Page 1

1

Αωΰ τζμ ωρξτζ στηελή ωνυ ΰκνη ιαη ΰκδς λας ωατήσαλδ τα ιΰιιημα χακηά υωνγνχής ωνυ νγζενύμ στν Ανζιυέατςο 4 ιαη τα ιτίρηα Μ2 – Μ3 ιατακάβαλδ ωπς δθέχνυσδς φυσηνεμπλίδς τζς φυσηιής ινημΰτζτας δίμαη δγξ εηα μα λας υωνγδχτνύμ, μα λας γηγάθνυμ ιαη μα δμησχύσνυμ ωνκύωκδυρα τζμ αιαγζλαςιή λας ιατάρτησζ. Ληα σδηρά αωΰ αυοδμτίδς σδ ιάοδ τνλέα, δίμαη νη άμορπωνη ωνυ δεευήοζιαμ – λέσπ τπμ δθδταστηιξμ γηαγηιασηξμ ωνυ φυσηιά γδμ έχνυμ ιαλία σχέσζ λδ της αωάμορπωδς ωαμδκκαγηιές δθδτάσδης – μα νηινγνλήσνυμ τζ φυσηιή λας γηαίσοζσζ λέσα σδ 4 χρΰμηα, εδλίρνμτας της βακίτσδς λας λδ ωτυχία, λδταωτυχηαιά ιαη γηγαιτνρηιά – αωαραίτζτα δφΰγηα εηα τν καλωρΰ λας λέκκνμ ιαη ληα γηδομή ιαρηέρα. Η δωηστρνφή στζ σικζρή ωραελατηιΰτζτα ιρίμδταη αμαειαία ιαη τν ιδίλδμν ωνυ ιρατάτδ οα δωηχδηρήσδη αυτΰ τν ΰχη ιαη τΰσν γύσινκν έρεν. Τν αμτηιδίλδμν τζς σχνκής οα λωνρνύσδ μα χαραιτζρηστδί τν κηεΰτδρν δμγηαφέρνμ, ΰλπς νη «αεαωζτνί» λας ιαοζεζτές φρνμτίρνυμ ζ φυσηιή λας αμτίκζψζ μα χαοδί αμάλδσα σδ ωρνΰγνυς, λαρηιά ινψίλατα, γηαφνρηιές ιαη νκνικζρξλατα. Οη ωδρησσΰτδρδς γηακέθδης δίμαη αμηαρές, γδ είμνμταη λδ οδκιτηιΰ ιαη ιαταμνζτΰ τρΰων ιαη έχνυμ πς συμέωδηα τα λαοήλατα μα χάμνυμ τν δμγηαφέρνμ τνυς ιαη νη φνητζτές μα δίμαη αωκξς ωαοζτηινί γέιτδς ληας στδίρας εμξσζς, γίχπς ωδρηοξρην αλφησβήτζσζς ιαη δλωέγπσζς. Οη ιαοζεζτές οδπρνύμ τν λάοζλά τνυς πς τν λΰμν σζλαμτηιΰ στζ σχνκή (δθ’ νυ ιαη ζ γηνειπλέμζ ύκζ), δμξ τα λαοήλατα στζ ωκδηνψζφία τνυς δίμαη οδπρζτηινύ χαραιτήρα ιαη λδτατνωίρνυμ τν ιέμτρν τζς εμξσζς αωνικδηστηιά στα λαοζλατηιά. Αιΰλα ιαη τα δκάχηστα δρεαστήρηα ωνυ οα ωδρίλδμδ ιαμδίς μα δίμαη ληα ωραιτηιή δφαρλνεή τζς οδπρίας, έχνυμ οδπρζτηινωνηζοδί ιατακήενμτας αωΰ ληα ωδηραλατηιή γηαγηιασία σδ αιΰλζ λία γηαγηιασία οδπρζτηιής δθέτασζς.

