Page 1

niezb@dnik

Port made by China? Tygodnik regionalny I numer 35 I 24 maja 2013


spis treści: 03. Od redakcji 04. Chiński kapitał w porcie? 06. Będzie referendum? 07. Grzywna dla prezydenta?

Radio Park FM ul. Piastowska 1 47-200 Kędzierzyn-Koźle woj. opolskie Telefon: 77 482 12 12 Faks: 77 482 28 24 Redaktor naczelny: Marek Wojciechowski

08. Cytat tygodnia

Redaktor wydania: Bartosz Walat

09. Andrzej Mazur

Dziennikarze: Katarzyna Martyniak Piotr Pękala

10. Zakaz skrętu w Miłą?

11. Bierawa-Cisek 12. Zobacz nasze relacje wideo

12. Internetowa Lista Przebojów

02


od redakcji: Szanowni Państwo! Jesteśmy poważnie zaniepokojeni. Nie od dziś wiadomo, że gwarancją odpowiedniego rozwoju jest poczucie bezpieczeństwa. Każdy - nawet kontrowersyjny - zbiór reguł pozwala na zajęcie własnego stanowiska. Daje nawet skrajną możliwość obalania najbardziej nieprzystępnych zasad. Tymczasem z tygodnia na tydzień rośnie liczba tytułów, które przybierają postać pytania. W dzisiejszym - 35. numerze naszej internetowej gazety - niepewność bije praktycznie z każdego nagłówka. Jak żyć? Miłej lektury.

niezb@dnik 03


Chiński kapitał w porcie? - Oni mają plany ekspansji na Europę. Chcą przejmować duże tereny. Nie tylko produkują za miskę ryżu, ale także rosną w siłę - zaznacza radny Adam Sadłowski. Niegdyś biznesowe centrum miasta, największy port śródlądowy w Europie, dziś obraz nędzy i rozpaczy. Czy nowe analizy, które przygotowuje miasto, przekonają inwestora? Czy trafionym jest szukanie go na gruncie azjatyckim?

- Potencjalni inwestorzy zawsze podkreślali, że jest to teren z dużym potencjałem. Postaramy się teraz ten potencjał wyeksponować. Bo - jak mówi Sebastian Gałosz z kozielskiego magistratu - do tej pory brakowało odpowiedzi na specyficzne, techniczne zapytania Porozkradane torowiska, walące zainteresowanych biznesmenów. się budynki, nieczynne baseny tak wygląda kozielski port. Nie tak - Były to różne pytania dotyczące dawno tętnił życiem. W latach po- tego, jakie są pierwiastki chemiczwojennych załadowywano tam 49 ne w wodzie, jakie może być makbarek na dobę. Obecnie to miejsce symalne zanurzenie barki w baseświeci pustkami. - Na tym nabrze- nie, jak wygląda mapa dna? żu stało kilka dźwigów. W tej chwili nic tutaj nie pracuje. A przy odro- W tym roku gmina Kędzierzynbinie chęci możnaby tu stworzyć -Koźle chce zinwentaryzować bunajwiększy w południowej Polsce dynki, nabrzeża i baseny, planoterminal kontenerowy - mówi z ża- wane są także odwierty gruntu. lem w głosie kapitan Czesław Sza- Kolejny rok to budowanie oferty. rek. Szansę mają dać nowe opraco- Jak się okazuje, ze szczególnym wania. To one będą argumentem uwzględnieniem Chin. przetargowym podczas rozmów z potencjalnymi inwestorami. - Azjaci będą się interesowali tym

tematem, czy to jest kwestia mody? - dopytuje szef komisji strategii i rozwoju rady miasta Telesfor Jankowski. Miejscy urzędnicy przekonują, że skonstruowanie folderu w języku chińskim ma swoje uzasadnienie. - Rozpoznawałem sprawę w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Ta próba ekspansji na ten rynek azjatycki jest w tym wypadku pożądana. Mamy informacje, że to dobry kierunek. Tego kierunku - jak ocenia radny miejski Adam Sadłowski - nie można lekceważyć. - Oni nie tylko produkują za miskę ryżu, ale także rosną w siłę. Ewentualne drugie życie dla kozielskiego portu nie przywróci żeglowności Odrze, nawet jeśli ulokują się tam Chińczycy. KM

04


Będzie referendum? Prezydent Kędzierzyna-Koźla oceniany. Miejscy rajcy w czerwcu wystawią włodarzowi cenzurkę. Jeśli będzie negatywna, może prowadzić do odwołania Tomasza Wantuły.

