Page 1

RACHUNEK do UMOWY DZIEŁO

z dnia 18.09.2012

WYSTAWCA (Wykonawca): Imię i Nazwisko: Bartłomiej Łazarski Adres: Obozowa 24/2, 30-383 Kraków PESEL: 89042600757 Urząd Skarbowy:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku

ZAMAWIAJĄCY: Nazwa: Adres: NIP:

mLingua Sp. z o.o Stary Rynek 100, 61-773 Poznań 778-14-35-103

za wykonanie następującego dzieła: Tłumaczenie nieprzysięgłe [POL->ANG] kwota brutto: €

8 530,60

słownie złotych: Oświadczam, że dzieło wykonałem(am) osobiście. Kraków (miejscowość)

,

20.09.2012

....................................................................

(dnia)

(podpis wystawcy rachunku)

POTWIERDZENIE ODBIORU DZIEŁA Dzieło zostało wykonane i przyjęte: ……………………. , ...................................... (miejscowość)

....................................................................

(dnia)

OBLICZENIE WYNAGRODZENIA 1. Kwota brutto € 2. Składka ZUS Zleceniobiorcy / Wykonawcy 3. Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego 4. Koszt uzyskania przychodu 5. Dochód do opodatkowania 6. Podatek dochodowy naliczony 7. Ubezpieczenie zdrowotne 8. Podatek dochodowy odprowadzony 9. Składka ZUS Zleceniodawcy / Zamawiającego 10. Kwota do wypłaty dla zleceniobiorcy

(podpis wystawcy rachunku)

50% 18% 0%

Wypłata przelewem - numer konta do przelewu wyplaty:

Obliczył(a):

KWOTA 8 530,60 8 530,60 4 265,30 4 265,00 768,00 768,00 7 762,60

Wypłata gotówką Kwituję odbiór €: ……………………….. Słownie €: Osiem tysięcy pięćset trzydzieści euro i sześćdziesiąt groszy Data: 22.09.2012 Podpis:

rachunek_dzielo_50_proc  

Rachunek do tłumaczenie wystawiony do umowy o dzieło

Advertisement