Page 1

Ă…rsredovisning

2011


Årsredovisning

Inledning skandinaviska barnmissionen är en kristen organisation som genomför humanitära insatser med inriktning på barn, ungdom och familjer. Hjälpen ges oavsett kön, etnisk, religiös eller politisk tillhörighet. vårt uppdrag utgår från bibeln, där vi utmanas att hjälpa de mest behövande. vi vill därför erbjuda hjälp ur ett holistiskt perspektiv. verksamheten finansieras huvudsakligen genom frivilliga gåvor från allmänheten. som medlem i svenska Missionsrådet (sMr) finns

möjlighet att söka sida-bidrag till olika insatser. radiohjälpen är också en extern bidragsgivare och viktig resurs. skandinaviska barnmissionen är tilldelade ett 90-konto av svensk insamlingskontroll. vi är även medlemmar i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (Frii).

Ledning styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 – 2011-12-31.

Under 2011 har Skandinaviska Barnmissionen letts av en styrelse som har bestått av följande personer:

Nils Erik Claesson Malmö – Ordförande Pastor Malmö Pingstförsamling, mångårig erfarenhet från verksamhetsledande befattningar samt som ledamot av Pingstförsamlingarnas utvecklingssamarbete.

Lennart Pedersen Loftahammar – Vice ordförande bred erfarenhet från en rad poster i det privata näringslivet, främst inom läkemedel/ medicinteknik/bioteknik. innehar flera styrelseuppdrag.

FörvaLTNiNGSBEräTTELSE mED årSrEDOviSNiNG 2011 Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Strömgatan 14 212 25 Malmö Tel: +46 (0)40 - 689 30 40 Fax: +46 (0)40 - 54 50 88 www.barnmissionen.se PG 901080-2 BG 901-0802 FOrm OCH TrYCk Prinfo Grafiskt Center www.prinfogc.se +46 (0) 40 - 650 97 00

2

Bo Wallenberg Löddeköpinge – ledamot Missionschef sedan 1996 involverad i sbM sedan stiftelsen grundades, från volontär till anställd. Mångårig erfarenhet inom fundraising, evangelisation, biståndsarbete samt som visionär.

Anders Ljung Skurup – ledamot Järnvägsentrepenör, infranord ab arbetar bland annat med marknadsfrågor, ledningsfrågor, verksamhetsplanering och entrepenadjuridik. erfarenhet från projektledaruppdrag.

Maud Andersson Stockholm – ledamot handläggare på PMU. Mångårig erfarenhet från ledande befattningar på PMU interlife, bland annat åtta år som Direktor. 25 år som missionär i Kenya med tonvikt på administration och projektledning. Peter Thomsen Avgick ur styrelsen 2011-12-15 Omfattande erfarenhet inom pensions- och försäkringsbranchen med särskild profilering på administration och projektledning. Eva Kerschner – ledamot tillträdde 2011-11-01. ekonom med mångårig erfarenhet inom redovisning och analys samt som controller i små och medelstora företag. Staffan Persson Auktoriserad revisor, Mazars SET Revisionsbyrå AB

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e

2 0 1 1

Vårt getprojekt är en succé och gör verkligen skillnad för de fattiga familjerna.

Zambia Under året togs beslut om att starta en yrkesskola i Mpongwe distriktet i byn Musangashi där vi byggt den stora multifunktionella byggnad som invigdes juni 2010. Utbildningen kommer att innefatta följande: sömnad, murning, snickeri och svetsning. Ungdomarna i detta område är arbetslösa och har ingen utbildning. Genom att ge dem en yrkesutbildning hjälper vi dem att kunna få jobb och på detta vis lyfta sig själva ur fattigdomen. Vår samarbetspartner ACOP gör ett mycket bra arbete. Under 2011 fick vi stor respons på vårt getprojekt. Resultatet efter flera års arbete med getter, är att de förökar sig vilket gör att familjerna kan sälja kiden. Inkomsten efter försäljningen är av stor vikt, speciellt för barnen som nu får en möjlighet att kunna gå i skola. Vi samarbetar med lokala församlingar inom ACOP. De köper getterna i sitt närområde och varje församling får pengar till inköp av 20 getter. Tio getter får man ge till fattiga människor inom församlingen och tio getter skall ges till fattiga människor i närområdet.

