Page 1

TLex output

1z1

file:///C:/Users/Bartek/Documents/TLex/CSI dictionary.html

CoD /si oʊ di:/ (=cause of death) (noun) Przyczyna zgonu: The estimated CoD was strangulation. Szacuję, że

przyczyną zgonu było uduszenie. CODIS /koʊdɪs/ (=Combined DNA Index System) (noun) baza CODIS, baza DNA: I found some DNA on the

glass, but there are no hits in CODIS Znalazłem jakieś DNA na szklance, ale nie ma go w bazie. GC-MS /dʒi: si: em es/ (=Gas chromatography–mass spectrometry) (noun) chromatograf; chromatografia; spektrometr; spektrometria: I ran the liquid found on the crime scene through the GC-MS and it turned out to be

rocket fuel. Zbadałem ciecz znalezioną na miejscu zbrodni chromatografem i okazało sie że to paliwo rakietowe. The GC-MS showed the sample didn't contain alcohol. Spektrometr wykazał, że w próbce nie było alkoholu. IAFIS /ajfɪs/ (=Integrated Automated Fingerprint Identification System) (noun) baza IAFIS, baza odcisków palców: The fingerprints found on the crime scene don't appear in IAFIS. Odcisków znalezionych na miejscu

zbrodni nie ma w bazie. Jane Done /dʒeɪn dʌn/ (noun) NN; niezidentyfikowana kobieta: Our Jane Done seems to be a drug dealer. Nasza

NN była dealerką. John Done /dʒʌn dʌn/ (noun) NN; niezidentyfikowany mężczyzna: Our John Done was an astronaut. Nasz NN był

astronautą. ToD /ti oʊ di/ (=time of death) (noun) Czas zgonu: I think the ToD was around 3 AM Czas zgodnu szacuję na 3

rano. Toxicology /tɒksɪkɒlədʒi/ (noun) Toksykologia: The toxicology of his stomach contents showed he was poisoned.

Toksykologia treści żołądka wykazała że ofiarę otruto. Vic /vɪk/ (=victim) (noun) (noun) Ofiara: Our vic is a 23-year-old law student. Nasza ofiara to 23-letni student

prawa. Warrant /wɒrənt/ (noun) Nakaz: We don't need a warrant as this is the crime scene. Nie potrzebujemy nakazu,

gdyż to jest miejsce zbrodni.

2012-08-13 08:36

CSI Dictionary  

Słownik pojęć z serialu CSI