Page 1

The layout for such a broad range of material in the catalogue is the original work of Bartek Biały, student at the Koszalin University of Technology Design Institute. Both personally and on behalf of those running the studio I should like to take this opportunity to thank Bartek for all his involvement in the creation of this publication. Publication of this catalogue has been supported by funding from the Koszalin University of Technology for the Student Society Stairs Gallery, and also through grants and donations from individuals and companies who considered our project interesting and worthwhile. We thank you all. Anna Klimczak

OKLADKA_SKRZYDELKA_OK.indd 1

K O ¸O N AU K O W E S TU D E N CK A GA L ERI A „S C HOD Y "

1998-2008

Publishing also bears testimony to the collaboration of those running the studio. I must stress that the idea for creating an interdisciplinary team was brought to life and has been inspired over all these years by Professor El˝bieta Kalinowska-Motkowicz. I think that it was precisely thanks to this that the programme of study could also be realised in parallel, along with a variety of complementary projects.

INSTYTUTU WZORNICTWA POLITEC H NIK I KO S ZAL I ¡SK I EJ

The aim of the project was to present a diversified range of material which would illustrate not only the programme of study at the studio but also special projects, along with those run by the Drawing Studio and the Student Society - the Schody (Stairs) Student Gallery.

PRACOWNIA RYSUNKU

Our catalogue forms a documentary record of selected student works, activities, actions and projects which have all been part of work at the Drawing Studio at the Design Institute, Koszalin University of Technology, and the Stairs Student Gallery over the past ten years.

Nasz katalog stanowi dokumentacj´ wybranych prac studentów oraz działaƒ, akcji, projektów zaistniałych w ramach Pracowni Rysunku Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszaliƒskiej i studenckiej Galerii „Schody” w ciàgu minionych dziesi´ciu lat. Celem projektu było ukazanie zró˝nicowanego materiału, który ilustruje zało˝enia programu pracowni oraz projektów organizowanych, a tak˝e realizowanych przez Pracowni´ Rysunku i Koło Naukowe - Studencka Galeria „Schody”.

PRACOWNIA RYSUNKU 1998-2008

INSTYTUTU WZORNICTWA POL ITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ

K O ¸ O N A U K O W E S T U D E N C KA GALERIA „SCHODY" THE DRAWING STUDIO 1998- 2008 DESIGN INSTITUTE, KOSZAL IN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY STUDENT SOCIETY “SCHODY” (STAIRS) GALLERY

Wydawnictwo jest równie˝ Êwiadectwem współdziałania osób prowadzàcych pracowni´. Nale˝y podkreÊliç, ˝e ide´ stworzenia współpracujàcego ze sobà na wielu płaszczyznach zespołu wprowadziła w ˝ycie i przez te wszystkie lata twórczo inspirowała prof. El˝bieta Kalinowska-Motkowicz. MyÊl´, ˝e właÊnie dzi´ki temu mo˝liwa była równoległa realizacja programu pracowni oraz ró˝norodnych projektów uzupełniajàcych. Opracowanie graficzne obszernego materiału do katalogu stanowi autorski projekt studenta Instytutu Wzornictwa PK - Bartka Białego. OsobiÊcie oraz w imieniu osób prowadzàcych pracowni´ wyra˝am podzi´kowania Bartkowi Białemu za bezinteresowne zaanga˝owanie si´ w powstanie całej publikacji. Wydanie katalogu wsparły Êrodki finansowe przyznane przez Politechnik´ Koszaliƒskà na działalnoÊç Koła Naukowego Studencka Galeria „Schody”, a tak˝e dotacje i darowizny osób prywatnych i firm, które uznały projekt za ciekawy i wartoÊciowy. Dzi´kujemy.

Anna Klimczak

5/30/09 11:50:28 AM


The layout for such a broad range of material in the catalogue is the original work of Bartek Biały, student at the Koszalin University of Technology Design Institute. Both personally and on behalf of those running the studio I should like to take this opportunity to thank Bartek for all his involvement in the creation of this publication. Publication of this catalogue has been supported by funding from the Koszalin University of Technology for the Student Society Stairs Gallery, and also through grants and donations from individuals and companies who considered our project interesting and worthwhile. We thank you all. Anna Klimczak

OKLADKA_SKRZYDELKA_OK.indd 1

K O ¸O N AU K O W E S TU D E N CK A GA L ERI A „S C HOD Y "

1998-2008

Publishing also bears testimony to the collaboration of those running the studio. I must stress that the idea for creating an interdisciplinary team was brought to life and has been inspired over all these years by Professor El˝bieta Kalinowska-Motkowicz. I think that it was precisely thanks to this that the programme of study could also be realised in parallel, along with a variety of complementary projects.

INSTYTUTU WZORNICTWA POLITEC H NIK I KO S ZAL I ¡SK I EJ

The aim of the project was to present a diversified range of material which would illustrate not only the programme of study at the studio but also special projects, along with those run by the Drawing Studio and the Student Society - the Schody (Stairs) Student Gallery.

PRACOWNIA RYSUNKU

Our catalogue forms a documentary record of selected student works, activities, actions and projects which have all been part of work at the Drawing Studio at the Design Institute, Koszalin University of Technology, and the Stairs Student Gallery over the past ten years.

Nasz katalog stanowi dokumentacj´ wybranych prac studentów oraz działaƒ, akcji, projektów zaistniałych w ramach Pracowni Rysunku Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszaliƒskiej i studenckiej Galerii „Schody” w ciàgu minionych dziesi´ciu lat. Celem projektu było ukazanie zró˝nicowanego materiału, który ilustruje zało˝enia programu pracowni oraz projektów organizowanych, a tak˝e realizowanych przez Pracowni´ Rysunku i Koło Naukowe - Studencka Galeria „Schody”.

PRACOWNIA RYSUNKU 1998-2008

INSTYTUTU WZORNICTWA POL ITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ

K O ¸ O N A U K O W E S T U D E N C KA GALERIA „SCHODY" THE DRAWING STUDIO 1998- 2008 DESIGN INSTITUTE, KOSZAL IN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY STUDENT SOCIETY “SCHODY” (STAIRS) GALLERY

Wydawnictwo jest równie˝ Êwiadectwem współdziałania osób prowadzàcych pracowni´. Nale˝y podkreÊliç, ˝e ide´ stworzenia współpracujàcego ze sobà na wielu płaszczyznach zespołu wprowadziła w ˝ycie i przez te wszystkie lata twórczo inspirowała prof. El˝bieta Kalinowska-Motkowicz. MyÊl´, ˝e właÊnie dzi´ki temu mo˝liwa była równoległa realizacja programu pracowni oraz ró˝norodnych projektów uzupełniajàcych. Opracowanie graficzne obszernego materiału do katalogu stanowi autorski projekt studenta Instytutu Wzornictwa PK - Bartka Białego. OsobiÊcie oraz w imieniu osób prowadzàcych pracowni´ wyra˝am podzi´kowania Bartkowi Białemu za bezinteresowne zaanga˝owanie si´ w powstanie całej publikacji. Wydanie katalogu wsparły Êrodki finansowe przyznane przez Politechnik´ Koszaliƒskà na działalnoÊç Koła Naukowego Studencka Galeria „Schody”, a tak˝e dotacje i darowizny osób prywatnych i firm, które uznały projekt za ciekawy i wartoÊciowy. Dzi´kujemy.

Anna Klimczak

5/30/09 11:50:28 AM


PRACOWNIA RYSUNKU 1998-2008

INSTYTUTU WZORNICTWA PO LIT ECHNI KI KOSZA LI¡SKI EJ

K O ¸ O N A U K O W E S T U D EN C K A G A LE R I A „ S CH O D Y " THE DRAWING STUDIO 1998 -20 08 DESIGN INSTITUTE, KOSZA LIN UNIV ERS ITY O F TECH NOLOGY STUDENT SOCIETY “SCHODY ” ( STAIR S) GALLE RY


PRACOWNIA RYSUNKU

K O ¸ O N AU K O W E S T U D E N CK A G A L E RI A „ S C H OD Y " DRAWING STUDIO STUDENT SOCIETY “SC HOD Y” (S TAI RS) G ALL ERY

O P R A C O W A N I E/E D ITI N G: E L ˚ B I E T A K ALI N OWS K A-M O TKO W ICZ A N N A K L I M C ZAK A G N I E S Z K A RO˚ N OWS K A-J A SIE W ICZ B A R T O S Z B I AŁY

KOŁO NAUKOWE POLITE CHN IKI K OSZ ALI¡S KIE J, STUDENCKA GALERIA " SCH ODY"/ STUDENT SOCIETY “SC HOD Y” (S TAI RS) G ALL ERY, KOSZALIN UNIVERSITY OF TECH NOL OGY KOSZALIN 2009


PRACOWNIA RYSUNKU/DRAWING STUDIO

Pracownia Rysunku w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszaliƒskiej istnieje od 1-go paêdziernika 1996 roku. W pierwszym okresie funkcjonowania kierownikiem Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeêby był profesor Ryszard Tokarczyk, który - dzi´ki swojemu doÊwiadczeniu - aktywnie wspierał zało˝enia programowe pracowni. Pracownia Rysunku to swego rodzaju laboratorium poznawczo-badawcze. Tutaj studenci poznajà j´zyk rysunku. Kształcenie w Pracowni Rysunku odbywa si´ poprzez: - zapoznawanie si´ z elementami warsztatu rysunkowego, - poszukiwanie autonomicznego j´zyka rysunku, - rysunek, jako podstaw´ i punkt wyjÊcia do poszukiwaƒ interdyscyplinarnych, - rysunek, jako proces kreacji, - uruchomienie metody samokształceniowej. Program dydaktyczny skierowany jest na uwra˝liwienie ÊwiadomoÊci studenta tak, by zmienił opcj´ postrzegania Êwiata. Zamienił myÊlenie słowem na myÊlenie rysunkiem. Odkrywanie pierwszej warstwy kreatywnoÊci ka˝dego studiujàcego nast´puje w pracowni rysunku poprzez szkic, koncepcj´ i jej realizacj´. WłaÊciwe uło˝enie w kolejnoÊci - zdolnoÊci manualnych, wra˝liwoÊci, intuicji - w stron´ indywidualnego postrzegania tematów - daje oczekiwane rezultaty w trzyletnim procesie kształcenia w Pracowni Rysunku. Nauczanie myÊlenia rysunkiem jest równie˝ genezà dalszej edukacji w zakresie projektowania. Rozbudzanie wyobraêni poprzez ró˝nego rodzaju çwiczenia, intelektualne kojarzenia znaczeƒ, odkrywanie bardzo subtelnych i ulotnych emocji, oddala studentów od naÊladownictwa i pustego odwzorowywania rzeczywistoÊci.

Prezentowany katalog powstał z inicjatywy opiekunki Ko∏a Naukowego Studencka Galeria „Schody” - dr hab. Anny Klimczak, z wykorzystaniem dotacji finansowej przyznanej na działalnoÊç galerii. Trzeba zaznaczyç, ˝e galeria „Schody” powstała przy Pracowni Rysunku jako integralna cz´Êç programu dydaktycznego. Jej działalnoÊç pod postacià wystaw, spotkaƒ, organizacji mi´dzynarodowych warsztatów jest konsekwencjà dydaktyki zmierzajàcej w stron´ rozwijania swobodnej myÊli twórczej oraz uzupełniania wiedzy o sztuce. Istotnym akcentem programu dydaktycznego sà organizowane wyjazdy na wa˝ne wydarzenia kulturalne w kraju i za granicà, spotkania z artystami, krytykami sztuki oraz prezentacje prac studentów w galeriach sztuki współczesnej.

Instruction at the Drawing Studio is carried out by means of: - familiarising oneself with elements of drawing technique - searching for the autonomous language of drawing - drawing as a foundation and starting point for interdisciplinary research - drawing as a creative process - promoting learner autonomy The educational programme is directed towards the sensitivity of the students’ consciousness, in order that they may change their way of looking at the world. Change their thoughts in words into thoughts in pictures. Uncover the first layer of creativity in every student at the Drawing Studio through the sketch, the concept and its realisation. The appropriate composition in the following order – manual dexterity, sensitivity, intuition – with an individual perception of subject matter, comes to fruition in three years of study at the Drawing Studio. Teaching thinking through drawing is also the origin of further education in design. Awakening the imagination through a variety of exercises, intellectual associations of meaning and discovering highly subtle and ephemeral emotions turns the students away from imitation and an empty projection of reality. Acquired stereotypes affecting individual approaches to drawing undergo radical revision during the exercises and projects at the drawing studio, becoming an open, independent approach. In parallel to the study of drawing at the Studio, students complete a range of plein air projects in the form of installations or performance. The educational programme is completed by excursions to important cultural events both within Poland and abroad, by meetings with artists, art critics and presentations of student work at contemporary art galleries. The following catalogue is the idea of Dr Anna Klimczak, tutor at the “Schody” Gallery, and is financed by gallery grants. The “Schody” gallery was founded alongside the Drawing Studio as an integral part of the educational programme, and through its exhibitions, meetings and international programme of workshops is a consequence of education in terms of developing free creative thought and enhancing knowledge of art. The educational programme is completed by excursions to important cultural events both within Poland and abroad, by meetings with artists, art critics and presentations of student work at contemporary art galleries.

Prowadzàcy pracowni´ rysunku, przygotowujàc przyszłych projektantów do profesjonalnych standardów w tym zawodzie, wyposa˝ajà ich w niezb´dne umiej´tnoÊci, jakimi sà: kreatywnoÊç i znajomoÊç warsztatu rysunkowego. Dzi´kuj´ dr hab. Annie Klimczak oraz dr Agnieszce Ro˝nowskiej za ich rzetelny i wymierny wkład w realizacj´ programu dydaktycznego oraz autentyczne zaanga˝owanie w kształtowanie dobrego wizerunku pracowni rysunku Instytutu Wzornictwa.

The staff at the Drawing Studio, in shaping future designers, equip them with skills vital to their profession: creativity and a thorough knowledge of drawing technique. I should like to take this opportunity to thank Dr Klimczak and Agnieszka Ro˝nowska for their sterling contribution in the implementation of the educational programme, along with their tireless efforts in promoting the Drawing Studio at the Design Institute.

prof. nadzw. dr hab. El˝bieta Kalinowska-Motkowicz

Associate Professor Dr El˝bieta Kalinowska-Motkowicz

1998-2008

Przyswojone stereotypy dotyczàce indywidualnej wypowiedzi rysunkowej ulegajà, podczas çwiczeƒ i realizacji tematów w Pracowni Rysunku, radykalnej rewizji, idà w stron´ otwartej, samodzielnej wypowiedzi. Równolegle do studyjnego rysunku w pracowni realizowane sà tematy w otwartych przestrzeniach plenerowych o charakterze akcyjnym, z wykorzystaniem formy instalacji czy performance.

The Drawing Studio at the Koszalin University of Technology Design Institute was established on 1st October 1996. Initially the Institute of Drawing, Painting and Sculpture, it was led by Professor Ryszard Tokarczyk, whose great experience helped forge the Studio’s programme of study. It is a kind of cognitive research laboratory, where students become acquainted with the language of drawing.

7


PROWADZÑCY PRACOWNI¢ RYSUNKU/TUTORS, DRAWING STUDIO

El˝bieta KALINOWSKA-MOTKOWICZ Ukoƒczyła ASP w Krakowie na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Jonasza Sterna w 1974 r. z wyró˝nieniem medalowym. W 1981 roku była jednà z organizatorek Sympozjum Artystów i Naukowców w Osiekach. W 1989 r. według autorskiego scenariusza sfinalizowała Ogólnopolskie Spotkania w Koszalinie pod hasłem „Sztuka jako gest prywatny”. W 1993 i 1994 r. organizowała w Krasiczynie „Spotkania”, do których zaprosiła wielu znaczàcych polskich artystów. Obecnie jako prof. nadzw. dr hab. w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszaliƒskiej prowadzi Pracowni´ Rysunku. Od wielu lat kreuje własny, oryginalny alfabet twórczy zatytułowany „ZNAK i PRZESTRZE¡”. Swoje realizacje prezentuje na licznych wystawach zbiorowych oraz indywidualnych w presti˝owych galeriach w kraju i za granicà.

Studied at the Academy of Fine Arts in Kraków, graduating best in class from the Faculty of Painting under Professor Jonasz Stern in 1974. In 1981, co-organised the Osieki Symposium of Artists and Academics. In 1989 organised an All-Poland Meeting in Koszalin with the theme “Art as a private gesture”. In 1993 and 1994, organised “Meetings” in Krasiczyn, to which the most prestigious Polish artists were invited. Presently Associate Professor of the Drawing Studio at the Design Institute, Koszalin University of Technology. Over the years she has created her own, original alphabet called “SYMBOL and SPACE”. She exhibits extensively, both individually and collectively, at prestigious galleries throughout Poland and overseas.

1998-2008

Anna KLIMCZAK Urodzona w 1971 r. w Szczecinku. W latach 1993-1998 studiowała w ASP w Poznaniu (dyplom z wyró˝nieniem w pracowni rysunku prof. Jarosława Kozłowskiego). W latach 1999-2008 pracowa∏a na Politechnice Koszaliƒskiej: od 1999 roku jako asystent w Pracowni Rysunku prof. El˝biety Kalinowskiej-Motkowicz w Instytucie Wzornictwa, a od 2003 roku jako adiunkt w tej˝e pracowni. W 2008 uzyskała stopieƒ doktora habilitowanego. Była współzało˝ycielkà Koła Naukowego Studencka Galeria „Schody” i jego opiekunkà do roku 2008. W ramach Galerii „Schody” organizowa∏a Mi´dzynarodowe Warsztaty Studenckie „Konfrontacje” i inne projekty. W swojej działalnoÊci artystycznej zajmuje si´ m.in. instalacjà i video. Porusza ró˝norodne problemy dotyczàce to˝samoÊci oraz indywidualnej kondycji w obszarze sztuki.

Born in 1971 in Szczecinek. From 1993-1998 she studied at the Academy of Fine Arts in Poznaƒ, where she graduated with honours from the drawing studio of Professor Jarosław Kozłowski. From 1999-2008 she worked at the Koszalin University of Technology; from 1999 as lecturer in the drawing studio of Professor El˝bieta Kalinowska-Motkowicz at the Design Institute, and from 2003 as reader. In 2008 she gained a post-doctoral degree. She was cofounder of the “Schody” Student Gallery, and ran it until 2008. The Gallery organizes, among others, the International Confrontations Student Workshops. Her artistic output is centred around installation and video, her main interests being issues surrounding identity and individual form in art.

Agnieszka RO˚NOWSKA-JASIEWICZ

8

Urodzona w Poznaniu w 1973 r. Od 1994 do 1999 studiowała w ASP w Poznaniu (wydział MGR). Mi´dzy 1997 a 1998 rokiem przebywała na stypendium w VSVU w Bratysławie. W 1999 obroniła z wyró˝nieniem, dyplom w pracowni malarstwa prof. W. Dudkowiaka na ASP w Poznaniu. Od 2002 jest asystentem w Pracowni Rysunku prof. E. Kalinowskiej-Motkowicz w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszaliƒskiej. Od marca 2008 roku na stanowisku adiunkta. Od 2002 prowadzi wraz z Annà Klimczak galeri´ studenckà „Schody” na Politechnice Koszaliƒskiej. W swoich poszukiwaniach zajmuje si´ organizowaniem przestrzeni, zabudowywaniem i zamieszkiwaniem jej poprzez formy znaków utworzone z własnego ciała. Odnajdywaniem obszarów, w obr´bie których istnieje potrzeba znaczenia, zakreÊlania przestrzeni własnej. Bierze udział w wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za granicà.

Born in Poznaƒ. Studied from 1994-99 at the Academy of Fine Arts in Poznaƒ, and from 1997-98 on a Scholarship at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, graduating with honours in 1999 from the painting studio of Professor W. Dudkowiak. Since 2002, lecturer in the drawing studio of Professor E Kalinowska-Motkowicz at the Koszalin University of Technology Design Institute, and, with Anna Klimczak, organiser of the "Schody” Gallery. Reader since March 2008. Her main area of interest is the “organization” of space, building it up and “inhabiting” it with symbols created from her own body, finding territorial boundaries in need of a definition. She exhibits individually and collectively in Poland and abroad.


PRACOWNIA RYSUNKU/DRAWING STUDIO

INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES DZIAŁANIA RYSUNKOWE/DRAWING ACTIVITIES

1998-2008

PRACE STUDENTÓW/STUDENT WORKS


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES

1998-2008

Grzegorz SOJA

Piotr DRYJA

„Skala”; tusz na papierze, 100x70cm/“Scale”; ink on paper, 100x70cm

„Akt”; w´giel i grafit na papierze, 100x70cm/”Nude”; charcoal and graphite on paper, 100x70cm

11


1998-2008

INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES

12

Micha∏ DÑBROWSKI

Piotr OKULEWICZ

„Skala”; tusz na papierze, 100x70cm/“Scale”; ink on paper, 100x70cm

„Analiza przedmiotu”; ołówek na papierze, 100x70cm/”Analysis of an object”; pencil on paper, 100x70cm


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES

1998-2008

Tomasz DZIADO¡ „Analiza przedmiotu”; farby akrylowe, tusz na papierze, 100x140cm; 70x70cm Prywatne historie zamkni´te w przedmiotach nale˝àcych do ró˝nych osób stały si´ punktem wyjÊciowym do analizy rysunkowej. Mog´ powiedzieç, ˝e ka˝da rzecz była dla mnie oddzielnym, zamkni´tym wszechÊwiatem, który starałem si´ poznaç.

”Analysis of an object”; acrylic paint and ink on paper, 100x140cm; 70x70cm Private stories locked up in objects belonging to various people were the starting point for a drawing study. I can honestly say that I treated each item as a separate enclosed universe, which I tried to get to know.

13


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES 1.

Dorota DORAWA 1. Cykl prac powstał w oparciu o syneste-

zj´, tj. kojarzenie ze sobà wra˝eƒ odbieranych przez ró˝ne zmysły. Była to próba interpretacji zjawiska dêwi´ku i wyra˝ania go w formie rysunkowej, jako wizualnego obrazu, b´dàcego wynikiem skojarzeƒ wyobraêni i wra˝eƒ zmysłowych wywołanych muzykà. Ołówek na papierze, 100x70cm 2. Praca powstała poprzez wprowadzenie kompozycji opartej na powielaniu modułu przy jednoczesnej zmianie jego skali, wprowadzeniu perspektywy oraz deformacji pierwotnej formy obserwowanego obiektu. Kontrast z tłem nadaje wra˝enia jednoÊci obrazu wszystkich obiektów, zachowujàcych gł´bi´ przestrzeni i wyrazistoÊç form. Tworzy układ architektury, widziany jak gdyby w układzie krzywych zwierciadeł. Grafit na papierze, 200x100cm

1998-2008

2.

14

1. This cycle of work was based on synaesthesia, a perceptual experience involving a linking of the senses, and was an attempt to interpret sound in illustrated form, as a visual image, the result of an association of the imagination and sensory perceptions aroused by music. Pencil on paper, 100x70cm 2. The work came about through the introduction of a composition based on the duplication of a module, simultaneously changing its scale, introducing perspective and deforming the original shape of the object under observation. The contrast with the background gives an impression of cohesion between all the objects, which maintain a depth of space and a distinctness of form, and creates an architectural structure, viewed as if in an arrangement of false mirrors. Graphite on paper, 200x100cm


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES

1998-2008

Agnieszka BIERCEWICZ „Interpretacja przestrzeni” Szukam niezmierzonej przestrzeni. Przemijajàce pory roku pozostawiajà Êlady działania czasu. W moich pejza˝ach wszystko ulega nieustannym przeobra˝eniom. To, co wczeÊniej tworzyło spójnà struktur´, stopniowo przekształca si´, aby stworzyç nowy obraz. Wosk, tusz, kredki na papierze, 100x 140cm

”Interpretation of Space” I am seeking an unmeasured space. The ever-changing seasons leave traces of the effects of time. In my landscapes, everything undergoes constant change. That which was previously a coherent structure gradually turns into a new picture. Wax, ink and crayon on paper, 100x140cm

15


1998-2008

INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES

16

Marcin MEDZI¡SKI „Akt”; technika mieszana, cykl prac 100x70cm/”Nude”; mixed media, series 100x70cm


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES

1998-2008

Pawe∏ PREWENCKI „Kino”; ołówek na papierze, cykl prac 21x30cm/”Cinema”; pencil on paper, series 21x30cm

17


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES 2.

1998-2008

1.

Bartek BIAŁY 18

1. „Studium układu przedmiotów (kable)”; ołówek na papierze, cykl prac 100x50cm/“Study of an arrangement of objects (cables)”; pencil on paper, series 100x70cm 2. „Studium draperii”; ołówek na papierze, cykl prac 35x100cm/”Study of drapery”; pencil on paper, series 35x100cm


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES

1998-2008

Przemys∏aw MAJCHRZAK Interpretacje obrazów, (wideo)/Interpretations of paintings, (video)

19


1998-2008

INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES

Agnieszka BIL, Marta BUCHOLC, Marta LASEK „Interpretacja przestrzeni”; instalacja rysunkowa U˝ywajàc nici zbudowałyÊmy w wybranym miejscu nowà przestrzeƒ. OdtworzyłyÊmy wn´trze wyimaginowanego mieszkania, przedmioty codziennego u˝ytku oraz elementy dekoracji. CałoÊç dopełniały realne rekwizyty, nadajàce wn´trzu osobisty wymiar. W rezultacie stworzyłyÊmy w miejscu jak najbardziej realnym - nierealny Êwiat.

20

”Interpretation of Space”; drawing installation Using thread, we constructed a new space in our chosen place. We reconstructed the interior of an imaginary flat, everyday objects and decorative elements. The whole thing was completed with real props, giving the interior a personal dimension. In the end we created, in what was a totally real space, an unreal world.


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES

1998-2008

Magdalena SZYD¸OWSKA „Linia i jej znaczenie w budowaniu przestrzeni." Cykl prac powstał w oparciu o obserwacje przestrzeni pracowni. Tusz na papierze, cykl prac 18x13cm “The line and its significance in the creation of space.” A cycle of work based on observation of the studio workspace. Ink on paper, series 18x13cm

21


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES 1.

1998-2008

2.

¸ukasz JACKOWSKI

22

1. „Postaç - linia - ruch”; monotypia, cykl prac 100x70cm

1. "Shape - line - movement”; monotype, series 100x70cm

2. „Moduł jako element budowania przestrzeni” Jako element modułu wykorzystałem kubik. Zbudowałem bli˝ej nieokreÊlonà przestrzeƒ próbujàc rejestrowaç w niej czas. Poruszajàc problem czasu, zadawałem sobie pytanie czym jest chwila, trwanie, przemijanie? Gdzie si´ zaczynajà, a gdzie koƒczà? Monotypia, cykl prac 100x70cm

2. "The module as an element when building space” I used the cubic metre as the element for the module. I created a kind of undefined space in which to try and register time. By raising the question of time, I asked myself what a moment, a continuance, a passage of time actually is? Where does it begin, and where does it end? Monotype, series 100x70cm


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES 1.

2.

1998-2008

¸ukasz JACKOWSKI 1. „Moduł jako element budowania przestrzeni” (wideo)

1. "The module as an element when building space” (video)

2. „Rysunek inaczej” (wideo) Czym jest Êwiatło? Potocznie nazywa si´ tak widzialnà cz´Êç promieniowania elektromagnetycznego. Dla mnie stało si´ ono obiektem doÊwiadczenia, którego wynik zaowocował w postaci kilku krótkich etiud. Wykorzystuj´ ro˝ne techniki: wideo, animacj´ - a moim głównym medium staje si´ ekran telewizora. Operujàc kamerà i Êwiatłem rejestruj´ obraz na ekranie. Powstaje lustrzane odbicie, z którego wyłaniajà si´ formy mojego rysunku.