Vår multifunktionella skola i bushen nära Mpongwe blomstrar och utvecklas. Myndigheterna har skickat två lärare till byn och skolan är i full gång. Vi har under året renoverat skolan och byggt till lärarbostäderna. Vi har också börjat byggnationen av bättre toaletter för eleverna och säkrat vattenförsörjningen till skolan. Vi har även kunnat köpa in Biblar till ACOPs verksamhet. Dessa skall användas för att bekämpa analfabetism. I Zambia har Barnmissionen startat sitt första fotbollslag, Tabernacle FC. Initiativet är ett bra sätt att nå barn och ungdomar för att ge dem en meningsfull fritid. I projektet ingår att forma en generation som motarbetar korruptionen i landet. En viktig del i arbetet med ungdomarna är också att öka medvetenheten om och behandla frågor kring HIV/Aids och korruptionens påverkan på samhället. Hela arbetet vilar på en tydlig kristen grund. Barnmissionen stöder projektet genom att köpa in matchställ, fotbollsskor och annan utrustning.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

Bo Wallenberg var på plats...

Under 2011 började vi inreda yrkesskolan.

3


Årsredovisning

Ukraina Arbetet leds av Lyudmyla Loniuk. I staden Lutsk finns kontor och lager där nio personer arbetar. Vi har cirka 300 samarbetspartners, däribland social- och hälsovårdsmyndigheterna, kyrkor, församlingar och olika NGO:s (Non Governmental organisation, ickestatlig organisation), barn- och vuxenfängelser, skolor, internat, barnhem mm. Tillsammans med dessa samarbetspartners nådde vår nödhjälp ut till ca 260 000 behövande människor under året. Julprogram Skandinaviska Barnmissionen kunde hjälpa cirka 40 000 människor i våra julprogram. Vi delade ut julklappar, matpaket och berättade om julens glada budskap. Till vår hjälp i denna stora julsatsning hade vi över 300 volontärer från olika församlingar och samfund. Vi besökte fängelser, skolor, barnhem, internat, familjer i kris, sjukhus, fattiga familjer, familjer med handikappade barn och familjer med många barn. Vidare hade vi stora julspel i olika kyrkor där vi inbjöd de som kunde komma till oss från ovan nämnda kategorier.

Försvarsmakten Svenska Försvarsmakten är Skandinaviska Barnmissionens största givare av humanitär hjälp. Gåvorna är av stor betydelse för vårt arbete i Ukraina mottagarna är imponerade över den höga kvalitén. Under året har vi utöver kläder också mottagit medicinsk utrustning, köksutrustning, sjukhus-

material, mm. Försvarsmaktens gåvor uppgick till ett värde av 4 672 304 kr under året.

Sommarläger På Skandinaviska Barnmissionens rehabiliteringscenter i Dubetchno tog vi emot över 1 300 fattiga och sjuka barn som fick fira en underbar sommar. Vidare har vi kunnat erbjuda stöd till 297 funktionshindrade barn på Prosilok- och Dachny-sanatoriumen. Totalt har stöd getts till över 3 000 barn i olika skolor och läger i Ukraina. Vi riktar ett extra tack till våra vänner i Osbygemenskapen, BFU i Norge och Skandinaviska Barnmissionen på Färöarna som bidragit med extra pengar till detta sommarläger.

Datschny Vi har fortsatt vårt ekonomiska och materiella stöd till rehabiliteringshemmet i Datschny. Även här har vi stor hjälp av Osby­

gemenskapen. Detta hem drivs för handikappade barn som behöver stimulans och träning. Det är underbart att se hur professionellt man jobbar med barnen och med vilken inlevelse och kärlek man gör jobbet. Det som fattas är pengar till näringsriktig mat och rehabiliteringsutrustning. Här kan Skandinaviska Barnmissionen göra stor skillnad. Vi besöker också hemmet sex gånger om året och har olika möten där vi sjunger och spelar samt samtalar med föräldrar och barn. Det är frivilligt att komma, men det har aldrig hänt att någon inte vill komma, tvärtom så ber föräldrarna oss att besöka deras barn om de är för sjuka för att delta på mötena.

Evangeliskt arbete ”Paradiset kommer alltså att vara ännu bättre än det här lägret! Är det möjligt?”

4

Skandinaviska Barnmissionen samarbetar med de lokala församlingarna. Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Årsredovisning

ler även flera andra evangelister. Pengarna till detta får vi från Pingstkyrkan i Osby och Pingstkyrkan i Bjärnum. Våra evangelister besöker alla de platser där Barnmissionen verkar. Det är sjukhus, fängelser, barnhem, skolor, internat mm. Vi erbjuder alltid de vi hjälper att vi kan komma och ha möten för dem om de så önskar. Det är fantastiskt att se hur tacksamma människor är att vi inte bara kommer med humanitär hjälp, utan att vi också bryr oss om dem som människor.

