Page 1

NR 1 2010 – ÅRGANG 22 – ISSN 1652-5108

UKRAINA

Ett år av utmaningar M O L D AV I E N

Mat till gatubarnen ZAMBIA

Ny byggnad fylls med liv! FILIPPINERNA

Erfarenheter från en akut hjälpinsats


LEDAREN

23 sekunder som går till historien P

å Haiti kommer tiden 23 sekunder att finnas inpräntat i de överlevandes med­ vetande. Det var 23 sekunder som raserade Haiti. När moder jord skakade ner i sina grundvalar krävdes det bara 23 sekunder för att allt vi byggt upp runt omkring oss skulle rasa samman. Denna gång hjälpte det inte om du var fattig eller rik. När en jordbävning av detta format drabbar vår jord är vi alla lika sårbara.

Ökande behov av hjälp På Barnmissionen ser vi ett ökande behov av hjälp vid katastrofer. Först hade vi den stora översvämningen i Manila i september 2009, efter detta bröt svininfluensan ut i Ukraina och i början av 2010 inträffade den stora jordbävningen i Haiti. Det har varit en hektisk tid hos oss på Barnmissionen och vi har jobbat oerhört hårt. Det som burit oss är alla ni plikttrogna givare. Utan era gåvor och era förböner hade vi aldrig orkat eller kunnat göra de stora insatser vi nu har gjort, insatser som har räddat tusentals liv! TIDNINGEN GES UT AV Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Strömgatan 14 212 25 Malmö Tel: +46 (0)40 - 689 30 40 Fax: +46 (0)40 - 54 50 88 www.barnmissionen.se ANSVARIG UTGIVARE Bo Wallenberg bo.wallenberg@barnmissionen.se REDAKTÖR Mikael Joumé mikael.joume@barnmissionen.se REDAKTION Bo Wallenberg och Mikael Joumé FORM OCH TRYCK Prinfo Grafiskt Center www.prinfogc.se +46 (0) 40 650 97 00 OMSLAGSBILD Bo Wallenberg

Givande samarbete Vid katastrofer måste man samverka och hjälpas åt. Jag är därför oerhört glad och stolt att vi i alla dessa katastrofer har kunnat sam­ arbeta med den tyska hjälporganisationen Humedica. Läs mer om vårt samarbete med Humedica i tidningen.

Vår uppgift – att rädda människor I Bibeln står skrivet om en stor ökning av katastrofer innan Jesus skall komma tillbaka. Som troende slås man av tanken att detta är ett tecken. Ingen känner till tidpunkten men vi skall kunna tyda tecknen. Oavsett vad vi tycker oss kunna avläsa ur detta så tror jag vi alla är överens om att vi står inför stora utmaningar i framtiden då det gäller kata­ strofarbete. Vår uppgift på Barnmissionen är

att rädda människor, både här i tiden och för evigheten.

Rekordgåva Skandinaviska Barnmissionen fick i början av året den största gåva vi någonsin har fått. Det var en öronmärkt gåva till Filippinerna på 5.5 miljoner kronor. Gåvan är till ett stort nytt projekt som vi kommer att starta i Manila. Vi har köpt in 20 000 m2 mark där vi planerar för uppbyggnad av en barnklinik, barnby, yrkesskola, mm. Vi är otroligt tacksamma till Gud och de två generösa givare som gjort denna dröm till verklighet. Ni kommer att kunna läsa mer om projektet i kommande tidningar.

Skriverier i media Något som upprört er givare är skriverierna i media om biståndsorganisationer och hur de förvaltar inkomna gåvor och medel. Vår uppgift är inte att bedöma andra biståndsor­ ganisationers arbete, vi kan bara berätta om vårt eget arbete. På Barnmissionen har vi en av Sveriges läg­ sta administrationskostnader med cirka 12 %. Styrelsen lyfter inget arvode och vi får inte spekulera med givares pengar på börsen. All ekonomisk redovisning hittar ni i årsredo­ visningen på vår hemsida, www.barnmissionen. se Där finns min lön, hyror mm. Vi är totalt öppna mot er givare. Som missionschef vill jag förvalta dina gåvor på ett sådant vis att både Gud, du och jag kan ha heder av det! Tack för allt du gör för Barnmissionens arbete!