2. “Drawing done differently” (video) What is light? In everyday language it is the visible part of electromagnetic radiation. But for me, it has become an object of experience, the result of which has been several short etudes. I use a range of techniques, such as video and animation, with my major medium being the TV screen. Through the camera and light I register a picture on the screen, a mirror image, from which appear the shapes of my drawing.

23


1998-2008

INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES

24

Agata REDZIMSKA „T´skni´” (performance)/”I yearn” (performance)


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES

1998-2008

Igor WIKTOROWICZ „Linia i jej znaczenie w budowaniu przestrzeni.”; ołówek na papierze, cykl prac 50x140cm/”The line and its significance in the creation of space.”; pencil on paper, series 50x140cm

25


1998-2008

INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES

Kamila RACHUBI¡SKA

26

Moja praca powstała w oparciu o inspiracj´ sztukà romaƒskà. Szczególnà uwag´ podczas analizy epoki zwracałam na materiał wtedy wykorzystywany i jego właÊciwoÊci, które mogłabym zastosowaç w rysunku. Wybrałam drewno, w którym wypaliłam rzut romaƒskiego koÊcioła. Prac´ podzieliłam na szeÊciany poniewa˝ chciałam nadaç jej charakter układanki. Obiekt, 50x70cm

My work takes its inspiration from Romanesque art, in particular the materials used, along with their properties, which I was able to use in my drawing. I chose wood, in which I burnt a view of a Romanesque church. The work is divided into cubes, because I wanted to give it the feeling of a jigsaw puzzle. Object, 50x70cm


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES

1998-2008

Sabina LIEDTHKE „Maska”; technika mieszana, cykl prac 20x20cm/“Mask”; mixed media, series 20x20cm

27


1998-2008

INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES

28

Karolina KOTŁOWSKA „Gra w klasy”; technika mieszana, cykl prac 50x70cm/"Hopscotch”; mixed media, series 50x70cm


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES 1.

2.

1998-2008

Piotr GÓRSKI 1. „11 dni nieba”; technika mieszana 42x250cm/“11 days of heaven”; mixed media 42x250cm 2. „Zapis - dziennik - ksià˝ka”. Rejestracja cienia.; tusz na papierze, cykl prac 50x50/“Record - journal - book”. Shadow registration.; ink on paper, series 50x50cm

29


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES 1.

1998-2008

2.

30

¸ukasz PIOTROWSKI 1. „Âwiat Alicji w krainie czarów”; technika mieszana, cykl prac 70x100cm/"Alice’s World in Wonderland”; mixed media, series 50x100cm 2. „Interwencja w Przestrzeni”; wideo/"Intervention in space”; video


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES 1.

2.

1998-2008

Marta ZACZY¡SKA 1. „Dziennik rysunkowy”, fotografia, ksero, grafit na papierze, 400x150cm/”Drawing Diary”, photograph, photocopy and graphite on paper, 400x150cm 31

2. „Moduł”, obiekt rysunkowy, technika mieszana/ ”Module”, drawn subject, mixed media


1998-2008

INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES

32

Anna GUSZKOWSKA „Akt”; farba drukarska, tusz na papierze, cykl prac 100x70cm/”Nude”; printing ink and ink on paper, series 100x50cm


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „DZIENNIK RYSUNKOWY"/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: "DRAWING DIARY"

1998-2008

Grzegorz CIEMCIACH „Dziennik rysunkowy”; akryl, tusz na papierze, ok.160x120cm/”Drawing Diary”; acrylic, ink on paper, approx. 160x120cm

33


1998-2008

INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „DZIENNIK RYSUNKOWY"/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: "DRAWING DIARY"

Rados∏aw BUBLEJ

34

„Dziennik - Motór” stanowi rysunkowà opowieÊç o mojej fascynacji motorem oraz inspiracjach zwiàzanych z niezwykłymi perypetiami bohaterów filmu „Motór”. W pracy zawarłem kilka technik rysunkowych. Jest to tajemnicza opowieÊç powstała na zgi´ciu kartki, w przejrzystoÊci folii - swoista „instrukcja obsługi” lub dokumentacja techniczna. Dziennik składa si´ z dwóch cz´Êci: pierwsza rysunkowa, która „obna˝a” wn´trze motoru. Druga, w której wykorzystałem techniki ksero, rysunek CADowski oraz obróbk´ cyfrowà - stanowi jakby dokumentacj´ technicznà i „przepoczwarza” elementy motoru a˝ do powstania znaku - piktogramu. Przez wszystkie kartki przewija si´ krótka historia pewnego motocyklisty, który dzielnie pokonuje tras´ wytyczonà brzegiem strony. CałoÊç oprawiona jest w aluminiowà okładk´ spi´tà nitami i Êrubami, z wyrytym rysunkiem tytułowego „Motór’a”. Obiekt rysunkowy.

The “Motorcycle Diary” is an illustrated tale of my fascination with motorbikes and inspiration drawn from the misadventures of the lead characters in the film “The Motorbike” (Motór). I used several drawing techniques in my work, which is a mysterious story on bent cards in transparency film – a kind of “instruction manual” or technical documentation. The diary consists of two parts: the first illustrative, which ‘strips’ the interior of the motor, and the second (in which I used the techniques of photocopying, CAD and digital processing) a technical documentary and “pupation” of the motorbike’s parts into a pictogram. Throughout the cards runs the short story of a motorcyclist who bravely covers the route outlined by the edge of the page.The whole thing is bound in an aluminium cover fixed with rivets and screws and engraved with “MOTOR”. Drawn subject.


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „DZIENNIK RYSUNKOWY"/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: "DRAWING DIARY"

1998-2008

Konrad TYLEC „Dziennik rysunkowy”; tusz, grafit na papierze, cykl prac ok.100x70cm/ ”Drawing Diary”; ink and graphite on paper, series 100x70cm

35


1998-2008

INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „DZIENNIK RYSUNKOWY"/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: "DRAWING DIARY"

36

Karolina KOT¸OWSKA „Dziennik rysunkowy”, ołówek na papierze, 100x70cm/”Drawing Diary”, pencil on paper, 100x70cm


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „DZIENNIK RYSUNKOWY"/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: "DRAWING DIARY"

1998-2008

Kamila WASZKIEWICZ „Dziennik rysunkowy”; technika mieszana, ok. 100x140cm/ ”Drawing Diary”; mixed media, approx. 100x140cm

37


1998-2008

INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „DZIENNIK RYSUNKOWY"/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: "DRAWING DIARY"

38

Wojciech LUBI¡SKI „Dziennik rysunkowy”, ołówek na papierze, 50x70cm/”Drawing Diary”; pencil on paper, 50x70cm


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „DZIENNIK RYSUNKOWY"/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: "DRAWING DIARY"

1998-2008

Anna SKONIECZNA „Dziennik rysunkowy”; obiekt rysunkowy (rysunek tuszem, fotografia, ksero), ok.30x150cm/ ”Drawing Diary”; drawn subject (ink drawing, photograph, photocopy), about 30x150cm

39


1998-2008

INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „DZIENNIK RYSUNKOWY"/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: "DRAWING DIARY"

Jan DOMA¡SKI 40

Rysunek poddany cyfrowej obróbce graficznej. Do stworzenia realizacji wykorzystano autorskie oprogramowanie komputerowe bazujàce na rysunku odr´cznym; 150x100cm

Drawing with digital graphic processing, using an original computer programme based on freehand drawing; 150x100cm


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „DZIE¡ DOBRY, PANIE...”/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: ”GOOD MORNING, MR...”

1998-2008

Agnieszka BASI¡SKA Ludzie od zarania dziejów chcà i próbujà zgł´biç odwieczne tajemnice, prawdy o Êwiecie, w którym ˝yjà i o nich samych. Doszukujà si´ tej wiedzy w mistycyzmie, legendach, rozmowach... Jednak wiedz´ swà czerpià głównie z ksià˝ek (...). W mojej realizacji u˝yłam stołu jako elementu, dzi´ki któremu starałam si´ nawiàzaç dialog z wa˝nym dla mnie pisarzem - Umberto Eco i przekazaç inspiracje, jakich dostarczyła mi powieÊç pt.: „Wahadło Foucoulta”. Na obrusie wyszyłam cienie szeÊciu pozycji dłoni, w jakich człowiek mo˝e je układaç przy stole czytajàc ksià˝k´. GruboÊç wyszytych linii Êwiadczy o długoÊci czasu, który poÊwi´cony został lekturze. Instalacja rysunkowa (stół, obrus, nici)

People have always desired and attempted to uncover the eternal secrets of the world they live in, and of themselves, through mysticism, legends, conversations... but above all, they draw their knowledge from books (...). In my work the main component is a table, which serves to enter into a dialogue with a writer who is very important to me, Umberto Eco, and to share the inspiration provided to me by his book, Foucault’s Pendulum. On the tablecloth I embroidered the outlines of six hand positions, which could be made by a person sitting at the table and reading a book. The thickness of the lines is evidence of the time passing as the person reads. Drawing installation (table, tablecloth, thread)

41


1998-2008

INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „DZIE¡ DOBRY, PANIE...”/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: ”GOOD MORNING, MR...”

Bartłomiej MECHLI¡SKI „Dzieƒ dobry, Panie...” Inspiracjà do wykonania tej pracy był mój ulubiony zespół metalowy Samael. Przeplatanka pozwoliła uzyskaç efekty ruchome elementów pionowych i poziomych. Poprzez zastosowanie na pasach ró˝nych faz obrazu twarzy, z charakterystycznym dla tego rodzaju muzyki makija˝em, ujawnia si´ stan duchowy towarzyszàcy mi podczas słuchania muzyki „metalowej”.

“Good morning, Mr...” The inspiration for this work was my favourite heavy metal group, Samael. The interweaving gives an illusion of motion, which, combined with the (typically made-up) facial expressions reveals my state of mind when I listen to this kind of music.

Obiekt rysunkowy (tusz, fotografia, ksero, grafit na papierze), ok. 150x100cm

Drawn subject (ink drawing, photograph, photocopy and graphite on paper), approx. 150x100cm

42


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „DZIE¡ DOBRY, PANIE...”/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: ”GOOD MORNING, MR...”

1998-2008

Katarzyna TANDECKA „Dzieƒ dobry, Panie...” W swojej pracy nawiàzałam dialog z kompozytorem Wojciechem Kilarem. Wybrałam utwór z filmu Dracula pt.: „VAMPIRE HUNTERS”. U˝yłam maku jako narz´dzia, dzi´ki któremu zilustrowanie ˝ywiołu i perfekcjonizmu muzyki mistrza stało si´ mo˝liwe. W efekcie muzyka tworzy rysunek, ka˝dorazowo inny. Akcja rysunkowa; u˝yte materiały: mak, głoÊniki, papier.

“Good morning, Mr...” In my work I struck up a conversation with the composer Wojciech Kilar. I chose a piece from a Dracula film entitled "VAMPIRE HUNTERS”. I used poppyseed as a tool, so that illustrating the element and perfectionism of the maestro’s music could be possible. As a result, the music creates the drawing, which is different every time. Drawn action; materials: poppyseed, loudspeakers, paper.

43


1998-2008

INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „DZIE¡ DOBRY, PANIE...”/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: ”GOOD MORNING, MR...”

Magdalena KACZMAREK

44

„Dzieƒ dobry, Panie...” (inspiracja ksià˝kà Lewis’a Carroll’a pt.: „Przygody Alicji w Krainie czarów”) Zbli˝enie si´ do lustrzanej tafli to poczàtek zabawy w Alicj´, a zarazem poczàtek całego łaƒcucha wàtpliwoÊci. Nie obowiàzujà w nim bowiem ziemskie zasady fizyki, logiki, zachowania. Wszystko odwrócone jest do góry nogami. Seria rysunków na foliach pt.: „Ły˝eczki” nawiàzuje do, bodaj˝e pierwszej, europejskiej baÊni psychologicznej, w której doszukaç si´ mo˝na nawiàzaƒ do filozofii Platona, do mitologii indyjskiej, okultyzmu europejskiego. Niemal˝e całe dzieło nale˝y uznaç za zbiór symboli. Na tej samej zasadzie egzystuje moja praca. Mo˝na jà odczytaç jako alegori´ introwertyzmu, wr´cz narcyzmu czy problemów zwiàzanych z zachwianiem lub szukaniem to˝samoÊci. Obiekt rysunkowy.

„Good morning, Mr...” (inspired by Lewis Carroll’s "Alice’s Adventures in Wonderland") As you approach the reflective tiles this is just the beginning of our playing at being Alice and also the start of a whole chain reaction of doubts, since our normal laws of physics, logic and behavioural norms simply do not apply in this upside-down world. The series of drawings on transparency film entitled “Teaspoons” alludes to probably the first European psychological fairy tale, where we can find references to Plato’s philosophy, Indian mythology and European occultism. Almost all of the work should be seen as a collection of symbols. My work exists on the same principle. It can be interpreted as an allegorical representation of introversion, narcissism even, or of problems related to loss of, or searching for, identity. Drawn subject.


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „RUCH I MODU¸"/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: "MODULE AND MOVEMENT"

1998-2008

Anna ADAMCZEWSKA „Ruch i moduł”; instalacja i obiekty rysunkowe/”Movement and module”; drawing installation and objects

45


1998-2008

INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „RUCH I MODU¸"/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: "MODULE AND MOVEMENT"

46

¸ukasz ˚UKOWSKI „Ruch i moduł”, technika mieszana, 30x200cm/”Movement and module”, mixed media, 30x200cm


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „STUDIUM DRAPERII"/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: ”STUDY OF DRAPERY”

1998-2008

Renata PAB¸OCKA „Studium draperii”; grafit na papierze, cykl prac 50x70cm/”Study of drapery”; graphite on paper, series 50x70cm

47


1998-2008

INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „STUDIUM DRAPERII"/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: ”STUDY OF DRAPERY”

48

Micha∏ MERESI¡SKI „Studium draperii”; technika mieszana, cykl prac 100x70cm/”Study of drapery”; mixed media, series 100x70cm


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „KONSTRUKTYWIZM"/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: "CONSTRUCTIVISM"

1998-2008

Anna MAZUR Moje prace oparte sà na zasadzie budowania krzywej van Kocha. Ka˝dy dodawany przeze mnie element jest taki, jak poprzedni i znajduje si´ pod kàtem b´dàcym wielokrotnoÊcià kàta 600 do poprzedniego. Zasada ta daje niezliczonà mo˝liwoÊç kombinacji powstawania kształtów, zarówno abstrakcyjnych, jak i przypominajàcych realne formy. „Konstruktywizm”; instalacja rysunkowa My works are based on the principle of a Koch curve. Every element I add is the same as the previous, and lies at an angle which is a multiple of 600. This principle allows for an infinite number of shape combinations, whether abstract or resembling those found in reality. ”Constructivism”, drawn installation

49


1998-2008

INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „KONSTRUKTYWIZM"/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: "CONSTRUCTIVISM"

Jakub STRUPCZEWSKI

50

„KONSTRUKTYWIZM” Inspiracjà do powstania pracy była architektura okresu konstruktywizmu, jak równie˝ architektura współczesna, która czerpie bardzo wiele z tego kierunku. Praca wykonana jest na szkle (jednym z głównych materiałów wykorzystywanych w projektach okresu konstruktywizmu), a samo „konstruowanie” moich grafik (obrazów) było oparte na zestawianiu ze sobà prostych elementów geometrycznych: linii, trójkàta, koła, kwadratu. Z zało˝enia wzajemne oddziaływanie tych form wywołuje napi´cia w kompozycji obrazu, co starałem si´ wykorzystaç w mojej realizacji. Technika mieszana, cykl prac 40x40cm

"CONSTRUCTIVISM” The inspiration for my work was architecture from the constructivist period along with contemporary architecture, which owes a great deal to constructivism. I worked with glass (one of the principal materials used in the constructivist period) and the “construction” itself of my drawings (pictures) was based on the interrelationship of geometric elements such as lines, triangles, circles and squares. The interplay of these forms causes tensions in the composition of the picture, which I tried to make use of in my work. Mixed technique, series 40x40cm


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „KONSTRUKTYWIZM"/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: "CONSTRUCTIVISM"

1998-2008

Jagoda KAR¸OWSKA „Konstruktywizm”; fotografia, ksero na papierze, cykl prac 70x70cm/”Constructivism”; photograph, photocopy on paper, series 70x70cm

51


1998-2008

INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „KONSTRUKTYWIZM"/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: "CONSTRUCTIVISM"

Adrian TKACZ „CZARNY KWADRAT 10x10" Praca powstała z inspiracji twórczoÊcià Kazimierza Malewicza. SzeÊciany stworzone przeze mnie ukazujà ró˝nice, jakie powstajà w postrzeganiu rzeczywistoÊci, w zale˝noÊci od obserwatora - jego punktu widzenia. Obiekty, 15x15x15cm Praca wyró˝niona na studenckiej wystawie rysunku pt.: „Granice Rysunku” w Rzeszowie, 2006r. “A BLACK SQUARE 10x10” This work was inspired by the work of Kazimierz Malewicz. The cubes I made reveal differences in perceptions of reality, depending on the observer’s point of view. Objects, 15x15x15cm

52

The work received a prize at the ”Granice Rysunku” exhibition of student drawing, held at the Wanda Siemaszkowa Theatre Gallery in Rzeszów, 2006.


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „MOJE WŁASNE MAPY ÂWIATA”/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: ”MY OWN WORLD MAPS”

1998-2008

Joanna ˚URAW Realizacja powstała w odpowiedzi na hasło: „Moje własne mapy Êwiata” i wynikała w du˝ym stopniu z inspiracji twórczoÊcià Witolda Gombrowicza. Pod białymi formami ukryłam twarze znajomych osób po to, aby nadaç im niejednoznacznà i tajemniczà wymow´. Po odkryciu form ukazał si´ Êwiat twarzy, który opisywałam słowem i gestem, aby wyraziç uczucia, które wià˝à mnie z tymi osobami. Akcja rysunkowa.

This work came about as a response to the epithet “My own world maps” and was to a large extent inspired by the works of Witold Gombrowicz. I concealed the faces of people I know under white shapes to give them an ambiguous and mysterious significance. Upon removal of the shapes a world of faces appeared, which I described in words and gestures to articulate the feelings which tie me to these people. Drawn action.

53


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „MOJE WŁASNE MAPY ÂWIATA”/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: ”MY OWN WORLD MAPS”

1998-2008

Dorota ZAREMBA

54

„Moje własne mapy Êwiata” Inspiracjà do mojej realizacji była mapa Polski - jej granice, szlaki komunikacyjne itp. Prace wykonane sà kolorowà mulinà na płóciennych szmatkach. Nawiàzujà formà do Êciennych makatek, które niegdyÊ były elementem dekoracyjnym w domach, a szczególnie w kuchni. Kolory, których u˝ywałam do tworzenia linii zaczerpn´łam ze schematycznych opisów, które mo˝emy odnaleêç w legendach towarzyszàcych mapom. Na rysunku, który stworzyłam poprzez wyszywanie, czytelne sà deformacje. Mapy - które mo˝na odczytywaç równie˝ w znaczeniu symbolicznym (tradycji, rodziny, miejsc) - tracà w mojej pracy pierwotny kształt i nabierajà zupełnie nowych znaczeƒ. Moje mapy nie majà koƒca ani poczàtku, brak w nich granic i porzàdku. MyÊl´, ˝e mo˝na je interpretowaç bardzo szeroko. Obiekty, 50x30 cm "My own world maps” The inspiration for my work was the map of Poland, with its borders, transport networks etc. The pieces are made from stitching silk on linen cloths. Through their shape they remind us of wall hangings, which at one time used to be interior decorations in houses, in particular in kitchens. The colours I used to make the lines were drawn from those present on map legends. In the picture, which I created through embroidery, distortions are legible. The maps, which can also be read symbolically (in terms of tradition, family, places), lose their original shape and take on entirely new meanings. My maps have neither an end nor a beginning, nor do they have borders and order. I think that they can be interpreted very broadly. Objects, 50x30 cm


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „NIE CZERPI¢ Z WIELKICH MISTRZÓW..."/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: ”I DO NOT DRAW ON THE GRAND MASTERS..."

1998-2008

¸ukasz SZYRNA „Nie czerpi´ z wielkich mistrzów, ale z własnego dzieciƒstwa. Nie czerpi´ z własnego dzieciƒstwa - mam idoli.”; tusz na papierze 150x150cm/”I do not draw on the grand masters, but on my own childhood. I do not draw on my own childhood - I have idols.”; ink on paper, series 150x150cm

55


1998-2008

INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „NIE CZERPI¢ Z WIELKICH MISTRZÓW..."/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: ”I DO NOT DRAW ON THE GRAND MASTERS..."

56

Marta BUCHOLC „Nie czerpi´ z wielkich mistrzów, ale z własnego dzieciƒstwa. Nie czerpi´ z własnego dzieciƒstwa - mam idoli”, technika mieszana, cykl prac 100x70cm oraz 40x200cm/ ”I do not draw on the grand masters, but on my own childhood. I do not draw on my own childhood - I have idols”, mixed media, series 100x70cm and 40x200cm


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „NIE CZERPI¢ Z WIELKICH MISTRZÓW..."/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: ”I DO NOT DRAW ON THE GRAND MASTERS..." 1.

Izabela ˚REBECKA „Nie czerpi´ z wielkich mistrzów, ale z własnego dzieciƒstwa. Nie czerpi´ z własnego dzieciƒstwa - mam idoli.”

1998-2008

1. Inspiracjà była moja siostra bliêniaczka. Praca ta jest formà zabawy, powrotu do dzieciƒstwa, które kojarzy mi si´ z beztroskà. Ukazuj´ podobieƒstwo, jakie istnieje mi´dzy mnà a mojà siostrà. Obiekty 50x70 cm 2. Druga praca podejmujàca ten sam problem, zamkni´ta jest w kole, które jest figurà geometrycznà doskonałà - łàczy najwy˝szy spokój z napi´tà siłà, jest symbolem pełni i doskonałoÊci. Poniewa˝ nie ma ani poczàtku ani koƒca, jest obrazem wiecznoÊci, którà rozpatrywałam w odniesieniu do mojego doÊwiadczenia wi´zi rodzinnych. Instalacja rysunkowa; obiekty 50x50 cm

“I do not draw on the grand masters, but on my own childhood. I do not draw on my own childhood - I have idols” 1. I took my inspiration from my twin sister. My work is a form of play and a return to the carefree days of childhood, which reveals the similarities between myself and my sister. Objects 50x70 cm 2. The second work which looks at the same problem is enclosed in a wheel, which, as a perfect geometrical shape, is a symbol of completeness and perfection. Since it has neither a beginning nor an end, it is an image of eternity. I considered this aspect in relation to my experience of family ties. Drawing installation; objects 50x50 cm

57

2.


1998-2008

INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „MODU¸"/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: "THE MODULE"

Małgorzata CHINS

Jakub STRUBCZEWSKI

MODU¸ Moduł, cz´Êç, element - wyst´pujàc pod postacià poj´cia, wyobra˝enia, przedmiotu - to Êrodek tworzenia nowych wartoÊci przekazu rysunkowego. Operowanie strukturà modułu jest dla warsztatu rysunkowego uniwersalne, dobrze odsłania walory konstrukcyjne, dotyka treÊci ukrytych, niewidocznych. Zasi´g wykorzystania operacji modularnych jest bardzo szeroki: od racjonalnego po poetyckie kojarzenia rzeczywistoÊci. Kreowanie modułem wzbogaca warsztat przyszłych projektantów, odkrywa nowe mo˝liwoÊci poszukiwania ró˝nych rozwiàzaƒ. prof. El˝bieta Kalinowska-Motkowicz

MODULE

58

The module, part, element - appearing in the shape of a concept, a representation or an object - is the source for creating new values in the message of drawing. Operating by way of module structure is universal within drawing; it reveals structural values and touches hidden or unseen contents. There is a wide variety of modular operation, ranging from the rational to poetic associations of reality. For future designers, creating by module enriches their art, uncovering further opportunities for seeking solutions. Professor El˝bieta Kalinowska-Motkowicz

Elwira DHALKE


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „MODU¸"/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: "THE MODULE"

1998-2008 59

Dokumentacja z realizacji tematu oraz wystawy prac studenckich pt.: „Moduł"/Documentation relating to and exhibition of student work entitled "Module"


1998-2008

INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „MODU¸"/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: "THE MODULE"

60

Joanna HINZ „Moduł”; tusz na papierze, cykl prac 50x50cm/”Module”; ink on paper, series 50x50cm


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „MODU¸"/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: "THE MODULE"

1998-2008

Paweł DYMEK „Moduł”; technika mieszana, ok. 150x200cm/”Module”; mixed media, approx. 150x200cm

61


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „MODU¸"/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: "THE MODULE"

Helena MORGA

1998-2008

„Moduł”; ołówek na papierze, cykl prac 70x120cm/”Module”; pencil on paper, series 70x120cm

62

Kamila KOSIOROWSKA „Moduł”; tusz, farba akrylowa na papierze, cykl prac 100x70cm/”Module”; ink and acrylic paint, series100x70cm


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „MODU¸"/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: "THE MODULE"

Mateusz FABIANIAK „Szachy”; ołówek na papierze, cykl prac 40x40cm/”Chess”; pencil on paper, series 40x40cm

1998-2008

¸ukasz WASILEWSKI technika mieszana, cykl prac 100x70cm/mixed media, series100x70cm

63


1998-2008

INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „MODU¸"/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: "THE MODULE"

Marek MROWI¡SKI Moduł - Êrodek do poszukiwania, doÊwiadczania nowych wartoÊci przekazu rysunkowego. Kosmiczna, przewrotna przestrzeƒ wynika z multiplikacji i nakładania na siebie modułów. Ostateczny rysunek nabrał nowej, nieprzewidywalnej wartoÊci. Modułem jest przedmiot wynikajàcy z szeÊcianu, ostateczna forma zamkni´ta jest równie˝ w szeÊcianie. Obiekt 50x50x50cm (folia, tusz, konstrukcja metalowa) 64

The module - a source of research and experience for new values in the medium of drawing. With the multiplication and superposition of modules, the drawing takes on a new, unpredictable value. The module is an object derived from a cube, which is why its final form is also a cube. Object 50x50x50cm (transparency film, ink, metal construction)


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „MODU¸"/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: "THE MODULE"

1998-2008

Aleksandra GOŁDYN „Moduł”; ołówek na papierze, cykl prac100x70cm/”Module”; pencil on paper, series 100x70cm

65


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „MODU¸"/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: "THE MODULE"

Paulina KMINKOWSKA

1998-2008

„Moduł”; obiekt 20x120x15cm (farba drukarska na folii)/”Module”; object 20x120x15cm (printing ink on transparency film)

66

Ines KRUPA „Moduł”; tusz, farba akrylowa na papierze, cykl prac 100x200cm/”Module”; ink, acrylic paint on paper, series 100x200cm


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „MODU¸"/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: "THE MODULE"

1998-2008

Joanna KUCHCIK „Moduł”; obiekt; farby akrylowe, tusz na kartonie, wymiary nieregularne/ ”Module”; object; acrylic paint and ink on card, dimensions variable

67


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „MODU¸"/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: "THE MODULE" 1.

1998-2008

2.