Fängelsearbetet Våra största samarbetspartners är Pingstunionen och Frikyrkounionen. Pingstunionen når i första hand äldre människor medan Frikyrkounionen når en yngre generation. Skandinaviska Barnmissionen har en anställd evangelist, Leonid Borsch. Vi underhål-

Vi arbetar i fängelset i Sokal (fängelse för hårt kriminella och långtidsdömda fångar), pojkfängelset i Kovel, pojkfängelset i Dubno och flickfängelset i Melitopol. Tillsammans med de lokala församlingarna bedriver vi kontinuerlig bibelundervisning och

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

vi underhåller tre evangelister som sköter detta arbete. Vi har även ett rehabiliteringscenter för före detta fångar i Sokal. Vi bygger fortfarande på vårt nya rehabiliteringscenter i Novovolynsk. Under året fick vi en stor gåva från Osby­gemenskapen som gör det möjligt att färdigställa byggnaden invändigt. 2012 beräknas invigningen av centret äga rum.

Lavriv Barnmissionen har köpt in mark utanför Lutsk i en by som heter Lavriv. Vi har byggt nio olika lagerbyggnader som skall ta emot vår humanitärhjälp. Under 2011 startades byggnationen av vår kontorsbyggnad, vi räknar med att all byggnation i Lavriv är färdig i oktober 2012 då Barnmissionen firar 20 år i Ukraina.

5


Årsredovisning

Moldavien

Mätta magar och en nyinköpt boll. Då är livet ganska bra!

Glada ungdomar i vårt genomgångsboende.

Barnmissionens samarbetspartner är en ung Pingstförsamling i den lilla staden Cornesti. Församlingen leds av pastor Vitalie Gaiceanu, en visionär och entreprenör med ett stort hjärta för socialt hjälparbete. Med särskilt fokus på barn och ungdom i social utsatthet driver Skandinaviska Barnmissionen ett genomgångsboende för 15 ungdomar från trasiga hemförhållanden. En ny brunn har under året borrats för att kunna täcka behovet av vatten till alla ungdomar. För våra gatubarn har det anordnats sommaraktiviteter med bland annat roliga dagsprogram. Tonåringarna i vårt genomgångsboende fick möjlighet att åka på ett veckolångt sommarläger utanför huvudstaden Chisinau. Vi tar ett

6

helhetsansvar för ungdomarna som utöver logi, mat samt eventuell medicinsk behandling även erbjuds individanpassad utbildning. Över 50 gatubarn har fått ett varmt mål mat om dagen samt fått hjälp med läxläsning och deltagit i olika aktiviteter. Socialarbetare har genomfört informationsinsatser med fokus på bland annat trafficking, alkohol och droger för närmare 7 000 personer. 20 utvalda fattiga familjer får varje månad mat, utdelningen av mat kombineras med hjälp till hushållet såsom städning och röja i trädgården. Under året har arbetet med vårt eget jordbruk fortgått parallellt med övrig verksamhet.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Årsredovisning

Uganda I Uganda utförs det operativa arbetet för Barnmissionen av Centre for Evangelism (CFE) som är etablerad över hela landet. CFE strävar efter att utveckla samhället utifrån en helhetssyn där hela människans behov identifieras. Detta tar sig uttryck genom ledarträning inom kyrkorna, insatser som syftar till att stärka kunskaperna inom entrepenörskap och inkomstbringande projekt. HIV/Aids-förebyggande insatser är ett också en grundpelare i arbetet. Under året har Barnmissionens fortsatt sitt getprojekt till utsatta familjer i Uganda. De har identifierat fattiga familjer som kommer att få två getter vardera. Familjerna får adekvat utbildning om hur getterna bör skötas och födas upp. Kommande försäljning av get kid bidrar till familjens försörjning. Den näringsrika getmjölken blir ett välkommet kosttillskott.

Malawi

Kenya

Bangladesh

I Malawi samarbetar Barnmissionen och NavPartners med Malawi Navigators vars operativa gren Micro Enterprise Trust (MET) kommer att implementera getprojektet. MET arbetar över hela landet med samhällsutveckling utifrån ett holistiskt och hållbart perspektiv. Under 2011 har cirka 1 000 getter delats ut till 500 utvalda familjer. Målet är att skapa en hållbar utveckling och sysselsättning för fattiga och utsatta familjer, främst de som är drabbade av HIV/Aids. Genom uppfödning och försäljning kommer getterna att generera inkomst till familjerna. Den näringsrika getmjölken blir ett välkommet kosttillskott för den egna familjen.

Skandinaviska Barnmissionen har samarbetat med Navigatörerna i Kenya genom vår samarbetspartner NavPartners i Sverige. Navigatörerna i Kenya har varit ansvariga för vår expandering av getprojektet både till Uganda och Malawi.

