Page 1

Årsredovisning

2013

NR 2 2014 – ÅRGÅNG 26 – ISSN 2001-3329


Barnmissionen

– en växande organisation Kära faddrar och livräddare!

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2013 Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Strömgatan 14 212 25 Malmö Tel: +46 (0)40 – 689 30 40 Fax: +46 (0)40 – 54 50 88 www.barnmissionen.se PG 901080-2 BG 901-0802 FORMGIVNING PCG Malmö www.pcgmalmo.se TRYCK Åkessons Tryckeri, Emmaboda

2

1996 blev jag chef för Barnmissionen. Det var en tuff tid och vår ekonomi var hårt ansträngd. Den nationella ekonomiska krisen gjorde att den svenska kronan var lågt värderad och samtidigt var dollarkursen, som användes vid utbetalningar till samarbetspartners, extremt hög. Jag och styrelsen tvingades till en rad svåra beslut där vi fick skära hårt i verksamheten och omforma en hel del av vårt arbete. Jag minns att vi ofta samtalade om vad som var Barnmissionens kärnverksamhet. Svaret blev alltid detsamma – barnen. En annan viktig fråga var vår kristna profil och hur vi skulle förhålla oss till den. Skulle vi tona ner den för att nå fler givare? Styrelsen och jag var rörande överens om att vi inte ville göra det. Vårt kall var och är att vara en kristen röst i biståndsvärlden. Vi är en mission som utför biståndsarbete. Jag minns att vi resonerade och kom fram till att vi hellre blev mindre men behöll vårt kall än att tona ned vår kristna profil. Gud måste ha lett uppe i himlen, för det var efter detta beslut som vi verkligen började växa. Vi har sedan 1996 blivit nästan sju gånger större! Idag finns Barnmissionen på tre kontinenter och årligen hjälper vi hundratusentals behövande människor. Det är inte bara kristna människor som stödjer vårt arbete. Vi uppskattar idag att ungefär hälften av givarna inte kommer från kyrkans värld. Det vi alla har gemensamt är att vi delar visionen om en värld där alla människor kan leva ett värdigt liv.

Uppdrag

som vill verka för en rättvis värld. Vi arbetar med sociala och humanitära insatser med inriktning på barn, ungdom och familjer, oavsett kön, etnisk, religiös eller politisk tillhörighet. Genom att se och utveckla människors potential vill vi skapa förutsättningar för ett värdigt liv. Barnmissionens uppdrag utgår från Bibeln, där vi utmanas att hjälpa de mest behövande, att arbeta för rättvisa och upprättelse för fattiga och utsatta.

Vår tillväxt gör att vi kommer närmare visionen En organisation som växer har ett stort ansvar för fortsatt gott förvaltarskap. Därför är jag så tacksam för vår kompetenta styrelse som övervakar och vägleder Barnmissionens viktiga arbete. En tidigare ordförande sa en gång något som bränt sig fast: ”Bosse, kom ihåg att det är i de svåra tiderna man ofta fattar goda beslut och i de goda tiderna man ofta fattar de dåliga”. Vi på Barnmissionen vill fatta goda beslut i alla tider! Anledningen till att vi vill växa är inte för växandets skull, utan för att det finns människor som behöver vår hjälp. Efter min pappas död hittade jag en lapp i hans Bibel där han skrivit: ”Så länge det finns en tår att torka eller nöd att lindra, finns det mening med mitt liv”. Detta gäller i allra högsta grad för oss på Barnmissionen också. Så länge det finns barn och familjer som far illa finns det mening med vårt arbete. Tack alla ni givare som visar oss förtroende och stödjer vårt arbete. Utan er hade vi aldrig kunnat hjälpa alla de människor vi gör idag!

Vår uppdragsbeskrivning ger svar på frågan om vi bara hjälper kristna, och svaret är nej – vi hjälper alla! Barnmissionen är en kristen organisation

Bo Wallenberg MISSIONSCHEF bo.wallenberg@barnmissionen.se Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Barnmissionens årsberättelse 2013 Barnmissionen arbetar inom sex olika sektorer; utbildning, hälsa, samhällsutveckling, materialbistånd/humanitära insatser, opinionsbildning och mission. På följande sidor finns en kort presentation av varje sektor samt några utvalda resultat av

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

våra insatser inom den sektorn. Barnmissionen arbetar i över tio länder på tre kontinenter. Alla insatser i alla länder får inte plats i en årsberättelse, men vår förhoppning är att du ska få en bred förståelse och känsla för vad som sker där Barnmissionen verkar runt om i världen.