68

Pawe∏ KRAWCZUGO 1. „Moduł”; technika mieszana/”Module”; mixed media 2. „Moduł”; technika mieszana/”Module”; mixed media


INDYWIDUALNE INTERPRETACJE TEMATÓW: „MODU¸"/INDIVIDUAL INTERPRETATIONS ON THEMES: "THE MODULE"

1998-2008

Micha∏ CIESIELSKI „Moduł”; farba drukarska na papierze, cykl prac 100x70cm/ ”Module”; printing ink on paper, series 100x50cm

69


DZIAŁANIA RYSUNKOWE: „RYSUNEK MATERIAŁAMI NATURALNYMI"/DRAWING ACTIVITIES: "DRAWING WITH NATURAL MATERIALS"

Beata POPIEL

Natalia POTYRALSKA, Dorota MAZUR

Dorota MAZUR

Igor WIKTOROWICZ

Igor WIKTOROWICZ

1998-2007

Magdalena SZYDŁOWSKA

Rysunek MATERIAŁAMI NATURALNYMI

70

Rysunek materiałami naturalnymi poszerza granice warsztatu, wzbogaca j´zyk wskazujàc na wykorzystanie innych niekonwencjonalnych Êrodków. Nowe materiały wyznaczajà nowe terytoria: woda, wiatr, piasek, pył, popiół utrwalajà procesy czasu i przestrzeni. Umiej´tne wykorzystanie właÊciwoÊci materii (poprzez bodêce zmysłowe) emanuje nasze ukryte emocje, ekspresje, okreÊla innà interpretacj´ rzeczywistoÊci. prof. El˝bieta Kalinowska-Motkowicz

Drawing with natural materials broadens the range of our atelier, enriching the language evocative of the use of other unconventional materials. New materials determine new territories: water, wind, sand, dust or ash record the processes of time and space. The skilful use of the appropriate material through sensory stimuli allows us to illuminate our hidden emotions and expressions, defining a different interpretation of reality. Prof. El˝bieta Kalinowska-Motkowicz


DZIAŁANIA RYSUNKOWE: „SIEDEM CUDÓW ÂWIATA"/DRAWING ACTIVITIES: "THE SEVEN WONDERS OF THE WORLD"

Kamila BARTOSZEWICZ

Kasia SKARBEK 1998-2007

Katarzyna GERLACZY¡SKA

Justyna RADZICKA

Siedem CUDÓW ÂWIATA

The seven WONDERS OF THE WORLD

Kanon staro˝ytnych i współczesnych cudów Êwiata stał si´ inspiracjà do wypowiedzi rysunkowej. Zagadnienie miało na celu nawiàzanie dialogu z atrybutami kultury (staro˝ytnej, Êredniowiecznej oraz współczesnej) i poprzez wnikliwà analiz´ stworzenie wypowiedzi rysunkowych wykorzystujàcych ró˝ne media, a tak˝e wiedz´ teoretycznà dotyczàcà tego problemu. dr Agnieszka Ro˝nowska

Both the ancient and modern wonders of the world were the inspiration for my drawing, which aims to create both a dialogue between cultural trappings (ancient, medieval and contemporary), and with a thorough analysis, an illustrative statement using a range of media and theoretical knowledge of the subject. Dr Agnieszka Ro˝nowska

71


DZIAŁANIA RYSUNKOWE: „MI¢DZY LINIÑ A DèWI¢KIEM"/DRAWING ACTIVITIES: "BETWEEN LINE AND SOUND"

1998-2007

Anna HUL

Joanna HINZ

Mi´dzy LINIÑ A DèWI¢KIEM Linia - jeden z podstawowych elementów tworzàcych wypowiedê rysunkowà. Jej charakter i specyfika „brzmienia” wynikajà zarówno z narz´dzia jakim posługujemy si´ przy tworzeniu zapisu linearnego, jak i sposobu w jaki powstaje - czyli indywidualnego gestu oraz wra˝liwoÊci autora. Hasło: „Mi´dzy linià a dêwi´kiem” stało si´ inspiracjà do poszukiwaƒ nowych wartoÊci w kreacji rysunkowej, rozbudowywania warsztatu, cz´sto próbà wykraczania w wypowiedzi rysunkowej poza obszar papieru, łàczenia mediów takich jak znak i dêwi´k - a co za tym idzie - doÊwiadczania poj´cia rysunku jako dziedziny interdyscyplinarnej. dr hab. Anna Klimczak

Between LINE AND SOUND

72

The line is one of the basic elements of a drawing, with its character and ‘sound’ resulting from not only the tools we use when making a linear recording but also the way in which it is created i.e. with the artist’s sensibility and movement. The title Between line and sound became the inspiration for seeking out new values and extents in the subject of drawing, all the while taking it beyond paper by combining it with media such as symbols and sounds, to make drawing an interdisciplinary field. Dr Anna Klimczak

Marta TOMASIK


DZIAŁANIA RYSUNKOWE: „MI¢DZY LINIÑ A DèWI¢KIEM"/DRAWING ACTIVITIES: "BETWEEN LINE AND SOUND"

Ewa WESOŁOWSKA 1998-2007 73

Kamila KOSIOROWSKA

Sabina LIEDTHKE


DZIAŁANIA RYSUNKOWE: „RYSUNEK CIAŁEM"/DRAWING ACTIVITIES: "DRAWING WITH THE BODY"

2002-2007

Realizacje GRUPOWE/Group PROJECTS

Damian ˚UKOWSKI

74

Paulina ZDU¡CZYK

Aleksandra WASZEK

Rysunek CIA¸EM

Drawing with the BODY

åwiczenie realizowane przez studentów I-go roku ma na celu ukazywanie znaczenia anatomii człowieka w procesie budowania rysunku (zakres r´ki, dłoni, tułowia). Znamienne jest równie˝ zaobserwowanie i wykorzystanie mo˝liwoÊci i ograniczeƒ własnego ciała w budowaniu obrazu, budowaniu przestrzeni. Konstruowanie spontanicznych rysunków dyktowanych elementarnymi zale˝noÊciami (koła, linie, przekàtne, punkty) ukazuje zarazem charakter gestu, jego długoÊç, rytm, ciàgłoÊç. Ten rodzaj wypowiedzi pozwala na zbadanie mo˝liwoÊci ruchów i kształtu ciała, ekspresji, dzi´ki której rysunek staje si´ autonomicznym zapisem. åwiczenie realizowane jest w ró˝nych technikach rysunkowych, graficznych i malarskich na wielkich formatach, na podkładach takich jak papier, płótno, tektura czy folia.

An exercise carried out by the first-year students with the aim of showing the significance of the human body during the process of creating a drawing (the area of the arm, hand or trunk). It is also important to observe and make use of the possibilities and limits of our own bodies when building a picture or a space. The construction of spontaneous drawings prescribed by dependent elements (circles, lines, diagonals, points) also reveals the nature of the motion, its length, rhythm and continuity. This kind of statement allows us to study the opportunities for movement, shape and expression in the body, through which the drawing becomes an autonomous record. The exercise takes place through a range of drawing, graphic and painting techniques, on a wide variety of materials such as paper, canvas, cardboard or foil. Dr Agnieszka Ro˝nowska

dr Agnieszka Ro˝nowska


DZIAŁANIA RYSUNKOWE: „RYSUNEK CIAŁEM"/DRAWING ACTIVITIES: "DRAWING WITH THE BODY"

Kamila KUSTRA

Anna PODBERESKA

Marta TOMASIK

Kamila KUSTRA

¸ukasz ADAMSKI

Piotr GÓRSKI

Agata P¸OTKOWSKA

2002-2007 75

Realizacja GRUPOWA/GROUP project

Marta ZACZY¡SKA

Konrad TYLEC


DZIAŁANIA RYSUNKOWE: „SYNESTEZJA"/DRAWING ACTIVITIES: "SYNAESTHESIA"

Warsztaty z SYNESTEZJI

2005

Stypendium Leonardo da Vinci (Argo) dało mi mo˝liwoÊç zorganizowania badaƒ (poszukiwaƒ) dotyczàcych problematyki Sztuki i Synestezji ze studentami Pracowni Rysunku (Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszaliƒskiej), które rozwin´łam pod opiekà prof. El˝biety Kalinowskiej-Motkowicz. Rezultatem mojego pobytu w Polsce było połàczenie i poszerzenie badaƒ nad synestezjà, jak równie˝ zakoƒczenie pierwszej cz´Êci mojej pracy doktorskiej zatytułowanej: „Synestezja. Kreatywne badania”. Ponadto, prace wykonane przez studentów w czasie sta˝u zostały wybrane przez Fundacj´ Artesita na mi´dzynarodowà wystaw´ video i animacji dotyczàcà synestezji i muzyki wizualnej „MuVi” w Palacio de los Condes de Gabia w Granadzie w 2007 roku. Tam miałam mo˝liwoÊç wygłoszenia dwóch referatów w czasie konferencji na temat synestezji. Aktualnie kontynuuj´ doÊwiadczenia nad „zmianami duchowymi” (alteracje) i synestezyjnymi (zmysłowymi) w projekcie stowarzyszenia europejskiego, które zajmuje si´ interdyscyplinarnym studiowaniem synestezji. Josefa Salas Vilar

SYNAESTHESIA workshop

76

The Leonardo da Vinci (Argo) Scholarship gave me the wonderful opportunity to research Art and Synaesthesia, which I undertook during my year-long PhD tenure with the students from the Drawing Studio at the Design Institute, Koszalin University of Technology, under Professor El˝bieta KalinowskaMotkowicz. The result of my stay in Poland was the connection and expansion of my research on synaesthesia, and the end of the first part of my doctorate, entitled “Synaesthesia. Creative investigations”. Moreover, the work carried out by the students during my stay was selected by the Artesit Foundation for an international video and animation exhibition on synaesthesia and visual music entitled "MuVi” held at the Palacio de los Condes de Gabia, Granada, in 2007, where I presented two papers on synaesthesia. I am at present furthering my experience on "spiritual and synaesthetic (intellectual) changes (alterations)” for a European association concerned with the interdisciplinary study of synaesthesia. Josefa Salas Vilar

Realizacje GRUPOWE/GROUP projects


DZIAŁANIA RYSUNKOWE: „SYNESTEZJA"/DRAWING ACTIVITIES: "SYNAESTHESIA"

2005 77

Realizacje GRUPOWE/GROUP projects


DZIAŁANIA RYSUNKOWE: „METAFORA"/DRAWING ACTIVITIES: "METAPHOR"

Anna SKONIECZNA

Marianne REDONDO LOPEZ

2004-2008

Jakub STRUPCZEWSKI, Ewelina MIELNIK

Anna ÂLUBOWSKA

METAFORA Hasło: „Metafora” stało si´ motywem poszukiwania wypowiedzi dla wyra˝enia refleksji w przestrzeni nadmorskiej. DoÊwiadczanie otwartej przestrzeni - poprzez wpisywanie si´ w jej realia - odkrywanie i badanie energii natury (wykorzystanie wiatru, wody, piasku i naturalnych materiałów znalezionych na pla˝y), a tak˝e przeniesienie motywów z innej przestrzeni (rzeczywistoÊci), stało si´ inspiracjà do powstania realizacji o charakterze akcyjnym. Próby wpisywania si´ w pejza˝ lub zadra˝niania jego natury ujawniały nowe, metaforyczne znaczenia i konteksty. dr hab. Anna Klimczak

METAPHOR The catchword Metaphor became the motive for seeking a statement for the expression of reflection in coastal space. Experiencing open space, by entering into its realities - discovering and studying nature’s energy (making use of the wind, water, sand and natural materials on the beach) and also bringing in motifs from another space (reality) - became the inspiration for creating a more live production. The attempts at entering into the landscape or intensifying its nature revealed new, metaphorical meanings and contexts.

78

Agnieszka BIL, Marta BUCHOLC

Dr Anna Klimczak


DZIAŁANIA RYSUNKOWE: „METAFORA"/DRAWING ACTIVITIES: "METAPHOR"

Karolina KOTŁOWSKA, Ilona MAJCHRZAK, Sabina KULASZEWICZ 2004-2008 79

Adrian TKACZ, Andrzej JURCZYK, Monika SZPUNER


DZIAŁANIA RYSUNKOWE: „METAFORA"/DRAWING ACTIVITIES: "METAPHOR"

2004-2008

Emilia KIEDOS, Paweł NOSAL

80

Wojtek GRELA


DZIAŁANIA RYSUNKOWE: „METAFORA"/DRAWING ACTIVITIES: "METAPHOR"

Sabina LIEDTHKE; „Meduzy”/”Jellyfish”

2004-2007 81

Israel Diaz IGLESIAS

Marta LASEK


DZIAŁANIA RYSUNKOWE: „SPOTKANIA PLENEROWE"/DRAWING ACTIVITIES: "PLEIN AIR SESSIONS"

PLEIN AIR SESSIONS

Zało˝eniem programowym Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeêby Instytutu Wzornictwa, w skład którego wchodzi Pracownia Rysunku, jest organizacja corocznych plenerów dla studentów, którzy ukoƒczyli pierwszy rok studiów. Plenery odbywały si´ do tej pory w kilku wybranych przez Instytut Wzornictwa miejscach, m.in.: w Warnił´gu, Rzepczynie i Poddàbiu. Najcz´Êciej jednak plenery studenckie były organizowane w nadmorskiej miejscowoÊci Poddàbie, dlatego to miejsce mo˝na uznaç za siedzib´ plenerowà Instytutu Wzornictwa.

On the syllabus of the Drawing, Painting and Sculpture Department at the Design Institute, which includes the Drawing Studio, is the annual plein air excursion for students who have completed their first year. These sessions have so far taken place in several different locations, chosen by the Design Institute: Warniłag, Rzepczyn and Poddàbie, although the majority have been at the seaside town of Poddàbie, which has informally become the headquarters for the Design Institute’s plein air activities.

Celem spotkaƒ jest realizacja tematów zaproponowanych przez poszczególne pracownie artystyczne w warunkach „otwartej przestrzeni”. Pejza˝, naturalna przestrzeƒ oraz ˝ywioły, które na nià wpływajà - to wszystko stanowi zarówno o specyfice proponowanych tematów, jak i charakterze dokonywanych przez studentów działaƒ - z reguły akcyjnych, efemerycznych, czy performatywnych. DoÊwiadczenia zdobyte podczas spotkaƒ plenerowych majà nieoceniony wpływ na poszerzanie ÊwiadomoÊci wypowiedzi rysunkowej, ze wzgl´du m.in. na zastane warunki, wobec których studenci sà zmuszeni uruchomiç innà, ani˝eli w pracowni, aktywnoÊç podczas pracy. Jednym z elementów nowego sposobu działaƒ sà, na przykład, realizacje powstajàce w grupach, co stanowi wa˝ny etap w uÊwiadomieniu sobie mo˝liwoÊci, jakie daje praca zespołowa.

The aim of these meetings is to explore themes suggested by particular artists’ workshops in the open air. The landscape, a natural space along with the elements which influence it, determines the characteristics of the themes suggested, along with the nature of the activities undertaken by the students, which are usually one-off, short-lived or performance. The experience gained at plein air meetings has an invaluable influence in terms of broadening artistic awareness, due to the specific conditions the students are working under; for example, working in groups during these sessions is an important stage in raising awareness of the possibilities which group work provide.

dr hab. Anna Klimczak

Dr Anna Klimczak

2003-2006

SPOTKANIA PLENEROWE

82

Anna KLIMCZAK

Wojciech GRELA „Metki”/“Labels"


DZIAŁANIA RYSUNKOWE: „SPOTKANIA PLENEROWE"/DRAWING ACTIVITIES: "PLEIN AIR SESSIONS"

Magdalena WIERZBOWIECKA

Agnieszka URBANIAK

Tomasz CHMIELEWSKI

2003-2006

Beata Gruchała, Agnieszka URBANIAK

83

Igor P¢CZKOWSKI, Adam FORNALCZYK

Emilia GRZÑDZIELEWSKA, Weronika PACHOWICZ

Beata ZALEWSKA


2003-2006

DZIAŁANIA RYSUNKOWE: „SPOTKANIA PLENEROWE"/DRAWING ACTIVITIES: "PLEIN AIR SESSIONS"

Marcin ADAMETZ

Marcin ADAMETZ

Szymon PACZKOWSKI, Łukasz WASILEWSKI

Szymon PACZKOWSKI, Łukasz WASILEWSKI

Marta STOK¸OSA

Marta STOK¸OSA

Piotr GRYCIUK

Piotr GRYCIUK

Piotr GRYCIUK

84


PRACOWNIA RYSUNKU/DRAWING STUDIO

GALERIA „SCHODY" "SCHODY" (STAIRS) GALLERY Student Society, Koszalin University of Technology

2000-2008

Ko∏o Naukowe Politechniki Koszaliƒskiej


GALERIA „SCHODY" - KO¸O NAUKOWE POLITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ/"SCHODY" (STAIRS) GALLERY - STUDENT SOCIETY, KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Koło Naukowe Studencka Galeria „Schody” powstało w 2000 roku. Pomysłodawcà galerii była prof. El˝bieta Kalinowska-Motkowicz, natomiast inicjatyw´, wraz z formalnym wpisem galerii jako jednego z kół naukowych Politechniki Koszaliƒskiej, przej´li studenci, którzy poprosili mnie wówczas o pomoc organizacyjnà oraz pełnienie funkcji opiekuna, którà piastuj´ do dziÊ. Od 2002 roku drugim opiekunem galerii jest dr Agnieszka Ro˝nowska. Wraz z nià zajmuj´ si´ sprawami merytorycznymi i organizacyjnymi.

2000-2008

Realizacje, które powstajà w ramach programu Pracowni Rysunku Instytutu Wzornictwa sà procesem współpracy i wymiany myÊli mi´dzy osobami zwiàzanymi z pracownià (zarówno studentami, prowadzàcymi pracowni´, jak i goÊçmi pracowni). Ujawniajà si´ wówczas indywidualne postawy i zainteresowania. Poddawane analizie i twórczym badaniom, niejednokrotnie wybiegajà, w procesie realizacji tematów, poza program pracowni - głównie przez wzglàd na rozbudowane, interdyscyplinarne propozycje studentów, bàdàce cz´sto w opozycji do ograniczeƒ czasowych wynikajàcych z programu Instytutu Wzornictwa. Potrzeba dodatkowej przestrzeni w sensie ideowym, ale tak˝e materialnym, pojawiła si´ zatem jako naturalnie zaistniała koniecznoÊç. Powstał w ten sposób nowy obszar - przylegajàcy autonomicznie do pracowni rysunku i otwierajàcy si´ na przestrzeƒ publicznà. Tym obszarem jest Studencka Galeria „Schody”. Zało˝eniem programowym galerii sà cykliczne spotkania koncentrujàce si´ wokół osoby lub grupy osób pracujàcych nad wybranym projektem, czego podsumowaniem jest wystawa. Miejscem prezentacji stała si´ przestrzeƒ, którà zaanektowaliÊmy (w porozumieniu z Instytutem Wzornictwa PK). Jest to klatka schodowa w jednym z budynków Instytutu Wzornictwa oraz przestrzeƒ wokół niej. W zwiàzku z okreÊlonym charakterem miejsca (cz´stokroç przysparzajàcym wielu trudnoÊci podczas działania) wspólnie tworzonà galeri´ nazwaliÊmy Galerià „Schody”. Mówiàc o wystawach studenckich organizowanych przez galeri´ i pracowni´ rysunku prof. El˝biety Kalinowskiej-Motkowicz, nale˝y tak˝e wspomnieç, ˝e wystàpienia studentów Instytutu Wzornictwa do tej pory odbyły si´ równie˝ w wielu galeriach w Polsce i za granicà. Mo˝na wymieniç m.in. wystawy prac studentów w galerii ASP w Pradze (2002r.), w BGSW w Słupsku (2004r.), w galerii OFFicyna w Szczecinie (2005r.), w Trzebiatowskim OÊrodku Kultury „Pałac“ (2006), w BWA we Wrocławiu (2006r), w galerii ASP i PWST w Krakowie (2007r.), czy udział w Biennale Istroart 2007 w Bratysławie. Ponadto pracownia rysunku wraz z galerià „Schody” były wielokrotnie prezentowane na sympozjach i spotkaniach ze studentami innych uczelni - m.in. na Uniwersytecie w Granadzie (Hiszpania) - pracownia prof. J. Freixanesa (2005 i 2006r.), na ASP w Poznaniu (pracownia prof. J. Kozłowskiego, 2003r.) oraz na sympozjach Kół Naukowych (m.in. w Warszawie, 2005r). Zało˝eniem programowym galerii jest równie˝ idea wspólnego uczestnictwa w bie˝àcych wydarzeniach artystycznych. To budzi wiele inicjatyw, m.in. obecnoÊç na wa˝nych dla nas wystawach w Polsce i za granicà. Cykliczne wyjazdy m.in. do Berlina (co najmniej raz w roku) i na imprezy takie jak Biennale w Wenecji, w Berlinie oraz wystawy czasowe (jak m.in. „DADA” w Pary˝u) wytworzyły mi´dzy nami niepowtarzalnà wi´ê. StaliÊmy si´ grupà penetrujàcà obszar sztuki, a praktyka ta okazała si´ rodzajem swoistego „uzale˝nienia”. Wcià˝ nowe propozycje wyjazdów udowodniajà, ˝e „artystyczna przygoda” jest bardzo ekscytujàca i jednoczeÊnie stanowi szczególnà form´, dzi´ki której wspólne dociekania zwiàzane z obszarem sztuki łàczymy z przyjacielskimi relacjami i pasjà, która staje si´, jak myÊl´, trwałym przyzwyczajeniem i nawykiem aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych. 86

Formułujàc program galerii, zało˝yliÊmy równie˝, ˝e chcielibyÊmy goÊciç w tej przestrzeni ciekawe osobowoÊci - ludzi sztuki i nauki. Stàd spotkania i warsztaty, które były od poczàtku organizowane przez galeri´ „Schody” i Pracowni´ Rysunku IW. Do wa˝niejszych wydarzeƒ mo˝na zaliczyç m.in. spotkanie z Grzegorzem Borkowskim (2000r.), Januszem Zagrodzkim (2002r.), czy warsztaty poprowadzone w pracowni przez Tomasza Wendlanda (2000 r.), Ew´ Zarzyckà (2002 r.) oraz warsztaty w Interaktywnej Pracowni Roberta Knutha w Gàskach, które prowadzili wykładowcy IW (2001 r.). Te spotkania cieszyły si´ du˝ym zainteresowaniem wÊród studentów i stały si´ motorem do zorganizowania w 2001 roku Ogólnopolskich Warsztatów Studenckich „Konfrontacje” (galeria Inner Spaces, Poznaƒ), a poczàwszy od 2002 roku Mi´dzynarodowych Warsztatów Studenckich pod tym samym hasłem, nad którymi patronat obj´ła Politechnika Koszaliƒska i Ministerstwo Edukacji Narodowej. GoÊçmi naszych warsztatów były do tej pory m.in. uczelnie artystyczne z Czech (ASP Praga), Słowacji (ASP Bratysława), Hiszpanii (Uniwersytet w Garadzie - Wydział Sztuk Pi´knych) oraz Polski, m.in. ASP z Poznania, ASP z Krakowa, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Rzeszowski. Wymienione uczelnie były reprezentowane przez studentów, wykładowców i artystów zwiàzanych ze wskazanymi miejscami. Ponadto w warsztatach uczestniczyli cz´sto artyÊci i przedstawiciele nauki niezwiàzani z uczelniami wy˝szymi, jak na przykład Christie Warrington (Anglia), Eugen Proba (Niemcy), Francisco Antonio García Pérez (Hiszpania), Marina Rodríguez Vargas (Hiszpania), Sophie Jocz (Francja), Edyta Mazurczuk i inni. Mi´dzynarodowe Warsztaty Studenckie „Konfrontacje” odbyły si´ do tej pory pi´ciokrotnie. Miały one głównie charakter spotkaƒ plenerowych, aczkolwiek wiele imprez towarzyszàcych odbywało si´ równie˝ w przestrzeni galerii „Schody” i Pracowni Rysunku Instytutu Wzornictwa. Plener, jako „sytuacja - spotkanie” w naturalnej przestrzeni pejza˝u, a w przypadku omawianych warsztatów - w przestrzeni nadmorskiej (Gàski, Poddàbie), okazał si´ wyjàtkowà formà działaƒ artystycznych i wymiany doÊwiadczeƒ. Dlatego, podsumowujàc nasz dotychczasowy projekt, mog´ powiedzieç - przywołujàc jednoczeÊnie opinie uczestników warsztatów - ˝e Mi´dzynarodowe Warsztaty Studenckie „Konfrontacje” sà przedsi´wzi´ciem szczególnym, cieszàcym si´ ju˝ swojà rangà, która budowana była przede wszystkim poprzez specyficznà atmosfer´ i udział zró˝nicowanych Êrodowisk artystycznych oraz ciekawych osobowoÊci. Mówiàc o Galerii „Schody”, nie sposób nie podkreÊliç jeszcze raz roli studentów, którzy tworzàc galeri´, z wielkim zaanga˝owaniem budowali jej program, starali si´ o Êrodki finansowe i sprawnà organizacj´ przedsi´wzi´ç. Profesor El˝bieta Kalinowska-Motkowicz, dr Agnieszka Ro˝nowska oraz ja starałyÊmy si´ jedynie wspieraç t´ wspaniałà inicjatyw´, niosàc pomoc merytorycznà i organizacyjnà. Wiele realizacji było wspólnym dziełem grup, które koncentrowały si´ wokół galerii. Przy tej okazji chciałabym wymieniç kilka osób, które w sposób wyjàtkowy zaistniały w procesie tworzenia tego miejsca - bàdê jako tzw. liderzy grup, bàdê te˝ wnoszàc niezwykły potencjał indywidualny w budow´ wydarzeƒ artystycznych. MyÊl´ tu m.in. o takich osobach, jak: Dorota Kura˝yƒska, Joanna Harackiewicz, Tomasz Dziadoƒ, Piotr Dryja, Adam Sroczyƒski, Jerzy Szcz´sny, Leszek Trzmielewski, Marcin Miedziƒski, Magdalena Wierzbowiecka, Bartosz Bàk, Joanna ˚uraw, Łukasz Jackowski, Radek Bublej, Grzegorz Juszczyk, Igor Wiktorowicz, Mirosław Senderski, Krzysztof Łukaszewicz, czy Bartosz Biały, który przyczynił si´ do powstania niniejszego katalogu. Wszystkim wymienionym studentom oraz tym, którzy byli i sà zwiàzani z galerià „Schody” pragn´ serdecznie podzi´kowaç i pogratulowaç niezwykłej woli tworzenia swojej artystycznej przestrzeni - Studenckiej Galerii „Schody”. JesteÊcie naprawd´ niezwykli! dr hab. Anna Klimczak, 2007


GALERIA „SCHODY" - KO¸O NAUKOWE POLITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ/"SCHODY" (STAIRS) GALLERY - STUDENT SOCIETY, KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

The Student Society “Schody” (Stairs) Gallery was established in 2000 following an original idea of Professor El˝bieta Kalinowska-Motkowicz, although it was students at the Koszalin University of Technology who actually went through the process of officially setting it up as a Society. They asked me at the time if I would help them organise it and oversee it in an official capacity, a position I hold to this day, ably assisted since 2002 by Agnieszka Ro˝nowska. Together we deal with organisational and content-related issues. The productions put on as part of the Design Institute Drawing Studio programme of study are a collaborative process involving exchanges of ideas between a range of people involved with the studio, from students and teachers to guests. It is at this point where individual attitudes and interests appear, which, over the creative process, run beyond the confines of the syllabus, often due to the expansive and interdisciplinary nature of the students’ projects, which often run counter to time constraints at the Design Institute. The need for additional space in idealistic, but also material, terms arose, therefore, as a naturally-occurring requirement, resulting in the creation of a new space which was automatically affiliated to the Drawing Studio and open to the public, the “Schody” Student Gallery. The basis for the gallery’s programme is its periodic sessions concentrated around a person or group working on a chosen project, the final outcome of which is an exhibition. The place where we display our work, annexed from the Design Institute (with their permission), is a stairwell and the space around it in one of its buildings. Because of the specific nature of the place (not exactly the easiest to work with!), we called it the “Stairs” Gallery.

