Page 1


B

b.eginning

CARE SHARE

Managing Editor Sichon Chotveerasatanont Bartercard (Thailand) Ltd. Creative Director Georgina W. Blowers Graphic Design Rattanatham Uaremorn Editor Emma Gray

Published by Bartercard Thailand 1126/2 Vanit Building II, 34th Floor, Room 3402-3 New Petchburi Road, Makkasan Rajthevee, Bangkok 10400 Tel. 0 2655 3111 www.bartercard.com

Designed & Printed by The Creative Partnership 25 Narathiwat Rajanagarindra Road, Chong Nonsi, Yannawa Bangkok 10120 Thailand Tel: 0 2285 4721-3 www.creativethailand.com

2 b.smart ISSUE 9 2013

เรียน ท่านสมาชิก

Dear Valued Members,

การด�ำเนินธุรกิจในช่วง 3 ไตรมาสเเรกได้ผ่านพ้น ไปแล้ว และก�ำลังด�ำเนินเข้าสู่ไตรมาสสุดท้าย ซึ่งใน ไตรมาสสุดท้าย หลายบริษัทฯ มีแผนพัฒนาปรับปรุง องค์กรในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจ มากยิ่งขึ้น ทางบาร์เทอร์คาร์ดเองก็เช่นเดียวกัน ได้มี การ Rebranding ใหม่ ซึ่งน�ำเสนอถึง ความทันสมัย (Modern) การตื่นตัว (Dynamic) การคิดไปข้างหน้า (Forward Thinking) การปรับตัวอย่างรวดเร็ว (fast moving) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นับว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ขององค์กรครั้ง ส�ำคัญจากปี พ.ศ. 2534 ที่บาร์เทอร์คาร์ดก่อตั้ง ขึ้น ทางบาร์เทอร์คาร์ดมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาภาพ ลักษณ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ และ สภาพแวดล้อมทางการตลาดมากยิ่งขึ้น

The 3 quaters of the year has passed and as we are moving to the last quater, Bartercard has many plans for developing the organization and increasing their support of customers’ businesses. The company has launched the Bartercard re-branding; our target is to modernize, be more dynamic, forward thinking and fast moving. This is one of the biggest transformations to Bartercard since it was established in 1991. We aim to improve the company’s image, modernize it to fit the new era of the business market today.

นอกจากนั้น B.smart ฉบับนี้ ได้น�ำเสนอกรุงเทพฯ อันเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม นับได้ว่ากรุงเทพเป็นเมืองหลวงที่มีความ หลากหลาย เป็นสถานที่ตั้งส�ำคัญของหน่วยงาน ราชการต่างๆ ศูนย์กลางธุรกิจการค้าทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ สถานศึกษา สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่ง อ�ำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ อย่างครบครัน

This issue of B.smart presents "Bangkok", as a center of business, economy, social and culture.Bangkok is a center of government offices, business center, both of local and international, and educational institutions. Bangkok is a wonderful place for members to come for a holiday, to take advantage of the many facilities it has.

ซึ่งข้อมูลใน B.atraveller ฉบับนี้ บาร์เทอร์คาร์ด สามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ท่านสมาชิกได้รับ ความเพลิดเพลินในการพักผ่อน และใช้วันหยุดโดย "ไม่ต้อง" ใช้เงินสดอีกด้วย

Please see information in our B.traveler section to help you to enjoy your holiday without spending cash.

สุดท้ายนี้ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การพัฒนา และปรับปรุงการบริหารงานในด้านต่างๆ จะท�ำให้ท่าน สมาชิกได้รับประโยชน์และสามารถต่อยอดทางธุรกิจ ของท่านได้มากยิ่งขึ้น

We only hope that the improvement in our organization will have excellent benefits to our members’ businesses.

ขอแสดงความนับถือ เรวดี วัฏฏานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทบาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด Sincerely, Raevadee Wattanurak Managing Director Bartercard (Thailand) Ltd.


Contents

b.featured

b.uzz

p.4-7

BARTERCARD RE-BRANDING b.arter tips

7

p.10

BATERCARD

MEMBERS

SHARE THEIR

SUCCESS STORIES

p.8-9

REASONS BARTERCARD WILL WORK FOR YOU 7 วิธีการที่บาร์เทอร์คาร์ดสามารถช่วยธุรกิจคุณได้

10

MR.SUWIT CHOBPRADU

p.14

10

MR.MONCHAI PHRAEPHAISANPHOOBAN

BANGKOK

11

MS.CHANICHAR BOND

11

MR.TANAWAT KITTISATHAKUL

12

MRS.NAVNEET CHANGCHROENKUL

12

MR. KIJJA KHUMCHAROEN

13

MR.YODYING SAENYAKUL

13

MR.PASITH CHONGSUPSIN

b.traveler

LIFE COLOURFUL

คุณสุวิทย์ ชอบประดู่

คุณมนต์ชัย แพร่ไพศาลภูบาล คุณฌณิชา บอนด์

คุณธนวัฒน์ กิตติสถากุล

คุณเนาวนิตย์ จังเจริญกุล คุณกิจจา คุ้มเจริญ

คุณยอดยิ่ง แสนยากุล

คุณพสิษฐ์ จองทรัพย์สิน

ISSUE 9 2013 b.smart

3


b.uzz โดยสมาชิกสามารถเข้าร่วมแข่งขันจ�ำนวนทั้งสิ้น 50 คันเท่านั้น ซึ่งทางบริษัทได้ จัดสถานที่แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ณ โรงแรมเขาใหญ่ คีรีธารทิพย์ อ.ปากช่อง จ.นครราชศรีมา พร้อมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ภายใต้ชื่องาน “Cowboy Carawan Party 2013” เพื่อมอบความบันเทิงและของรางวัลมากมาย สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โปรดติดต่อผู้จัดการฝ่ายธุรกิจของท่าน

บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด จัดกิจกรรมพิเศษ

Bartercard is holding a community Car Rally event on 23-24 November 2013 for all the family. The purpose of this event is to have fun and make donations to underprivileged people at Ban Tub Kwang shelter. Please bring donations of educational equipment, clothes and other equipment to benefit those in need at the community school, Baan Boongtoei A. Pakchong, Nakhornratchasrima. We will also donate our time by painting, renovating and repairing the school’s buildings and planting vegetables for them to use in their lunches.

"BARTERCARD B CARE B SHARE CAR RALLY"

การแข่งขันคาร์เรลลี่ มีก�ำหนดการในวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2556 เส้นทาง แข่งขัน กรุงเทพ - เขาใหญ่ อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อน�ำของ ไปบริจาคให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เเละเด็กยากไร้ในชนบท ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง ทับกวาง เเละร่วมกันท�ำความดีเพื่อสังคมกับกิจกรรมทาสีอาคารเรียน ปลูกพืชผัก สวนครัว เพื่อประกอบอาหารกลางวัน บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนเเละสิ่ง จ�ำเป็น ณ โรงเรียนบ้านบุ่งเตย อ.ปากช่อง จ.นครราชศรีมา

Spaces are restricted: only 50 members’ cars will be able to join us. We will stay at the beautiful " Khao Yai Kirithantip Resort" A.Pakchong. This will be a great opportunity for Bartercard members to network and to enjoy the “Cowboy Caravan Party 2013” where there will be entertainments and prizes. If you are interested to join us, please contact your BDM.

