der Linden, van The Greenery en René de Beer van de Rabobank. Culinaire ondersteuning komt van De Groentekok, die ter plaatse zijn internationale platform voor groente en fruit zal presenteren, als één van de best practices. Ook de Klimaatark laat de mogelijkheden van een lokale samenwerking zien. Doelgroep van deze conferentie zijn derhalve de ondernemers uit het gebied. Als locatie is gekozen voor de tennishal van TV Barendrecht in de Oranjewijk in Barendrecht. Deze locatie is van maandag 24 tot en met vrijdag 28 september 12.00 uur in gebruik voor het BAR Gezondproject. Vanuit de duurzame gedachte gebruikt de GreensParade dezelfde ruimte die speciaal voor deze week is ingericht als conferentieruimte. Bent u geïnteresseerd in deze conferentie dan verwijzen wij u graag naar onze website voor meer informatie: www.greensparade.nl. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!


2

Donderdag 20 september 2012

Ontmoeten wij u daar? Kookdemonstraties 24Kitchen m.m.v. de Barendrechtse Junior Master Chef, Rick de Leeuw Springkussens Bungeetra mpoline

Pimp-My-Fruit -Bike

arkt Verse Oogst-m

Fruitmoza ieken mak en

Verkiezing Miss & Mr. GreensParade

Kinderworkshops

Kindervoorstelling

en natuurlijk … En vele andere kinderactiviteiten Kortom: ! ken drin en eten Lekker en gezond

Klimaatark

tylers s e e r F

Zie voor het hele programma www .greensparade.nl

Proeven, zien, ruiken, ontmoeten.. en genieten!

Verse Oogst Verse Oogst is hét online en interactieve platform over groente, fruit en paddenstoelen. Bij Verse Oogst zijn Nederlandse telers van The Greenery aangesloten en zij laten je op verschillende manieren kennis maken met hun bedrijf en vertellen je alles over de teelt van hun producten. Wat vind je bij Verse Oogst? Eerlijker dan op Verse Oogst vind je het niet, want de kennis en inspiratie die Verse Oogst je biedt komt rechtstreeks van de telers van The Greenery! Waarom gebruiken ze hommels bij de teelt van tomaten, zijn blauwe bessen zo gezond en waarom groeit witlof in het donker? Ze vertellen je persoonlijk over hun producten en de unieke eigenschappen ervan. Graag leggen de telers jou uit hoe zij de producten telen en wat hier allemaal bij komt kijken. Gezond genieten Onlosmakelijk verbonden met groente, fruit en paddenstoelen

is smaak. Daarom wil Verse Oogst je graag culinair te inspireren met verrassende bereidingen waar je normaal niet snel op zou zijn gekomen. Gezond dus, maar ook heel lekker! Op de versmarkt bij de GreensParade geven de telers antwoord op al je vragen en ja, er kan natuurlijk ook geproefd worden…

www.verseoogst.nl www.fb.com/verseoogst

Routebeschrijving Het festival vindt plaats bij het Groente en Fruitbedrijf Hillfresh op Handelscentrum ZHZ 48. Zie voor de exacte locatie het gekaderde gedeelte op de kaart. Voor voetgangers en fietsers is het festivalterrein te bereiken via de tunnel aan het verlengde van de Binnenlandse Baan, in de richting van de Gebroken Meeldijk. Met de auto is het festivalterrein als volgt te bereiken: Vanuit Barendrecht: Sla op de Dierensteinweg rechtsaf naar de Donk. Volg de Donk, de Zweth en het Zuideinde

Wie wordt Miss of Mister GreensParade?

en ga met de weg mee naar links, de Gebroken Meeldijk op. Komt u vanuit de richting van de Kilweg, blijft u dan op de verlengde weg, de Leedeweg en rij vervolgens rechtdoor naar de Boezemweg. Rij voorbij het station en neem de rotonde rechtdoor naar de Tuindersweg. Bij de volgende rotonde gaat u linksaf naar de Gebroken Meeldijk.

Komt u vanuit Ridderkerk: Neem aan het einde van de Verbindingsweg de afslag naar de Veren Ambachtseweg. Deze weg rijdt u uit en daarna kun u de rotonde naar rechts nemen, de Gebroken Meeldijk op. De routes naar het festivalterrein worden door middel van bordjes aan lantaarnpalen aangegeven.

Nanique Prins uit Apeldoorn

Rohan Parmessar uit Rotterdam

Studie: VWO Hobby: Dansen, hardlopen, sportschool en modellenwerk

Studie: Geneeskunde in Leiden (Universiteit) Hobby: Fitness, reizen, hardlopen en modellenwerk


3

Donderdag 20 september 2012

Podiumprogramma Greensparade

BAR Gezond: 24 tot en met 28 september

Aandacht voor gezondheid bij jeugd en ouders

10.00 uur

Opening festival • Alle activiteiten, attracties, horeca en versmarkt geopend

10.15 - 11.00 uur

Optreden Jeugd Blokfluit Orkest Harmonievereniging Barendrecht

11.00 – 11.15 uur

Pauze

11.15 – 11.50 uur

Sprookjestheater met kleutervoorstelling (3+)

11.50 – 12.00 uur

Pauze

12.00 – 12.45 uur

Optreden Bigband Harmonievereniging Barendrecht

12.45 – 13.00 uur

Demonstratie karate door Karate Barendrecht

13.00 – 13.30 uur

‘Kijk haar nou’ met kindervoorstelling (6+)

13.30 - 14.00 uur

Demonstratie Gymnastiek Vereniging Barendrecht, B-selectie op de tumblingbaan

Opening door Touzani!

Workshops

14.00 – 14.30 uur

Opening Miss & Mister Greensparade Verkiezing en aansluitend ronde 1, Miss en Mister Greensparade Verkiezing: Sportieve ronde

14.30 – 14.45 uur

Pauze: Showcase Basketball en freestyle soccer

14.45 – 15.15 uur

Ronde 2, Miss & Mister Greensparade Verkiezing: Creatieve ronde

15.15 – 15.30 uur

Pauze: modeshow met kleding uit diverse landen zoals Bali, India/Pakistan en Marokko verzorgt door The Art of Beauty, gevolgd door Fusion Dansact van The Art of Beauty Dansers

Soufiane Touzani, de wereldbekende Freestyle voetballer, rapper en presentator van Zappsport opent de week op maandag 24 september samen met de drie wethouders! De aanwezige leerlingen zien een freestyle show op muziek, pannavoetbal met het publiek en een kort rapoptreden. Hij maakt duidelijk dat een goede gezondheid erg belangrijk is. Hij heeft al die energydrinks niet nodig, maar drinkt water. En hij rookt niet. Later in de week brengt hij een verrassingsbezoek om zijn show nogmaals op te voeren!

De leerlingen volgen, na een centrale sportieve opening van het programma door Remon van Loon van fitnesscentrum Aad van Loon Sport, klassikaal twee workshops van 40 minuten. De volgende workshops worden aangeboden:

15.30 – 16.00 uur

Ronde 3, Miss & Mister Greensparade Verkiezing: Gala ronde

16.00 – 16.15 uur

Pauze: modeshow van The Art of Beauty, gevolgd door Fusion dansact van The Art of Beauty dansers

16.15 - 16.45 uur

Ronde 4 en 5, Miss & Mister Greensparade Verkiezing

16.45 -17.00 uur

Juryberaad Miss en Mister Greensparade verkiezing • Spectaculair optreden van finalist van Holland’s Got Talent 2011, Boy Looijen op zijn rohnrad en cyrwheel

17.00 – 17.15 uur

Bekendmaking Miss of Mister Greensparade

17.15 – 17.30 uur

Prijsuitreiking kleurwedstrijd

18.00 uur

Geplande eindtijd festival

Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 september vindt in de tennishal van de Tennisvereniging Barendrecht, Graaf Adolfstraat 4, de BAR Gezond-week voor basisschoolleerlingen plaats. Tijdens deze week worden verschillende aspecten van gezondheid op een aansprekende manier onder de aandacht gebracht van jongeren uit groep 7/8 van de basisscholen uit Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Op woensdag 26 september zijn de ouders en/of verzorgers van harte welkom op de thema-avond ‘Onder Invloed’. De wethouders Jeroen Gebben (Barendrecht), Maret Rombout (Albrandswaard) en Arie den Ouden (Ridderkerk) rekenen op een enorme opkomst bij deze unieke BAR Gezond-bijeenkomsten!!

Boeiende thema-avond voor ouders Wilt u ervaren hoe u invloed kunt hebben op het gedrag van uw kind? Of op welke manier u met hen kunt praten over alcohol- en drugsgebruik? Dan bent u van harte welkom op de thema-avond BAR Gezond met de titel ‘Onder Invloed’ op woensdagavond 26 september 2012. De bijeenkomst vindt plaats in de tennishal van Tennisvereniging Barendrecht, Graaf Adolfstraat 4, en begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). U kunt zich aanmelden via bargezond@barendrecht. nl. Er is plaats voor 100 ouders, dus wees er snel bij!

Hillfresh en GreensParade kleurwedstrijd Doe mee en win mooie prijzen! Kleur de kleurplaat uit deze krant in of download hem eerst via de website www.greensparade.nl. Lever je kleurplaat zaterdag 29 a.s. vóór 13:00 uur in bij de infobalie op het GreensParade festival. Er zijn drie leeftijdscategorieën: 3-5 jaar, 6-9 jaar en 10-12 jaar en in elke categorie stelt Hillfresh een 1e, 2e en 3e prijs ter beschikking. De prijsuitreiking is omstreeks 17:15 uur op het festivalterrein.

3-5 jarigen: 1e prijs – stoere 3-wheel step 2e prijs – vrolijke rollerskates 3e prijs speelgoedgroentewinkeltje 6-9 jarigen: 1e prijs - waveboard 2e prijs - spel ‘Twister’ 3e prijs - Donald Duck kookboek 10-12 jarigen: 1e prijs - digitale camera 2e prijs - MP3 speler 3e prijs - trendy horloge

Meer informatie Mail naar bargezond@barendrecht.nl of neem telefonisch contact op met Dick van Dongen (gemeente Barendrecht, tel. 14 0180) of met Edith Luijsterburg (GGD Rotterdam-Rijnmond, tel. 010 4339260)

1. Het nieuwe bewegen, bewegen met de computer. De leerlingen komen op een leuke manier in aanraking met sporten en de computer. Tijdens deze workshop gaan de leerlingen bewegen met digi-danceplaten. 2. Junkfood. Wat is junkfood en wat is er erg aan? De leerlingen gaan in kleine groepjes aan de slag met opdrachten over kcal en de energiebalans. 3. Weerbaarheid. De leerlingen ervaren in verschillende oefeningen hoe belangrijk het is om tijdig je eigen grens aan te geven. Kan elke leerling zijn of haar eigen grens aangeven als het gaat om roken en junkfood? 4. Alcohol/roken/energydrinks. Wat weten de leerlingen over deze onderwerpen en hoe goed is hun conditie? Een battle tussen de jongens en de meisjes!

BAR Gezond wordt mede mogelijk gemaakt door: Rabobank Midden IJsselmonde, Bakker Barendrecht, XXL evenementen, Koebrugge catering, Aad van Loon sport, Evides, AH Middenbaan, Lodder interieurverzorging, Kraaijenveld, Tennisvereniging Barendrecht, Eric Husen, Edudelta Barendrecht, GGD Rotterdam-Rijnmond, BAR Gemeenten, Gemeente Oud-Beijerland

Verras ons met je kleurkunsten!

Ursula Scheenloop uit Spijkenisse

Manon Waling uit Barendrecht

Ranjeeta Doerga uit Rotterdam

Studie: MBO Werkzaam: Arcaplex Bios Hobby: Bios, kinderen, mode en sporten. Mamma van 2 mooie kinderen

Studie: Technische Natuurkunde en Wiskunde TU Delft Hobby: Tang-soo-do, fitness, vliegen en sterrenkunde

Studie: Rechten Hobby: Fitness, hardlopen en modellenwerk Moeder van een prachtige zoon


4

Donderdag 20 september 2012

29 ber septem 2012

Doe mee aan de GreensParade-kleurwedstrijd!

NAAM:

........................................................

ADRES:

.....................................

FOUNDERS:

CREATED BY:

............

WOONPLAATS: ........................................................ LEEFTIJD:

........................................................

www.mankinnovation.com

FOTO’S: THE GREENERY

!!!!! !!z! ! p!aat in !n win mooi! p!ijz!n (o.a. !!n !igita!! cam!!a, !!n wav!boa!!, !!n sp!!!go!!-g!o!nt!wink!!tj! !n !!!k! skat!s)! L!v!! !! k!!!!p!aat op zat!!!ag 29 s!pt!mb!! a.s. vóó! 13.00 !!! in bij !! infoba!i! op h!t G!!!nsPa!a!!-f!stiva!. H!t G!!!nsPa!a!!-f!stiva! is !!n g!z!!!ig f!stiva! voo! jong !n o!! t!! p!omoti! van g!zon! !t!n, !!ink!n !n !!v!n !n vin!t t!ss!n 10.00 !n 18.00 !!! p!aats op h!t b!!!ijfst!!!!in van Hi!!f!!sh aan h!t Han!!!sc!nt!!m ZHZ 48 in Ba!!n!!!cht. E! zijn !!i! !!!ftij!scat!go!i!ën: 3-5 jaa!, 6-9 jaa! !n 10-12 jaa! !n in !!k! cat!go!i! st!!t Hi!!f!!sh !!n 1!, 2! !n 3! p!ijs t!! b!schikking. Zi! voo! v! v!!!!!! info ov!! !! G!!!nsPa!a!! !n !! p!ijz!n: www.g!!!nspa!a!!.n!. D! p!ijs!it!!king is omst!!!ks 16.45 !!! op h!t f!stiva!t!!!!in

DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NIEUW REIJERWAARD STEUNT HET INITIATIEF VAN DE GREENSPARADE Nieuw Reijerwaard gaat een belangrijke bijdrage

INFORMATIE OVER INPASSINGSPLAN

leveren aan de werkgelegenheid in de omgeving.