A further basis for the gallery’s programme is the idea of shared participation in current artistic events, which encourages a wide range of initiatives including our presence at relevant national and international exhibitions. By visiting Berlin at least once a year and attending festivals such as the Biennale in Venice or in Berlin, in addition to going to temporary exhibitions such as DADA in Paris, we have created a unique bond which allows us to penetrate the world of art to such an extent that we find ourselves ‘addicted’. With new trips constantly on the horizon, our ‘artistic adventure’ is highly exciting, while simultaneously taking a particular form, through which we can combine our common artistic work with friendship and a passion which becomes, I believe, a lasting way of life and the good habit of taking an active part in artistic events. When devising the gallery’s programme, we also kept in mind the fact that we wanted to host interesting personalities from the artistic and academic worlds, an idea which gave rise to our meetings and workshops. Organized right from the start by

The guests at our workshops have included representatives from European schools of art such as the Prague Academy of Fine Arts (Czech Republic), the Bratislava Academy of Fine Arts (Slovakia) and the University of Granada, Faculty of Fine Arts (Spain), as well as from Polish art academies, including the Poznaƒ and Kraków Academies of Fine Arts, the University of Zielona Góra and the University of Rzeszów. The above institutions were represented by students, lecturers and associated artists, with independent representatives of the artistic and academic worlds also invited, including Christie Warrington (UK), Eugen Proba (Germany), Francisco Antonio García Pérez (Spain), Marina Rodríguez Vargas (Spain), Sophie Jocz (France) and Edyta Mazurczuk among others. There have been five “Confrontations” International Student Workshops thus far, principally taking the form of plein air sessions (which have proved to be an exceptional way of not only creating art but also of exchanging experiences) at the coast in Gàski and Poddàbie, although many social events have taken place within the “Schody” Gallery and at the Design Institute’s drawing studio. So, when summing up our project, I (along with the participants) can say that the “Confrontations” International Student Workshops are indeed a very special undertaking, enjoying a certain standing which has been achieved in the main through its own particular atmosphere and the participation of diverse artistic environments, along with fascinating individuals. Finally, the role of the students in the “Schody” Gallery must not be forgotten, for it is they who have made it what it is through their commitment to set it up, organise a programme, obtain funding and then run the events themselves. Professor El˝bieta Kalinowska-Motkowicz, Dr Agnieszka Ro˝nowska and I have only supported this wonderful initiative, bringing content-related and organisational help. Many of the accomplishments have been a group effort concentrated around the gallery itself. I would, however, like to thank those people who have made an exceptional contribution to the creation of this place, be it as group leaders or as outstanding individual potential in building artistic events: Dorota Kura˝yƒska, Joanna Harackiewicz, Tomasz Dziadoƒ, Piotr Dryja, Adam Sroczyƒski, Jerzy Szcz´sny, Leszek Trzmielewski, Marcin Miedziƒski, Magdalena Wierzbowiecka, Bartosz Bàk, Joanna ˚uraw, Łukasz Jackowski, Radek Bublej, Grzegorz Juszczyk, Igor Wiktorowicz, Mirosław Senderski, Krzysztof Łukaszewicz and Bartosz Biały, who brought about the following catalogue. To all the above-named students and those who have been and are linked with the “Schody” Gallery I would like to offer my heartfelt thanks and congratulations for the extraordinary effort in creating their own artistic space, the “Schody” Student Gallery. You are all truly extraordinary!

Dr Anna Klimczak, 2007

2000-2008

These student exhibitions, run by the gallery and the drawing studio of Profesor El˝bieta Kalinowska-Motkowicz, are not the only outings for the students at the Design Institute. They have also exhibited at many other galleries in Poland and abroad, including the Academy of Fine Arts in Prague (2002), the Baltic Gallery of Contemporary Art in Słupsk (2004), the OFFicyna Gallery in Szczecin (2005), the “Pałac” Cultural Centre in Trzebiatów (2006), the BWA Gallery in Wrocław (2006), the ASP/PWST Gallery in Kraków, and took part in the Biennial Istroart 2007 in Bratislava. In addition, the students’ work has also been exhibited many times at meetings with students from other art schools such as the University of Granada (Spain) – Professor J. Freixanes’ studio (2005 and 2006) - at the Academy of Fine Arts in Poznaƒ (Professor J. Kozłowski’s studio - 2003) and at various Student Society symposia, such as in Warsaw, 2005.

the “Schody” Gallery and the Design Institute’s Drawing Studio, they have included sessions with Grzegorz Borkowski (2000) and Janusz Zagrodzkim (2002), along with workshops run by Tomasz Wendland (2000) and Ewa Zarzycka (2002) and workshops at Robert Knuth’s Interactive Studio in Gàski, run by lecturers from the Design Institute (2001). These meetings proved to be highly popular with the students and were the catalyst for the 2001 “Confrontations” All-Poland Student Workshops (at the Inner Spacer Gallery, Poznaƒ), with the International Student Workshops of the same name starting a year later under the patronage of Koszalin University of Technology and the Ministry of Education.

87


GALERIA „SCHODY" - KO¸O NAUKOWE POLITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ/"SCHODY" (STAIRS) GALLERY - STUDENT SOCIETY, KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Adam SROCZY¡SKI

2000

„Robotnicy”/"Workers”

88

Monika POTORSKA „Bez tytułu”/”Untitled”


GALERIA „SCHODY" - KO¸O NAUKOWE POLITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ/"SCHODY" (STAIRS) GALLERY - STUDENT SOCIETY, KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 1.

2.

2000

Tomasz DZIADO¡ 1. „Wałkiem malowane” Wystawa powstała po dłu˝szym okresie sp´dzonym w Polsce (gdzie przyjechałem ze Słowacji, aby studiowaç). Powstała pod wpływem moich rozwa˝aƒ nad pytaniami: kim jestem?; skàd pochodz´?; czy b´dàc w obcym kraju czuj´ si´ inny i jak jestem postrzegany? Inspiracjà do zrealizowania wystawy stały si´ wspomnienia zwiàzane z dzieciƒstwem - dom mojej babci, którego atmosfer´ starałem si´ przywołaç w przestrzeni galerii.

1. “Roller Paintings” The exhibition came about following a long stay in Poland (where I had come from Slovakia to study), which led to my asking myself the questions: Who am I? Where do I come from? When I’m in another country do I feel different and how am I perceived? The inspiration to organise the exhibition came from my childhood memories, in particular my grandmother’s house, whose atmosphere I have tried to recreate in the gallery space.

2. „DoÊwiadczenia z przestrzeni” Realizacja była analizà przestrzeni, jej elementów konstrukcyjnych oraz gry Êwiateł i cieni.

2. “Experiments with space” The production was an analysis of space, its structural elements and the play of light and shadow.

89


2001

GALERIA „SCHODY" - KO¸O NAUKOWE POLITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ/"SCHODY" (STAIRS) GALLERY - STUDENT SOCIETY, KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Jerzy SZCZ¢SNY

90

„Moje podró˝e" Jad´, gdzie chc´, jestem i b´d´, gdzie b´d´ chciał - bo podró˝uj´. Podró˝e stały si´ siłà, która otwiera mi oczy na Êwiat, pokazuje jego pi´kno i brzydot´, zło i dobro, szacunek, tolerancj´ i miłoÊç. Najlepiej jednak okreÊlił to, co robi´ francuski powieÊciopisarz Marcel Proust: „Rzeczywistym celem podró˝nika nie jest poszukiwanie nowych widoków lecz spoglàdanie naszymi oczami”.

"My journeys" I go where I want, I am and will be wherever I want to be - because I travel. Travelling has become a strength which has opened my eyes to the world in all its beauty and ugliness, good and evil, respect, tolerance and love. However, it is the French novelist Marcel Proust who best defined what I do: “The true journey of discovery is not looking for new lands, but looking with new eyes.”


GALERIA „SCHODY" - KO¸O NAUKOWE POLITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ/"SCHODY" (STAIRS) GALLERY - STUDENT SOCIETY, KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

2001

Jerzy SZCZ¢SNY „Dziennik Podró˝ny"/”Journey diary”

91


GALERIA „SCHODY" - KO¸O NAUKOWE POLITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ/"SCHODY" (STAIRS) GALLERY - STUDENT SOCIETY, KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Danuta PARCHETA

2002-2003

„Mój mikro Êwiat”/”My microworld”

92

Renata POB¸OCKA „Nie czerpi´ z wielkich mistrzów, ale z własnego dzieciƒstwa. Nie czerpi´ z własnego dzieciƒstwa - mam idoli”/ ”I do not draw on the grand masters, but on my own childhood. I do not draw on my own childhood - I have idols”


GALERIA „SCHODY" - KO¸O NAUKOWE POLITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ/"SCHODY" (STAIRS) GALLERY - STUDENT SOCIETY, KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

2003

Magdalena BOCZKOWSKA „Dzieƒ Dobry, Panie...” Zainspirowa∏a mnie ksià˝ka Paulo Coelho p.t.: „Alchemik”. Przypomia∏a o marzeniach, które w p´dzie ˝ycia codziennego, w rutynie, stereotypach ludzkich zachowaƒ, gdzieÊ po drodze naszego ˝ycia zostajà skrz´tnie ukryte. Goniàc za modà, karierà, pieni´dzmi czasem zupełnie zapominamy, co naprawd´ było (jest) dla nas wa˝ne (...). Swojà prac´ wykonałam z herbaty. Odrysowywałam nià cienie ludzi, którzy siadali kolejno na krzeÊle jednoczeÊnie zostawiajàc na papierze Êlady swoich stóp. W rysunku, jaki powstał mo˝na zauwa˝yç przeró˝ne obrazy, znaki, których ludzie w codziennym ˝yciu zwykle nie potrafià odczytaç, albo po prostu ich nie dostrzegajà. CałoÊç pracy tworzà 24 cienie, z których kaêdy symbolizuje zupełnie innà drog´ ˝yciowà, odmienne marzenie (byç mo˝e niespełnione...). Ka˝dy z tych cieni, podobnie jak ka˝dy z nas, jest inny, ale wcale nie mniej ciekawy. Dlatego, ˝eby byç kimÊ, warto byç sobà i mieç swojà własnà Êcie˝k´ ˝ycia.

”Good morning, Mr...” The inspiration for my work was Paulo Coelho’s book, The Alchemist, which reminds us of our dreams which, in the mad rush of everyday living and routines, in stereotypical human behaviour, somehow get conveniently hidden away as we go through our lives. Chasing around as we do after the latest fashions, for that career and money, we sometimes completely forget what was (or is) really important for us (...). I made my work using tea, drawing the outlines of people who in turn sat on a chair, leaving their footprints behind. On the resulting drawing can be distinguished various pictures and signs, which in the normal course of life people are not usually able to interpret, or simply fail to notice. The entire work is created by 24 outlines, each of which symbolises a completely different life and dreams (perhaps unfulfilled...) Each of these outlines, like each of us, is different but no less interesting, which is why, if you want to be somebody, it is worth being yourself and going down your own path of life.

93


GALERIA „SCHODY" - KO¸O NAUKOWE POLITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ/"SCHODY" (STAIRS) GALLERY - STUDENT SOCIETY, KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Dorota KURA˚Y¡SKA, Piotr DRYJA „SzeÊcian-Kawa” - praca zrealizowana na stypendium Erasmus-Socrates w Granada, Hiszpania, 2002. Ka˝da przestrzeƒ w danym czasie stanowi gam´ bodêców, impulsów determinujàcych doznania zmysłowe człowieka - od smaku, przez dotyk, zapach i dêwi´k. Przestrzeƒ działa na nasze zmysły, wymuszajàc poprzez wra˝enia, okreÊlone reakcje, transformujàc w sposób niezwykle holistyczny naszà ÊwiadomoÊç fizycznà i duchowà. Przestrzeƒ, z jakà dane nam było zmierzyç si´ w Hiszpanii, oddziaływała w sposób intensywny, wywołujàc nie tyle wra˝enia, co esencj´ tych˝e w sensualnym aspekcie. W tym natłoku doznaƒ, pozostajàc w zasi´gu wpływów chaosu hiszpaƒskiej materii, a jednoczeÊnie próbujàc obroniç suwerennoÊç naszej to˝samoÊci, udało si´ nam skonkretyzowaç i urzeczywistniç mały kosmos szeÊcianu. Anatomiczna idea tej bryły zamkn´ła w swej materializacji kwintesencjà hiszpaƒskiej codziennoÊci - granza de cafe - pozostałoÊç setek wypijanych kaw - fusy. Ekumenizm wschodu i zachodu, wyraênie odczuwalny w hiszpaƒskiej rzeczywistoÊci, znalazł swój wyraz w pełni kawowego szeÊcianu.

2003

“Cube-Coffee” - project funded by Erasmus-Socrates grant in Granada, Spain, 2002. Every space at a given moment becomes a whole range of urges and impulses determining the sensations of the human senses - from taste to touch, smell and sound. A space works on our senses, forcing defined reactions through an impression, transforming our physical and spiritual consciousness in an unusually holistic manner. We were given the opportunity to tackle this idea of space in Spain, where it had an intense effect on us, bringing out not so much an impression as an essence of one, in a sensual aspect. In this flood of sensations, while remaining within range of the influence of chaotic Spanish material, and simultaneously attempting to defend the sovereignty of our own identities, we succeeded in specifying and realising the small universe of a cube. The anatomical idea for this block locked in its materialisation the quintessential Spanish daily routine - the granza de cafe - the dregs of hundreds of cups of coffee. Both eastern and western ecumenism, clearly palpable in Spanish life, found their absolute expression in a coffee cube.

„SzeÊcian-Ânieg” - Galeria „Schody”, Koszalin 2003. Czasem ziemia odzyskuje cz´Êç swej idealnej rajskoÊci. NiewinnoÊç spada z nieba. LitoÊciwa i niespodziewana. Biała iluzja Êwie˝ych płatków Êniegu sprowokowała do tego, by je zatrzymaç, zniewoliç, zmaterializowaç ide´ ich klasycznej czystoÊci. Udało si´ to uczyniç zamykajàc je w bryle jak one prostej, niewyrafinowanej, a doskonałej - szeÊcianie.

94

“Cube-Snow” - “Schody” Gallery, Koszalin 2003. From time to time Earth regains a part of its idyllic perfection. Innocence mercifully and unexpectedly falls from the heavens. The white illusion of pristine snowflakes pushed us to hold onto them, enslave them and materialise the idea of their classic purity. We managed this by locking them within a simple, unsophisticated, perfect block - a cube.


GALERIA „SCHODY" - KO¸O NAUKOWE POLITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ/"SCHODY" (STAIRS) GALLERY - STUDENT SOCIETY, KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

2004

Magdalena åWIRKO, Aleksander HINC „Supermarket” Supermarket jest przejaskrawionym obrazem egzystencji człowieka XXI wieku, atakowanego ze wszystkich stron towarami. Supermarket okazuje si´ nie tylko miejscem, ale tak˝e symbolem władzy jakà przejmujà nad nami przedmioty. Dobra materialne rekompensujà poczucie własnej wartoÊci i podnoszà status społeczny. „Supermarket” to obraz funkcjonujàcy w naszym ˝yciu. JesteÊmy nara˝eni na codziennà konfrontacj´ z metalowym wózkiem, który stał si´ inspiracjà do stworzenia graficznego tryptyku. "Supermarket" Supermarket is a grotesque picture of 21st-century human existence, attacked from all sides by material goods. A supermarket is not only a place, it is also a symbol of the power that objects wield over us. Material goods make up for lack of self-esteem and enhance social status. “Supermarket” is a picture which operates in our everyday lives; we are subjected to daily confrontations with the shopping trolley, which has become the inspiration for a graphic triptych.

95


GALERIA „SCHODY" - KO¸O NAUKOWE POLITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ/"SCHODY" (STAIRS) GALLERY - STUDENT SOCIETY, KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Magdalena SZYD¸OWSKA

2004

„Linia”/"Line”

96

Paweł JASIEWICZ „Szkic budowlany”/"Constructional sketch”


GALERIA „SCHODY" - KO¸O NAUKOWE POLITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ/"SCHODY" (STAIRS) GALLERY - STUDENT SOCIETY, KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Wystawa prof. Jerzego STILLERA/Prof. Jerzy STILLER'S exhibition „Kiedy katedry były białe”/”When cathedrals were white”

2005

Grzegorz KOSTERSKI

Marcin MEDZI¡SKI

Marcin MEDZI¡SKI

Monika SZPUNER

„Pami´ç”, wystawa Pracowni Rzeêby dr Agaty Michowskiej/”Memory”, exhibition of students works from Dr Agata Michowska’s Sculpture Studio

97


GALERIA „SCHODY" - KO¸O NAUKOWE POLITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ/"SCHODY" (STAIRS) GALLERY - STUDENT SOCIETY, KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Rados∏aw BUBLEJ

2005

„Bez tytułu”/”Untitled”

98

Anna KLIMCZAK „Moje gniazdo jest moje”/”My nest is mine”


GALERIA „SCHODY" - KO¸O NAUKOWE POLITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ/"SCHODY" (STAIRS) GALLERY - STUDENT SOCIETY, KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

2005

Agnieszka URBA¡SKA „Miedzy linià a dêwi´kiem"/"Between Line and Sound"

99


2005

GALERIA „SCHODY" - KO¸O NAUKOWE POLITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ/"SCHODY" (STAIRS) GALLERY - STUDENT SOCIETY, KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

100

Wystawa Pracowni Malarstwa prof. Piotra C. KOWALSKIEGO/ Exhibition of students works from the Painting Studio of Prof. Piotr C. KOWALSKI


GALERIA „SCHODY" - KO¸O NAUKOWE POLITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ/"SCHODY" (STAIRS) GALLERY - STUDENT SOCIETY, KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

2006

Jan Maciej BOJKO „Bez tytułu”/"Untitled”

101


2006

GALERIA „SCHODY" - KO¸O NAUKOWE POLITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ/"SCHODY" (STAIRS) GALLERY - STUDENT SOCIETY, KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

102

Anna SAD¸OWSKA „Moduł”/"Module”


GALERIA „SCHODY" - KO¸O NAUKOWE POLITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ/"SCHODY" (STAIRS) GALLERY - STUDENT SOCIETY, KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Marianne REDONDO LOPEZ „Moduł-linia”/"Module-line”

2006

Karolina CZARNECKA „Gra w klasy”/"Hopscotch”

103


GALERIA „SCHODY" - KO¸O NAUKOWE POLITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ/"SCHODY" (STAIRS) GALLERY - STUDENT SOCIETY, KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Krzysztof ¸UKASZEWICZ 2006

„Retrospekcje”/”Retrospections”

Miros∏aw SENDERSKI „Miejska opowieÊç” Kartograficzna mapa, majàca swój niepowtarzalny rysunek, była dla mnie inspiracjà do wykonania tej pracy. Układ linii przecinajàcych si´ pod ró˝nymi kàtami, tworzàcy na powierzchni papieru drogi, chodniki, domy, został przekształcony w Êwiat kartonowych modułów, geometrycznych fragmentów, z których zło˝one jest nasze ˝ycie.

104

"A City tale” A cartographic map, with its unique illustration, was the inspiration for this work. The layout of the lines, intersecting at different angles, which created the roads, pavements and houses, became transformed into a world of cardboard modules, geometric elements which make up our lives.


GALERIA „SCHODY" - KO¸O NAUKOWE POLITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ/"SCHODY" (STAIRS) GALLERY - STUDENT SOCIETY, KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

2006

Pawe∏ JASIEWICZ „SUOMI” Oko jest narz´dziem pami´ci. Widziane obrazy gromadzà si´ jako zapami´tane formy. Ka˝de zdarzenie i widziane miejsce ma swoje przeznaczenie. Zostaje zarejestrowane i zapisane. Z upływem czasu zaciera si´, staje si´ wyblakłe, zostaje tylko kontur i płaszczyzna obrazu. "SUOMI” The eye is memory’s tool, gathering together images seen as remembered shapes. Every event and place seen has its own purpose, and is registered and recorded. This blurs and fades over time, leaving only an outline and a two-dimensional picture.

105


2006

GALERIA „SCHODY" - KO¸O NAUKOWE POLITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ/"SCHODY" (STAIRS) GALLERY - STUDENT SOCIETY, KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

106

Josefa Salas VILAR „W´drowniczki... Krok w zapomnienie i pami´ç”/”Women migrants... a step towards obscurity and memory”


GALERIA „SCHODY" - KO¸O NAUKOWE POLITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ/"SCHODY" (STAIRS) GALLERY - STUDENT SOCIETY, KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

2007

Tomasz ZIEMIA¡SKI „Idol” W ˝yciu ka˝dego z nas istniejà osoby które darzymy szczególnym uznaniem, których słowa i czyny nam imponujà, dodajà odwagi, wiary we własne siły. Cz´sto jest to ktoÊ, kogo znamy z telewizji, gazet, znany sportowiec, piosenkarz, artysta lub polityk. Jednak ja odnalazłem najwspanialszych idoli wÊród mojej rodziny oraz przyjaciół. W swojej pracy postanowiłem cofnàç si´ do lat dzieciƒstwa, okresu, który w du˝ym stopniu ukierunkowuje nasze przyszłe ˝ycie. Do tego celu wykorzystałem stare fotografie, które uprzednio przetworzone, stały si´ swojego rodzaju opowieÊcià, o ludziach, którzy trwale wpisali si´ w mój Êwiat. Czerwona kreska stała si´ symbolem krwioobiegu, który łàczy wszystkie postacie, napełnia je ˝yciem, by pami´ç o nich nigdy nie umarła.

"Idol” We all at some point in our lives have someone we particularly respect, whose words and actions impress us, encourage us or give us self-belief; this person is often a TV or media celebrity, a famous sportsperson, singer, artist or politician. My real idols, though, all come from within own family and circle of friends. My work goes back to my childhood, a time which to a very large extent shapes our future lives, and to document this I used old photographs which, as previously recorded images, represent the people who have made a permanent impression on my life. The red line symbolises the bloodstream linking all the characters together, filling them with life, so that the memory of them never dies.

107


GALERIA „SCHODY" - KO¸O NAUKOWE POLITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ/"SCHODY" (STAIRS) GALLERY - STUDENT SOCIETY, KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

2007

Joanna KOZ¸OWSKA, Ewelina MIELNIK

108

„Linia”/”Line”

Anna G¸OWALA „Słonik”/”Jumbo”


GALERIA „SCHODY" - KO¸O NAUKOWE POLITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ/"SCHODY" (STAIRS) GALLERY - STUDENT SOCIETY, KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

2007

Wojciech OKONIEWICZ „Potwornie ró˝owe”/"Monstrously pink”

109


GALERIA „SCHODY" - KO¸O NAUKOWE POLITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ/"SCHODY" (STAIRS) GALLERY - STUDENT SOCIETY, KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Beata KUSIAK

2007/2008

„Bez tytu∏u”/”Untitiled”

110

Kamil SARNOWSKI „Komiks”/”Cartoon”


GALERIA „SCHODY" - KO¸O NAUKOWE POLITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ/"SCHODY" (STAIRS) GALLERY - STUDENT SOCIETY, KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

2001-2007

WARSZTATY STUDENCKIE „KONFRONTACJE” “CONFRONTATIONS” STUDENT WORKSHOPS


WARSZTATY STUDENCKIE „KONFRONTACJE"/"CONFRONTATION" STUDENT WORKSHOPS

PLENEROWE SPOTKANIA NA MI¢DZYNARODOWYCH WARSZTATACH „KONFRONTACJE”

PLEIN AIR SESSIONS AT THE CONFRONTATIONS INTERNATIONAL WORKSHOPS

Zastanawiajàc si´ nad rolà pleneru, warto wyró˝niç kilka kwestii. Plener to sytuacja. W jednym miejscu spotykajà si´ artyÊci, teoretycy sztuki i ludzie z nià zwiàzani. OkolicznoÊci spotkania przyczyniajà si´ do wytworzenia jedynej w swoim rodzaju atmosfery i warunków, w których dochodzi do twórczych działaƒ. ArtyÊci tworzàcy w trakcie spotkaƒ plenerowych, mogà uczyniç z atmosfery pleneru medialny pierwiastek swojej sztuki. Pos∏ugujà si´ analizà („przeÊwietlajàc” zastane warunki) i wykorzystujà plener jako tło artystycznej wypowiedzi. Mogà równie˝ traktowaç zaistniałà sytuacj´ oboj´tnie. Kontekst miejsca oraz sytuacji niekiedy ma silny wpływ na charakter artystycznych działaƒ. Dotyczy to zarówno aspektów formalnych, jak i merytorycznych. Sytuacja pleneru mo˝e te˝ odgórnie nakładaç na działania pewne klisze, szczególnie jeÊli spotkanie ma przewodnie hasło.

When considering the role of plein air painting, several issues should be highlighted. Plein air is a situation; one in which artists, art theorists and those in any way connected with the world of art can meet in one place. The circumstances of this meeting bring about the creation of a one-of-a-kind ambience where conditions for creative work can flourish. Plein air artists can use this special atmosphere as the source of their work, either by overexposing, as it were, the available conditions and using the event as a background to their artistic expression, or by being indifferent to it. The context of place and situation can have a great influence on the character of artistic expression, affecting not only formal but also substantive aspects, and the plein air situation may also impose certain clichés from above onto the work, particularly if the event has an overall theme.

W latach 60-tych doÊwiadczania artystyczne anektujàce krajobraz stały si´ popularnà formà wypowiedzi artystycznej. Pejza˝ został „przepracowany” przez artystów i stał si´ nowym komponentem dzieła. Korzystajàc z doÊwiadczeƒ sztuki ziemi, tradycje te mo˝na przenieÊç na artystyczne spotkania plenerowe. Plener rozwija szereg nowych wi´zi z naturà, a tak˝e prowadzi do wyjàtkowych spotkaƒ, w celu sprowokowania wielokontekstowych działaƒ na rzecz sztuki. Plener jako taki, poprzez swojà efemerycznoÊç (niepowtarzalnoÊç oraz twórczà narracj´) mo˝e staç si´ soczewkà instytucjonalizujàcà sztuk´. Zainicjowane na takich spotkaniach akcje zyskujà miano „artefaktów”. Plener artystyczny nadaje pracom status dzieła sztuki. Dzi´ki przewodniej idei pleneru - zapewniony jest odbiór i dokumentacja działaƒ w postaci zapisów wideo, fotografii, notatek, szkiców, prac materialnych oraz tekstów.

During the 1960s, artistic experimentation annexing landscape became a popular formula for artistic expression, with landscape finding a new place in works of art, and resulting in plein air events finding themselves part of a new tradition. Plein air painting not only expands our relationship with Mother Nature but also leads to exceptional gatherings with the aim of generating multi-contexted artistic activities. Through its transience (its uniqueness and as a creator of narrative) plein air can become a lens institutionalising art. The accomplishments initiated at such events acquire the name of artefact, giving the pieces created the status of work of art in the forms of video, photographs, notes, sketches, tangible creations and texts.

Spotkania, na których w 2005 i 2006 roku, miałam przyjemnoÊç wygłosiç odczyty, to mi´dzy innymi intensywna artystyczna sytuacja, w której rodziły si´ nowe twórcze koncepty. Poszerzanie granic percepcji było mo˝liwe dzi´ki cyklom wykładów, pokazów i owocnej dyskusji, która zach´cała studentów do stawiania nowych pytaƒ i szukania w sobie nowych odpowiedzi. Spotkania plenerowe Koła Naukowego Politechniki Koszaliƒskiej były motorem do stworzenia intensywnych i odkrywczych doÊwiadczeƒ artystycznych w Êwietle nowej refleksji nad sztukà. Organizatorzy, zapraszajàc goÊci z zagranicy, uaktywnili eksperymentalny czynnik artystycznoteoretyczny plenerowych spotkaƒ, dlatego Mi´dzynarodowe Warsztaty „Konfrontacje” sà niezwykłà inicjatywà, która zbudowała platform´ mi´dzykulturowego porozumienia w oparciu o sztuk´. Agnieszka Okrzeja

2001-2007

DziÊ plenery artystyczne organizowane sà mi´dzy innymi przez Êrodowiska akademickie. Do takich zaliczajà si´ Mi´dzynarodowe Warsztaty „Konfrontacje” organizowane w Poddàbiu oraz w Gàskach od 2002 roku przez Studenckà Galeri´ „Schody” (Koło Naukowe Politechniki Koszaliƒskiej). Tradycja współczesnych polskich plenerów artystycznych prowadzi do osieckich „Mi´dzynarodowych Spotkaƒ Artystów, Teoretyków i Krytyków Sztuki”, które odbywały si´ w latach 1963-1981. Szczególnie wa˝ny okaza∏ si´ przełom lat 60-tych i 70-tych, jako okres kształtujàcy konceptualne postawy w sztuce polskiej. Mi´dzynarodowe Warsztaty „Konfrontacje” to jakby transformacja i swoista kontynuacja idei zbli˝onej do Plenerów Osieckich.