Bo Wallenberg

MISSIONSCHEF

bo.wallenberg@barnmissionen.se


FILIPPINERNA

Innehåll 4 Att hjälpa varandra – Erfarenheter från en akut hjälpinsats 5 Utbildning leder till ett rikare liv! 6 Mat till gatubarnen 7 Korsord 8 Akut medicinsk hjälp 10 Ett år av utmaningar 12 Ny byggnad fylls med liv! 12 Getkampanjen

Människor fick sina hem totalförstörda i flodmassorna. När vattnet sjönk undan försökte man rädda det som fanns kvar.

Att hjälpa varandra – Erfarenheter från en akut hjälpinsats! På morgonen den 26 september 2009 svepte tyfonen Ondoy in med full kraft över Manila. Staden och de angränsande provinserna formligen dränktes i tunga regnskyar som varade i nio timmar. Hundratusentals människor förlorade sina hem i vattenmassorna och många liv gick förlorade. Filippinerna drabbades av smärta och sorg.

M

ånga människor tappade hoppet då de såg konsekvenserna av den förödande tyfonens framfart som dödade hundratals människor. Men när det är som mörkast måste vi samla kraft och gå vidare i livet. Scandinavian Children’s Mission (SCM) uppbådade kraft att genomföra en räddningsinsats riktade mot dem som drab­ bats av flodkatastrofen.

”Vattnet kom från alla håll….” Tidigt dagen därpå, söndagen 27 septem­ ber, åkte SCM:s katastrofteam ut för att göra en initial bedömning av skadorna och www.barnmissionen.se

de kommande behoven. Den första anhal­ ten gjordes i området Kasiglahan som lig­ ger i en av de värst drabbade stadsdelarna, Montalban Rizal. ”Vi såg vattenmassorna rasa fram i området mitt på ljusa dagen”. ”Vattnet kom från alla håll rakt in i våra hus, det gick våldsamt snabbt”. ”Det gick otroligt fort, på bara några minuter hade vi förlorat alla våra ägodelar”. ”Vi har inte ätit eller druckit på ett dygn och vårt hus är fullständigt genomdränkt. Vi vet inte hur vi ska orka gå vidare efter det här…” . Det var några av utropen från de drabbade männis­ kor vi mötte.

Nyhet! Nu kan du stödja Barn­ missionen via din mobil. SMS:a Hjälp till 72930 så skänker du 50 kronor. Om du skriver Hjälp100 så skänker du 100 kronor och hjälp200 blir 200 kronor. Tack för ditt stöd! Mobiloperatörens avgifter tillkommer.

3


FILIPPINERNA

Barnvänliga platser Barnmissionen delade ut över 6 000 hjälp­paket med mat, vätskeersättning mm.

Personalen arbetade dygnet runt Samma dag kunde vi, i samar­ bete med myndigheterna, dela ut färskvatten till invånarna i stadsdelen. Det var den första hjälp de fick. Dricksvatten är det viktigaste behovet efter en katastrof. Människor som klarat sig någorlunda väl i katastrofen arbetade ideellt med att hjälpa oss att packa hjälppaket. All tillgänglig personal arbetade dygnet runt för att säkra att hjälpen skulle nå ut till de behö­ vande i tid.

der ungefär ’att hjälpa varandra’ är ett fint filippinskt karaktärs­ drag som det nu visades prov på när SCM:s personal, volontärer, nationella armén och flygvap­ net tillsammans koordinerade hjälparbetet. Över 6 000 hjälp­ paket med mat, vätskeersätt­ ning, filtar mm delades ut till behövande över stora delar av staden. Det hade aldrig kunnat genomföras utan god samord­ ning och en fantastisk insats från många olika aktörer.