I Bangladesh samarbetar vi med Agape Social Concern (ASC) som är en del av Free Christian Churches of Bangladesh (FCCB). ASC driver ett omfattande arbete i de norra delarna av landet, i synnerhet på landsbygden och de arbetar särskilt med utsatta barn. I projektområdet i norra Bangladesh har 1000 getter delats ut och getskötsel- utbildningar genomförts. Projektet löper initialt över ett år sedan 1:a juli 2011.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

7


Årsredovisning

Filippinerna

Missionsledare på Filippinerna är Thord och Birgitta Dahl. Hills of Grace Under året har det byggts för fullt på vårt nya center ”Hills Of Grace”. Till hösten var det stor flyttverksamhet från ”Lehto Center” till det nybyggda centret i Manilla, ”Hills of Grace”. Den tredje december 2011 var det så dags för högtidlig invigning av Barnmissionens största projekt någonsin. De första byggnaderna invigdes, däribland den stora huvudbyggnaden där undernäringsklinik, yrkesutbildningar, mödravårdscentral och administration kommer att samsas. Under 2012 fortsätter byggnationen då en barnby med tio familjehus för totalt 100 barn ska färdigställas. Hills of Grace kommer att bli själva hjärtat i organisationen på Filippinerna, här finns huvudkontoret med missionsledarens kontor, Social Service Department och Community Based Program. Centret har även yrkesutbildningar som är mycket praktiska - svetsare, sömnad och reparationer av elektronisk utrustning. Biltema som är huvudsponsor för detta projekt betalade under året in ytterligare 3,3 miljoner kronor till ”Hills of Grace”. 8

Operation Love Operation Love kallas den verksamhet som hjälper fattiga barn i Manilas slumområden. Teamet ger barnen mat, sjunger och berättar bibelberättelser. Operation Love har stärkt samarbetet med de lokala kyrkorna i slumområdena och vår hjälp sker numera i nära samarbete med dem. Vi hjälper kyrkorna och deras medlemmar genom att utbilda både kyrkoledare, föräldrar och barn. Vi har intensifierat vårt program SAVE inom Operation love. SAVE är en dockteater där vi tar upp känsliga ämnen som våld inom familjen, incest och sexuellt utnyttjande av barn. Dockteatern är utformad på ett sådant vis att det inte är stötande, men barnen lär sig sina rättigheter och att säga

Nej. SAVE har blivit en mycket stor framgång och utvecklas ständigt.

Shining Light Center. Är en förskola för 90 fattiga barn. På helgerna fungerar byggnaden också som lägerskola för de olika barn som står under vår omsorg. Under sommaren arrangerade Barnmissionen flera läger för barnen på ”Shining light center”. Många av barnen har aldrig varit utanför sin egen stadsdel och kommer från kåkstäder utan varken el, avlopp eller rinnande vatten.

Unite Learn and Empower (ULE) ULE syftar till att stärka det civila samhället genom att identifiera, organisera och på folkbildningsnivå utbilda

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Årsredovisning

primärt hemmavarande kvinnor i Manilas slum- och ytterområden. Målgruppen består av 760 kvinnor som genom utbildningen får lära sig nya metoder för att aktivt kunna bidra till familjens försörjning. I programmet ingår bland annat eget sparande, entrepenörskap och mikrolån. Vi får många solskenshistorier om hur kvinnornas och deras familjers liv har förändrats och utvecklats. ULE är ett treårigt SMR/Sida-projekt (Svenska Missionsrådet (SMR) är en ramavtalsorganisation till Sida) som nu är inne på sitt sista år. Från sommarn 2012 inleds en ny treårsinsats, ULE fas 2.

Molfrid Center ligger i Payatas ”Smokey Valley”, den stora soptippen i Manila. Vi driver förskola för flera hundra barn som sponsras av ABC på Island. Här finns en yrkesskola med följande utbildningar: sömnad, körkort, data/ IT, frisör, manikyr och pedikyr, svetsning, elektriker, reparation av datorer och mobiltelefoner. På Molfrid finns även en tandläkarklinik för de fattiga människor som bor i vårt närområde. Flera hundra barn runt centret ingår också i vårt sponsorprogram där vi bekostar deras skolutbildning. Vi har även matprogram för de elever som går i vår förskola.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

Den nya barnbyn byggs i en grönskande omgivning.

