Page 21Barnmissionens förvaltningsberättelse 2014

Väsentliga händelser I början av året inleddes samtal med mångåriga samarbetspartnern ABC Island om ett möjligt samgående. En arbetsgrupp med representanter från respektive organisation träffades flera gånger under året för att utreda frågan och i december beslutades att ingå ett fördjupat samarbete. Den tyngsta motivationsgrunden för samarbetet bedömdes vara att en gemensam plattform på sikt ska leda till att fler barn, ungdomar och familjer får adekvat stöd att ta sig ur fattigdom. I korthet går samarbetet ut på att Barnmissionen och ABC Island behåller sina nuvarande juridiska identiteter i Sverige och på Island, men att Barnmissionen successivt övertar det juridiska ansvaret för ABCs verksamhet i fält, detta i syfte att kvalitetssäkra och i högre grad arbeta med uppföljning och kapacitetsutveckling. ABC Island förväntas fortsatt att administrera och finansiera verksamheten i fält. I Tacloban, Filippinerna, gjordes betydande insatser efter tyfonen Hayians ödesdigra framfart. Åtta skolor och närmare 400 hus i Scandinavian Village renoverades och i vissa fall återuppbyggdes. Tillsammans med mångåriga humanitära partnern Humedica genom-

fördes medicinska insatser i början av året och nödhjälpspaket delades ut till närmare 20 000 personer. I Ukraina eskalerade konflikten med Ryssland vilket resulterade i stor nöd i landets östra delar och omfattande internflyktingströmmar. Barnmissionen gjorde en extra insamling till förmån för arbetet vilket möjliggjorde att lägergården i Dubechno kunde ta emot barn och familjer från konfliktområdena. Under året har 16 av totalt 20 sändningar med materiellt bistånd skickats till Ukraina, innehållande bland annat sjukvårdsmateriel som stöd till regionala vårdinstitutioner vars belastning ökat avseende primärt vård av skadade soldater från fronten. I Moldavien återupptogs arbetet med dagcenterverksamhet i staden Cornesti, tillsammans med ny lokal partner. De mest utsatta barnen får nu i samråd med sociala myndigheter extra stöd med läxhjälp, stödsamtal, hygien och mat. I samband med ISIS framfart i mellanöstern som medfört så mycket mänskligt lidande och ödeläggelse, känner Barnmissionen tacksamhet över att ha kunnat bidra till två insatser som konkret fick sprida ljus i krigets mörker. I ett flyktingläger på gränsen

mellan Turkiet och Syrien delades 2 500 julpaket ut till flyktingbarn och i Libanon hölls en julfest med god mat, underhållning och julklappsutdelning till 500 flyktingbarn. Genom samarbetet med The Navigators Africa som finns representerad i 28 afrikanska länder, utökades arbetet till två nya verksamhetsländer, Malawi och Nigeria. I båda fallen handlar det om avgränsade insatser med fokus entreprenörskap och samhällsutveckling. Convoy Hope, Etiopien, är en ny samarbetspartner som arbetar med jordbruksutveckling och djuruppfödning. Fokus är lågutbildade och utsatta målgrupper i mer otillgängliga områden på den etiopiska landsbygden. Konceptnamnet Devent [Development – Entrepreneurship] introducerades under året. Devent är en omstöpning av tidigare NavPartners och den gren inom Barnmissionen som fokuserar en hållbar samhällsutveckling utifrån ett lärande och entreprenöriellt förhållningssätt. Inriktningen lämpar sig utmärkt för statlig finansiering genom SMR/Sida som under året finansierat flera insatser i bland annat Kenya och Uganda.

Exempel på effekter av våra insatser Hälsa 10 borrade vattenbrunnar i Zambia har medfört att cirka 10 000 människor får tillgång till renare vatten, vilket har minskat magsjukdomarna och i viss grad dödligheten i regionen.

Samhällsutveckling Entreprenörsträning i en by i Elfenbenskusten har resulterat i 60 nya arbetstillfällen inom vävnadsindustrin, vilket innebär att hushållen har blivit självförsörjande. Getprogrammen bland landsbygdsinvånare i både Zambia och Uganda

bidrar mycket konkret till ökad livskvalitet, detta genom att geten genererar både intäkter och mat vilket möjliggör skolgång för särskilt utsatta barn samt ökad hälsa i familjen.

utsatta familjer möjlighet att genomgå grundskoleutbildning på internatskolan Home of Peace. Dessa barn hade inte haft möjlighet att gå i skola alls utan stödet från Barnmissionen.

Humanitär insats

Påverkansarbete

Återuppbyggnaden av skolor och hus i Tacloban, Filippinerna resulterade i att 5 000 barn kunde återuppta sin skolgång och att cirka 2 000 personer kunde renovera sina tyfonskadade hus.

196 elever från 26 skolor i Kenya har tränats som kamratstödjare och fått utbildning inom sexuell och reproduktiv hälsa i syfte att påverka andra elever att senarelägga sexual debuten bland ungdomar och därigenom minska sexuellt överförbara sjukdomar samt minska antalet tidiga graviditeter vilket är vanligt förekommande.

Utbildning I Bangladesh får 250 elever ur den kristna minoriteten och från särskilt

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

21

10591 tidning (årsredovisning) nr 2 2015 webb  
10591 tidning (årsredovisning) nr 2 2015 webb  
Advertisement