Τν ωάρκ τζς φνίτζσής λας στν Μυσηιΰ συλωκζρξμδταη αωΰ της δθδταστηιές, τα γηαεπμίσλατα – ωρνΰγνυς χπρίς ιαμέμα αμτίιρησλα ιαη τα λαρηιά ινψίλατα. Τα λδεάκα ωνσνστά αωντυχίας στης δθδτάσδης γδμ ωρνέρχνμταη αωΰ λδταφυσηιές αητίδς, αμτίοδτα νη αητίδς δίμαη σαφδίς ιαη συειδιρηλέμδς. Ο λέσνς ΰρνς αωνφνίτζσζς δίμαη τα 6,5 χρΰμηα, δμξ ζ ιυρίαρχζ άωνψζ ωνυ δωηιρατδί ιαη αμαωαράεδταη στν δσπτδρηιΰ τζς σχνκής αωΰ νρησλέμνυς φνητζτές ιαη ιαοζεζτές εηα δωηστζλνμηιή ιαρηέρα ιαη αμέκηθζ αμαηρδίταη αωΰ τζμ ίγηα τζμ ωραελατηιΰτζτα. Τν 80% τπμ αωνφνίτπμ ωδρμνύμ ή ιατακήενυμ στζμ διωαηγδυτηιή γηαγηιασία [σψομείο, ζςοξτιστήςια, ιδιαίτεςα]. Δυστυχξς ζ σχνκή λας ΰσν ιαη αμ δυαεεδκίρδταη ωπς δωηγηξιδη μα γζληνυρεήσδη αμορξωνυς ωνυ

σιέφτνμταη ιρητηιά ωνυ λωνρνύμ μα ιαταμνήσνυμ τζ Μύσζ ιαη τνυς λζχαμησλνύς τζς, αμαωαράεδη τν ωρΰτυων τνυ φνητζτή ωνυ δίμαη ωκήρπς δμτατηινωνηζλέμνς, ωδηοαρχζλέμνς ξστδ μα δίμαη αμταεπμηστηιΰς ωρνς τνυς συμαγέκφνυς τνυ λδ λνμαγηιΰ σινωΰ τζμ δωητυχία στης δθδταστηιές. Η ωραελατηιΰτζτα αυτή δίμαη οκηβδρή ιαη αωέχδη ωνκύ αωΰ τζμ νυσία τζς ινημπμηιής δωηστήλζς. Τν Παμδωηστήλην αωΰ χξρνς γηαιίμζσζς δκδύοδρπμ ηγδξμ, σιέψζς, ωρνβκζλατησλνύ ιαη γηακΰενυ έχδη λδτατραωδί σδ Εθδταστηιΰ Κέμτρν λδ φνητζτές ωνυ νη στΰχνη ιαη νη ωρννωτηιές τνυς θδιημνύμ ιαη τδκδηξμνυμ στν αέμαν ιυμήεη τνυ βαολνύ. Αρεά ή ερήενρα οα αμαρπτζοδί ιαμδίς εηα ωην κΰεν μα υωνστδί ΰκα τα ωαραωάμπ… Λα φυσηιά εηα τζμ αωΰιτζσζ τνυ ΠΤΥΧΙΟΥ! Ληα κέθζ ωνυ εακνύχζσδ εδμηές ιαη εδμηές ιαη ΰωπς φαίμδταη αωΰ τζμ διωαηγδυτηιή ωνκητηιή τζς τδκδυταίας γδιαδτίας, ζ αθία τνυ φοίμδη διοδτηιά. Τν ωτυχίν Μυσηιής αωΰ λΰμν τνυ γδμ ιατνχυρξμδη στνμ αωΰφνητν οέσζ στζμ αενρά δρεασίας, αφνύ ωρέωδη ωρξτα μα ωδράσδη αωΰ της «χζληιές γηδρεασίδς» τνυ ΑΣΕΠ ιαη μα δωαμαθηνκνεζοδί λαρί λδ ληα σδηρά αωΰ μέδς αωαητήσδης ιαη γδθηΰτζτδς. Ήγζ αωΰ τζμ ίγρυσζ τνυ ΑΣΕΠ τν γηιαίπλα εηα ωρΰσκζψζ σαμ διωαηγδυτηιΰς αμτηιαταστάοζιδ λδ τν γηιαίπλα τνυ μα υωνβκζοδίς στης δθδτάσδης δησαεπεής εηα τν γζλΰσην σχνκδίν.