De provincie Zuid-Holland

De bedrijvigheid op het huidige bedrijfsterrein biedt

stelt het inpassingsplan

al 5000 banen aan de regio. Door de ontwikkeling

op. Op basis hiervan kan

van Nieuw Reijerwaard gaat de werkgelegenheid in

de GRNR de inrichting van

deze sector groeien.

het gebied uitvoeren. Nadat

Het gebied Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk is in verandering. Het huidige gebruik (agrarisch en glastuinbouw) maakt plaats voor bedrijvigheid in de agro/vers/foodsector. Vanaf 2013 komt de grond op Nieuw Reijerwaard voor bedrijven in deze sector in de verkoop.

WERKGELEGENHEID

Wat Nieuw Reijerwaard gaat bieden:

Nieuw Reijerwaard wordt een duurzaam bedrijfsterrein.

hebben vastgesteld, wordt

In het ontwerpinpassingsplan dat de provincie maakt,

dit ter inzage gelegd.

zijn een biovergistingsinstallatie, windmolens,

Ook wordt dan een

Nieuw Reijerwaard wordt een uitbreiding van het

zonne-energie, duurzaam bouwen en reductie van

informatiebijeenkomst

huidige agro/vers/food-cluster op Bedrijventerreinen

CO2-uitstoot mogelijk. Er wordt gewerkt aan een

georganiseerd. Wanneer

Barendrecht Oost (Barendrecht) en Verenambacht

duurzaamheidsstrategie. Hierin worden alle aspecten

bekend is wanneer deze

(Ridderkerk). Bedrijven die zich op Nieuw

meegenomen en beoordeeld op wel of niet kansrijk

informatiebijeenkomst zal

Reijerwaard gaan vestigen verrichten aanvullende of

voor het gebied.

plaatsvinden, wordt dat in

AGROVERSFOOD

DUURZAAM

GR Nieuw Reijerwaard Postbus 4010 2980 GA Ridderkerk

ontwerpinpassingsplan

deze krant aangekondigd.

vergelijkbare werkzaamheden in deze sector.

Meer informatie over het vestigen in Nieuw Reijerwaard en voor het aanmelden van uw bedrijf:

Gedeputeerde Staten het

Telefoon: 0180 - 2000 30 info@nieuwreijerwaard.eu www.nieuwreijerwaard.eu


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 20 september 2012

Binnenkijken bij nieuwbouwprojecten

‘Woonproeven’ in Essendael Rhoon en Kasteeltuin Poortugaal Geïnteresseerden kunnen zaterdag 29 september te koop staande nieuwbouwwoningen tijdens ‘Woonproeven’ op locaties in heel Nederland bezoeken. Meer dan driehonderd woningen van Bouwfonds openen de deuren voor het publiek. In Zuid-Holland doen 25 projecten mee waaronder Essendael in Rhoon en Kasteeltuin Poortugaal. Geïnteresseerden kunnen ongedwongen en zonder afspraak van 11 tot 15 uur verschillende nieuwbouwprojecten bezichtigen en informatie inwinnen. Op locatie zijn specialisten aanwezig die rondleidingen geven, bijzonderheden toelichten en vragen beantwoorden. Op een deel van het woningaanbod gelden tijdelijke aantrekkelijke acties en is het mogelijk ter plaatse een optie op de woning nemen. Barbara van den Bree, hoofd Verkoop & Marketing van Bouwfonds Ontwikkeling:

,,Al drie jaar opent Bouwfonds Ontwikkeling tijdens de Nationale Open Huizen Dag de deuren van haar nieuwbouwlocaties in Nederland. Zeker nu het best wel spannend is om een nieuwe woning te kopen, willen wij mensen graag zo breed mogelijk informeren over de mogelijkheden. Door naast bestaande bouw ook nieuwbouw te bezichtigen, krijgen geïnteresseerden het beste beeld van het beschikbare aanbod, de mogelijkheden en de verschillen tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Een nieuwbouwwoning kent veel voordelen ten opzichte van bestaande bouw. Zo zijn nieuwbouwwoningen zeer energiezuinig waardoor de bewoners profiteren van lagere energielasten. Bovendien is een nieuwbouwwoning onderhoudsvriendelijk en hebben de bewoners alle ruimte voor de invulling van eigen wensen.’’

Cadeau voor kinderen obs Rhoon De kinderen van obs Rhoon hebben van het bestuur een cadeau gekregen, namelijk een Pittige Plus Toren. Met deze kast kunnen de kinderen aan de slag met uitdagende projecten. Ze leren met de verrijkingsactiviteiten van de Pittige Plus Torens vaardigheden en processen als: zelfstandig werken en samenwerken, complexe opgaven analyseren, creatief denken en structureren, oplossingsstrategieën ontwerpen, het

structureren van eigen werkzaamheden, doorzetten, terugkoppelen, plannen, uitvoeren naar eigen plan, plannen bijstellen, communiceren en presenteren. Dit alles doen ze terwijl ze zich verdiepen in een bepaald onderwerp dat hun interesse heeft. Het concept Pittige Plus Torens bevat een grote variëteit aan onderwerpen en interessegebieden. Van techniek tot kunstzinnige uitdagingen, van planologie tot digitale spelactiviteiten.

Concert Sursum Corda De cov Sursum Corda uit Rotterdam voert op zaterdag 29 september drie fraaie werken uit: Five Mystical Songs van R. Vaughan Williams, het Gloria van F. Poulenc en het Magnificat van J. Rutter. Het concert vindt plaats in de Grote- of St. Laurenskerk aan het Grotekerkplein 27 in Rotterdam. Aanvang 20.15 uur. Medewerking aan dit concert verlenen sopraan

Lauren Armishaw, bas Martijn Sanders en het orkest RBO Sinfonia. Het geheel staat onder leiding van dirigent Johan Sonneveld. Kaarten zijn te koop bij Alice Otte, telefoon 078-6734396, via de website www.cov-sursumcorda.nl en voor aanvang van het concert in de kerk. Toegangsprijs 25 euro (incl. programmaboekje en koffie of thee) CJP-pas 2,50 euro korting.

Koor en orkest tijdens een uitvoering van het Requiem.

Omgaan met psychische problemen en middelengebruik van naasten Ben je familielid of naaste van iemand met psychische problemen (depressie, borderline, schizofrenie, autisme, adhd, verslaving, angststoornissen) en ook weleens het gevoel hebt dat je zelf extra ondersteuning zou kunnen gebruiken? Binnenkort start er speciaal voor partners, ouders of volwassen kinderen van mensen met psychische problemen een training. In tien bijeenkomsten van twee uur wordt informatie gegeven over het ziektebeeld, worden ervaringen met andere deelnemers gedeeld en zijn er tips en adviezen over bijvoorbeeld het stellen van grenzen of effectiever communiceren. Maar ook omgaan met emoties als angst, schuldgevoel of boosheid is een belangrijk thema. ‘Zorgen

voor je zelf, ondanks de zorg voor de ander’ is de rode draad van deze training. De training start op donderdagavond 27 september, van 19 uur tot 21 uur, gebouw ‘t Centrum, Bernhardstraat 3 in Rhoon. Er zijn aan deze training geen kosten verbonden. De training wordt aangeboden in het kader van het project Preventiekracht Dichtbij Huis dat in de BARgemeenten aangeboden wordt. Deze cursus komt tot stand door een samenwerking tussen SWA/Steunpunt Mantelzorg en Context. Meer informatie en aanmelding, Context (preventieafdeling van de Parnassia Bavo Groep): telefoon 0883571700, W: www.context.nl of e-mail a.volmer@context.nl

Informatiebijeenkomst Veilig op pad met de rollator Een rollator is een handig hulpmiddel voor mensen die moeite hebben met lopen. Het is belangrijk dat dit middel veilig is en goed gebruikt wordt. Jaarlijks vallen veel ouderen met een rollator door verkeerd gebruik of defecten. Stichting Welzijn Albrandswaard organiseert een Informatiebijeenkomst ‘Rollatorgebruik en Veiligheid in Huis’. Belangstellenden zijn welkom op dinsdag 25 september van 14 tot 16 uur in wijkcentrum Portland, Hof van Portland 41, Rhoon. De zaal is open vanaf 13.45 uur. De toegang is gratis. Tijdens deze middag is er volop aandacht voor het lopen met een rollator in huis en buitenshuis. Zo wordt

bijvoorbeeld voorgedaan hoe je veilig een stoep op en af kunt gaan met een rollator. Er is een rollatorshow met verschillende rollators, die bijna allemaal vergoed worden door de zorgverzekering. Bezoekers kunnen hun rollator laten keuren en afstellen en kleine reparaties worden kosteloos verricht. Deze middag is bedoeld voor mensen die een rollator hebben of willen aanschaffen. De uitvoering van de bijeenkomst is in handen van Aafje. Het rollatorspreekuur wordt mede mogelijk gemaakt door Van Breugel. Heeft u interesse? Graag aanmelden bij Stichting Welzijn Albrandswaard, 0105011222.

Meet & Greet met schrijfster Vivian den Hollander De bibliotheek in Portland organiseert woensdag 10 oktober een Meet & Greet met kinderboekenschrijfster Vivian den Hollander. Hatsiekiedee!, De effies, De club van vier, Spekkie en Sproet zijn zomaar een aantal titels van Vivian den Hollander. In de bibliotheek van Portland aan de Hof van Portland vertelt de schrijfster vanaf 13 uur over haar werk. Onder de aanwezigen vindt tevens een verloting plaats van een gesigneerd boek van Vivian den Hollander. Toegangsbewijzen zijn te koop bij de balie van de vestigingen Portland en Poortugaal. Na afloop van de Meet & Greet is er vanaf 14 uur een signeersessie die vrij

toegankelijk is voor iedereen. Boek & Leeswinkel Het Witte Huys uit Rhoon ondersteunt deze middag door middel van een boekenstand. In het kader van de Kinderboekweek is de Wereldwinkel met een stand aanwezig. Verder is er een speciale thematafel met boeken en leessuggesties. Toegangskaarten kosten 1 euro voor leden en 2,50 euro voor niet-leden. Ze zijn te bestellen via de balie van de bibliotheek Poortugaal of Portland of via www.bibliotheeknetwerkzhzo.nl. Vivian den Hollander leest voor van 13 tot 14 uur. Aansluitend is er een signeersessie van 14 tot 14.30 uur. Deze sessie is vrij toegankelijk.

15

Twee vliegen in één klap! Nu het Natuur-en Recratieschap IJsselmonde recent besloten heeft voor de Johanna Polder (dat is het poldertje tussen het Delta Psychiatrisch Ziekenhuis en de jachthaven in Rhoon) een gebiedsontwikkelingsplan te ontwikkelen, met als doel om een kwalitatief en aantrekkelijk recreatief gebied aan de Oude Maas tot stand te brengen, is het tijd aandacht te vragen en ondersteuning te bieden aan de aanleg van een brede wandelboulevard, langs de mooiste rivier van Nederland, De Oude Maas, met pannenkoekenhuis, alleen toegankelijk voor voetgangers en mensen met rolstoel. Geen (woning)hoogbouw. Het is naar mijn mening de hoogste tijd om die prachtige rivier bij ons mooie dorp te betrekken. Niet voor niets dat bij mooi weer op de ‘kop’ van de polder, nabij de jachthaven, zoveel mensen genieten van de pracht van de rivier met de dynamische scheepvaart die het prachtige beeld elke minuut anders kleurt. Elke andere gemeente zou z’n vingers aflikken, zo’n kans te mogen benutten. Van Gorinchem tot OudBeijerland en Spijkenisse, alle gemeenten die de kans zagen hebben die benut. Het bestuur van het NRIJ heeft inmiddels via een bureau ernstige plannen die kans te grijpen. Laten wij, als inwoners, dit initiatief massaal ondersteunen door een (e-mail) ondersteuning te zenden aan het Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde. Dat helpt. Ik vraag u, massaal uw ondersteuning te zenden aan het bureau G.Z-H, dat het NRIJ hierbij ondersteunt. Nelleke den Boon (n.den.boon@pzh.nl) of Stefan Poot(sc.poot@pzh.nl), beiden werkzaam voor het bureau. Dan nog een mooie ontwikkeling: De polder Albrandswaard (tussen de twee dorpsker-

nen gelegen) blijft groen en (semi) agrarisch. Daartoe is in de vorm van een LOP (Landschapsontwikkelingsplan Polder Albrandswaard ) door een z.g. klankbordgroep (polderbewoners en omwonenden in samenwerking met gemeente en een bureau) een plan gemaakt dat aan de gemeenteraad is voorgelegd ter goedkeuring (u zult daar van de zijde van de klankbordgroep of van de gemeente nog wel meer van horen). Omdat Rhoon en Poortugaal in het verleden in beide gemeenten een prachtige (koren)molen hadden; resp. aan de Dorpsdijk op Rhoon en aan de F. Van der Poest Clementlaan in Poortugaal, zou het een prachtige aanwinst zijn, als ons dorp weer een echte (koren)molen zou hebben. Niet zo’n klein watermolentje, maar een echte Korenmolen. Waar mensen hun meel kunnen laten malen en waar tevens eerlijke agrarische producten uit de polder te koop zullen zijn. Een soort van ecologisch actief erf dus. Het bouwen van zo’n molen is een kostbare zaak. Ik schat dat de gemeente daar geen of weinig geld in zal stoppen. Maar als inwoners via reacties massaal blijk geven dit initiatief te willen ondersteunen , zijn de kansen aanzienlijk groter. Er zijn bovendien verschillende bronnen te bedenken om financiering bij elkaar te krijgen. Hoeft ook niet binnen een maand! Het oprichten van een stichting zou een eerste stap kunnen zijn. Dus: Onze mooie gemeente heeft recht op een prachtige wandelboulevard en een oogverblindend mooie (koren) molen. Wie wil er met al dit moois niet in zo’n aansprekende gemeente wonen en ondernemen! Reacties aan: Jaap van der Linden (vanderlinden113@ xs4all.nl).