9


Årsredovisning

Afrikas Horn Afrikas Horn drabbades under 2011 av en svår svältkatastrof, den värsta på över 60 år med ofattbara 12 miljoner människor som lidit brist på både vatten och mat. Tack vare snabb respons och fina gåvor från våra givare kunde Barnmissionen genom samarbete med den Tyska organisationen Humedica göra flera insatser i området. Hit hör

bland annat en riktad insats i Kenya. På Tei Wa Yesu Hälso-och familje­ omsorgscenter i byn Gai finns 120 AIDS-patienter och 75 föräldralösa barn som bor på ett angränsande barnhem. Genom samarbetet med Humedica erbjöd Barnmissionen vård till patienterna samt hjälpte deras utblottade familjer i den utsatta provinsen

Mwingi i östra Kenya. En familj består av 6-8 personer och många av hushållen är helt beroende av matleveranserna. Matpaketen består av bland annat mjölkpulver, pulversoppa, majs, bönor och olja. Projektet pågick i tre månader och totalt fick över 1 300 människor få hjälp genom insatsen.

Barnmissionen ger akut stöd till 1 300 HIVdrabbade och svältande barn och familjer i Kenya.

10

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Årsredovisning

Media

Volontärer

barnmissionen har under året fått mycket utrymme i både tv, radio och tidningar. svt sände programmet ”bakom rubrikerna” som följde upp historien om ira, en svårt sjuk flicka som för 16 år sedan fick hjälp av barnmissionen. sydnytt visade en reportageserie och en 30 minuters dokumentär om vårt arbete i Ukraina. barnmissionen har deltagit i reportage och sändningar i P1 och P4 samt i flera tidningar såsom skånska Dagbladet, sydsvenskan och Dagen.

barnmissionen har fyra heltidsanställda och tre deltidsanställda. vissa perioder är arbetsbördan enorm och då är vi i stort behov av hjälp. Därför är det med stor tacksamhet och glädje vi ser tillbaka på den hjälp vi har fått av alla dessa fantastiska volontärer – en avlastning under pressade perioder och en hjälp att behålla våra låga administrationskostnader. inte minst känner vi tacksamhet över volontärernas tillskott av kraft, energi och kunskap!

Nils Börge Gårdh Nils Börge Gårdhs julturné

EN SÅNG FÖR LIVET 26 NOV 18.00 Ärtemarks missionshus 27 NOV 11.00 Dals-Långed, Missionkyrkan 27 NOV 18.00 Slottsbron, Pingstkyrkan 3 DEC 18.00 Timmersdala Frikyrka 4 DEC 11.00 Vårgårda, Pingstkyrkan 4 DEC 17.00 Grästorp, Pingstkyrkan 10 DEC 18.00 Askersund, EF 11 DEC 11.00 Harbo, Missionkyrkan 11 DEC 18.00 Södertälje, Baptistkyrkan 16 DEC 19.00 Björke, Pingstkyrkan 18 DEC 10.00 Bor, Missionkyrkan 18 DEC 18.00 Nye, Missionskyrkan – i samarbete med

i juli månad startade skandinaviska barnmissionen ett samarbete med den kristna sångaren nils börge gårdh. nils börge reser 8 dagar i månaden och sjunger i kyrkor och församlingar. vid dessa möten informerar nils börje om skandinaviska barnmissionens arbete, tar kollekt och värvar faddrar. Det har varit ett lyckat samarbete och skandinaviska barnmissionen har växt och blivit mer känt. Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

Hemsida i september lanserades barnmissionens nya hemsida med en mer användarvänlig och modernare layout. besöksflödet till hemsidan ökar och slår nya rekord. vi har anställt en webbredaktör som har helhetsansvaret för webbsidan och sociala medier. vi upplever hur behovet av att ligga i framkant på webben blir allt mer viktigt, då människors vanor mer och mer riktar sig mot nätet. att anställa en webbredaktör har varit ett riktigt lyckokast för skandinaviska barnmissionen och detta märks på antalet besökande och antalet avslut på nätet, både då det gäller faddrar och köp av getter mm.

11


Årsredovisning

Nalleinsamling Under 2011 gav barnmissionen Malmös förskolor möjligheten att få vara med och ge nallar och gosedjur till barn i Ukraina. tidigare har insamlingen varit på gustav adolfs torg i Malmö, men under året var barnmissionen på plats i många olika stadsdelar och vid olika tillfällen för att samla in gosedjuren. tusentals barn mötte upp och gav sina nallar till barnen i Ukraina. en helg i december var det också stor nalleinsamling i Helsingborg i samarbete med Helsingborgs stad, öresundskraft och Helsingborgs Dagblad. insamlingen blev en succé och resultatet blev fulla lass med leksaker och nallar. På stinsens shoppingcenter i Häggvik, sollentuna, fylldes också i år sveriges största julklappssäck med leksaker och hygienartiklar till barn i Ukraina. vi tackar lions för detta fina samarbete.

