Page 1

Club 55 - Plus

Technisch Instituut Sint-Michiel

Witte Torenstraat 10 3960 Bree (089)46 11 63  (089)46 44 55 website: www.tismbree.be e-mail: tism@tismbree.be

Jaargang 14 nr. 111 November 2010

Bladeren verkleuren, ’t wordt nattig en koud! Houd hoofd en ledematen warm zeer zeker droog. Wees vindingrijk, origineel, ’t is lief, zelfs grappig en helemaal niet honds, als ’t maar niet te lang duurt! Het is nu eenmaal … HERFST!

I. VOORUITBLIKKEN

Kennismaking met het OCMW Bree op dinsdag 23 november om 13.30 u. De gewone burger heeft meestal een vaag, onvolledig en ook verkeerd beeld van wat dit centrum voor sociale dienstverlening en welzijn aan de stadsgenoten aanbiedt. Iedereen weet dat asielzoekers en mensen in financiële nood hier op een of andere manier ondersteund worden. Maar er is natuurlijk veel meer aan de hand! Wie kent bijvoorbeeld het Toegankelijkheidsbureau dat individueel advies geeft voor een woningaanpassing? Wie door ziekte of invaliditeit verplicht wordt tot dergelijke ingrepen, kan de knelpunten in zijn woning laten onderzoeken, met een adviseur een hulpplan bespreken, de kosten becijferen, nagaan of het Vlaamse Gewest, de provincie of de gemeente mee helpen betalen … Zo’n advies kost € 87, maar het OCMW kan ervoor zorgen dat de hulpbehoevende niets moet bijdragen. Door die informatie kan iemand mogelijk veel langer in zijn woning verblijven. “Contacteer bij zulk probleem mevrouw Houbrechts of ga naar het seniorenloket in het Breese stadhuis,” wordt ons aangeraden. Overtuigt dit voorbeeld de twijfelaars dat het hoog tijd is voor een grondige verkenning ter zake? Dan kijken we met meer dan gewone belangstelling uit naar wat de heer Van Mierloo, diensthoofd van het OCMW van Bree weet te vertellen. Bovendien verleent mevrouw Tijskens, voorzit(s)ter, haar medewerking om er een leerrijke ontmoeting van te maken. Even praktisch! Nog niet zo lang geleden heeft het OCMW Bree een nieuw onderkomen gevonden langs de Peerderbaan 37 (tegenover het tankstation Gerard Heynickx) te Bree (tel. 089/84 85 50) in wat het Sociaal Huis wordt genoemd.


We parkeren best achter het Sociaal Huis in de Filterstraat. Die bereik je gemakkelijk van op de Peerderbaan langs de Riekskensstraat. Voor één keer is het aanbevolen langs de achterpoort binnen te komen. Na een voordracht over het dienstenpakket van het OCMW (60’) voorzien we een half uur voor een gedachtewisseling met vraag en antwoord. Rond 15.30 u. trekken we naar de Welzijnscampus op de Gerkenberg. Hier brengen we een kort bezoek (15’) aan de dagopvang voor senioren, een nieuw initiatief van het OCMW Bree. Pas daarna gaan we gezellig sneukelen in De Karmel. Om Michel te steunen schuiven we één euro in zijn geteisterde clubkas(t). Inschrijven graag vóór vrijdag 19 november e.k. Bèr (Ts) tel. 089/ 46 34 70 of via ber.thys@scarlet.be Piet (Vg) tel. 089/46 48 01 of via piet.van.gils@skynet.be II. TERUGBLIKKEN

