Page 1

ZOMERENTREE (tussen 10 uur en sluitingstijd)

19,50

Donderdag 11 juli 2013

Deze week o.a. in

Zonnig ZomerFeest weer geslaagd

Geldig t/m september 2013 www.thermenbarendrecht.nl

Einduitvoering muziekschool

Verzilver uw goud! Inkoop van goud, zilver en munten

Elke dinsdag in Barendrecht Parkeerplaats v/h gemeentehuis, Binnenhof 1

www.goudwisselkantoor.nl

DESKUNDIGE

Tom Vermeer sterkste in Barendrecht

OOGMETING EN OPTOMETRIE BIJ PEARLE OPTICIENS Middenbaan 53a Barendrecht Tel. (0180) 61 31 81

BARENDRECHT – Afgelopen zaterdag was het feest in het centrum van Barendrecht. In de oude dorpskern, en op de Middenbaan en ’t Vlak was van alles te beleven tijdens het zonnige ZomerFeest. Op het Doormanplein liet de Harmonievereniging zich van haar beste kant horen en waren er diverse demonstraties. Ook de braderie werd druk bezocht. Kinderen konden zowel in De Ontmoeting als op ’t Vlak en de Middenbaan spelletjes doen. Waaghalzen konden bij de Watertoren een klimwand van negen meter Gemeentenieuws hoog beklimmen. Wie meer wilde weten over de oude dorpskern, kon zich door Maarten Ouwens laten rondleiden, die zich voor de gelegenheid een negentiende-eeuwse jas en hoge hoed had laten aanmeten. Vele Barendrechters bezochten het ZomerFeest en genoten van de vele activiteiten. De organisatie kan terugkijken op een geslaagd evenement. Foto: Leerlingen van Lucia Dance 1 Studio openden het ZomerFeest. Meer foto’s van afgelopen zaterdag zijn te vinden op www.deschakelbarendrecht.nl. GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT Foto Jos Wesdijk jaargang 5 - nummer 37 - 11 juli 2013

Bieb Middenbaan BLIK OP BARENDRECHT

“Netwerkfiliaal in Centrum betekent behoud dienstverlening”

In dit nummer:

BARENDRECHT• Zaterdag - De locatie Het Kruis27 juli: biWijksportdag Carnisselandein 3 • theater Woens-

deschakelbarendrecht.nl dag 17 juli: inloopavond aanpassing kruising BoerhaavelaanGezamenlijke bibliotheek voor bliotheek aan de Middenbaan punt is te duur. Om het ledenHoefslag 5 • Burgerjaarverslag 2012 digitaal beschikbaar 5

verdwijnt per 1 januari 2014. verlies te 7 beperken en toch de Barendrecht en Albrandswaard • Barendrecht beschermt belangrijke bomen

• Vanaf 22

juli: reconstructie rotonde Bachlaan en aanbrengen geluidsIn de plaats daarvan komt een mogelijkheden te behouden reducerend asfalt Sweelincklaan 7 kleiner ‘netwerkfiliaal’. Ge- om aanvullende projecten in beeld: bouw Trefpunt enVrijwilliger De Baerne te uit te voeren voor zowel Annelieke van Bennekom zijn mogelijke locaties. De leesbevordering, het verbe(De Kleine Duiker) bieb aan het Middeldijkerteren van de taalvaardigheid plein wordt de ‘volwaardige’ en het bestrijden van laaggehoofdvestiging, ook voor letterdheid, is een verhuizing buurgemeente Albrands- naar een goedkope locatie waard. de enige mogelijkheid om Wethouder Stephanie ter een bibliotheekvoorziening Borg was maandag tijdens de in oostelijk Barendrecht te raadsvergadering duidelijk. behouden. Op deze manier De bezuinigingen moeten blijft de bibliotheek ook een doorgevoerd worden en de sociale ontmoetingsplaats en

Eén volwaardige en toekomstgerichte bibliotheekvestiging aan het Middeldijkerplein in Carnisselande én

een klein netwerkfiliaal voor Barendrecht Centrum. Daartoe besloot de Barendrechtse gemeenteraad afgelopen maandag. De samenwerking met Albrandswaard vanaf 1 januari 2014 resulteert in één gezamenlijke

bibliotheekvoorziening in Carnisselande met ruime openingstijden, structureel extra budget voor projec-

Deze week bij De Schakel de folder van:

ten, een klein netwerkfiliaal in Barendrecht-Centrum en twee servicepunten in Albrandswaard. De gemeenteraad van Albrandswaard

nam het besluit tot samenwerking al

op 10 juni 2013. Wethouder Stephanie ter Borg (cultuur) is blij met de gekozen oplossing: “Wij beschikken niet over

middelen om twee volwaardige vesti-

Fietsplus

gingen in Barendrecht open te houden.

De keuze voor het realiseren van een

Carnisselande

klein netwerkfiliaal van zo’n 200 m2 op een nader te bepalen locatie in Baren-

Van Wijnen

drecht Centrum betekent het behoud van de dienstverlening. Het bibliotheek-

Barendrecht

netwerk kan zo inzetten op maximaal ledenbehoud.”

Domino’s Pizza

per 1 januari 2014 verlaagd wordt met

Netwerkfiliaal

€120.000.

2991-2992 Samenwerking

“Het filiaal zal vanaf 1 januari 2014 twaalf uur per week open zijn, onge-

Voor haar opleiding tot paraveterinair leek het Annelieke van Benne-

kom leuk een kijkje te nemen buiten de bekende wereld van honden, katten en konijnen: “Ik wilde graag wat meer leren over vee. Zo kwam

ik bij De Kleine Duiker terecht.” Eind april was ze klaar met haar stage, maar Annelieke neemt nog lang geen afscheid van De Kleine Duiker.

Sinds het einde van haar stage is ze nog regelmatig op de boerderij te vinden als vrijwilligster.

“Tijdens mijn stage leerde ik erg veel

dingen regel. Veel van de communica-

en ik draaide lekker mee in het bedrijf.

tietaken doe ik vanuit huis maar zodra

Geen dag op de boerderij is hetzelfde.

ik tijd heb ben ik op de boerderij te

sluit hield in dat per 1 januari 2014 één

De sfeer is erg gezellig en er is altijd iets

van de twee vestigingen in Barendrecht

te beleven. Niemand hoeft zich te ver-

zou sluiten, dat er geen bibliotheekser-

velen, er is voor iedereen iets te doen

Vele handen maken licht werk

vicepunt gerealiseerd kon worden in

wat hij of zij leuk vindt.”

Wat Annelieke zo bijzonder vindt aan

vinden!”

veer 12.000 boeken herbergen en

Uit het onderzoek bleek dat één vol-

bemand worden door één professio-

waardige en toekomstgerichte biblio-

dat vrijwel geen middelen over zouden

Communicatietaken

giaire binnen komen lopen en kan nu

nele kracht, ondersteund door vrijwil-

theekvestiging aan het Middeldijker-

blijven voor aanvullende projecten.

Annelieke werkt graag met dieren maar

als volwaardig lid van het team mee-

ligers. Het wordt een ontmoetingsplek,

plein in Carnisselande een duidelijke

grijpt nieuwe uitdagingen met beide

helpen op de boerderij. Ik doe dit werk

waar Barendrechters ook terecht kun-

meerwaarde biedt. Door de keuze hier-

Geen referendum

handen aan. “Ik maak ook deel uit van

natuurlijk niet alleen, maar samen met

nen voor een kop koffie. Wij hechten

voor zijn ruime openingstijden van mi-

Betrokken

dienden

het communicatieteam en help met

het communicatieteam, de beheerder

eraan dat de verdere ontwikkeling van

nimaal dertig uur per week mogelijk.

een voorstel tot het houden van een

het organiseren van evenementen zo-

en heel veel andere vrijwilligers. Wer-

het netwerkfiliaal in samenwerking met

Daarnaast blijft een structureel extra

raadgevend referendum over de bibli-

als het Schaapscheerfeest. Er gaat bijna

ken op de boerderij doe je met z’n al-

betrokken Barendrechters en vertegen-

budget beschikbaar voor projecten,

otheekplannen in bij de gemeenteraad.

geen dag voorbij dat ik niet even de

len en iedereen draagt een steentje bij.

woordigers van maatschappelijke part-

zoals leesbevordering, verbetering van

De raadsleden toonden veel waarde-

mail check, een berichtje verstuur en

Dat maakt het werk leuk en gezellig!”

ners tot stand komt. Daartoe wordt een

taalvaardigheid, bestrijding van laag-

ring voor dit initiatief. Het voorstel werd

klankbordgroep samengesteld.”

geletterdheid en cultuureducatie. Le-

echter unaniem door de raad afgewe-

den uit Rhoon en Poortugaal kunnen

zen, omdat het niet aan alle geldende

Ingrijpend bezuinigingen

gebruikmaken van twee zogenaamde

voorwaarden voldeed. Zo moet een re-

In de afgelopen maanden onderzoch-

‘bibliotheekservicepunten’ in Albrands-

ferendum bijvoorbeeld betrekking heb-

ten Barendrecht, Albrandswaard en het

waard. Hier kunnen leden zonder extra

ben op een onderwerp waarover de

Bibliotheeknetwerk Zuid-Holland Zuid-

kosten hun gereserveerde boeken op-

raad nog een beslissing moet nemen.

oost samen de kansen, mogelijkheden

halen en terugbrengen.

Ook kon voor de bibliotheekplannen

haar vrijwilligerswerk: “Ik ben als sta-

het gebied waar een vestiging sluit en

Raad akkoord met Voorjaarsnota Barendrechters

hoeven bijvoorbeeld de ouderen en jonge gezinnen niet naar Carnisselande. D66 en PvdA gingen akkoord met het voorstel, mits zij mee mochten beslissen wat er met de ruimte in Het Kruispunt gebeurt, als deze leeg komt te staan. Groen Links wil inzicht in het ledenbestand van de bibliotheek en de financiën die daarmee gemoeid zijn. De ChristenUnie was vooral te spreken over de drie jaar die de gemeente garant blijft staan voor de onvoorziene kosten tot een maximum van

BVV voor beker tegen Hardenberg of Cuijk

BARENDRECHT – Na twee laat zien dat de financiële siavonden vergaderen, heeft de tuatie van de gemeente Bagemeenteraad dinsdagavond rendrecht op langere termijn unaniem ingestemd met de stabiel blijft. De besluiten Voorjaarsnota 2013-2017. Er over de bezuinigingen die BARENDRECHT - De voetwerden in totaal zes moties de voorgaande jaren zijn ge- ballers van BVV Barendrecht, maandag beginnen Verwijderen CSGdie Calvijn ingediend. Van deze zes mo- nomen, zorgen ervoor dattijdelijke de lokalen Groene Hart met de training voor het nieuZet ‘m op slot en vast! ties zijn er drie teruggetrok- gemeente de komende jaren • Gebruik minstens 2 sloten met het ken en een aangenomen. ART-keurmerk De niet verder drastisch hoeft we seizoen, spelen in de grote Bevestig een ketting- of kabelslot hoog aangenomen motie gaat• over te bezuinigen. Daarnaast is KNVB-beker tegen topklas(moeilijker los te krijgen) ser HHC Hardenberg of JVC de locatie Vlinderslag. • Zet uw fiets in het zicht vast, op een verlichte pleker ruimte gecreëerd door de VVD, ChristenUnie/SGP, BAR-samenwerking, het Cuijk. De rood-witten zijn in PvdA en D66 dienden een ambtelijk samengaan met de de eerste ronde vrijgeloot en motie in over de locatie Vlin- buurgemeenten Albrands- ontvangen in de tweede ronde de winnaar van de ontmoeting derslag. CDA steunde deze waard en Ridderkerk. tussen Hardenberg en Cuijk, motie en het college gaat deze motie uitvoeren. Vlinder- Een belangrijke ontwikkeling die in augustus wordt afgeslag is een onbebouwde plek blijft het beroep op de zelf- werkt. bij het station, waar de raad redzaamheid en eigen ver- De bekerstrijd wordt op 24, graag levensloopbestendige antwoordelijkheid van de in- 25 of 26 september op De woningen en woningen voor woners en maatschappelijke Bongerd afgewerkt. Buurman jongeren wil laten bouwen organisaties. Dit leidt tot het Smitshoek heeft een thuisduel door een marktpartij. Het col- verder stimuleren van burge- geloot tegen NAC. Hardenlege gaat inzicht geven in de rinitiatieven en een bezinning berg en Cuijk zijn bekenden mogelijkheden op die locatie op de eigen (kern)taken van voor de BVV. Vorig seizoen in een programma van eisen. de gemeente: wat doet de ge- was Hardenberg tegenstander in de zaterdag-topklasse, na De Voorjaarsnota 2013-2017 meente wel en wat niet? en meerwaarde van samenwerking.

dicht

geen heldere vraagstelling geformu-

Beide gemeenten moeten namelijk

Meerwaarde

leerd worden. De indieners van het

ingrijpend bezuinigingen op het bibli-

De samenwerking heeft een duide-

referendum zijn uitgenodigd mee te

otheekwerk. Zo is besloten dat in Ba-

lijke meerwaarde ten opzichte van het

denken bij de verdere uitwerking van

rendrecht het jaarlijkse subsidiebedrag

raadsbesluit uit november 2012. Dit be-

het netwerkfiliaal.

Volgende week starten we met het verwijderen van de tijdelijke lokalen van CSG Calvijn Groene Hart. De werkzaamheden vinden plaats in de zomervakantie, zodat de scholieren er zo min mogelijk hinder van ondervinden. Begin 2013 verhuisde CSG Calvijn Groene Hart naar het nieuwe schoolgebouw op Campus Lagewei. Inmiddels is ook het omliggende terrein definitief aangelegd. De groene semipermanente lokalen werden vanaf 2001 intensief gebruikt door het Dalton Lyceum én CSG Calvijn Groene Hart.

een nederlaag thuis werd er uit in Overijssel gewonnen. JVC Cuijk, getraind door Hans Kraay jr., won in hetzelfde bekertoernooi van Barendrecht, nadat de rood-witten in Oost-Brabant nota bene nog met 3-0 hadden voorgestaan. De competitie in de topklasse begint voor Barendrecht op zaterdag 24 augustus met een thuiswedstrijd tegen Excelsior’31 uit Rijssen. De voorbereiding start komende maandag met de eerste training onder leiding van Jack van den Berg. Op dinsdag 30 juli ontvangt Barendrecht de Haagse zondagclub HBS. Zaterdag 3 augustus is de jaarlijkse dorpsderby tegen Smitshoek, dit keer op De Bongerd.

Overal vandaan werken zonder beperkingen! digicloud.nl

Powered by Digisource

50.000 euro per jaar. Het is de bedoeling dat het kleine netwerkfiliaal 12000 boeken bevat, twaalf uur per week open is en draait op één vaste kracht en daarnaast vrijwilligers. Meerdere partijen pleitten voor ruimere openingstijden. Hier zal nog naar gekeken worden. Wethouder Stephanie ter Borg liet weten dat er gesprekken gaan plaatsvinden met verschillende partijen om een samenwerkingsverband aan te gaan, bijvoorbeeld met stichting Kijk Op Welzijn.

Nu 15% voordeel www.antwantuintotaal.nl

Deze krant nog eens nalezen op internet? deschakelbarendrecht.nl

Kom zwaaien tijdens de Truckrun BARENDRECHT - Zaterdag 13 juli wordt de derde editie van Truckrun gereden door Barendrecht. De Truckrun is een jaarlijks evenement voor mensen met een beperking. De vrachtwagens rijden luid toeterend door Barendrecht heen. Om de nieuwste trucks te zien, hoeft men niet meer naar de RAI in Amsterdam. Op het terrein van Hillfresh International aan de Spoorlaan 12, zullen de nieuwste modellen van de vijf grote

merken te bewonderen zijn: Daf, Scania, Volvo, Man en Iveco. De Truckrun start om 12.45 uur vanaf Hillfresh en eindigt om 15.30 uur. Om 16 uur begint het feest met optredens van het Shantykoor, zanger Jeroen Jansen en Montmartre. Om 17.30 uur is de uitreiking van de prijs voor de mooiste truck en om 19 uur wordt de truckrun afgesloten. De route vindt men op www. truckrunbarendrecht.nl


www.arkeltuinverzorging.nl

SLAGERIJ SCHAAP AL MEER DAN 60 JAAR KWALITEIT Op vakantie met boot caravan of tent? Neem vlees in blik mee. Blijft heel lang goed zonder koeling, erg gemakkelijk en snel klaar en de kwaliteit die u gewend bent. Nu ter kennismaking bij 3 blikken de 4e gratis!

WOENSDAG T/M ZATERDAG

WOENSDAG T/M DINSDAG

Malse entrecote

Achterham

uit eigen keuken 150 gram

250 gram

€ 5,95

€ 2,98

Pepersteak

€ 4,95

We zijn al sinds 1968 een begrip in de regio voor zowel ontwerp als

€ 3,25

500 gram

de aanleg van tuinen. Daarnaast verzorgen we ook het onderhoud

Schouderkarbonade

voor particulieren, bedrijven en

€ 6,98

verenigingen van eigenaren.

elke 4 gratis e

Neem contact met ons op en vraag de gratis brochure aan.

€ 1,50

Argentijnse biefstukspies

WOENSDAG GEHAKTDAG

Grillrib

250 gram

100 gram

Gemengd gehakt

€ 5,95

€ 1,98

Gegrilde spareribs

Gekookte worst

500 gram

€ 2,50

Shoarmapizza’s

Vleessalade

2 stuks

uit eigen keuken 150 gr.

€ 3,25

500 gram

250 gram

€ 5,95 € 8,50

Magere speklapjes

Kwartetjes

150 gram

Uw eigen droomtuin

MAANDAG EN DINSDAG

1 Kilo

Blikzult

250 gram

078 - 677 14 32

€ 1,69

Rundgehakt

€ 3,75

500 gram

KLOK OF HORLOGE STUK? A. DE VISSER

UW SLAGER STAAT GARANT VOOR FIJNE VLEESWAREN EN VLEES MET SMAAK

gediplomeerd uurwerkhersteller Ook voor uw Antieke klok Haal en brengservice

SLAGERIJ

Ridder van Dorpstraat 14 Nieuw-Beijerland 0186-691055 www.adevisseruurwerken.nl

Gouwe 11 - 2991 CJ Barendrecht Tel. 0180 - 61 21 98

SPORTSCHOOL NICK VAN HOORN Alle inlichtingen v.w.b. judo en jeugdkarate www.sportschoolnickvanhoorn.nl

de Plantenhal kalanchoë in schaal 2.95 begonia 1.00

tuinroos 1.50 lavendel 2 voor 1.00

schefflera 1.00 Rhoon Ridderkerk Zuidland Terneuzen bergschenhoek oud-beijerland

grote cyclaam 1.95

Stationsstraat 1 Benedenrijweg 463 Stationsweg 28A Guido gezellestraat 27 Jacob marislaan 6 Langeweg 35

cordyline ±90cm 1.95 freesia per bos 1.00 gerbera per bos 1.00

Openingstijden: Ma. t/m do.: 09.00-18.00 Vrijdag: 09.00-21.00 Zaterdag: 09.00-17.00 zondag: gesloten

spaanse margriet 10 voor 5.00 alstroemeria per bos 1.50

apollo kleine happen 200 gram 0.79

bloemen - planten - diervoeders Meer informatie en vacatures:

www.deplantenhal.nl aanbiedingen geldig van wo 10 juli t/m za 13 juli


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 11 juli 2013

Einduitvoering muziekschool BARENDRECHT - ToBe houdt vrijdag 12 juli de jaarlijkse einduitvoering Muziek in de Baerne aan Buitenlandse Baan 1. De muzikanten en zangers komen nog een keer bij elkaar voor muzikale afsluiting van het seizoen. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren naar onder meer een onderdeel uit het GitaarGala, het Barokensemble, piano- en gitaarsolo optredens, diverse

popbandjes, klassieke koorzang en lichte muziek zang. Een avond met deze keer een flinke inbreng van volwassen muzikanten en zangers. De lokale commissie van ToBe Barendrecht zorgt voor ijs. De einduitvoering start om 19.30 uur, de toegang is gratis. Vorig jaar heeft ToBe actie gevoerd om de patio te kunnen opknappen. Nu de Baerne gedeeltelijk is voorzien van mooie nieuwe kozijnen, is

het moment gekomen om daadwerkelijk aan het werk te gaan. Daarom een oproep aan iedereen: neem een steen mee vanuit het vakantieadres. Dan krijgt deze steen een plaatsje tussen het grint in de vernieuwde patio. Een steen uit bijvoorbeeld Frankrijk, Noorwegen, Italië of Zeeland of de Waddeneilanden. Kijk voor meer informatie op www.tobe.nl.

Landelijke G-Voetbaldag op 31 juli BARENDRECHT – Sportpark De Bongerd in Barendrecht is op woensdag 31 juli voor de 21e keer het decor van de Landelijke G-Voetbaldag. Ruim 400 voetballers met een lichamelijke en/ of verstandelijke beperking komen die dag in actie, onder begeleiding van coaches en scheidsrechters uit het betaalde voetbal. Het toernooi is een initiatief van de vereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV) en de Belangenvereniging Scheidsrechters Betaald Voetbal (BSBV), die het toernooi organiseren in samenwerking met de KNVB en voetbalvereniging BVV Barendrecht. Laatstgenoemde club is al sinds de start van het toernooi gastheer voor de Landelijke G-Voetbaldag en zorgt voor de tientallen vrijwilligers, die gezamenlijk voor een goed verloop van het toernooi zorgen. Net als vorig jaar verlenen alle profclubs hun medewer-

king aan het evenement en zijn vele hoofdtrainers van de talrijke betaald voetbalclubs aanwezig. Verder doen ook teams mee namens de Topklassers BVV Barendrecht en VV Katwijk. De kersverse Jupiler-ploegen Achilles ’29 en Jong Ajax completeren het deelnemersveld van de 21e editie van het G-voetbaltoernooi. Om 09.45 uur stellen de spelers en coaches zich aan het publiek voor. De finales van de wedstrijden beginnen om 16.15 uur met aansluitend om 17.00 uur de prijsuitreiking. Die wordt doorgaans verzorgd door de bondscoach van het Nederlands Elftal, maar of Louis van Gaal net als vorig seizoen de prijzen uitreikt is nog niet bekend. De finalewedstrijden worden gespeeld op hoofdveld van BVV Barendrecht, dat bij deze gelegenheid direct haar fonkelnieuwe tribune opent. Toegang tot de Landelijke GVoetbaldag is gratis.

Rectificatie Zaterdag hield ToBe in Het Kruispunt het jaarlijkse Gitaargala. Muziek daaruit is te horen tijdens de einduitvoering van de muziekschool. Foto Jos Wesdijk

GreensParade zet crowdfunding in BARENDRECHT - Om de regio nog meer te betrekken bij de stichting en om voor de activiteiten van 2013 de financiering rond te krijgen, zet Stichting GreensParade deze zomer crowdfunding in. De stichting hoopt hiermee minimaal 5.000 euro binnen te halen. Deze week staat het project GreensParade 2013 op www.voorjebuurt.nl. Via internet kunnen belangstellenden geld doneren in ruil voor leuke tegenprestaties. Ze zorgen er zo meteen voor dat het festival dit jaar wederom gratis toegankelijk is. Stichting GreensParade heeft de hulp ingeroepen van Jordy van Beek, een jonge ondernemer uit Albrandswaard. Jordy start een platform voor crowdfunding voor culturele projecten in de regio Rotterdam. Veel instellingen met een culturele grondslag hebben het steeds moeilijker om de financiering rond te krijgen. Daarom biedt Jordy hen

ZOMERMENU

50 , 9 1

binnenkort de kans via zijn platform een groep betrokken en enthousiaste donateurs te bereiken. Tot zijn platform online is werkt Jordy als adviseur voor crowdfundingprojecten. Vanwege het lokale karakter van stichting GreensParade, heeft Jordy contact gelegd met het platform Voor je Buurt. Voor je Buurt is een experiment om buurtinitiatieven via crowdfunding en crowdsourcing mogelijk te maken. Burgers, overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven werken samen om sociale initiatieven van burgers te verduurzamen en realiseren. Met de inschrijving op de website heeft stichting GreensParade direct een prijs gewonnen. De jury was zo onder de indruk van de verbindende factor van de stichting en het project dat zij hen direct nomineerden voor de wedstrijd voor Beste Buurtinitiatieven.

NAAST ONS BIEFSTUKEN VISMENU À €19,50 NU OOK EEN:

3-GANGEN ZOMERMENU

Frisse salade salade--Entrecote Rib-eye -- Vanille ijs ijs met metroodfruit roodfruit

IN IN DE DE MAAND MAAND JULI JUNIELK ELK 2E 2E ZOMERMENU ZOMERMENU 50% 50% KORTING! KORTING! maandag t/m donderdag 7Van dagen per week

Noldijk 41a, Rijsoord | T. 0180 - 621220

Kijk voor de mogelijkheden en menu’s op: www.wevershoeve.nl

Gastronomische verwennerij bij de Wevershoeve

BARENDRECHT – Vorige week donderdag 4 juli stond per abuis in deze krant vermeld dat tijdens het WinterFeest op 14 juli de Santa Run zal plaatsvinden. Dit moet 14 december zijn.

BARENDRECHT – Maandag 8 juli was het echtpaar Springer-Westerweel zestig jaar getrouwd. Het echtpaar trouwde op 8 juli 1953 in Rotterdam. Namens het gemeentebestuur bezocht locoburgemeester Cees Versendaal het diamanten bruidspaar thuis om hen te feliciteren. De heer Adriaan Springer is geboren op 26 december 1930 in Rotterdam en zijn vrouw Wilhelmina Westerweel op 26 augustus 1933, eveneens in Rotterdam.

Van der Valk steunt GreensParade gionale en duurzame samenwerking. Stichting GreensParade is opgericht om aandacht te vragen voor het belang van een gezonde en duurzame levensstijl. Duurzaam ondernemen is een belangrijke bedrijfsdoelstelling van Hotel Ridderkerk. Freek en Krystle zijn al jaren actief in het verduurzamen van het hotel en de bedrijfsvoering. ,,Het enthousiasme van Freek en Krystle en hun continue bewustzijn van de invloed van hun hotel op het milieu maakt hen een bijzonder ondernemerskoppel”, zegt Henk Ferdinan-

KORTAF E.M.M. zoekt spullen voor rommelmarkt HEERJANSDAM - Muziekvereniging E.M.M. Heerjansdam houdt op zaterdag 21 september een rommelmarkt. Met behulp van Tankstation Argos/Larocar is ruimte gevonden waar de spullen opgeslagen kunnen worden. Aan de achterzijde van dit tankstation - Industrieweg 18 - kan men iedere dinsdagavond tot en met 16 juli van 19:30 tot 20:15 uur spullen voor de rommelmarkt inleveren. Alle “goede rommel” is welkom, met uitzondering van kleding, meubelen, witgoed en computers. Men kan ook contact opnemen om spullen op te laten halen met Jaap de Bonte 0180612522, Alexandra van Gameren na 18:00 uur 078-6771106 of per e-mail: info@ emm-heerjansdam.nl

Bye Bye School party

Diamanten bruidspaar

BARENDRECHT - Stichting GreensParade en hotel Van der Valk Ridderkerk hebben donderdag 4 juli een handtekening gezet onder een officiële samenwerking. Het Van der Valk hotel is de eerste hospitality founder die zich achter de visie van de stichting schaart. Freek en Krystle van der Valk zijn al sinds de oprichting van de stichting enthousiast over de initiatieven. Ton Oosterwijk (Humm&C), die mede verantwoordelijk is voor het binnenhalen van financiering voor de stichting, zegt trots te zijn op deze re-

3

dus, voorzitter van stichting GreensParade. ,,Al vanaf de oprichting zijn zij betrokken bij onze activiteiten en we zijn bijzonder trots dat we dit nu samen meer vorm kunnen gaan geven. Hun kennis en expertise op het gebied van duurzaamheid voegt veel toe”. Stichting GreensParade organiseert ook elk jaar een conferentie voor het bedrijfsleven. Dit jaar zal de conferentie plaatsvinden bij Hotel Ridderkerk op donderdag 26 september. Zie voor meer informatie en aanmeldingen www.greensparade.nl.

