Page 1

Gemeenteraadsverkiezing 2014 Verkiezingsprogramma van VVD Bergeijk

1


I.0 Inleiding I. Economie 1.1 Ondernemerschap 1.2 Werk en Inkomen 1.3 Link onderwijs/arbeidsmarkt 1.4 Duurzaamheid 1.5 Toerisme 1.6 Agrarische sector II. Samenleving 2.1 Zorg/WMO 2.2 Jeugd 2.3 Sport 2.4 Cultuur 2.5 Onderwijs 2.6 Integratie III. Leefomgeving 3.1 Verkeer en Vervoer 3.2 Wonen 3.3 Afvalstoffen en –reiniging IV. Lokaal Bestuur 4.1 Veiligheid 4.2 Gemeentelijke lasten 4.3 Algemeen Bestuur

2


I.0 Inleiding De komende bestuursperiode 2014 – 2018 is er een van grote veranderingen in het bestuur van de lokale gemeenschap en dus ook voor Bergeijk. Er komen veel nieuwe taken op het gebied van zorg en welzijn van het rijk naar gemeenten waarbij een forse korting op de middelen wordt toegepast. Gemeenten staan daarmee voor de uitdaging om nieuwe taken uit te voeren en al direct daarop te besparen. Samenwerking met andere gemeenten is geboden om kwaliteit van werk te garanderen, continuïteit te bieden en kosten te beheersen. Pijnlijke keuzes zijn daarbij niet uit te sluiten. Daarnaast wordt ook Bergeijk geconfronteerd met de gevolgen van een crisis die langer aanhoudt dan iedereen had gehoopt. De krimp van de bevolking is nu al merkbaar in het lager onderwijs, evenals de teruggang van leden van sportverenigingen, ontgroening en vergrijzing. De trek naar de stad en leegstand van woningen en winkels in het centrum bedreigen de zorgvuldig opgebouwde leefbaarheid van dorpen en kernen. De financiële basis voor Bergeijk wordt smaller en reserves worden aangewend voor lopende verplichtingen. Oorzaken zijn niet dus niet incidenteel maar eerder structureel en vergen een structurele aanpak. Een ongunstige ontwikkeling die niet alleen door intensieve samenwerking met buurgemeenten kan worden gekeerd. Het vertrouwen van de burger in overheid en maatschappij is de afgelopen jaren zwaar op de proef gesteld. Schandalen in de wetenschap, gezondheidszorg, voedselsector, onderwijs, rechterlijke macht, notariaat, overheid en (lokaal) bestuur hebben mensen wantrouwend gemaakt. VVD Bergeijk zal alle zeilen bijzetten om het vertrouwen van de burger terug te winnen en deze vertrouwenscrisis te keren. Door simpel en sober te besturen; door tijdig, volledig en juist te informeren; door geen ambitieuze prestigeprojecten uit te voeren. Goed is goed. Om de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen hebben we een kleine en efficiënte gemeentelijke overheid nodig die de gevraagde kwaliteit kan leveren. Die zich dienstbaar opstelt naar de inwoners en hen de gelegenheid geeft een actieve rol te vervullen. Een gemeentebestuur dat het vertrouwen geeft én krijgt om onze gemeenschap gezamenlijk vorm te geven, een gemeentebestuur dat alle inwoners actief aan zich weet te verbinden. VVD Bergeijk kiest daarbij voor het inslaan van nieuwe wegen en het nemen van initiatieven eerder dan afwachten of erger nog: wegkijken van de problemen en wachten tot het over gaat. Wij vinden dat Bergeijk een prominente rol kan spelen in de samenwerking met andere gemeenten. Die rol kan ook vervuld worden in de regio: in het voortgezet- en het beroepsonderwijs bijvoorbeeld maar ook in de problematiek van Eindhoven Airport en in de doorontwikkeling van SRE en Brainport. Dat biedt kansen die wij voor onze inwoners willen benutten. En ook voor ondernemingen en inwoners die zich in Bergeijk willen vestigen. Door te streven naar een uitstekend maar sober bestuurde gemeente met een vakkundige organisatie, klein maar fijn, in nauwe samenwerking met de burger komt de door ons gewenste kwalitatieve groei binnen handbereik. De komende 4 jaar staan we voor een grote uitdaging om het leven in een mooie gemeente in De Kempen aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Dat is een zware opgave die geen ruimte laat voor prestigeprojecten als verhuizing van De Kattendans/Muziekschool/Bibliotheek naar Weverij De Ploeg en geen ruimte laat voor verspilling. De uitgangspositie is goed, Bergeijk heeft heel wat te bieden. Niet meer, maar beter:

3


I. ECONOMIE 1.1 Ondernemerschap Visie op rol gemeentelijke overheid Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde economische toekomst. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden-en kleinbedrijf is dé banenmotor in de gemeente. De gemeente hoeft ondernemers niet te vertellen hoe zij hun bedrijf moeten runnen. Dat weten zij zelf het beste. De gemeente stimuleert ondernemerschap het beste door ondernemers de ruimte te geven. De VVD blijft zich daarom inzetten voor lagere (administratieve) lasten voor ondernemers. De samenwerking tussen lokaal bedrijfsleven en gemeentebestuur is frequent, de partners zouden elkaar tot meer kwaliteit moeten uitdagen. Standpunten VVD o Regel 1: minder regels. De VVD wil vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht of algemene regels. o Ondernemers vragen vergunningen aan om die te gebruiken; de gemeente behandelt aanvragen zonder dralen tegen kostprijs en verleent vergunningen eenduidig. o De VVD wil dat er één wethouder verantwoordelijk is voor de coördinatie van de vermindering van de regeldruk (programmawethouder). Deze wethouder helpt zijn/haar collega’s aan om de regeldruk in hun takenpakket te verminderen. o Er moet een gemeente-brede opschoning van gemeentelijke regels komen, om overbodige, tegenstrijdige, niet nuttige en niet handhaafbare regels te schrappen. o De VVD zorgt voor terughoudendheid bij nieuwe regels, waarborgt de kwaliteit van basisregistraties en bevordert het gebruik daarvan om dubbel werk te vermijden. o De VVD geeft de voorkeur aan het opknappen van oude bedrijfsterreinen boven het aanleggen van nieuwe bedrijfsterreinen. o De gemeente zorgt actief voor het MKB-vriendelijk aanbesteden. o Gemeente en bedrijfsleven zorgen periodiek dat hun samenwerking leidt tot een kwalitatieve meerwaarde. Financiën Vergunningen tegen kostprijs. Een sobere en scherpe bedrijfsvoering van de gemeente houdt tarieven laag en maakt de gemeente Bergeijk een aantrekkelijke vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven en inwoners. 1.2 Werk en inkomen Visie op rol gemeentelijke overheid De VVD wil dat iedereen die kan werken, ook werkt. De beste sociale voorziening is een betaalde baan. De gemeente ondersteunt mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen. Uitkeringen zijn in beginsel altijd tijdelijk. Wie in een uitkeringssituatie belandt, moet zo snel mogelijk weer aan het werk. Alleen voor mensen die echt niet kunnen werken is er langdurige ondersteuning. De VVD wil dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat, er financieel merkbaar op vooruit gaat. Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval) wil de VVD afschaffen. Standpunten VVD o Re-integratie is gericht op dat mensen blijvend weer aan het werk gaan. Systemen van gesubsidieerde arbeid en/of loonkostensubsidies moeten daarop ingericht zijn.

4


o Het armoedebeleid moet er volgens de VVD op gericht zijn dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een baan gaan. o De VVD wil dat mensen die bijstand of een andere uitkering krijgen, Bereid zijn om vrijwilligerswerk uit te voeren terwijl de gemeente hen begeleidt naar een betaalde baan. o Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen moeten worden teruggevorderd, bovenop de boete die wordt opgelegd. Fraude met uitkeringen wordt onder meer bestreden door verschillende bestanden met elkaar te vergelijken. De huidige privacy belemmeringen op dit terrein moeten zorgvuldig en met maatwerk worden opgelost. o De sociale dienst ISD en de WVK moeten één gezamenlijke werkgeversbenadering hebben. Zo mogelijk moet de meerwaarde onderzocht worden van één regionale sociale dienst en/of een fusie tussen sociale dienst en wsw-bedrijf. o De WVK moet als uitgangspunt hebben dat 80% van de medewerkers extern gedetacheerd wordt. Financiën De VVD zorgt er voor dat er minder mensen een uitkering krijgen en dat er meer mensen aan het werk zijn. Dit zorgt ook voor dat de gemeente minder geld hoeft uit te geven aan uitkeringen. De gemeente doet niet aan inkomensbeleid. 1.3 Link onderwijs/arbeidsmarkt Visie op rol gemeentelijke overheid Hoewel Bergeijk geen instellingen voor Voortgezet Onderwijs of Beroepseducatie kent, geldt in het algemeen dat goed onderwijs ervoor zorgt dat mensen zich kunnen ontplooien en een baan kunnen vinden die bij hen past, de basis daarvoor wordt gelegd in het Primair Onderwijs. Daarnaast is een goed opgeleide beroepsbevolking van groot belang voor de (lokale) economie. De VVD vindt dat de gemeente onderwijs en bedrijfsleven actief moet stimuleren om goed samen te werken en daarbij voor verbindende contacten kan zorgen. Standpunten VVD o De VVD stimuleert onderwijs en bedrijfsleven om ook (praktijk)lessen in onderwijsinstellingen te verzorgen. o De VVD wil dat aantal en type stageplaatsen zijn afgestemd op de regionale vraag naar arbeid. De vakwerkscholen (VMBO / ROC) hebben een belangrijke rol in deze afstemming. Daarnaast wil de VVD de koppeling tussen voortgezet onderwijsscholen en het bedrijfsleven verbeteren. o De VVD wil dat ondernemers en scholen meer kennis uitwisselen. Zo worden leerlingen en werkenden beter toegerust op de arbeidsmarkt. o De VVD is van mening dat ook leraren een betere verbinding met de beroepspraktijk moeten hebben. Financiën Een goede relatie onderwijs en bedrijfsleven leidt tot beter opgeleide werknemers wat ten gunste komt van onze economie en tegelijk leidt tot minder aanspraak op sociale voorzieningen. Financiële middelen die voor dit doel aanwezig zijn dienen direct aan onderwijs en arbeidsmarkt ten goede te komen en niet besteed te worden aan allerlei overlegplatforms. 1.4 Duurzaamheid Visie op rol gemeentelijke overheid De VVD ziet duurzaamheid als een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van economisch rendement. Het bevorderen van efficiency is tegelijkertijd het vermijden van verspilling.