Bezoek aan Remo in Houthalen-Helchteren op donderdag 9 september 2010 Leo en Sylvie, René en Christiane, Rik en Betsy, Mia en Piet, Jan en Ghislaine, Gerard en Alice … Quirinus Wels, Leon Lenders, Theo Geens, Jos Bloemen, Bèr Thys, Piet Van Gils, (18) Verontschuldigd: Willy Martens, Gerard Knoops, Christ Bloemen, Jerome Wassenberg, Ghislaine Vliegen, Fien Vervoort … Ecovalley vinden is niet zo evident en zelfs een gps raakt af en toe het noorden kwijt. Ook technische snufjes hebben hun limieten, maar in hoogste nood kan een verdwaalde reiziger nog altijd een beroep doen op de zon of de poolster en natuurlijk het kompas. Jammer dus voor de vier “verdwaalden”, want er is ruim voldoende taart en geurende koffie voorzien. Charmante gastvrouw, Liesbeth Deckers, wil immers niet aan de voorstelling van de Group Machiels beginnen, vooraleer iedereen van het lekkere gebak heeft geproefd. Waarvoor dank! Als de bodems van de kopjes koffie weer zichtbaar worden, maken we kennis met Group Machiels. De hele onderneming, actief sinds 1941, telt momenteel 20 entiteiten ingeplant in 7 verschillende landen : België, Frankrijk, Chili, Argentinië, Ethiopië, Vietnam en ZuidAfrika. 750 werknemers staan op dit ogenblik op de loonlijst. De activiteiten wereldwijd zijn zeer gevarieerd: afvalverwerking, huizenbouw, wieken voor windmolens, bouw van zonnepanelenparken, plantaardige olie … In het verleden circuleerden nogal wat geruchten over “Remo”, maar met de tijd zijn de wilde verhalen naar het rijk van de fabelen verbannen. Wat vroeger het “Remostort” heette, is nu een afgedekte opslagplaats voor 16 miljoen ton afvalstoffen. En of ze is ingepakt! Een immense energiebron ligt hier op exploitatie te wachten, als is het nog zoeken naar de juiste techniek om dat proces te realiseren. Moet dat afval nu gerecycleerd of verbrand tot energie? Industriëlen, wetenschappers verbonden aan de KU Leuven, U Hasselt, Vito, Ovam en zelfs politici pijnigen hun hersenen op zoek naar de ideale oplossing. In Molenheide congresseerden deskundigen onlangs over de techniek van opgraven, scheiden, recycleren en verbranden van afval. Levert verbranding van restafval in de plasma-installatie een bruikbaar bouwmateriaal op? Hoe ziet het kostenplaatje eruit? Wat zijn de consequenties naar het personeel toe?


“Close the circle, cradle to cradle,” klinkt heel mooi en slaat op de praktische uitvoering om afvalstoffen milieuvriendelijk om te zetten in hernieuwbare grondstoffen en groene energie, die op hun beurt weer nieuwe productieprocessen voeden. De cirkel sluiten opent extra perspectieven voor duurzaam ondernemen en dat is een goede zaak voor economie en ecologie! Aan regelgeving natuurlijk geen gebrek, want alle betrokken overheden krommen de rug om hun belangen te verdedigen. Met gemeente, provincie, gewest en staat moet een oplossing uitgedokterd worden en zeker speelt de bevolking mee in de besluitvorming. Voor de ondernemer is Vlaanderen echt geen gemakkelijke regio, wat toch niet logisch klinkt. Intussen produceert Group Machiels gas en elektriciteit voor eigen gebruik. Contractueel moet er dagelijks wat elektrische energie naar het net doorgesluisd, zo niet wacht het bedrijf een fikse boete. Uit de samengeklitte afvalberg wordt het water naar opvangbekkens afgevoerd en daarna gezuiverd. Donker en dus flink vervuild water wordt oordeelkundig gefilterd en wat overblijft, is een vloeistof die je kunt drinken, maar waaruit alle interessante bestanddelen zijn verwijderd. Water in zijn naakte verbinding, klaar voor lozing in de beken van Helchteren! Pieter Schreurs loodst ons voortreffelijk door het zuiveringsstation en heeft bijzonder veel aandacht voor de talrijke en peperdure filters. Hij is kennelijk zeer tevreden over de

waterzuivering en zijn overtuigende bewijsvoering komt het imago van het bedrijf ten goede. Heel het station is natuurlijk een zware verliespost voor de onderneming, maar ja, milieubescherming heeft nu eenmaal een prijs. Over Remo spreken wij voortaan met meer kennis van zaken en zeker met meer nuances. Benieuwd hoe straks energie wordt gewonnen uit de massa industrieel afval. In De Boskar van Peer verzamelen alle 18 deelnemers aan deze uitstap rond één lange tafel. Niet alleen een gezellige boel, maar ook een mooi beeld! Met dank aan Jan (Ho) voor de organisatie en aan Mia voor de foto’s.