BARENDRECHT – Aanstaande zaterdag 13 juli houdt dansschool Jaqcues Dance Passion een Bye Bye School party voor alle schoolverlaters. Schoolverlaters in de leeftijd tot en met 15 jaar zijn van harte welkom van 19.15 tot 22.30 uur. De entree is vijf euro. De dansschool is te vinden aan Middeldijk 56 in Barendrecht. Zie voor meer informatie www. jacquesdancepassion.nl.

Schilderen in de natuur BARENDRECHT - Op een bijzondere locatie in Barendrecht worden deze maand vier workshops schilderen gegeven. Het thema is ‘schilderen in de natuur’. Iedere workshop wordt afgesloten met een gezellige Italiaanse maaltijd in de tuin. De workshops worden gegeven in de riante tuin met bosrijke omgeving van Dierensteinweg 12. De eerste vond plaats dinsdag 9 juli, de volgende zijn op zondag 16 juli, zondag 21 juli en dinsdag 23 juli en beginnen om 13.30 uur. De kosten zijn 47,50 euro, inclusief eten en materiaal (doek en verf). Voor de zondagmiddag op 21 juli zijn nog een paar plaatsen vrij. Voor informatie kan men terecht bij Hellen de Cloe-Brus via hellendecloe@hotmail.com, 0180846193 en 06-48582800.


In de maand juli bestaat De Lachende Zon 6 jaar dit willen wij met u vieren heel juli

HET IS ZOMER!!!

KOM

Stel zelf u menu van de kaart samen

RIB VAREN

3 gangen menu €

BIJ RON MEIJER MARINE SERVICES.

Iedere zaterdag vanuit Marina Barendrecht Achterzeedijk nr. 1 (bij de helling) voor € 15,- p.p Voor info en boekingen tel. 0180 627272 of mail naar: info@jokerboats.nl ook speciale kinderarrangementen. ZELF MET EEN RIB VAREN? ZIE WWW.JOKERBOATS.NL

25,-

Havenhoofd 1-3-5 2993 EK Barendrecht Tel. 0180-69 07 51

Zet in u agenda zaterdag 27 juli

www.de-lachende-zon.nl

Live muziek

T R A P R E N O VAT I E www.eikenzone.nl EIKEN ZONE PLAKSTRAAT 3, 6645KL WINSSEN mobiel: 061 68 33 555 e-mail: info@eikenzone.nl

Actie! Traprenovatie Gratis LED verlichting of 10% korting bij aankoop van een trap

Actie! Traprenovatie GRATIS 4 m2 Eiken vloer incl. montag

Barendrecht (Parkeerplaats voor het gemeentehuis) Binnenhof 1 2991 AA Barendrecht barendrecht@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Elke dinsdag van 10.00 - 16.30 uur

Elke dinsdag!

Verzilver uw goud in ons mobiel kantoor! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Goudwisselkantoor is eigendom van familie De Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie. Let op: verplichte legitimatie bij binnenkomst!

Goudwisselkantoor nten in goud, zilver en mu • ruim 25 jaar ervaring jblijvende taxatie • een deskundige en vri ien gewenst per bank ind of g • contante betalin r de taxatie • discrete ruimte voo en van goud en zilver • advies in het belegg door heel Nederland en • meer dan 25 kantor

Locaties van onze (mobiele) kantoren bij u in de buurt Barendrecht (Parkeerplaats voor het gemeentehuis) Binnenhof 1, 2991 AA Alblasserdam Raadhuisplein, Cortgene 2, 2951 ED Elke donderdag 10:00 – 16:30 uur Ridderkerk Plein Oost, De Genestetstraat 36, 2985 CG Elke vrijdag 10:00 – 16:30 uur Zwijndrecht Wagenveld (parkeerplaats nabij winkelcentrum Passage), 3331 CM Elke vrijdag 10:00 – 16:30 uur facebook.com/ goudwisselkantoor


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 11 juli 2013

Leren trommelen en samenwerken BARENDRECHT - Locatie de Sloep van Stichting Kinderopvang Barendrecht houdt samen met OBS de Tweemaster ‘Brede Schoolactiviteiten’. Zo konden de kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar van de BSO en school zich opgeven voor een workshop djembé. Vanaf maandag 3 juni is er wekelijks 45 minuten lang

geoefend op authentieke Afrikaanse trommels in het speellokaal van OBS de Tweemaster. Met een speciaal ontwikkelde methodiek heeft de workshopleider iedereen aan het spelen gekregen. Door bijvoorbeeld de ritmische teksten te visualiseren of op te zeggen, werd het onthouden en spelen van de djembé-patronen een stuk eenvoudiger.

Daarnaast hebben de kinderen geleerd om zich bewust te worden van hun eigen spel en het luisteren naar en reageren op anderen. Binnen 45 minuten kwamen de kinderen als groep tot een ritmisch resultaat, door zich te uiten en samen te werken. Op maandag 1 juli was de laatste workshop. Er werd nog dertig minuten flink ge-

oefend. Bij de laatste vijftien minuten mochten de ouders, opa’s en oma’s en alle andere BSO-kinderen komen kijken en luisteren. ,,Wat een ontzettend goed resultaat hebben de kinderen neergezet. We zijn super trots! De effecten van de Djembé Workshop zullen in de groep dan ook nog lang merkbaar zijn.’’

5

Koninklijke groepsdag Beelaerts van Blokland BARENDRECHT - Op zaterdag 22 juni vierde scoutinggroep Jhr. Beelaerts van Blokland de jaarlijkse groepsdag. ‘Koningin Maxima’ en ‘koning Willem-Alexander’ hadden leden en hun ouders uitgenodigd. Er werden groepjes gemaakt en iedereen kreeg een formulier mee met de activiteiten: portret maken, steltlopen, skippybal lopen, kussenslaan, spinnenweb, tafeletiquette dekken, zaklopen, touw werpen, blik gooien, drinkpost met champagne (zelf te maken met kindvriendelijke receptuur, broodje bakken, Hollandse Leeuwen, sjoelbak, broekhangen, spijkerpoepen, snoephappen, elektrobuis, water over je hoofd parcours, balletje vangen en loopmat. Halverwege de groepsdag kwamen ‘koningin Maxima’, beschermvrouw van Scouting Nederland, en ‘koning Willem-Alexander’ langs

om mee te doen. De posten broodje bakken, sjoelbak, snoephappen en portret maken waren favoriet. Een bijzondere vermelding: bevertje Maud (6 jaar) wist een keer het spel Hollandse Leeuwen te winnen. Na het afscheid van de koningin en koning in de kampvuurkuil, was er een prijsuitreiking van de skippybalrace. De twee winnende groepjes kregen een knuffeltje van Winnie de Poeh en een Tijgetje. De dag werd afgesloten met een barbecue, georganiseerd door de oudervertegenwoordiging en mede gesponsord door Makro. Ouders (en kinderen) hadden salades en nagerechten ingebracht. Scout Lianne had zelfs een twee verdiepingen hoge Beelaertstaart gemaakt, met in marsepein de groepskleuren en het wapen. De foto’s zijn te vinden op www.scouting-bvb.nl.

Deze krant nog eens nalezen op internet? www.deschakel-barendrecht.nl

Hart voor Barendrecht BARENDRECHT - Woensdag 17 juli zijn in het Exxact FM radioprogramma Hart voor Barendrecht interviews te beluisteren die zondag 14 juli zijn opgenomen rond de viering in de Augustinusparochie. Hart voor Barendrecht bezoekt de viering en gaat in gesprek met kerkgangers of mensen die actief zijn in de dienst of gemeente. In deze woord- en communieviering gaat pastor Ton Halin voor. Het koor Jona zorgt voor muzikale omlijsting in de dienst. Ook in deze uitzending een kort interview met Cees Bots, die zondag 21 juli zal voorgaan in V.E.G. De Wijngaard. Hart voor Barendrecht is iedere woensdagavond tussen 19 tot 20 uur te beluisteren bij ExxactFM. Er is elke zondag een herhaling tussen 8 en 9 uur. ExxactFM is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, FM 105.9MHz op de kabel en via www.exxactfm. nl. Zie ook www.hartvoorbarendrecht.nl.

Inpassingsplan Nieuw Reijerwaard vastgesteld DEN HAAG - Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 26 juni 2013 het inpassingsplan en het exploitatieplan bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard vastgesteld. De plannen liggen van 5 juli tot en met 15 augustus ter inzage. Ten opzichte van het ontwerpinpassingsplan en het ontwerpexploitatieplan is een aantal wijzigingen aangebracht. Zo zijn nu 3 windturbines toegelaten van maximaal 150 meter hoog. Met de vaststelling wordt de aanleg van 96 hectare agrologistiek bedrijventerrein in de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht mogelijk. “Met dit bedrijventerrein bieden we een oplossing voor het tekort in de komende periode aan bedrijventerreinen nabij de Rotterdamse haven met name op de linker Maasoever en voor agrologistieke bedrijven in de regio. Heel belangrijk voor de economie en werkge-

legenheid in Zuid-Holland”, aldus gedeputeerde Veldhuijzen. Het inpassingsplan bevat naast het bedrijventerrein ook een nieuw verkeersplein ter hoogte van de IJsselmondse knoop, de weg naar het bestaande bedrijventerrein Verenambacht, een groene inpassing aan de zijde van de Rijksstraatweg en windturbines. Wijzigingen De wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpinpassingsplan zijn aangebracht hebben onder andere betrekking op de windturbines, de verkeersontsluiting, wijzigingsbevoegdheden voor de uitbreiding van het bedrijventerrein, een verbinding met het glastuinbouwgebied aan de Hoogzandweg, de monumentale boerderij aan de Voorweg en de brandwerendheid van gevels rondom een gasafblaaspunt. Een vol-

Clinics bij De Zeppelin BARENDRECHT - Dit schooljaar hadden de groepen vier tot en met acht van ODS de Zeppelin sportdag op de velden van Hockeyclub Barendrecht. Er werden clinics gegeven door sportclubs uit de omgeving van Barendrecht. De kinderen konden op deze manier kennismaken met de technieken van de verschillende sporten. Het was een groot succes, met dank aan hockeyclub Barendrecht, honkbalvereniging Portland Poema’s, tennisvereniging Barendrecht en handbalvereniging Atomium ’61.

ledig overzicht van de wijzigingen is opgenomen in de Nota van beantwoording en wijziging Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Het exploitatieplan vormt de wettelijk verplichte basis voor de doorberekening van kosten van aanleg van wegen en voorzieningen aan grondeigenaren in het plangebied die zelf een bedrijf gaan of laten bouwen. Door aanpassing van het inpassingsplan zijn ook in het exploitatieplan dingen gewijzigd. Het inpassingsplan en de bijbehorende stukken zijn tijdens de inzage periode te vinden op www.zuidholland.nl/nieuwreijerwaard, op www.ruimtelijkeplannen. nl, in het provinciehuis en de gemeentehuizen van Ridderkerk en Barendrecht. Belanghebbenden die eerder hun zienswijze gaven kunnen gedurende deze periode beroep aantekenen bij de Raad van State.

Kinderen beroofd van waterpistolen BARENDRECHT - Afgelopen zondag zijn drie kinderen in de wijk Bijdorp beroofd van hun waterpistolen door een jongen en een meisje van rond de zeventien jaar. De onthutste vader is vol ongeloof. “Mijn dochter Brechtje van zeven jaar, mijn zoon Marijn van negen jaar en hun vriendje Tim van zeven jaar waren met meerdere kinderen in de speeltuin aan de Ravesteijndreef aan het spelen met waterpistolen. Toen de andere kinderen nieuw water gingen halen en zij met z’n drieën achter bleven, kwamen

de jongen en het meisje - die samen op een witte brommer reden - in actie. Ze pakten de waterpistolen van de kinderen af en maakten zich uit de voeten. Ik heb hier geen woorden voor. Beseffen deze jongvolwassenen wel wat ze met zo’n actie teweeg brengen?” De kinderen zijn de verdere dag van slag geweest. Inmiddels is er aangifte gedaan bij de politie. Voor wie meer informatie heeft over de gestolen waterpistolen, kan contact opnemen met de politie. 0900-8844.

Vernieuwd Kunstmenu nu online BARENDRECHT - ToBe cultuurcentrum, theater Het Kruispunt, Jeugdtheater Hofplein Barendrecht, Fotografiecentrum Barendrecht en dansschool Jacques Dance Passion hebben hun krachten gebundeld en presenteren een vernieuwd Kunstmenu. Het totale aanbod aan culturele activiteiten, workshops en voorstellingen wordt sinds kort gepresenteerd op www. kunstmenubarendrecht.nl. Elke instelling presenteert een compleet cultureel menu voor alle leeftijden, waar scholen voor het primair onderwijs op in kunnen schrijven. De inschrijvingen zijn nu al geopend, maar er kunnen gedurende het hele schooljaar nog projecten worden aangevraagd. Kunstmenu Barendrecht biedt basisscholen de mogelijkheid

om kennis te maken met een diversiteit aan kunstdisciplines en culturele instellingen. De landelijke politiek heeft onlangs bij monde van minister Jet Bussemaker het belang van goed cultuuronderwijs uitgesproken. Een extra stimulans voor de scholen om hun cultuurbudget goed te besteden. Het vernieuwde

Kunstmenu Barendrecht geeft daartoe alle gelegenheid. Alle scholen voor het primair onderwijs worden binnenkort persoonlijk benaderd door de vijf instellingen en het complete aanbod wordt dan toegelicht. Desgewenst kan er maatwerk geleverd worden, aansluitend bij de wensen van de school.


Als Alsikikdood doodben, ben,huil huildan danniet. niet. IkIkben benniet nietecht echtdood, dood,moet moetjejeweten. weten. Dood Doodben benikikpas, pas,als alsjijjijmij mijbent bentvergeten. vergeten.

Hendrik Jacob Emons Henk 28 augustus 1948

Lieve LieveNel, Nel,wij wijzullen zullenjejenooit nooitvergeten. vergeten. Je Jeleeft leeftnu nuvoort voortininonze onzeharten. harten. Wij Wij wensen wensen Piet, Piet, zijn zijn kinderen kinderen en en kleinkleinkinderen kinderenheel heelveel veelsterkte sterktebij bijdit ditgrote grote verlies. verlies. D.A. D.A.Hak-de Hak-deBruijn Bruijn Janna Jannaen enCor Cor Kees Keesen enKerstin Kerstin

4 juli 2013 Berta Emons-Carmelia Rob en Winnie Wesley Charlie Ivo en verdere familie

Heidi Heidien enDurk Durk Ditte Ditte Neven Nevenen ennichten nichten

Afscheid nemen van een dierbare is zwaar maar wie in je hart zit, leeft voort……..

Voor een een uitvaart uitvaartgeheel geheelnaar naareigen eigenwens wens Voor ininBarendrecht Barendrecht&&omgeving. omgeving. * Eigen rouwcentrum Barendrecht * Wilsbeschikking op aanvraag verkrijgbaar Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht Prins Willemstraat 2, 2991 BS Barendrecht

Dag en nacht bereikbaar Dag en nacht bereikbaar

Bel 0180-612735

0180-612735

Voor Bel informatie en actuele rouwberichten kijk op:op: www.klinkuitvaart.nl of kijk www.klinkuitvaart.nl

Het is prachtig... Wat zou hij hier van genoten hebben.

Ze was een fantastische lieve zus en schoonzus!

Verdistraat 1 2992 PH Barendrecht De begrafenis heeft woensdag 10 juli plaatsgevonden op begraafplaats Den Ouden Dijck te Barendrecht.

Nel Hak – de Lijster Leo de Lijster (in liefdevolle herinnering) Adrie van Willigen

Omdat Omdat er er liefde liefde is is bestaat er bestaat er geen geen voorbij. voorbij. In In alle alle eeuwigheid eeuwigheid ben ben jij. jij. Diep Diep bedroefd, bedroefd, maar maar intens intens dankbaar dankbaar voor voor de liefde en zorg waarmee de liefde en zorg waarmee zij zij ons ons tijdens tijdens haar haar leven leven heeft heeft omringd, omringd, geven geven wij wij kennis kennis dat dat na na een een kortstondig kortstondig ziekbed ziekbed op op 65-jarige 65-jarige leeftijd leeftijd van van ons ons is is heengegaan heengegaan mijn mijn lieve lieve vrouw, onze fantastische moeder, geweldige vrouw, onze fantastische moeder, geweldige oma, oma, zus, zus, schoondochter schoondochter en en schoonzus schoonzus

Nel Nel Hak-de Hak-de Lijster Lijster Hendrik-Ido-Ambacht Hendrik-Ido-Ambacht 25 25 november november 1947 1947

Rotterdam Rotterdam 5 5 juli juli 2013 2013

Piet Hak Hak Piet Sandra Sandra en en Pieter Pieter Steenks-Hak Steenks-Hak Stijn, Stijn, Ruben Ruben Arie-Pieter Hak Hak en en Fleur Fleur Kooiman Kooiman Arie-Pieter Familie Familie de de Lijster Lijster Familie Hak Familie Hak Correspondentieadres: Correspondentieadres: P P.. C. C. Hak Hak Weerkant Weerkant 150 150 2993 2993 DA DA Barendrecht Barendrecht Er Er is is gelegenheid gelegenheid tot tot condoleren condoleren in in de de aula aula van begraafplaats Den Ouden Dijck, van begraafplaats Den Ouden Dijck, Derde Derde Barendrechtseweg Barendrechtseweg 460 460 te te Barendrecht, Barendrecht, vrijdag 12 juli 2013 van 19.00 tot vrijdag 12 juli 2013 van 19.00 tot 21.00 21.00 uur. uur. De begrafenis vindt in besloten kring De begrafenis vindt in besloten kring plaats plaats op op zaterdag zaterdag 13 13 juli juli 2013. 2013.

en de kinderen.

Een persoonlijke uitvaart voor iedereen. Op 1 juli is ingeslapen onze dappere en lieve

Ook als u niet verzekerd bent.

Kiki ons trouwe hondje

Rotterdam | Rhoon | 010 280 52 80

Ginette en Ludo Dert

Kloeg Uitvaartzorg Sinds 1989 werkzaam op Rhoon, Poortugaal, Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam.

Lindehoevelaan 16 2991 EL Barendrecht

Mastenbroek Uitvaartverzorging

Uw ondernemer in Barendrecht e.o. voor kerkelijke uitvaarten, begrafenissen en crematies.

0180 723204

Begrafenis en crematieverzorging Uitvaartcentrum op Rhoon, Begraafplaats Pernis, Hoogvliet, Barendrecht en Rotterdam. Kerkelijke uitvaarten. Voorbespreking van de uitvaart bij ziekte en gezondheid. Meld- en informatienummer dag en nacht

010-2017165

Opbaring thuis of in een rouwcentrum van uw keuze mogelijk. Voor een betaalbare uitvaart, hoe u ook verzekerd bent.

www.ericmastenbroek.nl

Dag en nacht bereikbaar!

Bedroefd en geschokt namen wij kennis van het overlijden van

0180 - 699 199

TRANSPORTBEDRIJF en WERKTUIGENVERHUUR BV

Nel Hak-de Lijster echtgenote van onze directeur Piet Hak en moeder van onze collega’s Sandra en Arie-Pieter.

Personeel A. Hak Transportbedrijf en Werktuigenverhuur

Altijd heeft zij klaargestaan en zich met liefde ingezet voor haar man, kinderen en ons bedrijf.

Wij zullen haar betrokkenheid en warmte enorm missen en wensen Piet, Sandra, Arie-Pieter en de naaste familie veel sterkte in de komende tijd.

Wij zullen haar betrokkenheid en warmte enorm missen en wensen Piet, Sandra, Arie-Pieter en de naaste familie veel sterkte in de komende tijd. Altijd heeft zij klaargestaan en zich met liefde ingezet voor haar man, kinderen en ons bedrijf.

Personeel A. Hak Transportbedrijf en Werktuigenverhuur

echtgenote van onze directeur Piet Hak en moeder van onze collega’s Sandra en Arie-Pieter.

Nel Hak-de Lijster Bedroefd en geschokt namen wij kennis van het overlijden van TRANSPORTBEDRIJF en WERKTUIGENVERHUUR BV

Uitvaartverzorging Yvonne Jonker werkt met een groot gevoel voor zorg en aandacht. Steeds meer groeit het besef dat de uitvaart een persoonlijk afscheid is en dat moet zeker in het laatste afscheid tot uiting komen. Het laatste afscheid is immers een herinnering voor het leven. Muziekplein 28 2992 GH Barendrecht www.uitvaartyjonker.nl

We zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend

Puur en oprecht. Monuta Rijnmond.

Monuta Memoriam Langenhorst 100 010 - 293 04 22 Monuta Van den Toorn Jacques Dutilhweg 333 010 - 202 14 33 www.monuta.nl

1 DAG WERKEN 1 DAG BIJKOMEN

EEN NIERPATIËNT MOET ER VEEL VOOR OVER HEBBEN OM EEN BEETJE NORMAAL TE LEVEN. WAT HEEFT U OVER VOOR EEN NIERPATIËNT? STEUN ONS! KIJK WAT U KUNT DOEN OP NIERSTICHTING.NL

Familieberichten

Met groot verdriet, maar ook in diepe bewondering voor de wijze waarop hij zijn strijd heeft gestreden, geven wij kennis dat onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve, zorgzame man, onze vader, schoonvader en opa


COMFORTABEL APPARTEMENT IN HET OUDE BARENDRECHT, DIRECT NABIJ DE MIDDENBAAN WINKELS 3-kamerappartement Incl. prive berging Incl. prive parkeerplaats Incl. veilige videofoon en lift Incl. luxe badkamer en keuken Nieuw, veilig en zeer comfortabel €. 1.050,-- per maand Vrijblijvende bezichtiging mogelijk Info: Remans Vastgoedbeheer 078-8433573 - www.remans.nl

VRAAG & AANBOD

gratis schakeltje

www.woningontruimingmetspoed.nl Verkoop uit inboedels Oa Kunst - Antiek - Vintage - Design - Witgoed www.tussencorenkitsch.nl

06-46 39 68 66 COMPUTERHULP COMPUTERHULP COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP AAN HUIS/BEDRIJF COMPUTERHULP COMPUTERHULP 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur COMPUTERHULP 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur COMPUTERHULP 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur 7 dagen per week van 08.00-23.00 uur AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF ( 0180 546467 of 06 19160110 AAN HUIS/BEDRIJF per week van 08.00-23.00 uur voor7 al dagen uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen AAN HUIS/BEDRIJF per week van 08.00-23.00 uur voor7 uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen 7alalal dagen dagen per week van 08.00-23.00 uur voor uw netwerken, privélessen, per week 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor7 uw reparaties, reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen onderdelen 7 dagen dagen perinstallaties, week van van 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 dagen dagen per week van van 08.00-23.00 uur ( 0180 --Computer 546467 of 06 -- 19160110 en nieuwe/gebruikte computersystemen. 7 per week 08.00-23.00 uur en nieuwe/gebruikte computersystemen. ( 0180 546467 of 06 7 dagen per weekHulp van 08.00-23.00 uur Aan Huis ( 0180 546467 of 06 -- 19160110 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen ( 546467 of 06 19160110 voor0180 al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl ( 546467 of 06 19160110 voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen (voor0180 - nieuwe/gebruikte 546467 of 06privélessen, - 19160110 en computersystemen. Ook uw adsl ennetwerken, kabel aansluitingen alvoor uw reparaties, installaties, onderdelen

te koop: aardbeien hollandse kersen

direct van de teler ook leuke cadeauverpakkingen De Bruin Aardbeien ma. t/m vr. 10.00-17.30 uur Achterweg 3, Mijnsheerenland

Alleen advertenties waarbij volledige naam- en adresgegevens en telefoonnummer apart zijn vermeld worden in behandeling genomen. NIET BELLEN!!! Wij kunnen niet telefonisch uw Schakeltje opnemen. De gratis advertenties worden gebruikt om pagina’s op te vullen. Er is dus géén plaatsingsgarantie. Wordt uw advertentie niet geplaatst, dan kunt u hem voor de volgende uitgave opnieuw opsturen.

za.

08.30-15.00 uur

www.debruinaardbeien.nl

Uitsluitend particulieren in het verspreidingsgebied van Barendrecht en Rhoon kunnen tot vrijdag 14.00 uur alleen via e-mail één GRATIS Schakeltje opgeven. Deze moeten betrekking hebben op gebruikte artikelen, die te koop worden aangeboden of te koop gevraagd, beiden tot een maximum van € 5000,-. Dus geen dieren, personeel, huizen, verzamelingen, contacten, rommelmarkten, ruilen e.d. Max. één Schakeltje per keer. Herhaling pas na twee weken toegestaan. Aanleveren alleen via de mail: advertentie@baruitgeverij.nl o.v.v. “gratis Schakeltje” Een spatie tussen de woorden open laten (Max. 100 tekens)

Bij overlijden en scheiden uw woning snel en discreet bezemschoon opgeleverd!

Vers, lekker en natuurlijk dichtbij

Wij werken aan het spoor Om het spoor in goede conditie te houden en stiller te maken, slijpen wij de rails. Daarom rijdt in de nacht van 20 op 21 juli op het traject Rotterdam Zuid - Dordrecht een slijptrein. Woont u in Barendrecht in de buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid. Wij hopen op uw begrip. Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen. Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op www.prorail.nl/slijptrein foto: Peter Honig

TE HUUR

De Bruin Aardbeien en meer...

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling Publiekscontacten: www.prorail.nl/onderhoud of tijdens kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).

0000123

50x112

Uw rijbewijs is onze reklame!

en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, onderdelen Ook uw adsl ennetwerken, kabelprivélessen, aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen Ook uw adsl en kabel aansluitingen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Ook uw adsl en kabel aansluitingen voor alvoor uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Computer Hulp Aan Huis

voor al uw reparaties, installaties, netwerken, privélessen, onderdelen en nieuwe/gebruikte computersystemen. Al 10 jaar een begrip in de regio en computersystemen. en nieuwe/gebruikte nieuwe/gebruikte computersystemen. info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl

Computer Hulp Aan Huis Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen Ook Ook voor voor uw uw adsl adsl en en kabel kabel aansluitingen aansluitingen

LOODGIETERSBEDRIJF

0180 - 613047 - Particulier- & Zakelijk vervoer - taxi - taxibus (8 pers) - vip - zorg- en contractvervoer

N.A.J. DEN DRIJVER WIJ VERZORGEN AL UW:

LOODGIETERSWERKZAAMHEDEN SANITAIR- EN ZINKWERK

www.taxibakker.nl

Extra verdienen in je eigen bezorgwijk!

Achterom 67 – Barendrecht Tel. 0180 – 613308 b.g.g. 620286   

  MX-verspreidingen zoekt post- en/of folderbezorgers die nu al een bezorgwijk hebben en 1 keer per week een aantal geadresseerde poststukken in zijn/haar wijk mee wil nemen.

Heb je nu een post- of folderwijk?

Bezorg je in postcode 2993 of 2994 (Carnisselande)?

Zin in een extra bijverdienste bij je gewone wijk?

Bel: 0180-418710 (e-mailen mag natuurlijk ook). MX-verspreidingen is de lokale vertegenwoordiger van DHL-Selektvracht en verzorgt de distributie van folders, “de Combinatie”, “de Ambachter”, partijenpost, pakketten, express zendingen en pallets.