NavPartners – Entreprenörskap som utvecklar Afrika

Under 2011 förbereddes ett samgående mellan skandinaviska barnmissionen och navPartners i sverige med målsättning att navpartners från årsskiftet 2011/2012 skulle gå in i barnmissionens arbete. navPartners är en organisation som har sina rötter i navigatörerna,

en respekterad organisation med representation i 28 afrikanska länder. navPartners arbete stöds till stora delar av sMr/sida. Huvudinriktning är entreprenörskap med fokus hållbarhet samt information om Hiv/aids.

Tre Barytoner Under december månad gjorde barnmissionen en kortare julturné med sånggruppen tre barytoner. gruppen består av Mikael Järlestrand, bo Wallenberg och Mikael Joumé. De var under tre dagar ute och sjöng. Pengar samlades in till barnbyn på Filippinerna och till matpaket i Ukraina. vidare rekryterades nya faddrar. tre barytoner medverkade även på juldagen i svt1 i programmet ”en sång om glädje i Juletid” som leds av nils börje gårdh. Det blev en succé och tre barytoner fick möjlighet att berätta om skandinaviska barnmissionens arbete.

12

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Årsredovisning

Barnmissionens verksamhetsländer Norden Ukraina Moldavien Bangladesh

Haiti Afrikas Horn Malawi, Uganda & Kenya Zambia

Filippinerna

Nya för året.

FRIIs kvalitetskod Enligt riktlinjerna i kvalitetskoden framtagen av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, har Skandinaviska Barnmissionen upprättat en kodrapport för verksamhetsåret 2011. Kodrapporten utgör en särskild rapport och finns offentligt tillgänglig på Skandinaviska Barnmissionens hemsida.

Avslutning 2011 har varit ett år som präglats av utveckling och expansion. I styrelse arbetar vi mycket med att kvalitetssäkra vårt arbete. Kvantitet är viktigt men inte på bekostnad av kvalitet. Våra samtal med NavPartners ledde fram till att vi beslutade att NavPartners skulle uppgå i Skandinaviska Barnmissionen från och med januari 2012. Detta ställer nya krav på system och rutiner, därför ansökte vi hos SMR om ekonomiskt stöd till en systemrevision. SMR ställde sig positiva till detta och beviljade vår ansökan. I december 2011 startades en systemrevision som blev färdig februari 2012. Som styrelse är vi tacksamma för alla de människor som på olika vis gör Skandinaviska Barnmissionens arbete möjligt. Det är ett stort förtroende som våra givare visar oss och vi tar detta förtroende på största allvar och vill vara goda förvaltare. Vi riktar ett speciellt tack till vår duktiga personal, både här hemma och i fält – ni gör ett fantastiskt

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

arbete! Våra givare, volontärer och alla som är delaktiga i att förverkliga vår dröm om att bygga en bättre värld att leva i – Tack för ert engagemang!

Tillgängliga medel att fördela: »» Årets resultat före fördelning enligt resultaträkningen »» Balanserat kapital, ingående balans »» Kvarstående belopp att fördela

-612 847 4 959 774 4 346 927

Styrelsen föreslår följande: Årets resultat överföres till balanserat kapital »» Årets resultat  »» Balanserat kapital, ingående balans »» Balanseras i ny räkning

-612 847 4 959 774 4 346 927

13


Å RSRE D O VISNING

2 0 1 1

Resultaträkning Not

Organisationens verksamhetsintäkter

Organisationens verksamhetskostnader

Verksamhetsresultat

2010

16 473 316 12 707 382 29 180 698 448 544 0 448 544 21 991 29 651 233

16 904 121 13 384 167 30 288 288 447 085 0 447 085 0 30 735 373

-1 279 826 -25 859 469 -1 162 018 -1 925 481 -52 646 -49 303 0 30 328 743

-1 280 328 -26 382 915 -816 154 -1 566 984 -72 572 -116 706 0 30 235 659

-677 510

499 714

44 874 1 314 18 475 64 663

14 442 -37 245 39 119 16 316

-612 847

516 030

1

Penninginsamlingar och enskilda större gåvor Gåvor in natura Summa medel från allmänheten Bidrag från SIDA / SMR och Radiohjälpen Bidrag från övriga organisationer Summa medel från organisationer Övriga intäkter Summa verksamhetsintäkter

Kostnader insamling Utbetalningar/kostnader avseende den ideella verksamheten Kostnader information Kostnader administration Övriga kostnader (evangelisation) Avskrivningar Övriga externa kostnader Summa verksamhetskostnader

2011

2, 3, 4 5 6

Resultat från finansiella investeringar Ränta, aktieutdelning, kursvinster etc Ränta, kursförluster och övriga kapitalkostnader Resultat vid försäljning värdepapper Summa resultat från finansiella investeringar

