Page 1

b.smart

BARTERCARD TRANSACTIONS ONLINE MEMBER SUCCESS STORIES

ISS U E 5 2011 B USI NESS TO BUSI NESS TRA D I NG : THE S MA RT W A Y

SAVE YOUR CASH, ATTRACT NEW BUSINESS

Want to travel overseas? If you’ve got your Bartercard, just pack up your bags and go!

อยากไปเที่ยวตางประเทศ? แคมีบัตรบารเทอรคารด คุณก็สามารถแพ็คกระเปาแลวไปเที่ยวไดเลย

PERTH ON BARTERCARD


b.eginning

เรียน ท่านสมาชิก

Dear Valued Members,

ทุกๆ ฉบับของ b.smart เรามุ่งนำ�เสนอไปที่เรื่องราว ความสำ�เร็จของบาร์เทอร์คาร์ด และในฉบับนี้ก็เช่น เดียวกัน มีเรื่องราวของเพื่อนๆ สมาชิกของท่าน ที่ได้ทำ�ให้บาร์เทอร์คาร์ดกลายเป็นส่วนสำ�คัญในธุรกิจ หรือในชีวิตประจำ�วันหรือแม้กระทั่งทั้งสองอย่าง ของพวกเขาไปแล้ว

Each issue of the b.smart magazine, we focus on individual Bartercard success stories, and this issue is no different. Read the stories about Members like you who have made Bartercard an important part of their business, personal life or both. Each issue we also explore a different holiday destination, and this time the focus is on Perth, Australia.

ในแต่ละฉบับเราค้นหาและนำ�เสนอจุดหมายปลายทาง ทีห่ ลากหลายสำ�หรับวันหยุด ซึง่ เพิรธ์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นจุดหมายปลายทางของเราในฉบับนี้ เพิร์ธ ไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดหมายปลายทางเดียวสำ�หรับ วันหยุดที่ท่านสามารถใช้บาร์เทอร์คาร์ด ยังมีอีกหลาย ประเทศที่ท่านสามารถใช้บาร์เทอร์คาร์ดได้ นอกจากนี้ เรายังมีบริการด้านการท่องเที่ยวที่ช่วยทำ�ให้ท่าน จองวันหยุดได้อย่างง่ายดาย เพียงท่านกรอกแบบฟอร์ม คำ�ขอเดินทาง แล้วแฟกซ์หรืออีเมล์กลับมาที่ฝ่าย ประสานงานการท่องเที่ยวบาร์เทอร์คาร์ดประเทศไทย ที่ travel@bartercard.co.th นอกจากนี้ เรายังมีบริการใหม่ 'การทำ�ธุรกรรมออนไลน์ จ่ายสมาชิก' ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถทำ�การจ่ายสมาชิก ท่านอื่นของบาร์เทอร์คาร์ดได้ทุกเวลา เพียงลงทะเบียนไว้ ที่เว็บไซต์บาร์เทอร์คาร์ด และท่านสามารถค้นหาข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ www.members.bartercard.com หากท่านต้องการร่วมแบ่งปันความสำ�เร็จใน b.smart ฉบับต่อไป โปรดส่งเรื่องราวของท่านมาที่ info@bartercard.co.th. และถ้าท่านไม่แน่ใจ ในการเขียนเรื่องราว อย่าได้ลังเลที่จะติดต่อมายัง ตัวแทนของเรา ทางเรายินดีทจ่ี ะส่งแบบสอบถาม ไปให้ทา่ นในทันที

Perth is not the just a holiday destination where you can use Bartercard. Every Bartercard country also has a dedicated Travel Desk to help book your holiday with ease. You only need to complete a Travel Request form, then fax or email it back to the Bartercard Thailand Travel Desk at travel@bartercard.co.th. We are now also providing a new service, ‘Transactions online – Pay Member,’ which allows you to pay another Bartercard Member at any time via Members Trading Portal. Please visit www.members. bartercard.com to learn more.

Sincerely, Raevadee Wattanurak Managing Director Bartercard (Thailand) Ltd.

BARTERCARD TRANSACTIONS ONLINE MEMBER SUCCESS STORIES

ISSUE 5 2011 BUSINESS TO BUSINESS TRADING: THE SMART WAY

PERTH ON BARTERCARD

Managing Editor Thittaya Phodhipanyadhum Bartercard (Thailand) Ltd.

SAVE YOUR CASH, ATTRACT NEW BUSINESS

Creative Director Charanya Charoenkul Graphic Design Paitoon Patisonticharoen

Want to travel overseas? If you’ve got your Bartercard, just pack up your bags and go!

อยากไปเที่ยวตางประเทศ? แคมีบัตรบารเทอรคารด คุณก็สามารถแพ็คกระเปาแลวไปเที่ยวไดเลย

2 b.smart ISSUE 5 2011

Bartercard Members share their stories.

08

คุณวรวุฒ เชี่ยวเจริญ

Worawut Cheawjareon

09

07

คุณคอลลัม นีเคย์

คุณกฤติยา เสงี่ยมกุล

Callum Nekay

Krittiya Sangiamkul

11

Contributing Writer David Kemeri

12

คุณจิดาภา รัตนประทีป

If you would like to be featured as a Success Story in our next issue of b. smart, please submit your story to info@Bartercard.co.th. If you are not sure what to submit, we will happily send you a simple questionnaire. Just ask one of our representatives.

ขอแสดงความนับถือ เรวดี วัฏฏานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำ�กัด

b.smart

b.featured

คุณชิณณพัฒน์ ชัยสิริสุวรรณ

Jidapa Ratnapradipa

10

12

คุณจิรวัชร์ จิตสุชน

คุณวราวุธ ลาภบริสุทธิ์ศักดิ์

Jirawat Jitsuchon

Published by Bartercard Thailand 1126/2 Vanit Building II, 34th Floor, Room 3402-3 New Petchburi Road, Makkasan Rajthevee, Bangkok 10400 Tel. 0 2655 3111 www.bartercard.com

Designed & Printed by The Creative Partnership 25 Narathiwat Rajanagarindra Road Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand Tel: 0 2285 4721-3 www.creativethailand.com

Chinnapat Chaisirisuwan

Waravut Lapborisutsak

04

b.arter tips

06

b.uzz

Transactions Online

การทำ�ธุรกรรมออนไลน์-จ่ายสมาชิก

13

b.a traveler Perth, Australia

เพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย

Local Bartercard news and happenings

ข่าวสารล่าสุดของบาร์เทอร์คาร์ด

ISSUE 5 2011 b.smart

3


b.arter tips

การทำ�ธุรกรรม ออนไลน์

One Step Online Transactions การทำ�ธุรกรรมออนไลน์บาร์เทอร์คาร์ดคืออะไร?