Voor niets gaat de op, ZON e t u n i M Last maar het kan wél voor minder! ! s l a e d e i t n 1 2 3 vaka Bijna voor niets tip

Bijna voor niets tip

ZON nebloemen,

Sierpot “ SUN ny Capri” Tuinplant SUN daville,

Bijna voor niets tip

Relaxstoel Delft in blauw of grijs Nu van € 89,95

€ 74,95

Easy XL vouwstoel

Nu van € 39,95

€ 21,95

Sundome Zonnekoepel/ windscherm groot formaat

Nu van € 29,95

€ 19,95

MEGA bossen, écht mooi! E 1,75 per bos en 2 bossen voor E maar

3,00

Een schitterende, antraciet kleurige pot. Normaal E 8,95 p.st., nu GRATIS gevuld met ZON nebloemen!

Tuinmeubelen ZON nesteek actie!

OP=OP !!!

3,95 p.st.!

Geldig t/m 13 juli

Alle tuinmeubelsets nu met :

• Minimaal 25% korting! (de meeste zelfs meer ) • Bij aanschaf van een tuinset een Bloemenjungle cadeaubon van E 50,00 GRATIS • GRATIS thuisbezorgd! • Onze tuinmeubelen onderscheiden zich van de rest door de extreem goede kwaliteit en levensduur. Kom langs en overtuig uzelf. Oosterparkweg 15 Ridderkerk Tel: 0180 - 42 45 46 Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur. vrijdag koopavond tot 21.00 uur www.bloemenjungle.nl - www.bloemetjebestellen.nl

T26 Koelbox inhoud 26 liter 12- en 230V

Al jaren dé HIT voor in de tuin. Volle zon, een keer vergeten water te geven SUN daville kan het állemaal aan! Bloeit door tot het gaat vriezen, normaal E 8,95 Nu voor maar E

Bloemen, planten en woondecoraties

ZATERDAG 6 JULI 2013 WIELERRONDE VAN BARENDRECHT

Nu van € 74,95

Mede via deze door De Schakel aangeboden advertentie willen wij alle medewerkers, betrokkenen, omwonenden, brandweer, politie, gemeentelijke diensten en onderstaande sponsors hartelijk danken voor hun tolerantie resp. financiële ondersteuning of ondersteuning in de vorm van geleverde producten of diensten.

€ 64,95

Mede dankzij hen is de 43e Wielerronde van Barendrecht georganiseerd door de Stichting Evenementen Barendrecht een groot succes geworden. Bestuur Stichting Evenementen Barendrecht Bestuur Stichting Evenementen Barendrecht Ere Voorzitter: Frans van den Eijnden Voorzitter/Secretaris; Klaas Orsel Penningmeester: Adrie Luijendijk Manager Wielertechn. Zaken: Arie Korendijk Manager Sponsorwerving & P.R. Fred Meeuwissen

Nu van € 74,95

€ 57,95

Stoelparasol

Makkelijk inklapbare campingopbergkast 62 x 50 121 cm

€ 5,95

!

NDAG O Z P O O K E T U N I LAST M 0 - 17.00 UUR .0 1 1 I L U J 21

NDEN O V A P O O K A R T X E TOT 21.00 UUR I L JU 6 2 N E 12, 19

Daar komt je vakantie tot leven!

Dethleffs | Knaus | TEC | Eriba | Jamet

Langeweg 1a | 3274 LZ Heinenoord (Ind.terrein Boonsweg) T 0186-60 40 00 | F 0186-60 42 40 @campolife | www.campolife.nl Zet- en prijsfouten voorbehouden.

Samenstelling Comité van aanbeveling van de Stichting Evenementen Barendrecht Drs. J. van Belzen Burgemeester van Barendrecht Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde, hoofdsponsor Drankenhandel de Klok, Delfgauw Grolsch Bierbrouwerij Autobedrijf Noteboom Rotterdam B.V. Nestech B.V. Bouwfonds Ontwikkeling, Delft Jer de Fonkert B.V , Numansdorp Autobedrijf Swarttouw Borsboom & Hamm B.V Adminstratie kantoor Sierat, Ridderkerk Nootenboom Sport B.V Apotheek Carnisselande Cafe de Pimpelaer Bam Wegen regio West Catering en Taartspecialist Peter Degenkamp Bandje verstandje Cleve & Zonen B.V. Binnenmaasgroep Coolegem Veiligheid B.V, Rhoon Gebr. Blokland B.V, Hardinxv./Giessendam Dam Loodgieters & installatiebedrijf Bogert verkeersinstituut Dantuma Diggels Eetcafe Le Bonheur Van Donge & de Roo B.V. Loodgietersbedrijf Den Drijver Loodgieters & Installatiebedrijf Kambeel Makelaar van Vliet Garage A.v.d.Tholen MCS Int.Marine Services Grieks restaurant Olympiada

Mr. J.P.M. Borsboom Advocaat te Barendrecht Mr. Chr. Van Houdt Notaris te Barendrecht W. den Otter Oud Voorzitter Vereniging Barendrechtse Ondernemers VBO A. Vijfvinkel oud-Secretaris/Penningmeester Vereniging van centrumwinkeliers Barendrecht T. Beishuizen, Ing. Lid Raad van Commissarissen Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde J. Zwaal Oud Voorzitter Bestuur Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde

Nsecure, Groenveld & van Houdt Notarissen Den Otter Verhuizingen transport H.D.O.DakbedekkingenPearl Opticiens HAC TheeuwkensPega Trailers Hiemstra Sport Peter Terlouw Tweewielers International Lashing Service Prins Barendrecht BV Kalisvaart Zonwering Progam Invest B.V. Kleiva dakbedekkingsbedrijf Projekt Organisatie A-Lanes A15 Klink Uitvaart Verzorging Renes oud papier Koring Freight Forwarders BV Remax Kwakernaat & Tromp Acc. Rob Schaddelee Churroskraam LaroCar B.V. Stoomerette ‘t Vlak B.V. Schot Accountant & Belasting Adviseurs Ton Stassen Zonwering Van der Valk Hotel Ridderkerk Velo Beheer BV Vermaat & de Boom advocaten Vijfvinkel Schoenen Vos & de Lange Advocaten Wihamy Pallets B.V. Jo Zwaal Parfumerie/Drogisterij v.Weijen Holland Ridderkerk / M.T.S.E vastgoed B.V Multiweld B.V Lastechniek Croissanterie Reijerwaard Broekhuis Optiek Kraaijeveld’s Aannemersbedrijf B.V

Kwekerij Ammerlaan Van Waterschoot Koeltechniek Natura sponsors: Grolsch Brouwerij De Klok Dranken, Delfgauw Slagerij Schaap BAR uitgeverij/ De Schakel Bakkerij Pot BV Gemeente Barendrecht Bakker Klootwijk Middenbaan Herenmode Big Boss De Zoete verleiding Damesmode Blue Wave Visgilde Leen de Jong Brandweerpost Barendrecht VANO vorkheftrucks Nootenboom Sport Exxact FM Slagerij Gebr. Hiel Kaashandel De Weypoort Lodder Sfeermakers , Heerjansdam Cosmo Hairstyling In ‘t Veld Bloemen/planten kraam Snackcorner ’t Vlak Het Rozenpakhuys Bloemenkadowinkel Koremans Le Bonheur MSR B.V Aggregaten, Ridderkerk Intratuin Rhoon Van Waterschoot Koeltechniek Kraaijeveld’s Aannemersbedrijf B.V Jumbo supermarkten Droogendijk Bloemen, groenten en fruit Florchidee/Boerderijwinkel


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 11 juli 2013

Inloopbijeenkomst ‘De Blauwe Verbinding’

Driehoek ontvangt prijs tegen pesten BARENDRECHT - “Ik kan mijzelf recht in de ogen kijken”, is de tekst die op de spiegel staat, de Dieta Uyterlinde prijs tegen pesten die OBS de Driehoek afgelopen donderdag ontving. De Barendrechtse Dieta Uyterlinde heeft met haar ‘Sta Sterk Training’, jaren geleden aan de basis gestaan van de landelijke organisatie Stichting Omgaan met Pesten. OBS ‘De Driehoek’ heeft zich bijzonder actief opgesteld om pesten op de school tegen te gaan. Tweemaal per jaar worden er binnen de school lessen ‘omgaan met elkaar’ verzorgd. Daarin wordt de kinderen geleerd hoe je sociaal met elkaar omgaat, hoe je pesten herkent,

en hoe je anderen én jezelf kunt helpen. Daarnaast wordt vanaf volgend schooljaar een pest-spreekuur ingesteld, wat toegankelijk is voor zowel leerlingen en ouders van de school, als ook voor buurtbewoners. De prijs werd uitgereikt onder toeziend oog van de leerlingenraad. Zij vertelden wat ze voor trainingen inmiddels hebben gekregen, hoeveel ze er van hebben geleerd en Sarah las een mooi, pakkend, zelfgeschreven gedicht voor. Dieta Uyterlinde reikte zélf de prijs uit aan directie en kinderen van de leerlingenraad. Dieta is de grondlegster van de Stichting Omgaan met Pesten en stond aan de ba-

sis van de huidige Sta Sterk Training, een effectieve interventie tegen pesten. Zij benadrukte het belang van weerbare lichaamstaal en het met respect voor jezelf en de ander opkomen voor je eigen grenzen. In de jaren dat zij op de mat stond en kinderen onderwees in lichamelijke weerbaarheid, heeft zij vele kinderen begeleid en ondersteund in het omgaan met pesten. Zij ontwikkelde de “stoplichtmethodiek”, de metafoor die in de Sta Sterk Training nog steeds centraal staat. De directeur van de school, Atze den Ouden, vertelde dat, net als overal waar mensen samenkomen, ook op deze school soms gepest wordt: “Het is

Samenwerking toneelvereniging en theater BARENDRECHT - Op 16 november staat toneelvereniging Barendrecht op de planken met komedie Bed en broodje. Een toneelstuk wat flink op de lachspieren zal gaan werken. Dit keer zal het voor het eerst zijn om de kaarten te kopen via Het Kruispunt zelf. Vanwege de vermindering van de subsidie voor het theater gingen de huurprijzen zodanig omhoog dat de toneelvereniging deze kosten nauwelijks meer kon ophoesten. Daaruit is de samenwerking ontstaan omdat toneelvereniging Barendrecht

27 jaar bestaat, twee keer per jaar volle zalen trekt en daardoor een plek in Het Kruispunt verdient. Het Kruispunt is zo verzekerd van twee goedlopende voorstellingen per jaar en ondersteunt hiermee de plaatselijke cultuur. De toneelvereniging loopt minder risico als de verkoop een keertje tegenvalt en het voortbestaan is beter gewaarborgd door de nauwe samenwerking. Voor de voorstelling Bed en Broodje zijn nu al kaarten te bestellen via de website van het theater. Na afloop van de

Foto: Jos Wesdijk

komedie zal er muziek van de band Just Four zijn om er een gezellige afterparty van te maken. Korte inhoud Bed en broodje gaat over weduwnaar Harm en zijn dochter Roos. Samen runnen zij een bed en breakfast, waar dit keer zeer bijzondere gasten logeren: Cora en haar, niet zo bijdehante, zoon, die maar een woord zeggen kan en de bazige Gre met haar ongetrouwde, slome uiterst beleefde zoon. Dan is daar ook nog Hennie, die lijdt aan een heel vreemde kwaal, waar buurman Joris wel een oplossing voor denkt te hebben. Roos heeft voor haar vader een blind date geregeld en Gre ook zoiets van gelijke strekking voor haar zoon. Tijdens een zeer hilarisch verlopen ontbijt verschijnt Jacky , die zegt dat zij besteld is. Voor wie? Voor Gre, de vader van Roos of voor Hennie? Of blijkt de vork toch anders in de steel te zitten? Meer informatie www.toneelverenigingbarendrecht.nl en www.theaterhetkruispunt.nl

9

belangrijk te weten dat dit gebeurt, er oog voor te hebben, en de kinderen te leren hoe je op een prettige en sociale manier met elkaar omgaat. Om die reden verzorgen we meerdere malen per jaar speciale lessen in de klassen over omgaan met pesten en elkaar. Ook doen we mee aan een onderzoek naar de effectiviteit van trainingen gericht op het omgaan met pesten. Vanaf volgend jaar stellen we als school een spreekuur in over pesten, wat toegankelijk is voor niet alleen de kinderen, ouders en docenten van deze school, maar waar iedereen uit de wijk terecht kan met vragen rondom het pestprobleem”. Coby van Deursen gaf aan hoe belangrijk het is om gezamenlijk het pest-probleem aan te pakken; wanneer verschillende partijen samen met het pest-probleem aan de slag gaan is de kans op succes het grootst. Zij vertelde hoe heftig de impact van pesten in de jeugdjaren kan zijn en óók op latere leeftijd nog voor problemen kan zorgen. In de sleutelwerkplaats van de Stichting Jongerenbegeleiding ziet zij de voorbeelden van jongeren die soms door pestervaringen uit hun verleden zijn getekend en proberen hiermee af te rekenen. Samen met de Stichting Omgaan met Pesten heeft Jongerenbegeleiding Barendrecht workshops vanuit de paarse loungebus verzorgd op scholen, en zij hoopt dat dit in de toekomst een vervolg gaat krijgen. Foto Astrid Potuijt

BARENDRECHT - Dinsdag 16 juli houdt het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde een inloopbijeenkomst over de voortgang van de aanleg van De Blauwe Verbinding in het recreatiegebied Zuidelijk Randpark. Tijdens de inloopbijeenkomst wil het Natuur- en Recreatieschap aanwonenden en geïnteresseerden informeren over de plannen en planning van het project. Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen. De bijeenkomst vindt plaats bij Boerderij de Kapel aan Kapelburg 298 te Rotterdam. Belangstellenden zijn welkom tussen 17 en 20 uur. Met de aanleg van de Blauwe Verbinding wordt een waterverbinding tussen de Oude Maas en het Zuiderpark in Rotterdam gerealiseerd. Het doel hiervan is het aanvoeren van schoon water uit de Oude Maas naar de groengebieden

van Rotterdam. De Blauwe Verbinding fungeert daarbij als waterberging en zorgt tevens voor een ecologische verbinding tussen de verschillende groengebieden. Ook zorgt de Blauwe Verbinding voor een aantrekkelijke recreatieve vaar-, fiets- en wandelverbinding. De inpassing in het Zuidelijk Randpark betekent dat het recreatiegebied tussen Heulweg en Tramplusviaduct voor een groot deel op de schop gaat vanaf 2014. Zie voor meer informatie www.rotterdam.nl/ blauweverbinding. In de Blauwe Verbinding werken samen de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht en Rotterdam, deelgemeente Charlois, het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, het Waterschap Hollandse Delta, de provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam.

Vandaag in Jos op Donderdag BARENDRECHT – Vandaag, donderdag 11 juli, ontvangt presentator Jos Vis in Jos op Donderdag tussen 21 en 22 uur vier gasten: Kees Boot, Rachel Maréchal, Edwin Markus en Pia van Dalen. Met Kees en Maréchal gaat Jos praten over de samenwerking die vv Smitshoek is aangegaan met het Ronald McDonald Huis Barendrecht. Edwin en Pia komt vertellen hoe het jubileumprogramma (20 en 21 september) van stichting Present er uit gaat zien. Tussen 22 en 23 uur zijn Giel Verkamman en Harry Spermon van TV Barendrecht te gast. Afgelopen winter hebben zo’n 10.000 schaatslief-

hebbers de ijsbaan bezocht. De opbrengst werd verdeeld onder vier goede doelen. Daarnaast ontving Jos Vis namens Exxact FM radio van Giel Verkamman en Harry Spermon een cheque van 500 euro voor de aanschaf van nieuwe spullen. Die nieuwe spullen zijn inmiddels aangeschaft. In dit uur worden die spullen uitgepakt onder toeziend oog van de beide gasten. Overigens is deze onthulling ook te zien op Exxact TV (kanaal 59+). De uitzending is 11 juli te beluisteren op Exxact FM radio (106.4 in de ether, 105.9 op de kabel en via www.exxactfm. nl).

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakelbarendrecht.nl

Fietscompleet wordt FietsPlus Carnisselande BARENDRECHT - Zaterdag 13 juli opent FietsPlus Carnisselande haar deuren voor het grote publiek. Na enige weken van verbouwing gaat de winkel eindelijk open. ,,Na ruim vier jaar in Heerjansdam te hebben gezeten, maken wij de overstap naar Barendrecht’’, vertelt Jan. ,,Ik zie dit als een enorme uitdaging en kon op deze mogelijkheid geen nee zeggen.’’ De winkel zit in een grote wijk en is gevestigd aan Konijnenburg 1. In de buurt zijn geen andere fietsenzaken te vinden. De opening heeft dan ook een feestelijk tintje, met aantrekkelijke openingsaanbiedingen en voor kinderen een springkussen. Uiteraard worden de mensen geholpen door vriendelijk personeel. ,,Kom snel een kijkje nemen in onze nieuwe winkel.’’


UW LEREN BANKSTEL WEER ALS NIEUW Bent u de kleur van uw bankstel helemaal zat of is het dermate verkleurd, steek dan uw licht eens op bij de specialisten van MARCO LEER. Daar geven ze weer kleur aan uw bankstel waardoor u er weer voor vele jaren met veel zitplezier van kan genieten. Marco Leer werkt volgens het in eigen huis ontwikkelde applicatiesysteem FACELIFT FOR LEATHER®. Een volkomen uniek procédé wat het leer de kleur geeft die u wenst maar die bovenal zorgt dat het leer soepel en “natuurlijk” blijft. Na een inschatting van de te verwachten rest-levensduur van uw bankstel (minimaal 3 jaar) wordt een duidelijke en heldere oerte op tafel gelegd. Hierna kan uw bankstel (eventueel) worden gerepareerd en gereinigd. Een grondlaag en een nieuwe veraag en een nishlaag complementeren het geheel waarna het weer als nieuw bij u in de woonkamer staat voor een prijs die beduidend lager is dan de nieuwprijs.

VOOR

OOK KUNT U BIJ ONS TERECHT VOOR AL UW STOFFEERWERKZAAMHEDEN

Marco Leer geeft drie jaar onverbiddelijke garantie dus wat let u om vandaag nog te bellen met 0186-603268 om een afspraak te maken voor zo’n ‘make-over’. Niet alleen uw leren bankstel is in goede handen bij Marco Leer maar ook (leren) kantoormeubilair, autointerieurs etc. krijgen bij Marco Leer weer hun glans en vitaliteit terug.

NA

MARCO LEER 0186-603268

Nijverheidsweg 31 - Heinenoord - www.marcoleer.nl - info@marcoleer.nl

   

s ’ a c Chi mode

Alles voor HetZee, Voorjaar Zon, Strand

begint bij

Wij hebben het

Chica’s

Bikini’s, Tuniques, Sandaaltjes, en * bijElke een aankoop week de bekende nieuwe collectie Chica’s strandtas.

* Achterom 113 Barendrecht


11

De Schakel

Lezers schrijven NIEUWS

Donderdag 11 juli 2013

Gratis shoppen in centrum BARENDRECHT - Mevrouw A.J. Eekhof won dit weekend 1.000 euro shoptegoed bij de centrumwinkeliers van Barendrecht. Zaterdag was de prijsuitreiking van de kassabonnenactie ‘Shop Till You Drop’. De 25 prijswinnaars wisten dat ze een prijs hadden gewonnen, maar nog niet welke. De prijzen zaten verborgen in 25 gouden enveloppen. In een bingomolen zaten 25 genummerde balletjes, waarvan de

nummers waren toegekend aan de winnaars. Zo mochten de winnaars een gouden enveloppe kiezen. Nadat alle prijswinnaars meerdere prijzen hadden, gingen alle 25 balletjes terug in de molen voor de trekking van drie hoofdprijzen: voor 1.000, 500 en 250 euro gratis shoppen. Als eerste rolde het balletje van mevrouw Ravesteijn uit de molen. Zij kreeg een ‘personal shopping assistant’ met 250 euro om uit

te geven. Mevrouw L. van de Merwe-Hartinger won 500 euro. Mevrouw Eekhof ging haar dak toen bleek dat zij 1.000 euro mocht uitgeven. Ze deelde haar prijzengeld met haar dochter. Die koos voor een iPad, terwijl moeders haar 500 euro besteedde aan een nieuw matras en nieuwe kleding. Mevrouw Van de Merwe heeft haar 500 euro onder meer besteed aan twee giraffen uit de Wereldwinkel. Omdat ze binnenkort oma

Lezers schrijven

De winnaressen van de drie hoofdprijzen met hun personal shopping assistants.

wordt, sloeg ze veel babyartikelen in. Mevrouw Van Ravesteijn besteedde haar 250 euro aan sieraden. Ook was er een zomerfeestactiviteit. Over de Middenbaan en op ’t Vlak stonden tien spellen opgesteld. Het werd een spannende strijd waaraan 163 ouders en kinderen deelnamen. In drie leeftijdscategorieën waren bekers te winnen en cadeaubonnen van 100, 75 en 50 euro. In de categorie tot en met zes jaar werden vader Simon de Kluis en dochter Roos eerste. De tweede prijs ging naar vader Michel van Meurs en dochter Valesca. Deze prijswinnaars kunnen hun beker en waardebonnen ophalen bij Delicious. De derde prijs ging naar Danny en Lucius Esca. In de categorie 7 tot en met 10 jaar wisten de families Chaddali en Hutting de eerste en tweede prijs te bemachtigen. De derde prijs ging naar vader David Sietaram en zoon Yoshua. In de categorie 11 jaar en ouder waren moeder Sandra de Jong en haar dochter Esmee de baas. Zij versloegen moeder Riane en dochter Doris van Beveren, die op de tweede plaats eindigden, en vader Leo en zoon Riohano Groenert, die derde werden. De bezoekers konden verder genieten van het muzikale entertainment van Funfare.

Raadsvergadering live op Exxact FM

Zomer-Visvoer met landskampioen ZPB

BARENDRECHT - De raadsvergadering van gemeente Barendrecht is dinsdag 16 juli vanaf 19.30 uur live te volgen op Exxact FM radio. Rechtsreeks vanuit het gemeentehuis presenteert Jos Vis het programma Raadscafé. De presentator zal een half uur voor de raadsvergadering voorbeschouwen met de griffier van gemeente Barendrecht, die zal vertellen wat er op de agenda staat en met name welke belangrijke beslissingen er genomen kunnen worden. Om 20 uur start dan de vergadering. Na afloop zal Jos Vis kort nabeschouwen met raadsleden, wethouders en burgemeester Van Belzen. De uitzending is te beluisteren op Exxact FM radio (105.9 op de kabel, 106.4 in de ether en via www. exxactfm.nl).

Vermiste poppetjes Lieve bewoners van Barendrecht en omstreken, mijn dochtertje heeft via Marktplaats twee babypoppetjes (voor de Barbie) besteld/ gekocht. Zij wacht nu heel verdrietig al bijna twee weken bij de brievenbus. Volgens de verkoper zijn ze op de juiste wijze verstuurd. Wie o wie heeft er per ongeluk een envelpope in zijn/haar brievenbus gekregen met deze twee poppetjes erin? Wij hopen namelijk nog dat deze enveloppe verkeerd bezorgd is. U kunt contact met ons opnemen via 06-28233674. Fam. Van der Vorst

Volgende week Jos op Donderdag BARENDRECHT - Volgende week in Jos op Donderdag is er tussen 21 en 22 uur een ‘Jos op Donderdag sessie’. Jos Vis ontvangt de Bacon Brothers, Coen en Michiel Spek. Ze spelen muziek variërend van rock tot funk, blues, reggae enzovoorts. Jos zal het populaire duo aan luisteraars voorstellen. Ze zullen in de studio een aantal nummers spelen in een ruim 35 minuten durend miniconcert. Tussen 22 en 23 uur ontvangt presentator Jos Vis de winnaar van schrijfwedstrijd die de bi-

bliotheek had uitgeschreven in het kader van de Maand van het Spannende Boek, te weten Johan Poel. De opdracht was het schrijven van een kort verhaal, dat door andere schrijvers kon worden afgemaakt. De geboren Barendrechter is docent Frans en columnist. In 2004 kwam van hem de bundel ‘De regen of de drup’ uit. De uitzending is 18 juli te beluisteren op Exxact FM radio (106.4 in de ether, 105.9 op de kabel en via www.exxactfm. nl).

Wielrenner ernstig gewond BARENDRECHT - Op de Veerlaan in Zwijndrecht is zondag 7 juli een 23-jarige Barendrechtse wielrenner ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. De automobiliste werd aangehouden, maar al snel bleek dat zij het ongeval niet had kunnen voorkomen. De wielrenner heeft mogelijk geen voorrang verleend. Bij de aanrijding vloog de fietser uit Barendrecht over de motorkap en raakte bewusteloos. Omdat het er ernstig uitzag, werd de hulp van een traumahelikopter ingeroe-

pen. Hoewel het slachtoffer een helm droeg liep hij zwaar hoofdletsel op en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobiliste, een 25-jarige vrouw uit Capelle aan den IJssel, werd aangehouden voor verhoor. Verkeersspecialisten stelden ter plaatse een onderzoek in. Al snel ontstond het vermoeden dat de wielrenner geen voorrang aan de vrouw had verleend en dat zij het ongeval niet had kunnen voorkomen. Ze werd daarop direct in vrijheid gesteld. Het slachtoffer ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel-barendrecht.nl

BARENDRECHT - Jos Vis presenteert tot en met 26 augustus elke maandagavond het programma Zomer-Visvoer. Maandag 15 juli ontvangt Jos tussen 21 en 22 uur Johan de Ruiter en André Bezemer. Johan was de afgelopen drie jaar teammanager van vv Smitshoek 1 en Adré was tien jaar

Beste gemeenteraad van Barendrecht, Binnenkort wordt begonnen met de werkzaamheden voor de Spoorlaan op Bedrijventerrein Barendrecht-oost. Daarbij zullen gebouwen worden gesloopt en parkeermogelijkheden voor vrachtwagens komen te vervallen. Wij maken ons zorgen over de impact die dit zal hebben op de directe omgeving waar wij in werken en wonen. We gaan er van uit dat de plannen goed zijn doordacht en dat deze voorzien in maatregelen om de overlast te voorkomen. We zijn benieuwd welke maatregelen worden getroffen voordat met mogelijke wegafsluitingen of met de realisatie van de Spoorlaan wordt begonnen. Enkele vragen die bij ons opkomen zijn: 1. Welke maatregelen worden getroffen en/of alternatieve rijroutes worden er ingesteld om de bereikbaarheid van de bedrijven te garanderen en verkeershinder voor het doorgaande verkeer te voorkomen? 2. Moeten er vrachtwagens elders gaan parkeren

actief bij vv Smitshoek in de functie van leider en assistent trainer. Beiden zijn na afloop van het seizoen gestopt. Jos wil met hen terugkijken op hun carrière bij vv Smitshoek. Om 22 uur zal de studio worden gevuld met de A-jeugd van ZPB H&L Productions. Zij werden kortgeleden lands-

als gevolg van de werkzaamheden en/of de komst van de Spoorlaan? 3. Voorzien de plannen in voldoende alternatieve parkeermogelijkheden voor vrachtwagens met koelmotoren in werking? 4. Bent u van mening dat die vrachtwagens zonder problemen op ‘Bedrijventerrein Verenambacht’ kunnen parkeren? 5. Kunt u aangeven hoe wordt voorkomen dat er vrachtwagens in de buurt van woningen gaan parkeren? Door de grote impact van de werkzaamheden vragen wij u zich van te voren ervan te overtuigen dat de plannen voorzien in afdoende oplossingen voor de te verwachte problematiek. Wij rekenen hierbij op een compleet ‘Plan van Aanpak’. Ter geruststelling ontvangen we graag antwoord op de gestelde vragen voordat wordt begonnen met de werkzaamheden. Vriendelijke groeten, Vereniging Polder Nieuw Reijerwaard

kampioen, nadat ze eerder al de KNZB-beker wonnen. Alle reden voor Jos om de spelers voor te stellen, net als de trainers en begeleiders. Dit tijdelijke zomerprogramma is iedere maandag van 21 tot 23 uur te beluisteren op Exxact FM radio (106.4 in de ether en 105.9 op de kabel).