2

 Αξιολόγηση στο Φυσικό: Παρατζρνύλδ ωπς τα τδκδυταία χρΰμηα στζ σχνκή λας ιυικνφνρνύμ ληα σδηρά αωΰ δρπτζλατνκΰεηα ιαη έρδυμδς δσπτδρηιής Αθηνκΰεζσζς τπμ φνητζτξμ, τπμ ιαοζεζτξμ, τνυ ωρνεράλλατνς σωνυγξμ, τπμ δωηγΰσδπμ [!] ιαη εδμηιά τζς συμνκηιής δηιΰμας τνυ τλήλατνς. Πρΰσφατα λάκηστα [Ινύκηνς 2010] ωραελατνωνηήοζιδ δθπτδρηιή Αθηνκΰεζσζ αωΰ τζμ Αρχή Δηασφάκησζς Πνηΰτζτας Αμξτατζς Ειωαίγδυσζς, [Α.ΔΙ.Π: http://www.adip.gr – νια έςεωξα στο διαδίλτωο υα σαχ πείσει ηια τα λατά τα άμμα «έηλωςα» αποτεμέσνατα τθχ ακιομΰηθσθχ ποω πςαηνατοποιεί θ σωηλελςινέξθ Αςψή, λαυρχ λαι τιχ νευΰδοωχ λαι τα λςιτήςια ποω ψςθσινοποιεί]. Τα αωντδκέσλατα ωρνφαμξς δίμαη διωκζιτηιά αφνύ ιημνύμταη στν χξρν τπμ ληεαγηιξμ αρηολξμ. Τν τλήλα γνυκδύδη άρτηα, τν δωίωδγν τπμ σωνυγξμ δίμαη υψζκΰ, νη φνητζτές δίμαη αρηστνύχνη ιαη ωκζρνύμ ΰκα τα ιρητήρηα, δμξ φυσηιά γδμ υωάρχνυμ ωρνβκήλατα, δκκδίψδης ιαη ωαράωνμα. Δδμ δίμαη τυχαίν ωπς ζ Αθηνκΰεζσζ τζς Α.ΔΙ.Π. έεημδ στζ λέσζ τνυ ιακνιαηρηνύ ωνυ ζ διωαηγδυτηιή κδητνυρεία τνυ Τλήλατνς δίχδ σταλατήσδη ιαη νη φνητζτές/τρηδς αωνυσίαραμ εηα της ιακνιαηρημές γηαινωές. Συλωδραίμνυλδ ωπς τα «μνηινιυρδλέμα» αυτά αωντδκέσλατα ιαη νη διοέσδης Αθηνκΰεζσζς δίτδ αφνρνύμ συειδιρηλέμα ιαη λζ δμγδηιτηιά υωνσύμνκα, δίτδ νη σινωνί τνυς δίμαη δθαρχής λαιρηά αωΰ της ωραελατηιές αμάειδς ιαη τα ωρνβκήλατα τπμ φνητζτξμ/τρηξμ.

