__MAIN_TEXT__

Page 1

BALANÇ DEL MANDAT 2007 – 2011 COOPERACIÓ, SOLIDARITAT I PAU

Ajuntament de Sant Boi de Lobregat Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau Joan Bardina. 29 (Torre del Sol) 08830 Sant Boi de Llobregat 93 635 12 00 www.barrejant.cat


D’aquesta anàlisi es desprèn, doncs, que el nivell de compliment dels objectius establerts ha estat força heterogeni, des de línies d’actuació amb un grau de compliment molt alt fins a algunes actuacions que s’han treballat poc. Ara bé, cal destacar que aquelles línies de compliment alt i sobrecompliment són les que concentren les principals actuacions en l’àmbit: la cooperació i la sensibilització i les que configuren la política de cooperació. En aquest sentit s’ha de dir que el PAM és un full de ruta que s’estableix al principi del mandat i que no recull la totalitat de les activitats de l’àmbit, ni pel que fa a les activitats que es desenvolupen (que com mostra l’informe són superiors a les que es preveien) sinó també en relació a eixos estratègics pel desenvolupament de les pròpies activitats, que requereixen una forta dedicació de treball i que tenen un impacte important en les actuacions que es desenvolupen però que no queden recollides en aquest document (per exemple, la recerca de finançament a d’altres institucions, el suport a les entitats, el treball de coordinació amb d’altres departaments, la participació en espais de cooperació a nivell municipal, etc). En aquest sentit, en el marc d’aquest mandat, i a banda dels recursos propis destinats per l’Ajuntament (1%) si ha afegit la gestió dels recursos externs aconseguits (570.235 €). Per tots aquests motius exposats, i si bé l’anàlisi desagregada per objectius és heterogènia, el balanç global que es realitza a nivell tècnic és satisfactori. De manera resumida podem destacar els següents punts forts i febles.

BALANÇ COOPERACIÓ, SOLIDARITAT I PAU 2007 - 2011 A continuació us presentem una síntesi de les actuacions desenvolupades al llarg d’aquest mandat (2007-2011), d’acord amb els eixos d’actuació i els objectius identificats en el Pla d’Acció Municipal (PAM). L’anàlisi d’aquests eixos mostra que si bé no s’han realitzat la totalitat de les actuacions previstes, el grau d’execució ha estat molt alt, en alguns casos sobrepassant les mateixes fites que s’havien establert. Els endarreriments s’expliquen per diferents motius, la majoria d’ells vinculats a la pròpia evolució del context socioeconòmic. En alguns casos, a més, visualitzen un canvi de prioritats, d’estratègies i d’orientació de les accions; en d’altres, s’expliquen per dificultats de planificació, pressupostàries, etc. De manera detallada i d’acord amb les deu línies d’actuació que s’identificaven en el PAM, la valoració dels nivells de compliment de les activitats és la següent:

. . . . . . . . . .2

Finalitzar, abans de finals del 2010, l’elaboració d’una manera consensuada del Pla Estratègic de Cooperació amb el municipi nicaragüenc agermanat de San Miguelito i implementar-ne el 40% de les accions. Nivell d’acompliment: 92,6% Elaborar i consensuar, durant aquest mandat, amb l’Assemblea del Poder Popular de Marianao el Pla estratègic de cooperació amb aquest municipi cubà implementant-ne el 10% de les accions. Nivell d’acompliment: 88,8% Participar, durant aquest mandat, en un projecte de cooperació que impliqui un treball en xarxa amb altres municipis tant dels països enriquits com dels països empobrits. Nivell d’acompliment: 69,4% Elaborar i aprovar durant aquest mandat un codi de responsabilitat social corporativa que garanteixi la introducció d’un model de compra pública ètica i consum responsable en els contractes municipals. Nivell d’acompliment: 34,8%

Fixar de manera estable i sistemàtica el criteri pel càlcul del pressupost de cooperació en funció de l’1% dels ingressos propis prenent com a model les recomanacions del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament abans de finals del 2009. Nivell d’acompliment: 85% Introduir criteris de pressupostos participatius en matèria de cooperació i solidaritat mitjançant el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat abans del primer trimestre del 2009. Nivell d’acompliment: 24% Dur a terme un projecte de codesenvolupament amb la participació d’un col·lectiu magrebí amb seu a Sant Boi abans del segon semestre 2010. Nivell d’acompliment: 26,7% Elaborar, abans de finalitzar l’any 2008, un Pla municipal d’educació i formació per a la cooperació, la solidaritat i la pau amb la participació de les diferents entitats i institucions santboianes. Nivell d’acompliment: 88,6% Incrementar en un 60% el nombre d’usuaris i usuàries del Centre de Recursos i documentació per a la solidaritat i arribar, durant aquest mandat, a aconseguir que 1/3 dels alumnes de primària, secundària i educació permanent participin en alguna de les activitats programades anualment pel Centre. Nivell d’acompliment: 80%

Elaborar i aprovar, abans del primer trimestre del 2009, una proposta de modificació del Reglament del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat tant en quant a composició com a òrgans per tal de fer-lo més operatiu i participatiu. Nivell d’acompliment: 16,8%

. . .. . .. .. . ..