บาร์เทอร์คาร์ดได้หาวิธีต่างๆ ในการเพิ่มช่องทางให้ท่านสำ�หรับการซื้อ-ขาย กับสมาชิกท่านอื่นอย่างต่อเนื่อง เราขอเสนอช่องทางในการทำ�ธุรกรรมใหม่ ทีส่ ะดวกสำ�หรับท่านมากขึน้ คือ ธุรกรรมออนไลน์บาร์เทอร์คาร์ด – จ่ายสมาชิก ด้วยการทำ�ธุรกรรมออนไลน์บาร์เทอร์คาร์ด – จ่ายสมาชิก ท่านสามารถทำ�การจ่ายสมาชิกท่านอื่นของบาร์เทอร์คาร์ดได้ทุกเวลา ผ่านบัตรบาร์เทอร์คาร์ดของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้บนเว็บไซต์บาร์เทอร์คาร์ด ท่านยังสามารถชำ�ระค่าธรรมเนียมรายเดือน โอนยอดเทรดบาท มอบเทรดให้การกุศล ผ่านเว็บไซต์บาร์เทอร์คาร์ดได้เช่นกัน

What is Bartercard 'Transactions Online'? As we continue offering more ways for you to trade with other members, we also aim to provide you with more convenient ways to conduct your online transactions. Now the 'Transactions Online – Pay Member' allows you, at any time, to pay another Bartercard Member from your Bartercard card registered with the Members Trading Portal. Pay an invoice, transfer funds, give to charity; all this can be done securely within the Members Trading Portal.

วิธีใช้ 'Transactions Online'

หลังจากที่ท่านเลือก Transactions Online ท่านจะได้เห็นหน้าจอเป็นดังนี้: จากหน้าจอที่ท่านเห็นท่านต้องกรอกข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. หมายเลขบัญชีบาร์เทอร์คาร์ดและรายชื่อผู้ขายที่ท่านต้องการจะจ่ายให้ 2. กรอกยอดเงินที่ท่านต้องการจ่าย 3. ท่านสามารถเลือกหน่วยเงินที่ท่านต้องการทำ�ธุรกรรมได้ (ทำ�ธุรกรรมระหว่างประเทศเท่านั้น) 4. เลือก Next เพื่อดำ�เนินการในขั้นตอนต่อไป

Using 'Transactions Online' Once you click on 'Transactions Online', you will see the screen as illustrated on your right. Here you will need to enter the following information: 1. The Account Number and Account Name of the Bartercard member you wish to pay 2. The amount you wish to pay 3. Optionally select the currency you wish to use (international transactions only) 4. Click 'Next' to continue

ยืนยันรายละเอียดการทำ�ธุรกรรม

จากหน้านี้ท่านต้องยืนยันข้อมูลที่ท่านกรอกว่าถูกต้อง และท่านยินยอมตามข้อตกลงตามกฏและระเบียบข้อบังคับทางการค้า

Confirmation of Transaction Details On this page you will need to confirm that the information you had entered is correct, and that you agree to the rules and regulations.

ธุรกรรมออนไลน์บาร์เทอร์คาร์ดอยู่ที่ไหน?

ท่านจะได้เห็นฟังก์ชั่นการทำ�ธุรกรรมออนไลน์อยู่ทางซ้ายมือในหน้าเว็บไซต์บาร์เทอร์คาร์ด 1. ใส่ user name และ password หน้าเว็บไซต์์บาร์เทอร์คาร์ด www.members.bartercard.com 2. เลือก Account Services 3. เลือก Transactions Online

Where is 'Transactions Online'? The 'Transactions Online' function can be found on the left-hand side of the navigation menu in the Members' Trading Portal. 1. Log in at www.members.bartercard.com 2. Click on 'Account Services' 3. Click on 'Transactions Online'

4 b.smart ISSUE 5 2011

ในหน้าสุดท้ายท่านจะได้รับหมายเลขอนุมัติ สำ�หรับธุรกรรมของท่าน On the final page you will be provided with the authorisation number of the transaction.

ISSUE 5 2011 b.smart

5


b.buzz

b.featured

บาร์เทอร์คาร์ดเทรดโชว์ "บริษัทเป็นสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด ตั้งแต่เราเริ่มทำ�นิตยสารของบริษัทแม่ คือ แอบโซลูท เวิลด์ ซึ่งเป็นสมาชิกมาถึง 8 ปี ก็ไม่น่าแปลกใจ ที่เราจะดำ�เนินรอยตาม" นิตยสารแอบโซลูท ประเทศไทย นิตยสารไลฟ์สไตล์ รายปักษ์แจกฟรีที่มีคุณภาพ เน้นสำ�หรับคนไทย นักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทย นักธุรกิจและ ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เป็นนิตยสาร ที่เป็นศูนย์รวมไม่ว่าจะเป็นบริษัทไทยและต่างชาติ โรงแรม รีสอร์ท หรือโรงพยาบาล ได้มีโอกาส ในการลงโฆษณาเพื่อเพิ่มผลกำ�ไรและขยายการตลาด

อีกครั้งกับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากสมาชิกทุกท่านสำ�หรับงานเทรดโชว์ครั้งที่ 40 และ 41 ในวันที่ 19 มีนาคม และ 9 กรกฎาคม 2554 ที่ไทยซีซี ฮอลล์ที่ผ่านมา มีร้านค้ามาแสดงสินค้า มากกว่า 170 บูธ และมีสมาชิกมาร่วมกันแลกเปลี่ยนสินค้าในงานอย่างต่อเนื่องใน 6 ชั่วโมง เป็นผลให้เกิดยอดธุรกรรมกว่า 3,000 ธุรกรรม รวมเป็นยอดการแลกเปลี่ยนกว่า 18 ล้านเทรดบาท We’ve had another great response from our members during two recent Bartercard Trade Shows: the 40th Trade Show, held on March 19, 2011, and the 41st Trade Show, held on 9 July, 2011, at the Thai CC Grand Hall. More than 170 booths showcased a variety of products and services available for Trade. Members shared information and exchanged goods for 6 hours straight, concluding a total of 3,000 transactions. Trading reached more than 18 million Trade Baht.

งานการกุศล

บาร์เทอร์คาร์ดได้จัดตั้งโครงการร่วมสมทบ บริจาคกับสภากาชาดไทย เพื่อผู้ประสบภัย กับเหตุอุทกภัยทางภาคใต้ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยมียอดบริจาคจากสมาชิก บาร์เทอร์คาร์ดเพื่อนำ�ไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค กว่า 130,000 เทรดบาท Bartercard, together with The Thai Red Cross Society, held a donation drive to help the victims of flooding in the south of Thailand. The drive was held on May 9, 2011, with the goods donated by members totaling 130,000 Trade Baht in value.

6 b.smart ISSUE 5 2011

เรามีไอแพดแอพพลิเคชั่นสำ�หรับนิตยสารโดยเฉพาะ ที่จะเปิดตัววันที่ 1 สิงหาคม 2554 นี้ และใน ไอทูนส์สโตร์ของคุณยังสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ช่วยให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับนิตยสารและผู้โฆษณา ได้เลย ผู้ใช้สามารถเข้าถึงภาพ ข้อความ วิดีโอ เพลง และภาพเคลื่อนไหวรีสอร์ททัวร์ 360 องศา ที่ไม่สามารถมีได้ในนิตยสารที่ตีพิมพ์ นิตยสารมีทั้ง นิตยสารออนไลน์ และนิตยสารที่ตีพิมพ์ออกมาวาง ไว้ในโรงแรมที่มีชื่อเสียง หรือสถานที่สำ�คัญที่คน พบเห็นได้ง่าย เช่น สนามบิน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และที่ที่ผู้คนผ่านไปมา

ย้ายแล้ว!!