"NO LIMITS: NICK VUJICIC LIVE IN BANGKOK” บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ร่วมเป็นผู้นสนับสนุนอย่างเป็นทางการ ในงาน "NO Limits : Nick Vujicic Live in Bangkok" เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ณ อินดอร์ สเตเดียม หัวมาก การแสดงสดสร้างแรงบันดาลใจจากศิลปิน นิค วูจิซิค คนพิการหัวใจนักสู้ ที่ได้ มาเล่าถึงประสบการณ์อันน่าอัศจรรย์ในการด�ำรงชีวิต ด้วยการสร้างพลังในการ มีชีวิตอยู่ให้กับผู้อื่น โดยคุณนิคแสดงให้เห็นว่าความบกพร่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็น อุปสรรคในการประสบความส�ำเร็จ Bartercard was the official sponsor of "No Limits: Nick Vujicic Live in Bangkok” the motivational evening which took place at Indoor Stadium Huamark on 3rd September 2013. Bartercard is the world’s largest barter trade exchange and they were proud to sponsor such an inspirational and exciting night.   No Limits was an inspired live show from Nick Vujicic, a man born with no limbs, but with a fighter’s heart. Nick inspired the audience by sharing his amazing story of the ways that he overcame and embraced his disability and is living his life to the full. He shared how he didn't see his illness as an imperfection and he refused to let it stop him becoming successful.

4 b.smart ISSUE 9 2013


b.uzz

BARTERCARD USA ผู้บริหารบาร์เทอร์คาร์ดและเครือข่ายบาร์เทอร์คาร์ดทั่วโลก ขอแสดงความยินดี กับ คุณ Alejandro Cortes ผู้บริหารบาร์เทอร์คาร์ดภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ สาขาแรกแห่ง ทางเหนือของแคโรไลน่า, ทางใต้ของแคโรไลน่า และจอร์เจีย คุณ Alejandro มีภูมิหลังการท�ำงานเกี่ยวกับตลาดในการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนของ สกุลเงินต่างๆ และเป็นนักเทนนิสมืออาชีพลงแข่งขันในเกมส์ "เดวิส คัพ" มาก่อน บาร์เทอร์คาร์ดภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ที่เมืองชาร์ลสตัน ทางใต้ของ รัฐแคโรไลน่า และมีความเป็นไปได้ในการขยายสาขาในภูมิภาคนี้ต่อไป Paul Bolte ผู้บริหารสูงสุดบาร์เทอร์คาร์ดสหรัฐอเมริกาและทีม ก�ำลังเข้าร่วมงาน แฟรนชายส์ครั้งใหญ่ที่จัดอยู่ในเมืองนิวยอร์คขณะนี้ เพื่อมองหาผู้บริหารสาขาคน ใหม่ในภูมิภาค On behalf of the board of directors of Bartercard International Group and all staff throughout the world we would like to congratulate and welcome Alejandro Cortes as our first Regional Franchise for South East Region taking in North Carolina, South Carolina & Georgia, USA. Alejandro has a background in curency trading and was a professional tennis player having played in the Davis Cup. The South East Regional office will be located in Charleston South Carolina. Talks have already commenced with potential city Franchisees in the Region. Paul Bolte Bartercard CEO for USA and his team are currently at a large Franchising expo in New York looking for their next Regional Franchisee.

บาร์เทอร์คาร์ด เทรดโชว์ครั้งที่ 47

THE 47th BARTERCARD TRADE SHOW บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด ( ประเทศไทย ) จ�ำกัด ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสินค้าและ บริการโดยไม่ต้องใช้เงินสดรายใหญ่ที่สุดในโลก จัดงาน บาร์เทอร์คาร์ด เทรดโชว์ ครั้งที่ 47 ณ อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ที่ผ่านมางาน แสดงสินค้าหลากหลายของกลุ่มสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด กว่า 200 บูธ ซึ่งอีกครั้ง ที่งานมีสมาชิกและนักธุรกิจให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก โดยมียอดการ แลกเปลี่ยนถล่มทลายกว่า 20 ล้านบาท ในเวลาเพียง 6 ชั่วโมง

The 47th Bartercard Trade Show. Turn over for this show was more than 20 Million Trade Baht. Bartercard (Thailand) Ltd is the world’s leading free cash trading company. The 47th Bartercard Thailand Trade Show was held recently on the 13th July at Thai CC Tower. It was a highly anticipated event that attracted over 200 participants. The Trade show was filled with Bartercard members and entrepreneurs. Trading on that day turned out to be huge again this year, with 20 millions trade baht in just 6 hours.

ISSUE 9 2013 b.smart

5


b. uzz

BARTERCARD CONNECTING BUSINESS CONNECTING PEOPLE

6 b.smart ISSUE 9 2013


b. uzz

RE-BRANDING บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จ�ำกัด ได้ท�ำการ Re-Branding โลโก้ของบริษัทพร้อมกันทั้ง 7 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นการ Re-Branding เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2534 โดยมีการ เปลี่ยนโลโก้จากเดิมเป็นโลโก้ใหม่ที่มีความชัดเจน สดใสมากยิ่งขึ้น หวังชูภาพ ลักษณ์องค์กรที่มีความทันสมัย (Modern) การตื่นตัว (Dynamic) การคิด ไปข้างหน้า (Forward Thinking) การปรับตัวอย่างรวดเร็ว (Fast Moving) เน้นความชัดเจนการตลาดและลดความสับสนเเก่ลูกค้าเกี่ยวกับเเบรนด์พร้อม น�ำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ และยกระดับการให้บริการกับสมาชิกเพื่อมุ่งเน้นให้ สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด การ Re-Branding ครั้งนี้ เราได้ใช้สโลแกนใหม่ว่า “Bartercard Connecting Business Connecting People” เพื่อชูจุดแข็งให้การเป็นคนกลางที่ท�ำให้เกิด การเชื่อมโยงทางธุรกิจด้วยการแลกเปลี่ยนได้ ถือเป็นอีกก้าวส�ำคัญที่เราได้ ประกาศตัวว่าเราเป็นในผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการที่ใหญ่ที่สุดใน โลกด้วยเครือข่ายสมาชิกกว่า 35,000 ธุรกิจทั่วโลก อีกทั้งเป็นเจ้าตลาด ในประเทศไทยมากว่า 16 ปีด้วยกลุ่มสมาชิกกว่า 3,000 ธุรกิจ พร้อม แผนการขยายตัวไปยังแถบประเทศอาเซียนในปีหน้านี้อีกด้วย Bartercard International Group Ltd. have launched their new logo and rebranding simultaneously in all 7 countries in which it operates. This is the first time the company has done so since their establishment in 1991. The new logo is clearer and more energetic. The rebranding is showing the company to be modern, dynamic, forward-thinking and fast moving. Bartercard is making a strong impression and memorable image to the market as well as introducing new technology and improving the service to benefit the members best. The new slogan “Bartercard: Connecting Business, Connecting People” shows the strong point of Bartercard being the connector for trades between businesses as well as people. Bartercard have announced that they are the biggest trading services company in the world with over 35,000 members and they have been in the market in Thailand for over 16 years with more than 3,000 companies. They also plan to expand to other countries in the ASEAN Community ­­­­­next year.