Contemporary plein air in Poland can be traced to the International Meeting of Artists, Theorists and Art Critics, held from 1963 to 1981in Osieki, Koszalin, with the period spanning the end of the 60s and the beginning of the 70s a particularly eventful time in Polish art. Today, plein air events are often organised by the academic world, one such meeting being the Confrontations International Workshops held since 2002 in Poddàbie and Gàski under the auspices of the “Schody” Student Gallery (Koszalin University of Technology), which are a return to the original ideas espoused by the meetings in Osieki. The meetings (at which in 2005 and 2006 I had the honour of giving a lecture) are, among other things, an intensive artistic experience, during which original creative concepts were born. Through the cyclical lectures, exhibitions and discussions, students were able to extend their perceptive limits, and Koszalin University of Technology’s plein air events have been a catalyst for intensive creativity and artistic discovery, in the light of the reflections about art. By inviting guests from overseas, the organisers have revitalised the experimental artistic and theoretical factor within plein air events, which is why the Confrontations International Workshops are an exceptional initiative, building a platform for intercultural understanding through art.

Agnieszka Okrzeja 113


WARSZTATY STUDENCKIE „INTERAKTYWNA PRACOWNIA"/"THE INTERACTIVE STUDIO" STUDENT WORKSHOPS

2001

Artur MAAS

Magdalena KWIATKOWSKA

114

W 2001 roku odbyły si´ w Gàskach, w prywatnej pracowni Roberta Knuth’a, zwanej „Interaktywnà Pracownià” - warsztaty dla studentów Pracowni Rysunku Instytutu Wzornictwa PK. Warsztaty prowadzone były przez prof. El˝biet´ Kalinowskà-Motkowicz, dr hab. Ann´ Klimczak (wówczas asystenta prof. E. Kalinowskiej-Motkowicz) oraz Roberta Knuth’a (gospodarza „Interaktywnej Pracowni”). W trakcie warsztatów prezentowali równie˝ indywidualne wystàpienia artystyczne oraz wygłaszali wykłady wykładowcy Instytutu Wzornictwa PK, m.in.: prof. Ryszard Tokarczyk, dr hab. Zbigniew Taszycki, mgr Stanisław Wolski oraz Ryszard Motkowicz. Warsztaty w „Interaktywnej Pracowni”, którym towarzyszyła niezwykła atmosfera dynamicznych, twórczych działaƒ i dyskusji, zapoczàtkowały cykl spotkaƒ warsztatowych, które były organizowane przez Pracowni´ Rysunku IW PK i Studencka Galeri´ „Schody” najpierw jako warsztaty ogólnopolskie (galeria Inner Spaces, Poznaƒ 2001), a od 2002 roku jako Mi´dzynarodowe Warsztaty Studenckie „Konfrontacje”. dr hab. Anna Klimczak

The year 2001 saw workshops for students at the Drawing Studio of the Design Institute at the Koszalin University of Technology, known as the “Interactive Studio”, held at Robert Knuth’s private studio in Gàski. The workshop was led by Prof. El˝bieta Kalinowska - Motkowicz, Dr Anna Klimczak (at the time Prof. Kalinowska - Motkowicz’s assistant) and the host, Robert Knuth. The workshops saw individual artistic presentations along with lectures from the Design Institute teaching staff, including Prof Ryszard Tokarczyk, Dr Zbigniew Taczyski, Stanisław Wolski and Ryszard Motkowicz. The workshops at the Interactive Studio, which were accompanied by lively creative work and discussions, heralded a cycle of similar meetings organised by the Drawing Studio at the Design Institute and by the Student Gallery “Schody” (Stairs), initially as national events (at the Inner Spaces gallery in Poznaƒ, 2001) and from 2002 as the Mi´dzynarodowe Warsztaty Studenckie "Konfrontacje” - the “Confrontations” International Student Workshops. Dr Anna Klimczak


WARSZTATY STUDENCKIE „INTERAKTYWNA PRACOWNIA"/"THE INTERACTIVE STUDIO" STUDENT WORKSHOPS

Dorota KURA˚Y¡SKA

Magdalena KLIMASZEWSKA

2001

Tomasz DZIADO¡

115

Magdalena SOWIERSZENKO

El˝bieta KALINOWSKA-MOTKOWICZ

Anna KLIMCZAK


OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY STUDENCKIE „KONFRONTACJE”/NATIONAL "CONFRONTATIONS" STUDENT WORKSHOPS W ROKU 2001 WARSZTATY PROWADZIŁY: PROF. EL˚BIETA KALINOWSKA-MOTKOWICZ, MGR ANNA KLIMCZAK ORAZ ZAPROSZENI GOÂCIE: 2001 WORKSHOPS LED BY: EL˚BIETA KALINOWSKA-MOTKOWICZ, ANNA KLIMCZAK AND BY GUEST TUTORS:

Wojciech MÜLLER Urodzony w 1947 roku. W 1972 roku ukoƒczył PWSSP w Poznaniu, gdzie pracuje od 1974 roku. W latach 1990-96 był rektorem PWSSP, która za jego kadencji stała si´ Akademià Sztuk Pi´knych. Ponownie wybrany na stanowisko rektora ASP na kadencj´ 2002-05 oraz 2005-2008. Zajmuje si´ grafikà, scenografià i działaniami plenerowymi. Zrealizował ok. 50 wystaw indywidualnych w kraju i na Êwiecie. Brał udział w kilkuset pokazach zbiorowych.

Born in 1947. Graduated in 1972 from the (then) PWSSP (National Higher School of Visual Arts) in Poznaƒ, where he has worked since 1974. Was vice-chancellor of the PWSSP from 1990 to 1996, during which time the institution became the Academy of Fine Arts. He was elected for successive terms as vice-chancellor in 2002-05 and 2005-2008. He specialises in graphics, set design and plein air activities. He has shown at around 50 individual exhibitions, both nationally and internationally, and has taken part in several hundred group exhibitions.

„Bez tytułu”, 2007; Galeria „Nowy Wiek”, Zielona Góra

"Untitled”, 2007; "Nowy Wiek” Gallery; Zielona Góra, Poland

2001

Katarzyna PODGÓRSKA-GLONTI Urodzona w 1969 roku w Radomiu. W latach 1990-96 studiowała w PWSSP w Poznaniu (w 1994 studia w VSVU w Bratysławie). Dyplom w pracowni rzeêby prof. Jana Berdyszaka i tkaniny artystycznej prof. Andrzeja Banachowicza. Od 1996 roku pracuje na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze. Od 2005 roku na Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Poznaniu. Zajmuje si´ działaniami przestrzennymi i instalacjà. Realizuje wystawy w Polsce i za granicà.

Born in 1969, Radom. Studied from 1990-96 at the PWSSP in Poznaƒ (with a year’s study abroad at the VSVU in Bratislava, 1994). A graduate in sculpture from the studio of Professor Jan Berdyszak and in textiles from Prof. Andrzej Banachowicz. Since 1996 has worked at the Faculty of Art at the University of Zielona Góra, and since 2005 at the Faculty of Architecture and Design at the ASP in Poznaƒ. She works with space and installations, exhibiting both in Poland and abroad.

„Last Minute", Galeria BWA, Zielona Góra, 2006

"Last Minute", BWA Gallery, Zielona Góra, Poland, 2006

Tomasz WENDLAND

116

Urodzony w 1960 w Poznaniu. W latach 1980-1984 studiował Histori´ Sztuki na UAM w Poznaniu. W 1990 roku zrealizował dyplom z malarstwa w Alanus Kunsthochschule w After (Bonn). Absolwent ASP w Poznaniu (dyplom z rzeêby i rysunku w 1993 r.). Doktorat w Darlington College of Arts (Wielka Brytania). Realizuje prace w zakresie realizacji dêwi´kowych, wideo, performance. Wykładowca i kurator.

Born in 1960, Poznaƒ. Studied History of Art at UAM, Poznaƒ 1980-1984. In 1990 graduated in painting from the Alanus Kunsthochschule in After (Bonn). A graduate of Poznaƒ ASP (Academy of Fine Arts) (degree in sculpture and drawing, 1993). Doctorate at Darlington College of Arts (UK). Creates with sound, video, performance. Lecturer and curator.

„Akcja rysunkowa"; Kunsthalle Faust, Bonn, Niemcy, 2002

"Drawing action"; Kunsthalle Faust, Bonn, Germany, 2002


OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY STUDENCKIE „KONFRONTACJE”/NATIONAL "CONFRONTATIONS" STUDENT WORKSHOPS

Martyna MODZELEWSKA

Wojciech SICI¡SKI

2001

Dorota KURA˚Y¡SKA

117

Ewa KUCIAK (Uniwersytet Zielonogórski/University of Zielona Góra)

Marcin BOGDAN


I MI¢DZYNARODOWE WARSZTATY STUDENCKIE „KONFRONTACJE”/1ST INTERNATIONAL "CONFRONTATIONS" STUDENT WORKSHOPS W ROKU 2002 WARSZTATY PROWADZIŁA PROF. EL˚BIETA KALINOWSKA-MOTKOWICZ (WE WSPÓŁPRACY ZE STA˚YSTKÑ, DOROTÑ KURA˚Y¡SKÑ) ORAZ ZAPROSZENI GOÂCIE: 2002 WORKSHOPS LED BY EL˚BIETA KALINOWSKA-MOTKOWICZ (WITH THE HELP OF STUDENT TRAINEE DOROTA KURA˚Y¡SKA) AND BY GUEST TUTORS:

Jitka SVOBODOVÁ Urodzona w 1941 roku w Pradze (Czechy). W latach 19611967 studiowała w Akademii Sztuk Pi´knych w Pradze. W latach 1973-1976 studiowała w podyplomowym studium konserwacji w ASP w Pradze. W 1986 przebywała na stypendium w l’École Municipale des Beaux Arts we Francji. Od 1990 roku adiunkt w ASP w Pradze, gdzie prowadzi pracowni´ rysunku. Od 1991 roku profesor pracowni rysunku ASP w Pradze. W latach 1990-1996 członek Nowego Zrzeszenia Artystów z Pragi. Zajmuje si´ rysunkiem warsztatowym i grafikà. Bierze udział w wystawach na całym Êwiecie.

Born in 1941 in Prague (Czech Republic). Studied from 1961-1967 at the Academy of Fine Arts in Prague, and from 1973-1976 undertook postgraduate studies in conservation at the same institution. In 1986 received a scholarship to study at L’École Municipale des Beaux Arts in France. Since 1990 Od 1990 senior lecturer, and since 1991 professor at the Academy of Fine Arts in Prague, where she leads the drawing studio. From 1990 to 1996 a member of the New Artists’ Union in Prague. She works on workshop drawing and graphics, exhibiting worldwide.

„Bez tytułu"; (rysunek)

"Untitled"; (drawing)

Włodzimierz KOTKOWSKI Dyplom z wyró˝nieniem w Pracowni Miedziorytu pod opiekà prof. Mieczysława Wejmana na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie w 1967 r. W latach 1987-1990 pełnił funkcj´ Dziekana Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Obecnie jest kierownikiem Katedry Rysunku i Malarstwa ASP w Krakowie. Wykłada równie˝ na Wydziale Sztuki na Uniwersytecie Rzeszowskim, gdzie kieruje Zakładem Grafiki. Swoje zamierzenia artystyczne realizuje przy pomocy grafiki warsztatowej. Jest laureatem wielu nagród artystycznych. „Rada”, 1991; (mezzotinta 41,5 cm x 31,5 cm)

Honours graduate of the Copperplate Studio under Prof. Mieczysław Wejman at the Graphics Department of the Kraków Academy of Fine Arts, 1967. Dean at the Graphics Department from 1987 to 1990, he is currently director of the Chair of Drawing and Painting at the Graphics Department of the Kraków Academy of Fine Arts. He also teaches at the Art Department at the University of Rzeszów, where he is in charge of the Graphics Institute. He realizes his artistic intentions with the help of workshop graphics. He has also been a prizewinner at many artistic competitions. "Council”, 1991; (mezzotint 41,5 cm x 31,5 cm)

2002

Michaela NOCIAROVÁ Urodzona w 1976 r. W 2000 r. ukoƒczyła Akademi´ Sztuk Pi´knych w Bratysławie (Słowacja). Studiowała równie˝ w New Delhi (Indie) i Karlsruhe (Niemcy). Od 1994 r. bierze czynny udział w wystawach na Słowacji i za granicà. Obecnie jest wykładowcà w Akademii Sztuk Pi´knych w Bratysławie. Mieszka i pracuje w Bratysławie (Słowacja).

Born in 1976. In 2000 she graduated from the Academy of Fine Arts in Bratislava, SLovakia. She also studied in New Delhi (India) and Karlsruhe (Germany). Since 1994 she has regularly participated in exhibitions in Slovakia and abroad. Currently she teaches at the Academy of Fine Arts in Bratislava. She lives and works in Bratislava, Slovakia.

„Pole golfowe”; (olej na płótnie)

”Golf course”; (oil on canvas)

Mateusz OTR¢BA

118

Urodzony w 1971 w Krakowie. W latach 1991-1995 studiował na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Od 1996 do1998 roku pracował na stanowisku asystenta w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Batrucha (na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie). Od 1998 roku do chwili obecnej pracuje na stanowisku adiunkta w Pracowni Rysunku prof. Włodzimierza Kotkowskiego (ASP Kraków). Od 2006 prowadzi Pracowni´ Rysunku na studiach licencjackich Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Zajmuje si´ rysunkiem i grafikà warsztatowà.

Born in 1971 in Kraków. From 1991-1995 studied in the Graphics Department at the Academy of Fine Arts (ASP) in Kraków. Worked as assistant lecturer in the Drawing Studio under Professor Stanisław Batruch at the Graphics Department of the ASP in Kraków from 1996-98. From 1998 to the present he has been senior lecturer in the Drawing Studio under Professor Włodzimierz Kotkowski (ASP Kraków). Since 2006 has run the undergraduate Drawing Studio at the Graphics Department of the ASP in Kraków. He works on drawing and workshop graphics.

„Odpoczynek"; (rysunek 188cm x 134cm)

"Rest"; (drawing 188cm x 134cm)


I MI¢DZYNARODOWE WARSZTATY STUDENCKIE „KONFRONTACJE”/1ST INTERNATIONAL "CONFRONTATIONS" STUDENT WORKSHOPS

Mateusz OTR¢BA (wykładowca ASP Kraków/teacher Tomasz MIKRUT at The Academy of Fine Arts in Cracow, Poland)

2002

Kamila LITWIN

Tomasz DZIADO¡ (ASP Praga, Czechy/The Academy of Fine Arts in Prague, Czech Republic)

119

Kamila LITWIN

Magdalena SOWIERSZENKO


II MI¢DZYNARODOWE WARSZTATY STUDENCKIE „KONFRONTACJE”/2ND INTERNATIONAL "CONFRONTATIONS" STUDENT WORKSHOPS W ROKU 2003 WARSZTATY PROWADZIŁY: PROF. EL˚BIETA KALINOWSKA-MOTKOWICZ, MGR AGNIESZKA RO˚NOWSKA (WE WSPÓŁPRACY ZE STA˚YSTKÑ, DOROTÑ KURA˚Y¡SKÑ) ORAZ ZAPROSZENI GOÂCIE: 2003 WORKSHOPS LED BY: EL˚BIETA KALINOWSKA-MOTKOWICZ, AGNIESZKA RO˚NOWSKA (WITH THE HELP OF STUDENT TRAINEE DOROTA KURA˚Y¡SKA) AND BY GUEST TUTORS:

Ewa ZARZYCKA Ukoƒczyła studia we wrocławskiej PWSSP w 1978 r. Zajmuje si´ działaniami performance. Bierze udział w wielu projektach performance w Polsce i za granicà. „Performans’e Ewy Zarzyckiej to swoiste opowieÊci o sztuce (...), rodzaj myÊlowej w´drówki po obszarze mi´dzy sztukà a potocznym ˝yciem (...)". Grzegorz Borkowski (CSW Zamek Ujazdowski styczeƒ 1999 r.)

Ewa Zarzycka graduated from the Wrocław PWSSP (now the Academy of Fine Arts) in 1978. She specializes in performance art, participating in a wide range of projects both in Poland and abroad. “Ewa Zarzycka’s performances are characteristic tales of art (...) a kind of intellectual journey through the area between art and everyday life(...)." Grzegorz Borkowski CSW Zamek Ujazdowski (Centre for Contemporary Art, Ujazdowski Castle), January 1999

„Sztuka performance a... odpowiedzi i pytania”, OÊrodek Sztuki Performance, Lublin 2005

“Performance art and... answers and questions” OÊrodek Sztuki Performance (Centre for Performance Art), Lublin 2005

Michaela NOCIAROVÁ-RÁZUSOVÁ Urodzona w 1976 r. W 2000 r. ukoƒczyła Akademi´ Sztuk Pi´knych w Bratysławie (Słowacja). Studiowała równie˝ w New Delhi (Indie) i Karlsruhe (Niemcy). Od 1994 r. bierze czynny udział w wystawach na Słowacji i za granicà. Obecnie jest wykładowcà w Akademii Sztuk Pi´knych w Bratysławie. Mieszka i pracuje w Bratysławie (Słowacja).

Born in 1976. In 2000 she graduated from the Academy of Fine Arts in Bratislava, SLovakia. She also studied in New Delhi (India) and Karlsruhe (Germany). Since 1994 she has regularly participated in exhibitions in Slovakia and abroad. Currently she teaches at the Academy of Fine Arts in Bratislava. She lives and works in Bratislava, Slovakia.

„Wynurzenie”; (olej na płótnie)

”Come up”; (oil on canvas)

2003

S∏awomir BRZOSKA Urodzony 22 kwietnia 1967 w Szopienicach (Górny Âlàsk). Studia w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Âlàskiego (filia w Cieszynie). Prowadzi IX Pracowni´ Rzeêby w Akademii Sztuk Pi´knych w Poznaniu.

Born 22 April, 1967 in Szopienice (Upper Silesia, Poland). Studied at the Art Institute, University of Silesia (Cieszyn). Runs the 9th Sculpture Studio at the Academy of Fine Arts, Poznaƒ.

„Corpus Circulare”, Depósitos Pignatelli, Saragossa (Hiszpania), 2006

"Corpus Circulare”, Depósitos Pignatelli, Zaragoza (Spain), 2006

Magda CYWICKA Urodzona w 1976 roku w Rzeszowie. W 2001 roku ukoƒczyła Akademi´ Sztuk Pi´knych w Krakowie na Wydziale Malarstwa. Dyplom z wyró˝nieniem uzyskała w pracowni prof. Leszka Misiaka. Od 2001 roku jest asystentkà w Zakładzie Malarstwa Instytutu Sztuk Pi´knych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zajmuje si´ malarstwem i rysunkiem.

Born in 1976 in Rzeszów, graduated with honours in 2001 from the studio of Professor Leszek Misiak in the Painting Department at the Academy of Fine Arts (ASP) in Kraków. Since 2001 she has been assistant lecturer at the Department of Painting at the University of Rzeszów Fine Arts Institute. She works on painting and drawing.

„Krajobraz z moich stron” (olej na płótnie;poliptyk, 150x180 cm), 2007

“Landscape from down my way” (oil on canvas, polyptych, 150x180 cm), 2007

120


II MI¢DZYNARODOWE WARSZTATY STUDENCKIE „KONFRONTACJE”/2ND INTERNATIONAL "CONFRONTATIONS" STUDENT WORKSHOPS

Iza BOSAK, Krzysztof BRYNECKI, Marcin OCZKOWSKI Ewa ZARZYCKA z grupà studentów/Ewa Zarzycka (Uniwersytet Rzeszowski/University of Rzeszów) with a group of students

Marek BANAT (Uniwersytet Rzeszowski/University of Rzeszów)

studenci z ASP w Krakowie/students from the Acad- Ewa ZARZYCKA z grupà studentów/Ewa Zarzycka emy of Fine Arts in Cracow with a group of students

Agnieszka RO˚NOWSKA, Katarzyna MUCHA

Sławek BRZOSKA z grupà studentów/Sławek Brzoska Mikuláš RITTSTEIN (ASP Praga, Czechy/The Academy of Fine Arts in Prague, Czech Republic) with a group of students

2003

Katarzyna MUCHA, Anita BASZKOWSKA

121


III MI¢DZYNARODOWE WARSZTATY STUDENCKIE „KONFRONTACJE”/3RD INTERNATIONAL "CONFRONTATIONS" STUDENT WORKSHOPS W ROKU 2005 WARSZTATY PROWADZIŁY: PROF. EL˚BIETA KALINOWSKA-MOTKOWICZ, DR ANNA KLIMCZAK, MGR AGNIESZKA RO˚NOWSKA ORAZ ZAPROSZENI GOÂCIE: 2005 WORKSHOPS LED BY: EL˚BIETA KALINOWSKA-MOTKOWICZ, ANNA KLIMCZAK, AGNIESZKA RO˚NOWSKA AND BY GUEST TUTORS:

Christine WARRINGTON Urodziła si´ w Port of Spain (Republika Trinidad&Tobago). ˚yje i pracuje w Londynie (Wielka Brytania). Absolwentka Byam Shaw School of Art (Londyn) oraz Royal College of Art (Londyn). Działa w obszarze grafiki, fotografii, obiektu, rysunku i rzeêby. Laureatka wielu nagród, m.in. w 1997 roku - Drawing Prize (Byam Shaw School of Art, London), w 2001 roku - Linklaters Printmaking Award (Royal College of Art, London) czy w 2002 roku - londonprintstudio Printmaking Award, London (Printmakers’ Council Award, London).

Born in Port of Spain (Trinidad & Tobago). Lives and works in London. Graduate of Byam Shaw School of Art and Royal College of Art, London. Works with graphics, photography, objects, drawing and sculpture. Winner of many prizes, including Drawing Prize - Byam Shaw School of Art, London (1997), Linklaters Printmaking Award - Royal College of Art, London (2001) or londonprintstudio Printmaking Award (Printmakers' Council Award), London (2002).

„Współzale˝noÊç”; (1000 cm x 1500 cm); 2003

"Correlation”; (1000 cm x 1500 cm); 2003

2005

Warsztaty z CHRISTINE

122

Interpretacja oraz kwestionowanie tego, czego jestem Êwiadkiem jest wyzwaniem dla mnie - jako kobiety pochodzàcej z Karaibów. W dobie płynnej generacji moja twórczoÊç przyjmuje ró˝ne punkty widzenia. Geograficznie, historycznie i kulturowo wywodzi si´ ona z Karaibów. Jest Êwiadectwem przemieszczenia diaspory zarówno obecnej, jak i przeszłej, z towarzyszàcymi temu napi´ciami, niepewnoÊcià i Êwi´towaniem, jaki ten stan wywołuje.

The challenge for me, as a woman from the Caribbean, is to interpret and question what I have witnessed. In the context of today’s fluid generation, my work takes a multiple viewpoint. It has originated geographically, historically and culturally from the Caribbean, bears witness to displacement and the historical and contemporary diaspora with the tensions, uncertainties and celebrations this state evokes.

Poprzez sztuk´ wizualnà usiłuj´ usytuowaç siły, które działajà na kulturowà to˝samoÊç oraz ich wpływ na rozwój mojej aktywnoÊci jako artystki mieszkajàcej i pracujàcej w Wielkiej Brytanii. W wyniku emigracji oraz podró˝y mi´dzy dwoma miejscami i kulturami, w mojej pracy szukam mo˝liwoÊci wyra˝enia powiàzaƒ pomi´dzy dzieciƒstwem, młodoÊcià i dojrzałoÊcià, które sp´dziłam odpowiednio w Trynidadzie i Londynie. Rodzi to pytania i odkrywa koncepcj´ globalizacji oraz dominacji praktyk, przekonaƒ, a tak˝e stosunków Êwiata zachodniego. Poprzez sprzecznoÊç i wymieszanie, moja twórczoÊç łàczy te dwa aspekty, wspiera i tworzy hybrydowoÊç, aby umo˝liwiç lepszà komunikacj´ oraz zrozumienie mi´dzy ludêmi.

Through visual art, I try to situate the forces that influence cultural identity and the bearing these might have on the development of my practice as an artist living and working in Britain. As a result of my emigration and a journeying between the two places and cultures, my work seeks to express connections between childhood, adolescence and adulthood, these have been spent in Trinidad and London respectively. It poses questions and explores the concept of globalisation and the domination of western contemporary practices, beliefs and relationships. By contradiction and implication, my work marries the two, encourages and produces hybridity so as to bring about better understanding and communication between people.

W mojej sztuce wykorzystuj´ materialnà rzeczywistoÊç. W zasadzie staram si´ uczyniç widzialne - niewidzialnym. Jako Êwiadek zadaj´ pytania i obserwuj´ współczesne ˝ycie. Nie wszystko jest tym, czym si´ wydaje, musimy spoglàdaç gł´biej i bli˝ej.

In my art I attempt to engage with a tangible reality. Basically, what I am attempting is to make visible the invisible. As a witness, I am asking questions and observing contemporary life. Everything is not what it seems, we must look closer and deeper.

Christine Warrington 2007

Christine Warrington 2007


III MI¢DZYNARODOWE WARSZTATY STUDENCKIE „KONFRONTACJE”/3RD INTERNATIONAL "CONFRONTATIONS" STUDENT WORKSHOPS

2005

Magdalena WIERZBOWIECKA, Anna SKONIECZNA, Anna SAD¸OWSKA; Działania w PRZESTRZENI MIEJSKIEJ/Activities in an URBAN SETTING

123

Realizacja PROJEKTU WARSZTATOWEGO/WORKSHOP PROJECT in progress


III MI¢DZYNARODOWE WARSZTATY STUDENCKIE „KONFRONTACJE”/3RD INTERNATIONAL "CONFRONTATIONS" STUDENT WORKSHOPS W ROKU 2005 WARSZTATY PROWADZIŁY: PROF. EL˚BIETA KALINOWSKA-MOTKOWICZ, DR ANNA KLIMCZAK, MGR AGNIESZKA RO˚NOWSKA ORAZ ZAPROSZENI GOÂCIE: 2005 WORKSHOPS LED BY: EL˚BIETA KALINOWSKA-MOTKOWICZ, ANNA KLIMCZAK, AGNIESZKA RO˚NOWSKA AND BY GUEST TUTORS:

Edyta MAZURCZUK Born in 1972, lives in Poznaƒ, where she graduated from the Academy of Fine Arts at the Faculty of Intermedia Communications, majoring in animation at the studio of Kazimierz Urbaƒski under Jacek Adamczak. She has worked at the Poznaƒ Animation Studio as an animator, draughtsman and copyist. She is actively involved with illustration, photography, classical animation, scripts and screenplays.

2005

Urodzona w 1972 roku. Mieszka w Poznaniu, gdzie ukoƒczyła studia w Akademii Sztuk Pi´knych na wydziale Komunikacji Intermedialnej. Dyplom z filmu animowanego w pracowni Kazimierza Urbaƒskiego pod kierunkiem Jacka Adamczaka. Współpracowała z Poznaƒskim Studiem Filmów Animowanych jako animator, rysownik, kopista. Czynnie zajmuje si´ ilustracjà, fotografià, animacjà klasycznà oraz scenopisem i scenariuszem.

