Page 1

Gazetka Szkoły przy Polonijnym Klubie MłodzieŜowym „Równe Szanse” numer 2/2010

Zdrowych i radosnych Świąt BoŜego Narodzenia, mnóstwa wspaniałych prezentów pod choinką

W tym numerze: Jasełka

2

Ojczyzna jest moim domem

3

w Nowym Roku 2011

Andrzejkowe wróŜby

4

Ŝyczy

Kim jestem?

5

Poczytaj mi Mamo...

5

KONKURSY!!!

6

Tablica, kreda, rzutnik...

6

Kiermasz ksiąŜek

6

oraz spełnienia marzeń

GRONO PEDAGOGICZNE oraz RADA RODZICÓW.


Polskie kolędy w katedrze 17 grudnia 2010 r. w katedrze w Carlow odbyła się uroczysta msza polska z udziałem uczniów naszej szkoły. Śpiewem kolęd dzieci i młodzieŜ uświetniły ostatnie przed BoŜym Narodzeniem naboŜeństwo po polsku. Kościół rozbrzmiewał echem polskich pastorałek. Planujemy takŜe zaśpiewać kolędy w niedzielę 19 grudnia 2010 r.w Tullow o godzinie 10.00 oraz w Newbridge o godzinie 14.00.

Gorąco zapraszamy !!!!

Str. 2

Szkolne ciekawostki


„Ojczyzna jest moim domem…” pieśni o tych, którzy nigdy nie wrócili z walk, o daremnych nadziejach matek i Ŝon oczekujących powrotu synów, męŜów i ojców. JednakŜe to dźwięk dzwonów odrodzonego państwa huczał najdonioślej w tym dniu, głosząc wyzwolenie. Symbolicznie rozerwane przez Polskę łańcuchy wyznaczyły kres niewoli.

Bez ojczyzny jest się nikim. Doświadczaliśmy tego boleśnie przez 123 lata. Z dala od kraju jest się emigrantem. Z ojczyzną w sercu jest się patriotą. Poświęcając dla ojczyzny najwyŜszą wartość - swe Ŝycie staje się „narodowej sprawy męczennikiem”. I to właśnie o TAKICH ludziach, którzy zginęli, Pamięć o historii i radość, walcząc o zaistnienie Polski na mapie Europy, nie wolno nam Ŝe mamy własny dom -wolną Polskę- to przesłania płynące z zapomnieć. które W sobotę 13 listopada przedstawienia, przygotowała pani Iwona 2010 roku w polskiej szkole w Carlow uczniowie mogli usłyszeć o Wróblewska wraz z uczniami klas. Uroczystość trudnej drodze Polaków do starszych dostarczyła wielu wzruszających niepodległości. Wspominano waŜne daty w historii naszego narodu, przeŜyć. Pozwoliła uświadomić który istniał bezdomny pośrodku sobie, Ŝe chociaŜ przebywamy Europy. Słowu poetyckiemu towarzyszyły narodowe pieśni i nuty Ŝołnierskich marszy. Dotąd w uszach brzmi echo

Numer 2

Str. 3


Andrzejkowe wróŜby Dnia 27 listopada 2010 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie andrzejkowe, w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami. Nie zabrakło równieŜ naszych kochanych rodziców. Zabawę uświetniły przeboje polskiej muzyki dla dzieci, ślicznie udekorowany hol i przepyszny poczęstunek przygotowany przez nasze mamusie oraz Radę Ro dzic ó w. S t ar sz e ko leŜ ank i wyjaśniły nam skąd się wzięły Andrzejki. Poznaliśmy wiele przysłów o tym szczególnym, wyjątkowym i m a g i c z n y m d n i u . Oczywiście Ŝadna zabawa andrzejkowa nie moŜe obejść się bez wróŜb. Przepowiedzieć przyszłość miały wróŜby z talerzykami, wróŜby z czarodziejskimi literami, wspaniałe ciasteczka z zaklęciami. Uczestnicy wróŜyli teŜ sobie, przebijając szpilką papierowe

Str. 4

O tym, jak będzie miał na imię przyszły mąŜ lub Ŝona, moŜna było się przekonać, skacząc na skakance i recytując polski alfabet.