ISSUE 9 2013 b.smart

7


b.arter tips

7

REASONS BARTERCARD WILL WORK FOR YOU 7 วิธีการที่บาร์เทอร์คาร์ดสามารถช่วยธุรกิจคุณได้

สมาชิกของเครือข่ายของเรามี ความหลากหลายของธุรกิจ ถึง อย่างนั้นก็ตาม สมาชิกแต่ละท่าน สามารถน�ำบาร์เทอร์คาร์ดมาใช้ให้ เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของตนได้ จาก 1 ใน 7 วิธีการ (หรือทั้งหมด) ซึ่งคุณก็สามารถใช้บาร์เทอร์คาร์ด เพื่อ ... Members of our network have a diverse range of businesses; however, every one of our members is using Bartercard to help grow their business in one (or more) of seven ways. You too can use Bartercard to...

1 INCREASE YOUR SALES

เพิ่มยอดขาย บาร์เทอร์คาร์ดจะช่วยโปรโมทธุรกิจของคุณไปยัง ธุรกิจที่มีโอกาสเป็นลูกค้าคุณกว่า 1,000 ธุรกิจ ทั้ง ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระหว่างประเทศ ทุกๆ ลูกค้าใหม่ที่บาร์เทอร์คาร์ดได้น�ำเสนอมาให้กับ คุณ เป็นการเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นกว่ายอดขายปกติ ที่ธุรกิจคุณมีอยู่ ซึ่งเป็นการช่วยให้คุณเพิ่มผลก�ำไร มากขึ้น Bartercard promotes your company to thousands of local, national and international businesses who are all potential customers. Every new customer brought to you by the Bartercard community brings new income on top of what you're already receiving, which will help to increase your profit margins.

8 b.smart ISSUE 9 2013


b.arter tips

2 GROW YOUR BUSINESS WITH THE INTEREST FREE LINE OF CREDIT

ขยายธุรกิจของคุณด้วย สินเชื่อไม่มีดอกบี้ย โดยสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดจะได้รับวงเงินเครดิตปลอด ดอกเบี้ยตั้งแต่ 5,000 0ถึง 200,000 เทรดบาท ซึ่ง จะช่วยให้พวกเขาสามารถท�ำการซื้อสินค้าได้ทันทีที่ได้ เริ่มสถานภาพสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด วงเงินเครดิตที่ ปลอดดอกเบี้ยนี้ เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถจับจ่าย ซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายบาร์เทอร์คาร์ดได้ แม้ในช่วง เวลาที่กระแสเงินสดหมุนเวียนฝืดเคือง Bartercard members receive an interest free line of credit ranging form 50,000 to 200,000 trade baht which allows them to make purchases immediately upon joining the Bartercard network. This interest free line of credit enables members to continue using the Bartercard network to make purchases even during times when their cashflow has slowed.

3 IMPROVE YOUR CASHFLOW

เงินสดส�ำรองหมุนเวียนดีขึ้น บาร์เทอร์คาร์ดเปิดโอกาสให้คุณได้ดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ เพิ่มยอดขาย และใช้รายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้ ใช้จ่ายในสิ่งที่ จ�ำเป็นและเก็นเงินสดไว้ส�ำหรับใช้จ่ายในส่วนหรือเพื่อ การลงทุนอื่น ๆ Bartercard gives you the freedom to accept trade dollars to attract new customers and increase your sales, then use this additional income to pay for what you need, saving you valuable cash for other expenses and investments.

4 MOVE EXCESS STOCK AND FILL IDLE INVENTORY TIME

ระบายสินค้าในสต็อค บาร์เทอร์คาร์ดเป็นหนทางที่ง่ายที่สุดในการระบาย สินค้า โดยไม่ใช้ราคาล้างสต็อก หากสินค้าของคุณ เป็นสินค้าตามฤดูกาล ระบบบาร์เทอร์ช่วยให้คุณขาย สินค้าตามฤดูกาลของคุณได้โดยช่วยให้มีการคงราคา ที่ตั้งอยู่เดิม Bartercard is the easiest way to sell your excess and unwanted stock without heavy discounting. If your business experiences seasonal markets, barter provides a profitable way to use the inventory on a regular basis.

6 REDUCE SEASONALITY

ลดปัญหาช่วงรายได้ต�่ำ ในช่วงเวลาธุรกิจชะลอตัว จากสินค้าและบริการที่ไม่ สามารถระบายออกได้ สมาชิกสามารถขายสินค้าหรือ บริการผ่านเครือข่ายบาร์เทอร์คาร์ด ซึ่งได้รับยอด ขายเพิ่มเป็นเทรดบาท โดยไม่ต้องพึ่งการลดราคาครั้ง ใหญ่ During periods when business is typically slower due to a company's goods or services mix, companies can sell their services through the Bartercard Community. They would accept trade baht as payment instead of relying upon heavy discounting.

7

5

EXPAND DISTRIBUTION CHANNELS

ENHANCE PRODUCTIVITY

สมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดสามารถขยายธุรกิจของตน อย่างมีประสิทธิภาพ จากการเข้าร่วมเครือข่าย บาร์เทอร์คาร์ด บาร์เทอร์คาร์ดมีสมาชิกทั่วประเทศ กว่า 3,000 ธุรกิจในประเทศไทย และกว่า 35,000 ธุรกิจทั่วโลก ซึ่งส่งเสริมให้การตลาดและการ แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการของสมาชิกทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศแข็งแรงและหลากหลายมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังมีการซื้อ-ขายและโปรโมทสินค้าบนโลก ออนไลน์ในเว็ปไซต์อีกด้วย

ท�ำให้ความสามารถในการผลิต เกิดประโยชน์สูงสุด บาร์เทอร์คาร์ดเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์ สูงสุดจากส่วนสินค้าคงเหลือ อุปกรณ์ และพนักงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พลิกช่วงยอดขายต�่ำ และความสามารถในการผลิตที่ไม่ได้ใช้ เป็นรายได้เสริม จากการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายบาร์เทอร์คาร์ด เพื่อ เป็นส่วนเสริมธุรกิจและรายได้ Bartercard helps companies put inventory, equipment and employees to more effective use, converting downtime and spare capacity into extra revenue by utilising the Bartercard network as an additional business/revenue source.