EVA leden bespraken veel op ALV Op een van de laatste zomerse weekenden vond afgelopen zaterdag in het Jongeren Centrum Albrandswaard de Algemene Leden Vergadering van de leden van Echt Voor Albrandswaard plaats. Er was veel belangstelling voor deze vergadering, zo waren raads- en bestuursleden goed vertegenwoordigd. Ook de beide Eva wethouders, Maret Rombout en Bert Euser waren present. Onder belangstelling van een groot aantal leden van EVA gaven de wethouders en de fractievoorzitter

Lennard Goudriaan, een uitgebreide toelichting over de stand van zaken in de politiek. Gesproken werd over de noodzakelijk bezuiniging op de bibliotheek en de afspraken die gemaakt zijn over veranderingen bij de bibliotheek. Verder kwam het onderwijs ter sprake en het openbaar groen en de bestrating. Ook kregen de leden antwoord op hun vragen over het Centrumplan, financiën, glasvezel en TV kanalen en diverse andere onderwerpen.

Mede door het heerlijke nazomerweer, was de ledenvergadering een geslaagde middag. Foto: Wim Spoormaker


16 De Schakel

Donderdag 20 september 2012

theaterladder

Erik van Muiswinkel

WO. 26-09, 20.15 UUR

ZA. 6-10, 20.15 UUR

ERIK VAN MUISWINKEL – 4-8-’61 (REPRISE)

JAVIER GUZMAN – OORVERDOVEND (REPRISE) BRUTAAL EN INDRUKWEKKEND Oorverdovend gaat over een maatschappij op drift. Een samenleving die niet samen lijkt te willen leven. Geschreeuw op straat, in de winkel, op de radio, op televisie, het internet en zelfs in de Tweede Kamer. Iedereen schreeuwt, roept, gilt. En niemand luistert. Gaat Guzman over iedereen heen schreeuwen of gaat hij juist zachter praten? Vraagt hij zich weer van alles af of komt hij nu eens met oplossingen. € 22,85/€ 21,50

KOMISCH, SATIRISCH EN MUZIKAAL Afgelopen seizoen stond Erik van Muiswinkel solo voor een uitverkochte zaal. Voor iedereen die hem gemist heeft, een herkansing. Op 4 augustus 1961 werden ter weerszijden van de aardbol Barack Obama en Erik van Muiswinkel geboren. Maar hoe verschillend zou het de twee baby’s vergaan; Erik viert ontspannen zijn solo comeback op het Nederlandse cabaretpodium, terwijl Barack aanmoddert als 44ste President van de Verenigde Staten. € 21,85/€ 20,50

Javier Guzman

WO. 10-10, 20.15 UUR

VR. 28-09, 20.15 UUR KASPER VAN KOOTEN – HET WONDERLIJKE LEVEN VAN JACKIE FONTANEL

Kasper van Kooten

SWINGEND EN GEESTIG Het Wonderlijke Leven Van Jackie Fontanel is gebaseerd op Kasper’s gelijknamige eerste boek. Na de dood van opa - zijn beste vriend en grote voorbeeld - probeert de kleinzoon grootvader’s savoir-vivre te doorgronden door zijn leven na te reizen, te begrijpen en te beschrijven. Niet alleen een meeslepend verhaal over dromen en daden, het is ook een intrigerende familiegeschiedenis. € 19,80/€ 18,45

Out of Africa

ZA. 29-09, 20.15 UUR

DO. 11-10, 20.15 UUR

JP & THE SEEGER SESSION BAND THE CRISIS CURE TOUR

JP & The Seeger Session Band

COUNTRY, FOLK EN AKOESTISCHE ROCK Geïnspireerd door Bruce Springsteen en zijn Seeger Sessions (een eerbetoon aan countrylegende Pete Seeger) brengt JP & The Seeger Session band een mix van folk, country, gospel en akoestische rock. Klassiekers als Pay Me My Money Down, My Oklahoma Home en If I Should Fall Behind in uptempo uitvoering worden afgewisseld met gevoelige nummers als We Shall Overcome. € 18,90/€ 17,55

Jon van Eerd

DO. 4-10, 20.15 UUR

Ik, Driss de Musical

Kayak

JON VAN EERD E.A. – DE BONBONFABRIEK KLUCHTKONING We zijn het van hem gewend. Jon van Eerd werkt zich in zijn nieuwe klucht De Bonbonfabriek weer als vanouds in de nesten. Als Harry Vermeulen weet hij zich nauwelijks staande te houden tussen de tonnen cacao en de opstuivende poedersuiker. Met piepende radars en krakende lopende banden worden er zoveel mogelijk bonbons uitgeperst om een deadline van 30.000 bonbons te halen. Maar de verouderde machines en een vreemde insluiper gooien roet in de cacao. € 27,90/€ 26,55

VR. 12-10, 20.15 UUR

IK, DRISS DE MUSICAL TERUG IN DE TIJD Ik, Driss is een nieuwe musical over Nederland in de jaren ‘70 gezien door de ogen van de jonge Marokkaanse gastarbeider Driss. Driss komt in allerlei komische verwikkelingen terecht, drinkt voor het eerst bier, zingt mee met de Hollandse volksmuziek en wordt verliefd op een Nederlands meisje. Ik, Driss De Musical bevat een verrassende mix van Marokkaanse, Turkse en Westerse popmuziek, ballads en Hollandse meezingers. € 23,40/€ 22,05

OUT OF AFRICA SAFARI THROUGH MAGICAL KENYA UNIEKE AFRIKAANSE SHOW In regie van zangeres en theatermaker Leoni Jansen, bekend van o.a. Daughters of Africa, brengt een cast van 25 getalenteerde zangeres, dansers en muzikanten uit Kenia een avondvullende show waarin ze zowel het traditionele als hedendaagse Kenia laten zien. U ziet de opzwepende dansen van de indrukwekkende Masai krijger, hoort close harmony songs en geniet van funky African Jazz ritmes en de vrolijke Benga Music uit de nachtclubs van Mombassa en Nairobi. € 30,60/€ 29,25

Voice Male

VOICE MALE – LADIES FIRST 100% A CAPELLA Muzikale vrouwen die hun elegante stempel gedrukt hebben op de internationale muziek vormen de inspiratiebron voor het nieuwste programma van de Vlaamse a capella groep Voice Male. In Ladies First brengen de zes heren een ode aan hun favoriete vrouwen. Nummers van o.a. Madonna, Alica Keys, Pink en vele anderen worden omgezet naar het meerstemmige a capella waar Voice Male zo goed in is. € 21,60/€ 20,25

VR. 5-10, 20.15 UUR

ZA. 13-10, 21.00 UUR

KAYAK - JOURNEY THROUGH TIME 1972-2012

NACHT VAN HET CABARET AANSTORMEND TALENT De Nacht is een must voor de ware cabaretliefhebber, het jaarlijkse podium voor aanstormend en doorgebroken talent. En voor u een kennismaking met de cabaretiers van de toekomst. Dat zijn dit jaar o.a. Stefan Pop (Comedytrain), Louise Korthals (winnares van de juryprijs van het Concours om de Wim Sonneveldprijs) en Gebroeders Fretz (o.a. bekend van het NRCV programma On Air van Harm Edens). De presentatie is in handen van Master of Ceremony Onno Innemee. Iedereen krijgt 20 minuten om zich te bewijzen. U bent de applausmeter. € 20,70/€ 19,35

ROCK TROTS VAN NEDERLAND In 2012 is het 40 jaar geleden dat Kayak, de symfonische rock-trots van Nederland, werd opgericht. Na een bewogen bestaan, waarin het meerdere malen gedaan leek met Kayak, bleek de formatie in staat zich staande te houden. In de jubileumtour Journey Through Time 1972-2012 blikt de groep aan de hand van bekende en minder bekende nummers uit hun indrukwekkende en volstrekt unieke oeuvre terug op een carrière vol muzikale hoogtepunten. € 25,20/ € 23,85

Nacht van het cabaret

DINSDAGAVOND FILMAVOND DI. 25-09, 20.15 UUR

THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL Een groep Britse gepensioneerden wil hun oude dag doorbrengen in het exotische India. Ze laten zich verleiden door de flitsende advertentie van het gerestaureerde Marigold Hotel. € 7,50/ € 6,50 cjpckv/ € 6,- vrienden.

RESERVEREN VIA WWW.THEATERHETKRUISPUNT.NL OF 0180-615958. THEATER HET KRUISPUNT, MIDDENBAAN 111, 2991 CS BARENDRECHT


Wereldwinkel Albrandswaard ook een ‘Wereldzaak’ voor bedrijven en instellingen De Wereldwinkel Albrandswaard is nu al weer twee jaar gevestigd aan de Dorpsdijk 149 in Rhoon. Inmiddels is de Albrandswaardse Wereldwinkel een vertrouwd adres voor maatschappelijk verantwoorde ‘Gifts en Livings’ en heerlijke food-producten uit de derde wereld. Dat de Wereldwinkel Albrandswaard er ook is voor bedrijven en instellingen is wellicht wat minder bekend. In Nederland zijn vierhonderd Wereldwinkels actief. Zij worden ondersteund door een overkoepelende Landelijke Organisatie. Deze structuur geeft de Wereldwinkel Albrandswaard de mogelijkheid om, naast kleinschalige winkelverkopen, ook te leveren aan grootverbrui-

kers zoals bedrijven en instellingen. Daarbij doet de Wereldwinkel Albrandswaard met haar vrijwilligers het ‘veldwerk’ (acquisitie, afspraken en dergelijke) terwijl de Landelijke Organisatie, de groothandel en professionele inpakbedrijven borg staan voor een juiste aflevering van bestellingen. ,,Omdat de Wereldwinkels al meer dan veertig jaar ervaring hebben met het leveren van eerlijke producten voor een eerlijke prijs en onze producenten in de derde wereld aan strenge Fair-Trade-eisen moeten voldoen, kunnen we zonder aarzeling zeggen dat wij dé winkel (en hét bedrijf) zijn voor al uw Fair-Trade koffie, relatiegeschenken en kerstpakketten’’, aldus Jan Binder van de Wereldwinkel

Een voorbeeld van een samen te stellen pakket.

Albrandswaard. Voor een kerstpakket met een bijzondere kerstgedachte bent u bij de Wereldwinkel Albrandswaard aan het juiste adres, geeft Jan Binder aan. ,,Een pakket dat helemaal past in de tijdgeest: duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mensen kiezen steeds

vaker voor producten die onder goede omstandigheden zijn geproduceerd. En dat maakt uw pakket nou nét iets anders dan de andere. De makers van Fair-Trade-producten krijgen namelijk de kans hun levensomstandigheden te verbeteren. Een nieuw huis bouwen bijvoorbeeld, hun bedrijf verder ontwikkelen of de kinderen naar school sturen. Handel onder FairTrade-criteria draagt daar juist zorg voor. Zo doet u niet alleen iets bijzonders voor medewerkers, maar draagt u tegelijkertijd bij aan een betere wereld. Is dat niet een mooie kerstgedachte? De Wereldwinkel Albrandswaard heeft originele cadeautjes en heerlijke foodproducten waarmee u kerst een persoonlijk tintje geeft’’, benadrukt Jan Binder. ,,Niet alleen maatschap-

TUINCENTRUM ACHTERZEEDIJK Achterzeedijk 60 • 2992 sc barendrecht

Heide Hebe Hedera Calocephra zilver Kattengras Kalanchoë Kalebassen Gladiolen

Volop gratis parkeergelegenheid !

€ 1.00 per st. € 1.00 per st. € 1.00 per st. € 1.00 pot € 1.00 per st. € 1.00 500 gr. € 1.00 per bos € 1.00 per st.

NIEUWE OOGST HOLLANDSE APPELEN Elstar kilo Goudreinetten kilo Delcorf kilo

pelijk verantwoord, maar ook kwalitatief hoogstaand en helemaal van deze tijd. Mooie, verrassende en meestal handgemaakte producten met een knipoog naar het land van herkomst.’’