Punts forts: Consolidació de la planificació com a línia de treball en matèria de cooperació i educació per la solidaritat (aprovació del Pla d’acció San Miguelito per a un desenvolupament local, solidari i sostenible (2008-2011) i del Pla municipal d’educació i formació per a la solidaritat) Avaluacions de diverses actuacions realitzades (avaluació intermèdia de les accions realitzades en el marc de l’agermanament amb San Miguelito, Nicaragua i avaluació de l’agermanament amb Marianao, Cuba) o sobre la situació de les activitats de sensibilització per a la solidaritat, la cooperació i la pau a Sant Boi de Llobregat Manteniment del compromís pressupostari de l’1%, malgrat el canvi d’escenari econòmic Increment de les subvencions rebudes Consolidació d’una línia de treball des de la planificació, la concertació i la participació amb San Miguelito amb la implicació de nous agents de cooperació, institucionals i de la ciutadania (ex. AECID, Generalitat de Catalunya, AGBAR, ESF, etc) Augment de les activitats adreçades a l’alumnat de la ciutat Millora de la comunicació i difusió de les activitats de sensibilització, així com desenvolupament de nous instruments de comunicació i sensibilització: Solidària, Espai Solidari a Ràdio Sant Boi, pàgina web pròpia (www.barrejant.cat) i facebook Desenvolupament de noves modalitats de cooperació vinculades al treball en xarxa i a l’assistència tècnica Reforç del teixit associatiu de la ciutat en matèria de Cooperació, Solidaritat i Pau a través d’activitats formatives específiques

Reconeixement de la política municipal de cooperació de Sant Boi en àmbits especialitzats (Banc de bones pràctiques de la Diputació de Barcelona i la Fundació Pi i Sunyer, Programa Municipia, selecció de l’experiència de l’Agermanament San Miguelito-Sant Boi dins de la Col.lecció Bones Pràctiques de la Cooperació Catalana editada per Avalua, anàlisi de l’agermanament de San Miguelito per Redcrea, etc) Participació en la prova pilot d’avaluació de l’Agenda Local dels Drets Humans Participació al Programa de Defensors i Defensores dels Drets Humans de la Generalitat de Catalunya, amb l’acollida de Mª Doris Rivera durant 6 mesos

.. .. .

Punts febles: La no posada en marxa d’un nou Centre de Recursos i Documentació per la Solidaritat al no trobar un espai per a la seva ubicació Dificultat d’incrementar el nombre de públic en algunes activitats Impacte puntual i limitat d’algunes activitats de sensibilització Endarreriments importants i dificultats de gestió d’actuacions en el marc de l’agermanament amb Marianao No realitzades algunes de les actuacions previstes en el PAM: nou reglament del Consell de Cooperació; Codi de responsabilitat social corporativa i treball amb pressupostos participatius

3


PAM: Millorar la qualitat de la cooperació directa de l’Ajuntament de Sant Boi amb municipis dels pobles empobrits així com la qualitat de la cooperació delegada a entitats especialitzades en aquest àmbit

2.13.1 Finalitzar, abans de finals del 2010, l’elaboració d’una manera consensuada del Pla Estratègic de Cooperació amb el municipi nicaragüenc agermanat de San Miguelito i implementar-ne el 40% de les accions

. .. .. .. . . ..

Aprovació pels òrgans competents d’ambdós municipis del Pla d’acció per a un desenvolupament local, solidari i sostenible de San Miguelito 2008-2011. Fet Publicació d’un document de sistematització de l’experiència de l’elaboració del Pla d’acció. Fet

Unitat de transport de Santa Maria. Finalitzat Objectiu General: Millorar la qualitat del servei de transport comunitari a la comunitat se Santa Maria i les comunitats del voltant. Resultats

1. Posada en marxa d’un servei de transport i compra d’un camió. 2. Elaborat un reglament intern pel funcionament de la Unitat de transport.