ขยายเครือข่ายธุรกิจ

Bartercard members can cost-effectively expand their business reach by promoting within Bartercard's network. Bartercard has a nationwide membership of approximately 3,000 Thai businesses, and over 35,000 globally. This provides Bartercard members with strong marketing and trading options through its national and international directory service, plus the online business website where members actively promote their business and conduct business transactions.

ISSUE 9 2013 b.smart

9


b.featured

MR.SUWIT CHOBPRADU คุณสุวิทย์ ชอบประดู่

บาร์เทอร์คาร์ดในการซื้อบัตรก�ำนัลที่พักเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน และใช้ ซื้อของขวัญให้แก่พนักงานในทุกๆสิ้นปี ในด้านส่วนตัวแล้วผมใช้บาร์เทอร์คาร์ด ส�ำหรับการพักผ่อน การรับประทานอาหาร ซึ่งบาร์เทอร์คาร์ดมีทางเลือกมากมาย ให้ผมได้ใช้ครับ

บริษัท เอพี ออโต้มาสเตอร์ AP Auto Master Co., Ltd.

สมาชิกภาพ: 1ปี Membership: 1 year ผมท�ำธุรกิจเกี่ยวกับการขายรถมือสอง ด�ำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 10 ปี และได้เข้า เป็นสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดมา 1 ปี บาร์เทอร์คาร์ดช่วยส่งเสริมการขายให้กับธุรกิจ ผม ท�ำให้มีการซื้อเพิ่มมากขึ้น ลดการใช้เงินสด ท�ำให้ธุรกิจผมมีผลประกอบการ เพิ่มขึ้นและที่ส�ำคัญท�ำให้ผมได้รู้จักเพื่อนสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด ท�ำให้มีเพื่อนมากขึ้น ทุกคนมีความอบอุ่นดีครับ บาร์เทอร์คาร์ดช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่ลูกค้า ในบางครั้งที่ลูกค้าไม่มีเงินสดส�ำรอง ในการดาวน์รถยนต์ ก็สามารถใช้บาร์เทอร์คาร์ดในการซื้อรถยนต์ได้ ส่วนในด้าน ธุรกิจ ผมใช้บาร์เทอร์คาร์ดในการซื้อของต่างๆ เช่นบัตรก�ำนัลร้านอาหาร หรือ ของขวัญให้กับลูกค้า เพื่อเป็นโปรโมชั่นส�ำหรับการซื้อรถ นอกจากนั้นผมยังใช้

I've been in the second hand car business for almost 10 years. I joined Bartercard a year ago and during that time it has helped increased my sales. Customers who do not have a down payment can use the bartercard trade point instead. I also use Bartercard trade for restaurant vouchers, or gift vouchers as a promotion for my customers. Or even for hotels and resorts for New Year gifts for my employees. In my personal life, I use Bartercard for relaxing, there are so many restaurant choices that I can use them on a daily basis. Overall, Bartercard has helped sales and reduced my cash spending so business is better. And the most important thing is meeting new friends on Bartercard, everyone is very warm and welcoming. www.one2car.com/ap19 www.one2car.com/automaster

MR.MONCHAI PHRAEPHAISANPHOOBAN คุณมนต์ชัย แพร่ไพศาลภูบาล

บริษัท บิ๊กเสี่ย เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด Bigsia Furniture Centre Ltd.

สมาชิกภาพ: 1 ปี Membership: 1 year ผมเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย เฟอร์นเิ จอร์วนิ เนอร์ เกือบ 20 ปีแล้ว ผมเข้ามาเป็น สมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด เมือ่ ต้นปี 56 บาร์เทอร์คาร์ดช่วยเพิม่ ยอดขาย เนือ่ งจาก ลูกค้าบาร์เทอร์คาร์ดมีการซือ้ ขายเยอะ เมือ่ ผมได้เทรด ผมก็นำ� มาใช้สง่ เสริมธุรกิจ จากทีเ่ มือ่ ก่อน ผมต้องหาสินค้าและใช้เงินสดในการซือ้ ตอนนีผ ้ มให้ผจู้ ดั การฝ่าย ธุรกิจหาสินค้าต่างๆ ทีผ ่ มต้องการจากบาร์เทอร์คาร์ดด้วยกัน ท�ำให้ผมประหยัดเงิน สดจริงๆครับ สิง่ ทีผ ่ มแลกส่วนมากเพือ่ สนับสนุนธุรกิจของผม เช่น การซือ้ น�ำ้ มัน เครือ่ งในรถยนต์ทใี่ ช้จดั ส่งสินค้า หรือการซือ้ สินค้าจากผูผ ้ ลิตฐานเตียงเหล็กและ เตียงนอน ซึง่ บาร์เทอร์คาร์ดมีสมาชิกทีห่ ลากหลายและตรงกับสายงานของผม 10 b.smart ISSUE 9 2013

I'm a Winner Furniture distributor and I’ve been in the business for almost 20 years already. I became a Bartercard member at the beginning of this year and since then the main benefit is the increase in sales. I have a lot of Bartercard customers and sales trade. I will use the trade to support my business. For instance, before I had to look for suppliers myself and pay cash for what I want. But now I have the Business Development Manager from Bartercard to search for the things I want from other members and I use the Bartercard trade points to get them. That really helps me reduce cash spending. Things I trade from Bartercard are mostly for business support such as engine oil for delivery cars or trading iron bed springs or a bed. Bartercard has variety of member suppliers that exactly match my business.


b.featured

MS.CHANICHAR BOND คุณฌณิชา บอนด์

บริษัทช้างสยาม พับลิชซิ่ง จ�ำกัด / บริษัทพัทยา105 จ�ำกัด / บริษัทพีพีซีเอ็นเอสอีโอ จ�ำกัด Chang Siam Publishing Co., Ltd. / Pattaya 105 Co., Ltd. / PPCnSEO Co., Ltd.

