Page 1

Directie

E-nieuwsbrief

Waarom dit E-nieuws? Vorige week heeft ieder de nieuwe Personeelskrant ontvangen. De krant komt 4x per jaar uit en is in de plaats gekomen van het blad Sterk. Sterk vervalt omdat dit een combinatie was van een relatiemagazine en een personeelsblad. Voor relaties komt er een apart nieuw magazine. Het 1e nummer zal rond april verschijnen. Medewerkers ontvangen maandelijks het Infobulletin bij hun salarisafschrift. In vergelijking met de personeelskrant is het infobulletin meer gevuld met bedrijfs- of werkinformatie. In de praktijk blijken er toch wel te moeilijk leesbare artikelen voor medewerkers in het bulletin te staan. Om toch de leidinggevenden en stafmedewerkers tijdig van informatie te voorzien is deze E-nieuwsbrief bedacht. Hoe werkt de e-brief? Onder elke foto, logo en icoontje zitten links verborgen, klik hier maar eens op. Ook op de blauwgedrukte namen kan je klikken om de persoon te mailen. Kopij Heb je zelf onderwerpen voor de Enieuwsbrief of voor het infobulletin? Geef die dan door aan de afdeling Communicatie. Dat kan bij Winnie Opdam of Bart Bos.

Fietsenprobleem hoofdingang Om het slepende fietsenprobleem op te lossen zijn er afgelopen week naast de bestaande fietsenstallingen in de binnentuin extra fietsenrekken geplaatst en zullen er meer aan de buitenzijde van het hekwerk komen. Dit is van tijdelijke aard tot er een definitieve oplossing is bedacht. Hierover later meer Rookbeleid Net als ieder ander bedrijf moet ook BGS zich houden aan wettelijke regels betreffende roken. Onlangs werd duidelijk dat er nog steeds medewerkers waren die zich niet hiel-

Volg ons ook op 7 maart 2014

den aan deze regels en binnen de muren van BGS rookten. Hier zijn deze medewerkers op aan gesproken door de productgroepleider. Er zijn bij BGS een aantal rookzones, dat is de binnentuin en bij het magazijn is een gelegenheid geplaatst. Dit zijn de enigste locaties waar gerookt mag worden! Frans Bello Huisreglement Onlangs is gebleken dat werkleiders het prettig zouden vinden als er weer net als vroeger een huisreglement op de afdelingen hangt. Communicatie heeft dit idee opgepakt en gaat er mee aan de slag. Het idee is om posters te maken waar in beeld en schrift de regels worden uitgelegd. Paul Mekking

Bekijk de laatste berichten door op onderstaande teksten te klikken ●Paul Mekking trots op nieuwe Personeelskrant en reikt de 1e uit aan voorzitter OR. ●Drukte door interne verhuizingen, nooit saai bij BGS! ●Binnenkort start er een taaltraining voor medewerkers BGS: meer dan 50 kandidaten hebben zich aangemeld!

Op de hoogte blijven van het al het SW-nieuws? Klik dan op onderstaande sites.

P&O Gedragsregels: Pesten In de maand maart staat het thema pesten centraal in het kader van onze gedragscode. Samen met bedrijfsleider, productgroepleiders en werkleiders zullen we dit thema op korte termijn voorbespreken. Centraal daarbij staat hoe herken je pesten en hoe maak je het bespreekbaar. Vervoer

Alle thema’s blijven bespreken In januari is het thema Respect besproken, in februari Begrip voor elkaar. Het blijft belangrijk om, al is voor maart nu het thema Pesten, ook oog te hebben voor deze thema’s. Zijn er medewerkers in je team die niet respectvol met anderen omgaan, maak dat dan wederom bespreekbaar

Deze maand gaan alle medewerkers die gebruik maken van het personenvervoer hiervoor een eigen bijdrage betalen zoals is geregeld in de CAO. Alle medewerkers die het betreft hebben hierover een brief ontvangen. In het MT is besloten dat het personenvervoer alleen structureel beschikbaar is voor medewerkers met een medische indicatie. Voor de medewerkers die op advies van de bedrijfsarts tijdelijk gebruik maken van het personenvervoer (in het kader van ziekteverzuim) vindt geen eigen bijdrage plaats.

Verzuim De enquête van Zorg van de zaak die alle leidinggevenden hebben ingevuld, de zogeheten nulmeting, wordt op dit moment vertaald in een plan van aanpak rondom de verzuimaanpak binnen BGS. In dat kader zijn er inmiddels individuele gesprekken gepland tussen alle werkleiders en de verzuimcoaches. Alle medewerkers hebben een brief ontvangen waarin hen gevraagd wordt of ze toestemming geven dat hun medische dossier wordt overge-