Recerca de finançament extern. Fet Implementar el 40% de les accions previstes en el Pla. Fet

Avaluació del grau d’implementació del Pla d’acció. En procés

2.13.2 Elaborar i consensuar, durant aquest mandat, amb l’Assemblea del Poder Popular de Marianao el Pla estratègic de cooperació amb aquest municipi cubà, implementant-ne el 10% de les accions Avaluar les polítiques i accions de cooperació dutes a terme a Marianao en els darrers deu anys. Fet

Realitzar una proposta consensuada d’actuació amb els diferents agents implicats a Sant Boi i a Marianao, a resultes d’aquesta avaluació . Fet Implementar el 10% de les accions previstes en el Pla. En procés

2.13.3 Participar, durant aquest mandat, en un projecte de cooperació que impliqui un treball en xarxa amb altres municipis tant dels països enriquits com dels països empobrits

Diagnòstic rural participatiu. Finalitzat Objectiu General: Realitzar un diagnòstic rural participatiu en 10 comunitats seleccionades per a l’obtenció d’informació que permeti conèixer la realitat que enfronta el sector productiu eminentment agrícola i ramader del municipi de San Miguelito, per validar alternatives de desenvolupament sostenibles.

Cercar municipis amb els quals realitzar un treball en xarxa, especialment que treballin en les zones geogràficament prioritàries per part de l’Ajuntament de Sant Boi. Fet

Resultats

Participar en xarxes supramunicipals a Catalunya. Fet

1. Es disposa d’un diagnòstic rural participatiu relatiu a 6 comunitats de San Miguelito 2. Formulat un projecte de cooperació d’assistència als productors/es de San miguelito

Participar en i difondre les experiències de projectes tipus URB-AL. Fet

PROJECTES SAN MIGUELITO Enfortiment institucional a través de la millora a l’accés a l’aigua. En procés. Objectiu General: Millorar l’accés a l’aigua en qualitat i quantitat a les comunitats de les àrees rurals de San Miguelito Resultats

4

1. Creació de la Unitat de gestió de l’aigua dins de l’alcaldia 2. L’alcaldia disposa d’un diagnòstic global del municipi i d’un Pla director. 3. S’ha executat una primera proposta per millorar l’accés a l’aigua a la comunitat de Las Palomas.

Enfortiment institucional I modernització de la gestió pública. En procés Objectiu General: Afavorir la sostenibilitat econòmica del Govern municipal i l’eficiència local en la presentació dels serveis públics, mitjançant l’enfortiment de la capacitat de la municipalitat en les diverses àrees que donen serveis a la població en el marc d’un Pla de modernització dels Serveis Públics.

5


Resultats

1. Adquirits equips: 2 motocicletes, programes especialitzats, equips de computació, etc. 2. Contractat i capacitat el personal municipal 3. Reforçada l’àrea de cadastre i creades noves àrees ( joventut, gènere i aigua) 4. Enfortides les estructures de participació ciutadana 5. Incrementats els ingressos propis de l’alcaldia de San Miguelito.

Projecte Municipia 2009-2011: Suport integral al Pla d’acció 2009. En procés d’execució Objectiu General: Avançar cap al desenvolupament integral del San Miguelito mitjançant l’execució de diverses activitats pel compliment del Pla d’Acció 2008-2011 aprovat pels municipis de Sant Boi de Llobregat i de San Miguelito mitjançant les respectives institucions de govern local. Resultats

1. Elaborat diagnòstic de funcionament del Consistori i un Pla de capacitacions. 2. Dissenyat un Pla urbanístic pels vuit districtes municipals i un estudi d’impacte ambiental de l’àrea costera urbana 3. Reforçada l’àrea de cadastre 4. Adquirit un mòdul pel manteniment dels camins

Pavimentació i drenatge de Barri Sandino. Finalitzat Objectiu General: Millorar la infrastructura urbanística de San Miguelito Resultats

1. Finalitzada la pavimentació de Barri Sandino.

Projecte Municipia 2010: Suport integral al Pla d’acció 2010. En procés d’execució Objectiu General: Impulsar el lideratge de l’alcaldia en la promoció el desenvolupament local, mitjançant la creació d’instruments de planificació dirigits a la millora de la gestió pública. Resultats

1. Dissenyat el Pla operatiu de millora i manteniment de les vies de comunicació 2. Dissenyat un Pla de modernització del transport públic i un Pla de gestió de la Unitat de transport de Santa Maria. 3. Dissenyat el Pla d’Igualtat i consolidada la Unitat de gènere en l’estructura de l’alcaldia 4. Millorada la capacitat productiva dels camperols/es de San Miguelito 5. Dissenyat el Pla de desenvolupament ecoturístic Centre de formació ocupacional. Finalitzat Enfortiment de les dones en el seu desenvolupament econòmic i empoderament per a la vida. Finalitzat Objectiu General: Contribuir a la millora de la situació socioeconòmica de les dones de San Miguelito afavorint alternatives de desenvolupament, mitjançant legalització de propietats a nom de la dona i oferint capacitacions específiques sobre diversos temes (salut sexual i reproductiva, gestió del micronegoci, etc) Resultats

1. S’ha instal·lat i condicionat una caixa econòmica i social (s’han concedit crèdits a 50 noves dones i s’ha fet seguiment de les anteriors) 2. S’han legalitzat escriptures de propietat a 30 dones. 3. S’han realitzat diverses capacitacions dirigides a dones per millorar les seves capacitats en la gestió dels microcrèdits i per a empoderar-les.