Belangrijke mijlpaal voor BAR-gemeenten BARENDRECHT - Per 1 januari 2014 krijgen alle ambtenaren van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk een nieuwe werkgever: de BAR-organisatie. Op dinsdag 2 juli 2013 ondertekenden de colleges van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk in het gemeentehuis van Barendrecht de zogenaamde

‘Gemeenschappelijke Regeling BAR’. Dit is een overeenkomst tussen de drie gemeenten, die de nieuwe BAR-organisatie mogelijk maakt. De ondertekening is een belangrijke stap in de samenwerking, die goed op koers ligt. Met de BAR-organisatie willen Barendrecht, Albrandswaard en Ridder-

kerk betere dienstverlening tegen lagere kosten bieden. De gemeenten gaan niet fuseren. Zij blijven zelfstandig. Ook houdt elke gemeente een eigen gemeentehuis. Daar kunnen mensen terecht voor zaken als paspoorten en rijbewijzen (burgerzaken), vergunningen en uitkeringen (sociale dienst).

V.l.n.r.: Hans Cats (gemeentesecretaris Albrandswaard), Hans-Christoph Wagner (burgemeester Albrandswaard), Anny Attema (burgemeester Ridderkerk), Jan van Belzen (burgemeester Barendrecht), Yvonne van den Berg (adjunct gemeentesecretaris Ridderkerk) en Anneke Knol (gemeentesecretaris Barendrecht).


Vul

ortiinngg k % 0 1 ij aanmeld 3! b 01 1 juli 2 vóór 3

je koffer

OPLEIDINGEN

NU

Gespreid e beta mogelijk ling .

Vakantie!

e

2

Iedereen kijkt ernaar uit. Voor je het weet is het voorbij en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging. Is een kortlopende opleiding tot Secretaresse, Administratief medewerk(st)er, Telefoniste/receptioniste, Financieel Administratief medewerk(st)er of Management assistent(e) een idee? Barendrecht: 3 september

l Bel sne kele n e g o n er zijn en vrij! plaatst

Administratief medewerk(st)er, 8 weken, ma/di/do Telefoniste/receptioniste, ma/di/do Financieel Administratief medewerk(st)er (Financieel) Administratief medewerk(st)er Telefoniste/receptioniste, 20 weken Administratief medewerk(st)er, 30 weken

l e k arti o r u 5e

dagopleiding dagopleiding dagopleiding avondopleiding avondopleiding avondopleiding

Het is ook mogelijk om je in te schrijven voor een dag- of avondmodule: Spreadsheet, Tekstverwerken, Rekenvaardigheid, Notuleren, Zakelijk Engels, Zakelijk Nederlands, Zakelijk Duits.

Goedkoopste artikel(en) 5 euro, uitgezonderd basiscollectie

Schrijf je nu in voor bovengenoemde opleidingen. Bel vrijblijvend voor meer informatie of een afspraak. Secretarion Opleidingen B.V. Geuzenstaete Business Center, Krammer 8, 3232 HE Brielle Gebouw Based-Inn, Bijdorp Oost 5, 2992 LA Barendrecht tel.: 0181 - 470 463, www.secretarionopleidingen.nl

All seasons luxe Tuinset 4 x stoel incl kussens, tafel 120 cm en draaischijf Van 1.795,MaatGarantprijs

1.250,NU ,5 9 9

Mooiste lounge-set van Nederland Met extra dikke kussens Elders €2.395,MaatGarantprijs NU

1.795,- 1

,5 9 .2

Super-de-luxe hoekbank

NU

Met opbergsysteem onder de zittingen! Adviesprijs €1.995,MaatGarantprijs (incl. extra stoel €1.695,-)

(incl. stoel voor €1.395,-)

MaatGarant is excl. dealer van de mooiste teak tuinmeubelen! Traditional Teak / MG Teak nu ook scherp geprijsd

ing:

Zonnige zomer-aanbied

& COMFORT E X LU P O G N TI R O K % 0 4 tuin afgeleverd

,- 1.495,5 9 1.2

en binnen 48 uur in uw

NIEUW! Volledig verstelbaar wicker tuinset Kleur brons incl. kussens Compleet van €2.195,- voor

1.450,-

NIEUW! Complete hoekset Dikke ronde draad, geweldige zit. Incl. comfortabele kussens Van 1.795,- voor

1.150,-

MaatGarant Tuin- en Loungemeubelen MaatGarant Tuin- en Loungemeubelen Langeweg 5E • Oud-Beijerland • T: 0186 - 616 633 Middelburgsestraat 64 • 4371 ET Koudekerke Op het terrein van autobedrijf Kooiman! T: 0118 - 551 444 • E: maatgarant@hetnet.nl Openingstijden: ma 10-15u di-zat 10-17u

Openingstijden: di-zat 10-17u

20-40% korting

d/ Leveringen uit voorraa

gratis thuisbezorging

N E L E O T S – S T E S IN U T – N E K N A B – S L E F A T – S LOUNGESET -SETS, D-BEIJERLAND: LOUNGE www.maatgarant.nl OU IN G IN EL FD -A OE IM , ST LEN EN NK BA , - 300M² OPRU LS FE TA , TS SE TUIN Facebook:

Maatgarant-Tuinmeubelen


jaargang 5 - nummer 37 - 11 juli 2013

GEMEENTEBARENDRECHT GEMEENTEBARENDRECHT

1

BLIK OP BARENDRECHT

“Netwerkfiliaal in Centrum betekent behoud dienstverlening”

Gezamenlijke bibliotheek voor Barendrecht en Albrandswaard Eén volwaardige en toekomstgerichte bibliotheekvestiging aan het Middeldijkerplein in Carnisselande én een klein netwerkfiliaal voor Barendrecht Centrum. Daartoe besloot de Barendrechtse gemeenteraad afgelopen maandag. De samenwerking met Albrandswaard vanaf 1 januari 2014 resulteert in één gezamenlijke bibliotheekvoorziening in Carnisselande met ruime openingstijden, structureel extra budget voor projecten, een klein netwerkfiliaal in Barendrecht-Centrum en twee servicepunten in Albrandswaard. De gemeenteraad van Albrandswaard nam het besluit tot samenwerking al

In dit nummer:

• Zaterdag 27 juli: Wijksportdag Carnisselande

3 • Woens-

dag 17 juli: inloopavond aanpassing kruising Boerhaavelaan-

5 • Burgerjaarverslag 2012 digitaal beschikbaar 5 • Barendrecht beschermt belangrijke bomen 7 • Vanaf 22 Hoefslag

juli: reconstructie rotonde Bachlaan en aanbrengen geluidsreducerend asfalt Sweelincklaan

7

Vrijwilliger in beeld:

Annelieke van Bennekom (De Kleine Duiker)

op 10 juni 2013. Wethouder Stephanie

Voor haar opleiding tot paraveterinair leek het Annelieke van Benne-

ter Borg (cultuur) is blij met de geko-

kom leuk een kijkje te nemen buiten de bekende wereld van honden,

zen oplossing: “Wij beschikken niet over

katten en konijnen: “Ik wilde graag wat meer leren over vee. Zo kwam

middelen om twee volwaardige vesti-

ik bij De Kleine Duiker terecht.” Eind april was ze klaar met haar stage,

gingen in Barendrecht open te houden.

maar Annelieke neemt nog lang geen afscheid van De Kleine Duiker.

De keuze voor het realiseren van een

Sinds het einde van haar stage is ze nog regelmatig op de boerderij te

klein netwerkfiliaal van zo’n 200 m op

vinden als vrijwilligster.

2

een nader te bepalen locatie in Barendrecht Centrum betekent het behoud van de dienstverlening. Het bibliotheek-

“Tijdens mijn stage leerde ik erg veel

dingen regel. Veel van de communica-

netwerk kan zo inzetten op maximaal

en ik draaide lekker mee in het bedrijf.

tietaken doe ik vanuit huis maar zodra

ledenbehoud.”

Geen dag op de boerderij is hetzelfde.

ik tijd heb ben ik op de boerderij te vinden!”

Netwerkfiliaal

per 1 januari 2014 verlaagd wordt met

sluit hield in dat per 1 januari 2014 één

De sfeer is erg gezellig en er is altijd iets

€120.000.

van de twee vestigingen in Barendrecht

te beleven. Niemand hoeft zich te ver-

zou sluiten, dat er geen bibliotheekser-

velen, er is voor iedereen iets te doen

Vele handen maken licht werk

twaalf uur per week open zijn, onge-

Samenwerking

vicepunt gerealiseerd kon worden in

wat hij of zij leuk vindt.”

Wat Annelieke zo bijzonder vindt aan

veer 12.000 boeken herbergen en

Uit het onderzoek bleek dat één vol-

het gebied waar een vestiging sluit en

bemand worden door één professio-

waardige en toekomstgerichte biblio-

dat vrijwel geen middelen over zouden

Communicatietaken

giaire binnen komen lopen en kan nu

nele kracht, ondersteund door vrijwil-

theekvestiging aan het Middeldijker-

blijven voor aanvullende projecten.

Annelieke werkt graag met dieren maar

als volwaardig lid van het team mee-

ligers. Het wordt een ontmoetingsplek,

plein in Carnisselande een duidelijke

grijpt nieuwe uitdagingen met beide

helpen op de boerderij. Ik doe dit werk

waar Barendrechters ook terecht kun-

meerwaarde biedt. Door de keuze hier-

Geen referendum

handen aan. “Ik maak ook deel uit van

natuurlijk niet alleen, maar samen met

nen voor een kop koffie. Wij hechten

voor zijn ruime openingstijden van mi-

Betrokken

dienden

het communicatieteam en help met

het communicatieteam, de beheerder

eraan dat de verdere ontwikkeling van

nimaal dertig uur per week mogelijk.

een voorstel tot het houden van een

het organiseren van evenementen zo-

en heel veel andere vrijwilligers. Wer-

het netwerkfiliaal in samenwerking met

Daarnaast blijft een structureel extra

raadgevend referendum over de bibli-

als het Schaapscheerfeest. Er gaat bijna

ken op de boerderij doe je met z’n al-

betrokken Barendrechters en vertegen-

budget beschikbaar voor projecten,

otheekplannen in bij de gemeenteraad.

geen dag voorbij dat ik niet even de

len en iedereen draagt een steentje bij.

woordigers van maatschappelijke part-

zoals leesbevordering, verbetering van

De raadsleden toonden veel waarde-

mail check, een berichtje verstuur en

Dat maakt het werk leuk en gezellig!”

ners tot stand komt. Daartoe wordt een

taalvaardigheid, bestrijding van laag-

ring voor dit initiatief. Het voorstel werd

klankbordgroep samengesteld.”

geletterdheid en cultuureducatie. Le-

echter unaniem door de raad afgewe-

“Het filiaal zal vanaf 1 januari 2014

Barendrechters

den uit Rhoon en Poortugaal kunnen

zen, omdat het niet aan alle geldende

Ingrijpend bezuinigingen

gebruikmaken van twee zogenaamde

voorwaarden voldeed. Zo moet een re-

In de afgelopen maanden onderzoch-

‘bibliotheekservicepunten’ in Albrands-

ferendum bijvoorbeeld betrekking heb-

ten Barendrecht, Albrandswaard en het

waard. Hier kunnen leden zonder extra

ben op een onderwerp waarover de

Bibliotheeknetwerk Zuid-Holland Zuid-

kosten hun gereserveerde boeken op-

raad nog een beslissing moet nemen.

oost samen de kansen, mogelijkheden

halen en terugbrengen.

Ook kon voor de bibliotheekplannen

en meerwaarde van samenwerking.

haar vrijwilligerswerk: “Ik ben als sta-

geen heldere vraagstelling geformu-

Beide gemeenten moeten namelijk

Meerwaarde

leerd worden. De indieners van het

ingrijpend bezuinigingen op het bibli-

De samenwerking heeft een duide-

referendum zijn uitgenodigd mee te

otheekwerk. Zo is besloten dat in Ba-

lijke meerwaarde ten opzichte van het

denken bij de verdere uitwerking van

rendrecht het jaarlijkse subsidiebedrag

raadsbesluit uit november 2012. Dit be-

het netwerkfiliaal.

Zet ‘m op slot en vast! • Gebruik minstens 2 sloten met het ART-keurmerk • Bevestig een ketting- of kabelslot hoog (moeilijker los te krijgen) • Zet uw fiets in het zicht vast, op een verlichte plek

Verwijderen tijdelijke lokalen CSG Calvijn Groene Hart Volgende week starten we met het verwijderen van de tijdelijke lokalen van CSG Calvijn Groene Hart. De werkzaamheden vinden plaats in de zomervakantie, zodat de scholieren er zo min mogelijk hinder van ondervinden. Begin 2013 verhuisde CSG Calvijn Groene Hart naar het nieuwe schoolgebouw op Campus Lagewei. Inmiddels is ook het omliggende terrein definitief aangelegd. De groene semipermanente lokalen werden vanaf 2001 intensief gebruikt door het Dalton Lyceum én CSG Calvijn Groene Hart.


VOOR DE MOOISTE TUINOVERKAPPINGEN GAAT U NAAR VAN KOOTEN TUIN EN BUITEN LEVEN! Tegen inlevering van deze advertentie 10% korting bij aankoop van een lariks/douglas overkapping

Jan v.d. Heijdenstraat 10 • 3281 NE Numansdorp T: +31 (0)186-655990 • F: +31 (0)186-652112 info@blokhutvillage.com • www.blokhutvillage.com


jaargang 5 - nummer 37 - 11 juli 2013

GEMEENTEBARENDRECHT

3

Column van burgemeester Financiën op orde Jan van Belzen

Metropoolregio Er is met ongeduld op gewacht, maar daar kwam hij eindelijk. De brief van minister Plas-

Voorjaarsnota 2013 unaniem aangenomen

terk met uitleg over het wetsvoorstel over de afschaffing van Wgr-plus.

De gemeenteraad heeft afgelo-

minderen en dingen op een andere

wordt ook steeds meer bezuinigd.

Het kabinet had het al aangekondigd: de Wgr-plusregio’s moeten ver-

pen dinsdag de Voorjaarsnota

wijze voor elkaar te krijgen. Een voor-

Dat merken wij in Barendrecht steeds

dwijnen. Voor Barendrecht betekent dit dat de stadsregio Rotterdam

2013-2017

beeld hiervan is cofinanciering van de

meer. Een financieel solide positie is

(waar wij met veertien andere regiogemeenten deel van uitmaken)

keurd. Daarnaast heeft de raad

Zuidpolder.

dan ook geen luxe maar een nood-

per 1 januari 2015 moet verdwijnen. Natuurlijk vindt nog een Kamer-

in meerderheid een motie aan-

behandeling plaats, maar toch moeten wij ons hierop voorbereiden.

genomen. De Voorjaarsnota laat

Eigen verantwoordelijkheid

zien dat de financiële situatie

Een belangrijke ontwikkeling blijft het

Decentralisaties

van de gemeente Barendrecht op

beroep op de zelfredzaamheid en

De uitvoering van Jeugdzorg, de AWBZ

langere termijn stabiel blijft. De

eigen

van

en de Participatiewet ligt vanaf 1 janu-

besluiten over de bezuinigingen

onze inwoners en maatschappelijke

ari 2015 in handen van de gemeente.

die de voorgaande jaren zijn ge-

organisaties. Dit leidt tot het verder

Samen met de buurgemeenten Al-

nomen zorgen ervoor dat de ge-

stimuleren van burgerinitiatieven en

brandswaard en Ridderkerk werken

meente de komende jaren niet

een bezinning op de eigen (kern)

wij hard aan die overgang van taken.

verder drastisch hoeft te bezuini-

taken van de gemeente: waar zijn

Omdat maar een deel van het hui-

unaniem

goedge-

zaak.

verantwoordelijkheid

Daarnaast worden voorbereidingen

Beiden zijn noodzakelijk voor een

gen. Daarnaast is er ruimte gecre-

wij wel en waar zijn wij niet van?

dige budget vanuit het Rijk richting de

getroffen om een nieuw samenwer-

goed woon- en leefklimaat voor onze

eerd door de BAR samenwerking,

Ontwikkelingen buiten de gemeente

gemeente komt, moet de gemeente

kingsverband op te richten: de me-

burgers. Ook over twintig jaar moe-

het ambtelijk samengaan met de

Landelijke en regionale ontwikke-

deze klappen opvangen met eigen

tropoolregio. Dit wordt een groter

ten wij in de regio ons brood kunnen

buurgemeenten

lingen spelen mee in de lokale ge-

middelen. Die ruimte hebben wij ge-

samenwerkingsverband van de ge-

verdienen in gemeenten die aantrek-

en Ridderkerk.

meentelijke huishoudpot. Zo stoot

creëerd met de bezuinigingen die wij

meenten van het stadsgewest Haag-

kelijke woningen bieden met goede

het Rijk steeds meer taken af naar

al eerder hebben doorgevoerd. De

landen en die van de stadsregio Rot-

voorzieningen.

Motie Vlinderslag

de gemeenten, maar niet (altijd) met

bezuiniging op het bibliotheekwerk is

VVD, CU/SGP, PvdA en D66 dienden

het bijbehorende budget. Regionaal

daar een voorbeeld van.

terdam. Deze wens bestond al langer

Albrandswaard

om meer voor elkaar te krijgen en hier

Bereikbaarheid van A naar Beter en

een motie in over de locatie Vlinder-

is stevig voor gelobbyd. Om met mi-

de zorg voor werkgelegenheid zijn nu

slag. CDA steunde deze motie, en het

nister Kamp te spreken: “de gemeen-

en in de toekomst onmisbaar. Door

college gaat deze motie uitvoeren.

ten hebben hun eigen werkelijkheid

goede samenwerking kunnen wij aan

Vlinderslag is een onbebouwde plek

gecreëerd”. Dit zei hij in het voorjaar

onze eigen wensen werken en die re-

bij het station, waar de raad graag

op het metropoolcongres in Vlaardin-

aliseren. Het is belangrijk voor Baren-

levensloopbestendige woningen en

gen.

drecht op alle bestuurlijke niveaus in-

woningen voor jongeren wil laten

vloed uit te oefenen op de thema’s en

bouwen door een marktpartij. Het

Bij die nieuwe werkelijkheid hoort ook

de invulling daarvan. Aan tafel zitten

college gaat inzicht geven in de mo-

dat de brede doeluitkering vervoer

en meebesturen is de stijl die bij ons

gelijkheden op die locatie in een pro-

vanuit het Rijk naar de nieuwe metro-

past. Positie verwerven en behouden

gramma van eisen.

poolregio komt. Daarmee houden wij

in de regio is belangrijk. Samenwer-

zelf regie op de middelen die nodig

ken betekent dat je actief meedoet en

Actief op zoek

zijn voor een betere bereikbaarheid.

gezamenlijk veel voor elkaar krijgt. Dat

Door de afgelopen jaren de inkom-

Op de agenda van de metropoolregio

is de uitdaging die wij aangaan voor

sten en uitgaven al flink tegen het licht

komen naar verwachting twee belang-

een betere bereikbaarheid en meer

te houden en waar mogelijk om te

rijke thema’s: vervoer en economie.

werk voor onze inwoners.

buigen is het gelukt om Barendrecht financieel gezond te houden. Om dit zo te houden zijn we terughoudend met het opstellen van nieuw beleid. We blijven actief op zoek naar mogelijkheden om onze uitgaven te ver-

Tweets vanuit Barendrecht www.twitter.com/BARENDRECHTzh Raad unaniem akkoord bieb Carnisselande en klein netwerkfiliaal in Centrum

Zuidpolder is voorbeeld van cofinanciering

Zaterdag 27 juli:

Wijksportdag Carnisselande

www.twitter.com/StephanietBorg Burgemeester overhandigt Burgerjaarverslag 2012 aan de nestor van de raad, mevrouw Koen pic.twitter.com/o1Jng7luaA

Op zaterdag 27 juli organiseert een aantal betrokken buurtbewoners uit Carnisselande een wijksport-

www.twitter.com/BasNootenboom

gaan gratis genieten van spectaculaire activiteiten.

Collega @CeesVers kondigt een armoede symposium aan. Aandacht voor stille armoede is ook in #Barendrecht nodig.

Zo kunnen zij tobbedansen en we-

vindt plaats bij CBS De Vrijenburg

drinken, fruit en aan het eind van de

reldballen rollen of meedoen met

(Vrijenburglaan 61).

middag een presentje. De ouders

www.twitter.com/JeroenGebben Bootcamp CBS de Ark #Barendrecht mogen aftrappen. Gr 1 en 2 dansen voor goed doel: KiKa. Fantastisch!

Volg ook de gemeente op Twitter!

dag. Tussen 14.00 en 17.00 uur kunnen kinderen van 7 tot en met 12 jaar die niet op vakantie zijn of

levend tafelvoetbal, de reuzenski-

en buurtbewoners kunnen elkaar

loop, panna boarding en staat er

Gezellig ontmoeten

gezellig ontmoeten. Er is gratis kof-

een reuzensjoelbak van 10 meter!

Spelleiders zorgen ervoor dat ie-

fie, thee en frisdrank verkrijgbaar.

Ook ouders en buurtbewoners zijn

dereen op alle onderdelen aan de

van harte welkom. De wijksportdag

beurt komt. Voor elk kind is er gratis


LAATSTE KANS! De Hyundai i10 i-Drive Cool

De Hyundai i20 First Edition

€ 8.995,-

€14.450,-

Nu rijklaar voor

• Airconditioning • Radio/CD-/mp3-speler • Elektrisch bedienbare ramen voor • Bestuurderstoel in hoogte verstelbaar • Centrale deurvergrendeling • Stuurbekrachtiging • Incl. afleverkosten

Nu rijklaar incl. metallic lak

Wegenbelastingvrij

• ESP • 6 airbags • LED Dagrijverlichting • Radio/CD/mp3-speler • Centrale deurvergrendeling • En nog veel meer

AUTOBEDRIJF NOTEBOOM ROTTERDAM B.V.

Kamerlingh Onnesweg 32, Barendrecht, Tel. 010-292 3434 noteboom.hyundai.nl Gecombineerd brandstofverbruik: 3,2 - 6,0 (l/100 km) / 31,3 - 16,7 (km/l); CO2 - emissie: 84 - 140 (g/km). Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. GENOEMDE PRIJZEN VAN DE MODELLEN ZIJN INCL. BTW & BPM EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN EN EXCL. METALLIC LAK (HYUNDAI I10), LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL. AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN VAN STANDAARD UITVOERING. ENERGIELABEL EN WEGENBELASTINGVRIJSTELLING ZIJN AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG IN DE SHOWROOM NAAR DE VOORWAARDEN.

Wegenbelastingvrij

NOG SLECHT S ENKELE BESCHIKBAA R! www.hyundai.nl TM


jaargang 5 - nummer 37 - 11 juli 2013

GEMEENTEBARENDRECHT Ruimte voor de raad In deze rubriek geeft elke week een andere raadsfractie haar visie op de lokale politiek. Deze week is het de beurt aan Jan van Tol van de VVD-fractie.

Draaien windmolens op wind of subsidie?

5

Woensdag 17 juli:

Inloopavond aanpassing kruising Boerhaavelaan-Hoefslag CENTRUM - Dagelijks maken veel automobilisten, fietsers en voetgangers gebruik van de kruising Dorpsstraat, Boerhaavelaan en Hoefslag. Dit komt mede omdat rondom het kruispunt vier basisscholen gehuisvest zijn. Graag willen wij de verkeersveiligheid op dit kruispunt verbeteren. Wij hebben daarvoor een

Er zijn tal van redenen waarom wij mondiaal naar alternatieve

ontwerp gemaakt. Nieuwsgierig naar de plannen? Kom dan op woensdag 17 juli naar de inloopavond, die

energiebronnen moeten zoeken. Om er enkele te noemen:

plaatsvindt in het gemeentehuis. U kunt tussen 19.30 en 21.00 uur op elk gewenst moment binnenlopen

- om de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer te verminderen;

om u door onze medewerkers te laten informeren.

- omdat onze mondiale energiebehoefte blijft groeien; - omdat fossiele energiebronnen eindig zijn;

In het nieuwe ontwerp hebben wij

- omdat binnen Europa afspraken zijn gemaakt ten aanzien van

onder andere de oversteekplek voor

CO2-reductie.

fietsers verplaatst van de Boerhaavelaan naar het verlengde van de Dorps-

Volgens velen zijn windmolens dé al-

straat. Tevens wordt op de kruising de

ternatieve bron van energie.

toegestane maximumsnelheid teruggebracht van 50 naar 30 kilometer

Alternatieve energiebron

per uur.

Windmolens hebben qua energieopwekking bepaald geen hoog ren-

Verbeteren verkeersveiligheid

dement. Een positief rendement

Door het treffen van deze maatrege-

ontstaat pas als de subsidie bij de

len wordt de kruising overzichtelijker,

energieopbrengsten wordt opgeteld.

gaat de snelheid van het verkeer om-

Bovendien wordt de uit te keren sub-

laag en neemt de veiligheid toe. In

sidie hoger naarmate het elektrisch

het ontwerp is rekening gehouden

rendement lager is. Deze subsidies betalen wij gezamenlijk. Volgend jaar

Jan van Tol

met de wens in de toekomst de historische verbinding van de dijklinten

Door aanpassing van de kruising gaat onder andere de snelheid van het verkeer omlaag

bedraagt dat naar verwachting wel

ter voorkoming van een crash tegen

terug te brengen. Door de fietsover-

€ 200,- per elektriciteitsaansluiting per

een werkende windmolen?

steek te verplaatsen loopt de Voordijk

U kunt uw inhoudelijke reactie ken-

naar verwachting in de tweede helft

weer over in de Dorpsstraat.

baar maken tot en met 14 augustus

van oktober.

jaar. Meedenken

2013. De reacties worden voor zover

Nooit stil

Laat helder zijn: de VVD is geen voor-

Meer informatie

mogelijk in het ontwerp meegeno-

Dat windmolens horizonvervuilend

stander van windmolens. De voorde-

U vindt het ontwerp op www.baren-

men. Naar verwachting publiceren

zijn, een laag frequent geluid produ-

len wegen voor ons niet op tegen de

drecht.nl > Actueel > Nieuws. Op 17

wij het verkeersbesluit voor aanpas-

ceren, hinderlijke schaduweffecten

nadelen. Wat willen wij dan wel?

juli zijn medewerkers aanwezig om

sing van het kruispunt in september

veroorzaken, de waarde van onroe-

- Positief meedenken met mensen

uw vragen te beantwoorden en een

in de Blik op Barendrecht. De uitvoe-

rend goed verminderen en vogels uit

die lokaal initiatief tonen op het ge-

toelichting te geven op het ontwerp.

ring van de werkzaamheden start

de lucht slaan, wisten wij al. Het laag

bied van gemeenschappelijke op-

frequente geluid is vooral ’s avonds

wekking van zonne-energie.

gens onderzoek van de Universiteit

- De subsidie-euro’s besteden aan

van Groningen draagt dit geluid tot

onderzoek naar een structureel ren-

Burgerjaarverslag 2012 digitaal beschikbaar

twee kilometer. En zoals u weet is het

dabele oplossing.

Het Burgerjaarverslag 2012 is nu beschikbaar op onze website

hoorbaar bij een stabiele atmosfeer en bevordert de nachtrust niet. Vol-

- Woningen en bedrijven energiezuiniger maken D

www.barendrecht.nl > Bestuur & organisatie > College van B&W.

in onze gemeente nooit stil. Landelijk energiebeleid

In dit verslag geeft burgemeester Jan van Belzen een terugblik op 2012.