Warsztaty z ANIMACJI

124

Filmy animowane sà tak ró˝ne, jak ró˝ni sà ludzie, którzy je tworzà. Warsztaty animacji klasycznej umo˝liwi∏y studentom Instytutu Wzornictwa zapoznanie si´ z historià animacji wzbogaconà przykładami animowanych dzie∏ najwa˝niejszych twórców. Na warsztatach zaprezentowałam m.in. cz´Êci z fascynujàcego Êwiata ruchomych obrazów: od „prymitywnych” kreskówek po ostatnie przeboje animowane stworzone z pomocà najnowoczeÊniejszych technologii. Głównym zało˝eniem spotkania ze studentami była jednak nauka podstaw animacji klasycznej. Tematem przewodnim warsztatów było hasło „˚ywioły”. Stało si´ ono wyzwaniem dla indywidualnych zmagaƒ w tworzeniu scenariuszy, scenopisów i krótkich form animowanych. Edyta Mazuczuk

Animated films are as varied as the people who make them. The workshops in classical animation have given the students at the Design Institute the chance to discover the history of animation, interwoven with examples from the best-loved film-makers. During the sessions I presented selections from the fascinating world of moving pictures, from “primitive” cartoons through to the latest hits in computer-animated film. The main aim of the student session was, however, to study the basics in classical animation. The theme for the workshops, which formed the basis for scripts, screenplays and animation, was “The Elements”. Edyta Mazuczuk


IV MI¢DZYNARODOWE WARSZTATY STUDENCKIE „KONFRONTACJE”/4TH INTERNATIONAL "CONFRONTATIONS" STUDENT WORKSHOPS W ROKU 2006 WARSZTATY PROWADZIŁY: PROF. EL˚BIETA KALINOWSKA-MOTKOWICZ, DR ANNA KLIMCZAK ORAZ ZAPROSZENI GOÂCIE: 2006 WORKSHOPS LED BY: EL˚BIETA KALINOWSKA-MOTKOWICZ, ANNA KLIMCZAK AND BY GUEST TUTORS:

Marcin BERDYSZAK Urodzony w Poznaniu w 1964 roku. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Włodzimierza Dudkowiaka oraz z rzeêby w pracowni prof. Macieja Szaƒkowskiego w PWSSP w Poznaniu (1988 r.). Od 1989 roku zwiàzany z Akademià Sztuk Pi´knych w Poznaniu. Od 2008 zajmuje stanowisko Rektora ASP w Poznaniu i prowadzi zaj´cia ze studentami. Kieruje równie˝ pracownià rzeêby w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszaliƒskiej. W swojej twórczoÊci porusza problemy unifikacji, konsumpcji, nowych sentymentów i emocji prowokowanych sztucznie. „Zawłaszczenie nieoczekiwanego"; Galeria Miejska, Wrocław 2006

Born in Poznaƒ, 1964, a graduate of Professor Włodzimierz Dudkowiak’s painting studio and of the sculpture studio under Professor Maciej Szaƒkowski at the (then) National School of Art in Poznaƒ (1988). Since 1989, associated with the (now) Academy of Fine Arts in Poznaƒ, where he is currently Vice-Chancellor, while still teaching. He also leads a sculpture atelier at the Design Institute of the Koszalin University of Technology. In his work he examines the problems of standardisation, consumption, and artificially induced new feelings and emotions. "Unexpected appropriation"; City Gallery, Wrocław 2006

Francisco Antonio Garcia PÉREZ Urodzony w 1977 roku w Cortes de Baza (Hiszpania). W 2004 obronił z wyró˝nieniem dyplom na Wydziale Architektury (Uniwersytet w Granadzie, Hiszpania). W 2005 roku zrealizował sta˝ w studio architektonicznym AV Studio w Rzymie. Od 2005 roku mieszka w Granadzie i pracuje jako architekt. Uczestniczy w mi´dzynarodowych konkursach architektonicznych. W swoich najnowszych projektach analizuje przestrzenie zdegradowane i mo˝liwoÊci iterwencji w tych obszarach.

Born in 1977, Cortes de Baza (Spain). Graduated with honours in 2004 from the Faculty of Architecture at the University of Granada, Spain. In 2005 undertook a placement at the architecture studio AV Studio in Rome. Since 2005 a resident of Granada, where he works as an architect. A regular participant in international architecture competitions. His most recent projects analyse degraded spaces and the possibilities for intervention in these areas.

Projekt Muzeum Paleontologii (fragm.), Granada 2004

Paleontological Museum Project (extract), Granada 2004

Marina RODRÍGUEZ VARGAS Born in 1980 in Granada (Spain). Graduated in 2003 from the Faculty of Fine Arts, University of Granada, (Spain). Works both in painting and in interdisciplinary fields. Participated in, among others, Feria de Arco 2007 and the art fair Kunstart, representing contemporary art galleries in Spain. Most of her output is in public and private collections (Caja Madrid, Caja Extremadura, Fundación Antonio Gala, May Moré Gallery, Constantini Gallery in Milano, Sandunga Gallery).

2006

Urodzona 1980 w Granadzie (Hiszpania). W 2003 ukoƒczyła Wydział Sztuk Pi´knych Uniwersytetu w Granadzie (Hiszpania). Zajmuje si´ malarstwem oraz działaniami interdyscyplinarnymi. Brała udział m.in. w Feria de Arco 2007 oraz targach sztuki Kunstart, reprezentujàc galerie sztuki współczesnej z Hiszpanii. Wi´kszoÊç jej dzieł jest w posiadaniu kolekcji publicznych i prywatnych (Caja Madrid, Caja Extremadura, Fundación Antonio Gala, galeria May Moré, galeria Constantini w Milanie, galeria Sandunga). „The Honey games. Rossi calibre 357”, 2006 (fragment tryptyku, technika mieszana, 185x185)

"The Honey games. Rossi calibre 357”, 2006 (part of triptych, mixed technique, 185X185)

Dorota KURA˚Y¡SKA Urodzona w 1979 roku. Od 1998 do 2003 roku studiowała Wzornictwo Przemysłowe na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszaliƒskiej. W roku akademickim 2002/03 przebywała na sta˝u w Pracowni Rysunku prof. El˝biety Kalinowskiej-Motkowicz (Instytut Wzornictwa Politechniki Koszaliƒskiej). W 2004 rozpocz´ła studia doktoranckie na Uniwersytecie w Granadzie (Hiszpania), gdzie w 2006 roku została mianowana na Wicedziekana d/s Kontaktów Mi´dzynarodowych. Zajmuje si´ rysunkiem i instalacjà przestrzennà.

Born in 1979. Studied Industrial Design from 1998 to 2003 at the Faculty of Mechanics, Koszalin University of Technology, with a year’s placement at Prof. El˝bieta Kalinowska-Motkowicz’s Drawing Studio at the University of Technology’s Design Institute (academic year 2002-03). Started her doctorate in 2004 at the University of Granada (Spain), where in 2006 she was nominated Vice-Dean of International Liaisons. She works on drawing and three-dimensional installation.

„Koperty”, Granada (mieszkanie prywatne), 2002

"Envelopes", Granada (private flat), 2002

125


IV MI¢DZYNARODOWE WARSZTATY STUDENCKIE „KONFRONTACJE”/4TH INTERNATIONAL "CONFRONTATIONS" STUDENT WORKSHOPS W ROKU 2006 WARSZTATY PROWADZIŁY: PROF. EL˚BIETA KALINOWSKA-MOTKOWICZ, DR ANNA KLIMCZAK ORAZ ZAPROSZENI GOÂCIE: 2006 WORKSHOPS LED BY: EL˚BIETA KALINOWSKA-MOTKOWICZ, ANNA KLIMCZAK AND BY GUEST TUTORS:

Josefa Salas VILAR

1.

2.

Urodzona w 1976 roku w Úbeda (Hiszpania). Od 1999 do 2004 studiowa∏a na Wydziale Sztuk Pi´knych im. Alonso Cano w Granadzie (Hiszpania). W roku akademickim 2006/2007 przebywa∏a na sta˝u doktoranckim (Program Leonardo da Vinci) pod kierunkiem prof. E. Kalinowskiej-Motkowicz w Pracowni Rysunku w Instytucie Wzornictwa na Politechnice Koszaliƒskiej. Zajmuje si´ malarstwem. Bada zjawisko synestezji. Uczestniczy w licznych projektach, które poruszajà fenomen tego zagadnienia.

Born in 1976 in Úbeda (Spain), studied at the Alonso Cano Faculty of Fine Arts in Granada (Spain) from 1999 to 2004. In the academic year 2006-07, as part of her doctorate (through the Leonardo da Vinci Programme), she worked under Professor E. Kalinowska-Motkowicz in the Drawing Studio at the Koszalin University of Technology Design Institute. She works on painting, and researches synaesthesia, taking part in a wide range of projects which examine this phenomenon.

„W´drowniczki... Krok w zapomnienie i pami´ç" (olej na drewnie, 30cm x 30cm)

"Women migrants...a step toward obscurity and memory" (oil on wood, 30cm x 30cm)

1.

Agnieszka OKRZEJA

Urodzona w 1981 roku. Absolwentka kierunku Krytyka i Promocja Sztuki na ASP w Poznaniu. Działa jako niezale˝ny krytyk i kurator. Współpracowała m.in. z Galerià ON w Poznaniu. Autorka licznych tekstów do katalogów. Publikowała w spam.art.pl, Arteon, Exit, Zeszytach Artystycznych (ASP) i innych magazynach. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

2006

2.

1. Born in 1981. A graduate in Art Criticism and Promotion from the Academy of Fine Arts (ASP) in Poznaƒ, she is an independent critic and curator, working with (among others) the ON Gallery in Poznaƒ. The author of numerous catalogue entries, she has published on spam. art.pl, Arteon, Exit, Zeszyty Artystyczne (ASP) and in other magazines. She lives and works in Poznaƒ.

Isabel Gonzalez ARDANAZ

Urodziła si´ w 1980 roku w Hiszpanii. Od 2002 do 2006 roku studiowała na Uniwersytecie w Granadzie (Hiszpania) - Wydział Sztuk Pi´knych. Zajmuje si´ malarstwem. Współpracuje z pracownià Transferencji Kulturowych Prof. José F. Freixanes’a (Uniwersytet w Granadzie, Hiszpania).

126

Monika HOŁTYN, Gabriela ˚UKOWSKA, Joanna KMINKOWSKA, Dorota SAWICKA

2. Born in 1980 in Spain and studied at the Faculty of Fine Arts at the University of Granada from 2002 to 2006. She works on painting, collaborating with the Cultural Transference workshop under Prof. José F. Freixanes (University of Granada, Spain).


IV MI¢DZYNARODOWE WARSZTATY STUDENCKIE „KONFRONTACJE”/4TH INTERNATIONAL "CONFRONTATIONS" STUDENT WORKSHOPS

Dominika CZARNY, Edyta STAJNIAK, (ASP Kraków/ The Academy of Fine Arts in Cracow, Poland)

Pawe∏ KRAWCZUGO

Monika HOŁTYN, Gabriela ˚UKOWSKA, Paulina KMINKOWSKA

Dorota SAWICKA, Aleksandra GOŁDYN

„METAFORA" - realizacja grupowa/ ”METAPHOR”, group project

2006

Andrzej KONDZIELA

127

Josefa Salas VILAR (Hiszpania/Spain)

Josefa Salas VILAR (Hiszpania/Spain)

Francisco Antonio Garcia PÈREZ (Hiszpania/Spain)


V MI¢DZYNARODOWE WARSZTATY STUDENCKIE „KONFRONTACJE”/5TH INTERNATIONAL "CONFRONTATIONS" STUDENT WORKSHOPS W ROKU 2005 WARSZTATY PROWADZIŁY: PROF. EL˚BIETA KALINOWSKA-MOTKOWICZ, DR ANNA KLIMCZAK, MGR AGNIESZKA RO˚NOWSKA ORAZ ZAPROSZENI GOÂCIE: 2005 WORKSHOPS LED BY: EL˚BIETA KALINOWSKA-MOTKOWICZ, ANNA KLIMCZAK, AGNIESZKA RO˚NOWSKA AND BY GUEST TUTORS:

José FREIXANES Born in 1953 in Pontevedra (Spain), he studied at the Academies of Fine Arts in Bilbao and Madrid. He is currently a professor in the Faculty of Fine Arts at the University of Granada (Spain), where he works on painting and three-dimensional productions. He has exhibited in Spain, France, Austria, Syria, Jordan and Latin America.

„Al Final del Amanecer”, 2006; Katedra w Casablance (Maroko)

"Al Final del Amanecer”, 2006; Casablanca Cathedral (Morocco)

2007

Urodzony w 1953 roku w Pontevedra (Hiszpania). Studiował w Akademii Sztuk Pi´knych w Bilbao i w Madrycie (Hiszpania). Obecnie jest profesorem Wydziału Sztuk Pi´knych Uniwersytetu w Granadzie (Hiszpania). Zajmuje si´ malarstwem i realizacjami przestrzennymi. Do tej pory realizował wystawy oraz projekty autorskie, m.in. w Hiszpanii, Francji, Austrii, Syrii, Jordanii i Ameryce Łaciƒskiej.

Joanna HINZ

Realizacja GRUPOWA/GROUP project

Anna MAZUR

Realizacja GRUPOWA/GROUP project

128

Bartosz BÑK, prof. José FREIXANES

Marcin NOGA, Marek MROWI¡SKI

Micha∏ CIESIELSKI


ISTROART 2007


ISTROART: KOPIUJ-WKLEJ/ISTROART: COPY-PASTE

ISTROART 2007 COPY-PASTE (KOPIUJ-WKLEJ) - Zagadnienie oryginalnoÊci

ISTROART 2007 COPY-PASTE - The Problem of Originality

ISTROART to mi´dzynarodowe spotkania uczelni wy˝szych organizowane cyklicznie od 1993 roku przez Akademi´ Sztuk Pi´knych i Wzornictwa w Bratysławie. Tym razem, ju˝ po raz siódmy, spotkanie o nazwie „Kopiuj-Wklej” organizuje Wydział Malarstwa i Multimediów. ISTROART jest odpowiedzià na obecne zainteresowanie ró˝nymi formami zapo˝yczeƒ (w wymiarze mi´dzynarodowym bàdê lokalnym), takich jak plagiat, kopiowanie, fragmentaryzacja, rekontekstualizacja, przywłaszczanie motywów wizualnych i remiks. Projekt ma na celu spojrzenie na ró˝ne pedagogiczne i ideologiczne podejÊcia do tych kwestii z perspektywy mi´dzynarodowej. Mimo ˝e ukierunkowaliÊmy si´ w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci na wydziały, które sà nam najbli˝sze zawodowo (malarstwa, rysunku), studenci mogli wykorzystaç w swoich pracach przesyłanych na ISTROART 2007 wszystkie dost´pne Êrodki przekazu.

Istroart is an international meeting of art academies, organized periodically by the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava since 1993. This year, the seventh with the theme Copy-Paste, has been organized by the Department of Painting and Other Media. It is a reaction to the current interest in various forms of quotation (intentional or not) such as plagiarism, copying, fragmentation, recontextualisation, appropriation of visual motives and remix. This project intends to look at different pedagogical and ideological approaches around these issues from an international perspective. While we approached mostly painting departments that are professionally closest to us, all media options were available for utilisation by students in Istroart 2007.

ISTROART 2007

Temat „Kopiuj-Wklej” ma na celu stworzenie przestrzeni, w której mo˝liwe b´dzie zastanowienie si´ nad znaczeniem i formami interpretacji „rzeczywistoÊci” postrzeganej wzrokowo w erze cyfrowych obrazów i zdj´ç, które nierzadko kwestionujà sił´ i moc spojrzenia tzw. „gołym okiem”. NiegdyÊ indywidualnie postrzegana rzeczywistoÊç wyra˝ana przez sztuki pi´kne jest dziÊ przekazywana publicznoÊci z zewnàtrz poprzez pozornie obiektywne spojrzenie Êrodków masowego przekazu. Oko ludzkie zastàpi∏ „obiektyw”, a subiektywne poszukiwanie znaczenia jest zastàpione pseudo-obiektywnymi „wskazówkami”. Intencjà naszego spotkania jest zwrócenie powszechnej uwagi na fakt, ˝e utrata oryginalnoÊci prowadzi w konsekwencji do utraty niezale˝nego myÊlenia i przeniesienia odpowiedzialnoÊci za siebie na schematy płynàce z zewnàtrz. ObecnoÊç Êrodków masowego przekazu w roli mediatora pomi´dzy autorem dzieła, a jego odbiorcà powoduje tzw. uproszczone „czytanie” sztuki i bierze odpowiedzialnoÊç za „tworzenie znaczenia” z dala od odbiorcy.

130

The Copy-Paste topic tries to create space for thinking about the meaning and forms of interpretation for visual reality in an era of electronic images that often challenge the power of the naked eye. Once individually perceived reality expressed by the fine arts is today mediated to the public from outside - by the seemingly objective view of mass media. The eye is replaced by the object-lens, and a subjective search for meaning is replaced by pseudo-objective direction. The intention of our meeting is to call attention to the fact, that the loss of originality leads to a possible final loss of independent thinking and, to the shift of responsibility from oneself to schemes coming from outside. The presence of the mass media in the role of mediator between the author and viewer produces a simplistic reading of art and takes responsibility for creating meaning away from the viewer.

(cyt. za: „Istroart 2007 Copy-Paste”, katalog; Akademia Sztuk Pi´knych i Wzornictwa, Bratysława; Słowacja 2007, str. 5)

(In: „Istroart 2007 Copy-Paste”, catalogue; The Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, Slovakia 2007, p.5)

KONCEPCJA: Alena Adamíkowá, Marek Kianička, Jan Triaška

CONCEPT: Alena Adamíkowá, Marek Kianička, Jan Triaška

ORGANIZATORZY: Prof. Daniel Fischer, Prof. Ivan Csudai, Alena Adamíkowá, Marek Kianička, Jan Triaška, Eric Šille, Veronika Šramatyová

ORGANISING TEAM: Prof. Daniel Fischer, Prof. Ivan Csudai, Alena Adamíkowá, Marek Kianička, Jan Triaška, Eric Šille, Veronika Šramatyová

SZKOŁY BIORÑCE UDZIAŁ W PROJEKCIE: Akademia Sztuk Pi´knych, Wzornictwa i Architektury; Praga (Czechy) W´gierska Akademia Sztuk Pi´knych, Budapeszt (W´gry) Politechnika Koszaliƒska, Koszalin (Polska) Akademia Sztuk Pi´knych i Wzornictwa, Bratysława (Słowacja) Akademia Sztuk Pi´knych, Nowy Sad (Serbia)

PARTICIPATING ACADEMIES: Academy of Arts, Architecture and Design, Prague (Czech Republic) Hungarian Academy of Fine Arts, Budapeszt (Hangary) Koszalin University of Technology, Koszalin (Poland) Academy of Fine Arts and Design, Bratislava (Slovakia) Academy of Fine Arts, Novi Sad (Serbia)

PROJEKTOWI TOWARZYSZYŁA KONFERENCJA, KTÓRÑ POPROWADZIŁY: - Beata Jablonská (Słowacka Galeria Narodowa w Bratysławie) - Maria Riškowá (Galeria 13m3, Bratysława; Słowacja) - Jana Geržová (Akademia Sztuk Pi´knych i Wzornictwa, Bratysława)

ASSOCIATED CONFERENCE LED BY: - Beata Jablonská (Slovak National Gallery, Bratislava) - Maria Riškowá (13m3 Gallery, Bratislava; Slovakia) - Jana Geržová (Academy of Fine Arts and Design, Bratislava; Slovakia)


ISTROART: KOPIUJ-WKLEJ/ISTROART: COPY-PASTE

ISTROART 2007 131


ISTROART 2007

ISTROART: KOPIUJ-WKLEJ/ISTROART: COPY-PASTE

KOPIUJ-WKLEJ

COPY-PASTE

Kopiowanie rzeczywistoÊci jest odwzorowywaniem swoich własnych myÊli. A prezentowanie tych myÊli Êwiatu - procesem wklejania fragmentów siebie we wcià˝ zmieniajàce si´ i nierozpoznane zjawisko, które uznajemy i nazywamy rzeczywistoÊcià.

Copying reality is copying your own thoughts, with showing these thoughts to the world a process of gluing in parts of yourself to the constantly changing and unidentified phenomenon which we know as reality.

Zamkni´ty obieg Êwiata widzianego i odczuwanego oraz aktywnoÊci człowieka jest procesem wymiany pomi´dzy tym, co zastane, realne, naturalne a indywidualnym komentarzem, indywidualnà ocenà, propozycjà lub próbà wtopienia si´ w rzeczywistoÊç. Cokolwiek mo˝emy powiedzieç o współczesnoÊci, niewàtpliwie jest wypadkowà i rezultatem naszych dà˝eƒ i oczekiwaƒ wobec Êwiata. Rozwój techniki i technologii cyfrowej, który daje nieograniczone mo˝liwoÊci ju˝ nie tylko kopiowania tego, co poddajemy naszej ogólnej percepcji, ale tak˝e kopiowania myÊli, marzeƒ i złudzeƒ - nie doprowadził jednak do ułatwieƒ w wyra˝aniu indywidualnoÊci człowieka, jego jednostkowej niepowtarzalnoÊci i wyjàtkowoÊci. ŁatwoÊç i ogólna dost´pnoÊç naÊladowania oraz urzeczywistniania zjawisk okazała si´ powielaniem obrazu, który dawno stracił swój pierwowzór. RzeczywistoÊç stała si´ bowiem kopià samej siebie, a wi´kszoÊç gestów wykonanych jako próba dialogu pomi´dzy człowiekiem a Êwiatem, ogranicza si´ do uruchamiania mechanizmów stanowiàcych kopi´ kopii.

This closed cycle of the world which is seen and felt, along with human activity, is a process of exchange between that which we find real and natural and that which forms individual commentary or an individual evaluation, proposal or attempt at blending with reality. Whatever we may say about the present, it is undeniably the outcome, the result even, of our aims and expectations of the world. The development of technology, in particular digital, which allows unlimited possibilities, no longer simply copying what we subject to our overall perception, but also copying our thoughts, dreams and delusions, has not made, however, the expression of unique human individuality easier. The ease and general availability of imitation along with the realisation of occurrences, have turned out to be the duplication of a picture whose original has long since been lost. Reality has thus become a copy of itself, with the majority of those gestures performed as an attempt to kickstart a dialogue between humans and the world limited to starting mechanisms which are copies of copies.

Pracownia Rysunku Instytutu Wzornictwa, prowadzona przez prof. El˝biet´ KalinowskàMotkowicz oraz osoby z nià współpracujàce (dr Agnieszk´ Ro˝nowskà-Jasiewicz i dr hab. Ann´ Klimczak), to - według słów prof. El˝biety KalinowskiejMotkowicz - laboratorium. Przestrzeƒ tego miejsca umo˝liwia spotkanie i dialog, a specyfika, którà okreÊla program pracowni, jest koncentracjà na uruchamianiu takich mechanizmów w procesie współpracy ze studentem, aby poprzez doÊwiadczanie j´zyka rysunku docierał on do odkrywania indywidualnego kodu rysunkowej wypowiedzi ujawniajàcego si´ w procesie kreacji. J´zyk rysunku jest jednà z niewielu dziedzin, która (poprzez ulotny i niepowtarzalny zapis) pozwala na przebicie si´ przez pokłady mechanicznego naÊladowania, powielania, na ujawnianie autentycznoÊci zawartej m.in. w kresce, linii. Odkrycia dokonane na tym poziomie pozwalajà zachowaç autentycznoÊç równie˝ w procesie poszerzania formy wypowiedzi o inne media, takie jak wideo, animacja czy instalacja. Opierajàc istniejàcà w Instytucie Wzornictwa Pracowni´ Rysunku na zało˝eniu „laboratorium”, staramy si´ tworzyç miejsce, które w obecnym stanie całkowitego rozproszenia autentycznoÊci i wyjàtkowoÊci człowieka w Êwiecie, jest przestrzenià, gdzie poprzez trud doÊwiadczeƒ, badaƒ i ˝mudnej pracy, próbujemy docieraç do tajemnicy kryjàcej si´ w zapisie rysunkowym. Owa tajemnica przywołuje człowieka jako wyjàtkowe i nierozpoznane indywiduum. Tegoroczna edycja ISTROART oraz hasło towarzyszàce projektowi stały si´ wa˝nym etapem w procesie poszukiwaƒ i doÊwiadczeƒ studentów z Koszalina, dla których problemy oryginalnoÊci i autentycznoÊci sà fundamentalnymi zagadnieniami kreacji, a tak˝e komunikowania si´ ze Êwiatem.

132

dr hab. Anna Klimczak

The Drawing Studio at the Institute of Design under Profesor El˝bieta Kalinowska-Motkowicz along with her colleagues Agnieszka Ro˝nowska-Jasiewicz MA and Anna Klimczak Ph.D., is - as Profesor Kalinowska-Motkowicz says - a kind of laboratory whose space allows meetings and dialogues to take place, and whose uniqueness, underscored by its programme of study, lies in the concentration of starting up such mechanisms through a process of collaboration with the students in order that, by experiencing the language of drawing, they may discover their own individual code of drawing expression, which appears during the process of creation. The language of drawing is one of only a few disciplines which, through a fleeting and unrepeatable record, allows the artist to break through the layers of mechanical duplication and uncover an authenticity which is to be found in lines, among others. Discoveries made at this level also permit a preservation of authenticity in a broader range of artistic expression, whether it be through video, animation or installation. Through the idea of a “laboratory”, on which the Drawing Studio at the Design Institute is based, we would like to create a place which, with today’s total dispersal of authenticity and human uniqueness, is a space where, by means of experience, research and painstaking work, we try to reach the secret which, hidden within the record of the drawing, brings a person back as an exceptional individual. This year’s edition of ISTROART, with its accompanying slogan, is an important stage in our students’ quest for authenticity and originality, which are fundamental issues of creation and communication with the world.

Dr Anna Klimczak


ISTROART: KOPIUJ-WKLEJ/ISTROART: COPY-PASTE

ISTROART 2007

Bartosz BIAŁY Praca pod tytu∏em „Stwory i maszyny. Notatki” - to zapiski, notatki powstałe z inspiracji figurà doskonałà jakà jest trójkàt. Kopiowanie i powielenie trójkàta pozwoliły na tworzenie form podobnych do cz´Êci jakiejÊ maszyny: ramion, prz´seł, modułów. Z kolei powielanie tych elementów doprowadza do wykreowania konstrukcji. Kopiowanie w zasadzie jednego motywu pozwala na nieskoƒczone rozrastanie si´ ca∏ej architektury. Powstałe formy niejako wklejane w istniejàce ju˝ notatki przenikajà si´ z nimi, pogł´biajàc znaczenie działania rysunkowego.

The work entitled “Creatures and machines. Notes” are jottings and notes arising from the inspiration of perfection which is the triangle. Copying and reproducing this shape led to the creation of something which resembled somehow the parts of a machine: sides, spans, modules. And reproducing these parts in turn leads to the creation of a construction. In principle, the reproduction of one motif allows the infinite growth of the architecture. The resultant forms stuck on, as it were, the already existing notes, are absorbed into them, deepening the effect of the drawing.