3


F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

2 0 1 3

Styrelsen för Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31

Allmänt om verksamheten Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen bär på visionen om En värld där alla människor kan leva ett värdigt liv. Utifrån en tydlig kristen värdegrund bedrivs biståndsarbete i över tio länder på tre kontinenter. Stiftelsens juridiska namn är Skandinaviska Barnmissionen. Styrelsen har beslutat att stiftelsen skall marknadsföras och kommuniceras under det förkortade namnet Barnmissionen. Barnmissionen finns representerad via systerorganisationer i hela Norden. Sedan årsskiftet 2012 är NavPartners en del av Barnmissionen. Under 2013 beslutades att NavPartners varumärke skulle upphöra i insamlings- och kommunikationsarbetet. NavPartners arbete sorterar primärt under sektorn Samhällsutveckling. Med barn, ungdom och familjer

Barnmissionen har tio anställda samt ett flertal volontärer. Från huvudkontoret i

Malmö koordineras verksamheten som är indelad i tre enheter; Insamling och kommunikation, Programavdelningen samt Ekonomi och Administration. Verksamheten finansieras till huvudsak genom insamlade privata medel från faddrar och enskilda givare i de Nordiska länderna.
 Som medlemmar i Svenska Missions­ rådet (SMR) finns möjlighet att söka bidrag från Sveriges biståndsmyndighet, Sida. Vidare är Barnmissionen godkänd samarbetspartner till Radiohjälpen som också finansierar en del projekt. Under 2013 utgjorde bidraget från SMR/Sida och Radiohjälpen 13 % av de totala intäkterna. Ett betydande bidrag kommer från Second Handbutikerna Öppna Hjärtat som är en stödförening till Barnmissionen.

stödja verksamheten i Filippinerna. Till följd av ett minskat antal sändningar med materiellt bistånd samt mindre material från Svenska Försvarsmakten, är verksamhetsintäkterna väsentligt lägre jämfört med 2012, vilket också påverkar nyckeltalen. Organisationens verksamhetskostnader balanseras väl mot årets intäkter. Utbetalningar avseende den ideella verksamheten (ändamålskostnader) utgörs av totalt 26 736 tkr. Insamlingskostnaderna uppgår till 1 910 tkr vilket är marginellt högre än 2012, medan

kostnaderna för information som uppgår till 855 tkr, är lägre än föregående år. Administrationskostnaderna uppgår till 1 838 tkr vilket är knappt 200 tkr lägre än föregående år. Årets verksamhetsresultat på 264 tkr visar på en god upphämtning från föregående års kraftiga minusresultat vilket då var en effekt av styrelsens beslut att använda sparat kapital till nya satsningar. Insamlingen i samband med tyfonen Haiyan, Filippinerna, bidrar också till ett starkt resultat för 2013.

i fokus och i samverkan med lokalt etablerade partners arbetar Barnmissionen inom följande sektorer: »» Hälsa »» Utbildning »» Samhällsutveckling »» Humanitärt arbete »» Opinionsbildning »» Mission Barnmissionens värdegrund återger följande begrepp som skall genomsyra verksamheten: »» Öppenhet »» Delaktighet »» Värdighet »» Hållbarhet »» Lärande

Resultat och ställning De totala verksamhetsintäkterna uppgår till 31 320 tkr, varav 16 762 tkr är penninginsamling medan 8 147 utgörs av ett statistiskt värde för materiellt bistånd (gåvor in natura). Bidraget från SMR/Sida samt Radiohjälpen uppgår till 4 190 tkr. Merparten av anslaget från SMR/ Sida intäkts- och kostnadsförs direkt, medan en liten del skuldförs och intäktsförs först det år berört projekt slutredovisas. Enskilda stora intäkter/gåvor har skänkts från Biltema som fortsätter att

Organisationens verksamhetsintäkter

Penninginsamlingar och enskilda större gåvor (52,8 %) Gåvor in natura (25,6 %)

Organisationens verksamhetskostnader Kostnader insamling (6,1 %)

Bidrag från SIDA/SMR, Radiohjälpen och övriga organisationer (21,6 %)

Utbetalningar/kostnader avseende den ideella verksamheten (84,8 %) Kostnader information (2,7 %) Kostnader administration (5,8 %)