6

Objectiu General: Promoure el desenvolupament social i professional de la joventut de San Miguelito i preveure situacions de risc d’exclusió social dels i les joves. Resultats

1. Construcció, dotació i posada en funcionament del Centre politècnic Catalunya-San Miguelito 2. Traspàs del Centre al MINED 3. Realitzats 3 cursos: costura i confecció amb 22 alumnes (17 dones i 5 homes); electricitat amb 21 alumnes (19 homes i 2 dones) i cuina i reposteria amb 22 alumnes (18 dones i 4 homes).

7


Projecte educatiu i solidari amb San Miguelito. En procés Objectiu General: Garantir el dret a l’educació de tots els infants de San Miguelito Resultats

1. Construïdes i millorades diverses escoles rurals 2. Manteniment del Centre de recursos pedagògics i l’aula d’informàtica 3. Assegurada una formació anual al professorat de San Miguelito 4. Curso de formació especialitzada amb certificació de la Universitat de Barcelona Antena per al seguiment i suport al Pla d’acció de San Miguelito. En procés Objectiu General: Desenvolupar els mecanismes necessaris per a l’execució del Plan d’acció 2008-2011 Resultats

1. Seguiment dels projectes que reben suport des de Sant Boi 2. Suport tècnic a l’alcaldia de San Miguelito per al disseny de nous projectes.

Radio Humedales de San Miguelito. En procés Objectiu General: Instal·lar una radioemissora i desenvolupar una programació regular que contribueixi a millorar la comunicació entre les comunitats del municipi i a enfortir la identitat cultural Resultats

1. Rehabilitat edifici 2. Adquirits equips i en procés de obtenció de la freqüència radial 3. Capacitats joves de San Miguelito

Dones en lluita per la prevenció i detecció precoç del cáncer cèrvic i el càncer de mama. En procés Objectiu General: Incidir en la prevenció i la detecció precoç del càncer cervic i de mames al municipi de San Miguelito Resultats

1. Capacitades promotores de la salut. 2. Facilitat un acompanyament a les dones que pateixen algun d’aquests càncers.

MARIANAO Trànsit d’una economia de subsistència a una economia productiva. En procés

Rehabilitació i posada en funcionament del Museu d’Història de la Ciutat de Marianao. En procés

Objectiu General: Millorar els sistemes de producció i gestió agroforestal i ramadera a vuit comunitats de San Miguelito.

Objectiu General: Millorar l’estat de conservació del Museu d’història de la ciutat de Marianao

Resultats

1. Horticultura incorporada a nivell familiar i grupal en les comunidades focals de San Miguelito per al consum familiar i per a la venda. Introducció de nous cultius de cacau, complements i canyella en les comunitats focals.

2. Capacitats camperols i camperoles de San Miguelito sobre pràctiques respectuoses amb el mediambient. 3. Posat en funcionament un Fons de Crèdit a San Miguelito

8

Resultats

1. Rehabilitat Museu 2. Restaurat el mobiliari del Museu

9


Impuls al centre de joves de Pogolotti. En procés

Programa comunitari del Sistema d’Atenció a les Famílies. En procés

Objectiu General: Afavorir la integració i la participació dels i les joves al barri de Pogolotti mitjançant la creació d’un espai específic per a joves a la Casa Comunitària de Pogolotti que ofereixi una oferta en oci i complementi el treball en educació sexual i prevenció.

Objectiu General: Millorar les condicions de vida de les persones en situació de risc d’exclusió social.

Resultats

Resultats

1. Millorada la infrastructura dels menjadors comunitaris

1. Posat en marxa un espai de joves a la Casa comunitària de Pogolotti amb un programa d’activitats específiques per a joves. Autobús municipal per activitats. Finalitzat

ALTRES PROJECTES

Objectiu General: Millorar el transport interurbà per Marianao i facilitar l’accés a les activitats culturals que es realitzen al municipi Resultats

1. En circulació un autobús cedit per l’AMB. Arranjament de la cuina escolar de Ciclo I . En procés Objectiu General: Millorar la infrastructura de la Cuina escolar de Ciclo I mitjançant la instal·lació d’un sistema d’extracció de fums Resultats

1. Millorada la infrastructura de la Cuina escolar de Ciclo I mitjançant la instal·lació d’un sistema d’extracció de fums

