Page 1

NR 2 2014 - 책rgang 26


L E D E R

Kjære fadrer og livreddere! BARNEMISJONEN

Vi har nylig feiret påske og sommeren nærmer seg med stormskritt. For ikke lenge siden var det mørkt når jeg reiste hjemmefra til jobb, og like mørkt når jeg skulle hjem igjen. Nå våkner jeg til fuglesang og lyset strømmer inn gjennom vinduet, lyset følger meg hele dagen og et godt stykke ut på kvelden. Det er herlig og det føles som om vi trøtte nordboere får ekstra energi av solens varme stråler.

Derfor arrangerer vi sommerleirer for tusentalls barn som trenger vår hjelp. I år kommer vi til å ha et spesielt fokus på barn i Ukraina som har det vanskelig på grunn av uroen i landet. Trusselen om krig og uro har ført til at mange barn har det ekstra vanskelig. Vi vil at disse barna skal få lov å være barn- leke, spille ball, bade, grille og samles om leirbålet og få høre kjærlighetsbudskapet om Jesus.

For noen år siden ble vi godkjent som fosterhjem. Våre barn har flyttet ut og vi har igjen fått små barn i huset. Her om dagen fikk jeg dette viktige spørsmålet: «Pappa, hva skal vi gjøre i sommerferien i år?» Siden begynte barna å tenke på sommeren og drømme om alt de kunne ha lyst til. Alt fra Amerikatur til ferie i campingvogna. Det er underbart å oppleve barnas fantasi om hvordan de gleder seg til sommerferien. Når jeg selv tenker på sommeren så har den nok aldri vært så underbar som da jeg var barn.

UTGIVER Skandinavisk Barnemisjon Boks 245, Dueveien 5 4576 LYNGDAL Tlf 990 93 360 post@barnemisjonen. www.barnemisjonen.no Konto: 5082 06 05842

ANSVARLIG REDAKTØR Harry Haraldsen harry@barnemisjonen.no Tlf. 907 31 345

LAYOUT/TRYKK Snartrykk, Farsund 05/2014 www.snartrykk.no

Alle barns drømmer går nok ikke i oppfyllelse. Dessverre så fins det barn som ikke har noen lykkelige minner fra sommeren. Mange er de barn på jorden som har store drømmer og som år etter år får sine drømmer knust av en hard og brutal virkelighet. Mamma og pappa har ingen penger. Pappa og mamma finnes ikke lenger. Sykdom hindrer, rusproblemer ødelegger, og heimen er ikke det trygge ankerfeste som den burde være. Det er for disse barna at barnemisjonen er til. Når voksenverden svikter eller ikke strekker til så kommer vi og sprer lys og varme. Vi vil hjelpe til med å virkeliggjøre barns drømmer og skape minneverdige sommeropplevelser.

Du kan være med oss og skape disse minnene gjennom å gi en ekstra gave til sommeraktiviteter som vi nå planlegger. Benytt vedlagt giro, merket sommergave! Til sist vil jeg fra dypet av mitt hjerte takke alle givere og ønske dere en helt fantastisk sommer full av Guds rike velsignelse!

Bo Wallenberg

Misjonssjef

2

www.barnemisjonen.no


Vil du være med? Vil du være med å gi barn en god sommer på leir. Noen dager fri fra en fattig og vanskelig hverdag hjemme, erstattes med god mat, lek, bading og samlinger med sang og glede der barna får lære Jesus å kjenne.