Mowa o absolutorium, czyli ocenie wykonania budżetu. Komisja oświaty postanowiła skierować sprawę do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. - Mam bardzo poważne wątpliowości. Chodzi mi tylko wyłącznie o wykonanie budżetu w kontekście oświaty. To złożenie zawiadomienie do rzecznika finansów publicznych, jest tego konsekwencją - mówi Wojciech Jagiełło. Podobnego zdania jest radny Adam Sadłowski, zwracając uwagę na wątpliwości w sferze finansów oświaty. - Wykonanie budżetu pod kątem kultury i sportu jest na tak, ale z oświatą - zgadzam się z radnym Wojciechem Jagiełłą. Te 300 tysięcy trzeba wyjaśnić. Czekam na werdykt, dlatego też nie poparłem dziś wniosku.

Brakiem pozytywnej oceny zakoń- nie wyrażał obaw. - Jeżeli trzeba czyło się także głosowanie komisji większej lupy, nie ma problemu. strategii. Telesfor Jankowski: To jest dobra rzecz. Uzupełniono komisję rewizyjną, jest w pełnym - Mam wrażenie, że władza wyko- składzie, a że zadań jest dużo, więc nawcza nie ma wizji rozwoju tego bardzo dobrze. miasta. Strategia nie jest na tyle dobra, aby mieć tę wizję i móc ją Trzy komisje wystawiły pozytywną realizować. ocenę, kolejne dwie wykonanie budżetu 2012 zaopiniowały negatywŚwiadczyć ma o tym m.in. brak re- nie. Ocena należeć będzie jeszcze alizacji niektórych planów. Radny do komisji finansowo-gospodarŁukasz Szostak: czej, ale ostateczny głos w sprawie absolutorium ma komisja rewi- Budowa ścieżek rowerowych. zyjna. To ona formułuje wniosek W roku 2012 wydaliśmy na ten cel o jego udzielenie bądź nieudzie0 złotych, mimo zagwarantowa- lenie. W pierwszym przypadku, nych pieniędzy, mając dokumenta- bez względu na wynik głosowania cję na ścieżkę w Blachowni. wszystkich radnych, prezydentowi nic nie grozi. Jednak jeśli wzięty Decydującym będzie głos komisji zostanie pod uwagę drugi wariant, rewizyjnej. Ostatnio uzupełnili ją poparcie radnych dla takiego wnioradni stojący w opozycji do prezy- sku otwiera procedurę umożliwiadenta. Wówczas Tomasz Wantuła jąca odwołanie prezydenta. KM

06


Grzywna dla prezydenta? - Wnioskowane grzywny to po 15 tysięcy złotych w przypadku każdego z trzech wyroków - mówi rzecznik wojewody Jacek Szopiński. Wraca temat zlikwidowanych szkół.

- Oczekujemy, że we wspomnianych placówkach zostaną powołani dyrektorzy oraz zostanie przeprowadzony nabór na rok szkolny 2013/2014 – tak brzmi fragment projektu uchwały intencyjnej, która odwołuje się do zamiaru likwidacji szkół w Kędzierzynie-Koźlu.

podobnym naruszeniom prawa w przyszłości - czytamy w oficjalnym komunikacie rzecznika prasowego wojewody opolskiego.

We wtorek radni miejscy przedstawili kontrpropozycję do stanowiska urzędu miasta, który ponownie wnioskowało o likwidację placówek. Przypomnijmy, że chodzi o szkoły nr 13, 14 i 20. Wiadomo także, że ze strony wojewody opolskiego pojawiło się już kolejne pismo ponaglające. Ryszard Wilczyński po raz kolejny wnioskuje o dostosowanie sytuacji do stanu prawnego. Ten jasno wskazuje, że reforma oświaty była niezgodna z przepisami.