PARTICIPACIÓ A XARXES Participació a la prova pilot de “L’Agenda local pels drets humans” de la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Drets Humans. Finalitzada Participació a la Xarxa “Mayors for peace”. Fet Participació en el programa de Defensors i defensores dels Drets Humans de la Generalitat de Catalunya. Acollida de Mª Doris Rivera Ríos. Finalitzada Enfortiment institucional a través de les politiques de transversalitat de gènere en la cooperació descentralitzada. Finalitzat Objectiu General: Impulsar un procés de formació i capacitació en transversalitat de gènere, aprofundint en el treball en xarxa i la cooperació entre municipis del Sud i del Nord, en el marc del projecte ‘Derecho a una ciudad segura y equitativa para las mujeres’ Resultats

1. Capacitat al personal tècnic i a les associacions de dones de San Miguelito sobre la incorporació de la perspectiva de gènere

en les polítiques públiques. 2. Participació de San Miguelito en els encontres internacionals realitzats en el marc de la xarxa “ Derecho a una ciudad segura y equitativa para las mujeres” 3. Dissenyats els termes de referència per a l’elaboració del Pla d’Igualtat.

Millores al Teatre Infantil Sant Boi. En procés Objectiu General: Garantir un equipament en condicions que permeti oferir una programació lúdico-formativa dirigida especialment a infants i joves Resultats

1. Millorada la infrastructura del Teatre Infantil Sant Boi

LA CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA DELS DRETS HUMANS Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans

10

11


COOPERACIÓ INDIRECTA. SUBVENCIONS CONCEDIDES A LES ENTITATS DE COOPERACIÓ ANY

2008

PROJECTES

DESOS

9.000€

Dones maies retrobant la seva història: en lluita contra l’opressió de gènere i ètnica (Guatemala).

COOPERACCIO

9.000€

Creació de la xarxa sindical de cooperatives del nord del Marroc 2a fase: 2008-2009.

FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA

9.000€

ASSOCIACIÓ D’AMISTAT SAN MIGUELITO- SANT BOI

9.000€

Enfortiment del Programa de Salut Preventi- COMITÈ OSCAR ROMERO va a la zona sud de San Salvador (municipis de Rosario de Mora i Panchimalco; El Salvador)

3.000€

Suport a l’ Escola de formació de dones líders de la Organización Femenina Popular (OFP) (Colòmbia).

9.000€

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT

12

2010

2011

PROJECTES

ENTITATS CASAL D’AMISTAT CATALÀ-CUBÀ

Dones víctimes del delicte de desplaçament forçat: enfortiment de la incorporació de l’enfocament diferencial i de gènere en la política pública sobre desplaçament a Bogotà (Colòmbia)

COOPERACCIÓ

Escola de formació per a dones de la Organización Femenina Popular (OFP) amb èmfasi en el desenvolupament de models econòmics alternatius comunitaris.

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT

7.086,08€

Suport a l’educació superior de Beira (Moçambic)

AMIZADE JUNTS AMB MOÇAMBIC

4.082,23€

De l’economia de subsistència a l’economia productiva. Etapa 2011.

DESOS

9.000€

Segona fase del Programa per a la integració laboral i sindical dels joves del Nord del Marroc 2011-2012.

FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADASINDICALISTES SOLIDARIS

9.000€

Empoderament de les mares comunitàries del barri Potoxí, Ciudad Bolívar en l’acció societal (sindicat-comunitat) (Colòmbia)

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT

7.935€

Camperol a Camperol II (Equador)

CREU ROJA SANT BOI

FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA

9.000€

El bon samarità II. (Argentina)

AUPA

San Miguelito: Transició de l’economia de subsistència a l’economia productiva.

DESOS

9.000€

Projecte Smara. Projecte de cooperació al desenvolupament amb el poble saharaui.

FUNDACIÓ LLOR

Radio Humedales de San Miguelito – 2a fase.

ASSOCIACIÓ D’AMISTAT SAN MIGUELITO- SANT BOI

9.000€ 3.000€

Suport a l’Escola de formació de dones líders de la Organització Femenina Popular (OFP-Barrancabermeja).

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT 6.392,25€

El bon samarità: projectes de cooperació al desenvolupament de la població criolla i aborigen d’Argentina.

AUPA

Suport educatiu, sociocultural i esportiu pels joves del barri de Nongo i Kaporo (Guinea Conakry).

VOLS

2a fase del programa per a la integració laboral i sindical dels joves del Nord del Marroc 2010-2011.

FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA

6.607,75€

9.000€

9.000€

IMPORT

Programa comunitari del Sistema d’Atenció a la Família (SAF) (Cuba)

Programa per a la integració laboral i sindical dels joves del nord del Marroc.

Enfortiment del Programa de Salut Preventi- COMITÉ OSCAR ROMERO va a la zona sud de San Salvador (municipis de Rosario de Mora i Panchimalco; El Salvador)

2010

IMPORT

De l’economia de subsistència a la economia productiva. Bluefields (Nicaragua)

Projecte de Ràdio al municipi de San Miguelito (Nicaragua).