Koordinerat hjälparbete

JAQUELINE C. DUMA, SCM FILIPPINERNA

Under flodkatastrofen upprättade Barnmis­ sionen vad vi kallar ’Child Friendly Spaces’ – barnvänliga platser – på våra evakuerings­ center. Genom samtal med barnmissionens utbil­ dade personal erbjöds barnen en möjlighet att bearbeta sina traumatiska upplevelser. Inom ett avgränsat område anordnades lekar och andra barnvänliga aktiviteter och här fanns också leksaker och spel, allt för att barnen ska få vara barn en stund, även un­ der en naturkastastrof. Under tre heldagar besöktes ett av områdena av 200 barn!

Uttrycket ’Bayanihan’ som bety­

Ny barnavårdsklinik i Filippinerna Barnmissionen expanderar till stadsdelen Rodriguez i Manila. Nyligen invigdes en liten barnavårdsklinik som kommer att erbjuda vård för mammor och barn upp till fem år. Här finns även utbildning för så kallade bybarnmorskor samt familje­ planering och informationskurser för unga mammor.

4

Stormöte 2010 Helgen 22-23 januari samlades repre­ sentanter från Skandinaviska Barnmis­ sionens samtliga nordiska länder till Stormöte 2010. Mötet hölls på Europa­ porten i Malmö. Barnmissionens samarbetspartners från Filippinerna, Moldavien och Ukrai­ na berättade om året som gått och om planerna för 2010. Mötet var mycket uppskattat bland de församlade.

Maj-Gun Wallenberg, hustru till Barnmissionens grundare samt Thord Dahl, Missionsledare i Filip­ pinerna deltog på mötet

www.barnmissionen.se
FILIPPINERNA

Utbildning förändrar liv!

Kvinnan berättar med gester och inlevelse om vad man bör tänka på för att få en bättre hälsa. Till sin hjälp har hon handskrivna skyltar som hon visar upp för de andra gruppmedlemmarna. Stämningen är uppsluppen och glada kommentarer avlöser varandra. Det är veckomöte för en av grupperna inom Barnmissionens nystartade utbildningsprojekt, Unite, Learn and Earn, för hemmavarande kvinnor.

I

de filippinska kåkstäderna och slumområdena där Barnmissionen arbetar är det vanligt att fäderna står för familjens små inkomster, medan mödrarna tar hand om hem och barn. Barnmissionen har startat ett treårigt projekt som syftar till att lyfta kunskapsnivån hos mödrarna så att de på olika sätt kan bidra till familjens och samhällets utveckling. I korthet handlar det om att på folkbildningsnivå få lära sig om sina möjligheter, rättigheter och skyldighe­ ter. Entreprenörskap är också en viktig

del i utbildningen. Vidare får deltagar­ na lära sig att spara regelbundet för att framöver kunna ansöka om Microlån till tex en egen affärsidé. Lucille Francisco är 40 år och en av deltagarna i projektet. Hon är ensam­ stående förälder till en dotter som går ut högstadiet nästa år. Hennes man avtjänar ett livstidslångt straff i fängelse. Lucille är en av de första deltagarna i området Sandakot som ligger nära Barnmissionens center Molfrid. Hennes grupp startades i juli och i augusti påbörjade deltagarna sitt

sparande. Hon har varit flitigt närva­ rande vid gruppmötena och hon säger själv att hon inte gärna missar några möten då de ger henne så många idéer och uppslag i vardagen. De delar av projektet som gett henne allra mest är kursmodulerna om affärer och entre­ prenörskap, inte minst då hon själv är egenföretagare inom kuddtillverkning. Hon säger också att gruppmötena lät�­ tar upp hennes känslor och att hon har en stödgrupp som hon kan lita på. MIKAEL JOUMÉ

Ditt testamente kan rädda liv! Ett testamente är något av det finaste som finns, eftersom du genom det ger uttryck för vad som är din sista vilja. Därmed har du och ingen annan bestämt vad som skall hända med din kvarlåtenskap.

www.barnmissionen.se

Att skriva testamente är inte alls svårt. Känner du att du vill ha råd och hjälp får du gärna kontakta oss på Skandinaviska Barnmissionen. Mer information finns på vår hemsida, www.barnmissionen.se/testamente

5


MOLDAVIEN

Mat till gatubarnen

Under hösten 2009 uppmärksammade Barnmissionen den svåra situationen för gatubarnen i Moldavien. Tack vare ett fantastiskt stöd från våra faddrar har vi kunnat hjälpa 50 barn i ett speciellt gatubarnsprogram.