สมาชิกภาพ: 6 ปี Membership: 6 years ท�ำธุรกิจนิตยสาร ชื่อ Pattaya Trader ,คลื่นวิทยุ FM 105.00 และท�ำธุรกิจ เกี่ยวกับการท�ำเว็บไซต์, เพจเฟสบุ๊ค, SEO ตั้งแต่เป็นสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดมานั้น เราสามารถใช้บาร์เทอร์คาร์ดเพื่อสนับสนุนธุรกิจในกลุ่มสมาชิก โดยลูกค้าสามารถ ลงโฆษณาในนิตยสารเพื่อโปรโมทธุรกิจของตน โดยใช้เทรดบาร์เทอร์คาร์ด ท�ำให้ ตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น การซื้อขายคล่องขึน้ และเราได้นำ� เทรดนัน้ ซือ้ สิง่ ของต่างๆ มา ช่วยช่วยในการประหยัดเงินสดของเรา อย่างเช่น ของใช้ในส�ำนักงาน เฟอร์นเิ จอร์ หรือสิง่ ตกแต่งในส�ำนักงาน หรือใช้เทรดเป็นของขวัญให้พนักงาน เช่น พาไปทาน ข้าวร้านทีร่ ว่ มเป็นสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด ส่วนตัวแล้วชอบใช้บาร์เทอร์คาร์ด ในด้าน ร้านอาหารหรือทีพ ่ กั ต่างๆ ความประทับใจที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด ในด้านการบริการของ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสาขาพัทยา ที่มีการจัดส่งรายชื่ออัพเดทของสมาชิก บาร์เทอร์คาร์ดที่เข้าร่วม ท�ำให้เราได้รู้จักสมาชิกใหม่ และแนะน�ำสถานที่ต่างๆ หรือ สินค้าต่างๆ ที่เราต้องใช้

MR.TANAWAT KITTISATHAKUL คุณธนวัฒน์ กิตติสถากุล

บริษัท พ๊อยท์กรุ๊ป จ�ำกัด Point Group Co., Ltd.

สมาชิกภาพ: 2 ปี Membership: 2 years ผมท�ำธุรกิจรถเช่าที่ จังหวัดเชียงใหม่ ผมได้ร่วมเข้าบาร์เทอร์คาร์ดประมาณ 2 ปีกว่า ซ่ึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ได้เริ่มธุรกิจครับ บาร์เทอร์คาร์ดช่วยให้มีลูกค้า เข้ามาตลอด ในส่วนนี้ก็เป็นส่วนช่วยด้านการขาย และเปิดตลาดเราให้กว้างขึ้นผม ก็ได้น�ำเทรดมาแลก ล้างรถ, น�้ำมันเครื่อง ,ยางรถ หรือแม้แต่การซื้อรถยนต์

I'm the owner of Pattaya Trader magazine, Radio FM105.00 and a digtal online marketing company creating websites, Facebook pages, SEO.The main benefit of Bartercard is that members can use it to support each other's business. Bartercard members can put an advert in our magazine to promote their business by using Bartercard trade. It’s easier for the customer to decide to buy an advert. That helps increase the sales. And we also use the trade to buy supplies which helps me save some cash: for example, office supplies or furniture for the office. I can use trade as a gift for my employees too, like taking them to a restaurant for a treat. Personally, I like to use Bartercard in restaurant and hotels. I’m impressed with the Business Development Manager at the Pattaya branch who always sends an update on the Bartercard members list and let us know the new members and gives suggestions to the places and things we might want. www.pattayatrader.com www.pattaya105.com www.ppcnseo.com

ซึ่งส่วนนี้ช่วยประหยัดเงินสดไปได้มาก ถือว่าคุ้มค่ามากครับ และหลังๆ มีสมาชิก ใหม่ๆ มาเข้าร่วมมากขึ้นเยอะทีเดียว ด้านส่วนตัวผมชอบใช้กับร้านอาหาร ผมก็ได้ แนะน�ำเพื่อนๆมาร่วมสมัครเป็นสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดมากพอสมควร หากเราเข้าใจ วิธีใช้บาร์เทอร์คาร์ด บาร์เทอร์คาร์ดสามารถช่วยเราได้มากครับ I have a car rental service located in Chiangmai. I joined Bartercard about 2 years ago, about the same time I started my business. Bartercard has been sending me quite a number of customers which has helped increase sales and expand our market. I use Bartercard trade point with car wash service, engine oil, car tyres or even for buying a new car. This part helps me to save a lot of money. It’s very worthwhile. Lately there have been a lot of new members join Bartercard which is great for all of us. In my personal life, I enjoy using the trade in restaurants and I’ve also encouraged many of my friends to join Bartercard. If you understand Bartercard and know how to use it, it will benefit you a lot. www.pointcarrent.com www.facebook.com/point.carrent

ISSUE 9 2013 b.smart

11


b.featured

MRS.NAVNEET CHANGCHROENKUL คุณเนาวนิตย์ จังเจริญกุล

นอกจากนั้นบาร์เทอร์คาร์ดยังเป็นการช่วยโปรโมทธุรกิจ เนื่องจากมีสมาชิก บาร์เทอร์คาร์ดที่เป็นเจ้าของธุรกิจประเภทธุรกิจหมู่บ้าน หรือรีสอร์ท ซึ่งได้มีการใช้ เทรดซื้อสินค้าของเรา เป็นการโปรโมทแบรนด์ได้ดี บริษัท ริช ซานิทารี่ จ�ำกัด

Rich Sanitary Limited

สมาชิกภาพ: 3 ปี Membership: 3 years บริษัทท�ำธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้าสุขภัณฑ์ เปิดด�ำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2536 สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าน�ำเข้า และเราขายแบบจ�ำนวนมากให้กับโรงแรม หรือ โครงการหมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ ตั้งแต่เป็นสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดมา ส่วนมากได้ใช้ บาร์เทอร์ดช่วยในส่วนของธุรกิจ เนื่องจากเราเป็นระบบการขายจ�ำนวนมาก จึง มีสินค้าเหลือ เราได้สินค้าส่วนนี้มาระบายสต็อค และน�ำเทรดมาแลกเป็นอุปกรณ์ใน บริษัท ซ่ึ่งในส่วนนี้ท�ำให้ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้เงินสดไปได้ ซึ่งทางเราจะเน้นการใช้ บาร์เทอร์คาร์ดในงานปริ้นท์อิงค์เจ็ท ออกแบบโลโก้ ท�ำเสื้อยืดบริษัท หรือของขวัญ ให้กับลูกค้าช่วงปีใหม่

KIJJA KHUMCHAROEN คุณกิจจา คุ้มเจริญ

I’ve owned a sanitary ware business since 1993. Most of our products are imported. And our main customers are hotels and village projects. Since I started using Bartercard, it has definitely benefitted my business. As we sell in large quantities, we sometimes have products over stocked. We can sell those to the members and use the trade to get office supplies. That has helped reduce cash spending. We use a lot of ink - jet printing, logo design, T-Shirts, or gifts for customers during New Year. Apart from that, Bartercard also helps promote my business, as owners of hotels or villages are also members of Bartercard and they have bought our products. It’s a good way to promote business. www.richsanitary.com

ความประทับใจในการใช้บาร์เทอร์คาร์ด ท�ำให้ธุรกิจด�ำเนินไปในทิศทางบวก ด้วย ธุรกิจของผมนั้นมีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ เราจึงใช้บาร์เทอร์ คาร์ดในส่วนนี้ โดยที่เราไม่ต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินสด นอกจากนั้นแล้วบาร์เทอร์ คาร์ดยังช่วยขายสินค้าของเราด้วย ยิงปืนนัดเดียวได้ นก 2 ตัว เลยทีเดียว I have a bills payment company that has been operating for 2 years. Pay Express is a pay point center for public utility bills such as water and electricity bills, credit card bills and money transfer for local banks at the moment, our company is the first and only company that has approval from the Bank of Thailand.