Övriga kostnader (evangelisation) (0,2 %) Avskrivningar (0,3 %)

20

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser Sändningarna med materiellt bistånd till Ukraina stoppades under en period, detta till följd av nya och försvårade regelverk utfärdade av president Janukovitj’s regering. De sändningar som kunde genomföras blev föremål för en utdragen administrativ hanteringsprocess. Detta resulterade i att det totala antalet sändningar till Ukraina blev färre än planerat. Det var därför glädjande att ett nytt samarbete avseende materiellt bistånd kunde inledas med organisationen Prison Fellowship Romania (PFR), Rumänien, som under året mottog två sändningar med kläder, skor och sjukvårdsutrustning. Materielen distribuerades bland annat till interner och deras familjer samt till Romska bysamhällen. I Ukraina stärktes plattformen för

antikorruptionsarbetet genom konceptet No Corruption Generation, detta i efterdyningarna av folkets uppror mot den korruption som man anser genomsyrar landet. Tyfonen Haiyans ödesdigra framfart i Filippinerna är den avgjort mest väsentliga händelsen under 2013. Barnmissionens långvariga och väletablerade närvaro i Filippinerna möjliggjorde snabba och kvalitativa insatser. Barnmissionen fick omfattande medial uppmärksamhet vilket avspeglade sig på intäktssidan. Under novemberdecember samlades 3 926 tkr miljoner kronor in med löfte om gåvor på ytterligare närmare 3 500 tkr till räddningsinsatserna. Det är insamlingsrekord – aldrig förr har Barnmissionen samlat in så mycket pengar på så kort tid. Under året har fler barn flyttat in i barnbyn på Hills of Grace, Filippinerna

och verksamheten fortsätter att växa. I september stängdes arbetet i Moldavien i avvaktan på en lösning på en lokal och intern konflikt som uppstått, detta utanför Barnmissionens kontroll. Genom samarbetet med The Navigators Africa som finns representerad i 28 afrikanska länder, initierades ett getprojekt i Tanzania vilket är ett nytt verksamhetsland. Projektet löper över ett år och är således avgränsat. Den SMR/Sida-finansierade insatsen Kenya Mpya – ”Det nya Kenya” – blev ett viktigt regionalt inspel i landets utvecklingsprocess mot en starkare demokrati. Insatsen syftade till och lyckades också göra valprocessen mer transparent i några regioner, bland annat genom ett ansvarsutkrävande gentemot kandiderande politiker.

Svensk Insamlingskontroll

Intern kontroll

Barnmissionen har 90-konto vilket är en kvalitetssäkring och garanti för att gåvorna används på rätt sätt. 90-konto utfärdas av Svensk Insamlingskontroll som årligen kontrollerar verksamheten. Enligt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter får högst 25 % användas till insamling och administration. Barnmissionen har meriterat sig som en hjälporganisation där inkomna medel kommer till sitt rätta ändamål, detta utan höga administrativa kostnader.

Barnmissionen har goda system för intern kontroll vilket bland annat innebär att: »» Verksamheten årligen granskas av auktoriserad revisor. »» Endast tre styrelsemedlemmar äger rätt att genom två i förening teckna stiftelsen. »» Ingen anställd eller annan som är knuten till dess verksamhet äger rätt att enskilt ta emot kontanta gåvor. »» Gåvor skall i första hand av givaren själv insättas på Stiftelsens plus- eller bankgiro. »» Alla ekonomiska förehavanden i den löpande verksamheten skall attesteras av två personer i förening.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

21


Förvaltningsberättelse

Finansiella instrument

Samarbetspartners

Barnmissionen placerar normalt inga pengar i fonder eller andra riskbetonade värdepapper om dessa riskerar att minska i värde. I fastställd finanspolicy framgår att Barnmissionen inte äger rätt att spekulera på börsen genom att införskaffa aktier, obligationer eller andra värdepapper. Om Barnmissionen emottagit gåva i form av aktier, fondandelar eller andra värdepapper åligger det styrelsen att fatta beslut om förvaltning samt avyttring av dessa medel. Utifrån etiska aspekter åligger det styrelsen att verifiera att emottagna aktier, fondandelar eller andra värdepapper inte är placerade i verksamheter som strider mot Barnmissionen värderingar eller på annat sätt kan skada Barnmissionen verksamhet. Om så bedöms vara fallet bör styrelsen överväga att inte ta emot gåvan alternativt avyttra aktierna omedelbart.