5


De VVD wil duurzaamheid stimuleren. Niet door te subsidiëren maar door minder regels en eenvoudige procedures. De VVD is tegen een eenzijdige ideologische benadering van vraagstukken als milieu, schaliegas, veeteelt of alternatieve energie. Keuzes kunnen worden gemaakt, beslissingen kunnen worden genomen op grond van een inhoudelijke en uitgebalanceerde afweging van belangen. Standpunten VVD o De VVD wil dat voor de inwoners inzichtelijk is waar er energie kan worden bespaard. Mensen kunnen daar vervolgens zelf mee aan de slag. Dat is goed voor hun portemonnee en draagt bij aan een duurzamere gemeente. o De gemeente moet korte en toegankelijke procedures hanteren bij vergunningsaanvragen voor innovatieve en duurzame producten zoals zonnecellen of oplaadpunten voor elektrische auto’s. o De VVD is voor het gescheiden opvangen van regenwater en huishoudelijk afvalwater. Financiën De VVD besteedt geen middelen aan symbolische maatregelen of luchtfietserij. Er moet een duidelijke en positieve relatie zijn tussen investering en opbrengst. Verduurzaming moet ook lonen. 1.5 Toerisme Visie op rol gemeentelijke overheid Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de (lokale) economie. De VVD ondersteunt recreatieve ondernemers. Niet door hen te subsidiëren of voor hen te organiseren maar door te faciliteren en te enthousiasmeren. Standpunten VVD o De VVD wil hoogwaardige voorzieningen met meer kwaliteit, diversiteit en een beter rendement. De gemeente moet recreatieve ondernemers die een kwaliteitsslag willen maken niet hinderen met regels over bijvoorbeeld voor-en naseizoen. o Recreatieve voorzieningen en toeristische attracties moeten goed bereikbaar zijn en eenvoudig te vinden. o (Agrarische) ondernemers moeten hun activiteiten in het buitengebied kunnen combineren met nevenactiviteiten. o Een aantrekkelijk winkelcentrum trekt toeristen aan en is van toegevoegde waarde voor de eigen inwoners. De gemeente faciliteert hier door zo min mogelijk beperkingen te stellen aan openings-en sluitingstijden voor winkels. Winkeliers en hun klanten maken dat zelf uit. De gemeente is zich in woord en daad bewust van het belang van goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid. o Recreatie mag altijd in de natuur, tenzij aantoonbare schade aan de natuur wordt toegebracht. Recreatieve ondernemers moeten kunnen uitbreiden, ook in natuurgebieden. Financiën Hoewel toeristenbelasting een Algemeen Dekkingsmiddel is zorgt de gemeente Bergeijk voor actieve ondersteuning van de toeristische sector. 1.6 Agrarische sector Visie op rol gemeentelijke overheid De VVD heeft veel waardering voor ondernemers in de land- en tuinbouwsector. De VVD wil de juiste voorwaarden en ruimte creëren waardoor de agrarische sector verder kan groeien en doorontwikkelen.

6


De VVD wil dat innovatie die is gericht op duurzaam produceren, productvernieuwing en werkgelegenheid, wordt gestimuleerd. De VVD doet dat niet door te subsidiëren maar door de juiste voorwaarden te scheppen. Standpunten VVD o Agrarische ondernemers moeten hun activiteiten kunnen combineren met nevenactiviteiten op het gebied van recreatie/toerisme of natuurbeheer of andere bedrijvigheid. Bestemmingsplannen moeten daarvoor de ruimte bieden. o De VVD wil het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte, zonne-energie, reststoffen en vergisting van groenafval binnen de agrarische sector faciliteren door belemmerende regelgeving weg te nemen. o De niet-agrarische woonfunctie in het buitengebied (als gevolg van schaalvergroting en door vrijkomende erven) mag geen belemmering vormen voor de gewone agrarische bedrijfsvoering. o De VVD vindt het belangrijk dat (agrarische) ondernemers ruimte krijgen om seizoens-arbeiders te huisvesten. Dat is goed voor de ondernemer en beperkt overlast. o De VVD wil ook voor de agrarische sector geen extra gemeentelijke regels op landelijke en Europese regelgeving; wettelijk minimum, is gemeentelijk maximum. o Agrarische ondernemers en landgoedeigenaren verdienen grote waardering. Zij hebben hart voor hun eigen terrein en verdienen bij het beheer van de natuur en het landschap een gelijke plaats naast instellingen als Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. De combinatie waarbij agrariërs en landgoederen tevens landschapsbeheer uitoefenen (de zogenaamde groene diensten) wordt daarom gestimuleerd. De VVD wil geen onnodige onttrekking aan land- en tuinbouwgebieden voor ‘natuurontwikkeling’. Financiën Eventuele subsidies worden (zoveel mogelijk) aangewend voor generieke maatregelen, die de leefbaarheid en toegankelijkheid van het landelijk gebied bevorderen.

II. SAMENLEVING 2.1 Zorg/WMO Visie op rol gemeentelijke overheid De VVD wil een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien. Dat betekent ook dat mensen die (tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig kunnen functioneren, ondersteuning behoeven. Voor een deel moet de gemeente die ondersteuning bieden. Het uitgangspunt bij hulpverlening moet daarbij zijn: één gezin, één hulpverlener. De VVD is voorstander van het principe; de gebruiker betaalt. Binnen de wettelijke mogelijkheden is de VVD daarom voor het heffen van eigen bijdragen. Iedere inwoner/burger heeft talenten en mogelijkheden. Dit geldt ook voor mensen die tijdelijk of permanent een beperking hebben. Standpunten VVD o Als een inwoner een zorgvraag heeft, wordt altijd een persoonlijk gesprek gevoerd met een allround opgeleide professional. Daarin worden de zorgvraag en de achterliggende redenen in kaart gebracht. Bij het beantwoorden van de zorgvraag geldt het principe ‘één vrager en daarbij passende zorg’ (de zogenoemde ‘kanteling’). Vermindering van de bureaucratie is daarbij een absolute voorwaarde. o De VVD vindt dat de gemeente de regisseur is van (ontkokerde) “het nieuwe-welzijn-zorg” arrangement van morgen. Door goede afspraken te maken met huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgverleners verbetert de kwaliteit en blijven de kosten beheersbaar.