Windmolentaakstelling

Nieuw landelijk energiebeleid voor de

Ons Centraal Planbureau bevestigt

middellange en lange termijn is drin-

Hij zegt hierin: “Met veel plezier bied ik u dit burgerjaarverslag 2012

dat er al een overcapaciteit aan elek-

gend noodzakelijk. Het tot op heden

aan. Dit verslag is bedoeld voor ú, als inwoner, Hierin vertel ik speciaal

triciteitproductie is en adviseert voor-

gevoerde beleid is een lappendeken

aan u hoe het in 2012 gegaan is met onze dienstverlening, participatie,

lopig te stoppen met het bouwen

aan regelingen, zoals energieheffin-

klachten, veiligheid en regionale samenwerking.”

van windmolens. Waarom subsidië-

gen, subsidies, fiscale aftrekposten en

ren wij dan windenergie? Is het niet

ingewikkelde milieuvoorschriften, die

Meedenken en -doen

met elkaar bereikt: met bedrijven, in-

beter subsidies te besteden aan on-

om de haverklap worden gewijzigd

“Ik vind het belangrijk dat u de kans

stellingen en u. Onze intentie is dat te

derzoek om een rendabel antwoord

of afgeschaft. Als gemeente moet je

krijgt mee te denken en -doen bij

blijven doen en waar mogelijk zelfs te

in de zoektocht naar CO2-reductie te

ook de durf hebben om tegen hogere

projecten die in uw leefomgeving

intensiveren. Ik hoop dat u inspiratie

vinden? Iedere provincie heeft een

overheden te ageren als het woonge-

plaatsvinden, of die uw leven in

put uit dit Burgerjaarverslag 2012, dat

windmolentaakstelling en dat heeft

not van bewoners door grote wind-

Barendrecht op een andere manier

ik graag het voor-de-burgers-jaarver-

gevolgen, ook voor Barendrecht. Voor

molens nog meer aangetast wordt.

beïnvloeden. Ook in 2012 hebben wij

slag wil noemen.”

Barendrecht lopen al onderzoeken.

Barendrecht heeft al meer dan ge-

u, waar relevant, benaderd om met

Zo blijkt dat aan twaalf molens van

middeld milieuoverlast van verkeer en

ons mee te denken over Barendrecht.

Duurzaam

105 meter as-hoogte wordt gedacht.

vervoer.

Over wonen, sport, duurzaamheid en

In tegenstelling tot voorgaande jaren

andere zaken”, zo stelt Van Belzen in

verschijnt het Burgerjaarverslag 2012

het Burgerjaarverslag 2012.

niet meer op papier, maar op onze

Terwijl wij bezig zijn om prachtige natuurgebieden te creëren, waar talloze

Wilt u contact opnemen met een

vogels zich nestelen. En juist in de na-

raadsfractie? Kijk voor contactge-

bijheid van deze gebieden denkt men

gevens op www.barendrecht.nl >

Inspiratie

mensen die niet beschikken over in-

de windmolens te plaatsen. Wordt

Bestuur & organisatie > Gemeente-

Burgemeester Van Belzen is trots: “De

ternet is een aantal exemplaren in te

aan vogels een vliegverbod opgelegd

raad > Samenstelling gemeenteraad.

resultaten in dit verslag hebben wij

zien in het gemeentehuis.

website als digitaal magazine. Voor

Wist u dat... …op zaterdag 13 juli een vrolijke, toeterende stoet van zo’n 125 trucks door Barendrecht rijdt? Tijdens deze 3e editie van de Truckrun krijgen de deelnemende vrachtwagenchauffeurs weer een bijzondere bijrijder. Mensen met een verstandelijke beperking klimmen in de hoge cabine en maken tussen 12.30 en 15.30 uur een rondrit door Barendrecht-Centrum en Carnisselande. Dit jaar wordt de Truckrun uitgebreid met een Truckshow. Truckliefhebbers kunnen zich vergapen aan de mooiste, nieuwste trucks. In 2011 werd de 1e Truckrun georganiseerd. Het voornemen was toen er een jaarlijks terugkerend evenement van de maken en dat is gelukt! Voor zowel de chauffeurs als hun bijrijders belooft het weer een onvergetelijke dag te worden waar zij al lang naar uitkijken. De Truckrun start en eindigt op het terrein van het bedrijf Hillfresh, Spoorlaan 12 in Barendrecht. Komt u de deelnemers ook langs de route toezwaaien? Kijk voor meer informatie en de route op www.truckrunbarendrecht.nl.


Onderhoud uw Opel bij Van der Tholen

Maximale service en kwaliteit voor een scherpe prijs.

om onbezorgd d is essentieel ou rh de on ek Periodi n uw Opel. en genieten va te kunnen blijv Reparateur ke s Opel Er nd al is en ol Th r ijgt waar Van de ezen partij. U kr ew ng aa de or gratis bij. daarvo s specialisme er on én ld ge uw voor dsbeur t aan n een onderhou va g rin oe tv ui • Na l één jaar lang u tot maximaa t ijg kr , to au uw garantie. Plus mobiliteits e nc ta is ss A l Ope e ons uitgevoerd g dat het door in en m er n e va w t jn Wij zi iteit is, da zodanige kwal te geven. Als u onderhoud van rv rantie op du en ga its te ili ob m n, betekent dit een laat onderhoude s on or do l pe ditie verkeert, uw O l altijd in topcon pe O uw t da u voor via d van mobiliteit met de zekerhei e Plus. Opel Assistanc

n jaar lang é é IS T A R G t e Nu m iliteitsgarantie b o m s lu P e c n Opel Assista

VAN DER THOLEN B.V.

OPEL ERKEND REPARATEUR

Bijdorpplein 1 Barendrecht tel. (0180) 61 32 03 www.vandertholen.nl

Het zijn weer Zomerspaarweken!

Fietsplus Carnisselande is een zeer uitgebreide rijwielzaak te Barendrecht. U krijgt bij Fietsplus Carnisselande vakkundig advies over de tweewielers, verzekeringen, garantie, reparatie en het juiste onderhoud. Fietsplus Carnisselande heeft o.a de merken Amstel, Batavus, Ghost, Cortina, Bikkel, Pointer, Qwic, Puch, Bsp, Union, Alpina, Next generation, Aldo, Victoria, Puch en K3 in het assortiment. Naast fietsen worden vanzelfsprekend ook accessoires verkocht. U vindt bij ons een ruime collectie kinderzitjes, fietsendragers, tassen, regenkleding, onderdelen, banden, zadels en fietscomputers.

* De actie loopt van 16 mei tot en met 31 augustus 2013. Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl. Op=op!

Op 13 juli openen wij onze geheel nieuwe fietsenwinkel in Barendrecht, Carnisselande

Sp € 75 aar krijg 0 en volle een ybal *

Ook voor elektrisch ondersteunde fietsen bent u bij Fietsplus Carnisselande aan het goede adres. Wij hebben o.a. de merken Cortina, Batavus, Bikkel, Pointer, Qwic ,Victoria, Sachs, en Puch. Daarnaast heeft u bij ons de mogelijkheid een elektrisch ondersteunde fiets uitgebreid te testen. Ook voor het onderhoud van uw elektrische fiets bent u bij ons aan het juiste adres.

Kom gezellig langs! Wij hebben voor iedere klant een leuke attentie. U kunt onder het genot van een hapje en een drankje onze showroom bekijken. Voor de kinderen is er een groot springkussen! Diverse fabrikanten zullen er zijn met hun demo-modellen.

Fietsplus Carnisselande Konijnenburg 1 / 2994 EP Barendrecht Tel. 0180 - 851722 info@fietspluscarnisselande.nl - www.fietspluscarnisselande.nl

Berkhout Verzekeringen

Vogelplein 1, 3312 GP DORDRECHT Kromme Nering 24, 2995 BH HEERJANSDAM T (078) 639 9414 DORDRECHT T (078) 677 2030 HEERJANSDAM I www.berkhout-verzekeringen.nl Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.


jaargang 5 - nummer 36 - 4 juli 2013

GEMEENTEBARENDRECHT

5 7

Veilig Barendrecht

Vanaf maandag 22 juli:

Reconstructie rotonde Bachlaan Buurtpreventieteam en aanbrengen geluidsreducerend Noord/Binnenland/ Centrum zoekt vrijwilligers asfalt Sweelincklaan NIEUWELAND - De rotonde aan de Bachlaan/Sweelincklaan is aanzienlijk verzakt. Daarom starten wij op

NOORD/BINNENLAND/CENTRUM - Sinds het najaar van 2012 is een

maandag 22 juli met een reconstructie van de rotonde. Tevens wordt de Sweelincklaan vanaf de Bachlaan

Buurtpreventieteam actief in de wijken Smitshoek en Riederhoek. Deze

tot aan de kruising met de Voordijk van nieuw asfalt voorzien. De werkzaamheden duren naar verwachting

vrijwilligers zetten zich gezamenlijk in voor de veiligheid en leefbaar-

twee weken.

heid van hun wijk. Op dit moment wordt Buurtpreventie opgestart in het Centrumgebied van Barendrecht. Een aantal vrijwilligers heeft zich

Aangezien de rotonde van groot be-

al aangemeld. Woont u in de wijk Noord, Binnenland of Centrum en wilt

lang is voor de afwikkeling van het

u dit team komen versterken? Dat kan!

Barendrechtse verkeer, voeren wij de werkzaamheden uit tijdens de zomer-

Voelt u zich betrokken bij uw wijk en

aangeboden. Hierin leert u onder an-

vakantie. De werkzaamheden starten

wilt u zich inzetten voor een veilige

dere meer over verbale en non-verbale

op 22 juli en duren waarschijnlijk tot

leefomgeving? Dan is het werken als

communicatie, omgaan met agressie

en met 2 augustus. Om deze strakke

vrijwilliger Buurtpreventie wellicht iets

en worden diverse casussen geoe-

planning te halen, komt het voor dat

voor u! De vrijwilligers lopen wekelijks

fend. Naast de talenten die u in huis

ook 's avonds (tot 22.30 uur) en op

op vaste tijden rondes door de wijk.

heeft, wordt u getraind in sociale vaar-

één zaterdag wordt gewerkt. Tijdens

Zij hebben zowel een preventieve

digheden, flexibiliteit, betrouwbaarheid

In de zomervakantie herstellen wij de verzakte rotonde Sweelincklaan/Bachlaan

als signalerende functie. Zij letten op

en affiniteit met veiligheid. Zo kunt u

lincklaan ter hoogte van de Middel-

Meer informatie

voetgangers. De omleidingen staan

onveilige situaties, overlast of vanda-

deze functie goed uitgerust vervullen.

dijk tot de Voordijk afgesloten. Dit is

Op www.barendrecht.nl > Actueel >

uiteraard ook ter plaatse aangege-

lisme en spreken bewoners aan op

inclusief de rotonde Bachlaan en

Wegwerkzaamheden kunt u terecht

ven. Via deze krant houden wij u op

(ongewenst) gedrag. Door een nauwe

Aanmelden

Harmonielaan. Vanzelfsprekend zijn

voor actuele informatie over de werk-

de hoogte over de voortgang van de

samenwerking tussen Buurtpreven-

Voor meer informatie of aanmelden

de nood- en hulpdiensten van de ge-

zaamheden. Hier vindt u onder an-

werkzaamheden. Omwonenden en

tievrijwilligers, gemeente, politie en

kunt u contact opnemen met Marsha

plande werkzaamheden op de hoogte

dere de tekeningen en de geplande

bedrijven uit Nieuweland worden per

KijkopWelzijn worden meldingen op-

Rietbergen, coördinator Buurtpreven-

gesteld.

omleidingen voor verkeer, fietsers en

brief geïnformeerd.

gepakt. Er vindt altijd een terugkop-

tie via e-mailadres m.rietbergen@

peling plaats van wat er met de mel-

kijkopwelzijn.nl of telefoonnummer

dingen is gedaan. Ook als (op korte

06- 409 375 82. U kunt ook een kijkje

termijn) geen oplossing kan worden

nemen op de website www.buurt-

Nieuw in Barendrecht

geboden.

preventiebarendrecht.nl. Woont u in

Barendrecht beschermt belangrijke bomen

Tweedaagse training

ook enthousiast geworden? Dan kunt

Voordat u als vrijwilliger aan de slag

u zich uiteraard nog steeds voor dit

gaat, krijgt u een tweedaagse training

team aanmelden!

de werkzaamheden wordt de Swee-

Smitshoek of Riederhoek en bent u

Barendrecht is een groene gemeente. Mede daardoor is het hier prettig wonen. In onze gemeente staan bomen van allerlei leeftijden en soorten. Om een groene gemeente te blijven, moeten belangrijke bomen beschermd worden. Hiervoor heeft het college van burgemeester en wethouders een concept Bomenverordening en Groene Kaart vastgesteld. De Groene Kaart is een tekening

bepalend zijn voor het straatbeeld.

Ook kan herplant afgekocht worden

waarop alle belangrijke bomen en

Monumentale bomen zijn bomen

door een bedrag te storten in een

groengebieden staan aangegeven.

die door hun leeftijd (ouder dan vijf-

Bomenfonds. Met de middelen uit

Doel van de Bomenverordening is

tig jaar) uniek zijn voor Barendrecht.

dit fonds kan ergens anders herplant

het duurzaam behouden van de bo-

Deze bomen hebben, net als monu-

plaatsvinden en kunnen monumen-

men die op de Groene Kaart staan.

mentale gebouwen, een grote cul-

tale bomen worden onderhouden.

tuurhistorische en beeldbepalende Belangrijke bomen in beeld

waarde. Misschien heeft u de monu-

Reageren

Op de Groene Kaart staan monu-

mentale kastanjebomen aan de Sta-

De concept Bomenverordening en

mentale bomen en bomen die

tionsweg of de treurwilgen langs de

Groene Kaart vindt u op www.ba-

Binnenlandse Baan wel eens gezien?

rendrecht.nl > Over Barendrecht > Landschap & Natuur > Groen en

Bomenverordening

bij balie 12 in het Servicecentrum.

Wanneer de gemeente een kapver-

U kunt tot 9 augustus 2013 reage-

gunning verleent voor bomen die op

ren door een e-mail te sturen naar

de Groene Kaart staan, wordt een

w.goudzwaard@barendrecht.nl

herplantverplichting opgelegd. Dit

door het reactieformulier in het Ser-

betekent dat de vergunninghouder

vicecentrum in te vullen. Aan de

verplicht is een boom te herplanten,

hand van de reacties beoordelen wij

het liefst op dezelfde locatie. Als dat

of de Groene Kaart en de Bomen-

niet lukt, dan moet de boom her-

verordening aangepast moeten wor-

De monumentale plataan aan de

plant worden in de nabije omgeving

den. Daarna nemen het college en

Dorpsstraat

of ergens anders in Barendrecht.

de gemeenteraad een besluit.

Vrijwilligers van Buurtpreventie vergroten het gevoel van veiligheid

AGEN DA 13 juli

Truckrun Vrachtwagenchauffeurs nemen vandaag mensen met een beperking mee in hun truck. Zij rijden een route door Barendrecht-Centrum en Carnisselande. Locatie: Start en finish bij Hillfresh. Kijk voor meer informatie en de route op www.truckrunbarendrecht.nl.

27 juli

Wijksportdag Carnisselande Gratis activiteiten voor kinderen van 7 t/m 12 jaar: tobbedansen, rollen van wereldballen, levend tafelvoetbal, reuzenskiloop, panna boarding en een reuzensjoelbak van 10 meter! Ouders en buurtbewoners zijn ook welkom. Tijd: 14.00-17.00 uur. Locatie: CBS De Vrijenburg (Vrijenburglaan 61).

of


Open Coffee Barendrecht.nl Eerstvolgende Open Coffee Barendrecht:

THEMA: Acquisitie nog nodig?

Woensdag 17 juli 2013 Even voorstellen...

www.fortune.nl

Fortune regio Rijnmond Koffie verbindt mensen met elkaar. Heerlijke koffie zorgt voor gastvrijheid en gezelligheid. Koffie drinken zorgt voor een moment waarop mensen elkaar beter leren kennen. Tijdens de Open Coffee draagt Fortune regio Rijnmond hieraan bij door het sponsoren van de koffievoorziening.

Wilt u hier de volgende keer op staan? Neem contact op met: Dennis de Jongste Tel.: (078) 677 78 79

Fortune is specialist in koffie voor op het werk. Met ons grote assortiment koffieautomaten en koffiemelanges, is er altijd een combinatie die past bij uw bedrijf. Goede service staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom werken wij niet met onderhoudscontracten. U krijgt bij ons 5 jaar gratis service en onderhoud. En daarnaast heeft u maar één contactpersoon waar u alles mee regelt. Bent u benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Nodig ons uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Fortune regio Rijnmond A W E T

Lübeck 30, 2993 LK Barendrecht www.fortune.nl rijnmond@fortune.nl (0180) 41 42 03

BIJ ONS IN BARENDRECHT STAAT DE KOFFIE ALTIJD KLAAR! BARENDRECHT

TUINDERSWEG 34

TEL. (0180) 65 62 50

Ontmoetingcentrum voor ondernemende mensen. Luxe all-in kantoorunits vanaf 18 m2 met korte huurtermijnen! EASY OFFICES

Gratis werkplekken met snelle wifi in de lounge.

ALS ONDERNEMER

WIL JE ALLES

BEHALVE

GEDOE

Mooie ruime spreek- & vergaderruimten (met smartboard)

Based-inn Barendrecht Bijdorp Oost 5


jaargang 5 - nummer 37 - 11 juli 2013

GEMEENTEBARENDRECHT Publicaties Omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen: - Emmastraat 14 (B20130168), voor het kappen van een boom (okkernoot) (04-07-2013); - Kempenaar 44 (B20130163), voor het plaatsen van een dakkapel (02-072013); - Marijkesingel 32 (B20130166), voor het vestigen van een bed and breakfast (04-07-2013); - Riet 11 (B20130162), voor het kappen van een boom (berk) (28-06-2013); - Talmaweg 74 (B20130165), voor het kappen van een boom (beuk) (03-072013); - Zuideinde 37 (B20130167), voor het plaatsen van een extra verdieping op kantoorgebouw (04-07-2013); - Zuidlaardermeer 12 (B20130164), voor het kappen van een boom (wilg) (02-07-2013). De bovenstaande aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen op de data die er tussen haakjes bij vermeld staan. De mededeling dat een aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen, is informatief. De bovenstaande aanvragen liggen niet ter inzage en er kan nog geen bezwaar worden ingediend. De periode van inzage en de mogelijkheden voor het eventueel maken van bezwaar, worden te zijner tijd in deze rubriek meegedeeld. Het onderwerp welstand kan deel uitmaken van de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij bouwen en verbouwen. Indien van toepassing, worden ontvangen aanvragen omgevingsvergunning zo snel mogelijk na ontvangst getoetst aan welstandseisen. Belangstellenden kunnen desgewenst aanwezig zijn bij de vergaderingen van de welstandscommissie. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de heer P.P. Storm, telefoonnummer 14 0180.

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend de volgende omgevingsvergunningen te hebben verleend: - Bakkersdijk 21 (B20130150), voor het kappen van twee bomen (eik en berk) (verz. 05-07-2013); - Brucknerstraat 89 (B20130154), voor het kappen van een boom (berk) (verz. 05-07-2013); - Voordijk 480 (B20130152), voor het kappen van twee bomen (apenboom en naaldboom) (verz. 05-07-2013). Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

Beschikking uitgebreide procedure voor omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend: - 3e Barendrechtseweg 435-471 (oneven), Kraaijeveldleede 18, Den Otterleede 35 en 36 en Wesdijkleede 41(B20120246), voor het herontwikkelen 28 woningen fase 3b (verz. 02-07-2013). Ter inzage De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen tot zes weken na de verzenddatum (tot en met 13 augustus) ter inzage bij het Servicecentrum (zie voor de openingstijden het colofon).

in Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Werken aan de weg Werkzaamheden Hooimeijerlaan In verband met het aanbrengen van de definitieve verharding in de Hooimeijerlaan sluit het Aannemingsbedrijf Gebr. Blokland B.V. de toegang van en naar de wijk Land van Barendreght tot en met 19 juli 2013 af voor gemotoriseerd verkeer. Een omleiding wordt met borden aangegeven. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden langer duren. Meer informatie Projectleider de heer B. Stuive, info@soelaas.nl, telefoonnummer 06 54292586.

Werkzaamheden rondom project Heuvelsteijn Al enkele weken wordt gewerkt aan het afwerken van de buitenruimte rondom het project Heuvelsteijn. In verband met deze werkzaamheden wordt de Dorpsstraat afgesloten vanaf de Schaatsbaan tot en met de kruising Dorpsstraat-Singel. Deze afsluiting duurt tot en met vrijdag 19 juli. Het verkeer wordt ter plaatse met borden omgeleid. Kijk voor de actuele wegwerkzaamheden op www.barendrecht.nl > Actueel > Wegwerkzaamheden.

Bekendmaking Gemeenschappelijke regeling BARorganisatie De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij op 2 juli 2013 hebben besloten tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie met de gemeenten Ridderkerk en Albrandswaard. De gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie is het samenwerkingsorgaan van de deelnemende gemeenten. Ten behoeve van de samenwerking wordt het personeel van de drie gemeenten per 1 januari 2014 bij de BAR-organisatie ondergebracht. Met de samenwerking wordt beoogd de dienstverlening aan de burger hoogwaardiger en efficiënter te maken. Verder kunnen door de bundeling van de krachten de belangen van de gemeenten beter worden vertegenwoordigd. De gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie treedt in werking op vrijdag 12 juli 2013.

Verleende APV- vergunningen Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is vergunning verleend voor: - het exploiteren van het horecabedrijf van BVV Barendrecht, gevestigd Dierensteinweg 6 voor de periode 03-07-2013 tot 03-07-2018 (verleend: 03-072013).

Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet en artikel 1 van de ‘Verordening tot beperking van verstrekking van alcoholhoudende drank’ is vergunning verleend voor: - het uitoefenen van het horecabedrijf in de inrichting BVV Barendrecht, gevestigd Dierensteinweg 6 (verleend: 04-07-2013). Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is vergunning verleend voor: - het uitoefenen van het horecabedrijf Bistro/restaurant “Le Bonheur”, gevestigd Middenbaan 83-85 (verleend: 01-07-2013). De vergunningen zijn verleend door de afdeling Publiekszaken op de datum die erbij vermeld staat. Lees voor informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen deze besluiten de alinea over bezwaar indienen elders op deze pagina.

Zorgwoning Advertentienummer 130703 nabij winkelcentrum en openbaar vervoer standaard alarmopvolging mogelijk. adres

Windsingel 162

woonlaag

3e etage

aantal kamers

2 + berging

aantal personen

maximaal 2

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

datum ingang huur

per direct

Tegen de beschikking kan, binnen zes weken na verzending van de beschikking, beroep worden ingesteld door: - degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; - de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; - degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

huurtoeslag

mogelijk

leeftijd

minimaal 55 jaar

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank

9

huur inclusief servicekosten en voorschot stookkosten € 664,43

invulgedeelte betreft advertentie nummer 130703 Naam ................................................................................................................................................................................. Adres .................................................................................................................................................................................. Postcode en woonplaats .................................................................................................................................. Ingeschreven wachtlijst gemeente - ja / nee Uw inschrijving moet uiterlijk 18 juli 2013 door de gemeente ontvangen zijn. Inzendadres: Postbus 501, 2990 EA Barendrecht t.a.v. afd. Volkshuisvesting

Bezwaar indienen Heeft u als belanghebbende bezwaren tegen een verleende vergunning of een ander besluit? Dan kunt u binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt hiertegen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden (door verzending van het besluit), dan is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij: de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Hiervoor moet u griffierecht betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail een bezwaarschrift in te dienen. U kunt wel digitaal uw bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente www.barendrecht.nl > Actueel > Bekendmakingen > Bezwaar indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.


DORPS

FEEST in Heerjansdam

Zaterdag 13 juli 2013 organiseert Woningbouwvereniging Heerjansdam het Dorpsfeest op het Dorpsplein bij EetcafĂŠ het Dorpshuis. Vanaf 17.00 zal er voor de kinderen al een spectaculair springkussen klaarstaan. Daarnaast zullen er vanaf 19.00 gratis poffertjes te verkrijgen zijn bij een Oud Hollandse poffertjeskraam. www.arkeltuinverzorging.nl 078 - 677 14 32

Uw eigen droomtuin We zijn al sinds 1968 een begrip in de regio voor zowel ontwerp als de aanleg van tuinen. Daarnaast verzorgen we ook het onderhoud

Ook dit jaar is er in samenwerking met EetcafĂŠ het Dorpshuis weer een avondvullend muziek en dansprogramma voorbereid. Om 18.00 zal er een zinderend dansoptreden te zien zijn op het podium, uitgevoerd door de leerlingen van de Rank en KJS. Dit jaar zal alles in het teken staan van Breakdance!

voor particulieren, bedrijven en verenigingen van eigenaren.

Neem contact met ons op en vraag de gratis brochure aan.

Vervolgens zal om 19.00 een muzikaal optreden verzorgd worden door Heerjansdams eigen Maxime Philips!

Om 20.00 begint 100% NL met hun muzikale programma. Er zullen onder andere optredens zijn van Sieneke, Helemaal Hollands, Mike & Colin en vele anderen! Naast deze optredens zullen er ook dit jaar weer mooie prijzen te winnen zijn.


jaargang 5 - nummer 37 - 11 juli 2013

GEMEENTEBARENDRECHT Vergaderingen Gemeenteraad Op dinsdag 16 juli vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur. De griffier is mevrouw mr. G.E. Figge. Op de agenda staan de volgende voorstellen: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Vragenkwartier Bespreekstukken 4. Metropoolregio Rotterdam Den Haag 5. Uitgangspunten aanbestedingstraject Centumontwikkeling 6. Herzien inrichtingsplan Zuidpolder 7. Uitgangspuntennotitie decentralisatie jeugdzorg 8. Uitgangspuntennota 2.0 Decentralisatie AWBZ/Wmo Hamerstukken 9. Begroting 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond 10. Vaststelling bestemmingsplan Voordijk 274a 11. Voorgestelde wijziging gemeenschappelijke regeling VRR 12. Wijzigingen arbeidsvoorwaarden griffie personeel 13. Lijst ingekomen stukken 14. Verslag van de vergadering van 11 juni 2013 15. Sluiting Ter inzage De stukken liggen voor u ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis en zijn ook digitaal te raadplegen op de site van de gemeente www.barendrecht.nl > Bestuur & Organisatie > Vergaderingen en stukken.