P

astor Vitalie, ansvarig för arbetet i Moldavien, beskriver programmet som en omedelbar fram­ gång! Barnen i åldrarna 8-14 år kommer alla från svåra familjeförhållanden. De har under perioden oktober till december erbjudits ett varmt mål näringsrik mat. För en del av barnen har det varit den enda måltiden under dagen. Barnen har fått läxhjälp, möjlighet att prata med en vuxen och lekt lekar.

Lugnare vid samlingarna Resultaten har inte låtit vänta på sig. Barnen har blivit lugnare vid samlingarna, de lyssnar bättre och är mer koncentrerade när de ska göra sina läxor eller delta i samtalen och diskussionerna. Från skolan har det också kommit positiva kommentarer. Lärarna menar att barnen är mer skärpta under lektionerna och att de helt enkelt presterar bättre. Egentligen säger det sig själv, säger Vitalie, att om du inte får mat då blir du okoncentrerad och trött. Men ett näringsrikt mål mat och varierad kost under veckan kan göra underverk. Gatubarnsprogrammet fortsätter under hela 2010 och vi kommer att få anledning att återkomma till det. TEXT: MIKAEL JOUMÉ FOTO: VITALIE GAECEANU

6

www.barnmissionen.se


ç

kör ber snabbman på are kvällen bi l ist

÷

inta folk i skärgruvgångar gården

Ç

gör av förmed i onödan vägra

lyrik kan man ej komma åt

skär den kan man blåsa to n er i

fisk bunden

÷

skaldel spelas på bana m ed hål

kommer det som är på tapeten

årdrar drill sädesslag

toppa måttet

kan man bli på ålderns höst

önskas välkom men i vårvisan

visas m indre filmer band i

sälja ut

÷

÷

Ç

hörn katolsk präst

tuggar hästar gä rna på

upp

hålla

sticka i tyg begränsat

indier

hoppkryp den är frusen

kattdjur månad glatt utrop sann

över noll m ellan alternat iv

den känner alla

m ister ko rt ture runesson

den ä r en klagovisa n ut id

lumpen locka spottord

mårddjur hälsade caesar

del av dygn träd

flickan i havanna ä r en jäst dryck kryss

det brukar kom ma på fråga

blev eu

översittaraktig

Tre pristagare får ett hemligt paket Skicka in din lösning till: Skandinaviska Barnmissionen Strömgatan 14, 212 25 Malmö Märk kuvertet ”korsord 1-2010”

verkar vårvärmen

betalat goja

spela roll ares like

boxare

÷

omger person ful fisk

vis

direkt lurig månad

inläggn ingsvätska

er-

tränade bråk prov för student

mystisk typ lärjungar

rin gdes förr slumran de

÷

egyptisk konung

gör fåror i jorden

känslig vintersömn

÷

överraskande handling

fukt på ruta

brukar b i fo gat ä r högg radig

transportera

blev varse flödar i polen

pickar pullor gärna

ç lekliv

jagar gamar gör bagare

är det att ta en nit

gick är t ider so m gått

tveksamt svar kan fria m isstän kt

mark som är sum pig

ko nkurrent i kä rlek

Senast 15 april 2010 vill vi ha din lösning. Vinnarna publiceras i nästa tidning.

snilleblixt

© www.korsordDIREKT.se

Namn:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postnr:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ort:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lösningen på Ert förpackningsbehov! Förpackningar för kakor, godis, konfektyrer m.m.

www.braplast.com


HUMEDICA

Akut medicinsk hjälp – Framgångsrikt samarbete räddar liv! Den tyska hjälporganisationen Humedica är en viktig samarbetspartner till Barnmissionen. Humedica är specialiserad på akuta sjukvårdsinsatser och är därmed ett utmärkt komplement till Barnmissionens mer långsiktiga arbete. Efter tsunamin 2004 genomfördes en gemensam räddningsinsats på Sri Lanka. Samarbetet fortsatte vid Flodkatastrofen i Filippinerna, svininfluensan i Ukraina och jordbävningen i Haiti.