บริษัท เพย์ เอ็กซ์เพรส จ�ำกัด Pay Express Co., Ltd.

สมาชิกภาพ: 1.5 ปี Membership: 1.5 year ท�ำธุรกิจเกี่ยวกับระบบการรับช�ำระบิล ท�ำมา 2 ปีแล้ว ชื่อว่า Pay Express จุดช�ำระ เงิน เช่นกลุ่มสาธารณูปโภค ค่าน�้ำ ค่าไฟ,บัตรเครดิต หรือสินเชื่อต่างๆ เเละรับโอน เงินธนาคาร ซึ่งเราได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถให้บริการ ธุรกรรมการเงินให้กับลูกค้าได้เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยในขณะนี้ ผมเข้าร่วมเป็นสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด ประมาณ 1 ปีแล้ว ส่วนมากผมใช้บริการ ประชาสัมพันธ์ธุรกิจในหมู่สมาชิกด้วยกัน และกับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก โดยการใช้เทรด แลกโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่น ลงโฆษณาป้ายบิลบอร์ด ท�ำให้บริษัทเป็นที่รู้จัก มากยิ่งขึ้น ส่วนตัวแล้วชอบซื้อสินค้าที่งานเทรดโชว์ เช่น อาหารทะเลแช่แข็ง หรือ เครื่องส�ำอางค์ส�ำหรับภรรยาเเละอื่นๆ 12 b.smart ISSUE 9 2013

I joined Bartercard about a year ago. Mostly I use it to promote my business to the Bartercard members or non members, using trade to advertise my company through billboards. This promotes my company so that it becomes better known. On a personal level, I like to go shopping at Bartercard Trade shows, buy some frozen seafood or cosmetics for my wife and others The impressive part about becoming a Bartercard member is that the trading is going in a positive direction which helps to improve business. And of course, I can use the trading point from Bartercard to help me save cash. Bartercard also helps me advertise my product. It kills two birds with one stone really. www.payexpress.co.th


MR.YODYING SAENYAKUL

b.featured

คุณนายยอดยิ่ง แสนยากุล

ประมาณเงินสดลงไปได้เป็นจ�ำนวนมาก เรียกว่า การท�ำรีสอร์ทครั้งนี้ ผมตั้งใจจะ ใช้เครือข่ายสมาชิกในระบบบาร์เทอร์คาร์ดให้มากที่สุด และแน่นอนว่า อีก 2 ปี ข้าง หน้า เมื่อรีสอร์ทผมเสร็จ ผมก็จะน�ำเข้าสู่ระบบบาร์เทอร์คาร์ด เพื่อให้บริการกับ สมาชิกต่อไป

บริษัท นิวส์ เพอร์เฟค คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด News Perfect Communication Co., Ltd.

สมาชิกภาพ: 14 ปี Membership: 14 years บริษัทเป็นที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ ให้กับบริษัทต่างๆ มาแล้วกว่า 300 บริษัท เปิดมา 16 ปี ผมรู้จัก บาร์เทอร์คาร์ด ครั้งแรกในปี 2542 ซึ่งเป็นช่วงที่ภาวะ เศรษฐกิจของประเทศไทย เข้าสู่ช่วงเผาจริง ผมฟังแนวคิดของระบบ บาร์เทอร์คาร์ด แล้ว ตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกทันที และเป็นมาจนถึงทุกวันนี้ ในมุมของธุรกิจ การใช้บาร์เทอร์คาร์ดที่เห็นชัดเจนที่สุด จะเป็นบริการด้านบัญชีและ กฎหมาย การใช้เป็นรางวัลหรือโบนัสกับพนักงาน และการหาซื้ออุปกรณ์ของใช้ ต่างๆ ในส�ำนักงาน สิง่ ทีน่ า่ ประทับใจทีส่ ดุ คือ ตอนนี้ ผมก�ำลังอยูใ่ นช่วงของการลงทุนท�ำ รีสอร์ท แห่ง ใหม่ ที่ เขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์ ตัง้ งบไว้ประมาณ 10 ล้านบาท บาร์เทอร์คาร์ด ช่วยผมตั้งแต่ หาผู้ออกแบบ วางแผนผัง รีสอร์ท หาเฟอร์นิเจอร์ส�ำหรับตกแต่ง เช่น ที่นอน หมอน วัสดุก่อสร้างต่างๆ สี สุขภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า แอร์ เครื่อง ท�ำน�้ำอุ่น และอื่นๆ อีกมากมาย สิ่งต่างๆ เหล่านี้ท�ำให้ผมสามารถประหยัดงบ

I’ve been running a PR and Marketing company for over 16 years with over 300 customers. I first knew Bartercard when Thailand was in a year of critical financial crisis. I believed in the Bartercard system and applied right away and I’ve been a Bartercard member ever since. In business terms, Bartercard helps me most on the legal and accounting services. I use trade for employees as rewards or bonuses and of course for office supplies. What impresses me the most is that it helps in so many situations. I'm in the middle of building a new resort in Khao Kho, Phetchabun with a 10 million baht budget. Bartercard can help me look for people, a designer or a resort planner. But not just that, it can help with furniture, beds, pillows, construction materials, paints, sanitary ware, electronics, air conditioning, water heaters, and many more. This helps me to save a tremendous of cash. Let's say I intend to use bartercard as much as I can while I am building up this resort. And then, in 2 years when the resort is done, of course I would put the resort in the Bartercard system to service Bartercard members. www.newsperfect.co.th

MR.PASITH CHONGSUPSIN คุณพสิษฐ์ จองทรัพย์สิน

ส่วนที่ประทับใจ คือผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ที่มีการติดต่อมาอัพเดทข่าวเสมอๆ ท�ำให้ได้ทราบข้อมูลในส่วนบริการและสมาชิกใหม่ๆ ที่เข้ามาครับ บริษัท ที่นอนปีเตอร์แพน

Peterpan Mattress Co., Ltd.