Gezond tarwegras bij traiteur Verschoor Groentespeciaalzaak Verschoor Traiteur & AGF in Slikkerveer is recent gestart met het verkopen van vers geperst tarwegras. In deze cupjes van 25 ml zitten voedingstoffen van anderhalve kilo groenten en fruit. Tarwegras is al jaren populair in de VS. Het zijn de kiemen van tarweplanten die rijk zijn aan vitamine A, B1, B2, B3, B6, C, E & K. Daarnaast bevat tarwegras alle benodigde mineralen, anti-oxidanten, enzymen

heeft vele voordelen. Het heeft een ontzurende werking op de darmen, nieren en lever en zuivert het bloed van afvalstoffen. Het lichaam hoeft er niets voor om te zetten of af te breken. De inhoud van een cupje wordt eenvoudig opgenomen en geeft door de hoge voedingswaarde het ware ‘boost’. Bovendien is het biologisch en glutenvrij. Tarwegras past uitstekend in de gezonde formule van de groentespeciaalzaak en

Bij Wereldwinkel Albrandswaard kan men kiezen voor standaardpakketten of zelf een pakket samenstellen. In kleine of grote aantallen, geheel op maat en naar wens. Een eigen product of wenskaart laten meeverpakken is geen probleem. Overigens heeft de Wereldwinkel Albrandswaard ook cadeaubonnen in verschillende coupures die als geschenk gegeven kunnen worden. Wilt u meer weten, kijk dan op de website www.wereld- Een cupje van 25 milliliter bevat de voedingsstoffen winkelalbrandswaard.nl van 1,5 kilo groenten en fruit. of bel naar 010-5013898 en essentiële aminozuren traiteur Verschoor. In de of 06-26146629. die een mens nodig heeft. winkel zijn ingevroren Uit onderzoek is gebleken cupjes tarwegras sinds dat deze kiem het meest februari verkrijgbaar. voedingsrijke gewas ter Door het stijgende belang EEN NIERPATIËNT MOET ER VEEL wereld is. Tarwegras zit van gezondheid en natuurVOOR OVER HEBBEN OM EEN vol levende vitamines, lijk voedsel, is de populaBEETJE NORMAAL TE LEVEN. mineralen, antioxidanten riteit van tarwegras sensaWAT HEEFT U OVER VOOR EEN en actieve enzymen. Ook tioneel gestegen. De cupNIERPATIËNT? STEUN ONS! is tarwegras één van de jes zijn online te bestellen GEEF AAN DE COLLECTANT OF ’s werelds rijkste bronnen via: www.tarwegrasbeSMS NIER NAAR 4333 1 SMS IS EEN EENMALIGE GIFT VAN 2 EURO van Ook is tarwegras één zorgen.nl en zijn op te van de ’s werelds rijk- halen in de winkel aan het COLLECTEWEEK: ste bronnen van chlorofyl Dillenburgplein 10 (vanaf 16 T/M 22 SEPTEMBER 2012 (zorgt voor meer zuurstof 1 euro per stuk). Voor in het bloed). Het dage- grotere aantallen kan men lijks tarwegras drinken offerte aanvragen.

€ 1.00 € 1.00 € 1.00

Handgeraapte Frieslander 10 kilo € 3.50 aardappelen

Openingstijden dinsdag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur, zondag en maandag gesloten!

VRIJWILLIGE ONLINE VEILING Dé locatie voor al uw

feesten, lunches, diners of koffiemomenten!

Ridderkerk, Rijksstraatweg 133

EEN BIJZONDER OBJECT: deze royale, sfeervolle vrijstaande woning (bouwjaar 1847) met een ruim en luxe gastenverblijf en vrijstaande garage, voldoende parkeerplaats op eigen terrein. Woonoppervlakte 150 m2, perceeloppervlakte 1105 m2 en inhoud 650 m3. Bouwjaar 1847. INZETPRIJS € 500.000,Sluiting veiling: maandag 24 september 2012 om 20.00 uur Voor biedingen en meer informatie: www.vastgoed-auctions.nl/ tel. 0412-851218 Voor een bezichtiging kunt u contact opnemen met

www.bremmer.nl/ tel.nr.: 078 - 677 27 92

Brasserie Rhoonse Polder nodigt u van harte uit in een rustige, natuurlijke en sfeervolle omgeving. U kunt bij ons op een ontspannen manier

Wij zijn op zoek naar waterijsjes voor Raymond ter Borg!

genieten van bijvoorbeeld een lunch, borrel of diner. Maar u kunt er ook effectief vergaderen of een onvergetelijke trouwdag, een spetterend feest of een sportieve dag beleven. Samen met vrienden, familie of collega’s. Welkom!

NATUURLIJK GENIETEN!

Middenbaan 99, 2991 CS Barendrecht - tel. 0180 613736 - www.lustbarendrecht.nl Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. U kunt bij ons gratis parkeren op de ruime parkeerplaats.

Veerweg 2a t 010 501 79 28 info@rhoonsepolder.nl

3161 EX Rhoon f 010 501 30 55 www.rhoonsepolder.nl


18 De Schakel

Donderdag 20 september 2012

Sfeervolle zaak met mooie collectie

Jonge mode: Actuele mode voor de jongere vrouw. Foto: Kor van Pelt C & C Damesmode aan de Julianastraat in Rhoon springt in het oog door de grote aantrekkelijke etalages waardoor passanten direct een goed beeld krijgen van het royale en gevarieerde aanbod aan mode. Die mode is een mix van trendy, casual en chique voor zowel de jonge als de ‘leeftijdloze’ vrouw. Jonge meiden kunnen eveneens de weg vinden naar C & C Damesmode, want in smalle maatjes is er ook voor hen een aantrekkelijke collectie. Eigenaresse is Yvonne Moerkerken die het met haar team belangrijk vindt om klanten persoonlijke aandacht te geven en service te verlenen. ,,We willen een laagdrempelige zaak zijn waar iedereen welkom is. Belangrijk vinden we het ook om goed naar de wensen van de klant te luisteren. Wij weten wat we aan collectie in huis hebben en komen ook met kleding waaraan men zelf niet zo gauw gedacht zou hebben.

Het is leuk als de klanten daar verrast door zijn en enthousiast worden.’’ De collectie is veelzijdig met een groot assortiment aan japonnen, pantalons, blouses, vesten en jasjes. Sterk item zijn de blazerjasjes in sportieve stijl, terwijl de jasjes met een glitterdraad en satijn chique tonen. Tweemaal per jaar, in het voorjaar en in het najaar, is de modezaak het decor voor een modeshow. Afgelopen maandag- en dinsdagavond vond de show voor de komende herfsten wintercollectie plaats. Op beide avonden genoten ruim vijftig gasten van de door mannequins geshowde kleding. Trendy zijn de warme Een stijlvol ensemble herfstkleuren als uit de collectie. oker geel, cognac Foto: Kor van Pelt en steenrood. De basis voor de modezaak werd gelegd door Cor en Cato van Hilten, vandaar de naam C & C mode. In 2003 kocht Yvonne Moerkerken de kledingzaak van dit echtpaar. Volgend jaar is dat tien jaar geleden. Yvonne Moerkerken is altijd in mode geïnteresseerd geweest. Zij volgde een opleiding tot modeontwerpster en werkte jaren in de zaak van haar ouders en vervaardigde er suède en nappa kleding. Wij maakten alles op maat voor onze klanten. Dat bete-

Kent u de smaak van ons botermalse rundvlees? Een van onze pijlers is toch wel het rundvlees, dat zorgvuldig wordt geselecteerd op rundveeboerderijen.

kende de maat opnemen en vervolgens aan de slag te gaan. Daar heb ik veel van geleerd.’’ Yvonne heeft dan ook oog voor mooie belijning en details van kleding. Toen zij haar man leerde kennen zei ze de modewereld vaarwel om bij hem in zijn Verhuis- en Transportbedrijf te gaan werken. ,,Dat heb ik vijftien jaar gedaan tot deze kledingzaak te koop werd aangeboden. Ik vond het altijd al een winkel met leuke sfeer en uitstraling. Bovendien is Rhoon een prettig en mooi dorp, ondanks het feit dat wij als winkeliers hier twee jaar in de verbouwing hebben gezeten.’’ C & C Damesmode kan bogen op een grote klantenkring.

,,Onze klanten komen uit de wijde omgeving: Barendrecht en Ridderkerk, maar ook Heinenoord en Sliedrecht. Juist omdat we in een dorp gevestigd zijn hechten we aan goede service. Wanneer een klant bijvoorbeeld kleding voor haar moeder wil kopen die zelf niet meer in staat is naar de winkel te komen, kan de kleding mee naar huis worden genomen. Dan kan men er daar op z’n gemak naar kijken. Ja, dat zijn dingen die kunnen nog in een dorp.’’ Behalve voor kleding kan men bij C & C Damesmode ook terecht voor accessoires als pantys, luxere lingerie, corrigerende ondergoed, maar ook ceintuurs en sjaaltjes. Net die dingen die kleding helemaal af maken. Van het merk Esprit verkopen we ook bijpassend schoeisel.’’

Het team van C & C damesmode met rechts eigenaresse Yvonne Moerkerken. Foto: Kor van Pelt

EEN FIETS DIE U PAST!? DE BODYSCAN VAN BIKE TOTAAL! Laat u bij STOUT opmeten. Zo kunnen we de juiste framemaat en de juiste stand van het stuur en zadel bepalen. Uw fiets wordt dan perfect op uw lichaam afgestemd!

Onze uitsluitend vrouwelijke dikbilrunderen voldoen aan speciale eisen op gebied van afkomst, voeding en welzijn. Ook rust en voeding zijn essentieel voor kwalitatief hoogstaand rundvlees. Onze roodbonte koeien leven buiten in de groene weide en in ruim opgezette hoogwaardig plantaardig voer. Hierdoor heeft u gegarandeerd een veilig en mals stukje rundvlees.

Op de fiets van A naar B, zowel zakelijk als privé!

Kleidijk 8 - 10 · 3161 HG Rhoon · tel. 010 - 501 52 54

stout@stout-fietsen.nl • www.stout-fietsen.nl

• JO & Co Sport • Josephine & Co • Mark • Poools • Boogs Blue

Julianastraat 53-55, 3161 AJ Rhoon Tel. 010-501 55 83

Meubelstoffeerderij Rhoon

• Gespecialiseerd•inGespecialiseerd modern en in modern en ambachtelijk stoffeerwerk ambachtelijk stoffeerwerk Meubelstoffeerderij Rhoon • Grote collectie leer en leer • Grote collectie meubelstoffen • meubelstoffen Gespecialiseerd in mode en •• Gespecialiseerd in modern stoffeerw Bedschotten en ombouw en ambachtelijk en•ambachtelijk stoffeerwerk Bedschotten en • Caravanen bootkussens • Grote collectie leer en ombouw • Grote collectie leer en meubelstoffen • Binnen 5 dagen retour meubelstoffen • Caravan- en • •Bedschotten en ombouw • Bedschotten en ombouw Ambachtstraat 2 • Poortugaal T. 010-501 65 66 bootkussens www.stoffeerderijrhoon.nl • Caravanen bootkussens • Caravanen 5 bootkussens • Binnen dagen •5 Binnen 5 dagen retour • Binnen dagen retour retour

Meubelstoffeerderij Rhoo

Echte toppers zijn onze botermalse biefstukken, entrecotes en rosbief. Makkelijk te bereiden en zeldzaam lekker van smaak.

Eet smakelijk!

Frans Koot,

keurslager Julianastraat 22, Rhoon Tel. 010 – 501 52 16 www.franskoot.keurslager.nl

• Anna Scott • Esprit • Bandolera • Tramontana • MAC • Roberto Sarto

Strawinskiplein 17, Rhoon (010) 501 25 30 www.janlucasoptiek.nl

Ambachtstraat 2 • Poortugaal • T. 010-501 65010-501 66 Ambachtstraat 2 • Poortugaal • T. 65 66 www.stoffeerderijrhoon.nl www.stoffeerderijrhoon.nl


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 20 september 2012

Twee hoofdprijzen voor Binder Groenprojecten bij Green-Building-Award 2012 Binder Groenprojecten uit Poortugaal heeft maar liefst twee van de vier hoofdprijzen binnengehaald bij de uitreiking van de GreenBuilding-Award 2012. Het project ’Natuurdak & Omgeving BP Raffinaderij ontving de eerste prijs en ‘DakAkker Schieblock’ de vakjuryprijs uit handen van Eelco Brinkman, vakjury voorzitter en voorzitter van Bouwend Nederland. De Green-Building-Award, een initiatief van het vakblad Dak&Gevel Groen, laat zien wat er in Nederland en België gebeurt op het gebied van dak- en gevelbegroening. De prijs wordt

toegekend aan de meest onderscheidende en duurzame oplossingen. Het project ‘Natuurdak & Omgeving BP Raffinaderij Rotterdam’ won de eerste prijs in de categorie daktuin of gevelgroen groter 1.000 m2. De jury: ,,Op alle fronten springt dit project eruit en excelleert in ontwerp, technische uitvoering, groen, opdrachtgeverschap en maatschappelijke relevantie. Het gebouw is met groen ingepast in het landschap. Gebruik van inheemse kruiden maakt het een duurzaam geheel in een industriele omgeving.’’ De vakjuryprijs ging naar ‘DakAkker Schieblock’ in Rotterdam,

Eén van de prijswinnende projecten.

het eerste stadslandbouwproject van Nederland in de vorm van een DakAkker midden in het centrum van Rotterdam. Als onderdeel van de Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam is sinds april van dit jaar de eerste dakmoestuin een feit. De groente wordt aan het Hofplein op de zevende verdieping verbouwd en geoogst door enthousiaste vrijwilligers en het Rotterdams Milieucentrum. Restaurants uit de directe omgeving gebruiken deze duurzame producten als ingrediënten voor hun gerechten. De jury waardeert met name de maatschappelijke bijdrage van de DakAkker en het groen aan de directe omgeving. Beide winnende projecten werden ingezonden door Binder Daktuinen, die de technische engineering en realisatie voor haar rekening nam. Directeur Thod Binder: ,,Het is een unicum dat twee van onze projecten op deze wijze beloond worden. Ik ben blij met de waardering voor deze unieke projecten waarbij co-creatie, vakmanschap, vertrouwen, verbinden en duurzaamheid centraal staan. Daarnaast is het een groot compliment voor onze opdrachtgevers en natuurlijk onze eigen organisatie.’’