2009

ENTITATS

ANY

4.831,69€ 9.000€

6.945,37€ 9.000€ 1.119,63€

SUPORT A ALTRES PROJECTES A TRAVÉS DEL FCCD ANY

PROJECTES

ENTITATS

IMPORT

2008

Implementació de finques integrals familiars al Cantó Pindal, província de Loja (Equador)

CREU ROJA SANT BOI

7.000€

2009

Biblioteca per a tothom a Kenitra

VOLS

9.900€

2010

San Miguelito 2010: Trànsit de l’economia de subsistència a l’economia productiva

DESOS

11.000€

Projecte Radiodifusión Radio Humedales

ASSOCIACIÓ D’AMISTAT SAN MIGUELITO- SANT BOI

11.000€

Tercera i última fase: “Suport educatiu, sociocultural i esportiu pels joves del barri de Nongo i Kaporo de Conakry”.

VOLS

2011

9.900€

13


AJUT HUMANITARI I CAMPANYES D’EMERGÈNCIA ANY

PROJECTES I CAMPANYES Aportació econòmica al Comitè Català de l’ACNUR per a la campanya d’emergència en resposta als efectes del terratrèmol xinès

2008

PAM: Aconseguir que la solidaritat impregni de forma transversal el conjunt d’accions del Consistori i aconseguir la màxima coherència de les pràctiques de les diferents àrees de treball amb la política municipal de cooperació, solidaritat i pau.

Projecte 1845 FCCD “Crisi humanitària a Myanmar (antiga Birmania). Resposta als efectes del cicló Nargis”

2.13.4 Elaborar i aprovar durant aquest mandat un codi de responsabilitat social corporativa que garanteixi la introducció d’un model de compra pública ètica i consum responsable en els contractes municipals

.. .. ..

Introduir el model de compra pública ètica i sensibilització al personal municipal. En procés Establir un pla coordinadament amb els diferents departaments municipals per a la introducció de la compra pública ètica i el consum responsable en els plecs de clàusules administratives, d’adjudicacions i de preocediments negociats, concursos, etc. En procés

Projecte 2020 FCCD “Resposta a la crisi humanitària a Gaza”

2009

Projecte 2122 FCCD “Campanya d’Emergència per l’huracà Ida a Nicaragua i El Salvador”

Potenciar el comerç just a escala municipal i local. Fet Celebració anual de la Festa del comerç just. Fet Compromís dels altres departaments d’adquirir productes de comerç just. En procés Incorporació de clàusules de compra pública en els criteris de licitacions de l’Ajuntament. En procés

Projecte 2165 FCCD “Resposta als efectes del terratrèmol a Haití. Fase de reconstrucció”

2010

Projecte 2166 FCCD “Resposta als efectes del terratrèmol a Xile. Fase de reconstrucció

Projecte 2225 FCCD “Resposta als efectes de les inundacions al Pakistan”

2.13.5 Fixar de manera estable i sistemàtica el criteri pel càlcul del pressupost de cooperació en funció de l’1% dels ingressos propis prenent com a model les recomanacions del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament abans de finals del 2009

. . . .. .

Elaborar consensuadament amb Economia i hisenda una proposta de càlcul de l’1% dels ingressos propis seguint les recomanacions del FCCD. En procés Determinar quins conceptes ha d’incloure la despesa de cooperació. En procés

2.13.6 Introduir criteris de pressupostos participatius en matèria de cooperació i solidaritat mitjançant el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat abans del primer trimestre del 2009 Elaborar la metodologia per a la participació del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat en decidir la distribució del pressupost de cooperació. En procés Posar en pràctica els pressupostos participatius a partir del pressupost 2010. En procés Avaluar la primera experiència abans de pressupostos participatius. Pendent

2.13.7 Dur a terme un projecte de codesenvolupament amb la participació d’un col·lectiu magrebí amb seu a Sant Boi abans del segon semestre 2010. Obrir el Consell Municipal de Cooperació i solidaritat a la participació d’associacions d’immigrants i altres tipus d’entitats. En procés

14

15


PAM: Elaborar una Pla Municipal d’Educació i Formació per a la Solidaritat i la Pau que aconsegueixi la posada en funcionalment d’un procés educatiu constant que afavoreixi la comprensió de les interrelacions econòmiques, polítiques, socials i culturals entre els països enriquits i els països empobrits i obri la ciutadania al món.

PROJECTES /ACTIVITATS Exposició Sant Boi en el món. Fet Objectiu General: Visibilitzar els projectes de cooperació

2.13.8 Elaborar abans de finalitzar l’any 2008 un Pla Municipal d’Educació i Formació per la Cooperació, la Solidaritat i la Pau amb la participació de les diferents entitats i institucions santboianes.

.. .. .