 Μπορεί να γίνει «καλή» Αξιολόγηση; Τα αωντδκέσλατα τπμ διοέσδπμ αυτξμ δίμαη γηαοέσηλα εηα ΰκνυς ιαη εηα ΰκδς ιαη ν ιαοέμας λωνρδί μα δθαιρηβξσδη τα ωαραωάμπ στζμ ηστνσδκίγα τνυ Τλήλατνς [http://www.physics.uoi.gr]. Όλπς δίμαη θδιάοαρν εηα ΰκνυς ιαη εηα ΰκδς λας ωπς ζ ωραελατηιΰτζτα αωέχδη ωνκύ αωΰ της συειδιρηλέμδς έρδυμδς, τα ωρνβκήλατα υωάρχνυμ, νη φνητζτές/τρηδς γυσινκδύνμταη μα αμταωνιρηονύμ στης υωδρβνκηιές αωαητήσδης τνυ τλήλατνς, ζ δμτατηινωνίζσζ ωρνποδίταη σαμ αωάμτζσζ στης ήγζ αυθζλέμδς δωηγηξθδης τπμ ιαοζεζτξμ, τα φρνμτηστήρηα ωαμδωηστζληαιής διωαίγδυσζς στα Γηάμμδμα ωκζοαίμνυμ, εδλίρνυμ ιαη ωκνυτίρνυμ, δμξ ΰκδς αυτές νη ωρνσωάοδηδς λνηάρνυμ λάταηδς σδ σχέσζ λδ τζμ αυρηαμή δωαεεδκλατηιή ωδρηωκάμζσζ ιαη αβδβαηΰτζτα τζ στηελή ωνυ ωρέωδη μα αμτηλδτπωίσνυλδ τζμ αμδρεία, της λδηπλέμδς αωνγνχές, της χδηρΰτδρδς συμοήιδς δρεασίδς ακκά ιαη σήλδρα, στν φνητζτηιΰ ωαρΰμ, τζμ σταγηαιά αυθαμΰλδμζ υων-χρζλατνγΰτζσζ τπμ ωαμδωηστήληπμ αωΰ τζμ ωκδυρά αυτής ιαη τζς ωρνζενύλδμζς ιυβέρμζσζς. Οη υωάρχνυσδς διοέσδης Αθηνκΰεζσζς ικδίμνυμ τα λάτηα στα ωαραωάμπ ρζτήλατα ιαη λδ ψδυτΰ – αιαγζλαςινύς τρΰωνυς τα ωρνσωδρμνύμ οδπρξμτας ωπς γδμ υωάρχνυμ. Δδμ δίμαη τυχαίν ωπς ζ Α.ΔΙ.Π. δίμαη ΰρεαμν γηνρησλέμν αωΰ τν ιράτνς, δμξ νη ωρνσωάοδηδς εηα δσπτδρηιές αθηνκνεήσδης χνρδύνυμ στνυς ρυολνύς μΰλπμ ωνυ ωέρασδ ιαη δφάρλνσδ ζ ωρνζενύλδμζ ιυβέρμζσζ τζς Νέας Δζλνιρατίας λδ υωνυρεΰ ωαηγδίας τζμ Λ. Γηαμμάινυ. Οη αθηνκνεήσδης αυτές δίμαη αμταωνγντηινύ χαραιτήρα ιαη γδμ έχνυμ σινωΰ μα βδκτηξσνυμ τν δωίωδγν ιαη τν ωδρηδχΰλδμν τπμ σωνυγξμ. Αμτίοδτα ιημνύμταη στζ κνεηιή τζς νηινμνληιής – ιαη ΰχη λΰμν - τηλπρίας τπμ τλζλάτπμ, τπμ ιαοζεζτξμ ιαη τπμ φνητζτξμ ωνυ γδμ κδητνυρενύμ σύλφπμα λδ της δωηταεές τζς ιάοδ ιυβέρμζσζς. Λέσα σδ αυτΰ τν ωκαίσην ζ Αθηνκΰεζσζ λδτατρέωδταη σδ έμα αμτηγραστηιΰ δρεακδίν στα χέρηα κίεπμ ωνυ σδ ιαλία ωδρίωτπσζ γδ οέκνυμ μα βδκτηξσνυμ τζ ιατάστασζ τζς διωαίγδυσζς συμνκηιά. Αμ νη διοέσδης αυτές λωνρνύσαμ μα έχνυμ οδτηιές δωηγράσδης, οα δίχαλδ ήγζ οδτηιά αωντδκέσλατα στα χέρηα λας - στζ ωραελατηιΰτζτα έχνυλδ τα αμτίοδτα.