Årsrapport Skandinavisk Barnemisjon sin virksomhet i Norge Styre velges på årsmøtet. Styret leder arbeidet gjennom året og har fullmakt til å fatte beslutninger innenfor rammer fastsatt i vedtektene og årsmøtevedtak. Alt arbeid utføres på dugnad. Innsamlingsarbeidet foregår med Barnemisjonbladet og giro som sendes gratis 4 ganger i året til alle givere og faddere som er registrert i registeret vårt. Videre har vi annonser samt innstikk. Barnemisjonen sin internettside og Facebook benyttes også. 2013 deltok Misjonssjef Bo Wallenberg i TV-program på Kanal-10 Norge der det ble oppfordret til å hjelpe etter katastrofen på Filippinene. Statistikk gaveinntekter: 2011 - 1 109 715, 2012 - 1 234 789, 2013 -1 735 887 Administrasjonskostnader 2013 er 2 %. Pengene videresendes fortløpende til arbeidet via hovedkontoret i Sverige. Regnskapet er revidert av Deloitte, godkjent av årsmøtet og sendt til Innsamlingskontrollen for endelig godkjenning. Til høsten når alle organisasjoners regnskap er ferdig kontrollert blir de lagt ut på Innsamlingskontrollen sin hjemmeside. Skandinavisk Barnemisjon sine regnskaper og årsrapporter fra tidligere år finner du på www.innsamlingskontrollen.no.

Utdrag av Årsrapport fra hovedkontoret:

Årsredovisning, Barnmissionen sitt arbeid som vi er en del av. Her finner du et utdrag av den svenske årsberetningen for 2013. Hovedkontoret, driftskontoret ligger i Malmö i sydsverige. Det er derfra den daglige driften av arbeidet ledes. Hele årsrapporten blir lagt ut på svensk hjemmeside når den er ferdig behandlet. http://barnmissionen.se/tidningen/ Misjon og hjelpearbeidet organiseres og utføres av lokale samarbeidspartnere i nært samarbeid med hovedkontoret i Sverige. Childrens Mission Philippines (CMP), Filippinene Childrens Mission Ukraine (CMU), Ukraina Apostolic Church of Pentecost, A.C.O.P, Zambia I Chose Life (ICL), Kenya Economic Projects Transformational Facility (EPTF), Kenya The Navigators, Tanzania – ny partner The Navigators, Kenya The Navigators, Burkina Faso The Navigators, Kongo Brazzaville Center for Evangelisation(CFE), Uganda Agape Social Concern (ASC), Bangladesh Fonds pour les Micro-Projects (FPMP), Elfenbenskysten Prion Fellowship Romania (PFR), Romania – ny partner www.barnemisjonen.no

3


Samfunnsutvikling Alle mennesker har rettigheter og plikter, og alle kan bidra litt til en god og holdbar samfunnsutvikling. Med utgangspunkt i menneskenes egne forutsetninger og potensiale, og ved å søke samarbeid med ulike aktører, gir Barnemisjonen støtte til prosjekter som fører til økt selvforsyning og vekst. Det handler om opplæring i entreprenørskap, jordbruksutvikling, husdyrhold og mikrolån. En viktig samarbeidspartner er det kristne nettverket som Navigatørene har i 28 afrikanske land. Flere av Barnemisjonens øvrige samarbeidspartnere i Afrika har sin opprinnelse i Navigatørene. Utdannelse Alle barn har rett til å gå på skole! Utdannelse er en grunnleggende forutsetning for å kunne ta seg ut av fattigdommen. Barnemisjonen gjør det mulig for tusentalls barn og ungdommer på tre kontinenter å gå på skole, fra førskole og opp til universitetet. Gjennom våre partnere i ulike land gir vi støtte til skolepenger og skolemat. Vi ser til at barna får skoleuniformer, studiemateriell samt at utdannelsen holder god kvalitet i forhold til landets retningslinjer. I skolen formes mange av våre verdier. Derfor arbeider Barnemisjonen for å styrke barnas selvfølelse og medfølelse. Vi vil se generasjoner vokse opp og bli trygge og ansvarsbevisste mennesker med vilje og evne til å bidra til sunn og bærekraftig utvikling.

Resultat 2013: Afrika; 1219 personer har fullført entreprenørsutdannelsen på forskjellige nivåer i Kenya, Uganda, Elfenbenskysten, Burkina Faso og Kongo Brazzaville. Filippinene; 635 hjemmeværende kvinner har deltatt i utviklingsprogrammet «Unite,Learn and Empower (ULE). Zambis; 52 familier har lært å dyrke jorda, det har ført til en 4 dobling av inntektene.