»» »» »» »»

Sparande och likviditet

Gåvohantering

Sparandet i Barnmissionen skall vara förutbestämt och ändamålsenligt. För att säkerställa verksamhetens långsiktiga åtaganden tillämpar Barnmissionen en sparandepraxis som reglerar en lägsta likviditetsnivå. För att inte framkalla tveksamhet hos givare och intressenter om Barnmissionen verkligen har behov av mer resurser, tillämpas även en övre likviditetsnivå. Barnmissionens lägsta likviditetsnivå får inte underskrida verksamhetskostnaderna motsvarande sex (6) månader. Verksamhetskostnaderna baseras på upprättad budget för innevarande år. Barnmissionen strävar efter att inte överstiga ett sparat kapital motsvarande verksamhetskostnaderna för de senaste fem (5) åren.

Allmän gåva insatt på Plusgiro/Bankgiro förs via ett transaktionskonto vidare ut i verksamheten. Transaktionskontot är ett stabilt konto utan några nämnvärda ränteförändringar. Öronmärkta gåvor placeras på ett så kallat fondkonto. Barnmissionen använder sig av en penningmarknadsfond. Denna fond är utan risk för värdeminskning. Viss ränteförändring kan vara fördelaktig men generellt är fonden stabil. Gåvor som är skänkta för ett speciellt ändamål används i största möjliga utsträckning för det avsedda ändamålet. Om inkomna gåvor överstiger det faktiska behovet, förbehåller sig Barnmissionen rätten att använda gåvan där den bäst behövs. Vid betydande differenser skall givarna informeras om detta.

22

»» »» »» »» »» »» »» »» »» »»

Childrens Mission Philippines (CMP), Filippinerna Childrens Mission Ukraine (CMU), Ukraina Apostolic Church of Pentecost, A.C.O.P, Zambia The Pentecostal Union of Moldova, Moldavien, avslutades 2013-09-01 I Chose Life (ICL), Kenya Economic Projects Transformational Facility (EPTF), Kenya The Navigators, Tanzania – ny partner The Navigators, Kenya The Navigators, Burkina Faso The Navigators, Kongo Brazzaville Center for Evangelisation(CFE), Uganda Agape Social Concern (ASC), Bangladesh Fonds pour les Micro-Projects (FPMP), Elfenbenskusten Prion Fellowship Romania (PFR), Rumänien – ny partner

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Förvaltningsberättelse

Ledning Styrelsen har under året haft fem (5) styrelsemöten. Styrelsen har under 2013 bestått av följande personer: Nils Erik Claesson

Värnamo – Ordförande Pastor, mångårig erfarenhet från verksamhetsledande befattningar samt som ledamot av Pingstförsamlingarnas utvecklingssamarbete.

Anders Ljung

Skurup – ledamot Enhetschef för VA SYDs entreprenadenhet. Arbetar bland annat med marknadsfrågor, ledningsfrågor, verksamhetsplanering och entrepenadjuridik. Erfarenhet från projektledaruppdrag.

Maud Andersson

Tumba –Vice ordförande handläggare på PMU. Mångårig erfarenhet från ledande befattningar på PMU Interlife, bland annat åtta år som Direktor. 25 år som missionär i Kenya med tonvikt på administration och projektledning. Bo Wallenberg

Löddeköpinge – ledamot Missionschef sedan 1996 Involverad i SBM sedan stiftelsen grundades, från volontär till anställd. Mångårig erfarenhet inom fundraising, evangelisation, biståndsarbete samt som visionär.

Ragnar Smittberg

Eskilstuna – ledamot Företagsledare. Varit nationell ordförande i KFUKKFUM. Tidigare koncernsäkerhetschef för stort företag. Gjort ett flertal utredningar åt Forum Syd. Driver idag två egna bolag inom säkerhetsbranschen resp. mediebranschen. Suttit med i Navigatörernas resp. NavPartners styrelse. Eva Kerschner

Lena Boberg

Stockholm – ledamot Konsult med erfarenheter i lärande, organisationsutveckling och projektplanering i idéburna organisationer. Har arbetat med folkbildning i Sverige och i Sydafrika. Har tidigare arbetat på Svenska missionsrådet. Arbetar nu som konsult med inriktning på lärande och utveckling. Christina Backman

Göteborg – ledamot, invald 2013-09-18 Konsult/styrelseproffs Jurist med mångårig erfarenhet från bankvärlden. Har under tio år arbetat med stiftelsefrågor.