เนื่องจากการเติบโตทางธุรกิจของเรา และความต้องการที่จะเพิ่มระดับการให้บริการ ที่ดีและสูงยิ่งขึ้น บาร์เทอร์คาร์ดสำ�นักงานใหญ่ สาขาสีลม และสาขาทองหล่อ ได้ทำ�การย้าย สำ�นักงานมายัง 1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 34 ห้อง 3402-3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2655 3111 Due to our continued growth, business requirements and the need to provide our members with better services, Bartercard Head Office, Silom Brokerage and Thonglor Brokerage have moved to: 1126/2 Vanit Building II, 34th Floor, Room 3402-3 New Petchburi Road, Makkasan, Rajthevee, Bangkok 10400 Tel. +66(0)2 655 3111

บริษัทเป็นสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด ตั้งแต่เราเริ่มทำ� นิตยสารของบริษัทแม่ คือ แอบโซลูท เวิลด์ ซึ่งเป็นสมาชิกมาถึง 8 ปี ก็ไม่น่าแปลกใจที่เราจะ ดำ�เนินรอยตาม

บาร์เทอร์คาร์ดช่วยในเรื่องการเพิ่มกระแสเงินสด ได้อย่างมาก การประหยัดเงินสดเป็นประโยชน์หลัก ของการแลกเปลี่ยน ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ คุณสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการของคุณเอง กับสิ่งที่คุณต้องการได้ โดยประหยัดเงินสดไว้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำ�หรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ เมือ่ คุณใช้การแลกเปลีย่ นแทนเงินสด ค่าใช้จา่ ยเงินสด ของคุณก็ลดลง อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ เพราะทำ�ให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอีกด้วย ทีผ่ า่ นมาเราใช้บาร์เทอร์คาร์ดซือ้ ระบบคอมพิวเตอร์ และเมื่อเร็วๆ นี้ยังได้ซื้อรถอีกหลายคัน รวมถึง กรรมการของเราก็ได้ใช้บาร์เทอร์คาร์ดซื้อสินค้าและ บริการที่ต้องการในชีวิตประจำ�วันอีกด้วย ทุกๆ วัน เราได้รู้ถึงช่องทางในการใช้บาร์เทอร์คาร์ดมากขึ้นๆ และตอนนี้เรามีสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดหลายท่าน ที่ต้องการลงโฆษณากับเรา The Absolute Thai magazine is a bimonthly free high-quality lifestyle magazine. It is primarily focused on locals, visitors to Thailand, business travelers and expatriates living within Thailand. It is designed to create a forum that enables local and international branded companies, hotels, resorts, and hospitals the opportunity to advertise and secure contracts within this lucrative and growing market place. The magazine’s unique new iPad application, to be launched on August 1, 2011, within your iTunes store, is also a free download and enables the user to interact with the magazine and advertisers alike. Users are able to interact with additional images, text, video, music and 360 degree resort virtual tours not available within the printed magazine. The magazine is available online, along with the printed magazine in major hotels and high-visibility locations such as airports, restaurants, coffee shops and other high profile areas.

สมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด:

คอลลัม นีเคย์

สมาชิกภาพ: 3 ปี ชื่อธุรกิจ: นิตยสารแอบโซลูท ประเทศไทย สถานที่ตั้ง: ภูเก็ต กรุงเทพฯ พัทยา เกาะสมุย และฮ่องกง ประเภทของธุรกิจ: นิตยสารไลฟ์สไตล์ที่มีคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย: ในประเทศและต่างประเทศ Bartercard Member: Callum Nekay Membership: 3 years Name of business: Absolute Thai magazine Locations: Phuket, Bangkok, Pattaya, Koh Samui, Hong Kong Type of business: Quality lifestyle magazine Market / Clientele: Local and international

www.absolutethai.com The company has been involved with Bartercard since we started the magazine. Our Parent company, Absolute World have been customers for about 8 years, so it was a natural for us to follow suit. Bartercard vastly improves cash flow. Cash savings are the primary benefit of barter. Barter allows you, as a business owner, to pay for what you need with your own goods or services, making it possible to preserve working capital for other expenses. When you use barter, instead of cash, to purchase needed goods and services, you reduce your cash costs by paying for them with revenue generated by incremental barter sales. In the past we have used Bartercard to purchase computer systems and also very recently, vehicles. Our Directors use Bartercard on a daily basis for a variety of needs. Every day we find more and more ways we can use Bartercard, and at present we have advertisers from other Bartercard users. ISSUE 5 2011 b.smart

7


b.featured

b.featured

สมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด:

สมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด:

สมาชิกภาพ: 2 ปี ชื่อธุรกิจ: บริษัท ลลิษาเนเชอรัล ล้านนา และบริษัท ลลิษา เนเชอรัลโฮม สถานที่ตั้ง: เชียงใหม่ และลพบุรี ประเภทของธุรกิจ: อสังหาริมทรัพย์โครงการบ้าน จัดสรร กลุ่มเป้าหมาย: ส่วนใหญ่เป็นคนไทย บางส่วนเป็นชาวต่างชาติ

สมาชิกภาพ: 14 ปี ชื่อธุรกิจ: บ้านรายา รีสอร์ท แอนด์ สปา สถานที่ตั้ง: เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต ประเภทของธุรกิจ: รีสอร์ทสไตล์บังกะโล กลุ่มเป้าหมาย: ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าต่างประเทศ

นายวรวุฒ เชี่ยวเจริญ

Bartercard Member: Worawut Cheawjareon Membership: 2 years

กฤติยา เสงี่ยมกุล

"สิ่งสำ�คัญหลักๆ ของบาร์เทอร์คาร์ด คือ ช่วยให้ผมได้ประหยัด เงินสด แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ได้ของมาเป็นของขวัญ ให้กับลูกค้า" สำ�หรับในส่วนของธุรกิจ บาร์เทอร์คาร์ดช่วยผมใน การขายบ้าน คอนโดและอิฐมวลเบาอีกด้วย

Name of business: Lalisa Natural Lanna and Lalisa Natural Home Locations: Chiang Mai and Lopburi Type of business: Real estate Market / Clientele: Mostly domestic, some foreign