133


ISTROART 2007

ISTROART: KOPIUJ-WKLEJ/ISTROART: COPY-PASTE

Bartosz BÑK

134

Pierwsze skojarzenia z hasłem „kopiuj-wklej” przywodzà mi na myÊl działanie zwiàzane z ekranem komputera. CoÊ łatwego, mechanicznego, wykonywanego od niechcenia i z czego nie mo˝na mieç satysfakcji. „Kopiuj-wklej” to czynnoÊci nierozerwalnie zwiàzane ze sobà. Jedna bez drugiej nie ma mo˝liwoÊci zaistnienia, a kolejnoÊci procesu nie sposób odwróciç. Kopiuj-wklej jest adaptacjà starego w nowym. Analogi´ terminu „kopiuj-wklej” mo˝na znaleêç w Êwiecie ludzi. Kopiowanie wzorców zachowaƒ, naÊladowanie dorosłych to naturalne zachowanie dziecka. Dziecko, uczàc si´, wkleja, czyli przyswaja w ÊwiadomoÊci seri´ zachowaƒ zwiàzanych z ogólnie przyj´tymi normami kultury. Kopiujàc i wklejajàc traci jednak pierwiastek swojej ÊwiadomoÊci, dzieci´cej otwartoÊci. Uwa˝am, ˝e poszukujàc nowych wartoÊci w ˝yciu - b´dàc ju˝ dorosłym - warto cz´sto wróciç pami´cià do czasów dzieciƒstwa. Obserwujàc zabawy najmłodszych mo˝na dostrzec w nich coÊ, o czym zwykle zapominamy, co jest w nas bardzo skutecznie wytłumiane - indywidualizm. W swojej pracy proponuj´ cofni´cie si´ do Êwiata dzieciƒstwa i odwrócenie procesu „kopiuj-wklej”. Dlaczego doÊwiadczenia, jakie niesie ze sobà ˝ycie, miałyby ograniczaç zakres naszego postrzegania zjawisk?!

The first thing that comes to mind when I hear "copy and paste” is something connected with a computer screen. Something simple and mechanical, done casually and with no satisfaction. "Copy and paste” are inextricably linked as actions and neither can exist without the other, nor can they be done in a different order. Copying and pasting are adaptations of the old in the new. We can find an analogy of the term "copy and paste” in the human world. Copying adults and their behaviour is something that children do naturally. They paste, in other words assimilate into their consciousness, a whole series of behaviours related to accepted cultural norms. However, by copying and pasting, they lose a part of their consciousness, their candour. I think that when we are looking for new values in our lives - as adults - it is often worth remembering our past lives as children. When we watch children play, we can see something which we tend to forget about and which is very effectively stifled - individualism. In my work I propose going back into childhood and bringing back the "copy and paste” process. Why should life experiences limit the scope of our awareness?!


ISTROART: KOPIUJ-WKLEJ/ISTROART: COPY-PASTE

Marcin NOGA

My work is a response to the process of unification which is occurring in our Internet Age society, to consumerism and the growth of CCTV monitoring. In this situation our first and most important identity is our widely-available personal details. Our very existence is catalogued by rows of letters and numbers, without which we would all find ourselves living on the margins. Our name, phone number and e-mail address are but a simplified picture of our existence. They are a symbol which seals practically all of our actions in the space of time, a perpetually widening, tangible, but also virtual identification code. This official and survey-like identity is burrowing down further into our lives, forcing us to define clearly what we are and all that goes with it, to make our needs, aims and opinions clear in the most understandable and formulaic way. It forms a cold mask which is impoverishing our lives or making it less understandable, poles apart from humanity and the uniqueness of every individual.

ISTROART 2007

Praca jest odpowiedzià na post´pujàce zunifikowanie jednostki w społeczeƒstwie doby Internetu, konsumpcjonizmu i narastajàcego monitoringu. W tej rzeczywistoÊci pierwszà i najwa˝niejszà to˝samoÊcià sà łatwo dost´pne nasze dane osobowe. Istnienie jest skatalogowane szeregami liter i cyfr, bez których ka˝dy z nas znalazłby si´ na marginesie. Nazwisko, telefon, adres e-mail stanowià spłycony obraz ludzkiego jestestwa. Sà znakiem, który piecz´tuje prawie wszystkie działania na przestrzeni czasu. Stale poszerzanym, rzeczowym i jednoczeÊnie pozornym kodem identyfikacyjnym. Ta urz´dowo-ankietowa to˝samoÊç wdziera si´ coraz bardziej w głàb naszego ˝ycia, wymuszajàc trend koniecznego jasnookreÊlania si´ (i co za tym idzie) przedstawiania swoich potrzeb, celów oraz opinii w sposób jak najbardziej szablonowy i zrozumiały. Stanowi zimnà mask´, która zuba˝a ˝ycie lub czyni je mniej zrozumiałym; stoi na biegunie przeciwnym do człowieczeƒstwa i oryginalnoÊci ka˝dej jednostki.

135


ISTROART: KOPIUJ-WKLEJ/ISTROART: COPY-PASTE 1.

ISTROART 2007

2.

Magdalena WIERZBOWIECKA 1. „CoÊ pomi´dzy” (etiuda filmowa)

Otaczajàca nas rzeczywistoÊç to nieskoƒczony zbiór symboli i znaków. Te ukryte kody w oku obserwatora - artysty zyskujà nowe znaczenie. Ka˝da indywidualna jednostka analizujàc owe symbole i znaki dochodzi do innej interpretacji. Ciàgła zmiana przestrzeni, w jakiej si´ znajdujemy, pozwala rejestrowaç nowe wartoÊci, a pozorne powielanie jest procesem przemiany zaistniałego ju˝ zjawiska. OryginalnoÊç w tym przypadku to zapis subiektywnej oceny sytuacji, która przez swà mnogoÊç prowadzi nas do odkrywania Êwiata na wiele sposobów. W tym bogactwie form, które mogà si´ wydawaç ju˝ znajome, istnieje proces przenikania si´ płaszczyzn, linii. Jest transformacjà, która automatycznie, dzi´ki oddziałujàcym na siebie zjawiskom, ka˝dego dnia kreuje je na nowo. 2. Obiekty pt.: „Self-code” ukazujà nawiàzanie dialogu mi´dzy człowiekiem, a przyrodà,

136

która stanowi nieodzowny element inspiracji, kontemplacji w poszukiwaniu odpowiedzi na wiele pytaƒ. Próba jest kolejnym przykładem na to, i˝ wszystko, co ulega pozornemu „kopiowaniu i wklejeniu” staje si´ bardziej zło˝onym procesem, nie zamykajàcym si´ w wyznaczonym schemacie. Otaczajàca przestrzeƒ pozwala odczytywaç informacje, które jesteÊmy w stanie przetworzyç na indywidualny j´zyk ekspresji „wklejajàc” swój kod w koƒcowym efekcie twórczym. Plastry miodu wykorzystane w tym projekcie sà narz´dziem, które pozwoliło ów kod zapisaç w sposób czysty i jak najbardziej czerpiàcy inspiracj´ z autentycznego j´zyka natury.

1. “Something in between” (video) The world surrounding us is a never-ending collection of symbols and signs, which, to the artist’s eye, can reveal entirely new meanings. Every individual will interpret them differently. By constantly changing the surroundings we find ourselves in, we can record new values, and apparent copying is a process of transforming already existing phenomena. In this case, originality is a recording of the subjective evaluation of a situation which, through its multiplicity, leads us to discover the world in a variety of ways. In this wealth of forms, which may appear familiar, surfaces and lines blend into each other. This is a transformation which automatically, thanks to the phenomena interacting with each other, is recreated anew daily. 2. The objects entitled “Self-code” are the exhibition of an established dialogue between Man and Nature, which forms an integral part of inspiration and contemplation in the search for answers to a whole range of questions. This attempt is a further example of the fact that everything which can undergo apparent “copying and pasting” is a more complex process than simply enclosing oneself in a designated diagram. The surrounding space allows us to make out the information which we are in a position to convert into an individual language of expression, “pasting” one’s code onto the final creative effect. The honeycomb used in this project is a tool allowing the code to be written down in a pure way, drawing inspiration from the natural language of nature.


PRACOWNIA RYSUNKU/DRAWING STUDIO

KOŁO NAUKOWE STUDENCKA GALERIA „SCHODY"/ KALENDARIUM 2000-2008 STUDENT SOCIETY "SCHODY” (STAIRS) GALLERY/ CALENDAR 2000-2008


KALENDARIUM/CALENDAR

2000 WYSTAWY: 1. Piotr Dryja, Cyprian Wieczorkowski (II r. 2. Tomasz Dziadoƒ (I r. WP) - „DoÊwiadczenia 3. Monika Potorska (I r. WP) - „Bez tytułu”; 4. Adam Sroczyƒski (II r. WP) - „Robotnicy";

WP) - „Bez tytułu”; 10-25.02.2000 z przestrzeni”; 01-20.03.2000 10-24.04.2000 10-12.11.2000

WYJAZDY NA WYSTAWY ORAZ SPOTKANIA Z ARTYSTAMI: 12.01 2000 - The Millennium Event, Neue Nationale, Berlin 10.12.2000 - Grzegorz Borkowski - kurator CSW Warszawa; Sztuka Współczesna w Polsce (wykład); Pracownia Rysunku IW (Politechnika Koszaliƒska) EXHIBITIONS: 1. Piotr Dryja, Cyprian Wieczorkowski (2nd year Industrial Design) - Untitled; 10-25.02.2000 2. Tomasz Dziadoƒ (1st year Ind. D) - Experiences and Spaces; 01-20.03.2000 3. Monika Potorska (1st year Ind. D) - Untitled; 10-24.04.2000 4. Adam Sroczyƒski (2nd r. WP) - "Workers"; 10-12.11.2000 OUTSIDE EXHIBITIONS AND MEETINGS WITH ARTISTS: 12.01 2000 - The Millennium Event, Neue Nationale, Berlin 10.12.2000 - Grzegorz Borkowski - curator of CSW Warsaw; Contemporary Art in Poland (lecture) - Design Institute Drawing Studio (Koszalin University of Technology)

13.09.2001 - Tomasz Ciecierski „Malarstwo” oraz wykład na temat malarstwa współczesnego Anny Marii Potockiej, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk 20.10.2001 - Dominik Lejman „Sexoffissex”, Marek Targoƒski „Obiekty pochodne - nowe propozycje”, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk 8.11.2001 - „Anatomie mroku”: Joanna Hoffman, Marcin Berdyszak, Jacek Jagielski; BGSW, Słupsk 17.12.2001 - „W innym Êwietle”, Muzeum Okr´gowe w Koszalinie EXHIBITIONS: 1. Tomasz Dziadoƒ (2nd year Ind. D) - Painted with a rolling pin; 16.01-05.02.2001 2. Magdalena Czajkowska (1st year Ind. D, part-time) - Dialogue; 10-30.02.2001 3. Jerzy Szcz´sny (3th year Ind. D) - My journeys; 13-19.03.2001 4. Monika Szul (2nd year Ind. D) - Femininity; 24.04-5.05.2001 5. Adam Sroczyƒski (3th year Ind. D) - Cubism; 22-25.11.2001 6. Jerzy Szcz´sny (3th year Ind. D) - Journeys; 27.11-15.12.2001 STUDENT WORKSHOPS: 1. Confrontations All-Poland Student Workshops; 09-15.05.2001, Inner Spaces International Centre for Contemporary Art, Poznaƒ 2. Interactive Studio - Drawing Studio, Koszalin University of Technology, led by KUT lecturers; 20-24.06.2001, in Gàski (Robert Knuth’s Interactive Studio) OUTSIDE EXHIBITIONS AND MEETINGS WITH ARTISTS: 23.02.2001 - Fish Eye, Baltic Gallery of Contemporary Art (BGSW), Słupsk 13.09.2001 - Tomasz Ciecierski, Painting, and lecture by Anna Maria Potocka on contemporary painting Baltic Gallery of Contemporary Art, Słupsk 20.10.2001 - Dominik Lejman, Sexoffissex, Marek Targoƒski, Derivative objects - new suggestions, Baltic Gallery of Contemporary Art, Słupsk 8.11.2001 - Anatomies of Darkness: Joanna Hoffman, Marcin Berdyszak, Jacek Jagielski; BGSW, Słupsk 17.12.2001 - In another light, Koszalin Regional Museum 2000-2002

Grzegorz Borkowski (kurator i krytyk sztuki współczesnej); wykład/(curator and contemporary art critic); lecture

2001 WYSTAWY: 1. Tomasz Dziadoƒ (II rok WP) - „Wałkiem malowane”; 16.01-05.02.2001 2. Magdalena Czajkowska (I rok WP studia zaoczne) - „Dialog”; 10-30.02.2001 3. Jerzy Szcz´sny (III rok WP) - „ Moje podró˝e”; 13-19.03.2001 4. Monika Szul (II rok WP) - „KobiecoÊç”; 24.04-5.05.2001 5. Adam Sroczyƒski (III rok WP) - „Kubizm”; 22-25.11.2001 6. Jerzy Szcz´sny (III rok WP) - „Podró˝e”; 27.11-5.12.2001 WARSZTATY STUDENCKIE: 1. Ogólnopolskie Warsztaty Studenckie „Konfrontacje”; 09-15.05.2001, Mi´dzynarodowe Centrum Sztuki Współczesnej „Inner Spaces”, Poznaƒ 2. „Interaktywna Pracownia” - warsztaty studentów Pracowni Rysunku (Politechnika Koszaliƒska) prowadzone przez wykładowców Politechniki Koszaliƒskiej; 20-24.06. 2001, Gàski („Interaktywna Pracownia” Roberta Knutha) WYJAZDY NA WYSTAWY ORAZ SPOTKANIA Z ARTYSTAMI: 23.02.2001 - „Rybie Oko”, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk

Plakaty z warsztatów/workshop posters (projekt/project: Magdalena Kwiatkowska, Tomasz Dziadoƒ)

2002 WYSTAWY: 1. Danuta Parcheta (II r. WP) - „Mój mikro Êwiat”; 15.01-18.02.2002 2. Bartłomiej Musolf (III r. WP) - „KobiecoÊç”; 23.04-15.05.2002 3. Joanna Bianga (II r. WP studia zaoczne) - „Mi´dzy linià a dêwi´kiem”; 28.05-12.06.2002 4. Renata Pobłocka (IIIr. PW) - „Nie czerpi´ z wielkich mistrzów...”; 20-28.11.2002

139


KALENDARIUM/CALENDAR WARSZTATY STUDENCKIE: I Mi´dzynarodowe Warsztaty Studenckie „Konfrontacje“, Poddàbie; 13-18.09.2002 WYJAZDY NA WYSTAWY ORAZ SPOTKANIA Z ARTYSTAMI: 05.03.2002 - Eugen Proba „Sztuka video” (odczyt), Pracownia Rysunku IW (Politechnika Koszaliƒska) 19-20.03.2002 - prof. Janusz Zagrodzki „Sztuka a design” (odczyt), Pracownia Rysunku IW (Politechnika Koszaliƒska) 06-07.05.2002 - Ewa Zarzycka, warsztaty, pt.: „Kwadrat, koło, trójkàt”, Pracownia Rysunku IW (Politechnika Koszaliƒska) 09.11.2002 - Muzeum Bauhausu, Staatliche Museum, Neue Nationalgalerie, Vitra Design Museum - Berlin (Niemcy) EXHIBITIONS: 1. Danuta Parcheta (2nd year Ind. D) - My microworld; 15.01-18.02.2002 2. Bartłomiej Musolf (3rd year Ind. D) - Femininity; 23.04-15.05.2002 3. Joanna Bianga (2nd year Ind. D part-time) - "Between a line and a sound"; 28.05-12.06.2002 4. Renata Pobłocka (3rd year Ind. D) - "I do not draw on the grand masters..."; 20-28.11.2002 STUDENT WORKSHOPS: 1st Confrontations International Student Workshops, Poddàbie; 13-18.09.2002

WYJAZDY NA WYSTAWY ORAZ SPOTKANIA Z ARTYSTAMI 05.11.2002 - Muzeum Bauhausu, Muzeum Design`u, Neue Nationalgalerie, Vitra Design Museum - Berlin (Niemcy) 12.03.2003 - „Apokalipsa - mi´dzy tekstem a obrazem” - prelekcja ks.prof. Henryka Romanika, (Politechnika Koszaliƒska) 08.2003; Festiwal Performance, BGSW Ustka EXHIBITIONS: 1. Dorota Kura˝yƒska, Piotr Dryja (4th year Ind. D - exhibition of work); 20.11.2002 2. Katarzyna Mucha , Paweł Jasiewicz (1st year Ind. D) - "Body drawing"; 26.03-04.04.2003 3. Maciej Kijanka, Marta Szymaƒska (2nd year Ind. D) - "Design, film screening"; 26.03.2003 4. Przemysław Majchrzak (2nd year Ind. D) - "Femininity"; 10-20.04.2003 5. Drawing Studio Exhibition at the Prague Academy of Fine Arts Gallery (Czech Republic); May 6. Marcelina Bielawska (3rd year Ind. D) - "Vertical, horizontal"; 16-23.05.2003 7. Magdalena Czajkowska (4th year Ind. D) - "My space"; 24.05.2003 8. Magdalena Boczkowska (3th year Ind. D) - "Good morning, Mr..."; 02-10.06.2003 9. Dorota K´dzierska (3rd year Ind. D, part-time) - Agape; 12.12.2003-15.01.2004 STUDENT WORKSHOPS: 2nd Confrontations International Student Workshops, Gàski, 23-29.08.2003 OUTSIDE EXHIBITIONS AND MEETINGS WITH ARTISTS: 05.11.2002 - Bauhaus Museum, Museum of Design, Neue Nationalgalerie, Vitra Design Museum - Berlin (Germany) 12.03.2003 - The Apocalypse - between text and image - lecture by Prof. Father Henryk Romanik, (Koszalin University of Technology) 08.2003 - Performance Festival, BGSW Ustka

2002-2003

OUTSIDE EXHIBITIONS AND MEETINGS WITH ARTISTS: 05.03.2002 - Eugen Proba Video art (lecture), Design Institute Drawing Studio (KUT) 19-20.03.2002 - Prof. Janusz Zagrodzki, Art and design (lecture), Design Institute Drawing Studio (KUT) 06-07.05.2002 - Ewa Zarzycka, workshops entitled "Square, circle, triangle", Design Institute Drawing Studio (KUT) 09.11.2002 - Bauhaus Museum, Staatliche Museum, Neue Nationalgalerie, Vitra Design Museum - Berlin (Germany)

WARSZTATY STUDENCKIE: II Mi´dzynarodowe Warsztaty Studenckie „Konfrontacje“, Gàski, 23-29.08.2003

prof. Janusz Zagrodzki „Sztuka a Design"; wyk∏ad/"Art and design"; lecture

2003

140

WYSTAWY: 1. Dorota Kura˝yƒska, Piotr Dryja (IV r. WP) - pokaz dokumentacji; 10.01.2003 2. Katarzyna Mucha i Paweł Jasiewicz (I r. PW) - „Rysunek ciałem"; 26.03-04.04.2003 3. Maciej Kijanka i Marta Szymaƒska (II r. PW) - „Design” projekcja filmu; 26.03.2003 4. Przemysław Majchrzak (II r. WP) - „KobiecoÊç”; 10-20.04.2003 5. Wystawa Pracowni Rysunku w Galerii Akademii Sztuk Pi´knych w Pradze (Czechy); maj 2003 6. Marcelina Bielawska (III r. WP) - „Pion, poziom”; 16-23.05.2003 7. Magdalena Czajkowska (IV r. WP) - „Moja przestrzeƒ”; 24.05.2003 8. Magdalena Boczkowska (IIIr. WP) - „Dzieƒ Dobry, Panie...” 02-10.06.2003 9. Dorota K´dzierska (III r. WP studia zaoczne) - „Agape”; 12.12.2003-15.01.2004

Studenci Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszaliƒskiej na wernisa˝u w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku/a group of students from Design Institute, Koszalin University of Technology in The Baltic Gallery of Contemporary Art; Słupsk, Poland


KALENDARIUM/CALENDAR

2004 WYSTAWY: 1. Magdalena åwirko (III r. KW), Aleksander Hinz (III r.KW) - „Supermarket”; 31.01-15.02.2004 2. Przemysław Majchrzak (III r. WP) - „Uczta”; 24-27.02.2004 3. Prof.Jerzy Stiller - „Przestrzeƒ opisana ekierkà”; 01-08.03.2004 4. Joanna Chromik (III r. PW) - „Mikro-makro”; 09-28.03.2004 5. Anna Hewner (II r. PW) - „Bez tytułu”; 06-20.04.2004 6. Magdalena Klimaszewska (V r. WP) - „Maski” i „Odbicia”; 10-23.05.2004 7. Szymon Wanatowicz (V r. KW) - prezentacja filmów animowanych; 10.05.2004 8. Małgorzata Stàporek-Grobelna (IV r. KW) - „Pàczek”; 25.11-03.12.2004 9. Paweł Jasiewicz (III rok WP) - „Szkic budowlany”; 25.11-03.12.2004 10. Michał Kubczak (III r. KW) - „Piony”; 25.11-03.12.2004 11. Karolina Ringwelska (III r. WP) - „Dziennik”; 07-31.12.2004 12. Magdalena Szydłowska (III r. KW) - „Linia”; 07-31.12.2004 13. Wystawa Pracowni Rysunku prof. El˝biety Kalinowskiej-Motkowicz; BGSW w Ustce 10.12.2004-23.01.2005 WYJAZDY NA WYSTAWY ORAZ SPOTKANIA Z ARTYSTAMI: 01.03.2004 - prof. Jerzy Stiller „Fascynacje i obsesje architekta - gaw´da o sobie samym” (wykład); Pracownia Rysunku IW (Politechnika Koszaliƒska) 28.11.2004 - „Transalpinum” (Muzeum Narodowe, Warszawa); „Warszawa-Moskwa, MoskwaWarszawa, 1900-2000“ Galeria Sztuki „Zach´ta“ (Warszawa); kolekcja sztuki współczesnej, Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski 19.12.2004 - galeria H.Flicka w Hamburger Bahnhof, Muzeum Bauhaus, Muzeum Techniki - Berlin (Niemcy)

EXHIBITIONS: 1. Magdalena åwirko, Aleksander Hinz (3rd year Visual Communication) - Supermarket; 31.01-15.02.2004 2. Przemysław Majchrzak (3rd year Ind. D) - "A Feast"; 24-27.02.2004 3. Prof. Jerzy Stiller - "Space defined by a set square"; 01-08.03.2004 4. Joanna Chromik (3rd year Interior Design) - "Micro-Macro"; 09-28.03.2004 5. Anna Hewner (2nd year Int. D) - "Untitled"; 06- 0.04.2004 6. Magdalena Klimaszewska (5th year Ind. D) - "Masks and Reflections"; 10-23.05.2004 7. Szymon Wanatowicz (5th year VC) - screening of animated films; 10.05.2004 8. Małgorzata Stàporek-Grobelna (4th year VC) - "Doughnut"; 25.11-03.12.2004 9. Paweł Jasiewicz (3rd year Ind. D) - "Construction sketch"; 25.11-03.12.2004 10. Michał Kubczak (3rd year VC) - "Verticals"; 25.11-03.12.2004 11. Karolina Ringwelska (3rd year Ind. D) - "Journal"; 07-31.12.2004 12. Magdalena Szydłowska (3rd year VC) - "Line"; 07-31.12.2004 13. Exhibition of the work of the Drawing Studio under Prof. El˝bieta KalinowskaMotkowicz; BGSW, Ustka 10.12.2004 - 23.01.2005 OUTSIDE EXHIBITIONS AND MEETINGS WITH ARTISTS: 01.03.2004 - Prof. Jerzy Stiller: Fascinations and obsessions of the architect a chat about myself (lecture); Design Institute Drawing Studio (KUT) 28.11.2004 - Transalpinum (National Museum, Warsaw); Warsaw-Moscow, Moscow-Warsaw, 1900-2000, Gallery Zach´ta (Warsaw); collection of contemporary art, Centre for Contemporary Art, Ujazdowski Castle 19.12.2004 - H. Flick Gallery at Hamburg station, Bauhaus Museum, Museum of Technology - Berlin (Germany)

2005

2004-2005

WYSTAWY: 1. Konrad Tylec(III r. WP) - „Dziennik”; 11-18.01.05 2. Dorota Jaszczyk (III r. studia zaoczne) - „SamotnoÊç, kobiecoÊç, zamknij oczy”; 18-21.01.05 3. Agnieszka Bil (III r. KW) - „Przestrzeƒ”; 22.01-01.02.05 4. „Rysunek” - Wystawa Prac Studentów z Pracowni Rysunkowych WSSU ze Szczecina, Pracowni Rysunku Instytutu Wzornictwa (Politechnika Koszaliƒska) oraz Koła Naukowego Studencka Galeria „Schody” (Politechnika Koszaliƒska); galeria OFFicyna (Szczecin); 07-31.05.2005 5. prof. Jerzy Stiller - „Kiedy katedry były białe”; 14.03.-22.03.05 6. Grzegorz Juszczyk, Radek Bublej (III r. PW) - „Bez tytułu” (III r. PW); 22.03-05.04.05 7. Łukasz Jackowski (III rok PW) - „Etiudy filmowe”; 26.03-10.04.05. 8. Wystawa prac studentów z Pracowni Rzeêby dr Agaty Michowskiej, pt.: „Pami´ç”; 17-24.05.05 9. Wystawa zbiorowa studentów Pracowni Malarstwa prof. Piotra C. Kowalskiego; 24-31.05.05 10. Anna Klimczak (wykładowca IW) - „Moje gniazdo jest moje”; 16-18.12.2005 11. Agnieszka Urbaƒska „Mi´dzy linià a dêwi´kiem” WARSZTATY STUDENCKIE: III Mi´dzynarodowe Warsztaty Studenckie „Konfrontacje”, Instytut Wzornictwa, Politechnika Koszaliƒska; 15-21.12.2005 imprezy towarzyszàce III Mi´dzynarodowym Warsztatom Studenckim „Konfrontacje”: 8-9.12.2005 warsztaty animacji z absolwentkà ASP w Poznaniu, Edytà Mazurczuk

Prof. El˝bieta Kalinowska-Motkowicz i Władysław Kaêmierczak oraz grupa studentów Politechniki Koszaliƒskiej na wernisa˝u wystawy Pracowni Rysunku Instytutu Wzornictwa PK w BGSW w Ustce/Prof El˝bieta Kalinowska-Motkowicz and Władysław Kaêmierczak along with a group of students from the Koszalin University of Technology at the opening of the KUT Design Institute Drawing Studio’s exhibition at the BGSW (the Baltic Gallery of Contemporary Art) in Ustka.