Revisorer

Malmö – ledamot Ekonom med mångårig erfarenhet inom redovisning och analys samt som controller i små och medelstora företag.

Helen Wide Auktoriserad revisor,

Tyfonen Haiyans ödeläggelse i Filippinerna blev en global angelägenhet. Aldrig förr har så starka vindstyrkor uppmätts och förödelsen blev enorm. Barnmissionen var snabbt på plats i Tacloban och genomförde en rad humanitära insatser. Den mediala bevakningen i Sverige och insamlingen slog alla historiska rekord för specifika insatser i Barnmissionen. Utöver dessa två enskilt största händelser ser vi hur nya initiativ växer fram runt om i våra verksamhetsländer. En tydlig framåtrörelse ser vi framförallt i Afrika och här återfinns troligen våra största utmaningar för framtiden. I takt med att vi växer ser vi också ett tydligt behov av att arbeta mer strategiskt tillsammans med våra

partners. Målsättningen måste vara att i samverkan arbeta för en samhällsutveckling som skapar möjligheter för ökad livskvalitet och ett värdigt liv. Under 2014 kommer vi att ta fasta på strategiutveckling. Genom att skapa mötesplatser där vi kan föra en dialog med våra partners, har vi som målsättning att tillsammans finna gemensamma vägar framåt.

KPMG till och med 2013-09-18 Anna Andersson Auktoriserad revisor,

KPMG från och med 2013-09-18

Avslut och framtid Vi konstaterar att 2013 har varit ett händelserikt år. Barnmissionens två största arbetsfält, Filippinerna och Ukraina har på olika sätt stått i fokus. Maidanrevolutionen i Ukraina som ledde fram till att president Janukovitj avsattes, har försatt Ukraina i en osäker position, både nationellt och i förhållande till omvärlden. Barnmissionens arbete i landet påverkades under stora delar av året genom försvårade regler för hjälpsändningar. Under sista kvartalet återgick man till de gamla regelverken och sändningarna kunde återupptas. Framtiden för Ukraina är fortsatt oviss, men Barnmissionen finns på plats för att bistå de mest utsatta människorna.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

Styrelsen vill rikta sitt varmaste tack till faddrar och givare, kyrkor och församlingar, företag och bidragsgivande organisationer. Det är vi som tillsammans utgör Barnmissionen och tillsammans är vi med och bidrar till visionen om en värld där alla människor kan leva ett värdigt liv!

23


Å R S R E D O V I S N I N G

2 0 1 3

Resultaträkning Not

ORGANISATIONENS VERKSAMHETSINTÄKTER

ORGANISATIONENS VERKSAMHETSKOSTNADER

VERKSAMHETSRESULTAT

2012

16 762 080 8 147 304 24 909 384 4 189 553 2 665 280 6 854 833 0 31 764 217

12 455 889 23 177 016 35 632 905 5 902 659 1 959 708 7 862 367 1 500 43 496 772

1 909 955 26 715 613 854 901 1 837 571 77 720 104 685 0 31 500 445

1 758 606 39 804 301 981 318 2 011 613 74 685 37 560 0 44 668 083

263 772

–1 171 311

61 070 –4 190 – 56 880

62 709 –6 245 350 844 407 308

320 652

–764 003

320 652

–764 003

1

Penninginsamlingar och enskilda större gåvor Gåvor in natura Summa medel från allmänheten Bidrag från SIDA / SMR och Radiohjälpen Gåvor från övriga organisationer Summa medel från organisationer Övriga intäkter Summa verksamhetsintäkter

Kostnader insamling Utbetalningar/kostnader avseende den ideella verksamheten Kostnader information Kostnader administration Övriga kostnader (evangelisation) Avskrivningar Övriga externa kostnader Summa verksamhetskostnader

2013

2, 3, 4 5 6

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Ränta, aktieutdelning, kursvinster etc Ränta, kursförluster och övriga kapitalkostnader Resultat vid försäljning värdepapper Summa resultat från finansiella investeringar