Realitzar activitats de sensibilització per a visibilitzar els projectes de les ONGDs. Fet Realitzar una proposta per a visibilitzar entitats (Exposició Sant Boi en el món). Fet Incorporar a les bases de cooperació i solidaritat un criteri relatiu a la visibilització de les entitats de cooperació. Fet

Promoure coordinadament amb el Departament d’Educació activitats de cultura de pau, cooperació i solidaritat a totes les escoles de Sant Boi. Fet Incorporar activitats de sensibilització a la Guia d’activitats a les escoles. Fet Participació de les escoles en les activitats de la Festa del Comerç Just. Fet Definida una estratègia específica per a treballar amb les escoles en el Pla Municipal d’Educació i Formació per a la solidaritat. Fet

Elaborar una programació de formació pel personal municipal en matèria de cooperació, solidaritat i pau. En procés

Difondre les accions de cooperació i solidaritat a l’intern del consistori. Fet

Guia d’activitats a les escoles. En procés

Mantenir i aprofundir les accions de sensibilització: Barrejant. Fet

Objectiu General: Fomentar l’educació per a la solidaritat entre els alumnes de Sant Boi.

Formar i informar sobre l’acció humanitària i l’ajut emergència. En procés Mantenir i aprofundir les accions de sensibilització: Festa del Comerç Just Sant Jordi Solidari, Dia Internacional de la Pau, Fira de la Puríssima i Dia Internacional dels Drets Humans. Fet

... ...

Celebrada la Festa del Comerç Just. Fet Celebrat Sant Jordi Solidari. Fet Celebrat Dia Internacional per la Pau. Fet Organitzat Espai per la solidaritat i la diversitat durant la Fira de la Purísima. Fet Celebrat el Dia Internacional dels Drets Humans. Fet Realitzades altres activitats de sensibilització: Dia Internacional del Sida, Exposició Puertas, exposició Refugiats Vides en trànsit

2.13.9 Incrementar en un 60% el nombre d’usuaris i usuàries del Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat i arribar, durant aquest mandat, a aconseguir que 1/3 dels alumnes de primària, secundària i educació permanent participin en alguna de les activitats programades anualment pel Centre.

Escoles i instituts curs 2008-2009 Alumnat 2008-2009 Escoles i instituts curs 2009-2010 Alumnat 2009- 2010 Escoles i instituts curs 2010-2011 Alumnat 2010-2011

15 (11 i 4) 1.006 15 (11 i 4) 2.095 16 (14 i 2) 1.600

Difondre l’existència i l’oferta del CRDS a tots els centres educatius de Sant Boi. Fet Vincular l’oferta del CRDS a l’eix temàtic anual del programa. Fet Treballar en una oferta del CRDS adaptada al calendari escolar. Fet Elaborar un catàleg d’activitats des del Centre de Recursos que englobi tota l’oferta local i municipal en materia de cooperació, solidaritat i pau. Fet

16

17


Dia Internacional de la pau. En procés Objectiu General: Foment de la Cultura de Pau entre la ciutadania de Sant Boi Sant Jordi Solidari. Fet Objectiu General: Fomentar l’educació per a la solidaritat entre la ciutadania del municipi a través d’un calendari d’activitats consolidat

Entitats 2008

4

Entitats 2009

5

Entitats 2010

4

Entitats 2011

no s’ha fet per decisió del Consell de Cooperació

Barrejant. Trobada de la solidaritat de Sant Boi de Llobregat 2007. Educació per a tothom

Nombre d’entitats que participen

47

Entitats amb estand

22

Participació a les activitats del programa Participació alumnat

3.161 300

Total de persones que participen

3.461

Nombre d’entitats que participen

51

Entitats amb estand

20

Festa del comerç just. Fet 2008. Dignitat i justícia per a tots i totes nosaltres

Objectiu General: Fomentar el comerç just i la banca ètica

18

Entitats 2008

2+3 (comerços) 5

Entitats 2009

4

Entitats 2010

4

Entitats 2011

9

Participació a les activitats del programa

4.164

Participació alumnat

1.006

Total de persones que participen

5.170

19


2009. Per la Pau

Activitats identificades en el Pla Municipal d’Educació i Formació per a la Solidaritat Activitat formativa en matèria de cooperació, comerç just i educació per al desenvolupament a l’equip de monitors/es de lleure del Centre Obert Marianao. (desembre 2010) Nombre d’entitats que participen

47

Entitats amb estand

22

Participació a les activitats del programa

4.961

Participació alumnat

1.297

Total de persones que participen

6.458

Edició d’un nou butlletí trimestral anomenat Solidària. Objectiu General: Difondre continguts reflexius en temes de cooperació, solidaritat i pau, presentar l’agenda i notícies de l’àmbit, apropar veus i opinions provinents del Sud i del Nord, presentar recursos educatius diversos, així com fomentar la difusió de les entitats santboianes i dels seus projectes i activitats.

