Page 1

Analyseschema “beschermende en belemmerende factoren� Factoren

Beschermende factoren Veel invloed

1.Kindfactoren Geboorte en gezondheid Sociale competentie -denken -voelen -doen

Interactie -mogelijkheden/vaardighed en

Taalontwikkeling

Motorische ontwikkeling

Ontwikkeling van de autonomie

Cognitieve ontwikkeling -leerbaarheid -intelligentie -spelontwikkeling

Welke interesses heeft het kind en wordt het hierop aangesproken?

Matige invloed

Belemmerende factoren Geen invloed

Matige invloed

Veel invloed

Bijzonderhed en


Welke intelligentie heeft het kind (meervoudige intelligentie) en wordt het hierop aangesproken?

Heeft het kind veel uitleg nodig en krijgt het deze?

Pikt het kind snel dingen op?

Voelt het kind zich veilig?

Hoe is het schoolverloop van deze leerling geweest?

2. Factoren school

a. kenmerken leraar Hoe is de relatie met de leerling?

Is de interactie met leerling eenzijdig of is er sprake van wederkerigheid?

Gaat de leraar in op gevoelens van de leerling?

Zijn de verwachtingen die


de leraar aan de leerlingen stelt realistisch?

Spreekt de leraar zijn verwachtingen duidelijk uit?

Wijken de eigen normen en waarden van de leraar sterk af van die van de leerling?

Hoe is de pedagogische stijl van de leraar?

Hoe gaat de leraar om met gedragsproblemen?

Sluiten de gehanteerde werkvormen aan bij de behoeften van de leerling?

Ervaart de leerling warmte ter versterking van het gevoel van eigenwaarde, of laat de leraar de leerling merken weinig positieve verwachtingen te hebben?

Leert de leraar de leerling


omgaan met gevoelens?

Staat de leraar gevoelsuitingen toe?

Hoe is de kwaliteit van de instructie van de leerling?

Stimuleert de leraar initiatieven van de leerling?

Is de leraar makkelijk te volgen door de leerlingen?

b. taakkenmerken stemt de inhoud van de taak/activiteit overeen met de leefwereld van het kind?

Is de lengte van de taak/activiteit of de taakomvang een probleem voor de leerling?

Kan de leerling de taak/activiteit aan? (moeilijkheidsgraad)

Tijdstip taakuitvoering

Hoe is de motivatie voor de taak/activiteit?

Sluit de taak/activiteit aan bij de interessewereld van


het kind? (meervoudige intelligentie)?

c. Omgeving - materiele kenmerken is de inrichting van het lokaal gestructureerd, rommelig of anders? Waar is de plaats van de leerling?

Heeft de groepsgrootte invloed op het gedrag?

Groepssamenstelling?

Groepsklimaat

Hoe wordt de leerling door andere leerlingen geaccepteerd?

Hoe onderhoudt de leerling contact met andere leerlingen?

Hoe ziet het klassenmanagement eruit? 3. Factoren thuissituatie Hoe is de gezinssamenstelling? Vertonen meerdere kinderen uit dit gezin leeren/of gedragsproblemen?

Hoe kijken ouders naar de


problematiek van hun kind?

Hoe is de pedagogische aanpak van de ouders?

Is er sprake van recente veranderingen in de thuissituatie?

Zijn er gezinsproblemen?

Was er sprake van een veilige hechting?

Hoe is de relatie van het kind met de ouders?

Welke functie heeft het probleemgedrag vna het kind voor het gezin (zondebok)? Opmerkingen:


Overzicht beschermende en belemmerende factoren

Beschermende factoren

Belemmerende factoren

dfjghjhgjg  
dfjghjhgjg  

jhgjgjghjhgjgjjh jg gjghj jhgj gjj j ghj

Advertisement