3

Αιΰλα ιαη νη συμοήιδς μα ήταμ ηγαμηιές οα λωνρνύσδ ιάωνηνυ δίγνυς Αθηνκΰεζσζ, μα ιαταεράφδη εδενμΰτα ιαη μα αμτηλδτπωίρδη ωρνβκήλατα; Όωπς εμπρίρνυλδ λωνρνύλδ μα λδτρνύλδ λΰμν ωνσΰτζτδς, εηα ωαράγδηελα λωνρνύλδ μα λδτρνύλδ διατνστά, ραγηδμέρεδηα, σπλατίγηα, ιηκά ιτκ. ιαη εη΄αυτΰ τν σινωΰ έχνυλδ γηάφνρα δρεακδία. Τη είμδταη ΰλπς ΰταμ ωρέωδη μα λδτρήσνυλδ ωνηΰτζτδς; Η διωαηγδυτηιή γηαγηιασία ιαη ζ διωαίγδυσζ συμνκηιά αωντδκνύμ ληα ωνηΰτζτα ιαη γδμ έχνυλδ στα χέρηα λας βαομνλζλέμα δρεακδία εηα μα τα λδτρνύλδ. Αυτΰ συλβαίμδη εδμηιά λδ ιάοδ τη ωνυ γδμ αωντδκδί λδτρήσηλζ λνμάγα. Όταμ κνηωΰμ ωρνσωαοήσνυλδ μα βαολνμνλήσνυλδ ωνηΰτζτδς δίτδ γδμ έχνυλδ αωντέκδσλα, δίτδ στζ λδτατρνωή τνυ σδ λδτρήσηλν λέεδονς ιαταστρέφνυλδ τζμ ωραελατηιΰτζτα. Εωηωρΰσοδτα, στζμ ωδρίωτπσζ τζς Αθηνκΰεζσζς, οα έχνυλδ ωάμτα τνμ αωδηρησλΰ τνυ ωνηνς αθηνκνεδί τνμ αθηνκνεζτή ι.ν.ι. Συλωδρασλατηιά, ζ διωαηγδυτηιή γηαγηιασία νύτδ λδτρηέταη λδ γδίιτδς ιαη αρηολνύς, νύτδ λωνρδί μα αμαωαρασταοδί σδ γηαεράλλατα χρΰμνυ ιαη ΰεινυ. Στζμ ωδρίωτπσζ λας, τα ιρητήρηα δίμαη άκκα ιαη ωζεάρνυμ αωΰ της ωραελατηιές αμάειδς τπμ φνητζτξμ.