Årets resultat före fördelning

Organisationens verksamhetsintäkter

Penninginsamlingar och enskilda större gåvor (55,5 %) Gåvor in natura (43 %)

Organisationens verksamhetskostnader Kostnader insamling (4,2 %)

Bidrag från SIDA/SMR och Radiohjälpen (1,5 %)

Utbetalningar/kostnader avseende den ideella verksamheten (85,3 %) Kostnader information (3,8 %) Kostnader administration (6,3 %)

Övriga kostnader (evangelisation) (0,2 %) Avskrivningar (0,2 %)

14

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Årsredovisning

Balansräkning Not

2011-12-31

2010-12-31

75 120 75 120

152 431 152 431

1 751 157 91 052 1 842 209

1 644 286 41 475 1 685 761

6 576 337

6 658 255

1 933 919

2 230 430

Summa omsättningstillgångar

10 352 465

10 574 446

Summa tillgångar

10 427 585

10 726 877

0 311 000 2 114 657 4 959 774 -612 847 6 772 584

0 311 000 2 405 834 4 443 744 516 030 7 676 608

1 117 931 41 215 2 124 520 371 335 3 655 001

1 001 583 72 985 1 655 384 320 317 3 050 269

10 427 585

10 726 877

Inga Inga

Inga Inga

Tillgångar Anläggningstillgångar Matriella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar

7

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga korta fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar

8

Kassa och bank

Eget kapital och skulder Eget kapital

9

Donationskapital Reserverade medel Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Årets resultat före fördelning Summa eget kapital

Kortfristiga skulder Leverantörskulder Övriga skulder Reserverade medel för hjälpinsatser Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

10

15


Årsredovisning

Tilläggsupplysningar Redovisnings och värderingsprinciper

Principer för värdering av gåvor

Stiftelsens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från bokföringsnämnden. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Resultaträkningens uppställningsform avviker från uppställningsformen i Årsredovisninglagen. Motivet till avvikelser utgörs av stiftelsens särskilda inriktning och mottagarens informationsbehov.

Gåvor in natura värderas till 25/30 kr per kilo i de fall givaren inte åsatt något värde. Aktier och värdepapper som erhållits genom testamente eller gåva värderas till ett beräknat marknadsvärde, börskursen, vid gåvotillfället.I samband med bokslutet värderas aktier till det lägsta av värdet vid gåvotillfället och värdet på balansdagen. Härvid sker en kollektiv värdering av aktieinnehavet.

Principer för intäktsredovisning Gåvor och bidrag från privatpersoner, organisationer och företag intäktsförs normalt i den period då gåvan eller bidraget erhålls. Denna princip gäller ej gåvor där givarens avsikt och krav innebär att gåvan skall användas för visst ändamål. I dessa fall skuldförs gåvan vid mottagandet och först när utgifter uppkommer som gåvan skall täcka intäktsförs denna. Denna typ av gåvor redovisas i balansräkningen under rubriken Ändamålsbestämda medel. På motsvarande sätt behandlas bidrag från SIDA (SMR), Radiohjälpen där bidraget avser ett visst ändamål intäktsförs bidraget först i samband med att projektet är avslutat och slutredovisning skett. I balansräkningen redovisas dessa bidrag under rubriken Reserverade medel för hjälpinsatser.

16

Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Utländska valutor Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. För inventarier tillämpas en avskrivningstid på 5 år.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Årsredovisning

Upplysningar till enskilda poster Not 1

Verksamhetsintäkter Av verksamhetsintäkterna har 5 391 610 kr (4 223 tkr) insamlats via 90-konton.

Not 2

Arvoden

Mazars SET Revisionsbyrå AB Revision Övriga uppdrag Summa Not 3

2010

95 000 72 666 167 666

93 066 101 426 194 492

Medelantalet anställda 2011 Män 2

Not 4

2011

2011 Kvinnor 5

2010 Män 2

2010 Kvinnor 4

Löner och sociala kostnader

Löner har utgått med till styrelsen till missionschef till övriga anställda till missionschef på Filippinerna

Sociala kostnader Pensionskostnader exkl. löneskatt

2011

2010

0 356 244 1 475 248 308 652 2 140 144

0 326 417 1 129 515 307 121 1 763 053

624 259 176 182

508 267 151 421

Av pensionskostnaderna exkl löneskatt avser 30 510 kr (34 345 kr) missionschefen, Sverige. Stiftelsens styrelse i övrigt 0 kr i pensions kosnader. Ersättning till enskilda styrelseledamöter har utgått med 45 948 kr i enlighet med antagna riktlinjer för avgränsade konsultuppdrag. Not 5