ADVERTORIAL

Aantal Duitse keukenfabrikanten werkt samen als Berlijn keukens Berlijn Keukens is op keukengebied een primeur voor Nederland. Een aantal Duitse keukenfabrikanten hebben zich namelijk verenigd en presenteren zich in een showroom van maar liefst 1000 m² aan de Leeghwaterstraat 67 te Sliedrecht. Wat is er dan anders dan de gebruikelijke keukenshowroom? De woordvoerder van Berlijn keukens: ,,U koopt in de fabrieksshowroom rechtstreeks, zonder tussenkomst van agenten en vertegenwoordigers. Uiteraard zijn er in de showroom wel keukenadviseurs aanwezig die u graag te woord staan en van advies willen dienen. De werkwijze: de showroom is geopend dan dinsdag t/m zaterdag van 10 tot 17 uur. Maar ook in de avonduren bent welkom. Dan wel even vooraf een afspraak maken.’’ Bent u druk en heeft u weinig tijd? Geen probleem: ,,Berlijn Keukens heeft de oplossing! Wij komen geheel vrijblijvend op ieder tijdstip van de dag (dus ook ‘s- avonds) geheel vrijblijvend bij u thuis om u van advies en ideeën te voorzien. Berlijn Keukens hanteert een nieuwe manier van verkoop. Van fabriek rechtstreeks naar de klant, dus een topkwaliteit voor de laagste prijs, en toch 10 jaar garantie op kastwerk en werkbladen en 8 jaar op apparatuur! De showroom is voorzien van 27 complete keukenopstellingen. Van modern

Dressuur bij Rhoonse Ruiters JudoExtra in actie om Op het terrein van de Rhoonse Ruiters aan de Albrandwaardsedijk in Poortugaal werd zondag 9 september weer een outdoor opengestelde dressuurwedstrijd verreden. Deze wedstrijddag stond eveneens genoteerd op de wedstrijdkalender van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) kring 6. Inschrijven was dan ook voor iedereen mogelijk dus ook de amazones en ruiters die geen lid waren van de Rhoonse Ruiters maar wel een startkaart hebben konden zich aanmelden. De vol-

gende dressuurwedstrijden worden verreden op zaterdag 13 en zondag 14 oktober, dan organiseren de Rhoonse Ruiters het jaarlijks terugkerende dressuurweekend. De organisatie verwacht veel deelnemers die op haar accommodatie hun kunsten willen vertonen. Deelnemers kunnen zich aanmelden via wedstrijden@rhoonseruiters.nl. Toeschouwers zijn altijd welkom, het terrein is vrij toegankelijk en de koffie staat klaar. De Rhoonse Ruiters zijn te vinden aan de Albrandwaardsedijk 198 in Poortugaal.

Barrhopoort houdt The Greenery Bruggentocht Wielervereniging Barrhopoort houdt op zaterdag 22 september ‘The Greenery Bruggentocht.’ Een toertocht over 75 of 115 km die de deelnemers voert door de Biesbosch en Noord Brabant (de lange afstand). Een prachtige fietstocht die door de grienden langs de Oude-Maas naar Zwijndrecht gaat. Na de Dordtse brug richting de Moerdijkbrug waar de 75 km tocht afslaat om vervolgens door het natuurgebied van de Biesbosch te rijden. De deelnemers die de 115 km rijden gaan over de Moerdijkbrug richting Geertruidenberg waar een koffiestop is ingelast. Hierna door het land van Altena om vervolgens via Gorinchem richting de Alblasserwaard te rijden waar

de routes van de twee afstanden weer samenkomen. Het laatste gedeelte gaat via de Graafstroom en de brug over de Noord weer terug naar het clubhuis van de wielerclub. De routes zijn volledig uitgepijld en er zijn douches aanwezig. De inschrijfkosten zijn volgens de NTFU-norm. Routebeschrijving voor volgauto’s zijn op aanvraag verkrijgbaar. De starttijden zijn voor de 75 km van 8 tot 10 uur, voor de 115 km van 8 tot 9 uur. Start en finish bij clubhuis TC Barrhopoort aan de Zweth 40, 2991 LH in Barendrecht op bedrijventerrein Dierenstein. Voor meer Informatie: www.barrhopoort.nl, tc-barrhopoort@ hetnet.nl en telefoon 0180626943.

Frans van Beveren bokaal

De judoka’s van omnivereniging de Pont uit Rotterdam en van stichtingSPAL uit Rhoon gaan zaterdag 22 september strijden om de Frans van Beveren bokaal. Deze JudoExtra wedstrijden worden gehouden in sporthal de Wilgenring aan de Melanchtonweg in Rotterdam en beginnen om 14 uur. StichtingSPAL uit Rhoon en omnivereniging de Pont

19

uit Rotterdam verzorgen deze JudoExtra lessen onder leiding van Karin en Aad Wijntjes samen met een zestal assistenten. Karin Wijntjes is leerkracht bewegingsonderwijs op een mytylschool, master gedragsproblemen, NLP master, motorisch remedial teacher en judoleraar. Voor meer informatie Karin Wijntjes, telefoon 0105017428 www.judoextra.nl

Gamerensport hield Bootcamp met veel fun Gamerensport hield vrijdag 14 september weer een Bootcamp evenement. Jong en oud werden uitgedaagd in allerlei avontuurlijke sportvarianten. Een fysieke en mentale uitdaging die een hoge fun factor met zich mee bracht. Het team Gamerensport had een nieuw programma bedacht dat zowel voor de kinderen als voor de volwassenen heel goed werd ontvangen. Met niet minder dan 150 deelnemers was sprake van een groot succes. Gamerensport gaat zich nu voorbereiden op de winter editie. Wie geïnteresseerd is in de Bootcamp training van Gamerensport kan zich aanmelden via info@ gamerensport.nl

tot klassiek, door middel van eigen productie is bovendien iedere deurmaat mogelijk, dus bijvoorbeeld ook een kast van 47,3 cm inclusief een lade en korven enzovoorts.’’ De eigen spuiterij is voorzien van de beste machines die in staat zijn om elke gewenste kleur te lakken en dat zonder meerprijs. ,,Berlijn Keukens: een keukenzaak waar de klant nog klant is, en alles verbazend goedkoop t.o.v. van kwaliteit, dit door middel van eigen fabrieken. Wilt u de keuken geplaatst hebben? De eigen monteurs, met gemiddeld 20 jaar ervaring, staan voor u klaar. Van demonteren tot leidingwerk ver-/aanleggen en de meterkast aanpassen, stukadoren en tegelwerk. Allemaal geen enkel probleem, alle werkzaamheden kunnen door deze vakmensen worden verzorgd. Aanbiedingen zijn er teveel om

op te noemen. Als voorbeeld een combitron van 47-liter van een zeer bekend merk met 8-jaar garantie. Van 1.279 euro voor slechts 575 euro oftewel 55 procent korting! (merken mogen niet genoemd worden i.v.m. de concurrentie) deze apparaten zijn dan ook niet te koop voor handelaren, maar uitsluitend voor de particulier. Kortom, Berlijn Keukens levert de beste keukens voor weinig geld en geeft bovendien 10-jaar garantie. Dat is maar liefst vijf jaar langer dan ieder ander. Kom langs, bel of mail info@berlijnkeukens. nl voor een geheel vrijblijvende afspraak voor advies aan huis, ook ’s-Avonds’’, besluit de woordvoerder van Berlijn Keukens. U bent van harte welkom bij Berlijn Keukens aan de Leeghwaterstraat 67, 3364AE te Sliedrecht. De koffie en thee staan op u te wachten! www. berlijnkeukens.nl.

Bij MCD supermarkt sparen voor gezonde vriendjes MCD supermarkten heeft een nieuwe spaaractie. Tot 14 oktober kan worden gespaard voor gratis ‘Gezonde Vriendjes’. De gezonde vriendjes zijn unieke groenteen fruitknuffels, in de vorm van een aubergine, broccoli, wortel, aardbei en banaan. De Fruitknuffels zijn geinige knuffels met een brede lach. Door de Gezonde Vriendjes op deze wijze voor kinderen aantrekkelijk en populair te maken, hoopt MCD een brug te slaan naar echte groenten en fruit. Als kinderen meer groenten en fruit gaan eten, is dat een stap vooruit in

een gezonder voedingspatroon. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvangt de klant een spaarzegel en met 20 zegels is de spaarkaart vol. Tegen inlevering van een volle spaarkaart krijgt de klant een fruitknuffel gratis. Om sneller te sparen, zijn er elke week koopjes in de folder, waar extra zegels bij worden weggegeven. Daarmee zijn elke week veel extra zegels te verdienen. Op deze wijze kunnen alle klanten één of meerdere Gezonde Vriendjes sparen. Kijk voor meer informatie op www. mcd-supermarkt.nl

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelalbrandswaard.nl

Roze lintje voor Ikazia Ziekenhuis Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam heeft voor het derde jaar een roze lintje van de Borstkanker Vereniging (BVN) ontvangen voor de goede kwaliteit van borstkankerzorg. De BVN feliciteert het Ikazia Ziekenhuis omdat ze voldoen aan de basiseisen van goede zorg in de Monitor Borstkankerzorg. De Monitor laat zien hoe de borstkankerzorg in ziekenhuizen is georganiseerd. Door de feitelijke ziekenhuisinformatie te combineren met patiëntervaringen

is het een uniek instrument. BVN heeft de criteria van de Monitor Borstkankerzorg ook dit jaar weer aangescherpt. Door deze jaarlijkse aanscherping wil BVN een impuls geven om kwaliteit van borstkanker zorg, vanuit patiëntperspectief, te verbeteren. Marlise Schouten, hoofd Kwaliteit en Patiëntveiligheid: ,,Hiermee laten we zien dat we permanent werken aan kwaliteit en veiligheid en dat we in staat zijn hoge kwaliteit van persoonlijke zorg te continueren.’’


Is deze bedrijfsruimte geschikt voor u?

KIEZEN VOOR LUXE EN RUIMTE 32 ruime gezinswoningen 8 appartementen

S TA R T V E R KO O P 2 2 S E P T E M B E R 11.00 - 13.00 UUR O P L O C AT I E A A N D E R I J T U I G W E I

Einsteinweg 11 te Hellevoetsluis Bedrijfsgebouw met 14 zelfstandige bedrijfspanden met eigen voorzieningen, gelegen aan de Einsteinweg 11 te Hellevoetsluis, centraal gelegen op bedrijventerrein “Kickersbloem I”. Indeling • 4 bedrijfspanden van ca.120m² • 60m² bedrijfsruimte/showroom • 60m² kantoorverdieping • 4 bedrijfspanden van ca.180m² • 90m² bedrijfsruimte/showroom • 90m² kantoorverdieping

• • • •

2 bedrijfspanden van ca.240m² 60m² bedrijfsruimte/showroom 60m² showroom/kantoor 120m² kantoorverdieping

• • • •

2 bedrijfspanden van ca.300m² 90m² bedrijfsruimte/showroom 60m² showroom/kantoor 150m² kantoorverdieping

Vanaf

€ 995,- per maand

exclusief BTW en servicekosten

Luxe wonen aan de rand van Oud-Barendrecht • Gezinswoningen met 3 of 4 slaapkamers • Appartementen vanaf 150 m 2 • Complete woning met hoogwaardige afwerking • Veel keuzevrijheid • Ruim terras/balkon of tuin op het zuiden Eengezinswoning te koop vanaf € 249.000,- v.o.n. Voorinschrijving mogelijk op:

WWW.RIJTUIGWEI.NL Verkoopinformatie:

010 424 88 88

0181 47 04 28

0180 - 20 00 00

Ontwikkeling van:

0180 - 62 65 00


De Schakel Donderdag 20 september 2012

SP

PSV Poortugaal knokt zich terug Na drie punten uit twee wedstrijden was het zaak dat Poortugaal zondag thuis tegen Unitas de volle winst zou pakken. Na een nerveus begin kregen de PSV-ers de eerste kansjes. In de 17de minuut was rechterspits Monteiro doorgebroken om het eerste doelpunt aan te tekenen, maar werd zijn actie door de Unitas doelman getorpedeerd. De scheidsrechter wuifde het weg als een Schwalbe. Direct kreeg Unitas een vrije trap toegekend, terwijl er nog twee Poortugaal spelers op het veld lagen. Uit de trap werd 0-1 gescoord en de consternatie een feit. Poortugaal herpakte zich en er volgden drie niet te missen kansen voor de geel-zwarten in de eerste helft. In de 43ste minuut sloeg het de Poortugaal fans om het hart toen de spits van Unitas een fraaie kopbal net over zag gaan. Na de thee moest Poortugaal doelgerichter worden om de wedstrijd te kunnen kantelen. Hier kwam het echter niet van, want opnieuw sloeg Unitas toe door een blunder

in de verdediging. Het had ook 0-3 kunnen worden door nog een optimale kans in de 66ste minuut. Met nog een goed kwartier te gaan gaf niemand nog een cent voor de kansen van Poortugaal om de wedstrijd nog gelijk te trekken, laat staan te winnen. Door een schermutseling in het strafschopgebied van de tegenstander met flink duw en trekwerk werd de strijd grimmiger en leek het lakse en timide spel van de Albrandswaardse ploeg een ommekeer te krijgen. Na een doorbraak op links legde Monteiro loepzuiver voor en bezorgde Dave van Driel met een snoekduik de aansluitingstreffer. Het ijs was gebroken, want nog geen twee minuten later bediende Stefan Schreuder met een lepe bal Dick Tijdeman die direct doorspeelde naar captain Dave en opnieuw werd de doellijn gepasseerd 2-2. De amusementswaarde schoot omhoog, want na een bal van de lijn verschalkte linkerspits Niels Versteege de Unitas doelman met een geplaatst schot. De suppor-

ters konden hun lol niet op. In 8 minuten tijd was een zekere nederlaag omgebogen in een voorsprong. Hectisch werd het hierna niet echt. Unitas had het wel gezien en Poortugaal had het tijd rekken niet verleerd. Het slotakkoord werd verzorgd door Dick Tijdeman met een loepzuivere boogbal van de zijkant van het strafschopgebied belandde zijn formidabele trap in de verste bovenhoek van het doel. Een 18 karaats goal die op onnavolgbare wijze insloeg. Eindstand 4-2. Volgens trainer Peter van Gestel, die wat aanloopproblemen kende, zijn ze er nog niet. ,,We hebben zeker vijf 100 procent kansen gehad, wanneer je die benut, hoeft het allemaal niet zo benauwd te worden.” Het was een bijzonder goed weekend voor de zaterdag en zondag selecties van PSV Poortugaal. Zaterdag 1 en 2 en Zondag 2 sloten hun wedstrijden ook winnend af. Een uniek resultaat en het was nog lang gezellig in de Poortugaal kantine.

Dave van Driel maakt met een duik de aansluitingstreffer.

WCR geeft voorsprong weg in 2 minuten Afgelopen zondag stond voor WCR de lastige uitwedstrijd bij en tegen titelkandidaat JHR op het programma. Aan de RFC-weg in Rotterdam-west speelden de mannen van trainer Henri van Zeist een behoorlijke 1e helft. Alex Soares Silva was met een vlammend schot, na aangeven van Fabio Leenen, dicht bij de 0-1. Al dient wel gezegd te worden dat WCRdoelman Sander Olsthoorn met een paar prima reddingen voor de Rhoonse trots de

nul vasthield. In deel 2 kwam WCR, via Elton Hiwat op 0-1. Hiwat had ook de 0-2 op zijn schoen, maar mikte over. Ook Alex Soares Silva was met een vrije trap dicht bij en ruimere voorsprong, maar de JHR-goalie ranselde de bal uit zijn doel. Fabio Leenen zag zijn schot rakelings voorlangs gaan. WCR had JHR op de pijnbank, maar het genadeschot bleef uit. En zoals de voetbalwet voorschrijft: Wanneer je zelf niet schoort, doet de tegenstander het,

kwam uit. Binnen 2 minuten (67e en 69e minuut) had JHR WCR op de knieën. Van Zeist bracht Jeroen Delno voor de moegestreden Mohamed Azauag, maar ook Delno kon het tij ook niet keren en JHR liep uit naar 4-1. Aanstaande zondagmiddag 23 september komt de Rotterdamse promovendus RDM voor de competitie naar “De Omloop”, de thuishaven van WCR. Aan de Omloopseweg 6e wordt om 14.00 uur aangevangen.

Stephan Borsboom wint criterium Ovezande Op zaterdag 15 september stond er een mooie koers op het programma in het Zeeuwse Ovezande. Een polderrondje met een lange dijk waar de immer stevige wind vrij spel heeft. Deze wedstrijd sluit het Zeeuwse wielerseizoen af en alle categorieën starten met 1 minuut tussentijd. Voor PRC Delta stonden hier Hans Romers en Stephan Borsboom aan de start. Voor laatstgenoemde is het pas zijn derde koers nadat hij 10

weken geleden bij een val zijn heup brak. Al direct in de eerste ronde werd er veelvuldig aangevallen en de twee Delta renners lieten zich goed van voren zien. De stevige wind maakte er een zware koers van en ronde na ronde werd er aangevallen maar alle ontsnappingen werden teruggehaald. De twee Deltarenners bleken in de meeste gevallen de initiatiefnemers van de aanvallen en maakten er een harde koers van. Vier ronden voor het einde leek

er dan toch een kopgroep te ontstaan van 4 man met onder andere Borsboom. De kopgroep werkte in eerste instantie goed samen maar richting de finale viel de samenwerking weg en werd de groep bij het ingaan van de laatste ronde teruggepakt. Even later viel Borsboom wederom aan en sloeg hij direct een aardig gat. Hans Romers verstoorde de achtervolging en het aanvallende rijden van beide renners werd beloond met een overwinning voor Borsboom.

RT

21

RWA laat overwinning liggen De formatie van trainer Rob Berreboom moest thuis tegen hekkensluiter HKC uit Hardinxveld. Die had nog 0 punten. Het was heel de wedstrijd ‘halen en brengen’, het liep helemaal niet, zoals als Rob Berreboom vond. Na een achterstand van 3-6 ging de ARCO brigade de rust in met een 10-8 voorsprong. Dit werd in de tweede helft uitgebouwd naar een 15-12 voorsprong. Echter door het niet goed uitspelen van de wedstrijd liet men HKC weer in het spel komen. De wedstrijd werd uiteindelijk afgesloten met een gelijkspel, 15-15. Zo werd een punt ‘verloren’. Ook dit seizoen zit RWA weer in een poule waar elke week iedereen van iedereen wint, zo ook dit weekeinde. Zodoende blijven alle ploegen dicht bij elkaar staan en is er voorlopig nog van alles mogelijk. Zaterdag 22 september reist, het team af naar Krimpen aan den IJssel voor de wedstrijd tegen KOAG. Aanvang 15.30 uur. RWA 2

won gemakkelijk van HKC 2. Het was gewaarschuwd voor tegenstander HKC 2 uit Hardinxveld dat de vorige wedstrijd met grote cijfers had gewonnen. Echter vanaf het begin was RWA 2 de bovenliggende partij. Al halverwege de eerste helft was de voorsprong 7-3 en de rust-

stand 10-4. In de tweede helft ging het team gestaag door met het goede spel en werd de wedstrijd uiteindelijk een mooie overwinning 16-8. Ook RWA 2 reist volgende week naar Krimpen aan den IJssel om tegen KOAG 2 uit te komen. Aanvang 14 uur.

Mirjam Huizer scoort.

Bij Oude Maas zit het even tegen Het eerste elftal van vv Oude Maas moest het zaterdag thuis opnemen tegen Brielle, dat vooraf al bekend stond als een voor de rood-zwarten lastig te bespelen ploeg. Oude Maas begon de wedstrijd echter veel beter dan de vorige week, toen een verdiende nederlaag werd geleden in en tegen Pernis. Deze keer verzorgde men het spelletje goed, was er veel balbezit en werden er kansen gecreëerd. Maar lange tijd bleef het toch 0-0, met kansen voor de beide doelen. Tot de 41e minuut. Een enorme knal van Ricardo de Rijcke bracht Oude Maas op voorsprong. Met nog enkele minuten voor het rustsignaal zette Brielle nog aan om snel de gelijkmaker nog op het scorebord te krijgen. En zowaar, dat lukte de gasten ook. Wat voor Oude Maas een opsteker leek te zijn, werd toch nog een domper. In de tweede helft ging Oude Maas opnieuw op zoek naar de voorsprong. Dat bracht met zich mee dat er veel strijd gele-

verd moest worden. Door de ruimte die Oude Maas achterin soms weggaf kreeg Brielle de gelegenheid om met de twee gevaarlijke snelle aanvallers veel gevaar te stichten. Via een perfect uitgespeelde aanval kwamen ze zo na ruim een uur spelen op een 1-2 voorsprong. Met dat scenario had de thuisploeg vlak voor rust, toen het zelfs op voorsprong kwam, geen rekening gehouden. Oude Maas moest nu nog meer op zoek naar in ieder geval een punt. Toen kwam er een aanval van Brielle, waarbij het erop leek dat één van de aanvallers vanuit een buitenspelpositie de bal ontving, Daarop zocht een aanvaller van Brielle doelman Arjan Jongerius op die op zijn beurt probeerde hem de bal te ontfutselen. De aanvaller viel, waarop de scheidsrechter de doelman op een rode kaart trakteerde. Het was aan de debuterende, jeugdige doelman Koen Morssink op te proberen de daarvoor toegekende strafschop te stoppen. Die werd

Goede prestatie voor Brenda Andeweg Brenda Andeweg van de Rhoon Ruiters heeft ook dit jaar weer een zeer goede prestatie geleverd bij het mennen. Nadat zij districtkampioen werd deze maand met haar tweespan bonte Shetlandpony’s Indiana Jones en Disney en reservekampioen met haar enkelspanpony Disney, werd ze als enige menner van de vereniging afgevaardigd naar de hippiade in Ermelo. Na een superspannende wedstrijd viel ze met beide aanspanningen in de prijzen. Ze werd 3e met haar tweespan en 5e met haar enkelspan.

echter goed ingeschoten: 1-3. Daarmee was de gifbeker voor Oude Maas nog niet helemaal leeg. Moegestreden kon de thuisploeg in de slotfase geen vuist meer maken, waarop de eindstand zelfs 1-4 werd. Op deze manier is Oude Maas de competitie in de 2e klasse qua resultaten slecht begonnen. Een zegsman daarover: ,,Er is geen enkele reden tot paniek. In eerdere wedstrijden heeft het team duidelijk laten zien waartoe het wel in staat is. Onnodige gele en rode kaarten, doelpunten tegen op de verkeerde momenten. Het vorige seizoen zat het ons mee, maar nu zit het duidelijk even tegen. Bovendien is het ook een kwestie van wennen aan het spel in deze hogere klasse. Het is in dat geval vooral de kunst om de rug recht te houden en door te gaan.” Volgende week zaterdag heeft Oude Maas een nieuwe kans. Om 14.30 uur moet de ploeg van trainer Wim Eilander op bezoek bij Hellevoetsluis.

RWA A1 wint van Tempo A1 RWA begon wedstrijd matig. Na een 1-0 voorsprong kwam RWA 1-2 achter, vanaf dat moment nam RWA het heft in handen. Tempo was overal in de duels een slag voor, maar kwam niet tot scoren. RWA liep uit naar 5-2. Bij een stand van 6-4 miste RWA een strafworp en drie doorlopers op rij. Het antwoord van Tempo was scoren en het kwam met 6-7 voor. RWA liet zich niet van de wijs brengen maar ging wel met een 7-8 achterstand de rust in. De tweede helft kreeg het publiek een ander RWA te zien. RWA scoorde gelijk de gelijkmaker vanaf dat moment trok RWA het spel naar zich toe, Tempo bleef wel mee scoren waardoor de wedstrijd spannend bleef maar uit eindelijk won RWA de wedstrijd met 15-13. RWA A1 heeft nu 6 punten uit 3 wedstrijden. Zaterdag 15 september speelt RWA A1 om 17 uur uit tegen Pernix A1.


Altijd goed en gezellig!

Uitnodiging Graag nodig ik u uit op zaterdag 29 september voor de

Kom genieten vanStationsweg onze27 • Heenvliet • T.0181 66 13019 high tea € 15,of high tea de luxe € 20,Bij ontvangst een glaasje prosecco! Kruisdijk 8 Poortugaal T.010 501 55 11 magneetcafe.nl • etenbij.nl

Op 29 september bieden wij u een speciale actie:

20% korting

op alle behandelingen als u op de open dag een afspraak boekt bij het instituut, of gelijk laat doen. Zonnebank eerste twee weken 2,50 per 20 min.Nieuwe turbo ergoline Advantage bank!!!!

opening en open dag van 11 tot 16 uur.

Het nieuwe instituut is nu definitief gevestigd op de nieuwe locatie: Julianastraat 41A, 3161 AJRhoon (naast de ingang van Albert Heyn) 010 5019041 www.instituutStyle.nl

Wij heten u van harte welkom in de nieuwe en nu eindelijk definitieve locatie STYLE.

Schoonheidssalon Style is uitgebreid “ Instituut Style voor cosmetische en schoonheidsbehandelingen”

Graag tot ziens! Daniëlle Mahu

Het instituut werkt met een cosmetisch arts, een allround nagelstyliste, een pedicure en een botox arts.