Ontmoeting met E.P. Jan Lenssen op 12 oktober 2010 Wegens te weinig belangstelling beslist het bestuur om deze ontmoeting af te gelasten. Natuurlijk betreuren we die noodgedwongen beslissing. De feiten zijn wat ze zijn en roepen wel wat vragen op. Daarom moeten we in de nabije toekomst op zoek naar antwoorden. Alles was nochtans tot in de puntjes voorbereid en je wordt er niet vrolijk van als je alle bereidwillige medewerkers moet melden, dat hun engagement opeens niet meer hoeft. Toch is niet alles kommer en kwel. Pater Jan tilt niet zo zwaar aan dit spijtig voorval. In zijn rijk gevuld leven heeft hij wel ergere dingen meegemaakt. Begrijpelijk dat hij met veel interesse naar deze confrontatie uitkeek en daarom had hij zich ook grondig voorbereid. Vergeefse moeite, helaas! Hoopgevend blijft wel de bereidwillige medewerking van het TISM, wanneer wij, gepensioneerden, op school een activiteit willen organiseren. Dankbaar noteren wij dat met stip. Verder zullen wij ons die twaalfde oktober 2010 blijvend herinneren als de dag, waarop in Chili 33 opgesloten mijnwerkers langs een smalle, maar levensbelangrijke noodkoker worden gered. De ganse wereld kijkt toe en leeft geëmotioneerd mee. Zo krijgt deze bewogen dag toch nog een schitterende afsluiter!

III. INBLIKKEN Hartelijke gelukwensen sturen wij naar twee kersverse tachtigers : E.H. R. Mouling en Henri Casters mochten 80 kaarsjes uitblazen. Nog vele, vele gelukkige jaren in goede gezondheid!

Een gepensioneerde wiskundeleraar verdwaalde op een blauwe maandag in de wandelgangen van het TISM. Hij was even het noorden kwijt en botste toevallig op een goedbedoelde taaltip voor de leerlingen, waarin volgens zijn wiskundig eergevoel verkeerde informatie stak. Hij stuurde prompt deze reactie naar de complete lerarengroep. Wij citeren … “In het onderwijs vindt iedereen – ook de wiskundeleerkrachten – het belangrijk om onze moedertaal correct te gebruiken. Daarom waardeert iedereen – ook de wiskundeleerkrachten – de “Taaltips” die regelmatig worden gepubliceerd door de taalleerkrachten van onze school. Anderzijds vind ik het als wiskundeleraar (nog steeds!) zeer belangrijk dat de informatie die in deze taaltips wordt meegedeeld, correct is, zeker als hierin wiskundige gegevens worden vermeld. Daarom wens ik erop te wijzen dat het getal pi niet gelijk is aan 3,14 149 265… zoals vermeld in de onlangs gepubliceerde taaltips, maar dat het getal pi gelijk is aan 3,14 159 265… . Deze fout kan zeer grote nadelige en zelfs fatale gevolgen hebben bij praktische toepassingen van het getal pi. Uit jarenlange ervaring als wiskundeleraar weet ik echter dat het zeer moeilijk is om met taalleerkrachten over dergelijke wiskundige materie te communiceren. Daarom kan ik de nadelige gevolgen van het vervangen van het cijfer 5 door het cijfer 4 in het getal pi het best en zeer eenvoudig uitleggen aan de hand van een taalkundig voorbeeld. Stel dat men in een tekst de vijfde letter van het alfabet vervangt door de vierde letter, zou de bovenstaande tekst er uitzien als volgt : In hdt onddrwijs vindt idddrddn – ook dd wiskunddlddrkrachtdn – hdt bdlangrijk om onzd modddrtaal corrdct td gdbruikdn. Daarom waardddrt idddrddn – ook dd wiskunddlddrkrachtdn – dd “Taaltips” did rdgdlmatig worddn gdpublicddrd door dd taallddrkrachtdn van onzd school.