8

Flodkatastrofen – Filippinerna

Svininfluensan – Ukraina

I samband med flodkatastrofen skick­ ade Humedica ett team med läkare till Filippinerna. Under sju veckors tid gavs akut medicinsk vård till över 7 000 personer. Framförallt handlade det om behandling av skär- och klämskador samt infektioner till följd av förorenat vatten.

Influensan lamslog Ukraina under en längre period. Sjukhusen var över­ fulla och de medicinska resurserna var mycket bristfälliga. Humedica skickade fem pallar med medicin som vidarebefordrades från Sverige med Barnmissionens eget lastbilsekipage till Ukraina.

www.barnmissionen.se
HUMEDICA

”Hjälp Haiti” – Insamlingskampanj i TV4 Barnmissionen är medlemmar i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, som tillsammans med TV4 startade en insamlingskampanj i Nyhetsmorgon den 23 januari 2010. Över 13 miljoner kronor samlades in och pengarna kommer att fördelas mellan 14 organisationer som gör hjälpinsatser i Haiti. Barnmissionen samarbetar med tyska Humedica i Haiti.

Jordbävningen – Haiti Humedica var snabbt på plats i huvudstaden Port-au-Prince efter den förödande jordbävning­ en i början av året. Under den mest akuta fasen arbetade tre läkarteam i skift för att ta hand om alla skadade människor. Över 100 ton mediciner, vätskeersättning, filtar mm har skickats till Haiti. Barnmissionen har bedrivit insamling i Sverige och vidareförmedlat medlen till Hu­ medica. På sikt kommer Barnmissionen och Hu­ medica att samarbeta i återuppbyggnadspro­ jekt i Haiti. Det kan handla om renovering av sjukhus eller nybyggnation av barnhem etc.

Fakta Humedica – Tysk hjälporganisation med fokus på akuta hjälpinsatser vid exempelvis naturkatastrofer. – Kan ställa ett sjukvårdsteam till förfogande inom 24 timmar.

www.barnmissionen.se

– Väl på plats har teamet medicinsk kapacitet att hjälpa 3 000 människor i det första akuta skedet. – Har över 550 medicinskt utbildad personal i sin databas. – Läs mer på www.humedica.org.

9


UKRAINA

Ett år av utmaningar Politisk instabilitet, bank- och finanskris, spärrade bankkonton, massarbetslöshet, svininfluensan… 2009 var ett svart år för Ukraina. Efter flera års positiv trend med en växande ekonomi slogs benen undan för det stora landet i öst. Någon sade att det är som att resa tio år tillbaka i tiden. Läs Lyudmyla Loniuks verksamhetsberättelse om Barnmissionens outtröttliga och hoppingivande arbete i ett land i kris.

F

rid till er, kära bröder och systrar, våra trofasta vänner och hela mis­ sionsfamiljen! Med hjärtlig glädje skriver jag denna sammanfattning av ett frukt­ bart arbete på Guds marker under 2009. När jag ser tillbaka på fjolåret är det fascinerande att se hur Guds hand, hans beskydd och välsignelse ständigt har vilat över oss. Jag får erkänna att 2009 har varit ett väldigt svårt år för Ukraina, och svårigheterna har påverkat vårt arbete mycket. I februari 2009 blockerades plötsligt våra bankkonton till följd av bankkrisen. Vi kunde inte betala våra räkningar, våra anställda fick inte ut sin lön och det gick inte att använda bankkort i butikerna.

Situationen förvärrades Människor blev förvirrade och osäkra över hur morgondagen skulle bli. Företag minskade veckoarbetstiden, skickade anställda på semester eller sade upp dem. Oron spred sig: ”Hur ska vi betala för mat och boende?”. ”Hur skall vi överleva?”. Med sjunkan­ de inkomster kom många behövande människor till Barnmissionen för att få hjälp. Vi försökte hjälpa så många som möjligt, inte bara materiellt utan också genom uppmuntran, bön och genom att visa att Gud lever och att han kan förändra allt!