Nieuws uit de raad Besluitenlijst raadsvergadering 8 en 9 juli De raad heeft in zijn vergadering van 8 en 9 juli besloten: - het verzoek van mevr. A. van den Hout c.s. tot het houden van een raadgevend referendum betreffende een bibliotheekvoorziening Barendrecht-Albrandswaard d.d. 5 juni op grond van artikel 3, sub. e, k en m van de Referendumverordening Barendrecht af te wijzen - Akkoord te gaan met de vergaande samenwerking met buurgemeente Albrandswaard voor het bibliotheeknetwerk per 1 januari 2014 waarbij: a. De bibliotheekvestiging in Carnisselande (Middeldijkerplein) wordt ingezet als volwaardige en toekomstbestendige bibliotheekvoorziening voor beide gemeenten; b. In Albrandswaard twee servicepunten en in Barendrecht-centrum één servicepunt worden ingericht, waar gebruikers hun gereserveerde boeken kunnen ophalen en terugbrengen; c. De bestaande bibliotheekvestigingen in Portland, Poortugaal en Barendrechtcentrum zullen worden gesloten; d. Voor het resterende budget aanvullende projecten kunnen worden uitgevoerd voor leesbevordering, het verbeteren van de taalvaardigheid, de bestrijding van de laaggeletterdheid en cultuureducatie, met name voor specifieke (kwetsbare) doelgroepen; e. Het servicepunt in Barendrecht-centrum krijgt een aanvulling in de vorm van een klein netwerkfiliaal, als gevolg waarvan de huidige activiteiten van de bibliotheek aan de Middenbaan worden getransformeerd naar een andere locatie. Daarbij wordt aan het bibliotheeknetwerk de opgave opgelegd om nadrukkelijk samenwerking met andere partners aan te gaan én in te zetten op maximaal ledenbehoud ten behoeve van financiële dekking van dit kleine netwerkfiliaal. Indien bij deze transformatie frictiekosten ontstaan, staat de gemeente daar 3 jaar lang garant voor tot een maximum van 50.000 per jaar. De dekking van deze frictiekosten vindt plaats door middel van het “frictiebudget ombuigingen”. Akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst tussen Barendrecht en Albrandswaard, waarbij: a. De overeenkomst geldt voor een periode van 4 jaar, met ingang van 01-012014; b. Het subsidiebedrag van Barendrecht wordt vastgesteld op 644.895, voor de jaren 2014 t/m 2017.) - De mutaties 1e burap en de daaruit voortvloeiende mutaties op de programma's voor de begroting 2013 vast te stellen; De uitgangspunten voor de begroting 2014 vast te stellen; De Voorjaarsnota 2013 vast te stellen en als kader te beschouwen voor de begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017. - Een bedrag van €400.000 vanuit de algemene reserve voor middel van een bestemmingsreserve beschikbaar te stellen voor de implementatie van de BAR in de periode 2013-2017 De volledige besluitenlijst is digitaal te raadplegen op de site van de gemeente, www.barendrecht.nl > Bestuur & Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderingen en stukken. Ook liggen de volledige besluiten voor u ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis.

Gevelreiniging aan regels gebonden De laatste tijd zien wij in Baren-

kunnen dan bepalen of het bedrijf dat

drecht steeds vaker gevelreini-

de werkzaamheden wil uitvoeren aan

gingsbedrijven aan het werk. Zij

deze voorwaarden kan voldoen.

zorgen ervoor dat de gevels van woonhuizen of kantoren weer als

Aanvragen ontheffing

nieuw worden. Wat veel mensen

De ontheffing moet uiterlijk zes weken

niet weten is dat een gevelreini-

voor de start van de werkzaamheden

gingsbedrijf voor deze werkzaam-

worden aangevraagd. Het aanvraagfor-

heden een ontheffing aan moeten

mulier voor de ontheffing is met DigiD di-

vragen bij de gemeente.

gitaal in te vullen via www.barendrecht.nl > Digitale Balie > Formulieren > E-aan-

Om de belasting voor de directe om-

vraagformulieren > Gevelreiniging, ont-

geving, de bodem en het riool zo laag

heffing. Het formulier is ook beschikbaar

mogelijk te houden dient aan de nodige

als pdf-bestand op www.barendrecht.

voorwaarden te worden voldaan. Bedrij-

nl > Digitale Balie > Formulieren >

ven moeten daarom enkele eenvoudige

Te downloaden (aanvraag)formulieren

vragen beantwoorden op het aanvraag-

> Gevelreiniging.

formulier Ontheffing gevelreiniging. Wij

‘De Leukste Straat van Nederland’-verkiezing Zaterdag 15 juni ging ‘De leukste straat van Nederland’-verkiezing officieel van start. Ook u kunt uw straat hiervoor aanmelden. Het landelijke initiatief is van www.

‘streetbattle’. De twaalf straten die de

jouwstraat.nl in samenwerking met

‘streetbattle’ winnen gaan door naar de

100% NL en Soapbox. Met deze ver-

finale op zaterdag 21 september. Een

kiezing wil jouwstraat.nl buren met

straatjury bepaalt uiteindelijk wat de

elkaar in contact brengen en het wij-

leukste straat van Nederland is.

gevoel in de straat versterken. Prijzenpakket Streetbattle

Diverse partners ondersteunen deze

Vanaf 1 juli kan op straten gestemd

verkiezing en bieden de deelnemende

worden door buren, straatgenoten,

straten een prijzenpakket aan. De leuk-

vrienden en familie. De 36 straten met

ste straat van Nederland wint onder an-

de meeste stemmen gaan door naar

dere een straatbarbecuefeest voor de

de halve finale. De straten strijden

hele straat. Meer informatie vindt u op

dan tegen elkaar door middel van een

www.deleukstestraatvannederland.nl.

Wat doet u op Burendag 2013? Op zaterdag 21 september is het Burendag. Een landelijke actie- en feestdag om (buurt)bewoners dichter bij elkaar te brengen. In 2012 vierden ruim 1,2 miljoen mensen Burendag. Om dit succes te evenaren, vragen wij u nu al na te denken over leuke initiatieven. Het Oranje Fonds biedt buurtorganisaties met goede plannen een bijdrage tot € 500,-. Hiermee kunnen zij plannen die zij met en voor de buurt willen oppakken op Burendag uitvoeren. Burendag is een jaarlijks terugkerend

landelijke evenement!”

feest dat mensen samen vieren met hun buren en de buurt in het vierde

€ 500,- van het Oranje Fonds

weekend van september. Het is een

Heeft u ook een creatief idee? U kunt

dag waarop u gezellig samenkomt en

een bijdrage aanvragen als u samen

waarbij veel mensen iets goeds doen

met de buurt Burendag viert op 20,

voor elkaar en de buurt. Ook burge-

21 of 22 september 2013. U vindt het

meester Van Belzen draagt Burendag

aanvraagformulier en alle voorwaar-

een warm hart toe: “Buurten worden

den op www.burendag.nl. Het Oranje

leuker, socialer en veiliger als buren

Fonds heeft dit jaar € 1.000.000,- be-

elkaar ontmoeten en zich samen in-

schikbaar. Het fonds steunt sociale ini-

zetten voor hun buurt. Ik hoop dat

tiatieven en bevordert zo contact en

veel Barendrechters aansluiten bij dit

verbinding tussen groepen mensen.

11

Bekendmaking Gemeenschappelijke regeling BARorganisatie De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij op 2 juli 2013 hebben besloten tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie met de gemeenten Ridderkerk en Albrandswaard. De gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie is het samenwerkingsorgaan van de deelnemende gemeenten. Ten behoeve van de samenwerking wordt het personeel van de drie gemeenten per 1 januari 2014 bij de BAR-organisatie ondergebracht. Met de samenwerking wordt beoogd de dienstverlening aan de burger hoogwaardiger en efficiënter te maken. Verder kunnen door de bundeling van de krachten de belangen van de gemeenten beter worden vertegenwoordigd. De gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie treedt in werking op vrijdag 12 juli 2013. Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Colofon Blik op Barendrecht is een uitgave van de gemeente Barendrecht. Eindredactie: gemeente Barendrecht. Eindredactie Nieuws uit de raad en Ruimte voor de raad: griffie gemeente Barendrecht Fotografie: gemeente Barendrecht, Rob Kamminga en MaSH-fotografie, Martin Schepers Advertentieverkoop: Mahony Media groep, Heerjansdam, (078) 6777879 Advertenties aanleveren maandag middag voor 16.00 uur via; bianca@mahonymediagroep.nl Opmaak en Druk: BAR Uitgeverij BV, Barendrecht Bezoekadressen Gemeentehuis, Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht Afvalaanbiedstation Londen 15, 2993 LA Barendrecht Postadres: Postbus 501, 2990 EA Barendrecht Tel: 14 0180 (Servicecentrum) www.barendrecht.nl gemeente@barendrecht.nl Openingstijden Servicecentrum + VVV-agentschap Ma. t/m vr. 9.00 tot 15.00 uur Op afspraak: Ma. en wo. 15.00 tot 20.00 uur Di. en do. 15.00 tot 17.00 uur Het Servicecentrum is elke dag tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar: 14 0180. Afvalaanbiedstation Ma. t/m vr.: 7.30 uur tot 16.00 uur Zaterdag: 8.30 uur tot 15.00 uur


TUINCENTRUM ACHTERZEEDIJK

N I E U W B I J H OT E L R I D D E R K E R K

HIGH WINE

Achterzeedijk 60, 2992 SC Barendrecht Geopend ma. t/m za. van 10:00 tot 17:00 uur

1,KILO 1,1,-

1,WITLOF KERSEN 250 GRAM 1,BLOEMKOOL FRAMBOZEN DOOSJE 1,KROP SLA + KOMKOMMER SAMEN 1,- AALBESSEN DOOSJE 1,BOSPEEN

GOUDSE KAAS JONG T/M OUD KILO

6,95

AARDBEIEN

1/2 KILO

HEDERA MINI CYCLAAM TUIN OF KAMER

KALANCHOE STAM ROZEN P/ST

3,98

1,P/ST 1,P/ST 1,P/ST

3 VOOR

DE LAATSTE FRIESLANDER AARDAPPELS, NOG STEEDS SUPER VAN KWALITEIT 10 KILO

HIGH WINE

EUROKNALLERS

10,-

3,98

BRUIDSREPORTAGES “De mooiste dag verdient de mooiste reportage!”

Kom op ons gezellige terras genieten van onze High Wine. Overheerlijke, huisgemaakte hapjes, geserveerd op een etagère en vergezeld van bijpassende wijnen.

Wij verzorgen jullie bruidsreportage inclusief: Trouwalbum + DVD LET OP! Gratis Loveshoot en mini album

€ 2,50

p.p. korting bij inlevering van deze ingevulde coupon. Normale prijs € 19,50. Geldig tot 31-08-2013

e RiCon Fotografie www.riconfotografie.nl Bel of mail: o6-46398890 | info@riconfotografie.nl

BELEEF DE ZOMER! Bent u op zoek naar kinderopvang voor uw zoon of dochter? Wij nemen uw kind graag mee op ontdekkingsreis. Ons SKB Actief team organiseert uitdagende activiteiten voor jong en oud!

SUPER LEUKE ACTIVITEITEN BIJ DE SKB cht e r d n re g in Ba de nr.1 kinderopvan

DE-SKB.NL 0180-617575

Krommeweg 1 Ridderkerk 0180 646900 - hotelridderkerk.nl Naam

E-mail

Postcode

Huisnummer


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 11 juli 2013

Ander schoolbestuur HEERJANSDAM - De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in Heerjansdam heeft in juni het besluit genomen om zich op te heffen. Deze zorgt al sinds 1885 voor het dagelijks bestuur van het christelijk onderwijs in Heerjansdam. Eerder is al besloten om basisschool De Rank per 1 augustus over te dragen aan stichting PCOAZ, een organisatie met twaalf basisscholen in Alblasserdam, Ridderkerk en Zwijndrecht. De heer Wijntje, zestig jaar lid en inmiddels erelid, vindt de overdracht een grote stap. ,,Maar ik begrijp dat het nodig is voor het behoud van de school en de kwaliteit van het onderwijs. Wij vinden het erg belangrijk dat er kwalitatief goed christelijk onderwijs in Heerjansdam beschikbaar blijft, waarbij de kinderen centraal staan. Stichting PCOAZ biedt ons daarvoor ruim voldoende perspectief.’’ Het bestuur is altijd gevormd uit zeer betrokken, vrijwillige ouders. In de loop van de tijd is er echter veel veranderd aan het besturen zelf. De financiele verantwoordelijkheid is groter. Ook de regelgeving vanuit de overheid en inspectie vraagt veel meer dan vroeger. Daarom is de vereniging een fusie gaan onderzoeken en stichting PCOAZ bleek daarvoor een geschikte partner.

Op 2 juli heeft de staatssecretaris officieel goedkeuring verleend aan de voorgenomen fusie, die dus per 1 augustus een feit zal zijn. Naast de beslissing tot opheffing van de vereniging, spreekt het bestuur namens de vereniging

Aangezien de rotonde van groot belang is voor de afwikkeling van het Barendrechtse verkeer, zijn de werkzaamheden tijdens de zomervakantie gepland. De werkzaamheden duren waarschijnlijk

Erelid de heer Wijntje.

tot en met 2 augustus. Om deze strakke planning te halen, komt het voor dat er ook ‘s avonds tot 22.30 uur en op een zaterdag wordt gewerkt. Tijdens de werkzaamheden wordt de Sweelincklaan ter hoogte van de Middeldijk tot de Voordijk afgesloten. Dit is inclusief de rotonde Bachlaan en Harmonielaan. Vanzelfsprekend zijn de nood- en hulpdiensten van de geplande werkzaamheden op de hoogte gesteld. Voor het autoverkeer zijn omleidingsroutes ingesteld. www.barendrecht.nl

Wijksportdag in Carnisselande BARENDRECHT – Op zaterdag 27 juli houden betrokken buurtbewoners een wijksportdag voor kinderen van 7 tot 12 jaar uit Carnisselande. Ze zijn verenigd in EDC, wat staat voor Every Day Church en bestaat uit betrokken christenen. Kinderen uit Carnisselande die dan niet op vakantie zijn of niet op vakantie gaan, kunnen deze dag genieten van onder meer tobbedansen, wereldballen rollen, levend tafelvoetbal, reuzeskiloop, pana boarding en een reuzesjoelbak van tien meter. De organisator van het evene-

BARENDRECHT - Kinderyoga Barendrecht gaat, behalve de vaste lessen op woensdag, donderdag en zaterdag, ook workshops aanbieden op scholen, buurthuizen en BSO’s en organiseert kinderyogafeestjes. Kinderyoga maakt kinderen op speelse wijze bewust van lichaam en geest. Tijdens een les worden verschillende houdingen en concentratieoefeningen gedaan. Er wordt gezongen, gedanst, getekend en/ of naar verhalen geluisterd. Ook worden kinderen zich bewust wat spanning en ontspanning betekent, leren ze

zich goed te concentreren en hun adem beter te gebruiken. Kinderen leren ervaren hoe het is om rekening te houden met hun eigen grenzen en die van anderen. Plezier in bewegen staat voorop. Na de zomervakantie begint ook de meditatiecursus voor tieners. De lessen worden gegeven door gediplomeerd kinderyogadocente Mira van Herwijnen in Yogastudio Barendrecht aan de Middenbaan. Bel voor meer informatie naar 06-48771105 of mail naar info@kinderyogabarendrecht.nl. Zie ook www. kinderyogabarendrecht.nl.

Nieuw cursusaanbod ToBe

Reconstructie rotonde Bachlaan/Sweelincklaan BARENDRECHT - De rotonde aan de Bachlaan-Sweelincklaan is verzakt. Daarom start gemeente Barendrecht maandag 22 juli met een reconstructie. Tevens wordt de Sweelincklaan vanaf de Bachlaan tot aan de kruising met de Voordijk van nieuw asfalt voorzien. De werkzaamheden duren naar verwachting twee weken.

het vertrouwen uit in een goede toekomst voor De Rank met deze fusiepartner. Op een constructieve informatieavond voor ouders bleek dat ook zij vertrouwen hebben in de professionele aanpak van het nieuwe bestuur.

Meditatiecursus voor tieners

ment, Alexander Visser, geeft om 14 uur het startsein. Het gaat niet om winnen, maar om de gezelligheid. Ook de ouders en buurtbewoners zijn van harte welkom. Er is gratis koffie, thee en fris. Na de opening zorgt de spelleiding er voor dat ieder kind op alle onderdelen aan de beurt komt. Voor alle kinderen is er gratis drinken, fruit en aan het eind van de middag een presentje. De sportdag is rond 17 uur afgelopen. Alle activiteiten zijn gratis en vinden plaats rond CBS de Vrijenburg, Vrijenburglaan 61. Zie voor meer informatie: www.everydaychurch.nu.

www.deschakel barendrecht.nl

BARENDRECHT - Met trots presenteert ToBe cultuurcentrum het nieuwe cursusaanbod voor seizoen 2013-2014. De krant ‘ToBe in Barendrecht’ is inmiddels verspreid, 23.000 huishoudens hebben de krant ontvangen. Voor iedereen is er een manier om zich kunstzinnig te ontwikkelen, zowel voor de startende als de gevorderde cursist. ToBe heeft twee leslocaties in Barendrecht: De Baerne en Waterpoort. Op 2 september starten de reguliere lessen Muziek, vanaf 19 september de Kunst & Design lessen. De Open Lesweek Muziek is van 9 tot en met 14 september. Op woensdag 11 september vindt het Kinder Open Huis plaats. Deze ToBe-krant en alle informatie zijn te vinden op www.tobe. nl/barendrecht. Direct online inschrijven kan op tobe.nl.

Voor de kinderen is er onder meer: Young Vocal Groep, De Pianoklas, Stenen beschilderen en Animatie. Bij Kunst en Design voor volwassenen: de basiscursus tekenen en schilderen, moodboards maken, modestyling en textielatelier. ‘Hoe schrijf ik een boek’ en Theatertraining zijn ook nieuw in het aanbod. ToBe organiseert en programmeert ook regelmatig concerten en evenementen. In de Baernezaal en in samenwerking met theater Het Kruispunt. Op zaterdag 6 juli vond de negende editie plaats van het Groot Gitaar Gala in Het Kruispunt. Het hele jaar door zijn er allerlei leerlingenuitvoeringen en presentaties in de Baerne. Pop, jazz, klassiek, vocaal en wereldmuziek, alle muziekstijlen klinken in Barendrecht.

Tropisch Zomerfeest op De Ark BARENDRECHT - Vrijdag 5 juli klonk vanaf het schoolplein van basisschool De Ark swingende muziek. Het jaarlijkse zomerfeest vond plaats met als thema ‘Tropical Hawai’. Het feest begon met een work-out, gegeven door bootcamp-instructrice Lenneke Leenheer. Het startschot werd gegeven door wethouder Jeroen Gebben. Met de workout hebben de leerlingen geld opgehaald voor Kika en voor de aanschaf van nieuw gymnastiekmateriaal.

’s Middags waren er spelletjes en workshops. Tijdens de danslessen, verzorgd door Jacques Dance Passion, konden de leerlingen de beginselen van salsadansen leren. De SKVR brassbandschool uit Rotterdam bracht de kinderen in een opzwepend ritme tijdens een workshop ‘bodyclap’. Veel meiden waren druk bezig met het lakken van hun nagels en het pimpen van hun slippers. Ook het springkussen en het schminken werden

druk bezocht. De klapper was de surfsimulator, waarop je je surfkunsten kon laten zien. ’s Avonds werd met elkaar een frietje en een Hawaïburger gegeten. Onder leiding van DJ Rik Blokland dansten de juffen en meester samen met kinderen en ouders de limbo. Het was weer een geslaagd feest. De organisatie wil iedereen die mee geholpen heeft hartelijk danken. Ook veel dank voor alle sponsoren.

25

Zaterdag kanoën in het Zuiderpark BARENDRECHT – Liefhebbers kunnen zaterdag 13 juli kanoën in het Zuiderpark met vereniging De Carnisse Grienden. Men kan het park per kano bekijken. De vereniging heeft zes Canadese kano’s gehuurd. Halverwege de route krijgen deelnemers iets te drinken om bij te tanken voor de terugweg. Per kano kunnen twee volwassenen en twee kleine kinderen, drie volwassenen of een volwassene en twee grotere kinderen mee. In elke kano moet een volwassen begeleider. Voor de kinderen die geen zwemdiploma hebben, zijn zwemvesten aanwezig. Om 13 uur start men bij het Zuiderpark Avonturen Point (ZAP). Deze keet is gelegen aan Oldegaarde 331 te Rotterdam-Zuid. Men kan parkeren achter het ZAP en nabij restaurant Meerzicht achter Ahoy. Men mag tot 15 uur de kano gebruiken. Deelnemen kost 2,50 euro voor een volwassenen en 1,50 euro voor kinderen tot 9 jaar. Inschrijven kan via activiteiten@ carnissegrienden.nl en 0652669675.

Bromfietsen van vóór 1984 KRIMPEN AAN DE LEK - Men kan zich nu inschrijven voor de derde editie Lek&Bandenrit, welke op 8 september zal plaatsvinden vanaf Krimpen aan de Lek. De tocht voor bromfietseigenaren met bromfietsen van vóór 1984, is ongeveer 65 kilometer lang en voert door het unieke landschap van de Krimpener en Alblasserwaard. Onderweg worden de deelnemers van hapjes en drankjes voorzien en kan men genieten van live muziek. Bij terugkomst krijgen zij een aandenken en is er de mogelijkheid om uitgebreid na te praten. Voor de kinderen staat er een groot springkussen en zijn er verschillende activiteiten. Aanmelden kan via www. lekenbandenrit.nl of via 0628458234. De kosten bedragen bij de voorinschrijving 12,50 euro per persoon.

Bent u deze persoon? Op donderdag 4 juli rond 11.00 uur reed u met uw (grijze?) auto, in gezelschap van een vrouwelijke medepassagier, op de Ziedewijdsedijk. Het betreft hier de toegangsweg tot Groentehal Vermaas. U draaide naar links om te parkeren op de daartoe bestemde parkeerplaats vóór de Groentehal. Bij deze actie schepte u mijn fietsende zoon, die zich aan de linkerzijde van uw auto bevond. Nadat mijn zoon zei dat het wel meeviel, hebt u uw weg vervolgd zonder enig onderzoek naar letsel en schade. Ook hebt u geen persoonsgegevens uitgewisseld. Er vanuit gaande dat u op deze wijze hebt gehandeld omdat u bent geschrokken, vraag ik u dringend per ommegaande telefonisch contact op te nemen met de ouder van de jongen: 06-22116251. Marjolijn Westerink-Mak


Gebrek aan bergruimte?

Wij hebben de oplossing!

(Schuifdeur-)Kastenwanden, inloopkasten en interieuroplossingen exact voor u op maat gemaakt. Van den Berg Edisonstraat 12 • Numansdorp Tel. 0186 - 654122 info@vandenbergkasten.nl www.vandenbergkasten.nl


De zomer aanbiedingen van Praktijk Gabriels!

Te koop gevraagd, Lederen Oorfauteuil in nette staat, redelijke prijs, 0180-558645

Geldig van 12 Juli t/m 1 September 2013

Totaal onderhoud aan woning of bedrijfspand, 06-23 505 383

Lipvergroting

Borstvergroting

1ml.

elders €3750,bij ons voor

normaal nu voor

---------------------

€450,-

€2600,-

€250,-

Voor al uw SCHILDERWERK binnen- en buiten, 06-23 505 383

Levenslang garantie op de (mentor) prothese Operatie mogelijk binnen 1 week Gespreide betaling mogelijk vanaf €50,- p.m. Dagopname

---------------------

Resultaat 1 jaar zichtbaar.

Renovatie en verbouw aan woning of bedrijfspand, 06-23 505 383

Ooglidcorrectie

---------------------

nu

Alle (opruim) werkzaamheden in en rond uw woning of bedrijfspand, 06-23 505 383

*Alleen tegen inlevering van deze bon.

Botox oksel dry

LIPOSUCTIE / LIPOSCULPTUUR

M

info@pizzahoutovens.nl • www.pizzahoutovens.nl

1e regio 2e regio 3e regio

€999,€899,€799,-

GRATIS ADVIES HUIDVERZORGING PLASTISCHE CHIRURGIE INJECTABLES OVERGEWICHT

Dr. Cedric de Mahieu

*Alleen tegen inlevering van deze bon.

PRAKTIJK GABRIELS Avenue Car nisse 221 2993 MD Barendrecht T. +31 (0)180 439001 T.+31 (0)646 093048

MA - VR 08.00 - 21.00 ZA 08.00 - 21.00 ZO 11.00 - 21.00 www.dianagabriels.nl facebook.com/praktijkgabriels

0000136

vakantieaanbiedingen0907.indd 1

gratis advertentie

100 C

€750,-

*Alleen tegen inlevering van deze bon.

ex. btw

M

€500,-

Onder plaatselijke verdoving Resultaat na 1 week zichtbaar *Alleen tegen inlevering van deze bon.

10-07-13 07:48

50x74

schilders- en wandafwerkingsbedrijf

Ik ben leukemiepatiënt

Ary Schefferlaan 17 - H.I.Ambacht Willemstraat 239 078-6816260 / 06-53578287 2983 ET Ridderkerk fax 078-6822112 0180-432222 / 06-12505210 Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

GEEF KINDEREN MET EEN LEVENSBEDREIGENDE ZIEKTE DE KRACHT OM KIND TE ZIJN. SMS* WENS NAAR 4333 EN DONEER ÉÉNMALIG 2 EURO

WWW.MAKEAWISHNEDERLAND.ORG

Verse kalfssaucijzen

VLEESWARENTRIO

Rollade,Gebr. Gehakt & Crabsalade

3 x 100 gram

TIP VAN UW KEURSLAGER

Garnalen Spiezen per stuk TIP VAN UW KEURSLAGER

Gemarineerde Rib Eye 100 gram

KEURSLAGERIJ HEUNKS

185 5

55

198 265

van Beuningenhaven 7, 2993 EH BARENDRECHT Tel. (0180) 54 76 30 www.heunks.keurslager.nl info@heunks.keurslager.nl

Last van ongedierte? Aanbiedingen zijn geldig van 10-07-2013 t/m 17-07-2013.

100 gram

Tel. 010-7200200 www.deongedierteexpert.nl

Het bestellen van bestrijdingsmiddelen voor particulier gebruik is ook mogelijk kijk in onze webwinkel.

Mini-Storage

GEZOCHT! Vakantiebezorgers voor De Schakel in jouw woonplaats voor de maanden juli en augustus. Stuur een e-mail naar arlette@moersteeverspreiding.nl met je gegevens, dan nemen we contact met je op! Vergeet niet te vermelden wanneer je beschikbaar bent!

Moerstee

verspreiding b.v.

Voor particulier & bedrijf

REPARATIE wasautomaat televisie - kabel droger - koelkast

0180 - 612881 BARENDRECHT

bij een

noodsituatie Nl-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel van de overheid. Via een bericht op je mobiele telefoon weet je direct wat er aan de hand is en Kijk op nl-alert.nl of jouw mobiel al geschikt is.

Te Koop: goed onderhouden Avento H335 caravan + voortent enz, gebruiksklaar. €595.Tel. 0180-618970

Het is cabrio weer! Te koop fraaie MGB sportwagen cabrio, Bouwjr. 1979, Kleur: racing green KM/Mls stand: 75000, 4 versn. + overdrive, Onderhoudsboekje aanwezig, Vraagprijs €4500,00 Tel.06-55737175 Te koop: mooie oude eikenhouten tafel met 4 stoel 140-85-75. Uitschuifbaar tot lengte 240. 06-55830549 voor een kijkje, 75euro(koopje) Gevraagd:Izgst zijnde Apple I pad 2 of 3,Met minimaal 16gb 0643278133 Aangeboden schitterende moderne eetkamertafel, 1.30x1.30, staat op kolom, kleur wijnrood/ grijs/zwart, vrgpr. €150,-, tevens 4 moderne Montis Spica stoelen, kleur wijnrood met zwarte poten, vrgpr. €300,-. Eventueel compleet als set voor €400,- Info: 0639568829

Dat kan bij: Indumat Verhuur bv vanaf 1m3! Al vanaf

Bel nu: 088-4638628

Direct informatie

wat je het beste kunt doen.

Opslagruimte nodig?

¤1,50

GEVONDEN: Licht Groene TAS met rits op de Schepersstraat (zijstraat van de Kerksingel) Tas is afgegeven op het gemeentehuis!!!

Te koop i.v.m. verhuizing: 2 Leolux licht-beige stoffen bankjes €75 p.st. 4 franse terrasstoelen van smeedijzer €35 tel. 0180 617607 tel. 06 44236676

De Ongedierte Expert

Uw oplossing tegen: wespen, vliegen, spinnen, kakkerlakken, mieren, vlooien, zilvervisjes, ratten en muizen

Te koop: Kinderstoel, in prima staat. Uitneembaar als tafeltje en stoeltje. Eur. 15,--Tel. 0180 - 613499

Te koop i.v.m. verhuizing Grenenhouten eethoek €35 Gr. houten ledikant 1.80x2.00m €25 Gr. houten 3-deurs linnenkast €25 tel. 0180 617607 06 44236676

4de gratis Oosterse varkensfilet met aubergine

Te Koop: 50m2 bonte waaltjes. 5 euro/m2, alles in een keer? 225 euro. Gratis af te halen: 9 betonnen bielzen Nijdam in-line skate’s mt. 39-42 : 10 euro, tel 0180-649298 te koop mini laptop asus 10.1 scherm z.g.a.n. met windows 7 starter en laptoptas. 125 euro.tel. 0180619554.