Anddrzijds vind ik hdt als wiskunddldraar (nog stddds!) zddr bdlangrijk dat dd informatid did in ddzd taaltips wordt mddgddddld, corrdct is, zdkdr als hidrin wiskundigd gdgdvdns worddn vdrmdld. Daarom wdns ik drop td wijzdn dat hdt gdtal pi nidt gdlijk is aan 3,14 149 265… zoals vdrmdld in dd onlangs gdpublicddrdd taaltips, maar dat hdt gdtal pi gdlijk is aan 3,14 159 265… . Ddzd fout kan zddr grotd naddligd dn zdlfs fatald gdvolgdn hdbbdn bij praktischd todpassingdn van hdt gdtal pi. Uit jardnlangd drvaring als wiskunddldraar wddt ik dchtdr dat hdt zddr modilijk is om mdt taallddrkrachtdn ovdr ddrgdlijkd wiskundigd matdrid td communicdrdn. Daarom kan ik dd naddligd gdvolgdn van hdt vdrvangdn van hdt cijfdr 5 door hdt cijfdr 4 in hdt gdtal pi hdt bdst zddr ddnvoudig uitldggdn aan dd hand van ddn taalkundig voorbddld. Erg duidelijk is deze tekst niet meer, om dan nog niet te spreken over bijvoorbeeld de volgende zin uit een oud sprookje: “Ddndnddrtig ddnddn op ddn rij.” Ddndnddrtig bddddsdd ddnddn ddrddn dd modddrddnd, dnkdl dd ddrdd dn dd ddrtidndd ddnd ddrddn ddn anddrd ddnd. Begrepen? Gelieve de juiste oplossing te versturen naar leon.lenders@skynet.be . Iedere juiste inzending krijgt gratis het getal pi toegestuurd, tot op één miljoen cijfers na de komma, allemaal juist uiteraard!” Einde citaat. Onze reactie? We vinden het een leuke ingreep van Lei, (nog steeds) wiskundeleraar, die hiermee bewijst dat hij nog heel alert op verrassende confrontaties kan reageren. Grappig is ook de verwijzing naar de eenden, hoewel eenendertig eenden op één rij krijgen een hele klus moet zijn. Denk ook eens aan de eendentemmer! Mag het voor een keer wat minder zijn, ja? Toch doet de leraar wiskunde iets vreemds en maakt hij rare kronkels Gaat hij zelfs niet heel kort door de bocht door een vier in een getal zo maar gelijk te stellen met een andere vier? Hebben wij vroeger niet geleerd dat het belang van een cijfer afhankelijk is van de plaats die het inneemt in een getal? En dan zwijgen we nog over een eventuele komma in het getal. Bestaan ze nog de eenheden, tientallen honderdtallen, duizendtallen … van vroeger en hoe zit het met tienden, honderdsten, duizendsten …? Stellen de 4 en de 5 in het getal pi tienduizendsten voor of hoe zeg je dat? Mag je zo’n pietluttige 4 of 5 zonder meer gelijkstellen met een volwaardige letter van het alfabet? In feite degradeer je een letter tot één tienduizendste. Nochtans zou je geloven dat een letter ten minste 1/26 waard is als je het hele alfabet gelijkstelt met 1, wat op zich al een hele toegeving betekent. Een tienduizendste kan toch nooit gelijk zijn aan 1/26. Volgens ons klopt die rekening niet! We weten wel dat je met cijfers van alles en nog wat kunt bewijzen, maar dat kan met taal net zo goed. Met volgende redenering bewijs je zelfs dat je niet eens bestaat. Het “niet-zijn” is het “niet-zijn”. Alles wat is, bestaat, dus het “niet-zijn” bestaat. Als het “niet-zijn” bestaat, bestaat het “zijn” niet. Als mens behoor je tot het “zijn”, dus je bestaat niet. Simpel toch! De wiskundigen zie ik al opspringen van hun stoel en met reden. De redenering is inderdaad fout, hoewel ze honderden jaren v. Chr. door Griekse wijsgeren is uitgewerkt. Taalkundigen hebben niet de minste moeite om dat eerlijk toe te geven. Fout is fout en dat mag zo blijven. Wat het getal pi niet allemaal losweekt. Jurgen, industrieel ingenieur op school, vertelt me dat zo’n cijferfout grote gevolgen kan hebben bij de constructie van een brug. ” Die zou wel eens kunnen instorten”, beweert hij zelfzeker. Ik wil hem graag geloven, maar hoe losten de Romeinen, toch de bruggenbouwers bij uitstek, zulke problemen op 2000 jaar geleden? Het loont zeker de moeite om dat eens na te trekken. Wordt waarschijnlijk vervolgd!