7


o Multi Functionele Accommodaties, buurthuizen of anderszins te gebruiken algemene ruimten vervullen een belangrijke functie in het “welzijnszorg” arrangement. Het zijn de voorzieningen waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, ondersteunen en ontspannen. Hierdoor is individuele zorg minder nodig. o Steunpunten voor ouderen spelen een belangrijke rol om zelfstandigheid te stimuleren en door gezamenlijke activiteiten gevoelens van eenzaamheid te vermijden. o De zorgarrangementen worden in beginsel in de directe omgeving aangeboden; eerst lokaal, dan provinciaal en dan pas nationaal. Financiën De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over gaan naar de gemeente worden volledig aangewend voor de Wmo- en Jeugdzorg taken die er mee gemoeid zijn. De ontkokering van het zorgstelsel en de afbraak van de zorgbureaucratie moet er toe leiden dat de gemeente minder geld uitgeeft aan bureaucratie en overhead. 2.2 Jeugd Visie op rol gemeentelijke overheid Ieder kind heeft het recht om ongestoord op te groeien in een veilige omgeving. Ouders zijn daar in de eerste plaats voor verantwoordelijk. Als de ouders het belang van het kind schaden moet de overheid ingrijpen. De gemeente is dan aan zet. Gemeenten krijgen namelijk de regie over de jeugdzorg. Het Verdrag betreffende de Rechten van het Kind is de basis voor een preventief integraal jeugdbeleid. Standpunten VVD o De VVD ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin als de spil in alle zorgvragen voor kinderen, ouders, scholen en andere professionals die met kinderen te maken hebben. Vanuit dit centrum wordt de jeugdzorg gecoördineerd. o De VVD is voorstander van compacte zorgteams op scholen dat problemen vroegtijdig signaleert en daarop actie neemt. o Door een juiste routing van zorgvragen wordt actief vermeden dat overlap gaat ontstaan met de daarbij behorende bureaucratie en afstemmingsproblemen. o Kinderrechten geven kinderen, ouders en hulpverleners inzicht in wat nodig is voor ieder kind om zo goed mogelijk op te kunnen groeien in een veilige omgeving. Daarbij hoort ook voorlichting over de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Financiën De VVD wil af van het verschijnsel dat allerlei maatschappelijke problemen een medische component hebben. Hierdoor bespaart de gemeente geld. 2.3 Sport Visie op rol gemeentelijke overheid Investeringen in sport is een investering in de toekomst. Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten. De VVD vindt dat de gemeente moet zorgen dat sport toegankelijk is, en dicht bij de mensen staat. De spreiding over de kernen van sportclubs is een waardevolle en kostbare zaak die de VVD graag voor een langere periode wil waarborgen. De gemeentelijke verantwoordelijkheid beperkt zich tot breedtesport en gehandicaptensport. Standpunten VVD o De VVD wil dat sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw samenwerken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.

8


o De VVD ondersteunt het organiseren van sportevenementen om zoveel mogelijk mensen met sport kennis te laten maken. o De VVD vindt dat sport en sportverenigingen toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. In het subsidiebeleid kan daarmee rekening worden gehouden. o Spelvoorzieningen en trapveldjes voor de jeugd kunnen wat de VVD betreft een plaats krijgen in het gemeentelijke groen. o De VVD is tegen deelname in de exploitatie van een topsportvereniging en/of deelname in stadions en dergelijke. De gemeente kan een topsportvereniging wel in de randvoorwaarden tegemoet komen. FinanciĂŤn Via het subsidiebeleid wordt samenwerking gestimuleerd. Bij subsidiering van grootschalige sportevenementen wordt de economische waarde van het evenement meegewogen als indicator. Aan de gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk of op andere wijze uiten van betrokkenheid. 2.4 Cultuur Visie op rol gemeentelijke overheid De VVD vindt dat de gemeente een regierol heeft in het stimuleren van kunst en cultuur omdat het vorm en inhoud geeft aan de samenleving en de leefbaarheid. Een goed cultuuraanbod heeft bovendien een positief effect op de aantrekkingskracht van een gemeente. Het huidige aanbod van culturele instellingen is ruim, gevarieerd en goed verdeeld over de kernen, ook de huisvesting is goed. Centralisatie van Culturele Instellingen in rijksmonument Weverij De Ploeg blokkeert ontwikkelingen elders in de gemeente, is kostbaar, op een ongewenst perifere locatie, zadelt de gemeenschap op met hoge huisvestingskosten en dreigt de gemeentelijke organisatie volledig in zijn greep te nemen. Rijksmonument Weverij De Ploeg is een uniek complex, enig in zijn soort door ontwerp, ligging en authentieke gaafheid. Het heeft een internationale allure en dat stelt eisen aan een duurzame en passende herbestemming, dat is de beste garantie voor behoud ten behoeve van de komende generaties. De gemeente is in de positie hierin te ondersteunen. Exploitatie of eigendom van het gebouw, in welke vorm dan ook, is geen taak of verantwoordelijkheid van de gemeente. Herbestemming van monumenten door huisvesting van maatschappelijke activiteiten kan niet zonder aanvullende financiering. Private exploitatie roept maatschappelijke weerstand op maar is in de praktijk de beste garantie gebleken voor duurzaam behoud. De VVD wil dat de hierin opgetreden achterstand bij De Ploeg snel wordt ingehaald. De VVD wil dat er aandacht is voor cultuurhistorie. Dat maakt dat je trots bent op je buurt, je dorp of je stad en geeft je woonomgeving een eigen gezicht. Een gemeentelijke monumentenlijst geeft uiting aan de eigenheid van je omgeving: dat maakt Bergeijk anders dan omliggende gemeenten. Standpunt VVD o Cultuur is belangrijk voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Het versterkt de innovatiekracht, creativiteit en het out of the box denken. Daarom moet iedereen (laagdrempelig) met cultuur kennis kunnen maken. o De VVD vindt historisch besef, ook voor de jeugd, van groot belang en is daarom voorstander van het behoud en het zo breed mogelijk genieten van cultureel erfgoed. Daaronder vallen ook (cultuur-) historische evenementen, zoals carnaval, de Sint-Nicolaasviering. Ook culturele gebruiken vallen hieronder. o De VVD wil dat culturele organisaties die subsidie ontvangen beter gaan samen werken en professioneler bestuurd worden. Hierop kan met subsidievoorwaarden gestuurd worden.