Facilitair 1 meldpunt voor klachten ICT In 2012 en 2013 hebben we een aantal slagen gemaakt om de ICT binnen de organisatie te verbeteren. De hardware is al deels vervangen en ook is er nieuwe software geĂŻnstalleerd. Onlangs is ook de capaciteit vergroot maar helaas hebben alle aanpassingen nog niet geleid tot een feilloos werkende ICT omgeving. Klachtenstroom De klachten over de ICT worden momenteel bij diverse medewerkers van facilitair gemeld, deze klachtenstroom gaan we beter stroomlijnen door 1 meldpunt in te stellen voor de klachten en vragen over de ICT. Alle ICT problemen c/q vragen kunnen in het vervolg worden gemaild naar; systeembeheer@bgsschiedam.nl De systeembeheerder leest elke dag de mailbox en zal de klachten opnemen in de planning. Nieuwe opzet TD Per 01 januari is de Technische Dienst (TD) een nieuwe weg ingeslagen. Doel is om alle werkzaamheden, klachten, aanpassingen en vragen snel op te lossen. Het TD team onder leiding van Hart Post bestaat uit Geert de Groot, Marc Nootenboom, Chris Leerintveld, Fred Neervoort, Jan de Jong, (John Krabbedam) en Ton Donks.

dragen aan de nieuwe bedrijfsarts van Zorg van de Zaak. Deze dossiers zijn nu nog in handen van de vorige bedrijfsarts (arthur) en deze worden binnenkort overgedragen aan de nieuwe bedrijfsarts. Wij als BGS hebben geen inzage in deze dossiers. Het ligt in de planning om deze maand ook het boeken van verzuim en herstelmeldingen een taak te laten zijn van de werkleiding. Hierover zal wederom instructie verzorgd gaan worden door Gerard Bontenbal. Voor werkleiders

Verlof Er is enige onduidelijkheid over de verschillende vormen van verlof (wettelijk, bovenwettelijk, spaarverlof) en de volgorde van opnemen / afschrijven van verlof. In het volgende ebulletin zullen we hier aandacht aan besteden Wim van Hout

Het item verlof is wellicht een prima aandachtspunt om nogmaals mee te nemen in jullie volgende werkoverleg!

Personele diensten Vacatures Met name voor de vacatures van Frankeland zijn er veel enthousiaste reacties binnengekomen waar we blij mee zijn. Inmiddels hebben we de mensen die zich hiervoor hebben aangemeld Voor werkleiders gesproken en volgen er binnenkort gesprekken bij Frankeland. Deze vacatures hebben in de info van februari

Omdat er zoveel reacties waren hebben we begestaan en zijn nog niet sloten om deze vacatures niet op de prikborden definitief vervuld. Denk te hangen omdat we anders te veel mensen je op de afdeling nog moeten teleurstellen.

medewerkers te hebben

We hebben plannen om een aantal infozuilen in die belangstelling zoude gebouwen te plaatsen waarop informatie kan den hebben voor ĂŠĂŠn worden gegeven over detacheren en alle actue- van de functies, stuur Bestellingen deze dan alsnog langs Het TD word nog wel eens aangesproken voor het le vacatures kunnen worden ophangen. bij personele diensten. bestellen van producten, hiervoor dient de TD niet Marinus Offermans en moet gebeuren door de leidinggevenden van de afdelingen. Voor klachten en/of opmerkingen, werkzaamheden of gebreken kan contact worden opgenomen met de TD. Om alles soepel te laten verlopen dienen alle meldingen vanaf heden per e Stand van zaken bedrijfsfilm en website -mail te worden gemeld. Dit kan via : td@bgsFilm schiedam.nl Deze mailbox word elke dag uitgeleWij begrepen dat er regelmatig word gevraagd wanneer de bedrijfszen en de vragen worden opgenomen in de planfilm nu klaar is. Wij betreuren dat er zoveel vertraging is ontstaan, ning om deze zo snel mogelijk uit te voeren. maar kunnen melden dat deze nu toch echt bijna klaar is. Dubbelklik die de film heeft geproduceerd is hard bezig om deze medio maart Stand van zaken Fortunaweg gereed te krijgen. Wanneer het zover is zal dit uiteraard bekend worden gemaakt via de bekende communicatiemiddelen. Het ligt in de Met ingang van week 10 is planning om alle medewerkers een dvd te schenken van de bedrijfsFor-tunaweg 76 is volledig film als dank voor hun spontane medewerking. Wanneer je klikt op afgesto-ten. Afgelopen week het fotootje hiernaast krijg je enkele screenshots te zien van de film. is de toe-gangsdeur tussen beide pan-den dichtgemetseld en zijn alle werkWebsite zaamheden verplaatst naar Fortunaweg 74. De Helaas heeft ook de website enige vertraging opgelopen door omcursussen vinden ook plaatst op nr. 74. Dit pand standigheden, maar ook hier lijkt nu schot in te zitten. Als alles mee zal per juli worden afgestoten. Voor de werkzaamzit zou onze nieuwe website medio april online moeten gaan. Ook heden die daar nu nog plaats vinden word nog hier geld dat dit bekend word gemaakt via communicatie. gezocht naar een passende oplossing Winnie Opdam Ad v/d Stel

Afdeling communicatie

E nieuws 7 maart  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you