Utbetalningar/kostnader avseende den ideella verksamheten Posten omfattar sådana kostnader som har direkt samband med att uppfylla stiftelsens syfte och omfattar följande delposter: Direkta kostnader/utbetalningar Överlämnade gåvor in natura Kostnader i samband med slutf. av projekt med bistånd från SMR, Radiohjälpen Indirekta personalkostnader och sociala avgifter Indirekta kostnader i form av transport- och resekostnader och övriga indirekta kostnader Summa

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

2011 11 500 442 12 707 382 413 664 942 593

2010 11 330 941 13 384 167 425 760 753 742

295 388 25 859 469

488 305 26 382 915

17


Årsredovisning

Not 6

Kostnader administration Kostnader för administration omfattar följande delposter: Personalkostnader och sociala avgifter Övriga kostnader i form av hyror, revisionsarvoden, kostnader för styrelsemöten, kommunikation resekostnader mm Summa

Not 7

1 093 894 1 925 481

1 070 408 1 566 984

2011-12-31

2010-12-31

Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

796 270 0 -487 283 308 987

796 270 0 0 796 270

Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljning och utrangering Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar

-643 838 459 274 -49 303 -233 867

-527 133 0 -116 706 -643 839

75 120

152 431

Antal/Andelar

Bokfört värde

1 013 1 1 301 136 5 738 20 518 28 854 25 425 44 308 106 233 25 066 12 522 23 771

151 843 70 310 334 14 615 62 247 433 787 584 799 516 669 898 007 2 294 952 511 223 275 991 521 799

Kortfristiga placeringar

Placeringar Aktieansvar Sverige Aktieansvar Europa Swedbank Robur Nordea Räntefond SEB Världenfond SEB Penningsmarknadsfond SEB Penningsmarknadsfond SEB Penningsmarknadsfond SEB Penningsmarknadsfond SEB Penningsmarknadsfond SEB Penningsmarknadsfond SEB Penningsmarknadsfond SEB Penningsmarknadsfond

18

2010 496 576

Materiella anläggningstillgångar

Planenligt restvärde

Not 8

2011 831 587

Totalt

6 576 336

Marknadsvärde

7 072 206

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Årsredovisning

Not 9

Eget kapital

Donationskapital

Reserverade medel

0

311 000

Ingående balans Årets förändring Dispostion

Ändamålsbestämda medel 2 405 834 -291 177

Balanserat kapital

Årets resultat

Totalt eget kapital

4 443 744

516 030

516 030

-516 030

7 676 608 -291 177 0

-612 847

-612 847

-612 847

6 772 584

Årets resultat Utgående balans

0

311 000

2 114 657

4 959 774

Ändamålsbestämda medel avser donationer/gåvor som enligt givarens avsikt och krav skall användas för visst ändamål.

Not 10

Reserverade medel för hjälpinsatser I balansposten ingår bidrag från Radiohjälpen/Svenska Missionsrådet varvid återbetalningsskyldighet föreligger till dess att projekten är avslutade och slutredovisade. Beloppen uppgår till 2 123 420 kr (1 655 384 kr).

Malmö den 10 maj 2012

Nils-Erik Claesson Ordförande

Lennart Pedersen Vice ordförande

Bo Wallenberg

Anders Ljung

Eva Kerschner

Maud Andersson

Ragnar Smittberg

Min revisionsberättelse har lämnats 10 maj 2012

Staffan Persson Auktoriserad revisor

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

19


Ă…rsredovisning

20

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Ă…rsredovisning

10 maj 2012

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

21


Ă…rsredovisning

22

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Ă…rsredovisning

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

23


besök vår hemsida! barnmissionen har en ny hemsida. Med fräschare design, reviderat innehåll och smidigare navigering hoppas vi att hemsidan kommer att fylla en viktig funktion som informationskanal till alla som vill vara mer delaktiga i vårt arbete.

www.barnmissionen.se

Barnmissionen på YouTube Följ barnmissionens arbete via vår kanal på Youtube. Här kan du titta på och följa med på de olika verksamhetsfälten. se den nya barnbyn ”Hills of grace” i Filippinerna, följ med på resa i bangladesh, se glädjen hos de familjer som tar emot getter i Zambia. www.youtube.com/user/barnmissionen

Barnmissionen på Facebook gör som dina vänner, gilla oss på facebook! nyheter, filmklipp och mycket mer. www.facebook.com/barnmissionen

Tack för att ni gjort barnmissionen arbete möjligt genom ert engagemang och era gåvor.

Tillsammans räddar vi liv!

Barnmissionens Årsredovisning 2011  

Läs om det arbete som görs i de olika länder där Barnmissionen arbetar.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you