Resultat efter finansiella poster Årets resultat före fördelning

24

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Årsredovisning

Balansräkning Not

2013-12-31

2012-12-31

268 500

173 655

0 268 500

37 561 211 216

3 388 538

98 500

40 088 1 366 251 4 794 877

34 186 128 223 260 909

5 196 772

5 477 796

3 467 519

1 202 462

Summa omsättningstillgångar

13 459 168

6 941 167

Summa tillgångar

13 727 668

7 152 383

0 311 000 6 856 132 3 582 905 320 652 11 070 689

0 311 000 1 730 098 4 346 907 –764 003 5 624 002

1 381 263 63 727 599 860 612 129 2 656 979

1 057 421 43 265 15 000 412 695 1 528 381

13 727 668

7 152 383

Inga Inga

Inga Inga

Tillgångar ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immatriella anläggningstillgångar Matriella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar

7

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Kortfristiga fordringar Övriga korta fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar

8

Kassa och bank

Eget kapital och skulder EGET KAPITAL

9

Donationskapital Reserverade medel Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Årets resultat före fördelning Summa eget kapital

KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörskulder Övriga skulder Reserverade medel för hjälpinsatser Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

10

25


Årsredovisning

Tilläggsupplysningar Redovisnings och värderingsprinciper

Principer för värdering av gåvor

Stiftelsens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från bokföringsnämnden. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Resultaträkningens uppställningsform avviker från uppställningsformen i Årsredovisninglagen. Motivet till avvikelser utgörs av stiftelsens särskilda inriktning och mottagarens informationsbehov.

Gåvor in natura värderas till 25/30 kr per kilo i de fall givaren inte åsatt något värde. Aktier och värdepapper som erhållits genom testamente eller gåva värderas till ett beräknat marknadsvärde, börskursen, vid gåvotillfället.I samband med bokslutet värderas aktier till det lägsta av värdet vid gåvotillfället och värdet på balansdagen. Härvid sker en kollektiv värdering av aktieinnehavet.

Värderingsprinciper m.m. Principer för intäktsredovisning Gåvor och bidrag från privatpersoner, organisationer och företag intäktsförs normalt i den period då gåvan eller bidraget erhålls. Bidrag från SIDA (SMR) och Radiohjälpen intäktsförs löpande i de fall då det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas. I övriga fall intäktsförs bidrag från SIDA (SMR) och Radiohjälpen i samband med att projekten avslutats och slutredovisats. För de projekt som intäktsförs först efter avslut och slutredovisning, redovisas erhållna bidrag i balansräkningen under Reserverade medel för hjälpinsatser. Om givarens avsikt och krav innebär att gåvan skall användas för visst ändamål, skuldförs gåvan vid mottagandet och intäktsförs först när utgifter uppstår. Denna typ av gåvor redovisas i balansräkningen under rubriken Ändamålsbestämda medel.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider tillämpas: Övriga immateriella anläggningstillgångar: 5 år Inventarier, verktyg och installationer: 5 år

Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.

Upplysningar till enskilda poster Not 1

Verksamhetsintäkter Av verksamhetsintäkterna har 8 973 962 kr (6 583 tkr) insamlats via 90-konton PG.

Not 2

Arvoden

Mazars SET Revisionsbyrå AB Revision KPMG Övriga uppdrag, PWC Övriga uppdrag revision Summa

26

2013 0 228 750 0 4 895 233 645

2012 53180 180 000 83 193 11 760 328 133

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Årsredovisning

Not 3

Medelantalet anställda 2013 Män 5

Not 4

2013 Kvinnor 3

2012 Män 4,5

2012 Kvinnor 4

Löner och sociala kostnader

Löner har utgått med till styrelsen till missionschef till övriga anställda till missionschef på Filippinerna

Sociala kostnader Pensionskostnader exkl. löneskatt

2013

2012

0 412 146 1 952 380 323 310 2 687 836

0 402 400 2 179 896 319 100 2 901 396

784 236 216 088

814 341 260 593

Av pensionskostnaderna exkl löneskatt avser 44 191 kr (43 305 kr) missionschefen, Sverige. Stiftelsens styrelse i övrigt 0 kr i pensions kosnader. Ersättning till enskilda styrelseledamöter har utgått med 15 120 kr i enlighet med antagna riktlinjer för avgränsade konsultuppdrag. Not 5

Utbetalningar/kostnader avseende den ideella verksamheten Posten omfattar sådana kostnader som har direkt samband med att uppfylla stiftelsens syfte och omfattar följande delposter: Direkta kostnader/utbetalningar Överlämnade gåvor in natura Kostnader i samband med slutf. av projekt med bistånd från SMR, Radiohjälpen Indirekta personalkostnader och sociala avgifter Indirekta kostnader i form av transport- och resekostnader och övriga indirekta kostnader Summa