9


o Vergunningverlening moet eenvoudiger en plaatsvinden via een zogenaamd (digitaal) evenementenloket. o De VVD wil dat alle kinderen in de gelegenheid zijn om muziek-of cultuuronderwijs te volgen. o Monumenten dragen bij aan cultuurhistorische waarden. De VVD wil dat inwoners actief betrokken worden bij het vaststellen van nieuwe monumenten in hun gemeente. o Bibliotheek De Kempen heeft de afgelopen jaren laten zien dat zij zich weet aan te passen aan het veranderend leesgedrag van de inwoners. VVD Bergeijk steunt het streven om de Bibliotheek te handhaven en is van menig dat daar een eerlijke vergoeding tegenover mag staan. FinanciĂŤn De VVD wil dat de cultuursector meer op eigen benen komt te staan en zich voor financiering meer dan nu richt op bezoekers, donateurs en sponsoren. Instellingen dienen dus niet louter afhankelijk te zijn van overheidssubsidies. De VVD vindt dat voor behoud van cultureel erfgoed (inclusief monumenten) geld gereserveerd moet worden op de gemeentelijke begroting, op basis van een meerjarig beleidsplan. 2.5 Onderwijs Visie op rol gemeentelijke overheid Onderwijs is de basis voor kinderen/jongeren om zich te kunnen ontplooien en hun talenten te ontwikkelen om een zelfstandige toekomst op te bouwen. Goed onderwijs stelt het kind en zijn ontwikkeling centraal. Door de decentralisatie van jeugdzorg en invoering van het passend onderwijs kan de gemeente goed regie voeren en partijen bij elkaar brengen. Standpunten VVD o De VVD wil dat scholen zich primair concentreren op kwalitatief goed onderwijs, waarbij kennisoverdracht en sociale vaardigheden centraal staan. o Niet het kwantitatieve gegeven van de opheffingsnorm of de leefbaarheid van de kern dient bepalend te zijn voor het voortbestaan van het onderwijs, maar de kwaliteit van het onderwijs gemeten naar de relatieve ontwikkeling van het kind. o Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen met een taal-en/of ontwikkelachterstand te vergroten, stimuleert de gemeente vroeg- en voorschoolse educatie en samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het primair onderwijs. Ouders worden hierbij betrokken. o De VVD treedt overtuigend op tegen voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd schoolverzuim en accepteert geen jonge schoolverlaters zonder geldige startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. De Leerplichtwet is een instrument dat hierbij wordt ingezet om belemmeringen te signaleren en op te heffen. o Scholen, ouders en gemeente werken samen om spijbelen te voorkomen en tegen te gaan. o De VVD vindt dat scholen een signalerende taak hebben in het vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld en andere misstanden die het welzijn van de kinderen raken. Niet wegkijken maar effectief en in overleg aanpakken. o De VVD stimuleert het multifunctionele gebruik van scholen en andere maatschappelijke instellingen. Wij accepteren geen leegstand van locaties of schoollokalen. Om die reden zijn wij groot voorstander van het brede school concept. o Bij de VVD krijgt iedereen de kans om te leren ongeacht leeftijd. Daardoor creĂŤren mensen voor zichzelf immers kansen voor persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Geen verspilling, ook niet van ongebruikt menselijk talent. o Door actief gebruik te maken van de mogelijkheden die de Leerplichtwet biedt kan de gemeente een goede ondersteuning bieden aan leerlingen, ouders en onderwijs.

