Page 27

Barnmissionens årsberättelse 2014

Balansräkning Not

2014-12-31

2014-12-31

7

201 375

268 500

7

0 201 375

0 268 500

47 508 1 507 728 1 555 236

40 088 1 366 251 1 406 339

4 903 967

5 196 772

4 566 005

3 467 519

Summa omsättningstillgångar

11 025 208

10 070 630

Summa tillgångar

11 226 583

10 339 130

311 000 2 906 446 3 860 775 2 056 164 9 134 385

311 000 3 510 375 3 484 404 376 372 7 682 151

1 250 417 50 337 242 844 548 600 2 092 198

1 381 263 63 727 599 860 612 129 2 656 979

11 226 583

10 339 130

Inga Inga

Inga Inga

Tillgångar IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Övriga immateriella anläggningstillgångar

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar

8

Kassa och bank

Eget kapital och skulder EGET KAPITAL Stiftelsekapital Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Årets förändring balanserat kapital Summa eget kapital

9 10

KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörskulder Övriga skulder Skuld erhållna ej nyttjade bidrag Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

11

27

10591 tidning (årsredovisning) nr 2 2015 webb  
10591 tidning (årsredovisning) nr 2 2015 webb  
Advertisement