- Jego stanowisko dziwi nas o tyle, że pan prezydent podjął działania w kierunku wykonania wyroków WSA, ponieważ skierował do rady miasta trzy projekty uchwał. Nie miał najmniejszego wpływu na to, że na ostatniej sesji rady miasta, radni te uchwały z porządku obrad zdjęli.

07

Co na to magistrat? - Jesteśmy zdziwieni - mówi rzecznik urzędu miasta Jarosław Jurkowski.

To nie jedyny krok wojewody. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego został już złożony wniosek o ukaranie prezydenta karą grzywny w wysokości 45 tysięcy złotych. - W ocenie wojewody, wobec ignorowania przez prezydenta prawomocnych wyroków sądu, należy zastosować konieczne restrykcje, aby wymusić podjęcie działań zgodnych z prawem i zapobiec

Nie wiadomo czy ewentualna kara zostanie zapłacona z budżetu miasta, czy z prywatnego portfela Tomasza Wantuły. KM


cytat tygodnia: „Odra testuje sprzęt, którego sama potrzebuje” Janusz Bialic, dyrektor stoczni Damen. Kliknij, aby dowiedzić się więcej.

08


rozmowa tygodnia: Wiadomo już, że odwołanie od decyzji komisji konkursowej nie dotyczyło samego wyboru, ale nie dopuszczenia do konkursu jednego z kandydatów. - Koperta kandydata powinna zostać opisana według określonych zasad - tłumaczy starosta Artur Widłak.

Andrzej Mazur, nowy dyrektor SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu. Kliknij na zdjęcie, aby posłuchać rozmowy.

09


Zakaz skrętu w Miłą? Przebudowę drogi między skrzyżowaniem z Aleją Lisa a ul. Gliwicką podzielono na 7 etapów.

Za nami pierwsze pomiary ruchu na skrzyżowaniu alei Jana Pawła II z ulica Miłą i 1 Maja. W środę Powiatowy Zarząd Dróg rozpoczął proces reorganizacji tamtejszego skrzyżowania. - Wiadomo jednak, że aby podjąć konkretną decyzję, trzeba wykonać dodatkowe pomiary - mówi Krzysztof Siemaszko wicedyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

do ruchu z ulicy Miłej i 1 Maja. Korzyścią miałoby być nie powstrzymywanie „zielonej fali” wzdłuż alei Jana Pawła II. Co jeszcze będzie brane pod uwagę? - Żeby wykluczyć ruch lewostronny. Jest możliwość włączenia się z 1 Maja do ulicy Miłej, a niekoniecznie z alei Jana Pawła II.

Decyzję o ewentualnych krokach mamy poznać do dwóch tygodni. - Wiadomo już, że większość kie- Wiadomo już jednak, że nowe rowców przejażdża na czerwonym rozwiązanie będzie tymczasowe. świetle. Musimy to potwierdzić. Docelowo w tym miejscu ma poFirma musi kilkukrotnie dokonać wstać rondo. Miasto wystąpiło już pomiarów. Potrzeba jest jeszcze z wnioskiem o przebudowę ciągu trochę cierpliwości. alei Jana Pawła i Kozielskiej.

alizację inwestycji drogowej, co – zdaniem kierownika Andrzeja Reczka – przyspieszy moment wbicia pierwszej łopaty. - Prawdopodobnie zaczniemy od ulicy Kozielskiej. Ale do szczegółowego planu musimy się jeszcze przygotować.

Przygotować trzeba także zaplecze Do tej pory pojawiły się dwie su- - Oczekiwanie na pozwolenia bę- finansowe. Obecnie trwają starania gestie. Jedną z nich jest wydłużenie dzie trwało 95 dni. Decyzja będzie o 50% wsparcie z programu przeczasu oczekiwania na włączenie się miała charakter zezwolenia na re- budowy dróg lokalnych. KM BW

10


Z o b a c z n aj c i e k aw s z ą re l a c j e w i d e o. K l i k n ij n a z dj ę c i e :

Słuchaj nas, wybierz i zagłosuj O s t at n i e n ot ow a n i e Int e r n e t ow e j L i s t y P r z e b oj ów :

1

2

3

Niezbędnik Informacyjny Radia Park  

35 numer. Miłej lektury!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you