Nieuw! ‘de huiskamer van Poortugaal‘

Maandmenu € 29,50 Grove mousse van eend met verse vijgen en en vincotta van druiven *** In trappistenbier gestoofde procureur op een stamppotje van veldsla en spekjes -OFIn de oven gegaarde kabeljauwfilet met groene kruiden en een vleugje knoflook *** Huisgemaakte tarte tatin van peer met dragon en vanille-ijs Restaurant de Wagenmaker - Achterweg 21 - 3171 EA Poortugaal - Tel.: 010 - 501 65 15 U vindt ons ook op Facebook en dichtbij.nl

roren tarwegras: Voordelen van ingev dag in één cupje ! ingswaarde voor die ed vo jke gri lan be e All • er en nieren) organen (darmen, lev • Zuivert uw bloed en -waarde PH ale (detox) / optim • Ontzuurt het lichaam Met als resultaat: • Uw lichaam gaat op een natuurlij ke manier beter functioneren • U krijgt meer energie & vitalitei t • U kunt succesvol afvallen (ver zadigd gevoel & betere stoelgan g) • Tarwegras is de perfecte onderst euning van een gezond voeding spatroon

’T is Vers(c)hoor Traiteur & AGF Dillenburgplein 10 Telefoon 0180 413 318


De Schakel

DIENSTEN

Donderdag 20 september 2012

ZONDAG 23 SEPTEMBER RHOON PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND Geref. Kerk, Maranathakerk, Kleidijk 2 09.30 uur mw. P. Kleinjan, Strijen, Welkomdienst Herv. Gemeente, Dorpskerk 09.30 uur ds. J.P. Bijl 17.00 uur proponent A. van Campen, Gouda ROOMS KATH. KERK H. Willibrordus, Dorpsdijk 11.00 uur Viering Vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering POORTUGAAL PROTESTANTSE GEMEENTE TE POORTUGAAL Kerkgebouw de Haven, Emmastraat 9 09.30 uur Drs. L.J. Scholten, Heilig Avondmaal KAPEL DELTAZIEKENHUIS 09.45 uur geen dienst GEREF. GEMEENTE Achterweg 11 09.30 uur 16.00 uur leesdienst Woensdag 26 september 19.30 uur ds. C. Neele PERNIS/ ALBRANDSWAARD GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Nieuwedijk 6

09.30 uur ds. D.J. van Diggele 16.30 uur ds. C. van Dijk BARENDRECHT Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 09.30 uur mevr. Ds. J.M. Boersde Jong VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur Ds. A.N. Rietveld, Barendrecht EVANG. GEMEENTE Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ds. A. Christ 15.00 uur ev. J.F. Schep VRIJE EVANGELISCHE GEM. en PETRAKERK PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 09.30 uur ds. J. Brederveld REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.30 uur dr. K.J. Holtzapffel, Van Eijck-zondag

HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur ds. G. van de Pol, startdienst ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl

Eerste overwinning Tempo’34 meiden C3 De Tempo’34 meiden C3 wachtte zaterdagochtend 15 september om 9 uur de wedstrijd tegen Leonidas. Dit tijdstip is voor C leeftijd niet gewoon. Maar toch goed, fris en goed gemutst begonnen de meiden aan de wedstrijd. Binnen 2 minuten hadden ze de eerste strafcorner te pakken en een minuut later werd de1-0 gescoord. De rest van de eerste helft verliep prima. De Tempo’34 meiden hadden een aantal mooie kansen, maar Leonidas een goede keepster. In de rust werd liet Tempo’34 aanvoerster weten dat de meiden goed speelden, maar het veld breed moesten houden. Leonidas liep namelijk continue over

de linkerkant van het veld. De Coaches hadden ook een aantal zaken gezien die erg goed gingen en gaven complimenten voor het vastzetten van de tegenstander als zij een vrije bal of uitbal hadden. In het eerste kwartier van de 2e helft verliep de wedstrijd goed. Een strafcorner voor Tempo zorgde voor de 2-0, tevens de eindstand. Tempo’34 s de club voor leden uit Rhoon, Portland en Poortugaal. Binnen een jaar zal ook de directe weg (onder de A15) vanuit Portland naar Tempo’34 gereden kunnen worden. Ouders en kinderen kunnen dan veilig op de fiets of auto naar de club. Meer info kijk op www.tempo34.nl

Flexibiliteit scoort voor werkende mantelzorger hoger dan verlof Je zorgt al een tijd voor een chronisch zieke partner, een gehandicapt kind of één van je hulpbehoevende ouders. Maar je hebt ook je werk. En je gezin en je vrienden. De vraag is altijd weer: hoe krijg ik het gecombineerd en hoe zorg ik ook nog goed voor mezelf, zodat ik deze vaak zware taak vol blijf houden op langere termijn. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen die werk en zorg combineren meer gebaat zijn bij flexibiliteit dan bij meer verlof. Niet alleen in zorg en dienstverlening, dus betere bereikbaarheid en openingstijden van instanties, maar ook flexibiliteit wanneer er hulpmiddelen aangevraagd moeten worden.

Alle mantelzorgers ondervinden hinder van bureaucratie, maar dit geldt extra voor werkende mantelzorgers, omdat zij overdag minder mogelijkheden hebben om instanties te benaderen en te bezoeken. In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, hebben veel mantelzorgers, zeker voor de langere termijn, meer behoefte aan flexibel werken dan aan verlof. Wilt u als mantelzorger uw zorgsituatie aankaarten, dan is het van belang dat uw werkgever of directe leidinggevende een open en flexibele houding heeft. Uiteindelijk heeft uw werkgever er belang bij zich open te stellen voor wensen van mensen zoals u: werk-

nemers met mantelzorgtaken. Waarschijnlijk stelt u zich loyaler op naar u werkgever, wanneer u merkt dat hij bereid is met u mee te denken. Benadruk dit ook wanneer u in gesprek gaat. Het is heel eenvoudig: wanneer u zich tijdens uw werk niet telkens druk hoeft te maken om de thuissituatie, levert u beter werk! Wat is flexibel werken precies? Ook voor andere vragen, bezoek www. flexibelwerken.nl. Behoefte aan meer informatie of contact? SWA/ Steunpunt Mantelzorg Albrandswaard, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon, telefoon 010-5011222, mantelzorg@ welzijnalbrandswaard.nl

Geen SCHAKEL ontvangen? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar: bezorgingalbrandswaard@baruitgeverij.nl of bel Moerstee Verspreidingen

Telefoon 015-3694070

Donderdag 20 september 2012 - 50e jaargang - nr. 42 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ALBRANDSWAARD (RHOON EN POORTUGAAL)

Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 12.000 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV. Adres uitgever en advertentie-afdeling: Singel 55, Barendrecht Tel. 0180-641022; Fax. 0180-619983 Redactie: Sieka Romeijn-Hedmann (0180-612571, 06-17375371) Leonie Elzinga (06-10336090) Postadres: Postbus 390, 2990 AJ Barendrecht Bezoekadres: Walmolen 74, Barendrecht E-mail: redactiealbrandswaard@baruitgeverij.nl Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Bezorgklachten: telefoon 015-3695822 Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.

www.deschakelalbrandswaard.nl

Erik Meerkerk wordt tweede in Twee Landen Koers Someren-Eind Een klassieker over 131 km met een startveld van 185 renners van Someren-Eind tot in België en weer terug. Voor PRC Delta/France Limousin/Lindeloof/de Rijke aan het vertrek: Remco de Groot, Gerard van Haaften, Jeroen Hanenberg, Kees Barendregt, Stefan Warbout, Erik Meerkerk, Marijn Pijper en Mike Boer. Na 45 km was er definitief een serieuze kopgroep los. Deze groep bestond eerst uit 15 renners met voor PRC Delta Mike Boer uit Rozenburg en Erik Meerkerk uit Zuidland. Maar door het tempo moesten drie renners lossen, waaronder Mike Boer. Er bleef een kopgroep van 12 man over. De

mannen in de kopgroep werkten goed samen en de voorsprong liep uit tot maximaal 3 minuten, mede door het controlerende werk van de PRC Delta ploeg. In de laatste 15 km kwam er een achtervolgende groep, met voor PRC Delta Marijn Pijper, nog tot binnen de 2 minuten, maar de mannen in de kopgroep wisten hun voorsprong te behouden. In die kopgroep was het Matthieu Hendriks die demarreerde. Het viel stil in de groep, maar Erik Meerkerk ging achter Hendriks aan. Te laat voor de overwinning, die ging naar Hendriks. Maar Erik Meerkerk mocht in deze mooie koers een 2e plek op zijn naam schrijven.

23

Medische Diensten Huisartsen. Uitsluitend voor spoedgevallen. Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost Rotterdam-Zuid: 010-2909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Albrandswaard De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen).Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden.

Koor Rejoice in welkomdienst Maranathakerk In de Maranathakerk in Rhoon wordt zondag 23 september weer een Welkomdienst gehouden. De dienst begint om 9.20 uur. De eerste 10 minuten is er gelegenheid om enkele mooie liederen te zingen. In deze dienst gaat Els Kleinjan uit Strijen voor. Het thema voor deze dienst is ‘Les je dorst’. Christelijk Gemengd Koor Rejoice uit Hoogvliet verleent medewerking aan de dienst. Het koor staat onder leiding van dirigent Ingrid Luijten-Poort en de muzikale begeleiding doet Vincent van Dam. Voor de kinderen van 0 tot 3 jaar is er kinderoppas en voor de iets oudere kinderen is er kindernevendienst. Na afloop is er koffie, thee en limonade in de hal van de kerk. Iedereen is welkom.

Bondscafé FNV Bouw FNV Bouw afdeling Ridderkerk e.o. houdt maandagavond 24 september een thema-avond voor leden en belangstellenden. Deze avond zal de toekomst van de AOW en pensioenen centraal staan. De heer S. Custer zal als inleider namens FNV Bouw de aanwezigen informeren over de ontstane situatie. Leden, maar ook hun niet georganiseerden zijn welkom. Een kopje koffie en drankje worden aangeboden door de afdeling. Spreekuur klachtenman tussen 19 en 20 uur. De avond wordt gehouden in het ‘Vakbondscafé’ Café Havenzicht (boven), Havenstraat 3, 2984 AC Ridderkerk. Aanvang 20 uur. Zaal open 19 uur.


e z n o n e v ! ! e ! g g j i e W w a n j i b n p e o s t m fie U bent welkoptember‌ e s 2 2 n e 1

20, 2

Wij geven dez

e dag

25%

korting

op al onze mo dellen in de winkel !!

Dorpsstraat 147, 2992 BD Barendrecht

0180-612100 - barendrecht@peterterlouw.nl - www.peterterlouw.nl

Geen inruil mogelijk.

Vraag naar de voorwaarden.


‘Op maat’ korfballen voor jonge jeugd met een beperking bij RWA Maandag hield RWA de eerste officiële korfbaltraining voor kinderen/tieners met een beperking vanaf de leeftijd van ongeveer 6 jaar. De aanwezige kinderen deden een uur lang oefeningen: warming-up-tikkertje, leren schieten op de korf en dergelijke. Na elke 7 minuten werd er gefloten om naar het volgende onderdeel te gaan. De kinderen hadden dit reuze snel door en moedigden elkaar enthousiast aan. De trainers vinden het trainen van de kinderen van het g-team bijzonder: de sfeer van de kinderen onderling, het aanmoedigen van elkaar, geen gemopper.

Volgens één van de trainers: werkt het enthousiasme van de kinderen aanstekelijk! Er worden vier verschillende oefeningen per training uitgevoerd, waarvan elke training zeker 2 of 3 dezelfde oefeningen terug komen, dit om de structuur van de kinderen niet te doorbreken. De trainers letten op ieder kind en proberen zoveel mogelijk ‘op maat’ mee te laten trainen, de oudste van 14 krijgt bijvoorbeeld extra looptraining, voor de kleinste wordt de korf op haar hoogte gezet, zo wordt met iedereen rekening gehouden. Dit ‘op maat’ korfballen wordt zo gedaan dat iedereen

met zijn of haar beperking zoveel mogelijk plezier in de training beleeft en er toch voldoende uitdaging is. Zo kan iedereen op eigen niveau mee korfballen. Dit vindt Korfbalvereniging RWA belangrijk: plezier in het korfballen en een ‘gewoon’ lid zijn van de vereniging ook al ben je iets anders. Het G-team maakt echt onderdeel uit van de vereniging en is niet een aparte tak, die naast de vereniging draait. Daarom trainen de kinderen/tieners op het eerste veld, zodat iedereen ze leert kennen. Ook helpen enkele tieners mee met de training van het G-team. Wie een zoon of dochter heeft met een beperking die interesse heeft in korfballen of gewoon wil komen kijken is welkom op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur tijdens de training van het g-team aan de Landjonker in Poortugaal. Wie voor het eerst komt krijgt een strippenkaart voor 4 maal gratis korfballen op maandagavond. Na deze 4 keer krijgen de kinderen een leuke attentie! Opgeven is niet nodig! Kijk voor meer informatie op www.svrwa.nl of mail naar gkorfbal@svrwa.nl

Dag van de Ouderen Door het lokaal Comité Dag van de Ouderen wordt op maandagmiddag 1 oktober voor het negende achtereenvolgende jaar een feestelijk amusementsprogramma georganiseerd. Aanvang 14 uur. Vanaf 13.30 uur is de zaal open. Deze middag wordt gevierd in het Partycentrum ’t Veerhuys, Dorpsdijk 238 te Rhoon met een zeer gevarieerd programma. Voor en na de pauze wordt opgetreden door het bekende koor ‘Tranen met tuiten’. Alle inwoners van Albrandswaard van 50 jaar en ouder zijn welkom. Aan deze middag zijn geen kosten verbonden. Informatie: Jan ’t Hart, telefoon 5016129.