เริม่ ต้นจากทางครอบครัวผมได้ท�ำ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทหมู่บ้านจัดสรร พอผมจบมาผมก็มาบริหาร งานต่อ ซึ่งเป็นงานที่ตรงกับที่ผมเรียนมา ยิ่งพอทำ�นานๆ ผมก็ยิ่งมีความชอบมากขึ้น และทำ�ให้ผมสามารถทำ�ธุรกิจนี้ต่อไปได้อย่างดี มีเพื่อนแนะนำ�เรื่องบาร์เทอร์คาร์ดและทางบริษัท บาร์เทอร์คาร์ดมาหาผมที่โครงการ มาเชิญผมเข้า ร่วมเป็นสมาชิกของบาร์เทอร์คาร์ด เขาก็พยายามที่ จะแนะนำ�รายละเอียดเกี่ยวกับบาร์เทอร์คาร์ดให้ผม ฟัง ตอนแรกผมก็ยังสงสัยอยู่บ้าง แต่พอได้ฟังสิ่งที่ เขาพูดอย่างละเอียด ผมก็ถึงจะเข้าใจว่า บาร์เทอร์คาร์ด เป็นแนวคิดที่ดีที่จะนำ�มาประยุกต์ใช้ ในธุรกิจและชีวิตประจำ�วันของผม สิ่งสำ�คัญหลักๆ ของบาร์เทอร์คาร์ด คือ ช่วยให้ผม ได้ประหยัดเงินสด แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ได้ของมาเป็นของขวัญให้กับลูกค้า และยังสามารถ ใช้บัตรของขวัญมาเป็นโบนัสให้พนักงาน มาซื้อของที่ออฟฟิศบาร์เทอร์คาร์ดได้อีกด้วย เมื่อเราต้องการของบางอย่าง เราสามารถบอกกับ ทางผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของเราได้เลย ทางบาร์เทอร์คาร์ดก็จะหาสิ่งที่เราต้องการมาให้ 8 b.smart ISSUE 5 2011

มีบาร์เทอร์คาร์ดแล้วสะดวกมากเลยครับ บาร์เทอร์คาร์ดยังช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัว ใช้ซื้อของตกแต่งบ้าน ใช้ในการไปเที่ยวกับครอบครัว ในต่างจังหวัดผมใช้บาร์เทอร์คาร์ดที่ร้านอาหาร โรงแรม และสปา ทำ�ให้ผมมีความสุขที่ได้ทานอาหาร นอกบ้านกับครอบครัว ญาติ หรือแม้กระทั่งแขกของ ผม ล่าสุดผมเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ผมก็ได้พกั โรงแรมของสมาชิกบาร์เทอร์ ได้ทานอาหาร และใช้บริการสปา และยังไปเยี่ยมชมสินค้าที่ออฟฟิศ บาร์เทอร์คาร์ดที่ภูเก็ตอีกด้วย ในอนาคตผมมีแผนจะไปท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ก็อาจจะได้ใช้บาร์เทอร์คาร์ดในการจอง โรงแรม เช่ารถ รวมถึงบริการอื่นๆ อีกมากมาย และ ยังไว้ซื้อของตกแต่งบ้านที่กำ�ลังสร้างอีกด้วย My family was involved in the real estate business, and, for me it was only natural to pursue this career path as well. The more I work in this field, the better I become at my job. I was introduced to Bartercard by my friends who invited me to join as a member. When they tried to explain the concept, I was confused at first, but when I listened carefully, I realized that Bartercard was actually an excellent match for my business and personal needs.

The main thing is, with Bartercard, I’m able to save cash, exchange goods and services, and find many kinds of gifts for customers. I also give my employees Bartercard gift vouchers as a bonus they can use to shop at the Bartercard’s new main branch. Whenever we need anything, we can tell our BDM and we can usually get what we've requested. In my business, Bartercard has helped me to sell houses, condos and bricks. Bartercard is also very convenient for helping with personal expenses. I can get decorations for my home and use Barter during family vacations. During trips out of Bangkok, I use Bartercard at restaurants, hotels and spas. This way I can enjoy dining, drinking and relaxing outdoors with family, relatives and even my guests. For instance, during my last trip to Phuket, I stayed in a Bartercard hotel, dined and used the spa in Bartercard venues and visited the local Bartercard office to look for some goods to trade. In the future, I plan to travel around Thailand and abroad. I might be able to use Bartercard for hotel reservations, car rentals and other services, as well as buy some more home decorations.

Bartercard Member: Krittiya Sangiamkul Membership: 14 years Name of business: Banraya Resort & Spa

"ดิฉันชอบบาร์เทอร์คาร์ด เพราะช่วยดิฉันในเรื่องของการโฆษณา ซึ่งเป็นสิ่งที่สำ�คัญต่อธุรกิจของดิฉันเป็นอย่างมาก"

Location: Racha Yai Island, Phuket Type of business: Resort bungalow Market / Clientele: Mainly foreign travelers

www.banraya.com

ดิฉันชอบธรรมชาติทั้งบนบกและใต้น้ำ� ในปี 2540 ดิฉันได้สร้างรีสอร์ทสไตล์บังกะโล ที่ที่นักท่องเที่ยว สามารถมีความสุขกับหาดทราย เพลิดเพลินกับ ท้องทะเลและพระอาทิตย์ ดิฉันชอบบาร์เทอร์คาร์ด เพราะช่วยดิฉันในเรื่องของ การโฆษณา ซึ่งเป็นสิ่งที่สำ�คัญต่อธุรกิจของดิฉัน เป็นอย่างมาก และดิฉันยังสามารถใช้ในการแลกเป็น ห้องพัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโลว์ซีซั่น ในช่วง ลูกค้าน้อย สามารถนำ�มาจัดเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง ดีกว่าให้ห้องพักว่าง และพนักงานจะได้มีงานทำ� สำ�หรับการท่องเที่ยว ดิฉันคิดว่าบาร์เทอร์คาร์ด มีประโยชน์และสะดวกมากๆ พนักงาน บาร์เทอร์คาร์ดเอาใจใส่ดีทุกคน ดิฉันประทับใจ ในความทุ่มเทของพวกเขา ส่วนในอนาคต ดิฉันวางแผนว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศ เช่น นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ด้วยบัตรบาร์เทอร์คาร์ด อย่างแน่นอน I like nature, both on land and at sea. In 1997, I built a bungalow resort on my land, where visitors have been coming to enjoy the beach, sun and sea ever since. I like Bartercard because it has helped me with

advertising, a very important aspect of my business. I also offer rooms on Barter, especially during low season; since many rooms are available and keeping them occupied helps my business – and gives my staff something to do!

and convenient. Bartercard staff are very attentive, and I appreciate their efforts. In the future, I plan to go to New Zealand and Australia – on Bartercard, of course!