สมาชิกภาพ: 1 ปี Membership: 1 year ท�ำธุรกิจผลิตที่นอนขายส่งตามร้านค้า หรือ โรงแรม, อพาร์ทเมนท์ หรือแม้แต่ หอพักนักศึกษา เป็นธุรกิจครอบครัว ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ประโยชน์จาก การเป็นสมาชิกคือ การได้ระบายสินค้าในสต็อค ซึ่งเราสามารถน�ำเทรดบาทมาแลก กับสินค้าอื่นๆ สิ่งที่เราได้แลกกลับคือ การซื้อรถพนักงานทุกคัน หรือ ชุดฟอร์มพนักงาน และก�ำลังวางแผนในการใช้เทรดบาท เพื่อจองพักโรงแรม ส�ำหรับการพาพนักงานไปพักผ่อนประจ�ำปีของบริษัท

We are a bed manufacturer for shops, hotels, apartments and student dormitories. The company has been established since 1984. The main benefit of being a Bartercard member is to clear overstocks of products and in return we can use the trade to get other items that we need, such as an employee's car or uniform. Next I'm planning to use Bartercard trade for a hotel for our company's annual trip. I'm impressed that the Business Development Manager always contacts and updates me on news, allowing me to know about new services and new members that have joined Bartercard. www.peterpan-mattress.com

ISSUE 9 2013 b.smart

13


b.traveler

BANGKOK

LIFE COLOURFUL

HOTEL Bangkok Hiptique Hotel โรงแรม แบ็งคอก ฮิปติค

โรงแรมแนวร่วมสมัย แบ็งคอก ฮิปติค ตั้งอยู่บนถนน สุขุมวิท รายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวกลางคืนชื่อดัง ตกแต่งภายในด้วยผ้า และไม้ ให้อารมณ์สีเอิร์ธโทน ประกอบไปด้วย 50 ห้อง ทีเ่ หมาะกับความต้องการของลูกค้ากลุม่ ต่างๆ ตัง้ แต่ นักท่องเทีย่ วจนไปถึงผูบ้ ริหารหรือองค์กรต่างประเทศ Ideally located on Sukhumvit, Bangkok Hiptique Hotel is a hip contemporary boutique hotel, right in the centre of the many malls, restaurants, exhibition centres and nightlife venues that Bangkok has to offer. The stylish hotel offers contemporary Thai interiors using beautiful fabrics and woods in rich earthy tones. There are 50 guest rooms offering a choice of accommodation to meet the needs of individual travellers, tourists, business executives and international groups. TEL: 02-255-0770-4 www.bkkhiptiquehotel.com

14 b.smart ISSUE 9 2013

Check inn โรงแรมเช็คอินน์ โรงแรมเช็คอินน์ น�ำเสนอรูปแบบความสบาย ด้วย โรงแรมที่ตั้งบนพื้นที่ส�ำคัญต่างๆ ในกรุงเทพ พร้อมพงษ์ เยาวราช และรีเจนซี่ปาร์ค ให้ความมั่นใจ กับลูกค้าในความสะดวก ความตั้งใจของโรงแรมคือ เป็นสภานที่พักผ่อน หลบพักชีวิตที่วุ่นวายในเมือง กรุงเทพ มอบบริการที่ยอดเยี่ยม พร้อมเครี่อง อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ในราคาที่เหมาะสม Check Inn strives to offer its guests comfort and convenient living. They have branches in a variety of strategic locations in Bangkok: Phromphong, Chinatown and Regency Park, ensuring that there’s a perfect venue for everyone. Check Inn’s aim is to offer a cozy, resort oasis from busy Bangkok. They make guests’ lives easier by providing excellent service and a range of comprehensive facilities – all at reasonable prices. TEL: 02-247-231 www.checkinnonline.com

Vismaya Suvarnabhumi โรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิ โรงแรมวิสมายา เป็นโรงแรมแนวโมเดิร์น ห่างจาก สนามบินแห่งชาติสุวรรณภูมิเพียง 10 นาที มีบริการ รถรับส่งโรงแรม - สนามบินแห่งชาติสุวรรณภูมิ ตลอด 24 ชั่วโมง มอบความสะดวกสบายพร้อม บริการอาหารอร่อย, บริการอินเตอร์ไร้สายฟรี และ สระว่ายน�้ำ โรงแรมวิสมายา ประกอบไปด้วย 67 ห้อง ตกแต่งในบรรยากาศสวยงาม พร้อมมอบความมั่นใจ ในด้านการบริการที่ยอดเยี่ยม VISMAYA is a low-rise modern hotel set in quiet surroundings only 10 minutes from Suvarnabhumi International Airport. Offering a 24 hour shuttle service to and

from the airport it blends this convenience with good food, free WIFI and, a favourite among guests, a great pool and sundeck. VISMAYA has 67 beautifully appointed guest rooms and guarantees guests an excellent and caring service from staff. TEL: 02-738-9488 www.thevismaya.com

Yellow Ribbon Hills Executive Mansion เยลโลว์ ริบบอน ฮิลล์ เอ็กเซกคิวทีฟ แมนชั่น เยลโลว์ ริบบอน ฮิลล์ เอ็กเซกคิวทีฟ แมนชั่น เป็น มากกว่าอพาร์ทเมนท์เซอร์วิสทั่วไป น�ำเสนอรูปแบบอ พาร์ทเมนท์เซอร์วิส ในรูปแบบโรงแรม 5 ดาว เยลโลว์ ริบบอน ฮิลล์ เอ็กเซกคิวทีฟ ตั้งอยู่บนถนนสาทร ศูนย์กลางธุรกิจในกรุงเทพมหานคร รายล้อมไป ด้วยห้างสรรพสินค้ชั้นน�ำ แหล่งบันเทิง และสถานฑูต ประเทศต่างๆ เสนอบริการเข้าพักระยะสั้นและระยะยาว รับประกันความประทับใจ และความคุ้มค่า Yellow Ribbon Hills is more than the average serviced apartment. Its facilities and services are equal to many of the major hotels in Bangkok. Conveniently located in the heart of Bangkok, in Sathorn district, Yellow Ribbon Hills is close to the Central Business District, world class shopping malls and entertainment arcades and many major embassies. Offering both short and long stay, the management guarantees to meet your lifestyle, leisure or business needs at superb value. TEL: 02-287-0431 www.yellowribbon.co.th


SHOPPING

Terminal 21 Mall and two more branches are on their way.

Nantita

TEL: 02-639-6756 www.bmfootwear.com

นันทิตา

Pata Jewelcloning ภตา อัญมณีโคลนลิ่ง

ภตา อัญมณีโคลนลิ่ง เลือกใช้เพชรสังเคราะห์ที่ให้ ลักษณะเหมือนเพชรแท้ ทั้งน�้ำหนักและความสว่าง โครงเครื่องประดับใช้เงิน 92.5% ชุบเงินหรือทอง ขั้น ตอนการผลิตเหมือนการผลิตเครื่องประดับเพ็ขรทุก ประการ จึงท�ำให้เครื่องประดับเราสวยและเหมือนจริง ข้อแตกต่างเดียวจากเพ็ชรแท้คือราคาเท่านั้น นันทิตา ผู้เชียวชาญงานสิ่งทอชั้นสูง เหมาะเป็นของ ตกแต่งบ้านหรือขวัญขวัญ จากจุดเริ่มต้นในการท�ำ กระเป๋าผ้าแฮนเมด คุณภาพดี ในระยะเวลาไม่นาน ต่อมานันทนาได้ขยายส่วนงานท�ำของตกแต่งบ้านที่ท�ำ จากผ้าเพิ่มเติม ซึ่งยังคงเน้นเรื่องคุณภาพเช่นเดิม Blending high quality materials with traditional handmade craftsmanship, Nantita specializes in fabric gifts and home decoration. From the company’s beginning it dedicated itself to producing high quality handmade handbags using the best quality merchandise available. Shortly after, it introduced new products in home decoration.