10


o Ouders bepalen naar welke school hun kind gaat. o Laaggeletterdheid is een groot, verborgen maatschappelijk probleem. De VVD wil een daadkrachtige aanpak op lokaal niveau. Uitgangspunt daarbij is de eigen verantwoordelijkheid van de betrokkenen. Financiën Goed kwalitatief onderwijs voor iedereen leidt tot het vergroten van welzijn, verhoogde arbeidsparticipatie en daarmee een verminderd beroep op sociale voorzieningen. Als een kind speciaal onderwijs volgt en daarvoor ver moet reizen, is het rechtvaardig dat de gemeente bijdraagt in de vervoerskosten. Dat geldt niet voor het bijzonder (op religieuze grondslag gebaseerde) onderwijs. 2.6 Integratie Visie op rol gemeentelijke overheid De VVD wil dat de gemeente een actief beleid voert om de inburgering van immigranten in de samenleving te bevorderen. In het bijzonder het beheersen van de Nederlandse taal is van belang. De VVD verwerpt en bestrijdt discriminatie. De gemeente werkt mee aan het landelijk vastgestelde immigratie-en asielbeleid. Standpunt VVD o Integreren betekent dat de VVD verwacht dat mensen zich aanpassen, de taal spreken en een bijdrage leveren aan de samenleving. o De VVD is principieel tegen het bewust scheiden van vrouwen en mannen of jongens en meisjes bij sport of andere activiteiten. Bij het verstrekken van subsidies is dit een doorslaggevend criterium.. o De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de immigrant. De gemeente faciliteert door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen zijn in de Nederlandse taal o Er moet laagdrempelige en snel beschikbare hulp geboden worden bij discriminatie, eerwraak, etc. De VVD ondersteunt politie, justitie en andere organisaties bij de bestrijding daarvan. Financiën Migranten komen uit eigen vrije keus naar Nederland en moeten dus zelf verantwoordelijkheid nemen. Kosten van inburgering mogen niet op de samenleving worden afgewenteld. De VVD wil dat de gemeente geen subsidies verleent aan organisaties en activiteiten die apartheid bevorderen of gelijkwaardigheid van man/vrouw, hetero/homo, etniciteit of geloof e.d. aantasten.

III. LEEFOMGEVING 3.1 Verkeer en Vervoer Visie op rol gemeentelijke overheid De VVD vindt dat mensen zich vrij moeten kunnen bewegen op de manier waarop zij dat willen. Daarnaast is een goede infrastructuur van levensbelang voor de gemeentelijke en regionale economie. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeentelijke overheid. De VVD wil dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. Goede en veilige fietsroutes moeten mensen verleiden om vaker de fiets te nemen.

11


Standpunt VVD o Het aanleggen en verbeteren van wegen kan leiden tot overlast. De overlast door wegafsluitingen wordt bestreden door middel van goede, alternatieven routes. De VVD wil dat de gemeente hierbij samenwerkt met andere gemeenten, de provincie en het waterschap. o De VVD richt het wegennet zo in dat de doorstroming van verkeer optimaal is. De doorstroming wordt ook verbeterd door verschillende vormen van vervoer af te stemmen en beter op elkaar aan te laten sluiten. o De VVD bevordert de verkeersveiligheid door vooral in de buurt van scholen en met medewerking van relevante partners en ouders een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes) te creëren. Zwakkere verkeersdeelnemers verdienen gericht aandacht, van andere verkeersdeelnemers maar ook van de gemeente o De VVD stimuleert dubbelgebruik van parkeerterreinen. Door goede afspraken kunnen veel parkeerplaatsen van kantoren en bedrijven vooral in het centrum op koopavonden, zaterdagen en koopzondagen benut worden. Dat komt de economische ontwikkeling van de ’t Hof ten goede. o Goed en frequent openbaar vervoer is essentieel voor de ontsluiting en de leefbaarheid van de landelijke kernen. Experimenten zijn welkom, bijstellingen en optimalisering van routes en tijden zijn bespreekbaar. o De VVD wil dat fietsers prettig en veilig door de gemeenten kunnen rijden. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende stallingruimtes in het dorp en bij recreatiegelegenheden. Er liggen kansen voor ondernemers om oplaadpunten voor elektrische fietsen beschikbaar te maken. Een goede fietsroute Westerhoven – Riethoven – Waalre is een waardevolle aanvulling op het bestaande netwerk. Financieel o De VVD is tegen ‘gratis’ Openbaar Vervoer. o De VVD vindt het verkeerd wanneer de auto eenzijdig als melkkoe wordt gebruikt, bijvoorbeeld bij parkeertarieven. Regulering van parkeerdruk in het gehele centrum door een blauwe zone is effectief door consequente handhaving en draagt bij aan een aantrekkelijk toeristisch- en winkelklimaat. 3.2 Wonen Visie op rol gemeentelijke overheid De VVD is voorstander van het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving. Woningbouwcorporaties moeten terug naar hun kerntaken (het bouwen, beheren en verhuren van woningen die bestemd zijn voor gezinnen met een laag inkomen). Daarnaast wil de VVD wil ruimte geven aan particuliere initiatieven voor sociale woonruimte, er mogen geen kansen onbenut blijven om de verhouding koop / huurwoningen te normaliseren. De VVD sluit de ogen niet voor krimp van de bevolking. De bestaande ruimtelijke plannen van de gemeenten dienen indien nodig hierop te worden afgestemd. Standpunt VVD o De VVD is voor een lage OZB. o Particulier opdrachtgeverschap en consumentgericht bouwen wordt gestimuleerd. Daar moeten voldoende vrije kavels voor zijn. In bestemmingsplannen en beleidsnota’s moeten gericht mogelijkheden worden opgenomen om particuliere bouw mogelijk te maken. o De VVD is geen voorstander van erfpacht. Deze belasting zorgt voor hogere lasten, lagere woningwaarde en meer bureaucratie.