Wherever I travel, I find Bartercard helpful ISSUE 5 2011 b.smart

9


b.featured

b.featured

"ผมได้มีโอกาสพบกับนักธุรกิจจากหลายสาขาอาชีพ ทำ�ให้ได้คอนเน็คชั่นใหม่ๆ ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และยังช่วยในการประหยัดเงินสด"

สมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด:

จิรวัชร์ จิตสุชน

สมาชิกภาพ: 6 ปี ชื่อธุรกิจ: บริษัท พูนสุชน จำ�กัด สถานที่ตั้ง: มีนบุรี กรุงเทพฯ ประเภทของธุรกิจ: ผลิตสินค้าตกแต่งบ้าน กลุ่มเป้าหมาย: ส่วนใหญ่ในประเทศ Bartercard Member: Jirawat Jitsuchon Membership: 6 years Name of business: Poonsuchon Co.Ltd. Location: Minburi, Bangkok Type of business: Home décor products Market / Clientele: Mostly domestic

เราผลิตสินค้าตกแต่งบ้านที่ทำ�จากผ้า เช่น ผ้าม่าน สำ�เร็จรูป ถุงมือกันร้อน ผ้ากันเปื้อน และสินค้า พรีเมี่ยมที่ทำ�จากผ้า เช่น กระเป๋าผ้าดิบ ฯลฯ ขณะนี้ กลุ่มลูกค้าส่วนมากเป็นลูกค้าภายในประเทศ แต่บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายตลาดไปยังต่าง ประเทศโดยเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้านในทวีปเอเชีย ก่อน สินค้าพรีเมียมที่เรารับผลิตตามออเดอร์ โดยปกติเราต้องผลิตเกินจำ�นวนที่สั่งจริงเล็กน้อย เพื่อสำ�รองสำ�หรับสินค้าเสียหายหรือไม่ผ่าน การตรวจสอบคุณภาพ แต่สินค้าที่ผลิตเกินนั้น เป็นสินค้าที่ผ่านมาตรฐานคุณภาพเยี่ยม แต่เกินจำ�นวนที่ลูกค้าต้องการ บาร์เทอร์คาร์ดจึงเป็น อีกช่องทางที่จะช่วยกระจายสินค้าสู่เพื่อนสมาชิกได้ บาร์เทอร์คาร์ดยังช่วยในเรื่องอื่นๆ อีกด้วย ในงานเทรดโชว์ ผมได้มีโอกาสพบกับนักธุรกิจจาก หลายสาขาอาชีพ ทำ�ให้ได้คอนเน็คชั่นใหม่ๆ ช่วยเพิ่ม โอกาสทางธุรกิจ และยังช่วยในการประหยัดเงินสด ไม่ว่าจะเป็นที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร สปา หรือบัตร ของขวัญเพื่อเป็นของอภินันทนาการ ให้แก่ลูกค้า หรือเป็นของขวัญให้กำ�ลังใจ แก่พนักงานบริษัทฯ ของผมอีกด้วย 10 b.smart ISSUE 5 2011

ในชีวิตประจำ�วันบาร์เทอร์คาร์ดก็ทำ�ให้อะไรๆ สะดวกขึ้น ผมมักจะใช้บาร์เทอร์คาร์ดเพื่อไปพักผ่อน ตามโรงแรมและรีสอร์ทในการท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆ กับครอบครัว และซื้อสินค้าเพื่อความสะดวกในชีวิต เช่น เครื่องทำ�ไอศครีม ดีวีดีที่ติดในรถยนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย ตอนนี้ทางบริษัทฯ กำ�ลังก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ คิดว่ามีสินค้าอีกมากมายที่วางแผนจะใช้ บาร์เทอร์คาร์ด และบางส่วนก็ได้ซื้อไปแล้ว เช่น โคมไฟ พื้นไม้ ลามิเนต ชุดอ่างล้างหน้า ในความเห็นของผม ผมประทับใจและเห็นถึง ประโยชน์ของบาร์เทอร์คาร์ดมาก Our company offer home décor products made from fabrics such as curtains, heated gloves and apron and premium products made from fabrics such as calico bags. While, at the moment, we serve mainly local customers, we plan to expand to overseas markets, starting with our neighbors in Asia. We sell premium products that have been manufactured to order. Usually when we manufacture, we need to produce a little above the ordered quantity. This is in case some items become damaged or do not pass our strict QC. However, in the end,

"ดิฉันดูแลลูกค้าทุกท่านอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านเกิดความประทับใจ มิใช่ว่าประทับใจ เฉพาะในตัวสินค้าเท่านั้น แต่อยากให้ประทับใจในการที่ เราได้มาเป็นสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดด้วยกัน"

we wind up with more items than we need to sell, but some of them are still top quality. Bartercard is a channel that helps us distribute these quality items to other members. Bartercard helps in other ways as well. During trade shows, I have a chance to meet other businesspeople from a variety of professions and make new connections. Bartercard also helps us save cash. We can offer hotel rooms, restaurant meals, spa experiences or gift vouchers on Trade as a special service for our customers and incentives for staff. Bartercard makes my personal life more convenient as well. I usually use Bartercard to stay in hotels and resorts when I travel around Thailand with my family. We can also buy things like an ice-cream maker and a car DVD player. The company is currently building a new factory, and I have plans to use Bartercard for this project. I’ve already bought items such as lamps, laminate flooring and a sink basin. In my opinion, I am very impressed with Bartercard's variety of benefits.

ดิฉันมี 2 ธุรกิจ ขึ้นปีที่ 11แล้วสำ�หรับธุรกิจ การศึกษาโรงเรียนกวดวิชาโดยมีวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หลักสูตรความจำ�อัจฉริยะ สไมล์อิงลิช ภาษาไทย ABACUS (ลูกคิดญี่ปุ่น) และ สำ�หรับธุรกิจการออกแบบเว็บไซต์สำ�หรับผู้ประกอบ การ ดำ�เนินกิจการมาเข้าสู่ปีที่ 7 แล้ว ถ้าเป็นธุรกิจ การศึกษาทำ�มาตั้งแต่เด็กโดยรับโอนกิจการต่อจาก คุณพ่อคุณแม่ ทำ�ให้มีความชำ�นาญและเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับเด็ก และระบบการศึกษาของไทย ส่วนธุรกิจ การทำ�เว็บไซต์ เริ่มต้นโดยอยากจะช่วยผู้ประกอบ การธุรกิจได้สร้างสถานะออนไลน์ที่มีคุณภาพ บาร์เทอร์คาร์ดเป็นส่วนสำ�คัญในทั้ง 2 ธุรกิจของดิฉัน ช่วยในการประหยัดเงินสด เพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่จะ ทำ�ให้ธุรกิจประสบความสำ�เร็จ และช่วยในด้านแรง จูงใจต่อพนักงาน ในส่วนของผลตอบแทนพิเศษหรือ โบนัส รวมถึงลดค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสด เช่น น้ำ�ยา ทำ�ความสะอาดภายในสำ�นักงาน ของชำ�ร่วยเมื่อมี การจัดส่งเสริมการขาย ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ การพิมพ์โบร์ชัวร์ เสื้อฟอร์มพนักงาน ฯลฯ แทบจะ ทุกอย่างที่คุณจะสามารถคิดได้ เนื่องจากลูกค้าบาร์เทอร์คาร์ดทำ�ให้เกิดการแนะนำ� ลูกค้าเงินสดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าดิฉันให้ ความเท่าเทียมกันและให้ความสำ�คัญลูกค้า บาร์เทอร์คาร์ดเท่ากับลูกค้าเงินสด จนบางครั้งต้องดี กว่าลูกค้าเงินสดด้วย เพราะเกรงว่าลูกค้าจะน้อยใจ กลัวว่าเราจะให้ความสำ�คัญกับลูกค้าเงินสดมากกว่า บาร์เทอร์คาร์ดเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำ�คัญ โดยเฉพาะธุรกิจเว็บไซต์ มีเสียงตอบรับที่ดี ทำ�ให้ตอน นี้มีผู้สนใจทำ�เว็บไซต์ในสหรัฐอเมริกา เพราะผลจาก การบอกต่อนั่นเอง บาร์เทอร์คาร์ดช่วยดิฉันในการประหยัดเงินสดในชีวิต ประจำ�วันได้ ทุกอย่างเริ่มตั้งแต่หัวจรดเท้า ตั้งแต่ทำ� ผม ทำ�หน้า นวดตัว เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ ต่างๆ อาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงของใช้ภายในบ้าน ตลอดเวลาในการเป็นสมาชิกนั้น ดิฉันดูแลลูกค้าทุก ท่านอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้เพื่อให้ลูกค้าทุกท่าน เกิดความประทับใจ มิใช่ว่าประทับใจเฉพาะในตัว สินค้าเท่านั้น แต่อยากให้ประทับใจในการที่เราได้มา เป็นสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดด้วยกัน