Mirakler i Ukraina Mot slutet av året fick vi tillgång till våra bankkonton igen och kunde därmed fullgöra Missionens alla program och åtaganden. När jag nu summerar allt som är gjort under året, böjer jag mitt huvud och tackar Gud för alla våra kära vänner från Norden! Genom er utför Gud mirakler i Ukraina! Under året har er givmildhet bidragit till att 301 823 behövande människor fått mat och klä­ der och inte minst hopp om framtiden! Detta är inte bara statistik, bakom siff­ rorna finns levande människor, frälsta själar och förnyat hopp.

Mamma övergav honom Jag minns lille Ivan som var svag och sjuk. Hans mamma övergav honom på ett sjukhus. Som treåring vägde han 7 kilo och han kunde varken gå eller prata. Liten och ensam påminde han om en fågelunge som trillat ur sitt bo. Tack vare er kunde Barnmissionen be­ tala inte bara för hans mediciner utan också för kläder, skor, mat och leksa­ ker. Ni skulle ha sett hans strålande ögon när han fick sin första leksak – ett gosedjur. När Ivan åt lämnade han inte en smula efter sig, han var rädd att någon skulle ta maten ifrån honom. När han sedan fick en godispåse kunde han inte tro sina ögon!

En mors kärlek Idag är Ivan fortfarande på sjukhus.

10

Han mår bättre och han ökar i vikt. Det bästa av allt är att hans mamma har återvänt till honom! När hon kom till sjukhuset och fick se vad alla främ­ mande människor gjort för hennes barn, blev någonting väckt i henne. Jag tror att Gud på ett mirakulöst sätt har rört vid hennes hjärta och väckt en mors kärlek till sitt barn. Vi ber och hoppas att allt ska gå bra för Ivan. Totalt har 173 svårt sjuka barn fått behandling genom stöd från Barnmis­ sionen.

Fantastiska gåvor Julen 2009 (2010 i Ukraina) har varit intensiv men samtidigt fantastisk och välsignad. I Ukraina firar vi jul den 7 januari, men hela julprogrammet varade i en månad. Under perioden 18 december till 23 januari höll vi över 360 julsam­ lingar. 55 275 fattiga och behövande människor fick fantastiska gåvor. Av dessa var 7 024 matpaket, 2 860 gåvor till interner, 13 237 med godis, nya kläder, skor, gosedjur, böcker etc. Över www.barnmissionen.se
UKRAINA

Till julen fick 55 275 behövande människor hjälp av Barnmissionen.

300 volontärer från kyrkor och försam­ lingar, socialarbetare, sjukhuspersonal och andra organisationer hjälpte oss.

Svininfluensan bröt ut Julprogrammet försvårades av utbrottet av svininfluensan i lan­ det. Många städer och byar införde karantän och det var svårt att få tillstånd att besöka sjukhus, skolor, barnhem och andra institutioner. Till följd av prisökningen på matva­ ror och befolkningens lägre intäkter hade butikerna tagit hem färre varor vilket gav oss vissa problem att få tag på de 70 ton varor vi behövde! Men vår Gud är trofast. Vi bad och Gud besvarade våra böner. Vi fick stor rabatt i en butik och kunde därmed köpa in mer mat än vi hade planlagt.

Hon saknade livsglädje När jag går igenom julbilderna minns jag den fantastiska högtiden och jag tänker på hur mycket era gåvor bety­ der för dessa fattiga människor! Jag minns 12-åriga Dina som har blod­ www.barnmissionen.se

cancer. Dina hade alltid varit en frisk flicka. Hon spelade basket och drömde om att bli proffs. Plötsligt svepte sjuk­ domen bort alla hennes planer. Även om hon fick mediciner och behandling och resultaten var goda så kände hon sig dålig. Läkarna sade att hon helt enkelt inte kämpade för livet, att hon saknade livsglädje. När vi gick in till Dina för att önska God Jul låg hon i sängen, trött av smärtorna och likgiltig inför tillvaron. Men efter en stund tog nyfikenheten över. Dina öppnade sin julklapp och log för första gången på länge. Nästa dag kom Dinas mamma till kyrkan för att berätta att Dina redan blivit piggare. Den nyheten var en fantastisk gåva till oss!