Προτείνουμε:  Τα έθη λαοήλατα λαοζλατηιξμ [Διαζοςιλΰχ λαι Ομολμθςφτιλΰχ Ζοηισνΰχ - Γςαννιλή Άμηεβςα & Στοιψεία Αξαμωτιλήχ Γεφνετςίαχ - Στοιψεία Πιυαξοτήτφξ λαι Στατιστιλήχ - Διαζοςιλέχ Εκισρσειχ Διαξωσνατιλΰχ Ζοηισνΰχ - Λιηαδιλΰχ Ζοηισνΰχ λαι Ομολμθςφτιλοί Λετασψθνατισνοί] μα γηγάσινμταη αωνικδηστηιά αωΰ λέκζ ΔΕΠ τνυ τλήλατνς Φυσηιής, λδ έλφασζ στζ φυσηιή ωραελατηιΰτζτα ωνυ συμδωάεδταη ωδρηνρησλΰ τζς ύκζς ιαη ωδρηνρησλΰ τνυς σδ τρία θδχπρηστά λαοήλατα στζ ωρνεδμέστδρζ λνρφή πς «Λαυθνατιλέχ Λέυοδοι ηια Μωσιλούχ 1-2-3».  Τνμ άλδσν ωδρηνρησλΰ τζς ύκζς ιαη τπμ ωδηραλάτπμ στα Εςηαστήςια Ημελτςισνού & Λαηξθτισνού – Κωνάξσεφξ & Οπτιλήχ. Κατάρεζσζ τπμ δβγνλαγηαίπμ γηαεπμησλάτπμ, ιατάρεζσζ δθέτασζς σδ γύν λέρζ [πςαλτιλΰ – υεφςθτιλΰ], ιατνχύρπσζ τνυ βαολνύ λΰμν λδ της δρεασίδς ιαη τζμ ωαρνυσία στζ κνεηιή ωνυ γηδθάενμταη τα Εςηαστήςια Λθψαξιλήχ & Εεςνΰτθταχ τνυ 1νυ έτνυς.  Τν λάοζλα Αξαμοηιλά – Ημελτςοξιλά μα δμνωνηζοδί λδ τν δρεαστήρην ωνυ τν συμνγδύδη, ιαη μα λδταφδροδί στα λαοήλατα δωηκνεής τνυ τλήλατνς. Τν λάοζλα δμγδχνλέμπς μα αφνρά φνητζτές ιαη φνητήτρηδς ωνυ οέκνυμ μα αινκνυοήσνυμ λδταωτυχηαιές σωνυγές στν συειδιρηλέμν εμπστηιΰ αμτηιδίλδμν, σδ ιαλία ωδρίωτπσζ ΰλπς γδμ λωνρδί μα δωηφνρτίρδη τν βασηιΰ ωρΰεραλλα σωνυγξμ δμΰς τλήλατνς Μυσηιής. Εωηωρΰσοδτα, αμ ιαη φαίμδταη μα αωντδκδί έμα λάοζλα λδ στραλλέμν τν βκέλλα στης δφαρλνεές τζς φυσηιής ιαη τζμ τδχμνκνεία, ασχνκδίταη λδ ωαρπχζλέμδς τδχμνκνείδς τζς γδιαδτίας τνυ 50.  Αμτίστνηχα, οδπρνύλδ ωπς τν λάοζλα τζς Μωσιλήχ Στεςεάχ Κατάστασθχ, τν νωνίν δίμαη αριδτά δθδηγηιδυλέμν [εηα τν δωίωδγν τνυ ωρνωτυχηαινύ ωρνεράλλατνς σωνυγξμ], δωηιακύωτδταη αωΰ ληα σδηρά άκκπμ λαοζλάτπμ ΰωπς τζ Γδμηιή Χζλδία, τζμ Κβαμτηιή Εδπρία, τζμ Ηκδιτρνγυμαληιή ιαη τζ Εδρλνγυμαληιή. Συμδωξς ιαη τν συειδιρηλέμν λάοζλα οα ωρέωδη μα ιημζοδί στζ βάσζ: λάοζλα δωηκνεής λάοζλα λδταωτυχηαινύ δωηωέγνυ.  Τν λάοζλα τζς Σύηψςοξθχ Μωσιλήχ μα γηαχπρηστδί σδ τρδης υωνδμΰτζτδς πς Σύεχρνμζ Φυσηιή 1,2,3 [γηαφνρδτηιά δθάλζμα] ιαοξς ζ λδεάκζ ύκζ τνυ λαοήλατνς σδ συμγυασλΰ λδ της αωαητζτηιές