Przebrana za wróŜkę koleŜanka ujawniła swoje niezwykłe umiejętności podczas lania wosku. Od wyobraźni uczestników zaleŜało, jaką przyszłość widzieli w migotliwych cieniach fantastycznych woskowych

Szkolne ciekawostki


KIM JESTEM? W ramach projektu „Kim jestem?” powstało szereg prac plastycznych i literackich. Uczniowie starszych klas pisali o własnych doświadczeniach budowania toŜsamości na emigracji. Oto fragmenty prac obrazujące spojrzenie młodych ludzi na sytuację, w której się znaleźli. „Mój pierwszy dzień w szkole irlandzkiej był pełen strachu i niepewności… Nie potrafiłam ani słowa po angielsku. Starałam się uśmiechać i być Ŝyczliwą dla innych.(…) Dzięki wsparciu nauczycieli i rodziny przetrwałam najgorsze chwile i zaaklimatyzowałam się na tej zielonej wyspie.” „Nie wstydzę się swojej ojczyzny ani tego, Ŝe jestem Polakiem. (…) Nikt tego nie zmieni…” „Zostawiamy za sobą najukochańszą na świecie rodzinkę. Serce ściska ból. Z tego Ŝalu nie moŜemy normalnie funkcjonować.” „Większość klasy nie lubiła nas, tylko dlatego, Ŝe znaleźliśmy się w ich kraju. MoŜe nawet ich rozumiem, poniewaŜ nie wiem czy potrafiłabym zaakceptować obecność innych narodowości w szkole w Polsce…” Z relacji uczniów wypływa kilka waŜnych wniosków. Pobyt o obcym kraju rozbudza poczucie narodowej dumy, rodzi ogromną tęsknotę, uczy tolerancji dla odmienności i uświadamia jak waŜne jest wsparcie najbliŜszych w odnalezieniu odpowiedzi na pytanie KIM JESTEM?

„POCZYTAJ MI MAMO…” Dzięki FUNDACJI SEMPER POLONIA biblioteka szkolna wzbogaciła się w listopadzie o około100 nowych ksiąŜek. Wśród nich są utwory z klasyki literatury polskiej, powieści młodzieŜowe, bajki dla dzieci, wydawnictwa słownikowe, albumy. Bogaty księgozbiór pozwala znaleźć lektury godne uwagi nie tylko dzieci i młodzieŜy, ale takŜe rodziców.

Numer 2

Przypominamy, Ŝe biblioteka szkolna czynna jest w kaŜdą sobotę, kiedy odbywają się zajęcia. Czytanie pomaga dziecku bogacić słownictwo, rozwija umiejętność słuchania i rozumienia, poprawia koncentrację i znajomość Str. 5 ortografii.


KONKURSY!!! Serdecznie gratulujemy Dominice Grzybowskiej, której propozycja tytułu gazetki szkolnej została zaakceptowana największą liczbą głosów i uznana za najciekawsza nazwę dla naszego szkolnego pisma.

klasy II zostali: Zuzanna Wiśniewska, Oliwier Koral, Tobiasz Paluszkiewicz.

Rozstrzygnięty został KONKURS LITERACKI pt. „Uroki jesiennych dni”. Zwycięską pracę napisała Patrycja Fijałkowska.

11 grudnia 2010 r. odbył się KONKURS ORTOGRAFICZNY dla uczniów klas gimnazjalnych i licealnych. Laureatami zostali: Ada Szutkowska, Paulina Malik oraz Łukasz Bartz.

MISTRZEM ALFABETU

GRATULUJEMY!!!!

Tablica,kreda, rzutnik... Szkoła zakupiła w grudniu nowy projektor multimedialny dzięki wsparciu AMBASADY POLSKIEJ w Dublinie. Ułatwi on uczniom naszej szkoły przygotowywanie prezentacji, projektów, pokazów, przedstawień. Wzbogaci metody pracy na lekcjach. UmoŜliwi uczniom korzystanie z nowoczesnych technologii podczas zajęć.

Kiermasz ksiąŜek Dwukrotnie w tym roku szkolnym gościł juŜ w naszej szkole kiermasz ksiąŜek. Zarówno Rodzice jak i wszyscy uczniowie mogli zakupić ciekawe pozycje z literatury polskiej i światowej. Największym zainteresowaniem do tej pory cieszyły się podręczniki szkolne i lektury. Przedświąteczna wizyta księgarni, to z pewnością znakomita okazja na wyszukanie niepospolitego prezentu gwiazdkowego. .

Szkolne ciekawostki numer 02/2010  

Gazetka szkolna Polskiej Szkoły "Równe Szanse" w Carlow

Advertisement