Wordt u al geholpen…? Leerlingenbegeleiding, een persoonlijke kijk van binnenuit. Peter Sleurs Een artikel over de leerlingenbegeleiding op onze school… Het mag kritisch en ludiek zijn, het moet wel de waarheid dekken… Wat is nu het verschil met onze tijd? Is die begeleiding nu zoveel beter? Is ze anders…? Met die vraag kwam ons aller Gerard Hendriks op een blauwe maandag mijn bureau binnengewaaid. Drie keer uitgelegd dat ook moderne leerlingenbegeleiding haar pijnpunten heeft en dat ik eigenlijk liever geen reclame wil maken voor eigen “kunnen” of “niet-kunnen”. Zoals het een goede redacteur betaamt en zoals we hem kennen: Gerard bleef aandringen… dan maar een oprechte poging: Nu en dan krijg ik wel eens de vraag : “ Wat doe jij daar eigenlijk op het TISM?” Soms is het antwoord dan grappend: “Je hebt er overal die het moeten kunnen uitleggen, terwijl de anderen echt aan het werk zijn…” Deze grappig bedoelde opmerking dekt toch wel een klein stukje van de waarheid en spruit voort uit de persoonlijke overtuiging, dat het superbelangrijk is goed, echt en regelmatig contact te hebben met zoveel mogelijk leerlingen. Dit is de kern van leerlingenbegeleiding. De speelplaats is hierbij het belangrijkste werkterrein. Dit alles met aandacht voor een zo ruim mogelijke groep, maar met bijzondere aandacht voor “zorgleerlingen”. De eerste, maar ook zeer belangrijke begeleider blijft - ook anno 2010 - hij of zij die elke dag opnieuw voor de klas staat om samen met jonge mensen zijn/haar ding te doen als vakleerkracht. Een speciale vermelding gaat hierbij naar de klasleraar. Dit was in jullie tijd zo en volgens mij is dat in wezen nog niet fundamenteel veranderd. Veel respect dus voor plichtbewuste leerkrachten! Wat is dan wel erg veranderd? De wereld waarin we leven wordt steeds complexer en individueler. Depressie en chronische vereenzaming zijn/worden de ziektebeelden van de 21ste eeuw en met meer welvaart ervaren we minder welzijn. Sommige jongeren zoeken nestwarmte op straat en worden daar dikwijls geconfronteerd met lotgenoten, zodat ze samen hun kwetsuren kunnen camoufleren met antisociaal gedrag. Sociale controle is zelfs op het platteland “not done” geworden en voor een portie softdrugs hoeven we al enkele jaren niet meer naar Weert of Maastricht te (brom)fietsen… Ondanks de wetgeving blijft alcohol relatief goedkoop en makkelijk beschikbaar in de supermarkt of nachtwinkel. Deze jongeren gaan toch meestal nog naar school, ook naar het TISM. Er is echter ook goed nieuws. Het overgrote deel van onze leerlingen doet het gelukkig wel nog heel goed. Zij hebben lieve, toffe en betrokken ouders. Velen groeien uit tot fijne technici. Ook pesterijen blijven van alle tijden. Pestsituaties worden helaas nog ingewikkelder. Het internet evolueert soms naar een “open riool”, waarin men - dikwijls anoniem - zijn gal meent te mogen spuwen of doelbewust denkt te mogen kwetsen. Moest u dit niet geloven, vraag het maar aan Jef Vermassen… (zie proces parachutemoord). We kunnen elkaar probleemloos afmaken zonder mekaar in de ogen te kijken. Heel dikwijls is het allemaal niet zo slecht bedoeld, helaas even vaak zijn de brokken dan wel al gemaakt. Gevolgen van internetmisbruik worden schromelijk onderschat. Gevolgen van ernstige pesterijen nog meer, want die kunnen enorm diep gaan… blijven sowieso jaren hangen en jongeren emotioneel vermoorden. Het blijft zeer uitzonderlijk dat het zover gaat, maar we maken het wel mee. Een goede zorg is hier enorm belangrijk. Dit is intens en soms moeilijk, maar dankbaar werk. Conflicten, maar ook pesterijen aanpakken is bovenal een zorg op maat. Het is enorm belangrijk zo precies mogelijk te weten waarover het gaat. Het is nog belangrijker zo nauwkeurig mogelijk in het verhaal mee te blijven en achteraf ook op te volgen. Als je de bal verkeerd raakt, loop je het ernstige risico de zaak nog erger te maken. Als een leerlingenbegeleider ergens echt deskundig