I run two different businesses: a learning center for kids and a web design/hosting company. I’ve been operating the learning centre for 11 years. It features a variety of programs including English, math and science. I’ve been running the web business for 7 years now. The learning center has been a family business for many years, and I think running it has helped me become a sort of an expert on children and Thai education. As for the website service company,it’s just something that interested me and I saw an opportunity to help local businesses establish a quality online presence. Bartercard plays an important role in both my businesses. It helps me save a lot of money and has opened up many new business opportunities that help me compete. It motivates my employees as well, since we offer them Bartercard benefits in addition to a regular salary. Bartercard helps us reduce cash expenses for items like office cleanser supplies, promotional souvenirs, advertisement billboards, brochures, employee uniform, and much, much more. Almost anything that you can think of! Bartercard members have continuously introduced us to clients that pay in cash. I always treat and service Bartercard members as well as I would cash-paying clients, or sometimes better. I do not want to make Bartercard members feel like they are treated any worse because they do not pay cash. Bartercard has also been a great help in marketing my businesses, especially the website business. The response to my website has been very good, and this in great part because of the word-of-mouth from Bartercard members. Now, I even have interested clients from America.

สมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด:

จิดาภา รัตนประทีป สมาชิกภาพ: 9 ปี

Bartercard Member: Jidapa Ratnapradipa Membership: 9 years

ชื่อธุรกิจ: เอสเอ็มเอส เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ สถานที่ตั้ง: ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ ประเภทของธุรกิจ: สถาบันคณิตวิเคราะห์โจทย์ พัฒนาทักษะความจำ�และภาษา กลุ่มเป้าหมาย: ภายในประเทศ Name of business: SMS Learning Centre Location: Pinklao, Bangkok Type of business: Supplementary learning center for kids Market / Clientele: Domestic customers

www.smslearningcenter.com ชื่อธุรกิจ: เพลบายซอล์ฟด็อดคอม สถานที่ตั้ง: กรุงเทพฯ ประเภทของธุรกิจ: ออกแบบเว็บไซด์เพื่อผู้ประกอบการ การจดโดเมน การเช่าพื้นที่โฮสติ้งฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย: ภายในประเทศ Name of business: Paybuysoft.com Location: Bangkok Type of business: Web design, domain registration, hosting & related services Market / Clientele: Domestic customers

www.paybuysoft.com Bartercard has certainly helped me save cash in my personal life. I’ve used it to get beauty treatments, massages and facials. I’ve bought clothes, shoes and accessories; food, drinks, and all types of things for the house – all on Barter. In all the years of being a member, I have tried to take care of every client the best I can, in order for them to be impressed not only with my products, but with the fact that we are a Bartercard business!

ISSUE 5 2011 b.smart

11


b.a traveler

b.featured

สมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด:

วราวุธ ลาภบริสุทธิ์ศักดิ์ สมาชิกภาพ: 4 ปี ชื่อธุรกิจ: บริษัท ซัน ไมโครซีสเต็มส์ จำ�กัด สถานที่ตั้ง: กรุงเทพฯ ประเภทของธุรกิจ: สื่อโฆษณาในรูปแบบทีวีและวีดีโอ กลุ่มเป้าหมาย: ทั้งไทยและต่างชาติ Bartercard Member: Waravut Lapborisutsak Membership: 4 years Name of business: Sun Microsystems Location: Bangkok Type of business: TV & Video Advertising Market / Clientele: domestic and overseas

www.mystery.co.th

ผมอยู่ในธุรกิจโฆษณานี้มาร่วม 20 ปี ทำ�งานเกี่ยวกับ สื่อโฆษณาในรูปแบบทีวีและวีดีโอ วันหนึ่งได้เล็งเห็น ว่าสื่อโฆษณาที่ร้านสะดวกซื้อ มีแต่สื่อที่เป็นโปสเตอร์ ผมจึงกลับมาคิดว่าทำ�ไมไม่มีสื่อที่เป็นภาพเคลื่อนไหว แล้วก็มาติดตรงที่ถ้าติดในร้านแล้วเปิดเสียงจะทำ�ให้ เกิดการรบกวนบรรยากาศในการจับจ่ายใช้สอยของ ลูกค้า ซึ่งสื่อที่เป็นภาพเคลื่อนไหวนี้ถ้าไม่มีเสียงก็จะ ขาดประสิทธิภาพไปเป็นอย่างมาก เราจึงหาทางออก ด้วยการนำ�เอาโทรทัศน์จับมาหันหน้าออกหน้าร้าน และติดตั้งลำ�โพงเสียงไว้ที่ด้านนอกร้าน เป็นการ พูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายที่กำ�ลังจะเข้าไปภายในร้าน และกลุ่มคนที่สัญจรไปมาบริเวณนั้นไปพร้อมทำ�ให้ สามารถขยายกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น และแก้ปัญหา เรื่องเสียงไปได้ในเวลาเดียวกัน

ผมถูกใจบาร์เทอร์คาร์ดเป็น อย่างมาก ถ้ารู้จักใช้ก็จะช่วย เราได้มากทั้งในแง่ธุรกิจและ ชีวิตประจำ�วัน

ในเรื่องการทำ�งาน ผมใช้บาร์เทอร์คาร์ดเป็นตัวช่วย เพราะในงานของผมต้องใช้ซัฟพลายเออร์ที่หลาก หลาย เราก็สามารถหาได้จากสมาชิกด้วยกัน เช่น เราใช้ระบบแสงสีเสียงต่างๆ ผ่าน บาร์เทอร์คาร์ด โดยไม่ต้องจ่ายเงินสด บาร์เทอร์คาร์ดช่วยได้เยอะมาก ในอนาคต ถ้ามีโอกาสผมว่าจะลองใช้บาร์เทอร์คาร์ด ในการท่องเที่ยวต่างประเทศดูบ้าง

I’ve been in the advertising industry for 20 years, and my experience includes work with video advertising displays. At one point, it occurred to me that the advertising inside convenience stores was limited to posters. Why aren’t they using video ads, I thought? Of course, the problem was the sound from the videos might disturb shoppers – but running the ads without sound would be pointless. So our company found an advertising solution by placing one or more video screens in the shop’s window display and installing the speakers outside. This created a sense that someone is talking to customers as they enter the shop, as well as engaging the public outside, making it possible for us to expand our target audience. So we found a way to use video ads in convenience stores while solving the problem of indoor noise. I really like Bartercard. If you know how to make the most of it, it will help you tremendously both in business and everyday life. In my work life, I use Bartercard for jobs where we have to use many suppliers because we can find them among Bartercard members. During shoots, we can use lighting and sound staff on Barter. This helps us save cash. In the future, we hope to have a chance to try to travel overseas using Bartercard.

สมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด:

ชิณณพัฒน์ ชัยสิริสุวรรณ

บริษัทดำ�เนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2534

จนถึงปัจุบันก็เป็นเวลา 20 ปีแล้ว จากนั้น บาร์เทอร์คาร์ดได้เชิญผมเข้าร่วมเป็นสมาชิก ซึ่งมีประโยชน์กับผมมาก ทำ�ให้มีโอกาสได้รู้จักธุรกิจ ใหม่ๆ มีคอนเน็คชั่นใหม่ๆ ได้เพื่อนใหม่ที่ช่วย เอื้อหนุนธุรกิจกันได้ บาร์เทอร์คาร์ดยังมีส่วนช่วย อย่างมากในเรื่องค่าใช้จ่ายของบริษัท เช่น ซื้อโต๊ะ ทำ�งาน เก้าอี้ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ และที่สำ�คัญ ช่วยผมในการระบายของออกจากสต็อคอีกด้วย My company has been operating since 1991, for 20 years. Bartercard had invited

12 b.smart ISSUE 5 2011

me to join as a member and ever since then, it has been very useful to me, in terms of finding opportunities for new businesses and making new connections and friends where we can help each other with goods and services. Bartercard has been very helpful with taking care of my office expenses, including purchasing desks, chairs and other furniture. And last but not least, Bartercard really helps me move stock.

สมาชิกภาพ: 7 ปี ชื่อธุรกิจ: บริษทั ไออีเอส อินเตอร์คอนเน็ค (ประเทศไทย) สถานที่ตั้ง: เชียงใหม่ และนครราชสีมา ประเภทของธุรกิจ: บริษัทดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสาร โทรคมนาคม (PABX) อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ สื่อสาร ระบบกล้องวงจรปิด และระบบรักษาความ ปลอดภัยครบวงจร กลุ่มเป้าหมาย: ส่วนใหญ่ในประเทศ Bartercard Member: Chinnapat Chaisirisuwan Membership: 7 years Name of business: IES Interconnect (Thailand) Location: Chiang Mai and Nakorn Rachasima Types of business: Administrative Communications (PABX), Computer peripherals, CCTV systems, Integrated security systems

Perth Accommodation on Trade

Lakeside Holiday Apartments Murray Lakes

สัมผัสบรรยากาศอันเงียบสงบของทะเลสาบ เมอร์เรย์ และเสน่ห์ของสถานที่ริมแม่น้ำ� ห้องพัก พร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบครันสุดหรู 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ� ห้องครัว และห้องซักรีดที่เราจัดเตรียม เพื่อความสะดวก รวมถึงสระว่ายน้ำ� สนามเทนนิส และบาร์บีคิว Experience the tranquility of Murray Lakes and the enchantment of its riverside location. Beautifully appointed, fully furnished, 2-bedroom, 2-bathroom apartments with kitchen and laundry room are complimented by our on-site facilities; swimming pool, tennis court and BBQ. Tel. +61 (0)8 9573 7634 www.lakesideholidayapartments.com.au

Market / Clientele: Domestic customers

www.ies.co.th

Peel Mannor House

จอร์เจีย แมนชั่นอันเงียบสงบ ที่ห่างจากเพิร์ธไม่ถึง ชั่วโมง ติดชายแดนพีล ไวน์เนอรี่ รวมถึงชายหาด ที่สวยงามและสนามกอล์ฟ พร้อมห้องคิงไซด์ 15

ห้องสุดหรู ห้องอาบน้ำ�ส่วนตัวรวมอาหารเช้าและ สปา เป็นสถานที่ที่เหมาะสำ�หรับการจัดงานในโอกาส พิเศษต่างๆ และการประชุม Tranquil Georgian mansion, less than 1 hour from Perth. Bordering Peel Winery, plus beautiful beaches and golf courses. Offering 15 king-size luxury rooms, all with en-suites, breakfast included and a spa. Perfect venue for special functions and conferences. Tel. +61 (0)8 9524 2838 www.peelmanorhouse.com.au

Prideau’s of Margaret River

โรงแรมของเราให้บริการห้องพักใหม่ ทันสมัย และ กว้างขวาง พร้อมเครื่องปรับอากาศ เหมาะสำ�หรับ การพักผ่อนและผ่อนคลายกับไวน์ซักขวดหลังจากทำ� กิจกรรมมาทั้งวัน Our motel-style accommodation offers rooms which are new, modern, spacious and fully air-conditioned. The perfect place to relax and unwind with a bottle of wine after your days activities. Tel. +61 (0)8 9757 2170 www.prideaus.com.au

Paradise Motor Inn

ที่พักสะอาดและราคาไม่แพง ตั้งอยู่กลางใจเมือง พร้อมห้องครัวกลางแจ้งริมสระว่ายน้ำ� รวมถึงห้อง อาหารที่พร้อมให้คุณเลือก พาราไดซ์ มอเตอร์ อินน์ ขอเสนอแพ็คเกจ 4 คืน และ 7 คืนที่ยอดเยี่ยม Clean and affordable accommodation in the town centre. Al fresco kitchen by the pool as well as a dining room for you to choose from. Paradise Motor Inn offers great 4- and 7-night packages. Tel. +61 (0)8 9752 1200 www.paradisemotorinn.com.au ISSUE 5 2011 b.smart

13


b.a traveler

Car Hire on Trade

Ace Rent-A-Car

รถยนต์ใหม่คุณภาพเยี่ยม รถสเตชั่นวากอน และรถมินิบัส เราเสนอที่ครึ่งราคา จากราคาของบริษัทอื่นๆ Quality new cars, station wagons and mini-buses. We deliver at half the rate of national companies. Tel. +61 (0)8 9472 4222 www.acerent.com.au