Resultat 2013: Bangladesh; 250 barn får gå på en kristen internatskole. Filippinene; Mer enn 1000 barn og unge får utdannelse fra førskole til universitet. Og 282 har fått yrkesutdannelse hvorav 43 % gikk direkte ut i jobb. Zambia; Støtte til skoleuniformer og skolemateriell til de fattigste så de kan gå på skolen. 4

www.barnemisjonen.no


Helse Alle barn har rett til helsehjelp! Barnemisjonen fungerer med både forebygging og omsorg med fokus på barn, ungdom og familier. Fordi en sårbar person bør være i stand til å mønstre styrke og evne til å endre sin situasjon, kreves at de grunnleggende behov blir dekket. Barnemisjonen jobber for at folk skal få tilgang til mat og vann og medisinsk behandling og medisin. Vi forebygger sykdom og feilernæring ved: Helse tannbehandling, mor-baby-klinikker, rehabiliterende sommerleirer, matutdelingsprogram, informasjonskampanjer om hiv / aids, seksuell og reproduktiv helse, narkotika, menneskehandel osv. Resultat 2013: Filippinene; Arbeides med fokus på fire områder. Open Heart Children’s Village, barnebyen med plass opp til 100 barn. Ved årsskiftet bodde 22 barn i byen.Helsekontroll, barn opp til fem år og svangerskapskontroll. 492 besøk på mor/ barn klinikkene. 2 fødsler på den nye fødselsklinikken ved Hills of Grace. 854 helseundersøkelser av små barn i slumområder.

Materiell og humanitær hjelp Barnemisjonen sender årlig flere hundre tonn hjelpesendinger, mest til Ukraina. Ved å formidle denne typen hjelp lindrer vi akutt nød, redder liv, samt verner miljøet ved gjenbruk av klær, leker og medisinsk utstyr. Hjelpen deles ut gjennom sosiale myndigheter, sykehus barnehjem, skoler, eldresentra, fengsler og andre samarbeidspartnere. I forbindelse med naturkatastrofer har Barnemisjonen en dyktig samarbeidspartner. Når katastrofen treffer nærme der vi har vårt arbeid, starter hjelpearbeidet umiddelbart. Når det er behov for det kan vi i løpet av 48 timer kan være på plass med legeteam og yte livreddende medisinsk hjelp. Dette i nært samarbeid med den tyske organisasjonen Humedica. Det humanitære arbeidet skjer i samarbeid og dialog med myndigheter og andre aktører.

www.barnemisjonen.no

Resultat 2013: Ukraina; Det er sendt hjelpesendinger med totalt 233 tonn som er delt ut. 241 316 mennesker har fått hjelp gjennom året. Juleprogrammet, 247 møter i 7 regioner der det er delt ut 30 000 julegaver. Filippinene; 3300 familier, nærmere 20 000 mennesker fikk nødhjelpspakker under hjelpearbeidet etter tyfonen Haiyan i Tacloban området. 5


Påvirkning og opinionsdannelse Barnemisjonen vil være en kristen røst i bistandsverden, med et særskilt fokus på barns rettigheter. En av de største årsakene til fattigdom i verden er korrupsjon. Ut i fra et rettighetsperspektiv og gjennom å fokusere på korrupsjonens virkninger, vil vi bidra med å bygge en internasjonal bevegelse som medvirker til at en ny generasjon sier nei til korrupsjon – No Corruption Generation.

Resultat 2013: No Corruption Generation arbeid i Ukraina, Zambia og Kenya. Gjennom forskjellige programmer der barn og unge er samlet, skole og idrettslag m.m. gis det opplæring i temaet tilpasset gruppens alder og kunnskapsnivå.

SKANDINAVISK

BARNEMISJON

SL-nytt SKANDINAVISK

BARNEMISJON

Personlig fadderordning for barn ved Shining Light skole er avviklet på grunn av at vi ikke klarte å få rapportering til faddere til å fungere etter hensikten. I mellomtiden så er barnebyen vokst fram og her har vi personlig fadderordning. SL – faddere er nå tilbudt et fadderbarn i barnebyen som de vil kunne følge over lang tid, helt til de blir voksne og flytter ut. Shining Light skole har tre førskoleklasser og første til sjette klasse i grunnskolen. Barna som går her bor hos sin familie i slummen under ekstremt fattige kår. Foreldrene har ingen mulighet til å ta kostnadene med å sende barna i skole. Heldigvis så har vi en del faddere som støtter dette arbeidet, men vi trenger flere. Det koster ca. 250 kr. i måneden å gi et barn skolegang.