WYJAZDY NA WYSTAWY ORAZ SPOTKANIA Z ARTYSTAMI: 05.04.2005 - „Dłoƒ w rysunku i obrazach mistrzów”, wykład prof. Wojciecha Hildebrandta; Pracownia Rysunku IW (Politechnika Koszaliƒska) 30.09-04.10.2005 - 51 Biennale Sztuki Współczesnej w Wenecji (Włochy) 05.06.2005 - „Malarze fotografujà“, BGSW Słupsk 25-27.11.2005 - Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych, Politechnika Warszawska, Warszawa 2-5.12.2005 - „DADA”, Centre Pompidou, Pary˝ (Francja)

141


KALENDARIUM/CALENDAR EXHIBITIONS: 1. Konrad Tylec (3rd year Ind. D) - "Journal"; 11-18.01.05 2. Dorota Jaszczyk (3rd year, part-time) - "Loneliness, femininity, close your eyes"; 18-21.01.05 3. Agnieszka Bil (3rd year VC) - "Space"; 22.01-01.02.05 4. The Drawing - Exhibition of Student work from the Szczecin University Drawing Studio, The Koszalin University of Technology Design Institute Drawing Studio, and the KUT Student Society Schody (Stairs) Gallery; OFFicyna Gallery, Szczecin; 07-31.05.2005 5. Prof. Jerzy Stiller - "When cathedrals were white"; 14-22.03.05 6. Grzegorz Juszczyk, Radek Bublej (3rd year Ind. D) - "Untitled"; 22.03-05.04.05 7. Łukasz Jackowski (3rd year Ind. D) - Film Studies; 26.03-10.04.05. 8. Exhibition of student work from Dr Agata Michowska’s Sculpture Studio entitled Memory; 17-24.05.05 9. Group exhibition of student work from the Painting Studio of Prof. Piotr C. Kowalski; 24-31.05.05 10. Anna Klimczak (lecturer at the Design Institute) - "My nest is mine", 16-18.12.2005 11. Agnieszka Urbaƒska ”Between line and sound” STUDENT WORKSHOPS: 3rd Confrontations International Student Workshops, Design Institute, Koszalin University of Technology; 15-21.12.2005 Accompanying event to Confrontations: animation workshops with Poznaƒ Academy of Fine Arts graduate Edyta Mazurczak 8-9.12.2005

2005-2006

OUTSIDE EXHIBITIONS AND MEETINGS WITH ARTISTS: 05.04.2005 - The hand in drawing and in pictures by the masters, lecture by Prof. Wojciech Hildebrandt; KUT Design Institute, Drawing Studio 30.09-04.10.2005 - 51 Biennale of Contemporary Art, Venice (Italy) 05.06.2005 - Painters take photographs, BGSW Słupsk 25-27.11.2005 - All-Poland Student Societies’ Conference, Warsaw University of Technology, Warsaw 2-5.12.2005 - DADA, Pompidou Centre, Paris (France)

Grzegorz Czaja, wystàpienie na wernisa˝u wystawy Pracowni Rysunku IW (PK) i WSSU (Szczecin) w galerii OFFicyna, Szczecin/Grzegorz Czaja, speech at the opening of the KUT Design Institute Drawing Studio and the WSSU Szczecin (the Higher School of Applied Art) exhibition at the OFFicyna gallery, Szczecin

2006 WYSTAWY: 1. „Warsztat rysunkowy”, wystawa prac studentów I-go roku Pracowni Rysunku IW; 10-21.02.2006 2. Anna Sadłowska i Jan Maciej Bojko (III r. KW) - „Bez tytu∏u”; 27.03-10.04.2006 3. Karolina Czarnecka (IV r. PW studia zaoczne) - „Gra w klasy”; 15.03-27.03.2006 4. Wystawa Pracowni Rysunku prof. El˝biety Kalinowskiej i Pracowni Rzeêby prof. Marcina Berdyszaka z Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszaliƒskiej, Galeria Miejska BWA we Wrocławiu; 27.02-10.03.2006 5. Krzysztof Łukaszewicz (III r. WP studia zaoczne) - „Retrospekcje”; 05-20.04.2006 6. Maria Redondo Lopez (studentka Uniwersytetu w Granadzie-Hiszpania, na stypendium Erasmus-Socrates) - „Moduł-linia”; 28.04-06.05.2006 7. Magdalena Wierzbowiecka (III r. PW) i Josefa Salas Vilar (pobyt w IW na sta˝u doktoranckim i stypendium Leonarda da Vinci) - „Kaligrafia”; 10.05-20.05.2006 8. Natalia Mofina, Marcin Medziƒski, Agata Płotkowska (III r. WP) - „Akt”; 24.05-30.05.2006 9. Jubileuszowa Wystawa Instytutu Wzornictwa w holu głównym Politechniki Koszaliƒskiej wraz z prezentacjà realizacji Koła Naukowego Studencka Galeria „Schody”; 15-19.05.2006 10. „Granice Rysunku”, wystawa prac studentów Akademii Sztuk Pi´knych z Krakowa, Koła Naukowego „Razem” z Instytutu Sztuk Pi´knych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Pracowni Rysunku Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszaliƒskiej i Koła Naukowego Galeria „Schody” (Politechnika Koszaliƒska); Galeria Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie; 18-29.05.2006 11. Paweł Jasiewicz (IV r. WP) - „Suomi”, 17-25.06.2006 12. Wystawa Pracowni Rysunku Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszaliƒskiej oraz Koła Naukowego Galeria „Schody”; Trzebiatowski OÊrodek Kultury „Pałac“ (Trzebiatów) pod patronatem Politechniki Koszaliƒskiej, Urz´du Miasta i Gminy w Trzebiatowie oraz firmy Technic Industry z Trzebiatowa. Wystawa odbyła si´ w ramach Dni Trzebiatowa 2006; 14.07-30.09.2006 13. Josefa Salas Villar - „W´drowniczki... Krok w zapomnienie i pami´ç“; 10-20.10.2006 14. „Sign“ - Wystawa Prac Studentów Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszaliƒskiej w Wy˝szej Szkole Humanistycznej w Łodzi; 09-22.11.2006 (organizator: dr Agata Michowska oraz WSH w Łodzi) WARSZTATY STUDENCKIE: IV Mi´dzynarodowe Warsztaty Studenckie „Konfrontacje” w Poddàbiu; 28.08-05.09.2006

142

Dokumentacja z wyjazdu studentów IW PK do Hamburger Bahnhof (Berlin)/Record of the KUT Design Institute student trip to the Hamburger Bahnhof (Berlin)

J. Allora & G. Calzadilla "Hope", dokumentacja z wyjazdu studentów IW PK na Biennale w Wenecji/record of the KUT Design Institute student trip to the Biennale in Venice

WYJAZDY NA WYSTAWY ORAZ SPOTKANIA Z ARTYSTAMI: 13.05.2006 - prezentacja dokumentacji Koła Naukowego oraz Pracowni Rysunku (Instytut Wzornictwa, Politechnika Koszaliƒska) 27.05.2006 - „Von Mäusen und Menschen” (Myszy i Ludzie), IV Biennale Sztuki Współczesnej w Berlinie (Niemcy)


KALENDARIUM/CALENDAR EXHIBITIONS: 1. Drawing Workshop, exhibition of first-year students’ work at the Design Institute Drawing Studio; 10-21.02.2006 2. Anna Sadłowska and Jan Maciej Bojko (3rd year VC) - "Untitled"; 27.03-10.04.2006 3. Karolina Czarnecka (4th year Int. D, part-time) - "Hopscotch"; 15.03-27.03.2006 4. Exhibition of the Drawing Studio under Prof. El˝bieta Kalinowska and the Sculpture Studio under Prof. Marcin Berdyszak at KUT Design Institute, BWA City Gallery, Wrocław; 27.02-10.03.2006 5. Krzysztof Łukaszewicz (3rd year Ind. D, part-time) - "Retrospection"; 05-20.04.2006 6. Maria Redondo Lopez (Erasmus-Socrates student from the University of Granada, Spain) - Module-line; 28.04-06.05.2006 7. Magdalena Wierzbowiecka (3rd year Int. D) and Josefa Salas Vilar (Ph.D studies at the Design Institute through the Leonardo da Vinci programme) - "Calligraphy"; 10.05-20.05.2006 8. Natalia Mofina, Marcin Medziƒski, Agata Płotkowska (3rd year, Ind. D) - "Nude"; 24.05-30.05.2006 9. Design Institute Anniversary Exhibition in the main hall at Koszalin University of Technology with a presentation of work from the Schody Student Society Gallery; 15-19.05.2006 10. The Limits of Drawing, exhibition of student work from the Kraków Academy of Fine Arts (ASP), the University of Rzeszów Institute of Fine Arts Student Society Razem (Together), and the KUT Design Institute Drawing Studio together with the Student Society Gallery Schody; the W. Siemaszkowa Theatre Gallery in Rzeszów; 18-29.05.2006 11. Paweł Jasiewicz (4th year Ind. D) - "Suomi", 17-25.06.2006 12. Exhibition of the KUT Design Institute Drawing Studio and the Student Society Gallery Schody; Pałac (Palace) Cultural Centre, Trzebiatów, under the patronage of the Koszalin University of Technology, Trzebiatów Town and County Hall and the company Technic Industry in Trzebiatów. The exhibition took place as part of the Trzebiatów Festival 2006; 14.07-30.09.2006 13. Josefa Salas Vilar - Women migrants... a step towards obscurity and memory; 10-20.10.2006 14. Sign - exhibition of student work from the KUT Design Institute and the WSH (Higher School of Humanities) in Łódê; 09-22.11.2006 (organized by: Dr Agata Michowska and the WSH)

WARSZTATY STUDENCKIE: V Mi´dzynarodowe Warsztaty Studenckie „Konfrontacje”, Pracownia Rysunku IW (Politechnika Koszaliƒska), 04-08.01.2007 EXHIBITIONS: 1. 1st-year Drawing Studio group exhibition - Journal; 20-28.02.2007 2. The Limits of Drawing, exhibition of student work from the Kraków Academy of Fine Arts (ASP), the University of Rzeszów Institute of Fine Arts Student Society Razem (Together), and the KUT Design Institute Drawing Studio together with the Student Society Gallery Schody; Kraków PWST and ASP Gallery; March 2007 3. Joanna Kozłowska, Ewelina Głowala (3rd year Ind. D) - "Line”; 10-20.01.2007 4. Tomasz Ziemiaƒski (3rd year Ind. D, part-time) - "Idol"; 10-25.03.2007 5. Anna Głowala (3rd year Ind. D) - "Jumbo"; 23-29.04.2007 6. Wojciech Okoniewicz (3rd year, Ind. D) - "Monstrously pink"; 09-20.05.2007 7. Anna Mazur (3rd year, Ind. D) - "The Power of Taste"; 29.05-10.06.2007 8. Beata Kusiak - "Untitled"; 10-20.11.2007 9. Kamil Sarnowski (3rd year, Ind. D) - "Cartoon"; (3rd year, Ind. D) 10. Student Works Presentation (KUT Design Institute) "Drawing Studio", District Gallery "W Bramie Wysokiej", Białogard; 08-29.02.2008 11. KUT Design Institute Drawing Studio's exhibition at the Academy of Fine Art in Poznaƒ - "Drawing"; "Aula ASP" Gallery, Poznaƒ; 12-19.03.2008 STUDENT WORKSHOPS: 5th Confrontations International Student Workshops, KUT Design Institute Drawing Studio, 04-08.01.2007

STUDENT WORKSHOPS: 4th Confrontations International Student Workshops in Poddàbie; 28.08-05.09.2006

Wystawa Pracowni Rysunku IW PK na Akademii Sztuk Pi´knych w Poznaniu/KUT Design Institute Drawing Studio's exhibition at the Academy of Fine Art in Poznaƒ

2006-2008

OUTSIDE EXHIBITIONS AND MEETINGS WITH ARTISTS: 13.05.2006 - presentation of documentation from the KUT Student Society and Drawing Studio at the Design Institute 27.05.2006 - Von Mäusen und Menschen (Of Mice and Men), IV Biennale of Contemporary Art, Berlin (Germany)

2007/2008 WYSTAWY: 1. Wystawa grupowa studentów I-go roku (Pracownia Rysunku IW) - „Dziennik”; 20-28.02.2007 2. „Granice Rysunku” wystawa prac studentów Akademii Sztuk Pi´knych z Krakowa, Koła Naukowego „Razem” z Instytutu Sztuk Pi´knych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Pracowni Rysunku Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszaliƒskiej i Koła Naukowego Galeria „Schody” (Politechnika Koszaliƒska), Galeria PWST i ASP Kraków; marzec 2007 3. Joanna Kozłowska, Ewelina Głowala (III r. PW) - „Linia”; 10-20.01.2007 4. Tomasz Ziemiaƒski (III r. WP studia zaoczne) - „Idol”; 10-25.03.2007 5. Anna Głowala (III r. PW) - „Słonik”; 23-29.04.2007 6. Wojciech Okoniewicz (III r. WP) - „Potwornie ró˝owe”; 09-20.05.2007 7. Anna Mazur (III r. PW) - „Pot´ga smaku”; 29.05-10.06.2007 8. Beata Kusiak - „Bez tytu∏u"' 10-20.11.2007 9. Kamil Sarnowski (III r. WP) - „Komiks" 10. Prezentacja Prac Studentów IW PK „Pracownia Rysunku", Galeria Miejska „W Bramie Wysokiej", Białogard; 08-29.02.2008 11. Wystawa Pracowni Rysunku IW PK na Akademii Sztuk Pi´knych w Poznaniu - „Rysunek"; Galeria „Aula ASP", Poznaƒ; 12-19.03.2008

Prof. Włodzimierz Kotkowski, wernisa˝ wystawy „Granice Rysunku", galeria PWST i ASP w Krakowie/ Opening of the exhibition “Limits of Drawing” at the PWST (National Theatrical School) and ASP (Academy of Fine Arts) gallery, Krakow

143


1998-2008

SPIS TREÂCI/CONTENTS

144

7

WST¢P: prof. El˝bieta Kalinowska-Motkowicz INTRODUCTION: Prof. El˝bieta Kalinowska-Motkowicz

8

PROWADZÑCY PRACOWNI¢ RYSUNKU TUTORS, DRAWING STUDIO

9

PRACE STUDENTÓW STUDENT WORKS

11

Indywidualne interpretacje tematów Individual interpretations on themes

33

Indywidualne interpretacje tematów: „Dziennik rysunkowy” Individual interpretations on themes: "Drawing Diary"

41

Indywidualne interpretacje tematów: „Dzieƒ dobry, Panie...” Individual interpretations on themes: "Good morning, Mr..."

45

Indywidualne interpretacje tematów: „Ruch i moduł” Individual interpretations on themes: "Module and movement"

47

Indywidualne interpretacje tematów: „Studium draperii” Individual interpretations on themes: "Study of drapery"

49

Indywidualne interpretacje tematów: „Konstruktywizm” Individual interpretations on themes: "Constructivism"

53

Indywidualne interpretacje tematów: „Moje własne mapy Êwiata” Individual interpretations on themes: "My own world maps"

55

Indywidualne interpretacje tematów: „Nie czerpi´ z wielkich mistrzów...” Individual interpretations on themes: "I do not draw on the grand masters..."

58

Indywidualne interpretacje tematów: „Moduł” WST¢P: prof. El˝bieta Kalinowska-Motkowicz Individual interpretations on themes: "Module" INTRODUCTION: Prof. El˝bieta Kalinowska-Motkowicz

70

Działania rysunkowe: „Rysunek materiałami naturalnymi” WST¢P: prof. El˝bieta Kalinowska-Motkowicz Drawing activities: "Drawing with natural materials" INTRODUCTION: Prof. El˝bieta Kalinowska-Motkowicz

71

Działania rysunkowe: „Siedem cudów Êwiata” WST¢P: dr Agnieszka Ro˝nowska Drawing activities: "The seven wonders of the world" INTRODUCTION: Dr Agnieszka Ro˝nowska

72

Działania rysunkowe: „Mi´dzy linià a d˝wi´kiem” WST¢P: dr hab. Anna Klimczak Drawing activities: "Between line and sound" INTRODUCTION: Dr Anna Klimczak

74

Działania rysunkowe: „Rysunek ciałem” WST¢P: dr Agnieszka Ro˝nowska Drawing activities: "Drawing with the body" INTRODUCTION: Dr Agnieszka Ro˝nowska

76

Działania rysunkowe: „Synestezja” WST¢P: Josefa Salas Vilar Drawing activities: "Synaesthesia" INTRODUCTION: Josefa Salas Vilar

78

Działania rysunkowe: „Metafora” WST¢P: dr hab. Anna Klimczak Drawing activities: "Metaphor" INTRODUCTION: Dr Anna Klimczak

82

Działania rysunkowe: „Spotkania plenerowe” WST¢P: dr hab. Anna Klimczak Drawing activities: "Plein air sessions" INTRODUCTION: Dr Anna Klimczak

85

GALERIA „SCHODY” 2000-2008; Koło Naukowe Politechniki Koszaliƒskiej „SCHODY” ("STAIRS") GALLERY 2000-2008; Student Society, Koszalin University of Technology

86

GALERIA „SCHODY” WST¢P: dr hab. Anna Klimczak „SCHODY” ("STAIRS") GALLERY INTRODUCTION: Dr Anna Klimczak

88

GALERIA „SCHODY” - WYSTAWY 2000-2008 „SCHODY” ("STAIRS") GALLERY - EXHIBITIONS 2000-2008

111 GALERIA „SCHODY” - WARSZTATY STUDENCKIE „KONFRONTACJE” 2001-2007 „SCHODY” ("STAIRS") GALLERY - "CONFRONTATIONS" STUDENT WORKSHOPS 2001-2007 113 WARSZTATY STUDENCKIE „KONFRONTACJE” WST¢P: Agnieszka Okrzeja „Plenerowe spotkania na Mi´dzynarodowych Warsztatach Konfrontacje” "CONFRONTATIONS" STUDENT WORKSHOPS INTRODUCTION: Agnieszka Okrzeja "Plein air sessions at the Confrontations International Workshops" 114 WARSZTATY STUDENCKIE „INTERAKTYWNA PRACOWNIA” WST¢P: dr hab. Anna Klimczak "THE INTERACTIVE STUDIO" STUDENT WORKSHOPS INTRODUCTION: Dr Anna Klimczak 116 Ogólnopolskie Warsztaty Studenckie „Konfrontacje” National "Confrontations" Student Workshops 118 I Mi´dzynarodowe Warsztaty Studenckie „Konfrontacje” 1st International "Confrontations" Student Workshops


SPIS TREÂCI/CONTENTS 120 II Mi´dzynarodowe Warsztaty Studenckie „Konfrontacje” 2nd International "Confrontations" Student Workshops 122 III Mi´dzynarodowe Warsztaty Studenckie „Konfrontacje” 3rd International "Confrontations" Student Workshops 125 IV Mi´dzynarodowe Warsztaty Studenckie „Konfrontacje” 4th International "Confrontations" Student Workshops 128 V Mi´dzynarodowe Warsztaty Studenckie „Konfrontacje” 5th International "Confrontations" Student Workshops 129 ISTROART 2007 130 ISTROART 2007 "COPY-PASTE" („KOPIUJ-WKLEJ”) ZAGADNIENIE ORYGINALNOÂCI ISTROART 2007 "COPY-PASTE" THE PROBLEM OF ORIGINALITY 132 dr hab. Anna Klimczak „Kopiuj-Wklej” Dr Anna Klimczak "Copy-Paste" 133 ISTROART 2007, WYSTAWA STUDENTÓW Pracowni Rysunku Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszaliƒskiej ISTROART 2007, STUDENT EXHIBITION, The Design Institute Drawing Studio (Koszalin University of Technology) 137 KOŁO NAUKOWE STUDENCKA GALERIA „SCHODY" - KALENDARIUM 2000-2008 STUDENT SOCIETY „SCHODY” (‘STAIRS’) GALLERY - CALENDAR 2000-2008

1998-2008 145


REDAKCJA/EDITORS: El˝bieta Kalinowska-Motkowicz, Anna Klimczak, Agnieszka Ro˝nowska PROJEKT GRAFICZNY/LAYOUT: Bartek Bia∏y TŁUMACZENIE/TRANSLATION: Karen Sayce; phoenix.english@op.pl KOREKTA TEKSTÓW POLSKICH/PROOFREADING, POLISH TEXT: Margaryta Kulesza, Agnieszka Dawidowska SKŁAD I ŁAMANIE/SETTING: Bartek Bia∏y DRUK/PRINTING: PERITIA; www.peritia.com.pl/poligrafia

RYSUNKI NA OKŁADCE/COVER ILLUSTRATIONS: Michał Kubczak „Mi´dzy linià a dêwi´kiem"/"Between line and sound"

WYDAWCA/PUBLISHED BY: KOŁO NAUKOWE POLITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ, STUDENCKA GALERIA „SCHODY”/STUDENT SOCIETY "SCHODY" (STAIRS) GALLERY, KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ul. Âniadeckich 2 72-453 Koszalin t: (0-94) 347-84-44 f: (0-94) 342-59-63 KOSZALIN 2009

Dystrybucja/distribution: dr Agnieszka Ro˝nowska, e-mail: agnieszka.roznowska73@gmail.com Koło Naukowe Studencka Galeria "Schody", Politechnika Koszaliƒska ul. Âniadeckich 2 72-453 Koszalin

WSPÓŁFINANSOWANIE PUBLIKACJI/CO-FINANCED BY: KOŁO NAUKOWE POLITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ, STUDENCKA GALERIA „SCHODY”/STUDENT SOCIETY "SCHODY" (STAIRS) GALLERY, KOSZALIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AOS - Firma Konsultingowo In˝ynierska/AOS - Consulting&Engeenering Przedsi´biorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Inwestycyjnych; Piotr Flens/"General Construction and Investment Services Company"; Piotr Flens Victory Spa (Technic Industry Sp. z o.o.) Rotary International Miasto i Gmina Trzebiatów/The Town and Country of Trzebiatów Mecenat nad katalogiem obj´li/Patrons:

MIASTO i GMINA TRZEBIATÓW


The layout for such a broad range of material in the catalogue is the original work of Bartek Biały, student at the Koszalin University of Technology Design Institute. Both personally and on behalf of those running the studio I should like to take this opportunity to thank Bartek for all his involvement in the creation of this publication. Publication of this catalogue has been supported by funding from the Koszalin University of Technology for the Student Society Stairs Gallery, and also through grants and donations from individuals and companies who considered our project interesting and worthwhile. We thank you all. Anna Klimczak

OKLADKA_SKRZYDELKA_OK.indd 1

K O ¸O N AU K O W E S TU D E N CK A GA L ERI A „S C HOD Y "

1998-2008

Publishing also bears testimony to the collaboration of those running the studio. I must stress that the idea for creating an interdisciplinary team was brought to life and has been inspired over all these years by Professor El˝bieta Kalinowska-Motkowicz. I think that it was precisely thanks to this that the programme of study could also be realised in parallel, along with a variety of complementary projects.

INSTYTUTU WZORNICTWA POLITEC H NIK I KO S ZAL I ¡SK I EJ

The aim of the project was to present a diversified range of material which would illustrate not only the programme of study at the studio but also special projects, along with those run by the Drawing Studio and the Student Society - the Schody (Stairs) Student Gallery.

PRACOWNIA RYSUNKU

Our catalogue forms a documentary record of selected student works, activities, actions and projects which have all been part of work at the Drawing Studio at the Design Institute, Koszalin University of Technology, and the Stairs Student Gallery over the past ten years.

Nasz katalog stanowi dokumentacj´ wybranych prac studentów oraz działaƒ, akcji, projektów zaistniałych w ramach Pracowni Rysunku Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszaliƒskiej i studenckiej Galerii „Schody” w ciàgu minionych dziesi´ciu lat. Celem projektu było ukazanie zró˝nicowanego materiału, który ilustruje zało˝enia programu pracowni oraz projektów organizowanych, a tak˝e realizowanych przez Pracowni´ Rysunku i Koło Naukowe - Studencka Galeria „Schody”.

PRACOWNIA RYSUNKU 1998-2008

INSTYTUTU WZORNICTWA POL ITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ

K O ¸ O N A U K O W E S T U D E N C KA GALERIA „SCHODY" THE DRAWING STUDIO 1998- 2008 DESIGN INSTITUTE, KOSZAL IN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY STUDENT SOCIETY “SCHODY” (STAIRS) GALLERY

Wydawnictwo jest równie˝ Êwiadectwem współdziałania osób prowadzàcych pracowni´. Nale˝y podkreÊliç, ˝e ide´ stworzenia współpracujàcego ze sobà na wielu płaszczyznach zespołu wprowadziła w ˝ycie i przez te wszystkie lata twórczo inspirowała prof. El˝bieta Kalinowska-Motkowicz. MyÊl´, ˝e właÊnie dzi´ki temu mo˝liwa była równoległa realizacja programu pracowni oraz ró˝norodnych projektów uzupełniajàcych. Opracowanie graficzne obszernego materiału do katalogu stanowi autorski projekt studenta Instytutu Wzornictwa PK - Bartka Białego. OsobiÊcie oraz w imieniu osób prowadzàcych pracowni´ wyra˝am podzi´kowania Bartkowi Białemu za bezinteresowne zaanga˝owanie si´ w powstanie całej publikacji. Wydanie katalogu wsparły Êrodki finansowe przyznane przez Politechnik´ Koszaliƒskà na działalnoÊç Koła Naukowego Studencka Galeria „Schody”, a tak˝e dotacje i darowizny osób prywatnych i firm, które uznały projekt za ciekawy i wartoÊciowy. Dzi´kujemy.

Anna Klimczak

5/30/09 11:50:28 AM


The layout for such a broad range of material in the catalogue is the original work of Bartek Biały, student at the Koszalin University of Technology Design Institute. Both personally and on behalf of those running the studio I should like to take this opportunity to thank Bartek for all his involvement in the creation of this publication. Publication of this catalogue has been supported by funding from the Koszalin University of Technology for the Student Society Stairs Gallery, and also through grants and donations from individuals and companies who considered our project interesting and worthwhile. We thank you all. Anna Klimczak

OKLADKA_SKRZYDELKA_OK.indd 1

K O ¸O N AU K O W E S TU D E N CK A GA L ERI A „S C HOD Y "

1998-2008

Publishing also bears testimony to the collaboration of those running the studio. I must stress that the idea for creating an interdisciplinary team was brought to life and has been inspired over all these years by Professor El˝bieta Kalinowska-Motkowicz. I think that it was precisely thanks to this that the programme of study could also be realised in parallel, along with a variety of complementary projects.

INSTYTUTU WZORNICTWA POLITEC H NIK I KO S ZAL I ¡SK I EJ

The aim of the project was to present a diversified range of material which would illustrate not only the programme of study at the studio but also special projects, along with those run by the Drawing Studio and the Student Society - the Schody (Stairs) Student Gallery.

PRACOWNIA RYSUNKU

Our catalogue forms a documentary record of selected student works, activities, actions and projects which have all been part of work at the Drawing Studio at the Design Institute, Koszalin University of Technology, and the Stairs Student Gallery over the past ten years.

Nasz katalog stanowi dokumentacj´ wybranych prac studentów oraz działaƒ, akcji, projektów zaistniałych w ramach Pracowni Rysunku Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszaliƒskiej i studenckiej Galerii „Schody” w ciàgu minionych dziesi´ciu lat. Celem projektu było ukazanie zró˝nicowanego materiału, który ilustruje zało˝enia programu pracowni oraz projektów organizowanych, a tak˝e realizowanych przez Pracowni´ Rysunku i Koło Naukowe - Studencka Galeria „Schody”.

PRACOWNIA RYSUNKU 1998-2008

INSTYTUTU WZORNICTWA POL ITECHNIKI KOSZALI¡SKIEJ

K O ¸ O N A U K O W E S T U D E N C KA GALERIA „SCHODY" THE DRAWING STUDIO 1998- 2008 DESIGN INSTITUTE, KOSZAL IN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY STUDENT SOCIETY “SCHODY” (STAIRS) GALLERY

Wydawnictwo jest równie˝ Êwiadectwem współdziałania osób prowadzàcych pracowni´. Nale˝y podkreÊliç, ˝e ide´ stworzenia współpracujàcego ze sobà na wielu płaszczyznach zespołu wprowadziła w ˝ycie i przez te wszystkie lata twórczo inspirowała prof. El˝bieta Kalinowska-Motkowicz. MyÊl´, ˝e właÊnie dzi´ki temu mo˝liwa była równoległa realizacja programu pracowni oraz ró˝norodnych projektów uzupełniajàcych. Opracowanie graficzne obszernego materiału do katalogu stanowi autorski projekt studenta Instytutu Wzornictwa PK - Bartka Białego. OsobiÊcie oraz w imieniu osób prowadzàcych pracowni´ wyra˝am podzi´kowania Bartkowi Białemu za bezinteresowne zaanga˝owanie si´ w powstanie całej publikacji. Wydanie katalogu wsparły Êrodki finansowe przyznane przez Politechnik´ Koszaliƒskà na działalnoÊç Koła Naukowego Studencka Galeria „Schody”, a tak˝e dotacje i darowizny osób prywatnych i firm, które uznały projekt za ciekawy i wartoÊciowy. Dzi´kujemy.

Anna Klimczak

5/30/09 11:50:28 AM

PRACOWNIA RYSUNKU Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej 1998-2008  
PRACOWNIA RYSUNKU Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej 1998-2008  

THE DRAWING STUDIO 1998-2008 Design Institute, Koszalin University of Technology, Student Society "Schody" (Stairs) Gallery

Advertisement