moet zijn, dan spreken we over deze complexe pestinteracties, waar leerlingen hun eigen kwetsuren verdoezelen door anderen soms langdurig en intens de dieperik in te duwen. Ook voor de ouders van de pester(s) betekent dit dikwijls een ernstige aanval op de verbondenheid met hun eigen kind. Het gaat dan over zeer scheefgetrokken verhoudingen van macht en onmacht. Dit alles brengt soms de meest ervaren leerlingenbegeleider tot een intense innerlijke woede. Kalm en zo objectief mogelijk blijven is dan moeilijk, maar blijft de enige juiste boodschap. De doelstelling is “pesterijen moeten stoppen, hier en nu”. Uit pesterijen hoeven echt geen vriendschappen te groeien, wel leefbare situaties. We hebben nogal wat leerlingen en ouders die - terecht- verwachten dat wij ernstig rekening houden met persoonlijke kwetsuren, achtergronden en problemen. U heeft inmiddels wel begrepen dat er duidelijk veel meer aandacht is gekomen voor “psychosociale problematiek op school”. Hier ligt voor ons dan ook een belangrijk werkterrein open. Ons, want sinds 2003 zijn we met twee: Evy Benaets zorgt voor de jaren één, twee en drie. Ikzelf probeer goed te zorgen voor de jaren vier t.e.m. zeven. Naast Evy en mezelf, zijn er ook lesvrije coördinatoren. Er zijn ook gedeeltelijk vrijgestelde coördinatoren en er zijn GOK- medewerkers (gelijke onderwijskansen). Onze adjunct-directeur is pedagogisch directeur geworden en met de regelmaat van een klok komen er GON-begeleiders (geïntegreerd onderwijs) van externe scholen met onze leerlingen converseren, voor hen zorgen en evaluatieverslagen schrijven. Termen als ADHD, ADD, alle soorten autismespectrums… het hoort op een school anno 2010 bij het dagelijkse taalgebruik. Er wordt rechtstreeks gecommuniceerd met OCMW, comité bijzondere jeugdzorg, jeugdrechtbank, dienst ambulante geestelijke gezondheidszorg (voor leerlingen) en ook het centrum voor alcohol- en drugpreventie (CAD) weet de weg naar het TISM te vinden. We hebben naast de gewone stafvergadering nu ook een pedagogische staf. Hier kunnen wekelijks op donderdagmorgen leerlingen besproken worden. Dit is ook het wekelijks formeel contact met de mensen van het CLB. We beschikken over een elektronisch leerlingvolgsysteem (smartschool) waar met eenvoudig muisgeklik het hele functioneren van een leerling visueel wordt. De kartonnen leerlingendossiers hebben enkele jaren geleden hun laatste adem uitgeblazen. Daar waar “good old” Theo Verwielen bijna dagelijks op bezoek kwam om de dingen te bespreken en op te pakken, leven we nu in het computertijdperk. We sturen mails en meer mensen dragen verantwoordelijkheden. De computer is niet meer weg te denken en biedt vele mogelijkheden die er pakweg 10 jaar geleden absoluut niet waren. De kern blijft echter identiek: goed zorgen voor de leerlingen en respectvol aanwezig zijn gebeurt tussen en met die leerlingen, ouders, collega’s en externe begeleiders. Goede leerlingenbegeleiding meet je nog steeds en gelukkig niet aan de dikte van je begeleidingskaft, maar aan de kwaliteit en authenticiteit van je aanwezigheid. Wat mogelijkheden betreft, gaan we er absoluut op vooruit. Voor mezelf moeten we echter met zijn allen onze weg nog vinden in dit kluwen van nieuwe media en verbanden om dan uiteindelijk tot de conclusie te komen, dat het eigenlijk nog altijd om hetzelfde gaat als toen ik hier in 1994 als leerlingenbegeleider van start mocht gaan: gezond verstand, deskundig inschatten en bevragen wat jongeren beroert, rekening houden met contexten, loyaliteiten, groeps- en subculturen, oprecht betrokken en rechtvaardig zijn… Het klinkt zoals Phil Bosmans (ik ben tenslotte toch ook van Gruitrode), maar het helpt als je hen ook nog een klein beetje graag ziet. Natuurlijk zijn er frustraties, ergernissen en conflicten. Maar die kunnen globaal niet opwegen tegen de mooie ontmoetingen met jonge en “iets oudere” mensen. Moesten er naar aanleiding dit artikel extra vragen of interesses zijn. Steeds welkom , dus spring gerust eens binnen.