Ukrainas framtid När ni läser detta har vi haft presi­ dentval i Ukraina. Vårt lands framtid kommer att påverkas av detta val. Människor är nervösa och den poli­ tiska situationen är instabil. Levnads­ nivån i Ukraina är på nedgång… Men Barnmissionen arbetar vidare och vi

hoppas att alla skall kunna säga : ”Allt förmår jag i honom som ger mig kraft”. [Fil 4:13]

Vi blickar framåt! Därför tackar vi Gud för fjolåret sam­ tidigt som vi blickar framåt. Vi ber om Guds välsignelse över nya projekt och Barnmissionens arbete under 2010. Med glädje vill jag informera er om att vi har köpt en stor tomt i Lavriv, 15 km från Lutsk. Här bygger vi lager och kon­ tor och allt beräknas stå klart 2012. Vi är så tacksamma för alla er, våra trofasta vänner från Norden! Gud välsigne er och må han ger er tusen­ falt tillbaka för era goda gärningar, öppna hjärtan och generösa hjälp till Ukraina! Vi ber för Er. Ni är hjärtligt välkomna till Ukraina för att själva få uppleva frukterna av er hjälp! MED KÄRLEK LYUDMYLA LONIUK MISSIONSLEDARE SBM UKRAINA

11


ZAMBIA

Ny byggnad fylls med liv! Under vintern har en ny multifunktionell byggnad vuxit fram i Zambia. Väggar och tak är på plats och redan nu har en enklare förskoleverksamhet flyttat in. Om några månader kommer byggnaden att pulsera av liv och olika aktiviteter, men det återstår en del arbete och vi behöver ert stöd!

P

astor Jessy, Barnmissionens samord­ nare i Zambia, är strålande glad när han berättar om sina visioner för den nya byggnaden. ”Byggnaden ska vara en naturlig mötesplats för människor” säger han leende, ”Här ska vi ha förskola, skola, alfabetiseringskurser för vuxna, ungdomsaktiviteter som tex snickerier och musikundervisning. Idag finns det väldigt lite för ungdomarna att göra och det leder lätt till en negativ livshållning. Det vill vi ändra på genom att erbjuda stimulerande aktiviteter. Dessa ung­ domar är morgondagens ledare och vi önskar utrusta dem så gott vi kan för

framtiden. Sedan är vi ju väldigt tack­ samma att byggnaden kan användas som kyrka på söndagarna. Församlingen i området har stått utan kyrka sedan den gamla sveptes bort i kraftiga höstregn för knappt två år sedan.” Än så länge består byggnaden bara av väggar och tak. Nu vill vi utrusta den invändigt så att den kan tas i fullt bruk inom en nära framtid. Här be­ höver vi din hjälp så att vi kan köpa in skolbänkar, utbildningsmaterial, skoluniformer mm. Läs gärna mer i insamlingsbrevet!  Tack för ditt stöd!

Getkampanjen – en återupprepad succé!

Barnmissionen kan konstatera att årets getkampanj, som pågick under november-december 2009, återigen blev en formidabel succé!

Ö

ver 2000 getter ”såldes” under perio­ den, vilket innebär att vi kommer att kunna köpa in och distribuera getterna till många behövande familjer under 2010! Redan nu har vi expanderat distri­ butionen i Zambia till två nya regioner, Masaiti och Serenje. Under februari 2010 har vi genomfört en projektrevision där en konsult besökt Zambia för att granska getprogrammet.

De rapporter vi får talar genomgående om ett mycket bra program. För famil­ jerna gör getterna verkligen skillnad, inte minst då de börjar föröka sig. Genom att sälja kiden kan familjerna få in lite extra pengar som bland annat täcker kostnader för de grundläggande behoven. Bland familjerna ser vi också en ökad ansvars­ känsla för såväl getterna som familjen i sig – projektet har bidragit till en ökad förmåga till självförsörjning.

newsletter_10_1  

Skandinaviska Barnmissionens tidning nummer 1 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you