12


o Voor de VVD is het aanpakken van slechte woonwijken belangrijk. Robuuste maatregelen worden daarbij niet geschuwd. Bewoners hebben hier ook een eigen verantwoordelijkheid. o Gesubsidieerde huurwoningen zijn alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. o De VVD wil dat inwoners van een gemeente makkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. De regels hiervoor, vastgelegd in het bestemmingsplan, dienen actueel en digitaal beschikbaar te zijn. o De VVD wil de welstandscommissie afschaffen. Modern welstandsbeleid richt zich op plannen die niet via het bestemmingsplan gebouwd kunnen worden. Voor monumentale panden en beschermde stads-en dorpsgezichten kan een strengere toets gelden. o Bouwlocaties kunnen niet alleen eenzijdig bestaan uit sociale huurwoningen. De VVD wil ook starterswoningen in de koopsector. De op voorhand vastgestelde budgeten bij nieuw-of verbouw dienen niet overschreden te worden. o Mensen met een hoger inkomen die in een gesubsidieerde huurwoning wonen, moeten een marktconforme huur gaan betalen. o Er is behoefte aan zorg in en nabij de woning. De VVD wil ruimte geven aan nieuwe concepten en initiatieven, zoals kangoeroewoningen. In woonwijken is ook plaats voor kwetsbare groepen. o De VVD is een voorstander van huisvesting op maat. Te denken valt aan nieuwe woonvormen voor ouderen, tijdelijke bouw (modulair) of huur van leegstaande gebouwen voor een tijdelijke behoefte aan huisvesting. o De VVD geeft de voorkeur aan het opknappen van oude bedrijfsterreinen boven het aanleggen van nieuwe bedrijfsterreinen. Financiën Sociale woningbouw mag niet leiden tot een tekort op de grondexploitatie. De VVD is daarom voorstander van scherp toezicht op de grondportefeuille. Ook hier ruim baan voor de particuliere ondernemer. 3.3 Afvalstoffen en -reiniging Visie op rol gemeentelijke overheid De gemeente zorgt voor een efficiënte wijze van inzameling en verwerking tegen zo laag mogelijke kosten. Een simpele en goede scheiding levert afvalstromen op met een hogere restwaarde als grondstof. Het dumpen van afval op straat of in de natuur wordt niet getolereerd en aangepakt. Inwoners die zorgvuldig met de wereld van onze kinderen omgaan, gaan ook verstandig met hun afval om, zij moeten daarvoor financieel beloond worden, boter bij de vis. Standpunt VVD o De VVD vindt een schone wijk belangrijk voor de leefbaarheid van de buurt en het welzijn van onze inwoners. o De VVD vindt duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt bij het inzamelen en verwerken van afval: afval = grondstof. o De VVD is van mening dat inwoners zelf een belangrijke bijdrage moeten leveren in het onderhouden en schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente doet hetzelfde voor de openbare ruimte. o Een aantal fracties uit het huishoudelijk afval zoals blik, glas, papier en tetra kunnen momenteel “gratis” worden aangeboden bij de Milieustraat. De VVD steunt de uitbreiding met groenafval. Financiën De afvalstoffenheffing is een kostendekkend tarief, niet meer. Afval is een grondstof, scheiding verhoogt de waarde en moet tot uitdrukking komen in het inzamelings- en verwerkingstarief.

13


Burgers verdienen een financiële prikkel voor goed gedrag, boter bij de vis. De VVD is voor stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en het schoonhouden van de eigen wijk en buurt. Als dit op een goede manier gebeurt, leidt dit tot verlaging van de afvalstoffenheffing. De VVD is voor efficiënte inzameling en verwerking van afval, waarbij intergemeentelijke samenwerking in veel gevallen zal leiden tot financiële en bedrijfsmatige voordelen.

IV. LOKAAL BESTUUR 4.1 Veiligheid Visie rol gemeentelijke overheid Voor de VVD staat veiligheid centraal. Het is één van de kerntaken van de overheid. Eigendommen moeten worden gerespecteerd, geweld is uit den boze en ook de dagelijkse rit naar school of sport moet veilig zijn. Inwoners mogen rekenen op een actieve overheid, die op veiligheidsgebied zelf actie neemt, maar ook anderen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid. Als iemand zich niet houdt aan regels, wil de VVD dat er subiet en duidelijk wordt opgetreden door de bevoegde instanties of door de gemeente zelf. Naast de objectieve veiligheid, gemeten in aantallen incidenten, is ook de subjectieve veiligheid van belang: hoe veilig voelen inwoners zich eigenlijk? De gemeente dient oog te hebben voor het veiligheidsgevoel van de inwoners. Standpunten VVD o Politie en brandweer moeten 24 uur per dag beschikbaar zijn voor de burger. o Instrumenten als gebiedsontzegging per kern of concentratie van winkels worden gebruikt om geweld of overlast tegen te gaan. o De gemeente treedt op als actieve burgers niet in staat zijn om rotzooi of problemen die hangjongeren veroorzaken op te lossen. De VVD wil dat overlast gevende jongeren en hun ouders verantwoordelijk worden gesteld voor hun gedrag. o Het strak volgen van verplegers kan criminaliteit voorkomen en oplossen. Technologie kan daarbij helpen, bijvoorbeeld door het gebruik van cameratoezicht, nooit algemeen, alleen als specifieke en gerichte maatregel en altijd naar de Bergeijkse maat. o De gemeente maakt een koppeling tussen onderwijs, welzijn en sport door probleemgedrag van jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren en aan te pakken. o De burgemeester moet instrumenten gebruiken om overlast tegen te gaan, bijvoorbeeld door overlastgevers voor een bepaalde periode op een ‘zwarte lijst’ te plaatsen (waardoor zij één of meerdere horecagelegenheden niet meer in mogen) of in het geheel de toegang tot een gebied te ontzeggen. o Zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit worden vergroot door extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (Boa’s). o Eigen verantwoordelijkheid betekent dat de gemeente openstaat voor initiatieven als buurtpreventie of sociaal alarm. o “112, daar vang je boeven mee”. Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en staat of valt bij de bereidheid van onze inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is dus dat de meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de agent ter plaatse is gewenst.