Aangeboden: Goede damesfiets met 3 vers. Nw zadel en bdsch. mandje, banden in goede staat, €49,50 Tel: 622917

®

TROTS VAN DE KEURSLAGER

SPECIAL

Twiny load fietsendrager incl. trekhaakbevestiging z.g.a.n tegen elk aannemelijk bod 0623781995 C. Markus Oostdorpseweg 11. 3176 pl Poortugaal 010-5013030 Te huur, Volledig gemeubileerde zolderverdieping - 38m2 in Albrandswaard (Portland) €550 euro p/m. Inclusief gas/water/licht/ electra/draadloos internet, Voor meer info: esvanmisja@hotmail.com

€750,-

9 maanden transpiratie VRIJ

€ 415 BEL VOOR MEER INFO 010-511 67 69

en maak kans op een GRATIS borstvergroting!

€450,-

VANAF

0C

NA

LIKE ONS OP FACEBOOK

normaal nu voor

Drs.Frans Straten

PIZZAHOUTOVENS

VOOR

Juvéderm VOLUMA

€800,-

normaal nu voor

10

De prothese kan niet lekken

Het beste adres voor al uw zonwering en rolluiken:

Petrof piano met kruk, noten hoogglans, ieder jaar gestemd 0644098855 0180-617693

www.otravez.nl. 0180-422743

Te koop, Opvouwbare eletronische mini Scootmobiel “Easy Travel” €650,00 Tel. 0180-614309

Zonweringbedrijf Nicolaes al 30 jaar een begrip.


Kijk ook eensoopp WWW.PHOENIX onze websh x WOONWARENHUIS.NL wwwewb.pshhoope.nnil Trolleykoffer Licht gewicht 100% polycarbonaat 3 afmetingen : - Klein 25 x 35 x 56 cm 2.8 KG - Middel 28 x 41 x 67 cm 4 KG - Groot 31 x 47 x 78 cm 5 KG

Loungeset Valencia

Groot van 99.99 voor 79.99 Middel van 79.99 voor 57.99 Klein van 49.99 voor

34.

99

Loungeset Alice

Verkrijgbaar in de kleur beige of off white

- Bestaande uit : 1 Bank, 1 Salontafel met glasplaat, 2 Fauteuils - Zware kwaliteit met aluminium frame - Inclusief kussens

Van 1999.00 voor

1249.

00

Puzzelboeken 288 pagina’s -

Cryptogrammen Doorlopers Sudoku Zweeds Kruiswoord Woordzoekers

Uitzoeken

Verkrijgbaar in de kleur beige of d.grijs

3.

50

Voor de Vakantie! Boeken

ing t r o k % 0 5 t Nu me

- In de kleur grijs/taupe/zwart - Opdraaimechanisme - Stevig doek

- Bestaande uit: 1 Bank, 1 Salontafel met glasplaat, 2 Fauteuils - Zware kwaliteit met aluminium frame - Inclusief kussens

Van 49.99 voor

699.

Van 849.00 voor

36.

00

99

Dames & herenfiets libertas - Aluminium frame - 6 versnellingen (Shimano) - 28 inch velgen met stadsbanden - Incl. slot

Van 299.00 voor

Partytent 3x3mtr

199.

00

- Degelijke kwaliteit - In de kleuren groen of blauw

34.

Nu

99

e t o r g r e e z n e e n e t h Wij koc n le a t e m & f o t s t s n u k ij t r pa EUBELEN M IN U T Waaronder : • Kuipstoelen • Standenstoelen • Tafels • Tuinkussens • Ligbedden • Parasols • Enz, enz.... We zijn begonnen met uitpakken!!

TOT

80%

2.99 12.99

Kuipstoelen

vanaf:

De boeken met een Phoenix prijsje

Parasol Deluxe

Tafels vanaf:

Stougjesdijk 137a - Mijnsheerenland Telefoon 0186 - 615166 www.phoenixwoonwarenhuis.nl info@phoenix-groep.nl

Maandag:13.00 - 17.30 uur Dinsdag t/m donderdag:09.00 - 17.30 uur Vrijdag:09.00 - 21.00 uur Zaterdag:09.00 - 17.00 uur

KORTING

Oud-Beijerland Uit Spijkenisse pont Nieuw-Beijerland

Rotterdam Heinenoordtunnel ‘s-Gravendeel Dordrecht

Texaco

PHOENIX Klaaswaal Numansdorp

A29

Zierikzee Roosendaal


SP

De Schakel Donderdag 11 juli 2013

RT

29

Tom Vermeer sterkste in Barendrecht Door Michael de Vogel BARENDRECHT – Afgelopen zaterdag heeft Tom Vermeer uit Leusden de 43e editie van de Wielerronde in Barendrecht gewonnen. De renner was de sterkste in de categorie Elite-mannen/Beloften. Ronald Roos, de Nederlandse renner die woonachtig is in België, won uiteindelijk het klassement van de Rabobank. Eerder op de dag won Vera Koedooder, vooral succesvol als baanwielrenster, de dameskoers en won Jeroen Bijnagte uit Papendrecht de categorie in de Sportklasse. Onder zomerse omstandigheden verreden de wielrenners een zware koers. Het evenement, dat valt onder de organisatie van de Zomerfeesten, werd redelijk goed bezocht door toeschouwers en genodigden. Met een temperatuur rond de 25 graden - voor het gevoel 30+ - begonnen de amateurs uit de Sportklasse om half één aan hun wedstrijd. Daarin werd in eerste instantie hard gekoerst,

wegens de warmte, gestreden werd er wel voor de ereplaatsen. En continu waren er premieprijzen te verdienen. ,,Wij zijn onze sponsors en vrijwilligers weer enorm dankbaar voor hun inzet en medewerking,” kon worden opgetekend uit de mond van Meeuwissen. ,,Vooral het beschikbaar stellen van de prijzen is natuurlijk fantastisch. Ik denk dat we blij moeten zijn met de gang van zaken van dit prachtige evenement.” Uiteindelijk was het baanrenster Vera Koedooder die de wedstrijd won, voor Thalita de

0000128

Gevolgd door Kooiman op de tweede plaats en Van den Berg werd derde. Winnaar Ronald Roos, leider in het Rabo-klassement, werd uiteindelijk negende. En dat was ruimschoots voldoende om het eindklassement te winnen. ,,Als koploper wil ik het klassement winnen,” zei Roos twee weken eerder na afloop van de wedstrijd in Albrandswaard. ,,En of dat met winst in Barendrecht lukt, weet ik niet. Maar de voorsprong lijkt voldoende.”

Jer. de Fonkert bv Burgemeester de Zeeuwstraat 130 3281 AL Numansdorp Tel. (0186) 65 81 11 www.jerdefonkert.nl

BMW maakt rijden geweldig

Tom Vermeer ging uiteindelijk alleen over de finish. Foto Jos Wesdijk maar dat veranderde al snel toen de warmte zijn tol begon te eisen. ,,De renners hadden enorm veel last van de hitte,” zei Fred Meeuwissen van de organisatie. ,,Daarnaast werd de koers van de Sportklasse nog ontsierd door een ongeluk, waarbij twee wedstrijdrenners betrokken waren.” De wed-

strijd werd uiteindelijk gewonnen door Jeroen Bijnagte, voor Brian Burggraaf en Laurens Koster.

Open tennistoernooi

Vera Koedooder De dames lieten in de middag zien dat zij het wielrennen in de benen hebben. De snelheden lagen misschien niet zo hoog Warm was het tijdens de ronde van Barendrecht. Uiterst rechts de latere winnaar Tom Vermeer. Foto Jos Wesdijk

Alle winnaars op een rijtje: Tom Vermeer, Peter van den Berg, Lex Nederlop en (in het geel) Ronald Roos, winnaar van het Raboklassement. Foto Jos Wesdijk

Anja is wishwalker BARENDRECHT - Tientallen fanatieke wandelaars staan dinsdag 16 juli aan de start van ’s wereld grootste wandelevenement, de Nijmeegse Vierdaagse, om gesponsord voor Make-A-Wish Nederland de 11e WishWalk te lopen. Make-A-Wish Nederland vervulde de afgelopen jaren dankzij de opbrengsten van de WishWalk maar liefst 64 wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte. De WishWalkers lieten deze kinderen door hun eigen sportieve prestatie geen patiënt maar weer kind zijn en gaven hen kracht en energie voor de toekomst.

Jer. de Fonkert, 85x40 trefpunt voor Trefpunt voor autoliefhebbers autoliefhebbers.

Anja Verzijl Anja Verzijl is een van deze WishWalkers en komt uit Barendrecht. Anja heeft enorm hard getraind om de vierdaagse te kunnen volbrengen. Ze heeft alle vertrouwen dat dit ook gaat lukken. Anja is echter nog op zoek naar persoonlijke sponsnors. Er zijn verschillende mogelijkheden. Anja gaat afwisselend met shirts van de sponsors lopen. Iedere tiende sponsor die zich bij Anja aanmeldt, krijgt een zelfgemaakt teddyhondje. Kleine donaties zijn ook welkom. SMS WENS naar 4333. Meer informatie www.wishwalk.nl.

Jong en Nina Kessler. Maar het publiek, dat genoot van een hapje en drankje, wachtte natuurlijk op de hoofdwedstrijd: elite mannen/Beloften. In die wedstrijd gebeurde ontzettend veel. Koplopers werden door het peloton in het begin nog bijgehaald, maar naarmate de wedstrijd vorderde, werden het peloton en achterliggers zelfs gedubbeld. Enkele renners stapten ook af wegens de warmte. In de slotfase bleef een kopgroep met Tom Vermeer, Erik Jan Kooiman en Peter van den Berg uit de greep van de achtervolgers. In de laatste kilometer plaatste Vermeer nog een beslissende demarrage, waarna hij als winnaar over de streep kwam.

Winnen deed hij dan niet, maar Roos was wel de terechte winnaar van het Rabo-klassement, want hij heeft als beste gepresteerd in de rondes van Rijsoord, Ridderkerk, Albrandswaard en Barendrecht. Mede-organisator Meeuwissen was na afloop dik tevreden over de hele dag. ,,We maakten ons in eerste instantie nog druk om het deelnemersveld door de weinige inschrijvingen in het begin, maar uiteindelijk is het meer dan goed gekomen. Natuurlijk is het zwaar geweest voor de renners, maar dat hoort ook bij de sport. Het weer kan een koers beïnvloeden. We mogen apetrots zijn op dit evenement, wat opnieuw enorm geslaagd is.”

ROTTERDAM - Tennisvereniging Intra 2000 uit Rotterdam houdt binnenkort een open tennistoernooi. Het toernooi staat open voor diverse categorieën: enkel: dames/heren 4,5,6, 25+ enkel: dames/heren 6,7,8, dubbel: 4,5,6,7, 25+ dubbel: 6, 7, 8. Er wordt gespeeld op zes kunstgrasbanen. Het toernooi vindt plaats van maandag 12 tot en met zondag 18 augustus. Eventueel wordt in het voorweekend (10 en 11 augustus) ook nog gespeeld. Inschrijven kan tot 5 augustus via www.toernooiklapper.nl via de zoekopdracht ‘Tennis Rotterdam’. Het toernooi vindt plaats bij tennisvereniging Intra 2000, Dorpslaan 428 te Rotterdam.

Uitslag Wedvlucht 1602 Barendrecht e.o. Barendrecht. V27 Nivelles/Nijvel, 06-07-2013. Los: 10.00. Deelnemers: 17. Duiven: 179. Weer: oostnoordoost. Naam - (AP/Mee) - Plaatscijfers P.C. v. Gelder (9/25): 1, 8, 15, 16, 23, 25, 26, 40, 42. Beijer Basoski (2/12): 2, 13. A. Droogendijk (3/10): 3, 4, 5. K. Patijn (9/20): 6, 11, 24, 32, 33, 35, 37, 38, 43. J. Koedood (3/10): 7, 29, 44. Klijn Comb (3/7): 9, 30, 41. P. v.d. Breevaart (2/10): 10, 12. A.G. v. Krimpen (3/11): 14, 31, 45. A. Broekhuizen (6/12): 17, 18, 19, 20, 21, 28. H.J. Bergers (3/10): 22, 36, 39. L. Eekhof (1/8): 27. C. v. Hengel (1/8): 34. E27 Chateauroux, 06-072013. Los: 7.15. Deelnemers: 11. Duiven: 74. Weer: oostnoordoost. Naam - (AP/Mee) - Plaatscijfers A. Droogendijk (2/5): 1, 5. P.C. v. Gelder (4/6): 2, 3, 4, 8. A.G. v. Krimpen (6/9): 6, 9, 10, 12, 14, 19. C. v. Hengel (2/2): 7, 16. J. Koedood (1/2): 11. A. Broekhuizen (1/6): 13. Bruin De en Zn (2/12): 15, 17.

P. v.d. Breevaart (1/3): 18. J27 Nivelles/Nijvel, 06-072013. Los: 10.00. Deelnemers: 21. Duiven: 412. Weer: oostnoordoost. Naam - (AP/Mee) - Plaatscijfers C. v. Hengel (5/16): 1, 39, 83, 97, 98. P.C. v. Gelder (21/44): 2, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 20, 24, 26, 29, 30, 40, 41, 49, 56, 61, 62, 87, 88, 101. L. Eekhof (12/22): 3, 12, 13, 25, 27, 47, 50, 64, 72, 84, 92, 93. J. Noordzij (15/24): 4, 17, 21, 32, 34, 37, 66, 67, 69, 70, 78, 80, 86, 91, 95. K. Patijn (9/23): 5, 8, 18, 19, 23, 28, 57, 90, 102. Beijer Basoski (6/20): 7, 31, 33, 36, 63, 79. C.A. Kouwenhoven (6/12): 10, 45, 46, 51, 73, 96. G. Plaisier (5/7): 22, 38, 68, 71, 99. Bruin De en Zn (2/50): 35, 65. A. Droogendijk (8/26): 42, 43, 44, 55, 59, 60, 77, 94. A.G. v. Krimpen (2/12): 48, 54. J. Koedood (6/17): 52, 58, 74, 75, 76, 82. J. Kampman (1/19): 53. J. Velthuizen (2/39): 81, 89. J. Wijkstra (2/8): 85, 103. V. Smaal (1/8): 100.

RABO WIELERKLASSEMENT Met het Rabo Wielerklassement leggen wij de verbinding tussen de 4 wielerrondes die wij sponsoren. Meer informatie over dit klassement vindt u op de website: www.rabobank.nl/rmij De eindstand na het verrijden van de Wielerronde van Barendrecht is als volgt:

1. 3. 3. 4. 5.

Ronald Roos Erik Jan Kooiman Wouter de Groot Koos Jeroen Kers Lars van de Vall

aantal punten Merkplas (B) 94 Lekkerkerk 80 Pijnacker 73 Amstelveen 62 Ouderkerk a/d IJssel 62


G.M.K. CLEANING Keikes ............Gewoon schoon !!

Allround Schoonmaak & Glazenwassersbedrijf Ook voor levering van HUISMEESTER diensten web:www.gmkcleaning.nl

E.mail:info@gmkcleaning.nl

Kerkweg 1 - 2992 SE Barendrecht T: 0180-619242 F: 0180-622255 M: 06 54266955 KvK:54131340 R’dam

schilderwerk binnen en buiten sauzen van plafonds en wanden wandafwerking, latex spuiten. Kwaliteit is een keuze! www.alderliesten.nl Tel: 0180 - 424488 • Ridderkerk

Tel 0653974346 – 0180627419 r.schefers@kpnplanet.nl

BEKENDMAKING Kennisgeving vaststelling inpassingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard in de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht Overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 en artikel 6.12 lid 4 van Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken wij bekend dat Provinciale Staten van Zuid-Holland op 26 juni 2013 het inpassingsplan en het exploitatieplan Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard in de gemeente Ridderkerk en Barendrecht hebben vastgesteld. Daarbij zijn ten opzichte van het ontwerpinpassingsplan en het ontwerpexploitatieplan wijzigingen aangebracht. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn van 5 juli 2013 tot en met 15 augustus 2013 te raadplegen op de website van de provincie www.zuid-holland.nl en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder de identificatienummers NL.IMRO.9928. DOSx2011x0000029IP-VA01 en NL.IMRO.9928.DOSx2011x0000029IP-EX01. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn daarnaast in te zien op de volgende locaties: • Gemeentehuis Ridderkerk, Koningsplein 1 te Ridderkerk, gemeentelijk servicecentrum, openingstijden van maandag van 11.00 uur tot 20.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur, telefoon 0180-451234; • Gemeentehuis Barendrecht, Binnenhof 1 te Barendrecht, gemeentelijk servicecentrum (balie 12), openingstijden maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur; alleen op afspraak maandag en woensdag van 15.00 uur tot 20.00 uur en dinsdag en donderdag van 15.00 uur tot 17.00 uur, telefoon 140180 • Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, het Loket Informatiediensten, openingstijden maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur, telefoon 070-441 8855.

SPECIALE ZOMERSE PRIJS

Inhoud plannen Het inpassingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van een agrologistiek bedrijventerrein ten zuidwesten van het Knooppunt Ridderster in de gemeente Ridderkerk. In verband met de verkeersontsluiting van het bedrijventerrein heeft het inpassingsplan tevens betrekking op gronden in de gemeente Barendrecht. De wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpinpassingsplan zijn aangebracht hebben onder andere betrekking op de windturbines, de verkeersontsluiting, wijzigingsbevoegdheden voor de uitbreiding van het bedrijventerrein en een verbinding met het glastuinbouwgebied aan de Hoogzandweg, de monumentale boerderij aan de Voorweg en de brandwerendheid van gevels rondom een gasafblaaspunt. Een volledig overzicht van de wijzigingen is opgenomen in de Nota van beantwoording en wijziging Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Het exploitatieplan vormt de wettelijk verplichte basis voor de doorberekening van kosten aan grondeigenaren in het plangebied die voor hun eigendom zelf invulling willen geven aan de realisatie van het inpassingsplan. De wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpexploitatieplan zijn aangebracht hebben met name betrekking op de wijzigingen die in het inpassingsplan zijn aangebracht en de vaststellingsdatum. Een volledig overzicht hiervan is eveneens opgenomen in bovengenoemde nota. De Crisis en herstelwet is van toepassing op het besluit tot vaststelling van beide plannen. Beroep en verzoek om een voorlopige voorziening Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan en het exploitatieplan beroep worden aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door: • Belanghebbenden die hun zienswijzen over het ontwerpinpassingsplan, respectievelijk ontwerpexploitatieplan tijdig kenbaar hebben gemaakt; • Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen; • Belanghebbenden die bezwaren hebben tegen de wijzigingen die Provinciale Staten bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpinpassingsplan en exploitatieplan hebben aangebracht. Indien u beroep aantekent kunt u tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften en verzoeken om een voorlopige voorziening kunnen op de volgende wijze bij de Raad van State worden ingediend: • Digitaal loket (alleen voor burgers): https://digitaalloket.raadvanstate.nl; • Schriftelijk: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag; • Fax: 070 - 365 13 80 Zowel voor het indienen van beroep als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening dienen griffierechten te worden betaald. Actuele informatie kunt u vinden op de website van de Raad van State www.raadvanstate.nl.

.000,€ 699Vraagprijs: € 599.000,v.o.n.

Breitnerlaan 33 Rhoon • Vrijstaande villa van 207 m² • Inpandige garage • Zeer luxe ingerichte keuken

OPEN HUIS DONDERDAG 18 JULI

19.00 TOT 20.00 UUR

(015) 276 04 00

www.nieuwbouwdirect.nl


31 De Schakel

NIEUWS

Donderdag 11 juli 2013

Barendrechters in finale NK BMX BARENDRECHT - Afgelopen zondag werden in Heiloo de Nederlandse Kampioenschappen BMX verreden. Voor Barendrecht kwamen maar liefst dertien rijders aan de start. Een schitterende prestatie voor de leden. Het merendeel bestaat uit jonge en onervaren BMX-ers. Ze rijden nog maar kort op gewestelijk niveau mee, maar staan zo hoog op de nationale ranglijst dat ze geselecteerd werden. De rijders en hun ouders hebben een schitterende dag gehad, genoten van alle races en hebben laten zien dat er met de dames en heren uit Barendrecht rekening gehouden moet worden in de toekomst.

Uiteindelijk wisten twee rijders door te dringen tot de finale: Stijn Ouwens (boys 8) en Kyley Molendijk (boys 14). Als eerste kwam Stijn in actie. Hij moest na een vierde plek in de halve finale starten vanaf startplaats 8. Een goede start was dus noodzaak. Hij wist voor de eerste bocht twee rijders te verschalken en ging als zesde het tweede stuk op. Daar kon hij nog een rijder inhalen. Hij reed op de vijfde plek en kon op het laatste stuk geen aanval meer doen op de mannen voor hem. Stijn kwam tevreden over de finish op de vijfde plaats. Kyley had in de wedstrijden voorafgaand aan het NK al

een aantal keer laten zien dat hij het de toppers moeilijk kan maken. Na een goede start werd hij in de eerste bocht enigszins klem gezet tussen twee andere strijders. Hij wist zich daaruit te ontworstelen en stormde als vierde het derde stuk op. Die plek wist hij vast te houden, ondanks de constante dreiging van twee concurrenten. Kyley finishte dus als vierde. De leden van FCC Barendrecht hebben in Heiloo laten zien dat trainingsarbeid en enthousiasme de sleutel zijn tot succes. Vol verlangen wordt uitgekeken naar het NK volgend jaar, waar men met nog meer rijders aan de start wil verschijnen.

31

Jumbo in het zonnetje BARENDRECHT - Afgelopen zaterdag werden tijdens de Wielerronde een aantal medewerkers van Jumbo in het zonnetje gezet vanwege hun deelname aan Alpe d’HuZes. Ernst Venderbos, filiaalmanager van Jumbo Carnisselande: ,,Wij kregen een bos bloemen omdat wij een groot sponsorbedrag hebben opgehaald voor Alpe d’HuZes.’’ Er deden twee teams van acht man mee namens Jumbo landelijk op woensdag 5 en donderdag 6 juni. Totaal heeft Jumbo 80.000 euro opgehaald. Met de vestigingen van Jumbo Onderlangs en Carnisselande is 10.000 euro opgehaald. Filiaalmanager Dick de Man van Jumbo Onderlangs en assistent-filiaalmanager Richard de Kock van Jumbo Carnisselande reden samen mee in het landelijk team. Beide heren zijn twee keer de berg op geweest. Dick de Man reed vorig jaar ook twee keer de berg op. Hij wilde dit jaar vier keer, maar raakte na twee keer geblesseerd. De heren zijn beiden werkzaam in Barendrecht en hebben ervoor gezorgd dat vele klanten uit Barendrecht een donatie hebben gegeven door statiegeld in een verzamelbox te doen. Ernst: ,,Heel

Richard de Kock in vol ornaat. mooi dat de Barendrechtse gemeenschap dit heeft gedaan om Jumbo te helpen dit bedrag groot te maken voor het KWF. Ook hebben wij het wielerevenement zaterdag mede gesponsord door de bloemen voor de prijswin-

naars te verzorgen.’’ Volgend jaar willen beide supermarkten weer meedoen en er een groot spektakel van maken binnen Barendrecht. Het doel is om dan 20.000 euro binnen te halen in de twee vestigingen.

Deze krant nog eens nalezen op internet?

www.deschakel-barendrecht.nl SNOEIEN – ZOMERBEURT – ONDERHOUD

Wie zorgt er tijdens uw vakantie voor de tuin?

TERRASSCHERM CASABOX GESCHIKT VOOR BALKON & TERRAS

Onze vakkundige hoveniers staan het hele jaar voor u klaar. Ook tijdens uw vakantie kunt u het onderhoud van uw tuin gerust aan Garden Fair overlaten.

PRIJSVOORBEELD

400 cm breed x 250 cm uitval

€ 1.490,GRATIS AUTOMATISERING bij aankoop van een STOBAG zonwering!

Ze hebben niet alleen groene vingers maar ook een groen hart. Ze weten precies wat uw tuin nodig heeft.

T.W.V.

€ 239,-

BUIT  Zwitserse topkwaliteit  Lage prijs

ENK

ANS

 Compact en slank design  Keuze uit meer dan 100 doeken  Keuze uit 16 profiel kleuren  Draadloze bediening Somfy RTS  Hoge windklasse

Maak vrijblijvend een afspraak voor de mogelijkheden en informeer naar onze scherpe tarieven. Niet voor niets hanteren wij de slogan: Garden Fair, de hovenier voor iedereen.

De Hovenier voor iedereen! Mijlweg 10 3295 KH ‘s-Gravendeel Tel. 078-6745484 E-mail: info@gardenfair.nl

Bestuur je zonwering met je smartphone! Controle over uw huis, ook vanuit uw vakantieadres!

De complete HomeWizard starterkit bestaat uit:  HomeWizard station  2 stekkerschakelaars (voor bijv. verlichting)  1 thermometer (activeert scherm bij bep. temp) Kijk op www.HomeWizard.nl voor méér automatisering! Een Smartphone maakt geen deel uit van de starterkit.

!


Kia 20 jaar in Nederland. Extra voorraadvoordeel op de Kia Rio en Kia Sportage. Best verkochte SUV van Nederland Slechts 20 stuks direct leverbaar!

Kia Rio

Kia Sportage

20 Anniversary

1.6 GDi 20th Anniversary Limited

th

Normaal betaalt u Indumij voorraadvoordeel

€ 13.795,- € 1.100,-

Nú direct leverbaar voor € 12.695,inclusief airconditioning en navigatie!

Totaal Indumij voorraadvoordeel € 2.345,A | wegenbelastingvrij | 14% netto bijtelling v.a. € 72,- /mnd*

20th Anniversary. Surprise Surprise!

Normaal betaalt u Indumij voorraadvoordeel

€ 28.195,- € 2.000,-

Alle Kia Rio 20th Anniversary modellen tijdelijk met gratis een volledig geïntegreerd Pioneer navigatiesysteem met touchscreen t.w.v. € 1.295,-.

Nú direct leverbaar voor € 26.195,Inclusief half lederen bekleding!

Alle Kia Sportage 20th Anniversary modellen tijdelijk met gratis af-fabriek Full Map navigatiesysteem met achteruitrijcamera t.w.v. € 1.595,- en climate control.