Not 6

2013 12 205 191 8 203 024 3 946 966 1 868 404

2012 8 691 492 23 078 516 5 599 487 1 960 701

492 028 26 715 613

474 104 39 804 300

Kostnader administration Kostnader för administration omfattar följande delposter: Personalkostnader och sociala avgifter Övriga kostnader i form av hyror, revisionsarvoden, kostnader för styrelsemöten, kommunikation resekostnader mm Summa

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

2013 600 635

2012 735 967

1 236 936 1 837 571

1 275 646 2 011 613

27


Årsredovisning

Not 7

Materiella och immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffning Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

2013–12–31

2012–12–31

173 655 161 970 335 625

– 173 655 173 655

Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar

– –67 125 –67 125

– – –

Planenligt restvärde

268 500

173 655

Planenligt restvärde

37 560

75 120

2013–12–31

2012–12–31

273 712 – 273 712

308 987 –35 275 273 712

–236 152 – –37 560 –273 712

–233 867 35 275 –37 560 –236 152

0

37 560

Konto

Bokfört värde

1931495 1931479 1940850 1941466 1931444 1940214 2035957 2206638

161 353 72 310 335 14 615 53 038 463 467 287 841 570 320 1 000 833 421 956 1 507 794 405 148

Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Försäljning och utrangering Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Planenligt restvärde Not 8

Kortfristiga placeringar Antal/Andelar Placeringar Aktieansvar Sverige Aktieansvar Europa Swedbank Robur Nordea Räntefond SEB Plackonto IRA SEB Plackonto Sjuka barn SEB Plackonto Andersson SEB Plackonto Katastrof SEB Plackonto Eva Kononova SEB Plackonto Katastrof Filippinerna SEB Penningsmarknadsfond SEB Penningsmarknadsfond

28

1 048 1 1 301 136

70 704 17 945

Totalt

5 196 772

Marknadsvärde

5 562 214

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Årsredovisning

Not 9

Eget kapital

Donationskapital

Reserverade medel

0

311 000

Ingående balans Årets förändring Dispostion

Ändamålsbestämda medel 1 730 097 5 126 035

Balanserat kapital

Årets resultat

Totalt eget kapital

4 346 908

–764 003

–764 003

764 003

5 624 002 5 126 035 0

320 652

320 652

320 652

11 070 689

Årets resultat Utgående balans

0

311 000

6 856 132

3 582 905

Ändamålsbestämda medel avser donationer/gåvor som enligt givarens avsikt och krav skall användas för visst ändamål. Not 10

Reserverade medel för hjälpinsatser Bidrag från Svenska Missionsrådet Projekt SMR: Capasity assessment of organisations and leadership Filippinerna

17 408

Projekt SMR: ULE 2 – Unite, Learn and Earn Filippinerna

30 000

Övriga bidrag Projekt Radiohjälpen: Water intervention Zambia

359 182

Projekt: MCHC – Maternal and Child Health Care Filippinerna

193 270

Total:

599 860

Vid tid för tryckning var årsredovisningen ej fastställd vilket sker vid årsmötet den 23 maj 2014.

Nils-Erik Claesson Ordförande

Maud Andersson Vice ordförande

Bo Wallenberg

Anders Ljung

Eva Kerschner

Lena Boberg

Ragnar Smittberg

Christina Backman

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

29


Information

d: run eg rd

En värld där alla människor kan leva ett värdigt liv.

Öpp en he

t

VISION

V

het dig är

et

Lärande

Delaktighet

UPPDRAG » Barnmissionen är en kristen organisation som vill verka för en rättvis värld. » Vi arbetar med sociala och humanitära insatser med inriktning på barn, ungdom och familjer, oavsett kön, etnisk, religiös eller politisk tillhörighet. » Genom att se och utveckla människors potential vill vi skapa förutsättningar för ett värdigt liv. » Barnmissionens uppdrag utgår från Bibeln, där vi utmanas att hjälpa de mest behövande, att arbeta för rättvisa och upprättelse för fattiga och utsatta.