14


o De komst van de nationale politie (voor beheerstaken) mag niet betekenen dat het zo belangrijke wijk- en buurtgericht werken door de politie verloren gaat. De VVD wil een zichtbare en aanwezige politie met wijkagenten die hun buurt en de bewoners als hun broekzak kennen. o Aangifte doen kan ook via internet of via de eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langs komt. o Onze brandweer blijft ónze brandweer, de inzet en motivatie van de vrijwilligers is bepalend voor hun succes; zij zijn onmisbaar bij het bestrijden van branden en bij andere hulpverlening. Overleg met werkgevers van deze brandweervrijwilligers moeten een hoge prioriteit krijgen. o De lokale brandweer en ambulances moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. In ieder geval worden de wettelijke aanrijdtijden gehaald. Het maakt niet uit van welke gemeente de diensten komen; daartoe worden indien nodig ook scherpe(re) afspraken met de buurgemeenten, ook die in België, gemaakt. o De VVD wil dat er iedere vier jaar een veiligheidsplan wordt opgesteld, met duidelijke doelstellingen en prioriteiten, waar strak op wordt gestuurd. Er wordt door de burgemeester jaarlijks verantwoording afgelegd aan de inwoners en de gemeenteraad. o Door de regionalisering van de brandweer komt de aansturing van de brandweerkorpsen meer op afstand van de gemeenten. Dit mag wat de VVD betreft niet ten koste gaan van de motivatie van lokale vrijwilligers. o Initiatieven voor verhoging van de veiligheid in het buitengebied worden door de VVD met kracht gesteund. Jaarlijkse rapportage van prestaties dient in de reguliere verantwoording te worden opgenomen. Financiën o De VVD wil dat schade en de kosten van handhaving, herstel en reparatie zo veel als mogelijk worden verhaald op diegenen die dit veroorzaken. o Kosten van veiligheid en uitvoering dienen realistisch te worden begroot, ook in deze sector geldt dat verspilling niet wordt getolereerd en dat gekeken moet worden naar de effectiviteit van besteedde middelen en uren. 4.2 Gemeentelijke lasten Visie op rol gemeentelijke overheid De VVD is voor verlaging van gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen. De VVD wil zuinig omgaan met overheidsgeld. Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Geen lasten van nu doorschuiven naar volgende generaties. Want de VVD is zich ervan bewust dat iedere euro die de gemeente uitgeeft belastinggeld is. Belastinggeld is verdiend door onze ondernemers en inwoners. Daarom wil de VVD steeds bekijken of wat we als gemeente doen nog zinvol en noodzakelijk is. Voordat we nieuw geld uitgeven, kijken we of het niet met bestaande middelen kan. Standpunt VVD o Strikte scheiding tussen gemeentelijke inkomsten en uitgaven: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor extra uitgaven. o Structurele uitgaven dekken met structurele middelen. o Duidelijkheid voor onze inwoners waar het belastinggeld aan wordt besteed. Transparantie betekent ook dat er bij noodzakelijke bezuinigingen voor de VVD geen enkele uitgavenposten van de gemeente onbespreekbaar is.

15


o Bij samenwerking of uitbesteding van taken zal de VVD altijd naar het te behalen voordeel laten meewegen bij de uiteindelijke beslissing. o De VVD is voor zo’n laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel dat allerlei algemene kosten worden afgewenteld op het bordje van de aanvrager. 4.3 Algemeen Bestuur Visie op rol gemeentelijke overheid De VVD wil een kleine, krachtige gemeentelijke overheid. Minder gemeente betekent vaak meer dorp of kern. Het gemeentebestuur is er voor zijn inwoners, en niet andersom. Verdergaande samenwerking met gemeenten in de regio is noodzakelijk om de dienstverlening aan onze burgers op peil te houden en betaalbaar te laten zijn. Bestuurlijke zelfstandigheid staat niet ter discussie. Bergeijk moet bereid zijn actief de Kempengemeenten te ondersteunen, samenwerking is een zaak van halen en brengen. Samenwerking met Lommel wordt toegejuicht in verband met de kansen die grensoverschrijdende samenwerking biedt, ook vanuit Europees perspectief. De VVD is voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan ook doordat als een regel eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwig leven lijkt te hebben. De VVD wil tweejaarlijks een gemeente-brede ontwikkeling om overbodige of ongebruikte regels af te schaffen. De VVD staat voor een dienstbare gemeente. Een digitaal loket dat 24 uur per dag open is, is voor de VVD vanzelfsprekend. De diensten en producten die de gemeente aanbiedt hebben een scherpe prijs/kwaliteitverhouding. De VVD wil overbodige en bureaucratische bestuurlijke tussenlagen in het lokaal bestuur afschaffen. Actieve en betrokken dorpsraden kunnen een meerwaarde geven aan het lokaal bestuur. Het is erg belangrijk het functioneren te ondersteunen en de meerwaarde te evalueren. Er dient een goede afstemming te zijn met de taken en bevoegdheden van de gemeenteraad. De afgelopen en komende jaren heeft de landelijke overheid veel taken aan de gemeente gegeven. De VVD vindt dat een goede ontwikkeling. De gemeente staat immers dicht bij de mensen en kan dus goed zien waar behoefte aan is. De gemeente is het eerste overheidsloket voor de burger. Als de gemeente een taak overgedragen krijgt wil de VVD dat deze goed wordt uitgevoerd, zonder extra middelen. Het kan soms zelfs goedkoper, omdat de gemeente taken kleinschaliger en minder bureaucratisch kan organiseren.

16

Verkiezingsprogramma vvd bergeijk gr 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you