Feast on Trade Alaturka Cuisine

อาหารตุรกี จากการผสมผสานของสไตล์ฟาร์อีสท์ และเมดิเตอร์เรเนียน นอกจากเนื้อแกะรสเลิศ คุณจะพบเนื้อวัวและเนื้อไก่ที่แสนอร่อย ตั้งแต่ แกะชิสจนไปถึงพาสต้ากุ้งริบบอน รวมไปถึงขนมตุรกี ที่มีให้เลือกมากมาย และกาแฟตุรกีที่มีชื่อเสียง สัมผัสประสบการณ์ในสถานที่ปรับปรุงใหม่สไตล์ สากลของเรา พร้อมดื่มด่ำ�ค็อกเทลกลางแจ้งใน บรรยากาศอันเงียบสงบ

b.a traveler ร้านอาหารอิตาเลียนแนวร่วมสมัย ที่ได้รับความนิยม มากที่สุดในเพิร์ธ เปิดให้บริการอาหารเช้า กลางวัน เย็น ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ นอกจากนี้ยังรองรับ การจัดงานเลีย้ งสำ�หรับองค์กรต่างๆ และงานแต่งงาน

Eternal Impressions

จิวเวอรี่คุณภาพเยี่ยมสำ�หรับมอบเป็นของขวัญพิเศษ หรือให้เป็นรางวัลสำ�หรับตัวเอง ด้วยบริการอย่าง มืออาชีพ การสั่งซื้อออนไลน์ที่มีความปลอดภัย มีทั้งบัตรของขวัญ และสินค้าพิเศษ Quality jewellery for that special gift, or just to spoil yourself. Professional service, secure online transactions, Gift Certificates and fantastic specials. www.eternalimpressions.com.au

La Casetta Restaurant

ร้านอาหารอิตาเลียนที่ได้รับการรับรอง บริการเสิร์ฟอาหารตามสั่งในบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเอง และยังมีบริการสั่งกลับบ้านอีกด้วย เปิดวันอังคาร-ศุกร์ เที่ยงถึงบ่ายสามสำ�หรับมื้อกลาง วัน และเปิดบริการวันอังคาร - วันเสาร์ 5 โมงเย็น เป็นต้นไป สำ�หรับมื้อเย็น Fully licensed Italian restaurant offering a full a-la-carte menu in an intimate, ambient surrounding. Full take-away service available. Open for lunch Tue-Fri, Noon – 3pm. Dinner Tue – Sat, 5pm until late. Tel. +61 (0)8 9383 7877 www.lacasetta.com.au

"กระแสเกาหลีในเพิร์ธ" เทรนด์ใหม่ของการลิ้มลอง อาหารเกาหลีแบบดั้งเดิม คุณสามารถเลือกย่าง บาร์บีคิวด้วยตัวคุณเองหรือรับบริการจากเรา ในสไตล์สร้างสรรค์ของมาสเตอร์เชฟ “Perth’s latest Korean craze.” A trendy new feel to tasty traditional Korean dishes. Cook your own BBQ at your table as you please, or let our Master Chefs pamper you with their own creations. Tel. +61 (0)8 9225 4855

14 b.smart ISSUE 5 2011

on Trade

Perth’s most popular contemporary Italian restaurant. Open for breakfast, lunch and dinner Monday – Friday. Also open for corporate functions and weddings. Tel. +61 (0)8 9481 1020 www.ecucina.com.au

Arirang Korean BBQ Restaurant and Café

Turkish cuisine, from the crossroads of the Far East and the Mediterranean. In addition to delicious lamb, you’ll find hearty beef and tasty chicken. Everything from Lamb Shish to Prawn Ribbon Pasta. We offer a selection of authentic Turkish sweets and of course the renowned Turkish coffee. Come for an international experience in our stylish, newly renovated premises or a quiet cocktail in our alfresco area. Opening hours: Monday – Saturday 10am – 10pm. Tel. +61 (0)8 9388 9029 www.alaturka.com.au

Shopping

Ecucina

Activities on Trade

Caversham Wildlife Park

ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพิร์ธ 20 กิโลเมตร ด้วยพื้นที่ที่งดงาม 25 เอเคอร์ที่มีความหลากหลาย ของสัตว์พื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นโคอาลา วอมแบต ปีศาจแทสมาเนีย จิงโจ้ นกอีมู และสุนัขดินโก (เกือบ 200 ชนิด) Situated 20km from Perth’s centre, spectacular 25 acres of land with a large

variety of native fauna, including koalas, wombats, Tasmanian devils, kangaroos, emus, and dingoes (almost 200 species).

Elegance Plus

ด้วยความใส่ใจพิเศษและการออกแบบที่พิถีพิถัน เรามีแบบเสื้อให้เลือกมากมาย เพื่อการสวมใส่ ในหลากหลายโอกาสสำ�หรับทุกเพศทุกวัย

Mini Golf & Leapfrogs Café

มินิกอล์ฟคอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย พร้อมพื้นที่ห้าเอเคอร์ของสวนพฤกษศาสตร์ที่ สวยงาม และห้องอาหารกลางแจ้งลีพฟร็อกส์ คาเฟ่ ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำ�หรับ วันหยุดของคุณ เปิดบริการวันอังคาร - วันอาทิตย์

Specialised attention and exclusive design. Choose from our extensive range of special occasion causal and day wear for all ages. Tel. +61 (0)8 9271 5000

Featuring Australia's largest mini-golf course, five acres of stunning botanical gardens and the superb alfresco dining at Leapfrogs Café, it will rate among your best holiday experiences. Available Tuesday – Sunday. Tel. +61 (0)8 9405 1475 www.botanicgolf.com.au

Noranda Boutique

ด้วยความหลากหลายของเสื้อผ้าสตรี ที่ออกแบบให้เหมาะกับทุกวัย ตั้งแต่วัยรุ่นถึงผู้ใหญ่ เรามีบริการทั้งชุดลำ�ลองและชุดราตรี สำ�หรับทุกโอกาส Large range of ladies clothing. Styles to suit everyone from teenage to a more mature age range. We stock both casual and evening wear for all occasions. Tel. +61 (0)8 9375 9509

Two Feet & A Heartbeat

การเดินทัวร์ของเราจะทำ�ให้คุณรู้จักเมืองเพิร์ธอย่าง แท้จริง เราจะพาคุณสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ในนูนการ์ และยุโรป รวมถึงบาร์ใหม่สุดฮิตในเมือง Our walking tours are the definitive way to see Perth. We’ll take you from the first encounters between the Noongar & Europeans, right through to the coolest new bars in the city. Tel. 1800 459 388 www.twofeet.com.au

Health & Spa on Trade

Natures Hideaway Day Spa

หลีกหนีความสับสนวุ่นวาย ด้วยการสัมผัสการบำ�บัด แบบธรรมชาติ จากบริการที่หลากหลาย ตั้งแต่การนวดในแบบหรูหรา รวมถึงการบำ�รุงผิว และใบหน้าในแบบพิเศษสุด Leave the busy, hectic world behind for a touch of nature. Offering a wide range of natural therapies, including luxurious massages, lavish skin treatments and opulent facials. Tel. +61 (0)8 9228 3376 www.natureshideaway.com.au ISSUE 5 2011 b.smart

15


Bsmart issue 5  
Bsmart issue 5  
Advertisement