Lustrum ‘Want To Move’ levert mooi bedrag voor Ambulancewens Zaterdag 1 september heeft Sportschool Want To Move haar 5-jarig bestaan gevierd. Dit feest stond in het teken van het goede doel ‘Stichting Ambulance Wens’. Het feest in Sporthal Riederpoort te Barendrecht was voor het hele gezin met activiteiten voor de kinderen, kraampjes van lokale zelfstandigen, verschillende soorten massages, workshops, gezondheidsadviezen en nog veel meer. Ook de dansjes van de Zumba Gold Ladies waren heel leuk om te zien. Met ruim 30 vrijwilligers hebben we hier een prachtig feest van gemaakt bezocht door meer dan 250 bezoekers. En geslaagd was het zeker. De organisatoren hadden gehoopt om rond de 1000 euro op te kunnen halen maar het is hun verwachting te boven gegaan. De Stichting was ook zeer blij met deze bijdrage, vrijwilligster van de stichting Astrid Ouwehand: ,,We vonden het erg leuk om met de Stichting Ambulancewens op het goede doel van het lustrum feest van Want to Move te zijn. Na een gezellige dag met veel

belangstelling waren we dan ook zeer verheugd een cheque in ontvangst te mogen nemen van 3881 euro! Wat een prachtig bedrag, Stichting Ambulancewens kan hier zoveel mooie wensen mee vervullen. Wij willen Sonja en Marco, alle vrijwilligers, sponsoren en iedereen die er was bedanken.. top.” De opbrengst is mede gerealiseerd door geldelijke bijdrage van bedrijven of door de opbrengst van de loterij waar vele sponsoren prachtige prijzen voor beschikbaar

hadden gesteld. Op www. w12move.nl kan je je lotnummer opzoeken en kijken of je een prijs hebt gewonnen. Er zijn nog een paar prijzen niet opgehaald door de winnaar. Namens Want To Move willen wij iedereen hartelijk bedanken voor deze bijdrage. Zonder de sponsoring en de vele bezoekers hadden we niet zo’n fantastisch feest met deze opbrengst kunnen realiseren. Op naar de 10 jaar! Sonja Aarden en Marco Schroot

Dit is de PLUS-pagina van De Schakel. Berichten op deze pagina staan alleen in de digitale versie van de krant. Hoewel we ook in de papieren versie graag aan alle berichten ruimte geven, lukt dat om technische redenen niet altijd. De online-krant zorgt voor een compleet aanbod van het nieuws van deze week.

Overige Diensten en Maatschappelijke Organisaties Tandartsen Voor informatie betreffende het verkrijgen van spoedhulp gedurende het weekeinde en feestdagen dient u contact op te nemen met uw eigen tandarts. Via het antwoordapparaat wordt u ingelicht op welke manier u de dienstdoende tandarts kunt bereiken. De dienstdoende tandarts is uitsluitend bereikbaar voor spoedeisende klachten en ongevallen. De spoedhulp wordt uitsluitend verleend tegen contante betaling. Verloskundige I. Gerritsen, Doen Beijenslaan 20, Poortugaal; praktijk Ridderspoor 30, 3191 PD Hoogvliet. Verloskundigenpraktijk Carnisselande Dagelijks spreekuur volgens afspraak. Spreekuurlocaties: Gezondheidscentrum Carnisselande (hoofdlocatie) Middeldijkerplein 26, 2993 DL Barendrecht Care&Wellness Portland Langstraat 11-12, 3162 WC Portland (tevens echolocatie Prenataalcentrum Carnisselande) Telefonisch spreekuur ma, di, do en vrij 9-12 uur, tel. 0180-627459. Inloopspreekuur wo. 8.30-11.00 uur (m.u.v. schoolvak.). Inloopspreekuur lactatiekundige; ma. 10-11 uur (m.u.v. schoolvak.) (beide inloopspreekuren vanaf hoofdlocatie). info@verloskundigencarnisselande.nl. www.verloskundigencarnisselande.nl (online aanmelden mogelijk) Verloskundigenpraktijk Portland Yolande van den Berg en Gardy Laurijssen, 24 uur per dag bereikbaar via 06-46464942, ook buiten spreekuren overdag voor vragen of afspraak maken. Bij spoed en geen gehoor via de artsentelefoon: 010-2866977. Postadres: Postbus 53019, 3008 AH Rotterdam. www.verloskundigenpraktijkportland.nl, info@ verloskundigenpraktijkportland. nl. Spreekuur op woensdag vanaf 18 uur aan Hendrikse-akker 11, Barendrecht (kinderdagverblijf Panda). Zaterdag spreekuur vanaf 9 uur aan De Beurs 39, Rhoon/ Portland (kinderdagverblijf Jip en Janneke). Verloskundigenpraktijk Albrandswaard / Pendrecht Jacqueline Broersma, Jeannette Hammer, Annemieke Kip en waarneemsters Marloes Lagendijk, Lilian Wong-Si-Kwie. 06-27850059 b.g.g. 010-4206611 Spreekuur op afspraak: Rijsdijk 15b (Koetshuys) Rhoon en Slinge 773c Rotterdam (tevens echolocatie). Voor meer informatie zie onze website: www.verloskundigenpraktijkpendrecht.nl Trombosedienst en artsenlaboratorium Wijkcentrum Hof van Portland, Hof van Portland 41, Rhoon. Di. en do. 08.15-09.15 uur. Kruithof Fysiotherapie en Manuele therapie Avenue Carnisse 317, 2993 ME Baren drecht. Contact: 0180-628741 en info@kruithoffysiotherapie.nl. Zie ook www. kruithoffysiotherapie.nl. Ook ‘s avonds geopend FysiotherapieRotterdam Bijdorp-Zuid 1, Barendrecht gebouw Wellnesselande, tel. 0180-646418 Rosestraat 123, Rotterdam tel. 010-4860978 www.fysiotherapierotterdam.nl info@fysiotherapierotterdam.nl Dierenartsen Dierenkliniek Carnisselande Avenue Carnisse 184, B’drecht tel. 0180-556062. Dierenkliniek Den Otter Dorpsdijk 16, Rhoon tel. 010-5067150. Aafje, thuiszorg huizen zorghotels Aafje zorglijn, tel. 0900 - 8664 (€ 0,10/min) Op werkdagen van 8 tot 17 uur voor informatie en advies.

Voor dringende (zorg)vragen is de zorglijn 24 uur per dag bereikbaar. Thuiszorgwinkel Zwijndrecht (Vegro) Verpleeg- en hulpmiddelen: 0800 – 2887766: voor uitleen en verkoop. Passage 4-6, Zwijndrecht, maandag t/m vrijdag 9-17.30 uur, zaterdag van 10-16 uur. Artikelen kunnen thuisbezorgd of opgehaald worden. info@aafje.nl, www.aafje.nl Aafje, Postbus 8604, 3009 AP Rotterdam. Sanare Thuiszorg Altijd bij u in de buurt! Wij bieden zorg in elke thuissituatie en nemen uw wensen en behoeften als uitgangspunt! Bel 0180310180 voor verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning op afspraak en door een klein team vaste medewerkers. Gratis spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13-17 uur in Paramedisch Centrum ‘Oranjewijk’ aan de Gebroken Meeldijk 123a te Barendrecht. Meer informatie: www.zorgiseenkeuze.nl Alarmnummer. Brandweer, Politie, Ambulance: 112. Politiebureau Poortugaal, Hofhoek, Poortugaal, tel. 0900-8844. Platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard. Inl. tel. 010-5013283. Slachtofferhulp Nederland Regio Zuidwest Tel. 0900-0101; Slachtofferhulp biedt praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken. Kraamzorg De Eilanden Vliet 8, Postbus 1185, 3220 BD Hellevoetsluis. Gratis informatienummer: 0800-0225323; Beval lings lijn: 0181-310000 (altijd bereikbaar). Kraamcentrum Dat 24 uur p.d, 7 d.p.w. bereikbaar voor zorg. Bezoekadres: Kerkstraat 18, 3211 AS Geervliet. Tel. 0181-645100. Email: info@KraamcentrumDAT.nl. Website: www.KraamcentrumDAT. nl. Moeders voor Moeders. Ben je net in verwachting? Moeders voor Moeders verzamelt de urine van pril-zwangeren, en helpt zo vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen ook zwanger te worden. Als je nog geen 12 weken zwanger bent, en je wilt meedoen, neem dan contact op met Odette Boekenstijn 06-39442044 of bel gratis 0800-022 8070. Inschrijven kan ook via de website www. moedersvoormoeders.nl. CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Telefonisch aanmelden voor aanvraag verzorgings-, verpleeghuis en thuiszorg. Op werkdagen van 08.30-17.00 uur. Tel. 0102068650. Het Boerderijtje. Inloop elke ochtend. Gastvrije ontvangst door vrijwilligers voor een praatje en een kop koffie. Iedereen is welkom op ma. t/m vr. van 10.00 tot 12.30 uur. Op di. en do. middag tevens open voor activiteiten. Verkoop Wereldwinkel, vr. 10.00 tot 17.00 uur en za. 10.00 tot 16.00 uur. Do.mo koffie drinken in De Brinkhoeve. Tel. 0105011973 Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) SWA/Vraagwijzer, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon, Tel.: 010-5011222. Website: www.welzijnalbrandswaard.nl E-mail: vraagwijzer@welzijnalbrandswaard.nl Het Loket voor onafhankelijke en gratis informatie en advies in Albrandswaard voor vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Ook voor informatie over individuele voorzieningen, persoonsgebonden budget (PGB), huishoudelijke verzorging, mantelzorg en voor het aanmelden van vrijwilligers. Inloopspreekuur van Vraagwijzer van 09.00 – 13.00 uur.

Telefonische bereikbaarheid van Stichting Welzijn Albrandswaard van 09.00 – 16.00 uur. SWA/(Ouderen)advisering, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Website: www.welzijnalbrandswaard.nl E-mail: ouderenadvisering@welzijnalbrandswaard.nl Ondersteuning bij complexe hulpvragen, Hulp bij thuisadministratie, PlusKlusAdvies (advies en ondersteuning bij klussen in en om het huis), informatie over o.a. valpreventie en eenzaamheidsbestrijding. SWA/Vrijwilligers Vacaturebank Albrandswaard, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Tel: 010-5011222. Website: www. welzijnalbrandswaard.nl. E-mail: vrijwilligersvacaturebank@welzijnalbrandswaard.nl Voor iedereen die interesse heeft in vrijwilligerswerk. Bemiddeling tussen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. Informatie over contracten en regelgeving. Voor informatie en aanmelding kan men terecht tijdens het telefonisch spreekuur van Vraagwijzer, t.w. maandag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur, telefoonnummer 010-5011222. Uiteraard worden vragen gesteld per e-mail ook zo spoedig mogelijk beantwoord. SWA/Steunpunt Mantelzorg Albrandswaard, Rijsdijk 17a, 3161 HK Rhoon Telefoonnummer: 010-5011222 Website: www.alsjevooreenanderzorgt.nl en www.welzijnalbrandswaard.nl E-mail: mantelzorg@welzijnalbrandswaard.nl Voor informatie kan men terecht tijdens het telefonisch spreekuur van Vraagwijzer, t.w. maandag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur, telefoonnummer 010-5011222. Uiteraard worden vragen gesteld per e-mail ook zo spoedig mogelijk beantwoord. SWA/Ouders voor Ouders In het Koetshuis aan de Rijsdijk 17a te Rhoon is er iedere donderdag inloop voor ouders voor een luisterend oor en een kopje koffie of thee. Afwisselend in de ochtend (van 09.00 tot 10.00 uur) of in de middag (van 14.00 – 15.00 uur). Voor meer informatie en agenda: www.albrandswaardseoudersvoorouders.nl Laurens Zorg aan Huis Laurens biedt veel vormen van diensten en zorg voor ouderen. In Rhoon biedt Laurens Zorg aan Huis, ook voor mensen met dementie. Meer informatie: 08005886678 (gratis) of www.laurens.nl. Activiteiten voor ouderen Laurens organiseert voor actieve ouderen activiteiten die het leven leuker maken. Het Laurens UITbureau voor Ouderen neemt u graag mee naar het theater of op vakantie. Meer informatie: 0800-5886678 (gratis) of www. laurens.nl. Stichting Psychosociale Klankborden ZHZ Contactpersoon Jeannette Verveer. Telefonisch spreekuur voor advies en begeleiding op woensdag en donderdag van 10 tot 13 uur via 078-8795276. Iedere dinsdag inloop en creativiteit van 15 tot 17.30 uur. Samen lekker eten van 17.30 tot 19, een vers en gezond driegangenmenu voor 3,50 euro. Regelmatig ook themavonden en gespreksgroepen. Hervormd Jeugdcentrum, Vijverhof 10 te Hendrik-IdoAmbacht. Website: www.stichtingklankborden.nl. Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 - 18:00. 0900 - 1450 (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@ korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 09:00 - 17:30 via www.korrelatie.nl

albrandswaardwk38  
albrandswaardwk38  

http://deschakelalbrandswaard.nl/week38/albrandswaardwk38.pdf

Advertisement