2010. Produir amb justícia. Consumir amb responsabilitat

Nombre d’entitats que participen

47

Entitats amb estand

23

Participació a les activitats del programa

4.400

Participació alumnat

1.600

Total de persones que participen

6.000

.

Realització del programa setmanal ”Espai solidari” a Ràdio Sant Boi. Realitzats 30 programes de ràdio. El primer el 30/09/2010.

Creació de la web del Barrejant. www.barrejant.cat

Creació compte al facebook

Espai de la solidaritat i la diversitat a la Fira de la Puríssima. En procés Objectiu General: Fomentar la solidaritat i la diversitat entre la ciutadania de Sant Boi

20

21


Altres activitats puntuals de sensibilització: Exposició Puertas, exposició Refugiats, vides en trànsit; Dia Internacional del Sida, activitats en el marc de la Xarxa de Ciutats per la convivència, Jornades d’intercanvi pedagògic

PAM: Potenciar la riquesa i la diversitat del teixit associatiu local facilitant-ne les accions i afavorint-ne la complementarietat amb les accions en matèria de solidaritat, cooperació i pau impulsades des del consistori.

2.13.10 Elaborar i aprovar, abans del primer trimestre del 2009, una proposta de modificació del Reglament del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat tant en quant a composició com a òrgans per tal de fer-lo més operatiu i participatiu Incrementar els debats en el sí del Consell i afavorir el seu paper com a òrgan de participació i seguiment de les polítiques de cooperació municipal. En procés. Explorar els mecanismes per agilitzar i fer més eficaç i participatiu el Consell, plantejant la possibilitat de modificar-ne l’estructura. En procés. Elaborar la proposta de modificació del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat. En procés.

PRESSUPOST EXECUTAT DESPESA DIRECTA COOPERACIÓ 2007 – 2010 ANY

DESPESA TOTAL DIRECTA

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

GENERALITAT DE CATALUNYA

2007

312.254

373.300 (1)

18.000

2008

475.576

404.982 (2)

120.000

2.297

2009

594.498

412.572 (3)

25.500

33.057

2010

452.288

406.784 (4)

55.000

17.500

TOTAL 1.834.616

1.597.638 (5)

218.500

52.854

(1) D’aquest import, (2) D’aquest import, (3) D’aquest import, (4) D’aquest import, (5) D’aquest import,

22

AJUNTAMENT DE SANT BOI

79.016€ 94.887€ 98.682€ 95.788€ 368.403€

EMPRESES

17.000

17.000

corresponen a depeses del personal adscrit a Cooperació corresponen a depeses del personal adscrit a Cooperació corresponen a depeses del personal adscrit a Cooperació corresponen a depeses del personal adscrit a Cooperació corresponen a depeses del personal adscrit a Cooperació

23


GLOSSARI

DESPESA INDIRECTA COOPERACIÓ 2007 – 2010 ANY

DESPESA TOTAL INDIRECTA

MANCOMUNITAT DE MUNICICIPIS DE L’AMB

EMPRESES

2007 2009 2010

36.081 154.800 91.000

30.000 23.800

6.081

TOTAL

281.881

53.800

6.081

AECID

131.000 91.000

DESPESA TOTAL DIRECTA Tota la despesa que ha efectuat l’Ajuntament (pressupost executat, incloent-hi les subvencions que hem rebut) DESPESA TOTAL INDIRECTA La despesa realitzada a projectes proposats i impulsats des de l’Ajuntament però que no s’han ingressat a l’Ajuntament si no a altres organismes o entitats (Alcaldia de San Miguelito i FCCD)

222.000 COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT Treball conjunt (des del nord i el sud) per al desenvolupament dels pobles, mitjançant la implicació de diferents actors (finançadors, executors dels projectes al sud i beneficiaris) AJUT D’EMERGÈNCIA Cerca de la satisfacció de les necessitats bàsiques que s’han revelat com a urgents a causa de situacions imprevistes per un desastre natural o un conflicte. SENSIBILITZACIÓ: Conjunt de campanyes i activitats dirigides a la presa de consciència de la ciutadania dels desequilibris existents entre el nord i el sud. GESTIÓ DIRECTA/GESTIÓ INDIRECTA: Distingeix la cooperació que realitza directament l’Ajuntament amb els actors del sud, d’aquella que es fa a través de les ONG. GESTIÓ DELEGADA: És la cooperació de l’Ajuntament el qual delega la seva gestió en un altre organisme (el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per exemple)

24

25

Profile for Andres pino

balanç mandat 2007-2011  

balanç mandat 2007-2011

balanç mandat 2007-2011  

balanç mandat 2007-2011

Profile for barrejant
Advertisement