Pata Jewelcloning make high quality costume jewelry using Cubic Zirconia. Emphasis is put on similarity of this material with real gems, in facet, weight and brightness. The bodies of the pieces are made of 92.5% sterling silver and plated with either gold or silver. All the production processes are the same as that of real gems so that as well as being totally beautiful, they also look real. “Only price can tell the difference.”

BM Footwear

www.bmfootwear.com is an online shopping website for pre-order and ready to go footwear or fashion products. When the company began, the owner wanted to create a convenient way to shop for all new and regular customers. This way, they can shop online and just wait for it to be delivered direct to their home; a great way to avoid the traffic and save time and money. The first branch opened at

ร้านอาหารติดริมแม่น�้ำเจ้าพระยา บรรยากาศดี เหมาะ ส�ำหรับเป็นที่ผ่อนคลายส�ำหรับวัยรุ่นและวัยท�ำงาน เปิดบริการส�ำหรับมื้อค�่ำ เสิร์ฟอาหาร ตั้งแต่ อิตาเลี่ยน ซีฟู้ดส์ อีสาน ไทย เสต็ก พร้อมบริการ เครื่องดื่ม เบียร์หรือเหล้าปั่น เปิดให้บริการวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ โทรจองโต๊ะหรือสั่งอาหารเมนูพิเศษได้ที่ เบอร์ โทร. 081-929-1621/086-065-8282 Audio Studio is a restaurant and bar located by the beautiful Chao Phraya river. It has a welcoming atmosphere which is suitable for everyone from teenagers through to working people. Serving Italian, seafood, Thai Northeastern cuisine and Thai steak and with beverages including beer and cocktails, it is open for dinner, Friday – Sunday. Please make a reservation or order your special menu at 081-929-1621/086-065-8282. TEL: 081-929-1621/086-065-8282 www.auditorrestaurants.webiz.co.th

BEAUTY RESTAURAN

www.bmfootwear.com เป็นเวปพรีออเดอร์ และ สินค้าพร้อมส่ง รองเท้าและของใช้แฟชั่นต่างๆที่ ก�ำลังเป็นที่นิยมส�ำหรับทุ้งหนุ่มๆและสาวๆ จุดก�ำเนิด เริ่มต้นของร้านนี้ คือ ทางเจ้าของร้านอยากเพิ่ม ความสะดวกสบายให้กับลูกค้าประจ�ำและลูกค้ารายใหม่ สามารถซื้อสินค้าของเราและสามาถรอรับที่บ้านได้เลย โดยไม่ต้องขับรถฝ่ารถติดออกมา เสียทั้งเวลาเสียทั้ง เงิน จึงเป็นการประหยัดให้ลูกค้าได้ส่วนหนึ่งด้วย จน ท�ำให้เกิดร้านสาขาเเห่งแรกขึ้นมาที่ เทอมินอล21ชั้น3 และสาขาที่สองและสามตามมาในเร็วๆนี้

Auditor Studio Bar & Restaurant

TEL: 02-634-0426 www.jewelcloning.com

TEL: 02-570-5221 www.nantita.com

บีเอ็ม รองเท้า

b.traveler

Avanti Beauty & Spa

สถานเสริมความงามอาวันติ Salabar Restaurant ป้อม ออโต้บาร์น เจ้าของเพลงฮิต "ความรัก" เจ้าของร้านอาหาร "ศาลาบาร์" บรรยากาสเต็ม เปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นกับวงดนตรีแจ๊สในกรุงเทพฯ ร้านอาหารเล็กๆที่เสิร์ฟอาหาร ไทย,จีน,ญี่ปุ่น อาหาร ฝรั่ง อย่างเสต็ก เปิดบริการตั้งแต่ 6 โมงเย็น แนะน�ำควรส�ำรองที่นั่ง ที่เบอร์ โทร. 02-911-9760

สถานเสริมความงามและสปาตั้งอยู่ใจกลาง สยามสแควร์และทองหล่อ ให้บริการครบวงจรส�ำหรับ เวลาแห่งการพักผ่อนและคลายเครียดหลังการท�ำงาน หนักตลอดทั้งวัน มีบริการต่างๆ ที่ออกแบบให้เหมาะ กับตัวท่าน เช่น นวดหน้า, นวดตัว เป็นต้น โดย พนักงานที่ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ในด้าน ต่างๆ เราใส่ใจในทุกรายละเอียดโดยให้บริการท่านด้วย เครื่องส�ำอางและผลิตภัณฑ์ น�ำเข้าชั้นน�ำจากยุโรปและ อเมริกา

Pom Autobahn , a singer with a hit song " Kwam Rak", is owner of Salabar Restaurant, a jazz bar restaurant with a warm atmosphere in Bangkok. Salabar is a small restaurant that serves a variety of food mixing Thai, Chinese, Japanese and steak. It is open from 6.00 pm and it is recommended that you make a reservation by calling 02-911-9760.

Avanti Spa offers a wide variety of beauty treatments, using high quality natural ingredients. Procedures include massage therapy, facials and body treatments. Every treatment is designed specifically for each client to ensure the best results. They are conveniently located close to the Sky Train system, having branches in Thong Lor and Siam Square.

TEL: 02-911-9760 www.facebook.com/pages/ร้านอาหาร

TEL: 02-712-7784, 02-654-6235 www.avantispathailand.com

ศาลาบาร์

ศาลาบาร์

ISSUE 9 2013 b.smart

15


"เมื่อเปนสมาชิกบารเทอรคารด ความประทับใจนาจะเปนสินคาที่หลากหลาย และมีเทคโนโลยีใหมๆ มาใหไดลองใช"

"บารเทอรคารดชวยบริษัทไดมากคือโครงปาย โฆษณาสำหรับเชาซึ่งบางสถานที่อยูในชวงที่ ลูกคา ไมไดทำสัญญาตอ แตเราตองการเงินสด เขาบริษัท ซึ่งจะไดเทรดจากบารเทอรคารด หรือการใชเทรดในการซื้อวัสดุที่เราตองใช อยางเชน เทปกาว นอกเหนือจากนั้น ยังใชเปนของขวัญใหกับพนักงาน " คุณคัทลียา พลากรกิจวัฒนา บริษัท โรจน แอดเวอรไทซิ่ง สมาชิกบารเทอรคารด

0 2655 3111

www.bartercard.co.th

Bsmart issue 10  
Bsmart issue 10  
Advertisement