Totaal Indumij voorraadvoordeel € 3.895,-

+ navigatie en climate control

B | netto bijtelling v.a. € 219,- /mnd*

Indumij Automotive Mijlweg 69 Van ‘t Hoffstraat 21 Aploniastraat 4

3316 BE Dordrecht 2991 XP Barendrecht 3084 CC Rotterdam-Zuid

Tel.: (078) 61 84 995 Tel.: (010) 48 34 066 Tel.: (010) 48 00 112

www.kia-dordrecht.nl www.kia-barendrecht.nl www.kia-rotterdamzuid.nl

Gem. verbruik: 3,2 - 8,2 l/100km, 19,2 - 15,9 km/l. CO2-uitstoot: 85 - 200 g/km. Actievoorwaarden: Indumij Automotive voordeel niet te combineren met andere Kia acties. Genoemde vanaf verkoopprijs van de Kia Rio is gebaseerd op een Comfort Pack inclusief airconditioning, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, navigatiesysteem t.w.v. € 1.295,- en is exclusief metallic lak, kosten rijklaarmaken en vaste kosten overheid. Genoemde vanaf verkoopprijs van de Kia Sportage is inclusief navigatiesysteem t.w.v. € 1.595,- en exclusief metallic lak á € 795,-, kosten rijklaarmaken en vaste kosten overheid. Het totale voordeel van de Kia Sportage is gebaseerd op € 1.595,- navigatievoordeel en € 300,- ledervoordeel, tezamen met de korting van € 2.000,- komt dit uit op een totaal klantvoordeel van € 3.895,-. Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Informeer voor de complete actievoorwaarden bij uw Kiadealer. *Genoemde bijtellingspercentages en het wegenbelastingvrij zijn, zijn afhankelijk van datum van registratie. De vrijstelling van wegenbelasting geldt tot 1 januari 2014. Genoemde bijtellingspercentages, energielabels en vanaf netto bijtellingsbedragen (per maand) zijn per model gebaseerd op de uitvoering met het laagste bijtellingspercentage en altijd gebaseerd op 42% inkomstenbelasting. Voor een compleet overzicht met de bijtellingspercentages per model en welke modellen vrijgesteld zijn van wegenbelasting zie kia.com


met afstandsbediening In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

Centrale vergrendeling met afstandsbediening In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

WWW.INDUMIJ.NL

ACEBOOK.INDUMIJ.NL + TWITTER.INDUMIJ.NL

NDRECHT RECHT NXVELD EIJERLAND RKERK

TUINDERSWEG 34 MIJLWEG 69 WIEDHAAK 1 ISAAC NEWTONSTRAAT 7 HAVENKADE 3

kosten- Totaal te betalen Maandntage bedrag termijn % € 5.000 € 139 % € 7.500 € 208 % € 5.764 € 160 % € 8.646 € 240

In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

Prijzen incl. BTW/BPM,

Prijzen incl. BTW/BPM, excl. Kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage, leges en eventuele opties. Geregistreerd augustus 2012.

Prijzen incl. BTW/BPM, excl. Kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage, leges en eventuele opties. Geregistreerd augustus 2012.

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK

BARENDRECHT eErT tDORDRECHT n i g NS W opsla NDE HARDINXVELD ratis A G r B , 75 Tuindersweg 34 2991 CR Barendrecht inteET isvoapnsalafg€ 4OUD-BEIJERLAN Tel 0180-656250 - www.indumij.nl W DENS rT BAN 475,- Grat e t n RIDDERKERK Wi ENSE s opsvlaagnaf €

Kosten rijklaar TEL. (0180) 64 36 00excl. 2 maken, verwijderingsTEL. (078) 617 00 00bijdrage, leges en TWINGO ECO DIEopties. SEL ÉN BENZINE TEL. (0184) 62 05 70eventuele Geregistreerd 2 TEL. (0186) 62 26 55augustus 2012. CLIO ECO DIESEL TEL. (0180) 43 14 95

Prijzen incl. BTW/BPM, excl. Kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage, leges en eventuele opties. Geregistreerd augustus 2012.

rT e t n Wi ENSE

*Bij € 1.500,- voordeel vervalt gratis customizepakket. Actie alleen geldig bij Renault-dealer Indumij. Genoemde voordelen zijn inclusief landelijke acties Renault Nederland. Bij inruil van een auto dan 1995 en ouder ontvangt u een extra € 500,- Eco2-premie. Eco2-premie ontvangt u alleen bij aankoop van een Clio. Alleen geldig voor particulieren. Actieperiode 09/02/2012 t/m 31/03/2012 met uiterlijke kentekenregistratie 31-03-2012. Vraag in onze showroom naar de voorwaarden. De genoemde vanafprijs van de nieuwe Twingo is gebaseerd op de Twingo Authentique vanaf € 6.990.- inclusief € 1.500,- Indumij-voordeel, btw en bpm. Excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. De genoemde vanafprijs van de Clio is gebaseerd op de Clio Authentique vanaf € 9.990.- inclusief € 3.000,- Indumij-voordeel, btw en bpm. Excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Zonder inruil ontvangt u bij aankoop van de nieuwe Twingo zonder inruil € 1.250,- Indumij-voordeel. Getoond model kan afwijken van het actiemodel. Op elke nieuwe Renault geldt een fabrieksgarantie van minimaal 2 jr. 12 jr. plaatwerkgarantie. Aflopend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Alleen geldig op nieuwe Renault Twingo en Clio orders van particulieren tussen 10/01/2012 en 23/04/2012. Jaarlijks kostenpercentage 0% tot 24 maanden, maximaal te financieren bedrag €_5.000,- voor de Twingo en € 7.500,- voor de Clio. Renault Financial Services behoudt zich het recht voor de actie zonder opgaaf van reden te beëindigen. Jaarlijks kostenpercentage na actieperiode bedraagt 9,9%. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor de volledige voorwaarden op renault.nl.

g opsla s D i t a N r BA ,- G 47589-190 € f Min./max. verbruik: 3,4-8,2 l/100 km. Resp. 29,4-12,2 km /l. CO g/km. a 2 van

De Allemansvriend Alblasserdam - H.I.Ambacht Volkswagen GOLF VII

D ti BAN 475,- Gra € f vana

Alblasserdam - H.I.Ambacht

Totaal Looptijd in Vaste debet Jaarlijks kosten- Totaa Alblasserdam - H.I.Ambacht www.wensveen kredietbedrag maanden rentevoet percentage b 0% actiefi nanciering - H.I.Ambacht € 5.000 36 www.wensveen.nl 0% 0% € Alblasserdam € 7.500 36 0% 0% € www.wensveen.nl 9,9% standaardtarief € 5.000 36 9,9% 9,9% € € 7.500 36 9,9% 9,9% €

Kia dealer Indumij Automotive Barendrecht, Van ’t Hoffstraat 21 2991 XP Barendrecht, tel. 010-4834066 - www.indumij-automotive.nl

Aristotelesstraat 34 Rotterdam-Zuid Tel: 010 - 291 61 61

www.eefenhuub.nl

Auto Carma BV Volkswagen spreekt graag van dé auto en dé Golf. Niet geheel ten onrechte, want Volkswagen is het meest verkochte merk. De Golf is het meest verkochte model. Wat de Volkswagen Golf vanaf het allereerste begin in 1974 tot een succes heeft gemaakt is het voorspelbare, vertrouwde karakter. Een Golf is een allemansvriend die zich overal voor leent. Het is daarom niet verwonderlijk dat de vormgevers geen enkel risico hebben genomen met het uiterlijk. Ook bij de Golf VII moet de klant van tevoren al weten wat hij/zij krijgt. Met de vormgeving van het interieur werd geen enkel risico genomen. Het verschil met de vorige generatie zit in de details. Zo is de zitpositie verbeterd en is het dashboard iets nadrukkelijker om de bestuurder heen geconcentreerd. De ruimte vooren achterin is prima. Volwassenen hebben ruim voldoende hoofd- en beenruimte op de achterbank. Bovendien heeft het zitvlak van de achterbank extra “pasvorm”, zodat het er ook op lange afstanden goed is uit te houden. De bagageruimte is nauwelijks groter geworden (van 350 naar 380 liter), maar vooral beter bereikbaar dankzij een bredere achterklep en een lagere til -drempel. Centraal op het dashboard is een groot kleurenscherm te vinden, ook bij de eenvoudigste uitvoering van de Golf VII. De vormgeving en de bediening van de menu’s doen denken aan die van een mobiele telefoon. Uiteraard is het audio- en communicatiesysteem zo gemaakt dat het eenvoudig is om een telefoon of mp3-speler te koppelen. Om het beeldscherm zo overzichtelijk mogelijk te houden, bedient VW zich van een bijzondere techniek. Zodra een hand naar het scherm beweegt, verschijnen de menu’s, net voordat het scherm daadwerkelijk wordt aangeraakt. Rijeigenschappen Om meer ruimte te bieden werd de Golf VII langer. De wielbasis nam toe met 26 mm en de voorwielen zijn verder naar voren geplaatst voor meer binnenruimte. Tegelijkertijd werd de Golf lager om de stroomlijn te verbeteren en daarmee het verbruik te verlagen. De laatste jaren heeft Volkswagen veel kennis opgebouwd van nieuwe staalsoorten, waarmee een auto tegelijkertijd steviger en lichter kan worden gemaakt. In vergelijking met de vorige Golf is de nieuwe generatie zo’n 100 kg lichter en daarmee terug op het niveau van de Golf IV. Om de rijeigenschappen te verbeteren, is iedere Golf 7 voorzien van “XDS”. Dit is een voorziening die alleen was voorbehouden aan de Golf GTI. Met XDS wordt de kracht van de motor afhankelijk van de situatie over het linker en rechter voorwiel verdeeld. Daarmee wordt voorkomen dat de auto rechtuit glijdt bij een te snel genomen bocht (“onderstuur”). Bovendien is het gevoel in het stuurwiel veel zuiverder. Als er één punt is waarop de Golf VII de titel “standaard” verdient, dan is het wel de wegligging. De grip is die van een sportwagen, zonder echter ooit vermoeiend te worden.

w

Burgemeester van Slijpelaan 3 3077 AC ROTTERDAM Tel: 010-4792577 A16-Afslag Feyenoord - 1e stoplicht, 2x rechts www.autocarma.nl

Ook een rij impressie op deze pagina?

Bel: 0180 - 641022 Zelfs wanneer doelbewust wordt geprobeerd de auto in de fout te dwingen, reageert de Golf veilig en goedmoedig. De beste combinatie van goede prestaties en een laag verbruik is de 1.4 liter TSI-motor met cilinderuitschakeling. Wanneer minder vermogen nodig is, worden twee van de vier cilinders uitgeschakeld om brandstof te besparen. Dit gebeurt geheel automatisch en onmerkbaar; de prestaties en het geluid blijven hetzelfde. Mijn conclusie: Willem Monteban: ‘Zonnig en warm, dat zijn de omstandigheden waaronder wij de VW Golf VII aan de tand voelen. We hebben een paar leuke ritjes voor de boeg, dus alles zal de revue passeren en getest worden. De testversie van vandaag is een 1.2 TSI versie met 105 pk onder de motorkap, voorzien van onder meer een start-stopsysteem, audio-/infotainmentsysteem, ergonomische stoelen en climat controle. Kortom: een volle auto. Waar ik benieuwd naar ben voor ik wegrijd, is de 1.2 TSI motor. Is die wel krachtig genoeg om een beetje door te rijden? Ik kan u meedelen, deze auto is ruim in staat om lekker op te trekken en door te rijden’. Monteban enthousiast: , De wegligging van de auto is bijzonder prettig. Hij stuurt lekker de bochten in en je hebt niet snel last van overhelling. De auto is aan de buiten- en binnenkant netjes afgewerkt. Aan de buitenzijde zijn het de strakke lijnenspel en de scherp gesneden lichtunits die opvallen. De binnenzijde is afgewerkt met goede materialen en alles voelt stevig aan. Het dashboard is overzichtelijk voorzien van een goed te lezen display waarop je echt alles tevoorschijn kan toveren. Van muziek en telefoon tot navigatie en info over de auto. Alles wijst zich ook klantvriendelijk door het menu heen’. Het audio/ infotainmentsysteem zorgt voor een goed muziekgeluid in de auto, iets waar ik zelf nogal op let. Wel heel bijzonder in deze auto is het stoelenpakket, wat optioneel kan worden toegevoegd. Deze zijn ergonomisch en voorzien van een massagestand. Voor lange ritten is dit echt een aanrader, weet Willem Monteban inmiddels. Een instapmodel van de VW Golf VII is er al vanaf 19.950 euro. Ons testmodel van vandaag is een Highline model, uitgevoerd met diverse opties, waardoor de verkoopprijs op 26.500 euro uitkomt. Zakelijk gezien valt deze auto in de categorie 20 procent bijtelling.

Eén keer per maand ruilt onze vertegenwoordiger zijn/haar auto in voor een testrit. Deze keer viel de beurt aan Willem Monteban. Zijn ervaring deelt zij met u op deze pagina.


De Schakel

NIEUWS

Donderdag 11 juli 2013

ZONDAG 14 JULI 2013 BARENDRECHT PROT. KERK IN NEDERLAND Prot. Wijkgem. Carnisse Haven Noordersingel 30 09.30 uur Ds. W.G. de Wit Geref. Bethelkerk, Schaatsbaan 09.30 uur mevr. M.E. Vroonland uit Barendrecht Geref. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 09.30 uur mevr. Ds. J. van der Neut uit Ridderkerk Ned. Herv. Dorpskerk, Dorpsstraat 10.00 uur dhr. G. Barendrecht uit Barendrecht Herv. Gem. Immanuëlkerk, Klarinetweg 09.30 uur Ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen 17.00 uur Ds. A.P. Voets, Hoevelaken VERPLEEGTEHUIS DE ELF RANKEN Middeldijkerplein 28 10.30 uur Ds. G. Nagel, Delft CHR. GEREF. KERK Eben Haëzerkerk, Voordijk 252 10.00 uur ds. K. Visser 17:00 uur ds. K. Visser NED. GEREF. KERK Maranathakerk, Dorpsstraat 178a 09.30 uur Kand. H.J. van Helden, Persoonlijke voorbede mmv Combo 16:30 uur Ds. J. van ‘t Hof GEREF. KERK VRIJGEM. Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 150 11.30 uur Ds. G. Zomer Jzn. te Waardhuizen c.a. 16:30 uur Ds. H. Veldman, Emeritus predikant te RotterdamHillegersberg-Schiebroek

GEREF. GEMEENTE Ploegwei 1 10:00 uur ds. L. Terlouw 16:30 uur ds. L. Terlouw HERSTELD HERV. GEM. Rehobothschool, Dorpsstraat 184 09.30 uur Ds. IJ.R. Bijl, Wouterswoude 16.00 uur Ds. C.M. Visser R.K. KERK Sint Augustinusparochie Marijkesingel 24 10.30 uur Woord- en Communieviering, pastor Ton Halin mmv Jona-Singers VEG ‘DE WIJNGAARD’ Iedere zondag om 10.00 uur in gebouw Trefpunt aan de Dr. Kuyperstraat 4. Aparte crèche - en kinderdiensten. Koffie en limonade na de samenkomst. Info: www.egba.nl EVANGELISCHE GEM. Rafaël Gemeenschap Waterport W4C. Iedere zo. 10.00 uur koffie en 10.30 uur dienst incl. kinderen jeugdprogramma, Sporthal Waterpoort (ingang Haringwater), Middeldijkerplein 9, Barendrecht. Info: P. ’t Hart, 0180-624429, www.waterport.nl GEMEENTE GODS GENADE Gebeds- & Genezingssamenkomst Boerhaavelaan 23 Elke woensdagavond van 20 u. tot 22 u. (open 19.30 u.) en elke eerste en laatste zaterdag van de maand van 13 u. tot 17 u. (open 12.30 u.). Inl. Tel. 0180-617822 HEERJANSDAM PROT. GEMEENTE HEERJANSDAM/KIJFHOEK Dorpskerk, Molenweg 09.30 uur Ds. J. Breure, afscheid kindernevendienst

ROTTERDAM ZUID ZUIDERKAPEL GEMEENSCHAP Charloisse Lagedijk 10.00 uur ds. W.A. Boer 15.00 uur ds. J. Smink VRIJE EVANGELISCHE GEM. en PETRAKERK PKN Pliniusstraat, Rotterdam-Lomb. 09.30 uur ds. J. Brederveld REMONSTR. GEMEENTE Museumpark 3, Rotterdam 10.30 uur mw. ds. A.G. Ochtman-de Boer HERVORMDE WIJKGEM. LOMBARDIJEN Johanneskerk, G. Gezelleweg 1 10.00 uur dhr. R.L. Antes, Ridderkerk ZEVENDEDAGADVENT. Amelandseplein 68, Rotterdam Samenkomst iedere zaterdag. 09.45 uur Bijbelstudie 11.00 uur Eredienst VRIJZ. GELOOFSGEM. N.P.B. Kerkdiensten: Wijkgebouw Vredeskerk, Lede 121, RotterdamZuid. Elke vierde zondag v.d. maand om 10.00 uur. PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE Boezemweg 170, Rotterdam Iedere zon. om 10.30 uur dienst. DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS V. D. HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Schoonveld 60, Rotterdam-Zuid. Avondmaalsvergadering zondags van 11.20 tot 12.30 uur HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP Dorpsweg 205, Rotterdam Eredienst zondag om 09.30 uur KERK V.D. NAZARENER Carnissesingel 240, R’dam-Zuid 10.00 uur - Eredienst (Nederlandstalig) 15.00 uur - Eredienst (KaapVerdisch) Elke eerste maandagavond van de maand in Barendrecht gemeentekring. www.nazarener.nl

Activiteiten voor senioren HEERJANSDAM - Vanaf 2 september zal er iedere maandag en donderdag een soos worden georganiseerd van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 15.30 uur. Er kan dan door de ouderen van Heerjansdam gebiljart en gekaart worden. Meer informatie 078-6772019. Iedere maan-

dagmorgen van 10 tot 12 uur kan er getekend en geschilderd worden. Meer informatie 078-6771782. Op donderdagmorgen van 10 tot 12 uur kan met luisteren naar Bach tot Fanfare en er uitgebreid over praten met elkaar. Meer informatie 078-6771488. Iedere donderdagmiddag van

14 tot 16 uur worden er kaarten gemaakt. Meer informatie 078-6772064. Iedere dinsdagmiddag vanaf 13 uur start de seniorengym. Meer informatie 0651001357. Al deze activiteiten vinden plaats aan de Sportlaan 16 van Stichting welzijn senioren Heerjansdam.

CDA bij ZomerFeest BARENDRECHT - Onder prachtige weersomstandigheden was CDA Barendrecht op zaterdag 6 juli aanwezig bij het ZomerFeest in de oude dorpskern. Voor de kinderen van de vele bezoekers waren er snoepjes en ballonnen. Voor de volwassenen was er een luisterend oor van de fractieleden. Het CDA vertegenwoordigt graag de bewoners van Barendrecht en wil daarom weten wat er leeft. Het ZomerFeest was een mooi moment om elkaar te ontmoeten.

Engelse middag op De Bongerd BARENDRECHT - Op basisschool De Bongerd wordt wekelijks Engels gegeven in groep 1 tot en met 8. Ieder jaar zijn er twee middagen met als thema Engels. Vrijdagmiddag 5 juli werd de laatste Engelse middag van dit schooljaar gehouden. Kinderen uit verschillende klassen vormden groepjes met elkaar en speelden een spel op het schoolplein, waarbij opdrachten uitgevoerd moesten worden. De opdrachtkaartjes waren allemaal in het Engels, dus er werd veel Engels gele-

zen en gesproken. Doordat de kinderen uit de lagere groepen begeleid werden door kinderen uit de bovenbouw, verliep alles vlekkeloos. Ter afsluiting was er in de groepen 3 tot en met 8 een high tea: lekker kopje thee met een scone met jam en slagroom. Bij de kleuters werd de middag gevuld met Engelse spelletjes, verhaaltjes en liedjes. Uiteraard werd ook hier de middag afgesloten met een lekkere verrassing in Engelse stijl.

35

Medische Diensten Huisartsen: Barendrecht, Heerjansdam, Rijsoord, Carnisselande, Portland, Rhoon, Poortugaal en Boomgaardshoek Avond-, nacht- en weekenddienst. Voor spoedgevallen doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur. In de weekenden van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Huisartsenpost RotterdamZuid: 010-2909888, Maasstadweg 59, 3079 DZ Rotterdam. Weekenddienst apotheken Barendrecht De Dienstapotheek Rotterdam Zuid is de apotheek voor de zuidkant van Rotterdam en Albrandswaard en Barendrecht. Patiënten kunnen er terecht met hun recept tijdens de avond, de nacht, in het weekend en tijdens de feestdagen, wanneer de reguliere apotheken gesloten zijn. De apotheek is alle dagen geopend van 17.00 uur ‘s avonds tot 08.30 ‘s ochtends. En in het weekend de gehele dag. De dienstapotheek bevindt zich bij het Maasstad Ziekenhuis (vlakbij station Lombardijen). Het adres is Dienstapotheek Rotterdam Zuid, Maasstadweg 59B, 3079 DZ Rotterdam, telefoon: 010-486 6328. Neem altijd een geldig verzekeringsbewijs/ pasje mee. Houd er rekening mee dat sommige producten betaald moeten worden. Op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur zijn in Barendrecht ook geopend de apotheken de Lindehoeve en Middeldijkerplein.

Geen SCHAKEL ontvangen? Mail uw klacht vrijdag vóór 10.00 uur naar schakel@moersteeverspreiding.nl of bel Moerstee Verspreiding

Telefoon: 015-3694070

Donderdag 11 juli 2013 - 72e jaargang - nr. 5 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE GEMEENTE BARENDRECHT, CARNISSELANDE, HEERJANSDAM Verschijnt wekelijks op donderdag in een oplage van 23.900 exemplaren. De Schakel is een uitgave van BAR Uitgeverij BV. Adres voor redactie en advertenties: Singel 55, Barendrecht; Tel. 0180-641022; Fax 0180-619983 Redactie: Jos Wesdijk (06-22499763); Leonie Elzinga (06-10336090); Fax 0180-619983 E-mail: redactiebarendrecht@baruitgeverij.nl Berichten (géén advertenties) dienen uiterlijk op maandag 20.00 uur in bezit van de redactie te zijn. Servicerubriek: Gegevens voor deze rubriek (kerkdiensten, medische diensten e.d.) dienen uiterlijk tien dagen voor de gewenste plaatsingsdatum in bezit te zijn van De Schakel. E-mail: krant@baruitgeverij.nl Advertenties: Advertenties kunnen tot dinsdagmiddag 16.00 uur worden aangeboden bij BAR Uitgeverij BV, Singel 55, 2992 BN Barendrecht. Tel. 0180-641022, e-mail: advertentie@baruitgeverij.nl. Klachten over de bezorging: telefoon 015-3694070; email schakel@moersteeverspreiding.nl Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen en ingezonden brieven. Redactie en uitgever zijn ook niet verantwoordelijk voor de juistheid van de advertenties.

Nog meer nieuws op www.deschakelbarendrecht.nl

SKB-kraam ZomerFeest druk bezocht BARENDRECHT - De stichting Kinderopvang Barendrecht heeft zaterdag deelgenomen aan het ZomerFeest. De SKB-kraam werd druk bezocht en de SKB-clown heeft voor veel kinderen figuren van modelleerballonnen gemaakt. In de witte tent op het Doormanplein werden nagels gelakt en voorzien van mooie stickers. Meer dan honderd kinderen hebben meegedaan aan de

wedstrijd om het aantal waterballonnen te raden in de pot. Daarnaast is er een kleurplaat uitgedeeld. Voor de kinderen die de kleurplaat gemist hebben, hij staat ook op www. kinderopvang-barendrecht. nl. De kleurplaat kan tot en met vrijdag 12 juli afgegeven worden bij locatie De Sloep aan Schoener 120. Woensdag 17 juli worden de winnaars via de website bekend gemaakt.

Kleuters maken kennis met muziek BARENDRECHT - Vanaf 9 september start de Harmonie Barendrecht met kennismakingslessen ‘muziek voor kleuters’. De lessen zullen worden verzorgd door Winia Schriek van De Verhalenmand. Tijdens de lessen komen de kleuters meer te weten over de diverse instrumenten, hoe ze muziek kunnen maken, wat een orkest is en wat voor gevoelens muziek op kan roepen. Dit alles wordt begeleid door een verhaal, dans en zang. De kosten zijn 30 euro voor vijf lessen die plaatsvinden in het Trefpunt aan de Dr. Kuyperstraat 4. Aanmelden via secretaris@harmoniebarendrecht.nl. Meer informatie www.harmoniebarendrecht.nl of www.deverhalenmand.nl


Barendrecht Graaf Adolfstraat 1

RECTIFICATIE

Barendrecht - ‘t Weerom 9

• Ruime vrijstaande tweeonder-een kap woning met vrijstaande garage

T VE RK O O CH T Heerjansdam - Madelief 11

Barendrecht NIEUW IN VERKOOP!

Gebroken Meeldijk 113

• mooie woonlocatie a/h water

• Door de speelse indeling van de woonkamer is het mogelijk een separate werkplek te creëren

• ruime kavel van circa 800 m2

• kindvriendelijke ligging • 3 slaapkamers, vergrootte badkamer

€ 375.000,-- k.k.

€ 240.000,-- k.k. Rhoon Hof van Portland 59-201

NIEUW IN VERKOOP!

• uw droomhuis realiseren.

• gelegen aan autoluw hofje

• Voor-, zij- en achtertuin is verzorgd aangelegd met diverse zon- en schaduwterrassen

Barendrecht Van Beuningenhaven 46-140

Barendrecht - Banjohof 5

Barendrecht - Vossenburg 23

VE RK

O CH T VE RK

Barendrecht - Glasblazerij 6

Barendrecht Amelanderoog 6

Barendrecht - Zijlleede 11

CH

T VE RK O

CH

T VE RK O O CH T

Barendrecht - Avenue Carnisse 261

VE RK

VE RK

Puttershoek - Eikenlaan 68

CH

T VE RK O Barendrecht - Koot-akker 9

O CH T

CH EK O G N AA

VE RK Barendrecht - Rossinisingel 1

CH

T CH T

Barendrecht - Strausslaan 74

O CH T

Barendrecht - De Keerweer 4E

VE RK O

VE RK O

CH

T

Ooms, ook tijdens de zomer uw makelaar!

• bouwvergunning verleend. • bouwtekening ter inzage

€ 295.000,-- k.k. Barendrecht Avenue Carre 64

• 3- en 4-kamer appartementen beschikbaar met lift en eigen parkeerplaats

• 2-, 3- en 4-kamer appartementen voor 55+ vzv allerlei luxe kwaliteitsvoorzieningen

• woonoppervlakten variëren van 90 m2 tot 147 m2

• Woonoppervlakten variëren van 86 m2 tot 110 m2.

• Inschrijven is mogelijk

• Inschrijven is mogelijk

• Royaal herenhuis vzv een uitgebouwde living, een riante tuin èn dakterras • 4 flinke slaapkamers en een grote garderobekamer • Privé parkeerplaats.

Vanaf € 780,--

Vanaf € 730,--

pmnd. excl. service kosten

pmnd. excl. service kosten

€ 329.000,-- k.k. Poortugaal Kleyn Valckensteyn

Wegens verkoopsucces woningen te koop gevraagd tot € 250.000,Bel Ooms: 0180-626500

• Inruil eigen woning bespreekbaar • Schitterende kavels te koop bij Rotterdam. • Realiseer uw droomvilla • www.kleynvalckensteyn.nl

Koopsommen op aanvraag

Barendrecht

Barendrecht

Meerwedesingel 30

Zuidersingel 230

Barendrecht NIEUW IN VERKOOP

• Extra brede garage met mogelijkheid voor kantoor/ praktijk aan huis

• Hoekappartement met groot balkon

• Gelegen aan een brede singel.

• Ruime woonkamer en eetkeuken

• Vrijstaande 2/1 kap met uitgebouwde woonkamer. • Inhoud circa 695 m3, bouwjaar 2000.

€ 440.000,-- k.k. Vestiging Barendrecht, Brugge 3 | Tel. 0180 - 62 65 00 www.ooms.com | barendrecht@ooms.com Vestigingen in: Rotterdam, Barendrecht, Capelle a/d IJssel, Dordrecht, Hellevoetsluis, Schiedam, Spijkenisse

• Parkeerplaats in afgesloten parkeergarage • Op loopafstand van winkels, medisch centrum en openbaar vervoer.

€ 230.000,-- k.k.

’t Waelhof

• Dijkwoningen te koop • Wonen nabij ‘t Waaltje • Naar eigen ontwerp uw droomhuis bouwen • Steiger aan het water

Koopsommen op aanvraag

11 07 2013 barendrecht