Hål lba rh

BARNMISSIONENS

KOMPASS När Barnmissionen och NavPartners gick samman vid årsskiftet 2011/12 inleddes processen att utarbeta en gemensam värdegrund för arbetet. Under 2013 fastställdes Barnmissionens vision. Tillsammans med en reviderad beskrivning av vårt uppdrag och med två nya begrepp i värdegrunden (hållbarhet och lärande), har vi nu en trygg plattform att utgå ifrån när vi planerar, kommunicerar och genomför våra biståndsinsatser runt om i världen. Vår förhoppning och målsättning är att visionen, uppdraget och värdegrunden skall fungera som en kompass för alla som är involverade i Barnmissionens arbete. I allt vi gör, från insamling, ekonomi/ administration till biståndsinsatser i olika världsdelar skall man uppleva att Barnmissionens värderingar genomsyrar arbetet.

30

VÄ R D E G R U N D Öppenhet Alla som berörs av Barnmissionens arbete ska kunna känna trygghet i att det genomförs med ett gott förvaltarskap. Vårt arbete ska vara öppet för insyn.

Delaktighet Att vara aktiv och delaktig är utvecklande och stärker förmågan att förändra. Alla som deltar i Barnmissionens arbete ska kunna känna sig delaktiga.

Värdighet Barnmissionens arbete ska genomsyras av respekt för alla människor som berörs.

Hållbarhet Barnmissionens insatser ska bidra till varaktig förändring, med hänsyn till både människor och miljö.

Lärande Barnmissionen vill skapa utrymme för lärande i alla delar av verksamheten.

Barnmissionen på YouTube

Barnmissionen på Facebook

Barnmissionens webbshop

Följ Barnmissionens arbete via vår kanal på Youtube. Här kan du titta på och följa med på de olika verksamhetsfälten. www.youtube.com/user/ barnmissionen

Gör som dina vänner – gilla oss på facebook! Nyheter, filmklipp och mycket mer. www.facebook.com/ barnmissionen

Gå in på vår hemsida idag och gör din beställning! www.barnmissionen.se/shop Eller beställ via telefon: 040-689 30 40 e-post: info@barnmissionen.se

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Intervju

En rättvisare värld där människor får leva ett värdigare liv.

Det är vad Nils-Erik Claesson vill se. I 35 år har han jobbat med missionsarbete på olika sätt – och den erfarenheten har han tagit med sig till Barnmissionens styrelse.

– Barnmissionen har en bra mix av hjälpinsatser, utveckling och stöd till församlingsarbete, säger Nils-Erik Claesson som är ordförande i Barnmissionens styrelse och har en stor erfarenhet av bistånds- och missionsarbete. Nils-Erik Claesson tror på att förändra samhällen genom att skapa bra förutsättningar för individer. – Vi ger unga människor möjlighet att gå utbildningar och lära sig hantverk, som de aldrig hade kunnat få annars, säger han. – Barnmissionens utvecklingsar-

bete sker mer på individnivå samtidigt som det också finns katastrofinsatser och akututryckningar. När Nils-Erik fick frågan om att engagera sig i styrelsen såg han det som ett tillfälle att få användning av många års erfarenhet. – Jag har fått ett stort nätverk och en bred erfarenhet inom mission, eftersom jag på grund av olika uppdrag har rest och sett mycket både i Afrika och Europa. Det ville jag förvalta och inte bara lägga åt sidan, berättar han. Något som Nils-Erik har arbetat

mycket med och ser som en positiv utveckling de senare åren, är hur Barnmissionen har blivit mer lyhörd för partners ute på fältet. – De är mycket mer ägare till projekten idag medan vi finns med som rådgivare, inspiratörer och ger ekonomiskt stöd, säger han. – Det har inneburit att vi har kunnat driva våra projekt bättre och med större framgång, berättar han. Och det är vad allt i grund och botten handlar om. – Vi vill skapa förutsättningar för människor att förändra sina liv.

Vi stödjer Barnmissionen! „Att åka husbil och känna sig fri är att sätta ”guldkant” på tillvaron för många av våra kunder. Genom vår verksamhet kan vi stödja Barnmissionen att göra livet bättre för dessa barn som också behöver lite ”guldkant på tillvaron”. Då känns vårt dagliga arbete ännu mer meningsfullt.“ VD, Aner Engstrand

Vi finns i Örebro, Ängelholm och Stockholm | hymercenter.se

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734

31


Tack!

för att ni gjort Barnmissionen arbete möjligt genom ert engagemang och era gåvor.

Tillsammans räddar vi liv!

Barnmissionens tidning Nr 2 2014  
Barnmissionens tidning Nr 2 2014  
Advertisement