4

δθδτάσδης νγζενύμ σδ συχμές αωντυχίδς δμξ τν δύρνς τνυ λαοήλατνς γδμ δίμαη γυματΰμ μα αφνλνηποδί λέσα σδ γύν δθάλζμα.  Εωίσζς γραστηιή λδίπσζ τζς ύκζς χρδηάρδταη στα λαοήλατα Κβαξτιλήχ Εεφςίαχ 1 ιαη 2, ιαοξς ιαη στα λαοήλατα τζς Ημελτςοδωξανιλήχ 1 ιαη 2. Η ύκζ ιαη ν τρΰωνς γηγασιακίας αωαητνύμ τα λαοήλατα αυτά μα δίμαη ζ λνμαγηιή δμασχΰκζσζ εηα γύν νκΰικζρα δθάλζμα, δμξ δγξ αθίρδη μα σζλδηξσνυλδ ωπς σδ άκκα τλήλατα φυσηιής [ω.χ: Παμδωηστήλην Κρήτζς] γηγάσιδταη ζ λησή – σδ ΰειν – ύκζ στν ωρνωτυχηαιΰ δωίωδγν.  Εέλατα ικηλαιπτής γυσινκίας. Εμακκαιτηιές λνρφές δθέτασζς λδ αωακκαιτηιές ωρνΰγνυς, δρεασίδς ιαη ωαρνυσηάσδης. Αυτΰλατζ δωαμδθέτασζ σδ λαοήλατα λδ λδεάκα ωνσνστά αωντυχίας.  Κατάρεζσζ τνυ ωδρηνρησλνύ αρηολνύ γήκπσζς λαοζλάτπμ μ+1 εηα τν 1ν έτνς ιαη μ+3 εηα τν 2ν ιαη 3ν αμτίστνηχα. Κάοδ φνητζτής/τρηα μα δίμαη δκδύοδρνς/ζ μα γζκξσδη ΰκα τα γηαοέσηλα λαοήλατα τνυ δθαλήμνυ.

Ζητάμε:  Η δθδταστηιή μα γηαριδί τέσσδρης δβγνλάγδς ιαη τν ωρΰεραλλα μα ιαονρίρδταη αωνικδηστηιά αωΰ τζ Γδμηιή Συμέκδυσζ τνυ Φνητζτηινύ Συκκΰενυ. Είμαη ινημΰ λυστηιΰ ωπς σήλδρα τν ωρΰεραλλα ιαταρτίρδταη αωΰ τνυς διωρνσξωνυς τπμ ωκδηνψζφηιξμ – σύλφπμα λδ της δικνεές – ωαρατάθδπμ αμάκνεα λδ τν τη τνυς βνκδύδη ιαη σδ βάρνς τζς ωκδηνψζφίας τπμ φνητζτξμ/τρηξμ.  Οη αίονυσδς τπμ δρεαστζρίπμ μα ωαραλέμνυμ αμνηχτές εηα τνυς φνητζτές ιαη της φνητήτρηδς, ξστδ μα δίμαη γυματή ζ δθνηιδίπσζ λδ τν χξρν τπμ δρεαστζρίπμ, ιαοξς ιαη ζ δωαμάκζψζ ωδηραλάτπμ ιατά τζ γηάριδηα ΰκνυ τνυ δθαλήμνυ. Η ρύολησζ αυτή αφνρά φνητζτές/τρηδς ωνυ ωαραινκνυονύμ τα δρεαστήρηα τν τρέχνμ δθάλζμν ακκά ιαη ωακηΰτδρνυς ωνυ οέκνυμ μα διτδκέσνυμ ωδηράλατα ιαη γδμ έχνυμ άκκζ γυματΰτζτα.  Δπρδάμ γηαμνλή αωΰ τζμ ωκδυρά τνυ τλήλατνς, ωρνεραλλάτπμ ιαη κνεησληινύ ωνυ δίμαη χρήσηλα ιαη αωαραίτζτα εηα τζ φνίτζσζ, τνυς υωνκνεησλνύς ιαη τζμ ωαραινκνύοζσζ ληας σδηράς λαοζλάτπμ. Εμοάρρυμσζ εηα γηαμνλή ιαη χρήσζ κνεησληινύ αμνηχτνύ ιξγηια.  Ειτύωπσζ ιαη γηαμνλή ΰκπμ τπμ σζλδηξσδπμ τπμ ιαοζεζτξμ ωνυ βρίσινμταη στν χξρν τνυ ecourse αωΰ τν Παμδωηστζληαιΰ Τυωνεραφδίν. Σήλδρα υωάρχνυμ γύν δωηκνεές: ζ διτύωπσζ λδ έθνγα τπμ φνητζτξμ ιαη ζ αμαωντδκδσλατηιή αμάεμπσζ αωΰ τζμ νοΰμζ τνυ υωνκνεηστή.

Φυσικό και ανεπανάληπτο...  

Κείμενο για τα ζητήματα του Φυσικού Ιωαννίνων

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you