Conflicten en pesterijen in de groep “ouden van dagen” worden uiteraard vriendelijk en discreet benaderd… en behandeld . € 20 per kwartier lijkt me schappelijk. Voor een factuur verwijs ik met plezier naar de dienst boekhouding. Met dank aan Peter voor deze bijdrage

Een selectie uit 56 grappige vragen en verrassende antwoorden (met dank aan Chris Celis) Welke salade helpt het best tegen jeuk? Krabsalade Wat is: ik ben wat ik ben, maar als je het weet, ben ik het niet meer? Een raadsel Het is groen en het weegt niet veel. Lichtgroen Welk wild dier bestaat voor 75% uit wol? Een wolf Hoe noem je een rij van 10 wc-potten naast elkaar? Een drukkerij Wat was was voor was nog geen was was? Is Waarom kan een ei niet bevriezen? Omdar er een dooier inzit. Waarom drinken muizen geen alcohol? Ze zijn bang voor de kater. Hoe sluit een dom blondje Windows af? Zij sluit de gordijnen. Hoe ver kan je een tunnel inlopen? Tot halfweg, daarna loop je er weer uit. Wat gebeurt er als je een rode tomaat in de Zwarte Zee gooit? De tomaat wordt nat. Hoe schiet een dommerik een ezel dood? Hij draait gewoon het geweer om. Hoe noem je een saté met besmet Engels koeienvlees? Alle gekheid op een stokje.

Tijd om af te ronden? Is er nog even tijd voor “tijd”? Van Georges Simenon, schepper van de pijprokende politiecommissaris Maigret, is geweten dat hij zeer snel schreef. Toen hij aan zijn 158 ste roman bezig was in zijn Zwitserse landhuis, kreeg hij een telefoontje van Alfred Hitchcock vanuit Amerika. De huisbediende liet de beroemde regisseur weten dat zijn meester niet mocht gestoord worden, wanneer hij aan een roman werkte. “O, laat hem dat boek gerust maar afmaken,” zei Hitchcock, “ik blijf wel even aan het toestel.” Tijd is datgene wat de mens altijd tracht te doden, maar wat hem uiteindelijk doodt. Herbert Spencer, Engels filosoof (1820 – 1903) De tijd is een groot leermeester. Het ongelukkige is dat hij zijn leerlingen doodt! Hector Berlioz , Frans componist (1803 – 1869) “De tijd gaat voorbij,” zeggen we. Maar we vergissen ons. De tijd blijft en wij zijn het die voorbijgaan. François Raspail, Frans chemicus (1794 – 1878) Ik raad u aan goed op de minuten te passen, dan passen de uren wel op zichzelf. Lord Chesterfield, Engels politicus en auteur (1694 – 1773)

Hartelijke herfstgroeten, tot 17 en/of 23 november Piet en Gerard

Krantje55nov10-111  

Jaargang 14 nr. 111 November 2010 Bladeren verkleuren, ’t wordt nattig en koud! Houd hoofd en ledematen warm zeer zeker droog. Wees vindingr...

Krantje55nov10-111  

Jaargang 14 nr. 111 November 2010 Bladeren verkleuren, ’t wordt nattig en koud! Houd hoofd en ledematen warm zeer zeker droog. Wees vindingr...

Advertisement