Takk til Lyngdal Kr. Grunnskole har valgt å støtte Shining Light og har hatt aksjon og fått inn mer enn kr.20 000,6

www.barnemisjonen.no


Tyfonkatastrofen Haiyan – Filippinene Tidlig om morgenen den 8. november 2013 kom tyfonen Haiyan inn over provinsen Leyte sydøst på Filippinene. Det er aldri tidligere målt så stor vindstyrke, over 350 km/time. Enorme ødeleggelser som berørte 16 millioner mennesker. 6000 mennesker bekreftet døde, og nær 2000 fortsatt savnet. Barnemisjonen kom som første hjelpeorganisasjon inn til Tacloban med legeteam og startet livreddende førstehjelp straks vinden hadde minsket så mye at Herkules militærfly kunne lande. I bladet i februar kan du lese mer om hva som skjedde og hvordan Barnemisjonen hjelper. 3300 familier, nærmere 20 000 mennesker fikk nødhjelpspakker under hjelpearbeidet etter tyfonen Haiyan i Tacloban området. 378 boliger og 3 skolebygninger i Scandinavian Village er renovert. I tillegg har vi renovert 7 kommunale skoler, med tilsammen 5 000 elever som nå kan gå på skolen igjen. Barnemisjonen arbeider fortsatt med renovering og gjenoppbygging av skoler. Takk for din gave, du er med å gir barna en bedre framtid.

www.barnemisjonen.no

7


Open Heart Childrens Village F I L I P P I N E N E

Søndag morgen Jeg fikk være med på søndagskolen (en søndag i februar). Det kom en Jeepney fra en menighet i nabolaget og henter barna til søndagskolen. I portrommet til en av naboeiendom ved Baptistkirken er det søndagskole under et tak som gir god skygge og ly for regn. En god søndagskole med sang, bibelundervisning, konkurranser og lek. Etterpå fikk barna makaronisuppe mens de ventet på at gudstjenesten i kirken skulle bli ferdig og foreldrene kommer og henter dem. Det er sommerferie fra skolen i april og mai. Dagliglivet går sin vante gang om enn i et lavere tempo. 30 – 37 grader C. i skyggen er vanlig på denne årstiden. Godt at de store mangotrærne gir skygge. Sammen med dette bladet får alle personlige faddere rapport og nytt bilde av det barnet de støtter.

Vil du støtte arbeidet med en fast månedlig gave? Du kan støtte den delen av arbeidet som du selv ønsker å støtte. Eksempler: Skolearbeidet, du bestemmer selv beløpstørrelsen, minimum 50,pr. mnd. Personlig fadder til et av barna i barnebyen: 250,- pr. mnd. Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt: post@barnemisjonen.no eller: Barnemisjonen, Boks 245, 4576 Lyngdal. Tlf. kontor. 99093360 ikke svar? vi ringer tilbake når vi er på kontoret.

Personlig fadderskap koster 250,- kr pr. måned, betalt på avtalegiro. Les mer om arbeidet på vår hjemmeside www.barnemisjonen.no. Du får bilde og rapporter om barnet du støtter. For mer info. ta kontak på mail: post@barnemisjonen.no Jeg vil bli fadder

PORTO

Jeg ønsker mer info

Navn:.................................................................................................................................. Adresse: .............................................................................................................................

Skandinavisk Barnemisjon

Postnr: .................................... Poststed: .......................................................................

Boks 245 4576 Lyngdal

E-post: ..........................................................................................Tlf:............................... Underskrift:.......................................................................................................................

Barnemisjonen blad Nr 2 2014  
Barnemisjonen blad Nr 2 2014  
Advertisement